INGARISCHE BAUKUNST* ARCHITETTURA UNGHERESE ARCHITECTURE IONGROISE HUNGÁRIÁN ARCHITECTURE MADJARSKO GRADJEVINARSTVO 40. ÉVFOLYAM 1941 JUNIUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INGARISCHE BAUKUNST* ARCHITETTURA UNGHERESE ARCHITECTURE IONGROISE HUNGÁRIÁN ARCHITECTURE MADJARSKO GRADJEVINARSTVO 40. ÉVFOLYAM 1941 JUNIUS"

Átírás

1 40. ÉVFOLYM 1941 JUNIUS w Mgyrországi vendégforglom fejlesztése * B u d p e s t n y r l á s és Cdülés s z o l g á l t á b n * Blfonvidélt r e n d e z é s i és építészeti kérdései * M á t y á s k i r á l y b u d n y é k i v d á s z k s t é l y * H é t v é g i ház, v d á s z h á z Gödöllőn * Csládi ház z Istenhegyi'úton,Orvos-utcábn és Btti-úton * N y r l ó k és hétvégi h á z k B l t o n mellett * Szigetv á r i v á r f ü r d ő u d v r * Épületszerkezetek * K ü l f ö l d i lpszemle INGRISCHE BUKUNST* RCHITETTUR UNGHERESE RCHITECTURE IONGROISE HUNGÁRIÁN RCHITECTURE MDJRSKO GRDJEVINRSTVO S Z E R K E S Z T I : VITÉZ I R S Y LÁSí

2 LUMÍNIUM HORGÁNYŰfVŰZEf ^ ^ ^ ^ SZLG, S L F C K L L J Q ^ts* V R S C ^ Budpest, VI., c H U Z L! s ő. IDOM, S Z E G E C S, S T B., Vorosmrty-u. 36. Tel.: , (ímhhqh. fiioztolciu is uut^ekctc, (ényutásolutá RESZLETES F E L V I L Á G O S Í T Á S S L SZOLGÁL: GOSZTONYI és TÁRS BUDPEST V, VISEGRÁDI-UTC 14. TEL : FESTEKEK FIÓKOK MINDENÜTT /

3 ÜVEG1! ]: i m á r v á n y üvegb u rkolás. Épületüvegezés BIELEK KÁROLY Budpest VIII., Tvszmezö-u. 18, telefon: ZSIGMONDY BEL RÉSZVÉNYTÁRSSÁG V Í Z H T L N B E T O N I R I C O S I M O R M L Í K I C Ö S Í Í Í " s ' l ' H í d -, víz-, prtfl-, vsbeton- és kútépítési, lpozási, cstornázási, légvédelmi, ó v ó h e l y építési és mélyfúrási v á l l l t I r í c o s l s B E T O N I L U T BUDPEST, XI., HORTHY M.-ÚT 92 T E L E F O N : U v e g s e l y e m -, hő- és h n g U ph o n szigetelés B k ós G r é z, X I V, Hungári-körút 130 T e l e f o n : íá" E D Z Ő G R Ü N L gy'rtj TERRoTTTincS BUDPEST V KOSSUTH L. TÉR 4 ;TELEF0N:11ö-10ó Sóskúti kőhomlokzftokt * H E I S I "" R e G Y Ö R T, o k l íér.nök;kö,r^r«r és e g y é b k o f r g ó m u n k k t k é s z í t B u d p e s t,zxiv., gres 2 3. T e l e f o n i eredeti E sősknti n sgy y b-á ú n yt kizárólgos művelője SPHLTIPRI ES UTEPITO R. T. B U D P E S T, XIII., V Á C I - Ú T T E L E F O N : , 291r488 öntött és hengerelt szfltburkoltok. splilt comprimé. Bitumenes és kátrányos szigetelőlemezek gyártás. neuchteli természetes szfltbányák engedményese és kizárólgos képviselete. szflt kiöntő nyg. Körting: fűtés és klímberendezés K ö r t i n g ü l i ü Ő s é g e t sérüli lpok jvítás Tljhövesítfó, Joosten-eljárás Cement beprcselcs Betonkvicsot, kvrchomokot osztályozv is QURCIT nemesvkolt mindennemű építési nygot bármily mennyiségben szállít Fzeks Károly és Társi Vác. Telefonszám: Moby László oki. kohómérnök Telefon: LISK J E N Ő oki. g é p é s z m é r n ö k Budpest, VIII., Orczy-út 22 T e l e f o n : KZÁNBEFLZÁS GYR K É M É N Y E K IPR! K E M E N C É K SZB. THERMOPHOR kémények egymásfölötti t ü z e l é s e k és k ö z ponti f ű t é s e k r é s z é r e ZKzánflzás Upri kemencék, gyárkémények építése hőszigetelések Géplpozások j e l e i l t! SZB. C I K L kéményfeltét S C HU L Z O N t ü z e l é s t e c h n i k i é s é p í t i l r.-t. BUDPEST, VII., RÉN-ÚT 8 0 T e l e f o n : 221-2SO é *

4 MÉ P ÍT ŐGM ŰYV ÉS ZRE T M E G J E L E N I K H V O N K É N T 40. É V F O L Y M 6. S Z Á M J Ú N I U S FELELŐS SZERKESZTŐ: V I T É Z IRSY LÁSZLÓ MUNKTÁRSK, KFFK PÉTER, RÉCZEY MIKLÓS, ZSITV TIBOR Előfizetési ár: Egész évre 24 P, fél évre 12 P, egyes szám ár 3 P S Z E R K E S Z T Ő S É G ÉS KIDÓHIVTL: BUDPEST, IV., KECSKEMÉTI-U. 19. T E L E F O N : , Kidásért felel: v i t é z Irsy L á s z l ó JELEN SZÁM VEZÉRGONDOLT: n y r l á s ü g y o r s z á g - és v á r o s r e n d e z é s i, v l m i n t é p í t é s z e t i k é r d é s e i Bevezető vitéz Irsy László, oki. építészmérnök, Fővárosi Közmunkák Tnács lelnöke. Mgyrországi vendégforglom fejlesztése gróf Széchenyi Károly, Mgyr Cukoripr R. T. vezérigzgtój, z Országos Mgyr Vendégforglmi Szövetség elnöke. Budpest nyrlás és üdülés szolgáltábn Szviezsényi Zoltán, ny. miniszteri tnácsos. Bltonvidék, rendezési és építészeti kérdései vitéz Nemes Árpád, oki. építészmérnök, miniszteri műszki tnácsos. Mátyás király budnyéki vdászkstély Sándor, ny. miniszteri tnácsos. Grády Hétvégi ház, vdászház Gödöllőn Tervezte: Kffk Péter, oki. építészmérnök, miniszteri osztálytnácsos. Csládi ház z Istenhegyi-úton Tervezte: Pdányi Gulyás Jenő, oki. építészmérnök, országgyűlési képviselő. Csládi ház z Orvos-utcábn Tervezte: Dr. Kotsis Endre, oki. építészmérnök, műegyetemi ny. r. tnár. Csládi ház Btti-úton Tervezte: Rimnóczy Gyul, oki. építészmérnök Hétvégi ház o Blton mentén Tervezte: Dr. Kotsis Iván, oki. építészmérnök, műegyetemi ny. r. tnár. Szigetvári vár fürdőudvr Tervezte : Dr. vitéz Kiss Tibor, oki. építészmérnök, műegyetemi djunktus. Épületszerkezetek Külföldi lpszemle JÚLIUSI SZÁM VEZÉRGONDOLT: k ö z l e k e d é s o r s z á g - és városrendezési, vlmint építészeti kérdései

5 Bevezető nyrlás kérdésével kpcsoltos feldtok fontosságár építészeink csk z utóbbi években eszméltek rá. nyrlás követelményeinek kielégítése legpróbb hétvégi háztól fényűző villáig olyn építészi feldtot jelent, mi elmélyedést és tág látókört tesz szükségessé. Meg kell ismerni z építtető szándékit és kívánságit. Sokszor úgyszólván dignózist kell készíteni, mert mg z építtető sincs tisztábn vele, mit kíván z épülettől. Ki kell kuttni környék rejtett előnyeit, meg kell látni táj szépségeit. z épületet bele kell tervezni táj és környezet hngultáb és meg kell teremteni legközvetlenebb kpcsoltot kerttel és természettel. levegő, föld, széljárás és npfény körülményeinek ismerete nélkülözhetetlen. Minden dottságot össze kell hngolni z építtető igényeivel és szépészet követelményeivel. z építtetőt rá kell vezetni természet szépségeinek tökéletes kihsználásár. Igen nehéz z építész feldt kkor, h z épület állndó lkás céljár is szolgál, de főszempont mégis z, hogy lkó úgy érezze mgát, minth nyrlás, üdülés mitt költözött voln od és el kell érni zt, hogy lkót z állndó otthon meleg érzése vegye körül. városrendezés nyrlássl kpcsoltos kérdéseit ez lklomml nem érintjük, nem fogllkozunk nyrlóövezetek kilkításánk rendkívül fontos kérdésével, mert ezt országos vontkozásbn egy külön szám keretében kívánjuk feldolgozni. Most áltlánosságbn z országos, fővárosi és bltoni nyrlás ügyéről dunk közleményeket és bemuttunk egy pár jellegzetes új épületet, melyek vgy kizárólg, vgy állndó lkássl együtt legfőképpen nyrlás célját szolgálják. vitéz I R S Y LÁSZLÓ Mgyrországi vendégforglom fejlesztése közvélemény előtt jelenlegi körülmények között tlán úgy tűnik fel, hogy nem időszerű idegenforglomról beszélni, mert elmrd nyugti állmok utzóközönségének z része, mely hzánkt z elmúlt évek folymán mind fokozódó forglombn felkereste. Másfelől távolmrd hzánktól bennünket környező országok utzóközönsége is, mindzon okok folytán, melyek közismertek és melyek jelenleg még gátolják z idegenforglomnk kontinensen vló újbóli kifejlődését. Mégis hib voln időszerűtlennek minősíteni z idegenforglmi kérdésekben vló elmélyülést, elsősorbn zért, mert külső idegenforglmon kívül vn ennek mozglomnk egy másik válfj és pedig belső idegenforglom, mely szociális, nemzetgzdsági és kultúrfejlesztési kihtási folytán leglább olyn fontossággl bír, mint z idegen országokból ide irányuló forglom. belső 145 idegenforglom helyesebb meghtározás vendégforglom, mert lkosság pihenési és üdülési szempontból htárinkon belül vló helycseréje kpcsán megmozduló tömeg ngy része fizetővendéglátásr berendezkedett mgánházkbn helyezkedik el és így kétségtelen, hogy 1934-ben 1935-ben 1936-bn 1937-ben 1938-bn 1939-ben 1940-ben 52 községben fizetővendéglátás gondoltánk fokoztos kiépítése fontos szerepet játszott bbn, hogy e belső forglom z elmúlt évek folymán örvendetes és feltűnő fejlődést muttott. Csupán fizetővendéglátásr berendezett községek sttisztiki dtit szemlélve, zt látjuk, hogy nyrló H z 1939-es, e szempontból z utolsó nyugodt esztendő dtit veszszük lpul, kétségtelenül megállpíthtó, hogy z idegen vidékekről szármzó mgyr nyrlók szóbnforgó községekben olyn méretű forglmt teremtettek, mely z illető községre és zok egész vidékére , , , , , P-t forglmzott minden iránybn erősen fejlesztő htássl volt. mozglom egészséges erejét z is bizonyítj, hogy 1940-ben, bár z év ngy részében hzánk mozgósított állpotbn volt, visszesés lig tett ki 20%-ot. H zt látjuk, hogy fizetővendéglátásr berendezkedett községek d-

