17. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2015. április 23.] 2743

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "17. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2015. április 23.] 2743"

Átírás

1 17. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2015. április 23.] 2743 Ügy szám: 6547 * * * A Pénz ügyi Sta bi li tá si és Fel szá mo ló Non pro fit Kft. (Cg.: [ ]; szék hely: 1071 Bu da pest, Dam ja nich u ), mint az Or go vány és Vi dé ke Ta ka rék szö vet ke zet f. a. (Cg.: [ ]; szék hely: 6077 Or go vány, Köl csey u. 2/A; a fel szá mo lást el - ren de lõ vég zés köz zé té te lé nek idõ pont ja: jú li us 25.; fel szá mo ló ja kép vi se le té ben el jár: dr. Pil ler Zsu zsa felszámolóbiztos) az évi XLIX. tör vény 49/A. és a 237/2009. (X. 20.) Korm. ren de let ren del ke zé sei alap ján Elekt ro ni kus Érté ke sí té si Rend sze - ren keresztül nyil vá nos pá lyá za ti fel hí vás útján, az alábbi feltételekkel értékesíteni kívánja az Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet f. a. tulajdonában lévõ vagyon - elemeket. A pályázat adatai: A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) ke resz tül nyújt ha tók be. A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak kez dõ idõ pont ja: Cég köz löny ben va ló meg je le nést kö ve tõ 15. nap tól. A pályázatok benyújtásának határideje: Cég köz löny ben va ló meg je le nést kö ve tõ 30. na pig. A pályázatban szereplõ vagyonelemek: 1. tétel: A pá lyá zat ban sze rep lõ va gyon elem meg ne ve zé se: 6078 Ja kab szál lás, Pe tõ fi Sán dor u. 18. Helyrajzi szám: 222. Tí pu sa: ki vett szol gál ta tó ház. Te rü le te: te lek: 642 m 2. Az in gat lan irá nyá ra: fo rint. A tulajdoni lap III. részének bejegyzései: Be jegy zõ ha tá ro zat, ér ke zé si idõ: 34751/ Önálló szöveges bejegyzés Jakabszállás község belterület, állami földmérési digitális alaptérkép alapján az ingatlan-nyilvántar - tás át ala kít va. Be jegy zõ ha tá ro zat, ér ke zé si idõ: 57972/ Vezetékjog: a vázrajzban meghatározott 23 m 2 nagy sá gú te rü let re a Csong rád Me gyei Kor mány hi va tal Sze ge di Mé rés ügyi és Mû sza ki Biz ton sá gi Ha tó sá ga SZEMMBH/ /2011/MU. szá mú jog erõ. Jo go sult: EDF Dé mász Há ló za ti El osz tó Kft. A telken lévõ felépítmény két részre tagolt. Egyrészt bankfiók céljára kialakított, speciális ingatlanrész, másrészt egy vendéglátó egység (sörözõ) területére hasznosított épületrész, mely a vendéglátó egységekkel szemben támasztott követelményeknek meg - felelõen ki ala kí tott. A sö rö zõ mel lett, kü lön be já rat tal irat tár ke rült ki ala kí tás ra, mely ön ál ló egy ség, szo ci á lis blok kal fel sze rel ve. Az ingatlan sörözõ ingatlanrészére határozatlan idejû bérleti jogviszony áll fenn, melynek fenntartásáról a pályázó önállóan rendelkezhet. To váb bá a fel szá mo ló ér té ke sí te ni kí ván ja az in gat lan bank fi ók ré szé ben ta lál ha tó in gó sá go kat, esz kö zö ket (iro dai bú to rok, in for - matikai eszközök, jóléti eszközök). Az eszközök állapota átlagos. Az in gó ság irá nyá ra: fo rint. A pályázat 1. pontjában szereplõ jakabszállási ingatlan és az ingatlan bankfiók részében található eszközök kizárólag egyben dologösszességként ke rül nek ér té ke sí tés re. A va gyon tár gyak do log összes ség ként meg ha tá ro zott ér té ke sí té si irá nyá ra össze sen: fo rint. Aján la ti biz to sí ték össze ge: fo rint. Az ingatlan és az ingóságok vonatkozásában az értékesítések áfakötelesek (az árak az áfát tartalmazzák), és az áfaalany vevõ évi CXXVII. tör vény (áfa-tv.) a ér tel mé ben az áfa meg fi ze té se a for dí tott adó zás sza bá lyai sze rint, nem áfa a lany ve võ tekintetében az általános szabályok szerint történik.

2 2744 C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2015. április 23.] 17. szám 2. té tel: A va gyon elem meg ne ve zé se: 6035 Bal ló szög, Bem u. 1/A Helyrajzi szám: 423/1. Tí pu sa: ki vett iro da ház, ud var. Te rü le te: te lek: 719 m 2. Az in gat lan irá nyá ra: fo rint. Be jegy zõ ha tá ro zat, ér ke zé si idõ: 51335/2/ Ön ál ló szö ve ges be jegy zés a bal ló szö gi 45., 46. és a 423/1. hrsz.-ú in gat la nok kö zös ha tár vo na la tér ké pe zé si hi ba ki iga zí tá sa jog cí men ki ja vít va. Be jegy zõ ha tá ro zat, ér ke zé si idõ: 30292/8/2010/ Ön ál ló szö ve ges be jegy zés in gat lan cí mé nek ja ví tá sa (iga zo lás szá ma: 1859/2009.). Az in gat lan bank fi ók cél já ra ki ala kí tott spe ci á lis in gat lan. To váb bá a fel szá mo ló ér té ke sí te ni kí ván ja az in gat lan ban ta lál ha tó in gó sá go kat, esz kö zö ket (iro dai bú to rok, in for ma ti kai esz kö - zök, jó lé ti esz kö zök). Az esz kö zök ál la po ta át la gos. Az in gó ság irá nyá ra: fo rint. A pá lyá zat 2. pont já ban sze rep lõ in gat lan és in gó sá gok (1 db in gat lan + in gó sá gok) ki zá ró lag egy ben, do log összes ség ként ke rül nek értékesítésre. A va gyon tár gyak do log összes ség ként meg ha tá ro zott ér té ke sí té si irá nyá ra össze sen: fo rint. Aján la ti biz to sí ték össze ge: fo rint. Az ingatlan és az ingóságok vonatkozásában az értékesítések áfakötelesek (az árak az áfát tartalmazzák), és az áfaalany vevõ évi CXXVII. tör vény (áfa-tv.) a ér tel mé ben az áfa meg fi ze té se a for dí tott adó zás sza bá lyai sze rint, nem áfa a lany ve võ tekintetében az általános szabályok szerint történik. 3. tétel: A va gyon elem meg ne ve zé se: 6034 Hel vé cia, Pe tõ fi u. 22. Helyrajzi szám: 128/1. Tí pu sa: ki vett la kó ház, ud var. Te rü le te: te lek: 546 m 2. Az in gat lan irá nyá ra: fo rint. A tulajdoni lap III. része nem tartalmaz bejegyzést. Az in gat lan bank fi ók cél já ra ki ala kí tott spe ci á lis in gat lan. To váb bá a fel szá mo ló ér té ke sí te ni kí ván ja az in gat lan ban ta lál ha tó in gó sá go kat, esz kö zö ket (ATM esz köz, iro dai bú to rok, in for - matikai eszközök, jóléti eszközök). Az eszközök állapota átlagos. Az in gó ság irá nyá ra: fo rint. A pá lyá zat 3. pont já ban sze rep lõ in gat lan és in gó sá gok (1 db in gat lan + in gó sá gok) ki zá ró lag egy ben, do log összes ség ként ke rül nek értékesítésre. A va gyon tár gyak do log összes ség ként meg ha tá ro zott ér té ke sí té si irá nyá ra össze sen: fo rint. Aján la ti biz to sí ték össze ge: fo rint. Az ingatlan és az ingóságok vonatkozásában az értékesítések áfakötelesek (az árak az áfát tartalmazzák), és az áfaalany vevõ évi CXXVII. tör vény (áfa-tv.) a ér tel mé ben az áfa meg fi ze té se a for dí tott adó zás sza bá lyai sze rint, nem áfa a lany ve võ tekintetében az általános szabályok szerint történik. 4. tétel: A va gyon elem meg ne ve zé se: 6078 Ja kab szál lás, 221/1. hrsz. Helyrajzi szám: 221/1. Tí pu sa: ki vett vá sár tér. Te rü le te: 1206 m 2. Az in gat lan irá nyá ra: fo rint. A tulajdoni lap III. részének bejegyzései: Be jegy zõ ha tá ro zat, ér ke zé si idõ: 6632/1985/ Önálló szöveges bejegyzés az I/1. s. a. ingatlan területe megosztás folytán 1420 m 2 -re csök kent. Be jegy zõ ha tá ro zat, ér ke zé si idõ: 17527/ Önálló szöveges bejegyzés az I/1. s. a. ingatlan területe megosztás folytán 259 m 2 -re csök kent.

3 17. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2015. április 23.] 2745 Be jegy zõ ha tá ro zat, ér ke zé si idõ: 34751/ Önálló szöveges bejegyzés Jakabszállás község belterület állami földmérési digitális alaptérkép alapján az ingatlan-nyilvántar - tás átalakítva. Az átalakítás folytán az összterület 29 m 2 -rel meg nö vel ve. Be jegy zõ ha tá ro zat, ér ke zé si idõ: 57971/ Vezetékjog: a vázrajzban meghatározott 7 m 2 nagy sá gú te rü let re a Csong rád Me gyei Kor mány hi va tal Sze ge di Mé rés ügyi és Mû sza ki Biz ton sá gi Ha tó sá ga SZEMMBH/ /2011/MU. szá mú jog erõ. Jo go sult: EDF Dé mász Há ló za ti El osz tó Kft. A Jakabszállás, 222. hrsz.-ú ingatlan épülete mögött, természetben elhatárolt üres telekingatlan, melyen a szomszédos ingatlan tu - laj do no sá nak szer szám tá ro ló ja van. A köz mû vek nem ke rül tek be kö tés re. A he lyi épí té si sza bály zat az in gat lant Te le pü lés köz pon ti vegyes terület övezetbe sorolta. Aján la ti biz to sí ték össze ge: fo rint. Az ingatlan vonatkozásában az értékesítések áfaköteles (az ár az áfát tartalmazza), és az áfaalany vevõ évi CXXVII. törvény (áfa-tv.) a értelmében az áfa megfizetése a fordított adózás szabályai szerint, nem áfaalany vevõ tekintetében az általános szabályok sze rint tör té nik. 5. tétel: A va gyon elem meg ne ve zé se: 6070 Izsák, Me zõ Im re u. 70. Helyrajzi szám: Tí pu sa: ki vett la kó ház, ud var, gaz da sá gi épü let. Te rü le te: 1098 m 2. Az in gat lan irá nyá ra: fo rint. Be jegy zõ ha tá ro zat, ér ke zé si idõ: 38583/ Ön ál ló szö ve ges be jegy zés a já rá si föld hi va ta lok il le té kes sé gi te rü le te i nek ki je lö lé sé rõl szó ló 149/2012. (XII. 28.) VM ren de let alapján az ingatlan átcsatolva a Kecskeméti Járási Földhivataltól a Kiskõrösi Járási Földhivatalhoz. Izsák belterületén, családi házas övezetben, sík fekvésû, szabályos alakzatú, közmûvesített, 1092 m 2 te rü le tû te lek in gat lan és a rajta ál ló, ro mos ál la po tú, bon tan dó la kó ház. Az épü let vá lyogfa la za tú, 65 m 2 alapterületû, gazdaságosan fel nem újítható. Aján la ti biz to sí ték össze ge: fo rint. A felszámoló felhívja az ajánlattevõk figyelmét, hogy a fenti lakóingatlan értékesítése tekintetében a felszámolás alatt álló takarék - szövetkezet nem jelentkezett be az áfa hatálya alá, így ezen ingatlan áfamentesen kerül értékesítésre. 6. té tel: Cím Megnevezés Helyrajzi szám I. em. 5. aj tó Lakás 4/A/9. I. em. 6. aj tó Lakás 4/A/10. II. em. 1. aj tó Lakás 4/A/11. II. em. 2. aj tó Lakás 4/A/12. II. em. 3. aj tó Lakás 4/A/13. II. em. 4. aj tó Lakás 4/A/14. II. em. 6. aj tó Lakás 4/A/16. III. em. 1. aj tó Lakás 4/A/17. III. em. 2. aj tó Lakás 4/A/18. III. em. 3. aj tó Lakás 4/A/19. III. em. 4. aj tó Lakás 4/A/20. III. em. 5. aj tó Lakás 4/A/21. Terület (m 2 ) (3 szo ba) (3 szo ba) 175 (4 szo ba) (3 szo ba) 84 Tu laj do ni há nyad Irány ár (Ft) 1/ / / / / / / / / / / /

4 2746 C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2015. április 23.] 17. szám Az in gat la nok in gat lan-nyil ván tar tá si ada tai: Az in gat la nok tu laj do ni lap ja i nak III. ré szé ben fel tün te tett ada tok: Az ingatlanok tulajdoni lapjainak III. része nem tartalmaz bejegyzést. A tulajdoni lapok egyéb megjegyzései: társasház, az alapító okirat szerint hozzá tartozó mellékhelyiségekkel. A lakások a Nagykõrös Posta Palota, felújított, liftes, mûemlék épületben elhelyezkedõ, teljes felújítással, korszerûsítéssel kialakí - tott la ká sai, me lyek zárt lép csõ ház ból és köz le ke dõ bõl nyí ló ak. A la ká sok be fe je zé se nem tör tént meg, a bur ko la tok, sze rel vé nyek, belsõ nyílászárók nem kerültek beépítésre. (Az ár a befejezés költségeit nem tartalmazza.) Az ingatlanok értékesítése a jelen mûszaki ál la pot tal történik. A Nagy kõ rös Pos ta Pa lo ta épü le té ben el he lyez ke dõ la ká sok (12 db) ki zá ró lag egy ben, do log összes ség ként ke rül nek ér té ke sí tés re. A la ká sok do log összes ség ként meg ha tá ro zott ér té ke sí té si irá nyá ra össze sen: fo rint. Aján la ti biz to sí ték össze ge: fo rint. Az ingatlanok vonatkozásában az értékesítések áfakötelesek (az árak az áfát tartalmazzák), és az áfaalany vevõ évi CXXVII. törvény (áfa-tv.) a értelmében az áfa megfizetése a fordított adózás szabályai szerint, nem áfaalany vevõ tekintetében az általános szabályok szerint történik. 7. tétel: A va gyon elem meg ne ve zé se: 2700 Ceg léd, Ka dar u. 8783/9. hrsz. Helyrajzi szám: 8783/9. Tí pu sa: ki vett be épí tetlen te rü let. Te rü le te: 550 m 2. Be jegy zõ ha tá ro zat, ér ke zé si idõ: 43085/ Ön ál ló szö ve ges be jegy zés ke let ke zett a 8783/3. hrsz.-ú in gat lan meg osz tá sa so rán. Be jegy zõ ha tá ro zat, ér ke zé si idõ: 48108/ Vezetékjog 1 m 2 -re az in gat lan te rü le té bõl, VMB-163/2010. Jo go sult: EDF Dé mász Há ló za ti El osz tó Kft. Egyéb meg jegy zés: il le ti a Ceg léd bel te rü let, 8783/10. hrsz.-ot ter he lõ át já rá si szol gal mi jog, va la mint ve ze ték szol gal mi jog. A va gyon elem meg ne ve zé se: 2700 Ceg léd, Ka dar u. 8783/10. hrsz. Hely raj zi szám: 8783/10. Tí pu sa: ki vett be épí tet len te rü let. Te rü le te: 673 m 2. A tulajdoni lap III. részének bejegyzései: Be jegy zõ ha tá ro zat, ér ke zé si idõ: 43085/ Ön ál ló szö ve ges be jegy zés ke let ke zett a 8783/3. hrsz.-ú in gat lan meg osz tá sa so rán. Egyéb meg jegy zés: ter he li a Ceg léd bel te rü let, 8783/9. hrsz.-ot il le tõ át já rá si szol gal mi jog, va la mint ve ze ték szol gal mi jog. Az in gat la nok Ceg léd kert vá ro si ré szén, sík fek vé sû, 550 és 671 m 2 te rü le tû tel ken, 2 3 la kást és 2 2 gép ko csitá ro lót ma gá ba foglaló sorházak. Az épületek talajszintre épültek, a lakások kétszintesek, mûszaki befejezésük nem történt meg. A vezetékrendszerek részben kiépítésre kerültek, a nyílászárók beépítettek, a szerelvények, burkolatok nem készültek el. Az épületek hasznos alapterülete: m 2 (föld szint: 135 m 2, te tõ tér: 112 m 2 ). Az épü let épí té si en ge dé lye nem az el adó ne vé re szól, an nak át írá sát el kell vé gez ni. Az épületek használatbavételi engedéllyel nem rendelkeznek. A pá lyá zat 7. pont já ban sze rep lõ in gat la nok (2 db in gat lan) ki zá ró lag egy ben, do log összes ség ként ke rül nek ér té ke sí tés re. A va gyon tár gyak do log összes ség ként meg ha tá ro zott ér té ke sí té si irá nyá ra össze sen: fo rint. Aján la ti biz to sí ték össze ge: fo rint. Az ingatlanok vonatkozásában az értékesítések áfakötelesek (az árak az áfát tartalmazzák), és az áfaalany vevõ évi CXXVII. törvény (áfa-tv.) a értelmében az áfa megfizetése a fordított adózás szabályai szerint, nem áfaalany vevõ tekintetében az általános szabályok szerint történik. 8. tétel: Cím Megnevezés Helyrajzi szám Terület (m 2 ) Tu laj do ni há nyad Irány ár (Ft) Kis kun fél egy há za, Ma ros vá sár he lyi u. 11. garázs 54/B/1. 29,49 1/ fszt. 1. a. Kis kun fél egy há za, Ma ros vá sár he lyi u. 11. fszt. 2. a. garázs 54/B/2. 16,78 1/

