(11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)"

Átírás

1 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy csoport működésében ngy összetrtó erő. A feltételek megváltozttás (helyszín, techniki feltételek) veszélyeztethetik csoportok eddigi színvonls működését. Megjegyzem, Cserregő Néptáncegyüttes művészeti vezetője ismeri Jó Szerencsét Központ színpd ltti helyiségét, melyet z együttesnek próbteremként szánnk, s véleménye szerint z egykor süllyesztőként hsznált blktln, beton ljztú, szellőzetlen, lcsony helyiség z egykori funkciónk megfelelő sorsr jutttná z együttest, s ebben z esetben érvényesülhetne z előterjesztésben megfoglmzott hsonló tárgyi feltételek biztosításánk lehetősége. Indulásr kész z ifjúsági klub, s tervezzük sjtó klub beindítását. Több bérleti szerződésünk vn (z erobicon és discón túl), 4 helyiséget bérleteztetünk, mely évi 840 eft bevételt jelent. A gzdsági csoport működése szempontjából z évközbeni változttás kész költségvetések újbóli megbontás, z APEH, pénzintézetek, TÁKISZ, stb. felé történő módosítások lebonyolítás, számítógépes dtnyilvántrtás, könyvelés megbontás olyn techniki nehézségekkel járnk, melyek megoldás több hónpb telik. Noh z Ifjúsági Házbn folyó közművelődési munk más intézményekbe történő telepítése elméletileg megoldhtó, mégis kérjük, döntésük meghoztlánál vegyék figyelembe zokt szempontokt, melyek szkm részéről felvetődtek. Tudjuk, városunk rendkívül nehéz gzdsági helyzetben vn, s költségvetés hiányát meg kell szüntetni. Megértjük ezt súlyos problémát, de ennek ellnére úgy érezzük, z Ifjúsági Ház ideális szintere városbn folyó ifjúsági közművelődési munkánk. Tisztelettel: Sárvári Miklósné igzgtó Kinek vn kérdése? J á m b o r Attil: Szeretném kérdezni z előterjesztő Urktól, ez z előterjesztés helyett képviselőtestületi htározt helyett született, mivel z elmúlt testületi ülésünkön z Okttási, Kulturális és Sport Bizottságot megbíztuk? (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, létszám: 21 fő) S u r á n v i Pál: Igen. Az egy másik kérdés, z htározt, mit Bizottság elnökeként megkptm, sokkl szélesebb körű volt. A Bizottságr több feldtot rótt ez htározt, mi írásbn megjelent, mint mire Bátor Antl Képviselő Úr itt jvsltot tett. Dr. S z b ó Gyul: Kérdezném, vne vlmi elképzelés z épület további sorsávl kpcsoltbn?

2 28 B á t o r Antl: H Képviselőtársim elolvssák ezt z előterjesztést, kkor bbn érzésem szerint minden benne vn. Az előterjesztést mi állítottuk össze, z előterjesztés trtlmávl értettünk egyet, ezért is került jvításr, mert mi ezt foglmztuk meg. Mi mgunk részéről rr tettünk bizottságilg is jvsltot, vizsgáljuk meg lehetőségét nnk, hov kerüljön át, zt, nnk mekkor és hosszú távon milyen költségvonzti vnnk, h egy rövid távút, melyben mi pontosn leírtuk lehetőséget. A Gzdsági és Pénzügyi Bizottságnk is volt olyn jvslt, ennek teljes pénzügyi kihtását z Okttási, Kulturális és Sport Bizottság vizsgálj meg és mikor legutóbbi testületi ülésen Polgármester Úr belénk folytott szót, én zt szerettem voln mondni és zért vállltm el vizsgálóbizottságbn részvételt, mert ott ez döntés született testületileg, teljesen másról volt szó testületi ülésen, mint mit Bizottság szeretett voln. Mi gykorltilg bizottsági jvsltot hjtottuk végre, mi z előterjesztéshez cstolv vn, ebből kell kiindulni, s bból, mi már egy kész nygot djunk le, mert rr sem feltételünk, sem módunk nincs. A Hivtlbn minden könnyebben rendelkezésre áll, s nincs joglpunk összehívni z intézményvezetőket és kár személyi, kár elhelyezési végső konzekvenciákt levonni. Ezért jvsoltuk zt, vizsgálj meg z illetékes irod három pontbn, milyen formábn, s igzából Képviselőtestületnek most is ezt kell vizsgálni. A módosítás is már erről szól. A TV nézők nevében kérem, Dr. Szbó Gyul Képviselőtársm elhngzott kérdésére z előterjesztők vlmelyike djon válszt, mert TV néző látj z előterjesztést. Az Ifjúsági Háznk hosszú távú sors mi lészen? így hngzott kérdés. B á t o r Antl: Március 14i, illetve június 10i htáridőre tettünk jvsltot, kérdés részleteire pontos válszt dhssunk. A személyes véleményem egy dolog, Bizottság ebben sehol fogllt állást, mi legyen z Ifjúsági Ház hosszú távú sors. Ez egy vizsgáltot, döntést igényel Képviselőtestület részéről: eldj, lebontj, üresen hgyj évekig, ez egy döntés kérdése, mi ezt vizsgáltuk, úgy érzem, ez soh is merült fel, ezt vizsgáljuk. P é t e r Istvánné: Tisztelt Képviselőtestület! Elhngzott Bátor Antl Képviselő Úr részéről, z előterjesztésük z volt, mi végül is htározti jvsltot fedi. Az igzsághoz trtozik, Bátor Antl Képviselő Úr és közben Surányi Pál Képviselő Úr is megérkezett, engem kerestek fel z indítványukkl, htározti jvsltot készítsünk hozzá, s mivel mg z előterjesztés szövege z ő szó szerinti megfoglmzásuk szerinti szöveg, s bbn benne vn z Ifjúsági Ház megszüntetésének módj is, ezért mi úgy gondoltuk, kkor lesz teljes körű htározti jvslt, h z 1.) pontbn lévő dolgokt is megfoglmzzuk, mivel egyértelműsíteni kell, egyáltlán fogdóképese Jó

