17. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2015. április 23.] 2743

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "17. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2015. április 23.] 2743"

Átírás

1 17. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2015. április 23.] 2743 Ügy szám: 6547 * * * A Pénz ügyi Sta bi li tá si és Fel szá mo ló Non pro fit Kft. (Cg.: [ ]; szék hely: 1071 Bu da pest, Dam ja nich u ), mint az Or go vány és Vi dé ke Ta ka rék szö vet ke zet f. a. (Cg.: [ ]; szék hely: 6077 Or go vány, Köl csey u. 2/A; a fel szá mo lást el - ren de lõ vég zés köz zé té te lé nek idõ pont ja: jú li us 25.; fel szá mo ló ja kép vi se le té ben el jár: dr. Pil ler Zsu zsa felszámolóbiztos) az évi XLIX. tör vény 49/A. és a 237/2009. (X. 20.) Korm. ren de let ren del ke zé sei alap ján Elekt ro ni kus Érté ke sí té si Rend sze - ren keresztül nyil vá nos pá lyá za ti fel hí vás útján, az alábbi feltételekkel értékesíteni kívánja az Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet f. a. tulajdonában lévõ vagyon - elemeket. A pályázat adatai: A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) ke resz tül nyújt ha tók be. A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak kez dõ idõ pont ja: Cég köz löny ben va ló meg je le nést kö ve tõ 15. nap tól. A pályázatok benyújtásának határideje: Cég köz löny ben va ló meg je le nést kö ve tõ 30. na pig. A pályázatban szereplõ vagyonelemek: 1. tétel: A pá lyá zat ban sze rep lõ va gyon elem meg ne ve zé se: 6078 Ja kab szál lás, Pe tõ fi Sán dor u. 18. Helyrajzi szám: 222. Tí pu sa: ki vett szol gál ta tó ház. Te rü le te: te lek: 642 m 2. Az in gat lan irá nyá ra: fo rint. A tulajdoni lap III. részének bejegyzései: Be jegy zõ ha tá ro zat, ér ke zé si idõ: 34751/ Önálló szöveges bejegyzés Jakabszállás község belterület, állami földmérési digitális alaptérkép alapján az ingatlan-nyilvántar - tás át ala kít va. Be jegy zõ ha tá ro zat, ér ke zé si idõ: 57972/ Vezetékjog: a vázrajzban meghatározott 23 m 2 nagy sá gú te rü let re a Csong rád Me gyei Kor mány hi va tal Sze ge di Mé rés ügyi és Mû sza ki Biz ton sá gi Ha tó sá ga SZEMMBH/ /2011/MU. szá mú jog erõ. Jo go sult: EDF Dé mász Há ló za ti El osz tó Kft. A telken lévõ felépítmény két részre tagolt. Egyrészt bankfiók céljára kialakított, speciális ingatlanrész, másrészt egy vendéglátó egység (sörözõ) területére hasznosított épületrész, mely a vendéglátó egységekkel szemben támasztott követelményeknek meg - felelõen ki ala kí tott. A sö rö zõ mel lett, kü lön be já rat tal irat tár ke rült ki ala kí tás ra, mely ön ál ló egy ség, szo ci á lis blok kal fel sze rel ve. Az ingatlan sörözõ ingatlanrészére határozatlan idejû bérleti jogviszony áll fenn, melynek fenntartásáról a pályázó önállóan rendelkezhet. To váb bá a fel szá mo ló ér té ke sí te ni kí ván ja az in gat lan bank fi ók ré szé ben ta lál ha tó in gó sá go kat, esz kö zö ket (iro dai bú to rok, in for - matikai eszközök, jóléti eszközök). Az eszközök állapota átlagos. Az in gó ság irá nyá ra: fo rint. A pályázat 1. pontjában szereplõ jakabszállási ingatlan és az ingatlan bankfiók részében található eszközök kizárólag egyben dologösszességként ke rül nek ér té ke sí tés re. A va gyon tár gyak do log összes ség ként meg ha tá ro zott ér té ke sí té si irá nyá ra össze sen: fo rint. Aján la ti biz to sí ték össze ge: fo rint. Az ingatlan és az ingóságok vonatkozásában az értékesítések áfakötelesek (az árak az áfát tartalmazzák), és az áfaalany vevõ évi CXXVII. tör vény (áfa-tv.) a ér tel mé ben az áfa meg fi ze té se a for dí tott adó zás sza bá lyai sze rint, nem áfa a lany ve võ tekintetében az általános szabályok szerint történik.

2 2744 C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2015. április 23.] 17. szám 2. té tel: A va gyon elem meg ne ve zé se: 6035 Bal ló szög, Bem u. 1/A Helyrajzi szám: 423/1. Tí pu sa: ki vett iro da ház, ud var. Te rü le te: te lek: 719 m 2. Az in gat lan irá nyá ra: fo rint. Be jegy zõ ha tá ro zat, ér ke zé si idõ: 51335/2/ Ön ál ló szö ve ges be jegy zés a bal ló szö gi 45., 46. és a 423/1. hrsz.-ú in gat la nok kö zös ha tár vo na la tér ké pe zé si hi ba ki iga zí tá sa jog cí men ki ja vít va. Be jegy zõ ha tá ro zat, ér ke zé si idõ: 30292/8/2010/ Ön ál ló szö ve ges be jegy zés in gat lan cí mé nek ja ví tá sa (iga zo lás szá ma: 1859/2009.). Az in gat lan bank fi ók cél já ra ki ala kí tott spe ci á lis in gat lan. To váb bá a fel szá mo ló ér té ke sí te ni kí ván ja az in gat lan ban ta lál ha tó in gó sá go kat, esz kö zö ket (iro dai bú to rok, in for ma ti kai esz kö - zök, jó lé ti esz kö zök). Az esz kö zök ál la po ta át la gos. Az in gó ság irá nyá ra: fo rint. A pá lyá zat 2. pont já ban sze rep lõ in gat lan és in gó sá gok (1 db in gat lan + in gó sá gok) ki zá ró lag egy ben, do log összes ség ként ke rül nek értékesítésre. A va gyon tár gyak do log összes ség ként meg ha tá ro zott ér té ke sí té si irá nyá ra össze sen: fo rint. Aján la ti biz to sí ték össze ge: fo rint. Az ingatlan és az ingóságok vonatkozásában az értékesítések áfakötelesek (az árak az áfát tartalmazzák), és az áfaalany vevõ évi CXXVII. tör vény (áfa-tv.) a ér tel mé ben az áfa meg fi ze té se a for dí tott adó zás sza bá lyai sze rint, nem áfa a lany ve võ tekintetében az általános szabályok szerint történik. 3. tétel: A va gyon elem meg ne ve zé se: 6034 Hel vé cia, Pe tõ fi u. 22. Helyrajzi szám: 128/1. Tí pu sa: ki vett la kó ház, ud var. Te rü le te: te lek: 546 m 2. Az in gat lan irá nyá ra: fo rint. A tulajdoni lap III. része nem tartalmaz bejegyzést. Az in gat lan bank fi ók cél já ra ki ala kí tott spe ci á lis in gat lan. To váb bá a fel szá mo ló ér té ke sí te ni kí ván ja az in gat lan ban ta lál ha tó in gó sá go kat, esz kö zö ket (ATM esz köz, iro dai bú to rok, in for - matikai eszközök, jóléti eszközök). Az eszközök állapota átlagos. Az in gó ság irá nyá ra: fo rint. A pá lyá zat 3. pont já ban sze rep lõ in gat lan és in gó sá gok (1 db in gat lan + in gó sá gok) ki zá ró lag egy ben, do log összes ség ként ke rül nek értékesítésre. A va gyon tár gyak do log összes ség ként meg ha tá ro zott ér té ke sí té si irá nyá ra össze sen: fo rint. Aján la ti biz to sí ték össze ge: fo rint. Az ingatlan és az ingóságok vonatkozásában az értékesítések áfakötelesek (az árak az áfát tartalmazzák), és az áfaalany vevõ évi CXXVII. tör vény (áfa-tv.) a ér tel mé ben az áfa meg fi ze té se a for dí tott adó zás sza bá lyai sze rint, nem áfa a lany ve võ tekintetében az általános szabályok szerint történik. 4. tétel: A va gyon elem meg ne ve zé se: 6078 Ja kab szál lás, 221/1. hrsz. Helyrajzi szám: 221/1. Tí pu sa: ki vett vá sár tér. Te rü le te: 1206 m 2. Az in gat lan irá nyá ra: fo rint. A tulajdoni lap III. részének bejegyzései: Be jegy zõ ha tá ro zat, ér ke zé si idõ: 6632/1985/ Önálló szöveges bejegyzés az I/1. s. a. ingatlan területe megosztás folytán 1420 m 2 -re csök kent. Be jegy zõ ha tá ro zat, ér ke zé si idõ: 17527/ Önálló szöveges bejegyzés az I/1. s. a. ingatlan területe megosztás folytán 259 m 2 -re csök kent.

