17. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2015. április 23.] 2743

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "17. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2015. április 23.] 2743"

Átírás

1 17. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2015. április 23.] 2743 Ügy szám: 6547 * * * A Pénz ügyi Sta bi li tá si és Fel szá mo ló Non pro fit Kft. (Cg.: [ ]; szék hely: 1071 Bu da pest, Dam ja nich u ), mint az Or go vány és Vi dé ke Ta ka rék szö vet ke zet f. a. (Cg.: [ ]; szék hely: 6077 Or go vány, Köl csey u. 2/A; a fel szá mo lást el - ren de lõ vég zés köz zé té te lé nek idõ pont ja: jú li us 25.; fel szá mo ló ja kép vi se le té ben el jár: dr. Pil ler Zsu zsa felszámolóbiztos) az évi XLIX. tör vény 49/A. és a 237/2009. (X. 20.) Korm. ren de let ren del ke zé sei alap ján Elekt ro ni kus Érté ke sí té si Rend sze - ren keresztül nyil vá nos pá lyá za ti fel hí vás útján, az alábbi feltételekkel értékesíteni kívánja az Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet f. a. tulajdonában lévõ vagyon - elemeket. A pályázat adatai: A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) ke resz tül nyújt ha tók be. A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak kez dõ idõ pont ja: Cég köz löny ben va ló meg je le nést kö ve tõ 15. nap tól. A pályázatok benyújtásának határideje: Cég köz löny ben va ló meg je le nést kö ve tõ 30. na pig. A pályázatban szereplõ vagyonelemek: 1. tétel: A pá lyá zat ban sze rep lõ va gyon elem meg ne ve zé se: 6078 Ja kab szál lás, Pe tõ fi Sán dor u. 18. Helyrajzi szám: 222. Tí pu sa: ki vett szol gál ta tó ház. Te rü le te: te lek: 642 m 2. Az in gat lan irá nyá ra: fo rint. A tulajdoni lap III. részének bejegyzései: Be jegy zõ ha tá ro zat, ér ke zé si idõ: 34751/ Önálló szöveges bejegyzés Jakabszállás község belterület, állami földmérési digitális alaptérkép alapján az ingatlan-nyilvántar - tás át ala kít va. Be jegy zõ ha tá ro zat, ér ke zé si idõ: 57972/ Vezetékjog: a vázrajzban meghatározott 23 m 2 nagy sá gú te rü let re a Csong rád Me gyei Kor mány hi va tal Sze ge di Mé rés ügyi és Mû sza ki Biz ton sá gi Ha tó sá ga SZEMMBH/ /2011/MU. szá mú jog erõ. Jo go sult: EDF Dé mász Há ló za ti El osz tó Kft. A telken lévõ felépítmény két részre tagolt. Egyrészt bankfiók céljára kialakított, speciális ingatlanrész, másrészt egy vendéglátó egység (sörözõ) területére hasznosított épületrész, mely a vendéglátó egységekkel szemben támasztott követelményeknek meg - felelõen ki ala kí tott. A sö rö zõ mel lett, kü lön be já rat tal irat tár ke rült ki ala kí tás ra, mely ön ál ló egy ség, szo ci á lis blok kal fel sze rel ve. Az ingatlan sörözõ ingatlanrészére határozatlan idejû bérleti jogviszony áll fenn, melynek fenntartásáról a pályázó önállóan rendelkezhet. To váb bá a fel szá mo ló ér té ke sí te ni kí ván ja az in gat lan bank fi ók ré szé ben ta lál ha tó in gó sá go kat, esz kö zö ket (iro dai bú to rok, in for - matikai eszközök, jóléti eszközök). Az eszközök állapota átlagos. Az in gó ság irá nyá ra: fo rint. A pályázat 1. pontjában szereplõ jakabszállási ingatlan és az ingatlan bankfiók részében található eszközök kizárólag egyben dologösszességként ke rül nek ér té ke sí tés re. A va gyon tár gyak do log összes ség ként meg ha tá ro zott ér té ke sí té si irá nyá ra össze sen: fo rint. Aján la ti biz to sí ték össze ge: fo rint. Az ingatlan és az ingóságok vonatkozásában az értékesítések áfakötelesek (az árak az áfát tartalmazzák), és az áfaalany vevõ évi CXXVII. tör vény (áfa-tv.) a ér tel mé ben az áfa meg fi ze té se a for dí tott adó zás sza bá lyai sze rint, nem áfa a lany ve võ tekintetében az általános szabályok szerint történik.