3 29 Szerencsét Ház tevékenységi körökre. Azonkívül itt csk z vetődik fel, egyes tevékenységi körök átkerülnek, h ezek tevékenységi körök továbbr is z Önkormányzt működtetésében leszneke, közlklmzottk munkviszonyát, közlklmzotti jogviszonyát érinti, mivel Jó Szerencsét Ház önkormányzti intézmény. Mi legjobb belátásunk szerint és természetesen z ottni dolgozók érdekeit is figyelembe véve próbáltuk megfoglmzni htározti jvsltot. H ez szerint jártunk el, kkor elnézést kellene kérni, de én most is zt mondom, z ottni megbeszélések egyértelműen kiterjedtek rr, július elsejétől megszüntetés ténye is felmerült. Úgy gondolom, ezt szükséges volt ismertetni. Emlékeztetőül felolvsnám z 5/1997. (1.30.) számú képviselőtestületi htároztot: Várplot Város Önkormányzti Képviselőtestülete Gzdsági és Pénzügyi Bizottság jvslt lpján megbízz z Okttási, Kulturális és Sport Bizottságot, végezzen vizsgáltot Ngy Gyul Gléri, "Jó Szerencsét" Ház jelenlegi feldtink rcionális megoldásár. A vizsgált elsősorbn rr terjedjen ki, áttelepíthetőke és mikorr z Ifjúsági Házbn működő csoportok Házb, Ház szkmilg tudje őket kifogástlnul működtetni, mi z áttelepítés, működtetés költségvonzt. A vizsgáltbn Gzdsági és Pénzügyi Bizottság segítőleg közreműködik. S u r á n v i Pál: Köszönöm, Polgármester Úr felolvst htároztot. Ebből érződhet, mit megtettünk mi Bátor Antl Képviselő Úrrl, z ugyn z, mi itt szóbn elhngzott, de nnál több. Ebben htároztbn benne vnnk zok dolgok, mit itt Aljegyző Asszony is említett. Szeretném hozzátenni, két intézményvezetővel és Bátor Képviselő Úrrl közösen leültünk ezt témát körüljárni és tényleg igz, megbeszéléseken olyn szintű kérdések is porondr kerültek, személyi kérdések n megoldhtók, hisz mindegyikünknek szándék z volt, hoy h történik itt vlmi lépés, z feltétlenül úgy történjen, személyi érdekek ne sérüljenek. Ezzel két intézményvezető is egyetértett és végül is ebben z ügyben is, mi z nygb már került be, ebben is olyn jellegű dolgok kerültek megfoglmzásr, mit ott helyszínen két intézménynek vezetője elfogdott. Szerencsésebbnek trtottm voln, h mindez utólg kerül elő. Én elfogdom, egy intézményvezető fogglkörömmel hrcol sját intézményéért és természetesnek is tekintem, de mi megbeszélésnek z eredménye lett, én úgy ítélem meg, bbn pillntbn semmiféle kifogás merült fel, sőt mindkét intézményvezető mximálisn együttműködött és elfogdt zokt megállpításokt, mit tettünk. Bátor Antl Képviselő Úr megbeszélés végén még visszolvst, biztos, mi biztos lpon ebben egyeztünk meg, s egyik intézményvezető sem tett kifogást leírtkkl kpcsoltbn. További kérdés? Vitár bocsátom z előterjesztést!

4 30 D o m o k o s István: Szerencsés lenne tisztázni, kinek tuljdonábn vn z Ifjúsági Ház, mert lehet, rról vittkozunk, miről egyébként is vittkozhtnánk. Igzából ez kérdés tisztázott, lehet, z Ifjúsági Ház is z Önkormányzt tuljdon, tuljdoni lpokt meg kellene nézni. J á m b o r Attil: Szeretnék egy más megvilágítást is dni z ügynek. Nincs egy óráj, rról döntöttünk, szándékunkbn áll Ház megvásárlás, s rról is döntöttünk, ez ebben z évben fog megvlósulni. Innentől kezdve kerül furcs helyzetbe ez z előterjesztés, mely olyn tuljdonunkbn lévő intézménybe vló áttelepítésre és beruházásr tesz jvsltot, melyiknek tuljdonjog még dőlt el. Én ezt zért trtom furcsánk, mert h így ezt el tudjuk fogdni, z bszurdum, miért tudjuk zt is megvlósítni, Mndulásbn lévő tiszti lkásokb lkosokt telepítsünk, elvégre z sem miénk. Én úgy gondolom, Kultúrház jelenlegi állpotábn semmiféleképpen lklms z itt lévő létesítmények befogdásár. A szünetben beszélgetve pl. egy igen fontos dologról szereztem tudomást, példánk okáért táncokttást merev pdlójú helyiségekben z Ízületek jelentős károsodás nélkül kivitelezni lehet, tehát pincehelyiség, pdláshelyiség vgy ruglms burkolttl rendelkező helyiség erre célr teljeséggel lklmtln. Én úgy gondolom, ház áttelepítését tuljdonjog megszerzése utáni beruházások kivitelezésekor, legszükségesebb beruházások kivitelezése után lehet csk elkezdeni felelősségteljesen. S u r á n v i Pál: Már kétszer elhngzott, ez z lgsori helyiség lklms. Szeretném elmondni, is volt eldöntve mindez ebben változtbn, sőt tuljdonképpen rról beszéltünk, népitáncosokt célszerű lenne vlmelyik okttási intézményhez integrálni, hisz kkor normtívát is kphtnánk. Az új okttási törvény szerint h művészeti okttás, kkor normtívávl rendelkezik, tehát szervezetileg rr gondolok én továbbr is, z kerüljön vlmelyik okttási intézményhez, helyileg pedig, tánc csoportok hol fognk táncolni, rr még rengeteg lterntívát lehet kidolgozni. Nyilvánvló, z jó megoldás, mi itt már kétszer elhngzott. Azért lennének ezek z időpontok kimunkálásr, ennek lklms, megfelelő helyre kerülése legyen. Senki sem gondolkodik bbn, olyn feltételek közé vigyünk vlmit, mi lklmtln, s személyi feltételeket mximálisn biztosítni szeretnénk csk ilyen döntést tudunk támogtni. Megkérem Mdrs Annmáriát, djon tájékozttást: módosított közokttási törvény szerint normtív: igen,, mennyi. M d r s Annmári: A művészetokttási intézmény keretén belül folyht ez tevékenység. A nyáron módosított törvény egyenlőre ilyen célr működési engedély vgy lpító okirt kidását

5 31 felfüggesztette mindddig, míg közokttási miniszter z lpfokú művészetokttás terén feltételrendszert és tnterveket ki dj. (11,20 D r. Dncsó Mári Év megérkezett, létszám: 22 fő) B á t o r Antl: Szeretnék mégegyszer vissztérni z 5/1997. (1.30.) számú képviselőtestületi htároztr pontonként. A vizsgált elsősorbn rr terjedjen ki, : 1.) áttelepíthetőke és mikorr z Ifjúsági Házbn működő csoportok Házb. Nemcsk Házról volt szó, mi tovább mentünk. Erre válsz: Jó Szerencsét Ház át tudj venni Cserregő Tánccsoportot, discót és Dolgozók Áltlános Iskoláj intézményt, illetve tevékenységet. Ezzel z 1.) pont megvn, mert többiekre egyéb megoldást jvsoltunk. Második kérdés: Ház szkmilg tudje őket kifogástlnul működtetni? Itt külön kiemeljük Cserregők helyzetét. Egyedi helyzete vn, részben zért, mert tudj ház válllni, de olyn körülmények között, mint eddig. Felvetjük lehetőségét nnk is, más közokttási intézmény torntermében megoldhtó. Tárgylni kell. Nekünk erre volt kompetenciánk, is kívántunk erről tárgylni, de jvsltot megdtuk. Felvetettük zt is, mindenképpen szkokttási intézményhez, tehát ebben z esetben Zeneiskolábn kellene gyermekeket elhelyezni, s gykorlásiknk kell helyet szerezni, mely lehet Ház, de lehet más intézmény is. Gykorltilg vlmennyi tevékenység vlhol elhelyezhető szkmilg és két érintett intézményvezető szerint rosszbb körülmények között. Ezzel 2.) pont megvn. Hrmdik kérdés: mi z áttelepítés, működtetés költségvonzt? Áttelepítés költségvonzt bbn z esetben vn, h Cserregők Házb kerülnek, kkor zt színpd ltti részt rendbe kell tenni, fel kell újítni. Ebben z esetben vn költségvonzt, egyéb esetben nincsenek áttelepítési költségek. Mi még külön kitértünk létszámr is, felsoroljuk jelentésünkben, z Ifjúsági Ház jelenleg hány főt lklmz, jvsltot tettünk z esetleges elhelyezésükre, illetve munkviszony megszűnésére. Ez mind együttesen úgy érzem kimerítette teljes egészében képviselőtestületi htároztot. A jvsolt időpontjinkt március 14 zért kértük, láthss Képviselőtestület következő ülésen, kértük, mindezt egy pontosbb, részletesebb kidolgozássl miután lehetősége megvn dolgoknk, mi ezt megmutttuk, szkirod végezze el, s március 14ére két pontr tegyen jvsltot, mi mennyibe kerül, oldhtó meg, hol helyezhetők el felsorolt lterntívák közül, s hrmdik dolog, z áttelepítés költségnyeresége június 10ig kerüljön Képviselőtestület elé, mert h z egész lebonyolíthtó, Képviselőtestület ezt elfogdj, kkor június 10e körül vége tnévnek, tehát relizálni lehet, kihov kerül és milyen költséget tudunk ezzel megspórolni. Július elsejével esetlegesen be is lehet z intézményt zárni és z említett 3,8 millió forintnk egy bizonyos része, mint költség, évre már megspórolhtó. Nem beszélve rról, egy festés mázolás 1,2 millió forintos terv is benne vn, ezt minden körülmények között már meg tudjuk spórolni. A hosszú távr

6 32 teszünk jvsltot, mi feldtunk, zt hiszem, egy ilyen jellegű jvslt költségvonztból indul ki. Én ngyon megértem z intézményvezetőnek zt z ggályát, érvelését, hosszú évek ót legrégebbi kulturális intézménye városnk. Ngyon fájó nyilván, mikor pénzhiány mitt be kell zárni intézményt, de tudomásul kell vennünk. Még nnyit szeretnék elmondni, egyáltlán Bányipri Dolgozók Szkszervezetének htáskörébe trtozik, 123 vgy 4 tevékenységet Jó Szerencsét Ház átvesz, mert vezetője szuverén jogi személy, ki szerződést köthet és bontht is fel. Ilyen jellegű szerződést köthet, erre jogosítvány vn, semmilyen megkérdezésre nincsen feletteseitől szükség. Egy kérdésem lenne: z 5/1997. (1.30.) számú képviselőtestületi htároztr hivtkozott Képviselő Úr, tehát vegyem úgy, z 5/1997. (1.30.) számú htározt végrehjtás ez z előterjesztés? B á t o r Antl: Igen. Akkor értem, Bizottság hol volt benne, de ez z én kérdésem, s mrdjon z enyém. Dr. N g y László: Úgy látom, megint kezd elcsúszni vit lényege. Az én olvstombn ez z előterjesztés rról szól, itt m kell dönteni rról, megszűnike z Ifjúsági Ház, át lesze telepítve vgy egyáltlán mi lesz csoportok sors. A két bizottsági elnök feldt z volt, egy előzetes tájékozódást végezzen, egyáltlán ezzel z ötlettel szbde és kelle fogllkozni vgy eleve vessük el ezt z ötletet, s hgyjuk úgy két intézményt, vn. Az én olvstombn rról szól ez z előterjesztés, bizonyos előtnulmányokt folyttv kizárt ennek lehetősége. De természetesen, ebben döntés születhessen, rról kellene mjd következő testületi ülésen dönteni, szkmilg elfogdhtóe ezeknek csoportoknk z áttelepítése, mi ennek z nygi hozdék, érdemese ezt megcsinálni vgy érdemes, mert olyn kicsi hozdék, érdemes vele fogllkozni, milyen munkjogi kérdések jöhetnek számításb és sorolhtnám részletproblémákt, miről most itt elkezdtünk vittkozni. Pedig most erről kell vittkozni szerintem. Még egy megjegyzést tennék hozzá: z egész ügy onnn indul, Képviselőtestület helyzete ilyen vgy olyn. Nem tudom, hány millió forint vn ebben z ügyben megtkrítás, h ez végrehjthtó. Szeretnék emlékeztetni rr, egy egészségügyi lpellátási intézményt Képviselőtestület egyhngú szvzássl 2,7 millió forintért szüntetett meg. M o l n á r László: Úgy gondolom, változttni kell munkstíluson. A törvény áltl előírtkon kívül koncepciót kell Képviselőtestületnek gyártni. A költségvetéshez kell novemberben egy koncepciót készíteni, ezt törvény írj elő. Tudniillik nálunk koncepciók zért vnnk, ne vlósuljnk meg.

