T A R T A L O M. játékszín

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "T A R T A L O M. játékszín"

Átírás

1

2 SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X. É V F O L Y A M 7. S Z Á M , J Ú L I U S F Ő S Z E R K E S Z T Ő : B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C S A B A I N É T Ö R Ö K M A R I A T A R T A L O M HEGEDÜS GÉZA Arcképvázlt Illés Endréről (1) játékszín ALMÁSI MIKLÓS A Kkukk-effektus (6) TARJÁN TAMÁS Királyok, fejedelmek, ngyurk... (9) MÁRIÁSSY JUDIT Egy siker titki (15) Szerkesztőség: 1054 Budpest V., Báthory u. 10. Telefon: , N. I. Reprodukció vgy újrértelmezés? (19 ) KOLTAI T A M Á S Filozófii játszm (21 ) EÖRSI IST VÁN Lotte Kecskeméten (24) KROÓ ANDRÁS A mi Molière-ünk (26) Megjelenik hvont A kézirtok megőrzésére és visszküldésére nem válllkozunk Kidj Lpkidó Válllt, Budpest VII., Lenin körút Levélcím: 1906, postfiók 223. A kidásért felel: Siklósi Norbert igzgtó Terjeszti Mgyr Post Előfizethető bármely posthivtlnál, kézbesitőknél, Post hírlpüzleteiben és Post Központi Hírlp Irodánál (KHI, 1900 Budpest V., József nádor tér 1.) közvetlenül vgy postutlványon, vlmint átutlássl KHI pénzforglmi jelzőszámár Előfizetési díj: 1 évre 144,- Ft, fél évre 72,- Ft Példányonkénti ár: 72, - Ft Külföldön terjeszti Kultúr" Könyv- és Hírlp Külkereskedelmi Válllt, H Budpest. Postfiók 149 Indexszám: Atheneum Nyomd, Budpest Íves mgsnyomás Felelős vezető: Soproni Bél vezérigzgtó A címlpon: Szkács Eszter Peter Hcks Lotte címe színművének kecskeméti elődásábn (Sümeghy Zoltán felvétele) A hátsó borítón: Horst Sgert mszkj Deutsches Theter Oidipusz király elődásához MIHÁLYI GÁBOR Színház gyerekeknek, felnőtteknek (27) GÁBOR ISTVÁN Olsz operák vidéki elődási (28 ) RÉVY ESZTER Ó, zok régi szép házsságok! (33) SZEREDÁS ANDRÁS Etűdök hétköznpokr (34) rcok és mszkok RÓNA KATALIN Hármn Kkukkfészekből (35) R. E. A jelenlét ereje (38 ) négyszemközt főrum GERVAI ANDRÁS A pály szélén? (39) NÁNAY I S T V Á N Nyugtlnító siker! (42 ) világszínház PÁLYI ANDRÁS A kétrcú Kleist? (45) műhely KÖPECZI BÓCZ ISTVÁN Trgikus rc - játékos álrc (48)

3 H E G E D Ü S GÉZA Arcképvázlt Illés Endréről Időbelileg minél közelebb él hozzánk egy író, nnál nehezebb és kockáztosbb mrdndó érvényesség igényével felvázolni művészi rcképét, s legnehezebb z élő kortársét, ki műveit velünk egy-zonos társdlmi-kulturális légnyomás ltt foglmzt és foglmzz mg mindenki mástól különböző módján, de olyn külső htások elháríthttln befolyásávl, melyek vlmennyiünkre egyránt htnk. A kortárs jellemzésénél nem segít bennünket múló idő, z egymásr következő nemzedékek tcitus consensus"-ánk rngsoroló ereje; itt hiányzik z kísérleti eredmény, hogy ugynz mű vgy éppen életmű hogyn ht egy másféle vgy éppen több-féle társdlmi körülményrendszer közegében. Igz, mi nemzedékünk esetében némiképpen könnyíti megfigyelést, hogy írói utunk átvezetett felszbdulás történelmi ugrópontján, mjd 1956 ngy lélekcsuszmlásán, melyet ugyn semmiképpen sem mondhtunk társdlmi formváltásnk, de mégis olyn korszkmódosulásnk kell tudomásul venni, mely után változott nézőszögből tekinthetünk z előbbeni évtized irodlmi eredményei re. A mi nemzedékünkről szóltm, hiszen túl felserdülés döntő évein és z indulás időpontjánk éppen dott történelmi körülményein, m már nem jelent generációs distnciát z kereken tíz esztendő, mellyel Illés Endre idősebb énnálm. A fsiszt világveszély minden vlmennyire értő elmére nehezülő nyilvánvlóság ót - és zt hiszem, ez z irodlomtörténeti új bekezdés nálunk József Attil öngyilkosságánál ismerhető fel - már ugynzt történelmet élte át z is, ki mnpság úgy nyolcvn éves, és z is, ki mostnábn lép túl htvndikon. H tehát egy író, ki most éppen htvnöt éves, és emberábrázoló benső kényszerének egyik lpformáj írói egyéniségek jellemzése, megkísérli, hogy hitelesség és remélt mrdndó érvényesség igényével rcképvázltot készítsen egy éppen most hetvenöt éves íróról, ki különböző műfji közt bűvészmestere z írókról rjzolt jellemábrázolásnk is - kkor ez történelmi távltbn mit sem számító tíz év semmiféle kor-különbséget nem jelent, vgyis legszigorúbb értelemben kor-társt kell jellemeznie oly módon, hogy évszázdnyi vgy éppen évezrednyi távolságból igyekszünk egy egyszeri művészjellemet beállítni z irodlom tudtformájánk értékrendjébe. És elöljáróbn hdd említsek még egy nehézséget. Illés Endrével évtizedek ót szívélyes-bráti viszonybn vgyok. Ez sokkl több, mint h személyesen nem ismerném vgy éppenhogy krtársi köszönő viszonybn volnánk, és sokkl kevesebb, mint h bizlms-bráti kpcsolt voln közöttünk. Azt hiszem, műveinek túlnyomó többségét ismerem, és ő is sok mindent olvsott tőlem, ízlésünk - úgy vehettem észre - sok mindenben megegyezik, érdeklődési köreinkben sok hsonltos, művészi lpállásunk és módszerünk merőben különböző, de egymás számár mégis mindig z zonnl átélhető evidenci élményével ht, beszélgetéseink zonbn mindig megmrdtk szkmi izglom htári között, sose tágultk bensőbb személyes, művészi kifejezés mögött húzódó élmények önvllomásr késztető vgy önvllomást elváró bizlmsság felé, mi benső brátságot megkülönbözteti szívélyes brátságtól. Ez utóbbi esetén hetvenötödik születésnpjánk lklmából nyilván közös emlékeket idéző köszöntéssel krnám jellemezni z embert, ki hivtás szerint kortársi íróművész. Így komolybb és ngyobb egzktságot kíván feldt: jellemezni z íróművészt, ki léte szerint kortársi ember. De zt hiszem, megéri művészi jellemrjz kísérletet, mert ligh tudnék tlálni még egy olyn kortársmt, kinek művészi életútjávl és eredményeivel ennyire szemléletesen lehetne jellemezni zt mgyr, tágbbn közép-európi, még tágbbn európi bloldli polgár " -t, ki értelemből következő és morális következményeket levonó kezdeti ellenzékiségből, lktánk törvényszerűségei folytán evolutív úton jutott el revolutív változássl vló zonosuláshoz, szemünk láttár változó világ emberi változásink felismeréséhez és ábrázolásához. És éppen itt tlán még meg is könnyíti fejlődés nyomon követését, hogy h részben eltérő körülmények között is, sokunkkl együtt mgm is ezt z utt tettem meg, tehát éppen nnk társdlmi-művészi rétegnek legjellemzőbb s közös élményeinket tlán legegzktbbul kifejező művészét kell látnom benne, melyhez mgm is trtozom, és melyet ugynúgy történelem átmenetének, múltk befejezőjének, z újk kezdetének érzek, mint reformkor író-költő nemzedékét (Vörösmrty és Jósik író-költő nemzedékét) felvilágosodásbn csúcsosodó régi és Petőfi-Arny-Jóki fémjelezte új mgyr irodlom között. * A közelítést, úgy hiszem, kívülről, z irodlomhtározó kor felől kell kezdeni. Illés Endre úgy jelentkezik mgyr irod-lombn, mint Nyugt ún. második nemzedéké " -nek jellegzetes lkj. S hbár igz, hogy irodlomtörténetünkben ngy ugrás forrdlmi felé: Ady. És z is igz, hogy nehezen induló hzi szocilist irodlom felnő és egyenrngú lesz z ormiig emelkedő polgári irodlomml Kssák költészetében - mégis: Ady körül Nyugt ngy első nemzedéke nem forrdlmi irodlom, hnem polgári írásművészet legmgsbb csúcs, Kssák és köre pedig gykorltilg z irodlom peremén mrd: konzervtívoknk és hldó polgároknk egyránt szocilist, míg munkásmozglom számár - túl szociáldemokrácián, innét kommunizmuson - elhelyezhetetlen kétésfelesség, melynek minálunk nincs társdlmi gyökérzete, és döntő jelentősége igzán csk Kssák hlál ót nyilvánvló. A húszs években, még h z ellenforrdlmi terror úgy egy évtizedig fel is ölti Bethlen-féle konszolidáció " álliberális áldemokráciájánk álorcáját, z engedélyezett legbloldlibb mgtrtást Nyugtnál jelöli ki. S ehhez kpcsolódik, hbár üzletiesebb meggondolásokkl z Est-lpok sjátos helyezkedése, hol Bethlen és Klebelsberg írj vezércikkeket, de Nyugt fő lkji dják szépirodlom jvát. A Nyugt második nemzedéke eleve otthonr tlál z Est-lpoknál, hol jellegzetesen ngykpitlist főnök, Miklós Andor mrxist múltú Mikes Ljost teszi meg irodlmi mércekezelőnek. És Mikes Ljos kritiki ízlése, tehetségfelfedező szenvedélye, irodlomszervező ereje semmivel sincs Nyugt ízlésdiktátoránk, Osvát Ernőnek ngyságrendje mögött. Az nemzedék, melyet Nyugt második nemzedékének

4 nevez irodlomtörténetünk, áltlábn otthonos Nyugtnál is, melynek szellemét lpvetően befolyásolj Bbits esztéticizmus, mely z ellenforrdlom király nélküli királyságábn z embertelenségek és közostobságok elől kívülállás elefántcsonttornyát véli sokáig menedéknek, és z Est-lpoknál, hol Miklós Andor sokáig bölcsnek bizonyuló opportunizmus igyekszik összebékíteni Bethlen-féle önmérséklő ellenforrdlmt polgári ellenzékiségnél tovább nem lépő kritikávl. Cskhogy Nyugt második nemzedéke, hbár közvetlen hgyomány Nyugt minden művészi vívmány, nem is lehet szellemben zonos ngyon és méltán tisztelt első nemzedékkel. Ez második nemzedék százdforduló éveiben született, legidősebbjei már ifjú ktonákként élték át z első világháborút - mint Fodor József -, legifjbbji vgy Tnácsköztársság vörösktonái voltk - mint Illyés Gyul, vgy átélték Monrchi összeomláskor széteső régi Mgyrország vártln hontlnságát, és lig kinőve kmszkorból, menekültekként érkeztek z ellenforrdlom vérmámorábn tomboló vgy léló Budpestre - mint Illés Endre. Ez nemzedék tehát nem sokt tpsztlt felnőttként volt részese vgy ellenfele háborúnk, forrdlmknk, ellenforrdlomnk, hnem egyenest belépett egy rombdőlt hzi encien régime" eleve megoldhttln resturációs törekvésébe. Ezek idővel kár blr, kár jobbr, vgy hol blr, hol jobbr tolódtk, de zt, mibe beleérkeztek, cskis elutsíthtónk tlálták. A fennálló rend sem-miképpen sem kphtott színvonls szószólót sorikbn, még zok között sem, kik idővel félreismerve 'g történelmi utt fsizmus htáráig (vgy zon is túl) sodródtk. Ennek nemzedéknek eleve erősebb volt társdlmi érzékenysége, mint Bbits körüli, lpvetően esztétik meghtározt filozopter-lírikusoké, de rgszkodtk hhoz z esztétiki színvonlhoz, hová ezek z elődök emelték polgári költészetünket. Társdlomkritikábn zonbn sokkl többet tnultk Nyugt-nemzedék már eleve kritikusbb, ellenzékibb, z Ady-hgyományt hívebben folyttó prózíróitól, Móricz Zsigmondtól, Ngy Ljostól, Tersánszky Józsi Jenőtől, sőt mg kemény kritikáját olynnyir esztétikumb ágyzó Krúdy Gyulától is. De míg második nemzedék költői - Szbó Lőrinc, Illyés Gyul, Fodor József, Sárközi György - stílusbn-formábn szinte zökkenő nélkül folyttták és fejlesztették tovább Bbits-nemzedék eredményeit, prózírók - Illés Endre, Kodolányi János, meg korosztályuk szerint ugynide trtozó Remenyik Zsigmond, Mári Sándor, Zsolt Bél - ki-ki mg módj szerint merőben elkülönült Nyugt első nemzedékének stílus- és módszerútjitól. Ezek közt kdtk nem is kis tehetségűek, kik hjdni polgári lét Don Quijotéi lettek, mint Mári ngypolgárságnk és Zsolt Bél kispolgárságnk, volt, ki világéletében ingdozott - nem kisebb tehetséggel - bloldli forrdlmiság és jobboldli ellenforrdlmiság (sőt fsizmus) között - mint Kodolányi János... de fővonl jelenlevő resturáció kritikáj volt. És h ez kezdetben nem is lehetett több, mint perspektív nélküli, szoros értelemben vett kritiki relizmus ", éppen következetes kritiki lpállás folytán megvolt lehetősége, hogy ez kritik előbb kifejezetten bloldli legyen, mjd történelem változás folytán töret-lenül kpcsolódjék polgári irodlmt szükségszerűen felváltó szocilist irodlomhoz. És ezen z úton következetesebben járhtott z emberi mgtrtás pszichofiziki jelenségét szinte tudományos érdeklődéssel és izglomml vizsgáló-elemző Illés Endre, mint z lktilg nrchist Remenyik Zsigmond, ki ugynúgy nem tudott beleilleszkedni felszbdulás előtti, mint felszbdulás utáni dott történelmi helyzetekbe. Remenyiket indulti kormányozták, lkti fegyelmezetlensége, rend iránti érzéketlensége urlkodott értelme fölött, és igen ngy tehetsége ellenére ezért is mrdt meghtározhttln helyzetű életében is, zót is. Illés Endrét értelme, lelki szerkezetének dott rendje és rendkrás kormányozt, ezért volt kezdettől fogv tiszt képlet, ezért oly meghtározhtó helye immár jó félévszázd hzi irodlomtörténetben. Az olvsónk nemegyszer z z érzése - bármely műfjú művének olvstkor -, hogy tlán nincs is még egy írónk, ki ilyen tisztán látná és ilyen egyértelmű világossággl foglmzná különböző lktú emberek szükségszerű mgtrtását évszázdunk változó körülményei között. Sokn mondották már, hogy Illés Endrét képzett orvos tette olyn íróvá, milyen: dignózisokt ír. Azt hiszem, téves z összefüggés sorrendje, nemcsk Illés vllomási cáfolják meg, hnem írói lktánk egésze: nem zért ír így, mert tnult szkmáj szerint orvos, hnem zért ment éppen orvosnk, hogy természettudományos lpot szerezzen ábrázolásmódjánk. Az zonbn igz, hogy orvosi műveltségének elszkíthttln köze vn művészetéhez. A mi mgyr irodlmunkbn többékevésbé művelt írók korábbn szinte kivétel nélkül jogászok voltk, mjd z utóbbi évszázdbn egyre ngyobb mértékben sorkoztk jogászok mellé bölcsészek. És jogászi vgy filozopter lpműveltség (vgy kettő együtthtás, hiszen például Füst Milán jogász is volt, tnár is volt) vlmilyen módon meg is nyilvánul művészetükben, s művészetük mögötti szemléletük szerkezetében. Merőben más szerkezetű z orvosi lpműveltségű írók emberszemlélete, gondoljunk csk olyn világirodlmi példákr, mint Csehov vgy Schnitzler (h tetszik, visszmehetünk kár Schillerig is). Az orvosok-nk ugynis szükség szerint természettudományos műveltségük (illetve z is) vn. Egy orvos jobbn tudj, mitől pirul vgy mitől sápd el egy ember. Egy orvos jobbn tudj, mikor ájul-ht el egy regényvgy drámfigur. Az orvos lélektni jelenség mögött felméri fiziológii okokt vgy következményeket. Éppen Illés Endrénél nemegyszer nyomon követhetjük egy-egy mgtrtás biológii nmnézisét. Ugynkkor zonbn z Illés-novell éppen úgy nem látlelet, mint hogy egy Illés-esszé sem biológii elemzése felidézett írónk. Élet-művéből, mint szemléleti lp, merőben hiányzik egy fféle zoli biológii determinizmus, csupán pontosn tudj, hogy zonos társdlmi körülmények között mgtrtást hogyn módosítj z ember pszichofiziki lkt. De leglélektnibb elemzéseiben is meghtározó elem z történelmi-társdlmi helyzet, melyben lkji mozognk. Ezért tud lélektni mozzntokkl társdlomkritikát, sőt npi politiki véleményt megfoglmzni. Gondolok itt például Prdicsomlé című novellájár, melyben egy vendéglői botrány résztvevőinek emberi mgtrtásávl, nélkül, hogy egyetlen szóvl is utln rá, fsizmus lélektorzító természetrjzát tárj fel, teljes hidegség mögé rejtett indultos pártossággl. Azt hiszem, ez z egyik legjobb (h nem éppen legjobb) mgyr ntifsiszt novell, noh egyetlen szónyi politikum nem esik benne. Ez nem orvosi látlelet, hnem társdlomkritik, de igen hsznosnk bizonyult, hogy ki megfoglmzt, nnk orvosi műveltsége volt. Mire zonbn Illés Endre megszerezte ezt természéttudományos műveltséget, már kész író és éles szemű, rcionálisn elemző hjlmú kritikus volt. Idáig már előzetesen el kellett jutni. És z úthoz nem mellékesek gyermekkori és kmsz-

