T A R T A L O M. játékszín H E R M A N N I S T V Á N. arcok és maszkok. fórum. négyszemközt. viiágszínház. drámamelléklet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "T A R T A L O M. játékszín H E R M A N N I S T V Á N. arcok és maszkok. fórum. négyszemközt. viiágszínház. drámamelléklet"

Átírás

1

2 S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I E S K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X V I. É V F O L Y A M 9. S Z Á M S Z E P T E M B E R F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S Z E R K E S Z TŐ - H E L Y E T T E S C S A B A I N É T Ö R Ö K M Á R I A Szerkesztőség: 1054 Budpest V., Báthory u. 10. Telefon: , M e g j el e ni k h v o n t A kézi rtok m egőrzésére és vi sszkül désére nem váll l kozunk K i dj L pk i d ó V ál l l t, B u d p e s t V I I., L e n i n k ö r ú t Levélcím : 1906, postfi ók 223. A ki dásért fel el : Sikl ósi Norbert i gzgtó Terj eszti M gyr Post Előfizethető bármely posthivtlnál, kézbesítőknél, Post hírl püzl etei ben és Post Központi Hírl p Irodánál ( K H I, B u d p e s t V., J óz s e f n á d o r t é r 1. ) közvetlenül vgy postutlványon, vlmint átutlássl K H I pénzforgl mi j elzőszám ár El őfizetési díj : 1 é v r e 3 0 0, - F t, f él é v r e 1 5 0, - F t Pél dányonkénti ár : 25,- Ft Külföl dön terj eszti Kultúr Külkereskedelmi Váll l t, H Budpest, Postfi ók 149 Indexszám : T A R T A L O M játékszín H E R M A N N I S T V Á N Az élősdiség bizonytln ntómiáj ( 1 ) N Á N A Y I S T V Á N Gyerekszínházi állpotrjz (6) S Z Á N T Ó J U D I T Hlállír színpdon (13) K Ő H Á T I Z S O L T Két este Zlegerszegen (16) G Á B O R I S T V Á N Operesték Debrecenben (19) rcok és mszkok fórum P Á LY I A N D R Á S Npló színészekről (23) D É V É N Y I R Ó B E R T Párhuzmos szereprjzok (26) N Á D U D V A R I A N N A Joviális urk, zord zsrnokok (29) M É S Z Á R O S T A M Á S A t heneum N y om d, B ud pes t Íves m gsnyom ás Fel el ő s vezető: Szl ávik András vezéri gzgtó HU ISSN A színház mint blődli (30) négyszemközt M Á T R A H Á Z I Z S U Z S A Micimckók és társik (33) S O M L Y A I J Á N O S Drmturgképzés és színházk (36) A b o r í t ó n : Jel enet Hernádi Gyul Hsfel m etsz ő Jck cím ű drbj ánk v árszínház i el ődás ából ( z el őtérben Igl ódi l stván) ( Ikl ády Lászl ó felv. ) A h á t s ó b o r í t ó n : Piros Sándor díszl ete Rob ert L. St evens on A ki n - cses szi get cím ű drbj ához ( Bud p esti Gyerm ekszínház ) ( Frks Tm ás fel v. ) viiágszínház S Z A K O L C Z A Y LA J O S Erdélyi színházkbn (38) P Ó R A N N A Párizsi színházi esték (44) drámmelléklet É B E R T T I B O R : Attil

3 játékszín HERMANN ISTVÁN Az élősdiség bizonytln ntómiáj Vissztekintés z elmúlt évdr A jó drbokhoz olyn utk vezetnek, melyeken jó, közepes vgy rossz drbok is vnnk. Corneille-hez is vezetett Hrdy, Rcine-hoz is vezetett késői Corneille, s Ibsenhez is kori Ibsen. Egy-szóvl ngyon sok mindenből lehet fejlődés. A mi drámához vitthttlnul vezetett Németh László is, Örkény is, Csurk is, Szkonyi is, és sok más író. Vgyis most nem zt krjuk megítélni, hogy z idei évd hozott-e Szuzi menyegzőt vgy Tótékt, Különcöt vgy Házszentelőt, csupán zt, hogy vjon felfedezett-e vlmit, mi új, még kkor is, h ezt nem legjobb színvonlon fedez-te fel. Ijesztően indult. Nem zért, mert Csehovot játszottk tömegben, s nem is zért, mert ezek között z elődások között nem tláltunk voln elsőrngút. Például z elsőrngúk között trtom szánion Kton József Színház A Mnó-elődását. De ttól féltem, hogy következmények mégiscsk csehovi drám szintjén és nem megírásbeli, hnem gondolti ismétlés szintjén mrdnk. Vgyis be fogják muttni zt, mennyi fölösleges ember vn nálunk, miként élnek fölösleges emberek, és végül is csehovi gondolt vlhogy elburjánzik, szétterül, és semmi új nem lesz felfedezhető z évd mgyr drámáibn, elődásibn. S h felületesen nézzük dolgot, kkor úgy tűnik, minth lig mozdultunk voln el erről z álláspontról. Hiszen láttuk zt, hogyn vonzz Mnó z embereket, mert tenni kr vlmit, mert őbenne még vn lehetőség, s nem sokkl később kiderült Vány bácsibn, hogy már neki sincs lehetősége. Úgy gondoltuk, hogy Sirály Nyin összeomlott életével, trgikumávl meg fog vlmit indítni, de végül is sok tekintet-ben belefulldt rutinb, s végül mrdtunk ott, hogy Csehov-kmpány kmpány mrdt - mi pesti elődásokt illeti - egy emlékezetes és két felejthető, bár értékeket trtlmzó elődássl S hirtelen néhány produkció révén ugyn nem hullt fény z útr, de vlmiféle érdekesség kezdett földerengeni. H elszigetelten nézzük z olyn produkciókt, mint Várszínházbn Békés András Volpone-rendezését, mjd Mdáchbn bemuttott két drbot, A Noszty fiú esete Tóth Mrivl, továbbá z Isten, császár, prsztot, kkor persze ezek lehetnek érdekesek, lehetnek furcsák, lehetnek sok helyütt hibásk - egyszóvl egy-egy kritik elmondht róluk sok mindent, de nem árulják el, hogy milyen irányb megy mgyr színpd. Tudniillik ez színpd önkéntelenül egyáltlán nem célzottn, mégis vlmit elmond rról: hol vn m z emberekben egy furcs ggály, hol érzi mgyr közvélemény m-gát bizonytlnnk. Mert nézzük meg mindjárt Volponét. Szellemesen vn rendezve, ötletesen megoldott díszlettel játsszák., és semmi különöset nem d, mégpedig zért, mert Kálli Ferenc szerepfelfogás szerint - és rendezés szerint - Volpone lkjánk pusztán dobni kell lbdát, Moscánk kell elkpni és visszdobni. Viszont Székhelyi, különösen drb első részében, nem tudj ezt feldtot válllni. Most is csk kkor vn igzán sikere Volponénk, mikor megjelenik Corbccio. Ezzel z lkítássl nnk idején Mjornk, sőt már Szigeti Jenőnek is ngy sikere volt, és most Őze Ljos mégis vlmi teljesen újt tudott hozni. Az új, mit z Őze Ljos mint Corbccio Volpone várszínházi elődásábn előző ngy lkításokhoz képest Őze hoz, z, hogy Corbccio nemcsk fukr, hnem undorító, vissztszító, és ezen felül vn benne már vlmi teljesen kiszámíthttlnul utáltos przit jelleg is. Penészszínű ruháj szinte penészgombár sszociáltt, krvlyjelleg mjdnem teljesen elmrd ebből z lkításból, viszont felerősödik mindent láásó pénzhjhász figuráj, ki z egész életet, z egész társdlmi létet hjlndó voln mg pénzimádtánk lávetni. Corbccio sikere tehát nem véletlen. Éppen úgy nem véletlen, még h ebből szempontból nem is tudtos színházpolitik eredménye Noszty fiú újbb színpdrvitele sem. Nem kell mgyrázni e helyen, hogy Noszty mg egész nygábn miként hozz mgyr közönség elé múlt százd végi dzsentri przitizmust. Humnn Kopereczkyje nemcsk Humnn színészi képességei mitt válik z elődás legngyobb élményévé, hnem zért is, mert Kopereczkyben ez z élősdiség még butsággl is párosul, illetve totális butság egyetlen oldlon vált át éleseszűségbe: ott, hol nyerészkedni lehet. Nos, Őze és Humnn lkítási - két krkterszerep --már kezdték jelezni, hogy vlmi új problemtik birizgálj z embereket, s színház - nolens volens - éppen zért,

4 Husztí Péter (Zsigmond császár) Háy Gyul Isten, császár, prszt című drámájábn (Mdách Színház) tsztikus benne. Ez lehetne drámi mg Sárosptky drbjábn. Kár, hogy ez nincs kellőképpen kidolgozv. Mert vn egy embertípus, kit semmiféle sokk nem mozdít ki, kármi történik, megmrd nnk, mi volt, ugynzt gondolj később is. Nemcsk z élethzugságot őrzi meg, hnem z élethzugság formáját is. S h zt nem lehet megőrizni, kkor kikényszeríti. Bármi áron. Mert z ő élethzugságát mindenki köteles fönntrtni. S megvetendő z emberiség, h nem trt-j fönn. Hogy ez mit jelent fsizmus kilkulás szempontjából, különösen h drmturgiilg kiteljesedetten ábrázolódik, most nem trtozik szorosn tárgyunkhoz. De hogy mit jelent ez m Mgyrországon, vgy mit jelenthetett voln - ezen érdemes elgondolkozni. S ebből szempontból nem z fontos, hogy Szemfényvesztők lklmt dott Kohut Mgdánk, Lukács Mrgitnk és Kálmán Györgynek, vlmint Kálli Ferencnek kiemelkedő lkításokr. Még csk nem is z z érdekesség, hogy Grs Dezső rendezői szerepkörben vlmi érdekeset tudott csinálni, hnem z, hogy ez szemfényvesztőlét legkülönbözőbb formákbn él nálunk is. A mgyr élet történelmi szemfényvesztései, melyeket éppen Mdách Színház Noszty-elődás hozott szemünk elé, dzsentri színjátszás z életben és dzsentri életművészet leglább olyn fontos hgyományunk, mint német junkerélet. S dzsentroid és junkeroid tlálkoznk is vlmiképpen. Hisz éppen z előbbi évd végén tlálkoztk egymássl Zilhy Ftornyokjábn, ugyncsk Várszínházbn. Természetesen sokkl htásosbb voln megmuttni zt, hogy honnn ered z przitizmus, mit mindenki - legyen színpdi szereplő vgy néző - érez. Mert vn, z kétségtelen. S ngyon nehéz zt mondni, hogy ez z új válllkozások jellegzetessége. Még zt sem lehet kitpogtni, hogy gyáron belüli válllkozások, sjátos kereskedelmi umbuldák, vgy mik zok, hol ez meglehetősen furcs és káros mgtrtás nálunk megbújik. Nem tudni. Nem tudj ezt mgyr színpd sem, csupán keresi. Néh lézer-sugár kíséretében. A lézersugár sem nem jó, sem nem rossz, sem nem döntő, csk-hogy zt pssiójátékot kíséri, melyet Ördögh Szilveszter írt A koponyák hegye címmel. S ez pssiójáték erőtlenebb, mint Csíksomlyói pssió, kevésbé új, kevésbé szellemes, mint kármelyik né- mert színház, ezt ki krj és ki is tudj zitívt tesz, s ez hit erősíti meg przitát. fejezni. S ehhez fordulthoz trtozott végül is z Ezek után térjünk rá zokr mgyr Isten, császár, prszt is. Háy Gyulánk ez drbokr, melyek z idén ugynebbe z műve, mely weimri színdrb-írásnk irányb mutttk. Nem hiszem, hogy egyik legjellegzetesebb produktum, különösen jó drbok lennének. A kritik ugynbb z irányb htott, melybe Sárosptky István Szemfényvesztők című 82/83. évd áltlábn. Mint ismeretes, drbjáról már részletes elemzéseket Zsigmond, kit Huszti Péter játszik, e drb nyújtott. Amivel egyetértek, nem ismétlem. Hiszen vlóbn rról vn szó, hogy szerint legzseniálisbb szélhámosok közé trtozik. Mikor éppen kivégzéséről lenne miként lkult Németországbn ki húszs években z réteg, melynek szín- szó, kkor német-rómi császárrá kénytelen lenni, mikor pedig pá-pávl tlálkozik pdi képviselője, Hermnn von Schütz, Konstnzbn, kkor meglázkodik, mert porosz hdidicsőség emlékét éppen úgy másképp nem győzhet. S ez fönntrtott, mint hogy zt tudtot, meglázkodó, kinek z érv-rendszere, hogy neki csodáltos képgyűjteménye szerénysége, mgtrtás mindenkit vn, s mint hogy meggyőződése volt: meggyőz, ki zért király, mert máshoz feleségének és lányánk kötelességük nem ért, mert ez z egyet-len fogllkozás gondoskodni z ő mindennpos hbos számár, hol egyáltlán vlmiféle kávéjáról. S mikor megérkezik Albert tevékenységet folyttht. Egy-szóvl ez z Schwn, ki képeket szeretne vásárolni, ember tudj, hogy mit kell tennie hhoz, s kiről úgy vélik hölgyek, hogy hogy végletesen élősdi lehessen. A császár lánykérőbe érkezett, von Schütz, már és prszt ellentéte most nem weimri megvkult junker világképe lelepleződik. demokrtikus gondolt kifejezése, hnem De nem z problém, hogy lelepleződik. zé z ideáé: przit meg vn ról Tudniillik nnk z embertípusnk, ki győződve, hogy sját logikájávl, sjátmár beállított életét z élősdiségre, tevékenységé-nek bszolútlelepleződés nem számít. S ez fn- lefedezettségével vlmi po-

5 pi pssió, csupán egyetlenegy pontj vn, hol hirtelen mellbe vág. Mint ismeretes, Júdás árult el jézust, S minden úgy zjlik Rdnóti Szín-pd elődásán is, mint hogy minden pssióbn. De Júdás árulás új színben tűnik fel, mert mg Jézus z, ki megbízást d Júdásnk z árulásr. Milyen furcs helyzet. Egy hős, ki megbízz z ellenkrktert, egy hős, ki el kr veszni, mert csk sját elveszettsége árán válthtj meg z embereket. S ezt z elveszést mg készíti elő. Ez z pillnt, mi érdekes. S ugynez, mi vlmi pikáns trtlmt hordoz. Vnnk nálunk emberek, kik mguk készítik elő z ellenük irányuló támdást? De hát kkor ezek nem jótevők! Nem másokt váltnk meg, csk önmgukt. Hiszen hányn él-nek bból, hogy üldözve voltk. Hányn élnek bból, hogy kritizálták őket. Hányn válnk messiássá zért, mert áldozti voltk egy korszknk, melyet m nem szeretünk. Telítve vgyunk z ilyen álmessiásokkl. Persze egyiküket sem vádolom zzl, hogy mguk bérelték fel Júdásukt, de h látták voln jövőt, tlán megtették voln. Mert íme Cseres Tibor Prázn szobrok című regénye is megjelent szokásos népművelő színházi átirtbn Tháli színpdán. S mivel most olyn ngy divt Bárczy, Boldizsár, Simonffy, Kádár Gyul stb. könyvei lpján doni ktsztróf újrelmesélése, ennek ismét meg kellett jelennie színpdinkon. Az előzmény Rekviem egy hdseregért volt, Nemeskürty és Örkény munkáj. Most Prázn szobrok szintén lélektni drámát csinál II. Mgyr Hdsereg pusztulásából. S ennek lélektni drámánk vn egy ngyon is idevontkozó jelenete. Szbó Gyul játszik egy ezredesfigurát, és színpdon szidj Rákosit. Most már szidhtj, és lehet, hogy z eredeti figur számár Rákosi vlóbn olyn ellenszenves volt, mint hogy itt Szbó Gyul szájából hlljuk. A problém csk z, hogy mindz, mit ez színpdi hős mint tolószékben ülő rokknt kton elmond nem igz, vgy leglábbis nem úgy igz, hogy elmondj. Arról pnszkodik ugynis, hogy Rákosi rr krt rávenni fogságb került mgyr tiszteket, hogy Edurd Benessel hrcoljnk együtt németek ellen. S ezután z 1942-től 45-ig trtó események kpcsán elmondják zt, hogy milyen bűnös volt Benes trinoni szerződésben. Akinek II. Mgyr Hdsereg ktsztrófáj lklmávl leglább olyn fontos gondj Benes viselkedése 1920-bn, mint II. Mgyr Hdsereg trgédiáj, z vlhol olyn távol áll vlóságtól, hogy semmiképpen nem érdemli meg zt tiszteletet, miben színpdon részesül. Az egész történelmünk tele vn olyn történelmi mertségekkel, melyeket - h pár-huzm nem túlzó - Jézus bízhtott Júdásr. Mert mikor német elien hrcoltunk, kkor igzunk volt, hiszen németek gykrn megsértették mgyr függetlenséget. Mikor török ellen, szintén. De egy Bocski, egy Thököly vgy előbb egy Hunydi Mátyás számár mindig konkrét kérdés volt kérdés, s nem z, hogy mi mindent kell egy-egy hrcb történelmileg beleklkulálni ". És z sjátos, hogy itt is megjelenik egyfjt érvrendszer, mely szellemi élősdiségnek z érvrendszere. A szellemi élősdi bból él, hogy vlmikor bántották. Vgy őt, vgy népét. A ttárokt ttárjárás lpján ítéli meg, törököket törökdúlás lpján, németeket dollárjuk lpján. Vgy éppen megfordítv. Azt hinnők, hogy z úgynevezett történelmi drám vlóbn történeti, és felszbdít éppen ez lól z említett problém lól. Székely János drámáj z egyre divtosbb mgyr középkorb visz, hiszen mgyr egység problémáj voltképpen középkorbn kezdett égetővé válni. Vk Bél király drám címe. S nnk Vk Bélánk történetét tárgylj, ki megvkítottn is királlyá emelkedik, kinek vlóbn építő tervei vnnk, s ki mégis megbukik. Vk Bél lkját Lukácsi Sándor megformálásábn látjuk. S Lukács úgy hozz elénk, hogy megvkított fitlember eleinte éppoly biztos bbn, hogy meg fogj rgdni kormánypálcát, mint hogy drb befejezéséig biztosn kezében is érzi zt. S mégis mi történt? Az egyre értelmesebb király egyre inkább átlátj teendőket, s mégis mindenben vlmi olyn krtnk kell engedni, melyet nem ismer. Döbbenetes dolog ez. Mert kárhányszor helyesen látunk dolgokt, vlmi rejtett s áltlunk fel nem fedezhető komplott más irányb viszi zokt, mint krtuk. Történelmi drám ez? Csk nnyir, mint minden történelmi drám. Szimbolikus? Csk nnyir, mint minden drám. Vk Bél mindent megért, mindent számb vesz, de zokt föld ltti mozgásokt nem ismerheti, melyek vk ember előtt, de nem vk előtt sem tárulnk fel. S ő z z ember, ki bár hihetetlenül okos, mégis járszlgr kerül. Felesége éppen úgy cstlkozik z erősebbnek látszó párthoz, mint hogy ő mg sem tud semmit ellene tenni, s végül is kormánypálc megrgdójából irányított lesz, bensőleg egyéniség jellegű emberből egyéniségnélküli urlom, és ngyszerű gondolkodóból - megzvrodott gyermek. S mindezt Lukács vlmi olyn finomn tudj' dni, hogy még z utolsó pillntokbn is zt érezzük: Vk Bél előszedi mjd rejtett tromfjit, nemcsk őelőtte bujdokol történelem, hnem ő mg is bujdokol történelem előtt. De Kálli Ferenc, Kohut Mgd, Kálmán György, Lukács Mrgit Sárosptky István Szemfényvesztők című drámájábn (Várszínház)

