Apor Vilmos Katolikus Fıiskola 2600 Vác, Konstantin tér 1 5.; Tel.: ; Fax:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Apor Vilmos Katolikus Fıiskola 2600 Vác, Konstantin tér 1 5.; Tel.: 06-27-511-150; Fax: 06-27-511-141"

Átírás

1 Tisztelt Intézményvezetı Úr/Asszny! Fıisklánk tanterve szerint a II. évflyams Titkárságvezetı felsıfkú szakképzésben részt vevı hallgatóinknak tanulmányaik IV. félévében egy általuk választtt, megfelelı szakmai prfilú cégnél, vállalatnál, intézménynél 120 órás szakmai gyakrlatt kell teljesíteniük. A tanév II. félévében hallgatóink ennek a február március 31. közötti idıszakban tehetnek eleget. Kérjük, hgy az Önt erre felkérı hallgatónknak az általa bemutattt tájékztatóban fglaltaknak megfelelıen biztsítsa szakmai gyakrlatát. Ugyancsak kérjük az errıl szóló fgadónyilatkzat aláírását, a gyakrlat végén pedig az értékelılap szíves kitöltését. Amennyiben intézményük úgy nyilatkzik, hgy igényt tart a tiszteletdíjra, úgy kérjük, hgy a megbízási szerzıdés mindkét példányát, a teljesítésigazlást, valamint a kiállíttt számlát kitöltve, aláírással és az intézményi bélyegzıvel hitelesítve a következı címre szíveskedjék visszaküldeni: Apr Vilms Katlikus Fıiskla Tanulmányi Osztály 2601 Vác, Pf A számla kiállításakr a következıket kérjük figyelembe venni: a számla kelte és a teljesítés idıpntja között nem telhet el 15 napnál több; a számlán kérjük feltüntetni a hallgató nevét, a gyakrlat idejét és a gyakrlat megnevezését; a számlán nem a gyakrlat teljesítésének idıszakát, hanem a megbízás teljesítésének idıpntját kérjük feltüntetni. A megbízási szerzıdést fıisklánk részérıl is hitelesítjük, az Ön példányát ezt követıen pstázzuk a fgadó intézmény részére. Vác, január 26. Üdvözlettel: Dr. Mészárs László s. k. Dr. Gasparics Gyula s. k. tanulmányi rektrhelyettes szakfelelıs

2 Tájékztató II. évflyam levelezı tagzats Titkárságvezetı FSZ-képzés hallgatói részére összefüggı szakmai gyakrlatuk teljesítésének tudnivalóiról A szakmai gyakrlat idıtartama: 120 óra, amely a hallgató által választtt megfelelı szakmai prfilú cégnél, vállalatnál, intézménynél február március 31. közötti idıszakban teljesíthetı. A szakmai gyakrlatt megszervezése egyénileg történik. A kitöltött fgadónyilatkzatt legkésıbb február 8-ig kell eljuttatni a fıiskla Tanulmányi Osztályára, ami történhet személyesen ügyfélfgadási idıben; szkennelve a vagy a címre; ajánltt levélben a fıiskla Tanulmányi Osztályára. Az összefüggı szakmai gyakrlat teljesítése a szakmai vizsgára bcsátás feltétele! A gyakrlat célja, hgy a hallgatók megismerjék a titkárságkn, ügyfélszlgálati irdákban flyó titkári feladatkat, és azk megldásában gyakrlatt szerezzenek. A szakmai gyakrlatról írásbeli beszámlót (gyakrlati naplót) kell készíteni. A szakmai gyakrlat, valamint a gyakrlati napló készítése srán a következı szempntkat vegye figyelembe: 1. A gyakrlat színhelyéül választtt céget (intézmény) bemutatása: a cég neve, székhelye; a cég szervezeti felépítése; a cégnél dlgzók létszáma; mőködési területének, tevékenységének rövid leírása! 2. Irat- és dkumentumkezelés, -készítés A cég az ügyiratkezelés mely frmáját alkalmazza (közpnti, szttt, vegyes)? Az ügyiratkezelés flyamatábráját követve írja le, hgy az egyes lépések hgyan követik egymást, kik és milyen besztásban végzik az egyes feladatkat (érkeztetés, pstabntás, elızmény, szignálás stb.)! (Elıfrdulhat, hgy a cégnél más a srrend, vagy vannak lépések, amelyeket nem talál meg az ügyiratkezelésében. Tájékzódjn, hgy ezek miért maradtak ki, avagy miért nincs szükség rájuk.) A cég (intézmény) üzleti, hivatals levelezése mennyiben felel meg a tanult frmai és udvariassági szabályknak? Alkalmaznak-e elektrnikus iratkezelést? Ha igen, akkr azt milyen szftverrel végzik, milyen szempntk dmináltak az elektrnikus iratkezelés bevezetésénél, a szftver kiválasztásánál, milyen nehézségekbe ütközött a bevezetés, milyen tapasztalataik vannak stb.? Ha nem, akkr tervezik-e a jövıben az elektrnikus iratkezelés bevezetését? Ezzel kapcslatban milyen elképzeléseik, aggályaik, elızetes ismereteik stb. vannak?