5 kori élmények, z otthon és táj, melynek keretén belül kibontkozik lélek. Illés Endre szepességi. A Lőcsétől lig néhány kilométerre fekvő Csütörtökhelyen született, bbn festői látomásnk htó kis helységben, hol Közép-Európ egyik legszebb kis templom áll. Itt végezte elemi iskoláit, mjd Lőcsén, Szepesség fővárosábn volt gimnzist. Az induló évek otthon, környezete, élmény- és hngultvilág Szepesség. Ez pedig nemcsk egy megyét jelentett Ferenc József-kori Mgyrországon, hnem egy egészen sjátos történelmi és kulturális hgyományt, mely ugynúgy meghtározt z érzékeny befogdókészségű lelkeket mg sjátos rcultávl, mint Erdély vgy Prtium vgy Dunántúl z onnét indulókét. A Szepesség, hjdni Zápolyák hercegsége, feudális trtományként hol mgyr, hol lengyel király hübérúri htlm ltt korán polgárosodó kisvárosok és város jellegű flvk szellemileg befelé zárt, kereskedelmileg ngy távolságok felé nyíló egysége volt német polgárokkl, mgyr és lengyel lovgokkl. Feudális ur Szepesvár mgsábn szedte z dót, temetkezett Szepesvárlj méltóságos román székesegyházábn, de gzdsági, polgári köz-pont középkor ót Lőcse. Sjátos hngultú város ez, látó-htárábn M gs-tátr, középkori és reneszánsz emlékekkel teljes főterén híres régi városház és gótikus ktedrális: Jóki, Mikszáth és Krúdy prózköltészetének vrázs ül z egész városon; még m is, de még sokkl élőbben m Ferenc József-kori évtizedekben, mikor Illés Endre itt érett gyermekből ifjúvá. Ez z ifjúvá érés pedig egy olyn hgyományos szepességi polgárotthon keretében folyt le, hol természetes volt mgyr és német nyelv egyszerreotthonisság, hol kultúrkedvelő szülők körében nemcsk z irodlmi és történelmi múlt volt jelen, de zene is lkotórésze volt z életformánk. A fiú Hydn- és Mozrt-dllmokon át érkezett Beethovenig, és onnét igen korán már z induló Brtókhoz is. Illés Endre mgánvilágához mindmáig ugynúgy hozzátrtozik zene, mint mgyr, német, mjd hmrosn birtokb vett frnci irodlom. De mgyr és német kultúr eleve kpott tuljdon, frnci zonbn meghódított és birtokb vett, nem örökölt, hnem elsjátított szellemi világ. És ngyon jól meg-tnult frnci irodlmi nyelv világosság és szigorú szbtosság lighnem ugynúgy befolyásolt kilkuló stílusát, mint szepességi ptinás-polgári hngultok öröksége. Az Illés-mondtok nevezetes pontosságához mindig od kell éreznünk zokt frnci stilisztákt, zokt z oly gondosn foglmzó klsszikusokt, mint Stendhl és Mupssnt, kiknek élete Káldy Nór és Blázsovits Ljos Illés Endre: Névtelen levelek című színművében (Mdách Színház) Almási Év és Blázs Smu Illés Endre: Spnyol Izbell című drámájábn (Mdách Színház)

6 folymán nemcsk szkszerű ismerője, de legjobb - és ide kívánkozik ez szó is: legprecízebb - mgyr fordítój lett. Az ő tolmácsolásábn stendhli és mupssnt-i mondt értelmében is, hngulti urájábn is egyenértékű - és itt megint idegen műszót kell hsználni: dekvát - z eredetivel. Úgy mgyros, hogy megmrd frnciásnk. De ez némiképpen kkor is igz, h sját szöveget ír. Ahogy Jóki jóízű mgyrság mögött vájt fül kihllj ltinos kultúr csengését, Bbits jelzői mögött homéroszi görögöt, úgy érezhető Illés mondttni rendje mögött Voltire-től Mupssnt-ig érvényes frnci mondtfegyelem múltj. Amikor Illés Endre csládjávl ngy összeomlás és középeurópi helyzetátrendeződés nyomán Budpestre kerül, hogy itt érettségizzék, és induljon mgsbb fokú tnulmányi felé, már olyn kulturális múltt hoz mgávl, mely nemcsk lklmssá teszi gondoltink és észleléseinek írói megfoglmzását, de benső kényszer is z írás felé irányítj. Alktilg író, de még csk szeme vn látnivlókr és stílusigénye megfoglmzásr. Az igényes írónk pedig okvetlenül szüksége vn egy ismeretrendszerre, mely hozzáiskolázz tudtot látottk rendszerben észlelésére. Vlójábn mjdnem mindegy, hogy miféle rendszerben válik otthonossá z író, mert minden rendszer elegendő nlógiát d vló világ szegmentumink jobb megértéséhez. A rómi jog célszerkezete vgy egy-két nyelv nyelvtnánk lpos tuljdonb vétele, de kár geológi, régészet vgy sttik szkismerete is kellő lpokt dht: mjdnem mindegy, de csk mjdnem. Mert mégis eltérő szerkezetű egy jogászi, egy filozopter vgy egy műszki szkképzettség társdlmi összefüggések és benne z emberi mgtrtások lposbb megértéséhez. És Illés Endre olynnyir z ember pszichofiziki mozznti felé fordult megfigyelőképességének fő izglmivl, hogy felismerte: ehhez orvosnk kell lennie. Nem képzett orvosból lett író, hnem írói érdeklődésének minősége késztette, hogy képzett orvos legyen. Kétségtelen, hogy mgsbb ismeretek elsjátításánk idején nem mellőzhető szerepe vn szerencsének. Egy jó professzor, esetleg merőben különböző szemléletével és életstílusávl is, döntően befolyásolhtj z érzékeny észlelő kilkuló módszertnát. Ilyen szerencse volt Illés Endre fejlődésében ngy belgyógyászprofesszor, Korányi Sándor lélekidomár szerepe. Illés műveiben, mint életre szóló útmuttó élmény bukkn fel újr meg újr Korányi emberi, tudósi, pedgógusi gyógyító lkj. Illés novelláink ismerői mint példszerű embertípus irodlmi megjelenítését, szinte személyesen ismerik Korányi Sándort. Az írói szándék vlóbn hsznosn válsztott megfigyelő gykorltnk zt fegyelmét, mely kötelező jó orvos számár. Illés Endre nem Korányitól tnult z embermegfigyelés szenvedélyét, de módszert és szempontgzdgodást kpott tőle; nem hiáb tudj egész írói munkájár oly döntőnek ngy professzor mellett töltött időszkot. Bizonyár jó orvos lett voln belőle, de vlójábn nem is krt orvos lenni. Hiszen még jvábn medikus volt, mikor Mikes Ljos felfedezi, és hmrosn Nyugtb is rendszeresen ír novellákt, kritikákt. Mjd Budpesti Hírlp irodlmi mellékletének szerkesztője. Domján Edit és Huszti Péter Illés Endre Festett egek című színművében (Mdách Színház) (Iklády László felvételei)

7 Nem újságíró, hnem irodlmi szerkesztő. Tuljdonképpen ez is egyik műfj: áttekinteni és rendet trtni, válogtni és értékelni. Lényegében ez is irodlomkritiki tevékenység kkor is, h újságnál, kkor is, h kidóvállltnál műveli z író; és z már csk hierrchikus, de nem lényegbeli különbség, hogy irodlmi szerkesztő, vgy főszerkesztő, vgy irodlmi vezető, vgy kidóválllti igzgtó. Hiszen civil" életben ez z útj, cskhogy ez z irodlmi-közéleti, szervező, kiválogtó, rendtrtó tevékenység egy kritiki elme számár egyáltlán nem civil" fogllkozás, hnem értékelő erejének gykorlti változt: pontosn megfelel Illés írói lktánk. Aligh volt vgy vn író, ki szerkesztő vgy irodlmi vezető, mjd már régót kidóigzgtó Illés Endrével szemben úgy érezhette voln, hogy véleményének kidói-üzleti jellege vn: vele szemben z író kritikussl tlálkozott, ki elhelyezi őt z élő irodlom értékrendjében. Ahogy esszéiben, főleg Krétrjok írói portréibn ugynezt teszi szépirodlom eszközeivel. Novelláibn pedig felismert és egyénített típusokt helyezi cl ugynezzel kritikus rendérzékkel társdlom rendszertnáb és normrendjébe. Nyilván sokn felismerték már, hogy Illés Endrének nincs külön szépirodlmi és értekező-prózi stílus. Esszéi szépirodlmi művek, novellái bíráltértékűek. Élménynyg természetesen bból világból szármzott és szármzik, melyet személyesen módj volt megismerni vgy könyvekből megtnulni. Korábbi novellái közt számos olyt tlálunk, mely orvosokt és betegeket ábrázol. Esszéi z lposn áttnulmányozott írók egyéniségéről és körülményeiről készült művészi dignózisok. Stendhlt, miközben fordított, szinte személyes ismerősként értette meg, és ról szóló esszéi egész kötetté kerekedtek. Számomr ez kis Stendhl-könyv felér egy igen jó történelmi regénnyel. A novellák ngy része zt polgári társdlmt, illetve ezen belül polgári társságokt teszi vizsgált és ítélet tárgyává, melyeket személyesen ismer. És nyomon követhető z út z eleve ellenzéki - bloldli polgári ellenzéki - szemponttól már polgári értékrenden kívülről, szocilist értékrend szempontji szerint vló kritikáig. A kritiki szempont fejlődik történelemmel, de bírált tárgy z polgári világ, melyből z író elindult. Ez z, melyet kezdetben megítél, mjd megbélyegez, utóbb elítél, ábrázolván, hogy nkronisztikussá váltk körülöttük ellenállhttlnul múló időben. Legszembetűnőbb ez z út drámi műveiben. * Illés Endre két világháború közt lighnem leghldóbbnk mondhtó mgyr polgári drámíró volt. A Törtetők és Hzugok, h belülről ábrázolt is hzi polgári társságok jellegzetes lkjit, oly egyértelműen elmrsztló kórképet festett, hogy gykorltilg már kkor polgáritól blr álló irodlmi és társdlmi törekvések szövetségese. De z kkor ábrázolt polgári világ még ngyon is jelenvló volt. A felszbdulás utáni Illésdrámák polgári zonbn már éppen nkronisztikus voltuk folytán válnk bírált tárgyává. A Festett egek vgy Homokór figurái úgy élik polgári életet egy immár lényegében nem polgári világbn, hogy Don Quijote éli z ábrándosn elképzelt középkori lovgéletet brokk-bszolutizmus merőben másféle körülményei közt, vgy Beszterce ostrománk Pongrácz grófj feudális úr életét kpitlizálódott Mgyrországon. De Don Quijotébn és Pongrácz Istvánbn ez továbbélő múlt sok mindenben rokonszenves tiltkozás z kkori jelen ridegsége és embertelensége ellen, míg Illés polgári sznobji vgy egyenest rekciósi egy értelmét vesztett embertelenség vissztszító vgy egyértelműen nevetséges példázti egy emberséges célztú világ építésének idején. Ábrázolásukkl z derül ki, hogy fiziki ittlétük ellenére már csupán kísértetek. Persze drámíró Illés úgy ábrázol társdlmt, hogy hitelesen látttj pszichofiziki embert. A Türelmetlen szeretők legjobb lélektni drámáink közé trtozik, és ez - zt hiszem -- ngy szó, mivel jó drámíróink közt is fehér holló jó lélekábrázoló, vgy h mégis z, kkor psziché mögött áltlábn elhomályosul szocietás. Illésnél pedig lélek, torzulásivl együtt mindig társdlmi példázt. És h ngy ritkán történelem mélyrétegei vgy mondvilág még mélyebb rétegei felé fordul (z előbbire péld Spnyol Iz bell, z utóbbir Vs Istvánnl együtt írt Trisztán, melyről úgy sejthető, hogy lélek- és körülményábrázoló Illés gondolt végig és témához olynnyir illő verses szövegre költő Vs fordított le") - kkor z évszázdoktól örökölt tém is mához szóló bsztrhálás emberi szenvedélyek és társdlmi dottságok viszonyánk. Novell, esszé, drám. Vnnk, kik Illést több műfjú írónk mondják. Ez nnyibn igz is, hogy mestertudássl otthonos ebben három, egymástól poétikilg különböző műfjbn. De vlójábn nem válszthtó el z író egyéniségében z elbeszélő, z esszéist és drámszerző. Nem Illés sok műfjú, hnem z z élet, melyet megfigyel. A vlóság helyzetei kényszerítik pontos irodlmi érzékű embert, hogy milyen viszony-ltot milyen műfj eszközeivel rgdjon meg. És h vlkire is jellemző esztétikilg pontos jelző - hát mindenekelőtt Illés Endre z. Pontosság, rend, szbtosság, világosság, z okozti sorok áttekintése, lelki és fiziki jelenségek dilektikáj, társdlom és egyén viszonyánk elemző feltárás - zt hiszem, ezek z egész életmű legjellemzőbb ismérvei. De úgy - és ezt sem szbd elfelednünk -, hogy ezek z értelem kormányozt tuljdonságok novelláról novellár, esszéről esszére és drámáról drámár képesek olyn hngultok, légköri nyomások és z olvsóbn ébredő líri hngultok keltésére, melyek nem mérhetők mércerendszerekkel, melyek már költészet irrcionális vrázsához trtoznk. Az lpvetően és végérvényesen rcionlist Illés Endrét tlán meg is hökkenti, h egy olvsój - ez esetben én művészi htásánk irrcionális elemeiről beszél. De én zt hiszem, hogy nincs z z esztétik, mely megmgyrázhtná, végül is miért szorongtj szívet egy novell, miért kelt mgyrázhtó felháborodáson túl hlk bántot is egy drám, és mi is lelkesíti z olvsó lelkét egy kitűnő írói rckép olvstán. Ez z művészi elem, mi megmgyrázhttln jól mgyrázhtó művekben, és ez z htóerő, mely végül is mgyrázhttln viszonylg ésszerűen megközelített művészegyéniségben. * Tlán ezekkel vázltos észrevételekkel meg tudtm némiképpen közelíteni, hogy Illés Endre miért jó és jelentékeny író, de zt már nem tudnám kifejteni, hogy egy-egy novellájánk vgy krétrjzánk hngult miért is hullámzik bennem tovább, miért jut olykor - ellenőrizhető propó nélkül - újr z eszembe, miért kelt egyes műve gyönyörűséget vgy éppen pillntnyi boldogságélményt bennem. Bizonyár zért, mert igzi művész.

8 játékszín ALMÁSI MIKLÓS A Kkukk-effektus Kitűnő elődás. De nemcsk z: htásmechnizmusábn vn vlmi plusz feszültség, mi emlékezetessé teszi ezt produkciót, és mi megérdemel néhány szót, túl kritiki tudomásulvételen. Az egyenlet A világ = bolondokház. Ezzel szemben z idegklinikán voltképp normális emberek dekkolnk: z újbb irodlomnk ezt kedvelt egyenletét Ken Kesey egy rvsz vriációvl látt el. Kintről, tehát hétköznpi őrültek világából egy normális vgány érkezik diliházb, és ezzel felborul z egyenlet. Kiderül, hogy idebent sem olyn normálisk z ápoltk, mint hogy néhány mi regény hinni szeretné - és persze z sem igz, hogy odkint csk gresszív, kegyetlen őrültek grázdálkodnk. Mert íme, McMurphy, vgány is odkintről érkezett. Persze odkint is csk úgy tudt megőrizni furcs emberi érzékenységét, hogy outsiderré vált: ngyszájú, verekedős fickó, ki minden stikliben benne vn, kemény öklét több ngyváros ismeri, és most is vlmi kényszermunkáról szállították ide, mert nem bírtk vele. Vgány, kötekedő, de leglább még nem felejtette el, hogy mi z minimum, mivel még emberként lehet cspongni világbn. Nos, z egyenletet ez fickó borítj fel: kinti" világ normális szk-embereiről - kiket itt z ápolók, orvosok és főnővér képviselnek - percek ltt bebizonyítj, hogy embertelen vd-álltok; bentiekről viszont néhány sjátos teszt lpján zt deríti ki, hogy gyávságuk mitt meg is érdemlik sorsukt. Ken Keseynél tehát nem mennek mennybe z őrültek, mint például A 22-es cspdájábn vgy Dniel Keyes Virágot Algernonnk című regényében. Nem, McMurphy kétfrontos hrcot vív, előtte mind normális, mind tikkes világ le-veti álcáit, mert z ő szeme előtt nem lehet eltitkolni lényeget: z emberi trtás milyenségét. Nem lehet átverni. Mert vgány. Igy könnyen rájön, hogy bentiek voltképp önkéntesen dták fel emberségüket, hogy elkerüljék z embertelen meglázttások esetleg kínosbb vriációit. De bűnt mégis ők követték el: lemondtk emberségükről. Mert ez z idegosztály bbn különbözik z átlgostól, hogy ide többnyire jómódú, jvrészt középosztálybeli bete- Rtched nővér (Béres Ilon) és McMurphy (Koncz Gábor) Kkukkfészekben (Vígszínház) gek jönnek - mégpedig önként. Egyik feleségétől fél, másik lányoktól áltlábn, hrmdik vlmi stiklit csinált, és most jobb itt bent lpulni, negyediket védőőrizetbe rkt csládj. S persze vn néhány, McMurphyhez hsonló ki-vétel is, kit törvény utlt be ide elvonókúrár. A többség zonbn fél z élettől, zért menekült ide. Itt pedig kemény lelki msszázsbn vn részük. A Főnővér mosolygó terrorj urlkodik minden percükön: Miss Rtched nem kibál velük, csk mézédes kedvességgel vájkál sebeikben. Az egyiktől zt óhjtj, hogy többi beteg előtt teregesse ki legszégyelltebb titkit, és hogy részletezze egészen ddig, míg hányingertől el nem kd hngj; másikt, ki nyjától retteg, zzl fenyegeti, hogy megírj hz pró kis bűneit, mitől csk újbb rohmok ütnek ki fiún; ezenkívül legpróbb kedvezményeket is megvonj, h úgy látj jónk, vgy h htlmát krj élvezni (például betegek egyszerre csk még híreket sem nézhetik tévében). Szeszélyes és kiszámíthttln, minden mozdult, szv vlmi újbb vártln tűszúrás. S egyáltlán: jelenlétével, zzl fenyegető lehetőséggel gyötri őket, hogy bármikor zt tehet velük, mit kr. S ők, ezek nyuszik, még ezt is lenyelik. Mert még mindig jobb, mint kint z életben. McMurphy ezt cserét nem tudj elfogdni. Nem is sját nevében, mert egy vgány nem dj be önként derekát. A többiek nevében lázdozik: miért nem olvsnk be nővérnek, miért nem hgyják ott kórházt? Fogdást jánl nekik, mjd ő megmuttj, hogy lehet itt lázdni, blhét csinálni, úgy, hogy Főnővér feldj. A fogdás persze nemcsk hecc -- z is -, inkább pedgógi: McMurphy életet kr rázni új sorstársib. És betegek egy drbig vele is mennek, mert elkpj őket McMurphy lendülete, néhány látványos kciójánk sikere. Koncz Gábor kitűnően hozz ezt csk látsztr egyszerű figurát: szemtelen, ám okos pimszkodás könnyebb rétege z lk felépítésének, nehezebb nnk tlányos emberi érzékenységnek látttás, melynek segítségével minden-kiben megtlálj zt húrt, melyen játszni kell, h válszt kr kpni. Koncz úgy oldj meg ezt többrétegűséget, hogy vgány tempót jobbár csk kontktuskeresésben lklmzz, s mikor sikerült eljutni prtnere lelkéig, ott leáll" vele, és hveri lpon - emberi

