Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 országos KöRNyEzETvÉDELMI Ésrpn,tÉszrrvÉpEM pőppt,(;cypt.óséc ] mb. Főigzgtő Ikttószám: Ügyintéző: Sánth Emese Tárgy. Hu1 dékgzdákodási en gedéy HTROZT z C)rszágos Környezetvédemi és Természetvéderni Főfeügyeóség ( továbbikbn: Főfeügyeőség) METLKER HUNGRI Kereskedemi és Szogáttó Korátot Feeősségű Társság (székhey: 2141 Csömör, Réz utc. KÜJ: 003 j644, teephey: 2141 Csömör, Réz utc 1 KTJ: 10tr677702, KSH zonosító: j, nyivántrtási szám: 23912KERKOZ1I4, továbbikbn: Engecéyes) reszere - kérernének he5t dr, engedéyezi veszéyes hudékok országos szá ítását, közvetítését és kereskede mét z átbik szerint. 1.) z engedévezett hudékg?zdákodási tevékenvségmeenevezése: Száítási, közvetítési és kereskedemi tevékerrységvégzéseveszéyes hudékok tekintetében. 2.) hudókezdákodási tevékenyséeee érintett terüet: Mgyrország terüete, 3.) hudék fitái. típus és mennyisége: zonosító kód 06 Mennyiség Megnevezés (t/év) SZERVETLEN xnvrrr FOLYMTBÓL szánmzó HULLDÉK sók és odti, vmint fémoxidok termeésébő, kiszereésébő, forgmzásábó és fehsznáiásábó szármzó hudék * neh ézfem ek eí tttmzó 300 fém ox i d BEvoNToK (FESTnxnr, LKKOK ns zotvtáncok), RGsZToK, NYOMDFESTÉKEK 08 TOMITONYGOK KISZERELÉsnnŐr, FoRGLMzÁsÁnÓr, FELHSZNÁLÁsÁBÓL ES cyánráságól, SZÁRMzÓ HuLrnnx ns festékek és kkok gyártásábó, kiszereésébő o forgmzásábó és fehsznáásábó, vmint ezek etávoításábó szármző hudék 0 1* szerves odószereket vgy más veszéyes nygokt trtimzó festék- és kk-hudék * szerves odószereket vgy más veszéyes nygokt tftmzó festék- és kk-iszp nyomdfestékek gyártásábó, kiszereésébő, forgmzásábó és fehsznáásátó szármzó hudék * veszéyes nygokt trt.mző, hudékká vát toner Budpest. Mészáros u. Teefon : F x: / Levécím: 1539 Bp. Pi www. ors7 poszodhtoss. sov.hu dhtosg.hu

2 TERMIKUS cyánrásfor,ymrnór, szánmzó 10 Hu umínium eektroízisébőt és termikus kohásztábő szírmzo 0 03 hutcék 00304* 1U uoéx UJ Uó, e 00 sődeges terneésbői szármző sk Uu másoci igos termeiésbői szármző sósik szártnző * nrásod gos terme ésbő óom termikus kohásztábó szármző hudék I0 04 0x 00402* s 50 k (feketes k) esődeges és rnásodgos tenneésbő szármzó sk 0 esódeges 300 és másodgos termeésbő szárnző kohósk (ernsk; és [öözek esyéb nemvs fémek termikus kohásztábő szármző hudék 0 esődeges és rnásodgos termeés sóski 0B ()Bx üves és üvestermékek svártásábó szármzó hudék 0 rreh 11 11* ézfémekeí trtmzó (p, któds u gár csövek), üvegrészec skék és iivegpor hudék 300 FBMBK ns EGYEB NYGOK xénrri FELüLETKEzELBsnnór ns nnvonásánó szármzó HIJLLDEK; NEMVS FEMEK HIDROMBTLLURGII HULLDEK fémek kémii feüetkezeésébő, bevonásábó szármző és egyéb hudék (p. gvnizá ási ejárások, horgnyzási ejárások, revétenítésiejárások, mrtás, foszfátozás. úgos zsírt nítás, nódos oxidáiás) i * veszéyes nygokt tftmző iszp és szűrőpogács 1 01 v e s zé y e 13* 1 s n y go kt tímző zsírtnitási h u OLJHULLDEK Bs FOLYEKONY ÜznvrNyec főcsoportokbn meghtározott hudékot) í d ék HULLDEK (kivéve z étojokt, vmint , 12 és 19 motór-, hjtómű- és kenőoj hudék * ásványoj pú, kórvegyüetet trtmzó motor-, hjtómű- es kenóo.j * ásványoj pú, kórvegyüetet nem íftmző motor-, hjtómués kenőoj x szintetikus motor-, hjtómű- és kenőoj * bioógiig könnyen ebomó motor-, hjtómű- és kenőoj B* egyéb motor-, hjtómii. és kenóoj CSOMGOLÁSI HULLDEK; röznrebbről MEG NEM HTÁROZOTT FELITTÓ NYGOK (BSZORBENSEK), rönrőxendők, szűnóxycok ÉsvÉónun^ztT csomgoási hudék (béeértve váogtottn gyűjtött t teepüési csomgoási hudékot) 10* veszéyes nygokt mrdékkénítft,máző vgy szennyezett csomgoási hudék zokk 60

3 ]50 * veszéyes, sziárd porózus mátrixot (p. zbeszteí) tftmző fémbő készüt csomgoási hudék, ideénve kiürriit r.jtógázos 60 pckokt bszorbensek, szűrőnygok, törőkendők * veszéyes nygokk szennyezett bszorbensek, szűrőnygok (ideértve közeebbrói treg eii htározott ojszűrőket), és védőruházt 100 tör őkendők. védőrlrházt 16 HULLDBKJEGYZEKBBN KÖZELEBBRŐL MEG NBM HTÁROZOTT HULLDEK eektromos és eektronikus berendezések hudék * pc Ox 1602 * B -t trtmző trn szfo rm áto ro k é s ko n de n PCB-t ttrnzó vgy zz szennyezett, hsznátbó berendezés, mey kiiönbözik tó or-szérrh i dro gé neket (HCFC, HFC) k ór-f u kiront berendezés 0 záto ro k kivont trt mző hs4átbó * veszéyes nygokt tft,mző kiseejtezett berendezés, mey kiiönbözik tő igteriedő hirdéktípusoktó * kiseejtezett berendezésbő etávoiított veszéyes nyg eemek és kkumuátorok * ó omkkumuátorok * nikke-kdmium eemek kimerüt ktizátorok 60802* veszéyes átmeneti fémeket vgy veszéyes átmeneti fémek 00 ve gyüete it trt mző ehszn át kt izátorok * fo s * ehsznát foydékok, meyeket ktizátorként krnztk B 07* veszéyes nygokk szennyezett ktizátorok 100 zfors v t tftm ző eh s zn á t kíizáto r BPITESI-BONTSI HULLDEK SZENNYE ZF.TT TERiTLETEKRÓL 17 ) * 00 (BELEERTVE IŰTERMELT FOLDET f, üveg és műnyg veszéyes nygokt írtmző vgy zz szennyezett üveg, műnyg fémek (beeértve zok ötvözeteit * veszéyes nygokk szennyezett fénrhudék * ojt, szénkátrányt vgy egyéb veszéyes nygot tt,tmző kábe 100 is) HULLDEKKEZELő LÉTEsÍTMENYBKBŐL, K T E LE PHE LYEN rívüt KEZr-LŐ SznN.{yvizrszrirÓxnÓr,, vlmint z vóviz ns rpenr yiz szolcár-rrásból SzÁRMzó SZENNYV IZET xépzőnú:,sene 19 HULLDEK * közeebbrő meg nem htározott mechniki kezeésbő (p. osztáyozás, prítás, tömörítés, peet készítés)szármző hudék egyéb, veszéyes nygokt trtmzó hudék mecrniki kezeésévenyert hudék (ideértve keveft nygokt is) 0

4 TBLEPULESI HULLDEK (HZTRTSI HULLDEK ES názrnrásr rrur-roéknoz Hsoxró KERESI(EDELMI, IrRI ns rnrnzvréxyr uutrnnr;, rnbérrve z nrxüröxírnrrex cyú.rrörr pnxcrór, rs, 01 eküönítetten gyű.itött hudéi frkciók (kivéve 15 01) 01 17* iényképészetivegyszer * iénycsövek és egyéb hignytrtmúr hudék * 01 33* veszéyes nygokt trtmző festékek, tinták, rgsztók es gynták eemek és kkumrrátorok, meyek között , vgy zonosító kódd.jeöt eemek és kkurnuátorok is megtáhtók veszéyes nygokt tmző, kiseejtezett eektromos 01 35* eektroniklrs berendezések, meyek küönböznek 0 23-tó 01 4.) Bevezetendő biztonsági és eővigyáztossági B0 és 2-tő és Osszesen: intézkedésekre vontkozó követemények: z engedéyezett veszéyes hudékok közúton történő szá ítás Mgyrország teriietén törénret, hudékok fiziki, kémii, és bioógii tujdonságink megfeeó, kömyezeí veszéyeztetését, szennyeződését, hudékok szóródását kizárő módon. tevékenység végzésesorán bekövetkező eseteges környezetszennyezést - kárehárítás egyidejű rnegkezdésévei- z ietékes környezetvédemi rtóságnk késedéem nékü be ke jeenteni, tevékeny ég során bekövetkező eseteges káresemény, szennyezódés esetén nnk feszámoásáró, terüet eredeti ápotáb vó visszáításáró 2 Engedéyes kötees gondoskodni. termeőtó kkor kerüret átvétere hudék, mikor Engedéyes meggyózödik rró, hogy hudék szá íttő, ennek keretéberr eenőrzésre kerü hudékr vontkozó kísérőjegy, vmint kitötésre kerüi íuvrokmátry, ietve szenrevéteezésse eenőrzik hudékot. során veszéyes hlrdékhoz ogszbáybn eőírt kísérő dokumentációt kei me]ékeni. száiitő veszéyes hudék száitását csk kkor kezdheti meg, h termeőtő megkpt kitötött száítás,,sz" kísérőjegyet, és eenőrie, hogy rá vontkozó dtok heytáók. k ísérój e gyen fe tüntetett keze őnek dhtj át u eszé ye s hu dék- s zá ítmányt. száitő csk z,,sz" Rkodás és szá itás során megfeeő intézkedés megtóteéve és z eérhető egjobb technik kmzásáv biztosítni ke feszíni és feszín tti vizek,. tj- és evegőterheés megeőzését. környezeti károk ehárításárszogáó biztosítási szerződész engedéyezett tevékenység befejezéséig nem mondhtó e. száító jármíivek tisáítás kizárőg oyn gépjárműmosóbn törénhet, mey rr megfeeó száitő járművek teepheyen törénó tároását, prkottását úgy ke biáositni, hogy csepegés, engedéyekke rendekezik. e I fo 5.) yás ne történhes sen, környez etszenny ezést ne eredmé ny ezzen. z engedév időbei htáv: Jeen engedey 19. február 28. npjáig htáyos.