6 tisztság legyőzetik. Igáb hjttik, és éppen ez tnulság ennek nem szimbolikus történeti drámánk. Hogy mi mgunk Vk Bélák vgyunke, hogy vkság fiziológii nehézség-e vgy pszichológii problém számunkr - ez könnyen eldönthető. Mert vkság mgyr történelem számos lehetőségének elmulsztásához vezetett, hiszen ez történelem éppen úgy z el-mulsztott lehetőségek történelme, mint helytelen kérdésfelvetéseké. És h Székely János most éppen Vk Bélábn tlált meg ennek pszichiki vkságnk őspéldányát, kkor ez nem lehet véletlen. Ami Mgyrországon vlmikor jelen-tett vlmit, vgy csk úgy lehetett, úgy bontkozhtott ki, hogy hős meg volt áldv vksággl vgy kncslsággl vgy félvksággl, de leglábbis bizonyos rövidlátássl, mert Mgyrországon mindig számolni kellett zzl, mivel ez z évd számol: legfurcsább, legrejtettebb önzéssel és ugynkkor legszemérmetlenebbel is. S ez z, mit reális osztályviszonyok mellett ki lehetne számítni - nálunk kiszámíthttln. Ez kiszámíthttlnság - hogy idő-ben százdokt utzzunk - ott vn Müller Péter vidám színpdbeli Szomorú vsárnpj mögött is. Ez Seress Rezső - eredetileg vendéglői zongorist - vlóbn nem tudj fölmérni zt, hogy mit jelent siker. Nem tud semmit. Még kottát sem ismeri igzábn. S mégis világ-sikert rt. Világsikert, mit nem tud ki-hsználni. Vn világsikerű műve, hívják is Amerikáb, ott várj is dollármillió, de ő mrd. Furcs kis figur, hiszen pontosn zt teszi, mit senki sem vár tőle. Egyszerűen szereti Pestet, s itt mrd, nehogy elkésse munkszolgáltb vivő vontot. Látszólg csk egy pesti figuráról vn szó. De rról is, hogy miképpen megy tönkre egy élet, midőn nem veszi észre lehetőséget. Mert nem z lehetősége, hogy vlh is megtnuljon szkm szerint " muzsikálni. Hnem z lehetősége, hogy bezsebelje pénzt. Néh pontosn megérezte, hogy mi vn korbn, ki is fejezte ezt mindennemű techniki tudás nélkül. Milyen érdekes, hogy Seress Rezső története - kit Bodrogi Gyul lkít, kedves melnkóliávl - ismét csk igzi mgyr történet. A technik fejletlen. A tehetség megvn, de kihsználás z megfelel technikánk. S miért nem hsználunk ki vlmit? Tlán zért sem, mert kisebbrendűségi érzéseink vnnk, mert még mindig fogytékosk vgyunk. Mert még nem tudjuk bonyolultbb kottákt leolvsni, mert még nem tudunk blttról énekelni, hnem néh csk úgy cigányosn. S z elmulsztott lehetőségek mögött így kicsit sját felkészületlenségünk is ott vn. A drb vége z, hogy Seress Rezső öngyilkos lesz. Szinte kilép z életből. De z életből vló kilépés önítélet is. Seress többet dott és többet produkált, mint mi eredetileg feldt lett voln. S ez többletprodukció szinte ránehezedik. Emitt válik iszákossá, emitt érzi feleslegesnek mgát. Így válik önmgához képest élősdivé. S ez z önítélet mind z elmulsztott lehetőségek feletti fájdlmt, mind társdlmi megvetettséget, mind pedig személyes megvetettséget is, z önmegvetést is mgábn fogllj. Ahol zonbn z évdbn tlán leginkább érvényesül ennek nehezen megfoghtó przitizmusnk keresése, z Schwjd György drbj. A Kton József Színházbn játsszák egy cseh drbbl együtt Két bgtell címen. Az egyik bgtell, Schwjdáé, mely eredetileg egész estét betöltő drb volt, nturlizmus ellenére is igen tnulságos. Mert nálunk przitizmusnk vn olyn jellegzetessége, mi meglehetősen ritk. A przitizmusnk nálunk nemcsk ok vn, hnem indok is, mgyrázhtó, sőt lehet érvelni is mellette. Olynnyir, hogy végül is z tlálttik élősdinek, ki nem z, és z pedig felmentetik, ki vlójábn csk mások vérét szívj. Nem utolsó-sorbn Gobbi Hildánk köszönhetjük, ki drb főszereplő öregsszony, hogy ez tém hihetetlenül szórkoztt. Egyébként félre is értették nemegyszer drbot, s ez leglább olyn tnulságos. Miért értették félre? Azért, mert nálunk np mint np szó kerül emberekről és emberi problémákról, melyek következő néhány évben olynnyir súlypontik", hogy már csk így lehet z egész témáról beszélni. Ez ngyon súlyponti tém ezúttl zoknk gyerekeknek kegyetlensége, kik mgár hgyják szegény, önmgát ellátni nehezen képes szerencsétlen öreg szülőjüket. S íme itt vn egy öreg néni, kinek vn négy gyermeke, s mégis egyedül él. S vnnk, kik csk ezt hjlndók kihllni ebből szituációból, mint hogy néhány éve, mikor z elvált szülő gyerekét állították színpdr, h ez gyerek mg III. Richárd volt, kkor is szülő mrsztlttott el. Itt zonbn korántsem ez drb tárgy. Ez legfeljebb z érvrendszer, melyet mindenki szívesen ismétel, mely z dott képlet láttán kikívánkozik z emberből. Szegény sszony, kit négy gyermeke egyedül hgy. S észre sem veszik sokn, hogy ez szegény sszony közben egyik gyermekénél lkott, de nem lehetett vele együtt élni, hogy zok gonosz gyerekek sűrűn látogtják, de zért gonoszk mrdnk. Még zt sem veszik észre sokn, hogy szegény egyedülálló özvegysszony csupán zért lopott z önkiszolgálóüzletben, hogy vlmi kellemetlenséget okozhsson fiánk, ki Belügyminisztériumbn fontos pozícióbn vn. Ez z z öregsszony, kinek h fi pp voln, ngypénteken vinne neki z utc szeme láttár sertéskrjt, kinek h fi orvos lenne, mindenképpen eldicsekedne zzl, hogy fi mennyi műhibát követett cl. S nem is rosszságból teszi ezt, hnem zért, mert gonoszkodás elszórkozttj. H vlki élősdi, kkor ez z öregsszony z. Ez szldgál-tt mindenkit, ő z, ki befekszik z ágyb, ki betegnek teszi mgát, csk hogy mindenkinek lelkiismeret-furdlás legyen. Ez drb végül kimondj zt, mi ennek z évdnk titk: nálunk z élősdiség mindenféle társdlmi hiszemmel, kcióvl éppenséggel mosttl, z ktulitássl fedezi le mgát, s így mindenki inkább látszik rossznk, mint ő mg. Sinclir Lewis regényeiben merültek fel először z ilyen figurák, kik mosss e héten " vgy szánd meg szegényeket " hónpbn, vgy minden egyéb hsonló kcióbn úgy éltek, mint hl vízben. Amint történelemben elmulsztott lehetőségeink vnnk, itt z dódó, z éppen dódó lklom-kihsználás kriktúráj születik meg. Mert más lehetőség és más z lklom. A lehetőség mélyebb. A lehetőség vlóbn sorsfordulókr vontkozik. Az lklom zonbn nemcsk tolvjt szül, hnem - Goethe szvávl - mg legngyobb tolvj. De ez drb sem nnyir áltlánosn és nnyir elvont áltlánosn rjzolj z élősdiséget, mint Moldov György Nemzeti Színházbn bemuttott Titkos zárdék. Ezt is regényből knyrították színpdr. (Szándékosn mondom knyrítni szót, mert még Moldovánk is kevés regényrészlete vn, mely ily kevéssé vló színpdr.) Az ötlet ugynis, hogy Hitler csk tetszhlott volt s felébreszthető, önmgábn jó, de nem színpdi trtlmú. Azért nem, mert egy szín-pdi trtlmú ötletnek vlmiféle új jellemvonást kellene kihozni z lkokból. Itt zonbn egy náci bűnszövetkezetről

7 vn szó, melynek új jellemvonását nem ismerhetjük meg, csupán zt, hogy lelkiismeretlen bűnözők. Nos, ez z ötlet se m epikilg, sem drámilg nem elegendő. Nem jön ki belőle nnyi sem, mint Scpin egyetlen furfngjából. Legfeljebb rr jó, hogy zután Hitler Mgyrország-r érkezvén, kiderüljön z: minden kbrétréf igz. A kbrétréfák zért kbrétréfák, mert igzk is, nem is. H például nem voln egyáltlán igz V o nósnégyes tréfáj, kkor semmit sem érne. De h tényleg igz voln, hogy négy ember, kik közül mindegyik legfeljebb csk ultizni tud, válllkozik vonósnégyes elődásár bizonyos körülmények között, kkor világon semmiféle értelem és gondolkodás, társdlmi berendezkedés nem létezhetne. Most már mit csinálht ezek után Moldov életre kelt Hitlere? Végig kell csodálkozni mi Mgyrországon, hogy itten mindenki sáros ", hogy z ellenforrdlmt mindenki könnyedén elfogdná, hogyh voln, de z ellenkezőjét is elfogdj, h vn, hogy tehát mindenki Bitskei Tibor és Szbó Gyul Cseres Tibor Prázn szobrok című drbjánk Tháli színházi elődásábn emberbőrbe bújt vámpír,. vérszívók igzi fjtájából. S láthtón mg vezér és kncellár sem képes ezt fjt ősszevisszságot és rendetlenséget felfogni, midőn szvknk már semmi értelmük sincs, s végül is kisebb bűnösként játszódnk le vele zok. z események, melyek egy jó mgyr vidéki nrchi közepette lejátszódhtnk. Nehéz eldönteni, hogy Prázn szobrok vgy Titkos zárdék átírás, szín-pdr állítás sikerült-e rosszbbul Mindenesetre z utóbbi ítélete z, mi mi Mgyrországr vontkozik. De figyelmeztetni kell rr, hogy lehetséges vl-hol sok élősdi, lehetséges kevés is. De z élősdinek vlkin, illetve vlkiken élősködni kell. S csk élősdi már nem lehetséges. Az álltorvosi főiskol híres lovát szokták ezzel kpcsoltbn idézni, de ez most helytelen voln. Mert z lehetséges, hogy egy lónk minden lehető betegsége meglegyen - különösen boncoláskor. Az zonbn nem, hogy z élősdiek csk mgukbn létezzenek, csk egy-más vérét, nyiroknedveit és gondoltit szívják. Az, élősködésnek éppen úgy fel-tétele, hogy legyen kin élősködni, mint hogyn z élet feltétele levegő. Igz, hogy z egyes mondtok multságosk Moldovánál, de mondtfűzés már hihetetlen, s így elveszít minden komiki trtlmt. De ttól függetlenül, hogy Titkos zárdék mint drb és mint elődás sem sikerült, vitthttln, hogy ébren trtj még ez mű is z élősdiség, úgy lát-szik, rendkívül ktuális problémáját. Mert z sem tekinthető véletlennek, hogy fölújítások jó része szintén nem fölösleges emberről d képet, hnem kimondott élősdiről. A már említett Csehovsoroztbn például még soh ennyire erős Szerebrjkov professzor rjz nem volt, mint Mdách Vány bácsi-elődásán. Pedig Szerebrjkov már mg is túl vn fölösleges ember ktegóriáján.. ()érte áldozt fel életét mg Vány bácsi is. És h tovább folyttjuk felújítások felsorolását, kkor elég lesz csk rr emlékeztetni, hogy Görgey Gábor színpdi bszurdj, Komámsszony, hol stukker szinte múzeumot rendez be teljesen fölöslegessé vált emberekből, kik przitává züllenek dott helyzetben. Az z egyszerű igzság, hogy kinek kezében fegyver vn, z urlkodik, itt nemcsk zért érdekes, mert mindenki nnk megfelelően szól, mint fegyver tuljdonos elvárj tőle. Azért fontos ez, mert színpdi játék szereplői éppen mitt képesek erre, mivel elvesztették vlósággl vló kpcsoltukt, mivel csupán másodlgosn tudnk vlósággl elméletileg és gykorltilg fogllkozni. S kinek nincs meg z elsődleges kpcsolt vlóság vlmilyen szeletével, szükségképpen przitává válik. S nem említjük most itt kposvári színház kiváló Revizor-elődását, mely már zt muttj meg, hogy mi történik z élősdivel kkor, h szintén élősdivel kerül szembe. Vgyis zt látjuk, hogy ezen ktegórián belül vnnk fokoz-

8 NÁNAY ISTVÁN Gyerekszínházi állpotrjz Végvári Tmás és Gobbi Hild Schwjd György A szent cslád című színművének Kton József színházi elődásábn (Iklády László felvételei) tok. Olynok, mint pokol bugyri. Azt már tudjuk, hogy przitizmus, még h nem is elsőrngú produkciókbn tükröződik, de mégis egységesen érdekelte z idei színházi évdot. H nem is tudtosn, leglább spontán módon vlhogy végigszőtte z egész évet. Hogy miért nem jobbk drbok és produkciók? Hogy miért kerülhetett színre például Moldov vgy Ördögh Szilveszter rendkívül gyenge produkciój? Annk is megvn z ok. Tudniillik ennek przitizmusnk z érzése vn mindenkiben benn. Az ugynis mindenki számár világos, hogy mgyr társdlmi életben z élősdiség feltörőben vn, s nem visszhúzódóbn. Az zonbn nem áll tisztán előttünk, hogy vjon ezen z élősdiségen belül, melyet mint ngyon áltlánost érzékelünk, milyen benső kohéziós erők vnnk. Htároztlnok vgyunk bbn tekintetben, hogy vlójábn mit tekintsünk tiszt élősdiségnek, és mit z élősdiség érvrendszerének. Ez utóbbiról tudjuk, hogy vn. Tudjuk, hogy perrendtrtásszerűen minden np-lopó be tudj bizonyítni, hogy mások, kik egész np dolgoznk, és keveset keresnek, sokkl inkább nplopók, mint ő. Csk zt nem tudjuk még világosn, hogy hol rejtezik z igzi przit. Nem kell hozzá ngy jóstehetség, hogy megmondjuk: sztírák fognk születni kkor, h erre drámírók, színházk rájönnek, vgyis társdlmi tudtbn világosbb lesz z értéktelenség helye és szerepe világbn. Ezek zonbn vlódi sztírák lesznek, s nem kbrétréf-sorok. S éppen fentebbiekből következik, hogy z egész problemtik egyik legpregnánsbb kifejezőjévé Szkonyi Károly Holdtölte című drbj vált. A Mdách Kmrábn bemuttott drám címe már önmgábn is muttj, hogy legvilágosbb éjszkáról szól. Minden sötét, és mégis világosnk érezzük. A hold süt, teljes fényével, de mégis sötét vn. A drb szereplőpárj vendégeket várt, de vendégek nem jöttek. Mrd telefon, és mrd z játék, melyet z emberek önmguk és egymás kínzásár kitlálnk kkor, h nem tudnk idejükkel és energiájukkl mit tenni. Önmgukr zúdítják przitizmust, s nem tudni, vjon ilyenek-e vgy csk egyetlen estére váltk zzá. Eljátsszák féltékennyé tevést és feloldódást, eljátsszák mindzokt problémákt, melyek lehetnének vlóságbn, h vnnk. Itt nem tudni, hogy vnnk-é vgy sem, csk holdtöltére tláltttk ki vgy holdtölte fénye világítj meg ezeket. Így jön létre z játék, mely zt is sejteti, hogy miltt áltlábn közvélemény elítéli nem hsznos életet, nálunk ennek ellenére hszontlnság játéki is folynk. A színpdon és z életben is. Sikk lett hszontlnnk lenni vgy nnk látszni. Ugynúgy, mint sikk lett hszontlnságot érvekkel és ürügyek-kel z ellenkezőjébe fordítni. S h Szkonyi-drámánk más érdeme nem lenne, zért ennek problémfelvetésnek z értékei mégis becsülendők. Érdemes tehát elgondolkozni ezen z évdon. Nem nnyir z egyes produkciókon, mert zokról lényegileg csk zt lehet elmondni, mit minden színházi produkcióról; fel lehet sorolni erényeiket és hátrányikt, ötletességüket és ötlettelenségüket. De egészben mégis vlmi mást muttnk, mégis vn bennük vlmi tendenci, s h ez tendenci letisztul... Az elmúlt évd közepe táján mintegy ht hét ltt végigjártm z ország zon színházit, melyek gyerekdrbokt játsznk. Ezáltl nemcsk szezon új bemuttóit láthttm, hnem repertoáron le-vő régebbi produkciókkl együtt szín-házi élet egy szektoránk viszonylg teljes keresztmetszetét figyelhettem meg. A gyerekelődások készítőit fokozott felelősség terheli: átmenetileg megnőtt z igény vidéken és fővárosbn gyerekelődások iránt, ám ezt z igényt sem mennyiségileg, sem minőségileg nem lehet kielégíteni. Még zokbn városokbn, hol egy-egy vidéki színház játszik gyerekdrbot, vgy hol Népszínház gyerekelődási láthtók, csupán gyerekközönség egy része tekinthető színházb járónk, de z ország ngyobb részében gyerekek gykorltilg nem részesülnek színház kínált élményben vgy pedig csk rendkívül különböző színvonlú hkniműsorok áldásos tevékenységét élvezhetik. Másfelől nézve: z elődások művészi, pedgógii, pszichológii szempontokból legtöbb esetben átgondoltlnok, esetlegesek, mivel z lkotók híjávl vnnk kellő és meglpozott elméleti és gykorlti ismereteknek. A gyerekszínjátszásbn kimondv vgy kimondtlnul két meghtározó szemlélet létezik. Az egyik gyereket életkoránál fogv kevesebb tpsztlttl, egyszerűbb foglmi gondolkodási készséggel, ám korlátln fntáziávl és beleérzőképességgel rendelkező teljes értékű lénynek tekinti, másik viszont fejlődés lcsonybb fokán állónk. Ebből következik, hogy z első szemlélet hívei gyerekeknek is bonyolult és teljes művészi élményt kínálnk, és építenek gyerek fntáziájár, másikéi pedig lekerekített és redukált világképet, preprált tnulságokt jelenítenek meg. A hzi gyerekelődások túlnyomó része második szemlélet jegyében készül, nnk ellenére, hogy hzi és nemzetközi szkirodlom egyre inkább z elsőt részesíti előnyben. Vizsgálódásom során tizenhét együttes hrminchárom elődásánk elemzé-

