JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS"

Átírás

1 Püspökldány Város Önkormányzt 4150 Püspökldány, Bocski u. 2. Telefon 54/ JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS Készült: Püspökldány Város Önkormányzt részére Projekt: ÁROP-1.A

2 TARTALOMJEGYZÉK Trtlom Bevezető... 2 Kpcsolódó jogszbályi háttér... 2 Együttműködő prtnerek Együttmőködő prtnerek bemuttás Lkhtás, lkáshoz jutás, lkhtási szegregáció Fogllkozttás Fogllkozttottság, munkerő-pici integráció Okttás Kultúr Egészségügy Szociális helyzet Helyi prtnerség, lkossági önszerveződések, civil szervezetek társdlmi felelősségválllás Tábláztok 1. ú melléklet... 1 Összegző táblázt 2. ú melléklet... 1 Intézkedési terv... 1

3 BEVEZETŐ Bevezető A JEP sblon célj, hogy járási központú önkormányztok ár szkmilg meglpozott helyzetelemzést és tervet tudjnk készíteni z esélyegyenlőség területén, ezzel biztosítv megvlósítás sikerességét. JEP SABLON 1. ú melléklet Tábláztok JEP SABLON 2. ú melléklet Intézkedési terv táblázt Vizsgálndó területek: lkhtási, fogllkozttási, okttási, kulturális, egészségügyi és szociális helyzet Célcsoportok: mélyszegénységben élők és romák, gyermekek, nők, idősek és fogytékossággl élő személyek A Püspökldányi Járás Járási Esélyteremtő Progrmterv (JEP) elfogdásávl érvényesíteni kívánj: z egyenlő bánásmód, és z esélyegyenlőség biztosításánk követelményét, közszolgálttásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét, diszkriminációmentességet, szegregációmentességet, lkhtás fogllkozttás, z okttás, kultúr, z egészségügy és szociális biztonság területén. A helyzetelemzés célj Esélyegyenlőségi szempontból fókuszbn lévő célcsoportok helyzetének feltárás (dtgyűjtés, problémterületek bezonosítás). Áttekinteni célcsoportok szolgálttásokhoz történő hozzáférésének lkulását, vlmint feltárni z ezeken területeken jelentkező problémákt. Meghtározni z esélyegyenlőséget elősegítő feldtokt, és zokt területeket, melyek fejlesztésre szorulnk z egyenlő bánásmód érdekében Az intézkedés célj A célcsoportok helyzetének jvítás bevtkozások tervezésével. Együttműködési rendszer felállítás, mely progrmlkotás és végrehjtás során biztosítj mjd megvlósítás, nyomon követés, ellenőrzés-értékelés, kiigzítás támogtó strukturális rendszerét. KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYI HÁTTÉR z egyenlő bánásmódról és z esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény (továbbikbn: Ebktv.) 2

4 BEVEZETŐ helyi esélyegyenlőségi progrmok elkészítésének szbályiról és z esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet 2. A helyi esélyegyenlőségi progrm elkészítésének szempontji fejezete helyi esélyegyenlőségi progrm elkészítésének részletes szbályiról szóló 2/2012 (VI.5.) EMMI rendelet Mgyrország helyi önkormányztiról szóló évi CLXXXIX. törvény (továbbikbn: Mötv.) szociális igzgtásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbikbn: Szt.) fogllkozttás elősegítéséről és munknélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény (továbbikbn: Flt.) nemzetiségek jogiról szóló évi CLXXIX. törvény (továbbikbn: nemzetiségi törvény) z egészségügyről szóló évi CLIV. törvény (továbbikbn: Eütv.) gyermekek védelméről és gyámügyi igzgtásról szóló évi XXXI. törvény (továbbikbn: Gyvt.) nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (továbbikbn: Nkntv.) muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló évi CXL. törvény előírásir. Az esélyegyenlőség jvítását célzó Uniós és hzi strtégiák: 1. EU 2020 strtégi Célji: - fogllkozttás: fogllkozttási rány elérje 75 %-ot - kuttás és fejlesztés: EU GDP-jének 3% - éghjltváltozás/energi: üvegházhtás csökkentése, megújuló energiforrások rányánk növelése, energihtékonyság növelése - okttás: lemorzsolódási rány 10% lá csökkentése, év közöttiek 40%- rendelkezzen felsőfokú végzettséggel. - Szegénység/társdlmi kirekesztés: 20 millióvl csökkenjen zok, kik nyomorbn és társdlmi kirekesztettségben élnek, vgy zzl veszélyeztetettek. Mgyrország következő hét éves időszkbn összesen 7480 milliárd forintot hsználht fel. Az összes forrás 60%-át Gzdságfejlesztésre fordíthtjuk mjd, melynek részét képezi fogllkozttottság elősegítése is. Az előző időszkhoz képest másfélszer több forrás jut mjd munkhelyteremtésre, háromszor több kuttás-fejlesztésre és innovációr, energihtékonyságr és z infokommunikációs szektor fejlesztésére pedig korábbi dupláját hsználhtjuk fel. A teljes pénzügyi keret leglább 15 százlékát közvetlenül kis- 3

5 BEVEZETŐ és középválllkozások megerősítésére fordítják mjd, és pályázti rendszerben is több változásr íthtunk. 2. Nemzeti Reform Progrm - fogllkozttás: lcsony ktivitás és fogllkozttottság növelése, inktív csoportok visszvezetése munkerőpicr - okttás: minőség és htékonyság fejlesztése, képzettségi szint jvítás, lemorzsolódás csökkentése - társdlmi felzárkózás: hátrányos helyzetűek helyzetének jvítás 3. Nemzeti Társdlmi Felzárkózási Strtégi - Területi felzárkózási koordináció központj Türr István Képző és Kuttó Intézet - A strtégi négy pillére: okttás, fogllkozttás, egészségügy, lkhtás. 4. Legyen jobb gyerekeknek! Nemzeti Strtégi - szegénységi ciklus megszkításánk szükségessége indokolt A gyermekszegénység ott ngyobb rányú, hol együttesen vnnk jelen területi hátrányok (hátrányos helyzetű térség, település, városrész), és egyéb hátrányok (szülők lcsony iskolázottság, trtós munknélkülisége, stb.), vlmint jó színvonlú szolgálttásokhoz vló hozzáférés nehézségei (pl. bölcsőde, óvod hiány) is jelentkeznek. 5. Európi Fogytékosügyi Strtégi 6. Rom Integráció Évtizede Progrm Négy prioritási területe: okttás, fogllkozttás, lkhtás, egészségügy. A strtégii tervben meghtározott feldtok területi és szociális szempontok lpján htározzák meg z intézkedéseket. Az ntidiszkrimináció és kultúr területén vn lehetőség rr, hogy romák, mint önálló célcsoport kerüljenek meghtározásr. 7. Nemzeti Ifjúsági Strtégi A Nők és Férfik Társdlmi Egyelőségét Elősegítő Nemzeti Strtégi Irányok és Célok A strtégi 6 prioritást htároz meg: - fogllkozttási és fizetési ránytlnság felolás - szkmi és mgán- csládi élet összehngolás 4

6 BEVEZETŐ - erőszk elleni htékony fellépés - politiki és gzdsági döntéshozók közötti nemi ránytlnság csökkentése - sztereotípiák visszszorítás - strtégii célkitűzések megvlósításához kpcsolódó szkmi meglpozás Válllt feldtok, járásbn felmerülő problémák összegzése Püspökldány Város Önkormányzt, és járás többi települése is feldtánk érzi, hogy z esélyegyenlőség folymtosn érvényesüljön, különböző önkormányzti htároztok meghoztlábn, intézkedések megtételében. E mellett cél, hátrányos megkülönböztetés csökkentése, megszüntetése, megkülönböztetéstől mentes gondolkodás erősítése. A cél, olyn tevékenységek megvlósítás, melyek vlóbn hozzájárulnk z esélyegyenlőségi célcsoportokhoz trtozók helyzetének pozitív irányb történő elmozdításhoz. Ehhez viszont elengedhetetlen, hogy járási települések egységesen és összhngbn cselekedjenek. További cél, hogy helyi esélyegyenlőségi progrmok intézkedési tervében foglltkt megvlósítsák, járási szinten összehngolják. Püspökldány és járás többi települése hsonló esélyegyenlőségi problémákkl küzd, hsonló célcsoportokt kell megcélozniuk társdlmi felzárkózást elősegítő tevékenységeik során. A bevonni kívánt települések mindegyikének esélyegyenlőségi célcsoportj zonos: romák és mélyszegénységben élők, gyermekek, nők, idősek és fogytékkl élők. Az esélyegyenlőség kérdésében z egyik legsúlyosbb gondot szegénységében élők és rom népesség helyzetének fokoztos romlás jelenti. A velük kpcsoltos problémák vizsgáltkor fontos figyelembe venni, hogy mélyszegénységben élők és romák helyzete teljes egészében nem független egymástól, két csoport fedésben vn egymássl, így indokolt két csoport problémáit együtt kezelni es felmérések szerint mgyr lkosság hrmd, körülbelül 3 millión, szegénységi küszöb ltt élnek, nekik mintegy fele mélyszegénységben él. A gyermekek kpcsán, mint esélyegyenlőségi célcsoport olyn problémák merülnek fel, mint veszélyeztetettség, hátrányos és hlmozottn hátrányos helyzet. 5

7 BEVEZETŐ A nők esetében lpvető problém, hogy nincs kifejezetten z ő helyzetüket felmérő kuttás. A célcsoportr jellemző továbbá, hogy mgsbb nők esetében trtós munknélküliség, vlmint GYES után nehezen tudnk újr munkáb állni, kevés lehetőség 4 órás munkválllásr. Nincs egyáltlán, vgy nincs elegendően kiépített gyermeknevelést támogtó szolgálttás. Az idősek legfőbb esélyegyenlőségi problémáját z okozz, hogy nincs részükre elegendő szkosított ellátás, ápolást biztosító intézmény, sem átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény. Problémát jelent, hogy mgs járásbn z 55 év felettiek munknélküliségének rány. Továbbá szükséges z idős személyek környezetének, otthonánk védelmét szolgáló intézkedések bővítése. A nőkhöz hsonlón fogytékkl élőkkel kpcsoltos felmérések is lcsony. A járás több településének intézményeiben is szükséges z kdálymentesítés. Áltlános problém, hogy mgs munknélküliek fogytékkl élő körében, vlmint lcsony z ismertsége fogytékkl élőket segítő civil szervezeteknek. A legfőbb közös problémát tehát társdlmi konfliktusok, fogllkozttás problémái és lkosságmegtrtás kihívási jelentik. Jelen projektben lehetőség nyílik rr, hogy kifejezetten és célzottn z esélyegyenlőség érdekében tudjnk települések összefogni és zt követően cselekedni. Az együttműködések létrejöttének indokoltság A térségben áltlános problémforrásként jelenik meg, hogy nem létezik egy olyn együttműködési progrm, melynek keretén belül z együttműködő prtnerek összefogásán keresztül tudnánk megoldni teljes területre jellemző esélyegyenlőségi, felzárkózási problémákt. Erre is dnánk válszt járási szintű együttműködés erősítése érdekében megszervezett rendezvények. Elengedhetetlenek ezek tlálkozók, hiszen ezzel érhető el igzán értelmi és érzelmi bevonódás, illetve tényleges elkötelezettség záltl, hogy egymás megismerésén keresztül zonosulásr lesznek képesek résztvevők z egy közös cél érdekében, így pedig jövőbeli együttműködés is sokkl erősebbé válht, mely lpj projekt során megvlósuló minden tevékenységnek. A jó kpcsolt kilkítás ngybn 6

8 BEVEZETŐ elősegítheti között történő felzárkózási és esélyegyenlőségi helyi, vlmint járási fejlesztések sikerességét is. A Püspökldányi járás bemuttás A Püspökldányi járás Hjdú-Bihr megyéhez trtozó járás, székhelye Püspökldány. Területe 729,65 km², népessége fő volt évi dtok szerint. Két város (Püspökldány és Kb) és 10 község trtozik hozzá. Demográfii dtok Település A település területe Báránd 4257 Bihrdncsház 892 Bihrngybjom

9 BEVEZETŐ Bihrtord 2238 Földes 6524 Kb 9504 Ngyrábé 8542 Püspökldány Sáp 1922 Sárrétudvri 5442 Szerep 5604 Tetétlen 3211 Összesen

10 BEVEZETŐ Intézményi ellátottság (db) 9

11 BEVEZETŐ Lkónépesség z év végén (fő) Telepü lés Bárán d Bihrd ncshá z Bihrn gybj om Bihrt ord Lkó népes ség z év végén 2009 Lkóné pesség ből férfik z év végén 2009 Lkóné pesség ből nők z év végén 2009 Lkó népes ség z év végén 2010 Lkóné pesség ből férfik z év végén 2010 Lkóné pesség ből nők z év végén 2010 Lkó népes ség z év végén 2011 Lkóné pesség ből férfik z év végén 2011 Lkóné pesség ből nők z év végén 2011 Lkó népes ség z év végén 2012 Lkóné pesség ből férfik z év végén 2012 Lkóné pesség ből nők z év végén 2012 Lkó népes ség z év végén 2013 Lkóné pesség ből férfik z év végén 2013 Lkóné pesség ből nők z év végén Földes Kb Ngyrá bé Püspö kldán y Lkó népes ség z év végén Sáp n.. Sárrét udvri Szerep n.. Tetétle n n.. 10

12 BEVEZETŐ Állndó népesség (fő) Telep ülés Bárán d Bihr dncs ház Áll ndó né pes ség, férf ik öss zes en Áll ndó né pes ség, nő k öss zes en Áll ndó nép essé gből 0-2 éves ek szá m Áll ndó nép essé gből 0-14 éves férfi k szá m Áll ndó nép essé gből 0-14 éves nők szá m Áll ndó nép essé gből éves férfi k szá m Áll ndó nép essé gből éves nők szá m Áll ndó nép essé gből éves nők szá m Áll ndó nép essé gből éves férfi k szá m Áll ndó nép essé gből éves férfi k szá m Áll ndó nép essé gből éves nők szá m Áll ndó nép essé gből 65-X éves férfi k szá m Áll ndó nép essé gből 65-X éves nők szá m

13 BEVEZETŐ Bihr ngyb jom Bihrt ord Földes Kb Ngyr ábé Püspö kldá ny Sáp Sárrét udvr i 2 3 Szere p Tetétl en

14 BEVEZETŐ Állndó népességből évesek (fő) A járás demográfii dtit vizsgálv fontos következő tábláztok és grfikonok tnulmányozás is: 13

15 BEVEZETŐ Öregedési index (fő) Település Állndó népesség ből 14 évesek 2009 Állndó népesség ből 65- X évesek 2009 Állndó népesség ből 14 évesek 2010 Állndó népesség ből 65- X évesek 2010 Állndó népesség ből 14 évesek 2011 Állndó népesség ből 65- X évesek 2011 Állndó népesség ből 14 évesek 2012 Állndó népesség ből 65- X évesek 2012 Állndó népesség ből 14 évesek 2013 Állndó népesség ből 65- X évesek 2013 Állndó népesség ből 14 évesek 2014 Állndó népesség ből 65- X évesek 2014 Báránd Bihrdncsh áz Bihrngyb jom Bihrtord Földes Kb Ngyrábé Püspökldán y Sáp n.. n.. Sárrétudvri Szerep n.. n.. Tetétlen n.. n.. 14

16 BEVEZETŐ Az öregedési index egy sttisztiki muttó százlékbn kifejezve. Azt muttj meg, hogy mennyi z idős (65 év feletti) népesség rány fitl (14 év ltti) népességhez képest. Másként: 100 fő 14 év ltti lkosr jutó 65 év feletti lkos. Amennyiben 100 ltti z index, kkor túlsúlybn vnnk 14 év lttik, vgyis fitlos népességszerkezet. H z index 100 felett vn, kkor 65 év felettiek vnnk többen, és település elöregedő. Az öregedési index prktikus muttó, mert időben, térben könnyen összehsonlíthtón fejezi ki népességben történő változást. Ugynkkor változások okit további elemzésekkel kell feltárni. Így például z öregedési index növekszik, h z össznépességen belül emelkedik z időskorúk, z index csökken, h emelkedik születések és 14 év ltti korosztály, például termékenység növekedésével. Egy dott területi egység népességének korösszetételében, és így z öregedési indexében is, 15

17 BEVEZETŐ változást okoznk ki- és beköltözések, lkóhely változttások is. Többnyire fitl, mgsbb termékenységű korosztály költözik el, és z idősebbek mrdnk helyben. Amint z tábláztbn is jól láthtó, járás településein 65 év feletti lkosság túlsúly jellemző, zz települések elöregedése figyelhető meg. Ennek ok lehet feljebb említett elvándorlás is. Ezt muttj következő táblázt: 16

18 BEVEZETŐ 17

19 BEVEZETŐ Belföldi vándorlások (fő) Település Állndó elvándor lások 2009 Állndó odvándo rlások 2009 Állndó elvándor lások 2010 Állndó odvándo rlások 2010 Állndó elvándor lások 2011 Állndó odvándo rlások 2011 Állndó elvándor lások 2012 Állndó odvándo rlások 2012 Állndó elvándor lások 2013 Állndó odvándo rlások 2013 Állndó elvándor lások 2014 Állndó odvándo rlások 2014 Báránd Bihrdnc sház Bihrngy bjom Bihrtord n.. n.. Földes Kb n.. n.. Ngyrábé Püspökld ány n.. n.. Sáp n.. n.. Sárrétudv ri Szerep n.. n.. Tetétlen n.. n.. Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 18

20 BEVEZETŐ Vándorlási egyenleg (ezrelék) A belföldi vándorlás irány és mértéke lényegesen módosíthtj egy dott terület népességének születések és hlálozások áltl meghtározott lélekát ben z állndó vándorlások korábbi évek csökkenő tendenciájától eltérően növekedett. A régiók közül leggyengébb Észk-Mgyrország és Észk-Alföld népességmegtrtó ereje volt, míg megyék esetében 2014-ben is korábbi évekhez hsonlón Borsod-Abúj- Zemplén, Szbolcs-Sztmár-Bereg, Hjdú-Bihr és Jász-Ngykun-Szolnok megyéből vándoroltk el legtöbben. A belföldi vándorlásokt úgy tudjuk kiolni, hogy z odvándorlásból kivonjuk z elvándorlást. Ez z dt z dott település vonzerejét muttj: h pozitív z egyenleg, kkor z odköltözés, h negtív, kkor z elvándorlás jellemző. 19

21 BEVEZETŐ A táblázt dtit vizsgálv láthtjuk, hogy járásbn főleg z elvándorlás jellemző, de z éveket vizsgálv z is megállpíthtó, hogy z elvándorlási egyenleg ben rohmosn csökkent, míg 2013-bn újr növekedésnek indult. Élveszületések (fő) Hlálozások (fő) 20

22 BEVEZETŐ Természetes szporodás (fő) Település Élveszület ések 2009 Hlálozá sok 2009 Élveszület ések 2010 Hlálozá sok 2010 Élveszület ések 2011 Hlálozá sok 2011 Élveszület ések 2012 Hlálozá sok 2012 Élveszület ések 2013 Hlálozá sok 2013 Élveszület ések 2014 Hlálozá sok 2014 Báránd Bihrdncs ház Bihrngyb jom Bihrtord Földes Kb Ngyrábé Püspökldá ny Sáp n.. n.. Sárrétudvr i n.. Szerep n.. n.. Tetétlen n.. n.. Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 21

23 BEVEZETŐ A természetes szporodás értékét úgy oljuk ki, hogy z élveszületések ából kivonjuk hlálozások át. Természetes szporodásról kkor beszélünk, h születések meghldj hlálozásokét ( muttó pozitív előjelű), ellenkező esetben természetes fogyásról vn szó ( muttó negtív előjelű). Ez esetben természetes fogyásról beszélünk járásbn, bár 2012-höz képest 2013-bn z élveszületések ánk növekedése figyelhető meg. Összességében tehát elmondhtó, hogy fenti dtok is jól tükrözik zt tényt, hogy járás ktív lkosság elvándorol településekről, mi elsősorbn munkhelyek hiányánk köszönhető. A településeket z elöregedés fenyegeti, így fontos voln járásbn trtni gzdságilg ktív és velük együtt fitl lkosságot. 22

24 EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK Együttműködő prtnerek EGYÜTTMŐKÖDŐ PARTNEREK BEMUTATÁSA 1. Bihrngybjom Bihrngybjom község Hjdú-Bihr megye délnyugti részében, Ngy-Sárrét szívében, megyeszékhelytől 60 kilométerre tlálhtó. A település mind közúton, mind vsúton megközelíthető: közúton 42-es főúttól, Püspökldánytól ( ú másodrendű úton hldv) 16 kilométer, Berettyóújflutól ( ú másodrendű úton hldv) 25 kilométer távolságbn érhető el. Vsútállomás Püspökldány-Szeghlom mellékvonlon helyezkedik el. Püspökldánytól vsúti úton 23 kilométerre, Szeghlomtól 24 kilométerre tlálhtó. - területe 6135 h ebből belterület 275 h - lkónépesség 2683 fő - ingtlnok 1210 db - lkott ingtlnok 924 db - önkormányzti ingtlnok 19 db. Infrstrukturális ellátottság Ivóvíz hálózt A település belterületének ivóvíz hálózti lefedettsége 100%-os, hálózti vízbekötések településen 1031 db. A vízvezeték hálózt hossz méter. Szennyvíz hálózt kiépítése Bihrngybjombn és Sárrétudvribn közös szennyvíztisztító telep építésével A településen és Sárrétudvri belterületén 2015 márciusábn kezdődött el szennyvízcstorn hálózt kiépítése közös szennyvíztisztító telep építésével. 10 db szennyvízátemelővel, 19,44 km házi bekötő cstorn és 6,989 km nyomóvezeték megépítésével vlósul meg beruházás. A házi bekötések két településen összesen db. Belterületi úthálózt 23

25 EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK Bihrngybjom belterületén összesen fm út tlálhtó, melyből 18,3 km z Önkormányzt kezelésébe trtozik. A burkoltln utk hossz meghldj 4,5 km-t, mely burkolt utkkl szemben közel 21%-os rányt jelent. Gázhálózt Bihrngybjom belterületén hálózti lefedettség kb. 75%, bekötések pedig kb. 50%-os z összes ingtlnt figyelembe véve. Demográfii dtok Bihrngybjom állndó lkosink jnuár 1-jén 2932 fő. Az állndó népesség 1980 ót folymtosn 1981 és 2011 között 759 fővel csökken. Várhtón hosszbb távon negtív tendenciák fognk érvényesülni. Az állndó népesség jnuár 1-jén Hjdú-Bihr megyében fő, Bihrngybjombn 3206 fő volt jnuár 1-jei sttisztiki dtok szerint lkónépesség 2683 fő. A helyi kötelező közszolgálttások z állmpolgárok ár elérhetőek, megfelelő színvonlon működnek és minden jogos igényt kielégítenek. Az önkormányzt részben, mint intézménylpító és fenntrtó, részben szolgálttási szerződés útján gondoskodik közszolgálttások ellátásáról. Az egyes feldtok ellátás során együttműködik helyi, nem önkormányzti fenntrtású intézményekkel, civil szervezetekkel, gzdsági társságokkl, történelmi egyházkkl, nemzetiségi önkormányztokkl és egyéb szervezetekkel. Bihrngybjom Községi Önkormányzt fenntrtásábn működő intézmények z lábbik: - Polgármesteri Hivtl; - Szűcs Sándor Áltlános Művelődési Központ intézményegységei: o Óvod intézményegység és o Művelődési intézményegység. A szociális lpszolgálttássl kpcsoltos feldtokt Támsz Szociális Alpszolgálttási Központ (4183 Kb, Jóki u. 4.), látj el településen 2011-től. Az Alpszolgálttási Központ áltl ellátott feldtok: szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, 24

26 EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, csládsegítés, nppli ellátások: idősek klubj, pszichiátrii betegek nppli intézménye, szenvedélybetegek nppli intézménye, támogtó szolgált, gondoskodik közösségi ellátásokról: pszichiátrii betegek közösségi ellátás, szenvedély betegek közösségi ellátás. A gyermekek védelméről és gyámügyi igzgtásról szóló többször módosított évi XXXI törvény (továbbikbn: Gyvt) lpján szintén z Alpszolgálttási Központ látj el gyermekjóléti szolgálttást, és 26 férőhelyes bölcsődei ellátást is településen jnuár 1-jétől Klebelsberg Intézményfenntrtó Központ Püspökldányi Tnkerülete működteti Szűcs Sándor Áltlános és Alpfokú Művészeti Iskolát. A Bihrngybjombn élő romák esélyeinek növelését Rom Nemzetiségi Önkormányzt válllj fel, mely együttműködési megállpodás lpján együtt dolgozik település önkormányztávl. A Rom Nemzetiségi Önkormányzt tevékenységének nyilvánossá tételéhez Bihrngybjom Községi Önkormányzt irodhelyiséget biztosít. A Rom Nemzetiségi Önkormányzt rom bált, emlék futbllmeccset szervez évente 1-1 lklomml, rom gyerekek ár mikulás csomgot jándékoz, vlmint részt vesznek rom tlálkozókon. Helyi közélet bemuttás Óvodi nevelés Kisbjombn Mátyás Király úti Óvodábn 3 csoportbn, vlmint Ngybjombn Bcsó Bél úti Óvodábn 2 csoportbn biztosítj z Önkormányzt z óvodi feldtok ellátását z óvodások ár. A Mátyás Király úti Óvod 2012-ben került 100 millió forint ÉAOP uniós forrásból felújításr. A pályáztból kdálymentesen megközelíthető, uniós előírásoknk megfelelő épület került kilkításr. Az épület 1 csoportszobávl így összesen 4 csoportszob vn - és 1 tornszobávl került bővítésre. 25

27 EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK A Bcsó Bél úti Óvodábn 2014-ben épületenergetiki fejlesztés keretén belül került felújításr KEOP uniós forrásból pályázti forrásból ben z óvodáb beírtott gyermekek : 107 fő. Az Óvodábn kizárólg mgyr nyelven rom nemzeti etniki kisebbségi nevelés is folyik külön fogllkozttási terv szerint. Áltlános Iskoli okttás Az okttás Bcsó Bél úti székhely épületben és három telephelyen zjlik. A főépületben kptk elhelyezést 2-8.osztályok, tnulószobi és npközis csoportok, tnórán kívüli elfoglltságok, vlmint művészeti iskol tnulócsoportji, és itt tlálhtó z iskol ngy tornterme, vlmint ítógép terem. A Rákóczi út 28. ltt ettől z évtől két 1. osztály kezdi tnévet. A Rákóczi út ltti telephelyen egy úgynevezett kis tormterem áll főként z lsós osztályok rendelkezésére, vlmint egy technik szktnterem. Az Észki út 12. ltt gykorlókert került kilkításr. Az iskol felszereltsége megfelelőnek mondhtó, hiszen z lpvető ítástechniki és okttástechniki eszközök vlmint bútorzt rendelkezésre áll. Az iskol épületét előző tnévben látták el hőszigetelő burkolttl, megtörtént nyílászárók és világító testek cseréje is, korszerű fűtéstechniki kzán és npkollektorok is felszerelésre kerültek, s ezzel jelentősen jvult z intézmény energifelhsználási muttój. Tervek szerint Bcsó B. u 2-4. és Rákóczi út 28. sz. ltti épületeknél 1-1 udvri játék kerül felállításr z ősz folymán. Az iskol tnulói sttisztiki lét: 280 fő. Az intézményben 8 évfolymon 2-2 osztálybn folyik z okttás, első 3 évfolymon iskolotthonos formábn. Negyedik osztálytól felmenő rendszerben képesség szerinti bontásbn tnulják gyerekek mgyrt és mtemtikát. Informtikát 3. osztálytól, ngolt 4. osztálytól tnulnk gyermekeink. Az egyik 3. osztálybn igen színvonls szorobán okttás folyik. 26

28 EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK Idén is 1 npközis csoportot indítottk 26 fővel és 2 tnulószobi csoportot 32 és 30 fővel, melyek gyerekek tnórákr vló felkészülését segítik. A BTM-es tnulóink fejlesztését fejlesztő pedgógus látj el heti 19 órábn, míg nem sikerül gyógypedgógust lklmzniz SNI-s tnulók is tőle kpnk segítséget. Művészeti okttásbn zongor és drám tnszkon összesen 40 gyermek vesz részt. A tnulók 19 különböző szkköri fogllkozáson vehetnek részt, melyek között vn tehetséggondozó, felzárkózttó fogllkozás is, ezen kívül 26 válszthtó ór is bővíti kínáltot. Egész évben változtos progrmokkl, tnulmányi versenyekkel fogllják le tnulók szbdidejét. Az Áltlános Iskol épületének épületenergetiki fejlesztésére is sor került 2014-ben KEOP uniós forrásból rezsicsökkentés érdekében Konyh és Bölcsőde épültével együtt. Közösségi élet A településen közösségek működésének színtere Szűcs Sándor Áltlános Művelődési Központ intézményegysége Művelődési Ház. A felújított épület 2011 ót Integrált Közösségi Szolgálttó Térként működik. Az intézményben hgyományos művelődési formák és civil szervezetek együttélése jellemző. A művelődési ház munkájábn legfontosbb hgyományőrzés, melynek letéteményesei közösségek és z évről-évre megrendezésre kerülő hgyományőrző progrmok. A rendezvények közül kiemelkedik Mjális, Hgyományőrző tábor, Flunp Lovsnp és Szüreti bál, Krfitty tlálkozó és z Elszármzottk tlálkozój. Az ünnepek előtti rendezvénysoroztok, Adventi készülődés, Betlehemállítás z Adventi gyertygyújtások, Húsvéti készülődés z utóbbi években váltk hgyománnyá. Vlmennyi esemény emlékezetes lklom. Számos községi és közösségi közérdekű eseményeknek helyet dnk. Munkájukt z év elején elfogdott progrmterv lpján végezik. Különös hngsúlyt fordítnk gyermekeknek szervezett progrmokr. Vlmennyi esemény civil szervezetek és z intézmények összefogásávl vlósul meg szerint, kinek mi profilj. 27

29 EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK A civil szervezetek ktívk, sokszínű tevékenységeikkel település fejlődéséhez járulnk hozzá. Az Önkormányzt pályázti lehetőségek biztosításávl, rendszeres tájékozttássl és folymtos párbeszéd fenntrtásávl segíti munkájukt. Számos civil szervezet önkéntes munkájávl és dományok közvetítésével enyhíti hátrányos helyzetű csládok mindennpjit. A szolidritás és felelősség mind mgánemberekben, mind településen működő gzdsági szervezetekben jelen vn. Jellemzően feljánlások, önkéntes munkábn nyilvánul meg. A helyi közéleti szerep növekedésének ösztönzésére helyi médi szolgál. Az önkormányzti újság, Bjomi Hírlevél negyedéves rendszerességgel eljut vlmennyi bihrngybjomi állmpolgárhoz, civil közösséghez, válllkozáshoz, intézményhez. A bjomi tévé heti rendszerességgel tájékozttj lkosságot z önkormányzt Képviselőtestületi üléseiről, helyi Polgármesteri Hivtl, z intézmények munkájáról, civil közösségek rendezvényeiről. Sportélet A Bihrngybjomi Sportegyesület jelenleg két szkosztályt működtet. Lbdrúgó és súlyemelők versenyszerűen sportolnk településen. Az óvodások és z iskolások cstlkoztk Bozsik progrmhoz. A községi rendezvények kiegészítő progrmji játékos sportvetélkedők, kispályás-lbdrúgó tornák, kerékpárversenyek stb. Például: Mjális, Flunp, Sportnp. Társulási kpcsolódások bemuttás Bihrngybjom Sárrétudvri Víziközmű Beruházási Társulás (Bihrngybjom, Rákóczi út 5.), mely július 14-én jött lére. A Társulást Bihrngybjom-Sárrétudvri szennyvízkezelése tárgyú projekt megvlósításánk céljából hozt létre két település önkormányzt. A beruházás célj: korszerű, jelenlegi szbályoknk és környezetvédelmi előírásoknk megfelelő szennyvízcstorn hálózt kiépítése Bihrngybjom és Sárrétudvri településeken, közös szennyvíztisztító telep kiépítése Bihrngybjom külterületén, illetve lkosság életkörülményeinek és környezeti fenntrthtóság feltételeinek jvítás. 28

30 EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK Elnyert támogtás összege: 2,7 milliárd Ft. A kivitelezés 2015 év végén fejeződik be. Sárrétudvri és Térség Ivóvízminőség-jvító Társulás (4171 Sárrétudvri, Kossuth u. 72.), mely november 21-én jött létre. A Társulás Sárrétudvri, Bihrngybjom, Szerep településeken Sárrétudvri és térsége ivóvízminőség-jvító projekt beruházás megvlósítás érdekében jött létre. A beruházás megvlósítását követően fejlesztett vízmű áltl termelt víz megfelel mjd z ivóvíz minőségére és vizsgáltánk rendjére vontkozó 201/2001. (X.25.) ú kormányrendelet előírásink. Elnyert támogtás összege: 184 millió Ft. A kivitelezés 2015 év tvszán fejeződött be. 2. Bihrtord Bihrtord község püspökldányi kistérséghez, jnuár 01. npjától Püspökldányi Járáshoz trtozó település március 1-től Bihrtord és Sáp település Közös Hivtlt hozott létre Bihrtord székhellyel, Sáp községben kihelyezett hivtlll jnuár 1-től Hjdú- Bihr Megyei Kormányhivtl Püspökldányi Járási Hivtl Bihrtordi Kirendeltsége működik településen. Az önkormányzti Hivtl együttműködik közellátó szervezetekkel is. Bihrtordán Népházt 2006-bn újították fel, itt tlálhtó hivtl áltl működtetett könyvtár, hol m már 6000 kötettel, ítógépekkel, internettel, fénymásolási, nyomttási lehetőséggel szolgálják lkosságot. Az önkormányzt egy óvodát működtet két csoporttl, 4 óvónővel és 50 férőhellyel. Továbbá z Idősek Npközi Otthon 1997 ót működik településen, mely Református egyház fenntrtás lá trtozik viszont z önkormányzt is szerepet játszik működésében. A Hivtl vezetőségének célj egy vonzó település hov remények szerint pár éven belül fitlok is szívesen letelepednek. 29

31 EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK 3. Kb A település bemuttás Kb z Észk-Alföldi Régióbn, Hjdú-Bihr megyében, Hjdúság déli részén, 4-es ú főút mellett tlálhtó. A települést 3407-es út köti össze Nádudvrrl, Tetétlennel és Földessel, 4801-es út Báránddl és Sárrétudvrivl, vlmint 4802-es út Derecskével köti össze. A település vsúti elérhetőségét 100-s villmosított vsúti fővonl biztosítj, melyen Budpest Szolnok Debrecen Nyíregyház Záhony városokkl biztosít közvetlen összeköttetést. A város közigzgtási területe 9503 h, belterülete 256 h, teljes területének népsűrűsége 65 fő/km 2 körül mozog, mely z országos átlg 60%-. Ennek lpján megállpíthtó, hogy településen rendkívül lcsony népsűrűség. A város okttási szociális rendszeréből csupán középiskol megléte hiányzik. Megemlítendő, hogy április 15-én különleges esemény történt z kkori flu életében, flutól észkr egy meteor cspódott földbe, mely esemény máig sem merült feledésbe. Számos köztéri emlékkő őrzi z esemény emlékét. Kb közszolgálttásink bemuttás: Polgármesteri Hivtl (4183 Kb, Szbdság tér 1.): Városgzdálkodás Kb Nonprofit Kft. (4183 Kb, Szbdság tér 5.): Az Önkormányzt gzdálkodási rendjének átszervezésére vontkozó 15/2001.(II.15.) Kvth. lpján döntött Közhsznú társság lpításáról, október 13- án ben átlkulás történt, z új cégnév: Városgzdálkodás Kb Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társság. Társság célj: önkormányzti feldtok ellátásánk htékonybbá, gzdságosbbá tétele. Átláthtóbb, olcsóbb, működőképesebb rendszer kilkítás, melyen keresztül növelhetők bevételi források és csökkenthetőek működés költségei. Közhsznú feldtok: 30

32 EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK 1.Közterületi prkok gondozás, köztéri pdok krbntrtás, jvítás, játszóterek krbntrtás, rágcsáló és rovrirtás hulldéklerkó telepen. Köztisztsági feldtok ellátás, fásítás, prlgfű irtás, hó eltkrítás. 2. Intézmények, lkások fenntrtás, krbntrtás, felújítás, 3. Intézmények kiszolgálás: közhsznú Válllkozási feldtok: Üzletszerű válllkozási tevékenységek ellátás. Egészségügyi és szociális szolgálttásokhoz vló hozzáférés Kbi Egészségügyi Intézmények: Jelenleg 2010-ben EU-s pályázt keretében felújított Központi Orvosi Rendelő (4183 Kb, Béke u. 1.) épületben megtállhtók z lábbi ellátások: A gyermekek ellátását házi gyermekorvos biztosítj, ki egyben bölcsődések, z óvodások és z iskolások egészségügyi ellátását is biztosítj. Vlmint z épületben tlálhtó védőnői szolgált 3 főállású védőnővel. Felnőttek ellátás: 3 felnőtt háziorvosi körzet vn településen, melyekben 3 háziorvos szkorvos, 3 körzeti ápolónő és 3 orvos-írnok dolgozik, mindnnyin helyben lknk. Ezekből 2 rendelés Központi Orvosi Rendelő épületében vn. Üzemorvosi rendelés z orvosi rendelő épületében. A tevékenységet üzemorvos szkorvos és ápolónő végzi. Fogorvosi ellátás szintén központi orvosi rendelő épületében történik, nem helyben lkó fogorvos szkorvos végzi, mellette szksszisztens dolgozik. Kb város fogászti ellátását végzik, vlmint iskolfogászt és prevenciós tevékenység is folyik. Kb központtl működik összevont ügyeleti ellátás térségben, mely 4 település ellátását végzi. A tevékenység rendelőben, illetve lkáson történik. 4 szkorvos és ápolónők végzik z ellátást. Kbán z lábbi 4 szkellátás is megoldott: Szemészeti szkrendelést 1 nem helyben lkó szemész szkorvos végez z orvosi rendelő épületében. Évente két lklomml llergológus is rendel (áprilisbn és októberben), vlmint negyedévente nőgyógyászti szűrés is elérhető helyben, Központi Orvosi Rendelő épülete d helyet ezen szkellátásoknk is. 31