3 3. Titkársági rendezvény- és prjektszervezés Milyen marketingtevékenységet flytat a cég? Van-e külön ezzel a feladattal megbíztt felelıs? Milyen pályázati lehetıségei vannak a cégnek? Milyen pályázatkn vett/vesz rész? Ki végzi ezek adminisztrációját, ügyviteli feladatait? Milyen tapasztalataik vannak? Hgyan történik a cégnél egy rendezvény, értekezlet megszervezése? (Adminisztráció megszervezése; nymtatványk, dkumentumk elıkészítése, helyszín, tárgyi feltételek megteremtése stb.) Ki a felelıs egy-egy rendezvény megszervezéséért, lebnylításáért, adminisztrációjáért? 4. A titkársági vezetési-szervezési feladatk ellátása az ügyvitel területén Hány vezetı dlgzik a cégnél? Milyen vezetıi típuskat ismert meg? Ismertesse a vezetıi, vezetési stíluskat! Milyen az egyes vezetık egymással való kapcslata? Milyen a vezetı/vezetık és a besztttak visznya? Érvényesül-e mtiválási funkció, s ha igen, az miben nyilvánul meg? Ismertesse az utasítási és kmmunikációs rendszer felépítését, az ügyvitelnek ebben betöltött szerepét! Figyelje meg, milyen csprtk találhatók a cégnél! frmális, szakmailag hmgén, hetergén vagy funkcinális csprtk; Alakultak-e ki infrmális csprtk? Tapasztalt-e ellentétet az egyes csprt között/csprtkn belül? Ha igen, fglalja össze ezek kait! Javaslt módszer: kötött (elıre megfgalmaztt) kérdésekkel történı beszélgetés. A cég idıgazdálkdásának megfigyelése: Milyen idıbesztással dlgznak a vezetık, a besztttak? Ki készíti el a dlgzók idıbesztását? Ki figyeli a határidıket? Milyen határidı-nyilvántartást alkalmaznak? 5. Titkársági kmmunikáció (idegen nyelvő is) Mutassa be, (hgy) a két alapvetı kmmunikációs csatrna (verbális nem verbális) milyen mértékben és milyen területeken (ügyekben, kapcslatkban, feladatkban stb.) használats! a megnyilvánulás szóbeli frmái közül melyeket alkalmazzák, s melyeket nem! a köszönés, megszólítás, bemutatás, bemutatkzás sajáts frmáit! a kapcslattartás prtklláris frmáinak (vendéglátás, ügyfélfgadás, rendezvények, reprezentáció, ajándékzás) megjelenését a cég irdájában! a cég utasítási és kmmunikációs rendszerét, az ügyvitel ebben betöltött szerepét! a cég külföldi kapcslatait!

