Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 44/2011. (X. 28.) önkormányzati rendelete. a fizető parkolási rendszerről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 44/2011. (X. 28.) önkormányzati rendelete. a fizető parkolási rendszerről"

Átírás

1 Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testületének 44/2011. (X. 28.) önkormányzati rendelete a fizető parkolási rendszerről Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fizető parkolási rendszerről, a közúti közlekedésről szóló évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 15/A. (1) bekezdésében, valamint a 48. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá a helyi önkormányzatokról szóló1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2011. (II. 25.) sz. rendelete 18. -ában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Berettyóújfalu Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága, valamint Településfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya (1) A képviselő-testület a városközpont parkolási feszültségeinek csökkentése, a parkolási igények és lehetőségek ésszerű összehangolása érdekében közterületi fizető parkolási rendszer bevezetését határozza el. (2) A rendelet hatálya kiterjed Berettyóújfalu Város közigazgatási területén található helyi közutakon, az önkormányzat tulajdonában álló, közforgalom elől el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken kijelölt várakozási területre. (3) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi közúti járműre, kivéve: a./ a megkülönböztetett jelzéssel ellátott járművek /mentők, tűzoltók, rendőrség, orvosi ügyeletet ellátó járművek; b./ figyelmeztető jelzést használó kommunális szolgáltató járművek; c./ segédmotor-kerékpárok és kerékpárok; d. /diplomáciai mentességet élvező személyek ilyen hatósági jelzéssel ellátott gépjárművei. (4) A rendelet személyi hatálya kiterjed a rendeletben megjelölt fizető parkolót igénybe vevő gépjármű tulajdonosára (üzemben tartójára), (a továbbiakban: tulajdonos). (5)Várakozási övezetek (zónák): a közúti közlekedés szabályairól szóló többször módosított 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet (továbbiakban: KRESZ) 17. (1) bekezdése e/2 pontjában meghatározott módon kijelölt területek. (6) A fizető parkoló zónák utca szerinti felsorolását az 1. számú melléklet tartalmazza.

2 2 (7) A fizető parkolók helyének, valamint a díjak meghatározása Berettyóújfalu Város Képviselő testületének hatásköre. (8) Fizető parkoló csak szilárd burkolatú vagy mechanikailag stabilizált, vagy füves területen jelölhető ki. 2. A fizető parkolók üzemeltetése A helyi önkormányzatokról szóló törvény évi LXV. tv. (Ötv.) 9. (5) bek. alapján, a fizető parkolókat a Berettyóújfalu Város Önkormányzatával megkötendő közszolgáltatási szerződésben foglaltak alapján, a Nova Villa 2010 Nonprofit Kft. /4100 Berettyóújfalu, Bajcsy Zs. u. 27.sz./ üzemelteti. 3. A fizető parkolóhelyek igénybevételének szabályai (1) A fizető parkolóhelyeken várakozni az üzemeltetési idő alatt csak díjfizetés ellenében, a KRESZ és jelen rendelet szabályai szerint lehet. (2) A várakozás legfontosabb szabályairól és a díjfizetés módjáról a várakozó helyre vonatkozó KRESZ tábla alatt lévő kiegészítő tábla ad tájékoztatást. (3) A fizető parkolókat jelölő kiegészítő táblán az alábbi információkat kell a külföldiek számára is jól érthető módon lehetőség szerint rajzjelekkel is közölni: - az adott helyen várakozók díjfizetési kötelezettségét - a díjfizetés módját - a díjfizetési kötelezettség időbeni hatályát - a várakozási díj összegét jármű fajtánként, - a pótdíj és a bírság összegét - a nem őrzött parkolóra való utalást - az üzemeltető nevét és az ügyfélszolgálat címét, telefonszámát. - a mobilszolgáltató útján történő díjfizetés módját. (4) A szolgáltatás a várakozó járművek őrzésére nem terjed ki. 4. Üzemeltetési időszak (1) A kijelölt várakozási területeken 4.. (2) bekezdésében meghatározottak kivételével a más munkanapokon óráig terjedő időszakban várakozási díjat kell fizetni

3 3 (2) A Piac körül található parkolókban kizárólag csütörtökön és szombaton óra között, a Millenniumi úton munkanapokon óráig, szombaton óra közötti időszakban várakozási díjat kell fizetni. (3) Munkaszüneti napokon, pihenő napon, valamint és 8.00 óra között a várakozási övezeten belüli parkolók igénybevétele díjmentes. (4) Jelen rendelet alkalmazásában munkanapok: hétfőtől-péntekig, kivétel ha a jogszabály másként rendelkezik. Munkaszüneti nap: heti pihenőnapok (szombat, vasárnap), továbbá január 1., március 15., húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23., november 1., december 24., 25., 26, kivétel ha a jogszabály másként rendelkezik. (5) A díjköteles várakozás megengedett leghosszabb időtartama minden díjfizetésre kijelölt parkoló esetében megegyezik a díjfizetésre köteles időtartammal. 5. Bérletek fajtái, alkalmazásuk (1) Az övezeten belül lakóhellyel rendelkező természetes személyek, valamint az övezeten belül üzlettel, üzlethelyiséggel, irodával, telephellyel rendelkező jármű tulajdonosok az általuk megnevezett zóna parkolóhelyeinek igénybevételére éves lakóhelyi bérletet vásárolhatnak azzal a megkötéssel, hogy a megváltott bérlet kizárólag az adott zónán belül történő várakozásra jogosít. A bérleteket a lakcímkártya és a forgalmi engedély, valamint az üzlet, üzlethelyiség, iroda, telephely címét igazoló (eredeti, vagy hiteles másolat) egyidejű bemutatásával lehet igényelni. A lakóhelyi bérlet üzletenként, üzlethelyiségenként, irodánként, telephelyenként egy darab gépjárműre váltható. (2) A lakóhelyi bérlettel rendelkezők a város egészére kiterjedő minden zónában érvényes lakóhelyi kiegészítő bérletet vásárolhatnak. A lakóhelyi kiegészítő bérlet ára megegyezik a lakossági bérlet árát a 3. számú melléklet tartalmazza. (3) A bölcsődék, óvodák és általános iskolák előtti várakozóhelyek 8.00 és 9.00 óra közötti, valamint és óra közötti igénybevétele szülői parkoló bérlet tel díjmentes. Ezek érvényességi ideje igazodik a mindenkori hatályos iskolai, óvodai, bölcsődei tanévekhez, nyitva tartáshoz. A tanításmentes napokon, valamint szünetek idején a bérlet nem jogosít várakozásra. A szülői parkoló bérlet csak olyan járműre váltható, amelynek tulajdonosa természetes személy és az iskola, óvoda, bölcsőde hitelt érdemlően igazolja, hogy a gyermek az intézmény tanulója ill. felvett ellátottja. Jogi személyek és egyéb szervezetek tulajdonában álló gépjármű használata esetén szülői parkoló bérlet akkor váltható, ha a gépjármű tulajdonosa a gépjármű ilyen célú használatát írásban engedélyezi. Az engedélyt a közterületi parkolás üzemeltetőjének be kell mutatni.

