1988. évi I. törvény Hatályos:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 -"

Átírás

1 1988. évi I. törvény Htályos: évi I. TÖRVÉNY közúti közlekedésről1 ( végrehjtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [ vstg betűs szöveg z 1988: I. törvény ( továbbikbn Tv.), vékony betűs szöveg 30/1988. ( IV. 21.) MT rendelet ( továbbikbn R.).] törvény célj Tv. 1. törvény célj, hogy közúti közlekedés lpvető feltételeinek, z bbn résztvevő személyek és szervezetek jogink és kötelezettségeinek meghtározásávl elősegítse közúti személy- és áruszállítási szükségletek kielégítését, közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi követelményeknek megfelelő korszerű járműállomány és közúthálózt kilkítását, működését, közutk védelmét. törvény htály Tv törvény htály kiterjed Mgyr Köztársság területén közúti közlekedésben résztvevőkre, közúti járművekre ( továbbikbn: jármű), 48. (4) bekezdésében fogllt eltéréssel z utkr, z utk környezetére és közúti közlekedést szolgáló létesítményekre, vlmint helyi önkormányzt tuljdonábn álló utkon, tereken, prkokbn, egyéb közterületeken kilkított várkozási területen járművekkel történő várkozás rendjére. (2) Mgyr Köztársság területén kívül mgyr htósági jelzéssel ellátott járművekre, zok üzembentrtójár, illetőleg vezetőjére törvény rendelkezéseit nnyibn kell lklmzni, mennyiben külföldi jogszbály vgy nemzetközi szerződés, egyezmény, megállpodás eltérően nem rendelkezik. (3) Mgyr Köztársság területén külföldi htósági jelzéssel ellátott járművekre, zok üzembentrtójár, illetőleg vezetőjére törvény rendelkezéseit nnyibn kell lklmzni, mennyiben jogszbály, nemzetközi szerződés, egyezmény vgy megállpodás másként nem rendelkezik. (4)3 Mgyr Honvédség és ktoni nemzetbiztonsági szolgáltok, vlmint rendvédelmi szervek ) tgjir, b) üzemben trtott járműveire, és zok forglomb helyezésére, vlmint időszkos vizsgáltár, továbbá4 c) mgánútjir5 jogszbály eltérő rendelkezéseket állpítht meg. (5)6 törvénynek z utkr vontkozó rendelkezéseit z út műtárgyir és trtozékir, közutkr vontkozó rendelkezéseit 8. bekezdésének h) pontj, 11. (2) bekezdése, 30. és 43. kivételével közforglom elől el nem zárt mgánutkr is lklmzni kell

2 R rendeletnek z utkr vontkozó rendelkezéseit z út műtárgyir és trtozékir, közutkr vontkozó rendelkezéseit z 5., 27., 29. és 35. kivételével közforglom elől el nem zárt mgánutkr is lklmzni kell. közúti közlekedésben résztvevők lpvető jogi és kötelezettségei Tv. 3. közúti közlekedésben mindenkinek jog vn résztvenni; közutt és közforglom elől el nem zárt mgánutt közlekedés céljából gylogosként vgy meghtározott feltételek teljesítése esetén járművezetőként bárki igénybe veheti. Jogszbály gylogosok és járművek közlekedését egyes közutkon korlátozhtj vgy kizárhtj. (2) közút kezelője8 közlekedés résztvevőit tájékozttj közlekedés biztonságát és zvrtlnságát jelentősen befolyásoló körülményekről. Tv. 4. közúti közforglmú személyszállítást végző járművön bárki utzht, h meghirdetett utzási feltételeket megtrtj. (2) közúti közforglmú személyszállítást végző jármű üzembentrtój köteles z utzási feltételekről, menetrend lpján közlekedő jármű üzembentrtój ezen kívül jármű közlekedésének időpontjáról, gykoriságáról és z utzás egyéb körülményeiről z utsokt tájékozttni. Tv. 5. ki közúti közlekedésben részt vesz, köteles ) közúti forglomr, vlmint közútnk és környezetének védelmére vontkozó jogszbályi rendelkezéseket megtrtni; b) közúti jelzések rendelkezéseinek eleget tenni, forglom irányításár jogosultk utsításit követni; c) úgy közlekedni, hogy személy- és vgyonbiztonságot ne veszélyeztesse, másokt közlekedésükben indokoltlnul ne kdályozzon és ne zvrjon. (2) Közúton járművet z vezethet, ki biztonságos vezetésre lklms állpotbn vn, jármű vezetéséhez előírt engedéllyel rendelkezik. (3) jármű vezetését z üzembentrtó nem engedheti meg, illetőleg vezető nem engedheti át olyn személynek, ki (2) bekezdésben említett feltételeknek nem felel meg. (4)9 külföldi htóság engedéllyel és jelzéssel ellátott járművel belföldi közúti forglombn külön jogszbálybn meghtározott feltételek szerint lehet részt venni. R. 2. Közúti járművezetői engedélyt z kpht, ki jogszbálybn meghtározott életkort betöltötte, z előírt iskoli végzettséggel rendelkezik, egészségi és közbiztonsági szempontból vezetésre lklms és eredményes képesítő vizsgát tett.10 (2)11 Közúti közlekedési szolgálttást végző járművet z vezethet, ki pálylklmssági követelményeknek is megfelel. Külön jogszbály12 egyéb esetben is kötelezővé teheti pálylklmssági vizsgáltot.

3 (3) ki soroztosn megszegte közúti forglomr vontkozó szbályokt és emitt szbálysértési htóság htároztbn szbálysértési bírsággl sújtott, rendkívüli pálylklmssági vizsgáltr is kötelezhető. R. 2/. 13 zt, ki közúti forglom biztonságát, zvrtlnságát ) közút, nnk műtárgy, trtozék beszennyezésével, b) közúti jelzés vgy egyéb tárgy közút kezelőjének hozzájárulás nélküli vgy ttól eltérő elhelyezésével, eltávolításávl, megváltozttásávl vgy más hsonló módon sérti, vgy veszélyezteti, közút kezelője z eredeti állpot helyreállításár, veszély megszüntetésére és z zt előidéző mgtrtástól vló trtózkodásr felszólítj; közlekedési htóság felszólítás eredménytelensége esetében közút kezelőjének kérelmére kötelezi. Ez z intézkedés nem mentesíti közút kezelőjét Tv ánk (4) bekezdésében meghtározott kötelezettsége lól. (2)14 Tv. 6. Járművel z út-, forglmi, z időjárási és látási viszonyoknk megfelelően kell közlekedni; figyelemmel kell lenni jármű sjátosságir, z utsokr és rkományr. (2) Járművel z úttest menetirány szerinti jobb oldlán, z út- és forglmi viszonyok szerint lehetséges mértékben jobbr trtv kell hldni. (3) ki járművel irányt változtt, köteles z zonos iránybn vgy szemben hldó, irányt nem változttó járműveknek elsőbbséget dni. z irányváltozttást jól láthtón és kellő ideig jelezni kell. (4) Útkereszteződésben h közúti jelzésből vgy forglmi szbályból más nem következik jobbról érkező járműnek vn elsőbbsége. Tv. 7. közutt, közúti jelzést megrongálni, beszennyezni, közútr közlekedés biztonságát vgy zvrtlnságát hátrányosn befolyásoló tárgyt kitenni, kidobni nem szbd. (2) ki közutt vgy közúti jelzést megrongált, beszennyezte vgy közútr közúti közlekedés biztonságát, zvrtlnságát hátrányosn befolyásoló tárgyt jutttott, köteles keletkezett veszély elhárításáról gondoskodni, illetőleg meddig z nem lehetséges, veszélyről közlekedés többi résztvevőjét tájékozttni. (3) z járművezető, ki közúti jelzés olyn rongálását, beszennyezését észleli, vgy közútr került olyn kdályt lát, mely közlekedés biztonságát súlyosn veszélyezteti, köteles erről rendőrséget vgy közút kezelőjét15 értesíteni, és mennyiben erre lehetősége vn veszélyt közlekedés többi résztvevőjének jelezni vgy zt elhárítni (mérsékelni). Tv. 7/. 16 közúti blesettel érintett járművek vezetői rendőrhtóság értesítésének, illetve rendőri intézkedés hiányábn kötelesek személyzonosságukt és kötelező gépjármű-felelősségbiztosításuk fennállását biztosítóintézet megnevezésével együtt hitelt érdemlően igzolni, nevüket, lkcímüket és blesetben érintett járművek htósági jelzését közölni. (2) H bleset folytán megrongálódott jármű vezetője nincs jelen, károkozó z bekezdésben megjelölt dtokt köteles erre lklms módon helyszínen hátrhgyni,

4 c)18 i)19 25 és z esetet felelősségbiztosítási jogszbályok rendelkezéseinek megfelelően biztosítóintézetének bejelenteni. közúti közlekedéssel összefüggő állmi feldtok Tv közúti közlekedéssel összefüggő állmi és önkormányzti feldtok: ) közúti közlekedés tervezése, fejlesztése, szbályozás és ellenőrzése; b) közúti közlekedés szervezeti és működési feltételeinek meghtározás; közúti közlekedés htósági, igzgtási és nyilvántrtási feldtink ellátás; d) tömegközlekedés működtetésének biztosítás; e) közúti közlekedés biztonságát szolgáló nevelés, felvilágosítás és propgnd; f) közúti közlekedési szkemberek és közúti járművezetők vizsgázttás; g) járművek műszki vizsgált; h) közúthálózt fejlesztése, fenntrtás, üzemeltetése; helyi közutkon, helyi önkormányzt tuljdonábn álló közforglom elől el nem zárt mgánúton, vlmint tereken, prkokbn és egyéb közterületeken járművel történő várkozás biztosítás. (2) hzi járműállomány rendeltetésszerű, biztonságos és környezetvédelmi követelményeknek megfelelő működtetéséhez szükséges feltételeket (lktrészellátás, jvítás, krbntrtás, tüzelő- és kenőnygellátás stb.) jogi, közgzdsági és htósági eszközökkel is biztosítni kell. Tv közúti közlekedéssel összefüggő állmi feldtokt Kormány, miniszterek, állmigzgtási szervek, vlmint z egyéb költségvetési szervek látják el bekezdés ) h) pontjibn meghtározott állmi feldtok ellátását közlekedésért felelős miniszter koordinálj. (2)22 közúti közlekedéssel összefüggő önkormányzti feldtok ellátásáról helyi önkormányzt képviselőtestülete gondoskodik. Tv. 9/. 23 Tv. 9/B. 24 z állm kizárólgos tuljdonát képező, z országos közúthálóztb trtozó utópályák, utóutk illetőleg zok egyes szkszi és műtárgyik létesítése, fejlesztése, felújítás, fenntrtás és üzemeltetése ( továbbikbn együtt: működtetés) céljából költségvetési szervet lpítht, vgy e célr olyn gzdálkodó szervezetet hozht létre, melyben többségi részesedéssel, szvzti joggl rendelkezik, vgy működtetést koncessziób dhtj. (2)26 z önkormányzt törzsvgyonánk részét képező közutk és műtárgyik működtetése céljából önkormányzti intézményt, vgy sját többségi befolyásávl (Ptk.