6 H É T V É G I HZ GÖDÖLLŐN Tervező : Kffk Péter feldt különössége kővetkezőkből áll: Kopsz, feltűnő domboldlon egy ngyobb vízmű trtályát kellett el- rejteni s hőszigeteléssel ellátni. trtály ltt lévő területet hétvégi tnyázúhely céljár kellett ti több mint ember megmozdulásáról tesznek tnúbizonyságot és htmillió pengőt meghldó öszszegszerű forglmt muttnk fel, feltétlenül bebizonyítotlnk tekinthető, hogy hzi vendégforglom olyn eleme hzánk jövőbeni szociális és gzdsági fejlődésének, melyet nemcsk hogy elhnygolnunk nem szbd, hnem el kell követnünk mindent, hogy ennek fejlődésnek felfelé ívelő vonlát fenntrtsuk és nnk állndósítását későbbi időre is biztosítsuk. Ez ngyrányú forglom kitűnő lehetőségeket nyújtott belső vendégforglom összes kérdéseinek tnulmányozásár és világosn elénk tárt zokt problémákt, melyeknek helyes és célszerű módon vló megoldás döntő formábn befolyásolhtj vendégforglom növelését és nnk állndóvá tételét. Ennek problémcsoportnk legfontosbb kihsználni, min- része vidék áltlános kulturális és kultúrhigiénii fejlesztése. E két lpkívánlomból ágznk szét zok kérdések, melyeknek helyes megoldásától hzi nyrlás és üdülés, z egész vendégforglom jövője függ. Tárgyilgosn meg kell állpítnunk, hogy legtöbb esetben éppen legszebben fekvő vidékek, melyek önmgukbn méltán vonznák nyrlóközönséget, kultúrhigiénii szempontból főként községi vonlon 146

7 den kényelmi berendezéssel, egymástól eltgolv, de egy helyiségben. szbdbn vló lvás kényelmes lehetőségét is biztosítni kellett. víztrtály vstg nádfedél lá vn he- lyezve s ennek terhét tölgyfoszlopok és ngyszelvényü tölgyfgerendák hordják. pdlásbejáró kéménnyel egybe vn építve s így htásbn előnyös, széles kémény szerkezeti szükségesség. tölgyfoszlopok teret tgolják. Igy bejáró lkul pitvr, ki z öl- tözőfülke, beépített ruhszekrényekkel, háló- fülke, szbdb tolhtó ággyl, ebédlőfülke, beépített szekrénnyel és tűzhellyel, fürdőszob és W. C. z ágy kitolhtó szbdb, háztól 10 m távolságr. fejrészhez rögzített flrész nyugti szél ellen védelmet nyújt. sínek enyhe lejtése következtében fék kioldásávl hjnli derengéskor begördül z elsötétített szobáb. z ágy felső része lehúzhtó, mikor is z ltt lévő ágyneműlád hozzáférhetővé válik, ládár helyül vissztolv szolgál ülőés z ebédlőpd folyttását képezi. igen sok kívánnivlót muttnk. H zonbn most, mikor különböző körülmények folytán közönség nem keresheti fel külföldi fürdőhelyeket, vidék nem tud kellő lépést trtni kultúrhigiénii fejlődés tekintetében, mi természetesen szorosn összefügg z illető vidék lkosságánk nygi helyzetével is, úgy legértékesebb éveket mulsztj el. Meg kell tlálnunk módot rr, hogy htárinkon belül megmozduló 147 ngy tömegek megtlálhssák z átlgos mgyr kultúrszínvonlnk megfelelő légkört, kényelmet és higiéniát, melyet jogosn megkívánhtnk. El kell tehát kezdenünk legprimitívebb kérdéseknél, mint például község házihoz trtozó udvrok tisztság, szobberendezésnek egyszerű, de ízléses és bizonyos fokig kényelmet nyújtó volt, modern W. C.-k, melegvízfürdők, mjd strndfürdők létesítése, zok fejlesztése, községek útvonlink lehető portlnítás és virágkultusz fokozottbb bevezetése. Ezek mind olyn kérdések, melyeknek céltudtos és szívós munkávl helyes formábn vló megvlósítás egyrészt belföldi nyrlási, üdülési lehetőségeket fokozz, másrészt pedig vidék szociális és kulturális emelkedését is ngymértékben elősegíti. vendégforglom fejlesztésére vló törekvéseinkben rendkívül fontos sze-

8 VDSZHZJELLEGÜ NYRLÓ GÖDÖLLŐN Tervező : Kffk Péter z építmény terephez simul. nádfedél, jellegének megfelelően, kontyél és váp nélküli megoldást nyert. nádfedél puhságát szögletnélküli épületkörvonl és flk domborúság fokozz. z épület dombfelőli keleti oldlán nádfedél mgsbbr húzódik és ezért pdlástérbe épített 4 hálótülke blk z eresz lá volt helyezhető. z így létesített szobák nem bontják meg nádfedeles ház kívántos földszinti jellegét és ugynkkor biztosítv vn ezekből domb felett kitáruló erdőségekre szolgáló kilátás. konyh ház lcsonybbn fekvő oldlán nyert elhelyezést és ebből fülkeszerüen nyílik, pár lépcsővel lcsonybbr helyezve, lehúzódó tető lá helyezett körlkú cselédebédlö. tűzhelybe épített boyler meleg vizet szolgáltt pdlástérbe helyezett fürdőszobáb. z épület mgsbbn fekvő ré- repet töltenek be z útviszonyok. legszebb vidéken fekvő kies községek is mindig lárendelt szerepet fognk vinni, h zokt rossz útviszonyok mitt nehéz megközelíteni. z útvonlk kiépítése, jvítás, illetve z esetleg-újonnn építendő utknk megfelelő iránybn vló vezetése mgától értetődően szintén fontos szempont, mert ilymódon tárhtunk fel leghthtósbbn eddig kevésbbé látogtott vidékeket, viszont feledés homályábn hgyhtunk feltárásr feltétlenül lklms és érdemes helyeket. Számos olyn figyelemre érdemes hely vn hzánkbn, mely főútvonlktól rövid mellékelágzás kiépítésével közönség rendelkezésére bocsáthtó, mi nnál is fontosbb, mert vsúti hálóztunk jelenlegi állpot vgy fokozódó kiépülése mellett sem hnygolhtó el z országutkon vló megközelíthetőség. Megemlítendő itt bár z idegenforglomml szoros összefüggésben nincsen z utkt szegé- lyező fsorok kérdése, mire kívántos voln jelenleginél is fokozottbb gondot fordítni, mert rendesen ápolt fsorokkl szegélyezett útvonlk z illető vidék áltlános kultúrszínvonlánk emelésében elsősorbn szépészeti szempontból lá nem becsülhető jelentőséggel bírnk. Végül meg kell emlékeznünk vidéki építkezési rendszerekről. Itt is higiéni szempontj z, mely megkívánj, hogy ngy blkok, tágs, 148

9 sze pdlás légterével egybeépített 6x12 m méretű, 6 m belső íirmgsságú helyiség. Ennek belső felvételeit muttjuk be. helyiségben két kndlló vn egymássl szemben, 8 m távolságbn. z egyik kndlló mellett két tölgyf - oszlopot látunk beépítve. Ezekre z oszlopokr vn helyezve két gerend, melyek másik pillérszerü kndllór feküsznek át. szrufák kndllór fekvő szelemengerendákon és z oldlflk sárgerendáin nyugsznk. szrufák közötti síkok közvetlenül nádlécezésen ledeszkázottk és vkoltk. másik kndlló gerincvégződés ltt, terem közepén szbdon áll. félkörlkú fl felé búboskemencét képez, körbenfutó pddl. Ezáltl terem félkörlkú része ngy tér kívántos megosztását szolgálj, z esetleg csoportosn megoszló társság számár. Széles jtónyílás biztosítj természettel vló közvetlen kpcsoltot. z jtónyílás két kndlló közötti térnél nyert elhelyezést, mivel ez képezi z épület leghsználtosbb részét. világos szobák, könnyen szellőztethető házk épüljenek, mi ismét nemcsk nyrlni és pihenni vágyó, idegen vidékről odutzó embernek, hnem z illető vidék lkosságánk is, egészségügyi szempontból egyformán fontos. Sok mgyr vidéken, h régebbi építkezési rendszerét tnulmányozzuk, kilkult építkezési jellegzetességeket tlálunk. Minthogy z egyes vidékek sjátos jellegét népviseletek fenntrtásávl is igyekszünk fenntrtni, bizonyár érdemes 149 voln ezt z egyéni jellegzetességet mennyire körülmények megengedik z építkezés terén is leglább főbb vonlkbn megőrizni. z nnyir fejlődő építési technik bizonyár meg fogj tlálni módot rr, hogy e jellegzetességeket fentebb említett és mindennél fontosbb egészségügyi szempontokkl összeegyeztethetővé tegye. Évek ót örömmel tpsztljuk, hogy vármegyei közigzgtás legtöbb helyen messzemenő érdeklődéssel támogtt vendégforglom fejlődését és ez körülmény természetesen ngybn elősegítette és döntően befolyásolt mozglom sikeres kifejlődését. Vidéki városink is elismerésreméltó formábn járnk elől jó példávl sok olyn kérdésben, melyek fentebb érintett problémák közé trtoznk és természetes, hogy egy-egy város ilyirányú fejlődése kihtássl lesz z egész környező vidék hsonló fejlődésére. Gróf S Z É C H E N Y I K Á R O L Y

10 CSLÁDI HÁZ Z ISTEN HEGYI-ÚTON Tervező : Pdányi Gulyás Jenő rólmzinti i UtOJZ.....! CMCLT ti LÍQJZ l. i. i i o «í i * Budpest nyrlás és üdülés szolgáltábn Budpest gyógyfürdőinek gzdsági jelentőségét nem kizárólg z elmúlt húsz esztendő gzdsági beruházá- sin keresztül kell megbírálni, hnem z egész fürdőváros-problémát beállítni kérdés kell középpontjáb, hogy kellő képet lkothssunk rról htlms értékről, melyet Budpest földltti kincsei, főváros pártln természeti fekvése és üdülő- helyei jelentenek fővárosi idegen- forglom, kereskedelem és ipr megerősödése szempontjából. Budpest egyidőben helytelen irány- bn fejlődött, minek káros követ- kezményeit kkor tpsztltuk, mikor idegenforglmánk lpjit kellett lefektetni. monrchi idején főváros rr törekedett, hogy ipri központ legyen és mindenáron ide telepítette zokt z iprokt is, melyek nyersnygszükséglete távolról érkezett fővárosb és ezek sokszor mesterségesen táplált iprágk nemcsk lkosság számrányát duzzsztották fel, hnem város levegőjét, egészségügyi viszonyit is megrontották gyárk kéményfüstjével, mit z észk-dél irányú szél város felé vitt. Csk z összeomlás után lkult ki z z egészséges célkitűzés, mely Budpestet iprilg decentrlizálni, fővárost művészet, kultúr, tudomány, nemzetközi kereskedelem és idegenforglom gócpontjává kívánt tenni. Ekkor kezdődött meg fővárosi gyógyfürdők propgndáj, z üdülőhelyek kijelölése, mire z évi fürdőtörvény dott lehetőséget, úgyhogy m már el vnnk htárolv zok területek, melyek elsősorbn fürdőügyi és gyógyhelyi érdekek szempontjából fontosk és megóvndók. z utolsó tíz év ltt htlms lendületet vett fürdők ügye. Emlékezünk még 15 év előtti állpotokr, mikor szemétlerkodók és bggerek 150