4 4 (4) A lakóhelyi bérleten a lakóhelynek megfelelő parkoló zónát az 1. számú melléklett szerint kell megjelölni. (5) Lakóhelyi bérlet és lakóhelyi kiegészítő bérlet csak olyan gépjárműre váltható, amelynek tulajdonosa természetes személy. Jogi személyek és egyéb szervezetek tulajdonában álló gépjármű használata esetén lakóhelyi bérlet és lakóhelyi kiegészítő bérlet akkor váltható, ha a gépjármű tulajdonosa a gépjármű ilyen célú használatát írásban engedélyezi. Az engedélyt a közterületi parkolás üzemeltetőjének be kell mutatni. (6) Jogi személyek, vállalkozások, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek közületi bérlet váltására jogosultak. (7) Parkolási bérlettel rendelkezők a bérlet érvényességi idején belül annak cseréjére jogosultak, a rendelet 4. számú melléklete szerinti kezelési költség megfizetése mellett. (8) Az éves és havi bérleteken fel kell tüntetni annak típusát, érvényességét a parkolásra jogosult gépjármű forgalmi rendszámát. (9) A bérleteket a rendszer üzemeltetője állítja ki. A bérletet a jármű első szélvédőjére belülről kell felragasztani úgy, hogy kívülről jól látható és ellenőrizhető legyen. (10) Az évközben váltott éves bérletek ára az egész éves bérlet árának hónapok szerint elosztott arányos része. A váltás hónapja a bérlet ára szempontjából teljes hónapnak számít. A bérletek a váltást követő hónap első napjának 0.00 órájától érvényesek a parkolóhelyek használatára és a váltást követő év január hó 15. napján óráig érvényesek. (11) A havi bérletek a tárgyhónapot megelőző 20. naptól megvásárolhatók, de érvényességük a vásárlást követő tárgyhó első napján 0.00 órakor kezdődik és a következő hónap 5. napján óráig tart. (12) Forgalmi rendszám változása, vagy a bérlet megrongálódása esetén ha annak tartalma még felismerhető a bérlet a kezelési költség egyidejű megfizetésével kicserélhető. Elveszett, vagy felismerhetetlenségig megrongálódott bérlet helyett új bérlet csak a teljes térítési díj időarányos részének megfizetése esetén állítható ki. (13) A parkolójegyek mintáját és bérlettípusok árát, valamint a kezelési költséget a 2- es, 3-as és a 4 sz. melléklet tartalmazza. 6. Kedvezmények (1) Parkolójegyek vételekor kedvezmény nem vehető igénybe.

5 5 (2) Az 5. (3) bekezdésben foglalt Szülői parkoló bérlet díjmentesen igényelhető. (3) Havi bérletek, féléves bérletek, éves bérletek, lakóhelyi és lakóhelyi kiegészítő bérletek vásárlása esetén a fizető parkoló rendszer üzemeltetője, aki egyben a Berettyóújfalu Kártyarendszer üzemeltetője is, a kártyatulajdonosok részére Berettyóújfalu Város Képviselő testülete felhatalmazása alapján, a 3. számú mellékletben részletezett kedvezményes bérletváltási lehetőséget biztosítja. A Berettyóújfalu Kártya megváltásának és használatának szabályait a Berettyóújfalu Kártya Általános Szabályrendszere tartalmazza. (4) Lakóhelyi éves bérlet díja egyedi, az üzemeltetőhöz benyújtott kérelem alapján negyedévenként egyenlő részletben is fizethető. (5) Jogi személyek, vállalkozások, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek, amelyek a Berettyóújfalu Kártyarendszer kedvezményt adó partnerei közületi bérlet vásárlásakor a bérlet árából a 3. számú melléklet szerinti kedvezményre jogosultak. Ugyanezen szervezetek a tulajdonukban lévő további gépjármű esetében bérlet vásárlásakor az általuk a kártyaprogramban adott kedvezmény mértékének kétszeresére, de legfeljebb 20 % kedvezményre jogosultak. (6) Ha természetes személy a gépjármű tulajdonosa, úgy a tulajdonost a 2. és további gépjárművek után a lakossági bérlet kivételével 50% bérletvásárlási kedvezmény illeti meg. 7. A díjfizetés módja (1) A várakozási díjat előre kell megfizetni a szándékolt várakozási időtartamnak megfelelő parkolójegy, az üzemeltető által kiadott bérlet megvásárlásával, parkolási engedéllyel, vagy mobiltelefonos szolgáltatás mobilparkolás - útján. (2) A parkolójegyet a parkolóba való megérkezéskor érvényesíteni kell. Le kell kaparni a parkolás megkezdésének időpontját ( év, hónap, nap, óra, perc jelölést) tartalmazó felületeket. A perc jelölést tartalmazó felület lekaparását 5 percre való kerekítéssel kell végezni. Az így érvényesített jegyet a jármű első szélvédő üvege mögött, kívülről jól látható helyen és ellenőrizhető módon kell elhelyezni. Egyidejűleg annyi parkolójegyet kell érvényesíteni, ahány parkolóhelyet a jármű elfoglal. A parkolójegyek mintáját a 2. sz. melléklet tartalmazza. (3) A mobiltelefonos parkolás esetén a díjfizetés a mobil szolgáltatóhoz elküldött smssel, vagy telefonhívással kezdeményezhető. Az sms és a telefonhívás díját a parkolási díj nem tartalmazza. (4) A kijelölt várakozási területen belül azonos díjú zónák találhatók. A bérleteken és a mobilparkoláson kívül a parkolóhelyek igénybevételére parkoló jegyek vásárolhatók a parkolók közelében működő üzletekben, 30 perc, 60 perc és napi időtartamra.

6 6 (5) A parkolásra vásárolható jegyek érvényességi ideje az érvényesítés után- 30 perc, vagy 1 óra /60 perc/, ami a jegy érvényességi idejének lejártáig az összes zónában érvényes. A minimálisan fizetendő várakozási díj a 30 percnek megfelelő összeg. (6) A napi parkolójeggyel az összes parkolási zónában az érvényesítés napján 0.00 óra és óra között szabad várakozni. (7) Két vagy több parkolójegy egyidejű érvényesítésével a parkolási időtartam kétszeresre ill. többszörösre növelhető A jegyeket úgy kell érvényesíteni, hogy a második jegyen rögzített parkolás kezdetét jelző időpont megegyezzen az első jegy szerinti parkolási jogosultság lejárati idejével, a további jegyek érvényesítésénél ugyanezt a szabályt kell alkalmazni. 8. A díj megfizetésének igazolása (1) A várakozási díj megfizetését érvényes parkoló jeggyel, bérlettel kell igazolni. (2) Mobilparkolás esetén, a már megkezdett parkolás ellenőrzésének állapotát, a mobilszolgáltató rendszere igazolja a parkoló rendszer üzemeltetőjének. (3) A megváltott jegy a járművezető által érvényesített időponttól érvényes. (4) A mozgáskorlátozott személyek részére kiadott parkolási engedélyek jogszerű használatát az üzemeltető parkolóellenőrei jogosultak ellenőrizni. (5) Utólagos engedélybemutatás esetén a gépjármű vezetőjének a 4. számú mellékletben meghatározott kezelési költséget meg kell fizetni. A rendeletben feltüntetett kezelési költséget köteles fizetni az, aki az ellenőrzés idején érvényes, jogszerű használatot igazoló bérletét utólag mutatja be. 9. Díjfizetés nélküli várakozás, pótdíj (1) Díjfizetés nélküli várakozásnak minősül, ha a jármű a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványa nélkül, parkolójegy nélkül, érvénytelen (nem érvényesített, vagy nem megfelelően érvényesített) parkolójeggyel, az első szélvédőre belülről felragasztott bérlet nélkül parkol; továbbá, ha a jármű műszerfalán elhelyezett parkolójegy, vagy az első szélvédőre belülről felragasztott bérlet, vagy a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványa kívülről nem ellenőrizhető. (2) Díjfizetés nélkül parkoló jármű szélvédőjére kívülről az ablaktörlő lapát alá a parkoló ellenőr a várakozási díj és pótdíj megfizetésére kötelező felszólítást és csekket