3 17. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2015. április 23.] 2745 Be jegy zõ ha tá ro zat, ér ke zé si idõ: 34751/ Önálló szöveges bejegyzés Jakabszállás község belterület állami földmérési digitális alaptérkép alapján az ingatlan-nyilvántar - tás átalakítva. Az átalakítás folytán az összterület 29 m 2 -rel meg nö vel ve. Be jegy zõ ha tá ro zat, ér ke zé si idõ: 57971/ Vezetékjog: a vázrajzban meghatározott 7 m 2 nagy sá gú te rü let re a Csong rád Me gyei Kor mány hi va tal Sze ge di Mé rés ügyi és Mû sza ki Biz ton sá gi Ha tó sá ga SZEMMBH/ /2011/MU. szá mú jog erõ. Jo go sult: EDF Dé mász Há ló za ti El osz tó Kft. A Jakabszállás, 222. hrsz.-ú ingatlan épülete mögött, természetben elhatárolt üres telekingatlan, melyen a szomszédos ingatlan tu - laj do no sá nak szer szám tá ro ló ja van. A köz mû vek nem ke rül tek be kö tés re. A he lyi épí té si sza bály zat az in gat lant Te le pü lés köz pon ti vegyes terület övezetbe sorolta. Aján la ti biz to sí ték össze ge: fo rint. Az ingatlan vonatkozásában az értékesítések áfaköteles (az ár az áfát tartalmazza), és az áfaalany vevõ évi CXXVII. törvény (áfa-tv.) a értelmében az áfa megfizetése a fordított adózás szabályai szerint, nem áfaalany vevõ tekintetében az általános szabályok sze rint tör té nik. 5. tétel: A va gyon elem meg ne ve zé se: 6070 Izsák, Me zõ Im re u. 70. Helyrajzi szám: Tí pu sa: ki vett la kó ház, ud var, gaz da sá gi épü let. Te rü le te: 1098 m 2. Az in gat lan irá nyá ra: fo rint. Be jegy zõ ha tá ro zat, ér ke zé si idõ: 38583/ Ön ál ló szö ve ges be jegy zés a já rá si föld hi va ta lok il le té kes sé gi te rü le te i nek ki je lö lé sé rõl szó ló 149/2012. (XII. 28.) VM ren de let alapján az ingatlan átcsatolva a Kecskeméti Járási Földhivataltól a Kiskõrösi Járási Földhivatalhoz. Izsák belterületén, családi házas övezetben, sík fekvésû, szabályos alakzatú, közmûvesített, 1092 m 2 te rü le tû te lek in gat lan és a rajta ál ló, ro mos ál la po tú, bon tan dó la kó ház. Az épü let vá lyogfa la za tú, 65 m 2 alapterületû, gazdaságosan fel nem újítható. Aján la ti biz to sí ték össze ge: fo rint. A felszámoló felhívja az ajánlattevõk figyelmét, hogy a fenti lakóingatlan értékesítése tekintetében a felszámolás alatt álló takarék - szövetkezet nem jelentkezett be az áfa hatálya alá, így ezen ingatlan áfamentesen kerül értékesítésre. 6. té tel: Cím Megnevezés Helyrajzi szám I. em. 5. aj tó Lakás 4/A/9. I. em. 6. aj tó Lakás 4/A/10. II. em. 1. aj tó Lakás 4/A/11. II. em. 2. aj tó Lakás 4/A/12. II. em. 3. aj tó Lakás 4/A/13. II. em. 4. aj tó Lakás 4/A/14. II. em. 6. aj tó Lakás 4/A/16. III. em. 1. aj tó Lakás 4/A/17. III. em. 2. aj tó Lakás 4/A/18. III. em. 3. aj tó Lakás 4/A/19. III. em. 4. aj tó Lakás 4/A/20. III. em. 5. aj tó Lakás 4/A/21. Terület (m 2 ) (3 szo ba) (3 szo ba) 175 (4 szo ba) (3 szo ba) 84 Tu laj do ni há nyad Irány ár (Ft) 1/ / / / / / / / / / / /

4 2746 C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2015. április 23.] 17. szám Az in gat la nok in gat lan-nyil ván tar tá si ada tai: Az in gat la nok tu laj do ni lap ja i nak III. ré szé ben fel tün te tett ada tok: Az ingatlanok tulajdoni lapjainak III. része nem tartalmaz bejegyzést. A tulajdoni lapok egyéb megjegyzései: társasház, az alapító okirat szerint hozzá tartozó mellékhelyiségekkel. A lakások a Nagykõrös Posta Palota, felújított, liftes, mûemlék épületben elhelyezkedõ, teljes felújítással, korszerûsítéssel kialakí - tott la ká sai, me lyek zárt lép csõ ház ból és köz le ke dõ bõl nyí ló ak. A la ká sok be fe je zé se nem tör tént meg, a bur ko la tok, sze rel vé nyek, belsõ nyílászárók nem kerültek beépítésre. (Az ár a befejezés költségeit nem tartalmazza.) Az ingatlanok értékesítése a jelen mûszaki ál la pot tal történik. A Nagy kõ rös Pos ta Pa lo ta épü le té ben el he lyez ke dõ la ká sok (12 db) ki zá ró lag egy ben, do log összes ség ként ke rül nek ér té ke sí tés re. A la ká sok do log összes ség ként meg ha tá ro zott ér té ke sí té si irá nyá ra össze sen: fo rint. Aján la ti biz to sí ték össze ge: fo rint. Az ingatlanok vonatkozásában az értékesítések áfakötelesek (az árak az áfát tartalmazzák), és az áfaalany vevõ évi CXXVII. törvény (áfa-tv.) a értelmében az áfa megfizetése a fordított adózás szabályai szerint, nem áfaalany vevõ tekintetében az általános szabályok szerint történik. 7. tétel: A va gyon elem meg ne ve zé se: 2700 Ceg léd, Ka dar u. 8783/9. hrsz. Helyrajzi szám: 8783/9. Tí pu sa: ki vett be épí tetlen te rü let. Te rü le te: 550 m 2. Be jegy zõ ha tá ro zat, ér ke zé si idõ: 43085/ Ön ál ló szö ve ges be jegy zés ke let ke zett a 8783/3. hrsz.-ú in gat lan meg osz tá sa so rán. Be jegy zõ ha tá ro zat, ér ke zé si idõ: 48108/ Vezetékjog 1 m 2 -re az in gat lan te rü le té bõl, VMB-163/2010. Jo go sult: EDF Dé mász Há ló za ti El osz tó Kft. Egyéb meg jegy zés: il le ti a Ceg léd bel te rü let, 8783/10. hrsz.-ot ter he lõ át já rá si szol gal mi jog, va la mint ve ze ték szol gal mi jog. A va gyon elem meg ne ve zé se: 2700 Ceg léd, Ka dar u. 8783/10. hrsz. Hely raj zi szám: 8783/10. Tí pu sa: ki vett be épí tet len te rü let. Te rü le te: 673 m 2. A tulajdoni lap III. részének bejegyzései: Be jegy zõ ha tá ro zat, ér ke zé si idõ: 43085/ Ön ál ló szö ve ges be jegy zés ke let ke zett a 8783/3. hrsz.-ú in gat lan meg osz tá sa so rán. Egyéb meg jegy zés: ter he li a Ceg léd bel te rü let, 8783/9. hrsz.-ot il le tõ át já rá si szol gal mi jog, va la mint ve ze ték szol gal mi jog. Az in gat la nok Ceg léd kert vá ro si ré szén, sík fek vé sû, 550 és 671 m 2 te rü le tû tel ken, 2 3 la kást és 2 2 gép ko csitá ro lót ma gá ba foglaló sorházak. Az épületek talajszintre épültek, a lakások kétszintesek, mûszaki befejezésük nem történt meg. A vezetékrendszerek részben kiépítésre kerültek, a nyílászárók beépítettek, a szerelvények, burkolatok nem készültek el. Az épületek hasznos alapterülete: m 2 (föld szint: 135 m 2, te tõ tér: 112 m 2 ). Az épü let épí té si en ge dé lye nem az el adó ne vé re szól, an nak át írá sát el kell vé gez ni. Az épületek használatbavételi engedéllyel nem rendelkeznek. A pá lyá zat 7. pont já ban sze rep lõ in gat la nok (2 db in gat lan) ki zá ró lag egy ben, do log összes ség ként ke rül nek ér té ke sí tés re. A va gyon tár gyak do log összes ség ként meg ha tá ro zott ér té ke sí té si irá nyá ra össze sen: fo rint. Aján la ti biz to sí ték össze ge: fo rint. Az ingatlanok vonatkozásában az értékesítések áfakötelesek (az árak az áfát tartalmazzák), és az áfaalany vevõ évi CXXVII. törvény (áfa-tv.) a értelmében az áfa megfizetése a fordított adózás szabályai szerint, nem áfaalany vevõ tekintetében az általános szabályok szerint történik. 8. tétel: Cím Megnevezés Helyrajzi szám Terület (m 2 ) Tu laj do ni há nyad Irány ár (Ft) Kis kun fél egy há za, Ma ros vá sár he lyi u. 11. garázs 54/B/1. 29,49 1/ fszt. 1. a. Kis kun fél egy há za, Ma ros vá sár he lyi u. 11. fszt. 2. a. garázs 54/B/2. 16,78 1/

5 17. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2015. április 23.] 2747 Cím Megnevezés Helyrajzi szám Terület (m 2 ) Tu laj do ni há nyad Irány ár (Ft) Kis kun fél egy há za, Ma ros vá sár he lyi u. 11. garázs 54/B/3. 16,78 1/ fszt. 3. a. Kis kun fél egy há za, Ma ros vá sár he lyi u. 11. fszt. 4. a. garázs 54/B/4. 16,78 1/ Az in gat la nok in gat lan-nyil ván tar tá si ada tai: Az in gat la nok tu laj do ni lap já nak III. ré szé ben fel tün te tett ada tok: Az ingatlanok tulajdoni lapjának III. része nem tartalmaz bejegyzést. Kis kun fél egy há za csen des te rü le tén, föld szint + eme let + te tõ tér ki ala kí tá sú, ut ca fron ton ál ló tár sas ház bel sõ ud va rán, kü lön ál ló épü let ben el he lye zett ga rázs sor ban, meg ha tá ro zott 4 db gép ko csi tá ro ló. Az egy sé gek fel újí tást igény lõ mû sza ki ál la po tú ak, szek ci o - nált garázskapuval felszereltek, de a kapunyitó motor nincs elhelyezve. A pá lyá zat 8. pont já ban fel tün te tett in gat la nok (4 db ga rázs) ki zá ró lag egy ben, do log összes ség ként ke rül nek ér té ke sí tés re. A va gyon tár gyak do log összes ség ként meg ha tá ro zott ér té ke sí té si irá nyá ra össze sen: fo rint. Aján la ti biz to sí ték össze ge: fo rint. Az ingatlanok vonatkozásában az értékesítések áfakötelesek (az árak az áfát tartalmazzák), és az áfaalany vevõ évi CXXVII. törvény (áfa-tv.) a értelmében az áfa megfizetése a fordított adózás szabályai szerint, nem áfaalany vevõ tekintetében az általános szabályok szerint történik. 9. tétel: A va gyon elem meg ne ve zé se: 6060 Ti sza kécs ke, Vi rág u. 59. Helyrajzi szám: 2072/3. Tí pu sa: ki vett két gaz da sá gi épü let, ud var, egyéb épü let (asz ta los mû hely). Te rü le te: 3865 m 2. Tu laj do ni há nyad: 5/6. Az in gat lan irá nyá ra: fo rint. Be jegy zõ ha tá ro zat, ér ke zé si idõ: 62092/2/ Ön ál ló szö ve ges be jegy zés épü let fel tün te tés és bon tás át ve ze té se a 6/1907/2009 szá mú váz rajz, a /2002 szá mú hasz ná - lat ba vé te li en ge dély, /2009 szá mú ha tó sá gi bi zo nyít vány alap ján. Az ingatlan Tiszakécske belterületén, elkerített, saját használatú útról nyíló, a szomszédos nem lakás célú ingatlanoktól nem elha - tá rolt 3856 m 2 területû, víz, villany közmûvel rendelkezõ telek és a rajta elhelyezett, talajszinten álló, több részre tagolt, 230 m 2 alap - te rü le tû, fû tés és szi ge te lés nél kü li mû helyépü let, gyen ge mû sza ki ál la pot ban. A sa ját hasz ná la tú út tu laj do no sa a 2072/4. hrsz. in gat lan tu laj do no sa. Aján la ti biz to sí ték össze ge: fo rint. Az ingatlan vonatkozásában az értékesítés áfaköteles (az ár az áfát tartalmazza), és az áfaalany vevõ évi CXXVII. törvény (áfa-tv.) a értelmében az áfa megfizetése a fordított adózás szabályai szerint, nem áfaalany vevõ tekintetében az általános szabá lyok sze rint tör té nik. 10. tétel: A va gyon elem meg ne ve zé se: 1138 Bu da pest, Gács u. 10. Hely raj zi szám: 26007/3. Tí pu sa: ki vett be épí tet len te rü let. Te rü le te: 1724 m 2. Az in gat lan irá nyá ra: fo rint. Be jegy zõ ha tá ro zat, ér ke zé si idõ: /2/2002/ A hrsz.-ú, 1724 m 2 te rü le tû in gat lan meg oszt va a 26007/1. hrsz., 529 m 2, 26007/2. hrsz., 528 m 2 és 26007/3. hrsz., 667 m 2 te rü le tû in gat la nok kal (T 69556). Be jegy zõ ha tá ro zat, ér ke zé si idõ: /1/2005/ A T75864 ttszá mú tér rajz alap ján a 26007/1., 26007/2. és a 26007/3. hrsz.-ú in gat la nok egye sít ve a 26007/3. hrsz. alatt. Be jegy zõ ha tá ro zat, ér ke zé si idõ: 65272/1/2007/ Társasház elõzetes alapításának ténye. Jogosult: L-Bruesa Ingatlanforgalmazó és Ingatlanfejlesztõ Kft. Be jegy zõ ha tá ro zat, ér ke zé si idõ: 91158/1/2009/ Ve ze ték jog 124 m 2 te rü let re. Jo go sult: El mû Há ló za ti Kft.

6 2748 C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2015. április 23.] 17. szám A telek sík fekvésû, szabályos alakzatú, összközmûves területen elhelyezkedõ, a Toborzó köz, Gács utca és Balzsam utca által hatá - rolt területen helyezkedik el. A telekingatlanon megkezdett építkezés látható, az épület pinceszinti és földszinti területe szerkezetkész, láthatóan betonelemekbõl épült. Az épületre harmadik fél érvényes építési engedéllyel rendelkezik MEDICIAL Center építésére, melyen értéknövelõ beru - házásokat végzett. A telekingatlan elõtt húzódó útvonalszakasz (a Gács utca területe) együttes hasznosításával építhetõ be a jelen építési engedély alapján a telek, mely útvonalra szintén harmadik fél rendelkezik elõszerzõdéssel. Az épület mellett a TESCO Hipermarket épülete áll, a kilátás erre a bevásárlóközpontra lesz tájolva. Aján la ti biz to sí ték össze ge: fo rint. Az ingatlan vonatkozásában az értékesítés áfaköteles (az ár az áfát tartalmazza), és az áfaalany vevõ évi CXXVII. törvény (áfa-tv.) a értelmében az áfa megfizetése a fordított adózás szabályai szerint, nem áfaalany vevõ tekintetében az általános szabályok sze rint tör té nik. 11. tétel: Cím Megnevezés Helyrajzi szám I. em. 8. aj tó I. em. 11. aj tó I. em. 27. aj tó II. em. 32. aj tó II. em. 37. aj tó te tõ tér 38. aj tó te tõ tér 39. aj tó te tõ tér 40. aj tó te tõ tér 43. aj tó te tõ tér 44. aj tó te tõ tér 45. aj tó Lakás 769/61/B/8. Lakás 769/61/B/11. Lakás 769/61/B/27. Lakás 769/61/B/32. Lakás 769/61/B/37. Lakás 769/61/B/38. Lakás 769/61/B/39. Lakás 769/61/B/40. Lakás 769/61/B/43. Lakás 769/61/B/44, Lakás 769/61/B/45. Terület (m 2 ) ,24 m 2 er kély ,7 m 2 er kély ,7 m 2 er kély ,24 m 2 er kély (1 szo ba) (1 szo ba) Tu laj do ni há nyad Irány ár (Ft) 1/ / / / / / / / / / / Az in gat la nok in gat lan-nyil ván tar tá si ada tai: Az in gat la nok tu laj do ni lap já nak III. ré szé ben fel tün te tett ada tok: Az ingatlanok tulajdoni lapjának III. része nem tartalmaz bejegyzést. A tu laj do ni la pok egyéb meg ne ve zé sei: tár sas ház. Ön ál ló in gat lan hoz tar toz nak az ala pí tó ok irat ban meg ha tá ro zott he lyi sé gek. A 45 lakásos társasház földszint + I II. emelet + beépített tetõtér kialakítású, mely évben került átadásra. A pályázatban szereplõ lakások a társasház I II. emeletén és a tetõtérben helyezkednek el. A lakások kedvezõ alaprajzi elrendezésûek, a lakószobák laminált lappal, a konyha és a mellékhelyiségek mázas kerámialappal burkoltak, a Városmajor útra, illetve belsõ kertre nézõk. A fûtés egyedi gázcirkóról üzemel, a nyílászárók mûanyag szerkezetûek. A pá lyá zat 11. pont já ban sze rep lõ tár sas há zi la ká sok (11 db) ki zá ró lag egy ben, do log összes ség ként ke rül nek ér té ke sí tés re. A tár sas há zi la ká sok do log összes ség ként meg ha tá ro zott ér té ke sí té si irá nyá ra össze sen: fo rint. Aján la ti biz to sí ték össze ge: fo rint. A felszámoló felhívja az ajánlattevõk figyelmét, hogy a fenti lakóingatlanok értékesítése tekintetében a felszámolás alatt álló taka - rékszövetkezet nem jelentkezett be az áfa hatálya alá, így ezen ingatlanok áfamentesen kerülnek értékesítésre.

7 17. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2015. április 23.] té tel: A va gyon elem meg ne ve zé se: 6100 Kis kun fél egy há za, Nádasdy u. 10. fszt. Hely raj zi szám: 5298/A/11. hrsz. Típusa: garázs (Társasház. Az alapító okiratban foglaltak szerint a közös tulajdonból hozzá tartozó épületrészekkel és berendezé - sek kel.) Területe: 26 m 2. Az in gat lan irá nyá ra: fo rint. Be jegy zõ ha tá ro zat, ér ke zé si idõ: 31047/4/ Önálló szöveges bejegyzés az alapító okiratban és a használatbavételi engedélyben foglaltak alapján kialakítva. A va gyon elem meg ne ve zé se: 6100 Kis kun fél egy há za, Ná das dy u. 10. fszt. Hely raj zi szám: 5298/A/12. hrsz. Típusa: garázs (Társasház. Az alapító okiratban foglaltak szerint a közös tulajdonból hozzá tartozó épületrészekkel és berendezé - sek kel.) Te rü le te: 19,18 m 2. Az in gat lan irá nyá ra: fo rint. Be jegy zõ ha tá ro zat, ér ke zé si idõ: 31047/4/ Önálló szöveges bejegyzés az alapító okiratban és a használatbavételi engedélyben foglaltak alapján kialakítva. Kiskunfélegyháza belterületén, földszint + emelet + tetõtér kialakítású, L alakzatú, utcafronton álló társasház földszintjén kialakí - tott ga rá zsok, me lyek meg kö ze lí té se a bel sõ ud var ból le het sé ges. Az egy sé gek be tonalj za tú ak, szek ci o nált ga rázs ka pu val, ka pu nyi tó motorral felszereltek. A pá lyá zat 12. pont já ban sze rep lõ ga rá zsok (2 db) ki zá ró lag egy ben, do log összes ség ként ke rül nek ér té ke sí tés re. A ga rá zsok do log összes ség ként meg ha tá ro zott ér té ke sí té si irá nyá ra össze sen: fo rint. Aján la ti biz to sí ték össze ge: fo rint. Az ingatlanok vonatkozásában az értékesítés áfaköteles (az árak az áfát tartalmazzák), és az áfaalany vevõ évi CXXVII. tör - vény (áfa-tv.) a értelmében az áfa megfizetése a fordított adózás szabályai szerint, nem áfaalany vevõ tekintetében az általános sza bá lyok sze rint tör té nik. A va gyon tár gyak meg te kint he tõ sé gé nek he lye, ide je, egyéb köz le mény: Az értékesítésre kerülõ vagyonelemek megtekinthetõek Horváth Bélával (az adós vagyonelemeinek bemutatásával megbízott mun ka vál la ló val) a 06 (20) os te le fon szá mon tör tént elõ ze te sen egyez te tett idõ pont ban. A pá lyá zat tal kap cso la tos egyéb információk az Elektronikus Értékesítési Rendszeren keresztül érhetõek el. Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A 237/2009. (X. 20.) Korm. ren de let alap ján ki szá mí tott aján la ti biz to sí ték össze gét az Or go vány és Vi dé ke Ta ka rék szö vet ke zet f. a számú számlájára kell megfizetni Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet f. a. pályázata megjelöléssel. Az ajánlati biztosíték fizetési kötelezettsége csak abban az esetben tekinthetõ teljesítettnek, ha a pályázat beadásakor feltöltésre ke rü lõ be fi ze tést iga zo ló do ku men tu mon túl, az elõb bi ek ben meg adott bank szám lán hi ány ta la nul jó vá írás ra ke rül az aján la ti biz to sí - ték össze ge. A pá lyá za ti fel hí vást ki író fel szá mo ló az eset le ges fel me rü lõ bank költ sé gek kel, ár fo lyam kü lönb sé gek bõl adó dó vesz te - sé gek kel, hi á nyok kal kap cso la tos hi vat ko zá so kat nem fo gad el. Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A pályázati biztosíték befizetését a felszámoló a pályázatok benyújtására nyitva álló határidõ lejártakor ellenõrzi. A szabálytalanul eljáró pályázót az eljárásból kizárja, az átutalt pályázati biztosítékot visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biz - tosítékot a felszámoló nyolc munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték az eredményhirdetés napjától számított nyolc munkanapon belül kerül visszautalásra. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerzõdés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az elõírt határidõben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. (4) be kez dés sze rin ti aján la tot té võ pá lyá zó az el ren delt elekt ro ni kus ár tár gya lá son ne ki fel ró ha tó ok ból nem vesz részt, vagy a már meg tett aján la tá tól vissza lép.

8 2750 C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2015. április 23.] 17. szám Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat az Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet f. a számú számlájára történõ átutalással kell meg - fi zet ni, leg ké sõbb a szer zõ dés kö tést kö ve tõ 30 na pon be lül. A tu laj don jo got szer zõ fél a nyil vá nos ér té ke sí té sen az adós sal mint el adó - val szemben beszámítással nem élhet. Részletfizetési lehetõség: nincs. A szerzõdéskötés határideje: A nyertes pályázóval szerzõdéskötésre a pályázat elbírálását követõ 30 napon belül kerül sor. Az adásvételi szerzõdést készítõ és ellenjegyzõ ügyvédet a felszámoló választja ki, illetve a szerzõdéskötéssel kapcsolatosan felmerülõ minden költség, díj, illeték a nyer - tes pá lyá zót ter he li. Az ügy vé di mun ka díj össze ge Ft, vagy azt el nem érõ vé tel ár ese tén a tárgy ér ték 1%-a, de mi ni mum Ft. A Ft-ot meg ha la dó vé tel ár ese tén Ft, to váb bá a Ft-ot meg ha la dó rész alap ján to váb bi 0,3%. Az ügyvédi munkadíj az áfa összegét nem tartalmazza. A szerzõdéskötés feltétele, hogy az EÉR rendszert üzemeltetõ számára történõ, a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1% jutalékfizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a teljes vételárnak. A va gyon tárgy át vé te lé nek mód ja, ha tár ide je: a bir tok ba adás a tel jes vé tel ár meg fi ze té sé nek nap ját kö ve tõ 15 mun ka na pon be lül tör té nik. 17/2014. (II. 3.) Korm. ren de let 12. (5) be kez dés sze rin ti rész le tes fel té te lek: A felszámoló a pályázati ajánlatokat a felkínált vételárak nagysága szerinti sorrendbe állítja, illetve kizárja az érvénytelen ajánlato - kat. A pá lyá za tok bon tá sá ra a pá lyá za ti ha tár idõ le jár tát kö ve tõ nyolc na pon be lül ke rül sor. Az ér té ke lés rõl ké szült jegy zõ köny vet a pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti, és az eredmény az EÉR felületén közzétételre kerül. A felszámoló, több meg fe le lõ, azo nos ér té kû (vé tel ár vo nat ko zá sá ban leg fel jebb 10%-kal el té rõ pá lyá zat ese tén) nyil vá nos elekt ro ni kus on li ne ár - tárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdõ és záró idõpontjáról az érdekelteket. A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha nincs ajánlat, vagy ha a Cstv. 49/D. sze rin ti zá log jo go sult túl ala csony nak mi nõ sí ti az aján la ti árat. Je len hir det mény re a 237/2009. (X. 20.) Korm. ren de let és a 17/2014. (II. 3.) Korm. ren de let vo nat ko zó sza bá lyai az irány adó ak. A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítja és lezárja. Ezen a jogcímen sem a felszámolóval, sem az általa képviselt felszámolás alatt álló társasággal szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthetõ. A fel szá mo ló hir det ménnyel kap cso la tos egyéb köz le mé nye: Az aján la tok az Elekt ro ni kus Ér té ke sí té si Rend szer (EÉR) igény be vé te lé vel, elekt ro ni ku san nyújt ha tók be. A pályázatnak tartalmaznia kell: 1. A pályázó adatait: gazdasági társaság, jogi személy pályázó esetében: cégnév, cégjegyzékszám, székhely, adószám, KSH-szám, bankszámlát veze - tõ pénzintézet megnevezése, bankszámlaszám, képviselõ neve, címe, 30 napnál nem régebbi hatályos, eredeti vagy másolatban a cég - ki vo nat, kép vi se let re jo go sult ve ze tõ tiszt ség vi se lõ(k) alá írá si cím pél dá nyát; magánszemély pályázó esetében: név, születési név, anyja neve, lakcím, születési hely, idõ, személyiigazolvány-szám, adóazo - nosító jel, személyi szám; 2. vagyonelem pontos megnevezését és a nettó vételár egyértelmû megjelölését; 3. aján lott fi ze té si fel té te le ket; 4. ajánlati biztosíték befizetésének igazolását; 5. nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja; 6. nyi lat ko za tot 60 na pos aján la ti kö tött ség vál la lá sá ról; 7. kötelezettségvállalói nyilatkozatot, hogy pályázatnyertesség esetén az adásvételi szerzõdést a felszámolói értékelés EÉR rend - szerében történt megjelenéstõl számított 30 napon belül megköti, és a teljes vételárat szerzõdéskötést követõen a pályázatban meg - aján lott, de leg ké sõbb a ki írás ban meg sza bott 30 na pon be lül át utal ja; 8. kö te le zett ség vál la lói nyi lat ko za tot, hogy a ve võ a va gyon tár gya kat a vé tel ár ki fi ze té sé tõl szá mí tott 15 na pon be lül bir tok ba veszi; 9. tu do má sul vé te li nyi lat ko za tot ar ra vo nat ko zó an, hogy ha a 30 na pos fi ze té si ha tár idõ ered mény te le nül te lik el, az el adók el áll - nak a szerzõdéstõl; 10. nyilatkozatot annak elfogadásáról, hogy az adásvételi szerzõdésnek elkészítésében a felszámoló által megjelölt ügyvéd jár el, mely nek költ sé ge a ve võt terheli. Az elõ vá sár lá si jog gal ren del ke zõk az évi XLIX. tör vény 49/C. -ának (3) be kez dé se alap ján a jog sza bály vagy szer zõ dés alap ján elõ vá sár lás ra jo go sult jo gát a nyil vá nos ér té ke sí té sen, vagy azt kö ve tõ en a fel szá mo ló fel hí vá sá ra gya ko rol hat ja oly mó don, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról. A felszámoló részére a pályázati kiírás nem jelent értékesítési kötelezettséget, fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot meg - felelõ ajánlat hiányában részben vagy egészben eredménytelenné nyilváníthatja. Ügy szám: 6562 * * *

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

24. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2015. június 11.] 4895

24. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2015. június 11.] 4895 24. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2015. június 11.] 4895 * * * A Pénz ügyi Sta bi li tá si és Fel szá mo ló Non pro fit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi linsz

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM 2011. nove mber T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 83/2011. (XI. 10.) AB ha tá ro zat Mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló al kot mány el le nes ség vizs gá la tá ról a kö te - le zõ

Részletesebben

VICTORIA Lakásbiztosítás

VICTORIA Lakásbiztosítás VICTORIA Lakásbiztosítás Ny.sz.: 1010V01 BIGS1001V01 1 www.victoria-volksbanken.hu Tisz telt Ügy fe lünk! La kás biz to sí tá sá ban kü lö nö sen fon tos a vé den - dô va gyon értéké nek pon tos meg ha

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

FELSZÁMOLÁSI ÁRVERÉSEK PÁLYÁZATOK

FELSZÁMOLÁSI ÁRVERÉSEK PÁLYÁZATOK 6498 C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2015. július 16.] 29. szám FELSZÁMOLÁSI ÁRVERÉSEK PÁLYÁZATOK Az EC-CONT Kft. (Cg.: [19 09 513988]; szék hely: 8200 Veszp rém, Egye tem u. 9.; le ve le zé si cím:

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Yplon Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-461424, székhely: 1025 Budapest, Csévi út 11.., levelezési cím: 1025 Budapest, Csévi út 11..), mint a(z) ARABUS Kft. f.a (cégjegyzékszám: 13

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! á á á é é ť ť é é ó Ó ď Á é í é ú é é é LVII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 2649-2784. OLDAL 2007. október 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2013. január 15. 2013. 1. szám AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 45/2012. (XII. 29.) AB ha tá ro zat Ma gyar or szág Alap tör vé nye át me

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 146 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Mu rá nyi Lász ló 1 A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 Cselekvési változatok Az ál ta lá nos fo gyasz tá si

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 14., szombat 18. szám TARTALOMJEGYZÉK 4/2009. (II. 14.) MNB ren de let Új biz ton sá gi elem mel el lá tott 500 fo rin tos cím le tû bank

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek. 94. szám. Ára: 1540, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek. 94. szám. Ára: 1540, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek 94. szám Ára: 1540, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek 94. szám Ára: 1540, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM 2011. június T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 41/2011. (VI. 9.) AB ha tá ro zat Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 385/2009. (IX. 15.) OVB ha tá ro za tá - nak hely ben ha gyá

Részletesebben

186. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 5625, Ft. Oldal

186. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 5625, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap 186. TARTALOMJEGYZÉK 2008: CII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2009. évi költ ség ve té sé rõl... 24366 Oldal Ára: 5625, Ft 24366

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

Bu da pest, 2007. március 12. Ára: 1533 Ft 3. szám

Bu da pest, 2007. március 12. Ára: 1533 Ft 3. szám Bu da pest, 2007. március 12. Ára: 1533 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK RENDELETEK 356/2006. (XII. 27.) Korm. r. 6/2007. (I. 24.) Korm. r. 1/2007. (I. 30.) PM-ÖTM e. r. 17/2007. (II. 2.) GKM-KvVM-PM

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. április 5. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/14. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Kunszentmiklós

Részletesebben

159. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 399, Ft. Oldal

159. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 399, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök 159. szám Ára: 399, Ft TARTALOMJEGYZÉK 315/2007. (XI. 22.) Korm. r. A köztisztviselõi teljesítményértékelés és jutalmazás

Részletesebben

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON Ta nul má nyok SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁ GON TA NUL MÁ NYOK Szerkesztette RAINER M.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA V. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2006. JÚNIUS 30. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1139, Vá ci út 73/A. Telefon: 350-1617 E-mail: akarsai@oep.hu Meg je le nik havonta Ára: 1817

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete 16620 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/205. szám (2) Az R. 18. -ának (7) be kez dé se a kö vet ke zõ f) pont - tal egé szül ki: (Az OMMI biz to sít ja:) f) vá gó mar hák ra, vá gó ju hok ra és vá gó kecs

Részletesebben

Újhelyi Imre Élelmiszeripari Közép- és Felsõfokú Szakképzõ Intézmény és Kollégium ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (11904/2004)

Újhelyi Imre Élelmiszeripari Közép- és Felsõfokú Szakképzõ Intézmény és Kollégium ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (11904/2004) 424 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám 17) Az ajánlatkérõ jelen ajánlattételi felhívásban megadott - nál elõbbi befejezést (mûszaki elõteljesítést) elfogad.

Részletesebben

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE T A R T A L O M

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE T A R T A L O M XII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2006. AUGUSZTUS 31. 2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge 1012

Részletesebben

15. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 31., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

15. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 31., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 31., csütörtök 15. szám TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 31.) OKM r. A szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeirõl szóló 10/2006.

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. NOVEMBER 23. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft F E L

Részletesebben

107. szám KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. július 29., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 855 Ft. Oldal

107. szám KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. július 29., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 855 Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. július 29., szerda 107. szám Ára: 855 Ft TARTALOMJEGYZÉK Oldal 156/2009. (VII. 29.) Korm. ren de let A köz úti áru fu va ro zás hoz, sze mély szál lí

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVII. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 1585-1672. OLDAL 2007. május 16. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

22. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft

22. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 14., csütörtök 22. szám Ára: 1325, Ft TARTALOMJEGYZÉK 25/2008. (II. 14.) Korm. r. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról szóló 260/2006.

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2008. JANUÁR 15. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét az Értesítõ utol só ol

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. december 5. 2012. 11. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3351/2012. (XII. 5.) AB vég zés al kot mány jo gi pa nasz vissza uta sí tá sá ról... 698 3352/2012. (XII. 5.) AB vég zés

Részletesebben

24. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. már ci us 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

24. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. már ci us 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. már ci us 1., csütörtök 24. szám TARTALOMJEGYZÉK 13/2007. (III. 1.) FVM r. A zöldség-gyümölcs termelõi értékesítõ szervezetek támogatásáról 1202 14/2007.

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

VICTORIA Lakásbiztosítás www.victoria-volksbanken.hu

VICTORIA Lakásbiztosítás www.victoria-volksbanken.hu Ny.sz.: 1020V02 VICTORIA Lakásbiztosítás www.victoria-volksbanken.hu Tisz telt Ügy fe lünk! A VICTORIA Lakásbiztosítás Alap, Bővített és Callisto csomagjai megoldást nyújtanak az előre nem látható, hirtelen

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 10. szám 1218 Ft 2006. ok tó ber 16. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Kormányrendeletek Oldal 182/2006. (VIII. 28.)

Részletesebben

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275 Multi Casco Plus gépjármû-biztosítási szabályzat ALAP BIZ TO SÍ TÁS 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A fe lek jog vi szo nyá ra a biz to sí tá si szer zô dés, a sza bály zat, va la mint a ha tá lyos ma gyar jog

Részletesebben

183. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft. Oldal

183. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek 183. szám Ára: 1540, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: XCVI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 3/2007. (I. 30.) HM ren de let 18/2007. (II. 6.) GKM HM IRM

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 14., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 14., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. no vem ber 14., péntek 160. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 42/2008. (XI. 14.) EüM SZMM e. r. A ká bí tó szer-füg gõ sé get gyó gyí tó ke ze lés,

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM I. KÖTET 889-1032. OLDAL 2006. március 24. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok,

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Ha tá ro za tok 69/2007. (HK 10.) HM ha tá ro zat 70/2007. (HK 10.) HM ha tá

Részletesebben

170. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Az egészségügyi miniszter 53/2007. (XII. 7.

170. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Az egészségügyi miniszter 53/2007. (XII. 7. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. de cem ber 7., péntek 170. szám TARTALOMJEGYZÉK 53/2007. (XII. 7.) EüM r. A gyógy szer ren de lés hez hasz ná lan dó szá mí tó gé pes prog ram mi nõ

Részletesebben

124. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal

124. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat 124. szám TARTALOMJEGYZÉK 82/2007. (IX. 22.) GKM r. A föld gáz köz üze mi dí ja i nak meg ál la pí tá sá ról szóló 96/2003.

Részletesebben

47. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 97/2006. (IV. 20.) Korm.

47. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 97/2006. (IV. 20.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 20., csütörtök 47. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 97/2006. (IV. 20.) Korm. r. A 2006. évi rend kí vü li ár víz vé de ke zés költ ség ve

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 20., péntek 96. szám Ára: 210, Ft TARTALOMJEGYZÉK 38/2007. (VII. 20.) IRM r. A belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének szabályozásáról

Részletesebben

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Egyéb nagyböjti énekek (hajnali istentisztelet) A Magyar Ortodox Egyházmegye tulajdona Tropárion a harmadik imaórán 6. hang U-ram, a - ki a Szent Lel-ke-det a

Részletesebben

Feltétel. Bónusz Pro III.

Feltétel. Bónusz Pro III. Feltétel Bónusz Pro III. Ügyféltájékoztató Tisztelt Partnerünk! Kér jük, hogy biz to sí tá si aján la tá nak aláírá sa elôtt fi gyel me sen ol vas sa el az igény fel mé rés alap ján Ön nek aján lott ter

Részletesebben

IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. Elõ fi ze té si díj: egy évre 14 112 Ft

IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. Elõ fi ze té si díj: egy évre 14 112 Ft IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK.

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök 68. szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 2009. évi XXXV. tör vény Egyes adótör vények és az zal össze füg gõ egyéb tör vények módosításáról...

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Cél-Org Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-886496, székhely: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8.., levelezési cím: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8..), mint a(z) KKR Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Insolvent Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-163235, székhely: 1115 Budapest, Ildikó utca 21.., levelezési cím: 1115 Budapest, Ildikó utca 21..), mint a(z) Gyömrő-House Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Kvantál Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-364827, székhely: 1122 Budapest, Városmajor utca 74.., levelezési cím: 1122 Budapest, Városmajor utca 74..), mint a(z) OKNOPLUSZ Kft f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

137. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 23., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3260, Ft. Oldal

137. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 23., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3260, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 23., kedd 137. szám Ára: 3260, Ft TARTALOMJEGYZÉK 233/2008. (I. 23.) Korm. r. Az egyes gazdálkodó szervezetek részére nyújtott 2008. évi

Részletesebben

Fegyverneki. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVI. évfolyam 3. szám 2005. június 21.

Fegyverneki. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVI. évfolyam 3. szám 2005. június 21. Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVI. évfolyam 3. szám 2005. június 21. II. Országos Diák-Gulyásfesztivál Fegyvernek Ön kor mány zat Kép - vi se lõ tes tü le te, az Or czy An

Részletesebben

42. szám. 2006/42. szám HATÁROZATOK TÁRA 447. Budapest, 2006. szep tem ber 4., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 378, Ft. Oldal

42. szám. 2006/42. szám HATÁROZATOK TÁRA 447. Budapest, 2006. szep tem ber 4., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 378, Ft. Oldal 2006/42. HATÁROZATOK TÁRA 447 Budapest, 2006. szep tem ber 4., hétfõ 42. Ára: 378, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2149/2006. (IX. 4.) Korm. h. Az Európai Közösség és tagállamai, valamint a Koreai Köztársaság kö zött

Részletesebben

Tör vé nyek. 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrõl* I. FEJEZET AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ. Az egyéni vállalkozói tevékenység

Tör vé nyek. 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrõl* I. FEJEZET AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ. Az egyéni vállalkozói tevékenység 40136 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009. évi 161. szám II. Tör vé nyek 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrõl* Az Országgyûlés elismerve a kisvállalkozók gazdasági életben betöltött

Részletesebben

19. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 7., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 250, Ft. Oldal

19. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 7., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 250, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 7., csütörtök 19. szám Ára: 250, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2008. (II. 7.) Korm. r. A Kor mány nak a köz igaz ga tá si ha tó sá gi ügyek kel össze

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Sonten Kft. (cégjegyzékszám: 02-09-061086, székhely: 1036 Budapest, Perc utca 8.., levelezési cím: 1036 Budapest, Perc utca 8..), mint a(z) Hosszúréti Tenisz Centrum Kft. f.a

Részletesebben

2213890 C É G K Ö Z L Ö N Y [2013. május 23.] 40. szám

2213890 C É G K Ö Z L Ö N Y [2013. május 23.] 40. szám 2213890 C É G K Ö Z L Ö N Y [2013. május 23.] 40. szám A pá lyá zat be nyúj tá si ha tár idõt kö ve tõ 15 na pon be lül a felszámoló a pályázatokat értékeli. A felszámoló a pályázat elbírálásáról az összes

Részletesebben

IX. Híresvárosi Vigadalom 2011. szeptember 17. R é s z l e t e s p R o g R a m a 9. o l d a l o n. Régi és új csoportfoglalkozások a művelődési házban

IX. Híresvárosi Vigadalom 2011. szeptember 17. R é s z l e t e s p R o g R a m a 9. o l d a l o n. Régi és új csoportfoglalkozások a művelődési házban 1991 2011 20éves a ingyenes közéleti havilap XX. évfolyam 9. szám 2011 szeptember KMOP-5.2.1/A-09-2009-0014 Tura Városközpont rehabilitációja többfunkciós tér kialakításával FelAVATásrA Vár Az új FőTér

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény

Pályázati Hirdetmény Pályázati Hirdetmény A(z) ALLEGO Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-695300, székhely: 1054 Budapest, Hold utca 21., levelezési cím: 1054 Budapest, Hold utca 21.), mint a(z) UJ STRIGON Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 31., szerda 147. szám I. kö tet Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVIII. tv. A Bol gár Köz tár sa ság nak és Ro má ni á nak az Euró pai