2 2744 C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2015. április 23.] 17. szám 2. té tel: A va gyon elem meg ne ve zé se: 6035 Bal ló szög, Bem u. 1/A Helyrajzi szám: 423/1. Tí pu sa: ki vett iro da ház, ud var. Te rü le te: te lek: 719 m 2. Az in gat lan irá nyá ra: fo rint. Be jegy zõ ha tá ro zat, ér ke zé si idõ: 51335/2/ Ön ál ló szö ve ges be jegy zés a bal ló szö gi 45., 46. és a 423/1. hrsz.-ú in gat la nok kö zös ha tár vo na la tér ké pe zé si hi ba ki iga zí tá sa jog cí men ki ja vít va. Be jegy zõ ha tá ro zat, ér ke zé si idõ: 30292/8/2010/ Ön ál ló szö ve ges be jegy zés in gat lan cí mé nek ja ví tá sa (iga zo lás szá ma: 1859/2009.). Az in gat lan bank fi ók cél já ra ki ala kí tott spe ci á lis in gat lan. To váb bá a fel szá mo ló ér té ke sí te ni kí ván ja az in gat lan ban ta lál ha tó in gó sá go kat, esz kö zö ket (iro dai bú to rok, in for ma ti kai esz kö - zök, jó lé ti esz kö zök). Az esz kö zök ál la po ta át la gos. Az in gó ság irá nyá ra: fo rint. A pá lyá zat 2. pont já ban sze rep lõ in gat lan és in gó sá gok (1 db in gat lan + in gó sá gok) ki zá ró lag egy ben, do log összes ség ként ke rül nek értékesítésre. A va gyon tár gyak do log összes ség ként meg ha tá ro zott ér té ke sí té si irá nyá ra össze sen: fo rint. Aján la ti biz to sí ték össze ge: fo rint. Az ingatlan és az ingóságok vonatkozásában az értékesítések áfakötelesek (az árak az áfát tartalmazzák), és az áfaalany vevõ évi CXXVII. tör vény (áfa-tv.) a ér tel mé ben az áfa meg fi ze té se a for dí tott adó zás sza bá lyai sze rint, nem áfa a lany ve võ tekintetében az általános szabályok szerint történik. 3. tétel: A va gyon elem meg ne ve zé se: 6034 Hel vé cia, Pe tõ fi u. 22. Helyrajzi szám: 128/1. Tí pu sa: ki vett la kó ház, ud var. Te rü le te: te lek: 546 m 2. Az in gat lan irá nyá ra: fo rint. A tulajdoni lap III. része nem tartalmaz bejegyzést. Az in gat lan bank fi ók cél já ra ki ala kí tott spe ci á lis in gat lan. To váb bá a fel szá mo ló ér té ke sí te ni kí ván ja az in gat lan ban ta lál ha tó in gó sá go kat, esz kö zö ket (ATM esz köz, iro dai bú to rok, in for - matikai eszközök, jóléti eszközök). Az eszközök állapota átlagos. Az in gó ság irá nyá ra: fo rint. A pá lyá zat 3. pont já ban sze rep lõ in gat lan és in gó sá gok (1 db in gat lan + in gó sá gok) ki zá ró lag egy ben, do log összes ség ként ke rül nek értékesítésre. A va gyon tár gyak do log összes ség ként meg ha tá ro zott ér té ke sí té si irá nyá ra össze sen: fo rint. Aján la ti biz to sí ték össze ge: fo rint. Az ingatlan és az ingóságok vonatkozásában az értékesítések áfakötelesek (az árak az áfát tartalmazzák), és az áfaalany vevõ évi CXXVII. tör vény (áfa-tv.) a ér tel mé ben az áfa meg fi ze té se a for dí tott adó zás sza bá lyai sze rint, nem áfa a lany ve võ tekintetében az általános szabályok szerint történik. 4. tétel: A va gyon elem meg ne ve zé se: 6078 Ja kab szál lás, 221/1. hrsz. Helyrajzi szám: 221/1. Tí pu sa: ki vett vá sár tér. Te rü le te: 1206 m 2. Az in gat lan irá nyá ra: fo rint. A tulajdoni lap III. részének bejegyzései: Be jegy zõ ha tá ro zat, ér ke zé si idõ: 6632/1985/ Önálló szöveges bejegyzés az I/1. s. a. ingatlan területe megosztás folytán 1420 m 2 -re csök kent. Be jegy zõ ha tá ro zat, ér ke zé si idõ: 17527/ Önálló szöveges bejegyzés az I/1. s. a. ingatlan területe megosztás folytán 259 m 2 -re csök kent.

3 17. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2015. április 23.] 2745 Be jegy zõ ha tá ro zat, ér ke zé si idõ: 34751/ Önálló szöveges bejegyzés Jakabszállás község belterület állami földmérési digitális alaptérkép alapján az ingatlan-nyilvántar - tás átalakítva. Az átalakítás folytán az összterület 29 m 2 -rel meg nö vel ve. Be jegy zõ ha tá ro zat, ér ke zé si idõ: 57971/ Vezetékjog: a vázrajzban meghatározott 7 m 2 nagy sá gú te rü let re a Csong rád Me gyei Kor mány hi va tal Sze ge di Mé rés ügyi és Mû sza ki Biz ton sá gi Ha tó sá ga SZEMMBH/ /2011/MU. szá mú jog erõ. Jo go sult: EDF Dé mász Há ló za ti El osz tó Kft. A Jakabszállás, 222. hrsz.-ú ingatlan épülete mögött, természetben elhatárolt üres telekingatlan, melyen a szomszédos ingatlan tu - laj do no sá nak szer szám tá ro ló ja van. A köz mû vek nem ke rül tek be kö tés re. A he lyi épí té si sza bály zat az in gat lant Te le pü lés köz pon ti vegyes terület övezetbe sorolta. Aján la ti biz to sí ték össze ge: fo rint. Az ingatlan vonatkozásában az értékesítések áfaköteles (az ár az áfát tartalmazza), és az áfaalany vevõ évi CXXVII. törvény (áfa-tv.) a értelmében az áfa megfizetése a fordított adózás szabályai szerint, nem áfaalany vevõ tekintetében az általános szabályok sze rint tör té nik. 5. tétel: A va gyon elem meg ne ve zé se: 6070 Izsák, Me zõ Im re u. 70. Helyrajzi szám: Tí pu sa: ki vett la kó ház, ud var, gaz da sá gi épü let. Te rü le te: 1098 m 2. Az in gat lan irá nyá ra: fo rint. Be jegy zõ ha tá ro zat, ér ke zé si idõ: 38583/ Ön ál ló szö ve ges be jegy zés a já rá si föld hi va ta lok il le té kes sé gi te rü le te i nek ki je lö lé sé rõl szó ló 149/2012. (XII. 28.) VM ren de let alapján az ingatlan átcsatolva a Kecskeméti Járási Földhivataltól a Kiskõrösi Járási Földhivatalhoz. Izsák belterületén, családi házas övezetben, sík fekvésû, szabályos alakzatú, közmûvesített, 1092 m 2 te rü le tû te lek in gat lan és a rajta ál ló, ro mos ál la po tú, bon tan dó la kó ház. Az épü let vá lyogfa la za tú, 65 m 2 alapterületû, gazdaságosan fel nem újítható. Aján la ti biz to sí ték össze ge: fo rint. A felszámoló felhívja az ajánlattevõk figyelmét, hogy a fenti lakóingatlan értékesítése tekintetében a felszámolás alatt álló takarék - szövetkezet nem jelentkezett be az áfa hatálya alá, így ezen ingatlan áfamentesen kerül értékesítésre. 6. té tel: Cím Megnevezés Helyrajzi szám I. em. 5. aj tó Lakás 4/A/9. I. em. 6. aj tó Lakás 4/A/10. II. em. 1. aj tó Lakás 4/A/11. II. em. 2. aj tó Lakás 4/A/12. II. em. 3. aj tó Lakás 4/A/13. II. em. 4. aj tó Lakás 4/A/14. II. em. 6. aj tó Lakás 4/A/16. III. em. 1. aj tó Lakás 4/A/17. III. em. 2. aj tó Lakás 4/A/18. III. em. 3. aj tó Lakás 4/A/19. III. em. 4. aj tó Lakás 4/A/20. III. em. 5. aj tó Lakás 4/A/21. Terület (m 2 ) (3 szo ba) (3 szo ba) 175 (4 szo ba) (3 szo ba) 84 Tu laj do ni há nyad Irány ár (Ft) 1/ / / / / / / / / / / /

4 2746 C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2015. április 23.] 17. szám Az in gat la nok in gat lan-nyil ván tar tá si ada tai: Az in gat la nok tu laj do ni lap ja i nak III. ré szé ben fel tün te tett ada tok: Az ingatlanok tulajdoni lapjainak III. része nem tartalmaz bejegyzést. A tulajdoni lapok egyéb megjegyzései: társasház, az alapító okirat szerint hozzá tartozó mellékhelyiségekkel. A lakások a Nagykõrös Posta Palota, felújított, liftes, mûemlék épületben elhelyezkedõ, teljes felújítással, korszerûsítéssel kialakí - tott la ká sai, me lyek zárt lép csõ ház ból és köz le ke dõ bõl nyí ló ak. A la ká sok be fe je zé se nem tör tént meg, a bur ko la tok, sze rel vé nyek, belsõ nyílászárók nem kerültek beépítésre. (Az ár a befejezés költségeit nem tartalmazza.) Az ingatlanok értékesítése a jelen mûszaki ál la pot tal történik. A Nagy kõ rös Pos ta Pa lo ta épü le té ben el he lyez ke dõ la ká sok (12 db) ki zá ró lag egy ben, do log összes ség ként ke rül nek ér té ke sí tés re. A la ká sok do log összes ség ként meg ha tá ro zott ér té ke sí té si irá nyá ra össze sen: fo rint. Aján la ti biz to sí ték össze ge: fo rint. Az ingatlanok vonatkozásában az értékesítések áfakötelesek (az árak az áfát tartalmazzák), és az áfaalany vevõ évi CXXVII. törvény (áfa-tv.) a értelmében az áfa megfizetése a fordított adózás szabályai szerint, nem áfaalany vevõ tekintetében az általános szabályok szerint történik. 7. tétel: A va gyon elem meg ne ve zé se: 2700 Ceg léd, Ka dar u. 8783/9. hrsz. Helyrajzi szám: 8783/9. Tí pu sa: ki vett be épí tetlen te rü let. Te rü le te: 550 m 2. Be jegy zõ ha tá ro zat, ér ke zé si idõ: 43085/ Ön ál ló szö ve ges be jegy zés ke let ke zett a 8783/3. hrsz.-ú in gat lan meg osz tá sa so rán. Be jegy zõ ha tá ro zat, ér ke zé si idõ: 48108/ Vezetékjog 1 m 2 -re az in gat lan te rü le té bõl, VMB-163/2010. Jo go sult: EDF Dé mász Há ló za ti El osz tó Kft. Egyéb meg jegy zés: il le ti a Ceg léd bel te rü let, 8783/10. hrsz.-ot ter he lõ át já rá si szol gal mi jog, va la mint ve ze ték szol gal mi jog. A va gyon elem meg ne ve zé se: 2700 Ceg léd, Ka dar u. 8783/10. hrsz. Hely raj zi szám: 8783/10. Tí pu sa: ki vett be épí tet len te rü let. Te rü le te: 673 m 2. A tulajdoni lap III. részének bejegyzései: Be jegy zõ ha tá ro zat, ér ke zé si idõ: 43085/ Ön ál ló szö ve ges be jegy zés ke let ke zett a 8783/3. hrsz.-ú in gat lan meg osz tá sa so rán. Egyéb meg jegy zés: ter he li a Ceg léd bel te rü let, 8783/9. hrsz.-ot il le tõ át já rá si szol gal mi jog, va la mint ve ze ték szol gal mi jog. Az in gat la nok Ceg léd kert vá ro si ré szén, sík fek vé sû, 550 és 671 m 2 te rü le tû tel ken, 2 3 la kást és 2 2 gép ko csitá ro lót ma gá ba foglaló sorházak. Az épületek talajszintre épültek, a lakások kétszintesek, mûszaki befejezésük nem történt meg. A vezetékrendszerek részben kiépítésre kerültek, a nyílászárók beépítettek, a szerelvények, burkolatok nem készültek el. Az épületek hasznos alapterülete: m 2 (föld szint: 135 m 2, te tõ tér: 112 m 2 ). Az épü let épí té si en ge dé lye nem az el adó ne vé re szól, an nak át írá sát el kell vé gez ni. Az épületek használatbavételi engedéllyel nem rendelkeznek. A pá lyá zat 7. pont já ban sze rep lõ in gat la nok (2 db in gat lan) ki zá ró lag egy ben, do log összes ség ként ke rül nek ér té ke sí tés re. A va gyon tár gyak do log összes ség ként meg ha tá ro zott ér té ke sí té si irá nyá ra össze sen: fo rint. Aján la ti biz to sí ték össze ge: fo rint. Az ingatlanok vonatkozásában az értékesítések áfakötelesek (az árak az áfát tartalmazzák), és az áfaalany vevõ évi CXXVII. törvény (áfa-tv.) a értelmében az áfa megfizetése a fordított adózás szabályai szerint, nem áfaalany vevõ tekintetében az általános szabályok szerint történik. 8. tétel: Cím Megnevezés Helyrajzi szám Terület (m 2 ) Tu laj do ni há nyad Irány ár (Ft) Kis kun fél egy há za, Ma ros vá sár he lyi u. 11. garázs 54/B/1. 29,49 1/ fszt. 1. a. Kis kun fél egy há za, Ma ros vá sár he lyi u. 11. fszt. 2. a. garázs 54/B/2. 16,78 1/

5 17. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2015. április 23.] 2747 Cím Megnevezés Helyrajzi szám Terület (m 2 ) Tu laj do ni há nyad Irány ár (Ft) Kis kun fél egy há za, Ma ros vá sár he lyi u. 11. garázs 54/B/3. 16,78 1/ fszt. 3. a. Kis kun fél egy há za, Ma ros vá sár he lyi u. 11. fszt. 4. a. garázs 54/B/4. 16,78 1/ Az in gat la nok in gat lan-nyil ván tar tá si ada tai: Az in gat la nok tu laj do ni lap já nak III. ré szé ben fel tün te tett ada tok: Az ingatlanok tulajdoni lapjának III. része nem tartalmaz bejegyzést. Kis kun fél egy há za csen des te rü le tén, föld szint + eme let + te tõ tér ki ala kí tá sú, ut ca fron ton ál ló tár sas ház bel sõ ud va rán, kü lön ál ló épü let ben el he lye zett ga rázs sor ban, meg ha tá ro zott 4 db gép ko csi tá ro ló. Az egy sé gek fel újí tást igény lõ mû sza ki ál la po tú ak, szek ci o - nált garázskapuval felszereltek, de a kapunyitó motor nincs elhelyezve. A pá lyá zat 8. pont já ban fel tün te tett in gat la nok (4 db ga rázs) ki zá ró lag egy ben, do log összes ség ként ke rül nek ér té ke sí tés re. A va gyon tár gyak do log összes ség ként meg ha tá ro zott ér té ke sí té si irá nyá ra össze sen: fo rint. Aján la ti biz to sí ték össze ge: fo rint. Az ingatlanok vonatkozásában az értékesítések áfakötelesek (az árak az áfát tartalmazzák), és az áfaalany vevõ évi CXXVII. törvény (áfa-tv.) a értelmében az áfa megfizetése a fordított adózás szabályai szerint, nem áfaalany vevõ tekintetében az általános szabályok szerint történik. 9. tétel: A va gyon elem meg ne ve zé se: 6060 Ti sza kécs ke, Vi rág u. 59. Helyrajzi szám: 2072/3. Tí pu sa: ki vett két gaz da sá gi épü let, ud var, egyéb épü let (asz ta los mû hely). Te rü le te: 3865 m 2. Tu laj do ni há nyad: 5/6. Az in gat lan irá nyá ra: fo rint. Be jegy zõ ha tá ro zat, ér ke zé si idõ: 62092/2/ Ön ál ló szö ve ges be jegy zés épü let fel tün te tés és bon tás át ve ze té se a 6/1907/2009 szá mú váz rajz, a /2002 szá mú hasz ná - lat ba vé te li en ge dély, /2009 szá mú ha tó sá gi bi zo nyít vány alap ján. Az ingatlan Tiszakécske belterületén, elkerített, saját használatú útról nyíló, a szomszédos nem lakás célú ingatlanoktól nem elha - tá rolt 3856 m 2 területû, víz, villany közmûvel rendelkezõ telek és a rajta elhelyezett, talajszinten álló, több részre tagolt, 230 m 2 alap - te rü le tû, fû tés és szi ge te lés nél kü li mû helyépü let, gyen ge mû sza ki ál la pot ban. A sa ját hasz ná la tú út tu laj do no sa a 2072/4. hrsz. in gat lan tu laj do no sa. Aján la ti biz to sí ték össze ge: fo rint. Az ingatlan vonatkozásában az értékesítés áfaköteles (az ár az áfát tartalmazza), és az áfaalany vevõ évi CXXVII. törvény (áfa-tv.) a értelmében az áfa megfizetése a fordított adózás szabályai szerint, nem áfaalany vevõ tekintetében az általános szabá lyok sze rint tör té nik. 10. tétel: A va gyon elem meg ne ve zé se: 1138 Bu da pest, Gács u. 10. Hely raj zi szám: 26007/3. Tí pu sa: ki vett be épí tet len te rü let. Te rü le te: 1724 m 2. Az in gat lan irá nyá ra: fo rint. Be jegy zõ ha tá ro zat, ér ke zé si idõ: /2/2002/ A hrsz.-ú, 1724 m 2 te rü le tû in gat lan meg oszt va a 26007/1. hrsz., 529 m 2, 26007/2. hrsz., 528 m 2 és 26007/3. hrsz., 667 m 2 te rü le tû in gat la nok kal (T 69556). Be jegy zõ ha tá ro zat, ér ke zé si idõ: /1/2005/ A T75864 ttszá mú tér rajz alap ján a 26007/1., 26007/2. és a 26007/3. hrsz.-ú in gat la nok egye sít ve a 26007/3. hrsz. alatt. Be jegy zõ ha tá ro zat, ér ke zé si idõ: 65272/1/2007/ Társasház elõzetes alapításának ténye. Jogosult: L-Bruesa Ingatlanforgalmazó és Ingatlanfejlesztõ Kft. Be jegy zõ ha tá ro zat, ér ke zé si idõ: 91158/1/2009/ Ve ze ték jog 124 m 2 te rü let re. Jo go sult: El mû Há ló za ti Kft.

