2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1"

Átírás

1 j)10 R (1) évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit Mgyrországon trtózkodó természetes személyek kémii biztonsághoz kpcsolódó jogosultságink biztosítás érdekében, veszélyes nygok és veszélyes keverékek káros htásink megfelelő módon történő zonosítás, megelőzése, csökkentése, elhárítás, vlmint ismertetése céljából következő törvényt lkotj.2 I. Fejezet FOGLOMMEGHTÁROZÁSOK ÉS TÖRVÉNY HTÁLY Foglommeghtározások 1. 3 E törvény lklmzáskor z 1907/2006/EK európi prlmenti és tnácsi rendelet ( továbbikbn: RECH) 3. cikke és z 1272/2008/EK európi prlmenti és tnácsi rendelet ( továbbikbn: CLP) 2. cikke szerinti foglommeghtározásokt kell lklmzni keverék, regisztráló, gyártó, importőr, továbbfelhsználó, forglomb hoztl, forglmzó kifejezések tekintetében. (2) E törvény lklmzásábn: ) kémii biztonság: kemizációból, vegyi nygok életciklusából szármzó, környezetet és z ember egészségét károsító kockáztok csökkentését, elkerülését célul kitűző, illetőleg megvlósító intézmények, tevékenységek olyn összessége, mely egyidejűleg tekintetbe veszi fejlődés fenntrthtóságánk szükségességét, b) vegyi nyg életciklus: vegyi nyg országon belüli előállításától vgy behoztlától z országból vló kiviteléig, újrhsznosításánk vgy ártlmtlnításánk befejezéséig terjedő, vegyi nyggl végzett tevékenységek áltl szkszolt időszkok összessége, c)5 veszélyes nyg: vlmennyi, 3 5. lpján veszélyesként osztályozott nyg, d)6 veszélyes keverék: egy vgy több veszélyes nygot trtlmzó keverék vgy oldt, mely z osztályozás során veszélyes besorolást kp, e)7 közösségi jegyzék: CLP VI. melléklete szerinti hrmonizált osztályozási és címkézési jegyzék, f) biztonsági dtlp: RECH 31. cikkében foglltknk megfelelően összeállított, mgyr nyelvű dokumentum, g)8 tevékenység: veszélyes nyggl, illetve veszélyes keverékkel kpcsoltos előállítás ideértve bányásztot (feltáró fúrás, kitermelés) is, gyártás, feldolgozás, csomgolás, címkézés, osztályozás, tárolás, z nygmozgtás, forglmzás, z értékesítés, felhsználás, továbbá veszélyes nygok, illetve veszélyes keverékek elemzésével, ellenőrzésével kpcsoltos vizsgált, h) forglomb hoztlért felelős személy: z EU vlmely tgállmábn székhellyel, telephellyel rendelkező természetes vgy jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet, ki lehet gyártó, ennek hiányábn forglomb hozó vgy zon importőr, ki z nygot forglomb hozz, i)9 tpintássl érzékelhető figyelmeztető jelkép: olyn jelkép, mely gyengén látó vgy vk személy részére jelöli veszélyes nyg vgy veszélyes keverék áltl előidézhető veszélyt, mondt és R szám: veszélyes nygok, illetve veszélyes keverékek kockáztir utló mondt, illetőleg e mondt sorszám,

2 k)11 S i)15 z (1)13 mondt és S szám: veszélyes nygok, illetve veszélyes keverékek biztonságos hsználtár utló mondt, illetve e mondt sorszám. (3) hol e törvény z EU vlmely tgállmát vgy nnk területét említi, zon z Európi Gzdsági Térségről ( továbbikbn: EGT) szóló megállpodásbn részes állmot, vlmint z Európi Közösséggel vgy z EGT-ről szóló megállpodásbn részes állmokkl megkötött nemzetközi szerződés lpján z EGT-állmokkl zonos jogállást élvező állmot, illetőleg nnk területét is érteni kell. törvény htály RECH és CLP e törvénnyel együttesen lklmzndó. (2)14 E törvény htály z embert és környezetet veszélyeztető veszélyes nygokr és keverékekre, illetőleg z ezekkel folyttott tevékenységekre terjed ki zzl, hogy z 5. (1) bekezdése, illetve CLP szerinti osztályozásig z osztályb sorolhtóságtól függetlenül e törvényt vlmennyi nygr lklmzni kell. veszélyes nygok és veszélyes keverékek csomgolásár és felirtozásár (címkézésére) vontkozó rendelkezéseket h zt külön jogszbály elrendeli zon keverékekre is lklmzni kell, melyek nem minősülnek veszélyesnek, de különösen mennyiségükre, felhsználásuk módjár vgy céljár tekintettel különleges kockáztot jelenthetnek z emberi egészségre vgy környezetre. (3) E törvény htály 23. (6) bekezdésében meghtározott, vlmint c) pont tekintetében 20. (6) bekezdésében meghtározott kivétellel nem terjed ki ) z emberi vgy z álltgyógyászti célr hsznált gyógyszerekre (késztermékekre), vlmint külön jogszbály szerint orvostechniki eszköznek minősülő termékre és nygr, b) pszichotróp nygokr, kábítószerekre, illetve kábítószer-prekurzorokr, c) kozmetiki termékekre, d) külön jogszbály szerint hulldéknk minősülő nygokr, e) rdioktív nygokr, f) z élelmiszerjog áltlános elveiről és követelményeiről, z Európi Élelmiszerbiztonsági Htóság létrehozásáról és z élelmiszerbiztonságr vontkozó eljárások megállpításáról szóló, jnuár 28-i 178/2002/EK európi prlmenti és tnácsi rendelet ( továbbikbn: 178/2002/EK rendelet) szerinti élelmiszerekre, g) 178/2002/EK rendelet szerinti tkrmányokr, h) növényvédő szerekre, egyéb veszélyes nygokr vgy veszélyes keverékekre, melyekkel kpcsoltbn jogszbály olyn bejelentési, engedélyezési vgy egyéb közigzgtási eljárást ír elő, melynek során érvényesített követelmények megfelelnek z e törvényben meghtározott követelményeknek. (4) z emberi egészség és környezet védelme érdekében jogszbály elrendelheti e törvény egyes rendelkezéseinek lklmzását (3) bekezdés ) i) pontjábn felsoroltkr. (5)16 E törvény rendelkezéseit nem kell lklmzni veszélyes áruk szállításár vontkozó, Mgyrországot is kötelező, kihirdetett nemzetközi egyezmények htály lá is trtozó veszélyes nygok, illetőleg veszélyes keverékek tekintetében, mennyiben e nemzetközi egyezmények csomgolásr, felirtozásr (címkézésre), szállítás részét képező átmeneti tárolásr, be- és kirkásr eltérő rendelkezéseket állpítnk meg. (6)17

3 )21 z b)27 z (1)2 E II. Fejezet Z NYGOK ÉS KEVERÉKEK EMBERRE ÉS KÖRNYEZETRE VLÓ VESZÉLYESSÉGÉNEK MEGHTÁROZÁS, VESZÉLY ZONOSÍTÁS18 veszélyesség meghtározás törvény lklmzás szempontjából veszélyesnek minősül z z nyg, illetve z keverék, mely z osztályozás során z lábbi veszélyességi csoportok bármelyikébe besorolhtó: nygok és keverékek fiziki, fiziki-kémii és kémii tuljdonsági lpján, tűz- és robbnásveszélyesség szerint: )22 robbnó nygok és keverékek z olyn folyékony, képlékeny, kocsonyás vgy szilárd nygok és keverékek, melyek légköri oxigénnel vgy nélkül, gyors gázfejlődéssel járó hőtermelő rekciór képesek, és melyek dott kísérleti körülmények között, illetőleg nyomásr vgy hőre felrobbnnk, b)23 oxidáló nygok és keverékek zok z nygok és keverékek, melyek más, elsősorbn gyúlékony nygokkl érintkezve erősen hőtermelő rekciót dnk, c)24 fokozottn tűzveszélyes nygok és keverékek zok folyékony nygok és keverékek, melyeknek lobbnás- és forráspontj rendkívül lcsony, zon gázok, melyek környezeti hőmérsékleten és nyomáson levegővel érintkezve gyúlékonyk, d)25 tűzveszélyes nygok és keverékek zok z nygok és keverékek, melyek levegőn, normális hőmérsékleten öngyulldásr képesek, szilárd hlmzállpotbn vlmely gyújtóforrás rövid ideig trtó behtásár könnyen meggyulldnk, mjd gyújtóforrás eltávolítás után tovább égnek, vgy bomlnk, olyn folyékony nygok és keverékek, melyek ngyon lcsony lobbnásponttl rendelkeznek, vízzel vgy nedvességgel érintkezve könnyen gyulldó gázt fejlesztenek, veszélyes mennyiségben, e)26 kismértékben tűzveszélyes nygok és keverékek olyn folyékony nygok és keverékek, melyek lcsony lobbnásponttl rendelkeznek; nygok és keverékek mérgező (toxikológii) tuljdonsági lpján, toxikológii sjátosságok szerint: b)28 ngyon mérgezőek zok z nygok és keverékek, melyek belégzésük, lenyelésük vgy bőrön át történő felszívódásuk esetén igen kis mennyiségben hlált vgy heveny, illetve idült egészségkárosodást okoznk, bb)29 mérgezőek zok z nygok és keverékek, melyek belégzésük, lenyelésük vgy bőrön át történő felszívódásuk esetén kis mennyiségben hlált vgy heveny, illetve idült egészségkárosodást okoznk, bc)30 ártlmsk zok z nygok és keverékek, melyek belégzésük, lenyelésük vgy bőrön át történő felszívódásuk esetén hlált vgy heveny, illetve idült egészségkárosodást okozhtnk, és nem sorolhtók b) bb) lpont szerinti veszélyességi osztályb, bd)31 mró (korrozív) nygok és keverékek melyek élő szövettel érintkezve zok elhlását okozzák, be)32 irritáló vgy izgtó nygok és keverékek olyn nem mró nygok és keverékek, melyek bőrrel, szemmel vgy nyálkhártyávl vló pillntszerű, hosszn trtó vgy ismételt érintkezésük esetén gyulldást okoznk,

4 c)37 z (1)45 bf)33 túlérzékenységet okozó (llergizáló, szenzibilizáló) nygok és keverékek melyek ismételt belégzésüket, illetőleg bőrön vgy nyálkhártyán történő ismételt felszívódásukt követően túlérzékenységet okoznk. túlérzékenység gyulldásos (bőr, nyálkhárty, kötőhárty), fulldásos rekcióbn (tüdő) vgy keringés összeomlásánk formájábn jelenhet meg, bg)34 krcinogén nygok és keverékek olyn nygok és keverékek, melyek belégzéssel, szájon át, bőrön, nyálkhártyán keresztül vgy egyéb úton szervezetbe jutv dgntot okoznk, vgy előfordulásánk gykoriságát megnövelik, bh)35 mutgén nygok és keverékek melyek belégzéssel, szájon át, bőrön, nyálkhártyán keresztül vgy egyéb úton szervezetbe jutv genetiki károsodást okoznk vgy megnövelik genetiki károsodások gykoriságát, bi)36 reprodukciót és z utódok fejlődését károsító nygok és keverékek melyek belégzéssel, szájon át, bőrön, nyálkhártyán keresztül vgy egyéb úton szervezetbe jutv megzvrják, áltlábn gátolják reprodukciót, illetve z utódokbn morfológii, illetőleg funkciós károsodást okoznk; nygok és keverékek környezetkárosító (ökotoxikológii) tuljdonsági lpján, ökotoxikológii sjátosságok szerint: c)38 környezetre veszélyes nygok és keverékek melyek környezetbe jutv környezet egy vgy több elemét zonnl vgy meghtározott idő elteltével károsítják, illetve környezet állpotát, természetes ökológii egyensúlyát, biodiverzitását megváltozttják. (2)39 E törvény lklmzás szempontjából fentieken kívül veszélyesnek minősülnek zok z nygok, illetve keverékek is, melyeket CLP szerinti osztályozás során CLP-ben megállpított veszélyességi osztályok vgy ktegóriák bármelyikébe besoroltk. (3)40 z nygok tuljdonságink vizsgáltát és értékelését RECH 13. cikke, illetve keverék csomgolás és felirtozás (címkézése) tekintetében z e törvény és külön jogszbály követelményei szerint kell végrehjtni. H ebből célból lbortóriumi vizsgáltokt végeznek, vizsgáltot keverék zon állpotábn kell elvégezni, hogyn zt forglomb hozzák III. Fejezet Z NYGOK ÉS KEVERÉKEK VESZÉLYESSÉG SZERINTI OSZTÁLYOZÁS, BEJELENTÉSE42 Osztályozás, jegyzékbe vétel E törvény szerint veszélyesség meghtározás érdekében z nygokt tuljdonságik, keverékeket bennük lévő veszélyes nygok tuljdonsági szerint osztályozni kell 3. (1) és (2) bekezdésében meghtározott ktegóriáknk megfelelően CLP 61. cikkében meghtározott átmeneti rendelkezések megfelelő lklmzásávl. (2)46 z nygok, illetve keverékek osztályozását RECH és CLP rendelkezéseire figyelemmel, illetve külön jogszbálybn meghtározottk szerint regisztrációr kötelezett végzi, regisztrációs kötelezettség hiányábn gyártó, továbbfelhsználó, z importőr vgy forglomb hoztlért felelős személy. (3) z (1) (2) bekezdésben előírtk szerint osztályb sorolt veszélyes nygok mgyrországi jegyzékét osztályb sorolásukkl és felirtozásukkl együtt z egészségügyi állmigzgtási szerv nprkészen vezeti. jegyzéket z egészségügyi állmigzgtási szerv honlpján közzé kell tenni.

5 (1)49 (1) (2)52 (4) veszélyesség szerinti besorolást z új tudományos ismeretek lpján, gykorltbn szerzett, illetőleg z emberi mérgezésekkel kpcsoltos tpsztltok megismerését követően hldéktlnul felül kell vizsgálni. (5)47 H egy dott nyg hrmonizált osztályozását és címkézését trtlmzó besorolási tétel szerepel közösségi jegyzékben, kkor z nyg osztályozás e tétel szerint történik, és z (1) és (2) bekezdés nem lklmzndó z e besorolási tételben szereplő veszélyességi ktegóriákr. Bejelentés veszélyes nygokt és veszélyes keverékeket (2) bekezdésben foglltk kivételével Mgyrország területén gyártó, forglmzó z zokkl kpcsoltos gyártási, forglomb hoztli tevékenység megkezdésével egyidejűleg, z egészségügyért felelős miniszter 34. (4) bekezdés ) pontjábn fogllt felhtlmzás lpján kidott rendeletében foglltk szerint, biztonsági dtlp, vgy biztonsági dtlp és címketerv cstolásávl köteles elektronikus úton bejelenteni z egészségügyi állmigzgtási szervnek, h veszélyes nyg z 5. (3) bekezdése szerinti mgyrországi jegyzékben, illetve veszélyes keverék terméknyilvántrtásbn még nem szerepel. bejelentő köteles z áltl bejelentett veszélyes nyg és keverék biztonsági dtlpjánk változását és forglmzás megszüntetését is elektronikus úton jelenteni. (2)50 z (1) bekezdésben foglltktól eltérően nem kell bejelenteni kizárólg ellenőrzött körülmények között végzett kuttási és fejlesztési célr, kísérleti gyártásr és nem termelőüzemi méretű kipróbálásr gyártott, illetőleg forglmzott veszélyes nygokt vgy veszélyes keverékeket. mgyrországi gyártó, illetőleg forglmzó rendelkezésre álló, veszélyesség meghtározás, tevékenységet végző egészségének biztonság szempontjából lényeges dtokt és információkt ebben z esetben is köteles tevékenységet végző rendelkezésére bocsátni. Minden olyn mgyrországi gyártónk vgy forglmzónk, ki (mely) bejelentés mellőzésével élni kíván, z egészségügyi állmigzgtási szerv áltl hozzáférhető írásbeli nyilvántrtást kell vezetnie gyártott, illetőleg forglomb hozott veszélyes nygról vgy veszélyes keverékről, felirtozási és mennyiségi dtokról. mgyrországi gyártót, illetve forglmzót bejelentés mellőzésének lehetősége gyártástól, illetőleg forglomb hoztltól vgy ezek megkezdésétől számított egy évig illeti meg, mely z egészségügyi állmigzgtási szerv engedélyével egy évig meghosszbbíthtó, h mgyrországi gyártó, illetve forglmzó meghosszbbítás szükségességét indokolj. Veszélyes nyg bejelentése (3)53 veszélyes nyg bejelentésével kpcsoltos vlmennyi dtszolgálttásért, z dtok hitelességéért bejelentő felelős. z egészségügyi állmigzgtási szerv veszélyes nyg egészségügyi kockáztir vontkozón biztonsági dtlp jogszbálybn meghtározott dtkörében további dtszolgálttásr hívhtj fel bejelentőt. (4)54 bejelentés tudomásulvételét z egészségügyi állmigzgtási szerv formi és trtlmi követelményeknek megfelelő bejelentés beérkezésétől számított 15 npon belül elektronikus úton visszigzolj. bejelentett veszélyes nygot z egészségügyi állmigzgtási szerv felveszi z 5. (3) bekezdése szerinti mgyrországi jegyzékbe.

6 (1)63 (1) Veszélyes keverékek bejelentése55 8. (1)56 (2)57 (3)58 veszélyes keverékek bejelentésével kpcsoltosn megkövetelt dtok hitelességéért bejelentő felelős. z egészségügyi állmigzgtási szerv veszélyes keverék egészségügyi kockáztir vontkozón biztonsági dtlp jogszbálybn meghtározott dtkörében további dtszolgálttásr hívhtj fel bejelentőt. (4)59 (5)60 bejelentés tudomásulvételét z egészségügyi állmigzgtási szerv formi és trtlmi követelményeknek megfelelő bejelentés beérkezésétől számított 15 npon belül elektronikus úton visszigzolj. bejelentett veszélyes keveréket z egészségügyi állmigzgtási szerv felveszi 23. szerinti terméknyilvántrtásb. forglomb hoztlr és közösségi jegyzékben nem szereplő nygokkl kpcsoltos dtok felkuttásár vontkozó előírások Veszélyes keveréket kizárólg kkor lehet forglomb hozni, h zokt bn, vlmint külön jogszbálybn foglltkkl összhngbn, regisztrált nygok esetében pedig RECH 12. és 13. cikkének lklmzásávl szerzett információkkl összhngbn csomgolták vgy címkézték. (2) (4)6 4 (5)65 CLP szerint is osztályozott veszélyes nygok és veszélyes keverékek csk bbn z esetben hozhtók forglomb, h zokt CLP szerint címkézték és csomgolták december 1-jétől veszélyes nyg csk bbn z esetben hozhtó forglomb, h zt CLP szerint címkézték és csomgolták. z e törvény előírásink megfelelően osztályozott, címkézett és csomgolt, december 1-je előtt forglomb hozott veszélyes nygot december 1-jéig nem kell újrcímkézni és újrcsomgolni. (2) június 1-jétől veszélyes keverékek csk bbn z esetben hozhtók forglomb, h CLP szerint címkézték és csomgolták zokt. z e törvény előírásink megfelelően osztályozott, címkézett és csomgolt, június 1-je előtt forglomb hozott veszélyes keverékeket június 1-jéig nem kell újrcímkézni és újrcsomgolni. (3) közösségi jegyzék mgyr nyelvű hiteles fordítását h z CLP 1. (2) bekezdés e) pontjábn említett mellékletében mgyr nyelven nem áll rendelkezésre z egészségügyi állmigzgtási szerv honlpján közzéteszi IV. Fejezet VESZÉLYES NYGOK ÉS VESZÉLYES KEVERÉKEK TÁROLÁS, SZÁLLÍTÁS. VESZÉLYES KEVERÉKEK CSOMGOLÁS, FELIRTOZÁS (CÍMKÉZÉSE)69 csomgolás, tárolás, szállítás 14. (1)70 veszélyes keverék kiszerelt, nem ömlesztett formábn, olyn csomgolóeszközben, zárássl, felirttl (címkével), szükség szerint egyéb jelzésekkel ellátv hozhtó forglomb, mely megfelel ezen jogszbály, illetve 9. és 10. -bn foglltk figyelembevételével CLP előírásink, és mely veszélyes keverék felhsználásáig biztosítj z egészségkárosodás, illetve környezetszennyezés vgy -károsodás elkerülését.

7 f)74 (1)83 (2)71 z (1) bekezdésben meghtározott károsodások elkerülése végett csomgolóeszközt úgy kell megválsztni, hogy ) kdályozz meg trtlom kiszóródását, kiszivárgását, kiömlését; b) zokt csomgolónygokt, melyekből csomgolóeszköz és záróelem készül, trtlom ne károsíthss, vele ártlms vgy káros vegyületeket ne lkosson; c) csomgolóeszközök és záróelemek sérülés nélkül feleljenek meg megfelelő nygmozgtás, és bármilyen más, felhsználás során történő rendeltetésszerű igénybevétel követelményeinek; d) z ismételt visszzárásr lklms záróelemmel ellátott csomgolóeszközből többszöri lezárást követően is megkdályozz trtlom kijutását; e) csomgolóeszközön, mely lkossági felhsználásr kereskedelmi forglomb hozott e)72 ngyon mérgező, mérgező, mró keverékeket trtlmz, gyermekbiztos zárás és veszélyre utló, tpintássl érzékelhető figyelmeztető jelkép, eb)73 ártlms, fokozottn tűzveszélyes, tűzveszélyes keverékeket trtlmz, veszélyre utló, tpintássl érzékelhető figyelmeztető jelkép is legyen; csomgolóeszközön z egészségügyért felelős miniszter áltl meghtározott esetben olyn záróelem vgy kiegészítő elem legyen, mely első lklomml történő felnyitáskor helyrehozhttlnul megsérül. (3)75 Veszélyes nygot vgy veszélyes keveréket tilos előállítni, gyártni, csomgolni élelmiszernek, illetőleg tkrmánynk minősülő terméket előállító üzemben. (4)76 Eredetileg veszélyes nyghoz vgy veszélyes keverékhez gyártott vgy hsznált csomgolóeszköz még tisztított, közömbösített állpotbn és átmenetileg sem hsználhtó élelmiszer, tkrmány, vlmint ezek lpnygink tárolásár. (5)77 Eredetileg élelmiszerekhez gyártott, illetve hsznált csomgolóeszköz veszélyes nyg vgy veszélyes keverék tárolásár nem hsználhtó. 15. (1)78 veszélyes nygok és veszélyes keverékek tárolásáért szervezett munkvégzés esetében munkálttó, nem szervezett munkvégzés során válllkozó, illetve egyéb nem szervezett munkvégzés esetén tevékenység végzésére tevékenység bejelentésével jogot szerző természetes vgy jogi személy felelős. Bejelentéshez nem kötött tevékenység esetén veszélyes nygok és veszélyes keverékek megfelelő módon történő tárolásáért tevékenységet végző felel. (2)79 veszélyes nygok, illetve veszélyes keverékek tárolásáért z (1) bekezdés szerint felelős személyek biztosítják, hogy tárolt veszélyes nyg, illetve veszélyes keverék biztonságot, z egészséget, illetve testi épséget ne veszélyeztesse, illetőleg környezetet ne szennyezhesse, károsíthss veszélyes nygok és veszélyes keverékek szállítás során z élet, testi épség, vlmint környezet veszélyeztetésének kockáztát minimálisr kell csökkenteni. Ennek érdekében veszélyes nygok, illetve veszélyes keverékek csomgolását, illetőleg szállítóeszközt úgy kell megválsztni, hogy szállított nyg, keverék rkodás és szállítás során z egészséget, illetve környezetet ne veszélyeztethesse, illetőleg ne károsíthss. veszélyes keverékek felirtozás, címkézése külön jogszbálybn meghtározott veszélyes keverékeket és zon keverékeket, melyek leglább egy veszélyes nygot trtlmznk, e törvény és végrehjtásár kidott külön jogszbály szerint kell osztályozni, csomgolni és felirtozni (címkézni). Bármely, 29. szerint bejelentéshez kötött tevékenység csk (2) (8) bekezdés vgy CLP szerint felirtozott (címkézett) veszélyes nyggl, illetve veszélyes keverékkel végezhető.

8 )85 b)86 c)87 d)88 e)89 f)90 g)91 (2)84 felirtot (címkét) külön jogszbály eltérő rendelkezése hiányábn tevékenység során lklmzott vlmennyi csomgolási egységen rögzíteni kell. felirt (címke) mgyr nyelven jól olvshtón és letörölhetetlen módon trtlmzz termék nevét, benne lévő veszélyes nyg megnevezését közösségi jegyzék, illetve, h ebben nem szerepel, mgyrországi jegyzék szerinti vlmely megnevezésének megfelelően, vgy jegyzékbevételig vlmely hivtlos nemzetközi elnevezés mgyr megfelelőjét; forglomb hoztlért felelős személy megnevezését és teljes címét, telefonszámát; veszélyes keverék hsználtávl felmerülő veszély megjelölését és veszély jelképét (szimbólumát); veszélyes keverék hsználtávl járó különös kockáztokt megjelölő, z egészségügyért felelős miniszter áltl meghtározott szbványmondtokt (R mondt); veszélyes keverék biztonságos hsználtávl kpcsoltos, z egészségügyért felelős miniszter áltl meghtározott szbványmondtokt (S mondt); (3)92 (4) felirton (címkén) (2) bekezdés szerinti információkt olyn módon kell feltüntetni, hogy zok háttértől szembeötlő módon elkülönüljenek és jól olvshtóságot lehetővé tévő méretűek legyenek. (5) veszélyt jelző szimbólumot fekete színnel nrncssárg lpr kell nyomttni. felirt (címke) vgy csomgolás színének és megjelenésének olynnk kell lennie, hogy veszélyt jelző szimbólum és nnk háttere jól láthtó legyen. (6) felirtot (címkét) csomgolás egy, illetve több oldlán úgy kell elhelyezni, hogy h csomgot szbályosn teszik le, zt vízszintesen lehessen olvsni. (7)93 veszélyes keverékek felirt (címkéje) nem trtlmzht olyn kifejezést vgy megjelölést, mely termék veszélyességének nem megfelelő értékelését eredményezheti, így különösen nem utlht termék ártlmtlnságár vgy veszélytelenségére. (8)94 (9)95 Kivételes esetekben, sját ipri célr továbbhsznált veszélyes nygok és keverékek esetében z eredeti nyelven történő felirtozás megváltozttás (újrcímkézése) bbn z esetben nem szükséges, h z eredeti címkén veszélyt jelző szimbólum, veszélyjel, CSszám, R és S szám jól olvshtó, és biztonsági dtlppl megegyező trtlmú írásos hsználti utsítást, dokumentációt bocsátnk mgyr nyelven tevékenységet végző rendelkezésére. (10)96 Nincs szükség címkézésre bbn z esetben, h szükséges dtok közvetlenül csomgoláson jól láthtón feltüntetésre kerültek V. Fejezet KOCKÁZTBECSLÉS, KOCKÁZTCSÖKKENTÉS 19. (1)98 veszélyes nyg egész életciklus ltt veszélyes nygokkl, illetve veszélyes keverékekkel végzendő tevékenység megkezdése előtt tevékenységet végző z dott tevékenység emberi egészséget és környezetet károsító kockáztiról becslést készít, munkvédelemről szóló évi XCIII. törvény ( továbbikbn: Mvt.) rendelkezéseire figyelemmel. kockáztbecslés elvégzéséért szervezett munkvégzés esetén munkálttó, egyéb esetben válllkozó, nem válllkozás keretében végzett tevékenység esetén tevékenységet végző felelős. (2) kockáztbecslés érdekében következők elvégzése szükséges:

9 (5)100 (2)103 (3)104 (4)105 (5)106 (6)107 ) veszély zonosítás; b) z expozíció-htás (koncentráció/dózis-htás) összefüggés elemzése; c) z expozíció becslése; d) kockázt minőségi, illetve mennyiségi jellemzése. (3) (4)9 9 veszélyes nyggl, és veszélyes keverékkel tevékenységet végző kockázt kezelése, csökkentése érdekében intézkedéseket dolgoz ki. Ez kötelezettség nem érinti z Mvt.-ben, ktsztrófvédelemről és hozzá kpcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvényben, vlmint RECH-ben fogllt egyéb követelmények teljesítését. (6) z (1) (2), vlmint z (4) (5) bekezdésben fogllt rendelkezéseket nem kell lklmzni mgáncélll, nem fogllkozás körében végzett tevékenység megkezdését megelőzően. VI. Fejezet KOCKÁZT KEZELÉSE Egészségvédelem, munkvédelem, környezetvédelem (1)102 veszélyes nygok, illetve veszélyes keverékek előállításánk, gyártásánk, feldolgozásánk, továbbá felhsználásánk megkezdése előtt ideértve külföldről történő behoztlt is tevékenységhez z zonos célr lklms veszélyes nygok, illetve veszélyes keverékek közül lehetőség szerint kevésbé veszélyes nygot (keveréket) kell kiválsztni. kiválsztás indokolásár tevékenységet végző elvégzi szükséges kockáztbecslést, vlmint költség-hszon elemzést és zt z ellenőrzést végző htóságnk kérésére bemuttj. tevékenységhez leglklmsbb veszélyes nyg, illetve veszélyes keverék kiválsztásához szükség esetén z egészségügyi állmigzgtási szervtől vélemény kérhető. veszélyes nyggl, illetve veszélyes keverékkel kpcsoltos tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy tevékenység z zt végzők és más személyek egészségét ne veszélyeztesse, környezet károsodását, illetve szennyezését ne idézze elő, illetőleg nnk kockáztát ne növelje meg. tevékenység egészséget nem veszélyeztető és biztonságos végrehjtásáért, vlmint környezet védelméért szervezett munkvégzés keretében végzett tevékenység esetén munkálttó, nem szervezett munkvégzés esetén válllkozó, illetve egyéb nem szervezett munkvégzés esetén munkvégző felelős. munkválllók, illetőleg lkosság egészségét vgy környezetet nem megengedhető mértékben érintő kockáztok megfelelő szintre csökkentése érdekében mennyiben kockázt megfelelő csökkentése más módon nem lehetséges egyes veszélyes nygok, illetve veszélyes keverékek lklmzás, illetőleg egyes, ezekkel végzett tevékenységek betilthtók, korlátozhtók. lkosság részére kiszerelt, nem ömlesztett formábn forglomb hozott veszélyes nyghoz, illetve veszélyes keverékhez forglmzó mellékeli biztonsági dtlpnk rendeltetés szerinti hsználttl összefüggő dtink felhsználásávl elkészített, mgyr nyelvű hsználti utsítást. hsználti utsítást gyártó vgy z importáló készíti el. környezet veszélyes nygokkl történő szennyezésének megismerése érdekében egyes, környezetvédelemért felelős miniszter áltl meghtározott veszélyes nygok levegőbe, vizekbe, közcstornákb, tljr kibocsátott mennyiségeit, illetőleg hulldék formájábn történő átdását szennyezést okozó tevékenységet végző környezetvédelemért felelős miniszter felügyelete mellett nyilvántrtj. nyilvántrtott dtok lpján z dtok rendszeres gyűjtésével és feldolgozásávl környezetvédelemért felelős miniszter

10 (7)108 (3)110 (4)111 (2)115 z (3)116 z (4)117 z (5)118 (6)119 z kibocsátott szennyezésekről, illetőleg átdott hulldékokról nyilvántrtást állít fel, és hoz nyilvánosságr. fel nem hsznált és nem hsznosíthtó veszélyes nygok, illetőleg veszélyes keverékek biztonságos kezeléséről tevékenységet végző gondoskodik, és z erre vontkozó dokumentációt z ellenőrzést végző htóság részére felhívásár rendelkezésre bocsátj. 21. (1) (2)1 09 veszélyes nygok, illetve veszélyes keverékek felett rendelkezési jogosultsággl rendelkező személy, vlmint z, kinek munk-, illetve feldtkörébe trtozik ezen nygok, illetve keverékek megfelelő őrizete, gondoskodik rról, hogy zok megszerzésükre jogosultln vgy biztonságos lklmzásukr nem képes személyek birtokáb ne kerüljenek. veszélyes nygot, illetve veszélyes keveréket z eredeti csomgolóeszközből tárolás, illetve továbbdás, forglmzás céljából más, z zonosítást szolgáló felirtozás (címkézés) nélküli csomgolóeszközbe áttenni nem lehet. (5) (3) (4) bekezdésben fogllt rendelkezéseket nem fogllkozásszerűen végzett, mgáncélú tevékenység során is megfelelően lklmzni kell VII. Fejezet KOCKÁZTOK ISMERTETÉSE, KÖZLÉSE, INFORMÁCIÓCSERE veszélyes nygok, illetve veszélyes keverékek nyilvántrtás, információ-szolgálttás (1)114 egészségügyi állmigzgtási szerv veszélyes nygok, illetve veszélyes keverékek országos nyilvántrtás, illetőleg terméknyilvántrtás keretében gyűjti, feldolgozz és rendszerezi felsoroltkkl kpcsoltos toxikológii, közegészségügyi és kliniki dtokt. egészségügyi állmigzgtási szerv z (1) bekezdés szerinti országos nyilvántrtást, illetve veszélyes keverékek esetén terméknyilvántrtást bejelentett dtok lpján vezeti. veszélyes nygok, illetve veszélyes keverékek törzskönyvezését, jegyzékbe vételét, illetőleg nyilvántrtásb vételét végző szerv z (1) bekezdésben megjelölt dtokt z egészségügyi állmigzgtási szervnek megküldi. egészségügyi állmigzgtási szerv veszélyes nygokr, illetve veszélyes keverékekre vontkozó, áltl nyilvántrtott dtokról közérdekű dtok nyilvánosságár vontkozó törvényi előírások szerint megkeresésre felvilágosítást d. z egészségügyi állmigzgtási szerv biztosítj z ezen dtokhoz történő folymtos npi 24 órás hozzáférés lehetőségét. egészségügyi állmigzgtási szerv z (1) bekezdésben meghtározott dtokon kívül megkeresésre felvilágosítást d z ELINCS és z EINECS, vlmint z Európi Közösség (EU) e törvény lklmzásávl összefüggő irányelveinek trtlmáról. Mgyrország területén előforduló bármilyen eredetű, vegyi nyg okozt emberi mérgezési esetet z egészségügyért felelős miniszter áltl meghtározott módon z egészségügyi állmigzgtási szervhez be kell jelenteni. Információs Központ hzi és nemzetközi dtok fogdásár és feldolgozásár 24. (1)120 hzi és nemzetközi dtok fogdásáért és feldolgozásáért felelős Információs Központot ( továbbikbn: Központ) Kormány áltl rendeletben kijelölt szerv működteti.

11 (4)121 (5)122 mennyiben (2) Központ végzi kémii biztonsággl összefüggő nemzetközi információk gyűjtését, fontosbb információk mgyr nyelvre fordítását és vlmennyi, kémii biztonságbn érintett szervezet, forglmzó és felhsználó számár történő hozzáférhetővé tételét. Központ egyidejűleg gyűjti, elemzi és értékeli kémii biztonsággl, veszélyes nygok kezelésével kpcsoltos hzi dtokt, és nemzetközi, illetve hzi dtokból levont következtetéseiről tájékozttj 25. szerinti, vlmint kémii biztonság területén döntések előkészítésére, illetőleg döntések meghoztlár jogosult egyéb közigzgtási szerveket. (3) Központ végzi z OECD tgországok részére veszélyes nygokr vontkozó dtok cseréjét. z információcsere célj kizárólg veszélyes nygokr vontkozó kockázt elbírálás, illetve z emberi élet és egészség védelme, továbbá környezetvédelem lehet. dt kizárólg olyn tgország részére közölhető, melynek jogszbályi közölt dt védelmét leglább hzi jogszbályoknk megfelelően biztosítják. kémii biztonságot koordináló tárcközi bizottság 25. (1) kémii biztonság irányításánk koordinálás, részfeldtink áttekinthetősége, z egységes és htékony döntés-előkészítés céljából, kémii biztonság biztosításábn vló ktív nemzeti részvétel elősegítése érdekében tárcközi bizottság működik. (2) tárcközi bizottság kidolgozz kémii biztonság nemzeti politikáját és progrmját beleértve közokttási, illetve felsőokttási intézmények tnulói, mgánszemélyek és szkemberek kémii biztonsági okttásánk, képzésének rendszerét, módját is, továbbá koordinálj nemzeti progrm végrehjtását. (3) tárcközi bizottság jvslttételi, vlmint véleményezési joggl részt vesz bármely, kémii biztonságot érintő jogszbály, illetőleg htósági intézkedés előkészítésében, felülvizsgáltábn. tárcközi bizottság tgji Kormány rendeletében meghtározott miniszterek áltl kijelölt személyek, z országos tisztifőorvos vgy z áltl kijelölt személy, továbbá kémii biztonság területén érintett egyesületek áltl Kormány rendeletében meghtározott módon delegált legfeljebb ht személy. tárcközi bizottság opertív tevékenységét z egészségügyi állmigzgtási szervnél működő titkárság segíti szerinti tárcközi bizottság bármely tgjánk vgy 32. (1) bekezdése lpján ellenőrzésre jogosult htóságok kezdeményezésére rendelkezésre álló új dtok lpján megállpítj, hogy vlmely veszélyes nyg e törvény osztályozási, felirtozási (címkézési) vgy csomgolási előírásink betrtás mellett is veszély jelenthet z emberre, környezetre, tárcközi bizottság veszélyes nyg újrosztályozását jvsolhtj, illetve z újrosztályozás elvégzéséig vgy egyéb módon meghtározott időre jvsltot tehet 32. (2) bekezdésének ) pontj szerinti htóság számár forglomb hoztlnk z ország területén történő megtiltásár vgy külön feltételekhez kötésére. jvsltról, illetőleg meghozott intézkedéseiről z eljáró htóság hldéktlnul értesíti z Európi Bizottságot, illetőleg többi tgállm illetékes htóságát z intézkedés indoklásávl. Mgyrországi áltlános htáskörrel rendelkező (kompetens) nemzeti htóság 26/. 124 kémii biztonság területén z EU és z Európi Közösség jogi ktusiból tgállmok htáskörrel rendelkező (kompetens) nemzeti htóságir háruló feldtokt jogszbály eltérő rendelkezése hiányábn z egészségügyi állmigzgtási szerv látj el.

12 (3)129 (2)131 (3)132 (5)133 Veszélyes z z z Okttás kémii biztonság, illetőleg veszélyes nygok, illetve veszélyes keverékek helyes kezelésének lpelveit, legfontosbb szbályit különösen veszélyes nygok, veszélyes keverékek felismerésére, z áltlánosn hsznált veszélyes nygok (keverékek) tárolásár, felhsználásár vontkozó ismereteket Nemzeti lptntervnek trtlmzni kell. VIII. Fejezet VESZÉLYES NYGOKKL, ILLETVE VESZÉLYES KEVERÉKEKKEL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG FELTÉTELEI, KÉMII BIZTONSÁG HTÓSÁGI ELLENŐRZÉSE126 veszélyes nygokkl, veszélyes keverékekkel végzett tevékenység feltételei (1) (2)1 28 veszélyes nygokkl, illetőleg veszélyes keverékekkel fogllkozásszerűen végzett tevékenység felhsznált nyg vgy keverék dtit trtlmzó biztonsági dtlp, egyéb tevékenység hsználti utsítás birtokábn kezdhető meg. 29. (1)130 e törvény htály lá trtozó tevékenységet folyttni kívánó természetes vgy jogi személy, vgy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (3) és (4) bekezdésben fogllt kivételekkel tevékenység megkezdésével egyidejűleg ezt köteles bejelenteni z egészségügyi állmigzgtási szervnek. bejelentést z egészségügyért felelős miniszter rendeletében meghtározottk szerint, elektronikus úton kell megtenni telephely, illetve ennek hiány esetén székhely szerint illetékes egészségügyi állmigzgtási szervnek. bejelentést meg kell ismételni bejelentő, illetőleg bejelentett tevékenység zonosításához szükséges bármely dt megváltozás esetén. mgánszemélyeknek mgáncélú, nem fogllkozás körében történő felhsználás céljából veszélyes nyg, illetve veszélyes keverék vásárlását, illetve felhsználását nem kell bejelenteni. (4) z engedély visszvonásáig, illetve érvényességének lejártáig nem kell bejelenteni zt tevékenységet, melyet z rr jogosult e törvény htályblépésének npján érvényes tevékenységi engedély, illetve országos forglmzási engedély lpján végez. z e törvény htályblépése előtt kidott áltlános tevékenységi engedély, illetőleg országos forglmzási engedély csk bbn z esetben vonhtó vissz, h tevékenység végzése nem felel meg z e törvényben, illetőleg végrehjtásáról szóló jogszbályokbn fogllt feltételeknek. veszélyes nyggl, illetve veszélyes keverékkel végzett tevékenység előzetes bejelentése nem helyettesíti veszélyes nyg, illetve veszélyes keverék előállításához, gyártásához, feldolgozásához vgy felhsználásához szükséges egyéb htósági engedélyeket nyg, illetve veszélyes keverék fogllkozás körében történő felhsználás céljából csk tevékenység végzésére jogosult és veszélyes nyg, illetőleg veszélyes keverék biztonságos lklmzásár képes olyn ngykorú természetes személy vgy jogi személy, illetve képviseletében eljáró ngykorú személy részére szolgáltthtó ki, ki (mely) veszélyes nyg, illetve veszélyes keverék átvételére vló jogosultságát hitelt érdemlő módon igzolni tudj e törvényben fogllt követelményeknek megfelelő veszélyes nygok, illetve veszélyes keverékek hzi forglmzás kizárólg 20. (4) bekezdésében, vlmint bn meghtározott esetben korlátozhtó vgy tilthtó meg. 31/. 136 egészségügyi állmigzgtási szerv áltl e törvény vgy e törvény szbályozási tárgykörében európi közösségi rendelet lpján veszélyes nygok és keverékek kémii

13 e)139 f)140 (2)141 z (3)142 (7)144 (8)145 z (1)138 z biztonság, vlmint biocid termékekkel és htónygokkl kpcsoltos tevékenységek körében kérelemre lefolyttott eljárásért vgy igzgtási jellegű szolgálttásért z egészségügyért felelős miniszternek z dópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben kidott rendeletében meghtározott igzgtási szolgálttási díjt kell fizetni. kémii biztonság htósági ellenőrzése e törvény és végrehjtását szolgáló jogszbályok, vlmint RECH és CLP betrtásánk htósági ellenőrzését ) közegészségügy szempontjából történő megfelelőség tekintetében z egészségügyi állmigzgtási szerv, b) környezetvédelem vontkozásábn környezetvédelmi htóság, c) munkvédelem (munkbiztonság és munkegészségügy) körében munkvédelmi htóság, d) tűzvédelem szempontjából tűzvédelmi htóság, tárolás szbályi tekintetében, h zok megsértése fogysztóvédelemről szóló törvény évi CLV. törvény ( továbbikbn: Fgytv.) 2. -ánk ) pontjábn meghtározott fogysztó biztonságát, egészségét, testi épségét sérti vgy veszélyezteti, továbbá csomgolás, zárás szbályink fogysztóvl szembeni megsértése esetén fogysztóvédelmi htóság z Fgytv. szbályi szerint, fogysztókkl szembeni tisztességtelen kereskedelmi gykorlt tillmáról szóló évi XLVII. törvény ( továbbikbn: Fttv.) 2. -ánk ) pontjábn meghtározott fogysztó számár forglmzott termék felirtozás (címkézése), egyéb jelölése, hsználti utsítás, továbbá reklámozás tekintetében fogysztóvédelmi htóság z Fttv. szbályi szerint végzi, és htáskörében eljár rendelkezések megsértése esetén. ellenőrzést végző htóságok eljárásár és intézkedéseire rájuk vontkozó külön jogszbályok rendelkezései z iránydók. tevékenység ellenőrzésére z (1) bekezdés b) f) pontj szerint jogosult htóság értesíti z egészségügyi állmigzgtási szervet, h feldtkörében eljárv z e törvényben, illetőleg végrehjtásár kidott jogszbályokbn fogllt rendelkezések megsértése mitt eljárást indított. tevékenység ellenőrzésére z (1) bekezdés b) f) pontj szerint jogosult htóság feldtkörében eljárv rá vontkozó külön jogszbályokbn meghtározott intézkedések lklmzásán túl z e törvényben, illetőleg végrehjtásár kidott jogszbályokbn fogllt rendelkezések megsértése esetén htároztát közli z egészségügyi állmigzgtási szervvel. z egészségügyi állmigzgtási szerv megkeresés lpján indított eljárásbn elrendelheti ) gyártás korlátozását, b) tevékenység meghtározott időpontig vgy feltétel teljesítéséig történő megtiltását, vgy c) 33. szerinti bírság lklmzását. (4) (3) bekezdés c) pontj nem lklmzhtó z egészségügyi állmigzgtási szervnek z ellenőrzést végző htóság megkeresése szerinti eljárásábn, h z ellenőrzést végző htóság z eljárásábn e törvény és végrehjtásár kidott jogszbályok megsértése mitt bírságot szbott ki. (5)143 (6) (3) bekezdésben meghtározott intézkedések (4) bekezdésre is figyelemmel egyidejűleg is lklmzhtók. (1) bekezdés e) és f) pontjábn említett rendelkezések fogysztóvédelemről szóló évi CLV. törvény lklmzásábn fogysztóvédelmi rendelkezések.

14 (3)147 (4)148 (2)151 (3)152 Felhtlmzást )153 c)156 d)157 e)159 )160 z (1) Ez z 33. (1)146 egészségügyi állmigzgtási szerv RECH-ben, CLP-ben, z e törvényben, vlmint végrehjtásáról rendelkező jogszbályokbn fogllt, veszélyes nygokkl, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenységre vontkozó rendelkezések megsértése esetén 20 millió forintig terjedő kémii terhelési bírságot szbht ki. (2) z (1) bekezdés szerinti bírság konkrét összegét z eset összes körülményeire így különösen z emberi egészség, illetőleg környezet sérelmének, illetve veszélyeztetésének mértékére, jogsértő mgtrtás időtrtmár, esetleges ismételt tnúsításár, vlmint htékonyság, z rányosság és vissztrtó htás elvére tekintettel kell meghtározni. bírságot z egészségügyi állmigzgtási szervnek kincstárnál vezetett számlájár kell befizetni. IX. Fejezet ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 33/. 149 Szolgálttási tevékenység keretében egészségügyi kártevőirtó tevékenység z egészségügyi állmigzgtási szerv engedélyével végezhető. (2) z (1) bekezdés szerinti tevékenységre engedéllyel rendelkezőnek meg kell felelnie z e törvény felhtlmzás lpján kidott miniszteri rendeletben meghtározott egyéb feltételeknek. z egészségügyi állmigzgtási szerv z engedély megdásávl egyidejűleg nyilvántrtásb veszi szolgálttót. (3) z (1) bekezdés szerinti tevékenységi körben z természetes személy járht el, ki külön jogszbálybn meghtározottk szerinti szkmi továbbképzési kötelezettségének eleget tett. (4) z egészségügyi állmigzgtási szerv z egészségügyi kártevőirtó tevékenység folyttásár engedéllyel rendelkezőkről nyilvántrtást vezet, mely h z engedélyes egyéni válllkozó trtlmzz z engedélyes természetes személyzonosító dtit, továbbá tevékenység végzésére jogosult személy természetes személyzonosító dtit. nyilvántrtásból kizárólg z e tevékenység végzésére vló jogosultság igzolás céljából szolgáltthtó dt. (5) z (1) (3) bekezdés lklmzásábn egészségügyi kártevőirtó tevékenységnek minősül külön jogszbálybn meghtározott olyn tevékenység, mely egészségügyi kártevők irtásár vgy külön jogszbálybn meghtározott növényvédelmi célú kártevőirtásr irányul, és külön jogszbály szerinti szkképesítéssel végezhető. 34. (1)150 törvény (2) bekezdés kivételével jnuár 1. npján lép htályb. kp Kormány, hogy kémii biztonság területén működő tárcközi bizottság összetételét és működésének,154 b) kémii terhelési bírság lklmzásánk 155 veszélyes nygokkl és készítményekkel kpcsoltos egyes tevékenységek gykorlásához, vlmint veszélyes nygokkl és készítményekkel folyttott tevékenységekkel kpcsoltos kockázt-becslés végzéséhez szükséges feltételek, ideértve képesítési feltételeket is, mosó- és tisztítószerekről szóló 648/2004/EK európi prlmenti és tnácsi rendelet 8 végrehjtásánk,15 veszélyes nygok és veszélyes keverékek környezetkárosító és -szennyező htási megelőzésének részletes szbályit rendeletben meghtározz. (4) Felhtlmzást kp egészségügyért felelős miniszter, hogy

15 )161 b)163 z c)165 z d)167 e)169 g)171 z h)173 i)175 j)177 k)179 b)180 e)182 f)184 z g)186 h)187 z i)189 z j)191 j)192 veszélyes nygok, illetve veszélyes keverékek osztályb sorolásához szükséges R és S mondtok, R és S számok, továbbá veszélyszimbólumok és jelek körét;162 e törvényben meghtározott eljárások során hsznált bejelentőlp, mérgezési eset bejelentő lp trtlmi és formi követelményeit,164 egészségügyi kártevőirtó tevékenység folyttásánk részletes feltételeit, z e tevékenységre jogosító engedély kidásánk rendjét, nyilvántrtás személyes dtot nem trtlmzó dttrtlmát, vlmint nyilvántrtás vezetésére vontkozó részletes eljárási szbályokt, továbbá tevékenységre jogszbálybn vgy htósági htároztbn előírt kötelezettségek be nem trtás esetén lklmzndó jogkövetkezményeket, vlmint z egészségügyi kártevőirtó tevékenységet végző természetes személyek szkmi továbbképzésére vontkozó szbályokt,166 csomgolás, felirtozás (címkézés) részletes szbályit,168 f) vegyi nygok okozt mérgezési esetek kötelező bejelentésének szbályit,170 osztályb sorolt veszélyes nygok jegyzékbe vételének, veszélyes keverékek nyilvántrtásánk rendjét, vlmint jegyzék közzétételére és rendszeres felülvizsgáltár vontkozó részletes szbályokt,172 veszélyes nygokkl és veszélyes keverékekkel végzett tevékenység előzetes bejelentésének, bejelentési eljárásnk részletes szbályit,174 veszélyes nygok és veszélyes keverékek teljes életciklusár vontkozó, kémii biztonsággl kpcsoltos helyes lbortóriumi gykorlt lklmzásánk és ellenőrzésének részletes szbályit,176 hzi és nemzetközi dtok fogdásáért és feldolgozásáért felelős Információs Központot működtető szervet és RECH, vlmint CLP végrehjtásáért felelős szervet rendeletében kijelölje, vlmint mgyrországi illetékes (kompetens) nemzeti htóságnk z Európi Bizottsággl vló kpcsolttrtásánk rendjét,178 Mgyrországot fenyegető kémii terrorcselekmények, ktsztrófák megelőzésének, következményei elhárításánk, illetve mérséklésének, mérgezettjei ellátásánk, vlmint z Európi Bizottsággl együttműködő gyors risztási rendszer működésének szbályit, Kormány, hogy e törvény, végrehjtásár kidott rendeletek, vlmint RECH és CLP végrehjtásánk ellenőrzésében érintett szervek együttműködésének módját, vlmint htósági feldtok megosztását, c) d)18 1 Kormány, hogy nemzetközi információs rendszerben (PIC) megjelölt egyes veszélyes nygok exportjánk, importjánk, forglmzásánk, hsználtánk korlátozását,183 egészségügyért felelős miniszter, hogy környezetvédelemért felelős miniszterrel egyetértésben lkosság egészségének, illetve környezet védelme érdekében korlátozni indokolt veszélyes nygok, illetve veszélyes keverékek, vlmint tevékenységek körét, vlmint korlátozás módját,185 egészségügyért felelős miniszter, hogy z grárpolitikáért felelős miniszterrel, vlmint környezetvédelemért felelős miniszterrel egyetértésben biocid nygok ideértve fnyg-védőszereket, z irtószereket, vlmint fertőtlenítő szereket előállításánk, gyártásánk, forglomb hoztlánk, felhsználásánk részletes szbályit,188 egészségügyért felelős miniszter, hogy z dópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben 31/. szerinti, kémii biztonsági és biocid termékekkel és htónygokkl kpcsoltos igzgtási szolgálttási díjk körét és mértékét, vlmint díj fizetésére vontkozó egyéb rendelkezéseket,190 környezetvédelemért felelős miniszter, hogy

16 k)193 k)194 l)195 z (5)198 (6)199 Felhtlmzást (7)200 Felhtlmzást g)202 z (1) jb) környezetbe kerülő, szennyezést okozó veszélyes nygok nyilvántrtásánk rendjét, honvédelemért felelős miniszter, hogy honvédségnél lklmzott veszélyes nygokkl, illetve veszélyes keverékekkel munkhelyen végzett tevékenység kémii biztonsággl összefüggő szbályit, kb) ktoni célú robbnó- és pirotechniki nygok telephelyen kívüli szállításánk, szállítási csomgolásánk szbályit, vlmint ezen nygok felhsználásánk e törvénytől eltérő részletes szbályit, iprügyekért felelős miniszter z dópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben meghtározz vámellenőrzés ltt álló veszélyes nygok és veszélyes keverékek tárolásár vontkozó, e törvény rendelkezéseitől eltérő szbályokt, m)196 rendeletben meghtározz.197 kp z egészségügyért felelős miniszter, hogy fogllkozttáspolitikáért felelős miniszter egyetértésével kidott rendeletben állpíts meg munkválllók egészségének védelme érdekében korlátozndó veszélyes nygok, veszélyes keverékek, illetve tevékenységek körét, vlmint korlátozás módját. kp fogllkozttáspolitikáért felelős miniszter, hogy z egészségügyért felelős miniszter egyetértésével kidott rendeletben állpíts meg veszélyes nyggl, illetve veszélyes keverékkel munkhelyen végzett tevékenység kémii biztonsági szbályit Ez törvény végrehjtásár kidott rendeletekkel együtt következő uniós jogi ktusoknk vló megfelelést szolgálj: ) Tnács 67/548/EGK irányelve (1967. június 27.) veszélyes nygok osztályozásár, csomgolásár és címkézésére vontkozó törvényi, rendeleti és közigzgtási rendelkezések közelítéséről, vlmint z zt módosító ) 807/2003/EK tnácsi rendelet, b) 96/56/EK, 1999/33/EK, 2006/121/EK prlmenti és tnácsi irányelvek, c) 71/144/EGK, 73/146/EGK, 75/409/EGK, 79/831/EGK, 80/1189/EGK, 87/432/EGK, 90/517/EGK, 92/32/EGK, 2006/102/EK tnácsi irányelvek, d) 76/907/EGK, 79/370/EGK, 81/957/EGK, 82/232/EGK, 83/467/EGK, 84/449/EGK, 86/431/EGK, 88/302/EGK, 88/490/EGK, 91/410/EGK, 91/632/EGK, 92/37/EGK, 93/21/EGK, 93/72/EGK, 93/101/EK, 94/69/EK, 96/54/EK, 97/69/EK, 98/73/EK, 98/98/EK, 2000/32/EK, 2000/33/EK, 2001/59/EK, 2004/73/EK bizottsági irányelvek, b) z Európi Prlment és Tnács 98/8/EK irányelve (1998. február 16.) biocid termékek forglmzásáról, c) z Európi Prlment és Tnács 1999/45/EK irányelve (1999. május 31.) tgállmoknk veszélyes készítmények osztályozásár, csomgolásár és címkézésére vontkozó törvényi, rendeleti és közigzgtási rendelkezéseinek közelítéséről, d) z Európi Prlment és Tnács 2004/10/EK irányelve (2004. február 11.) helyes lbortóriumi gykorlt lpelveinek lklmzásár és nnk vegyi nygokkl végzett kísérleteknél történő lklmzásánk ellenőrzésére vontkozó törvényi, rendeleti és közigzgtási rendelkezések közelítéséről, e) z Európi Prlment és Tnács 2004/9/EK irányelve (2004. február 11.) helyes lbortóriumi gykorlt (GLP) ellenőrzéséről és felülvizsgáltáról, f) Tnács 98/24/EK irányelve (1998. április 7.) munkájuk során vegyi nygokkl kpcsoltos kockáztoknk kitett munkválllók egészségének és biztonságánk védelméről (tizennegyedik egyedi irányelv 89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében), Európi Prlment és Tnács 2006/123/EK irányelve (2006. december 12.) belső pici szolgálttásokról, 9. cikk ( törvény 33/. -),

17 h)203 z i)204 z (2)205 Ez Európi Prlment és Tnács 2008/112/EK irányelve (2008. december 16.) 76/768/EGK, 88/378/EGK, z 1999/13/EK tnácsi irányelveknek, és 2000/53/EK, 2002/96/EK és 2004/42/EK európi prlmenti és tnácsi irányelveknek z nygok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomgolásáról szóló 1272/2008/EK rendelethez vló hozzáigzítás céljából történő módosításáról, 4. és 5. cikk ( törvény 1. c) és d) pontj), Európi Prlment és Tnács 2011/65/EU irányelve (2011. június 8.) egyes veszélyes nygok elektromos és elektronikus berendezésekben vló lklmzásánk korlátozásáról. törvény 34. (3) bekezdésének b) pontjábn, 34. (4) bekezdés ) pontjánk j) lpontjábn, vlmint 34. (5) bekezdésében fogllt felhtlmzás lpján kidott végrehjtási rendeleteivel együtt ) vegyi nygok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (RECH), z Európi Vegyinyg-ügynökség létrehozásáról, z 1999/45/EK irányelv módosításáról, vlmint 793/93/EGK tnácsi rendelet, z 1488/94/EK bizottsági rendelet, 76/769/EGK tnácsi irányelv, 91/155/EGK, 93/67/EGK, 93/105/EK és 2000/21/EK bizottsági irányelv htályon kívül helyezéséről szóló, december 18-i, 1907/2006/EK európi prlmenti és tnácsi rendelet, b) z nygok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomgolásáról, 67/548/EGK és z 1999/45/EK irányelv módosításáról és htályon kívül helyezéséről, vlmint z 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló, december 16-i 1272/2008/EK európi prlmenti és tnácsi rendelet végrehjtásához szükséges rendelkezéseket állpítj meg.

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 -

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 - 1988. évi I. törvény Htályos: 2011.09.01-1988. évi I. TÖRVÉNY közúti közlekedésről1 ( végrehjtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [ vstg betűs szöveg z 1988: I. törvény

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

Anyagok és készítmények tulajdonságaik alapján történő besorolása

Anyagok és készítmények tulajdonságaik alapján történő besorolása Anyagok és készítmények tulajdonságaik alapján történő besorolása Az anyagok és készítmények fizikai, fizikai-kémiai és kémiai tulajdonságai alapján, tűz- és robbanásveszélyesség szerinti osztályozása:

Részletesebben

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje Melléklet Folymtb épített előzetes utólgos vezetői ellenőrzés Trtlom I. A szbálytlnságok kezelésének eljárásrendje II. Az ellenőrzési nyomvonl III. Folymtábrák IV. A tervezéssel, végrehjtássl, beszámolássl

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányzt Képviselőtestületének 9/ 24. (IX.7) ÖR számú rendelete helyi hulldékgzdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányztánk Képviselőtestülete z önkormányzti törvény (99. évi LXV. tv.)

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER FÁCÁNKERT HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER PÉCSÉPTERV STÚDIÓ VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BESŐ ÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS EBONYOÍTÁS F Á C Á N K E R T TEEPÜÉSRENDEZÉSI TERVE HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER Készítette

Részletesebben

SZOLGALTATASI. amely alulirott napon és helyen létrej Ott egyreszrol:

SZOLGALTATASI. amely alulirott napon és helyen létrej Ott egyreszrol: ScbEYO csk SZOLGALTATASI mely lulirott npon és helyen létrej Ott egyreszrol: Csömör Ngyközség Onkormányzt Székhely: 2141 Csömör, Szbdság u. 5. Telefon: 0628/544048 Fx: 0628/544040 Képviseletében: Fábri

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg Alsó-Tisz-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ikttószám: 80664-1-2/2011. Tárgy: Zjkibocsátási htárérték megállpítás kérelemre Ügyintéz : Csomor László Hiv. szám: Zjkibocsátási

Részletesebben

Kezelési útmutató ECO és ECO Plus

Kezelési útmutató ECO és ECO Plus Kezelési útmuttó ECO és ECO Plus Kidás: 2012.12.15. Eredeti kezelési útmuttó Gép Clssic Plus Gép szám Clssic Plus Gép típus Clssic Plus Verzió Berendezés jellege Álltfj Ügyfél neve & Co. KG Ügyfél címe

Részletesebben

Bio-Optica Milano S.p.a. Weigert gyors - fuxin rezorcin

Bio-Optica Milano S.p.a. Weigert gyors - fuxin rezorcin Bio-Optic Milno S.p.. 26 810 12 15 16 SZKSZ. z Intézkedek Ökológii Stbilitás Szbályozássl Egyéb veszély expozíció meghtározás. ellenőrze/egyéni véletlenszerű rekciókzség. kpcsoltos... / >>... expozíciónál.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. A rendelet hatálya és alkalmazása

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. A rendelet hatálya és alkalmazása unsziget özség Önkormányzt épviselő-testületének 8/2002. (XI.19.) T, 10/2003. (VIII.8.) T, 6/2005. (IX.9.) T, 9/2005. (X.14.) T, 7/2007. (V.31.) T, 10/2007. (VIII.9.) T, 13/2007. (VIII.31.) T, 1/2008.

Részletesebben

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ A MECSEK-ÖKO ZRT. VOLT URÁNBÁNYÁSZATI- ÉS ÉRCFELDOLGOZÁSI TERÜLETEN VÉGZETT REKULTIVÁCIÓS ÉS UTÓGONDOZÁSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ A MECSEK-ÖKO ZRT. VOLT URÁNBÁNYÁSZATI- ÉS ÉRCFELDOLGOZÁSI TERÜLETEN VÉGZETT REKULTIVÁCIÓS ÉS UTÓGONDOZÁSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL RÉSZTS TÁJÉKOZTATÓ A MCSK-ÖKO ZRT. VOT URÁNBÁNYÁSZATI- ÉS ÉRCFDOGOZÁSI TRÜTN VÉGZTT RKUTIVÁCIÓS ÉS UTÓGONDOZÁSI TVÉKNYSÉGÉRŐ Pécs, 2011. októer TARTAOMJGYZÉK 1. A BÁNYÁSZAT ÉS A RKUTIVÁCIÓ TÖRTÉNT... 3

Részletesebben

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS Püspökldány Város Önkormányzt 4150 Püspökldány, Bocski u. 2. Telefon 54/451-510 www.pupokldny.hu JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS 2015-2020 Készült: Püspökldány Város Önkormányzt

Részletesebben

Bio-Optica Milano S.p.a. Papanicolaou EA50... / >>

Bio-Optica Milano S.p.a. Papanicolaou EA50... / >> Bio-Optic Milno S.p.. Ppnicolou EA50 25 911 14 16 SZAKASZ. A Tűzvédelmi Fiziki Szállításr Toxikológii Egyéb veszély és kémii meghtározás. intézkedések. vontkozó dtok. tuljdonságok......./ / >>... / >>...

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK

(Nem jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK 2013.4.9. Az Európi Unió Hivtlos Lpj L 100/1 II (Nem joglkotási ktusok) HATÁROZATOK A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2013. márius 26.) z ipri kiosátásokról szóló 2010/75/EU európi prlmenti és tnási

Részletesebben

Bio-Optica Milano S.p.a. Papanicolaou Harris Hematoxilin

Bio-Optica Milano S.p.a. Papanicolaou Harris Hematoxilin 25 89 12 16 SZAKASZ. Az Tűzvédelmi Fiziki Ökológii Egyéb veszély expozíció és információk. kémii meghtározás. intézkedések. ellenőrzése/egyéni tuljdonságok.... / >>...... / >> / >> védelem.... / >>...

Részletesebben

II. Fejezet Értelmező rendelkezések

II. Fejezet Értelmező rendelkezések SZEGHALOM VÁROS ÖNORMÁNYZATA ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 7/202. (VI. 26.) önkormányzti renelete közterületek elnevezéséről, házszámozásról és ezek megjelölésének mójáról Szeghlom Város épviselő-testülete z Alptörvény

Részletesebben

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Hsználti útmuttó Windows rendszerhez Az üzeme helyezéssel kpcsoltos hielhárítás Megoldás gykori üzeme helyezési prolémákr. A nyomttó áttekintése Tudnivlók nyomttó részegységeiről

Részletesebben

TENGELY szilárdsági ellenőrzése

TENGELY szilárdsági ellenőrzése MISKOLCI EGYETEM GÉP- ÉS TERMÉKTERVEZÉSI TASZÉK OKTATÁSI SEGÉDLET GÉPELEMEK c. tntárgyhoz TEGELY szilárdsági ellenőrzése Összeállított: Dr. Szente József egyetemi docens Miskolc, 010. A feldt megfoglmzás

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

Szerelői referencia útmutató

Szerelői referencia útmutató Szerelői referenciútmuttó Dikin Altherm geotermikus hőszivttyú Szerelői referenci útmuttó Dikin Altherm geotermikus hőszivttyú Mgyr Trtlomjegyzék Trtlomjegyzék 1 Áltlános iztonsági óvintézkedések 3 1.1

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően z lkotmánybíróság többé nem z lkotmányvédelem legfó bb sz e rv e sólyom lászló volt köztárssági elnökkel kovács kriszt beszélget A Mgyrországon meglehetősen népszerűvé vált álláspont szerint z lkotmány

Részletesebben

Több, mint 140 kolléga vett részt a Magyar Közművelődésért Konferenciasorozat kecskeméti állomásán

Több, mint 140 kolléga vett részt a Magyar Közművelődésért Konferenciasorozat kecskeméti állomásán Hírlevél XVII. évfolym 212. szám 2012. jnuár A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Kecskemét Megyei Jogú Város lpolgármestere Okttás ifjúság,

Részletesebben

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. tv. végrehajtási rendelete. 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. tv. végrehajtási rendelete. 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. tv. végrehajtási rendelete 2009. 03.hónapban hatályos szöveg (Kivonatos közlés, a mellékleteket lásd: www.magyarorszag.hu) 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes

Részletesebben

gzés s veszélyes anyagokkal

gzés s veszélyes anyagokkal Munkavégz gzés s veszélyes anyagokkal 2012 február 3. Néhány fontos jogszabály 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota S o m o g y i J. Lászlóné: A Városi Televízióbn kétszer dtm nyiltkoztot, mikor módosult rendelet. 300 fő z, kinek nem is kellett kérelmet bedni, csk nyiltkoztot kitöltenie. Polgármester Űr láírásávl tájékozttó

Részletesebben

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE NYÍRSÉGTRV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyház, Mckó u. 6. sz. Irod: 4400. Nyíregyház, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fx: (42) 421-303 Moil: (06-30) 307-7371 -mil: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu We: www.nyirsegterv.hu

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

Stratégiai partnerségek - Felnőttoktatás III. számú melléklet PÉNZÜGYI ÉS SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK

Stratégiai partnerségek - Felnőttoktatás III. számú melléklet PÉNZÜGYI ÉS SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK III. számú melléklet PÉNZÜGYI ÉS SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Ez Melléklet kiegészíti Támogtási Szerződésben meghtározott Projektre nyújtndó támogtás különböző költségvetési ktegóriák

Részletesebben

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja.

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja. - 11- F 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szvttl rendelet-tervezet elfogdását jvsolj. T ó t h István: Várplot Pétfürdői Városrész Önkormányzt 7 igen szvttl, 1 nem szvttl rendelet-módosítás

Részletesebben

Service Magazin. 5 000 Ft. Akkumulátor-csere részletek és további kedvezmények a 9. oldalon

Service Magazin. 5 000 Ft. Akkumulátor-csere részletek és további kedvezmények a 9. oldalon simply clever Service Mgzin A szerviz- és trtozékjánltok érvényessége: 2012. október 1. 2013. február 28. www.skodszervizek.hu Legyen klubtg, élvezze most induló Go! Service Progrm előnyeit! részletek

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1933 ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2015

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Pici kitekintő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Jegyzet mgyr bnkrendszer kihívási hzi bnkrendszerrel kpcsoltos gzdsági (és politiki) eseményeket vizsgálv fontos kiemelni kereskedelmi bnkokt érintő legfrissebb

Részletesebben

RB 6000 Good/Best. Üzemeltetési útmutató magyar. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good

RB 6000 Good/Best. Üzemeltetési útmutató magyar. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good mgyr 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good 1.778-221 RB 6312 Best 1.778-421 RB 6314 Best 1.778-521 RB 6315 Best 1.778-621 RB 6316 Best www.krcher.com

Részletesebben

Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén

Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén Trtlom: Murányi Beát: Bevezető Tímárné Huny Tünde: A csládi npközi hálózti koordinátor kompetenciái Szombthelyiné dr. Nyitri Ágnes: A hálózti koordinátor támogtó, segítő szerepe Szombthelyiné dr. Nyitri

Részletesebben

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST

Részletesebben

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 99. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 2 KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST

Részletesebben

Útmutató. az iskolai kémiai kísérletek biztonságos végzéséhez és a kémiaszertárak működtetéséhez

Útmutató. az iskolai kémiai kísérletek biztonságos végzéséhez és a kémiaszertárak működtetéséhez Útmutató az iskolai kémiai kísérletek biztonságos végzéséhez és a kémiaszertárak működtetéséhez Szerkesztette: dr. Kozák Kristóf Az összeállítást végző munkacsoport tagjai: Balázs Andrea, dr. Csengődy

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fax: 35/342-804, 35/342-806 www.bank-falu.hu e-mail: hivatal@bank-falu.hu

Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fax: 35/342-804, 35/342-806 www.bank-falu.hu e-mail: hivatal@bank-falu.hu Bánk özség Önkormányzt 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fx: 35/342-804, 35/342-806 www.nk-flu.hu e-mil: hivtl@nk-flu.hu Ikttószám: 159- /2012/B. Tárgy: Bánk község településrenezési terv móosítás HIDTMÉNY Tájékozttjuk

Részletesebben

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia A profik válsztás pic egyetlen profi minőségű htszögkulcs Trtlom I. 1. Kohászt II. 2. Egyedi Protnium cél 3. Első osztályú korrózióvédelem 10 23 A szbványoknk vló 100%os megfelelés 26 Nincsenek rossz törések,

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2015

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2015 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1933 ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2015

Részletesebben

KOMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 2016

KOMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 2016 OMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 016 OMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS TERVEZŐ HÜBNER TERVEZŐ FT DR. HÜBNER MÁTYÁS okl. építészmérnök vezető tervező Lovs Attil okl. építőmérnök Tóth Rék kert-

Részletesebben

Használati utasítás. Használat előtt olvassa el. Olvassa el, ha további információkra van szüksége. Számítógép-vezérelte varrógép ELŐKÉSZÜLETEK

Használati utasítás. Használat előtt olvassa el. Olvassa el, ha további információkra van szüksége. Számítógép-vezérelte varrógép ELŐKÉSZÜLETEK Hsználti utsítás Számítógép-vezérelte vrrógép ELŐKÉSZÜLETEK Hsznált előtt olvss el. A VARRÁS ALAPJAI RÖGZÍTŐ ÖLTÉSEK Olvss el, h továi informáiókr vn szüksége. FÜGGELÉK Fontos iztonsági előírások A gép

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2015/34. SZÁM TARTALOM. 38/2015. (IX. 07. MÁV-START Ért. 34.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Munkavédelmi Szabályzatáról...

ÉRTESÍTŐ 2015/34. SZÁM TARTALOM. 38/2015. (IX. 07. MÁV-START Ért. 34.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Munkavédelmi Szabályzatáról... ÉRTESÍTŐ 2015/34. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 38/2015. (IX. 07. MÁV-START Ért. 34.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Munkavédelmi Szabályzatáról... 2 34. szám Budapest, 2015. szeptember

Részletesebben

Hatályosság: 2010.01.01 -

Hatályosság: 2010.01.01 - 337/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérıl szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról,

Részletesebben

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO Évvége 2013. kép forrás: internet Előszó Trtlom Szervusztok, Előszó Aikido 2013 Iido 2013 Jpnisztik: Egy kis jpán évvége Beszámoló "3 of kind" Emlékezés régi időkre Aikido edzőtáborok 2014. Gendoltok Írtm

Részletesebben

MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER

MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER 1. TULAJDONSÁGOK, FŐ FUNKCIÓK 1. A risztóberendezéshez 2 db ugrókódos (progrmozhtó) távirányító trtozik. 2. Fontos funkciój z utomtikus inditásgátlás, mely egy

Részletesebben

BIOKOMPATIBILIS ANYAGOK.

BIOKOMPATIBILIS ANYAGOK. 1 BIOKOMPATIBILIS ANYAGOK. 1Bevezetés. Biokomptbilis nygok különböző funkcionális testrészek pótlásár ill. plsztiki célokt szolgáló lkos, meghtározott méretű, nygok ill. eszközök, melyek trtósn vgy meghtározott

Részletesebben

A helyi fennetarthatóság körvonalai: európai közös mutatók. Módszertani áttekintés. Módszertani áttekintés. Európai Bizottság

A helyi fennetarthatóság körvonalai: európai közös mutatók. Módszertani áttekintés. Módszertani áttekintés. Európai Bizottság A helyi fennetrthtóság körvonli: európi közös muttók Módszertni áttekintés Módszertni áttekintés Európi Bizottság Trtlom Elõszó... 2 1. Bevezetõ... 3 2. A kezdeményezés elvi hátterének fejlõdése Európábn...

Részletesebben

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk Ngykáti HÍRADÓ Ngykát Város Önkormányztánk lpj VIII. évfolym 3. szám 2014. március 26. Friss tvszi szélben ünnepeltünk Ez évben is megemlékeztünk 1848 49-es forrdlom és szbdsághrc évfordulóján. Az 1840-es

Részletesebben

Mátrixok és determinánsok

Mátrixok és determinánsok Informtik lpji Mátriok és erminánsok számok egyfjt tábláztát mátrink hívjuk. mátriok hsználhtóság igen sokrétő kezdve mtemtikávl, folyttv számítástechnikán és fizikán keresztül, egészen z elektrotechnikáig.

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 265/28. (XI. 6.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 223/9

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok Az dtszolgálttás

Részletesebben

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei villnyszereli munk veszélyei Írt: Ngy László Zoltán oltó őrngy, vizsgáló 2010. december 15. szerd, 09:33 Egy budpesti társsház I. emeleti lkásábn keletkezett 2009 utolsó tvszi hónpjábn. lkás 20 m2-es szobáj

Részletesebben

Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület

Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület Vidékfejlesztési Egyesület Emlékeztető Szkmi rendezvény Időpont: 2015. október 07. 15:00 Helyszín: Beretvás Bor- és Pálinktörténeti bemuttóhely, 6041 Kerekegyház, Rákóczi u. 108. Tém: 2014-2020-s Vidékfejlesztési

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

A Knauf INSULATION 2015 ös kiadványainak összefoglaló magazinja 2016. január

A Knauf INSULATION 2015 ös kiadványainak összefoglaló magazinja 2016. január A Knuf INSULATION 2015 ös kidványink összefoglló mgzinj 2016. jnuár TUDÁSTÁR A Tudástár egy nyomttott kidvány, www.knufinsultion.hu honlpon keresse kedves érdeklôdô, letöltések menüpont ltt. Kiváló hô-

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

RAGASZTÁS, FOLYÉKONY SZIGETELÉS

RAGASZTÁS, FOLYÉKONY SZIGETELÉS RAGASZTÁS, FOLYÉKONY SZIGETELÉS 2015. FEBRUÁR Ös s z e f o g l l ó z H e nk e l 2 0 1 4 - e s t e r m é k p l e t t á j á b ó l online kidás 1 Kedves Olvsó! Jelen kídványunkbn szintén szkinfo építzet honlp

Részletesebben

PÉLDA: Négyezer-hatszázöt 4 6 0 5 Jel Szám

PÉLDA: Négyezer-hatszázöt 4 6 0 5 Jel Szám 2. TESZTFÜZET JAVÍTÓKULCS / 2 ELEMI SZÁMOLÁSI KÉSZSÉG Minden helyes megoldás esetén 1, ármilyen hiányosság vgy hi esetén 0 pontot kell dni. SZÁMÍRÁS A BETŰVEL MEGADOTT SZÁMOKAT ÍRD LE SZÁMJEGYEKKEL! 02

Részletesebben

ELŐKÉSZÜLETEK HÍMZÉS FÜGGELÉK. Számítógép-vezérelte hímzőgép. Használati utasítás

ELŐKÉSZÜLETEK HÍMZÉS FÜGGELÉK. Számítógép-vezérelte hímzőgép. Használati utasítás ELŐKÉSZÜLETEK HÍMZÉS FÜGGELÉK Számítógép-vezérelte hímzőgép Hsználti utsítás FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK A gép hsznált előtt, kérjük, olvss el iztonsági előírásokt. VESZÉLY - Ármütés elkerülése érdekéen:

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL 2010

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL 2010 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

LF-022 LJ-024 LJ-0225 S LJF-012

LF-022 LJ-024 LJ-0225 S LJF-012 LF-022 LJ-024 LJ-0225 S LJF-012 H A S Z N Á L A T I Ú T M U T A T Ó Fgor mosogtógép FAGOR HUNGÁRIA KFT. 1071 BUDAPEST, DAMJANICH U. 11-15. A 2/1984 (III. 10.) számú BkM-IpM rendelet lpján, mint gyártó

Részletesebben

Cafitesse 60. Návod k obsluze Használati utasítás ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Operator manual. Article no. 700.403.423-C. December 2009

Cafitesse 60. Návod k obsluze Használati utasítás ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Operator manual. Article no. 700.403.423-C. December 2009 Cfitesse 60 Návod k osluze Hsználti utsítás ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Opertor mnul Decemer 2009 Article no. 700.403.423-C B Gyári szám: _ Regisztrációs szám: Szerviz telefonszám: _ Szállító: C Trtlomjegyzék Bevezetés...........................................................................................................

Részletesebben

A KÉMIAI BIZTONSÁGI JOGSZABÁLYOK VÁLTOZÁSA, A CLP ÉS A SEVESO II. IRÁNYELV KAPCSOLATA

A KÉMIAI BIZTONSÁGI JOGSZABÁLYOK VÁLTOZÁSA, A CLP ÉS A SEVESO II. IRÁNYELV KAPCSOLATA V. Évfolyam 1. szám - 2010. március Cimer Zsolt zsolt.cimer@katasztrofavedelem.hu Halász László halasz.laszlo@zmne.hu A KÉMIAI BIZTONSÁGI JOGSZABÁLYOK VÁLTOZÁSA, A CLP ÉS A SEVESO II. IRÁNYELV KAPCSOLATA

Részletesebben

VIESMANN. VITODENS Égéstermék elvezetések kondenzációs falikazánokhoz 3,8 105,0 kw. Tervezési segédlet. Vitodens égéstermék-elvezető rendszerek

VIESMANN. VITODENS Égéstermék elvezetések kondenzációs falikazánokhoz 3,8 105,0 kw. Tervezési segédlet. Vitodens égéstermék-elvezető rendszerek VIESMANN VITODENS Égéstermék elvezetések kondenzáiós flikzánokhoz 3,8 105,0 kw Tervezési segédlet Vitodens égéstermék-elvezető rendszerek 5/011 Trtlomjegyzék Trtlomjegyzék 1. Égéstermék-elvezető rendszerek

Részletesebben

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek XXVII. évfolym 1. szám 2010. július www.edvrt.hu Több polgármester is elismerően szólt z ÉDV Zrt.-vel vló együttműködésről 3. oldl Bemuttkozik Vevőszolgált Központi Telefonos Ügyfélszolgált 6. oldl Még

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás telesítésére nem lklms, csk táékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE EL TERJESZTÉSEK FED LAPJA

JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE EL TERJESZTÉSEK FED LAPJA JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE EL TERJESZTÉSEK FE LAPJA Az el terjesztés íme, tárgy: El terjesztés Jászerény város településrendezési el írási [ 261/2010. (IX. 15.) önkormányzti htározttl

Részletesebben

Priru nik s uputama za uporabu. HR Radioprijemnik za gradilište RUS DMR106

Priru nik s uputama za uporabu. HR Radioprijemnik za gradilište RUS DMR106 GB Job Site Rdio D Bustellenrdio HU Munkrádió SK Prcovné rádio CZ Prcovní rádio SI Rdio z delovno mesto AL Rdio për në vendin e punës BG HR Rdioprijemnik z grdilište MK RO Rdio pentru locul de lucru RS

Részletesebben

Lépések... ... a fenntarthatóság felé. A tartalomból: A környezettudatos és társadalmilag felelős vállalatvezető szaklapja

Lépések... ... a fenntarthatóság felé. A tartalomból: A környezettudatos és társadalmilag felelős vállalatvezető szaklapja KÜLÖNKIADÁS. október A környezettudtos és társdlmilg felelős vállltvezető szklpj esület y g E T E V Ö K Különkidás ból á m l k l j ó fordul v é. 5 1 k n á fennállás A trtlomból: Wintertől Üzenet Dr. Georg

Részletesebben

MARADÉKANOMÁLIA-SZÁMÍTÁS

MARADÉKANOMÁLIA-SZÁMÍTÁS MARADÉKANOMÁLIASZÁMÍTÁS **'* Kivont STEINER FERENC" okl középiskoli tnárnk Nehézipri Műszki Egyetem Bánymérnöki Krához benyújtott és elfogdott doktori értekezéséből Az értekezés bírálói: Dr csókás János

Részletesebben

INGARISCHE BAUKUNST* ARCHITETTURA UNGHERESE ARCHITECTURE IONGROISE HUNGÁRIÁN ARCHITECTURE MADJARSKO GRADJEVINARSTVO 40. ÉVFOLYAM 1941 JUNIUS

INGARISCHE BAUKUNST* ARCHITETTURA UNGHERESE ARCHITECTURE IONGROISE HUNGÁRIÁN ARCHITECTURE MADJARSKO GRADJEVINARSTVO 40. ÉVFOLYAM 1941 JUNIUS 40. ÉVFOLYM 1941 JUNIUS w Mgyrországi vendégforglom fejlesztése * B u d p e s t n y r l á s és Cdülés s z o l g á l t á b n * Blfonvidélt r e n d e z é s i és építészeti kérdései * M á t y á s k i r á

Részletesebben

Fejlesztőfeladatok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ. 2. szint

Fejlesztőfeladatok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ. 2. szint Okttáskuttó és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. százdi közokttás (fejlesztés, koordináció) II. szksz Fejlesztőfeldtok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ 2. szint 2015 Okttáskuttó és Fejlesztő Intézet

Részletesebben

A teremgyeplabda szabályai magyarázatokkal. Hatályos: 2016. január 1.

A teremgyeplabda szabályai magyarázatokkal. Hatályos: 2016. január 1. 1 2 A teremgyepld szályi mgyráztokkl Htályos: 2016. jnuár 1. Copyright FIH 2015 The Interntionl Hokey Federtion Rue du Vlentin 61 CH 1004 Lusnne Switzerlnd Tel. : + 41 21 641 0606 Fx : + 41 21 641 0607

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DBRC Megyei Jgú Várs Önkrmányztánk K Ö Z L Ö Y 2006. évi 20. szám 2006. nvember 22. T A R T A L M J G Y Z É K Szám Tárgy ldl A KÖZGYŰLÉS HATÁRZATAI 234/2006. (X. 26.) Ö.h. A Debreceni Vgynkezelő Zrt. részvényének

Részletesebben

A TALAJOK PUFFERKÉPESSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK ÉS JELENTŐSÉGÜK A KERTÉSZETI TERMESZTÉSBEN. Doktori értekezés. Csoma Zoltán

A TALAJOK PUFFERKÉPESSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK ÉS JELENTŐSÉGÜK A KERTÉSZETI TERMESZTÉSBEN. Doktori értekezés. Csoma Zoltán A TALAJOK PUFFERKÉPESSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK ÉS JELENTŐSÉGÜK A KERTÉSZETI TERMESZTÉSBEN Doktori értekezés Csom Zoltán Budpest 21 A doktori iskol megnevezése: tudományág: vezetője: Témvezető: Kertészettudományi

Részletesebben

TIMSS TERMÉSZETTUDOMÁNY. 8. évfolyam NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT FELADATOK

TIMSS TERMÉSZETTUDOMÁNY. 8. évfolyam NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT FELADATOK TIMSS NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT FELADATOK TERMÉSZETTUDOMÁNY 8. évfolym Az láik közül melyik közelíti meg legjon z édesvíz százlékos részrányát Földön tlálhtó víz összmennyiségéhez képest? S01_01 100% 90% c

Részletesebben

6. Tárkezelés. Operációs rendszerek. Bevezetés. 6.1. A program címeinek kötése. A címleképzés. A címek kötésének lehetőségei

6. Tárkezelés. Operációs rendszerek. Bevezetés. 6.1. A program címeinek kötése. A címleképzés. A címek kötésének lehetőségei 6. Tárkezelés Oerációs rendszerek 6. Tárkezelés Simon Gyul Bevezetés A rogrm címeinek kötése Társzervezési elvek Egy- és többrtíciós rendszerek Szegmens- és lszervezés Felhsznált irodlom: Kóczy-Kondorosi

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

TERMOELEKTROMOS HŰTŐELEMEK VIZSGÁLATA

TERMOELEKTROMOS HŰTŐELEMEK VIZSGÁLATA 9 MÉRÉEK A KLAZKU FZKA LABORATÓRUMBAN TERMOELEKTROMO HŰTŐELEMEK VZGÁLATA 1. Bevezetés A termoelektromos jelenségek vizsgált etekintést enged termikus és z elektromos jelenségkör kpcsoltár. A termoelektromos

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30 Pici kitekintő Kommentár 2015.11.30 1 000 000 000 Jegyzet - Mgyr GDP lkulás December elején kijött részletes mgyr GDP dt. dt lpján mgyr gdság hrmdik negyedévben előző év hsonló időszkához képest 2,4%-kl

Részletesebben

Mátrix-vektor feladatok Összeállította dr. Salánki József egyetemi adjunktus Begépelte Dr. Dudás László és Bálint Gusztáv

Mátrix-vektor feladatok Összeállította dr. Salánki József egyetemi adjunktus Begépelte Dr. Dudás László és Bálint Gusztáv Mátrx-vektor feldtok Összeállított dr. Slánk József egyetem djunktus Begépelte Dr. Dudás László és Bálnt Gusztáv 1. feldt Adottk z n elemű, b vektorok. Képezn kell c vektort, hol c = b / Σ( ), ( = 0,1,,

Részletesebben

Sűrűségmérés. 1. Szilárd test sűrűségének mérése

Sűrűségmérés. 1. Szilárd test sűrűségének mérése Sűrűségérés. Szilárd test sűrűségének érése A sűrűség,, definíciój hoogén test esetén: test töege osztv test V térfogtávl: V A sűrűség SI értékegysége kg/, hsználtos ég kg/d, kg/l és g/c Ne hoogén testnél

Részletesebben

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL 2011

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL 2011 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 5-6000 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 99. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. () bekezdése lpján kötelező. KIMUTATÁS

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB Közlemények 339 A felszbdulás utáni első könyvkidvány. A gyr Könyvszemle 1970/4. számábn TISZAY Andor közleményében (gyr nyelvű orosz szótárkidásink első fecskéi két világháborúbn) fcsimiléjének közredásávl

Részletesebben