FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN"

Átírás

1 FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN (A S Z E N T E N D R E I F E S T É S Z E T T Ö R T É N E T E ÉS S T Í L U S Á N A K V I Z S G Á L A T A I G C. M U N K A E L S Ő F E J E Z E T E ) Jnkó János (Tótkomlós, okt. 1. Budpest, rnárc. 29.) z első festő XIX. százdbn, kinek szentendrei vontkozásbn említi nevét z irodlom ben házt vásárolt Szentendrén 2, fársztó hírlprjzolói tevékenységének ellensúlyozásár 3 telepedett ki fővárosból Dun-menti kisvárosb, mely ebben z évben lkult rendezett tnácsú várossá Dumts Jenő polgármestersége ltt. 4 Hiáb remélte zonbn kikpcsolódást, ekkor még igen nehézkesen lehetett közlekedni Szentendre és Budpest között', hiszen helyiérdekű gőzvsutt csk 80-s évek végén 0 indították be. Nyáron hjóvl még csk megjárt, de télen kor hjnlbn érkezett csk ki egy rozog társskocsi. 7 így hetenként csk másfél npot tölthetett vidéki kikpcsolódásbn. Ezeket közlekedési nehézségeket főváros ktulitásánk szolgáltábn álló festő nem bírt sokáig, 1873-bn eldt házt és visszköltözött Pestre. 8 Jnkó szentendrei házvásárlását feltehetően megelőzték már korábbi kirándulási Dun-knyr környékén bn készült Nógrádmegyei dudás című festménye 9 is rr mutt kevés dott helyhez konkretizálhtó festménye közül, hogy nemcsk szülőföldjét, z Alföldet látogtt 1 0, hnem Mgyrország e másik vidékére is elvetődött. Hiteles szentendrei vontkozású munkáját mindössze egyet ismerünk 1 1, éppen házvásárlás előtti időből: 1869-ben Képes Világ színes mellékleteként megjelent Szent-Endrei fhordó című kőrjzot 1 2 (8. kép), és ennek kvrell változtát 1 3 (9., 10. kép). Szlovák népviseletbe öltözött prsztember vezet fávl megrkott kétökrös szekeret egy hegyi úton lefelé. A kis kompozíció logikusn illeszkedik XIX. százd hetvenes éveiben túlsúlyr kerülő mgyr életképfestészetbe áltlábn éppen úgy, mint Jnkó egyéni munkásságáb. A szbdsághrc bukás után hzánkbn tért hódító romntikus festészet, melynek Jnkó egyik tipikus képviselője, új műfjoknk teremt lehetőséget: népies életképnek és történeti festészetnek. Az életkép korábbi, már szbdsághrc előtt tért hódít polgári tárgykörrel és lssn siklik át népies témákr. 1 4 Jnkó bécsi mgyr Rhl-növendék társivl, fitl Lötz Károllyl és Thn Mórrl egyik legjelentősebb művelője ennek z iránynk, zzl különbséggel, hogy Jnkó élete végéig népi életképeket fest hírlprjzolói tevékenysége mellett, míg társi, főleg Lötz Károly életének második felében egy, hivtlos reprezentációt szolgáló művészetért búcsút mond ennek műfjnk. A múlt százdi festő- és grfikusnk ez z egyetlen hiteles szentendrei vontkozású műve tipikusn rá jellemző munk. Mélttói kiemelik Jnkó relitásérzékét és ilyen irányú követelményét önmgávl szemben 1 "', ugynkkor zt tuljdonságát, hogy előbb mindig fntáziájábn fogn meg kép 1 6, nem közvetlen vlóságot ábrázolj, tehát még nem ntur után fest. A múlt százdi romntikus festészet kettős sjátság ez: becsületes természet-tnulmányozás, melyet bizonyos eszmei célok szolgáltábn hsznál fel, s ez utóbbi z elsődleges. A tárgylt kép ugyn töredéke Jnkó életművének, mégis megtláljuk itt korbeli romntikus törekvésekre jellemző néprjzi érdeklődést 1 7, melynek megvn mg világnézeti trtlm is: hzánkbn élő nemzetiségek felé fordulás. A mgyr romntikus festészetet tápláló nemzeti érzés nem zárj ki, sőt mgáb fogllj ezt z érdeklődést, melynek folyttását mjd szentendrei vontkozású XX. százdi festészetben is felismerhetjük legkülönfélébb formábn. 1 8 Az említett, 1872-ben polgármesterré lett Dumts Jenő személyével kpcsoltbn is kiemeli z irodlom, hogy szentendrei nemzetiségiek között fönnálló ellentétek z ő polgármestersége ltt mérséklődtek, mivel gzdsági kiegyenlítésre törekedett. Minth Ráby Mátyás idejében esett csorbát krt voln kiküszöbölni. Figyelemre méltó z tény is, hogy Ráby Mátyásnk, mgyr forrdlmi hrcok egyik előfutáránk Szentendrével kpcsoltos történetét feldolgozó Jóki Mór és Jnkó János közeli kpcsoltbn voltk egymássl. Jnkó Jóki áltl szerkesztett Ngy tükör és z Üstökös rjzolój volt jn. 8-án Bjy Gizellávl trtott esküvője nászngyául Jókit hívt meg. 2 0 Jnkó eddig ismert egyetlen szentendrei vontkozású képe is tehát számos gondoltot indítht el mgyr nemzetté válás időszkávl és Jnkó hldó gondolkodásávl kpcsoltbn. 2 1 Jnkó vlószínűleg később is felkereste Szentendrét. Szn Tmás ugynis bizonytln kijelentést tesz rr nézve, hogy hlál előtt, betegen is lett voln ott egy ideig. 2 2 A szentendrei festészetben z elmúlt százd folymán kétségtelenül legngyobb jelentőségű Ferenczy Károly (Bécs, febr. 8. Budpest, márc. 18.) ide vontkozó munkásság között 2 3, mintegy négy évig lkott Szentendrén 2 4. Itt keletkezett festményei életművének lezárt korszkát képezik ugynkkor, mikor mgyr festészet ún. finom nturlist" periódusánk is jelentékeny részét lkotják.

