A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták"

Átírás

1 I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság Budpest, Nádor u 26. Adószám: cégjegyzékszám: Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest, Mrgit u ép. Postcím: 1163 Budpest, Kócs u. 7. E-mil: Honlp: Tel.: 061/ és 40/ Fx: A Szolgálttó z ügyfélszolgálti vonlon folyttott beszélgetésekről hngfelvételt készít! Nyitvtrtás: Hétfőtől Csütörtökig:08:30 11:30 és 12:00 16:30 Pénteken08:30 13:30 Az Előfizető jogi Szolgálttás hibás teljesítése esetén Az Előfizetői Szerződések késedelmes vgy hibás teljesítése esetében szolgálttó z előfizető vgyonábn okozott kárt köteles megtéríteni, z elmrdt hszon kivételével. A szolgálttó mentesül kártérítési felelősség lól, h bizonyítj, hogy késedelem elkerülése, illetőleg hibátln teljesítés érdekében úgy járt el, hogy z dott helyzetben tőle elvárhtó. Nem minősül hibás teljesítésnek: ) hibát z előfizető áltl hsznált, megfelelőségi tnúsítvánnyl nem rendelkező végberendezés okozt; b) hib z előfizető tuljdonábn lévő végberendezésben vn; c) hibát végberendezés nem rendeltetésszerű hsznált okozt; d) hibát nem jelentették be; e) hibát szolgálttó hibelhárítási időn belül elhárított; f) z előfizető nem biztosított hibelhárítás lehetőségét z érintett ingtlnon, feltéve hogy hib elhárításához szükséges bejutás; g) szolgálttás szünetelése. Nem kell szolgálttónk megtérítenie kárnk zt részét, mely bból szármzott, hogy z előfizető kár elhárítás, illetőleg csökkentése érdekében nem úgy járt el, hogy z z dott helyzetben elvárhtó. A hib kijvításánk átmeneti, vgy trtós lehetetlensége esetén z Előfizetőt megillető díjcsökkentés mértéke Amennyiben z előfizetőn kívülálló okból rendszerre cstlkozás nem lehetséges, szolgálttó z előfizető áltl megfizetett bekpcsolási díjt z előfizető részére kmtivl együtt visszfizeti. Amennyiben szolgálttó z előfizető áltl bejelentett és vlósnk minősülő hib kijvítását három hónpig trtó, legfeljebb egy lklomml meghosszbbíthtó átmeneti ideig nem tudj válllni, ezért z előfizető részére díjcsökkentést nyújt, melynek mértéke hvont hvi előfizetési díj leglább 15 %-. Az Előfizetői Szolgálttássl kpcsoltos viták rendezésének módj A Szolgálttás minőségével kpcsoltos viták H z Előfizető nincsen megelégedve szolgálttás minőségével, ennek bejelentésekor - mennyiben szolgálttó bejelentésben állítottkkl nem ért egyet - jogosult htósági-, vgy független műszki szkértőket felkérni meg nem felelés igzolásár. A htósági-, vgy független műszki szkértői vizsgált végzésekor szolgálttó jogosult jelen lenni. E személyek jegyzőkönyvben rögzített véleményét (mérési eredményeket) szolgálttó köteles meg nem felelés előfizető részéről történő igzolásául figyelembe venni. A Szkértő költségeit utólgosn z fél köteles viselni, kinek állítási vlótlnnk bizonyultk. A Szolgálttás igénybevételével kpcsoltos áltlános viták Eredménytelen vitás kérdések eldöntésében z Előfizető jogorvosltért z lábbi szervekhez fordulht: Nemzeti Médi és Hírközlési Htóság Hivtl 1015 Budpest, Ostrom u telefon: (1) , telefx: (1) Központi Ügyfélszolgált 1133 Budpest, Visegrádi u telefon: (1) , telefx: (1) , Nemzeti Fogysztóvédelmi Htóság 1088 Budpest, József krt. 6. telefon: (1) Budpest Főváros Közigzgtási Hivtl, Fogysztóvédelmi Felügyelőség 1088 Budpest, József krt. 6, Telefon: (1) , telefx: (1) Gzdsági Versenyhivtl 1054 Budpest Alkotmány u. 5., telefon: (1) , telefx: (1) A felek z Előfizetői Szerződésből eredő peres jogvitáik esetére lávetik mgukt htáskörtől függően Fővárosi Bíróság, illetőleg Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólgos illetékességének. A Felek perindítás előtt Budpesti Kereskedelmi és Iprkmr mellett működő Békéltető Testület segítségével is megkísérelhetik vit rendezését. Személyes dtok kezelése A szolgálttó köteles z előfizetőről z üzleti kpcsolt során tudomásár jutott dtokt és információkt htályos dt és titokvédelmi jogszbályi rendelkezések szbályi szerint kezelni. A szolgálttó z előfizetők személyes dtink kezelésének feltételeiről dtvédelmi tájékozttót trt htálybn, mely jelen ÁSZF 2. számú mellékletét képezi. A szolgálttó z dtvédelmi követelmények érvényesítése, és z zokkl kpcsoltos feldtok ellátás céljából belső dtvédelmi felelőst nevez ki. Az dtvédelmi felelős nevét, beosztását és elérhetőségét z dtvédelmi tájékozttó trtlmzz. III. A Szolgálttó áltl nyújtott előfizetői szolgálttások meghtározás A Szolgálttó jelen áltlános szerződési feltételek lpján helyhez kötött telefonszolgálttások nyújtásár köteles. A helyhez kötött telefon szolgálttás olyn szolgálttást jelent, melynek során beszéd vlós idejű, közvetlen

2 átvitele és kpcsolás történik úgy, hogy e szolgálttás bármely felhsználój helyhez kötött hálózti végponthoz kpcsolt távközlő végberendezésről indított hívássl kommunikálht egy másik hálózti végponttl, melynek elérése z Azonosítók Nemzeti Felosztási Tervében (ANFT) meghtározott válsztási eljárás útján lehetséges. A helyhez kötött telefonlpszolgálttás keretében lehetőség vn telekhtáron belüli, továbbá helyi, helyközi, belföldi távolsági és nemzetközi telefonhívás, vlmint mobilhálóztb irányuló hívás, továbbá ingyenes segélyhívás (104, 105, 107, 112) bonyolításár (hívásr vgy hívásfogdásr). Az lközpont telefonszámból dönti el, hogy telekhtáron belüli belső, ingyenes hívás, vgy házból kimenő díjköteles hívás. A helyhez kötött telefonszolgálttások igénybevételének keretében felhsználó jogosult fxüzenetek küldésére z ITU-T T- soroztú jánlásokkl összhngbn, illetve modemes dtátvitelre z ITU-T V-soroztú jánlásokkl összhngbn. A felhsználói szolgálttás ezen felül mgábn fogllj következő kpcsolódó szolgálttásokt: A szolgálttás igénybevétele telefon-kpcsolt felépülésével jön létre. Ez nem feltétlenül jelenti tényleges beszélgetés létrejöttét, kpcsolt létrejöhet úgy, hogy hívott oldlon pl. hngpost, üzenetrögzítő, fx, lközpont, modem fogdj hívást. A Szolgálttó prtner cégei segítségével (Mtáv Rt., T-MOBIL Rt., Pnnon GSM Rt.) nyújtj szolgálttásit úgy, hogy sját tuljdonú eszközeivel (pl. ISDN lközpont) osztj szét és menedzseli vonlkt z Előfizetők felé. V. Az előfizetői hozzáférési pont létesítésére és szolgálttás igénybevételét biztosító üzembe helyezésre válllt idő (célérték), z igénybejelentéstől számítv Az előfizetői szerződés megkötéséhez szükséges dtokt trtlmzó igénybejelentést követő 30 (hrminc) nptári npon belül mennyiben nem állnk fenn jelen ÁSZF 4.1 pontjábn meghtározott teljesítési korlátok - Szolgálttó állndó előfizetői hozzáférési pontot lkít ki. Nem minősül késedelmes teljesítésnek, h z igénylő Szolgálttóvl előzetesen egyeztetett időpontbn helyszíni szerelés feltételeit nem biztosítj; vgy h felek szolgálttás-hozzáférési pont létesítésére, illetve rendszerre kpcsolás teljesítésére, illetve jeltovábbítás megkezdésére 30 npnál későbbi időpontbn állpodnk meg, vlmint, h z igénylő, vgy hrmdik személy mgtrtás mitt rendszerre cstlkozás nem, vgy csk késve vlósulht meg. Minőségi célértékek és teljesülésük mérésének módszere. A Szolgáltttás minőségi célértékeinek meghtározását, z egyes célértékek értelmezését és mérésének módszerét jelen áltlános szerződési feltételek 3. sz. melléklete trtlmzz. A Szolgálttó helyhez kötött telefon szolgálttás esetén felépített beszédkpcsoltot olyn minőségben köteles biztosítni, hogy ) beszéd folymtosn érthető legyen; b) beszédkpcsolt során olyn zj, kttogás vgy egyéb zvró jel, illetve más összeköttetésből szármzó (áthllott) beszéd, mely beszédérthetőséget trtósn befolyásolj, ne forduljon elő; c) beszédkpcsoltbn szótgvesztések, zvró visszhngjelenségek ne jelenjenek meg. Szolgálttó z Előfizetői hozzáférési ponton keresztül felépített telefx és dtátviteli kpcsoltot olyn minőségben köteles biztosítni, hogy kpcsoltbn levő végberendezések között leglább z Eht-bn meghtározott átviteli sebességet mindenkor lehetővé tegye (9600 bit/s), és kpcsolt ideje ltt bekövetkező rövid idejű minőségromlások ne okozznk több lpismétlést. A Szolgálttó z Előfizetői szerződés htályánk fennállás ltt biztosítj z Előfizető számár szolgálttás szerződés szerinti rendelkezésre állását. A szolgálttás jelen áltlános szerződési feltételekben, illetve z egyedi előfizetői szerződésben meghtározott minőségi célértékeinek folymtos megvlósulását rendszeres ellenőrzés biztosítj. H z előfizető nincs megelégedve szolgálttás minőségével, ennek bejelentésekor - mennyiben szolgálttó bejelentésben állítottkkl nem ért egyet - jogosult htósági-, vgy független műszki szkértőket felkérni meg nem felelés igzolásár. A htósági-, vgy független műszki szkértői vizsgált végzésekor szolgálttó képviselője jogosult jelen lenni. E személyek jegyzőkönyvben rögzített véleményét (mérési eredményeket) szolgálttó köteles meg nem felelés előfizető részéről történő igzolásául figyelembe venni. Amennyiben szkértői vizsgált nem állpít meg hibás teljesítést szolgálttói oldlon, úgy szkértői költséget z előfizető köteles megfizetni. Ellenkező esetben szkértői költség szolgálttót terheli. Rendelkezésre állás A szolgálttó szerződés teljes trtlm ltt biztosítj z előfizetők részére szolgálttás évi átlgos rendelkezésre állását 3. sz. mellékletben meghtározott muttó szerint. A rendelkezésre állás értékelésénél, mely szolgálttó sttisztikáj lpján történik, nem veszi figyelembe szolgálttó érdekkörén kívül álló eseményekből szármzó hibbejelentéseket, nevezetesen: - előfizető érdekkörében keletkező ok mitt - vis mjor okán - szolgálttó érdekkörén kívül eső egyéb ok mitt (különösen: időjárási viszonyok, bleset, súlyos energi ellátási zvr, külföldi dók időjárási, és egyéb mitti kimrdás, rongálás, lopás) történt, illetve - szüneteltetés idejét, h z előfizető kérése lpján történt, - z előre bejelentett krbntrtás mitti szüneteltetést, - z előfizető szerződésszegése mitti szolgálttás korlátozás idejét. A számlázás módj. A szolgálttás előfizetési díjért vehető igénybe, szolgálttás árzás versenyszerű és díjzás szbdárs. A díjzás mgábn fogllj zokt szolgálttásokt is, melyeket nem közvetlenül

3 szolgálttó végez, hnem más szolgálttótól rendel meg, és zt változtln formábn továbbértékesíti z előfizető részére. A közvetítés tényét szolgálttó z előfizető irányáb kiállított számlábn szerepelteti. Az előfizetőt szolgálttás igénybevételéért díjfizetési kötelezettség terheli z egyedi előfizetői szerződésben feltüntetett módon. A díjk mértékének meghtározását z 1. számú melléklet szerinti Díjszbás trtlmzz. Az Előfizetőt terhelő szolgálttási díjk két csoportot lkotnk: ) egyszeri díjk, vlmint b) rendszeres díjk Egyszeri díjk Bekpcsolási díj Az előfizető bekpcsolás érdekében hozzáférési pont létesítéséért díjt kell fizetni. A bekpcsolási díj trtlmzz z előkészítési (szervezés, műszki felmérés, kpcsolódó dminisztrtív költségek) díjt, továbbá létesítési díjt (nyg és munkdíj). A bekpcsolási díj fejében egy hozzáférési pont kerül kiépítésre, további hozzáférési pontokt Szolgálttó csk kiépítési költség felszámolásávl építi ki. A belépési díj mértékét Díjszbás trtlmzz. Visszkpcsolási díj H hvi díj megfizetése htáridőben nem történik meg és felszólítás kézhezvételétől számított 30 np is eredménytelenül telik el, 30 npos felmondási idő letelte után szerződés megszűnik és szolgálttást meg kell szüntetni. Amennyiben z előfizető kéri visszkpcsolást, úgy szolgálttás helyreállításár díjtrtozás késedelmi kmttl növelt összegének kifizetése után visszkpcsolási díj ellenében vn mód Visszkpcsolási díjt kell fizetni z előfizető kérelmére történt szolgálttás szüneteltetésének befejezése után. A visszkpcsolási díj összege Díjszbásbn tlálhtó. Kiszállási díj H Szolgálttó kiszáll hozzáférési ponthoz, és hib z előfizető oldláról merül fel (pl. vevőkészülék hib) Szolgálttó jogosult kiszállási díjt felszámolni, továbbá h előzetes egyeztetett időpontbn z előfizetőhöz kiszáll, de bejutás kdályozott, Szolgálttó jogosult kiszállási díjt felszámolni z újbóli kiszálláskor. A Kiszállási díj mértéke z Díjszbásbn került meghtározásr. Sürgősségi kiszállási díj A Szolgálttó sürgősségi kiszállási díjt érvényesít, h z Előfizető kérésének megfelelően hibbejelentéstől számított 6 órán belül teljesíti kiszállást. A Sürgősségi kiszállási díj mértéke Díjszbásbn került meghtározásr. Kedvezmények z egyszeri díjkbn A szolgálttó dönthet kedvezményekről, htározott ideig trtó kciókról, melyek z egyszeri díjkt csökkenthetik. A szolgálttó kedvezmények, kciók mértékét és feltételeit közzéteszi. A szolgálttó jogosult hozzáférési díjkbn előre meghirdetett kciókbn z zonos helyzetben lévők zonos elbírálás elvének figyelembevételével kedvezmények nyújtásárt. Adminisztrációs díjk Számlmásolt díj A Szolgálttó z előfizető áltl kért számlmásoltért egyösszegű díjt számol fel. Rendszeres díjk Előfizetési díj Az előfizetési díj Szolgálttás rendelkezésre állásáért fizetendő hvi átlánydíj. Az előfizetési díj egyéni, illetve Üzleti/intézményi előfizetők részére különböző mértékben kerül megállpításr. Amennyiben z Előfizető kizárólg telekhtáron belüli beszélgetések bonyolításár kívánj igénybe venni szolgálttást, úgy erre Díjszbásbn meghtározott házon belüli előfizetési díj megfizetése mellett jogosult. Ez esetben beszélgetések után forglmi díjt, illetve kpcsolási díjt nem kell fizetni. Forglmi díj A forglmi díj z előfizető áltl kezdeményezett hívás lebonyolításáért, hívás időtrtmávl rányos mértékben fizetendő díj. A forglmi díj mértéke eltérő szerint, hogy csúcsidőben vgy csúcsidőn kívül bonyolítják-e, illetve melyik távközlési szolgálttó hálóztábn kerül végződtetésre. Díjzási időszkok: - Csúcsidőszk: hétfőtőlpéntekig 7 és 18 ór között, - Csúcsidőn kívüli időszk: csúcsidőszkb nem eső időszkok. Kpcsolási díj A hívás felépítéséért fizetendő egyösszegű díj. Az előfizetési, forglmi és kpcsolási díjk Díjszbásbn tlálhtók. Számlázás gykoriság A szolgálttó hvont egyszer számlát állít ki z esedékes díjkról és egyéb fizetési kötelezettségekről ( továbbikbn: díjk). A Szolgálttó üzletpolitiki megfontolásból meghtározott időszkr fentiektől eltérő számlázási gykoriságot is biztosítht z előfizetők részére (éves, féléves, negyedéves számlázási gykoriság). A szolgálttó z zonos helyzetben lévők zonos elbírálásánk elvének figyelembevételével nyújtht kedvezményt. Új előfizető esetében Szolgálttó jogosult szerződés láíráskor készpénzben kérni z esedékes egyszeri és hvi díjkt, melyről készpénzfizetési számlát állít ki. A számlák kiküldése folymtosn történik z előfizetők részére, mely időpont nem változtthtó előfizetői kérésre. Tételes száml melléklet Az Eht (1) bekezdése szerinti tételes számlmellékletben helyhez kötött telefon szolgálttó z előfizető áltl fizetendő díjkt olyn bontásbn köteles feltüntetni, melyben leglább helyi, helyközi, belföldi távolsági (irányonként) és nemzetközi hívások díj, mobil rádiótelefon-hálóztokbn végződtetett hívások díj (szolgálttónként), vlmint telefon szolgálttás útján igénybe vett nem telefon szolgálttások (így különösen z emelt díjs hívások, távszvzás) díj elkülöníthető (lpvető szintű elkülönítést trtlmzó számlmelléklet). A számlmellékletben fel kell tüntetni beszéd és nem beszéd célú hívásokért felszámított díjkt, továbbá díjzási időszkokt és kedvezményeket is. (2) Az Eht (2) bekezdése szerinti tételes számlmellékletnek (hívásrészletező) szolgálttásonként

4 és szolgálttónként következőket kell trtlmzni: ) hívott szám; b) hívás kezdő időpontj; c) hívás időtrtm; d) hívásegység díj; e) hívás díj. (3) A (2) bekezdésben megjelölt számlmelléklet htározott időre vgy visszvonásig igényelhető. Az igénybevétel feltételeit szolgálttó köteles z áltlános szerződési feltételeiben meghtározni. A díjkiegyenlítés htárideje A számlák befizetésének htárideje számlán minden esetben fel vn tüntetve. A szolgálttó köteles számláját z zon feltüntetett befizetési htáridő előtt 8 nppl z előfizető részére megküldeni. Amennyiben z előfizető hvi rendszerességgel fizetendő díjkról hónp végéig, ill. z ettől eltérő számlázási gykoriságú ügyfél számlázási időszk első hónpjánk 20. npjáig nem kp számlát, ezt be kell jelentenie z illetékes ügyfélszolgálton. A rendszeres díjk megfizetése számlázási gykoriságnk megfelelő tárgyidőszkr vontkozón előre, z egyéb díjk z igénybevételt követő számlázási időszkbn, utólg esedékesek. Fizetési módok Az előfizető sját válsztás szerint készpénzben vgy pénzintézeten keresztül egyenlítheti ki számláit. Készpénzes fizetési módok: ) szolgálttó áltl biztosított posti készpénzátutlási megbízássl b) z ügyfélszolgálti irodábn történő befizetéssel; c) beszedési megbízás útján. Pénzintézeten keresztül történő fizetési módok: ) z előfizető áltl dott megbízás lpján pénzintézetnél vezetett folyószámláról (csoportos beszedési megbízás). Két egymást követő sikertelen beszedési kísérlet esetén zonbn Szolgálttó jogosult posti készpénzátutlási megbízáson beszedni z elmrdt szolgálttási díjkt. b) z előfizető részéről bnki átutlássl; c) felhtlmzó levél lpján zonnli beszedési megbízássl; A b) és c) pontbn meghtározott fizetési módok esetében előfizetőnek kell gondoskodni pénz egyértelmű zonosításár vontkozó dtok közléséről, melynek elmulsztásából eredő következményekért z előfizető felel. Késedelmi kmt Szolgálttó jogosult késedelmes fizetés esetén késedelmi kmtot felszámolni előfizető felé. A késedelmi kmt mértéke: trtozás összegének, jogszbálybn meghtározott késedelmi kmt százléknk és késedelmes npok számánk szorzt. A késedelmes időszk első npj befizetési htáridőt követő np. A késedelmi kmt százlékos mértéke Ptk ábn meghtározott mérték. Késedelmi kmt illeti meg szolgálttót z lptlnul reklmált, illetve befizetési htáridőt követően megkifogásolt számlák esetében is, fizetési htáridőig be nem fizetett számlösszeg erejéig. A szolgálttó áltl hibásn kiszámlázott és pénzügyileg rendezett tételek esetében - z előfizetői reklmáció jogosság esetén - z előfizetőt késedelmi kmttl egyező mértékű kmttl számolt jóváírás illeti meg, befizetés és z előfizetőnek vló visszutlás közti időszkr. A hibbejelentés módj A hibelhárítás érdekében szolgálttó 24 órán keresztül hívhtó hibbejelentő szolgáltot működtet. A hibbejelentő szolgált hívhtó z ügyfélszolgáltok jelen ÁSZF II. fejezetében megdott telefonszámin. A hibbejelentő szolgált z ügyfélszolgált nyitvtrtási idejében élőhngos, mely z ügyfél hibbejelentését, z előfizetői zonosító és z Előfizetőt egyértelműen zonosító (előfizetői szerződésben szereplő) dtok megdását követően regisztrálj. H ezen zonosítók vlmelyike nem megfelelő, kkor szolgálttó szbálytlnnk minősíti hibbejelentést. Ezt követően z ügyfél hibbejelentésre csk z ügyfélszolgálti irodábn jogosult. Jelen ÁSZF lklmzás során előfizetői hibbejelentésnek minősül minden olyn, z ügyfélszolgálton személyesen, továbbá írásbn, elektronikus úton tett vgy eljutttott, vlmint telefonon vgy üzenetrögzítőn, illetve telefxon tett bejelentés, mely szolgálttás korlátozott hsználhtóságár vgy z igénybe vehetőség hiányár irányul. A szbályos hibbejelentés dtit, hibbejelentést felvevő köteles rögzíteni, és zt z dtkezelés szbályink megfelelően leglább 1 évig köteles megőrizni. A szolgálttónk hibbejelentést z Előfizető részére vissz kell igzolni, és nyilvántrtásb kell vennie. A nyilvántrtásbn rögzítendő dtok: z előfizető neve, címe, hibjelenség leírás, hibbejelentés időpontj, hib ok, hib elhárításánk módj és időpontj, z előfizető elektronikus zonosításához szükséges dtok. Hibelhárítás módj A lefolyttott vizsgált lpján szolgálttó hldéktlnul, indoklássl ellátott és megfelelőség igzolásár lklms értesítéssel köteles z előfizetőt tájékozttni írásbn vgy egyéb dokumentált módon z lábbi körülmények vlmelyikéről: ) hib vizsgált ltt nem volt észlelhető vgy z z Előfizető érdekkörébe trtozó okból merült fel; b) hib kijvítását megkezdte, c) hib kijvítását meghtározott ideig, vgy trtósn nem tudj válllni, ezért z előfizető részére díjcsökkentést nyújt. A hibelhárítás, hib okánk kivizsgálás érdekében h kivizsgálás, vgy hib kijvítás kizárólg helyszínen lehetséges -, z ingtln tuljdonos (hsználój) tűrni köteles, hogy előzetes értesítés lpján szolgálttó erre felhtlmzott képviselője z ingtln területére kivizsgálás, krbntrtás és hibelhárítás céljából belépjen, illetve h műszki indokok mitt hib elhárítás másként nem oldhtó meg, z ingtlnon, épületen, létesítményen, z ltt vgy felett, illetőleg bbn szolgálttás céljár szolgáló eszközt (pl.: távközlő berendezést, vezetéket, ntennát) elhelyezzen. Amennyiben szolgálttó tevékenysége z ingtln tuljdonosát tuljdonjog gykorlásábn korlátozz, korlátozás mértékének megfelelő kártlnítás illeti meg. Az előfizetőnek hibelhárítás során szolgálttóvl együtt kell működnie, hibelhárítás lehetőségét szolgálttás-

5 hozzáférési ponton, illetve szolgálttás-hozzáférési pontnk helyet dó ingtlnbn biztosítni köteles. H hibelhárítást z előfizető bejelentése lpján végzi szolgálttó, z előfizetőt csk kkor kell értesíteni, h hib elhárításához szükséges bejutni rr z ingtlnr, hol z előfizető áltl hsznált szolgálttáshozzáférési pont tlálhtó. H hibelhárítás során szolgálttó megbízottj nem tud z érintett ingtlnr bejutni, értesítés hátrhgyásávl tájékozttj z előfizetőt helyszíni kiszállás következő időpontjáról vgy z időpont-egyeztetés lehetőségéről. H szolgálttó z előfizető kérésére z előfizetővel egyeztetett időpontbn tuljdonábn álló vgy áltl üzemeltetett ponthoz kiszáll, z előfizető z 1. számú mellékletben meghtározott mértékű kiszállási díjt köteles megfizetni, kivéve, h kiszállásr szolgálttónál felmerült okból kerül sor. A díjfizetési kötelezettség z előfizetőt bbn z esetben is terheli, h szolgálttó z előfizető hibájából nem tud z érintett ingtlnr bejutni, vgy mennyiben hib ok z előfizetőnél merült fel (pl. előfizető hibás végberendezése, rongálás, stb.), továbbá téves hibbejelentés, illetve megtévesztés esetén. A szolgálttó z előfizetőnek z ismételt kiszállás díját z 1. számú mellékletben meghtározott mértékben felszámítj. Amennyiben ennek feltételei dottk, szolgálttó kiszállást z előfizető kérésére soron kívül teljesíti. Ez esetben szolgálttó z előfizető kérésének elfogdásától számított ht órán belül kiszállást z 1. számú mellékletben meghtározott mértékű sürgősségi kiszállási díj ellenében teljesíti. Kizárólg szolgálttó illetve megbízottj - jogosult tuljdonábn álló vgy áltl üzemeltetett hálózttl kpcsoltos hibák kijvításár. H szolgálttó hibelhárítás során zt állpítj meg, hogy z előfizető meghibásodott hálózt jvításár szolgálttón kívül mást vett igénybe vgy sját mg kívánt megjvítni és ezzel kárt okozott, z okozott kárt köteles megtéríteni, vlmint köteles viselni szolgálttónk hib elhárításávl kpcsoltbn felmerült költségeit. Amennyiben z előfizető jogellenes mgtrtásávl más előfizetőket is érintő hibelhárítást hiúsít meg, felel szolgálttónk okozott kárért. A szolgálttó köteles z előfizető áltl bejelentett, hibbehtároló eljárás eredményeként vlósnk bizonyult hibát legfeljebb 72 órán belül kijvítni, h e htáridőn belül hib kijvításár nem képes, bbn z esetben Szolgálttó kötbér megfizetésére köteles. Kötbérfizetési kötelezettség H hibelhárítási kötelezettségét szolgálttó z előfizető, vgy z előfizető érdekkörében felmerült ok, vgy szolgálttó tevékenységétől független, külső, áltl elháríthttln ok mitt nem tudj teljesíteni, mindddig nem esik késedelembe, míg z kdályozttás el nem hárul. H hib következtében z előfizetői szolgálttást nem lehet igénybe venni, kötbér mértéke minden késedelmes np után hib bejelentését megelőző z előző ht hónpbn z előfizető áltl z előfizetői szerződés lpján z dott előfizetői szolgálttássl kpcsoltbn kifizetett díj átlg lpján egy npr vetített összeg nyolcszoros. Ht hónpnál rövidebb időtrtmú előfizetői jogviszony esetén vetítési lp z előfizetői jogviszony teljes hossz ltt kifizetett (felhsznált) díj átlg lpján egy npr vetített összeg. H hib következtében z előfizető z előfizetői szolgálttást szolgálttó áltl válllt minőséghez képest gyengébb minőségben képes csk igénybe venni, szolgálttónk fentiekben meghtározott kötbér felét kell fizetnie. A szolgálttó kötbért hvi díjfizetési kötelezettség esetén következő hvi elszámolás lklmávl, egyébként bejelentés elbírálásától számított hrminc npon belül z előfizető számláján egy összegben jóváírj, vgy zt z előfizető válsztás szerint z előfizető részére egy összegben visszfizeti. Előfizetők bejelentéseiket, pnszikt megtehetik z ügyfélszolgálton személyesen, továbbá írásbn, elektronikus úton tett vgy eljutttott, vlmint telefonon vgy üzenetrögzítőn, illetve telefxon tett bejelentés útján. Az előfizető áltl előterjesztett kérelmet, bejelentést, illetőleg pnszt szolgálttó nyilvántrtásb veszi. A szolgálttó köteles gondoskodni rról, hogy ügyfeleit, zz szolgálttást igénybevevő előfizetőket, igénylőket, stb., szolgálttó áltl megdott ügyfélszolgálti időben indokoltln várkozás nélkül kiszolgálj. A szolgálttó nyilvántrtásb vett bejelentést, illetőleg pnszt - mennyiben rr mód vn - zonnl, de legkésőbb 30 npon belül megvizsgálj. A vizsgált lefolyttását követően - z összes információ birtokábn - szolgálttó elbírálj pnsz jogosságát, és erről - nnk elutsítás esetén - válszát írásb fogllj és egy példányát z előfizetőnek átdj, vgy kézbesíti (elektronikus formábn megküldi) részére. A telefonon érkező reklmáció esetén szolgálttó reklmáció természetétől függően - indokolt esetben válszol csk írásbn. Az előfizető kérésére szolgálttó biztosítj, hogy z előfizető z dtkezelési szbályok figyelembevételével, kezelt dtok törléséig díjmentesen megismerhesse z áltl fizetendő díjk számításához szükséges forglmzási és számlázási dtokr vontkozó kimuttást. Amennyiben z előfizető számlán szereplő díj összegszerűségét vittj, z ezzel kpcsoltos bejelentését z áltlános szbályok szerint teheti meg szolgálttó ügyfélszolgáltán. Az ügyfélszolgált bejelentést hldéktlnul nyilvántrtásb veszi. A bejelentés megvizsgálásánk befejezéséig szolgálttó nem jogosult z előfizetői szerződést z előfizető vittott díjtrtozásár hivtkozássl felmondni. H z előfizető számlán szereplő díj összegszerűségét vittó bejelentését vittott díj megfizetésére iránydó htáridő lejárt előtt nyújtj be szolgálttóhoz és bejelentést szolgálttó nem utsítj el nnk nyilvántrtásb vételét követő 5 npon belül, bbn z esetben bejelentéssel érintett díj(tétel) vontkozásábn díjfizetési htáridő díjreklmáció megvizsgálásánk idejével meghosszbbodik. A reklmációnk tárgyhvi száml nem vittott díjtételeinek kifizetésére zonbn nincs hlsztó htály. Amennyiben z Előfizető Szolgálttó áltl követelt díj összegszerűségét vittj, Szolgálttónk kell bizonyítni, hogy hálózt z illetéktelen hozzáférésektől védett és számlázási rendszere zárt, díj számítás, továbbá megállpítás helyes volt.

6 A vizsgált folymán többek között - következő dtokt gyűjti be szolgálttó: ) volt-e z Előfizetőnek korábbi reklmációj z elmúlt egy évben; b) vontkozó területen folyttott hibelhárítási és építési-szerelési munkák áttekintése, vizsgált. Indokolt esetben z ügyintéző helyszíni vizsgáltot rendel el, mely vizsgált z előfizetői hálózt zártságár, z ingtlnon belüli hálóztr, végberendezésekre is kiterjedhet. Az összes dt birtokábn szolgálttó (hngrögzítés tényéről vló tájékozttást követően) telefonon keresztül is felveheti kpcsoltot pnszos ügyféllel, mely személyes beszélgetés fényt deríthet egyes még tisztáztln körülményekre. A fenti vizsgált lefolyttását követően szolgálttó elbírálj számlpnsz jogosságát, és erről írásbn, indokolt értesítéssel tájékozttj z ügyfelet. H szolgálttó számlreklmációnk helyt d, hvi díjfizetési kötelezettség esetén következő hvi elszámolás lklmávl, egyébként bejelentés elbírálásától számított 30 npon belül díjkülönbözetet és nnk díj befizetésének npjától járó kmtit z előfizető számláján egy összegben jóváírj, vgy h ez nem lehetséges, bbn z esetben díjkülönbözetet és nnk kmtit z előfizető részére egy összegben visszfizeti. A díjkülönbözet jóváírás vgy visszfizetése esetén z előfizetőt megillető kmt mértékének el kell érnie szolgálttót z előfizető díjfizetési késedelme esetén megillető kmt mértékét. A szolgálttó ügyfélszolgálti irodáibn személyes ügyfélfogdást, vlmint ügyfélszolgáltánk telefonon, telefxon vló elérhetőségét biztosítj z előfizetők számár. Az Előfizető áltl kérhető szünetelés szbályi A szolgálttó köteles z előfizetői szolgálttást z előfizető kérésére szüneteltetni. Az előfizető köteles közölni szüneteltetés kezdeti időpontját, vlmint szüneteltetés időtrtmát, szüneteltetést megelőzően leglább 5 munknppl. A szolgálttás szünetelésének egy nptári év ltt előfizetői kérelem lpján kérhető minimum 1 hónp, míg leghosszbb időtrtm mximum 12 hónp. A szünetelés időtrtm ltt miután Szolgálttó szünetelés időtrtm ltt fenntrtj z Előfizetői jogviszonyt - z előfizető csökkentett előfizetési díj megfizetésére köteles. A szüneteltetési díj mértéke következő: ) szünetelés 1-3 hónpjár vontkozón: hvi előfizetési díj 70%-/hó b) szünetelés 4-12 hónpjár vontkozón: hvi előfizetési díj 50%-/hó. H z előfizetői szolgálttás z előfizető kérésére szünetel, szolgálttás újbóli biztosítás érdekében z előfizető visszkpcsolási díjt köteles fizetni. A htározott idő lejártávl mennyiben z előfizető másként nem nyiltkozik szolgálttó külön értesítés nélkül visszkpcsolj szolgálttást. Szolgálttó érdekkörében felmerülő okból történő szüneteltetés H szolgálttó érdekkörébe trtozó ok mitt kerül sor szünetelésre ide nem értve jelen ÁSZF-ben meghtározott rendes krbntrtások esetét -, szünetelés időtrtm ltt z előfizető díj fizetésére nem köteles. A szolgálttó hálózt átlkítás, felújítás, cseréje, krbntrtás mitti szünetelésről mennyiben szünetelést nem igénylő más gzdságos műszki megoldás nem áll rendelkezésre - z Előfizetőket 15 nppl korábbn, előzetesen értesíti. A szünetelés mértéke ebben z esetben sem hldhtj meg nptári hónponként z 1 npot. H szolgálttó érdekkörébe trtozó ok mitt kerül sor Szolgálttás szünetelésére, és z meghldj 48 órát, bbn z esetben Szolgálttó szünetelés hónpjár járó előfizetési díjt következő hvi számlábn z Előfizető számár jóváírj. Felektől független okok mitti szünetelés A Szolgálttás szünetelhet még Feleken kívüli elháríthttln esemény következtében (háború, földrengés, stb.), vlmint Mgyr Köztársság honvédelmi, nemzetbiztonsági, gzdsági és közbiztonsági érdekében jogszbályok áltl előírt módon. A szolgálttó jelen pontbn meghtározott szünetelés esetén díj vissztérítésre nem kötelezett, h igzolj, hogy szünetelés ok rjt kívül áll és nnk elhárítás érdekében szükséges intézkedéseket htáridőben megtette. X. Az Előfizetői szolgálttás korlátozásánk, így különösen z előfizetői szolgálttás minőségi, vgy más jellemzői csökkentésének z esetei és feltételei Az előfizetői szolgálttás igénybevételének korlátozásár, z előfizetői szolgálttás minőségi, vgy más jellemzőinek csökkentésére szolgálttó z előfizető egyidejű értesítésével z lábbi esetekben jogosult: ) H z előfizető kdályozz, vgy veszélyezteti szolgálttó hálóztánk rendeltetésszerű működését, így különösen, h z előfizető z előfizetői hozzáférési ponthoz megfelelőség-tnúsítvánnyl nem rendelkező végberendezést, vgy nem megfelelő interfésszel rendelkező végberendezést cstlkoztt, b) H z Előfizetőnek díjtrtozásról szóló felszólításbn megjelölt - leglább 30 npos - htáridő lejártát követően is esedékes díjtrtozás vn, és z Előfizető nem dott z ilyen díjtrtozások fedezetére Szolgálttónk vgyoni biztosítékot. Ezen esetben szolgálttás korlátozás nnk első 3 hónpjábn csk olyn módon lklmzhtó, hogy korlátozás z Előfizetőnek más szolgálttóvl elektronikus hírközlési szolgálttás igénybevétele céljából fennálló előfizetői jogviszonyából eredő jogink gykorlását indokoltlnul ne kdályozz, vgy veszélyeztesse, kivéve, h z előfizető mgtrtás díjfizetési kötelezettségének megszegésére irányul. c) Az előfizető szolgálttást hrmdik személynek jogellenesen továbbítj. A szolgálttó korlátozást hldéktlnul megszünteti, mennyiben z előfizető korlátozás okát megszünteti, és

7 erről szolgálttó hitelt érdemlő módon tudomást szerez. A szolgálttó szolgálttás visszállításáért z 1. sz. Mellékletben meghtározott emelt összegű visszkpcsolási díjt számolhtj fel. A szolgálttó szolgálttás korlátozás esetén is köteles biztosítni ) z előfizető hívhtóságát, b) segélykérő hívások továbbítását, c) szolgálttó ügyfélszolgáltánk (hibbejelentőjének) elérhetőségét Az Előfizető jogi Szolgálttás hibás teljesítése esetén Az Előfizetői Szerződések késedelmes vgy hibás teljesítése esetében szolgálttó z előfizető vgyonábn okozott kárt köteles megtéríteni, z elmrdt hszon kivételével. A szolgálttó mentesül kártérítési felelősség lól, h bizonyítj, hogy késedelem elkerülése, illetőleg hibátln teljesítés érdekében úgy járt el, hogy z dott helyzetben tőle elvárhtó. Nem minősül hibás teljesítésnek: ) hibát z előfizető áltl hsznált, megfelelőségi tnúsítvánnyl nem rendelkező végberendezés okozt; b) hib z előfizető tuljdonábn lévő végberendezésben vn; c) hibát végberendezés nem rendeltetésszerű hsznált okozt; d) hibát nem jelentették be; e) hibát szolgálttó hibelhárítási időn belül elhárított; f) z előfizető nem biztosított hibelhárítás lehetőségét z érintett ingtlnon, feltéve hogy hib elhárításához szükséges bejutás; g) szolgálttás szünetelése. Nem kell szolgálttónk megtérítenie kárnk zt részét, mely bból szármzott, hogy z előfizető kár elhárítás, illetőleg csökkentése érdekében nem úgy járt el, hogy z z dott helyzetben elvárhtó. A hib kijvításánk átmeneti, vgy trtós lehetetlensége esetén z Előfizetőt megillető díjcsökkentés mértéke Amennyiben z előfizetőn kívülálló okból rendszerre cstlkozás nem lehetséges, szolgálttó z előfizető áltl megfizetett bekpcsolási díjt z előfizető részére kmtivl együtt visszfizeti. Amennyiben szolgálttó z előfizető áltl bejelentett és vlósnk minősülő hib kijvítását három hónpig trtó, legfeljebb egy lklomml meghosszbbíthtó átmeneti ideig nem tudj válllni, ezért z előfizető részére díjcsökkentést nyújt, melynek mértéke hvont hvi előfizetési díj leglább 15 %-. Az Előfizetői Szolgálttássl kpcsoltos viták rendezésének módj A Szolgálttás minőségével kpcsoltos viták H z Előfizető nincsen megelégedve szolgálttás minőségével, ennek bejelentésekor - mennyiben szolgálttó bejelentésben állítottkkl nem ért egyet - jogosult htósági-, vgy független műszki szkértőket felkérni meg nem felelés igzolásár. A htósági-, vgy független műszki szkértői vizsgált végzésekor szolgálttó jogosult jelen lenni. E személyek jegyzőkönyvben rögzített véleményét (mérési eredményeket) szolgálttó köteles meg nem felelés előfizető részéről történő igzolásául figyelembe venni. A Szkértő költségeit utólgosn z fél köteles viselni, kinek állítási vlótlnnk bizonyultk. A Szolgálttás igénybevételével kpcsoltos áltlános viták Eredménytelen vitás kérdések eldöntésében z Előfizető jogorvosltért z lábbi szervekhez fordulht: Nemzeti Hírközlési Htóság Igzgtóság 1015 Budpest, Ostrom u telefon: (1) , telefx: (1) Nemzeti Hírközlési Htóság Budpesti Irod 1133 Budpest, Visegrádi u telefon: (1) , telefx: (1) , Fogysztóvédelmi Főfelügyelőség 1088 Budpest, József krt. 6. telefon: (1) Budpest Főváros Közigzgtási Hivtl, Fogysztóvédelmi Felügyelőség 1088 Budpest, József krt. 6, Telefon: (1) , telefx: (1) Gzdsági Versenyhivtl 1054 Budpest Alkotmány u. 5., telefon: (1) , telefx: (1) A felek z Előfizetői Szerződésből eredő peres jogvitáik esetére lávetik mgukt htáskörtől függően Fővárosi Bíróság, illetőleg Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólgos illetékességének. A Felek perindítás előtt Budpesti Kereskedelmi és Iprkmr mellett működő Békéltető Testület segítségével is megkísérelhetik vit rendezését. Adtvédelmi Tájékozttó Szerződésmódosítás fjtái, lkisági Az előfizetői szerződés közös megegyezéssel felek egyező krtnyilvánításávl módosíthtó, illetőleg z lább meghtározott esetekben egyoldlún, Ptk. áltlános szerződési feltételekre vontkozó rendelkezéseinek figyelembevételével. A szerződés módosításr szerződéskötésre vontkozó eljárási szbályokt kell lklmzni. Az előfizető bármilyen szerződésmódosítási kérelmének szolgálttó csk bbn z esetben tesz eleget, h előfizetőnek Szolgálttóvl szemben fennálló, nem vittott díjtrtozás nincs. A Szolgálttó egyoldlú módosítási jog A Szolgálttó z előfizetői szerződést különösen z lábbi esetekben módosíthtj egyoldlún: ) h zt jogszbályváltozás, vgy htósági döntés indokolj; b) h zt szolgálttás körülményeiben bekövetkezett lényeges változás indokolj; így például, h z előfizetői

8 szerződésben vállltkhoz képest szolgálttás igénybevételének körülményei műszki okból megváltoznk. Amennyiben jogszbály, vgy elektronikus hírközlésre vontkozó szbály másképp nem rendelkezik, módosítás nem eredményezheti szerződés lényeges módosítását. Lényeges módosításnk minősül különösen Szolgálttás igénybevételének feltételeire, vgy minőségi célértékeire vontkozó változttás. A Szolgálttó fentiekben meghtározott esetekben z Előfizetőt módosítás htályblépését megelőzően leglább 30 nppl köteles értesíteni, z lábbi trtlomml: ) pontos utlás z ÁSZF módosított rendelkezéseire, b) módosítások lényegének rövid leírás, c) módosítások htályblépésének időpontj, d) módosított és közzétett ÁSZF elérhetősége, e) módosítás indokolás, f) z előfizetőt z egyoldlú módosításr tekintettel megillető jogosítványok. A Szolgálttó nem köteles 30 npos értesítési htáridő betrtásár olyn esetekben, mikor z ÁSZF módosítás új szolgálttás bevezetése mitt válik szükségessé, és módosítás már nyújtott szolgálttások feltételeit nem érinti, vgy h módosítássl kizárólg vlmely előfizetői díj csökken. Az Előfizetőt, igénylőt z ÁSZF egyoldlú módosítás esetén megillető jogok Az Előfizető jogosult z egyoldlú módosítás tárgyábn megküldött értesítés kézhezvételét követő 8 npon belül z Előfizetői Szerződés zonnli htályú felmondásár. Amennyiben z Előfizető z egyedi előfizetői szerződésben kötelezettséget válllt rr, hogy Szolgálttást meghtározott időtrtm ltt, z ebből eredő kedvezményekért igénybe veszi, úgy z Előfizető, szerződést csk kkor mondhtj fel 15 npos felmondássl, h módosítás z áltl igénybe vett kedvezményeket érinti. Amennyiben z Előfizető e feltételekkel mondj fel Szolgálttásr irányuló szerződést, úgy Szolgálttó nem követelheti kedvezményeknek felmondást követő időszkr eső összegét. Amennyiben Szolgálttásr irányuló igénybejelentés megtételét követően Szolgálttó z ÁSZF-et egyoldlún módosítj, bbn z esetben z ÁSZF közzétételét követő 8 npon belül z igénylő minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül elállht Szerződés megkötésétől. A szerződésmódosítás egyéb esetei A 8.2. pontbn nem szbályozott esetekben, ideértve díjkbn bekövetkezett változásokt, szerződésmódosítás folymt z lábbi: A szerződésmódosítási jánltnk trtlmzni kell 8.2., 8.3. pontokbn felsoroltkt, ténylegesen lklmzni kívánt díj összegét, vlmint z előfizető figyelmeztetését rr, hogy mennyiben szerződésmódosítás ellen z rról vló tudomásszerzéstől számított 8 npon belül szolgálttónál írásbn ellentmondássl él, módosítás nem tekinthető elfogdottnk. A módosítás el nem fogdás esetén szolgálttó szerződésmódosítás létrehozás végett bírósághoz fordulht. Az egyszeri díjfizetéshez kötött szerződésmódosítás esetei Áthelyezés H z előfizető z előfizetői hozzáférési pontot szolgálttó földrjzi szolgálttási területén belül változttni kívánj, szolgálttó köteles ennek kérelem beérkezésétől számított 30 npon belül eleget tenni. Áthelyezés csk kkor biztosíthtó, h kért helyen szolgálttó megfelelő műszki feltételekkel rendelkezik (z előfizetői hozzáférési pont kiépített). H szükséges műszki feltételek nem állnk fenn, kkor szolgálttó z előfizetőt 15 npon belül értesíti, teljesítés időpontjánk (év, negyedév) megjelölésével. Amennyiben Szolgálttó z Előfizetővel közölt teljesítési időpontot nem trtj be, úgy Szolgálttó kötbért köteles fizetni, melynek összege minden késedelmes np után z áthelyezés díjánk egyhrmd. A Szolgálttó kötbér összegét z átírás díját trtlmzó számlán írj jóvá. Az áthelyezési díj mértékét z 1. számú Melléklet trtlmzz. H szolgálttó z előfizető áthelyezésre irányuló kérésének 30 npon belül műszki lehetőség hiányábn nem tud eleget tenni, zt nyilvántrtásb veszi és műszki lehetőség létrejötte esetén teljesíti. Az áthelyezési igény teljesítéséig z előfizetői jogviszony szünetel. A szolgálttó nem köteles áthelyezni szolgálttás hozzáférési pontot z előfizető kérésére kkor, h z előfizetőnek szolgálttóvl szemben díjtrtozás áll fenn. Átírás A szolgálttó z előfizető kérésére módosíthtj z előfizetői szerződést, h z előfizető személyében szerződés, öröklés vgy jogutódlás következtében változás következik be nélkül, hogy z előfizetői hozzáférési pont helye megváltozn (átírás). Nem tekintendő átírásnk z előfizető nevének megváltozás, mennyiben személye nem változik. Az előfizető átírás esetén belépési díj fizetésére nem kötelezhető. Az előfizető és z új igénylő közös kérelme lpján szolgálttó z előfizetői szerződést 15 npon belül átírj z új igénylőre, mennyiben műszki feltételek nem változnk és z új igénylő z előfizetői hozzáférési pontnk helyt dó ingtln jogszerű hsználój, felek vlmelyike z előfizető esetleges díjhátrlékát rendezi. A teljesítési htáridő formi követelményeknek megfelelő átírási kérelem beérkezését követően kezdődik meg. A htáridő be nem trtás esetén szolgálttó minden késedelmes np után z átírás díjánk egyhrmdávl megegyező összegű kötbért köteles fizetni, és kötbér összegét z átírás díját trtlmzó számlán jóváírni. Az előfizető hlál esetén szolgálttás-hozzáférési pont létesítési helyének örököse kérelme lpján szolgálttó z előfizetői szerződést 15 npon belül z örökösre átírj, feltéve, hogy jogutód z előfizető esetleges díjhátrlékát megfizeti. Csomgmódosítás Az előfizető z 1. sz. mellékletben tlálhtó Díjszbás szerinti összeg megfizetése ellenében legkésőbb tárgyhónpot megelőző hónp 15. npjáig jogosult z áltl korábbn igénybevett szolgálttás-csomg helyett szolgálttó áltl jánlott másik szolgálttás csomgot igényelni. A szolgálttás-csomgr vontkozó szerződés-módosítás z igénybejelentést követő első számlázási időszk első npján lép htályb. Amennyiben csomg változttás Szolgálttó részéről

9 kiszállássl jár, úgy z Előfizető köteles kiszállási díjt fizetni. Változás z előfizető dtibn Az előfizető z előfizetői szerződésben szereplő dtokbn bekövetkezett változást ideértve számlázási cím változását is - köteles hldéktlnul, de legkésőbb z dtváltozást követő 15 npon belül bejelenteni szolgálttónk. A bejelentés elmrdásából eredő kárért szolgálttó nem felel. Az előfizetői hívószám megváltozttás Az előfizetői hívószámot szolgálttó z lábbi esetekben változtthtj meg: ) h felek ebben megállpodtk; b) h módosítást jogszbály kötelezővé teszi; c) h számváltozttás műszki vgy forglmi okból elkerülhetetlen, és ennek szükségességét htóság igzolt. A szolgálttó z előfizető kérésére köteles z előfizetői hívószámot megváltozttni, h szám megváltozttásánk műszki feltételei dottk. A felek eltérő megállpodás hiányábn megváltozott hívószámot szolgálttó válsztj ki rendelkezésére álló számtrtományból. H szolgálttó (2) bekezdés szerint kért előfizetői hívószám megváltozttását műszki feltételek hiányár hivtkozv megtgdj, köteles z elutsítást részletesen megindokolni. A szolgálttó fenti b) és c) pontokbn meghtározott esetekben köteles z előfizetőt z előfizetői hívószám megváltozásáról leglább 30 nppl előre értesíteni, és z előfizetőt következő bekezdésben meghtározott jogiról tájékozttni. Az előfizetői hívószám megváltozttás esetén z előfizető igényelheti, hogy korábbi előfizetői hívószámon z új előfizetői hívószámról szolgálttó 60 npig - szolgálttó áltl meghtározott szövegkészletből z előfizető áltl válsztott szöveggel - tájékozttást djon, továbbá, hogy szolgálttó hívószámot 6 hónpig ne rendelje más előfizetőhöz. A szolgálttó z előfizetői hívószám megváltozásáról ügyfélszolgáltán vgy tudkozó szolgálttás útján köteles mindddig tájékozttást dni, míg hívószámot nem rendeli más előfizetőhöz, de legfeljebb z előfizetői hívószám megváltozásától számított egy évig. X. Az Előfizetői szolgálttás korlátozásánk, így különösen z előfizetői szolgálttás minőségi, vgy más jellemzői csökkentésének z esetei és feltételei Az előfizetői szolgálttás igénybevételének korlátozásár, z előfizetői szolgálttás minőségi, vgy más jellemzőinek csökkentésére szolgálttó z előfizető egyidejű értesítésével z lábbi esetekben jogosult: ) H z előfizető kdályozz, vgy veszélyezteti szolgálttó hálóztánk rendeltetésszerű működését, így különösen, h z előfizető z előfizetői hozzáférési ponthoz megfelelőség-tnúsítvánnyl nem rendelkező végberendezést, vgy nem megfelelő interfésszel rendelkező végberendezést cstlkoztt, b) H z Előfizetőnek díjtrtozásról szóló felszólításbn megjelölt - leglább 30 npos - htáridő lejártát követően is esedékes díjtrtozás vn, és z Előfizető nem dott z ilyen díjtrtozások fedezetére Szolgálttónk vgyoni biztosítékot. Ezen esetben szolgálttás korlátozás nnk első 3 hónpjábn csk olyn módon lklmzhtó, hogy korlátozás z Előfizetőnek más szolgálttóvl elektronikus hírközlési szolgálttás igénybevétele céljából fennálló előfizetői jogviszonyából eredő jogink gykorlását indokoltlnul ne kdályozz, vgy veszélyeztesse, kivéve, h z előfizető mgtrtás díjfizetési kötelezettségének megszegésére irányul. c) Az előfizető szolgálttást hrmdik személynek jogellenesen továbbítj. A szolgálttó korlátozást hldéktlnul megszünteti, mennyiben z előfizető korlátozás okát megszünteti, és erről szolgálttó hitelt érdemlő módon tudomást szerez. A szolgálttó szolgálttás visszállításáért z 1. sz. Mellékletben meghtározott emelt összegű visszkpcsolási díjt számolhtj fel. A szolgálttó szolgálttás korlátozás esetén is köteles biztosítni ) z előfizető hívhtóságát, b) segélykérő hívások továbbítását, c) szolgálttó ügyfélszolgáltánk (hibbejelentőjének) elérhetőségét Az Előfizetői Szerződés megszűnésének esetei ) Htározott idejű szerződés esetén szerződésben meghtározott idő elteltével; b) szolgálttói, illetve előfizetői rendkívüli felmondássl; c) htároztln idejű szerződés esetén szolgálttói, illetve előfizetői rendes felmondássl; d) Szolgálttó jogutód nélküli megszűnésével; e) egyéni Előfizető elhlálozás esetén; h nincs átírásr jogosult örökös; f) üzleti/intézményi előfizető jogutód nélküli megszűnésével; g) felek közös megegyezésével. Előfizetői felmondás Az Előfizető htároztln időre kötött szerződést bármikor, indoklás nélkül legfeljebb 8 npos felmondási idővel írásbn felmondhtj. Rendes felmondás esetén szerződés felmondási idő elteltével szűnik meg. Az Előfizető szerződést zonnli htállyl írásbn Szolgálttó súlyos szerződésszegő mgtrtás esetén mondhtj fel, zt követően, hogy szerződésszegő mgtrtás megszüntetésére írásbn leglább 15 npos htáridővel felszólított Szolgálttót és ez htáridő eredménytelenül telt el. Azonnli htályú felmondási ok különösen, h Szolgálttó szolgálttást jogosultlnul szünetelteti vgy megszünteti. Azonnli htályú felmondás esetén szerződés felmondás Szolgálttó áltli kézhezvételének időpontjábn szűnik meg. Az Előfizetőnek felmondást II. fejezetben megjelölt ügyfélszolgáltr kell eljutttni. Felmondás esetén z Előfizető áltl szolgálttásr előzetesen megfizetett díjt, vgy töredékdíjt

10 Szolgálttó z Előfizető részére szerződés megszűnését követő 30 npon belül visszfizeti. Szolgálttói Felmondás Előfizető szerződésszegése mitt A szolgálttó z előfizetői szerződés megszegése esetén z előfizetői szerződést 15 npos htáridővel felmondhtj, h ) z előfizető kdályozz vgy veszélyezteti szolgálttó hálóztánk rendeltetésszerű működését, és z előfizető ezt szerződésszegést jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítést követő 3 npon belül sem szünteti meg; b) z előfizető jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítést követően sem teszi lehetővé szolgálttó számár, hogy bejelentett vgy szolgálttó áltl felderített hib kivizsgálásához és elhárításához szükséges helyszíni ellenőrzéseket elvégezze, vgy c) z előfizető jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítést követően is szolgálttást hrmdik személynek jogellenesen továbbítj. A szolgálttó szerződésszegés megszüntetésére értesítésében (b) pont esetében 8 npot, egyéb szerződésszegés esetében 3 npot biztosít. Előfizető díjtrtozás mitt A szolgálttó z előfizetői szerződést 30 npos felmondási idővel mondhtj fel, mennyiben z előfizető z esedékes díjt jogkövetkezményekre figyelmeztető első értesítés elküldését leglább 15 nppl követő második értesítés megtörténtét követően sem egyenlítette ki. Nem jogosult Szolgálttó felmondni z Előfizetői Szerződést, h díjtrtozás összege nem hldj meg z előfizető hvi előfizetési díjánk megfelelő összeget, illetőleg hvi előfizetési díj hiányábn, vgy 5000 forintnál mgsbb előfizetési díj esetén z 5000 forintot, vgy h z előfizető díjtrtozás összegszerűségét vittj és vit rendezése érdekében htósághoz, vgy jogvit elbírálásár jogosult más szervezethez kérelmet terjesztett elő, feltéve, hogy szolgálttás nem vittott esedékes, illetőleg további díjit megfizeti. A Szolgálttó jogosult szolgálttás felmondás helyett z Előfizető díjtrtozás esetén 3 hvi előfizetői díjnk megfelelő vgyoni biztosítékot kérni. Amennyiben z Előfizető biztosítékdási kötelezettségének eleget tesz, úgy Szolgálttó Szerződést nem mondj fel. H felmondás indok z előfizető szerződésszegése, és z előfizető felmondási idő ltt szerződésszegést megszünteti, z előfizetői szerződés nem szűnik meg szolgálttó felmondásávl. Erről szolgálttó köteles z előfizetőt írásbn, egyéb hírközlési úton hldéktlnul értesíteni. Szolgálttó áltli felmondás esetén z Szolgálttó felmondási idő ltt mennyiben nnk ok z előfizető szerződésszegése - jogosult z előfizetői szolgálttást(sokt) korlátozni. A Szolgálttó jogosult szerződés felmondás helyett biztosítékot kérni vgy korlátozni szolgálttások körét, illetve hsználtát. Amennyiben z előfizető korlátozás okát 30 npon belül nem szünteti meg, korlátozás nem kdály felmondásnk, h felmondás feltételei egyébként fennállnk. A szolgálttó érdekkörében bekövetkező más okból A szolgálttó z előfizetői szerződést egyebekben 60 (htvn) npos htáridővel jogosult felmondni. A szolgálttó z előfizetői szerződés felmondását írásbn, tértivevényes levélben köteles z előfizetőnek megküldeni. A Szolgálttó áltli felmondásnk minden esetben trtlmzni kell ) felmondás indokát, és b) felmondási időt, felmondási idő lejártánk npját, és c) h felmondás indok z előfizető szerződésszegése, kkor z előfizető tájékozttását rról, hogy h z előfizető felmondási idő ltt szerződésszegést megszünteti, z előfizetői szerződés nem szűnik meg szolgálttó felmondásávl.

OKSZI Kft. Internet Szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek KIVONATA

OKSZI Kft. Internet Szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek KIVONATA A Szolgáltató neve, címe OKSZI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 6725,Szeged, Kormányos u. 11. cégjegyzékszáma: 06-09-0016113 adószáma: 11591128-2-06 számlaszáma: CITI Bank: 10800014-00000005-01876704 Honlap

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 -

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 - 1988. évi I. törvény Htályos: 2011.09.01-1988. évi I. TÖRVÉNY közúti közlekedésről1 ( végrehjtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [ vstg betűs szöveg z 1988: I. törvény

Részletesebben

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg Alsó-Tisz-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ikttószám: 80664-1-2/2011. Tárgy: Zjkibocsátási htárérték megállpítás kérelemre Ügyintéz : Csomor László Hiv. szám: Zjkibocsátási

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

SZOLGALTATASI. amely alulirott napon és helyen létrej Ott egyreszrol:

SZOLGALTATASI. amely alulirott napon és helyen létrej Ott egyreszrol: ScbEYO csk SZOLGALTATASI mely lulirott npon és helyen létrej Ott egyreszrol: Csömör Ngyközség Onkormányzt Székhely: 2141 Csömör, Szbdság u. 5. Telefon: 0628/544048 Fx: 0628/544040 Képviseletében: Fábri

Részletesebben

Az ANTENNA HUNGÁRIA Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Üzleti előfizetők számára nyújtott

Az ANTENNA HUNGÁRIA Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Üzleti előfizetők számára nyújtott Az ANTENNA HUNGÁRIA Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Üzleti előfizetők számára nyújtott - helyi, belföldi és nemzetközi távbeszélő, bérelt vonali, VoIP és egyéb -

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a DKTVnet Kft Kábeltelevízió és Internet Szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) Internet-hozzáférési szolgáltatásra vonatkozóan. Miskolc - Diósgyır

Részletesebben

Dunakanyar Holding Kft.

Dunakanyar Holding Kft. . 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a Általános Szerződési Feltételek Kivonata helyhez kötött telefonszolgáltatásra Szentendre, 2009. július 1. A Dunakanyar Holding Kft távközlési szolgáltatásaira vonatkozó

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére Az Opten Informatikai Kft., mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató)

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Oldalszám: 1. (továbbiakban: ÁSZF) a HHT 98 Hírközlési Hálózat Tervező, Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató) vezetékes műsor elosztás szolgáltatására vonatkozóan.

Részletesebben

ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint módosul: A Colonial Computer Bt. Általános Szerződési Feltételeinek (a továbbiakban ÁSZF ) 2015. szeptember 1. napjától hatályba lépő módosításait az alábbiakban részletezi: ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT.

TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT. TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT. a tagja Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2016.04.22 Utolsó módosítás kelte: 2016.04.13

Részletesebben

1. A szolgáltató neve, címe, telefonszáma, internetes honlapjának címe, az általános szerződési feltételek elérhetősége és nyitvatartási ideje

1. A szolgáltató neve, címe, telefonszáma, internetes honlapjának címe, az általános szerződési feltételek elérhetősége és nyitvatartási ideje NORDTELEKOM NYRT. ÁSZF KIVONAT (a 16/2003. (XII.27.) IHM rendeltnek megfelelően) 1. A szolgáltató neve, címe, telefonszáma, internetes honlapjának címe, az általános szerződési feltételek elérhetősége

Részletesebben

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek Kivonat Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Utolsó módosítás kelte: 2015. május 15. Módosítva:

Részletesebben

INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2012. 10. 16. Hatályos: 2012. 10. 16.-tól Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség...

Részletesebben

NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ

NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ Létrehozás dátuma: 2003.10.01 Utolsó módosítás dátuma : 2009.05.22 Érvényes: 2009.06.25-től

Részletesebben

Tisztelt Közép/Nagyvállalati Ügyfelünk!

Tisztelt Közép/Nagyvállalati Ügyfelünk! Tisztelt Közép/Nagyvállalati Ügyfelünk! Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük Közép- és Nagyvállalati tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük az Üzleti Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja.

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja. - 11- F 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szvttl rendelet-tervezet elfogdását jvsolj. T ó t h István: Várplot Pétfürdői Városrész Önkormányzt 7 igen szvttl, 1 nem szvttl rendelet-módosítás

Részletesebben

MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére. Érvényes 2015. szemptember 01.

MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére. Érvényes 2015. szemptember 01. MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére Érvényes 2015. szemptember 01. Tartalom 1. Általános adatok, elérhetőség... 6 1.1. A Szolgáltató neve, címe... 6 1.2.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSzF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSzF) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSzF) Internet Szolgáltatáshoz RG-NetWorks Kereskedelmi és Szolgáltatói Kft. Készítés dátuma: 2010. augusztus 1. Módosítás dátuma: 2011. november 2. Hatályos: 2011.december

Részletesebben

A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzletszabályzata 2006. júl. 1-től 2013. aug. 15-ig.

A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzletszabályzata 2006. júl. 1-től 2013. aug. 15-ig. A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzletszabályzata 2006. júl. 1-től 2013. aug. 15-ig. Bevezetés A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Korlátolt Felelősségű Társaság (PÉTÁV Kft.) a felhasználók tájékoztatása, a szolgáltatási

Részletesebben

Németh Róbert Ev. szolgáltató

Németh Róbert Ev. szolgáltató Németh Róbert Ev. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz Újkér, Répcelak,

Részletesebben

A Magyar Telekom Nyrt. helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: TV ÁSZF)

A Magyar Telekom Nyrt. helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: TV ÁSZF) Törzsrész A Magyar Telekom Nyrt. helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: TV ÁSZF) Hatálya: 2014. május 7. Utolsó módosítás: 2014.05.05. Hatálya:

Részletesebben

TELEFONSZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

TELEFONSZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TELEFONSZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Ügyfélszolgálat elérhetősége: munkanapokon 8:30-16:30 óra között Az Ügyfélszolgálat címe: 6724 Szeged, Csongrádi sgt.90/b III/10 A telefonos Ügyfélszolgálat

Részletesebben

Készítés/utolsó módosítás időpontja: 2011.11.30. 2. oldal, összesen: 83

Készítés/utolsó módosítás időpontja: 2011.11.30. 2. oldal, összesen: 83 Általános Szerződési Feltételek Nyilvános televízióműsor-elosztás elosztás és nyilvános rádióműsor-elosztás (kábeltévé) szolgáltatás igénybevételére Szélmalom Kábeltévé Zrt. a tagja Hatályba lépés napja:

Részletesebben

Novotron Informatikai Zrt.

Novotron Informatikai Zrt. Novotron Informatikai Zrt. a Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség tagja Általános Szerződési Feltételek üzleti internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2015. június 1. 1. Általános

Részletesebben

Techno-Tel Kft. a. tagja. Módosított, egységes szerkezetbe foglalt

Techno-Tel Kft. a. tagja. Módosított, egységes szerkezetbe foglalt Techno-Tel Kft. a tagja Módosított, egységes szerkezetbe foglalt Általános Szerződési Feltételek (nyilvános televízió-műsorelosztási) szolgáltatáshoz Gyékényes, Győrtelek, Ököritófülpös, Őrtilos, Rápolt,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 20 és 100 m3/óra közötti mérőteljesítménnyel rendelkező felhasználók vonatkozásában 2010. július 1.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 20 és 100 m3/óra közötti mérőteljesítménnyel rendelkező felhasználók vonatkozásában 2010. július 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 20 és 100 m3/óra közötti mérőteljesítménnyel rendelkező felhasználók vonatkozásában 2010. július 1. 1 Fogalom meghatározások A Szerződésben használt fogalmak a földgázellátásról

Részletesebben

A CIB Bank Zrt. BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA. Hatályos: 2014. március 15-től

A CIB Bank Zrt. BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA. Hatályos: 2014. március 15-től A CIB Bank Zrt. BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. március 15-től Tartalomjegyzék 1. Bankszámlavezetés...3

Részletesebben

LÁT-SAT KFT. szolgáltató

LÁT-SAT KFT. szolgáltató LÁT-SAT KFT. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz Babócsa, Bakháza, Bánya,

Részletesebben

9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1 A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Mellékletek és Függelékek 2014. január 1. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK

Mellékletek és Függelékek 2014. január 1. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK E.ON Energiakereskedelmi Kft. Földgáz-Üzletszabályzat Mellékletek és Függelékek 2014. január 1. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK 2014. január

Részletesebben

COM.UNIQUE. Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. 1133 Budapest Hegedűs Gyula u. 83-87.

COM.UNIQUE. Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. 1133 Budapest Hegedűs Gyula u. 83-87. COM.UNIQUE Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 1133 Budapest Hegedűs Gyula u. 83-87. Általános Szerződési Feltételek elektronikus hírközlési szolgáltatások igénybevételére Érvényes:

Részletesebben

SUPRA Kábeltelevíziós Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

SUPRA Kábeltelevíziós Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. SUPRA Kábeltelevíziós Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a tagja Általános Szerz dési Feltételek Helyhez kötött telefon szolgáltatáshoz Siófok, Zamárdi, Szántód, Balatonföldvár, Balatonszárszó, Balaton szöd,

Részletesebben

Onecom Kft. szolgáltató

Onecom Kft. szolgáltató Onecom Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek Műholdas televízió és rádió szolgáltatáshoz. Borsod Abaúj Zemplén Megye, Szabolcs-Szatmár Bereg megye és Hajdú Bihar Megye területén Hatályba

Részletesebben

CATEL Kft. szolgáltató

CATEL Kft. szolgáltató CATEL Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Kiskunmajsa, Jászszentlászló, Szank települések területén Hatályba lépés kelte: 2013. október 15. Utolsó

Részletesebben

SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉS SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Létrehozás dátuma: Budapest, 2008.12.09. Módosítás dátuma: 2010.08.25 Hatálybalépés

Részletesebben

Pázmány Kábel Szolgáltató Kft. Kaposvár

Pázmány Kábel Szolgáltató Kft. Kaposvár Pázmány Kábel Szolgáltató Kft. szolgáltató a Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség tagjaként Általános Szerződési Feltételek Helyhez kötött vezetékes telefon szolgáltatáshoz Kaposvár település

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek PETE FERENC E.V... szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz Bősárkány, Dénesfa, Hidegség, Iván, Ikervár,

Részletesebben

KISKŐRÖS-MENTI KÁBELNET Kft. szolgáltató. Gáborján, Hencida, Mezőpeterd, Szentpéterszeg, Váncsod települések területén

KISKŐRÖS-MENTI KÁBELNET Kft. szolgáltató. Gáborján, Hencida, Mezőpeterd, Szentpéterszeg, Váncsod települések területén KISKŐRÖS-MENTI KÁBELNET Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Gáborján, Hencida, Mezőpeterd, Szentpéterszeg, Váncsod települések területén Hatályba lépés

Részletesebben

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11. BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.01-től 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2 1. A szolgáltató neve,

Részletesebben

Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól. Tartalomjegyzék

Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól. Tartalomjegyzék Fejezet- és bekezdés címek Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató megnevezése,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek 3.a. számú melléklet

Általános Szerződési Feltételek 3.a. számú melléklet Általános Szerződési Feltételek 3.a. számú melléklet Egyedi Előfizetői Szerződés a Gyula-Delta Kft. D-Net Internet szolgáltatásának igénybevételére egyéni előfizetők részére 7/1 ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MAGÁNSZEMÉLYEK

Részletesebben

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádióműsorelosztási

Részletesebben

i-tv Digitális Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

i-tv Digitális Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság i-tv Digitális Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2012. november 29. Hatályos:

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről EGYSÉGES

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek Vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek Vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz Kazincbarcika-Sajószentpéter-Varbó-Parasznya-Radostyán-Kondó-

Részletesebben

Általános szerződési feltételek Törzsrész. Hatálya: 2014. május 1. 1/92

Általános szerződési feltételek Törzsrész. Hatálya: 2014. május 1. 1/92 Törzsrész A Magyar Telekom Nyrt. egyéni előfizetők részére nyújtott, vezetékes telefonszolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: Egyéni vezetékes telefon ÁSZF) Hatálya: 2014.

Részletesebben

PROXYNET. Szélessávú internet-hozzáférés szolgáltatás

PROXYNET. Szélessávú internet-hozzáférés szolgáltatás Készítés: 2016.01.05. Hatályba lépés: 2016.02.15. Utolsó ÁSZF módosítás: 2015.10.19. Internet-hozzáférés-, ellátási szolgáltatás PROXYNET Szélessávú internet-hozzáférés szolgáltatás ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI

Részletesebben

BorsodWeb Internetszolgáltató Kft. szolgáltató

BorsodWeb Internetszolgáltató Kft. szolgáltató BorsodWeb Internetszolgáltató Kft. szolgáltató { a tagja } Általános Szerződési Feltételek VoIP (aszinkron adathálózati) szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2015.10.01. Utolsó módosítás kelte: 2015.08.31.

Részletesebben

SEMIRAMIS IRODAHÁZ KFT. Általános Szerződési Feltételek

SEMIRAMIS IRODAHÁZ KFT. Általános Szerződési Feltételek SEMIRAMIS IRODAHÁZ KFT. Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2006. szeptember 1. Készült: 2006.07.25. 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2

Részletesebben

I. Fejezet A RENDELET HATÁLYA

I. Fejezet A RENDELET HATÁLYA Felsőpakony Község Önkormányzatának 4/2009. (III.25.) számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva az 1/2011. (I.31)

Részletesebben

E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK

E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK E.ON Energiakereskedelmi Kft. Földgáz-Üzletszabályzat Mellékletek és Függelékek 2015. március 04. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK 2015. március

Részletesebben

Általános szerzôdési feltételek

Általános szerzôdési feltételek Általános szerzôdési feltételek Hatálybalépés napja: 2013.05.01. www.fizessenmobillal.hu I. fejezet ALAPFOGALMAK, AZ ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA, TÁRGYA ALAPFOGALMAK, AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz Kazincbarcika-Sajószentpéter-Varbó-Parasznya-Radostyán-Kondó- Sajólászlófalva-Sajókápolna-Alacska-Berente

Részletesebben

JUPINET TÁVKÖZLÉSI KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG JuPiNet Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

JUPINET TÁVKÖZLÉSI KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG JuPiNet Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz JUPINET TÁVKÖZLÉSI KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG JuPiNet Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz a 4-es számú mellékletben szereplő települések területén

Részletesebben

HELLO HD KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

HELLO HD KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG HELLO HD KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz

Részletesebben

Techno-Tel Kft. a. tagja. Egységes szerkezetbe foglalt

Techno-Tel Kft. a. tagja. Egységes szerkezetbe foglalt Techno-Tel Kft. a tagja Egységes szerkezetbe foglalt Általános Szerződési Feltételek TELEFONSZOLGÁLTATÁS (Helyhez kötött telefonszolgáltatás, Nomadikus beszédcélú szolgáltatás, Egyéb hangátviteli szolgáltatás)

Részletesebben

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje Melléklet Folymtb épített előzetes utólgos vezetői ellenőrzés Trtlom I. A szbálytlnságok kezelésének eljárásrendje II. Az ellenőrzési nyomvonl III. Folymtábrák IV. A tervezéssel, végrehjtássl, beszámolássl

Részletesebben

A hatálybalépés időpontja: 2016. FEBRUÁR 1. Hatályos: 2016.02.01. 1/97

A hatálybalépés időpontja: 2016. FEBRUÁR 1. Hatályos: 2016.02.01. 1/97 MOL mobile ÁSzF a Magyar Telekom Nyrt. MOL mobile előre fizetett mobil rádiótelefon és Internet-hozzáférés, ellátás szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

Vagyonleltár-tervezet

Vagyonleltár-tervezet 0 6 6 3 0 3 4 9 3 1 4 0 5 1/. sz.melléklet 0 5-1 0-0 0 0 1 0 6 válllkozás megnevezése 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel: (46) 515-015 válllkozás címe, telefonszám 2014. április 30. Vgyonleltár-tervezet

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

KábelszatNet-2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

KábelszatNet-2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság KábelszatNet-2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság a tagja vezetékes műsorelosztási szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Nagygyimót, Ugod, Pápa,

Részletesebben

Vasi FULL-TÁV Kft. szolgáltató

Vasi FULL-TÁV Kft. szolgáltató Vasi FULL-TÁV Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz SÉ település területén Hatályba lépés kelte:

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2010. 6.3.5. sz. Egyetemi szabályzat MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Szenátusának 339/2010.. sz. határozata.

Részletesebben

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 19/2009.XI.30.) rendelete 1, 2 A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Balatonkeresztúr Község

Részletesebben

IPLUS INTERNET. Általános Szerződési Feltételek

IPLUS INTERNET. Általános Szerződési Feltételek iplus Magyarország Kft. szolgáltató internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2014.05.28. Utolsó módosítás kelte: 2014.04.28. Készült: 2014.04.24. Csalló Roland ügyvezető Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

Cor@Net TÁVKÖZLÉSI Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Internet HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA

Cor@Net TÁVKÖZLÉSI Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Internet HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA Cor@Net TÁVKÖZLÉSI Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Internet HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA 2013.01 01. 1 Tartalomjegyzék:1. A Szolgáltató adatai... 3 2. A szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatások

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés

Egyedi előfizetői szerződés Egyedi előfizetői szerződés 1. A szerződő felek adatai: A szolgáltató adatai: Neve NORDTELEKOM Nyrt. Székhelye és postacíme 1074 Budapest, Dohány u. 12-14. Cégjegyzékszáma 01-10-046480 Adószáma 14921359-2-42

Részletesebben

UNIPORT Zrt. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

UNIPORT Zrt. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz UNIPORT Zrt. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Karancsalja; Karancslapujtő;Karancskeszi; Karancsberény;Etes település területén Hatályba lépés kelte: 2015.12.28. Utolsó módosítás

Részletesebben

Micro-Wave Kft. tagja

Micro-Wave Kft. tagja Micro-Wave Kft. a tagja Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött telefon szolgáltatáshoz Abda, Ásványráró, Darnózseli, Dunaszeg, Dunaszentpál, Gönyű, Győrladamér, Győrzámoly, Kisbajcs, Koroncó, Kunsziget,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Cogitnet Informatikai Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁSOKRA Érvényes: 2015. október 30.-tól 1 1 Tartalom 1. Általános adatok, elérhetőség... 7 1.1 Szolgáltató neve és címe:...

Részletesebben

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete Kenderes Város Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról,

Részletesebben

AUTOMATIKA KKT. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz

AUTOMATIKA KKT. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz AUTOMATIKA KKT. szolgáltató Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz Beleg, Szabás, Kutas, Visonta települések területén Hatályba

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD ÜZLETSZABÁLYZAT ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD Hatálybalépés időpontja: 2013. február 01. Szekszárd, 2013. február 01. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok Az dtszolgálttás

Részletesebben

1.3. A szolgáltató hibabejelentőjének valamennyi elérhetősége (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő)

1.3. A szolgáltató hibabejelentőjének valamennyi elérhetősége (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő) K I V O N A T a Pete Ferenc hírközlési szolgáltató 2015.12.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Rackserver Informatikai Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁSOKRA Érvényes: 2014. november 10-től 1 1 Tartalom 1. Általános adatok, elérhetőség... 7 1.1 Szolgáltató neve és címe:...

Részletesebben

A hatálybalépés időpontja: 2015. DECEMBER 1. Hatályos: 2015.12.01. 1/138

A hatálybalépés időpontja: 2015. DECEMBER 1. Hatályos: 2015.12.01. 1/138 blue mobile ÁSzF a Magyar Telekom Nyrt. blue mobile előre fizetett mobil rádiótelefon és Internet-hozzáférés, ellátás szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

I. E LŐSZ Ó A felhasználók tájékoztatása, a szolgáltatási feltételrendszer egyértelmű rögzítése és a kiegyensúlyozott felhasználó-szolgáltató kapcsolatrendszer kialakítása érdekében minden szolgáltatónak

Részletesebben

Techno-Tel Kft. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Techno-Tel Kft. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Techno-Tel Kft. a tagja Módosított, egységes szerkezetbe foglalt Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Babócsa, Bélavár, Beleg, Berzence, Darány, Drávagárdony, Drávatamási, Fábiánháza,

Részletesebben

KábelszatNet-2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

KábelszatNet-2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság KábelszatNet-2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság a tagja vezetékes műsorelosztási szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Nagygyimót, Ugod, Pápa,

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés

Egyedi előfizetői szerződés Egyedi előfizetői szerződés 1. A szerződő felek adatai: A szolgáltató adatai: Neve NORDTELEKOM Nyrt. Székhelye és postacíme 1074 Budapest, Dohány u. 12-14. Cégjegyzékszáma 01-10-046480 Adószáma 14921359-2-42

Részletesebben

eokr_aszf_20140315 1/7

eokr_aszf_20140315 1/7 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer szolgáltatása igénybevételére Az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA InterEuro Computer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT cím: 1145 Budapest, Törökőr u 62. nyitvatartási idő: munkanapokon 09 00-12 30,

Részletesebben

A költségvetési tervezés megalapozása

A költségvetési tervezés megalapozása Ö CS KÖZSÉG ÖNKORMÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8292 ÖCS, Béke u. 35. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 Ügyszám: 11/198/2015. Az előterjesztést összeállította: Sárfi Józsefné Tárgy: Öcs község Önkormányzatának

Részletesebben

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ZNET IPTV szolgáltatás igénybevételére

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ZNET IPTV szolgáltatás igénybevételére A jelen egyedi előfizetői szerződés ( Szerződés ), alapján a lentebb meghatározott előfizető ( Előfizető ) és szolgáltatók ( Szolgáltatók ) között előfizetői jogviszony jön létre, a lentebb meghatározott

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. (1992. évi LXIII. tv. hatályát vesztette: 2011. december 31.) (2011. évi CXII. tv. hatályba lépése: 2012. január 1.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. (1992. évi LXIII. tv. hatályát vesztette: 2011. december 31.) (2011. évi CXII. tv. hatályba lépése: 2012. január 1. Billzone.eu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Verziószám:..1.5 Hatályba lépés dátuma: 2014.10.31. Változáskezelés Verziószám Dátum Változás leírása 1.0 2010. március 4. Első verzió kiadása 1.1 2012. február

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

PANASZKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Székhely: Cím: 1052 Budapest, Vármegye u. 3-5. Telefon: 06-1-492-0000 1238 Fax: 06-1-267-61-14 Ügyfélszolgálat

Részletesebben

10.1. A biztosítási összeg a biztosított vagyontárgynak / vagyontárgyaknak a szerződő fél által a biztosítási szerződésben megjelölt értéke.

10.1. A biztosítási összeg a biztosított vagyontárgynak / vagyontárgyaknak a szerződő fél által a biztosítási szerződésben megjelölt értéke. 9.7. Amennyiben a szerződő felek a díj megfizetésének módjaként készpénz átutalási megbízásban (postai csekkes fizetési mód) állapodnak meg, és a díj esedékességekor a szerződő nem rendelkezik csekkel,

Részletesebben

ULTRANET SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ULTRANET SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ULTRANET SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2013. szeptember 1. DEFINÍCIÓK Szolgáltató: UltraNet Kft - székhely: 1115. Budapest, Bartók Béla

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazza a www.frizurakellek.hu webáruházban (a továbbiakban: Webáruház) elérhető online termék értékesítési szolgáltatás regisztrált

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2013

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2013 FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. i XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján

Részletesebben

AutósTárs jogvédelmi. kiegészítő biztosítás különös feltételei (GJBK) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16437

AutósTárs jogvédelmi. kiegészítő biztosítás különös feltételei (GJBK) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16437 AutósTárs jogvédelmi kiegészítő biztosítás különös feltételei (GJBK) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16437 Tartalomjegyzék AutósTárs jogvédelmi kiegészítő biztosítás különös feltételei (GJBK)... 3 I.

Részletesebben

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 99. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 2 KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST

Részletesebben

Szer-Net. Általános Szerződési Feltételek. Internet szolgáltatás. Szer-Szoft Kft. 3900 Szerencs Rákóczi út 108. Hatályos: 2012. április 1.

Szer-Net. Általános Szerződési Feltételek. Internet szolgáltatás. Szer-Szoft Kft. 3900 Szerencs Rákóczi út 108. Hatályos: 2012. április 1. Szer-Net Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás Szer-Szoft Kft 3900 Szerencs Rákóczi út 108 Hatályos: 2012. április 1. 1. A szolgáltató neve, címe: A szolgáltató neve: Szer-Szoft Számítástechnikai

Részletesebben