Projektzáró dokumentum

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Projektzáró dokumentum"

Átírás

1 Projektzáró dokumentum Gárdony Város Polgármesteri Hivatalának Szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2./A ÁROP pályázati összefoglaló augusztus 1

2 Pályázati indikátorok Tevékenység megnevezése Szervezetfejlesztési tevékenységek Diagnosztika Folyamatmenedzsment 1. Fıfolyamat átvilágítás, átstrukturálás Stratégiai workshop, stratégiai térkép Kimenet Egy olyan mérıszámokkal ellátott helyzetképkialakítás (visszajelzı dokumentáció), amely megmutatja a szervezeti elakadásokat, felveti a problémákat és azok összetevıit, meghatározva ezzel a specifikus fejlesztési irányokat (mérıszámokkal együtt). A Visszajelzı anyag tartalmazza a módszertani javaslatokat a problémák kezeléséhez. A Visszajelzı anyagot a vezetıkkel közösen dolgozzuk fel, értelmezzük. Pontos folyamatleírás az önkormányzat fıfolyamatairól (mérıszámokkal együtt), elemzés azok fejlesztendı területeirıl (hatékonyságvesztés a folyamatban), és a folyamatfejlesztési lépések kidolgozása. A mérıszámok révén a hatékonyságnövekedés mérhetıen tetten érhetı lesz. Ezáltal növekszik a hivatalon belüli koordinációs funkció színvonala, a koordinációs folyamatok leírásai optimalizáltak lesznek. Megalkotott szervezeti jövıkép és stratégiai térkép, ami strukturálja és fókuszálja a szervezet jövıbeni fejlıdését és fejlesztését. A Mőhelymunka során a döntéshozó vezetıkkel közösen kidolgozzuk ki a jövıképet és a stratégiai térképet, amely segíti ıket a prioritások felállításában és a fejlıdési/fejlesztési eredményeik nyomon követésében. Lefedett részterületek Érintett fıállású munkavállalók aránya (%) Felülvizsgált szervezeten belüli eljárások száma (db) Átalakított szervezeten belüli eljárások száma (db) Bevont partnerek száma (db) elvárt teljesített elvárt teljesített elvárt teljesített elvárt teljesített f, 1i, 2a a, 2b

3 Folyamatmenedzsment 3. Felügyelt intézményekkel kapcsolattartás Eredményességi mutatószámok BalancedScoreCard Civil Kapcsolati Adatbázis készítése Célja: az önkormányzat felügyelt intézményeivel történı kommunikációs folyamatok feltérképezése, az elakadások okainak felderítése, ezek korrekciója, a hatékony belsı kommunikáció megteremtése a rendszer optimalizálása érdekében. Módszer: Szisztematikus folyamatátvilágítás és dokumentálás, a folyamatok elemzése (BPR szemlélettel) és folyamatszabályozási javaslatok/akciók megtervezése és leírása.. GÁRDONY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 1h Önkormányzati mutatószám rendszer felépítése. 1j Célja: A stratégiai mőhelymunkákra építve olyan kiegyensúlyozott mutatószámrendszer kidolgozása az önkormányzat vezetıivel, amely segítségével nyomon tudják követni a szervezeti teljesítményt, és szükség esetén korrigálni tudják a folyamatokat. Módszer: Balanced Score Card workshop: A stratégiai céllebontás lehetıségét biztosító BSC támogatja a szervezeteket a stratégiai célok azonosításában, a stratégia kommunikációjában és a megvalósítás sikerességének mérésben Célja: A civil szervezetek bevonásával az ad hoc, személyes kapcsolatokon nyugvó rendszer átalakítása egy intézményesített kapcsolati hálóvá, amelyben szabályozottak a részvételi formák, döntéshozatali eljárások, támogatási eszközök, kialakulnak a kapcsolattartás állandó csatornái 1k

4 Érintett fıállású munkavállalók aránya (85%): - Az indikátor részletes kifejtése: A diagnózis során anonim kérdıívek segítségével a polgármesteri hivatal munkatársainak 85%-át elértük, ez 47 munkatárs. A kérdıíveket a megkérdezettek elektronikusan töltötték ki a felületén létrehozott aloldalon. Az anonimitás célja a nagyobb válaszadási hajlandóság, és ıszinte vélemények szerzése, tekintve a kérdıív tartalmazott számos kritikai kérdést. A kérdıív mellett készültek szóbeli interjúk hivatali vezetıkkel (jelenléti ívek), valamint a vezetık részt vettek különbözı mőhelymunkákon is (Eredményességi mutatószámok, BSC, Stratégiai mőhelymunka, Felügyelt intézményekkel való kapcsolattartás). Ezeket szintén jelenléti ívekkel tudjuk igazolni. Felülvizsgált szervezeten belüli eljárások száma (4 db) - Az indikátor részletes kifejtése: A felülvizsgált folyamatokat a Felügyelt intézményekkel való kapcsolattartás dokumentációja, valamint egyet az Eredményességi mutatószámok dokumentációja tartalmazza. Ezeket mőhelymunka keretén belül választottuk ki és tekintettük át az érintett hivatali illetve intézményi dolgozókkal. A kiválasztás alapja a hivatali/intézmény vezetık választásán alapult, attól függıen mely jelenlegi folyamat a leggyakrabban használta, legtöbb embert érintı és/vagy legproblémásabb. A mőhelymunkát jelenléti ívek igazolják. A felülvizsgált folyamatok: 1. Költségvetés készítés/tervezés. Felügyelt intézményekkel való kapcsolattartás, összefoglaló dokumentum, 9. oldal 2. Kis volumenő pályázatok. Felügyelt intézményekkel való kapcsolattartás, összefoglaló dokumentum, 11. oldal 3. Nagy volumenő pályázatok, Felügyelt intézményekkel való kapcsolattartás, összefoglaló dokumentum, 13. oldal 4. Vezetıi mérési folyamat, Visszajelzı anyag a Balanced Scorecard-ról, 28. oldal Átalakított szervezeten belüli eljárások száma (4 db) - Az indikátor részletes kifejtése: Az átalakításra kerülı folyamatok a Stratégiai mőhelymunka, valamint az Eredményességi mutatószámok mőhelymunka eredményeire épülnek. A fenti két mőhelymunkán megállapításra került miként lehet a kialakított stratégiát mőködtetni. A Fıfolyamatelemzés és Diagnózis alatt már fény derült arra, hogy a polgármesteri hivatalban a minıségbiztosításnak nincsen kialakított folyamata, az Eredményességi mutatószámok illetve a Balanced Scorecard amelyeket a Stratégiát mőködtetik pedig ezen minıségbiztosítási elemekre épülnek. Ennek következményeképp megegyeztünk a hivatal vezetıivel több eltérı mutatószám évenkénti mérésérıl. Az átalakított folyamatok így a következık: 1. Évenkénti stratégiai értekezlet: célja a meglévı stratégia nyomon követése, és módosítása, valamint a folyamat életben tartása. Stratégiai mőhelymunka összefoglaló oldal 2. Évenkénti Ügyfélelégedettség mérés: célja a meglévı stratégia validitásának biztosítása. Stratégiai mőhelymunka összefoglaló oldal 3. Évenkénti Dolgozói elégedettség mérés: célja a meglévı stratégia validitásának biztosítása. Stratégiai mőhelymunka összefoglaló oldal 4