7 7 helyez el, műanyag tasakban. A felszólításban feltünteti a parkoló helyét, az ellenőrzés időpontját, a gépjármű rendszámát, illetve hatósági jelzését, valamint a szabálytalanság megnevezését és a várakozási díjra, valamint a pótdíjra vonatkozó információkat. (3) A szabálytalanság tényét a parkoló üzemeltetője fényképpel rögzíti. (4) A pótdíj számításának alapja az érvényes egy órai várakozási díj. A pótdíj mértékét a 4. számú melléklet tartalmazza. (5) Kezelési költséget köteles fizetni az, aki az ellenőrzés idején érvényes, jogszerű használatot igazoló bérletét, vagy a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványát utólag mutatja be. Utólagosan - 15 napon belül - bemutatott bérlet vagy, mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványa esetén, a gépjármű vezetőjének a 4. számú mellékletben meghatározott kezelési költséget meg kell fizetni. 10. Vegyes rendelkezések (1) A parkolási rendszerrel, szolgáltatással, kapcsolatos észrevételek, panaszok (továbbiakban bejelentések), írásban, postai úton, elektronikusan, illetve személyesen a rendszer-üzemeltető ügyfélszolgálati irodájában nyújthatók be. (2) A pótdíjjal kapcsolatos észrevételt, panaszt amelyeket a pótdíjfizetési felszólításnak a jármű szélvédőjére kívülről, az ablaktörlő lapát alá történt elhelyezését követő 8 napon belül lehet benyújtani, a rendszer üzemeltető 30 napon belül köteles elbírálni és erről írásban az ügyfelet értesíteni a jogorvoslati út megjelölése mellett. Ha az észrevétel megalapozott, annak helyt ad és a megállapított pótdíjat törli. (3) A pótdíjat az észrevétel, panasz elutasításáról szóló értesítés kézhezvételét követően, 15 napon belül be kell fizetni. A pótdíj kiszámításakor az észrevétel, panasz benyújtása és elbírálása között eltelt idő nem vehető figyelembe. Az észrevétel, panasz ismételt benyújtásának a pótdíj befizetési kötelezettségre nincs halasztó hatálya. Díjmentesen várakozhatnak: 11. Díjfizetés alóli mentesség a.) megkülönböztető fény- és hangjelző készülékkel felszerelt járművek, b.) fegyveres erők, -testületek azonosítására alkalmas jelzéssel ellátott gépjárművei, c.) diplomáciai mentességet élvező személyek hatósági jelzéssel ellátott gépjárművei, d.) mozgáskorlátozott saját tulajdonú járműve, vagy az őt szállító jármű, amennyiben a mozgáskorlátozott érvényes parkolási engedélyét a gépjármű első szélvédője alatt jól láthatóan elhelyezi, e.) Berettyóújfalu város egészségügyi alapellátásában működő háziorvosok, házi

8 8 gyermekorvosok, ügyeletes orvos azonosításra szolgáló táblával ellátott gépjárművei, a szolgálati kötelezettség teljesítésének ideje alatt, f.) figyelmeztető jelzést (sárga villogó) berendezést használó kommunális gépjárművek, az általuk végzett munkavégzés időtartamára, g.) üzemeltető jelen rendeletből eredő feladatainak ellátását segítő gépjárművei. h.) Berettyóújfalui Polgárőr Egyesület szolgáltatot teljesítő gépjárműve. 12. Záró rendelkezések Ez a rendelet december 1-jén lép hatályba.

9 9 A fizető parkolási rendszerről szóló 44/2011. (X. 28.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete A kijelölt várakozási terület parkoló zónák szerint: 1. Zóna, Bessenyei lakótelep és környéke: az Árpád utca - Kossuth Lajos utca Dobó utca közötti szakaszán lévő kiépített, párhuzamos állású leállóhelyek (40 db), a lakótelep sz. alatti épületek (szolgálati lakások) előtt található kiépített, merőleges állású parkolóhelyek (24 db), az Árpád utca Dobó utca Rákóczi Ferenc utca közötti szakaszán található kiépített, merőleges állású parkolóhelyek (64 db), - a lakótelepen a faházakban működő üzletek (élelmiszerbolt, söröző, stb.) mögött található zúzottkő alapú, párhuzamos állású parkolóhelyek (17 db), a Rákóczi Ferenc Általános iskola melletti zúzottkő alapú, merőleges állású leállóhelyek (13 db), a Sportcsarnok mellett található zúzottkő alapú, merőleges állású leállóhelyek (12 db), a Szakképző Iskola melletti kiépített, párhuzamos állású leállóhelyek (13 db), a lakótelep 1-3. sz. alatti épületsor előtti kiépített, párhuzamos állású leállóhelyek (10 db), a lakótelep sz. alatti épületsor mögötti kiépített, merőleges állású parkolóhelyek (26 db), a Lehel utca északi oldalán található kiépített, merőleges állású parkolóhelyek (16 db). 2. Zóna, József Attila lakótelep és környéke: a Rendőrkapitányság mögötti kiépített, merőleges és ferde állású parkolóhelyek (20 db), a József Attila lakótelep A épületsora előtti kiépített, párhuzamos állású leállóhelyek (25 db), a József Attila lakótelep B épületsora előtti kiépített, merőleges és ferde állású parkolóhelyek (16 db), a József Attila lakótelep C, D, E épületsorai mögötti kiépített, merőleges állású parkolóhelyek (34 db), - az Oláh Zsigmond utca Kossuth utcai csatlakozásánál lévő kiépített,

10 10 ferde és merőleges állású leállóhelyek (19 db), az Oláh Zsigmond utcán (A, C, D épületsor déli oldala mellett) lévő kiépített párhuzamos állású leállóhelyek (11 db), az Oláh Zsigmond utcán a József Attila utca csatlakozásánál lévő kiépített, merőleges állású parkolóhelyek (11 db), a Bajcsy-Zsilinszky Endre lakótelep és sz. alatti épületsorok előtti kiépített, merőleges parkolóhelyek (21 db), a Bajcsy-Zsilinszky utca Oláh Zsigmond utcák közötti egyirányú út mellett található kiépített, párhuzamos és merőleges állású parkolóhelyek (27 db), az Oláh Zsigmond utca és az egyirányú út sarkán található üzletház előtti kiépített, merőleges állású leállóhelyek (5 db), a Bajcsy-Zsilinszky utcán található orvosi rendelő előtti merőleges állású parkolóhelyek (8 db). 3. Zóna, Polgármesteri Hivatal és környéke: a Kádár utcán (Dózsa György utca csatlakozásánál) található kiépített, párhuzamos állású leállóhelyek (12 db), a Bocskai utcán (Dózsa György utca csatlakozásánál) található kiépített, párhuzamos állású leállóhelyek (5 db), a Polgármesteri Hivatal épülete mögötti térburkolattal ellátott területen kijelölt merőleges állású parkolóhelyek (51 db), a Mártírok útja - Csokonai Vitéz Mihály utca - Bocskai utca által határolt területen megépített társasházak északi frontja előtt (Mártírok útján) található kiépített, merőleges állású parkolóhelyek (15 db), a Mártírok útja - Csokonai Vitéz Mihály utca - Bocskai utca által határolt területen megépített társasházak nyugati frontja előtt (Csokonai Vitéz Mihály utcán) található zúzottkő alapú, merőleges állású leállóhelyek (28 db), a Mártírok útja - Csokonai Vitéz Mihály utca - Bocskai utca által határolt területen megépített társasházak déli frontja előtt (Bocskai utcán) található kiépített, merőleges állású parkolóhelyek (12 db). 4. Zóna, Millenniumi út: a Millenniumi út jobb és bal oldalán található kiépített, merőleges állású parkolóhelyek (54 db), a Millenniumi út nyugati oldala mellett található társasház előtt kiépített merőleges állású parkolóhelyek (19 db).

11 11 5. Zóna, Piac és környéke a Népliget utca Kádár utcai csatlakozásánál található zúzottkő alapú, merőleges állású parkolóhelyek (15 db), a Népliget utcán található kiépített, merőleges állású parkolóhelyek (38 db), a Piac déli részén található (Népliget utcáról megközelíthető) zúzottkő alapú, merőleges állású parkolóhelyek (42 db). 6. Zóna, Kórház környéke: az Orbán Balázs tér Tardy utca felőli behajtó ágán található kiépített, merőleges állású parkolóhelyek (9 db), az Orbán Balázs tér Tardy utca felőli kihajtó ágán található kiépített, párhuzamos állású parkolóhelyek (6 db), a Tavasz körút Tardy utca felőli csatlakozásánál lévő kiépített ferde állású parkolóhelyek (15 db), a Tavasz körút felől megközelíthető Gyermekorvosi Rendelő előtt található kiépített, ferde állású parkolóhelyek (17 db), a Krúdy Gyula utca Tardy utcai csatlakozásánál lévő zúzottkő alapú, merőleges állású parkolóhelyek (14 db), a Tardy utcán (Kórház déli határvonala) a burkolatszélen és útpadkán kijelölt párhuzamos leállóhelyek (30 db), a Kerekes Gyula utca Lenkei utcai csatlakozásánál lévő zúzottkő alapú, merőleges állású parkolóhelyek (3 db), a Kerekes Gyula utcán (Tüdőgondozó előtt) található kiépített, merőleges állású parkolóhelyek (30 db). A vizsgált területrészeken összesen 847 db, várakozásra alkalmas parkolóhely található.

12 12 2. számú melléklet Parkoló jegyek /minta/

13 13 3. számú melléklet Parkoló jegyek és bérletek árai Parkoló szelvények fajtái, árai Megnevezés Ára 30 percre érvényes jegy 100 Ft.- 60 percre érvényes jegy 200 Ft.- Napi jegy /3 órán túli várakozás esetén/ 650 Ft.- Autóbusz, vontató, tehergépkocsi, mezőgazdasági vontató, lassú jármű és pótkocsi várakozása esetén a várakozási díjnak a legmagasabb összege a 3.számú melléklet díjszabása szerinti díjak háromszorosa, járműszerelvény várakozása esetén megjelölt díjak hatszorosa. Ilyenkor a díjnak megfelelő összegű parkolójegyet kell vásárolni. Lakossági Bérletek fajtái árai /Bruttó/ Megnevezés Ára A Kedvezmény Kedvezményes mértéke a ár Berettyóújfalu Berettyóújfalu Kártya Kártya tulajdonosok tulajdonosok részére részére Szülői bérlet Díjmentes - - Lakóhelyi bérlet / éves/ Ft.- 100% 0 Ft.- Lakóhelyi Havi kiegészítő Ft.- 20% Ft.- Lakóhelyi Éves kiegészítő Ft.- 20% Ft.- Havi bérlet Ft.- 20% Ft.- Féléves bérlet Ft.- 20% Ft.- Éves bérlet Ft.- 20% Ft.-

14 14 Közületi Bérletek fajtái árai Megnevezés Havi bérlet Féléves bérlet Éves bérlet Közületi Bérletek fajtái árai /Bruttó/ A Kedvezmény mértéke,a Berettyóújfalu Ára Kártya programban kedvezményt adók részére Ft.- A vállalkozás által a Ft.- Berettyóújfalu Kártya használóinak biztosított Ft.- kedvezmény mértéke, de maximálisan 10% Kedvezményes ár a Berettyóújfalu Kártya programban kedvezményt adók részére A vállalkozás által a Berettyóújfalu Kártya használóinak biztosított kedvezmény mértékévelmaximum 10%-alcsökkentett összeg

15 15 4.számú melléklet A pótdíj kiszámításának módja, összege: A pótdíj összege a pótdíj kiszabásának napját követõ, 15 napon belüli befizetés esetén, az adott napon belül díjköteles idõszakra és további két órai várakozásra számított várakozási díj, 15 napon túli befizetés esetén az egy órai várakozási díj negyvenszerese./ Óradíj: 200 Ft.- A pótdíjak összege 15 napon belüli befizetés esetén 15 napon túli befizetés esetén 2200 Ft Ft.- Egyéb célú igénybevétel esetén a parkolók Ft +Áfa bérleti díjért használhatók. Kezelési költség: 1000 Ft Bérlet csereköltsége:1000 Ft Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák.

Balatonfüred Város Önkormányza Képviselő-testületének. 6/2004. (II.27.) rendelete

Balatonfüred Város Önkormányza Képviselő-testületének. 6/2004. (II.27.) rendelete Balatonfüred Város Önkormányza Képviselő-testületének 6/2004. (II.27.) rendelete a fizető parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről Balatonfüred Város Képviselő-testülete a közúti

Részletesebben

11/2001. (III. 29.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének

11/2001. (III. 29.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2001. (III. 29.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete 1 Szentgotthárd Város Önkormányzatának a parkolási rendszerről és a fizetőparkolók működésének és igénybevételének

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2010. (VI. 21.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2010. (VI. 21.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2010. (VI. 21.) önkormányzati rendelete a parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 2. Értelmező rendelkezések

1. Általános rendelkezések. 2. Értelmező rendelkezések Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 8/2011. (II.17.) önkormányzati rendelete a közterületi várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról (egységes szerkezetben a 24/2011.(IV.28.),

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 20/1993. (V. 24.) Kr. számú rendelete a fizető várakozóhelyek használatának szabályozásáról

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 20/1993. (V. 24.) Kr. számú rendelete a fizető várakozóhelyek használatának szabályozásáról DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 20/1993. (V. 24.) Kr. számú rendelete a fizető várakozóhelyek használatának szabályozásáról Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 1990.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 22-én 14.00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Harsányi

Részletesebben

17/2001. (V.24.) önkormányzati r e n d e l e t 1. Szolnok város helyi parkolási rendjéről

17/2001. (V.24.) önkormányzati r e n d e l e t 1. Szolnok város helyi parkolási rendjéről 1. oldal 17/2001. (V.24.) önkormányzati r e n d e l e t 1 Szolnok város helyi parkolási rendjéről Egységes szerkezetbe foglalva a 26/2001. (VI.18.), a 28/2001. (VIII.1.), a 45/2001. (XII.27.) KR. sz. és

Részletesebben

17/2001. (V.24.) önkormányzati r e n d e l e t 1. Szolnok város helyi parkolási rendjéről

17/2001. (V.24.) önkormányzati r e n d e l e t 1. Szolnok város helyi parkolási rendjéről 1. oldal 17/2001. (V.24.) önkormányzati r e n d e l e t 1 Szolnok város helyi parkolási rendjéről Egységes szerkezetbe foglalva a 26/2001. (VI.18.), a 28/2001. (VIII.1.), a 45/2001. (XII.27.) KR. sz. és

Részletesebben

17/2001. (V.24.) önkormányzati r e n d e l e t 1. Szolnok város helyi parkolási rendjéről

17/2001. (V.24.) önkormányzati r e n d e l e t 1. Szolnok város helyi parkolási rendjéről 1. oldal 17/2001. (V.24.) önkormányzati r e n d e l e t 1 Szolnok város helyi parkolási rendjéről Egységes szerkezetbe foglalva a 26/2001. (VI.18.), a 28/2001. (VIII.1.), a 45/2001. (XII.27.) KR. sz. és

Részletesebben

30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet

30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzatának. 7/2011. (V. 2.) önkormányzati rendelete

Nagymaros Város Önkormányzatának. 7/2011. (V. 2.) önkormányzati rendelete Nagymaros Város Önkormányzatának 7/2011. (V. 2.) önkormányzati rendelete a fizető parkolási rendszerről Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény

Részletesebben

Szentes Város Polgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Szentes Város Polgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 1 Szentes Város Polgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ikt.sz.: 07 1451/2007. Témafelelõs: Cseuz András Tárgy: Szentes város területén fizetõ, kijelölt gépjármû várakozóhelyek létesítése.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. augusztus 26-i ülésére.

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. augusztus 26-i ülésére. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. augusztus 26-i ülésére. Tárgy: A fizetőparkolókról szóló rendelet módosítása Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület júniusi ülésén foglalkozott

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 58/2002. (2003. IV. 1.) számú. r e n d e l e t e. kapcsolatos szabályokról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 58/2002. (2003. IV. 1.) számú. r e n d e l e t e. kapcsolatos szabályokról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 58/2002. (2003. IV. 1.) számú r e n d e l e t e a város területén a kerékbilincs alkalmazásával és a járművek elszállításával kapcsolatos szabályokról Nyíregyháza

Részletesebben

és a várakozási díjról

és a várakozási díjról 2/2004. (II. 2.) számú önkormányzati rendelet és az ezt módosító 25/2004. (IX. 27.) sz., 3/2005. (I. 31.) sz., a 30/2006.(XII.18.) sz., a 7/2007.(II.23.) sz., a 27/2007.(X.19.) a 14/2008. (IV.7.) sz.,

Részletesebben

a közterületek használatáról

a közterületek használatáról BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 4/2004. (III.01.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.)

Részletesebben

(A végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.)

(A végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) 1988. évi I. TÖRVÉNY a közúti közlekedésről (A végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [A vastag betűs szöveg az 1988: I. törvény (a továbbiakban Tv.), a vékony

Részletesebben

20/1994.(07.04.) Kgy. sz. rendelet 1. A közterület használatáról és a közterülethasználati díjról egységes szerkezetben

20/1994.(07.04.) Kgy. sz. rendelet 1. A közterület használatáról és a közterülethasználati díjról egységes szerkezetben 20/1994.(07.04.) Kgy. sz. rendelet 1 A közterület használatáról és a közterülethasználati díjról egységes szerkezetben A rendelet hatálya 1.. 2 E rendelet hatálya kiterjed a./ a közhasználatra szolgáló

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 26/2010. (VI. 30.) sz. rendelete Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén a járművel történő díjköteles várakozás szabályairól (Egységes szerkezetben a

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Gödöllő Város Képviselő-testületének../2011. (.) számú önkormányzati rendelete Gödöllő város közterületeinek használatáról, a közterületek és a vásárok rendjéről Gödöllő Város Képviselő-testülete az Alkotmány

Részletesebben

Módosítások: a) 34/2005. (XI. 21.) ör. b) 13/2006. (III. 21.) ör. c) 42/2006. (XI. 1.) ör. /2006. XII. 1. I.FEJEZET. A rendelet hatálya II.

Módosítások: a) 34/2005. (XI. 21.) ör. b) 13/2006. (III. 21.) ör. c) 42/2006. (XI. 1.) ör. /2006. XII. 1. I.FEJEZET. A rendelet hatálya II. Budapest Főváros VI. ker. Terézváros Képviselő-testületének 18/2005. (VI. 20.) rendelete Terézváros közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a lakossági várakozási hozzájárulás

Részletesebben

1 Az EME Zrt. a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. megalakulásával a továbbiakban nem nyújthat szolgáltatást. Az EME Zrt. honlapja szerint a cég

1 Az EME Zrt. a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. megalakulásával a továbbiakban nem nyújthat szolgáltatást. Az EME Zrt. honlapja szerint a cég Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2016/2014. számú ügyben (Kapcsolódó ügyek: AJB-6781/2013., AJB-1359/2014., AJB-636/2014., AJB-7807/2013., AJB-7987/2013., AJB- 2258/2014., AJB-2223/2014.)

Részletesebben

Értelmez rendelkezések 2.

Értelmez rendelkezések 2. Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testületének 11/2015. (IV.09.) számú rendelete egységes szerkezetben a 19/2015.(VI. 19.) számú módosítással a fizet parkolóhelyek m ködtetésér l Harkány Város Képvisel

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 50/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a vásárokról és piacokról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 50/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a vásárokról és piacokról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 50/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a vásárokról és piacokról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Cegléd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek használatának rendjéről és feltételeiről szóló 30/2011. (XII. 1.) 1 önkormányzati rendelete a 14/2012. (V. 24.), a 17/2012. (VII. 5.), a

Részletesebben

Területi hatály. Tárgyi hatály

Területi hatály. Tárgyi hatály TARTALOM Területi hatály... 2 Tárgyi hatály... 2 Személyi hatály... 3 A fizető parkolóhelyek igénybevételének szabályai... 3 A fizető parkolók üzemeltetése... 3 Általános üzemeltetési idők... 4 Várakozási

Részletesebben

(egységes szerkezetben a 31/2012. (XI.30.), az 1/2013. (I.31.) és a 14/2013. (VI.27.) számú önkormányzati rendelettel)

(egységes szerkezetben a 31/2012. (XI.30.), az 1/2013. (I.31.) és a 14/2013. (VI.27.) számú önkormányzati rendelettel) Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2012. (VII.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú utakon a tehergépjárművek közlekedésének súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének többször módosított 50/2004. (XII.03.) sz. önkormányzati rendelete a vásárokról és piacokról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének többször módosított 50/2004. (XII.03.) sz. önkormányzati rendelete a vásárokról és piacokról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének többször módosított 50/2004. (XII.03.) sz. önkormányzati rendelete a vásárokról és piacokról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A változat. a) közlekedésszervező: a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság;

A változat. a) közlekedésszervező: a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság; Az előterjesztés 1/A. számú melléklete A változat /2012. (.) Főv. Kgy. rendelet a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 23/2003. (XI. 21.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 23/2003. (XI. 21.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 Hatályos: 2013. augusztus 16-tól MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 23/2003. (XI. 21.) Ö N

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 14/2007.(III.29.) ÖK számú R E N D E L E T E

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 14/2007.(III.29.) ÖK számú R E N D E L E T E Mezőkövesd Város Önkormányzatának 14/2007.(III.29.) ÖK számú R E N D E L E T E a közterület eltérő használatáról és a használat díjának meghatározásáról A Mezőkövesd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő- testületének 10/2010. (IV.29.) rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő- testületének 10/2010. (IV.29.) rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő- testületének 10/2010. (IV.29.) rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

ENYING VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/1999. (V. 10.) SZ. RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

ENYING VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/1999. (V. 10.) SZ. RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Egységes szerkezetben az 5/2015. (III. 26.) önkormányzati rendelettel bezárólag ENYING VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/1999. (V. 10.) SZ. RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Enying Város

Részletesebben

és a várakozási díjról

és a várakozási díjról 2/2004. (II. 2.) számú önkormányzati rendelet és az ezt módosító 25/2004. (IX. 27.) sz., 3/2005. (I. 31.) sz., a 30/2006.(XII.18.) sz., a 7/2007.(II.23.) sz., a 27/2007.(X.19.) a 14/2008. (IV.7.) sz.,

Részletesebben

55/2009. (X. 16.) IRM rendelet

55/2009. (X. 16.) IRM rendelet 55/2009. (X. 16.) IRM rendelet a kerékbilincs közterület-felügyelet általi alkalmazására, a járművek elszállítására, valamint a felmerült költségekre vonatkozó szabályokról A közterület-felügyeletről szóló

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések

I. FEJEZET. Általános rendelkezések Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a 22/2001. (VI.27.) és 41/2001. (XI.27.) rendelettel módosított 6/2001. (II. 27.) rendelete a II. kerület közterületein a járművel várakozás

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 30/2013. (X.31.) Ör., a 6/2014. (II.27.) Ör-rel és a 22/2014.(VI.30.) Ör-rel módosított

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 30/2013. (X.31.) Ör., a 6/2014. (II.27.) Ör-rel és a 22/2014.(VI.30.) Ör-rel módosított Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 30/2013. (X.31.) Ör., a 6/2014. (II.27.) Ör-rel és a 22/2014.(VI.30.) Ör-rel módosított 29/2012. (V.31.) önkormányzati rendelete a korlátozott forgalmú

Részletesebben

A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 4. számú napirend a Képviselő-testület 2012. november 15-i ülésén A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása Tisztelt Képviselő-testület! A Magyarország

Részletesebben

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet. az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról. Díjfizetési kötelezettség

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet. az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról. Díjfizetési kötelezettség 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. e) pontja

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (VII. 8.) önkormányzati rendelete a vásárokról és a piacokról

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (VII. 8.) önkormányzati rendelete a vásárokról és a piacokról Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (VII. 8.) önkormányzati rendelete a vásárokról és a piacokról Pécel Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. Fejezet A rendelet hatálya 1..

I. Fejezet A rendelet hatálya 1.. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VII.17.) önkormányzati rendelete a közterületek és közterület jellegű területek használatáról Módosítva: 25/2013. (XI.08.), 2/2015. (II.03.),

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A BUDAPESTI KERÉKPÁROS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI RENDSZER (MOL BUBI) IGÉNYBEVÉTELÉRE A hatálybalépés dátuma: 2015. december 14. I. Bevezető rendelkezések A kerékpáros közlekedés

Részletesebben

6.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK

6.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK 6.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI III. TULAJDONOSI BIZOTTSÁG ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK IV. HIBAJAVÍTÁS

Részletesebben

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet. az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról. Díjfizetési kötelezettség

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet. az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról. Díjfizetési kötelezettség 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. e) pontja

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA. 2010. június 24. 6. szám RENDELETEK

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA. 2010. június 24. 6. szám RENDELETEK EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2010. június 24. 6. szám RENDELETEK 20/2010. (VI. 25.) sz. önk. rendelet Eger Helyi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 27/2008.(VI.27.)

Részletesebben

1/2008. (I. 28.) Önkormányzati Rendelete

1/2008. (I. 28.) Önkormányzati Rendelete 1/2008. (I. 28.) Önkormányzati Rendelete a fizetı parkolás rendjérıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 15. (3) bekezdésben, valamint a

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 24/1995. (VI.1.) számú. r e n d e l e t

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 24/1995. (VI.1.) számú. r e n d e l e t NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 24/1995. (VI.1.) számú r e n d e l e t a belváros forgalmi rendjéről (egységes szerkezetben a 7/2000. (III.1.) sz., a 12/2000. (III.1.),az 5/2006.(II.23.), az

Részletesebben

30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet

30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet Fővárosi Rendelettár - 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet - Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás 1. oldal rendjének egység 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet Budapest főváros

Részletesebben

Az OTP Lakástakarék Áthidaló kölcsön igénylési feltételeiről

Az OTP Lakástakarék Áthidaló kölcsön igénylési feltételeiről 1. A termék megnevezése OTP Lakástakarék Áthidaló Kölcsön fix kamatozással (továbbiakban: Áthidaló kölcsön) és OTP Lakástakarék lakáskölcsön (továbbiakban: lakáskölcsön) (Áthidaló kölcsön és lakáskölcsön

Részletesebben

A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT ENGEDÉLYEZÉSÉRŐL ÉS AZ IGÉNYBEVÉTELI DÍJAK MÉRTÉKÉRŐL

A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT ENGEDÉLYEZÉSÉRŐL ÉS AZ IGÉNYBEVÉTELI DÍJAK MÉRTÉKÉRŐL Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 9/1995. számú rendelete A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT ENGEDÉLYEZÉSÉRŐL ÉS AZ IGÉNYBEVÉTELI DÍJAK MÉRTÉKÉRŐL Izsófalva Önkormányzat Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. tv.

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete az 1995. évi LIII. tv. 46. (1) c) pontjában biztosított jogkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete az 1995. évi LIII. tv. 46. (1) c) pontjában biztosított jogkörében eljárva a következő rendeletet alkotja: Dunapataj Nagyközség Képviselő-testületének 16/2004. (IV.29).Ök. sz. rendelete a Szelidi-tó használatának rendjéről, az idényjellegű strandfürdők üzemeltetéséről és környezetvédelméről (egységes szerkezetben)

Részletesebben

Nyergesújfalu Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12 / 2004.( VII.1.) rendelete a közterületek használatáról

Nyergesújfalu Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12 / 2004.( VII.1.) rendelete a közterületek használatáról Nyergesújfalu Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12 / 2004.( VII.1.) rendelete a közterületek használatáról Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés 57/1999. (XII.23.) Kgy rendelete a közterület-használat rendjéről (Egységes szerkezetbe foglaltan)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés 57/1999. (XII.23.) Kgy rendelete a közterület-használat rendjéről (Egységes szerkezetbe foglaltan) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés 57/1999. (XII.23.) Kgy rendelete a közterület-használat rendjéről (Egységes szerkezetbe foglaltan) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 18/2003. (V.27.) Kt. számú rendelete. Az önkormányzati tulajdon álló lakások és helyiségek bérletéről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 18/2003. (V.27.) Kt. számú rendelete. Az önkormányzati tulajdon álló lakások és helyiségek bérletéről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 18/2003. (V.27.) Kt. számú rendelete Az önkormányzati tulajdon álló lakások és helyiségek bérletéről Ercsi Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, 2015. október 29.

Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, 2015. október 29. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /...(..) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról és a közösségi együttélés egyéb alapvető szabályairól Előterjesztő: Polgármester Előkészítő:

Részletesebben

BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A

BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A Budapest, 2011.04.28. I. FEJEZET... 3 ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 II. FEJEZET... 4 A TAGSÁG... 4 A tagsági kör... 4 A taggá válás feltételei...

Részletesebben

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet. az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról. Díjfizetési kötelezettség

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet. az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról. Díjfizetési kötelezettség 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. e) pontja

Részletesebben

Sásd Város Képviselő-testületének 13/2002.(XII.16.) Ökr. számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról 1 Sásd Város Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Téglás Városi Önkormányzat 2/2003. (I. 28.) TÖ sz. rendelete a közterületek használatának rendjéről és a köztisztaság fenntartásáról

Téglás Városi Önkormányzat 2/2003. (I. 28.) TÖ sz. rendelete a közterületek használatának rendjéről és a köztisztaság fenntartásáról Téglás Városi Önkormányzat 2/2003. (I. 28.) TÖ sz. rendelete a közterületek használatának rendjéről és a köztisztaság fenntartásáról A 21/2005. (IX. 30.), a 28/2005. (XII. 22.) és a 27/2006. (XII. 21.)

Részletesebben

Újudvar község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(IX.8.) számú rendelete a közterületek használatáról

Újudvar község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(IX.8.) számú rendelete a közterületek használatáról Újudvar község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(IX.8.) számú rendelete a közterületek használatáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

I. fejezet Közterületek használata

I. fejezet Közterületek használata Sásd Város Önkormányzata 4/2009.(III.27.) önkormányzati rendelete a közterületek rendjéről és a köztisztaságról 1 Sásd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Kaposmérő Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2004.(V.1.) r e n d e l e t e a közterület használatáról (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 26/2004.(XII.1.), az 5/2008. (VII.1.), 8/2008.(VIII.28.),

Részletesebben

SAND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2003. (04. 30.) Kt. számú RENDELETE. a közterületek használatáról

SAND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2003. (04. 30.) Kt. számú RENDELETE. a közterületek használatáról SAND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2003. (04. 30.) Kt. számú RENDELETE a közterületek használatáról Egységes szerkezetbe foglalva a 6/2006. (II.16.) számú rendelet módosítással A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Nyergesújfalu Város Önkormányzatának 9/2013 (IV.29.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról

Nyergesújfalu Város Önkormányzatának 9/2013 (IV.29.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Nyergesújfalu Város Önkormányzatának 9/2013 (IV.29.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010.(IV.15.) számú rendelete

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010.(IV.15.) számú rendelete Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010.(IV.15.) számú rendelete A települési kommunális jellegű szilárd és folyékony hulladék kezeléséről, a kötelező köztisztasági közszolgáltatás igénybevételéről

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete a közterületek használatáról. A rendelet hatálya 1.

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete a közterületek használatáról. A rendelet hatálya 1. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete a közterületek használatáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/ 510 300 Fax: 63/510-332

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/ 510 300 Fax: 63/510-332 Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/ 510 300 Fax: 63/510-332 Száma. 02-708/2006. Tárgy: A közterületek és közterület jellegű területek

Részletesebben

31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet

31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet 31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxiszolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 31/2001. (VI. 01.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 31/2001. (VI. 01.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 31/2001. (VI. 01.) számú r e n d e l e t e a közterületek használatának, valamint a közutak nem közlekedési célú igénybevétele engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról

Részletesebben

Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselőtestületének. 25/2010 (VI. 10.) önkormányzati rendelete

Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselőtestületének. 25/2010 (VI. 10.) önkormányzati rendelete Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselőtestületének 25/2010 (VI. 10.) önkormányzati rendelete A BUDAPEST FŐVÁROS V. KERÜLET KÖZTERÜLETEIN JÁRMŰVEL BEHAJTÁS ÉS VÁRAKOZÁS

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 13 -I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 13 -I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 13 -I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 8/2013. (VI. 14.) önkormányzati rendelet A közterület használat szabályairól és díjáról

Részletesebben

Lakossági tájékoztató

Lakossági tájékoztató Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat Lakossági tájékoztató Tisztelt Ingatlantulajdonosok, Tisztelt Ügyfeleink! Az előző évekhez hasonlóan ez évben is tájékoztatást adunk az önkormányzat illetékességi

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Erdőkertes község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2009. (XII. 17.) sz. és 10/2010. (V.27.) sz. rendeletével módosított 14/2008. (12.04.) sz. rendelete a közterületek rendjéről Erdőkertes község

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének. 13/2015. (III.29.) sz. önkormányzati rendelete Az egészségügyi szolgáltatásokról

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének. 13/2015. (III.29.) sz. önkormányzati rendelete Az egészségügyi szolgáltatásokról PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 13/2015. (III.29.) sz. önkormányzati rendelete Az egészségügyi szolgáltatásokról Hatályba lépés napja: 2015. április hó 01. Ezen önkormányzati rendelet

Részletesebben

2009. évi LXII. törvény

2009. évi LXII. törvény 2009. évi LXII. törvény a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról Az Országgyűlés a károsultak fokozott védelme, a gépjárművel okozott károk következtében a biztosítottakkal szemben támasztott megalapozott

Részletesebben

Kecskemét helyi autóbusz-közlekedésének utazási feltételei (Érvényes: 2012. április 1-jétől)

Kecskemét helyi autóbusz-közlekedésének utazási feltételei (Érvényes: 2012. április 1-jétől) Kecskemét helyi autóbusz-közlekedésének utazási feltételei (Érvényes: 2012. április 1-jétől) 1. Általános tudnivalók A Polgári Törvénykönyv 216. (1) bekezdése értelmében a Személyszállítási szerződés az

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Biztosítási Feltételek

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Biztosítási Feltételek Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Biztosítási Feltételek A biztosítótársaságra vonatkozó adatok H-1082 Budapest, Baross u. 1. H-1461 Bp., Pf. 131. Telefon: (+36-1) 486-4200 Cégjegyzékszám: 01-10-041566

Részletesebben

42/2005.(10.07.) Kgy. sz. rendelet 1. A távhőszolgáltatásról, a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról, és a díjalkalmazás feltételeiről

42/2005.(10.07.) Kgy. sz. rendelet 1. A távhőszolgáltatásról, a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról, és a díjalkalmazás feltételeiről 42/2005.(10.07.) Kgy. sz. rendelet 1 A távhőszolgáltatásról, a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról, és a díjalkalmazás feltételeiről A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet megalkotásának célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet megalkotásának célja Cigánd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IX.07.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások és helyiségekbérletéről, elidegenítéséről, a lakbérek

Részletesebben

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő BESZÉDÁTVITELI ÉS TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEINEK

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. I. Üzletszabályzat tárgya

ÜZLETSZABÁLYZAT. I. Üzletszabályzat tárgya ÜZLETSZABÁLYZAT A Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Kft. (székhely: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u 1.) a fogyasztók korrekt tájékoztatása érdekében, a távhőszolgáltatásról rendelkező 2005. évi XVIII.

Részletesebben

Értelmező rendelkezések

Értelmező rendelkezések 2009. évi LXII. törvény a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról 1 Hatályos: 2013.10.01-2013.12.31 Az Országgyűlés a károsultak fokozott védelme, a gépjárművel okozott károk következtében a biztosítottakkal

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2014. március 1május 30-tőól I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az AXA Biztosító Zrt. és az AXA Pénztárszolgáltató Zrt. - mint munkáltatók - kezdeményezésére

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 22/2011. (X.14.) számú önkormányzati R E N D E L E T E

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 22/2011. (X.14.) számú önkormányzati R E N D E L E T E Zsámbék Város Képviselő-testületének 22/2011. (X.14.) számú önkormányzati R E N D E L E T E a közterületek használatának rendjéről és a közterület-használati díjakról Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Paks Város Önkormányzatának 29/2009.(XII. 23.) számú rendelete

Paks Város Önkormányzatának 29/2009.(XII. 23.) számú rendelete Paks Város Önkormányzatának 29/2009.(XII. 23.) számú rendelete a város gépjármű elhelyezési feltételeinek elősegítéséről, valamint a várakozóhelyek igénybevételének feltételeiről * (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2015. március 1május 26-tőól Tartalom I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 4 II. Fejezet - A PÉNZTÁRTAGSÁG 5 1. A tagsági kör 5 2. A Pénztártag felvételének

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/1999. (II.25.) rendelete

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/1999. (II.25.) rendelete Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/1999. (II.25.) rendelete az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás- és kezelés díjáról Balatonfüred

Részletesebben

HU-Budapest: Többcélú sportlétesítmények építése 2013/S 017-024424. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

HU-Budapest: Többcélú sportlétesítmények építése 2013/S 017-024424. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:24424-2013:text:hu:html HU-Budapest: Többcélú sportlétesítmények építése 2013/S 017-024424 Ajánlati/részvételi felhívás Építési

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek Érvényes: 2015. október 20-tól visszavonásig Sun & Fun Holidays Kft. Székhely: 1138 Budapest, Meder u 8/D. fszt. MKEH- engedélyszám: U-001050, Adószám: 14126523-2-42, EU-s

Részletesebben

20/2006. (XII. 20.) Kt. rendelete 1. a közterület használatáról és az üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről

20/2006. (XII. 20.) Kt. rendelete 1. a közterület használatáról és az üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről UZSA TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2006. (XII. 20.) Kt. rendelete 1 a közterület használatáról és az üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről Uzsa Település Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 49/2005.(XII.20.) önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatásról

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 49/2005.(XII.20.) önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatásról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 49/2005.(XII.20.) önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatásról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

fejezet A rendelet hatálya

fejezet A rendelet hatálya Vámosmikola község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(IV.30.) rendelete a közterület használatáról és a közterület használati díjakról a módosításáról szóló 13/2008.(XI.27.) rendelettel egységes

Részletesebben

(3) a távhő fűtési és használati melegvíz célú szolgáltatására. 2. Fogalom meghatározások a rendelet alkalmazásában

(3) a távhő fűtési és használati melegvíz célú szolgáltatására. 2. Fogalom meghatározások a rendelet alkalmazásában AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2012.(II.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AJKA VÁROS TERÜLETÉN ALKALMAZHATÓ TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI DÍJAK DÍJALKALMAZÁSI FELTÉTELEIRŐL Ajka város Önkormányzatának

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 6/1991. (IV.4.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A közterület használatának engedélyezéséről

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 6/1991. (IV.4.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A közterület használatának engedélyezéséről Tárgy: Közterület használatának engedélyezéséről szóló rendelet megalkotása - A közgyűlés 23 szavazattal az alábbi határozatot hozta: 056/1991.(IV.4.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezi

Részletesebben

VÁLLALÁSI SZABÁLYZATA

VÁLLALÁSI SZABÁLYZATA AutoCarma Szerviz Kft. VÁLLALÁSI SZABÁLYZATA Telephelyei: AutoCarma Szigetszentmiklós 2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 21. Telefon: 24 443 443 E-mail: szigetszentmiklos@autocarma.hu AutoCarma. Debrecen

Részletesebben

Illés Béla szolgáltató

Illés Béla szolgáltató llés Béla szolgáltató Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatás hoz Érvényes: Mórágy körzetében Hatályba lépés kelte: 2014.08.01. Utolsó módosítás kelte: 2014.07.01. 2 ;

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A VOLÁN társaságok menetrend szerinti belföldi országos, regionális és elővárosi autóbuszjáratainak Utazási feltételeiről

TÁJÉKOZTATÓ A VOLÁN társaságok menetrend szerinti belföldi országos, regionális és elővárosi autóbuszjáratainak Utazási feltételeiről TÁJÉKOZTATÓ A VOLÁN társaságok menetrend szerinti belföldi országos, regionális és elővárosi autóbuszjáratainak Utazási feltételeiről (Az egyes VOLÁN társaságok által alkalmazott Utazási feltételek részletes

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Oldal 1 / 60 TITEL Kft ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Kábeltelevíziós szolgáltatás nyújtására Szolgáltatási terület: Budapest VIII. kerület (Tisztviselőtelep), Orczy út Vajda Péter u. Könyves Kálmán krt.

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének 6/2006.(II.16. ) Makó ör. rendelete a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről 1 Makó Város Önkormányzati Képviselő

Részletesebben