SZOLGALTATASI. amely alulirott napon és helyen létrej Ott egyreszrol:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZOLGALTATASI. amely alulirott napon és helyen létrej Ott egyreszrol:"

Átírás

1 ScbEYO csk SZOLGALTATASI mely lulirott npon és helyen létrej Ott egyreszrol: Csömör Ngyközség Onkormányzt Székhely: 2141 Csömör, Szbdság u. 5. Telefon: 0628/ Fx: 0628/ Képviseletében: Fábri István polgármester AdOszám: Bnkszámlszám: mint Megrendelö ( továbbikbn: Megrendelô) másrészrol: Cégnév: Sodexo Mgyrország Kft. Székhely: 1143 Budpest, Ilk u. 31. Tel: 061/ Fx: 061/ Képviseletében: Párki Zsolt ügyvezetö igzgtó Cg.: Adószám: Bnkszámlszám: BNP Pribs Mgyrország Kft mint Szolgálttó ( továbbikbn: Szolgálttó) egyuttesen Felek (továbbikbn: Felek) kozott z lábbi feltételek mellett: 1. Szerzödés tárgy 1.1. A MEGRENDELO megbizz SZOLGALTATOt, hogy Mátyás Király Altlános Iskolábn tnuló diákok, illetve felnott lklmzottk részére étkeztetési szolgálttást nyüjtson A szolgálttássl érintett npok szãm: átlgosn 185 np/év 1.3. A szolgálttási tevékenyseg mgábn foglij szállitást és mindzon feltételek biztositását, melynek MEGRENDELO és SZOLGALTATO kozotti feldtmegosztás szerint SZOLGALTATOnk meg kell felelnie A szolgálttásnyüjts részét képezi továbbá SZOLGALTATO áltl MEGRENDELO rendezvényein szukseg szerint (p1. évfordulók, unnepek, stb.) z étkeztetés biztositás. Ennek lebonyolitását SZOLGALTATO ésszerü idoben torténo elozetes bejelentést kovetoen, Felek kozott erre létrejott külon megállpodás lpján végzi A jelen szerzodés lpján nyüjtndó szolglttások, vgy zok egy része teijesitését SZOLGALTATO MEGRENDELO egyidejü Irásbeli értesitése mellett tevekenységi korén kivül eso elhárithttln okból (vis mjor; hrmdik személy elhárithttln cselekménye stb.) fiiggesztheti fel, kizárolg ezen ok; illetve kovetkezmenyei fennállásánk idotrtm ltt. 1

2 A szolgálttás teijesitésének elmrdás mitt ilyen okból felrnerült károkért SZOLGALTATO nem felel. A SZOLGALTATO fuggetlenul ttól, hogy ezért nem felelôs köteles mindent megtenni nnk érdekében, hogy szolgálttásokt minél elôbb ismét biztositni tudj. Vis mjor esetén SZOLGALTATO részére nemjár dijzás. 2. A SZOLGALTATO áltl nyájtott szolgálttások 2.1. A SZOLGALTATO z étkeztetési szolgálttás nyüjtásât z lábbik szerint válllj: Altlános iskolãsok részére npi egyszeri étkezés (ebéd) biztositás: dg/ev Altlános iskolások részére npi kétszeri étkezés (ebéd és uzsonn) biztositás: dg/ev Altlános iskolások részére npi háromszori étkezés biztositás (tizóri. ebéd és uzsonn biztositás): dg/ev Felnätt lklmzottk részére npi egyszeri étkezés (ebéd) biztositás z áltlános iskolábn: dg/év A MEGRENDELO szerzôdés idötrtm ltt fenti mennyisegektôl eves szinten ktegóriánként + 25 % mértékig eltérhet, ezen htáron belül szolgálttási dij mértéke nem változht A SZOLGALTATOnk felnôtt lklmzottk részére z áltlános iskolások részére szãllitndó ebédet kell biztositni A SZOLGALTATO szerzödés teljesitése során köteles teijes körüen figyelembe venni vontkozo és htályos jogszbályi elôirásokt, z élettni energi és tápnygigenynek megfelelô Osszetételü és j ellegü táplálék biztositásár vontkozó rendelkezéseket A SZOLGALTATO MEGRENDELO kérésére kulonleges étkezési módokt koteles biztositni (p1. ételllergiás, lisztérzékeny, tej cukorérzékeny, tojásérzékeny, cukorbeteg, stb.), norml ételekkel zonos áron A MEGRENDELO z étkezésre vontkozó rendelést tárgynpot megelózô npon 14:00 Oráig Irásbn dj le SZOLGALTATO képviselojének. A hétfôi létszámjelentést pénteki ebéd idötrtm ltt kell megdni SZOLGALTATO részére Az ételek elkészitéséhez szukséges fözökonyhát SZOLGALTATO koteles biztositni oly módon, hogy z közüton mérve szerzödés teijes idôtrtm ltt nem lehet távolbb CsOmOr Ngykozség kozigzgtási htárãtól számitv, mint 30 km A SZOLGALTATO áltl kilkitott feltételrendszer kiemelt részét kell, hogy képezze HACCP elveinek mximális érvényesitése. illetve teljesitéshez szukséges minäsegbiztositási rendszereknek, intézkedéseknek vló megfeleles A fózäkonyh helyszinérôl z étkezés helyszinére z elkészült ételt SZOLGALTATO köteles IeszállItni. A meleg ételek szállitãs kizãrolg z ételszállitásr lklms és szukseges engedélyekkel rendelkezô szállitó jármüvel torténhet, z elöirásoknk megfelelöen fertôtlenithetô rozsdrnentes hotrtó szállitoedényzetben. A SZOLGALTATO szolgálttás megkezdésevel egyidejüleg köteles MEGRENDELO részére benyüjtni teijesitésbe bevonni kivánt jármflvek forglmi engedélyenek, továbbá vontkozó szkhtósági engedélyeknek másoltát. Amennyiben teijesités során szá11itójármflvekbevá1tozás ZI 2

3 következik be, kkor változásrol hldéktlnul köteles Irásbn tájékozttni MEGRENDELOt. Az ételek tállásãt és z étkezéshez hsznált edények mosogtását SZOLGALTATO biztositj Az elkészitett tizórit, ebédet és uzsonnát z intézmény telephelyére kell kiszállitni, z láhbi idöpontokbn: tjzóri: 7:008:00 ór kozott ebéd és uzsorm: 10:3011:30 ór között A tizórit, z uzsonnát és z innivlókt.félkész állpotbn kell kiszállitni (zz z étel szeletelt formábn érkezik p1. kenyér. felvágottk. stb., de befejezö rnüveletek p1. kenés. felvágott elhelyezés. stb. helyszinen torténnek). Az innivlók szállitãs szintén félkész állpotbn történik. (p1. te. kkó, stb.). 3. A SZOLGALTATO jogi és kotelezettségei 3.1. A MEGRENDELO és SZOLGALTATO közötti feldtmegosztás rendszere: A fözéshez szukséges személyzet biztositás A tálláshoz szukséges személyzet biztositás Nyersnygok beszerzése SzállItási koitségek, csomgolonygok A tállókonyhán felmerülô rezsikoltségek Melegen trtó szállitóedényzet biztositás Hulldékkezelés (ételmrdék elszállitás) FogyOeszkozOk és zok pótlás A szukseges tisztitószerek és zok pótlás A szukseges rovr és rágcsálóirtás A szolgálttshoz szukseges gépek és berendezések felszerelése és zok koitsegeinek viselése 1MEGRENDELO SZOLGALTATO A fent részletezett, SZOLGALTATO feldtát jelentö tevékenységekkel kpcsoltbn felmerulô koltsegek teijes egeszében SZOLGALTATOt terhelik, nnk fedezését SZOLGALTATO MEGRENDELOtöl semmilyen jogcimen nem kérheti és nem kovetelheti A SZOLGALTATO köteles szerzödés teijes idötrtm ltt olyn változtos étrendet biztositni. melyet jelen szerzôdés lpjául szolgáló közbeszerzési eljárás során étkezési tipusonként válllt. Ebéd változtossgi muttó = (Lf+Hf+Ff+Kf+FSTf+ETf+GYSt)/(Le+He+Fe+Ke+FSTe+ETe+GYSe)x 100 hol L: leves H: hüsételeklhüsfelesegek.3