7 33 Ez z első megjegyzésem. Költői kérdéseket teszek fel. Akrjuke egyáltlán, koncepcióbn leírtk megvlósuljnk? Akrjuke egyáltlán ennek z intézménynek költségeit megtkrítni? Akrjuke, ez ház legyen városnk reprezentáns művelődési központj? Ezekre kérdésekre is kérek válszt. Azonbn véleményem z, z intézménynek z esetleges megszüntetésével mivel elhtároztuk, vesszük meg z idén Jó Szerencsét Központot esetlegesen vétel nygi lpjánk egy részét elő lehetne teremteni, mert nyilvánvló, ezt hsznosítni lehetne. Utlnék rr, olyn indok, mi z intézményvezető leveléből kiolvshtó, megszokás, együtt vnnk csoportok, stb., el kell mondni, szokásnál ngyobb úr z nygi helyzet. Ezt kellene figyelembe venni, mikor vlki vgy vlkik rcionális döntéseket meg krnk kdályozni, illetve hátrálttják zoknk z eldöntését. Az áttelepítésekkel kpcsoltbn még egy mondtot: én úgy gondolom, Várplot olyn messze vn Pétfürdőhöz, mint Pétfürdő Várplotához, s itt fel sem merült z gondolt, rgyogó színpd vn pétfürdői Közösségi Háznk, hol Cserregők rgyogón el tudnánk táncolni, vnnk próbhelyiségek, stb., növelnék z ottni pezsgést, örülnének z ottni emberek, ngyobb élet pezseg pétfürdői Közösségi Házbn, discón kívül is látnánk ott vidám fitlokt. Nekem z véleményem, lépjünk már előre egy kicsit, h koncepciónk vn, legyünk konzekvensek, próbáljuk koncepcióbn meghtározottkt végrehjtni, mikor meghozzuk ezeket döntéseket felelősen. Egyszer már vlki szvztát dt hozzá, mikor meg végre kell hjtni, kkor kézerdők sűrűjében elbújnk z egyéni szvztok. Ezért kértem már többször név szerinti szvzást! T r á n s z k v László: Véleményem szerint és ezt senki tudj cáfolni Jó Szerencsét Házr városnk, város lkóink szüksége vn. Azonbn zt is látni kell, ennyi művelődési intézményt város tud eltrtni. Én mximálisn egyetértek zzl jvslttl mi ztán ilyen felemásr sikeredett htároztként, ezeket dolgokt ebben z évben meg kell vizsgálni, mithov lehet áthelyezni. Ngyon egyetértek Molnár László Képviselő Úrrl, Pétfürdőt is be lehetne vonni, ott vn egy rgyogó művelődési ház, igz egy kicsit büdös Pétfürdő, dehát egy város vgyunk büdösségünkkel együtt z mmóniár gondolok természetesen. Én zt mondom, ezt koncepciót ki kell dolgozni mindenképpen jövő érdekében, s mennyiben mit kinyilvánítottunk szándékot, megvesszük Jó Szerencsét Házt, de ezt szbd, megelőzze, Bányipri Dolgozók Szkszervezetével tárgyljunk esetleges áthelyezésekről, mert méginkább helyzetbe hozzuk őket. H mi most lemondunk z Ifjúsági Házról nélkül, Jó Szerencsét Ház vlmilyen formábn tuljdonunkb kerülne, kkor gykorltilg kilőjük mgunkt olyn értelemben, kiszolgálttott helyzetbe hozzuk mgunkt. Azt jvslom, koncepció z idén készüljön el és mikor tuljdonviszonyok rendeződtek, kkor lépjünk ebben dologbn, mert ennyi művelődési intézményt viszont bírunk eltrtni.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota S o m o g y i J. Lászlóné: A Városi Televízióbn kétszer dtm nyiltkoztot, mikor módosult rendelet. 300 fő z, kinek nem is kellett kérelmet bedni, csk nyiltkoztot kitöltenie. Polgármester Űr láírásávl tájékozttó

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja.

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja. - 11- F 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szvttl rendelet-tervezet elfogdását jvsolj. T ó t h István: Várplot Pétfürdői Városrész Önkormányzt 7 igen szvttl, 1 nem szvttl rendelet-módosítás

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtrtomány értesítője Brssó, 2008. Március Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve - Hrmdnpr legyőzte hlált. Et resurrexit

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányzt Képviselőtestületének 9/ 24. (IX.7) ÖR számú rendelete helyi hulldékgzdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányztánk Képviselőtestülete z önkormányzti törvény (99. évi LXV. tv.)

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően z lkotmánybíróság többé nem z lkotmányvédelem legfó bb sz e rv e sólyom lászló volt köztárssági elnökkel kovács kriszt beszélget A Mgyrországon meglehetősen népszerűvé vált álláspont szerint z lkotmány

Részletesebben

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal Idén csk z áf emeli vízdíjt 3. oldl Biztosították boldogságot 7. oldl Pécsi Ildikó és Pnov pó Jászi iskolábn 12. oldl A páskomtól z NB I-ig 13. oldl XXI. évfolym 1. szám 2012. jnuár 10. Monor Városi Önkormányzt

Részletesebben

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS Püspökldány Város Önkormányzt 4150 Püspökldány, Bocski u. 2. Telefon 54/451-510 www.pupokldny.hu JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS 2015-2020 Készült: Püspökldány Város Önkormányzt

Részletesebben

MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER

MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER 1. TULAJDONSÁGOK, FŐ FUNKCIÓK 1. A risztóberendezéshez 2 db ugrókódos (progrmozhtó) távirányító trtozik. 2. Fontos funkciój z utomtikus inditásgátlás, mely egy

Részletesebben

beszélgetések a mûvészetrôl Beszélgetés Orosz István grafikusművésszel A követ és a fáraó című, 2011-ben megjelent könyvéről

beszélgetések a mûvészetrôl Beszélgetés Orosz István grafikusművésszel A követ és a fáraó című, 2011-ben megjelent könyvéről 70 Titkok Nyomábn Beszélgetés István grfikusművésszel A követ és fáró című, 2011-ben megjelent könyvéről Istvánt (hsználj z Utisz [OYTIΣ] művésznevet is) áltlábn úgy trtják számon mint világhírű grfikust

Részletesebben

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje Melléklet Folymtb épített előzetes utólgos vezetői ellenőrzés Trtlom I. A szbálytlnságok kezelésének eljárásrendje II. Az ellenőrzési nyomvonl III. Folymtábrák IV. A tervezéssel, végrehjtássl, beszámolássl

Részletesebben

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER FÁCÁNKERT HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER PÉCSÉPTERV STÚDIÓ VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BESŐ ÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS EBONYOÍTÁS F Á C Á N K E R T TEEPÜÉSRENDEZÉSI TERVE HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER Készítette

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén

Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén Trtlom: Murányi Beát: Bevezető Tímárné Huny Tünde: A csládi npközi hálózti koordinátor kompetenciái Szombthelyiné dr. Nyitri Ágnes: A hálózti koordinátor támogtó, segítő szerepe Szombthelyiné dr. Nyitri

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

Farkas László Általános Iskola

Farkas László Általános Iskola Frks László Áltlános Iskol 643 Kelebi, Ady Endre utc 110 Tel: 77/44-1, 77/44-63 ltsulikelebi@freemilhu JEGYZŐKÖNYV Iktsz: III-1/010 Félévzáró értekezlet Ideje: 010jnuár Helye: Frks László Áltlános Iskol

Részletesebben

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO Évvége 2013. kép forrás: internet Előszó Trtlom Szervusztok, Előszó Aikido 2013 Iido 2013 Jpnisztik: Egy kis jpán évvége Beszámoló "3 of kind" Emlékezés régi időkre Aikido edzőtáborok 2014. Gendoltok Írtm

Részletesebben

TARTALOM. játékszín. fórum. arcok és maszkok. világszínház. színháztörténet. szemle

TARTALOM. játékszín. fórum. arcok és maszkok. világszínház. színháztörténet. szemle A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A V I I I. É V F O L Y A M 3. S Z Á M 1 9 7 5. M Á R C I U S TARTALOM FÖLDES ANNA Ki lesz császár, főszereplő és bálny? (1) F ŐSZERKESZT Ő: B O L

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4)

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4) Jegyzőkönyv ermoelektromos hűtőelemek vizsgáltáról (4) Készítette: üzes Dániel Mérés ideje: 8-11-6, szerd 14-18 ór Jegyzőkönyv elkészülte: 8-1-1 A mérés célj A termoelektromos hűtőelemek vizsgáltávl kicsit

Részletesebben

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk Ngykáti HÍRADÓ Ngykát Város Önkormányztánk lpj VIII. évfolym 3. szám 2014. március 26. Friss tvszi szélben ünnepeltünk Ez évben is megemlékeztünk 1848 49-es forrdlom és szbdsághrc évfordulóján. Az 1840-es

Részletesebben

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei villnyszereli munk veszélyei Írt: Ngy László Zoltán oltó őrngy, vizsgáló 2010. december 15. szerd, 09:33 Egy budpesti társsház I. emeleti lkásábn keletkezett 2009 utolsó tvszi hónpjábn. lkás 20 m2-es szobáj

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym AMNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2012. jnuár 26. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod

Részletesebben

TARTALOM. játékszín B É C S Y T A M Á S

TARTALOM. játékszín B É C S Y T A M Á S S Z í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y ó I R A T X V I I. É V F O L Y A M 1 2. S Z Á M 1 9 8 4. D E C E M B E R F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F

Részletesebben

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE NYÍRSÉGTRV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyház, Mckó u. 6. sz. Irod: 4400. Nyíregyház, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fx: (42) 421-303 Moil: (06-30) 307-7371 -mil: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu We: www.nyirsegterv.hu

Részletesebben

RAGASZTÁS, FOLYÉKONY SZIGETELÉS

RAGASZTÁS, FOLYÉKONY SZIGETELÉS RAGASZTÁS, FOLYÉKONY SZIGETELÉS 2015. FEBRUÁR Ös s z e f o g l l ó z H e nk e l 2 0 1 4 - e s t e r m é k p l e t t á j á b ó l online kidás 1 Kedves Olvsó! Jelen kídványunkbn szintén szkinfo építzet honlp

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín. arcok és maszkok. fórum. négyszemközt. világszínház. szemle

T A R T A L O M. játékszín. arcok és maszkok. fórum. négyszemközt. világszínház. szemle S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X. É V F O L Y A M 8. S Z Á M 1 9 7 7. A U G U S Z T U S F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S Z

Részletesebben

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai Juhász István Orosz Gyul Próczy József Szászné Dr Simon Judit MATEMATIKA 0 Az érthetõ mtemtik tnkönyv feldtink megoldási A feldtokt nehézségük szerint szinteztük: K középszint, könnyebb; K középszint,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. A rendelet hatálya és alkalmazása

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. A rendelet hatálya és alkalmazása unsziget özség Önkormányzt épviselő-testületének 8/2002. (XI.19.) T, 10/2003. (VIII.8.) T, 6/2005. (IX.9.) T, 9/2005. (X.14.) T, 7/2007. (V.31.) T, 10/2007. (VIII.9.) T, 13/2007. (VIII.31.) T, 1/2008.

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym MNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 6. évfolymosok számár 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr és helyesírásr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek XXVII. évfolym 1. szám 2010. július www.edvrt.hu Több polgármester is elismerően szólt z ÉDV Zrt.-vel vló együttműködésről 3. oldl Bemuttkozik Vevőszolgált Központi Telefonos Ügyfélszolgált 6. oldl Még

Részletesebben

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 10. szám 2012.október nyáron, erőt, biztonságot sugározv, de bevisszük lkásunkb télen, mikor felállítjuk z örökzöld fenyőt, hogy emlékeztessen

Részletesebben

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia A profik válsztás pic egyetlen profi minőségű htszögkulcs Trtlom I. 1. Kohászt II. 2. Egyedi Protnium cél 3. Első osztályú korrózióvédelem 10 23 A szbványoknk vló 100%os megfelelés 26 Nincsenek rossz törések,

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym AMt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2012. jnuár 26. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden

Részletesebben

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 -

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 - 1988. évi I. törvény Htályos: 2011.09.01-1988. évi I. TÖRVÉNY közúti közlekedésről1 ( végrehjtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [ vstg betűs szöveg z 1988: I. törvény

Részletesebben

Fejlesztőfeladatok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ. 2. szint

Fejlesztőfeladatok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ. 2. szint Okttáskuttó és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. százdi közokttás (fejlesztés, koordináció) II. szksz Fejlesztőfeldtok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ 2. szint 2015 Okttáskuttó és Fejlesztő Intézet

Részletesebben

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN (A S Z E N T E N D R E I F E S T É S Z E T T Ö R T É N E T E ÉS S T Í L U S Á N A K V I Z S G Á L A T A 4 5 - I G C. M U N K A E L S

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

TARTALOM. játékszín H E R M A N N I S T V Á N

TARTALOM. játékszín H E R M A N N I S T V Á N S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X. É V F O L Y A M 1. S Z Á M 1 9 7 7. J A N U Á R F Ő S Z E R K E S Z T Ö : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S Z E R K

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín H E R M A N N I S T V Á N. arcok és maszkok. fórum. négyszemközt. viiágszínház. drámamelléklet

T A R T A L O M. játékszín H E R M A N N I S T V Á N. arcok és maszkok. fórum. négyszemközt. viiágszínház. drámamelléklet S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I E S K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X V I. É V F O L Y A M 9. S Z Á M 1 9 8 3. S Z E P T E M B E R F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F

Részletesebben

Stratégiai partnerségek - Felnőttoktatás III. számú melléklet PÉNZÜGYI ÉS SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK

Stratégiai partnerségek - Felnőttoktatás III. számú melléklet PÉNZÜGYI ÉS SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK III. számú melléklet PÉNZÜGYI ÉS SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Ez Melléklet kiegészíti Támogtási Szerződésben meghtározott Projektre nyújtndó támogtás különböző költségvetési ktegóriák

Részletesebben

MARADÉKANOMÁLIA-SZÁMÍTÁS

MARADÉKANOMÁLIA-SZÁMÍTÁS MARADÉKANOMÁLIASZÁMÍTÁS **'* Kivont STEINER FERENC" okl középiskoli tnárnk Nehézipri Műszki Egyetem Bánymérnöki Krához benyújtott és elfogdott doktori értekezéséből Az értekezés bírálói: Dr csókás János

Részletesebben

6. Tárkezelés. Operációs rendszerek. Bevezetés. 6.1. A program címeinek kötése. A címleképzés. A címek kötésének lehetőségei

6. Tárkezelés. Operációs rendszerek. Bevezetés. 6.1. A program címeinek kötése. A címleképzés. A címek kötésének lehetőségei 6. Tárkezelés Oerációs rendszerek 6. Tárkezelés Simon Gyul Bevezetés A rogrm címeinek kötése Társzervezési elvek Egy- és többrtíciós rendszerek Szegmens- és lszervezés Felhsznált irodlom: Kóczy-Kondorosi

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

A Knauf INSULATION 2015 ös kiadványainak összefoglaló magazinja 2016. január

A Knauf INSULATION 2015 ös kiadványainak összefoglaló magazinja 2016. január A Knuf INSULATION 2015 ös kidványink összefoglló mgzinj 2016. jnuár TUDÁSTÁR A Tudástár egy nyomttott kidvány, www.knufinsultion.hu honlpon keresse kedves érdeklôdô, letöltések menüpont ltt. Kiváló hô-

Részletesebben

E5CN Alkalmazási segédlet

E5CN Alkalmazási segédlet PNSPO! E5N Alklmzási segédlet 2 TARTALOMJEGYZÉK Bekötések...4 Beállítások...6 Egyszerű ON-OFF szbályozás beállítás...6 Egyszerű ON-OFF szbályozás beállítás (risztási funkcióvl)...6 PID szbályozás beállítás...7

Részletesebben

A színpad és a nézőtér viszonya (1) Ravelszki perújrafelvétele (10) Az úrhatnám polgár avagy vallomás a színházról (14) Don Juan, a magánember (17)

A színpad és a nézőtér viszonya (1) Ravelszki perújrafelvétele (10) Az úrhatnám polgár avagy vallomás a színházról (14) Don Juan, a magánember (17) SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I I. É V F O L Y A M 1 2. S Z Á M 1 9 7 9. D E C E M B E R F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C

Részletesebben

A szerkesztő. Tartalomjegyzék:

A szerkesztő. Tartalomjegyzék: 1 évnyi hllgtás után, újr megjelent z, Szeretet Lángj Gyülekezet újság! Bár formilg megújultunk, célunk még mindig z, hogy megosszuk egymássl gondoltinkt, bizonyságinkt és bátorítsuk, buzdítsuk egymást;

Részletesebben

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT!

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXIV. évfolym 5. szám 2014.május ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! Amit Lélekben kezdtetek el (Gl 3,1-11; Zsid 10,36-39) A májusi

Részletesebben

TARTALOM. játékszín F Ö L D E S A N N A

TARTALOM. játékszín F Ö L D E S A N N A S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I X. É V F O L Y A M 4. S Z Á M 1 9 8 6. Á P R I L I S F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S Z

Részletesebben

Budapesti Műszaki Főiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai Kar Automatika Intézet. Félévi követelmények és útmutató VILLAMOS GÉPEK.

Budapesti Műszaki Főiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai Kar Automatika Intézet. Félévi követelmények és útmutató VILLAMOS GÉPEK. Budpeti Műzki Főikol Kndó Kálmán Villmomérnöki Főikoli Kr Automtik ntézet Félévi követelmények é útmuttó VLLAMOS GÉPEK tárgyból Villmomérnök zk, Villmoenergetik zkirány, Távokttái tgozt 5. félév Özeállított:

Részletesebben

VÉREK TES. Szabadságra mentem

VÉREK TES. Szabadságra mentem TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 6. szám 2012.június fogllkozni! Képzeld csk el, mi történne, h immeghllgtás helyett ezt válszolná neked Lélek, vgy egyáltlán, meg sem hllgtn?

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín

T A R T A L O M. játékszín SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X. É V F O L Y A M 7. S Z Á M 1 9 7 7, J Ú L I U S F Ő S Z E R K E S Z T Ő : B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C

Részletesebben

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB Közlemények 339 A felszbdulás utáni első könyvkidvány. A gyr Könyvszemle 1970/4. számábn TISZAY Andor közleményében (gyr nyelvű orosz szótárkidásink első fecskéi két világháborúbn) fcsimiléjének közredásávl

Részletesebben

19. Függvények rekurzív megadása, a mester módszer

19. Függvények rekurzív megadása, a mester módszer 19. Függvéyek rekurzív megdás, mester módszer Algoritmusok futási idejéek számítás gykr vezet rekurzív egyelethez, külööse kkor, h z lgoritmus rekurzív. Tekitsük például h z összefésülő redezés lábbi lgoritmusát.

Részletesebben

KOMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 2016

KOMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 2016 OMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 016 OMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS TERVEZŐ HÜBNER TERVEZŐ FT DR. HÜBNER MÁTYÁS okl. építészmérnök vezető tervező Lovs Attil okl. építőmérnök Tóth Rék kert-

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Hsználti útmuttó Windows rendszerhez Az üzeme helyezéssel kpcsoltos hielhárítás Megoldás gykori üzeme helyezési prolémákr. A nyomttó áttekintése Tudnivlók nyomttó részegységeiről

Részletesebben

Hatvani István fizikaverseny 2015-16. 1. forduló megoldások. 1. kategória

Hatvani István fizikaverseny 2015-16. 1. forduló megoldások. 1. kategória 1. ktegóri 1.1.1. Adtok: ) Cseh László átlgsebessége b) Chd le Clos átlgsebessége Ezzel z átlgsebességgel Cseh László ideje ( ) ltt megtett távolság Így -re volt céltól. Jn Switkowski átlgsebessége Ezzel

Részletesebben

TARTALOM. játékszín P. M ÜLLER PÉTER. műhely. világszínház

TARTALOM. játékszín P. M ÜLLER PÉTER. műhely. világszínház S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I É s K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X V I I I. É V F O L Y A M 2. S Z Á M 1 9 8 5. F E B R U Á R TARTALOM F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I

Részletesebben

BIOKOMPATIBILIS ANYAGOK.

BIOKOMPATIBILIS ANYAGOK. 1 BIOKOMPATIBILIS ANYAGOK. 1Bevezetés. Biokomptbilis nygok különböző funkcionális testrészek pótlásár ill. plsztiki célokt szolgáló lkos, meghtározott méretű, nygok ill. eszközök, melyek trtósn vgy meghtározott

Részletesebben

ÁPRILISI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS

ÁPRILISI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS Május Olyn csodásn kék május égboltj, Mint z oltlmzó mdonn plástj. Festők plettáján nincs nnyi árnylt, Ahányféle zöld színt természet mutt. Csipkés szélű, pró, fehér hrngocskák, Ontják gyöngyvirág vrázsos

Részletesebben

Parti Nagy Lajos. Mindig van mit javítani

Parti Nagy Lajos. Mindig van mit javítani Írt: Nehéz ndre vérbő, (trgi)komikus törtet bárhol játszódht, hol élők holtk, csltások cslások, vitál özvek --- k férfik -- téblábolnk mguk bonyolult, remélhetőleg hosszú öregkor felé. Bárhol, bármely

Részletesebben

artalmas díjemeléssel nem jár. költségvetéséről,

artalmas díjemeléssel nem jár. költségvetéséről, SZ ókimondó É T rdekes rtlms KÜRTÖLŐ NEMESNÁDUDVR ÖNKORMÁNYZTÁNK LPJ ÖNKORMÁNYZTI TÁJÉKOZTTÓ Tájékozttom Nemesnádudvr község lkosságát, hogy Német Kisebbségi Önkormányzt február 3-án megtrtott ülén z lábbi

Részletesebben

II. A számtani és mértani közép közötti összefüggés

II. A számtani és mértani közép közötti összefüggés 4 MATEMATIKA A 0. ÉVFOLYAM TANULÓK KÖNYVE II. A számtni és mértni közép közötti összefüggés Mintpéld 6 Számítsuk ki következő számok számtni és mértni közepeit, és ábrázoljuk számegyenesen számokt és közepeket!

Részletesebben

Service Magazin. 5 000 Ft. Akkumulátor-csere részletek és további kedvezmények a 9. oldalon

Service Magazin. 5 000 Ft. Akkumulátor-csere részletek és további kedvezmények a 9. oldalon simply clever Service Mgzin A szerviz- és trtozékjánltok érvényessége: 2012. október 1. 2013. február 28. www.skodszervizek.hu Legyen klubtg, élvezze most induló Go! Service Progrm előnyeit! részletek

Részletesebben

Fagor beépíthetõ mosogatógép

Fagor beépíthetõ mosogatógép 2lf-065 it bor.qxp 2008.05.05. 12:46 Pge 2 H A S Z N Á L A T I 2LF-065 IT Ú T M U T A T Ó Fgor beépíthetõ mosogtógép FAGOR HUNGÁRIA KFT. 1071 BUDAPEST, DAMJANICH U. 11-15. 2lf-065 it bor.qxp 2008.05.05.

Részletesebben

kötőanyagban legkisebb mélységig beágyazott szemcsék figyelembevételével történik. Sok kutató a amilyen például

kötőanyagban legkisebb mélységig beágyazott szemcsék figyelembevételével történik. Sok kutató a amilyen például NME Közleményeí, Miskolc, III Sorozt, Gépészet, 30 (1985) kötet, 157164 A GYÉMÁNTSZEMCSÉS KORONGOKKAL TÖRTÉNŐ KÖSZÖRÜLÉS TERMELÉKENYSÉGÉNEK ELMÉLETI ANALIZISE"' M D UZUNJAN Ösuefogllás A cikk megdj gyémántszemcsés

Részletesebben

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa A Mgyrszékért Egyesület kidvány XIII. évfolym, 2. szám 2015. december 11., péntek Száll pihe-puh hó Száll pihe-puh hó, Csillogás rgyogó. Fenyőágon megpihen, Beköszönt december. Száll pihe-puh hó, Csengőszánon

Részletesebben

Óravázlatok: Matematika 2. Tartományintegrálok

Óravázlatok: Matematika 2. Tartományintegrálok Órvázltok: Mtemtik 2. rtományintegrálok Brth Ferenc zegedi udományegyetem, Elméleti Fiziki nszék készültség: April 23, 23 http://www.jte.u-szeged.hu/ brthf/oktts.htm) ontents 1. A kettős integrál 1 1.1.

Részletesebben

Sűrűségmérés. 1. Szilárd test sűrűségének mérése

Sűrűségmérés. 1. Szilárd test sűrűségének mérése Sűrűségérés. Szilárd test sűrűségének érése A sűrűség,, definíciój hoogén test esetén: test töege osztv test V térfogtávl: V A sűrűség SI értékegysége kg/, hsználtos ég kg/d, kg/l és g/c Ne hoogén testnél

Részletesebben

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja.

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja. Mátri Aktívturisztiki Térségfejlesztési Progrm Fejlesztési Koncepció Az elmúlt évek fejlesztéseinek eredményeként Mátr számos turisztiki ttrkcióvl bővült. Jelen projektjvslt egy olyn koncepciót mutt be,

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP

MAGYAR NYELVI FELADATLAP MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 10:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg. A megoldásr

Részletesebben

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát.

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát. - 43- Lezárom vitát. A Pénzügyi Bizottságnk volt módosító indítvány, Jogi Bizottság támogtj, Környezetvédelmi szintén támogtj, Pétfürdo Rzönkormányzt módosító indítványsoroztot tett, ezeket sorbn megszvzzuk.

Részletesebben

TAR T A L O M. magyar ját ék szí n. Bodnárné (5) Az új cirkusz (23) Bohócok (26) műhely. Prágai színház cseh dráma n él kül (38)

TAR T A L O M. magyar ját ék szí n. Bodnárné (5) Az új cirkusz (23) Bohócok (26) műhely. Prágai színház cseh dráma n él kül (38) TAR T A L O M MAJOR TAMÁS Keressük z élő színházt (1) A S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A IV. ÉVFOLYAM 4, SZÁM 1 9 7 1. Á P R I L I S mgyr ját ék szí n HERMANN ISTVÁN

Részletesebben

Konfár László Kozmáné Jakab Ágnes Pintér Klára. sokszínû. munkafüzet. Harmadik, változatlan kiadás. Mozaik Kiadó Szeged, 2012

Konfár László Kozmáné Jakab Ágnes Pintér Klára. sokszínû. munkafüzet. Harmadik, változatlan kiadás. Mozaik Kiadó Szeged, 2012 Konfár László Kozmáné Jk Ágnes Pintér Klár sokszínû munkfüzet 8 Hrmdik, változtln kidás Mozik Kidó Szeged, 0 Szerzõk: KONFÁR LÁSZLÓ áltlános iskoli szkvezetõ tnár KOZMÁNÉ JK ÁGNES áltlános iskoli szkvezetõ

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

játékszín NÁNAY ISTVÁN

játékszín NÁNAY ISTVÁN SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L MÉ L E T I ÉS K R I T I K A I FOLYÓIRAT T A RTALOM XIV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 1 9 8 1. FEBRUÁR FŐSZERKESZTŐ: B O L D IZSÁR IVÁN FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: CSABAINÉ TÖRÖK MÁRIA játékszín NÁNAY

Részletesebben

Ikonok Világa Magazin

Ikonok Világa Magazin Ikonok Világ Mgzin IkoNo k V i l á g elektronikus képesképes kidvány elektronikus m gzin A március - áprilisi szám trtlmából: Március és április ngyböjtnek és húsvét ünnepének is z ideje. Ikonokbn gzdg

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín. fórum. négyszemközt. világszínház

T A R T A L O M. játékszín. fórum. négyszemközt. világszínház S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I V. É V F O L Y A M 6. S Z Á M 1 9 8 1. J Ú N I U S F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S Z E

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

SZOLGALTATASI. amely alulirott napon és helyen létrej Ott egyreszrol:

SZOLGALTATASI. amely alulirott napon és helyen létrej Ott egyreszrol: ScbEYO csk SZOLGALTATASI mely lulirott npon és helyen létrej Ott egyreszrol: Csömör Ngyközség Onkormányzt Székhely: 2141 Csömör, Szbdság u. 5. Telefon: 0628/544048 Fx: 0628/544040 Képviseletében: Fábri

Részletesebben

A történelem korszerű drámai értelmezése

A történelem korszerű drámai értelmezése SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 1977. S Z E P T E M B E R FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R I V Á N FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: C S A B A I N É TÖRÖK

Részletesebben

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT 4. C Í M K E É V F O L Y A M ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT Csk kkor nyisd ki tesztfüzetet, mikor ezt kérik! H vlmit nem tudsz megoldni, nem j, folytsd következő feldttl! Okttási

Részletesebben

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám)

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám) FEDŐLAP A Medgyszy István Szkképző Iskol, Gimnázium Kollégium diáklpj (2008-2009-es tnév I. szám) Ahogy z ország számos intézményébe, így iskolánkbn is z idei tnév kezdetén elérhetővé vált szelektív hulldékgyűjt,

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN

JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN 120 Kitekint Muhory György JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN Villge-ben 2002 nyrán lkó feleségemmel unoktestvéremtõl, ütt meghívást hogy következõ kptunk évben Clevelnd látogssuk mellett, meg õket By otthonukbn,

Részletesebben

18 - S u r á n v i Pál: Csak azért kérdeztem rá, hogy lássuk azt, hogy mennyinek

18 - S u r á n v i Pál: Csak azért kérdeztem rá, hogy lássuk azt, hogy mennyinek F ü r i e s Lászlóné: Erre most kzültem, erre i s. 18 de kőbb szívesen válszolok Közüzemi Válllt vásárolt neki nygot, szállítási feldtokt végzett, TRONIX komplett világítást csinált meg. Mindkét szolgálttás

Részletesebben

A legfontosabb a hitelesség megtartása. HÓFEHÉR ÉV ELEJI GONDOLATOK Mesterszakos keszthelyi operatőr asszisztált Kamondi Zoltán új filmjénél

A legfontosabb a hitelesség megtartása. HÓFEHÉR ÉV ELEJI GONDOLATOK Mesterszakos keszthelyi operatőr asszisztált Kamondi Zoltán új filmjénél MONITOR extr www.monitormgzin.hu III/1. 2016. JANUÁR KÖZÉLETI HÍRMAGAZIN Kvárt Mátyás Hegyi Rolnd A legfontosbb hitelesség megtrtás HÓFEHÉR ÉV ELEJI GONDOLATOK Mesterszkos keszthelyi opertőr sszisztált

Részletesebben

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával 18 Interjú Dr. VÁRY Annmáriávl MA MÁR NEM PÁLYÁRA, HANEM ÁTMENETEKRE ÉS MÓDOSÍTÁSOK SOROZATÁRA KELL FELKÉSZÜLNI. D r. Váry Annmári kliniki és pálytnácsdó szkpszichológus, pszichoterpeut, Wekerle Sándor

Részletesebben

ELŐKÉSZÜLETEK HÍMZÉS FÜGGELÉK. Számítógép-vezérelte hímzőgép. Használati utasítás

ELŐKÉSZÜLETEK HÍMZÉS FÜGGELÉK. Számítógép-vezérelte hímzőgép. Használati utasítás ELŐKÉSZÜLETEK HÍMZÉS FÜGGELÉK Számítógép-vezérelte hímzőgép Hsználti utsítás FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK A gép hsznált előtt, kérjük, olvss el iztonsági előírásokt. VESZÉLY - Ármütés elkerülése érdekéen:

Részletesebben

ELASTO - LINE I. Vasalatlan saruk

ELASTO - LINE I. Vasalatlan saruk ELASTO - LINE I. Vltln ruk Trtlomjegyzék Beezeté Sruk zerepe mgépítében 1. Méretezéi lki tényezők Vltln, pontzerű, ngyteherbíráú elztomer ruk. Igénybeételek zámítá ELASTO-N1 é -N Termékleírá műzki prméterek

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zsebszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrendben oldhtod meg.

Részletesebben