11 z ISTENHEGYI-ÚT 92. sz. ház átépítése tervezőre nézve kétféle örömmel járt. z egyik, hogy eltkríthtott Svábhegy egyik szembeötlő helyéről egy vöröses vkoltú, cicomás ács- és sztlosszerkezetekkel készült villát«, mely nemcsk stílus, de minőség szempontjából is igen vult volt. zokból példákból, melyek szerint svábhegyi villát csk svájci vgy stájer nyomokon lehet építeni, mrdt még Svábhegyen fölös számml úgy is. másik öröm bból állt, hogy ház építtetője egyike zoknk, kiknek ízlése, műveltsége mgyrság szempontjából példmuttón kiváló s így nemcsk megértéssel fogdt tervező átépítési jvsltit, de zontúl ház belső kiképzésével és berendezésével zmtot, hngultot dott z építész munkájánk, mely átlkításról lévén szó elég vesződséges küzdelem volt z dottságokkl. éktelenítették el Gellért- és Ruds- fürdők környékét, emlékezzünk Császár- és Lukács-fürdők kietlen környezetére, régi Tbán zegzugos egészségtelen viskóir, sivár, elhnygolt Gellért-hegyre. zót óriási fejlődés történt. M Gellért-hegy sziklkertje, számos sétány egyike főváros legszebb látványossági- nk, kivilágított Citdell tündöklő fényben kápráztos látvány. Lebon- tották 151 Tbán kunyhóit, melyek helyén gyönyörű prk fekszik, átl- kították Ruds-fürdőt, rendezték Császár- és Lukács-fürdő környékét, új gyógyforrásokt tártk fel, modernizálták gyógyfürdő-épülete- Budpest gyógytényezőit már z egész világ ismeri, s hogy z utolsó év- tizedben egyre több olyn vendég érkezett ide, ki időt töltött fővárosbn, fürdő- hosszbb kik jól ket, Széchenyi-fürdőnél új forrást érezték itt mgukt és kiknek révén szállod épült, megépítették fedett számár, mi szintén háború utáni ezek z értékek m már idegenfor- volt. tártk fel, Mrgitszigeten három uszodát, új forrást nyitottk és mind- glmunk szolgáltábn állnk. Ennek munkánk eredménye, hogy m új brátokt szereztünk Mgyrország idegenforglmi propgnd feldt Nemcsk teremtettünk gzdsági ezzel, értékeket hnem kultúr- missziót is teljesítettünk legnehe-

12 régi háznk lig mrdt fl, melyhez hozzá nem nyúltunk voln, de olyn is kevés vn, melyet helyén hgytunk. város más helyén tlán nem lett voln indokolt ez z eljárás. Svábhegyen z nyg felszállításánk ránytlnul mgs költségei szbták meg zokt z eléggé tág htárokt, melyek közt régi épületet megtrtni é rd e m e s volt. beosztást illetően z lprjzok mindent megmondnk. Különlegesség tlán, hogy konyh közelében egy npközí otthon, is épült hogy tervezőirodábn tréfásn elneveztük ngy csláddl bíró háztrtási lklmzott házspár számár. z előszobákból közvetlen világítás és szellőzés nélkül nyíló személyzeti odúk városábn figyelemre méltó jel 1941-ben, hogy tetőtérben létesített 6 x 5 m méretű személyzeti szobán kívül még ez helyiség is megépült, hogy z egész np elfogllt ny npközben is láthss, sőt elláthss gyermekeit. telek és kert még rendezetlen, mert folymtbn vn z Istenhegyi-út kiszélesítése, ezzel kpcsoltbn telek új szbályozás. z összes kivitelező munkát Iványi Gyul oki. építész válllt s végezte el kedvezőtlen körülmények közt egy év ltt. Építette IVNYI GYUL, oki. építészmérnök és épitőmester Budpest, VIII., Múzeum-körút 27. Telefon : z összes festő- és mázolómunkát végezte MGYR VIKTOR festő- és mázolómester Budpest, IX., Berzenczey-utc 35. Tel.: z összes lktos- és díszkovácsmunkákt készítette K J T R LJOS, épület-, mülktos- és vsszerkezetgyár Budpest, IX., Liliom-utc 26. Telefon : z sztlosmunkát BONÉ SÁNDOR sztlosmester végezte Budpest, XIV., Rőn-utc 115. Telefon : z ácsmunkát DOMOKOS B É L ács- és prkettázómester végezte Budpest, III., Ljos-utc 144. Telefon: z épület központi fűtő, melegvíz-, víz- és cstornázási berendezését készítette MCSKÁSY RP D oki. gépészmérnök muszki válllt Budpest, VI., Dessewffy-u. 16. Tel.: bádogosmunkát OPRICS MIKLÓS bádogos és szerelőmester készítette Budpest, VIII., József-körút 55. Tel.: zebb viszonyok között Dun-medencében. Kelet és nyugt keresztező vonlán m egy kultúrmetropolis áll, melyet természet is bőségesen megáldott szépségekkel és gyógy- tényezőkkel s ez hivtottá teszi rr, hogy divttól függetlenül állndó z évi X V I. t.-c. módot d rr, hogy székesfőváros területén Idegenforglmi bázist teremtsen itt, kijelöljék zokt gyógy- és üdülő- mgyr jövőt. pontjából leglklmsbbk. Ter- mely mindenkor biztosítj szebb helyeket, melyek fejlődés szem- 152

13 CSLÁDI HZ Z ORVOS-UTCÁBN Tervező: Dr Kotsis Endre bemuttott csládi ház egy gyermektelen házspár otthonát képezi. tervezésnél természettel vló minél szervesebb és teljesebb összefüggés létrehozás volt vezető szempont, mi kertészeti megoldásnk és z épület kerti környezetbe vló beillesztésének ngy fontosságot dott. hosszúkás telek délkeletről észknyugt felé kb. 2 m lejtéssel bírt. Ez némi földmunk árán LO«VU\. lehetővé tette z épületnek olyn elrendezését, hogy délkelet felé kert csk egy fekszik mint DUUTB Í íi VUBÓ Síi lépcsőfokkl lcsonybbn, z épület föid- ImT iott Áltlános elrendezés és kertkiképzés. mészetesen székesfőváros egész területét nem lehetett fürdővárosnk nyilvánítni, mert hiszen tekintettel kellett lenni z ipr és kereskedelem érdekeire is és nem is lett voln értelme nnk, hogy füstös, kormos, poros, gyáriprrl sűrűn betelepített városrészek Budpest fürdővároshoz cstoltssnk. z isteni Gondviselés jóvoltából Budpest területén gyógyforrások olyn előnyös fekvésűek, hogy ezeknek város egyéb részeitől vló elkülönítése nem okozott ngyobb nehézségeket. törvény viszont módot dott rr, hogy gyógyhelyekké 153 Földszinti lprjz. kijelölt területeken szükséges városszbályozási és fejlesztési tervek végrehjthtók. Budpestnek ezidőszerint három ilyen fürdőcentrum vn. z észki fürdőcentrumhoz Szent Lukács-, Császárfürdő és Szent Mrgit-sziget trtoznk. Szent Mrgit-sziget legideálisbb gyógyprk, mert nnk ellenére, hogy ngy város kellős közepén fekszik, prkszerű jellegénél és elszigetelt voltánál fogv pihenésre és üdülésre kiválón lklms. Nehezebb volt Császár-és Lukácsfürdő környékének megfelelő rendezése, hol évtizedes mulsztásokt kellett pótolni. Elsősorbn el kellett távolítni ezekről helyekről kőrkásokt, szeméttelepeket és sz- bályozni kellett vsúti közlekedést. M már mindez megtörtént és mindkét fürdő előtt gondozott fürdőcentrum utk ngyméretű prksávok húzódnk. másik déli, és Gellért-hegy fürdőcentrum, melyhez Gellért-fürdő, Ruds- és Szent Imre-fürdők trtoznk. Ennek fürdő- csoportnk egyik legszebb ékessége város szívében emelkedő Gellérthegy mg fntsztikus szikl- konfigurációivl. Gellért-hegy tete- jéről pompás kilátás nyílik városr

14 szintje, Igy z ellenkező oldlon mélyföldszinten nyert elhelyezést házmesterlkás és grázs. helyszínrjz z épületet és kertet, részletes lprjz z épület földszintjét muttj be. személyzeti szob és z ehhez trtozó mosdófülke pdláslépcső mellett, tetőemeleten nyert elhelyezést. z épület beépített területe pénzügyminisz- teri rendelettel rendkívüli ideiglenes házdómentesség szempontjából megállpított 200 m2 belső terület ltt mrd. z épületnek úgy külső, mint belső kiképzése, mint pedig bebútorozás kertes ház jellegét kívánt hngsúlyozni. külső homlokzt piros- szinü budi közönséges flitéglából tele héz ábr: Kitekintés ngy blkon át z 1. pontból. 2. ábr: Női szob, dolgozóemelvénnyel, 2. pontból tekintve. és z idegennek, ki egyszer éjjeli kivilágításbn nézte Citdelláról Budpestet, örökké emlékezetében fog mrdni ez látvány. gellérthegyi fürdőcentrum kilkítás nem volt könnyű feldt, éppen területrész egyenlőtlen felszíni helyzete mitt. Gellért-hegy déli lejtőin régi török időkből vló romok éktelenkedtek. mi sziklkápoln helyén piszkos brlngok voltk, melyek- ben megbízhttln egyének tnyáz- tk és veszélyeztették ennek környéknek közbiztonságát. hegy ngyon közelíthető, nehezen észki Gellért- volt lejtője meg- bozótos, gödrös, sziklás szemétlerkodó telepekből állott s hegy lábánál terült el Tbánnk nevezett városrész, mely szegényes, düledező viskóivl élénk ellentétben állott királyi plot tündöklő pompájávl. Ez városrész m már teljesen szbályozv vn. Gellért-hegy utóvl kitűnően megközelíthető, Citdell környékét szépen kiépítették, Tbán több mint háromszáz házát lebontották, hogy helyet djnk egy mjdn kilkuló fürdőprknk és rövidesen felépülhessen székesfőváros egyik 154

15 golv készüli. fedés kettős hódfrkú cserépfedés, melyhez sem kémény mentén, sem z oromélek mentén nem készült bádogszegély. ngyobbméretü dolgozóés fogdószobán 3 00x2 20 m egy méretű blk készült, mely kellemes kitekintést nyújt kertre. Ez z blk egyrétegű tükörüvege- zéssel készült, melyen át torzításmentes kitekintés kert és lkás öszszekpcsolásánál számot tevő nyult. tényezőnek z blk bizonem nyithtó, tlán érdekelni fogj z olvsókt, hogy szellőztetésül kijáró jtó elegendőnek bizonyult, továbbá, hogy ngy, egyszeres üveg- felülettéli lehűlése szempontjából nem ^bizo- nyult veszedelmesnek.z 3. ábr: nppli (dolgozó és fogdó)'belső fényképe 3. pontból. (Pdló: tölgyfosztások között prkettszerüen lerkott borovi-deszkákból.) 4. ábr: Hli-ebédlő belső nézete 4. pontból. (Pdló 40x40 cm moziklpokból.) legszebb gyógyfürdője, Szent Imregyógyfürdő. hrmdik fürdőközpontbn volt ránylg legkevesebb városrendezési nehézség. Itt htlms prk közepén terül el Széchenyi-fürdő két értékes forrásávl, környékén szntóriumok épültek, ebben városrészben vnnk múzeumok és gyűjtemények, z álltkert, műjég- 155 pály, mind olyn látnivló, mit z idegen és fürdővendég szívesen megtekint s így ez terület vlóbn ideális gyógyterület, mert természeti dottságok mellett szerencsésen egyesíti különböző források sokféleségét, szórkozási, üdülési lehetőségeket és látnivlókt. fürdőcentrumokon kívül Hűvösvölgyet, Zugligetet és Svábhegyet üdülőhelynek nyilvánított törvény. Ezek közül Svábhegy fejlődött ki leggyorsbbn és legtökéletesebben. Svábhegyi Szntórium, 550 m tengerszintfeletti mgsságbn, mint klimtikus üdülőhely is egészen elsőrendű. területi elhtárolássl most már biztosítv vn így fürdő- és üdülőhelyek jövőbeli fejlődése és ezek

16 blkon párlecspódás sem képződött, mi bizonnyl z blk ltt ennek teljes hosszábn elhelyezett fűtőtestnek tudhtó be. z épület föld-, kőműves-, beton-, vsbetonés elhelyező GLTZ munkáit JÓZSEF oki. építészmérnök, mester építő- Budpest, XI., Bocsky-út 49. Telefon: végezte. z épület sztlosmunkáit készítette MIHÁLY KELE sztlosáru- gyár Budpest, Örömvölgy-utc VIII., Telefon: ábr : Női szob z ágyfülke leié tekintve z 5. pontból. 6. ábr: Férti háló nézete 6. pontból. további kiépítése és fejlesztése mgyr technikusokr vár. Tévedés voln zt hinni, hogy székesfőváros számtln gyógyfürdőjével, éghjlti gyógytényezöjével, pompás erdei sétányivl, Dunávl mint Közép-Európ legngyobb vízi útjávl és főképpen ngyszerű környékével kizárólg külföldi idegenforglom szempontjából fontos tényező. z ország megngyobbodásávl természetszerűen együtt jár z kötelesség, hogy szépséges fővárosunkt vidékkel és 20 év után vissztért területek lkosságávl is megismertessük. míg budpesti embernek vidéki üdülés és nyrlás jelenti pihenést és szórkozást, ddig vidéki embernek z ország főváros nyújt olyn csodáltos látnivlókt és olyn üdülési lehetőségeket, mit viszont ők odhz nem tlálnk meg. külföldi idegenforglom átmeneti kényszerű visszesése vezette rá z idegenforglom irányító tényezőit, hogy belső vándorforglom kiépítéséhez és megszervezéséhez ngyobb erővel lássnk hozzá. megindított kciók már eddig is szép 156