5 17. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2015. április 23.] 2747 Cím Megnevezés Helyrajzi szám Terület (m 2 ) Tu laj do ni há nyad Irány ár (Ft) Kis kun fél egy há za, Ma ros vá sár he lyi u. 11. garázs 54/B/3. 16,78 1/ fszt. 3. a. Kis kun fél egy há za, Ma ros vá sár he lyi u. 11. fszt. 4. a. garázs 54/B/4. 16,78 1/ Az in gat la nok in gat lan-nyil ván tar tá si ada tai: Az in gat la nok tu laj do ni lap já nak III. ré szé ben fel tün te tett ada tok: Az ingatlanok tulajdoni lapjának III. része nem tartalmaz bejegyzést. Kis kun fél egy há za csen des te rü le tén, föld szint + eme let + te tõ tér ki ala kí tá sú, ut ca fron ton ál ló tár sas ház bel sõ ud va rán, kü lön ál ló épü let ben el he lye zett ga rázs sor ban, meg ha tá ro zott 4 db gép ko csi tá ro ló. Az egy sé gek fel újí tást igény lõ mû sza ki ál la po tú ak, szek ci o - nált garázskapuval felszereltek, de a kapunyitó motor nincs elhelyezve. A pá lyá zat 8. pont já ban fel tün te tett in gat la nok (4 db ga rázs) ki zá ró lag egy ben, do log összes ség ként ke rül nek ér té ke sí tés re. A va gyon tár gyak do log összes ség ként meg ha tá ro zott ér té ke sí té si irá nyá ra össze sen: fo rint. Aján la ti biz to sí ték össze ge: fo rint. Az ingatlanok vonatkozásában az értékesítések áfakötelesek (az árak az áfát tartalmazzák), és az áfaalany vevõ évi CXXVII. törvény (áfa-tv.) a értelmében az áfa megfizetése a fordított adózás szabályai szerint, nem áfaalany vevõ tekintetében az általános szabályok szerint történik. 9. tétel: A va gyon elem meg ne ve zé se: 6060 Ti sza kécs ke, Vi rág u. 59. Helyrajzi szám: 2072/3. Tí pu sa: ki vett két gaz da sá gi épü let, ud var, egyéb épü let (asz ta los mû hely). Te rü le te: 3865 m 2. Tu laj do ni há nyad: 5/6. Az in gat lan irá nyá ra: fo rint. Be jegy zõ ha tá ro zat, ér ke zé si idõ: 62092/2/ Ön ál ló szö ve ges be jegy zés épü let fel tün te tés és bon tás át ve ze té se a 6/1907/2009 szá mú váz rajz, a /2002 szá mú hasz ná - lat ba vé te li en ge dély, /2009 szá mú ha tó sá gi bi zo nyít vány alap ján. Az ingatlan Tiszakécske belterületén, elkerített, saját használatú útról nyíló, a szomszédos nem lakás célú ingatlanoktól nem elha - tá rolt 3856 m 2 területû, víz, villany közmûvel rendelkezõ telek és a rajta elhelyezett, talajszinten álló, több részre tagolt, 230 m 2 alap - te rü le tû, fû tés és szi ge te lés nél kü li mû helyépü let, gyen ge mû sza ki ál la pot ban. A sa ját hasz ná la tú út tu laj do no sa a 2072/4. hrsz. in gat lan tu laj do no sa. Aján la ti biz to sí ték össze ge: fo rint. Az ingatlan vonatkozásában az értékesítés áfaköteles (az ár az áfát tartalmazza), és az áfaalany vevõ évi CXXVII. törvény (áfa-tv.) a értelmében az áfa megfizetése a fordított adózás szabályai szerint, nem áfaalany vevõ tekintetében az általános szabá lyok sze rint tör té nik. 10. tétel: A va gyon elem meg ne ve zé se: 1138 Bu da pest, Gács u. 10. Hely raj zi szám: 26007/3. Tí pu sa: ki vett be épí tet len te rü let. Te rü le te: 1724 m 2. Az in gat lan irá nyá ra: fo rint. Be jegy zõ ha tá ro zat, ér ke zé si idõ: /2/2002/ A hrsz.-ú, 1724 m 2 te rü le tû in gat lan meg oszt va a 26007/1. hrsz., 529 m 2, 26007/2. hrsz., 528 m 2 és 26007/3. hrsz., 667 m 2 te rü le tû in gat la nok kal (T 69556). Be jegy zõ ha tá ro zat, ér ke zé si idõ: /1/2005/ A T75864 ttszá mú tér rajz alap ján a 26007/1., 26007/2. és a 26007/3. hrsz.-ú in gat la nok egye sít ve a 26007/3. hrsz. alatt. Be jegy zõ ha tá ro zat, ér ke zé si idõ: 65272/1/2007/ Társasház elõzetes alapításának ténye. Jogosult: L-Bruesa Ingatlanforgalmazó és Ingatlanfejlesztõ Kft. Be jegy zõ ha tá ro zat, ér ke zé si idõ: 91158/1/2009/ Ve ze ték jog 124 m 2 te rü let re. Jo go sult: El mû Há ló za ti Kft.

6 2748 C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2015. április 23.] 17. szám A telek sík fekvésû, szabályos alakzatú, összközmûves területen elhelyezkedõ, a Toborzó köz, Gács utca és Balzsam utca által hatá - rolt területen helyezkedik el. A telekingatlanon megkezdett építkezés látható, az épület pinceszinti és földszinti területe szerkezetkész, láthatóan betonelemekbõl épült. Az épületre harmadik fél érvényes építési engedéllyel rendelkezik MEDICIAL Center építésére, melyen értéknövelõ beru - házásokat végzett. A telekingatlan elõtt húzódó útvonalszakasz (a Gács utca területe) együttes hasznosításával építhetõ be a jelen építési engedély alapján a telek, mely útvonalra szintén harmadik fél rendelkezik elõszerzõdéssel. Az épület mellett a TESCO Hipermarket épülete áll, a kilátás erre a bevásárlóközpontra lesz tájolva. Aján la ti biz to sí ték össze ge: fo rint. Az ingatlan vonatkozásában az értékesítés áfaköteles (az ár az áfát tartalmazza), és az áfaalany vevõ évi CXXVII. törvény (áfa-tv.) a értelmében az áfa megfizetése a fordított adózás szabályai szerint, nem áfaalany vevõ tekintetében az általános szabályok sze rint tör té nik. 11. tétel: Cím Megnevezés Helyrajzi szám I. em. 8. aj tó I. em. 11. aj tó I. em. 27. aj tó II. em. 32. aj tó II. em. 37. aj tó te tõ tér 38. aj tó te tõ tér 39. aj tó te tõ tér 40. aj tó te tõ tér 43. aj tó te tõ tér 44. aj tó te tõ tér 45. aj tó Lakás 769/61/B/8. Lakás 769/61/B/11. Lakás 769/61/B/27. Lakás 769/61/B/32. Lakás 769/61/B/37. Lakás 769/61/B/38. Lakás 769/61/B/39. Lakás 769/61/B/40. Lakás 769/61/B/43. Lakás 769/61/B/44, Lakás 769/61/B/45. Terület (m 2 ) ,24 m 2 er kély ,7 m 2 er kély ,7 m 2 er kély ,24 m 2 er kély (1 szo ba) (1 szo ba) Tu laj do ni há nyad Irány ár (Ft) 1/ / / / / / / / / / / Az in gat la nok in gat lan-nyil ván tar tá si ada tai: Az in gat la nok tu laj do ni lap já nak III. ré szé ben fel tün te tett ada tok: Az ingatlanok tulajdoni lapjának III. része nem tartalmaz bejegyzést. A tu laj do ni la pok egyéb meg ne ve zé sei: tár sas ház. Ön ál ló in gat lan hoz tar toz nak az ala pí tó ok irat ban meg ha tá ro zott he lyi sé gek. A 45 lakásos társasház földszint + I II. emelet + beépített tetõtér kialakítású, mely évben került átadásra. A pályázatban szereplõ lakások a társasház I II. emeletén és a tetõtérben helyezkednek el. A lakások kedvezõ alaprajzi elrendezésûek, a lakószobák laminált lappal, a konyha és a mellékhelyiségek mázas kerámialappal burkoltak, a Városmajor útra, illetve belsõ kertre nézõk. A fûtés egyedi gázcirkóról üzemel, a nyílászárók mûanyag szerkezetûek. A pá lyá zat 11. pont já ban sze rep lõ tár sas há zi la ká sok (11 db) ki zá ró lag egy ben, do log összes ség ként ke rül nek ér té ke sí tés re. A tár sas há zi la ká sok do log összes ség ként meg ha tá ro zott ér té ke sí té si irá nyá ra össze sen: fo rint. Aján la ti biz to sí ték össze ge: fo rint. A felszámoló felhívja az ajánlattevõk figyelmét, hogy a fenti lakóingatlanok értékesítése tekintetében a felszámolás alatt álló taka - rékszövetkezet nem jelentkezett be az áfa hatálya alá, így ezen ingatlanok áfamentesen kerülnek értékesítésre.

7 17. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2015. április 23.] té tel: A va gyon elem meg ne ve zé se: 6100 Kis kun fél egy há za, Nádasdy u. 10. fszt. Hely raj zi szám: 5298/A/11. hrsz. Típusa: garázs (Társasház. Az alapító okiratban foglaltak szerint a közös tulajdonból hozzá tartozó épületrészekkel és berendezé - sek kel.) Területe: 26 m 2. Az in gat lan irá nyá ra: fo rint. Be jegy zõ ha tá ro zat, ér ke zé si idõ: 31047/4/ Önálló szöveges bejegyzés az alapító okiratban és a használatbavételi engedélyben foglaltak alapján kialakítva. A va gyon elem meg ne ve zé se: 6100 Kis kun fél egy há za, Ná das dy u. 10. fszt. Hely raj zi szám: 5298/A/12. hrsz. Típusa: garázs (Társasház. Az alapító okiratban foglaltak szerint a közös tulajdonból hozzá tartozó épületrészekkel és berendezé - sek kel.) Te rü le te: 19,18 m 2. Az in gat lan irá nyá ra: fo rint. Be jegy zõ ha tá ro zat, ér ke zé si idõ: 31047/4/ Önálló szöveges bejegyzés az alapító okiratban és a használatbavételi engedélyben foglaltak alapján kialakítva. Kiskunfélegyháza belterületén, földszint + emelet + tetõtér kialakítású, L alakzatú, utcafronton álló társasház földszintjén kialakí - tott ga rá zsok, me lyek meg kö ze lí té se a bel sõ ud var ból le het sé ges. Az egy sé gek be tonalj za tú ak, szek ci o nált ga rázs ka pu val, ka pu nyi tó motorral felszereltek. A pá lyá zat 12. pont já ban sze rep lõ ga rá zsok (2 db) ki zá ró lag egy ben, do log összes ség ként ke rül nek ér té ke sí tés re. A ga rá zsok do log összes ség ként meg ha tá ro zott ér té ke sí té si irá nyá ra össze sen: fo rint. Aján la ti biz to sí ték össze ge: fo rint. Az ingatlanok vonatkozásában az értékesítés áfaköteles (az árak az áfát tartalmazzák), és az áfaalany vevõ évi CXXVII. tör - vény (áfa-tv.) a értelmében az áfa megfizetése a fordított adózás szabályai szerint, nem áfaalany vevõ tekintetében az általános sza bá lyok sze rint tör té nik. A va gyon tár gyak meg te kint he tõ sé gé nek he lye, ide je, egyéb köz le mény: Az értékesítésre kerülõ vagyonelemek megtekinthetõek Horváth Bélával (az adós vagyonelemeinek bemutatásával megbízott mun ka vál la ló val) a 06 (20) os te le fon szá mon tör tént elõ ze te sen egyez te tett idõ pont ban. A pá lyá zat tal kap cso la tos egyéb információk az Elektronikus Értékesítési Rendszeren keresztül érhetõek el. Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A 237/2009. (X. 20.) Korm. ren de let alap ján ki szá mí tott aján la ti biz to sí ték össze gét az Or go vány és Vi dé ke Ta ka rék szö vet ke zet f. a számú számlájára kell megfizetni Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet f. a. pályázata megjelöléssel. Az ajánlati biztosíték fizetési kötelezettsége csak abban az esetben tekinthetõ teljesítettnek, ha a pályázat beadásakor feltöltésre ke rü lõ be fi ze tést iga zo ló do ku men tu mon túl, az elõb bi ek ben meg adott bank szám lán hi ány ta la nul jó vá írás ra ke rül az aján la ti biz to sí - ték össze ge. A pá lyá za ti fel hí vást ki író fel szá mo ló az eset le ges fel me rü lõ bank költ sé gek kel, ár fo lyam kü lönb sé gek bõl adó dó vesz te - sé gek kel, hi á nyok kal kap cso la tos hi vat ko zá so kat nem fo gad el. Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A pályázati biztosíték befizetését a felszámoló a pályázatok benyújtására nyitva álló határidõ lejártakor ellenõrzi. A szabálytalanul eljáró pályázót az eljárásból kizárja, az átutalt pályázati biztosítékot visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biz - tosítékot a felszámoló nyolc munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték az eredményhirdetés napjától számított nyolc munkanapon belül kerül visszautalásra. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerzõdés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az elõírt határidõben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. (4) be kez dés sze rin ti aján la tot té võ pá lyá zó az el ren delt elekt ro ni kus ár tár gya lá son ne ki fel ró ha tó ok ból nem vesz részt, vagy a már meg tett aján la tá tól vissza lép.

