Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén"

Átírás

1 Trtlom: Murányi Beát: Bevezető Tímárné Huny Tünde: A csládi npközi hálózti koordinátor kompetenciái Szombthelyiné dr. Nyitri Ágnes: A hálózti koordinátor támogtó, segítő szerepe Szombthelyiné dr. Nyitri Ágnes: A gyermek beszokttás csládi npközibe Szombthelyiné dr. Nyitri Ágnes: Szülőkkel vló kpcsolttrtás csládi npköziben Ppp Szilvi-Tímárné Huny Tünde: A npirend szerepe, jelentősége gyermek életében és csládi npköziben Ppp Szilvi- Tímárné Huny Tünde: A gyermek játéktevékenysége csládi npköziben Ppp Szilvi-Tímárné Huny Tünde: A nevelőmunk dokumentálás csládi npköziben Rbi Edin: Támpontok helyettesítés megszervezéséhez csládi npközi hálóztbn 1 Murányi Beát: Bevezető Kedves Olvsó! Ez pedgógii segédnyg elsősorbn csládi npközi hálóztok, illetve hálózti jegyeket muttó (leglább három telephellyel működő csládi npközi fenntrtók), vlmint hálóztosodás irányáb fejlődő csládi npközik, és z új szbályozások tükrében csládis keretek közöttinpközbeni gyermekellátássl fogllkozók számár készítettük. Abbn z időszkbn láttunk neki csládi npközi hálóztokbn folyó pedgógii munk tpsztltok összegyűjtésének, feldolgozásánk és továbbgondolásánk, mikor csládi npközi gyökeres átlkuláson megy keresztül, jogszbályi változások nyomán. Ennek ellenére, vgy éppen emitt még inkább úgy éreztük, hogy csládi npközi területen elsősorbn hálózokbn- jó néhány év ltt felhlmozódott szkmi tpsztltot érdemes összegyűjteni, megosztni gondozási-nevelési munkát végzők és szkmi munkát koordináló szkemberek munkájánk támogtásár. A segédnyg megírásár Fehér Kereszt Közhsznú Egyesület Csládi npközi hálóztok kompetenciáink erősítése c. pályázt keretein belül került sor. A segédnyg kidolgozásánk célj nemcsk z volt, hogy felkutssuk és megosszuk csládi npközi hálóztok eddigi tevékenységében fellelhető jó gykorltokt, hnem hogy megmutssuk zt szkmi többlet-potenciált, melyet hálózti form és hálózti koordinátor támogtó szerepe jelent npközbeni gyermekellátást végző csládi npközi hálóztokbn. A változások közepette szkmpolitiki döntéshozók is egyetértenek zzl, hogy hálózti form hosszú távon és stbiln képes minőséget grntálni csládis keretek közötti npközbeni kisgyermekellátásábn. A jó gykorltok összegyűjtésére jó néhány hálóztot és hálózti jegyet muttó fenntrtót felkerestünk. Beszélgettünk koordinátorokkl, fenntrtói feldtokt ellátókkl, pedgógii szkmi támogtást nyújtó külső szkemberekkel. Ezúton is szeretnénk köszönetet mondni z együttműködésükért!

2 Egyeztettünk terület irányításáért felelős minisztériumml és csládi npközi szkmi ellenőrzését végző htóságokkl is. Az nyg kidolgozásár olyn szkembereket kértünk fel, kik egyrészt csládi npközi hálóztbn, vlmint bölcsődei kisgyermekellátás dolgozó pedgógusok, másrészt tudományos és okttói munkát is végeznek. A segédnyg lkotói: Szombthelyiné dr. Nyitri Ágnes egyetemi tnár, npközbeni kisgyermekellátás, bölcsődei kisgyermeknevelés szkértője, Tímárné Huny Tünde egyetemi tnár, Csodcslád Csládi Npközi Hálózt vezetője, Ppp Szilvi pedgógus, Lóczy Intézet munktárs, Rbi Edin szociális munkás, Fehér Kereszt Közhsznú Egyesület Csládi Npközi Hálóztánk koordinátor, Grosch Mári szociális munkás Fehér Kereszt Közhsznú Egyesület ügyvezetője, npközbeni kisgyermekellátási szkértő, Murányi Beát pedgógus, Fehér Kereszt Közhsznú Egyesület munktárs. 2 A szkmi nygok kidolgozását két hónpos szkmi műhelymunk, közös gondolkodás előzte meg. Célunk z volt, hogy npi gykorlti munkát segítsük, és konkrét eszközöket djunk npi munkához. Úgy éreztük, hogy z eddig elkészült szkmi protokollok, módszertni útmuttók nélkülözik hálózti szemléletet. A jogszbályok szintjén ugyn előírt szkmi munkát koordináló személy jelenléte, de ezzel párhuzmosn nem kpnk hálóztok szkmi támpontokt hálózti koordinátor munkájához. Ezt hiányt szerettük voln pótolni segédnygokkl. A csládi npközi hálóztoktól összegyűjtött információk lpján zt tpsztltuk, hogy egyrészt hálóztok ngyon sokfélék, másrészt nyilván sokféleségből fkdón is- ngyon változó hngsúlyt kp koordinátori munkábn pedgógii munk támogtás. Jellemzően fenntrtót segítő, működtetést támogtó koordinátori szerep z, mi elsődleges tevékenységükben. Akkor tud ez másként lenni, h hálózti fenntrtó rendelkezik elegendő erőforrássl hhoz, hogy működtetést támogtó szerepet és pedgógii munkát összehngoló szerepet más-más közreműködő végezze hálóztbn. Legtöbb ilyen esetben z tpsztlhtó, hogy nevelők munkájánk segítésére külső szkmi vezetőt kérnek fel, vgy gondozók közül lesz egy vezető gondozó, kinek munkájához hivtlosn, vgy informálisn hozzátrtozik többi csládi npközi gondozó munkájánk szkmi támogtás, ellenőrzése. A műhelymunk során gondolkodásunk kiindulópontját tehát koordinátor vgy szkmi vezető személyének tevékenysége jelentette. Első körben feltérképeztük zokt tevékenységeket, melyet hálózti koordinátorok szkmi munk támogtásávl kpcsoltbn végeznek. Mjd megfoglmztuk zokt kompetenciákt, melyekkel egy koordinátornk rendelkeznie kell hhoz, hogy nevelőmunk kompetens támogtój legyen. Arr is kitértünk, hogy koordinátor ttitűdje mikor szolgálj leginkább gondozási-nevelési munk minőségének biztosítását. Arr következtetésre jutottunk, hogy koordinátori szerep megköveteli segítői ttitűdöt. Fontos feldt pedgógii munkát támogtó személynek, hogy rendelkezésére álljon gondozóknk szkmi problémáikkl kpcsoltos kérdések feldolgozásábn, megértésében, megoldásábn. Ehhez viszont teljes bizlmon lpuló prtneri

3 kpcsoltot kell kilkítni pedgógii munkát támogtó személynek gondozóvl,gondozókkl. A segítő kpcsolt természeténél fogv viszont kkor tud htékonyn működni, h támogtást nyújtó személy nincs hierrchikusn fölé rendelve gondozónk. Emitt érezzük úgy, hogy nem feltétlenül szerencsés z fjt összefonódás, mikor koordinátor egyben fenntrtó, illetve fenntrtó képviselője is, vgyis rendelkezik munkálttói jogokkl. A hálóztok működésének és igényeinek feltárás nyomán z jvsltunk, hogy érdemes kettéválsztni pedgógii munkát támogtó szerepet és működtetést támogtó szerepet személyek szintjén is. A szkmi műhelymunk során, hálóztoktól összegyűjtött tpsztltok és műhelymunk közreműködőinek tpsztlti lpján elvégeztük csládi npközi hálózti koordinátor pedgógii tevékenységet támogtó munkköri ek munkkörelemzését röviden. 3 Összegyűjtöttük zokt tevékenységeket, melyeket koordinátor, mint szkmi munk összehngolój végez gondozókkl együttműködve, őket segítve. A tevékenységeket ztán tevékenységcsoportokb rendeztük és ebből kiindulv dolgozták ki szkértőink koordinátori kompetenci térképet.

4 Elemezve koordinátori munkkört, z lábbi tevékenységcsoportokt és ezen belül tevékenységeket gyűjtöttük össze: FELADA T CSOPO RT A CSANÁ BAN FOLYÓ GYAKO RLATI MUNK A TÁMO GATÁS A FELADAT AL- CSOPORT GONDOZÓ GONDOZÁS I-NEVELÉSI TEVÉKENYS ÉGÉNEK TÁMOGATÁ SA GONDOZÓ SZÜLŐKKEL KAPCSOLAT OS MUNKÁJÁN AK TÁMOGATÁ SA Jvsltot tesz gondozás i-nevelési tevékeny ségekben személye s idő biztosítás ánk módjár. Jvsltot tesz környeze t kilkítás ár, terek elrendez ésére, berendez ésre. Felkészíti gondozót szülővel vló kommuni kációs helyzetek re. Segíti gondozót beszoktt ási terv elkészítés ében. Segíti gondozók t gyermeke k egyéni szükséglet einek feltérképe zésében. Felkészíti gondozót szülővel esetleg kilkuló konfliktus ok megoldás ár. Ötlete kkel gzdg ítj gondo zók eszköz tárát gyerm ek tevéke nykedtetésér e. Ötlete ket d rr, hogy n tud gondo zó progr mokt szerve zni szülők nek. FELADAT Tevéken ységcsoporto nként jvsol tevékeny ségeket (ünnepe k is ide trtozn k). Ötleteke t d rr, hogyn tudj összekp csolni gondozó csnát csládd l (hogyn d informác iót gyerekrő l pl.). Észreve szi, h vlmelyik csnáb n új ingerekr e (új játékesz közök, új tevéken ységek) vn szükség e gyereke knek. Indirekt módon mintát nyújt gondoz ónk. Rendsze resen látogtj hálózt hoz trtozó csnák t és megfigy eli gyereke ket. A gondoz óvl együtt megfigy elési szempo ntokt dolgoz ki gyereke k megfigy elésére. Segíti gondo zót npire nd rugl msságán k kezelé sében. 4

5 CSANÁN BELÜLI MUNKAKAP CSOLATOK TÁMOGATÁ SA A gondozók együttmű ködését, egymásh oz vló viszonyát segíti. Tudtosítj dolgozókb n csn hálózt iránti felelősség et. FELADA T CSOPO RT A GOND OZÓ SZAKM AI KOMPE TENCIÁ I FEJLŐD ÉSÉNEK SEGÍTÉ SE Segítő kpcso ltot lkít ki gondoz óvl. Értékel i gondoz ók munká ját és visszc stolás t d. Játék gondozá s, npiren d, sjátos nevelés igény.t émákkl kpcsol tbn segédn ygokt dolgoz ki ( gyerek megism erésére). Felkészít i gondozó kt z érdekeg yeztetés i helyzete kre (csn érdekegondozó i érdekszülői érdek). Segíti gondozók együttmű ködési kompeten ciáink erősődésé t. Segíti dolgozók t sját kompeten cihtári k megismer ésében, megőrzés ében. Felkészít i gondozó t z SNI felismer ésére és jelzésére. Megism eri gondozó k konfliktu skezelési techniká it és segíti zok erősödé sét. FELADAT Segíti dolgozók t sját kompeten cihtári k megismer ésé-ben, megőrzés ében. Kidolgozz helyettesít és szempontj it. Felméri gondoz ó kompe tenciáit. Figyele mmel kíséri csládi npköz i szolgált tók részére szervez ett tovább képzési lehetős égeket, Segíti dolgozó kt, hogy képesek legyene k reflexiór és önreflex iór. Megbes zélési lehetős éget biztosít gondoz ók problé máink feldolgo zásához. Esetelem zéseket, szituációs gykorlt okt kínál fel gondozók áltl hozott problém helyzetek -kel kpcsolt bn. 5