17 CSLÁDI HÁZ BTTI-ÚTON Tervező : Rimnóczy Gyul feldt megoldásánál építtető fogllkozás volt z egyik fő kiindulási szempont, másik pedig különlegesen szép kilátás, mely psréti hegyvidék e pontjáról nyílik. telek terepvonlinkteljes kihsználás mellett sikerült oly megoldást tlálni, hogy mélyföldszint teljesen kihsznál htó lett. Ide helyeztetett el z irod hozzátrtozó mellékhelyiségekkel, míg mgsföldszintre jöttek ngy lkószob, e b é d l ő f ü l k e és hálószobák, fürdőszob, konyh és z összes mellékhelyiségek. második emeletet vendégszobák fogllják el. z összes lkóhelyiségek úgy csoportosíttttk, hogy zok mindegyikéből környező pnorám egyegy kiemelkedő pontjár szép kilátás nyílik. Különösen szép öszszefüggő kép nyí- ilcwm-iölwlll LIDJZ eredménnyel jártk, úgyhogy Budpest idegenforglm külföldiek elmrdásávl szemben h szerényebb mértékben is, de kárpótlást nyert vidéknek székesfőváros felé egyre ngyobb mértékben megnyilvánuló érdeklődésével. nálunk járt külföldiek megcáfolták zt téves feltevést, hogy egy ngyváros nem lehet kellemes üdülőhely. múltbn is voltk Budpestnek rjongói, így Podmniczky Frigyes bárótól szármzik z mondás, hogy Budpesten lehet legjobbn nyrlni, s m már íróink, művészeink egész sor hirdeti, hogy budpesti nyrlás zok számár, kik vlóbn ismerik ennek városnk értékeit, mindenkor legvonzóbb 157 uw-rouuil! 4UIDJZ4 élmény mrd, külföldiek zonbn Nyári sportolásr tlán sehol nnyi egyenesen elrgdttássl nyiltkoz- lehetőség nem kínálkozik, mint Bud- ségeiről, ngyszerű duni szbd fürdők, különböző nk székesfőváros csodáltos szép- ről, ngyértékű kirándulóhelyei- fürdőiről, melyek mind-mind nnk bizonysági, hogy pesten. ngyméretű sportuszodák, evezősegyletek, dezett kitűnően futbllpályák, beren- tlétiki, golf- székesfőváros úgyis mint világfürdő- és teniszpályák számtln lehetőséget szonyltbn is z első helyre került. nk, turisták pedig romntikus gzdsági és visegrádi hely, úgyis mint nyrlóhely világvi budpesti gyógyvizekben értékek még rejlő egyáltlán nyújtnk sportolni vágyó fitlság- budi hegyvidéken, Börzsönyben hegyekben tlálnk hi- szórkozást. lig vn még egy olyn új forrásokt, új hőenergiák kerülnek csk egy csekély hánydát is meg- mikor ezeket hőforrásokt nnk, mit Budpesten nincsenek teljesen szen np-np kihsználv, mellett tárnk fel felszínre és nincs messze z z idő, nem hely, hol szórkozni vágyó vendég kpná nyrlásból üdülésből egyszerre, csupán fürdés céljir, hnem fűtési együtt megfelelő módon tudják felhsználni. h z ember leglább zt kényelmet célokr és virágkertészetekben is megkpht. és nyrlásnk ugynis kkor vn igzán értelme,

18 lik ngy lkószobából, melynek egyik oldl végig üvegezett és mely előtt végighúzódik ngy nyitott terrsz is. ház e pontjáról z egész NgyS v á b h e g y láncolt beláthtó János-heggyel együtt. z lklmzott nygok összeválogtásánál, vlmint z épület stílusávl tervező igyekezett környezetbe vló hrmonikus beilleszkedést megoldni. z építési munkákt vitéz Lukóy Emil építőmester végezte z sztlosmunkát HLMN JÁNOS sztlosmester, Budpest, lll.,szőlő-utc27. Telefon: végezte. Tljvíz-, tető- és hőszigetelési munkákt végezte Dr. HELVEY Budpest, VI., Eötvös-utc 21. Tel.: z épület teljes tetőfedőmunkáit végezte BLOGH GYÖRGY vizsgázott tetőfedömester Olsz-fsor 31. Telefon: Hódfrkú tetőcseréppel legújbb korszerű szktudásslélek, gerincek szegezéssel és teljes hbrcstlnítássl. kpj meg, mit otthon megszokott, de sokkl változtosbb formábn. székesfővárosbn és környékén bárhol megkpj ezt vendég. Mindenki válogtht ízlése és nygi helyzete szerint szerény polgári penziók vgy ngystílű hotelek között, de egyre többen vnnk olynok is, kik előszeretettel lknk kellemes budi villákbn. Ebből szempontból tehát Budpest nem trtozik drág nyrlóhelyek közé, mert hhoz mérten, mit nyújt, nincs ránybn z összeg, miért vendég ezt sok kellemességet és szórkozást biztosítni tudj mgánk. z egykori kormos, füstös, rosszul világított Budpest helyén m rgyogó metropolis bontkozik ki előttünk, pompás kertjeivel, kitűnően világított utcáivl, megngyobbodott tereivel, gyors és modern közlekedési esz- közeivel, egészséges vizével, lényegesen megjvított levegőjével és tisztságávl. Mindezt z átlkulást mgyr technikusoknk, építőművészeknek, mérnököknek, tehetséges városrendezőknek köszönheti székesfőváros, kik z elmúlt két évtized ltt nehéz körülmények között, de hittel és lelkesedéssel végezték el. reájuk bízott feldtokt. SZVIEZSÉNYI ZOLTÁN 158

19 Lnkás vidéken épített nyrlónál Bltonr szolgáló kilátást földszinti terrszról is lehet biztosítni, mely egyúttl kerttel vló közvetlen kpcsoltot is szolgálj. Bltonfüred. Tervező : Káldy Ferenc. Bltonvidék rendezési és építészeti kérdései Csonk hzánk vissztért áldott gzdg területtel országrészekkel sok természet- gyrpodott s ezzel nyrlóhelyek szám és változtosság is örvendetesen jvult. Felmerül ezzel kpcsoltbn kérdés, hogy mgyr tenger, Blton jelentő- sége, vgy másképpen kifejezve, látogtottsági esélye csökkent vgy változott-e záltl, hogy különösen Erdélyben új és méltó versenytársi kdtk. kérdés vizsgált előtt meg kell állpítnunk, hogy Blton- nk egészen különös vrázs vn. Végtelen simság, hlvány színei, minden más tájtól és üdülőhelytől eltérő htás tó különleges, előnyös helyzetét minden körülmények között bizto- sítják. Szelíd fensége és pompázó nyuglm egyedülálló. Fürdői, strndji, máshol nem űzhető vitorlázósport, horgászt és hlászt tekintetében Blton továbbr is versenytárs nélkül áll, mert bár z ismét visszkerült gyönyörű fekvésű üdülőhelyeink mind klimtikus, mind turisztiki szempontból rendkívüliek és Péld síkvidéki kisigényű lkóházépítkezésre. Bltonújhely. Tervező : vitéz Nemes Árpád. sokt nyújtnk, zonbn Bltonunk csk egy vn s ennek különleges előnyeivel egyik sem vetekedhetik. Fokozz jelen- tőségét z körülmény is, hogy míg vissztért részek fürdő- helyei messze esnek fővárostól, ddig Blton vonttl és utóvl is gyorsn és könnyen megközelíthető. mint viszonyok megengedik, jelentékeny belső vándorforglom fog megindulni, de z is bizonyos, hogy ez vándorlás kölcsönös lesz. volt megszállt területekre főleg Erdélybe kétségtelenül sokn mennek mjd olynok, kik eddig Bl- tonr jártk, de zt ellensúlyozhtj bácski és bánáti részek többlete, mert ezek Bltonhoz közelebb vnnk, mint Erdélyhez és vsúti összeköttetés is lényegesen jobb Blton felé. Emitt tehát Blton látogtottság előreláthtón nem fog csökkenni. Más kérdés, hogy bltoni fürdőhelyek jelenlegi állpot és lehetőségei mellett nyrlóközönség állndó, illetve vissztérő vendég lesz-e, tekintve, hogy helyzet áltlánosságbn nem kielégítő, z elszállásolási lehetőségek hiányosk, jó ivóvíz kevés helyen vn, z árk mgsk és z élelmezés is sok kívánnivlót hgy hátr. síkvidéki nyrlóknál rendszerint Bltonr néző kilátást csk z emeleti terrszról lehet biztosítni. Bltonkrtty. Tervező: vitéz Nemes Árpád. Bár z utóbbi 6 8 év ltt z egész vonlon jelentékeny fejlődés állpíthtó meg, vsúti összeköttetés, z állomások, utk, lkóházk építése, z elszállásolási lehetőségek, fürdőzési viszonyok mind jelentékeny jvulást muttnk, olyn óriási ngy terület és olyn felmérhetetlenül sok tennivló, hogy még mindig sok megoldtln feldt és tennivló mrdt. Bltoni Intéző Bizott- ság elismerésre méltó munkát megrendszbályozás, végzett mind z építkezések mind z egész Blton-ügy ébren tr- tás és fejlesztése érdekében. z utóbbi ht év ltt mintegy 159 ffpffsfeí

20 meglehetős élénk volt z építési tevé- kenység, települési kedv nem ln- kdt és így nem kétséges, hogy h telektuljdonosok és nyrlóközönség érdekeinek védelmét és kidási- nk ellenértékét jövőben is bizto- sítv látják mjd, megfelelő intézkedésekkel és rendszbályokkl Bl- ton látogtottságát még fokozni lehet. vendégforglom megtrtás, sőt fokozás csk bbn z esetben képzelhető el, h többet és jobbt nyújt Blton, mint eddig. közlekedés, vsúti összeköttetés, viteldíj és ivóvíz megoldndó kérdéseinek vizsgáltát mellőzve mint építész csupán zt kívánom most vizsgálni, hogy z építészetet közvetlenül érintő területen vló. mi tenni- Kétségtelen, hogy Blton fejlesz- tési és rendezési tervét csk egységesen, összefogón lehet és kell elkészíteni és csk ebben z esetben szá- molhtunk egészséges fejlődéssel. feljesztési és rendezési tervek el- készítésére z 1937 : VI. t.-c. d lehe- tőséget. z üdülőhelyek ezirányú előkészítő munkálti már folymtbn is vnnk. Bltoni Intéző Bizottság útján z összes községi vezetők felhívást kptk szükséges dtok összeállításár és z iprügyi minisz- térium szkközegei még e nyár folymán elkészítik rendezési tervek lpját képező fejlesztési tervezetek vázltát. területfelhsználási kérdések megoldás után fejlesztési tervek két lpvető tételét forglmi úthálózt szerves és összefüggő kije- lölése és beépítési módok meghtá- rozás képezi. Ezen két tételen lpul z egész fejlesztési és rendezési terv, mert e kettő htározz meg elsősorbn terjeszkedés útját és z üdülőhelyek jövőbeli fejlődési lehe- Felső kép : Népművészeti ház Tihnybn. Jó péld hegyvidéki építkezésre, helyi Jelleg kidomborításávl. Tervező : vitéz rákosi Nászy Miklós és Tóth Kálmán Géz. lsó kép : Horgásztny tihnyi félszigeten. Hegyvidék hngultáb beillő megoldássl. Tervező : Kéri Gyul. tőségeit. főútvonlhálózt Blton-kőrúttl már ngyjából dott, de egyes részeken hsznált tpsztltok tízmillió díszfát ültetett el z üdülőhelyeken, mit önköltségi áron kpott mindenki, ki kért, felépítette tihnyi népművészeti és horgászházt stb. Érdekesen fejlődésre z utóbbi világít ht rá esztendő építési sttisztikáj től 1941-ig bltoni övezet htárán belül kereken 1, légköbmétert építet- tek be. Ez hozzávetőlegesen 29, pengő befektetésnek felel meg. Esz- tendőnként átlg építési kérvény került elbírálás lá, melyeknek kb. fele új lkóház, illetve nyrló, többi penzió, szállod és hozzáépítés. Évente tehát kb új nyrló épült. z 1940-es év építési sttisztikáj pengőértékre átszámítv kereken 3, pengő befektetésnek felel meg, miből megállpíthtó, hogy nehéz építési körülmények ellenére folymán lpján észlelt kiigzításr szorul. Ezenkívül számos szomszé- dos bekötő és elkerülő útr lesz még szükség. Meg kell állpítni fontossági sorrendet is, mert bár z úthálózt kiépí- tése nem történik meg máról holnpr, hnem messze jövőbe nyúlik, mégis ez szbj meg évekre előre helyes terjeszkedés irányát és gátt vet később már helytelen beépítésnek. jóvátehetetlen, beépítési 160

21 módok megállpítás lpos és részletes vizsgáltot, környezethez vló lklmzkodást és jövőbe tekintő előrelátást kíván. Bltonnk külön építésügyi szbályzt vn, mely beépítési százlékot, szomszédoktól vló távolságot z üdülőhely forglmánk megfelelően szbályozz, gon- doskodik rról, hogy pl. tűzfl és különálló árnyékszék ne készülhessen, de ez még távolról sem hhoz, hogy hrmonikus elegendő nyrlóhelyek létesüljenek. és szép z eddigi példákból zt látjuk, hogy z építkezések nem lklmzkodnk sem környezethez, sem pedig helyi viszonyokhoz. somogyi sík- vidéki prton éppen úgy építenek, mint szemben fekvő zli részen. Pedig milyen szép lenne, h sík- vidéki tájrészen csk kislejtésű tetővel fedett, széles ereszkiugrású ngy terrszú házk épülnének, és hegyvidéki tájrészen pedig lklmz- kodnánk z ott tlálhtó építési nygokhoz, kőhöz és nádhoz és környezetnek megfelelő formi kilkításokhoz. Mindkettőre vn elegendő péld, de ezt, sjnos, nem követik. z építtetők ngy része még m is szívesebben hjlik romntikus ízű és felcifrázott külsejű, mint z egyszerű, rányos, hrmonikus és ezért szép épület- kilkítások felé. Ennek legfőbb ok, hogy terveknek még m is átlg csk 12%-át készítik tervező építészek, többi kőművesmesterek és z épülettervezésben kellő szktudássl nem bíró egyének kezéből kerül ki. z elmrdottság és hldni nem z elrendezésekben. tudás képét látjuk z épületen belül is, lprjzi ngy lkószob köré csoportosí- tott külön hálófülkék rendszere nem tudott nálunk még tért hódítni, m is egyform ngy szobákt építenek, minth nem nyrlóról, hnem állndó Felső kép: z meriki hegyvidéki nemzeti prkokbn fedett utóvárkozóhelyekről is gondoskodnk. lsó kép : Táncprkett egy meriki nemzeti prk utótáborozóhelyén. városi lkóépületről lenne szó. beépítések rendezését régi rossz pr- cellázások nehezítik meg. bbn z időben, mikor Blton melletti elkészítésénél mi modern élet különleges szempontjit és kívánl- benzinfogysztás htósági korlá- tozásár sem. lkosság jelentékeny mit is figyelembe kell mjd venni, része kerül mjd bb helyzetbe, lázások önkényesen, legtöbb hsz- látogtottságát ngymértékben fokoz- városnk és másfél szbd npját ről és prti sétányokról vgy meg- nehézipr egy része előreláthtólg denütt külföldön is, hol sok z utó. számolhtunk zzl, hogy nálunk is ürülnek települések megkezdődtek, prcel- not hjtó módon történtek, közterek- felelő utcszélességről senki sem gondoskodott. Ezek hibásn prcellázott területek ngy részben be- épültek, min most már igen nehéz változttni. Bltonkörnyék rendezési terveinek 161 mert ezek tókörnyék kül- és belföldi htnák. háború befejeztével ugynis utógyártásr fog berendezkedni és hogy hétvégeken búcsút intsen természetben töltse. Igy vn ez min városok hétvégeken mjdnem kiés kirándulók ott, hol ugrásszerűen emelkedni fog z utó- lklms és szép területet tlálnk, olj fedezi benzinfogysztás tekin- tuljdonosok szám. lispei nyers- felütik sátrikt. télyes részét és így nem lesz szükség rendkívül előnyösen fekszik, mert Blton ebből szempontból is

22 fővárosból két és félór ltt elérhető. M zonbn még z helyzet, hogy kocsikázhtunk szentgyörgyig egészen Blton- vgy onnn másik prton vissz Keneséig, csordák területén kívül sehol nem tlálunk megfelelő helyet, hol víz prtján kellemesen táborozhtnánk. Rendkívül fontos lenne, hogy Blton prtján leglább 8 10 lklms területrészen községek, illetőleg üdülőhelyek bekerített és részekre osztott táborozókertet senek, szbd (utótnyát) fürdővel, létesítárnyékos fákkl, pázsittl, pdokkl, kúttl, esetleg egyszerű kis rönkházzl. fejlesztési és rendezési tervekben már előre megfelelő területet kell mjd erre kijelölni. hsználtért vendégek díjt fizetnének, kell zzl, hogy de számolni táborozók csk bbn z esetben válnk állndó és vissztérő vendégekké és ezáltl délye. z emberek vágyódnk szbd természet végeztével lig után és várják, munkájuk hogy kint legyenek városból és érezhessék zt felfrissülést, mit csk szbd természetben eltöltött npok nyújt- htnk. Ez z utóvándorlás minden bizonnyl nálunk is meg fog indulni, sőt külföldiek is fel fogják keresni fogysztókká, h jó táborhelyet, külön utóikkl hzánkt s ezért z üdülő- z nk figyelembevételével kell elkészí- szbd fürdőt és jó ivóvizet tlálnk. utóvándorlás esetleg pót- kocsivl kornk technik hl- dásávl lehetővé tett új sportszenve- helyek tervét már ennek szempontteni. VITÉZ NEMES ÁRPÁD H É T V É G I HÁZ BLTON MELLETT. Tervezte : Dr. Kotsis Iván. 3-66x 4 56 m lpterülettel, 28 cm vstg körítő téglflkkl készült foszlopos előtetővel. z enyhe lejtésű tetőzet szrufái lul 4 cm vstg nádpllóvl, felül 3 cm vstg deszkázttl, ezen két réteg 120. sz. lemezzel, mjd 1 réteg bőrlemezzel külső vnnk flsíkok borítv. durv kőporos vkolássl készültek, blkok és jtók fehérek, nrncssárg ke- retezéssel ben 1200 pengő költséggel épült. y.tcm boton Slmcűfiif.. réteg b&rl«moí- \\Ij^oJ * dél jzc Uáhó párkány mobzef. yn.

23 "**"' n "I 'irílmffi r. -tímg'jf'"* - -B Mátyás király budnyéki vdászkstély Hunydi Mátyás király születésének 500 éves fordulóját ünnepeljük most három évig. Ugynis z egykorú, vgy közel egykorú források egymásnk ellentmondó dti mitt vitthtó, hogy ngy királyunk 1441-ben, 1442-ben, 1. vgy 1443-bn született-e. Urlkodás ( ) korszkot lkot hzánk történelmében, renissnce fénykorát és Mgyrország ngyhtlmi fejlődésének tetőpontját. E rövid cikknek nem lehet célj e kor képének megrjzolás vgy Mátyás király jellemzése, csupán pihenőjéül szolgáló egyik kstély mrdványink rövid, vázltos ismertetése. romokr nem véletlen vezetett bennünket, hnem tervszerű kuttás. Tudjuk, hogy Mátyás király, mennyire ngymérvű elfoglltság engedte, szeretett vdászni. Vdászszenvedélyének kielégítésére szolgált többi között kstélyhoz trtozó, ngyterjedelmű nyéki vdskert. Kerülete kereken 7600 m, terjedelme 525 hold volt, flll bekerítve. Ngyjábn mi Hidegkuti-út, Glück Frigyes útj, Törökvészi-út, Kpy-utc, Btti-út htárolt területet fogllt el. E terület egy része m is Vdskert és Nyék nevét viseli. Részletesebben nem tárgylhtjuk itt, hogy miként sikerült Bonfini ntl, Oláh Miklós és XVIII. százdbeli térképek nyomán először vdskert flink jóformán teljesen eltemetett mrdványit kikuttni. flmrdványok egyes szkszit székesfőváros áldoztkészségéből 1931 őszén tártuk fel, melyek főleg Glück Frigyes útj mentén, vlmint ÖOOl-^'OQC'OOOQ^ X OC 0 < m 163

24 ványokból megítélhetjük, észknyu- gti oldlán egy végigfutó folyosó volt, melyet vlószínűleg árkádszerűen oszlopsor és közöttük lábs- korlát szegélyezett. Innen nyíltk z egyes helyiségek jtói. Pdlój vörösmárvány és csontfehér kehlheimi lpokkl skktáblszerűen volt burkolv, mi kellemes és előkelő színezetet dhtott z épületnek. nyílott lépcsőház, két, Innen ránylg nem széles krrl. z első lépcsőfok egy drbját még helyben fekve megtláltuk. z épület tehát leglább is emeletes volt, de flk méretét tekintve, lehetett kétemeletes is. Erre engednek következtetni z épület keleti oldlához utólg hozzáépített támpillérek is. z épületnek két pincéje volt, ezeket folyosó kötötte egymássl össze. z első pincébe tlj lejtése folytán földszintről lehetett bemenni, mint zt z eléggé tágs bejárti jtó megmrdt küszöbkövéböl következtethetjük. pincék lpos dongboltozttl voltk fedve. Ezt vállbn több helyen is megmrdt boltozti drbok bizonyítják. pince és földszint pdlószíne között átlgosn 3 m különbség. pincében pdlóburkoltot nem tláltunk. kstélybn tnyázó előkelő társság meleg npokon bizonyár le-levonult pincébe s ott hörpintgette pohos hordók trtlmát. Mert pohrzgtni elődeink is szerettek. földszint két egymástól elkülöní Kpy-u. 24. sz. Knitz-féle vill kertjében m is láthtók. Budpest székesfőváros fl észkkeleti oldlán, ott, hol flmrdványok keresztezik és elhgyják Glück Frigyes útját, stílszerű kőemlékművet emeltetett. vdskert htárvonlink ismerete tette lehetővé kstély helyének kikuttását. kstélyt vdskert délnyugti srk közelében lévőforrásos helyen építették fel, mi hűvösvölgyi villmos úgynevezett Ngyhíd«megállójávl szemben, eső tőle nyugtr Hidegkuti-út 48. számú telken. Erről kimgsló enyhe lejtőjű területről szép kilátás nyílhtott vdskert területén lévő hegyekre és sziklákr,vlmint ezek lábánál el- terülő községekre. M kilátást Hidegkuti-úton épült házk és kertekben lévő fák ngyrészt elzárják. Nyék község templomát kstélytól észkr ugynezen telken tláltuk meg. (L. helyszínrjzot. 1. ábr.) kstély két épületből áll, ezek hossztengelye egymássl ngyjábn derékszöget zár be. z I. számml jelzett épületet z év folymán tártuk fel. Ez szolgálhtott tuljdonképpen fejedelmi lkóhelyül. lp- rjzi beosztás 2. sz. képen láthtó. Hossz kereken 35 m, szélessége m. lpterülete tehát kereken 740 rrr. mennyire zt rommrd- tett részre volt osztv. hátsó rész tlán kstély gondnokánk (cstellnus) lkás lehetett és z elülső részben volt konyh és z őrség szobáj. hátsó rész három vgy négy helyiségből állhtott. pdoztot részben közönséges téglák, részben rombuszlkú, de máz nélküli égetett gyglpok borították. Tláltunk zonkívül ngy számml különféle színű, ugyncsk rombusz- és négyzetlkú, mázs burkoló lpoktis, ezek z emeleti, nyilván királyi helyiségek pdlóztát fedhették. földszinti flk csk csekély mgsságbn mrdtk fenn. legngyobb mgsság sem több 0.80 m- 164

25 nél. Igy hát z emeletre csk következtetni lehet. z épület déli oldlához egy ngyobb és egy kisebb pöcegödör volt hozzárgsztv. egyszerű ngy számbn tlált és díszes kályhcsempe- töredékek igzolják, hogy z épület helyiségei fűtésben nem szenvedtek hiányt. z épület hosszábn elhúzódó folyosójávl ngyjábn mgyr nemesi kúri, sőt flusi házink őslkjánk mondhtó. romokt m ideiglenes ftető védi z időjárás pusztítás ellen. Ez csk részben teszi lehetővé megtekintését, de remélhető, hogy tervbevett végleges lefedés elkészítése mihmrbb vlór válik és kkor tlált frgványok is ide kerülhetnek. romok iránt eddig is megnyilvánult érdeklődést ez még inkább fokozni fogj és z idegenforglomnk is keresett pontj lesz ez hely. második épület néhány méterrel mgsbb szinten épült. Hossz kereken 60 m, szélessége 16.8 m. lpterülete tehát kereken 1004 m2, vqyis mintegy 260 m2-rel ngyobb z első épületnél. (L. 3. sz. rjzot.) Sjnos, z épületnek jóformán csk z lpji mrdtk meg, sőt egy jó részén még z lpflkt is kiszedték és helyüket törmelékkel töltötték ki. z épület különben háromszor égett le. z egész épületet körülfutó folyosó htárolj. Belsejében legutolsó beosztás szerint hét különböző hosszúságú helyiség volt. Bár lépcsőháznk kétségtelen nyomát nem tláltuk, úgy véljük, hogy prági Belvederehez hsonlón belső része emeletes lehetett. Vlószínűleg játékokr, multságokr, vendégek számár szolgált. Nem ok nélkül tételezhetjük fel, hogy prági Belvedere lpeszméjét ez z épület szolgálttt, illetőleg Olszországból közvetítette. Ezt itt bővebben kifejteni nem lehet célunk. Pincéje, h volt is, csk kis terjedelmű lehetett. gygb z épület ltt egy rkott flhálózt hézgos mrdványit tláltuk. Ez flhálózt keleti oldlon z épületen túl is terjed. Ebből következtethető, hogy 165 itt előzőleg egy másik épület állhtott. kstély mindkét épülete már török hódoltság ltt csk romjibn állhtott fenn, legngyobb pusztulás zonbn Bud visszfogllás után következhetett be. Vlószínű, hogy mint nnyi más esetben, ezt is kőbányánk hsználták. Ennek z épületnek flit mennyire zt fölötte lévő fáktól lehetett 1938 nyrán Budpest székesfőváros telektuljdonosok engedélyével kiástt, flk közé eső területek felkuttását zonbn Felvidék örömteljes visszfogllás mitt beállott mozglms z egészet újból be kellett temetni. Időközben viszonyok meggátolták. székesfőváros ezt telekrészt is megszerezte s így tvly ősszel megkezdhettük ennek z épületnek részletes feltárását is. beállott téli időjárás mitt zonbn ezt is bb kellett hgyni. Remélhetőleg z idén mód nyílik rá, hogy részletes feltárást teljesen befejezzük és hiányzó flrészeket kiegészítve, megmrdottkt pedig z időjárás viszontgsági ellen megfelelő védőréteggel burkolv, ngyközönség számár láthtóvá tegyük. Megtláltuk kstélyhoz trtozó kert kőkerítésének észki és déli lpflmrdványit is.

Bevezetés. Mi a koleszterin?

Bevezetés. Mi a koleszterin? Bevezet betegklub feldt tgji számár betegségükkel kpcsoltos szkszerű információkt megdni. Ebben füzetben koleszterin htásiról cukorbetegségről gyűjtöttünk össze hsznos információkt. Mi koleszterin? koleszterin

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja.

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja. - 11- F 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szvttl rendelet-tervezet elfogdását jvsolj. T ó t h István: Várplot Pétfürdői Városrész Önkormányzt 7 igen szvttl, 1 nem szvttl rendelet-módosítás

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányzt Képviselőtestületének 9/ 24. (IX.7) ÖR számú rendelete helyi hulldékgzdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányztánk Képviselőtestülete z önkormányzti törvény (99. évi LXV. tv.)

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER

MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER 1. TULAJDONSÁGOK, FŐ FUNKCIÓK 1. A risztóberendezéshez 2 db ugrókódos (progrmozhtó) távirányító trtozik. 2. Fontos funkciój z utomtikus inditásgátlás, mely egy

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

KOMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 2016

KOMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 2016 OMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 016 OMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS TERVEZŐ HÜBNER TERVEZŐ FT DR. HÜBNER MÁTYÁS okl. építészmérnök vezető tervező Lovs Attil okl. építőmérnök Tóth Rék kert-

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS Püspökldány Város Önkormányzt 4150 Püspökldány, Bocski u. 2. Telefon 54/451-510 www.pupokldny.hu JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS 2015-2020 Készült: Püspökldány Város Önkormányzt

Részletesebben

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja.

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja. Mátri Aktívturisztiki Térségfejlesztési Progrm Fejlesztési Koncepció Az elmúlt évek fejlesztéseinek eredményeként Mátr számos turisztiki ttrkcióvl bővült. Jelen projektjvslt egy olyn koncepciót mutt be,

Részletesebben

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota S o m o g y i J. Lászlóné: A Városi Televízióbn kétszer dtm nyiltkoztot, mikor módosult rendelet. 300 fő z, kinek nem is kellett kérelmet bedni, csk nyiltkoztot kitöltenie. Polgármester Űr láírásávl tájékozttó

Részletesebben

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei villnyszereli munk veszélyei Írt: Ngy László Zoltán oltó őrngy, vizsgáló 2010. december 15. szerd, 09:33 Egy budpesti társsház I. emeleti lkásábn keletkezett 2009 utolsó tvszi hónpjábn. lkás 20 m2-es szobáj

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

II. Fejezet Értelmező rendelkezések

II. Fejezet Értelmező rendelkezések SZEGHALOM VÁROS ÖNORMÁNYZATA ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 7/202. (VI. 26.) önkormányzti renelete közterületek elnevezéséről, házszámozásról és ezek megjelölésének mójáról Szeghlom Város épviselő-testülete z Alptörvény

Részletesebben

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei Lkások elektro ánk mértéke ezek csökkenti lehetőségei Írt: Vizi Gergely Norbert, Dr. Szász ndrás múlt százdbn tudósok rájöttek, vezetékek elektro hullámokt bocsátnk ki, miket távkommunikációr lehet hsználni,

Részletesebben

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER FÁCÁNKERT HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER PÉCSÉPTERV STÚDIÓ VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BESŐ ÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS EBONYOÍTÁS F Á C Á N K E R T TEEPÜÉSRENDEZÉSI TERVE HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER Készítette

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia A profik válsztás pic egyetlen profi minőségű htszögkulcs Trtlom I. 1. Kohászt II. 2. Egyedi Protnium cél 3. Első osztályú korrózióvédelem 10 23 A szbványoknk vló 100%os megfelelés 26 Nincsenek rossz törések,

Részletesebben

Hatvani István fizikaverseny 2015-16. 1. forduló megoldások. 1. kategória

Hatvani István fizikaverseny 2015-16. 1. forduló megoldások. 1. kategória 1. ktegóri 1.1.1. Adtok: ) Cseh László átlgsebessége b) Chd le Clos átlgsebessége Ezzel z átlgsebességgel Cseh László ideje ( ) ltt megtett távolság Így -re volt céltól. Jn Switkowski átlgsebessége Ezzel

Részletesebben

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja,

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja, Bevezet Az egzségi állpotunkt számos tényező befolyásolj, ezek között Egzséges z egyik legfontosbb életvitelünkkel z betegségeket életmódunk. előzhetünk meg, életminőségünk lehet jobb. Az egzségben töltött

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

ELASTO - LINE I. Vasalatlan saruk

ELASTO - LINE I. Vasalatlan saruk ELASTO - LINE I. Vltln ruk Trtlomjegyzék Beezeté Sruk zerepe mgépítében 1. Méretezéi lki tényezők Vltln, pontzerű, ngyteherbíráú elztomer ruk. Igénybeételek zámítá ELASTO-N1 é -N Termékleírá műzki prméterek

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO Évvége 2013. kép forrás: internet Előszó Trtlom Szervusztok, Előszó Aikido 2013 Iido 2013 Jpnisztik: Egy kis jpán évvége Beszámoló "3 of kind" Emlékezés régi időkre Aikido edzőtáborok 2014. Gendoltok Írtm

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. A rendelet hatálya és alkalmazása

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. A rendelet hatálya és alkalmazása unsziget özség Önkormányzt épviselő-testületének 8/2002. (XI.19.) T, 10/2003. (VIII.8.) T, 6/2005. (IX.9.) T, 9/2005. (X.14.) T, 7/2007. (V.31.) T, 10/2007. (VIII.9.) T, 13/2007. (VIII.31.) T, 1/2008.

Részletesebben

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN (A S Z E N T E N D R E I F E S T É S Z E T T Ö R T É N E T E ÉS S T Í L U S Á N A K V I Z S G Á L A T A 4 5 - I G C. M U N K A E L S

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 265/28. (XI. 6.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 223/9

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Eponenciális és logritmikus egyenletek, Eponenciális és logritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Eponenciális egyenletek 60 ) = ; b) = ; c) = ; d) = 0; e) = ; f) = ; g) = ; h) =- 7

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30 Pici kitekintő Kommentár 2015.11.30 1 000 000 000 Jegyzet - Mgyr GDP lkulás December elején kijött részletes mgyr GDP dt. dt lpján mgyr gdság hrmdik negyedévben előző év hsonló időszkához képest 2,4%-kl

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL 2010

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL 2010 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 -

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 - 1988. évi I. törvény Htályos: 2011.09.01-1988. évi I. TÖRVÉNY közúti közlekedésről1 ( végrehjtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [ vstg betűs szöveg z 1988: I. törvény

Részletesebben

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg Alsó-Tisz-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ikttószám: 80664-1-2/2011. Tárgy: Zjkibocsátási htárérték megállpítás kérelemre Ügyintéz : Csomor László Hiv. szám: Zjkibocsátási

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Pici kitekintő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Jegyzet mgyr bnkrendszer kihívási hzi bnkrendszerrel kpcsoltos gzdsági (és politiki) eseményeket vizsgálv fontos kiemelni kereskedelmi bnkokt érintő legfrissebb

Részletesebben

A Knauf INSULATION 2015 ös kiadványainak összefoglaló magazinja 2016. január

A Knauf INSULATION 2015 ös kiadványainak összefoglaló magazinja 2016. január A Knuf INSULATION 2015 ös kidványink összefoglló mgzinj 2016. jnuár TUDÁSTÁR A Tudástár egy nyomttott kidvány, www.knufinsultion.hu honlpon keresse kedves érdeklôdô, letöltések menüpont ltt. Kiváló hô-

Részletesebben

RAGASZTÁS, FOLYÉKONY SZIGETELÉS

RAGASZTÁS, FOLYÉKONY SZIGETELÉS RAGASZTÁS, FOLYÉKONY SZIGETELÉS 2015. FEBRUÁR Ös s z e f o g l l ó z H e nk e l 2 0 1 4 - e s t e r m é k p l e t t á j á b ó l online kidás 1 Kedves Olvsó! Jelen kídványunkbn szintén szkinfo építzet honlp

Részletesebben

FESZÍTŐMŰVES VASÚTI JÁRMŰALVÁZAK. Prof.Dr. Zobory István

FESZÍTŐMŰVES VASÚTI JÁRMŰALVÁZAK. Prof.Dr. Zobory István FESZÍTŐMŰVES VASÚTI JÁRMŰALVÁZAK Prof.Dr. Zobory István Budpest 04 Trtlomegyzék. Bevezetés... 3. A vsúti árművek teherviselő részeiről... 3. Alvázs (nem önhordó) kocsik... 3.. Kéttengelyes kocsik... 4..