6 2748 C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2015. április 23.] 17. szám A telek sík fekvésû, szabályos alakzatú, összközmûves területen elhelyezkedõ, a Toborzó köz, Gács utca és Balzsam utca által hatá - rolt területen helyezkedik el. A telekingatlanon megkezdett építkezés látható, az épület pinceszinti és földszinti területe szerkezetkész, láthatóan betonelemekbõl épült. Az épületre harmadik fél érvényes építési engedéllyel rendelkezik MEDICIAL Center építésére, melyen értéknövelõ beru - házásokat végzett. A telekingatlan elõtt húzódó útvonalszakasz (a Gács utca területe) együttes hasznosításával építhetõ be a jelen építési engedély alapján a telek, mely útvonalra szintén harmadik fél rendelkezik elõszerzõdéssel. Az épület mellett a TESCO Hipermarket épülete áll, a kilátás erre a bevásárlóközpontra lesz tájolva. Aján la ti biz to sí ték össze ge: fo rint. Az ingatlan vonatkozásában az értékesítés áfaköteles (az ár az áfát tartalmazza), és az áfaalany vevõ évi CXXVII. törvény (áfa-tv.) a értelmében az áfa megfizetése a fordított adózás szabályai szerint, nem áfaalany vevõ tekintetében az általános szabályok sze rint tör té nik. 11. tétel: Cím Megnevezés Helyrajzi szám I. em. 8. aj tó I. em. 11. aj tó I. em. 27. aj tó II. em. 32. aj tó II. em. 37. aj tó te tõ tér 38. aj tó te tõ tér 39. aj tó te tõ tér 40. aj tó te tõ tér 43. aj tó te tõ tér 44. aj tó te tõ tér 45. aj tó Lakás 769/61/B/8. Lakás 769/61/B/11. Lakás 769/61/B/27. Lakás 769/61/B/32. Lakás 769/61/B/37. Lakás 769/61/B/38. Lakás 769/61/B/39. Lakás 769/61/B/40. Lakás 769/61/B/43. Lakás 769/61/B/44, Lakás 769/61/B/45. Terület (m 2 ) ,24 m 2 er kély ,7 m 2 er kély ,7 m 2 er kély ,24 m 2 er kély (1 szo ba) (1 szo ba) Tu laj do ni há nyad Irány ár (Ft) 1/ / / / / / / / / / / Az in gat la nok in gat lan-nyil ván tar tá si ada tai: Az in gat la nok tu laj do ni lap já nak III. ré szé ben fel tün te tett ada tok: Az ingatlanok tulajdoni lapjának III. része nem tartalmaz bejegyzést. A tu laj do ni la pok egyéb meg ne ve zé sei: tár sas ház. Ön ál ló in gat lan hoz tar toz nak az ala pí tó ok irat ban meg ha tá ro zott he lyi sé gek. A 45 lakásos társasház földszint + I II. emelet + beépített tetõtér kialakítású, mely évben került átadásra. A pályázatban szereplõ lakások a társasház I II. emeletén és a tetõtérben helyezkednek el. A lakások kedvezõ alaprajzi elrendezésûek, a lakószobák laminált lappal, a konyha és a mellékhelyiségek mázas kerámialappal burkoltak, a Városmajor útra, illetve belsõ kertre nézõk. A fûtés egyedi gázcirkóról üzemel, a nyílászárók mûanyag szerkezetûek. A pá lyá zat 11. pont já ban sze rep lõ tár sas há zi la ká sok (11 db) ki zá ró lag egy ben, do log összes ség ként ke rül nek ér té ke sí tés re. A tár sas há zi la ká sok do log összes ség ként meg ha tá ro zott ér té ke sí té si irá nyá ra össze sen: fo rint. Aján la ti biz to sí ték össze ge: fo rint. A felszámoló felhívja az ajánlattevõk figyelmét, hogy a fenti lakóingatlanok értékesítése tekintetében a felszámolás alatt álló taka - rékszövetkezet nem jelentkezett be az áfa hatálya alá, így ezen ingatlanok áfamentesen kerülnek értékesítésre.