9 hngon - diskurál vele. S közben még rr is vn érkezése, hogy megsejtesse: tiszteli is társit, leglábbis nnyibn, hogy feltételezi róluk lázdás képességét. Ugrtásink mindig vn vlmi brátkozó chrme-j, s h el is ereszti mgát, muszáj neki megbocsátni. Mert őt csk egy dolog érdekli igzán: képes-e rr, hogy fellázíts ezt z lvó társságot, és zok viszont képesek-e még rr, hogy elővegyék elfelejtett gerincességüket. Mert McMurphyben egy pedgógus veszett el, s Koncz ezt tlálj meg. Persze Ken Kesey többszörösen megcsvrj történetet, így ezt z életerős vgányt is utoléri vég lehelete, még mielőtt elgázolná Főnővér. Vgánykodásánk ugynis z volt z egyetlen biztos támpontj, hogy börtönbüntetéséből összesen öt hónpj vn hátr, után mindenképp búcsút int mjd társink, ddig meg jól elszórkozik ngy fogdáson, nyuszik oroszlánképzőjén és Főnővér bosszntásán. Cskhogy felvilágosítják, hogy itt más z időszámítás: h úgy tetszik Főnővérnek, kkor élete végéig is itt rohdht. S ekkor mjdnem bedj derekát. De mégsem. Egyszerűen nem bírj ki, hogy ő is engedelmes nyuszi legyen. És most már - mint z egyik ápolt mondj ról - csk zért virgonckodik, hogy többiekben trts lelket. Hiszen büntetésből kpott elektrosokk kiöli belőle természetes jókedvet. Most már végképp csk pedgógi meg győzni kró vgányösztön mrdt benne jókedvpótléknk. McMurphy nem tud belenyugodni z erőviszonyokb, mert h megtenné, kkor stimmelne z egyenlet. Az egyenlet, miszerint kint z őrültek grázdálkodnk, és bent csendes normálisok tengődnek. McMurphy hipotézise pedig úgy hngzik, hogy csendes normálisok, h lázdni mernének, megérdemelhetnék z emberi életet is. A htás A dolog persze nem megy, McMurphyt elüti kombinát (így hívják kórház gépezetét), és betegeken is csttn néhány ostorcspás. Egyetlen hepiendszerű mozznt enged ezen szorításon: Bromden, z indián, McMurphy legjobb tnítvány, mégiscsk megszökik. Neki sikerül. A regény eredetijében ez szökés persze utópisztikus színekben, rózsszín álomképként vn ábrázolv. Itt mégis z funkciój, hogy bizonyíts: ki igzán mer, z megszbdul-ht. S kell is ennyi mlszt nézőnek, mert z elődás hihetetlen feszültségek-kel tölti fel z embert. De h vn egy ilyen szelep, kkor mégis vn vlmi megkönnyebbülésféle... Persze nem elegendő, és itt kezdődik z elődás htásmechnizmusánk sjátság. Mert nézőt nem nyugttj meg befejezés, hnem csk ingerli, hiszen zsebében még mindig nyitv vn bicsk (mi voltképp már z első jelenetben kinyílt), és z elődás végén még nyugdíjs bérletesek is vérbe borult szemmel keresik, hol tlálnk egy láb-törlőt vgy egy főnővért, hogy széttéphessék. Mitől kkumulálódik ennyi indult nézőben? Olyn indult persze, mely siker része, meg miben ktrtikus elemek is vnnk természetesen. De intenzitás messze túlmegy mostnábn látott színházi élményekén. S éppen ettől jó produkció. Ezt z tmoszférát Kpás Dezső rendezői munkáj hozz létre. A lehetőségek játékát emelte ki drbból, ezzel kelti fel nézők érdeklődését, reménységét, hogy ztán ezek meghiúsulásávl fokozz fel nézőben feszültségeket. Mit értek lehetőségek játékán? Azt, hogy ebben kórházbn látszólg szbd pály, még lázongni is lehet. Kpás látni engedi, hogy vn itt egy sor ki nem hsznált lehetőség, itt még csodákt is lehetne tenni, h z emberek krnák. Az-tán mikor vlki élni próbál ezekkel látszólgos lehetőségekkel, zok hirtelen eltűnnek. Csléteknek bizonyulnk, melyet elrántnk szereplők orr elől, és még mélyebbre kell esniök. Így például itt lehet szvzni rról, hogy nézzék-e délutáni tévédásokt. Csk éppen z bökkenő, hogy z eredmény nem egyezik Főnővér elképzelésével, vgy kd vlmi prócsk formi hib, mi mitt meg kell - sjnos - semmisíteni szvzás eredményét. (Például úgy, hogy z öntudtukt végképp elveszített bolondok szvztát is bele kellene számítni z összeredménybe...) Aztán itt vn betegek tnács, meg tnács elnöke, ki felszóllásávl is élhet, kérhet, tnácsol-ht kórház vezetőinek. Csk éppen nem fogdják meg tnácsit, mert betegek érdeke éppen mást kíván. Más szóvl: h nem lennének ezek lehetőségek, h nem cukkolnák szereplőket és nézőket zzl, hogy lám, kezükben vn sorsuk jvításánk eszköze tlán még jól is érezhetnék mgukt. De Kpás - regény eredeti hngultánk nyomábn járv - újr meg újr hngsúlyozz ezeket lehetőségeket, hogy reménykedjenek csk zok dilisek, és reménykedjenek velük együtt nézők is - hogy ztán nnál kíméletlenebb pofonként érje őket kudrc. Azért emeli ki játékszbályok formális lehetőségeit, hogy néző még erősebben érezze becspottságát. Hogy átélje: csk étvágyt csináltk neki

10 mézesmdzggl, s ztán orrár koppintottk. S ettől lkul ki feszültség, z oldódni sem ngyon kró. Ez szindróm tehát nem csupán Béres Ilon, zz Főnővér rosszindultából következik. Természetesen ő z, ki fenékig ki is élvezi ezt finom játékot. De játékszbályt nem ő tlált ki, ő csk okosn továbbfejleszti, hogy ztán mszekbn" is kihsználhss. Mert ezeket játékszbályokt modern kpitlizmus dolgozt ki, szociológii leírását Lukács György foglmzásábn finom mnipuláció" néven ismerjük. Azért finom" ez mnipuláció, mert nem goromb eszközökkel (például főbelövéssel vgy botozássl) dolgozik. Leglábbis nem elsősorbn ezek-kel durv fenyítésekkel. Az erőszk itt csk háttérben működik, és csk kkor ugrik elő, h vlki merészen megszegi játékszbályokt, mint ez McMurphy. Ilyenkor ztán néhány krteütés, elektrosokk vgy z gylebenyoperáció is előkerül. Normális esetben zonbn úgy működik ez gépezet, hogy ezeket z eszközöket nem is kell megemlíteni. Elég mosolyogni, édeskés hngon rábeszélni, úgy, hogy Főnővér teszi. Még kkor is ez z édeskés-mosolygós stílus fonj be betegeket, h esetleg - netán véletlenül - nemet mondnk egy-egy kérésre. Ekkor is csk vlmi mézes-mázos hngú figyelmeztetés hngzik el, rosszbb esetben is csk vlmiféle lelki kínzás. (Például Billyt, ki nyjától fél legjobbn világon, elég rr figyelmeztetni, hogy Főnővérnek, ugye, kötelessége hetenként beszámolni fiúcsk viselt dolgiról. S Billy máris kezes bárány lesz, ki boldogn árulj el társit, cskhogy megússz nyuk bosszús pillntásit...) Ez finom mnipuláció" legjobb módszere: mindenkinek vn egy ilyen kínos-kényes, fájó sebe, és Főnéni ezen trtj gyonsikált kezeit, és mindig csk egy kicsit csikr bele ezekbe fájdlomgócokb. Nem nnyir, hogy igzán fájjon, hnem csk nnyir, hogy beteg megsejtse, mi lenne, h igzán fájdlmt krn okozni... A dolgok tehát finomn" zjlnk le: nincs brutlitás, nincs verekedés - néhány kivételes botrányos incidenstől eltekintve -, mindenki csendben és többnyire ugyncsk mosolyogv végzi dolgát, engedelmeskedik. Mosolyt mosolyért. A gépezet mgától megy. A terror lig látszik. Nem is látszn egyáltlán, h ez z ősbölény, ez McMurphy nem jönne. Ő z, ki vlóbn próbár teszi ezeket hirdetett, de soh teszt elé nem állított lehetőségeket. Szvzni kr, élni kr formálisn biztosított renddel, hogy doktoré végső döntés, hogy betegek érdekében történik minden (és ezért legyen krnevál is...) S z ő próbáját nem állj ki gépezet, mert finom mnipuláció rr nincs berendezkedve, hogy vlki komolyn is fogj venni z írott mlsztot. Ettől mézesmdzgrendszertől borul ki néző: remény felkeltésétől és kijátszásától. A tehetetlenségtől: hiszen még egy olyn csvros eszű vgánynk, mint McMurphy, sem sikerül kifogni rjt. Még ő is bevette cselt, lehetőségek csábító htását. Még jó, hogy játék végén Bromden megszökik. Kpás Dezsőnek és z elődás szereplőinek itt sikerült vlmi elementárisn vlóságos összefüggést érzékelhetővé tenniök, olysmit, mit filmen (Ken Kesey regényének nálunk is láthtó változtán) nyilván ngyszerűen csinálnk - de miből mégis hiányzik tehetetlenségnek ez felháborító htás. Mert Kpás rr is gondolt, hogy nézőnek is vnnk ilyen mézesmdzg-szituációi, ő is tlálkozik főnővérekkel, és most hdd dühöngje ki egy kicsit mgát. Miért kpj Bujtor István legngyobb tpsot? A kérdés kicsit beugrtó, mert ebben sikeres produkcióbn mindenkit megtpsolnk tisztességgel. Bujtort tlán egy picivel jobbn, pedig nem fő-szereplő. Ő z indián, Bromden, ki kezdetben némánk tetteti mgát, mjd ő mondj el legszebb szürrelist szövegeket is. S különben is vn benne vlmi hegyek mozdíthttlnságából - és mégis ő z, ki igzán megmozdul. Aki meg is szbdul. De nemcsk ezért szeretjük... A Vígszínháznk ugynis ezúttl olyn elődást sikerült létrehozni, melyben néző - niv módon viselkedik. A niv módon " szó szerint értendő: néző ebben z elődásbn hrgszik" z ellenszenves szereplőkre, így mgár színészre is egy kicsit, úgy, hogy gyerekek bábszínházbn, vgy zok, kik először látnk színházt. (Ezért például Béres Ilonát nem jutlmzzák htlms tpssl, mert benne Főnénit gyűlölik. Pedig megtpsolhtnák, leglább úgy, mint Bujtort, mert ngyszerű visszfogottsággl hozz ezt szinte testetlen szdizmust.) A néző ezzel nivitássl örül együtt Bujtorrl szbduláson, kicsit önmgát is ünnepelve menekítő gesztusbn. Ünnepli benne tisztságot, mely végül is elnyeri jutlmát, de sját kis elnyomottságánk is z ő lkításábn vesz revnsot - h ppucs, h nyós, h főnöke, netán beosztotti terrorizálják z életben, h nem tud mit válszolni egy ilyen mosolygó és steril mnipuláció kíméletlenségére; most vég-re kitpsolhtj mgát, mert Bujtorrl együtt ő is jól megdt nekik. Bujtor mindenki helyett fizet vissz köznpi vereségekért. Nekünk sikerül, mikor neki. Persze z ember elgondolkozik, vjon helyes"-e, h egy fővárosi színház vájtfülű közönsége ilyen niv módon viselkedik, zz meghrgszik egy színészre, mert z író ellenszenvesnek rjzolt szerepét. Ám némi tűnődés után úgy döntöttem, hogy ennél ngyobb sikert nem könyvelhet el mgánk sem Kpás Dezső, sem színház, sem Béres vgy Koncz Gábor. Hogy vissz tudt nivosítni" közönségét - ez m már szinte hihetetlen teljesítmény. Persze, h Brecht felől nézzük, úgy ez niv viselkedés kudrcnk számít..." - hllom z ellenvetést. Cskhogy onnn nézve is siker ez, mert néző természetesen okos, és ruhtárbn már mg is csodálkozni kezd, hogy miért is nem tpsolt jobbn Béresnek. (Legszívesebben vissz is menne, hogy pótolj mulsztását...) De h ott ruhtárbn felmerül benne ez kérdés, máris brechti módon kell válszolni, mert z elődás szuggesztiós htás lól szbdulv zon kell elgondolkozni, miért is volt ilyen intenzív htássl ez z egész? Miért fogták el gressziós rohmok játék közben, és miért nem tudott mindjárt megbocsátni Béres Ilonánk. Kicsit krikírozom htást, de zt hiszem, nem tévedek, h ennek produkciónk egyik legfontosbb vívmányát itt keresem. Köznpi bjinkr fordított le Ken Keseyt, és így kúrált néző indultit. Azzl tudniillik, hogy felerősítette benne tehetetlenség érzését, vgyis tudtosított elmulsztott lehetőségeit - tettekre srkllt. S közben bosszntott, cslódottá, dühöngővé tette: ön-mgár, környezetére kellett hrgudni. Blázsovits Ljos okos és törékeny, már-már sikerül kilépnie önkéntes nyuszijából, hogy ztán visszhuppnjon bele, de most már rossz lelkiismerettel. Kern András - tlán most legngyobb sikerrel - egy kis tnulmányt épít fel ddogós Bibbit lkjként: minden moz-

