VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se"

Átírás

1 VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

2

3 711/I/2003. AB eln ki v gz s /I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la t ra ir nyu l in d t v ny alap j n meg hoz ta a k vet ke zن Az in d t v nyt el uta s tom. v gz st: INDOKOLµS 1. Az in d t v nyo z az Al kot m ny b r s g hoz in t zett be ad v nya i ban elن ad ta, hogy vi nyug d ja z sa kor az ak kor ha t lyos, a t r sa da lom biz to s t s r l sz l vi II. t r v ny v g rehajt s ra ki adott 17/1975. (VI. 14.) MT rendelet (a tov b biak ban: R1.) 78. (2) be kez d se alap j n csak a fن fog lal ko z s mun ka - vi szo ny b l sz r ma z ke re se t t vet t k figye lembe az reg s gi nyug d j meg l la p - t sa kor, hol ott a nyug d j j ru l kot a m sod l l s b l sz r ma z ke re set ut n is levon t k. Az R (2) be kez d se ki mond ta, hogy: A m sod l l s b l sz r ma z ke re se tet az reg s gi nyug d j meg l la p t s n l figye lembe ven ni nem le het. [Az ind tv nyoz az R1. he ly be k sنbb l pن 89/1990. (V.1.) MT rendelet (a tov bbiak ban: R2.) 98. (2) be kezd s t je l lte meg, amely ugyanezt a sza b lyt tar talmaz ta.] Az in d t v nyo z ki fej tet te, hogy ezt a m lt be li igaz s g ta lan s got meg kell szپn tet ni, az ily m don meg l la p tott nyug d jak jo go sult ja it k r p tol ni kell, kپ l - n sen an nak tپk r ben, hogy a je len leg ha t lyos sza b lyo z s, a t r sa da lom biz to s t si nyug ell t s r l sz l vi LXXXI. t r v ny (a tov bbiakban: Tny.), s a v g re haj t s ra ki adott t b bek k z tt a 13/2003. (II.12.) Korm. ren de let tel m do - s tott 168/1997. (X. 6.) Korm. ren delet (a tov bbiakban: R3.) szerint a nyug d j alap j ul az t lag ke re set sz m t, amely be t bb f le ke re set s j ve de lem is be le tartoz hat. Az in d t v nyo z ez rt a nyug d ja re ha bi li t ci j t k r te, il let ve mu lasz t s meg l la p t s t, mert az j sza b lyo z s nem gon dos ko dott a ko r b bi jog vi szo nyok igaz s gos ren de z s rنl. 2. Az in d t v ny nyil v n va l an alap ta lan Az Al kot m ny b r s g m r t bb ha t ro za t ban r mu ta tott ar ra, hogy a hat s k r be fن sza b ly k nt csak ha t lyos jog sza b lyok ut la gos vizs g la ta tar to zik. Az Al kot m ny b r s g a ha t lyon k vپl he lye zett jog sza b lyt csak az Al kot m nyb r s gr l sz l vi XXXII. t r v ny (a tov bbiakban: Abtv.) 38. -a szerinti b r i kez de m nye z s vagy a t r v ny ban fog lalt al kot m ny jo gi pa nasz eset n, va gyis csak ki v te le sen vizs g l ja. [160/B/1996. AB ha t ro zat, ABH 1999,

4 /I/2003. AB eln ki v gz s 875, 876.; 1378/B/1996. AB ha t rozat, ABH 2001, 1609, 1610.; 418/B/1997. AB ha t ro zat, ABH 2002, 1627, 1629.] A t r sa da lom biz to s t s r l sz l vi II. t r v nyt a t r sa da lom biz to s t s el l t sa i ra s a ma g n nyug d j ra jo go sul tak r l, va la mint e szol g l ta t sok fe de ze t rنl sz l vi LXXX. t r v ny (a tov bbiak ban: Tbtv.) mel l k let a) pont ja, az R1.-et pedig az R2. ha t lyon k vپl he lyezte [az R2.-t a Tbtv. v g rehajt s ra ki adott 195/1997. (XI. 5.) Korm. ren delet 28. (1) be kez d se he lyez te ha t lyon k vپl]. Meg l la p t ha t te h t, hogy az in d t v nyo - z l tal je l lt s re lem (nyug d jmeg l la p t s) m r ha t ly t vesz tett jog sza b lyi rendel ke z sen ala pul, meg l la p t ha t to v b b, hogy az in d t v ny nem b r i kez de m nyez s, nem az Abtv a sze rint be ny jtott al kotm nyjogi panasz, ez rt az in - d t v ny r de mi vizs g la t ra ut la gos abszt rakt nor ma kont roll ha t s k r ben nem ke rپl het sor Az in d t v nyo z mu lasz t s ban meg nyil v nu l alkot m ny elle ness g meg l la p t s t is k r te a te kin tet ben, hogy a t r sa da lom biz to s t si nyug el l t s r l sz l vi LXXXI. t r v ny s v grehajt si rendelete az R3. nem sz l a ko r bban meg l la p tott nyug d jak nak az j sza b lyo z s sal ssz hang ban t r t nن ren dez s rنl. Az in d t v nyo z t bb sz ri hi ny p t l s el le n re sem je l l te meg az Al kot - m ny va la mely t te l nek a fel h v s val, hogy a mu lasz t s ban meg nyil v nu l alkot m ny elle ness g l l s pont ja sze rint mi ben ll. Az Abtv. 22. (2) be kez d se r tel m ben az Al kot m ny b r s g el j r s ra vo nat ko z in d t v ny nak ha t ro zott k rel met kell tar tal maz nia, s meg kell je l l ni a k re lem alap j ul szol g l okot. Az Al kot m ny b r s g ide ig le nes پgy rend j rنl s an nak k z z t te l rنl sz l, m do s - tott s egy s ges szerkezetbe fog lalt 3/2001. (XII. 3.) Tپ. ha t rozat 21. (2) be kezd se sze rint: az in d t v ny tar tal maz za: a vizs g lan d jog sza b ly meg je l l se mellett az Al kot m ny nak azo kat a ren del ke z se it, ame lye ket az in d t v nyo z l l t - sa sze rint a hi vat ko zott jog sza b lyok meg s r te nek, va la mint az Abtv.-nek s egy b t r v nyek nek azo kat a ren del ke z se it, ame lyek bنl az in d t v nyo z jo go - sult s ga s az Al kot m ny b r s g ha t s k re meg l la p t ha t. Mi vel je len پgy ben az in d t v nyo z az Al kot m ny va la mely t te l nek a meg je - l l s vel nem ha t roz ta meg, hogy az al kot m nyos s gi vizs g la tot az Al kot m ny mely ren del ke z se alap j n k ri, az in d t v ny az r de mi vizs g lat ra al kal mat lan. Az in d t v nyo z be ad v nya i ban azt nyo ma t ko s tot ta, hogy a de mok ra ti z l s so r n a dik ta t ra va la mennyi igaz s g ta lan t r v ny t meg kell v l toz tat ni. Az Al kot m nyb r s g gya kor la ta so r n t bb sz r hang s lyoz ta, hogy ki z r lag al kot m nyos s gi szem pon to kat ve het figye lembe el j r sa so r n, a jog sza b lyok c l sze r s g nek, ha t kony s g nak s igaz s gos s g nak k r d se it nem vizs g l hat ja, er re nincs hat sk re [772/B/1990/5. AB hat rozat, ABH 1991, 447, 449.; 14/1994. (III. 10.) AB ha t ro zat, ABH 1994.].

5 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1781 A fen ti ek re te kin tet tel az in d t v nyt az Al kot m ny b r s g r l sz l vi XXXII. t r v ny nak (1) be kez d se alap j n mint nyil v n va l an alap ta - lant elutas tom. Bu da pest, feb ru r 28. Dr. Holl Andr s s. k., az Alkotm nyb r s g eln ke

6

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. NOVEMBER 23. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft F E L

Részletesebben

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2011/4, 39 62. 39 A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI RÉPÁSI Éva HA LÁSZ Er

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hit, remény, szeretet a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hús vé ti üze net Mert úgy sze ret te Is ten e vi lá got, hogy egy szü lött FI át ad ta, hogy aki hisz Ben ne el ne vesszen,

Részletesebben

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk XXI. évfolyam 2012. január * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja A hónap mûvésze Képviselõ-testületi ülés Dunaharaszti Gazdakör Faragó Tibortól búcsúzunk 2. oldal 8. oldal 12. oldal 18. oldal 6.

Részletesebben

Pál fel tá ma dás hi té rõl

Pál fel tá ma dás hi té rõl Pál fel tá ma dás hi té rõl Hogyan alakult ki Pál hite Jézus feltámadásában, és miért vált szá má ra min den mást el söp rõ vé? A kor rekt vá lasz hoz (rész- ben te o ló gi ai, rész ben pszi cho ló gi

Részletesebben

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 19., péntek 60. szám Ára: 2783, Ft TARTALOMJEGYZÉK 121/2006. (V. 19.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kor -

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök. 90. szám. Ára: 2830, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök. 90. szám. Ára: 2830, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök 90. szám Ára: 2830, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök 90. szám Ára: 2830, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 77. évfolyam, 39. szám g 2012. szeptember 30. g Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap Ára: 250 Ft Az, hogy ma már nem erő szak kal aka runk/akar nak val lá si

Részletesebben

Ál la mi lag tá mo ga tott és költ ség té rí té ses kép zé sek je lent ke zôi szá mok, je lent ke zé si stra té gi ák

Ál la mi lag tá mo ga tott és költ ség té rí té ses kép zé sek je lent ke zôi szá mok, je lent ke zé si stra té gi ák Ál la mi lag tá mo ga tott és költ ség té rí té ses kép zé sek je lent ke zôi szá mok, je lent ke zé si stra té gi ák FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Garai Or so lya Kiss Lász ló Az el múlt évek el sô he lyes je

Részletesebben

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie.

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie. Ne ve zés: Ne vez het min den olyan, már mû kö dõ Ma gyar ze ne kar, aki je len leg még hi va ta lo san ki adott han ga nyag gal nem ren del ke zik. (Nem hi va ta los nak szá mít: ga rázs fel vé tel, de

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2.

TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2. TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2. Ter mé sze ti jel lem zõk...4 3. A te le pü lés múlt ja...6 4. Fegy

Részletesebben

A tõ ke pi a ci sze rep lõk

A tõ ke pi a ci sze rep lõk Sza bó Zsolt A tõ ke pi a ci sze rep lõk ki vo nu lá sá nak, til ta ko zá sá nak, hû sé gé nek gaz da sá gi nö ve ke dés re gya ko rolt ha tá sa Ös sze fog la ló: a glo bá lis szin tû pénz- és tõ ke pi

Részletesebben

9. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ja nu ár 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal

9. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ja nu ár 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ja nu ár 26., péntek 9. szám Ára: 210, Ft TARTALOMJEGYZÉK 9/2007. (I. 26.) GKM r. Az átvételi kötelezettség alá esõ villamos energia átvételének szabá

Részletesebben

Legyenbennünkösszetartás,

Legyenbennünkösszetartás, 1394 2011 2011. szeptember l XViii. évfolyam 9. szám l az önkormányzat közérdekű, havonta megjelenõ lapja l ára: 100 ft L a tartalomból színjátszó tábor IdénaugusztusbanismétmegrendezteszínjátszótáborátZamárdiban

Részletesebben

17. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2015. április 23.] 2743

17. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2015. április 23.] 2743 17. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2015. április 23.] 2743 Ügy szám: 6547 * * * A Pénz ügyi Sta bi li tá si és Fel szá mo ló Non pro fit Kft. (Cg.: [01 14 000098]; szék hely: 1071 Bu da pest,

Részletesebben

ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL

ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL A Ma gyar Tu do mányos Akadémia né hány kutatócso portjá nak köz re mû kö dé sé vel, a Tu dás tár sada l om Ku ta tó központ s zervezésében ta nulm

Részletesebben

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás Épít ke zõk Jú li us ele jén Ágon te tõ fel újí tás ba fo gott Or sós Flóra és Fá bi - án. A Hab itat Pont és a Köz-Tér-Há ló Ala pít vány köz re mû kö dé - sé vel meg va ló su ló mun kát már áp ri lis

Részletesebben

MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN

MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN Kiss Zoltán László MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN ZRÍNYI KIADÓ Kiss Zoltán László MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN Kiss Zoltán László MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN Katonaszociológiai adalékok a nemzetközi béketámogató

Részletesebben

A nôk fel vé te li je lent ke zé se i nek sa já tos sá gai

A nôk fel vé te li je lent ke zé se i nek sa já tos sá gai A nôk fel vé te li je lent ke zé se i nek sa já tos sá gai MÛHELY FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Esély la tol ga tás a fel vé te li el já rás 2012-es vál to zá sa i nyo mán Garai Or so lya Szinte már axióma, hogy

Részletesebben

NYELV ÉS BE SZÉD MINT A KARTEZ IÁNUS EM BER DIF FER EN TIA SPECI FI CA- JA

NYELV ÉS BE SZÉD MINT A KARTEZ IÁNUS EM BER DIF FER EN TIA SPECI FI CA- JA Dékány And rás NYELV ÉS BE SZÉD MINT A KARTEZ IÁNUS EM BER DIF FER EN TIA SPECI FI CA- JA (Ap ró meg jegy zé sek egy is mert descartes -i szö veg hely néhány idé ze té hez ) Elsô idézet: azok, akik tud

Részletesebben

Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek

Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett

Részletesebben

Az iskolai demokrácia alternatívái A MA GYAR IS KO LA ÉS AZ ÚN. DE MOK RA TI KUS IS KO LÁK TA PASZ TA LA TA I NAK ÖSSZE HA SON LÍ TÁ SA

Az iskolai demokrácia alternatívái A MA GYAR IS KO LA ÉS AZ ÚN. DE MOK RA TI KUS IS KO LÁK TA PASZ TA LA TA I NAK ÖSSZE HA SON LÍ TÁ SA Az iskolai demokrácia alternatívái A MA GYAR IS KO LA ÉS AZ ÚN. DE MOK RA TI KUS IS KO LÁK TA PASZ TA LA TA I NAK ÖSSZE HA SON LÍ TÁ SA A tanár, aki osztályát a büntetésektôl való félelemmel kormányozza,

Részletesebben

Isten áldásában gazag, boldog új évet!

Isten áldásában gazag, boldog új évet! X. évfolyam 1. szám A keresztény nemzeti gondolat hírnöke * Tár sa dal mi, kul tu rá lis, ha gyo mány õr zõ fo lyó irat * Ára: 100 Ft 2003. ja nu ár Szá munk tar tal má ból: - Im memoriam: Szmola Sán dor

Részletesebben