4 F: fôzelékek K: koretek FST: fött, suit tészták ET: egytál ételek GYS: gyumolcs, svnyüság (levesen. hüsételenlhüsféleségen, fäzeléken. köreten, fôtt es suit tésztán, illetve egytál éteien kivüli, gyurnolcs/svnyüság ktegoriánk minösulö éteicsoport) f: feleség (z dott ételcsoportból hányféle fordul elô 10 npos mintétlpon) e: eldfordulás (z dott ételcsoport összesen hányszor fordul elô 10 npos mintétlpon) TIzóri/uzsonn változtossági muttó (Pf+FEf±ZGYf+Jf)/(Pe+FEe+ZGYe+Ie) x 100 hol P: pékáru FE: feltét ZGY: zoidség. gyumolcs I: Itl (tej, kkó, te. limonádé. rostos gyumolcsle 100%os, stb.) f: feleseg (z dott ételcsoportból hányféie fordul elô 10 npos mintétlpon) e: elöforduiás (z dott éteicsoport összesen hányszor fordul elô 10 npos mintétipon) A Változtossági muttó (VM) kötelezö minimális mértéke SZOLGALTATO váillás szerint: 710 eves korcsoport (14. évfolym) tizóri esetében: 91,17 % ebéd esetében: 100 % uzsonn esetében: 100 % 1114 eves korcsoport (58. évfolym) tizóri esetében: 91,17 % ebéd esetében: 100 % uzsonn esetében: 100 % A MEGRENDELO váitoztosság tekintetében egymástol különbözônek drtékel minden olyn ételfeleseget, melyekrôl megállpithto, hogy lpnyguk, összetételük, elkészitési módjuk, tehát 3féle tényezô kozul leglbb 2féle tényezö tekintetében különböznek. A MEGRENDELO változtosság tekintetében egymssl zonosnk értékeli zokt z ételfelesegeket, melyekröl megállpithto, hogy lpnygük, összetételük, elkészitési módjuk, tehát 3féle tényezó kozul legfeljebb 1féle tényezô tekintetében küionboznek. A MEGRENDELO bbn z esetben értékel két etelt/etelféleseget z lpnyg tényezô tekintetében különbözönek. h legngyobb ránybn részét képezô nyersnygukbn kulonboznek. A MEGRENDELO bbn z esetben értékel két ételt/etelféleseget z Osszetétel tényezô tekintetében különbozönek, h bármely összetevôjilk tekintetében kulönböznek. A MEGRENDELO bbn z esetben értékel két ételtlételféleséget z elkészitési mod tényezô tekintetében kulonbozonek. h konyhtechnológii eljárás szempontjából megvizsgálv kulonbozoseg állpithtó meg Az étrend változtosságát MEGRENDELO SZOLGALTATO diti elôzetesen benyñjtott. 2 heti (10 npos) menüsor lpján ellenorzi. Ezzel kpcsoltbn Felek kikötik, hogy SZOLGALTATO következo 2 hétre tervezett menusort kezdo tárgyhetet megeiôzd szerd, 12:00 Oráig eljutttj MEGRENDELO részére. Abbn z esetben. h MEGRENDELO áltl elvégzett eiienôrzés szerint tervezett menusor változtossági muttój nem en ci SZOLGALTATO álti válllt, fenteem1itett 4

5 értéket, kkor MEGRENDELO jogosult 24 órán belül felhivni SZOLGALTATOt rr, hogy menusort módositj nnk érdekében, hogy z megfeleljen z elôirt értékeknek. Amennyiben SZOLGALTATO felhivás ellenére olyn menüt szolgáltt, melynek változtosság nem en el z áltl korábbn válllt értéket, kkor z hibás teijesitésnek minôsul és MEGRENDELO kotbér kiszbásár válik jogosulttá A SZOLGALTATO tervezett menüsor összeállitáskor köteles z lábbi, áltlános jellegü szempontok érvényesitésére törekedni: korszer(i táplálkozási kovetelmények betrtás, z ktuális idénynek megfelelô nyersnygok lklmzás, z ételek korszerfl és kiméió konyhtechnológii módszerekkel történô elöällitás, gyerekek étkezési sjátossgink figyelembe vétele, z dgok elosztásánál korcsoport figyelembe vétele, illetve szukseges energi és tápnyg szukséglet fedezése. A SZOLGALTATO tervezett menüsor összeállitáskor köteles z lábbi, speciális jellegü szempontokt érvényesiteni: Ebéd A fóétkezés kötelezóen leglább levesböl es második fogásbn ll Egymást követö 10 élelmezési np vontkozásábn egy ételsor csk egy lklomml fordul elö Az étel ne legyen tül sos és füszeres Kerulni kell ffistölt szlonnávl készül ételeket Az elsô és második fogsnk (lpnygbn, izben és emészthetosegben) Osszeillônek kell lennie A 10 npos étlpon: Hüs: leglább 6 lklomml fordul elô Rizs: legfelj ebb 3 lklomml fordul elo Burgony: legfelj ebb 5 lklomml fordul elô Szárztészt: köretként leglbb 1, legfelj ebb 2 lklomml fordul elô Gyumolcs vgy zoidségle: legfeljebb 1 lklomml fordul elô Fözelék: leglább 2, legfeljebb 4 lklomml fordul elö Friss gyumolcs: leglább 2 lklomml fordul do Desszert: leglább 2 lklomml fordul elo TIzóri és uzsonn A kenyérnek, kiflinek és zsemlének feltétet is trtlmzni kell Friss, idenyjellegü zoidség vgy gyumolcs: hetente mm. 3 lklomml fordul elo Pékáru esetében zonos tipusü termék hetente mx. 4 lklomml szerepelhet z étlpon Feltét esetében zonos tipusü feltét (p1. vj, májkrém, tepertokrém) hetente mx. 3 lklomml szerepelhet z étlpon A peksutemény legyen egyenként csomgolv Az éttermi szlvét minden esetben, dgonként biztositott legyen A tnulóesoportok külon knnákbn kpják meg folydékot Az uzsonnához hideg idoben mm. 2 dl mennyiségü meleg folydékot, meleg idoben mm. 3 dl mennyiségü folydékot kell biztositni A folydék ne itlporból készuljon 3.5. A SZOLGALTATO koteles szukséges folydékbevitel lehetoségét biztositni. 5 7

6 beleértve 3.6. A vendéglátoipri termékek elöállitásánk Cs forglomb hoztlánk élelmiszerbiztonsági feltételeirôl szol 62/2011. (VI.30.) VM rendelet 5. ábn fogllt szbályok értelmében SZOLGALTATO áltl elöállitott. vcgso fogysztónk szánt ételek összetételére. csomgolásár vontkozó dtoknk z elôãllitás helycn. minösegellenörzes céljár is lklms rnódon. termékenkénti nyghánydnyilvántrtskent rendelkezésre kell állniuk. Az nyghãnyd nyilvántrtsnk nevezett rendelet 1. mellékietben felsorolt dtokt kell trtlmzni. Az nyghányd nyilvántrtásbn bekovetkezö bármely változást hldéktlnul t kell vezetni. Arnennyiben egy dott étel eloállitását megszuntetik, z rról vezetett nyghányd nyilvántrtást megsztintetéstôl számitott 90 npig meg kell ôrizni. A vendcglátoipri termékek összetevöire vontkozó informáciokról z élelmiszerek jelölésérôl szoló 19/2004. (II. 26.) FVM ESZCSM GKM együttes rendelet 4. mellékiete szerinti llergen Osszetevôket, vlmint z egyéb jogszbályok lpján kötelezöen lklmzndó, élelmiszerösszetevôkre vontkozo kiegeszitô informãciókt is MEGRENDELOtnnk kcrcsére SZOLGALTATOnk tájékozttni kell. A MEGRENDELO kérésére SZOLGALTATO köteles kinált Ctelsor esetében vontkozó nyersnygkiszbtokt kérelemben megdott htáridön belül MEGRENDELO részére megkuldeni A SZOLGALTATO köteles npi Ctkezéshez kpcsolódón minden lklomml ételmintát is küldeni MEGRENDELO részcre, vontkozo htályos jogszbályokbn elôirtk szerint A SZOLGALTATO köteles szerzôdés teijes idötrtm ltt tevékenyscgére szerzôdés lpjául szolgálo közbeszerzcsi eljárást meginditó felhivásbn elöirt mcrtckü, érvényes felelösségbiztositássl rendelkezni. Ennek hiány MEGRENDELO részéröl rendkivüli felmondási oknk minösul, illetve felelôsségbiztositás hiányából eredô károkért SZOLGALTATO felel. A SZOLGALTATO z elöirt felelosscgbiztositás meglétét felhivásr 3 munknpon belül köteles MEGRENDELO rcszére hitelt érdemlô módon igzolni A SZOLGALTATO kotelezettséget válll rr, hogy z öt érinto és MEGRENDELO müködcsi rendjére vontkozo szbályokt lklmzz, betrtj A SZOLGALTATO köteles szerzôdés ideje ltt minden Cv jnuár 3 1ig z elôzô évben végzett szolglttsrol beszámolót benyüjtni MEGRENDELO részcre. A beszmolo kötelezô minimális trtlmi elemei: z elôzô évben étkeztetett tnulók és dolgozók szám, z étkezéssel kpcsoltbn felmerulö esetleges kifogások. illetve z zok orvosls érdekcben tett intézkedcsek leirás A SZOLGALTATO koteles teljesitéshez szukséges tállókonyháért (2141 Csömör, Mjor üt 79.) bcrleti dijt fizetni Csömör NgykozsCg Onkormányzt (2141 Csömör, Szbdság üt 5.) részcre, melynek összege grntált ártrtás idôtrtmán belul Ft + AFA / ho. A grntlt ártrtássl érintett idotrtm lej rtt követoen bérleti dij olyn szzlekos mértékben vltozik, milyen mértékben z étkeztetcssel kpcsoltos dij változik felek közös megegyezcse lpján jelen szerzodcs 5.2 pontjábn megdott feltételek szerint A SZOLGALTATO tállókonyhán (2141 Csörnör, Mjor ñt 79.) felmerülo tálláshoz szukséges személyzetet köteles MEGRENDELO áltl jelen szerzodés htályb lépcse elott fogllkozttott szemclyzetbol biztositni. Ennek érdekében SZOLGALTATO köteles MEGRENDELO áltl jelen szerzodcs htályb lépcse elott fogllkozttott rnunkválllókt tllshoz szukscges Iétszámbn átvenni. tovãbbá Oket minden olyn okttsi tevekensegben reszesiteni sjt koitsegen mely okttsi tevekenyseg z dott 6