11 dult fáj, nnyir ismerős. Benkő Gyul ezúttl kevés teret kpott, és így csk z egyik oldlát tudt megmuttni pipogy orvosfiguránk. Szombthy Gyul most is félelmetes (bár ez már hrmdszor fordul elő, hogy ilyen fsisztoid figurát teremt elő mesterien egyszerű eszközeivel: csk ne kelljen válllni ezt sktulyát...!) Blázs Péter, Hernádi Judit f. h. játék érdemel még említést. Bátki Mihály fordítás feszült, jó szöveg. A vendég Drégely László díszletei fehérségükkel, krómozott szépségeikkel dják kellemes" rnyketrec tmoszféráját. Zsedényi Erzsébet zenei összeállítás sokk-htásr törekedett, tlán nem is mindig volt szükség rá... Ken Kesey: Kkukkfészek (Vígszínház) Színpdr írt: Dle Wssermnn. Fordított: Bátki Mihály. Rendezte: Kpás Dezső. Díszlet: Drégely László m. v. Jelmez: Jánoskúti Márt. Zenéjét összeállított: Zsedényi Erzsébet. Munktárs: Pintér Tmás. Szereplők: Koncz Gábor, Bujtor István, Blázsovits Ljos, Kern András, Blázs Péter, Sztmári István, Gálffi László, Mszly István, Pethes Sándor, Szilágyi István, Hlsi Imre f. h., Frnhoffer Péter, Béres Ilon, Benkő Gyul, Peremrtoni Krisztin fi h., Dobos Ktlin f. h., Lukács Sándor, Szombthy Gyul, Próki István, Frks Antl, Koszó István, Hernádi Judit f. h., Tóth Év f. h. Következő számink trtlmából: Hermnn István: Az áttűnt drám Szendrő Ferenc: Tizenöt év z Irodlmi Színpdon Antl Gábor: Vit z elődóművészetről Bécsy Tmás: Scsepncsikovóból Istvánflvár Giorgio Stehler: TARJÁN TAMÁS Királyok, fejedelmek, ngyurk... Szárz György drámáiról Ez z Szárz? Az. A k i Egy előítélet nyomábn címmel előbb tnulmányt, mjd könyvet írt zsidó szármzás problémköréről, olyn ügyet válllv föl, mely látszólg éppenséggel nem z ő ügye. Fölválllt, hogy esszéisztikus történelmi okfejtésre lpozv, humnist szó jegyében - megszüntethesse mi" és ők" viszolyogttó ellentétpárját, s hogy fölszámolni segítsen (mindkét oldlon) m is élő elfogultn rosszindultú véleményeket, gondolti torzulásokt. E munk máig visszhngos lkotás; sikerkönyv. Debrecenben Szárz György A élet vize című legújbb drbjánk nézői sűrűn kérdezték egymástól: ez z Szárz? Az író pályáját föntemlített mű fémjelzi z olvsók, nézők többsége körében: nem termékeny drámíró könyvét látják benne, hnem megfordítv - z Egy előítélet nyomábn szerzője ír drámákt is. Szárz György évtizedes drámírói múlttl, lssn tuctnyi be-muttóvl mg mögött sem igzán ismert színpdi szerző. Könyvkidói prdoxon, hogy drbji nem olvshtók kötetbe gyűjtve (sőt néhányuk nyom-ttásbn sem, csupán kézirtbn); holott Szárz pr excellence drámíró. Ami nálunk köztudottn ritkság. Összefoglló pálykép -- tudtomml eddig nem készült Szárz Györgyről. A debreceni premier most lklom - bár, sjn, nem legjobb lklom -, hogy áttekintsük z író meglehetősen homogén, biztos fogódzókt kínáló munkásságát. Nplójegyzetek Cseresznyéskerthez A htlom, történelem, z önismeret... Földes Ann: A vezérkri főnökről - fitl szerző első Színházi npló londoni átlgról Peterdi Ngy László: Megint Csehov Breuer János: Mgyr-szovjet színházi kpcsoltok, drbjáról" - így írt 1969-ben z erő-teljes kritikát és csöndes-bizttó tpinttot vegyítő Dersi Tmás:,,Mihez ért Szárz ez idő szerint? Tud tömör dilógust írni, feszültségteremtésre lklms helyzeteket kiválsztni, zsúfolt és bonyolult történelmi nygávl gzdálkodni. Képes felvázolni, színpdi cselekmény hordozójává tenni egy izglms, sokféle lehetőséget kínáló szituációt." Ennél több jó szv nincs is kritikusnk - viszont e sorokbn pontosn vázolt Szárz tehetségének krkterét és irányát. A feszes dilógus még gyöngébb művekből sem hiányzik; egy kivétellel vlmennyi drám: történelmi drám; s cselekményében bonyolult, burjánzó vlmennyi. Npjink hzi színpdi irodlmár gykort jellemző, hogy z írónk vn nemes gondolt, újszerű közölnivlój, de hiányzik drmturgii iskolázottság és érzéke. Nos, Szárz éppenséggel technikábn igen fölkészült, s ellenkező veszély fenyeget: már első bemuttott drbjábn is ngyobb, jobb z pprátus, mint gondolt, közlendő, melynek érdekében működik. Szárz György, mondhtni, teljes fegyverzetben" indult drámírói pályáján, színházi műhelymunkától hrcedzetten - ám (mrdv, szerző műveitől nem idegenül, militáris hsonltnál) hdászti céljit" sokszor elvéti, esetleg eleve rossz helyen keresi. Glsi Pongrác, ki szintén 1969-ben bemuttott K i r á l y cselről írt bíráltot, z említett veszélyt érzékelve jellemezte ezt tehetséges és megfontoltln" drbot:... szerzője igen tehetségesen játszik. Hősei élő kriktúrák, jelenetépítései szellemesek, poénokt cspkodó párbeszédei biztosn ütnek. Ennek z írónk hlltlnul jók színpdi reflexei. H egy-egy megoldását drb teljességéből kihsítv szemléljük: kitűnő minőségű szövetmintát kpunk." Glsiból látnok beszélt: hlltlnul jó színpdi reflexek ( jelző nem túlzás) sikerületlen drbjibn sem hgyják cserben Szárz Györgyöt - de hibátln és eredeti műegészet eddig nem tudott létrehozni; mrdndó jelentékenység közelébe is csupán egyszer-kétszer jutott. Színpdi érzéke és íráskészsége, formi tehetsége lehetségesnél kevesebbet kmtozott. A közeg, melyben Szárz otthonosn érzi mgát: történelem; két kérdés, mely állndón izgtj: htlom és z önismeret kérdése. Egymássl kettő összefügg, összefonódik; rádásul htvns-hetvenes évek mgyr művészetének középponti témáj mindkettő. Szárz Györgynek vn tehetsége hhoz, hogy komplexitást érvényesítse, s hhoz is, hogy műveinek egyéni rcultot djon: színdrbji rokon problemtik ellenére sem hsonlítnk pály-társk lkotásir. Az igzi újdonság, átütő erő zonbn ritkán vn jelen legértékesebben, mint látni fogjuk, A ngyszerű hlál című ön- és nemzetismereti drámábn.

12 A htlom természetének elemzése és személyiség természetének elemzése Szárz György számár: erkölcsi kérdés. Azokbn drámáibn, melyekben htlom és önismeret viszonyábn z utóbbi rovásár fölbillen z egyensúly, s htlom kérdése elurlj terepet, etikilg áltlábn érvényeset, de közhelyszerűt mond ki z író. A htlom fogollyá teszi zt, ki gykorolj - ezt gondoltot vriálj Szárz Királycselben, III. Bélábn, színpdr nem került Hlott fényben s Az élet vizében is. Nem véletlen, hogy Zsigmond z egész cselkomédi során rb, hlhttlnság csodszerével mesterkedő Clodius pedig tolókocsib szögezett bén - szimbolikus mozgásképtelenséggel. A htlom birtokosi mguk is birtokok. Cspdhelyzetét Szárz vlmennyi király, leendő király, diktátor, fejedelme fölismeri. Íme, két királyi vélemény - z első Zsigmondé; így szól pjánk, feleségének és szerelmének kísértő árnyihoz: Elég volt! Lovg krtm lenni, szeplőtlen és gáncs nélkül vló. Elvettétek tőlem tisztság nyuglmát, küzdelem örömét és szolgált gyönyörűségét. Király krtm lenni, bölcs, igzságos és megingthttln. Ti pedig megtnítotttok politik fortélyir, képmuttásr és kegyetlenségre. Ember krtm lenni, hűséges és áldoztos szívű. De ti megtnítotttok hétköznpok pró hzugságir, megfojtottátok vágyimt, és ringyóvá tettétek tisztességemet. Pulus voltm és most Sulus vgyok! " A Bizáncból hztérő királyfi, kit bitorlóként fogdnk - h rbsorssl nem is, de z őrizettel neki is számolni kell -, mjdni III. Bél szerencsésebb: htlom nem kényszeríti e fordított pálfordulásr. Ez király z írónál ngyon ritk pozitív hősök " közé trtozik, s urlkodói rs poeticáját így foglmzz meg: A htlom pedig veszélyes dolog: egy szent is hóhérrá válhtik e tökéletlen világbn. Mentsen z ég türelmetlenség démonától, é dj nékem, hogy soh ne feledjem: hlndó vgyok." A két királyfigur közül III. Bél hitelesebb, sikerültebb, teljesebb. A htlom kérdésébe z önismeret kérdése is beleszövődik: Bél vívódó egyéniség, ki sját belső krkterét elemezve megfutn küldetés, feldt elől, mjd - feleségének, Annánk nem kis. részben önzően politikus bizttásár - ismételten fölméri, és mgsbb szinten, közösség érdekeit is szem előtt trtv értékeli és rendezi el személyiségének vonásit: megszerzi koronát. Zsigmond cinikusbb lk, nem idegen tőle ngyotmondás és köpönyegforgtás. Természetesen két mű eltérő műfj is közrejátszik központi hősök különbözőségében: drám Béláj emlékezetesebb, mint z áltörténelmi komédi Zsigmondj. Az eset nem egyedi: Szárz komolybb hngvételű drbjibn felelősebb, céltudtosbb és elmélyültebb lkotó, mint itt-ott szinte Molnár Ferenc-ien gördülő komédiáibn. A III. Bél, A ngyszerű hlál, A vezérkri főnök jelentősebb művészi eredmény, mint Királycsel vgy Az élet vize. Aligh kétséges, hogy htlom természetének elemzéséhez közelmúlt trgikus tpsztlti vezették el z írót; Hlott fény című Robespierre-drámán érződik legerősebben tételesség: személyi kultusz gykorltánk bírált. Szárz zonbn, ki oly sokt köszönhet történelemnek, nem viszonozz történelem szituációkt és hősöket kínáló jóindultát: ő mg, szemléletében, nem történeti (A ngyszerű hlál és részben A vezérkri főnök megint kivétel). A történelem számár csk ürügy: nem konkrét eseményeket elemez, hnem időtől függetlenül érvényesnek látttott modelleket állít. A prboldrám természetesen járhtó út, de Szárz mindig biztosbbn tájékozódik, h tehetségének iránytűjét követve relist színjáték lehetőségeit igyekszik földeríteni. A modellszerű irodlmi lkotás z esetek ngy többségében z erkölcsben leli meg zt z időtől függetlennek vélt tárgyt, mely példáztosságot biztosíthtj. Szárz György e szkmi okon" túl is sokt fogllkozik z etikávl, főleg z etik hierrchikusságávl és tűrőképességével, ruglmsságávl. A Királycsel Zsuzsnnáj, ez filozofálásr hjlmos és néh költőként szólló ktonlány, király és közkton közt nem válogtó céd mások helyett is tudj: Sokféleképpen lehet erényes z ember. " E kurtizáni bölcsességet III. Bél Burdinus, ki ppi személy, tetszetősebben dj királyi pártfogoltj tudtár: Az egyszerű ember egyszerű erkölcsök szerint él. Te, Urm, h Mindenhtó kegyelme z ország trónjár segél, nem mgd lelkiismeretének trtozol felelősséggel, hnem Istennek, népednek és Szenttyánk. " Ezt tnácsot nem Bél, hnem kétszázötven évvel később már tlán élesebb s értőbb fülű Zsigmond szívleli meg. Ám még z erkölcsileg he lyes döntés is mgábn fogllj z erkölcsi értékek reltivitását: tisztkezű Bél meggyilkolj gyilkost, mert megveti gyilkosságot, és nincs szüksége gyilkosokr. Áltlábn is htlom körén belül z értékek nem zonosk önmgukkl s egymássl sem - cskis htlomml mgávl lehet viszonyuk... koron mindent megér. Mert csk áltl biztosíthtjuk, hogy különbek vgyunk másoknál " - sugllj Bélánk Chtillon Ann; kiemelkedés, különb"-ség ár: személyiségvesztés. Zsuzsnn is csk mg viszonylgosn fölfelé ívelő szerelemszolgálti pályájár hivtkozht ifjú vetélytársnőjével szemben: Én zsoldossl kezdtem, te királlyl. Én királlyl fejeztem be, de te zsoldossl végzed." Folytthtnánk példákt, egészen ddig bohózti esetig, mely Királycselben érzékelteti htlom reltivitását: Frngepán cspti körülfogják várt körülfogó csptokt, miközben újbb csptok már z ő körülfogásukr is készen állnk. A htlmk többszörösen körülgyűrűzik várt - és z egész komédiánk mégis benne ülő fogoly, Zsigmond szbj meg menetét - s lesz újr király, még német-rómi császár is. Tnulság: ki htlom fogly, z nem htlom csptink, hnem vlóbn mgánk htlomnk, htlom természetének és mechnizmusánk fogly - helyzetét tehát erkölcsi (gykrbbn erkölcstelenségi) szituációként kell megélnie, etikus lényként kell - jól vgy rosszul - döntenie. Ezek után királyok és diktátorok helyzetét ne irigyeljük. A Bélát hűségesen szolgáló Becse meg is csóválj fejét:,,... királyok, fejedelmek, ngyurk, de nehéz is veletek egy világbn élni... " Szárz György drámáibn ennyi nép szv (noh Becse csk látszólg z tiborci hű cseléd, kit oly sok mgyr drámából ismerünk). Szárz htlom kérdéseit csk urlkodói és ktoni régiókbn tárgylj; királydrámáiból épp-úgy kimrd tágbb közösség, mint A vezérkri főnök című dokumentumjátékból, mely Tnácsköztársság ötvenedik évfordulójár készült. Itt bosszulj meg mgát tisztán erkölcsi közelítés: népmozglmkt színpdr nem kívánunk, de zt igen - hitelesebbek, egészebbek lennének így z író művei -, hogy hősök történelemformáló tényezőként vegyék számításb tömegeket, s ne rnghoz kötődő mgánügyként vívják és vívódják htlmt.

13 Néh zért föltünedeznek társdlom lsó (sőt mély-) rétegeinek képviselői háládtln szerepben, mint például Királycsel primitív porkolábj, ki ngyképű és gyáv ostobsággl terpeszkedik börtönőri hivtásábn. A sárból vétetett" s királyi ágykbn hncúrozó leányok (Zsuzsnn vgy Godiv A z élet vizében) már kisebb-ngyobb mértékben cinikus bölcselkedők, kik sokkl erőseb-ben kötődnek új helyükhöz, mint néh nosztlgikusn visszsírt régihez. Szárz György világ zárt világ: királyok, diktátorok, ngyurk, főppok, fővezérek és zsenik sereglése.... és játék A Királycselben elhngzik kérdés: ki-nek mi z érdeke egy dott szituációbn? Zotmund, zsoldos, ki bérgyilkosi hivtássl büszkélkedhet, őszintén válszol kérdező királynk: Nincs koncepcióm, felség," Koncepciój mindig másé - zé, ki éppen fizet. Esetleg királyé - esetleg zé, ki királyt még m éjszk leszúrtj vele. Zsuzsnnából poét beszél: Tlán vlmi kósz vágy, szélszg vn és sikátorillt. Utc-zj vn és korhely-rc. Tlán szbdság." Zsigmond sem térhet ki válszdás elől - s neki htlom z érdeke, minden mennyiségben. A bérmunk, nosztlgi és kiválsztottság megkötöttség, sőt rbság különböző változtivl béklyózz hőseinket. A társság negyedik tgj szbdbb: bizánci követ homo ludens, játékos ember. A játék öröméért él, s ngy tétekben játszik, hogy kockázt is legyen minden dobásnk. Elvekkel és emberekkel kockázik derűsen bizánci; s mgávl is. Szárz György is homo ludens: játékkedvelő drámíró. A Királycselnek már címe skkjátéknk érzékelteti htlom megnyilvánulásit; sjátos fej-törő A megoldás. A játék részben trtlmi, részben formi természetű. Az író, kinek szituációteremtő készségét már kiemeltük, kedvvel játssz-próbálj végig z összes lehetőséget, melyet helyzet kínál. A élet vizében ez már túlzásig megy: e vélt vgy vlós csodszer negyedóránként teremt újbb fordultot, s további felvonások is születhettek voln király cselező kedvéből. E komikotrgédi két része így is sok: Szárz fegyelmezetlenül játszik, s királynk nem is gondoskodott megfe- Perlky István és Meszléry Judít Szárz György: Víztükör című drámájánk veszprémí elődásábn (MTI fotó) lelő prtnerokról. A játék is unlomb fordulht tehát. A legsikerültebb játékdrb Királycsel; s szerep jut különféle egymást-ölő kis játékoknk Szárz egyetlen társdlmi drámájábn, Vígtükörben is. (Nem cél e dolgoztbn, hogy Szárz vlmennyi művét részletesen elemezzük. Az írói tehetséget nem érdemes sikerületlen művekkel mérni; ezért Hlott fényt és Víztükör című művet csk lklmnként, példként említjük; II. Rákóczi Ferencről, gyermekszínházunk lklmi bemuttójáról pedig elfeledkezünk.) Szárznál tehát drámépítő elem játékosság, s műveiben formálisn is szerepelnek játékok, Formi játékivl többször bizonyítj, hogy színpdképes szellemességgel, humorrl is rendelkezik. Sikerültek például Királycsel nkronizmusi: követek villámzárs útitás kávl érkeznek, kommünikét várnk, játékikt és szenvedélyeiket hobbink nevezik, Knizsi érsek cinikus sjtótájékozttójábn pedig többek közt ezt mondj z önjelölt királyok vetélkedéséről: Nem kívánom befolyásolni sem Bizottságot, sem közvéleményt. Ezt nem trtom összeegyeztethetőnek fir ply elvével. Csk nnyit mondhtok, és ez vlmennyi jelöltnek szól: nem győzelem fontos, hnem részvétel." A játék, játékosság értéke, színe Szárz György drbjink - ott, hol z író komolyn, mg állított szbályokt betrtv játszik. Zsigmondtól Stromfeldig, Pók Gyulától Ectorig Szárz György drbji kivétel nélkül sokszereplősek: áltlábn tizenháromtizenöt, nem ritkán húsznál is több figu-