7 17. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2015. április 23.] té tel: A va gyon elem meg ne ve zé se: 6100 Kis kun fél egy há za, Nádasdy u. 10. fszt. Hely raj zi szám: 5298/A/11. hrsz. Típusa: garázs (Társasház. Az alapító okiratban foglaltak szerint a közös tulajdonból hozzá tartozó épületrészekkel és berendezé - sek kel.) Területe: 26 m 2. Az in gat lan irá nyá ra: fo rint. Be jegy zõ ha tá ro zat, ér ke zé si idõ: 31047/4/ Önálló szöveges bejegyzés az alapító okiratban és a használatbavételi engedélyben foglaltak alapján kialakítva. A va gyon elem meg ne ve zé se: 6100 Kis kun fél egy há za, Ná das dy u. 10. fszt. Hely raj zi szám: 5298/A/12. hrsz. Típusa: garázs (Társasház. Az alapító okiratban foglaltak szerint a közös tulajdonból hozzá tartozó épületrészekkel és berendezé - sek kel.) Te rü le te: 19,18 m 2. Az in gat lan irá nyá ra: fo rint. Be jegy zõ ha tá ro zat, ér ke zé si idõ: 31047/4/ Önálló szöveges bejegyzés az alapító okiratban és a használatbavételi engedélyben foglaltak alapján kialakítva. Kiskunfélegyháza belterületén, földszint + emelet + tetõtér kialakítású, L alakzatú, utcafronton álló társasház földszintjén kialakí - tott ga rá zsok, me lyek meg kö ze lí té se a bel sõ ud var ból le het sé ges. Az egy sé gek be tonalj za tú ak, szek ci o nált ga rázs ka pu val, ka pu nyi tó motorral felszereltek. A pá lyá zat 12. pont já ban sze rep lõ ga rá zsok (2 db) ki zá ró lag egy ben, do log összes ség ként ke rül nek ér té ke sí tés re. A ga rá zsok do log összes ség ként meg ha tá ro zott ér té ke sí té si irá nyá ra össze sen: fo rint. Aján la ti biz to sí ték össze ge: fo rint. Az ingatlanok vonatkozásában az értékesítés áfaköteles (az árak az áfát tartalmazzák), és az áfaalany vevõ évi CXXVII. tör - vény (áfa-tv.) a értelmében az áfa megfizetése a fordított adózás szabályai szerint, nem áfaalany vevõ tekintetében az általános sza bá lyok sze rint tör té nik. A va gyon tár gyak meg te kint he tõ sé gé nek he lye, ide je, egyéb köz le mény: Az értékesítésre kerülõ vagyonelemek megtekinthetõek Horváth Bélával (az adós vagyonelemeinek bemutatásával megbízott mun ka vál la ló val) a 06 (20) os te le fon szá mon tör tént elõ ze te sen egyez te tett idõ pont ban. A pá lyá zat tal kap cso la tos egyéb információk az Elektronikus Értékesítési Rendszeren keresztül érhetõek el. Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A 237/2009. (X. 20.) Korm. ren de let alap ján ki szá mí tott aján la ti biz to sí ték össze gét az Or go vány és Vi dé ke Ta ka rék szö vet ke zet f. a számú számlájára kell megfizetni Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet f. a. pályázata megjelöléssel. Az ajánlati biztosíték fizetési kötelezettsége csak abban az esetben tekinthetõ teljesítettnek, ha a pályázat beadásakor feltöltésre ke rü lõ be fi ze tést iga zo ló do ku men tu mon túl, az elõb bi ek ben meg adott bank szám lán hi ány ta la nul jó vá írás ra ke rül az aján la ti biz to sí - ték össze ge. A pá lyá za ti fel hí vást ki író fel szá mo ló az eset le ges fel me rü lõ bank költ sé gek kel, ár fo lyam kü lönb sé gek bõl adó dó vesz te - sé gek kel, hi á nyok kal kap cso la tos hi vat ko zá so kat nem fo gad el. Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A pályázati biztosíték befizetését a felszámoló a pályázatok benyújtására nyitva álló határidõ lejártakor ellenõrzi. A szabálytalanul eljáró pályázót az eljárásból kizárja, az átutalt pályázati biztosítékot visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biz - tosítékot a felszámoló nyolc munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték az eredményhirdetés napjától számított nyolc munkanapon belül kerül visszautalásra. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerzõdés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az elõírt határidõben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. (4) be kez dés sze rin ti aján la tot té võ pá lyá zó az el ren delt elekt ro ni kus ár tár gya lá son ne ki fel ró ha tó ok ból nem vesz részt, vagy a már meg tett aján la tá tól vissza lép.

8 2750 C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2015. április 23.] 17. szám Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat az Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet f. a számú számlájára történõ átutalással kell meg - fi zet ni, leg ké sõbb a szer zõ dés kö tést kö ve tõ 30 na pon be lül. A tu laj don jo got szer zõ fél a nyil vá nos ér té ke sí té sen az adós sal mint el adó - val szemben beszámítással nem élhet. Részletfizetési lehetõség: nincs. A szerzõdéskötés határideje: A nyertes pályázóval szerzõdéskötésre a pályázat elbírálását követõ 30 napon belül kerül sor. Az adásvételi szerzõdést készítõ és ellenjegyzõ ügyvédet a felszámoló választja ki, illetve a szerzõdéskötéssel kapcsolatosan felmerülõ minden költség, díj, illeték a nyer - tes pá lyá zót ter he li. Az ügy vé di mun ka díj össze ge Ft, vagy azt el nem érõ vé tel ár ese tén a tárgy ér ték 1%-a, de mi ni mum Ft. A Ft-ot meg ha la dó vé tel ár ese tén Ft, to váb bá a Ft-ot meg ha la dó rész alap ján to váb bi 0,3%. Az ügyvédi munkadíj az áfa összegét nem tartalmazza. A szerzõdéskötés feltétele, hogy az EÉR rendszert üzemeltetõ számára történõ, a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1% jutalékfizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a teljes vételárnak. A va gyon tárgy át vé te lé nek mód ja, ha tár ide je: a bir tok ba adás a tel jes vé tel ár meg fi ze té sé nek nap ját kö ve tõ 15 mun ka na pon be lül tör té nik. 17/2014. (II. 3.) Korm. ren de let 12. (5) be kez dés sze rin ti rész le tes fel té te lek: A felszámoló a pályázati ajánlatokat a felkínált vételárak nagysága szerinti sorrendbe állítja, illetve kizárja az érvénytelen ajánlato - kat. A pá lyá za tok bon tá sá ra a pá lyá za ti ha tár idõ le jár tát kö ve tõ nyolc na pon be lül ke rül sor. Az ér té ke lés rõl ké szült jegy zõ köny vet a pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti, és az eredmény az EÉR felületén közzétételre kerül. A felszámoló, több meg fe le lõ, azo nos ér té kû (vé tel ár vo nat ko zá sá ban leg fel jebb 10%-kal el té rõ pá lyá zat ese tén) nyil vá nos elekt ro ni kus on li ne ár - tárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdõ és záró idõpontjáról az érdekelteket. A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha nincs ajánlat, vagy ha a Cstv. 49/D. sze rin ti zá log jo go sult túl ala csony nak mi nõ sí ti az aján la ti árat. Je len hir det mény re a 237/2009. (X. 20.) Korm. ren de let és a 17/2014. (II. 3.) Korm. ren de let vo nat ko zó sza bá lyai az irány adó ak. A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítja és lezárja. Ezen a jogcímen sem a felszámolóval, sem az általa képviselt felszámolás alatt álló társasággal szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthetõ. A fel szá mo ló hir det ménnyel kap cso la tos egyéb köz le mé nye: Az aján la tok az Elekt ro ni kus Ér té ke sí té si Rend szer (EÉR) igény be vé te lé vel, elekt ro ni ku san nyújt ha tók be. A pályázatnak tartalmaznia kell: 1. A pályázó adatait: gazdasági társaság, jogi személy pályázó esetében: cégnév, cégjegyzékszám, székhely, adószám, KSH-szám, bankszámlát veze - tõ pénzintézet megnevezése, bankszámlaszám, képviselõ neve, címe, 30 napnál nem régebbi hatályos, eredeti vagy másolatban a cég - ki vo nat, kép vi se let re jo go sult ve ze tõ tiszt ség vi se lõ(k) alá írá si cím pél dá nyát; magánszemély pályázó esetében: név, születési név, anyja neve, lakcím, születési hely, idõ, személyiigazolvány-szám, adóazo - nosító jel, személyi szám; 2. vagyonelem pontos megnevezését és a nettó vételár egyértelmû megjelölését; 3. aján lott fi ze té si fel té te le ket; 4. ajánlati biztosíték befizetésének igazolását; 5. nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja; 6. nyi lat ko za tot 60 na pos aján la ti kö tött ség vál la lá sá ról; 7. kötelezettségvállalói nyilatkozatot, hogy pályázatnyertesség esetén az adásvételi szerzõdést a felszámolói értékelés EÉR rend - szerében történt megjelenéstõl számított 30 napon belül megköti, és a teljes vételárat szerzõdéskötést követõen a pályázatban meg - aján lott, de leg ké sõbb a ki írás ban meg sza bott 30 na pon be lül át utal ja; 8. kö te le zett ség vál la lói nyi lat ko za tot, hogy a ve võ a va gyon tár gya kat a vé tel ár ki fi ze té sé tõl szá mí tott 15 na pon be lül bir tok ba veszi; 9. tu do má sul vé te li nyi lat ko za tot ar ra vo nat ko zó an, hogy ha a 30 na pos fi ze té si ha tár idõ ered mény te le nül te lik el, az el adók el áll - nak a szerzõdéstõl; 10. nyilatkozatot annak elfogadásáról, hogy az adásvételi szerzõdésnek elkészítésében a felszámoló által megjelölt ügyvéd jár el, mely nek költ sé ge a ve võt terheli. Az elõ vá sár lá si jog gal ren del ke zõk az évi XLIX. tör vény 49/C. -ának (3) be kez dé se alap ján a jog sza bály vagy szer zõ dés alap ján elõ vá sár lás ra jo go sult jo gát a nyil vá nos ér té ke sí té sen, vagy azt kö ve tõ en a fel szá mo ló fel hí vá sá ra gya ko rol hat ja oly mó don, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról. A felszámoló részére a pályázati kiírás nem jelent értékesítési kötelezettséget, fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot meg - felelõ ajánlat hiányában részben vagy egészben eredménytelenné nyilváníthatja. Ügy szám: 6562 * * *

28. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2015. július 9.] 6111

28. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2015. július 9.] 6111 28. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2015. július 9.] 6111 Ügy szám: 9028 * * * A Pénz ügyi Sta bi li tá si és Fel szá mo ló Non pro fit Kft. (Cg.: [01 14 000098]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

25. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. június 23.] 6917

25. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. június 23.] 6917 25. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. június 23.] 6917 Az AL LE GO Kft. (Cg.: [01 09 695300]; szék hely: 1054 Bu da pest, Hold u. 21.; le ve le zé si cím: 1054 Bu da pest, Hold u. 21.), mint

Részletesebben

14036 C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. október 6.] 40. szám

14036 C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. október 6.] 40. szám 14036 C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. október 6.] 40. szám Az AL LE GO Kft. (Cg.: [01 09 695300]; szék hely: 1054 Bu da pest, Hold u. 21.; le ve le zé si cím: 3526 Mis kolc, Zsol cai ka pu 9 11.),

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

FELSZÁMOLÁSI ÁRVERÉSEK PÁLYÁZATOK

FELSZÁMOLÁSI ÁRVERÉSEK PÁLYÁZATOK 11614 C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. augusztus 18.] 33. szám FELSZÁMOLÁSI ÁRVERÉSEK PÁLYÁZATOK Az AL LE GO Kft. (Cg.: [01 09 695300]; szék hely: 1054 Bu da pest, Hold u. 21.; le ve le zé si cím:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

8210 C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2015. augusztus 6.] 32. szám

8210 C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2015. augusztus 6.] 32. szám 8210 C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2015. augusztus 6.] 32. szám Ügy szám: 10160 * * * A Pénz ügyi Sta bi li tá si és Fel szá mo ló Non pro fit Kft. (Cg.: [01 14 000098]; szék hely: 1071 Bu da pest,

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1071 Budapest, Damjanich utca 11-15.., levelezési cím: 1071 Budapest, Damjanich utca

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 11., hétfõ 96. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXXXIII. tv. A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá - lya

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 15., szerda 109. szám Ára: 777, Ft TARTALOMJEGYZÉK 216/2007. (VIII. 15.) Korm. r. A hosszú távú kötelezettségek vállalásának egyes szabályairól

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 6., csütörtök 39. szám Ára: 759, Ft TARTALOMJEGYZÉK 80/2006. (IV. 6.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. MÁJUS 10. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szer kesz tõ ség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft I. Jogszabályok

Részletesebben

A nonprofit számvitel alapjai

A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Képzési Füzetek Dr. Baráth Katalin A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Szolgáltató Központ Zalaegerszeg, 2010 NONPROFIT KÉPZÉSI FÜZETEK Dr. Baráth Katalin Nonprofit számvitel alapjai Landorhegy

Részletesebben

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 63. szám Ára: 1395, Ft 2009. évi XXVIII. tör vény Egyes agrártárgyú törvények módosításáról.... 15832 2009.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások CXXXIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2006. áp ri lis 26. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 71/2006. (IV. 3.) Korm. ren de let 80/2006. (IV. 6.) Korm.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

2009. évi XXXVII. törvény

2009. évi XXXVII. törvény 2009/71. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 16273 2009. évi XXXVII. törvény az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról* Az er dei élet kö zös sé gek nél kü löz he tet len fennmara - dása, vé dõ

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 14., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 14., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. au gusz tus 14., hétfõ 102. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 175/2006. (VIII. 14.) Korm. r. A fel sõ ok ta tá si hall ga tók jut ta tá sa i ról...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 26., hétfõ. 79. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 26., hétfõ. 79. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 26., hétfõ 79. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 26., hétfõ 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 148/2008. (V.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK 70/2007. (IV. 14.) Korm. r. Egyes mun ka vé del mi tár gyú kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról... 2948

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

21. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1935, Ft. Oldal

21. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1935, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek 21. szám Ára: 1935, Ft TARTALOMJEGYZÉK 33/2009. (II. 20.) Korm. ren de let A he lyi ön kor mány za tok vis ma i or tá mo ga tá

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

131. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. ok tó ber 27., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

131. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. ok tó ber 27., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. ok tó ber 27., péntek 131. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 212/2006. (X. 27.) Korm. r. A Pá lya mó do sí tó hi tel prog ram ke re té ben nyúj tott

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 63. szám Ára: 1395, Ft 2009. évi XXVIII. tör vény Egyes ag rár tár gyú tör vények mó do sí tá sá ról.... 15832

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 1630 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 135. SZÁM 2004. NOVEMBER 24. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

146. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 29., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

146. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 29., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 29., hétfõ 146. szám Ára: 966, Ft TARTALOMJEGYZÉK 284/2007. (X. 29.) Korm. r. A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól...

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét Az Alkotmánybíróság Határozatai utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tóra és

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

111. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

111. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. au gusz tus 15., hétfõ 111. szám TARTALOMJEGYZÉK 156/2005. (VIII. 15.) Korm. r. A Sikeres Magyarországért Panel Plusz Hitelprogram keretében lakásszövetkezet,

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben