Visszajelzı anyag. Fıfolyamat-átvilágításról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Visszajelzı anyag. Fıfolyamat-átvilágításról"

Átírás

1 Visszajelzı anyag Taksny Nagyközség Plgármesteri Hivatalának részére a Budapesti Kmmunikációs és Üzleti Fıiskla által készített Fıról Az átvilágítás idıtartama: 2009 április 1.- nvember 5. Készítette: Helfer Lili, Mlnár Attila, Szőcs Nóra 1

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. EDDIG MEGVALÓSULT SZERVEZETFEJLESZTÉSI LÉPÉSEK 5 2. A FOLYAMAT-ÁTVIZSGÁLÁS MÓDSZERE 9 A FOLYAMAT-ÁTVILÁGÍTÁS MEGKÖZELÍTÉSE 9 A FOLYAMAT-ÁTVILÁGÍTÁS MÓDSZEREI AZ ÖSSZEGYŐJTÖTT ADATOK ÉRTÉKELÉSE 12 A HIVATAL MEGÍTÉLÉSE AZ EGYES ÉRINTETTEK SZEMSZÖGÉBİL MIT MONDHATUNK MINDEZEK ALAPJÁN A TAKSONYI HIVATALRÓL? 14 TÉNYEZİK, MELYEK SEGÍTIK A HIVATAL MŐKÖDÉSÉT 14 KIHASZNÁLATLAN TÉNYEZİK A HIVATAL MŐKÖDÉSÉBEN 16 AKADÁLYOZÓ TÉNYEZİK A HIVATAL MŐKÖDÉSÉBEN (AZ ERİSSÉGEK NEGATÍV HATÁSAI) A HIVATALI MŐKÖDÉS FEJLESZTÉSÉNEK LEHETİSÉGEI 22 FOLYAMATOK MŐKÖDÉSÉVEL, KIÉPÍTÉSEIVEL KAPCSOLATOS NEHÉZSÉGEK 23 AKADOZÓ INFORMÁCIÓÁRAMLÁS 25 VEZETÉSSEL KAPCSOLATOS NEHÉZSÉGEK 26 2

3 Vezetıi összefglaló Taksny Nagyközség Plgármesteri Hivatala sikeresen pályáztt az Államrefrm Operatív Prgram Plgármesteri Hivatalk szervezetfejlesztése kmpnensében, mely keretében következı hónapkban egy többlépcsıs szervezetfejlesztési flyamatt valósít majd meg. A fejlesztés elsı lépéseként a Budapesti Kmmunikációs és Üzleti Fıiskla részvételével diagnsztikai anyag készült a Plgármesteri Hivatal mőködésérıl, mely srán felmérésre került, hgy milyennek ítélik meg a különbözı érintettek a Hivatalt. A diagnózis srán a Hivatal flyamatait vizsgáltuk meg. Interjúkat készítettünk a Hivatal vezetıivel, munkatársaival, kérdıíveket töltettünk ki, hivatali dkumentumkat elemeztünk és megfigyeltük, hgy mennyire hatéknyak a Hivatal fı-, értékteremtı és támgató flyamatai. A flyamatk és a diagnózis srán elkészült anyagt, annak eredményeit összevetve meghatárztuk a Hivatal erısségeit, kihasználatlan erısségeit, és fejlesztésre szruló területeket. A Hivatal erısségei közé tartznak, és így segítik a Hivatal munkáját: a hivatal identitása, közös értékei, rugalmassága, a jegyzı elfgadttsága a Hivatalban, az ügyfélszlgálat mőködése, az önkrmányzatban betöltött szerepe. Hasnló támgató szerepet tölthetnének be: a Hivatal munkatársainak egymástól való tanulásának igénye, a jó munkalégkör, Ezeket aznban a Hivatal nem aknázza ki eléggé. 3

4 És vannak lyan tényezık is, melyek inkább akadályzzák a hivatal sikerességét, mintsem elısegíti azt. Ezeket a területeket hárm csprtba sztttuk: Flyamatk mőködésével kapcslats tényezık (flyamatmenedzsment, tartalék a flyamatkban, asszertív kmmunikáció, önérvényesítés a flyamatkban), Infrmációáramlással kapcslats flyamatk (Hivatal stratégiájának ismerete, infrmációáramlási- és tanulási flyamatk, ellenırzési flyamatk), Vezetés (struktúra, vezetıi szerep elfgadása, szőkkeresztmetszet, függés a flyamatkban). Az elemzés végén felvázltuk milyen lehetıségei vannak a Hivatalnak abban az esetben ha a Hivatal a felmerült prblémával kapcslatban úgy dönt, hgy minden marad a jelenlegi mőködés szerint, és nem váltztat rajta ha enyhíteni kívánja a helyzet tüneteit, megnyilvánulásait, vagy ha teljesen meg kívánja szőntetni a nehézség kiváltó kát. 4

5 1. EDDIG MEGVALÓSULT SZERVEZETFEJLESZTÉSI LÉPÉSEK Taksny Nagyközség Plgármesteri Hivatala (tvábbiakban Hivatal) sikeresen pályázatt az Államrefrm Operatív Prgramra (ÁROP), Plgármesteri Hivatalk szervezetfejlesztése kmpnensében, így ben egy több lépcsıs, kmplex szervezetfejlesztési prgram keretében fejleszti a Hivatal szervezetét (lsd. ábra lent) a Budapesti Kmmunikációs és Üzleti Fıiskla részvételével. 1. ábra: ÁROP szervezetfejlesztési flyamat 5

6 A szervezetfejlesztési prgram az alábbi tevékenységi területeket tartalmazza: Diagnsztika Fıflyamat átvilágítás, -átstrukturálás Stratégiai wrkshp, stratégiai térkép Flyamatmenedzsment 2.. Ügyfélszlgálati flyamatk Flyamatmenedzsment 3.: Felügyelt intézményekkel kapcslattartás Flyamatmenedzsment 4.: Partnerek a döntéshzatalban Public Relatins, Disszemináció és partnerségépítés Eredményességi mutatószámk Balanced Screcard Széll Attila Jegyzı Úrral való elsı egyeztetéskr meghatárztuk a fejlesztés fı irányvnalait, mely alapján a fenti mdulkat alapvetıen két kérdéskör mentén fglaljuk összefüggı egységbe: Milyen a Hivatal megítélése? Hgyan látják másk a Hivatalt? Hgyan alakíthatók át a Hivatal flyamatai, hgy azk a hatéknyabb mőködést szlgálják? Az elsı kérdéskörrel a Hivatal megítélésével A Diagnsztika srán fglalkztunk. A többi szervezetfejlesztési tevékenység az egyes flyamatk felülvizsgálatát, a bennük rejlı tvábbi lehetıségek, átalakításuk feltérképezését szlgálják, a Hivatal hatéknyabbá válásának érdekében. A diagnózisban megvizsgáltuk a Hivatal mőködését az ügyfelek, a felügyelt intézmények, a Képviselıtestület és a hivatali dlgzók szemszögébıl. 6

7 2. ábra: Milyen szemszögekbıl készítettük el a diagnózist? Hivatal munkatársai Képviselıtestület Ügyfelek Felügyelt intézmények Interjúk, kérdıívek és dkumentumk elemzésével az vlt a célunk, hgy kiderítsük milyen elvárásai vannak a különbözı érintett-csprtknak a Hivatal felé, és mennyire elégedettek az elvárásaik teljesülésével. Az elemzések srán nyilvánvalóvá vált, hgy, hgy a Hivatal ügyfeleinek kulcsfntsságú az ügyintézık szakértelme, az ügyintézés gyrsasága, a felügyelt intézmények számára a legfntsabb a Hivatallal való kapcslat és az együttmőködés minısége, míg a Képviselıtestület az elvégzett munka szakmai színvnalára teszi a hangsúlyt, a Hivatal munkatársai elégedettségét pedig a vezetık határzzák meg a leginkább. Az érintett-csprtk mindegyike ügyfélbarátnak értékelte a Hivatalt, így elmndható, hgy a Hivatal és az érintettek visznyával, kapcslatával alapvetıen nincs prbléma. 7