8 2750 C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2015. április 23.] 17. szám Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat az Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet f. a számú számlájára történõ átutalással kell meg - fi zet ni, leg ké sõbb a szer zõ dés kö tést kö ve tõ 30 na pon be lül. A tu laj don jo got szer zõ fél a nyil vá nos ér té ke sí té sen az adós sal mint el adó - val szemben beszámítással nem élhet. Részletfizetési lehetõség: nincs. A szerzõdéskötés határideje: A nyertes pályázóval szerzõdéskötésre a pályázat elbírálását követõ 30 napon belül kerül sor. Az adásvételi szerzõdést készítõ és ellenjegyzõ ügyvédet a felszámoló választja ki, illetve a szerzõdéskötéssel kapcsolatosan felmerülõ minden költség, díj, illeték a nyer - tes pá lyá zót ter he li. Az ügy vé di mun ka díj össze ge Ft, vagy azt el nem érõ vé tel ár ese tén a tárgy ér ték 1%-a, de mi ni mum Ft. A Ft-ot meg ha la dó vé tel ár ese tén Ft, to váb bá a Ft-ot meg ha la dó rész alap ján to váb bi 0,3%. Az ügyvédi munkadíj az áfa összegét nem tartalmazza. A szerzõdéskötés feltétele, hogy az EÉR rendszert üzemeltetõ számára történõ, a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1% jutalékfizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a teljes vételárnak. A va gyon tárgy át vé te lé nek mód ja, ha tár ide je: a bir tok ba adás a tel jes vé tel ár meg fi ze té sé nek nap ját kö ve tõ 15 mun ka na pon be lül tör té nik. 17/2014. (II. 3.) Korm. ren de let 12. (5) be kez dés sze rin ti rész le tes fel té te lek: A felszámoló a pályázati ajánlatokat a felkínált vételárak nagysága szerinti sorrendbe állítja, illetve kizárja az érvénytelen ajánlato - kat. A pá lyá za tok bon tá sá ra a pá lyá za ti ha tár idõ le jár tát kö ve tõ nyolc na pon be lül ke rül sor. Az ér té ke lés rõl ké szült jegy zõ köny vet a pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti, és az eredmény az EÉR felületén közzétételre kerül. A felszámoló, több meg fe le lõ, azo nos ér té kû (vé tel ár vo nat ko zá sá ban leg fel jebb 10%-kal el té rõ pá lyá zat ese tén) nyil vá nos elekt ro ni kus on li ne ár - tárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdõ és záró idõpontjáról az érdekelteket. A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha nincs ajánlat, vagy ha a Cstv. 49/D. sze rin ti zá log jo go sult túl ala csony nak mi nõ sí ti az aján la ti árat. Je len hir det mény re a 237/2009. (X. 20.) Korm. ren de let és a 17/2014. (II. 3.) Korm. ren de let vo nat ko zó sza bá lyai az irány adó ak. A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítja és lezárja. Ezen a jogcímen sem a felszámolóval, sem az általa képviselt felszámolás alatt álló társasággal szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthetõ. A fel szá mo ló hir det ménnyel kap cso la tos egyéb köz le mé nye: Az aján la tok az Elekt ro ni kus Ér té ke sí té si Rend szer (EÉR) igény be vé te lé vel, elekt ro ni ku san nyújt ha tók be. A pályázatnak tartalmaznia kell: 1. A pályázó adatait: gazdasági társaság, jogi személy pályázó esetében: cégnév, cégjegyzékszám, székhely, adószám, KSH-szám, bankszámlát veze - tõ pénzintézet megnevezése, bankszámlaszám, képviselõ neve, címe, 30 napnál nem régebbi hatályos, eredeti vagy másolatban a cég - ki vo nat, kép vi se let re jo go sult ve ze tõ tiszt ség vi se lõ(k) alá írá si cím pél dá nyát; magánszemély pályázó esetében: név, születési név, anyja neve, lakcím, születési hely, idõ, személyiigazolvány-szám, adóazo - nosító jel, személyi szám; 2. vagyonelem pontos megnevezését és a nettó vételár egyértelmû megjelölését; 3. aján lott fi ze té si fel té te le ket; 4. ajánlati biztosíték befizetésének igazolását; 5. nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja; 6. nyi lat ko za tot 60 na pos aján la ti kö tött ség vál la lá sá ról; 7. kötelezettségvállalói nyilatkozatot, hogy pályázatnyertesség esetén az adásvételi szerzõdést a felszámolói értékelés EÉR rend - szerében történt megjelenéstõl számított 30 napon belül megköti, és a teljes vételárat szerzõdéskötést követõen a pályázatban meg - aján lott, de leg ké sõbb a ki írás ban meg sza bott 30 na pon be lül át utal ja; 8. kö te le zett ség vál la lói nyi lat ko za tot, hogy a ve võ a va gyon tár gya kat a vé tel ár ki fi ze té sé tõl szá mí tott 15 na pon be lül bir tok ba veszi; 9. tu do má sul vé te li nyi lat ko za tot ar ra vo nat ko zó an, hogy ha a 30 na pos fi ze té si ha tár idõ ered mény te le nül te lik el, az el adók el áll - nak a szerzõdéstõl; 10. nyilatkozatot annak elfogadásáról, hogy az adásvételi szerzõdésnek elkészítésében a felszámoló által megjelölt ügyvéd jár el, mely nek költ sé ge a ve võt terheli. Az elõ vá sár lá si jog gal ren del ke zõk az évi XLIX. tör vény 49/C. -ának (3) be kez dé se alap ján a jog sza bály vagy szer zõ dés alap ján elõ vá sár lás ra jo go sult jo gát a nyil vá nos ér té ke sí té sen, vagy azt kö ve tõ en a fel szá mo ló fel hí vá sá ra gya ko rol hat ja oly mó don, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról. A felszámoló részére a pályázati kiírás nem jelent értékesítési kötelezettséget, fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot meg - felelõ ajánlat hiányában részben vagy egészben eredménytelenné nyilváníthatja. Ügy szám: 6562 * * *

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. NOVEMBER 23. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft F E L

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk XXI. évfolyam 2012. január * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja A hónap mûvésze Képviselõ-testületi ülés Dunaharaszti Gazdakör Faragó Tibortól búcsúzunk 2. oldal 8. oldal 12. oldal 18. oldal 6.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök. 90. szám. Ára: 2830, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök. 90. szám. Ára: 2830, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök 90. szám Ára: 2830, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök 90. szám Ára: 2830, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2011/4, 39 62. 39 A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI RÉPÁSI Éva HA LÁSZ Er

Részletesebben

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 19., péntek 60. szám Ára: 2783, Ft TARTALOMJEGYZÉK 121/2006. (V. 19.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kor -

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2.

TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2. TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2. Ter mé sze ti jel lem zõk...4 3. A te le pü lés múlt ja...6 4. Fegy

Részletesebben

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 77. évfolyam, 39. szám g 2012. szeptember 30. g Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap Ára: 250 Ft Az, hogy ma már nem erő szak kal aka runk/akar nak val lá si

Részletesebben

Pál fel tá ma dás hi té rõl

Pál fel tá ma dás hi té rõl Pál fel tá ma dás hi té rõl Hogyan alakult ki Pál hite Jézus feltámadásában, és miért vált szá má ra min den mást el söp rõ vé? A kor rekt vá lasz hoz (rész- ben te o ló gi ai, rész ben pszi cho ló gi

Részletesebben

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie.

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie. Ne ve zés: Ne vez het min den olyan, már mû kö dõ Ma gyar ze ne kar, aki je len leg még hi va ta lo san ki adott han ga nyag gal nem ren del ke zik. (Nem hi va ta los nak szá mít: ga rázs fel vé tel, de

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás Épít ke zõk Jú li us ele jén Ágon te tõ fel újí tás ba fo gott Or sós Flóra és Fá bi - án. A Hab itat Pont és a Köz-Tér-Há ló Ala pít vány köz re mû kö dé - sé vel meg va ló su ló mun kát már áp ri lis

Részletesebben

9. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ja nu ár 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal

9. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ja nu ár 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ja nu ár 26., péntek 9. szám Ára: 210, Ft TARTALOMJEGYZÉK 9/2007. (I. 26.) GKM r. Az átvételi kötelezettség alá esõ villamos energia átvételének szabá

Részletesebben

BÖRÖCZKYNÉ VEREBÉLYI ZSUZSANNA ROVATA. A megszerzett tudás és a gyakorlat összhangja. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna. dr. Sallai Csilla.

BÖRÖCZKYNÉ VEREBÉLYI ZSUZSANNA ROVATA. A megszerzett tudás és a gyakorlat összhangja. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna. dr. Sallai Csilla. k l Számviteli és adózási szaktájékoztató V. évfolyam 9. szám, 2013. szeptember T A R T A L O M Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Cégautók értékesítése az áfa 1 szempontjából Ha nem emlékszünk már arra, hogy

Részletesebben

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hit, remény, szeretet a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hús vé ti üze net Mert úgy sze ret te Is ten e vi lá got, hogy egy szü lött FI át ad ta, hogy aki hisz Ben ne el ne vesszen,

Részletesebben

Legyenbennünkösszetartás,

Legyenbennünkösszetartás, 1394 2011 2011. szeptember l XViii. évfolyam 9. szám l az önkormányzat közérdekű, havonta megjelenõ lapja l ára: 100 ft L a tartalomból színjátszó tábor IdénaugusztusbanismétmegrendezteszínjátszótáborátZamárdiban

Részletesebben

A tõ ke pi a ci sze rep lõk

A tõ ke pi a ci sze rep lõk Sza bó Zsolt A tõ ke pi a ci sze rep lõk ki vo nu lá sá nak, til ta ko zá sá nak, hû sé gé nek gaz da sá gi nö ve ke dés re gya ko rolt ha tá sa Ös sze fog la ló: a glo bá lis szin tû pénz- és tõ ke pi

Részletesebben

Isten áldásában gazag, boldog új évet!

Isten áldásában gazag, boldog új évet! X. évfolyam 1. szám A keresztény nemzeti gondolat hírnöke * Tár sa dal mi, kul tu rá lis, ha gyo mány õr zõ fo lyó irat * Ára: 100 Ft 2003. ja nu ár Szá munk tar tal má ból: - Im memoriam: Szmola Sán dor

Részletesebben

Ál la mi lag tá mo ga tott és költ ség té rí té ses kép zé sek je lent ke zôi szá mok, je lent ke zé si stra té gi ák

Ál la mi lag tá mo ga tott és költ ség té rí té ses kép zé sek je lent ke zôi szá mok, je lent ke zé si stra té gi ák Ál la mi lag tá mo ga tott és költ ség té rí té ses kép zé sek je lent ke zôi szá mok, je lent ke zé si stra té gi ák FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Garai Or so lya Kiss Lász ló Az el múlt évek el sô he lyes je

Részletesebben

MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN

MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN Kiss Zoltán László MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN ZRÍNYI KIADÓ Kiss Zoltán László MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN Kiss Zoltán László MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN Katonaszociológiai adalékok a nemzetközi béketámogató

Részletesebben

ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL

ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL A Ma gyar Tu do mányos Akadémia né hány kutatócso portjá nak köz re mû kö dé sé vel, a Tu dás tár sada l om Ku ta tó központ s zervezésében ta nulm

Részletesebben

Ha tehetséges a gyerek

Ha tehetséges a gyerek Ha tehetséges a gyerek GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek alkotják. A sorozat célja,

Részletesebben

Bojlim ix ek. Akülönbözõ kiállításokon, illetve. Mi jó, és mi nem? (1. rész) HUB GENDERS ÍRÁ SA

Bojlim ix ek. Akülönbözõ kiállításokon, illetve. Mi jó, és mi nem? (1. rész) HUB GENDERS ÍRÁ SA Bojlim ix ek Mi jó, és mi nem? (1. rész) HUB GENDERS ÍRÁ SA A bojlim ix az egyik leg fi no mabb té ma kör, ha a pon tyok vi lá gá ról be szé lünk, leg alább is át vitt ér te lem ben. Szó sze rin ti ér

Részletesebben

A nôk fel vé te li je lent ke zé se i nek sa já tos sá gai

A nôk fel vé te li je lent ke zé se i nek sa já tos sá gai A nôk fel vé te li je lent ke zé se i nek sa já tos sá gai MÛHELY FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Esély la tol ga tás a fel vé te li el já rás 2012-es vál to zá sa i nyo mán Garai Or so lya Szinte már axióma, hogy

Részletesebben

Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek

Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett

Részletesebben