5 4. Évenkénti Képviselıi elégedettség mérés: célja a meglévı stratégia validitásának biztosítása. Stratégiai mőhelymunka összefoglaló oldal A fent három fı mutatószám és annak felvételének folyamat nélkül a hivatali vezetıknek fontos minıségbiztosítási értékek hiányoznának, amelyek nélkül a Stratégia és a hivatal tanácsadó nélküli folyamatos fejlesztése veszélybe kerül, nehézkesség válik. Az Átalakított folyamatokat Jegyzıi utasítások igazolják. Bevont partnerek száma: - Az indikátor részletes kifejtése: A szervezetfejlesztési munka során a polgármesteri hivatalon kívüli, ám a polgármesteri hivatallal együttmőködı, vagy arra hatással lévı összes külsı szervezetet és személyt partnernek tekintünk. Ebbıl kifolyólag: civil szervezetek, vállalkozók, felügyelt intézmények és képviselık. A Fıfolyamat elemzés során interjúk készültek felügyelt intézmények vezetıivel (jelenléti ív), valamint anonim kérdıívet használtunk a felügyelt intézmények vezetıi illetve a képviselık véleményének összegyőjtésében. Hasonlóan a bevont munkatársakhoz a kérdıívek anonimitása fontos eleme volt a valid eredményeknek, és a kérdıíveket elektronikus formában a weboldal erre szerkesztett aloldalán győjtöttük össze. A következı intézmények vettek részt a vizsgálatban: 1. Fókusz Szociális Szolgálat 2. Gárdonyi Géza Mővelıdési Ház 3. Gárdony Tourinform Iroda 4. Városi Könyvtár Az anonim kérdıívet 11 képviselı töltötte ki. A Civil Kapcsolati Adatbázis kialakítása során 3 civil szervezet bevonásra került. A pályázati adatlap 5.4-es pontja, azaz a felügyelt intézmények bevonása az 1g, 1h és 1i részterületet érintı tevékenységbe szempont kifejtése: A felügyelt intézmények vezetıit két fı szervezetfejlesztési tevékenységbe vontuk be. Egyrészt a Fıfolyamat átvilágítás során interjúkat készítettünk a Fókusz Szociális Szolgálat, Tourinform Iroda valamint a Gárdonyi Óvoda vezetıivel. Emellett kérdıívet töltöttek ki a felsorolt intézmények mellett még a Gárdonyi Géza Mővelıdési Ház és a Városi Könyvtár vezetıi (kérdıívek elektronikusak lettek összegyőjtve a weboldal erre a célra szerkesztett aloldalán). A Felügyelt intézményekkel való kapcsolattartás pályázati elemre mőhelymunkát tartottunk ahol intézmény vezetık és a hivatal vezetıi találkoztak és értekeztek szervezeti folyamatokról és azok javítási lehetıségeirıl. Társadalmi felelısségvállalási szempontok és teljesüléseik A társadalmi értékek megjelenítése a szervezeti célok között: 5

6 A szervezeti célokat a teljesítményprizma gondolatmenete alapján határoztuk meg, azaz a Diagnózis és a Fıfolyamat-elemzés során felmértük a helyi társadalom igényeit (lsd. ügyfelek, felügyelt intézmények és civilszervezetek, képviselıtestület kérdıívei), s ezen elvárásokból kiindulva dolgoztuk ki a Stratégiai workshop-on, hogy milyen célokat szeretnénk a következı években elérni, s milyen lépéseket szükséges tennünk, hogy meg tudjunk felelni ezeknek az elvárt társadalmi értékeknek. A társadalmi értékeket a stratégiai térkép alapján a következıképp lehet összefoglalni: - Állampolgár barát ügyintézés: gyors, pontos és rugalmas - Mőködési hatékonyság: a rendelkezésre álló erıforrások hatékony felhasználása - Dolgozó barát munkahely: zavartalan munkavégzés, leterheltség és egyéb belsı stressz források csökkentése. Az ügyfelek és a hivatallal szorosan együttmőködı intézmények elvárásai hosszan kifejtettük a fentebb megnevezett dokumentumokban. Melléklet: Felülvizsgált folyamatok térképei: 6