7 z kãr munkkörhöz kpcsolódó feldtok megfelelö elvégzéséhez és SZOLGALTATO áltl mflkodtetett minöségbiztositási rendszerekben vló feldtellátásukhoz szukseges A SZOLGALTATO köteles z áltl müködtetett minôségbiztositási rendszereket jelen szerzôdés teljesitésébe bevont egységeiben szerzödés teijes idötrtm ltt teijes körben biztositni A közbeszerzési szerzôdést közbeszerzési eljárás lpján nyertes jánlttevôként szerzödô félnek (SZOLGALTATO) kell teijesitenie. A SZOLGALTATO teijesitésében lãbbi bekezdés szerinti kivétellel köteles közretnüködni z olyn lválllkozó és szkember. mely közbeszerzési eljrásbn részt vett z jánlttevö lklmsságánk igzolásábn. A SZOLGALTATO köteles MEGRENDELOnek teijesités során minden olyn korábbn megjelolt lválllkozó helyett igénybe venni kivánt lválllkozó bevonását bejelenteni, melyet z jánltábn nem nevezett meg és bejelentéssel egyutt nyiltkozni kell rról is, hogy z áltl igénybe venni kivánt lválllkozó nem ll z Kbt. 56. szerinti kizáró okok htály ltt. Az olyn lválllkozó vgy szkember helyett, ki vgy mely közbeszerzési eljárásbn részt vett SZOLGALTATO lklmsságánk igzolásábn, csk z jánltkérô hozzájárulásávl es bbn z esetben vehet részt teljesitésben más lválllkozo vgy szkember, h szerzódéskötést követôen szerzôdéskötéskor elóre nem láthtó ok következtében beállott lenyeges korulmény, vgy z lválllkozó/szkember bizonyithtó hibás teljesitése mitt szerzôdés vgy nnk egy része nem lenne teljesithetö megjelolt lválllkozóvl/szkemberrel, és h SZOLGALTATO z üj lválllkozóvl/szkemberrel egyutt is megfelel zoknk z lklmssági kovetelményeknek, melyeknek SZOLGALTATO közbeszerzési eljárásbn z dott lválllkozóvl/szkemberrel egyutt felelt meg. A szerzödés szerinti teijesitési kotelezettséget teljesitheti SZOLGALTATOként szerzödö fél jogutódj, h SZOLGALTATO, mint gzdsági társság átlkul vgy szervezet jogutodlássl megszünik. SZOLGALTATO jogosn igenybe vett lválllkozókért ñgy felel, minth mg teljesitett voln. Alválllkozó jogosultln igenybevétele esetén SZOLGALTATO felelôs minden olyn kárért, mely nélkül nem kovetkezett voln be A Kbt (4) bekezdés ) pontjábn foglltk lpján SZOLGALTATO válllj, hogy nem fizet, illetve nem számol el szerzödés teijesitésével osszefliggesben olyn koltsegeket, melyek Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontj szerinti feltételeknek nem megfelelô társság tekintetében merulnek fel. es melyek SZOLGALTATO dóköteles jovedelmének csökkentésére lklmsk. A Kbt (4) bekezdés b) pontjbn foglltk lpján SZOLGALTATO válllj, hogy szerzôdés teijesitésének idötrtm ltt tuljdonosi szerkezetét MEGRENDELO számár megismerhetövé teszi és Kbt (5) bekezdés szerinti Ugyletekrôl MEGRENDELOt hl dëktlnul értesiti A szolglttsnyiijts megkezdéséig SZOLGALTATO köteles vlmennyi szukséges beruhzst/techniki lépést megtenni, illetve befejezni nnk érdekében, hogy szolgltts megkezdese és folymtos nyujts hib nélküli es zvrmentes legyen. A szolgltts megkezdesehez szukseges beruhzsok, intézkedések megvlositás, illetve z zzl együtt jro esetleges koitsegek viselese teijes egeszeben SZOLGALTATOt terhehk 7

8 meleg ebéd biztositás 4. A MEGRENDELO jogi és kotelezettségei 4.1. A Felek rogzitik, hogy 328/2011. (II.29.) Korm. rendelet lpján z étkezés igenybevetelerôl nyilvántrtás vezetése, téritési dijk beszedése MEGRENDELO feldt szerzödés idôtrtm ltt A MEGRENDELO koteles biztositni z étkezés helyszinéul szolgáló tállókonyhát. melynek cime: 2141 Csömör. Mjor ñt 79. A tállókonyh megfelelô mükodéséhez szukségessé vió igzolt beruházásokt szolgálttás teijesitésének megkezdéséig SZOLGALTATO köteles elvégezni, nnk koltségeit SZOLGALTATO köteles viselni A MEGRENDELO szolgálttás minäségét minden év március 01 ig felulvizsgálj és Irásbn nyiltkozik nnk megfelelôségérôl. Abbn z esetben. h szolgálttás minöségét z elôzö 12 hónp során elvegzett rninôségi ellenôrzéseklpján vgy egyeb lpos okból nem megfelelônek Itéli meg, kkor MEGRENDELO szerzödést rendes felmondássl megszuntetheti z dott év jünius 30i htállyl A szolglttás minöségét szerzödés idötrtm ltt MEGRENDELO megbizottjibol álló, ün.,,étkezési bizottság révén rendszeresen ellenôrizheti, mely Csömör Ngykozség Polgármestere áltl kijelolt intézményi lklmzottkbol ll és létszám legfeljebb 5 fö. A polgármester 1 fö külsô szkértôt (dietetikus) megbizht, mint z,,étkezési bizottság 1 tgját. A szolgálttás minöségét és szinvonlát értékelö monitoring,,étkezési bizottság egyszerü szótobbseggel fogdj el z elóterjesztését felulvizsgáltot lezáró jvsltr vontkozón. A monitoring bizottság zokt z esetleges pnszokt, észrevételeket értékeli és tárgylj, melyek nem trtoznk j ogszbályokbn meghtározott más htoság htáskörébe. A felulvizsglt szolgálttás teljes idôtrtmán belül minden évben megtorténik (de évente legfelj ebb 10 lklomml), SZOLGALTATO részére elöre be nem jelentett módon. Amennyiben felulvizsgált negtiv eredménnyel zárul, kkor MEGRENDELO türelmi idôt d SZOLGALTATOnk felulvizsgáltbn megállpitott hiányosságok orvoslásár. A turelmi idö eredménytelen elteltét követôen MEGRENDELO jogosult Polgári Torvénykonyvben (Ptk.), illetve szolgálttási szerzödésben meghtározott jogkovetkezmenyek lklmzásár. 5. Pénzugyi feltételek 5.1. A SZOLGALTATO áltl biztositott szolgálttás dij: Etkezés tlpus. Altlános iskolãsok részére tizóri_biztositás Altlános iskolások részére meleg_ebéd_biztositás Altlános iskolások részére uzsonn biztositás Felnött részére lklmzottk Bruttó Nettó jánlti Nettó AFA jánlti ár ár (Ft/dg) nyersnyg (Ft/dg) (Ft/dg) koltség 71,00 19,17 90,17 50,00 284,00 76,68 360,68 185,00 68,00 18,36 86,36 48,00 284,00 76,68 360,68 200,00 8

9 5.2. A Felek megállpodnk bbn, hogy z étkeztetési árkon SZOLGALTATO áltl közbeszerzési jánltbn válllt grntált ártrtás idôtrtm során nern változtthtnk. A grntált ártrtás idötrtrn: 24 hónp A grntált ártrtássl érintett idôszkot követöen. legfeljebb z elôzö évi KSH áltl közzétett fogysztói árindex mërtékëvel történhet áremelés. évente egy lklomml. közös megegvezés lpján. megegyezést szolgáló tárgylás lefolyttását kovetöen. Felek közötti 5.3. A MEGRENDELO hvont fogd be számlát igzoit çjjesités lpján. Az ellenszolgáittás kifizetése benyüjtott szãml lpján átutlássl történik, 30 npon belül. A MEGRENDELO elöleget nem fizet. A SZOLGALTATO trgyhonpot kovetô hónp 10. száml kézhezvételétôl számitott npjáig (h ez munkszüneti np, kkor z zt követö elsö munknpig) jogosult és köteles tárgyhonpr vontkozó teijesités lpján számlát benyüjtni z elöirt módon és trtlomml A MEGRENDELO minden lklomml tenylegesen megrendelt és teljesitésigzolássl ellátott, leszállitott dgok után fizeti meg vontkozo szolgálttási dijkt SZOLGALTATO részére A SZOLGALTATO benyüjtott számlához koteles.rneuekelni tejjesitéssel érintett dgszmokt trtlmzo, folymtos sorszmozssl efltott Megrendelolevelet, tovbb MEGRENDELO áltl SZOLGALTATO részére eljutttott, lerendeléseket trtlmzó dtlpot Rendezvények és protokoll étkezés esetén feltételeket. felek egyedi megállpodás lpján rendezik 5.7. Abbn z esetben, h MEGRENDELO késedelembe esik, kkor SZOLGALTATO Ptk. 301/A. (1) bekezdése szerinti késedelmi kmtot számolht fel. A SZOLGALTATO késedelmi kötbér érvényesitésétôl eltekinthet Tekintettel rr, hogy hogy szerzödés megkotesere közbeszerzési eljárás lpján került sor, ezért szbály (2003. évi CII. tv. 36/A. szerzödés es z bbn foglltk teijesitése esetén kifizetés közbeszerzési felelösségi ) htály l esik Az ellenszolgálttás teljesitése egyebekben évi CVIII. tv. (Kbt.) ibn foglltk szerint történik. 6. A szerzôdést biztositó mellékkötelezettségek 6.1. Arr z esetre, mennyiben SZOLGALTATO olyn okbol, melyért felelós, nem vgy nem szerzödésszerüen teijesit MEGRENDELO felé, kötbér fizetésére váijl kotelezettséget. A SZOLGALTATO kötbért koteles fizetni, h hibásn teljesit, illetve h teijesités részére felróhtó okból meghiüsul. teijesités esetén JTibás MEGRENDELO hibás teljesitési kötbér kiszbásár jogosult, melynek mértéke hibás teijesitéssel érintett munkáért járo nettó válllkozási dij 20%. A teljesités meghiüsulás esetén MEGRENDELO meghiñsulási kötbér kiszbásár jogosult, melynek mértéke meghiüsulássl érintett munkáért járó nettó válllkozási di 3%.

10 . Amennyiben SZOLGALTATO megrendelt dgszámü tizórit/ebédet/uzsonnát z elôirt htáridöig nem szállitj le és ezen hibáját szukseges ésszerü htáridön beltil nem korrigálj, kkor MEGRENDELO jogosult z dott npr szukséges dgszámbn tizórit/ebédet/uzsonnát hrmdik féltôl beszerezni és beszerzéssel kpesoltbn felmerülô esetleges tobbletkoltséget SZOLGALTATOvl szernben érvényesiteni. Hibás teijesités: H kiszállitott ételek mennyisegevel kpcsoltbn kifogás merül fel. kkor: A Amennyiben Amennyiben MEGRENDELO képviselöje mennyisegi eltérés észlelését követöen kifogását hldéktlnul jeizi SZOLGALTATOnk MEGRENDELO és SZOLGALTATO között nines egyetértés, kkor SZOLGALTATO köteles kifogásr 1 munknpon belül Irásbn válszt dni MEGRENDELO részére. A SZOLGALTATO képviseläje zonbn ebben z esetben is köteles zonnli intézkedéssel kifogás okát MEGRENDELO megelégedesere megszuntetni. problémát rendezni. kifogást SZOLGALTATO nnk jeizését követöen 60 percen belul nem orvosoij és SZOLGALTATO Irásbeli válszát MEGRENDELO nem tudj elfogdni, kkor kifogássl érintett részmennyiség hibás teijesitésnek minôsül. H kiszállitott ételek minöségével kpcsoltbn kifogás merül fel, ñgy rról: Amennyiben A MEGRENDELO képviselôi jegyzökonyvet vesznek fel, mely leglább 3 fô, 18. életévét betöltött személy egybehngzo véleményének jegyzökonyvezesevel torténhet. Ez esetben e kifogást hldéktlnul jelezni kell SZOLGALTATOnk. A kifogásbn MEGRENDELO koteles leirni, hogy z dott étkezés esetében milyen kifogási merültek fel. melyek további orvoslásár és hibás teijesités elkertiiésére szólitj fel SZOLGALTATOt MEGRENDELO és SZOLGALTATO között nines egyetértés, kkor SZOLGALTATO köteles kifogásr MEGRENDELO részére. 1 munknpon belül Irásbn válszt dni 7. A szerzodés idötrtm, megszuntetése 7 1 A megkotendo szerzodes idotrtm 2013 jnur junius 30 Az jánltkérô fenntrtj jogot rr, hogy mennyiben Szolgálttó teijesitésével elegedett, kkor megkotott szerzödést z eredeti idôbeli lejártától számitv további 24 hónppl meghosszbbits. Az opeiós jog gykorlásánk szbáiyi: Az jãnltkérö szolgálttás minôségét december 31ig felulvizsgálj, mjd felulvizsgált lpján dont rról, hogy élni kiváne további 24 hónpr vontkozó opciós jogávl. Arról. hogy z jánltkérô élni kiváne z opcios jogávl, Iegkésôbb jnuár 31ig Irásbn tájékozttj Szolgálttot és intézkedik kpcsolódó dminisztrtiv teendókrôl A szerzódés megszuinik: vlrnelyik z idôbeli htály leteltével: Irásbn történö kozös megllpodássl: rendkivuli felrnondássl. fel jogutod nelkuli rnegszunesevel //J. 10 i71

11 SZOLGALTATO mflködësi engedélyënek visszvonásávl Ezen szerzôdëst bármelyik fél rendkivuli felmondássl kkor mondhtj fel, h másik fél jelen szerzôdésben válllt vlmely (ktilönösen fizeti. illetve szolgálttsi) kotelezettseget sülyosn megszegi és zt z Irásbn történô felszólitást követô illetve orvosoij. A eredménytelen elteltét követô Felek rnegállpodnk. hogy npon belul sem teijesiti. felszólitásbn fogllt htáridö hónp utolsó npján szünik meg szerzôdés Felek között. Kivétel képez ez lól z z eset. h ezen htáridö lejârt elôtt lefolyttott üj közbeszerzési eljárãs nyertes jãnlttevôje meg tudj kezdeni mert ebben z esetben jelen szerzödés htály z lépésének npjár tekintettel szünik meg. üj MEGRENDELO áltl szolgálttást, szolgálttovl kotött szerzôdés htályb Sülyos szerzódesszegésnek minôsül kulönosen: MEGRENDELO vgy SZOLGALTATO fizetésképtelenné válik; SZOLGALTATO neki felróhtó módon nem teijesiti szolgálttási kotelezettsegét; MEGRENDELO megállpitj. hogy htályos jogszbályielöirásoknk; MEGRENDELO megállpitj, hogy szolgálttás nem felel meg vontkozo és SZOLGALTATO nem biztositj z ételszállitásr lklms és szukséges engedélyekkel rendelkezä szállitójármüvet; h MEGRENDELOnek hibás teljesitéssel kpcsoltbn megtett kifogásir SZOLGALTATO nem válszol vgy kifogásokbn leirt problémákt nem orvosoij megfelelöen; h MEGRENDELOt képviselö monitoring,,étkezési bizottság egy even belul kettönél több lklomml egyhngülg étkezésre lklmtlnnk trtják z ételt (mely tényt j egyzôkonyvben rogzitenek A MEGRENDELO jogosult és egyben köteles szerzôdést felmondni h szukseges olyn htáridövel, mely lehetövé teszi, hogy szerzödéssel érintett feldt ellátásárol gondoskodni tudjon h Kbt (5) bekezdés ) pontj lpján SZOLGALTATObn kozvetetten vgy közvetlenül 25%ot meghldo tuljdoni részesedést szerez vlmely olyn jogi személy vgy jogi személyiséggel nem rendelkezô gzdsági társság, mely nem felel meg Kbt. (1) bekezdés k) pontjábn meghtározott feltételeknek; vgy 56. Kbt (5) bekezdés b) pontj lpjãn SZOLGALTATO kozvetetten vgy közvetlenul 25%ot meghldo tuljdoni részesedést szerez vlmely olyn jogi személy vgy jogi személyiséggel nem rendelkezö gzdsãgi társságbn, mely nem felel meg Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontjábn meghtározott feltételeknek A Kbt. 125, (5) bekezdése szerinti felmondás esetén SZOLGALTATO szerzödés megszünése elôtt mr teljesitett szolglttás szerzôdésszerü pénzbeli ellenértékére jogosult. A jelen szerzödés megszünése esetén Felek kötelesek teijes körüen elszámolni egymássl. MEGRENDELO szerzôdéstôl kizárólg Kbt. rendelkezéseinek figyelembe vételével SZOLGALTATO kárát megtériteni. állht el, zonbn ez esetben is köteles hónpig, szolgálttó teijesitésének megkezdéseig köteles jelen szerzódésben 7.5. A SZOLGALTATO szerzôdés neki felróhtó okból történô megszünése esetén de leglább z üj rogzitett feldtit megfeleläen elvégezni. 3 11

12 8. A szerzödés módositás A Kbt bn foglltknk megfeleloen felek nern módosithtják közbeszerzési eljárás eredményeként megkotott szerzödésnek jánlt trtlm lpján meghtározott részét. h ) felhivás. dokumentáció feltételei, illetve z módositás olyn feltételeket htároz meg. melyek h szerepeltek voln szerzödéskötést megelözô kozbeszerzési eljárásbn. z eredetileg részt vett jánlttevôkön kivül rnás jánlttevôk részvételét, vgy nyertes jánlt helyett másik jánit nyertességét lehetôvé tették voln; vgy b) vgy C) módositás szerzôdés gzdsgi egyensülyt nyertes jánlttevô jvár változttj meg; módositás kotelezettseghez képest szerzödés tárgyát z eredeti szerzôdésben fogllt jánlttevöi elemre terjeszti ki. üj 9. Egyéb rendelkezések 9.1. H jelen szerzödés vlmely rendelkezése érvénytelennek vgy végrehjthttlnnk bizonyuln. szerzödés többi része változtlnul érvényben mrd. Az érvénytelennek vgy vegrehj thttlnnk bizonyult rendelkezéseket olynokkl kell helyettesiteni, melyek érvényesek es vegrehjthtok, tovább mind szellemükben. mind céljikbn leheto legkozelebb állnk z érvényuket vesztett rendelkezésekhez A Felek részérôl kpcsolttrtásr kijelölt személy: MEGRENDELO részérol: Mrosi Ev pénzugyi osztályvezetô SZOLGALTATO részéröl: Tátri István üzemeltetési igzgtó (Tel: 0630/ ) 9.3. A Felek részérôl jognyiltkoztr kijeldlt személy: MEGRENDELO részérol: Fábri István polgármester SZOLGALTATO részérol: Párki Zsolt ügyvezetô igzgtó 9.4. Amennyiben szerzödo felek nem vgy esk késedelmesen tiltkoznk szerzodés vlmely pontjánk megszegése mitt. illetve nem élnek szerzôdésben biztositott vlmely jogukkl, z nem jelenti z ilyen eloirãsok betrtásáról vgy jogiknk gykorlásárol vló lemondást. melyek ilyen esetekben is csorbittlnok mrdnk A SZOLGALTATO nyiltkozik rról, hogy szolgálttási tevekenyseg gykorlásához szukséges jogszbályi elöirásokkl, engedélyekkel, megfelelo techniki feltételekkel és személyzettel rendelkezik, nem ll felszámolás, végelszámolás, htósági vgy egyeb eljárás ltt A MEGRENDELO tudomásul veszi, hogy jelen szerzödés nem jogositj fel SZOLGALTATO védjegyeinek. árujelzoinek. logójánk vgy bármely más. ipri jogvédelem l eso tuljdonánk hsználtár. A SZOLGALTATO tudomásul veszi, hogy MEGRENDELO védjegy, logo vgy más, hsználtábn dokumentumit nem hsználj. lévo, jogvédelem l trtozó 9.7. A Felek kotelesek másik félnek vgy nnk brmely kozvetett./közvetlen tuljdonosánk z üzietével es mflködésével kpcsoltbn tudomásár jutott információt bizlmsn kezelni, közérdekü dtok nyilvánosságár vontkozo jogszbályi eloirások figyelembe vétele mellett. 12

13 9.8. A MEGRENDELO kötelezi mgát rr. hogy jelen szerzôdés teljesitése során. illetve z ezzel kpcsoltbn áltl megkotott szerzödéses jogviszonyokbn minden töle elvárhtót megtesz nnk érdekében, hogy SZOLGALTATO üzleti jó hirneve ne sérüljön és cégneve ne szerepeljen jo erkölcsbe ütközô, Izléstelen, sértö vgy bármely, SZOLGALTATOr vgy bármely közvetett vgy közvetlen tuljdonosár hátrányos módon vgy osszeftiggésben. A SZOLGALTATO MEGRENDELOvel szemben e feltételeket mgár nézve is kötelezônek ismeri ci A MEGRENDELO jelen szerzôdés láirásávl hozzájárul hhoz, SZOLGALTATO MEGRENDELO intézményben végzett szolgálttását mrketing nygibn. illetve intemetes honlpján referenciként feltüntesse. hogy pályázti, A Felek tudomásul veszik, hogy jelen szerzödés egyetlen rendelkezése semjogositj fel ôket rr, hogy másik fél nevében kotelezettséget vállljnk hrmdik személyekkel szemben A jelen szerzôdésben nem szbályozott kérdésekben z évi IV. torvény (Ptk.) és z egyeb, idevontkozó jogszbályok rendelkezései z iránydók A Felek jelen szerzödésböi credo jogvitáikt elsosorbn békés üton kivánják rendezni, ennek sikertelensége esetére, iigy értékhtártói ftiggoen kikötik GödöllOi Városi BIroság, iitetve Budpest Kornyéki Torvényszék kizárolgos illetekesseget A Felek jelen szerzodést, mint krtukkl mindenben megegyezot, elolvsás és értelmezés után 4 péidánybn jováhgyolg láirják. A szerzodés mellékletei: 1. sz. meilékiet: Az eljárást rnegindito felhivás és z jánlttételi dokumentáció 2. sz. melléklet: A SZOLGALTATO nyertes jánlt 3. sz. mellékiet: A SZOLGALTATO cégkivont 4. sz. mellékiet: A SZOLGALTATO torvényes képviselojének láirási cimpéldány vgy láirás mintáj. Jelen szerzodést felek eiolvsás és értelmezés után, mint ugyleti krtukkl mindenben megegyezot jóváhgyólg iáirták. CsOmör, december Ngykozség képviseli: Fábri István p01 gármester MEGRENDELO Sodexo Mgyrország Kft. képviseli: Párki Zsolt ugyvezeto igzgtó SZOLGALTATO 13

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 -

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 - 1988. évi I. törvény Htályos: 2011.09.01-1988. évi I. TÖRVÉNY közúti közlekedésről1 ( végrehjtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [ vstg betűs szöveg z 1988: I. törvény

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER FÁCÁNKERT HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER PÉCSÉPTERV STÚDIÓ VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BESŐ ÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS EBONYOÍTÁS F Á C Á N K E R T TEEPÜÉSRENDEZÉSI TERVE HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER Készítette

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje Melléklet Folymtb épített előzetes utólgos vezetői ellenőrzés Trtlom I. A szbálytlnságok kezelésének eljárásrendje II. Az ellenőrzési nyomvonl III. Folymtábrák IV. A tervezéssel, végrehjtássl, beszámolássl

Részletesebben

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg Alsó-Tisz-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ikttószám: 80664-1-2/2011. Tárgy: Zjkibocsátási htárérték megállpítás kérelemre Ügyintéz : Csomor László Hiv. szám: Zjkibocsátási

Részletesebben

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányzt Képviselőtestületének 9/ 24. (IX.7) ÖR számú rendelete helyi hulldékgzdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányztánk Képviselőtestülete z önkormányzti törvény (99. évi LXV. tv.)

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 265/28. (XI. 6.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 223/9

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja,

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja, Bevezet Az egzségi állpotunkt számos tényező befolyásolj, ezek között Egzséges z egyik legfontosbb életvitelünkkel z betegségeket életmódunk. előzhetünk meg, életminőségünk lehet jobb. Az egzségben töltött

Részletesebben

RB 6000 Good/Best. Üzemeltetési útmutató magyar. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good

RB 6000 Good/Best. Üzemeltetési útmutató magyar. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good mgyr 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good 1.778-221 RB 6312 Best 1.778-421 RB 6314 Best 1.778-521 RB 6315 Best 1.778-621 RB 6316 Best www.krcher.com

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL 2010

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL 2010 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

Stratégiai partnerségek - Felnőttoktatás III. számú melléklet PÉNZÜGYI ÉS SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK

Stratégiai partnerségek - Felnőttoktatás III. számú melléklet PÉNZÜGYI ÉS SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK III. számú melléklet PÉNZÜGYI ÉS SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Ez Melléklet kiegészíti Támogtási Szerződésben meghtározott Projektre nyújtndó támogtás különböző költségvetési ktegóriák

Részletesebben

Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház élelmezési üzemének működtetésére vonatkozó Vállalkozási szerződés jóváhagyása

Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház élelmezési üzemének működtetésére vonatkozó Vállalkozási szerződés jóváhagyása Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc 94/2004. (IX. 16.) Kgy. számú határozat Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház élelmezési üzemének működtetésére

Részletesebben

Mátrix-vektor feladatok Összeállította dr. Salánki József egyetemi adjunktus Begépelte Dr. Dudás László és Bálint Gusztáv

Mátrix-vektor feladatok Összeállította dr. Salánki József egyetemi adjunktus Begépelte Dr. Dudás László és Bálint Gusztáv Mátrx-vektor feldtok Összeállított dr. Slánk József egyetem djunktus Begépelte Dr. Dudás László és Bálnt Gusztáv 1. feldt Adottk z n elemű, b vektorok. Képezn kell c vektort, hol c = b / Σ( ), ( = 0,1,,

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

HÁZTARTÁSI AXIÁLIS VENTILÁTOROK. Használati utasítás SAF széria

HÁZTARTÁSI AXIÁLIS VENTILÁTOROK. Használati utasítás SAF széria HÁZTARTÁSI AXIÁLIS VENTILÁTOROK Hsználti utsítás SAF széri 2012 VENTILÁTOR JELÖLÉSEI SAF X X X X X X X X csõcsonk átmérõje - 100,, Ventilátor cslád - VKO, VKO1, M, MA, M1, M3, MAO2, M1OK2, R, R1, K, K1,

Részletesebben

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE NYÍRSÉGTRV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyház, Mckó u. 6. sz. Irod: 4400. Nyíregyház, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fx: (42) 421-303 Moil: (06-30) 307-7371 -mil: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu We: www.nyirsegterv.hu

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. A rendelet hatálya és alkalmazása

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. A rendelet hatálya és alkalmazása unsziget özség Önkormányzt épviselő-testületének 8/2002. (XI.19.) T, 10/2003. (VIII.8.) T, 6/2005. (IX.9.) T, 9/2005. (X.14.) T, 7/2007. (V.31.) T, 10/2007. (VIII.9.) T, 13/2007. (VIII.31.) T, 1/2008.

Részletesebben

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei villnyszereli munk veszélyei Írt: Ngy László Zoltán oltó őrngy, vizsgáló 2010. december 15. szerd, 09:33 Egy budpesti társsház I. emeleti lkásábn keletkezett 2009 utolsó tvszi hónpjábn. lkás 20 m2-es szobáj

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Különféle élelmiszer alapanyagok beszerzése az Országos Onkológiai Intézet számára tárgyú nyílt közbeszerzési eljáráshoz 2011/S 249-405945 1 Tisztelt Ajánlattevő! Az Országos Onkológiai

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés z jánltok elbírálásáról 1. Az jánltkérő neve és címe: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzt 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. sz. 2. A közbeszerzés tárgy

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym AMt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2012. jnuár 26. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota S o m o g y i J. Lászlóné: A Városi Televízióbn kétszer dtm nyiltkoztot, mikor módosult rendelet. 300 fő z, kinek nem is kellett kérelmet bedni, csk nyiltkoztot kitöltenie. Polgármester Űr láírásávl tájékozttó

Részletesebben

Több, mint 140 kolléga vett részt a Magyar Közművelődésért Konferenciasorozat kecskeméti állomásán

Több, mint 140 kolléga vett részt a Magyar Közművelődésért Konferenciasorozat kecskeméti állomásán Hírlevél XVII. évfolym 212. szám 2012. jnuár A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Kecskemét Megyei Jogú Város lpolgármestere Okttás ifjúság,

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok Az dtszolgálttás

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30 Pici kitekintő Kommentár 2015.11.30 1 000 000 000 Jegyzet - Mgyr GDP lkulás December elején kijött részletes mgyr GDP dt. dt lpján mgyr gdság hrmdik negyedévben előző év hsonló időszkához képest 2,4%-kl

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB Közlemények 339 A felszbdulás utáni első könyvkidvány. A gyr Könyvszemle 1970/4. számábn TISZAY Andor közleményében (gyr nyelvű orosz szótárkidásink első fecskéi két világháborúbn) fcsimiléjének közredásávl

Részletesebben

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS Püspökldány Város Önkormányzt 4150 Püspökldány, Bocski u. 2. Telefon 54/451-510 www.pupokldny.hu JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS 2015-2020 Készült: Püspökldány Város Önkormányzt

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fax: 35/342-804, 35/342-806 www.bank-falu.hu e-mail: hivatal@bank-falu.hu

Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fax: 35/342-804, 35/342-806 www.bank-falu.hu e-mail: hivatal@bank-falu.hu Bánk özség Önkormányzt 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fx: 35/342-804, 35/342-806 www.nk-flu.hu e-mil: hivtl@nk-flu.hu Ikttószám: 159- /2012/B. Tárgy: Bánk község településrenezési terv móosítás HIDTMÉNY Tájékozttjuk

Részletesebben

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja.

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja. - 11- F 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szvttl rendelet-tervezet elfogdását jvsolj. T ó t h István: Várplot Pétfürdői Városrész Önkormányzt 7 igen szvttl, 1 nem szvttl rendelet-módosítás

Részletesebben

E5CN Alkalmazási segédlet

E5CN Alkalmazási segédlet PNSPO! E5N Alklmzási segédlet 2 TARTALOMJEGYZÉK Bekötések...4 Beállítások...6 Egyszerű ON-OFF szbályozás beállítás...6 Egyszerű ON-OFF szbályozás beállítás (risztási funkcióvl)...6 PID szbályozás beállítás...7

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

19. Függvények rekurzív megadása, a mester módszer

19. Függvények rekurzív megadása, a mester módszer 19. Függvéyek rekurzív megdás, mester módszer Algoritmusok futási idejéek számítás gykr vezet rekurzív egyelethez, külööse kkor, h z lgoritmus rekurzív. Tekitsük például h z összefésülő redezés lábbi lgoritmusát.

Részletesebben

Irány a nyár... ...felkészült már? Audi Service. Audi Eredeti MMI 3 High navigációs szoftver. 83 990 Ft. www.audiszervizek.hu. 2014-as Európa térkép.

Irány a nyár... ...felkészült már? Audi Service. Audi Eredeti MMI 3 High navigációs szoftver. 83 990 Ft. www.audiszervizek.hu. 2014-as Európa térkép. Irány nyár......felkészült már? www.udiszervizek.hu Audi Eredeti MMI 3 High nvigációs szoftver 2014-s Európ térkép. 83 990 Ft Audi Service Utzásr készen Vonzó válszték meggyőző mínőség. Válsszon

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1933 ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2015

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

Bevezetés. Mi a koleszterin?

Bevezetés. Mi a koleszterin? Bevezet betegklub feldt tgji számár betegségükkel kpcsoltos szkszerű információkt megdni. Ebben füzetben koleszterin htásiról cukorbetegségről gyűjtöttünk össze hsznos információkt. Mi koleszterin? koleszterin

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

A helyi fennetarthatóság körvonalai: európai közös mutatók. Módszertani áttekintés. Módszertani áttekintés. Európai Bizottság

A helyi fennetarthatóság körvonalai: európai közös mutatók. Módszertani áttekintés. Módszertani áttekintés. Európai Bizottság A helyi fennetrthtóság körvonli: európi közös muttók Módszertni áttekintés Módszertni áttekintés Európi Bizottság Trtlom Elõszó... 2 1. Bevezetõ... 3 2. A kezdeményezés elvi hátterének fejlõdése Európábn...

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO Évvége 2013. kép forrás: internet Előszó Trtlom Szervusztok, Előszó Aikido 2013 Iido 2013 Jpnisztik: Egy kis jpán évvége Beszámoló "3 of kind" Emlékezés régi időkre Aikido edzőtáborok 2014. Gendoltok Írtm

Részletesebben

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal Idén csk z áf emeli vízdíjt 3. oldl Biztosították boldogságot 7. oldl Pécsi Ildikó és Pnov pó Jászi iskolábn 12. oldl A páskomtól z NB I-ig 13. oldl XXI. évfolym 1. szám 2012. jnuár 10. Monor Városi Önkormányzt

Részletesebben

Kezelési útmutató ECO és ECO Plus

Kezelési útmutató ECO és ECO Plus Kezelési útmuttó ECO és ECO Plus Kidás: 2012.12.15. Eredeti kezelési útmuttó Gép Clssic Plus Gép szám Clssic Plus Gép típus Clssic Plus Verzió Berendezés jellege Álltfj Ügyfél neve & Co. KG Ügyfél címe

Részletesebben

PÉLDA: Négyezer-hatszázöt 4 6 0 5 Jel Szám

PÉLDA: Négyezer-hatszázöt 4 6 0 5 Jel Szám 2. TESZTFÜZET JAVÍTÓKULCS / 2 ELEMI SZÁMOLÁSI KÉSZSÉG Minden helyes megoldás esetén 1, ármilyen hiányosság vgy hi esetén 0 pontot kell dni. SZÁMÍRÁS A BETŰVEL MEGADOTT SZÁMOKAT ÍRD LE SZÁMJEGYEKKEL! 02

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK

(Nem jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK 2013.4.9. Az Európi Unió Hivtlos Lpj L 100/1 II (Nem joglkotási ktusok) HATÁROZATOK A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2013. márius 26.) z ipri kiosátásokról szóló 2010/75/EU európi prlmenti és tnási

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4)

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4) Jegyzőkönyv ermoelektromos hűtőelemek vizsgáltáról (4) Készítette: üzes Dániel Mérés ideje: 8-11-6, szerd 14-18 ór Jegyzőkönyv elkészülte: 8-1-1 A mérés célj A termoelektromos hűtőelemek vizsgáltávl kicsit

Részletesebben

Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén

Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén Trtlom: Murányi Beát: Bevezető Tímárné Huny Tünde: A csládi npközi hálózti koordinátor kompetenciái Szombthelyiné dr. Nyitri Ágnes: A hálózti koordinátor támogtó, segítő szerepe Szombthelyiné dr. Nyitri

Részletesebben

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai Juhász István Orosz Gyul Próczy József Szászné Dr Simon Judit MATEMATIKA 0 Az érthetõ mtemtik tnkönyv feldtink megoldási A feldtokt nehézségük szerint szinteztük: K középszint, könnyebb; K középszint,

Részletesebben

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ A MECSEK-ÖKO ZRT. VOLT URÁNBÁNYÁSZATI- ÉS ÉRCFELDOLGOZÁSI TERÜLETEN VÉGZETT REKULTIVÁCIÓS ÉS UTÓGONDOZÁSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ A MECSEK-ÖKO ZRT. VOLT URÁNBÁNYÁSZATI- ÉS ÉRCFELDOLGOZÁSI TERÜLETEN VÉGZETT REKULTIVÁCIÓS ÉS UTÓGONDOZÁSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL RÉSZTS TÁJÉKOZTATÓ A MCSK-ÖKO ZRT. VOT URÁNBÁNYÁSZATI- ÉS ÉRCFDOGOZÁSI TRÜTN VÉGZTT RKUTIVÁCIÓS ÉS UTÓGONDOZÁSI TVÉKNYSÉGÉRŐ Pécs, 2011. októer TARTAOMJGYZÉK 1. A BÁNYÁSZAT ÉS A RKUTIVÁCIÓ TÖRTÉNT... 3

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVVIZSGÁLATRA (tervezet) (együttesen Felek ) között, az alábbi tárgyban és a következő feltételek szerint.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVVIZSGÁLATRA (tervezet) (együttesen Felek ) között, az alábbi tárgyban és a következő feltételek szerint. szerződés nyilvántartási száma:... iktatószám:... MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVVIZSGÁLATRA (tervezet) 2. sz. melléklet amely létrejött a(z) TÁRSASÁG NEVE CÉGJEGYZÉKSZÁM CÍME (a továbbiakban: Társaság ) és

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DBRC Megyei Jgú Várs Önkrmányztánk K Ö Z L Ö Y 2006. évi 20. szám 2006. nvember 22. T A R T A L M J G Y Z É K Szám Tárgy ldl A KÖZGYŰLÉS HATÁRZATAI 234/2006. (X. 26.) Ö.h. A Debreceni Vgynkezelő Zrt. részvényének

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL 2011

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL 2011 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 5-6000 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 99. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. () bekezdése lpján kötelező. KIMUTATÁS

Részletesebben

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek XXVII. évfolym 1. szám 2010. július www.edvrt.hu Több polgármester is elismerően szólt z ÉDV Zrt.-vel vló együttműködésről 3. oldl Bemuttkozik Vevőszolgált Központi Telefonos Ügyfélszolgált 6. oldl Még

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás telesítésére nem lklms, csk táékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Pici kitekintő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Jegyzet mgyr bnkrendszer kihívási hzi bnkrendszerrel kpcsoltos gzdsági (és politiki) eseményeket vizsgálv fontos kiemelni kereskedelmi bnkokt érintő legfrissebb

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS P~Ák4(~ÁO. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 6000 Kecskemét, Liszt E. u. 19. adószáma: 15323888-2-03 képviseli: Dr. Vajna Tamásné igazgató

Részletesebben

A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés (a továbbiakban: szerződés) tárgya

A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés (a továbbiakban: szerződés) tárgya FŐBB SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK A jelen szerződéstervezetet a felek a szerződéskötés során az ajánlatban megadott és a szerződéstervezetben üresen hagyott feltételekkel és adminisztratív elemekkel kiegészítik.

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2015

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2015 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1933 ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2015

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

KOMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 2016

KOMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 2016 OMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 016 OMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS TERVEZŐ HÜBNER TERVEZŐ FT DR. HÜBNER MÁTYÁS okl. építészmérnök vezető tervező Lovs Attil okl. építőmérnök Tóth Rék kert-

Részletesebben

MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER

MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER 1. TULAJDONSÁGOK, FŐ FUNKCIÓK 1. A risztóberendezéshez 2 db ugrókódos (progrmozhtó) távirányító trtozik. 2. Fontos funkciój z utomtikus inditásgátlás, mely egy

Részletesebben

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Hsználti útmuttó Windows rendszerhez Az üzeme helyezéssel kpcsoltos hielhárítás Megoldás gykori üzeme helyezési prolémákr. A nyomttó áttekintése Tudnivlók nyomttó részegységeiről

Részletesebben

Lépések... ... a fenntarthatóság felé. A tartalomból: A környezettudatos és társadalmilag felelős vállalatvezető szaklapja

Lépések... ... a fenntarthatóság felé. A tartalomból: A környezettudatos és társadalmilag felelős vállalatvezető szaklapja KÜLÖNKIADÁS. október A környezettudtos és társdlmilg felelős vállltvezető szklpj esület y g E T E V Ö K Különkidás ból á m l k l j ó fordul v é. 5 1 k n á fennállás A trtlomból: Wintertől Üzenet Dr. Georg

Részletesebben

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően z lkotmánybíróság többé nem z lkotmányvédelem legfó bb sz e rv e sólyom lászló volt köztárssági elnökkel kovács kriszt beszélget A Mgyrországon meglehetősen népszerűvé vált álláspont szerint z lkotmány

Részletesebben

.hu shi ubi its m www.

.hu shi ubi its m www. www.mitsubishi.hu HÓDÍTSA MEG AZ UTAKAT! Urlj z utt tökéletesre csiszolt Outlnder volánj mögött. gilis kormányzásnk, közvetlen és pontos visszjelzéseknek, csendes utstérnek és z úthibákt gyengéden kiegyenlítő

Részletesebben

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE (a továbbiakban: Keretszerződés), amely létrejött egyrészről a Székhely:

Részletesebben

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Eponenciális és logritmikus egyenletek, Eponenciális és logritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Eponenciális egyenletek 60 ) = ; b) = ; c) = ; d) = 0; e) = ; f) = ; g) = ; h) =- 7

Részletesebben

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző Előterjesztő: Di. Földc vbocs gyző Tervezett 1 db htározt Véleményező Szociális és [gészségügyi Bizottság Bizottság: Pénzügyi-, Gzdsági Bizottság Készítette: Dr. Fölűcsi Szbolcs jegyző el z lábbi htározti

Részletesebben

LF-022 LJ-024 LJ-0225 S LJF-012

LF-022 LJ-024 LJ-0225 S LJF-012 LF-022 LJ-024 LJ-0225 S LJF-012 H A S Z N Á L A T I Ú T M U T A T Ó Fgor mosogtógép FAGOR HUNGÁRIA KFT. 1071 BUDAPEST, DAMJANICH U. 11-15. A 2/1984 (III. 10.) számú BkM-IpM rendelet lpján, mint gyártó

Részletesebben

0 /2013. sz. igazgatói utasítás Adatvédelmi Szabályzat

0 /2013. sz. igazgatói utasítás Adatvédelmi Szabályzat Alsó-Dun-völgyi Vízügyi Igzgtóság Ikt. szám: 0010-CCO/2013. Témfelelős és szerkesztette: dr. Szőke Év, dr. Petz Gábor 0 /2013. sz. igzgtói utsítás Adtvédelmi Szbályzt Az információs önrendelkezési jogról

Részletesebben

Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XIV ÉVFOLYAM 2 SZÁM 2012 FEBRUÁR 10 AJÁNLÓ Feltűzték szlgot végzős diákokr Idei első ülését trtott képviselő-testület 4 Nyugodt hngultbn telt közmeghllgtás 5 Kistérségi

Részletesebben

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk Ngykáti HÍRADÓ Ngykát Város Önkormányztánk lpj VIII. évfolym 3. szám 2014. március 26. Friss tvszi szélben ünnepeltünk Ez évben is megemlékeztünk 1848 49-es forrdlom és szbdsághrc évfordulóján. Az 1840-es

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS ÁLLÁS- ÉS LÉTSZÁMKIMUTATÁSA 2009. december 31-ei állapot szerint

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS ÁLLÁS- ÉS LÉTSZÁMKIMUTATÁSA 2009. december 31-ei állapot szerint KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 229/26. (XI. 2.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 119/6

Részletesebben

ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. (rövidített cégnév: MÁV-START Zrt.) Szerződésszám: 60386-6/2015/START Besz. terv: T-11 660 és 661 sor CPV kód: 31681410-0; 50220000-3;

Részletesebben

VIESMANN. VITODENS Égéstermék elvezetések kondenzációs falikazánokhoz 3,8 105,0 kw. Tervezési segédlet. Vitodens égéstermék-elvezető rendszerek

VIESMANN. VITODENS Égéstermék elvezetések kondenzációs falikazánokhoz 3,8 105,0 kw. Tervezési segédlet. Vitodens égéstermék-elvezető rendszerek VIESMANN VITODENS Égéstermék elvezetések kondenzáiós flikzánokhoz 3,8 105,0 kw Tervezési segédlet Vitodens égéstermék-elvezető rendszerek 5/011 Trtlomjegyzék Trtlomjegyzék 1. Égéstermék-elvezető rendszerek

Részletesebben

Service Magazin. 5 000 Ft. Akkumulátor-csere részletek és további kedvezmények a 9. oldalon

Service Magazin. 5 000 Ft. Akkumulátor-csere részletek és további kedvezmények a 9. oldalon simply clever Service Mgzin A szerviz- és trtozékjánltok érvényessége: 2012. október 1. 2013. február 28. www.skodszervizek.hu Legyen klubtg, élvezze most induló Go! Service Progrm előnyeit! részletek

Részletesebben

Hatvani István fizikaverseny 2015-16. 1. forduló megoldások. 1. kategória

Hatvani István fizikaverseny 2015-16. 1. forduló megoldások. 1. kategória 1. ktegóri 1.1.1. Adtok: ) Cseh László átlgsebessége b) Chd le Clos átlgsebessége Ezzel z átlgsebességgel Cseh László ideje ( ) ltt megtett távolság Így -re volt céltól. Jn Switkowski átlgsebessége Ezzel

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19. adószáma: 15323888-2-03 képviseli: Dr. Vajna Tamásné igazgató mint megrendelő

Részletesebben

22. évfo ym 1. szám 2014 február INTERCIS LKÁSSZÖVETKEZET LPJ r1fil i,]]:i]ril i:liii 2. Eves tájékozttás Iltrárideje: minden év febnr.ár 15. npjág F'orrnáj: ír.fubn TÉlm: köós nrljdonú épiileftészeket

Részletesebben

Cafitesse 60. Návod k obsluze Használati utasítás ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Operator manual. Article no. 700.403.423-C. December 2009

Cafitesse 60. Návod k obsluze Használati utasítás ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Operator manual. Article no. 700.403.423-C. December 2009 Cfitesse 60 Návod k osluze Hsználti utsítás ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Opertor mnul Decemer 2009 Article no. 700.403.423-C B Gyári szám: _ Regisztrációs szám: Szerviz telefonszám: _ Szállító: C Trtlomjegyzék Bevezetés...........................................................................................................

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 6000 Kecskemét, Liszt F. 11. 19. adószáma: 15323888-2-03 képviseli: Dr. Boros Emil igazgató mint megrendelő

Részletesebben

TISZANAGYFALU KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI A 38.SZ. FKL. ÚT MELLETI KERÉKPÁRÚT SZABÁLYOZÁSÁT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSA

TISZANAGYFALU KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI A 38.SZ. FKL. ÚT MELLETI KERÉKPÁRÚT SZABÁLYOZÁSÁT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSA N Y Í R S É G T R V f t. ékhely:. Nyíregyház, Mkó u.. sz. Irod:. Nyíregyház, egfű u..sz. Telefon/fx: (2) 2 Moil: () 2 mil: nyirsegterv@nyirsegterv.tonline.hu We: www.nyirsegterv.hu TISZANAGYFALU ÖZSÉG

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL 2012

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL 2012 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia A profik válsztás pic egyetlen profi minőségű htszögkulcs Trtlom I. 1. Kohászt II. 2. Egyedi Protnium cél 3. Első osztályú korrózióvédelem 10 23 A szbványoknk vló 100%os megfelelés 26 Nincsenek rossz törések,

Részletesebben

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. 15/T-408/10. BKV Zrt.

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. 15/T-408/10. BKV Zrt. BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS A jelen megbízási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) az alulírott helyen és időpontban jött létre egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely:

Részletesebben

A Knauf INSULATION 2015 ös kiadványainak összefoglaló magazinja 2016. január

A Knauf INSULATION 2015 ös kiadványainak összefoglaló magazinja 2016. január A Knuf INSULATION 2015 ös kidványink összefoglló mgzinj 2016. jnuár TUDÁSTÁR A Tudástár egy nyomttott kidvány, www.knufinsultion.hu honlpon keresse kedves érdeklôdô, letöltések menüpont ltt. Kiváló hô-

Részletesebben

Fejlesztőfeladatok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ. 2. szint

Fejlesztőfeladatok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ. 2. szint Okttáskuttó és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. százdi közokttás (fejlesztés, koordináció) II. szksz Fejlesztőfeldtok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ 2. szint 2015 Okttáskuttó és Fejlesztő Intézet

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 229/26. (XI. 2.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: Adtszolgálttók:

Részletesebben