5 )28 z d)29 685/B. ) e célr gzdálkodó szervezetet működtethet, feldtot többségi tuljdonábn álló gzdsági társságr ruházhtj, vgy működtetést koncessziób dhtj. (3)27 (4) koncessziós pályáztot állm kizárólgos tuljdonát képező, z országos közúthálóztb trtozó utópályák, utóutk illetőleg zok egyes szkszi és műtárgyik működtetésére közlekedésért felelős miniszter ( továbbikbn: miniszter) z állmi vgyon felügyeletéért felelős miniszter egyetértésével; b) z önkormányzt törzsvgyonánk részét képező közutk és műtárgyik működtetésére z önkormányzt képviselő-testülete írj ki. (5) pályázti kiírásnk koncesszióról szóló évi XVI. törvény 8. -ábn foglltkon túlmenően trtlmzni kell: ) koncessziós társság lptőkéjének létesítéshez vgy fejlesztéshez szükséges tőkéhez viszonyított legkisebb mértékét; b) koncessziós tevékenység környezetvédelmi követelményeit; c) pályázton vló részvétel feltételeit (pl. részvételi díj), biztosíték, pályázó gzdálkodási, pénzügyi helyzetéről nyújtott tájékozttás); (6) pályázt nyertesének koncessziós társságot részvénytársságként kell meglpítni, mely jogosult z és (2) bekezdés szerinti közutkhoz közvetlenül cstlkozó üzemnygtöltő- és szervizállomások, pihenőhelyek, egészségügyi és sportlétesítmények, vendéglátó létesítmények és szálláshelyek, kereskedelmi létesítmények, vlmint prkolási célú épületek és építmények építésére és/vgy üzemeltetésére. Tv. 9/C. 30 koncessziós társság koncesszió időtrtm ltt 9/B. és (2) bekezdése szerinti, z áltl létesített vgy fejlesztett, felújított, krbntrtott és üzemeltetett közutk és műtárgyik hsználóitól 33/. szerinti hsználti díjt vgy 33/. szerinti útdíjt szedhet. (2) koncessziós szerződés egy lklomml eredeti időtrtmánk legfeljebb felével külön pályázt kiírás nélkül meghosszbbíthtó. Tv. 9/D. 31 járművekkel helyi közutkon, helyi önkormányzt tuljdonábn álló közforglom elől el nem zárt mgánutkon, vlmint tereken, prkokbn és egyéb közterületeken történő várkozás helyi közút, helyi önkormányzt tuljdonábn álló közforglom elől el nem zárt mgánutk, vlmint terek, prkok és egyéb közterületek közlekedési célú hsznált. kijelölt várkozási terület fenntrtás várkozási terület kezelőjének feldt.

6 (2)32 helyi közutkon, helyi önkormányzt tuljdonábn álló közforglom elől el nem zárt mgánúton, vlmint tereken, prkokbn és egyéb közterületeken járművel történő várkozás biztosítását célzó közszolgálttást tuljdonos helyi önkormányzt, illetve helyi önkormányztokról szóló évi LXV. törvény ( továbbikbn: Ötv.) 9. (5) bekezdés szerinti szolgálttó köteles ellátni. (3) járművek helyi közutkon, helyi önkormányzt tuljdonábn álló közforglom elől el nem zárt mgánúton, vlmint tereken, prkokbn és egyéb közterületeken történő várkozás helyi önkormányzt, illetve z Ötv. 9. (5) bekezdésben meghtározott szolgálttó és várkozási terület igénybevevője közötti polgári jogi jogviszony. várkozási díj és pótdíj megfizetéséért jármű üzembentrtój felel. (4) helyi önkormányzt z Ötv. 9. (5) bekezdésben meghtározott gzdsági társsággl (2) bekezdés szerinti közszolgálttás ellátásár szerződést köthet. szerződésnek trtlmzni kell: ) szolgálttó áltl ellátndó közfeldtot és egyéb tevékenységet, b) várkozási területet, mely tekintetében szolgálttó közfeldt ellátásár köteles, c) helyi önkormányzt és szolgálttó közötti kpcsolttrtás részletes szbályit, d) szolgálttó áltl ellátott feldtok ellenértékének meghtározását, e) nyilvántrtási, dtszolgálttási és elszámolási kötelezettségek teljesítésének módját és formáját, f) ráfordítások és nyereségek meghtározásánk szempontjit, g) szerződés időtrtmát. (5) (4) bekezdés szerinti szerződést nnk módosításivl egységes szerkezetben z önkormányzt és gzdsági társság htályblépését követő 30. npon honlpján közzéteszi. R R közúti közlekedés fejlesztése Tv. 10. közúti közlekedést személy- és áruszállítási szükségletek lpján, nemzetgzdsági, vlmint terület- és településfejlesztési tervekkel összhngbn kell fejleszteni. fejlesztésnél figyelembe kell venni közlekedési lágztok közötti munkmegosztást is. közúti közlekedésnek kpcsolódni kell nemzetközi közúti közlekedés rendszeréhez. (2) közúti közforglmú személyszállításnk vsúti és vízi közforglmú személyszállítássl együtt hálóztot kell lkotni. Tv. 11. z utkt úgy kell fejleszteni, hogy közutk (országos közutk, helyi közutk) és közforglom elől el nem zárt mgánutk összefüggő rendszert lkossnk. (2)35 közutk térségi hálóztánk tervezése során közutk nyomvonlánk kijelölésénél, z útktegóri és keresztmetszeti megoldás kiválsztásánál, vlmint megvlósítás időbeli ütemezésénél következő gzdsági, társdlmi és környezeti szempontokt és htásokt kell együttesen értékelni, és figyelembe venni: ) létesítés, felújítás, z üzemeltetés és hsznált közvetlen társdlmi költsége, b) közlekedés-biztonsági szempontból várhtó htások, c) települési környezetre gykorolt htások,

7 d) természeti és kulturális örökségi értékekre, természeti területekre, tájkr és Ntur 2000 területekre, vlmint természeti erőforrásokr, különösen termőföldre gykorolt htások és kockáztok, e) z elérhetőség-jvulásból fkdó térségi gzdságélénkítő htás, f) nemzetközi együttműködés elősegítése, g) hátrányos térségek, települések felzárkózttásánk célj, h) z országos, regionális, kiemelt térségi, megyei, vlmint helyi területfejlesztési és - rendezési célok, i) közúthálózt-fejlesztéssel szorosn összefüggő egyéb sjátos szempontok, különös tekintettel honvédelmi, idegenforglmi és vidékfejlesztési szempontokr. R közúthálózt fejlesztésére tervet kell készíteni. terv készítése során figyelembe kell venni területfejlesztési koncepciókt és progrmokt, vlmint terület- és településrendezési terveket. (2) helyi közúthálóztok fejlesztésének tervezésénél biztosítni kell kpcsolódásukt z országos közúthálózthoz. (3) közúthálóztok fejlesztési tervének készítésére és egyeztetésére területfejlesztési koncepciók és progrmok, vlmint területrendezési tervek készítésének és egyeztetésének szbályit kell megfelelően lklmzni. z országos és helyi közúthálózt fejlesztésére vontkozó tervet közlekedési htósággl egyeztetni kell. (4)37 z országos közúthálózt fejlesztési tervét közlekedésért felelős miniszter előterjesztése lpján z Országos Területfejlesztési Koncepció és z Országos Területrendezési Terv figyelembevételével Kormány hgyj jóvá. (5) helyi közúthálózt fejlesztési tervét településszerkezeti terv részeként tuljdonos települési önkormányzt képviselő-testülete több települést összekötő helyi közút esetén megyei területfejlesztési koncepció és megyei területrendezési terv figyelembevételével, több megyét érintő helyi közút esetén régió területfejlesztési koncepciój és régió területrendezési tervének figyelembevételével külön jogszbálybn38 meghtározott szervezet hgyj jóvá. (6) fővárosbn helyi közúthálózt fejlesztési tervét kerületi önkormányztokkl történt egyeztetést követően Fővárosi Szbályozási Kerettervvel összehngoltn Fővárosi Közgyűlés hgyj jóvá. (7) közúthálózt fejlesztési tervét ötévenként felül kell vizsgálni, és szükség szerint módosítni kell. (8) z elfogdott közúthálózt fejlesztési tervet terület- és településfejlesztések és településrendezések során figyelembe kell venni. közúti forglom szervezésének elvei Tv. 12. közúti forglombn vló részvétel feltételeit és módját forglmi igények, hzi közlekedési gykorlt és nemzetközi szbályok figyelembevételével kell meghtározni. (2) közutk forglmi rendjét félreérthetetlenül, úgy kell kilkítni, hogy zt közlekedés résztvevői kellő időben és könnyen felismerhessék. forglmi rend kilkításához szükséges és lehető legkevesebb közúti jelzőtáblát kell hsználni. forglombn résztvevők továbbhldásánk és úticéljuk elérésének megkönnyítése érdekében megfelelő tájékozttó közúti jelzéseket kell elhelyezni. (3)39 közút területén, közút felett és mellett közúti jelzőtáblák megtervezésének, lklmzásánk és elhelyezésének körülményeiről szóló miniszteri rendeletben meghtározott területen belül tilos elhelyezni olyn jelet, jelzést, egyéb tárgyt és

8 berendezést, mely közúti jelzésekkel zok lkjávl, színével összetéveszthető, láthtóságot kdályozz, lklms rr, hogy közlekedők figyelmét elterelje, vgy közlekedés biztonságát egyéb módon veszélyezteti. Tilos továbbá elhelyezni közút úttesten kívüli burkoltln területe, járd, gylogút és kerékpárút kivételével közút területén, közút felett, z út műtárgyán, z út trtozékán, közvilágítási-, villny-, telefonoszlopon függetlenül ttól, hogy közvilágítási-, villny-, és telefonoszlop közút úttesten kívüli burkoltln területén, járdán, gylogúton vgy kerékpárúton helyezkedik el, vlmint közút lkott területen kívüli szksz mellett reklámtáblát, reklámhordozót és egyéb reklámcélú berendezést. Ez utóbbi tillom nem vontkozik 42/. bekezdésének ) pontjábn meghtározott távolságon kívül elhelyezett, 4 m 2 felületet meg nem hldó reklámtáblár, reklámhordozór és egyéb reklámcélú berendezésre, vlmint z üzemnygtöltő állomások területén elhelyezett cégjelzést, és üzemnyg árkt trtlmzó táblákr, továbbá zokr közvetlenül közút mellett elhelyezett berendezésekre, melyek kizárólg közlekedés biztonságát elősegítő közérdekű tájékozttást trtlmznk.40 (4)41 közlekedési htóság nnk z ingtlnnk z ingtln-nyilvántrtás szerinti tuljdonosát, melynek területén (3) bekezdésben megállpított tillmt megszegik, jel, jelzés, reklámtábl, reklámhordozó, reklámcélú berendezés vgy egyéb tárgy eltávolításár és forint összegű bírság fizetésére kötelezi. bírság ismételten is kiszbhtó. beszedett bírság összege Mgyr Köztársság központi költségvetésének bevétele. Beszedéséről kirovó htóság gondoskodik. (5)42 közút kezelője hozzájárulás nélkül vgy ttól eltérő módon z út területén elhelyezett reklámcélú tárgyt vgy berendezést reklám célú tárgy tuljdonosánk költségére eltávolíthtj. (6) közúti forglmi rend kilkításánál különös figyelmet kell fordítni gylogos átkelőhelyek elhelyezésére és megjelölésére, közúti csomópontok és vsúti átjárók forglmánk szbályozásár, gylogos- és kerékpáros forglom biztonságár és belterületen tömegközlekedés zvrtlnságár. Fokozottn védeni kell közúti forglombn résztvevő gyermekeket, időskorúkt, vlmint mozgáskorlátozottkt és egyéb testi fogytékosokt. R közlekedés biztonságát elősegítő közérdekű tájékozttást megjelenítő jelzéshordozónk zt közút kezelőjének hozzájárulásávl elhelyezett berendezést kell tekinteni, mely közúti közlekedés szbályink betrtásár, z elvárt közlekedési mgtrtásr nevel, illetve figyelmeztet. (2) Tv ánk (3) (5) bekezdése lklmzás szempontjából tillom megszegője ltt reklámozót kell érteni. H reklámozó kiléte nem állpíthtó meg, jel, jelzés, reklámtábl, reklámhordozó, reklámcélú berendezés vgy egyéb tárgy eltávolításár nnk z ingtlnnk tuljdonosát kell kötelezni, melynek területén jel, jelzés, reklámtábl, reklámhordozó, reklámcélú berendezés vgy egyéb tárgy vn. tillom megszegőjével szemben közlekedési htóság közút kezelőjének kérelmére jár el Tv. 13. forglom szbályozásánál közúti közlekedés érdekeit és kereskedelmi egységek áruvl vló ellátásához fűződő érdekeket közlekedés zvrtlnságánk és biztonságánk megóvás mellett összhngb kell hozni. (2) lkott területeket, különösen történelmi városrészeket, műemléki és védett természeti területeket, továbbá gyógy- és üdülőhelyeket forglomszbályozási

9 b)45 c)46 49 eszközökkel és megfelelő várkozási díjk lklmzásávl is fokozottn védeni kell közúti közlekedés károsító htásitól. Tv közút lezárásár vgy forglmánk korlátozásár (elterelésére) ) közút kezelője közúton folyó munk, közút állgánk védelme, közúti forglom biztonság mitt, rendőrség, tűzoltóság és Mgyr Honvédség rájuk vontkozó jogszbályok áltl meghtározott esetekben, közlekedési htóság törvényben meghtározott feldti ellátásához szükséges mértékben jogosultk. (2) közút lezárás vgy forglmánk korlátozás érdekében kihelyezett közúti jelzéseket munk befejezésekor, illetőleg z ok megszűnésekor hldéktlnul el kell távolítni. (3) közút indokoltln, szükségesnél ngyobb mértékben vgy hosszbb időtrtmr történő lezárásából eredő kárt z intézkedő szerv köteles megtéríteni. (4)47 ki z bekezdésben foglltkon kívül z országos és helyi közutt, vgy közforglom elől el nem zárt mgánutt engedély nélkül lezárj, zt közlekedési htóság z eredeti állpot helyreállításár kötelezi. R rendőrség, tűzoltóság és Mgyr Honvédség közút kezelőjének hozzájárulásávl zárhtják le közutt és korlátozhtják (elterelhetik) nnk forglmát. zonnli intézkedést igénylő esetben h kezelő hozzájárulás nem szerezhető be közút kezelőjét hldéktlnul értesíteni kell. (2) z bekezdésben meghtározott esetekben közút lezárás és forglom korlátozás (elterelése) érdekében szükséges intézkedések megtételéért és kihelyezett jelzések eltávolításáért kihelyező szervek felelősek. kihelyezés okánk megszűnésekor el nem távolított közúti jelzések eltávolításáról kihelyező szervek értesítése mellett közút kezelője gondoskodik. (3) H közút előre tervezhető lezárás mitt terelőút kijelölése szükséges, lezárás, illetőleg kijelölés előtt z érintett közút kezelőjének hozzájárulását be kell szerezni. közút lezárásávl, terelőút kijelölésével és z elterelt forglom elviselésére vló lklmssá tételével, vlmint szükséges jelzések elhelyezésével, eltávolításávl kpcsoltbn felmerülő költségeket z viseli, ki közút lezárásár okot dott, vgy kinek érdekében zt elrendelték. Tv miniszter rendeletben meghtározott járművek közlekedését közút kezelőjének hozzájárulásához és díj fizetéséhez kötheti.51 (2)52 z bekezdés szerint megállpított díj, továbbá 33/. szerinti hsználti díj, útdíj és pótdíj megfizetéséért járműnek közúti közlekedési nyilvántrtásról szóló évi LXXXIV. törvény szerinti üzembentrtój felelős. (3)53 (4)54 (5)55 (6)56 Tv. 15/. 57 helyi önkormányzt (fővárosbn: fővárosi önkormányzt) rendeletében helyi közutkon, helyi önkormányzt tuljdonábn álló közforglom elől el nem zárt mgánúton, vlmint tereken, prkokbn és egyéb közterületeken forglomszervezési, vlmint 13. (2) bekezdésében meghtározott indokok lpján, z e törvényben meghtározott keretek között kijelölhet olyn várkozási övezetet, illetve várkozási övezeten kívül eső olyn várkozó helyet ( továbbikbn együtt: várkozási terület), melynek három vgy nnál több kerekű járművel történő,

10 várkozási célú hsználtáért várkozási díjt kell fizetni ( továbbikbn: díjfizetési kötelezettség). (2) díj fizetési kötelezettség lá eső várkozási területen lehetőségekhez képest egyenlő megoszlásbn, illetve mozgáskorlátozottk áltl jellemzően igénybe vett közintézmények elérhető közelségében minden megkezdett ötven várkozási helyből ki kell jelölni leglább egy, mozgáskorlátozottk számár fenntrtott várkozási helyet. (3) Díjfizetési kötelezettség olyn várkozási terület tekintetében és időszkr rendelhető el, melyen z dott időszkbn járművek várkozásár lklms helyek átlgos foglltság ( továbbikbn: telítettség) 70%-ot meghldj. 70%-os telítettségi muttót nem kell lklmzni e törvény htályblépése előtt kijelölt várkozási területek tekintetében. (4) várkozási díj mértékét helyi önkormányzt (fővárosbn fővárosi önkormányzt) rendeletében egy órár vontkozó várkozási díjként htározz meg. várkozási díj mértékének meghtározás során figyelemmel kell lenni szolgálttás és ellenszolgálttás egyenértékűségére. várkozási díjt úgy kell megállpítni, hogy leglább ráfordításokr és működéshez szükséges kidásokr fedezetet biztosítson. várkozási díj mértékét várkozási terület jellemzői, így különösen: várkozási terület településen belüli dottsági, infrstruktúr, különböző fizetési lehetőségek biztosítás, figyelembevételével kell meghtározni. (5) z egy órár vontkozó várkozási díj személygépkocsi, három-vgy négykerekű motorkerékpár, vlmint három- vgy négykerekű segédmotoros kerékpár várkozás esetén tárgyév jnuár 1. npjától tárgyév december 31. npjáig terjedő időszkbn nem hldhtj meg z állmi dóhtóság áltl z előző nptári év szeptemberében és z zt megelőző tizenegy hónpbn egy liter ESZ 95-ös ólmoztln benzin üzemnygköltség-elszámolássl kpcsoltosn lklmzhtó árként hvont közzétett ár egyszerű számtni átlgánk kétszeresét. (6) utóbusz, vonttó, tehergépkocsi, mezőgzdsági vonttó, lssú jármű és pótkocsi várkozás esetén várkozási díjnk legmgsbb összege z (5) bekezdésben megjelölt díjk háromszoros, járműszerelvény várkozás esetén z (5) bekezdésben megjelölt díjk htszoros lehet. (7) minimálisn fizetendő várkozási díj z dott várkozási területen érvényes egy óri díj lpján számított, ) jegykidó utomtából váltott jegy, sorompóvl biztosított prkoló esetén 15 percnek megfelelő összeg, b) mobiltelefonos prkolási díjfizetési rendszer hsznált esetén 15 percnek megfelelő összeg, kivéve, h díjfizetés leállításár irányuló kérés díjfizetés megkezdése utáni első percben megtörténik, c) előre váltott és gépjárművezető áltl érvényesített jegy esetén 30 percnek megfelelő összeg, d) kézi díjbeszedés esetén egy óránk megfelelő összeg. minimális fizetendő várkozási díjt kerekítés szbályi szerint, 5 forintr kell kerekíteni, z érvényességi időt ehhez kell igzítni. (8) helyi önkormányzt (fővárosbn fővárosi önkormányzt) rendeletében megállpíthtj várkozási területen díjköteles várkozás megengedett leghosszbb időtrtmát, mely nem lehet egy óránál kevesebb. Tv. 15/B. 58 Várkozási díj Prkolj és utzz (P+R) közúti jelzőtáblávl megjelölt várkozási területen nem állpíthtó meg. mennyiben várkozási terület őrzését többletszolgálttásként biztosítják, ezért többletszolgálttásért nptári nponként 6 22 ór között legfeljebb z dott településen igénybe vehető közösségi közlekedés leglcsonybb jegyárávl egyező őrzési díj szedhető.

11 (2) várkozási területen megkülönböztető fény- és hngjelzéssel jogszerűen felszerelt jármű díjfizetés és időtrtm korlátozás nélkül várkozht. Tv. 15/C. 59 H jármű díjfizetési kötelezettség lá eső várkozási területen díjfizetés nélkül várkozik, vgy kifizetett várkozási időt egy óránál rövidebb időre történt fizetés esetén 5 perccel, egy órár vgy nnál hosszbb időre történt fizetés esetén leglább 15 perccel túllépi, várkozási esetenként egy óri várkozási díjt, továbbá pótdíjt kell fizetni. helyi önkormányzt (fővárosbn fővárosi önkormányzt) rendeletében várkozás 15 percnél hosszbb díjfizetés nélküli túllépéséhez is kötheti pótdíjfizetési kötelezettséget. (2) pótdíj összege pótdíj kiszbásánk npját követő 15 npon belüli befizetés esetén z dott npon belül díjköteles időszkr és további két óri várkozásr számított várkozási díj, 15 npon túli befizetés esetén z egy óri várkozási díj negyvenszerese. E bekezdés lklmzás során befizetésnek minősül fizetési művelet elindítás is. pótdíj kiszbásáról szóló értesítést jármű szélvédőlpátján, vgy járművön egyéb jól láthtó helyen kell elhelyezni. (3) várkozási díj és pótdíjfizetési kötelezettség egy év ltt évül el. várkozási díj és pótdíj után késedelmi kmt nem követelhető. (4) Nem szbhtó ki pótdíj külön törvényben feljogosított htóság áltl kerékbilinccsel rögzített járműre. (5) 9/D. szerinti közszolgálttássl kpcsoltbn keletkezett ügyfélpnszok intézése során külön törvény előírási szerint kell eljárni. Tv. 15/D. 60 H várkozási díjt és pótdíjt nem fizették meg helyi önkormányzt, illetve z Ötv. 9. (5) bekezdésben meghtározott szolgálttó díj- és pótdíjfizetési felszólítást várkozási terület díjfizetés nélküli hsználtánk időpontjától számított 60 npos jogvesztő htáridőn belül jármű üzembentrtój részére posti küldeményként, vgy más egyéb igzolhtó módon megküldi. (2) 60 npos jogvesztő htáridő nem lklmzhtó bbn z esetben, h gépjármű üzembentrtój nyilvántrtott dtibn bekövetkezett változásokt gépjárműnyilvántrtás központi szervéhez z erre vontkozó jogszbályi rendelkezések megszegésével elmulsztott bejelenteni és ezért fizetési felszólítás nem tényleges üzembentrtó részére került megküldésre. (3) várkozási díj- és pótdíjfizetési kötelezettség nem teljesítése esetén helyi önkormányzt, illetve z Ötv. 9. (5) bekezdésben meghtározott szolgálttó követelését bírósági úton érvényesítheti. prkolási díjból eredő igények érvényesítése esetén kötelezett lkhelye szerinti helyi bíróság kizárólgosn illetékes. (4) jármű üzembentrtój mentesül várkozási díj és pótdíj megfizetése lól, h jármű díjfizetés nélkül történt várkozást megelőzően jogellenesen került ki birtokából, és igzolj, hogy jogellenességgel összefüggésben kezdeményezték megfelelő htóság eljárását. Tv. 15/E. 61 várkozási díj, pótdíj várkozási terület tekintetében tuljdonosi jogot gykorló helyi önkormányztot illeti meg. szolgálttó leglább közszolgálttás ellátásához szükséges költségekre jogosult, melyet z elszámolás jóváhgyását követően helyi önkormányzt részére külön térít meg. (2) várkozási díjkból és pótdíjkból eredő bevételeket és zok felhsználását helyi önkormányztnk nyilván kell trtni. nyilvántrtást z önkormányzt honlpján közzé kell tenni. z dtok közzétételéért, folymtos hozzáférhetőségéért és hitelességéért z önkormányzt polgármestere felel. közzététel elmulsztás esetén, továbbá h közzététel nem teljes vgy nem időszerű, külön jogszbály szerint törvényességi felügyelet gykorlásár jogosult szerv eljárás kezdeményezhető.

12 69 (3) helyi önkormányzt, illetve z Ötv. 9. (5) bekezdésben meghtározott szolgálttó díjfizetési kötelezettség teljesítésének ellenőrzésére, díj- és pótdíjkövetelés érvényesítésére jármű rendszámát, természetes személy üzemben trtó nevét, születési idejét és lkcímét, nem természetes személy üzemben trtó megnevezését és székhelyének, telephelyének címét, kedvezményre jogosító okirt sorszámát ) díj megfizetése esetén z ellenőrzésig, b) díj fizetés elmulsztás esetén díj- és pótdíjfizetési felszólítás megküldése céljából 15/D. bekezdés szerinti jogvesztő htáridő eredménytelen elteltének időpontjáig, c) várkozási díj- és pótdíjfizetési kötelezettség nem teljesítése esetén 15/D. (3) bekezdése szerinti eljárás céljából z eljárás befejezéséig kezelheti. R közlekedésért felelős miniszter áltl megállpított össztömeg-, tengelyterhelésvgy mérethtárokt meghldó és lánctlps jármű közúti forglombn csk közút kezelőjének hozzájárulásávl vehet részt. hozzájárulásbn közút kezelője feltételeket írht elő.63 (2) z össztömeg- vgy tengelyterhelés-htárokt meghldó jármű üzemben trtój közút hsználtáért díjt köteles fizetni. (3) H (2) bekezdésben megjelölt jármű hozzájárulás nélkül vgy hozzájárulásbn fogllt feltételektől eltérő módon vesz részt forglombn, közlekedési htóság jármű üzemben trtóját hsználti díj tízszereséig terjedő pótdíj megfizetésére kötelezheti. (4)64 R Tv Olyn elemi cspás vgy rendkívüli hókdály elhárításár, mely közutk forglmát, személy- és áruszállítást, emitt lkosság ellátását széles körben és jelentősen kdályozz, védekezés és mentés egységes, központi irányításár, ezen belül veszélyeztetett terület lkosságánk ellátásár miniszter z érintett tárcák és szervek bevonásávl bizottságot lkít. (2)67 H z elemi cspás vgy rendkívüli hókdály elhárítás egységes, központi irányítást nem igényel, védekezés és mentés irányítás z érdekeltek bevonásávl polgármester vgy főpolgármester, illetőleg Kormány áltlános htáskörű területi állmigzgtási szervének feldt. közúti közlekedési szkértő Tv. 16/. 68 H e törvény vgy felhtlmzás lpján kidott jogszbály közúti közlekedési szkkérdésben szkértő igénybevételét írj elő, vgy szkértő igénybevételéhez jogkövetkezményt állpít meg, z igzságügyi szkértőkről szóló törvény szerint igzságügyi szkértői tevékenység végzésére jogosult szkértő kivételével szkértőként kizárólg z személy vehető igénybe, vlmint jogszbálybn meghtározott jogkövetkezmények csk nnk szkértőnek z igénybevételéhez fűződnek, ki büntetlen előéletű, nem áll közúti közlekedési szkértői tevékenységet kizáró fogllkozástól eltiltás htály ltt, vlmint rendelkezik Kormány rendeletében meghtározott szkmi képesítéssel, és megfelel z ott meghtározott egyéb feltételeknek. (2)70 ki z bekezdés szerinti szkértői tevékenységet kíván folyttni, köteles z erre irányuló szándékát közlekedési htóságnk vgy Kormány rendeletében meghtározott szkterületek esetében tervező- és szkértő mérnökök, vlmint építészek szkmi kmráiról szóló törvényben meghtározott területi mérnöki kmránk ( továbbikbn: kmr) bejelenteni. bejelentésben meg kell jelölni bejelentő természetes személyzonosító dtit.

13 (3)71 közlekedési htóság, illetve kmr szkértői tevékenység végzésére jogosult, (2) bekezdés szerinti bejelentést tevő személyekről nyilvántrtást vezet, mely trtlmzz szkértői tevékenység végzésére jogosult személy természetes személyzonosító dtit. nyilvántrtásból kizárólg szkértői tevékenység végzésére vló jogosultság igzolás céljából szolgáltthtó dt. (4) H htósági eljárásbn közúti közlekedési szkkérdésben szkértő kirendelése szükséges, és jogszbály meghtározott szkértő igénybevételét nem írj elő, e szerinti szkértőt, ennek hiányábn z igzságügyi szkértői tevékenységről szóló törvény szerinti igzságügyi szkértői tevékenység végzésére jogosult szkértőt kell kirendelni. (5)72 közlekedési htóság közúti közlekedési szkértői tevékenység gykorlásánk időtrtm ltt lefolyttott htósági ellenőrzés keretében ellenőrzi zt is, hogy szkértő büntetlen előéletű, és nem áll közúti közlekedési szkértői tevékenység folyttását kizáró fogllkozástól eltiltás htály ltt. htósági ellenőrzés céljából közlekedési htóság dtot igényelhet bűnügyi nyilvántrtási rendszerből. z dtigénylés kizárólg zon dtr irányulht, hogy szkértő büntetlen előéletű-e, vlmint, hogy közúti közlekedési szkértői tevékenység folyttását kizáró fogllkozástól eltiltás htály ltt áll-e. (6)73 közlekedési htóság szkértő (5) bekezdés szerinti személyes dtit htósági ellenőrzés időtrtmár vgy szkértő nyilvántrtásból vló törléséről szóló döntés jogerőre emelkedéséig kezeli. 16/B. 74 H e törvény vgy felhtlmzás lpján kidott jogszbály közúti közlekedési szkkérdésben közúti biztonsági uditor ( továbbikbn: uditor) igénybevételét írj elő, vgy uditor igénybevételéhez jogkövetkezményt állpít meg, uditorként kizárólg z személy vehető igénybe, vlmint jogszbálybn meghtározott jogkövetkezmények csk nnk z uditornk z igénybevételéhez fűződnek ki: ) büntetlen előéletű, b) rendelkezik z e törvény felhtlmzás lpján Kormány áltl kidott rendeletben meghtározott szkmi képesítéssel, szkirányú végzettséggel és megfelel z bbn meghtározott egyéb feltételeknek, c) rendelkezik tervező- és szkértő mérnökök, vlmint építészek szkmi kmráiról szóló törvényben meghtározott területi mérnöki kmránk ( továbbikbn: kmr) engedélyével. (2) kmr z uditori tevékenység végzésére jogosult személyekről nyilvántrtást vezet, mely trtlmzz z uditori tevékenység végzésére jogosult személy természetes személyzonosító dtit, vlmint képzettségét és gykorlti idejét. nyilvántrtásból kizárólg z uditori tevékenység végzésére vló jogosultság igzolás céljából szolgáltthtó dt. (3) z uditori tevékenység engedélyezése iránti kérelem benyújtásávl egyidejűleg kérelmező htósági bizonyítvánnyl igzolj zt tényt, hogy büntetlen előéletű, és nem áll z uditori tevékenység folyttását kizáró fogllkozástól eltiltás htály ltt, vgy kéri, hogy e tények fennállásár vontkozó dtokt bűnügyi nyilvántrtó szerv kmr részére nnk z uditori tevékenység engedélyezése iránti kérelem elbírálás céljából benyújtott dtigénylése lpján továbbíts. z dtigénylés során kmr (4) bekezdésben meghtározott dtokt igényelheti bűnügyi nyilvántrtó szervtől. (4) kmr z uditori tevékenység gykorlásánk időtrtm ltt lefolyttott htósági ellenőrzés keretében ellenőrzi zt is, hogy z uditor büntetlen előéletű, és nem áll z uditori tevékenység folyttását kizáró fogllkozástól eltiltás htály ltt. htósági ellenőrzés céljából kmr dtot igényelhet bűnügyi nyilvántrtási rendszerből. z dtigénylés kizárólg zon dtr irányulht, hogy z uditor

14 büntetlen előéletű-e, vlmint, hogy z uditori tevékenység folyttását kizáró fogllkozástól eltiltás htály ltt áll-e. (5) z uditor lpképzése és továbbképzése közlekedési htóság engedélye lpján végezhető. közlekedési htóság z engedéllyel rendelkező szervezetekről nyilvántrtást vezet. z engedéllyel rendelkező szervezetekről közlekedési htóság jogosult szolgálttási tevékenység megkezdésének és folyttásánk áltlános szbályiról szóló törvényben, vlmint közlekedési htóság tevékenységével összefüggésben dtokt nyilvántrtni. z lpképzést és továbbképzést közlekedési htóság ellenőrzi. közúti közlekedés résztvevőinek nevelése, okttás, szkképzése és utánképzése75 Tv. 17. közlekedés biztonságánk fokozás, közlekedési kultúr növelése, közlekedési szbályok és helyes közlekedési mgtrtásformák megismertetése érdekében rendszeressé kell tenni z erre irányuló nevelést, okttást, felvilágosító- és propgndmunkát. Tv közúti járművezetők képzése állmi lp-, és középfokú okttási intézményekben, vgy tnfolymon, közúti közlekedési szkemberek képzése és továbbképzése szktnfolymon történik. tnfolymi és szktnfolymi elméleti képzés és továbbképzés közlekedési htóság engedélye lpján zárt rendszerű elektronikus képzési (e-lerning) formábn, zárt rendszerű elektronikus képzésmenedzsment rendszer lklmzás mellett is végezhető. járművezetői vizsgbiztosok, szkokttók és z iskolvezetők képzése és továbbképzése szkirányú műszki felsőfokú okttási intézményekben történik. (2)77 közúti járművezetők és közúti közlekedési szkemberek tnfolymi, illetve szktnfolymi képzése, továbbképzése és utánképzése közlekedési htóság engedélye lpján végezhető. közúti járművezetők és közúti közlekedési szkemberek képzésére, továbbképzésére, utánképzésére engedéllyel rendelkező szervezetekről közlekedési htóság jogosult szolgálttási tevékenység megkezdésének és folyttásánk áltlános szbályiról szóló törvényben meghtározott, vlmint közlekedési htóság tevékenységével összefüggésben dtokt nyilvántrtni. z iskolvezetői, szkokttói és vizsgbiztosi tevékenység folyttásához közlekedési htóság engedélye szükséges. tnfolymi és szktnfolymi képzést, továbbképzést és utánképzést közlekedési htóság ellenőrzi, vlmint ellátj nnk szkfelügyeletét. (3)78 közúti közlekedési szkember tevékenységét kkor folytthtj, h közúti közlekedési szkemberek képzésére, vizsgázttásár, vlmint tevékenységének végzésére vontkozó rendeletekben előírt ismereteket vizsgkövetelmények teljesítésével igzoltn megszerezte és z időszkos szkirányú kötelező továbbképzésen részt vett és vizsgkötelezettségének eleget tett. (4)79 Utánképzésen kell részt vennie nnk járművezetőnek ) kit bíróság vgy szbálysértési htóság közlekedési szbálysértés mitt leglább 6 hónpr, illetve b) kit bíróság közlekedési bűncselekmény elkövetése mitt járművezetéstől eltiltott, továbbá c) kinek vezetői engedélyét közúti közlekedési előéleti pontrendszer lpján z eljáró htóság visszvont. (5) vezetői engedély csk bbn z esetben dhtó vissz, h z érintett személy igzolj, hogy z utánképzésen részt vett.

15 b)84 engedélyes (6)80 z utánképzésen nem kell részt vennie járművezetőnek, h z eltiltás csk jármű ktegóriár vgy jármű fjtár terjed ki, és z vezetői engedély visszvonásávl nem jár. (7)81 közlekedési htóság (2) bekezdésben meghtározott engedélyköteles tevékenységet engedély nélkül vgy z engedélyben foglltktól eltérő módon végzőket Ft-ig terjedő bírság fizetésére kötelezheti. bírság ismételten is kiszbhtó. beszedett bírság összege z eljáró htóságot illeti meg. bírság mellett közlekedési htóság képző szerv tevékenységét külön jogszbálybn meghtározott esetekben felfüggesztheti, illetve z engedélyt visszvonhtj. (8)82 (2) bekezdés szerinti tnfolymi képzésben z iskolvezető és szkokttó bbn z esetben vehet részt, h külön jogszbály szerinti feltételeknek megfelel, és közlekedési htóság engedélyezte iskolvezetői, illetve szkokttói tevékenységét. tnfolymi képzést követő vizsgázttást közlekedési htóság végzi. vizsgát közlekedési htóság vgy z áltl megbízott képző szerv ( továbbikbn: megbízott) szervezheti. vizsgázttás során vizsgbiztos tnúsító szervezetként közreműködik. z eljárásb tnúsító szervezetként csk olyn személy vonhtó be, kinek közlekedési htóság engedélyezte vizsgbiztosi tevékenységét. vizsgbiztosi tevékenység folyttását közlekedési htóság nnk engedélyezi, ki büntetlen előéletű, nem áll vizsgbiztosi tevékenység folyttását kizáró fogllkozástól eltiltás vgy közúti járművezetéstől eltiltás htály ltt, vlmint rendelkezik miniszter rendeletében meghtározott szkmi képesítéssel, és megfelel z ott meghtározott egyéb feltételeknek. (9)83 közlekedési htóság (2) bekezdés szerinti engedéllyel rendelkezőkről névjegyzéket vezet. névjegyzék szolgálttási tevékenység megkezdésének és folyttásánk áltlános szbályiról szóló törvényben meghtározott dtokon túl trtlmzz következő dtokt: ) természetes személyzonosító dtok, lkcíme és elérhetőségei (értesítési cím, telefonszám, emil cím), c) továbbképzésen történt részvétel időpontj, d) képesítő okmány szám, kidás dátum, e) névjegyzéket vezető közlekedési htóság megnevezése, f) névjegyzékbe vétel szám, időpontj, g) névjegyzékbe vételt igzoló okmány szám, kidás dátum. (10)85 névjegyzék dti közül (2) bekezdés szerint engedéllyel rendelkezők csládi neve és utóneve, születési csládi neve és utóneve, névjegyzéket vezető közlekedési htóság megnevezése és névjegyzékbe vételt igzoló okmány szám, kidás dátum nyilvánosk. (11)86 z iskolvezetői, szkokttói és vizsgbiztosi tevékenység végzésére jogosító engedélyt közlekedési htóság visszvonj és z iskolvezetőt, szkokttót, vizsgbiztost névjegyzékből törli, h: ) z engedélyezés feltételei nem állnk fenn, b) nem rendelkezik érvényes vezetői engedéllyel, c) kötelező továbbképzésen nem vett részt vgy nem tett sikeres vizsgát, d) névjegyzékbe felvett személy elhlálozott, e) névjegyzékbe felvett személy ezt kérelmezi, vgy f) z iskolvezetői, szkokttói és vizsgbiztosi tevékenységre közúti járművezetők és közúti közlekedési szkemberek képzésének és vizsgázttásánk részletes szbályiról szóló rendeletben meghtározott rendelkezéseket súlyosn vgy ismételten megsérti.

16 93 (12)87 (10) bekezdés f) pontjábn meghtározott esetben névjegyzékből vló törlés htározott időre, legfeljebb zonbn öt évre történhet. (13)88 közúti járművezetők és közúti közlekedési szkemberek külön jogszbálybn meghtározott képesítésmegszerzési kötelezettségéhez kpcsolódó elméleti és gykorlti vizsgák sikeres teljesítéséről ) közúti járművezetők részére vizsgigzolást, b) közúti közlekedési szkemberek részére képesítés megszerzését igzoló okmányt közlekedési htóság dj ki. (14)89 (8) bekezdés szerinti járművezetői vizsgbiztosi tevékenység engedélyezése iránti kérelem benyújtásávl egyidejűleg kérelmező htósági bizonyítvánnyl igzolj zt tényt, hogy büntetlen előéletű, és nem áll járművezetői vizsgbiztosi tevékenység folyttását kizáró fogllkozástól eltiltás vgy közúti járművezetéstől eltiltás htály ltt, vgy kéri, hogy e tények fennállásár vontkozó dtokt bűnügyi nyilvántrtó szerv közlekedési htóság részére nnk járművezetői vizsgbiztosi tevékenység engedélyezése iránti kérelem elbírálás céljából benyújtott dtigénylése lpján továbbíts. z dtigénylés során közlekedési htóság (15) bekezdésben meghtározott dtokt igényelheti bűnügyi nyilvántrtó szervtől. (15)90 közlekedési htóság járművezető vizsgbiztosi tevékenység gykorlásánk időtrtm ltt lefolyttott htósági ellenőrzés keretében ellenőrzi zt is, hogy járművezetői vizsgbiztos büntetlen előéletű, és nem áll járművezető vizsgbiztosi tevékenység folyttását kizáró fogllkozástól eltiltás vgy közúti járművezetéstől eltiltás htály ltt. htósági ellenőrzés céljából közlekedési htóság dtot igényelhet bűnügyi nyilvántrtási rendszerből. z dtigénylés kizárólg zon dtr irányulht, hogy járművezetői vizsgbiztos büntetlen előéletű-e, vlmint, hogy járművezetői vizsgbiztosi tevékenység folyttását kizáró fogllkozástól eltiltás, illetve közúti járművezetéstől eltiltás htály ltt áll-e. (16)91 (14) és (15) bekezdés lpján megismert személyes dtokt közlekedési htóság ) járművezetői vizsgbiztosi tevékenység engedélyezése iránti eljárás jogerős befejezéséig, b) járművezetői vizsgbiztos névjegyzékbe vétele esetén htósági ellenőrzés időtrtmár vgy névjegyzékből vló törlésre irányuló eljárásbn z eljárás jogerős befejezéséig kezeli. z utzó munkválllók munkideje Tv. 18/. 92 Munk Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény ( továbbikbn: Mt.) rendelkezéseit z e törvényben meghtározott eltérésekkel kell lklmzni közúti szállításbn közreműködő zon személyek tekintetében, kik közúti szállításr vontkozó egyes szociális jogszbályok összehngolásáról, 3821/85/EGK és 2135/98/EK tnácsi rendelet módosításáról, vlmint 3820/85/EGK rendelet htályon kívül helyezéséről szóló, március 15-i 561/2006/EK európi prlmenti és tnácsi rendelet, vezetési idő, megszkítás és pihenőidő tekintetében e törvény, továbbá évi IX. törvénnyel kihirdetett, nemzetközi közúti fuvrozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európi Megállpodás (ETR) htály lá trtozó munkát végeznek. (2) 18/C. -bn fogllt rendelkezéseket bbn z esetben is lklmzni kell, h munkvállló munkvégzése nem esik z bekezdésben meghtározott jogszbály és közösségi jogszbály htály lá, zonbn munkidőkeret időtrtm ltt

17 e)96 önálló munkvállló z említett jogszbály és közösségi jogszbály htály lá trtozó munkát is végez. (3) (2) bekezdésben meghtározott munkválllónk z bekezdésben meghtározott jogszbály és közösségi jogszbály htály lá trtozó munkvégzése során e törvény rendelkezéseit kell lklmzni. Tv. 18/B /B 18/L. -ok lklmzásábn: ) munkidő: z Mt bekezdésének ) pontjábn foglltkr figyelemmel különösen ) közúti személyszállítási, illetve árufuvrozási tevékenységre fordított teljes idő, mely mgábn fogllj vezetési időt, be- és kirkodásr fordított időt, z utsok beés kiszállásánál vló segédkezéssel töltött időt, jármű tkrításávl és krbntrtásávl töltött időt, vlmint jármű, rkomány vgy z utsok biztonságávl kpcsoltos tevékenység idejét és vontkozó előírások teljesítésére fordított időt, ideértve be- és kirkodás felügyeletét, továbbá rendőrségi, vám-, htárőrizeti és z dott szállítási tevékenységgel összefüggésben felmerülő bármely htósági eljárás időtrtmát, b) be- és kirkodásr történő várkozás ideje, mennyiben ennek időtrtm előzetesen nem volt meghtározhtó. Kollektív szerződés jelen rendelkezéstől eltérhet, és be- és kirkodásr történő várkozás idejét rendelkezésre állási időnek minősítheti, kivéve, h munkvállló várkozás ideje ltt munkát végez; b) rendelkezésre állási idő: b)95 minden olyn idő, mely nem minősül munkidőnek és pihenőidőnek, és mely során munkválllónk nem kell munkhelyén trtózkodni, de készen kell állni jármű vezetésének megkezdésére, folyttásár, illetve egyéb munk elvégzésére. E feltételek együttes érvényesülése esetén rendelkezésre állási időnek minősül különösen: jármű kompon vgy vsúton történő szállításához kpcsolódó kíséreti idő, htárátlépéssel és időtrtmhoz kötött közlekedési korlátozásokkl (hétvégi, ünnepnpi közlekedési korlátozássl) összefüggő, vlmint menetrendszerinti utóbuszközlekedésben fogllkozttott munkválllónk npi munkidő beosztási terv lpján jártok érkezése és indítás között várkozássl eltöltött idő, bb) több gépjárművezetős jártok esetében jármű vezetési ideje ltt járművet vezető személy mellett, vgy fekvőhelyen eltöltött idő; c) munkhely: közúti személyszállítást, illetve árufuvrozást végző válllkozás vlmennyi telephelye és székhelye, z ilyen tevékenység végezéséhez hsznált jármű, továbbá bármely egyéb hely, hol személyszállítási, illetve árufuvrozási tevékenységgel kpcsoltos feldtokt végzik; d) közúti szállításbn közreműködő személy: munkvállló és z önálló válllkozói tevékenységet folyttó gépjárművezető; válllkozói tevékenységet folyttó gépjárművezető: e) minden olyn személy, ki z Európi Unió kötelező jogi ktus értelmében közösségi engedély vgy bármely egyéb szkmi engedély lpján fogllkozásszerűen személyek közúti szállítását vgy áruk közúti fuvrozását végzi hrmdik fél számlájár, eb) ki jogosult sját számlájár munkát válllni, és ki nem kötődik munkdóhoz, sem munkszerződéssel, sem egyéb munkvégzésre irányuló, lá-, fölérendeltségen lpuló jogviszony formájábn, ec) ki munktevékenységét mg szervezi, ed) kinek jövedelme közvetlenül megtermelt nyereségtől függ, és

18 ee) kinek megvn z lehetősége, hogy egyénileg vgy más önálló válllkozó gépjárművezetőkkel történő együttműködés keretein belül több ügyféllel is üzleti kpcsoltot trtson fenn. f) hét: munkvégzés helye szerinti helyi időszámítás szerint, hétfő 00:00 órától vsárnp 24:00 óráig terjedő időszk. 18/C /. -bn említett munkválllók esetében munkálttónk munkidőkeretet kell megállpítni. (2) 18/. bekezdésében említett munkválllók esetében munkálttó legfeljebb négy hónpos, kollektív szerződés legfeljebb ht hónpos munkidőkeretet állpítht meg. (3) 18/. (2) bekezdésében említett munkválllók esetében munkidőkeret hosszát z Mt.-ben foglltk szerint kell megállpítni, zzl, hogy ht hónposnál hosszbb munkidőkeret nem állpíthtó meg. (4) munkidőkeret átlgábn heti munkidő 48 órát nem hldhtj meg. (5) heti munkidő kollektív szerződés, illetve 18/. bekezdésében meghtározott jogszbály és közösségi jogszbály eltérő rendelkezése hiányábn 60 órát nem hldhtj meg. (6) mennyiben munkválllónk további munkviszony áll fenn, bármely négy kollektív szerződés rendelkezése esetén legfeljebb ht hónpos időszkbn z egybeszámított munkidő heti átlgbn 48 órát nem hldhtj meg, továbbá munkidőkeretet úgy kell megállpítni, hogy bármely nptári héten munkvállló vlmennyi munkviszonyábn egybeszámított munkideje kollektív szerződés eltérő rendelkezése hiányábn 60 órát ne hldj meg. (7) (6) bekezdésben fogllt rendelkezéseket kell megfelelően lklmzni bbn z esetben is, h munkvállló korábbi munkviszony megszűnt vgy megszűnik, de négy hónpnál nem régebben korábbi munkviszonyábn munkát végzett. (8) (4) (7) bekezdések lklmzás során z Mt bekezdésének b) pontj szerinti rendkívüli munkvégzés időtrtmát is figyelembe kell venni. (9) (6) és (7) bekezdésben fogllt kötelezettségek munkálttói teljesítése céljából munkvállló köteles hvont, illetve munkálttó áltl előírt gykorisággl írásbn elszámolni más munkálttónál munkvégzéssel töltött időről. 18/D. 98 munkálttó munkválllót személyszállítási, illetve árufuvrozási tevékenység végzésére z egészséges és biztonságos munkvégzés, továbbá közlekedésbiztonság követelményére figyelemmel, munkviszonyr vontkozó szbályokkl összhngbn osztj be. (2) z bekezdésben fogllt követelményeken túlmenően munkvégzés szervezése során munkálttónk rendelkezésre álló lehetőségeken belül törekednie kell rr, hogy munkvállló pihenőidejének minél ngyobb részét z áltl megválsztott helyen tudj eltölteni. (3) munkvállló munkidejét munkviszonyr vontkozó szbályok, szkmi szbályok, menetrend, és munkálttó utsításink keretei között mg osztj be. 18/E. 99 munkálttó munkválllót 18/D. bekezdése szerinti munkvégzésre nnk megkezdése előtt leglább 12 órávl köteles beosztni, illetve beosztást munkválllóvl közölni. (2) mennyiben munkvállló munkár képes állpotbn vn, munkálttó egyoldlú intézkedésével z bekezdésben fogllt rendelkezéstől eltérhet, ebben z esetben zonbn fuvrfeldt során munkidőnek minősülő idő első 12 óráj rendkívüli munkvégzésnek minősül.

19 z (3) rendelkezésre állási időnek minősülő időszkot és előreláthtó időtrtmát z indulás előtt vgy közvetlenül rendelkezésre állási idő kezdetét megelőzően munkválllóvl ismertetni kell. 18/F. 100 mennyiben 18/. -bn megjelölt jogszbály és közösségi jogszbály eltérően nem rendelkezik, munkközi szünet nélkül folymtosn végzett munk ht órát nem hldhtj meg. mennyiben teljes npi munkvégzés ideje ht és kilenc ór közötti, zt leglább 30 perces, mennyiben meghldj kilenc órát, leglább 45 perces munkközi szünettel kell megszkítni. (2) munkközi szünetet egyenként leglább 15 perces időszkokr munkvállló feloszthtj. (3) rendelkezésre állási idő és z ezt közvetlenül követő munkidő együttes időtrtm 24 órát nem hldhtj meg, kivéve, h munkvégzés htárátlépéshez vgy egyéb hlszthttln tevékenységhez kpcsolódik. Ebben z esetben (4) bekezdésben foglltkt kell megfelelően lklmzni. (4) H munkvégzési idő és z zt követő rendelkezésre állási idő együttes trtm 24 órát meghldj, rendelkezésre állást követő első lehetséges időpontbn munkválllónk leglább 11 ór pihenőidőt kell trtni. 18/G. 101 mennyiben munkvégzés munkvégzés helye szerinti helyi időszámítás szerint részben és ór közötti időszkr esik ( továbbikbn: éjszki időszk), npi munkidő h kollektív szerződés, illetve munkszerződés eltérően nem rendelkezik tíz órát nem hldj meg. (2) Éjszki időszk ltti munkvégzés esetén munkválllót z Mt. szerinti bérpótlék illeti meg. 18/H. 102 munkálttó z Mt. 140/. -ábn foglltkon túl munkvállló rendelkezésre állási idejét köteles nyilvántrtni, vlmint nyilvántrtást három évig megőrizni. munkálttó nyilvántrtás egy példányát köteles munkvállló részére kérésre átdni. 18/I. 103 munkválllót rendelkezésre állási időre z Mt bekezdésében z ügyelet esetén meghtározott munkbér illeti meg. 18/J /. -bn meghtározott munkválllókr z Mt. 117/B. -ánk (3) bekezdése, bekezdésének ), c) és d) pontj, bekezdésének első mondt, továbbá ánk (6) bekezdése nem lklmzhtó, kivéve 18/. (2) bekezdésében meghtározott munkválllók olyn munkvégzését, melyre jelen törvény szerinti eltérő rendelkezéseket nem kell lklmzni. Tv. 18/K km távolságot meg nem hldó járthosszon menetrendszerinti személyszállítási szolgáltttást végző gépjármű vezetőjének munkbeosztását közúti szállításr vontkozó egyes szociális jogszbályok összehngolásáról, 3821/85/EGK és 2135/98/EK tnácsi rendelet módosításáról, vlmint 3820/85/EGK rendelet htályon kívül helyezéséről szóló, március 15-i 561/2006/EK európi prlmenti és tnácsi rendelet lpul vételével úgy kell meghtározni, hogy vezetési szünetek (megszkítások), vlmint vezetési- és pihenő idők mértéke és rány gépjármű vezetőjének biztonságos vezetésre lklms állpotát folymtosn biztosíts. Tv. 18/L. 106 közúti közlekedési szolgálttást végző személyek munkávl töltött idejéről munkálttó nyilvántrtást köteles vezetni. nyilvántrtást szóbn forgó időszkot követő két évig kell megőrizni. munkálttó felelős z utzó munkválllók munkidejének nyilvántrtásáért. munkálttók kötelesek kérésre átdni z utzó munkválllóknk ledolgozott munkórák számáról szóló nyilvántrtás egy példányát. (2) z önálló válllkozói tevékenységet folyttó gépjárművezetők esetében munkidőnek minősül munk kezdetétől munk végéig trtó időszk, mely során z önálló válllkozói tevékenységet folyttó gépjárművezető munkhelyén trtózkodik és

20 (2)108 Gépjárművezetői (2)111 (2)115 (4)116 (5)117 (6)118 Közúti (7)119 Közúti 110 z z ügyfelek rendelkezésére áll, vlmint folymtbn lévő fuvrozási tevékenységgel nem összefüggő áltlános ügyviteli munk kivételével feldtit ellátj, illetve tevékenységeit végzi. R biztonságos közúti közlekedésre nevelés, blesetmegelőző, felvilágosító és propgndmunk progrmját közlekedésrendészetért felelős miniszter közlekedésért felelős miniszterrel egyetértésben, z állmi okttási intézményekben közúti közlekedési ismeretek okttásánk progrmját z okttásért felelős miniszter közlekedésrendészetért felelős miniszterrel és közlekedésért felelős miniszterrel egyetértésben állpítj meg. munkkörben fogllkozttottnk kell tekinteni közúti közlekedési szolgálttást végző jármű vezetőjét. R. 11. z állmi okttásbn tntervi órkereten belül közúti közlekedési ismereteket okttni kell. (2) z állmi okttásbn tntervi órkereten kívül lehetővé kell tenni, hogy z áltlános iskoli tnulók nyolcdik osztály befejezésével segédmotoros kerékpárvezetői igzolványt, középfokú iskoli tnulók z iskol befejezésekor személygépkocsivezetői engedélyt szerezhessenek. R állmi közép- és felsőfokú okttási intézményekben folyttott gépjármű és útügyi szkirányú képzés progrmját z okttásért felelős miniszter közlekedésért felelős miniszterrel egyetértésben állpítj meg. R R járművek hsznált Tv közúti közlekedési szolgálttások körét, zok végzésének és z zokhoz hsznált, továbbá nem közúti közlekedési szolgálttást végző járművek üzemeltetésének feltételeit Kormány rendeletben állpítj meg. település területén levő txiállomások igénybevételének rendjét z önkormányzt rendeletben állpíthtj meg. (3) közforglmú személyszállításr z üzembentrtót szerződéskötési kötelezettség terheli. közlekedési htóságnál közúti közlekedési szolgálttásokról és közúti járművek üzemben trtásáról szóló külön jogszbálybn meghtározott árufuvrozásr és személygépkocsivl, utóbusszl végzett személyszállításr vontkozó engedélyek kidásávl, módosításávl és visszvonásávl kpcsoltos ügyekben kérelem elektronikus úton nem terjeszthető elő. közúti áruszállítást végző jármű megrkásához lklmzott, járműre szerelt vgy önjáró emelő- és rkodógépet csk külön jogszbálybn meghtározott képesítéssel rendelkező, 18. életévét betöltött, egészségügyi szempontból lklms személy kezelheti. közlekedési szolgálttást végző válllkozás vezetője és szkmi irányítój csk olyn személy lehet, ki büntetlen előéletű. közlekedési szolgálttást végző válllkozás vezetője és szkmi irányítój tevékenység engedélyezése iránti kérelem benyújtásávl egyidejűleg közlekedési htóság részére htósági bizonyítvánnyl igzolj zt tényt, hogy büntetlen előéletű, vgy kéri, hogy e tény fennállásár vontkozó dtokt bűnügyi nyilvántrtó szerv közlekedési htóság részére tevékenység engedélyezése iránti kérelem elbírálás céljából benyújtott dtigénylése lpján továbbíts. z dtigénylés során

(A végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.)

(A végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) 1988. évi I. TÖRVÉNY a közúti közlekedésről (A végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [A vastag betűs szöveg az 1988: I. törvény (a továbbiakban Tv.), a vékony

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

30/1988. (IV. 21.) MT rendelet. a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról. A Tv. 2. -ához. A Tv. 5. -ához

30/1988. (IV. 21.) MT rendelet. a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról. A Tv. 2. -ához. A Tv. 5. -ához 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Tv.) 48. -ának (2) bekezdésében kapott

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. A rendelet hatálya és alkalmazása

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. A rendelet hatálya és alkalmazása unsziget özség Önkormányzt épviselő-testületének 8/2002. (XI.19.) T, 10/2003. (VIII.8.) T, 6/2005. (IX.9.) T, 9/2005. (X.14.) T, 7/2007. (V.31.) T, 10/2007. (VIII.9.) T, 13/2007. (VIII.31.) T, 1/2008.

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje Melléklet Folymtb épített előzetes utólgos vezetői ellenőrzés Trtlom I. A szbálytlnságok kezelésének eljárásrendje II. Az ellenőrzési nyomvonl III. Folymtábrák IV. A tervezéssel, végrehjtássl, beszámolássl

Részletesebben

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE NYÍRSÉGTRV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyház, Mckó u. 6. sz. Irod: 4400. Nyíregyház, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fx: (42) 421-303 Moil: (06-30) 307-7371 -mil: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu We: www.nyirsegterv.hu

Részletesebben

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS Püspökldány Város Önkormányzt 4150 Püspökldány, Bocski u. 2. Telefon 54/451-510 www.pupokldny.hu JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS 2015-2020 Készült: Püspökldány Város Önkormányzt

Részletesebben

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányzt Képviselőtestületének 9/ 24. (IX.7) ÖR számú rendelete helyi hulldékgzdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányztánk Képviselőtestülete z önkormányzti törvény (99. évi LXV. tv.)

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 2. Értelmező rendelkezések

1. Általános rendelkezések. 2. Értelmező rendelkezések Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 8/2011. (II.17.) önkormányzati rendelete a közterületi várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról (egységes szerkezetben a 24/2011.(IV.28.),

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

SZOLGALTATASI. amely alulirott napon és helyen létrej Ott egyreszrol:

SZOLGALTATASI. amely alulirott napon és helyen létrej Ott egyreszrol: ScbEYO csk SZOLGALTATASI mely lulirott npon és helyen létrej Ott egyreszrol: Csömör Ngyközség Onkormányzt Székhely: 2141 Csömör, Szbdság u. 5. Telefon: 0628/544048 Fx: 0628/544040 Képviseletében: Fábri

Részletesebben

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER FÁCÁNKERT HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER PÉCSÉPTERV STÚDIÓ VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BESŐ ÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS EBONYOÍTÁS F Á C Á N K E R T TEEPÜÉSRENDEZÉSI TERVE HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER Készítette

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

Kezelési útmutató ECO és ECO Plus

Kezelési útmutató ECO és ECO Plus Kezelési útmuttó ECO és ECO Plus Kidás: 2012.12.15. Eredeti kezelési útmuttó Gép Clssic Plus Gép szám Clssic Plus Gép típus Clssic Plus Verzió Berendezés jellege Álltfj Ügyfél neve & Co. KG Ügyfél címe

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

II. Fejezet Értelmező rendelkezések

II. Fejezet Értelmező rendelkezések SZEGHALOM VÁROS ÖNORMÁNYZATA ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 7/202. (VI. 26.) önkormányzti renelete közterületek elnevezéséről, házszámozásról és ezek megjelölésének mójáról Szeghlom Város épviselő-testülete z Alptörvény

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fax: 35/342-804, 35/342-806 www.bank-falu.hu e-mail: hivatal@bank-falu.hu

Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fax: 35/342-804, 35/342-806 www.bank-falu.hu e-mail: hivatal@bank-falu.hu Bánk özség Önkormányzt 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fx: 35/342-804, 35/342-806 www.nk-flu.hu e-mil: hivtl@nk-flu.hu Ikttószám: 159- /2012/B. Tárgy: Bánk község településrenezési terv móosítás HIDTMÉNY Tájékozttjuk

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

Több, mint 140 kolléga vett részt a Magyar Közművelődésért Konferenciasorozat kecskeméti állomásán

Több, mint 140 kolléga vett részt a Magyar Közművelődésért Konferenciasorozat kecskeméti állomásán Hírlevél XVII. évfolym 212. szám 2012. jnuár A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Kecskemét Megyei Jogú Város lpolgármestere Okttás ifjúság,

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok Az dtszolgálttás

Részletesebben

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei villnyszereli munk veszélyei Írt: Ngy László Zoltán oltó őrngy, vizsgáló 2010. december 15. szerd, 09:33 Egy budpesti társsház I. emeleti lkásábn keletkezett 2009 utolsó tvszi hónpjábn. lkás 20 m2-es szobáj

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

KOMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 2016

KOMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 2016 OMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 016 OMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS TERVEZŐ HÜBNER TERVEZŐ FT DR. HÜBNER MÁTYÁS okl. építészmérnök vezető tervező Lovs Attil okl. építőmérnök Tóth Rék kert-

Részletesebben

.hu shi ubi its m www.

.hu shi ubi its m www. www.mitsubishi.hu HÓDÍTSA MEG AZ UTAKAT! Urlj z utt tökéletesre csiszolt Outlnder volánj mögött. gilis kormányzásnk, közvetlen és pontos visszjelzéseknek, csendes utstérnek és z úthibákt gyengéden kiegyenlítő

Részletesebben

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek XXVII. évfolym 1. szám 2010. július www.edvrt.hu Több polgármester is elismerően szólt z ÉDV Zrt.-vel vló együttműködésről 3. oldl Bemuttkozik Vevőszolgált Központi Telefonos Ügyfélszolgált 6. oldl Még

Részletesebben

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja.

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja. - 11- F 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szvttl rendelet-tervezet elfogdását jvsolj. T ó t h István: Várplot Pétfürdői Városrész Önkormányzt 7 igen szvttl, 1 nem szvttl rendelet-módosítás

Részletesebben

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ A MECSEK-ÖKO ZRT. VOLT URÁNBÁNYÁSZATI- ÉS ÉRCFELDOLGOZÁSI TERÜLETEN VÉGZETT REKULTIVÁCIÓS ÉS UTÓGONDOZÁSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ A MECSEK-ÖKO ZRT. VOLT URÁNBÁNYÁSZATI- ÉS ÉRCFELDOLGOZÁSI TERÜLETEN VÉGZETT REKULTIVÁCIÓS ÉS UTÓGONDOZÁSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL RÉSZTS TÁJÉKOZTATÓ A MCSK-ÖKO ZRT. VOT URÁNBÁNYÁSZATI- ÉS ÉRCFDOGOZÁSI TRÜTN VÉGZTT RKUTIVÁCIÓS ÉS UTÓGONDOZÁSI TVÉKNYSÉGÉRŐ Pécs, 2011. októer TARTAOMJGYZÉK 1. A BÁNYÁSZAT ÉS A RKUTIVÁCIÓ TÖRTÉNT... 3

Részletesebben

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. 2007. évi törvény. a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosításáról

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. 2007. évi törvény. a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosításáról 1. melléklet 2007. évi törvény a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosításáról A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosításáról az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

Részletesebben

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg Alsó-Tisz-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ikttószám: 80664-1-2/2011. Tárgy: Zjkibocsátási htárérték megállpítás kérelemre Ügyintéz : Csomor László Hiv. szám: Zjkibocsátási

Részletesebben

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja.

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja. Mátri Aktívturisztiki Térségfejlesztési Progrm Fejlesztési Koncepció Az elmúlt évek fejlesztéseinek eredményeként Mátr számos turisztiki ttrkcióvl bővült. Jelen projektjvslt egy olyn koncepciót mutt be,

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK

(Nem jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK 2013.4.9. Az Európi Unió Hivtlos Lpj L 100/1 II (Nem joglkotási ktusok) HATÁROZATOK A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2013. márius 26.) z ipri kiosátásokról szóló 2010/75/EU európi prlmenti és tnási

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 265/28. (XI. 6.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 223/9

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: 21/2001.(XII.10.) Alap A települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására,tárolására

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL 2010

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL 2010 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS KIÍRÁS. Szeged, Szentháromság u. 5. sz. alatti. SZTE ÁOK Magatartástudományi Intézet. Elektromos kivitelezési tervdokumentációhoz

KÖLTSÉGVETÉS KIÍRÁS. Szeged, Szentháromság u. 5. sz. alatti. SZTE ÁOK Magatartástudományi Intézet. Elektromos kivitelezési tervdokumentációhoz KÖLTSÉGVETÉS KIÍRÁS hoz Tervező: Szeged, Arny J. u. 7. Tervező: Szeged, Arny J. u. 7. TARTALOMJEGYZÉK hoz Címlp Trtlomjegyzék Tervezői nyiltkozt Elektromos műszki leírás Költségvetés kiírás Elektromos

Részletesebben

RB 6000 Good/Best. Üzemeltetési útmutató magyar. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good

RB 6000 Good/Best. Üzemeltetési útmutató magyar. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good mgyr 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good 1.778-221 RB 6312 Best 1.778-421 RB 6314 Best 1.778-521 RB 6315 Best 1.778-621 RB 6316 Best www.krcher.com

Részletesebben

VB-EC2012 program rövid szakmai ismertetése

VB-EC2012 program rövid szakmai ismertetése VB-EC01 progrm rövid szkmi ismertetése A VB-EC01 progrmcsomg hrdver- és szoftverigénye: o Windows XP vgy újbb Windows operációs rendszer o Min. Gb memóri és 100 Mb üres lemezterület o Leglább 104*768-s

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

PIAC- ÉS VÁSÁRIGAZGATÓSÁG ADATVÉDELMI

PIAC- ÉS VÁSÁRIGAZGATÓSÁG ADATVÉDELMI PIAC- ÉS VÁSÁRIGAZGATÓSÁG KECSKEMÉT, BUDAI U. 2/A. PIAC- ÉS VÁSÁRIGAZGATÓSÁG ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA KÉSZÜLT: KECSKEMÉT, 2010. DECEMBER 30. KÉSZÍTETTE: (:Kun István :) igazgató PIAC-

Részletesebben

TENGELY szilárdsági ellenőrzése

TENGELY szilárdsági ellenőrzése MISKOLCI EGYETEM GÉP- ÉS TERMÉKTERVEZÉSI TASZÉK OKTATÁSI SEGÉDLET GÉPELEMEK c. tntárgyhoz TEGELY szilárdsági ellenőrzése Összeállított: Dr. Szente József egyetemi docens Miskolc, 010. A feldt megfoglmzás

Részletesebben

Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén

Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén Trtlom: Murányi Beát: Bevezető Tímárné Huny Tünde: A csládi npközi hálózti koordinátor kompetenciái Szombthelyiné dr. Nyitri Ágnes: A hálózti koordinátor támogtó, segítő szerepe Szombthelyiné dr. Nyitri

Részletesebben

E5CN Alkalmazási segédlet

E5CN Alkalmazási segédlet PNSPO! E5N Alklmzási segédlet 2 TARTALOMJEGYZÉK Bekötések...4 Beállítások...6 Egyszerű ON-OFF szbályozás beállítás...6 Egyszerű ON-OFF szbályozás beállítás (risztási funkcióvl)...6 PID szbályozás beállítás...7

Részletesebben

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Hsználti útmuttó Windows rendszerhez Az üzeme helyezéssel kpcsoltos hielhárítás Megoldás gykori üzeme helyezési prolémákr. A nyomttó áttekintése Tudnivlók nyomttó részegységeiről

Részletesebben

TISZANAGYFALU KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI A 38.SZ. FKL. ÚT MELLETI KERÉKPÁRÚT SZABÁLYOZÁSÁT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSA

TISZANAGYFALU KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI A 38.SZ. FKL. ÚT MELLETI KERÉKPÁRÚT SZABÁLYOZÁSÁT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSA N Y Í R S É G T R V f t. ékhely:. Nyíregyház, Mkó u.. sz. Irod:. Nyíregyház, egfű u..sz. Telefon/fx: (2) 2 Moil: () 2 mil: nyirsegterv@nyirsegterv.tonline.hu We: www.nyirsegterv.hu TISZANAGYFALU ÖZSÉG

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2015

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2015 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1933 ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2015

Részletesebben

Stratégiai partnerségek - Felnőttoktatás III. számú melléklet PÉNZÜGYI ÉS SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK

Stratégiai partnerségek - Felnőttoktatás III. számú melléklet PÉNZÜGYI ÉS SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK III. számú melléklet PÉNZÜGYI ÉS SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Ez Melléklet kiegészíti Támogtási Szerződésben meghtározott Projektre nyújtndó támogtás különböző költségvetési ktegóriák

Részletesebben

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal Idén csk z áf emeli vízdíjt 3. oldl Biztosították boldogságot 7. oldl Pécsi Ildikó és Pnov pó Jászi iskolábn 12. oldl A páskomtól z NB I-ig 13. oldl XXI. évfolym 1. szám 2012. jnuár 10. Monor Városi Önkormányzt

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A VOLÁN társaságok menetrend szerinti belföldi országos, regionális és elővárosi autóbuszjáratainak Utazási feltételeiről

TÁJÉKOZTATÓ A VOLÁN társaságok menetrend szerinti belföldi országos, regionális és elővárosi autóbuszjáratainak Utazási feltételeiről TÁJÉKOZTATÓ A VOLÁN társaságok menetrend szerinti belföldi országos, regionális és elővárosi autóbuszjáratainak Utazási feltételeiről (Az egyes VOLÁN társaságok által alkalmazott Utazási feltételek részletes

Részletesebben

Téglás Városi Önkormányzat 2/2003. (I. 28.) TÖ sz. rendelete a közterületek használatának rendjéről és a köztisztaság fenntartásáról

Téglás Városi Önkormányzat 2/2003. (I. 28.) TÖ sz. rendelete a közterületek használatának rendjéről és a köztisztaság fenntartásáról Téglás Városi Önkormányzat 2/2003. (I. 28.) TÖ sz. rendelete a közterületek használatának rendjéről és a köztisztaság fenntartásáról A 21/2005. (IX. 30.), a 28/2005. (XII. 22.) és a 27/2006. (XII. 21.)

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Pici kitekintő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Jegyzet mgyr bnkrendszer kihívási hzi bnkrendszerrel kpcsoltos gzdsági (és politiki) eseményeket vizsgálv fontos kiemelni kereskedelmi bnkokt érintő legfrissebb

Részletesebben

V-h) 1,, szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. -ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi '\L.Q41G rendeletet alkotja:

V-h) 1,, szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. -ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi '\L.Q41G rendeletet alkotja: LJ l:i L-l'. VM.11..1:' 1 o -"rk.: 2012 JAN 16. 11g'-< b'l..1- Drávacsepely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (Xll.30.) önkormányzati rendelete \ a települési szilárd hulladék kezelésével

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2010. (XI1.16.) önkormányzati rendelete

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2010. (XI1.16.) önkormányzati rendelete Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2010. (XI1.16.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Nyirád 2010 1 Nyirád Község Önkormányzata

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 7/2005. (II. 28.) számú r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 7/2005. (II. 28.) számú r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2005. (II. 28.) számú r e n d e l e t e a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a köztisztaság fenntartásáról

Részletesebben

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL 2011

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL 2011 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 5-6000 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 99. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. () bekezdése lpján kötelező. KIMUTATÁS

Részletesebben

a közterületek használatáról

a közterületek használatáról BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 4/2004. (III.01.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.)

Részletesebben

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk Ngykáti HÍRADÓ Ngykát Város Önkormányztánk lpj VIII. évfolym 3. szám 2014. március 26. Friss tvszi szélben ünnepeltünk Ez évben is megemlékeztünk 1848 49-es forrdlom és szbdsághrc évfordulóján. Az 1840-es

Részletesebben

11/2001. (III. 29.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének

11/2001. (III. 29.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2001. (III. 29.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete 1 Szentgotthárd Város Önkormányzatának a parkolási rendszerről és a fizetőparkolók működésének és igénybevételének

Részletesebben

Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 44/2011. (X. 28.) önkormányzati rendelete. a fizető parkolási rendszerről

Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 44/2011. (X. 28.) önkormányzati rendelete. a fizető parkolási rendszerről Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testületének 44/2011. (X. 28.) önkormányzati rendelete a fizető parkolási rendszerről Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fizető parkolási

Részletesebben

30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet

30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról

Részletesebben

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota S o m o g y i J. Lászlóné: A Városi Televízióbn kétszer dtm nyiltkoztot, mikor módosult rendelet. 300 fő z, kinek nem is kellett kérelmet bedni, csk nyiltkoztot kitöltenie. Polgármester Űr láírásávl tájékozttó

Részletesebben

ÁPRILISI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS

ÁPRILISI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS Május Olyn csodásn kék május égboltj, Mint z oltlmzó mdonn plástj. Festők plettáján nincs nnyi árnylt, Ahányféle zöld színt természet mutt. Csipkés szélű, pró, fehér hrngocskák, Ontják gyöngyvirág vrázsos

Részletesebben

Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XIV ÉVFOLYAM 2 SZÁM 2012 FEBRUÁR 10 AJÁNLÓ Feltűzték szlgot végzős diákokr Idei első ülését trtott képviselő-testület 4 Nyugodt hngultbn telt közmeghllgtás 5 Kistérségi

Részletesebben

2000. évi XLII. törvény. a víziközlekedésről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya. Az állam feladatai

2000. évi XLII. törvény. a víziközlekedésről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya. Az állam feladatai 2000. évi XLII. törvény a víziközlekedésről Az Országgyűlés a környezetkímélő és energiatakarékos víziközlekedés fejlődése, a közlekedéspolitikai célok megvalósítása érdekében, továbbá a hajózási tevékenységnek

Részletesebben

I. fejezet Közterületek használata

I. fejezet Közterületek használata Sásd Város Önkormányzata 4/2009.(III.27.) önkormányzati rendelete a közterületek rendjéről és a köztisztaságról 1 Sásd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.

Részletesebben

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtrtomány értesítője Brssó, 2008. Március Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve - Hrmdnpr legyőzte hlált. Et resurrexit

Részletesebben

17/2001. (V.24.) önkormányzati r e n d e l e t 1. Szolnok város helyi parkolási rendjéről

17/2001. (V.24.) önkormányzati r e n d e l e t 1. Szolnok város helyi parkolási rendjéről 1. oldal 17/2001. (V.24.) önkormányzati r e n d e l e t 1 Szolnok város helyi parkolási rendjéről Egységes szerkezetbe foglalva a 26/2001. (VI.18.), a 28/2001. (VIII.1.), a 45/2001. (XII.27.) KR. sz. és

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1933 ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2015

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2009 (III.

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2009 (III. 1 EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2009 (III. 27.) számú rendelete a közterületek rendeltetéstől eltérő használatának szabályozásáról. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Magyar

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 44/2002. (06. 29.) számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről A Pécs Megyei Jogú Város

Részletesebben

2009. évi LXII. törvény

2009. évi LXII. törvény 2009. évi LXII. törvény a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról Az Országgyűlés a károsultak fokozott védelme, a gépjárművel okozott károk következtében a biztosítottakkal szemben támasztott megalapozott

Részletesebben

Irány a nyár... ...felkészült már? Audi Service. Audi Eredeti MMI 3 High navigációs szoftver. 83 990 Ft. www.audiszervizek.hu. 2014-as Európa térkép.

Irány a nyár... ...felkészült már? Audi Service. Audi Eredeti MMI 3 High navigációs szoftver. 83 990 Ft. www.audiszervizek.hu. 2014-as Európa térkép. Irány nyár......felkészült már? www.udiszervizek.hu Audi Eredeti MMI 3 High nvigációs szoftver 2014-s Európ térkép. 83 990 Ft Audi Service Utzásr készen Vonzó válszték meggyőző mínőség. Válsszon

Részletesebben

LF-022 LJ-024 LJ-0225 S LJF-012

LF-022 LJ-024 LJ-0225 S LJF-012 LF-022 LJ-024 LJ-0225 S LJF-012 H A S Z N Á L A T I Ú T M U T A T Ó Fgor mosogtógép FAGOR HUNGÁRIA KFT. 1071 BUDAPEST, DAMJANICH U. 11-15. A 2/1984 (III. 10.) számú BkM-IpM rendelet lpján, mint gyártó

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

A BIOKOM PÉCSI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA. 2. számú módosítás (tervezet)

A BIOKOM PÉCSI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA. 2. számú módosítás (tervezet) Üzletszabályzat A BIOKOM PÉCSI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA 2. számú módosítás (tervezet) Hatályos: 2016. napjától Az Üzletszabályzatot

Részletesebben

Fagor beépíthetõ mosogatógép

Fagor beépíthetõ mosogatógép 2lf-065 it bor.qxp 2008.05.05. 12:46 Pge 2 H A S Z N Á L A T I 2LF-065 IT Ú T M U T A T Ó Fgor beépíthetõ mosogtógép FAGOR HUNGÁRIA KFT. 1071 BUDAPEST, DAMJANICH U. 11-15. 2lf-065 it bor.qxp 2008.05.05.

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelet a közterület-használat szabályairól. A rendelet hatálya

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelet a közterület-használat szabályairól. A rendelet hatálya Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelet a közterület-használat szabályairól Pátka Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Biztosítási Feltételek

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Biztosítási Feltételek Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Biztosítási Feltételek A biztosítótársaságra vonatkozó adatok H-1082 Budapest, Baross u. 1. H-1461 Bp., Pf. 131. Telefon: (+36-1) 486-4200 Cégjegyzékszám: 01-10-041566

Részletesebben

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat. Képviselő- testületének. 24/2009. (XI. 23.) rendelete a vásár- piactartásról

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat. Képviselő- testületének. 24/2009. (XI. 23.) rendelete a vásár- piactartásról Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testületének 24/2009. (XI. 23.) rendelete a vásár- piactartásról (egységes szerkezetben, hatályos 2010. november 12-től) Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

I. Fejezet A rendelet hatálya 1..

I. Fejezet A rendelet hatálya 1.. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VII.17.) önkormányzati rendelete a közterületek és közterület jellegű területek használatáról Módosítva: 25/2013. (XI.08.), 2/2015. (II.03.),

Részletesebben

Sásd Város Képviselő-testületének 13/2002.(XII.16.) Ökr. számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról 1 Sásd Város Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

17/2001. (V.24.) önkormányzati r e n d e l e t 1. Szolnok város helyi parkolási rendjéről

17/2001. (V.24.) önkormányzati r e n d e l e t 1. Szolnok város helyi parkolási rendjéről 1. oldal 17/2001. (V.24.) önkormányzati r e n d e l e t 1 Szolnok város helyi parkolási rendjéről Egységes szerkezetbe foglalva a 26/2001. (VI.18.), a 28/2001. (VIII.1.), a 45/2001. (XII.27.) KR. sz. és

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 Hatály: 2010.I.1. - 2010.XII.31. 1. oldal 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 Az Országgyűlés az Alkotmányból és a nemzetközi szerződésekből eredő

Részletesebben

artalmas díjemeléssel nem jár. költségvetéséről,

artalmas díjemeléssel nem jár. költségvetéséről, SZ ókimondó É T rdekes rtlms KÜRTÖLŐ NEMESNÁDUDVR ÖNKORMÁNYZTÁNK LPJ ÖNKORMÁNYZTI TÁJÉKOZTTÓ Tájékozttom Nemesnádudvr község lkosságát, hogy Német Kisebbségi Önkormányzt február 3-án megtrtott ülén z lábbi

Részletesebben

1. Gyermekjóléti alapellátások

1. Gyermekjóléti alapellátások 1. Gyermekjóléti lpellátások 1. A jogszályn előírt munkköröken fogllkozttottk szám szolgálttásn (XII. 31.) Képesítés Vezető Gyógypedgógus Csládgondozó Módszertni szktnásdó Fejlesztőpedgógus Pszihológii

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/ 510 300 Fax: 63/510-332

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/ 510 300 Fax: 63/510-332 Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/ 510 300 Fax: 63/510-332 Száma. 02-708/2006. Tárgy: A közterületek és közterület jellegű területek

Részletesebben

Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2014 (XII.30.) önkormányzati rendelete

Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2014 (XII.30.) önkormányzati rendelete Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2014 (XII.30.) önkormányzati rendelete Hatályos:2014-12-31 -tól Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2014 (XII.30.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS Az ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének egységes szerkezetbe foglalásáról, a 17. sz. módosítás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. év december 15.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének /. (...) rendelete

Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének /. (...) rendelete Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének /. (....) rendelete a közterület-használat, és a helyi közút nem közlekedési célú igénybevételének szabályairól Fonyód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Rendelet hatályba lépésének napja: 2011. január

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016. (III.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016. (III.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 1 Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016. (III.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Gomba Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodásról

Gomba Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodásról 1. oldal, összesen: 5 oldal Gomba Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodásról Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Gomba Község

Részletesebben

OTP Országos Egészség- és Önsegélyező Pénztár. Alapszabály. Budapest, 2016. január 28. (hatálybalépés időpontja: 2016. március 01.

OTP Országos Egészség- és Önsegélyező Pénztár. Alapszabály. Budapest, 2016. január 28. (hatálybalépés időpontja: 2016. március 01. OTP Országos Egészség- és Önsegélyező Pénztár Alapszabály Budapest, 2016. január 28. (hatálybalépés időpontja: 2016. március 01. TARTALOMJEGYZÉK I. A PÉNZTÁR ELNEVEZÉSE, AZONOSÍTÓ ADATAI... 3 II. A PÉNZTÁRRA

Részletesebben