4 Ismertesse Apr Vilms Katlikus Fıiskla 6. Titkársági ügyvitelszervezés a titkárságvezetı (titkár, adminisztrátr, vezetıi asszisztens stb.) legfntsabb munkaköri feladatait, a vezetı munkájának segítését! az irdai munkaflyamatkban a számítógép alkalmazását, azt, hgy milyen prgramkat használnak, kihasználják-e az Office prgramcsmag prgramjait, elınyeit! hányan használják a tízujjas vakírást! Készítsen interjút a vezetıvel, mennyire látja ennek fntsságát! Hgyan ítéli meg, hgy a munkatársak megfelelı szinten (készségszinten) használják-e a szövegszerkesztıt és az egyéb prgramkat! hgy milyen bemeneti és kimeneti eszközöket használnak az irdában! a fénymáslási szkáskat! az iratmegsemmisítési módkat! az iratkötési technikákat! az irdaszerek használatát, alkalmazásuk célszerőségét, a beszerzés gyakriságát, a beszerzési szkáskat stb.! a telefnálási szkáskat, a vezetékes és mbiltelefn-használat arányát, a céges és magánhívásk elkülönítésének módját, a krszerő telefnkészülékek funkcióinak kihasználtságát! hgy tervezik-e az irda krszerősítését (új gépek, szftverek beszerzése stb.), ha igen, milyen területen? Készítsen interjút a vezetıvel! srban fglalja össze szövegesen is, hgy milyennek ítéli a cég ügyvitelét, ügyiratkezelését, a cég vezetésérıl és szervezettségérıl szerzett tapasztalatait! A gyakrlati napló frmai követelményei: 1. A brítóldaln a következıket kérjük feltüntetni: a) a bal felsı sarkban: a fıiskla neve, székhelye. b) középen: a tantárgy neve, alatta: Gyakrlati napló. c) a jbb alsó sarkban: a hallgató neve, Neptun-kódja, a szak, tagzat, évflyam, tanév, félév megjelölése. 2. A munkákat Times New Rman betőtípussal, 12-es betőnagysággal és 1,5-ös srközzel írva, srkizárt igazítással kell elkészíteni. Margók: 2,5 cm. 3. Terjedelem: ldal + brító. A szakmai (irdai) gyakrlat teljesítését követıen a gyakrlati naplót, ill. a gyakrlat teljesítésérıl szóló, a gyakrlat munkahelyi vezetıjével aláírattt értékelılapt legkésıbb április 12-ig a Mdle-rendszerbe kell feltölteni.

5 Fgadónyilatkzat (Kérjük, nymtattt betőkkel szíveskedjen kitölteni!) Iktatószám: 50-17/2014 Alulírtt a(z) intézmény vezetıje igazlm, hgy II. évflyams, levelezı tagzats, titkárságvezetı jelölt kötelezı 120 órás irdai munkahelyen (közigazgatási, ktatási intézmény, vállalat stb.) letöltendı szakmai gyakrlatát az értékelı lapn feltüntetett idıpntkban felkészült tereptanár felkérésével az általam irányíttt intézményben a képesítési feltételeknek (felsıfkú végzettség) megfelelıen biztsítani tudm. Hzzájárulk, hgy a fıiskla ktatói a gyakrlatát végzı hallgató tevékenységét látgassák. A gyakrlat vezetésére tereptanárt kértem fel. Munkaköre: Végzettsége: A tereptanár telefnszáma: -címe: A fgadó intézmény neve: címe: telefnszáma: -címe: E nyilatkzat alapján a szakmai gyakrlat ellátásáért járó tiszteletdíjat Megbízási szerzıdésben az AVKF és intézményünk között (kifizetés számla ellenében) kérem rögzíteni. Nem tartk igényt a tiszteletdíjra. Kelt: hó nap. (P.H.) intézményvezetı