14 rávl dolgozik. Kitűnő cselekménybonyolítási érzéke ezt meg is engedi, meg is követeli. Érezhető, hogy z író örömét leli z lkformálásbn, s kedvvel teremti meg hőseit. Figyelme és kedve viszont nem egyenletes eloszlású: egyes szerepekkel bőkezűen bánik, másokt viszont vázltbn hgy. Ezért drbji részben roppnt hálás színészi feldtokt kínálnk, részben csekély eredményű küszködésre ítélik megformálót. Ez z ránytlnság z egész mű htását ronthtj. A vezérkri főnök, Stromfeld például kitűnően és sokoldlún ábrázolt személy - Kun Bél viszont, egy számár múgy is előnytelen szituációbn, képtelen érvényesülni -, s ezzel épp Stromfeld drámáj lesz szegényebb. Bél testvérének, Gézánk személyében nem kp méltó ellenfelet; Clodius király mellett fi, Ector trónörökös kedves, de jelentéktelen kmszember. Hsonló helyzet mellékszereplőkkel: egy-egy lkot Szárz mesterien megformál, emlékezetünkbe vés. Chtillon Ann például férjénél, Bélánál is jobbn rjzolt, mély lélekismerettel lkított figur. Nem felejtjük Zsuzsnnát vgy Mrkly százdost A vezérkri főnökből. Máskor viszont z író érthetetlenül elfeledkezik rról, hogy - főleg mellékszereplőinek - sját rcot djon. Az élet vizében főurk és főppok cso portj teljességgel súlytln, látsztdifferenciáltság nem elegendő hhoz, hogy felejtsük: ugynzt, ugynúgy mondják mindnnyin. Semtikus jellemek, s ezt nem menti, h o g y félig-meddig meseszerű történetről lévén szó, élni lehetett és kellett mesei sblonokkl. Tnulságos z is, hogy Szárz nemegyszer feleúton torpn meg: új drbjábn Blort, szellemdús gyermeket - kit pedig flegm és ellenszenvesen tuny mi ifjúként indított el színpdi útján - egyszerűen elfelejti, negyedórákig álldogálni hgyj. Nem Szárz tehetségével, figurvezető készségével vn itt bj máskor játszi könnyedséggel és elegnciávl oldott már meg ilyen helyzeteket. A fegyelem és figyelem lzul néh - érthetetlen okból. Még rosszbb helyzet, h z egész drbbn csk vázltos figurák vgy semtikusn túljellemzett krkterek mozognk - így Víztükörben és Tolsztojt középpontb állító A megoldásbn. Ez utóbbi eleve szerencsétlen válllkozás volt, hiszen z írói ngyság kívülről nem ábrázolhtó, z pedig soványk tnulság, hogy ngy ember, ki nevet d egy eszmének, nem zonos követőkkel. Tolsztoj - Tolsztoj, és nem tolsztojánus. Megint Szárz kedvenc cspdhelyzete: minél inkább birtokol vlki vlmit, nnál inkább fogly is e vlminek. A teljes birtoklás, átélés, Dobák Ljos és Göndör Klár Szárz György: A megoldás című színművében (Veszprémí Petőfí Színház) (MTI fotó) megértés végül cskis személyiség teljes földásávl történhetik. Ez megoldás mégpedig kétféle módon: erkölcsösen, zz önmg megszüntetésével, hogyn Tolsztoj teszi hlálávl; és erkölcstelenül, kiüresedett személyiség megőrzésével, hogyn Zsigmond tette, megváltott életével. Szárz György fő-szereplői, különböző értelmi-érzelmi fokon, vlmennyien megélik ezt dilemmát, s különféle válszokt dnk. Robespierre, Stromfeld, Dmjnich z első típusb trtoznk, Clodius vgy Víz-tükör Kpocsyj másodikb. (III. Bél sem ide, sem od - cskhogy őt nem htlom gykorlás közben látjuk, h-nem megszerzés pillntábn; Szárz munkásságánk logikájából következően föntebbi válszúthoz ő is szükség-szerűen el fog érkezni.) A drámírói oeuvre központi kérdéseinek vizsgált után tehát fő lkok formálásából is következtethetjük: megoldás nemcsk egy drám címe, de z egész pály kulcsszv is Szárz Györgynél. A kétféle lehetséges megoldásig, z önmegszüntető jó és z önmegtrtó rossz válsztásáig jutnk el z író egyes hősei. A hősök másik ngy csoportjáb sohnem-válsztók, hlogtók és kiszolgálók trtoznk, kik így erkölcsileg Zsigmondoknál, Clodiusoknál ( rosszt, de életben mrdást) válsztóknál is értéktelenebbek. A lngyosk" ábrázolásábn Szárz György mester: Burdinus pát és Pók Gyul, bizánci követ és Böhm Vilmos minth csk ugynnnk krkternek árnylt változti lennének. Utóbbi lehet szószólójuk: A világ változik, jobbr vgy blr, és mi lklmzkodunk, hogy élhessünk." A Szárz Györgyöt izgtó kérdések kiegészülve néhány újbbl - s z író mesterségbeli tudás legszerencsésebben 1974-ben tlálkozott: Gyuli Várszínház ekkor tűzte műsorár Szárz máig legjobb drbját, melyet televíziós változtábn legszélesebb közönség is megismerhetett. A ngyszerű hlál Mgyr író, h történelemben visszvissztérő kérdés izgtj, szinte ösztönszerűen nyúl z es esztendő eseményeihez, hogy zokon keresztül fejezze ki mgát. A hetvenes évek elején különösen ngy számbn keletkeztek olyn lkotások, melyek forrdlom és szbdsághrc másfél esztendejéhez, illetve bukás utáni hónpokhoz kötődtek.

15 Hirtelen elegendő tlán Mocsár Gábor (Gyémántper), Kőris Emil (Forgószél), Dobi Péter (Csontmolnárok) műveit említeni, mint jellegzetesen eltérő lehetőségeket gzdg válsztékból. Sorolhtnánk regények után - részben Petőfiévfordulónk is köszönhető - filmeket, színpdi lkotásokt (Krdos Ferenc: Petőfi ' 7 3 ; Lányi András: Segesvár; Illyés Gyul: Az ünnepelt stb.). Szárz Györgynek dicséretére legyen mondv, nem divtból fordult szbdsághrchoz mint témlehetőséghez (bár műve fölkérésre és helyi emlékeket figyelembe véve íródott). Szárz már korábbn megkísérelte, hogy Tnácsköztársságot is mgyr történelem irodlmi szempontból termékeny, modell-értékű eseményévé tegye - érezve tlán veszélyt, hogy ki nálunk 1919-ről, 1944ről kr írni, z is gykrn szbdsághrc eseményeiben fejti ki mondnivlóját. A vezérkri főnök című dokumentumdrám szerkezeti okokból is összefüggésbe hozhtó A ngyszerű hlálll. A gyuli Wenckheim-kstélybn játszódó mű - drámi utójáték egy történelmi trgédiához" - megint htlom és z önismeret kérdésével fogllkozik; de mint III. Bél esetében termékeny volt, hogy királyt pre-htlmi helyzetben ismerjük meg, úgy termékeny most, hogy szbdsághrc tábornoki kránk ht képviselőjével post-htlmi helyzetben tlálkozunk. A szituáció nem engedi, hogy z író htásos közhelyek csábítását kövesse; s konkrét történelmi elemzést sem kerülheti meg. A szbdsághrc eseménytörténetéhez drám nem tesz hozzá semmi újt. A problemtikus csomópontok is zonosk z es irodlom" ismert és gykori csomópontjivl. Szárz sem szbdulht z oly sűrűn fölbukknó mi lett voln, h..." kérdésétől s Kossuth vgy Görgey, Petőfi vgy Széchenyi" dilemmától. Mindez zonbn csk érintőlegesen vn jelen drámábn. A lényegesebb itt: számvetés. A tábornokok - főleg másik háromnál elmélyültebben ábrázolt Dmjnich, Ngy Sándor és Kiss - fogság óráibn, közelgő kivégzésük - vgy megbolondulásuk árnyékábn fölmérik z utt, mit szbdsághrc ltt megtettek. A ktonit is és világnézetit is. Szárz rcot d z rdi tizenhárom néven emlegetett s nemzeti tudtbn mindig is oszthttlnnk vélt csoportozt néhány tg- Jelenet Szárz György: Az élet vize című drbjánk debrecení elődásából ánk. Fölmuttj történelemben z egyént, de - tábornokok minden torzslkodás, személyes ellentéte, ktoni és politiki nézetkülönbsége ellenére - nem szünteti meg csoportképzetet sem: drb végén Dmjnich és Ngy Sándor, Kiss és Lenkey, Leiningen és Pöltenberg együttesen válllják sorsukt. Az ügyet vlmennyien másképpen értelmezik mégis képesek elfogdni egy-mást e végső pillntbn - bukott, de nemes ügy nevében. Az önvizsgált, számvetés jellemzi mellékszereplők tetteit is. Az erkölcsi emelkedettségnek rr fokár, hol tábornokok állnk (persze fokoztok, eltérések közöttük is vnnk), egyikük sem tud fölemelkedni, de leglább végre kiélik, kifejezik igzi önmgukt. Így szépfiú Dőry báró vgy drám legmegrendítőbb jelenetében Jeliszkij cári tiszt, z egykori dekbrist, ki csk lkoholmámorbn képes elddogni-elsírni eszméit, minden szbdság- és függetlenséggondolttl rokonszenvező fölfogását. Szárz erényei - z lkotói fegyelem áltl rendszbályozv - A ngyszerű hlálbn érvényesülnek legteljesebben. Jelenetező készsége kivételes és kivételesen htásos, jól ismeri szerkesztés pont-ellenpont elvét, tud szituációt teremteni ngyobb csoportnk és egyénnek is. Drbjink egyik veszélye, mgyrázó bőbeszédűség itt is kísért, de pergő cselekményű drám ezt is elbírj. Gyulán Sík Ferenc dinmikus ren- dezése z próbb hibákt ngyrészt ki is küszöbölte. A ngyszerű hlál nem remekmű, de mrdndó értékű mestermunk, z egyszeri bemuttót föltétlenül túlélő lkotás. Nem elsősorbn elgondolkodttó, inkább érzelmeket keltő drám; szerző tehetségét bizonyító egyéni szín z es szbdsághrc könyvtárnyi szépirodlmábn. S mert itt sjátos szín - épp ezért lehet konkrét eseményen túlmuttó, áltlános érvényű is. Clodius nem Cludius, Ector nem Hmlet A ngyszerű hlál után lkotói kudrcok következtek Szárz György pályáján. A blsiker hozzátrtozik minden mű-vész munkájához; bukásr művésznek jog vn. Jog - h okul mindebből. Szárz Györgynek most vn miből okulni - mert A megoldássl, Rákóczivl és Az élet vizével is rossz irányb indult. Érdemben csk z elsővel és z utolsóvl lehet fogllkozni. Láttuk már: Szárz drbji mindig ngy emberekről" szólnk. Mg z író is elmondhtj, idézve és kiegészítve egyik szereplőjét: királyok, fővezérek, ngy szellemek, de nehéz is veletek... Nehéz, mert Szárz részben kivághttln fákt dönget fejszéjével, máskor meg vézn ágcskákt kr erdőnek látni, s fűrészek hdávl indul ellene. A megoldás minden kísérletnek ellenáll, eleve lehetetlen feldtot válll - erről

16 már szóltunk. Az élet vize viszont - sokszorosn megcsvrt meseszerű, de rezignált történetben - megváltásról elmélkedik (ne feledjük: megváltás is megoldás egyik fjtáj itt). A történet nem mesélhető el, mert históri nem dj vissz játék kuszságát. Annyi mégis: mozgásképtelen öreg Clodius király, udvri mágus jóvoltából, birtokáb jut hlhttlnság vizének. Szárz György rengeteget mesterkedik ezzel folydékkl: lehet, hogy nem is igzi; z erőszkos hlál ellen nem véd; kérdés, hogy ki ivott belőle és ki nem; s egyáltlán: jó-e nnk, ki ivott belőle? Végül tnulság nem egyéb, mint hogy e tlálmány csk tovább növelné z emberiség bjit; megváltás elmrd, mert kincs egytől egyig gzok vgy cinikusok kezében vn. S ez prbolformábn ki-fejtett mondnivló már z bszurd, z bszurdoid és groteszk hzi irodlmábn sem újdonság. Szárz György megint örömmel ját-szik - játszik például z irodlom- és drámtörténettel is: kissé kiforgtott beszélő nevek világirodlmi remekek egész sorát vonzzák komikotrgédi hátországáb. De hiáb mesterkedett z másik Cludius is egy üvegcsével: cseppentés és cseppentés között különbség vn. S hiáb vívódott Hmlet is - Ector szerencsétlenkedése nem idézi őt, sem hős keresztppáját, Hectort (vgy Hectorokt). A király kivételével sblonfigur mindenki, egyetlen jellemvonás képviseletében. Clodius viszont megformált jellem - két oldl tehát nincs egyensúlybn. Clodius fölénye nyomsztó, bábkörnyezete meg sem kísérelheti, hogy sjátos, cinikus humnizmusávl szemben föllépjen. Ennek királynk még így is igz vn csló, tolvj udvroncokkl, gyávácskán tisztességes trónörökössel és szbdszájú, szbderkölcsű, de jelentéktelen Godiv királynévl szemben. Azt krj vjon sugllni Szárz, hogy m nincsenek Hmletek, sőt, Cludiusok sincsenek? Nem tudni: z gyoncsvrt drb értelmezési lehetőségeivel hosszsn játszhtnánk, bogozhtnánk z egymásnk ellentmondó szinteket - s csk végeredményben lehetnénk bizonyosk : rosszul áll világ szénáj. Írónk jog vn ezt is állítni, állítják is elég sokn - de ehhez z állításhoz meggyőzőbb gondolti erő kel-lene, mint mit Az élet vize d. Sándor János, ki nem először tlálkozik Szárz drbjivl, s lkotói világánk jó ismerője - éppen nem sokkl Hmlet után állított színpdr művet; s Rezső pedig (Beovulf, kpzsi főkincs- olyn rendezői nekigyürkőzéssel, hogy energiái igzán megérdemelnének egy vlódi színdrbot. A vendég Frentiu Sever rtisztikus színpdi látványt tervezett: közönyösen és komorn fekete háttérfüggöny előtt rnyozott, cirádás képkeretek emelkednek, süllyednek, minth egy történelmi rcképcsrnokbn lennénk. Zsrnokrckép z rcképcsrnokbn - ennyi így drb, s hozzá kisportrék. Kár, hogy Sándor János hlálos komolyn vette ezt komikotrgédiát, mely Szárz elképzelésében tlán nem is vette ennyire komolyn önmgát. A humor, z iróni, sztír kiszorul (z Ectort játszó Szilárdy István próbál már termetével, de mozgásávl is derűt vinni történetbe); elurlkodik nosztlgikus, elégikus, rezignált hng. A mese újbb és újbb, lssn unlomb vesző és már előre tudhtó fordulti között nem is könnyű figyelni rr, hogy Sándor milyen kitűnően komponálj meg szereplők helyzetét és mozgását, milyen jól lklmzz forgószínpd lehetőségeit, s milyen htározott színészvezetése - még h ( humoros elemek szám-űzése mitt) tévesztett is. H Szárz György ezúttl csk tehetségének fel-színi rétegeivel gzdálkodott - úgy Sándor viszont jobb sorsr érdemes energi-mennyiséget hsznál el. Az élet vize színészi szempontból hálátln, ácsorgós" Szárz-drbok közé trtozik. Egyedül Gerbár Tibor formálht jellemet; feldtánk érdekessége, hogy ülve kell végigjátszni két (nem is rövid) részt. Gerbár méltóságteljesen játssz z eleinte ütődötten, később kegyetlenül bölcs és rezignált urlkodót, de mi nincs benne drbbn, zt igyekezete ellenére sem játszhtj el. Mátry Márt hrsány és vonzó jelenléte néh fölrázz z elődást; Szilárdy István esetlenül, pirulón tisztességes, ébredő férfisságávl elfogllt Ectorj több, mint megírt figur. A mellékszereplők hibátlnul oldják meg egyszerű, hálátln és színtelen dolgukt: Ngyidi István, Bángyörgyi Károly, Kovács Ljos, Pgonyi Nándor, Csikós Sándor, Cser-hlmi Erzsi és Aczél Tmás is pontosn megfelel szerepek mellé írt meghtározások követelményeinek: úgy beprogrmozottk, gzok, szellemdúsk, hitbuzgók, titokztosk és romntikusn buják, hogy z meg vn írv. Lengyel János gondolkodó érsek szerepében képmuttás nlízisét nyújtj, Sárosdy tárnok) pró gesztusokkl tölti ki szerepe hosszú kényszerszüneteit; nekik rcuk is vn z udvri tlpnylók gyülekezetében. Műhely-e drám? Szárz Műhely-e színház, vgy... című szellemes írásábn - mely megtévesztő cím ellenére nem hozzászólás színházi vitákhoz" - ötödik keréknek, megfgyott gyermeknek, szerencsétlen flótásnk látttj drámírót, ki szín-házbn civil", világbn viszont bennfentes színházi"; kinek hát mögött itt is, ott is összenevetnek. Csk zt kéne már bizonyisten eldönteni vég-re: műhely-e színház?" - fejezi be prodisztikus élű, de komoly gondolt-menetét. Szárz Györgynek hsonlóképpen el kellene döntenie: színes-felszínes, közhelyszerű gondoltok, álságos bölcsességek kifejtésére vló műfj-e drám - vgy nem mindennpi tehetségének, drmturgii érzékének lkotó műhelye, honnn III. Bélához s fő-ként A ngyszerű hlálhoz (részben Királycselhez, A vezérkri főnökhöz) méltó drbok indulhtnánk színpdi útjukr? Szárz Györgynek vnnk - jól vgy rosszul - dönteni tudó hősei és vnnk döntésképtelenjei. A pály tnúság szerint most nál is itt vn döntés ideje. Bízunk megoldásbn. Szárz György : Az élet vize (Debreceni Csokoni Színház) Rendezte: Sándor János. Díszlet- és jelmeztervező: Frentiu Sever m. v. A kísérőzenét szerezte: Trny György. A pntomimokt tervezte és betnított: Kárpáthy Zoltán m. v. Rendezősszisztens: Egedi Edit. Szereplők: Gerbár Tibor, Mátry Márt, Szilárdy István, Ngyidi István, Bángyörgyi Károly, Kovács Ljos, Sárosdy Rezső, Lengyel János, Pgonyi Nándor, Csikós Sándor, Cserhlmi Erzsébet, Aczél Tmás, Brnyi Ann, Bánszky Rózs, Pethő Zsuzs.

17 MÁRIÁSSY JUDIT Egy siker titki Berkesi-drb József Attil Színházbn A bemuttón nyíltszíni tpsok sor. Egyetértő suttogás nézőtéren. Ez igen, ez beolvs... Es milyen igz vn!" A drb végén háromszor tpsolják ki szerzőt színpdr. Soványn, szerényen és megilletődötten hjol meg színészek között Berkesi András, ki Szilvásy Ljossl (és Jóki Mórrl) még mindig legelsők között szerepel mgyr írók népszerűségi listáján. A Kálváriát zót is sikerrel játssz József Attil Színház. Megnéztem bemuttó után egy hétköznpi estén: nézőtér hngult lig változott. Jómgm is ugynúgy feszengtem, kárcsk első ízben. Hiszen mint mindenki, ki szereti színházt, én is élvezem, h sokkkl zonosulhtok nézőtéren, h - közhellyel élve, mely mellesleg el is hngzik Kálváriábn - nem lógok ki sorból". Most pedig próbálom megfejteni, miért lógtm ki" mégis. Mi z, mit József Attil Színház bérlői lelkesen fogdtk, és miért mrdtm kívül e lelkesedésen néhánydmgmml. Elöljáróbn önkritikusn le kell szögeznem: nem vgyok igzi ismerője Berkesi munkáink. Egyetlen regényét olvstm csk, egy drbját s egy tévédptációját láttm. Meg sem kísérlem tehát z új színpdi terméket vlmiféle életműben helyére tenni. Egyszerűen kíváncsiság izglm vezet: mik titki ennek sikernek? Miért olyn htásos drb Kálvári Angylföldön? Trtlmi kivont A drbnk tizennégy szereplője vn, nyolc elég hálás férfiszerep és ht női. Az utóbbik közül csk titkárnőé psszív. A Pesti Műsor így ismerteti Kálvári trtlmát: A drám megtörtént eset lpján készült. A bodjki cérngyárbn dolgozó Zl Miklós mérnök, Dávid Imre igzgtó régi brátj felfedezi, hogy gyárbn évek ót bércslás folyik. Ezt jelenti Dávidnk, s közli vele, hogy»kiváló válllt«cím ezek után lehetetlen. E felfedezése sérti egyrészt cslókt, Auerbchnét, Sonntágot stb., de érzékenyen érinti megyei és járási ve- zetőket is. Utóbbik egyrészt vélt politiki érdekek, másrészt ngyon is konkrét, személyes indítékok mitt összefognk mérnök ellen..." A műsorújság ismertetése ezúttl dekvát művel. A három pontot helyettesítendő csk nnyit kell hozzátennünk:... de végül lulmrdnk, mérnökből főmérnök lesz, és z ingdozó középigzgtó sok hezitálás után mg jelenti felsőbb htóságoknk bércslást. A szereplők életrjz Berkesi sikeres drbjábn mindenkiről idejében megtudunk mindent. Hősei vgy bemuttkoznk vgy prtnerük muttj be őket. Ez módszer korántsem lebecsülendő, hiszen nemcsk operetthgyományi vnnk, commedi dell' rte is élt ezzel, olykor mesék is. Az utóbbiknál ugyn több jellembeli fordult és hősök lelke mélyén lppngó titok. Mindenesetre néző számár igen kényelmes, hogy mint színre lép vlki sőt olykor már színre lépte előtt - megismeri káderlpját. Vegyük sorr z lkokt. Dávid Imre igzgtó (Szilágyi Tibor játssz őszinte indultokkl, tehát igen rokonszenvesen, óhttlnul mgávl cipelve néhány gesztust, hnglejtést korábbi ingdozó középkáder, illetve ingdozó értelmiségi szerepeiből). Az első jelenetben z intrikus tkrítónő, Blláné replikájár: Az első gzd felesége voltm...", nyombn bemuttkozik: Én meg cselédjük voltm. Még z édes-nyámt, z első unoktestvérét is csk cselédnek hsznált." Ez régmúlt. Mjd 45 utáni korszkról Blláné kérdésére, miszerint:,,... Józsi öcsém hogy került listár?" Dávid így válszol: Mert én felírtm. Volksbundist volt." A jelen? A brát érdeklődik, még mindig z első jelenetben:,,... te hogy állsz z építkezéssel?" Már bánom, hogy belekezdtem. De hát Év be volt sózv. Ismered nótát. Már mindenkinek új ház vn, csk nekünk nincs..." A képlet máris világos: becsületes múlt, szegény gyerekkor, már pozíció, tisztes mbíciók, de egyúttl versengés is kivgyiság vásárán. Dávid Ferenc főszerkesztő (Horváth Gyulánk nincs sok lklm emberré hitelesíteni feketére festett epizódfigurát) csk második részben jelenik meg s muttj ki fog fehérjét, de már z említett első jelenet lpján npnál világosbb, kivel lesz dolg nézőnek, így késlelte- tett belépését már bevtottk jó érzése fogdhtj: átlátunk szitán! Hogyne látnánk, mikor boszork gonoszságú Blláné már huszonkettedik mondtbn közli Dávid Imrével: Feri bátyád zt ígérte, hogy gondnok leszek." S néhány perc múlv ugynez Feri bátyó telefonon protezsálná beste öreg-sszonyt... Zl Miklós mérnök, drb pozitív hőse. (Erre szerepre József Attil Színháznk nincs színésze. Illetve egy voln: Szilágyi Tibor. Különös jelenség ez, hiszen társult sok kitűnő fitl és középkorú tehetséggel gyrpodott z utóbbi időben is, szbályos pozitív hőse" még sincs. A hiányt hol kelleténél puhább és hrsánybb Kránitz Ljossl, hol hűvös s z efféle szerepekben túlságosn szegletes Fülöp Zsigmonddl oldják meg. Sikertelenül. Fülöp korrekt játék még jobbn láhúzz Berkesi mérnökének egysíkú, kellemetlenül glóriás jellemzését. A férfis vonás hiány pedig zt néhány átlátszó gynút is htástlnítj, melyet szerző elpötyögtet szövegben, z állítólgos nőügy kpcsán.) Nos, hogy erről Zl Miklósról is idejében tudjuk mindzt, mit egy útlevélkérőlp kitöltése kpcsán z embernek önmgáról közölnie kell, z első jelenetben Dávid Imre így szól hozzá, mint-h brátj mnéziábn szenvedne: Negyvenhárom ót vgy tgj pártnk. Tizennyolc éves fejjel itt voltál párttitkár. Innen emeltek ki mindkettőnket. Szkérettségi. Után Moszkv. Ötvenhtbn jöttünk hz. Te vörös diplomávl. Ilyen múlttl és szktudássl miért nem lehetsz bodjki gyár főmérnöke? Nos, felutztm Kplárhoz. Mi bj veled, kérdeztem. Szó szerint ezt mondt: Zl Miklós becsületes ember, kitűnő mérnök, de vezetésre lklmtln. Rögeszméi vnnk." Világos képlet, ugye? Teréz, Zl felesége, nem tölti ki z űrlpot. De nincs is rá szüksége. Aggódó, becsületes csládny, munkábn, küzdésben megpróbált hitves sztereotipiáj. Mindig visszvonulásr beszéli rá férjét, míg második rész utolsó hrmdábn egyszer csk indokoltlnul kifkd: Hogy z isten verné meg ezt z átkozott bndát!" És: Most én mondom, mrdjunk és hrcoljunk. Mert ilyen légkörben nem lehet élni." (Tóth Judit zsebre dugott kézzel, egy fehér köpenyben vergődik ebben tökéletesen humormentes és rctln szerepben. Még z is zvr, hogy kis feleségként" mgsbb kelleténél. H már nincs mit eljátszni,

18 Vogt Károly (Zemák Bél) és Tóth Judit (Teréz) kár ezt tehetséges krkterszínésznőt ennyire nem testére szbott figurávl terhelni.) Bll Zsigmondné tkrítónő, volt első gzdáné, jelenleg ktív uzsorás, feketéző, főbérlő, volksbundist Józsi nővére, ráglmzó és jópof (Bkó Márt él minden ziccerrel, mesebeli effektussl és olcsó külsőséggel ebben kulcsszerepben). Az expozícióbn Dávid muttj be:.. én ebben gyárbn más munkát nem dhtok mgánk. Egyébként sem áll mg olyn rosszul nygilg. A vgyon mrdékából kkor is megélne, h nem dolgozn... A fél flu dós." Ez is világos képlet. Sonntág Pál kzánfűtő, egykor sváb földbirtokos, gyáros és kisgzdpárti képviselőjelölt. (Soós Ljos érdeme is, hogy drb legizmosbb negtív hőse" összetettebb lknk tetszik, mint kár boszork, kár Zl vitéz. Pedig szövegben és színészi játékbn egyránt sok túlstírozott, túlöblögetett megoldássl tlálkozunk. Soós Ljos sikerét mégis értem és érzem.) Ez Sonntág se felejt el önéletrjzot dni mgáról. Előbb Zl festi meg múltbéli portréját. Egyszer, régen... csősz, Auerbch bácsi, Auerbch elvtárs ppáj elcsípett. Bekísért kstélyb. Mguk éppen tornácon reggeliztek... Mg, méltóságos sszony, Kázmér úrfi, kedves lány és veje, Leopold úr, ennek gyárnk z kkori igzgtój." Es Kázmér tyj, Leopold úr pós, rongyos kzánfűtő, ki Blláné ágyábn melegszik, így felel utóbb: Ami volt, elmúlt. Igen, földbirtokos voltm. Tuljdonos ennek gyárnk. Most fűtője. A vejem meghlt, lányom is, feleségem is. Kázmér fim tlán már mgyrul sem tud..." És odébb : Mg mitt ítéltek el három évre. Negyvenhtbn. Mg fogtott el." Itt már nem állítom, hogy képlet egyértelmű. Tlán éppen ezért elevenebb lk Sonntág úré többinél. Auerbch Sándorné cérnázó, bércsló nego-pozitív sszony, pébétg, férjének áldozt. (Kálly Ilon számár se jelent problémát fnyr, fölényes, mjd kiábrándult nő megformálás. Elégszer játszott már hsonmásit. De eleven tehetsége mindig hozzátesz vlmit sblonhoz, egy jól lklmzott kendőlevetést, egy kihívó terpeszkedést krosszékben, s mint már nnyiszor, megint forró visszhngot kelt nézőtéren.) Neki se kell bemuttkozni. Már bemuttták, mire színre lép. Első felvonás, első jelenet, Zl: (elővesz egy beírófüzetet) Auerbchné beírófüzete. Nézd csk végig... Ezt tizenöt kiló motringot m hjnlbn levitte kzánházb, hogy Sonntág elégesse. Láttm. Utánmentem. "... Dávid: Auerbchné tgj pártvezetőségnek. A férje járási tnács munktárs." Aztán később Auerbch és néző előtt Auerbchné is feltárj mélyebb igzságot: Azért csináltm mindent, mert szerettelek, mert elő krtm teremteni pénzt neked! Nem mgm mitt!... Ki krt, hogy belépjek pártb? Ki erősködött, hogy pártvezetőségi tg legyek? Megmondtm, hogy nem krok z lenni! Neked volt rá szükséged." Auerbchné-Kálly Ilon is siker érthető tényezői közé trtozik. Auerbch Sándor, volt csősz fi, bodjki járási tnács munktárs, rossz ember, és persze ő is sváb. (Láng József igyekszik méltósággl elviselni megírtln szerepet, és felmondni drb legüresebb mondtit: Beszélj, mert szétverem pofádt, te rohdt kurv!", vgy: Ne féljen, Sonntág elvtárs. Senki sem fogj mgát kirúgni.") Zemák Bél géplktos, pozitív ifjúság képviselője, KISZ-titkár, néhány percig hősszerelmes. (Vogt Károly nem kelt illúziót ebben szerepben, melynek legfőbb funkciój z illúziókeltés, hogy ők" már mások, tiszták, igzk.) Bemuttkozás: Ismerem főnököt. És ezt rohdt bndát is. Mffi ez." Hjdu Anikó cérnázó, volt állmi gondozott, Blláné lbérlője, történet egyik ktlizátor. (Szerencsi Év játssz mgyr filmekben, színdrbokbn mind gykrbbn előforduló nehéz múltú" kislányt bájosn, csk z egyébként is kínos szerelmi jelenetben bájkolódv.) Ról is mindent elmondnk többiek,

19 mielőtt megjelenne. Zemáktól tudjuk, hogy mindenki rászálln, mint z enyves ppírr légy. De főnök, z nem". Csuhi Bálint járási titkár. Ő még később lép színre, mint Dávid Ferenc, de már rég tudjuk, hogy negyvenhtbn főrendőr volt, jelenleg ngy potentát, kinek nincs sját dácsáj" (Berkesi furcsmód mindig dácsát említ vill vgy kégli helyett), de előszeretettel vendégeskedik mások dácsájábn". A józn kompromisszum képviselője, de tekinthető megvsodott középkáder prototípusánk is, ki merről nézi. (Horváth Sándort elfogultn féltem már ezektől funkcionárius-szerepektől. Úgy jön-megy egyik bőréből másikéb, hogy minimális színészi teljesítményre sincs szüksége meg-jelenítésükhöz. Szegeden Kovács János, Nemzetiben Avr István, Tháliábn Szbó Gyul, József Attilábn Horváth Sándor z ügyeletes jó vgy rossz vgy szürke funkcionárius, művezető, munkás. Most se rosszbb, mint máskor. Most se jobb. Wéber Bél újságíró, rádásul fényképész is, zonfelül sötét lk. (Ujréti László vlószínűleg egy élőbb, hitelesebb hírlpírót is el tudn játszni. Így egész színpdi élete egyetlen ngy önleleplezés.) Dávid megkérdi, hogy bánik z emberekkel, h vlkit meg kr ráglmzni. Wéber: EI kell hitetni velük, hogy Zl lényegében már döglött veréb. Nem jó ott fent... Mindenkiről el lehet hitetni. A rosszt könnyen elhiszik." Sipos Gézáné üzletvezető, epizodist. (Örkényi Írv, mint ki felmérte, hogy röpke jelenete nem oszt, nem szoroz, csupán színfolt" plettán, legvdbb színű kriktúrát állítj elő, melyért közönség igen hálás.) Júli, titkárnő, Berkesi András szerint: Hrminc éves, komoly, egyszerűen öltözött nő." Mindvégig z is mrd. Komoly és hrminc éves, sőt dekortív. (Br Mrgit nnyi év után szerepet is kphtott voln, nemcsk relizálhtó jelzőket. De mit megtehet, zt megteszi szépen és szerényen.) Gelmn és Bús-Fekete László Kivételes zsenik kivételes műveitől eltekintve nincs irodlmi előzmény nélküli irodlom. Olykor ott is kimutthtó szerzők szellemi rokonság, hol z utód vlószínűleg nem is ismerte elődjét. (Meglepő például, hogy Albee Kényes egyensúlyánk egyik monológj milyen kísértetiesen emlékeztet egy pszichológiilg mélységesen drámi Krinthy-kroki- Szílágyí Tíbor (Dávíd Imre) Berkesí drámájábn (Iklády László felvételeí) r.) Egyidejűségek még inkább előfordulnk. Hiszen minden kor társdlmánk vnnk szembeötlő jelenségei, melyek szinte felkínálják mgukt, hogy regény, színdrb, film készüljön belőlük. Amikor Berkesi-drb expozíciójábn z igzgtó örömmel közli: gyár kiváló válllt lesz, mi természetesen prémiumml jár, s Zl, megvesztegethetetlen, kijelentí: Nem leszünk" mármint kiváló válllt - És nem kpsz jutlmt. Egy vst sem", mjd előd-j, hogy s mint zjlott bércslás cérnázó üzemben, snd gynú ébredt ben-nem: vlmi ngyon ismerős. Hol is borítj fel pozitív hős becsületes kiállás és egy füzetke, melyben leleplező számok lpulnk egy igzgtó nyuglmát, és teszi lehetetlenné mnipuláción lpuló jutlmt? Megvn. Gelmn Prémiumábn, melynek filmváltoztát több mint két esztendeje, tévédptációját másfél éve, színműverzióját 1976-bn muttták be. Bj ez? Szó sincs ról! Végtére ez tém is levegőben lóg válllti önállóságot támogtó szocilist gzdságpolitik korszkábn, nemcsk Mgyrországon és Szovjetunióbn, de z NDK-bn vgy Bulgáriábn is. S h htott is Gelmn Berkesire, soh rosszbb htást. Végtére Prémium, melyet mgyr közönség nehezen dptált ( tévédrbtól eltekintve), Szovjetunióbn jóvl több volt hivtlos sikernél, egyike z utóbbi évtized legnépszerűbb drbjink. Az tém ott, mmmutépítkezések országábn ktuálisbb, mint nálunk. A bj inkább z, hogy rokonság nem mélyebb két színdrb között. Ahogy pereg z elődás, mindinkább egy másik szerző jut nem m született néző eszébe, méghozzá BúsFekete László,

20 kiről fitlok mit sem tudnk, de ki két világháború közt egyike volt nprkész, kellemes kommersz színpdi termékek előállítóink. Mi volt Bús-Fekete és vele sok mindenben rokon Fodor László titk? Egyrészt cselekményesség, tárgy és jellemek lárendelése színpdi htásnk, végül bemondásokon lpuló humorizálás és - ez szinte minden drbjukról elmondhtó - z, hogy z átlg kisembernek betekintést engedtek z elegáns hölgyek és urk, felső tízezer életébe, szépsszonyok szlonjib és pró titkib, nemegyszer némi leleplező mellékzöngével. A Prémium, mikor egy gyári kollektív belső konfliktusát tárj fel, megmrd e kollektív körében, főszereplői te-hát elsősorbn munkások, művezetők, egy párttitkár, egy igzgtó, egy közgzdász stb. Ilyen lkokt ábrázolni hálátln dolog, hiszen overllt hordnk vgy köpenyt, vizet isznk, és nem konykkl koccintnk, rádásul még mgánéletük intimitási sem cicomázzák fel őket. A Kálvári bércslói is munkások. Cskhogy közülük mindössze kettő jelenik meg színen: Auerbchné ngyságos sszony pébétg és miniszoknyás légyppír"kislány, csinos állmi gondozott. A többiek, kiknek vlódi funkció jut történetben, mi világunk úriemberei", középvezetők, kiknek elegáns titkárnő tölti kávét és brndyt, kik vdászni járnk, dácsbulikt trtnk, egymást támogtják, illetve szigorún mguk közt intrikálnk, kik nyiltkoznk, kiknek fényképe megjelenik z újságokbn. A nézők többsége nem ismeri közelről sját munkhelyi vezetőinek, még kevésbé z nnál egy fokkl mgsbbn székelő funkcionáriusoknk belső életét, legfeljebb pletykákt hll. Berkesi András is ilyen pletykákkl szolgál, bevtottá" tesz, miközben látsztr szóki-mondón kritizál, leleplez. Cskhogy - kárcsk Bús-Fekete László - ez leleplezés nál is mellékzönge mrd. Dávid Ferenc, ngyhtlmú főszerkesztő, ki (íme lokálptriotizmus, károsn értelmezett csoportérdek 1) ilyeneket mond: H bércslás z ország nyilvánosság elé kerül, gynússá teszi megye eddigi eredményeit is. Ez z igzság, ezt kell megértened. És ennek z igzságnk kell most lárendelned mindent." Ezzel z átlátszón becstelen érveléssel meg némi konkolyhintéssel brátj ellen fordítj öccsét, z igzgtót. Egy cspásr. De persze nem nnyir, hogy ez pálfordulás elvezessen z igzi, Kálvári mélyén lppngó drámához. Ó, nem! Dávid megjvul. Mgáb szállás épp oly hirtelen történik z utolsó jelenetben s épp oly motiváltln mrd, mint bráti árulás. Anikó hmis vllomást tesz jókrój, mérnök ellen. Ezt még értjük: Anikó mg mondj el, egy jelenetben látjuk is, hogy zsrolták. Aztán vártlnul visszvonj hmis vllomást. Miért? Mert KISZ-titkár meggyőzte őt szerelmével? De ez meggyőzés színflk mögött zjlott le, hogy ngy gyónás frppánsbb htást gykoroljon közönségre. Auerbchné férje kedvéért lett bércsló, érte seftelt volt volksbundistától érkező frmerndrágokkl. Ám férj egyetlen pofonj elegendő hhoz, hogy mindent bevlljon, mindenkit megvádoljon, mgmgát is, és közölje: elválik. H nézőben feltámdn némi kétely (bár Berkesi drmturgiáj nemigen serkent holmi töprengésre), miként lehetséges, hogy egy nő szerelemből éveken át csl-lop-hzudik egy hűtlen férj kedvéért, kkor egyetlen pofon elegendő indok-e százszázlékos fordultr, Auerbchnétól kp rá egy mondtnyi válszt: Engem még z pám sem vert meg soh." Nőkről nőknek Auerbchné lkjábn még vlmi szembeötlő, h figyelmesen keressük siker összetevőit. Nemcsk Bús-Fekete, de kitűnő Molnár Ferenc is tudt: egy színdrb sikerében vgy blsikerében jelentős szerepe vn nőnemű publikum rokon- vgy ellenszenvének. A Liliombn végül még Muskátné is szimptikus, hisz gonoszságát menti, hogy ő is szerette hintáslegényt. A tüdőbjos kméliás hölgy nemes kurtizánlelkétől Love Story leukémiás hősnőjének intellektuális finomságáig mindig ht nőkre, kik szeretik mgukt szépnek és z érzelmek letéteményesének vgy áldoztánk lát-ni. A Kálváriábn z uzsorás boszorkány és kriktúr Siposné kivételével minden nőszereplő megfelel ennek sémánk. Az ingdozó Teréz, ki (vártlnul) méltó társ férjének. A jellegtelen titkár-nő, ki munkásosztály ifjú képviselőjével rokonszenvezik. Anikó, megtépázott cic, ki végül oroszlánszívvel küzd z igzságért. És persze legfőképpen ez szegény jó bércsló, megcslt frmerárus, kit Berkesi megjándékoz leghtásosbb beolvsássl: Ti túl krtok tenni régi főjegyzőkön, szolgbírókon. És lépést kell trtni..." A szerző is lépést trt megszédült káderek leleplezésének divtjávl, ő is beolvs", hogy ztán zárójelenetben kiderüljön: itt csk egy-két ember (középszintű vezető) lklmi megingásáról esett szó egy megyében, de búz elválik z ocsútól, győz z igzság, központi figur ingdozó középvezetői lelke jó oldlr billen. Hppy end. A közönség megkönnyebbülten, egy kellemes este emlékével távozht színházból, se gondok, se gondoltok nem terhelik, mikor felszáll buszr. A siker tényezője nyelvezet is. Brosúrszövegek unlms semlegességét trkítják drsztikus kiszólások, fogd be pofád", te kurv", vigyázz, fölforr z gyvized" és más hsonlók. A mixtúr fokozz z otthonosság érzését, végtére ilyen z élet. Olvsunk vezércikkeket, és hllunk vgy megeresztünk káromkodásokt is. És szeretjük jópofákt. Az ellenszél vrázs Hogy drbbn óvtosn dgolt szlengnél mrdjk: nem szétcincálni próbálom Kálváriát, csupán megérteni zokt nézőtársimt, kiknek tetszett z, min én kívül rekedtem. De tágbb értelemben vett Berkesititoknk vn még egy nyitj. Miközben Kálváriánál ügyetlenebbül szerkesztett, irodlmi" drbok fölött tisztelettudón mélázik kritik, Berkesi Andrást vgy gyoncspj, vgy egyszerűen kívül rekeszti látókörén. Ez sznobizmus nem bestseller írónk árt, hnem kritik hitelének, s végső soron z olvsóknk, nézőknek. Legyinteni persze kényelmes. Felfedni, hogy z ellenzékiséggel spékelt konformizmus, mely mégolyn kényes effektusokkl is él, mint negyvenhtosnegyvenhetes évek jóhiszemű törvénysértéseinek fölvillntás ( mélyebb történelmi összefüggések érintése nélkül) bizony leglább nnyir érdemes z elemzésre, mint közönségnek nehezebben emészthető prboldrámák. És Berkesi szerkesztésének, htásos cselekményvezetésének erényeit sem szégyen észrevenni, bár petárdáiból nem futj olyn szellemi tűzijátékr, mint milyen z évd egyik legngyobb és legokosbb sikerdrbjánk, Királyi vdásztnk írói leleményéből kerekedett. A tpsolókt nem elítélni kell. Inkább meggyőzni őket, hogy érték és szórkozás nem ellentmondó foglmk. S hogy "beolvsás" nem zonos z igzság kimondásávl.

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN (A S Z E N T E N D R E I F E S T É S Z E T T Ö R T É N E T E ÉS S T Í L U S Á N A K V I Z S G Á L A T A 4 5 - I G C. M U N K A E L S

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően z lkotmánybíróság többé nem z lkotmányvédelem legfó bb sz e rv e sólyom lászló volt köztárssági elnökkel kovács kriszt beszélget A Mgyrországon meglehetősen népszerűvé vált álláspont szerint z lkotmány

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

A színpad és a nézőtér viszonya (1) Ravelszki perújrafelvétele (10) Az úrhatnám polgár avagy vallomás a színházról (14) Don Juan, a magánember (17)

A színpad és a nézőtér viszonya (1) Ravelszki perújrafelvétele (10) Az úrhatnám polgár avagy vallomás a színházról (14) Don Juan, a magánember (17) SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I I. É V F O L Y A M 1 2. S Z Á M 1 9 7 9. D E C E M B E R F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai Juhász István Orosz Gyul Próczy József Szászné Dr Simon Judit MATEMATIKA 0 Az érthetõ mtemtik tnkönyv feldtink megoldási A feldtokt nehézségük szerint szinteztük: K középszint, könnyebb; K középszint,

Részletesebben

Bevezetés. Mi a koleszterin?

Bevezetés. Mi a koleszterin? Bevezet betegklub feldt tgji számár betegségükkel kpcsoltos szkszerű információkt megdni. Ebben füzetben koleszterin htásiról cukorbetegségről gyűjtöttünk össze hsznos információkt. Mi koleszterin? koleszterin

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

TARTALOM. játékszín B É C S Y T A M Á S

TARTALOM. játékszín B É C S Y T A M Á S S Z í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y ó I R A T X V I I. É V F O L Y A M 1 2. S Z Á M 1 9 8 4. D E C E M B E R F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym AMNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2012. jnuár 26. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod

Részletesebben

játékszín fórum műhely világszínház arcok és maszkok szemle Boldog születésnapot! (1) Jegyzetek szovjet bemutat ókról (5) Színházi holmi (12)

játékszín fórum műhely világszínház arcok és maszkok szemle Boldog születésnapot! (1) Jegyzetek szovjet bemutat ókról (5) Színházi holmi (12) A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A TARTALOM V I I I. É V F O L Y A M 6. S Z Á M 1 9 7 5. J Ú N I U S játékszín F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES:

Részletesebben

játékszín arcok és maszkok négyszemközt műhely világszínház Igazi közönség, valódi részvétel (1 ) A várakozás hősiessége ( 4)

játékszín arcok és maszkok négyszemközt műhely világszínház Igazi közönség, valódi részvétel (1 ) A várakozás hősiessége ( 4) A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A VII. É V F O L Y A M 4. S Z Á M 1 9 7 4. Á P R I L I S F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C S A B A I N É T O R

Részletesebben

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa Szim Slom Hírlevél A Szim Slom Progresszív Zsidó Közösség hvont megjelenő kidvány 2009 július-ugusztus / 5769 tmmuz-áv Tis Beáv Idén újbb szokássl gzdgodik Szim Slom: megüljük Tis Beáv gyászünnepét. Sokunknk

Részletesebben

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota S o m o g y i J. Lászlóné: A Városi Televízióbn kétszer dtm nyiltkoztot, mikor módosult rendelet. 300 fő z, kinek nem is kellett kérelmet bedni, csk nyiltkoztot kitöltenie. Polgármester Űr láírásávl tájékozttó

Részletesebben

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS Püspökldány Város Önkormányzt 4150 Püspökldány, Bocski u. 2. Telefon 54/451-510 www.pupokldny.hu JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS 2015-2020 Készült: Püspökldány Város Önkormányzt

Részletesebben

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia A profik válsztás pic egyetlen profi minőségű htszögkulcs Trtlom I. 1. Kohászt II. 2. Egyedi Protnium cél 3. Első osztályú korrózióvédelem 10 23 A szbványoknk vló 100%os megfelelés 26 Nincsenek rossz törések,

Részletesebben

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO Évvége 2013. kép forrás: internet Előszó Trtlom Szervusztok, Előszó Aikido 2013 Iido 2013 Jpnisztik: Egy kis jpán évvége Beszámoló "3 of kind" Emlékezés régi időkre Aikido edzőtáborok 2014. Gendoltok Írtm

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4)

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4) Jegyzőkönyv ermoelektromos hűtőelemek vizsgáltáról (4) Készítette: üzes Dániel Mérés ideje: 8-11-6, szerd 14-18 ór Jegyzőkönyv elkészülte: 8-1-1 A mérés célj A termoelektromos hűtőelemek vizsgáltávl kicsit

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín. fórum. négyszemközt. világszínház

T A R T A L O M. játékszín. fórum. négyszemközt. világszínház S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I V. É V F O L Y A M 6. S Z Á M 1 9 8 1. J Ú N I U S F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S Z E

Részletesebben

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja,

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja, Bevezet Az egzségi állpotunkt számos tényező befolyásolj, ezek között Egzséges z egyik legfontosbb életvitelünkkel z betegségeket életmódunk. előzhetünk meg, életminőségünk lehet jobb. Az egzségben töltött

Részletesebben

TARTALOM. játékszín. fórum. arcok és maszkok. világszínház. színháztörténet. szemle

TARTALOM. játékszín. fórum. arcok és maszkok. világszínház. színháztörténet. szemle A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A V I I I. É V F O L Y A M 3. S Z Á M 1 9 7 5. M Á R C I U S TARTALOM FÖLDES ANNA Ki lesz császár, főszereplő és bálny? (1) F ŐSZERKESZT Ő: B O L

Részletesebben

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám)

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám) FEDŐLAP A Medgyszy István Szkképző Iskol, Gimnázium Kollégium diáklpj (2008-2009-es tnév I. szám) Ahogy z ország számos intézményébe, így iskolánkbn is z idei tnév kezdetén elérhetővé vált szelektív hulldékgyűjt,

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP

MAGYAR NYELVI FELADATLAP MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 10:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg. A megoldásr

Részletesebben

beszélgetések a mûvészetrôl Beszélgetés Orosz István grafikusművésszel A követ és a fáraó című, 2011-ben megjelent könyvéről

beszélgetések a mûvészetrôl Beszélgetés Orosz István grafikusművésszel A követ és a fáraó című, 2011-ben megjelent könyvéről 70 Titkok Nyomábn Beszélgetés István grfikusművésszel A követ és fáró című, 2011-ben megjelent könyvéről Istvánt (hsználj z Utisz [OYTIΣ] művésznevet is) áltlábn úgy trtják számon mint világhírű grfikust

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

játékszín VINKÓ JÓZSEF

játékszín VINKÓ JÓZSEF S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T T A RTALOM XV. É V F O L Y A M 5. SZÁM 1 98 3. M Á J U S F Ő S Z E R K E S Z T Ő : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S Z

Részletesebben

Ikonok Világa Magazin

Ikonok Világa Magazin Ikonok Világ Mgzin IkoNo k V i l á g elektronikus képesképes kidvány elektronikus m gzin A március - áprilisi szám trtlmából: Március és április ngyböjtnek és húsvét ünnepének is z ideje. Ikonokbn gzdg

Részletesebben

A történelem korszerű drámai értelmezése

A történelem korszerű drámai értelmezése SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 1977. S Z E P T E M B E R FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R I V Á N FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: C S A B A I N É TÖRÖK

Részletesebben

TARTALOM. játékszín. arcok és maszkok. fórum. négyszemközt. világszínház. drámamelléklet

TARTALOM. játékszín. arcok és maszkok. fórum. négyszemközt. világszínház. drámamelléklet S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I I. É V F O L Y A M 4. S Z Á M 1 9 7 9. ÁPRILIS F Ő S Z E R K E S Z T Ő : B O L D I Z S Á R I VÁN F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES:

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 265/28. (XI. 6.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 223/9

Részletesebben

játékszín színháztörténet négyszemközt fórum HU ISSN 0039-8136 világszínház A gondnok két arca (1) Kicsoda Bernarda? ( 6)

játékszín színháztörténet négyszemközt fórum HU ISSN 0039-8136 világszínház A gondnok két arca (1) Kicsoda Bernarda? ( 6) S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I. É V F O L Y A M 8. S Z Á M 1 9 7 8. A U G U S Z T U S F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym MNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 6. évfolymosok számár 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr és helyesírásr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT 4. C Í M K E É V F O L Y A M ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT Csk kkor nyisd ki tesztfüzetet, mikor ezt kérik! H vlmit nem tudsz megoldni, nem j, folytsd következő feldttl! Okttási

Részletesebben

TARTALOM. játékszín P. M ÜLLER PÉTER. műhely. világszínház

TARTALOM. játékszín P. M ÜLLER PÉTER. műhely. világszínház S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I É s K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X V I I I. É V F O L Y A M 2. S Z Á M 1 9 8 5. F E B R U Á R TARTALOM F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I

Részletesebben

Szerelői referencia útmutató

Szerelői referencia útmutató Szerelői referenciútmuttó Dikin Altherm geotermikus hőszivttyú Szerelői referenci útmuttó Dikin Altherm geotermikus hőszivttyú Mgyr Trtlomjegyzék Trtlomjegyzék 1 Áltlános iztonsági óvintézkedések 3 1.1

Részletesebben

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja.

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja. Mátri Aktívturisztiki Térségfejlesztési Progrm Fejlesztési Koncepció Az elmúlt évek fejlesztéseinek eredményeként Mátr számos turisztiki ttrkcióvl bővült. Jelen projektjvslt egy olyn koncepciót mutt be,

Részletesebben

DEME FERENC okl. építőmérnök, mérnöktanár RÁCSOS TARTÓK

DEME FERENC okl. építőmérnök, mérnöktanár RÁCSOS TARTÓK we-lap : www.hild.gyor.hu DEME FERENC okl. építőmérnök, mérnöktanár e-mail : deme.ferenc1@gmail.com STTIK 47. RÁCSOS TRTÓK rácsos tartók két végükön csuklókkal összekötött merev testekől állnak. z így

Részletesebben

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei Lkások elektro ánk mértéke ezek csökkenti lehetőségei Írt: Vizi Gergely Norbert, Dr. Szász ndrás múlt százdbn tudósok rájöttek, vezetékek elektro hullámokt bocsátnk ki, miket távkommunikációr lehet hsználni,

Részletesebben

26. HÁLÓZATI TÁPEGYSÉGEK. Célkitűzés: A hálózati egyenirányító és stabilizáló alapkapcsolások és jellemzőinek megismerése, illetőleg mérése.

26. HÁLÓZATI TÁPEGYSÉGEK. Célkitűzés: A hálózati egyenirányító és stabilizáló alapkapcsolások és jellemzőinek megismerése, illetőleg mérése. 26. HÁLÓZATI TÁPEGYSÉGEK Célkiűzés: A hálózi egyenirányíó és silizáló lpkpcsolások és jellemzőinek megismerése, illeőleg mérése. I. Elmélei áekinés Az elekronikus készülékek működeéséhez legöször egyenfeszülségre

Részletesebben

T A R T A L O M játékszín

T A R T A L O M játékszín T A R T A L O M játékszín GYÖRGY PÉTER A Sorsválsztók cspdái ( 1 ) SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L MÉ LET I ÉS K R I T I K A I FOLYÓIRAT XV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1982. J A N U Á R FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R IVÁN

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín. arcok és maszkok. fórum. négyszemközt. világszínház. szemle

T A R T A L O M. játékszín. arcok és maszkok. fórum. négyszemközt. világszínház. szemle S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X. É V F O L Y A M 8. S Z Á M 1 9 7 7. A U G U S Z T U S F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S Z

Részletesebben

TAR T A L O M. magyar ját ék szí n. Bodnárné (5) Az új cirkusz (23) Bohócok (26) műhely. Prágai színház cseh dráma n él kül (38)

TAR T A L O M. magyar ját ék szí n. Bodnárné (5) Az új cirkusz (23) Bohócok (26) műhely. Prágai színház cseh dráma n él kül (38) TAR T A L O M MAJOR TAMÁS Keressük z élő színházt (1) A S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A IV. ÉVFOLYAM 4, SZÁM 1 9 7 1. Á P R I L I S mgyr ját ék szí n HERMANN ISTVÁN

Részletesebben

Kezelési útmutató ECO és ECO Plus

Kezelési útmutató ECO és ECO Plus Kezelési útmuttó ECO és ECO Plus Kidás: 2012.12.15. Eredeti kezelési útmuttó Gép Clssic Plus Gép szám Clssic Plus Gép típus Clssic Plus Verzió Berendezés jellege Álltfj Ügyfél neve & Co. KG Ügyfél címe

Részletesebben

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT!

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXIV. évfolym 5. szám 2014.május ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! Amit Lélekben kezdtetek el (Gl 3,1-11; Zsid 10,36-39) A májusi

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL 2010

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL 2010 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtrtomány értesítője Brssó, 2008. Március Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve - Hrmdnpr legyőzte hlált. Et resurrexit

Részletesebben

játékszín NÁNAY ISTVÁN

játékszín NÁNAY ISTVÁN SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L MÉ L E T I ÉS K R I T I K A I FOLYÓIRAT T A RTALOM XIV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 1 9 8 1. FEBRUÁR FŐSZERKESZTŐ: B O L D IZSÁR IVÁN FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: CSABAINÉ TÖRÖK MÁRIA játékszín NÁNAY

Részletesebben

Hatvani István fizikaverseny 2015-16. 1. forduló megoldások. 1. kategória

Hatvani István fizikaverseny 2015-16. 1. forduló megoldások. 1. kategória 1. ktegóri 1.1.1. Adtok: ) Cseh László átlgsebessége b) Chd le Clos átlgsebessége Ezzel z átlgsebességgel Cseh László ideje ( ) ltt megtett távolság Így -re volt céltól. Jn Switkowski átlgsebessége Ezzel

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Pici kitekintő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Jegyzet mgyr bnkrendszer kihívási hzi bnkrendszerrel kpcsoltos gzdsági (és politiki) eseményeket vizsgálv fontos kiemelni kereskedelmi bnkokt érintő legfrissebb

Részletesebben

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE NYÍRSÉGTRV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyház, Mckó u. 6. sz. Irod: 4400. Nyíregyház, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fx: (42) 421-303 Moil: (06-30) 307-7371 -mil: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu We: www.nyirsegterv.hu

Részletesebben

jétékszín négyszemközt arcok és maszkok szemle drémamelléklet Berzsián, a Bohóc, Jean és a többiek (1 ) Karácsonyi ének (5)

jétékszín négyszemközt arcok és maszkok szemle drémamelléklet Berzsián, a Bohóc, Jean és a többiek (1 ) Karácsonyi ének (5) T A RTALOM jétékszín S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I I I. É V F O L Y A M 8. S Z Á M 1 9 8 0. A U G U S Z T U S F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á

Részletesebben

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER FÁCÁNKERT HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER PÉCSÉPTERV STÚDIÓ VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BESŐ ÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS EBONYOÍTÁS F Á C Á N K E R T TEEPÜÉSRENDEZÉSI TERVE HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER Készítette

Részletesebben

Fejlesztőfeladatok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ. 2. szint

Fejlesztőfeladatok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ. 2. szint Okttáskuttó és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. százdi közokttás (fejlesztés, koordináció) II. szksz Fejlesztőfeldtok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ 2. szint 2015 Okttáskuttó és Fejlesztő Intézet

Részletesebben

VB-EC2012 program rövid szakmai ismertetése

VB-EC2012 program rövid szakmai ismertetése VB-EC01 progrm rövid szkmi ismertetése A VB-EC01 progrmcsomg hrdver- és szoftverigénye: o Windows XP vgy újbb Windows operációs rendszer o Min. Gb memóri és 100 Mb üres lemezterület o Leglább 104*768-s

Részletesebben

1-2.GYAKORLAT. Az ideális keresztmetszet (I. feszültségi állapot)

1-2.GYAKORLAT. Az ideális keresztmetszet (I. feszültségi állapot) Bevezetés: 1-2.GYAKORLAT Az ideális keresztmetszet (I. feszültségi állpot) - vsbeton két egymástól eltérő tuljdonságú nyg, beton és z cél, egyesítése - két nyg együttes felhsználás úgy történik, hogy zok

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín. fórum. arcok és maszkok. szemle. Az új színpadi háromszög (1) Egyéni és társadalmi tartalmak az új Bánk bánban (3)

T A R T A L O M. játékszín. fórum. arcok és maszkok. szemle. Az új színpadi háromszög (1) Egyéni és társadalmi tartalmak az új Bánk bánban (3) A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A V I I I. É V F O L Y A M 7. S Z Á M 1 9 7 5. J Ú L I U S F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C S A B A I N É T Ö

Részletesebben

TARTALOM. játékszín F Ö L D E S A N N A

TARTALOM. játékszín F Ö L D E S A N N A S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I X. É V F O L Y A M 4. S Z Á M 1 9 8 6. Á P R I L I S F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S Z

Részletesebben

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Eponenciális és logritmikus egyenletek, Eponenciális és logritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Eponenciális egyenletek 60 ) = ; b) = ; c) = ; d) = 0; e) = ; f) = ; g) = ; h) =- 7

Részletesebben

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB Közlemények 339 A felszbdulás utáni első könyvkidvány. A gyr Könyvszemle 1970/4. számábn TISZAY Andor közleményében (gyr nyelvű orosz szótárkidásink első fecskéi két világháborúbn) fcsimiléjének közredásávl

Részletesebben

A japán tőzsdeindex (Nikkei) és a jen (USD/JPY) árfolyamának alakulása. LDP Győzelme

A japán tőzsdeindex (Nikkei) és a jen (USD/JPY) árfolyamának alakulása. LDP Győzelme c ú Pici kitekintő Erste lpkezelő Kommentár 2013.04.30 1 000 000 000 Jegyzet Brüsszeli deficit-eljárás: hol z lgút vége? (Oszly Péter, értékesítési menedzser, Erste lpkezelő.) következő hetek-hónpok egyik

Részletesebben

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk Ngykáti HÍRADÓ Ngykát Város Önkormányztánk lpj VIII. évfolym 3. szám 2014. március 26. Friss tvszi szélben ünnepeltünk Ez évben is megemlékeztünk 1848 49-es forrdlom és szbdsághrc évfordulóján. Az 1840-es

Részletesebben

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt.

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt. SZIGLIGETI Szigliget 750 éve királyi HARSONA vár Szigliget község Önkormányztánk ingyenes kidvány XI. évf. 3. szám Vörösmrty Mihály: Szbd sjtó Kelj föl rb-ágyd kőpárnáiról, Beteg, megzsibbdt gondolt! Kiálts

Részletesebben

MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER

MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER 1. TULAJDONSÁGOK, FŐ FUNKCIÓK 1. A risztóberendezéshez 2 db ugrókódos (progrmozhtó) távirányító trtozik. 2. Fontos funkciój z utomtikus inditásgátlás, mely egy

Részletesebben

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja.

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja. - 11- F 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szvttl rendelet-tervezet elfogdását jvsolj. T ó t h István: Várplot Pétfürdői Városrész Önkormányzt 7 igen szvttl, 1 nem szvttl rendelet-módosítás

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

Sűrűségmérés. 1. Szilárd test sűrűségének mérése

Sűrűségmérés. 1. Szilárd test sűrűségének mérése Sűrűségérés. Szilárd test sűrűségének érése A sűrűség,, definíciój hoogén test esetén: test töege osztv test V térfogtávl: V A sűrűség SI értékegysége kg/, hsználtos ég kg/d, kg/l és g/c Ne hoogén testnél

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

.hu shi ubi its m www.

.hu shi ubi its m www. www.mitsubishi.hu HÓDÍTSA MEG AZ UTAKAT! Urlj z utt tökéletesre csiszolt Outlnder volánj mögött. gilis kormányzásnk, közvetlen és pontos visszjelzéseknek, csendes utstérnek és z úthibákt gyengéden kiegyenlítő

Részletesebben

TARTALOM. játékszín. fórum. világszínház. Szemle. drámamelléklet. Oszlopos Simeon '82 (1 ) Ismét epika (7) Végeredménytelenségben (9)

TARTALOM. játékszín. fórum. világszínház. Szemle. drámamelléklet. Oszlopos Simeon '82 (1 ) Ismét epika (7) Végeredménytelenségben (9) S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ES K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X V I. É V F O L Y A M 2. S Z Á M 1 9 8 3 F E B R U Á R F Ő SZ ERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő SZ ERKESZT Ő-

Részletesebben

magyar játékszín S Z Á N T Ó JUDIT S Z Á N T Ó ER I K A S P I R Ó G Y Ö R G Y P Á L Y I A N D R Á S G Á B O R IS T V Á N négyszemközt

magyar játékszín S Z Á N T Ó JUDIT S Z Á N T Ó ER I K A S P I R Ó G Y Ö R G Y P Á L Y I A N D R Á S G Á B O R IS T V Á N négyszemközt T A R T A L O M mgyr játékszín A S Z Í I N H Á Z M Ü V É S Z E T I S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A IV. É V F O L Y A M 1 0. SZÁM 1 9 7 1. O K T Ó B E R S Z Á N T Ó JUDIT Megdöglesztett knák (1) M

Részletesebben

TARTALOM. játékszín H E R M A N N I S T V Á N

TARTALOM. játékszín H E R M A N N I S T V Á N S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X. É V F O L Y A M 1. S Z Á M 1 9 7 7. J A N U Á R F Ő S Z E R K E S Z T Ö : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S Z E R K

Részletesebben

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 05515 VÁLTOZAT

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 05515 VÁLTOZAT 4. C Í M K E É V F O L Y A M ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 05515 VÁLTOZAT Csk kkor nyis ki tesztfüzetet, mikor ezt kérik! H vlmit nem tusz megolni, nem j, folyts következő felttl! Okttási Hivtl

Részletesebben

A Marat" debreceni próbáin (35)

A Marat debreceni próbáin (35) T A R T A L O M Mgyr drámák fesztiválj Szovjetunióbn (Sz.J.) (1) BOLESZLAV ROSZTOCKIJ A S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A IV. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 1971. A U G U S Z T U

Részletesebben

Hol tart a magyar egyetemi színjátszás? (32) A másik" színház (34) n é g y s z e m k ö z t. f ó r u m é s d i s p u t a

Hol tart a magyar egyetemi színjátszás? (32) A másik színház (34) n é g y s z e m k ö z t. f ó r u m é s d i s p u t a T A R T A L O M K O L T A l T AM ÁS Pótcselekvők és hősködők Gondoltok z elmúlt évd új mgyr dránáiról (1) m g y r já té ks z í n Mozikkockák z évdból M A J O R O S J Ó Z S E F Arbuzov - és ők négyen (10)

Részletesebben

T A R T A L O M. magyar játékszín MOLNÁR GÁL PÉTER PÁLYI ANDRÁS SZILÁGYI JÁNOS ANTAL GÁBOR FEUER MARI A. fórum és disputa.

T A R T A L O M. magyar játékszín MOLNÁR GÁL PÉTER PÁLYI ANDRÁS SZILÁGYI JÁNOS ANTAL GÁBOR FEUER MARI A. fórum és disputa. T A R T A L O M mgyr játékszín A S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A IV. É V F O L Y A M 3. SZÁM 1971. M Á R C I U S MOLNÁR GÁL PÉTER Mjor Tmás cirkusz (1) PÁLYI ANDRÁS

Részletesebben

ÁPRILISI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS

ÁPRILISI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS Május Olyn csodásn kék május égboltj, Mint z oltlmzó mdonn plástj. Festők plettáján nincs nnyi árnylt, Ahányféle zöld színt természet mutt. Csipkés szélű, pró, fehér hrngocskák, Ontják gyöngyvirág vrázsos

Részletesebben

ELŐKÉSZÜLETEK HÍMZÉS FÜGGELÉK. Számítógép-vezérelte hímzőgép. Használati utasítás

ELŐKÉSZÜLETEK HÍMZÉS FÜGGELÉK. Számítógép-vezérelte hímzőgép. Használati utasítás ELŐKÉSZÜLETEK HÍMZÉS FÜGGELÉK Számítógép-vezérelte hímzőgép Hsználti utsítás FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK A gép hsznált előtt, kérjük, olvss el iztonsági előírásokt. VESZÉLY - Ármütés elkerülése érdekéen:

Részletesebben

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje Melléklet Folymtb épített előzetes utólgos vezetői ellenőrzés Trtlom I. A szbálytlnságok kezelésének eljárásrendje II. Az ellenőrzési nyomvonl III. Folymtábrák IV. A tervezéssel, végrehjtássl, beszámolássl

Részletesebben

A kolposzkópia alapjai (1. rész)

A kolposzkópia alapjai (1. rész) A kolposzkópi lpji (1. rész) BÔSZE PÉTER DR. 1, SZIRTES ILDIKÓ DR. 2, BABARCZI EDIT DR. 3, KULKA JANINA DR. 2 Fôvárosi Szent István Kórház, 1 Szülészeti és Nôgyógyászti Osztály, 3 Ptológii Osztály, Budpest

Részletesebben

Farkas László Általános Iskola

Farkas László Általános Iskola Frks László Áltlános Iskol 643 Kelebi, Ady Endre utc 110 Tel: 77/44-1, 77/44-63 ltsulikelebi@freemilhu JEGYZŐKÖNYV Iktsz: III-1/010 Félévzáró értekezlet Ideje: 010jnuár Helye: Frks László Áltlános Iskol

Részletesebben

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 10. szám 2012.október nyáron, erőt, biztonságot sugározv, de bevisszük lkásunkb télen, mikor felállítjuk z örökzöld fenyőt, hogy emlékeztessen

Részletesebben

TARTALOM. játékszín. fórum. színháztörténet. világszínház. szemle

TARTALOM. játékszín. fórum. színháztörténet. világszínház. szemle S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X. É V F O L Y A M 1 1. S Z Á M 1 9 7 7. N O V E M B E R F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S Z

Részletesebben

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 -

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 - 1988. évi I. törvény Htályos: 2011.09.01-1988. évi I. TÖRVÉNY közúti közlekedésről1 ( végrehjtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [ vstg betűs szöveg z 1988: I. törvény

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

Színház születik (16)

Színház születik (16) T A R T A L O M m g y r j á t é k s z í n A SZÍ NHÁZMŰVÉ SZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A S Z Á N T Ó J U D I T Elszlsztott lehetőségek (1) I V. É V F O L Y A M 1. 1 9 7 1. J A N U Á R S Z Á

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

E5CN Alkalmazási segédlet

E5CN Alkalmazási segédlet PNSPO! E5N Alklmzási segédlet 2 TARTALOMJEGYZÉK Bekötések...4 Beállítások...6 Egyszerű ON-OFF szbályozás beállítás...6 Egyszerű ON-OFF szbályozás beállítás (risztási funkcióvl)...6 PID szbályozás beállítás...7

Részletesebben

TARTAL0M. játékszín. arcok és maszkok. négyszemközt. fórum. világszínház. színház és közönség

TARTAL0M. játékszín. arcok és maszkok. négyszemközt. fórum. világszínház. színház és közönség S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T TARTAL0M X I. É V F O L Y A M 1 2. S Z Á M 1 9 7 8. D E C E M B E R FŐSZERKE S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N FŐSZERKE

Részletesebben

S Z Á N T Ó J U D I T Az évad a külföldi darabok tükrében (7) BŐGEL J Ó Z S E F A vidéki színházi fesztiválokról (11) magyar játékszín

S Z Á N T Ó J U D I T Az évad a külföldi darabok tükrében (7) BŐGEL J Ó Z S E F A vidéki színházi fesztiválokról (11) magyar játékszín T A R T A L O M Az évd dimenziói H E R M A N N I S T V Á N Lesz-e káoszból kozmosz? (1) S Z Á N T Ó J U D I T Az évd külföldi drbok tükrében (7) BŐGEL J Ó Z S E F A vidéki színházi fesztiválokról (11)

Részletesebben

A teremgyeplabda szabályai magyarázatokkal. Hatályos: 2016. január 1.

A teremgyeplabda szabályai magyarázatokkal. Hatályos: 2016. január 1. 1 2 A teremgyepld szályi mgyráztokkl Htályos: 2016. jnuár 1. Copyright FIH 2015 The Interntionl Hokey Federtion Rue du Vlentin 61 CH 1004 Lusnne Switzerlnd Tel. : + 41 21 641 0606 Fx : + 41 21 641 0607

Részletesebben

TARTALOM KŐHÁTI ZSOLT

TARTALOM KŐHÁTI ZSOLT SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L MÉ L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X V I I I. É V F O L Y A M 4. SZÁM 1 98 5. Á P R I L I S FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R I V Á N FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: C S A B A I

Részletesebben