8 A fejlesztendı területek tekintetében nagy összhang mutatkzik az érintett csprtk ldaláról: a munka gyrsasága, határidık betartása, a munka szervezése, amelyek mind a Hivatalban zajló flyamatkkal állnak összefüggésben. A tvábbiakban megvizsgáltuk ezeknek a prblémás területeknek az kait. Ehhez alapsabban átvilágítttuk a szervezet flyamatait, amelynek a tanulságait, eredményeit alább fglaltuk össze. A vizsgálat és jelen dkumentáció az alábbi módszertan alapján készült: Elsı lépésként felvázljuk, hgy milyen megközelítéssel és módszerekkel vizsgáltuk meg a Hivatal flyamatait. Ezután bemutatjuk összefglaló jelleggel az adatgyőjtésünk eredményeit Az ezt követı fejezetben ismertetjük a következtetéseket. zárásul javaslatkat fgalmazunk meg a Hivatal mőködésének javítására és tvábbi feltáró vizsgálatkra. 8

9 2. A FOLYAMAT-ÁTVIZSGÁLÁS MÓDSZERE A FOLYAMAT-ÁTVILÁGÍTÁS MEGKÖZELÍTÉSE A flyamatk átvilágításakr két típusú flyamatt különböztettünk meg: Fıflyamatk, más néven értékteremtı flyamatk: Értékteremtı flyamatknak tekintettük mindazkat, melyek közvetlenül hzzájárulnak a Hivatal fı érintett-csprtjainak elvárásainak kielégítéséhez (pl. ügyintézés flyamata) támgató flyamatk Támgató flyamatnak azkat neveztük, melyek lehetıvé teszik, segítik a Hivatalt az értékteremtı flyamatk mőködtetésében. Ilyen például a pstázás, stratégia-alktás, stb. (lsd. 3. számú ábra) 3. számú ábra: Milyen megközelítést alkalmaztunk a fı srán? Támgató flyamat Támgató flyamat Támgató flyamat Értékteremtı flyamat mtı flyamatk Értékteremtı flyamat mtı flyamatk Érintettcsprt 9

10 Fent nevezett flyamatkat a több szempnt szerint vizsgáltuk meg, ezek: Mennyire beépültek, tudatsak a flyamatk Milyen értékek mentén zajlanak a flyamatk Vannak-e kiemelt flyamatk, melyek mőködése meghatárzza a teljes Hivatal mőködését. Fenti szempntkat és a diagnózis eredményeit figyelembe véve képet kaphattunk a Hivatal erısségeirıl, kihasználatlan erısségeirıl és fejlesztendı pntjairól. A FOLYAMAT-ÁTVILÁGÍTÁS MÓDSZEREI A flyamatk átvilágításáhz és a diagnsztikáhz szükséges adatkat egyszerre győjtöttük, mely a következı lépésekbıl állt: A szervezetfejlesztési prgram elsı elemeként, átlagsan perces egyéni interjút készítettünk az alábbi személyekkel: A plgármesterrel A Hivatal sztályvezetıivel vagy azknak a képviselıivel, összesen 5 fıvel a Bölcsıde, a Német Nemzetiségi Napközi tthn és Óvda, Taksny Vezér Általáns Iskla és Petıfi Sándr Mővelıdési Ház és Könyvtár vezetıivel A szervezetfejlesztés másdik fnts eszköze a kérdıíves felmérés, melyet az alábbiak érintettek körében végeztünk: 3 héten keresztül (április 27.-e és május 18.-a között) a Hivatal épületében, a Hivatalt felkeresı ügyfelek 10

11 a Hivatal munkatársai a Hivatal fenntarttt intézményei a Képviselıtestület tagjai. Az adatgyőjtésnél kitőzött célunk vlt a 100%-s lefedettség elérése, hgy minél megalapzttabb képet kapjunk a Hivatalról. Ennek érdekében a kérdıívet az érintett-csprtk minden tagjáhz eljuttattuk. Az interjúkn és kérdıíveken túl személyes megfigyeléseket végeztünk a Hivatalról, a Hivatal flyamatairól, tvábbá elemeztük a Hivatal fntsabb dkumentumait és hnlapját. 11

12 3. AZ ÖSSZEGYŐJTÖTT ADATOK ÉRTÉKELÉSE Az összegyőjtött adatkat értékeltük, a kaptt eredmények releváns részét a diagnsztikai anyagba építettük be, így jelen dkumentumban csak azkat a flyamatkkal kapcslats eredményekre fókuszálunk, melyeket eddig nem részleteztünk. A HIVATAL MEGÍTÉLÉSE AZ EGYES ÉRINTETTEK SZEMSZÖGÉBİL A Hivatal munkatársai által kiemelt flyamatk és jellemzı idézetek: Infrmációáramlás flyamatai: Az sztályvezetık nem sztják meg (nem merik megsztani) az infrmációt jó lenne, ha kérdeznének Jó lenne több vezetıi értekezlet,, nincs elég infrmációnk Igazán nincs infrmációnk az ügyfelek véleményérıl Ügyfélfgadás flyamatai: Az ügyfelek bármikr bejöhetnek, ügyfélfgadásn kívül is A külsı érintettek által kiemelt flyamatk és jellemzı idézetek: 12

13 Képzési, tanulási flyamatk: Ssem krlátzzák, hgy részt vegyek tanflyamkn így mindig képben vagyk. Jó lenne, ha a jgi szabályk tekintetében jbban támgat Ellenırzési flyamatk: A Plgármesteri Hivatal számára a legfntsabb, hgy mennyi pénz megy el, a pénz vnzata a dlgknak a legfntsabb. Infrmációáramlás az intézmények és a Hivatal között: Minden másdik héten van megbeszélés, ezzel nincs gnd. A gnd az, hgy gyakran csak adatkat kérnek tılünk De ha nekünk van szükségünk infrmációra, azt külön kérnünk kell. 13

14 4. MIT MONDHATUNK MINDEZEK ALAPJÁN A TAKSONYI HIVATALRÓL? A diagnózis és a fıflyamat-elemzés eredményeit megvizsgálva és azkat egymással összevetve képet alkthatunk arról, hgy melyek azk a flyamatk, amelyek segítik a Hivatal hatékny mőködését, melyek azk, amelyek kellı kihasználtság mellett jbban segíthetnék a Hivatal mőködését, de jelenleg kiaknázatlan lehetıségek rejlenek bennük, és melyek azk, amelyek inkább gátlják a hatékny munkavégzést a Hivatalban. E hárm kategória mentén fgjuk bemutatni a következtetéseinket. TÉNYEZİK, MELYEK SEGÍTIK A HIVATAL MŐKÖDÉSÉT A HIVATAL IDENTITÁSA, mely megkülönbözteti más plgármesteri hivatalktól: Az összegyőjtött, és feldlgztt infrmációk alapján kialakult egy kép, mely szerint a Hivatal életében közpnti szerepet tölt be Széll Attila jegyzı személye, szinte az összes interjúalany megemlítette ıt a beszélgetések srán. A jegyzınek meghatárzó szerepe van szinte az összes Hivatali flyamatban. Tvábbi fnts jelenség a Hivatal munkájában az ügyfélközpntúság, az ügyfelekhez való hzzáállás, amelyet szintén minden hivatali dlgzó büszkén emelt ki, s a külsı érintettek is elismerıleg szóltak róla. Lényeges szerepet töltenek be a pénzügyi flyamatk is a Hivatal mőködésében, amit jól mutat, hgy a Költségvetési csprt létszáma a legnagybb a Hivatal szervezetében, valamint hgy az esetek többségében a pénzügyi flyamatk azk, amelyek összekötik a Hivatalt a külsı érintettekkel, amelyek meghatárzzák a külsı érintettekkel való kapcslatát. 14

15 KÖZÖS ÉRTÉKEK, célk mely szerint a Hivatal munkatársai dlgznak: A Hivatal munkatársai lyan közös értékek mentén végzik a munkájukat, mint az ügyfélbarátság, törvényi szabályk-, vezetıi utasításk szerinti eljárás, melyek elısegítik a Hivatal egységességét, egy irányba haladását. VEZETİ (JEGYZİ): A hivatals besztás és a gyakrlati mőködés megegyezik egymással a vezetı tekintetében. A Hivatal dlgzói vezetıként tisztelik Széll Attila jegyzıt, tanácsért frdulnak hzzá, kikérik a véleményét, megbíznak a tudásában és az iránymutatásában. Ezt a szerepet a jegyzı is felvállalja, hiszen szinte az összes flyamatban tevékenyen jelen van. ÜGYFÉLFOGADÁSI- ÉS TÁJÉKOZTATÁSI FOLYAMATOK: A Hivatal külön ügyfélfgadási pultt alakíttt ki a Hivatal bejáratánál, ami elıszőri az ügyfeleket (pl. átveszik vagy átadják a szükséges dkumentumkat), így tehermentesíteni tudja az ügyintézıket. Ez a megldás az ügyfelek érdekeit sem csrbítja, jól mutatja ezt, hgy szinte az összes megkérdezett ügyfél elismerıleg szólt az ügyfélfgadási pult mögött álló munkatársak kedvességérıl. ÖNKORMÁNYZATI STRATÉGIA, ÉS EGYÜTTMŐKÖDÉS ANNAK MEGVALÓSÍTÁSÁBAN: Minden Hivatalban dlgzó munkatárs tisztában van azzal, hgy csak közösen összefgva tudják a laksság igényeit kielégíteni, kifelé egységes arculatt mutatnak a laksk felé, amiben jelentıs szerepet tölt be a Hivatal is. A Hivatal és a felügyelt intézmények kölcsönösen segítik egymást a külsı események, rendezvények megszervezésében, 15

16 ezen kívül egy közös önkrmányzati lapban tájékztatják a lakskat a település eseményeirıl. RUGALMASSÁG, VÁLTOZÁSRA KÉPES SZERVEZET: A Hivatal mőködése több alkalmmal is váltzásn ment keresztül az elmúlt években, ami azt mutatja, hgy a Hivatal képes és szeretne váltztatni a kialakult mőködésén, nyittt az új szemléletek iránt, nem ragaszkdik mindenárn a régi hagymánykhz, beidegzıdött flyamatkhz. KIHASZNÁLATLAN TÉNYEZİK A HIVATAL MŐKÖDÉSÉBEN HIVATAL DOLGOZÓINAK EGYMÁSTÓL VALÓ TANULÁS IRÁNTI IGÉNYE: A Hivatal munkatársai az interjúk srán többször rámutattak az iránti igényükre, hgy nagybb rálátást szeretnének kapni a Hivatalban zajló flyamatkról, a teljes mőködést érteni akarják, kíváncsiak kllégáik munkájára. Mindez azt jelzi, hgy meg van bennük az igény az egymástól való tanulásra, ugyanakkr ennek az igénynek a teljesítése valamilyen kból nem kap kellı hangsúlyt, nem tesznek erıfeszítéseket az érdekében. MUNKAHELYI LÉGKÖR: Minden megkérdezett kiemelte a Hivatal kellemes, békés légkörét, ahl jók az emberi kapcslatk. Ennek ellenére a legtöbben csak a saját feladataikra kncentrálnak, nem használják ki a jó emberi kapcslatkat a Hivatalban például egy-egy ügyintézési flyamat több szempntú körüljárására, egymás véleményének kikérésére. 16

17 AKADÁLYOZÓ TÉNYEZİK A HIVATAL MŐKÖDÉSÉBEN (AZ ERİSSÉGEK NEGATÍV HATÁSAI) Az elızı pntkban részletezet pzitív tényezıknek, természetesen árnyldalai is vannak, biznys helyzetek hátráltatják a Hivatal hatékny mőködését. Az erısségek negatív következményei hárm nagybb területen éreztetik a hatásukat: flyamatk mőködtetése, infrmációáramlás flyamatai vezetés A következıkben röviden bemutatjuk e hárm területet, és megvizsgáljuk azt is, hgy mely erısségnek a következménye az adtt hátráltató tényezı. Flyamatk mőködtetésével kapcslats területek FOLYAMATMENEDZSMENT: Ad hc jellegő, eseti megldáskkal mőködik a Hivatal, kevéssé jellemzıek az elıre kialakíttt flyamatk, melyek meggyrsíthatnák az ügyintézést, s biztnságt, illetve magabiztsságt adnának a dlgzóknak. A Hivatal mely erıssége(i) idézhet(k) elı? Rugalmasság, gyakri váltzásk TARTALÉK A FOLYAMATOKBAN: Az adtt hivatali munkaflyamatt egy ember tudja ellátni, így mindenkinek kulcsfntsságú szerepe van a flyamatkban, ami csökkenti a dlgzók helyettesíthetıségét, nagybb megterhelést 17

18 jelent, egy embernek az esetleges kiesése nagybb megakadást jelent az ügyintézésben. ASSZERTÍV KOMMUNIKÁCIÓ, ÖNÉRVÉNYESÍTÉS A FOLYAMATOKBAN: A Hivatal munkatársai úgy gndlják, hgy az önkrmányzati képviselık utasításait aznnal végre kell hajtaniuk, tehetetlennek érzik magukat a képviselıi utasításkkal és a külsı megítélésükkel szemben. Ez pedig azt jelenti, hgy a dlgzóknak kevés kntrlljuk van a munkájuk felett, ami stresszt idézhet elı, ráadásul kiszámíthatatlanná teszi az ügyintézés gyrsaságát. Erısségek, melyek a területet segíthetik: Utasítás-végrehajtás mint közös érték Infrmációáramlás flyamatával kapcslats területek HIVATAL STRATÉGIÁJÁNAK ISMERETE: A Hivatal dlgzói többnyire nincsenek tisztában azzal, hgy mit miért kell tenniük, kivel kell beszélniük az adtt prbléma megldásáhz. A rálátás és a kmplexitás hiánya miatt nehezebb rá- és elırelátni a prblémákra, helyi szinten tudják kezelni a felmerülı nehézségeket. Erısségek, melyek a területet segíthetik: Utasítás-végrehajtás mint közös érték A döntéseket a jegyzı hzza meg, és sztja ki a feladatkat Gyakri váltzásk a szervezetben 18

19 INFORMÁCIÓÁRAMLÁSI- ÉS TANULÁSI FOLYAMATOK: A Hivatal munkatársai a knkrét, hzzájuk beérkezı feladattal vannak csupán tisztában, a munkaflyamat többi részét nem ismerik, legtöbb esetben maguk próbálnak rájönni a legjbb megldásra. Ez azt jelenti, hgy az intézményen belül nincsenek beépülve a tanulási flyamatk, amelyek biztsítják a magas minıségő ügyfélkiszlgálást, a Hivatal megújítását és erısítik a közösségi érzetet a Hivatalban. ELLENİRZÉSI FOLYAMATOK: A Hivatal munkatársainak nincs infrmációjuk arról, hgy jól végezték-e el az adtt feladatt, elégedettek-e a munkájukkal, azaz kevés visszajelzést kapnak az elvégzett feladatkkal kapcslatban feletteseiktıl. Ennek hiánya miatt skszr nincsenek tisztában a Hivatal dlgzói azzal, hgy szükség van e váltztatásra munkájukban, melyek azk a pntk, melyek az egyéni munkában fejlesztésre szrulnak, és ha igen, pntsan tevékenységük melyik részét érinti. Vezetéssel kapcslats területek STRUKTÚRA: A dkumentumk szerint kidlgztt struktúrája, szervezeti ábrája van a Hivatalnak, a gyakrlati életben az egyre inkább eltőnik, illetve másképp valósul meg. 19

20 Hivatal munkatársai szerint a Hivatal felépítése: Jegyzı Bizalmas Pénzügyön dlgzók Adón dlgzók Titkárság-n dlgzók Hatóságn dlgzók Ügyfélszlg álati irdán dlgzók Erısségek, melyek a területet segíthetik: A jegyzı hzza meg a döntéseket, és sztja ki a feladatkat Utasítás-végrehajtás mint közös érték VEZETİI SZEREP ELFOGADÁSA: A hivatal munkatársainak eltérı képük van az ideális vezetı képérıl az egyes hierarchia szinteken. A kinevezett középvezetık elınyben részesítik az peratív, szakmai feladatk ellátását, ami azt is jelenti, hgy nagybb felelısség és vezetési feladat hárul a Hivatal jegyzıjére mint a Hivatal legfıbb vezetıjére. 20

21 Erısségek, melyek a területet segíthetik: Utasítás-végrehajtás mint közös érték A jegyzı hzza meg a döntéseket, és sztja ki a feladatkat SZŐKKERESZTMETSZET, FÜGGÉS A FOLYAMATOKBAN: Szinte minden szervezeti tevékenységben (gyakran egyedüliként) részt vesz a jegyzı (Hivatal képviselete, Hivatal és külsı érintettek közötti kapcslattartás, döntéshzás, szakmai feladatk). Mindemellett szinte ı az egyetlen elfgadtt vezetı a Hivatalban. Mindezek maguk után vnják, hgy az ı munkája egy az egyben meghatárzza a Hivatal sikerességét. A jegyzı ilyen mértékő elfgadttsága elsı látásra pzitív dlgnak tőnik, ugyanakkr nagy veszélyt is rejt magában, hisz kiesése, pótlása nagy prblémákat jelent a Hivatal számára. Erısségek, melyek a területet segíthetik: Hivatal identitásának fnts eleme a jegyzı Vezetıi flyamatk 21

22 5. A HIVATALI MŐKÖDÉS FEJLESZTÉSÉNEK LEHETİSÉGEI Az elızı fejezetekben részletesen bemutattuk a Hivatal által kihasznált és kihasználatlan erısségeket, valamint az erısségek negatív hatásait. Ezek feltérképezése után érdemes a Hivatal vezetésének mérlegelnie az erısségeket és azk következményeit, és ez alapján eldönteni azt, hgy milyen lépéseket kíván tenni a mőködés fejlesztése érdekében. Szervezetfejlesztıként úgy gndljuk, hgy az alábbi hárm frgatókönyv közül választhat a Hivatal minden negatív következmény esetében: 1. MINDEN MARAD VÁLTOZATLAN: A hivatal számára annyira fntsak a fentebb bemutattt erısségek, hgy inkább vállalják a vele járó negatív következményeket. 2. HÁTRÁNYOK TÜNETEINEK TOMPÍTÁSA: fntsak a Hivatal számára az erısségek, de a negatív következményei jelentıs kárkat kz a számára, ezért a negatív hatásk csökkentése mellett dönt az erısségek megtartása mellett. 3. HÁTRÁNYOK OKAINAK MEGSZÜNTETÉSE: lyan súlys következményekkel járnak az adtt erısségek, hgy inkább lemnd ezekrıl a Hivatal, de egyúttal megszőnteti a negatív velejáró hatáskat is. A következı srkban azt mutatjuk be, hgy a hárm lehetséges frgatókönyv milyen következményekkel járhat mind rövid, mind pedig hsszú távn. 22

23 FOLYAMATOK MŐKÖDÉSÉVEL, KIÉPÍTÉSEIVEL KAPCSOLATOS NEHÉZSÉGEK MINDEN MARAD VÁLTOZATLAN Rövid távú következmények: A munkatársak a vezetı utasítására várnak, nem képesek önálló munkavégzésre, döntésre Lassabb ügyintézési flyamatk, idıbeni csúszásk, mert mindig ad hc módn ki kell találniuk az adtt helyzetben legjbbnak tőnı megldást. Befejezetlen ügyintézés, mert nem követik nymn, hgy elkészült-e az adtt feladat Párhuzams ügyintézések Leterhelt vezetı Hsszú távú következmények: Knfliktusk kialakulása a szervezetben Ügyfelek elégedettségi fka csökken (még hsszabbnak fgják tartani az ügyintézési idıt) Felügyelt intézmények és képviselık elégedettségének csökkenése Felügyelt intézmények és képviselık együttmőködési hajlandóságának csökkenése HÁTRÁNYOK TÜNETEINEK TOMPÍTÁSA Lehetséges módszer: Infrmációk megsztása, megfelelı kmmunikálása a Hivatal munkatársai körében, pl. értekezletek, beszámlók frmájában. 23

24 Flyamatk rögzítése, nymn követése (feladatkövetı rendszer) Következménye: Ismerté, átláthatóbbá válnak a flyamatk, de nem feltétlenül ezek szerint mőködnek, a flyamatkban gndlkdás még idegen lehet a munkatársak számára HÁTRÁNYOK OKAINAK MEGSZŐNTETÉSE: Lehetséges módszer: Flyamatk kialakítása, rögzítése a szervezetben és hatéknnyá tétele (pl. hatéknyságvesztések kielemzése, Balanced Screcard, teljesítményprizma) Egymást helyettesíteni képes munkatársak (pl. munka rtáció) Flyamatkban, prjektekben való gndlkdás kialakítása (pl. prblémamegldó képesség-növelés, prjektmenedzsment tréning) Következménye: Gyrs, hatékny ügyintézés Pr aktív munkatársak Vezetı tehermentesítése Önfenntartó szervezet, mely nem érzi meg egy-egy munkatárs hiányát 24

25 AKADOZÓ INFORMÁCIÓÁRAMLÁS MINDEN MARAD VÁLTOZATLAN Következménye rövid távn: Több irányba húznak a munkatársak Vezetı utasítására várnak, nem tudnak önállóan cselekedni, dönteni Hsszabb ügyintézési flyamatk Párhuzams ügyintézések Következménye hsszú távn: Ügyfelek elégedettsége csökken (még hsszabbnak fgják tartani az ügyintézési idıt) Felügyelt intézmények és képviselık elégedettsége tvább csökken Felügyelt intézmények és képviselık együttmőködési képessége csökken HÁTRÁNYOK TÜNETEINEK TOMPÍTÁSA Lehetséges módszer: Infrmációk megsztása, kmmunikálása a Hivatal dlgzói körében (pl. értekezlet, szabályzat, , stb.) Következménye: Több infrmáció áll a birtkukban, rálátnak a Hivatal teljes mőködésére, de nem feltétlenül tevékenykednek az infrmációk szerint 25

26 HÁTRÁNYOK OKAINAK MEGSZŐNTETÉSE: Lehetséges módszer: Kétldalú vezetı-beszttt kmmunikáció megteremtése (pl. Balanced Screcard, teljesítményprizma) Munkatársak egymás közötti kmmunikációjának megteremtése (pl. fórumk, értekezletek, prblémamegldó csprtk, legjbb gyakrlatk összegyőjtése) Felügyelt intézmények és Hivatal munkatársai közötti kmmunikáció megteremtése Következménye: Munkatársak minden munkáhz szükséges infrmáció birtkában vannak, és elkötelezettek a célk megvalósítása iránt Nagybb összetartás, csprtkhézió Vezetı tehermentesítése Önmagát fejlesztı, kreatív szervezet VEZETÉSSEL KAPCSOLATOS NEHÉZSÉGEK MINDEN MARAD VÁLTOZATLAN Következménye a vezetı számára: Minden tevékenységre tıle várják a választ, növelı a vezetı leterheltségét Egyedüli döntéshzó, igazi segítı, bizalmas nélkül Leterheltség, frusztráció Infrmációhiány 26

27 Következménye a Hivatal munkatársai számára: A vezetı nélkül nem tudják az ügyeket intézni, nem alakul ki az önálló munkavégzés Vetélkedés a vezetı dicséretért, besúgás Infrmációkat nem merik megsztani a vezetıvel Hsszú távú következmények: Munkahelyi légkör rmlik Ügyfeleknek, felügyelt intézményeknek, képviselıknek nyújttt szlgáltatás minısége rmlik Ügyfelek, felügyelt intézmények, képviselık elégedettsége csökken HÁTRÁNYOK TÜNETEINEK TOMPÍTÁSA Lehetséges módszer: Vezetıi feladatk ellátásának támgatása, szükséges infrmációk biztsítása (tehermentesítési igények és - pntk feltérképezése, feladatkövetı rendszer kialakítása) Vezetı számára negatív kihatásk megszőntetése (feszültségldó technikák, vezetéssel kapcslats prblémák átbeszélése, külsı és/vagy belsı tanácsadó) Következménye: A vezetı képes egyedül ellátni a vezetési feladatkat és megbirkózni a nehézségekkel 27

28 HÁTRÁNYOK OKAINAK MEGSZŐNTETÉSE: Lehetséges módszer: Vezetıi felelısség néhány munkatárssal való megsztása Az érintettek felkészítése a vezetıi felelısség megsztására (eddigi vezetıi szerepek gyakrlásának nymn követése, vezetıképzés, döntési flyamatk felülvizsgálata) Következménye: A vezetınek elegendı a fıbb irányvnalak, célk kijelölése A vezetı mélyebb figyelmet tud szentelni egy dlgra Önmőködı rendszer, mely a vezetı távllétében is zökkenımentesen tud mőködni 28

3. prioritás: A minıségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek

3. prioritás: A minıségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM 3. priritás: A minıségi ktatás és hzzáférés biztsítása mindenkinek Akcióterv 2007-2008. 2008. július 1. A priritás bemutatása 1.1. A priritás tartalma Priritás száma

Részletesebben

Projektzáró dokumentum

Projektzáró dokumentum Projektzáró dokumentum Gárdony Város Polgármesteri Hivatalának Szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2./A-2008-0265 ÁROP pályázati összefoglaló 2010. augusztus 1 Pályázati indikátorok Tevékenység megnevezése Szervezetfejlesztési

Részletesebben

A nyilvános tér, művészet és társadalom viszonyrendszere

A nyilvános tér, művészet és társadalom viszonyrendszere Oktató: Fleischer Tamás Kurzus: Várs, közlekedés, társadalm A nyilváns tér, művészet és társadalm visznyrendszere Árvay Orslya Szcilógia III. Dlgzatmmal a 2003. március 3-i, A vársi köztérről, a vársi

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárspatak Várs Plgármesterétıl 3950 Sárspatak, Kssuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarspatak@sarspatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek - az ÉMOP-3.1.2/D-09-2010-0009 aznsítószámú

Részletesebben

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia Pályázati felhívás az EGT Finanszírzási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia prgram keretében megjelenő HU-03 ----- jelű Megújuló energiafrrásk fenntartható hasznsításával kapcslats

Részletesebben

AGÓRA-PROGRAM BÉKÉSCSABA

AGÓRA-PROGRAM BÉKÉSCSABA AGÓRA-PROGRAM BÉKÉSCSABA (A békéscsabai AGÓRA intézménytípusú multifunkcinális közösségi közpnt és területi közmővelıdési tanácsadó szlgálat kialakítása) ELİZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

FELÜGYELT INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ. Visszajelző anyag KAPCSOLATTARTÁSRÓL HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL. Visszajelző dokumentáció.

FELÜGYELT INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ. Visszajelző anyag KAPCSOLATTARTÁSRÓL HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL. Visszajelző dokumentáció. Visszajelző anyag Visszajelző dkumentáció HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL készített FELÜGYELT INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁSRÓL 2009. NOVEMBER 25. 1 Visszajelző anyag (részlet) Hódmezővásárhely

Részletesebben

INFORMATIKAI STRATÉGIA

INFORMATIKAI STRATÉGIA EREDMÉNYEK INFORMATIZÁLÁSÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSE (ÁROP 3.d) VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8200 Veszprém, Óvárs tér 9. INFORMATIKAI STRATÉGIA Készítette: Indikátrk, amelyek teljesítéséhez

Részletesebben

L E V E G Ő M U N K A C S O P O R T

L E V E G Ő M U N K A C S O P O R T L E V E G Ő M U N K A C S O P O R T S T R A T É G I A 2 0 1 2 15 Budapest, 2012. május 24. IFUA Nnprfit Partner Közhasznú Nnprfit Kft. H-1119 Budapest Fehérvári út 79. A prjekt megvalósulását az IFUA Hrváth

Részletesebben

1. számú Melléklet AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP KÖZPONTOK KIALAKÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK

1. számú Melléklet AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP KÖZPONTOK KIALAKÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK 1. számú Melléklet AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP KÖZPONTOK KIALAKÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK A prjektek az Európai Unió támgatásával, az Európai Reginális Fejlesztési Alap társfinanszírzásával valósulnak

Részletesebben

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás 2007. december 19. Bevezetés A minségirányítási prgram az intézmény minségirányítási rendszerét rögzíti, amely az intézmény vezetése, tanáraink, a pedagógiai munkát segít munkatársaink és partnereink számára

Részletesebben

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL Kerekegyháza Várs Önkrmányzata részére ÁROP szervezetfejlesztési prjekt 2010. 04. 30. 2 / 34 Tartalmjegyzék 1.

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozásoknak nyújtott tanácsadás

Mikro-, kis- és középvállalkozásoknak nyújtott tanácsadás Mikr-, kis- és középvállalkzásknak nyújttt tanácsadás 1. A szlgáltatás célja 1.1. Átfgó cél A szlgáltatás célja, hgy a már mőködı mikr-, kis- és középvállalkzásk ismereteinek bıvítése révén hzzájáruljn

Részletesebben

3.1. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat 1 humánerıforrás gazdálkodási rendszerének megújítása

3.1. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat 1 humánerıforrás gazdálkodási rendszerének megújítása 3.1. Az Állami Fglalkztatási Szlgálat 1 humánerıfrrás gazdálkdási rendszerének megújítása Az alprjekt bemutatása A Nemzeti Fglalkztatási Szlgálat humán erıfrrás gazdálkdási rendszerének megújítása c. alprjekt

Részletesebben

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalmjegyzék 1. Az iskla nevelési prgramja... 5 1.1. A nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 1.1.1. Az

Részletesebben

Vállalkozóvá válást elısegítı tanácsadás

Vállalkozóvá válást elısegítı tanácsadás Vállalkzóvá válást elısegítı tanácsadás 1. A szlgáltatás célja 1.1. Átfgó cél A szlgáltatás célja a munkát keresık vállalkzóvá válásának elısegítése, új vállalkzásk indítása. 1.2. Operatív cél A vállalkzóvá

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajs király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 felnttkepzes@bkf.hu BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Tartalmjegyzék

Részletesebben

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése Alsózslcai 2. sz. Óvda Az Alsózslcai 2. sz. Óvda önértékelése Beszámló a 2015/2016 nevelési évünk működéséről Bevezető: Az önértékelés célja, hgy segítséget adjn az intézmény pedagógiai-szakmai munkájának

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A PROJEKTMENEDZSMENT TÁMOGATÓ RENDSZER

ÚTMUTATÓ A PROJEKTMENEDZSMENT TÁMOGATÓ RENDSZER ÚTMUTATÓ A PROJEKTMENEDZSMENT TÁMOGATÓ RENDSZER TERVEZÉSÉHEZ BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA RÉSZÉRE Intézményi akkreditációs lajstrmszám: 01-0789-04 OM aznsítószám: FI33842 Tartalmjegyzék

Részletesebben

Helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás

Helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás 1. A szlgáltatás célja Helyi (térségi) fglalkztatási tanácsadás 1.1. Átfgó cél A szlgáltatás célja, szakmai, módszertani segítségnyújtással hzzájárulni az adtt térségben, településen a fglalkztatási helyzet

Részletesebben

A Szociális Műhely ajánlásai

A Szociális Műhely ajánlásai A Szciális Műhely ajánlásai - a közösségi társadalm megteremtésének elősegítésével kapcslatban A műhelymunka résztvevői szciális munkás, szciálpedagógus és pedagógus (andragógus) képzések ktatói és hallgatói,

Részletesebben

A Dózsa György Általános Iskola

A Dózsa György Általános Iskola Jót s jól. Ebben áll a nagy titk (Kazinczy Ferenc: A nagy titk) A Dózsa György Általáns Iskla Minőségfejlesztési prgramja Eisenbeck István igazgató Veszprém, 2007. március 30. 1 TARTALOMJEGYZÉK (Olvasó

Részletesebben

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve PMJVÖ Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer LOGO-VIR Oktatási terv Pécs Megyei Jgú Várs Önkrmányzata Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer ktatási terve Daten-Kntr Számítástechnikai Fejlesztő és Szlgáltató

Részletesebben

Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pr-Team Nnprfit Kft.-nél 1. A szlgáltatás átfgó és peratív célja A Pr-Team Nnprfit Kft. megváltztt munkaképességű munkavállalókat fglalkztató cég, ahl a tranzitfglalkztatás,

Részletesebben

Szentlőrinc, 2009. augusztus 31.

Szentlőrinc, 2009. augusztus 31. Szentlőrinc, 2009. augusztus 31. 1. ldal, összesen: 9 TARTALOMJEGYZÉK 1. A szabályzat feladata, érvényessége... 3 4. Az IPR-t megvalósító szervezet felépítése, a menedzsment helye a szervezetben... 4 4.5.

Részletesebben

BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA ÁROP

BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA ÁROP BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA ÁROP Kncepcinális terv (WP2) 2010.03.29. Kncepcinális terv ÁROP 3.A.1/B pályázat kapcsán készített szervezetfejlesztési javaslat TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Prgram A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznsítása és természeti értékeken alapuló aktív turisztikai prgramk fejlesztése c. pályázati

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004. PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általáns Iskla 5932 Gádrs, Iskla u. 4. 2004. 2 TARTALOMJEGYZÉK NEVELÉSI PROGRAM I. Pedagógiai alapelvek...3 II. Az isklában flyó nevelő és ktató munka céljai feladatai,

Részletesebben

Éves beszámoló 1. számú Projekt Fenntartási Jelentés melléklete. Kedvezményezett címe 8500 Pápa, Képző u. 3. Postacím 8500 Pápa, Képző u. 3.

Éves beszámoló 1. számú Projekt Fenntartási Jelentés melléklete. Kedvezményezett címe 8500 Pápa, Képző u. 3. Postacím 8500 Pápa, Képző u. 3. Éves beszámló 1. számú Prjekt Fenntartási Jelentés melléklete Megnevezése Adatk Pályázati aznsító Kedvezményezett neve TÁMOP.1.509/A2 20100115 Pápai Vársi Óvdák 1 Kedvezményezett címe 8500 Pápa, Képző

Részletesebben

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA ÁROP Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata (WP3) 2010.02.11. Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata ÁROP 3.A.1/B pályázat - szervezetfejlesztés

Részletesebben

FOGYATÉKOS ÉS EGÉSZSÉGKÁROSODOTT FIATALOK PÁLYAORIENTÁCIÓJÁNAK HELYZETE. Elemző tanulmány

FOGYATÉKOS ÉS EGÉSZSÉGKÁROSODOTT FIATALOK PÁLYAORIENTÁCIÓJÁNAK HELYZETE. Elemző tanulmány FOGYATÉKOS ÉS EGÉSZSÉGKÁROSODOTT FIATALOK PÁLYAORIENTÁCIÓJÁNAK HELYZETE Elemző tanulmány Készült a JÖVŐFORMÁLÓ Pályaválasztást támgató rendszer kialakítása fgyatéks és egészségkársdtt fiatalk számára című

Részletesebben

INTEGRÁCIÓS PROGRAMJA

INTEGRÁCIÓS PROGRAMJA A SZONEK Bükkösdi Általáns Iskla és Óvda Tagintézménye helyi tantervének 16. sz. melléklete SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI KÖZPONT BÜKKÖSDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA TAGINTÉZMÉNYÉNEK INTEGRÁCIÓS

Részletesebben

Esztergom Város integrált településfejlesztési stratégiája

Esztergom Város integrált településfejlesztési stratégiája Esztergm Várs integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Prgram Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárskban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Budapest Fővárs XV. kerület Rákspalta, Pestújhely, Újpalta Önkrmányzata Plgármesteri Hivatala Prjektmenedzsment szabályzat Budapest, 2009. któber 9. IFUA Hrváth & Partners Kft. H-1119 Budapest Fehérvári

Részletesebben

A TAPOLCAI JÁRDÁNYI PÁL ALAPFOKÚ PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A TAPOLCAI JÁRDÁNYI PÁL ALAPFOKÚ PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TAPOLCAI JÁRDÁNYI PÁL ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYERMEK - ÉS SZEMÉLYISÉGKÖZPONTÚ NEVELÉS A ZENE ESZKÖZEIVEL Az emberiség bldgabb lesz, ha megtanul zenével élni, s aki valamit

Részletesebben

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2014. szeptember 10-i ülésére Készítette: dr. Kzma Enikő alplgármesteri jgi referens Tárgy: Tájékztató a XIV. kerületi

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 15-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 15-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajsmizse Várs Önkrmányzata Képviselı-testületének 2012. któber 15-i rendkívüli ülésére 4. Tárgy: A Meserét Lajsmizsei Napközi Otthns Óvda és Bölcsıde Szervezeti és Mőködési Szabályzata módsításának

Részletesebben

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TANULMÁNY 4. A STRATÉGIAI TERVEZÉS ÉS ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZÉS FOLYA- MATOK ÖSSZHANGJÁNAK MEGTEREMTÉSE Dunaújvárs Megyei Jgú Várs Önkrmányzata részére ÁROP szervezetfejlesztési prjekt 2010. 10. 20.

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT PROJEKTMÓDSZERTAN AZ ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE

EGYSZERŰSÍTETT PROJEKTMÓDSZERTAN AZ ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajs király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 felnttkepzes@bkf.hu EGYSZERŰSÍTETT PROJEKTMÓDSZERTAN AZ ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE Intézményi

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Megfelelési kérdőív

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Megfelelési kérdőív Üzletszabályzat 6. sz. melléklete EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Megfelelési kérdőív EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Oldal 1 Ügyfél neve: Ügyfélkód: Jelen kérdőív kifejezett

Részletesebben

KOMPLEX INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉS A GYAKORLATBAN

KOMPLEX INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉS A GYAKORLATBAN KOMPLEX INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉS A GYAKORLATBAN Dunai Rita tanár, Székesfehérvár Szent Imre Általáns Iskla és Óvda Hajdúszbszló, 2010. któber 20. 1. Az előadás felépítése 1. Az intézmény bemutatása 2. Az intézményértékelés

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-dunántúli Operatív Program. Helyi és kistérségi szintő rekultivációs programok elvégzése c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-dunántúli Operatív Program. Helyi és kistérségi szintő rekultivációs programok elvégzése c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-dunántúli Operatív Prgram Helyi és kistérségi szintő rekultivációs prgramk elvégzése c. pályázati felhívásáhz Kódszám: NYDOP-2007-4.1.1/2 A prjektek az Európai Unió támgatásával,

Részletesebben

A fogyasztói tudatosság növelése. az elektronikus hírközlési piacon

A fogyasztói tudatosság növelése. az elektronikus hírközlési piacon A fgyasztói tudatsság növelése az elektrnikus hírközlési piacn A Nemzeti Hírközlési Hatóság szakmai tájékztató anyaga 2008. szeptember A fgyasztók körébe meghatárzás szerint valamennyien beletartzunk,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-dunántúli Operatív Program. Funkcióbıvítı integrált városfejlesztési akciók támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-dunántúli Operatív Program. Funkcióbıvítı integrált városfejlesztési akciók támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-dunántúli Operatív Prgram Funkcióbıvítı integrált vársfejlesztési akciók támgatása c. pályázati felhívásáhz Kódszám: DDOP-2007-4.1.1A A prjektek az Európai Unió támgatásával, az

Részletesebben

Közösségi művelődés Közösségfejlesztés Magyarországon konferencia 2014. május 07. Budapest

Közösségi művelődés Közösségfejlesztés Magyarországon konferencia 2014. május 07. Budapest Közösségi művelődés Közösségfejlesztés Magyarrszágn knferencia 2014. május 07. Budapest TELEPÜLÉS, KÖZÖSSÉG, CSELEKVÉS A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS CÉLTERÜLETEI Kvács Edit, Közösségfejlesztők Egyesülete Arra kaptam

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója

Velem községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója E L Ő T E R J E S Z T É S Velem községi Önkrmányzat Képviselő-testületének 2009. nvember 27-ei testületi ülésére Tárgy: Előterjesztő: Összeállíttta: Melléklet: Velem községi Önkrmányzat 2010. évi költségvetési

Részletesebben

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése)

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése) Közlemény A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hgy a TIOP-1.2.1/08/1 Agóra -multifunkcinális közösségi közpntk és területi közművelődési tanácsadó szlgálat infrastrukturális

Részletesebben

1. Eredmények összehasonlítása elemzések 2. A Lantegi skála, pontozás; A személy profilja 3. A személy profilja

1. Eredmények összehasonlítása elemzések 2. A Lantegi skála, pontozás; A személy profilja 3. A személy profilja ÖSSZESÍTÉS az OFA-FSZF 10121-2010/23 számú prgramról A fgyatéks személyek részére szciális intézményi ellátást nyújtó nem állami, nem egyházi fenntartók tevékenységének támgatására A prjekt keretében megvalósíttt

Részletesebben

Elkötelezettség a Kiválóságért. Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt

Elkötelezettség a Kiválóságért. Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt Elkötelezettség a Kiválóságért Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szent András Katlikus Általáns Iskla Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó Szent András Katlikus Általáns Iskla Tartalm 1. Bevezető... 5 1.1. Jgszabályi háttér... 5

Részletesebben

Normatív Határozat. Felelős: dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal

Normatív Határozat. Felelős: dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal /2014. (XI.26.) sz. NORMATÍV Kth.: A stratégiai dkumentumk tartalmáról és szerkezetéről valamint a mutatószámk kialakításának módszertanáról szóló szabályzat elfgadása Nrmatív Határzat 1./ Kerekegyháza

Részletesebben

Best Practice Felmérés Menedzsment módszerek

Best Practice Felmérés Menedzsment módszerek Best Practice Felmérés Menedzsment módszerek Dr. Németh Balázs Kvalikn Kft. 007. Június 18. Best Practice felmérés területei Fejlesztés Gyártás Irányítás Minıség HR 1 Vizsgált módszerek Irányítás Gyártás

Részletesebben

Pressonline kommunikációs audit. Módszertani leírás

Pressonline kommunikációs audit. Módszertani leírás Pressnline kmmunikációs audit Módszertani leírás 2009. Jelen anyag a Pressnline szellemi terméke, az anyag szerzıi jgai a Pressnline Kmmunikációs Tanácsadó Kft. tulajdnát képezik. [székhely] 1026 Budapest,

Részletesebben

5CG. számú előterjesztés

5CG. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármestere 5CG. számú előterjesztés Bizalmas az előterjesztés 2. mellékletének 2. és 211. melléklete! Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Körösi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Prgram Múzeumk isklabarát fejlesztése és ktatási-képzési szerepének infrastrukturális erısítése c. pályázati felhívásáhz Kódszám: TIOP 1.2.2/09/1

Részletesebben

A kompetens intézmények logói. ECVET ASSET Autóipari Szolgáltatási Szektor ECVET Tesztelés Hivatkozási szám /

A kompetens intézmények logói. ECVET ASSET Autóipari Szolgáltatási Szektor ECVET Tesztelés Hivatkozási szám / Tanulmányi Megállapdás az ASSET ECVET Prjekthez A kmpetens intézmények lgói ECVET ASSET Autóipari Szlgáltatási Szektr ECVET Tesztelés Hivatkzási szám - 2008 3991 / 001-001 1 Tanulmányi Szerződés (ASSET

Részletesebben

E-közigazgatási költség-hatékonysági módszertanok és benchmarking/monitoring rendszer kidolgozása

E-közigazgatási költség-hatékonysági módszertanok és benchmarking/monitoring rendszer kidolgozása E-közigazgatási költség-hatéknysági módszertank és benchmarking/mnitring rendszer kidlgzása B. Javaslat az elektrnikus közigazgatási szlgáltatásk fejlettségének érdemi mérésére alkalmas értékelési szempntrendszerre

Részletesebben

Gyakran ismételt kérdések

Gyakran ismételt kérdések Gyakran ismételt kérdések A versenyről Mi az E.ON Energy Glbe Magyarrszág díj célja? Nevezés A nemzetközi Energy Glbe Award az energiavilág Oscar-díjaként is emlegetett független, nemzetközi fenntarthatósági

Részletesebben

Mérnöknek lenni annyit jelent: előre látni, hogy egy megvalósítandó rendszer/termék hogyan működik, viselkedik majd a hétköznapokban.

Mérnöknek lenni annyit jelent: előre látni, hogy egy megvalósítandó rendszer/termék hogyan működik, viselkedik majd a hétköznapokban. Rendszertervezés A legtöbb hallgató már hallgató krában lehetőség kap arra - főleg itt, az Adatbázisk Labr keretein belül -, hgy rendszereket hzzn létre a tervezéstől és a megvalósításig. Igazából ez az

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem kancellárjának K/9/2016. (II.29.) határozata. az Informatikai biztonsági szabályzat jóváhagyásáról

A Semmelweis Egyetem kancellárjának K/9/2016. (II.29.) határozata. az Informatikai biztonsági szabályzat jóváhagyásáról A Semmelweis Egyetem kancellárjának K/9/2016. (II.29.) határzata az Infrmatikai biztnsági szabályzat jóváhagyásáról Az SZMSZ 21. (14) bekezdésében és 22. (3) bekezdésében kaptt felhatalmazás alapján a

Részletesebben

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS 10XONE Sftware and Services Agreement General Terms and Cnditins V3.3 Szftver és Szlgáltatási Szerződés Általáns Szerződési Feltételek V3.3 Jelen Szftver és Szlgáltatási szerződés (tvábbiakban Szerződés

Részletesebben

Az Elektronikus közigazgatási keretrendszer szolgáltatásmenedzsment tárgyú ajánlásai

Az Elektronikus közigazgatási keretrendszer szolgáltatásmenedzsment tárgyú ajánlásai Az Elektrnikus közigazgatási keretrendszer szlgáltatásmenedzsment tárgyú ajánlásai I. fázis Verzió száma: V1 Kiadás dátuma: 2008. május 29. Aznsító: EKK_ekzig_SzlgMgmtajanlas_9fej_080529_V1 1/69 A dkumentum

Részletesebben

Ötleted van? Vállalkozz! - Vállalkozás menedzselés a válság idején

Ötleted van? Vállalkozz! - Vállalkozás menedzselés a válság idején Ötleted van? Vállalkzz! - Vállalkzás menedzselés a válság idején Helyszín: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet Tlna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. március 6-7. 2013. március 6. (szerda)

Részletesebben

szervezeti teljesítményértékelı mutatószámrendszer 1. oldal

szervezeti teljesítményértékelı mutatószámrendszer 1. oldal ----------------------- Page 1----------------------- Szervezeti teljesítményértékelı mutatószámrendszer Eredményességi mutatószámok Mutatószám megnevezése Célérték Akció A Képviselı Testület elvárásaihoz

Részletesebben

TÁMOP-6.1.4/12/ Koragyermekkori (0-7 év) program

TÁMOP-6.1.4/12/ Koragyermekkori (0-7 év) program Kragyermekkri (0-7 év) prgram PÁLYÁZAT A TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Kragyermekkri (0-7 év) prgram kiemelt prjekt keretében az alábbi pályázat kerül újra meghirdetésre az érintettek körének kibővítésével

Részletesebben

Útmutató megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez

Útmutató megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez Reginális Fejlesztési Prgramk Irányító Hatósága Útmutató megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez Alkalmazandó a reginális peratív prgramk keretében megvalósítandó kiemelt prjekt javaslatk kidlgzása esetén

Részletesebben

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Természetes személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Természetes személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Természetes személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján 1 Jelen kérdőív a befektetési vállalkzáskról és az árutőzsdei szlgáltatókról, valamint az általuk

Részletesebben

Közbeszerzés zöldebben. Beszerzés és éghajlatvédelem. Kezdő tréning módszertani útmutató

Közbeszerzés zöldebben. Beszerzés és éghajlatvédelem. Kezdő tréning módszertani útmutató Közbeszerzés zöldebben Beszerzés és éghajlatvédelem Kezdő tréning módszertani útmutató A kiadvány a Green PrcA Green Public Prcurement in Eurpe Közbeszerzés zöldebben prjekt keretében készült az Intelligent

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Az én tanításm nem arra van ítélve, hgy könyvtárak prában penészedjék, hanem hgy győztesen hassn a gyakrlati életben. (Semmelweis Ignác) Semmelweis Ignác Humán Szakképző

Részletesebben

Eredményességi mutatószámokról

Eredményességi mutatószámokról Visszajelzı dokumentáció TAKSONY NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK szervezetérıl készített Eredményességi mutatószámokról Visszajelzı anyag Taksony Nagyközség Polgármesteri Hivatalának részére a Budapesti

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A TÁMOP-2.4.5-12/7

TÁJÉKOZTATÓ A TÁMOP-2.4.5-12/7 HyperTeam Üzleti és Infrmatikai Tanácsadó Kft. H-1117 Budapest, Fehérvári út 84/a II. emelet T.: +36 1 279 0720 F.: +36 1 209 3086 www.hyperteam.cm TÁJÉKOZTATÓ A TÁMOP-2.4.5-12/7 A munka és a magánélet

Részletesebben

2013. novemberi jóváhagyás tervezett. 2013. decemberi jóváhagyás tervezett

2013. novemberi jóváhagyás tervezett. 2013. decemberi jóváhagyás tervezett SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ Kerepes Várs flyamatban lévő (egyeztetés alatt álló) településrendezési eszköz módsításairól, és ezek és az Újnnan készülő településrendezési eszközök összefüggéseiről 2013. nvemberében

Részletesebben

Megfelelési teszt jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek részére

Megfelelési teszt jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek részére e-mail: inf@randmcapital.hu www.randmcapital.hu Megfelelési teszt jgi személyek és jgi személyiséggel nem rendelkező szervezetek részére Felhívjuk Tisztelt Ügyfelünk figyelmét, hgy a Randm Capital Zrt.

Részletesebben

SENZOR Kft. Magatartási Kódex

SENZOR Kft. Magatartási Kódex SENZOR Kft. Magatartási Kódex Kiadás kelte: Budapest, 2014. Július 1. 1 I. Általáns rendelkezések A. Alkalmazási terület A jelen Magatartási kódex (a tvábbiakban: Kódex ) a SENZOR Kft. (a tvábbiakban:

Részletesebben

A PUBLIC RELATIONS TEVÉKENYSÉG ESZKÖZEI

A PUBLIC RELATIONS TEVÉKENYSÉG ESZKÖZEI A PUBLIC RELATIONS TEVÉKENYSÉG ESZKÖZEI A klasszikus értelemben vett médián kívül száms eszköz szlgálja az üzenetek célba juttatását. Az infrmáció-, és tudásalapú társadalm megváltztatja az infrmáció áramlás

Részletesebben

IT mentor képzés tematika oktatott modulok

IT mentor képzés tematika oktatott modulok IT mentr képzés tematika ktattt mdulk 1142-06 - Számítógépkezelés, szftverhasználat, munkaszervezés Feladatprfil: Hardvert üzemeltet, szftvert telepít Irdai prgramcsmagt egyedi és integrált módn használ

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 1. MINŐSÉG POLITIKA...4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. LEÍRÁS 5 2.2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.5

Részletesebben

A HAND Szövetség válaszai a 2015 utáni globális fejlesztési/fenntartható fejlődési agendára vonatkozó külügyminisztériumi konzultációs kérdésekre

A HAND Szövetség válaszai a 2015 utáni globális fejlesztési/fenntartható fejlődési agendára vonatkozó külügyminisztériumi konzultációs kérdésekre A HAND Szövetség válaszai a 2015 utáni glbális fejlesztési/fenntartható fejlődési agendára vnatkzó külügyminisztériumi knzultációs kérdésekre 2013.09.10. A HAND Szövetség az alábbi kérdések megválaszlásában

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ III. KÖTET FELADATLEÍRÁS - A PÉCS2010 EURÓPA KULTURÁLIS FİVÁROSA PROGRAM BERUHÁZÁ-

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ III. KÖTET FELADATLEÍRÁS - A PÉCS2010 EURÓPA KULTURÁLIS FİVÁROSA PROGRAM BERUHÁZÁ- AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ III. KÖTET FELADATLEÍRÁS - A PÉCS2010 EURÓPA KULTURÁLIS FİVÁROSA PROGRAM BERUHÁZÁ- SAIHOZ KAPCSOLÓDÓ KOMPLEX MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÁSOK - Pécs2010 EKF prgram TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ...

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben prjekt Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: szerződéskötés ideje 2012. április 25-2012.któber 31. + fenntartási kötelezettség. 2012.

Részletesebben

Informatika szaktanácsadók képzésének tapasztalatai

Informatika szaktanácsadók képzésének tapasztalatai Infrmatika szaktanácsadók képzésének tapasztalatai Dancsó Tünde dancs.tunde@fi.hu Az előadás célja Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által szervezett, a TÁMOP-3.1.5/12 "Pedagógusképzés támgatása prjekt

Részletesebben

Üi.: Dancsecs Roland Tel. szám: 06-96-516-232

Üi.: Dancsecs Roland Tel. szám: 06-96-516-232 Dr. Szakács Imre úr elnök Győr-Msn-Sprn Megyei Önkrmányzat Győr Árpád u. 32. 9021 Iktatószám: Üi.: Dancsecs Rland Tel. szám: 06-96-516-232 Tárgy: Nyugat-dunántúli Reginális Energia Stratégia és Sprn-Fertőd

Részletesebben

Általános gimnáziumi képzés és német nemzetiségi nyelvoktató program 9. évfolyam

Általános gimnáziumi képzés és német nemzetiségi nyelvoktató program 9. évfolyam Osztályzó vizsga követelmények Infrmatika Általáns gimnáziumi képzés és német nemzetiségi nyelvktató prgram 9. évflyam 1. Az infrmatikai eszközök használata Az infrmatikai környezet tudats alakítása. Az

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2016 Hatálys: 2016. 03. 02.-től TARTALOMJEGYZÉK A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA... 3 A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA... 3 A KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

A duális felsőfokú képzés alapelvei

A duális felsőfokú képzés alapelvei A duális felsőfkú képzés alapelvei 1. A duális felsőfkú képzés definíciója A duális képzés definícióját az Nftv. 108. 1.a. bekezdése tartalmazza. Eszerint duális képzés: a műszaki, infrmatika, agrár, természettudmány

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A New West Kft. számára kiemelt fntsságú cél a www.newwest.hu látgatói által rendelkezésre bcsáttt személyes adatk védelme, a látgatók infrmációs önrendelkezési jgának biztsítása.

Részletesebben

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOM Intézményünk pedagógiai prgramjának elkészítésénél figyelembe vett dkumentumk:... 5 1.AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 5 1.1. Az óvda alaptevékenysége:...

Részletesebben

L E A D E R 2007-2013.

L E A D E R 2007-2013. L E A D E R 2007-2013. M E G H Í V Ó A BAKONYÉRT HELYI KÖZÖSSÉG gyűlésére 2007. któber 4. csütörtök 16 óra Zirc Vársháza (Március 15. tér 1.) (Határzatképtelenség esetén a megismételt gyűlés a meghívóban

Részletesebben

A görög információs társadalom

A görög információs társadalom A görög infrmációs társadalm Szerzı(k): Kerstin Siakas, Assistant Prfessr, Alexander Technlgical Educatinal Institutin f Thessalniki, Greece, siaka@it.teithe.gr Themis Ktsials, Research Assciate, Alexander

Részletesebben

A képzés célja. A képzés jellemzői

A képzés célja. A képzés jellemzői 1 Intézményvezetők felkészítése az intézményi önértékeléshez, a tanfelügyeleti ellenőrzéshez és a pedagógus-minősítéshez kapcslódó intézményvezetői feladatk ellátására A TÁMOP 3.1.15-14-2014-001 Köznevelési

Részletesebben

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező személyek részére A 2007.évi CXXXVIII.

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Jgi személyek és jgi személyiséggel nem rendelkező személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján 1 Jelen kérdőív a befektetési vállalkzáskról és az árutőzsdei

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Észak-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Észak-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Észak-Magyarrszági Operatív Prgram Egészségügyi szlgáltatásk fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó közpntk fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás krszerősítése Tervezet Kódszám:

Részletesebben

620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása

620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása 620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása A könyvvizsgáló által igénybevett szakértő munkája megfelelőségének értékelése 12.

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14 EFOP_3.8.1-14 FELHÍVÁS Az egészségügyi ellátórendszerben dlgzó, OKJ előtti szakképesítéssel rendelkezők számára az OKJ-s szakképesítés megszerzése támgatásának megvalósítására A felhívás címe: Felzárkóztató

Részletesebben

Kutatási gyorsjelentés Zugló közbiztonságának megítélése. "Egy jó szó Zuglóban" 2013. április

Kutatási gyorsjelentés Zugló közbiztonságának megítélése. Egy jó szó Zuglóban 2013. április Kutatási gyrsjelentés Zugló közbiztnságának megítélése "Egy jó szó Zuglóban" 2013. április 1 Bevezető, módszertani kérdések A Strategplis Kft. telefns kérdőíves közvélemény-kutatást végzett a Budapest

Részletesebben

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12 DAOP-2.1.

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12 DAOP-2.1. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Prgram Dél-Dunántúli Operatív Prgram Észak-Alföldi Operatív Prgram Észak-Magyarrszági Operatív Prgram Közép-Dunántúli Operatív Prgram Nyugat-Dunántúli Operatív

Részletesebben

LOGISZTIKAI KOCKÁZATMENEDZSMENT

LOGISZTIKAI KOCKÁZATMENEDZSMENT LOGISZTIKAI KOCKÁZATMENEDZSMENT A KÉPZÉSRŐL Kiemelten fntsnak tartjuk, hgy a lgisztikai tevékenységek srán ne csak a kckázatk kezelésével fglalkzzunk, hanem flyamatszemléletben gndlkdjunk, és már a tervezés

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Fıiskola 2600 Vác, Konstantin tér 1 5.; Tel.: 06-27-511-150; Fax: 06-27-511-141

Apor Vilmos Katolikus Fıiskola 2600 Vác, Konstantin tér 1 5.; Tel.: 06-27-511-150; Fax: 06-27-511-141 Tisztelt Intézményvezetı Úr/Asszny! Fıisklánk tanterve szerint a II. évflyams Titkárságvezetı felsıfkú szakképzésben részt vevı hallgatóinknak tanulmányaik IV. félévében egy általuk választtt, megfelelı

Részletesebben

Gyakornokokat keresünk! akkor töltsd kötelező szakmai gyakorlatodat a GROW Csoportnál!

Gyakornokokat keresünk! akkor töltsd kötelező szakmai gyakorlatodat a GROW Csoportnál! Gyakrnkkat keresünk! Jelenlegi nyittt pzíciónk: Tréner-tanácsadói gyakrnk Ha szeretnél munkatapasztalatt szerezni és belelátni egy humán fejlesztő cég működésébe Ha fnts számdra a jó hangulatú munkahelyi

Részletesebben