7 1. ábra Költségvetés tervezés 7

8 2. ábra Kis volumenő pályázatok 8

9 3. ábra Nagy volumenő pályázatok 9

10 4. ábra Vezetıi mérési folyamat 10

Balanced Scorecard mutatószám-rendszerrıl

Balanced Scorecard mutatószám-rendszerrıl Visszajelzı dokumentáció a ÁNÁL készített Balanced Scorecard mutatószám-rendszerrıl 1 Visszajelzı anyag Taksony Nagyközség Polgármesteri Hivatalának részére a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Fıiskola

Részletesebben

Visszajelző anyag a TÖKÖL POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK készített FELGYÜLET INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS elemzéséről Budapest, 2010. május 25.

Visszajelző anyag a TÖKÖL POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK készített FELGYÜLET INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS elemzéséről Budapest, 2010. május 25. Visszajelző anyag Visszajelző dokumentáció TÖKÖL POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK készített FELÜGYELT INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS ELEMZÉSÉRŐL 2010. MÁJUS 25. 1 Visszajelző anyag Tököl Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Projektzáró dokumentum

Projektzáró dokumentum Projektzáró dokumentum FERTŐD Fertőd Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése ÁROP 1. A.2/A 2008 0195 ÁROP pályázati összefoglaló Készült: Budapest, 2010. július 15. Készítette: Szertics Gergely

Részletesebben

ÁROP-1.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése

ÁROP-1.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése Infora Consulting Group ÁROP-1.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése A Csurgó Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Megbízó: Csurgó Város Önkormányzata PROJEKTINDÍTÓ JELENTÉS 2009. MÁJUS

Részletesebben

ÁROP-1.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése című pályázatban vállalt és megvalósított intézkedések felülvizsgálata

ÁROP-1.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése című pályázatban vállalt és megvalósított intézkedések felülvizsgálata ÁROP-1.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése című pályázatban vállalt és megvalósított intézkedések felülvizsgálata Gyöngyös Város Önkormányzata 2014. március 31. Tartalomjegyzék 1 Vezetői

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. Szervezetfejlesztési program a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0006

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. Szervezetfejlesztési program a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0006 Szervezetfejlesztési program a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatalban ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0006 Verzió: 1.0 2014. április 30. Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezetés...

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085. kódszámú szervezetfejlesztési projektje részeként

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085. kódszámú szervezetfejlesztési projektje részeként Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085. kódszámú szervezetfejlesztési projektje részeként Kapcsolódó indikátor: Korábbiszervezetfejlesztésmegvalósulásátbemutatótanulmány

Részletesebben

Visszajelzı anyag. Civil stratégiáról. Visszajelző anyag. a Fertıd Város Polgármesteri Hivatala. részére. a Corporate Values Kft.

Visszajelzı anyag. Civil stratégiáról. Visszajelző anyag. a Fertıd Város Polgármesteri Hivatala. részére. a Corporate Values Kft. CORPORATE VALUES EMBEREKET, CSOPORTOKAT, SZERVEZETEKET FEJLESZTÜNK Visszajelző anyag Visszajelzı anyag a Fertıd Város Polgármesteri Hivatala részére a Corporate Values Kft. által készített Civil stratégiáról

Részletesebben

A Lehel utcai Óvoda Minıségirányítási Programja

A Lehel utcai Óvoda Minıségirányítási Programja A Lehel utcai Óvoda Minıségirányítási Programja Készítette: Korláth Csabáné, óvodavezetı 2009. Lehel utcai Óvoda OM azonosító: 030886 4032 Debrecen, Lehel u. 18. Tel/Fax: 06-52-414-422 e-mail: lehel.ovi@gmail.com,

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ DOKUMENTUM III-IV. MÉRFÖLDKŐ

ÖSSZEFOGLALÓ DOKUMENTUM III-IV. MÉRFÖLDKŐ ÖSSZEFOGLALÓ DOKUMENTUM III-IV. MÉRFÖLDKŐ HALMAJ KÖRJEGYZŐSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ÉS ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEINEK SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP 1.A.2) 2009. NOVEMBER 30. Halmaj Körjegyzőség polgármesteri

Részletesebben

Tanulmány a korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt értékelési és felülvizsgálati eredményeiről

Tanulmány a korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt értékelési és felülvizsgálati eredményeiről Tanulmány a korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt értékelési és felülvizsgálati eredményeiről Eredmények hasznosulásának és horizontális szempontok érvényesülésének vizsgálata DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050)

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) I. A pályázat keretében megvalósuló képzések Döntéshozatal Célja: a résztvevők megismerik és gyakorolják a hatékony, önérvényesítő

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése

Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése 2008. évben a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) közzétett egy pályázati felhívást az Államreform Operatív Program (ÁROP) keretében

Részletesebben

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsöde Intézményi Minıségirányítási program

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsöde Intézményi Minıségirányítási program Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde 2013 Pomáz, Jókai u. 2. 06-26-325-325 postmaster@hetszinvilag. t-online. hu Hétszínvirág Óvoda és Bölcsöde Intézményi Minıségirányítási program Készítette: Elfogadás: 2011.

Részletesebben

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE AJÁNLÁSOK A KÖRNYEZETBARÁT KÖZBESZERZÉS BEVEZETÉSÉHEZ

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE AJÁNLÁSOK A KÖRNYEZETBARÁT KÖZBESZERZÉS BEVEZETÉSÉHEZ InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Tótvázsony Község Polgármesteri Hivatalában Tanácsadói javaslatok A programban közremőködık által megfogalmazott feladatok

Szervezetfejlesztés Tótvázsony Község Polgármesteri Hivatalában Tanácsadói javaslatok A programban közremőködık által megfogalmazott feladatok Szervezetfejlesztés Tótvázsony Község Polgármesteri Hivatalában Tanácsadói javaslatok A programban közremőködık által megfogalmazott feladatok Készítették: Salamon Hugó és Molnár Zsolt, a KONETT Team tanácsadói

Részletesebben

A HEFOP 2.2.1 A társadalmi befogadás elısegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével" nyertes pályázóinak eredményvizsgálata

A HEFOP 2.2.1 A társadalmi befogadás elısegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével nyertes pályázóinak eredményvizsgálata A HEFOP 2.2.1 A társadalmi befogadás elısegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével" nyertes pályázóinak eredményvizsgálata Zárótanulmány Készült a Revita Alapítvány kutatómőhelyében

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ DOKUMENTUM I-IV. MÉRFÖLDKŐ

ÖSSZEFOGLALÓ DOKUMENTUM I-IV. MÉRFÖLDKŐ ÖSSZEFOGLALÓ DOKUMENTUM I-IV. MÉRFÖLDKŐ RAKACA KÖRJEGYZŐSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALAINAK ÉS ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEINEK SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP 1.A.2) 2010. MÁRCIUS 31. Rakaca körjegyzőség polgármesteri

Részletesebben

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZAKMAI-MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZAKMAI-MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Címe: 7635 Pécs, Mezıszél u. 1. Tel./fax: 72-512-472/fax: 72-512-471. varoskozponti@mezoszel.hu. Cselikné Juhász Ildikó

Címe: 7635 Pécs, Mezıszél u. 1. Tel./fax: 72-512-472/fax: 72-512-471. varoskozponti@mezoszel.hu. Cselikné Juhász Ildikó e-mail: varoskozponti@varoskozponti.hu T.: 72/512-472 OM azonosító: 027249 Címe: 7635 Pécs, Mezıszél u. 1. Tel./fax: 72-512-472/fax: 72-512-471 e-mail: Igazgató: Minıségirányítási vezetı: varoskozponti@mezoszel.hu

Részletesebben

Tudásmegosztás. Balatonboglár Önkormányzata

Tudásmegosztás. Balatonboglár Önkormányzata Tudásmegosztás ÁROP-1.A.5-2013. Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés a konvergencia régiókban lévő önkormányzatok számára Balatonboglár Önkormányzata 1 Tartalom A dokumentum

Részletesebben

Szervezeti és működési diagnózis

Szervezeti és működési diagnózis I. fázis I. kötet Alsómocsoládi Körjegyzői Hivatal Szervezeti és működési diagnózis Jelentés című pályázatban ÁROP- 1.A.2/A-2008-0138 vállalt feltételek szerinti szervezet-fejlesztési és képzési szolgáltatás

Részletesebben

OROSZLÁNY VÁROS ÓVODÁI INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

OROSZLÁNY VÁROS ÓVODÁI INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM OROSZLÁNY VÁROS ÓVODÁI INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Kis Balázsné óvodavezetı Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2008.április. 24. Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma: 2008.

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Általános döntési kompetenciák, eljárások korszerűsítése a stratégiai menedzsment erősítése érdekében

Részletesebben

XX. SEGÉDLET A NONPROFIT SZERVEZETEK FEJLESZTÉSÉHEZ 4 LÉPCSİS MODELL. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

XX. SEGÉDLET A NONPROFIT SZERVEZETEK FEJLESZTÉSÉHEZ 4 LÉPCSİS MODELL. a Társadalmi Megújulás Operatív Program XX. SEGÉDLET A NONPROFIT SZERVEZETEK FEJLESZTÉSÉHEZ 4 LÉPCSİS MODELL a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE V I AD O R O K Ö Z I G A Z G A T Á S F E J L E S Z T É S I T A N Á C S A D Ó É S S Z O L G Á L T A T Ó K F T. 82 30 B A L A T O N F Ü R E D, V A J D A J. U. 3 3. +36 (3 0 ) 55 5-9 09 6 A R O P.PA L Y A

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS CIVIL KONCEPCIÓJA

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS CIVIL KONCEPCIÓJA SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS CIVIL KONCEPCIÓJA 1. A civil koncepció célja, feladata Az elmúlt több mint egy évtizedben végbement demokratikus átalakulás egyik eredménye, egyben kimagasló teljesítménye

Részletesebben

Társadalmi részvétel a helyi fejlesztéspolitikában különös tekintettel a civil/nonprofit szervezetek szerepére

Társadalmi részvétel a helyi fejlesztéspolitikában különös tekintettel a civil/nonprofit szervezetek szerepére Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Reisinger Adrienn Társadalmi részvétel a helyi fejlesztéspolitikában különös tekintettel a civil/nonprofit szervezetek szerepére

Részletesebben

Folyamat optimalizálás FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN. a funkcionális folyamatok egyszerűsítésére. Folyamatmenedzsment Munkacsoport

Folyamat optimalizálás FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN. a funkcionális folyamatok egyszerűsítésére. Folyamatmenedzsment Munkacsoport Folyamat optimalizálás FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN a funkcionális folyamatok egyszerűsítésére 2013. május 31. Készítette: Folyamatmenedzsment Munkacsoport A módszertan az ÁROP-1.2.18 azonosító jelű, Szervezetfejlesztési

Részletesebben

Lakossági és vállalkozói igényfelmérés az ügyfélszolgálati tevékenységek színvonalával, hiányzó, fejlesztendő elemekkel kapcsolatosan

Lakossági és vállalkozói igényfelmérés az ügyfélszolgálati tevékenységek színvonalával, hiányzó, fejlesztendő elemekkel kapcsolatosan Lakossági és vállalkozói igényfelmérés az ügyfélszolgálati tevékenységek színvonalával, hiányzó, fejlesztendő elemekkel kapcsolatosan Tanulmány Badacsonytomaj Polgármesteri Hivatala számára 2009. 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben