GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ"

Átírás

1 í. évfolym. Miskolcz, 1921 április hó. 1. szám. GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ Megjelenik kéthvonkint. Szerkeszti; SC MIRILLA SZ. ANDOR, espel'es-plébános. Előfizetési díj egy évre 20 K. Egyes szám á r 4 kor. Üdvözlünk, testvér! Legelső szvunk, mellyel e kis lpocskát útnk indítjuk, hál, feltámdt Krisztus-Isten erőt dó, krtot edző kegyelme mitti Végtelen hál szv, mit érzünk mi, z úttörő munkár meghívottk kkor, mikor gyrló erőink e szerény eredményét: Gör. Kth. Tudósító" első számát eléd helyezzük, testvér. Töretlen uton indul meg válllkozásunk. Ltin szertrtású testvéreinknek m már több helyen vnnk Egyházi Tudósítóík, mely Tudósítók születési helyt épp városunk. Innen, városunkból plántáíódott át hzánk több városáb, hogy egy-egy ngyobb hely egyházi, hitéleti, társdlmi mozglmáról beszámoljon, hogy hívőket z Egyház tnításínk ismeretében elősegítse, egyházi kötelességeikről tudósíts, hogy közelebb hozz városink ngymérvű megnövekedése s ezáltl z egyes plébániák ngy lélekszám, meg modern világ bizonyos fokú nihilist világnézete áltl z Egyháztól és ez összekötő édes kpocs nélkül egymástól is eltávolodó híveket. Röviden, bizonyos fokbn prédikációt, hitokttást, egyházi és hítbuzglmí életet jelentenek e kitűnő Tudósítók. A mí Tudósítónk nem lehet teljesen z elsőrendű mint hü más, minthogy Egyházunk helyzete is más, különösen csonk Mgyrországbn. Egyházközségeink kicsinyek, városokbn bár erősen fejlődnek mégis mjdnem elveszőek. E megrblott hzábn pedig könnyes szemmel kell néznünk, hogy mi mrdt. Tudósítónk tehát nem íródht egy egyházközség részére, hnem megmrdt testvéreink összeségének kr

2 ÍO Gör. Kth. Tudósító utmuttój, értesítője, buzdító, lelkesítő eszköze lenni. Azt szeretné elérni kis lpunk, hogy megmutss neked, Testvérünk, hogy mennyien és hol vgyunk; hol és mit csínálunk, zt krjuk Testvérünk, hogy megkönnyítsük e kis tábornk kézfogást, z együttörvendezést, z együttszomc>rkodást. Épp zért feltámdt Krisztushoz tör fel esdő imánk s tőle kérjük, tőle várjuk szerény munkánkr z áldást, gyrló munkánkhoz z erőt, hogy olynok lehessünk, hogy minden testvérünknél szívesen látott vendég, szeretettel fogdott brát legyen kis lpunk. Kicsinységünk teljes tudtábn bár, mégis Isten kegyelmébe vetett törhetetlen hittel s bízó reménnyel bátrn, fennhngon köszöntünk, üdvözlünk, Testvér! Üdvözlünk s hívunk munkár, hívunk hrcb, küzdelembe, hívunk Egyházunk erősítésére s hitüket bátrn megvlló s zok szerint élő tgjibn nggyátételére. Feltámdt Krisztus hlottiból!" Támdjunk fel mi is félálomból, lépjünk ki nyíltn, büszkén küzdőtérre, vessük le régi közönyt s lkossunk, hogy gyrpodjunk. Kívánjuk, hogy z szent tüz, mely bennünk égett, mikor e tlán merész válllkozásb fogtunk, hevítsen téged ís, Testvér s késztessen Egyházunk érdekében erős, kitrtó munkár. Késztessen meglevő kevésnek, szinte prányink megvédésére, késztessen ujbb, ngyobb lkotásokr. E lpocsk mindig kész lesz rr, hogy legngyobb részt ís válllj munkábn. Benned, híthüségedben, megértésedben bízv, Testvérünk, indítjuk tehát útnk lpunkt. Hiszünk z örök szeretetben, kinek dicsőségét krjuk szolgálni, hogy áldásávl fogj kísérní munkánkt s reméljük, hogy önzetlen fárdozásunk nem lesz hiábvló. Üdvözlünk, Testvér! 01 Házi cselédek tnunkszünete. A gzd köteles kként intézkedni, hogy cselédje nélkül, hogy kötelességeit mulsztná időről-időre sját hítfelekezeti istentiszteletben résztvehessen. (Í876. évi XIII. t.-c. 29..)

3 Schíríll Andor esperes-plébános beszámolój z 1920» évről Tisztelt Közgyűlés! Az elröppent 1920-íkí esztendő mískolczí egyház tizenhtodik éve volt. Sjnos, háború okozt súlyos nyomást z egyház is ugyncsk megérezte, hisz mostoh idők megkötötték kezét olynnyir, hogy nem volt képes lelki szemei elé kitűzött ideáit csk részben is megtestesíteni. Mert zzl, hogy áll z emeletes ppílk s előtte díszlik szép, uj templom, melynek berendezése legszigorúbb szkértők bíráltát is megállj még távol áll z egyház ttól, hogy terveit csk részben is megvlósított voln. Az iskol létesítése, mely jövő megteremtésének lpfeltétele, bár m még teljesen kivihetetlen, lelkes kongregánístáínk mégis összegyűjtötték már z e ső filléreket, letették z első téglát 7000 koronát eredményező gyűjtésükéi. További terveink közül ngy problém, nehéz és kemény dió leánynevelés kérdésének megoldás ís, főleg h e rendkívüli fontos kérdést dicsőséges multu, királynőket nevelő pácrendünk vissztelepítésével krjuk megoldni. Jobb sorsr érdemes ifjuságunk kíískolázttásár ís ki kell nyujtnunk segélyül kezünket. Hogy mikor leszünk bbn helyzetben, hogy internátust létesíthessünk számukr, jövő titk. Ennek ís letettük z első lpját: 600 K összeget. Nevetségesen csekélynek tűnik ez fel, de ne feledjük el, hogy mustármgból ís terebélyes f nő fel. Egy viselt míseruhávl jöttem tízenht év előtt ide kísérőm guny és sjnálkozás volt s m felszerelésünk felveszi versenyt bármelyik templomévl. Perecesí híveink óhj, hogy ott egy kis kápolnát építsünk, még nem oldhtó meg, de h elhtározásuk és lelkesedésük nem lesz szlmláng, mihelyt z idő engedi, szép tervet keresztülvíhetjük. Ngy Sándor hdjárt előtt eljándékozt mindenét, csk reményét trtott meg; mi ís, h erős lesz hitünk, kőből ís vizet fksztunk; mi nálunk lehetetlen, Istennél lehetséges. Az elmúlt esztendőben ís z előírt szertrtások pontosn meg trtttk. Mise minden np volt vsárnp kettő ís s ugyncsk minden vsárnp és ünnepen volt szent beszéd, ngyobb ünnepeken vecsernye után is, diákmisén pedig exhortátio volt. 3

4 ÍO Gör. Kth. Tudósító A négy elemi iskolábn, három gimnázium, három polgári, reál, két kereskedelmi, máv. tnoncműhely, z íprostnoncískol és tnítóképezdében összesen heti 28 órábn részesült z ifjúság hitokttásbn, mely hitokttást kizárólg lelkész végezte. Az egyházközségben fennálló két kongregáció z elmúlt évben is folyttt nem lnkdó erővel, kitrtó munkávl, hitet erősítő, lelket nemesítő, jellemet fejlesztő és célosító munkáját, mely munk természeténél fogv első sorbn befelé irányult. Míndmellet nem feledkeztek meg külső, postolkodó munkáról sem. A leánykongregáció tgjiból lkult egyházi énnekkr énekelt vsárnpi és ünnepi szentmiséken. Chríttív munkájukból megemlítendő szegényeink állndó ístápolás. A húsvéti ünnepekkor ngy mennyiségű szenteltet gyűjtöttek össze s osztották kí városi ggápold és vkok intézetének gyámoltjí között. A templom oltárit állndón virágok ékesítették s dicséretére legyen mondv hívőknek e téren áldoztot nem kíméltek.. Szomorún kell megemlékeznünk szeretett krmesterünk Koncs Sándor távozásáról, kinek hiányát igen megérezzük, A templomi felszerelésünk mult évben egy értékes, díszes kehellyel lett gzdgbb, melyet Mrusán János és neje jándékoztk. Anykönyvi dtink z elmúlt évről következők : Keresztelés volt 74, esketés Í7, temetés 48. Midőn röviden vázoltm z elröppent esztendő történetét, m reményemnek, hitemnek dok kifejezést, hogy jövő esztendőben Mindenhtó krtávl több eredményről lesz szerencséje mískolczí lelkésznek beszámolni. Március hó 25-én Egyházunk két ünnepet ül egyszerre, még pedig Gyümölcsoltó Boldogsszony ünnepét és Jézus Krisztus kínszenvedésének ünnepét. A ltin egyház ngypéntek mitt Gyümölcsoltó ünnepét áprítís 4-re teszi át, de egyházunk megünneplí rendes npján. E npon délelőtt tehát lesz sz. mise templominkbn. A szigorú böjt csk mise utánig trt, zután bőjtös eledelekkel lehet többször ís táplálkozni. Linné természettudós: Láttm távolról z örök mindenhtó Istent; ott tláltm nyomit teremtett dolgokbn, még legjelentéktelenebbekben ís t. mekkor htlom, mekkor bőlcseség, mily kifürkészhetetlen tőkéletességl"

5 ÍO Gör. Kth. Tudósító Szomorú számok» 1 lzánk területén lkott r. kth., gör. kth., gör. kel., ev. ref., J ág. ev., ízr., unit. A csonk országbn vn r. kth., Í56.05Ő g. kth., g. kel., 1.596,709 ev. ref., 462,537 ág. ev., ízr. és unit. Ezekből látjuk, hogy eddig z ág. ev.-okt és z izrelitákt felülhldtuk számbn, jelenleg pedig tetemes többségre jutottk velünk szemben. A számrány nyombn megváltozik zonbn, h Kelet-Felsőmgyrországot, z úgynevezett Ruszk-Krjnát" visszcstolják, mert e területen híttestvérünk él. Jelenleg 2Í20 prochíánk közül demrkácíón kívül esik 2013, és csk 107 esik csonk Mgyrországr. A hjdudorogí egyházmegye 163 prochíájából 86-ot trtott meg, z eperjesi 20-t, munkácsi 1-et. A szmosujvárí, ngyvárdi, lugosí, blázsflví, körösi egyházmegyék teljes egészökben megszállott területre esnek. Csonk Mgyrországon egyetlen egy gör. kth. mgsbb jellegű tnintézet sincs. Legngyobb egyházközségünkben, több mint g. ktholíkust számláló Hjdudorogon, mely helyről egyházmegyénk nevét nyerte s melynek templom m egyetlen kthedrálísunk (székesegyházunk), csk jól szervezett elemi iskoláink vnnk. Ereznünk kell ngyon szegénységünket, szeretnünk kell ngyon egyházunkt s fájó érzésnek, végtelen szeretetnek teremteni, lkotni kell. Krt krb, vállt vállhoz s ugy mi, mrdék gör. kth. mgyrok is fogunk tudni lkotni, s ugy fogunk gyrpodni. Kevesen vgyunk, szegények vgyunk, ngyon erősen trtsunk össze! A vllásosság Oroszországbn, \/j int tudjuk, Oroszország már évek ót nyög z ltt rém- ±W A orlom ltt, mellyel minket is sújtott pár hónpig tunyságunkért Gondviselés. Nálunk is örültek rjongók bolsevizmus kitörésének, de rövid időn belül belátt tlán ideig-óráig egy kis részben, megtévedt munkásság rendszer trthttlnságát, s z első sorbn z Istennel szemben hrcoló bolsevizmus ltt megtláltuk, hozzátértünk z elhgyott Istenhez.

6 6 Oroszország most z Istenhez-térés ngy utján vn. Végső szükségében belátj ott is nép, hogy nincs más szbdító, nincs más megmentő, mint z Isten. S erről számol be Colombino, z olsz nehéz ipri munkások szövetségének titkár, ki z olsz szocíálísták megbízásából járt Oroszországbn s nemrég tért vissz hzájáb, Olszországb. Beszámolójábn leírj, hogy bármerre ís fordult, mindenütt szentképeket, imádkozó embereket tlált. Elment például híres Putílowgyárb, mely Oroszország leghtlmsbb vsgyár s z orosz szocíálísták mindenkori főfészke volt. E vsgyár munkásir támszkodv, vitte Lenin sikerre z állmcsínyt, melynek következtében Oroszország átlkult szovjet" köztárssággá. És most e gyárbn mindenhol kis oltárok állnk, mindenhol szentképek függnek á flon. A Putílow-müvekhez hsonlón, más gyárkbn is ugynezt tpsztlt szocíálíst Colombino. Az utcákon ís szentképeket árulnk s munkáslkásokb ís bevonultk képek s ott függenek flon, A gyárk gépei rozsdásk, műhelyek porosk, elhnygoltk, de z oltárok rgyognk tisztságtól s minden np friss virág ékesíti zokt. A vllásos érzés úrrá lett munkások lelkében Pétervárott s e folymtot érezte Colombino nemcsk egész Péterváron, hnem Moszkvábn ís. A templomok mind nyitv vnnk, misék ltt zsúfolásig megtelnek s np minden órájábn térdeplő, imádkozó embereket tlálni bennük. E htlmsn felébredt vllásos szellem ellen bolsevíkíek nem mernek tenni semmit, mert tudják, hogy z zonnli pusztulásukt eredményezné, bár zt ís jól tudják, hogy nép bukásukért imádkozik. A rí szívünket örömmel tölti el (z, hogy e sokt szenvedett ország és népe rr z útr jutott, mely uton hldv, képes kikerülni biztos pusztulást. Bár küldene z Isten nekik sok-sok kegyelmet, felvilágosító mlsztot, hogy kivesszen onnn tévely s z egyház kebelébe vissztérve, kezdhessék meg elpusztított országuk újrépítését! Zichy János gróf: Elleneink csk kkor emlegetik lelkendezve keresztény szeretetet, mikor éppen nekik vn rr szükségők s mikor nnk gykorlás részünkről gyengeséget jelentene."

7 ÍO Gör. Kth. Tudósító A görög szertrtású ktholíkusok helyes megnevezése» A gör. szert, ktholíkusok hivtlosn és jogosn megillető vl- ^ lásuk helyét megjelölő elnevezésüket ngyon sokn tévesen hsználják. Még zon vidéken is, hol gör. ktholíkusokt ngyobb számml tlálunk, vllás követőit tévesen, lehet mondni inkább rossz megszokásból oroszoknk" nevezik. Érdekes jelenség! Mgok gör. kth. hívek helybenhgyják e helytelen elnevezést, sőt önmguk hsználják úgynnyir, hogy már ktholikus névvel csk ltin szert, híveket vélik megjelölni. E hibás címzésnek eredetét most nem célom kuttni, inkább nnk helytelen, lpnélkülí voltár krom felhívni mindenkinek figyelmét. Nem tudom, világosn látják-e mindzok, 'kik z orosz" elnevezést hngozttják, hogy görög szertrtású hívek éppen olyn igz és hű gyermekei z Egyháznk, mint mguk ltin szertrtású hívek. Hogy mégis látszólgos különbséget tlálunk közöttük, z ngyrészben szertrtást illeti, mi éppen nem ok és jogcím, hogy ktholikus nevet mellőzzük és helyette egy tévesen felkpott, érthetetlen eredetű névvel jelöljük z nyszentegyház görög szertrtású híveít. Ezt semmi másnk nem tuljdoníthtjuk, csk helytelen megszokásnk. Sjnáltos, hogy mguk hívek is hsználják s így ezután nem lehet csodálni, hogy szertrtásunkt nem ismerő, más felekezetek tgji ezek nyomán csk orosz" néven ismernek bennünket. Ne legyünk terjesztői e hibás megnevezésnek! H eddig ezt hsználtuk, vessünk számot vlósággl s fogdjuk el z egyedül helyes megnevezést s ne csk mgunk, de mások körében ís legyünk ennek terjesztői. Ismerjük kötelességünknek felvilágosítni z ellenkezőket, hogy mí nem oroszok", de z Anyszentegyház görög (keleti) szertrtású híveí: görög szertrtású rómi ktholíkusok vgyunk. Demkó Sándor. Krüger Aldár : Az egyetemes ktholicizmusnk, nyugti kulturánk és z emberiség hldásánk vesztesége z, hogy ktholicizmus és ezzel nyugti kultúr csknem Tiszáig szorult vissz s m művelt nyugt nem Brssónál, hnem Debreczennél, Szegednél végződik." -i-. Bngh Bél : Amint nyelvében él nemzet, ugy sjtójávl él és hl keresztény Mgyrország."

8 ÍO Gör. Kth. Tudósító R HITKÖZSÉGI ÉLET g g A mískolczí egyházközség közgyűlése. Március 6 án trtott meg mískolczí hitközség rendes tvszí közgyűlését Dr. Hodoby Sándor polgármester h., világi elnök elnöklete mellett. Jóleső érzéssel láttuk hitközségi tgok sorábn Mískolcz város társdlmi életének számos gilis tgját, kik mindnnyin feszült figyelemmel és önzetlen lelkesedéssel tárgylták le hosszú tárgysoroztot. A világi elnök lelkes megnyitój után Schíríll Andor espereslelkész, hitközség fárdhttln, buzgó lelkipásztor terjesztette elő beszámolóját, melyet lpunk más helyén teljes egészében közlünk. A közgyűlés élénk figyelemmel, örömtől sugárzó szemekkel hllgtt rjongv szeretett lelkipásztor beszámolóját, mely csk ngy vonásokbn öleli fel s inkább csk sejtetni engedi zt rengeteg munkát, melyet Schíríll Andor esperes immár Í6 éve, soh nem lnkdó erővel, szeretetteljes oddássl végez, minek következménye z hitközségi élet is, minek egyik dokumentum volt közgyűlésen megjelentek ngy szám is. A világi elnök minden jelenvolt szívéből szólt, mikor köszönetet mondott lelkipásztornk oddó munkájáért s egyben hitközség rgszkodásáról biztosított s zon hő óhjánk dott kifejezést, hogy dj Isten, hogy még sokáig dolgozhsson hsonló szeretettel z áltl semmiből teremtett hitközség további felvirágozttásán. A pénztáros beszámolóját közgyűlés tudomásut vette s felmentvényt megdt. Ezután következett z egyházi elnök bejelentése Tudósító megindításár vontkozólg. E pontnál élénk vit fejlődött ki, melyben részt vettek két elnökön kívül Dr. Újhelyi Sándor, Dr. Melles Sándor, Bbíly Mtild s Kozm Ferenc. A hitközség örvendetesen tudomásul veszi Gör. Kth. Tudósító" megindítását, vlmint nnk bejelentését is, hogy Tudósító kidás z egyházközség pénztárát nem fogj terhelni. Zékány Tivdr igzgtó-tnító, kántor, betegsége mitt szbdságot kpott. Kisebb ügyek bejelentése és letárgylás után z Í92J. évi költségvetés koronábn állpítttott meg, melyet hívőkre

9 ÍO Gör. Kth. Tudósító vetnek ki vgyoni helyzetük figyelembe vételével. Természetesen utt engednek z önkéntes feljánlásnk. A mindvégig emelkedett, lelkes hngultbn lefolyt gyűlés világi elnök szvivl ért véget. (kf.) * * * A mískolczi egyház számdási z í920-ík évről. Pénztár. Templom jövedelme: perselyből 5366 K, hrngozásból 149 K, Schíríll Andor esp.-plébános domány 616 K, áthozt z előző évről 348 K. Összesen bevétel 6494 K, kidás volt 6Í68 K, mrdt tehát áthozt 326 K. Alpok. Iskollp 78Í4 K. Próchiálís lk fenntrtási lpj 9022 K. Szegénylp Í426 K. Templom- és hrnglp 7836 K. Internátuslp 600 K. A számdásokt felülvizsgálták és helyesnek tlálták z elnök, gondnok és ellenőrök. Önként feljánlott egyházi dók z Í92Í. évre. A mískolczi hitközség márc. 6-án trtott ülésén következő feljánlások történtek: 600 K-t: dr. Újhelyi Sándor máv. felügyelő, Kozm Ferenc bnkcégvezető. 500 koronát: Legez László, Mgyr-OlsZ Bnk áruosztályánk főnöke. 400 koronái: dr. Hodoby Sándor h. polgármester, Ruszínkó Zsigmond táblbíró, Schíríll Andor espereslelkész. 300 koronát: Juhászovícs Antl főszolgbíró, Kerékgyártó Gergely, Szlonty Antl iprosok. 200 koronái: Bbíly Mtild és Mrgit tnítónők, Ernői Olivér főgímn. tnár, Hornyák Mihály kocsígyártó, Mrusán Illés vsgyári hivtlnok, dr. Melles Sándor törv. jegycő, Míchelísz Gyuláné, Sárdy István máv. főellenőr, Szbó György nyug. máv. lklmzott, Zjácz János sztlos. 120 koronát: Ngy János főkluz, Ngy Mihály főkluz. Í00 koronát: Berky György főkluz, Hínczák Mihály vm. hivtlnok, Mátry János építész, Slepkovszky Mihály keresk. hív., Szőke János főkluz. A feljánlások tovább folynk. A mískolczi gör. kth. egyház szervezete. Világi elnök: Dr. Hodoby Sándor polgármester h. Egyházi elnök: Schíríll Szóion Andor, esperes, sz. sz, tnácsos. Pénztárnok: Sárdy István máv. főellenőr. Gondnok: Hornyák Mihály kocsígyártó. Ellenörök: Ernőy Olivér főgimn. tnár és Kozm Ferenc, Mískolczí Bnk Rt. cégvezetője.

10 ÍO Gör. Kth. Tudósító Jegyző: Hinczák Mihály vármegyei hivtlnok. Kántor: Zékány Tivdr áll. elemi iskoli igzgtó. Egyházi tnács tgji: Blogh Bertln máv. felügyelő, Bányi Kornél máv. felügyelő, Bíhun János tnító, Demkó János máv. hivtlnok, Ggnecz Mihály városi hivtlnok, Ggnecz István máv. főkluz, Gerznícs János tnító, Juhászovícs Antl főszolgbíró, Kiss János máv. hivtlnok, Kiss Imre főkluz, Kerékgyártó József főkluz, Mátry Kálmán rendőrkpitány, Ngy Mihály máv. főkluz, Legez László,. Mgyr-Olsz Bnk áruosztályfőnöke, dr. Melles Sándor törvényszéki jegyző, Pékár Lukács tnító, Rácz Gyul gyógyszerész, Rácz László műszki felügyelő, Regul Gyul ipros, Rugínkó Zsigmond táblbíró, Répy Andor tnító, Sub Ervin rendőrkpitány, Szerbák Géz postfönök, Szlonty Antl cipész, Szffk Dezső vsgyári ellenőr, K. Tóth János ipros, Tóth István postfőtíszt, Tóth Sámuel építész, Víszly József ipros, dr. Újhelyi Sándor máv. főfelügyelő, Zjácz János ipros, Míkle Mihály pereczesi gondnok, bányász, Szőke István máv. főkluz. A válsztmány tgji: Andráskó András ipros, Béres József máv. ipros, Beok Ljos kereskedő, Boros Ferenc ipros, Berky György főkluz, Bkjsz György főkluz, Borköles József posti ltiszt, Bonácz Gábor ipros, Csedreky József gépész, Bríll Pál ' kluz, Dudínszky László gyáripros, Fiskó András gyáripros, Földi József villmos ellenőr, Gitt Antl máv. hivtlnok, Guthy Bél mozdonyvezető, Hom József ipros, Hdi József máv. ltiszt, Fehérváry Endre ipros, Jurcsó György ipros, Kozm Ljos városi hivtlnok, Kőszeghy Andor máv, lklmzott, dr. Krísztíriícs Aurél orvos, Kerékgyártó Gergely ipros, Kerékgyártó József vendéglős, Király -László máv. ipros, Kstyák Mihály ipros, Kiss János máv. főkluz, Fígul Péter iskolszolg, Popovícs Endre máv. főellenőr, Pllghy Elemér hivtlnok, Ládí Pál kluz, Ngy János főkluz, Orosz József vendéglős, Orosz Károly mgánzó, Ondó András nyug. máv. ltiszt, Mrczín Pál szőlőtuljdonos, Petrík Sándor máv. ipros, Mrusán Illés vsgyári hivtlnok, Slepkovszky Mihály kereskedő, Spemerszky Miklós postltíszt, Rembeczky András gyáripros, Nyísztor József vendéglős, Szbó György nyug. máv. lklmzott, Krjnyák János máv. ipros, Bojtár József villmos főszerelő, Lázár György főkluz, Bodnár Bertln, Viszly András, Vereb András, Terebessy Miklós, Kubrík Miklós, Bártfy Imre, Bártfy János, Domk Miklós, Domk János máv. lklmzottk, Rembeczky Miklós.

11 Gör. Kth. Tudósító JJ Sját ügyünkben. Mikor kis lpunkt útnk indítjuk, hithű testvéreink megértésében, támogtásbn bízv, őszintén megmondjuk, hogy kis lpunkt nem tudjuk mi nyomdi árk mellett tisztán z előfizetésből fenntrtni. Egy pár lelkes hívünk áldoztkészsége tette lehetővé megjelenést zzl, hogy válllt z első számoknál esedékes ráfizetést, válllt rr z időre, míg testvéreink megismerhetik, megszerethetik erre fogunk törekedni lpunkt. De megmondjuk nyíltn további támogtást olvsóinktól várunk. Azt hisszük, megállpított évi 20 koron előfizetési díj mi viszonyok között nem sok. Ez összeget bármelyik testvérünk meg tudj fizetni. De tehetősebbektől többet kérünk és várunk, mert csk erős nygi támogtás mellett lehet kis lpunk hvi lppá s növekedhet terjedelemben. Minden legcsekélyebb dományt, mellyel kedves olvsóink segítenek és támogtásunkr sietnek, hálásn fogdunk és lpunkbn nyugtázunk. * Lpunk zártáig következő dományok érkeztek: Schíríll Andor esp.-lelkész, N. N K, Mískolczí gör. kth. egyház hozzájárulásánk első részlete 200 K, Kozm Ferencné 100 K, Ngy János főkluz 30 K, N. N. 20 K, dr. Mnczel Jenő 12 K, Szemerszky Miklós, Dudl József K. A kegyes dományokért hálás köszönetet mond Gör. Kth. Tudósító kidóhivtl. nt-r-t-n i t-ir-«t-t-r- ír-it-r r ~»n ] HITBUZGALMI ÉLET. Q j] Mári-kongregációk. Mískolczon évek ót két kongregáció működik z egyházközség kebelében Schíríll Sz. Andor espereslelkész, prézes vezetése ltt, még pedig z egyik leányoké, mely kongregáció tgjiból áll templomi énekkr is, másik pedig z iskoli fíu növendékéké. E kongregációk hetenkínt trtnk gyűlést Az ifjk kongregációj természetszerűleg működését leginkább befelé írányítj s igyekszik tgjit buzgó, hithű, jellemes emberekké nevelni. A leányok kongregációj erős, bár nem fel^ tünö chríttív munkát is végez, vlmint példás gondossággl szeretettel gondozzák z oltárodt. A kongregáció, tgjit gykori sz. áldozásr igyekszik ránevelni szép sikerrel. A miskolczi Oltáregyesület imóráját minden hó első vsárnpján délután 3 órkor trtj.

12 ÍO Gör. Kth. Tudósító 0(0(0(0(0(0(0(0(0(0^ TÁJÉKOZTATÓ Április hónp feltámdás ngy és dicsőséges fényének jeleit viseli. Összes szertrtásinkbn megemlékezik Egyházunk feltámdt Üdvözítőről, ki megnyitott drág vére kíontásávl, önmg feláldozásávl z emberi nemnek menyország kpuját. Szertrtásinkbn egész áldozócsütörtökig szokásos kezdet" első része elmrd s helyette feltámdás tényét hirdető öröméneket Feltámdt Krisztust" énekeljük. Ugyncsk ősi szokás szerint ez idő ltt nem szokásos Dícsértessék"-kel köszöntjük egymást, hnem Feltámdt Krisztus"-sl, mire felelet vjóbn feltámdt." Igyekezzünk e köszöntést olyn áhítttl, igz, benső örömmel mondni, mint hogyn z első keresztények vitték egymásnk hírt. Húsvét utáni héten, fényes hét"-en, szerdán és pénteken ís szbd húsevés. Emlékezzünk zonbn megkülönösen e npokon rról, hogy e kiváltságot Krisztus dicsőséges feltámdás s ezáltl menyország kpuínk megnyitás feletti öröm mitt dt Egyházunk. Április 3. Tmás vsárnp. (I. hng). Délután ngy vecsernye. Április 10. Kenethozó sszonyokról nev. vsárnp (II. hng). Április 17. Inszkdtról nevezett vsárnp (III. hng). Április23. (Szombt)György ngy vértnú ünnepe. Prncsolt ünnep, tehát minden hívőnknek kötelező sz. mise hllgtás. E np végeztetik búzszentelés. Délután ngy vecsernye. Április 24. Szmrií sszonyról nev. vsárnp (IV. hng). Délután ngy vecsernye. Május 1. Vkgyógyító vs. (V. hng). A negyvennpos húsvéti ünnepkör utolsó vsárnpj ez, melyen még felhngzik húsvéti örömének Í Föltámdt Krisztus... és Tündökölj, menynyeí Jeruzsálem... A feltámdás ünnepének bezárás egyházílg zonbn csk 4-én, szerdán vn, mikor is sz. mise után pp tömjénezés közben leveszí z oltárról húsvéttól ott fekvő sírleplet s föltámdás képét. Május 5. A Ur Jézus mennybemenetelének ünnepe (Áldozócsüt.) Reggel lítí és kenyéráldás. A szt. mise végén szentelt oljjl keni meg pp hívők homlokát s szétosztj lítíán megáldott kenyeret (ntidor.) A szt. misén több ének helyett Jézus mennybemenetelét jövendölő zsoltárvers énekeltetik *,, Mgsztltssák fel z egek fölött Isten és te dicsőséged z egész földön*'. (56. zs. 6. v.) S ezt énekeljük pünkösdig. D. u. ngyvecsernye. Bucsu Hejőkereszttúron. Május 8. Sz. Atyák vsárnpj. (VI. hng). János postol és evngelist. Ezen vsárnpon egyházunk z első hét egyetemes zsint emlékét üli. (A nem egyesültek ís.) Hejőcsbán bucsu. Május 14. Hlottk szombtj. Egyházunk megemlékezik m világ kezdetétől z igz hitben s z örök életre vló feltámdás reményében" elhunytkról.

13 ÍO Gör. Kth. Tudósító Május 15. A Szentlélek leszállásánk ünnepe. (Pünkösd). E npon ünnepeljük nnk emlékét, hogy hrmdik isteni személy, Krisztus áltl megígért vigsztló, z igzság Lelke tüzes nyelvek lkjábn leszállott z postolokr. Reggel lítí és kenyéráldás. Szent mise előtt pp és nép térdelve eléneklík Szentlélekről szóló himnuszt, Mennyei kírályt"-t. A szt. misét nyombn követi vecsernye, melyen pp végzi z u. n. térdhjtásí imákt" Szentlélek kegyelméért. Délután kis esteli istentisztelet. Május 16. Pünkösd kétföjén ünnepeljük Szentháromság ünnepét. Sz. misén oljkenet (míroválás) és ntídorosztás. Búcsú Sjópálflván és Mezőzomboron. Pünkösd utáni hét szbd hét fehát szerdán és pénteken ís ehe- tünk húsos eledeleket. Igyekezzünk zonbn különösen e héten buzgó imánkkl Szentlélek erősítő, vigsztló kegyelmét leesdení. Május 16. Mindenszentek vsárnpj (VIII. hng). Ez ünnep z egész győzedelmes Anyszentegyház tiszteletére szolgál. Május 23. (Hétfő.) Szt. Péter és Pál böjtjének kezdete. Megtrtózttási np. Egyházunk minden évszk kezdetét Istennek szenteli böjt elrendelésével. A nyár kezdetének megszentelésére szolgál Péter-Pál böjt. Május 29. Pünkösd után 2-ik vsárnp. (I. hng.) A ngyböjti időszk kezdetétől hsznált triód helyett e vsárnptól kezdve z oktoechos (nyolchngu) énekkönvr megfelelő énekei vétetnek sorrend szerint. POPDD ppon nnnnnnnnnnliijtiuiinnnrmnnnnnnftmmt*ttwi.nn»nnnrtimiih ii ti«gpigps M M HIPUCmSBLéMk * H I R E K jg^bbbb Ngyheti istentiszteletek sorrendje miskolczi templombn: Március 21., 22. és 23-án, (ngyhétfőn, kedden, szerdán) reggel gyónttás, szent mise 7 órkor. Szerd d. u. 3 órkor böjti ájttosság kfdísz. és szent beszéd. Csütörtökön 8 órkor szent mise, este 7 órkor Jézus szenvedése", olvsttík Í2 evngélium. Ngypéntek mely npr esik Gyümölcsoltó Boldogsszony íeggel 7 órkor királyi órák, után déli istentisztelet, 10 órkor énekes ngy mise. D. u. 3 órkor Jézus hlál" vecsernye, sírbtétel és szent beszéd, este 7 órkor kis esteli istentisztelet. Ngyszombton reggel 8 órkor szt. mise, este 7 órkor esteli kis istentisztelet. Húsvét vsárnpján hjnli fél 5 órkor feltámdás. D. e. 8 órkor diákmise, 10 órkor énekes mise szent beszéddel, után míroválás. Pászkszentelés mind három istentisztelet után. D. u. 3 órkor vecsernye, után szent beszéd. Húsvét hétfőn és kedden 8 órkor diákmise, 10 órkor énekes mise szent beszéddel, d. u. 3 órkor vecsernye.

14 -r v.. 14 Gör. Kth. Tudósító Tudnivlók. A szigorú böjt ngypénteken, mivel z örömünnep is, csk mise utánig trt; szárz, (zsír-, vj-, tej-, tojásmentes) ételekkel szbd mise után táplálkozni. Húsvét hetében, szerd és pénteken is szbd np vn, vgyis szbd húsos étellel táplálkozni. Főpásztori elismerés. Püspökünk őméltóság Bujdos András zsolczi hívőnknek, ki zsolczí és mískolczí templomokb egyegy hrngot dományozott, főpásztori elismerését nyilvánított. Március 15-ike miskolczi templombn. A szbdság ünnepén, mískolczí templombn d. e. ÍO órkor ünnepi istentisztelet volt, melyen z ünnepi beszédet z Esperes lelkész trtott. A sz. misén htóságok és hivtlok képviseltették mgukt. A tűzoltók és kéményseprők áltl minden évben védőszentjeík tiszteletére mondtni szokott sz. mise Mískolczon május hó 4-én reggel 7 órkor lesz. Jegykedvezmény. A lelkészkedő ppság részére miniszter féláru jegykedvezményt engedélyezett, melynek megszerzési módj következő: kérvényező z illetékes üzletvezetőséghez megírj kérvényét, feltüntetve z utzás célját. Ezen kérvényt z esperes láírj s igzolj, hogy feltüntetett ut z egyhm. területén belül fekszik, és hogy tényleg hivtlos útról vn szó. A kérvényt z üzletvezetőség jegykedvezményt kezelő osztályához kell bedni, hol jegyet kiállitják. A hitokttók, kiknek vsúton kell z utt megtenni, rcképes állndó igzolványt kell kérniök, de ez csk z illető irányr érvényes. A Miskolczi Bnk Rt. (Mískolcz, Széchenyí-u. 68.) március hó í3-án trtott közgyűlését, melyen részvényesek egyhngú lelkesedéssel bnk elnökévé Schíríll Andor mískolczí esperes-plébánost válsztott. Köszönet. Mázán Tózsefné urnő mískolczí gk. templomnk díszes hímzett oltárterítőt jándékozott, melyért ezúton is hálás köszönetet mond z esperes-lelkész. Ppi gyűlés. A mískolczí esperesí kerület ppság május í6-án, pünkösd másodnpján trtj tvszí gyűlését Sjópálflván Dmjnovícs Ágoston zempléni főesperes részvételével. A budpesti hitközségből. Mint híttestvéreínk előtt ismeretes, legngyobb görög szertrtású hitközségek egyike budpesti, hol Melles Emil pát-plébános fárdhttln energiávl dolgozik. hitközség állndó fejlesztésén. Munkájábn segítő társi ezídőszerínt dr. Krjnyák Gábor s.- lelkész, Míhlovícs Sándor hittnár és Bnlovícs Zoltán hitokttó. Hitokttást végez hittnár középiskolákbn, hit-

15 0 Gör. Kth. Tudósító í5 okttó polgári iskolákbn. Az elemikben hitokttást Groholy Jenő, Vírágh János ppnövendékek Bnlovícs Ann tnítónő látják el. A s.-lelkész heti 14 órábn szintén végez hitokttást. Hol tnulnk most ppnövendékeink? Az országrblás megfosztott Egyházunkt összes ppnevelőitől s mivel hjdudorogí egyházmegye szemináriumot háború okozt nehézségek mitt még nem állíthtott fel, ppnövendékeínk jelenleg z esztergomi theologíán végzik, illetőleg folyttják tnulmányikt, mit eddig z ungvári gör. kth. szemináriumbn végeztek. Miskolczon Hétköznp: Reggel 7 órkor énekes szentmise. Vsárnp és ünnepnp: Reggel 8 órkor Diákmise. D. e. ÍO órkor énekes mise szent beszéddel. D. u, 3 órkor vecsernye. Budpesten (VII. ker., Szegényház-tér.) Hétköznpon : Fél 8-tól fél ío-íg szentmisék folyttólgosn. Vsárnp és ünnepnp: 8 órkor csendes sz. mise Fél 9 órkor csendes sz. mise, 9 órkor diákmise. ÍO órkor ngymíse. Gyónásí lklom sz. misék ideje ltt. Jegyzet. Minden hó első vsárnpján d. u. 3 órkor oltáriszentségimádás, után títokváltás. Szombton este 6 órkor Mári-ájttosság (prklísz). Minden hó első péntekén mise után kthiszt Jézus Iegsz. Szivéhez. Minden hó első npján szent mise templom lpítói és jótevőiért mondtik. Szerkesztésért és kidásért felelős: SCHIRILLA SZ. ANDOR, esperes-plébános. Egyházmegyei jóváhgyássl. Szerkesztőség és kidóhivtl i MISKOLCZ, Szeles-utc 53., gör. kth. plébáni.

16 ló Gör. Kth. Tudósító nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn önyv~, ppír-, írószer-szükségletét K szerezze be z H ALOYSIANUM R.-T. KONYV-, PAPÍR- ES KEGYTÁRGY-KERESKE- DÉSÉBEN MISKOLCZ, DEÁK-U. 22. Telefon: (A kereskedelmi iskolávl szemben.) Állndón rktáron trt mindennemű iskolszereket, könyvujdonságokt. Levélppírok, levelezőlpok díszes kivitelben. DANILOVICS-FÉLE GÖR. KATH. IMA- KÖNYV UJ KIADÁSBAN KAPHATÓ BnnnnnnríHnnnnnnnnnnnnnnniá B B B jgr Í5 Egyedüli keresztény nyomdválllt MAGYAR JÖVŐ KÖNYVNYOMDÁJA MISKOLCZ, Deák-tu 9* szám Készít mindenféle nyomdi munkákt g)!(5 1 Nyomttt Mgyr Jövő" r.-t. könyvnyomdás Miskolcion, Deák-«tc 9.

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja.

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja. - 11- F 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szvttl rendelet-tervezet elfogdását jvsolj. T ó t h István: Várplot Pétfürdői Városrész Önkormányzt 7 igen szvttl, 1 nem szvttl rendelet-módosítás

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

Ikonok Világa Magazin

Ikonok Világa Magazin Ikonok Világ Mgzin IkoNo k V i l á g elektronikus képesképes kidvány elektronikus m gzin A március - áprilisi szám trtlmából: Március és április ngyböjtnek és húsvét ünnepének is z ideje. Ikonokbn gzdg

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtrtomány értesítője Brssó, 2008. Március Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve - Hrmdnpr legyőzte hlált. Et resurrexit

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB Közlemények 339 A felszbdulás utáni első könyvkidvány. A gyr Könyvszemle 1970/4. számábn TISZAY Andor közleményében (gyr nyelvű orosz szótárkidásink első fecskéi két világháborúbn) fcsimiléjének közredásávl

Részletesebben

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 10. szám 2012.október nyáron, erőt, biztonságot sugározv, de bevisszük lkásunkb télen, mikor felállítjuk z örökzöld fenyőt, hogy emlékeztessen

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa Szim Slom Hírlevél A Szim Slom Progresszív Zsidó Közösség hvont megjelenő kidvány 2009 július-ugusztus / 5769 tmmuz-áv Tis Beáv Idén újbb szokássl gzdgodik Szim Slom: megüljük Tis Beáv gyászünnepét. Sokunknk

Részletesebben

Bevezetés. Mi a koleszterin?

Bevezetés. Mi a koleszterin? Bevezet betegklub feldt tgji számár betegségükkel kpcsoltos szkszerű információkt megdni. Ebben füzetben koleszterin htásiról cukorbetegségről gyűjtöttünk össze hsznos információkt. Mi koleszterin? koleszterin

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT!

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXIV. évfolym 5. szám 2014.május ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! Amit Lélekben kezdtetek el (Gl 3,1-11; Zsid 10,36-39) A májusi

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP

MAGYAR NYELVI FELADATLAP MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 10:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg. A megoldásr

Részletesebben

MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER

MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER 1. TULAJDONSÁGOK, FŐ FUNKCIÓK 1. A risztóberendezéshez 2 db ugrókódos (progrmozhtó) távirányító trtozik. 2. Fontos funkciój z utomtikus inditásgátlás, mely egy

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Pici kitekintő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Jegyzet mgyr bnkrendszer kihívási hzi bnkrendszerrel kpcsoltos gzdsági (és politiki) eseményeket vizsgálv fontos kiemelni kereskedelmi bnkokt érintő legfrissebb

Részletesebben

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk Ngykáti HÍRADÓ Ngykát Város Önkormányztánk lpj VIII. évfolym 3. szám 2014. március 26. Friss tvszi szélben ünnepeltünk Ez évben is megemlékeztünk 1848 49-es forrdlom és szbdsághrc évfordulóján. Az 1840-es

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30 Pici kitekintő Kommentár 2015.11.30 1 000 000 000 Jegyzet - Mgyr GDP lkulás December elején kijött részletes mgyr GDP dt. dt lpján mgyr gdság hrmdik negyedévben előző év hsonló időszkához képest 2,4%-kl

Részletesebben

TARTALOM. játékszín B É C S Y T A M Á S

TARTALOM. játékszín B É C S Y T A M Á S S Z í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y ó I R A T X V I I. É V F O L Y A M 1 2. S Z Á M 1 9 8 4. D E C E M B E R F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F

Részletesebben

INGARISCHE BAUKUNST* ARCHITETTURA UNGHERESE ARCHITECTURE IONGROISE HUNGÁRIÁN ARCHITECTURE MADJARSKO GRADJEVINARSTVO 40. ÉVFOLYAM 1941 JUNIUS

INGARISCHE BAUKUNST* ARCHITETTURA UNGHERESE ARCHITECTURE IONGROISE HUNGÁRIÁN ARCHITECTURE MADJARSKO GRADJEVINARSTVO 40. ÉVFOLYAM 1941 JUNIUS 40. ÉVFOLYM 1941 JUNIUS w Mgyrországi vendégforglom fejlesztése * B u d p e s t n y r l á s és Cdülés s z o l g á l t á b n * Blfonvidélt r e n d e z é s i és építészeti kérdései * M á t y á s k i r á

Részletesebben

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek XXVII. évfolym 1. szám 2010. július www.edvrt.hu Több polgármester is elismerően szólt z ÉDV Zrt.-vel vló együttműködésről 3. oldl Bemuttkozik Vevőszolgált Központi Telefonos Ügyfélszolgált 6. oldl Még

Részletesebben

artalmas díjemeléssel nem jár. költségvetéséről,

artalmas díjemeléssel nem jár. költségvetéséről, SZ ókimondó É T rdekes rtlms KÜRTÖLŐ NEMESNÁDUDVR ÖNKORMÁNYZTÁNK LPJ ÖNKORMÁNYZTI TÁJÉKOZTTÓ Tájékozttom Nemesnádudvr község lkosságát, hogy Német Kisebbségi Önkormányzt február 3-án megtrtott ülén z lábbi

Részletesebben

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN (A S Z E N T E N D R E I F E S T É S Z E T T Ö R T É N E T E ÉS S T Í L U S Á N A K V I Z S G Á L A T A 4 5 - I G C. M U N K A E L S

Részletesebben

JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN

JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN 120 Kitekint Muhory György JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN Villge-ben 2002 nyrán lkó feleségemmel unoktestvéremtõl, ütt meghívást hogy következõ kptunk évben Clevelnd látogssuk mellett, meg õket By otthonukbn,

Részletesebben

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota S o m o g y i J. Lászlóné: A Városi Televízióbn kétszer dtm nyiltkoztot, mikor módosult rendelet. 300 fő z, kinek nem is kellett kérelmet bedni, csk nyiltkoztot kitöltenie. Polgármester Űr láírásávl tájékozttó

Részletesebben

II. Fejezet Értelmező rendelkezések

II. Fejezet Értelmező rendelkezések SZEGHALOM VÁROS ÖNORMÁNYZATA ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 7/202. (VI. 26.) önkormányzti renelete közterületek elnevezéséről, házszámozásról és ezek megjelölésének mójáról Szeghlom Város épviselő-testülete z Alptörvény

Részletesebben

Krisztus és a mózesi törvény

Krisztus és a mózesi törvény április 5 11. Krisztus és a mózesi törvény SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 2Mózes 13:2, 12; 5Mózes 22:23-24; Máté 17:24-27; Lukács 2:21-24, 41-52; János 8:1-11 Mert ha hinnétek Mózesnek, nékem is

Részletesebben

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám)

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám) FEDŐLAP A Medgyszy István Szkképző Iskol, Gimnázium Kollégium diáklpj (2008-2009-es tnév I. szám) Ahogy z ország számos intézményébe, így iskolánkbn is z idei tnév kezdetén elérhetővé vált szelektív hulldékgyűjt,

Részletesebben

A japán tőzsdeindex (Nikkei) és a jen (USD/JPY) árfolyamának alakulása. LDP Győzelme

A japán tőzsdeindex (Nikkei) és a jen (USD/JPY) árfolyamának alakulása. LDP Győzelme c ú Pici kitekintő Erste lpkezelő Kommentár 2013.04.30 1 000 000 000 Jegyzet Brüsszeli deficit-eljárás: hol z lgút vége? (Oszly Péter, értékesítési menedzser, Erste lpkezelő.) következő hetek-hónpok egyik

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym AMt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2012. jnuár 26. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden

Részletesebben

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányzt Képviselőtestületének 9/ 24. (IX.7) ÖR számú rendelete helyi hulldékgzdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányztánk Képviselőtestülete z önkormányzti törvény (99. évi LXV. tv.)

Részletesebben

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei Lkások elektro ánk mértéke ezek csökkenti lehetőségei Írt: Vizi Gergely Norbert, Dr. Szász ndrás múlt százdbn tudósok rájöttek, vezetékek elektro hullámokt bocsátnk ki, miket távkommunikációr lehet hsználni,

Részletesebben

ÁPRILISI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS

ÁPRILISI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS Május Olyn csodásn kék május égboltj, Mint z oltlmzó mdonn plástj. Festők plettáján nincs nnyi árnylt, Ahányféle zöld színt természet mutt. Csipkés szélű, pró, fehér hrngocskák, Ontják gyöngyvirág vrázsos

Részletesebben

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia A profik válsztás pic egyetlen profi minőségű htszögkulcs Trtlom I. 1. Kohászt II. 2. Egyedi Protnium cél 3. Első osztályú korrózióvédelem 10 23 A szbványoknk vló 100%os megfelelés 26 Nincsenek rossz törések,

Részletesebben

Hatvani István fizikaverseny 2015-16. 1. forduló megoldások. 1. kategória

Hatvani István fizikaverseny 2015-16. 1. forduló megoldások. 1. kategória 1. ktegóri 1.1.1. Adtok: ) Cseh László átlgsebessége b) Chd le Clos átlgsebessége Ezzel z átlgsebességgel Cseh László ideje ( ) ltt megtett távolság Így -re volt céltól. Jn Switkowski átlgsebessége Ezzel

Részletesebben

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően z lkotmánybíróság többé nem z lkotmányvédelem legfó bb sz e rv e sólyom lászló volt köztárssági elnökkel kovács kriszt beszélget A Mgyrországon meglehetősen népszerűvé vált álláspont szerint z lkotmány

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

TIMSS TERMÉSZETTUDOMÁNY. 8. évfolyam NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT FELADATOK

TIMSS TERMÉSZETTUDOMÁNY. 8. évfolyam NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT FELADATOK TIMSS NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT FELADATOK TERMÉSZETTUDOMÁNY 8. évfolym Az láik közül melyik közelíti meg legjon z édesvíz százlékos részrányát Földön tlálhtó víz összmennyiségéhez képest? S01_01 100% 90% c

Részletesebben

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa A Mgyrszékért Egyesület kidvány XIII. évfolym, 2. szám 2015. december 11., péntek Száll pihe-puh hó Száll pihe-puh hó, Csillogás rgyogó. Fenyőágon megpihen, Beköszönt december. Száll pihe-puh hó, Csengőszánon

Részletesebben

JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE EL TERJESZTÉSEK FED LAPJA

JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE EL TERJESZTÉSEK FED LAPJA JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE EL TERJESZTÉSEK FE LAPJA Az el terjesztés íme, tárgy: El terjesztés Jászerény város településrendezési el írási [ 261/2010. (IX. 15.) önkormányzti htározttl

Részletesebben

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Eponenciális és logritmikus egyenletek, Eponenciális és logritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Eponenciális egyenletek 60 ) = ; b) = ; c) = ; d) = 0; e) = ; f) = ; g) = ; h) =- 7

Részletesebben

Felelős. szerkesztő: PATHÓ G Y U L A

Felelős. szerkesztő: PATHÓ G Y U L A VIII. évfolym 4. szám. Ár 20 fillér. Komárom, 1936. j n u á r 25. O ELŐFIZETÉSI Egész évre 10 P. 5 P. Negyedévre Egyes szm r Megjelenik minden 250 V. 20 fül. Felelős konszolidáltság jegyében céltudtos

Részletesebben

Farkas László Általános Iskola

Farkas László Általános Iskola Frks László Áltlános Iskol 643 Kelebi, Ady Endre utc 110 Tel: 77/44-1, 77/44-63 ltsulikelebi@freemilhu JEGYZŐKÖNYV Iktsz: III-1/010 Félévzáró értekezlet Ideje: 010jnuár Helye: Frks László Áltlános Iskol

Részletesebben

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg Alsó-Tisz-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ikttószám: 80664-1-2/2011. Tárgy: Zjkibocsátási htárérték megállpítás kérelemre Ügyintéz : Csomor László Hiv. szám: Zjkibocsátási

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4)

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4) Jegyzőkönyv ermoelektromos hűtőelemek vizsgáltáról (4) Készítette: üzes Dániel Mérés ideje: 8-11-6, szerd 14-18 ór Jegyzőkönyv elkészülte: 8-1-1 A mérés célj A termoelektromos hűtőelemek vizsgáltávl kicsit

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

Észrevételek az új liturgiáról. gyülekezeti kipróbálása idején[1]

Észrevételek az új liturgiáról. gyülekezeti kipróbálása idején[1] Észrevételek az új liturgiáról gyülekezeti kipróbálása idején[1] Egyházkerületi nap, Keszthely, 2004. február 28. Kettıs érzéssel állok itt. Egyrészt nagyon örülök, hogy a rendszeres teológia, egyházunk

Részletesebben

TARTALOM. játékszín. fórum. arcok és maszkok. világszínház. színháztörténet. szemle

TARTALOM. játékszín. fórum. arcok és maszkok. világszínház. színháztörténet. szemle A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A V I I I. É V F O L Y A M 3. S Z Á M 1 9 7 5. M Á R C I U S TARTALOM FÖLDES ANNA Ki lesz császár, főszereplő és bálny? (1) F ŐSZERKESZT Ő: B O L

Részletesebben

beszélgetések a mûvészetrôl Beszélgetés Orosz István grafikusművésszel A követ és a fáraó című, 2011-ben megjelent könyvéről

beszélgetések a mûvészetrôl Beszélgetés Orosz István grafikusművésszel A követ és a fáraó című, 2011-ben megjelent könyvéről 70 Titkok Nyomábn Beszélgetés István grfikusművésszel A követ és fáró című, 2011-ben megjelent könyvéről Istvánt (hsználj z Utisz [OYTIΣ] művésznevet is) áltlábn úgy trtják számon mint világhírű grfikust

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2016/3 Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök. 1Móz 9,13 Szenvedély és elköteleződés Házasság

Részletesebben

KOMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 2016

KOMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 2016 OMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 016 OMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS TERVEZŐ HÜBNER TERVEZŐ FT DR. HÜBNER MÁTYÁS okl. építészmérnök vezető tervező Lovs Attil okl. építőmérnök Tóth Rék kert-

Részletesebben

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT 4. C Í M K E É V F O L Y A M ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT Csk kkor nyisd ki tesztfüzetet, mikor ezt kérik! H vlmit nem tudsz megoldni, nem j, folytsd következő feldttl! Okttási

Részletesebben

A teremgyeplabda szabályai magyarázatokkal. Hatályos: 2016. január 1.

A teremgyeplabda szabályai magyarázatokkal. Hatályos: 2016. január 1. 1 2 A teremgyepld szályi mgyráztokkl Htályos: 2016. jnuár 1. Copyright FIH 2015 The Interntionl Hokey Federtion Rue du Vlentin 61 CH 1004 Lusnne Switzerlnd Tel. : + 41 21 641 0606 Fx : + 41 21 641 0607

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

A szerkesztő. Tartalomjegyzék:

A szerkesztő. Tartalomjegyzék: 1 évnyi hllgtás után, újr megjelent z, Szeretet Lángj Gyülekezet újság! Bár formilg megújultunk, célunk még mindig z, hogy megosszuk egymássl gondoltinkt, bizonyságinkt és bátorítsuk, buzdítsuk egymást;

Részletesebben

Ugodi Harangszó. 2013. DECEMBER, KARÁCSONY HAVA Az Ugodi Római Katolikus Egyházközség értesítője. Kedves Ugodi Testvérek!

Ugodi Harangszó. 2013. DECEMBER, KARÁCSONY HAVA Az Ugodi Római Katolikus Egyházközség értesítője. Kedves Ugodi Testvérek! Ugodi Harangszó 2013. DECEMBER, KARÁCSONY HAVA Az Ugodi Római Katolikus Egyházközség értesítője Kedves Ugodi Testvérek! Napjainkban a karácsonyi hangulat megteremtéséhez elengedhetetlen a feldíszített

Részletesebben

Fejetetejére áll. Szinház - Mozi - Közgazdaság. fitókzatós autóbalesei a Köröndön 1935. MÁJUS

Fejetetejére áll. Szinház - Mozi - Közgazdaság. fitókzatós autóbalesei a Köröndön 1935. MÁJUS 50487 / T Á R S D L M I, K R I T I K I É S K Ö Z G Z D S Á G I tm 5 - < -» H E T I L P, «4j.. " v Fejetetejére áll Három Kegyelmes j é úr fitókztós utóblesei Köröndön Kedves Gyuli/ Csortos Szinház - Mozi

Részletesebben

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO Évvége 2013. kép forrás: internet Előszó Trtlom Szervusztok, Előszó Aikido 2013 Iido 2013 Jpnisztik: Egy kis jpán évvége Beszámoló "3 of kind" Emlékezés régi időkre Aikido edzőtáborok 2014. Gendoltok Írtm

Részletesebben

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai Juhász István Orosz Gyul Próczy József Szászné Dr Simon Judit MATEMATIKA 0 Az érthetõ mtemtik tnkönyv feldtink megoldási A feldtokt nehézségük szerint szinteztük: K középszint, könnyebb; K középszint,

Részletesebben

A színpad és a nézőtér viszonya (1) Ravelszki perújrafelvétele (10) Az úrhatnám polgár avagy vallomás a színházról (14) Don Juan, a magánember (17)

A színpad és a nézőtér viszonya (1) Ravelszki perújrafelvétele (10) Az úrhatnám polgár avagy vallomás a színházról (14) Don Juan, a magánember (17) SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I I. É V F O L Y A M 1 2. S Z Á M 1 9 7 9. D E C E M B E R F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

kisbiro2066@gmail.com

kisbiro2066@gmail.com 2066 Szár és Újbrok önkormányztánk lpj XVI. évfolym 3. szám 2012. március Kedves Olvsók! Néhány np ltt átléptünk télből nyárb. Szervezetünket megviseli ez ngy változás, fokoztosság, z igzi tvszi átmenet

Részletesebben

Lépések... ... a fenntarthatóság felé. A tartalomból: A környezettudatos és társadalmilag felelős vállalatvezető szaklapja

Lépések... ... a fenntarthatóság felé. A tartalomból: A környezettudatos és társadalmilag felelős vállalatvezető szaklapja KÜLÖNKIADÁS. október A környezettudtos és társdlmilg felelős vállltvezető szklpj esület y g E T E V Ö K Különkidás ból á m l k l j ó fordul v é. 5 1 k n á fennállás A trtlomból: Wintertől Üzenet Dr. Georg

Részletesebben

EGYHÁZI IRODALMUNK 1925-BEN.

EGYHÁZI IRODALMUNK 1925-BEN. EGYHÁZI IRODALMUNK 1 925-BEN 155 Tanügyi jelentések újra sok kívánalmat tártak fel, minthogy azonban a tanügy helyzete a napi kérdések legégetőbbje, s minthogy e téren elhatározások előtt állunk, e kérdések

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym MNy2 feltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr és helyesírásr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. A megolásr

Részletesebben

A helyes istentiszteletről 1

A helyes istentiszteletről 1 A helyes istentiszteletről 1 Textus: Róm. 12,1 Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket.

Részletesebben

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER FÁCÁNKERT HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER PÉCSÉPTERV STÚDIÓ VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BESŐ ÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS EBONYOÍTÁS F Á C Á N K E R T TEEPÜÉSRENDEZÉSI TERVE HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER Készítette

Részletesebben

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt.

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt. SZIGLIGETI Szigliget 750 éve királyi HARSONA vár Szigliget község Önkormányztánk ingyenes kidvány XI. évf. 3. szám Vörösmrty Mihály: Szbd sjtó Kelj föl rb-ágyd kőpárnáiról, Beteg, megzsibbdt gondolt! Kiálts

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym Mt2 feltlp MATEMATIKA FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2015. jnuár 22. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feltokt tetszés szerinti sorrenen

Részletesebben

Pedagógiai Program. Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium OM:028375

Pedagógiai Program. Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium OM:028375 Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium OM:028375 Székhely: 5650 Mezőberény, Petőfi út 13-15. Telephely (Kollégium): 5650 Mezőberény, Petőfi út 14. Telephely (Gimnázium): 5650 Mezőberény,

Részletesebben

TARTALOM. játékszín F Ö L D E S A N N A

TARTALOM. játékszín F Ö L D E S A N N A S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I X. É V F O L Y A M 4. S Z Á M 1 9 8 6. Á P R I L I S F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S Z

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

A megváltás története, I. rész

A megváltás története, I. rész A megváltás története, I. rész A megváltás története című írásaink olyan sorozatot alkotnak, amelyek a bűnbeeséstől kezdve Isten Fia emberré lételéig végigkísérik Isten küzdelmét az ember megváltásáért.

Részletesebben

Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XIV ÉVFOLYAM 2 SZÁM 2012 FEBRUÁR 10 AJÁNLÓ Feltűzték szlgot végzős diákokr Idei első ülését trtott képviselő-testület 4 Nyugodt hngultbn telt közmeghllgtás 5 Kistérségi

Részletesebben

Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület

Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület Vidékfejlesztési Egyesület Emlékeztető Szkmi rendezvény Időpont: 2015. október 07. 15:00 Helyszín: Beretvás Bor- és Pálinktörténeti bemuttóhely, 6041 Kerekegyház, Rákóczi u. 108. Tém: 2014-2020-s Vidékfejlesztési

Részletesebben

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei villnyszereli munk veszélyei Írt: Ngy László Zoltán oltó őrngy, vizsgáló 2010. december 15. szerd, 09:33 Egy budpesti társsház I. emeleti lkásábn keletkezett 2009 utolsó tvszi hónpjábn. lkás 20 m2-es szobáj

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

Ara 4 fillér. VÁSÁRHELYI. F ő s z e r k e s z t ő é s laptulajdonos: K u n Béla* Polgárok, magyar. háborút viselni. Gsak

Ara 4 fillér. VÁSÁRHELYI. F ő s z e r k e s z t ő é s laptulajdonos: K u n Béla* Polgárok, magyar. háborút viselni. Gsak Hódmezővásárhely, Í9Í4 rriárcíus 3. pénfék. X ; évfolym 69. szám. Ar 4 fillér. VÁSÁRHELY Független Szerkesztőség kidóhivtl Kossuth-tét. Telefon í 87, Egyes ssá m ár 2 fillér, vsárnp pici npokon 4 fillér.

Részletesebben

VÉREK TES. Szabadságra mentem

VÉREK TES. Szabadságra mentem TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 6. szám 2012.június fogllkozni! Képzeld csk el, mi történne, h immeghllgtás helyett ezt válszolná neked Lélek, vgy egyáltlán, meg sem hllgtn?

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2014. Október Hiszen kegyelemből van üdvösségetek hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka; nem cselekedetekért, hogy

Részletesebben

VB-EC2012 program rövid szakmai ismertetése

VB-EC2012 program rövid szakmai ismertetése VB-EC01 progrm rövid szkmi ismertetése A VB-EC01 progrmcsomg hrdver- és szoftverigénye: o Windows XP vgy újbb Windows operációs rendszer o Min. Gb memóri és 100 Mb üres lemezterület o Leglább 104*768-s

Részletesebben

Hozományt kap vejétől a sikkasztó após

Hozományt kap vejétől a sikkasztó após 50487 4 8. é v f. 1 9 3 8. j n u á r 18 1-2 SZÁM Ameriki reklámutó hirdette pesti uicákon vttéz Endre László impozáns győzelmét A legújbb pesti üslet: A megvesztegetett becsüs Hozományt kp vejétől sikksztó

Részletesebben

ANYANYELVI FELADATLAP

ANYANYELVI FELADATLAP 2008. jnuár 26. ANYANYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2008. jnuár 26. 10:00 ór A 1 feltlp NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. A

Részletesebben

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja,

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja, Bevezet Az egzségi állpotunkt számos tényező befolyásolj, ezek között Egzséges z egyik legfontosbb életvitelünkkel z betegségeket életmódunk. előzhetünk meg, életminőségünk lehet jobb. Az egzségben töltött

Részletesebben

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE NYÍRSÉGTRV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyház, Mckó u. 6. sz. Irod: 4400. Nyíregyház, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fx: (42) 421-303 Moil: (06-30) 307-7371 -mil: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu We: www.nyirsegterv.hu

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI. Grátisz. Ingyenes, információs hirdetési hetilap. találkozhatunk mutatványosokkal, zsonglõrökkel, cirkuszi

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI. Grátisz. Ingyenes, információs hirdetési hetilap. találkozhatunk mutatványosokkal, zsonglõrökkel, cirkuszi A TARTALOMBÓL: JÁSZ-NAYKUN-SZOLNOK MEYEI Hírek megye életérõl Tóth Tihmér emlékezete Bogi gyógyulóbn Milliárdok megyének Fejcserék Hetényiben Progrmok, cégtár Rejtvény, hirdetések Városi kispályás foci

Részletesebben

KISMAROS] KIKIÁLTÓ. A IflsMAROs] ÖNKORMÁMZAT HIVATALOS LAPJA. ALAPÍWA 1991.BEN ;KIsMAROsKÖZsncÖlxorulÁuyZATA Elérhetóségek Postcím: 2623 : Kismos Község Önkormányzt Kismos, Kossuth Ljos utc Honlp: Kismros,

Részletesebben

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt.

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt. csendes óráimban, vagy álmatlan éjszakáimon át kirajzolódtak előttem a mélytitkú tárnák s gyakran hallani véltem a gépek zakatolását s a verejtékhúzó csákányok döngését a rózsafáim alatt, vagy a templomunk

Részletesebben

Összefoglaló a dél-erdélyi unitárius egyház helyzetéről Hely és időpont [1942] nélkül 1

Összefoglaló a dél-erdélyi unitárius egyház helyzetéről Hely és időpont [1942] nélkül 1 Összefoglaló a dél-erdélyi unitárius egyház helyzetéről Hely és időpont [1942] nélkül 1 Kérdőpontok a dél-erdélyi unit. egyház számára 1. Az unit. egyház rövid története a bécsi döntés óta. 2. Az unit.

Részletesebben

Tiszaföldvár ésvidéke

Tiszaföldvár ésvidéke Tiszföldvár, 1933. V. évfolym. 5. s z á m. Vsárnp, jnuár 29. Tiszföldvár ésvidéke P o l i t i k i, t á r s d l m i, s z é p i r o d l m i é s k ö z g z g t á s i h e t i l p ELŐFIZETÉSI ÁRAK EGÉSZ ÉVRE

Részletesebben

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje Melléklet Folymtb épített előzetes utólgos vezetői ellenőrzés Trtlom I. A szbálytlnságok kezelésének eljárásrendje II. Az ellenőrzési nyomvonl III. Folymtábrák IV. A tervezéssel, végrehjtássl, beszámolássl

Részletesebben