P O R O SZ L Ó T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "P O R O SZ L Ó T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V"

Átírás

1 P O R O SZ L Ó T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V S Z A B Á L Y O Z Á S I T E R V É S HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT POROSZLÓ

2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...5 A Helyi Építéi Szaályzat felépítée:...8 I. FEJEZET...9 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...9 A zaályzat hatálya é alkalmazáa A zaályozá elemei Telekalakítá Építé engedélyezée Építmények elhelyezée II. FEJEZET...16 TERÜLETFELHASZNÁLÁS BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK...18 Faluia lakóterület építéi övezetei...18 LF Települéközpont vegye terület...27 VT Kerekedelmi, zolgáltató gazdaági terület...31 KG Üdülőháza üdülőterület...32 ÜÜ Hétvégiháza üdülőterület...34 HÜ Különlege k...36 K

3 BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK...37 A Heve Megye Területrendezéi Terv...37 A Tiza-tó Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezéi Terv...37 Közlekedéi é közmű k Közműk...39 Zöldterület...43 Kp, KKp Erdőterület...43 E Mezőgazdaági terület Általáno mezőgazdaági terület...45 AM Korlátozott funkciójú mezőgazdaági terület...45 KM Vízgazdálkodái terület...46 V V. FEJEZET...47 KÜLÖNLEGES RENDELKEZÉSEK A TELEPÜLÉSKÉP ALAKÍTÁSÁRA,...47 AZ ÉPÍTETT ÉS A TERMÉSZETI KÖRNYEZET VÉDELMÉRE...47 Épített környezet védelme Táji é termézeti értékek védelme Környezetvédelem Sajáto jogintézmények VII. FEJEZET...56 Záró rendelkezéek Sajáto zaályozái elemek

4 2. KÖRNYEZETVÉDELEM - ZÖLDFELÜLET...60 Tájrendezéi javalat...62 Táj é termézetvédelem KÖZLEKEDÉS KÖZMŰVESÍTÉS...67 Előzmények...67 Vízellátá...67 Szennyvízelvezeté é kezelé...68 Vízrendezé...68 ENERGIA KÖZMŰHÁLÓZATOK...69 Villamoenergia-ellátá...69 Földgázellátá...69 Távközlé...70 Villamoenergia-hálózatok...70 Távközléi hálózatok...70 Gázvezeték hálózatok

5 BEVEZETÉS A Tiza-tó körüli települéek, az orzág töi települééhez vizonyítva különlege helyzeten vannak. Fejlődéük tö mint ezer éve folyamatáan, az utói 150-éven tö törét i elzenvedtek. Szemen a tatár é a török dúláal, amikor i a dúláokat é a puztítáokat az újjáépíté a gazdálkodá eredeti formáinak a megtartáa mellett zajlott, az utói 150 éven, a változáok a táj é a tájhaználat kényzeritette ki. Ezek a változáok mélyeen áthatották a közöég életvitelét, mindennapjait. átalakították a települé zerkezetét é mindenapjait A honfoglalától tartó, alapvetően állattartáon alapuló gazdaági rendzer a Tiza zaályozáával egy capáal átalakult. A zaályozáal megzűntek a Tiza árvízi elöntéei, ez a táj egy intenzíve haználatát - a földműveléen alapuló gazdaági rendzer kialakuláát tette lehetővé. A Tizamentén a lakoág laan hozzáidomult az új helyzethez é a települéek az utcák, a porták kezdték felvenni a földművelére jellemző vonáokat. Mindöze három nemzedékkel a Tiza zaályozáát követően, a Tiza-tó térégéen úja tájátalakítái folyamatok indultak el a határ nagy rézét vizaadták a víznek. A következmények nem maradhattak el. Mire a lakook eletanultak a Tiza zaályozáát követű új gazdálkodái formáka, é az új gazdálkodái rendnek megfelelően, megindult a települé zerkezetének az átalakuláa, - Tiza-tó térégéen egy úja tájátalakulá következett e. A Kikörei vízlépcővel a Tizát vizaduzzaztották é az Alföld közepén létrehoztak egy 127 k víztárolót. A nagy kiterjedéű víztér é az elvezett mezőgazdaági k a térég é az érintett települé úja átalakuláát indították el. A duzzaztá következtéen, a Tizától 6km-re levő települé elveztette területének közel 50%-át, miközen egy capáal vízparti települéé változott. A táj motani átalakuláa, új értékrendet, úja átrendezéét eredményezett. Ezt követően a települé fejlődée már nem annyira a mezőgazdaág, mint inká az idegenforgalom által vezérelt folyamat. Ennek pedig megvannak a maga ajátoágai é törvényzerűégei. Az öz közül talán a legfontoa a megfelelő kínálat. Olyan értékek előállítáa é elérhetővé tétele amelyek máutt nincenek, vagy ritkák. Ilyenek az itt található termézeti értékek é cend, é a termézet nyújtotta élmények egyedülálló gazdagága. Mindez kevé, ha nem tudjuk megfelelő módon comagolni. Ha a települé nem vonzó, ha az üdülé fejlezté ellenére a települé é környékének fáítáa meze az orzág zintje alatt van az erdőültég 5%, az orzágo 18%-kal zemen. Megjegyezzük, hogy üdülőövezeten a 25-30% erdőültég lenne kívánato. Továi üdüléfejleztéi nehézégeket okoz ha a part nem tizta, ha nem lehet zavatolni a rendet é iztonágot. Mindezek a hátrányok megnnek Porozló térégéen i. Ennek ellenére az utoló évtizeden a települé arculata erőtelje változának indult. Panziók, vendéglők, cónakkikötők, trand, kemping jött létre. Mindezek a változáok kihatnak a települé zerkezetére i. Ilyen dinamiku átalakulá mellett nehéz megtalálni azokat a gócpontokat, amelyek mentén a történelmi é a mot kiontakozóan levő fejleztéek egyenúlya hozhatók. A változáok é a különöző érdekek mentén létrejött értékrend nem kedvezett egy markán települézerkezet kialakuláának. Ezen felül az Alföldön kialakult víztér haználatára egy olyan mértékű táradalmi nyomá alakult ki, amelyet a Tiza-tó körüli települéek a mai napig nem tudják megfelelő módon feldolgozni. Az elvett földek helyén kialakult víztér haználata, már nem a települé jogköre, mitö, még a 5

6 halázati tevékenyéget i megvonták a települé lakoágától. Évzázado halázcaládok egyik napról a máikra váltak munkanélkülivé. A gazdátlanág, meghozta a maga árát. A következmények az egéz téréget egyre kaotikua állapot felé odorták. Ezek jellemzőivel zinte mindenütt találkozunk: Az illegáli (törvénytelen) partmenti vadkempingezé megtűrée annak legalizáláához vezetett. Aminek következtéen az egéz Tiza-tó parti ávja lepuztult a köziztonág mélypontra üllyedt. A vadkempingezők partfoglaláai a környezet é termézetvédelmi zaályok etartáát ellenőrizhetetlené tették. A törvények é zaályok e nem tartáa é e nem tartatáa a köziztonág zint lezüllééhez, a táj lepuztuláához, zeméthegyek, az illemhelyek hiánya a potenciáli járványvezély kialakuláát eredményezte. A megfelelő zaályozá hiánya - a környezet puztuláa mellett, a köziztonág vezélyeztetéét, a környezet elzennyeződéét, az egézégügyi állapotok kritiku zintre üllyedéét eredményezték. A Tiza-tó partterheléének vizgálata orán derült ki, hogy partjának közel 90% túlterhelt, nem tudja ellátni ökológiai funkcióit, ennek következtéen ntően növeli a vízterek terheltégét. Ez az általáno puztulá az idegenforgalmat a megélhetéi turizmu zintjére zülleztette. Erre pedig nem lehet jövőt építeni. Amint látjuk a Tiza-tó rendezée egy települéen elül nem oldható meg. Mégi egy települé prolémáinak feltáráával, a megoldái lehetőégek kereéével a tervezé orán az elő lépéeket meg lehet, é meg i kell tenni. Porozló rendezéi terve ezt a célt tűzte ki maga elé a). özeillezteni a települé zerkezetét a tájhaználattal, - ). egyeztetni a helyi é a térégi igényeket Települérendezé zempontjáól nézve Porozló a legkritikua rézét a települé é a víztér funkcionáli özekapcoláa nti. Ez a konfliktuzóna a Tiza-tó é árvízvédelmi rendzere (gát, zívárgóköz, zivárgó) é a települé peremén húzódó magapart között húzódó Cerőköz. E kritiku n ntkező prolémák a konfliktuok egéz orát hordozzák magukan. Egyfelől, a települé elterületét képezik, ugyanakkor a tározótér elemei, é egyen a Tiza menti árvízvédelmi rendzer rézét i képezik. Nem egyzerű feladat tervet kézíteni a okzor egymáal em koheren zaályok alapján. Adva van egy tér amely egyzerre kel hogy megfeleljen egy or követelménynek, méghozzá úgy, hogy eközen üdülő é települéi funkciókat i ki tudjon elégíteni. Az alapzerkezet: zivárgó, zivárgó köz, gát vízpart, zerkezetileg az árvízi é tározó védelmét el tudja látni de egy ilyen hozan elnyúló lineári rendzert, hogyan lehet özeillezteni intenzív üdüléi funkciókkal é milyen módon lehet a történelmi vározerkezethez kapcolni.? Kétég kívül a proléma megoldáának kulca a fönte említett védelmi komplexum üdültetéi rendzere kapcoláa nthetné, amennyien izonyo funkciókat hozzá lehetne rendelni. Ezzel kapcolatan az elő kérdé zinte hozható e a gát é a települé közötti zakaz? Mik a feltételei a Gát, vagy a gát menti áv eépítééhez? Milyen zéle legyen a gát, milyen műzaki követelményeknek, előíráoknak kell megfelelnie, olyan eten, amikor a települé fejleztée érdekéen közö nevezőket kereünk a települé idegenforgalmi lehetőégeinek é védelmi rendzerének özehangoláa érdekée? Az ezzel kapcolato feladatok tárgyaláok, egyeztetéek meghaladják egy rendezéi terv zokványo kereteit. Ahhoz hogy egy ilyen úttörő munkát el leheen végezni továi erőforráok feltáráára lenne zükég. Addig i maradva a kaptafánál: A Települézerkezeti Tervet megelőzően a megízó, az önkormányzati tetület által jóváhagyott fejleztéi koncepciót dolgozott ki. Ez képezi a tervezé alapjait. 6

7 A területi tervezé alapja a területrendezéi koncepció, a területfejleztéi koncepció pedig nem má mint a területfejleztéi program é a területrendezéi terv, Tehát van egy fejleztéi koncepciónk melyet programokra ontunk é terve foglaljuk öze. Ha ezek megvannak, akkor lehet pályázni, fejlezteni. A terv kidolgozáa orán fel kell dogozni térég - konflikturendzerét Melynek zerkezeti felépítééől kirajzolódik egy lehetége (megvalóítható) - jövőkép Ha imert a jövőkép, arokpontjainak megvalóítáához hozzárendelhető a - célrendzert A konkrét célrendzer meghatározáához kellenek a helyi - javalatok Végül a területrendezéi terv mindezt egyége zerkezete integrálva téren árázolva é jogi kerete foglalva níti meg. A téreni árázoláan egyége rendzere integrálódnak a különöző igények, a hozzá rendelt a zaályozái előíráok pedig iztoítják, hogy a térég fejlődée a koncepcióan lefektetett, programa foglalt, javalatok zerinti célrendzer mentén valóuljon meg. 7

8 A Helyi Építéi Szaályzat felépítée: I. fejezet: Az általáno rendelkezéeket tartalmazza: egyrézt a zaályzat hatályát é a zaályozá elemeit, márézt a telekalakítá, az építéi engedélyezé é az épületelhelyezé feltételeinek előíráait. II. fejezet: A közég terület-felhaználá i egyégeke való oroláát imerteti. III. fejezet: A eépítére zánt k terület-felhaználái egyégeinek építéi övezeti tagozódáa é annak előíráai. IV. fejezet: A eépítére nem zánt k terület-felhaználái egyégeinek é övezeteinek tagozódáa é annak előíráai. V. fejezet: A környezetvédelem zaályozáát, valamint az épített é termézeti értékek védelmét tartalmazza. VI. fejezet: A települé területrendezée orán igényeveendő ajáto jogintézmények körét é az azokkal érintett ket imerteti. VII. fejezet: A záró rendelkezéeket tartalmazza. 8

9 POROSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 18/2004.(IX.3.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Porozló Nagyközég Önkormányzat Képvielőtetülete a helyi önkormányzatokról zóló tözör módoított évi LXV. törvény, valamint az épített környezet alakítááról é védelméről zóló évi LXXVIII. törvény felhatalmazáa alapján a következő rendeletet alkotja: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A zaályzat hatálya é alkalmazáa 1.. /1/ A Helyi Építéi Szaályzatról (továiakan: HÉSZ) zóló n rendelet Porozló nagyközég telje közigazgatái területére vonatkozik. /2/ A Helyi Építéi Szaályzat cak a mellékelt T-1 Szerkezeti Terv M=1:10000 méretarány, T-2 Tájrendezéi javalat (Külterületi Szaályozái Terv) M=1:10000 méretarány, SZ-1 Szaályozái Terv (elterület) M=1:2000 méretarány, valamint az SZ-2 Környezetalakítái javalat (zaályozái zónák / Helyi értékvédelem) M=1:4000 méretarányú Szaályozái Tervekkel együtt érvénye /3/ A települé területén t felhaználni, telket, építéi telket, építéi t, közpark eetén t kialakítani, építéi tevékenyéget folytatni, ilyen célú hatóági engedélyt adni az orzágo érvényű rendelkezéek megtartáa, valamint e rendelet é a mellékletét képező Szaályozái Tervnek megfelelően lehet. A zaályozá elemei 2.. /1/ A n rendelet alapját képező Szerkezeti Terv módoítáával i járó zaályozái elemek: - zaályozái vonal, ha az különöző területfelhaználái egyégeket válazt el - területfelhaználái egyég határa - területfelhaználái egyég eoroláa - a Szaályozái Terven jelölt eépítére zánt terület határa. /2/ A Szaályozái Terv (SZT) módoítáával járó kötelező erejű zaályozái elemek: - zaályozái vonal - építéi övezet határa é paraméterei, - telekhatárok az A é B jelű tömöken a továi paragrafuok figyelemevételével. 9

10 /3/ Az /1-2/ ekezdéen nem említett zaályozái elemek a továi tervezéi é építéi tevékenyég orán irányadóként veendők figyeleme, illetve Rézlete Szaályozái Terv (RSZT) kézítéével pontoítandók. /4/ A kötelező erejű elemeket megváltoztatni cak a SZT é a HÉSZ együtte módoítáával lehet. /5/ Külön rézlete zaályozái terv kézítée nélkül eépíthetők azok a még e nem épített k, amelyekre a Szaályozái Terv (SZT-2; SZT-3; SZT-4) telekoztát é övezeti eorolát határozott meg, amennyien az előírt elemek megvalóulnak é az övezeti, funkcionáli előíráok teljeülnek, amelyek a következők: javaolt útkialakítá (zaályozá-, irányadó zaályozái vonal, zaályozái zéleég) javaolt telekoztá (irányadó telekhatár) javaolt zöldfelület (közpark) övezeti paraméterek telepíthető épületek, építmények köre. Eltéré eetén rézlete zaályozái tervet kell kézíteni a területre. Telekalakítá 3.. /1/ Az 1.. (1) ekezdéen meghatározott n telekalakítá é építé cak a Szaályozái Terveken jelölteknek megfelelően, valamint az Építéi törvény (Étv.) (1997. évi LXXVIII. törvény), az azt módoító évi CXV. törvény, a 253/1997 (XII.20.) Kormány rendelet az Orzágo Települérendezéi é Építéi Követelményekről (továiakan: OTÉK), valamint a telekalakítáról zóló 85/2000. (XI. 8) FVM rendelet alapján zaad. A Szaályozái terv Porozló elterületén a ajáto telek- é települézerkezetnek megfelelően 3 kategóriát különöztet meg: -védett telekoztá I., ( A jelű tömök ) a kételteke települé egykori elő telkei, -védett telekoztá II.,( B jelű tömök ) a kételteke települé egykori külő telkei, -nem védett telekoztá,( a továi C - I jelű tömök ) /2/ Építéi engedély cak rendezett telekre adható ki. Rendezettnek tekintendő egy telek, ha a Szaályozái Terveken előírt telekalakítái eljárát (közterület céljára való területlejegyzé, t.) maradéktalanul elvégezték, é azt végrehajtották (kerítéáthelyezé, épületontá, t.). /3/ Építéi telek minimáli zéleége új építéi telek kialakítáa eetén: oldalhatáron álló eépíté eetén 16 vagy 18 m (építéi övezetek előíráai zerint) zaadonálló eépíté eetén: 20 m. kivéve: az SZ-1 Szaályozái Terven eltérően jelölt telkek. /4/ 10 m-nél kekenye telken lakó- illetve fő funkciójú épület nem helyezhető el, kivéve: az SZ-1 Szaályozái Terven a KÜ jelű övezet telkei, a Napháza terület, valamint a 10

11 védendő telekoztá területének ennél kekenye kialakult, nleg i eépített telkeit. /5/ Telekalakítái engedély cak olyan új é vizamaradó telkekre adható ki, amelyek egyzerű kontúrúak, é kialakítáuk lehetővé tezi az övezetnek megfelelő, a tömre jellemző eépítét, az SZ-2 Környezetalakítái javalat tervlapon jelölt védendő telekoztá területén az A jelű tömöken cak az SZ-1 Szaályozái Terven feltüntetett telekalakítáok engedélyezhetők. A B jelű tömöken a Szaályozái Terven jelölt tömhatárok nem módoíthatók, a telekoztá/teleközevoná az általáno helyzeten lévő tömök zaályaival megegyezően történhet. /6/ Közterületi kapcolattal nem rendelkező telek eetéen épületet elhelyezni, erre hatóági engedélyt kiadni nem lehet. A közterületi kapcolatot telekegyeítéel kell megoldani. /7/ A n rendelet II. fejezetének építéi övezeti előíráaian zereplő legkie telekméreteket é telekzéleégeket minden új telekalakítánál e kell tartani. Ettől eltérni cak a kialakult telekoztáú ken történő továi telekalakítá eetéen lehet a következők zerint: Telekterület 10 %-kal cökkenthető meglévő telkek telekmegoztáánál, közút zaályozáakor. Telekzéleég legkie mérete 14,0 m-re cökkenthető meglévő telkek megoztáakor, ha az övezeten előírt legkie telekk iztoíthatóak a megoztá után létrejövő telkeknél. /8/ Ha meglévő telkek, tömök továoztáa, vagy özevonáa: háromnál tö telket érint, vagy nyele telek kialakítáa válik zükégeé, akkor a telekalakítá engedélyezée előtt a meglévő telje tömre eépítéi (épületelhelyezéi) alátámaztó tervet kell kézíteni é engedélyeztetni. A terven igazolni kell, hogy a telekalakítá az övezetre é a telektömre jellemző eépítéi módot, építézeti megnét nem akadályozza. E tervnek tartalmaznia kell n Szaályozái Terven jelölt építéi hely módouláát i, értelemzerűen igazodva az érintett övezeten előírt elő-, oldal-, é hátókert méretekhez, melyeket meg kell tartani. Építé engedélyezée 4.. /1/ Belterületi eépítére zánt ken a közműveítettég vonatkozááan az építéi engedély é a haználati mód változáának feltétele a következők iztoítáa: közműve villamoenergia-zolgáltatá közműve ivóvíz-zolgáltatá közműve zennyvízelvezeté közműve gázenergia-ellátá a közégi capadékvíz-elvezeté nyílt- vagy fedett árokrendzerű kiépítettége; illetve zárt capadékvíz catorna. 11

12 /2/ Küln közműveítettég vonatkozááan a mezőgazdaági terménytárolók kivételével az építéi engedély é a haználati mód változáának feltétele a következők iztoítáa: közműve villamoenergia-zolgáltatá az illetéke hatóágok által elfogadott egyedi ivóvízellátá az illetéke hatóágok által elfogadott korzerű, zárt zennyvízelhelyezé nyílt árokrendzerű capadékvíz-elvezeté zennyezett technológiai víz keletkezée eetén a megfelelő előtiztítá é elhelyezé módjának meghatározáa Kiépített catornahálózat eetén a zennyvizek rákötendők a catornára. /3/ Ipari-, gazdaági é állattartó épületek léteítée, ővítée, átalakítáa eetén ki kell kérni az illetéke zakhatóágok álláfoglaláát a zennyvíztiztítá é a zennyvízelvezeté módjáról. Ezek teljeítée az építéi engedély feltétele. /4/ Rézen vagy egézen feltöltött k építéi területként való igényevétele előtt a telje területről özefüggő talajmechanikai zakvélemény kézítendő, amely alapján meg kell határozni azokat a ajáto jogi- é műzaki feltételeket, kötelezettégeket, amelyek ármilyen építéi munka (útépíté, közműveíté, épület- é építményelhelyezé, t.) orán etartandók. (Alapozára, épületelhelyezére vonatkozó kikötéek, egyedi talajmechanikai zakvélemény kézítéének kötelezée.) A feltételek meghatározáának az építéi területként való igényevétellel együtt kell kézülnie, é arról az érintett tulajdonookat érteíteni kell. A feltételek, kötelezettégek teljeülée az építéi engedélyek kiadáának feltétele. Jelen rendelet idején érintett k: A Váár utca nyugati oldalának új telekoztáa, Hrz. 133/102 telek /5/ A (4.) ekezdéen előírtaknak megfelelően kell eljárni, illetve talajmechanikai zakvéleményt kell mellékelni az építéi engedélyek kérelmének enyújtáakor a következő ken: Hrz. 1301/11 telekoztá Hrz. 1441/7, /8 telekoztá a Kölefája út mellett, Hrz. 1300/2 telek Hrz. 1300/3 telek Hrz. 1300/4 telek Gyepzéli út, /6/ Alaconyan fekvő ken történő építkezékor az építéi engedélyek feltétele: talajmechanikai zakvélemény é felzíni vízelvezetéi terv enyújtáa, az aan foglaltak teljeítéének igazoláa. Az érintett k a következők: Hrz. 133/95 telek Kouth u., Ökológiai Centrum a Cerő-közen, A vaútállomá előtti KG terület, A Váár utca, Gárdonyi utca közötti KG terület, /7/ A 33-a út új nyomvonalának ézaki zakazán a terület n Szaályozái Terv (SZ-1) zerinti eépítééhez (a telekalakítái tervek elkézülte előtt) új 12

13 elvízelvezetéi tervet kell kézíteni. A tervnek megfelelő elvízelvezetéi rendzer zámára önálló t, telket kell iztoítani. /8/ Az egye területfelhaználái egyégeken akkor telepíthetők a kivételeen elhelyezhető funkciók épületei, ha azok az övezeti előíráoknak, továá a rendelteté zerinti külön hatóági előíráoknak megfelelnek, valamint ha a haználatukól eredő ajáto hatáok (forgalom, zaj, anyagzállítá, emizió) nem korlátozzák a zomzédo telkek övezeti előíráoknak megfelelő eépítéét, haználatát. Fentiek teljeülée é igazoláa az építéi engedély feltétele. /9/ A eépítére zánt ken az építéi paraméterek egyedi meghatározáakor a K - kialakult állapot -tal jelölt előíráok eetéen a környező azono területfelhaználáú k telkeinek é épületeinek elhelyezéét, kialakítáát, műzaki jellemzőit kell figyeleme venni. /10/ Meglévő épületen cak akkor engedélyezhető építéi tevékenyég, továá az engedély nélkül, vagy az engedélytől eltérően épített építmények cak akkor kaphatnak véglege fennmaradái engedélyt, ha n zaályzatan foglaltaknak megfelelnek, illetve az építéi tevékenyéggel az előíráok teljeíthetők. /11/ Porozló területén az üzemanyagtöltő állomá telepítééhez zükége hatátanulmánynak építézeti, vároképi vizgálatot, látványtervet i kell tartalmaznia. /12/ Nyílt vízelvezető árok lefedée, azon áthajtó léteítée cak építéi engedéllyel kézülhet. /13/ A eültetéi kötelezettéggel érintett telkeknél az építéi engedélynek tartalmaznia kell a növénytelepítére vonatkozó kertézeti tervet i. Ezek a közparkok, közk, valamint: Ökológiai Centrum a Cerő-közen, Termálfürdő, EE jelű erdők 13

14 Építmények elhelyezée 5.. /1/ A közég közigazgatái területén elül a Tiza-tó, a Tiza é a vízgazdálkodái rendzer építéi telkein, in épületet elhelyezni, építéi tevékenyéget folytatni cak a következők etartáával lehet: 1. Az illetéke termézetvédelmi hatóágok hozzájáruláa zükége, amennyien az építéi tevékenyég a Tiza folyó, illetve a Tiza-tó medrének partvonalát a töltéek előtt é a zárazulatokon megváltoztatja. 2. A Tiza-tó vízterének termézete partja nem cökkenthető; az épített partzakazok átépítée cak termézetzerű módon történhet. 3. A vízügyi hatóágok előzete engedélye zükége, amennyien az építéi tevékenyég a partzakazok vagy a vízvédelmi rendzer (töltéek) területét érinti. /2/ Közn é közhaználat céljára átadott n cak a közparkok (KP) é a közlekedéi k előíráaian engedélyezett építmények, köztárgyak, idegenforgalmi é információ tájékoztató tálák, építmények helyezhetők el hatóági építéi engedély alapján. /3/ A hatóági engedély iránti kérelemhez catolni kell az engedélyezéi tervdokumentáció tartalmi követelményeinek orzágo hatákörű, vonatkozó előíráain túl a következőket: - a környezetet i e helyzíni fotót - a tulajdono é/vagy az Önkormányzat hozzájáruláát - látványtervet, zínezéi tervet. /4/ Közn é közhaználat céljára átadott n rendezvények eetén meghatározott ideig kivételeen elhelyezhetők a rendezvények célját zolgáló építmények. Ezeknek az építményeknek az állandó fennmaradáára, funkciójára vonatkozóan emmiféle hatóági engedély nem adható ki. /5/ Közn é közhaználat céljára átadott n építmények cak az OTÉK 26..,32..; 39.. é 40..-an zereplő építmények köre é elhelyezéük módjára vonatkozó előíráok teljeítée eetén helyezhetők el. /6/ Az 5,0 m-e vagy annál nagyo előkerten: kerti építmény közül cak a terepzintnél 0,5 m-nél magaara nem kiemelkedő lefedé nélküli teraz közműecatlakozá építménye kerítéel egyeépített, vagy azzal özekapcolt hulladéktartály tároló helyezhető el. /7/ Az 5,0 m-nél kie előkerten cak: közműecatlakozá építménye kerítéel egyeépített, vagy azzal özekapcolt hulladéktartály tároló helyezhető el. /8/ A hátókert legkie zéleége 7,0 m, ha a hátókert közterülettel határo. Egyé eeten legalá 6,0 m. Az egye telkekre vonatkozó elő-, oldal-, hátókert méreteket a Szaályozái Terv tartalmazza. 14

15 /9/ Az építéi övezeteknél meghatározott építménymagaág egyházi épületeknél (templom, kápolna) a torony magaágával növelhető. /10/ Települéközpont vegye n a építménymagaág 10 %-kal növelhető a telek homlokvonalain álló, főfunkciót zolgáló épület eetéen, ha az előírt zintterületi nem növekzik. Növelt építménymagaág eetén az építéi engedélyezéi tervhez utcaképet i kell mellékelni. /11/ A lakóken a főfunkciók legfelje két különálló épületen helyezhetők el. /12/ A települé területén főfunkciójú épület eetén: magatető hajlázöge legfelje 45 lehet lapotető kialakítánál az építéi engedélyhez tömegvázlatot é utcaképet i kell mellékelni. /13/ Főfunkciójú épület magatető kialakítáánál eln nem alkalmazható: hullámpala, műanyag hullámlemez. /14/ Épületek zínezéénél a helyi értékvédelmi rendelet előíráait kell alkalmazni. /15/ A VT é LF jelű építéi övezet telkein cak a helyi parkolái rendelet alapján lehet elhelyezni 3,5 t özúlynál neheze tehergépjárművet, vagy zámukra tárolóhelyet, épületet. 15

16 II. FEJEZET TERÜLETFELHASZNÁLÁS 6.. /1/ Porozló területén a eépítére zánt k az építéi haználatuk általáno jellege valamint ajáto építéi haználatuk zerint a következő területfelhaználái egyégeke orolhatók: Beépítére zánt k: Területfelhaználái egyégek Általáno haználat zerint Sajáto haználat zerint Megnevezé Jel Lakók Faluia lakóterület LF Vegye terület Települéközpont vegye terület VT Gazdaági Kerekedelmi, zolgáltató gazdaági KG k terület Egyé ipari, gazdaági terület KG Mezőgazdaági üzemi gazdaági terület KG Üdülők Üdülőháza terület ÜÜ Hétvégiháza terület ÜH Különlege Sportterület KÜSp k Temető KÜT Váártér KÖat Kemping VT Termálfürdő KÜ Strand VT Települégazdálkodái terület KÜ Benzinkút terület KG 16

17 /2/ Porozló területén a eépítére nem zánt k az építéi haználatuk általáno jellege valamint ajáto építéi haználatuk zerint a következő területfelhaználái egyégeke orolhatók. Beépítére nem zánt k: Területfelhaználái egyégek Általáno haználat zerint Sajáto haználat zerint Megnevezé Jel Közlekedéi Közút KÖa k Vaút KÖk* Közműk Zöldk Közpark Kp Erdők Védelmi rendeltetéel Ev Mezőgazdaági k Vízgazdálkodái k Turiztikai rendeltetéel Gazdaági rendeltetéel Általáno mezőgazdaági terület Korlátozott funkciójú mezőgazdaági terület Catorna Árvédelmi tölté EE EG ÁM KM Vc V T Gátőrház KV 1 Hajókikötő KV 2 17

18 III. FEJEZET BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK Faluia lakóterület építéi övezetei LF 7.. /1/ Faluia lakóterület a Szaályozái Terven LF jellel zaályozott területfelhaználái egyég, az övezeti eorolától függően legfelje 4,5 m, 7,5 m illetve 8,0 m-e épületmagaágú építmények elhelyezéére zolgál. /2/ A faluia lakón elhelyezhető főfunkciójú épületek: lakóépület, mezőgazdaági építmény, nem zavaró hatáú kerekedelmi, zolgáltató, vendéglátó épület, zálláhely zolgáltató épület, kézműipari építmény, helyi igazgatái, egyházi, oktatái, egézégügyi, zociáli épület. /3/ Az övezet építéi telkeinek kialakítáa orán alkalmazandó legkie telekméreteket, azok eépítettégét, továá az építhető építménymagaág mértékét - a eépítéi mód függvényéen - a következő tálázatok zerint kell meghatározni, a mezőgazdaági, valamint a kézműipari építmények építménymagaágának kivételével: 18

19 övezeti eépíté eépítettég e % legkie építmények építménymagaága (m) legkie telekzéle ég zintter. minimáli zöldfelül eti aránya % LF/A1 SZ 30 7,5 K K 1,2 50 K/SZT LF/A1 O 30 4,5 K K 0,4 50 K/SZT LF/A1 O 30 K K K 0,4 50 K/SZT LF/A1 O 50 8,0 K K 2,4 30 K/SZT LF/A1 O 50/K 8,0 K K 2,4 30 K/SZT övezeti eépíté eépítettég e % legkie építmények építménymagaága (m) legkie telekzéle ég zintter. minimáli zöldfelül eti aránya % LF/A2 O 30 4,5 K K 0,4 50 K/SZT övezeti eépíté eépítettég e % legkie építmények építménymagaága (m) legkie telekzéle ég zintter. minimáli zöldfelül eti aránya % LF/A3 O 30 4,5 K K 0,4 50 K/SZT LF/A3 O 30/K 4,5 K K 0,4 50 K/SZT LF/A3 O 30 8,0 K K 2,4 50 K/SZT övezeti eépíté eépítettég e % legkie építmények építménymagaága (m) legkie telekzéle ég zintter. minimáli zöldfelül eti aránya % LF/A4 O 30 4,5 K K 0,4 50 K/SZT LF/A4 O 30/K 4,5 K K 0,4 50 K/SZT LF/A4 O 30 8,0 K K 2,4 50 K/SZT övezeti eépíté eépítettég e % legkie építmények építménymagaága (m) legkie telekzéle ég zintter. minimáli zöldfelül eti aránya % LF/A5 O 30 4,5 K K 0,4 50 K/SZT 19

20 övezeti eépíté eépítettég e % legkie építmények építménymagaága (m) legkie telekzéle ég zintter. minimáli zöldfelül eti aránya % LF/A6 O 30 4,5 K K 0,4 50 K/SZT LF/A6 Z 30 4,5 K K 0,4 50 K/SZT LF/A6 Z 50/75 4,5 K K 0,4 30/10 K/SZT LF/A6 Z 50/75 8,0 K K 2,4 30/10 K/SZT 20

21 övezeti eépíté eépítettég e % legkie építmények építménymagaága (m) legkie telekzéle ég zintter. minimáli zöldfelül eti aránya % LF/A7 SZ 30 4,5 K K 0,4 50 K/SZT LF/A7 O 30 4,5 K K 0,4 50 K/SZT LF/A7 O 30/K 4,5 K K 0,4 50 K/SZT LF/A7 Z 50/75 8,0 K K 2,4 30/10 K/SZT övezeti eépíté eépítettég e % legkie építmények építménymagaága (m) legkie telekzéle ég zintter. minimáli zöldfelül eti aránya % LF/A8 O 30 4,5 K K 0,4 50 K/SZT LF/A8 Z 30 4,5 K K 0,4 50 K/SZT LF/A8 Z 50/75 8,0 K K 2,4 30/10 K/SZT övezeti eépíté eépítettég e % legkie építmények építménymagaága (m) legkie telekzéle ég zintter. minimáli zöldfelül eti aránya % LF/A9 SZ 30 4,5 K K 0,4 50 K/SZT LF/A9 O 30 4,5 K K 0,4 50 K/SZT LF/A9 O 30 8,0 K K 2,4 50 K/SZT LF/A9 Z 50 8,0 K K 2,4 30 K/SZT LF/A9 Z 50/75 8,0 K K 2,4 30/10 K/SZT LF/A9 Z 75 8,0 K K 2,4 10 K/SZT övezeti eépíté eépítettég e % legkie építmények építménymagaága (m) legkie telekzéle ég zintter. minimáli zöldfelül eti aránya % LF/A10 O 30 4,5 K K 0,4 50 K/SZT övezeti eépíté eépítettég e % legkie építmények építménymagaága (m) legkie telekzéle ég zintter. minimáli zöldfelül eti aránya % 21

22 22 LF/A11 O 30 4,5/K K K 0,4 50 K/SZT LF/A11 O 30 8,0 K K 2,4 50 K/SZT LF/A11 O/SZ 30 8,0 K K 2,4 50 K/SZT

23 övezeti eépíté eépítettég e % legkie építmények építménymagaága (m) legkie telekzéle ég zintter. minimáli zöldfelül eti aránya % LF/B1 O 30 4,5 K K 0,4 50 K/SZT LF/B1 Z 30 4,5 K K 0,4 50 K/SZT LF/B1 Z 35/50 4,5 K K 0,4 50/30 K/SZT övezeti eépíté eépítettég e % legkie építmények építménymagaága (m) legkie telekzéle ég zintter. minimáli zöldfelül eti aránya % LF/B2 SZ 30 4,5 K K 0,4 50 K/SZT LF/B2 O 30 4,5 K K 0,4 50 K/SZT LF/B2 Z 30 4,5 K K 0,4 50 K/SZT LF/B2 Z 35/50 4,5 K K 0,4 50/30 K/SZT övezeti eépíté eépítettég e % legkie építmények építménymagaága (m) legkie telekzéle ég zintter. minimáli zöldfelül eti aránya % LF/B3 O 30 4,5 K K 0,4 50 K/SZT LF/B3 Z 30 4,5 K K 0,4 50 K/SZT övezeti eépíté eépítettég e % legkie építmények építménymagaága (m) legkie telekzéle ég zintter. minimáli zöldfelül eti aránya % LF/B4 O 30 4,5 K K 0,4 50 K/SZT LF/B4 Z 30 4,5 K K 0,4 50 K/SZT övezeti eépíté eépítettég e % legkie építmények építménymagaága (m) legkie telekzéle ég zintter. minimáli zöldfelül eti aránya % LF/B5 O 30 4,5 K K 0,4 50 K/SZT LF/B5 Z 30 4,5 K K 0,4 50 K/SZT 23

24 övezeti eépíté eépítettég e % legkie építmények építménymagaága (m) legkie telekzéle ég zintter. minimáli zöldfelül eti aránya % LF/B6 O 30 4,5 K K 0,4 50 K/SZT 24

25 övezeti eépíté eépítettég e % legkie építmények építménymagaága (m) legkie telekzéle ég zintter. minimáli zöldfelül eti aránya % LF/B7 O 30 4,5 K K 0,4 50 K/SZT LF/B7 Z 30 4,5 K K 0,4 50 K/SZT LF/B7 Z 35/50 4,5 K K 0,4 50/30 K/SZT övezeti eépíté eépítettég e % legkie építmények építménymagaága (m) legkie telekzéle ég zintter. minimáli zöldfelül eti aránya % LF/B8 O 30 4,5 K K 0,4 50 K/SZT LF/B8 Z 30 4,5 K K 0,4 50 K/SZT övezeti eépíté eépítettég e % legkie építmények építménymagaága (m) legkie telekzéle ég zintter. minimáli zöldfelül eti aránya % LF/B9 O 30 4,5 K K 0,4 50 K/SZT LF/B9 z 30 4,5 K K 0,4 50 K/SZT övezeti eépíté legnagyo eépített ége % legkie építménye k legnagyo építménymagaág a (m) legkie telekzéle ég zintter. minimáli zöldfelület i aránya % LF/C0 O 30 4,5 K K 0,4 50 K/SZT LF/C2 SZ 30 7, K 1,2 50 K/SZT LF/C2 O 30 4,5 K K 0,4 50 K/SZT LF/C3 SZ 30 7, K 1,2 50 K/SZT LF/C3 O 30 4,5 K K 0,4 50 K/SZT LF/C4 SZ 30 7, K 1,2 50 K/SZT LF/C4 O 30 4,5 K K 0,4 50 K/SZT LF/C5 SZ 30 7, K 1,2 50 K/SZT LF/C5 O 30 4,5 K K 0,4 50 K/SZT LF/C6 O 30 4,5 K K 0,4 50 K/SZT LF/C8 O 30 4,5 K K 0,4 50 K/SZT LF/C9 O 30 4,5 K K 0,4 50 K/SZT LF/D1 O 30 4,5 K K 0,4 50 K/SZT 25

26 LF/D2 O 30 4,5 K K 0,4 50 K/SZT LF/D2 Z 30 4,5 K K 0,4 50 K/SZT LF/D3 O 30 4,5 K K 0,4 50 K/SZT LF/D4 O 30 4,5 K K 0,4 50 K/SZT LF/D5 O 30 4,5 K K 0,4 50 K/SZT LF/D6 O 30 4,5 K K 0,4 50 K/SZT LF/D6 O 30/50 4,5 K K 0,4 50/30 K/SZT LF/D7 O 30 4,5 K K 0,4 50 K/SZT LF/D7 O 30/50 4,5 K K 0,4 50/30 K/SZT LF/D8 O 30 4,5 K K 0,4 50 K/SZT LF/D9 O 30 4,5 K K 0,4 50 K/SZT LF/D12 O 30 4,5 K K 0,4 50 K/SZT LF/E1 O 30 4,5 K K 0,4 50 K/SZT LF/E1 Z 35/50 4,5 K K 0,4 50/30 K/SZT LF/E2 O 30 4,5 K K 0,4 50 K/SZT LF/E2 Z 35/50 4,5 K K 0,4 50/30 K/SZT LF/E3 O 30 4,5 K K 0,4 50 K/SZT LF/E3 Z 35/50 4,5 K K 0,4 50/30 K/SZT LF/E4 O 30 4,5 K K 0,4 50 K/SZT LF/E4 Z 35/50 4,5 K K 0,4 50/30 K/SZT LF/E5 O 30 4,5 K K 0,4 50 K/SZT LF/E6 O 30 4,5 K K 0,4 50 K/SZT LF/E7 O 30 4,5 K K 0,4 50 K/SZT LF/E9 O 30 4,5 K K 0,4 50 K/SZT LF/E10 O 30 4,5 K K 0,4 50 K/SZT LF/E11 O 30 4,5 K K 0,4 50 K/SZT LF/E12 O 30 4,5 K K 0,4 50 K/SZT LF/E13 O 30 4,5 K K 0,4 50 K/SZT LF/E14 O 30 4,5 K K 0,4 50 K/SZT LF/E15 O 30 4,5 K K 0,4 50 K/SZT LF/E16 O 30 4,5 K K 0,4 50 K/SZT LF/E17 O 30 4,5 K K 0,4 50 K/SZT LF/E18 O 30 4,5 K K 0,4 50 K/SZT LF/F2 O 30 4,5 K K 0,4 50 K/SZT LF/F3 O 30 4,5 K K 0,4 50 K/SZT LF/F4 O 30 4,5 K K 0,4 50 K/SZT LF/F5 O 30 4,5 K K 0,4 50 K/SZT LF/F6 SZ 30 4,5 K K 0,4 50 K/SZT LF/F6 O 30 4,5 K K 0,4 50 K/SZT LF/F7 O 30 4,5 K K 0,4 50 K/SZT LF/F8 O 30 4,5 K K 0,4 50 K/SZT LF/F9 O 30 4,5 K K 0,4 50 K/SZT LF/F11 O 30 4,5 K K 0,4 50 K/SZT LF/F12 O 30 4,5 K K 0,4 50 K/SZT LF/F13 O 30 4,5 K K 0,4 50 K/SZT LF/F14 O 30 4,5 K K 0,4 50 K/SZT LF/F15 O 30 4,5 K K 0,4 50 K/SZT LF/I10 O 30 4,5 K K 0,4 50 K/SZT O/SZ - oldalhatáron- vagy zaadonálló O - oldalhatáron álló Z - zártorú K - kialakult állapot. 26

27 /4/ A mezőgazgaági építmények építménymagaága: 6,0m. /5/ A faluia lakón a melléképítmények közül a következők helyezhetők el: - közműecatlakozái műtárgy, - hulladéktartály-tároló (legfelje 2,0 m-e elmagaággal), - kirakatzekrény (legfelje 0,40 m-e mélyéggel), - kerti építmény (hinta, cúzda, homokozó, zökőkút, pihené é játék céljára zolgáló műtárgy, a terepzintnél 1 m-nél nem magaara emelkedő lefedé nélküli teraz), - kerti víz- é fürdőmedence, -napkollektor, - kerti épített tűzrakó hely, - kerti luga, továá láonálló kerti tető legfelje 20 m 2 vízzinte vetülettel, - háztartái célú kemence, húfütölő, jégverem, zöldégverem, tároló, - állatkifutó, - trágyatároló, kompoztáló, - iló, ömleztett anyag-, folyadék- é gáztároló, - kerti zaadlépcő (tereplépcő) é lejtő, - zaadonálló é legfelje 6,0 m maga zélkerék, antenna ozlop, zázlótartó ozlop. /6/ A melléképítmények köréen engedélyezett épületek é építmények cak az állattartáról zóló helyi önkormányzati rendelet zerint helyezhetők el, é azok mérete a eépítettég 15 %-át nem haladhatja meg. /7/ Az övezeten elhelyezhető kerekedelmi, zolgáltató, vendéglátó é zálláhely zolgáltató épület nem haladhatja meg em az 500 -t. Települéközpont vegye terület VT 8.. /1/ A települéközpont vegye terület a Szaályozái Terveken VT jellel zaályozott területfelhaználái egyég, mely tö önálló rendeltetéi egyéget magáa foglaló, épületek elhelyezéére zolgál, amelyek alapvetően nincenek zavaró h atáal a lakófunkcióra. /2/ A települéközpont vegye n elhelyezhető főfunkciójú épületeképítmények: lakóépület, igazgatái épület, kerekedelmi, zolgáltató, vendéglátó, zálláhely zolgáltató épület, egyé közöégi zórakoztató épület, egyházi, oktatái, egézégügyi, zociáli épület, a helyi lakoág köziztonágát zolgáló építmény. /3/ A települéközpont vegye n kivételeen elhelyezhető: nem zavaró hatáú egyé gazdaági építmény. /4/ Az övezet építéi telkeinek kialakítáa orán alkalmazandó legkie 27

28 telekméreteket, azok eépítettégét, továá az építhető építménymagaág mértékét - a eépítéi mód függvényéen - a következő tálázatok zerint kell meghatározni: övezeti eépíté eépítettég e % legkie építmények építménymagaága (m) legkie telekzéle ég zintter. minimáli zöldfelül eti aránya % VT/A1 SZ K K K K 0,4 50 K/SZT VT/A1 Z 50/75 8,0 K K 2,4 50 K/SZT VT/A1 Z 80/K 8,0 K K 2,4 50 K/SZT övezeti eépíté eépítettég e % legkie építmények építménymagaága (m) legkie telekzéle ég zintter. minimáli zöldfelül eti aránya % VT/A2 SZ 20 8,0/K K 0,8 50 K/SZT VT/A2 Z 80 8,0 K K 2,4 50 K/SZT VT/A2 Z 80/K 8,0 K K 2,4 50 K/SZT övezeti eépíté eépítettég e % legkie építmények építménymagaága (m) legkie telekzéle ég zintter. minimáli zöldfelül eti aránya % VT/A6 SZ 50 8,0 K K 2,0 50 K/SZT VT/A6 Z 50/75 8,0 K K 2,4 30/10 K/SZT övezeti eépíté eépítettég e % legkie építmények építménymagaága (m) legkie telekzéle ég zintter. minimáli zöldfelül eti aránya % VT/A9 SZ 30 8,0 K K 1,2 50 K/SZT VT/A9 Z 45/80 8,0 K K 2,4 30/10 K/SZT övezeti 28 eépíté eépítettég e % legkie építmények építménymagaága (m) legkie telekzéle ég zintter. minimáli zöldfelül eti aránya % VT/A10 SZ/K 30/K 8,0/K K K 1,2 50 K/SZT

29 VT/A10 Z 50/75 8,0 K K 2,4 30/10 K/SZT VT/A10 Z 75 8,0 K K 2,4 10 K/SZT VT/A10 Műemlék K K K K 30/10 K/SZT övezeti eépíté eépítettég e % legkie építmények építménymagaága (m) legkie telekzéle ég zintter. minimáli zöldfelül eti aránya % VT/A11 Z 50/75 8,0 K K 2,4 30/10 K/SZT övezeti eépíté eépítettég e % legkie építmények építménymagaága (m) legkie telekzéle ég zintter. minimáli zöldfelül eti aránya % VT/B1 SZ 30 4,5 K K 0,4 50 K/SZT VT/B1 Z 50/75 8,0 K K 2,4 30/10 K/SZT övezeti eépíté eépítettég e % legkie építmények építménymagaága (m) legkie telekzéle ég zintter. minimáli zöldfelül eti aránya % VT/B7 Z 50/75 4,5 K K 0,6 30/10 K/SZT övezeti eépíté eépítettég e % legkie építmények építménymagaága (m) legkie telekzéle ég zintter. minimáli zöldfelül eti aránya % VT/G1 Z 50 4,5 K K 0,4 30 K/SZT VT/G2 SZ 50 4,5 K K 0,4 30 K/SZT VT/G2 Z 50 4,5 K K 0,4 30 K/SZT VT/G3 SZ 50 4,5 K K 0,4 30 K/SZT 29

30 VT/G4 SZ 50 4,5 K K 0,4 30 K/SZT VT/G5 SZ 50 4,5 K K 0,4 30 K/SZT VT/G6 SZ 50 4,5 K K 0,4 30 K/SZT VT/G9 SZ 50 4, K 0,4 30 K/SZT VT/G10 SZ 50 4,5(9,0) 1900 K 1,6 30 K/SZT VT/G11 SZ 15 4,5 K K 0,4 50 K/SZT O - oldalhatáron álló O/HZ- oldalhatáron álló vagy hézagoan zártorú O/SZ - oldalhatáron- vagy zaadonálló SZ - zaadonálló /5/ Települéközpont vegye n az építmények legkie építménymagaága az utcafronton elhelyezkedő épületek eetéen = 4,5 m. /6/ A települéközpont vegye n a melléképítmények közül a következők helyezhetők el: - közműecatlakozái műtárgy, - hulladéktartály-tároló (legfelje 2,0 m-e elmagaággal), - kirakatzekrény (legfelje 0,40 m-e mélyéggel), - kerti építmény (hinta, cúzda, homokozó, zökőkút, pihené é játék céljára zolgáló műtárgy, a terepzintnél 1 m-nél nem magaara emelkedő lefedé nélküli teraz), - kerti víz- é fürdőmedence, -napkollektor, - kerti luga, továá láonálló kerti tető legfelje 20 m 2 vízzinte vetülettel, - zaadonálló é legfelje 10,0 m maga antenna ozlop, óra, zázlótartó ozlop. /7/ Az övezeten a meglévő özefüggő zöldfelületek parkzerű kialakítáa megtartandó é nem eépíthető. 30

31 Kerekedelmi, zolgáltató gazdaági terület KG 9.. /1/ Kerekedelmi, zolgáltató gazdaági terület a Szaályozái Terveken KG jellel zaályozott területfelhaználái egyég, amely előoran nem ntő zavaró hatáú gazdaági tevékenyégi célú épületek elhelyezéére zolgál. /2/ Kerekedelmi, zolgáltató gazdaági n elhelyezhető: minden fajta, nem ntő zavaró hatáú gazdaági tevékenyégi célú épület a gazdaági tevékenyégi célú épületen elül a tulajdono, a haználó é a zemélyzet zámára zolgáló lakáok igazgatái, egyé irodaépület parkolóház, üzemanyagtöltő /3/ A kerekedelmi, zolgáltató, gazdaági n kivételeen elhelyezhető a /2/ ekezdéen felorolt funkciókhoz kapcolódó egyházi, oktatái, egézégügyi, zociáli épület. /4/ A területfelhaználái egyég övezeteien az építményelhelyezé zaályai a következők: övezeti eépíté eépítettég e % legkie építmények építménymagaága (m) legkie telekzéle ég zintter. minimáli zöldfelül eti aránya % KG/A6 Z 30 4,5 K K 0,4 50 K/SZT övezeti eépíté eépítettég e % legkie építmények építménymagaága (m) legkie telekzéle ég zintter. minimáli zöldfelül eti aránya % KG/C0 SZ 15 7,5 K K 0,8 50 K/SZT KG/C1 SZ 10 7,5 K K 0,4 50 K/SZT KG/C7 SZ 50 7, K 1,2 30 K/SZT KG/C10 SZ 30 7,5 K K 1,2 50 K/SZT KG/D10 SZ 40 7, K 1,2 50 K/SZT KG/D11 SZ/K 30/K 7,5 1Ha/K K 1,2 50 K/SZT KG/D12 SZ 30 7,5 K K 1,2 50 K/SZT KG/E1 SZ 30 7,5 K K 1,2 50 K/SZT KG/F1 SZ 30 7,5 K K 1,2 50 K/SZT KG/F4 K K K K K 1,2 50 K/SZT KG/F5 SZ 30 7,5 K K 1,2 50 K/SZT 31

32 KG/F5 K 30/K 4,5/K K K K/SZT KG/G7 SZ 30 4,5 K K K/SZT KG/G8 SZ 30 4,5 K K K/SZT KG/G13 SZ 50 4,5 300 K K/SZT KG/I1 SZ 30 3,0 K K K/SZT KG/I7 O 30 3,0 K K K/SZT SZ zaadonálló /5/ Az oldalkertek legkie zéleége: 4,0 m. /6/ A minimáli zöldfelületi mértéken elül a telekhatárok mentén fa- é cerjeor telepítée kötelező, valamint kialakítandók a zaályozái terven eültetéi kötelezettéggel jelzett zöldk. Üdülőháza üdülőterület ÜÜ 10.. /1/ A n kizárólag: - üdülőépület, - kerekedelmi zálláhelyek é zolgáltató épületek, - üdülőtáor, - kemping, - portléteítmény, - az üdülőterület ellátáát zolgáló kerekedelmi é zolgáltató funkciójú épületek helyezhetők el. /2/ Az üdülőháza üdülőterület övezeteien az épület elhelyezé zaályai a következők: övezeti eépíté eépítettég e % legkie építmények építménymagaága (m) legkie telekzéle ég zintter. minimáli zöldfelül eti aránya % ÜÜ/A8 SZ 15 4,5/7,5/K K K 0,4 50 K/SZT ÜÜ/F14 O 30 7,5 K K 0,4 50 K/SZT ÜÜ/G12 SZ 15 4,5/7,5/K K K 0,4 50 K/SZT /3/ Új épület a telekhatártól legalá a Szaályozái terv zerinti távolágan léteíthető. /4/ A területfelhaználái egyég övezeteien a melléképítmények közül a következők helyezhetők el: közműecatlakozái műtárgy, hulladéktartály tároló (legfelje 2,0 m-e elmagaággal), kerti építmény (hinta, cúzda, homokozó, zökőkút, pihené é játék céljára zolgáló műtárgy, a terepzintet 1 m-nél nem magaara emelkedő lefedé nélküli teraz), 32

33 kerti víz- é fürdőmedence, napkollektor, kerti épített tűzrakóhely, kerti luga, továá láon álló kerti tető legfelje 12 m 2 vízzinte vetülettel, kerti zaadlépcő (tereplépcő) é lejtő, zaadon álló é legfelje 6,0 m maga zázlótartó ozlop, kirakatzekrény (legfelje 0,4 m-e mélyéggel). /5/ Az üdülőövezeten cak a telje közműveítettég é a urkolt úthálózat kiépítée után lehet az épületeket elhelyezni. 33

34 Hétvégiháza üdülőterület HÜ 11.. /1/ Hétvégiháza üdülőn elhelyezhető: legfelje két üdülőegyége üdülőépület, portépítmény, a helyi lakoág ellátáát zolgáló kerekedelmi, zolgáltató épület, melyek i nem haladhatják meg az 200 m 2 -t. /2/ A hétvégiháza üdülőterület övezetéen az épület elhelyezé zaályai a következők: övezeti eépíté eépítettég e % legkie építmények építménymagaága (m) legkie telekzéle ég zintter. minimáli zöldfelül eti aránya % HÜ/G1 SZ 30 4,5 K K 0,4 50 K/SZT HÜ/G1 O 30 4,5 K K 0,4 50 K/SZT HÜ/G1 IKR 30 4,5 K K 0,4 50 K/SZT HÜ/G2 O 30 4,5 K K 0,4 50 K/SZT HÜ/G2 IKR 30 4,5 K K 0,4 50 K/SZT HÜ/G3 O 30 4,5 K K 0,4 50 K/SZT HÜ/G3 IKR 30 4,5 K K 0,4 50 K/SZT HÜ/G4 IKR 30 4,5 K K 0,4 50 K/SZT HÜ/G5 O 30 4,5 K K 0,4 50 K/SZT HÜ/G6 IKR 30 4,5 K K 0,4 50 K/SZT SZ - zaadonálló /3/ Az övezet telkein elhelyezhető melléképítmények: közműecatlakozái műtárgy, hulladéktartály tároló (legfelje 2,0 m-e elmagaággal), kerti építmény (hinta, cúzda, homokozó, zökőkút, pihené é játék céljára zolgáló műtárgy, a terepzintet 1 m-nél nem magaara emelkedő lefedé nélküli teraz), kerti víz- é fürdőmedence, napkollektor, kerti épített tűzrakóhely, kerti luga, továá láon álló kerti tető legfelje 12 m 2 vízzinte vetülettel, kerti zaadlépcő (tereplépcő) é lejtő, zaadon álló é legfelje 6,0 m maga zázlótartó ozlop. /4/ A főfunkciók é az azt kizolgáló funkciók épületei telkenként cak egy épülettömegen helyezendők el. 34

35 /5/ Az üdülőövezeten cak a telje közműveítettég é a urkolt úthálózat kiépítée után lehet az épületeket elhelyezni. 35

36 Különlege k K 12.. /1/ A különlege k a rajtuk elhelyezhető építmények különlegeége, a környezetükre gyakorolt ntő hatáa é a környezettel zemeni védelmi igényük miatt a ntő. /2/. Üdülőövezeti zóna A települé magapartja é a Tiza-tó közötti terület, az 5-8 gkm (Cerőköz). A z üdülőori horgázkempigtől a Tizafüredi hídig terjedő zakaz. Az övezet különlege igények következtéen külön kerül tervezére. Szaályozáát cak az érintett hatóágokkal történő egyeztetét követően kerülhet or. Ökoturiztikai központ ÖK kemping KK termálfürdő KTf trand KS portterület KSp övezeti eépíté eépítettég e % legkie építmények építménymagaága (m) legkie telekzéle ég zintter. minimáli zöldfelül eti aránya % KÜ/C10 SZ 10 7,5 K K 0,4 50 K/SZT KÜ/E8 Temető tart. ter K 0,4 50 K/SZT KÜ/E9 Temető - K K 0,4 50 K/SZT KÜ/F5 SZ 30 4,5 K K 0,4 50 K/SZT KÜ/F6 Temető - K K 0,4 50 K/SZT KÜ/F6 Temető tart. ter K 0,4 50 K/SZT KÜ/F6 Temető tart. ter K 0,4 50 K/SZT KÜ/F10 SZ 10 7, K 0,4 50 K/SZT KÜ/I3 O 15 4,5 K K 0,4 50 K/SZT KÜ*/I3 O 15 4,5 K K 0,4 50 K/SZT KÜ*/I4 O 15 4,5 K K 0,4 50 K/SZT KÜ*/I5 SZ 15 4,5 K K 0,4 50 K/SZT KÜ*/I6 O 15 4,5 K K 0,4 50 K/SZT KÜ/I8 SZ 15 4, K 0,4 50 K/SZT KÜ/I9 SZ 15 4, K 0,4 50 K/SZT KÜ/I10 O 30 4,5 K K 0,4 50 K/SZT KÜ/I12 SZ 15 4,5(8,0) K K 0,4 50 K/SZT KÜ/I13 SZ 15 4,5(8,0) K K 0,4 50 K/SZT SZ - zaadonálló 36

37 IV. FEJEZET BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK Porozló külterületi zerkezetét a Tiza-tó hatáa, é a védett k nagyága alapvetően meghatározza. Külterületének közel 50% Tiza-tó rézét képezi. Az ehhez kapcolódó övezeti rendzer, úgy a zárazföldi, mint a vízfelőli térég zaályozáát é haználatát alapvetően meghatározza. Amíg a víztér eetéen ez inká az idegenforgalmi korlátozáok egye k látogatottágának korlátozááan mutatkozik meg, a zárazulaton ezek a korlátozáok a gazdálkodá, a földhaználat jellegéen i megmutatkozik. Elő pillantára úgy tűnhet, hogy ez a helyzet a települé zámára hátrányként ntkezik hizen a külterület haználata nagy mértéken korlátozott. Mégi, tekintettel a termézetvédelmi k alacony AK értékére (főleg zikeek), a védett kre az EU-an érvénye maga támogatá, ezek a k a tulajdonook zámára izto evételt ntenek. Ezzel párhuzamoan, az önkormányzat zámára i zéle pályázati lehetőéget nyújt különöző fejleztéek megvalóítáára. A külterületi zaályozá kidolgozáa orán, figyeleme vettük, az érvényen levő Megyei Rendezéi Terv, Porozló közigazgatái területére vonatkozó rézeit, é a Tizató Regionáli Rendezéi Tervét, mely ugyan még nem lett jóváhagyva, de tartalmáan közele áll a Tiza-tó regionáli zerkezeti felépítééhez. A Heve Megye Területrendezéi Terv Térzerkezeti terve zerint Porozló kül: - nem intenzív mezőgazdaági (ártéri gazdálkodái illetve érzékeny termézeti kkel határo terület, melyre elődlegeen erdőtelepítét javaolnak. Szaályozái lapja zerint Porozló kül : - ökológiai tájrehailitáció övezete, - orzágo ökológiai folyoók övezete, - tájképvédelmi övezet. - A Tiza-tó Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezéi Terv Térégi Szerkezeti é Térégi Szaályozái terve zerint Porozló kül: - jellemzően tizai ökológiai rendzerek terület - jellemzően mezőgazdaági terület - jellemzően puztai tájgazdálkodá terület A Tiza-tó térégére vonatkozó vízügyi zaályzat zerint: Tö védelmi zóna került lehatárolára: Ökológiai védőzóna: A Tiza-tavat övező zivárgó rendzer, magapart melletti olyan 50 m zéleégű erdőáv, mezőgazdaági terület, vagy termézete terepalakulat, amely hozútávon a tó védelmét zolgáló ökoziztémák tervezett kialakítáát zolgálja. E területávan a környezeti elemek nem károíthatók, ipari tevékenyég nem folytatható. Szolgáltatái tevékenyég cak a hatóágok engedélyével végezhető. Környezetvédelmi védőzóna: A környezetvédelmi védőzóna, a tározót körülvevő olyan 1-3 km zéleégű terület ahol: 37

38 1 km-en elül: - környezetkímélő é hatóágilag engedélyezett ipari é mezőgazdaági tevékenyég végezhető, - a vízminőég védelme iztoított - zajterheléel járó tevékenyég cak zaályozott é engedélyezett formáan folytatható, - a környezeti elemek védelme, állapotuk megóváa az itt élők előtt imert feladat. 3 km-en elül - levegőzennyezéel, zajterheléel járó tevékenyég cak engedélyezett formáan é megízható védelmi erendezéek alkalmazáával végezhető. A felorolt zerkezeti é zaályozái elemek egyik fonto közö vonáa a k érzékenyége, é a Tiza-tó víztere é az azt követő lineári rendzerek (gát. Szivárgó, zivárgóköz) által erően determinált párhuzamoan futó áv mely a vízügyi zaályzatan vízminőégvédelmi zóna, a Tiza-tó Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezéi terve zerint pedig jellemzően tizai ökológiai rendzerek ). E két zóna közö nevezője a Tiza-térégéen Porozló külterületét tekintve egy a Tizató partvonalával párhuzamo övezetet lehet léteíteni: - a Tiza-tó vízázivédelmi é ökológiai övezet (VBÖ), zéleége 2000m, jelölée - zéle zaggatott piro vonal. Een az övezeten elődlege zempont a Tiza-tó vízminőégének, tájkarakterének é termézeti értékeinek a védelme. Az övezeten intenzív mezőgazdálkodá nem folytatható. Közlekedéi é közmű k 13.. /1/ A közúti közlekedéi k kialakítáának feltételei: - A közúti közlekedéi ken a közlekedéi műzaki léteítmények elhelyezéén túl cak a tömegközlekedét kizolgáló léteítmények (várakozó helyiég, forgalomirányító helyiég, t.) é reklámépítmények helyezhetők el. - A kereztmetzet kialakítáára: - Beépítére zánt k új lakó- é kizolgáló útjainak legkie zéleége 14,0 m ezen elül a legkie urkolatzéleég: 6,0 m. - Orzágo mellékút: m - Gyűjtőutak: m; ill. kialakult - Kerékpárutak: 8 m, ill. kialakult - Gyalogút: 4 m, ill. kialakult - A tervezett utak zaályozái zéleégét é a meglévő utak korrekcióinak méretét a zaályozái terv zerint kell kialakítani. - A eépítére nem zánt ken az utak védő: - orzágo mellékút eetén: m az úttengelytől mérve, - gyűjtőutak eetén: m az úttengelytől mérve. /2/ Vaúti k: - Vaúti ken a vaúti közlekedé léteítményei (az egyvágányú nyomvonal, az iparvágány, az állomá, t.) nlegi területükkel megtartandók. A Füzeaony Derecen vonal porozlói állomáának módoítandó a Szaályozái terv zerinti logiztikai k kiépítendőek. Ez özefügg a orodivánkai út korrekciójával i. - A Tiza-híd előtt feltétele megállót kell léteíteni a vaútvonalon. 38

39 - A vaúti ken elül a vaúti é a közúti üzemi célú építmények é épületek helyezhetők el. - A vaúti terület elterületi zakazán az előzőeken kívül cak a következő épületek, építmények helyezhetőek el: - Állomáépület a kapcolódó raktározái, karantartái, igazgatái, zociáli épülettel, zolgálati laká, é az áruzállítáal kapcolato zolgáltatái, raktározái épületek, építmények. - A n az épület elhelyezé é kialakítá feltételei a következők: - eépíté mértéke: a telje területnek legfelje 5%-a - építménymagaág: 7,5 m - eépítéi mód: zaadonálló - az utazóközönéget kizolgáló é ellátó funkciók (váróterem, kerekedelem, zolgáltatá) cak az állomáépületen elül helyezhetők el. - a n az építéi engedélyhez a telje t e eépítéi tervet kell mellékelni. /3/ Kerékpárutak: - Beépítetlen n a zaályozái zéleégen elül kétávo kerékpárutat kell kialakítani. /4/ Gyalogút: - Gyalogút zaályozái zéleégén elül épület, építmény nem helyezhető el. - A Fő utca déli oldalán a Capó köztől a temető útig min. 1,5 m zéle járdát kell építeni. /5/ Üzemanyagtöltő állomáok: - A meglévő üzemanyagtöltő állomá megtartandó. Új töltőállomá cak a zaályozái terven jelölt kerekedelmi, gazdaági n (KG) alakítható ki. /6/ Parkolá: - Az OTÉK 42.. zerinti meghatározott parkolái igényt elődlegeen aját telken elül kell megoldani, kivétel ez alól: - A trand (KS), melynek parkolái igényét a ejárattól 100 m- re elhelyezkedő tömparkolóan kell kielégíteni (meglévő tömparkoló P S ). - Azon telkek eetéen, amelyek ejárata a TV-6-o övezeten elhelyezendő tömparkolótól 100 m-re eik, a gépkoci elhelyezéüke a tömparkoló i ezámítható. - A parkolóhelyeket 5 parkolóhely fölött fáítani kell: 4 parkolóhelyenként legalá 1d lomo fa ültetendő. /7/ Vízi közlekedé: - Kikötők, cónak kikötők területét SZ-1 terv tartalmazza. - A trandtól ézakra 1 d új cónakkikötő építhető. - A kikötőknél történő építéek zaályát a 19. tartalmazza. Közműk /1/ Belterületi vízfogyaztók rézére közműpótló erendezé telepítée nem engedélyezhető. 39

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 1819 /2008. (IX.01.) sz. rendelete 1. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ)

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 1819 /2008. (IX.01.) sz. rendelete 1. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 1819 /2008. (IX.01.) sz. rendelete 1 Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) (Egységes szerkezet) Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

I. F E J E Z E T Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K A rendelet hatálya 1.

I. F E J E Z E T Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K A rendelet hatálya 1. KEREPES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 19/2007. (VII. 12.) RENDELETE KEREPES NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (HÉSZ) EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 21/2008. (VII. 11.), 25/2008. (IX. 10.),

Részletesebben

Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2008. (XI.18.) Önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról

Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2008. (XI.18.) Önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2008. (XI.18.) Önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról (Egységes szerkezetben a 19/2014. (VIII.8.) Önkormányzati rendelettel) Mályi Község

Részletesebben

Telkibánya Község Önkormányzata 17/2004. (XII. 20.) sz. rendelete Telkibánya Község Helyi Építési Szabályzatáról

Telkibánya Község Önkormányzata 17/2004. (XII. 20.) sz. rendelete Telkibánya Község Helyi Építési Szabályzatáról Telkibánya Község Önkormányzata 17/2004. (XII. 20.) sz. rendelete Telkibánya Község Helyi Építési Szabályzatáról TELKIBÁNYA KÖZSÉG Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

FÜRGED ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (VI.22.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

FÜRGED ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (VI.22.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL FÜRGED ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (VI.22.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Fürged Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990. évi LXV.

Részletesebben

Jelen rendelet 2009. szeptember 07. napjával lép hatályba. Füzesabony, 2009. szeptember 2. jegyzı. polgármester

Jelen rendelet 2009. szeptember 07. napjával lép hatályba. Füzesabony, 2009. szeptember 2. jegyzı. polgármester Füzesabony Város Önkormányzatának 34/2009.(IX.02.) rendelete Füzesabony Város Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról szóló 30/2008.(XI.26.) rendelet módosításáról 1. (1) A Szabályzat megnevezése

Részletesebben

DEMECSER VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2005.(VII.29.) Ör

DEMECSER VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2005.(VII.29.) Ör DEMECSER VÁROS ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 15/2005.(VII.29.) Ör r e n d e l e t e Demecser Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről A épviselőtestület az Épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

NYÍRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

NYÍRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. fsz.1. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2. Tel/Fax: /46/ 356-345 E-mail: provincia@chello.hu

Részletesebben

SAJÓECSEG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

SAJÓECSEG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu SAJÓECSEG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008.(V.30.) számú Rendelete a Helyi Építési Szabályzatról

Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008.(V.30.) számú Rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008.(V.30.) számú Rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Sajóivánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

K I V O N A T a képviselő-testület 2012. december 14-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T a képviselő-testület 2012. december 14-i ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T a képviselő-testület 2012. december 14-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 185/2012. (XII.14.) határozata Komló város hatályos bel- és külterületi szabályozási

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.. A rendelet hatálya

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.. A rendelet hatálya TISZABERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14 / 2006. (VI. 1.) Rendelete a HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL ÉS A SZABÁLYOZÁSI TERVEK ELFOGADÁSÁRÓL (1.) Tiszabercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT NAGYKÁTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/003. (III. 0.) számú RENDELETE A VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (Egységes szerkezetben a 8/0. (V.07.), a 6/0. (VII.04.)

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK DOMBIRATOS ÖNKORMÁNYZAT 20/2007 (XII.20.) KT SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Dombiratos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990.

Részletesebben

NYÍRMÁRTONFALVA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

NYÍRMÁRTONFALVA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE C Í V I S T E R V TELEPÜLÉSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email: civisterv

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat a módosításokkal egységes szerkezetben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat a módosításokkal egységes szerkezetben LA-URBE ÉPÍTÉSZIRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Szabályozási

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2006. (VII. 5.) SZÁMÚ RENDELETE BALATONFÖLDVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2006. (VII. 5.) SZÁMÚ RENDELETE BALATONFÖLDVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2006. (VII. 5.) SZÁMÚ RENDELETE BALATONFÖLDVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Márkó Község Önkormányzat Képviselő testületének 4/2011. (VI.8) önkormányzati rendelete Márkó Község Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervéről Egységes szerkezetbe foglalva a 7/2011.(XI.16.)

Részletesebben

Általános előírások. Az előírások hatálya 1..

Általános előírások. Az előírások hatálya 1.. Gyepükaján Községi Önkormányzat Képviselőtestületének /2005. (. ) számú rendelete Gyepükaján község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Gyepükaján Község Önkormányzatának

Részletesebben

ARNÓT KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 21/2008.(12.17) R E N D E L E T E. Helyi Építési Szabályzat

ARNÓT KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 21/2008.(12.17) R E N D E L E T E. Helyi Építési Szabályzat ARNÓT KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 21/2008.(12.17) R E N D E L E T E Helyi Építési Szabályzat ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

CSOBÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 7/2005. (IV. 21.) számú R E N D E L E T E. Helyi Építési Szabályzat

CSOBÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 7/2005. (IV. 21.) számú R E N D E L E T E. Helyi Építési Szabályzat CSOBÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 7/2005. (IV. 21.) számú R E N D E L E T E Helyi Építési Szabályzat CSOBÁD KÖZSÉG Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990.

Részletesebben

SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/2005.(VIII.31.) sz., 13/2009.(X.26.) sz. rendeletével módosított 6/2003.(VI.24.) számú rendelete egységes szerkezetben a Helyi Építési Szabályzatról Szőlősgyörök

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2005. (III. 30.) K t r. s z. rendelete SÁRBOGÁRD VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2005. (III. 30.) K t r. s z. rendelete SÁRBOGÁRD VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2005. (III. 30.) K t r. s z. rendelete SÁRBOGÁRD VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 72/ 2001. ( 12.10.) sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 72/ 2001. ( 12.10.) sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 72/ 2001. ( 12.10.) sz. rendelete Pécs, Nagyárpádi városrész Kanizsai Dorottya úttól északra Kemény Zsigmond úttól nyugatra eső terület szabályozási tervének

Részletesebben

Szövegét megállapította a 3/2010. (IV. 12.) rendelet 1. (2) bekezdése. Hatályos 2010.06.01-től.

Szövegét megállapította a 3/2010. (IV. 12.) rendelet 1. (2) bekezdése. Hatályos 2010.06.01-től. Ordacsehi Község Önkormányzatának 23/2004.(X.27.) számú önkormányzati rendelete Ordacsehi község helyi építési szabályzatáról A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás: 15/2011.

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2006. (V. 25.) számú, 8/2008. (X. 27.) számú, 3/2009. (I. 29.) számú, 5/2009. (I. 29.) számú, 8/2010. (X.28.) rendelettel módosított 15/2004.

Részletesebben

Vizsoly község Helyi Építési Szabályzata VIZSOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008.(VIII. 27.) számú rendelete

Vizsoly község Helyi Építési Szabályzata VIZSOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008.(VIII. 27.) számú rendelete VIZSOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008.(VIII. 27.) számú rendelete VIZSOLY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL I. F E J E Z E T Vizsoly község önkormányzatának

Részletesebben

VÁL Község Településrendezési tervek módosítása TSZT SZT jóváhagyandó munkarész. Készítette: EUROVIA Kft. 2012.

VÁL Község Településrendezési tervek módosítása TSZT SZT jóváhagyandó munkarész. Készítette: EUROVIA Kft. 2012. VÁL Község Településrendezési tervek módosítása TSZT SZT jóváhagyandó munkarész Készítette: EUROVIA Kft. 2012. VÁL KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁS 1 VÁL KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya, alkalmazása

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya, alkalmazása CSOMÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 7/2001. (X. 19.) SZ. RENDELETE A 8/2006. (VIII. 08.), 14/2008. (XI. 25.), ÉS A 7/2010.

Részletesebben

KONYÁR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA, SZABÁLYOZÁSI TERVE

KONYÁR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA, SZABÁLYOZÁSI TERVE 2006-2014. 16/2014.(VI.20.),1/2014.(I.29.),4/2010.(III.19.),21/2009.(X.01.) önkormányzati rendeletekkel módosított 10/2006.(VIII.01.) önkormányzati rendelete - Egységes szerkezetben C Í V I S T E R V TELEPÜLÉSTERVEZŐ

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 34/2007. (XII.27.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról módosítással egységes szerkezetben Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő

Részletesebben

VASVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL

VASVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL VASVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2005. (X. 28.) RENDELETE VASVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL /Egységes szerkezetben

Részletesebben

Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról

Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 1/2010.(I.26.) módosítással Az 5/2011.(IV.19.) módosítással

Részletesebben

Pénzesgyőr Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2004. (X.05.) rendelete Pénzesgyőr község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről

Pénzesgyőr Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2004. (X.05.) rendelete Pénzesgyőr község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Pénzesgyőr Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2004. (X.05.) rendelete Pénzesgyőr község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Pénzesgyőr Önkormányzata Képviselőtestülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015 (...) önkormányzati rendelete Magyarpolány község Helyi Építési Szabályzatáról

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015 (...) önkormányzati rendelete Magyarpolány község Helyi Építési Szabályzatáról Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015 (......) önkormányzati rendelete Magyarpolány község Helyi Építési Szabályzatáról Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

,,Borzavár Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 10 /2005.(06.01.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről

,,Borzavár Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 10 /2005.(06.01.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről ,,Borzavár Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 10 /2005.(06.01.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről Borzavár Önkormányzata Képviselőtestülete (a továbbiakban:

Részletesebben

APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (IX.17.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (IX.17.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (IX.17.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Apácatorna Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

RÉPÁSHUTA Községi Önkormányzat Képviselő testületének 3/2008.(III.19.) számú RENDELETE. a község Helyi Építési Szabályzatáról

RÉPÁSHUTA Községi Önkormányzat Képviselő testületének 3/2008.(III.19.) számú RENDELETE. a község Helyi Építési Szabályzatáról RÉPÁSHUTA Községi Önkormányzat Képviselő testületének 3/2008.(III.19.) számú RENDELETE a község Helyi Építési Szabályzatáról (1)RÉPÁSHUTA Önkormányzatának képviselőtestülete az 1997. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

KISBERZSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (IX.18.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

KISBERZSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (IX.18.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL KISBERZSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (IX.18.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Kisberzseny Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNORMÁNYZATA ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 6 / 2012./(III.22.) ÖNORMÁNYZATI RENDELETE HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Hajdúszoboszló

Részletesebben

PALLAS. 21/2005.(VI.24.) sz. rendelet. Té.T. Bt.

PALLAS. 21/2005.(VI.24.) sz. rendelet. Té.T. Bt. Törökszentmiklós város Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve 2005. 21/2005.(VI.24.) sz. rendelet PALLAS Té.T. Bt. Településépítészeti és Térinformatikai Szolgáltató Betéti Társaság 3580 Tiszaújváros,

Részletesebben

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete A VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL a módosító 28/2013.

Részletesebben

KOZÁRMISLENY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2015/II. A HÉSZ - Vt-3 JELŰ ÉPÍTÉSI ÖVEZETI ELŐÍRÁSAIT ÉRINTŐ - HIBAJAVÍTÁS

KOZÁRMISLENY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2015/II. A HÉSZ - Vt-3 JELŰ ÉPÍTÉSI ÖVEZETI ELŐÍRÁSAIT ÉRINTŐ - HIBAJAVÍTÁS TERÜLETRENDEZÉSI, VÁROSÉPÍTÉSZETI BETÉTI TÁRSASÁG 7624 Pécs, Attila u. 19. Tel./Fax/üz : (72) 532 755 (72) 532 756 E - mail : bhregio@t-online.hu KOZÁRMISLENY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

Porva Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 17 /2004.(XII.15.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről

Porva Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 17 /2004.(XII.15.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről Porva Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 17 /2004.(XII.15.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről Porva Község Önkormányzata Képviselőtestülete (a továbbiakban:

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2004. (VII.6.) sz. rendelete. a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2004. (VII.6.) sz. rendelete. a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2004. (VII.6.) sz. rendelete a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 58/2004. (XII.17.), 14/2005. (IV.20.),

Részletesebben

SÁRVÁR. Településrendezési eszközök módosítása. eljárás. Teljes. Véleményezési szakasz

SÁRVÁR. Településrendezési eszközök módosítása. eljárás. Teljes. Véleményezési szakasz SÁRVÁR Településrendezési eszközök módosítása Teljes eljárás Véleményezési szakasz Megrendelő: Sárvár Város Önkormányzata 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel: 0695/523-100 Email: rosenfeld.istvanne@sarvar.hu

Részletesebben

Tököl Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2010. (.) számú Önkormányzati rendelete Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról

Tököl Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2010. (.) számú Önkormányzati rendelete Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról Tököl város Helyi Építési Szabályzata 1 Tököl építési szabályzata Tököl Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2010. (.) számú Önkormányzati rendelete Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról Tököl

Részletesebben

Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének

Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2005. (II. 11.), 7/2005. (IV. 7.), 2/2006. (I. 19.), 15/2006. (X. 26.), 7/2007. (VI. 28.), 12/2007. (XI. 22.), 7/2009. (V. 28.), 15/2009. (X. 1.), 14/2010.

Részletesebben

Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve

Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve Penc Község Építési Szabályzatáról Penc Község Önkormányzata

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról Egységes szerkezetben a 8/2010. (IV.12.) Ök. sz. rendelettel.

Részletesebben

a Helyi Építési Szabályzatról

a Helyi Építési Szabályzatról Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének 13/2004. (IX. 9.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról (egységes szerkezetben a módosítására kiadott 15/2005.(XI.30.) és a 13/2009. (IX. 18.)

Részletesebben

Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról

Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített

Részletesebben

Gáborján község Önkormányzatának 10/2004. (VIII.12) sz. rendelete

Gáborján község Önkormányzatának 10/2004. (VIII.12) sz. rendelete Gáborján község Önkormányzatának 10/2004. (VIII.12) sz. rendelete Gáborján Község Önkormányzati Képviselőtestülete az épített környezet alakításáról é s védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Tv. Felhatalmazása

Részletesebben

1 / 19. Kányavár község Képviselőtestületének 7/2005. (VI. 28.) számú Önkormányzati Rendelete. Kányavár Helyi Építési Szabályzatáról

1 / 19. Kányavár község Képviselőtestületének 7/2005. (VI. 28.) számú Önkormányzati Rendelete. Kányavár Helyi Építési Szabályzatáról 1 / 19 Kányavár község Képviselőtestületének 7/2005. (VI. 28.) számú Önkormányzati Rendelete Kányavár Helyi Építési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben a 6/2008. (V.29.) számú rendelettel.) Kányavár

Részletesebben

(Egységes szerkezetbe foglalva az 5/2013. (II.15.) számú módosítással)

(Egységes szerkezetbe foglalva az 5/2013. (II.15.) számú módosítással) SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 26/2006. (XI. 28.) RENDELETE SZÉKESFEHÉRVÁR, VIDEOTON HOLDING ZRT. ÉS KÖRNYÉKE SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

Kistokaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2009. (IX.30.) rendelete. Kistokaj község Helyi Építési Szabályzatáról

Kistokaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2009. (IX.30.) rendelete. Kistokaj község Helyi Építési Szabályzatáról Kistokaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2009. (IX.30.) rendelete Kistokaj község Helyi Építési Szabályzatáról KISTOKAJ Község Önkormányzatának Képviselő testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

SZOMOLYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

SZOMOLYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA SZOMOLYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 2 SZOMOLYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2006. (II. 28.)számú RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSA Helyi Építési Szabályzat (egységes szerkezetben) SZOMOLYA

Részletesebben

(a 6/2009. (V. 8.), 10/2009. (VIII. 27.) és 6/2011. (V. 13.) önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetben)

(a 6/2009. (V. 8.), 10/2009. (VIII. 27.) és 6/2011. (V. 13.) önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetben) Magyarlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (XII. 22.) Ök. rendelete Magyarlak község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról (a 6/2009. (V. 8.), 10/2009.

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Első Mosonmagyaróvári Torna Egylet 1904

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Első Mosonmagyaróvári Torna Egylet 1904 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Elő Moonmagyaróvári Torna Egylet 194 A kérelmező zervezet rövidített neve: MTE-194 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 2367

Részletesebben

/Hatályos 2013. június 27./ Általános előírások Az előírások hatálya 1.