Részletesebben

EGY LEHETSÉGES JÖVŐKÉP (ÚJ TIPUSÚ MODELL) A FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZETI KERESKEDELEMBEN

EGY LEHETSÉGES JÖVŐKÉP (ÚJ TIPUSÚ MODELL) A FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZETI KERESKEDELEMBEN Cselekvési változatok 157 Dr. Géró Imre 1 EGY LEHETSÉGES JÖVŐKÉP (ÚJ TIPUSÚ MODELL) A FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZETI KERESKEDELEMBEN Cselekvési változatok A ma gyar szö vet ke ze ti moz ga lom te rü le tén a

Részletesebben

C_barna_Lola könyv tördelt_11_1+6i.qxd:layout 1 6/15/11 5:20 PM Page 1 Nagylánykönyv

C_barna_Lola könyv tördelt_11_1+6i.qxd:layout 1 6/15/11 5:20 PM Page 1 Nagylánykönyv Nagylánykönyv D. Tóth Kriszta, 2011 Sanoma Media, 2011 Szerkesztette: Erdélyi Z. Ágnes Az illusztrációkat készítette: Faltisz Alexandra Borító és könyvterv: Czeizel Balázs Megjelent a Sanoma Media Budapest

Részletesebben

172. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 5., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 895, Ft. Oldal

172. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 5., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 895, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. de cem ber 5., péntek 172. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK 157/2008. (XII. 5.) FVM r. A Magyar Élelmiszerkönyv nemzeti termékleírásokat tartalmazó

Részletesebben

Ellenõrzési Figyelõ. 2007. 3. szám Ellenõrzési szakfolyó irat

Ellenõrzési Figyelõ. 2007. 3. szám Ellenõrzési szakfolyó irat Ellenõrzési Figyelõ Interjú Wittich Tamással, az NFH fõigazgatójával Kerekasztal: Ellenõrzések a feketegazdaság visszaszorítására Fókusz: Uniós támogatások teljesítmény-ellenõrzése Mûhely: A folyószámla-kezelés

Részletesebben

Bu da pest, 2008. április 15. Ára: 1890 Ft 5. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2008. április 15. Ára: 1890 Ft 5. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2008. április 15. Ára: 1890 Ft 5. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2008. évi III. tv. Az 1 és 2 fo rin tos cím le tû ér mék be vo ná sa kö vet kez té ben szükséges kerekítés szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 8., csütörtök. 71. szám. Ára: 4765, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 8., csütörtök. 71. szám. Ára: 4765, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 8., csütörtök 71. szám Ára: 4765, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 8., csütörtök 71. szám Ára: 4765, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség 2010 2012 félidőben 2012. november A különkiadása sport, kultúra, egészség 2 köszöntő Tisztelt Bagi Polgárok! Az Önök bi zal má ból im má ron második pol gár mes teri meg bí za tá so mat tölt he tem, és

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

Feltétel. Travel Help utazási biztosítás

Feltétel. Travel Help utazási biztosítás UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 76 78. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 12386-060 Travel Help utazási biztosítás Feltétel 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Je len fel té te lek ér vé nye sek az

Részletesebben

R é s z l e t e s p á l y á z a t i f e l t é t e l e k

R é s z l e t e s p á l y á z a t i f e l t é t e l e k R é s z l e t e s p á l y á z a t i f e l t é t e l e k.az A + P Módszer Kft (1111 Budapest, Budafoki út 16., cégszám: 01-09-461769) mint a SHS. UNION Szerviz Szolgáltató Kft. fa székhely: 3300 Eger, Vörösmarty

Részletesebben

Feltétel. Komfort & nyugalom lakóépület-biztosítás. Érvényes: 2014. március 15-tôl

Feltétel. Komfort & nyugalom lakóépület-biztosítás. Érvényes: 2014. március 15-tôl Feltétel Komfort & nyugalom lakóépület-biztosítás Érvényes: 2014. március 15-tôl Ügyféltájékoztató Tisztelt Partnerünk! Köszönjük, hogy biztosítási ajánlatával társaságunkat, az UNIQA Biztosító Zrt.-t

Részletesebben

nyilvános pályázati felhívás

nyilvános pályázati felhívás A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.) mint a Magyar Vidék Hitelszövetkezet v.a. (Cg.: [02 02 060334]; székhely: 7623

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Válságmendzser Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-164088, székhely: 1039 Budapest, Petőfi utca 3.., levelezési cím: 1039 Budapest, Petőfi utca 3..), mint a(z) NOVUS TRIBULUS Kft f.a

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. már ci us 31. Ára: 1518 Ft 5. szám. 2002. december. 8002/2006. (PK. 5.) PM tájékozató

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. már ci us 31. Ára: 1518 Ft 5. szám. 2002. december. 8002/2006. (PK. 5.) PM tájékozató Bu da pest, 2006. már ci us 31. Ára: 1518 Ft 5. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK A PÉNZÜGYMINISZTER TÁJÉKOZTATÓJA 8002/2006. (PK. 5.) PM tájékozató A jö ve dé ki adat szol gál ta tá sok hoz kap cso

Részletesebben

Multi Help 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Multi Help 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Feltétel Multi Help Multi Help 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Je len fel té te lek ér vé nye sek az UNIQA Biztosító Zrt. (székhelye: 1134 Buda - pest, Róbert Károly krt. 7074. a továbbiakban: biztosító) se

Részletesebben

Ajánlat. Életfa Plusz III.

Ajánlat. Életfa Plusz III. Ajánlat Életfa Plusz III. UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Életbiztosítás Ajánlatszám: 715- Ajánlat Biztosítás- közvetítô neve: Díjelôleg

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

20éves a KÉSZÜL A KÖZPONT MEGÚJÍTÁSÁNAK I. ÜTEME. Tura városközpont rehabilitációja többfunkciós tér kialakításával. INGyENES KÖZÉLETI havilap

20éves a KÉSZÜL A KÖZPONT MEGÚJÍTÁSÁNAK I. ÜTEME. Tura városközpont rehabilitációja többfunkciós tér kialakításával. INGyENES KÖZÉLETI havilap 1991 2011 20éves a INGyENES KÖZÉLETI havilap XX. évfolyam 5. szám 2011. május KÉSZÜL A KÖZPONT MEGÚJÍTÁSÁNAK I. ÜTEME Tura városközpont rehabilitációja többfunkciós tér kialakításával Tervező: Az Építész

Részletesebben

Fûtési tapasztalatok befecskendezõs levegõs hõszivattyúval

Fûtési tapasztalatok befecskendezõs levegõs hõszivattyúval klímatechnika Konkrétumok írta: Mottl Gábor, Kiss Gábor Fûtési tapasztalatok befecskendezõs levegõs hõszivattyúval A 2009. NO VEM BE RI VGF-BEN A PAD LÓ HÛ TÉS LE VE GÕS HÕ SZI VAT TYÚ - VAL CÍ MÛ CIK

Részletesebben

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2011/4, 39 62. 39 A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI RÉPÁSI Éva HA LÁSZ Er

Részletesebben

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14.

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. 2. oldal Fegyverneki Hírmondó 2006. augusztus 14. A leg utób bi Hír mon dó meg je le né se óta a Kép

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 273-488. OLDAL 2008. február 12. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán

Részletesebben