6 Ikt.sz.: 50-17/2014. M E G B Í Z Á S I S Z E R ZİDÉS ( i n t é z m é n y ) amely egyrészrıl az Apr Vilms Katlikus Fıiskla (Intézményi aznsító: FI 21962) 2600 Vác, Knstantin tér 1-5. adószáma: , képviselı: Fülöpné dr. Erdı Mária rektr mint Megbízó, másrészrıl Vállalkzás/Intézmény neve: Székhelye: Adószáma: Telefnszáma: EV igazlvány / cégbejegyzés száma: Képviselıje: Bankszámlaszáma: Megbízást teljesítı személy neve: Telefnszáma: mint megbíztt (a tvábbiakban: Megbíztt) között a mai napn a következı feltételekkel jött létre: 1. Megbízó a Megbízttat II. évflyams titkárságvezetı felsıfkú szakképzésben részt vevı, levelezı tagzats hallgató gyakrlatának vezetésével bízza meg. 2. Megbíztt a szerzıdés 1-es pntjában megjelölt 120 órás szakmai gyakrlat c. feladatt -nál/nél (intézmény neve), tól ig, összesen 120 óra terjedelemben a jelen szerzıdés szerinti feltételekkel személyesen vállalja teljesíteni. 3. A megbízási díja bruttó ,- Ft (bruttó tizennégyezer-hármszáz Ft) egyszeri díjazás. Megbízó vállalja, hgy a Megbíztt számláján feltüntetett megbízási díjat a teljesítés-igazlás és a számla leadása után 60 napn belül átutalja Megbíztt számlán megadtt bankszámlaszámára. A Felek megállapdnak abban, hgy a számlát akkr tekintik szerzıdés szerint megfelelı módn kiállítttnak, amennyiben a törvényi feltételeknek megfelel, és azn feltüntetésre kerül a hallgató neve, a gyakrlat ideje és a gyakrlat megnevezése. 4. Megbíztt a megbízást a megbízói érdekeknek megfelelıen köteles teljesíteni. A szerzıdı felek a jelen szerzıdést 2 példányban írták alá, melyek közül egy a Megbízót, egy a Megbízttat illeti. Dátum: (intézményi bélyegző, intézményvezető aláírása) (intézmény neve) Apr Vilms Katlikus Fıiskla Kérjük, az aláírt és lebélyegzett megbízási szerzıdés példányait a kitöltött teljesítésigazlással és a szerzıdés szerinti összegrıl kiállíttt számlával együtt az alábbi címre visszaküldeni szíveskedjen: Apr Vilms Katlikus Fıiskla Tanulmányi Osztály, 2601 Vác, Pf.: 237

7 Ikt.sz.: 50-17/2014. M E G B Í Z Á S I S Z E R ZİDÉS ( i n t é z m é n y ) amely egyrészrıl az Apr Vilms Katlikus Fıiskla (Intézményi aznsító: FI 21962) 2600 Vác, Knstantin tér 1-5. adószáma: , képviselı: Fülöpné dr. Erdı Mária rektr mint Megbízó, másrészrıl Vállalkzás/Intézmény neve: Székhelye: Adószáma: Telefnszáma: EV igazlvány / cégbejegyzés száma: Képviselıje: Bankszámlaszáma: Megbízást teljesítı személy neve: Telefnszáma: mint megbíztt (a tvábbiakban: Megbíztt) között a mai napn a következı feltételekkel jött létre: 5. Megbízó a Megbízttat II. évflyams titkárságvezetı felsıfkú szakképzésben részt vevı, levelezı tagzats hallgató gyakrlatának vezetésével bízza meg. 6. Megbíztt a szerzıdés 1-es pntjában megjelölt 120 órás szakmai gyakrlat c. feladatt -nál/nél (intézmény neve), tól ig, összesen 120 óra terjedelemben a jelen szerzıdés szerinti feltételekkel személyesen vállalja teljesíteni. 7. A megbízási díja bruttó ,- Ft (bruttó tizennégyezer-hármszáz Ft) egyszeri díjazás. Megbízó vállalja, hgy a Megbíztt számláján feltüntetett megbízási díjat a teljesítés-igazlás és a számla leadása után 60 napn belül átutalja Megbíztt számlán megadtt bankszámlaszámára. A Felek megállapdnak abban, hgy a számlát akkr tekintik szerzıdés szerint megfelelı módn kiállítttnak, amennyiben a törvényi feltételeknek megfelel, és azn feltüntetésre kerül a hallgató neve, a gyakrlat ideje és a gyakrlat megnevezése. 8. Megbíztt a megbízást a megbízói érdekeknek megfelelıen köteles teljesíteni. A szerzıdı felek a jelen szerzıdést 2 példányban írták alá, melyek közül egy a Megbízót, egy a Megbízttat illeti. Dátum: (intézményi bélyegző, intézményvezető aláírása) (intézmény neve) Apr Vilms Katlikus Fıiskla Kérjük, az aláírt és lebélyegzett megbízási szerzıdés példányait a kitöltött teljesítésigazlással és a szerzıdés szerinti összegrıl kiállíttt számlával együtt az alábbi címre visszaküldeni szíveskedjen: Apr Vilms Katlikus Fıiskla Tanulmányi Osztály, 2601 Vác, Pf.: 237