2 Ferenczy Károly, éppúgy mint Jnkó János is, nem Szentendrére vló településének idején volt először Dunmenti kisvárosbn. Csládját: feleségét, Filk Olg festőművésznőt, és első gyermekét, Vlért már z ő s párizsi tnulmányútj előtt ide költöztette 2 8 és ide látogtott hz nyrnként. Amikor 1889-ben hztér Párizsból, Szentendrére költözik, csládjához. A következő években itt keletkezett művészi termését lényegében frnci fővárosbn eltöltött évek htározták meg, hol bár Tony Robert-Fleury és Bouguereu korrigált neki Julin kdémián, két kdémikus festő, érdeklődését mint z ekkor ugyncsk Párizsbn tnuló Csók István és Iványi Grünwld Bél érdeklődését is már négy éve, bn meghlt Jules Bstien-Cépge művészete kötötte le. 2 6 Bstien-Lepge részletesen leíró, természetelvű ábrázolásmódjához kpcsolódnk Szentendrén keletkezett művei. Hztérésének évéből, 1889-ből vló Lányok virágot gondoznk és z Id. Ferenczy Károly rcképe 1890-ből Kvicsot hjigáló fiúk két változtáról és Vidéki hordár című képről tudunk ben készült Kertészek (11. kép), Kertész fiú, Virágot öntöző kertész, és Plkátok előtt című festmény. Végül szentendrei trtózkodásánk utolsó évéből, 1892-ből, Münchenbe vló áttelepedésük előtti évből vló Vlér (12. kép), Válás, Tékozló fiú hztérése, ez utóbbi vázlt, Ferenczy Ferenc ( művész ngybátyj) rcképe, A művész neje (13. kép), Virágzó f, Virágot öntöző nő, Szentendrei uzsonn és Bukovinszky Artúrné rcképe.' 1 ' A képek egyetlen ( Virágzó f) kivételével figurálisk portrék vgy életképek. Műfjuk még romntikához köti őket Válást és Vidéki hordárt zsánerműfján kívül bizonyos illusztrtív trtlm is. Erezhető bennük még felesége romntikus festői felfogásánk enyhe htás is, melyet Ferenczy későbbi fejlődése során teljesen levetkőzött, illetve hogyn Vlér írt nem sokr trtott". Vlószínűleg ez volt z ok, hogy 1903-bn, Nemzeti Szlonbn rendezett első gyűjteményes kiállítás nygából 2 8 kihgyt szentendrei képeit. A ktlógusbn, melynek bevezetőjét ő mg írt, így emlékszik meg erről z állásfogllásáról:...szent-endrén festett dolgim közül semmi sincs ezen kiállításon. Sem művészetet, sem természetet nem ösmertem volt kkor még eléggé hhoz, hogy szentendrei mgány hsznomr lehetett voln." 2 1 ' Ferenczy Károlynk ez sját mg áltl tett megállpítás egy kissé befolyásolt első monográfusát, Petrovics Eleket is szentendrei korszkávl kpcsoltbn, Genthon István zonbn legutóbb megjelent Ferenczy monográfi szerzője Csók István, Iványi Grünwld Bél és Thorm János hsonló stílusú festményei mellé helyezi Ferenczy finom nturlist képeit rehbilitálj festőt sját mgávl szemben. Vlóbn, ezek művek, bár őriznek még némely novellisztikus elemet mitől Ferenczy később elhtárolt mgát z rtisztikum", tiszt festőiség nevében 3 0, már trtlmzzák zokt tuljdonságokt is, melyek Ferenczy későbbi ngybányi művészetének állndó jellemzői lesznek: bizonyos állpotszerűséget és hlk költőiséget. Petrovics Elek így ír róluk: A pontos és részletes megmunkálás nál nem jelent személytelen, szárz tárgyilgosságot, mögötte gyöngéd érzés, csöndes költészet húzódik meg, mely egyéni sjátosság. Rjzánk ngy gon vgy dosságábn inkább érzünk áhíttot, mint pedntériát ridegséget, koloritjábn, h még vértelen is, már biztos tónusérzéke jelentkezik." 3 1 Ferenczynek már szentendrei képeiben észrevehető tehát kor hngztos társdlmi problémáitól vló elfordulás tiszt festőiség felé, vgy Vlér szvivl, z s évek meghtározásávl élve z elefántcsonttoronyb" zárkózás. Ez mgtrtás zonbn világnézet elutsítás mellett is világnézetet jelképez: kiegyezés után z urlkodó osztály áltl kisjátított, fonákjár fordult, retrográddá vált hmis nemzeti mítoszból táplálkozó hivtlos történeti, vllásos és édeskés életképfestészettel szemben z objektív tényeket (mi itt természeti tények leírásábn jelentkezik és pozitivist filozófi nemzetközi térhódításávl párhuzmos) szárnbvevő, rdikális polgár állásfogllását. Ferenczynek ez ngy művészi értékű lkotásokbn kifejezésre jutttott mgtrtás, mely később Ngybányán bontkozik ki teljesen, válik mjd htóerővé két világháború közötti posztngybányi művészetben és lesz egyik befolyásolójává szentendrei festészet további történetének is. 3 2 Hozzá kell zonbn tennünk, hogy két világháború között kibontkozó eszmei szándékú megmozdulások között már nem htározottbb minden esetben olyn pozitív előjelű ez mgtrtás, mint százdfordulón volt. Ferenczy szentendrei korszk tehát e mgtrtás kezdeti stádiumát képezi. Mindössze hrminc éves, mikor ez periódus lezárul és csládjávl Münchenbe költözik. Fenti műveit tehát éves kor között festette. Egy szentendrei fényképe 3 3 (14. kép) mely figur és háttér összekpcsolásávl, félszeg bájávl méltó társ Szentendrén keletkezett festményeknek még kiforrtln, kissé esetlen, ugynkkor zonbn koncentrált ifjú embernek muttj. Míg Ferenczy Károlynk Szentendre lssú mgártlálás éveit jelentette, ddig feleségének, Filk Olgánk (Csehország, Theresienstdt, ápr. 23. Ngybány, 1930) 34 munkásságábn zárókkordot. Ahogyn izmosodik Ferenczy művészete, úgy sorvd el Filk Olg működése, és trnszponálódik át művészi érdeklődése férje előrehldásánk segítésébe. Mégis meg kell említenünk Szentendrével kpcsoltbn, mivel utolsó munkáit itt készítette. Filk Olg már elismeréssel, sikerrel működő festőnő volt Bécsben 3 5, mikor Ferenczy Károly édespj 1884-ben meghívt birtokukr, Gvosdiár. 0 hívt fel figyelmét unoktestvérének, fitl Ferenczy Károlynk, későbbi férjének festészetre. Együtt utztk Rómáb, hol

3 Károly még unoknővérének htás ltt dolgozik 3 6, mjd hztérvén feleségül veszi. Első gyermekükkel újr Itáliáb, mjd Münchenbe utznk ben, Ferenczy párizsi tnulmányútj előtt feleségét Szentendrére költözteti. Filk Olg mint festő bécsi romntikus iskolán nevelkedett, főleg rckép- és zsánerfestéssel fogllkozott 3 7, de tudunk flképfestői tevékenységéről is 3 8, vázltkönyveiben pedig finom, romntikus hngultú tájképekre is bukknhtunk. 3 9 Első gyermeke, Vlér születése után (1885) főleg őt festi. Fi szeretettel és objektivitássl ír ezekről képekről:...nyám rólm készített rjzi, psztellei rendszerint többé-kevésbé genreszerűek, csknem zt mondhtnám édeskések; vn bennük egy bizonyos elbeszélő, csknem irodlmis, hogy mi tyámml áltlábn (nem épp nyámr vontkozólg) mondni szoktuk, novellisztikus elem, mely itt ugyn jogosult z nyi érzés szempontjából, de mégsem legmgsbb művészet sjátság. Ez bizonyos elbeszélő irodlmi íze ngyon is meg vn kor művészetének, nevezetesen pedig nnk z osztrák, bécsi művészi légkörnek, melyben nyám, mint festőnő tnult, dolgozott. így zokon képeken, melyeken édesnyám örökítette meg legkedvesebb modelljét: kisgyermekkel mindig történik vlmi, vgy ktonásdit játszik, vgy meztelenül áll s örül z odkészített fürdőnek..," 4 0 Szentendrei trtózkodásánk vlószínűleg z első felében festett még, mikor férje Párizsbn volt, és z ikrek, Béni és Noémi még nem születtek meg 4 1, tehát 1887 és 1890 között. Vlér leír egy Szentendrén festett képet is, mely sokáig lógott pesti műterme flán:...z elmrdhttln kisfiú, mint kislányos ruháját kötényszerűen mg elé trtj és fölfelé emelt tekintettel várj, hogy ngypp, ki egy cseresznyef mellett áll kisfiú mögött, cseresznyét dobjon neki; gyermek közelében egy tyúk figyeli, hogy mi történik.*' Jól látj Vlér, hogy nyj nemcsk zért hgyt bb festést, mert három gyermek mellett nehéz lett voln mélyebb koncentrációt kifejtenie, hnem mert férje később el is ítélte ilyen fjt képeit. Ez z ítélet pedig kor ítélete volt: romntik, mint említettük, visszhúzó erővé vált, helyét természetelvű művészet fogllt el, mit Ferenczy Károly olyn mgs művészi szinten képviselt 4 - illetve forrdlmk tüzében született romntikából is táplálkozó, de nnk közösségi élményéből egyre inkább z individuális élménybe forduló szimbolizmus, melynek htását ugyncsk megtláljuk Ferenczy későbbi müncheni és ngybányi művészetében. A szentendrei festészet XIX. százdi történetéhez még egy, bár kevésbé jelentékeny dlékot ismerünk: Háry Gyul (Zlegerszeg, szeptember 20. Budpest, jnuár 3.) S zent-endre 43 c. látképét, város vedutszerü ábrázolását, mely zonbn inkább történeti, mint művészettörténeti emlékként érdekes (15. kép). Részletezően leíró, személytelen munkái révén Háry Gyul már múlt százdbn fogllkozttott illusztrátor, s feltehetően Az Osztrák Mgyr Monrchi írásbn és képben c. rnű kidój bízt meg z illusztráció elkészítésével, melynek III. kötetében fenti kis kép Bálint Benedek áltl készített fmetszetben is láthtó. 4 4 Pest felől jövet, Dun prtjáról nézve ábrázolj soktornyú várost. Finom, kisméretű munkáján csendes, feltűnő érzelem és indult nélküli nturlizmusából következően egyben város XIX. százd végi hiteles képét is megörökíti. Mint fentiekből is kitűnik, XIX. százdi szentendrei vontkozású festészetben semmiféle szerves összefüggés nem mutthtó ki. Ezt rövid feldolgozást helytörténeti vontkozásokon kívül mégis szükségessé teszi bizonyos nosztlgi relitáselemeinek tisztázás: mennyiben később, 1920 után, történeti események során szerves fejlődésnek indult szentendrei festészet képviselőiben élt bizonyos ábránd, minth már múlt százdbn felfedezték voln várost festői szempontból. Erről, mint láttuk, szó sincs. Jnkó Jánosnk és Ferenczy csládnk is nyuglms félrevonulás helyét biztosított Szentendre, itttrtózkodásuk véletlenszerű, bárhol másutt is letelepedhettek voln, Háry munkáját vlószínűleg kidói megbízásr készítette. Más dolog z, hogy Ferenczy későbbi, Ngybányán kilkult világfelfogás és művészete, mint mgyr művészet fejlődésének jelentős állomás, hogyn szolgált későbbi szentendrei festészet világnézeti és művészi megjelenésének egyik forrásául. Az is más kérdés, hogy z 1920-s évektől kiindulón észrevehető neoromntikus hullám milyen hsonlóságokt muttht fel múlt százdi romntikánk, történetesen ebben z esetben Jnkó Jánosnk z elképzeléseivel. Ezenkívül megpróbáltuk művekre és dtokr konkretizálni XIX. százdi festőkről szentendrei vontkozásbn tett ngyon is szétfolyó és egymásnk ellentmondó közléseket. Hulisch Lenke

4 < 2 J E G Y Z E T E K Szn Tmás: Jnkó János élete és munkái. Budpest, A mgyr műtörténeti mouográphiák III. kötete. Tőle veszi át Lyk Károly: A rjztoll humoristáj. Új Idők, november 5. Tkács Mári: Jnkó János. Doktori értekezés. Bp-i Pázmány Péter Tud. Egy. Művészettörténeti és Keresztényrégészeti Intézete, és M. Kiss Pál: Jnkó János. A Gyuli Erkel Ferenc Múzeum Kidványi Gyul, E kifejezetten Jnkó János életművét tárgyló irodlom mellett említi Jnkó szentendrei vontkozásit szentendrei festészettel áltlábn fogllkozó eddigi irodlom: Dr. Turchányi Erzsébet: A szentendrei művésztelep 10 éve. Kidt Szentendrei Festők Társság, Soproni Sándor Dobos Ljos Szombthy Viktor: Szentendre. Pnorám sorozt. Hulisch Lenke: A szentendrei festészet foglmánk tisztázásához. Művészettörténeti Értesítő, 1965/3. Dr. Turchányi Erzsébet és Soproni Sándor munkáj közlését Jnkó Jánosr vontkozón szájhgyományr támszkodón teszi, Hulisch Lenke id. mű Szn Tmás monográfiájánk dtit veszi át, mint kortársnk feltehetően hiteles közlését. A kortárs Szn dtit elfogdhtjuk, mert Jnkó trtózkodási helyének más időpontjit is konkretizálj, Szn szerint között lkott Jnkó Szentendrén. Ezt z dtot veszi át Hulisch Lenke id. mű. Dr. Turchányi Erzsébet id. mű szerint Jnkó 19. százd első felében lkott Szentendrén, jelenlegi régi művésztelep házibn. Ez megállpítás teljes egészében téves. Soproni id. mű szerint Jnkó 40 éves korábn költözött Szentendrére, honnn élete végéig tudósított budpesti hírlpokt. Ez megállpítás is téves. V. ö. Szn Tmás id. mű. ' Soproni Sándor id. mű. Horler Miklós: Szentendre, Műszki Könyvkidó, Budpest Vö. Soproni Sándor id. mű. Horler Miklós id. mű. Lyk Károly id. mű. Tkács Mári id. mű. N. Kiss Pál id. mű. Monográfusi festményeit főleg z Alfölddel, Tisztájjl, Tótkomlós vidékével hozzák kpcsoltb. Soproni Sándor id. mű ugyn idevontkozó munkánk tuljdonítj egész 40 éves kor utáni munkásságát és npjink 10 forintosán láthtó A népdl szülelése vriációját közli is reprodukcióbn, minth z Pp-szigetet ábrázolná, háttérben Szigetmonostorrl. Ez zonbn merő feltételezés. Monográfusi közül egy sem említi, hogy Szentendrén festett voln, viszont A népdl születésének változtivl kpcsoltbn kifejezetten zt mondják, hogy Tisz prtján született emlékekből táplálkoznk. A bnkjegyen reprodukált kép helye ismeretlen. Horváth Ede, bnkjegy tervezője, ki felvilágosítást tudn nyújtni kép hollétéről, meghlt. A Jnkó csládbn levő hgyomány is zt trtj, hogy ez kép, mint A népdl születésének más változti is, Tisz prtját ábrázolják. (Az utóbbi Jnkó Dénes vegyészmérnök közlése.) A jelenleg egyedül utentikus szentendrei vontkozású Jnkó képet tehát ebben z esetben először publikáltuk. Képes Világ melléklete, okt. 24., színes kőrjz. Jelezve j. 1. Jnkó 869. A szentendrei F'erenczy Károly Múzeum tuljdonábn tlálhtó egy ilyen nyomt. A Mgyr Nemzeti Gléri 1960-s szerzeménye Bártfi Bertlnnétól. Tót prszt szekérrel címen leltározv. 260x 200 mm, jelezve b. 1. Jnkó. Évszám nélkül. Vlószínűleg kőrjz előtt készült. A Képes Világ melléklete lpján így megközelíthetőleg dlálhtó 1869-re vgy z előtte levő évekre, éppen úgy, mint párdrbj, z ugynttól tuljdonostól szármzó, Juhász csárd előtt címen beleltározott hsonló méretű kvrell, melynek kőrjzváltozt A számdó-juhász cím ltt jelent meg ugyncsk Képes Világ júl. 16. számánk színes mellékleteként. A közlés helye és időpontj és z kvrell eredetiek közös tuljdonosnál vló szereplése, zonos mérete és stílus is muttj, hogy párdrbokról vn szó. A Szent-Endrei fhordó közvetlen élményével szemben másik drb Petőfi költeményeiből ihletett képkombináeiór mutt. Vö. Pogány Ö. Gábor: A hldó és rekciós erők hrcánk tükrözése X I X. százdi mgyr festészetben. Mgyr Művészettörténeti Munkközösség évkönyve Budpest Tkács Mári id. mű. M. Kiss Pál id. mű. Ennek néprjzi érdeklődésnek különösen kedvezett Szentendre, hol mgyr, német, tót és szerb szó egyránt hllhtó" hogyn z Osztrák Mgyr Monrchi írásbn és képben című 1893-bn kidott munk III. kötetében olvshtó. Egyik jellemző példáj ennek Boromissz Tibor etnográfii érdeklődése. Egyik szentendrei munkáján például éppen egy, z ősi szlovák Szentendre környéki lkosságtól szármzó népszokást illusztrál z Újság dec. 20-i Pilisszentlászlón még m is éjszki tűzgyújtássl és ostorpttogttássl ünnepli nép Krácsonyt c. cikk mellett, mely cikk zt tárgylj, hogyn húzódott le Pilisszentlászlóról bizonyos ősi szlovák népszokás Szentendrére, és hogyn folyik ez népszokás össze régi mgyrok szokásivl is. Az 1930-s években áttételesen és inkább szerb kpcsoltokr vontkozón tlálkozunk másképpen bizonyos néprjzi érdeklődéssel pl. Vjdánál. Vö. Soproni Sándor id. mű. Már Szn említi, hogy bár politiki rjzit Jnkó sokszor diktndór" rjzolt különféle pártállású lpoknk, h nem rjzolt, benne is megnyiltkozott pártember, mert hiszen csod számbn menne z, h vlki mi szép Mgyrországunkbn nem űzne politikát. És beszélt lelkesen z ellenzék spirációiról, szbd és független Mgvrországról." írt, hogy kemény blpárti volt." Csicseri Bors: Borsszem Ági Adolf Jnkó, április 10. Vö. M. Kiss Pál id. mű. Politiki mgtrtásár utl Pogány Ö. Gábor id. mű is. Szn Tmás id. mű. Anélkül, hogy z 1873-s Pestre vló visszköltözés után említené Szentendrét hlál előtti évről: A második igló füredi út és szent-endrei trtózkodás után még inkább össze kellett szorítni munkásságát, mert ereje npról-npr hnytlott s csk legngyobb erőfeszítéssel tudott dolgozni," Vö. Gentium István: Ferenczy Károly. Budpest Gentium Istvánnk ez munkáj elég részletesen tárgylj Ferenczy szentendrei korszkát, Ferenczy irodlombn legszélesebb képet nyújtj ról, 19 szentendrei képét sorolj fel Műtárgyktlógusbn, és még egyet, mi feltehetően Szentendrén keletkezett, Vlér ágybn címűt. M emléktábl jelzi lkhelyét z Alkotmány u. I. sz. ltti házon. Vö. Ferenczy Vlér: Ferenczy Károly. A Nyugt kidás é. n. (1934). Genthon István id. mű. Petrovics Elek: Ferenczy. Budpest Petrovics Elek id. mű. Genthon István id. mű. A felsorolt képeket Genthon István id. mű lpján állítottuk össze, dtik ott megtlálhtók. Szentendrei képeinek korábbi kiállításokon vló szereplésével kpcsoltbn lásd Petrovics Elek id. mű. Vö. Petrovics Elek id. mű. Ennek htásnk, mely szellemi és formi vontkozásbn is érezhető, bővebb elemzésére itt nem térhetünk ki. Közölve Ferenczy Vlér id. mű. " Filk Olg születési dti irodlombn eddig nem szerepeltek. Megállpításár szolgált egy okt. 3-án Prágábn készült másolt, mely szerint születési helye Theresienstdt in Böhmen" április 23. Özv. Ferenczy Béniné tuljdon. Özv. Ferenczy Iléniné közlése szerint Filk Olgánk flképei voltk Bécsben, II. világháború ltt lebombázott Heinrichshofbn. Ez meghosszbbított Opern-Gsse két oldlán levő épületcsoport. A festmények llegorikus jeleneteket ábrázoltk. A vázltkönyvek özv. Ferenczy Béniné tuljdonábn vnnk. Az említett rjzok közül 4 drbot tlálunk Mgyr Nemzeti Gléri Grfiki Osztályán. Özv. Ferenczy Béniné jándék. " Ferenczy Károly ikergyermekei, Noémi és Béni június 18-án születtek Szentendrén. Vö. Ferenczy Vlér id. mű: H"gy pám, leglábbis későbbi időkben nem sokr trtott nyáin munkáit, z egyrészt egyéniségéből folyik, melynek mi sem felelhetett megkevésbbé mint ez novellisztikus festészet ; másrészt még fokozottn érthető nnyibn, hogy z ő ideje épp legerősebb ellenhtás korszk volt mindzzl szemben, mi nyám iskolájár jellemző, hogy htás és ellenhtás törvényéből fogv természetszerűen kor ngyon is hjlndó volt szkítni mindennel, mi z előző időszk művészi fegyverzetéhez trtozott, hogy»nous vons chngé tout cel«jelmondt lpján egy erőteljes mozdulttl elsöpörtek, sutr vetettek jóformán mindent, mit z előző egy-két évtized művészei műveltek." Ferenczy Vlér objektív polgári szemlélete jelenséget jól rögzíti, társdlmi hátterével zonbn nem törődik, mint hogyn Ferenczy Károly is elhtárolt mgát mindenféle szociális problémától. A társdlmi háttér, mint Ferenczy művészetével kpcsoltbn már említettük, z volt, hogy romntikánk kiegyezés előtti hzánkbn hldó vívmányit z urlkodó osztály kisjátított és sját céljir hsznált fel. Ezzel szemben Ferenczy objektivitásr törekvő szcmléiet-oppozíciót jelentett és továbbhldást szolgált. A nálánál 14 évvel idősebb Filk Olg művészetének

5 viszont természetszerűleg vgy el kellett sorvdni, vgy teljesen átlkulni. A romntikánk ugynis volt egy hldó változtú továbbélése százdfordulón: szimbolizmus, mely például müncheni és bécsi szecesszión keresztül késó'bb Ferenczy Károlyr is htott. A XTX. százd első felében keletkezett romntikus felfogás ilyen irányú átértékeléséhez három gyermek gondjávl elfogllt nyánk zonbn már nem volt ideje. A Történelmi Arcképcsrnok tuljdon. Adti: 165x243 mm, guche. Publikálv: Pest megye műemlékei. Szerkesztette: Dercsényi Dezső, Reprodukálv még: Horler Miklós id. mű, Soproni Sándor id. mű. Az Osztrák- Mgyr Monrchi írásbn és képben III. köt. Bp (A Pest megye műemlékei-ben tévesen IX. kötetben.)

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányzt Képviselőtestületének 9/ 24. (IX.7) ÖR számú rendelete helyi hulldékgzdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányztánk Képviselőtestülete z önkormányzti törvény (99. évi LXV. tv.)

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

TARTALOM. játékszín B É C S Y T A M Á S

TARTALOM. játékszín B É C S Y T A M Á S S Z í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y ó I R A T X V I I. É V F O L Y A M 1 2. S Z Á M 1 9 8 4. D E C E M B E R F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F

Részletesebben

Ikonok Világa Magazin

Ikonok Világa Magazin Ikonok Világ Mgzin IkoNo k V i l á g elektronikus képesképes kidvány elektronikus m gzin A március - áprilisi szám trtlmából: Március és április ngyböjtnek és húsvét ünnepének is z ideje. Ikonokbn gzdg

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

beszélgetések a mûvészetrôl Beszélgetés Orosz István grafikusművésszel A követ és a fáraó című, 2011-ben megjelent könyvéről

beszélgetések a mûvészetrôl Beszélgetés Orosz István grafikusművésszel A követ és a fáraó című, 2011-ben megjelent könyvéről 70 Titkok Nyomábn Beszélgetés István grfikusművésszel A követ és fáró című, 2011-ben megjelent könyvéről Istvánt (hsználj z Utisz [OYTIΣ] művésznevet is) áltlábn úgy trtják számon mint világhírű grfikust

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín

T A R T A L O M. játékszín SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X. É V F O L Y A M 7. S Z Á M 1 9 7 7, J Ú L I U S F Ő S Z E R K E S Z T Ő : B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym AMNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2012. jnuár 26. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod

Részletesebben

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota S o m o g y i J. Lászlóné: A Városi Televízióbn kétszer dtm nyiltkoztot, mikor módosult rendelet. 300 fő z, kinek nem is kellett kérelmet bedni, csk nyiltkoztot kitöltenie. Polgármester Űr láírásávl tájékozttó

Részletesebben

Hatvani István fizikaverseny 2015-16. 1. forduló megoldások. 1. kategória

Hatvani István fizikaverseny 2015-16. 1. forduló megoldások. 1. kategória 1. ktegóri 1.1.1. Adtok: ) Cseh László átlgsebessége b) Chd le Clos átlgsebessége Ezzel z átlgsebességgel Cseh László ideje ( ) ltt megtett távolság Így -re volt céltól. Jn Switkowski átlgsebessége Ezzel

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

játékszín fórum műhely világszínház arcok és maszkok szemle Boldog születésnapot! (1) Jegyzetek szovjet bemutat ókról (5) Színházi holmi (12)

játékszín fórum műhely világszínház arcok és maszkok szemle Boldog születésnapot! (1) Jegyzetek szovjet bemutat ókról (5) Színházi holmi (12) A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A TARTALOM V I I I. É V F O L Y A M 6. S Z Á M 1 9 7 5. J Ú N I U S játékszín F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES:

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30 Pici kitekintő Kommentár 2015.11.30 1 000 000 000 Jegyzet - Mgyr GDP lkulás December elején kijött részletes mgyr GDP dt. dt lpján mgyr gdság hrmdik negyedévben előző év hsonló időszkához képest 2,4%-kl

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym MNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 6. évfolymosok számár 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr és helyesírásr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB Közlemények 339 A felszbdulás utáni első könyvkidvány. A gyr Könyvszemle 1970/4. számábn TISZAY Andor közleményében (gyr nyelvű orosz szótárkidásink első fecskéi két világháborúbn) fcsimiléjének közredásávl

Részletesebben

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtrtomány értesítője Brssó, 2008. Március Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve - Hrmdnpr legyőzte hlált. Et resurrexit

Részletesebben

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT!

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXIV. évfolym 5. szám 2014.május ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! Amit Lélekben kezdtetek el (Gl 3,1-11; Zsid 10,36-39) A májusi

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja.

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja. - 11- F 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szvttl rendelet-tervezet elfogdását jvsolj. T ó t h István: Várplot Pétfürdői Városrész Önkormányzt 7 igen szvttl, 1 nem szvttl rendelet-módosítás

Részletesebben

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően z lkotmánybíróság többé nem z lkotmányvédelem legfó bb sz e rv e sólyom lászló volt köztárssági elnökkel kovács kriszt beszélget A Mgyrországon meglehetősen népszerűvé vált álláspont szerint z lkotmány

Részletesebben

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER FÁCÁNKERT HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER PÉCSÉPTERV STÚDIÓ VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BESŐ ÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS EBONYOÍTÁS F Á C Á N K E R T TEEPÜÉSRENDEZÉSI TERVE HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER Készítette

Részletesebben

TARTALOM. játékszín F Ö L D E S A N N A

TARTALOM. játékszín F Ö L D E S A N N A S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I X. É V F O L Y A M 4. S Z Á M 1 9 8 6. Á P R I L I S F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S Z

Részletesebben

játékszín színháztörténet négyszemközt fórum HU ISSN 0039-8136 világszínház A gondnok két arca (1) Kicsoda Bernarda? ( 6)

játékszín színháztörténet négyszemközt fórum HU ISSN 0039-8136 világszínház A gondnok két arca (1) Kicsoda Bernarda? ( 6) S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I. É V F O L Y A M 8. S Z Á M 1 9 7 8. A U G U S Z T U S F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S

Részletesebben

A történelem korszerű drámai értelmezése

A történelem korszerű drámai értelmezése SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 1977. S Z E P T E M B E R FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R I V Á N FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: C S A B A I N É TÖRÖK

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS Püspökldány Város Önkormányzt 4150 Püspökldány, Bocski u. 2. Telefon 54/451-510 www.pupokldny.hu JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS 2015-2020 Készült: Püspökldány Város Önkormányzt

Részletesebben

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 10. szám 2012.október nyáron, erőt, biztonságot sugározv, de bevisszük lkásunkb télen, mikor felállítjuk z örökzöld fenyőt, hogy emlékeztessen

Részletesebben

ANYANYELVI FELADATLAP

ANYANYELVI FELADATLAP 2008. jnuár 26. ANYANYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2008. jnuár 26. 10:00 ór A 1 feltlp NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. A

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

TARTALOM. játékszín P. M ÜLLER PÉTER. műhely. világszínház

TARTALOM. játékszín P. M ÜLLER PÉTER. műhely. világszínház S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I É s K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X V I I I. É V F O L Y A M 2. S Z Á M 1 9 8 5. F E B R U Á R TARTALOM F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I

Részletesebben

A japán tőzsdeindex (Nikkei) és a jen (USD/JPY) árfolyamának alakulása. LDP Győzelme

A japán tőzsdeindex (Nikkei) és a jen (USD/JPY) árfolyamának alakulása. LDP Győzelme c ú Pici kitekintő Erste lpkezelő Kommentár 2013.04.30 1 000 000 000 Jegyzet Brüsszeli deficit-eljárás: hol z lgút vége? (Oszly Péter, értékesítési menedzser, Erste lpkezelő.) következő hetek-hónpok egyik

Részletesebben

játékszín arcok és maszkok négyszemközt műhely világszínház Igazi közönség, valódi részvétel (1 ) A várakozás hősiessége ( 4)

játékszín arcok és maszkok négyszemközt műhely világszínház Igazi közönség, valódi részvétel (1 ) A várakozás hősiessége ( 4) A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A VII. É V F O L Y A M 4. S Z Á M 1 9 7 4. Á P R I L I S F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C S A B A I N É T O R

Részletesebben

Fejlesztőfeladatok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ. 2. szint

Fejlesztőfeladatok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ. 2. szint Okttáskuttó és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. százdi közokttás (fejlesztés, koordináció) II. szksz Fejlesztőfeldtok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ 2. szint 2015 Okttáskuttó és Fejlesztő Intézet

Részletesebben

Bevezetés. Mi a koleszterin?

Bevezetés. Mi a koleszterin? Bevezet betegklub feldt tgji számár betegségükkel kpcsoltos szkszerű információkt megdni. Ebben füzetben koleszterin htásiról cukorbetegségről gyűjtöttünk össze hsznos információkt. Mi koleszterin? koleszterin

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym AMNy1 feltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2010. jnuár 22. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. A

Részletesebben

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt.

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt. SZIGLIGETI Szigliget 750 éve királyi HARSONA vár Szigliget község Önkormányztánk ingyenes kidvány XI. évf. 3. szám Vörösmrty Mihály: Szbd sjtó Kelj föl rb-ágyd kőpárnáiról, Beteg, megzsibbdt gondolt! Kiálts

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín. arcok és maszkok. fórum. négyszemközt. világszínház. szemle

T A R T A L O M. játékszín. arcok és maszkok. fórum. négyszemközt. világszínház. szemle S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X. É V F O L Y A M 8. S Z Á M 1 9 7 7. A U G U S Z T U S F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S Z

Részletesebben

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal Idén csk z áf emeli vízdíjt 3. oldl Biztosították boldogságot 7. oldl Pécsi Ildikó és Pnov pó Jászi iskolábn 12. oldl A páskomtól z NB I-ig 13. oldl XXI. évfolym 1. szám 2012. jnuár 10. Monor Városi Önkormányzt

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín

T A R T A L O M. játékszín SZÍNHAZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I I I. É V F O L Y A M 3. S Z Á M 1 9 8 0. M Á R C I U S F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V A N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C S

Részletesebben

ELŐKÉSZÜLETEK HÍMZÉS FÜGGELÉK. Számítógép-vezérelte hímzőgép. Használati utasítás

ELŐKÉSZÜLETEK HÍMZÉS FÜGGELÉK. Számítógép-vezérelte hímzőgép. Használati utasítás ELŐKÉSZÜLETEK HÍMZÉS FÜGGELÉK Számítógép-vezérelte hímzőgép Hsználti utsítás FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK A gép hsznált előtt, kérjük, olvss el iztonsági előírásokt. VESZÉLY - Ármütés elkerülése érdekéen:

Részletesebben

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai Juhász István Orosz Gyul Próczy József Szászné Dr Simon Judit MATEMATIKA 0 Az érthetõ mtemtik tnkönyv feldtink megoldási A feldtokt nehézségük szerint szinteztük: K középszint, könnyebb; K középszint,

Részletesebben

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO Évvége 2013. kép forrás: internet Előszó Trtlom Szervusztok, Előszó Aikido 2013 Iido 2013 Jpnisztik: Egy kis jpán évvége Beszámoló "3 of kind" Emlékezés régi időkre Aikido edzőtáborok 2014. Gendoltok Írtm

Részletesebben

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 -

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 - 1988. évi I. törvény Htályos: 2011.09.01-1988. évi I. TÖRVÉNY közúti közlekedésről1 ( végrehjtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [ vstg betűs szöveg z 1988: I. törvény

Részletesebben

A színpad és a nézőtér viszonya (1) Ravelszki perújrafelvétele (10) Az úrhatnám polgár avagy vallomás a színházról (14) Don Juan, a magánember (17)

A színpad és a nézőtér viszonya (1) Ravelszki perújrafelvétele (10) Az úrhatnám polgár avagy vallomás a színházról (14) Don Juan, a magánember (17) SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I I. É V F O L Y A M 1 2. S Z Á M 1 9 7 9. D E C E M B E R F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C

Részletesebben

TAR T A L O M. magyar ját ék szí n. Bodnárné (5) Az új cirkusz (23) Bohócok (26) műhely. Prágai színház cseh dráma n él kül (38)

TAR T A L O M. magyar ját ék szí n. Bodnárné (5) Az új cirkusz (23) Bohócok (26) műhely. Prágai színház cseh dráma n él kül (38) TAR T A L O M MAJOR TAMÁS Keressük z élő színházt (1) A S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A IV. ÉVFOLYAM 4, SZÁM 1 9 7 1. Á P R I L I S mgyr ját ék szí n HERMANN ISTVÁN

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 265/28. (XI. 6.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 223/9

Részletesebben

jétékszín négyszemközt arcok és maszkok szemle drémamelléklet Berzsián, a Bohóc, Jean és a többiek (1 ) Karácsonyi ének (5)

jétékszín négyszemközt arcok és maszkok szemle drémamelléklet Berzsián, a Bohóc, Jean és a többiek (1 ) Karácsonyi ének (5) T A RTALOM jétékszín S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I I I. É V F O L Y A M 8. S Z Á M 1 9 8 0. A U G U S Z T U S F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á

Részletesebben

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia A profik válsztás pic egyetlen profi minőségű htszögkulcs Trtlom I. 1. Kohászt II. 2. Egyedi Protnium cél 3. Első osztályú korrózióvédelem 10 23 A szbványoknk vló 100%os megfelelés 26 Nincsenek rossz törések,

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1933 ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2015

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL 2010

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL 2010 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL 2012

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL 2012 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín H E R M A N N I S T V Á N. arcok és maszkok. fórum. négyszemközt. viiágszínház. drámamelléklet

T A R T A L O M. játékszín H E R M A N N I S T V Á N. arcok és maszkok. fórum. négyszemközt. viiágszínház. drámamelléklet S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I E S K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X V I. É V F O L Y A M 9. S Z Á M 1 9 8 3. S Z E P T E M B E R F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F

Részletesebben

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje Melléklet Folymtb épített előzetes utólgos vezetői ellenőrzés Trtlom I. A szbálytlnságok kezelésének eljárásrendje II. Az ellenőrzési nyomvonl III. Folymtábrák IV. A tervezéssel, végrehjtássl, beszámolássl

Részletesebben

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei villnyszereli munk veszélyei Írt: Ngy László Zoltán oltó őrngy, vizsgáló 2010. december 15. szerd, 09:33 Egy budpesti társsház I. emeleti lkásábn keletkezett 2009 utolsó tvszi hónpjábn. lkás 20 m2-es szobáj

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym MNy2 feltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr és helyesírásr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. A megolásr

Részletesebben

TARTALOM KŐHÁTI ZSOLT

TARTALOM KŐHÁTI ZSOLT SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L MÉ L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X V I I I. É V F O L Y A M 4. SZÁM 1 98 5. Á P R I L I S FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R I V Á N FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: C S A B A I

Részletesebben

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja,

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja, Bevezet Az egzségi állpotunkt számos tényező befolyásolj, ezek között Egzséges z egyik legfontosbb életvitelünkkel z betegségeket életmódunk. előzhetünk meg, életminőségünk lehet jobb. Az egzségben töltött

Részletesebben

TARTALOM. játékszín. fórum. arcok és maszkok. világszínház. színháztörténet. szemle

TARTALOM. játékszín. fórum. arcok és maszkok. világszínház. színháztörténet. szemle A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A V I I I. É V F O L Y A M 3. S Z Á M 1 9 7 5. M Á R C I U S TARTALOM FÖLDES ANNA Ki lesz császár, főszereplő és bálny? (1) F ŐSZERKESZT Ő: B O L

Részletesebben

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám)

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám) FEDŐLAP A Medgyszy István Szkképző Iskol, Gimnázium Kollégium diáklpj (2008-2009-es tnév I. szám) Ahogy z ország számos intézményébe, így iskolánkbn is z idei tnév kezdetén elérhetővé vált szelektív hulldékgyűjt,

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI. Grátisz. Ingyenes, információs hirdetési hetilap. találkozhatunk mutatványosokkal, zsonglõrökkel, cirkuszi

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI. Grátisz. Ingyenes, információs hirdetési hetilap. találkozhatunk mutatványosokkal, zsonglõrökkel, cirkuszi A TARTALOMBÓL: JÁSZ-NAYKUN-SZOLNOK MEYEI Hírek megye életérõl Tóth Tihmér emlékezete Bogi gyógyulóbn Milliárdok megyének Fejcserék Hetényiben Progrmok, cégtár Rejtvény, hirdetések Városi kispályás foci

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín. fórum. négyszemközt. világszínház

T A R T A L O M. játékszín. fórum. négyszemközt. világszínház S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I V. É V F O L Y A M 6. S Z Á M 1 9 8 1. J Ú N I U S F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S Z E

Részletesebben

játékszín NÁNAY ISTVÁN

játékszín NÁNAY ISTVÁN SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L MÉ L E T I ÉS K R I T I K A I FOLYÓIRAT T A RTALOM XIV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 1 9 8 1. FEBRUÁR FŐSZERKESZTŐ: B O L D IZSÁR IVÁN FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: CSABAINÉ TÖRÖK MÁRIA játékszín NÁNAY

Részletesebben

Hol tart a magyar egyetemi színjátszás? (32) A másik" színház (34) n é g y s z e m k ö z t. f ó r u m é s d i s p u t a

Hol tart a magyar egyetemi színjátszás? (32) A másik színház (34) n é g y s z e m k ö z t. f ó r u m é s d i s p u t a T A R T A L O M K O L T A l T AM ÁS Pótcselekvők és hősködők Gondoltok z elmúlt évd új mgyr dránáiról (1) m g y r já té ks z í n Mozikkockák z évdból M A J O R O S J Ó Z S E F Arbuzov - és ők négyen (10)

Részletesebben

Fejetetejére áll. Szinház - Mozi - Közgazdaság. fitókzatós autóbalesei a Köröndön 1935. MÁJUS

Fejetetejére áll. Szinház - Mozi - Közgazdaság. fitókzatós autóbalesei a Köröndön 1935. MÁJUS 50487 / T Á R S D L M I, K R I T I K I É S K Ö Z G Z D S Á G I tm 5 - < -» H E T I L P, «4j.. " v Fejetetejére áll Három Kegyelmes j é úr fitókztós utóblesei Köröndön Kedves Gyuli/ Csortos Szinház - Mozi

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Pici kitekintő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Jegyzet mgyr bnkrendszer kihívási hzi bnkrendszerrel kpcsoltos gzdsági (és politiki) eseményeket vizsgálv fontos kiemelni kereskedelmi bnkokt érintő legfrissebb

Részletesebben

É Ő É é ö í é í é í í Ú é é é í í ő ö ö é É Ó É Á í é ő é í í í Í Í í í É É É í é é í Í é Íő é í é í é í í Í ú é é ű í í é í í Í ö ö ő é ö ö é é í Á ő é é é í é Í ö é é é é é é ö Í ö é é é í í é ö í í

Részletesebben

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Eponenciális és logritmikus egyenletek, Eponenciális és logritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Eponenciális egyenletek 60 ) = ; b) = ; c) = ; d) = 0; e) = ; f) = ; g) = ; h) =- 7

Részletesebben

MARADÉKANOMÁLIA-SZÁMÍTÁS

MARADÉKANOMÁLIA-SZÁMÍTÁS MARADÉKANOMÁLIASZÁMÍTÁS **'* Kivont STEINER FERENC" okl középiskoli tnárnk Nehézipri Műszki Egyetem Bánymérnöki Krához benyújtott és elfogdott doktori értekezéséből Az értekezés bírálói: Dr csókás János

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym AMt1 feltlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. Minen

Részletesebben

MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER

MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER 1. TULAJDONSÁGOK, FŐ FUNKCIÓK 1. A risztóberendezéshez 2 db ugrókódos (progrmozhtó) távirányító trtozik. 2. Fontos funkciój z utomtikus inditásgátlás, mely egy

Részletesebben

INGARISCHE BAUKUNST* ARCHITETTURA UNGHERESE ARCHITECTURE IONGROISE HUNGÁRIÁN ARCHITECTURE MADJARSKO GRADJEVINARSTVO 40. ÉVFOLYAM 1941 JUNIUS

INGARISCHE BAUKUNST* ARCHITETTURA UNGHERESE ARCHITECTURE IONGROISE HUNGÁRIÁN ARCHITECTURE MADJARSKO GRADJEVINARSTVO 40. ÉVFOLYAM 1941 JUNIUS 40. ÉVFOLYM 1941 JUNIUS w Mgyrországi vendégforglom fejlesztése * B u d p e s t n y r l á s és Cdülés s z o l g á l t á b n * Blfonvidélt r e n d e z é s i és építészeti kérdései * M á t y á s k i r á

Részletesebben

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek XXVII. évfolym 1. szám 2010. július www.edvrt.hu Több polgármester is elismerően szólt z ÉDV Zrt.-vel vló együttműködésről 3. oldl Bemuttkozik Vevőszolgált Központi Telefonos Ügyfélszolgált 6. oldl Még

Részletesebben

Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén

Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén Trtlom: Murányi Beát: Bevezető Tímárné Huny Tünde: A csládi npközi hálózti koordinátor kompetenciái Szombthelyiné dr. Nyitri Ágnes: A hálózti koordinátor támogtó, segítő szerepe Szombthelyiné dr. Nyitri

Részletesebben

É É ú í ö É É í ú É Á Á Á ö í ö í ú í Ö ö ö í í Á ö ö ö í í ö í É í ö ö í í í ö í í í í ö í í ö ö í ö ö í ö í ű í ö ú ű í í ö Ö ö ö í ö ö í ö ö í í í ö É ö ö ú ö ö ö í ö ű í ú ö ú Í É ú ö ö ö É ö ö í Íí

Részletesebben

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja.

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja. Mátri Aktívturisztiki Térségfejlesztési Progrm Fejlesztési Koncepció Az elmúlt évek fejlesztéseinek eredményeként Mátr számos turisztiki ttrkcióvl bővült. Jelen projektjvslt egy olyn koncepciót mutt be,

Részletesebben

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk Ngykáti HÍRADÓ Ngykát Város Önkormányztánk lpj VIII. évfolym 3. szám 2014. március 26. Friss tvszi szélben ünnepeltünk Ez évben is megemlékeztünk 1848 49-es forrdlom és szbdsághrc évfordulóján. Az 1840-es

Részletesebben

TARTALOM. játékszín G Y Ö R G Y P É T E R N Á D R A V A L É R I A. arcok és maszkok N Á D U D V A R I A N N A D O B Á K L Í V I A.

TARTALOM. játékszín G Y Ö R G Y P É T E R N Á D R A V A L É R I A. arcok és maszkok N Á D U D V A R I A N N A D O B Á K L Í V I A. TARTALOM S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X V I. É V F O L Y A M 3. S Z Á M 1 9 8 3. M Á R C I U S F Ő S Z E R K E S Z T Ő : B O L D I Z S Á R I V Á

Részletesebben

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ í. évfolym. Miskolcz, 1921 április hó. 1. szám. GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ Megjelenik kéthvonkint. Szerkeszti; SC MIRILLA SZ. ANDOR, espel'es-plébános. Előfizetési díj egy évre 20 K. Egyes szám á r 4 kor.

Részletesebben

TIMSS TERMÉSZETTUDOMÁNY. 8. évfolyam NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT FELADATOK

TIMSS TERMÉSZETTUDOMÁNY. 8. évfolyam NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT FELADATOK TIMSS NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT FELADATOK TERMÉSZETTUDOMÁNY 8. évfolym Az láik közül melyik közelíti meg legjon z édesvíz százlékos részrányát Földön tlálhtó víz összmennyiségéhez képest? S01_01 100% 90% c

Részletesebben

KOMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 2016

KOMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 2016 OMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 016 OMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS TERVEZŐ HÜBNER TERVEZŐ FT DR. HÜBNER MÁTYÁS okl. építészmérnök vezető tervező Lovs Attil okl. építőmérnök Tóth Rék kert-

Részletesebben

ú í ö ü í íí ő ö ö ö ü ö ö ö ú ű ű Í Í í ő í ű í ő ü Í ő íú í ö ö ö ő í í í Í Í í í ö ö í í ö ö ö ő Í Í ÍÍ ö ö ő ö ö í ő ő ö í ö ö ú í ő ö ő í ö ő ö ö ö í ö ú Í ő í ű ö ő ú ö ő ö í í ő ö ö ő ö ö ú ö ű

Részletesebben

É ü É É ü Á Á Á ö É ú ő í á é ő á á á é é ü é é é é é ú é é ő ü ü é é í á é é é ő ő á é ü é é ü á é ú úá íő ű á ő é ü á á é é é é í üé á ő é é é ü Í é ő á í á é ú á á á é á ö ü Á á ő é é ü á é á á ö í

Részletesebben

Ü Á Á ü É ü ü Í ú Í ú É ű ü ű ü ö ö Í ü ö ü ü ö Í ü ö ö ö ú Í ü ö ö ü ű ö ú ö ö ö ú ú ö ű ö ű ü ü Í ü ú ü ú ö ú ú ú ú Ő É É Ü É Á ü ü Í ü ü ö ö ú ö Á Á Ő ü ü ú ú Ö ü ö ö ö ö ú Í ö ú ö Í ö ö Í ú Í Í ü ú

Részletesebben

játékszín VINKÓ JÓZSEF

játékszín VINKÓ JÓZSEF S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T T A RTALOM XV. É V F O L Y A M 5. SZÁM 1 98 3. M Á J U S F Ő S Z E R K E S Z T Ő : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S Z

Részletesebben

TARTALOM. játékszín. arcok és maszkok. fórum. négyszemközt. világszínház. drámamelléklet

TARTALOM. játékszín. arcok és maszkok. fórum. négyszemközt. világszínház. drámamelléklet S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I I. É V F O L Y A M 4. S Z Á M 1 9 7 9. ÁPRILIS F Ő S Z E R K E S Z T Ő : B O L D I Z S Á R I VÁN F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES:

Részletesebben

Ö ö ö í ö í ű ö ő ú ü í ú ő ő ő ú ő ú ő í ő í Á Ö ő ő í ö ö Ö í É Á Á ú Ú í í í í í ű ö í í í ő ö ü ü ö í í ú í í ö ő ü ú ő ö ö ő ú ú ö ű ú í ő Á ú ú ő ú ű ü í ú ü ü ü ö ő í ő Ö ú ö ö ö ő ü ü ö őí ö ö

Részletesebben

í ö ö ü ü í ü ö ü ö í ú ú Ö ö ö ü ü ö ö ű í ö ö ü ű ö í ű ö ö ü Á ö í ö í í í í ö ö ű ű í í í í í í ö í Ú í ü ü ö ű ö ö í ú ö ö ö ö ö ö Á í ö ú í ü í ú í ú Á í ú í ú ú Á ü ü í í í ö í í Á ú í ö ö í í ú

Részletesebben

ű É Í É Ö ű ü Ö É Ö Í É Ö Ö

ű É Í É Ö ű ü Ö É Ö Í É Ö Ö ú Ú Í Ú Ú ű É Í É Ö ű ü Ö É Ö Í É Ö Ö ü É Í ü Á É Ö Ő ú Ö ű Ő Ő Ő Í Ö ü Í Á Ö Ö Í ű Ő Í É É ü ü Í ü Í Í ű Í Ö É Ö ü É ű ű Ö ü Í Í ü Ö Í ű Ö É Ö ű Ö ü Ő Ő Á Í Í Í Ö Í É É Í ű ü ü ű É ü ű Ö Ö Ö ü Ö Í ü ű

Részletesebben

Á Á Á ö Á ű Á Á ű ő ö ö í É ő í ő ő í ő ö ö ö ü ö ő É Ö ő í ü ü ö ö ő ö ő ő í ő ö ú ü ö ő Á ő ö ö í ö ö ö ö ú ő ú ú ő Í ü ő ő ű ő í ö ú ú ő ő ö ü ő É ö ő ö ö ő ü ö ú ő í ű ö ű ü ö ő í ö ő ő ő ö ő í í ö

Részletesebben