/Hatályos 2013. június 27./ Általános előírások Az előírások hatálya 1. Pacsa Nagyközség Önkormányzat 9/2003./V.15./ számú rendelet Pacsa közigazgatási területének belterületére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatának, valamint a Halastó környékének és Pacsa Ipari Park Szabályozási

Részletesebben

RÖSZKE KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁT (TOVÁBBIAKBAN: RHÉSZ) ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉT (TOVÁBBIAKBAN: RSZT).

RÖSZKE KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁT (TOVÁBBIAKBAN: RHÉSZ) ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉT (TOVÁBBIAKBAN: RSZT). Röszke Község Önkormányzatának (8/2009. (V.27.) és a 17/2015. (XI.27.) Kt. Ör. számú rendelettel módosított) 11/2007. (VII. 26.) Kt. Ör. számú rendelete a község közigazgatási területére vonatkozó Helyi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása A Verpeléti Önkormányzat 1/2005. (II. 14.) rendelete Verpelét helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Verpelét Nagyközség Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény 6. (3) bekezdés

Részletesebben

Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2003.(XII.31.) önkormányzatai rendelete A helyi építési szabályzatról

Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2003.(XII.31.) önkormányzatai rendelete A helyi építési szabályzatról Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2003.(XII.31.) önkormányzatai rendelete A helyi építési szabályzatról (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 5/2014.(VII.22.) önkormányzati

Részletesebben

Átány község Településrendezési Tervének Szabályozási Tervéhez

Átány község Településrendezési Tervének Szabályozási Tervéhez I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1. A rendelet hatálya 14/2003. (VII.30.) sz. rendelet HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Átány község Településrendezési Tervének Szabályozási Tervéhez (1) E rendelet hatálya Átány

Részletesebben

A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet.

A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet. A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet. Bordány Községi Önkormányzat 17/2005.(XI.19.)Ö.r. rendelete a község közigazgatási területére vonatkozó Helyi Építési

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 19 /2008. (X.01.) sz. rendelete. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ)

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 19 /2008. (X.01.) sz. rendelete. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 19 /2008. (X.01.) sz. rendelete Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990. évi

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Üllő Város Önkormányzatának 9/2004.(III.20.) számú rendelete a helyi építési szabályzatról, egységes szerkezetben a módosításáról szóló 2/2006. (III.25.) számú, a 20/2006. (VII.22.) sz., a 23/2006. (IX.08.)

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testületének. I. FEJEZET Általános előírások 1..

Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testületének. I. FEJEZET Általános előírások 1.. Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2008. (X. 9.) rendelete Úrkút helyi építési szabályzatáról Úrkút község Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében, valamint

Részletesebben

Általános előírások. Az előírások hatálya 1..

Általános előírások. Az előírások hatálya 1.. Külsővat Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2007. (I.26.) ÖK rendelete Külsővat község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Külsővat Község Önkormányzatának

Részletesebben

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete A helyi építési szabályzatról [ A 9/2009.(X.6.) számú rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt szöveg] I.

Részletesebben

Ebes. Helyi építési szabályzata és szabályozási terve. Jóváhagyva Ebes Község Képvisel -testületének 1/2009. (I.29.) Ör. számú rendeletével

Ebes. Helyi építési szabályzata és szabályozási terve. Jóváhagyva Ebes Község Képvisel -testületének 1/2009. (I.29.) Ör. számú rendeletével Ebes Helyi építési szabályzata és szabályozási terve Jóváhagyva Ebes Község Képvisel -testületének 1/2009. (I.29.) Ör. számú rendeletével Módosítva az Ebes Község Képvisel -testületének 5/2014. (III.27.);

Részletesebben

Petőfibánya Község Építési Szabályzata

Petőfibánya Község Építési Szabályzata Petőfibánya Község Építési Szabályzata Petőfibánya Község Önkormányzatának 14/2005.(IX.20.) rendelete Petőfibánya Építési Szabályzata (PÉSZ) és Szabályozási Tervének megállapításáról Petőfibánya Község

Részletesebben

JÓVÁHAGYÁSRA VÁRÓ KÖZZÉTETELI RENDELETTERVEZET

JÓVÁHAGYÁSRA VÁRÓ KÖZZÉTETELI RENDELETTERVEZET SÁRISÁP TSZT- HÉSZ- MÓDOSÍTÁSA HÉSZ-MÓDOSÍTÁS 18/2006. (IX. 27.) rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat módosítása JÓVÁHAGYÁSRA VÁRÓ KÖZZÉTETELI RENDELETTERVEZET PRO-TERRA Kft. MOBIL City Bt.

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2005. (VII. 1.) rendelete a Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről (Egységes szerkezetben a 40/2014. (XII.05.) 12,

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya Zalaegerszeg város közigazgatási területe.

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya Zalaegerszeg város közigazgatási területe. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 13/2008.(IV.25.) önkormányzati rendelete Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatának megállapításáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

SAJÓPETRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

SAJÓPETRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky u. 9. I /2. Tel/Fax:/46/ 356-345 e-mail: provincia@chello.hu SAJÓPETRI

Részletesebben

SAJÓIVÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

SAJÓIVÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2. Tel/Fa: /46/ 356-345 E-mail: provincia@chello.hu Web:

Részletesebben

> Lakóterület A templomosi Tanácsház utca mellett fekvő 0280/5, /6 hrsz területeken falusias beépítést szándékozik megvalósítani a tulajdonos.

> Lakóterület A templomosi Tanácsház utca mellett fekvő 0280/5, /6 hrsz területeken falusias beépítést szándékozik megvalósítani a tulajdonos. SZABÁLYOZÁSI TERV LEÍRÁS ELŐZMÉNYEK Baracs településrendezési eszközei a 2006. év folyamán elkészültek. > A Településszerkezeti Tervet (a 2004. évi korábbi terv módosításaként) a 81/2006. (VII.28.) számú

Részletesebben

4.. Szabályozási elemek

4.. Szabályozási elemek 4.. Szabályozási elemek (1) A szabályozási terv kötelező elemeinek jelmagyarázatát a szabályozási terv tartalmazza (2) Kötelező szabályozási elemek: A közterületek és egyéb funkciójú területek határa,

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

NAGYKEREKI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 1 Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2006. (X.11.) rendelete Nagykereki Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzatokról szóló 1997. évi CXXXIV. tv.-el módosított 1990.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testületi ülésén 2011. 07. 27-én.

Jegyzőkönyv. Készült Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testületi ülésén 2011. 07. 27-én. Jegyzőkönyv Készült Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testületi ülésén 2011. 07. 27-én. Jelen vannak: Nagy László polgármester Bálint László alpolgármester Csicsek Zoltán alpolgármester Bai Lászlóné

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Téglás Városi Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Téglás Városi Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Téglá Vároi Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: TVSE 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 852 Áfa levonára a

Részletesebben

A SZÉSZ 2. (2) (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A SZÉSZ 2. (2) (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés... Kgy. rendelete a Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 59/2003. (XII. 5.) Kgy rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Köztársaság

Részletesebben

HAJDÚSÁMSON VÁROS. - A 2010. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Hatályos 2012. március 19-tõl HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYOZÁSI TERV

HAJDÚSÁMSON VÁROS. - A 2010. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Hatályos 2012. március 19-tõl HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYOZÁSI TERV HAJDÚSÁMSON VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE - A 2010. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Hatályos 2012. március 19-tõl II./a II/b HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYOZÁSI TERV 1 HAJDÚSÁMSON

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2005.(V. 5.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2005.(V. 5.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2005.(V. 5.) KGY r e n d e l e t e Nyíregyháza Helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének jóváhagyásáról A Közgyűlés az Épített környezet alakításáról

Részletesebben

SZERKEZETBE FOGLALVA) 2010. FEBRUÁR

SZERKEZETBE FOGLALVA) 2010. FEBRUÁR BALATONAKALI Község Helyi Építési Szabályzata Részleges módosítása (EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA) 2010. FEBRUÁR 04. Balatonakali Község Önkormányzat Képviselõtestületének../2010. (...) számú rendelete

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya és alkalmazása

I. FEJEZET. A rendelet hatálya és alkalmazása Egységes 1 szerkezetben. Hatályos: 2012. május 17. napjától. Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (III. 21) rendelete Fertőrákos Község Szabályozási tervéről és Helyi Építési

Részletesebben

Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve - ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ. 2008. május

Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve - ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ. 2008. május Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve - ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ JÓVÁHAGYVA Döröske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

(egységes szerkezetben a 9/2009./VII.6./sz. rendelettel)

(egységes szerkezetben a 9/2009./VII.6./sz. rendelettel) Hollád Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2007./IX.19./sz. rendelete a a 6/2007./V.25./rendelettel módosított, 6/2005. (IV.25.) számú rendelete Hollád község Helyi Építési Szabályzatának, valamint

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 9 / 2007 (VI. 27.) sz. önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról. Tiszasas Község Képviselő - testülete az 1990. évi LXV. tv. 8. (1) szerinti

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 2/2001. (III.20.) önkormányzati rendelete

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 2/2001. (III.20.) önkormányzati rendelete Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének 2/2001. (III.20.) önkormányzati rendelete és szabályozási tervéről Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

(1) A rendelet hatálya Oroszlány város közigazgatási területére terjed ki.

(1) A rendelet hatálya Oroszlány város közigazgatási területére terjed ki. Oroszlány Város Önkormányzatának 20/2006.(X.11.) ÖR rendelete a helyi építési szabályzatról Oroszlány város Önkormányzata az 1990. évi LXV. tv. 16. /1/ bekezdésében, valamint az 1997. évi LXXVIII. tv.

Részletesebben

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 Hárskút község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2005. (V. 31.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL valamint a SZABÁLYOZÁSI TERV jóváhagyásáról 2 I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1. A rendelet hatálya

Részletesebben

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának. 35/1999.(VII.23.) sz. rendelete

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának. 35/1999.(VII.23.) sz. rendelete Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 35/1999.(VII.23.) sz. rendelete a Budapest XXIII. kerület Soroksár, Millennium-telep és MÁV vonal közötti terület szabályozási tervéről Budapest

Részletesebben

GESZT ÖNKORMÁNYZAT 21/2007 (X.03.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

GESZT ÖNKORMÁNYZAT 21/2007 (X.03.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK GESZT ÖNKORMÁNYZAT 21/2007 (X.03.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Geszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990. évi LXV. törvény,

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 2/2006. (II.20.) rendelete. a város közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 2/2006. (II.20.) rendelete. a város közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2008.(II.27.), 28/2008. (V.22.), 31/2009.(IX.10.) (egyes önkormányzati rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról), 28/2011.(VII.5.) és 37/2013.

Részletesebben

VÉRTESSOMLÓ. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2009. (V. 11.). önkormányzati rendelete Vértessomló Község helyi építési szabályzatáról

VÉRTESSOMLÓ. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2009. (V. 11.). önkormányzati rendelete Vértessomló Község helyi építési szabályzatáról VÉRTESSOMLÓ Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (V. 11.). önkormányzati rendelete Vértessomló Község helyi építési szabályzatáról 2016. január 21. 6/2009. (V. 11.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 *

S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 * S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 * SZABÁLYOZÁSI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HADAS MŰTEREM ÉPÍTÉSZ ÉS MŰVÉSZETI KFT. 3530 Miskolc, Rákóczi u. 15., Tel./fax: 356-763, muterem@hadas.hu

Részletesebben

1. FEJEZET: ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

1. FEJEZET: ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/2007.(X.16.) RENDELETE BÖRCS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (egységes szerkezetbe foglalva a 18/2009. (IX.29.) és a 9/2011. (V.31.) rendeletmódosításokkal)

Részletesebben

A r t V i t a l Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. Településrendezési Csoport CÍMLAP. Nagydobos Község Településrendezési Tervéhez

A r t V i t a l Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. Településrendezési Csoport CÍMLAP. Nagydobos Község Településrendezési Tervéhez A r t V i t a l Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. Településrendezési Csoport CÍMLAP Nagydobos Község Településrendezési Tervéhez HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 2009. HÉSZ Nagydobos A r t V i t a l Tervező,

Részletesebben