8 Ikt.sz.: 50-17/2014. INTÉZMÉNYI NYILATKOZAT GYAKORLAT TELJESÍTÉSÉRİL Alulírtt... mint intézményvezetı. (intézmény neve, címe), mint Megbíztt a jelen nyilatkzat kiállításával nyilatkzm arról, hgy az Apr Vilms Katlikus Fıiskla (székhely: 2600 Vác, Knstantin tér 1-5. adószám: , intézményi aznsító: FI 21962), mint Megbízó és a Megbíztt között. év.hó... napján létrejött Megbízási Szerzıdés (a tvábbiakban: Szerzıdés ) alapján a Megbíztt az alábbi feladatkat, tevékenységeket végezte el:. (hallgatók neve, évf, szak).. (feladat megnevezése )...(idıszak).. (terjedelem, óra) Dátum: (P. H.).. Intézményvezetı TELJESÍTÉS-IGAZOLÁS Alulírtt Apr Vilms Katlikus Fıiskla (székhely: 2600 Vác, Knstantin tér 1-5. adószám: , intézményi aznsító: FI 21962) képviseletében kijelentem, hgy...(név), mint Megbíztt a fenti nyilatkzatban szereplı feladatkat, tevékenységeket szerzıdésszerően teljesítette. Ennek megfelelıen a Megbíztt által szabályszerően, szerzıdésszerően kiállíttt számla ellenében a szerzıdés szerinti díj kifizethetı. Dátum:.. Apr Vilms Katlikus Fıiskla Megbízó

9 ÉRTÉKELİLAP a Titkárságvezetı felsıfkú szakképzésben részt vevı hallgató 120 órás összefüggı szakmai gyakrlatáról Hallgató neve: A gyakrlat helye (intézmény neve): A gyakrlat napjai A fgadó intézmény pecsétje, az intézményvezetı v. a tereptanár aláírása

10 A gyakrlat napjai A fgadó intézmény pecsétje, az intézményvezetı v. a tereptanár aláírása A tereptanár által javaslt érdemjegy (számmal és betővel): A tereptanár szöveges értékelése: a tereptanár aláírása

Kötelező szakmai gyakorlat

Kötelező szakmai gyakorlat Kötelező szakmai gyakrlat Jelentkezési segédlet A kötelező szakmai gyakrlat teljesítéséhez az alábbi feladatkat, teendőket kell ellátni: A KITÖLTÉS MEGKEZDÉSE ELŐTT: 1. A hallgató akkr kezdheti meg a jelentkezést,

Részletesebben

Comenius Egyéni diákmobilitás útmutató

Comenius Egyéni diákmobilitás útmutató A Cmenius Egyéni diákmbilitás útmutató 2013 1 2 Cmenius Egyéni diákmbilitás útmutató Tartalmjegyzék Bevezetés 1. rész Általáns tájékztatás a Cmenius Egyéni diákmbilitás prgramról 2. rész Feladatk és kötelezettségek

Részletesebben

GESZTENYEFASORI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA LAJOSKOMÁROM

GESZTENYEFASORI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA LAJOSKOMÁROM GESZTENYEFASORI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA LAJOSKOMÁROM 2 Az SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI A Gesztenyefasri Általáns Iskla és Alapfkú Művészeti Iskla,

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról (Módosításokkal egységes szerkezetben)

Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról (Módosításokkal egységes szerkezetben) DÖMSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 9/2007. (IV.26.), 16/2007. (XI.5.), 1/2008. (I.31.), 12/2008. (VI.26.), 13/2009. (IX.17.), 10/2010. (X.19.), 12/2010. (XI.25.) és 1/2011. (I.21.)

