SÁRVÁR KÖZPONTI AKCIÓTERÜLETÉNEK ELİAKCIÓTERÜLETI TERVE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SÁRVÁR KÖZPONTI AKCIÓTERÜLETÉNEK ELİAKCIÓTERÜLETI TERVE"

Átírás

1 Sárvár Központi Akcióterületének elıkcióterületi Terve SÁRVÁR KÖZPONTI AKCIÓTERÜLETÉNEK ELİAKCIÓTERÜLETI TERVE Gyır-Sárvár, máju 1

2 Sárvár Központi Akcióterületének elıkcióterületi Terve KÉSZÜLT SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÁSÁBÓL, A VÁROSREHABILITÁCIÓ BAN, KÉZIKÖNYV A VÁROSOK SZÁMA CÍMŐ, ÖTM ÁLTAL KIADOTT MÓDSZERTANI ÚTMUTATÁS ALAPJÁN KÉSZÍTETTE: 9027 Gyır, Geztenyef u. 4. Tel./fx: Közremőködık Hegedüné Mézáro Nór Hermnn Judit Cizmdi Zoltán 2

3 Sárvár Központi Akcióterületének elıkcióterületi Terve Trtlomjegyzék Bevezetı A integrált vároi trtégiához vló illezkedée (z IVS célrendzeréhez vló illezkedée) Az kcióterület kijelölée, jogoultág igzolá Akcióterület kijelölée Jogoultág igzolá Helyzetelemzé Az kcióterület zbályozái tervének áttekintée Megelızı váro-rehbilitáció tevékenyégek bemuttá Az kcióterület tárdlmi, gzdági é környezeti jellemzıinek bemuttá, problémák feltárá Az kcióterület demográfii é tárdlmi jellemzıi Környezeti állpot (épített é termézeti környezet) bemuttá Az kcióterületen lévı ingtlnok tuljdonoi zerkezetének bemuttá A tuljdonoi, együttmőködéi zándékok feltérképezée Pici igények, lehetıégek felmérée Fejleztéi célok é bevtkozáok Az kcióterület ének célji Monitoring muttók Központi kcióterület bezonoított i kciói Az zonoított kciók megvlóítáánk zerepválllói (köz- é mgánberuházáok), bevtkozá típuok Az egye zonoított projeek tervezett ütemezée Az egye zonoított projeek zegregációr gykorolt htá Regionáli Opertív Progrm között várorehbilitáció célú pályázt tervezett trtlm A NYDOP várorehbiitáció kontrukciójábn megvlóítni zándékozott proje bemuttá A proje megnevezée, célj A proje funkciók zerinti megozlá A várorehbilitáció célú pályázt trtlm A pályázton kívül megvlóítni kívánt ek A tervezett tevékenyégek illezkedée célcoport igényeihez A tervezett ek htái Kockáztok elemzée A tervezett tevékenyégek várhtó ütemezée A tervezett tevékenyégek pénzügyi költégvetée Prtnerégi egyeztetéek Megvlóítá intézményi kerete Az kcióterületi ek megvlóítáánk menedzmentje Az kcióterületi terv megvlóítáánk nyomon követée, civil zereplık bevoná Elıkézítettég állpot Mellékletek

4 Sárvár Központi Akcióterületének elıkcióterületi Terve Bevezetı Az kcióterületi terv eket meglpozó települérendezéi tervekre építve, váro középtávú vároi céljit megfoglmzó integrált vároi trtégiábn elhtározott önkormányzti i é rehbilitáció tevékenyég özehngolt megvlóítái terve. Az ÖTM áltl kidott Várorehbilitáció Kézikönyv várook zámár módzertni muttó lpján várookkl zembeni elvárá, hogy z integrált vároi trtégi elkézítée után z elızete kcióterületi tervet kézítenek fejlezteni kívánt kcióterületre vontkozttv, mjd z elı körö pályázti bírálti folymt lezárt után é i projeeket jóváhgyó dönté után véglege kcióterületi tervet. Az így kétlépcıre formált tervezéi folymt már mi z kcióterületi tervet illeti idıben elhúzódik ugyn, de mind prtnerek, mind z egye tevékenyégek válllhtóágánk áttekintéére é egye projeelemek elıkézítéére jvolt i hozbb elıkézítéi idızk. Sárvár vároábn z integrált vároi trtégi é központi kcióterületi terv egymál párhuzmon kézültek, figyelembe véve kézikönyv jánláit, néhol má truúrábn, de zono lényegi trtlomml, özevontn zerepeltetve táblázto formábn kért dto, elemeket. Eredmények z elıkcióterületi terv kézítéénél Az kcióterületi tervnek feldt, hogy feltérképezze közöégi, lkoági, válllkozói é civil igényeket rról, hogy milyen új funkciót látnánk zíveen megújuló árvári központi kcióterületen, é ezek milyen integrált i elképzeléé állhtnk öze. Az kciótervnek ezen felül fel kell mérnie zt i, hogy központi várorehbilitáció progrmhoz milyen egyéb, mgántıkét i inpiráló beruházáok kpcolódhtnk, é milyen módon lehet köztük megteremteni mind célo, mind megvlóulá formáját tekintve z özhngot. A központi kcióterület ákkl érintett htár következı: - Ady E. u. Móricz Z. u. Temetı u. Dévi Bíró Mátyá u. Fekete hí u. Rákóczi F. u. Sztmár u. Zrínyi u. Vdkert kör Eze T. u. Náddy F. u. - Árpád u. Ady E. u. Az kcióterület fıbb i célpontji: - Vároközpont é fürdı özekpcolá - Sárvári Gyógy- é Wellnefürdı e - Kórházi ek 8rehbilitáció é járóbeteg központok) - Cónkázó-tó é zbdidıprk e - Volt hulldéklerkó rekultivációj - Volt téglgyár rehbilitációj protcentrum kilkítá - Arborétum - Pictér - Vár é környéke - Polgármeteri Hivtl - Szálláhelyek Ezen vázolt projeek zinte felfőzik z egéz kcióterületet, egymál é egymár htábn vnnk. 4

5 Sárvár Központi Akcióterületének elıkcióterületi Terve Az elı ütemben Vároközpont é fürdı közti kpcolt kilkítáár fókuzáltunk, melynek elıdlege célj közigzgtái é idegenforglmi központ közti zerve kpcolt megteremtée z üdülıhelyi rcult kilkítá érdekében. Ehhez kpcolódik, hogy várook zámár támogtndó projeekkel kpcoltbn következı elváráok foglmzódtk meg kidott módzertni muttó lpján: - olyn kell, hogy létrejöjjön, mely következı négy funkcióbıvítı tevékenyégi coport közül (gzdági vároi közöégi közfunkció) leglább kettıhöz kpcolódón, leglább négy tevékenyég elvégzéére lklm. A fıtevékenyég közül kötelezı gzdági funkció. Ezek lpján vároközpont funkcióbıvítı megújítá révén z lábbi tevékenyégek kerültek megjelölére. Tevékenyég Azonoított helyzín Támogtái rány(%) Gzdági funkciót erıítı tevékenyégek Díjfizetı prkolók é illemhelyek kilkítá Várkerület, Vár elıtti prkoló 30 Vároi funkció erıítı tevékenyégek Közterek, települéi zöldfelületek megújítá, minıégi borok elhelyezée Várkert, Rákóczi F. u., Várkerület 85 Energitkréko közvilágítá Várkert 85 Mőemlékek megújítá, mőemlékhez méltó környezet kilkítá Közlekedéi ek - burkolt jvítá, - járdák felújítá, prkolók kilkítá, leállóávok felújítá Útekhez, z é térburkolt, zöldfelületek kilkítáához kpcolódó vonl infrtruúr korzerőítée (cpdékelvezeté) Várkert, Nepomuki Szent Jáno zobránk vizállítá, Zenepvilon, vár hátó özekötı jánk felújítá Várkerület Rákóczi F. u. Várkerület Rákóczi F. u Az infrtruuráli, beruházái jellegő eket kiegézítı kiléptékő oft elemek Közöégépítét é zbdidı hzno eltöltéét egítı progrmok (hgyományırzı közöégi kezdeményezéek, kulturáli é port rendezvények.) Pl. petnque rendezvények, hgyományırzı rendezvények 85 Önmgábn nem, de fentiekkel együtt kötelezıen megvlóítndó tevékenyég Váromrketing kciók 85 A tábláztbn felorolt tervezett tevékenyégek megvlóítáábn váro é ját intézményei veznek rézt, fejleztendı ingtlnok váro tuljdonábn, fenntrtáábn vnnk. 5

6 Sárvár Központi Akcióterületének elıkcióterületi Terve A tervezett funkcióbıvítét irányzó proje zegregációr gykorolt htá i vizgálv lett, mely özefogllón megjelenik jelen elıkcióterületi tervben, rézleteen z IVS elválzthttln rézété képezı un. nti-zegregáció tervben. Az elı ütemben megvlóítni tervezett proje NYDOP /A pályázti komponen kpcán kétforduló eljárárendben pályáztként jelenik meg, melynek elı forduló bedái htárideje júniu 16., dönté várhtón nyár végére megzületik, mjd ezt követıen 2. fordulót megelızı un. projei zkz következik. Ezen 1. ütemő proje döntéét követıen párhuzmon folyik illetve elıkézíté ltt áll NYDOP 2. prioritá ltt kiemelt fürdık e komponen ltt árvári fürdı további i üteme, továbbá mgánberuházáoknk közönhetıen zinte folymto mg egóriájú zálláférıhelyek kilkítá, továbbá tizenháromvároi felhgyott hulldéklerkó rekultivációj i nyrár várhtó dönté truúrváltáon áteett önkormányzti kórházt érintı két kiemelt projejét érintıen i, mely zintén meghtározó vároi beruházáként jelenik meg. Az elıkcióterületi terv véglegeítéére közel 2 hónp áll rendelkezére, mely idı ltt lehetıég nyílik z önkormányzt áltl válllhtó tevékenyégek pontoítáár, konkrét proje véglegeítéére, pénzügyi zámítáok elvégzéére, vlmint támogtái zerzıdéhez zükége elıkézítéi munkáltokr i. 6

7 Sárvár Központi Akcióterületének elıkcióterületi Terve 1 A integrált vároi trtégiához vló illezkedée (z IVS célrendzeréhez vló illezkedée) Az integrált vároi trtégiábn lehtárolt kcióterületek közül központi kcióterület kiemelt prioritát élvez korábbi önkormányzti zándéknyiltkoztok zerint, így erre területre fókuzálv rézleteebb elemzéek zülettek. A váro zámár megfoglmzott jövıkép Sárvár, mint nemzetközi gyógyhely é z zt elérni kívánó célkitőzéek kiemelten elıtérbe helyezik z élhetı, ugynkkor turiztikilg i vonzó települéközpont megteremtéét. Ennek egyik ezköze tudto vároképi formáláán túl z üdülıterület é vároközpont közti térbeli kpcolt kilkítá. (2. prioritá Váro). A központi kcióterületen zonoított vlmennyi i elképzelé zerveen hozzájárul ezen célok megvlóuláához. Az IVS-ben z kcióterületre megfoglmzott trtégii cél következı: Központi Akcióterület A váro életében meghtározó mőemléki környezet, közigzgtái központ é turiztiki terület térbeli özeköttetéének megteremtée fürdıhelyi krer kilkítá érdekében. A központi kcióterület trtégii célját elérni kívánt ezközök: - közterek megújítá - hrmoniku ingtlnek zálláhely - prkolá helyzetének jvítá - zöldfelületek e - vároi élettérhez é turiztiki vendégfogdához zükége zolgálttáok e - tudto váromrketing kciók mgánerı beruházáok elıegítée érdekében Ezen központi kcióterület i célji illezkednek z önkormányzt évi települéi koncepciójábn megfoglmzottkhoz, nnk hárm prioritárendzerét figyelembe véve kerültek özehngolár z egye kpcolódái pontok. A váro gzdági progrmjánk kiemelt i progrmj központi kcióterületen megvlóítni kívánt vároközpont é fürdı közti étány kilkítá, továbbá fürdıek, kórházi ek é Várprk rekontrukció, mely pontzerő eket jelen pályázt keretében egymál özehngolv lehet megvlóítni. 7

8 Sárvár Központi Akcióterületének elıkcióterületi Terve Sárvár vároi zintő i bevtkozái logikáj Jövıkép Átfogó cél Specifiku célok Sárvár mint nemzeözi gyógyhely z itt élı árvári polg é z idelátogtó vendégek zámár egy lkhtó é mind mgbb életzínvonlt kínáló zolgálttó utonóm vároá válik. Tudton tervezett ekkel z utonóm megteremtée mg minıégő zolgálttáokr, jó környezeti állpotr é helyi játoágokr támzodv. Élhetı é vonzó települé Térégi zerepkör erıítée A verenyképeég erıítée megteremtée Prioritáok Turizmu Váro Emberi erıforrá e Bevtkozáok Forrá: Sárvár Váro Integrált Vároi Strtégiáj Fürdı Üdülıhelyi imáz erıítée, gyógyhelyi terület kilkítá A zbdidı ív eltöltéi lehetıégeinek bıvítée Új turiztiki kínálti elemek léteítée Szálláhely Élhetı, ugynkkor turiztikilg i vonzó települéközpont bıvítée Az üdülıterület é vároközpont térbeli özeköttetée Tudto várokép lkítá Vonl infrtruúr e Vároi é turiztiki célr lklm rendezvényterek kilkítá Nemzetközi gyógyhellyé Prkolóhelyek kilkítá Brnmezı tevékenyégek felhgyott ipri, gzdági termelıegyégek területén Megújuló energiforráok környezetbrát hznoítá Környezetkímélı technológiájú gzdági egyégek letelepedéének támogtá Önkormányzti zolgálttáok e Turiztiki deztináció modell kilkítá Intézmény Civil zervezetek kpcitáánk e A humánerıforrá infrtruuráli támogtá 8

9 Sárvár Központi Akcióterületének elıkcióterületi Terve 2 Az kcióterület kijelölée, jogoultág igzolá Az kcióterület lehtároláát egítette zon elképzelé, mely zerint ezen területen milyen funkciók özhngját zükége megtlálni. Így váro trtégii céljink legjobbn megfelelı kcióterületi megközelítét igyekeztek tervezık lklmzni Akcióterület kijelölée A központi kcióterület lehtároláábn i célok özehngolhtóág é egymához illezthetıége játzott zerepet. A központi kcióterület ákkl érintett htár következı: - Ady E. u. Móricz Z. u. Temetı u. Dévi Bíró Mátyá u. Fekete hí u. Rákóczi F. u. Sztmár u. Zrínyi u. Vdkert kör Eze T. u. Náddy F. u. - Árpád u. Ady E. u. Az ily módon lehtárolt kcióterület lkoágzám közel 4100 fı. Az egymál koherenen özekpcolhtó kciók révén olyn funkcióbıvítı központi kcióterület jön létre, hol köz- é mgánberuházáok egymához vizonyított helyzetét beruházáok eltérı ütemezée dhtj ck meg. A központi kcióterület elhelyezkedéét, vlmint váro életében központi funkciót betöltı zerepét jól muttj váro kcióterületi lehtároláo muttó térképe. (térkép1) 2.2. Jogoultág igzolá Funkcióbıvítı rehbilitáció eetén z kcióterületnek váro gzdágilg é tárdlmi meghtározó központi vgy vároréz-központi területén kell elhelyezkednie. Ezt központi zerepkört rehbilitálndó terület funkcióellátottágávl kell igzolni: A várook várorehbilitáció célú projejeinek tervezéét z ÖTM áltl kidott Vároi Kézikönyv, vlmint NYDOP 3.1.1/A pályázti dokumentáció muttój htározz meg. Ezen módzertni muttók lpján z kcióterület kilkítá orán figyelembeveendı jogoultági feltételek következık: Indikátor típu Kritérium Akcióterületi érték Váro közöégi-tárdlmi úlyponti területe Mőemléki, vgy mőemlék jellegő épületek zám é vgy helyi védettéget élvezı épületek zám (nem lkóépület) Minimum 1 db 29 db Közöégi funkciót ellátó intézmények zám Minimum 1 db 3 db Közigzgtái vgy közzolgálttát nyújtó közintézmények zám Váro gzdági úlyponti területe Kerekedelmi é vendéglátóipri zolgálttóegyégek zám Minimum 2 db Minimum 20 db 10 db 339 db Üzleti zolgálttóegyégek zám Minimum 2 db 115 db A bevtkozáok vegye területfelhználái egyégő területen vlóulnk meg. Igen Igen 9

10 Sárvár Központi Akcióterületének elıkcióterületi Terve Térkép1 10

11 Sárvár Központi Akcióterületének elıkcióterületi Terve 3 Helyzetelemzé 3.1 Az kcióterület zbályozái tervének áttekintée Sárvár váro htályo települérendezéi terveit z Önkormányzt 142/2005. (V. 19.) z. htároztávl (Sárvár Váro Települézerkezeti Terv) é 16/2005. (V. 19.) z. rendeletével (Sárvár Váro Építéi Szbályzt) hgyt jóvá. A tervet VÁTI Kht. kézítette. A htályo települérendezéi tervek módoítáár VÁTI Vároépítéi Kft. kpott megbízát. A módoítái zándéko 335/2007. /XII. 13./ zámú képvielı-tetületi htározt trtlmzz. A felmerült igények I. coportj lkoági jvltok, kérelmek voltk. A 47 db igénybıl 23 kérelem tervmódoítáként vló figyelembe vételét támogtt tetületi htározt. A módoítái igények II. coportj Képvielı-tetület áltl terv elfogdáánk rézeként májuábn jvolt módoítáok voltk, özeen 8 db területi változttá. A módoítáok III. coportj Sárvár Váro Fıépítéze é Mőzki Irod további módoító jvlti, özeen 7 db változttái igényt trtlmzott. Ezen módoítáok központi kcióterületet közel 30%-bn érintették, melyek átvezetée jelenleg vn folymtbn. Az kcióterületen zonoított kciók jelenleg felülvizgálton levı építéi zbályzttl koherenek Megelızı váro-rehbilitáció tevékenyégek bemuttá A váro életében meghtározó volt idızk, mikor fejlıdé terveknek megfelelıen lkult egy igen látványo várorehbilitáció célú progrm keretében, mely hozbb idızkr meghtározz váro fejlıdéének é ének irányit között megvlóult ek: Elkézült Vdkert kör, vlmennyi zükége közmővel, Kiépült zennyvízctorn-hálózt Sári, XIII. vároi é Péntekflui várorézen, A Hegyközégben kiépítére került földgázhálózt, Jelentı özegeket fordított z önkormányzt hálóztink felújítáár, legkritikubb zkzokon megtörtént telje rekontrukció, Európi Unió támogtál vlóult meg Kouth tér é környékéknek átlkítá, Kormányzti kmttámogtá igénybevételével megépült Sárvári Gárdonyi Géz Áltláno Ikol tornterme, Elkézült Gyógyfürdıhöz kpcolódó új, 4 cillgo kemping A zennyvíztiztító bıvítée é korzerőítée, A Náddy vár rekontrukciój. Befejezıdött Szent Lázló templom telje felújítá. 11

12 Sárvár Központi Akcióterületének elıkcióterületi Terve Bevtkozá megnevezée Sárvár zennyvízctornázá Szennyvíztiztító telep kpcitábıvítée Sárvár hegyközégi hulldéklerkó I. ütem rekultivációj Kouth rehbilitációj Náddy rekontrukciój tér vár Özköltége Támogtá forrá Megvlóítá éve 539 M Ft BM céltámogtá M Ft BM céltámogtá ,6 M Ft Sját forrá M Ft Phre Orpheu progrm 780 M Ft NYDOP (KVI) Az elmúlt ciklubn több olyn mgánberuházá történt várobn, melyek - özhngbn z önkormányzt vároépítéi, i elképzeléeivel - jelentıen jvították vároképet, é munkhelyeket teremtettek. - Eltőntek Kritály Hotel romji, helyén felépült LIDL zupermrket. - Felépült é megkezdte mőködéét 440 ágy Prk Inn Hotel, vlmint z 540 ágy 4 cillgo uperior SPIRIT Hotel - Az ATEV végleg bezüntette mőködéét várobn. - Pnziók épültek váro több pontján. - Jelentı zámbn épültek új lkáok. - Elkézült SÁGA Food új feldolgozó üzeme. - Két bnkfiók nyílt várobn. Sárvár váro z elmúlt években kiemelt figyelmet fordított váro verenyképeégét növelı fürdıjére, évben i jelentı vlóul meg: - fürdı területe duplájár nı - új hullámmedence kerül kiépítére - játzóterület é rendezvénytér kerül kilkítár - új nyári bejárt kerül megnyitár Ezen felül további mintegy 3,5 Md Ft értékő i elképzelé került megtervezére, melyhez fürdıt üzemeltetı cég tuljdonoként váro mintegy 2-2,2 Md Ft-nyi önrézel járul hozzá. A ngyobb eket központi kcióterületen - közberuházá tervezett megvlóult - mgánberuházá tervezett megvlóult bontábn muttjuk be z 1. térképen. 12

13 Sárvár Központi Akcióterületének elıkcióterületi Terve 3.3. Az kcióterület tárdlmi, gzdági é környezeti jellemzıinek bemuttá, problémák feltárá Az kcióterületre vontkozó helyzetelemzé kézikönyv muttá zerint elemzi z kcióterületet Az kcióterület demográfii é tárdlmi jellemzıi Az Integrált Vároi Strtégi kcióterületének demográfii-tárdlmi jellemzıit Központi Sttiztiki Hivtl leválogtá lpján megküldött népzámlálái dtok lpján muttjuk be (1. táblázt). Az eltelt hét év orán bekövetkezett (ttiztik zintjén nem mért) változáok mitt ck közelítılege képet lehet vázolni váro é fürdıközpontot érintı terület tárdlmi jellemzıirıl. Ezen központi jellegbıl fkdón legkedvezıbb tárdlmi jellemzıkel rendelkezı indiíve lehtárolt téregóriájáról bezélhetünk váronk. 1. táblázt Az kcióterület demográfii é tárdlmi prméterei területi bontábn, 2001 Muttó megnevezée Központi kcióterület Sárvár özeen Lkónépeég zám Állndó népeég zám Lkónépeég rány 26,3 100 Eltéré települéi átlgtól (%) Lkónépeégen belül 0-14 éveek rány 17,4 16,2 +1,2 Lkónépeégen belül éveek rány 69,2 66,2 +3,0 Lkónépeégen belül 60- x éveek rány 13,5 17,6-4,1 Legfeljebb áltláno ikoli végzettéggel rendelkezık rány z ív korúkon (15-59 éveek) belül 21,4 22,8-1,4 Felıfokú végzettégőek 25 éve é idıebb népeég rányábn 13,9 11,9 +2 Lkáállomány Lkáállomány rány 28,0 100 Alcony komfort fokoztú lkáok rány 6,6 10,0-3,4 Fogllkozttottk rány éve népeégen belül 69,8 66,8 +3 Rendzere munkjövedelemmel nem rendelkezık rány z ív korúkon (15-59 éveek) belül Legfeljebb áltláno ikoli végzettéggel rendelkezık é rendzere munkjövedelemmel nem rendelkezık rány z ív korúkon belül Legfeljebb áltláno ikoli végzettéggel rendelkezık é rendzere munkjövedelemmel nem rendelkezık zám Az kcióterületen élı lcony tátuú lkoág rány z öze lcony tátuú lkoon belül 26,7 28,9-2,2 8,2 10,1-1, Fogllkozttott nélküli háztrtáok rány 24,5 28,3-3,8 Forrá: KSH évi népzámlálá 22,3 Ngyágrendileg lkoág egynegyede él z kcióterületen, mely körülbelül 4100 fıt jelent. A lkónépeég npjinkr évihez képet 500 fıvel cökkent Sárváron. Korzerkezetét tekintve i területen élık coportj fitlbb vároi átlgnál. 17,4% volt 14 év lttik, 69,2% volt z ív korú coport é 13,5% volt z idıek rány. A fitl é z ív korcoport 1 é 4 13

14 Sárvár Központi Akcióterületének elıkcióterületi Terve zázlékponttl mgbb rányú vároi korzerkezethez képet, míg ezzel zemben 60 év feletti koroztály rány 4 zázlékponttl lconybb. Külön kiemelendı, hogy z kcióterületen kiugrón mg volt (mjdnem 70%-o!) éve, ív lkoág zámrány népzámlálá idıpontjábn. A lkoág ikolázottág mgbb vároi átlgértéknél. Ezt két muttó i megerıíti. A legfeljebb áltláno ikoli végzettéggel rendelkezı ív korúk rány z kcióterületen ck 21%-o, míg váro egézére zámolt rány egy kicivel mgbb, 23%. Ezzel párhuzmon 25 év fölötti népeégre meghtározott felıfokú végzettégő coport úly 2 zázlékponttl meghldj települéi átlgot (14% zemben 12%-l), mely egy kiváro eetében kedvezınek tekinthetı. Az kcióterületen belüli lkáállomány ngyágrendileg 28% körül mozog, mely htezre állományr vetítve 1663 lkát jelent ót eltelt idızkbn Sárvár lkáállomány közel 200-l bıvült lkónépeég cökkenée ellenére. A lkáállomány minıégével kpcoltbn láthtó, hogy z lcony komfortfokoztú lkáok rány jóvl lconybb volt z kcióterületen: nem érte el 7%- ot, é váro egézében em hldt meg muttó 10%-ot. A váro fogllkozttottági muttói kiemelkedıen kedvezıek é tbiln mg rátákkl jellemezhetık z orzágo dtokkl özevetve. A települéen fogllkozttottági rát éve koroztályon belül 67%-o volt, é z kcióterületen még mgbb z érték (69%). Az ív korúk ck kevéel több mint 30% nem rendelkezett rendzere munkjövedelemmel 2001-ben Sárváron, míg z kcióterületen coport rány 2 zázlékponttl még lconybb i volt (27%). A fitlbb kortruúr mitt nem meglepı, hogy fogllkozttott nélküli háztrtáok rány i lconybb települéi rátánál, mjdnem 4 zázlékponttl. Lényegében ck háztrtáok 24,5%-bn nem volt fogllkozttott zemély. Az AFSZ dti lpján 2007-ben özeen 399 nyilvántrtott állákereı volt Sárváron. H figyelembe vezük z kcióterület demográfii úlyát, kkor ez állákereıt jelenthet z kcióterületen becült értékként. Termézeteen z állákereık térbeli zerkezeti megozlá nem egyenlete, így erre vontkozólg nem lehet ponto dto közölni. Az integrált vároi trtégiábn kiemelt zerepe vn z lcony tátuú coportok helyzetének jvítáánk é z nti-zegregáció lépéeknek. Az lcony végzettéggel é munkjövedelem hiányávl bezonoított ív korú réteg úly települéen lcony, mindöze 10%-o, mely ngyágrendileg 1040 fıt jelent. Az kcióterületre ebbıl 232 fı jut, mely z öze lcony tátuú lko 22,3%-. Az kcióterületen tehát enyhén lulreprezentált ez réteg. Özeégében z kcióterület lkoág fitlbb z átlgonál, kedvezıek z ikolázottági prméterek, keveebb lcony komfortfokoztú lká tlálhtó területen, mgbb fogllkozttottági rát, lconybb munknélküliég é z lcony tátuú coportok rány. Az IVS-ben lehtárolt máik három kcióterülettel özevetve z dto (2. táblázt) egyértelmően megállpíthtó, hogy Sárvár központi kcióterületének legkedvezıbbek demográfii é tárdlmi prméterei. 14

15 Sárvár Központi Akcióterületének elıkcióterületi Terve 2. táblázt Az kcióterületek közti különbégek Muttó megnevezée központi kcióterület II. kcióterület III. kcióterület IV. kcióterület Lkónépeég zám Lkónépeégen belül 0-14 éveek rány 17,4 15,9 20,4 14,5 Lkónépeégen belül éveek rány 69,2 66,4 65,7 64,2 Lkónépeégen belül 60- x éveek rány 13,5 17,7 13,9 21,4 Legfeljebb áltláno ikoli végzettéggel rendelkezık rány z ív korúkon (15-59 éveek) belül Felıfokú végzettégőek 25 éve é idıebb népeég rányábn 21,4 20,2 30,2 24,0 13,9 14,0 8,7 8,9 Lkáállomány (db) Alcony komfort fokoztú lkáok rány 6,6 7,7 13,4 11,7 Rendzere munkjövedelemmel nem rendelkezık rány z ív korúkon (15-59 éveek) belül Legfeljebb áltláno ikoli végzettéggel rendelkezık é rendzere munkjövedelemmel nem rendelkezık rány z ív korúkon belül Fogllkozttottk rány éve népeégen belül 26,7 28,7 35,0 29,5 8,2 8,7 16,0 11,3 69,8 67,1 61,9 65,6 Fogllkozttott nélküli háztrtáok rány 24,5 27,6 26,1 32,4 Állndó népeég zám Forrá: KSH évi népzámlálá Környezeti állpot (épített é termézeti környezet) bemuttá Termézeti környezet Az kcióterületre jellemzı zöldterületek mg rány. Ezek között több termézetvédelmi oltlom ltt álló terület i tlálhtó. Közülük orzágo jelentıégő termézetvédelmi terület Sárvári Arborétum. Helyi termézetvédelmi oltlom ltt áll Várprk é Cónkázó tó melletti prkerdı. Sárvári Arborétum Az Arborétum története 1546-ig nyúlik viz. Ekkor lpított Náddy Tmá mi rborétum területén zt gyümölcö é zöldége kertet, mely mg korábn orzágo hírnévre tett zert, de híre még z orzághtáron i túljutott. A Kertézkert egézen 1671-ig virágzott, mikor i III. Náddy Ferencet, z kkori orzágbírót Weelényi-özeeküvében vló rézvételéért lefejezték é birtokit elkobozták. Ezzel híre kertézet tönkrement, de néhány gyümölcf é közé keveredett tölgy megırizte kezdetek emlékét bn került kert imét értı kezekbe. Hbburg Ferdinánd etei-modeni fıherceg vette meg várt hozzá trtozó területekkel együtt. Az új prkot Nábicht Antl tervezte. Egy rézébe újr gyümölcöt telepítettek, többi területen pedig ln kilkult z ngol tíluú prk, megtrtv z öreg tölgyeket é régi fá. Az elı ültetébıl (1812) zármznk zok pltánok, melyek törzkerülete m már meghldj négy métert. A kor divtjánk megfelelın leginkább tizfát, jpánkácot é hárt ültettek. A prk növényeinek kedvezı klímát biztoíthtott területet átzelı Gyöngyö-ptk, hltó z állndó tljvízzintet i trtott. Örökléel 1875-bn Ljo bjor királyi herceg tuljdon lett kert, ki mgávl hozt híre bjororzági erdıgzdálkodá gondoltit é tpztltit. Szkemberei ngy gondot fordítottk 15

16 Sárvár Központi Akcióterületének elıkcióterületi Terve kertézkert zépítéére i. Scherg Károly 1932-ben z Erdézeti Lpokbn megjelenı íráábn prkból 123 f- é cerjefjt orolt fel. A II. világháborúbn komolybb k nem keletkeztek z rborétumbn. A hábor követıen helyi erdıgzdág vette át kezeléét, elvégezte legfontobb helyreállítái munká, melynek eredményeképpen 1952-ben z Orzágo Termézetvédelmi Tnác védelem lá helyezte tól z Erdézeti Tudományo Intézetet bízták meg z kkor már jelentékeny rborétum kezeléi é i munkáink végzéére. Az rborétumbn jelenleg több mint 400 f- é cerjefj, -fjt tlálhtó. Várprk A váro központjábn Náddy-vár egykori vizeárk helyén léteített több mint 6 heáro prkoított terület árvárik é turiták közkedvelt trtózkodái helye. Az rborétumml együtt több mint 15 heáro zöldterületet joggl nevezhetjük váro tüdejének. A prk helyén z évek elején még vizenyı, mocr terület volt. IV. Ferdinánd ete-modeni urlkodó kezdett hozzá mocr terület lecpoláához é terület prkoítáához. Az 1853 évi tgoítái térképen már vár fıbejárt felıli oldlon egy rendezett prk körvonli láthtók. A Várprk mi formáját 1931-ben nyerte el. A terület kkori tuljdono, Ferenc bjor királyi herceg tuljdonjog megtrtá mellett területet 100 évre közég hználtáb dt, é hozzájárult hhoz, hogy ngyközég nyilváno prkot hozzon létre. A prkoítá Biczy Elemér zombthelyi fımérnök tervei lpján, Eıry Vilmo várobíró irányítáávl é Szépítı Egylet közremőködéével zjlott. A prk ünnepélye átdáár júniu 29-én került or. Korbeli képek tnúág zerint prkbn virágágyáok, rózlug, zenepvilon é gyermekek játzótér i léteült. A II. Világhábor követıen Várprkbn vár bejártától blr zovjet üzemek rézére röplbd pály léteült. A prk felújítáár 1965-ben VÁTI gondozáábn intézkedéi terv kézült bn Sárvár vároá vtá tizteletére vár körüli prkot Szombthelyi Kertézeti Válllt újított fel. Az 1990-e évek végére zonbn Várprk idı fái már bleetvezélyeé váltk. Ngyobb zélben rendzereen törtek le htlm koronágk, de z i elıfordult, hogy tövetıl dıltek ki fák. A Sárvári Vározépítı Egyeület kezdeményezéére z elmúlt években több idı f (zomorúfőź, zöld juhr, ppíreperf, kıri) kivágáár került or. Helyükre elınevelt lomblevelő dízfák kerültek elültetére. A Várprk 2005 évi állpotfelvétele zerint Várprkbn 42 db különbözı fjú f zámo példány tlálhtó. Prkerdı rézlet Cónkázó-tó mellett A Cónkázó-tó Vdkert felıli oldlán egy idıebb erdırézlet tlálhtó. Cönológiilg nehezen beorolhtó, mivel eredeti fjkézlete emberi behtár már már jelentıen megváltozott. Szálnként megtlálhtó benne pltán, bükk, fekete dió, é vörö tölgy i. Az idı kıriek é kocányo tölgyek megléte zonbn rr enged következtetni, hogy egy keményfá ligeterdı mrdvány. Ezt támztj lá lágyzárú növényzet özetétele i. Tvzi geofiton peu zinte zono zintén ermézetvédelmi oltlom ltt álló Bjti-erdıével. A legzebb látványt tvzl nyújtj z erdı, mikor tlj felzínét teljeen virágb borítják kor tvzi évelık. Legngyobb zámbn hóvirág (Glnthu nivli), cillgvirág (Scill vindoboneni), berki é bogláro zellıróz (Anemone nemoro, A. rnunculoide), árg tyúréj (Gge lute) é tüdıfő (Pulmonri officinli) virítnk, de kiebb coportokbn megjelennek kpotnyk (Arum europeum), odv é ujj keltike (Coridli cv, C. olid) virági i. A Prkerdı z önkormányzt legngyobb özefüggı területő termézete állpoto ırzı közprkj. Közjóléti, rekreáció zerepe kiemelkedı jelentıégő, de Gyógyfürdı közelégébıl dódón jelentı turiztiki vonzerıvel i rendelkezik. 16

17 Sárvár Központi Akcióterületének elıkcióterületi Terve A nem védett területeken kívül i zöldterületek jelentı közjóléti zereppel bírnk. A Cónkázó-tó melletti prkbn játzótér é portpályák biztoítják zbdidı kelleme eltöltéét. A 9 h-o vízfelülettel rendelkezı Cónkázó-tó é 4 h-o Téglgyári-tó zintén z kcióterületen belül helyezkedik el. Elıorbn porthorgázti célr hznoítják ıket, de Cónkázó-tvon nyári zezonbn cónk é vizibicikli bérléére i lehetıég vn. Télen megfelelı jégvtgág mellett Cónkázó-tvon z önkormányzt korcolyázár lklm jégpályát üzemeltet. A Cónkázó-tó é Horgáz-tó közötti területen z egykori téglgyár felhgyott gygnyerı gödrei helyezkednek el. A felhgyott gyggödrök egy rézébıl váro 1973-bn Cónkázó-tvt é ehhez kpcolódón zbdidı központot lkított ki. A nem hznoított gyggödröket hulldéklerkó céljár jelölték ki. A gödrök egy rézében történt i hulldéklerká, de Sárvár-Hegyközégben kilkított hulldéklerkó átdáávl területen 1993-bn hulldék elhelyezé megzőnt. A felhgyott hulldéklerkó rekultiváció tervei elkézültek. A rekultiváció megvlóítáához z Önkormányzt pályáztot nyújtott be Nyugt Dunántúli Opertív Progrm pályázti felhíváár. Az gyggödrök többégével - több mint 9 h ngyágú területen - mi npig emmiféle hznoítá, mőzki rendezé nem történt. A területet idıközben növényzet birtokb vette, z eltelt idı ltt bokorfüze, nyár vegetáció lkult ki, melynek ljnövényzetében z rnyvezı, clán, zeder, bodz dominál. A terület egy rézén idızkon kizárdó pngóvize foltok tlálhtók. Jelenlegi állpotábn elhnygolt, gondoztln képet mutt. A hulldéklerkál nem érintett terület újrhznoítái célj Cónkázó-tó vízfelületének bıvítée mellett termézetvédelmi célú tnövény é pihenıerdı kilkítá. A terület fekvée, földtni vizonyi é vízrjzi helyzete dj z lpjit z újrhznoítánk. A terület közvetlen közelében fekvı, honló módon kilkított Cónkázó-tó bizonyítj tervezett cél megvlóíthtóágát. A terület tervezett környezeti rehbilitációjávl egyedülálló mintegy 50 h-o özefüggı komplex zöldfelületi rendzer lkulhtn ki, mely déli üdülıterület tervezett ével váro gyógy-idegenforglmi célkitőzéeit zolgálná. A hulldéklerkó zomzédágábn helyezkedik el z egykori tizenháromvároi temetı, mely m kegyeleti prk. Épített környezet Építézeti zempontból z kcióterület heterogén terület. Történeti értékei kpcán kiemelendı vároközpont, melynek legjelentıebb építménye váro jelképe Náddy-vár. Ó-olz bátyá védmőveivel, ötzöglető renezánz várktélyávl orzágo vizonyltbn i kiemelkedı jelentıégő mőemlék. A Náddy-vár épített környezete mőemléki környéknek zámít több orzágo jelentıégő (pl. egykori zárd épülete, evngéliku templom, zeneikol) é helyi jelentıégő (pl. Szent Lázló plébáni templom, Polgármeteri Hivtl épülete) védett épülettel. Települézerkezet A Btthyány é Rákóczi kivároi lkóterületnek minıül, oldlhtáron álló beépítéel. Az épületek ló zintjén jellemzıen üzlethelyiégek mőködnek, míg felı zinten lkáok tlálhtók. Települétörténeti értéket képviel é játo jelleget biztoít váronk Tizenháromvároi települéréz. Kertvároi lkóterület oldlhtáron álló beépítéel. Néhány portán, még megfigyelhetı hgyományo népi építézet é udvrzerkezet. A váro egyik legújbb települéréze z Alkotmány i lkótelep. Építée z vároá nyilvánítát követıen kezdıdıt meg. Jelenlegi beorolá 17

18 Sárvár Központi Akcióterületének elıkcióterületi Terve ngyvároi lkóterület telepzerő beépítéel. Az épületek zömmel négyzinte tárházi lkótömbök. Közöttük prkoított zöldterületek é játzóterek helyezkednek el. Kiemelendı közöttük Gyöngyö ptk mellett 2000-ben léteült Millenniumi emlékprk. Az kcióterületen közmőveíté zinte teljenek mondhtó. Kiépült ivóvíz-, zennyvíz-, földgáz-, táhvı-, telefon- é kábel Tv hálózttl rendelkezik. A cpdékvíz elvezeté z Alkotmány i lkótelep egye rézei kivételével megoldott. Ngyobb özefüggı beépíthetı terület tlálhtó z Alkotmány i lkótelep é Cónkázó-tó közötti területen (3 h), é z egykori téglgyár területén (9 h). Idegenforglmi célú hznoíthtó területek Vdkert kör mentén helyezkednek el, de Gyógy- é Wellne fürdı területén belül i több heár fejleztendı terület áll rendelkezére. Közlekedé Az kcióterületen hld kereztül váro fı áj (Btthyány u, Várkerület é Rákóczi u.), mely egyben Blton felé vezetı 84 zámú orzágo fı közlekedéi. A területet délrıl htárolj z Eze T. át Rákóczi ávl özekötı Vdkert kör, mely egyben tervezett déli üdülıterület győjtı j. Az idegenforglmi feltáró köron é z Alkotmány köron z idegenforglmi é lkóterületi jelleg mitt ezekrıl z utkról ki kell tiltni nyugti iprterület felé irányuló teherforglmt. A zomzédo területek nyuglmánk megırzée érdekében ezeken z vonlkon forglomcillpítái ezközökkel kell élni (30 km/ór ebeégkorlátozá, küzöbök léteítée, ávelhúzá tb.) Sárváron jelenleg elıorbn vároközpontbn é nnk környezetében, vlmint termálfürdı térégében vn jelentıebb gylogo forglom. A vároközpontbn többégében megfelelı zéleégő gylogjárdák megfelelı kulturáltágú gylogo közlekedéi területnek minıíthetık. Ehhez ctlkoznk helyenként tömbbelıket feltáró gylogo pzázok. Özefüggı gylog-étány rendzer hozndó létre vároközpont Náddy vár idegenforglmi területek é Ráb-prt között. A feldtnk megfelelni nem ck gylogook rézére lkott területen belül mindenütt zükége önálló járd kilkítáávl, mint elırendő feldttl lehet, hnem jármővek áltl hznált pályák zolgálttái zínvonlánk növelée vlmint comópontok bleetbiztonági zempontból kielégítı kilkítá i zükége. A lkott területen belül járdák kiépítée biztoított, néhány helyen z ctlkozáoknál meglévı közterület bıvítée zükége forglmi elemek (pl. megfelelı zéleégő járd) elhelyezée érdekében. A várobn jelentı kerékpáro közlekedé rézrány, zonbn ennek ellenére minimáli hozbn vn kiépített kerékpár. A Lny é Selyemgyár között mintegy 500 méter hozbn, továbbá volt Flextronic-gyártelep é z Ungvár között mintegy 300 méter hozbn. Fokozton ki kell lkítni vároi kerékpár-hálóztot é kpcoltot kell teremteni térég kerékpár-hálóztávl. Jól megkülönböztetve ki kell elégíteni mindennpi, zbdidı é port kerékpározá igényeit. Legfontobb feldt váro kelet-nyugti fı kerékpárjánk megvlóítá Hegyközégtıl kiindulv Rákóczi Ferenc Várkerület Kouth tér Btthyány Sárziget Ikervári nyomvonlon. Ennek kerékpárnk több kritiku zkz i vn. Ezek egyike Btthyány belı zkz, hol meglévı zbályozái zéleégen belül önálló kerékpár ck z egyik oldli zegélymenti prkolá megzüntetéével vlóíthtó meg. A megzőnı prkolóhelyek zám minimáli (mximum 28). Máik jelentı kerékpáro irány Náddy Ferenc Alkotmány kör vonl. Termézeteen további kerékpárutkr i zükég lez, ctlkozv zbdidı kerékpárutkhoz (pld. Ráb-prt). 18

19 Sárvár Központi Akcióterületének elıkcióterületi Terve Mivel lpvetı prkolá gondok nincenek várobn, jelentı prkolái koncepció kidolgozáár ninc zükég. A ngyobb válllkozáoknál é z ipri prkbn áltlábn elegendı várkozóhely vn. A várobn idegenforglmi információ táblrendzer megteremtée indokolt. Ezt célzerő temtikun létrehozni, külön-külön gépkocivl é kerékpárrl érkezı látogtók zámár. A települéen belül tömegközlekedé továbbr i utóbuzokkl lez megoldv. A meglévı é tervezett megállóhelyeket mindenütt öbölben kell elhelyezni, zbályozái zéleéget ennek megfelelıen kell megválztni Az kcióterületen lévı ingtlnok tuljdonoi zerkezetének bemuttá A i kció megvlóítá zempontjából lpvetı fontoágú z egye ingtlnok tuljdoni helyzetének imerete z kcióterületen. A mellékelt térképet legfriebb tuljdoni nyilvántrtá lpján kézítette z önkormányzt. (2. térkép) 3.5. A tuljdonoi, együttmőködéi zándékok feltérképezée 1 Az elıkcióterületi terv jelen fáziábn dokumentálhtón nem mutthtó be mgántıke elkötelezıdée, zonbn mind z eddig megvlóult beruházáok, mind z kcióterületen tervezett beruházáok kpcán már megjelölıdnek zon kciók, melyek váro é mgánberuházáok közti megállpodáok folymán meg tudnk vlóulni, ıt elızete tárgyláok i történnek már Pici igények, lehetıégek felmérée 2 Az kcióterület i elképzeléeit z itt élı lkoág, z itt tevékenykedı válllkozáok, várot megújítni kéz vezetı politikui é z áltluk tett politiki ígéretek -, z idelátogtók jogon elvárt igényei Sárvárrl zemben befolyáolják. A váro egézében betöltött zerepe jelen kibıvített kcióterületnek vitthttln. Mind funkciójábn, mind megjelenéében méltónk kell lennie mindzon i célokhoz, mely nemzetközi gyógyhellyé válni kívánó jövıképpel illetett Sárvárt predeztinálják ezen ek megvlóítáár. 1 A véglege kcióterületi terv rézeként kerül kidolgozár. 2 A véglege kcióterületi terv rézeként kerül kidolgozár. 19

20 Sárvár Központi Akcióterületének elıkcióterületi Terve központi AT ingtlnzerkezete térkép 2 20

21 Sárvár Központi Akcióterületének elıkcióterületi Terve 4. Fejleztéi célok é bevtkozáok Az IVS-ben z kcióterületet érintı várorézekre megfoglmzott trtégii célok következık, melyekbıl z kcióterület kiemelt i célj következtethetı: Központi Akcióterület A váro életében meghtározó mőemléki környezet, közigzgtái központ é turiztiki terület térbeli özeköttetéének megteremtée fürdıhelyi krer kilkítá érdekében Az kcióterület ének célji A központi kcióterületen megvlóuló rehbilitáció projeekkel elérendı fıbb célok: - A mőemléki környezet megújítá - Új látogtók zámár vonzó, ttrív funkciók központi kerekedelmi - zolgálttói forglom növelée, új belvároi rcult kilkítá - Az kcióterület új gzdági funkciókkl vló megtöltée - Közmővek korzerőítée - Közöégi célú beruházáokkl további egyéb forráú beruházá indukálá - A várolkók zemlélet változáánk formálá z épített környezetükkel zemben - A komplex beruházái progrmok mgán tıke zámár, komplex projeek kijánlá megvlóítár - Prtnerég lkoággl é civil zervezetekkel környezetmegóvá, zociáli feldtok megoldá érdekében - Szinergi megteremtée z egye ek között - Szociáli é otái progrm hátrányo helyzetőek felzárkózttáár - Közbiztonág, komfort érzet növelée - Közöég formáló léteítmények, eemények zámánk növelée (Várprk) - Eélyegyenlıég munkhelyteremtében - Szociáli kohézió térfunkciók mitt A központi kcióterület trtégii célját elérni kívánt ezközök: - közterületek megújítá - hrmoniku ingtlnek - váro közlekedéi rendzerek továbbe - prkolá helyzetének jvítá - zöldfelületek e 21

22 Sárvár Központi Akcióterületének elıkcióterületi Terve 4.2. Monitoring muttók A Kézikönyv elvárái zerint pályázt céljink özehngolá zükége z kcióterületi célokkl. Akcióterület i célj A mőemléki környezet megújítá Új látogtók zámár vonzó, ttrív funkciók központi kerekedelmi - zolgálttói forglom növelée, Új belvároi rcult kilkítá Az kcióterület új gzdági funkciókkl vló megtöltée Közmővek korzerőítée Közöégi célú beruházáokkl további egyéb forráú beruházá indukálá A várolkók zemlélet változáánk formálá z épített környezetükkel zemben A komplex beruházái progrmok mgán tıke zámár, komplex projeek kijánlá megvlóítár Prtnerég lkoággl é civil zervezetekkel környezetmegóvá, zociáli feldtok megoldá érdekében Szinergi megteremtée z egye ek között Szociáli é otái progrm hátrányo helyzetőek felzárkózttáár Közbiztonág, komfort érzet növelée Közöég formáló léteítmények, eemények zámánk növelée Eélyegyenlıég munkhelyteremtében Szociáli kohézió térfunkciók mitt Proje célj X X X X X Horizontáli cél X Horizontáli cél Horizontáli cél X Horizontáli cél Horizontáli cél Az elıkcióterületi terv jelen fáziábn kötelezıen mérendı indikátorok projezinten értelmezhetık. Jelen eetben pályázti proje relevánn elvárt indikátori kerülnek megjelenítére: Azonoított proje Akcióterület kiemelt i célj Vároközpont é fürdı térbeli özekpcolá Muttó megnevezée Adtméré forrá Kiinduló érték (2008) Fejleztéel érintett lkoág létzám (fı) Létrehozott zám (db) munkhelyek A rehbilitált vároi terület ngyág (m2) Új vároi funkciók betelepedée/ nyomán elérhetı zolgálttáok zám (db) Célérték (2013) Önkormányzti nyilvántrtá Proje jelenté elırehldái Proje elırehldái jelenté 0 Proje jelenté elırehldái Lkoági elégedettég (%) Proje elırehldái jelenté Mrketingkciók, rendezvények (db) helyi Proje elırehldái jelenté

23 Sárvár Központi Akcióterületének elıkcióterületi Terve 4.3. Központi kcióterület bezonoított i kciói Az IVS áltl meghtározott központi kcióterületen következı kciók kerültek kiemelére, melyek települéi koncepció áltl meghtározott irányokhoz kerültek hozzárendelére. (térkép 3) Jelen tábláztbn megjelölt zonoított projeek vlmennyien illezkednek központi kcióterület trtégii céljához, é megvlóuláukkl ngybn hozzájárulnk váro fejlıdééhez. Indiív tevékenyég 1. Vároközpont é fürdıközpont özekpcolá Megvlóítá becült költége Megvlóítá forrá 600 M Ft NYDOP Illezkedé 2. prioritá Váro, 2. intézkedé: Az üdülıterület é vároközpont térbeli özeköttetée 2. Sárvári Gyógy- é Wellnefürdı e 3. Térégi rehbilitáció központ léteítée Sárváron 4. Emelt zintő járóbeteg ellátó központ kilkítá Sárváron 5. A árvári Cónkázó tó é zbdidıprk e 6. Tizenháromvároi felhgyott hulldéklerkó rekultivációj 7. Volt téglgyár rehbilitációj Sportcentrum kilkítá M Ft NYDOP prioritá Turizmu, 1. intézkedé: Fürdı 880 M Ft NYDOP III. Emberi erıforrá e; 3. intézkedé Intézmény, 880 M Ft TIOP III. Emberi erıforrá e Új 5. intézkedé: Egézégügyi zolgálttáok e 500 M Ft n I. Turizmu, 3. A zbdidı ív eltöltéi lehetıégeinek bıvítée 190 M Ft NYDOP II. prioritá: Váro, új 7.3. Szeméttelep rekultivációj 2000 M Ft n I. Turizmu, 3. A zbdidı ív eltöltéi lehetıégeinek bıvítée 8. Szálláhelyek n Mgánerı beruházáok I. Turizmu, 5. intézkedé: Szálláhely 9. Arborétum n KEOP II. prioritá Váro 5. inézkedé, Vároi é turiztiki célr lklm rendezvényterek 10. Pictér 600 M Ft Közberuházá II. prioritá Váro A mellékelt térképen jelölére kerültek korábbn rézletezett megvlóult beruházáok i. 23

24 Sárvár Központi Akcióterületének elıkcióterületi Terve Térkép3 24

25 Sárvár Központi Akcióterületének elıkcióterületi Terve Az zonoított kciók megvlóítáánk zerepválllói (köz- é mgánberuházáok), bevtkozá típuok A bevtkozáok trtlmzzák zo projeelemeket, melyek megvlóítá révén érhetı el z kcióterület ére kitőzött cél. A Kézikönyv lpján három fı bevtkozá típut különböztet meg, melyeket kiegézítetünk egy további releván elemmel i (4.), vlmint lehetége ütemezét dtunk z kcióterületen NYDOP 3. prioritá kontrukciój lpján tervezett projeeknek. Bevtkozá típuok: 1. ROP között várorehbilitáció célú állmi támogtá (pályázti proje) keretében kívánj z önkormányzt é prtnerei megvlóítni 2. Mgánzfér kívánj megvlóítni közzfér ei nyomán 3. Az kcióterületi htáként közzfér kívánj megvlóítni. 4. Közzfér áltl megvlóítni kívánt beruházá, egyéb, nem várorehbilitáció célú állmi támogtá keretében (pl. ROP turizmu) Elı lépében zonoítár kerültek zerepvállláok (közzfér mgánzfér) lehetége beruházái projeelemei, mjdn fenti bevtkozátípu zerinti beorolá történt meg. Indiív tevékenyég 1. Vároközpont é fürdıközpont özekpcolá 2. Sárvári Gyógy- é Wellnefürdı e 3. Térégi rehbilitáció központ léteítée Sárváron 4. Emelt zintő járóbeteg ellátó központ kilkítá Sárváron 5. A árvári Cónkázó tó é zbdidıprk e 6. Tizenháromvároi felhgyott hulldéklerkó rekultivációj 7. Volt téglgyár rehbilitációj Sportcentrum kilkítá Megvlóítá becült költége Szerepvállláok Bevtkozá típuok 600 M Ft közberuházá M Ft Közberuházá+ mgánberuházá 880 M Ft közberuházá 880 M Ft 500 M Ft 190 M Ft közberuházá közberuházá közberuházá 2000 M Ft Közberuházá+ mgánberuházá 8. Szálláhelyek n Mgánerı 2 beruházáok 9. Arborétum n KEOP Pictér 600 M Ft közberuházá , 3 25

26 Sárvár Központi Akcióterületének elıkcióterületi Terve Az egye zonoított projeek tervezett ütemezée A központi kcióterületen zonoított projeek kpcán áttekintére kerültek z egye projeelemek tervezett ütemezée, melyet jelen dokumentum keretein belül z elızı fejezetben rézletezett 9 ngyprojeek kpcán muttunk be, negyedéve pontoággl. Jelen ütemezé trtlmzz z elıkézíté orán zükége tervezéi idızkot i, nem cupán fiziki megvlóítát, így idıben elhúzódó tevékenyégek jelenhetnek meg. Ezen ütemezé közzfér áltl megvlóítni kívánt tevékenyégeket jelenti, tehát fentebbi tábláztok közül zon projeelemeket, melyek közvetlenül tervezhetık. A mgánberuházáok megvlóítáánk feltételét fıként gzdági tényezık, vlmint z önkormányzttl történı tárgyláok eredményei Proje neve (z kcióterületen belül) 1. Vároközpont é fürdıközpont özekpcolá 2. Sárvári Gyógy- é Wellnefürdı e 3. Térégi rehbilitáció központ léteítée Sárváron 4. Emelt zintő járóbeteg ellátó központ kilkítá Sárváron 5. A árvári Cónkázó tó é zbdidıprk e 6. Tizenháromvároi felhgyott hulldéklerkó rekultivációj 7. Volt téglgyár rehbilitációj Sportcentrum kilkítá 9. Arborétum 10. Pictér Közzfér áltl tervezett proje(elemek) lehetége megvlóítái ütemezée

27 Sárvár Központi Akcióterületének elıkcióterületi Terve Az egye zonoított projeek zegregációr gykorolt htá Jelen elemzé z IVS rézeként elkézült un. nti-zegregáció terv lpján került beilleztére z elıkcióterületi tervbe. A bevtkozáok infrtruuráli jellegőek, nem teremtenek lehetıéget zegregációr, nem egítik elı z lcony tátuú lkook zámánk növeléét é térbeli koncentrációját em. A vároközpont é fürdıközpont özekpcolá fıként infrtruúr-, mely orán prkolók, zöldfelületek, járdák, utk felújítáár kerül or. A tervezett tevékenyégek nem hordozzák mgukbn zegregálódá vezélyét, é nem érintik hátrányon z lcony tátuú coporto, ıt lkoág lehetıégeit bıvíti ki, z életteret é életkörülményeket jvítj. A bevtkozáok nem érintenek bérlkáo, nem igényelnek lkácerét vgy kiürítéi folymtot, é nem vezélyezteti lkhtái integrációt em. Indiív tevékenyégek zegregáció vezélyforrá elemzée Indiív tevékenyég 1. Vároközpont é fürdıközpont özekpcolá Szegregáció vezélyforrát nem jelent - Náddy vár elıtti prkoló felújítá, nyilváno illemhelyek kiépítée x - Várprk zöldfelületi megújítá x - Náddy vár hátó bejártánk rekontrukciój, Nepomuki Szt. Jáno zobránk vizállítá - Rákóczi u. járdépíté, borok, prkolók, zöldfelület rendezé x - Várkerült, burkolt jvítá x - Hgyományırzı rendezvények x 2. Sárvári Gyógy- é Wellne fürdı e x 3. Térégi rehbilitáció központ léteítée Sárváron x 4. Emelt zintő járóbeteg ellátó központ kilkítá Sárváron x 5. A árvári Cónkázó tó é zbdidıprk e x 6. Tizenhárom vároi felhgyott hulldéklerkó rekultivációj x 7. Volt téglgyár rehbilitációj Sportcentrum kilkítá x 8. Szálláhelyek x 9. Arborétum x 10. Pictér kilkítá x x jelent A települé központjánk revitlizációj élénkíteni fogj helyi tárdlmi életet, megfelelı életkeretet nyújt lkoág é helyi zervezetek zámár, erıíti települé integrációját, közvetetten gzdágélénkítı, turiztiki htá lpvetıen fonto, de özeégében települéen élık életminıégét, közérzetét é lehetıégeit fogj jvítni, kibontkozttni, mely z lcony tátuú lkook tárdlmi integrációj zempontjából i kedvezı fejlemény. 27

28 Sárvár Központi Akcióterületének elıkcióterületi Terve 5. Regionáli Opertív Progrm között várorehbilitáció célú pályázt tervezett trtlm A Regionáli Opertív Progrm keretein belül nyílik lehetıégük várooknk rr, hogy várorehbilitáció tevékenyégeik támogtát kpjnk. Az lábbikbn bemuttár kerülnek zon projeek, melyeket váro tervezetten ROP forrá igénybevételével kíván megvlóítni A NYDOP várorehbiitáció kontrukciójábn megvlóítni zándékozott proje bemuttá Sárvár váro várorehbilitáció tevékenyégei orábn vároközpont é fürdı térbeli özekpcolá kiemelt fontoágú. Ennek érdekében váro Nyugt-dunántúli Opertív Progrm 3. Vároi prioritá keretében NYDFT döntéének megfelelıen kétforduló pályázt eljárárendjében pályáztot kíván benyújtni vároközpont é fürdı közti terület funkcióbıvítı ére A proje megnevezée, célj A árvári vároközpont é fürdı térbeli kpcoltánk megteremtée A mőemléki környezet, árvári közigzgtái funkciók zerve özekpcolá zükége fürdıvel, nnk érdekében, hogy gyógyfürdıhöz méltó települéi környezet, vlmint mőemléki történelmi váromg egyránt vonzó települéképi rculttl htározz meg várot mind z itt élık polg, mind z idelátogtó vendégek zámár. Cél, hogy múltt képvielı, települé életében ngy befolyál bíró vár é környéke, jelent irányító közfunkciók é jövıt jelentı fürdı ei egyzon cél érdekében, nemzetközi gyógyhely induljnk meg, illetve folyttódjnk z eddigi kiemelkedı várorehbilitáció célú projeek megvlóítá révén A proje funkciók zerinti megozlá A projeen belül tervezett tevékenyégek következı funkciók zerint kerülnek elhtárolár: Tevékenyég Azonoított helyzín Támogtái rány(%) Gzdági funkciót erıítı tevékenyégek Díjfizetı prkolók é illemhelyek kilkítá Várkerület, Vár elıtti prkoló 30 Vároi funkció erıítı tevékenyégek Közterek, települéi zöldfelületek megújítá, minıégi borok elhelyezée Várkert, Rákóczi F. u. 85 Energitkréko közvilágítá Várkert 85 28

29 Sárvár Központi Akcióterületének elıkcióterületi Terve Mőemlékek megújítá, mőemlékhez méltó környezet kilkítá Közlekedéi ek - burkolt jvítá, - járdák felújítá, prkolók kilkítá, leállóávok felújítá Útekhez, z é térburkolt, zöldfelületek kilkítáához kpcolódó vonl infrtruúr korzerőítée (cpdékelvezeté) Várkert, Nepomuki Szent Jáno zobránk vizállítá, Zenepvilon rekontrukciój Várkerület Rákóczi F. u. Várkerület Rákóczi F. u Az infrtruuráli, beruházái jellegő eket kiegézítı kiléptékő oft elemek Közöégépítét é zbdidı hzno eltöltéét egítı progrmok (hgyományırzı közöégi kezdeményezéek, kulturáli é port rendezvények tb.) Pl. petnque rendezvények, Lokálptriót rendezvényorozt 85 Önmgábn nem, de fentiekkel együtt kötelezıen megvlóítndó tevékenyég Váromrketing kciók A várorehbilitáció célú pályázt trtlm A pályázt trtlmánk Kézikönyv áltl elvárt bemuttá telje mértékben támzkodik z projetervezé orán elkézített elemzéekre, mőleíráokr, vlmint pályázti dokumentáció rézét képezı pályázti dtlpr.. 29

30 Sárvár Központi Akcióterületének elıkcióterületi Terve 1. Tevékenyég neve Díjfizetı prkolók é illemhely kilkítá Tevékenyég típu Finnzírozó truuráli lp Rövid leírá Gzdági funkció ERFA Tervezett projeelemek: - Náddy vár prkolójánk komplex rekontrukciój - Várkertben levı nyilváno illemhely komplex rekontrukciój Helyzín Sárvár, Várkerület Várkert Pályázó zervezet Sárvár Váro Önkormányzt Prtner Várogzdálkodá Prtner zerepe prkoló é illemhely üzemeltetée Célcoport bemuttá Náddy várb érkezı látogtók: árvári lkook, turiták Megvlóítá tervezett kezdete - vége félév félév Tervezett telje költégveté Br Ft Támogtá rány Mx 30% További forráok Sját forrá Proje elıkézíté helyzete Tervezé ltt Adminiztrtív é eljárái kötelezettég Közbezerzéi é htóági engedélyezéi eljáráok lefolyttá 30

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

KOMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 2016

KOMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 2016 OMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 016 OMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS TERVEZŐ HÜBNER TERVEZŐ FT DR. HÜBNER MÁTYÁS okl. építészmérnök vezető tervező Lovs Attil okl. építőmérnök Tóth Rék kert-

Részletesebben

ELASTO - LINE I. Vasalatlan saruk

ELASTO - LINE I. Vasalatlan saruk ELASTO - LINE I. Vltln ruk Trtlomjegyzék Beezeté Sruk zerepe mgépítében 1. Méretezéi lki tényezők Vltln, pontzerű, ngyteherbíráú elztomer ruk. Igénybeételek zámítá ELASTO-N1 é -N Termékleírá műzki prméterek

Részletesebben

Budapesti Műszaki Főiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai Kar Automatika Intézet. Félévi követelmények és útmutató VILLAMOS GÉPEK.

Budapesti Műszaki Főiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai Kar Automatika Intézet. Félévi követelmények és útmutató VILLAMOS GÉPEK. Budpeti Műzki Főikol Kndó Kálmán Villmomérnöki Főikoli Kr Automtik ntézet Félévi követelmények é útmuttó VLLAMOS GÉPEK tárgyból Villmomérnök zk, Villmoenergetik zkirány, Távokttái tgozt 5. félév Özeállított:

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

TISZANAGYFALU KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI A 38.SZ. FKL. ÚT MELLETI KERÉKPÁRÚT SZABÁLYOZÁSÁT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSA

TISZANAGYFALU KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI A 38.SZ. FKL. ÚT MELLETI KERÉKPÁRÚT SZABÁLYOZÁSÁT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSA N Y Í R S É G T R V f t. ékhely:. Nyíregyház, Mkó u.. sz. Irod:. Nyíregyház, egfű u..sz. Telefon/fx: (2) 2 Moil: () 2 mil: nyirsegterv@nyirsegterv.tonline.hu We: www.nyirsegterv.hu TISZANAGYFALU ÖZSÉG

Részletesebben

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányzt Képviselőtestületének 9/ 24. (IX.7) ÖR számú rendelete helyi hulldékgzdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányztánk Képviselőtestülete z önkormányzti törvény (99. évi LXV. tv.)

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja.

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja. Mátri Aktívturisztiki Térségfejlesztési Progrm Fejlesztési Koncepció Az elmúlt évek fejlesztéseinek eredményeként Mátr számos turisztiki ttrkcióvl bővült. Jelen projektjvslt egy olyn koncepciót mutt be,

Részletesebben

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE NYÍRSÉGTRV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyház, Mckó u. 6. sz. Irod: 4400. Nyíregyház, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fx: (42) 421-303 Moil: (06-30) 307-7371 -mil: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu We: www.nyirsegterv.hu

Részletesebben

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER FÁCÁNKERT HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER PÉCSÉPTERV STÚDIÓ VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BESŐ ÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS EBONYOÍTÁS F Á C Á N K E R T TEEPÜÉSRENDEZÉSI TERVE HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER Készítette

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. A rendelet hatálya és alkalmazása

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. A rendelet hatálya és alkalmazása unsziget özség Önkormányzt épviselő-testületének 8/2002. (XI.19.) T, 10/2003. (VIII.8.) T, 6/2005. (IX.9.) T, 9/2005. (X.14.) T, 7/2007. (V.31.) T, 10/2007. (VIII.9.) T, 13/2007. (VIII.31.) T, 1/2008.

Részletesebben

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS Püspökldány Város Önkormányzt 4150 Püspökldány, Bocski u. 2. Telefon 54/451-510 www.pupokldny.hu JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS 2015-2020 Készült: Püspökldány Város Önkormányzt

Részletesebben

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje Melléklet Folymtb épített előzetes utólgos vezetői ellenőrzés Trtlom I. A szbálytlnságok kezelésének eljárásrendje II. Az ellenőrzési nyomvonl III. Folymtábrák IV. A tervezéssel, végrehjtássl, beszámolássl

Részletesebben

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 -

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 - 1988. évi I. törvény Htályos: 2011.09.01-1988. évi I. TÖRVÉNY közúti közlekedésről1 ( végrehjtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [ vstg betűs szöveg z 1988: I. törvény

Részletesebben

Bevezetés. Mi a koleszterin?

Bevezetés. Mi a koleszterin? Bevezet betegklub feldt tgji számár betegségükkel kpcsoltos szkszerű információkt megdni. Ebben füzetben koleszterin htásiról cukorbetegségről gyűjtöttünk össze hsznos információkt. Mi koleszterin? koleszterin

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK

(Nem jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK 2013.4.9. Az Európi Unió Hivtlos Lpj L 100/1 II (Nem joglkotási ktusok) HATÁROZATOK A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2013. márius 26.) z ipri kiosátásokról szóló 2010/75/EU európi prlmenti és tnási

Részletesebben

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja.

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja. - 11- F 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szvttl rendelet-tervezet elfogdását jvsolj. T ó t h István: Várplot Pétfürdői Városrész Önkormányzt 7 igen szvttl, 1 nem szvttl rendelet-módosítás

Részletesebben

Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv - 2015 Balaton részvízgyűjtő. 1-2. melléklet: Felszíni víztest típusok referencia jellemzői

Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv - 2015 Balaton részvízgyűjtő. 1-2. melléklet: Felszíni víztest típusok referencia jellemzői Blton részvízgyűjtő 1-2. melléklet: Felszíni víztest típusok referenci jellemzői Blton részvízgyűjtő Vízfolyás típusok hidromorfológii referenci jellemzői MORFOLÓGIA TÍPUS Jellemzés Hidrológi 1 2 3 ngy

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fax: 35/342-804, 35/342-806 www.bank-falu.hu e-mail: hivatal@bank-falu.hu

Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fax: 35/342-804, 35/342-806 www.bank-falu.hu e-mail: hivatal@bank-falu.hu Bánk özség Önkormányzt 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fx: 35/342-804, 35/342-806 www.nk-flu.hu e-mil: hivtl@nk-flu.hu Ikttószám: 159- /2012/B. Tárgy: Bánk község településrenezési terv móosítás HIDTMÉNY Tájékozttjuk

Részletesebben

MKB Bank Zrt. Kockázati beszámoló. (234/2007. (IX. 4.) kormányrendelet a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl

MKB Bank Zrt. Kockázati beszámoló. (234/2007. (IX. 4.) kormányrendelet a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl Kockázati bezámoló 2012 (234/2007. (IX. 4.) kormányrendelet a hitelintézetek nyilvánoágra hozatali követelményének teljeítéérıl alapján) 2012. 12. 31. 2012. évre vonatkozó kockázati bezámoló Tartalomjegyzék

Részletesebben

2013. I. félévi A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

2013. I. félévi A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1002 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet települétípu A fejezet megnevezée, zékhelye: A megye megnevezée, önkormányzat zékhelye..................

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

NYÍRMADA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

NYÍRMADA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA NYÍRMADA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA hogy ne csak városunk múltja, de jelene és jövője is figyelemreméltó legyen 2010. január NYÍRMADA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (Az

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN (A S Z E N T E N D R E I F E S T É S Z E T T Ö R T É N E T E ÉS S T Í L U S Á N A K V I Z S G Á L A T A 4 5 - I G C. M U N K A E L S

Részletesebben

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg Alsó-Tisz-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ikttószám: 80664-1-2/2011. Tárgy: Zjkibocsátási htárérték megállpítás kérelemre Ügyintéz : Csomor László Hiv. szám: Zjkibocsátási

Részletesebben

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ A MECSEK-ÖKO ZRT. VOLT URÁNBÁNYÁSZATI- ÉS ÉRCFELDOLGOZÁSI TERÜLETEN VÉGZETT REKULTIVÁCIÓS ÉS UTÓGONDOZÁSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ A MECSEK-ÖKO ZRT. VOLT URÁNBÁNYÁSZATI- ÉS ÉRCFELDOLGOZÁSI TERÜLETEN VÉGZETT REKULTIVÁCIÓS ÉS UTÓGONDOZÁSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL RÉSZTS TÁJÉKOZTATÓ A MCSK-ÖKO ZRT. VOT URÁNBÁNYÁSZATI- ÉS ÉRCFDOGOZÁSI TRÜTN VÉGZTT RKUTIVÁCIÓS ÉS UTÓGONDOZÁSI TVÉKNYSÉGÉRŐ Pécs, 2011. októer TARTAOMJGYZÉK 1. A BÁNYÁSZAT ÉS A RKUTIVÁCIÓ TÖRTÉNT... 3

Részletesebben

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei Lkások elektro ánk mértéke ezek csökkenti lehetőségei Írt: Vizi Gergely Norbert, Dr. Szász ndrás múlt százdbn tudósok rájöttek, vezetékek elektro hullámokt bocsátnk ki, miket távkommunikációr lehet hsználni,

Részletesebben

Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület

Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület Vidékfejlesztési Egyesület Emlékeztető Szkmi rendezvény Időpont: 2015. október 07. 15:00 Helyszín: Beretvás Bor- és Pálinktörténeti bemuttóhely, 6041 Kerekegyház, Rákóczi u. 108. Tém: 2014-2020-s Vidékfejlesztési

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja. Kedves Kollégák!

A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja. Kedves Kollégák! Hírlevél XIV. évfoly 179. zá 2009. február A BácKikun Megyei Önkorányzt Közűvelődéi Szki Tnácdó é Szolgálttó Intézetének inforáció hvilpj A BácKikun Megyei Önkorányzt Közűvelődéi Szki Tnácdó é Szolgálttó

Részletesebben

Hatvani István fizikaverseny 2015-16. 1. forduló megoldások. 1. kategória

Hatvani István fizikaverseny 2015-16. 1. forduló megoldások. 1. kategória 1. ktegóri 1.1.1. Adtok: ) Cseh László átlgsebessége b) Chd le Clos átlgsebessége Ezzel z átlgsebességgel Cseh László ideje ( ) ltt megtett távolság Így -re volt céltól. Jn Switkowski átlgsebessége Ezzel

Részletesebben

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-5356/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Izsáki Sárfehér SE

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-5356/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Izsáki Sárfehér SE 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Izáki Sárfehér SE A kérelmező zervezet rövidített neve: ISSE 2Gazdálkodái formakód:521 3Tagági azonoítózám 5593 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

INGARISCHE BAUKUNST* ARCHITETTURA UNGHERESE ARCHITECTURE IONGROISE HUNGÁRIÁN ARCHITECTURE MADJARSKO GRADJEVINARSTVO 40. ÉVFOLYAM 1941 JUNIUS

INGARISCHE BAUKUNST* ARCHITETTURA UNGHERESE ARCHITECTURE IONGROISE HUNGÁRIÁN ARCHITECTURE MADJARSKO GRADJEVINARSTVO 40. ÉVFOLYAM 1941 JUNIUS 40. ÉVFOLYM 1941 JUNIUS w Mgyrországi vendégforglom fejlesztése * B u d p e s t n y r l á s és Cdülés s z o l g á l t á b n * Blfonvidélt r e n d e z é s i és építészeti kérdései * M á t y á s k i r á

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. MÁRCIUS 05-I ÜLÉSÉRE

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. MÁRCIUS 05-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 06-6/64-4/2009. TÁRGY: A PÉCSI ROMA INTEGRÁCIÓS TANÁCS HELYZETELEMZÉSE ÉS JAVASLATAI A PÉCSETT ÉLŐ ROMÁK/CIGÁNYOK ÉLETESÉLYEINEK JAVÍTÁSÁRA MELLÉKLET: E LŐTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

II. Fejezet Értelmező rendelkezések

II. Fejezet Értelmező rendelkezések SZEGHALOM VÁROS ÖNORMÁNYZATA ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 7/202. (VI. 26.) önkormányzti renelete közterületek elnevezéséről, házszámozásról és ezek megjelölésének mójáról Szeghlom Város épviselő-testülete z Alptörvény

Részletesebben

Izsáki Sárfehér SE ISSE

Izsáki Sárfehér SE ISSE 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Izáki Sárfehér SE A kérelmező zervezet rövidített neve: ISSE 2 Gazdálkodái formakód: 521 Áfa levonára a pályázatban igényelt költégek

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2007 2014 M U N K A T E R V E Z á r a d é k: Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2007-2014. évi Gazdasági Programját a

Részletesebben

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 fax.:63/510-388

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 fax.:63/510-388 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FŐÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 fax.:63/510-388 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: E- /2013. Tárgy:

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS GAZDASÁGI ÉS MUNKA PROGRAMJA 2011 2014.

KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS GAZDASÁGI ÉS MUNKA PROGRAMJA 2011 2014. KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS GAZDASÁGI ÉS MUNKA PROGRAMJA 2011 2014. 1 Kiskunfélegyháza Város Gazdasági és Munka Programja 2011-2014 Tartalomjegyzék: A. Célok 2 B. Programok 4 C. Feladatok 7 I. GAZDASÁGFEJLESZTÉS

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR I S Z K A I É S K

SZÉKESFEHÉRVÁR I S Z K A I É S K HÜBNE Tervező FT Munkszám: / Pés, Mogyorós köz. /- SZÉESFEHÉVÁ I S Z A I É S Ő Ö S I U T C A I I S E T E T E L E P Ü L É S E N D E Z É S I T E V E (ZÁÓVÉLEMÉNYEZÉSI DOUMENTÁCIÓ) HÜBNE Tervező FT Munkszám:

Részletesebben

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei villnyszereli munk veszélyei Írt: Ngy László Zoltán oltó őrngy, vizsgáló 2010. december 15. szerd, 09:33 Egy budpesti társsház I. emeleti lkásábn keletkezett 2009 utolsó tvszi hónpjábn. lkás 20 m2-es szobáj

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Sárrétudvari Községi Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Sárrétudvari Községi Sportegyesület Érkezett :. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Sárrétudvari Közégi Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Sárrétudvari KSE 2Gazdálkodái formakód: 52 3Tagági azonoítózám 85

Részletesebben

PannonianNatureNetwork: 4 nemzeti park, 10 natúrpark életminőség és turizmusbázis a nyugat-pannon térség számára

PannonianNatureNetwork: 4 nemzeti park, 10 natúrpark életminőség és turizmusbázis a nyugat-pannon térség számára PnnoninNtureNetwork: 4 nemzeti prk, 10 ntúrprk életminőség turizmusbázis nyugt-pnnon térség számár Nyitórendezvény Kőszegen z Írottkő Ntúrprk Látogtó- Képzőközpontjábn A Csodbogyós-cseppkőbrlng Bltonedericsen,

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019 Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Az elkészítésben közreműködő külső szakértők: Róka László, Deme Lóránt MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó

Részletesebben

TENGELY szilárdsági ellenőrzése

TENGELY szilárdsági ellenőrzése MISKOLCI EGYETEM GÉP- ÉS TERMÉKTERVEZÉSI TASZÉK OKTATÁSI SEGÉDLET GÉPELEMEK c. tntárgyhoz TEGELY szilárdsági ellenőrzése Összeállított: Dr. Szente József egyetemi docens Miskolc, 010. A feldt megfoglmzás

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL 2010

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL 2010 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

Veresegyházi kistérség

Veresegyházi kistérség Veresegyházi kistérség területfejlesztési koncepciója és stratégiai programja Pest megyei Terület-,Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft. 1085. Budapest, Kőfaragó u. 9. Tel: 267 05 08, 267 70

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

Gödöllő Város Integrált Városfejlesztési Stratégia (2008-2013)

Gödöllő Város Integrált Városfejlesztési Stratégia (2008-2013) Gödöllő Város Integrált Városfejlesztési Stratégia (2008 2013) 1 Gödöllő Város Integrált Városfejlesztési Stratégia (2008-2013) A dokumentumot Gödöllő Város Önkormányzata megbízásából készítették: Értéktérkép

Részletesebben

TIMSS TERMÉSZETTUDOMÁNY. 8. évfolyam NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT FELADATOK

TIMSS TERMÉSZETTUDOMÁNY. 8. évfolyam NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT FELADATOK TIMSS NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT FELADATOK TERMÉSZETTUDOMÁNY 8. évfolym Az láik közül melyik közelíti meg legjon z édesvíz százlékos részrányát Földön tlálhtó víz összmennyiségéhez képest? S01_01 100% 90% c

Részletesebben

P O R O SZ L Ó T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V

P O R O SZ L Ó T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V P O R O SZ L Ó T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V S Z A B Á L Y O Z Á S I T E R V É S HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 2004. POROSZLÓ TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...5 A Helyi Építéi Szaályzat felépítée:...8

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 265/28. (XI. 6.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 223/9

Részletesebben

Raiffeisen Bank Zrt. 1054 Budapest, Akadémia u. 6. Raiffeisen Direkt: (06-40) 48-48-48 Fôvárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: 01-10-041042

Raiffeisen Bank Zrt. 1054 Budapest, Akadémia u. 6. Raiffeisen Direkt: (06-40) 48-48-48 Fôvárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: 01-10-041042 Raiffeien Bank Zrt. 054 Budapet, Akadémia u. 6. Raiffeien Direkt: (06-40) 48-48-48 Fôvároi Törvényzék Cégbíróága Cégjegyzékzám: 0-0-0404 Jövedelemigazoláal igényelt ingatlanfedezete hitelek HITEL típua

Részletesebben

JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE EL TERJESZTÉSEK FED LAPJA

JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE EL TERJESZTÉSEK FED LAPJA JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE EL TERJESZTÉSEK FE LAPJA Az el terjesztés íme, tárgy: El terjesztés Jászerény város településrendezési el írási [ 261/2010. (IX. 15.) önkormányzti htározttl

Részletesebben

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek XXVII. évfolym 1. szám 2010. július www.edvrt.hu Több polgármester is elismerően szólt z ÉDV Zrt.-vel vló együttműködésről 3. oldl Bemuttkozik Vevőszolgált Központi Telefonos Ügyfélszolgált 6. oldl Még

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Téglás Városi Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Téglás Városi Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Téglá Vároi Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: TVSE 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 852 Áfa levonára a

Részletesebben

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019. BEVEZETŐ

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019. BEVEZETŐ BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019. BEVEZETŐ A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a az önkormányzatok gazdasági programjával kapcsolatban

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 106/2016. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Értékelés Budapest Főváros IX.

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÉS AGGLOMERÁCIÓJA TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA II.

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÉS AGGLOMERÁCIÓJA TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA II. ÉPÍTÉSI ÉS KERESKEDELMI amerikai magyar Kft. 1126 BUDAPEST, Istenhegyi út 9/d. HUNGARY Tel: 355-4614 Fax: 212-9626 Ökoszféra- Projekt Kft PARTNERSÉG 2007-13 KONZORCIUM SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÉS

Részletesebben

FESZÍTŐMŰVES VASÚTI JÁRMŰALVÁZAK. Prof.Dr. Zobory István

FESZÍTŐMŰVES VASÚTI JÁRMŰALVÁZAK. Prof.Dr. Zobory István FESZÍTŐMŰVES VASÚTI JÁRMŰALVÁZAK Prof.Dr. Zobory István Budpest 04 Trtlomegyzék. Bevezetés... 3. A vsúti árművek teherviselő részeiről... 3. Alvázs (nem önhordó) kocsik... 3.. Kéttengelyes kocsik... 4..

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TURISZTIKAI HELYZETKÉPE ÉS FEJLESZTÉSI FELADATAI

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TURISZTIKAI HELYZETKÉPE ÉS FEJLESZTÉSI FELADATAI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TURISZTIKAI HELYZETKÉPE ÉS FEJLESZTÉSI FELADATAI VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ (első munkaváltozat) Készült a Magyar Tudományos Akadémia RKK felkérésére Győr, 2004. Dr. Fekete Mátyás egyetemi

Részletesebben

T P. Győrzámoly. Előzetes tájékoztatás. Településfejlesztési koncepció 3045/K. Munkaszám: 13045

T P. Győrzámoly. Előzetes tájékoztatás. Településfejlesztési koncepció 3045/K. Munkaszám: 13045 T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11.; Tel: 96/418 373; Fax: 96/418 699, E mail: talent_plan@arrabonet.hu;www.talent plan.hu Győrzámoly Településfejlesztési

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30 Pici kitekintő Kommentár 2015.11.30 1 000 000 000 Jegyzet - Mgyr GDP lkulás December elején kijött részletes mgyr GDP dt. dt lpján mgyr gdság hrmdik negyedévben előző év hsonló időszkához képest 2,4%-kl

Részletesebben

ÖSZVÉRSZERKEZETEK. Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés a BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszéken. Dr.

ÖSZVÉRSZERKEZETEK. Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés a BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszéken. Dr. Dr. Kovás Nuik ÖSZVÉRSZERKEZETEK BE Silárdságtni és Trtóserkeeti Tnséken Dr. Kovás Nuik egyetemi doens BE, Hidk és Serkeetek Tnsék BE Silárdságtni és Trtóserkeeti Tnsék 01. Trtlom Dr. Kovás Nuik 1. Beveetés...

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI INTÉZKEDÉSI TERV 2006-2008

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI INTÉZKEDÉSI TERV 2006-2008 JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI INTÉZKEDÉSI TERV Jóváhagyta: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 58/2006.(IV.28.) számú határozatával Készítette: Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST

Részletesebben

HAJDÚSÁMSON VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. január

HAJDÚSÁMSON VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. január HAJDÚSÁMSON VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. január Jóváhagyva Hajdúsámson Város Önkormányzatának /2010 (I.) képviselőtestületi határozatával 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 13-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 13-i ülésére 6. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának Gazdasági Programja Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit irodavezetı

Részletesebben

Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november

Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november 1 Tartalom 1. A fejlesztés integrált városfejlesztési stratégiához való illeszkedése...3 2. A településfejlesztési akcióterület kijelölése, jogosultság

Részletesebben

I. kötet: Megalapozó vizsgálat

I. kötet: Megalapozó vizsgálat Pro Via 91 Kft. 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. MOSONMAGYARÓVÁR INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA I. kötet: Megalapozó vizsgálat Projekt azonosító: NyDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Nyugat-Dunántúli Operatív

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004. (III.1.) rendelete Dévaványa Környezetvédelmi Programjáról. Bevezető rendelkezések

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004. (III.1.) rendelete Dévaványa Környezetvédelmi Programjáról. Bevezető rendelkezések Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004. (III.1.) rendelete Dévaványa Környezetvédelmi Programjáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Bevezető rendelkezések Dévaványa Városi Önkormányzat

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1933 ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2015

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2008. július 14. (hétfı) napjára de. 8 30 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2008. július 14. (hétfı) napjára de. 8 30 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2015

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2015 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1933 ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2015

Részletesebben

A MÓRAHALMI ÉS A KISTELEKI KISTÉRSÉG TANYAFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2012.

A MÓRAHALMI ÉS A KISTELEKI KISTÉRSÉG TANYAFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2012. A MÓRAHALMI ÉS A KISTELEKI KISTÉRSÉG TANYAFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2012. A Mórahalmi és a Kisteleki Kistérség Tanyafejlesztési Programja 2012. MEGJEGYZÉS: A tanyaprogram elkészítéséhez végzett kérdőíves felmérés

Részletesebben

Jelek és rendszerek 2.

Jelek és rendszerek 2. Jelek é rendzerek.. Jelek oduláció é deoduláció - nlóg oduláció... Cél Inforáció oábbíá elekroniku elek egíégéel. nlóg oduláció eeében oábbíndó inforáció egy nlóg el (pl. bezéd, zene, b.), elynek inél

Részletesebben

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM IGAL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM 2015-2020 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 6 Célok... 6 A Helyi

Részletesebben

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 99. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 2 KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST

Részletesebben

J/55. B E S Z Á M O L Ó

J/55. B E S Z Á M O L Ó KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA J/55. B E S Z Á M O L Ó az Országgyűlés részére a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2005. január

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Első Mosonmagyaróvári Torna Egylet 1904

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Első Mosonmagyaróvári Torna Egylet 1904 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Elő Moonmagyaróvári Torna Egylet 194 A kérelmező zervezet rövidített neve: MTE-194 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 2367

Részletesebben

RB 6000 Good/Best. Üzemeltetési útmutató magyar. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good

RB 6000 Good/Best. Üzemeltetési útmutató magyar. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good mgyr 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good 1.778-221 RB 6312 Best 1.778-421 RB 6314 Best 1.778-521 RB 6315 Best 1.778-621 RB 6316 Best www.krcher.com

Részletesebben

SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BŰNMEGELŐZÉSI ÉS KÖZBIZTONSÁGI KONCEPCIÓJA

SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BŰNMEGELŐZÉSI ÉS KÖZBIZTONSÁGI KONCEPCIÓJA SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BŰNMEGELŐZÉSI ÉS KÖZBIZTONSÁGI KONCEPCIÓJA 2009. április 29. B E V E Z E T Ő Szentgotthárd Vas megye egyik legbékésebb kisvárosa, az Őrség kapuja, a Vend-vidék központja,

Részletesebben

SZOLGALTATASI. amely alulirott napon és helyen létrej Ott egyreszrol:

SZOLGALTATASI. amely alulirott napon és helyen létrej Ott egyreszrol: ScbEYO csk SZOLGALTATASI mely lulirott npon és helyen létrej Ott egyreszrol: Csömör Ngyközség Onkormányzt Székhely: 2141 Csömör, Szbdság u. 5. Telefon: 0628/544048 Fx: 0628/544040 Képviseletében: Fábri

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2013

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2013 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. i XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1933 ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 23 Adtszolgálttók:

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2013

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2013 FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. i XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján

Részletesebben

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL 2011

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL 2011 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 5-6000 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 99. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. () bekezdése lpján kötelező. KIMUTATÁS

Részletesebben

polgármester városi főépítész Tárgy:

polgármester városi főépítész Tárgy: Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Lautner Emőke városi főépítész Javaslat a Kazincbarcika városközpontjában elhelyezkedő Völgy park és Liget park fejlesztésére és fedett rendezvény

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS 2016.

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS 2016. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS 2016. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS Készült Ajak Város Önkormányzata megbízásából Készítette MEGAKOM Tanácsadó Iroda 2016. MÁRCIUS 9. Adatgyűjtés lezárva: 2016. január

Részletesebben

Szakma megnevezése: Mechatronikai technikus

Szakma megnevezése: Mechatronikai technikus Érettségi utáni képzeink Szkm megneveze: Mechtroniki technikus Képzi idő: 2 év (érettségire épülő képz) 1/9 Érettségi utáni képzeink munkterület rövid, jellemző leírás számos rendelkező üzemeltete, mechtroniki

Részletesebben