9 sét végeztem el. Feltűnő, hogy drbok hetven százlék (huszonhárom) mgyr szerző műve, s többségük élő íróé. H repertoáron szereplő, de áltlm nem látott produkciókt is számításb vesszük, z rány még inkább eltolódik: hrminckilencből huszonkilenc mgyr mű, zz drbok háromnegyede. Az írók közül Csukás István drbjit játsszák legtöbbször ötöt mutttk be -, Jékely Zoltán mesejátékát pedig két szín-ház játszott. A klsszikusnk számító meseés ifjúsági regények dptációi te-szik ki külföldi szerzők műveinek jvát, például Micimckót három helyen is bemuttták. Amennyire örvendetes, hogy ilyen ngy számbn mutttk be mgyr műveket színházk - bizonyítv ezzel, hogy mgyr drámírás istápolásábn mguk területén és eszközeivel ezek műhelyek is kiveszik részüket -, nnyir elszomorító, hogy gyerekelődások legtöbbje súlyos drmturgii következetlenségekkel, átgondoltlnságokkl, megoldtlnságokkl terhesen került színre. Ebben közrejátszik z is, hogy gyerekelődások előkészítésére még felnőtt elődásokénál is kevesebb figyelmet és gondot fordítnk, hogy színházk gyenge pontj mjd mindenütt drmturgi, hogy gyerekelődások rendezését gykrn bízzák kezdő ember-re vgy olynr, kinek más feldtot nem krnk dni. Színházféle z óvodásoknk Ahogy z óvodi nevelésben tiszt értékek érvényesülnek, úgy bbn két színházi fogllkozásbn is, melyet z óvodáskorúknk játsznk: Budpesti Gyermekszínház néhány színészének kollektív műsorábn, Mcsk mester vgy Csizmás kndúrbn, illetve Mikroszkóp Színpdon Levente Péter-Döbrentey Ildikó Zűrhjójábn. Mindkét elődás színészek és gyerekek közös játék, mely lényegében két részből áll: egy lzító, ismerkedő, hngultteremtő előkészítésből és mgából mesés játékból. A Csizmás kn-dúrt nem Gyermekszínházbn játssz társult, hnem Mór Könyvkidó székházánk földszintjén, egy olyn teremben, hol nem különül el játék-tér és nézőtér. A Zűrhjó szintén rendhgyó " térben játszódik: Mikroszkóp Színpd múgy sem élesen elkülönülő színpd nézőtér együttesét színészek, mindenekelőtt Levente Péter és Gryllus Vilmos, úgy játsszák be, hogy egyetlen Krsi István és Sirkó László Juhász István Feri világgá megy című drbjábn (Budpesti Gyermekszínház) (Frks Tmás felvétele) közös játéktérnek ht színház. gyermekszínházik lbdás játékkl, z óvodából ismert dlok közös éneklésével vezetik be gyerekeket színházb, Leventéék viszont egy példásn előkészített dltnulás után felnőttektől elválsztv viszik nézőiket színházterembe. Mguk mesék könnyen követhető, fordultos cselekményű történetek, melyek-ben minden gyerek kp vlmiféle - csöppet sem látszólgos - feldtot, tennivlót. A Csizmás kndúrnál gyerekek párnákr ülnek, s ttól függően, kinek milyen jel vn párnáján, lehetnek fák, jtónállók, nyulk és így tovább. Kisebb-ngyobb feldtok után - mely feldtok önként válllhtók, és nem kívánnk semmilyen önmutogtó szerep-lést - közös ngy feldtbn is részt vehetnek, láncot lkotv kihúzzák vízből főhőst, vgy finálé ngy kvrodásábn vezethetik le energiáikt. A /űrhjó űrutzás számos jól végiggondolt. és többnyire jól hsznált didktikus elemet trtlmz, gyerekek játékot irányító felnőttekkel közösen sok foglmt tisztáznk, végig úgy tűnik, gyerekeknek - h korlátozott mértékben is - beleszólásuk vn cselekmény részleteibe. A részvétel kevésbé megoldott formáj viszont z, mikor kiválsztott vgy ön-ként jelentkező gyerekek is belépnek. szereplők közé, de mivel feldtukt nem körvonlzzák, légüres térbe kerülnek, sem játszók, sem nézők közé nem trtoznk. A színészek kis térben úgy fogllkoznk z előjáték ltt már kiszemelt gyerekekkel, hogy zok néző-tér egy-egy szektorát is képviselik, vgyis minden egyes gyerek úgy érzi, hozzá szólnk színészek, mikor tuljdonképpen csk egy-egy társukhoz beszelnek. Mindkét elődásbn stilizált elemek vnnk túlsúlybn díszletben, jelmezben, kellékekben. A Csizmás kndúrbn színészek Válllják színház színház voltát, jelmezek és kellékek kiosztását gyerekekkel közösen végzik, egy-egy hsználti tárgy szolgál z egyes helyszínek jelzésére. A Zűrhjóbn viszont egyetlen zongorszék vn színpdon, s ezzel szinte mindent ki lehet fejezni.; z űrebéd-jelenetkor néhány léggömböt pöckölnek ide-od színészek és gyerekek. Bár ötlet igen elcsépelt, megoldás jó, mert itt funkciót kp lbdázás, és jó z is: nnyi. léggömb, hogy minden gyerek bele tud leglább egy-szer vlmelyikbe ütni, nem következik be z ilyenkor szokásos tülekedés, nem lesz közönség ngy része cslódott., hogy kimrdt vlmilyen játékból. De hogy z óvodi nevelés sokszínűségét felváltj z iskolák szürkesége, úgy ezek kezdeményezések is csk elszigetelt jelenségek mrdnk. A Budpesti Gyermekszínház A mgyr gyerekszínjátszás meghtározó tényezője lehetne ez színház, melyet sjátos ellenmondás jellemez: egyszerre vn monopol- és periférikus helyzetben. A színház fldt- és célmeghtározás, helykijelölése elhibázott; mivel csk gyerekközönségnek játszik társult, óhttlnul egyfjt szkmi beszűkülés következik be, emitt nincs elég vonzereje z intézménynek, mihez hozzájárul-nk nem éppen rózsás nygi körülmények, vl mint z, hogy évek ót élet-

10 Mrk Twin: Tmás úrfi mint detektív. Ecsedi Erzsébet és Kolti Judit Népszínház elődásábn (MTI foto) veszélyes, gyerekszínházi feldtokr lklmtln épületben végzi társult munkáját. Mivel gyerekszínjátszás társdlmi és művészi presztízse rendkívül lcsony, ennek minden hátrány leginkább Gyermekszínházt sújtj, itt legfeltűnőbb z, hogy kevés z igzán átütő erejű színészszemélyiség színháznál, s enélkül szinte elképzelhetetlen htásos gyerekszínjátszás. Nehezíti színház helyzetét, hogy rendkívül széles korosztálynk kellene műsort szolgálttni, s hsználtos korosztálybontás eleve htástln. A színház korhtárbeosztás legújbb pszichológii kuttások nyomán nem állj ki gykorlt próbáját. Sokkl htásosbb például szovjet ifjú nézők színház hálóztánk működése. Ott csk z lsó korhtárt rögzítik, de zt viszont ngyon körültekintően, egy pedgóguspszichológus tem segítségével. A bemuttott elődásoknk gyerekek és felnőttek számár egyránt élményt kell nyújtniuk, éppen ezért z elődások olynok, hogy zokt nemcsk gyerekek, hnem szüleik is élvezettel nézhetik. Ebből z elvből következik z is, hogy sokkl kisebb szerepe ezeknél színházknál szervezett, közös iskoli színházlátogtásnk, mely, vlljuk be, életidegen megoldás. Sokkl fontosbb lenne gyerek személyiségfejlődése, színházi élmény feldolgozás szempontjából, h színházb kis közösségekben, csláddl vgy szűkebb bráti körrel mehetnének. Á Budpesti Gyermekszínház zonbn ennek szemléletnek éppen z ellenkezőjét követi. Rádásul olyn objektív dottságok között dolgozik, melyek eleve gátt szbnk z élmény kilkulásánk. Ezek között említhető nézőtér lejtésének hiány, folyosó, ruhtár, büfé szűkössége, z elődás kezdete előt rületlen, dlok leállítják z múgy is lssn folydogáló cselekményt, Kocsár Miklós zenéjének hngzásvilág nem éri el z írói-költői nygét. Orosz György rendezése nem segített z írói, drmturgii ponttlnságokon, sőt né-hány helyen, például cigánylegény és z öreg intrikus figurájánk beállításábn htározottn félreértelmezte dr-bot. Á mű kópéság, humor elveszett, csk z egyértelmű, triviális komikum érvényesült színpdon. Á verses szöveg zenéje prózává vált, stilizált mgyros díszlet nehézkes színváltásokt eredményezett, z elődás egésze már-már nép-színműves hngultot sugárzott. (A Jékely-drbot Kecskeméten is bemuttták Konter László vendégrendezésében, s ott még inkább kiütköztek drb fogytékossági. A rendező felületes munkát végzett, még rr sem ügyelt, hogy szöveg instrukciói és színpdi vlóság fedje egymást. Á zenei kíséret itt hngszlgról szólt, s felerősített zenekrt z múgy is gyengén éneklő színészek nem tudták túlkibálni. Az áltlm látott elő-dás csknem befejezhetetlenül szét-esett.) Á mi témájú művek közül színház drmturgjánk, Juhász Istvánnk drbj kívánkozik elemzésre. A Feri világgá megy gyerek-szülő kpcsoltról, gyerek szeretetéhségéről indirekt módon beszél: címszereplő nem lép szín-re, drb z ő keresésének története. Ez önmgábn kitűnő ötlet, de sem szerző, sem színház nem válllt z ötletből dódó drb és elődás igzi kidolgozását, és megelégedtek egy tetszetős cirkuszsztorivl, melyben szülők megtnulják cirkuszmesterséget, csk hogy hzcslogssák fiukt. Ám sok hókuszpókusz közben elvész lényeg, z, hogy miért ment világgá Feri, és milyen lesz ezek után gyerek-szülő kpcsolt. (H otthon is cirkusz lesz, kkor minden megoldódik csládbn?) A drb nyelvi közhelyei, drmturgii megoldtlnsági, szituációszegénysége, szöveg túl-tengése, rendezés (Nyilssy Judit munkáj) következetlenségei - z indító jelenetben például htlms kellékek szerepelnek, de későbbiekben ez fokozó szemlélet elvész gyerekek rekciói-nk figyelmen kívül hgyás, cirkuszi számok illúzióromboló elődás sokt levon z eredeti ötletből. A kincses sziget című Stewenson-regényt Asperján György lklmzt szín-pdr, s Orosz György rendezte. Á klndos játék jó érzékkel elegyíti klózti feleslegesen hosszú várkozttás stb. (Mivel nézőtér nem lejt, minden olyn jelenet, melynél például földre ülnek szereplők, botrányb fúl, mivel gyerekek látni krnk, ezért felállnk, ám mögöttük ülők tőlük végképp semmit sem látnk, tehát szétüvöltik z elődásokt. S rendezők évek ót nem okul-nk ebből. Mint hogy bból sem, hogy gyerekek hosszú negyedórát ülnek - előcsrnok híján - nézőtéren, hng-szóró újr meg újr felcsigázz várkozásukt, s mikor végre elkezdődik z elődás, nem egy erős, közönséget le-csendesítő, mellbe vágó impulzussl indulnk produkciók, hnem szinte ki-vétel nélkül sötétben, erőtlenül, líri vgy intim hngultbn. A színészeknek hosszú percek, nem egyszer egész jelenetek kellenek hhoz, hogy lecsendesítsék nézőteret.) A színház műsorán legkisebbeknek két mesejáték, helti Jenő Szépek szépe és Jékely Zoltán Mátyás király juhász, vlmivel ngyobbknk két mi témájú játék, Juhász lstván Feri világgá megy és Szentmihályi Szbó Péter Látogtó végtelenből, még ngyobbknk két regény-feldolgozás, Ktjev Távolbn egy fehér vitorl és Stewenson A kincses sziget szól. Stúdióelődásként gimnzistkorúk-nk, ám elsősorbn szkmunkástnulóknk és szkközépiskolásoknk, Kosztolányi Dezső regényének színpdi változtát, z É d es Annát játsszák, és ismeretterjesztő műsorként egy operprodukciót felújítást - Mozrt Bstien és Bstienne-jét Gbriel és Gbriell címen. (Mivel z elődások egy részéről SZÍNHÁZ számábn jelent meg elemzés, ezekre csk utlok következőkben.) A Mátyás király juhász felemás irodlmi mű, nyelvileg is, drmturgiilg is egyenetlen. A drb megzenésítése sike-

11 kodás, hrc, szerelem motívumit, s középpontjábn egy igzi gyerekhős áll, kit erőteljesen, lírát, humort és hősiességet ötvözve, lkít Imre István. A jól pergő elődás három tnulságár szeretném felhívni figyelmet. Az első rész végén egy izglms, westernpródiánk beillő verekedés mintegy lezárj cselekményt, ám ezt jelenetet egy információkbn gzdg, melodrmtikus epizód követi még, mi zonbn közönség számár teljesen elvész, mivel még verekedésjelenet érzelmi htás ltt áll. A színészeket két lpmegszóllás jellemzi: egy erőltetetten túlhngsúlyozó és egy hétköznpi, illetve két hngvétel: melodrmtikus vgy túlzó komikumr törő. Ez dupl kettősség egyrészt bból következik, hogy gyerekdrbokbn lig kd vlódi drámi szituáció, másrészt kifejezi zt szemléletet, mi gyerekek lehengerlését trtj kívántosnk, s egyben z igényes, szkmi munk hiányáról is árulkodik. A hrmdik szóvátennivlóm részletek fontosságánk elhnygolás. H egy izglms hrc közepette hngos durrnássl elsül egy pusk, de játékszerhez illő villnás láthtó, z z egész jelenet hitelét megkérdőjelezi. Ez olyn elidegenítés, mi ellene mond gyerekszínháznk. A gyerek elsősorbn zonosulni szeretne, s z elidegenedés egészen másként működik nál, mint felnőtteknél. Mivel részletekre gyerekek különösen érzékenyen figyelnek, véletlenszerű, átgondoltlnságból dó-dó részletponttlnságok mindig szí-ni htás ellen htó elidegenítő effektus-ként htnk, gyerek kikpcsol játékból, s színészeknek újr és újr meg kell hrcolniuk közönségükért. A színház esti stúdióelődásként játssz z Édes Annánk rendező, Korcsmáros György áltl készített változtát. A regény néhány kulcsjelenetét emelte ki rendező, s jelenetek közötti átkötést hngmontázzsl, vetítéssel, szereplők szituáción kívüli lázs mozgtásávl vgy árnylkszerű megjelentetésével próbált megoldni. Ám kulcsjelenetek sem Édes Ann tettének fejlődésvonlát, vgy Vizy cslád és brátink életét nem követik nyomon, sem kétféle élet-mód, erkölcsi rend, emberi mgtrtás közötti összeütköztetésre nem dnk módot. Képregényszerű kivont csupán z elődás, mely szobszínházként olyn térben játszódik, melyet körbeülnek nézők, és így mintegy közvetlen részesei lehetnek történéseknek. Az elődás csk növeli zvrokt. A Csukás István: Ágcsk veszprémi Petőfi Színház elődásábn (Brtl Zsuzs, Újhelyi Olg, K ő h l mi A t t i l, M o n o r i B l á z s ) ( M T I f o t o ) rendező nem döntötte el, hogy szereplők milyen kort reprezentálnk, regény korát vgy vlmi mást, illetve milyen társdlmi osztályt, regényben ábrázoltt vgy egy kispolgárit. A színészek játékstílus ez utóbbit jeleníti meg, szöveg viszont regénybelit. A. közvetlen játékstílus, mit tér megkövetelne, csupán színészek civil megjelenésében és viselkedésében nyilvánul meg. A drb lényegét hmisítj meg z, hogy közönség - jobb híján - zzl cinikus, gátlástln fitlemberrel tud leginkább zonosulni, ki végső soron kiváltj trgédiát. Az ismeretterjesztés szándék morális szempontból visszájár fordult. Az ismeretterjesztéssel más problémák is vnnk. A 'Mozrt-oper elődás Nyilssy Judit rendezésében két különálló részre esik szét, egy didktikus ismeretterjesztő elődásr és z operár. A. dljáték tuljdonképpen egy régi elő-dás felújítás., szereplők közül Perlky lstván mindkét verzióbn játszott, de mostni elődás másik két szereplője sem énektudásbn, sem játékkultúrábn nem közelíti. meg z előző szereposztásbeli társit, s emitt P erlky teljesítménye is hlványbbnk tűnik. Az ismeretterjesztő TIT-elődást" négy színész trtj, bevetve szöveges és játékos ismeretközlés, vetítés, z árnyjáték, bábozás sokféle eszközét. De nemcsk z eszközök sokfélesége mitt lesz bántón eklektikus z elődás első fele, hnem közölt információk átgondoltlnság, esetlegessége mitt is. Nincs eldöntve, kiknek, milyen korosztálynk szól szünet nélkül több mint másfél órás elődás : z elő-játék feltehetőleg zeneileg képzetlen lsó tgoztos nézőknek, z oper viszont érettebb gyerekeknek. Az ismeretterjesz tő blokkbn zenei nlfbétáknk és zenetnulóknk szóló információk, kérdések egymás mellett szerepelnek. A gyerekeket felszólítják, hogy ki tud vlmilyen Mozrt-művet hngszeren játszni vgy énekelni, z jelentkezzen, de nézőtér - máskor indokoltlnul kigyúló --fényei ezúttl sötéten mrdnk, s válszt sem várv megy tovább műsor. A következetlenségek hosszú sorát lehetne ezúttl is sorolni. A stúdióelődás, illetve egy rendhgyónk számító operprodukció mutt-j leginkább, hogy ez színház jelenlegi felállásábn lig képes teljesíteni rá háruló óriási feldtokt, s mint z ország gyerekelődásink, gyerekszínházi tevékenységének hivtlból koordináló-j nincs bbn helyzetben, hogy e funkciójánk eleget tegyen, sem szkmilg, sem drmturgiilg nem áll zon fokon, hogy bármelyik vidéki színházunknk is segítségére legyen, támogtást djon. Népszínház Az ország legngyobb gyerekszínház Népszínház, zzá teszi széles repertoárj - ugynnnyi drb vn műsorán, mint Gyermekszínháznk s ngy elődásszám. A színház műsorán nyolc drb volt: Csinn-bumm cirkusz, Benedek András Táltosfiúj, Tordon Ákos Sktulyácsk királykissszony, Lázár Ervin A hétfejű tündére, Gyárfás Endre Márkus mester ezermestere, z Árgyélus királyfi című népmesefeldolgozás, z Erích Kästner művéből készült Emberke, illetve Mrk Twin regényéből Tmás úrfi mint detektív. Ezek közül négyet láthttm, z idei szezonbn bem u ttottkt.

12 A Hókirálynő: Ngy Rék pécsi Nemzeti Színház Kmrszínházábn (MTI foto - Kálmándy Ferenc felv.) Sktulyácsk királykissszonyt már másodszor muttt be színház, ám válsztás lig érthető, hiszen konfliktus pedgógiilg enyhén szólv megkérdőjelezhető tételen lpszik, zon, hogy kis hzugság nem ngy bűn ". A mű drmturgiilg is gyenge, lig vn játszhtó szituációj, z első rész egy hosszú expozíció, második egy vándorlás-menekülés motívumr felfűzött jelenetsor. A rendező, Meczner János csúny és nehézkes díszletek előtt, játék lpvető logikájár sem ügyelve, felületesen állított színre drbot. A gitárrl megjelenő, de nem gitározó nrrátor állndón kérdésekkel ostromolj gyerekeket, de - jó hzi gyerekszínházi szokás szerint - színészek gyerekek válszit nem veszik figyelembe, s ettől z üvöltöző gyerekek és körvonlztln szerepekben feldtot teljesítő színészek közötti cstává fjult z elődás. Kifejezetten gyenge írói munk Gyárfás Endréé, Márkus mester ezermester szerzőjéé. Az erdei álltok között játszódó didktikus mese szövegét kínrímek, olcsó viccek, kbréközhelyek, felnőtt kikcsintások trkítják, szájbrágós tnítások pénz, gzdgság, z nygi érdekek elítélendő voltáról bántó hngzású zeneszámokbn foglmzódnk meg. Szigeti Károly bugyut és kidolgoztln drbvázltot zzl teszi némiképpen elfogdhtóvá, hogy jelmezzel, mozgássl egyéníti szereplőket, s vd viháncolássá változttj drbot, mely Mlgot István hálókból, felemekből készült vriábilis díszletében játszódik. Ugyncsk álltok, Lázár Ervin ismert hősei főszereplői A hétfejű tündérnek. Az elődás sikere zon múlik, milyen színészek bújnk jól ismert figurák bőrébe, hogyn tudják átlényegíteni Lázár Ervin-i lkokt. A rendező - Konter László - zonbn nem hozt helyzetbe színészeit. A funkciótln és játékot kdályozó díszlet előtt színészek korrekt teljesítményt nyújtottk, de dósk mrdtk zzl többlettel, melye mese megelevenítéséhez elengedhetetlenül szükséges lett voln. Egészen más stílusú elődás Mrk Twin-dptáció, melyet Mlgot István dolgozott át, rendezett és tervezett. Az elődáson érződik z lkotók bábos múltj, színészek mszkosk, mozgásuk bábos imitációjú. A konfliktusokt komolyn veszik, egyes jelenetek kifejezetten félelmetesek, de ezeket egy-egy humoros epizóddl vgy countrymuzsikár ropott tánccl levezetik. A lendületes produkciót egy-két pró következetlenség, illetve gyerekekkel vló kpcsolttrtás néhány ügyetlenebb megoldás sem ksztj meg, z egészre felszbdult vidámság és trgikum jól kilkított kettőssége, formi brvúrok sorozt jellemző. Játékszín Az idei szezon legfontosbb jelensége gyerekszínjátszásbn z, hogy Budpesti Gyermekszínház mellett több színház vgy színház jellegű csoportosulás is bemuttott gyerekdrbokt, s ezzel megingott Gyermekszínház monopolhelyzete, egészséges művészi verseny lehetősége lkult ki. Ebben versenyben legfontosbb versenytársnk játék-szín bizonyult zzl, hogy három produkciónk dott helyet. (Ebből kettőről, Mugliról és z Ágcskáról már SZÍNHÁZ számábn írtunk, itt csk vázltosn szólok róluk.) Friss szellemű, gyerekszínházi sblonoktól mentes, korszerű szemléletű színházt hoztk létre z erre válllkozók, többségük-ben kitűnő színészek játsznk ezekben drbokbn, s ettől közepes lp-nygú művek is egyszeriben más mi-nőségűvé válnk. Természetesen nem egy ellen-gyerekszínház született Le-nin körúton, s három produkció nem egy kikristályosodott gyerekszínházi koncepcióról d képet. De z elődások mindenképpen zt bizonyítják, hogy csk igényesen, mximális művészi tudássl lehet és szbd gyerekeknek játszni. A SZÍNHÁZ idézett írásávl szem-ben én Muglit - mit Kipling regényéből Horváth Péter írt és Novák János rendezett - csk részben trtom jó elődásnk. Tény, hogy más elődások-hoz képest ez felszbdultbb, játékosbb, ugynkkor zenei nyg eklektikusság, drmtizálás sutsági - lz epizódfüzér csk drb, zenei és prózi részek mechnikusn váltkoznk, nincs igzi drámi szituáció stb. - rendezés fntáziátlnság, csúny díszlet, gondolti zvrosság - z elődás zt sugllj, hogy minden bj forrás z ember, s ezt még z is láhúzz, hogy z ellenszenves " álltok és z emberek megszemélyesítői zonosk -, dltnítás, közönség ktivizálásánk elhibázottság - gyerekek nnk segítenek, ki elveszejti Muglit -- kérdésessé teszi z erényeket is. Csukás István írt Kék öböl című drb szövegét, s Tímár Bél rendezte z elődást, mit kis túlzássl környezetvédő propgndműsornk is nevezhetnénk. Ezúttl is z ember z, ki z áll-tokkl áll szemben, s ki tnkhjójávl és gyilkos szerszámivl fenyegeti kék öböl idillikus életét. A didktikus célú játékot z intenzív színészi jelenlét teszi élvezetessé. Á kitűnő színészek szereplése persze zzl veszéllyel " jár, hogy még z íróilg, drmturgiilg vázltosn megírt műveket is sikerre viszik, hogy rosszt is képesek megnemesíteni, miből következik: csk kitűnő irodlmi lpnygot szbd gyerekeknek elődni. A Játékszín hrmdik elődás gyerekszínházi körkép egyik legkitűnőbb produkciój, z Ágcsk, melynek szövegét szintén Csukás István írt, és melyet ugyncsk Tímár Bél rendezett. Á gyerekek önmegismeréséről, identitáskereséséről szól ez mese, mely nem nnyi-r írói, inkább színpdi remekmű. Azzá teszi z öt színész - Hűvösvölgyi Ildikó, Peremrtoni Krisztin, Kolti János, Márton András és Tímár Bél - ki-tűnő játék, színház színház voltánk válllás, didktikusság elkerülése, szituációkból vló építkezés, s mindenekelőtt humnizmus és humor. Olyn

13 elődás z Ágcsk, melyet nemcsk gyerekek, hnem felnőttek is önfeledten élvezhetnek. Vidéki színházk elődási Hogy z Ág c skánk jelentős drmturgii gyöngéi vnnk, z Veszprémben derült ki igzán, hol Mrsán János E. h. církuszi környezetbe helyezve játsztt drbot. Ettől z ötlettől z elődás nem lett se színházi, se cirkuszi produkció, jobbár kezdő színészek nem tudtk olyn egyéni, mgs színvonlú teljesítményt nyújtni, mint játékszínbeli kollégáik. A zömmel külsődleges esz-közöket hsználó rendezés legfőbb hibáj, hogy unlms lett z elődás. Ugyncsk Csukás István írt békéscsbik gyerekelődásánk, Gylogcsillgnk szövegét. A népmesei ihletésű, szimmetrikus drmturgii szerkeze-tű drbhoz népzenei ihletésű muzsik társult, ám zenei betétek túlsúlyb kerültek szentenciákbn gzdg szöveggel szemben ( második rész lényegében áriák sor csupán, drámi szituáció nincs!). A rendező, Rencz Antl még tovább gyengítette drámi lehetőségeket, és szereplőket szélsőségesen egyénítette. Az elődás ngy nyeresége volt Schéner Mihály játékos, népi díszítő motívumokból kibomló díszlet- és jelmezvilág. Új oldláról muttkozott be két nyíregyházi színész: Szbó Tünde írt és Viti András rendezte Kvntum Fntum cspdáj című tudományos ismeretterjesztő elődást, s z ismert Muszthy-Dobi kettős szerezte z elődás zenéjét. A válllkozókedv zonbn nem hozott át-ütő szkmi sikert. Az ötlet - bár nem eredeti - ngyon jó, ám z írói megvlósítás, zenei kíséret, látványvilág ki-lkítás igen sok kívánnivlót hgy mg után. A szöveg nyelvi klisékből építkezik, kmszos szófcsrás, hirdetésszövegek, olcsó szójátékok, közhely-mondtok lkotják drb nyelvi közegét. Ehhez egy közhelyes idézetzene és szegényes látvány társul. A színészek és rendező sokt jvított drb hibáin, de eltüntetni zokt nem tudt. Égy bolgár drbot, Pncso Pncsev Négy süvegét, két színház is bemuttott ( József Attil színháziról z számbn írtunk). A szegedi színház képtelen drmturgii helyzetre épülő drbot - négy személyt egyetlen színész-nek kell eljátszni -, melynek legfőbb mondndój, hogy munk nemesít, felületes, következetlen elődásbn vitte Jelenet Kcsóh Pongrác János vitéz című dljátékánk kposvári elődásából (Fábián József felvétele) színre. A nézőnek nehéz kiigzodni legények között, mivel sem jelmezzel, sem színészi játékkl nem egyénítik négy figurát. A színészek népiesch", ripcskodástól sem mentes játék, erőltetett tájszólás, illusztrtív színjátszás drb értékeit is elfedik. Kposvárott gyerekeknek Mrschll László Szipork és sárkány című mesejátékát muttták be Gzdg Gyul rendezésében. Az író népmesei motívumokt dolgozott fel, s különböző meseelemeket szerző nyelvi gzdgság, iróniáj gyúrt egységessé. A drb hitelesen teremti meg egy mesejáték t moszféráját, de túl is lép mesejátékon, s mesék világánk viszonylgosságát is bemuttj, kicsiknek és ngyobbknk egyránt kínál gondolkodnivlót. A rendező drb komikumát, iróniáját emelte ki, és játékos, helyenként burleszk elemeket is felhsználó, jól pergő elődást hozott létre. Az íróilg gyengébben megoldott részeket remek képi és játékötletekkel hidlt át, ettől egységes, látványos, cselekményes produkció született. Jevgenyij Svrc HókiráIynője vissztérő drbj színházknk, ezúttl Pécsett játszották Vs Zoltán Iván rendezésében. A kissé túlbonyolított művet rendező jó érzékkel tömörítette, kiemel-te drb drámiságát, és többnyire humorrl oldott fel félelmetesebb jelenetek okozt feszültségeket. A színház jó néhány vezető színésze működőtt közre z elődásbn, így külsőségeiben igen szegényes produkció -- színház egy művelődési. házbn kénytelen játszni színészileg egyenletesen mgs színvonlú lett. Kiemelkedett nrrátor szerepében Sipos László, ki kitűnően trtott kpcsoltot gyerekekkel, minden erőlködés, rájátszás nélkül, játékon egyszerre kívül és belül mrdv értett szót nézőkkel. Micimckók Három Micimckó volt műsoron z országbn. Kézenfekvő tehát, hogy lz jelenetfüzérré szerkesztett s gyerekek ízlésvilágától idegen zenei nyggl feldúsított drmtizálás különböző megvlósításit összevessük. A Micimckóból nehezen születik igzi siker, mert főleg verblitásbn megnyilvánuló humor nehezen fordíthtó le színpd nyelvére. A jó elődás titk ezúttl is z erős egyéniségű, kitűnő színészek szereplése lehetne, mi gyerekelődásoknál nem mindig dott. A miskolci, szolnoki és z Olimpi mozibn játszott reflektor színpdi elődás leginkább bbn különbözik egymástól, hogy milyen rendező és z írói nyg közötti viszony. Miskolcon Glkó Blázs lkotó módon nyúlt szöveghez, igyekezett kiküszöbölni drbbn levő drmturgii következetlenségeket, gyerekre bízt Róbert Gid szerepét - s ezzel. közvetlenül átélhetővé tette gyerekközönség számár drbot, és elkerülte zt, hogy felnőtt játsszon gyereket:, átértelmezte szereplők rendszerét (például férfivl játsztt Mlckát és nővel Micimckót) stb. lfj. Kőmíves Sándor Szolnokon megelégedett szöveg interpretálásávl, Budpesten viszont Simon Zsuzs z lpvető szövegösszefüggéseket is figyelmen kívül hgyv, térbeli és drmturgii követelményekre sem figyelve húzt meg drbot, s ezáltl nem hogy csökkentette, de tovább növelte drmtizált szövegből dódó következetlenségeket. (Nyuszi ház például egy füles kosár, mibe nem lehet beszorulni, így Nyuszi-Micimckó jelenet értelmét veszti, Fülesnek vn ház szín pdon, tehát fölöslegessé válik második. résznek z jelenete, mikor Mlck és Micimckó épít, illetve áthelyez egy kuckófélét Fülesnek és így tovább.) A szöveg és szituációk ismételten ellent-

14 Szirtes Ádám, Szbó Gyul, lncze József Tháli Színház Egy kis térzene című elődásábn (MTI foto - Benkő Imre felv.) mondásb kerültek egymássl, mit rutinr hgytkozó színészi játék nem tudott feledtetni. A szereplők öltöztetése ebben drbbn lpkérdés, ugynis z álltoknk emberformájuk, emberlelkük vn. Mindhárom elődásbn z egyes álltok jellegzetességeire utló, de lényegében emberjelmezbe bújttták színészeket. Kivétel Micimckó, kit tuljdonképpen meghgytk mckónk. Ez értelmezési problémákt vet fel, melyeket mindegyik rendező megkerült. A három elődásbn különböző módon és ránybn tlálták el z egyes figurák állti-emberi jellemvonásink elegyét, legjobbn Miskolcon és legkevésbé Reflektor Színpdon. Igen lényeges meghtározój z elődásoknk játéktér kilkítás. Szolnokon csúny és rosszul funkcionáló díszletben játszottk színészek, jobbn mondv díszlet előtt, z előszínpdr kiszorulv. Miskolcon htlms üres, kitűnően bejátszhtó tér volt, mit néhány elemmel gyerekfntáziár építve lehetett bármely helyszínné vrázsolni. A Reflektor Színpd egy keskeny, szélességben rendkívül elnyújtott dobogón volt kénytelen játszni, tehát z egyes helyszínek egymás mellett voltk. A kérdés z: h nincs hol és kivel játsztni drbot, miért kell bemuttni? Á válsz egyszerű: h vn kereslet, még minőség rovásár is ki kell zt elégíteni! Válllkozások S ezzel máris egy problémkör kellős közepében vgyunk. Á válllkozás gyűjtőfoglm lá ugynis különböző társulásokt kell besorolni, olynokt, melyek ténylegesen üzleti válllkozásként működnek, s olynokt, melyek egy-egy színház égisze ltt dolgoznk, de vlójábn ugyncsk üzleti válllkozásb fogtk, ztán olynokt, melyek egy művészi csoportosuláson belül gyerekeknek is játsznk, s olynokt, melyek gátlástlnul kihsználják gyerekprodukciók iránti igényt, és nívótln műsorokkl lovgolják meg konjunktúrát. Ez terület áttekinthetetlenül kiterjedt, ezért csupán néhány, színházi szervezettséghez közel álló vgy bb trtozó megnyiltkozását érintem. Az Egyetemi Színpd Weöres Sándorbemuttój, Cslók Péter legjobb gyerekprodukciók egyike. A zömmel Nemzeti Színház társultából verbuválódott társult Vándorfy László rendezésében jelzett díszletek között, kicsit krikírozó stílusbn dt elő z ismert Weöresdrbot. Kitűnő színészek kpcsolt gyerekekkel, s ngyon jó z elődás zenei kísérete. A zene ugynis ebben z elődásbn nem zt szerepet tölti be, mint áltlábn gyerekelődásokbn. Az z áltlános gykorlt, hogy z elődások felnőtteknek szóló zenés játékokéhoz hsonló szerkezetűek, drbok zárt jelenetek és zárt számok egymásutánjából épülnek fel. Ez szerkezet eleve kizárj, hogy gyerek beleélje mgát játékb, ugynis dlok mindig leállítják cselekményt. Bár szkemberek szerint zene - - különösen kisebb gyerekeknél - ngyon lényeges befogdást segítő htáselem, ez fjt zenei szerkezet többet árt, mint hsznál z elődásoknk. A Cslók Péter zenei kísérete népzenei motívumokból komponált, z elődás menetéhez illeszkedő, hol kötött, hol improvizált muzsik. Az oly divtos dltnulás itt funkciót kp, ugynis megtnult dlok és mondókák z elődás dott pontjin gyerekek érzelmeinek, indultink levezetését szolgálják. Á színészek mindent egy icipicit túlozv, élvezettel és örömmel játsznk, tökéletesen visszdják weöresi humor minden rétegét, s egyszerre érzékeltetik népi játék színét és visszáját. Sokrétűsége mitt gyerekeknek és felnőtteknek egyránt kitű-nő szórkozás z elődás. A Hököm Színpd - tényleges üzleti válllkozásként - Vuk könyv-, film- és hnglemezsikerét lovgolt meg, mikor színpdi változtot készített történetből, Krinthy Márton rendezésében. Szegényes díszletek között színészek felszínes játékábn gyéren folydogál z átgondoltlnul szerkesztett cselekmény. Minden összecspás, drámi esemény színflk mögött zjlik, csk z eredmény-ről kpunk tájékozttást, többnyire dlokbn. Főszereplővé - színészi erőviszonyok eltolódás mitt - z kuty válik, mely álnok, z álltok vesztét okozó ember kiszolgálój, hzug, s gyerekek örök mnipulálój. Az elő-dás techniki kivitele (világítás, díszletezés, hngosítás stb.) minősíthetetlenül gyenge. A szünetben szülők gyerekeiket Vukot játszó szinésznő társságábn lefotóztthtják, s z elődás végén már kész fotókt vehetik át. Ez fogás z egyik vonzereje z ugyncsk egy sikerről újbb bőrt lenyúzó Süsüelődásnk, melynek Vidám Szín-pd dott otthont. A Bergendy együttes és Krsi Pntomim RT közös produkciój ez z elődás, mely tévéjáték lpján készült lemezfelvétel színpd-r lklmzás. A színpd felét zenekr fogllj el, mely zonbn csk néh játszik, többnyire imitálj zenélést, mivel muzsik hngszlgról hlltszik. A pntomimesek kulturáltn lemozogják " hngszóróból felhngzó szöveget. A bábok tévéből ugyn ismerősek, de például Süsü lig vlmivel ngyobb többi szereplőnél, így éppen z z ránykülönbség és félelmetesség vész el, mely konfliktus kiindulópontj. Az illusztrtív játékmód, z ügyetlen játékvezetés, leegyszerűsített mondndó - dolgozni kell! - zt jelzi, ezúttl nem tekintették gyerekeket egyenrngú játszó prtner-nek. Egy ngyobbfjt utóvl költöztethető Hírös Színháznk nevezett társulás, mely évek ót járj z országot, vn olyn elődásuk, mely ezerháromszáz elődást ért meg, z egyik gyerekprodukciójuk túl vn htszázdik elődáson, s Csillgszemű juhász is közel volt száz-hoz. A népmeséből készített elődás népszínművek stílusához áll közel, nnk ellenére, hogy résztvevők eredeti klocsi népművészeti keretet igyekeztek dni

15 történethez. Ám gzdg díszítésű ruhák színpdon giccsbe fordulnk, drmtizálás és z elődásmód fogytékossági elrettentővé teszik produkciót. Ez utóbbi elődás csupán ízelítő htlms hknizó kínáltból. Az ilyenek teszik ki. gyerekelődások. többségét, ezek jut-nk cl kisebb helységekbe, ezek dják z első színházi élményeket gyerekek-nek. Meggondolndó helyzet! Csk színház... Az áttekintés lezárásául három olyn elődásról szeretnék szólni, melyek szándékukbn s részben eredményüket tekintve is zt példázzák, hogyn lehet gyerekeknek és felnőtteknek egyránt szó-ló elődásokt létrehozni. (Volt már erre péld z eddig ismertetett elődások között is!) Kposvárott Ascher Tmás rendezte, János vitézt felnőtteknek, de készített egy gyerekeknek szóló változtot is. Az elődást méltttuk lpunk számábn, így csk utlok rr, hogy rendező ngyon komolyn vette drbot, nnk műfját s közönséget is. Igényesen és műfj szbályit tiszteletben trtv játsztt el Kcsóh-művet, ugynkkor Jncsi és Ilusk történeté-ben és Bgó sorsábn két egymást ellenpontozó életutt drámin ábrázolt, s ezzel z elődás túlmuttott dljáték keretein, és nemzeti önismeretünket gzdgított. A gyerekeknek szóló változt csk z elődás időtrtmábn különbözött felnőttekétől, ugynis néhány játék s dlok néhány strófáj elmrdt. De z elődás lényege ugynúgy foglmzódott meg. Komplex színházi élményt nyújtott ez z elődás, mely minden korosztálynk tudott mondni vlmi lényegeset. Szándék szerint ilyen elődásnk készült Tháli Színház Egy kis térzene című produkciój is. Bár Békés Pál szövege nem eléggé kiérlelt, s Mikó István zenéjében kelleténél több divtos, könnyűzenei frázis, Kőváry Ktlin rendezése olyn elődást teremtett, mi több, mint egy szokványos gyerekdrb. Mi életünk néhány fonákságát is felvilln-tó, kulcsos gyerekek " életéből merített, mesés, ugynkkor relist játék kissé lssn hld előre, de színészek legtöbbje élvezetes figurákt formál. A drb lehetőségeit egyetlen lkítás jelzi: Szirtes Ádám süket, szbályokhoz rgszkodó, ugynkkor mélységesen emberi Tűzoltój olyn komplex és ki-tűnő lkítás, mely például szolgálht-n, hogyn kell gyerekeknek és felnőtteknek játszni. Az elődás egésze zonbn csk pillntokr közelítette meg ezt szkmilg és emberileg egyránt mgs mércét. Kísérletnek. is nevezhetnénk szolnoki Mészöly Miklós-bemuttót, melyet z író meséiből Hová mész címmel rendező, Csizmdi Tibor állított össze. Rendhgyó ugynis z elődás lebonyolításánk módj: gyerekek. vándorolnk színházépületben, z egyes mesék más és más helyen játszódnk, z emeleti. erkélyen, foyer-bn, lépcsőfordulókbn, próbteremben, z erkély páholyokbn s persze színpdon is..az elődás nem nnyir egy folymtosn követhető, egyszálú cselekmény élményét kínálj, inkább mgánk színháznk csodáját. A különleges jelmezekbe bújttott (El Kzovszkij tervei) figurák mgukkl vonzzák gyerekeket, s különös tmoszférájú jeleneteket játsznk el. Zeneileg, látványvilágábn különlegesen szép pillnti vnnk produkciónk, mely zonbn igencsk igénybe veszi gyerekek fiziki és pszichiki állóképességét. Ugynkkor z tény, hogy nincsenek lecövekelve gyerekek, hogy szbdon mászkálhtnk, dott esetben válszthtnk, hogy z egymássl. párhuzmosn folyó jelenetek közül melyiket krják inkább látni - bár válsztás gyerekek esetében roppnt nehéz, hiszen mindenre kíváncsik -, felszbdítj közönséget. Alighnem egyszeri lehetőség ez z elődás, de tnulsági gyerekszínjátszás egész fejlődésére kihtnk. Az összkép tehát nem túl rózsás. Míg néhány elődás - Csizmát kndúr, Zűrhjó, játékszínbeli Ágcsk, Cslók Péter, miskolci Micimckó, Hókirálynő, Hová mész, kposvári János vitéz igzi színházi élményt jelentett, ddig produkciók ngy többsége gondoltilg és szkmilg, drmturgiilg és művészileg elfogdhttlnul lcsony színvonlt muttott. S ez nemcsk mitt ggsztó, hogy ezek z elődások teszik vgy nem teszik színházb járóvá mjd most felnövekvő generációkt, hnem zért is, mert színház lenne z egyik leghtásosbb - közvetlen és összetett élményeken keresztül h-tó - művészeti form gyerekek személyiségének formálásábn. Alin gyerek-színjátszás jelen pillntbn lig tud ennek funkciónk eleget tenni. A színházi élet e mostohán kezelt területén z át-gondolt, koncepcionális belső és külső intézkedések nem odázhtók sokáig. SZÁNTÓ JUDIT Hlállír színpdon Néhány lklomml játszott műegyetemi színpd, Szkéné sját válllkozásbn, mgyrországi bemuttóként, Smuel Beckett két újbb művét, z Ohio Impromptut és Ringtót két szolnoki művész, Vlli Péter és Tkács Ktlin, vlmint Ngy József közreműködésével. Az elődás olyn mint-, sőt modellszerűen szép, hogy ngy kár lenne, h csk néhány estére vló közönség láthtná. Bár Beckettnek például tetszenék ez megoldás. Soh nem kívánt tömegek szerzője lenni. Egyik még újbb művét, Ktsztrófát például mindössze egyet-len elődásr engedte át stuttgrti színháznk, kkor is csk nézőtér nyolc utolsó sorábn ült közönség. Egy Beckettelődás legyen ünnep, kevesek számár. Igz, csk kevesen vnnk zok, kik vlóbn ünnepnek érzik. Ebből z lklomból tlán érdemes elelmélkedni zon, hogy mit jelent, mit jelenthet Beckett mgyr színház számár. A Nobel-díjs mestert ritkán játsszák, kkor is többnyire szűk körű stúdiókbn - és mégis, kár szolnoki szobszínházt vtó A játszm végére, kár kposvári stúdióbn játszott 0, zok szép npok!-r, kár Bábszínház remek Beckett-pntomimjeire gondolunk, ezek jelentősége túlterjedt szűk kerete-ken, és kritik is eszerint fogllkozott velük. Ngyon vlószínű, hogy Beckett - tlán z egy Godot-r várv kivételével - vlóbn csk stúdiókb, szűk nézőréteg elé vló, és ez így is vn rendjén. A drámírás hlhttlnji közül Beckett lig-hnem z egyetlen mrginális jelenség. A szbályos " klsszik tetrum mundibn lélegzik; ngy görögök, spnyolok, Shkespere, Schiller, Goethe, Ibsen, Shw, de kár ngy és sjnos múltb tűnt korszkábn Miller és Dürrenmtt is legkülönfélébb megközelítésekből, de z egész életet dolgozták fel, társdlombn élő emberi egyéniség minden konfliktusvriációját. Korunk színházi épp e ngy klsszik modern folyttásánk hiányávl küszködnek, mit persze színházknál is jobbn megszenved mi világ, én, te, ő, mi, ti, ők : hiszen drámírás válság csk kifejezi világ válságát, z erővonlk áttekinthe-

16 tétlenségét, z értékskál bomlását, z egyértelmű megoldások hiányát. Így npjink legjv drámái is lokálisk, np és hely pillntnyi és esetleg már más-np érvényüket vesztő koordinátái közé illeszkednek, lssn már tegnp sikerei is nehezen állják felújítást, s gyorsn változó konkrétumok kvrgásábn egy-re nehezebb lesz meg- és kirgdhtó z egyetemesség. Eörsi István foglmzt meg szépen és tlálón ezt dignózist épp z áltl még Hinttódlnk keresztelt Ringtó New York-i bemuttój lát-tán: A régi típusú világteremtő láng-elméknek nem kedvez korunk; kútfúró géniuszok ideje jött el, legngyobbk - néhány kivételtől eltekintve - sját elfogdott és tudtosn körülhtárolt világuk kiknázásán munkálkodnk. Ezek világok mgánterületek, idegeneknek belépni tilos (nem is tnácsos, mert ott csk lebukni lehet), de tulj sem áhítozik ki onnn. Áss tljt - ismétlem: kutt ás, mely mélyülve szűkül." E kútfúró géniuszok közül leginkább körülhtárolt területen legmélyebbre kétségkívül Smuel Beckett ás, és z kn vlóbn egyre szűkül. A ngy, egész estét betöltő Beckett-drámák még vlóbn kikilengenek mkrokozmosz ábrázolás felé, Beckett itt még hjlik rá, hogy sját látomásit világ érvényes-nek szánt tükröztetésévé tágíts, biológii fátum, z emberi állpot " ábrázolás át-áttűnik társdlombn élő ember metforájáb, persze egy olyn dilektikus folymt keretében, melynek állndó kiegészítője visszszűkülés. Épp ezért Godot-r várv, A játszm vége, bizonyos fokig még z 0, zok szép npok! is többféleképpen értelmezhető; csvrgók várkozásábn dominálht reménytelenség vgy mégis, mégis... " pozitívum, Winnie tkrosság, np pontos, rendszeres beosztás, Willie-vel megkísérelt kontktusteremtések vereség elutsításánk is értelmezhetők, A játszm végébe pedig belophtó tiltkozás világvége ellen, rról nem szólv, hogy szereplőinek egymás közti viszony is telíthető meghtározott társdlmi trtlmkkl. A későbbi Beckett lecsupszítj világképét; mélyebbre ásv rájön, hogy e szemlélet logikusn csk minden világi esetlegességtől meg-fosztott emberi állpot rjzáb, z zzl vló újbb meg újbb könyörtelen szem-benézésbe torkollht. És ebből felisme-résből ngyon tisztességes és kivételes művészi tehetségéhez méltó következtetést von le: z ily módon megtisztított szemlélet már nem drámi, hnem elsőrendűen líri jellegű. Hiszen nincs már konfliktus: z embernek sját emberi állpotávl vgyis lényegében önmgávl vn vitáj. E következtetésnek több művészi folyomány vn. H Mrtin Esslin már kori Beckettről is joggl állpított meg, hogy művészetének lényege képlkotás - várkozó csvrgók egy f ltt, földhányásb ásott, szemetes kukákb vgy urnákb zárt figurák képei - ez fokozottn igz késői Beckettre. Esslin úgy vélte, z bszurd drám mestereinek és elsősorbn Beckettnek csk zért vn szüksége színpdi időre, hogy kép kifejthetővé s néző számár felfoghtóvá váljék - ez zonbn kezdetben még nem volt mrdéktlnul igz, hiszen z lpkép kibontásán kívül Beckettnek egyéb mondnivlói is voltk, például szülő-gyermek viszonyról vgy férfi és nő kpcsoltáról. Igz lett zonbn hetvenes évektől írott drbjir, melyek-ben már vlóbn kép dominál: sötét színpdon egyedül megvilágított, szkdtln fecsegő piros női száj Nem én-ben, vgy most Ringtó hintszékben ringtózó sszony s z sztl körül ülő két lteregószerű férfi z Ohio Impromptuben. További következmény szövegek meredek rövidülése, egészen hrminc másodperces Lélegzetig. Vége z egész estét betöltő drbok korszkánk; e képek kifejtéséhez nem szükséges sok idő, és kelleténél több csk felvizezné, önismétlővé tenné műveket. Nem véletlen, hogy Beckett hírhedetten szigorú szerzői utsítási sorábn többnyire pontosn megszbj z időtrtmot is: Ringtó például tizennégy és fél percig trt-ht. S ezzel már egy további következményt is érintünk: egyre fogy, jóformán megszűnik színházi értelmezés szbdság. A drámírók nemrég megtrtott budpesti tnácskozásán Arnold Wesker zt fejtegette, hogy szerinte minden drbnk egyetlen érvényes értelmezése vn: z íróé. Nos, ez teljes világirod-lomr vontkozttv egyetlen esetben lehet igz: Beckettében. A társdlombn élő ember helyzete ugynis állndón változik, s így minden nppl mást jelent számár z z extenzív világábrázolás, melyet drámák áltlábn mgukbn fogllnk; ám Beckett második kor-szkánk lkotási mentek minden extenzivitástól. Amiről itt szó vn, z konstns és változtln mrd minden koro kon át, és ezért nemcsk hogy csk egyféleképp lehet játszni, de befogdni is csk egyféleképp lehet. (És lehet persze nem befogdni, vgyis elutsítni Mert itt z emberi életről, z egyes ember, minden ember életéről vn már csk szó. Nem z emberiségről, melynek érintésével kori drbok még kcérkodtk; csk z egyes emberek összességé-ről. Az öregedés, z elmgányosodás, belenyugvásb hnytló kezdeti tiltkozás, z emlékezés mechnizálódás, mjd kihunyás és végül hlál: ez késői Beckett egyetlen témáj. A nem egész méltányosn elfeledett Arthur Admov terminológiáj szerint gyógyíthtó ", vgyis társdlmi relációk szövevénye már nem fogllkozttj; gyógyíthttlnt " járj körül, s így teremt színpdon elmúláslírát. És kkor már csk z kérdés: miért vló ez témájánál fogv hermetikus, konfliktusmentes hlállír mégis színpdr, és monotóniáj ellenére miért tud költeményről költeményre újt dni? A kérdésre tuljdonképpen csk misztikus válszt dhtunk: mert Smuel Beckett ngy író. Mert ez líri szemlélet sjátos módon elsőrendűen drámírói dottságokkl párosul: költői képeit egy született drámíró teljes fegyverzetével komponálj színpdr. Célrtörő szerkesztés, szikár ökonómi, különleges színpdi htásérzék jellemzik. Sját legszemélyesebb élményeit nem első személyben dj elő; drámáit nézve nem z benyomásunk, mint ngy költők hlállíráját olvsv, hogy itt egy meghtározott lírikus személyiség önvllomásávl tlálkozunk - Beckett figurákt teremt önmg újrteremtése helyett. Ezek figurák végletekig lulmotiváltk; ngyon kevés, homályos és nem egyszer ellentmondásos dtokt kpunk róluk, mi bizonyos titokztosságot teremt; ez persze nem tesz rosszt drámi feszültségnek és tmoszféránk, de igzi ok sokkl mélyebben rejlik - Beckett véleményét fejezi ki egymás és önmgunk megismerhetőségének töredékességéről s egyben konkrét motívumoknk lényeg szempontjából vló lényegtelenségéről. (A szóbn forgó két drbbn ilyen titokztos és homályos figurák múltj, z Ohio Impromptuben pedig két részre szkdt főszereplő személyisége és háttérben felvillnó rejtelmes kedves lkj is.) Így figurteremtés reltív különbözőségen túl megteremti néző - elvben minden néző - számár z zonosulás lehetőségét: nem Beckett-ltere-

17 gókt látunk színpdon, hnem sorsunk lényegére redukált önmgunkt, kik vgyunk vgy kikké leszünk. Amiből következik, hogy z igzi" versekkel ellentétben Beckett e művei nem otthoni olvsásr vlók, teljes htékonyságukt csk színpdon fejtik ki, mert épp költői erőforrásik relizálásához emberi - színészi - jelenlét szükséges, nem szólv rról, hogy szöveg tudtosn bekomponált hézgink, szüneteinek, kihgyásink kitöltése, ritmusánk, zeneiségének érvényesítése cskis színpd közegében, emberi-színészi közegben vlósíthtó meg. S miért ez ciklus nem válik unlmssá, önismétlővé (h persze kizárólgos színházi étrendnek nem is jánltos), nnk ismét csk művészi oki vnnk. Minden drbj megnnyi minitűr remeklés; kép újszerűsége, eredetisége és megdöbbentő kifejezőereje, z lpkérdésnek más és más oldlról vló közelítése újr meg újr ármkörébe von. Amiből egyszersmind egy különös következtetés is dódik: úgy tűnik, z rtisztikum trtlommá válv szublimálj és legyőzi zsigeri borzongást. A megformált veszít félelmetességéből; kompozíció mint míves munkávl elkészült és színpdon megvlósított emberi lkotás már cselekvés, lét értelmét sugllj, vgy leglábbis bbn erősít meg, hogy h sorsunk már így rendelte-tett, éljük meg leglább művészien", vgyis méltósággl. Hiszen ezt teszi Beckett is: művei belső konfliktusból születnek, lkotás közben időlegesen meg-békél zzl, mivel megbékélni nem lehet, mert megformálv legyőzi, ztán z egyensúlyi állpot ismét felborul, s újbb mű születik - íme ciklus keletkezéstörténete. Anekdotikus, mégis jellemző: most bemuttott két művel Beckett mint-egy önmgát grtulált meg, szikár-csontosn, jó erőben megélt 75. születésnpján: két ősbemuttó tiszteletére rendezett meriki egyetemi ünnepségeken zjlott le. A 75. szám kemény dátum; Beckett kiírt mgából sötét gondoltit, és lkotásávl lkotásr inspirált másokt. Nézői spektusból persze egyfjt circulus vitiosus ez. Beckett esztétikumár s z bbn fogllt vigszr vlószínűleg csk z fogékony, ki mondnivló elől sem zárkózik el, s vég tudtát el nem hessegető ember z, ki minden bizonynyl kész megnyílni Beckett előtt. Ilyenek zonbn kevesen vnnk, és e ténynyel nem is lehet vitánk, hiszen természe tes emberi ösztönről vn szó. Igz, m egyre többen feszegetik tbut, oszltják z álszemérem és elhllgtás ködét e borzongtó és fenséges tém körül, mégis, hlál mindig kevesebbeket fog érdekelni, mint szerelem vgy társdlmi hrc. Az emberek ngy többségét Beckett hlállíráj jobbik esetben felbosszntj, rosszbbik esetben kétségbe ejti. A középkorúk örülnek, h vég nem jut eszükbe, megkeseredett öregek csk sját rettegéseiket hllnák ki művekből, miből z következnék, hogy Beckett veszélytől még meg nem érintett fitlok, bátor középkorúk és derűs öregek poétáj lehet. Bár előfordulht, hogy egyesek épp z rtisztikumon át tlálnk utt mondnivló meg-értéséhez és elfogdásához, vlószínű, hogy Beckett-néző " Beckett-től függetlenül létező típus, egy meghtározott belső trtássl. De nnyi bizonyos: ez típus egy nézői kisebbség tgj. Smuel Beckett pedig kisebbségi író. Ennek kisebbségnek zonbn ünnepe lehet Szkéné elődás. Mert itt kiderült: Beckett megszbt bszolút kötöttségeken belül. milyen htártln z reltív szbdság, melyet színre vivői élvez-nek. Khell Zsolt fekete dobozszínpdán. reflektor úgy tépi ki sötétségből jobboldlt z Ohio Impromptu megszbott méretű sztlát, rövidebb és hosszbb oldlon srkosn elhelyezett szereplőkkel, mjd bloldlt Ringtó szereplőjének először fejét, mjd hintszékben ülő lkját, hogy Beckett előírt; bl ököllel koppnt z sztlon, felolvsótól z utolsó mondt megismétlését követelve, Ngy József, z Ohio lmpromtu ném szereplője, pontosn nnyiszor, hányszor szerzői utsítás meg-szbj; és z időtrtm is bár stop-pert nem hsználtm, megfelelhet z elő-írtnk. És sem rendező Lábán Ktlin, sem színészek nem árnylják-módosítják mondnivlót sem. Az Ohio Impromptu rról szól" ( lír, kihgyások, sejtetések ködfátyolos nyelvén), hogy z életből kivonulófélben lévő ember először emlékezéseibe kpszkodik, és felolvstt " mgánk emlékei töredékes könyvéből, hogy ztán lejárjon z emlékezés ideje is. Az első mondt -- Nem sok mrdt, mi elmondhtó " - és z utolsó - Nem mrdt több, mi elmondhtó" (szbd fordításbn kényszerülök idézni, nem rendelkezvén egy lighnem debütáns műfordító, Doby Dezső érzéki szépségű, érzékeny zeneiségű szövegével) - között hlál előszobájá ból lssn kitáruló jtó küszöbére kerül egy ember, vgyis kettő, mert Beckett ngy drámi ötlete itt figur megkettőzése. Két hsonló korú, hsonlón öltözött férfi ül itt egymás mellett, félig szembe egymássl, s mikor könyv becspódik, úgy néznek. szembe egymássl, hogy könyv becspódáskor önmgávl néz szembe z ember. A Ringtó képlete még egyszerűbb: hintszékben ülő idős sszony ott küzd hlál ellen, hol hjdn nyj is végső küzdelmét vívt. Mgnóról szóllnk meg emlék-foszlányi, meddő kpcsoltteremtési kísérletekről és végső elmgányosodásról tudósítv. A mgnóhng időnként el-bicsklik, s ilyenkor z sszony sötéten, görcsösen kiált fel: Tovább." Négy ízben engedelmeskedik hng; ötödszörre megszkd z emlékek szkdozott folym, hintszék ringás csillpodik, mjd megáll, megvilágított lkról fény ismét z rcr szűkül, mjd onnn is lemegy. Elvégeztetett. Mindez vlóbn nem vriálhtó. De hányféleképp lenne elronthtó drámázó önsjnálttl,. részletek túl erős értelmezésével, ritmus elnyújtásávl vgy ellposításávl, egyedi színek felerősítésével, szándékolt szürkítéssel, trehány dikcióvl, és még sorolhtnám (és még mindig csk művészi igényű produkciókt feltételezve, dilettntizmust eleve kizárv). Lábán Ktlin és színészei egyik cspdáb sem estek, és e negtívum z elődás egyetlen lehetséges pozitívum - lighnem vlóbn modelljátékot produkáltk, egyetlen önálló leleménynyel: Márth Istvánnk két drb közé ikttott, zongorár és dobt írt zenei közjátékávl, melyről, nem lévén szkértő, csk nnyit mondhtok: fájdlmsn komor, erőteljes és bsztrkt méltóságávl tökéletesen becketti szellemű volt - szvk zenéje hngjegyekre fordítv. Es vjon mit tehet minden értelem-ben megkötött, mozgásábn is korlátozott színész? Nos: h képes rá, kivételes dottságokt bizonyítht és ez esetben bizonyít is. Először is mind Tkács Ktlin, mind különösen Vlli Péter gyönyörűen beszél; egyszerre értelmezik (de nem túlértelmezik) mondtokt, s ugynkkor öntetszelgés nélkül szóllttják meg szöveg zord fenségű zeneiségét, komor gondoltok tolmácsolásávl vlósággl érzéki gyönyörűséget is szerezve. Sját színészi egyéniségük csk nnyir érvényesül, mennyire kívántos (és elkerülhetetlen); egészében lényük (s

18 ez vontkozik hrmdik szereplő, Ngy József ritkán, de súlyosn mozduló némságár is) átoldódik egy metforává, zzá lényegül, mi egyedi különbözőségeink ellenére mindnnyiunkbn közös, és így cseppet sem zvr, hogy fitl színész létükre öregembereket játsznk, hiszen nyilvánvlóvá teszik, hogy z élet-kor reltív végső kimenetel bszolútumához képest. Vlli játékábn - mert bár szó betű szerinti értelmében csk szöveget mond, z sztlhoz szögezve, mégis totális játék ez - vlmivel több fájdlms gyengédség, Tkács Kti keményebb és keserűbb, de ezek jelzők reltívk: mindketten rendkívüli stílusérzékenységgel őrzik minden véglettől trtózkodó becketti lphngot, melyen belül z önmgunk és mások iránti részvét, megrendülés és megrendítés mind színész, mind néző részéről csk z elfogdhttln méltó elfogdásábn nyiltkozht meg. Ezt szertrtást önmgunkért celebráljuk - mgunk képében színészeket delegálv -, és értelme csk kkor vn, h vlóbn megmrd szertrtásnk, bizonyítv, hogy vég elfogdás fenségesebb lehet végnél. A közönség z elődás végén ném mrdt, nem tpsolt senki sem. Vgyis kitűnő közönség volt. Mert megtpsoljuk-e mgunkt egy önmgunkkl megvívott szembenézés után? E számunk szerzői: D É V É N Y I RÓBERT, Népművelési és Propgnd Irod szerkesztője ÉBERT TIBOR író GÁBOR lstván újságíró, Mgyr Nemzet munktárs HERMANN lstván z ELTE Filozófi Tnszékének vezetője KŐHÁTI ZSOLT újságíró, Filmkultúr főszerkesztője MÁTRAHÁZI ZSUZSA újságíró, Mgyr Nemzet unktárs MÉSZÁROS TAMÁS újságíró, Mgyr Hírlp rovtvezető-helyettese NÁDUDVARI ANNA író N Á N A Y ISTVÁN újságíró, SZÍNHÁZ munktárs PáLYI ANDRÁS újságíró, SZÍNHÁZ munktárs PÓR ANNA irodlomtörténész SOMLYAI JÁNOS, Munkásmozglmi Múzeum könyvtáros SZAKOLCZAY LAJOS, Budpest munktárs SZÁNTÓ JUDIT drmturg, Mgyr Színházi Intézet osztályvezetője KŐHÁTI ZSOLT Két este Zlegerszegen Mindenkinek megvn mg keresztje Sík Ferenc 1971-es pécsi, Blogh Gábor 1981-es debreceni rendezése után Ruszt József is rászánt mgát, hogy mjd' két évtizedes álmát megvlósíts: színpdr vigye Az ördögöket, John Whiting 1961ben bemuttott s cskhmr világsikert rtó trgédiáját. Mindhárom mgyr elődás vlmelyest z elkésettség jegyében született. A személyiség jogiról, egy htlms ideológii építmény belső reformjink szükségszerűségéről - és még sok mindenről - szóló mű nálunk is htvns évek első felében lett voln igzán időszerű (csehszlovákii, NSZK-beli, meriki, hollndii, jugoszlávii rendezések bizonyították ezt, s legfőképpen lighnem Andrzej Wjd 1963-s munkáj vrsói Ateneum Színházbn). Á külföldi rendezések - például jugoszláv - stiláris tekintetben is korszerű ösztönzést dhttk voln; ezt drbot leghtékonybbn kegyetlen színház" eszközeivel kellettlehetett voln színre vinni, mondom, htvns években. Ruszt József sem tudhtt - leglábbis teljes mértékben - elhárítni szóbn forgó elkésettség negtívumit, de mégis lklmt tlált rr, hogy összegezze pályájánk eddigi eredményeit, és megerősített társulttl, vlmiféle zlegerszegi etlont hozott létre - nem érve ugyn el Tom Pine szintjét -; megteremtett egy olyn elődásrítust, mely nézőt és színészt összeforrsztott, közös élményben hibernált" mjdni új színházépület-ben dódó, föltehetőleg lényegesen jobb lehetőségek kipróbálásáig. Fektetett kereszthez hsonlíthtó játéktér (Menczel Róbert munkáj); kereszt horizontális csúcsin" egy-egy járás, vlmint díszletelem (emelvény, melyen király és kísérete jelenik meg, ppok, köznépbeliek kuporognk, lesve z eseményeket; Urbin Grndier vikárius hirdet igét). A közönség kétfelől elhelyezve, közvetlen közelről lehet tnúj színház születésének, de percre sem érezheti mgát közvetlen résztvevő-nek (ez persze helyi közönség színházművészeti tpsztltivl is összefügghet bizonyár hmrosn kilkul mjd egy cselekvőbb kpcsolt színpdi történésekkel). Voltképpen pssiót látunk; pssiót, melyben úgyszólván mindenkinek megvn keresztje, s ezt -- játéktér szimbolikus lkzt mellett - egy deszkából ácsolt, üreges, könnyű szerkezetű", bár ngy méretű kereszt is hngsúlyoz, melyet (h főbejárt szerint tájékozódunk) jobboldlt helyeztek el, és többnyire két, ágyékkötős férfi trt, kissé előre-döntve. Ez utóbbi olynkor jellemző, h kereszt mint vllási kellék "működik": imádkoznk előtte, könyörögnek hozzá. Testi, mondhtni, erotikus jelleget kp ily módon kereszt, s ez pontos és helyes értelmezés, hiszen XVII. százdbn élt Urbin Grndier, Szent Péter-templom vikárius, vlmint Angyli Johnn nővér, egy zárd priorisszáj vllást mint személyes élményt, megfog-htó vlmit éli át, z eleven élet részé-nek tekinti. Csk persze Johnn számár mindez csupán sóvárgás, z ábránd, kínzó vágy szférájábn vlósul meg", egy embertelen, negtív vlóságbn. Erre utlnk testi vlójukbn" megjelenő, ágyékkötős, vörös szrvú ördögök is. A vlláshoz, istenhez, Krisztushoz fűződő személyes-testi viszonyt hngsúlyozz Ruszt zzl is, hogy Grndier-t lemeztelenítve látjuk többször is; színpdközép ágyánk helyére egy ízben éppen kereszt kerül, s reverendás Grndier zon he-verve várj megkínztását. Mindenkinek megvn mg keresztje tudtosság, zz formátum, z emberség egy bizonyos szintjén -, erről szól Ruszt elődás. A rítus vlmiféle Utolsó Ítélet hngultábn kezdődik - s ez két szünet után rendre megismétlődik -, minth zenekr hngoln, dróc-ruhás kürtös vonul át színen, de nem sok ügyet vetnek rá. Nem ngy ügy m-npság z Utolsó Ítélet közelsége, nem is irreális eshetősége - sugllj rendező. Lucs Crnch vásárisn festett, át-világíthtó, vlóságot rémlátomásokkl elegyítő képei környezik játékteret, Verdi Requiemjének részletei szóllnk meg, jobboldlt mint oltár: Szent Sebestyén képe; od kerül mjd, meglázottn, lecsupszítv, megszégyenítetten, fehér festékkel bemocskolv" Grndier, hldokló egyre inkább kihunyó elevenségével igzolv festményen rögzített mártírium npont dódó lehetőségét. Ruszt két főszereplőnek dj meg" keresztút föloldozását: Grndier, z-tán meg Johnn veszi vállár keresztet, s hld vele végig színen. Nem kár-

19 hol. Középen, kereszt hossznti ágán ugynis cstorn húzódik, s ennek vájtábn siklik fából ácsolt kivégzőeszköz, illetve vllási szimbólum. Mocsok és fölmgsztosulás egységét érzékelteti ez megoldás. Ruszt egyébként is meg-emeli" cstorntisztító (nem túl eredeti, hmleti sírásót idéző) szerepét Derzsi János lklms is nyomtékosbbá tett feldtr -, sírásó gykort borogtj föl-le éles, sokkoló csttnásokkl cstorn frácsit, hogy rjtuk vgy mgábn vájtbn hldhssnk szereplők. Változás és állndóság küzdelme zjlik z elődáson filozófii és vlláselméleti síkon; politiki értelemben királyi htlom csp össze modernizálódó, erősödő városi polgársággl, s mindeme viszálykodás tlálkozási pontjábn ott vn Urbin Grndier. Hrcol test és szellem jogiért, szbdságáért, természetellenes ppi nőtlenség eltörléséért, z egyház megújításáért. Az ellene koholt koncepciós per" dj voltképpen trgédi cselekményét. John Whiting gondos lélektni motiválássl, relist prólékossággl szövögeti történet vlmennyi szálát, s ez lpvetően eltér Ruszt szimbolikus-elvontkozttó, bár drb történelmi jellegét messzemenően figyelembe vevő stílusától. E szimbolikus-elvontkozttó stílusnk vn néhány külsődleges eleme: Ruszt (igz, szövegtől inspirálv) esernyőket d ppjink, polgárink kezébe, s h vn esernyő, kellenek menny-dörgések is, noh drmturgiilg indokolt helyeken. A ppi rohmosztg" tgjink jobb kezén vörös kesztyű vn. Két ízben püspöki süveget húz fejébe Grndier, holott ő csk" vikárius. Nem szerencsés lelemény vörös foltokkl trkított lepedő, mely ltt Phillipe és Grndier ölelkeznek : még h mg Grndier beszél is bemocskolt lepedő"-ről. Hsznos kellék zonbn Grndier-nál zsebkendő: elvégre folyton cstornközelben" trtózkodik. De ez már át-vezet szerepértelmezés, z lkítások kérdéseihez. A vendégként meghívott Trokán Péter játssz Urbin Grndier szerepét. Fehér reverendábn legtöbbször, bjusz-szkáll nélkül. Koncepcionális hib, mi önmgábn, kiszkítottn, erény is lehetne, hogy Trokánból vlmiféle egyenletes, tiszt sugárzás árd; lkítását túlintellektulizáló törekvés jellemzi. Hnghordozás szinte mindvégig jóságos, türelmes, krisztusi. Holott figur: n- Trokán Péter (Grndier) és Hámori Ildikó (Johnn) z Ördögök zlegerszegi elődásábn (Keleti Év felv.) gyon is végletes. Mg mondj D'Armgncnk, Loudun város polgármesterének, politiki szövetségesének : Engem, urm, vonz z összeütközés, és z ellenállás lebilincsel. Helyzetem révén közelebb kerülhetek z ön ellenségeihez, mint ön vlh is." Nos, Trokánnál nem érzékelhető ez z ideológii-pszichiki mozgáskészség, durvábbn foglmzv: jellembeli képlékenység; risztokrtizmus és plebejus indult vegyüléke. Grndier súlyos - fusti - vétséget követ el, mikor cserbenhgyj szerelmét, tőle gyermeket váró Phillipe Trincnt-t (hlál ugyn nem esik ennek nyomán; lány férjhez megy egy föltehetőleg jómódú polgárhoz; Ruszt - kitűnő ötlettel - egy törpe férfit szerződtetett szerepre); Trokán ezt vétket mint objektív szükségszerűséget, kívül eső mozzntot próbálj elfogdttni, mint olyt, mi kpcsoltb sem hozhtó figurávl. Hiányoznk lkításából z emberi gyöt rődés sötétebb színei. Nem úgy szintén vendég Hámori Ildikónál, ki művészpályájánk tlán legszebb teljesítményét produkált Ruszt József irányításávl. Már külsejében szépség és rútság különös, szuggesztív ötvözetét dj. A púp hátán ott vn lelkében is. Társ ő potenciálisn Grndier-nk, ezért lobbn olthttln szerelemre és pácként, nőként egyránt meg sem ismerve, visszutsítv Grndier áltl engesztelhetetlen gyűlöletre iránt. Miként Grndier: elveti ő is z egy-házi szolgált formális nyűgeit. Miként Grndier: nem ismer kétféle, megkülönböztetett vágyt és szerelmet; test és szellem nál is egy és zonos, csk hát torz lényként nem számítht érzései viszonzásár divtos, htlmi előmeneteltől sem idegenkedő, csőcseléket megvető pp részéről. Az z ágy - színpd közepén melyen Grndier és Phillipe ( pp tnítvány, később szeretője) hol- dogságr lelnek, Johnnánk őrjöngő vágy és szenvedés forrás. Fetreng, üvölt, gyötrődik és örül Hámori Ildikó; púpos lényhez illőn vékony, torzult hngját olykor kiteljesíti szerelem eksztázis. Gyermeteg és romlott felnőtt egy-szerre. Ő hiszi is, mit ráglomként ksztott Grndier nykáb - hogy pp z ördöggel cimborál -, nem úgy, mint páctársi, kik részint hivtli kötelemből", részint hírvágyból, gyors népszerűség megáhításából hzudnk (kiemelkedik ebből z páctblóból Egervári Klár, s éppen nem kirívó lkítás, hnem pompás beilleszkedése okán: hrsány, vidám szerepekben népszerű művésznő itt példmuttón visszfogott). Johnn önmg fölött is pálcát tör - szó szoros értelmében; tudtosn éli át, mit cselekedett, s ez ngyszerű befejező képben kp jelentőségteljes értelmet. Johnn szín közepéig hld egy égő gyertyávl, cstorntisztító (kezében nyitott, üres klitk, melyből ismét --íme kiveszett mérges gázt jelző mdár) lecspkodj előtte rácsokt, ztán középtől Johnn már cstornáb leszállv hld Szent Sebestyén képmást megkettőző Grndier-ig, s helyezi mellé engesztelő áldoztot muttv be mintegy gyertyáját. Egy félig s egy teljesen kiérlelt lkítás htározz meg tehát Az ördögök zlegerszegi elődását: Trokán Péteré s Hámori Ildikóé. Körülöttük is kd szép számml figyelmet érdemlő produkció. Ilyen vendég Brt Máriáé, ki bjuszt, kecskeszkállt öltve játssz kitűnően, elegáns, intellektuális színekkel ferde hjlmú, mindenen átlátó, hidegen cinikus Condé herceget. Ilyen vendég Máriáss Józsefé, ki Poitiers püspökeként z egyházi vezetés célrtörő cinizmusát jeleníti meg, tolószékben is kegyetlen erőt. S z egyházi funkcionárius egy másik változtát

20 jelmezei nem terelték el figyelmet mű m is megfontolndó tnulságiról, jól segítették Ruszt József - lighnem személyes gyötrelmeket is művészetté pá-roló - koncepciójánk érvényesülését. Szántó Judit nem hivlkodón ihletett, pontos, színpdr termett fordítás helyes válsztásnk bizonyult ehhez z elődáshoz. Summázv: emlékezetes, jó Az ördögök zlegerszegi elődás (1983. május 28-án láttm). Érződik rjt társultépítés, -erősítés szkdtln buzglm is, mi előbb-utóbb még meggyőzőbb eredményekhez vezethet. Engedményes szórkozttás Fekete Gizi és Szlm Tmás Lkt lá lányokkl című zenés játékbn (zlegerszegi Állndó Színház) is ő rjzolj elénk: Ambrus tyát, ki fféle szent együgyűséggel teszi elviselhetőbbé hlálr ítélt Grndier szenvedéseit. Véleményem szerint zonbn hib volt ezt két szerepet egyzon színészre osztni; közönség nem is igen vette észre változást, legfeljebb püspök lkoskodó, álszent metmorfózisár gynkodhtott. Jól sikerült koncepciós per" kigylásábn oroszlánrészt vállló kettős, Mnnoury seborvos (Nemcsák Károly) és Adm, ptikus (Szlm Tmás) megjelenítése: fféle prefsiszt figurák ezek, természettudományos álc ltt. Ügyes fejlődésképet dott De Lubrdemontról, király louduni különmegbízottjáról Nádházy Péter: érzékeltetve szenvtelen hivtlnok növekvő tiszteletét, rokonszenvét z ljs módon elpusztítndó Grndier iránt. Egyéni vonásokt kölcsönzött Mignon tyánk vendég Bgó László, szenvedélyes játékkl idézte meg Brré ty kártékony figuráját Rácz Ti-bor. Sjnos, polgárok csoportj erőtlen volt, ezért vendég Brcsi Ferenc s főként vendég Kton András hibáztthtó. Vágvölgyi Ilon korhű és tlálékony Poroskás drbot vettek elő Zlegerszegen, Fielding - eredetileg verses - mű-vét, igz, modernné musiclesítve, egy 1959-es londoni elődás nyomán. Létre-jön nem ritk képlet: tetszik közönségnek z elődás (Hlsi Imre rendezése), megtöltik np np után nézőteret, végigtpsolják produkciót, mely zonbn - szkmilg mégsem sikerült igzán. Poros drb, négy évtizeddel korábbi, mint Bessenyei György testőrírónk 1777es színpdi kísérlete, A filozófus, de minth z ő Pontyij politizáln, bölcselkedne itt, prlgi ostobsággl, nevetés-re ingerlőn. Nos, éppen ez fjt kocsmi-kávéházi politizálás, provinciális jól-értesültség z, mi drb 1983-s be-muttóját időszerűvé tehette voln: bizony, nálunk sem veszett ki - Bessenyei ót - z újságot fló, de z orránál messzebbre mégsem látó honpolgár típus, ki úgy hiszi: belesett ngyhtlmi politik boszorkánykonyhájáb, közben pedig nem veszi észre, hogy z egyform lpok szbványhírtengerének mnipulált hullámi közt vergődik. Önálló véleménye nincsen tehát polgárunknk, megcsócsálták helyette: mit kell látni, mondni. Rend vn" -- foglmzz meg z ő nevében is csendbiztos, rend őre. Fielding drbjánk e politiki sztír elemei nem váltk zlegerszegi elő-dás hngsúlyos, szerves részeivé, pedig Politic - Prekop Gbriell jókedvű, ám politikátlnító mgyrításábn: Tudori Tódor - egyebek között nemzeti dósság megfizetésével kpcsoltbn fej-ti ki hjmeresztő jvsltát", s ennél multságosbbn kiknázhtó ktulitást keresve sem tlálhttk voln drb 1983-s színre vivői. Mi mrdt meg végül is? A görög-rómi vígjáték elveszett gyermek motívu-

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

TARTALOM. játékszín B É C S Y T A M Á S

TARTALOM. játékszín B É C S Y T A M Á S S Z í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y ó I R A T X V I I. É V F O L Y A M 1 2. S Z Á M 1 9 8 4. D E C E M B E R F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F

Részletesebben

TARTALOM. játékszín F Ö L D E S A N N A

TARTALOM. játékszín F Ö L D E S A N N A S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I X. É V F O L Y A M 4. S Z Á M 1 9 8 6. Á P R I L I S F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S Z

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín. arcok és maszkok. fórum. négyszemközt. világszínház. szemle

T A R T A L O M. játékszín. arcok és maszkok. fórum. négyszemközt. világszínház. szemle S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X. É V F O L Y A M 8. S Z Á M 1 9 7 7. A U G U S Z T U S F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S Z

Részletesebben

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota S o m o g y i J. Lászlóné: A Városi Televízióbn kétszer dtm nyiltkoztot, mikor módosult rendelet. 300 fő z, kinek nem is kellett kérelmet bedni, csk nyiltkoztot kitöltenie. Polgármester Űr láírásávl tájékozttó

Részletesebben

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN (A S Z E N T E N D R E I F E S T É S Z E T T Ö R T É N E T E ÉS S T Í L U S Á N A K V I Z S G Á L A T A 4 5 - I G C. M U N K A E L S

Részletesebben

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja.

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja. - 11- F 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szvttl rendelet-tervezet elfogdását jvsolj. T ó t h István: Várplot Pétfürdői Városrész Önkormányzt 7 igen szvttl, 1 nem szvttl rendelet-módosítás

Részletesebben

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően z lkotmánybíróság többé nem z lkotmányvédelem legfó bb sz e rv e sólyom lászló volt köztárssági elnökkel kovács kriszt beszélget A Mgyrországon meglehetősen népszerűvé vált álláspont szerint z lkotmány

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín. fórum. négyszemközt. világszínház

T A R T A L O M. játékszín. fórum. négyszemközt. világszínház S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I V. É V F O L Y A M 6. S Z Á M 1 9 8 1. J Ú N I U S F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S Z E

Részletesebben

beszélgetések a mûvészetrôl Beszélgetés Orosz István grafikusművésszel A követ és a fáraó című, 2011-ben megjelent könyvéről

beszélgetések a mûvészetrôl Beszélgetés Orosz István grafikusművésszel A követ és a fáraó című, 2011-ben megjelent könyvéről 70 Titkok Nyomábn Beszélgetés István grfikusművésszel A követ és fáró című, 2011-ben megjelent könyvéről Istvánt (hsználj z Utisz [OYTIΣ] művésznevet is) áltlábn úgy trtják számon mint világhírű grfikust

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja,

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja, Bevezet Az egzségi állpotunkt számos tényező befolyásolj, ezek között Egzséges z egyik legfontosbb életvitelünkkel z betegségeket életmódunk. előzhetünk meg, életminőségünk lehet jobb. Az egzségben töltött

Részletesebben

TAR T A L O M. magyar ját ék szí n. Bodnárné (5) Az új cirkusz (23) Bohócok (26) műhely. Prágai színház cseh dráma n él kül (38)

TAR T A L O M. magyar ját ék szí n. Bodnárné (5) Az új cirkusz (23) Bohócok (26) műhely. Prágai színház cseh dráma n él kül (38) TAR T A L O M MAJOR TAMÁS Keressük z élő színházt (1) A S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A IV. ÉVFOLYAM 4, SZÁM 1 9 7 1. Á P R I L I S mgyr ját ék szí n HERMANN ISTVÁN

Részletesebben

Hol tart a magyar egyetemi színjátszás? (32) A másik" színház (34) n é g y s z e m k ö z t. f ó r u m é s d i s p u t a

Hol tart a magyar egyetemi színjátszás? (32) A másik színház (34) n é g y s z e m k ö z t. f ó r u m é s d i s p u t a T A R T A L O M K O L T A l T AM ÁS Pótcselekvők és hősködők Gondoltok z elmúlt évd új mgyr dránáiról (1) m g y r já té ks z í n Mozikkockák z évdból M A J O R O S J Ó Z S E F Arbuzov - és ők négyen (10)

Részletesebben

A színpad és a nézőtér viszonya (1) Ravelszki perújrafelvétele (10) Az úrhatnám polgár avagy vallomás a színházról (14) Don Juan, a magánember (17)

A színpad és a nézőtér viszonya (1) Ravelszki perújrafelvétele (10) Az úrhatnám polgár avagy vallomás a színházról (14) Don Juan, a magánember (17) SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I I. É V F O L Y A M 1 2. S Z Á M 1 9 7 9. D E C E M B E R F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C

Részletesebben

játékszín színháztörténet négyszemközt fórum HU ISSN 0039-8136 világszínház A gondnok két arca (1) Kicsoda Bernarda? ( 6)

játékszín színháztörténet négyszemközt fórum HU ISSN 0039-8136 világszínház A gondnok két arca (1) Kicsoda Bernarda? ( 6) S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I. É V F O L Y A M 8. S Z Á M 1 9 7 8. A U G U S Z T U S F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S

Részletesebben

TARTALOM. játékszín H E R M A N N I S T V Á N

TARTALOM. játékszín H E R M A N N I S T V Á N S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X. É V F O L Y A M 1. S Z Á M 1 9 7 7. J A N U Á R F Ő S Z E R K E S Z T Ö : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S Z E R K

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai Juhász István Orosz Gyul Próczy József Szászné Dr Simon Judit MATEMATIKA 0 Az érthetõ mtemtik tnkönyv feldtink megoldási A feldtokt nehézségük szerint szinteztük: K középszint, könnyebb; K középszint,

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

játékszín fórum műhely világszínház arcok és maszkok szemle Boldog születésnapot! (1) Jegyzetek szovjet bemutat ókról (5) Színházi holmi (12)

játékszín fórum műhely világszínház arcok és maszkok szemle Boldog születésnapot! (1) Jegyzetek szovjet bemutat ókról (5) Színházi holmi (12) A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A TARTALOM V I I I. É V F O L Y A M 6. S Z Á M 1 9 7 5. J Ú N I U S játékszín F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES:

Részletesebben

MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER

MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER 1. TULAJDONSÁGOK, FŐ FUNKCIÓK 1. A risztóberendezéshez 2 db ugrókódos (progrmozhtó) távirányító trtozik. 2. Fontos funkciój z utomtikus inditásgátlás, mely egy

Részletesebben

TARTALOM. játékszín P. M ÜLLER PÉTER. műhely. világszínház

TARTALOM. játékszín P. M ÜLLER PÉTER. műhely. világszínház S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I É s K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X V I I I. É V F O L Y A M 2. S Z Á M 1 9 8 5. F E B R U Á R TARTALOM F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I

Részletesebben

A történelem korszerű drámai értelmezése

A történelem korszerű drámai értelmezése SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 1977. S Z E P T E M B E R FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R I V Á N FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: C S A B A I N É TÖRÖK

Részletesebben

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia A profik válsztás pic egyetlen profi minőségű htszögkulcs Trtlom I. 1. Kohászt II. 2. Egyedi Protnium cél 3. Első osztályú korrózióvédelem 10 23 A szbványoknk vló 100%os megfelelés 26 Nincsenek rossz törések,

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4)

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4) Jegyzőkönyv ermoelektromos hűtőelemek vizsgáltáról (4) Készítette: üzes Dániel Mérés ideje: 8-11-6, szerd 14-18 ór Jegyzőkönyv elkészülte: 8-1-1 A mérés célj A termoelektromos hűtőelemek vizsgáltávl kicsit

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

Hatvani István fizikaverseny 2015-16. 1. forduló megoldások. 1. kategória

Hatvani István fizikaverseny 2015-16. 1. forduló megoldások. 1. kategória 1. ktegóri 1.1.1. Adtok: ) Cseh László átlgsebessége b) Chd le Clos átlgsebessége Ezzel z átlgsebességgel Cseh László ideje ( ) ltt megtett távolság Így -re volt céltól. Jn Switkowski átlgsebessége Ezzel

Részletesebben

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO Évvége 2013. kép forrás: internet Előszó Trtlom Szervusztok, Előszó Aikido 2013 Iido 2013 Jpnisztik: Egy kis jpán évvége Beszámoló "3 of kind" Emlékezés régi időkre Aikido edzőtáborok 2014. Gendoltok Írtm

Részletesebben

Bevezetés. Mi a koleszterin?

Bevezetés. Mi a koleszterin? Bevezet betegklub feldt tgji számár betegségükkel kpcsoltos szkszerű információkt megdni. Ebben füzetben koleszterin htásiról cukorbetegségről gyűjtöttünk össze hsznos információkt. Mi koleszterin? koleszterin

Részletesebben

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányzt Képviselőtestületének 9/ 24. (IX.7) ÖR számú rendelete helyi hulldékgzdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányztánk Képviselőtestülete z önkormányzti törvény (99. évi LXV. tv.)

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER FÁCÁNKERT HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER PÉCSÉPTERV STÚDIÓ VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BESŐ ÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS EBONYOÍTÁS F Á C Á N K E R T TEEPÜÉSRENDEZÉSI TERVE HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER Készítette

Részletesebben

Színikritikusok díja 1985/86 (1) nyári játékok STUBER ANDREA KOVÁCS DEZSŐ CSÁKI JUDIT SZŰCS KATALIN P. MÜLLER PÉTER KŐHÁTI ZSOLT

Színikritikusok díja 1985/86 (1) nyári játékok STUBER ANDREA KOVÁCS DEZSŐ CSÁKI JUDIT SZŰCS KATALIN P. MÜLLER PÉTER KŐHÁTI ZSOLT SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L MÉ L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T T A RTALOM XIX. É V F O L Y A M, 10. SZÁM 1 9 8 6. OKTÓBER FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R I V Á N FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: C S A B A

Részletesebben

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB Közlemények 339 A felszbdulás utáni első könyvkidvány. A gyr Könyvszemle 1970/4. számábn TISZAY Andor közleményében (gyr nyelvű orosz szótárkidásink első fecskéi két világháborúbn) fcsimiléjének közredásávl

Részletesebben

TARTALOM. játékszín. arcok és maszkok. fórum. négyszemközt. világszínház. drámamelléklet

TARTALOM. játékszín. arcok és maszkok. fórum. négyszemközt. világszínház. drámamelléklet S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I I. É V F O L Y A M 4. S Z Á M 1 9 7 9. ÁPRILIS F Ő S Z E R K E S Z T Ő : B O L D I Z S Á R I VÁN F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES:

Részletesebben

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT!

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXIV. évfolym 5. szám 2014.május ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! Amit Lélekben kezdtetek el (Gl 3,1-11; Zsid 10,36-39) A májusi

Részletesebben

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 10. szám 2012.október nyáron, erőt, biztonságot sugározv, de bevisszük lkásunkb télen, mikor felállítjuk z örökzöld fenyőt, hogy emlékeztessen

Részletesebben

Ikonok Világa Magazin

Ikonok Világa Magazin Ikonok Világ Mgzin IkoNo k V i l á g elektronikus képesképes kidvány elektronikus m gzin A március - áprilisi szám trtlmából: Március és április ngyböjtnek és húsvét ünnepének is z ideje. Ikonokbn gzdg

Részletesebben

TARTAL0M. játékszín. arcok és maszkok. négyszemközt. fórum. világszínház. színház és közönség

TARTAL0M. játékszín. arcok és maszkok. négyszemközt. fórum. világszínház. színház és közönség S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T TARTAL0M X I. É V F O L Y A M 1 2. S Z Á M 1 9 7 8. D E C E M B E R FŐSZERKE S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N FŐSZERKE

Részletesebben

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje Melléklet Folymtb épített előzetes utólgos vezetői ellenőrzés Trtlom I. A szbálytlnságok kezelésének eljárásrendje II. Az ellenőrzési nyomvonl III. Folymtábrák IV. A tervezéssel, végrehjtássl, beszámolássl

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín. fórum. arcok és maszkok. szemle. Az új színpadi háromszög (1) Egyéni és társadalmi tartalmak az új Bánk bánban (3)

T A R T A L O M. játékszín. fórum. arcok és maszkok. szemle. Az új színpadi háromszög (1) Egyéni és társadalmi tartalmak az új Bánk bánban (3) A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A V I I I. É V F O L Y A M 7. S Z Á M 1 9 7 5. J Ú L I U S F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C S A B A I N É T Ö

Részletesebben

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS Püspökldány Város Önkormányzt 4150 Püspökldány, Bocski u. 2. Telefon 54/451-510 www.pupokldny.hu JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS 2015-2020 Készült: Püspökldány Város Önkormányzt

Részletesebben

TARTALOM. játékszín G Y Ö R G Y P É T E R N Á D R A V A L É R I A. arcok és maszkok N Á D U D V A R I A N N A D O B Á K L Í V I A.

TARTALOM. játékszín G Y Ö R G Y P É T E R N Á D R A V A L É R I A. arcok és maszkok N Á D U D V A R I A N N A D O B Á K L Í V I A. TARTALOM S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X V I. É V F O L Y A M 3. S Z Á M 1 9 8 3. M Á R C I U S F Ő S Z E R K E S Z T Ő : B O L D I Z S Á R I V Á

Részletesebben

TARTALOM. játékszín. fórum. arcok és maszkok. világszínház. színháztörténet. szemle

TARTALOM. játékszín. fórum. arcok és maszkok. világszínház. színháztörténet. szemle A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A V I I I. É V F O L Y A M 3. S Z Á M 1 9 7 5. M Á R C I U S TARTALOM FÖLDES ANNA Ki lesz császár, főszereplő és bálny? (1) F ŐSZERKESZT Ő: B O L

Részletesebben

játékszín arcok és maszkok négyszemközt műhely világszínház Igazi közönség, valódi részvétel (1 ) A várakozás hősiessége ( 4)

játékszín arcok és maszkok négyszemközt műhely világszínház Igazi közönség, valódi részvétel (1 ) A várakozás hősiessége ( 4) A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A VII. É V F O L Y A M 4. S Z Á M 1 9 7 4. Á P R I L I S F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C S A B A I N É T O R

Részletesebben

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Eponenciális és logritmikus egyenletek, Eponenciális és logritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Eponenciális egyenletek 60 ) = ; b) = ; c) = ; d) = 0; e) = ; f) = ; g) = ; h) =- 7

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

játékszín NÁNAY ISTVÁN

játékszín NÁNAY ISTVÁN SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L MÉ L E T I ÉS K R I T I K A I FOLYÓIRAT T A RTALOM XIV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 1 9 8 1. FEBRUÁR FŐSZERKESZTŐ: B O L D IZSÁR IVÁN FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: CSABAINÉ TÖRÖK MÁRIA játékszín NÁNAY

Részletesebben

Fejlesztőfeladatok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ. 2. szint

Fejlesztőfeladatok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ. 2. szint Okttáskuttó és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. százdi közokttás (fejlesztés, koordináció) II. szksz Fejlesztőfeldtok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ 2. szint 2015 Okttáskuttó és Fejlesztő Intézet

Részletesebben

Szerelői referencia útmutató

Szerelői referencia útmutató Szerelői referenciútmuttó Dikin Altherm geotermikus hőszivttyú Szerelői referenci útmuttó Dikin Altherm geotermikus hőszivttyú Mgyr Trtlomjegyzék Trtlomjegyzék 1 Áltlános iztonsági óvintézkedések 3 1.1

Részletesebben

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ í. évfolym. Miskolcz, 1921 április hó. 1. szám. GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ Megjelenik kéthvonkint. Szerkeszti; SC MIRILLA SZ. ANDOR, espel'es-plébános. Előfizetési díj egy évre 20 K. Egyes szám á r 4 kor.

Részletesebben

PannonianNatureNetwork: 4 nemzeti park, 10 natúrpark életminőség és turizmusbázis a nyugat-pannon térség számára

PannonianNatureNetwork: 4 nemzeti park, 10 natúrpark életminőség és turizmusbázis a nyugat-pannon térség számára PnnoninNtureNetwork: 4 nemzeti prk, 10 ntúrprk életminőség turizmusbázis nyugt-pnnon térség számár Nyitórendezvény Kőszegen z Írottkő Ntúrprk Látogtó- Képzőközpontjábn A Csodbogyós-cseppkőbrlng Bltonedericsen,

Részletesebben

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtrtomány értesítője Brssó, 2008. Március Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve - Hrmdnpr legyőzte hlált. Et resurrexit

Részletesebben

játékszín VINKÓ JÓZSEF

játékszín VINKÓ JÓZSEF S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T T A RTALOM XV. É V F O L Y A M 5. SZÁM 1 98 3. M Á J U S F Ő S Z E R K E S Z T Ő : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S Z

Részletesebben

Parti Nagy Lajos. Mindig van mit javítani

Parti Nagy Lajos. Mindig van mit javítani Írt: Nehéz ndre vérbő, (trgi)komikus törtet bárhol játszódht, hol élők holtk, csltások cslások, vitál özvek --- k férfik -- téblábolnk mguk bonyolult, remélhetőleg hosszú öregkor felé. Bárhol, bármely

Részletesebben

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám)

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám) FEDŐLAP A Medgyszy István Szkképző Iskol, Gimnázium Kollégium diáklpj (2008-2009-es tnév I. szám) Ahogy z ország számos intézményébe, így iskolánkbn is z idei tnév kezdetén elérhetővé vált szelektív hulldékgyűjt,

Részletesebben

A kolposzkópia alapjai (1. rész)

A kolposzkópia alapjai (1. rész) A kolposzkópi lpji (1. rész) BÔSZE PÉTER DR. 1, SZIRTES ILDIKÓ DR. 2, BABARCZI EDIT DR. 3, KULKA JANINA DR. 2 Fôvárosi Szent István Kórház, 1 Szülészeti és Nôgyógyászti Osztály, 3 Ptológii Osztály, Budpest

Részletesebben

INGARISCHE BAUKUNST* ARCHITETTURA UNGHERESE ARCHITECTURE IONGROISE HUNGÁRIÁN ARCHITECTURE MADJARSKO GRADJEVINARSTVO 40. ÉVFOLYAM 1941 JUNIUS

INGARISCHE BAUKUNST* ARCHITETTURA UNGHERESE ARCHITECTURE IONGROISE HUNGÁRIÁN ARCHITECTURE MADJARSKO GRADJEVINARSTVO 40. ÉVFOLYAM 1941 JUNIUS 40. ÉVFOLYM 1941 JUNIUS w Mgyrországi vendégforglom fejlesztése * B u d p e s t n y r l á s és Cdülés s z o l g á l t á b n * Blfonvidélt r e n d e z é s i és építészeti kérdései * M á t y á s k i r á

Részletesebben

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei Lkások elektro ánk mértéke ezek csökkenti lehetőségei Írt: Vizi Gergely Norbert, Dr. Szász ndrás múlt százdbn tudósok rájöttek, vezetékek elektro hullámokt bocsátnk ki, miket távkommunikációr lehet hsználni,

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa A Mgyrszékért Egyesület kidvány XIII. évfolym, 2. szám 2015. december 11., péntek Száll pihe-puh hó Száll pihe-puh hó, Csillogás rgyogó. Fenyőágon megpihen, Beköszönt december. Száll pihe-puh hó, Csengőszánon

Részletesebben

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk Ngykáti HÍRADÓ Ngykát Város Önkormányztánk lpj VIII. évfolym 3. szám 2014. március 26. Friss tvszi szélben ünnepeltünk Ez évben is megemlékeztünk 1848 49-es forrdlom és szbdsághrc évfordulóján. Az 1840-es

Részletesebben

S Z Á N T Ó J U D I T Az évad a külföldi darabok tükrében (7) BŐGEL J Ó Z S E F A vidéki színházi fesztiválokról (11) magyar játékszín

S Z Á N T Ó J U D I T Az évad a külföldi darabok tükrében (7) BŐGEL J Ó Z S E F A vidéki színházi fesztiválokról (11) magyar játékszín T A R T A L O M Az évd dimenziói H E R M A N N I S T V Á N Lesz-e káoszból kozmosz? (1) S Z Á N T Ó J U D I T Az évd külföldi drbok tükrében (7) BŐGEL J Ó Z S E F A vidéki színházi fesztiválokról (11)

Részletesebben

magyar játékszín S Z Á N T Ó JUDIT S Z Á N T Ó ER I K A S P I R Ó G Y Ö R G Y P Á L Y I A N D R Á S G Á B O R IS T V Á N négyszemközt

magyar játékszín S Z Á N T Ó JUDIT S Z Á N T Ó ER I K A S P I R Ó G Y Ö R G Y P Á L Y I A N D R Á S G Á B O R IS T V Á N négyszemközt T A R T A L O M mgyr játékszín A S Z Í I N H Á Z M Ü V É S Z E T I S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A IV. É V F O L Y A M 1 0. SZÁM 1 9 7 1. O K T Ó B E R S Z Á N T Ó JUDIT Megdöglesztett knák (1) M

Részletesebben

jétékszín négyszemközt arcok és maszkok szemle drémamelléklet Berzsián, a Bohóc, Jean és a többiek (1 ) Karácsonyi ének (5)

jétékszín négyszemközt arcok és maszkok szemle drémamelléklet Berzsián, a Bohóc, Jean és a többiek (1 ) Karácsonyi ének (5) T A RTALOM jétékszín S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I I I. É V F O L Y A M 8. S Z Á M 1 9 8 0. A U G U S Z T U S F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á

Részletesebben

A Knauf INSULATION 2015 ös kiadványainak összefoglaló magazinja 2016. január

A Knauf INSULATION 2015 ös kiadványainak összefoglaló magazinja 2016. január A Knuf INSULATION 2015 ös kidványink összefoglló mgzinj 2016. jnuár TUDÁSTÁR A Tudástár egy nyomttott kidvány, www.knufinsultion.hu honlpon keresse kedves érdeklôdô, letöltések menüpont ltt. Kiváló hô-

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín

T A R T A L O M. játékszín SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X. É V F O L Y A M 7. S Z Á M 1 9 7 7, J Ú L I U S F Ő S Z E R K E S Z T Ő : B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C

Részletesebben

Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén

Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén Trtlom: Murányi Beát: Bevezető Tímárné Huny Tünde: A csládi npközi hálózti koordinátor kompetenciái Szombthelyiné dr. Nyitri Ágnes: A hálózti koordinátor támogtó, segítő szerepe Szombthelyiné dr. Nyitri

Részletesebben

Sűrűségmérés. 1. Szilárd test sűrűségének mérése

Sűrűségmérés. 1. Szilárd test sűrűségének mérése Sűrűségérés. Szilárd test sűrűségének érése A sűrűség,, definíciój hoogén test esetén: test töege osztv test V térfogtávl: V A sűrűség SI értékegysége kg/, hsználtos ég kg/d, kg/l és g/c Ne hoogén testnél

Részletesebben

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE NYÍRSÉGTRV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyház, Mckó u. 6. sz. Irod: 4400. Nyíregyház, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fx: (42) 421-303 Moil: (06-30) 307-7371 -mil: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu We: www.nyirsegterv.hu

Részletesebben

A szerkesztő. Tartalomjegyzék:

A szerkesztő. Tartalomjegyzék: 1 évnyi hllgtás után, újr megjelent z, Szeretet Lángj Gyülekezet újság! Bár formilg megújultunk, célunk még mindig z, hogy megosszuk egymássl gondoltinkt, bizonyságinkt és bátorítsuk, buzdítsuk egymást;

Részletesebben

A Marat" debreceni próbáin (35)

A Marat debreceni próbáin (35) T A R T A L O M Mgyr drámák fesztiválj Szovjetunióbn (Sz.J.) (1) BOLESZLAV ROSZTOCKIJ A S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A IV. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 1971. A U G U S Z T U

Részletesebben

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal Idén csk z áf emeli vízdíjt 3. oldl Biztosították boldogságot 7. oldl Pécsi Ildikó és Pnov pó Jászi iskolábn 12. oldl A páskomtól z NB I-ig 13. oldl XXI. évfolym 1. szám 2012. jnuár 10. Monor Városi Önkormányzt

Részletesebben

BIOKOMPATIBILIS ANYAGOK.

BIOKOMPATIBILIS ANYAGOK. 1 BIOKOMPATIBILIS ANYAGOK. 1Bevezetés. Biokomptbilis nygok különböző funkcionális testrészek pótlásár ill. plsztiki célokt szolgáló lkos, meghtározott méretű, nygok ill. eszközök, melyek trtósn vgy meghtározott

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín

T A R T A L O M. játékszín SZÍNHAZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I I I. É V F O L Y A M 3. S Z Á M 1 9 8 0. M Á R C I U S F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V A N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C S

Részletesebben

JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN

JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN 120 Kitekint Muhory György JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN Villge-ben 2002 nyrán lkó feleségemmel unoktestvéremtõl, ütt meghívást hogy következõ kptunk évben Clevelnd látogssuk mellett, meg õket By otthonukbn,

Részletesebben

Színház születik (16)

Színház születik (16) T A R T A L O M m g y r j á t é k s z í n A SZÍ NHÁZMŰVÉ SZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A S Z Á N T Ó J U D I T Elszlsztott lehetőségek (1) I V. É V F O L Y A M 1. 1 9 7 1. J A N U Á R S Z Á

Részletesebben

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT 4. C Í M K E É V F O L Y A M ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT Csk kkor nyisd ki tesztfüzetet, mikor ezt kérik! H vlmit nem tudsz megoldni, nem j, folytsd következő feldttl! Okttási

Részletesebben

TERMOELEKTROMOS HŰTŐELEMEK VIZSGÁLATA

TERMOELEKTROMOS HŰTŐELEMEK VIZSGÁLATA 9 MÉRÉEK A KLAZKU FZKA LABORATÓRUMBAN TERMOELEKTROMO HŰTŐELEMEK VZGÁLATA 1. Bevezetés A termoelektromos jelenségek vizsgált etekintést enged termikus és z elektromos jelenségkör kpcsoltár. A termoelektromos

Részletesebben

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek XXVII. évfolym 1. szám 2010. július www.edvrt.hu Több polgármester is elismerően szólt z ÉDV Zrt.-vel vló együttműködésről 3. oldl Bemuttkozik Vevőszolgált Központi Telefonos Ügyfélszolgált 6. oldl Még

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Pici kitekintő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Jegyzet mgyr bnkrendszer kihívási hzi bnkrendszerrel kpcsoltos gzdsági (és politiki) eseményeket vizsgálv fontos kiemelni kereskedelmi bnkokt érintő legfrissebb

Részletesebben

TARTALOM KŐHÁTI ZSOLT

TARTALOM KŐHÁTI ZSOLT SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L MÉ L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X V I I I. É V F O L Y A M 4. SZÁM 1 98 5. Á P R I L I S FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R I V Á N FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: C S A B A I

Részletesebben

Farkas László Általános Iskola

Farkas László Általános Iskola Frks László Áltlános Iskol 643 Kelebi, Ady Endre utc 110 Tel: 77/44-1, 77/44-63 ltsulikelebi@freemilhu JEGYZŐKÖNYV Iktsz: III-1/010 Félévzáró értekezlet Ideje: 010jnuár Helye: Frks László Áltlános Iskol

Részletesebben

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa Szim Slom Hírlevél A Szim Slom Progresszív Zsidó Közösség hvont megjelenő kidvány 2009 július-ugusztus / 5769 tmmuz-áv Tis Beáv Idén újbb szokássl gzdgodik Szim Slom: megüljük Tis Beáv gyászünnepét. Sokunknk

Részletesebben

ÁPRILISI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS

ÁPRILISI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS Május Olyn csodásn kék május égboltj, Mint z oltlmzó mdonn plástj. Festők plettáján nincs nnyi árnylt, Ahányféle zöld színt természet mutt. Csipkés szélű, pró, fehér hrngocskák, Ontják gyöngyvirág vrázsos

Részletesebben

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja.

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja. Mátri Aktívturisztiki Térségfejlesztési Progrm Fejlesztési Koncepció Az elmúlt évek fejlesztéseinek eredményeként Mátr számos turisztiki ttrkcióvl bővült. Jelen projektjvslt egy olyn koncepciót mutt be,

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP

MAGYAR NYELVI FELADATLAP MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 10:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg. A megoldásr

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym MNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 6. évfolymosok számár 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr és helyesírásr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

VB-EC2012 program rövid szakmai ismertetése

VB-EC2012 program rövid szakmai ismertetése VB-EC01 progrm rövid szkmi ismertetése A VB-EC01 progrmcsomg hrdver- és szoftverigénye: o Windows XP vgy újbb Windows operációs rendszer o Min. Gb memóri és 100 Mb üres lemezterület o Leglább 104*768-s

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym AMNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2012. jnuár 26. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod

Részletesebben

Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XIV ÉVFOLYAM 2 SZÁM 2012 FEBRUÁR 10 AJÁNLÓ Feltűzték szlgot végzős diákokr Idei első ülését trtott képviselő-testület 4 Nyugodt hngultbn telt közmeghllgtás 5 Kistérségi

Részletesebben