5 6.) tevékeny éq végzésesorán kmzott műveetek megnevezése: ) hudéks záiiitisitevékenység ényeges jeemzői: ' huudék száítását Engedéyes tirjdonábn évő tehergépkocsikk végzi z átdők teepheyeiró z átvevők teepheyei között, ietve Engedéyes teepheyére. Továbbá Engedéyes teepheye és további rlrdékkezeők, átvevők teep}reyei között. hudékfjtát egynáss nem keverechetnek. hucékokt egymástó jó1 ekürönítetten ke száítni. Gondoskodri ke rró, hogy küönbözó Errgedéyes teepheyén veszéyes hlridékok tekintetéber kezeési és rsznosítási tevékenységet s vegez, meyre küön rrrdekgzcákodási engedéy birokábn kerüthet sor. b) hu 1déks záítási tevékenység környezetvéde rn i j e száiítójárművek tisztitását TRUCKQURIUS Center Kft. és Bogr Kft. végzi szerződés pján. emzó i : Kft., krbntrtását z F,uropen Truck hudékok száításár km zott száítőiárművek evegőterreése, ietve zjkibocsátás ehnygohtó száítási úttvonon hdó gépjárművek forgm rneett. száítási tevékenység eóírás szerinti végzésekizárj feszíni és feszín tvizek és tj szennyeződését. száítási tevékenység során írj hudék nern keetkezik- c) hudékközvetítési és kereskedemi tevékenységjeemzór: Engedéyes közyetítői és kereskedemi tevékenységet teephey érintésenékü is végzi, hudék termeőktó z átvevők teepheyére történó száításs. teepreyre beszáított 1rrrdékot Engedéyes hr,rcékkezeiési engedéye pján kezei, újrhsznosítj, mjd értékesíti. ) szeméyi fetéteek: Éngedéyeikörnyezetvédemi megbízottt fogkoztt hudék szá ítási, közvetítői és kereskedemi tevzkenysegge kpcsotos környezetvédemi megbízotti fedtok eátásár. hudék szá Ítási tevékenység-végzéséhezmegfeeá számű kmzottt fogkoztt. veszéyes hudékok száítását végző soórök DR vizsgáv rendekezrek. b) tárgyi etéteek: 2 db Engedéyes tujdonábn KKJ-092). hudékok szái ításár kms üres tehergépjárművek tároiás Engedéyes téepheyén c) pénzügyi fetéteek: (2141 Csömör, Réz utc 1.) történik. z Ósetegásen bekövetkező hvári heyzet ehárítás céjábó Engedéyes z inz Hungári Zft"-né, 267gZ2,I68 kötvényszámon átános feeősségbiztosítás részekéntkörnyezetszennyezési feeósségbiztosításs rendekezik. űködő sz veszéyes kidásáhóz engedéy vontkozó hudék száítást, kozvótiiesi és kereskedemi tevékenységvégzésére KEF ikttószámú szkhtósági áásfogásáv kikötés nékü hozzájárút. TisiorvosiSzogá1tországosTisztiorvosiHivt

6 Pest Megyei Ktsztrófvédemi gzgíóság veszéyes hudék száítási, közvetítői és kereskedemi tevékenységvégzésérevontkozó engedéy kidásához történt szkrtósági megkeresést P M K I HT. számír vé gzésben z ejárást me gszüntette. 9.) Eeyéb eőírások: Jeen rtározt pédányát hudékgzdákocási tevékenységvégzésesorán gépjármiivör ke tnrri z. egyes száítrnányokr vontkozó fuvrokmányokt és nyivántfiást vontkozó jogszbáybn eőírt rtáridőig (veszéyes hudékok esetén 10 évig) meg ke őrizni. hlrdék száítő, közvetítője, kereskedóje - vontkoző jogszbáyoknk rnegfeeően hudéktípusonként tevékenysége során képződó, mástó átvett, másnk átdott hlrdékokró trprkész nyivántrást kötees vezetni, ietve tevékenysége során képződó hudékró típus szerint teepheyén nprkész rryivántrtást ke vezetnie. Engedéyes z á t száított hudékot hudék terrneője, birtokos át1 rrreghíározoíí, átvétere jogosut kezeőhöz kötees száitni. H kezeő száított rudékot nem veszi át, zt z Engedé yesnek terme őhö z v issz ke szá ítn i, mennyiúe n z engedéyben nreghtározott fetéteekbe n vátozás törén ik, nnk bekövetkezésétő számított i 5 npon beti környezetvédemi htóságrrk be ke jeenteni. száított hudékok kizárőg oyn kezeőnek dhtók át, mey rendekezik z dott zonosító kódszámúr hr_rdékokr érvényeshudékkezeési, engedéye, z engedéyében szerepő átvétei rnennyiség erejéig. '7. Engedéyes hudékgzdákodási kőzszogáttás körébe trtoző hudékot kizárőg közszogáttó nevében ejárv vásárohtj meg, dhtj e, száíthtj, közvetítheti. kivéve, h kezei is hrrdékot. 8. Tevékenysége során nem épheti tújeen htározíbn szerepő éves nennyiséget., 9. hlrdék száitását csk oyn módon ehet végezni, mey kms n, hogy kiporzást megkdáyozz nnk érdekében, hogy tevékenységsorán kömyezetszennyezés ne következzet be. 10.) veszéyes hudékokr vontkozó körnvezetvédemi eőírások: 1. veszéyes hlrdékot tios más hudékk, ietve nygg összekeverni vgy hígítni. veszéyes hudékokk kpcsotbn veszéyes hudékk kpcsotos tevékenységek végzésénekfetéteeiró szóó 980I. ryr. 15.) Kormányrendeet (továbbikbn Vhr.) eóírásit ke betrrni, z DR Megápodás - Veszéyes Áruk Nemzetközi Közúti Száításáró szóó Európi Megápodás kihirdetésérő szóó 11, évi LXXX. törvérry - htá y á tttoző veszéyes rudékok szá ítás során, jeen engedéyben rögzített eőírásokon tú z DR eőírásokt is be ke trtni. veszéyes hudékok kizáróg zárt, hudék kémii htásánk, iewe száítás mechniki igénybevéteénekeenáó edényzetben, kötnyezet szennyeződését kizáró módon csomgov vehetók át. Sérüt, vgy szivárgó veszéyes hudékot trtmzó küdeménydrbokt száítójárművön eheyezni tios! 6. Tios veszéyes hudékot teepüési vgy más nem veszéyes hudék közé jutttni! 1. veszéyes hudékot száitő jármű útvonát kott terüeten beü úgy ke megvásztni, hogy z * céáomás kivéteéve- ehetőeg ngyobb közösségi épiieteket, kóteepeket ekeriije. Iyen terüeteken forgmi ok kivéteéve megáni és várkozni nem szbd. 8. szá Iitőjármíi szeméyzetének száított veszéyes nyg káros htás een megfeeő védemet nyújtó egyéni védőfeszereést ke binosítni, 9. veszéyes hudék száitás során hudékró szóó 12. évi CLXXXV. törvény (továbbikbn: Ht.) száításr vontkozó eőírási meett Vhr. eőírásit is be ke1 betrtni. 10. száítójárrnűvet e ke1 áún z DR és KRESZ eőírási szerinti köteező feszereésekke.,fentieken túmenően száítőjárműveken rendekezésre ke áni környezeti kármegeőzéshez, eseteges kármentesítéshez, ietve környezetbe kikeriit (kifoy, kiszóródott)

7 hudékok feszedéséhez, f'eittásához sziikséges eszközöknek/nygokrrk, továbbá hudékk szennyezett feittó nyg eszáításár kms, erős fir, PE zsákoknk. 11. száítójárművön e ke heyezni száitott veszéyes hudék kezeésére,semegesítésére vontkozó írásbei utsítást. 12. veszéyes hudék száításró vezetett bizonytoknk ki ke eégíteni Vhr. eóírásit, kürönös tekintette rendeet 2. számí me éketében fogt, z,,sz" kísérőjegyekre vontkozó eőírásokr. 3. Engecéyesnek veszées árt száítási biztorrsági ttácsdor ke kmzni G. 1.) Korm. 1 rendeet eóírásink betrtásáv. tnácsdó kmzásánk tényét, NKH Közúrti Gépjármúi- kmzásánk megszűnésétés szeméyének eseteges vátozását közekedési Hivt feé 5 npon beü ír,ásbrr be ke.ieenteni. Árni Népegészségtigyiés Tisztiorvosi Szogát Országos Tisifőorvosi Hivt KEF-163B számú szkhtósági áásfogás htározt eeni feiivizsgát keretében tándhtó meg. e 1 Pest Megyei Ktsztrófvédemi Igzgtőság /PMKIHT. számú végzése h,tározí eri i feü v ízs gáit keretébe n tám dhtó me g. htározt een eebbezésnek heye nirrcs. nnk eüv izsgátát - jogszbáysértésre hivtkozáss Főfeügyeőséghez közéstő számítoít30 npon beü 3 pédánybn benyúrjtott, és Fővárosi Köztgzgtási és Munkügyi Bíróságnk círnzett keresette ehet kérni. bíróság pert tárgyáson kívü] bíráj e, feek bármeyikének kérernére zonbn tárgyást tft, z iigyfé tárgyás trtását keresetevében, ietve z peresi eenkéreem kézhezvéteétőszámított nyoc npon beii írásbn kérheti, INDOKOLÁS Engedéyestói kére em érkezett Föfeügyeőséghez veszéyes hudékok országos száításánk, közvetítésének,és kereskedemének engedéyezése iránt, Engedéyes kéreemhez meékete környezetyédemi megbízott át \észített engedéyezési dokumentációt és igzot, hogy ,- Ft-ot (zzkétszáznegyyenezer forint) igzgtási szogáttási díj jogcíménmegfizetett Főfeiigyeőség számájár, környezetvédemi, temészetvédemi, vmint vízügyi htósági ejárások igzgtást szogáttási díjiró szóó j305. (X. 27.) KvVM rendeet ( továbbikbn: (XII. 27.) KvVM rendeet) 2. (1) bekezdésének eőírás, vmint 7. szám6 meékete pontj és. pján, Főfeügyeőség közigzgtási htósági ejárás és szogáttás átános.szbáyirő szóó 04. évi továbbikbn: Ket.) 44. () bekezdése, vmint környezetvédemi, természetvédemi, vízvédernihtósági és igzgtási fedtokt eátő szeniek kijeöésérő szóó CXL. törvény ( (X. 17.) Korm. rendeet ( továbbikbn: Korm. rendeet) 35. (1) bekezdés ) pontj,és (2) bekezdése pán' Főfeügyeőség megkereste z tigyben htáskörre rendekezó mi Népegószségügyi és Tisztiorvosi Szogát Országos Tisáiorvosi Hivtát, mint szkhtóságot, ( továbbikbn: OTH) mey következő áásfogást dt ki: z OTH KEF szkh t ó s á g i 114, ikttószámú szkhtósági áásfogásábn kikötések nékü megdt ho zzéty áruás át. szkhtósági á1 ásfo g 1 ás z áb bikt trttnzz :,, Metáker Hungári Kíí 1íovábbikbn; Kít ) benyújtott z Országos Környezevédemi, TermészeNédemiés Vízügyi Főfeügyeőséghez (továbbikbn: OKTVF) száítási, kömetítési és kereskede I m i e ngede ye i rán t i kére mé t.

8 z OKTVF (t ov á b b i k b n ] 1/ /] : O T R) e 3. számú megkeresésében z Országos TisztiJőorvo,si HivttóI s őfo kú,s z kht ó s ági á ásfo g ás ki d ás át ké rt e. z OKTVF feszóításút, Kft.,tz Ánti Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szogdt egye,s közig;zgttási ejárásiérí és igzgtá,si jeegű szogáttásiért fizetendő díjkró szóó 1/09. (L 30.) EüM rendeet. szátnú meéket X]/ J. pontjábun eőírt igzgtá,si szogáttási díjt (21.0,-Ft) befizeííe, környezetvéc]enti; rc)ntészetyécjeni, víziigyi htósdgi és igzgtási Jbctokt eútó szervek kijeöésérő szóó 317]06, (XII. 23.) Korm. ren.deet szerint:,,32/c. (1) Kormány - minősítési ejdrds és u bírság kiszbásánk kivéteéve- feiig,,eőség veszéyes hudékk kpcs oíos engedéye zé s i ej árásáb n, ) - z egé,szségkárosító kockáztok és eseteges htások femérése, gyorsn bomó,szer,es és,szerveten nygokt írt.m.zó veszéyes hudék gyűjtése rnódjánk és mennyiségének jóváhgyás, tároás, közegészségügyi fetéteeinek érvényesíté.sekérdésében- eső fokú ejárásb.n fővárosi és megei kormányhivt népegészségügyiszkigzgtási szervét, msodfokú ejárásbn z mi Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szogát Országos Tisztifőorvosi Hivtát szkhtóságkéníjeöi ki. (2) Kortnány - minősítésiejárás és bírság kiszbásánk kivéteéve - z OKTVF veszéyes hudékk kpcso.tos eső fokú engedéezésiejárásábn szkhtó:jágként z (1) bekezdés szerint más o dfo kú e j ár ás b n kozre műkö dő sz kht ó s ágo kt j eö i ki. " Fenti jog.szbáyi rendekezések pján z OKTVF veszéyes hudékokk kpcsotos esőfokit engedéyezésiejárásibn - minősítési ejárás és bírság kiszbás kivéteéve - z OTH esőfokú s z khtris ági h t ás körr e r ende ke zik. Zrt. z ország egész terü!etén veszéyes htdékok száításs rcrténő g,,ííjtését,mjd ezt köveíően eőkezeését kíánj végezni, száításhoz sziikséges sjáí jármhekke rendekezik, járníívek tároás, tisztítás megodott. veszéyes hudék szdítási tevékenységnek közegészségügyi szkhtóság részérő nincs jogszbáyi kdáy, benyújíott dokumentációbn fogtk upján jeentős környezetegészségügyi terheés nem keetkezik, ezát szignifikáns humán-egészségügi kockáztnöveő htáss nem ke számoni. szkhtósági áásfogást közigzgtási hrósági ejárás és iogáttás átános szbáyiró szóó 01. évi CXL. törvény (továbbikbn: Ket.) 11-45/. -inkrendekezései pján dtctm ki. Átts ogts()mí Rendeet 32/C, () bekezdés ) pontjábn és 12) bekezdésébenbiztosított htáskörömben, z tni Népegészségüg,,iés Tisztiorvosi Szogátró, népegészségügyi szkigzgtósi fedtok eátásáró, vmint gyógszerészeti ántigzgtási szerv kijeóésérő szóó 