MKB Bank Zrt. Kockázati beszámoló. (234/2007. (IX. 4.) kormányrendelet a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MKB Bank Zrt. Kockázati beszámoló. (234/2007. (IX. 4.) kormányrendelet a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl"

Átírás

1 Kockázati bezámoló 2012 (234/2007. (IX. 4.) kormányrendelet a hitelintézetek nyilvánoágra hozatali követelményének teljeítéérıl alapján)

2 2012. évre vonatkozó kockázati bezámoló Tartalomjegyzék KOCKÁZATI BESZÁMOLÓ ALAPJÁN) BEVEZETİ KOCKÁZAT KEZELÉSI CÉLOK ÉS ELVEK KOCKÁZATKEZELÉSI ELVEK ÉS A KOCKÁZATI STRATÉGIA... 5 Kockázatkezeléi elvek... 5 Kockázati tratégia SZERVEZET ÉS MENEDZSMENT... 8 Kockázat menedzment é monitorozá HITELKOCKÁZAT A hitelezéi kockázat meghatározáa (partner kockázat) Eljárárend / limit / monitoring Kockázatméré BEFEKTETÉSI KOCKÁZAT A befektetéi kockázat definíciója Eljárá / Limit Kockázatméré Kockázat-menedzment é monitorozá ORSZÁGKOCKÁZAT Az orzágkockázat definíciója PIACI KOCKÁZAT A piaci kockázat definíciója Eljárá / limit Kockázat méré Kockázat kezelé é monitorozá BANKI KÖNYVI KAMATKOCKÁZAT A kamatkockázat definíciója Eljárá / limit Kockázat méré Kockázat kezelé é monitorozá CREDIT SPREAD KOCKÁZAT A credit pread kockázat definíciója Eljárá / limit Kockázat méré Kockázat kezelé é monitorozá MŐKÖDÉSI KOCKÁZAT A mőködéi kockázat definíciója Eljárá Kockázat méré Kockázatkezelé é monitorozá Üzletmenet-folytonoág Tervezé HunOR adatkonzorciumi tagág LIKVIDITÁSI KOCKÁZAT A zerkezeti kockázat definíciója Keretek / kockázat limitálá Kockázat méré Kockázat kezelé é monitorozá AZ ALKALMAZÁS KÖRE KONSZOLIDÁCIÓS KÖR KOCKÁZATI TÍPUSOK SZERINTI JELENTÉS HITELKOCKÁZAT /44. oldal

3 2012. évre vonatkozó kockázati bezámoló 4.2. HITELEZÉSIKOCKÁZAT-MÉRSÉKLÉS PIACI KOCKÁZAT A BANKI KÖNYVBEN NYILVÁNTARTOTT POZÍCIÓK KAMATLÁBKOCKÁZATA OPERÁCIÓS KOCKÁZAT LIKVIDITÁSI KOCKÁZAT TİKEMEGFELELÉSI MUTATÓ ÉS SZAVATOLÓ TİKE ELJÁRÁS / LIMIT TM-RE VONATKOZÓ KOCKÁZATI MUTATÓK KALKULÁCIÓJA Szavatoló tıke elemei Tıkekövetelmény meghatározáa Tıkekövetelmény monitoringja é bezámolái rend a tıkelimitekrıl /44. oldal

4 2012. évre vonatkozó kockázati bezámoló 1. Bevezetı Általáno információk Az MKB Bank Zrt. ("MKB" vagy "Bank") Magyarorzágon bejegyzett kerekedelmi bank, amely az érvényben lévı magyar jogzabályok zerint mőködik, tevékenyégét a hitelintézeti törvény határozza meg. Az új nevet júniu 26-án jegyezte be a cégbíróág. Az MKB címe: 1056 Budapet, Váci u. 38. A Bank belföldi é külföldi pénzügyi tevékenyégét banki é nem banki leányvállalatokon kereztül bonyolítja le. Az MKB Bank Zrt. a Németorzágban bejegyzett BayernLB Coport tagja, amelynek zékhelye: D München, Brienner Str. 18., Németorzág. Jogzabályi é Felügyeleti háttér Az MKB Bank Zrt. nyilvánoágra hozatali kötelezettégével kapcolato elvek meghatározáa az EK december 15-én kiadott 2004/109/EK zámú ún. tranzparencia irányelve, illetve a Hpt. magyar jogba ezt átültetı 137/A -ának elıíráai zerint kézült. Az új Bázeli Tıkeegyezmény 3. Pillérének megfelelı közzétételi követelmények át lettek ültetve a nemzeti jogba é ennek megfelelıen dolgozta ki a Bank a kockázati bezámolóját. A dokumentumban alkalmazott / hivatkozott jogzabályok é banki zabályozáok: Az Európai Parlament é a Tanác december 15-i 2004/109/EK irányelve a zabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocátóival kapcolato információkra vonatkozó átláthatóági követelmények harmonizációjáról évi CXII. tv. a hitelintézetekrıl é a pénzügyi vállalkozáokról (Hpt.) 250/2000. (XII. 24.) kormányrendelet a hitelintézetek é pénzügyi vállalkozáok éve bezámoló kézítéi é könyvvezetéi kötelezettégének ajátoágairól (hitelintézeti kormányrendelet) 234/2007. (IX. 4.) kormányrendelet a hitelintézetek nyilvánoágra hozatali követelményének teljeítéérıl Jelen dokumentum célja, rendeltetée A Bank kibocátóként több értéktızdén i jelen lehet, így befektetıi é ügyfelei érdekeit zem elıtt tartva alapvetı érdeke, hogy mőködéével, tratégiájával, eredményével kapcolato információkat a nyilvánoág rendzere idıközönként gyoran, ingyeneen é megkülönbözteté menteen megimerhee. A Bank egyedi alapon, a tagállami hitelintézeti anyavállalat a Hpt. 90. (2) bekezdée zerint, özevont alapon i nyilvánoágra hozza a külön jogzabályban meghatározott információkat. 4/44. oldal

5 2012. évre vonatkozó kockázati bezámoló A Bank elkötelezett a tekintetben, hogy a nyilvánoágot oly módon tájékoztaa, hogy átláthatóágát, imertégét biztoíta. Ennek keretében a nyilvánoág zámára mindazon információkat eljuttatja, melyek a Bank megítéléét közvetlenül vagy közvetve érinthetik é elıegíthetik az ügyfelek, befektetık döntéhozatalát. Mindezen elkötelezettéget a tranzparencia irányelv zellemében, rendzereen, idıben, pontoan kommunikálva kívánja megvalóítani. A Bank közzétételi alapelve az, hogy a nyilvánoágra hozatal orán figyelembe vezi é teljeíti a vonatkozó jogzabályokban (hitelintézeti törvény é 234/2007. (IX. 4.) Kormányrendelet) elıírtakat. 2. Kockázat kezeléi célok é elvek A 2. fejezet rézleteen bemutatja a kockázatkezeléi elveket é célokat, a kockázatkezeléel foglalkozó zervezeti egyégeket é rézleteen kifejti az alapvetı kockázatok kezeléét, méréét é monitorozáát. Az MKB Coport által kialakított é alkalmazott kockázatkezeléi irányelvek telje mértékben harmonizálnak az anyabank BayernLB által kialakított irányelvekkel Kockázatkezeléi elvek é a kockázati tratégia Kockázatkezeléi elvek A Bázel 2 felkézülé alapkövetelményeinek, illetve a BayernLB irányelveinek, valamint alkalmazott módzertanának követéével bevezetére került az ICAAP eljáráának koncepciója (igazodva a jogzabályi é felügyeleti elváráokhoz). A Bank belı tıkezükéglet zámítái eljáráát az anyabank módzertanának é a Bank ajátoágainak (portfolió, lokáli gazdaági helyzet) megfelelıen alakította ki. A BayernLB kockázatvállalái folyamatokat érintı coportzintő irányelveinek implementálái tevékenyég körében kiemelét érdemel a fedezetértékelére, a zegmen- é portfoliózintő tratégiák kialakítáára vonatkozó zabályok, valamint a Bank kockázati döntéhozatali-, valamint egyéb kockázatkezeléi zabályozáainak az alapelvekkel özhangban történı kialakítáa, finomhangoláa. Kockázati tratégia A Felügyelı Bizottág (illetve az Igazgatóág) által évente jóváhagyott MKB Group Kockázati Stratégia é az MKB Bank Zrt. Kockázati Stratégia trukturáli é tartalmi kialakítáa a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete ajánláaival, a BayernLB elváráaival 5/44. oldal

6 2012. évre vonatkozó kockázati bezámoló é az új Coportzintő Kockázati Stratégiai Követelményeivel özhangban kézültek el, tartalmazzák a fı célzámokat é irányelveket. A tratégiák lényege elemei a következık: Célkitőzé, küldeté: - konkrét, kvantitatív célok kerülnek megfogalmazára különö tekintettel a kockázati étvágyra é a célként kitőzére kerülı kulc kockázati mutatókra, mérızámokra, célportfolióra az üzleti tratégiával özhangban - a kockázati limitek kockázati típuonkénti allokáláa, - egye kockázati típuok rézlete bemutatáa: hitelezéi kockázat, orzágkockázat, rézeedéi kockázat, piaci kockázat, likviditái kockázat, mőködéi kockázat, credit pread kockázat, jó hírnév érelmének a kockázata, ingatlankockázat - a koncentráció kockázat kezelé, - orzág-, zektor-, ill. terméklimitek kerültek meghatározára A megfogalmazott kockázati tratégiai cél: A rendelkezére álló tıke védelme mellett a portfolió minıégének megóváa é javítáa, a portfolió áttrukturáláa, a nem tratégiai célt megteteítı portfoliók folyamato é következete leépítéén kereztül. A gazdaági válág következtében még kiemeltebb hangúlyt kapott a kockázatok kezelée. A Kockázati Stratégia a management teering ezközévé vált, végrehajtáa, vizamérée folyamato. A Kockázati Stratégia beágyazódott a döntéi folyamatokba, figyelembe kell venni Stratégiában foglaltakat ügyfélzinten i, é minden eetben vizgálni kell az azzal való özhangot. Az Üzleti Stratégia a Kockázati Stratégia báziául zolgál. A Kockázati Stratégiába foglalt kockázati tratégiai dimenziók é a különbözı zektortratégiák lefedik az ICAAP orán a Bank által materiálinak ítélt é zámzerőíthetı kockázatok körét. A coport zintő kockázat értékeléi irányelv alapján a Bank telje körően azonoította a bank valamint a materiáli leányvállalatok kockázati pozícióit, mely felméré megállapítáait é javalatait az Igazgatóág megtárgyalta é eredménye beépül a rézlete Kockázati tratégiákba. MKB Group Kockázati Stratégia Az MKB Group Kockázati Stratégia a BayernLB Coportzintő Kockázati Stratégia tartalmának megfelelıen é elemei zerint épül fel, meghatározva az egyedi kockázati tratégiák peremfeltételeit. A Bank Group zinten i a Kockázati Stratégia erı érvényeítéére törekzik. A Kockázati Stratégián kereztül befolyáolja a coporttagok döntéi mechanizmuát é meghatározza a tratégiai döntéekhez az irányokat, továbbá kockázati étvágy meghatározáa által tevékenyégüket i befolyáolja A gazdaági é piaci válág, valamint annak hatáai az MKB coportot, illetve annak üzleti tevékenyégeit i érintik. A piaci zereplıket jellemzı fokozott bizonytalanág é ezen belül elıorban az egymá iránti bizalom hiánya miatt jelen dokumentum célja az, hogy a figyelem központjába a rendelkezére álló tıke megóváát helyezze. Ezt a tıkemegóvó funkciót jelentı mértékben támogatja a bank hatékony hozam- é kockázati alapú gazdálkodáa. 6/44. oldal

7 2012. évre vonatkozó kockázati bezámoló A kockázati tratégia célja a vállalt kockázatok mennyiégi korlátozáa annak elkerüléére, hogy az MKB Coport, é ezáltal a BayernLB jövıje ne kerüljön vezélybe em rövid, em pedig hozú távon. Az elıdlege cél a kockázatok fedezeti alapjainak fenntartható megırzée mind zabályozói, mind pedig gazdaági zempontból, illetve az MKB coport tabil kockázatvieléi képeégének biztoítáa. A máodlago cél az üzleti modell zempontjából megfelelı kockázati truktúra kialakítáa egyebek között a kockázati profil, illetve a jelentı koncentráció kockázatok kezeléére kialakított megfelelı zabályok meghatározáa révén. További célkitőzé az MKB Coport mindenkori fizetıképeégének garantáláa. A Coport Kockázati Stratégia az MKB coport rézét képezı alábbi táraágokra (ill. azok look-through leányvállalataira) vonatkozik: MKB Bank Zrt. MKB Eurolízing Coport MKB Unionbank AD MKB NB SA MKB Romexterra Lízing Corporate Recovery Management (CRM) MKB Bank Zrt. Kockázati Stratégia A kockázati tratégia az MKB Bank célzott kockázati profilját é kockázati étvágyát, valamint a fıbb kockázattípuok teljeítményének méréét határozza meg. Az MKB Bank célja a kiegyenúlyozott portfólió mix fenntartáa olyan módon, hogy nagy hangúlyt helyez mind a lakoági, mind a vállalati ügyfelekre, é így a Bank kockázati tratégiáiban meghatározott határokon belül tudja tartani a koncentráció kockázatokat (pl. zektor tratégiák tb.). Ezen kívül a Bank törekzik a bevételek diverzifikáláára é fenntarthatóágára i, amit a kereztértékeítéi tevékenyég fokozáával kíván elérni. Az üzleti tevékenyég máik fı törekvée a fenntartható finanzírozái alap megırzée. A felügyeleti követelményekben bekövetkezett változáok (pl. Bázel III) tükrében bıvíteni kell a refinanzírozái forráokat é a konkrét kritériumokhoz kell igazítani ıket (pl. a mérleg minıége). A Kockázati Stratégiában a SREP rendelkezére álló tıke által meghatározára került a kockázati étvágy, valamint a kockázati profil (célportfolió). A Kockázati Stratégia é az ICAAP zoro özefüggée miatt a Bank a kockázati tratégia megalkotáakor - az éve kockázat értékeléi folyamat eredményeként - azonoítára kerültek a releván é azon belül materiáli kockázatok, melyekkel kapcolato méréi értékeléi zabályokat a coportzintő irányelvek rögzítik. Az egye kockázatokra egyedi é coportzintő kemény limiteket határoznak meg a Kockázati Stratégiák. 7/44. oldal

8 2012. évre vonatkozó kockázati bezámoló Participatio n Direc t ubidiar y % of ownerhi p (direc t ubidiar y) Credit rik Materi al Market rik Materi al Liquiditr y ri k Materi al OpRi k Materi al Real etate Materi al Credi pread t rik Materi al Reidu al ri k Materi al Countr y ri k Materi al Participati o n rik Materi al Strategi c rik Buine and ri Materi al Reputation a l rik Materi al MKB Bank Zrt Kernban k MKB Nextebank 92 Romexterra Leaing IFN N (94,77 S o %) A MKB Unionbank 94 AD % 50 MKB Euroleaing Zrt. (+0,98 MKB Euroleaing %) 47,861 Autóhitel Zrt + (23,89. MKB ) Autólízin Euroleaing N (60,79 o %) g Corporate 100 Manageme % nt N o A Kockázati Stratégia külön-külön fejetekben rézleteen foglalkozik a további releván kockázatokkal. Az egye fejezetek tartalmazzák a kockázatok ellenırzéének é korlátozáának tratégiáját, a zükége intézkedéeket valamint a legfontoabb kockázatkorlátozó mutatózámokat. Az MKB Bank eetében a hitelkockázat jelenti a legnagyobb kockázatot, ezért a BayernLBvel együttmőködve a Kockázatellenırzé egy egyége émát dolgozott ki, amely alapján meghatározára kerülnek a BayernLB coportzintő irányelve alapján az egye rézlete zektortratégiák. Az öze ágazat tekintetében, kötelezı érvénnyel expozíció limitek kerülnek meghatározára, amelyek érvényeíthetıége érdekében az ágazati tratégiákban konkrét, kvantitatív célok é intézkedéek kerülnek megfogalmazára a Bank portfolió minıégének javítáa érdekében. A limitek kihaználtága rendzereen vizamérére kerül. N N o N o N o N o N o N o N o N N o N o N N o N o N o N o N o 2.2. Szervezet é menedzment Az MKB Coport üzleti tevékenyége orán zámo kockázattal találkozik, ezért a kockázatkezelé a Coport mőködéének elválazthatatlan réze é üzleti, valamint pénzügyi teljeítményének alapvetı komponene. Az MKB Coport kockázatkezeléi tevékenyége úgy került kialakítára, hogy minden releván kockázat felimerhetı é kezelhetı legyen. Ezt mind a tratégiai, mind az operatív zinten egyaránt érvényeülı, a hagyományoan pruden kockázatkezeléi kultúra iránti elkötelezettég biztoítja. Kockázati terület zervezeti felépítée Kockázati terület zervezeti felépítée Kockázatkezeléi vezérigazgató-helyette Wholeale kockázatkezelé Retruktúrálá Work Out Retail kockázati terület Kockázatellenırzé 8/44. oldal

9 2012. évre vonatkozó kockázati bezámoló Wholeale Kockázatkezelé A terület feladata a a zakterületek illetékeégébe tartozó kockázatok pruden kezelée egyége kockázat-kezeléi elvek, folyamatok, módzertan é ezközrendzeren kereztül, illetve a bankcoport zintő kockázatkezeléi elvek érvényeüléének biztoítáa a leányvállalatoknál. Retrukturálá A terület feladata a nehéz pénzügyi helyzetben levı, de üzletileg reorganizálható problémá vállalati ügyfelek pénzügyi helyzetének tabilizáláa hatékony é célzott intézkedéekkel a bank vezteégének minimalizáláa érdekében. Work Out A terület feladata a wholeale ügyfélkörben keletkezı problémá követeléek eetében a vezteég minimalizáláa, igényérvényeíté. Retail Kockázatkezelé terület A terület feladata az egyedi ügyféllimiten alapuló, egyedi kockázatkezeléő retail üzleti tevékenyég hatékony é pruden kockázati felügyelete. Egyége kockázatkezeléi elvek, módzertan é ezközrendzer bevezetée, továbbfejleztée é mőködtetée az elemzéi technikák egyége alkalmazáának biztoítáa. A tömegzerő, tatiztikai alapon történı kockázatkezelé ezközrendzerének kialakítáa, karbantartáa, vizamérée. A terület feladata továbbá a Bank retail hitelezéi tevékenyége orán keletkezı problémá követeléek költéghatékony é gyor kezelée a vezteégek minimalizáláa, a megtérüléek növelée érdekében, illetve a Bank tömegzerő hitelezéi tevékenyége orán keletkezı problémá követeléek egyedi, lehetıég zerint az ügyféllel együttmőködı kezelée a vezteégek minimalizáláa, a megtérüléek maximalizáláa érdekében. Kockázatellenırzéi területek A terület feladata a Bank pruden, kockázattudato mőködééhez való hozzájárulá a (hitelezéi, piaci é operáció) kockázatok azonoítáához, zámzerőítééhez, mérééhez zükége elıfeltételek meghatározáával, módzertanok kialakítáával, karbantartáával é a kockázatok riportoláával. Speciáli Hitelek Terület Strukturált Ingatlanfinanzírozá Egyedi ügylettratégiák kidolgozáa RWA felzabadítá céljából, az MKB zámára legmegfelelıbb gazdaági megoldá keretében, egyedi ügyletek retrukturáláa é workout kezelée. Napi ügyletkezelé: zerzıdéköté, monitoring, limit menedzment, ügylet- é ügyfélminıíté, zindikált partnerekkel együttmőködé, napi operáció 9/44. oldal

10 2012. évre vonatkozó kockázati bezámoló Kontrolling é Támogatá Ad-hoc é rendzere riportok kézítée, kontrolling é folyamatkezelé Szerzıdéköté é folyóítá elıtti, valamint biztoítékmódoítá é -kiengedé ellenırzé. Kockázat menedzment é monitorozá A legfontoabb kockázatkezeléi alapelvek közé az Igazgatóág zintjén érvényeülı végı kontroll (egye, külön neveített é meghatározott kockázati döntéekhez a Felügyelı Bizottág egyetértée i zükége), a kockázatvállaló területektıl elkülönült független ellenırzé, valamint a kockázatok megfelelı mérée, diverzifikáláa, figyelée é jelentée tartozik. A kockázatok é a kockázatvállalái hajlandóág zervezeten belüli hatékony kommunikációja, a kockázatok felimeréére, méréére, figyeléére é kezeléére vonatkozó folyamato fejleztéek, a kulcfontoágú kockázatkezeléi folyamatok é eljáráok naprakézé é felhaználóbaráttá tétele, teljeítményének fokozáa, valamint a megfelelıen képzett munkaerı alkalmazáa a Bank hatékony kockázatkezeléi funkciójának zálogai. A kockázatok megfelelı diverzifikáláát a vonatkozó politikák é limitek biztoítják, míg a folyamatok kialakítáa a tranzakció-, ügyfél- é portfoliózinten történı hatékony kockázatméré feltételeit teremti meg. A kockázati menedzment a kockázati módzereken, eljáráokon túl, a kockázati riportokban é a Bizottágok munkájában jelenik meg. A Coport negyedéve kockázati jelentéeinek célja a bankcoport kockázatvállaláának felmérée. A jelentéek tájékoztatják az Igazgatóágot é a Felügyelı Bizottágot a legfontoabb folyamatokról, kockázatokról, a kockázati mutatók alakulááról, é ezekkel kapcolato intézkedéekrıl, egyedi é Bankcoport zinten egyaránt. Ezen felül a bank egyedi é coport zintő kockázatait egy komplex riportalapú rendzeren kereztül értékeli a tulajdono rézére, mely a Bael II 2. Pillér zerinti jelentétételi követelmények figyelembevételével került kialakítára. A kockázat menedzment zervezeti oldalról tekintett legfelı zintjén a Felügyelı Bizottág é az Igazgatóág áll. Felügyelı Bizottág A Felügyelı Bizottág a legfelıbb zinten ellenırzi a Bank é az ellenırzı befolyáa alatt álló hitelintézetek, pénzügyi vállalkozáok é befektetéi vállalkozáok özehangolt, pruden mőködéét. Felügyelı Bizottág Kockázati Bizottága A Kockázati Bizottág elıorban a portfolió zintő kockázati felügyelettel kapcolato feladatokat látja el. Dönt a kockázati pozíciót érintı jelentı fejleményekrıl é eeményekrıl, valamint a coportzintő kockázatkezeléi alap- é irányelvek átfogó megvalóítáával kapcolato feladatokról, ellenırzi azok tátuzát 10/44. oldal

11 2012. évre vonatkozó kockázati bezámoló Igazgatóág Az Igazgatóág a táraág operatív ügyvezetı zerve, ellátja az ügyvezetéel kapcolato feladatokat é gondokodik a táraág üzleti könyveinek zabályzerő vezetéérıl. Az Igazgatóág egye kiemelt jelentıégő döntéei a Felügyelı Bizottág jóváhagyáát igénylik. Különlege Hitelek Bizottága A Különlege Hitelek Bizottága a Speciáli Hitelekért Felelı Terület (SHT) kezeléében levı ügyfelekre vonatkozóan a bank legmagaabb zintő kockázatvállalái döntéi illetékeéggel rendelkezı zervezete. Céltartalékképzéi Bizottág A Céltartalékképzéi Bizottág (CTB) az MKB Bank Zrt. állandó, peciáli hatákörrel rendelkezı tetülete. A CTB jogköre a provízióképzére vonatkozó döntéek meghozatala a Problémá Expozíció é Provízió Politika, továbbá a Kockázatvállalái Döntéi Hatáköri Szabályzat keretei között. Adviory Committee Az Adviory Committee a Bayeriche Landebank (BayernLB) állandó bizottága, mely a BayernLB coportzintő kockázati kontrolljának biztoítáa érdekében nem kötelezı érvényő javalatok megfogalmazáával támogatja a Bank döntéhozó tetületeinek döntéhozatalát meghatározott hitelezéi döntéekre, valamint a kockázati jelentéekre é kockázati tratégiákra vonatkozóan. Kockázati-Üzleti Döntıbizottág A Kockázati-Üzleti Döntıbizottág a bank állandó, az Igazgatóág alatti legmagaabb delegált döntéi hatákörrel rendelkezı tetülete. Az egyedi hitelezéi döntéek meghozatalára rendelkezik jogkörrel a Kockázatvállalái Döntéi Hatáköri Szabályzatban meghatározottak zerint. Retail é Wholeale Hitelbizottág A Hitelbizottágok a bank delegált döntéi hatákörrel rendelkezı állandó tetületeiként egyedi hitelezéi döntéek meghozatalára vonatkozó jogkörrel rendelkeznek a Kockázatvállalái Döntéi Hatáköri Szabályzatban meghatározottak zerint. ALCO (Ezköz-Forrá Gazdálkodái Bizottág) Az ALCO felel az ezköz é forrá gazdálkodáért, valamint a Bank é a Bankcoport likviditái, finanzírozái, tıkemegfeleléi é piaci kockázatainak biztoítááért. Az ALCO feladata a likviditái kockázat, a kamatkockázat, az árfolyamkockázat (deviza é értékpapír) é a tıkemegfelelé kezeléére vonatkozó elvi politika kimunkáláa é elıterjeztée az Igazgatóág rézére Bank é Bankcoport zinten. 11/44. oldal

12 2012. évre vonatkozó kockázati bezámoló Az ALCO feladata továbbá az éve üzleti terv végrehajtáa, megvalóítáa orán a Bank kockázati kitettégének rendzere áttekintée, azoknak a kockázati limitrendzeren belül tartáa, a kockázati kitettég indokolt eetben azonnali cökkentée Hitelkockázat A hitelezéi kockázat meghatározáa (partner kockázat) A hitelezéi kockázat abból zármazik, hogy az ügyfél egy adott hitel vonatkozáában bármilyen okból nem, vagy nem megfelelı idıben tez eleget fizetéi kötelezettégeinek. A kapcolt vállalkozáoknak nyújtott kölcönökbıl vagy kölcön-típuú forráokból zármazó kockázatok ugyancak a Bank hitelkockázat-kezeléi mechanizmuában zerepelnek. Eljárárend / limit / monitoring A hitelkockázat a Bank legfontoabb kockázati típua. Hitelkockázati limit kerül megállapítára minden Ügyfélre é Ügyfélcoportra, amellyel zemben a Bank kockázatot vállalt. A jóváhagyott limit magában foglalja az Ügyféllel zemben felvállalható kockázatok telje özegét. A limit nem jelent kockázatvállalái kötelezettéget. A limit A Kockázatvállalái Döntéi Hatáköri Szabályzat (KDSZ) alapján kerül jóváhagyára az illetéke döntéhozók által. A kettı ellenırzé ( négy zem ) alapelve kivétel nélkül vonatkozik az öze hitelezéi kockázat jóváhagyáára. A Bank a gazdaági válág elhúzódáára reagálva zeptemberétıl elindította a Speciáli Hitelek (SHT) mőködéét. Az SHT tevékenyégének elıdlege célja, hogy a portfoliójába tartozó kitettég cökkentéét a lehetı leghatékonyabb módon megvalóíta. A Bank SHT-n kívüli zervezete által kezelt portfolió tekintetében a Wholeale limitek eetében a limitdönté mindenkor az Üzleti é Kockázati terület együtte döntéi hatákörében zületik. Standard retail expozíciók eetében a Kockázati Terület által felügyelt coring minıítéi folyamat alapján az Üzleti Terület döntée zükége. A zabályozáokban meghatározott egyéb döntéek a Kockázati é az Üzleti Területek együtte döntéét igénylik. A wholeale limitek, é a retail expozíciók jóváhagyott érvénytartama alatt végbemenı változáok figyelemmel kíérée a monitoring keretében, elıre definiált jellemzık (indikátorok) alapján, folyamatoan, dokumentáltan történik. A monitoring tevékenyég ügyfél-, ügylet- é biztoíték monitoringot foglal magába, amelynek eredményeként kerül or az ügyfélkezelé típuának aktualizáláára, é ha zükége, javalattétel történik a megfelelı banki intézkedéek megtételére. 12/44. oldal

13 2012. évre vonatkozó kockázati bezámoló Annak megakadályozáára, hogy a hitelezéi kockázat terven felüli addicionáli tıkezükégletet termeljen, a Bank coportzintő prudeciáli (tıke) limiteket léptetett életbe. Ennek rézlete bemutatáa az 5.1. fejezetben található. A hitelezéi é kerekedéi limitek partnerkockázat kezeléi rendzeréhez történı illeztée Az MKB a Treaury tevékenyégébıl eredı partnerkockázatoknak kitett pozícióikból eredı potenciáli vezteégek korlátozáára limiteket rendel az egye ügyfelekhez, ügyfélcoportokhoz. A Treaury által kötött ügyletek özeége a limitméré hatálya alá tartozik. A Treaury partnerkockázatok vállaláát zabályzó limitek egy egyége zerkezető rendzerben kerülnek meghatározára, lehetıvé téve az egye ügyfelek/ügyfélcoportok limitkihaználtág zintjeinek özehaonlítáát, illetve ezen mérızámok alapján az új limitek tervezéét. Helyetteítéi kockázatra felállított limitek azt a potenciáli vezteéget hivatottak korlátozni, amikor az ügyfelet default eemény éri az ügyféllel kötött ügylet megkötée é annak lejárata között. Ekkor a vezteég abból zármazhat, hogy az eredetihez haonló ügylet a Bank zempontjából cak rozabb piaci feltételek mellett köthetı meg. Az MKB ajátzámlá értékpapír pozícióiból eredı kibocátói kockázatok korlátozáára a hitelkockázattal rendelkezı kibocátók eetében a hitel limit kategóriába tartozó kibocátói limitet állapít meg. Ugyancak a hitel limit kategóriába tartozik a bankközi piacon nyújtott hitelekbıl zármazó kockázatot korlátozó limit. A limitek harmadik coportja az ügyfél/ügyfélcoport Treaury ügyleteihez kapcolódó elzámolái kockázat korlátozáa céljából kerül felállítára, egy meghatározott elzámolái idızakra várható a partnertıl érkezı pénzbeáramláok maximáli értékét határozza meg. Minıítı rendzerek A Bank külı é belı minıítéeket i haznál. A Bank a külı minıítéek haználata mellett az IRB felkézülé rézeként megfelelı belı minıítéi rendzereket i alkalmaz. A Bank a hitelbírálati rendzereiben alkalmazza azon értékeléi é elbírálái mechanizmuokat, amelyek alapján egy hitelkérelemrıl é az abban zereplı ügyfélrıl megállapítható, hogy hitelezhetı-e a Bank zempontrendzerei alapján vagy nem. Retail ügyfél eetében a Scoring alapján határozza meg az Ügyfél ratinget, míg a Wholeale eetében Rating ezközökkel. Rating A Bank wholeale minıítéi ezköze az RSU LB Rating. Az LB Rating különbözı modulokból áll, melyek különféle ügyfélzegmenek minıítéének elvégzéére lettek kialakítva, é ennek megfelelıen má-má metodológián alapulnak. Az RSU-ban került implementálára a Bank által fejleztett SME Midmarket modell i. Az RSU a ratingek Bázel 2 konform kezeléét i lehetıvé tezi. A rating kézítéét é rögzítéét a rating rendzereken kívül egyéb ezközök, folyamatok, zabályozáok é további kapcolódó rendzerek támogatják. 13/44. oldal

14 2012. évre vonatkozó kockázati bezámoló Scoring A retail hitelbírálat orán figyelembe vett zempontrendzert a coring foglalja magába. A coring meghatározza az ügyfél minıítéi kategóriáját, illetve azt, hogy adott termék eetén mennyi az ügyfél által igényelhetı maximáli hitelözeg. A Bank rendzereen kimutatát kézít a ratingek állományáról beleértve mind a retail, mind a wholeale zegmeneket. Ezen kívül rating adatminıégi riportok zolgálják a folyamato adatminıég javítát illetve a minıég fenntartáát. Éve rendzereéggel megtörténik a minıítéi rendzerek é folyamatok felülvizgálata, validációja i. Provízióképzé Az értékveztéek é céltartalékok (együtteen: provízió) elzámoláára a Számviteli törvény (2000. évi C. törvény) é a hitelintézetek könyvvezetéére vonatkozó kormányrendelet (250/2000. (XII.24.) Kormányrendelet, MSZSZ zerinti provízióképzé), valamint a vonatkozó, hatályo belı zabályozáok elıíráai zerint, egyedi é coporto bázion, a negyedévente végrehajtott minıítéek alapján kerül or. Emellett a provízió meghatározáára a nemzetközi zámviteli ztenderek (IFRS) alapján i or kerül. Az értékvezté, annak vizaíráa, valamint a céltartalékképzé, felzabadítá, illetve felhaználá meghatározáánál alapvetıen a várható vezteéget é a várható megtérülét kell figyelembe venni. A várható vezteég é a várható megtérülé meghatározáánál tekintettel kell lenni a vezteég valózínőégére é nagyágára, továbbá a megtérülé valózínőégére é mértékére. A várható vezteég é a várható megtérülé meghatározáa orán az IFRS é az MSZSZ különbözı értéket vez figyelembe. Míg az IFRS az amortizált bekerüléi értéket (ABÉ) tekinti az értékelé orán figyelembe veendı értéknek, addig az MSZSZ a könyv zerinti értéket vezi figyelemben az értékelé orán. Kiemelt jelentıégő a Bank üzleti tevékenyége zempontjából, hogy a kockázatnövekedéel járó változáok tranzparené váljanak, megfelelı támpontot nyújtanak a zükége kockázatkezeléi indézkedéek kidolgozáához, a potenciáli hitelezéi nemteljeítéek miatt zükége kockázati províziók é azok vizaíráa hatékonyan é eredményeen történjen. A belı zabályozáok zerint jelentınek minıülı hitelek eetében a provízió képzéére egyedi alapon, a Kockázati Terület (KT) é az SHT által kezelt portfólió tekintetében az SHT közremőködéével kerül or. Az értékvezté é céltartalék mértékének meghatározáa orán ki kell zámolni a jövıben várható dizkontált megtérülé é az amortizált bekerüléi érték (ABÉ) különbégét. Ennek alapján megfelelı províziót kell meghatározni. Az elemzé orán az expozíció megtérüléi értéke é ennek következtében az értékvezté zükége mértéke az következık zerint kerül kizámítára. A jövıben várható fizetéek (cah flow, amely magában foglalja a tıkét, a zerzıdé zerinti kamatokat é egyéb zerzıdé zerint járó díjakat/költégeket, valamint a biztoíték érvényeítét, é a nem amortizálódó megtérülé egyéb forráait i) özegét é idıpontját meg kell becülni é a hitelre érvénye effektív kamatlábbal dizkontálni kell. Az effektív kamatláb az adott hitel belı megtérüléi rátáját (IRR), azaz azt a kamatlábat jelenti, amelyen dizkontálva az expozícióhoz tartozó jövıbeni pénzáramok zerzıdée értékét, a dizkontált értékek özege megegyezik a hitel bekerüléi értékével. Amennyiben az érvénye kamatláb a kéedelem miatt eetlege büntetıkamatot i tartalmaz, úgy a kamatláb ezen elemét a zámítá orán nem kell figyelembe venni. A cah- 14/44. oldal

15 2012. évre vonatkozó kockázati bezámoló flow becléek orán minden egyéb olyan tényezıt i figyelembe kell venni, ami kézpénz áramot eredményez (elıtörleztéeket, módoítái díjakat, tb.). A biztoíték érvényeítéébıl zármazó cah-flow meghatározáa a rendelkezére álló objektív információk (pl.: végrehajtóval/felzámolóval folytatott egyeztetéek, tb.) alapján, reáli értéken, konzervatív bázion kell, hogy megtörténjen. A biztoíték érvényeítéébıl vagy beváltáából eredı megtérülét fızabályként legfeljebb a Biztoítéki Politikában meghatározott likvidáció értékek erejéig lehet figyelembe venni. Ettıl magaabb értéket cak abban az eetben lehet figyelembe venni, ha a megtérülét eredményezı magaabb özeget tartalmazó kötelezı érvényő zerzıdé áll rendelkezére az adott biztoíték értékeítéére vonatkozóan. Az egyedi értékelé orán az ügyletek várható jövıbeli cah flow-inak dizkontált értéke alapján meghatározott megtérülı érték é IFRS-ben az amortizált bekerüléi érték, MSZSZben a könyv zerinti tıkeözeg özevetéébıl adódó provízió mérték kerül felhaználára. A biztoíték értékeítéébıl vagy beváltáából eredı megtérülét figyelembe lehet venni. A provízió egyedi értékelé alapján történı meghatározáára negyedévente kerül or, a minıítéek menedzment által történı jóváhagyáa a Céltartalékképzéi Bizottág üléén történik. A retail hiteltermékek, valamint a fentiekben definiált egyedileg jelentı küzöbértéket el nem érı wholeale expozíciók eetében a zükége provízió megképzée coporto bázion, a ténylege múltbeli hitelezéi vezteégráták é default valózínőégek alapján történik meg. A provízió változáának könyvelée a Bank zámviteli nyilvántartáaiban havonta történik. A minıítéi kategóriák meghatározáára vonatkozó elıíráokat a Bank Ügyletminıítéi é Értékeléi Szabályzata tartalmazza. Hitelkockázat méréklé A Bank az egye biztoítékok befogadhatóágának, valamint a befogadható biztoítékokhoz rendelt likvidáció értékek meghatározáának zabályait az unió, illetve hazai jogzabályi környezet, valamint a joggyakorlat által meghatározott lehetıégek, valamint a magyarorzági gazdaági helyzet é piaci adottágok egye faktorainak figyelembe vételével alakította ki. A Bank az egye kockázatvállalához zükége fedezettégi zint meghatározáa, é a döntéhozatal orán az egye biztoítékok ún. likvidáció értékét vezi alapul. A likvidáció érték meghatározáában kiemelten figyelembe vett alapelv, hogy a biztoíték fı zabályként az adó gazdaági orától független értéket kell, hogy képvieljen. Figyelembe kell venni továbbá a biztoíték eetege kényzerértékeítéének várható idıtartamát, valamint azt i, hogy az adott biztoíték az adott expozíción túl egyéb kitettéget i biztoít-e, vagy egyébként azt a Bank zámára imert kötelezettégek terhelik-e. A Bank elfogad az irányadó jogzabályoknak é a vonatkozó belı zabályzatoknak megfelelı, abban rögzített, de a Bázel 2-e követelményeket nem teljeítı fedezeteket i, azonban cak a követelményeket kielégítı fedezetek alkalmazhatók a tıkekövetelmény cökkentéére. A vonatkozó jogzabályi elıíráokban meghatározott elimerhetıégi feltételeket é minimum- követelményeket teljeítı biztoítékok alkalmaak arra, hogy a hitelkockázat tıkekövetelményének cökkentée céljából figyelembevételre kerüljenek. A Bank fedezeti célból hitelkockázati derivatívákat nem köt. A mérlegen belüli é kívüli nettóítá a Bankban nem alkalmazott. 15/44. oldal

16 2012. évre vonatkozó kockázati bezámoló A hitelkockázatok koncentrációjának korlátozáa Szektor- é terméklimitek A Bank a hitelkockázatok korlátozáa érdekében termék- é zektorlimiteket állít fel, melynek folyamato vizaméréét biztoítja. Az MKB Bank a következı hitelfelvevıi coport definíciókat vezi figyelembe (ebben a orrendben): bankcoport zintő ügyfélcoport, gazdaági coport, magyar jogzabály zerinti ügyfélcoport (Rik coport), illetve egyéni ügyfél. Az MKB coport koncentráció kockázatainak korlátozáa é kezelée érdekében meghatározára került egy ügyfélcoport zintő, koncentráció kockázati határérték (bruttó kitettég alapú limit plafon), amelyet MKB coport zinten kell monitorozni é betartani. Alapelvként a fenti küzöbértéket meghaladó limiteket/kitettégeket a megadott zintig, illetve az alá kell cökkenteni. Ezen koncepció betartáát az MKB Bank megfelelı folyamatokkal biztoítja. A fenti cél támogatáára az MKB egy megfelelı ügyfélcoport definíciót, limit rendzert é kapcolódó folyamatokat alakított ki az MKB coport rézére (bankcoport zintő ügyfélcoport limit rendzer). Ennek keretében materialitái küzöbérték került meghatározára mind az MKB tekintetében, mind az MKB leányvállalatai eetében. Kockázatméré A Tıke- é Adattárház menedzment a tandard módzer zerinti zámítja tıkekövetelményét, ennek megfelelıen a vonatkozó jogzabályban (196/2007. Hkr.) elıírt minıítéeket haználja kitettégeire, illetve partnereire, tehát a garancia nyújtó é a kezeég vállalókra vonatkozóan i. Rézleteen az 5.2. (1. Pillér zerinti kockázatok) zámú fejezet foglalkozik a kockázattal úlyozott ezközértékkel é tıkezükéglettel, továbbá az 5.2. (2. Pillér zerinti kockázatok) zámú fejezet mutatja be az ICAAP zámítáok orán haznált kitettég é tıkezükégletet Befektetéi kockázat A befektetéi kockázat definíciója A befektetéekhez, mint peciáli kockázatvállaláokhoz kapcolódó kockázatok azonoítáa, mérée é megfelelı kezelée céljából a rézeedéekhez kapcolódó kockázatok a következı eeményekbıl zármazó potenciáli vezteégként kerülnek meghatározára: - aját tıke, vagy alárendelt kölcöntıke nyújtáából eredı vezteég, így jellemzıen a rézeedé értékeítée orán realizált, illetve cıd következtében elıállt vezteég, a rézeedéek (rézbeni) értékveztée (ide értve az üzleti vagy cégértéken, a goodwill értékén elzámolt értékveztét) vagyi a befekteté könyv zerinti értékén elzenvedett vezteég, valamint 16/44. oldal

17 2012. évre vonatkozó kockázati bezámoló - a rézeedéekhez kapcolódó, a nyújtott aját tıkén felüli eetlege kötelezettégbıl zármazó vezteég, jellemzıen zerzıdé alapján fennálló tıkehozzájárulára, vagy vezteég kompenzációra vonatkozó kötelezettég után keletkezett vezteég, továbbá - a rézeedéekhez kapcolódó egyéb pénzügyi kockázatokból, reputáció kockázatból, mőködéi kockázatból, árfolyam kockázatból zármazó eetlege vezteégek. Eljárá / Limit A Bank tulajdonoi jogokat megteteítı tartó befektetéeit (rézeedéeit) tratégiai é üzletpolitikai céljainak elérée, tevékenyégének támogatáa, illetve hozú távú jövedelmezıégének biztoítáa érdekében a releván kockázatok figyelembe vétele é kezelée mellett ezközli. A rézeedéek kezeléének alapelveit, ide értve a rézeedéekhez kapcolódó kockázatok kezeléének elveit é ezközeit a Bank Kockázati Stratégiája, illetve Befektetéi Szabályzata tartalmazza. A Bank befektetéei között, azok tevékenyége, teljeítménye é aját üzleti modelljéhez való kapcolódáa alapján tratégiai é egyéb típuú befektetéeket különböztet meg. Stratégiai érdekeltégeinek irányítáában a Bank tulajdonoi jogai gyakorláán túl a vezetı tetületekbe történı delegált tiztégvielıkön kereztül valóítja meg a tulajdonoi kontrollt é irányítát. Az úgynevezett özevont felügyelet alapján az MKB Bank, mint irányító hitelintézet felelı az özevont felügyelet alá tartozó táraágok pruden mőködééért. A rézeedéekhez kapcolódó célok a középtávú tratégiai tervezé, illetve az éve pénzügyi tervezé keretén belül kerülnek meghatározára, teljeítményük értékeléét az Igazgatóág, illetve a Felügyelı Bizottág rézére kézített éve coportbezámoló tartalmazza. A Bank által ezközölt befektetéekre vonatkozóan általáno befektetéi korlátot jelentenek a vonatkozó törvényi rendelkezéekben, így különöen a Hpt. vonatkozó zakazaiban foglalt elıíráok. A törvényi rendelkezéek által megzabott korlátoknál a Bank megfelelı döntéi zervei zigorúbb korlátokat i meghatározhatnak. Az egyedi rézeedéekhez kapcolódó kockázatvállaláokról hozott limit dönté réze a befektetéi allimit. A befektetéi célú tulajdoni rézeedéek az értékeíthetı kategóriába kerültek beorolára, értékeléük bekerüléi (könyv zerinti) értéken történik. Amennyiben a piaci érték tartóan é jelentıen a könyv zerinti érték alá eik, értékveztét kell elzámolni. Piaci érték tartó emelkedée eetén az értékveztett értékpapírok körében vizaírát kell alkalmazni, de legfeljebb az eredeti bekerüléi értékig. A tulajdoni rézeedét jelentı tartó befektetéek felülvizgálatára, értékeléére é minıítéére vonatkozó zabályokat az Értékvezté é Céltartalékképzéi Szabályzat tartalmazza. A nem valóan értékelt befektetéeket é értékpapírokat bekerüléi értéken, illetve a már elzámolt értékveztéel cökkentett, az értékvezté vizaírt özegével növelt könyv zerinti értéken kell kimutatni. 17/44. oldal

18 2012. évre vonatkozó kockázati bezámoló A valóan értékelt értékeíthetı kategóriába orolt értékpapírok é befektetéek eetén a bekerüléi érték fölé való értékelé a való érték értékeléi tartalékával zemben kerül elzámolára. A bekerüléi érték alá történı értékelére a bekerüléi értéken történı értékelé általáno zabályai vonatkoznak, értékveztét kell elzámolni. A való értékeléhez a Kondor rendzerbıl zármazó piaci árfolyamokat é nettó jelenértéket haználja. Az értékelé módját, az értékeléhez haznált modelleket, az értékelé input adatainak zármaztatáát utaítá zabályozza. A forgatái célú rézvények piaci árának, valamint értékeléébıl következı értékvezté elzámolá, értékvezté vizaírá elzámoláa tekintetében az Értékvezté é Céltartalékképzéi Szabályzat irányadó. Annak megakadályozáára, hogy a rézeedéek tıkekövetelménye terven felüli addicionáli tıkezükégletet termeljen, a Bank coportzintő prudenciáli (tıke) limiteket léptetett életbe. Ennek rézlete bemutatáa az 5.1. fejezetben található. Kockázatméré A rézeedéi kockázat zámzerőítéére a kockázati úlyo mérleg fıözeg tandard módzer zerint történı kalkuláláában irányadó rendelet alapján kerül or 1. Pillér zerint, míg 2. Pillér zerint a nem tratégiai befektetéekre a Sztenderd módzerrel (STA) kerül megállapítára 100%-o kockázati úly alkalmazáával. A tratégai befektetéek eetén a tıkekövetelmény az alapvetı kockázattípuok (hitel, piaci, operáció é rézeedéi kockázat) tıkekövetelményeinek özegeként adódik. Rézleteen az 5.2. (2. Pillér zerinti kockázatok) zámú fejezet mutatja be az ICAAP zámítáok orán tıkezükéglet kalkulációját. Kockázat-menedzment é monitorozá A rézeedéek teljeítményének, kockázatainak folyamato monitoringja a kialakított pénzügyi é kockázati jelentéi rendzeren kereztül, illetve a Bank a táraágok irányító tetületeibe delegált képvielıi útján valóul meg. Mindemellett önálló dedikált zakterületek foglalkoznak a leányvállalatok irányítáával, monitorozáával. Rendzereen kézül coportbezámoló az Igazgatóág rézére, melynek réze a rézeedéek kockázati jelentée, amely magában foglalja a rézeedéek kockázati beoroláát. A rézeedéek kockázati beoroláa a befektetéekhez kapcolódó kockázatok azonoítáán, felméréén é értékeléén túl meghatározza az adott rézeedé eetében alkalmazandó kezelétíput, a zükége intézkedéeket i. A rendzere, éve kockázati felülvizgálaton felül a rézeedéekhez kapcolódó kockázatok idıben történı felimerée érdekében a Bank korai figyelmeztetı rendzert mőködtet. A bankcoport zintő kockázatkezelé rendzerében az MKB Euroleaing cégcoport, az MKB Nextebank, valamint az MKB Unionbank vonatkozáában kialakítára é bevezetére kerültek az MKB coportzintő kockázatkezeléi ztenderdjei, melyek finomhangoláa mellett az MKB gondokodik a kockázatkezeléi ztenderdek, módzertanok özhangjának folyamato biztoítááról. 18/44. oldal

19 2012. évre vonatkozó kockázati bezámoló 2.5. Orzágkockázat Az orzágkockázat definíciója Az orzágkockázat általánoágban olyan potenciáli vezteégre utal, melyet egy gazdaági, politikai vagy má eemény vált ki, mely az adott orzágban következik be é az MKB, mint hitelezı vagy befektetı ellenırzéén kívül eik. Az ilyen eemény(ek) következményeképpen, az adó nem képe kötelezettégének zerzıdé zerint eleget tenni, vagy a Bank nem tudja az adóal zembeni jogait érvényeíteni. Az orzágkockázat megfelelı allokációja érdekében, a Bank bevezette a kockázatvielı orzág koncepcióját. A kockázatvielı orzág jellemzıen az az orzág, ahonnan azok a bevételek zármaznak, amelyekbıl egy adott ügyfél felé fennálló kitettég(ek) megtérülnek. A koncentráció kockázatok coportzintő kezelée érdekében orzágkockázati limitek kerülnek meghatározára. A BayernLB Coport zintjén meghatározott limitekbıl az MKB Coportra allokált rézek lebontára kerülnek az MKB-ra, é annak leányvállalataira. Az MKB az orzáglimiteket évente állapítja meg, az MKB tratégiai céljai, az adott orzág tratégiai zerepe, belı é külı beoroláa, é az orzág kockázati tıkekövetelménye, illetve a BayernLB coportzintő követelményei alapján. Az orzágkockázat releván eetekben az egye ügyfél/ügyfélcoport limitek jóváhagyáa a megfelelı orzáglimit rendelkezére álláa eetén hagyható jóvá. Az orzágkockázatot a Bank az ICAAP útmutató által közzétett módzertan zerint méri. Annak megakadályozáára, hogy az orzágkockázat terven felüli addicionáli tıkezükégletet termeljen, a Bank coportzintő prudenciáli (tıke) limiteket léptetett életbe. Ennek rézlete bemutatáa az 5.1. fejezetben található Piaci kockázat A piaci kockázat definíciója Piaci kockázat alatt értjük a piaci árak változáából eredı potenciáli vezteégek kockázatát. A piaci kockázat az MKB gyakorlatában a következı, egymáal korreláló kockázati faktorokra bontható: kamatlábkockázat, devizaárfolyam-kockázat, árukockázat, rézvényárfolyam-kockázat Eljárá / limit A piaci kockázatok kezeléére vonatkozó kereteket az MKB kockázati tratégiája határozza meg. Itt kerülnek definiálára a kockázati faktoronkénti gazdaági tıkezükégletet korlátozó ICAAP limitek, amelyekbıl az operatív zintő piaci kockázati limitek zármaznak. Ennek megfelelıen piaci kockázatot hordozó pozíciók cak a jóváhagyott limiteken belül 19/44. oldal

20 2012. évre vonatkozó kockázati bezámoló vállalhatók; a Bank folyamatoan méri a már meglévı pozíciók kockázatát é monitorozza a felállított limitek kihaználtágát. A Bank által haznált limitrendzer célja a kockázatvállalá é ezzel párhuzamoan a tıkekövetelmény korlátozáa. Jelenleg a kerekedéi könyvi tıkekövetelményének meghatározáánál a ztenderd módzert haználja a Bank. A Bank Treauryje nyitott pozíciót elıorban ügyfelek kizolgáláa érdekében illetve likviditákezelé céljából tart. Az operatív zintő piaci kockázati limitek az egye pénzügyi portfoliók zintjén kerülnek meghatározára, jóváhagyáuk igazgatóági hatákörbe tartozik. A piaci kockázati limitrendzer három fı komponene a VaR, Volumen é a PLA (Potential Lo Amount) limit. A VaR limit az adott pénzügyi portfolió maximáli potenciáli vezteégét hivatott behatárolni. A Volumen limit az egye portfoliókon belüli rézvény, kötvény illetve deviza pozíciót maximálja. A Bank öz deviza nettó nyitott pozíció limitje mellett a devizánkénti hozú é rövid nyitott pozíciót i limitálja. A PLA limit az éve vezteég tekintetében korlátozza a kockázatvállalát. Kockázat méré A piaci kockázatot a Bank parametriku VaR módzerrel, 1 napo tartái periódut é 99%-o konfidencia zintet feltételezve naponta méri. A VaR módzer alkalmazáával párhuzamoan a Bank rendzereen végez zélıége piaci feltételeken alapuló, elıretekintı elemzéeket i. Ezeknek a trez tezteknek illetve forgatókönyv-elemzéeknek a célja a zokatlan piaci fluktuációk, kríziek eetén fellépı kockázati kitettégek feltáráa é értékelée. A Bank a kerekedéi könyvi tıkekövetelményének meghatározáánál a ztenderd módzert haználja. Kockázat kezelé é monitorozá A piaci kockázati limitek méréét é ellenırzéét az üzleti területektıl függetlenül végzi a Piaci é Likviditái Kockázatellenırzé. A terület felelı napi zinten a piaci kockázati tıkekövetelmény meghatározááért, a piaci kockázati limitek ellenırzééért, valamint az érintett területek felıvezetıi felé való napi riportolááért. Annak megakadályozáára, hogy a piaci kockázat terven felüli addicionáli tıkezükégletet termeljen, a Bank coportzintő prudenciáli (tıke) limiteket léptetett életbe. Ennek rézlete bemutatáa az 5.1. fejezetben található Banki könyvi kamatkockázat A kamatkockázat definíciója A kamatlábkockázat a piaci kamatlábak változáának a Bank pénzügyi helyzetére, kamateredményére gyakorolt lehetége hatáa. A kamatlábkockázat zokáoan megkülönböztetett forráai: újraárazái kockázat, hozamgörbe kockázat, bázi kockázat é opció kockázat. Eljárá / limit A banki könyvi kamatkockázat kezeléére vonatkozó kereteket az MKB kockázati tratégiája határozza meg. Ennek megfelelıen banki könyvi kamatkockázat cak a jóváhagyott limiten belül vállalható; a Bank havi gyakoriággal méri a banki könyvi pozíciók kockázatát é monitorozza a felállított limitek kihaználtágát. 20/44. oldal

21 2012. évre vonatkozó kockázati bezámoló A Bank a nem kerekedéi könyvi kamatlábkockázati kitettégének megfelelı korlátokon belül tartáa érdekében limitrendzert mőködtet. A Bank a kamatlábkockázati limiteket - így a vállalható potenciáli kockázat maximáli mértékét - a tıkéjéhez igazodva állapítja meg. A Bank nem kerekedéi könyvi pozícióiból zármazó kamatlábkockázati kitettégét behatároló limiteket az Igazgatóág hagyja jóvá. Az ALCO rendzereen informálja az Igazgatóágot a limitek kihaználtágáról, az eetlegeen elıforduló limittúllépéekrıl. Kockázat méré A Bank tatiku zimuláció technikákat alkalmaz kamatkockázatának méréére. A Bank ezzel a módzerrel méri a kamatlábkockázat rövid távú jövedelmezıégi, é a hozabb távú, az üzleti értékre gyakorolt hatáát i. A feltételezett kamatlábváltozáok üzleti értékre gyakorolt hatáának mértéke fıbb devizanemenkénti bontában havi gyakoriággal kerül kizámítára. A méréi módzertan é a különbözı termékek figyelembevételi módja az anyabankkal özehangolára került. A Bank több zcenárió zerinti értékelét végez, a limitkihaználtágot a hitoriku hozamváltozáokon alapuló VaR módzer alapján határozza meg. Kockázat kezelé é monitorozá A banki könyvi kamatlábkockázati limitek kihaználtágát a Piaci é Likviditái Kockázatellenırzé havi gyakoriággal ellenırzi é jelenti az ALCO rézére. A terület felelı banki könyvi kamatkockázat 2. Pillér zerinti tıkeigényének meghatározááért. Annak megakadályozáára, hogy a banki könyvi kamatkockázat terven felüli addicionáli tıkezükégletet termeljen, a Bank coportzintő prudenciáli (tıke) limiteket léptetett életbe. Ennek rézlete bemutatáa az 5.1. fejezetben található Credit pread kockázat A credit pread kockázat definíciója Különbözı bonitáú kibocátók kötvényeit eltérı hozamzinteken árazza a piac. E hozamzintek közötti különbég (felár) a credit pread. A credit pread idıbeli változáában tükrözıdik a piac adott kötvényre vonatkozó értékítéletének módouláa. A credit pread kockázat annak a kockázata, hogy e felár változáa következtében változik a kötvény piaci árfolyama. Eljárá / limit A credit pread kockázat kezeléére vonatkozó kereteket az MKB kockázati tratégiája határozza meg. Ennek megfelelıen credit pread kockázat cak a jóváhagyott limiten belül vállalható; a Bank napi gyakoriággal méri a kerekedéi könyv vonatkozáában, míg havi gyakoriággal méri a banki könyv vonatkozáában a piaci alapon értékelt pozíciók pecifiku hozamfelár-változáának kockázatát é monitorozza a felállított limitek kihaználtágát. 21/44. oldal

22 2012. évre vonatkozó kockázati bezámoló Kockázat méré Az általáno kamatkockázat mérééhez haonlóan a Bank a napi illetve havi gyakoriágú credit pread kockázati mutatózámokat a kapcolódó pénzáramláok jelenérték változáára alapozva állítja elı. Az alkalmazott credit pread változáok értékei rendzereen, de legalább félévente felülvizgálatra kerülnek. A zámítáokhoz alkalmazott likvidáció idızakok hoza igazodik a termékek értékeítééhez várhatóan zükége idıtávokhoz. Kockázat kezelé é monitorozá A credit pread limitek kihaználtágát a Piaci é Likviditái Kockázatellenırzé ellenırzi é jelenti az ALCO rézére Mőködéi kockázat A mőködéi kockázat definíciója A mőködéi kockázat (Operational Rik OpRik) az emberi hibából, rendzerhibákból, a nem megfelelı vagy hibá belı folyamatokból illetve külı eeményekbıl eredı vezteégek kockázata, amely magában foglalja a jogi kockázatot i. A tratégiai, illetve hírnévromlából (reputáció kockázatból) eredı kockázatok kívül enek a mőködéi kockázat fogalmán. A jogi kockázat a jogzabályi elıíráok figyelmen kívül hagyáából, helytelen jogalkalmazából, vagy a jogzabályváltozáok nem idıben történı figyelembe vételébıl zármazó kockázatok özeége. Eljárá A mőködéi kockázat megfelelı azonoítáára, kezeléére é monitoringjára zolgáló elvek, zabályok é eljáráok a BayernLB OpRik Irányelvben, a Kockázati Stratégiában, valamint a mőködéi kockázat kezeléérıl é tıkekövetelményérıl zóló 200/2007. (VII.30.) Korm. rendelet elıíráai figyelembevételével kialakított OpRik politikában, ügyviteli, vezérigazgatói utaítáokban kerülnek meghatározára. Kockázat méré Az MKB Bank Zrt. mőködéi kockázati tıkekövetelménye január 1-tıl egyedi é coport zinten a Sztenderd módzerrel (Standardized Approach TSA) kerül meghatározára, a 200/2007. (VII.30) Korm. rendelet rendelkezéeivel özhangban. A Sztenderd módzer zerint a mőködéi kockázat tıkekövetelménye a banki üzletágak úlyozott irányadó mutatói özegének (bruttó jövedelemnek) az elmúlt három évi átlaga. Kockázatkezelé é monitorozá A mőködéi kockázat értékeléére zolgáló rendzer telje mértékben integrált a Bank kockázatkezeléi folyamatába, valamint a munkafolyamatokba. 22/44. oldal

Nyilvánosságra hozatal az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU rendeletének követelményei alapján

Nyilvánosságra hozatal az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU rendeletének követelményei alapján Nyilvánosságra hozatal az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU rendeletének követelményei alapján MKB Bank Zrt. 2015.12.31 2/52. oldal Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 5 2. KOCKÁZATKEZELÉSI CÉLOK ÉS

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A 215. december 31-i beszámolóhoz kapcsolódó nyilvánosságra hozatal a kockázatkezelésről, a tőkemegfelelésről és a javadalmazási politikáról Az Európai

Részletesebben

AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. 2010. ÉVRE VONATKOZÓ KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉSE

AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. 2010. ÉVRE VONATKOZÓ KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉSE AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. 2010. ÉVRE VONATKOZÓ KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉSE A dokumentumban szereplő adatok a 2010.12.31-i állapotot tükrözik Vonatkozó jogszabályok és előírások: 1996. évi CXII. Törvény

Részletesebben

A MERKANTIL BANK ZRT. 234/2007. (IX.4) KORM.

A MERKANTIL BANK ZRT. 234/2007. (IX.4) KORM. A MERKANTIL BANK ZRT. 234/2007. (IX.4) KORM. RENDELET SZERINTI NYILVÁNOS ADATAI A dokumentum célja a Merkantil Bank Zrt., mint hitelintézet - 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 235. -a (1) bekezdésének k)

Részletesebben

A Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet 2013. évi üzleti évről szóló nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítése

A Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet 2013. évi üzleti évről szóló nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítése A Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet 2013. évi üzleti évről szóló nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítése I. BEVEZETÉS A Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet ezúton hozza nyilvánosságra az 1996.

Részletesebben

Az Equilor Befektetési Zrt. 2015. évi kockázatkezelési közzététele

Az Equilor Befektetési Zrt. 2015. évi kockázatkezelési közzététele Az Equilor Befektetési Zrt. 2015. évi kockázatkezelési közzététele az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és

Részletesebben

Raiffeisen Bank Zrt. 1054 Budapest, Akadémia u. 6. Raiffeisen Direkt: (06-40) 48-48-48 Fôvárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: 01-10-041042

Raiffeisen Bank Zrt. 1054 Budapest, Akadémia u. 6. Raiffeisen Direkt: (06-40) 48-48-48 Fôvárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: 01-10-041042 Raiffeien Bank Zrt. 054 Budapet, Akadémia u. 6. Raiffeien Direkt: (06-40) 48-48-48 Fôvároi Törvényzék Cégbíróága Cégjegyzékzám: 0-0-0404 Jövedelemigazoláal igényelt ingatlanfedezete hitelek HITEL típua

Részletesebben

ZEMPLÉN TAKARÉKSZÖVETKEZET Nyilvánosságra hozatali követelményei

ZEMPLÉN TAKARÉKSZÖVETKEZET Nyilvánosságra hozatali követelményei 1.BEVEZETÉS ZEMPLÉN TAKARÉKSZÖVETKEZET Nyilvánosságra hozatali követelményei A Zemplén Takarékszövetkezet a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996.évi CXII. törvény( Hpt.) 137/A - a

Részletesebben

2012. évi kockázatkezelési jelentés Kvalitatív adatok. Erste Bank Hungary Zrt.

2012. évi kockázatkezelési jelentés Kvalitatív adatok. Erste Bank Hungary Zrt. 2012. évi kockázatkezelési jelentés Kvalitatív adatok Erste Bank Hungary Zrt. A közzétett adatok 2012.12.31-i állapotot tükröznek 1. Általános információk... 2 1.1. Bank neve... 2 1.2. A számviteli és

Részletesebben

KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA

KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA POLGÁRI BANK ZRT. KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 2015. december 31. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 3 2. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK... 3 3. KOCKÁZATKEZELÉSI CÉLKITŰZÉSEK

Részletesebben

MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG A 215. december 31-i beszámolóhoz kapcsolódó nyilvánosságra hozatal a kockázatkezelésről, a tőkemegfelelésről és a javadalmazási

Részletesebben

Határidő(k) (tevékenységenké nt kell megjelölni, lehetnek részhatáridők is) Tevékenység séghez szükséges forrás

Határidő(k) (tevékenységenké nt kell megjelölni, lehetnek részhatáridők is) Tevékenység séghez szükséges forrás VIII/3. Éve integráció, intézmény-fejleztéi celekvéi feladatterve (2009/10-e tanév) Célok 1. Szervezéi feladatok A cél indokláa tevékenyégek(amelyek a célok eléréét biztoítják, minden tevékenyég tartozik,

Részletesebben

2011. évi kockázatkezelési jelentés Erste Lakástakarék Zrt. A közzétett adatok 2011.12.31-i állapotot tükröznek

2011. évi kockázatkezelési jelentés Erste Lakástakarék Zrt. A közzétett adatok 2011.12.31-i állapotot tükröznek 2011. évi kockázatkezelési jelentés Erste Lakástakarék Zrt. A közzétett adatok 2011.12.31-i állapotot tükröznek 1. Bevezetés... 3 2. Kockázatkezelési elvek, módszerek... 3 2.1. A kockázatok kezelésére

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Első Mosonmagyaróvári Torna Egylet 1904

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Első Mosonmagyaróvári Torna Egylet 1904 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Elő Moonmagyaróvári Torna Egylet 194 A kérelmező zervezet rövidített neve: MTE-194 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 2367

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatal

Nyilvánosságra hozatal Nyilvánosságra hozatal A Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 137/A és A hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének

Részletesebben

2013. I. félévi A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

2013. I. félévi A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1002 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet települétípu A fejezet megnevezée, zékhelye: A megye megnevezée, önkormányzat zékhelye..................

Részletesebben

BASEL2 3. PILLÉR NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL

BASEL2 3. PILLÉR NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL BASEL2 3. PILLÉR NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL A KOCKÁZATKEZELÉSRŐL ÉS A TŐKEMEGFELELÉSRŐL 2013. december 31. CIB Bank Zrt. CIB Bank Ltd. H-1027 Budapest, Medve utca 4 14. H-1995 Budapest Telefon: (06 1) 423

Részletesebben

A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL. 2011. év

A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL. 2011. év A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL 2011. év A Kápolnásnyék és Vidéke Takarékszövetkezet a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló

Részletesebben

TÉTI TAKARÉKSZÖVETKEZET. Kockázatokkal és tıkemegfeleléssel kapcsolatos nyilvánosságra hozatali követelmények. 2011. év

TÉTI TAKARÉKSZÖVETKEZET. Kockázatokkal és tıkemegfeleléssel kapcsolatos nyilvánosságra hozatali követelmények. 2011. év TÉTI TAKARÉKSZÖVETKEZET Kockázatokkal és tıkemegfeleléssel kapcsolatos nyilvánosságra hozatali követelmények év A Téti Takarékszövetkezet A hitelintézetekrıl és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi

Részletesebben

FŐNIX TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖTELEZETTSÉGÉNEK TELJESÍTÉSE

FŐNIX TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖTELEZETTSÉGÉNEK TELJESÍTÉSE FŐNIX TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖTELEZETTSÉGÉNEK TELJESÍTÉSE 2013.12.31 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Kockázatkezelési elvek, módszerek... 3 3. Kiemelt kockázatkezelési alapelvek...

Részletesebben

Kockázatkezelési elvek, módszerek

Kockázatkezelési elvek, módszerek AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet nyilvánosságra hozatali tájékoztató 2012 A 234/2007. (IX. 4.) Korm. Rendelet szabályozza a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítését A jelentés

Részletesebben

Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2015. évi nyilvánosságra hozatali tájékoztatója az 575/2013/EU európai parlamenti

Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2015. évi nyilvánosságra hozatali tájékoztatója az 575/2013/EU európai parlamenti Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2015. évi nyilvánosságra hozatali tájékoztatója az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Téglás Városi Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Téglás Városi Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Téglá Vároi Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: TVSE 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 852 Áfa levonára a

Részletesebben

TARTALOM HIVATKOZÁSOK... 4 RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE... 5 BEVEZETÉS... 6 Közzétételi politika és struktúra... 7 Az Erste Bank Hungary vállalatirányítási

TARTALOM HIVATKOZÁSOK... 4 RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE... 5 BEVEZETÉS... 6 Közzétételi politika és struktúra... 7 Az Erste Bank Hungary vállalatirányítási 1 TARTALOM HIVATKOZÁSOK... 4 RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE... 5 BEVEZETÉS... 6 Közzétételi politika és struktúra... 7 Az Erste Bank Hungary vállalatirányítási és ellenőrző testületei... 10 A vezetőségi testületek

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatal

Nyilvánosságra hozatal Nyilvánosságra hozatal A Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 137/A és A hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének

Részletesebben

A GRÁNIT Bankról nyilvánosságra hozandó információk

A GRÁNIT Bankról nyilvánosságra hozandó információk A GRÁNIT Bankról nyilvánosságra hozandó információk Budapest, 2016. május 30. Tartalomjegyzék 1 A nyilvánosságra hozatal célja...3 2 A GRÁNIT Bank ötödik teljes üzleti évét eredményesen zárta...3 2.1 A

Részletesebben

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-5356/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Izsáki Sárfehér SE

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-5356/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Izsáki Sárfehér SE 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Izáki Sárfehér SE A kérelmező zervezet rövidített neve: ISSE 2Gazdálkodái formakód:521 3Tagági azonoítózám 5593 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.

Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. Bázel III - 3. pillér szerinti közzététel Kockázati jelentés 2015-ös pénzügyi év 2015.12.31 [Ez az oldal szándékosan maradt üresen.] 2/64 oldal Tartalomjegyzék I. fejezet

Részletesebben

Izsáki Sárfehér SE ISSE

Izsáki Sárfehér SE ISSE 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Izáki Sárfehér SE A kérelmező zervezet rövidített neve: ISSE 2 Gazdálkodái formakód: 521 Áfa levonára a pályázatban igényelt költégek

Részletesebben

Javadalmazási Politika

Javadalmazási Politika 5/2015. számú közvetlen hatályú szabályzat Szövetkezeti Hitelintézetek, a Takarékbank és az összevont felügyelet alá tartozó Javadalmazási Politika Hatályba lépés idıpontja: Takarékbank Zrt. és a Takarékbank

Részletesebben

POLGÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRAHOZATALA. 2009. december 31.

POLGÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRAHOZATALA. 2009. december 31. POLGÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRAHOZATALA 2009. december 31. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS. 3 2. KOCKÁZATKEZELÉSI ELVEK, MÓDSZEREK.

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Sárrétudvari Községi Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Sárrétudvari Községi Sportegyesület Érkezett :. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Sárrétudvari Közégi Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Sárrétudvari KSE 2Gazdálkodái formakód: 52 3Tagági azonoítózám 85

Részletesebben

BLSE Sződ. Nem jogosult. Adószám: 1 8 5 0 5 4 1 4-1 - 1 3. Bankszámlaszám: 1 1 7 4 2 4 4 1-2 0 0 0 2 4 6 8-0 0 0 0 0 0 0 0. Mészáros Mihály.

BLSE Sződ. Nem jogosult. Adószám: 1 8 5 0 5 4 1 4-1 - 1 3. Bankszámlaszám: 1 1 7 4 2 4 4 1-2 0 0 0 2 4 6 8-0 0 0 0 0 0 0 0. Mészáros Mihály. Ügyiratzám : be/sfphp01-7381/2014 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Barátok Labdarúgó Sportegyeülete Sződ A kérelmező zervezet rövidített neve: BLSE Sződ 2 Gazdálkodái

Részletesebben

MKB Bank Zrt. Kockázati beszámoló. (234/2007. (IX. 4.) kormányrendelet a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl

MKB Bank Zrt. Kockázati beszámoló. (234/2007. (IX. 4.) kormányrendelet a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl Kockázati bezámoló 2011 (234/2007. (IX. 4.) kormányrendelet a hitelintézetek nyilvánoágra hozatali követelményének teljeítéérıl alapján) 2011. 12. 31. 2011. évre vonatkozó kockázati bezámoló Tartalomjegyzék

Részletesebben

34.8 MFt 68.3 MFt 71.4 MFt. 19.7 MFt 28.9 MFt 29 MFt. 1.1 MFt 1.8 MFt 2.5 MFt. 12.3 MFt 2.5 MFt 3 MFt. 2 MFt 3.1 MFt 3 MFt. 32 MFt 37 MFt 37 MFt

34.8 MFt 68.3 MFt 71.4 MFt. 19.7 MFt 28.9 MFt 29 MFt. 1.1 MFt 1.8 MFt 2.5 MFt. 12.3 MFt 2.5 MFt 3 MFt. 2 MFt 3.1 MFt 3 MFt. 32 MFt 37 MFt 37 MFt Ügyiratzám : be/sfphp03-5604/2014/mlsz 2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA 2.1 A kérelmező 2012. / 2013. évi gazdálkodáának é 2014 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)

Részletesebben

Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. Bázel II - 3. pillér szerinti közzététel. Kockázati jelentés. 2013-as pénzügyi év 2013.12.31

Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. Bázel II - 3. pillér szerinti közzététel. Kockázati jelentés. 2013-as pénzügyi év 2013.12.31 Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. Bázel II - 3. pillér szerinti közzététel Kockázati jelentés 2013-as pénzügyi év 2013.12.31 [Ez az oldal szándékosan maradt üresen.] 2/99 oldal Tartalomjegyzék I. fejezet

Részletesebben

A Bank a hitelezési kockázat tőkekövetelményét a sztenderd módszerrel és a működési kockázat tőkekövetelményét az alapmutató módszerrel számítja.

A Bank a hitelezési kockázat tőkekövetelményét a sztenderd módszerrel és a működési kockázat tőkekövetelményét az alapmutató módszerrel számítja. A Bank of China Hungária Zrt. A hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. kormány rendelet alapján az alábbi tájékoztatást teszi közzé 2010. december 31.-i mérlege

Részletesebben

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITÖ-51 SZABÁLYZAT. Befektetési Politika ÖNKÉNTES ÁGAZAT. Módosítás dátuma

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITÖ-51 SZABÁLYZAT. Befektetési Politika ÖNKÉNTES ÁGAZAT. Módosítás dátuma PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITÖ-51 SZABÁLYZAT Befektetési Politika ÖNKÉNTES ÁGAZAT Sorszám 1.0 1.1 MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Módosítás leírása Módosítás dátuma Módosította Jóváhagyó Pénztári ágazatok szétválasztása,

Részletesebben

EDF DÉMÁSZ Zrt. és leányvállalatai ( EDF DÉMÁSZ Csoport )

EDF DÉMÁSZ Zrt. és leányvállalatai ( EDF DÉMÁSZ Csoport ) és leányvállalatai ( EDF DÉMÁSZ Csoport ) A nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások a 2009. december 31-ével végződő évre KONSZOLIDÁLT SAJÁT TŐKE

Részletesebben

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK 1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK A jelen Alaptájékoztatókban szereplő egyes fogalmak definíciói, illetve rövidítések magyarázatai az alábbiakban kerülnek ismertetésre. Az egyéb, vagyis

Részletesebben

Éves beszámoló 2011. december 31.

Éves beszámoló 2011. december 31. Éves beszámoló 2011. december 31. TIGÁZ GEPA Korlátolt Felelősségű Társaság Társaság székhelye: Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. TARTALOM / TIGÁZ GEPA KFT. 2011. ÉVES BESZÁMOLÓ Jelentések és éves beszámoló

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatali követelmények 2008 teljes év TARTALOMJEGYZÉK

Nyilvánosságra hozatali követelmények 2008 teljes év TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK I SZIGETVÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET 2008 ÉVI GAZDÁLKODÁSI EREDMÉNYE... 2 I.1 PUBLIKUS MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS... 4 II SZIGETVÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSI ELVEI MÓDSZEREI... 6

Részletesebben

P O R O SZ L Ó T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V

P O R O SZ L Ó T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V P O R O SZ L Ó T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V S Z A B Á L Y O Z Á S I T E R V É S HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 2004. POROSZLÓ TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...5 A Helyi Építéi Szaályzat felépítée:...8

Részletesebben

az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A jelen összevont tájékoztató ( Tájékoztató ) az értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 2001/34/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti

Részletesebben

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet rövidített neve: CKSE 2Gazdálkodási formakód:521 3Tagsági azonosítószám 1322

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet rövidített neve: CKSE 2Gazdálkodási formakód:521 3Tagsági azonosítószám 1322 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: CEGLÉDBERCELI KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET A kérelmező zervezet rövidített neve: CKSE 2Gazdálkodái formakód:521 3Tagági azonoítózám 1322 Áfa

Részletesebben

I. Kiemelt vizsgálati célok 1. Az adózói életút vizsgálatán alapuló ellenőrzések

I. Kiemelt vizsgálati célok 1. Az adózói életút vizsgálatán alapuló ellenőrzések A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 4001/2016. tájékoztatás az állami adó- és vámhatóság 2016. évi ellenőrzési feladatainak végrehajtásához kapcsolódó ellenőrzési irányokról Az adózás rendjéről

Részletesebben

KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet

KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2014.év 2015.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

27/2014. számú Felügyelőbizottsági határozat. a Sopron Bank javadalmazási politikájáról és teljesítményorientált bónuszrendszeréről szóló szabályzat

27/2014. számú Felügyelőbizottsági határozat. a Sopron Bank javadalmazási politikájáról és teljesítményorientált bónuszrendszeréről szóló szabályzat SOPRON BANK ZRt. Sopron 27/2014. számú Felügyelőbizottsági határozat a Sopron Bank javadalmazási politikájáról és teljesítményorientált bónuszrendszeréről szóló szabályzat 1 Tartalomjegyzék I.BEVEZETÉS...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. í Á Á É Á Í Í Í Á Í É á í í á é é í í í Í é í á é Í 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. 1. Az egyesület megnevezése: Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete. 2. Székhelye: Kaposvár, Béke u. 47. 3. Működési

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉSEK 1. SZÉKHELYVÁLTOZÁS ÉVES GYORSJELENTÉS 2007.

KIEGÉSZÍTÉSEK 1. SZÉKHELYVÁLTOZÁS ÉVES GYORSJELENTÉS 2007. XVIII. KIEGÉSZÍTÉSEK 1. SZÉKHELYVÁLTOZÁS ÉVES GYORSJELENTÉS 2007. 225 1. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉS Az UniCredit Jelzálogbank Zrt. 50.000.000.000 forint keretösszegű Kibocsátási Programjához készített, a PSZÁF

Részletesebben

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31.

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31. Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló www.bookline.hu Bookline.hu Nyrt. 1097 Budapest, Ecseri út 14-16. Telefon: (36-1) 505-9800, Fax: (36-1)

Részletesebben

2014. üzleti évi kockázatvállalásra és kockázatkezelésre vonatkozó információk nyilvánosságra hozatala Concorde Értékpapír Zrt.

2014. üzleti évi kockázatvállalásra és kockázatkezelésre vonatkozó információk nyilvánosságra hozatala Concorde Értékpapír Zrt. 2014. üzleti évi kockázatvállalásra és kockázatkezelésre vonatkozó információk nyilvánosságra hozatala Concorde Értékpapír Zrt. A Concorde Értékpapír Zrt. (továbbiakban: Concorde, Társaság) az Európai

Részletesebben

Jogszabályi megfelelés- A kiegészítő jelentés (hitelintézetek)

Jogszabályi megfelelés- A kiegészítő jelentés (hitelintézetek) Jogszabályi megfelelés- A kiegészítő jelentés (hitelintézetek) Csáki Zsuzsanna 2014. December 8. 1 Tartalom 1. Jogszabályi háttér 2. Vizsgálati módszertan 3. Vizsgálati jelentés 4. Szerkezet, tartalom

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. I. Általános rész. 1. A Takarékszövetkezet bemutatása 2

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. I. Általános rész. 1. A Takarékszövetkezet bemutatása 2 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Takarékszövetkezet éves beszámolóját köteles közzétenni, ennél fogva köteles azt a Hpt.-ben előírt feltételeknek megfelelő könyvvizsgálóval felülvizsgáltatni, azaz könyvvizsgálatra

Részletesebben

A Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. 2010. évről szóló nyilvánosságra hozatali kötelezettségének teljesítése

A Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. 2010. évről szóló nyilvánosságra hozatali kötelezettségének teljesítése A Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. 2010. évről szóló nyilvánosságra hozatali kötelezettségének teljesítése Társaságunk a 164/2008. (VI.27.) Korm. rendeletnek megfelelően az alábbi

Részletesebben

A Fundamenta-Lakáskassza Zrt. kockázati jellemzőinek nyilvánosságra hozatala 2014. évre vonatkozóan az 575/2013/EU rendelet (CRR) előírásai alapján

A Fundamenta-Lakáskassza Zrt. kockázati jellemzőinek nyilvánosságra hozatala 2014. évre vonatkozóan az 575/2013/EU rendelet (CRR) előírásai alapján A Fundamenta-Lakáskassza Zrt. kockázati jellemzőinek nyilvánosságra hozatala 2014. évre vonatkozóan az 575/2013/EU rendelet (CRR) előírásai alapján SZV014/2014 1 Tartalom 1. Bevezetés... 9 2. A nyilvánosságra

Részletesebben

AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. 2014. ÉVRE VONATKOZÓ KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉSE

AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. 2014. ÉVRE VONATKOZÓ KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉSE AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. 2014. ÉVRE VONATKOZÓ KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉSE Az Európai Parlament és a Tanács a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről

Részletesebben

A számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó konszolidált kiegészítő mellékletek

A számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó konszolidált kiegészítő mellékletek és az egyéb magyarázó A számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó konszolidált kiegészítő mellékletek 2015. december 31. 1. ÁLTALÁNOS A MOL Magyar Olaj- és

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Érsekvadkert és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET Érsekvadkert 2659 Érsekvadkert, Rákóczi út 122. Cg.: 12 02 000360 KSH.: 10044977 6419 122 12 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg... KSH: 10044977 6419 122 12 Cg.: 12 02

Részletesebben

PLOTINUS HOLDING NYRT.

PLOTINUS HOLDING NYRT. Jelen Alaptájékoztató alapján forgalomba hozandó Kötvények csak Magyarországon (az Egyesült Államokon kívül) és csak ún. egyesült államokbeli személynek (U.S. Person) nem minősülő személyek részére elérhetők.

Részletesebben

Kerekegyházi SE. Nem jogosult. Adószám: 1 9 9 7 1 2 2 5-1 - 0 3. Bankszámlaszám: 5 1 7 0 0 1 1 7-1 1 1 0 1 0 1 9 - Dr. Kelemen Márk.

Kerekegyházi SE. Nem jogosult. Adószám: 1 9 9 7 1 2 2 5-1 - 0 3. Bankszámlaszám: 5 1 7 0 0 1 1 7-1 1 1 0 1 0 1 9 - Dr. Kelemen Márk. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Kerekegyházi Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Kerekegyházi SE 2 Gazdálkodái formakód: 521 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

MKB Ingatlan Alapok Alapja

MKB Ingatlan Alapok Alapja MKB Ingatlan Alapok Alapja elnevezésű nyilvános, nyílt végű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓ Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834,

Részletesebben

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2012. ÉV ADATAI ALAPJÁN

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2012. ÉV ADATAI ALAPJÁN NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL A 2012. ÉV ADATAI ALAPJÁN Tartalomjegyzék 1 Bevezetés...4 2 A saját tőke elemi és változásai...4 3 Kockázatkezelés elvei, módszerei...6 3.1 A Takarékszövetkezet kockázati stratégiája...6

Részletesebben

Erste Lakástakarék Zrt. 1 / 15 Hatálybalépés/módosítás dátuma: 2014.04.30. Az Erste Lakástakarék Zrt. javadalmazási politikája.

Erste Lakástakarék Zrt. 1 / 15 Hatálybalépés/módosítás dátuma: 2014.04.30. Az Erste Lakástakarék Zrt. javadalmazási politikája. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 2 1.1. A szabályozás célja... 2 1.2. A szabályozás kialakítása, végrehajtása és ellenőrzése... 2 1.3. Alanyi hatály:... 2 1.4. Tárgyi hatály:... 2 1.5. Kapcsolódó jogszabályok,

Részletesebben

Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt.

Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL a 2009. évi auditált adatok alapján (a 234/2007. (IX.4) Kormányrendelet alapján nyilvánosságra hozandó információk) BEVEZETÉS A

Részletesebben

9 7 0 0 Szombathely. Hajmási Milán Elnök. Hajmási Milán

9 7 0 0 Szombathely. Hajmási Milán Elnök. Hajmási Milán 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: A kérelmező zervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodái formakód: 521 3 Tagági azonoítózám 3248 Grundball Profi Foci Club Grundball PFC Áfa

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. K&H többször termő 4 származtatott zártvégű alap

TÁJÉKOZTATÓ. K&H többször termő 4 származtatott zártvégű alap TÁJÉKOZTATÓ a K&H többször termő 4 származtatott zártvégű alap befektetési jegyeinek forgalomba hozatalához a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsa által kiadott engedély száma: H-KE-III-290/2014.

Részletesebben

A PIONEER BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

A PIONEER BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A PIONEER BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. - rövid összefoglalás - Hatályos: 2012. május 2-től 1 Tartalom 1. BEVEZETÉS ÉS ALAPELVEK...3 2. ÁTTEKINTÉS...3 3. SZAVAZATI JOGOK GYAKORLÁSÁRA VONATKOZÓ POLITIKA...4

Részletesebben

K&H BANK ZRT. KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. DECEMBER 31. TARTALOMJEGYZÉK

K&H BANK ZRT. KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. DECEMBER 31. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS...4 KÖZVETLENÜL A SAJÁT TŐKÉBEN ELSZÁMOLT KONSZOLIDÁLT EREDMÉNY...5 KONSZOLIDÁLT MÉRLEG...6 KONSZOLIDÁLT SAJÁT TŐKE VÁLTOZÁSA...7 KONSZOLIDÁLT CASH FLOW KIMUTATÁS...8

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Biztonági Adatlap Szerzői jogok, 2016, 3M coport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetézerű haznoítáa céljából történő lemáoláa é/vagy letöltée megengedett feltéve, hogy:

Részletesebben

BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatal 2013.év. Kockázatkezelési elvek, módszerek

BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatal 2013.év. Kockázatkezelési elvek, módszerek BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatal 2013.év A BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásról szóló 1996. évi CXII. Tv. 137/A és A hitelintézetek nyilvánosságra

Részletesebben

PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS (Megtakarítási Befektetési Program - Egyszeri befizetés alapján történő portfóliókezeléshez)

PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS (Megtakarítási Befektetési Program - Egyszeri befizetés alapján történő portfóliókezeléshez) Ügyfélazonosító: PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS (Megtakarítási Befektetési Program - Egyszeri befizetés alapján történő portfóliókezeléshez) amely létrejött egyrészről az ebrókerház Befektetési Szogláltató

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA QUAESTOR Aranytallér Vegyes Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelı: QUAESTOR Befektetési Alapkezelı Zrt. 1132 Budapest, Váci út 30. Tel: 2999-999 Letétkezelı: Raiffeisen

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 3M Novec Flux eltávolító pray (3M Novec Flux Remover) Biztonági Adatlap Szerzői jogok, 2015, 3M coport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetézerű haznoítáa céljából történő

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ

KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ FORRÁS VAGYONKEZELÉSI ÉS BEFEKTETÉSI NYRT. AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI SZTENDERDEK (IFRS) ALAPJÁN 2014. DECEMBER 31. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sorsz. 1 2 5 5 0 7 5 3-3 5 1 2-1 1 4-0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 4 4 7 0 Cégjegyzék száma 2014. december 31. MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari MÉRLEG Eszközök (aktívák) Átviteli Rendszerirányító

Részletesebben

MKB Feltörekvő Kína Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap

MKB Feltörekvő Kína Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Feltörekvő Kína Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap elnevezésű nyilvános, zártvégű értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt.

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I/B-9888/2011. számú, fogyasztóvédelmi bírság kiszabását és intézkedést tartalmazó határozata a Banif Plus Bank Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek Állami

Részletesebben

Rába Járműipari Holding Nyrt.

Rába Járműipari Holding Nyrt. Rába Járműipari Holding Nyrt. 2. számú melléklet FT Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről A társaság a Felelős Társaságirányítási Jelentés részeként az alábbi

Részletesebben

LVIII. KONDÍCIÓS LISTA MILES & MORE MKB MASTERCARD GOLD ÉS STANDARD HITELKÁRTYA MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE

LVIII. KONDÍCIÓS LISTA MILES & MORE MKB MASTERCARD GOLD ÉS STANDARD HITELKÁRTYA MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE LVIII. KONDÍCIÓS LISTA MILES & MORE MKB MASTERCARD GOLD ÉS STANDARD HITELKÁRTYA MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE Érvényes: 2008. január 15-étıl Standard költési limitek: Miles & More MKB Standard Miles & More MKB

Részletesebben

VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2016. július 1. napjától TARTALOMJEGYZÉK VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI... 1 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. AZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére

Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére Döntés a Társaság számviteli törvénynek megfelelıen elkészített 2012. évi egyedi éves beszámolójának (HAR) elfogadásáról, a Felügyelı Bizottság,

Részletesebben

Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2014. december Az Alap Felügyeleti engedélyének száma: III/110.533/2007.. Kelte: 2007.06.26.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2015. január 15.

TÁJÉKOZTATÓJA CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2015. január 15. ÁLTAL KEZELT CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2015. január 15. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

MKB BANK ZRT. 250.000.000.000 forint együttes keretösszegő MKB Bank Kibocsátási Program 2013/2014 ALAPTÁJÉKOZTATÓ. 3. sz.

MKB BANK ZRT. 250.000.000.000 forint együttes keretösszegő MKB Bank Kibocsátási Program 2013/2014 ALAPTÁJÉKOZTATÓ. 3. sz. MKB BANK ZRT. 250.000.000.000 forint együttes keretösszegő MKB Bank Kibocsátási Program 2013/2014 ALAPTÁJÉKOZTATÓ 3. sz. KIEGÉSZÍTÉS A Kiegészítés közzétételét engedélyezı MNB határozat száma és kelte:

Részletesebben

A CONCORDE ALAPKEZELŐ ZRT. VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA

A CONCORDE ALAPKEZELŐ ZRT. VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA A CONCORDE ALAPKEZELŐ ZRT. VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA Hatályos: 2008. február 1. 1. Bevezetés A végrehajtási politika az ügyfelek pénzügyi eszközökre vonatkozó vételi vagy eladási megbízásainak, az ügyfél

Részletesebben

Vizsgálati jelentés. A QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt. célvizsgálatáról

Vizsgálati jelentés. A QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt. célvizsgálatáról *Ikt./Ref: *** / /2008. A QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt. célvizsgálatáról Készítette: *** Jóváhagyta: *** 2008. november TARTALOMJEGYZÉK 1. A VIZSGÁLAT JELLEMZŐI, CÉLJA, IDŐTARTAMA,

Részletesebben

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSE

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSE Környe-Bokod Takarékszövetkezet NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSE A 2013. ÉVI ÜZLETI ÉVRŐL Kelt: Környe, 2014. május 14. a Takarékszövetkezet vezetője A Környe-Bokod Takarékszövetkezet

Részletesebben

OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI VIZSGAFELADAT KÖNYVVIZSGÁLAT ÉS ELLENŐRZÉS C. TÁRGYBÓL. 2015. november 17./ A változat MEGOLDÁSA

OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI VIZSGAFELADAT KÖNYVVIZSGÁLAT ÉS ELLENŐRZÉS C. TÁRGYBÓL. 2015. november 17./ A változat MEGOLDÁSA OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI VIZSGAFELADAT KÖNYVVIZSGÁLAT ÉS ELLENŐRZÉS C. TÁRGYBÓL 2015. november 17./ A változat MEGOLDÁSA A vizsgázó neve:... Feladatok Elérhető maximális pontszám Elért pontszám 1. 15 1a)

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola Sátoraljaújhely FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV 1. kiadás Hatályba léptetve: 2013. október 30. Ellenőrzött példány Nem ellenőrzött

Részletesebben

Tájékoztatója és Kezelési szabályzata

Tájékoztatója és Kezelési szabályzata A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT CIB t ITánok TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAPJA Tájékoztatója és Kezelési szabályzata Hatályba lépés idıpontja: 2012. november 12. Az Alap portfóliója származtatott

Részletesebben

Magyar Közgazdasági Társaság Baranya Megyei Szervezete: Pénzügy-politikai elıadássorozat Pécs, 2007. április 20. A KÖZPÉNZÜGYEK SZABÁLYOZÁSA

Magyar Közgazdasági Társaság Baranya Megyei Szervezete: Pénzügy-politikai elıadássorozat Pécs, 2007. április 20. A KÖZPÉNZÜGYEK SZABÁLYOZÁSA Magyar Közgazdasági Társaság Baranya Megyei Szervezete: Pénzügy-politikai elıadássorozat Pécs, 2007. április 20. A KÖZPÉNZÜGYEK SZABÁLYOZÁSA (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) Kedves Kollégák!

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu 2008. évi éves beszámoló Mérleg

Részletesebben

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010.

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. NOVEMBER MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Hévíz és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66. Internet: www.heviztakarek.hu Cg.: 20-02-050059 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

FT Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről

FT Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről FT Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről Az Ajánlásoknak való megfelelés szintje A 1.1.1 Az igazgatóság / igazgatótanács gondoskodott arról, hogy a részvényesek

Részletesebben

Az OTP EMDA Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP EMDA Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP EMDA Származtatott Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2014. május Az Alap Felügyeleti engedélyének száma: E-III/110.653/2008 Kelte: 2008 május 07. Hatályos:2014.05.08.

Részletesebben

Ingatlanvagyon értékelés

Ingatlanvagyon értékelés Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Ingatlanfejlesztı 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakirányú Továbbképzési Szak Ingatlanvagyon értékelés 2. Számviteli alapok Szerzı: Harnos László

Részletesebben

Felügyeletet ellátó szerv neve és elérhetősége: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.

Felügyeletet ellátó szerv neve és elérhetősége: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. Adószám: 10361966-2-41 Felügyeletet ellátó szerv neve és elérhetősége: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, 1013

Részletesebben

Hatályba lép: 2014. március 15.-én

Hatályba lép: 2014. március 15.-én - 1-4028 Debrecen, Simonyi út 20. Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám: 11154433-2-09 Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: a Hitelszövetkezet Igazgatósága a 12/2014 (IV.29.) számú

Részletesebben