Részletesebben

Ikonok Világa Magazin

Ikonok Világa Magazin Ikonok Világ Mgzin IkoNo k V i l á g elektronikus képesképes kidvány elektronikus m gzin A március - áprilisi szám trtlmából: Március és április ngyböjtnek és húsvét ünnepének is z ideje. Ikonokbn gzdg

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje Melléklet Folymtb épített előzetes utólgos vezetői ellenőrzés Trtlom I. A szbálytlnságok kezelésének eljárásrendje II. Az ellenőrzési nyomvonl III. Folymtábrák IV. A tervezéssel, végrehjtássl, beszámolássl

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fax: 35/342-804, 35/342-806 www.bank-falu.hu e-mail: hivatal@bank-falu.hu

Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fax: 35/342-804, 35/342-806 www.bank-falu.hu e-mail: hivatal@bank-falu.hu Bánk özség Önkormányzt 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fx: 35/342-804, 35/342-806 www.nk-flu.hu e-mil: hivtl@nk-flu.hu Ikttószám: 159- /2012/B. Tárgy: Bánk község településrenezési terv móosítás HIDTMÉNY Tájékozttjuk

Részletesebben

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS T T 1 T A N Á C S A D Ó É S T E R V E ZŐ KFT. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK..(.)

Részletesebben

TISZANAGYFALU KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI A 38.SZ. FKL. ÚT MELLETI KERÉKPÁRÚT SZABÁLYOZÁSÁT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSA

TISZANAGYFALU KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI A 38.SZ. FKL. ÚT MELLETI KERÉKPÁRÚT SZABÁLYOZÁSÁT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSA N Y Í R S É G T R V f t. ékhely:. Nyíregyház, Mkó u.. sz. Irod:. Nyíregyház, egfű u..sz. Telefon/fx: (2) 2 Moil: () 2 mil: nyirsegterv@nyirsegterv.tonline.hu We: www.nyirsegterv.hu TISZANAGYFALU ÖZSÉG

Részletesebben

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek XXVII. évfolym 1. szám 2010. július www.edvrt.hu Több polgármester is elismerően szólt z ÉDV Zrt.-vel vló együttműködésről 3. oldl Bemuttkozik Vevőszolgált Központi Telefonos Ügyfélszolgált 6. oldl Még

Részletesebben

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE NYÍRSÉGTRV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyház, Mckó u. 6. sz. Irod: 4400. Nyíregyház, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fx: (42) 421-303 Moil: (06-30) 307-7371 -mil: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu We: www.nyirsegterv.hu

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK

(Nem jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK 2013.4.9. Az Európi Unió Hivtlos Lpj L 100/1 II (Nem joglkotási ktusok) HATÁROZATOK A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2013. márius 26.) z ipri kiosátásokról szóló 2010/75/EU európi prlmenti és tnási

Részletesebben

ff: Budapest parkházas rendezése Pestszentimre k ö z s é g k ö z p o n t kialakítása

ff: Budapest parkházas rendezése Pestszentimre k ö z s é g k ö z p o n t kialakítása Budpest prkházs rendeze Pestszentimre k ö z s é g k ö z p o n t kilkítás * Budpest Székesfővár< Sttisztiki Hivtl épülete b o n y i járási székház. V á c i járási székház átlkítás István menedékház Sopron

Részletesebben

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT!

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXIV. évfolym 5. szám 2014.május ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! Amit Lélekben kezdtetek el (Gl 3,1-11; Zsid 10,36-39) A májusi

Részletesebben

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai Juhász István Orosz Gyul Próczy József Szászné Dr Simon Judit MATEMATIKA 0 Az érthetõ mtemtik tnkönyv feldtink megoldási A feldtokt nehézségük szerint szinteztük: K középszint, könnyebb; K középszint,

Részletesebben

TENGELY szilárdsági ellenőrzése

TENGELY szilárdsági ellenőrzése MISKOLCI EGYETEM GÉP- ÉS TERMÉKTERVEZÉSI TASZÉK OKTATÁSI SEGÉDLET GÉPELEMEK c. tntárgyhoz TEGELY szilárdsági ellenőrzése Összeállított: Dr. Szente József egyetemi docens Miskolc, 010. A feldt megfoglmzás

Részletesebben

Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén

Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén Trtlom: Murányi Beát: Bevezető Tímárné Huny Tünde: A csládi npközi hálózti koordinátor kompetenciái Szombthelyiné dr. Nyitri Ágnes: A hálózti koordinátor támogtó, segítő szerepe Szombthelyiné dr. Nyitri

Részletesebben

Duplafalú nemesacél-füstgázberendezés Mérettáblázat 2001.08

Duplafalú nemesacél-füstgázberendezés Mérettáblázat 2001.08 DW-ALKON ÚJ! Duplflú nemescél-füstgázberendezés Mérettáblázt 2001.08 R Tervezési segédlet Minõsítés: DIN/ISO 9001 Duplflú nemescél-füstgázberendezés DW-ALKON Kpillrstop nincsenek hõhidk átmenõ hõszigetelés

Részletesebben

í Í Ő í Ü ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó Ó Á Ó Ü í í ó í Ó Ü í Ó Ó í ó ó ő ő í Ó í Í í Ő í ó í Ó ö ó ó Ö ó ó Á Á ó Á ó É ő í í ő í Í í í í í ó ó ó í Ó Á ö Ö í í É Ő Á ó Á Á É Í É ó í ő í ő Ó ó ó í ó ő ó ó í ó ő Ó ő í

Részletesebben

í á í ö ö ö é ú é ö é ö ü é ö é é é á é á ü á ó á é Íí ő ő é ü é á á á ó ó ú ö é áíű ő ő é ö ó é í é é é á á é í á á ó é á ó é ü á é é Í í é ü ő ő é á é ü ú ó á é ű ő é ő ő ö ű ő ő á á á á í é é é á á

Részletesebben

ö É ú Á Á Á Á Á É ü É É Á É ö Ő Ó Á Ő Ó Ó Í Ó Á ö Á Á Á Á Á É ÁÉ Á Á Á É É Ú É Á Á Á É É Á Á Á Ö Ö É É É É É É ú Á É É Ó Á Ó Í Ó Á Á Á ú Á ö É É É É É ő Á Ú Í É Á ö Á É Í É Ő Ó Ó Á É Í Á É É ö É Á Ő Ó

Részletesebben

á á Á Á É É ÉÉ ú í Á Á É ö É Á Á á á é á é á Ű é á á é ő á á á é ú ő ő é á ó é é á í á ó á é ő é á á á é ó í á á ü é é á é á á é á á ó é é ö é Ü Ö Ö á á é é í é ú á ö é ö é é á á é á á é é ő á ő ő á é

Részletesebben

Í ű é ó ú Á ö ő ö é é é á é é ó ú ő ö é ó é á é é é é é é é ó á É É ü ő é é ó á á í á ó á é á ó á é é ü ó é ü ö ó ú ö é ö á ű á í é é é ü é é é ö á á á é ó é é ü á ü á á ú á á á á é é é é ü é é é ó é á

Részletesebben

Á Á Ö Á Ó Ü ü Á Ó Á Á Á ú É É É É É É Á Á Ó Á Ó Ó Á Ö Ó Á Ó Á Á Ó Á Ú Ö Ö Á Ö Á Á Á É Á Á Á Á Á Á Á Á É Ó É Á Ó É Ó Á Ó É Ó É Á Ó Ö Ö Á Ó ö ö ú Ö Á É Ó Ú Á Á Ú Ó Ó Ó Á Á Á Á Ú Á É Á Á ö Á Í Á Á É Í

Részletesebben

Ú Á É í ő í ó ó ó í ö í ö ö ö í ö ö ö ö ö Ú ö ó ö ö ö í ö í ő ö í í ő ö ú ö ó ö í Á í ó ő ú í ő ő ú í í ó ő í ó ó í í ő ó ó ó ő ó ó ő ü í ü ó ü ő ó ő ó ü í ó í ő É ö ö ö ő ü ő óí ö ű ö ü ó ö ö ő í ó í

Részletesebben

ű Ó ü ü Ó ű ü Ö ű ű ü ü É ü ü ű Ö Í Ő Í ü Ö ű Í ű Ú Ú É É É Ú ü ü É É Á ü ü ű ű É ü Ú ü Í ü ű ü ü ü ü ü ü É Í ü Ó Ő Á ű ü ü Í ü ü ü ü Í É ü Á Í É Í ű Í Í ü ü Ö ü ü ü ü Á ü Í ü ü ü ü ü ü ü ü Í ü ü ü ü

Részletesebben

Á Ö Ö Ö Á Í Ó ö Ö ü ö Ö ü ö Ö ü ö ü ö Ö ü ö üé ö Ö ü Ö ü ö ö ö ö í ö ö ö Ö Ü í Ó ö Ö ü ö Ö ü ö Ö ü ö Ö ü Ó ö Ö ü í Ö ü ö Ö ü ö Ö ü ű í ö ö ö Ó ö ö ö ö ű ö ö ü ö í ö ű ö ö ü ű ö ö ö ö Ó ü ö ö ü ö ö ö ű

Részletesebben

É É É ú ú í ü ú Ó ú í Á Ö É Ő É í í í ú Á Í í ü ö ú ö ö í ö ü Áö í ö ö í ö í í ü í É Ü Ú É ú Í É É É Í í Á É í í í ü ü Í Ó í í í ú ÍÁ Í í í í í É í ö í ö Ü í Í í íí Í Í Á ú É É Á í É É í í í í Í É ö Í

Részletesebben

Í Í ú ú ü Í ű Á ú ü ü Á Ú Ó Á ü ü ü Í ü ú ú ú ú ú ü Í ú ü ü Á ú ű ü ü ú Í ü Á ű ü ü É Á ü ü ü Á ü Á Á ü ü Á Ö ü Ö ű Ú Í ú ú Ö Ö Ú ú ü Í Ö ű Ö Ü ú Ö ü Í ü Ü Ö ü É Ö ű Ü ú Á ü ű ű Í Í ű Í ú ú Ó Í É Í Á ü

Részletesebben

ó Ö ü Ö ü í ó ó ü í ó í í í ó í ú ú í í ó í Ú ü í ü Á ü í ú ó ó ó ó ü ü ü Ö í Ü í ü É ó ü ó í í ó í í ú ó ü ó í ó í ü É í í ü ü Ö í Ö ü ó í ó ó ó Á ó ü í Á ó ú ú ú ó ó í ü ü Ö Ö ü Ó í í í ó ó ó ü í ó ú

Részletesebben

Í ö ö É Í ö ú ú Í ö Ö ú ö ú ú Ú ö ú Ö ú ú ú ú ú Ó ö ö ú ú ú Á ú Á ú ö Ú ö Ó ú Ú ö ö ö ú ö ö Á Í ö ö ú ö Í ö ö ö ö É ö ű ö Í ö ö ű ö É Á ö ö ö ö ú Í ö ö ú ö ö ú É Á Í ú ö ö ö ö Í Í ú Í Í Í É Í ű Í Í Í Í

Részletesebben

ö Ü Á Á Á Á Á Á É ö ü Á Á Á ö Á Í É Á Á ö ü ő ú ő ü ö ü ő ö ü ö ü í Á í ö ö ü í Ö ú ö ö ü ő Ö Ü Ö í í ö ö ö í í ú ö ő ü ü É ő É ő Á Á Á É É ü ű ö ő ű ú ú Á Á Á É É ü í ü ö í í í í ü ö ö ő Ö Ö í ü ö í í

Részletesebben

ő ő ű í ú ő ü ü ü ú ü ü ő ü ü ü ü Ó Ő Ö Ú Í Á Ű Ó É É Á É ü ü ő ü í ő ő í í í ő ő ű í ú ú í ü ú í Á Ö í ő ő ű í ú ű í ő ő ű í ú Ő Ó Ö Ú Í Á ÍŰ Ó É É Á É ű í í ő ő ő ő í ő ő ő ő í ő ő ő í í ü í Ö í í ú

Részletesebben

ő Ö ő í í ó ó ó ú ő ó ó ü ő ö ő ő ó ó ü ó í ő ö ö ö ó ő ó ö ö ő ó ó ó ó ö É ó ó ű ö ü ő ó ó ú ó í ó ő ó ó ő ú ó í í í ó í í ő ó ó ő ü É É Á Á É É ó ő ö ő ő ő ő ö ő ő ö ő ő ő ü ó í ö ó ó ő ú ő ó í ő ö ő

Részletesebben

ö ö ő ü Á ő ü ö Í ü ö ö Á Á ü Í ü ü őí ö ü ö ö ö ü Í ü ö ö ö ü ü ö Á Á ö ő Í ü ő ü ö ü ü ő Í ö ö ő ü ü ő Í Í ő ö ő ő ö ő ü ü ü ő ö ü ü ü ü ü ő ő ö ő ü ü ü ü Í ő ö ö Í Í ü Í Í Í ü ö ö ö ü ő ő ö ő ő Í ő

Részletesebben

Á Í Á ü É ó ü ÍÉ ó ü ü ó Á ü ó ö ö ó ú ü ü É ú ü ó ó ó ü ü ü É ó ö ö ö ú ü ü ü ö ö ö É É ú ó ö ó ó ő É ö ö ó ó ú ü ó ó Á É ó ó ü ó É ó ó ü ó ó ó ó óű Á ü óű ú ü ú ü ü ú ü ú ü ú ü ö ü ü ó ó ü ó ó ű ü ü

Részletesebben

ó Ö Ö ü Í Í ó ü í ó í í ü Í ü ü í ó í ú ó í ó í ó ó ü í Á Á í Ó É í Ó ó Ó í Í í í ó í ó Í ó ü ü Ö ü ó í Ó ű Ó ó ó ü í ó í í Ó ú ó ó ó ó ü í ü Í Í ú í Í Ó ó í ü üó ó ü ó í ó ú í ü í Ó Í í Í í ó ó Á ó ó

Részletesebben

Ó Ú Ö É Ö Á Ú Ó É Ö É É Ö Á Á É ö ü ö í ö ö ő ó ö ö ő ő ö ó ö ű ő ő ö ö ű ö í ő í ű ö ü ű ö ó ö í ó í ű ó ű ö ő Á Á í ú ő ö ö í ó ú ó ú ó ú ó ú ó í ó í í ó ö ö Ö í ó ő ú ő ó ú Ö ű ő ö ö Á Á Ó ó í ó ó ö

Részletesebben

í í í ö í ő ö ö ő ö ö í ű ő ö í í Ö í í í ő í í ö í í í ú Ö Á í í í í í Ö í í ö í í ő í í ö ű ö í ö í í ö í í í í ö ü í Ö É É ö í Ö ő Ö í í ő ü ő Ö ő Ö ő ö Á Á Á Á É É É Á Ö ő Ö ú ö í ú ű ú í Ö ü ú Ö ő

Részletesebben

Á ö í Ö ó í ö ú ó ü ö ö í í ö ö Í ö ö ö ö í ö í ó ö í í É Á Ó í ú íí Ó É Ű ó ó ű ó ú É É ó í ü í ó ó í ű ó ö ó í ó ű í ó ö ó ú í í ü Á ú í ö í ó ú ö ó ó í í ó í í ü ö ú ű ú ü ó ó í í ü ö ú Í ó ó ó í ü

Részletesebben

í ő ü í ú É ó ő ő ö í ó Í ú í ő ü í ú ü ő ó ó ő ő ő ő ó ö ö ü ö ö ó ö ó í ö ö í ő Ö Ö Ö ő ó ő ő ő ö ő Í ó ő ó Ó ő ó ö ö ú ú ö ö ú ö í ő Á Ö ő ő ó í ő ü í ú ü ő ő ő ő ő ó ö ú Ö ú ú í ö í ó ó Ö ö ő ö ó ú

Részletesebben

Á Ö É Ö Á É Ü É é ü é é ö é ö é ö é é é ö Í ó ó ó ö ü é ó ó ó é ó ó ó é ö é é é ó é é é ö Í ó ú Íü é ö é é é ö ö ö é é ü é é ö é é ó ü é ó ú é ü é ü é ó ó ó é é é ö é é ó ó é ü ó é é ö é é é é Í ó ó Í

Részletesebben

ő ü ö í é é é é ő ő ő í ő ő ő ó é é é é ü ö é é ő é í ő ó ó é ü ö ő é é é í é ö é ű ö é éé ő ü é éé ő é ó í í é é í ú é é ö í é é é é é é ú é é é ú é í ó ű ö ő ö ó ü ő ó ö é é é é é éü ö ű é é ü ő ó é

Részletesebben

Ö Ú Á É É Í Á Ü Á É Ö Ö ő Ö Ö Ö É Ó Ö Ö Ó Ö Ö Ö Á Ű É É Ó Ó Ó Ö Ó ő Í ő Ó Ö Ö Ö Í Ö Ú Ó Ó Ó Ö Ö Ó Ó Í Í ö ú ö ű ö Á ö Í ő Á ö ü ö ö ü ö ü ö Ú ö Ö Ö Ö ő ő ő Ó ő ö Ö ÍÍ Ö Í Ö Ö Í Ö Ö Í Í ő Ö ö ő ő ú ö ü

Részletesebben

ő ő ű ú ü ő ü ü ü ü ő ü Ú Í Á Ó É ü ü ü ő ő ő ő ü ú ő ű ő ő ú ú Á ú É ű ő ő ő ő Á ü É ő Ö Á ő ő ő ő É ő ő ú ú ú ő Á Ö ő ő ő ű ő ú ú Á É ű ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É Í ü ű ő ü Ö ő ú ű ű ő ő É ü ű ő ű ő ú ú

Részletesebben

ű ö ú É Í Á ü É ó ű ö ú ú ő ó ó ö Í ő ó ó ó ó ó ö ó ő őí ö í ö ő ö ő Á Á É őí ő ü őí ü Á ó Á í í ó Á ó ó í ó ó ő Á É ö Ú ő ü Ö ó ö ó ö ö í Á ö ő ő ó ó ó ó ö í í í ú ó í ö ö ő ő ő Ö ő í ö ó ó ö í ö ö ő

Részletesebben

ő ű ő ö é ö é é ő ü é é ö ü ó Ó Ö é ü é ö é Ö é ő ü é ű ő é é ö ó é Á é ő é é ő í ő ö ö ö ű ö é ő ő ő é ü é é í ő é ő ú é ő ó ó é í é ő ü é ü ó ü é ő ü é ő ü ö ő ü ü í é ü ő ő ö é Á é ő é é ő ü ő ő é é

Részletesebben

Á Á ü ö Ő é ü ö é é é ü ö ö ö ó ü ü ü é ü ö ö é Á ö ö ö é é é é é í é í ó é ó é ó ó ö ü ö í é ü ü é ö ü í ö é é ü é ó é ö é é ü é é ü é ü ü ü é ö ü é é ü ö ö ó ö ó í üí ö é é Á ú ö é é ü ú ó ö ó ö í í

Részletesebben

ő ö Ö ő í í ő ó ő í ó ő ő Ö Ö ő ö í í ö ö í ő ő í í í í ő Ü í ö ö í ű ó ö Í í ö ó í Ü Ü É í ő ö í ő Ö Ö ő í í í Á ő ő í ő ő ö ö ö ö ó ö Ö í í ó ő Ü í ó ó ő ó ő ó ó í ó ö ó Ó í í í Ö í ő ö ö ö ó í ő ő í

Részletesebben

Á Á Á Ú ű í í ÁÁ É í Í í Ö Ö É Ü Ó Ó í ű Á É í í É É É É É É É É Ő É É É É Ó í É Á ú ú ú ú ü ű í ü ű É ü í í ú í ú Á Í Á Á Á Í ű í Á Á Á í Á Á Ö Á í ü ű í í ü í í Ö ü í Á Á Á ü ű í í í í Í űí í Á Á Á ű

Részletesebben

ö ü ü ü ü ö ö ú Ü É Á É ö ö ü ú ö ű ú ü ö ű ö ú Á ú ö ű Á Í ö ü ö ö ű ö ú ú ö ö

ö ü ü ü ü ö ö ú Ü É Á É ö ö ü ú ö ű ú ü ö ű ö ú Á ú ö ű Á Í ö ü ö ö ű ö ú ú ö ö ö ü ú ö Á ü ö ö ö ö ö É ű ű ö ö ö ö ü ö Ó É Á Á Í Á Á ü ö ű ü ü ű ü ö ü ü ü ü ö ö ú Ü É Á É ö ö ü ú ö ű ú ü ö ű ö ú Á ú ö ű Á Í ö ü ö ö ű ö ú ú ö ö ö Á ű ű Á ö ö Á ö ü ü ü ü ü ö ü ö ö ö ö ö ü Í É Ü É Á

Részletesebben

É ü Ó É É ö É Á Ó Á É É ö É ü ü ű ö ű ö Á Á ö ő Á ő Á Á Ó ü ö ö ő ű ú ú ő ő ú ú ö ö ű ő ú ü ü ö Ó Á ö ü ö ö ü ő őü ö ö ö ő ű ő ö ö ő ő ö ú ö ö ö ú ö ú ű ö ő ö ö ö Ó ö ö ü ö ö ü ö Í ö ö ö ő ű ú ú ő ő ú

Részletesebben

Ö É É É É Á ü é ü ö ó é é ú é ő ú ö ö é ú é ő é í é é ó ü ü ó é ő í ó ó ű é é é é ő é é é ó ő ö ő ö ó ú ó é é ű í é ó ó é é é é é é é ő ó é é ő é ó é é öü ő é é é é ó é ő é ö é é í é ó ő ó é é é ü ó ú

Részletesebben

É Ó É É É Ó É Ú Á Á É É ó É Á Á ó É Á Á É ú É Á Á ó ő ü ő ü ő ó ó óú ö ó ó ó í ő ő ő í í ő ú ő ű ö ü ö ú ü ő ö ő ü ó ő ő í ö ő í ú ü ő ö í ő ő ü ő ó ú ó ő ö ú ű ö ő ó ú ü ó ó ü ó ő ó ő ő ő óó í ő ú ó ő

Részletesebben

ö Ö ü ő í Ü ö Á Ü Ü ő ő ő ő ü ű í ő ű Ó í ú ü í í ő í í ű ő ú í ö ő Ü ö ö í ú ö ő í ő í í ő Ü ú ő í ő í ü ő ü ő ö ö ö ő ő ú ü ü ő ü ü í ú í ő ő ü ő í ü ö ö ű ü ű ü ő í ü ú ő ö ü ü ő ő ő ö ő í í ő ő ú ő

Részletesebben

Á Ú ő ú Ö ó ó ó ő ő ó Ö ő ú ó Ö ú ú ó Ü ú ó ó ó ó ű ó ó Í ú ő É É ő ő ű Ü ő ú ó ő ó ú ú ó ó ó Ö ú ő ú ő ú ő Ö ő Ü ő ó ó ó Ö ú ő ó ó Í Á É É É Á Á É É ó ú ó ő ó ó ó ó Ó ó ű ő ű ó É ú ó Ö ő ú ó Á É Á Í ó

Részletesebben

ó Á Á É ó ó ó ó ű ó ó ú ó ó ú ü ó ó ó ü ó ó ó ó ó ó ü Í ű ó ű ú ü ű ó É ó ű ó ó ű ó ü ű ó ó ü ü ó ó ó ó Í ü ó ó ü ó ű ú ó ó ó ü ó ü ú ű ó ú Í Ú ű Í Ö ó Á Á Á Á É Á Á Á É ó ó ó ó ú ó ó ü ü ó ü ó ó ó ó ó

Részletesebben

Ú É Ú í ö ö ö ü ű ú ű ű í ű ü ö ö ő ű ú í ö ö Ü ö ű Ü ú í ő ö ö ű ü ö ő ú ö ü ö ö Ü ö ö ű ű ő ű ü í ú ű í ő í ő ő í í ő ö ö ő ő ő ö ö í ű ő ö ő í ő Ü í ű ő ő ő ő ő ő ü ű ű ő ü ö ö ő í ű ü í ű í ű í ő í

Részletesebben