323/10. (XII.27.) Korm. rendeet 3. (4) bekezdése szerinti országos ietékességgeejárv dtm meg. z etsőjbkú szkhíósúgi átiásfogtás eeni jogot,vosut ehetőségérő Ket, 44. fi g,,e e mme dt m t áj ékoztíásí." g bekezdésére Ket. 44. (1) bekezdése, vmint Korm. rendeet 35. (1) bekezdés d) pontj és (2) bekezdése pján Fófeügyeőség megkereste z ügyben htáskörre rendekező Pest Megyei Ktsztrófvédemi Igzgtőságot, mint szkhtóságot, ( továbbikbn: PMKI) mey következó áásfogást dt ki: PM KI 65 vé gzés z, -214PM K FIT számú végzésébenz ejárástmegszüntette. ábbikt ttmzz: METÁLKER HUNGÁRI Kjt. (21 Csömör, Réz utc ]. KÜJ ) kéretméreindut veszéyes hudék száítási, kómetítői és kereskedemi tevékenységekre vontkozó engedéy üg,,ében z Országos Környezetvédemi és Természetvédemi Főfeügyeőség (01ő Budpest, Mészóros u. 5B/.),

9 m.iní engedéyező htóság 14. jnuár ] 3-án megkereste Pest Megyei Ktsztrófvédemi Igzgtósdgot, mint esőfokú tűzvédemi szkhtóságoí szkhtósági áiásíogás kidás céjábó. környezetvédemi, íerntészetvédemi,vízvédemihtósági és igzgtási fedtokt eátó szérvek kijeöésérő szóó 1B]1I3. (XII. 7.) Korm. rendeeí (továbbikbn: Rendee' 35. (1) bekezdés d1 pontju é.s (2 bekezdé,s urtpjtt, (1) d) Á Kormán1 - minősítési ejárá.s és bírság kiszbásánctk.kivéteéve- ctjbüqx,eőség veszées httdékk kpcsotos engedéyezési ejárcisábttn, hudékkezeési tevékeny.;ég engedéyezé,\c cstén ktsztrójvédeemme ös,szefiiggő étesítésiés hszndti,szbáyok érvényrejutttás, környezetbiztonság kísztrófvédemi vizsgdt érdekében- z esőfokú ejárásbn étesítményheye szeriní ietékes h.ivtá.sos ktsztrófuvédeen heyi szervé, u n,tásodj'okú ejárásbun hivíúsos, ku t s z t róf v é de e n t e r ü e t i s :L, t,v ű! sz uk hu t ó s ú gkó n t j e ö i k i. (2) Korntány - ct minősítési ejárás és bírság ki,szub,sán,tk kivéreé,e - z OKTF yeszéyes hudékk kpcsotos eső fokú engedéyezési ejcirásdbun szkhírjságként z (11 bekezdés szerint másodfokit ejárásbn közreműködő,szkhtóságokt jeöi ki, hivtásos ktsztrófvédenti szerv íerüeti Szerve veszéyes hudékk kpcsotos hudékkezeésitevékenységengedéyezésébenz.(i) b e ke z d é s d) p ontj áb n m e gh í dr o z o t t s z kké r dé s b en s z kh ó s ágkéní j á r e. t huctékró szóó 12. évi C LXYYV. íörvény (továbbikbn Ht,) pontj pján kezeés; hsznosítási vgy ártmtnítási műveerek, ideérne u hsznosításí vcg1 ártmtnítást megeőző eőké,szíté,st is. Ht pontj p,ján száítás: hudék teepheyen kí.vüi m.ozgtás. HL és 11. pontj pján c hudékkezeési tevékenység nen zonos hudékszáítási tevékenységge. Rendeet 35 (] bekezdés Q pontju és (21 bekezdése pjáru veszéyes hudék száítási tevékenységre vontkozó engedéy ügében Pest ntegyei Ktszírófvédemi Igzgtóság nem rendekezik Á ht ós körre. közigzgtási htósági ejárás és szogáttás átános szbáyiró szóó 04. évi CXL. törvény (továbbikbn: Ket.) 15/ (3) bekezdése pján, h htóság megápítj htásköre hiányát, errő megkereséstő számított nyoc nctpon beii tájékozttjtt megkereső htóságoí, és megszünteti szkhtósági ejárást. Mindezekre tekinteííe rendekező részben.fogtk szerint döntöttem. z önáó jogorvosto Ket. 44. r9 bekezdése pján zúrtm ki és e jogszbáyi heyre tekintette dtm tájékotzttást jo4o,vost bhetőségérő. Végzésem Ket. 71 (1) bekezdésén pu. ktsztrófvédeemrő és hozzá kpcsoódó egyes töryények módosításáró szótó 211. évi CXWIII. törvényvégrehjíásáró szóó 231/11. (XI ]0,) Korm. rendeet 3. (3) bekezdése és cz. számú meéket ) pontj htározz meg." Ietékességemet Engedéyes megfizette szkhtósági közreműködésért járó igzgtási szotgáttási díjt. Ht pont szerint:.,huuctékguzdátktds; hucték... száttitós feüg,,eete, kereskedőként, kömetítőként [...J végzett tevékenység t.. ] " Ht z iyen műveetek (1) és (3) bekezdése z ábbi rendekezéstttt,mzz:,,(1) Hudékgzdákodási íevékenység- e törvényben meghíúrozou. kiyétee - kórnyezetvédemi htóság át kidott hudékgzdákodási engedéy [...J pjánvégezhető.",;(3) hudékgzdákodási engedéy [...J iránti kéremet c környezenédemi htóságná ke eőtzrjeszíeni hudékgzdúkodási evékenységek nyivántrtásb véteérő, vmint htósági engedéiyezésérőszóó kormányrnde et ben meghározot rtomm. "

10 Ht. j. szerint:,,(1) kere,skedő és közvetítő kereskec eem, ieve közvetíté,s tárgyát képező hutdékk kpcsotos hudékgzdákodási íevékenységetnyivántrtásb véte pján végzi, kivéve, h hudék birtokdb keríi. (2) H kereskedőnek és könetítőnek kereskedeem, ietve kömetítés tárgyát képező hudék birtokáb kerü, tevékenységétcsk kereskedeemre, ietve könetííé',sre yoníkozó hudékgzdákodási,,tc,,]i -,,ö-,,- -,/t, --;ű<t'zht't -ö--"-", i (3) kereskedő és közvetítő hidékot csk kezeés céjábr, kezeésre voníkozó hudékgzdákodá.si engedéye rendekező gzdákodó szervezetnek dhrju át, iert,e közvetítheti. (1) kereskecő és közyetítő - h hudék birtokáb kerti - z áíyett hudékoí h tt d é kke z e őn e k v á t o z n for máb n dj át. (5) H kereskedőnek és közvetítőnek huték nem kerü birtokáb, huc]ék htdekkezetőhz történő ejutttá,sáért u69núpg fee, minth htttcték birtokáb kerüne. (6) kereskedő és közvetítő (3) bekezdésében fogtkr figyennte - hutdékgzdákodási közszogáttás körébe trtozó htdékot kizáróg közszogáttó nevében ejárv vásárohtj meg, dhtj e, szóíthtj, könetítheti, kivéve, h kezei is hudékot. " t Ht. 4. zábbi rendekezéseke trtmzz:,,(1) Hutdékot csk hucékgzdákodási engetéy birtokábn ehet száítni, kivéve h ) terntészetes szeméy ingínhsznáó z ekiiönítetten gyűjntt háztrtási hudékot hudékgyűjtő ponír, hudékgyűjíő udvrb, ánűei heyre vgy hudékkezeő étesítménybeszáítj, vmint b) gyártó, forgntzó z ánűei köteezettségge érintetíhudékot httdékkezeő étesítménybe száítj. (21 httdék száítójfeeős htidék rendetetési heyére töríénő biztonságos ejtnííásáérí. (3) Száításbó eredő szennyezés esetén httdék száiítój gondoskodik z eredeti környezeti ápot heyreáításáró, így küönösen terüeí szennyezésmentesítésérőés hudék eszáításáró. (1) H hudék száításáró kereskedő [,..J sját mg gondoskodik, kkor kereskedőre [...] száítór yoníkczó szbdyokt is megfeeően kmzni ke. " Ht. 56. és 57. veszéyes htrcékok tekintetében z ábbi rendekezés ekeí trtmzz:,,5ó (}) Veszéyes hudékot hudékgzdákodási engedéy nékü más hudékk, iene nygg ósszekeyerni vg, hígítni nem ehet. (2) ve,széyes hudékot nem ehet nygok eredei koncentrációj hígiínivg,, összekeverni nnk érdekében,hoey veszéyes hudékot veszéyes hudékká minősítő htárérték,sziníje á csökkcnjen. (3) H hutdék keverésére hudékgzdákodá,si engedéy nékü kerü sor, z összekeyert hudékot - miyen mértékbenműszki, környezenédemi szempontbói fi g, e e mb ev ét e év e me gv ó s ít htó - s z ét ke v á s zt ni. ri) környezetvédeithtóság-omegvósíthtóságtó és z ésszerű kötségráfordítás fúggően-hutdékbirtokosthutdék szénásztósór köteezi, h (3) bekezdésbenfogt köteezettségéneknem tesz eeget. (5) veszéyes hudék keverése és hígításhudékgzdákodá,si engedéye rendekező gzdákodó,szerv?ze részérekkor engedéyezheő. h ) gzdákodó szervezet át végzett tevékenység összhngbn vn 6. (1) bekezdésében fogutkk. b) keverés vgy hígítás eredményeként környezetre és z emberi egészségre gykorot htások csökkennek vg nem növekednek, vmint c) keverési műveet megfee z eérhető egjobb technikánk, ",,57. hudékkt kpcsotos nyivóntrtási és r}tszogttási ftöteezettségekrő szóó.kormdnyrendeet pján rendszeres dtszogáttásr köteezett gzdákodó szervezet, meynek t ev ékeny ge s or án sé v e s z é y e s hu dé k kép z ődi k, ) veszéyes hudék képződéséteredményező termeő tevékenységérőnygméreget készít, b) veszéyes hudék képződését,gyűjtését,átdását és ánéteé1 száítását és kezeésétnyivóntrtj, zt b izony tt i gz oj, tov áb b á c) t ev é kenys égér ő kórny e z e tv é de m i ht ó s á gn k d t ot s z o gát t. " 10

11 Ht. 7.,, szerint: eőre ne}, áthqtó környezeti kúrok.feszánrcását ehetővé íevő finnszírozás biztosítás érdekében környezevédenti biztosítást k z kormányrendeetben tevékenységéveokozhtó, o z oí t gz dókodó s z eryez e í, mey e íörvény szerint hudékgzdákodási engedéyhez [...] kötött,,b) me ght ár z Errgedévesnek z ábbijogszbá_vi terekrrek Ht.65,,,Ht.79., Ht. B0,, Ht.84., Ht i> tevékenységet végez t...]," tne. ke eerrie teréken,séerégzésesorá: Vhr. szerin:,,9. (1) Tios veszéyes hudékot má;s veszéyes hudékk, nem veszéyes hudékk, vgy bd.rmiyen más nyggu keverni, h e tevékenység kizáróg szennyező összetevők hígításár irányu. ]1. (]) száító, ietve begyűjtő csk oyn veszéyes hucékot száítht, meyre z engedéye fejcgosítjct, és tneyre vontkozik szerződése. veszéyes hudék begyűjtésétés száítását úgy ke végezni, hog,, z környezetben szennyezést ne idézzen eő. Szennyezés bekövetkezése esetén z ietékes htóság intézkedik szennyezés megszüntetésérő. szennyezé,s okozój köíees ű szennyezett terüeteí megíisztíni(megtiszíítttnü. z intézkedő htóság körny ez e n éd e mi, t erm és z e tv é de mi é s v ízügy i fe tigg e z eseményíhdéktnu bejeenti ő s égnek. veszéyes áruk száításár vontkozó küön jogszbáyok htáy á tríozó hudékok szításu során e rendeet eőírásin íúmen.ően ktin jogszbáyok eőírásit is be ke trtni. veszéyes hudékok befödi száítási szbáyztát 2. szátnu meéket trtu.ntzz. (4) száítás során veszéyes hudékhoz veszéyes ruk száításár voníkozó dokumentáció meett 2. számú meéketben meghtározotí kí,sérő dokum.entációt ke meékeni. száító veszéyes hudék szdítását csk kkor kezdheti meg, h termeőtő megkpt kitötöu,,sz" kí,sérőjegyet, és eenőrizte, hogy rá vrmtkozó dtok heytáók. száító csk z,,sz" kísérőjegen (2) fe tünt 15. e te t t ke z (1) ter nte őj éne k e ő n e k dh tj át v e s z éy e s hu d é k- s z á ít m ányt. veszéyes hudék száítúsr yó eőkészítéseés erre kntssá tétee httc]ék köteessé ge. veszéyes hudék átdásáv feeősség átszá z átvevőre. (3) veszéyes hudék száítójfeeős zért, hogy ct hudék z átvetí mennyiségben, csomgoásbn és összetéíeben, száítási dokumentumokbn feruntetetíek szeriní jusson e rendeíetésiheyére. (4) száító.feeőssége száítás közben z át száított veszéyes hudékk,veszéyes áruk száításár, ietve közúti kzekedésre, vsúti és vízi úíontörténő száítás esetén (z erre vontkozó szbáyok ntegszegéséve okozott könryezeíszennyezésért á fenn, ytniní zért, hogy veszéyes hudékot rendeíeíésiheyére z áíyeíés száítási dokumentutnokbn rögzített ápotbn (2) ej utíssu. " Fentijogszbáyheyek és Engedéyes kéreme pján Főfeiigyeőség megápított z ábbikt: hudék száítás. közvetítése és kereskedeme hudékgzdákodásnk minősü, mey tevékenység- Ht. -ben meghtározoít kivéteektő etekirrtve - kirárőug hudékgzdákodási engedéy birtokábn végezhető. Engedéyes át benyújtott kéreem nem feet meg hudékgzdákodási tevékenységek nyvántrtásb véteérő, vmint htósági engedéyezésró szóó (XII. 29.) Korm. rendeet ( továbbikbn: (X ) Korm. rendeet) 6. és 7. -ábn fogt eőírásoknk, és I3. számon hiánypótást rendetem e. Engedé ye s hiányp őtást m e gdott h táridőben te j esítette. Engedéyes igzot rendekezésére áó pénziigyi eszközök megétét. Engedéyes hudék száításához szükséges szeméyi, tárgyi és közegészségügyi fetéteeket, z kmzni kívánt technoógiát, továbbá z eszközők berendezések és járművek műszki és környezetvédemi jeemzőit, zok ápotát, minőségétés feszeretségétigzoó dokumentumokt cstoit. Engedéyes igzot ügyirtszámon, hogy teepheyén tevékenységétjogszerűenvégzi. Engedéyes cstot gépjárművek tisztításr és krbntrásár vontkoző szerződéseket.