II. Fejezet Értelmező rendelkezések

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "II. Fejezet Értelmező rendelkezések"

Átírás

1 SZEGHALOM VÁROS ÖNORMÁNYZATA ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 7/202. (VI. 26.) önkormányzti renelete közterületek elnevezéséről, házszámozásról és ezek megjelölésének mójáról Szeghlom Város épviselő-testülete z Alptörvény 32. ikk (2) ekezéséen meghtározott ereeti joglkotói htásköréen eljárv, 253/997. (XII. 20.) orm. renelet 40. (6)-(7) ekezéseien, 303/2007. (XI. 4.) orm. reneleten foglltk lpján közterületek és közforglom éljár megnyitott mgánutk nevének megállpításáról, jelöléséről, z épületek, z építési telkek házszámozásávl, és házszám-megjelöléssel kpsoltn z lái reneletet lkotj: I. Fejezet Áltlános renelkezések. () A renelet élj, hogy Szeghlom város közterületei elnevezésének, megjelölésének, házszámozás, és házszám megjelölés egységes renjét, ezáltl megfelelő tájékozóást iztosíts, ennek során területek ezonosíthtóság érekéen érvényre juttss helyi sjátosságokt, illetve z igzgtási, fölrjzi, történelmi, közlekeési és nyelvhelyességi szempontokt. (2) A renelet tárgyi htály ) Szeghlom város közigzgtási területén lévő közterületekre, elterületén tlálhtó településrészekre és z elnevezésükkel kpsoltos eljárási szályokr, továá ) z elnevezett közterületekhez stlkozó, önálló helyrjzi szám ltt nyilvántrtott eépítetlen ingtlnok helyrjzi számánk, vlmint z elői feltételeknek megfelelő eépített ingtlnok főépülete házszámánk feltüntetési mójár terje ki. II. Fejezet Értelmező renelkezések 2. () közterület: közhsználtr szolgáló minen olyn állmi, vgy önkormányzti tuljonn álló fölterület, melyet z ingtln-nyilvántrtás ekként trt nyilván.

2 2 (2) E renelet vontkozásán közterületre vontkozó renelkezéseket kell lklmzni minen olyn állmi, önkormányzti tuljonn lévő mgánútr, továá egyé jogi személy, jogi személyiséggel nem renelkező szervezet, vgy mgánszemély tuljonán álló fölrészletre ( továikn: mgánút) is, mely tuljoni lpon útként vn nyilvántrtv, közforglom számár történő megnyitását tuljonos kérelmére közlekeési htóság engeélyezte és e tény z ingtln nyilvántrtás ejegyzésre került. (3) közterületi név: Szeghlom város területén tlálhtó, gylogos és járműközlekeésre, közterületek megjelölésére, fölrjzi zonosításár, tájékozóás iztosításár szolgáló megjelölés, mely egyúttl emléket állít, és helytörténeti, néprjzi, nyelvi hgyományt őriz. Előtgól (pl.: személynév, foglom, tárgy) és közterület jellegére utló, közlekeési vontkozású utótgól áll. (4) épület: jellemzően emeri trtózkoás éljár szolgáló építmény, mely szerkezeteivel részen vgy egészen teret, helyiséget vgy ezek együttesét zárj körül meghtározott reneltetés vgy reneltetésével összefüggő tevékenység, vgy renszeres munkvégzés, illetve tárolás éljáól. (5) építési telek: eépítésre szánt területen fekvő, z építési szályoknk megfelelően kilkított és közterületnek gépjármű-közlekeésre lklms részéről z ott közterületre vontkozó jogszályi előírások szerint, vgy önálló helyrjzi számon útként nyilvántrtott, mgánútról gépjárművel közvetlenül, zölfelület, illetve termőföl sérelme nélkül megközelíthető telek. (6) elterületi, illetve külterületi településrész-név: mgyrországi hivtlos fölrjzi nevek megállpításáról és nyilvántrtásáról szóló 303/2007. (XI. 4.) orm. renelet szerint megállpított név (7) házszámtál: z épület, z építési telek közterületi, mgánúti sorszámát, illetve z előiek hiányán helyrjzi számát jelöli meg. A sorszám mellett közterület neve is feltüntethető. (8) közterületnév-tál: trtlmzz közterület nevét, jellegét, közterülethez kpsolóó házszámokt (9) A közterületek közlekeési vontkozású meghtározás rjt leonyolóó forglom mértékétől és milyenségétől függ. Így közterület jellegére utló utótgok lehetnek pélául:

3 3 út: özlekeési szempontól tö ut forglmát levezető, városszerkezeti szempontól olyn jelentőse ut, mely z lsony renű utákt gyűjti össze és/ vgy közelei távoli htárrészekhez, településekre vezet. Jelölése közterületnév nyilvántrtásn: út. ut: A város elterületi ingtlnjit városi közlekeés hálóztá ekpsoló két ollán folymtosn eépített, vgy eépíthető közterület, h z sk lkóut éljár szolgál. Jelölése közterületnév nyilvántrtásn: u. tér: Utk, uták keresztezőéséen, somópontján városrenezési, fölrjzi sjátosságok lpján kilkított, elsősorn közösségi, vgy városképi élokt szolgáló ngyo közterület, melynek minen oll körülépített vgy körülépíthető. sor: lkótelep: prk: köz: Olyn ut vgy út, melynek sk z egyik oll eépített, vgy eépíthető, így sk nnk mentén tlálhtók közlekeési szempontól kiszolgálásr szoruló fölrészletek. A város elterületén lévő olyn ingtlnok és közterületek egysége, melyen elül leglá 50 slá lkht. A természeti táj sjátos elemei lpján kilkított és gonozott közhsználtú ngyo terjeelmű kert, főként fákkl, serjékkel, gyepfelülettel, tereptárgykkl. A város mgs renű útjit összekötő szűk kis ut, esetleg zsákut, illetve ekerített telkek között húzóó keskeny út. (0) Az utótg elhgyhtó, h z előtg utl közterület jellegére.

4 4 () Településrésznév: fölrjzi név, városon elül történelmileg, vgy új eépítéssel kilkult területek és összefüggő területegységek neve. (2) Lkím: ejelentett lkóhely, illetve trtózkoási hely íme. III. Fejezet A közterületek és településrészek elnevezéséről A közterület elnevezésének áltlános szályi 3. () Minen útként nyilvántrtott közterületet kérelemre vgy hivtlól el kell nevezni. A lkótelepek épületei közötti szerviz utkt, z erőterületeken lévő közterületeket, továá mezőgzsági élú és lkónépességet nem érintő űlőutkt nem szükséges elnevezni. 4. () A közterület elnevezése közterület nevéől és közterület közlekeési vontkozású meghtározásáól ( út, ut, tér, prk, köz, sor, lkótelep st.) áll. (2) A közterület nevének megállpításkor figyelemmel kell lenni nnk településen elüli elhelyezkeésére, z érintett közterületen vgy környékén lévő intézmények jellegére, helyi hgyományokr, és történelmi tényekre, fölrjzi környezetre, vlmint mgyr nyelvhelyességi követelményekre. Az előtg megállpításkor ügyelni kell rr, hogy z elnevezés rövi és közérthető legyen, és kerülni kell z iegen, vgy nehezen kiejthető elnevezéseket. (3) A közterület elnevezésekor előnyen kell részesíteni z irányjelölő és helyhez kötőő neveket, z emlékállító közterületnevekkel szemen. (4) Meglévő közterületnevet z új elnevezéseknél nem sz felhsználni, kivéve, h közterület korái nevének visszállítás történik. A már elnevezett közterület természetes folyttásként nyíló új közterületszksz külön elnevezési eljárás nélkül z elnevezett közterület nevét veszi fel. (5) Az új elnevezéseknél etűk vgy számjegyek nem helyettesíthetik közterületneveket. (6) Új közterület nevét mgánutk kivételével közterületként vló ejegyzését követően, egy éven elül meg kell állpítni.

5 5 özterület személyről történő elnevezése 5. () Személyről közterületet elnevezni hlálát követően lehet. (2) A közterületnév előtgjánk meg kell egyeznie személy áltl hsznált slái és utónévvel. (3) izárólg slái nevet lklmzni sk kkor sz, h névó személyiség így is, vgy így ismert, illetőleg h z elnevezés egy sláról történik. (4) A (2) és (3) ekezésen foglltktól eltérni sk kkor lehet, h személy felvett nevén vált ismertté. (5) H névó személy fogllkozás, hivtás, vgy egyé ismertető jegye szorosn kpsolóik személynévhez, kkor ez közterületnéven is feltüntethető. (6) özterület elnevezéssel emléket állítni olyn mgyr személynek lehet:.) kinek közismert tevékenysége nemzet történelméen kiemelkeő jelentőségű volt és személye közmegesülésnek örven,.) ki tuomány, művelőés, sport vgy társlmi élet egyé területén kimgslón jelentőset tett, vgy lkotott, s ez áltl személyének z emléke megőrzésre méltó,.) kinek város életéen, történelméen kiemelkeő szerepe volt, tevékenységével hozzájárult Szeghlom egészének vgy egy részének fejlőéséhez. (7) özterületet elnevezni olyn nem mgyr személyről is lehet, kinek élete, munkásság város, vgy z emeriség egyetemes történelméen kiemelkeő jelentőségű volt. özterületnevek megváltozttás és megszűnése 6. () A közterületnév megváltozttásár közterület elnevezésére vontkozó szályokt kell lklmzni. (2) Az elnevezéstől számított 0 éven elül közterület nevet megváltozttni sk különösen inokolt eseten lehet, h közterületnév trtlmánk,

6 6 jelentésének más névvel történő helyettesítése társlmi és erkölsi szempontól minenképpen szükséges. 7. () özterület megszűnhet városrenezés vgy eépítés következtéen. (2) A közterület megszűnésével külön öntés nélkül közterületnév is megszűnik. (3) A megszűnt közterület nevét nyilvántrtásn továr is fel kell tüntetni, jelöve megszűnés okát és iejét. IV. Fejezet özterületi és településrészi névjegyzék 8. () Szeghlom közterületi neveiről jegyző köteles nyilvántrtást vezetni, melyen változásokt folymtosn rögzíteni kell. (2) A nyilvántrtás trtlmzz közterület:.) helyrjzi számát/számit,.) nevét,.) jellegét,.) elnevezését megállpító htározt számát, e.) elhelyezkeését, f.) városrészi esorolását, g.) megszűnésének iejét, okát, h.) megszüntetéséről hozott htározt számát. (3) Szeghlom város közterületi neveinek felsorolását e renelet 2. melléklete trtlmzz, míg névtelen közterületek elhelyezkeését 5. melléklet. 9. () Szeghlom város elterületén történelmi városrészek emlékének méltó megőrzése, vlmint városn vló jo tájékozóás érekéen kilkított településrészeket el kell nevezni. A településrészek elnevezését e renelet. melléklete trtlmzz. (2) A településrész nevekről nyilvántrtást kell vezetni.

7 7 V. Fejezet Htásköri és eljárásjogi renelkezések 0. () Szeghlom Város Önkormányzt épviselő-testülete kizárólgos htáskörée trtozik:.) településrész név megállpítás,.) közterületek nevének megállpítás. (2) özterület és településrész elnevezésére irányuló eljárást kérelemre vgy hivtlól lehet inítni. (3) özterület és településrész elnevezésére kérelmet nyújtht e:.) közterület tuljonos,.) Szeghlmon lkímmel renelkező polgár,.) Szeghlmon műköő társlmi szervezet,.) Szeghlom Város épviselő-testületének tgj, illetve Bizottsági. (4) Az előkészítés során e kell szerezni z elnevezni kívánt közterület tuljoni lpját, vlmint nnk térképvázltát, mely trtlmzz közterület htárit és hozzá trtozó ingtlnokt. (5) A szükséges okumentumok eszerzését követően konkrét névjvsltot, illetve nnk inokolását figyeleme véve lkossági igényeket Szeghlom Város Önkormányzt áltl megízott szkértő j. (6) Az elnevezés, illetve névváltozttás inokoltságát z Okttási, ulturális és Sportizottság előzetesen véleményezi.. () A megállpított közterületnév és településrész név épviselő-testület öntése szerinti iőponttól érvényes. (2) A épviselő-testület öntéséről értesíteni kell közszolgálti és ingtln nyilvántrtó szerveket, vlmint közüzemi szolgálttókt, továá gonoskoni kell z új, és megszűnt közterületnevek közzétételéről.

8 8 VI. Fejezet A közterületi névtál kihelyezésének szályi 2. () A közterületi névtál színezete fehér lpon fekete szövegezés, l ollán Szeghlom Város ímerével, 0,8 mm vstg horgnyzott lemez lpnygú, porszórt felületkezeléssel ellátott, 500x50 mm efoglló méretű tál 3. melléklet. (2) A közterületi névtálán fel kell tüntetni:.) közterületnév elő és utótgját röviítés nélkül,.) tálávl jelzett épülettöm, utszksz első és utolsó házszámát, (3) A közterületi névtálán feltüntetett neveknek meg kell egyezniük közterületi névjegyzéken szereplő írásmól. 3. () A közterület nevét tájékozóást jól segítő névtálákon kell feltüntetni. (2) özterületi névtál kihelyezésének, krntrtásánk és pótlásánk elrenelése jegyző felt. (3) özterületi névtálát közterület kezetén, végén egy ollon, vlmint minen etorkolló közterületnél egy ollon, A közterületi névtálát épületen, kerítésen vgy ezek hiányán külön trtószerkezeten jól láthtó helyen kell elhelyezni. (4) Az ingtln tuljonos, kezelője vgy hsználój közterületi névtál elhelyezését, és ezzel kpsoltos munkáltokt tűrni köteles. (5) Megváltozott közterületnevek esetéen régi nevet feltüntető tálát z elnevezéstől számított évig ereeti helyükön kell hgyni és piros vonlll átlósn át kell húzni. Az új tálát z áthúzott régi tál mellé kell felszerelni. (6) Reklám éljár szolgáló felirt, vgy egyé reklámélú erenezés sk úgy helyezhető el, hogy z ne tkrj el közterületi név és ismertetőtálát, vlmint ne kályozz megfelelő tájékozóást. (7) A közterületi névtálák kihelyezéséről z érintett ingtln tuljonosát kihelyezésért felelős szerv köteles értesíteni.

9 9 VII. Fejezet A házszámozás szályi 4. () A házszám megállpítás hivtlól vgy kérelemre történhet. (2) A házszám megállpításávl kpsoltos ügyeken z elsőfokú építésügyi htóság jár el. 5. () Az épületeket, vlmint z építési telkeket házszámml kell ellátni. (2) A házszámot közterület nevéhez, mgánút, illetve h ez nem lehetséges elterületi, vgy külterületi településrész-névhez kpsolóón kell megállpítni. Név nélküli közterület, mgánút illetve településrész esetéen házszámot z út helyrjzi számához kpsolóón kell megállpítni. (3) Amennyien (2) ekezés szerinti házszámozásr ninsen mó, z ingtlnt helyrjzi számávl kell megjelölni. 6. () A számtálák legegyszerű megjelenése: nyg éllemez, zománozott lppl és felirttl, fehér-fekete színezéssel. A számtálák sk számfelirttl készülnek, méretük: 5 m x 5 m, számok mérete: 6 m. 4. melléklet 7. () A házszám r szám, továá mennyien ez szükséges r szám és látöréssel új r számot felhsználó komináió lehet, illetve z előiekhez még továi, épületre utlás tehető. Az összevont házszámokt kötőjellel kell egységessé tenni. (2) Egy közterülethez, településrész-névhez trtozón tö zonos házszám nem trtozht. (3) H egy telken elül tö épület házszámozás szükséges, z épületek önálló házszámml is elláthtók. Amennyien z épületek ejárti nem zonos közterületre nyílnk, házszámozás tényleges közterületi kpsolthoz igzoón is történhet.

10 0 (4) Teleklkításkor házszámokt kilkult állpothoz igzov kell megállpítni. 8. () Teljesen vgy részen már eépített területen házszámozás kilkult állpotnk megfelelően történhet. Az újonnn kilkuló közterületeknél házszámot környező utákn kilkult állpot figyelemevételével kell meghtározni. A zsákutát ejártától kezve kell számozni. (2) A jo és l oll meghtározásánál számok növekeési irányá történő hlást kell figyeleme venni. (3) A kétollt számoznó közterületek jo oll kpj folymtos páros, l oll folymtos pártln számokt. Terek, prkok z órmuttó járásávl ellenkezően folymtosn számozhtók. Az egyolls után számozás folymtosn is történhet. A házszámokt úgy kell megállpítni, hogy zok városon áthló 47. számú másorenű, vlmint 422. számú negyerenű út vonlától távoloó irányn növekejenek, kivéve kilkult állpot szerinti házszámozást. Amennyien ezen szályok lpján házszámok növekeésének sorrenje nem állpíthtó meg egyértelműen, úgy számok növekeésének z irányát egyeileg kell megállpítni. (4) H számsoron elül teleklkítás, vgy egyé ok mitt új épület, építési telek eszámozás szükséges z zonos számot szám látöréssel kell megkülönöztetni. (5) A már meglévő házszám megváltozttásár sk inokolt eseten, renezetlen, nem egyértelmű házszámozás különösen páros és pártln számok kevereése, vgy tö zonos házszám esetén kerülhet sor. Ekkor rr kell törekeni, hogy minél kevese érintett lkímének megváltozttásávl járjon z újrszámozás. Házszám megváltozttás esetén változássl járó tehniki költséget (házszám tál költsége), és változássl járó egyé költségeket változássl érintettek viselik. VIII. Fejezet A házszámtál kihelyezésének szályi 9. () A házszám megjelölésére várhtó iőjárási htásoknk ellenálló házszámtálát kell elhelyezni. Új épület építése, vgy teleklkítás esetén házszámot z épület hsználtvételi engeélyének jogerőre emelkeését,

11 illetőleg teleklkítás esetén z ingtln fölhivtli ejegyzését követő 60 npon elül fel kell tüntetni z ingtlnon. (2) A házszámot z épület közterület felőli homlokztán, nnk ejárt melletti részén, vgy kerítésen (kpun) ejárt mellett, kerítés hiányán telek közterületi htárvonlán fém, műnyg, illetve f ruztr erősítve kell elhelyezni. A eépítetlen építési telek, illetve nyúlványtelek esetén z előieket értelemszerűen kell lklmzni. 20. () A házszámtál sját költségen történő elhelyezéséről, folymtos krntrtásáról, pótlásáról z ingtln tuljonos köteles gonoskoni. (2) A házszámtálák megrongálás, eszennyezése, szövegének megváltozttás, illetőleg eltávolítás - krntrtás iőtrtmát kivéve- tilos. IX. Fejezet Htály léptető renelkezések 2. () Ez renelet 202. július jén lép htály. (3) A 2. (2) ekezés.) és.) pontjit renelet htálylépését követően legyártott közterületi névtálák vontkozásán kell lklmzni. Msári József polgármester Dr. Pénzely Erik jegyző A reneletet 202. június 26-án kihirettem: Dr. Pénzely Erik jegyző

12 2. melléklet 7/202. (VI. 26.) Ör.-hez Ssz. Városrésznév Htárleírás. Érmellék Érmellék uták-elterületi htár 2. Frksfok Szeghlmi főstorn-szeghlom-öröslány vsutvonl-47. sz. főút 3. Gyehenn Árpá u.-lehel u.- Ay Enre u.- elterületi htár 4. Htház Frksfoktól észkr főstorn melletti terület 5. tonváros Széhenyi István u.- Jóki Mór u.- Somogyi Bél u.- zinzy Feren u. 6. enereskert 47-es főút- Btók B. u.- főstorn- Berettyó folyó 7. isflu Berettyó töltés-szeghlom-vésztő közút 8. Szeleskert Szeleskerti Újtelep u.-szeghlmi Gyul u.- Szols vezér u.- Szeghlom-Vésztő vsút 9. Túriék lj inizsi Pál u.-arny János u.-olozsvári u. 0. Újtelep Újtelep I-XX. uták. Vásártér inizsi Pál u.-petőfi Sánor u.- Szeghlom- Füzesgyrmt vsút 2. Veremköz Tánsis Mihály u.-olozsvári u.- Toli Miklós u.- Arny János u.

13 3 2. melléklet 7/202. (VI. 26.) Ör.-hez Ssz. Helyrjzi özterület neve özterület Terület Városrész neve szám jellege 496/2, 500, Ay Enre ut elterület 502, 2 990/, 2233/, Arny János ut elterület Veremköz egy szksz 2232/3, 3 949, 957 Állomási Újtelep ut elterület Htház 4 92 Árpá ut elterület Gyehenn Bsó Bél ut elterület 6 359, 407/2, Bjsy-Zsilinszky ut elterület Enre 7 426/4 Bjsy-Zsilinszky lkótelep elterület Enre 8 03 Bross Gáor ut elterület /, Brtók Bél ut elterület enereskert 5388/2 0 0 Bethlen Gáor ut elterület 064/ Boski István ut elterület Corvin ut elterület Veremköz 3 28 Cs ut elterület 4 747/ Csík ut elterület Vásártér Dpsy Gizell ut elterület Szeleskert Doó István ut elterület 7 457/2 Dózs György ut elterület Dugovis Titusz ut elterület 9, 3, 6, 29, Érmellék ut elterület Érmellék 30, 02, 03, , 489/7 Fáy Anrás ut elterület 2 476/36, 4 Fáy Anrás lkótelep elterület Honvé ut elterület Hóos Mihály ut elterület Veremköz 24 8 Hunyi János ut elterület Jóki Mór ut elterület tonváros egy szksz József Attil ut elterület /6 József Attil lkótelep elterület /5, 962/7 nó álmán ut elterület ssi ut elterület

14 zinzy Feren ut elterület tonváros egy szksz 3 747/8 árász ut elterület Vásártér 32 53/ enereskert ut elterület enereskert , 220/3, 220/5 inizsi Pál ut elterület Vásártér egy szksz; Túriék lj egy szksz 34 48, 22 olozsvári ut elterület Gyehenn egy szksz; Túriék lj egy szksz 35 53, 975/6 ossuth Ljos tér elterület / ossuth Ljos ut elterület Lehel ut elterület Gyehenn Ngy Miklós ut elterület Násy Feren ut elterület Vásártér egy szksz Pti József ut elterület Szeleskert 4 838/4, 2343, 838/6, 84/ Petőfi Sánor ut elterület Vásártér egy szksz /7 Péter Anrás sor elterület Pozsonyi ut elterület Rákózi Feren ut elterület /25, Sárrét ut elterület Vásártér /8 Semmelweis ut elterület Igná Simon Feren ut elterület Szeleskert Somogyi Bél ut elterület tonváros egy szksz , 460/6 Szság tér elterület , 523 Szols vezér ut elterület Szeghlmi Gyul ut elterület Szeleskert 52 9 Szeleskerti ut elterület Szeleskert Újtelep , 634, 635, 636, 637, 638, Szeleskert ut elterület Szeleskert 640, 7, , 77, 967, 969, 07 Széhenyi István ut elterület

15 Tss vezér ut elterület , 2093/ Tánsis Mihály ut elterület Veremköz /2, 97, Tily Zoltán ut elterület Toli Miklós ut elterület Veremköz Tor ut elterület Újtelep I. ut elterület Újtelep Újtelep II. ut elterület Újtelep Újtelep III. ut elterület Újtelep Újtelep IV. ut elterület Újtelep Újtelep V. ut elterület Újtelep Újtelep VI. ut elterület Újtelep Újtelep VII. ut elterület Újtelep Újtelep VIII. ut elterület Újtelep Újtelep X. ut elterület Újtelep Újtelep XI. ut elterület Újtelep Újtelep XII. ut elterület Újtelep Újtelep XIII. ut elterület Újtelep , 278 Újtelep XIV. ut elterület Újtelep 73 2 Újtelep XV. ut elterület Újtelep Újtelep XVI. ut elterület Újtelep Újtelep XVII. ut elterület Újtelep Újtelep XVIII. ut elterület Újtelep Újtelep XIX. ut elterület Újtelep Újtelep XX. ut elterület Újtelep Vsvári István ut elterület Szeleskert 80 80, 294, Vásártér ut elterület Vásártér Vásártéri Újtelep ut elterület Vásártér /45 Vsút ut elterület Vásártér Vörösmrty Mihály ut elterület tonváros egy szksz Zrínyi Miklós ut elterület 2372 Névtelen ut elterület 2793 Névtelen ut elterület /30 Névtelen ut elterület Névtelen ut elterület Névtelen ut elterület /24 Névtelen ut elterület Névtelen ut elterület / Névtelen ut elterület Névtelen ut elterület

16 Névtelen ut elterület Névtelen ut elterület Névtelen ut elterület Névtelen ut elterület 98 távltn kilkuló új utszkszok Névtelen ut elterület

17 7 3. melléklet 7/202. (VI. 26.) Ör.-hez

18 8 4. melléklet 7/202. (VI.26.) Ör.-hez 50,0 50,0 60,0

19 r gy lpos 943/ /2 0247/ / / Zk2 Zk2 956/2 039/ / 962/ /8 052/ / /23 962/5 039/ /2 963/7 963/ /20 962/ /3 962/4 962/7 962/8 962/7 048/4 963/6 962/ 963/ / közút 962/ /6 08 Szennyvíztisztító 962/0 út 052/5 962/8 0247/5 06/2 063/ konténer f 0247/6 07 g 048/8 84 uvr /0 06/ vízállás / / 2/2 2/3 VMH / / / / 2/ / / / / /2 530/ 29/ / / / / Csepel utógyáregység / /5 2222/2 84/4 2222/ 296/45 84/ / / / / / / / / / / 288/ / / / /2 2 69/ 2 4/3 2092/ / / 78 67/ 70/A Vízmű 048/ / 65 78/ 68 vás ártér / 76 76/ /2 2067/ / / 209/ / / / / / 2068/2 2058/ / / / /2 048/ / / / / / 2087/ /2 36 / 838/4 64/ / 2053/2 2306/ 2052/2 6/2 930/4 2072/ /2 58/ 62 87/ 20/2 2072/2 2052/ 2053/ 49/ / / /2 62/ 2083/ / 49/4 222/ 205/ / / / / /2 2075/ 2046/2 844/ /2 364/ /2 364/2 2046/ 844/ /2 223/ / / / / / / 208/ 2079/ 355/2 99 4/ / / / 354/ / 72/ /2 72/ / /2 2026/ 236/ / / / 2027/ 2023/ /2 35/ / / / / / / / / / / / / 347/ 346/ /2 225/ / / / / 982/6 2007/2 982/ / / / / 982/5 984/ / / / / / / / / / / 40/ 882/ / / / 40/ / 325/ / /2 325/ / / / / / 87/ / / / / / 40/2 420/ 40/ 407/ / Ovo 407/ / /2 08/2 9 3/2 08/ / 92 3/ /4 420/5 309/ 024/ / / / / / 305/ /2 426/4 030/ 307/ / / / / / Pi / / 430/ / / 294/2 294/ / 460/3 292/ /2 292/ / / /2 5/ 460/ / 33/ / / 442/ / 33/ / / /2 438/2 442/ / / 000/ / / 289/ /2 000/ / / / / / / / / / / / / / / / 30/ / /2 45/ / 995/ 280/ /2 452/ 206/2 325/ / / 323/2 57/ 45/2 994/ /2 28/ /20 452/ /2 54/2 053/ / / / / /2 54/ / /3 476/ /2 993/ / / / / 476/3 274/2 993/ 209/ 49/ /3 456/2 274/ / 328/ 22 99/4 26/ 49/ / 328/2 060/2 209/2 060/ 476/6 99/3 456/ /2 22/ 47/ / / 476/ / 47/ / /8 332/ / / 335/ / 476/ Áltlnos iskol 336/ / / / / / / /2 343/ 9/3 29/ / / / / / / /2 27/ 5 u. 489/3 28/2 27/ / /2 9/ / / /2 24 / /2 489/ /2 347/ / / 490/ / /2 366/ /2 092/2 222/ /4 250/ 350/ 2 222/2 983/ 349/ 250/ /5 350/2 095/5 349/ /2 490/ /2 7/ / 757/5 764/ 767/ / / / / / /2 729/ /2 797/ 796/2 794/2 794/ 0 794/3 796/ 794/4 793/ /2 793/3 793/ u / / / / / / 703/ / 57/ u u / / / / / / / 522/ / / 522/ /3 k g h k g f u 0697/3 0068/6 0697/2 0697/ m /2 0699/ 29/ g /2 29/4 0699/3 Flu környéke 0042/3 296/2 Sz 4 84 f 670/4 Sz Sz 296/ Sz 4 L 3 295/2 295/ 0040/ Temető 670/ 2/ / /2 Gázs eretelep 2 2 P/ / 2 20/ P/ /5 tny 0706/ uvr 0036/4 Te mető /5 Vízmű 0789/9 V 0796 f 0798/ 0797 üzem 0790 f 0798/2 0798/3 Zsomékos örtély srok 0032/8 0877/9 0827/ 0789/8 0877/ villnytelep g h 088/ g 0827/ /3 Dögtelep 0877/0 0877/ melléklet 7/202. (VI. 026.) Ör.-hez,00 24 X. ut XI. ut XV.ut 8 VIII. ut VIII. ut VII. ut Arny János ut VII. ut V. ut VI. utxii. ut III. ut II. ut XIII. ut XIV.ut XIX. ut XVII.ut XIX. ut XVI.ut XVIII. ut XX. ut 22,00 m 22,00 m inizsi ut Érmellék ut 98 Érmellék ut D 7 IV. ut III. ut II. ut 9 I. ut olozsvári ut Érmellék ut 50,00 50,00 Arny János ut I. ut 5 9 Széhenyi ut inizsi ut Szeleskerti újtelep ut 09 Vásártéri Újtelep ut Vsút ut Zrinyi Miklós ut Vásártér ut Sárrét ut árász ut Vásártér ut 90 Nási ut Sárrét ut 92 Szeghlmi Gyul u. 97 Petőfi Sánor ut 88 Doó István ut ssi ut Vásártér ut Pozsonyi ut Széhenyi ut Szeghlmi Gyul ut Hunyi János ut Bsó Bél ut Jóki Mór ut Honvé ut Tss Vezér ut Jóki Mór ut / 244/2 Nási ut Jóki Mór ut Vörösmrty Mihály ut Széhenyi ut Petőfi Sánor ut Vörösmrty Mihály ut Arny János ut zinzy Feren ut Rákózi ut Hunyi János ut Nási ut zinzy Feren ut Bross ut Boski ut Boski ut Boski ut 03 R Dugovis ut M Ngy M. ut Bethlen Gáor ut ossuth tér 02 Tily ut 94 ollégium olozsvári ut Arny János ut Tánsis Mihály ut Corvin ut Hóos ut Ay Enre ut József Attil ut ollégium Dózs György ut Toli Miklós ut ossuth Ljos ut Árpá ut Gimnázium Bjsi Zs. ut 22 Árpá ut Árpá ut Árpá ut Árpá út mü VÁ Vsútállomás inizsi ut 0 Dopsi Gizell Pti Pti József 220 Simon Feren Vsvári István 230 Szols vezér órház Sporttelep Zártkert 79 SZT 300 m

a közterületek elnevezéséről, valamint az ingatlanok házszámozásáról I. Fejezet Általános rendelkezések II. Fejezet Értelmező rendelkezések

a közterületek elnevezéséről, valamint az ingatlanok házszámozásáról I. Fejezet Általános rendelkezések II. Fejezet Értelmező rendelkezések TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2009.(VIII. 27.) RENDELETE a közterületek elnevezéséről, valamint az ingatlanok házszámozásáról Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Értelmező rendelkezések. Utca elnevezésének általános szabályai

Értelmező rendelkezések. Utca elnevezésének általános szabályai Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013.(XI.04.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fax: 35/342-804, 35/342-806 www.bank-falu.hu e-mail: hivatal@bank-falu.hu

Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fax: 35/342-804, 35/342-806 www.bank-falu.hu e-mail: hivatal@bank-falu.hu Bánk özség Önkormányzt 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fx: 35/342-804, 35/342-806 www.nk-flu.hu e-mil: hivtl@nk-flu.hu Ikttószám: 159- /2012/B. Tárgy: Bánk község településrenezési terv móosítás HIDTMÉNY Tájékozttjuk

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2014.(XI.30.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2014.(XI.30.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2014.(XI.30.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a közterületek elnevezésének, az elnevezés megváltoztatásának, és a házszámozás szabályainak

Részletesebben

KOMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 2016

KOMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 2016 OMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 016 OMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS TERVEZŐ HÜBNER TERVEZŐ FT DR. HÜBNER MÁTYÁS okl. építészmérnök vezető tervező Lovs Attil okl. építőmérnök Tóth Rék kert-

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI. 4.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kihirdetve: 2013. december 19. Kifüggesztve: 2013. december 19-2014. január 3. Dr. Kelemen Henrietta jegyző

Kihirdetve: 2013. december 19. Kifüggesztve: 2013. december 19-2014. január 3. Dr. Kelemen Henrietta jegyző 1 Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete Kunszentmiklós város közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló

Részletesebben

Szerelői referencia-útmutató

Szerelői referencia-útmutató Szerelői refereniútmuttó Dikin Altherm - lsony hőmérsékletű split + ERHQ011-014-016BA ERLQ011-014-016CA EHVH/X11+16S18CB EHVH/X11+16S26CB Szerelői refereni-útmuttó Dikin Altherm - lsony hőmérsékletű split

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK

(Nem jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK 2013.4.9. Az Európi Unió Hivtlos Lpj L 100/1 II (Nem joglkotási ktusok) HATÁROZATOK A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2013. márius 26.) z ipri kiosátásokról szóló 2010/75/EU európi prlmenti és tnási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. A rendelet hatálya és alkalmazása

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. A rendelet hatálya és alkalmazása unsziget özség Önkormányzt épviselő-testületének 8/2002. (XI.19.) T, 10/2003. (VIII.8.) T, 6/2005. (IX.9.) T, 9/2005. (X.14.) T, 7/2007. (V.31.) T, 10/2007. (VIII.9.) T, 13/2007. (VIII.31.) T, 1/2008.

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg Alsó-Tisz-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ikttószám: 80664-1-2/2011. Tárgy: Zjkibocsátási htárérték megállpítás kérelemre Ügyintéz : Csomor László Hiv. szám: Zjkibocsátási

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

I. UTCA- ÉS TELEPÜLÉSRÉSZ NEVEK

I. UTCA- ÉS TELEPÜLÉSRÉSZ NEVEK PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 11/1991. (VI.4.) önkormányzati rendelete a településrész-nevekről, az utcanevekről és a házszámozásról 1 /egységes szerkezetben/ Pápa Város Önkormányzatának

Részletesebben

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 -

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 - 1988. évi I. törvény Htályos: 2011.09.01-1988. évi I. TÖRVÉNY közúti közlekedésről1 ( végrehjtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [ vstg betűs szöveg z 1988: I. törvény

Részletesebben

VIESMANN. VITODENS Égéstermék elvezetések kondenzációs falikazánokhoz 3,8 105,0 kw. Tervezési segédlet. Vitodens égéstermék-elvezető rendszerek

VIESMANN. VITODENS Égéstermék elvezetések kondenzációs falikazánokhoz 3,8 105,0 kw. Tervezési segédlet. Vitodens égéstermék-elvezető rendszerek VIESMANN VITODENS Égéstermék elvezetések kondenzáiós flikzánokhoz 3,8 105,0 kw Tervezési segédlet Vitodens égéstermék-elvezető rendszerek 5/011 Trtlomjegyzék Trtlomjegyzék 1. Égéstermék-elvezető rendszerek

Részletesebben

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Halásztelek Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015.(III. 26.) önkormányzati rendelete a településrészek és közterületek elnevezésének, továbbá az ingatlanok házszámozásának szabályairól Halásztelek

Részletesebben

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE NYÍRSÉGTRV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyház, Mckó u. 6. sz. Irod: 4400. Nyíregyház, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fx: (42) 421-303 Moil: (06-30) 307-7371 -mil: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu We: www.nyirsegterv.hu

Részletesebben

GAZDASÁGSZERKEZETI ÖSSZEÍRÁS, 2013 (EGYÉNI GAZDASÁGOK)

GAZDASÁGSZERKEZETI ÖSSZEÍRÁS, 2013 (EGYÉNI GAZDASÁGOK) KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefonszám: 1/345-6000 Internet: www.ksh.hu Atszolgálttóinknk Nyomttványok Az tszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezése lpján kötelező.

Részletesebben

TISZANAGYFALU KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI A 38.SZ. FKL. ÚT MELLETI KERÉKPÁRÚT SZABÁLYOZÁSÁT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSA

TISZANAGYFALU KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI A 38.SZ. FKL. ÚT MELLETI KERÉKPÁRÚT SZABÁLYOZÁSÁT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSA N Y Í R S É G T R V f t. ékhely:. Nyíregyház, Mkó u.. sz. Irod:. Nyíregyház, egfű u..sz. Telefon/fx: (2) 2 Moil: () 2 mil: nyirsegterv@nyirsegterv.tonline.hu We: www.nyirsegterv.hu TISZANAGYFALU ÖZSÉG

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

MÓR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 11. SZ. MÓDOSÍTÁS

MÓR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 11. SZ. MÓDOSÍTÁS 1 MÓR TPÜÉSRNDZÉSI SZKÖZÖK 11. SZ. MÓDOSÍTÁS JSZ: 12/2015 VÉMÉNYZÉSI ANYAG Készült településfejlesztési konepióról, z integrált településfejlesztési strtégiáról és településrenezési eszközökről, vlmint

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 225/2014. (VIII.27.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 225/2014. (VIII.27.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása 225/2014. (VIII.27.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) A közterületek elnevezése, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól

Részletesebben

JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE EL TERJESZTÉSEK FED LAPJA

JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE EL TERJESZTÉSEK FED LAPJA JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE EL TERJESZTÉSEK FE LAPJA Az el terjesztés íme, tárgy: El terjesztés Jászerény város településrendezési el írási [ 261/2010. (IX. 15.) önkormányzti htározttl

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (VII.22.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (VII.22.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (VII.22.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 22.-én a községi önkormányzat tanácstermében

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym AMt1 feltlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. Minen

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

MINTA. irányítószám település (város, község neve) településrész. közterület jellege (út, utca, tér, stb.) Összeírás ideje: 2013. június 1-30.

MINTA. irányítószám település (város, község neve) településrész. közterület jellege (út, utca, tér, stb.) Összeírás ideje: 2013. június 1-30. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefonszám: 1/345-6000 Internet: www.ksh.hu Atszolgálttóinknk Nyomttványok Az tszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezése lpján kötelező.

Részletesebben

I. A rendelet hatálya, célja, fogalmai. Jelen rendelet hatálya Baja város közigazgatási területére terjed ki.

I. A rendelet hatálya, célja, fogalmai. Jelen rendelet hatálya Baja város közigazgatási területére terjed ki. Baja Város Önkormányzatának 40/1999. (XI.5.) Ktr. sz. rendelete a városrész nevek, közterület nevek megállapításáról, a házszámozás, valamint a névtáblák és a házszámtáblák elhelyezésének rendjéről Baja

Részletesebben

A teremgyeplabda szabályai magyarázatokkal. Hatályos: 2016. január 1.

A teremgyeplabda szabályai magyarázatokkal. Hatályos: 2016. január 1. 1 2 A teremgyepld szályi mgyráztokkl Htályos: 2016. jnuár 1. Copyright FIH 2015 The Interntionl Hokey Federtion Rue du Vlentin 61 CH 1004 Lusnne Switzerlnd Tel. : + 41 21 641 0606 Fx : + 41 21 641 0607

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER FÁCÁNKERT HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER PÉCSÉPTERV STÚDIÓ VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BESŐ ÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS EBONYOÍTÁS F Á C Á N K E R T TEEPÜÉSRENDEZÉSI TERVE HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER Készítette

Részletesebben

ZÖLDSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Módosítva: 2015. április 18-án.

ZÖLDSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Módosítva: 2015. április 18-án. A ZÖLDSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Elfogadva: 2005. december 27-én. Módosítva: 2006. május 11-én. Módosítva: 2012. március 10-én. Módosítva: 2014. május 8-án. Módosítva: 2015. április 18-án. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Kezelési útmutató ECO és ECO Plus

Kezelési útmutató ECO és ECO Plus Kezelési útmuttó ECO és ECO Plus Kidás: 2012.12.15. Eredeti kezelési útmuttó Gép Clssic Plus Gép szám Clssic Plus Gép típus Clssic Plus Verzió Berendezés jellege Álltfj Ügyfél neve & Co. KG Ügyfél címe

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMNy2 feltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggonozó változt 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(VIII.29.) önkormányzati rendelete a házszámozásról, a házszám, a helyrajzi szám

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(VIII.29.) önkormányzati rendelete a házszámozásról, a házszám, a helyrajzi szám Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(VIII.29.) önkormányzati rendelete a házszámozásról, a házszám, a helyrajzi szám megjelölésének módjáról, valamint az utcaelnevezés szabályairól

Részletesebben

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT 4. C Í M K E É V F O L Y A M ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT Csk kkor nyisd ki tesztfüzetet, mikor ezt kérik! H vlmit nem tudsz megoldni, nem j, folytsd következő feldttl! Okttási

Részletesebben

Az utcanév és városrésznév fogalma

Az utcanév és városrésznév fogalma 1 Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 26/2000 (IV.21) önkormányzati rendelete az utca- és városrésznevekről, valamint azok jelöléséről Módosította: 8/2007 (II.23) önkormányzati rendelet

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK EL SZÓ...7 GYAKRABBAN HASZNÁLT RÖVIDÍTÉSEK...8 1990. ÉVI XCIII. TÖRVÉNY AZ ILLETÉKEKR L...9

TARTALOMJEGYZÉK EL SZÓ...7 GYAKRABBAN HASZNÁLT RÖVIDÍTÉSEK...8 1990. ÉVI XCIII. TÖRVÉNY AZ ILLETÉKEKR L...9 TARTALOMJEGYZÉK EL SZÓ...7 GYAKRABBAN HASZNÁLT RÖVIDÍTÉSEK...8 1990. ÉVI XCIII. TÖRVÉNY AZ ILLETÉKEKR L...9 ELS RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...10 I. Fejezet Az illetékekre vonatkozó általános rendelkezések...10

Részletesebben

Vertikális és konglomerátum

Vertikális és konglomerátum 1-13. elõdás Vetikális és konglomeátum típusú fúziók Kovás Noet SZE GT Kiegészítõ kpsolt kiknázás Vetikális fúzió fuzionáló vállltok temelési lán különözõ szintjein tevékenykednek n. upstem válllt (u)

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2013

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2013 FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. i XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján

Részletesebben

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányzt Képviselőtestületének 9/ 24. (IX.7) ÖR számú rendelete helyi hulldékgzdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányztánk Képviselőtestülete z önkormányzti törvény (99. évi LXV. tv.)

Részletesebben

I. A rendelet hatálya, célja, fogalmai 1. Jelen rendelet hatálya Kiskunhalas város közigazgatási területére terjed ki.

I. A rendelet hatálya, célja, fogalmai 1. Jelen rendelet hatálya Kiskunhalas város közigazgatási területére terjed ki. 1 KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2003. (XII.23.) Ktr. sz. rendelete a közterületek nevének megállapításáról, a házszámozás, valamint a névtáblák és a házszámtáblák elhelyezésének rendjéről Kiskunhalas

Részletesebben

Kalocsa Város Önkormányzata 24/1995. (VII.11.) ör. számú rendelete a közterület- és városrésznevek megállapításáról, valamint a házszámozásról

Kalocsa Város Önkormányzata 24/1995. (VII.11.) ör. számú rendelete a közterület- és városrésznevek megállapításáról, valamint a házszámozásról EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 26/1996. (VII.15.), a 10/2000. (V.2.), a 13/2002. (IX.27.), a 22/2006. (XII.29.), a 24/2011. (X.17.) és a 12/2012. (V.28.) ör. sz. rendeletekkel módosítva!) Kalocsa Város Önkormányzata

Részletesebben

Másolás a szkennerüveg használatával. 1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával lefelé, a bal felső sarokba helyezze a szkennerüvegre.

Másolás a szkennerüveg használatával. 1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával lefelé, a bal felső sarokba helyezze a szkennerüvegre. Gyorstájékozttó Másolás Másoltok készítése Gyorsmásolt készítése 1 Az ereeti okumentumot másolnó ollávl felfelé, rövie élével előre töltse z utomtikus lpgoló, vgy helyezze másolnó ollávl lefelé szkennerüvegre.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Polgármesteri Hivatal 2747. Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 12.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester, Antal István Lászlóné, Balázs János képviselők

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester, Antal István Lászlóné, Balázs János képviselők J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában 2014. október 02.-án megtartott képviselőtestületi ülésén. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester,

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 2008. jnuár 31. MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2008. jnuár 31. 15:00 ór M 2 fltlp NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zsszámológépt nm hsználhtsz. A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto

Részletesebben

MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ EGYESÜLET

MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ EGYESÜLET A MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ EGYESÜLET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA 1 A MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ

Részletesebben

A TERÜLETI KÜLDÖTTVÁLASZTÓ GYŰLÉSEK

A TERÜLETI KÜLDÖTTVÁLASZTÓ GYŰLÉSEK Alapszabály 4.sz. melléklete Hatályos: a Fővárosi Törvényszék változás bejegyzésről szóló határozata jogerőre emelkedésének napjától A TERÜLETI KÜLDÖTTVÁLASZTÓ GYŰLÉSEK VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA Alapszabály

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az utcanév

A rendelet hatálya. Az utcanév Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/6. (III. 22.) önkormányzati rendelete a közterület név- és házszámozás megjelölésének szabályairól Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Ptolemaios-tétele, Casey-tétel, feladatok

Ptolemaios-tétele, Casey-tétel, feladatok Kutov ntl Ptolemios, sey, feldtok Kutov ntl (Kposvár) Ptolemios-tétele, sey-tétel, feldtok Ptolemios-tétel: H egy konvex négyszög szemközti oldli és, ill. és d; átlói e és f, kkor + d e f. Egyenlőség kkor

Részletesebben

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 05515 VÁLTOZAT

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 05515 VÁLTOZAT 4. C Í M K E É V F O L Y A M ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 05515 VÁLTOZAT Csk kkor nyis ki tesztfüzetet, mikor ezt kérik! H vlmit nem tusz megolni, nem j, folyts következő felttl! Okttási Hivtl

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2013

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2013 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. i XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1933 ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 23 Adtszolgálttók:

Részletesebben

Tájékoztató jogszabályok változásairól 2010. augusztus

Tájékoztató jogszabályok változásairól 2010. augusztus SZOCIONET DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MÓDSZERTANI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MÓDSZERTANI CSOPORT 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14. 7401 Kaposvár, Pf.:150 82/512-157 FAX:82/512-158 E-MAIL: szocionetddrmhszk@cssk.hu

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym MNy2 feltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr és helyesírásr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. A megolásr

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY EGYSÉGES SZERKEZETBEN, MAGYARÁZATOKKAL 2014

AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY EGYSÉGES SZERKEZETBEN, MAGYARÁZATOKKAL 2014 JOGALKALMAZÁSOK AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY EGYSÉGES SZERKEZETBEN, MAGYARÁZATOKKAL 2014 2013 Budapest, 2014 Szerzők: Csikász Éva Dr. Boda Péter Dr. Kovács-Kozma Zsuzsanna Dr. Lőrincz Zsuzsanna

Részletesebben

Solatube Brighten Up Solatube 160 DS Solatube 290 DS Beépítési Útmutató

Solatube Brighten Up Solatube 160 DS Solatube 290 DS Beépítési Útmutató Soltue Brighten Up Soltue 160 DS Soltue 90 DS Beépítési Útmuttó 1 8 Anygjegyzék * Kupol Ry ender 3000 tehnologiáv l 1. Lökés elleni első kupol (nins minden somgn)* Menny iség 1 8 3 Tetôidom (lpos v gy

Részletesebben

elérhetősége: 1037 Budapest, Csillaghegyi út 25. postacím: 1300 Budapest, Pf.: 152., tel: 437-43-00, fax: 437-02-85

elérhetősége: 1037 Budapest, Csillaghegyi út 25. postacím: 1300 Budapest, Pf.: 152., tel: 437-43-00, fax: 437-02-85 Tisztelt Ügyfelek! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. CXXII. törvény rendelkezései alapján az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal és Vám- és Pénzügyőrség összeolvadásával

Részletesebben

Összefoglaló tájékoztatás visszavonása

Összefoglaló tájékoztatás visszavonása Összefoglaló tájékoztatás visszavonása A Kbt. 113. (1) bekezdés szerinti eljárások esetében. A Közbeszerzési Hatóság honlapján történő közzétételre. I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és cím(ek) 1 (jelölje

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-én megtartott testületi ülésén.

J E G Y ZŐKÖNYV. Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-én megtartott testületi ülésén. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Helye: Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-én megtartott testületi ülésén. Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Köszönti a testületi ülésen

Részletesebben

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja.

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja. Mátri Aktívturisztiki Térségfejlesztési Progrm Fejlesztési Koncepció Az elmúlt évek fejlesztéseinek eredményeként Mátr számos turisztiki ttrkcióvl bővült. Jelen projektjvslt egy olyn koncepciót mutt be,

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2010. november 5. (alakuló ülés), december 2. TARTALOMJEGYZÉK I. A megyei önkormányzat rendeletei Rendelet száma

Részletesebben

Használati utasítás. Olvassa el használat előtt. Olvassa el, ha további információra van szüksége. Számítógép-vezérelte varrógép ELŐKÉSZÜLETEK

Használati utasítás. Olvassa el használat előtt. Olvassa el, ha további információra van szüksége. Számítógép-vezérelte varrógép ELŐKÉSZÜLETEK Hsználti utsítás Számítógép-vezérelte vrrógép Produt Code (Termékkód): 885-U22 ELŐKÉSZÜLETEK Olvss el hsznált előtt. ALAPVETŐ VARRÁSI MŰVELETEK RÖGZÍTŐÖLTÉSEK Olvss el, h továi informáiór vn szüksége.

Részletesebben

A Pannónia Nyugdíjpénztár, a CIG Partnerség tagja Közös Alapszabálya. Hatályos: 2012. április 1.-tőldecember 18-ától

A Pannónia Nyugdíjpénztár, a CIG Partnerség tagja Közös Alapszabálya. Hatályos: 2012. április 1.-tőldecember 18-ától A Pannónia Nyugdíjpénztár, a CIG Partnerség tagja Közös Alapszabálya Hatályos: 2012. április 1.-tőldecember 18-ától Tartalomjegyzék Preambulum 65 1. fejezet 76 A pénztár adatai, jogállása 76 1.1 a pénztár

Részletesebben

KIMUTATÁS a Békés Megyei Önkormányzat vagyonáról. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon

KIMUTATÁS a Békés Megyei Önkormányzat vagyonáról. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon KIMUTATÁS a Békés Megyei Önkormányzat vagyonáról Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon A B C D E I. 1. 1512/2 32613 Békéscsaba, Degré u. 59. gyermekotthon székhely, 2. 49 1496 Elek, Kun B. u. 9. lakóház

Részletesebben

ERGO Klasszikus életbiztosítások. Ügyféltájékoztató. ERGO Klasszikus Életbiztosítások Általános Feltételei

ERGO Klasszikus életbiztosítások. Ügyféltájékoztató. ERGO Klasszikus Életbiztosítások Általános Feltételei ERGO Klasszikus életbiztosítások Ügyféltájékoztató ERGO Klasszikus Életbiztosítások Általános Feltételei Ratio Klasszikus Életbiztosítás Különös Feltételei Ny.sz.:1001V06 DEPOZIT + Klasszikus Életbiztosítás

Részletesebben

Rockfall lejtésképző elemek

Rockfall lejtésképző elemek LAPOSTETŐ SZIGETELÉS LEZÁRVA: 00. MÁRCIUS. Rokll ljtésképző lmk Műszki tlp Vonlr-, lln- és pontrljtő lmk, ttikék A Rokwool Rokll rnszrévl iztosíthtó ttők tökélts vízlvztés Műgynt kötésű, tljs krtmtsztén

Részletesebben

Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv. Répcelak Város Önkormányzat

Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv. Répcelak Város Önkormányzat Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv Répcelak Város Önkormányzat P.H... Dr.Németh Kálmán Polgármester Dr.Kiss Julianna Jegyző Készült: 2012... Old. 1 Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv

Részletesebben

PÉLDA: Négyezer-hatszázöt 4 6 0 5 Jel Szám

PÉLDA: Négyezer-hatszázöt 4 6 0 5 Jel Szám 2. TESZTFÜZET JAVÍTÓKULCS / 2 ELEMI SZÁMOLÁSI KÉSZSÉG Minden helyes megoldás esetén 1, ármilyen hiányosság vgy hi esetén 0 pontot kell dni. SZÁMÍRÁS A BETŰVEL MEGADOTT SZÁMOKAT ÍRD LE SZÁMJEGYEKKEL! 02

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR I S Z K A I É S K

SZÉKESFEHÉRVÁR I S Z K A I É S K HÜBNE Tervező FT Munkszám: / Pés, Mogyorós köz. /- SZÉESFEHÉVÁ I S Z A I É S Ő Ö S I U T C A I I S E T E T E L E P Ü L É S E N D E Z É S I T E V E (ZÁÓVÉLEMÉNYEZÉSI DOUMENTÁCIÓ) HÜBNE Tervező FT Munkszám:

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA. GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. IDŐSEK OTTHONA HÁZIREND

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA. GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. IDŐSEK OTTHONA HÁZIREND LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. IDŐSEK OTTHONA HÁZIREND 2015 TARTALOMJEGYZÉK B e v e z e t ő I. A házirend célja... 2 II. A házirend hatálya... 3 III. A házirend nyilvánossága...

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 18/2005. (VI.1.) Ör. és a 26/2006. (V.29.) Ör. és az 55/2006. (VI.26.) Ör. és a 65/2006. (IX.18.) Ör. és a 3/2007. (I.29.) Ör. és a 38/2007.(IX.17.)

Részletesebben

PÉLDA: Négyezer-hatszázöt 4 6 0 5 Jel Szám

PÉLDA: Négyezer-hatszázöt 4 6 0 5 Jel Szám 8. TESZTFÜZET JAVÍTÓKULCS / 2 ELEMI SZÁMOLÁSI KÉSZSÉG Minden helyes megoldás esetén 1, ármilyen hiányosság vgy hi esetén 0 pontot kell dni. SZÁMÍRÁS A BETŰVEL MEGADOTT SZÁMOKAT ÍRD LE SZÁMJEGYEKKEL! 03

Részletesebben

2006. évi 13. szám 2006. augusztus 4. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI K Ö Z L E M ÉN Y

2006. évi 13. szám 2006. augusztus 4. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI K Ö Z L E M ÉN Y DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2006. évi 13. szám 2006. augusztus 4. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 135/2006. (VI. 29.) Ö.h. A Városok,

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. A rendelet célja és hatálya 1.

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. A rendelet célja és hatálya 1. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 32/2013. (VIII. 28.) rendelete a reklámok, reklámberendezések és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról

Részletesebben

VICTORIA Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás

VICTORIA Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás VICTORIA Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Ügyféltájékoztató VICTORIA Befektetési egységekhez kötött Életbiztosítás Általános Feltételei Bellis Befektetési egységekhez kötött Életbiztosítás

Részletesebben

Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK

Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR Nagymágocs, 2015. február 20. Tóthné Rostás Ágnes igazgató Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A MÁV VEZÉRIGAZGATÓSÁG SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA

A MÁV VEZÉRIGAZGATÓSÁG SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA MÁV Vezérigazgatóság alapítva 1948. Sport Club (Fővárosi Törvényszék nyt. sz. 1964.) 1087 Budapest, Kerepesi út 1-3. A MÁV VEZÉRIGAZGATÓSÁG SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben Budapest, 2016.

Részletesebben

Szerelői referencia útmutató

Szerelői referencia útmutató Szerelői referenciútmuttó Dikin Altherm geotermikus hőszivttyú Szerelői referenci útmuttó Dikin Altherm geotermikus hőszivttyú Mgyr Trtlomjegyzék Trtlomjegyzék 1 Áltlános iztonsági óvintézkedések 3 1.1

Részletesebben

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ A MECSEK-ÖKO ZRT. VOLT URÁNBÁNYÁSZATI- ÉS ÉRCFELDOLGOZÁSI TERÜLETEN VÉGZETT REKULTIVÁCIÓS ÉS UTÓGONDOZÁSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ A MECSEK-ÖKO ZRT. VOLT URÁNBÁNYÁSZATI- ÉS ÉRCFELDOLGOZÁSI TERÜLETEN VÉGZETT REKULTIVÁCIÓS ÉS UTÓGONDOZÁSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL RÉSZTS TÁJÉKOZTATÓ A MCSK-ÖKO ZRT. VOT URÁNBÁNYÁSZATI- ÉS ÉRCFDOGOZÁSI TRÜTN VÉGZTT RKUTIVÁCIÓS ÉS UTÓGONDOZÁSI TVÉKNYSÉGÉRŐ Pécs, 2011. októer TARTAOMJGYZÉK 1. A BÁNYÁSZAT ÉS A RKUTIVÁCIÓ TÖRTÉNT... 3

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT 2012. szeptember 1. E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEK FÜGGELÉKEK Tartalomjegyzék 1. számú melléklet...3 Villamosenergia

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

Fővárosi Vízművek Zrt. Üzletszabályzata (Tervezet)

Fővárosi Vízművek Zrt. Üzletszabályzata (Tervezet) Üzletszabályzata (Tervezet) Érvényességi idő kezdete: Tartalomjegyzék I. ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA 7 II. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK ÉS RÖVIDÍTÉSEK 8 II.1. Fogalom-meghatározások 8 II.2. Rövidítések

Részletesebben

A Somogy Megyei Közgyűlés. 9/1992.(V.21.) önkormányzati rendelete. Somogy megye jelképeiről és a jelképek használatáról

A Somogy Megyei Közgyűlés. 9/1992.(V.21.) önkormányzati rendelete. Somogy megye jelképeiről és a jelképek használatáról A Somogy Megyei Közgyűlés 9/1992.(V.21.) önkormányzati rendelete Somogy megye jelképeiről és a jelképek használatáról 1 A Somogy Megyei Közgyűlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 1. (6)

Részletesebben

LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZAT

LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZAT KÉSZÜLT: 2013.05.01. KÉSZÍTETTE: JÓVÁHAGYTA:

Részletesebben

1. sz. melléklet a 23./2013 SMKI Igazgatói intézkedéshez. A Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata

1. sz. melléklet a 23./2013 SMKI Igazgatói intézkedéshez. A Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata 1. sz. melléklet a 23./2013 SMKI Igazgatói intézkedéshez A Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata I. A Szabályzat kibocsátásának célja 1. Jelen Szabályzat

Részletesebben

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje Melléklet Folymtb épített előzetes utólgos vezetői ellenőrzés Trtlom I. A szbálytlnságok kezelésének eljárásrendje II. Az ellenőrzési nyomvonl III. Folymtábrák IV. A tervezéssel, végrehjtássl, beszámolássl

Részletesebben

Temetőszabályzat. Bevezető rendelkezések: I. A Szabályzat területi hatálya, a sírkert adatai:

Temetőszabályzat. Bevezető rendelkezések: I. A Szabályzat területi hatálya, a sírkert adatai: Temetőszabályzat A Temetőszabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a Fiumei Úti Sírkert Nemzeti Emlékhely használatának általános rendelkezéseit tartalmazza, figyelemmel a temetőkről és a temetkezésről szóló

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/1997.(VII.21.) Kt.számú rendelete a táblák, feliratok, plakátok elhelyezésének szabályozásáról

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/1997.(VII.21.) Kt.számú rendelete a táblák, feliratok, plakátok elhelyezésének szabályozásáról Balatonlelle Város Önkormányzata 6/1997.(VII.21.) Kt.számú rendelete a táblák, feliratok, plakátok elhelyezésének szabályozásáról Balatonlelle Város képviselı-testülete a város külsı képének befolyásolása

Részletesebben

Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete

Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról, a településtisztaság biztosításáról Ordacsehi Községi Önkormányzat

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. a) közreműködés az Önkormányzat által megállapított költségvetési keretszámok költségvetési szervenkénti elosztásában, összesítésében,

MEGÁLLAPODÁS. a) közreműködés az Önkormányzat által megállapított költségvetési keretszámok költségvetési szervenkénti elosztásában, összesítésében, SZMSZ 4/b. számú függeléke MEGÁLLAPODÁS amely egyrészről a Ráckeve Város Önkormányzata székhely: Ráckeve, Szent István tér 4 adószám: 15393238-2-13 képviseli: Szadai József polgármester (a továbbiakban:

Részletesebben

Komárom város szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának 4/C. sz. módosítása

Komárom város szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának 4/C. sz. módosítása Komárom város szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának 4/C. sz. módosítása Írta Szerkesztette: Németh Iván TT/É1 08-0067 OetU Kft., Musitz Róbert Tkö/11-0550 KÜLÖNÚT Kft. Dokumentum fájlneve:

Részletesebben