A színpad és a nézőtér viszonya (1) Ravelszki perújrafelvétele (10) Az úrhatnám polgár avagy vallomás a színházról (14) Don Juan, a magánember (17)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A színpad és a nézőtér viszonya (1) Ravelszki perújrafelvétele (10) Az úrhatnám polgár avagy vallomás a színházról (14) Don Juan, a magánember (17)"

Átírás

1

2 SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I I. É V F O L Y A M 1 2. S Z Á M D E C E M B E R F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C S A B A I N É T Ö R Ö K M Á R I A TARTALOM BÉCSY TAMÁS A színpd és nézőtér viszony (1) játékszín FÖLDES ANNA Rvelszki perújrfelvétele (10) KOLTAI TAMÁS Az úrhtnám polgár vgy vllomás színházról (14) Szerkesztőség: 1054 Budpest V., Báthory u. 10. Telefon: , NÁDUDVARI ANNA Don Jun, mgánember (17) NÁNAY ISTVÁN Emigránsok (21) SZEKRÉNYESY J ÚLIA Zárkombinációk? (24) Megjelenik hvont A kézirtok megőrzésére és visszküldésére nem válllkozunk Kidj Lpkidó Válllt, Budpest VII., Lenin körút Levélcím: 1906, postfiók 223. A kidásért felel: Siklósi Norbert igzgtó Terjeszti Mgyr Post Előfizethető bármely posthivtlnál, kézbesítőknél. Post hírlpüzleteiben és Post Központi Hírlp Irodánál (KHI, 1900 Budpest V., József nádor tér 1.) közvetlenül vgy postutlványon vlmint átutlássl KHI pénzforglmi jelzőszámár Előfizetési díj: 1 évre 240,- Ft, fél évre 12,- Ft Példányonkénti ár: 20,- Ft, Külföldön terjeszti Kultúr Külkereskedelmi Válllt, H Budpest. Postfiók 149 Indexszám: Atheneum Nyomd, Budpest Íves mgsnyomás Felelős vezető: Soproni Bél vezérigzgtó HU ISSN A b o r í t ó n : Benedek Mi kl ós (Filozófitnár) és Kálli Ferenc ( Jourdin) Az úr htná m polgár nemzeti színházi elődásábn A hátsó b o r í t ó n : Gyrmthy Ágnes díszlete z Én vgyok Rvelszki kecskeméti elődásához (lklády László felvételei ) PÓR ANNA Új csillgzt Arrbon egén (27) BÁNYAI GÁBOR Szépek és reménytelenek (30) RÓNA KATALIN Vodklink hígítv (33) BUDAI KATALIN Az Élő holttest Debrecenben (34) vendégjátékok MIHÁLYI GÁBOR Ciulei színház (37) B. G. Trgikomédiák vgy komitrgédiák? (42) rcok és mszkok SZÁNTÓ ERIKA Tlálkozás (44) színháztörténet ENYEDI SÁNDOR Színháztörténeti pillnt (47) drámmelléklet KISS DÉNES: Héterősek HORGAS BÉLA: Hóbogyó és kányvér

3 BÉCSY TAMÁS A színpd és nézőtér viszony Az utóbbi évtizedekben minálunk, de már százd eleje ót világszerte megszporodtk szbdtéri játékok. Ez ismételten olyn jelenség, mely gondolkodásr és elméleti vizsgálódásr késztethet: vjon összefügg-e ez jelenség színházelméleti kérdésekkel? Úg y véljük, zonnl ki kell zárnunk tárgykörünkből ennek gykorlti-techniki spektusit éppúgy, mint szociológiit vgy kommerciális kérdésekkel összefüggőeket. Kiindulókérdésünk lehet, hogy lényegbeli másságot jelent-e, h szbdtéren elődott színjáték belső világánk némely része, például vlmely időpont-j, megegyezik néző körüli ktuális időponttl? Euripidésznél olvshtó z erre vontkozó híres péld: Agmemnon: Mi z csillg, mely mott úszik? Öreg Szolg: Sziriusz z, hol Pléiszok/ hét nyom fénylik, fele útján jár. " (Euripidész: Iphigenei Auliszbn; In: Euripidész Válogtott Drámái; Mgyr Helikon, 1961; 411. Fordított Devecseri Gábor.) Mivel görög színjáték kezdetének időpontj hjnl volt, ez éppúgy megfelelt z ktuális égi helyzetnek ", mint Agmemnon nem sokkl ezután felhngzó szövege: A fehér npfény / sugrávl már hjnlt hirdet, s Np szekerének tűzlángj lobog." (Euripidész i. m. 416.) Az efféle idő-egyezést - például délután két ór vgy ht ór - időnként Shkespere-nél is megtlálhtjuk. Tlán bensőbb, lényegibb z megegyezés, mely némely középkori misztériumciklus elődáskor muttkozott. A misztériumdrámák között tláljuk Szentlélek eljövetelét. H z elődás pünkösdre esett, éppúgy volt z ktuális, vlódi idő és drámbeli idő között zonosság, mint mikor húsvét-kor Feltámdást játszották. De, ennyiből is láthtjuk, mindezek egyfelől véletlen megegyezések, másfelől még misztériumokbn is csk egy kis részlet felel meg nézők körüli vlóságnk, z időpont szempontjából. Tlán más tényezők rejtik z elvi különbséget. Szbdtéren elvileg ngyobb ehet színtér is, nézőtér is. Tudjuk, Epheszoszbn ötvenezer, Epiduroszbn húszezer néző láthtt egyszerre z elődásokt. A középkorbn misztériumokt környékbeliek együtt nézték város lkosságávl, s még z Erzsébet-kori színházbn is noh ott csk körül-belül kétezer ember fért el - z összlkosság jelenlétével számolhtunk. Nyilván másként kell játszni egy olyn htlms térben, hol gykorltilg z egész lkosság ott vn, hiszen ekkor nézősereg csk kkor fér el, h színtér és nézőtér legtávolbbi pontj között meglehetősen ngy távolság. A görög színházzl fogllkozók említik, hogy nézők e ngy távolság mitt semmiképpen nem láthtták színészek rcát, mimikáját. De vjon vlóbn ezért lkultk-e ki mszkok, és ezért viselteke mgs srkú csizmát? Vgy ez is, mint színjáték esetében oly sok minden, világszemlélet következménye? 1 Ismeretes görög színház kilkulásánk folymt Dionüszosz tiszteletére kórusbn énekelt dithyrmboszokból ki-váló Krvezetővel, mjd színészekkel. (Csk zárójelben: görög drám kilkulásábn, véleményünk szerint más elemek, tényezők sokkl fontosbbk, de erre most nem térhetünk ki.) A színjáték másik trtlomml rendelkező formáj is Kórusból lkult ki, méghozzá kettőből. A phllikus dlok mellett sztirikus énekek is elhngzottk, s ez utóbbit processzió nézői énekelték eredetileg. Így komédi, e két kórusból fejlődvén záltl különbözött trgédiától - s ez is volt korbeli megkülönböztetés lpj -, hogy két kórus volt benne, míg trgédiábn csk egy. Mivel ezeknek vllásos szertrtásoknk lpvető eleme volt kórus, nyilvánvló, hogy mikor színházkt építettek, játéktérnek olyn ngynk kel-lett lennie, hogy kórus áltl bemuttott táncok és mozgásformák egyáltlán elvégezhetők legyenek. A legfeltűnőbb zonbn, hogy oltár állott Kórus számár kilkított, föld síkján levő kör, z orkhesztr közepén. Tudjuk, kezdetben pusztán ennyi volt játéktér. Amikor második és hrmdik színész bevezetődött, létrejött szkéné, egy tégllp lkú, emelt, körülbelül z ember csípőjének mgsságábn levő lpsíkkl rendelkező építmény. Az V. százd közepén már egy kétemeletes épületet húztk emögé, melynek első emelete volt theologeion - z istenek beszélőhelye, míg második emeleten voltk gépezetek, melyek z isteneket mgsból z első emeletre,szállították". A nézők tehát egy következő szerkezetű teret öveztek mjdnem teljesen körül: középen és látvány legmélyén z oltár, melyen tűz égett, körülötte - mivel álltk - egy szinttel mgsbbn Kórus, vgyis nép, egy szinttel feljebb, szkénén mitikus hősök és királyok, és még feljebb, z emeleten meg is jelenő istenek. H vlki járt Athénbn vgy Epiduroszbn, tudhtj, hogy nézőtér kréjánk szöge sokkl élesebb, mint hogy fényképekről gynítni lehet. Ezt meredekséget zért szeretnénk hngsúlyozni, mert ennek következtében néző sját mg bensejében levőnek élhette át látvány szerkezetét; vgyis sokkl inkább mgáb fogdhtt, mint-h nézőtéri kréj szöge sokkl lposbb lett voln. Így zt élhette át, hogy benne is, miként világ egész szerkezetében, legmélyben és középen szent tűz lobog, míg világszerkezet fölső szélét meg is jelenő istenek fogllják el. A tűz és ngy hősök között vn Kórus, nép; míg nép és meg is jelenő istenek között ngy hősök. Ez zért vn így, mert nép életét lpvetően htározz meg szent tűz, és befolyásolják királyok, míg ők és mitikus hősök meg is jelenő istenekkel vnnk szorosbb kpcsoltbn. Az írott görög drámákbn szvkbn, szvkkl megjelenített kciókkl pontosn ezt szerkezetet muttták: z embernek z istenekkel szemben vló kicsinységét-lávetettségét és ngyságáterejét. Vjon mszkok, s z állítólg beléjük rejtett, hngot erősítő tölcsérek nem ezt nyomtékosították? - nem hősöknek z átlgembernél jóvl ngyobb mivoltát jelezték? A mitikus hősök ugynis sorsokt képviseltek, zoknk sorsát, kik z isteni világszint közelébe jutottk vgy férkőztek vgy od vetették őket z események. Az istenek ily szoros közelségébe jutni pedig nem min-den földi hlndónk dtik meg. A mitikus hősök nek és királyok nk tehát z áltlános érvényű sors volt lényeges, nem egyéni pszichológiájuk. A mszkok is ezt muttják. Es vjon távolság mitt kellett bbn színházbn hngot erősíteni, melyben m is zzl szórkozttják turistákt, hogy z orkhesztr közepén meggyújtott gyuf sercegését leg-

4 távolbbi ponton is hllni?; inkább ez is z lkok ngyságát, htlmsságát jutttt érvényre. Azok z elődások, melyeken z ezen jellegű sorsokt megjelenítették, évről évre lényegében változtln formábn zjlottk le. Mit jelentett ez változtln form? Egyszerre több dolgot is. Ismeretes, hogy rítus - minden vllásbn - zért változtthttln, mert zt cselekvéssort és viselkedésmódot rögzíti, mellyel z ember z istenekkel érintkezhet. Mivel z istenek változtthttln törvények, és velük nem személy, hnem áltl z áltlánosn érvényes sors és élet-folymt érintkezik, z ember velük vló érintkezésének cselekvéssoriból és viselkedésformáiból ki kell hgyni mindzt, mi z ember egyéniségét, egyszeriségét nyilvánítj ki, eredjen z kár személyiségéből, kár pillntnyi hngultából stb. A rítus ezért változtthttln és kikristályosodott. A látvány mélyén lobogó tűz z isten jelenlétét is lobogttt, s így körülötte folyó színjáték z oltárávl és tüzével jelenlevő istenség előtt zjlott; cselekvéssor és viselkedés, z elődás és színészek rituáléj ezért volt lényegében változtln évről évre. De volt ennek más ok is. Az emberi sorsok, h lpvetően egy vllásos világszemlélet isteneitől befolyásoltk és meghtározottk, még kkor is sokkl ngyobb hsonlóságot muttnk, h z egyes konkrét sorsokbn különböző társdlmi trtlmk jelennek meg. H vllásos világnézet jelöli ki z emberi sorsot lkító erőket és dinmizmusokt, voltképp minden sors esetében zonos mozzntok és meghtározók eredményezik pozitív és zonosk negtív sorstényezőket, sorsfordulókt és sorsvonlkt. Ismeretes, hogy Arisztotelész viszonylg milyen sokt írt trgikus emberről, vgyis zokról jellemzőkről, melyek egy embert trgikussá tesznek. Így ismét eltűnnek vgy háttérbe kerülnek z egyéni tuljdonságok és speciálisságok, vlmint pszichológii is-mérvek. Hiszen vlkit trgikussá vgy komikussá nem vgy nem elsősorbn egyéni tuljdonsági tesznek ebben z időben, hnem világnézetben levő tényezőknek z őáltl, z ő életében meg-történő konkréciói. Ebből is következett, hogy z emberi sorsot, z embernek z istenek előtt vló ngyságát és kicsinységét bemuttó színjáték eltávolodott z élet köznpi, reális formáitól. Így nem z egyéni, egyedi kciók kerülnek nézők elé, hnem z isteni világszint törvényeitől meghtározott áltlános é r v é - nyű kciók és erők. Annk fjt kciónk, mely drámákbn és színjátékbn ezt kinyilvánítj, ugyncsk változtln formájúnk kell lennie. Hogyn jellemezhetjük ezt z kciófjtát? Tudjuk, z írott drám csk nevekből és z áltluk dilógusként vgy monológként elmondott szvkból áll. Az írott drámábn például Antigoné - és persze: bárki - minden közlését egyetlen cstornán jutttj el címzetthez: szvink trtlmábn, jelentésében, vgyis kommunikációelmélet szvávl szólv, kommunikációs trtlombn. Az élő beszédben több cstornát különböztetnek meg. Először szöveg jelentését, trtlmát, s másodszor z úgynevezett metkommunikációt, mely z áltlános mgtrtás, mimik, gesztus, távolságtrtás stb. révén, ezen cstornán jutttj el jelentést. E két cstorn jelentései között megegyezés, egymás erősítése éppúgy lehetséges, mint ellentétes jelentések, v g y különböző jelentések egyidejű továbbítás, sőt - és tlán ezek legfontosbbk -- metkommunikációs cstorn jelentése kiegészítheti szvk jelentését, vlmint ettől teljesen függetlenedhet is. A metkommunikáció tehát nem szvk trtlmábn jelenik meg, hnem láthtó mozzntokbn, olyn eszközökkel, melyeket előbb látnunk kell, s zután tudjuk csk megérte-ni jelentést. Természetesen z írott szövegnek is vn metkommunikációj, vgyis szvk szótári jelentésétől függetlenedett jelentésrétege. Ilyen kettő is lehet: először egy drámbeli lk közölhet így vlmit egy másik drámbeli lkkl; illetőleg, másodszor, z egész szöveg, z egész drám közölhet jelentéseket ezen módon befogdóvl. A görög drámákbn, leglábbis mi lényeges mozzntokt illeti, szvkkl, szvkbn megjelenő kciók és látványbn megjelenő kciók nem válnk el egymástól. A kommunikációs és metkommunikációs trtlom és jelentés minden jelentős mozzntbn egymást erősíti, vgyis megegyeznek, ugynzt mondják. Mindez nnyit is jelent, hogy h színjátékbn színészek drám szövegét, nnk elsődleges jelentését kimondják, mrdéktlnul és hiánytlnul eljátszották, érvényre jutttták drám teljes jelentését. Ez z írott drám szemszögéből nnyit is jelent, hogy nevekből és dilógusikból felépült világ önmgábn is hiteles, teljes és totális. Természetesen itt is előfordulhtnk olyn szvk és dilógusok, melyek elválnk, különböznek mozgás vgy más metkommunikációs tényező jelentésétől, de ezek lényegtelenek, nem fontosk drám egész világánk jelentését illetően. Mindez természetesen zért volt lehetséges, mert világnk, vlóság egészének egységes, ugynzon koordinátrendszerben megjelenő értelmezése volt, vgyis szerkezete és trtlm homogén volt. A színházépület, színpd és nézőtér viszony, vlmint színjátékbeli lkoknk színtéren vló csoportosítás, elrendezése ezt tökéletes pontossággl tárgyisított és rögzítette, míg színjáték világ kétféle kció megegyezésével trtlmilg is kifejezte és hordozt. Mindebből még két, egymássl szorosn összefüggő, ngyon lényeges következmény eredt. Először, hogy színészi, metkommunikációs eszközök nem szerepből" fkdtk, hnem világnézet trtlmából. Mivel minden hős sorsát z istenektől eredő dinmizmusok irányították, eme dinmizmusoknk, kcióknk látványbeli megjelenése is ezt z elviséget nyilvánított ki, s nem mitikus hősöknek egyéniségből eredő viselkedésformáit. (Ez esetben eredt voln szerepből.) A másik, ezzel összefügg dolog, hogy látványbeli kciók nem színjátékon belüli másik lknk szóltk hnem nézőknek. 2 Mit mutt ebből szemszögből közép kori színjáték? Hngsúlyozni kell, hogy itt is csk ki fejlett stádiumot nézzük, s elsősorbn misztériumciklusok, vlmint morlitások elődásit. Ez z időszk XIV. XV. százdbn következett be, mikor z elődás már végképp elhgyt templomot, s város főterén vgy picterét céhek dták elő z egyes drámákt, z dott nemzeti nyelven. A misztériumciklusok Bibli történeteit formálták drámákká, világ teremtésétől Krisztus második eljöveteléig vgyis világ végéig. A különböző országokbn és városokbn kilkult ciklusok nem trtlmztk zonos számú drámát, számuk körülbelül huszonöt é; nyolcvn-kilencven között váltkozott Az egyik ngol, z úgynevezett Cornishciklus trilógiár oszlott, melynek egy egy részét egy-egy npon dták elő, np

5 felkeltétől npnyugtáig. Az első npon, pünkösdhétfőn és következő npon kilenc-kilenc, hrmdikon pedig hét drámát. Az elődások időpontj nemcsk pünkösd volt vgy lehetett, de 1311-től kezdődően, mikor z Egyház Szentháromság vsárnpj utáni csütörtököt Úrnpjánk minősítette (ltinul: Corpus Christi, Krisztus Teste), ezen npon, illetve z e körüli npokon is. Milyenek voltk színpdok? Többes számbn kell kérdeznünk, mert több volt, nnyi, hány drámát znp elődtk. A nézők fejének mgsságábn, sík deszklpok lkották színpdokt, melyeket hátul zártk le vászondrpériávl. Tetejük volt, ezt két rúd vgy oszlop trtott. Ezek színpdok vgy egyenes vonlbn helyezkedtek el egymás mellett, vgy félkörben. Olyn is előfordult, hogy mindegyik színpdot egy-egy stráfkocsir " szerelték, s lovkkl vonttták nézők elé, mjd húzták el onnn drám végeztével. A színpdok előtti tér is színtérnek minősült, de jelentését tekintve másmilyennek, mint mg színpd. Ez utóbbik ugynis egy-egy konkrét helyet reprezentáltk, míg z előttük levő téren színészek z egyik színpdtól másikig közlekedhettek. Például z egyik színpd Poklot reprezentált, nyithtó-csukhtó ördögszájjl, míg egy másik Prdicsomot. Az ördögök vgy Lucifer Pokolból jött ki, lejött létrán, színpdok előtti sávon átment Prdicsomb, hogy kísért-se Évát. Vgy: Ábrhám színpd előtti sávon kpt z Istentől prncsot, hogy fel kell áldozni fiát - más ciklusokbn fönt színpdon s mikor fölléptek, már z áldozti helyen voltk. Így színpd előtti tér olyn játéktérnek minősült, mely z kárhol"-t, bárhol"-t reprezentált. A játéktérnek tehát volt egy kitüntetett része, mely bárhol " -t, vgyis nézők sját világát is jelentette, s nem zért, mert fizikilg voltk hozzá közel nézők. Ezen sávon morlitások Erény vgy Bűn lkji éppúgy közlekedhettek, mint misztériumok biblii lkji. A Noé bárkáj és víz ö zön című drámábn itt álltk Noé és csládj, mi-kor z Úr - színpd mögötti ház tetejére épített trónusról bárk építését megprncsolt. A színpdon már előre készen levő bárkát itt építik, mnpság úgy mondnánk, jelzéses cselekvések-kel ", s mikor elkészül, kkor mennek föl színpdr. Noé felesége is bárhol"-t jelző téren beszélget városbeli, élő sszonyokkl, és innen nem kr bárkáb menni, itt kínálj őket pálinkávl, mikor pedig z Úr már z esőzés megkezdését közli. S mikor Noé egyik fiávl fölviteti színpdr, pofont férjének már színpdon dj z erőszkos tett mitt. Nemcsk ennek drámánk, de mjdnem mindegyiknek menetébe beépítettek fentiekhez hsonló npi életeseményeket. Ezek rendszerint ezen z lsó sávon játszódtk le, mivel - világszemléletnek megfelelően - zt reprezentálták, hogy biblii történetek és z ott érvényes prncsok z evilágon is érvényesek, s ezért lehetett ez sáv bárhol". A három npig trtó elődások színpdokkl egy folymtot rögzítettek, mely z ember teremtésétől világ végéig trt, s mely mgábn fogllj kínszenvedést, feltámdást és mennybemenetelt. A színpdok így egy-egy állomást reprezentáltk, s ezért ciklusok voltképp stációdrámákból állnk. Mindennek pedig kettős értelme volt. A történet, három npig trtó folymt z emberiség történetének állomásit éppúgy reprezentált, mint egy embernek történetét, nnk stációit. Ismeretes, hogy ktolikus világmgyrázt, Szent Ágoston szerint z igzi és univerzális történelem Bibliábn leírt történelem. A földi élet bármely eseménysor és bármely ember Bibli vlmely történetének és vlmely emberének csk z utánzt. Így senki nem egyéniség, csk egy biblii lk utánzt. A színpdon levő házk " nemcsk fiktív helyeket reprezentáltk, de z igzi, z univerzális történelem helyeit is. A színpdok előtti sávnk mely, hogyn említettük, bárhol " -t jelentette, zért volt igen ngy jelentősége, mert ezen sávon érintkezett z univerzális történelem mindennpivl, z élő emberek evilági vlóságávl. Ez sáv tehát elvileg, világszemléletből fkdón reprezentált két világszint tlálkozását, s mégis z evilágon volt. A néző itt is világszemlélet és nem fiziki közelség mitt volt színjáték világáb bekpcsolv. A bemuttott történetek nem z embernek z istenekkel szemben vló kicsinységét-törpeségét és ugynkkor ngyságát-csodáltosságát muttták meg, hnem misztériumok z ember és z emberiség történetét, morlitások pedig - z Akárkivel mint főlkkl - egy léleknek történetét. Pontosbbn egy léleknek hánytttását tátott ördögszájjl képviselt Sátán és növényekkel, dloló mdrkkl stb. reprezentált Prdicsom vgy z Isten, illetve szolgálóik között. A Sátán szolgálói Hét Fő-bűn, z Istenéi }lét Erény. Alpvetően lényeges, hogy morlitá - sokbn megjelenő lélek nem egyediség és nem egyéniség. A ktolikus, kinyi - ltkozttás " szerint lélek nincs lávetve test sorsánk, létmódj egészen más, nem egyedi, hnem áltlános. A lélek igzi sors nem z evilágon relizálódik, hnem másvilágon, s ez voltképp nem sors, hnem inkább állpot. A lélek ugynis két, vgy h z egy átmeneti helyet is figyelembe vesszük, három helyre kerülhet, s ott vlósul meg örökké trtó sors vgy inkább állpot: z örök üdvösségre, mennyek országáb, vgy z örök kárhoztr, pokolb, illetve z átmeneti purgtóriumb. A test vgy testben levő lélek ezért zt z örök küzdelmet folyttj, hogy legyűrvén test kísértéseit, z örök üdvösségre jusson. Ennek küzdelemnek egyetlen elvi, noh végtelen számú gykorlti formáj vn: z Isten prncsink vló föltétlen engedelmesség. A misztériumdrámák mindegyike erről is szól: z Isten prncsink, rendeleteinek, törvényeinek föltétlenül engedelmeskedő emberről. A morlitások pedig rendre fölvonulttják z ettől elhúzó és z ehhez igzodni segítő erőket. A misztériumok mindegyikében más és más körülmények között kell engedelmeskedni; morlitásokbn pedig más és más elhúzó és segítő erő jelenik meg, és Akárki z emberi életkorok áltl meghtározottn érvényes, különböző Bűnökkel és Erényekkel tlálkozik. A lélek sorsábn tehát nem egy ember lelkének, hnem léleknek sors jelent meg, melynek áltlános érvényű állomási vnnk, s így ezek is stációdrámák. Az egyes stációk színpdok egy-más melletti sorábn, vgy egy kör mentén elhelyezett sorábn itt is pontosn tárgyisultk és rögzítődtek. Ugynkkor ez stációkon keresztül vonuló sors természetesen drámák szövegébe, szöveg áltl hordozott kciókb pontosn be volt építve. A Jedermn-, Everymn-, Akárki-drámák - morlitások - színpdi között szerepelt Hlál 1 láz is, hová Akárki hlálkor bement. Ez éppúgy volt látványbeli, mint szvkb beépített kció. A Gyónás lkj sem csk Akárki szvibn jelent meg, de önálló lkbn. Ő Megváltás és Hlál Ház között állott, pontosn reprezen-

6 tálv látványbn gyónásnk ktolikus vllásbn elfogllt elvi helyét; vgyis zt, hogy vlki hlál után csk kkor kerül z örök üdvösségre, megváltásr, h meggyónt bűneit, s h nem, z örök kárhoztr kerül. Akárki Jócselekedetei - ugyncsk egy önálló lk - földön feküdt gyónás ltt Akárki Bűnei áltl - vlmelyik bűnt reprezentáló lk áltl megkötözve, s csk ezután kelhetett föl, hogy Akárkit további úton kísérje és segítse. Pontosn zt lehetett hllni és látni, mit vllásnk jócselekedetekről szóló tnítás mond. Így színházbn megjelenő kétféle kció itt is legteljesebb egységben vlósult meg, s pontosn megegyezett vllásos világszemlélettel. A két kciófjt elválás, főként z időben későbbi morlitásokbn mindzonáltl már megkezdődött. Ez z elválás éppen drámi form, dilógus és bensőben élő trtlmk diszkrepnciájából fkdt. Ami ugynis egyértelműen belső történés, z nem fejezhető ki igzán dilógusokbn, ez form ehhez trtlomhoz nem egészen dekvát. (Tudjuk, líri versform z dekvát.) H mégis dilogizált formábn fejeződik ki, dilógus trtlm bensőben lezjló mozgások közvetítésévé " válik. Hogy ezt elkerüljék, Bűnök és Erények bensőben lezjló hrcát Bűnök és Erények látványbeli háborúj " tárgyisított, gykrn szöveg nélkül vgy lig egy-két szóvl. A Hét Főbűn prittyákkl, lándzsákkl, íjkkl támdtk, míg z Erények rózsákt dobáltk rájuk. Így külső, látványbeli kció, metkommunikáció nem esett mindig szorosn egybe szvkb beépített kciókkl, illetve szvkb épített kciók helyett látványbeli kció fejezte ki jelentést. Amikor Akárki belépett Hlál Házáb, ő mg már nem volt képes elmondni, mi történik ott vele, ezt csk másvlki - itt Tudás - képes befogdónk közvetíteni ". Mivel itt lélek történetéről vn szó, Akárki kijön Hlál Házából, hogy folytss stációink felkeresését egészen z Isten trónusánál történő megítéltetéséig. De ekkor már szvkb és látványb beépült kciók ismét egyesülnek. Mivel z lkok itt sem egyéniségükből fkdó tetteket hjtottk végre, látványbeli, metkommunikációs kciók itt sem szerepből eredtek. A léleknek sorsát Sátántól és z Istentől eredő htások és dinmizmusok befolyásolták és htározták meg, s ezért Kevélység vgy kár Noé nem úgy viselkedett, mint egy kevély ember vgy mint egy hjós, hnem hogyn kevélység elvileg megnyilvánul, vgy hogyn z Istennek engedelmeskedő ember. Ezért színészi metkommunikáció lényegében még mindig nem színjátékbeli másik lknk szól, hnem nézőknek. Látszólg nem játéktér és nézőtér viszonyáról szóltunk, noh, meggyőződésünk, hogy vlójábn erről. Hiszen ezt kérdést elemezzük, mikor zt mondjuk, hogy közönség minden egyes tgj minden egyes esetben láthtó épületekbe és kciókb beépítve ugyn-zt jelentést kpt, mint mit szöveg-be épített, bból fkdó kciókból kpott, s ezek együttesen reprezentálták neki, világnézetének megfelelően z ember és z emberiség engedelmességét és történetét, vlmint sját lelkének stációit. Am ugynezt érzékelhette szín-pdok közötti mozgássl is, mikor z egyik drám befejeztével ő mg ment el következő színpdhoz, s így ő mg is stációtól stációig járt, s ennek mozgásnk sját történetére és lelkének történetére vontkozttv volt szimbolikus jelentése. 3 Az Erzsébet-kori drámából eltűntek z istenek előtt álló, z istenséggel szoros viszonyb hozott emberek; ngyságuk és kicsinységük, vlmint sorsuk stációi " egészen más spektust kpott. A csillgok mozgás és htás, z ismeret-len sorserők befolyás természetesen érezhető volt, de ezek már sokkl inkább z evilági erők és dinmizmusok jelképei lettek, mintsem megmrdtk voln ettől független és trnszcendentális létezőknek. Ismeretes, hogy z Erzsébet-kori színház legjellegzetesebb tlálmány és egyszerre ismérve trpéz lkú színpd, melyet közönség három oldlról fogott körül. Ez meglehetősen ngy tér - több mint nyolc méter mély és tizenkét méter széles - lényegében üres volt; csk háttérben emelkedő épületből kinyúló tetőt trtó két oszlop helyezkedett el rjt. A ngy tér színészi mozgások számár eddig soh nem tpsztlt ngy lehetőséget dott. Ez mg után vont, hogy hngsúly színészre, vgyis rr z emberre került, kit ő reprezentált. A ngy színtér és háttérben levő, állndó és ezért semleges épület és három oldlról meglevő látószög szükségszerűvé tette, hogy játéktér eleje, trpéz lkú síknk z egész színházépület geometrii középpontjához közel eső sávj legyen hngsúlyos. Aki itt állt, mindenféle fiziki környezettől függetlenedett, mi áltl cskis drám, illetve színjáték erőterébe volt bekpcsolv. Aki háttérépülethez közel trtózkodott, kissé mindig kívül állt színjáték erőterén. Nemcsk Shkespere, de kor-társi drámáibn is gykrn feltűnik ez szöveg: Look where he comes " vgy: Look where they come ", illetve ennek vriációi. Akik vgy ki jött, z háttérben volt, ki ezt mondott, mindig színpdnk hngsúlyos sávján. S miután ez elhngzott, kritiki vgy éppenséggel pologikus szövegek következtek rról, ki jön. Igy, ki háttérben állt, sokkl jobbn ki volt téve színjáték másik lkj áltl ról elmondott kritikánk vgy dicséretnek, mint zok, kik elöl álltk. A kritiki vgy z pologikus jellegű szövegek viszont zt jelzik, hogy vlki egy színpdon levő másik lkot figyel, vizsgál vgy elemez. Ez színpdtér tehát mgábn hordt zt lehetőséget, hogy vlki vgy kritikilg vgy kár neutrálisn figyelhessen, vizsgálódhsson. Ez még egyelőre nem ját-szik ngy szerepet, de későbbi változás innen indul el. Amíg z isteni rend és vllásos világkép nem foszlott el z lkok és kcióik mögül vgy belőlük, mind z írott drám, mind színjáték voltképp egy és zonos jelentésréteget hordozhtott, mit drám hllhtó szvib épített kciók-nk színészi metkommunikációkbn megjelenő kciókkl vló teljes zonosság fejezett ki és rögzített. Vllásos világkép nélkül e két kciófjt ugyn-csk szükségszerűen válik ketté. Először záltl, hogy z embereke ugyn belehelyezte egy konkrét fiziki é evilági térbe, ez zonbn nem volt lát htó. Ami mezőn, csttéren, hjón feudális vár termében stb. történt, : mind trpéz lkú sík téren történt, így konkrét helyet nem lehetett látni zokról csk beszéltek. A látvány és szvk közötti különbség viszont zon nl felkelti nézők hozzájáruló - h tetszik -, lkotó fntáziáját, méghozzá ép] z evilági tényezőkre, mozzntokr vontkozólg. A npszk és hely z áltl jelent meg, hogy elmondták, de h vlki krjit és hátát cspkodt, kkor csk látványbeli kciókból derült ki hogy hideg vn, mert ez nem volt bele építve szvk áltl megjelenő kciókb Így konkrét hely és z evilági tényezők egy jó részének megjelenítése két k- ciót kettéválsztott.

7 De egy evilági történet is szükségszerűen hordoz több jelentésréteget. Ezek először ismét mikrohelyzetekben vetették észre mgukt. Miért nem mozgósítj Ler mindzt tudást és tpsztltot Cordéliávl kpcsoltbn, melyet csk megszerzett, mire lány ilyen időssé vált? Roslind, mikor bevonul z rdennes-i erdőbe, miért nem megy zonnl z pjához, noh tudj, hogy ott vn? Hogyn lehetséges, hogy két ember egy szempillntás ltt nnyir megszereti egymást, hogy minden következményt képesek válllni, nemcsk futó kellemetlenségeket? Ezeknek oki kizárólg színész metkommunikációjábn jelenhettek meg, mert ezeknek tényeknek mgyráztár szövegbe semmiféle kció nincs beépítve. Ahogy említettük, görög és középkori drámákbn minden ok vllásos szintről eredt, és ezáltl mgától értetődő volt, premisszként létezett. Az evilági történeteket kkor értjük, h ismerjük okit; ám ezeknek sok-sok ok vn, s z okok vgy kár következmények nem mindegyikét lehet szvkb kcióként beépíteni. Az efféle mozzntok, melyek mjdnem mindegyik Shkesperedrámábn fellelhetők - és kortársinál is, csk színészi metkommunikációbn kptk okot és így mgyráztot, mihez néző fntáziájár is szükség volt. Ezzel természetesen szvkbn megjelenő és látványbn megjelenő kciók már egyszerre két vgy több jelentésréteget hordoznk, s két kijelentés nem esik szükségszerűen egybe. Míg szöveg zt z kciót hordozz, hogy Ler eltszítj Cordéliát, látványbeli kció, vgyis színészi mgtrtás például zt hordozhtt, hogy ggkori hiúságból, de zt is, hogy öntelt htlomérzetből stb. De miért volt ilyen ngy és z említett módon elhelyezkedő színtérre szükség, melyen színészekre esik hngsúly? Az Erzsébet-kori drámák lkji mind ngyobbk, htlmsbb egyéniségek, mint vlóságbn élők, legyenek ezek királyok vgy hercegek. A mindennpi életben tpsztlt embereknél htlmsbb egyéniségeket két dolog áltl tudták ezek drámák produkálni. Először, hogy lig vn olyn shkespere-i hős, kiről drámbeli környezetének lkji ne nyiltkoznánk meg, kit ne minősítenének. Ez minősítés z esetek legtöbbjén több oldlú. Ami ezekből z illetőről kiderül, zt el kell játszni, vgyis zt színész metkommunikációjábn kell jelentésként érvényre jutttni. Ám ugynkkor ezt most még könnyű megtenni, mert Shkespere mások áltl jellemzett lkok sját szövegeibe olyn kciókt épített, melyek ezeket jellemzéseket igzolják; vgy éppenséggel tgdják, olyn esetekben, mikor hmis jellemzés jellemzőt minősíti. Így mások áltl elmondott jellemzések nem válnk el z ő sját szvikb beépített kciók jelentésétől. Amit Enobrbus Kleopátráról mond, zt Kleopátr mg szvib beépített kciókkl megvlósítj, illetőleg Kleopátr szvibn levő kciók ugynzok, mint z őt játszó színész metkommunikációj lehet Kleopátráról. Itt még nem tpsztljuk G. B. Shw drámáibn oly gykori jelenséget, s melyet csk fentiek világosbb kifejtése érdekében előlegezünk. Amikor Johnn lovt és kísérőket kér Budricourttól, szvkbn megjelenő kciók lényegében válnk cl látványbn meg-jelenő kcióktól. Budricourt-nk éppen úgy, mint Johnnánk, metkommunikációs eszközökkel kell kinyilvánítni, mit csk Johnn szvibn rejlő kciók jelentésként sem hordozhtnk és nem is hitelesíthetnek, hogy tudni-illik Arr számítsz, hogy leveszel lábmról ". Azt, hogy vlkit hogyn vesz le vlki lábáról, éppúgy csk metkommunikációs eszközökkel lehet kinyilvánítni, miként zt is, mivel másik leveszi lábáról. Poulengey-nek, Budricourt-nk, sőt Johnnánk is metkommunikáció áll rendelkezésére, hogy kifejezze, mit szvkb épített kció nem képes, hogy tudniillik Vn ebben lánybn vlmi " ; illetve Duphinnek zt, mit Shw instrukcióbn közöl: végre htni kezd rá Johnn". Ilyen lényeges kciók Shkespere-nél nem metkommunikációkbn jelennek meg. Ilyen csk részletekben, illetve, s ez ngyon lényeges, z egész drám metkommunikációjábn, mely cselekmény első jelentésénél mélyebb jelentésréteg. A Mcbeth Kpus cselekmény első szintjén részeg, ki viccelődik. Am metforákbn, s így szöveg metkommunikációs szintjén zt közli, hogy pokol kpus, minek következtében Mcbeth vár pokol. A szöveg egészének metkommunikációs szintje zt hordozz Mcbethtel kpcsoltbn, hogy ő sátán, tetteivel pedig, hogy zokbn z lvilág szbdul világr. S mindezt úgy, hogy ezek nem középkori értelemben vett Sátánt és Poklot jelentik, hnem oly evilági erőket, melyek Sátánéhoz hsonlók. Az is közismert, hogy ezt jelenetet mint véres trgédi kellős közepén felhngzó komikus jelenetet szokták emlegetni, z esztétiki minőségek Shkespere-nél tlálhtó keveredésének tipikus példájként. Nos, ez egy következő eszköz, mellyel mindennpi életben tpsztlhtó embereknél ngyobb egyéniségeket lehet megjeleníteni. Az esztétiki minőségek - trgikum, komikum, lnts, fenséges, groteszk, elégikus stb. - fel-foghtók úgy is, mint melyek áltl z ember sors minőségének minősítése vlósul meg, méghozzá nem foglmi ítéletekben, hnem z ember egész benső világát megérintő, megrgdó módon. Egy vlóságos eseménysorbn, vlóságos emberek közötti viszonyrendszerekben korántsem fedezhető fel z ember sorsánk ennyi és oly sok minősége, mint shkespere-i drámákbn. Akinek vgy kiknek sorsábn z emberi sors minőségei közül oly sok és oly ellentétes minőségek jelennek meg, z vgy zok mindenképpen htlmsbbk, ngyobb egyéniségek. Ngyon szeretnénk hngsúlyozni, hogy shkespere-i drámákbn tlálhtó esztétiki minőségek mindig erőteljesebben, ngyobb mértékben jelennek meg z eljátszott, látványbn megjelenő kciók révén, mint szvkkl összeolvdt kciókbn. Egyszerűbben: trgédi érzete ngyobb színjáték nézésekor, mint drám olvstkor. Tlán még érvényesebb ez kiegészítő esztétiki minőségekre, trgédiákbn megjelenő komikumr vgy komédiákbn megjelenő trgikumr vontkozólg. Ezek pedig ismét zt jelentik, hogy már kiszélesedett z jelentésréteg is, mely látványbeli kciókbn, színész vgy z egész színjáték metkommunikációjábn jelenik meg, mely te-hát ugyn nem elválsztott szvkb beépített kcióktól, de ezeknél erőteljesebb. Ez pedig z olyn ngy színtérnek htásából következik, mely mozgásr, mimikár, gesztusr, színészek csoportbeli elhelyezkedésére igen jó és fölöttébb ngy lehetőséget d, s egy olyn színtérnek köszönhető, melyen nincs látványbn is pontos környezet. A görög drámákbn z isteni törvényekkel vló szembeszegülést, z erre vló vágyt vgy krtot, vgy z isten

8 más törvényei, vgy egy másik isten törvényei, netán szeszélye építette mitikus hősökbe. Ezek tehát nem egyéniségből fkdtk, hnem z isteni világrend egyik része érvényesült bennük és áltluk. Minden görög hős voltképp két istenség törvényei között szenved. A középkori drámák lkjink tettei is vgy z Isten vgy Sátán htásából, illetőleg szolgálóik, z Erények és Bűnök htásából bekövetkező, megvlósuló tettek voltk, vgyis itt sem z embernek z isteni világrendtől független egyéniségéből fkdtk. A görögöknél és középkorbn ezért színész látványbeli kciói nem z lk evilági életének milyenségéből, vgyis nem szerepből" bontkoztk ki, hnem nézőkkel zonos világnézetből, és nem is egy másik színjátékbeli lknk szóltk, hnem nézőknek. Itt, z Erzsébet-korbn tláljuk először - és eleddig tlán utoljár -, hogy minden tett z egyéniségben gyökerezik és bomlik ki. De ennek kérdésnek részletesebb kifejtése csk később történhet meg. A modern" színházépület előde XVII. százdbn született meg, s XVIII. százdbn, vált áltlánossá. Az ngol resturáció korszkábn, híres Christopher Wren 1674-ben épített, ekkor már csk ötszáz nézőt befogdó, tetővel ellátott színházt, híres Drury Lne színházt. A kukucskálódoboz-színpdnk elvileg ez volt z őse. A trpéz lkú színpd lényegében megmrdt, ám már csk z elülső sávját lehetett oldlról látni, z úgynevezett proszcéniumpáholyból. A nézőtéren ülők zöme már csk elölről látt szín-pdot egy egyenes vonl mentén. Tudvlevő, hogy ekkor váltk áltlánossá díszletek. Ekkor még csk dekortív környezetet lkottk, s nem z lkokkl lényeges viszonybn levő és őket meg-htározó környezetet; vgyis nem volt látsztvlóságot teremtő funkciójuk. Lényeges z is, hogy színpdot és nézőteret egyránt gyertyák világították. Ezek együttesen zt eredményezték, hogy nézőtér és színpd még zért nem vált el teljesen egymástól, mert mindkettő egy színházépületben volt, nemcsk tényszerű vlóságosságábn, de lényegbeli jelentését illetően is. Mielőtt tovább mennénk, hdd utljunk rr, hogy legtöbb mi színház z egyértelmű kukucskálódoboz-színpdtól resturáció koránk színházához tért vissz. A zenekri árok befedése és játéktérré vló lkítás visszhozz szó szoros értelmében proszcéniumpáholyt, honnn z elődás vgy egy része oldlról is láthtó. Visszhozz zt jelentést is, hogy színházépületben vgyunk, nem pedig egy olyn figyelő-ponton ", honnn színpdon levő eseményeket mint vlóságos szobábn le-zjló eseményeket figyelhetjük egy b-lkon át titkon z utcáról. A resturáció koránk színházépülete zonbn lpvető változást hozott. Említettük, hogy z Erzsébet-kori trpézszínpdnk z épület geometrii középpontj felé eső sávj volt hngsúlyos, és ki itt állt, mintegy kívülről figyelhette, szemlélhette, kritizálhtt és dicsérhette zt, ki háttérben emelkedő építményhez állott közel. Amikor resturáció koránk színházépülete lényegében elölről és egyenes vonl mentén elhelyezkedve engedi nézni színpdot, ez hátsó sáv válik színpddá, mert térnek z része lesz fontos és hngsúlyos, mely z Erzsébet-kori trpézon kritikánk, figyelésnek kitett hely volt, vgyis színpd közepe, illetve színpd geometrii középpontjától kissé hátrább levő része. Ez kukucskáló-dobozszínpdon még egyértelműbbé vált és megmrdt mindddig, míg spotlámpák, fejgépek segítségével színpdnk bármely pontj hngsúlyossá tehető. A resturáció koránk színpdán tehát már z fontos pont, melyet - illetve z ott elhelyezkedőket - figyel és vizsgál néző. A kukucskáló-dobozszínpd egésze néző mgtrtását, pozícióját szemlélő, figyelő, vizsgálódó ember pozíciójává teszi. Így ő lpviszonyából eredően csk figyeli és vizsgálj z előtte lezjló eseményeket, z ottni embereket és világot. Amit z ember figyel és vizsgál, - mert következtetéseket kr levonni -, nnk mg vlóságosságábn kell megjelennie, mindennpokbn tpsztlhtó módon, hiszen enélkül semmi értelme figyelésnek. Az objektív és vizsgált vlóság megjelenését bizonyítj például z csekélység is, hogy Angliábn kkor lépnek először színpdr nők. (Meg is kezdődik Shkespere drámáink átírás, hngsúlyozv nőket és szerelmet; Cordéli és Edgár között szerelmi jelenetekre kerül sor, Clibn és Mirnd lánytestvért kp stb.) A nézők színpdhoz vló viszonyánk figyelő, vizsgáló mgtrtásr vló szűkülését már korbeli drámírók is érzékelték. Az ekkor írott drámákbn jelenik meg először félre ", mely nézőt egy másik szinten, cinkos összetrtozásén vn hivtv bekpcsolni z eseményekbe. Jellemző zonbn, hogy félre" mindig vizsgálódáson lpszik: vegye észre, tudj meg stb. néző zt, mit z ő figyelőpontjáról nem lehet. Az tény, hogy XVII. százd második felében már vizsgáló, kritiki ttitűd jelenik meg színházbn, koránt-sem véletlen. A drám mindig z élet, z dott kor fókuszábn álló kérdésről szól. A görög élet fókuszábn z istenek áltl befolyásolt és áltluk meghtározott sors, illetve népnek királyok áltl meghtározott élete állott. A színház is ezt rögzítette z említett módon. A középkori világszemlélet fókuszábn lélek sors állt, ennek evilági stációi és túl-világi sors, vlmint z embernek z engedelmessége z Istenhez; és színpdok ezt is reprezentálták. Az Erzsébet-korr már földre tevődött át, od, hol z életet meghtározó cselekvések és dinmizmusok lezjlnk: királyi vgy feudális várb, s zok életébe, kik többiek életét meghtározták: ngy egyéniségek életébe. Tudjuk, XVI. százd tudományok kilkulásánk kor. A XVII. százd elején jelennek meg Kepler fontos munkái, és resturációs korbn, 1687-ben - tizenhárom évvel Drury Lne színház építése után - Newton Principiáj ( Philosphie nturlis principi mthemtic), mely világegyetem legfontosbb törvényeit írj le. A tudomány elszkítj z ember és világ vllásos egységét, hiszen világot tudomány nem átéli, nem nlógiát keres különböző - és feltételezett! - létsíkok között, hnem figyelvén, vizsgálván vlóságot, vlódi, objektív törvényszerűségeit keresi. A newtoni törvények szerint minden mozgás időben és térben zjlik le, és tömegek között vonzó és tszító erők működnek. Nyilván nem nehéz észrevenni frnci klsszicist drám, resturációs szín-pd, mjd kukucskálódoboz-színpd törvényei és newtoni törvények között összefüggést. A kor vizsgálódó, objektív törvényeket kereső társdlmi igénye épp úgy összefüggésben vn drám hármsegységének törvényeivel, tér, idő, cselekmény egységével, mint kukucskálódoboz-színpdnk mint olyn helynek kilkulásávl, hol z életet előttünk lezjló objektív folymtként és vlóságnk megfelelő formájábn figyelhetjük és vizsgálhtjuk. Így figyelés vizsgálás, szemlélés ugyncsk kor vi-

9 lágszemléletében levő lényeget jeleníti meg. A színtér és nézőtér viszony itt sem kettő fiziki elhelyezésének és viszonyánk kérdése. Az élet persze nem ilyen egyszerű, sohsem csk törvényekből áll. A tudomány mindig és szükségszerűen egyszerűsít, mikor törvényeket keres. (Le-nin, Filozófii Füzetekben írt, mikor Hegel Logikáját jegyzetelte: törvény, bármely törvény, szűkre szbott, nem teljes, hozzávetőleges " ; jelenség gzdgbb, mint törvény".) A művészet törvények mellett épp ezt gzdgságot igyekszik visszdni, hiszen törvény jelentéseknek csk egyike, hiáb legfontosbbik. A teljesség, teljes élet visszdásához zonbn már másfjt kciókr volt szükség. A kor drámáibn viselkedés és természetesen z ezzel együtt járó kciófjták jelennek meg. Az lkok gentlemnek, társságbeli hölgyek, máskor Kellemesek, Szellemes-ek, Méregflvy-k, Csipkedi-ek stb. (Ezek mind beszélő nevek.) A színjátékbn ezek viselkedésmódját prezentálták, vgyis nézőtéren egyenes vonlbn ülő nézők színpdnk vizsgálódás számár kitett helyén mozgó, cselekvő lkokt figyelték, és erkölcsi, viselkedésbeli módjukt ítélték meg. Congreve 1700-bn megjelent Így él világ című drámájábn főszereplő, Mirbell így szól Kellemes nevű brátjánk szerelmeséről: Bevllom neked, Kellemes, egyszer nnyir megsértett, hogy bosszúból ízekre szggttm. Megrostáltm, és különválsztottm hibáit. Tnulmányozni kezdtem őket, betéve megtnultm vlmennyit." (Congreve: Így él világ, Európ Könyvkidó, 1 959; Fordított Kéry László.) De elemeznek, tnulmányoznk, vizsgálnk itt mindenkit. Amikor z illető megjelenik, zt viselkedést kell neki megvlósítni, mit ról elmondtk. Fontos zonbn, hogy ez másoktól leírt viselkedés már nem jelenik meg z illetőnek szvib beépített kcióibn. Elemzés, figyelés eredményeképpen vlkiről ezt mondják: Sir Szörnyű különös vegyüléke félénkségnek és mkcsságnk." Az ebben z ítéletben megjelenő viselkedésmód Sir Szörnyű szvib már nincsen olyn kciókb beépítve, melyek ezt egyértelműen kinyilvánítnák. Ebben z esetben pedig viselkedésmódot már nem szöveg metkommunikációj teremti meg, hnem színésznek kell látványbn megjelenő metkommunikációkbn, zok áltl kinyilvánítni. Megfigyelhetjük zonbn, hogy egyvlki-nek viselkedéséről elmondott szvk még htározott utsítást dnk rr vontkozón, hogy mely és milyen láthtó kciók képesek ezt megjeleníteni, kinyilvánítni. A félénkség és mkcsság keveréke" jobbn, pontosbbn eligzító viselkedésnek színészi eszközökkel történő kilkításár, mint kár Csehov, kár Shw drámáibn megjelenő jellemzések. Ezekben már sem z lkokról elmondott szvk, sem z illető szövegei nem dnk viselkedésre vontkozón htározott utsítást. Ami-kor Szony ezt mondj Asztrovról: Okos ember... Mindent tud, mindenhez ért... Gyógyít is, erdőt is telepít ", vgy mikor Jelen ezt mondj önmgáról: én csk unlms epizódszereplő vgyok ", vgy mikor Vány bácsi Szerebrjkov szemébe vágj: A művészetről írsz, pedig nem is konyítsz művészethez ", kkor ezek szvk mindig csk körvonlit vázolják fel viselkedésnek, de egyáltlán nem dnk htározott utsítást látványbeli kciókr, színészi eszköztárból hsználndó megoldásokr. Ilyet ugynis csk kkor lehetne dni, h z lk ról elmondott szvkt olyn kciókkl tudj igzolni, melyek z ő sját szvib beépítettek. Említettük, mit Enobrbus Kleopátráról mond, zt Kleopátr -- pontosbbn színész - nemcsk látványbeli kciókkl igzolj, hnem ezt teszik Kleopátr olyn kciói is, melyek szvivl pontosn összeépítettek; vgyis nemcsk például z Antoniusszl vló színészi viselkedésével, metkommunikációkbn, hnem zokkl z kciókkl is, melyek szviból erednek, s melyeket meg is tesz. 4 Úgy gondoljuk, nincs túlságosn sok értelme, hogy ebben vázltbn nturlizálódás" kétszáz éves folymtát részletesebben nézzük végig. Ezért ismét kifejlett időszkról szólunk. Az A. Antoinnl vgy z O. Brhmml kezdődő modern színházról és színjátszásról éppoly nehéz áltlánosn érvényes kijelentéseket tenni, mint z Ibsennel kezdődő modern drámáról. Az zonbn bizonyosnk látszik, hogy második világháború után fellépett ngy rendezőegyéniségek előtti, illetve e ngy egyéniségeken kívüli mi színjátszás mindig zzl z előfeltétellel vlósul meg - sokszor szándéktól teljesen függetlenül is! -, hogy dobozszínpdom vlóság illúzióját felkeltő díszletek között, mesterséges világítássl fog megjelenni, melyet nézők úgy figyelnek, minth z igzi vlóság voln. Ezáltl nézőtérnek mint megfigyelőpontnk s színpdi világnk mint egy szemlélt, vizsgált vlódi világnk jellege még egyértelműbbé vált. A resturációs korszk indított el zt változást is, mi XIX. sz. második felétől vált egyedurlkodóvá, hogy tudniillik színész látványbn megjelenő kciói, vgyis testtel kifejezhető és testtel létesített helyzettel kifejezhető metkommunikációi szerepből fkdnk -- mivel zok vlóságból eredő viselkedések - és színjátékon belüli lknk szólnk; vgyis már nem világnézetből, és így színész-néző viszonyból fkdnk, és nem nézőnek szólnk. A Vány bácsiból imént idézett részletek pontosn megmutthtják, hogy z lk viselkedésének metkommunikációs kcióit z lkból kell megformálni -- egyébként ez Sztnyiszlvszkij reformjánk egyik ngy felfedezése és újítás és hogy zok egy másik színjátékbeli lknk szólnk elsősorbn, s csk ezen keresztül nézőhöz. M z úgynevezett ripcséri" z egyetlen kivétel ez lól, s zért kiirthttln, mert színész sját látványbeli kcióit - ripcséri mjdnem mindig metkommunikációs tényezőkön lpszik - z ősi viszonyból, színésznéző viszonyból hozz létre, s egyértelműen nézőknek szól, nem egy másik színjátékbeli lknk. Mi művészi ízlésünk, pontosbbn: színjátékhoz vló mi viszonyunk számár pedig épp zért szörnyű ripcséri, mert nézői pozíciónkból vlóságot krjuk megismerni, szemlélni és vizsgálni, minek következménye, hogy színésznek vlóságról kell bennünket meggyőznie, vgyis rról, hogy z, mit látunk, vlóság. A ripcséri pedig egy humoros álvilágot állít elénk. M ugynis nem z isteni világrenddel, hnem vlósággl hozzuk összefüggésbe fikcióvilágot, műlkotás belső világát; s még m is vizsgáljuk, figyeljük, értékeljük z elénk táruló fikcióvilágot. Ez nem mond el-lent nnk ténynek, sőt látámsztj, hogy z Ibsennel kezdődő modern drám, leglábbis lptendenciáibn mindig nézőt állítj vádlottk pdjár. Így ugynis néző sját mgábn levő vlóságot, sját tetteit, vágyit, cselekvéseit stb. figyelheti és értékelheti és ítél-heti meg. G. B. Shw mondt, hogy modern drám Bbház zon mondtá-

10 vl kezdődik, mikor Nór drb vége felé így szól férjéhez: Ülj le, Torvld; meg kell beszélnünk dolginkt", vgyis értelmezni, elemezni, vizsgálni kell történtek lényegét és jelentését, mert z események önmgukbn és önmguk áltl ezt már nem nyilvánítják ki. Ez z elemzés és értelmezés természetesen nemcsk Nórár és férjére vontkozik, vgyis nemcsk drámbeli lkokr, h-nem nézőtér és színpd viszonyár is. Így tehát színjátékbn vlóság lényegét krjuk megismerni, elemzés, vizsgálódás révén zt lényeget, mit már sem cselekményfordultok, sem z egész mű első jelentésszintje éppúgy nem hordoz és nyilvánít ki, mint hogy nem teszik ezt csk látványbeli kciókbn megnyilvánuló jelentések. Hogyn jött létre ez helyzet? Ismeretes, hogy kpitlizmus és z ipri termelés kibontkozás létrehozt egyrészt munkmegosztást, másrészt társdlom teljes orgnizáltságát. A munkmegosztássl együtt járt, hogy z embernek csk munktevékenységére lett szükség, s nem személyiségének megnyilvánulásir. A társdlmi munkmegosztásbn minden helynek írtln törvényei lkultk ki, s így minden zonos helyhez zonos tevékenységek trtoznk. Az üzletbeli eldó csk eld, nem ő szerzi be z árut, nem ő szállítj z üzletbe, nem ismer mindenféle árut, csk mire z üzlet szkosodott, és mg tevékenységét minden eldónk ugynúgy, vgyis gyorsn, pontosn, udvrisn kell elvégeznie. És ezek z elvi törvényszerűségek - szkosodás és pontosn meghtározott cselekvéssor és - mód - társdlmi munkmegosztás minden helyén érvényesülnek. Az úgy-nevezett szociológii státusokhoz kötött cselekvések és mgtrtások mgánélet olyn szféráib is behtoltk, hol pedig lpvetően személyiségből fkdó tettekre lenne szükség; z pához, bráthoz, szerelmeshez olyn cselekvések és mgtrtások rendelődtek hozzá, melyek nem meghtározott egyéniségű p, brát és szerelmes egyéniségéből, hnem ezekből szociológii státusokból fkdnk, z egyéniségtől teljesen függetlenül. Ennek több következménye vn. Az egyik, hogy minden-kit szociológii státusából fkdó tör-vények és cselekvések megtétele, meg-szegése vgy elmulsztás lpján ítélünk meg, de önmgát mindenki sját személyiségének jellemzői, törvényszerűségei lpján. Ezáltl benső gyötrő dések támdnk fel, hiszen zonnl előbukknnk diszkrepnciák, mbiguitások és teljesen különböző, egyénileg létrehozott, egyéni koordinátrendszerek mint cselekvések és mgtrtások egyénenként változó ítélőhálózti. Másodszor, és szempontunkból ez lényegesebb, m már senki sem képes olyn cselekvéseket elvégezni, melyek tényszerűségükben egyediek, egyszeriek, vgyis személyiségből, egyéniségből fkdók. H egy esztergályos vgy fő-könyvelő reggel p, munkáb menet uts, kkor tényszerűségében minden np minden pávl és minden utssl zonos cselekvéseket hjt végre. Munkhelyén többi esztergályossl és főkönyvelővel végez tényszerűségében zonos cselekvéseket. De lpjibn zonos cselekvéssort hjt végre minden miniszterelnök és minden állmfő. Ez - többek közt ez - társdlomnk igen mgs fokú orgnizáltságot d, s legngyobb, legfelelősebb döntéseket is z orgnizációs hálózt és beléjük épült társdlmi körülmények htározzák meg, melyekből hiányzik személyes jelleg, nnk lenyomt. Amit Mcbeth, III. Richárd, Ler és Cludius, illetve mit Cordéli vgy Regn és Hmlet tett, z nem király vgy királylány és királyfi szociológii státusából következő tett volt, hnem egyéniségből eredő. M z egyéniség csk tettek minőségében jelenhet meg s nem tényszerűségeiben. Ez társdlmi helyzet lpvetően htott művészetben megjeleníthető jelentésekre. Ez bbn jut kifejezésre először, hogy Ibsen ót vgy egészen extrém tetteket hjtnk végre z lkok (például Meterlinck vgy z utóbbi időben T. S. Eliot drámáibn), hogy tényszerűségében is egyéniségükből fkdó tettek bújjnk ki belőlük, vgy bbn - másodszor -, hogy dilógus-ként megjelenő szvkb épített kciók már csk z áltlános, minden hsonló szociológii státusbn levő emberre érvényes kciókt hordozhtják, és nem - mert tényeiben olyn nincs - z egyéniségből eredőeket. Egyéniség, személyiség zonbn most is vn, és ezért ér-vényre kell jutttni. A színleírások részletezettsége, benső állpotokr utló úgynevezett szerzői instrukciók zért szporodtk el, hogy környezet hngultát, jellegét éppúgy számítsuk be drámi lkok egyéniségébe, mint zokt speciális benső állpotokt, melyek kkor vnnk bennük, mikor mindenki áltl megtehető kcióikt megteszik. De szporodnk zok szerzői instrukciók is, melyek z lkok fiziki mozgásár vontkoznk. Nyilván rról vn szó, hogy szvkkl együtt, szvkbn megjelenő kció és látványbn megjelenő kció teljesen elvált egymástól. A látványbeli, metkommunikációs cstornán érkező kciók jelentésére zért vn elengedhetetlenül szükség, mert szvkb csk szociológii státusból fkdó kciók építhetők be; míg z egyéniséget, személyiséget metkommunikációkb lehet beépíteni. A szvkb épített kciók, éppen zért, mert z zonos szociológii státusbn levő összes ember kcióját nyilvánítják ki, csk körvonlzhtják z kciók egyszeriségét, egyediségét, vgyis legföljebb csk ngy vonlkbn dhtnk utsítást ennek közös kciónk z egyéni minőségére. Erre vontkozólg utltunk már Csehov drámáir. Csk szvk Shw drámáibn sem tudják igzolni vgy z egyéniséget hordozni, miként például Molnár Ferenc Üegcipőj é nek Irmáj esetében sem. Irm tizenht éves kis cselédlány, de nem huszonhárom éves szép ékszerészbe szeret bele, hnem z ötvenéves sztlosb. A szvkb csk zt z kciót lehet beépíteni, hogy beleszeret, s legfeljebb zzl igzolhtó, hogy szokott ilyesmi z életben előfordulni ". Am ennek speciálisságát, egyéniségből fkdó mivoltát már nem. Szvkb épített kciókkl nem lehet kifejezésre jutttni zt sem, hogy z sztlosnk miért nem megfelelő időben mondj el, hogy z nő, kit most feleségül kr venni, évek ót folymtosn cslj. A színészi metkommunikációvl zonbn egyértelműen ki lehet fejezni z egyéniségből fkdó kciót, vgyis, hogy miért z ötvenévesbe szeret bele, és miért nem mondj el férfi megcsltttását, h már olynnyir hrcol is érte, z esküvő előtt. Mnpság már létrejött színpdon látványként, szövegtől teljesen függetlenedett metkommunikációs kció is. A színházi emberek, elsősorbn rendezők, áltlábn z kciónk ezt fjtáját tekintik z igzi színházi kciónk. H Szent Johnn egyik elődásán zt látjuk, hogy egy szolg behoz egy tojásokkl teli kosrt és zt eldugj, ugyn-kkor zt hlljuk, hogy tyúkok nem tojnk, csk mjd kkor, h Budricourt lovt d Johnnánk, s mikor ez megtörténik, szolg előhúzz z eldugott kosrt, kkor szób épített kció és látványbn megjelenő kció egy-

11 mástól teljesen elvált és egymásnk ellentmondó jelentést közöl. H pedig V i - hrbn fvágásr ítélt Ferdinánd és neki segítő Mirnd nem fát vágnk, hnem rudkkl fogllkoznk, s melyeket úgy trtnk, minth phlloszok lennének, kkor szvkb épített és látványbn megjelenő kciók két egészen különböző jelentést hordoznk, és látványbn megjelenő kciósorozt egészen más egyéniséget nyilvánít ki, mint milyen szvkb beépített kciók révén megjelenik. Az úgynevezett rendezői színház épp z efféle kciókon lpszik, illetve ezek megjelenésekor beszélünk rendezői színházról. Ebben színházbn jobbn szeretik zokt szövegeket, melyek önmgukbn nem építenek föl hiteles, érvényes és totális világot, s melyek éppen ezért lklmsbbk szövegtől független jelentésű látványbeli kciók kilkításár. A legjobb péld tlán Sophie Lemsson és Jen-Clude Penchent szövege és Arine Mnouchkine rendezése, z Mindezekkel lényegében zt szeretnénk mondni, hogy mi kor színjátszás is kifejezi világszemléletünket, világhoz, vlósághoz vló viszonyunkt; ez pedig vizsgálódásé, z elemzésé, megítélésé. Ugynkkor kifejezi tetteinket, zok szociológii státusból fkdó tényszerűségét és zt, miként lehet mégis z egyéniséget érvényre jutttni. Vgyis rendezői színház is kor társdlmi igényének következménye, Az utóbbi évtizedekben épült és régebbi színtér-nézőtér viszonyhoz visszvissztérő színházépületek, vlmint z újbb rendezői megoldások voltképp egyetlen dologr törekedtek. Arr, hogy néző színjátékbn, és áltl, ne csk tőle függetlenedett világot, ne másokt figyeljen, elemezzen és értékeljen, h-nem elsősorbn önmgát. Ezek törek-vések tökéletesen reálisk, hitelesek, és kétségkívül vizsgálódó, szemlélődő mgtrtásbn bekövetkezett módosulást jelzik, vgyis zt, hogy z ember már nem részvétele nélküli világot krj mg körül vizsgálni. Említettük, hogy z Ibsennel kezdődő drám be-fogdót igyekszik vádlottk pdjár ültetni, vgyis zt krj közölni, hogy ő és nem mások, nem másik felelős. Azonbn, h ez drám színpdr kerül egy kukucskálódoboz-színpdon, nézőtér és színtér elvi viszony nem ön-mgánk, hnem z előtte lezjló eseménysornk, vgyis másoknk megfigyelésére, elemzésére, megítélésére készteti. Ez nézőtér-színtér kpcsolt ugynis kkor rögzítődött, mikor z ember körülötte levő világot mint tőle, bensejétől és részvételétől független világot szemlélte, figyelte és értékelte. Amikor m zt mondjuk, hogy néző nincs belefogllv színen folyó cselekvésbe ", vgy zt, hogy nézőt be kell kpcsolni színjáték világáb ", kkor tuljdonképpen zt mondjuk, és gykorlttl zt krjuk elérni, hogy néző z lkbn ne másik embert figyelje, ne másbn láss hibát stb., hnem önmgábn; illetőleg ne mástól várj pozitív állpotok, törekvések, dinmizmusok stb. kilkítását, hnem ezt önmgábn tegye meg. Ez tendenci vgy törekvés z én megítélésem szerint még nem tudt z ehhez szükséges és illő nézőtér-színtér viszonyt kilkítni, noh igen jelentős kísérletek történtek ebben z iránybn. Véleményem szerint ez irányb mutt nturális díszletek eltűnése, vlóságbn nem vgy ritk lklmkkor viselt ruhák feltűnése stb. Ezek mind úgy távolítják el nturális vlóságtól színjáték világát, hogy - tudv-nem tudv, krv-nem krv -- ne másik, hnem z én figyelése, elemzése és megítélése legyen következmény. (A mgm részéről Arine Mnouchkine 1789-ét trtom z áltlm ismert kísérletek közül legsikerültebbnek. Tlán éppen zért, mert színpdit lényegében nézők köré építette föl. Persze, lehet, hogy nem ez lesz vlódi megoldás.) A legtöbb esetben zonbn felépített világ még nem z én bensejét rgdj meg, hnem csk kortlnná, időtlenné válik. Mivel vlóság objektív törvényeinek trtlm mindig korhoz kötött, zok, kik egyértelműen részvételemtől független " világ megismerésének igényével és mgtrtásávl élnek, z időtlenség, kortlnság mitt szokták vlóság meghmisításávl vádolni z ilyen elődásokt. Igen sokszor joggl. Nyilván sok olyn drám vn, mely egy objektíve hitelesen ábrázolt világ megfigyelését, elemzését várj el befogdóktól. H ilyen drámák elődását teszik kortlnná és időtlenné " - még kkor is, h szándék z én megváltozttás - vlóbn hmissá teszik szvkb beépített, zokkl összeépült kciókt, hiszen zok csk egy dott korbn érvényesek. A vlóság figyelése, értékelése, törvényeinek megismerése és felhsználás beletrtozik z ember zon lptörekvésébe, hogy immáron önmg áltl és önmgávl tegye tudtossá vlóságot, ne könnyebb megoldássl, vllásos világszemlélettel. Ehhez folymthoz szervesen trtozik hozzá, hogy minden ember önmgát és ne csk áltlábn z embert ismerje meg, és hogy vlóságot, de önmgát is tegye önmgábn tudtossá, önmg objektivitásink megfelelően. Úgy érezzük, legújbb és legjobb színházművészeti törekvések ebbe z irányb indultk el. De sokszor nem tisztázv célt és módot, pedig ezen z úton nem lehet másként járni, csk tudtosn, intellektuálisn és ismeretek birtokábn. Persze benső érzel-mi és egyéb szféráitól áthtottn. Források: - Allrdice Nicoll: The Development of the Thetre (Fifth edition revised; George G. Hrrp, London, 1966) - Rymond Willims: Drm in performnce (Penguin Books, 1968) J. L. Styn: The drmtic experience (Cmbridge, t the University Press, 1971).

12 játékszín FÖLDES ANNA Rvelszki perújrfelvétele Károlyi Mihály drámáj Kecskeméten Tizenhárom esztendős dósság Nyolc évvel ezelőtt - SZÍNHÁZ májusi számábn - Sziládi János jogos rosszllássl veti színházink szemére, hogy öt évig húzták-hlsztották Károlyi Mihály 1964-ben hzkerült, 1966-bn (részben) publikált drámájánk bemuttását. Pedig ez ltt z öt év ltt (1966 és 71 között) állndón vissztérő követelés volt közéleti drám. Utólg nehéz rekonstruálni, közöny vgy óvtoskodás késleltette, vlmiféle elvont esztéticizmus torlszolt-e el műnek színpdr vezető útját. Tény, hogy elődásánk gondoltávl Vígszínház és Nemzeti Színház is fogllkozott. Huby Miklósnk drám vázát kibontó, színpdképes változt Mgvető kidásábn 1970 ót mindenki számár hozzáférhető volt. Amikor 1971-ben végre sor került színpdot követelő drám első bemuttójár, József Attil Színház ngyigényű válllkozás szinte egyhngú, szoktlnul szenvedélyes visszutsításr tlált. S ezzel drám sors újbb nyolc évre megpecsételtetett. Mielőtt kecskeméti felújítás értékelésébe belemennék, elklndoznk gondoltim: mi lett voln Rvelszki sors, h (kár képzelt Mzuri állmpolgárként) történetesen - lengyelnek szüle-tik. H Lengyelország egyik legngyobb forrdlmár állmférfi válllkozik rr, hogy politiki cselekvés lehetőségétől megfosztv, drámáb sűríti mg történelmi-közéleti tpsztltit, etiki dilemmáját. Hogyn versengenének 1927 ót folymtosn drám eredeti szövegéért, különböző spektusból létrehozott dptációkért z élvonlbeli lengyel rendezők... Milyen merészen és htásosn hívnák fel nemzetközi szkmi közvélemény figyelmét világszínházi fesztiválokon rr, hogy hgyománykincsükbe beletrtozik egy olyn nemzeti drám, mely kortárs tudtú néző számár egyszerre hordozz polgári drám ngy konfliktusit és munkásmozglomnk csk hrmincs években felszínre kerülő, de máig meghtározó, lpvető etiki dilemmáit. A Rvelszki-drám zonbn bár ben, z emigráns Károlyi Mihály hotelszobájábn, Londonbn született, fognttását, megközelítésmódját és nyelvét tekintve, hzi illetőségű. Ezen vlószínűleg művel csknem egyidőben, folymtosn születő ngol fordítás (Károlyi Mihályné munkáj) sem változtthtott. Az ngol színház eleve elzárkózott politiki drám elől, s drám zót sem jutott el világszínház deszkáir. Sőt, két hzi bemuttó - z ngylföldi és kecskeméti - után zt is elmondhtjuk, hogy műben rejlő vlódi drámi lehetőségek kiknázás továbbr is kortársi mgyr színház égető dósság mrdt. Mjd' egy évtized távolából, foszló emlékeimre támszkodv nem kívánnék megkésett prókátorként belemenni mjdnem egybehngzón elhibázottnk, sikerületlennek, összecspottnk, sőt műkedvelő színvonlúnk minősített első bemuttó vitájáb. Bár egy lélegzetre olvsv, illetve újrolvsv Benedek Árpád rendezte elődás kritiki visszhngját, eszembe jutnk nemcsk frissiben támdt ellenvetéseim, de Illés Bélánk egy Kárpáti rpszódiábn felelevenített, elgondolkodttó példázt is. A zsidó történelem tnuság szerint, h vlkit z ítélethoztlr hivtott testület minden egyes tgj bűnösnek trtott, szinhedrion, vének tnács feltétlenül felülvizsgált döntést. Mert nem lehet közönséges bűnös z, kit kivétel nélkül mindenki nnk trt... A József Attil Színház gyengeségeit számon kérő írások közül egyedül Léty Veránk egy z Élet és irodlombn megjelent gondoltávl szeretnék polemizálni, zzl sem z es, hnem z 1979-es bemuttó tnulsági lpján. Léty ugynis - ellentétben József Attil Színház válllkozását tisztelettel nyugtázó kritikusokkl - ezt is megkérdőjelezi, mondván, hogy szín-ház ngyobb szolgáltot tett voln műnek, h nem muttj be. Ezzel szemben nekem második kudrc után is meg-győződésem, hogy leggyengébb elő-dás visszhngj is hngosbb, htásosbb ppírszínház csendjénél. A bemuttók drmturgii és színpdi megoldási megoldtlnságukkl is vitát provokálnk. És Rvelszki színpdi jelenléte még kkor is esemény, h nem mű, hnem nnk árnyék kerül csk színpdr. Hihető-e, hogy egy sikerületlen bemuttó eleve elvágj mű további színpdi útját? Sjnos, elképzelhető. De éppen ennyi okkl-joggl trthtnánk z ellenkező véglettől is, hogy egy kirobbnó, rendező személyéhez kötődő siker elveheti pálytársk kedvét z esélytelen versengéstől. De Károlyidrám esetében logikusnk érezném, hogy műnek z elődás gyengeségein keresztül átsugárzó ngyság színpdi polémiár, jóvátételre ösztönözze pálytárskt. És h Déry Tibor elődhttln " Óriáscsecsemőjéről fél évszázdos késéssel sikerült előbb szegedi mtőröknek, zután egy pálykezdő rendezőnek bebizonyítni, hogy színpdr termett - Rvelszki-drámánk is tlálkozni kell végre mű hivtott rendezőjével. Mérlegen forrdlom etikáj Köztudott, hogy képzelt országbn, vlódi hősök között játszódik drám. Rvelszki z z eszményi, eszméket szolgáló forrdlmár, ki soh nem hbozik, h sját élete és forrdlom ügye között kell válsztni. Az érlelődő forrdlmi helyzetben Mzuri miniszterelnöke merényletet követtet el z ellenzék élén álló népvezér ellen. Rvelszki zonbn - véletlen következtében - túléli támdást. A kormány orgyilkos tette és Rvelszkinek közvéleményt megrendítő mártírhlál hozzájárul hhoz, hogy z országbn kitör és győz forrdlom. A Rvelszki-párt vezére nélkül veszi át htlmt. Cskhogy Rvelszki, htlomr került fulljtárji legngyobb megdöbbenésére, él. A merénylet csk sofőrjének életét oltott ki. A vezér tegnpi társi, mi utódi zonbn önös érdekből, de forrdlom ügyére vló hivtkozássl rá krják bírni Rvelszkit holt hírének fenntrtásár. A politikus pedig z ügy iránti elkötelezettségből és nehezebb út válllásánk erkölcsi impertivuszából kiindulv, elfogdj z ügyét elárulók feltételeit, válllj z emigrációt, hllgtást. (Ez z Ngy hzugság, mi József Attil színházi változt címében szerepel. És ez Rvelszki jóvátehetetlen drámi vétsége is.) Az lpszituációról minden mélttój megállpított, hogy Károlyi Mihály történelmi élményei, forrdlom utáni emigrációs tpsztlti ihlették. Károlyi Mihályné drámához fűzött kommentárjábn még tovább konkretizálj mű fognttásánk, születésének történelmi körülményeit: Párizsbn élő Károlyit 1926-bn politikusként és morál prncsát mindenkor minden más elé helyező emberként is felháborítj hzi szociáldemokráciánk z urlkodó osztállyl, Bethlennel kötött kompromisszum. Ezért ábrázolj olyn vitriolos dühvel Rvelszki emigrációját követő

13 Károlyi Mihály: Én vgyok Rvelszki (kecskeméti Kton József Színház) Holl István és Fekete Tibor mzurii eseményeket. Leleplezve, hogy hiáb hódolnk hzájábn hzug módon Rvelszki emlék ének, hiáb neveznek el ról utcát, építenek tiszteletére muzóleumot: hzugságr épülő htlmi struktúr egészében mélttlnná válik kitűzött céljihoz, korábbi forrdlmi eszméihez és eszményeihez, nem utolsósorbn mgához Rvelszkihez is. A drámábn ez z etiki lpállás és politiki felháborodás lényeges, s nem nnyir Rvelszki személyes sorsát nyomon követő, romntikus motívumokkl is feldúsított cselekmény. Károlyi drámáj forrdlom (egyik) lpkérdését cél és z eszköz viszonyát teszi mérlegre. Állásfogllás, mely Rvelszki személyes sorsán, trgédiáján keresztül is megfoglmzódik egyértelmű. A leghngztosbb forrdlmi cél sem szentesítheti z áltlános emberi morálll ellentétbe kerülő eszközök be-vetését. A Huby-dptáció megjelenését követően Kolti Tmás két részre bontj mű etiki indítttását. Lehet-e igz ügyért hzugsággl hrcolni? Lehet-e forrdlombn egyszerre szolgálni Mchivellit és Krisztust? (Népszbdság, X. 15.) Vlójábn két kérdés drámi súly, jelentősége, mű szerkezetében elfogllt helye sem teljesen zonos. Sőt, h úgy tetszik, két morális problém el sem különíthető egymástól: másodikbn z áltlános etiki problém felvetése személyre konkretizálv jelenik meg. Felvetődik zonbn mzurii vlóság tlján egy hrmdik drámi dilemm, és ez z dott htlmi struktúr cégérének és trtlmánk, jelszvknk és konkrét politiki vlóságnk konfrontációj. Nem z fő kérdés, mit drám egyik bírálój kiemelt, hogy mekkor áldoztot ér meg z ügy, miben hiszünk, hnem, hogy mi z áldozt értelme és értéke. Az elsőszülöttek hgyomány prncsolt feláldozását és zsrnokság ellen vívott küzdelem hőseinek tudtosn válllt trgédiáját etikilg sem lehet közös nevezőre hozni. S h több mint fél évszázddl mű meg-születése után szinte kísértetiesnek érezzük drám kérdésfeltevésének ktulitását, ez z etiki-politiki kérdések ábrázolásábn érzékelhető hierrchiánk, dilektikus gondolkodásnk köszönhető. Természetesen történelmietlen, niv dicséret lenne rr hivtkozni, hogy Károlyi megsejtette zt, mi évtizedek-kel később történt. Hogy eljutott személyi kultusz történelmi, drámi kritikájához. De forrdlom etiki minőségének következetes nlízise logikusn és szükségszerűen vezette őt el lehetséges (és utóbb vlóbn bekövetkezett) konfliktusokhoz, trgédiákhoz. Vn benne vlmi hátborzongtó, hogy tndrámát kulcsdrámává szimplifikáló mi nézőket már nem rról vgy nemcsk rról kell meggyőzni, hogy Rvelszki nem önéletrjz, hnem rról is, hogy mit látunk, nem Rjk-drám. Pontosbbn: ugynnnyir szól Károlyiról, mint Rjk Lászlóról. A velük szemben mélttln eszközöket hsználó erők áldoztivá lett forrdlmárok történelmi trgédiájáról. Attól trtok, hogy kortársi drám-író műhelyében ez drám így vlószínűleg nem születhetett voln meg. Ehhez Károlyi hite kellett, hit - illúziók nélkül. Hiszen Károlyi, h érzékelteti is hőse trgikus vétségét, reálisnk, elfogdhtónk véli Rvelszki elé tárt történelmi és pszichológii lterntívát is, és mi gondolkodásmódunk szerint túlságosn logikusnk tünteti fel Rvelszki irrcionális döntését is. Ebből szempontból különösen szerencsésnek érzem Huby-dptáció legújbb változtánk kulcsjelenetét. A Rvelszki párthívei körében zjló tárgylás, Rvelszki emigrációjáról döntő szvzás tmoszféráj eléggé egyértelműen sugllj kicsikrt döntés illuzórikus voltát. Bizonyítj, hogy demokráciávl nemcsk élni lehet, de visszélni is. Aki relist műként fogdj, olvss vgy nézi Károlyi drámáját, vgy kár helyzetek megbicskló logikáját és jellemrjzok egysíkúságát némileg korrigáló Huby-dptációt is, nyilvánvló ellentmondásb ütközik. Mert többszkszos cselekmény bonyolítás nemegyszer meglehetősen mesterkélt. A félelmetes megsejtésekkel terhelt, korunkbn különösen hátborzongtó elmegyógyintézeti jelenetben például ngyon is erőltetett sorsdöntő tlálkozások láncolt. S h pszichológii hitelesség mércéjét lklmzzuk, Rvelszkinek sját muzóleum vtásán exponált drámi kitörése sem teljesen meggyőző. Cskhogy Rvelszki szembetűnően epikus tételdrám. Semmilyen bizonyítékot nem tudnék felhozni rr, hogy Károlyi Mihály ismerte voln Brecht tndrámáit. De leglábbis elgondolkodttónk érzem, hogy drám hój - Gách Mrinne-nk politikus özvegyével készített interjú-j szerint - jó brátságbn volt Ernst Tollerrel, és különösen ngyr becsülte Brechtet. Mindenképpen zonos cél ve-

14 Molnár Zsuzs és Sinkó László Károlyi-drámábn zette őket: z értelmi ráhtás, politiki meggyőzés. Szó sincs rról, mit egy régi kritikábn olvstm, hogy drámábn történelem vlóságos tpsztltink csk summázti, közhelyei jutnánk szerephez, méghozzá egy politiki krimi érdekesen bonyolított keretei között. Sokkl vlószínűbb, mit drám születésénél végig bábáskodó, már-már lkotótársi szerepet is vállló feleség sejtet, hogy politikus és gondolkodó Károlyi teremtő képzeletében sorr születtek drámi ötletek, megszülettek z ideáit megélő hősök, z zokt exponáló és konfrontáló helyzetek is, de hiányzott z eszmékből konstruált világot életre keltő, mozgásb hozó írói vrázspálc. Károlyi nem volt író, még kkor sem, h drámáj vlóbn nemzeti drámként vonulht be drámtörténetünkbe, félbetört remekművek, zseniális kudrcok közé. Mert tgdhttlnul hiányzik műből kidolgozás tökéletessége, nemcsk mesterség, drámépítés rutinj, de z elengedhetetlen, teremtő nyelvi vrázs is. Könnyű elképzelni, hogy Huby Miklós birtokábn levő tökéletes, korszerű drámírói fegyverzettel mindezt mximálisn pótolhtt voln. De kkor nem újjáteremti, resturálj Károlyi művét, hnem legfeljebb felhsználj vgy éppen feláldozz. Becsületére válik, hogy nem ezt tette. Hogy z dptáció egymást követő változtit mindvégig mű gondoltvilágánk minél pontosbb, tökéletesebb kifejezése ihlette. Ennek érdekében formált, lkított tovább esztendők múltán Rit jellemét és sorsát, s már említett döntő fontosságú tktiki megbeszélés menetét és tmoszféráját is. Az egyetlen jelenet, hol keveslem Huby írói bevtkozását, Mme Alric pnziójábn, legkülönbözőbb világnézetű és nemzetiségű emigránsok között játszódó. Itt, úgy érzem, Hubynk nemcsk jog, de feldt is lett voln továbbcsiszolni Károlyi helyenként disszonáns dilógusit. Ez zonbn nem változtt z dptáló érdemén. Amit nem csökkent, inkább nyomtékosít z tény, hogy Huby Miklósnk nemcsk szívügye, de tiszteletreméltó rögeszméje is drámtörténetünk folymtosságánk bizonyítás, hiátusok pótlás, rejtett remekek reflektorfénybe állítás. Huby Miklós Károlyi-drám eszmei, erkölcsi értékeinek át-mentése, színpdi létfeltételeinek meg-teremtése érdekében mjd' egy évtizede fárd mint dptáló s mint mű szószólój és prókátor. Úgy hírlik, hogy ő bizttj, sürgeti mgyr könyvkidást Károlyiféle eredeti szöveg, vlmint József Attil színházi, kecskeméti dptáció és művel kpcsoltos levelezés teljes dokumentumnygánk ki-dásár. A remélhetőleg minél hmrbb teljesedő jvslt ténye mjdhogynem bizonyíték: demonstrálj, hogy Huby ki mer állni dptációjávl m és holnp filosz elé. Átdolgozását mű szolgált, z lpeszméhez vló hűség ihlette és vezette. Teljes joggl állítj válllkozását z irodlomtörténetírás áltl már szentesített klsszikus dptációk és drámresturációk mellé. Ahogy Móricz új színpdi életre glvnizált Mgyr Elektrát, Illyés Gyul Teleki László Kegyencét, úgy szolgált Huby Miklós jelenetek kibontkozását célzó írói leleménnyel és sját nyelvi eszközeinek bevetésével Rvelszki-drámát. Ezért érezte és érezhette méltánytlnnk nnk idején Huby József Attil Színház mgtrtását. Benedek Árpád ugynis nem z eredeti, Károlyi-féle szövegkönyvet játsztt el - ehhez jog lett voln - és nem is Huby dptációját, hnem vlmiféle hrmdik, vegyes változtot. Ez műsorfüzet szerint Huby Miklós dptációjánk felhsználásávl" szerkesztett szöveg z elődás kritikusink egybehngzó véleménye szerint hngvételében sem ötvöződött művészi egésszé. De még súlyosbb hib volt, hogy végső kicsengésében z írói szándékkl ellentétben, optimistává kozmetikázt trgédiát. Köztudott, hogy szinopszisok sokszor tévútr visznek, ezúttl mégis érdemes felidézni Pesti Műsor korbeli trtlmi ismertetésének utolsó két mondtát: Közben

15 győztes polgári forrdlom elárulj Rvelszki eszméit, személyéből kultuszt csinál. Végül Rvelszki hztér, győzelemre segíti z igzi forrdlmt." Ez koncepció nyilvánvlón nemcsk mű szövegéhez, szelleméhez is hűtlen. Károlyi Mihályné férjével folyttott levelezéséből, z eredeti drám részleteihez fűzött kommentárjiból is tudjuk, hogy nnk idején z ngol színházi világ éppen hppy endet hiányolt műből, ám Károlyi mereven elzárkózott változttás elől. Véleménye szerint z tény, hogy Rvelszki hlál után z életében főszerepet játszó nők - feltételezhetően Rit vgy Kitty - nyilvánosságr hozzák titkot, s nép elkergeti Gregort, elegendő közönség igzságérzetének kielégítésére. Drmturgiilg is igzolhtó Károlyi következetessége: Rvelszki mg trgiki vétségéért csk hlálll bűnhődhet oly módon, hogy ez bukás ktrzist váltson ki nézőben. Én vgyok Rvelszki Nyolc év telt el A ngy hzugság bemuttój ót, és Nemzeti Színház nem játszott el ezt korunkhoz szóló, már klsszikussá érett nemzeti drámát. Nem muttt be Huby dptációját egyetlen, műhöz méltó színészgárdávl rendelkező fővárosi társult sem. Lehet-e, szbd-e kárhozttni Beke Sándort zért, mert túlbecsülve sját színházánk erőit, Kecskeméten válllkozott színháztörténeti jelentőségű bemuttór? Erre kérdésre már bevezetőmben nemmel válszoltm. Feltételezhetően Beke Sándornk köszönhető z is, hogy Huby, ki sját drbjit esztendőkkel premier után is míves gonddl csiszolj, tökéletesíti, megint csk tovább dolgozott Károlyidrám szerkezetén és szövegén, jellemrjzokon. A kecskeméti elődás éppen ezért vlójábn nem is tekinthető felújításnk, hnem z dptáció régen esedékes bemuttójánk. Ez bemuttó zonbn nem sokkl született szerencsésebb csillgzt ltt, mint korábbn budpesti. Beke ugynis elkövette legngyobb hibát, mit jó mű rendezője elkövethet - nem bízott drámábn. Válllt ugyn Huby dptációját, de megtoldott egy drámi üresjárttl, z elődást bevezető keretjátékkl. Amikor is Rvelszki egy -- elvrázsolt kstélyból kimustrált -- álló futószlgon gylogol felénk színpd hátterében, nélkül, hogy közeledne, s köz- Jelenet z Én vgyok Rvelszkiből (lklády László felvételei) ben nézőnek álcázott segédszínészek személyzonosságár vontkozó kérdésekkel bombázzák. Ez z intonáció mindenképpen elhibázott. Hiszen nézőt ebben pillntbn még és már nem Rvelszki kiléte, hnem titokztos, surrogó szerkezet működésének titk izgtj. Pedig mű z első pillnttól kezdve intenzív, koncentrált figyelmet követel közönségtől. Nemcsk z expozícióbn, drámi cselekmény menetében is szívesen tágítj ki Beke színpdot. Nem vitás, hogy ez mostnábn ngyon is divtos eszköz lélektnilg htásos lehet: nézőtéren, erkélyen megszólló színész fiziki közelsége bizonyos esetekben megteremtheti, fokozhtj nézőtér közösségélményét. Soh nem felejtem el, mikor Recklinghusenbn, Ruhr-vidéki ünnepi játékokon úgy játszották el A nép ellenségét, hogy széksorokbn közöttünk ültek Stockmnnt meghurcoló polgárok, s ennek következtében mi, nézők egy mnipulálhtó, bűnös és felelős közösség részévé lettünk. Ezúttl zonbn ez pszichológii vrázslt nem történt meg, és széksorokbn ülők nem sok közösséget érezhettek színpdr vetített tömeggel, inkább csk kpkodták fejüket, s nézték, mint mozibn. Beke Sándor láthtón bővében vn rendezői ötleteknek. A forrdlom zját, lázát, z előcsrnokból és ruhtárból hömpölyögteti felénk, minth vlóbn megbolydult voln z utc. Azután z erkélyről igzi, nyomttott röpcédulák hullnk... Cskhogy mindez nem bevonj, hnem elidegeníti nézőt, ki lelkesen próbál leglább egy lebegő ppírt elhlászni mellette ülő elől. (Nekem sjnos nem sikerült.) Az expozícióbn lklmzott, mozdultlnul mozgó járdát később egy drb szerkezetéből mkcsul kilógó úttörő is igénybe veszi, de hiáb szedi lábát, nem győz meg rról, hogy jövőbe trt. Gyrmthy Ágnes díszletterve z elődás erőssége. A színpdot vlmi furcs, gyűrött, sötét nyg (fóli?) borítj, s kétoldlt htlms, fehér és áttetsző prvánok tgolják teret. A középen emelkedő kput Orvecz Imre próbriportjábn érdekes ötlettel didlívhez hsonlítj: számomr ez frgott jtófélfákkl körülölelt, felngyított keret volt játéktér legreálisbb eleme. Mindez zonbn bármely más drám esztétikus vizuális kereteként is elfogdhtó lett voln. Egyszerivé és izglmssá díszlet színpd srkáb helyezett fejetlen szobortól lett. Ez Segl fehér figuráir emlékeztető, bizrr látvány z első perctől kezdve tlányossá és fontossá tette díszletet. A látvány befejezetlen mondt csk drámávl együtt zárul. Az utolsó részben szó fiziki értelmében lehull minden lepel, s pucér Rvelszki-fejek, pontosbbn, gipsz mellszobrok tuctj erősíti meg színpdi plsztik eszközeivel drb eszméit. A gondolt és látvány tlálkozás példmuttó. Gyrmthy Ágnes gondolkodó és gondolkodttó díszletérc sokáig fogunk emlékezni. És csk ngyon hlkn kérdezzük: miért kellett tervezőnek mg színpdi telitláltát gyonunt, lebegő muszlinfüggönyökkel és sblonná merevedett, forrdlmi dipozitívekkel gyengíteni? H Károlyi Mihály drámáját lélektnilg hitelesített, több dimenziójú hősök népesítenék be, Rvelszki szerepe kkoris egyike lenne legnehezebbeknek. Mert színész ezúttl nem nyúlht népvezér lkjánk sblonjihoz. Rvelszki nem öblös hngú, délceg Hérosz, hnem, forrdlom etikájár és mg moráljár mximálisn kényes, megfárdt és még-

16 is töretlen jellemű entellektüel. A plsztik nyelvén: nem Kisfludi Strobl Zsigmond, hnem Vrg Imre vésőjére kívánkozik. A drámi jellemrjz megbillent egyensúly még meg is sokszorozz színészi feldt nehézségeit. Hiszen Rvelszkit játszó színésznek jobbár sját személyiségéből kell kiteljesítenie szöveg izglms (ámde egyoldlú) politiki portréját. E nélkül z emberteremtő többlet nélkül színpdi Rvelszki nem válht igzi drámi hőssé, és trgédiáj nem rendíti meg érzelmeiben is nézőt. Sinkó László - ki egyébként mind-végig okosn, ízlésesen, pontosn játszott el Rvelszki sorsfordulóit - ezzel többlettel dósunk mrdt. Sjnos, ezzel megpecsételte z elődás sorsát is. Nem tehetségén, színészi lelkiismeretességén és feltételezhetően nem is rendező színészvezető munkáján, instrukcióin múlott, hnem mgánk személyiségnek formátumán. Sinkónk nem-igen hisszük el, hogy mg mögött tudj nép tömegeit, nem hisszük el, hogy hlálhíre forrdlmsítj z utcát, személyes jelenléte, cselekvése pedig más irányt szbht egy ország dolgánk; de nem hisszük el zt sem, hogy mélyen át-élt emberi érzelmek fűzik szerelméhez, Ritához. Az elődás politiki és szerkezeti egyensúlyát is megbillenti, hogy Rvelszki legveszedelmesebb politiki ellenfele, Blth miniszterelnök - Holl István lkításábn - súlyosbb és szuggesztívebb is drám hősénél. Prdox kritiki megjegyzés, mégis meg kell kockázttnunk: Holl túlságosn jól, erőteljesen és sokrétűen játssz szerepét. És mi egy megfelelő, méltó Rvelszki-lkítás mellett - színészi remeklés, z ebben hlovány elődásbn mjdnemhogy stílustörés. Mert sjnos, nemcsk Sinkó László kisszerű ebben színpdi struktúrábn, de Rvelszki-párt második embere, Gregor is z. Fekete Tibor nem félelmetes htlmú mchivellist politikust, hnem vlmilyen súlycsonkító közértest játszik. Rit (Molnár Zsuzs) pedig olyn jelentéktelen, nnyir képtelen z intenzív érzelmekre, vgy leglábbis zok kifejezésére, hogy néző lig érti, hogyn és miért válllkozott ez z előkelő hölgy mg életveszélyes, heroikus történelmi szerepének eljátszásár. Annyir szereti Rvelszkit? Akkor miért nem érzékelte-ti szenvedélyt? Eljutott mellette od, hogy részt kér és válll ügyének szolgáltából? Akkor erről kellene meggyőznie. De Molnár Zsuzs inkább csk fel- mondj, mint eljátssz Rvelszki bátor társánk szerepét. A drám lz, epikus szerkezete szereplők ngy részének csk egy-egy kurt lehetőséget d. Az emigránspnzióbn játszódó jelenetet például csk z epizodisták remeklése óvhtt voln meg ttól, hogy stílustörést érezzünk. Ehelyett színészek (Lengyel János, Lkky József, Gyóly Viktóri, Monyók Ildikó és többiek) csk fokozták zvrt. Kbrénk játszották zt, mi sztírként is csk lzán kötődik trgédi egészéhez. Évtizede már, hogy megváltozott vidéki" szó jelzői értéke; ezért trtózkodom ttól, hogy z epizodisták játékát vidékinek minősítsem. De z hrsány, hmis közjáték, mit Monyók Ildikó kiskutyáját sirtó, örmény nő hálátln szerepében produkál, jellegzetes példáj vlmikori vidéki színjátszás htáskereső mgánszámink, s nem mi, hnem tegnpelőtti mércével mérve is elfogdhttln. Ez zonbn már rendező számláját is terheli. Az epizodisták közül zok voltk legjobbk, kik nem krták lejátszni főszereplőket. Ribár Év például, sofőr feleségének szerepében hiteles volt és mértéktrtó, szomorú jelentéktelensége pontosn kitöltötte szerep kereteit. Nyolc évvel ezelőtt Léty Ver József Attil Színház elődásáról írott megsemmisítő bíráltát így fejezte be: Károlyi Mihályt már sok méltánytlnság érte. Reméljük, ez z elődás volt z utolsó." Fájó szívvel kell leírnunk, hogy kritikus ezúttl rossz jósnk bizonyult. A Rvelszki-drám feltámsztásávl, érvényes bemuttójávl mgyr színház továbbr is dós. Reméljük, ennek z dósságnk törlesztésére nem kell újbb nyolc esztendőt várni. Károlyi Mihály: Én vgyok Rvelszki (kecskeméti Kton József Színház). Huby Miklós dptálásábn. Rendező: Beke Sándor. Díszlet és jelmez: Gyrmthy Ágnes. Segédrendező: Plli Ágnes. Szereplők: Sinkó László m.v., Fekete Tibor, Holl István, Molnár Zsuzs, Joós László, Blskó Blázs, Flórián Antl, Jblonky Mári, Jánoky Sándor, Juhász Tibor, Blogh Tmás, Fbó Györgyi, Áron László, Szkál Zoltán, Lkky József, Trdy Blázs, Lengyel János, Gyóly Viktóri, Monyók Ildikó, Blogh Rózs, Tunyogi István, Kemecsi Ferenc, György János, Budi László, Ribár Ev, Frknói Sári, Gyuli Antl, Mózes István. KOLTAI TAMÁS Az úrhtnám polgár vgy vllomás színházról A nyitott színpdon egy színtársult készülődik z elődáshoz: ők fogják eljátszni Molière komédiáját. A kipróbált ötlet prktikus színházi szempontból második részben igzolódik, mikor m-mmusiszertrtáshoz szerződtetett d-rbbeli társult török jelmezbe öltözött színészei zonossá válnk z lpegyüttes" tgjivl, és így z első rész elején színpdr lépő Zenetnár, Tánctnár, Vívómester lkítói szerepük fogytán vissztérhetnek játékb. Ennek színház színházbn" megoldásnk egyrészt tehát z lehet célj, hogy megnövelje színészi földtot. Másrészt z elődás kedvvel válllj, hogy Az úrhtnám polgár blett-komédi, vgyis igyekszik nem betétnek tekinteni mmmusivtást, hnem drám szerves folyttásánk. Ennek megfelelően z előző felvonásokbn előforduló zenés-táncos közjátékokt is beépíti z elődás menetébe. Mindez megköveteli, hogy drbot ne színészek illetve énekesek és táncosok játsszák el fölváltv, hnem mindvégig csk színészek. Vn még egy hrmdik motívum is z elődás színházi keretének, de ez mjd csk kdenciábn kpj meg mg jelentését. A készülődés kezdőjelenete bensőséges hngultot kelt Zsámbéki Gábor rendezésében. Az éppen érkező, egymást üdvözlő, hlkn beszélgető vgy gykorló színészek tevékenysége nem kvázi-elfoglltság, hnem társult komolyn vett rutinj, melyből z elődás előtti feszültséget is ki lehet érezni. A táncosok Jourdin úr előtt bemuttndó koreográfiát veszik át, z Énekesnő beénekli mgát, Vívómestert lkító színész riposztozik, Zenetnárról pedig, ki prtnerének mrkírozott gyomorszájütés-soroztát fogdj, mjd csk később derül ki, hogy verekedőjelenetet gykorolj. Áltlános telier-hngultnál többet foglmz itt meg Zsámbéki: egy szellemiségével vonzó színházutópi líri képét festi föl, rendezései során nem először. A társult ktív érzelmi jelenlétéről később sem mond le: le-föl emelkedő díszletflk rései között mindig ott

17 sejtjük - néh látjuk is - z elődássl együtt élő színészeket. Ebben keretben nem képzelhető el más, mint relist játék, mely számol blett-komédi nem-irodlmi látványosságivl, tisztán multttó, szórkozttó elemeivel. Ez bizonyos kettősséget jelent. H z elődás nem kr vissztérni hhoz Molière-hgyományhoz, mely mindenáron nevettető bohóztr, helyzetkomikumr, csipkés-szlgos jelmezek csiricsáré humorár épült, kkor jellemekre, szereplők emberi krkterére kell támszkodni, és lélektnt vlmilyen módon ki kell terjesztenie zenés-táncos interludiumokr is. Nem könnyű földt, mert blett" - például Az úrhtnám polgárbn - másfjt szövetből készült; műfji jellegénél fogv stilizáltbb, hrsánybb, bohóztibb, mint drb relist" lpnyg. Az elődás első része megoldj dilemmát. Kálli Ferenc Jourdinj (számár) ném jelenetekben viszi egyre tovább jellemet. Kálli clown-tehetségéből következik, hogy kihsználj z énekbetéteket, és kis bohócszámokt szerkeszt. A Zenetnár tnítványánk szerenádj és három énekes tercettje ltt kínosn feszeng, ültében föl-le emelkedik, kezével kétségbeesetten eltkrj z rcát vlósággl szenved művé-szettől. Ezek hálás játékok Jourdin igzi rcát muttják: képtelen úgy tenni, minth élvezné zt, mi vlójábn idegesíti. Kálli rcár kiül bmbság, szeme kidülled rémült értetlenségtől, egy-egy szoktlnul mgs hngnál feszélyezetten izeg-mozog, tekintetével ijedten követi szólmvezető énekest, és minden lezárást sejtető kkordnál tpsol, hogy siettesse befejezést. A jellemkomédii gesztusok mögött zonbn klsszikus pojácság" rejlik, például kkor, mikor kikpj krmesteri pálcát z orr előtt hdonászó Zenetnár kezéből, vgy hosszú kínszenvedés befejeztével, z énekszám végén árttln cslódássl kérdezi: Ez z egész?" Kálli Jourdin ur nem olysfjt fölkpszkodó polgár, ki belül is átlkul (vgy leglább igyekszik átlkulni) z úrhtnámság vágyától, hnem megmrd mg menthetetlenül érzéketlen tompságábn. Számár mindz, mi történik, s mit természetesen mg is kr, rettenetes tortúr. Ez z lpfelfogás átvezethet mmmusi-szertrtás vlódi tortúrájához. Vn egy meglepő pillnt Kálli lkításábn. Amikor frissen szerzett fone- tiki tudományávl dicsekszik Jourdinné és Nicole előtt, z megjegyzése, hogy szívesen megvirgácsolttná mgát ország-világ előtt, csk mindzt tudhtná, mit kollégiumbn tnítnk, őszin-te egyszerűségével meghtóbb, mint z sszonyok kegyetlen életrevlóság. Ebben pillntbn érezzük, hogy Jourdin úr számár sját ostobság ugyn-úgy teher, mint tudásért" válllt meddő tortúr. Am ettől trgikomikus pillnttól eltekintve Kálli Jourdin ur nem műveltségre, hnem címre áhítozik, s bár mg teljesen lklmtln mindm tudomány és művészet befogdásár vgy kár élvezetére, melyet pénzéért megrendel, vlójábn zzl, hogy finnszírozz művészetet és tudományt, nem cselekszik egészen hszontlnul. Ez megint blett-komédi prdoxon, melynek értelmében z elődott énekszámok, táncbetétek mgs színvonlú műlkotások - zért is, mert Jourdin nyilván csk elsőrngú művészeket fogd föl. A mmmusi-szertrtásnk szintén megkomponált műegésznek kell lennie, zonkívül, hogy továbbjátssz drámát. Következésképp tnúi vgyunk Jourdin úr üdvös mecénási tevékenységének, és - vele ellentétben élvezzük z eredményét. A szerenádot, tercettet, táncosok mozgását. Természetesen z ebédlősztlt ki-be hordó insok tevékenysége és szbósegédek bejövetele is koreogrfikus. Az esztétikus környezetben Zenetnár (Gelley Kornél), Tánctnár (Agárdi Gábor), Szbómester (Kolti Róbert) egyránt művészetének bizonyos méltóságot ársztó képviselője, z ő jeleneteikben helyzet fonákjár utló groteszkebb ábrázolás nem megengedett. Vjd László Vívó-mester szerepében már kihsználhtj z erőszkos sportember kínzóeszközeit, Benedek Miklós pedig ngyszerűen torzítj egzltálttá Filozófitnár figuráját. Tuljdonképpen itt kezdünk gynkodni rr, hogy z elődás lényege z lssú inkvizíciós folymt, mely drbkezdő szelíd szerenádtól kezdődően befejező mmmusivtás fiziki tortúrájáig jámbor birk" Jourdin úrból hogyn Covielle nevezi -- lelkileg üdvözült, testileg összetört embert csinál. Ezt folymtot úgy is jellemezhetnénk, hogy Jourdin úr kivetkőzik mgából. Az énekszámok közben még csk feszeng. A Vívómester már tettleg inzultálj. A Filozófitnár fonetikleckéje rövid időre egészen elhülyíti - Kálli Jourdin úr (Kálli Ferenc) zenét hllgt

18 Vjd László (Vívómester) és Agárdi Gábor (Táncmester) lkításánk tlán ez legmegrázóbb, bszurd pillnt, mikor összegblyodott nyelvvel, kifordult szemmel küszködik egy mondt kinyögésével. Az bszurditás csúcspontj mmmusivtás; Jourdin úrrl történtek-nek itt kellene lidércnyomássá fokozódniuk. Hogy ez nem következik be, nnk egyik ok, hogy jelenetnek drbon belül önálló drmturgiáj vn: jobbn megőrzi betétjellegét, mint z előző közjátékok. A rendezői elképzelésnek megfelelően továbbr is érvényesül zene és koreográfi tökéletes esztétiki megformáltság; voltképpen egy kis dljáték- vgy musiclrészletet látunk, melynek műfji stilizáltság megnehezíti, hogy különválsszuk színésztrupp játékos tréfáját és z áldozt Jourdin úr relisztikus" szenvedését. Kálli zért jelezni tudj, hogy révület fokozódik; Jourdin úr nem érzi fiziki megpróbálttást s hátán korbács ütlegeit átszellemülten ugrál fölfelé, hogy elérje feje fölé trtott mgsságos turbánt. A jelenet után Jourdin úr állpotát tuljdonképpen Jourdinné mgtrtásából tudjuk megítélni - megszállottságot józnság tükrében. Máthé Erzsi játék szükséges ellenpont, z ő evilági felbőszültségén mérhető le Jourdin fellegekben járó megittsultság. Kettősü- Molnár Pirosk (Nicole) és Márton András (Covielle) (Iklády László felvételei) kön kívül másik három párosnál" is fölfedezhető z ellenpontozó szándék. Molnár Pirosk Nicole-jánk tenyerestlps becsületessége mellett z ugrifülesen svihák Covielle egészen más minőség ; Márton András egyre jobb lkítási között is figyelmet érdemel ez lézengő, senkihez sem kötődő ins, ki természetében hordj nyegleség filozófiáját". Furcs pár Bodnár Erik Dorimčne-je és Mjor Tmás Dornte-j. Bodnár Erik grófnője kívül hordj ffektáltságát, nem tudni pontosn, miért; Mjor grófj viszont minden megjátszás nélkül züllött, koszlott és cinikus, immorlitás olynnyir lényéhez tpd, hogy senkinek sem tűnik föl. Az ifjú szerelmesek kicsit krcosbbk, fnyrbbk lettek szokásosnál; Szirtes Ági durcás és nyfk Lucije mellé illik z z egyáltlán nem holdfló, csknemrelist Cléonte, kit Helyey László játszik. Vn még egy páros: Szcsvy László és Dörner György lkáji; két frcú, tágr nyílt tekintetű, Buster Keton-szerű fitlember, kik úgy tudnk személytelenek mrdni, hogy közben mindenre mgánemberként is regálnk. Az elődásnk nincs vége sem Jourdin úr mmmusivá üdvözülésének gúnyos poteózisávl, sem Covielle megsemmisítő végszv után. ( H ennél jámborbb birkát tlálok, jelentem rómi pápánál.") A Népek Blettj molière-i kódájár sem kerül sor, hogy egy következetes blettkomédiához illenék. Most Zsámbéki kdenciáj következik. Lully zenéje Márth István átdolgozásábn himnikussá emelkedik, körben eltűnik vgy sötétbe borul Puer Gyul díszlete, hogy romntikus fény gyöngéden megvilágíts z elődás után lemszkírozó színtársult fárdt csoportját. Ez z este legszebb pillnt : rendező szerelmi vllomás színészhez. Molière: Az úrhtnám polgár (Nemzeti Szín-ház) Fordított: Mészöly Dezső. Rendező: Zsámbéki Gábor. A rendező munktárs: Ttár Eszter. Díszlet: Puer Gyul. Szcenikus: Bkó József. Jelmez: Vágó Nelly. Zenei vezető: Simon Zoltán. Zeneszerző: Jeri-Bptiste Lully. Zenei átdolgozó: Márth István. Koreográfus: Ivánk Sándor. Szereplők: Kálli Ferenc, Máthé Erzsi, Szirtes Ági, Molnár Pirosk, Helyey László, Márton András, Bodnár Erik, Mjor Tmás, Gelley Kornél, Agárdi Gábor, Vjd László, Benedek Miklós, Kolti Róbert, Császár Angél, Ppp Zoltán, Szcsvy László, Dörner György.

19 NÁDUDVARI ANNA ményt lélektnilg réstelenül megindo- el bármilyen korbn, sokfjt műfjbn kolt, középkori spnyol kosztümbe öl- és formábn vló feldolgozásr, s oly Don Jun, töztetett, de kétségtelenül modern, polgári különböző mondnivlókt hordoz-ht? Don Junnál, Mx Frisch művében jól Útj számtln, indíték, jelleme mgánember láthtjuk. Itt már nem következhet be, mi szbdon változht, miközben vele léfelettünk (lttunk, kívülünk) áll, sőt, nyegében zonos körülmények között mivel főhős mnipulált, ő mg is individulizálódó s ezért, mintegy Molière vígjáték Kposváron mnipulálni kényszerül, s csod nem bosszúból, ugyncsk démonisággl más, mint cslás. (De ily módon földi, vádolt Fust változti szinte lehetetlenek. életörömmel teli cslárdság viszont A romntik irodlm nem mulszthtt Álmodunk ról, vágyunk rá, féljük, zo- kiolttott.) el, hogy e két ngy nyugtlnt, örök nosulunk vele, hrgot kelt bennünk, keresőt egymás mellett, párhuzmosn Mi z, miért Don Jun lkj megfegyűlöljük, szeretjük... A hősök közül szerepeljelképek közül, z újr és újr megjelenített, újr és újr megfejtendő lkok Moliére: Don Jun (kposvári Csiky Gergely Színház) közül Don Jun z egyetlen, kivel így Lukács Andor (Sgnrelle) és Rjhon Ádám (Don Jun) vgy úgy, vlmennyien kpcsoltb kerülünk. Az ő hlhttlnságánk ez titk, hogy vele bármelyikünk kettesben mrdht, kíváncsivá válv, hogy vjon álrcot visel-e, s h igen, ez z álrc állndó-e vgy levehető, cserélhető? A középkor színházánk egy tömbből frgott figurái közül - ő tlán Bűnt jelentette, tlán Kevélységet, mindkettő lklms rá, hogy elindíts kiteljesedés felé vezető úton, szemben például Féltékenységgel vgy Kpzsisággl - csupán Don Jun bizonyult hosszú életűnek, máig elevennek, oly módon, hogy közben mindig ugynz is mrdt: csábító. (Csábító mivoltáról, hogy vlóbn csábításnk nevezhetjük-e szándékos cselekedeteit, vele fogllkozó végtelen irodlomfolym tnúság szerint megoszlnk vélemények, de végeredmény z, hogy csábít, minden feldolgozásbn kétségtelen, Ezért én Don Junt írj Kierkegrd Mozrt Don Junjávl kpcsoltos tnulmányábn - változtlnul csábítónk nevezem ugyn, de semmiképpen se trtom olysvlkinek, ki lttomosn szövi terveit, és rvszul előre kiszámítj ármánykodás htását; z érzékiség zsenilitásávl cslj meg nőket, és ez őbenne testesül meg.") Egyénítetlensége és közösséggel szemben álló, még inkább, létezést nem csupán egy bizonyos közeggel egybeforrv elképzelni tudó individulizmus - úgy is, kár z individulizmusnk, nem mint kiemelkedésnek, de mint meglepően újnk kezdete - különös mód együttesen teremti meg démoniságát, kpcsoltát túlvilággl. Mint shkespere-i tiszt individulisták, krnokok, töprengők -Don Jun lkj mögött is ott kísért túlvilág, tőle elválszthttlnul. Ugynkkor, bár z individuum mint z krt hordozój feltétlenül szükséges hozzá, démoniság mégsem létezhet teljes egyénítettségben, ezt z ered-

20 tesse. Christin Grbbe 1829-ben írt, Don Jun és Fust című színjátékábn Don Jun így beszél: Boldog, ki küzd örökkön, sőt, ki örökkön éhes!", Fust pedig: Hogyh boldog voltm egyszer, z mrdok már kín s pokol dcár", mi persze merőben más, mint goethei gondolt, de mindkettőjük áltl szere-tett Donn Ann hlál Don Junt következő kijelentésre indítj:..már új szelekre feszítek vitorlát! Hát nincs-e máshol is szép lányok ezre? Miért bánkódjm egyért?", míg Fust így vll:,,...mindörökre emlékszem reád, s puszt emlék semmivé teszi mjd pokol vlóságát!" Fustnál pillnt" jelentsen bármit, de ngy jelentőségű, s mivel jellé vált, már nem mrdht egyedül z övé, Don Junnál viszont pillnt pillnt, és semmi több. Fust nem kevesebbet képvisel, mint z emberiséget, melynek számár lehetséges pillntot és pillnt lehetőségét keresi - Don Jun csk sját mgát. Teljességnek - h kár kiegészítésre szoruló teljességnek is sját lényét tekintve nem nnyir különbözik mégsem z ugynezt egy eszmében, de őáltl egészében tudott eszmében meglelő Fusttól, mint z egy meghtározott közösségért vgy kár csk egy másik emberért felelős hősöktől. Ezeknél kpcsolt trtlm túlnő z egyéneken, kpcsoltukt szemléljük, de nem kpcsoltként, hnem áltluk csk részben tudott eszmeként, s mi mgunk, személyünkben kirekesztődünk belőle. Don Jun mindezektől eltérően z kivételes hős, kit eszme nem válszt el tőlünk, nem ezen z eszmén keresztül láthtó, sem rá eszmeként htó kpcsolt nem gátol. Don Jun mgánember, és kikkel kpcsoltb kerül, szintén zok, változtthtják önmgukt, így vgy múgy, felelőtlenül. Ez Don Jun ngy lehetősége, kipróbálásé. A mi lenne, h...?" Persze, ezt játékot más hősökkel is játsszák; például mi lenne, h rról hősről, kiről Kri Györgyi, Trján Györgyi, Lukács Andor és Rjhon Ádám Don Junbn z eredeti mű zt állítj, hogy jóságos, kideríthetnénk, hogy vlójábn gonosz, mivel bizonyíthtnánk és mi következhetnék belőle? - de trtlmi kötelmek mégiscsk szigorúk, míg mikor Don Jun lkját jelenítjük meg, egyvlmihez kell trtnunk mgunkt: hogy Don Jun csábító - s csábító (kkor és ott) csk mgánember lehet, tehát bárki, külseje, jelleme, körülményei megkötöttsége nélkül. Úgy tűnik, már túlságosn is hétköznpok világáb vontuk hlhttln hőst, de vlóbn, lptuljdonsági közül még bátorságától, nyugtlnságától is megfosztthtik, csábító mivoltától soh, lényege, hogy bárkivel kpcsoltb kerül és kerülhet, s nem feltétlenül közönséges értelemben vett csélcspság hiszen előfordul, hogy menekül, hogy világért sem kr újbb kpcsoltot -, de állndó nyitottság mitt. Különös mű született, s különös figur, mikor Molière tette meg hősévé Don Junt. A drb időben Trtuffe és

TARTALOM. játékszín B É C S Y T A M Á S

TARTALOM. játékszín B É C S Y T A M Á S S Z í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y ó I R A T X V I I. É V F O L Y A M 1 2. S Z Á M 1 9 8 4. D E C E M B E R F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F

Részletesebben

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően z lkotmánybíróság többé nem z lkotmányvédelem legfó bb sz e rv e sólyom lászló volt köztárssági elnökkel kovács kriszt beszélget A Mgyrországon meglehetősen népszerűvé vált álláspont szerint z lkotmány

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

Ikonok Világa Magazin

Ikonok Világa Magazin Ikonok Világ Mgzin IkoNo k V i l á g elektronikus képesképes kidvány elektronikus m gzin A március - áprilisi szám trtlmából: Március és április ngyböjtnek és húsvét ünnepének is z ideje. Ikonokbn gzdg

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER FÁCÁNKERT HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER PÉCSÉPTERV STÚDIÓ VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BESŐ ÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS EBONYOÍTÁS F Á C Á N K E R T TEEPÜÉSRENDEZÉSI TERVE HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER Készítette

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 10. szám 2012.október nyáron, erőt, biztonságot sugározv, de bevisszük lkásunkb télen, mikor felállítjuk z örökzöld fenyőt, hogy emlékeztessen

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

játékszín fórum műhely világszínház arcok és maszkok szemle Boldog születésnapot! (1) Jegyzetek szovjet bemutat ókról (5) Színházi holmi (12)

játékszín fórum műhely világszínház arcok és maszkok szemle Boldog születésnapot! (1) Jegyzetek szovjet bemutat ókról (5) Színházi holmi (12) A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A TARTALOM V I I I. É V F O L Y A M 6. S Z Á M 1 9 7 5. J Ú N I U S játékszín F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES:

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja.

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja. - 11- F 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szvttl rendelet-tervezet elfogdását jvsolj. T ó t h István: Várplot Pétfürdői Városrész Önkormányzt 7 igen szvttl, 1 nem szvttl rendelet-módosítás

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín

T A R T A L O M. játékszín SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X. É V F O L Y A M 7. S Z Á M 1 9 7 7, J Ú L I U S F Ő S Z E R K E S Z T Ő : B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C

Részletesebben

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtrtomány értesítője Brssó, 2008. Március Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve - Hrmdnpr legyőzte hlált. Et resurrexit

Részletesebben

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN (A S Z E N T E N D R E I F E S T É S Z E T T Ö R T É N E T E ÉS S T Í L U S Á N A K V I Z S G Á L A T A 4 5 - I G C. M U N K A E L S

Részletesebben

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT!

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXIV. évfolym 5. szám 2014.május ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! Amit Lélekben kezdtetek el (Gl 3,1-11; Zsid 10,36-39) A májusi

Részletesebben

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO Évvége 2013. kép forrás: internet Előszó Trtlom Szervusztok, Előszó Aikido 2013 Iido 2013 Jpnisztik: Egy kis jpán évvége Beszámoló "3 of kind" Emlékezés régi időkre Aikido edzőtáborok 2014. Gendoltok Írtm

Részletesebben

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai Juhász István Orosz Gyul Próczy József Szászné Dr Simon Judit MATEMATIKA 0 Az érthetõ mtemtik tnkönyv feldtink megoldási A feldtokt nehézségük szerint szinteztük: K középszint, könnyebb; K középszint,

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

A történelem korszerű drámai értelmezése

A történelem korszerű drámai értelmezése SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 1977. S Z E P T E M B E R FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R I V Á N FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: C S A B A I N É TÖRÖK

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Eponenciális és logritmikus egyenletek, Eponenciális és logritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Eponenciális egyenletek 60 ) = ; b) = ; c) = ; d) = 0; e) = ; f) = ; g) = ; h) =- 7

Részletesebben

TARTALOM. játékszín P. M ÜLLER PÉTER. műhely. világszínház

TARTALOM. játékszín P. M ÜLLER PÉTER. műhely. világszínház S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I É s K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X V I I I. É V F O L Y A M 2. S Z Á M 1 9 8 5. F E B R U Á R TARTALOM F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

beszélgetések a mûvészetrôl Beszélgetés Orosz István grafikusművésszel A követ és a fáraó című, 2011-ben megjelent könyvéről

beszélgetések a mûvészetrôl Beszélgetés Orosz István grafikusművésszel A követ és a fáraó című, 2011-ben megjelent könyvéről 70 Titkok Nyomábn Beszélgetés István grfikusművésszel A követ és fáró című, 2011-ben megjelent könyvéről Istvánt (hsználj z Utisz [OYTIΣ] művésznevet is) áltlábn úgy trtják számon mint világhírű grfikust

Részletesebben

TARTALOM. játékszín. arcok és maszkok. fórum. négyszemközt. világszínház. drámamelléklet

TARTALOM. játékszín. arcok és maszkok. fórum. négyszemközt. világszínház. drámamelléklet S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I I. É V F O L Y A M 4. S Z Á M 1 9 7 9. ÁPRILIS F Ő S Z E R K E S Z T Ő : B O L D I Z S Á R I VÁN F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES:

Részletesebben

TARTALOM. játékszín F Ö L D E S A N N A

TARTALOM. játékszín F Ö L D E S A N N A S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I X. É V F O L Y A M 4. S Z Á M 1 9 8 6. Á P R I L I S F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S Z

Részletesebben

TAR T A L O M. magyar ját ék szí n. Bodnárné (5) Az új cirkusz (23) Bohócok (26) műhely. Prágai színház cseh dráma n él kül (38)

TAR T A L O M. magyar ját ék szí n. Bodnárné (5) Az új cirkusz (23) Bohócok (26) műhely. Prágai színház cseh dráma n él kül (38) TAR T A L O M MAJOR TAMÁS Keressük z élő színházt (1) A S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A IV. ÉVFOLYAM 4, SZÁM 1 9 7 1. Á P R I L I S mgyr ját ék szí n HERMANN ISTVÁN

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB Közlemények 339 A felszbdulás utáni első könyvkidvány. A gyr Könyvszemle 1970/4. számábn TISZAY Andor közleményében (gyr nyelvű orosz szótárkidásink első fecskéi két világháborúbn) fcsimiléjének közredásávl

Részletesebben

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám)

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám) FEDŐLAP A Medgyszy István Szkképző Iskol, Gimnázium Kollégium diáklpj (2008-2009-es tnév I. szám) Ahogy z ország számos intézményébe, így iskolánkbn is z idei tnév kezdetén elérhetővé vált szelektív hulldékgyűjt,

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín. fórum. arcok és maszkok. szemle. Az új színpadi háromszög (1) Egyéni és társadalmi tartalmak az új Bánk bánban (3)

T A R T A L O M. játékszín. fórum. arcok és maszkok. szemle. Az új színpadi háromszög (1) Egyéni és társadalmi tartalmak az új Bánk bánban (3) A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A V I I I. É V F O L Y A M 7. S Z Á M 1 9 7 5. J Ú L I U S F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C S A B A I N É T Ö

Részletesebben

Hatvani István fizikaverseny 2015-16. 1. forduló megoldások. 1. kategória

Hatvani István fizikaverseny 2015-16. 1. forduló megoldások. 1. kategória 1. ktegóri 1.1.1. Adtok: ) Cseh László átlgsebessége b) Chd le Clos átlgsebessége Ezzel z átlgsebességgel Cseh László ideje ( ) ltt megtett távolság Így -re volt céltól. Jn Switkowski átlgsebessége Ezzel

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín. arcok és maszkok. fórum. négyszemközt. világszínház. szemle

T A R T A L O M. játékszín. arcok és maszkok. fórum. négyszemközt. világszínház. szemle S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X. É V F O L Y A M 8. S Z Á M 1 9 7 7. A U G U S Z T U S F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S Z

Részletesebben

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota S o m o g y i J. Lászlóné: A Városi Televízióbn kétszer dtm nyiltkoztot, mikor módosult rendelet. 300 fő z, kinek nem is kellett kérelmet bedni, csk nyiltkoztot kitöltenie. Polgármester Űr láírásávl tájékozttó

Részletesebben

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei Lkások elektro ánk mértéke ezek csökkenti lehetőségei Írt: Vizi Gergely Norbert, Dr. Szász ndrás múlt százdbn tudósok rájöttek, vezetékek elektro hullámokt bocsátnk ki, miket távkommunikációr lehet hsználni,

Részletesebben

játékszín színháztörténet négyszemközt fórum HU ISSN 0039-8136 világszínház A gondnok két arca (1) Kicsoda Bernarda? ( 6)

játékszín színháztörténet négyszemközt fórum HU ISSN 0039-8136 világszínház A gondnok két arca (1) Kicsoda Bernarda? ( 6) S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I. É V F O L Y A M 8. S Z Á M 1 9 7 8. A U G U S Z T U S F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S

Részletesebben

játékszín arcok és maszkok négyszemközt műhely világszínház Igazi közönség, valódi részvétel (1 ) A várakozás hősiessége ( 4)

játékszín arcok és maszkok négyszemközt műhely világszínház Igazi közönség, valódi részvétel (1 ) A várakozás hősiessége ( 4) A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A VII. É V F O L Y A M 4. S Z Á M 1 9 7 4. Á P R I L I S F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C S A B A I N É T O R

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín. fórum. négyszemközt. világszínház

T A R T A L O M. játékszín. fórum. négyszemközt. világszínház S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I V. É V F O L Y A M 6. S Z Á M 1 9 8 1. J Ú N I U S F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S Z E

Részletesebben

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa Szim Slom Hírlevél A Szim Slom Progresszív Zsidó Közösség hvont megjelenő kidvány 2009 július-ugusztus / 5769 tmmuz-áv Tis Beáv Idén újbb szokássl gzdgodik Szim Slom: megüljük Tis Beáv gyászünnepét. Sokunknk