33 EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK Reumtológii szkrendelést hetente 1 nem helyben lkó reumtológus-belgyógyász szkorvos végez, 1 helyben lkó szksszisztens segítségével. A szkvizsgáltok z orvosi rendelő épületében történnek, fizioterápiás kezelések gyógyfürdő épületében szeptember 1-jétől z Kbi Gyógyfürdőben elérhetők z "Érted-Veled Brnyábn Alpítvány" és munktársi áltl nyújtott szolgálttások, melyeket bárki kedvezményesen igénybe vehet. Víz ltti vízsugárkezelés (tngentor), orvosi gyógymsszázs, gyógyiszp kezelés (mrosi gyógyiszp), szénsv-hó kezelés, víz ltti csoportos gyógytorn, vlmint elektroterápiás szolgálttásokkl tudnk segíteni gyógyulni vágyóknk. Az egészségügyi szűrőprogrmokon történő részvételi rány növelésére, z egészségügyi szolgálttások elérhetőségének jvításár, vlmint gyermekek lultápláltságánk csökkentésére, is célzott dtgyűjtés bevezetése után lehet intézkedést tervezni, mit meglevő életminőség jvítását és egészségfejlesztést szolgáló intézkedések keretében lehet mjd biztosítni. Egyelőre csupán nnyi dt áll rendelkezésre, hogy z egészségügyi ellátás keretében végzett felvilágosító tevékenység áltl z elmúlt évben elért 1121 főből 282 volt rom szármzású. Tüdőszűrést minden évben kihelyezett állomáson végzi Kenézy Gyul Kórház. Az állomás költségének fedezetét Kb Város Önkormányzt minden évben biztosítj. A fejlesztő és rehbilitációs ellátáshoz vló hozzáférést településen z lábbi intézmény biztosítj: Támsz Szociális Alpszolgálttási Központ (4183 Kb, Jóki u. 4.): A Támsz Szociális Alpszolgálttási Központ 1997-ben lkult meg. Az intézmény ekkor kizárólg Kbán látt el feldtit. 4 fő fogllkozttásávl gondoskodtk gyermekjóléti szolgálttás, csládsegítés, házi segítségnyújtás, étkeztetés biztosításáról. Az ellátott szolgálttások fokoztosn bővült ben Kb, Báránd és Sáp képviselőtestülete intézményfenntrtó társulást hozott létre és meglpított Támsz Szociális Alpszolgálttási Központot. Az intézmény székhelye Kb lett. A Társuláshoz Tetétlen 2008-bn bölcsődei ellátás területén, míg Bihrngybjom 2011-ben cstlkozott

34 EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK július 1-jétől z intézmény fenntrtój Kbi Támsz Csládsegítő és Gyermekjóléti Társulás. Az intézmény jelenlegi szolgálttási: csládsegítés gyermekjóléti szolgálttás étkeztetés házi segítségnyújtás jelzőrendszeres házi segítségnyújtás közösségi ellátások (pszichiátrii, szenvedélybetegek részére) támogtó szolgált nppli intézményi ellátások (idősek, pszichiátrii, szenvedélybetegek részére) bölcsőde. Mind z 5 település önálló ingtlnnl rendelkezik, melyek helyi önkormányztok tuljdonábn vnnk. Az épületek, helyiségek ngyság,, berendezése mximálisn biztosítj széleskörű feldtellátást. A Társulás 3 gépjárművel rendelkezik, melyek közül z egyik lklms kerekesszékben történő utzttásr. Jelenleg z 5 településen 71 fő főállású közlklmzottt fogllkozttnk, megbízási szerződéssel 17 fő társdlmi gondozót, több pszichológust és háziorvost. Bölcsőde: A Támsz Szociális Alpszolgálttási Központ keretében működik. Kb, Báránd, Sáp, Bihrngybjom és Tetétlen közigzgtási területén élők ár biztosítj z ellátást. Kbán és Bihrngybjombn 2 csoportbn 26 fővel, Bárándon és Tetétlenen pedig 1-1 csoportbn fővel folyik gondozás. Korszerű, életkornk megfelelő táplálkozást, gondosn összeállított étrendet, npi négyszeri étkezést (reggeli, tízóri, ebéd, uzsonn) biztosítnk. A jól szervezett, ruglms, folymtos npirend, levegőzés, rendszeres gyermekorvosi felügyelet, jó minőségű játékeszközök, fejlesztő-játékok biztosítják gyermekek fejlődését. Életkornk megfelelő tnulási lehetőségre, tpsztltcserére és megismerő folymtok fejlődésére d lehetőséget. 33

35 EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK A közétkeztetésben z egészséges táplálkozás biztosított. Az okttási intézményekbe kbi Slmbuc konyháról érkezik z étel, hol gyerekek ár megfelelő egészséges és mindennpi szükséges táplálék beviteléhez igzodv készítik z ételeket. A településen os civil egyesület folytt sporttevékenységet, melyek minden sportolni vágyónk lehetőséget biztosítnk. Ilyen egyesületek például: Fontn Kick-box SE, Meteorit SE, Sárréti Bushido Krte SE és Griff Íjász Egyesület. Ezen kívül egész évben megrendezésre kerülnek sportprogrmok, mint például foci- és röplbd meccsek. Kbán személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgálttás Kb-ház idősotthon. Az intézmény október 1-én kezdte meg működését. Férőhelyek : 55 fő. Kb város ipri területén, zöldövezeti környezetben működik. 24 órás nővéri és rendszeres orvosi ellátás vn. Az otthon egész területén betegfigyelő és nővérhívó rendszer működik. Közösségi viszonyok, helyi közélet bemuttás A lkosság integrációját támogtó közösségfejlesztő progrmok még nem indultk, ilyen pályáztb bekpcsolódni még nem volt lehetőség. A városi progrmok és ünnepségek mellett Mácsi Sándor Művelődési Ház egész évben helyt d os civilszervezeti fogllkozásnk, kiállításoknk, színházi elődásoknk és városi mozink. Ezen kívül e-mgyrország pont-ként is működik. Városi Gyógyfürdő (4183 Kb, Rákóczi út 65.): A Városi Gyógyfürdő város centrumábn, Református templom szomszédságábn helyezkedik el igényesen kilkított nyári bejáróvl, rendezett prkosítássl. A fürdő jelenleg négy medencével működik. Vízforgtó berendezéssel ellátott úszómedence, illetve szintén víz forgtott gyermekmedence, vlmint két különböző hőfokú termál medence. Mindkét medencében élmény-, illetve látványelemek működnek. A kbi 47C -os hévíz lkáli-hidrogénkrbonátos gyógyvíz, mely összetételénél fogv mozgásszervi, elsősorbn csípő és térdízületi megbetegedésekre, betegségek kezelésére lklms. A 2006-bn felújított fürdő szép, gondozott környezete, város nyugodt élete mind hozzájárulnk tökéletes kikpcsolódáshoz. Gond Ferenc Városi Könyvtár (4183 Kb, Szbdság tér 5.): 34

36 EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK 2002-ben könyvtár átköltözött művelődési házból mezőgzdsági szövetkezet irodhzánk földszintjére bn z intézmény felvette Gond Ferenc Városi Könyvtár nevet bn könyvtárpártoló pályázton elnyert pénzösszegből többek között kölcsönzés gépesítése is megtörténhetett bn könyvtár e-mgyrország pont lett, ezzel lkosságot már internet eléréssel is segíthetik. A hgyományos könyvtári szolgálttások mellett, könyvtárosok rendelkezésére áll világháló, ngy könyvtárk OPAC-ji, virtuális könyvtárk, dtbázisok, hogy ezekkel is bővíthessék szolgálttásikt. Művelődési Ház (4183 Kb, Szbdság tér 9.): A Mácsi Sándor Művelődési Ház épülete kezdeti időkben három intézménynek dott helyet, Községi Könyvtárnk, Béke Filmszínháznk és Művelődési Háznk. Az épületben tállhtó 200 fős színházterem, kiállító terem elődó-és szkköri terem. A volt könyvtár helyiség 2007-ben vette fel Brbás Smu lelkipásztor nevét, ki kbi református kultúriskolát építette, melyben iskol, mozi és színházterem, vlmint tnítói lkás kpott helyet. A művelődési házbn ben történt jelentősebb felújítás, megújult homlokzt, ház előtti prk, z előcsrnok. Kilkításr került földszinti internet helyiség. Kbi Helytörténeti Gyűjtemény (4183 Kb, Szbdság tér 9.): A gyűjtemény ugusztus 20-án került először bemuttásr Kb várossá vtásánk ötödik évfordulóján. A gyűjtemény nygát Kb város lkosság dt össze. A kiállított nyg tárgyi (néprjzi) részből, írott és fotó dokumentumokból áll, melyek Kb XIX-XX. százdi társdlmi életét, kultúráját muttják be. Helyi közösségi szolidritás megnyilvánulási: - Élelmiszerosztás: A Gyermekétkeztetési Alpítvány változtos, több tételt biztosít rászorulók ár, odfigyelve hátrányos helyzetű gyerekekre is. - A Mgyr Vöröskereszt Püspökldányi Szervezete ruh, illetve vetőmgdománnyl segítette z lpszolgálttási központ munkáját. - Helyi gyűjtés: A Támsz dományok gyűjtését és továbbítását folymtosn szervezi. Ruhákt, feljánlott bútorokt fogd el és oszt szét rászorulók között. 35

37 EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK - Riffeisen Mindenki ebédel pályázt útján gyermekétkeztetés (2012. és években) Az önkormányzt részéről Támsz Szociális Alpszolgálttási Központ figyeli és nyújtj be z ktuális, domány (ruh, étel, tüzelő stb.) jellegű pályáztokt, továbbá nyertes pályázt esetén z osztást és pályázti elolást. A rom nemzetiségi önkormányzt célcsoportokkl kpcsoltos esélyegyenlőségi tevékenysége, prtnersége települési önkormányzttl: 2014 októberében Kbán meglkult 3 fővel (2 férfi és 1 nő) Kb Város Helyi Rom Nemzetiségi Önkormányzt. Okttás Kbi Óvod (4183 Kb, Btthyány u. 8., Rákóczi út 79.): 1954-ben átdásr került Pircsi néven közismertté vált 2-es ú Óvod, mely z 1980-bn történt felújítását, bővítését követően - m Hétszínvirág Óvodként fogdj város kisgyermekeit négy óvodi csoportbn, 100 férőhelyen. A Hétszínvirág óvod ben EU-s pályázt keretében felújításon és bővítésen esett át. A Rákóczi úti óvod állpot megfelelő, viszont kdálymentesítettsége lpján nem felel meg z elvárt előírásoknk bn pedig megnyílt 3-s ú Óvod, mely m Npsugár Óvodként - három csoportbn, 75 férőhelyen szintén fogdj z óvodásokt. Jelenleg így városbn Kbi Óvod néven hét csoportbn, 175 férőhellyel biztosítják településen élő kisgyermekek teljes körű óvodázttását. A nevelő-okttó munkábn felkészült, gyermekszerető, innovtív óvodpedgógusok, logopédus és djkák gondoskodnk gyerekek személyiségének komplex fejlesztéséről, sikeres iskolkezdéshez szükséges kompetenciák kilkításáról. Kiemelten kezelik z egészséges életmódr nevelést, környezettudtos mgtrtás meglpozását, hgyományőrzést. Az esélyegyenlőség biztosítás érdekében befogdják bármilyen hátránnyl küzdő és sjátos nevelési igényű kisgyermekeket egyránt. Segítik őket hátrányik leküzdésében, igyekeznek biztosítni tárgyi és személyi feltételeket speciális szükségletük kielégítéséhez, optimális fejlődésükhöz. Sári Gusztáv Áltlános Iskol (4183 Kb, Kossuth u. 2.): 36

38 EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK Kb gyermekeinek 1-8. osztályos lpfokú nevelési, okttási intézménye. Iskolépületeik város központjábn helyezkednek el tágs udvrokkl, elegendő zöld területtel. A legújbb épület 28 éves legrégibb közel 100 éves. A kultúriskol EU-s forrásból lett teljes egészében felújítv 2010-ben. Épületeik komfortosk, mindegyik gázfűtéses. Az áltlános iskolábn 24 tnító és 26 tnár, míg művészeti iskolábn 11 nevelő tnít. Ebből npközis nevelő négy fő, könyvtáros egy fő, logopédus egy fő, gyermek- és ifjúságvédelmi felelős egy fő. Az iskol eszközellátottság közepes. Testi, érzékszervi (látás, hllás), beszédfogytékos, utist, enyhe értelmi fogytékos, megismerő funkciók vgy viselkedés fejlődésének trtós és súlyos rendellenessége mitt sjátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése és okttás: ellátják z enyhe fokbn sérült, nem fogytékos tnulókkl együtt hldni nem tudó, de képezhető gyermekek okttását 8 évfolymon összevont csoportbn. Nemzeti- etniki kisebbségi feldtok ellátás kizárólg mgyr nyelven folyó rom kisebbségi nevelés-okttássl. A nemzeti-etniki kisebbségi okttás formáj jogszbályi előírások és működési területen levő településeken fennálló demográfii dtok, vlmint nemzeti-etniki kisebbség képviselői és szülők áltl megfoglmzott igények figyelembe vételével kerül meghtározásr. Az etniki kisebbséghez trtozó gyermekekkel vló fogllkozás külön fogllkozási terv szerint történik. 4. Ngyrábé Ngyrábé település közigzgtásilg püspökldányi kistérséghez, jnuár 1. ót Püspökldányi Járáshoz trtozik, közel 2200 lkosú ngyközség. Földrjzilg Berettyóújflu és Püspökldány között félúton tlálhtó, 4213-s út szeli ketté. Földrjzi környezetét Sárrétnek nevezett táj lkotj, mely XIX. százd közepéig mocsár, ingovány és sártenger volt, de régészeti leletek tnúság szerint község helyén már Kr.e bn település létezett. Település nevének első említése Várdi Regestrumbn, 1215-ben történt. Mi földrjzi helyét vlószínűleg 1495-ben fogllt el. 37

39 EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK A település középpontjábn áll z 1809-ben épült zsindelyfedésű református templom, mely védett, műemlék jellegű épület. A régi pictérből kilkított prkbn láthtó Győrfi Sándor szobrászművész II. világháborús emlékműve, Sárrét egykor jellegzetes mdrávl, druvl, mely település címerében is megjelenik. Az átutzó figyelmét nem kerülheti el Des Echerolles cslád hjdni romntikus kstély. Füstpusztán múlt tnúfáj, éves kocsányos tölgy védett természeti érték, mely vdásztársság tuljdonábn lévő szintén z Exherolles cslád volt kstély mellett áll. A művelődési ház prkjábn tlálhtó tájház z itt élő emberek életében nyújt betekintést. Mind természeti, építészeti és néprjzi oldlról is vonzó idegenforglmi lehetőségekkel rendelkezik. Területére kiterjed Bihri Tájvédelmi Körzet, Bihrdncsház felé eső htárrészen hzánk legngyobb testű mdr, túzok is fellelhető. Ngyrábénk os, már hgyományosnk mondhtó kulturális rendezvénye vn. Ilyen Szent György np, Sárrét Íze Fesztivál, ngyrábéról elszármzottk tlálkozój, Nők Népfőiskoláj, állndó kiállításink, z Ifi Prty, Szüreti felvonulás és 2015-ben megnyílt Mezőgzdsági Hgyományok Múzeum. Alpfokú köznevelési intézményeikben mgs színvonlú okttás-nevelés folyik, gzdg z értékteremtő és hgyományőrző tevékenység. Az idősek tevékenyen részt vesznek település életében, énekes-táncos és színi elődásikkl, más településeken történő fellépéseik során öregbítik Ngyrábé hírnevét. A településen ktív sportélet folyik. Az idén 70 éves Petőfi Sportkör négy szkosztályt működtet: lbdrúgás, birkózás, skk és sztlitenisz. A település prj-ngyj lehetőséget kp sportolásr. A Ngyrábér utzók ár mgánszálláshelyek mellett lehetősége vn 30 férőhelyes ifjúsági szálló, illetve 10 férőhelyes diáktny igénybe vételére. Közigzgtási szempontból Ngyrábé rendszerváltásig közös tnácsot lkotott Bihrdncsház és Bihrtord településekkel től z önálló önkormányztokként, de közös hivtlt működtetve körjegyzőségben folyttódott Ngyrábé és Bihrdncsház együttműködése, mely

40 EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK március 1. npjától jogszbályi környezet változásávl közös önkormányzti hivtlként funkcionál. A településen élők ár biztosítottk közszolgálttások, egyedül szennyvízhálózt kiépítése z, mely mjd évre tehető. A szociális lpszolgálttásokt z önkormányzt társulás útján biztosítj. A Ngyrábét is sújtó munknélküliséget közfogllkozttás bővítésével minimálisr próbálják szorítni. Számos képzést szerveztek ktív korú lkosik részére, ezzel is növelve munkerőpicon történő elhelyezkedésüket. A település önkormányzt szorosn együttműködik mind járás, mind járáson kívüli önkormányztokkl, illetve nemzetiségi önkormányzttl. Az önkormányzt célj, hogy Ngyrábé élhető település legyen. 5. Bihrdncsház Bihrdncsház z ország keleti részének közepén, Hjdú-Bihr megye nyugti hrmdábn tlálhtó. Püspökldány várostól kb. 30 km-re Kelet-délkeletre. Legközelebbi települések: Bihrngybjom, Sáp, Bihrtord és Ngyrábé. A Ngysárréti község mely Sáp, Ngyrábé, Bihrtord, Bihrngybjom településekkel htáros, egy csknem teljesen zárt rossz lefolyású mélyedésben helyezkedik el. Természetes növényzetét fűz-, nyár, égerligetek, sziki tölgyek, tölgyesek, puszti tölgyesek lkotják. A kedvezőtlen domborzti dottságok mitt, főleg szikes és réti tljok meghtározók. Terület: 831 h, Lkosok : 188 fő, Lkások : 99 A település rendelkezik címerrel, szokásos kék színű címerpjzsbn rny búzkéve láthtó, mely település mezőgzdsági jellegére utl. A település állndó lkosink ából 60 év felettiek mgs, 199 főből 76 fő. Ebből is látszik, hogy elöregedő településről vn ben 188 főből 63 fő. 39

41 EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK december 31-én z állndó népesség :188 fő. Az előző évhez képest 11 fővel csökkent ben összesen két gyermek született. A hlálozások viszont elég mgs, 11 fő. (2013/2014) A több évig vissznyúló népességcsökkenés mellett ngy gond munknélküliség, vlmint z, hogy településre z elöregedés jellemző. A regisztrált válllkozások : 11. Egy kereskedelmi egységet és 1 vendéglátóhelyet tlálunk gzdsági szereplők körében. A megélhetést elsősorbn mezőgzdság, ezen belül z állttenyésztés jelenti. Közigzgtási szempontból Bihrdncsház rendszerváltásig közös tnácsot lkotott Ngyrábé és Bihrtord településekkel től z önálló önkormányztokként, de közös hivtlt működtetve körjegyzőségben folyttódott Ngyrábé és Bihrdncsház együttműködése március 1. npjától Ngyrábé és Bihrdncsház települések áltl fenntrtott körjegyzőség átlkult közösen fenntrtott Ngyrábéi Közös Önkormányzti Hivtllá. A Nádudvri Mikrotérségi Szociális-és Gyermekvédelmi Intézményfenntrtó Társulás Szociális Szolgálttó Központhoz 2006-bn cstlkozott z önkormányzt zzl célll, hogy ezzel z együttműködéssel minél htékonybb, célszerűbb szociális és gyermekjóléti ellátást biztosítson településen élő lkosság ár. Az önkormányztnk kötelező feldt szociális lpszolgálttások biztosítás. Óvod és iskol nem működik településen, gyerekek Ngyrábér járnk át. Az óvodás gyermekeket flugondnok szállítj z óvodáb és hz is. Ngyrábé és Bihrdncsház települések Ngyrábé-Bihrdncsház Önkormányzti Társulás keretében közösen trtják fenn Ngyrábén működő Ngyrábéi Egységes Óvod-Bölcsőde intézményét. Kulturális lehetőséget könyvtár kínál, szbdidő eltöltésének hsznos módjár d lehetőséget pályáztbn felújított sport-prk. A sportélet flu méreteihez képest élénk. Bihrdncsház Jövőjéért Egyesület működteti z Integrált Közösségi Szolgálttó Teret, ezen belül működik Teleház, egy fő lklmzásábn, felnőtteknek és gyerekeknek egyránt segítséget nyújt. 40

42 EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK A flu infrstrukturális ellátottságát muttj, hogy mind 99 lkóház be vn kötve vezetékes ivóvíz hálóztb. A víz minősége jvításr szorul. Vezetékes gáz lkások több mint felében, telefon mintegy 50 %- vn kiépítve. Szennyvízcstorn kérdése még megoldtln. Vlmennyi utc burkolt. Heti két lklomml rendel háziorvos. Szkellátás igénybevételére berettyóújflui vgy debreceni kórházkbn vn lehetőség. Az óvodások egészségügyi felmérését védőnő végzi. Jelenleg 3 gyermek jár Bihrdncsházáról Ngyrábér óvodáb. Az iskoláb járó bihrdncsházi gyermekek 7 fő. A gyermekek szűrése, vizsgált z óvodán és z iskolán keresztül vlósul meg. A főállású védőnő GYED-en vn, Sárrétudvriból hetente kétszer érkezik Ngyrábér védőnő helyettesíteni. Bihrdncsházár szükség szerint látogt el. A gyermekek szükséges oltásokt megkpják, vizsgáltokon részt vesznek. 6. Báránd A település bemuttás Báránd Püspökldányi Járáshoz trtozik Hjdú- Bihr megyében, Debrecentől 50 km-re, megye délnyugti részén, Ngysárrét észki szélén fekszik. Infrstruktúr Az lpvető infrstruktúr biztosított községben (víz, gáz, villny), vlmint sok helyen vn internet, és kábel TV is. A flubn szinte mind z 1160 lkás be vn kpcsolv vezetékes ivóvízellátásb; vezetékes gázzl lkások 85%, telefonnl, mobiltelefonnl %- rendelkezik. Óvodáj és áltlános iskoláj vn községnek, melyek megfelelnek z elvárt fejlettségi szintnek. A kultúrához vló hozzáférést több módon is biztosítj települési önkormányzt. A községben tlálhtó könyvtár, és művelődési ház-teleház is. A teleház többfunkciós szolgálttó ház, polgárok áltl igénybe vehető informtiki, irodtechniki szolgálttásokt nyújtj, melyek bárki ár elérhetőek. 41

43 EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK Műemlékek Református templom ben épült ben kibővítették, tornyát néhány évvel később emelték. Rómi ktolikus templom ben épült, 1891-ben gróf Csáky Miklós várdi püspök költségén kibővítették. A főtéren brokk Nepomuki Szent János szobor, Szent István szobor, második világháborús hősi emlékmű és Kossuth szobor láthtó. Polgármesteri Hivtl 1910-ben épült műemléknek, előterjesztett épülete Demográfii dtok: A település állndó lkosság 2011 évbe 2775 fő, mely folymtosn csökken. A település elöregedő státusz erősödik. A 2011-es dtok szerint településen munkképes korú lkosság dominál. Az ktív korúk körében megfigyelhető férfik mgsbb lélek, míg 65 éves és idősebb korú lkosság esetén már nők vnnk többségben. Mindkettőből megállpíthtó hogy 60 év feletti férfik lélek csökken településen. 7. Földes Földes ngyközségi rngbn lévő település, környezetét jelentő bihri Sárrét, Ngysárrét, z Alföld ngytáj, Berettyó-Körösvidék középtájb trtozik. Első említése 1215-ben Várdi Regestrumbn tlálhtó. Az 1689-es és 1713-s Szbolcs megyei közgyűlések zt bizonyítják, hogy Földes lkosi kuriális nemesi kiváltságokt élveztek, évszázdokon keresztül nem fizettek vámot hrmincdon és vásárvámon kívül semmit. A nemesi kiváltságokr és polgári egyenjogúságr emlékezik ngyközség minden évben április 14-én, Földes Npján. A település Hjdúság déli szélére esik. Földes életét, gzdsági lehetőségeit is lpvetően meghtározz település földrjzi fekvése, helyi és környezeti erőforrási és öröklött dottság. Ebben tekintetben község szerencsésnek tekinthető, bár z ország 42

44 EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK egészéhez viszonyítv z elmrdott észk-kelet lföldi régióbn, egy hlmozottn hátrányos kistérségben Sárrét és Bihr tlálkozás pontjábn helyezkedik el. Földes kedvező mezőgzdsági termő területei mitt jobbk gzdsági lehetőségei, mint szomszédos településeknek Sárréten, hiszen kiváló termőhelyi dottságú holocén üledékből és plesztocén löszből álló tljjl rendelkezik. Földes közigzgtási területe 6522 h, ebből belterület 383 h, mi mintegy 6%- teljes területnek. Földes infrstrukturális ellátottság z utóbbi években sokt fejlődött. Az 1800 lkás közel 100%-ábn vn vezetékes ivóvíz. A 2000-ben elkészült vízműtelep rekonstrukcióvl és további ivóvíz minőségjvító beruházásoknk köszönhetően szolgálttott ivóvíz minősége jelentős mértékben jvult. A településen lkosság szennyvízhálóztr cstlkozttás 100%-os, mely 2004-ben befejeződött szennyvízberuházásnk köszönhető. A település villmos energi ellátás berettyóújflui 120/20kV-os állomástól indul. A települési hálózt közel 100%- légvezeték. Háztrtási villmos energifogysztók több mint A lkások közel 100%- cstlkozott települési gázhálóztr. A település belvíz és cspdékvíz elvezető rendszer főgyűjtőinek korszerűsítésére 2013-bn került sor, mely biztosítj legveszélyeztetettebb területeken mentesítést. Földes Ngyközség Önkormányztánk feldt és célj, hogy községet élhetőbb településsé formálj. A helyi mezőgzdsági termelés ösztönzése és munkhelyeket településre hozó feldolgozó üzem mielőbbi megvlósítás jvíthtj csk ngyközség népesség megtrtó erejét. Helyi és térségi, járási együttműködésben el kell érnie, hogy munkhelyeket és lkosságot érintő fejlesztések minél ngyobb bn vlósulhssnk meg közötti években európi uniós és hzi pályázti források bevonásávl. Fontos feldtuknk tekintik válllkozások fejlesztésének ösztönzését záltl, hogy jvítják z önkormányzt és válllkozások közötti információármlást, és meglévő ipri, mezőgzdsági szolgálttó válllkozásokkl egyeztetve, érdekeinek figyelembe vételével segítik gzdsági fejlesztéseket. Különösen figyelemmel kísérik megújuló energiforrások felhsználását, zok kiknázásánk lehetőségeit. A község gzdsági versenyképességének jvítás érdekében szükséges helyi és térségi közlekedési infrstruktúr fejlesztése, települési közbiztonság megőrzése, 43

45 EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK lehetőség szerinti erősítése. Bővíteni kell z lpfokú iskoli és művészeti okttás képzési hátterét, megteremtve tntermi és techniki feltételek jvítását. Kiemelt figyelemmel kell kísérni felnőtt okttás, szkmi továbbképzések és művelődés helyzetét, vlmint z ezen tevékenységekhez kpcsolódó civil szervezetek közösségi munkáját. Földes közszolgálttásink bemuttás: Egészségügyi és szociális szolgálttásokhoz vló hozzáférés Földesi Egészségügyi Intézmények: Jelenleg 2012-ben EU-s pályázt keretében felújított Egészségház (4177 Földes, Deák F. u. 13.) épületében megtállhtók z lábbi ellátások: A gyermekek ellátását házi gyermekorvos biztosítj, ki egyben z óvodások és z iskolások egészségügyi ellátását is biztosítj. Felnőttek ellátás: 2 felnőtt háziorvosi körzet vn településen, melyekben 2 háziorvos szkorvos, 2 körzeti ápolónő dolgozik. Az épületben tlálhtó védőnői szolgált 2 főállású védőnővel. A fogorvosi ellátás egy különálló rendelőben történik, nem helyben lkó fogorvos szkorvos végzi, mellette szksszisztens dolgozik. Földes község fogászti ellátását végzik, vlmint iskolfogászt és prevenciós tevékenység is folyik. Földes z ügyeleti orvosi ellátást kbi központtl működő összevont ügyeleti ellátás keretében biztosítj. A tevékenység rendelőben, illetve lkáson történik. 4 szkorvos és ápolónők végzik z ellátást. Segítő Kezek Szociális Szolgálttó Központ és Gyermekjóléti Szolgált 4177 Földes Rákóczi u 5sz. telephelye, 6.sz Idősek Klubj: Szolgálttásik: 1. Étkeztetés; 2. Házi segítségnyújtás; 3. Nppli ellátás Tevékenységük lpj elsősorbn idős emberek önállóságánk, emberi méltóságánk tiszteletben trtás. Intézményük mgs szintű szolgálttásit jól képzett szkemberek nyújtják. Feldtuk Földes Ngyközség Önkormányzt illetékességi területén felmerülő étkezési, gondozási igények, szükségletek lehetőség szerinti kielégítése, szociális problémák htékony észlelelése és kezelése. Szociális lpellátásból: z Idősek Klubj 44

46 EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK ellátását igénybe vevők npközbeni trtózkodását, társs kpcsoltok kilkítását, vlmint z lpvető higiénii szükségletek kielégítését. Étkeztetés keretében ellátj zon igénylőket, kik koruk vgy egészségi állpotuk mitt npi egyszeri meleg étkeztetésről más módon gondoskodni nem tudnk, vlmint zon fogytékos és pszichiátrii betegeket, kiknek segítséget kell nyújtni sját lkóhelyükön történő étkezéshez. Házi segítségnyújtás: (Gondozó Szolgált) keretében ellátj zon időskorú személyeket, kik önmguk ellátásár sját erőből nem képesek, róluk nem gondoskodnk, illetve zon fogytékos személyeket és pszichiátrii betegeket, kik z önálló életvitellel kpcsoltos feldtik ellátásábn segítséget igényelnek. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátj sját otthonukbn élő, egészségügyi állpotuk és szociális helyzetűk mitt rászoruló időseket, illetve fogytékosokt. Közösségi pszichiátrii ellátás keretében pszichiátrii betegek sját lkókörnyezetében történő közösségi lpú gondozását. Csládsegítő szolgált Gyermekjóléti szolgált. A Földesi Szociális Szolgálttó Központ Támogtó Szolgált (4177 Földes, Rákóczi u. 5.) Intézményük emelt összegű csládi pótlékbn, vkok személyi járdékábn, illetve fogytékossági Támogtásbn részesülő: mozgás-, látás-, hllássérült, utist, hlmozottn sérült személyek részére nyújt segítséget. Térítésmentesen igénybe vehető szolgálttásik: - Személyi segítés: Szkképesítéssel rendelkező munktársik lkáson belül nyújtnk segítséget mindennpi szükségletek kielégítésében, pl. vérnyomásmérés, tisztálkodás, háztrtási munkák elvégzése, lkókörnyezeti higiéni megtrtás során. Lkáson kívül pl. gyógyszerírtás, -kiváltás, bevásárlás, egyéb ügyintézésben. Személyszállítás: Mozgáskorlátozottk részére speciálisn átlkított gépjárművükkel egészségügyi, szociális, okttási, kulturális és egyéb szolgálttások igénybevétele során településen belül is szállítást biztosítnk. Pl. háziorvoshoz, szkrendelésekre, okttási intézményekbe, hivtlokb, bevásárlóközpontokb, kulturális, szbdidős és sportrendezvényekre, stb. Személyszállítás során kísérést is biztosítnk, mennyiben szállított személy, illetve hozzátrtozó kéri. 45

47 EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK Információnyújtást, tnácsdást biztosítnk különböző szolgálttások igénybevételével (bentlkásos intézmények, rehbilitáció stb.), jutttásokkl, fogytékossági támogtás igénylésével, gyógyászti segédeszközök beszerzésével, jogszbályokkl, egyéb hivtlos bedványok elkészítésével, benyújtásávl kpcsoltbn. Földes Községi Könyvtár (4177 FÖLDES, Krácsony Sándor tér 6.) A könyvtárt 1945-ben lpították 500 kötetes induló állománnyl, 1999 júliusától Földes Községi Könyvtár néven önkormányzti fenntrtású nyilvános könyvtárként működik. Az intézmény egyszerre lát el községi és iskoli könyvtári feldtokt, szolgálv ezzel flu több mint négyezer fős lkosságát, helyi áltlános iskol, z esti gimnázium és z lpfokú művészeti iskol tnulóit és tnárit. Közel ezer beirtkozott olvsót és látogtót heti öt npon, 30 nyitvtrtási órábn várják, és mintegy negyvenötezres állománnyl tudják kiszolgálni, mely nprkészen feldolgozott Hunték könyvtári rendszerével től kölcsönzés is ítógépes háttérrel történik. A helyileg nem hozzáférhető kéréseket z Országos Dokumentumellátó Rendszeren keresztül igénylik olvsóiknk. Az lpszolgálttások mellett etnácsdás, témfigyelés, szkdolgozti tnácsdás és irodlomkuttás is kérhető. Térítési díj ellenében fénymásolttásr, nyomttásr, ítógép- és internet hsználtr vn lehetőség. Intézményük 1991-ben nyitott meg Krácsony Sándor Állndó Emlékkiállítást, mely földesi születésű tudós pedgógus életművét muttj be. A gzdg gyűjteményi nyg országosn is egyedülálló, így gykrn látogtják szkdolgozó egyetemisták és más érdeklődő csoportok z ország minden részéről. Durkó Mátyásnk, z ndrgógusképzés hzi tudoránk hgytéki nygát is könyvtár őrzi. Az olvsóvá nevelés érdekében bekpcsolódnk z Internet Fiest, Ünnepi könyvhét, Az Országos Csládi Könyvtári Npok és z Őszi Gyermekkönyvnpok progrmsoroztáb, író-olvsó tlálkozókt, mese- és versmondó versenyeket, unió-, megye- és helytörténeti vetélkedőket, játszóházt, felolvsó délutánokt szerveznek. Tevékenységük z okttás-nevelés folymtáb is szervesen beépült, rendszeresen vnnk könyvtári óráik és ngy hgyomány vn z olvsónpló pályáztok készítésének is. 46

48 EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK A Krácsony Sándor Közösségi Ház Földes kulturális és közművelődési központj A Krácsony Sándor Áltlános Művelődési Központ lpfokú okttási, vlmint lpfokú művészetokttási intézményegysége köznevelési feldtot ellátó egyes önkormányzti fenntrtású intézmények állmi fenntrtásábn vételéről szóló évi CLXXXVIII. törvény értelmében december 31-gyel átkerült Klebelsberg Intézményfenntrtó Központ fenntrtásáb. A továbbikbn már csk közművelődési feldtot ellátó intézmény elnevezését Krácsony Sándor Áltlános Művelődési Központról Krácsony Sándor Közösségi Házr változttt meg Földes Ngyközségi Önkormányzt Képviselő-testülete jnuár 1-jétől. Munkáját Krácsony S. tér 6. ltt tlálhtó épületben végzi, közművelődési tevékenységhez kpcsolódó közművelődési irodábn és klubteremben. Az intézmény közművelődési feldtit népi hgyományápolás és értékközvetítés jegyében végzi. A közművelődés széleskörű tevékenységrendszerében ngy hngsúlyt fordít különböző feldtok minőségi megvlósításár. Elsődlegesnek tekinti z intézményhsználók (gyerekek, fitlok, felnőttek) meglévő tudásánk bővítését új ismeretek, készségek, kompetenciák elsjátításánk segítésével. A művelődésben ngy szerepe vn z ismeretterjesztésnek, melyet z intézmény ismeretterjesztő elődások szervezésével vlósít meg. Az elsősorbn felnőttek részére szervezett ismeretterjesztő elődások délutáni vgy esti órákbn kerülnek megrendezésre legkülönfélébb témkörökben: egészséges életmód, természetgyógyászt, újságírás, gzdálkodás, művészeti témák. Az intézmény elsődleges feldti közé trtozik településen működő civil szervezetek, önszerveződő közösségek munkájánk segítése is. A közösségi ház keretein belül jelenleg négy kiscsoport működik, kik kölcsönös együttműködésben végzik tevékenységüket. A Krácsony Sándor Közösségi Ház követve z ngy múltú előd Krácsony Sándor Áltlános Művelődési Központ hgyományit ngyrendezvények szervezésével igyekszik lkosság részére kulturált szórkozási lehetőségeket teremteni. A mjális, gyereknp, nyárbúcsúzttó lovs- és flunp sokszínű progrmml várj minden évben z érdeklődőket. Kiemelt esemény helyiek életében Kárpát-medencei Vőfélytlálkozó, mely már hét lklomml került megrendezésre. Az országos szinten is ismert esemény több száz vendéget vonz településre. A komplex népművészeti tlálkozó 47

49 EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK vőfélység hgyományink felelevenítése mellett os egyéb progrmot is kínál. A prszti disznótorok, kézművesek áltl rendezett játszóház és vásár, népzenei hgyományink ismert muzsikusokkl történő bemuttás minden idelátogtó elismerését kivívták. Kálly Tájház és Közösségi Tér helytörténeti gyűjtemény Az 1901-ben elhunyt Kálly László végkrtánk megfelelően vgyonából XX. százd elején lpítvány, kisdedóvod és menház létesült településen. Lkóház évtizedekig kisdedóvóként község kisgyermekeit szolgált, mjd 1948 után lkásokt, szükség tntermet és rktárt lkítottk ki belőle. Az épület megmentésére Földes Ngyközség Önkormányzt és Szélrózs Hgyományőrző Egyesület helyi civil szervezetek támogtásávl összefogott és térségi LEADER pályázt támogtásávl tájházt és közösségi teret lkított ki z egykori lkóházból. Az épület hátsó részében kpott helyet Szélrózs Hgyományőrző Egyesület próbterme, mely más civil szervezetek ár is rendelkezésre áll. Az épület utci részében kuriális nemesi múltú Földes helytörténeti közgyűjteménye került elhelyezésre, melyet Földes npján, április 14-én nyitottk meg látogtók előtt. Okttás A Földesi Krácsony Sándor Áltlános Iskol és Alpfokú Művészeti Iskol Földes, Krácsony Sándor tér 6..): Földes gyermekeinek 1-8. osztályos lpfokú nevelési, okttási intézménye. Az iskol két telephelyen működik, Iskolépületeik település központjábn helyezkednek el tágs udvrokkl, elegendő zöld területtel. Az első-második osztályos tnulók épülete ben, hrmdik-nyolcdikos tnulók épülete 1980-bn került átdásr. A kisiskolások épületén 2007-ben történt tető és nyílászáró csere, z épületek mindkét helyen felújításr várnk. Fűtés, világítás, nyílászárócsere, belső burkoltok, vizesblokkok, kdálymentesítés, szigetelés, homlokzt korszerűsítése legsürgetőbb. A felső tgoztos épület többfunkciós épület, itt működik z áltlános iskoli egység mellett Községi Könyvtár, Krácsony Sándor Közösségi Ház. Az épületben tlálhtó közel kézilbdpály 48

50 EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK méretű tornterem lehetőséget d község lkóink és Sportegyesület szkosztályink tevékenységéhez is jnuár 1-ig Áltlános Művelődési Központként működött, z okttás mellett település közművelődési feldtit is ellátt jnuár 1-től z épületben működő okttás KLIK fenntrtásáb és működtetésébe került, közművelődés, könyvtár Ngyközségi Önkormányzthoz. Az áltlános iskolábn 13 tnító és 18 tnár, míg művészeti iskolábn négy tnszkon (zene, színjáték, táncművészet, képzőművészet) 4 nevelő tnít. Az lsó tgozton iskolotthonos formábn első-hrmdik évfolymon folyik z okttás. Az egész npos ellátás érdekében évfolymon npközi, évfolymon tnuló szobi ellátást biztosít z intézmény. Az iskol könyvtári feldtokt z épületben működő Községi Könyvtár látj el. Az eszközellátottság közepes. Az iskoláb környező településekről is érkeznek tnulók. Sáp, Tetétlen, Báránd, Hjdúszovát községekből. A NAT lpján elkészített helyi tnterv lehetőséget biztosít második évfolymtól történő idegen nyelv (német, ngol válsztás lpján) tnulásr, hetedik és nyolcdik évfolymon pedig második idegen nyelv tnulásár is. A tnulók tehetség gondozás z Alpfokú Művészeti Iskol tgozti mellett z iskoli szkkörökben, és sportkör fogllkozásin történik. Földes Községi Npközi Otthonos Óvod (4177 Földes, Rákóczi u. 11. sz.) Az óvodi nevelésnek több mint 100 éves múltj vn. Kálly László földbirtokos lpítványávl vetette meg z óvodi nevelés lpjit százdfordulón, Az óvod (150 férőhely, 6 csoport) Földes Ngyközségi Önkormányzt Képviselő Testülete áltl július 1- én lpított, önállón működő intézmény. Székhely óvod Rákóczi u. 11. sz. ltt 100 férőhelyen, 4 csoporttl, 2 épületben látj el gyermekek nevelését. Itt működik főzőkonyh is. Sjnos infrstrukturális feltételeik nem legjobbk, hiszen nincs torn-, nevelői-, fejlesztő-, orvosi szob. A két épület közül z utcfronti épület 1900-bn épült, ngyon rossz állpotbn vn. A flk slétromosk, z épület egészségtelen. A két csoport részére egy szűk mosdóhelyiség áll rendelkezésre. Az udvri könnyűszerkezetű épület 1974-ben épült, felújítás pályázti 49

51 EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK forrásból (szigetelés, nyílászáró csere, hidegburkolt) 2009-ben vlósult meg. A telephely óvodábn (4177 Földes, Kálly u. 25.) 50 férőhelyen, 2 csoportbn látják el gyermekek nevelését. Itt jobbk tárgyi feltételek, hiszen vn tornszob, z épületben mindkét csoportnk sját mosdój, öltözője vn. Az épület felújításr szorul, régi szárny 1905-ben épült, melyhez 1979-ben építettek még egy csoportszobát, egy főzőkonyhát, mi jelenleg tállókonyhként funkcionál. A nyílászárók nem jól zárnk, flk slétromosk. Udvrik zöld területei elegendőek, fákkl beültetettek. Az udvri játékállomány ebben z évben bővült A Földesi Óvodásokért Alpítvány finnszírozásávl. Az óvodábn jelenleg 11 óvodpedgógus 2 pedgógii sszisztens, 1 óvodtitkár, 6 djk, és 3,5 fő konyhi dolgozó látj el gyermekek nevelését. Minden dolgozó elkötelezett gyermekek mindenek felett álló érdekeinek szem előtt trtás iránt. Nevelő fejlesztő munkájuk során fő hngsúlyt kp gyermekeket körülvevő természeti, társdlmi környezet megismerésére és védelmére nevelés, hgyományok őrzése, ápolás, z egészséges életszemlélet kilkítás, gyermeki személyiség teljes kibontkozttás, hogy 6 7 éves korár minden gyermek eljuthsson megfelelő testi, lelki és szellemi képességekkel, z iskoli beilleszkedéshez és tnuláshoz szükséges fejlettségi szintre. Az esélyegyenlőség biztosítás érdekében kiemelt figyelmet fordítnk bármilyen hátránnyl küzdő, illetve sjátos nevelési igényű gyermekek speciális szükségleteinek kielégítésére, hogy biztosítsák optimális fejlődésüket. Az óvod tehetséges gyermekek fejlesztését, szervezett keretek között is felválllj. Földesi Szbdidőközpont és Strndfürdő A Szbdidőközpont és Strndfürdő kiváló lehetőséget kínál kikpcsolódásr vágyó embereknek. A flu htárábn, prkosított területen kpott helyet strndfürdő, sportkomplexum és szállást biztosító fházsor. A strnd úszó- és gyógymedencéje minden korosztály igényeit kielégíti, csládis hngultú. A gyógyvízzé minősített termálvíz - mgs sótrtlmú, lkálikloridos jellegű jódos, brómos hévíz 67 Celsius fokos kifolyási hőmérséklettel - sikerrel lklmzhtó reumtikus és nőgyógyászti betegségek kezelésére ben felújított úszómedencéje versenysportok lebonyolításár is kiváló. A strnd szomszédságábn tlálhtó szbdidőközpont kedves, brátságos szálláslehetőséggel és 50

52 EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK különböző sportolási lehetőségekkel várj z idelátogtókt. A ht drb ikerfházbn, fháznként 6 személy elhelyezése lehetséges. A szobákbn fürdőszob, TV, hűtőszekrény áll vendégek rendelkezésére. A területen kilkított főzőhelyek szlonnsütésre, bográcsozásr, kár egy npos kirándulások fogdásár is lklmsk. A szálláshelyek szomszédságábn tlálhtó sportpályákon strndkézilbd, strndlbdrúgás, tenisz, kispályás lbdrúgás, kerékpározás várj sportot kedvelőket. A szbdidőközpont és strndfürdőt z önkormányzt üzemelteti. 8. Püspökldány város bemuttás Püspökldány Tiszántúl középső részén, Hjdú-Bihr megye nyugti htárán, három tájegység, Hortobágy, Ngykunság és Ngy-Sárrét tlálkozási pontján fekvő igzi lföldi város. Története több mint ezeréves múltr tekint vissz. Püspökldány székhelye püspökldányi járásnk melyhez 11 további település trtozik, ezek következők: Báránd, Bihrdncsház, Bihrngybjom, Bihrtord, Földes, Kb, Ngyrábé, Sáp, Sárrétudvri, Szerep, Tetétlen. Püspökldány több gzdsági ágánk fejlődését jelentős mértékben befolyásolják város természeti erőforrási. A gzdság szempontjából fontos természeti dottsági közül első helyen termőföldet kell kiemelni. Püspökldány termőföld területének ngy része szántóföldi gzdálkodásr lklms. Jelentős erőforrás termálvíz-készlete is, ezen dottságát város turizmus területén tudj kmtozttni. Az lföldi településekre áltlábn jellemző módon, bruttó hzi termék országos átlgot meghldó, bár mindinkább csökkenő része szármzik mezőgzdságból. Ipránk és építőipránk súly ugynkkor lcsonynk ít. A szolgálttó szektor jelentősége növekvő, közelít z országos átlghoz. A gzdsági szerkezet hátterében város mezőgzdsági termeléshez kpcsolódó trdíciói, hgyományosn lcsonybb szintű iprosodottság áll. 51

53 EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK Püspökldány társdlm A település jelenleg főt lál, ezzel járás legnépesebb és megye 7. legnépesebb településének ít. Közigzgtási területe 186,95 km 2, népsűrűsége 79,78 fő/km 2. A püspökldányi járás településeihez hsonlón település népességére z állndó csökkenés jellemző. A hlálozások át nem kompenzáló születések mellett ez elsősorbn z elvándorlásnk köszönhető, mi különösen jellemző fitlokr és jól képzett munkerőre és 2012 között KSH dti szerint 1100 főt meghldó volt népességcsökkenés. A demográfii folymtok további jellemzője z öregedési index folymtos növekedése. Ez zt jelenti, hogy 0-14 év közötti állndó lkosok jóvl és egyre lcsonybb, mint 65 év feletti állndó lkosok. Vgyis városbn egyre több z idős és egyre kevesebb fitlkorú, mi társdlom elöregedését jelenti. Emitt város vezetése ár kiemelt jelentősége vn nnk, hogy települést folymtosn fejlessze, működését és más járási településekkel vló együttműködését htékonybbá tegye és ezáltl élhetőbb, kedvezőbb környezetet teremtsen z itt lkók ár 9. Szerep Szerep község püspökldányi kistérséghez, jnuár 01. npjától Püspökldányi Járáshoz trtozó település jnuár 1-től Püspökldány és Szerep település Közös Hivtlt hozott létre Püspökldányi Közös Önkormányzti Hivtl néven jnuár 1-től Hjdú- Bihr Megyei Kormányhivtl Püspökldányi Járási Hivtl Szerepi Kirendeltsége működik településen. Az önkormányzti Hivtl együttműködik közellátó szervezetekkel is. Szerepen tlálhtó z önkormányzt áltl működtetett könyvtár, mi ítógépekkel, internettel, 52

54 EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK fénymásolási, nyomttási lehetőséggel szolgálják lkosságot. Az önkormányzt egy óvodát működtet három csoporttl, 6 óvónővel és 80 férőhellyel. A Segítő Kezek Szociális Szolgálttó Központ és Gyermekjóléti Szolgált idősek ár nppli ellátást biztosít, vlmint Polgármesteri Hivtl épületében csládsegítő szolgálttást végez. Az Önkormányzt vezetőségének célj egy vonzó település hov remények szerint pár éven belül fitlok is szívesen letelepednek. 10. Sáp Sáp település megye dél-nyugti részén legközelebbi várostól, Berettyóújflutól nyugti iránybn 17 km-re fekvő település. Közúton leggyorsbbn 42-es ú főútvonlról Debrecen-Bihrngybjom főúton érhető el. Sáp címere: kék színű címerpjzsbn, hárms zöld hlmon álló sólyom, mely herldikilg jobbr fordul, tőle jobbr és blr egy-egy htágú rnyszínű csillg. A címerpjzs felett pedig koron láthtó. A település jellemző dti: Lkosok : 1019 fő Közigzgtási területe 1922 h. Sáp Község jnuár 01-től közigzgtásilg önálló település. Sáp községben z ktív korú lkosság egyre inkább csökken. Munklehetőségek leginkább z Önkormányzt áltl szervezett közfogllkozttás keretében dottk. A ngycsládosok többsége hlmozottn hátrányos helyzetű. Az idős lkosság rány is igen mgs. Leginkább z elöregedés folymt z, mi hátrányosn érinti települést. Az idősekről vló gondoskodás házi segítségnyújtás és étkeztetés formájábn történik. A gyermekjóléti szolgált működése is folymtos településen. Ezen feldtokt társulási formábn látj el Támsz Szociális Alpszolgálttási Központ. 53

55 EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK A településen önálló gzdálkodási /mezőgzdsági egység/ nincsen. Ezen problém hátrányosn érinti lkosságot. A települési önkormányzt és Helyi Rom Nemzetiségi Önkormányzt közötti munkkpcsolt htékony, eredményes. Az Önkormányzt eredményes összefogás keretében ngy figyelmet fordít fitlok helyzetének jvításár helyben mrdásuk érdekében. Az egészségügyi lpellátás is biztosított. Védőnői szolgált is működik gyermekek, csládok érdekében flubn. Szkosított szkellátás igénybevételére sjnos nem nyílik lehetőség. 11. Sárrétudvri Sárrétudvri Ngyközség Önkormányztánk szervezeti típus: ngyközségi önkormányzt, székhelye: 4171 Sárrétudvri, Kossuth u. 72., fő tevékenysége: áltlános közigzgtás. Ellátási területe Hjdú - Bihr megye délnyugti részén fekvő, megyeszékhelytől 50 km-re délkeleti iránybn elhelyezkedő Sárrétudvri település. A 3053 fő lkos ú ngyközség fő megélhetési forrás, meghtározó gzdsági tevékenysége mezőgzdság. A lkónépesség folymtos csökkenést mutt, ez jelenség követi mgyr lkosság ánk csökkenő tendenciáját. A 800 éves múlttl rendelkező településen mozglms kulturális élet zjlik, évente több ngy jelentőségű, regionális szintű rendezvénynek d helyet. Sárrétudvribn megvlósul z egészséges ivóvízellátás, bölcsődei és óvodi nevelés, áltlános iskoli okttás, egészségügyi és szociális lpellátás, közvilágítás és helyi utk fenntrtás, vlmint nemzeti és etniki kisebbségek jogi érvényesülésének biztosítás. A településen kiépített vezetékes telefon szolgálttás és jelenleg zjlnk szennyvíz projekt beruházási munkálti. Önálló költségvetési és gzdálkodó szervként működik Sárrétudvri Polgármesteri Hivtl és z önkormányzt áltl fenntrtott és működtetett, de önállón működő költségvetési szervnek minősülő Npsugár Óvod és Bölcsőde Egyesített Intézmény. Az önkormányzt szkfeldtként működik z önkormányzt áltl fenntrtott Művelődési Ház és Könyvtár, vlmint Védőnői szolgált. 54

56 EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK Sárrétudvri Ngyközség Önkormányzt Segítő Kezek Szociális Szolgálttó Központ és Gyermekjóléti Szolgált Intézményfenntrtó Társulás keretében gondoskodik lkosságot érintő házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, nppli ellátás, csládsegítés és gyermekjóléti feldtok ellátásáról. Az önkormányzt önként válllt feldt többek között bölcsőde működtetése, civil szervezetek- és közösségi rendezvények támogtás, z önkéntes helyi tűzoltó egyesület fenntrtás, picüzemeltetés. Az önkormányzt biztosítj lkosság részére rendszeres gyermekvédelmi támogtást, rendkívüli települési támogtást, szociális kmtmentes kölcsönt, temetési támogtást, lkhtási támogtást, köztemetést, gyógyszertámogtást és közcélú fogllkozttást. Helyi esélyegyenlőségi progrmok elfogdás/felülvizsgált ideje Önkormányzt neve Önkormányzti jóváhgyás Lkónépesség (fő) Megye Járás Báránd Hjdú-Bihr Püspökldányi járás Bihrdncsház Hjdú-Bihr Püspökldányi járás Bihrngybjom Hjdú-Bihr Püspökldányi járás Bihrtord Hjdú-Bihr Püspökldányi járás Földes Hjdú-Bihr Püspökldányi járás Kb Hjdú-Bihr Püspökldányi járás Ngyrábé Hjdú-Bihr Püspökldányi járás Püspökldány Hjdú-Bihr Püspökldányi járás Sáp Hjdú-Bihr Püspökldányi járás Sárrétudvri Hjdú-Bihr Püspökldányi járás Szerep Hjdú-Bihr Püspökldányi járás Tetétlen Hjdú-Bihr Püspökldányi járás Forrás: 55

57 EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK További együttműködő prtnerek: Kistérségi Egyesület Kulturált Szbdidő Eltöltéséért (röviden: KEKSZ) Tglét: 32 fő Az Egyesület jelenleg 5 főt fogllkoztt, ebből 3 fő III. Kulturális Közfogllkozttási progrm keretein belül dolgozik KEKSZ-nél. A Kistérségi Egyesület Kulturált Szbdidő Eltöltéséért (röviden: KEKSZ) bn, Püspökldánybn lkult és tűzte ki céljit, melyek következőek: - szkmi továbbképzések, szkmi tnulmányutk, okttási progrmok, bemuttó elődások szervezése, - információcsere z ifjúságot érintő témákbn, segítő információátdás, tájékozttás, - z esetleg felmerülő jogi és egyéb szkmi problémák kezelésére felvilágosítás- és segítségnyújtás, megfelelő fórumhoz irányítás, - fitlok és gyermekek érdekeinek képviselete és szolgált, - z egyesület tevékenységéhez kpcsolódó kidványok terjesztése, megjelenítése, - környezetvédelmi tevékenységek tervezése, előkészítése, megvlósítás, - környezettudtos gondolkodás- és életmód népszerűsítése, ismeretterjesztés, - hgyományőrző tevékenység, - iskolrendszeren kívüli felnőttokttás, - rendezvényszervezés, - pályáztírói tevékenység, kpcsolódó szktnácsdás, - htáron túli kpcsoltok építése, ápolás Az Egyesület célji érdekében lent felsorolt feldtokt látj el: - Gyermek és ifjúsági érdekképviseletet - A munkerőpicon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, fogllkozttásánk elősegítése és kpcsolódó szolgálttások - Játszóházk, táborok, fesztiválok szervezése, lebonyolítás - Nevelés és okttás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés - Kulturális tevékenység 56

58 EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK - Környezet és természetvédelem, álltvédelem - Gyermek- és ifjúságvédelem - Tehetséggondozás - Emberi és állmpolgári jogok védelme - Sport, munkviszonybn és polgári jogviszony keretében, megbízás lpján folyttott sporttevékenység kivételével - Prevenciós elődások (drog, mentálhigiéné, életviteli tnácsdások) Debreceni Egyetem Különleges Orvos- és Mentőcsoport Egyesület (DEKOM) Az Egyesület célj és feldti A Mgyr Köztársság területén belül és kívül bekövetkezett szükséghelyzet vgy természeti ktsztróf, bleset, vízi, légi, brlngi mentésben vló részvétel, egy olyn orvosi csoport létrejötte, mely ilyen esetekben zonnli, speciális ismeretekkel rendelkezve tud orvosi ellátást biztosítni. Az egyesület célj közhsznú szervezetekről szóló többször módosított évi CLVI törvény 26 c) pontjáb foglltk szerint: 1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehbilitációs tevékenység; 2. szociális tevékenység, csládsegítés, időskorúk gondozás; 3. tudományos tevékenység, kuttás; 4. nevelés, okttás; 5. gyermek és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet; 6. hátrányos helyzetű csoportok társdlmi esélyegyenlőségének elősegítése. 7. Munkhelyteremtésre- és munkáb állításr irányuló tevékenységek 8. Hgyományőrzés, népművelési tevékenység 57

59 EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK Az egyesület kiemelkedően közhsznú szervezet. Az egyesület kiemelkedően közhsznú feldtként z Egészségügyről szóló évi CLIV törvény 37 - lpján egészségvédelmi feldtokt lát el. Az Egyesület célj megvlósítás érdekében feldtánk tekinti: Az Egyesület orvoscsoportj biztosítni tudj egy esetleges ktsztróf helyszínén sürgősségi, illetve lp orvosi ellátást, ttól függően, hogy z dott területen működő válságstáb vgy kormány milyen segítséget kér. Az Egyesület törekszik más hsonló tevékenységet kifejtő társdlmi szervezetekkel, illetve állmi önkormányzti intézményekkel vló együttműködés kilkításár. Az Egyesülettel együttműködve Mgyrországon működő speciális mentőcsptok biztosíthtják techniki mentéshez szükséges feltételeket és eszközöket (pl.: rommentési feldtok, kutyás-keresés, stb.) Szervezett formábn, Debreceni Egyetem égisze ltt krittív és segélyező tevékenységet kíván végezni z orvos-csoport, minden Mgyrországon kilkult, oly sokszor tpsztlhtó időjárási tényező lkított- vészhelyzetben, illetve ktívn részt venne z árvíz sújtott területek preventív járványveszély-elhárítási progrmjábn. A nemzetközi ktsztrófák helyszínén végezhető krittív tevékenység Mgyrországon működő szeretetszolgáltokkl/ egyházkkl és krittív szervezetekkel kröltve. Az észk-lföldi régió nehezen megközelíthető településein végzett crdiovsculris szűrőprogrm, z ebben régióbn lkó hjléktlnok áltlános egészségügyi szűrésének megszervezése, évente többször szervezett ruh és élelmiszercsomg kiosztás. A nehezen megközelíthető településeken élő terhes nők áltlános szülészeti kivizsgálás és esetlegesen Szülészeti és Nőgyógyászti Intézetbe szállítás. Az Egyesület további feldtánk tekinti, hogy működtessen egy gyermekegészségügyi szűrőprogrmot is hátrányos helyzetű településeken. 58

60 EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK Az Egyesület működése között szerepel olyn kurzusok lebonyolítás is, hol z orvostnhllgtók, orvosok, egészségügyi dolgozók lp-, mjd mgsbb szinten elsjátíthtják zokt z ismereteket, melyek szerint nélkülözhetetlenek z ezzel fogllkozók ár. Az okttáshoz szükséges szkmi háttér rendelkezésre áll, melyhez z Egyetem szükség esetén segítséget biztosítht z Egyesülettel kötendő együttműködési megállpodás feltételei szerint. Az Egyesület válllj olyn vitfórumok, elődások, rendezvények szervezését, vlmint mrketing és reklám tevékenység folyttását, melyek z egyesület céljávl és szerepével összhngbn vnnk: Sport- és egészségmegőrzésre irányuló rendezvények szervezése, hzi és külföldi szkmi biztosítás. Munkhelyteremtésre és munkáb állításr irányuló tevékenységek. Munkerő-pici segítés és szolgálttások, Iskolrendszeren kívüli okttás, képzés, felnőttképzés Lkossági tnácsdás, életevezetés, ismeretterjesztés, szemléletformáló tnácsdások. Környezetgzdálkodás, vidékfejlesztés. Emberi erőforrás tnácsdás Innovtív Munkerő Fejlesztő Szociális Szövetkezet Báránd Innovtív Munkerő Fejlesztő Szociális Szövetkezet nem rég lkult nonprofit szervezet, mely lpvető tevékenységi körként és célkitűzésként foglmzt meg helyi társdlmi és szociális viszonyok között szegregálódó csoportok életszínvonlánk növelését, z elvándorlások megkdályozását, térségben fogllkozttás növelését. Mindezt komplexen, egységes progrmokon keresztül kívánj megvlósítni, mely társdlom különböző rétegeit egyránt és zonos mértékben érintené. Hiszen fogllkozttás biztosítás egy dott középkorú, csládos személyére részben csk kkor biztosíthtó, h csládbn élő gyermek elhelyezése fogllkozttás időtrtmár biztosított, továbbá ez fogllkozás gyermek fejlődése és szocilizálódás vontkozásábn is 59

61 EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK előremuttó és trtlomml teli. A Szövetkezet így z elsődleges tevékenységi körén kívül gyermekek nppli ellátásábn is részt kíván venni, szbdidőt gyermekek úr trtlmssá és érdekessé kívánj tenni. Npjinkbn fitlok ngyon sok esetben csládtól elszkdv vgy dott esetben csládtgokkl együtt egy zárt, ingerszegény környezetben tölti minden szbdidejét, mely lelki és fiziki fejlődésére is negtív htássl vn. Mindezt z állpotot tükrözi, hogy egyre több fitl társsági életét virtuális térben, virtuális brátok és tényleges külső behtások nélkül éli, ezáltl csökkentve társdlmi szocilizáció és beilleszkedés pozitív htásit. A Szövetkezet pályáztok útján kíván lehetőségeket teremteni, hogy mélyszegénységben élő emberek mielőbb munkához, csládjik, elsősorbn gyermekeik pedig hsonló korú, zonbn tehetősebb társikhoz hsonlón élményeket és lehetőségeket kpjnk szbdidejük hsznos eltöltésére. Sok esetben egy gyermek nygi problémákr hivtkozássl ugynis nem tud részt venni egy közösségi progrmbn, így válik közösségen kívülivé, elszigeteltté, mely későbbi fejlődésére negtívn ht, dott esetben céltln csellengésekhez, és nem egy esetben több negtív trtlmú cselekmény elkövetéséhez vezet. Püspökldányi Rom Nemzetiségi Önkormányzt A nemzetiségi önkormányzt fő célj rom lkosság felzárkózttását elősegítő pályáztok sikeres kihsználás. Legfőképpen okttássl és fogllkozttás elősegítésével kpcsoltos lehetőségeket keresnek. Jelenleg is prtnerek egy Püspökldány Város Önkormányztát érintő pályáztbn, mely 20 fő hátrányos helyzetű fitl szkmszerzését és munkválllását támogtj. A pályáztb bevont emberek körülbelül fele rom szármzású. TÁMOP / "Építünk rád Püspökldány" Az "Építünk rád Püspökldány" projekt közvetlen célj, hogy 20 fő álláskereső kőműveshidegburkoló, illetve szobfestő szkképesítést szerezzen fogllkozttássl egybekötött képzés keretében, pszicho-szociális szolgálttásokkl támogss résztvevőket szkképesítés megszerzésében és fogllkozttásbn, kulcskompetenciáik növelésében és 60

62 EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK z elsődleges munkerőpicon vló elhelyezkedésben. Hosszú távú cél, hogy hozzájáruljon résztvevők társdlmi integrációjához, fogllkozttottság növeléséhez. A projektet z Országos Trnzitfogllkozttási Egyesület konzorciumbn vlósítj meg, prtnerei Püspökldány Város Önkormányzt és Püspökldányi Rom Nemzetiségi Önkormányzt. A pályázti konstrukció áltlános célj hátrányos helyzetű emberek munkerőpici elhelyezkedésének elősegítése trnzitfogllkozttási progrmok segítségével, munknélküliség állpotából trtós fogllkozttás állpotáb juttss szkképzetlen, illetve elvult, nem picképes szkképzettséggel rendelkező hátrányos helyzetű munknélkülieket fogllkozttássl összekpcsolt szkképzés révén. Kistérségi Segítők Egyesülete (KISE) A Kistérségi Segítők Egyesülete meghtározott célll, tgjink önkéntes társulásávl jött létre. Demokrtikusn elfogdott lpszbály szerint működik. Az Egyesület jogi személy, sját nevében jogokt, és kötelezettségeket válllht, perelhet, és perelhető. Képviseletére z elnök, kdályozttás esetén z lelnök jogosult. Az Egyesület célj, tevékenysége: Az Egyesület célj összefogni Sárréti Kistérségben élőkért tenni kró embereket. Megoldást keresni térségben élők mindennpi problémáir, tekintettel hátrányos és veszélyeztetett helyzetű csládokr és gyermekekre, idősekre, illetve fogytékkl élőkre. A szociálisn rászorulók támogtás. Céljánk tekinti hátrányos csládok, személyek bevonását kulturális életbe, kulturális élet összekpcsolását szociális segítségnyújtássl. Mindezt úgy tenni, hogy z idős, és fitl generáció tlálkozzon, egymást megismerje és segítse. Az Egyesület céljink megvlósítás során, szociális végzettséggel rendelkező lpító tgok, egyéb szkemberek és kistérségben élő önkéntesen feldtot vállló polgárok bevonásávl z lábbi tevékenységeket végzi: szociális tevékenység, rászorulók támogtás (pl.: hsznált ruhbörze) 61

63 EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK gyermek és ifjúságvédelmi feldtok (önismeret, személyiségfejlesztés, erkölcsi nevelés) különböző hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének segítése, vlmint z emberi és állmpolgári jogok védelme mgyrországi nemzeti és etniki kisebbségekkel kpcsoltos tevékenységek (pl.: cigányfolklór jellegű rendezvények segítése) munkerőpicon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, fogllkozttásánk elősegítése és kpcsolódó szolgálttások kulturális tevékenység ( kirekesztés csökkentése és z esélyegyenlőség növelése érdekében progrmok működtetése) szbdidős progrmok szervezése (táborozttás) egészségmegőrzés, betegség-megelőzés jellegű tevékenységek (felvilágosító elődások szervezése) nevelési és okttási képességfejlesztés, ismeretterjesztés sport és rekreációs tevékenység (sporttevékenység végzésére lehetőség nyújtás testi-lelki egészség megőrzése és fejlesztése érdekében) természet és lkókörnyezet megismerését, szépítését célzó progrmok szervezése természetjáró és környezetvédelmi tevékenység (kirándulások szervezése) Az Egyesület tevékenységével kpcsoltbn kpcsoltot trt és együttműködik más hsonló tevékenységű civil szervezetekkel és intézményekkel, helyi szociális és egészségügyi intézményekkel. Törő Gábor Hgyományőrző Népdlkör Egyesület, Püspökldány A népdlkört jnuár 10-én csládjávl együtt Ifj. Vigh Sándor szervezte és lpított hét fővel. Lét jelenleg 25 fő. Céljuk szülőföldünk és z egész mgyr népdlkincs legszebb népdlink megtnulás, és továbbdás fitlbb nemzedék ár. Öltözetük hitelesen tükrözi XVIII. százdi pásztorviseletet. A népdlkört több mint 5 évig decemberéig- Ifj. 62

64 EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK Vigh Sándor vezette. A Népdlkör első vezetőjét példképének tekinti, egyéniségének szkmi és emberi értékeit mi npig és jövőben is megőrzi z áltl összeállított színvonls népdlcsokrokkl rt m is sikert fellépéseken, versenyeken, minősítőkön. Eddigi eredményeik: ben vendégszerepeltek Vjdságbn - Eddig három országos rny minősítést értek el, 2007-ben pedig megkpták z első Arny Páv díjt ben megrendezték z első Betyárdl versenyt, mit zót minden évben sikeresen megtrtnk bn z Ifj. Vigh Sándor Emlékdíjs Népzenei Versennyel egészült ki, s jövőben tovább folyttódik. Az Emlékdíj sötétzöld gránit lpon fehér márványból készült citer- hűen őrzi Ifj. Vigh Sándor példértékű emberi és szellemi hgytékát. A II. Nemzetközi Betyárdl Versenyen és Népzenei Fesztiválon volt népdlkör első önálló CD lemez bemuttój Augusztus 31-én Egerben Népzenei gálán rádiófelvétel készült műsorukról november 08-án VII. Vss Ljos Népzenei Verseny Kárpát- medencei Döntőjén megkpták z első Vss Ljos Ngydíjt melyre ngyon büszkék április 18-án részt vettek XI. Vss Ljos Népzenei Verseny Regionális Elődöntőjén, hol Vss Ljos Arny fokoztot értek el. Több lklomml vendégszerepeltek külföldön: Brüsszelben, Erdélyben és Vjdságbn, vlmint Berlinben Kultúrák Krneválján püspökldányi Kenderkóc Néptánc csoporttl együtt léptek fel. ARANY PÁVA NAGYDÍJAT kptk 2009-ben, 2012-ben, 2013-b, és 2015 ugusztus 30- án Egerben. Évente átlgosn 30 fellépésnek tesznek eleget. Együttműködési megállpodásuk vn Vjdságbn működő csóki Mgyr Művelődési Egyesület II. Rákóczi Ferenc férfi kórusávl. Szoros kpcsoltot ápolnk Hjdújárási Rekötye Népdlkörrel is. A népdlkör egyesületként működik tól. 63

65 EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK Püspökldányi Kossuth Olvsókör A Püspökldányi Kossuth Olvsókör város legngyobb múlttl rendelkező civil szervezete március 15-én lkult, helyi prsztság jóvoltából. Az első időkben mgán házknál tlálkoztk, felolvsták z újságot, hisz kkor még nem dtott meg mindenkinek, hogy újságot jársson. Így ismerték meg npi, heti eseményeket. Eleinte csk férfi tgok voltk, mjd később kpcsolódtk be nők is. Ez civil szervezet átélte történelem vihrit, mindig megújult kornk megfelelően. Később Bocski utc 46. ltti lkos, Fehér Ljos sját telkéből dott egy részt, hová sját erőből építették fel m is álló, és nyugdíjsok házként működő épületet. A II. világháború után egyre több nyugdíjs szervezet lkult, dlárdák és színjátszó csoportok is szórkozttták flu lkosságát. Egyre ngyobb szükségük volt z embereknek, hogy legyen egy csoport, egy közösség, hová nyugdíjzásuk után trtozhtnk, összejöhetnek egy-egy tedélutánr, ezzel téve színesebbé hétköznpokt ltt z kkor még Debreceni Cégbíróság 1993-bn bejegyezte Kossuth Olvsókört. Az kkori elnök néhány év múlv korár hivtkozv lemondott, és Arnóth Sándor úr, z kkor Múzeum igzgtó lett z elnök, helyettese Egri Gyuláné bn Esztike néni vette át z elnöki teendőket, és végezte szívvel lélekkel 18 éven át. A mindenkori polgármester, z Alpszbályuk szerint Kossuth Olvsókör tiszteletbeli elnöke november 22-én Egri Gyuláné egészségi állpotár és korár hivtkozássl lemondott tisztségéről és helyette kkor válsztották Gli Istvánnét elnöknek. A Kossuth Olvsókör mindig is ktív részese volt városi rendezvényeknek (koszorúzások, könyvbemuttók) március 15-én lkult z énekkruk, melynek 15 éves jubileumát szép ünnepség keretében június 27-én ünnepelték. Ez z énekkr városi rendezvények állndó résztvevője, felkérést kptk május 1., Ldányi Nyár rendezvénysorozt, ugusztus 20-i ünnepségek, Október 23-i városi ünnepség, Adventi rendezvénysoroztr. Évente két rendezvényt szerveznek, immár hgyományosn, hisz ebben z évben március 1-én már IX. lklomml rendezték meg Jégtörő multságot és október 3-án 64

66 EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK rendezik szintén IX. lklomml Hgyományőrző Szüreti Multságot. Ezeken rendezvényeken helyi és kistérségi, sőt htáron túli civil szervezetek muttják be műsorukt, így ismerve meg egymás kultúráját, szokásit. Ngyon jó, szinte bráti kpcsoltot ápolnk civil szervezetekkel. Jelenleg 69 fő tglét, z énekkr lét 17 fő. Szeretnének többet menni kirándulni, színházb, de sjnos nygi kereteik ngyon szűkösek, hisz tgdíjból nem telik mindenre. Megpróbálnk minden pályázti lehetőséget kihsználni, ezzel könnyíteni tgjikt. Hisz z énekkrnk is egyenruhát kell viselni fellépéseken, és bizony többségében özvegy, kisnyugdíjs tgok nem engedhetik meg mguknk ezt kidást, ezért pályázti pénzből próbálják ezt is megoldni. Kirándulásr is pályáztk, de sjnos z Ft, mit egy-egy lklomml kpnk, nem fedezi z utzás költségét. Városi Polgárőrség Püspökldány A polgárőrség szervezetei mozglom meglkulásánk kezdete ót kiemelt figyelmet fordítnk közterületek és nyilvános helyek rendjének megóvásár. Az itt elkövetett bűncselekmények mellett ide sorolhtók közlekedés rendjének, köztisztságnk, közvilágításnk problémái, z itt megjelenő közösségellenes mgtrtásformák, fitlok különböző ntiszociális csoportosulásink kilkulás. A kriminlisztiki vizsgáltok során megkérdezettek jelentős része ár félelmet keltő közterületi jelenségek említése során bűncselekményeket helyezte előtérbe. A leginkább zvró és félelmet keltő jelenségek között elsősorbn említették hngoskodó fitlok csoportosulásit z utcákon, tereken, kétesnek trtott szórkozóhelyek üzemeltetését lkókörnyezetükben, prkokbn kóborolni engedett ngytestű kutyákt, hiányos közvilágítást, és főleg vsútállomások területén előforduló hjléktlnok, z ott hngoskodó csoportok jelenlétét. Ezeknek problémáknk megoldás, kedvezőtlen jelenségek visszszorítás nem sorolhtó teljes egészében rendőrség feldtkörébe, hnem összetettebb megoldást igényel. 65

67 EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK A rendvédelmi intézkedések mellett itt kpht szerepet társdlmi összefogás, z önkormányzt, lkosság, ezen belül polgárőrség, mezőőrség, közterület-felügyelet, civil szervezetek tevékenysége. A bűncselekmények megelőzése, megkdályozás vgy ezek felderítése érdekében jelentős erőfeszítéseket tesznek polgárőr szervezetek, elsősorbn közterületi jelenlétükkel. Igen fontos feldtot látnk el területükön megtrtott rendezvények biztosításábn, illetve szbálysértés vgy bűncselekmény elkövetésére utló információ átdásávl segítik rendőrség munkáját. A szervezeteknek rendszeres kpcsoltot kellene fenntrtni települések lkosságávl, elsősorbn z idős emberekkel, és ngy szerepük vn vgyon elleni bűncselekmények megelőzésében. Püspökldány Városi Polgárőrsége jelenleg 36 fős állományt lál, és lpfeldtik következők: helyi közrend és közbiztonság védelme, vlmint bűnmegelőzésben vló közreműködés érdekében közterületi járőrszolgált, figyelőszolgált kilkítás közúti bleset helyszínén, vlmint óvod, áltlános iskol közvetlen közelében jelzőőri tevékenység ellátás városi rendezvényeken vló közrend és közbiztonság fenntrtás lkosság szubjektív közérzetének megtrtás. A polgárőrségnek vn néhány külön kiegészítő feldt, mi szerint közreműködhetnek: - ktsztrófákr történő felkészülés, ktsztrófák elleni védekezés és helyreállítás, újjáépítés feldtibn, - vlmint polgári védelmi szervezetek tevékenységében, továbbá - környezet veszélyeztetésének, károsításánk megelőzésében és elhárításábn, - következményeinek felolásábn, - bleset-megelőzési, z áldoztvédelmi, közlekedésbiztonsági, - állt-, környezet- és természetvédelmi tevékenység támogtásábn, - lkosság és z önkormányztok közötti kpcsolt erősítésében, 66

68 EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK - z otthonábn élő fogytékos személy védelmében, - polgárok és jvik védelmében, - z állmi és önkormányzti vgyon megóvásábn, - közterületen közbiztonsági, bűnmegelőzési, vlmint bűnüldözési célból elhelyezett, képfelvevő áltl rögzített felvételek megfigyelésében, - rendezvények helyszínének biztosításábn, - Rendőrségről szóló törvény lpján rendőrkpitányság és polgárőr szervezet működési területén illetékes helyi önkormányzt áltl létrehozott bűnmegelőzési és közbiztonsági, vlmint bleset-megelőzési bizottság munkájábn, - z önálló, vlmint közös feldt- vgy szolgáltellátás útján z együttműködő szervek szkmi tevékenységének segítésében, - polgárőr egyesület feldtivl összefüggő okttási, kulturális, ismeretterjesztő tevékenységben, vlmint - körözött tárgyk, személyek és holttestek zonosításábn és felkuttásábn. Mgyr Vöröskereszt Püspökldányi Területi Szervezete A Vöröskereszt/Vörösfélhold nemzetközi mozglom tgjként segítségre szoruló emberek érdekében működik. A humnitárius eszmék terjesztésével, egészséges életmódr neveléssel, szociális gondoskodássl, z állmi és üzleti szférávl, más civil szervezetekkel együttműködve járul hozzá Mgyrországon lkosság életminőségének jvításához. Ennek érdekében ismeretterjesztő progrmokt szervez, szociális intézményeket működtet, vérdókt mozgósít, elsősegélynyújtó tnfolymokt trt, felkészül és részt vesz ktsztrófák enyhítésében. A Mgyr Vöröskereszt évben lkult meg. Meglkulását Vöröskereszt Nemzetközi Bizottság évben ismerte el. A Mgyr Vöröskereszt évétől tgj Vöröskereszt és Vörösfélhold Társságok Nemzetközi Szövetségének. Tevékenységét Háború áldoztink védelmét szolgáló év ugusztus hó 12. npján megkötött, négy Genfi Egyezmény, vlmint ezek év június hó 8 npján láírt I. és II. kiegészítő jegyzőkönyvei lpján végzi, mely egyezményeknek Mgyr Köztársság jelenleg is 67

69 EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK részes állm, figyelembe veszi Nemzetközi Vöröskereszt és Vörösfélhold mozglom lpszbályát. Együttműködik Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságávl, támogtj nemzetközi humnitárius jog fejlesztését és ismertetését. Részt vesz Vöröskereszt, Vörösfélhold Társságok Szövetsége munkájábn. Két és többoldlú kpcsoltokt trt fenn Nemzetközi Vöröskereszt és Vörösfélhold társságokkl, szervezetekkel. A Mgyr Vöröskereszt tevékenységét Nemzetközi Vöröskereszt és Vörösfélhold mozglom lpelveinek megfelelően fejti ki, mely lpelvek: Emberiesség: A Vöröskereszt és Vörösfélhold mozglom, mely bból z óhjból született, hogy hrcmező sebesültjei megkülönböztetés nélkül segítségben részesüljenek, nemzeti és nemzetközi méretekben erőfeszítéseket tesz, hogy megelőzze és enyhítse z emberi szenvedést, bárhol következzék is be. Célj z élet, z egészség védelme, z emberi személyiség tiszteletben trtás. Elősegíti népek közötti kölcsönös megértést, brátságot, együttműködést és trtós békét. Párttlnság: A szenvedés enyhítésére törekszik, ebben csk rászorultság mértéke szerint tesz különbséget, és elsőbbséget biztosít legsürgősebb vészhelyzeteknek. Semlegesség: Annk érdekében, hogy továbbr is élvezze mindenki bizlmát, ellenségeskedések során mozglom nem állht egyik oldlr sem, és sohsem folyttht politiki, fji, vllási, illetve ideológii természetű vitákt. Függetlenség: A mozglom független. A nemzeti társságok, miközben kormányik segítői humnitárius munkábn, és lá vnnk vetve országik törvényeinek, mindig őrizzék meg önállóságukt, hogy mindenkor mozglom lpelveinek megfelelően cselekedhessenek. Önkéntesség: A Nemzetközi Vöröskereszt és Vörösfélhold önkéntes segítő mozglom, melynek indíték semmiképpen sem lehet z nygi hszonszerzés. 68

70 EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK Egység: Egy országbn csk egy Vöröskereszt vgy Vörösfélhold társság létezhet. Mindenki előtt nyitv kell állni. Emberbráti tevékenységét z ország egész területére ki kell terjesztenie. Egyetemesség: A Nemzetközi Vöröskereszt és Vörösfélhold mozglom világméretű intézmény, melyben minden nemzeti társságnk egyenlő jogi vnnk, egyenlő felelősségük és kötelességük egymás segítésében. I. Áltlános rendelkezések 1.. Emblém védelme (ismertetőjel, jelvény és megnevezés) A Vöröskereszt szervezetek ismertetőjele fehér lpon nyugvó vörös kereszt. A Mgyr Vöröskereszt megkülönböztető jelvénye kör lkú fehér mezőben nyugvó vörös kereszt, Mgyr Vöröskereszt kör felirttl. Az ismertetőjel, jelvény és megnevezés mind béke, mind háború idején Vöröskereszten kívül csk nemzetközi egyezményekben felsorolt egészségügyi lkultok és intézmények, vlmint személyzet és felszerelés védelmére hsználhtó ( Mgyr Vöröskeresztről szóló 1994-ben módosított évi XL tv. továbbikbn MVK tv. 5.. (1), (2), (3) bekezdése), z évi Genfi egyezmények szigorú betrtásávl. Az ismertetőjel, jelvény és megnevezés fentiektől eltérő hsznált háború idején bűncselekmény, békeidőben szbálysértés, z ellen Mgyr Vöröskereszt szervezetei kötelesek fellépni. 2.. Együttműködés A Mgyr Vöröskereszt feldti ellátáskor Vöröskereszt lpelveit tiszteletben trtv együttműködik z állmi, önkormányzti szervekkel, társdlmi, humnitárius és gzdsági szervezetekkel, vlmint segítségnyújtásr kész mgánszemélyekkel. A Mgyr Vöröskereszt közhtóságokkl (állmi szervekkel) vló viszonyábn olyn önállóságot (utonómiát) élvez, mely lehetővé teszi ár, hogy mindenkor mozglom lpelveinek betrtásávl tevékenykedhessék és ezt közhtóságok minden körülmények között tiszteletben trtsák. 69

71 EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK A Mgyr Vöröskereszt egyes szervezeti egységei jelen lpszbálybn rögzített szervezeti felépítésen túl regionális és kistérségi lpon is együttműködhetnek. 3.. A Mgyr Vöröskereszt jogállás A Mgyr Vöröskereszt Nemzetközi Vöröskereszt és Vörösfélhold mozglomhoz cstlkozó, Nemzetközi Vöröskereszt lpelvei és elismerési feltétele lpján működő nemzeti humnitárius társdlmi szervezet. A Mgyr Vöröskereszt z MVK tv. Vlmint reá érvényes jogszbályok lpján működik Mgyrországon. A Mgyr Vöröskereszt sor ltt, Fővárosi Bíróság Pk /1993/18 ú végzésével nyilvántrtásb vett jogi személy, kiemelkedően közhsznú társdlmi szervezet. A Mgyr Köztársságbn nyilvántrtásb vett más társdlmi szervezet Nemzetközi Vöröskereszt és Vörösfélhold mozglomhoz nem cstlkozht, elnevezésben Mgyr Vöröskereszttel vló összetéveszthetőségre lklms megjelölést nem hsználht (ismertetőjel, jelvény, megnevezés). A Mgyr Vöröskereszt szervezetést és működésének szbályit z lpszbály, vlmint jogi személy megyei és fővárosi szervezetek Szervezetei és Működési Szbályzti, ügyrendje és eljárási szbályzti állpítják meg, melyek nem állhtnk ellentétben szervezet egészének jelen módosításokkl egységes szerkezetbe fogllt lpszbályávl. Az lpszbályt, illetve nnk módosítását Mgyr Vöröskereszt Küldöttgyűlése fogdj el. 4.. A Mgyr Vöröskereszt jogi személy A szervezet elnevezése: Mgyr Vöröskereszt, röviden: MVK A szervezet székhelye: 1051 Budpest, Arny János u. 31. A szervezet fennállásánk és működésének időtrtm évtől kezdődően folymtos és htároztln idejű. A szervezet önálló jogi személy. A budpesti és megyei szerveztek rendelkeznek önálló ügyintéző és képviseleti szervvel, vlmint rendelkeznek működésükhöz szükséges vgyonnl. 70

72 EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK Npfényes Támogtó Szociális Egyesület A Npfényes Támogtó Szociális Egyesület szeptember 12.-én lkult. Az egyesület Püspökldány város és kistérsége, illetve Hjdú-Bihr megye közigzgtási területén élő lkosság ár biztosít komplex segítségnyújtást szervezeti egységek együttműködése, törvényi szbályozottság szerint. Az egyesület jövőképe: fogytékos személyek esélyegyenlőségének, önrendelkezési képességének megteremtése, egyéni igényeken lpuló, biztonságos, kiegyensúlyozott, önálló életvitel kilkítás. A Npfényes Támogtó Szociális Egyesület szociális lpszolgálttások köréből támogtó szolgáltot és fogytékosok nppli ellátást, gyermekvédelmi szkellátás köréből nevelőszülői hálóztot működtet. A nevelőszülői hálózt gyermekvédelmi szkellátás keretében biztosítj z otthont nyújtó ellátást. A nevelőszülőnél történő elhelyezés célj, z ideiglenes htállyl elhelyezett átmeneti vgy trtós nevelésbe vett gyermekek részére otthont nyújtó ellátás biztosítás. A nevelőszülői hálóztbn működő nevelő szülők minden erőfeszítést megtesznek z elvárások teljesítésére, hogy z ellátás és szolgálttás minősége működtető és gyermekek ár megfelelő időben és htékonysággl történjen, és megfeleljen működtető áltl szbott elfogdhtó követelményeknek. A NAPFÉNYES SZIGET Integrált Intézmény szociális lpszolgálttást nyújt: fogytékosok támogtó szolgált lkókörnyezetben történő speciális segítés, illetve fogytékosok nppli intézménye. A Támogtó Szolgált meghtározott feldtokt lát el; Személyi segítő szolgált, z információnyújtás, tnácsdás, ügyintézés, Személyi Szállító szolgált és speciális kiegészítő szolgálttások. A segítségnyújtás mindig személyre szbottn, tervszerűen és fejleszteni kívánt területre fókuszálv történik. A Npfényes Sziget Integrált Intézmény nppli ellátást biztosít 40 fő fogytékos személy ár. A csládis légkörű, z ellátottk koránk, egészségi állpotánk, és funkcióvesztésüknek, vlmint meglévő képességeinek megfelelően kilkított és felszerelt intézmény lehetőséget teremt z önálló életvitel kilkításár, z önállóság fejlesztésére, 71

73 EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK testi és szellemi fejlődésre, szinten trtásár, munkvégzésre, illetve munk jellegű tevékenység végzésére. Az intézmény keretein belül működik szociális fogllkozttás, melynek célj olyn rendszeres elfoglltságot biztosítni, mellyel z ellátottk meglévő munkképességének szinten trthtó, fejleszthető záltl, hogy rendszeres munkvégzés célú fogllkozttássl vlmilyen értéket képviselő, végterméket hoz létre, illetve kiegészítő pénzforráshoz jut, sőt lehetőséget teremt z ellátott társdlmi re-integrációjár, rehbilitációjár. Püspökldányi ÁFÉSZ Énekkri Egyesület A Püspökldányi ÁFÉSZ Énekkri Egyesület 1962-ben lkult meg és zót folymtosn működik, mint vegyeskr. Az ÁFÉSZ vezetősége válllt támogtást és 2011-ig (megszűnéséig) volt nygi támogtójuk. A kórus szkmi munkáját mindig felkészült krngyok vezették. A tgok szorglm és jó munk eredményeként szkmi minősítések is egyre emelkedtek: 1964-ben Ezüst fokozt, mjd tovább Arny fokozt és legngyobb Hngversenykórus minősítés. Öt lklomml vettek részt z Országos Szövetkezeti Dlostlálkozón Szolnokon, öt országbn jártk zenei fesztiválokon. Rendszeresen fellépnek város rendezvényein, önálló hngversenyeket is szerveznek. Szerepelnek szomszédos települések kórus ünnepségein, megyei Kórusfórumokon. A város önkormányztától megkpták Pro Urbe kitüntetést. A szkmi munk és közösségi összetrtozás erősítésének érdekében már 20 éve trtnk Nyári Zenei Tábort. Az önálló hngversenyeiknek résztvevői ngy szeretettel és érdeklődéssel hllgtják műsorukt, mely elősegíti kórusmuzsik terjesztését. ADD A KEZED Püspökldányi Ngycsládosok Egyesülete Az ADD A KEZED Püspökldányi Ngycsládosok Egyesülete május 15.- én lkult 36 tgcsláddl ( fő) tól közhsznú egyesületként működik, hét tgú vezetőségi cspt és tgság ktív segítői hjtják végre z egyesület közgyűlése, 72

74 EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK illetve z elnöksége áltl hozott htároztokt. Az elnökség illetve közgyűlés mellett háromtgú ellenőrző bizottság is működik. Egyesület székhelye: 4150 Püspökldány Kodály Zoltán utc 4. sz. Jelenlegi elnök: Deliné Hegedűs Rózs. Az egyesület célj: A ngycsládosok érdekének képviselete és szolgált, felmuttni városnk, társdlomnk zokt z értékeket, melyeket gyermekeket nevelő csládok képviselnek. Az egyesület feldti: - csládsegítés: tgokkl és pártoló tgokkl, - ellátj z egyesület tgji részére z érdekképviseletet, (gyermek és ifjúsági érdekképviselet) - szociális tevékenység, csládsegítés, időskorúk gondozás - nevelés és okttás: képességfejlesztés, ismeretfejlesztés, kulturális tevékenység - természetvédelem, álltvédelem, gyermek- és ifjúságvédelem, emberi és állmpolgári jogok védelme - sport tevékenység - munkerő picon hátrányos helyzetű rétegek képzésének fogllkozttásánk elősegítése és kpcsolódó szolgálttások. Ngy hngsúlyt fektetnek csládok életminőségének jvítását elősegítő progrmokr. Csládok részére ruhbörze szervezése, könyv és jelmezkölcsönzés. Gyermekek részére szünidei és ünnepeinkhez kötődő kézműves játszóház, és nyári tábor szervezése minden évben. Kulturális progrmok szervezése csládok részére. Internetes szobábn internet hozzáférési lehetőség tgjik és lkosság ár. Okttási, egészség megőrző progrmok lebonyolítás. Felzárkózttó és korrepetálási lehetőség biztosítás. Hsznált bútor domány közvetítése. Élelmiszer dományok fogdás, és osztás. Városbn működő civil szervezetekkel városi progrmok lebonyolítás /városi gyermeknp/. 73

75 LAKHATÁS LAKHATÁS, LAKÁSHOZ JUTÁS, LAKHATÁSI SZEGREGÁCIÓ Lkásállomány (db) Település Lkásállom ány 2009 Lkásállom ány 2010 Lkásállom ány 2011 Lkásállom ány 2012 Lkásállom ány 2013 Lkásállom ány 2014 Báránd Bihrdncsh áz Bihrngyb jom Bihrtord n.. Földes Kb n.. Ngyrábé Püspökldán n.. y Sáp n.. Sárrétudvri Szerep n.. Tetétlen n.. A lkásállomány vizsgált időszkbn évről-évre ugynzt muttj: nem, vgy csekély mértékben változott lkóingtlnok. 74

76 LAKHATÁS bérlkás-állomány A járás települései közül Bihrtord, Sáp és Szerep nem rendelkezik bérlkássl. A többi településen következőképpen lkul bérlkás állomány és szociális bérlkások : Bárándon 6 db Bihrdncsházán 1 db Bihrngybjombn szociális bérlkás nincs, zonbn 7 db önkormányzti tuljdonú bérlkás vn Földesen 4 db szociális bérlkás Kbán 21db bérlkás és 2 db szociális bérlkás Ngyrábén 5 db szolgálti lkás Püspökldánybn 6db bérlkás és 65 szociális jellegű lkás Sárrétudvrin 4 db bérlkás tlálhtó. lkhtást segítő támogtások A lkhtási támogtás szociálisn rászoruló háztrtások részére háztrtás tgji áltl lkott lkás, vgy nem lkás céljár szolgáló helyiség fenntrtásávl kpcsoltos rendszeres kidásik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. Lkhtási támogtás villnyárm-, víz- és gázfogysztás, távhőszolgálttás, cstornhsznált és szemétszállítás díjához, lkbérhez, lkáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részletéhez, közös költséghez, illetve tüzelőnyg költségeihez nyújthtó. Lkhtási támogtásr jogosult z személy, ) ki kérelemben megjelölt lkásbn bejelentett lkcímmel, vgy trtózkodási hellyel rendelkezik, bbn életvitelszerűen lkik, és nnk tuljdonos, hszonélvezője, bérlője vgy z önkormányzt tuljdonábn álló lkás bérlője, b) ki kérelemben megjelölt lkásbn bejelentett lkcímmel, vgy trtózkodási hellyel rendelkezik, bbn életvitelszerűen lkik, és nnk tuljdonos, 75

77 LAKHATÁS hszonélvezője, bérlője vgy z önkormányzt tuljdonábn álló lkás bérlője, c) kinek háztrtásábn z egy fogysztási egységre jutó hvi jövedelem nem hldj meg z öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%- át, és d) kinek háztrtás egyik tgjánk sincs vgyon. Változások 2015-ben A lkásfenntrtási támogtás szbályi március 1-jétől kikerültek szociális törvényből. Ettől z időponttól kezdődően támogtás ebben formábn nem állpíthtó meg kérelmezők részére. Lkásfenntrtási támogtás iránti kérelmet utoljár február 28-án lehetett benyújtni. Azoknk z ügyfeleknek, kik március 1. előtt kérelmezték lkásfenntrtási támogtást, következőképpen lkult jogosultság: H z ellátásr vló jogosultságot december 31-ig megállpították, kkor z ügyfél korábbi szbályoknk megfelelően egy év időtrtmr jogosult lkásfenntrtási támogtásr. H htóság jnuár 1-ét követően döntött támogtásr vló jogosultságról, kkor lkásfenntrtási támogtást csk február 28-ig lehetett biztosítni. Az önkormányztok települési támogtás keretében biztosíthtnk támogtást lkhtáshoz kpcsolódó rendszeres kidások viseléséhez. 76

78 LAKHATÁS Lkásfenntrtási és dósságcsökkentési támogtásbn részesülők (fő) Település Az önkormán yzt áltl nyújtott lkásfennt rtási támogtásb n részesültek 2009 Az önkormán yzt áltl nyújtott lkásfennt rtási támogtásb n részesültek 2010 Lkásfennt rtási támogtásb n részesültek 2011 Lkásfennt rtási támogtásb n részesültek 2012 Lkásfennt rtási támogtásb n részesültek 2013 Lkásfennt rtási támogtásb n részesültek 2014 Báránd Bihrdncs ház Bihrngyb jom Bihrtord n.. Földes Kb Ngyrábé Püspökldá ny Sáp n.. Sárrétudvr i Szerep n.. Tetétlen n.. Forrás: TeIR, KSH Tstr eldósodottság Adósságcsökkentési támogtásbn z dtok lpján z érintett településeken senki nem részesült, csk 2013-bn Püspökldánybn 127 fő. Arr vontkozón dtok nem állnk rendelkezésünkre, hogy hány olyn cslád vn járásbn, kiket z eldósodottság fenyeget. Azt viszont tudni lehet, hogy mnpság legngyobb problémát közüzemi lák és hitelek fizetése okozz. 77

79 LAKHATÁS Település Adósságcsökkent ési támogtásbn részesültek 2011 (fő) Adósságcsökkent ési támogtásbn részesültek 2012 Adósságcsökkent ési támogtásbn részesültek 2013 Adósságcsökkent ési támogtásbn részesültek 2014 Báránd Bihrdncsház Bihrngybjo m Bihrtord Földes Kb Ngyrábé Püspökldány Sáp n.. Sárrétudvri Szerep Tetétlen n.. TELEPEK, SZEGREGÁTUMOK HELYZETE A járásbn Bárándon, Bihrdncsházán, Bihrtordán, Földesen, Ngyrábén, Sápon, Sárrétudvrin, Szerepen nincs bezonosíthtó szegregált településrész. Bihrngybjom dél-keleti részén fekszik Béke-telep, mely nem mesterségesen szegregált település rész - egy irányból közelíthető meg. Ezen településrészen tlálhtó fő részére munklehetőséget biztosító IMKI-FOOD Kft., mely húsfeldolgozó üzemként funkcionál. Mivel z üzem működése során (üzembe történő beszállítások, értékesítések) jelentős gépjármű forglmt bonyolít le, ezért Béke-telepen lévő útburkolt állpot ngyon rossz, mely felújításr szorul. A telepen keresztül zjló forglom csökkenthető lenne kkor, h húsüzem egy másik irányból is megközelíthető lenne. A vezetékes ivóvíz hálózt ki vn építve Béke-telepen, zonbn csk néhány cslád veszi igénybe, lkosok jelentős része kútról hordj vizet. Az épületek egy része z 1960-es években épültek, ngyobb részt kistéglából, kisebb részt vályogból. Legtöbbjük lp nélküli, ezért rendkívül ngy problémát jelent z épületek felvizesedése, penészedése. Vnnk újbb, ún. szociálpolitiki kedvezmény 78

80 LAKHATÁS igénybevételével felépített lkások is, melyek lelkott állpotúk, vgy felújítás hiány mitt lkhttlnná válnk. Vezetékes gáz- telefonhálózt nincs kiépítve, fűtés egyedileg megoldott. Elektromos hálózt ki vn építve. Környezet- egészségügyi szempontból szükség lenne lkott ingtlnok állpotánk több szempont szerinti felmérésére (épületek sttiki, egészségügyi). Kbán KSH áltl, 2001-es néplálási dtok lpján előállított és z önkormányztnk megküldött térkép lpján három szegregátum zonosíthtó városbn, hol leglább 50 fő vgy zt meghldó érintett lkos él koncentráltn. A pink színnel jelölt tömbök közül legészkbbr fekvő Hjnl u. - Ifjúság u. - Bross u. - Báthory u. htárolt tömb, z 1. ú szegregátum. A város Ny-i oldlán elhelyezkedő pink tömböt z Árpád fejedelem u. - József A. u. - Mátyás király u. - Arny J. u. vonl keretezi, ez 2. ú szegregátum. A város DNy-i negyede, Belterületi htár - Btthyány u. - Dnkó P. u. - Kzinczy u. - Mátyás király u. - Kölcsey u. - Gyöngyvirág u. - Törpe u. - Fürdő u. körülfogt rész hgyományosn romák lkt területe 3. ú szegregátum. Az ábrán láthtó további három pink színű egység közül csk délkeleti tekinthető vlódi szegregátumszerű tömbnek. A város D-i részén megjelölt szegregációvl veszélyeztetett területek helyzete még jobb, mint többi három zonosított szegregátumé, de terület jellemzően lcsony társdlmi státuszú csládok lkóhelye. 79

81 LAKHATÁS Püspökldánybn is szegregációs muttó 2001-es néplálási dtokból állíthtó elő. A krtogrm jelzi, hogy mely területek tesznek eleget szegregátum kritériumink (vgyis hol szegregációs muttó 50%, illetve fölötti értéket vesz fel). A 80

82 LAKHATÁS térkép zt is muttj, hogy melyek zok területek, hol szegregációs muttó 40 % feletti, tehát még nem éri el szegregációs muttó küszöbértékét, de erősen leromlott területnek ít. (Jelmgyrázt: szegregációs muttó térképen jelzett értékeit következő színek jelölik: 0-39% = türkizkék, 40-49%=fekete, %=pink). Püspökldány esetében elmondhtó, hogy KSH dti szerint két terület minősül szegregátumnk, 2001-es viszonyoknk megfelelően. A két szegregátumot megvizsgálv különösen ngy eltérés muttkozik z iskolázottságbn, gzdsági ktivitásbn, lkások minőségi muttóibn. Az 1. ú terület minden muttó tekintetében leginkább veszélyeztetett terület. A helyszíni bejárások nem csk láthtó infrstrukturális elmrdottságot teszik egyértelművé, de z itt élő lkosság státusz is rendkívül lcsony. Erősen leromlott állpotú területről vn szó, hiszen lkásállomány ngy része lcsony komfort fokoztú lkás. 81

83 LAKHATÁS A 2. ú szegregátumként megjelölt terület ugyn eléri szociális rehbilitáció küszöbértékeit, és lkosság is meghldj 100 főt, de z itt élők legngyobb része legfeljebb áltlános iskoli végzettséggel rendelkezik, mi tovább rontj munkáb állás esélyeit. Az lcsony komfortfokozttl rendelkező lkások e területen is jelentős. A gzdságilg nem ktív népesség és munknélküliek, ezen belül trtósn munknélküli lkónépesség rány mindkét szegregátumbn jelentős mértékű. Mindkét területen víz és villny kivételével nincs kiépített közmű. A részben kiépítetlen úthálózt problémát jelent z idős rászorultk esetében, mivel cspdékos időben - mentő vgy egyéb gépjármű nem tudj megközelíteni z egyes utcákt. Fontos voln z itt élők életkörülményeinek jvítás. Ehhez elsőként zt kellene felmérni, hogy hány lkóépület minősíthető lkhttlnnk, milyen jvítási munkáltokr lenne szükség, illetve z od vezető utk jvítás, útburkolt készítése is elengedhetetlen. FELTÁRT PROBLÉMÁK ÉS MEGOLDÁSI JAVASLATAIK Feltárt problémák Szegregált lkókörnyezetben élők rossz körülmények között élnek Megoldási jvsltok - lkott ingtlnok állpotánk több szempont szerinti felmérésére (épületek sttiki, egészségügyi felmérése) - lkókörnyezet rehbilitációj, életminőség jvítás - utk jvítás, útburkolt készítése gzdságilg ktív lkosság elvándorlás-inktív lkosság rányánk növekedése - CSOK népszerűsítése - bérlkások kidás kedvező feltételekkel 82

84 FOGLALKOZTATÁS Fogllkozttás FOGLALKOZTATOTTSÁG, MUNKAERŐ-PIACI INTEGRÁCIÓ fogllkozttottk, munknélküliek, trtós munknélküliek, rány Országos munknélküliségi dtok Forrás: GeoIndex Idén jnuárbn is jelentős különbségek muttkoznk munknélküliség mértékében z ország egyes régiói között. H megyei összesített dtok mögé nézünk, és település szinten vizsgáljuk, munknélküliség mértékének különbségeit jól látszik, hogy belső perifériákon mindig rosszbb helyzet, mint ngyobb városok vonzáskörzetében. Munknélküliség tekintetében Somogy és Brny megye htár menti települései, vlmint Nógrád és Borsod-Abúj-Zemplén megye szintén htár menti területei jelentős hátránybn vnnk Közép-mgyrországi és Nyugt-mgyrországi régiók településeihez képest. Az Alföld települései közül Csongrád megyében kedvezőbb helyzet. A következőkben járásr vontkozó munknélküliségi dtok kerülnek bemuttásr és elemzésre: 83

85 FOGLALKOZTATÁS Regisztrált munknélküliek összesen (fő) H összességében járást vizsgáljuk z ábrán jól láthtó, hogy z elmúlt 10 évben emelkedett munknélküliek, mjd 2007-től egy viszonylg kis intervllumbn mozgó rány figyelhető meg, mitől eltérést 2011-es év mutt ben újr nőtt regisztrált munknélküliek bn egy óriási csökkenés figyelhető meg, nőtt fogllkozttottk, mi elsősorbn közfogllkozttásbn lklmzott munkerő növekedésének köszönhető. 84

86 FOGLALKOZTATÁS Láthtjuk, hogy regisztrált munknélküliek rány z országos rátához képest jóvl mgsbb járásbn, míg megyei és régióbn megállpított értékhez képest is csekély százlékkl, de mgsbb. Hsonló képet mutt trtós munknélküliség is: 85

87 FOGLALKOZTATÁS Nyilvántrtott álláskeresők (fő) Telep ülés Bárán d Bihrd ncsh áz Bihrn gybj om Bihrt ord Nyilv ántr tott állás keres ők, férfi 2009 Nyilv ántr tott állás keres ők, nő 2009 Nyilv ántr tott állás keres ők össze sen 2009 Nyilv ántr tott állás keres ők, férfi 2010 Nyilv ántr tott állás keres ők, nő 2010 Nyilv ántr tott állás keres ők össze sen 2010 Nyilv ántr tott állás keres ők, férfi 2011 Nyilv ántr tott állás keres ők, nő 2011 Nyilv ántr tott állás keres ők össze sen 2011 Nyilv ántr tott állás keres ők, férfi n.. n.. n n.. n.. n n.. n.. n.. Földes Kb n.. n.. n.. Ngyr ábé Püspö kldán y n.. n n.. n.. n.. Sáp n.. n.. n.. Sárrét udvri n.. n.. n.. Szerep n.. n.. n.. Nyilv ántr tott állás keres ők, nő 2012 Nyilv ántr tott állás keres ők össze sen 2012 Nyilv ántr tott állás keres ők, férfi 2013 Nyilv ántr tott állás keres ők, nő 2013 Nyilv ántr tott állás keres ők össze sen 2013 Nyilv ántr tott állás keres ők, férfi 2014 Nyilv ántr tott állás keres ők, nő 2014 Nyilv ántr tott állás keres ők össze sen 2014 Tetétl en n.. n.. n.. Forrás: TeIR, Nemzeti Munkügyi Hivtl 86

88 FOGLALKOZTATÁS Telepü lés Bárán d Bihrd ncshá z Bihrn gybj om Bihrt ord 180 npo n túli nyilv ántr tott állás keres ők, férfi npo n túli nyilv ántr tott állás keres ők, nő npo n túli nyilv ántr tott állás keres ők össze sen npo n túli nyilv ántr tott állás keres ők, férfi npo n túli nyilv ántr tott állás keres ők, nő npo n túli nyilv ántr tott állás keres ők össze sen npo n túli nyilv ántr tott állás keres ők, férfi npo n túli nyilv ántr tott állás keres ők, nő npo n túli nyilv ántr tott állás keres ők össze sen npo n túli nyilv ántr tott állás keres ők, férfi n. n.. n n. n.. n n. n.. n.. Földes Kb n. n.. n.. Ngyr ábé Püspö kldán y n. n n. n.. n.. Sáp n.. n.. n.. Sárrét udvri n. n.. n.. Szerep n. n.. n.. Tetétl en n.. n.. n npo n túli nyilv ántr tott állás keres ők, nő npo n túli nyilv ántr tott állás keres ők össze sen npo n túli nyilv ántr tott állás keres ők, férfi npo n túli nyilv ántr tott állás keres ők, nő npo n túli nyilv ántr tott állás keres ők össze sen npo n túli nyilv ántr tott állás keres ők, férfi npo n túli nyilv ántr tott állás keres ők, nő npo n túli nyilv ántr tott állás keres ők össze sen

89 FOGLALKOZTATÁS Regisztrált munknélküliek korcsoport szerint (fő) Település 20 év ltti nyilvántrtot t álláskeresők 2009 A éves nyilvántrtot t álláskeresők 2009 A éves nyilvántrtot t álláskeresők 2009 A éves nyilvántrtot t álláskeresők 2009 A éves nyilvántrtot t álláskeresők 2009 A éves nyilvántrtot t álláskeresők 2009 A éves nyilvántrtot t álláskeresők 2009 A éves nyilvántrtot t álláskeresők 2009 A éves nyilvántrtot t álláskeresők 2009 A 61-X éves nyilvántrtot t álláskeresők 2009 Báránd Bihrdncsház Bihrngybjo m Bihrtord Földes Kb Ngyrábé Püspökldány Sáp Sárrétudvri Szerep Tetétlen

90 FOGLALKOZTATÁS Település 20 év ltti nyilvántrtot t álláskeresők 2010 A éves nyilvántrtot t álláskeresők 2010 A éves nyilvántrtot t álláskeresők 2010 A éves nyilvántrtot t álláskeresők 2010 A éves nyilvántrtot t álláskeresők 2010 A éves nyilvántrtot t álláskeresők 2010 A éves nyilvántrtot t álláskeresők 2010 A éves nyilvántrtot t álláskeresők 2010 A éves nyilvántrtot t álláskeresők 2010 A 61-X éves nyilvántrtot t álláskeresők 2010 Báránd Bihrdncsház Bihrngybjo m Bihrtord Földes Kb Ngyrábé Püspökldány Sáp Sárrétudvri Szerep Tetétlen

91 FOGLALKOZTATÁS Település 20 év ltti nyilvántrt ott álláskereső k 2011 A éves nyilvántrt ott álláskereső k 2011 A éves nyilvántrt ott álláskereső k 2011 A éves nyilvántrt ott álláskereső k 2011 A éves nyilvántrt ott álláskereső k 2011 A éves nyilvántrt ott álláskereső k 2011 A éves nyilvántrt ott álláskereső k 2011 A éves nyilvántrt ott álláskereső k 2011 A éves nyilvántrt ott álláskereső k 2011 A 61-X éves nyilvántrt ott álláskereső k 2011 Báránd Bihrdncshá z Bihrngybj om Bihrtord Földes Kb Ngyrábé Püspökldány Sáp Sárrétudvri Szerep Tetétlen

92 FOGLALKOZTATÁS Település 20 év ltti nyilvántrt ott álláskereső k 2012 A éves nyilvántrt ott álláskereső k 2012 A éves nyilvántrt ott álláskereső k 2012 A éves nyilvántrt ott álláskereső k 2012 A éves nyilvántrt ott álláskereső k 2012 A éves nyilvántrt ott álláskereső k 2012 A éves nyilvántrt ott álláskereső k 2012 A éves nyilvántrt ott álláskereső k 2012 A éves nyilvántrt ott álláskereső k 2012 A 61-X éves nyilvántrt ott álláskereső k 2012 Báránd Bihrdncshá z Bihrngybj om Bihrtord Földes Kb Ngyrábé Püspökldány Sáp Sárrétudvri Szerep Tetétlen

93 FOGLALKOZTATÁS Település 20 év ltti nyilvántrt ott álláskereső k 2013 A éves nyilvántrt ott álláskereső k 2013 A éves nyilvántrt ott álláskereső k 2013 A éves nyilvántrt ott álláskereső k 2013 A éves nyilvántrt ott álláskereső k 2013 A éves nyilvántrt ott álláskereső k 2013 A éves nyilvántrt ott álláskereső k 2013 A éves nyilvántrt ott álláskereső k 2013 A éves nyilvántrt ott álláskereső k 2013 A 61-X éves nyilvántrt ott álláskereső k 2013 Báránd Bihrdncshá z Bihrngybj om Bihrtord Földes Kb Ngyrábé Püspökldány Sáp Sárrétudvri Szerep Tetétlen Forrás: TeIR, Nemzeti Munkügyi Hivtl 92

94 FOGLALKOZTATÁS Az dtokt elemezve megállpíthtó, hogy munknélküliek között mgs év közötti és z és év közötti korosztály rány. Ez zért fontos dt, mert ők zok, kiknek rendkívül nehéz elhelyezkedniük. A járás településein óriási problémát jelent pálykezdő fitlok munknélkülisége, illetve ennek következményeként elvándorlásuk területről. Fontos voln itt trtni ezt korosztályt, ennek viszont csk egy módj lehetne, h munkát tudnánk válllni térségben. A települések közfogllkozttásb vló bevonássl próbálnk nekik segítséget nyújtni. Nézzük részletesen pálykezdő munknélküliek rányát: 93

95 FOGLALKOZTATÁS H összességében vizsgáljuk járást, láthtó, hogy z országos átlgtól mgsbb z rányuk z álláskeresők között, viszont megyei és régióbn tpsztlhtó dtokhoz képest viszont lcsonybb pálykezdők. 94

96 FOGLALKOZTATÁS Nyilvántrtott pálykezdő álláskeresők nemenként (fő) Telep ülés Bárán d Bihrd ncsh áz Bihrn gybj om Bihrt ord Nyilv ántr tott pály kezd ő állás keres ők, férfi 2009 Nyilv ántr tott pály kezd ő állás keres ők, nő 2009 Nyilv ántr tott pály kezd ő állás keres ők 2009 Nyilv ántr tott pály kezd ő állás keres ők, férfi 2010 Nyilv ántr tott pály kezd ő állás keres ők, nő 2010 Nyilv ántr tott pály kezd ő állás keres ők 2010 Nyilv ántr tott pály kezd ő állás keres ők, férfi 2011 Nyilv ántr tott pály kezd ő állás keres ők, nő 2011 Nyilv ántr tott pály kezd ő állás keres ők 2011 Nyilv ántr tott pály kezd ő állás keres ők, férfi n.. n.. n n.. n.. n n.. n.. n.. Földes Kb n.. n.. n.. Ngyr ábé Püspö kldán y n.. n.. n n.. n.. n.. Sáp n.. n.. n.. Sárrét udvri n.. n.. n.. Szerep n.. n.. n.. Tetétl en n.. n.. n.. Nyilv ántr tott pály kezd ő állás keres ők, nő 2012 Nyilv ántr tott pály kezd ő állás keres ők 2012 Nyilv ántr tott pály kezd ő állás keres ők, férfi 2013 Nyilv ántr tott pály kezd ő állás keres ők, nő 2013 Nyilv ántr tott pály kezd ő állás keres ők 2013 Nyilv ántr tott pály kezd ő állás keres ők, férfi 2014 Nyilv ántr tott pály kezd ő állás keres ők, nő 2014 Nyilv ántr tott pály kezd ő állás keres ők

97 FOGLALKOZTATÁS lcsony iskoli végzettségűek munknélkülisége A következő tábláztokból nyilvántrtott álláskeresők át és 8 osztállyl, vgy nnál kevesebbel rendelkezők át láthtjuk. Vnnk települések, hol évről-évre csökken 8 osztálynál kevesebbel rendelkezők rány munknélküliek között, de többségében elmondhtó, hogy sjnos még mindig sokn nem rendelkeznek megfelelő szkmi tudássl, melyen támogtott képzésekkel lehetne segíteni. Problémát jelent z is, hogy járásbn nincs egy olyn hsználhtó dtbázis, melyből kiderülne, hogy munk nélkül élőknek, illetve közfogllkozttásbn részvevőknek milyen iskoli végzettsége vn. 96

98 FOGLALKOZTATÁS Regisztrált munknélküliek iskoli végzettség szerint (fő) Település Áltlános iskol 8 osztályán ál kevesebb végzettsé ggel rendelke ző nyilvánt rtott álláskere sők 2009 Áltlános iskoli végzettsé gű nyilvánt rtott álláskere sők 2009 Áltlános iskol 8 osztályán ál kevesebb végzettsé ggel rendelke ző nyilvánt rtott álláskere sők 2010 Áltlános iskoli végzettsé gű nyilvánt rtott álláskere sők 2010 Áltlános iskol 8 osztályán ál kevesebb végzettsé ggel rendelke ző nyilvánt rtott álláskere sők 2011 Áltlános iskoli végzettsé gű nyilvánt rtott álláskere sők 2011 Áltlános iskol 8 osztályán ál kevesebb végzettsé ggel rendelke ző nyilvánt rtott álláskere sők 2012 Áltlános iskoli végzettsé gű nyilvánt rtott álláskere sők 2012 Áltlános iskol 8 osztályán ál kevesebb végzettsé ggel rendelke ző nyilvánt rtott álláskere sők 2013 Áltlános iskoli végzettsé gű nyilvánt rtott álláskere sők 2013 Áltlános iskol 8 osztályán ál kevesebb végzettsé ggel rendelke ző nyilvánt rtott álláskere sők 2014 Áltlános iskoli végzettsé gű nyilvánt rtott álláskere sők 2014 Báránd n.. n.. Bihrdncs ház Bihrngyb jom Bihrtord n.. n.. Földes Kb n.. n.. Ngyrábé n.. n.. Püspökldá ny n.. n.. Sáp n.. n.. Sárrétudv ri n.. n.. Szerep n.. n.. Tetétlen n.. n.. Forrás: TeIR, Nemzeti Munkügyi Hivtl 97

99 FOGLALKOZTATÁS További dtok z iskoli végzettségre vontkozón: Országos dtok KSH dtgyűjtése lpján Munknélküliségi rát befejezett legmgsbb iskoli végzettség szerint, nemenként Év 8 áltlános iskolánál kevesebb Áltlános iskol 8. osztály Szkiskol és szkmunkásképző Gimnázium Egyéb érettségi Főiskol Egyetem Összesen Együtt ,3 15,8 8,1 6,9 5,5 3,1 1,9 7, ,0 16,5 7,7 6,0 5,6 3,3 1,9 7, ,9 18,1 8,2 7,3 5,6 3,3 1,8 7, ,3 22,6 11,3 8,6 7,3 4,7 2,5 10, ,8 24,3 12,3 10,1 8,6 5,2 3,7 11, ,1 24,0 12,4 10,4 8,6 5,0 3,2 11, ,8 24,0 12,2 11,6 8,7 5,0 3,6 11, ,9 23,0 11,4 10,2 8,2 4,6 2,8 10, ,7 17,9 8,3 7,9 6,1 3,7 2,3 7,7 Férfi ,5 16,4 7,0 7,1 4,6 3,0 2,1 7, ,6 17,7 6,8 6,3 4,8 2,9 1,7 7, ,0 19,6 7,7 7,3 4,6 3,0 1,4 7, ,8 24,2 10,7 9,0 7,2 4,5 2,7 10, ,6 26,7 12,2 9,2 8,1 6,1 3,7 11, ,4 24,7 12,1 9,1 8,0 4,9 3,2 11,1 98

100 FOGLALKOZTATÁS ,3 24,5 12,0 13,1 8,6 4,9 3,3 11, ,4 23,9 10,8 10,6 7,8 4,1 2,7 10, ,3 17,8 7,8 7,4 5,8 3,7 1,9 7,6 Nő ,8 15,2 10,4 6,7 6,4 3,1 1,7 7, ,7 15,3 9,7 5,8 6,4 3,6 2,3 7, ,0 16,4 9,6 7,3 6,6 3,5 2,3 8, ,9 20,9 12,6 8,4 7,5 4,8 2,3 9, ,8 21,6 12,6 10,7 9,0 4,6 3,6 10, ,2 23,2 12,9 11,2 9,3 5,0 3,1 11, ,6 23,5 12,7 10,7 8,8 5,1 4,0 10, ,6 22,0 12,8 9,9 8,6 4,9 3,0 10, ,8 17,9 9,3 8,2 6,5 3,7 2,9 7,9 H z országos dtokt nézzük, kkor elmondhtó, hogy összességében z lcsony iskoli végzettségűek vnnk legtöbben munknélküliek között. Illetve láthtjuk z is, hogy befejezett iskoli végzettségek mindegyikénél nők rány mgsbb, mint férfiké. A következő tábláztok járás településeinek dtit muttják évenkénti bontásbn: 99

101 FOGLALKOZTATÁS Település (fő) 8 áltlánosnál kisebb végzettségű regisztrált munknélküliek negyedév Áltlános iskolát végzett regisztrált munknélküliek negyedév Szkmunkásképzőt végzett regisztrált munknélküliek negyedév Szkközépiskoli végzettségű regisztrált munknélküliek negyedév Gimnáziumi végzettségű regisztrált munknélküliek negyedév Főiskoli végzettségű regisztrált munknélküliek negyedév Egyetemi végzettségű regisztrált munknélküliek negyedév Báránd Bihrdncsház Bihrngybjom Bihrtord Földes Kb Ngyrábé Püspökldány Sáp Sárrétudvri Szerep Tetétlen Település áltlánosnál kisebb végzettségű regisztrált munknélküliek negyedév Áltlános iskolát végzett regisztrált munknélküliek negyedév Szkmunkásképzőt végzett regisztrált munknélküliek negyedév Szkközépiskoli végzettségű regisztrált munknélküliek negyedév Gimnáziumi végzettségű regisztrált munknélküliek negyedév Főiskoli végzettségű regisztrált munknélküliek negyedév Egyetemi végzettségű regisztrált munknélküli ek negyedév Báránd Bihrdncsház Bihrngybjom Bihrtord Földes Kb Ngyrábé Püspökldány Sáp Sárrétudvri Szerep Tetétlen

102 FOGLALKOZTATÁS áltlánosn ál kisebb végzettség ű regisztrált munknél küliek negyedév Áltlános iskolát végzett regisztrált munknél küliek negyedév Szkmunkás képzőt végzett regisztrált munknélkül iek negyedév Szkközépi skoli végzettségű regisztrált munknélk üliek negyedév Gimnáziu mi végzettség ű regisztrált munknél küliek negyedév Főiskoli végzettség ű regisztrált munknél küliek negyedév Egyetemi végzettség ű regisztrált munknél küliek negyedév Település Báránd Bihrdncs ház Bihrngy bjom Bihrtord Földes Kb Ngyrábé Püspökld ány Sáp Sárrétudv ri Szerep Tetétlen áltlánosn ál kisebb végzettség ű regisztrált munknél küliek negyedév Áltlános iskolát végzett regisztrált munknél küliek negyedév Szkmunkás képzőt végzett regisztrált munknélkü liek negyedév Szkközépi skoli végzettségű regisztrált munknélk üliek negyedév Gimnáziu mi végzettség ű regisztrált munknél küliek negyedév Főiskoli végzettség ű regisztrált munknél küliek negyedév Egyetemi végzettség ű regisztrált munknél küliek negyedév Település Báránd Bihrdncs ház Bihrngy bjom Bihrtord

103 FOGLALKOZTATÁS Földes Kb Ngyrábé Püspökld ány Sáp Sárrétudv ri Szerep Tetétlen áltlánosn ál kisebb végzettség ű regisztrált munknél küliek negyedév Áltlános iskolát végzett regisztrált munknél küliek negyedév Szkmunkás képzőt végzett regisztrált munknélkü liek negyedév Szkközépi skoli végzettségű regisztrált munknélk üliek negyedév Gimnáziu mi végzettség ű regisztrált munknél küliek negyedév Főiskoli végzettség ű regisztrált munknél küliek negyedév Egyetemi végzettség ű regisztrált munknél küliek negyedév Település Báránd Bihrdncs ház Bihrngy bjom Bihrtord Földes Kb Ngyrábé Püspökld ány Sáp Sárrétudv ri Szerep Tetétlen

104 FOGLALKOZTATÁS A grfikonról jól láthtó, hogy legtöbben z áltlános iskolát végzettek vnnk, míg z egyetemi és főiskoli végzettségűek között vn legkevesebb munk nélkül mrdt lkos. PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK, AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA, MUNKANÉLKÜLISÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁSOK A korábbi jogszbályi feltételeknek megfelelően z álláskeresők Munkügyi Központ áltl dhtó ellátási két részre voltk oszthtók: álláskeresési járdékr, vlmint álláskeresési segélyre. Amennyiben vlki rendelkezett z előírt időtrtmú munkviszonnyl, z elsőként járdékot, ennek lejártát követően segélyre volt jogosult. Jelenleg csk álláskeresési járdék megállpításár vn lehetőség, nyugdíj előtti álláskeresési segélyre pedig z kérelmező szerezhet jogosultságot, ki egyéb feltételek fennállás mellett rá vontkozó nyugdíjkorhtárt megelőző 5 éven belüli életkorbn vn. 103

105 FOGLALKOZTATÁS Amennyiben z ellátásr vló jogosultságát z ellátott kimerítette, települési önkormányzttól rendszeres szociális segélyre, vgy fogllkozttást-helyettesítő támogtásr szerezhet jogosultságot. Az álláskeresési járdék feltétele jogszbálybn előírt jelenleg munknélkülivé válást megelőző 3 éven belül 360 np - jogosultsági idő megléte. Járdékr jogosult regisztrált munknélküliek (fő) Település Járdékr jogosult regisztrált munknélküli ek negyedév Járdékr jogosult regisztrált munknélküli ek negyedév Járdékr jogosult regisztrált munknélküli ek negyedév Járdékr jogosult regisztrált munknélküli ek negyedév Járdékr jogosult regisztrált munknélküli ek negyedév Báránd Bihrdncshá z Bihrngybj om Bihrtord Földes Kb Ngyrábé Püspökldány Sáp Sárrétudvri Szerep Tetétlen

106 FOGLALKOZTATÁS Forrás: TeIR, Nemzeti Munkügyi Hivtl Álláskeresési segélyben részesülők (fő) Település Álláskeresési segélyben részesülők negyedév Álláskeresési segélyben részesülők negyedév Álláskeresési segélyben részesülők negyedév Álláskeresési segélyben részesülők negyedév Álláskeresési segélyben részesülők negyedév Báránd Bihrdncsház Bihrngybjom Bihrtord Földes Kb Ngyrábé

107 FOGLALKOZTATÁS Püspökldány Sáp Sárrétudvri Szerep Tetétlen Forrás: TeIR, Nemzeti Munkügyi Hivtl Rendszeres szociális segélyben részesítettek (fő) Település Rendszeres szociális segélyben részesített ek átlgos 2009 Rendszeres szociális segélyben részesített ek átlgos 2010 Rendszeres szociális segélyben részesített ek átlgos 2011 Rendszeres szociális segélyben részesített ek átlgos 2012 Rendszeres szociális segélyben részesített ek átlgos 2013 Rendszeres szociális segélyben részesített ek átlgos 2014 Báránd 70,45 53,77 41,32 61,27 52, Bihrdncsház 6, , Bihrngybj 57,36 28,5 32,91 29,27 30,47 34 om Bihrtord 14,9 4, n.. 106

108 FOGLALKOZTATÁS Földes 61,23 25,29 29,19 24,55 19,94 34 Kb 96,32 58,56 56,88 45,17 51,07 n.. Ngyrábé 40, ,17 26 Püspökldány 192,33 120,83 158,92 142,83 141, Sáp 27,41 21, ,27 17 n.. Sárrétudvri , ,13 72 Szerep 20 38, ,82 n.. Tetétlen 25 14,84 27, n.. 107

109 FOGLALKOZTATÁS Fogllkozttást helyettesítő támogtásbn részesítettek (fő) Település Rendelkezé sre állási támogtásb n részesítette k átlgos 2009 Rendelkezé sre állási támogtásb n részesítette k átlgos 2010 Fogllkozt tást helyettesít ő támogtásb n részesítette k átlgos hvi 2011 Fogllkozt tást helyettesít ő támogtásb n részesítette k átlgos hvi 2012 Fogllkozt tást helyettesít ő támogtásb n részesítette k átlgos hvi 2013 Fogllkozt tást helyettesít ő támogtásb n részesítette k átlgos hvi 2014 Báránd 152,5 202,68 165,24 111,19 90,28 76 Bihrdncsh 14,8 7,1 15,75 7,98 5,58 11 áz Bihrngyb 100,55 84, ,43 162, jom Bihrtord 41, ,13 n.. Földes 117,98 131,46 181,5 176,7 175, Kb 298,8 218,16 192,41 227,7 221,59 n.. Ngyrábé 56,62 73, ,32 86, Püspökldán 500, ,42 909,35 855, y Sáp 56,6 43,4 65,92 50,22 30,5 n.. Sárrétudvri ,5 172,65 153, Szerep , ,74 44,87 n.. Tetétlen 63,58 62,41 66, ,59 n.. Forrás: TeIR, Nemzeti Munkügyi Hivtl, Helyi dtgyűjtés Az egyes ellátásokt érintő változások 2015-ben: Az ktív korúk ellátás z ktív korú, nem fogllkozttott személyeknek nyújtott ellátás, mely olyn személyeknek állpíthtó meg, kiknek csládjábn z egy fogysztási egységre jutó jövedelem z öregségi nyugdíjminimum 90%- ( Ft) ltt vn, és csládnk nincs törvényi értékhtárt meghldó vgyon. Az ktív korúk ellátás keretében kétféle támogtás állpíthtó meg, fogllkozttást helyettesítő támogtás, vlmint rendszeres szociális segély helyébe lépő egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogtás. A jegyzői htáskörben lévő ktív korúk ellátásánk megállpítás március 1- től járási hivtl htáskörébe került át. Ettől z időponttól kezdődően z ellátássl 108

110 FOGLALKOZTATÁS kpcsoltos ügyek intézésére járási hivtl jogosult. Az ktív korúk ellátás esetében z ellátás elnevezése, és jogosultk köre változott. A fogllkozttást helyettesítő támogtás szbályibn nem történt változás zon kívül, hogy támogtást járási hivtl állpítj meg. A támogtás hvi összege 2014-hez hsonlón Ft. Rendszeres szociális segély nevű ellátás március 1-től megszűnt. A korábbn erre támogtásr jogosult személyek más ellátásokr szerezhetnek jogosultságot. Az új rendszer bevezetésének lépései következők: A rendszeres szociális segélyre jogosult személyek ellátásr vló jogosultságát jegyző jnuár 1. és február 28. között felülvizsgált. A felülvizsgált eredményeként jegyző htároztbn megállpított, hogy z ügyfél március 1-től milyen ellátásr lesz jogosult. Automtikusn, z új egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogtásr lettek jogosultk zok személyek, kik zért jogosultk rendszeres szociális segélyre, mert egészségkárosodottnk minősülnek, vgy 14 év ltti gyermekük felügyeletét másképp biztosítni nem tudják. H válllták fogllkozttást helyettesítő támogtáshoz kpcsolódó együttműködési kötelezettséget (álláskeresőként vló nyilvántrtásb vétel, együttműködés munkügyi központtl), kkor fogllkozttást helyettesítő támogtást kphttk nyugdíjkorhtárt 5 éven belül betöltők, és zok, kik z önkormányzt rendeletében meghtározott feltételek lpján jogosultk voltk rendszeres szociális segélyre. H nyugdíjkorhtárt 5 éven belül betöltő vgy z önkormányzt rendeletében meghtározott feltételek lpján rendszeres szociális segélyre jogosult személy z együttműködést nem válllt, kkor z ktív korúk ellátásár vló jogosultságát meg kellett szüntetni. 109

111 FOGLALKOZTATÁS közfogllkozttás A közfogllkozttás átlkítás következtében jnuár 1-jétől megszűnt közmunkprogrm, közcélú munk és közhsznú munkvégzés, melyeket z egységes közfogllkozttás rendszere váltott fel. A közfogllkozttás munkviszony egy speciális formáj, támogtott trnzitfogllkozttás, melynek célj, hogy közfogllkozttott sikeresen vissz-, illetve bekerüljön z elsődleges munkerő-picr. A közfogllkozttás átmeneti munklehetőséget biztosít zok ár, kiknek z önálló álláskeresése hosszú ideig eredménytelen. A közfogllkozttás ottevő lehetőséget jelent hlmozottn hátránybn lévő, fogllkozttást helyettesítő támogtásbn ( továbbikbn: FHT) részesülő, illetve álláskeresési vgy szociális ellátásr nem jogosult álláskeresők (kiemelten megváltozott munkképességűek, hjléktlnok, menekültek, rom nemzetiségű álláskeresők) átmeneti jellegű, htározott időtrtmú fogllkozttásár. Azt, hogy ki lehet közfogllkozttott, közfogllkozttásról és közfogllkozttáshoz kpcsolódó, vlmint egyéb törvények módosításáról szóló évi CVI. törvény ( továbbikbn: Kftv.) htározz meg. Eszerint közfogllkozttott z lehet, ki 110

112 FOGLALKOZTATÁS - munkviszonyt létesíthet és 16. életévét betöltötte, vlmint - megfelel z lábbi feltételek vlmelyikének: járási hivtlbn regisztrált álláskereső vgy megváltozott munkképességű személyek ellátásiról szóló törvény szerinti rehbilitációs ellátásbn részesülő személy menekültügyi őrizetben lévő személy kivételével kérelmének jogerős elbírálásáig z, ki menekültként, oltlmzottként, vgy menedékesként történő elismerés iránti kérelmet nyújtott be, olyn hrmdik országbeli állmpolgár, kinek z idegenrendészeti htóság hrmdik országbeli állmpolgárok beutzásáról és trtózkodásáról szóló évi II. törvény 62. (1) bekezdés ), c), d), f) pontok lpján kijelölt helyen vló trtózkodását rendelte el. A térségben regisztrált álláskeresők 42 ezerről 34 ezerre csökkent 2010 és 2015 május között, miben meghtározó szerepet játszik közfogllkozttás. A következőkben nézzük meg járásbn tlálhtó ngyobb progrmokt, melyeket közfogllkozttás kpcsán vlósítnk meg z egyes települések: Báránd: z önkormányzt és Debreceni Egyetem Különleges Orvos- és Mentőcsoportj (DEKOM) közösen nyújtott be pályáztot kísérleti fogllkozttási progrm megvlósításár és tésztüzem újrindításár. A 100 fő képzését DEKOM felügyeli, progrm 10 embernek biztosít munkát tésztüzemben, további 90 személy esetében mentorálást biztosítnk z álláskeresésben. Báránd egyetlen üzeme még 80-s, 90-es években is embert fogllkozttott. Így régi üzem egyelőre földszintjét és külsejét teljesen felújították, átdták, és immár korszerű, teljesen mgyr technológiávl és gépekkel beindult termelés. A megújult üzemben elsőként 10 szárztészt-félét terveznek készíteni, öt levesbe és öt köretnek vlót. Bár gépi termelést végeznek mjd, nem szeretnék nélkülözni kézi munkát sem z üzemben, hiszen így vlósul meg fogllkozttás. 111

113 FOGLALKOZTATÁS Az üzem, projektben résztvevő munknélküliek és részben megváltozott munkképességűeknek hosszú távú munklehetőségét biztosítj, ezzel mintát dv helyi válllkozásoknk, térség önkormányztink, ezzel is új munkhelyek megteremtését generálv. Püspökldánybn mezőgzdsági közfogllkozttási progrm keretein belül több éve sikeresen működik növénytermesztés. Az önkormányzt 2015-ben új elemként kezdte meg gyógynövénytermesztést, ezen belül körömvirág-termesztést, illetve z állttrtást. A művelés lá vont terület kisebb részén kptk helyet fólisátrk, míg ngyobb, egybefüggő területen szbdföldi gzdálkodás folyik. A termelt növények közt tlálhtók z lpvető konyhkerti növények, seprűkészítéshez szükséges cirok, vlmint z álltok etetésében fontos szerepet betöltő kukoric és búz. Az állttrtáson belül eddig tyúktrtás volt jellemző: z ebből szármzó tojások jvrészt helyi szárztésztgyártás lpjául szolgálnk, kisebb részük közétkeztetésben kerül felhsználásr. A 2014-ben átdott szárztészt üzemben konyh igényeinek megfelelő típusú tésztát gyártnk. Az iskoli szünet idején fő tevékenység svnyítás, illetve seprűkötés. Az idei progrmtervben szerepel 30 birk beszerzése és trtás, mellyel kihsználtln füves területek újrhsznosítás oldódn meg, ugynkkor húsfeldolgozás lpnygául is szolgál mjd z állomány. A hízójuhokt már be is szerezték, birkhodályt jvábn építik. A helyi sjátosságokr épülő közfogllkozttási progrm három progrmelemből tevődik össze. A betonelem-gyártás keretein belül elkészült elemek, átereszek város belvíz elvezetési progrmjábn kerülnek felhsználásr. Idén új progrmként vezették be z sztlosipri tevékenységet, melynek köszönhetően utcnévtáblák, közterületi pdok, z intézményekbe szekrények, tárolók készítése vlósulht meg. Hrmdik progrmelem vrrás, melynek keretében z önkormányzti intézmények ár szükséges függönyöket és egyéb textíliákt készítenek. Földes: A közfogllkozttás mezőgzdsági progrmeleme mellett szövés lett másik meghtározó tevékenységük. A szövést immáron vrrás is kiegészíti, s e két tevékenységet igyekeznek közfogllkozttási progrmon belül összehngolni. Földes 112

114 FOGLALKOZTATÁS Ngyközség Önkormányztánk célj, hogy községet élhetőbbé formálj, és megtrtó erejét növelje, s minden lkos megtlálj helyét munk világábn. A 2014-ben beindított szövőüzemben betnított munkásokkl kezdték meg munkát, kik helyi hgyományokt őrizve rongyszőnyegeket, fliszőnyegeket és további egyszerű szőtteseket készítettek közfogllkozttási progrm keretében. Az öt hónpos progrm befejeztével lehetőségük nyílt egy újbb, négy hónp időtrtmú progrmbn folyttásr. Ht szövőszék hsználtávl tervezett mennyiségű rongyszőnyeg elkészült. A progrm eredménye - kézzelfoghtó értékteremtésen túl - fogllkozttásb bevontk visszvezetése munk világáb. A közfogllkozttási progrm színvonls megvlósítás érdekében z önkormányzt helybeli szkembert bízott meg szkmi irányítássl. A progrm olyn sikeresnek bizonyult, hogy immár hrmdik közfogllkozttási progrmbn tevékenység további bővítésével 16 helybeli lkost tudnk fogllkozttni, kik munkájukt ngy örömmel és szkmi igényességgel végzik. A ben indult helyi sjátosságokr épülő progrmbn 13-n szövéssel, három közfogllkozttott pedig vrrássl fogllkozik. A vrrás jól illeszkedik szövő kézimunkához és kiegészíti ezt tevékenységet. Fliszőnyegeket, lábtörlőket, rongyszőnyegeket, illetve díszpárnákt, dísztskokt és egyéb, helyi önkormányzt címerét viselő termékeket készítenek z üzemben. Ngyrábé: A közfogllkozttás keretében létrehoztk egy olyn kisüzemet, hol kilencen állítnk elő huzlból drótkerítést, mit értékesítenek, kár csere útján is. Ngyrábé esetében is elmondhtó, hogy z önkormányzt legngyobb fogllkozttó. Az ostyüzemben, helyi üzletekben, mezőgzdsági kisválllkozóknál, kstélyberuházásnál dolgoznk z emberek, illetve z önkormányztnál közfogllkozttás keretében dolgoznk. A településen 21 hektár szántót hsznosítnk és kétezer négyzetméteren fólisátorbn plántát nevelnek. Az itt megtermelt termények pedig helyben, közétkeztetésben kerülnek felhsználásr. Sárrétudvri: Külterületeken tkrmánynövényt és burgonyát, belterületeken zöldségeket termesztenek. Az idei évben leginkább fűszerpprik termesztését tűzték ki célul. Az idei évben 25 db válsztási hízósertés beszerzését tervezik. A fogllkozttottk 113

115 FOGLALKOZTATÁS ár egész évben tudnk munkát biztosítni fűthető fóliábn és sertéseknél, vlmint trtósítási munkáltoknál. A helyi sjátosságokr épülő progrm keretében női kézművesség közül vrrást és szövést művelik, ezzel is segítve településen működő intézmények és civil szervezetek munkásságát. A településen több éve folyik néptáncokttás, így gyermekek részére fellépő ruhákt készítenek. De csinálnk még rongyszőnyegeket, fonott lábtörlőket, díszpárnákt, mobiltelefon trtókt, nyári táskákt, textil játékokt. Ezek mellett Sárrétudvri Ngyközség Önkormányzt tuljdonábn és fenntrtásábn levő útjink pdkáit, járdák, árkok jvítását és zöldfelület fenntrtási munkáltokt is végeznek. Bio és megújuló energifelhsználás Strt mintprogrm: A helyben történő fűtőnyg előállításávl lehetőség nyílik két önkormányzt áltl fenntrtott intézmény fűtésére (óvod, művelődési ház). Számukr leglklmsbb z energifűz ültetése. 15 fő bevonásávl kezdték meg termelést egészen betelepítéstől betkrításig, 2,5 h-on. Ezzel progrmml olyn területeket is művelés lá tudnk vonni, melyek másr nem lklmsk. Mezőgzdsági földutk krbntrtás Strt mintprogrm: A mezőgzdsági földutk krbntrtás ngyon fontos Sárrétudvri település ár. A gzdálkodók ezeket közlekedési területeket hsználják, mezőgzdsági gépekkel közlekednek, mely fokozott terhelést jelent. A településre jellemző belvíz problém ezeket z utkt sem kíméli. Mindezek mitt kiemelt feldt földutk folymtos krbntrtás. Bihrngybjom Községi Önkormányzt évi Strtmunk progrmok közül Helyi sjátosságokr épülő progrmon belül 5 lprogrmot indított, melyben 54 fő közfogllkozttott ár biztosítnk munklehetőséget. Értékteremtő közcélú fogllkozttás keretében z lábbi progrmokt indították: Gyékényáru készítés: A sárréti vidéken legelterjedtebb és még m is sokk áltl űzött, virágzó háziipri mesterség gyékényszövés és kötés. Ezt hsznos hgyományt 2013-bn kezdték és 114

116 FOGLALKOZTATÁS mindenképpen tovább szeretnék folyttni, hiszen ez fjt ősi tudás felbecsülhetetlen eszmei értéket képvisel, így újrélesztését fontosnk trtják. Községükben még rendelkezésre áll szükséges lpnyg, melyet munkválllóik gyűjtenek be, s készítenek elő ehhez kézműves tevékenységhez. Dolgozóik ngy szorglomml készítik szebbnél-szebb, ngyon munkigényes termékeket: szkjtó kosár, ovális vgy kerek füles gyümölcsöskosár, kerek vgy ovális kenyérszelettrtó, tlpló, kock vgy tégllp lkú tányérlátét, kicsiknek és ngyoknk bevásárló kosár több méretben, kerek vgy ovális kenyérkosár, különböző méretű jándékdobozok stb. Arr törekszenek, hogy hgyományikt megtrtv és ápolv, lehetőleg zt fitloknk átdv, értékteremtő munkákt végeztessenek. Vályogvetés: A vályog z ősi népi építkezés lpnyg. A lkosság körében ngy hgyomány volt vályogvetésnek. Ezt közfogllkozttási progrmot 2015-ben indított z Önkormányzt. Vályogvetőik áltl készített vályogtéglákból későbbiekben tájjelleghez illő tnysi portát szeretnének felépíteni. Szeretnék vályogvetés tudományát z ifjbb generációnk átdni. Szbó-vrró progrm: Az önkormányzt és intézményeiben felmerült igények mitt 2014-ben megkezdte munkáját szbó- és vrró tevékenységet végző csoport. A progrm áltl készültek z ovisok ár játékok, bábok, kis székekre huztok, jelmezek, terítők, intézményi mtériák, sztlterítők, függönyök, fellépő ruhák. Vrróműhelyük további kínált: díszpárnák, tornzsákok, telefontokok, tolltrtók, zsebkendőtrtók, ovizsákok, bevásárlósztyrok, sztlterítők, székpárnák, kötények, konyhi szettek, kblfigurák, kisgyermekeknek tárolók, gyermek illetve felnőtt ágyneműgrnitúrák, kisgyermek ágyhoz felcstolhtó tárolók stb. Válllnk kisebb jvításokt. Egyéni megrendeléseket is megpróbálnk teljesíteni. Betonelem gyártók: A helyi dottságik (lcsony településszint) mitt betonmedrű árkok készítése vált szükségessé, melyet 2013-bn indított z Önkormányzt. Közfogllkozttási progrm 115

117 FOGLALKOZTATÁS keretében sikerült mederelemeket készíteni, melyeket dolgozók szükséges területeken el is helyeztek. A tevékenység később bővült térkő- és szegélykőgyártássl, melyet jelenleg is végeznek. Idei évben pedig már próbálkoznk kerítésoszlop gyártássl is. Gyógynövény-termesztés: Ebben z évben munkválllóik korábbi gyógynövénytermesztő tnfolymon szerzett tudásukt gykorltbn is kmtoztthtták. Articsók, máritövis és körömvirág ültetését, ápolását, gondozását és terméseik betkrítását végzik. Szárztészt készítés: A tvlyi évben szárztészt készítő tnfolymot szerveztek, melynek során sok fjt tészt készítését sjátították el szorgos kezű sszonyik. E területen is vnnk hgyományik, hiszen környéken kevés ember ár ismert például tyúkfül tészt. Egy kis üzem beindításávl z 500 dgos főzőkonyh szárztészt igényeit tervezik kielégíteni. Távlti cél z önfenntrtás megvlósítás. A mezőgzdsági közfogllkozttási mintprogrm keretén belül több éve működik 2015-ben 41 fő közfogllkozttott bevonásávl 4 hektáron zöldség termesztés (burgony, tök, pprik, prdicsom, ubork stb.) és kb. 15 hektár területen szántóföldi növénytermesztés (búz, kukoric, zb). A zöldség termesztéssel elsődleges cél, z 500 dgos főzőkonyh ár megtermelni z lpnygot. A tkrmánynövényeket értékesítik és z ebből szármzó bevétel egy részét tojótáp beszerzésre fordítják z ebben z évben induló új progrm keretén belül induló 500 db tojótyúk trtás ár. A megtermelt tojások egy része szárztészt készítéshez kerül felhsználásr, másik része konyh áltl kerül felhsználásr. Közfogllkozttásbn résztvevők hvi átlgos évekre bontv, összesen (fő) Település Közfogllkozttásbn Közfogllkozttásbn Közfogllkozttásbn részt vevők hvi részt vevők hvi részt vevők hvi átlgos lét, átlgos lét, átlgos lét, mindösszesen, mindösszesen, mindösszesen, év összesen év összesen hó Báránd

118 FOGLALKOZTATÁS Bihrdncsház Bihrngybjom Bihrtord Földes Kb Ngyrábé Püspökldány Sáp Sárrétudvri Szerep Tetétlen fogllkozttáshoz vló hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői (pl. közlekedés, potenciális munklehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges válllkozási területek, helyben/térségben működő fogllkozttási progrmok stb.) 117

119 FOGLALKOZTATÁS A Járási Hivtl Fogllkozttási Osztály os eszközzel igyekszik fogllkozttásokt, elhelyezkedéseket támogtni.(pl.: képzések, válllkozóvá válás támogtás, bértámogtás, stb.). A velük vló szorosbb együttműködés, lehetőségek kuttás elengedhetetlen munknélküliségi rány csökkentése érdekében. A munkhelyi mobilitást hátrálttj z utk rossz minősége. Pályázti úton lehetne segíteni z utk minőségének jvításán, kerékpárutk létesítésén. 118

120 FOGLALKOZTATÁS fogllkozttás és munknélküliség nők körében A munknélküliek és 180 npnál régebben regisztrált munknélküliek nemenként (fő) Telepü lés Bárán d Bihrd ncshá z Bihrn gybj om Bihrt ord 180 npo n túli nyilv ántr tott állás keres ők, férfi npo n túli nyilv ántr tott állás keres ők, nő npo n túli nyilv ántr tott állás keres ők össze sen npo n túli nyilv ántr tott állás keres ők, férfi npo n túli nyilv ántr tott állás keres ők, nő npo n túli nyilv ántr tott állás keres ők össze sen npo n túli nyilv ántr tott állás keres ők, férfi npo n túli nyilv ántr tott állás keres ők, nő npo n túli nyilv ántr tott állás keres ők össze sen npo n túli nyilv ántr tott állás keres ők, férfi n. n.. n n. n.. n n. n.. n.. Földes Kb n. n.. n.. Ngyr ábé Püspö kldán y n. n n. n.. n.. Sáp n.. n.. n.. Sárrét udvri n. n.. n.. Szerep n. n.. n npo n túli nyilv ántr tott állás keres ők, nő npo n túli nyilv ántr tott állás keres ők össze sen npo n túli nyilv ántr tott állás keres ők, férfi npo n túli nyilv ántr tott állás keres ők, nő npo n túli nyilv ántr tott állás keres ők össze sen npo n túli nyilv ántr tott állás keres ők, férfi npo n túli nyilv ántr tott állás keres ők, nő npo n túli nyilv ántr tott állás keres ők össze sen

121 FOGLALKOZTATÁS Tetétl en n.. n.. n.. Forrás: TeIR, Nemzeti Munkügyi Hivtl Nyilvántrtott pálykezdő álláskeresők nemenként (fő) Telep ülés Bárán d Bihrd ncsh áz Bihrn gybj om Bihrt ord Nyilv ántr tott pály kezd ő állás keres ők, férfi 2009 Nyilv ántr tott pály kezd ő állás keres ők, nő 2009 Nyilv ántr tott pály kezd ő állás keres ők 2009 Nyilv ántr tott pály kezd ő állás keres ők, férfi 2010 Nyilv ántr tott pály kezd ő állás keres ők, nő 2010 Nyilv ántr tott pály kezd ő állás keres ők 2010 Nyilv ántr tott pály kezd ő állás keres ők, férfi 2011 Nyilv ántr tott pály kezd ő állás keres ők, nő 2011 Nyilv ántr tott pály kezd ő állás keres ők 2011 Nyilv ántr tott pály kezd ő állás keres ők, férfi n.. n.. n n.. n.. n n.. n.. n.. Földes Kb n.. n.. n.. Ngyr ábé n.. n.. n.. Püspö n.. n.. n.. kldán y Sáp n.. n.. n.. Nyilv ántr tott pály kezd ő állás keres ők, nő 2012 Nyilv ántr tott pály kezd ő állás keres ők 2012 Nyilv ántr tott pály kezd ő állás keres ők, férfi 2013 Nyilv ántr tott pály kezd ő állás keres ők, nő 2013 Nyilv ántr tott pály kezd ő állás keres ők 2013 Nyilv ántr tott pály kezd ő állás keres ők, férfi 2014 Nyilv ántr tott pály kezd ő állás keres ők, nő 2014 Nyilv ántr tott pály kezd ő állás keres ők

122 FOGLALKOZTATÁS Sárrét udvri n.. n.. n.. Szerep n.. n.. n.. Tetétl en n.. n.. n.. Forrás: TeIR, Nemzeti Munkügyi Hivtl 121

123 FOGLALKOZTATÁS Amint z tábláztok dtiból jól láthtó, és fentebbi országos kimuttás is jól tükrözi, nyilvántrtott álláskeresők közül települések többségén nők minden esetben többen vnnk, mint férfik z álláskeresők között. A kormány munkhelyvédelmi kciótervvel kívánj segíteni zokt nőket, kik gyermekük születését követően, GYED lejárt után nem tudnk elhelyezkedni. Ennek értelmében z nysági ellátásokbn részesülő munkvállló fogllkozttásából fkdó dókedvezményeket nyújtnk zon munkálttónk, ki lklmzz munkerőpicr vissztérő édesnyát. Alpj bruttó munkbér, és munkviszonyból fkdó, munkálttót terhelő dóból vehető igénybe. Mértéke legfeljebb (100 e. Ft 27%-) Ft munkválllónként fogllkozttás első két évében, hrmdik évben legfeljebb (100 e. Ft 14,5%-) Ft. Fontos, hogy jelen dókedvezmény érvényesítésére jogvesztő htáridő áll fenn, zz z nysági ellátás megszűnésének időpontjától ított 45. hónp végéig, de legfeljebb három évig érvényesítheti. Abbn z estben, h több ellátásbn részesült, kkor későbbi megszűnési időpontot kell iránydónk tekinteni. Ezen dókedvezményt is csk kérelemre megfelelő szerv felé és szervtől kidott igzolás után lehet igénybe venni. Emellett munkáb vissztérő nyák támogtását szolgálj z is, hogy 2016 jnuárjától már gyermekük 6 hónpos korától igénybe vehetik gyed extrát. Ezt zonbn csk kkor tudják z édesnyák kihsználni, h gyermekek npközbeni elhelyezése mindenhol megoldott (pl. bölcsődében), így z édesnyák vissz tudnánk térni már meglévő vgy új munkhelyeikre. idősek, nyugdíjsok fogllkozttottság A járásbn lévő településeknek nincs információjuk rról, hogy hány nyugdíjs vn fogllkozttv. A jelenleg htályos jogszbályok lpján öregségi nyugdíjsnk z személy tekinthető, ki rá érvényes öregségi nyugdíjkorhtárt betöltötte és öregségi nyugdíjt állpítottk meg részére. 122

124 FOGLALKOZTATÁS A évtől mindzok esetében, kik z öregségi nyugdíjkorhtár betöltése előtt ellátásbn részesülőként (ideértve jnuár 1-je előtt folyósított előrehozott, csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjt, korkedvezményes nyugdíjt, korengedményes nyugdíjt, bányásznyugdíjt, ún. művész" nyugdíjt felváltó" korhtár előtti ellátást, szolgálti járndóságot és nők 40 év jogosultsági időre tekintettel megállpított öregségi nyugdíját is) keresőtevékenységet folyttnk, meghtározott összegű, nyugdíjjárulék lpját képező kereset, jövedelem megszerzése után társdlombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény ( továbbikbn: Tny.) 83/B (1) bekezdése szerint z ellátás folyósítását szüneteltetni kell. A rendelkezések szerint mindddig, míg z ellátásbn ideértve fegyveres szervek hivtásos állományú tgjink szolgálti járndóságát is részesülő személy dott évi (nyugdíjjárulék-lpot képező) keresete nem éri el z ún. éves keretösszeget ( tárgyév első npján érvényes kötelező legkisebb minimálbér összegének tizennyolcszorosát, ben forint x 18 = forint), keresete mellett z ellátást is korlátozás nélkül felveheti. H zonbn kereset meghldj z éves keretösszeget, következő hónp 1. npjától tárgyév végéig, de legfeljebb z iránydó öregségi nyugdíjkorhtárig z ellátás folyósítását szüneteltetni kell. H keretösszeg túllépésére decemberben kerül sor, decemberi ellátást vissz kell fizetni. A munkálttó z áltl fogllkozttott 55 év feletti munkválllók után (nyugdíjsok is lehetnek) fizetendő szociális hozzájárulási dóból (27%) bruttó munkbér 14,5%-ánk megfelelő, de mximálisn ,-Ft/fő/hónp kedvezményt vehet igénybe. Az öregségi nyugdíjbn részesülők közszférábn történő fogllkozttását és nyugdíj kpcsoltát társdlombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény 83/C. - szbályozz. A rendelkezés szerint: 83/C. (1) Az öregségi nyugdíj folyósítását - jogviszony létesítésének hónpját követő hónp első npjától jogviszony megszűnése hónpjánk utolsó npjáig - szüneteltetni kell, h nyugdíjs közlklmzotti jogviszonybn, kormányzti szolgálti jogviszonybn, állmi vezetői szolgálti jogviszonybn, köztisztviselőként vgy közszolgálti ügykezelőként közszolgálti jogviszonybn, bírói szolgálti viszonybn, 123

125 FOGLALKOZTATÁS igzságügyi lklmzotti szolgálti viszonybn, ügyészségi szolgálti viszonybn, rendvédelmi feldtokt ellátó szervek hivtásos állományánk szolgálti jogviszonyáról szóló törvény szerinti rendvédelmi feldtokt ellátó szervvel hivtásos szolgálti jogviszonybn vgy Mgyr Honvédséggel szerződéses vgy hivtásos szolgálti viszonybn áll. (2) A nyugdíjfolyósító szerv z öregségi nyugdíj folyósításánk szüneteltetéséről és joglp nélkül felvett öregségi nyugdíj visszfizettetéséről - nyugellátásbn részesülő személynek 97. (5) bekezdése szerint tett bejelentése, illetve z állmi dóhtóság áltl közölt dtok lpján - hivtlból dönt. (3) Az öregségi nyugdíj szüneteltetésének időtrtm ltt z érintett nyugdíjsnk minősül. (4) Az öregségi nyugdíj nyugdíjs kérelmére kkor folyósíthtó újból, h jogosult igzolj z (1) bekezdés szerinti jogviszony megszűnését. (5) Az öregségi nyugdíj újbóli folyósítás során 83/A. (3) bekezdésében foglltkt kell lklmzni. 124

126 FOGLALKOZTATÁS Nyugdíjbn részesülők (fő) Telep ülés Bárán d Bihr dncs ház Bihr ngyb jom Bihrt ord Nyug díjb n, nyug díjsz erű ellát ásb n része sülő férfi k 2009 Nyug díjb n, nyug díjsz erű ellát ásb n része sülő nők 2009 Nyug díjb n, nyug díjsz erű ellátá sbn része sülők össze sen2 009 Nyug díjb n, nyug díjsz erű ellát ásb n része sülő férfi k 2010 Nyug díjb n, nyug díjsz erű ellát ásb n része sülő nők 2010 Nyug díjb n, nyug díjsz erű ellátá sbn része sülők össze sen2 010 Nyug díjb n, ellátá sbn, járd ékb n és egyéb járn dóság bn része sülő férfi k 2011 Nyug díjb n, ellátá sbn, járd ékb n és egyéb járn dóság bn része sülő nők 2011 Nyug díjb n, ellátá sbn, járd ékb n és egyéb járn dóság bn része sülők össze sen20 11 Nyug díjb n, ellátá sbn, járd ékb n és egyéb járn dóság bn része sülő férfi k n.. n.. n n.. n.. n n.. n.. n.. Nyug díjb n, ellátá sbn, járd ékb n és egyéb járn dóság bn része sülő nők 2012 Nyug díjb n, ellátá sbn, járd ékb n és egyéb járn dóság bn része sülők össze sen20 12 Nyug díjb n, ellátá sbn, járd ékb n és egyéb járn dóság bn része sülő férfi k 2013 Nyug díjb n, ellátá sbn, járd ékb n és egyéb járn dóság bn része sülő nők 2013 Nyug díjb n, ellátá sbn, járd ékb n és egyéb járn dóság bn része sülők össze sen20 13 Nyug díjb n, ellátá sbn, járd ékb n és egyéb járn dóság bn része sülő férfi k 2014 Nyug díjb n, ellátá sbn, járd ékb n és egyéb járn dóság bn része sülő nők 2014 Nyug díjb n, ellátá sbn, járd ékb n és egyéb járn dóság bn része sülők össze sen20 14 Földes Kb n.. n.. n.. Ngyr ábé Püspö kldá ny n.. n.. n n.. n.. n.. Sáp n.. n.. n.. 125

127 FOGLALKOZTATÁS Sárrét udvri n.. n.. n.. Szerep n.. n.. n.. Tetétl en n.. n.. n.. fogytékkl élők fogllkozttásánk lehetőségei, fogllkozttottság (pl. védett fogllkozttás, közfogllkozttás) Az együttműködő településeken nem áll rendelkezésre olyn dtbázis, melyből kiderülne, hogy hány fogytékossággl élő áll lklmzásbn. A Fot. 4. ) pontj lpján fogytékos személy z, ki érzékszervi - így különösen látás-, hllásszervi, mozgásszervi, értelmi képességeit jelentős mértékben vgy egyáltlán nem birtokolj, illetőleg kommunikációjábn ottevően korlátozott, és ez ár trtós hátrányt jelent társdlmi életben vló ktív részvétel során. Az egyenlő bánásmódról és z esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény 8. - értelmében közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek minősül z olyn rendelkezés, melynek eredményeként egy személy vgy csoport vlós vgy vélt ) fogytékosság, 126

128 FOGLALKOZTATÁS b) egészségi állpot mitt részesül kedvezőtlenebb bánásmódbn, mint melyben más, összehsonlíthtó helyzetben lévő személy vgy csoport részesül, részesült vgy részesülne. A helyi esélyegyenlőségi progrmok elkészítésének szbályiról és z esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. (5) bekezdése szerint fogytékkl élők esélyegyenlőségének csökkentésénél különös tekintettel kell lenni: ) közszférábn és versenypicon fogytékkl élők teljes lkosságához viszonyított rányuknk megfelelő fogllkozttásár; b) z egészségügyi ellátások elérhetőségére; c) z egészségügyi ellátórendszer és rehbilitációs intézmények közti információármlásr és együttműködésre; d) szociális szolgálttások szerepére fogytékkl élők rehbilitációjábn; e) közokttási intézmények elérhetőségére, hozzáférhetőségére; f) z egyenlő esélyű hozzáférés biztosítás érdekében f) z önkormányzti közszolgálttásokt nyújtó épületek kdálymentesítésére; fb) z önkormányzti közszolgálttások információs és kommunikációs kdálymentesítésére; fc) z építésügyi htóságok felkészültségére z kdálymentesítés építészeti szempontjink vizsgáltábn; fd) helyi tömegközlekedés kdálymentesítésre. A Fot. 15. (1) bekezdése lpján fogytékos személy lehetőség szerint integrált, ennek hiányábn védett fogllkozttásr jogosult. 127

129 FOGLALKOZTATÁS Megváltozott munkképességű személyek szociális ellátásibn részesülők (fő) Telep ülés Megvá ltozott munk képe sségűe k járdé kábn részes ülő férfik 2009 Megvá ltozott munk képe sségűe k járdé kábn részes ülő nők 2009 Megvá ltozott munk képe sségűe k járdé kábn részes ülők összes en 2009 Megvá ltozott munk képe sségűe k járdé kábn részes ülő férfik 2010 Megvá ltozott munk képe sségűe k járdé kábn részes ülő nők 2010 Megvá ltozott munk képe sségűe k járdé kábn részes ülők összes en 2010 Megvált ozott munkk épesség űeknek járó ellátásb n részesü lő férfik 2012 Megvált ozott munkk épesség űeknek járó ellátásb n részesü lő nők 2012 Megvált ozott munkk épesség űeknek járó ellátásb n részesü lők összese n2012 Megvált ozott munkk épesség űeknek járó ellátásb n részesü lő férfik 2013 Megvált ozott munkk épesség űeknek járó ellátásb n részesü lő nők 2013 Megvált ozott munkk épesség űeknek járó ellátásb n részesü lők összese n2013 Megvált ozott munkk épesség űeknek járó ellátásb n részesü lő férfik 2014 Megvált ozott munkk épesség űeknek járó ellátásb n részesü lő nők 2014 Megvált ozott munkk épesség űeknek járó ellátásb n részesü lők összese n2014 Bárá nd Bihr dncs ház Bihr ngy bjo m Bihr tord Földe s n.. n.. n n.. n.. n n.. n.. n n.. n.. n n.. n.. n.. Kb n.. n.. n.. Ngy rábé Püsp ökld ány n.. n.. n n.. n.. n.. Sáp n.. n.. n.. Sárré tudv ri n.. n.. n.. 128

130 FOGLALKOZTATÁS Szere p Tetét len n.. n.. n n.. n.. n.. Forrás: TeIR, KSH Tstr 129

131 FOGLALKOZTATÁS FELTÁRT PROBLÉMÁK ÉS MEGOLDÁSI JAVASLATAIK Feltárt problémák Megoldási jvsltok Mgs női munknélküliségi rány - Képzések településen élő nők ár pályázti lehetőségek figyelése Mgs pálykezdők és nyugdíj előtt állók munknélküliségi rány Mgs z lcsony iskolázottsággl rendelkezők Nincs dtbázis munknélküliek iskoli végzettségét illetően úthálózt nem megfelelő minősége Kerékpárút fejlesztés és utóút, utópály - A nők ruglms munkvégzési lehetőségeinek felkuttás - képzések, átképzések - Támogtott fogllkozttáshoz kpcsolódó pályáztok nyomon követése. - Támogtott képzések, átképzések szervezése-ehhez kpcsolódó pályáztok figyelemmel kísérése A járásbn nyilvántrtott álláskeresők iskoli végzettségéről dtbázis készítése. Pályázti lehetőségek felkuttás, folymtos figyelése 130

132 OKTATÁS Okttás A KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ GYERMEKEK/TANULÓK, VALAMINT FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ GYEREKEK KÖZOKTATÁSI LEHETŐSÉGEI ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGE hátrányos, illetve hlmozottn hátrányos helyzetű, vlmint sjátos nevelési igényű és beilleszkedési, tnulási, mgtrtási nehézséggel küzdő gyermekek/tnulók óvodi, iskoli ellátás A közokttásról szóló évi LXXIX. törvény 121. (1) bekezdés 14. pontj következőképpen definiálj hátrányos és hlmozottn hátrányos helyzetű gyermek, tnuló foglmát: 14. hátrányos helyzetű gyermek, tnuló: z, kit csládi körülményei, szociális helyzete mitt rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre vló jogosultságát jegyző megállpított; e csoporton belül hlmozottn hátrányos helyzetű z gyermek, z tnuló, kinek törvényes felügyeletét ellátó szülője - gyermekek védelméről és gyámügyi igzgtásról szóló törvényben szbályozott eljárásbn tett önkéntes nyiltkozt szerint - óvodás gyermek esetén gyermek három éves korábn, tnuló esetében tnkötelezettség beállásánk időpontjábn legfeljebb z iskol nyolcdik évfolymán folyttott tnulmányit fejezte be sikeresen; hlmozottn hátrányos helyzetű z gyermek, z tnuló is, kit trtós nevelésbe vettek. A törvényi definíció ugusztus 31. npjáig vn htálybn, ugynis szeptember 1-jétől gyermekek védelméről és gyámügyi igzgtásról szóló évi XXXI. törvény htározz meg e két foglmt, jelentősen átlkítv zokt. Így - többek között - hátrányos helyzetűnek fog minősülni z rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és ngykorúvá vált gyermek is, kinél lcsony szülő vgy csládbfogdó gyám fogllkozttottság, h gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vgy csládbfogdó gyámról megállpíthtó, hogy rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor z Szt szerinti ktív korúk ellátásár jogosult vgy rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónpon belül leglább 12 hónpig álláskeresőként nyilvántrtott személy. 131

133 OKTATÁS közneveléshez kpcsolódó kiegészítő szolgálttások (pl. iskolár/óvodár jutó gyógypedgógusok, iskolpszichológusok stb.) Sjnos megállpíthtó, hogy járásbn kevés z iskolpszichológus, csládterápiávl fogllkozó pszichológus, illetve mentálhigiénés szkember. Fontos voln már z óvodábn felmerülő problémákt szkember segítségével kezelni, de erre sok esetben nincs, vgy korlátozott lehetőség. Ugynkkor sokszor nem elég mgát gyermeket kezelni, szükséges voln z egész csládot bevonni terápiáb, így segítve elő problémák megoldását. Emellett szükség voln logopédus, gyógypedgógus, pszichológus szkemberek lklmzásár pályázti forrásból, de megoldás lenne utzó szkemberek bevonás, pedgógii szkszolgált intézkedéseinek kibővítésével. 0 7 éves korúk speciális (okttási) ellátási igényeire (pl. kori fejlesztésre, rehbilitációr) vontkozó dtok Kori fejlesztésre főleg városokbn vn lehetőség. Itt érhetők el ugynis megfelelő szkemberek. Pénzbeli és természetbeni támogtások A gyermekvédelmi törvény lpján megállpíthtó pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogtások: rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, óvodázttási támogtás, rendkívüli gyermekvédelmi támogtás Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre vló jogosultság megállpításánk célj nnk igzolás, hogy gyermek, szociális helyzete lpján jogosult gyermekétkeztetés normtív kedvezményeire, ingyenes tnkönyvre, felsőfokú okttásbn 132

134 OKTATÁS +20 pontr, évente kétszer pedig pénzbeli ellátásr, és további kedvezményekre bizonyos pályáztokon. A kedvezmény kkor állpíthtó meg, h gyermeket gondozó csládbn z egy főre jutó hvi jövedelem összege z öny. 130 %-át, h szülő egyedülálló, vgy h gyermek trtósn beteg, illetve ngykorú, nppli tgozton tnulmányokt folyttó eltrtott, jövedelem 140 %-át nem hldj meg. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők dtit következő táblázt muttj. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek (fő) Település Rendszeres gyermekvé delmi kedvezmén yben részesítette k évi átlgos 2009 Rendszeres gyermekvé delmi kedvezmén yben részesítette k évi átlgos 2010 Rendszeres gyermekvé delmi kedvezmén yben részesítette k átlgos 2011 Rendszeres gyermekvé delmi kedvezmén yben részesítette k átlgos 2012 Rendszeres gyermekvé delmi kedvezmén yben részesítette k átlgos 2013 Rendszeres gyermekvé delmi kedvezmén yben részesítette k átlgos 2014 Báránd 315, Bihrdncs 21,5 18,5 15, ház Bihrngyb 569,5 583, jom Bihrtord , ,5 n.. Földes Kb , ,5 485 Ngyrábé , ,5 318,5 293 Püspökldá , ny Sáp ,5 n.. Sárrétudvr ,5 457,5 391 i Szerep n.. Tetétlen n.. 133

135 OKTATÁS Település Kiegészít ő gyermekv édelmi támogtás bn részesítet tek átlgos 2011 Rendkívü li gyermekv édelmi támogtás bn részesült ek (pénzben i és természet beni) 2011 Kiegészít ő gyermekv édelmi támogtás bn részesítet tek átlgos 2012 Rendkívü li gyermekv édelmi támogtás bn részesült ek (pénzben i és természet beni) 2013 Rendkívü li gyermekv édelmi támogtás bn részesült ek (pénzben i és természet beni) 2013 Kiegészít ő gyermekv édelmi támogtás bn részesítet tek átlgos 2014 Rendkívü li gyermekv édelmi támogtás bn részesült ek (pénzben i és természet beni) 2014 Báránd Bihrdnc sház Bihrng ybjom Bihrtord n.. n.. Földes , Kb Ngyrábé Püspökl 5, , dány Sáp n.. Sárrétudv ri Szerep 3 0 4, n.. Tetétlen n.. Forrás: TeIR, KSH Tstr, Önkormányzti dtok A következő táblázt védelembe vett és veszélyeztetett gyermekek át muttj. A veszélyeztetett gyermekek létát illetően figyelhető meg z évek során emelkedés. Ennek ok elsődlegesen z elszegényedés lehet, mivel veszélyeztetettség jellegét tekintve elsősorbn nygi okokr vezethetők vissz. 134

136 OKTATÁS Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek (fő) Település Védelem be vett kiskorú gyerme kek 2009 Védelem be vett kiskorú gyerme kek 2010 Védelem be vett kiskorú gyerme kek 2011 Védelem be vett kiskorú gyerme kek 2012 Védelem be vett kiskorú gyerme kek 2014 Veszélyezt etett kiskorú gyermeke k 2009 Veszélyezt etett kiskorú gyermeke k 2010 Veszélyezt etett kiskorú gyermeke k 2011 Veszélyezt etett kiskorú gyermeke k 2012 Veszélyezt etett kiskorú gyermeke k 2014 Báránd Bihrdncsh áz Bihrngyb jom Bihrtord n n.. Földes Kb Ngyrábé Püspökldá n ny Sáp n.. Sárrétudvr n n.. i Szerep n.. Tetétlen n.. Forrás: TeIR, KSH Tstr 135

137 OKTATÁS A veszélyeztetett gyerekek neveléséből dódó problémák Vnnk gondokkl, bjokkl küszködő szülők, kiknek időre vn szükségük, mit problémáik megoldásár, gyógyulásukr fordíthtnk. De h gyerekei is vnnk, bonyolultbbá válht helyzet vnnk, kik e gondok mitt el kell, hogy hgyják sját otthonukt és csládjukt. Az ilyen nehéz helyzetbe került csládok ár lehet helyettes szülői gondozás ideális megoldás, mely szolgálttás minden résztvevője ár előnyös. A szülők időt kpnk, mit kihsználhtnk rr, hogy helyzetükön jvítsnk, elintézzék ügyeiket és ismét válllni tudják szülői feldtikt. A gyerekek beilleszkedve egy másik cslád életébe biztonságos, érzelmileg hngsúlyos és változtln környezetben nevelkedhetnek, néhány npig, hétig, hónpig, míg szüleik távol vnnk. A helyettes szülők, kik otthonukb fogdják segítséget kérő csládok gyermekeit egy meghtározott időre, munkájukkl hozzájárulhtnk helyzetük jvulásához és gyermek gondozás, nevelése sok új élményt dht nekik. A települések ár pedig megoldást nyújt problémák egy csoportj esetében, mely nélkül jövőben esetleg súlyosbb gondokt kellene orvosolni. A helyettes szülői gondozás gyermekek védelmének rendszerén belül személyes gondoskodás keretébe trtozó gyermekjóléti lpellátás, ezen belül gyermekek átmeneti gondozásánk egyik formáj. A helyettes szülői gondozás zt jelenti, hogy vér szerinti szülő kérésére átmenetileg, meghtározott ideig gondoskodunk vlkiről és neveljük. A gyermek helyettes szülőnél történő elhelyezése tehát rövid távú, meghtározott idejű (mx. 12 hónp) elhelyezést jelent. A helyettes szülők ideiglenesen vér szerinti szülők kérésére csládjukb fogdnk és otthonukbn nevelnek olyn gyermekeket, kik vlmilyen ok folytán átmenetileg nem nevelkedhetnek sját csládjukbn. Ilyen ok lehet: szülő egészségügyi körülménye, életvezetési problémáj, indokolt távolléte vgy egyéb kdályozttás, mi mitt gyermek nevelését csládbn nem tudj megoldni. 136

138 OKTATÁS Védőnői ellátás A védőnő már terhesség kezdetétől jelen vn csládok életében, végig kísérve gyermek és cslád gondozását egészen gyermek 6 éves koráig. Itt sem szűnik meg zonbn feldtuk, hiszen z óvodákbn és iskolákbn is figyelemmel kísérik gyermekek életét. A védőnői gondozás formái: Csládlátogtás Önálló védőnői tnácsdás Tnácsdás orvossl Fogdóór trtás Nővédelem Egészségnevelés - csládlátogtás során - védőnői tnácsdóbn - okttási intézményekben (iskol, óvod) - egészségfejlesztés közösségi szinten A következő tábláztbn betöltött védőnői álláshelyek láthtók. Ez lét kevés, így szükséges voln további védőnők lklmzásár, erre viszont elsősorbn csk pályázti úton vn lehetőség. Védőnői álláshelyek (db) Település Betöltött védőnői álláshelye k 2009 Betöltött védőnői álláshelye k 2010 Betöltött védőnői álláshelye k 2011 Betöltött védőnői álláshelye k 2012 Betöltött védőnői álláshelye k 2013 Betöltött védőnői álláshelye k 2014 Báránd Bihrdncsház Bihrngybjo m Bihrtord

139 OKTATÁS Földes Kb Ngyrábé Püspökldány Sáp n.. Sárrétudvri Szerep Tetétlen n.. Forrás: TeIR, KSH Tstr, önkormányzti dtgyűjtés Gyermekorvosi ellátás 138

140 OKTATÁS Orvosi ellátás (db) Telepü lés Feln őtte k és gyer ekek rész ére szer veze tt házi orvo si szolg álto k Csk felnő ttek rész ére szer veze tt házi orvo si szolg álto k A házi gyere korvo sok áltl ellátot t szolgá ltok 2009 Feln őtte k és gyer ekek rész ére szer veze tt házi orvo si szolg álto k Csk felnő ttek rész ére szer veze tt házi orvo si szolg álto k A házi gyere korvo sok áltl ellátot t szolgá ltok 2010 Feln őtte k és gyer ekek rész ére szer veze tt házi orvo si szolg álto k Csk felnő ttek rész ére szer veze tt házi orvo si szolg álto k A házi gyerme korvos ok áltl ellátott szolgál tok 2011 Feln őtte k és gyer ekek rész ére szer veze tt házi orvo si szolg álto k Csk felnő ttek rész ére szer veze tt házi orvo si szolg álto k A házi gyerme korvos ok áltl ellátott szolgál tok 2012 Feln őtte k és gyer ekek rész ére szer veze tt házi orvo si szolg álto k Csk felnő ttek rész ére szer veze tt házi orvo si szolg álto k A házi gyerme korvos ok áltl ellátott szolgál tok 2013 Báránd Bihrd ncshá z Bihrn gybj om Bihrt ord Feln őtte k és gyer ekek rész ére szer veze tt házi orvo si szolg álto k Csk felnő ttek rész ére szer veze tt házi orvo si szolg álto k A házi gyerme korvos ok áltl ellátott szolgál tok Földes Kb Ngyrá bé Püspök ldány Sáp

141 OKTATÁS Sárrét udvri Szerep Tetétle n Forrás: TeIR, KSH Tstr A táblázt dtiból jól kivehető, hogy önálló gyermekorvosi prxis csk néhány településen vn. A legtöbb helyen háziorvos látj el felnőttek mellett gyermekeket is. A Püspökldányi Egészségügyi Szolgálttó Nonprofit Kft. Püspökldány város, Báránd, Bihrngybjom, Földes, Sárrétudvri és Szerep községek lkosink nyújt lp- és szkellátási szolgálttásokt. Az egészségügyi lpellátás keretében háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi ellátás működik z intézményben. 140

142 OKTATÁS Intézményi ellátottság (bölcsőde, óvod, iskol) (db) Gyermekek bölcsődei ellátás Bölcsődék és bölcsődébe beírtott gyermekek (fő) Települ és Bölc sődé k szá m Bölcs ődéb e beírt gyer mek ek 2009 Bölc sődé k szá m Bölcs ődéb e beírt gyer mek ek 2010 Bölc sődé k szá m Bölcs ődéb e beírt gyer mek ek 2011 Bölc sődé k szá m Bölcs ődéb e beírt gyer mek ek 2012 Bölc sődé k szá m Bölcs ődéb e beírt gyer mek ek 2013 Bölc sődé k szá m Bölcs ődéb e beírt gyer mek ek 2014 Báránd Bihrd ncsház Bihrn gybjo

143 OKTATÁS m Bihrto rd Földes Kb Ngyrá bé Püspökl dány Sáp n.. n.. Sárrétu dvri Szerep Tetétlen n.. n.. Forrás: TeIR, KSH Tstr, helyi dtgyűjtés A Támsz Szociális Alpszolgálttási Központ keretében működik bölcsődei ellátás több településen. Kb, Báránd, Sáp, Bihrngybjom és Tetétlen közigzgtási területén élők ár biztosítj z ellátást. Kbán és Bihrngybjombn 2 csoportbn 26 fővel, Bárándon és Tetétlenen pedig 1-1 csoportbn fővel folyik gondozás. Korszerű, életkornk megfelelő táplálkozást, gondosn összeállított étrendet, npi négyszeri étkezést (reggeli, tízóri, ebéd, uzsonn) biztosítnk. A jól szervezett, ruglms, folymtos npirend, levegőzés, rendszeres gyermekorvosi felügyelet, jó minőségű játékeszközök, fejlesztő-játékok biztosítják gyermekek fejlődését. Életkornk megfelelő tnulási lehetőségre, tpsztltcserére és megismerő folymtok fejlődésére d lehetőséget. Sárrétudvrin Npsugár Óvod és Bölcsőde Egyesített Intézmény látj el ezt feldtot, míg Püspökldánybn bölcsőde szervezetileg z Egyesített Óvodi Intézménybe lett integrálv, viszont szkmilg önállón működik. A gyermeknevelés és munkválllás összehngolás érdekében gyermekek npközbeni ellátását szolgáló bölcsődei lpellátás biztosítás további bölcsődei férőhelyek kilkítását tenné szükségessé járás településein. 142

144 OKTATÁS Gyermekek óvodi ellátás Az óvodi nevelés áltlános feldti Az óvodi nevelés feldt z óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése. Ezen belül: z egészséges életmód lkítás, z érzelmi nevelés és szocilizáció biztosítás, z nynyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés megvlósítás. Óvodázttási támogtás Azon gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeknek szülője kphtj, ki 3-4 éves gyermekét beírtt z óvodáb, rendszeresen jártj, s szülő z áltlános iskol legfeljebb 8 évfolymát végezte el szeptember 1-jétől z óvodázttási támogtás megállpításár nem lesz lehetőség. Település Óvodázttási támogtásbn részesültek 2011 Óvodázttási támogtásbn részesültek 2012 Óvodázttási támogtásbn részesültek 2013 Báránd Bihrdncsház Bihrngybjom Bihrtord Földes Kb Ngyrábé Püspökldány Sáp

145 OKTATÁS Sárrétudvri Szerep Tetétlen Óvodi feldtellátási helyek (db) Település Óvodi feldtellát ási helyek 2009 Óvodi feldtellát ási helyek 2010 Óvodi feldtellát ási helyek 2011 Óvodi feldtellát ási helyek 2012 Óvodi feldtellát ási helyek 2013 Óvodi feldtellát ási helyek 2014 Báránd Bihrdncshá 0 0 z Bihrngybj om Bihrtord Földes Kb Ngyrábé Püspökldány Sáp n.. Sárrétudvri Szerep Tetétlen n.. Óvodi férőhelyek és beírtott gyermekek (db, fő) Település Óvodi férőhely ek 2009 Óvodáb beírt gyermek ek 2009 Óvodi férőhely ek 2010 Óvodáb beírt gyermek ek 2010 Óvodi férőhely ek 2011 Óvodáb beírt gyermek ek 2014 Óvodi férőhely ek 2014 Báránd Bihrdncshá z Bihrngybj om Bihrtord n.. n.. 144

146 OKTATÁS Földes Kb Ngyrábé Püspökldány Sáp n.. n.. Sárrétudvri Szerep n.. 80 Tetétlen n.. n.. Forrás: TeIR, KSH Tstr, önkormányzti dtgyűjtés Az óvodához vló hozzáférés szinte minden településen megoldott. Bihrdncsházán viszont óvod és iskol sincs, gyermekek Ngyrábér járnk. Az óvodás gyermekeket flugondnok szállítj z óvodáb és hz is. A beírtott gyermekek lét ngyjából egy szinten mozog, de ez z rány vlószínűleg 2015-ös évben növekedésnek indul, hiszen törvények szerint gyermek bbn z évben, melynek ugusztus 31. npjáig hrmdik életévét betölti, nevelési év kezdő npjától leglább npi négy órábn óvodi fogllkozáson vesz részt. 145

147 OKTATÁS Gyermekek áltlános iskoli ellátás Áltlános iskoli feldt ellátási helyek (db) Település Áltlános iskoli feldtellátási helyek 2009 Áltlános iskoli feldtellátási helyek 2010 Áltlános iskoli feldtellátási helyek 2011 Áltlános iskoli feldtellátási helyek 2012 Áltlános iskoli feldtellátási helyek 2013 Áltlános iskoli feldtellátási helyek 2014 Báránd Bihrdncsház Bihrngybjom Bihrtord Földes Kb Ngyrábé Püspökldány Sáp n.. Sárrétudvri Szerep Tetétlen n.. 146

148 OKTATÁS Áltlános iskoli osztályok és tnulók (db, fő) Település Az áltlán os iskoli osztály ok 2009 Áltlán os iskoli tnuló k 2009 Az áltlán os iskoli osztály ok 2010 Áltlán os iskoli tnuló k 2010 Az áltláno s iskoli osztályo k nppli okttás bn 2011 Áltláno s iskoli tnulók nppli okttás bn 2011 Áltláno s iskoli osztályo k nppli okttás bn 2012 Áltláno s iskoli tnulók nppli okttás bn 2012 Áltláno s iskoli osztályo k nppli okttás bn 2013 Áltláno s iskoli tnulók nppli okttás bn 2013 Áltláno s iskoli osztályo k nppli okttás bn 2014 Áltláno s iskoli tnulók nppli okttás bn 2014 Báránd Bihrdncsh áz Bihrngyb jom Bihrtord n.. 84 Földes n Kb Ngyrábé Püspökldá ny Sáp n.. n.. Sárrétudvr i Szerep Tetétlen n.. n.. 147

149 OKTATÁS Áltlános iskolábn tnuló (fő) Település Áltlános iskolábn tnuló 1-4. évfolym osok nppli okttásb n 2009 Áltlános iskolábn tnuló 5-8. évfolym osok nppli okttásb n 2009 Áltlános iskolábn tnuló 1-4. évfolym osok nppli okttásb n 2010 Áltlános iskolábn tnuló 5-8. évfolym osok nppli okttásb n 2010 Áltlános iskolábn tnuló 1-4. évfolym osok nppli okttásb n 2011 Áltlános iskolábn tnuló 5-8. évfolym osok nppli okttásb n 2011 Áltlános iskolábn tnuló 1-4. évfolym osok nppli okttásb n 2012 Áltlános iskolábn tnuló 5-8. évfolym osok nppli okttásb n 2012 Áltlános iskolábn tnuló 1-4. évfolym osok nppli okttásb n 2013 Áltlános iskolábn tnuló 5-8. évfolym osok nppli okttásb n 2013 Áltlános iskolábn tnuló 1-4. évfolym osok nppli okttásb n 2014 Áltlános iskolábn tnuló 5-8. évfolym osok nppli okttásb n 2014 Báránd Bihrdncs ház Bihrngyb jom Bihrtord Földes Kb Ngyrábé Püspökldá ny Sáp n.. n.. Sárrétudv ri Szerep Tetétlen n.. n.. 148

150 OKTATÁS Npközis tnulók (fő) Település A npközis tnulók z áltlános iskolákbn 2009 A npközis tnulók z áltlános iskolákbn 2010 A npközis tnulók nppli okttásbn z áltlános iskolákbn 2011 Npközis áltlános iskoli tnulók nppli okttásbn 2012 Npközis áltlános iskoli tnulók nppli okttásbn 2013 Npközis áltlános iskoli tnulók nppli okttásbn 2014 Báránd Bihrdncsház Bihrngybjom Bihrtord Földes Kb Ngyrábé Püspökldány Sáp n.. Sárrétudvri Szerep n.. Tetétlen n.. Mint hogy z feljebb olvshtó, Bihrdncsházán nincs lpfokú okttási intézmény. A többi településen megoldott gyermekek iskoli ellátás. Egészséges táplálkozás Npjinkbn ngy hngsúlyt kp már gyermekkortól tudtosn meglpozott egészséges életmód, ehhez kpcsolódón z egészséges táplálkozás és sport. Az érintett települések mindegyikén közfogllkozttásbn előállított növények kerülnek felhsználásr közétkeztetésben, illetve os ismeretterjesztő és prevenciós progrm hívj fel gyermekek figyelmét erre témár. De sjnos ez leginkább közokttási intézményekre korlátozódik, hiszen rossz nygi körülmények között élő csládoknál nem 149

151 OKTATÁS mindig vn lehetőség rr, hogy legegészségesebben táplálkozznk. Ehhez kpcsolódón járási szinten prevenciós progrmokt lehetne szervezni Cslád és Gyermekjóléti Központok szervezésében, míg z önkormányztok megtermelt lpnygokkl járulhtnánk hozzá progrmhoz. Szbdidő hsznos eltöltése Az érintett települések mindegyikén hsznos és gyermekek életkori sjátosságit szem előtt trtó szbdidős progrmok, tevékenységek szerveződnek főleg iskolidőben, ritkábbn iskolán kívül, viszont szünidőben sjnos kisebb településeken nem megoldott gyermekek szbdidejének hsznos eltöltése. Így például nyári progrmokr és zok lebonyolításához szkemberekre lenne szükség. Sjnos z is tpsztlhtó, hogy sokszor társs kpcsoltok beszűkülnek, vgy csk kis időre korlátozódnk. Ehhez kpcsolódón szükség lehet szbdidős progrmok összehngolás járási szinten, illetve járásbn lévő civil szervezetek tevékenységének megismertetésére. FELTÁRT PROBLÉMÁK ÉS MEGOLDÁSI JAVASLATAIK Feltárt problémák A veszélyeztetett gyerekek neveléséből dódó problémák Fejlesztő szkemberek hiány z óvodás és iskoláskorú gyerekek körében Megoldási jvsltok helyettes szülői hálózt kilkítás és működtetése - logopédus, gyógypedgógus, pszichológus szkemberek lklmzás pályázti forrásból - utzó szkemberek, pedgógii szkszolgált intézkedéseinek kibővítése kooperáció erősítése 150

152 OKTATÁS Nyári szünetben nem mindenhol - nyári progrmokr és zok megoldott gyerekek szbdidejének kitöltése lebonyolításához szkemberekre lenne szükség. - szbdidős progrmok összehngolás járási szinten - civil szervezetek tevékenységeinek járási szintű bemuttás Bölcsődei férőhelyek hiány, Igényfelmérés készítése-több település munkvállló nyák nem tudják hová összefogás bölcsőde bővítésére tenni gyerekeiket Kevés védőnő járásbn Védőnők lklmzásához kpcsolódó pályáztok figyelése 151

153 KULTÚRA Mgyr Kulturális Strtégi : A 2020-ig trtó időszk kulturális politikájánk négy kiemelt fejlesztési területe: kultúr közösségteremtő szerepének erősítése (Közösségek); nemzet tárgyi és szellemi kulturális örökségének gondozás (Örökség); kulturális lkotás korszerű intézményi feltételeinek kilkítás (Kortárs kultúr); z esélyegyenlőség biztosítás kulturális jvkhoz és szolgálttásokhoz vló hozzáférésben (Nyitott kultúr). A mgyr kultúr kkor lehet vlóbn z egész nemzet kultúráj és z egyetemes kultúr szerves része, h közpolitik lehető legszélesebb kör ár biztosítj minél teljesebb hozzáférhetősége feltételeit, melyekbe beletrtozik mteriális és szellemi jvkkl vló tlálkozás lehetőségén túl megértésükhöz, értékelésükhöz szükséges eszközök, kompetenciák birtoklás is. A kultúrához vló hozzáférés jvítás része kell, hogy legyen z esélyteremtés politikájánk. Esélyegyenlőség Az új technológiák kkor járulnk hozzá z esélyegyenlőség megteremtéséhez, h közösségfejlesztést, tudáshoz vló hozzáférést szolgálják. A kulturális trtlmk elérhetővé tétele egyránt szolgálj z egyéni tnulási esélyek jvítását és z egyének munkerő-pici felértékelődését. Esélyt teremt legeldugottbb kistelepülések lkói ár is kulturális jvkhoz vló hozzáférés terén. Lehetőséget biztosít hátrányos helyzetűek és fogytékkl élők kulturális, társdlmi, munkerőpici integrációjár. Az évi CXL. törvény - kulturális jvk védelméről és muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről lpján kulturális örökséghez trtozó jvk múltunk és jelenünk megismerésének pótolhttln forrási, nemzeti és z egyetemes kulturális örökség egészének elválszthttln összetevői; szellemi birtokbvételük minden ember lpvető jog. Az e foglomkörbe trtozó értékek különös védelme, megőrzése és fenntrtás, vlmint nyilvánosság 152

154 KULTÚRA ár történő széleskörű és egyenlő hozzáférhetővé tétele mindenkori társdlom kötelezettsége. Az információs társdlom és demokrtikus jogállm működésének lpfeltétele könyvtári rendszer, melyen keresztül z információk szbdon, bárki ár hozzáférhetők. A könyvtári ellátás fenntrtás és fejlesztése z állmpolgárok és társdlom egésze szempontjából szükséges, könyvtári és információs szolgálttás állmi fenntrtás strtégii jelentőségű. A könyvtári rendszernek z állmpolgárok érdekeit kell szolgálni. A nemzeti, nemzetiségi és etniki kisebbségi kulturális hgyományok megőrzése, méltó folyttás, közösségi és egyéni művelődés személyi, szellemi, gzdsági feltételeinek jvítás, polgárok életminőségét jvító, értékhordozó tevékenységek, vlmint z ezek megvlósulásár létrejött intézmények és szervezetek működésének elősegítése társdlom közös érdeke. Ennek függvényében következő rész megvizsgálj, hogy járásbn lévő települések milyen intézményi dottságokkl rendelkeznek, zokbn milyen szolgálttásokt és tevékenységeket biztosítnk lkosság ár. Az el-, illetve bevándorlás is ngybn függ ttól, hogy járásbn milyen lkáson kívüli életkörülmények, szbdidő hsznos eltöltését szolgáló tevékenységek, szolgálttások várják z itt élőket. Áltlánosságbn zonbn elmondhtó, hogy irodlmi élményt nyújtht többségkisebbség fogytékosságügyi megközelítésben: H.G. Wells: A vkok ország c. novell, miben egy látó ember téved vkok országáb, és kinek egyedüli látóként kell beilleszkednie vkok világáb. Ajánlom továbbá Budpesten Láthttln c. kiállítás felkeresését vgy Vkrepülés Színjátszó Egyesület egy-egy elődásánk megtekintését. További, kulturális élményt jelenthet Bltzár Színház elődásink megtekintése, mely Mgyrországon egyedülálló kezdeményezés. 153

155 KULTÚRA Báránd A községben tlálhtó könyvtár, és művelődési ház-teleház is. A teleház többfunkciós szolgálttó ház, polgárok áltl igénybe vehető informtiki, irodtechniki szolgálttásokt nyújtj, melyek bárki ár elérhetőek. A Blss Iván Művelődési Ház és Könyvtár fontos és nélkülözhetetlen szerepet tölt be település kulturális életében. Egész éven át folymtosn biztosítják Báránd lkói ár óvodástól nyugdíjsig kulturált szórkozási lehetőséget, os kiscsoportos fogllkozásr várják őket, hol szórkozáson túl z életvitelüket is könnyítő ismereteket gyűjthetnek, ill. tnulhtnk, tnfolymok szervezése, települési és nemzeti ünnepségek szervezése és lebonyolítás szolgálttások biztosítás. Kulturális szolgálttásikt vlmennyi korosztály igénybe veszi és speciális rétegfeldtokt is ellátnk: - játszóház, tábor - igény szerinti ifjúsági összejövetelek, - ismeretterjesztő elődások, - tnfolymok, - klubok, körök, klubjellegű progrmok - színházi elődások, - kiállítások, - kirándulások, - táncos rendezvények - szbdtéri rendezvények - nyugdíjsoknk helyet biztosítnk klubjik ár. A hgyományos közművelődési formák keretei között megtlálhtók: - lkotó művészeti csoportok: Hgyományőrző Műhely, Kemencéskör színjátszó csoport 154

156 KULTÚRA - Népfőiskol: Csillgvirág Alpítvány, Blss Iván Népfőiskol - rekreációs szbdidő lehetőségek: torn, kirándulás, erobic, brnt, ping-pong, thi-box stb. Ismeretterjesztő elődások szerveződnek, z egészségügy, mindennpi élet, művészet, építészet, természetgyógyászt, környezetvédelem, zene, irodlom, folklór köréből. Az intézmény kpcsoltrendszere szerteágzó. A település intézményeit, működő kulturális, sport és techniki egyesületeket, közhsznú lpítványokt, vendéglátó egységeket és válllkozókt, környező települések polgármesteri hivtlit különböző formábn és mértékben megtlálhtjuk ebben. A progrmok z óvodástól z idős korosztályig, kiállításoktól színházi elődásokig, szbdtéri rendezvényekig, z mtőr és hivtásos elődóktól tárgylkotókig tln formábn megtlálhtók. A Nyugdíjs klub részére, z áltlános iskol részére szervezett kirándulások, mind szolgálttásik körét bővítik. Egyéb tevékenységek A Művelődési Ház többféle irodi jellegű tevékenységet végez, helye z Információs Központ és Információs Pont. Ezek lpvetően lkossági szolgálttás ktegóriáb sorolhtók. Bihrdncsház Kulturális lehetőséget könyvtár kínál, szbdidő eltöltésének hsznos módjár d lehetőséget pályáztbn felújított sport-prk. A sportélet flu méreteihez képest élénk. Bihrdncsház Jövőjéért Egyesület működteti z Integrált Közösségi Szolgálttó Teret, ezen belül működik Teleház, egy fő lklmzásábn, felnőtteknek és gyerekeknek egyránt segítséget nyújt. 155

157 KULTÚRA Bihrngybjom A településen közösségek működésének színtere Szűcs Sándor Áltlános Művelődési Központ intézményegysége Művelődési Ház. A felújított épület 2011 ót Integrált Közösségi Szolgálttó Térként működik. Az intézményben hgyományos művelődési formák és civil szervezetek együttélése jellemző. A művelődési ház munkájábn legfontosbb hgyományőrzés, melynek letéteményesei közösségek és z évről-évre megrendezésre kerülő hgyományőrző progrmok. A rendezvények közül kiemelkedik Mjális, Hgyományőrző tábor, Flunp Lovsnp és Szüreti bál, Krfitty tlálkozó és z Elszármzottk tlálkozój. Az ünnepek előtti rendezvénysoroztok, Adventi készülődés, Betlehemállítás z Adventi gyertygyújtások, Húsvéti készülődés z utóbbi években váltk hgyománnyá. Vlmennyi esemény emlékezetes lklom. Számos községi és közösségi közérdekű eseményeknek helyet dnk. Munkájukt z év elején elfogdott progrmterv lpján végezik. Különös hngsúlyt fordítnk gyermekeknek szervezett progrmokr. Vlmennyi esemény civil szervezetek és z intézmények összefogásávl vlósul meg szerint, kinek mi profilj. Bihrtord A könyvtárnk és kulturális műsoroknk helyet dó Népház felújítását LEKI pályáztnk köszönhetően sikerült kivitelezni ben került átdásr Kstélykertben kilkított Pihenőprk, mely z MVH áltl kiírt pályáztnk köszönhetően készült el. Megfelelő színhelyet biztosít ngyobb volumenű rendezvények megvlósításához, illetve lkosság kulturált szbdidő eltöltését is lehetővé teszi. Az ifjú korosztály igényeit figyelembe véve nyílt elérésű wifi hálózt üzemeltetését is felválllt községi önkormányzt, ezáltl lehetővé téve zt, hogy mindenki ár optimális időben jusson hozzá ár szükséges információkhoz. Hgyományos rendezvény Bihrtordán 1990 ót z évente megrendezésre kerülő Flunp, mely Nemzeti Ünnepünk előtt ugusztus 19-én kerül megrendezésre. 156

158 KULTÚRA Ebben z időpontbn sokn hzlátogtnk Bihrtord szülöttei közül, így rendezvény elszármzottk tlálkozójánk is tekinthető. Bihrtord 2002-ben kötött testvértelepülési együttműködési megállpodást Szerbiábn tlálhtó Torontáltordávl, illetve Romániábn, Erdélyben lévő Arnyostordávl. Mindezek ismeretében bátrn mondhtjuk, nemzetközivé vált rendezvény. Ettől z időponttól kezdve z esemény még ngyobb volumenű lett, hiszen mindkét testvértelepülés küldöttsége jelen vn. A flunpi rendezvények keretében településen kulturális hgyományik megőrzésében jeleskedő helyi csoportok lépnek fel, Sárrétre jellemző népi kismesterségek bemuttóit láthtjuk, illetve testvértelepüléseik kultúrcsoportji muttják be, hogyn őrzik, ápolják mgyr kulturális örökségüket. Kiemelt figyelmet fordít községi önkormányzt 60 év feletti nyugdíjs korosztályr is. Lehetőséget biztosított z önkormányzt rr, hogy 60 év felettiek megismerkedhessenek ítógép és z Internet nyújtott lehetőségekkel. Ingyenes tnfolymon vehettek részt z érdeklődők, és z eredményes helyi vizsgát követően ítógépet kptk térítésmentesen. Az önkormányzt idősbrát munkáját elismerve ben Idősbrát Önkormányzt elismerő címet kpt meg község. Földes Földes Községi Könyvtár (4177 FÖLDES, Krácsony Sándor tér 6.) A könyvtárt 1945-ben lpították 500 kötetes induló állománnyl, 1999 júliusától Földes Községi Könyvtár néven önkormányzti fenntrtású nyilvános könyvtárként működik. Az intézmény egyszerre lát el községi és iskoli könyvtári feldtokt, szolgálv ezzel flu több mint négyezer fős lkosságát, helyi áltlános iskol, z esti gimnázium és z lpfokú művészeti iskol tnulóit és tnárit. Közel ezer beirtkozott olvsót és látogtót heti öt npon, 30 nyitvtrtási órábn várják, és mintegy negyvenötezres állománnyl tudják kiszolgálni, mely nprkészen feldolgozott Hunték könyvtári rendszerével től kölcsönzés is ítógépes háttérrel történik. A helyileg nem hozzáférhető kéréseket z Országos Dokumentumellátó Rendszeren keresztül igénylik 157

159 KULTÚRA olvsóiknk. Az lpszolgálttások mellett etnácsdás, témfigyelés, szkdolgozti tnácsdás és irodlomkuttás is kérhető. Térítési díj ellenében fénymásolttásr, nyomttásr, ítógép- és internet hsználtr vn lehetőség. Intézményük 1991-ben nyitott meg Krácsony Sándor Állndó Emlékkiállítást, mely földesi születésű tudós pedgógus életművét muttj be. A gzdg gyűjteményi nyg országosn is egyedülálló, így gykrn látogtják szkdolgozó egyetemisták és más érdeklődő csoportok z ország minden részéről. Durkó Mátyásnk, z ndrgógusképzés hzi tudoránk hgytéki nygát is könyvtár őrzi. Az olvsóvá nevelés érdekében bekpcsolódnk z Internet Fiest, Ünnepi könyvhét, Az Országos Csládi Könyvtári Npok és z Őszi Gyermekkönyvnpok progrmsoroztáb, író-olvsó tlálkozókt, mese- és versmondó versenyeket, unió-, megye- és helytörténeti vetélkedőket, játszóházt, felolvsó délutánokt szerveznek. Tevékenységük z okttás-nevelés folymtáb is szervesen beépült, rendszeresen vnnk könyvtári óráik és ngy hgyomány vn z olvsónpló pályáztok készítésének is. A Krácsony Sándor Közösségi Ház Földes kulturális és közművelődési központj A Krácsony Sándor Áltlános Művelődési Központ lpfokú okttási, vlmint lpfokú művészetokttási intézményegysége köznevelési feldtot ellátó egyes önkormányzti fenntrtású intézmények állmi fenntrtásábn vételéről szóló évi CLXXXVIII. törvény értelmében december 31-el átkerült Klebelsberg Intézményfenntrtó Központ fenntrtásáb. A továbbikbn már csk közművelődési feldtot ellátó intézmény elnevezését Krácsony Sándor Áltlános Művelődési Központról Krácsony Sándor Közösségi Házr változttt meg Földes Ngyközségi Önkormányzt Képviselő-testülete jnuár 1-jétől. Munkáját Krácsony S. tér 6. ltt tlálhtó épületben végzi, közművelődési tevékenységhez kpcsolódó közművelődési irodábn és klubteremben. Az intézmény közművelődési feldtit népi hgyományápolás és értékközvetítés jegyében végzi. A közművelődés széleskörű tevékenységrendszerében ngy hngsúlyt fordít különböző feldtok minőségi megvlósításár. Elsődlegesnek tekinti z intézményhsználók (gyerekek, fitlok, felnőttek) meglévő tudásánk bővítését új ismeretek, készségek, kompetenciák elsjátításánk segítésével. A művelődésben ngy 158

160 KULTÚRA szerepe vn z ismeretterjesztésnek, melyet z intézmény ismeretterjesztő elődások szervezésével vlósít meg. Az elsősorbn felnőttek részére szervezett ismeretterjesztő elődások délutáni vgy esti órákbn kerülnek megrendezésre legkülönfélébb témkörökben: egészséges életmód, természetgyógyászt, újságírás, gzdálkodás, művészeti témák. Az intézmény elsődleges feldti közé trtozik településen működő civil szervezetek, önszerveződő közösségek munkájánk segítése is. A közösségi ház keretein belül jelenleg négy kiscsoport működik, kik kölcsönös együttműködésben végzik tevékenységüket. A Krácsony Sándor Közösségi Ház követve ngy múltú előd Krácsony Sándor Áltlános Művelődési Központ hgyományit ngyrendezvények szervezésével igyekszik lkosság részére kulturált szórkozási lehetőségeket teremteni. A mjális, gyereknp, nyárbúcsúzttó lovs- és flunp sokszínű progrmml várj minden évben z érdeklődőket. Kiemelt esemény helyiek életében Kárpát-medencei Vőfélytlálkozó, mely már hét lklomml került megrendezésre. Az országos szinten is ismert esemény több száz vendéget vonz településre. A komplex népművészeti tlálkozó vőfélység hgyományink felelevenítése mellett os egyéb progrmot is kínál. A prszti disznótorok, kézművesek áltl rendezett játszóház és vásár, népzenei hgyományink ismert muzsikusokkl történő bemuttás minden idelátogtó elismerését kivívták. Kálly Tájház és Közösségi Tér helytörténeti gyűjtemény Az 1901-ben elhunyt Kálly László végkrtánk megfelelően vgyonából XX. százd elején lpítvány, kisdedóvod és menház létesült településen. Lkóház évtizedekig kisdedóvóként község kisgyermekeit szolgált, mjd 1948 után lkásokt, szükség tntermet és rktárt lkítottk ki belőle. Az épület megmentésére Földes Ngyközség Önkormányzt és Szélrózs Hgyományőrző Egyesület helyi civil szervezetek támogtásávl összefogott és térségi LEADER pályázt támogtásávl tájházt és közösségi teret lkított ki z egykori lkóházból. Az épület hátsó részében kpott helyet Szélrózs Hgyományőrző Egyesület próbterme, mely más civil szervezetek ár is rendelkezésre áll. Az épület utci részében kuriális nemesi múltú 159

161 KULTÚRA Földes helytörténeti közgyűjteménye került elhelyezésre, melyet Földes npján, április 14-én nyitottk meg látogtók előtt. Kb Gond Ferenc Városi Könyvtár (4183 Kb, Szbdság tér 5.): 2002-ben könyvtár átköltözött művelődési házból mezőgzdsági szövetkezet irodhzánk földszintjére bn z intézmény felvette Gond Ferenc Városi Könyvtár nevet bn könyvtárpártoló pályázton elnyert pénzösszegből többek között kölcsönzés gépesítése is megtörténhetett bn könyvtár e-mgyrország pont lett, ezzel lkosságot már internet eléréssel is segíthetik. A hgyományos könyvtári szolgálttások mellett, könyvtárosok rendelkezésére áll világháló, ngy könyvtárk OPAC-ji, virtuális könyvtárk, dtbázisok, hogy ezekkel is bővíthessék szolgálttásikt. Művelődési Ház (4183 Kb, Szbdság tér 9.): A Mácsi Sándor Művelődési Ház épülete kezdeti időkben három intézménynek dott helyet, Községi Könyvtárnk, Béke Filmszínháznk és Művelődési Háznk. Az épületben tállhtó 200 fős színházterem, kiállító terem elődó-és szkköri terem. A volt könyvtár helyiség 2007-ben vette fel Brbás Smu lelkipásztor nevét, ki kbi református kultúriskolát építette, melyben iskol, mozi és színházterem, vlmint tnítói lkás kpott helyet. A művelődési házbn ben történt jelentősebb felújítás, megújult homlokzt, ház előtti prk, z előcsrnok. Kilkításr került földszinti internet helyiség. Kbi Helytörténeti Gyűjtemény (4183 Kb, Szbdság tér 9.): A gyűjtemény ugusztus 20-án került először bemuttásr Kb várossá vtásánk ötödik évfordulóján. A gyűjtemény nygát Kb város lkosság dt össze. A kiállított nyg tárgyi (néprjzi) részből, írott és fotó dokumentumokból áll, melyek Kb XIX-XX. százdi társdlmi életét, kultúráját muttják be. 160

162 KULTÚRA Ngyrábé A művelődési ház prkjábn tlálhtó tájház z itt élő emberek életébe nyújt betekintést. A település mind természeti, építészeti és néprjzi oldlról is vonzó idegenforglmi lehetőségekkel rendelkezik. Területére kiterjed Bihri Tájvédelmi Körzet, Bihrdncsház felé eső htárrészen hzánk legngyobb testű mdr, túzok is fellelhető. Ngyrábénk os, már hgyományosnk mondhtó kulturális rendezvénye vn. Ilyen Szent György np, Sárrét Íze Fesztivál, ngyrábéról elszármzottk tlálkozój, Nők Népfőiskoláj, állndó kiállításink, z Ifi Prty, Szüreti felvonulás és 2015-ben megnyílt Mezőgzdsági Hgyományok Múzeum. Kétévente kerül sor z elszármzottk tlálkozójánk megrendezésére. Az idősek npját is megrendezik minden évben. Idősek npközi otthonábn is trtlms kulturális élet folyik. Dlikkl, verseikkel, színdrbjikkl nemcsk helyieket, de közelebbi távolbbi települések lkóit is szórkozttják különböző rendezvényeken. A Kossuth Ljos Művelődési Ház és Könyvtár szervezésében os színes progrm várj z érdeklődőket egész évben. Civil szervezeteik is ktív közösségi munkát végeznek, rendezvényeikkel egy-egy csoport, egy-egy korosztály, gykrn z egész település színvonls szórkozttását biztosítják. Ezeken rendezvényeken is más települések hsonló civilszervezetinek tgji is részt vesznek, úgymond térségi rendezvények ezek is. Püspökldány A Püspökldányi Tájékozttó és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum szeptember 1-jétől működik egyesítéssel történő beolvdássl, jogutódlássl. A Városi Könyvtár Tgintézmény z új összevont struktúrábn nyilvános könyvtári feldtellátás keretében gyűjteményével és szolgálttásivl részt vesz helyi és sárréti kistérség lkosink ellátásábn. A könyvtár város központjábn tlálhtó s több mint kötetes állományávl, infokommunikációs eszközeivel szolgálj hsználói igényeket. Fontosnk trtják zonbn, hogy város távolbbi részein élők is részesülhessenek könyvtári szolgálttásokbn. Ezt feldtot hivtott ellátni Petritelepi fiókkönyvtár. 161

163 KULTÚRA A könyvtári ellátáson túl z lpfeldtok közművelődési tevékenységgel bővültek. Ennek megfelelően z intézmény lptevékenységei: könyvtári állomány gyrpítás, nyilvántrtás, könyvtári állomány feltárás, megőrzése, védelme, könyvtári szolgálttások, közművelődési tevékenységek és támogtásuk. A Városi Könyvtár Tgintézmény áltlános gyűjtőkörű nyilvános közkönyvtár, mely további egységeiben, gyermekkönyvtárbn, vlmint felnőtt könyvtárbn biztosítj könyvtári dokumentumokkl történő ellátást korosztályi és műveltség szerinti igényszinteknek megfelelően. A Sárrét, térség legngyobb könyvtár, mely nem csupán város lkói, hnem környező településeken élők ár is rendelkezésére bocsátj mindzokt könyveket és egyéb dokumentumokt, melyek z önművelést, köz- és szkmi ügyekben vló tájékozódást, z lp-, közép- és felsőfokú tnnyg kiegészítését, vlmint szbdidő hsznos eltöltését szolgálják. A város okttási intézményeinek tnulói, diákji beirtkozott olvsók jelentős részét 47% - teszik ki. A könyvtár 1976-ót jelenlegi helyen település központi részén, jól megközelíthető helyen m 2 lpterületen- egy épületben tlálhtó Dorogi Márton Városi Művelődési Központ Tgintézménnyel. Fenntrtó Püspökldány Város Önkormányzt. Könyvtárszkmi szempontból együttműködnek Méliusz Juhász Péter Könyvtár Megyei módszertni Osztályávl, vlmit Hjdú-Bihr megye több könyvtárávl. A könyvtár küldetését folymtosn bővülő dokumentumállományávl, felhsználói igényeknek megfelelő szolgálttásivl, techniki felszereltségével vlósítj meg. Ezek segítségével támogtni kívánj: 162

164 KULTÚRA z okttás különböző szintjein tnulókt, z élethosszig trtó tnulást, szolgálttások bővítésével hzi és nemzetközi információhoz és tudásnyghoz történő szbd és korlátln hozzáférést szbdidő hsznos eltöltését, gyermekek olvsóvá nevelését, zon készségek elsjátítását, melyek lehetővé teszik könyvtárbn rendelkezésre álló ítástechniki és egyéb, tájékozttásbn szerepet játszó eszközök ktív hsználtát, fizikilg hátrányos helyzetűek ellátását, város és kistérség és megye természeti értékeinek, gzdsági, társdlmi folymtink, kulturális, történelmi, néprjzi kuttását, bemuttását, Mind felnőtt, mind gyermekrészlegben lpfeldtként foglmzódik meg z olvsóvá nevelés, könyv-könyvtárhsználtr nevelés meglpozás, digitális írástudás fejlesztése, vlmint z eltérő szociális környezetből dódó digitális szkdékok áthidlás. Krcs Ferenc Múzeum A Krcs Ferenc Múzeumbn két állndó kiállítás tlálhtó. Az egyik Püspökldány és Sárrét történetét bemuttó helytörténeti kiállítás, A bihri Ngy- Sárrét története lecspolástól 1914-ig címmel. A Krcs Emlékszob őrzi z intézmény névdójánk emlékét. A 2015 márciusábn ngyközönség ár átdott terem méltó módon muttj be püspökldányi születésű országosn elismert rézmetsző, térképkészítő mester életművét, legjelentősebb munkáit, z életét. A Krcs Ferenc Múzeum évente több, változtos, mindenki ár érdekes, értékes trtlmt közvetítő tárltnk d otthont. Sáp A településen megtörtént közösségi ház felújítás, melynek kertjében egy uniós színvonlú közösségi tér is kilkításr került, így flu központjánk fejlődése megdtott. 163

165 KULTÚRA Több évtizedes hgyomány vn szüreti felvonulásnk, mely minden évben szeptember végén kerül megrendezésre. Korosztályonként is mind z ifjúságnk, mind z idősebb korosztálynk vn szórkozási lehetőség, de műsorikkl ezt egymásnk kölcsönösen is biztosítják. Jótékonysági bálokon színvonls műsort dnk, de z óvodi, iskoli bllgások, krácsonyi ünnepségek is ngyon csládis hngultúk, meghittek. A megújult közösségi téren minden évben felállított úgynevezett flu krácsonyfáj mellett z dventi hétvégéken békés, szeretetteljes várkozást nyújt flu minden lkój ár krácsonyi ünnepekhez. Minden évben megrendezésre kerül flunp, hol immár hgyomány, hogy Hgyományőrző Lovs Egyesület színvonls progrmot nyújt z od látogtók ár. Az idősek npját is megrendezik minden évben. Idősek npközi otthonábn is trtlms kulturális élet folyik. Dlikkl, verseikkel, színdrbjikkl nemcsk helyieket, de közelebbi távolbbi települések lkóit is szórkozttják különböző rendezvényeken Nyugdíjs Klub tgji. A település lkói elsősorbn református gyülekezet tgji. A közösségi élet színtere településen elsősorbn művelődési ház, hol z e- Mgyrországpont is működik, és hozzákpcsolódó prk, mely futbllpályánk is helyt d, z idősebbek ár pedig templom. A művelődési ház prkjábn zjlnk ngyobb közösségeket megmozgtó események (flunp, fogthjtó, sportnp, kiállítások, stb ) A közösségi élet fórumi különböző települési rendezvények. Sárrétudvri Az önkormányzt szkfeldtként működik z önkormányzt áltl fenntrtott Művelődési Ház és Könyvtár. helyi közéleti és egyéb közhsznú információk gyűjtése és közvetítése, feldt könyvtár gyűjteményének szervezése tekintettel község helyismereti nygár, dokumentumok gyrpítás, nyilvántrtásb vétele és feltárás, gyűjtemény megőrzése és védelme, fölöslegessé vált és megrongálódott dokumentumok kivonás, 164

166 KULTÚRA felnőtt és gyermek olvsószolgálti tevékenység végzése, dokumentumok kölcsönzése és helyben hsználtánk biztosítás, könyvtárközi kölcsönzés szolgálttás, tájékozttás könyvtár gyűjteményéről, könyvtár és mgyr könyvtári ellátás rendszerének szolgálttásiról, megyei és z országos könyvtári ellátás szolgálttásink közvetítése hsználókhoz, közösségi fogllkozások (könyv-, könyvtár- és irodlom népszerűsítő rendezvények, iskoli fogllkozások, művelődési játékok) szervezése és lebonyolítás, község hgyományos rendezvényeihez kpcsolódv, könyvtár gyűjteményét, szolgálttását népszerűsítő rendezvényeket szervez. Feldtok: "Udvri Hírek" c. helyi lp szerkesztése, helyi kábeltévé műsor szerkesztése, egyes helyiségek bérbedás, helyet d "Teleház"-nk, tevékenységéhez szkmi segítséget nyújt Sárrétudvri település kulturális életének színhelye és közösségek működésének színtere Közösségi színtér. A Művelődési ház október 1-ei htállyl megszűnt, így feldtit továbbikbn Sárrétudvri Ngyközség Önkormányztánk polgármesteri hivtl látj el. A települési önkormányzt feldt helyi közszolgálttás feldtink teljesítése. A különböző progrmok lebonyolításár z Önkormányzt z éves munkterv összeállításkor kiemelt figyelmet fordít. A közművelődési tevékenység területén Sárrétudvri Ngyközségi Önkormányzt Polgármesteri Hivtl áltl fenntrtott Közösségi színtér szkmi irányító, szervező szerepe meghtározó. Az intézmény szerepe elsősorbn település lkosságánk kultúr iránti igényének segítése, közösségek, klubok, szkkörök létrejöttének, működtetésének támogtás, közművelődési és művészeti tevékenység szervezése, irányítás, lkosság önszerveződő közösségei és civil szervezetei kulturális tevékenységének támogtás. Ezek létrejöhetnek, működhetnek közös érdeklődési kör lpján vgy szbdidő közös eltöltésének érdekében. Fontos helyi kultúr közvetítése és fejlesztése. 165

167 KULTÚRA A település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hgyományink feltárás, megismertetése és helyi művelődési szokások gzdgítás. A Közösségi színtér biztosítj helyet különböző községi kulturális rendezvényeknek és ünnepi megemlékezéseknek, civil szervezeteink és csoportjink ár színházteremben trtott ngyrendezvényeiknek, termékbemuttóknk, gyermek és felnőtt színházi elődásoknk, jótékonysági koncerteknek és műsoroknk, egészséges életmóddl kpcsoltos elődásoknk, gyermek progrmoknk és játszóházknk, munkügyi központ kirendelt ügyfélfogdásánk, csládi és bráti összejöveteleknek is. A rendezvények közül kiemelkedik Nőnp, Mjális, Flunp, Lovs tlálkozó, z Artónp, Hgyományőrző kézműves tábor, z Idősek Tlálkozój, z Adventi hétvégék és z Óévbúcsúzttó rendezvény. A sárrétudvri községi könyvtár KSZR keretein belül működik, megyei könyvtárrl megkötött együttműködési megállpodásbn foglltk szerint. Szerep A szerepi községi könyvtár z Áltlános Iskol Óvod és Könyvtár keretein belül Sárréti Kistérségi Társulás tgjként Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtárrl kötött könyvtári szolgálttás és feldt-ellátási megállpodás lpján végzi települési könyvtári ellátást. A tárgyi és működési feltétel lehetőségekhez mérten jó. A Nemzeti Kulturális és Örökségvédelmi Minisztérium áltl kiírt pályázt lpján 2004-ben költözött új helyére volt mozi épületébe. Itt kpott helyet még helytörténeti kiállítás és Nyéki Imre emlékszob. A helyi közösségi élet színtere könyvtár, hol gyerekek tnulhtnk és z internet hozzáférés biztosított ukr. Rendezvényeiket többségében gyerekek ár szervezik. Mesemondóverseny, npközis fogllkozások, könyvtári órák, játszóház, elődások, bekpcsolódnk Brátunk Könyv című vetélkedőbe. Felnőttek részére internet ismereti tnfolymot szerveztek. 166

168 KULTÚRA A könyvtár állomány gyrpítását megyei könyvtárrl kötött szerződés lpján végzik, de szükség vn z állomány psztásár is z elhsználódás mitt. A könyvtár technikilg jól felszerelt: rendelkeznek televízióvl, videó és DVD lejátszóvl, difilm vetítővel és ítógépekkel, internettel. A könyvtár szolgálttási A könyvtár szolgálttásit bárki igénybe veheti, h betrtj hsználtr vontkozó szbályokt. A gyűjtemény hozzáférése óvodáskortól felnőttekig, kölcsönzés. A beirtkozott olvsók ingyen kölcsönözhetik nyomttott dokumentumokt kölcsönzés npjától ított három hétig Helyben hsznált /kézikönyvek, újságok, techniki eszközök, és helyismereti dokumentumok/ Könyvtárközi kölcsönzés ingyenesen megyei könyvtár állományából Számítógépek hsznált Internet hozzáférés /térítéshez kötött szolgálttás 150 Ft/ór Az A4-es oldl fénymásolás vgy nyomttás 10 Ft/lp Ingyenesen biztosítják könyvtár áltl szervezett rendezvényeken, tnfolymokon vló részvételt Idősek és mozgássérültek ár biztosítják könyvek házhozszállítását A csereletét forgtás, kölcsönzése 167

169 KULTÚRA Intézményi ellátottság Szervezet típus Nyilvános könyvtár Közművelődési intézmény Közművelődés i közösségi színtér Muzeális intézmény Egyéb éspedig.. Egyéb éspedig.. Bárán d Bihrdncsház Bihrngybjom Bihrtord Földes Kb Ngyrábé Püspökldány Sáp Sárrétudvri Szerep x + (Méliusz Juhász Péter Könyvtárhoz trtozik) x x x Flumúzeum és Tájház (Nyéki Imre Emlékszob) 168

170 KULTÚRA Könyvtárk megléte, elérhetősége Báránd Bihrdncsház Bihrngybjom Bihrtord Földes Kb Ngyr ábé Püspökldány Sáp Sárrétudvri Szerep Közkönyvtár 1 + igen igen x - X Funkció Szolgálttóhely 1 + igen + nem Egyéb, éspedig - igen Fenntrtó típus Települési önkormányzt Egyéb, éspedig.. Igen + igen + igen x + X Működik x + igen + igen x + X Működés Szünetel Megszűnt Önálló - igen x Szervezet Iskolávl összevont Egyéb intézménnyel összevont x + igen X

171 KULTÚRA Fiók Munkügyi létdtok Szkmi munkkörben ,5 2, Egyéb munkkörben Könyvtári állomány tárgyév dec.31-én n.. Nyitv trtási npok összesített tárgyévben Esélyegyenlőségi célcsoportok dti Beirtkozott k Bárán d Bihrdncsház Bihrngybjo m Bihrtord Földe s Kb Ngyráb é Püspökldán y Sá p Sárrétudvr i Szere p Férfi n.. Nem Nő n.. 14 év ltti Életkor éves Fogllkozás 63 éves és idősebb Betnított, ill. segédmunkás n.. 170

172 KULTÚRA Nyugdíjs n.. Gyes-gyeden lévő Munknélkül i n n.. Beirtkozottk nemek szerint (fő) 171

173 KULTÚRA Beirtkozottk életkor szerint (fő) Beirtkozottk fogllkozás szerint (fő) 172

174 KULTÚRA Esélyegyenlőségi célcsoportok szempontjából kiemelt szolgálttási dtok Szolgálttások Bárán d Bihrdncsház Bihrngybjo m Bihrtord Földe s Kb Ngyráb é Püspökldán y Sá p Sárrétudv ri Szere p Rendezvények - gyermekfogllkozások 6 igen n.. Nemzetiségi ellátás, gyűjtemény nem Gyermekirodlmi dokumentum (szép- + szk-) n.. Nemzetiségi dokumentum Személyes (helybeni) hsznált (lklom) A 14 éven lulik könyvtárhsznál t Kölcsönzött dokumentum (db) Közvetlenül (helyben)hszná lt dokumentum (db)

175 KULTÚRA A 14 éven lulik könyvtárhsznált (lklom, db) Szolgálttások Báránd Bihrdncsház Bihrngybjom Bihrtord Földes Kb Ngyrábé Püspökldány Sáp Sárrétudvri Szerep Könyv Kölcsönzés Időszki kidvány 0 igen n.. 174

176 KULTÚRA Elektronikus dokumentum (digitálisn) 0 nem Házhozszállítás 0 nem Egyéb, éspedig. nem Olvsótermi hsznált Olvsáskultúr-fejlesztő progrmok Rendezvények Kulturális, közművelődési, közösségi rendezvények Digitális kompetencifejlesztő progrmok Egyéb, éspedig n Számítógép hsznált Internethsznált Egyéb, éspedig Információszolgálttás Fénymásolás, nyomttás, szkennelés 0 igen n.. 0 n.. Egyéb, éspedig

177 KULTÚRA A humán szolgálttások közül Könyvtár járás településein megtlálhtó. Az áltluk nyújtott tevékenységek és szolgálttások köre széleskörű. A beirtkozott olvsók közül legngyobb bn fogllkozás szerint nyugdíjsok vnnk, beirtkozottk át tekintve életkori bontásbn pedig 14 év lttik mgs figyelhető meg. Emellett zonbn gyes-en/gyed-en lévő nyukák is gykrn megfordulnk könyvtárbn. Rendezvényeiket többségében gyerekek ár szervezik, de vn olyn település, hol könyvtár d helyet felnőttek ítógép hsználti képzéseinek is. Az nynyelv fejlettsége gondolkodás fejlettségének egyik feltétele. A belső és külső kép között nem tud különbséget tenni z, ki nem olvs rendszeresen, szövegértése nemzetközi felmérések lpján is nem megfelelő. Az olvsás szerepének erősítésében fontos szerepe vn szülőknek, vlmint z okttási intézményeknek. Az dtok lpján megállpíthtó, hogy 2014-ben járásbn élő évesek több mint fele nem irtkozott be könyvtárb Bárá nd Bihrdncs ház Bihrngyb jom Bihrto rd Föld es K b Ngyr ábé Püspökl dány Sá p Sárrétud vri Szer ep Beirtkoz ottk könyvtárb év es Települése n élő évesek százléká bn 25 % 71 % 42 % 13 % 39 % 37 % 75 % 8 % 14 % 176

178 KULTÚRA Közművelődési lpdtok Típus Fenntrtó Szervezet Közművelődési intézmény Közművelődési közösségi színtér Egyéb, éspedig. települési önkormányzt Egyéb, éspedig.. Bárán d Bihrdncsház Bihrngybjo m Bihrtord Földe s Kb Ngyráb é Püspökldán y Sá p Sárrétudvr X x + X X x + X i Szere p Működő X x + X + + Működés módj Szünetel Megszűnt Önálló x Szervezet Egyéb intézménnyel összevont Egyéb, éspedig X

179 KULTÚRA Egész évben X x + X + - Működés jellege nyitvtrtási idő heti ór Időszkosn Munkügyi létdto k Szkmi munkkörben Egyéb munkkörben A tevékenységet ellátó szervezet címén, székhelyként bejegyzett intézmények, társdlmi, gzdsági szervezetek Szám Szervezet típus Foglkozik közművelődéssel Nem foglkozik közművelődéssel Költségvetési szervezet Szerep Egyesület Báránd (1), Földes (4), Kb Püspökldány (6) (2), Bihrngybjom (3), Ngyrábé (2), Sárrétudvri (3), Szerep Alpítvány, közlpítvány Püspökldány (1), Földes (2), Sárrétudvri (1) Egyéb társdlmi szervezet Bihrngybjom (1), 178

180 KULTÚRA Gzdsági szervezet Ngyrábé (1) Közművelődési sttisztik 4. tábl Nemzeti és etniki kisebbségi közművelődési feldtok Közművelődési sttisztik 6. tábl Kisebbségek Végzi tevékenységet cigány Bihrtord (1), Ngyrábé (1), Szerep Nem végzi tevékenységet Báránd (1), Püspökldány, Sárrétudvri román Báránd (1) Püspökldány, Sárrétudvri ukrán Báránd (1), Püspökldány, Sárrétudvri Báránd Bihrdnc sház Bihrngy bjom Bihrtor d Földes Kb Ngyrábé Püspökld ány Sáp Sárrétudv ri Szerep Klubok, körök, szkkörök Csoportok Résztvevők Fogllkozások Nyugdíjs Ifjúsági n n.. 179

181 KULTÚRA Gyermek Csládi Képzések Sját képzések Báránd Bihrdnc sház Bihrngy bjom Bihrtor d Földes Kb Ngyrábé Püspökld ány Sáp Sárrétudv ri Szerep Típus Csoportok Beirtkozottk ebből 17 év ltti 55 év feletti Áltlános célú felvételi előkészítő ebből csk személyiségfejlesztő csoport egészségvédelmi Szkmi

182 KULTÚRA Nyelvi Okttás, képzés (együttműködő prtnerrel) Típus Iskolrendszerű lp ebből közép felsőfokú Iskolrendszeren kívüli Báránd Bihrdnc sház Bihrngy bjom Bihrtor d Földes Kb Ngyrábé Csoportok Résztvevők Püspökld ány Sáp Sárrétudv ri Szerep 181

183 KULTÚRA ebből szkképesítést nyújtó egyéb képzés szkmi áltlános jellegű nyelvi Kiállítások, műsorok, rendezvények Típus Kiállítások Művészeti események Szórkozttó rendezvények Közösségi rendezvények Báránd Bihrdnc sház Bihrngy bjom Bihrtor d Földes Kb Ngyrábé Alklmk Látogtók Püspökld ány Sáp Sárrétudv n n n n n n n n.. ri Szerep 182

184 KULTÚRA Ismeretterjesztés Báránd Bihrdnc sház Bihrngy bjom Bihrtor d Földes Kb Ngyrábé Püspökld ány Sáp Sárrétudv ri Szerep Résztvevők Fogllkozások, lklmk Elődás, konferenci, tnácskozás Táborok Báránd Bihrdnc sház Bihrngy bjom Bihrtor d Földes Kb Ngyrábé Püspökld ány Sáp Sárrétudv ri Szerep Résztvevők Fogllkozások, lklmk Gyermek Ifjúsági Felnőtt Vegyes n n n n n n n n.. 183

185 KULTÚRA Szolgálttások Báránd Bihrdnc sház Bihrngy bjom Bihrtor d Földes Kb Ngyrábé Püspökld ány Sáp Sárrétudv ri Szerep Igénybevevők Alklmk Tnácsdás, információs szolgálttás A fentiből felnőttképzéshez kpcsolódó Minden egyéb Informtiki ellátottság Tevékenységek Báránd Bihrdnc sház Bihrngy bjom Bihrtor d Földes Kb Ngyrábé Püspökld ány Sáp Sárrétudv ri Szerep Internetkpcsolt (vn/nincs) vn vn vn vn vn vn vn vn vn Sját honlp (vn/nincs) nincs nincs vn vn vn nincs vn nincs nincs H rendelkezik sját honlppl, z kdálymentes-e (igen/nem) nem - nincs nem nem nem igen nincs nem 184

186 KULTÚRA Nyilvános Internet-terminálok Sját, nyilvánosn elérhető digitlizált trtlom, szkmi dtbázis (vn/nincs) nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs Összlátogtó, résztvevő lét Tevékenységek Báránd Bihrdnc sház Bihrngy bjom Bihrtor d Földes Kb Ngyrábé Püspökld ány Sáp Sárrétudv ri Szerep Összlátogtók, résztvevők Rendszeres művelődési formák (15. tábl 1. sor) Ismeretterjesztés összesen (16. tábl 3. sor) Táborok összesen (17. tábl 1. sor) Rendezvények, kiállítások, műsorok (18. tábl 20. sor Szolgálttások (19. tábl 7. sor) Külső szervek tevékenysége (20. tábl 1+4. sorok)

187 KULTÚRA Külső szervek tevékenysége (20. tábl 1+4. sorok Mindösszesen ( ) A járásbn működő minden művelődési intézmény fontos feldtánk trtj településeken működő civil szervezetek, egyesületek tevékenységének segítését, támogtását. Az intézmények igény szerint biztosítják ukr techniki feltételeket. Az elmúlt évek során ngyobb hngsúlyt kpott, előtérbe került prtnerség elve. Fontos hogy járásbn egymást kiegészítő közreműködések lkuljnk ki z intézmények és civil szervezetek között. A járáshoz trtozó településeken többségében olyn események, komplex rendezvények kerülnek megrendezésre - ngy részük évek ót hgyományosn, melyek megye, illetve kár z ország htárin is túlnyúlnk. Közművelődési közösségi színtér 2009-ben rendelkezésre álló dtok lpján járásbn csk Bihrtord településen volt, 2014-ben zonbn már Püspökldánybn, Sápon vlmint Sárrétudvribn is kilkításr került. A közösségi színterek létrehozásánk indokoltság vlmennyi településen közösségek megerősítése, hiszen kultúr jellemzően közösségekben él: kultúr z összetrtozást, egyéni és közösségi önbecsülést teremtő, megújító és megtrtó erő, mely z együttesen értelmezett tpsztltokbn és közös élményekben fejtheti ki htását. (Forrás: Bozóki András és munktársi: A szbdság kultúráj, Budpest, 2006) 186

188 KULTÚRA Klubok, körök, szkkörök z évek során csk néhány településen érhetők el rendszeresen. A táborok is hsonló képet muttnk, és jobbár csk gyermekek részére szerveződnek. Fontos zonbn ezen ponton megemlíteni, mint hogyn zt tábláztok jól muttják, hogy z intézményekben megtrtott képzések igen elenyésző. H vn is egy-egy településen, z iskolrendszeren kívüli, és inkább csk áltlános jellegű, vlmilyen szkmi vgy nyelvi képzésre korlátozódik. Fontos lenne felnőtt képző intézményekkel járási szinten felvenni kpcsoltot, és kár több településsel is közösen egyeztetni lehetőségekről. Kiemeltet figyelemmel kell kísérni járási szinten továbbikbn felnőttek részére szervezett okttást, szkmi továbbképzéseket és civil szervezetek közösségi munkáját. 187

189 KULTÚRA ADATOK A MUZEÁLIS INTÉZMÉNYRŐL Múzeumi intézmény Püspökldánybn tlálhtó. A múzeumok tnulási színtérként is szolgálnk, múzeumi tnulássl új ttitűdöket, érdeklődéseket, értékeket fejleszthetünk ki. A járás vlmennyi településén élő gyerekeinek biztosítni szükséges múzeumlátogtásokhoz vló hozzáférést. Püspökldánybn látogthtjuk Krcs Ferenc Múzeumot. A ldányi születésű Krcs Ferenc / / közkedvelt térkép- és rézmetsző illusztrátor volt Pesten. A ról elnevezett gyűjtemény, iskolmúzeumként indult 1959-ben, mjd október 1-én ünnepélyes keretek között megnyílt községben Krcs Ferenc Tájmúzeumként. Műtárgygyűjteménye mellett jelentős fotórchívumml /5500 felvétellel/ és könyvtárrl /3400 db/ rendelkezik. Itt őrzik néprjztudós Szűcs Sándor és zenész, krngy Csenki Imre hgytékát. Állndó kiállítás: A bihri Ngy-Sárrét története lecspolástól 1914-ig táj és népének történetét szemlélteti, különös tekintettel pásztorkodásr /gulyás- és csikósfelszerelés/ és prszti életmódr /szobenteriőr/. Időszki kiállítási: évente 4-5 lklomml. Fontos voln erősíteni járás településein élőknek múzeumml z együttműködést. Másik település, hol muzeális jellegű gyűjtemény tlálhtó: Ngyrábé. A ngyrábéi Mezőgzdsági Hgyományok Gyűjteménye Ványi Gusztáv egyedülálló néprjzi mgángyűjteménye, hol látogtó betekintést nyerhet százdi flusi gzdálkodás hgyományib. A kiállítás temtikáj: Ősfogllkozások: gyűjtögetés, hlászt, vdászt, erdészet Növénytermesztés: földmérés, tljművelés, vetés, betkrítás, cséplés, szőlészet, gyümölcstermesztés Állttenyésztés: méhészet, sertés-, juh-, szrvsmrh-, ló-, bromfitenyésztés, álltgyógyítás Tkrmányozás: száls-, nedvdús-, szemes termény előkészítése 188

190 KULTÚRA Szállítás: emberi erővel, lóvonttásúk, motoros járművek Élelmiszerkészítés: kenyérsütés, fejés, tejfeldolgozás, zöldség- és gyümölcstrtósítás Honvédelem: Ngy és II. világháború Élvezetek: borászt, pálinkfőzés, dohányfeldolgozás, kávézás Mesterségek: nádtető-készítés, kötélverés, kerékgyártás, gyertyöntés A gyűjtemény sját internetes honlppl rendelkezik Bár ánd Bihrdn csház Bihrng ybjom Bihrt ord Föl des K b Ngy rábé Püspökl dány S á p Sárrétu dvri Sze rep Területi X múzeum Funkció Temtiku s múzeum Közérdek ű muzeális gyűjtemé ny Egyéb.. X Fenntrt ó típus Szervezeti helyzete Település i önkormá nyzt Egyéb, éspedig.. Önálló Nem önálló Mgá n X X Működik X X Működés módj Szünetel X Megszűnt Működés jellege Egész évben Időszkos n X X 189

191 KULTÚRA Munküg yi létd tok Szkmi munkkö rben Egyéb munkkö rben Nyitv trtási npok összesített tárgyévben

192 KULTÚRA Info - és kommunikációs feltételek Internetes ellátottság közművelődési intézményekben Internetkpcsolt (vn/nincs) Tevékenységek Báránd Bihrdncsház Bihrngy bjom vn vn vn vn vn vn Bihrtord Földes Kb Ngyrábé Püspökldány Sáp Sárrétudvri Szerep vn vn vn Sját honlp (vn/nincs) nincs nincs vn vn vn nincs vn nincs nincs H rendelkezik sját honlppl, z kdálymentes-e (igen/nem) nem - nincs nem nem nem igen nincs nem Nyilvános Internet-terminálok nincs Sját, nyilvánosn elérhető digitlizált trtlom, szkmi dtbázis (vn/nincs) nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs 191

193 KULTÚRA Internettel ellátott iskolák (db) 192

194 KULTÚRA Amint láthtó internetkpcsolttl minden közművelődési intézmény rendelkezik. Sját honlpj viszont z intézmények közel felének nincs. Ugynkkor esélyegyenlőségi szempontból nézve honlpok többsége nincs kdálymentesítve. Az internettel ellátott iskolák lul mrd z országos átlgtól. Összességében tehát megállpíthtó, hogy járás településein belül szolgálttások nem elegendő, igz ez folymtosn fejlődik, gyrpodik, minőségi és mennyiségi változás z utóbbi években szemmel láthtó. Egyes szolgálttások zonbn még nem vgy nehezen érhetők el minden járásbeli településen. Az itt élő lkosság ár fontos megfelelő kulturális és szbdidős szolgálttások minél sokoldlúbb megléte. Ugynkkor szükséges már meglévő intézmények fejlesztése, modernizálás, intézmények honlpjánk létrehozás vgy ktuálissá tétele, kdálymentesítése. Ugynkkor segítség lenne járásbn élőknek egy járási honlp létrehozás, hiszen így járás minden településének dtit, intézményeit egy helyről lehetne elérni. FELTÁRT PROBLÉMÁK ÉS MEGOLDÁSI JAVASLATAIK Bezonosított problémák Megoldási jvsltok Esélyegyenlőségi célcsoportok szempontjából kiemelt szolgálttások igénybevételéről nem rendelkezünk elég információvl Nem minden önkormányzt rendelkezik sját honlppl A honlpok többsége nem kdálymentesített Felnőttképzéshez kpcsolódó Önkormányzti felmérések készítése, járási szintű összesítő készítése, területen felelős személy összegyűjti, elemzi z dtokt és szükség esetén intézkedéseket dolgoz ki. Sját honlp készítése; járási honlp készítése Civil szervezetekkel vló kpcsoltfelvétel, tnácsdás kérése kdálymentesítései lehetőségekről, kdálymentesítés elvégzése Kpcsoltfelvétel felnőttképzési 193

195 KULTÚRA információnyújtás lehetőségei korlátozottk Kiállítások, műsorok, rendezvények járás településein korlátozottk Szolgálttások területén különbségek tpsztlhtók évben ifjúsági és gyermek klub, kör, szkkör nem működik településeken Muzeális intézmény Püspökldánybn megoldott tevékenységet folyttó intézményekkel (TKKI, Fogllkozttási Osztály), információnyújtás kérése járás településein Közös rendezvények szervezése (utzó kiállítások szervezése stb.) Jvslttétel helyi szintű intézkedések meghoztlár Igényfelmérés készítése települési szinten Múzeumlátogtások szervezése járás területén 194

196 EGÉSZSÉGÜGY Egészségügy z egészségügyi lpszolgálttásokhoz, szkellátáshoz vló hozzáférés Orvosi intézmények járásbn (db) Település Orvosi intézmény [háziorvosi rendelő] 2014 Orvosi intézmény [kórház] 2014 Orvosi intézmény [rendelőintézet, egészségügyi központ] 2014 Báránd Bihrdncsház Bihrngybjom Bihrtord Földes Kb Ngyrábé Püspökldány Sáp Sárrétudvri Szerep Tetétlen A Püspökldányi Egészségügyi Szolgálttó Nonprofit Kft. Püspökldány város, Báránd, Bihrngybjom, Földes, Sárrétudvri és Szerep községek lkosink nyújt lp- és szkellátási szolgálttásokt. Az egészségügyi lpellátás keretében háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi ellátás működik z intézményben, továbbá 15 szkterületen biztosított térség járóbeteg szkorvosi ellátás. Belgyógyászt, bőr- és nemi beteg gyógyászt, fogllkozás egészségügy, fül-orr-gégészet, gyermekpszichiátri, 195

197 EGÉSZSÉGÜGY ideggyógyászt, krdiológi, lbortórium, nőgyógyászt, röntgen, sebészet, szemészet, trumtológi, tüdőgyógyászt és gondozás, ultrhng, urológi 5 háziorvosi szolgált, 4 fogászti szolgált és 3 gyermekgyógyászt működik z épületben. A város központjábn és Petri telepi városrészben még egy-egy háziorvosi szolgált működik. A Püspökldányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. üzemeltetésével városbn reumtológii és fizioterápiás szkrendelés és fürdőorvosi ellátás üzemel nppli szntóriumml, hol TB áltl támogtott gyógykezelések vehetőek igénybe. A városbn npi 24 órás orvosi ellátás biztosított. Mindkét intézményben heti rendszerességgel betegjogi képviselő biztosítj betegek jogink érvényre jutását. Az intézmények épülete kdálymentesített. 196

198 EGÉSZSÉGÜGY Orvosi ellátás (db) Telepü lés Feln őtte k és gyer ekek rész ére szer veze tt házi orvo si szolg álto k Csk felnő ttek rész ére szer veze tt házi orvo si szolg álto k A házi gyere korvo sok áltl ellátot t szolgá ltok 2009 Feln őtte k és gyer ekek rész ére szer veze tt házi orvo si szolg álto k Csk felnő ttek rész ére szer veze tt házi orvo si szolg álto k A házi gyere korvo sok áltl ellátot t szolgá ltok 2010 Feln őtte k és gyer ekek rész ére szer veze tt házi orvo si szolg álto k Csk felnő ttek rész ére szer veze tt házi orvo si szolg álto k A házi gyerme korvos ok áltl ellátott szolgál tok 2011 Feln őtte k és gyer ekek rész ére szer veze tt házi orvo si szolg álto k Csk felnő ttek rész ére szer veze tt házi orvo si szolg álto k A házi gyerme korvos ok áltl ellátott szolgál tok 2012 Feln őtte k és gyer ekek rész ére szer veze tt házi orvo si szolg álto k Csk felnő ttek rész ére szer veze tt házi orvo si szolg álto k A házi gyerme korvos ok áltl ellátott szolgál tok 2013 Báránd Bihrd ncshá z Bihrn gybj om Bihrt ord Feln őtte k és gyer ekek rész ére szer veze tt házi orvo si szolg álto k Csk felnő ttek rész ére szer veze tt házi orvo si szolg álto k A házi gyerme korvos ok áltl ellátott szolgál tok Földes Kb Ngyrá bé Püspök ldány Sáp

199 EGÉSZSÉGÜGY Sárrét udvri Szerep Tetétle n A háziorvosok betegforglm (fő) Forrás: TeIR, KSH Tstr 198

200 EGÉSZSÉGÜGY A háziorvosok betegforglm, ezer lkosr (fő) Amint zt grfikonból is láthtjuk, járásbn háziorvosok betegforglm jócskán meghldj z országos és megyei értékeket. prevenciós és szűrőprogrmokhoz (pl. népegészségügyi, korgyermekkori kötelező szűrésekhez) vló hozzáférés A népegészségügyi, korgyermekkori kötelező szűrésekhez vló hozzáférés lkosság ár legtöbb településen biztosított. A 0-2 éves korú gyermekek évenkénti státusz vizsgált védőnő, illetve orvos bevonásávl, z iskoláskorú gyermekek (2-4-6 évfolym) kötelező szűrővizsgált védőnő, orvos bevonásávl történik. Település szintű rendezvényeken, mint például flunp vgy egészség-np egészségügyi szűrést is végeznek településeken (vérnyomásmérés, vércukor szint mérés) helyi egészségügyi szolgálttók bevonásávl. 199

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Csanádpalota Város Önkormányzata 2013-2018 Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE NYÍRSÉGTRV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyház, Mckó u. 6. sz. Irod: 4400. Nyíregyház, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fx: (42) 421-303 Moil: (06-30) 307-7371 -mil: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu We: www.nyirsegterv.hu

Részletesebben

MAGYARFÖLD TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA

MAGYARFÖLD TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA MAGYARFÖLD TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok... 8 A Helyi Esélyegyenlıségi

Részletesebben

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányzt Képviselőtestületének 9/ 24. (IX.7) ÖR számú rendelete helyi hulldékgzdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányztánk Képviselőtestülete z önkormányzti törvény (99. évi LXV. tv.)

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ozmánbük Község Önkormányzata 2013 2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ozmánbük Község Önkormányzata 2013 2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Ozmánbük Község Önkormányzata 2013 2018. 2013.május 27. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 -

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 - 1988. évi I. törvény Htályos: 2011.09.01-1988. évi I. TÖRVÉNY közúti közlekedésről1 ( végrehjtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [ vstg betűs szöveg z 1988: I. törvény

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Derecske Város Önkormányzata. Derecske, 2015. december 10.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Derecske Város Önkormányzata. Derecske, 2015. december 10. Helyi Esélyegyenlőségi Program Derecske Város Önkormányzata Derecske, 2015. december 10. Tartalom Tartalom... 2 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 4 Bevezetés... 4 A Helyi Esélyegyenlőségi Program

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Fényeslitke Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Fényeslitke Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Fényeslitke Község Önkormányzata 2013 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 3 Célok... 4

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 265/28. (XI. 6.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 223/9

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program 2015-2020 Lébény Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program 2015-2020 Lébény Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program 2015-2020 Lébény Város Önkormányzata 2015 Tartalom 1. Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 1.1. Bevezetés... 3 1.2. A település bemutatása... 3 1.3. Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tabdi Községi Önkormányzat. 2013. április 16.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tabdi Községi Önkormányzat. 2013. április 16. Helyi Esélyegyenlőségi Program Tabdi Községi Önkormányzat 2013. április 16. Tartalom A Helyi Esélyegyenlőségi Program bevezetője... 3 A Helyi Esélyegyenlőségi Programban használt fogalmak... 3 A HEP elfogadása

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata ÁROP1.1.162122121 Esélyegyenlőségelvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 215. október 31. Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

PORROGSZENTPÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

PORROGSZENTPÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Esélyegyenlőségi Program PORROGSZENTPÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok...

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL 2010

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL 2010 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

Parád Nagyközség Önkormányzata

Parád Nagyközség Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATA Parád Nagyközség Önkormányzata tervezet 2015. Türr István Képző

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Pápa Város Önkormányzata 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Pápa Város Önkormányzata 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Pápa Város Önkormányzata 2013-2018. Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 A település bemutatása... 4 Demográfiai helyzet... 4 Gazdasági helyzet... 6 Társadalmi helyzet... 7 Értékeink,

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzata. Helyi Esélyegyenlőségi Program

Budakeszi Város Önkormányzata. Helyi Esélyegyenlőségi Program Budakeszi Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Készítette: dr. Kovács Anikó Maus Anna Bálega János Mentorálta: Budácsik Rita Császár Rozália Budakeszi, 2015. Tartalom I. Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. VASASSZONYFA Község Önkormányzata. 2013. november 12. Felülvizsgálva: 2015. november 30.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. VASASSZONYFA Község Önkormányzata. 2013. november 12. Felülvizsgálva: 2015. november 30. Helyi Esélyegyenlőségi Program VASASSZONYFA Község Önkormányzata 2013. november 12. Felülvizsgálva: 2015. november 30. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Litér Község Önkormányzata 2013.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Litér Község Önkormányzata 2013. Helyi Esélyegyenlőségi Program Litér Község Önkormányzata 2013. Megtanultam, hogy egy embernek csak akkor van joga a másikra felülről lenézni, amikor annak talpra állni nyújt segítő kezet." (Gabriel García

Részletesebben

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje Melléklet Folymtb épített előzetes utólgos vezetői ellenőrzés Trtlom I. A szbálytlnságok kezelésének eljárásrendje II. Az ellenőrzési nyomvonl III. Folymtábrák IV. A tervezéssel, végrehjtássl, beszámolássl

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Ináncs Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Ináncs Község Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Ináncs Község Önkormányzata 2016. Türr István Képző és Kutató

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kaszó Községi Önkormányzat

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kaszó Községi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Program Kaszó Községi Önkormányzat 2013-2018 1 2 Tartalom Bevezetés... 4 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok... 8 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tapolca Város Önkormányzata. 2013-2018. Felülvizsgálva: 2015.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tapolca Város Önkormányzata. 2013-2018. Felülvizsgálva: 2015. Helyi Esélyegyenlőségi Program Tapolca Város Önkormányzata 2013-2018. Felülvizsgálva: 2015. TARTALOM I. HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM (HEP)... 3 1. Bevezetés... 3 2. A település bemutatása... 3 3. Értékeink,

Részletesebben

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei Lkások elektro ánk mértéke ezek csökkenti lehetőségei Írt: Vizi Gergely Norbert, Dr. Szász ndrás múlt százdbn tudósok rájöttek, vezetékek elektro hullámokt bocsátnk ki, miket távkommunikációr lehet hsználni,

Részletesebben

Sajópálfala Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program

Sajópálfala Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Sajópálfala Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés 3 A település bemutatása 3 Értékeink, küldetésünk 6 Célok 7 A Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

Bácsalmási Járás Esélyteremtő Programterve

Bácsalmási Járás Esélyteremtő Programterve Az Államreform operatív program keretében megvalósuló ÁROP-1.A.3.-2014 kódszámú Adjunk esélyt mindenkinek! projekt Bácsalmási Járás Esélyteremtő Programterve Gesztor település: Bácsalmás Város Önkormányzata

Részletesebben

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja.

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja. Mátri Aktívturisztiki Térségfejlesztési Progrm Fejlesztési Koncepció Az elmúlt évek fejlesztéseinek eredményeként Mátr számos turisztiki ttrkcióvl bővült. Jelen projektjvslt egy olyn koncepciót mutt be,

Részletesebben

KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018

KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 10 Célok... 10 A Helyi

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. július 15. napjára (szerda) 15.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2015. július 15. napjára (szerda) 15.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM. Kaba Város Önkormányzata. 2013. június

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM. Kaba Város Önkormányzata. 2013. június HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM Kaba Város Önkormányzata 2013. június (Felülvizsgálva: 2015. júniusban) Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A program háttere... 3 A program céljai... 4 Küldetésnyilatkozat...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program (felülvizsgált, egységes szerkezetű) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata. Készült: 2015.

Helyi Esélyegyenlőségi Program (felülvizsgált, egységes szerkezetű) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata. Készült: 2015. Helyi Esélyegyenlőségi Program (felülvizsgált, egységes szerkezetű) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Készült: 2015. június 2013-2018 1 Tartalom Tartalom... 2 1. Bevezetés... 4 A

Részletesebben

Berente Község Önkormányzata

Berente Község Önkormányzata TERVEZET Helyi Esélyegyenlőségi Program Berente Község Önkormányzata Készítette: Kovács Klára Elfogadva:../2013.(X.31.) kt határozattal Hatályos: 2013. november 1.-től (tervezett időpont) C:\Notebook\berente2006\testület2013\20131114\5b_Berente_HET_2013_tervezet.doc

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Jászapáti Városi Önkormányzat

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Jászapáti Városi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Program Jászapáti Városi Önkormányzat 2013. június 07. Készítette és összeállította: Muhari István okleveles közgazdász pénzügyi ügyintéző 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ózd Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ózd Város Önkormányzata 1. melléklet a 165/2015 (VI.24.) határozathoz Helyi Esélyegyenlőségi Program Ózd Város Önkormányzata 2015. június 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása...

Részletesebben

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER FÁCÁNKERT HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER PÉCSÉPTERV STÚDIÓ VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BESŐ ÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS EBONYOÍTÁS F Á C Á N K E R T TEEPÜÉSRENDEZÉSI TERVE HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER Készítette

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. A rendelet hatálya és alkalmazása

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. A rendelet hatálya és alkalmazása unsziget özség Önkormányzt épviselő-testületének 8/2002. (XI.19.) T, 10/2003. (VIII.8.) T, 6/2005. (IX.9.) T, 9/2005. (X.14.) T, 7/2007. (V.31.) T, 10/2007. (VIII.9.) T, 13/2007. (VIII.31.) T, 1/2008.

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Pusztamagyaród Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Pusztamagyaród Község Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Pusztamagyaród Község Önkormányzata 2013-2018 Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

TENGELY szilárdsági ellenőrzése

TENGELY szilárdsági ellenőrzése MISKOLCI EGYETEM GÉP- ÉS TERMÉKTERVEZÉSI TASZÉK OKTATÁSI SEGÉDLET GÉPELEMEK c. tntárgyhoz TEGELY szilárdsági ellenőrzése Összeállított: Dr. Szente József egyetemi docens Miskolc, 010. A feldt megfoglmzás

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Nyárád Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Nyárád Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Nyárád Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok... 9

Részletesebben

tjao. számú előterjesztés

tjao. számú előterjesztés tjao. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a 2013-2018. közötti időszakra vonatkozó Kőbányai Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata

Úrkút Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Úrkút Község Önkormányzata 2013. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) Bevezetés A település bemutatása Értékeink, küldetésünk Célok A helyi Esélyegyenlőségi Program

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szécsény Város Önkormányzata. Szécsény, 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szécsény Város Önkormányzata. Szécsény, 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Szécsény Város Önkormányzata Szécsény, 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Szécsény fekvése...4 Értékeink,

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szabadszentkirály Község Önkormányzata 2015. SZEPTEMBER

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szabadszentkirály Község Önkormányzata 2015. SZEPTEMBER Helyi Esélyegyenlőségi Program Szabadszentkirály Község Önkormányzata 2015. SZEPTEMBER Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Máriapócs Város Önkormányzat

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Máriapócs Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Program Legyünk figyelemmel az egész teremtett világra. A környezetünkre, ahol élünk és tiszteljük embertársainkat. Különösen figyeljünk a gyerekekre, az idősekre, az elesettekre,

Részletesebben

Kisújszállás Város Önkormányzata

Kisújszállás Város Önkormányzata ĺ ú á á áľ á ľ ú á á á é ĺĺ Ż ł łł ő ľ é ĺ ú á á áľ ľ á é ő ü ú ü é é ľ á é ő é ľ á á Ú Ę é ł é é ü ł é á á ź á ő ľľć ł ćł Ü é é ő ĺ ü ľ á ő ó é é ő é ő á á ó ľó é é ĺ é ő í á áľó ó ó Ż é ö é á á éľ é

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Szajol Község Önkormányzata 2013. június Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2013-2017

KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2013-2017 KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2013-2017 KESZTHELY 2013. június (felülvizsgálva 2015. november 26.) Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása...

Részletesebben

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA FELÜLVIZSGÁLATA JEGYZŐKÖNYV

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA FELÜLVIZSGÁLATA JEGYZŐKÖNYV 1 A.../2015. (VI. 26.) Kgy sz. határozat melléklete SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA FELÜLVIZSGÁLATA JEGYZŐKÖNYV Szeged, 2015. június 17. 2 Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTM KÖDűST SEGÍT PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A BICSKEI JÁRÁSBAN JEP

TERÜLETI EGYÜTTM KÖDűST SEGÍT PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A BICSKEI JÁRÁSBAN JEP TERÜLETI EGYÜTTM KÖDűST SEGÍT PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A BICSKEI JÁRÁSBAN CÍM BICSKE ÁROP 1.A.3-2014-2014-0075 KÓDSZÁMÚ PROJEKT SZAKMAI TEVűKENYSűGEINEK MEGVALÓSULÁSA, AZ EREDMűNYTERMűKEK LűTREHOZÁSA ESűLYTEREMT

Részletesebben

Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén

Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén Trtlom: Murányi Beát: Bevezető Tímárné Huny Tünde: A csládi npközi hálózti koordinátor kompetenciái Szombthelyiné dr. Nyitri Ágnes: A hálózti koordinátor támogtó, segítő szerepe Szombthelyiné dr. Nyitri

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Pici kitekintő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Jegyzet mgyr bnkrendszer kihívási hzi bnkrendszerrel kpcsoltos gzdsági (és politiki) eseményeket vizsgálv fontos kiemelni kereskedelmi bnkokt érintő legfrissebb

Részletesebben

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 99. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 2 KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

Kisújszállás Város Önkormányzata

Kisújszállás Város Önkormányzata HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM Kisújszállás Város Önkormányzata 2013. június 1. felülvizsgálat 2014. október 2. felülvizsgálat 2015. augusztus Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A program háttere... 3 A program

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dombóvár Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dombóvár Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Dombóvár Város Önkormányzata 2013-2018 Készítette: Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal Közreműködtek: Tigerné Schuller Piroska Zsók Rita Felülvizsgálatot elvégezte: Vincellérné

Részletesebben

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV - MÓRAHALMI JÁRÁS -

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV - MÓRAHALMI JÁRÁS - JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV - MÓRAHALMI JÁRÁS - TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN C. ÁROP- 1.A.3-2014 PROJEKT KERETÉBEN Tartalomjegyzék

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Nagytevel Község Önkormányzata 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Nagytevel Község Önkormányzata 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Nagytevel Község Önkormányzata 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok...

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL 2012

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL 2012 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ A MECSEK-ÖKO ZRT. VOLT URÁNBÁNYÁSZATI- ÉS ÉRCFELDOLGOZÁSI TERÜLETEN VÉGZETT REKULTIVÁCIÓS ÉS UTÓGONDOZÁSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ A MECSEK-ÖKO ZRT. VOLT URÁNBÁNYÁSZATI- ÉS ÉRCFELDOLGOZÁSI TERÜLETEN VÉGZETT REKULTIVÁCIÓS ÉS UTÓGONDOZÁSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL RÉSZTS TÁJÉKOZTATÓ A MCSK-ÖKO ZRT. VOT URÁNBÁNYÁSZATI- ÉS ÉRCFDOGOZÁSI TRÜTN VÉGZTT RKUTIVÁCIÓS ÉS UTÓGONDOZÁSI TVÉKNYSÉGÉRŐ Pécs, 2011. októer TARTAOMJGYZÉK 1. A BÁNYÁSZAT ÉS A RKUTIVÁCIÓ TÖRTÉNT... 3

Részletesebben

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST

Részletesebben

KACSÓTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. Helyi Esélyegyenlőségi Programja. 2015. szeptember

KACSÓTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. Helyi Esélyegyenlőségi Programja. 2015. szeptember KACSÓTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2015. szeptember Tartalom Helyi esélyegyenlőségi Program (HEP) 3 Bevezetés 4 A település bemutatása 4 Értékeink, küldetésünk 7 Célok 7 A Helyi

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

TISZANAGYFALU KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI A 38.SZ. FKL. ÚT MELLETI KERÉKPÁRÚT SZABÁLYOZÁSÁT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSA

TISZANAGYFALU KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI A 38.SZ. FKL. ÚT MELLETI KERÉKPÁRÚT SZABÁLYOZÁSÁT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSA N Y Í R S É G T R V f t. ékhely:. Nyíregyház, Mkó u.. sz. Irod:. Nyíregyház, egfű u..sz. Telefon/fx: (2) 2 Moil: () 2 mil: nyirsegterv@nyirsegterv.tonline.hu We: www.nyirsegterv.hu TISZANAGYFALU ÖZSÉG

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ikt.sz.: 81-23/2015.

JEGYZŐKÖNYV. Ikt.sz.: 81-23/2015. Ikt.sz.: 81-23/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 25. napján (csütörtök) du. 16 00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről. Az ülés

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Gerde Község Önkormányzata. 2015. szeptember

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Gerde Község Önkormányzata. 2015. szeptember Helyi Esélyegyenlőségi Program Gerde Község Önkormányzata 2015. szeptember Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok...

Részletesebben

Bevezetés. Mi a koleszterin?

Bevezetés. Mi a koleszterin? Bevezet betegklub feldt tgji számár betegségükkel kpcsoltos szkszerű információkt megdni. Ebben füzetben koleszterin htásiról cukorbetegségről gyűjtöttünk össze hsznos információkt. Mi koleszterin? koleszterin

Részletesebben

Olcsva Község Önkormányzatának Települési Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018

Olcsva Község Önkormányzatának Települési Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018 Olcsva Község Önkormányzatának Települési Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018 Készítette: Olcsva Község Önkormányzata Felülvizsgálat: 2015. szeptember 1 Tartalom Bevezetés...3 1. Jogszabályi háttér bemutatása...4

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30 Pici kitekintő Kommentár 2015.11.30 1 000 000 000 Jegyzet - Mgyr GDP lkulás December elején kijött részletes mgyr GDP dt. dt lpján mgyr gdság hrmdik negyedévben előző év hsonló időszkához képest 2,4%-kl

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzata. Esélyegyenlőségi Programja

Kiskunhalas Város Önkormányzata. Esélyegyenlőségi Programja Kiskunhalas Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programja 1. Előszó Helyi Esélyegyenlőségi Program (röviden HEP) A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok életkörülményeinek javítását szolgáló helyi esélyegyenlőségi

Részletesebben

TÉRSÉGI ESÉLYEGYENLŐSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK ÖSSZEHANGOLÁSA A MOHÁCSI JÁRÁSBAN

TÉRSÉGI ESÉLYEGYENLŐSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK ÖSSZEHANGOLÁSA A MOHÁCSI JÁRÁSBAN ÁLLAMREFORM OPERATÍV PROGRAM TÉRSÉGI ESÉLYEGYENLŐSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK ÖSSZEHANGOLÁSA A MOHÁCSI JÁRÁSBAN KÓDSZÁM: ÁROP-1.A.3.-2014-2014-0115 1. A Mohácsi Járás A Mohácsi Járás települései földrajzilag egymással

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő testületének a 153/2013. (VII. 11.)

Részletesebben

DÉVAVÁNYA VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

DÉVAVÁNYA VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁNAK MÓDOSÍTÁSA DÉVAVÁNYA VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁNAK MÓDOSÍTÁSA 2016. február I. Bevezetés Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény,

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Vigántpetend Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Vigántpetend Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Vigántpetend Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 10 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Sátoraljaújhely Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2013 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 4 Célok...

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok Az dtszolgálttás

Részletesebben

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg Alsó-Tisz-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ikttószám: 80664-1-2/2011. Tárgy: Zjkibocsátási htárérték megállpítás kérelemre Ügyintéz : Csomor László Hiv. szám: Zjkibocsátási

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL 2011

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL 2011 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 5-6000 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 99. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. () bekezdése lpján kötelező. KIMUTATÁS

Részletesebben

SZÉCHENYI TERV MAGYARORSZÁG MEGÚJUL MAGYA RY PROGRAM. Helyi Esélyegyenlőségi Program Paks Város Önkormányzata. 2015. október

SZÉCHENYI TERV MAGYARORSZÁG MEGÚJUL MAGYA RY PROGRAM. Helyi Esélyegyenlőségi Program Paks Város Önkormányzata. 2015. október 4, ~~ ÁR0P-i.1.16-2012-2012-0001 4 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának TKLCI biztosítása ÚJ SZÉCHENYI TERV Helyi Esélyegyenlőségi Program Paks Város Önkormányzata a 2015. október Türr

Részletesebben

Hatvani István fizikaverseny 2015-16. 1. forduló megoldások. 1. kategória

Hatvani István fizikaverseny 2015-16. 1. forduló megoldások. 1. kategória 1. ktegóri 1.1.1. Adtok: ) Cseh László átlgsebessége b) Chd le Clos átlgsebessége Ezzel z átlgsebességgel Cseh László ideje ( ) ltt megtett távolság Így -re volt céltól. Jn Switkowski átlgsebessége Ezzel

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Egységes Szerkezetben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Egységes Szerkezetben Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Egységes Szerkezetben TISZATARJÁN Község Önkormányzata 2015. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3

Részletesebben

MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER

MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER 1. TULAJDONSÁGOK, FŐ FUNKCIÓK 1. A risztóberendezéshez 2 db ugrókódos (progrmozhtó) távirányító trtozik. 2. Fontos funkciój z utomtikus inditásgátlás, mely egy

Részletesebben

Ugod Község Önkormányzata

Ugod Község Önkormányzata Ugod Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 10 Célok... 10

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Jánoshalma Városi Önkormányzat

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Jánoshalma Városi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Program Jánoshalma Városi Önkormányzat 2015-2020 Készítette: Juhász Anikó osztályvezető Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Aszód Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Aszód Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Aszód Város Önkormányzata 2013-2018 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 4 Célok... 8

Részletesebben

j~~. szám ú előterjesztés --

j~~. szám ú előterjesztés -- Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere j~~. szám ú előterjesztés -- Előterjesztés a Képviselő-testület részére a 2013-2018. közötti időszakra vonatkozó Kőbányai Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlıségi Program HAJDÚSZOVÁT Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlıségi Program HAJDÚSZOVÁT Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlıségi Program HAJDÚSZOVÁT Község a 2013 2018 (Felülvizsgálva 2015) (Tervezet) Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére. Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére. Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata 12. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1497/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: Szociális szolgáltatástervezési

Részletesebben

JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE EL TERJESZTÉSEK FED LAPJA

JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE EL TERJESZTÉSEK FED LAPJA JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE EL TERJESZTÉSEK FE LAPJA Az el terjesztés íme, tárgy: El terjesztés Jászerény város településrendezési el írási [ 261/2010. (IX. 15.) önkormányzti htározttl

Részletesebben