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA Zagyvarékas Község Képviselő-testülete anyagilag is támgatni kívánja a település területén működő társadalmi szervezetek működését,

Részletesebben

Továbbképzés az érettségivizsgaelnököknek. 2015. április

Továbbképzés az érettségivizsgaelnököknek. 2015. április Tvábbképzés az érettségivizsgaelnököknek 2015. április Szűcs Attila sztályvezető Tel.: 06/88/620-011, 06/20/330-4744 Veszprém Megyei Krmányhivatal Oktatási és Hatósági Osztály 8200 Veszprém, Megyeház tér

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió innvációs ptenciáljának fejlesztése innvatív

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kódszáma: T5410-K-1/2013. Szociális továbbképzéseken való részvételre. I. A pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kódszáma: T5410-K-1/2013. Szociális továbbképzéseken való részvételre. I. A pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Szciális tvábbképzéseken való részvételre Kódszáma: T5410-K-1/2013 1 I. A pályázat tárgya A Nemzeti Család- és Szciálplitikai Intézet (tvábbiakban NCSSZI) és az Apr Vilms Katlikus Főiskla

Részletesebben

VELEM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

VELEM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VELEM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK TÁRA Dkumentumaznsító infrmációk Rendelet száma: 5/2008. (V.15.) Rendelet címe Az egyes szciális ellátáskról Módsíttt rendelet aznsítója: Rendelet tárgykódja:

Részletesebben

A Világ Nyelv program célja

A Világ Nyelv program célja VILÁG NYELV PROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ 2008 TARTALOM TARTALOM...2 BEVEZETİ...3 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK...3 1. FORRÁS: TÁMOGATÁS A TANULÓKÖZPONTOK FENNTARTÁSÁRA...9 2. ÉLESZTİ: ÚJ IDEGENNYELV-OKTATÁSI

Részletesebben

A Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A Szilágyi Erzsébet Keresztény Általáns és Alapfkú Művészeti Iskla Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalmjegyzék 2 Tartalmjegyzés... 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja... 4. Az ktatási

Részletesebben

HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLY

HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLY Szervezeti és Működési Szabályzat 5. számú melléklet HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLY Budapest, 2013. május 21. TARTALOM PREAMBULUM... 3 1. Általáns rendelkezések... 3 2. Hallgatói Közösség HÖK... 3

Részletesebben

KIR. Személyi nyilvántartó és adatmódosító rendszer

KIR. Személyi nyilvántartó és adatmódosító rendszer KIR Személyi nyilvántartó és adatmódsító rendszer Felhasználói útmutató O ktatási Hivatal Készült: 2012. któber Tartalm Bevezető... 3 Jgszabályi háttér... 3 Belépés a prgramba... 4 Tanulók és gyermekek

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Hatósága nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Hatósága nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.:D.379 /23 /2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A HORVÁTH ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 30/2007.(III.29.) sz. Képviselı-testületi határozattal jóváhagyott változat 2 1. SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 1/1.

Részletesebben

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet. a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet. a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl 1 / 32 2010.06.14. 13:28 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl A szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (2)

Részletesebben

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Hirdetmény száma: K.É. 19070/2009. Szociális helyiségek kialakítása és kutató szobák felújítása. 2009. AZ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

Pályázati Felhívás és Útmutató

Pályázati Felhívás és Útmutató Pályázati Felhívás és Útmutató a Svájci-Magyar Együttműködési Prgram keretében Vállalkzásk munkahelyteremtést szlgáló támgatása tárgyú pályázathz Kazincbarcikai kistérség 2015. április 1 Tartalm A Alapvető

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ (TED 2015/S 132-242294)

DOKUMENTÁCIÓ (TED 2015/S 132-242294) MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZRT. 1065 BUDAPEST, NAGYMEZİ U. 46-48. DOKUMENTÁCIÓ A Magyar Export-Import Bank Zrt. részére új, azonos típusú és felszereltségő személygépkocsik beszerzése adásvétel keretében.

Részletesebben

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI ELLENİRZÉSI HIVATAL DÉL-ALFÖLDI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁGA 6721 Szeged, Bocskai u. 14. A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó Munkavédelmi, és tőzvédelmi feladatok, valamint munkahelyi

Részletesebben

HÁZIREND TARTALOMJEGYZÉK

HÁZIREND TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. Az isklai házirend jgszabályi háttere... 2 2. A házirend általáns rendelkezései és hatálya... 2 3.. A házirend célja és a tanulók viselkedése... 3 4. A tanulók közösségei... 4 5. A tanulói

Részletesebben

BUDAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA... számú önkormányzati határozat alapján

BUDAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA... számú önkormányzati határozat alapján 1 BUDAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA... számú önkormányzati határozat alapján Hatályos: 2012. január... dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília polgármester dr. Szelenczy Gabriella jegyzı 2

Részletesebben

58. számú elıterjesztés

58. számú elıterjesztés 58. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2010. március 30-án, 14-órakor megtartandó ülésére A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! a Bátaszéki integrált mikrotérségi

Részletesebben

SZERZİDÉS KÖNYVELÉSI MUNKÁKRA

SZERZİDÉS KÖNYVELÉSI MUNKÁKRA SZERZİDÉS KÖNYVELÉSI MUNKÁKRA egyrészrıl Név:...... Székhely:... Adószám:....... Cégjegyzékszám:... E-mail cím:... Fı tevékenységi kör:..... mint Megrendelı (továbbiakban: Megrendelı), képviseli:......

Részletesebben

E-LEARNING A JÖVŐ ISKOLÁJA KONZULENSI ÚTMUTATÓ

E-LEARNING A JÖVŐ ISKOLÁJA KONZULENSI ÚTMUTATÓ E-LEARNING A JÖVŐ ISKOLÁJA KONZULENSI ÚTMUTATÓ RÉSZTVEVŐI SZOLGÁLTATÁSOK RENDSZERE 1 A KÉPZÉS BEMUTATÁSA... 2 1.1 KURZUSKOMPONENSEK... 2 1.2 KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK... 3 1.2.1 Fórumk... 3 1.2.2 Blg- tanulási

Részletesebben

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések 1 RENDELETALKOTÁSI JAVASLAT: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének.../2015. ( ) önkormányzati rendelete a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Formázott: Balra

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Levéli Német Nemzetiségi Általános Iskola OM:030653 A gyakornoki szabályzatot a nevelıtestület 2013. augusztus 29. nevelıtestületi ülésén véleményezte.

Részletesebben

10xONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.4. 10xONE V3.4

10xONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.4. 10xONE V3.4 10xONE Sftware and Services Agreement General Terms and Cnditins V3.4 Szftver és Szlgáltatási Szerződés Általáns Szerződési Feltételek V3.4 Jelen Szftver és Szlgáltatási szerződés (tvábbiakban Szerződés

Részletesebben

A rendelet alapelvei. A rendelet célja

A rendelet alapelvei. A rendelet célja Pomáz Város Önkormányzatának 6/2014.(III.27.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt 12/2008. (V.6.) sz. rendelete a helyi önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Részletesebben

Az Európai Vegyianyag-ügynökség. általános jelentése

Az Európai Vegyianyag-ügynökség. általános jelentése Helsinki, 2009. április 24. Dk.ref.: MB/17/2009 végleges Az Európai Vegyianyag-ügynökség általáns jelentése 2008 2009. április 24. (Az 1907/2006/EK rendelet 78. cikkének (a) pntja és 83. cikkének (3) bekezdése)

Részletesebben