Részletesebben

játékszín NÁNAY ISTVÁN

játékszín NÁNAY ISTVÁN SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L MÉ L E T I ÉS K R I T I K A I FOLYÓIRAT T A RTALOM XIV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 1 9 8 1. FEBRUÁR FŐSZERKESZTŐ: B O L D IZSÁR IVÁN FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: CSABAINÉ TÖRÖK MÁRIA játékszín NÁNAY

Részletesebben

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia A profik válsztás pic egyetlen profi minőségű htszögkulcs Trtlom I. 1. Kohászt II. 2. Egyedi Protnium cél 3. Első osztályú korrózióvédelem 10 23 A szbványoknk vló 100%os megfelelés 26 Nincsenek rossz törések,

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín H E R M A N N I S T V Á N. arcok és maszkok. fórum. négyszemközt. viiágszínház. drámamelléklet

T A R T A L O M. játékszín H E R M A N N I S T V Á N. arcok és maszkok. fórum. négyszemközt. viiágszínház. drámamelléklet S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I E S K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X V I. É V F O L Y A M 9. S Z Á M 1 9 8 3. S Z E P T E M B E R F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP

MAGYAR NYELVI FELADATLAP MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 10:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg. A megoldásr

Részletesebben

TARTAL0M. játékszín. arcok és maszkok. négyszemközt. fórum. világszínház. színház és közönség

TARTAL0M. játékszín. arcok és maszkok. négyszemközt. fórum. világszínház. színház és közönség S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T TARTAL0M X I. É V F O L Y A M 1 2. S Z Á M 1 9 7 8. D E C E M B E R FŐSZERKE S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N FŐSZERKE

Részletesebben

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja,

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja, Bevezet Az egzségi állpotunkt számos tényező befolyásolj, ezek között Egzséges z egyik legfontosbb életvitelünkkel z betegségeket életmódunk. előzhetünk meg, életminőségünk lehet jobb. Az egzségben töltött

Részletesebben

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányzt Képviselőtestületének 9/ 24. (IX.7) ÖR számú rendelete helyi hulldékgzdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányztánk Képviselőtestülete z önkormányzti törvény (99. évi LXV. tv.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4)

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4) Jegyzőkönyv ermoelektromos hűtőelemek vizsgáltáról (4) Készítette: üzes Dániel Mérés ideje: 8-11-6, szerd 14-18 ór Jegyzőkönyv elkészülte: 8-1-1 A mérés célj A termoelektromos hűtőelemek vizsgáltávl kicsit

Részletesebben

TARTALOM. játékszín. fórum. arcok és maszkok. világszínház. színháztörténet. szemle

TARTALOM. játékszín. fórum. arcok és maszkok. világszínház. színháztörténet. szemle A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A V I I I. É V F O L Y A M 3. S Z Á M 1 9 7 5. M Á R C I U S TARTALOM FÖLDES ANNA Ki lesz császár, főszereplő és bálny? (1) F ŐSZERKESZT Ő: B O L

Részletesebben

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk Ngykáti HÍRADÓ Ngykát Város Önkormányztánk lpj VIII. évfolym 3. szám 2014. március 26. Friss tvszi szélben ünnepeltünk Ez évben is megemlékeztünk 1848 49-es forrdlom és szbdsághrc évfordulóján. Az 1840-es

Részletesebben

TARTALOM. játékszín H E R M A N N I S T V Á N

TARTALOM. játékszín H E R M A N N I S T V Á N S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X. É V F O L Y A M 1. S Z Á M 1 9 7 7. J A N U Á R F Ő S Z E R K E S Z T Ö : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S Z E R K

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym AMt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2012. jnuár 26. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym AMNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2012. jnuár 26. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod

Részletesebben

Fejlesztőfeladatok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ. 2. szint

Fejlesztőfeladatok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ. 2. szint Okttáskuttó és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. százdi közokttás (fejlesztés, koordináció) II. szksz Fejlesztőfeldtok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ 2. szint 2015 Okttáskuttó és Fejlesztő Intézet

Részletesebben

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS Püspökldány Város Önkormányzt 4150 Püspökldány, Bocski u. 2. Telefon 54/451-510 www.pupokldny.hu JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS 2015-2020 Készült: Püspökldány Város Önkormányzt

Részletesebben

TIMSS TERMÉSZETTUDOMÁNY. 8. évfolyam NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT FELADATOK

TIMSS TERMÉSZETTUDOMÁNY. 8. évfolyam NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT FELADATOK TIMSS NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT FELADATOK TERMÉSZETTUDOMÁNY 8. évfolym Az láik közül melyik közelíti meg legjon z édesvíz százlékos részrányát Földön tlálhtó víz összmennyiségéhez képest? S01_01 100% 90% c

Részletesebben

ÁPRILISI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS

ÁPRILISI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS Május Olyn csodásn kék május égboltj, Mint z oltlmzó mdonn plástj. Festők plettáján nincs nnyi árnylt, Ahányféle zöld színt természet mutt. Csipkés szélű, pró, fehér hrngocskák, Ontják gyöngyvirág vrázsos

Részletesebben

A teremgyeplabda szabályai magyarázatokkal. Hatályos: 2016. január 1.

A teremgyeplabda szabályai magyarázatokkal. Hatályos: 2016. január 1. 1 2 A teremgyepld szályi mgyráztokkl Htályos: 2016. jnuár 1. Copyright FIH 2015 The Interntionl Hokey Federtion Rue du Vlentin 61 CH 1004 Lusnne Switzerlnd Tel. : + 41 21 641 0606 Fx : + 41 21 641 0607

Részletesebben

A kolposzkópia alapjai (1. rész)

A kolposzkópia alapjai (1. rész) A kolposzkópi lpji (1. rész) BÔSZE PÉTER DR. 1, SZIRTES ILDIKÓ DR. 2, BABARCZI EDIT DR. 3, KULKA JANINA DR. 2 Fôvárosi Szent István Kórház, 1 Szülészeti és Nôgyógyászti Osztály, 3 Ptológii Osztály, Budpest

Részletesebben

A szerkesztő. Tartalomjegyzék:

A szerkesztő. Tartalomjegyzék: 1 évnyi hllgtás után, újr megjelent z, Szeretet Lángj Gyülekezet újság! Bár formilg megújultunk, célunk még mindig z, hogy megosszuk egymássl gondoltinkt, bizonyságinkt és bátorítsuk, buzdítsuk egymást;

Részletesebben

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek XXVII. évfolym 1. szám 2010. július www.edvrt.hu Több polgármester is elismerően szólt z ÉDV Zrt.-vel vló együttműködésről 3. oldl Bemuttkozik Vevőszolgált Központi Telefonos Ügyfélszolgált 6. oldl Még

Részletesebben

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ í. évfolym. Miskolcz, 1921 április hó. 1. szám. GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ Megjelenik kéthvonkint. Szerkeszti; SC MIRILLA SZ. ANDOR, espel'es-plébános. Előfizetési díj egy évre 20 K. Egyes szám á r 4 kor.

Részletesebben

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei villnyszereli munk veszélyei Írt: Ngy László Zoltán oltó őrngy, vizsgáló 2010. december 15. szerd, 09:33 Egy budpesti társsház I. emeleti lkásábn keletkezett 2009 utolsó tvszi hónpjábn. lkás 20 m2-es szobáj

Részletesebben

artalmas díjemeléssel nem jár. költségvetéséről,

artalmas díjemeléssel nem jár. költségvetéséről, SZ ókimondó É T rdekes rtlms KÜRTÖLŐ NEMESNÁDUDVR ÖNKORMÁNYZTÁNK LPJ ÖNKORMÁNYZTI TÁJÉKOZTTÓ Tájékozttom Nemesnádudvr község lkosságát, hogy Német Kisebbségi Önkormányzt február 3-án megtrtott ülén z lábbi

Részletesebben

VÉREK TES. Szabadságra mentem

VÉREK TES. Szabadságra mentem TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 6. szám 2012.június fogllkozni! Képzeld csk el, mi történne, h immeghllgtás helyett ezt válszolná neked Lélek, vgy egyáltlán, meg sem hllgtn?

Részletesebben

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje Melléklet Folymtb épített előzetes utólgos vezetői ellenőrzés Trtlom I. A szbálytlnságok kezelésének eljárásrendje II. Az ellenőrzési nyomvonl III. Folymtábrák IV. A tervezéssel, végrehjtássl, beszámolássl

Részletesebben

MARADÉKANOMÁLIA-SZÁMÍTÁS

MARADÉKANOMÁLIA-SZÁMÍTÁS MARADÉKANOMÁLIASZÁMÍTÁS **'* Kivont STEINER FERENC" okl középiskoli tnárnk Nehézipri Műszki Egyetem Bánymérnöki Krához benyújtott és elfogdott doktori értekezéséből Az értekezés bírálói: Dr csókás János

Részletesebben

JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN

JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN 120 Kitekint Muhory György JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN Villge-ben 2002 nyrán lkó feleségemmel unoktestvéremtõl, ütt meghívást hogy következõ kptunk évben Clevelnd látogssuk mellett, meg õket By otthonukbn,

Részletesebben

Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén

Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén Trtlom: Murányi Beát: Bevezető Tímárné Huny Tünde: A csládi npközi hálózti koordinátor kompetenciái Szombthelyiné dr. Nyitri Ágnes: A hálózti koordinátor támogtó, segítő szerepe Szombthelyiné dr. Nyitri

Részletesebben

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja.

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja. Mátri Aktívturisztiki Térségfejlesztési Progrm Fejlesztési Koncepció Az elmúlt évek fejlesztéseinek eredményeként Mátr számos turisztiki ttrkcióvl bővült. Jelen projektjvslt egy olyn koncepciót mutt be,

Részletesebben

Szerelői referencia útmutató

Szerelői referencia útmutató Szerelői referenciútmuttó Dikin Altherm geotermikus hőszivttyú Szerelői referenci útmuttó Dikin Altherm geotermikus hőszivttyú Mgyr Trtlomjegyzék Trtlomjegyzék 1 Áltlános iztonsági óvintézkedések 3 1.1

Részletesebben

Színház születik (16)

Színház születik (16) T A R T A L O M m g y r j á t é k s z í n A SZÍ NHÁZMŰVÉ SZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A S Z Á N T Ó J U D I T Elszlsztott lehetőségek (1) I V. É V F O L Y A M 1. 1 9 7 1. J A N U Á R S Z Á

Részletesebben

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT 4. C Í M K E É V F O L Y A M ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT Csk kkor nyisd ki tesztfüzetet, mikor ezt kérik! H vlmit nem tudsz megoldni, nem j, folytsd következő feldttl! Okttási

Részletesebben

Bevezetés. Mi a koleszterin?

Bevezetés. Mi a koleszterin? Bevezet betegklub feldt tgji számár betegségükkel kpcsoltos szkszerű információkt megdni. Ebben füzetben koleszterin htásiról cukorbetegségről gyűjtöttünk össze hsznos információkt. Mi koleszterin? koleszterin

Részletesebben

jétékszín négyszemközt arcok és maszkok szemle drémamelléklet Berzsián, a Bohóc, Jean és a többiek (1 ) Karácsonyi ének (5)

jétékszín négyszemközt arcok és maszkok szemle drémamelléklet Berzsián, a Bohóc, Jean és a többiek (1 ) Karácsonyi ének (5) T A RTALOM jétékszín S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I I I. É V F O L Y A M 8. S Z Á M 1 9 8 0. A U G U S Z T U S F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á

Részletesebben

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE NYÍRSÉGTRV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyház, Mckó u. 6. sz. Irod: 4400. Nyíregyház, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fx: (42) 421-303 Moil: (06-30) 307-7371 -mil: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu We: www.nyirsegterv.hu

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym MNy2 feltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr és helyesírásr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. A megolásr

Részletesebben

MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER

MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER 1. TULAJDONSÁGOK, FŐ FUNKCIÓK 1. A risztóberendezéshez 2 db ugrókódos (progrmozhtó) távirányító trtozik. 2. Fontos funkciój z utomtikus inditásgátlás, mely egy

Részletesebben

VB-EC2012 program rövid szakmai ismertetése

VB-EC2012 program rövid szakmai ismertetése VB-EC01 progrm rövid szkmi ismertetése A VB-EC01 progrmcsomg hrdver- és szoftverigénye: o Windows XP vgy újbb Windows operációs rendszer o Min. Gb memóri és 100 Mb üres lemezterület o Leglább 104*768-s

Részletesebben

GAZDASÁGI MATEMATIKA I.

GAZDASÁGI MATEMATIKA I. GAZDASÁGI MATEMATIKA I.. A HALMAZELMÉLET ALAPJAI. Hlmzok A hlmz, hlmz eleme lpfoglom (nem deniáljuk ket). Szokásos jelölések: hlmzok A, B, C (ngy bet k), elemek, b, c (kis bet k), trtlmzás B ( eleme z

Részletesebben

T A R T A L O M. magyar játékszín MOLNÁR GÁL PÉTER PÁLYI ANDRÁS SZILÁGYI JÁNOS ANTAL GÁBOR FEUER MARI A. fórum és disputa.

T A R T A L O M. magyar játékszín MOLNÁR GÁL PÉTER PÁLYI ANDRÁS SZILÁGYI JÁNOS ANTAL GÁBOR FEUER MARI A. fórum és disputa. T A R T A L O M mgyr játékszín A S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A IV. É V F O L Y A M 3. SZÁM 1971. M Á R C I U S MOLNÁR GÁL PÉTER Mjor Tmás cirkusz (1) PÁLYI ANDRÁS

Részletesebben

ÖSZVÉRSZERKEZETEK. Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés a BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszéken. Dr.

ÖSZVÉRSZERKEZETEK. Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés a BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszéken. Dr. Dr. Kovás Nuik ÖSZVÉRSZERKEZETEK BE Silárdságtni és Trtóserkeeti Tnséken Dr. Kovás Nuik egyetemi doens BE, Hidk és Serkeetek Tnsék BE Silárdságtni és Trtóserkeeti Tnsék 01. Trtlom Dr. Kovás Nuik 1. Beveetés...

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa A Mgyrszékért Egyesület kidvány XIII. évfolym, 2. szám 2015. december 11., péntek Száll pihe-puh hó Száll pihe-puh hó, Csillogás rgyogó. Fenyőágon megpihen, Beköszönt december. Száll pihe-puh hó, Csengőszánon

Részletesebben

T A R T A L O M játékszín

T A R T A L O M játékszín T A R T A L O M játékszín GYÖRGY PÉTER A Sorsválsztók cspdái ( 1 ) SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L MÉ LET I ÉS K R I T I K A I FOLYÓIRAT XV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1982. J A N U Á R FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R IVÁN

Részletesebben

A Marat" debreceni próbáin (35)

A Marat debreceni próbáin (35) T A R T A L O M Mgyr drámák fesztiválj Szovjetunióbn (Sz.J.) (1) BOLESZLAV ROSZTOCKIJ A S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A IV. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 1971. A U G U S Z T U

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym MNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 6. évfolymosok számár 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr és helyesírásr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 05515 VÁLTOZAT

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 05515 VÁLTOZAT 4. C Í M K E É V F O L Y A M ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 05515 VÁLTOZAT Csk kkor nyis ki tesztfüzetet, mikor ezt kérik! H vlmit nem tusz megolni, nem j, folyts következő felttl! Okttási Hivtl

Részletesebben

játékszín VINKÓ JÓZSEF

játékszín VINKÓ JÓZSEF S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T T A RTALOM XV. É V F O L Y A M 5. SZÁM 1 98 3. M Á J U S F Ő S Z E R K E S Z T Ő : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S Z

Részletesebben

játékszín S Z E R E D Á S A N D R Á S F Ö L D E S A N N A N Á N A Y I S T V Á N S Z Á N T Ó E R I K A P Ó R A N N A L U X A L F R É D

játékszín S Z E R E D Á S A N D R Á S F Ö L D E S A N N A N Á N A Y I S T V Á N S Z Á N T Ó E R I K A P Ó R A N N A L U X A L F R É D A SZÍNHÁZM Ű VÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A V I I I - É V F O L Y A M 5 - S Z Á M 1 9 7 5. M Á J U S F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S Z E R K E S Z TŐ - H E L Y E

Részletesebben

Kezelési útmutató ECO és ECO Plus

Kezelési útmutató ECO és ECO Plus Kezelési útmuttó ECO és ECO Plus Kidás: 2012.12.15. Eredeti kezelési útmuttó Gép Clssic Plus Gép szám Clssic Plus Gép típus Clssic Plus Verzió Berendezés jellege Álltfj Ügyfél neve & Co. KG Ügyfél címe

Részletesebben

A Knauf INSULATION 2015 ös kiadványainak összefoglaló magazinja 2016. január

A Knauf INSULATION 2015 ös kiadványainak összefoglaló magazinja 2016. január A Knuf INSULATION 2015 ös kidványink összefoglló mgzinj 2016. jnuár TUDÁSTÁR A Tudástár egy nyomttott kidvány, www.knufinsultion.hu honlpon keresse kedves érdeklôdô, letöltések menüpont ltt. Kiváló hô-

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Pici kitekintő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Jegyzet mgyr bnkrendszer kihívási hzi bnkrendszerrel kpcsoltos gzdsági (és politiki) eseményeket vizsgálv fontos kiemelni kereskedelmi bnkokt érintő legfrissebb

Részletesebben

INGARISCHE BAUKUNST* ARCHITETTURA UNGHERESE ARCHITECTURE IONGROISE HUNGÁRIÁN ARCHITECTURE MADJARSKO GRADJEVINARSTVO 40. ÉVFOLYAM 1941 JUNIUS

INGARISCHE BAUKUNST* ARCHITETTURA UNGHERESE ARCHITECTURE IONGROISE HUNGÁRIÁN ARCHITECTURE MADJARSKO GRADJEVINARSTVO 40. ÉVFOLYAM 1941 JUNIUS 40. ÉVFOLYM 1941 JUNIUS w Mgyrországi vendégforglom fejlesztése * B u d p e s t n y r l á s és Cdülés s z o l g á l t á b n * Blfonvidélt r e n d e z é s i és építészeti kérdései * M á t y á s k i r á

Részletesebben