6 szkm i npok időpon tjit és helyét. FELADATC SOPORT A SZAKMAI MUNKA MINŐSÉGI GARANCI ÁINAK KIJELÖLÉS E Összegyűjt i, meghtár ozz megfelés minimum it szkmi munkábn.. Segíti csládi npközi hálózt munkáját bemuttó nygok, jelentések készítéséb en, szolgálttá s elterjeszté sében, szolgálttá snk felhsznál ói igényekhe z vló Gond ozói munk köri leírás t készít. Helyszíni látogtás in megfigye léseket végez. Kijelöli minim um gondoz ói kompe tenci szintet. FELADAT Kidolgoz z dolgozó k kiválszt ásánk szempo ntjit. Részt vesz telephel y szkmi progr mjánk elkészít ésében (vázlto t ír sblont készít, vgy ő írj meg, egyezte tve gondoz óvl). Jvslt ot tesz, játékkés zlet összeállí tásár. Kidolgozz gondozási -nevelési munk dokument álásánk eszközeit. 6

7 A CSANA KOORDIN ÁTOR SAJÁT SZAKMAI FEJLŐDÉS ÉRE IRÁNYULÓ TEVÉKENY SÉG igzodásá bn. Részt vesz kötelező továbbkép zéseken. 7 Reméljük, hsznosnk fogják trtni gykorló szkemberek z lábbi segédnygokt. Szívesen fogdjuk észrevételeiket, visszjelzéseiket, illetve további kérdéseiket csládi npközi hálóztokbn folyó nevelési tevékenységgel kpcsoltbn. Keressék fel honlpunkt ( vgy. regisztráljnk fcebook csoportunkb, mely lehetőséget teremt gondoltcserére Tímárné Huny Tünde: A csládi npközi hálózti koordinátor kompetenciái A csecsemőgondozás és gyermeknevelés szkek ismerete Kívántos, hogy koordinátor rendelkezzék ismeretekkel húszhetes-tizennégy éves gyermekek gondozásáról, neveléséről. Segíti munkát zzl, hogy tisztábn vn z egyes korcsoportokr jellemző életkori sjátosságokkl, ennek következtében gyermekek szükségleteivel, igényeivel. Biztosítj szkmi munk színvonlát. A vontkozó jogszbályi környezet ismerete Fontos, hogy gondozók koordinátorhoz fordulhssnk, h lklmzniuk vgy betrttniuk kell gyermekvédelmi, npközbeni gyermekellátási vgy köznevelési törvény rendelkezéseit. Szkmi igényesség és tudtosság A koordinátor segíti z ellátást nyújtókt bbn, hogy munkájuk középpontjábn mindenkor gyermek szükségleteinek kielégítése és személyiségének fejlesztése álljon; támogtj szeretetteljes, elfogdó légkör kilkítását. Biztosítj, hogy változtos élményekhez jussnk gyermekek, z ktuális fiziki, érzelmi állpotukhoz mérten; helyzetnek megfelelő, változtos módszereket, eszközöket ismertet meg esetlegesen z ellátást nyújtókkl, nem direkt módon belevtkozv munkájukb. Digitális kompetenci

8 A ppír lpon és elektronikusn vezetendő dokumentációhoz szükséges digitális eszközöket ismeri. Képes z dminisztrtív feldtokt elosztni, megtnítni gondozókt ezen eszközök megfelelő hsználtár. Szkmi progrm tervezése és lklmzásánk támogtás A koordinátor támpontokt és tnácsokt d szkmi progrm megírásához (megfeleljen kitűzött céloknk, logikusn épüljön fel stb.). Jóváhgyj szkmi progrmot, mjd pedig segíti nnk lklmzását, szükség esetén átdolgozását. A gyermeki szükségletekre építő környezet és bánásmód kilkítás A koordinátor segít helyiségek berendezésében, gyermekek környezetének optimális kilkításábn, játékkészlet beszerzésében. Az ellátást nyújtókkl végiggondolj gyermekgondozás és - nevelés folymtát, feltérképezik gykrn előforduló tevékenységeket, együtt elemzik problémás helyzeteket. Támogtj gondozókt gyermekek megismerésében, kiemelt figyelmet igénylő gyermekek felismerésében. Segít z egyéni bánásmód kilkításábn, gyermeki szükségletek kielégítésében. Ismeri zokt z intézményeket és szkembereket, hová szülők segítségért fordulhtnk. 8 A gondozói tevékenység megfigyelése reflexiór és önreflexiór vló képesség A koordinátor ügyel rr, hogy vlóbn segítő, támogtó, nem pedig irányító szerepben végezze tevékenységét. Ruglmsn, személyes és szkmi szbdságot biztosítv, csládi npköziben folyó munk érlelőjeként működik együtt szolgálttást nyújtókkl. A koordinátor megmuttj gondozóknk sját munkájuk rendszeres megfigyelésének előnyeit, jobbító szándék, fejlődés hsznosságát. Megteremti gondozók számár z önértékelés, társértékelés helyzeteit. Segíti gyermeki személyes idő biztosítását, ésszerűsíti és összehngolj munkfolymtokt. Kommunikáció, problémmegoldás, konfliktuskezelés A csládi npközik egyik legfőbb erénye mindennpos, folymtos visszjelzés és kommunikáció cslád és gondozók között. A koordinátor felkészíti gondozókt szülőkkel vló kpcsolttrtás formáir; segíti gyermekek és szülők beilleszkedését, bizlomépítést. A koordinátor szerepet válll gyermek-gyermek, gyermek-gondozó, szülő-gondozó között kilkuló lehetséges konfliktushelyzetek előzetes megbeszélésében, nehézségek feltárásábn, elemzésében. Hiszen konfliktuskezelés leghtékonybb módj megelőzés. Segít kilkult konfliktushelyzetek felismerésében, zonosításábn, megoldási módok kidolgozásábn, ezek előnyeinek-hátrányink megbeszélésében, legmegfelelőbb konfliktuskezelési eljárás kiválsztásábn. Folymtosn segítséget nyújt konfliktusok rendezésében, tnulságok hsznosításábn. Bleseti protokollt dolgoz ki szolgálttást nyújtókkl.

9 Szkmi együttműködés külső prtnerekkel A koordinátor megerősíti és folymtosn támogtj szolgálttást nyújtók kpcsolttrtását z engedélyező és ellenőrző szervekkel, vlmint pedgógii intézményekkel. Segíti z egyéni érdekek és közösségi érdek összeegyeztetését, közösen végzett munk hrmonizálását, tudtosítj z elért eredmények feletti örömérzetet. Szkmi önállóság, személyes felelősség szervezetért Minden körülmények között elkötelezett koordinátor hálózt működése mellett. A zvrtln munk érdekében meghtározz zt szkmi minimumot, melynek keretei között kell mozogni minden gondozónk. Folymtosn figyeli jogszbályi környezet, szkmi közvélemény lkulását és változásit. Erősíti csládi npközikben dolgozók pozitív önbecsülését. Belső képzéseken lehetővé teszi z elkülönülten dolgozók számár tpsztltcserét, z egymástól vló tnulást. Közös álláspontot lkít ki legfontosbb gondozási-nevelési kérdésekben (pl. z első beszélgetés szülővel, beszokttás, gyermek megismerése, hétköznpok és jeles npok csnábn stb.). 9 Szombthelyiné dr. Nyitri Ágnes: A hálózti koordinátor támogtó, segítő szerepe Alpvető hálózti koordinátor szerepének értelmezése, és ennek lpján: A koordinátor csládi npközi gondozó munkáját koordinálj, mindenki más érintettel (pl. szülőkkel) legfeljebb közvetett kpcsoltbn vn. A koordinátori szerep elsősorbn támogtó segítő szerep, fő tevékenység csládi npközi gondozók munkájánk segítése, összehngolás. A segítő szerep trtlmát z ellátás szkmi-módszertni elvei dják. A segítő szerep értelmezéséhez Rogers-i személyközpontú megközelítés szolgál keretül. A segítő kpcsolt kölcsönös bizlomr építkezik. A prtnerek közötti kommunikációr jellemző feltétel nélküli elfogdás, z empáti és hitelesség, vlmint z értő figyelem, z egymás iránti nyitottság. A koordinátor z 5A módszer lklmzásávl végzi tevékenységét, melynek elemei következők: felmérés (ssess) tnácsdás (dvice) egyetértés (gree) támogtás (ssisst) követés (rrnge). A koordinátor és gondozó sikeres együttműködése, szerepértelmezések és kompetencihtárok megrjzolás szempontjából jelentőséggel bír tnácsdás értelmezése. A személyközpontú irányzt óvtosn bánik foglomml tnácsdás normtív jellege mitt. Mivel csládi npközi gondozó is

10 rendelkezik szkmi kompetenciávl, így fontos számár szkmi utonómi biztosítás is. A szkmi elvek dt kereteken belül csládi npközi gondozó önállón végzi szkmi tevékenységét, koordinátor megerősítést és gondozó igényeihez igzodón segítséget nyújt ebben folymtbn. A hálózti koordinátor csládi npközi gondozókhoz képest többletkompetenciávl rendelkezik, z esetek egy részében mgsbbn kvlifikált. Ez z előny hátránnyá válht nem megfelelő kommunikáció esetén, ilyenkor csládi npközi gondozó kiokttásnk érezheti koordinátor jvsltit. A szkmiság és támogtás egyensúlyánk kiemelten fontos szerepe vn z ellentmondások, véleménykülönbségek, z elégedetlenség és konfliktusok kezelésében. 10 Szombthelyiné dr. Nyitri Ágnes: A gyermek beszokttás csládi npközibe A csládi npközi beírtott gyermekek számár z intézményes nevelés első állomás. A kisgyermekes szülőkben számos kérdést vet fel z intézmény bekpcsolás gyermekük nevelésébe. Mikortól járjon gyermek csládi npközibe? Milyen szempontok szerint történjen z intézmény kiválsztás? Jó-e beszokttás, nem zt szokj-e meg gyermek, hogy szülővel jár csládi npközibe, minth ez is közös progrmok egyike lenne? Kikkel fogj tölteni npjit? Hogy fogj mgát érezni? Hogyn változik cslád élete ettől? Mi lesz, h beteg lesz? hogy csk néhányt emeljünk ki leggykoribb kérdések, ggályok közül. A beszokttás menete jól kidolgozott, szülővel történő bölcsődei beszokttást leíró módszertni levél jól lklmzhtó szkmi protokollként csládi npköziben is. A módszertni levél elsősorbn gyermek oldláról közelíti meg beszokttást, nem mellőzhető zonbn helyzetben érintettek (gyermek, szülő, csládi npközi gondozó, sőt, többi gyermek és többi szülő) szempontjából is elemezni folymtot. Az első lépés beszokttási terv elkészítése, mely szülők igényeinek és csládi npközi lehetőségeinek összehngolás tuljdonképpen, minden egyes gyermekre, csládr vontkozón. Az érdekellentétek, z érdekérvényesítés módjábn megmuttkozó különbségek, prioritások kilkítás nem könnyű feldt. Nem ritk jelenség, hogy beszokttás tervezetthez képest több időt igénylő folymt, vgy szülői részvétel lkul másképp, rr is vn péld, hogy nem is szülő vn jelen helyzetben, hnem pl. bébiszitter. Sőt, mgánk csládi npközi gondozónk is lehetnek nehézségei folymtbn. A beszokttás ngyfokú ruglmsságot igényel minden résztvevőtől, nem ritk, hogy vártln helyzethez kell lklmzkodni, z eredeti elképzelésekhez képest máshogy kell lkítni folymtot. A változások gykrn kényszer szülte helyzetek, így érzelmi elfogdásuk is nehezebb, csládi npközi gondozónk esetenként többletmegerősítésre lehet szüksége. A hálózti koordinátor szerepe, feldt csládi npközi gondozó helyzethez igzodó megerősítése, segítése.

11 A beszokttás gyermek oldláról. A csládi npközibe érkező gyermekek többségének életében csládi npközi z első intézmény, közösség, mely folymtosn jelen vn z életében. A szülők sokszor érvelnek zzl, hogy többször voltk gyermekprogrmokon, játszóházkbn stb., vgyis: gyermek szereti z új környezetet és gyermektársságot. A csládi npközibe járás egészen más. A gyermekprogrmokon gyermek kedve szerint vesz részt, kár z elmenetelt, kár z ottni tevékenykedést illetően. Ezek progrmok rövid ideig trtnk, és z esetek többségében szülő is jelen vn. A szülő számár is másképp élhető meg helyzet, gyermekprogrmok vezetőit, megvlósítót nem érzi riválisnk. Az nyától vló elszkdás mellett gyermeknek új személyi és tárgyi környezethez kell hozzászokni. A csládi npközibe járás életvitelbeli, npirendbeli változásokt, más szokás- és szbályrendszert hozht. Főleg kkor igényel több támogtást gyermek, h z otthoni és csládi npköziben kilkult rendszer között jelentős különbség vn. 11 A csládi npköziben folymtos társk jelenléte. Ez jelentős lklmzkodást kíván gyermektől, hiszen meg kell osztozni társivl játékokon is és csládi npközi gondozón is. A beszokttás szülő(k) oldláról A szülő (ny) számár esetenként nem könnyű gyermek elengedése, nnk elfogdás, hogy gyermek nevelésébe más, szülő számár idegen személy is bekpcsolódik. Ez z érzés hullámzó is lehet, hol örül szülő nnk, hogy jó csládi npközit és jó csládi gondozót válsztott, hol nehéz szívvel figyeli gyermeke csládi npközi gondozó közötti érzelmeket. Az újbóli munkáb állás z ny számár jelentős életformváltás, ggódássl gondolht rr, hogyn tudj különböző szerepeket összeegyeztetni, hogyn tud megfelelni cslád és munkhely elvárásink. Különösen így lehet ez kkor, h z ny új munkhelyen, új munkkörben helyezkedik el. Az nyák egy része egyfjt vizsghelyzetnek éli meg beszokttást, kisebb-ngyobb ggodlomml, szorongássl figyeli, hogy gyermeke megfelelően fejlett-e, jól nevelt-e, vgyis: szkember szemével nézve is jól gondoskodott-e gyermekéről eddig. A munkerőpicr vló vissztérésről született döntés is rejthet mgábn mbivlenciát: lehetséges, hogy z ny vágyik ugyn már rr, hogy újr dolgozhsson, de mégsem fogdj könnyen, hogy gyermekét csládi npközibe kell írtni. Vgyis: ttól, hogy szülő dönt csládi npközi mellett, korántsem biztos, hogy ezt krj. Előfordulht nézetkülönbség szülők között gyermek csládi npközibe írtását illetően. Ennek ok lehet z ny munkáb állásáról vló különbözőképpen gondolkodás is, de mg z intézményválsztás is. Lehetséges, hogy ngyszülők ellenzik kisgyermek csládi npközibe kerülését, szívesen válllnák ők npközbeni felügyeletet. A szülők többsége úgy gondolj, hogy beszokttás folymtábn gyermek fokoztosn hld előre csládi npközivel vló megbrátkozás útján. A beszokttás csládi npközi gondozó oldláról

12 A csládi npközi gondozónk kihívás sokféle gyermekhez, csládhoz vló lklmzkodás, z egyes csládok szokásink megismerése, elfogdás, sját nevelés-gondozási gykorltnk gyermek tpsztltihoz, igényeihez igzítás. Különösen nehéz lehet ez kkor, h cslád és csládi npközi gyermekneveléssel kpcsoltos nézetei között jelentős különbségek vnnk. Külön feldt sokféleség összehngolás, egyfjt koherenci, hrmóni megteremtése, szülői elvárások rngsorolás, nnk eldöntése, hogy mi kpjon prioritást (pl. beszokttás sorrendjének kilkításkor). A csládi npközi gondozó is vizsgázik szülők előtt, szeretne modell lenni szülő számár. Elbizonytlnodást váltht ki, h nehezebben tlálj meg gyermekhez vezető utt, h úgy érzi, hogy gyermek nehezebben fogdj el őt. 12 A sikeres beszokttás és későbbi jó együttműködés egyik lpfeltétele szülő és csládi npközi gondozó közötti szerep- és kompetencihtárok megfelelő lkítás. Előfordulht jelentős nézetkülönbség szülők és csládi npközi gondozó között, ennek kezelése igen ngy körültekintést igényel. Érdemes ezekben helyzetekben gyermek érdekeihez igzodó szkmiságr hivtkozni. Ezekben z esetekben mindig ngy tpinttr, ugynkkor htározottságr vn szükség. Fontos, hogy szülő érezze csládi npközi gondozó szkmi kompetenciáját és zt, hogy gyermeke érdeke kpj meghtározó szerepet helyzet lkításábn. A beszokttás többi gyermek oldláról A frissen beszokott gyermekek számár mindig ngy próbtétel z új gyermek érkezése, több szempontból is. Nehezen élik meg, hogy z éppen beszokó gyermeknek jelen vn z nyukáj, z övéké pedig nincs. Az is okozht nehézséget, hogy csládi npközi gondozót túlságosn leköti z ktuális beszokttás, így kevesebb figyelem jutht beszokttáson lig túljutó gyermekekre, kik viszont helyzetüknél fogv fokozottn igényelnék gondozó törődését. A beszokttás többi szülő oldláról A beszokttás menete lehető legteljesebben igzodik beszokó gyermek igényeihez. Ez jelentős különbségeket eredményezhet z egyes beszokttások között, csládi npközi gondozó és z egyes gyermekek szülei közötti együttműködés lkulásábn. Fontos, hogy ezt különbözőséget egyik szülő se érezhesse másik csláddl vló kivételezésnek, ne tűnjön kivételezésnek z egyéni bánásmód. A már beszokott gyermekek szüleinek lehetnek ggodlmi mitt, hogy z éppen beszokó gyermek nem köti-e le túlságosn csládi npközi gondozót. A gyermeke viselkedésében, hngultábn tpsztlht negtív változást, mi elbizonytlníthtj. Szempontok beszokttás lkításához: 1. A kisgyermek z első npon egy órát tölt csoportbn szülővel együtt, játékidőben. Ezt z időtrtmot kkor sem jvsolt növelni, h gyermek jól érzi mgát. 2. Az első npokbn bent trtózkodás npról npr kb. ½ órávl növelhető.

13 3. A 3-4. npon kisgyermeknevelő fokoztosn bekpcsolódht gyermek gondozásáb szülő jelenlétében, egyes műveleteket átvesz szülőtől (h gyermek ezt elfogdj). 4. A 3-4. npon kerülhet legkorábbn sor rr, hogy szülő rövid időre kimegy csoportszobából. Ekkor még jvsolt hllótávolságon belül mrdás: h gyermek sír, és kisgyermeknevelő nem tudj megnyugttni, kkor jvsolt szülő visszhívás. 5. Az 5. npon reggelizik kisgyermek először csládi npköziben. Ekkor már kb. 3 órát tölt csoportbn. 6. Az 5. nptól kezdve szülő hosszbb időtrtmr is távozht, sőt, kár csládi npközin kívülre is. 7. A 7-8. npon kínáljuk először ebéddel kisgyermeket. 8. A npon kínáljuk fel z ottlvás lehetőségét. 9. A szülő kínálj először reggelivel, ebéddel, és ő próbálj először ellttni gyermeket. 10. Minden gyermek beszokttás más és más. A 10 npos intervllum többéves tpsztltok lpján z áltlános, különösebb problém nélkül zjló beszokttás időtrtm. Az ennél rövidebb időtrtm esetén várhtó, hogy kisgyermek lssbbn brátkozik meg új környezetével. Az ennél hosszbb (pl. 3 hetes) beszokttás többek között rr utl, hogy szülő nehezebben engedi el gyermekét. Ilyen esetekben szkembernek más módon is kell segíteni folymtot. 11. A gyermek hiányzás esetén beszokttást szinte újból kell kezdeni. A beszokttás közbeni megbetegedés is utlht rr, hogy kisgyermek nehezebben válik el édesnyjától, nehezebben brátkozik meg z új élethelyzettel. 13 Szombthelyiné dr. Nyitri Ágnes: Szülőkkel vló kpcsolttrtás csládi npköziben A szülők és csládi npközi gondozó közötti kölcsönös bizlmon lpuló kpcsolt gyermekek biztonságérzete, jó hngult, hrmonikus fejlődése szempontjából elengedhetetlen. A módszertni előírások rögzítik z együttműködés kereteit, csládi szokásokhoz igzodás fontosságát (h zok szkmilg válllhtók és többi gyermek számár sem jelentenek hátrányt), változások szülővel történő egyeztetését, szülői kompetenci erősítésére törekvést és szülői bevonódás támogtását. Mindezek megvlósításánk lpjául személyközpontú szemlélet szolgál, mely prtneri kommunikáció ismérveiként következőket jelöli meg: empáti, hitelesség, feltétel nélküli elfogdás (előítéletmentesség!), értő figyelem. A szülőkkel vló kpcsolt segítő kpcsolt, melynek fontos eleme támogtás, megnyugttás. A szülőkkel vló jó kpcsolt kiépítésének főbb elemei, területei: A szülő elfogdás. Ngyon fontos, hogy csládi npközi gondozó pozitív értéket lásson szülőben, mint emberben és mint szülőben egyránt, bból induljon ki, hogy szülő szereti

14 Csládi npközi hálóztok pedgógii munkájánk támogtás npközbeni kisgyermekellátás gyermekét és jót kr gyermekének kkor is, h konkrét élethelyzeteket másképpen oldj meg, mint hogyn zt csládi npközi gondozó tenné. A kpcsolt optimális lkulás szempontjából meghtározó kompetencihtárok kijelölése. A szülő áll legközelebb érzelmileg gyermekéhez, legjobbn ismeri őt, csládi npközi gondozó pedig szkmiságávl tudj segíteni gyermek fejlődését, továbbá támogtni szülőt nevelés folymtábn. A szülői szerep élethosszigln szól, csládi npközi gondozó jelenléte gyermek, cslád életében időszkos. Nehezítő körülmény lehet ebben folymtbn z, hogy csládi npközi gondozói munkkör betöltése nem szkképzettséghez kötött. Azokbn z esetekben, melyekben gondozó nem rendelkezik gyermeknevelés szkképzettséggel, szkmiság megjelenítése és elfogdttás kdályozott lehet. A csládi npközi szkmiság és szülői igényekhez igzodás egyensúlyánk megteremtése. Ideális esetben csládi npközi működésének szkmi-módszertni elvei keretül szolgálnk szülők igényeihez vló igzodásbn. A szolgálttásjelleg túlhngsúlyozás zonbn hngsúlyeltolódásokhoz, ránytévesztésekhez vezethet, főleg kkor, h csládi npközi gondozó ngyon kiszolgálttott helyzetben érzi mgát, fél, hogy elveszíti szülőket, ezért nehezebben érvényesíti sját érdekeit, szempontjit. A szülők jog csládi npközi működéséről történő véleményformálás. A vélemények kezelésében meghtározó kompetencihtárok betrtás és betrttás, z építő jellegű vélemények és regálások segítése, vélemény kezelése. Az egészséges kpcsolti htárok kijelölése mindkét fél számár biztonságot jelent. Az egymás életébe vló túlzott érzelmi bevonódás esetenként terhére lehet vlmelyik félnek (pl. olyn mértékű érzelmi közelség, bizlmsság, mit bármelyik résztvevő megerőltetőnek, kellemetlennek trt, szülő túlzottn bevtj csládi npközi gondozót személyes problémáib, stb.). A csládi npközi gondozó segítségére lehet ilyen esetben koordinátor helyzet emptikus, de egyértelmű rendezésében. A csládi progrmok jó közösségteremtők lehetnek. A jó hngult ngymértékben függ szerephtárok betrtásától is. A szülőknek közös progrmok iránti igénye nem egyform: szülői bevonódás iránti igény és konkrét progrm iránti érdeklődés jelentős különbségeket eredményezhet ebben tekintetben. Fontos, hogy távolmrdó se érezze kirekesztettnek mgát, és progrmon résztvevő, dott esetben szervezésben és lebonyolításbn szerepet vállló se érezze zt, hogy más helyett is dolgozik. A szülők egymássl vló kpcsolt csládi npköziben kis létszám következtében szorosbb. Ennek kezelése főleg ellenérzések, konfliktusok esetén igényel többletsegítséget. 14 Ppp Szilvi-Tímárné Huny Tünde: A npirend szerepe, jelentősége gyermek életében és csládi npköziben

15 A npirend szervezi, lkítj, meghtározz gyermekek életét csládi npköziben. A megfelelően kilkított npirend testi-lelki szükségleteik kielégítését, hrmóni megteremtését szolgálj. Ahhoz, hogy csládi npközi biztonságos hely legyen, hol kiszámíthtó, hogy mi történik, tudják gyermekek, mikor esznek, mikor mennek szbd levegőre, szükség vn rendre. Nemcsk helyet teszi biztonságossá rend, hnem áltl személyi kpcsoltok is ngyobb bizlmon lpulnk. A gondozó viselkedése, cselekedetei is kiszámíthtóbbk, átláthtóbbk. A felnőttnek is ngy segítség, h konkrét npirendet trtht: pontosn tudj, mikor mit kell csinálni, kivel vn éppen tennivlój, hol kell éppen lennie. Mivel gyerekek is számon trtják ezt, nem várnk feleslegesen gondozór, nem várják például, hogy nekik djon enni, h nem ők vnnk soron. H gyermekek nem türelmetlenek, gondozó nyugodtn teheti dolgát. A légkör is nyugodttá válik, miben hrmonikus gyermek és felnőtt együttléte. 15 A npirendnek illeszkednie kell npközibe járó egyes gyerekek életmódjához, egyéni ritmusához, szokásihoz. Az egyes gyerekekre szbott npirend kényelmesebbé teszi mindennpokt: nem várnk gyerekek éhesen, nem kell még kitrtni játszóhelyen nnk gyereknek, ki már fárdt. Bölcsődés és óvodás korú gyermekek npirendjének szervezése csládi npköziben Milyen szempontok lpján tud segíteni koordinátor gondozónk megfelelő npirend kilkításábn? Néhány tárgyi feltétel Az önálló tevékenységhez, legyen z mozgás vgy játék, mindig olyn helyet biztosítsunk, hol különböző korú, fejlettségű gyermekek nem zvrják egymás tevékenységét és nem veszélyeztetik egymást. H csecsemő is vn, készítsünk neki elkülönített játszóhelyet. Így gondozó biztonságbn tudhtj őt, h éppen fürdőszobábn vgy konyhábn vn. Elkerülhetőek zok helyzetek, mikor ngyobb (már járó, szldgáló) gyerekek nem tudják elkerülni kicsit, ráesnek, rátolnk vlmit kezére. Így ngyobbkt sem kell állndón korlátozni tevékenységükben tiltásinkkl, figyelmeztetéseinkkel. Az elkülönített játszóhelyet célszerű úgy kilkítni, hogy gyerek jelzései mindig hllhtók, láthtók legyenek gondozó számár. A különböző korú gyerekek pihenési szükségletükben is ngyon különböznek egymástól. A legkisebbeknek szükségük vn rr, hogy npközben is tudjnk pihenni, erre érdemes külön helyet biztosítni. A csecsemőknek, de másfél év ltti gyerekeknek is biztosn jó, h vn egy rácsos pihenőágyuk. H gondozó úgy látj, hogy egy kis pihenésre vn szüksége kisgyermeknek, beleteheti ebbe z ágyb. Keretet d, nyuglmt biztosít, de nem jelenti feltétlenül, hogy gyerek ludni fog. A ngyobb gyerekek is szeretnek félrevonulni időnként, egy kicsit egyedül játszni, megnézegetni egy könyvet. Erre megfelel egy mtrc vgy kis szőnyeg szob egy félreesőbb részén, de kár lehet ez egy ngyobb kutykosár párnákkl. Az étkezések nyuglm érdekében érdemes úgy előkészíteni mindent csecsemő etetéséhez, hogy ngyobb gyerekek ne férhessenek hozzá z ételekhez, edényekhez.

16 Az öltözés is különböző helyszíneken zjlik. Míg 2-3 éveseknek már elég egy kis szőnyeg, szék, párn z öltözés helyének megjelöléséül, ddig kicsiknek jó, h védett pelenkázósztlon öltöznek. Szervezési feltételek, ötletek Csk jól szervezett npirenddel lehet biztosítni, hogy minden gyermeket egyénre szbottn, z ő szokásihoz, igényeihez igzodv lásson el gondozó. A pontosn átgondolt npirend lehetővé teszi, hogy minden gondozási műveletre elég idő jusson, így gondozó nyugodtn tudj elvégezni feldtit. El kell kerülni zokt helyzeteket, hogy gondozónk sietnie, kpkodni kelljen, mikor gyermekeket eteti, tisztáb teszi, pihenni viszi. 16 A gyermek otthonról hozott szokásrendjét is minél inkább törekedjünk megőrizni, de rr is gondolnunk kell, hogy milyen csládi npközi nyitvtrtási rendje, gyermekek mikor érkeznek, mikor távoznk. A csládokkl szemben is lehet elvárás, hogy elfogdják npirendet és igzodjnk hozzá. Nézzünk egy példát: h csládi npközi rendje szerint gyermekek reggel 9 óráig kphtnk reggelit, gondozó kérheti csládoktól, hogy ¾ 9-re érkezzenek meg gyermekek, vgy h ez nem megoldhtó, reggelizzenek otthon. H egy gyermek ½ 10-kor éhesen érkezik meg, reggelivel kell kínálni, mikor gondozó tiszt pelenkát dn két gyereknek és segítene öltözködni többieknek, hogy levegőre mehessenek. A későn érkezett gyermeknek sem jó, lehet, hogy meg sem éhezik ebédig, többi gyereknek várkozni kell, hiszen nem megszokott rendben követik egymást dolgok, gondozó pedig kpkodht, vjon melyik feldtához fogjon három közül. Az étkezések (reggeli, ebéd, uzsonn) megdják npirend vezérfonlát, z étkezések köré rendeződhetnek tevékenységek. A nyugodt evés biztosítás végett külön egyenek zok gyermekek, kik még nem tudnk önállón enni, gondozó eteti őket. Könnyebb ngyobbknk előkészíteni, étellel kínálni őket, h csecsemő már nem éhes, nem kell krunkon trtni, sőt lehet, hogy ekkor már ludni fog. Hogyn vlósulht ez meg egy 5 fős csoportbn npnk egy igencsk kényes részében? A csoportb egy 10 hónpos, egy 15 hónpos, egy két és fél éves, egy 4 éves, ill. egy 5 éves gyerek jár együtt. A 10 hónpos gyermek kétszer lszik npközben, igzodni kell z ő pihenési szükségletéhez. Nem oldhtó meg, hogy mind z 5 gyerek egyszerre, mondjuk ½ 1-kor feküdjön le. A kicsi ½ 11-kor tízórit és tiszt pelenkát kp, míg többiek játsznk. Lefekteti gondozó, s gyermek kb. egy ór hosszát lszik (12-ig). Előkészíti többiek ebédjét és először 15 hónpos gyermeket eteti meg (kb. ½ 12-kor), hisz ő még nem tud önállón enni. Fontos, hogy gondozótól személyes figyelmet kpjon, hogy felnőtt kísérni tudj önállósodási kísérleteit. Ebéd után ő még játszht egy kicsit, míg többiek együtt esznek z sztlnál. H jóllkott, békésen elmélyülhet még vlmiben. H kicsi felébred, gondozó őt is játszóhelyre teszi. A ngyok ebédjét követően 15 hónpos gyermeknek tiszt pelenkát d és lefekteti, legkésőbb ½ 1-kor már ludht. A többiek is mehetnek mosdób, WC-re mennek, fogt mosnk. A kicsik és ngyok gondozás nem egyszerre zjlik, mindenki kpht személyes figyelmet. A gondozó le tud ülni pihenni készülő gyermekek mellé, mesét olvsht. Amikor mindenki lszik, rendet rk és fogllkozht újr kicsivel. Aki ekkorr (kb. ½ 2) megéhezik, kpht ebédet és tiszt pelenkát.

17 Fárdtságától függően még játszik vgy pihenni megy. A többiek z ébredés után uzsonnáznk, először 15 hónpos, ztán ngyok z sztlnál. A gyermekek fejlődését, igényeit követve szükségessé válht, hogy npirendet ruglmsn, de nem rögtönözve, megváltoztssuk. Két hónp múlv lehetséges, hogy legkisebb gyermeket már ½ órávl korábbn megkínálhtjuk tízórivl, hogy ztán elsőként kphsson ebédet, délben már ludhsson. Az ő npirendje átlkulóbn vn, hiszen elég már egyszer ludni npközben, de kkor korán le kell fektetni. Viszont többiek npirendjének módosításár nem lesz szükség. Felmerülhet, hogyn viszi gondozó mindeközben csoportját szbd levegőre? H időben előkészíti z ebédet, és kicsinek vn lehetősége szbd levegőn ludni, z ő levegőztetése is meg vn oldv, illetve ngyobbk is játszhtnk szbdbn. 17 Iskolás korú gyermekek npirendjének szervezése csládi npköziben Iskolás gyermekek esetében (7-14 év) lpvető célunk és feldtunk: szóbeli és írásbeli házi feldtok elkészítése, ellenőrzése, tnulási képességek fejlesztése, tehetséggondozás/ felzárkózttás, illetve szbdidő hsznos eltöltése. A gyermekek testmgsságánk megfelelő méretű székeket és sztlokt biztosítsunk, melyek mellett gyermekek kényelmesen tudnk tnulni, étkezni, illetve játszni. Szükségük vn tnuláshoz csendes, állndó, tnszerek tárolásár is lklms helyre. A természetes fény rendkívül fontos; z őszi-téli hónpokbn ez egészüljön ki helyi, mesterséges megvilágítássl. Az sztlokr étkezéskor tálcát helyezünk. A tnulók segédkezhetnek kiszolgálásbn, neveljük önállóságr őket. A folytonos növekedés-fejlődés mitt ügyeljünk z étkezés mennyiségére és minőségére. A csládi npköziben megszbdíthtjuk gyermekeket menzi koszttól. A házis ebéd és uzsonn, repetázás lehetősége örömet visz közös életünkbe. A WC- és mosdóhsznált során ügyeljünk serdülő lányok és fiúk eltérő igényeire, z intimitás megőrzésére. A tisztság terén is eltérő z igényük: tipikus problém lehet egymás tárgyink (törölközőjének, írószereinek, személyes dolgink) hsznált, bepiszkolás. A fiúk higiénii igénye ebben z életkorbn áltlábn elmrd lányoké mögött. Ne féljünk ttól, h nem zonos osztályb vgy évfolymb járó gyermekek jelentkeznek csládi npközibe. 5-7 gyermek esetén ruglms npirend biztosít elegendő időt tnulásr, pihenésre, személyes idő biztosításár. Ilyen esetben gyermekek folymtosn érkeznek z iskolából. Amíg megbeszéljük, mi történt velük z iskolábn, mennyi házi feldt, ddig felmérhetjük, szükségük vne külön törődésre, felhlmozódott mozgási energiájuk levezetésére szbdbn. (A védőhálós trmbulin, bokszzsák, pingpong, csocsó, egy kosárplánk jó szolgáltot tesznek ilyenkor.) Amíg korábbn érkező ebédel vgy pihen, beszélgethetünk z újonnn érkezőkkel. Megtervezhetjük tnulás-kikérdezés-pihenés ritmusát. Tnulás és pihenés

18 Első lépésként meg kell tnítni diákokt házi feldt elkészítésének helyes sorrendjére. A tnulást tntárgyk szóbeli ismereteinek elsjátításávl jánltos kezdeni, mjd megtnult ismeretek felhsználásávl készíthető el z írásbeli feldt. E tnulási mód segíti z dptív tudás fejlesztését, megértett ismeretek bevésését. Lényeges z dott tntárgyk tnulási sorrendjének meghtározás is. A másnpr történő felkészülés után, h időnk engedi, célszerű későbbi npokr kpott házi feldt tnulását is elkezdeni. Így z új ismeretek feldolgozásár több időnk mrd. A többszöri ismétlés elősegíti tnnyg bevésését, vlmint gykorlti lklmzását. A csládi npköziben jut elegendő idő szóbeli kikérdezésre. A különböző osztályb/évfolymb járó gyermekek kár hllhtják is egymást, mi elősegíti tudásnyg folymtos szinten trtását, z ismeretek koncentrikus bővülését. De h szükséges, fogllkozzunk külön tnulóvl fogllkozttó srkábn, z étkezőben vgy szbdbn. 18 Ismerjük meg gyermek tnulási stílusát. Hllás után tnul legkönnyebben? Látni kell tnnygot? Mozgás-mnipulálás közben rgd meg benne z ismeret? Zvrják őt társi, zjérzékeny? Az egyéni tnulási technikák fejlesztésével törekedjünk rr, hogy képesek legyenek egyre önállóbbn dolgozni. A terhelhetőség figyelembevételével, illetve tnulndó nyg mennyiségétől függően, folymtosn váltogssuk tnulási szkszokt pihenéssel, étkezéssel. Figyeljük meg, kik játsznk, beszélgetnek együtt szívesen; őket hgyjuk félrevonulni, mert ebben z életkorbn szükségük vn tnulóknk csk kortársk között töltött időre. Jó ötlet lehet hivtlosnk tűnő, pecséttel-láírássl ellátott tnulmányi szerződés megkötése tnulókkl. A szerződés trtlmzz legfontosbb tntárgykból (fél)év végére elérni kívánt eredményt, utlásokt házirend betrtásár; megjelölhetők kedvenc uzsonn ételek, illetve nemszeretem uzsonn stb. (H edzésre, szkkörre jár gyermek, szükség lehet nyitvtrtás megváltozttásár, csúszttott munkkezdés bevezetésére, esetleg gyermekszállításr. Adjunk tnácsot csládnk külön fogllkozások kiválsztáskor.) Az időjárástól függően töltsünk minél több időt szbdbn. Az udvron, illetve szélvédett, árnyékos terszon minden játéktípus játszhtó, de kár tnulhtunk is. A ngyobbk szívesen nyüstölik kisebbek játékit, vgy próbálgtják megnövekedett fiziki erejüket játékeszközökön. Fölösleges veszekedni ezért, elegendő fegyelmezés gynánt elvenni tőlük zt játékot, és znp már nem visszdni. Ne féljünk ttól, hogy kisebbek zvrni fogják ngyobbkt tnulásbn. Ellenkezőleg: z együtt tölthető idő kedvéért hjlndók ngyobbk koncentráltbb munkár is. Végre vn egy hely, hol nem szigorún évjártonként elkülönítve élnek gyermekek! A társs kpcsoltok terén számtln hsznos tpsztltot szerezhetnek így kisebbek-ngyobbk egyránt! Ppp Szilvi- Tímárné Huny Tünde: A gyermek játéktevékenysége csládi npköziben Az önálló tevékenység értéke

19 A játék kisgyermekkor legfontosbb és legfejlesztőbb tevékenysége, gyermekek elemi pszichikus szükséglete. A játék nem felesleges időtöltés, segíti gyermeket önmg és világ megismerésében. A jó játék lehetőséget d z önálló próbálkozásr, ugynkkor biztonságos. A játék egy belső szükséglet, éppen olyn természetes dottság gyermeknek, mint mozgási készség. A kisgyermek állndó, csillpíthttln érdeklődéssel figyeli környezetét, ismerkedik z őt körülvevő tárgykkl. Az első életévekben tárgyk áltl szerzett cselekvéses tpsztltoknk ngy htásuk vn z értelmi fejlődésre. A csecsemő örömét leli bbn, hogy megmrkolj, felveszi-leejti, megrázz, nyomkodj különböző tárgykt. Később, mikor már két tárgyt is birtokolni tud, felfedezi, hogy játéki között vnnk egyformák, hogy egyik belefér másikb. Újbb és újbb feldtokt d mgánk: hogyn lehet egyik játékot rárkni másikr, lebontott tornyot újr felépíteni. Szerepjátékábn élményeit, vágyit, szorongásit játssz el, és kár olyt is megtehet, mit vlóságbn nem. Cselekedni kr, játékát kísérletező kedv vezérli. 19 Ahhoz, hogy egy gyereknek így legyen kedve kísérletezni, felfedezni, elengedhetetlen, hogy csládi npköziben dolgozó felnőtt kellő biztonságot nyújtson gyereknek. A gyermek mindig tudj, hogy felnőtt éppen mit csinál, éppen mi fog következni, enni fognk vgy szbd levegőre készülnek kimenni. A gondozási szituációk pedig kellemes feltöltődést jelentenek gyermekek számár. Mikor felnőtt tpinttosn, gyermekre figyelve, egyéni szokásit figyelembe véve gondoskodik gyermekről, ezzel kellő támszt, érzelmi biztonságot nyújt számár. Nem elhnygolhtó z önálló tevékenység személyiségfejlődésre gykorolt htás sem. H teret dunk belülről fkdó érdeklődésnek, gyerekek élni fognk ezzel, önállón, sját elképzeléseik szerint fognk cselekedni. Megélhetik, hogy htni tudnk környezetükre, változttni tudnk tárgyk helyzetén, ők idéznek elő egy hngot, megpróbálják megismételni, ugynzt htást elérni. H esetleg vlmi nem sikerül, nem keserednek el, újr próbálják, vgy zzl keresnek kiutt helyzetből, hogy olyt csinálnk tárggyl, mi már jól megy nekik. Ahhoz, hogy felnőtt megfelelően tudj kísérni gyerekek játékát, fontos, hogy megláss, elfogdj, megértse z önálló tevékenység értékét, zt z örömöt, mit ez gyereknek okoz. Fontos felismerni, hogy z önálló tpsztltok révén sok tudásr tesz szert gyermek. H gondozó ellenáll kísértésnek, hogy ő tníts, ő mutsson meg mindent gyermeknek, megfigyelheti, milyen htékony z önállón tevékenykedő kisgyermek. A felnőtt feldti gyermek játékávl kpcsoltosn: gondozó elsősorbn érzelmi biztonságot nyújt, mindig lehet számítni rá. A kisgyermeknek elegendő időre is szüksége vn nyugodt játékhoz. A gondozó úgy lkítj ki npirendet, hogy z illeszkedjen gyermek egyéni szükségleteihez, hogy nyugodtn elmélyülhessen játékbn. A gondozónk kellően ngy és biztonságos játszóhelyet kell előkészítenie gyermek számár. A kisgyermekek hol elmélyülten játsznk (kár ülve, kár fekve), hol pedig mozognk. Mindig kell teret dni hhoz, hogy gyerekek kiélhessék mozgásigényüket. Ugynkkor lehetséges veszélyektől, blesetektől is óvni kell gondozónk gyermekeket. A kúszó-mászó kicsik játszóhelyén ne legyenek olyn tárgyk, miket esetleg mgukr ránthtnk, boríthtnk, ngyobb gyerekek játszóhelyén pedig ne legyenek olyn polcok, szekrények, miken mgsr mászhtnk. Ngybn befolyásolj felnőtt-

20 gyermek kpcsoltot és játéktevékenység minőségét, h gondozónk játék közben folyton figyelmeztetnie kell vlmire gyermeket vgy tiltni kell vlmit. A felnőttnek játékszerekkel is sok dolg kd. Ki kell válsztni csoportb járó gyerekek koránk megfelelő, jó minőségű játékszereket. A csecsemőkhöz közel, rendezve helyezi el játékot, hogy könnyen elérhető legyen számukr. A ngyobb gyerekeknek csoportosítv kínálj játékokt, teret hgyv ngymozgásnk is. Érdemes lcsony polcokon elhelyezni játékokt, hogy ne kelljen mindig kérni, gyerekek szbdon válszthssnk játékok közül. Ahol több gyermek játszik együtt, mindig elegendő mennyiségű játékszernek kell lennie. Sok konfliktus, nehéz helyzet megelőzhető zzl, h több egyform játék vn játszóhelyen (pl. építőkock, gyűjtögetni vló). A játékok rendezése nemcsk rendrkás célját szolgálj, hnem segíthet bbn is, hogy gyermekek játék új irányt vegyen, újr felkeltse érdeklődésüket vlmi iránt. A rendezgetés során felnőtt összepkolj zt, mit már nem hsználnk gyerekek, ugynkkor feljánlht még vlmit már folymtbn lévő játékhoz. 20 A kisgyermek fejlődését segítő játékeszközök 0-2 éves korbn: Lbdák, csörgők, rágókák; tologtó és húzogtó játékok; álltfigurák, bbák; egymásb lpolhtó üreges játékok, tálk, kosrk; mrokkrét, gyurm, színes ceruzák, szfltkrét; párnkönyv, leporellók; formkirkók, építők; háztrtási eszközök; lábbl hjthtó kismotor, kiskocsi; lgutk, hintló, mérleghint; homokozó és játéki (vödör, lpát, tlicsk ), csúszd. A legkisebbek átmeneti tárgy támsz krízishelyzetekben. Bevitelének engedélyezése csládi npközibe fontos. Az átmeneti tárgy puh, meleg tpintású; lehet pelenkdrb, párn, z ny ruháj vgy nnk drbj, zsebkendő, tkró stb.; tárgyt nem szbd megváltozttni, még kimosni vgy megvrrni is tilos. Az óvodáskor játéki: A játék információt nyújt gyermek mozgásfejlődéséről (miképpen tájékozódik térben; milyen elmrdások, érzelmi problémák tpsztlhtók) és finommozgásáról. A játék lehetőség rr, hogy gyermek levezesse feszültségét, kijátssz indultit, miközben többi gyermeket nem veszélyezteti. A 2 év körüli gyermek játékit egészítsük ki z lábbikkl: szbdtéri játékok (motor, futóbicikli, hinták, védőhálós trmbulin, célb dobók, lbdák, homokozó eszközök, csúszd, bbzsák); rjzeszközök (nyitott polcon, elérhető mgsságbn álljnk rendelkezésre folymtosn), ollók, rgsztó, termések; gyöngyfűzők, kirkók; bábok, hngszerek, difilmek; leporellók, képes verses és meséskönyvek, ismeretterjesztő könyvek (kérdező könyvek, gyermekenciklopédiák, fogllkozttó könyvek ); építőjátékok; szerepjátékhoz (boltos, fodrászos, orvosi, bbszobi, konyhi ) eszközök; szbályjátékhoz kártyák, dominók és más társsjátékok. Az iskoláskorú gyermekek játéktevékenysége csládi npköziben

21 A gyermek npj ngy részét z iskolpdbn ülve tölti. Ezért rendkívül fontos ruglms npirendet kilkítv lehetőséget biztosítni számár szbdbn vló intenzív mozgásr. Az iskolások szívesen pingpongoznk, lbdáznk, trmbulinoznk, csocsóznk. A mozgásigény elfojtás mitti gresszió levezetésére lklms fágr függesztett bokszzsák, trmbulin és versenyjátékok. A benti játékok sorábn nincsen szükség elektronikus bébiszitterekre! Játssznk egymássl gyermekek tábljátékokt, szbályjátékokt pihenés- és/vgy jutlomképpen. Nekik is álljon rendelkezésükre sokféle rjzeszköz. Ne feledjük, hogy ebben z életkorbn szívesen töltik elkülönülve, egymás társságábn idejüket diákok. Adjunk nekik erre (és kuckózásr ) lehetőséget. Fontos gyermekek tnulásánk és játékánk folymtos megfigyelése. Érzelmi kiegyensúlyoztlnságr utló jelzés, h gyermek: gresszíven bánik tárgykkl, rombol, társivl szemben támdó viselkedést mutt; nem tud elmélyülten játszni, kpkod és felületes; kényszeresen tpd egy-egy játékhoz, játéktémái szegényesek, hiányzik kezdeményezőkészség belőle. 21 A fent felsorolt játékeszközök közül nem kell mindegyikkel rendelkeznünk, gondozott gyermekek életkoránk, szükségleteinek megfelelően válogssunk belőlük. Fontos, hogy esztétikus legyen játékok elhelyezése, tárolás. Gondoskodjunk rendszeres fertőtlenítésükről. Ppp Szilvi-Tímárné Huny Tünde: A nevelőmunk dokumentálás csládi npköziben Bevezetés: Mi jelentősége gyerekekről vezetett dokumentációnk? Először gyermek szempontjából A feljegyzések muttói z egyes gyerekek fejlődésének, szokásrendszerének és zok lkulását is muttj. Visszkereshetőek belőle z egyes fejlődési lépések, folymtok. Minél személyesebb feljegyzés, minél inkább z egyéni megnyilvánulásokt tükrözi (hogyn ivott először önállón pohárból, mikor pisilt először WC-be, mit mondott, mit rjzolt, hogyn épített gyermek), nnál inkább kirjzolódik belőle z egyes gyerekek története. Kifejezi gyermek egyediségét és felidézhető emlékeket biztosít gyereknek későbbi évekre. Fontos, hogy z ő élete is folymtos, csládj is betekintést nyer csládi npközi mindennpjib. Vjon mi történt gyermekükkel, míg ők dolgoztk? Másodszor felnőtt szempontjából A felnőtt áltl rendszeresen vezetett dokumentáció hozzájárul nevelői munk minőségének, tudtosságánk fejlesztéséhez. Ahhoz, hogy minél pontosbb, minél egyénre szbottbb feljegyzéseket tudjon tenni felnőtt, gyermek prólékos megfigyelésére vn szükség. Mivel feljegyzéseket áltlábn visszemlékezve teszi meg felnőtt, ez munkmódszer segít bbn, hogy felidéződjenek benne npnk bizonyos momentumi, újr végiggondolj, mi hogyn is történt. Kicsit kívülről is rátekint gyerekekre, mindennpjikr, felmerülhetnek benne kérdések, összegezhet. Mód vn rr, hogy sját munkájár is tudtosbbn gondoljon, pl. szükség vn rr, hogy vlmin

22 változtsson, vlmit megbeszéljen gyerekkel. Arr is megfelel ez tudtosság, feljegyzés, hogy gyerekkel másnp felidézhessék, mit játszott előző np, hogy ízlett-e neki z étel? Kétféle feljegyzés, melynek szükségessége egymásból következik 1. npi feljegyzések konkrét, személyre szbott megfigyelések lpján Elegendő ehhez egy füzet, melyben z egyes gyerekek feljegyzéseit külön-külön vezetjük. Brbi először egy fémtálll ütögette meg z ágy lábát, ztán egy műnyg knálll is kopogttott, hngot figyelte. Misi m LEGO-ból egy vdsprkot épített. 22 Tűz vn! Tűz vn! - kiábált Artúr, és körbe-körbe szldt z sztl körül vödörrel fején és játékkígyóvl kezében. 2. npló, mely támszkodik mindennpi megfigyelésekre A nplót gondozó írj csládnk, koordinátor z összegzésben támogtást nyújtht. Egy hosszbb, pár hónpos időszkot ölel át, betekintést enged gondozásb, játéktevékenységbe. Tgllj, hogy gyermek hogyn érzi mgát csládi npköziben, mit kedvel különösen, társivl hogyn vn együtt. Mi mindent lehet egy gyerekről írni? Megfigyelési szempontok kérdések formájábn: Milyen benyomásink vnnk gyerekről? milyen z rckifejezése, kedélyállpot áltlábn, milyen kkor, mikor megérkezik? Mi szerez neki örömöt, hogyn fejezi zt ki? (Pl. megmuttj rjzát gondozónk, elmeséli, hogy otthon új játékot kpott) Beszél-e szomorúságáról, bántáról? (Pl. mert elutzott ppáj külföldre) Szokott-e sírni, mikor, milyen gykrn? H sír, milyen hosszn? Hogyn viselkedik, h vlmi nem sikerül neki? Hogyn viselkedik, h megijed vlmitől? Vn-e vlmilyen szokás, mennyire rgszkodik ezekhez? Milyen gyermek kpcsolt gondozóvl? hogyn fogdj reggel tlálkozást? Hogyn fejezi ki, hogy örül z együttlétnek gondozás közben, ill. gondozáson kívüli helyzetekben? Huncutkodik-e gondozójávl? Kér-e segítséget tőle? Mennyire zonosítj mgát gondozó áltl megfoglmzott szbályokkl? Hogyn viselkedik, h számár kevésbé ismert felnőttel tlálkozik? Gondozójához húzódik, elbújik, esetleg megszólítj felnőttet? Mi jellemzi gyermeket gondozási helyzetekben? Evés: Érdekli-e, hogy mit fog enni? Vn-e olyn étel, mit jobbn szeret, mint többit? Vnnk-e z étellel kpcsoltosn egyéni kívánsági, pl. húst ne tegyék főzelék tetejére? Hogyn fogdj z újfjt ételt, megkóstolj, elutsítj? Hogyn fejezi ki, h már nem kéri z ételt? Milyen tempóbn eszik? Hogyn veszi fel z elébe tett pohrt? Zvrj-e, h étkezés közben msztos lesz? Milyen eszközöket hsznál? Betrtj-e evés közben szbályokt, nem ugrál fel, nem nyúl másik tányérjáb? Öltözés, pelenkcsere: Mennyire köti le figyelmét gondozási művelet? Figyel-e gondozó beszédére, kérdéseire? Válszol-e neki? Kezdeményez-e játékot gondozóvl öltözés közben, hogyn? Vn-e olyn ruhdrb, mit önállón fel tud venni? Érdekli-e, hogy mi volt pelenkájábn? Ráül-e bilire, kkor kéri-e, mikor szüksége vn rá? Vn-e olyn időszk, mikor nem visel

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje Melléklet Folymtb épített előzetes utólgos vezetői ellenőrzés Trtlom I. A szbálytlnságok kezelésének eljárásrendje II. Az ellenőrzési nyomvonl III. Folymtábrák IV. A tervezéssel, végrehjtássl, beszámolássl

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS Püspökldány Város Önkormányzt 4150 Püspökldány, Bocski u. 2. Telefon 54/451-510 www.pupokldny.hu JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS 2015-2020 Készült: Püspökldány Város Önkormányzt

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányzt Képviselőtestületének 9/ 24. (IX.7) ÖR számú rendelete helyi hulldékgzdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányztánk Képviselőtestülete z önkormányzti törvény (99. évi LXV. tv.)

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja,

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja, Bevezet Az egzségi állpotunkt számos tényező befolyásolj, ezek között Egzséges z egyik legfontosbb életvitelünkkel z betegségeket életmódunk. előzhetünk meg, életminőségünk lehet jobb. Az egzségben töltött

Részletesebben

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 -

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 - 1988. évi I. törvény Htályos: 2011.09.01-1988. évi I. TÖRVÉNY közúti közlekedésről1 ( végrehjtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [ vstg betűs szöveg z 1988: I. törvény

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

Bevezetés. Mi a koleszterin?

Bevezetés. Mi a koleszterin? Bevezet betegklub feldt tgji számár betegségükkel kpcsoltos szkszerű információkt megdni. Ebben füzetben koleszterin htásiról cukorbetegségről gyűjtöttünk össze hsznos információkt. Mi koleszterin? koleszterin

Részletesebben

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER FÁCÁNKERT HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER PÉCSÉPTERV STÚDIÓ VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BESŐ ÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS EBONYOÍTÁS F Á C Á N K E R T TEEPÜÉSRENDEZÉSI TERVE HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER Készítette

Részletesebben

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia A profik válsztás pic egyetlen profi minőségű htszögkulcs Trtlom I. 1. Kohászt II. 2. Egyedi Protnium cél 3. Első osztályú korrózióvédelem 10 23 A szbványoknk vló 100%os megfelelés 26 Nincsenek rossz törések,

Részletesebben

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek XXVII. évfolym 1. szám 2010. július www.edvrt.hu Több polgármester is elismerően szólt z ÉDV Zrt.-vel vló együttműködésről 3. oldl Bemuttkozik Vevőszolgált Központi Telefonos Ügyfélszolgált 6. oldl Még

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota S o m o g y i J. Lászlóné: A Városi Televízióbn kétszer dtm nyiltkoztot, mikor módosult rendelet. 300 fő z, kinek nem is kellett kérelmet bedni, csk nyiltkoztot kitöltenie. Polgármester Űr láírásávl tájékozttó

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja.

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja. Mátri Aktívturisztiki Térségfejlesztési Progrm Fejlesztési Koncepció Az elmúlt évek fejlesztéseinek eredményeként Mátr számos turisztiki ttrkcióvl bővült. Jelen projektjvslt egy olyn koncepciót mutt be,

Részletesebben

ÁPRILISI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS

ÁPRILISI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS Május Olyn csodásn kék május égboltj, Mint z oltlmzó mdonn plástj. Festők plettáján nincs nnyi árnylt, Ahányféle zöld színt természet mutt. Csipkés szélű, pró, fehér hrngocskák, Ontják gyöngyvirág vrázsos

Részletesebben

Ikonok Világa Magazin

Ikonok Világa Magazin Ikonok Világ Mgzin IkoNo k V i l á g elektronikus képesképes kidvány elektronikus m gzin A március - áprilisi szám trtlmából: Március és április ngyböjtnek és húsvét ünnepének is z ideje. Ikonokbn gzdg

Részletesebben

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE NYÍRSÉGTRV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyház, Mckó u. 6. sz. Irod: 4400. Nyíregyház, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fx: (42) 421-303 Moil: (06-30) 307-7371 -mil: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu We: www.nyirsegterv.hu

Részletesebben

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően z lkotmánybíróság többé nem z lkotmányvédelem legfó bb sz e rv e sólyom lászló volt köztárssági elnökkel kovács kriszt beszélget A Mgyrországon meglehetősen népszerűvé vált álláspont szerint z lkotmány

Részletesebben

A Knauf INSULATION 2015 ös kiadványainak összefoglaló magazinja 2016. január

A Knauf INSULATION 2015 ös kiadványainak összefoglaló magazinja 2016. január A Knuf INSULATION 2015 ös kidványink összefoglló mgzinj 2016. jnuár TUDÁSTÁR A Tudástár egy nyomttott kidvány, www.knufinsultion.hu honlpon keresse kedves érdeklôdô, letöltések menüpont ltt. Kiváló hô-

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja.

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja. - 11- F 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szvttl rendelet-tervezet elfogdását jvsolj. T ó t h István: Várplot Pétfürdői Városrész Önkormányzt 7 igen szvttl, 1 nem szvttl rendelet-módosítás

Részletesebben

v3.9h(e) LATERAL Consulting & SNI Eurosoft ITIL alapozó tanfolyam v3.9h(e) LATERAL Consulting & SNI Eurosoft ITIL alapozó tanfolyam

v3.9h(e) LATERAL Consulting & SNI Eurosoft ITIL alapozó tanfolyam v3.9h(e) LATERAL Consulting & SNI Eurosoft ITIL alapozó tanfolyam I IT-szolgálttáslpozó T L menedzsment I tnfolym IT-szolgálttásirányítás (lpozó tnfolym) IT Service Mngement (Foundtion Course) Kruth Péter Srkdi-Ngy István ITIF - 1 ITIF - 2 A tnfolym célj 1. Átfogó ismeretek

Részletesebben

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal Idén csk z áf emeli vízdíjt 3. oldl Biztosították boldogságot 7. oldl Pécsi Ildikó és Pnov pó Jászi iskolábn 12. oldl A páskomtól z NB I-ig 13. oldl XXI. évfolym 1. szám 2012. jnuár 10. Monor Városi Önkormányzt

Részletesebben

A helyi fennetarthatóság körvonalai: európai közös mutatók. Módszertani áttekintés. Módszertani áttekintés. Európai Bizottság

A helyi fennetarthatóság körvonalai: európai közös mutatók. Módszertani áttekintés. Módszertani áttekintés. Európai Bizottság A helyi fennetrthtóság körvonli: európi közös muttók Módszertni áttekintés Módszertni áttekintés Európi Bizottság Trtlom Elõszó... 2 1. Bevezetõ... 3 2. A kezdeményezés elvi hátterének fejlõdése Európábn...

Részletesebben

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtrtomány értesítője Brssó, 2008. Március Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve - Hrmdnpr legyőzte hlált. Et resurrexit

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

E5CN Alkalmazási segédlet

E5CN Alkalmazási segédlet PNSPO! E5N Alklmzási segédlet 2 TARTALOMJEGYZÉK Bekötések...4 Beállítások...6 Egyszerű ON-OFF szbályozás beállítás...6 Egyszerű ON-OFF szbályozás beállítás (risztási funkcióvl)...6 PID szbályozás beállítás...7

Részletesebben

Több, mint 140 kolléga vett részt a Magyar Közművelődésért Konferenciasorozat kecskeméti állomásán

Több, mint 140 kolléga vett részt a Magyar Közművelődésért Konferenciasorozat kecskeméti állomásán Hírlevél XVII. évfolym 212. szám 2012. jnuár A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Kecskemét Megyei Jogú Város lpolgármestere Okttás ifjúság,

Részletesebben

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO Évvége 2013. kép forrás: internet Előszó Trtlom Szervusztok, Előszó Aikido 2013 Iido 2013 Jpnisztik: Egy kis jpán évvége Beszámoló "3 of kind" Emlékezés régi időkre Aikido edzőtáborok 2014. Gendoltok Írtm

Részletesebben

MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER

MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER 1. TULAJDONSÁGOK, FŐ FUNKCIÓK 1. A risztóberendezéshez 2 db ugrókódos (progrmozhtó) távirányító trtozik. 2. Fontos funkciój z utomtikus inditásgátlás, mely egy

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK

(Nem jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK 2013.4.9. Az Európi Unió Hivtlos Lpj L 100/1 II (Nem joglkotási ktusok) HATÁROZATOK A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2013. márius 26.) z ipri kiosátásokról szóló 2010/75/EU európi prlmenti és tnási

Részletesebben

INGARISCHE BAUKUNST* ARCHITETTURA UNGHERESE ARCHITECTURE IONGROISE HUNGÁRIÁN ARCHITECTURE MADJARSKO GRADJEVINARSTVO 40. ÉVFOLYAM 1941 JUNIUS

INGARISCHE BAUKUNST* ARCHITETTURA UNGHERESE ARCHITECTURE IONGROISE HUNGÁRIÁN ARCHITECTURE MADJARSKO GRADJEVINARSTVO 40. ÉVFOLYAM 1941 JUNIUS 40. ÉVFOLYM 1941 JUNIUS w Mgyrországi vendégforglom fejlesztése * B u d p e s t n y r l á s és Cdülés s z o l g á l t á b n * Blfonvidélt r e n d e z é s i és építészeti kérdései * M á t y á s k i r á

Részletesebben

AJÁNLOTT TANMENET. Éves óraszám: 36 óra Ismerkedés az új tankönyvvel, az első évfolyamon tanultak felelevenítése 7 óra + 1 óra összefoglalás = 8 óra

AJÁNLOTT TANMENET. Éves óraszám: 36 óra Ismerkedés az új tankönyvvel, az első évfolyamon tanultak felelevenítése 7 óra + 1 óra összefoglalás = 8 óra AJÁNLOTT TANMENET Éves órszám: 36 ór Ismerkedés z új tnkönyvvel, z első évfolymon tnultk felelevenítése 1 ór Hol élek? 4 ór + 1 ór összefogllás = 5 ór Az erdő életközössége 8 ór + 1 ór összefogllás = 9

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei Lkások elektro ánk mértéke ezek csökkenti lehetőségei Írt: Vizi Gergely Norbert, Dr. Szász ndrás múlt százdbn tudósok rájöttek, vezetékek elektro hullámokt bocsátnk ki, miket távkommunikációr lehet hsználni,

Részletesebben

PannonianNatureNetwork: 4 nemzeti park, 10 natúrpark életminőség és turizmusbázis a nyugat-pannon térség számára

PannonianNatureNetwork: 4 nemzeti park, 10 natúrpark életminőség és turizmusbázis a nyugat-pannon térség számára PnnoninNtureNetwork: 4 nemzeti prk, 10 ntúrprk életminőség turizmusbázis nyugt-pnnon térség számár Nyitórendezvény Kőszegen z Írottkő Ntúrprk Látogtó- Képzőközpontjábn A Csodbogyós-cseppkőbrlng Bltonedericsen,

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

Lépések... ... a fenntarthatóság felé. A tartalomból: A környezettudatos és társadalmilag felelős vállalatvezető szaklapja

Lépések... ... a fenntarthatóság felé. A tartalomból: A környezettudatos és társadalmilag felelős vállalatvezető szaklapja KÜLÖNKIADÁS. október A környezettudtos és társdlmilg felelős vállltvezető szklpj esület y g E T E V Ö K Különkidás ból á m l k l j ó fordul v é. 5 1 k n á fennállás A trtlomból: Wintertől Üzenet Dr. Georg

Részletesebben

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN (A S Z E N T E N D R E I F E S T É S Z E T T Ö R T É N E T E ÉS S T Í L U S Á N A K V I Z S G Á L A T A 4 5 - I G C. M U N K A E L S

Részletesebben

Service Magazin. 5 000 Ft. Akkumulátor-csere részletek és további kedvezmények a 9. oldalon

Service Magazin. 5 000 Ft. Akkumulátor-csere részletek és további kedvezmények a 9. oldalon simply clever Service Mgzin A szerviz- és trtozékjánltok érvényessége: 2012. október 1. 2013. február 28. www.skodszervizek.hu Legyen klubtg, élvezze most induló Go! Service Progrm előnyeit! részletek

Részletesebben

Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XIV ÉVFOLYAM 2 SZÁM 2012 FEBRUÁR 10 AJÁNLÓ Feltűzték szlgot végzős diákokr Idei első ülését trtott képviselő-testület 4 Nyugodt hngultbn telt közmeghllgtás 5 Kistérségi

Részletesebben

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei villnyszereli munk veszélyei Írt: Ngy László Zoltán oltó őrngy, vizsgáló 2010. december 15. szerd, 09:33 Egy budpesti társsház I. emeleti lkásábn keletkezett 2009 utolsó tvszi hónpjábn. lkás 20 m2-es szobáj

Részletesebben

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt.

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt. SZIGLIGETI Szigliget 750 éve királyi HARSONA vár Szigliget község Önkormányztánk ingyenes kidvány XI. évf. 3. szám Vörösmrty Mihály: Szbd sjtó Kelj föl rb-ágyd kőpárnáiról, Beteg, megzsibbdt gondolt! Kiálts

Részletesebben

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám)

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám) FEDŐLAP A Medgyszy István Szkképző Iskol, Gimnázium Kollégium diáklpj (2008-2009-es tnév I. szám) Ahogy z ország számos intézményébe, így iskolánkbn is z idei tnév kezdetén elérhetővé vált szelektív hulldékgyűjt,

Részletesebben

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg Alsó-Tisz-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ikttószám: 80664-1-2/2011. Tárgy: Zjkibocsátási htárérték megállpítás kérelemre Ügyintéz : Csomor László Hiv. szám: Zjkibocsátási

Részletesebben

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Hsználti útmuttó Windows rendszerhez Az üzeme helyezéssel kpcsoltos hielhárítás Megoldás gykori üzeme helyezési prolémákr. A nyomttó áttekintése Tudnivlók nyomttó részegységeiről

Részletesebben

II. A számtani és mértani közép közötti összefüggés

II. A számtani és mértani közép közötti összefüggés 4 MATEMATIKA A 0. ÉVFOLYAM TANULÓK KÖNYVE II. A számtni és mértni közép közötti összefüggés Mintpéld 6 Számítsuk ki következő számok számtni és mértni közepeit, és ábrázoljuk számegyenesen számokt és közepeket!

Részletesebben

SZOLGALTATASI. amely alulirott napon és helyen létrej Ott egyreszrol:

SZOLGALTATASI. amely alulirott napon és helyen létrej Ott egyreszrol: ScbEYO csk SZOLGALTATASI mely lulirott npon és helyen létrej Ott egyreszrol: Csömör Ngyközség Onkormányzt Székhely: 2141 Csömör, Szbdság u. 5. Telefon: 0628/544048 Fx: 0628/544040 Képviseletében: Fábri

Részletesebben

Stratégiai partnerségek - Felnőttoktatás III. számú melléklet PÉNZÜGYI ÉS SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK

Stratégiai partnerségek - Felnőttoktatás III. számú melléklet PÉNZÜGYI ÉS SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK III. számú melléklet PÉNZÜGYI ÉS SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Ez Melléklet kiegészíti Támogtási Szerződésben meghtározott Projektre nyújtndó támogtás különböző költségvetési ktegóriák

Részletesebben

A kolposzkópia alapjai (1. rész)

A kolposzkópia alapjai (1. rész) A kolposzkópi lpji (1. rész) BÔSZE PÉTER DR. 1, SZIRTES ILDIKÓ DR. 2, BABARCZI EDIT DR. 3, KULKA JANINA DR. 2 Fôvárosi Szent István Kórház, 1 Szülészeti és Nôgyógyászti Osztály, 3 Ptológii Osztály, Budpest

Részletesebben

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk Ngykáti HÍRADÓ Ngykát Város Önkormányztánk lpj VIII. évfolym 3. szám 2014. március 26. Friss tvszi szélben ünnepeltünk Ez évben is megemlékeztünk 1848 49-es forrdlom és szbdsághrc évfordulóján. Az 1840-es

Részletesebben

KOMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 2016

KOMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 2016 OMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 016 OMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS TERVEZŐ HÜBNER TERVEZŐ FT DR. HÜBNER MÁTYÁS okl. építészmérnök vezető tervező Lovs Attil okl. építőmérnök Tóth Rék kert-

Részletesebben

RB 6000 Good/Best. Üzemeltetési útmutató magyar. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good

RB 6000 Good/Best. Üzemeltetési útmutató magyar. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good mgyr 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good 1.778-221 RB 6312 Best 1.778-421 RB 6314 Best 1.778-521 RB 6315 Best 1.778-621 RB 6316 Best www.krcher.com

Részletesebben

beszélgetések a mûvészetrôl Beszélgetés Orosz István grafikusművésszel A követ és a fáraó című, 2011-ben megjelent könyvéről

beszélgetések a mûvészetrôl Beszélgetés Orosz István grafikusművésszel A követ és a fáraó című, 2011-ben megjelent könyvéről 70 Titkok Nyomábn Beszélgetés István grfikusművésszel A követ és fáró című, 2011-ben megjelent könyvéről Istvánt (hsználj z Utisz [OYTIΣ] művésznevet is) áltlábn úgy trtják számon mint világhírű grfikust

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 265/28. (XI. 6.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 223/9

Részletesebben

Farkas László Általános Iskola

Farkas László Általános Iskola Frks László Áltlános Iskol 643 Kelebi, Ady Endre utc 110 Tel: 77/44-1, 77/44-63 ltsulikelebi@freemilhu JEGYZŐKÖNYV Iktsz: III-1/010 Félévzáró értekezlet Ideje: 010jnuár Helye: Frks László Áltlános Iskol

Részletesebben

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa A Mgyrszékért Egyesület kidvány XIII. évfolym, 2. szám 2015. december 11., péntek Száll pihe-puh hó Száll pihe-puh hó, Csillogás rgyogó. Fenyőágon megpihen, Beköszönt december. Száll pihe-puh hó, Csengőszánon

Részletesebben

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT!

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXIV. évfolym 5. szám 2014.május ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! Amit Lélekben kezdtetek el (Gl 3,1-11; Zsid 10,36-39) A májusi

Részletesebben

Fejlesztőfeladatok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ. 2. szint

Fejlesztőfeladatok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ. 2. szint Okttáskuttó és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. százdi közokttás (fejlesztés, koordináció) II. szksz Fejlesztőfeldtok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ 2. szint 2015 Okttáskuttó és Fejlesztő Intézet

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín. fórum. négyszemközt. világszínház

T A R T A L O M. játékszín. fórum. négyszemközt. világszínház S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I V. É V F O L Y A M 6. S Z Á M 1 9 8 1. J Ú N I U S F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S Z E

Részletesebben

Kezelési útmutató ECO és ECO Plus

Kezelési útmutató ECO és ECO Plus Kezelési útmuttó ECO és ECO Plus Kidás: 2012.12.15. Eredeti kezelési útmuttó Gép Clssic Plus Gép szám Clssic Plus Gép típus Clssic Plus Verzió Berendezés jellege Álltfj Ügyfél neve & Co. KG Ügyfél címe

Részletesebben

6. Tárkezelés. Operációs rendszerek. Bevezetés. 6.1. A program címeinek kötése. A címleképzés. A címek kötésének lehetőségei

6. Tárkezelés. Operációs rendszerek. Bevezetés. 6.1. A program címeinek kötése. A címleképzés. A címek kötésének lehetőségei 6. Tárkezelés Oerációs rendszerek 6. Tárkezelés Simon Gyul Bevezetés A rogrm címeinek kötése Társzervezési elvek Egy- és többrtíciós rendszerek Szegmens- és lszervezés Felhsznált irodlom: Kóczy-Kondorosi

Részletesebben

TARTALOM. játékszín B É C S Y T A M Á S

TARTALOM. játékszín B É C S Y T A M Á S S Z í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y ó I R A T X V I I. É V F O L Y A M 1 2. S Z Á M 1 9 8 4. D E C E M B E R F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F

Részletesebben

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ A MECSEK-ÖKO ZRT. VOLT URÁNBÁNYÁSZATI- ÉS ÉRCFELDOLGOZÁSI TERÜLETEN VÉGZETT REKULTIVÁCIÓS ÉS UTÓGONDOZÁSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ A MECSEK-ÖKO ZRT. VOLT URÁNBÁNYÁSZATI- ÉS ÉRCFELDOLGOZÁSI TERÜLETEN VÉGZETT REKULTIVÁCIÓS ÉS UTÓGONDOZÁSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL RÉSZTS TÁJÉKOZTATÓ A MCSK-ÖKO ZRT. VOT URÁNBÁNYÁSZATI- ÉS ÉRCFDOGOZÁSI TRÜTN VÉGZTT RKUTIVÁCIÓS ÉS UTÓGONDOZÁSI TVÉKNYSÉGÉRŐ Pécs, 2011. októer TARTAOMJGYZÉK 1. A BÁNYÁSZAT ÉS A RKUTIVÁCIÓ TÖRTÉNT... 3

Részletesebben

Mátrixok és determinánsok

Mátrixok és determinánsok Informtik lpji Mátriok és erminánsok számok egyfjt tábláztát mátrink hívjuk. mátriok hsználhtóság igen sokrétő kezdve mtemtikávl, folyttv számítástechnikán és fizikán keresztül, egészen z elektrotechnikáig.

Részletesebben

játékszín fórum műhely világszínház arcok és maszkok szemle Boldog születésnapot! (1) Jegyzetek szovjet bemutat ókról (5) Színházi holmi (12)

játékszín fórum műhely világszínház arcok és maszkok szemle Boldog születésnapot! (1) Jegyzetek szovjet bemutat ókról (5) Színházi holmi (12) A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A TARTALOM V I I I. É V F O L Y A M 6. S Z Á M 1 9 7 5. J Ú N I U S játékszín F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES:

Részletesebben

JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE EL TERJESZTÉSEK FED LAPJA

JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE EL TERJESZTÉSEK FED LAPJA JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE EL TERJESZTÉSEK FE LAPJA Az el terjesztés íme, tárgy: El terjesztés Jászerény város településrendezési el írási [ 261/2010. (IX. 15.) önkormányzti htározttl

Részletesebben

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 10. szám 2012.október nyáron, erőt, biztonságot sugározv, de bevisszük lkásunkb télen, mikor felállítjuk z örökzöld fenyőt, hogy emlékeztessen

Részletesebben

A szerkesztő. Tartalomjegyzék:

A szerkesztő. Tartalomjegyzék: 1 évnyi hllgtás után, újr megjelent z, Szeretet Lángj Gyülekezet újság! Bár formilg megújultunk, célunk még mindig z, hogy megosszuk egymássl gondoltinkt, bizonyságinkt és bátorítsuk, buzdítsuk egymást;

Részletesebben

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa Szim Slom Hírlevél A Szim Slom Progresszív Zsidó Közösség hvont megjelenő kidvány 2009 július-ugusztus / 5769 tmmuz-áv Tis Beáv Idén újbb szokássl gzdgodik Szim Slom: megüljük Tis Beáv gyászünnepét. Sokunknk

Részletesebben

artalmas díjemeléssel nem jár. költségvetéséről,

artalmas díjemeléssel nem jár. költségvetéséről, SZ ókimondó É T rdekes rtlms KÜRTÖLŐ NEMESNÁDUDVR ÖNKORMÁNYZTÁNK LPJ ÖNKORMÁNYZTI TÁJÉKOZTTÓ Tájékozttom Nemesnádudvr község lkosságát, hogy Német Kisebbségi Önkormányzt február 3-án megtrtott ülén z lábbi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4)

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4) Jegyzőkönyv ermoelektromos hűtőelemek vizsgáltáról (4) Készítette: üzes Dániel Mérés ideje: 8-11-6, szerd 14-18 ór Jegyzőkönyv elkészülte: 8-1-1 A mérés célj A termoelektromos hűtőelemek vizsgáltávl kicsit

Részletesebben

A színpad és a nézőtér viszonya (1) Ravelszki perújrafelvétele (10) Az úrhatnám polgár avagy vallomás a színházról (14) Don Juan, a magánember (17)

A színpad és a nézőtér viszonya (1) Ravelszki perújrafelvétele (10) Az úrhatnám polgár avagy vallomás a színházról (14) Don Juan, a magánember (17) SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I I. É V F O L Y A M 1 2. S Z Á M 1 9 7 9. D E C E M B E R F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C

Részletesebben

TARTALOM. játékszín. fórum. arcok és maszkok. világszínház. színháztörténet. szemle

TARTALOM. játékszín. fórum. arcok és maszkok. világszínház. színháztörténet. szemle A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A V I I I. É V F O L Y A M 3. S Z Á M 1 9 7 5. M Á R C I U S TARTALOM FÖLDES ANNA Ki lesz császár, főszereplő és bálny? (1) F ŐSZERKESZT Ő: B O L

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fax: 35/342-804, 35/342-806 www.bank-falu.hu e-mail: hivatal@bank-falu.hu

Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fax: 35/342-804, 35/342-806 www.bank-falu.hu e-mail: hivatal@bank-falu.hu Bánk özség Önkormányzt 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fx: 35/342-804, 35/342-806 www.nk-flu.hu e-mil: hivtl@nk-flu.hu Ikttószám: 159- /2012/B. Tárgy: Bánk község településrenezési terv móosítás HIDTMÉNY Tájékozttjuk

Részletesebben

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai Juhász István Orosz Gyul Próczy József Szászné Dr Simon Judit MATEMATIKA 0 Az érthetõ mtemtik tnkönyv feldtink megoldási A feldtokt nehézségük szerint szinteztük: K középszint, könnyebb; K középszint,

Részletesebben

Szerelői referencia útmutató

Szerelői referencia útmutató Szerelői referenciútmuttó Dikin Altherm geotermikus hőszivttyú Szerelői referenci útmuttó Dikin Altherm geotermikus hőszivttyú Mgyr Trtlomjegyzék Trtlomjegyzék 1 Áltlános iztonsági óvintézkedések 3 1.1

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL 2010

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL 2010 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

ELŐKÉSZÜLETEK HÍMZÉS FÜGGELÉK. Számítógép-vezérelte hímzőgép. Használati utasítás

ELŐKÉSZÜLETEK HÍMZÉS FÜGGELÉK. Számítógép-vezérelte hímzőgép. Használati utasítás ELŐKÉSZÜLETEK HÍMZÉS FÜGGELÉK Számítógép-vezérelte hímzőgép Hsználti utsítás FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK A gép hsznált előtt, kérjük, olvss el iztonsági előírásokt. VESZÉLY - Ármütés elkerülése érdekéen:

Részletesebben

BIOKOMPATIBILIS ANYAGOK.

BIOKOMPATIBILIS ANYAGOK. 1 BIOKOMPATIBILIS ANYAGOK. 1Bevezetés. Biokomptbilis nygok különböző funkcionális testrészek pótlásár ill. plsztiki célokt szolgáló lkos, meghtározott méretű, nygok ill. eszközök, melyek trtósn vgy meghtározott

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. A rendelet hatálya és alkalmazása

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. A rendelet hatálya és alkalmazása unsziget özség Önkormányzt épviselő-testületének 8/2002. (XI.19.) T, 10/2003. (VIII.8.) T, 6/2005. (IX.9.) T, 9/2005. (X.14.) T, 7/2007. (V.31.) T, 10/2007. (VIII.9.) T, 13/2007. (VIII.31.) T, 1/2008.

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym MNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 6. évfolymosok számár 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr és helyesírásr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

Hatvani István fizikaverseny 2015-16. 1. forduló megoldások. 1. kategória

Hatvani István fizikaverseny 2015-16. 1. forduló megoldások. 1. kategória 1. ktegóri 1.1.1. Adtok: ) Cseh László átlgsebessége b) Chd le Clos átlgsebessége Ezzel z átlgsebességgel Cseh László ideje ( ) ltt megtett távolság Így -re volt céltól. Jn Switkowski átlgsebessége Ezzel

Részletesebben

1. Gyermekjóléti alapellátások

1. Gyermekjóléti alapellátások 1. Gyermekjóléti lpellátások 1. A jogszályn előírt munkköröken fogllkozttottk szám szolgálttásn (XII. 31.) Képesítés Vezető Gyógypedgógus Csládgondozó Módszertni szktnásdó Fejlesztőpedgógus Pszihológii

Részletesebben

TENGELY szilárdsági ellenőrzése

TENGELY szilárdsági ellenőrzése MISKOLCI EGYETEM GÉP- ÉS TERMÉKTERVEZÉSI TASZÉK OKTATÁSI SEGÉDLET GÉPELEMEK c. tntárgyhoz TEGELY szilárdsági ellenőrzése Összeállított: Dr. Szente József egyetemi docens Miskolc, 010. A feldt megfoglmzás

Részletesebben

játékszín színháztörténet négyszemközt fórum HU ISSN 0039-8136 világszínház A gondnok két arca (1) Kicsoda Bernarda? ( 6)

játékszín színháztörténet négyszemközt fórum HU ISSN 0039-8136 világszínház A gondnok két arca (1) Kicsoda Bernarda? ( 6) S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I. É V F O L Y A M 8. S Z Á M 1 9 7 8. A U G U S Z T U S F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S

Részletesebben

TWR fénycsatorna. bruttó. 105 232 Ft

TWR fénycsatorna. bruttó. 105 232 Ft TWR fénycstorn bruttó 105 232 Ft TWR 0K10 2010 Fénycstorn Egy lámp, melyben Np villnykörte Beépítésre kész csomgbn Ablktln helyiségekbe Kb. 6 m²-t világít meg Fénye egy izzó 13-szoros* A fény 98%-át továbbítj

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

RAGASZTÁS, FOLYÉKONY SZIGETELÉS

RAGASZTÁS, FOLYÉKONY SZIGETELÉS RAGASZTÁS, FOLYÉKONY SZIGETELÉS 2015. FEBRUÁR Ös s z e f o g l l ó z H e nk e l 2 0 1 4 - e s t e r m é k p l e t t á j á b ó l online kidás 1 Kedves Olvsó! Jelen kídványunkbn szintén szkinfo építzet honlp

Részletesebben

1-2.GYAKORLAT. Az ideális keresztmetszet (I. feszültségi állapot)

1-2.GYAKORLAT. Az ideális keresztmetszet (I. feszültségi állapot) Bevezetés: 1-2.GYAKORLAT Az ideális keresztmetszet (I. feszültségi állpot) - vsbeton két egymástól eltérő tuljdonságú nyg, beton és z cél, egyesítése - két nyg együttes felhsználás úgy történik, hogy zok

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30 Pici kitekintő Kommentár 2015.11.30 1 000 000 000 Jegyzet - Mgyr GDP lkulás December elején kijött részletes mgyr GDP dt. dt lpján mgyr gdság hrmdik negyedévben előző év hsonló időszkához képest 2,4%-kl

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Pici kitekintő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Jegyzet mgyr bnkrendszer kihívási hzi bnkrendszerrel kpcsoltos gzdsági (és politiki) eseményeket vizsgálv fontos kiemelni kereskedelmi bnkokt érintő legfrissebb

Részletesebben