Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás"

Átírás

1 Épít ke zõk Jú li us ele jén Ágon te tõ fel újí tás ba fo gott Or sós Flóra és Fá bi - án. A Hab itat Pont és a Köz-Tér-Há ló Ala pít vány köz re mû kö dé - sé vel meg va ló su ló mun kát már áp ri lis óta ter vez tük. A csa lád nak ennyi idejébe telt amíg a munkálatokhoz szükséges feltételeket elõ te rem tet ték. A többi már megy, mint a karikacsapás! Amint ar ról ko ráb ban már ír tunk, a Hab itat for Hu ma nity, Hab itat Pont nevû prog ram ja ol csó épí tõ anyag hoz és az épít ke zé - sek kivitelezéséhez szükséges szaktudás megszerzéséhez igyek - szik hozzásegíteni a kaláka rendszerû közösséghez csatlakozó - kat. A prog ram ban való rész vé tel ön kén tes, a fel té tel az, hogy a résztvevõk vegyenek részt egymás házának, lakókörnyezetének rendbetételében, és az építõanyagok költségéhez kis részben já - rul ja nak hoz zá. Az el vég zett mun ka órái után mindenki pontokat kap, amit a vásárláskor kedvezményként érvényesíthet. Fló rá ék te tõ fel újí tá sá hoz egy kül sõ szak em bert is be von tunk, aki mun ka vé del mi ok ta tást tar tott és a ma gas ban vég zett mun ka kap csán hasz nos tu dás hoz se gí tet te a ki tar tó, ügyes kezû részt ve - võ ket. Az együtt mun kál ko dók és a csa lád nem saj nál ta a ve rej té - ket ezen a for ró hét vé gén. A két na pos mun ka ered mé nye ként, most a hosszú pa raszt ház te te jé nek fele ké szült el, a befejezést a következõ tétel cserépléc megvétele határozza meg. Nem csak az egy más nál vég zett mun ka, ha nem a te le pü lés kö - zös sé gé nek ér de ké ben való te vé keny ke dés is be szá mít ha tó, így épült már Ágon egy fa vá zas szá rí tó, amely ben a ter vek sze rint az itt gyár tott bri ket tek fog nak he lyet kap ni, me lyet jó részt az épít - ke zõs prog ram részt ve või sze ret né nek készíteni, majd a tél során eltüzelni. A má ju si hõ ség ben zaj ló jó han gu la tú épít ke zést még in kább fel dob ta a fi nom ebéd, amit szin tén hely ben, he lyi asszo nyok készítettek. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás

2 Köz-Tér-Háló a családokért projekt 2 TÁMOP / Kö zös sé gi kre a ti vi tás 80 alkalommal 2013 szep tem be re óta 80 klub fog lal ko zás zajlott le 9 te le pü lé sen, össze sen 10 kü lön bö zõ klub ban. Indulás kor még csak 6 te le pü lés kap cso ló dott be, késõbb egy más tól ked vet kap tak, ahogy ter jedt a híre a hasz - no san, kel le me sen együtt töl tött idõ nek. Az elõre elhatározott tematika mentén a két kisvaszari klubot ki vé ve nem tud tak ha lad ni a klu bok. Bár a részt ve võk köre kö zel azo nos volt (új csat la ko zók, ki ma ra dók is vol tak) a té mát min dig az elõ zõ klub fog lal ko zá son el hang zott öt le tek ve zé rel ték. Nem ra gasz kod tunk ah hoz, hogy a klu bok a le he tõ ség ként be mu ta tott tematikát betartva szervezzék meg a témát. Fontosabbnak találtuk azt, hogy együtt legyenek, együtt tevékenykedjenek a hasonló érdeklõdésû emberek. Ez a sza bad ság na gyon sok kre a ti vi tást elõ ho zott és na gyon sok bel sõ erõ for rást moz gó sí tott. Fel szín re ke rül tek a tu dá sok, fõ ként a kéz mû ves te vé keny sé gek ben. Min den hol el kez dett ki - ala kul ni egy ba rá ti kör, ami na gyon fon tos ah hoz, hogy a pro jekt befejezõdése után is tudjanak egymásnak segíteni, egymástól tanulni. Szá gyon annyi ra meg erõ sö dött a kö zös ség, hogy sa ját ren dez - vényeket szerveztek, ami hiányt pótolt a településen. A falukarácsony az egyik leg si ke re sebb rendezvény volt. 10 hó nap alatt a 80 klub fog lal ko zá son 727 -en vet tek részt, ami kü lön bö zõ em bert és ál ta la a csa lád ját je len ti. Mekényes után Gerényesen is a helyi újság szerkesztéséhez kezdtek hozzá. Ehhez Péterfi Ferenc közösségfejlesztõ (a helyi kö zös sé gi új sá gok szak ér tõ je) köz re mû kö dé sét kér tük, hi szen az új ság szer kesz tés túl mu tat a min den na pi tu dá son, szük ség volt arra, hogy a he lyi em be rek ta nul ja nak mi köz ben az új sá got ké szí - tik. Mind két klub si ke re sen el ké szí tet te a he lyi új sá got, de na - gyon nehéz feladatot vállaltak, amihez remélhetõleg a jövõben hely ben meg ta lál nak, meg nyer nek se gí tõ ket. Al só mo cso lá don az ér dek lõ dõk elõ ször a ház tar tá si gaz dál ko dás té ma kör ben a kö - zös sé gi pénz tár ról gon dol kod tak kö zö sen. Mi vel azonban ez is nagyon nehéz és hosszú folyamatot jelent, a résztvevõk a tájékozódás szintjénél tovább nem jutottak. A biobrikett készítés több he lyen fel me rült, elõ re lé pés Ágon tör - tént, ahol kö zö sen meg - épí tet ték a szárítót. Április elején minden klub rész vé te lé vel egész napos találkozót szer vez tünk Nagy haj - má son, ami re min den ki na gyon ké szült. A he - lyiek sütöttek, fõztek. A bi ka li ak el hoz ták a remek kézmûves da - rabjaikat, amelyek kö - zül néhány elkészítési technikáját meg is tanították.

3 TÁMOP / Köz-Tér-Háló a családokért projekt Réti Éva ter ve zõ hasz nált far me rok ból ké szült di va tos ru há it fel ölt ve a részt ve võk kis di vat be mu ta tót rög tö nöz tek. Thi esz An - géla és munkatársai a retextil hurkolásba vezették be az érdeklõdõket. A klu bok te vé keny sé gei a tel jes ség igé nye nél kül: ko szo rú ké - szítés, ökoháztartás, húsvéti díszek, réteskészítés, házi kozmetiku mok, ve ge ta ké szí tés, tar tó sít ás, új ság ké szí tés, öko já té kok, közös fõzés, foltvarrás, kisze bábu készítése, tánctanulás, gyer - tya ön tés és még sok-sok ér de kes ség. Úgy lát juk, hogy kis bá to rí tás sal a klub na gyon jó for ma kez - dés ként ah hoz, hogy a ha son ló ér dek lõ dé sû em be rek egy más ra találjanak és együtt tervezzék, szervezzék meg a közös tevékeny - séget. Mé szá ros Zsu zsa kö zös ség fej lesz tõ Ál lás ke re sõk Tea há za Az Ál lás ke re sõk Tea há za név re ke resz telt ön se gí tõ klu bok lé nye ge, hogy mind a szo ci á lis, mind a mun - ka ügyi al rend sze rek re jel lem zõ hi va ta los utak és igény be vé te li le he tõ sé gek mel lett al kal mat te remt sen in for má lis, kö tet len, együtt lét re ha son ló prob lé mák - kal küz dõ ál lás ke re sõk szá má ra. A Teaház szervezésében fontos szerepet játszottak a követke - zõ tényezõk: 1. Mun ka idõ és a hi va ta los ügy fél fo ga dá si idõ utá ni idõpont. 2. Nyitottság, sem területi, életkori, nemi, etnikai, foglalkozta - tási státushoz nem kötõdik a belépés, a részvétel lehetõsége. A klub szabályzata megengedi a rendszertelen részvételt, az elhe - lyezkedõk, nyaralók vagy egyéb családi kötelezettségeik miatt kimaradók visszatérését. 3.?Papírmentes környezet,? azaz a tagoknak semmiféle külön regisztrációs (a ránk nézve is kötelezõ jelenléti íven kívül) procedú rán nem kell ke resz tül men ni ük, mi e lõtt az õket érintõ kérdéseiket feltehetik. 4. Ol dott lég kör: va ló ban ke rek asz tal jel leg gel foly ta tott kö - tetlen vélemény- és információcsere. 5. Facilitáló csoportvezetés, amely a munka- és pályatanács - adás sajátossága, mely háttér lehetõséget teremt a különbözõ kul - turális, iskolázottsági háttérrel és eltérõ problémákkal jelentkezõ ügy fe lek, cso port ta gok közös munkájához. Teaház alkalmak megvalósítása a célcsoport számára: A pro - jekt idõ szak ban össze sen 40 db Ál lás ke re sõk tea há zát va ló sí tunk Tea ház Tormás Teaház Gerényes meg, Tor más, Döb rö köz, Nagy haj más, Ge ré nyes, Me ké nyes, Al - só mo cso lád te le pü lé se ken, ame lye ken al kal man ként 4-12 fõ vett részt. Az Álláskeresõk Teaháza változó tematikái az alábbiak voltak: INTERNETES álláskeresés folyamatosan a tagok részére, Álláskeresés, konkrét állásajánlatok a klubtársak számára, Az ön fog lal koz ta tás for mái, tá mo ga tá sa, pl.: õs ter me lõ vé, Önéletrajzok, kísérõ levelek, készítése irányítással, minták alapján, Képzési lehetõségek, Gyakorlatok: aktív figyelés, a másik meghallgatása, reflexió, be mu tat ko zás gya kor lat, ál lás in ter jú szi tu á ci ós gya kor lat, Szociális és egyéb szolgáltatások, juttatások ismertetése, átbe - szélése, A mun ka nél kü li ség gel össze füg gõ prob lé mák és meg ol dá si ja - vas la tok. A teaházakban a nõk általában nagyobb létszámmal vettek részt. A részvételi hajlandóság településenként eltérõ volt annak függ vé nyé ben, hogy mi lyen egyéb prog ra mok voltak biz to sí tot - tak. A résztvevõk az álláskereséssel kapcsolatos információkon, gya kor la to kon kí vül igé nyel ték az egyéb prob lé má ik kal (adós - ság ke ze lés, pénz ügyi in for má ci ók, csa lá di gaz dál ko dás) kap cso - latos témák megvitatását is. Összességében a résztvevõk megta - pasz tal hat ták mennyi vel töb bet ad a csoportos fejlesztés az egyéni álláskeresésnél. Dél-Du nán tú li Re gi o ná lis Forrásközpont

4 Köz-Tér-Háló a családokért projekt 4 TÁMOP / Képzés mentoroknak Adósságcsapda és a mélyszegénység címmel kép zé sen vet tek részt a Köz-Tér-Há ló men to rai. Ma nap ság egy re gyak rab ban hal la ni, hogy mély sze - gény ség, de hogy va ló já ban mit is je lent so kan nem tud ják pon to san. Mit is je lent és hol van a mély sze gény ség ha tá ra? Tér ben és idõ ben bár hol is va gyunk, ha az alap ve tõ szük ség le te in ket nem tud juk ki elé gí te ni, ak kor sze gé nyek va gyunk. A sze gény ség le fõbb for rá sa az in for má ció hi á - nya. Itt köz re ját sza nak az ala csony jö ve de le mek és a hal - mo zott hát rá nyok pl.: mun ka-, la kás-, egész ség ügyi- és kul túr ál is alap ve tõ hi á nyok. Sokan billegnek a szegénység határán. A szegények anyagi helyzete rosszabb lett, a bevételek, jövedelmek reál - Áb ra hám Edit, Tóth Ge or gi na, Var ga Kata értéke csökkent. A segélyek csökkenése, szûkítése folyamatos. Nõtt az eladósodás, lakhatási és egyéb bizonytalan - sá gok. Nõtt a ki szol gál ta tott ság, szi go rúb bak let tek a fel té - te lek és a szank ci ók. Prog ram ja ink pró bál nak se gít sé get nyúj ta ni az zal, hogy fel ve szik a kap cso la tot a csa lá dok kal. Meg ke res sük a prob - lé mák for rá sa it elõ ször kö zö sen, ké sõbb pe dig meg ta nít va, hogy min den ki sa ját maga tud ja meg ol da ni az ügye it. Rend sze re sen meg je len nek kü lön bö zõ té má jú kép zé sek, ahol akár a csa lád ból min den fel nõtt részt ve het, sok szor szem be sül nek ilyen kor hi á nyos sá ga ik kal, fé lel me ik kel. Több nyi re a kép zé sek vé gé re ma ga biz to sak és tu da to sab - bak lesz nek. Tudatosságra és takarékosságra nevelés például, ha a tü - zelõjét maga állítja elõ pár család kalákában,(papírbrikett) vagy a veteményezés és a termés begyûjtésével és eltevésé - vel is gon dos kod hat az éle lem egy ré szé rõl. Ka lá ka mód - szerrel egymás házát is fel lehet újítani minimális szakmai be vo nás sal. Ahol meg je lent már az uzso ra és a kam tos pénz, hogy le - het meg szün tet ni és ki lép ni be lõ le? Ki lé pé si le he tõ sé gek: pénz ügyi prog ra mok, mik ro hi te - lek, adósságkezelések. A Dél-dunántúlon a Máltai Szeretet Szol gá lat je len van több te le pü lé sen pénz ügyi prog ram mal. Mediációval és személyes mentorálással jutnak jó eredmények re. Jó kap cso lat van köz tük és a nagy szol gál ta tók kö - zött, segítenek hitelek átütemezésében, részletfizetések - ben... stb. Ahol adósságkezelés van ott kötelezõ a Háztartá - si napló vezetésre való megtanítás és folyamatos ellenörzé - se, hi szen aki va lót lant ír bele az ön ma gát csap ja be. Au to nó mia Ala pít vány mun ka tár sai is azon fá ra doz nak, hogy a kis pén zû em be rek is tud ja nak ta ka ré kos kod ni. Több le he tõ sé get kí nál nak azok nak az em be rek nek ahol a település részt vesz a programjaikon. Néhány a teljesség igénye nélkül: SIMS prog ram, IDA mód szer, Esélykassza módszer, CAF mód szer Mind egyik prog ram leg fon to sabb ele me a bi za lom. Sok - szor bank ként mû kö dõ pénz ügyi kö zös sé ge ket al kot nak fõs lé szám mal, né me lyik kül sõ for rást sem vesz igény be. Fon tos a fo lya ma tos men to rá lás, mo ti vá lás, lé nye ges, hogy a csa lád együtt ke zel je a hely ze tet. Van ahol már a vég re haj tó is meg je lent, mire az érin tet - tek fel is me rik a prob lé ma sú lyos sá gát, és pró bál ják meg ta - lál ni a még jár ha tó utat. Lehetõség van a végrehajtokkal való tárgyalásra is, eset - leg al ku do zás ra is, de min den eset ben fon tos egy hoz zá ér tõ szakember segítségét kérni. Or szág szer te több prog ram van még je len, ala pít vá nyok fog lal koz nak az ela dó so dot tak prob lé má i val. Men hely Ala pít vány, Kulcs tar tó prog ram, NET prog ram, KIÚT prog ram, Szo ci á lis épí tõ tá bor (a Fa ce bo o kon is meg te kint he tõ a mun kás sá guk) A kép zés szá munk ra is hasz nos volt, sok eset ben ta lál ko - zunk nap mint nap a te le pü lé se in ken is ha son ló prob lé mák - kal küz dõ csa lá dok kal. So kuk nak tu dunk se gí te ni, so ka kat megfelelõ szakemberhez irányítani. Jó is mer ni a pénz ügyi prog ra mok je le nõ sé gét és mû kö - dését. Szám un ka jó ér zés az, hogy se gí te ni tu dunk azok nak akik meg bíz nak ben nünk és ké rik. Döb rö köz, Áb ra hám Edit csa lád men tor

5 TÁMOP / Köz-Tér-Háló a családokért projekt Nyitott szakmai mûhely Az utób bi két év ben na gyon sok vál to zás tör tént prog ra munk cél te rü le - tén a szociális ellátásban, támogatás - ban. Véget ért a Máltai Szeretetszolgá - lat Hitel-S programja, befejezte mun - ká ját a tér sé gi ön kén tes pont, mun ká - ba áll tak, majd fél év után le járt a szer - zõ dé sük kul tu rá lis köz mun ká sok nak, befejezõdött a térségi ifjúsági és Gyerekesély Program. Átszervezésre ke - rül tek a kis tér sé gi szo ci á lis el lá tá sok, el in dult a nap pa li pszi chi át ri ai el lá tás pályázati formában. Azok kö zül a szak em be rek és se gí - tõk kö zül, akik kel le he tett ta lál koz ni a településeken sokakkal ma már nem le het, és van nak új se gí tõk is. Egy má sik fon tos ta pasz ta lat, hogy a se gí tõk nek a min den na pi fel ada ta ik mel lett na gyon rit kán ma rad ide je a szociális krízishelyzeteket okozó prob lé mák ra való komp lex rá te kin tés - re, a csa lá do kat kö rül ve võ he lyi és tér - ségi változások követésére. Azzal is több ször ta lál ko zunk, hogy ami kor sa - ját kom pe ten ci á in kon, szak te rü le tün - kön kí vül esõ prob lé ma adó dik, vagy éppen egy ilyen feladatra keresnek a tér ség ben szak em be re ket, na gyon ne - he zen ta lá lunk hely ben meg ol dást a feladatokra. Úgy gon dol tuk ér de mes ezek rõl be - szél ni, és egy olyan nyi tott együtt mû - kö dé si há ló za tot ki ala kí ta ni, amely se - gít a se gí tõk nek, in for má ci ó kat nyújt a dön tés ho zók nak, és fo lya ma to san szolgálja azokat, akiknek érdekében mind annyi an te vé keny ke dünk. En nek ér de ké ben jú li us ele jén meg - be szé lés re hív tunk a tér ség ben dol go - zó szakembereket, önkéntes és hivatá - sos se gí tõ ket. Sok fé le te rü let rõl ér kez tünk: szo ci - ális munkás, családi mentor, lelkész, polgármester, családsegítõ és gyer - mekjólétis, közösségfejlesztõ és terü - letfejlesztõ, a gyermekek esélyegyen - lõségével és az idõsek ellátásával foglalkozó szakember, civil szervezeti ve - zetõ. A nyár ízei té li re au gusz tus 29-én a Köz-tér-há ló pro jekt záró kon fe ren ci - ájára szeretettel várjuk mindazokat, akik a "Mi csa lá dunk zöld sé ges kert - je" prog ram ban részt vesz nek és szí ve - sen be mu tat nánk kü lön le ges ter mé - nye i ket, vagy a té li re el tett kis kert bõl be ta ka rí tott ter mést. Eb ben az év ben 9 te le pü lés rõl 84 csa lád vesz részt a prog ram ban. Re - mél jünk min den ki nek si ke rült szor - galmas munkával megtermelni a család zöld ség szük ség le tét. Nyá ron még sor ke rül egy al ka lom mal fény ké pe - zésre és szeptemberben újra találkoz - ha tunk, ami kor a leg szebb kis kert tu - laj do no sa it meg lep het jük a kert ben hasz no sít ha tó aján dék kal. Aki au gusz tus 29-én szí ve sen ki ál - lítana a záró konferenciára, kérjük, hogy jelentkezzen a családi mentor - nál. A hasznos beszélgetés, szakmai ter - vezgetés eredményeképpen abban marad tunk, hogy össze ál lí tunk az egész térségre kiterjedõ adatbázisokat a szol - gáltatásokról, az elérhetõ szakembe - rek rõl és ar ról, hogy kit mi lyen te vé - keny ség be, fel adat ba le het be von ni. A mû hely mun ká hoz való csat la ko zás ön - kén tes és nyi tott, és azt is re mél jük, hogy az így felfrissített adatbázis hasz - nos lesz azok szá má ra is, akik se gít sé - get, támogatást várnak. Kö vet ke zõ Hír le ve lünk ben en nek az adatgyûjtésnek az eredményeként már tu dunk ak tu á lis szol gál ta tá si lis tát is meg je len tet ni ar ról, hogy a rá szo ru - lók hová és ki hez for dul hat nak. Re mél jük ezen az úton is se gít he - tünk. Új já szer ve zõ dött mikrotérségi ellátások: A Sásdi Szociális és Gyermekjóléti Szol gá lat ( 7370 Sásd Arad út.1.) el - lá tá si te rü le te 14 te le pü lés re ter jed ki: Bakóca, Baranyajenõ, Baranyaszent györgy, Fel sõ e ger szeg, Göd re, Kisbeszterce, Kishajmás, Palé, Sásd,Me zõd, Mind szent go di sa, Tormás,Varga, Vázsnok. Alap szol gál ta tá so kat lát el, gyer - mekjóléti szolgálat, családsegítés és házi se gít ség nyúj tás. A Sásdi Vagyonkezelõ és Intéz - mény fenn tar tó /SVI/ Non pro fit Kft (7370 Sásd Arad út.1.) Támogató Szolgálatot üzemeltet - nek. Jelzõrendszeres házi segítségnyújtást és szeptember végéig a MOPS pályázat keretében a közös - sé gi pszi chi át ri át vi szik mind a 27 településen. Vá sá ros dom bó In téz mény fenn tar tó Tár su lást ho zott lét re gyer mek jól éti szolgálat ellátására Vásárosdombó, Tarrós, Tékes, Kisvaszar, Gerényes és Ág.

6 Köz-Tér-Háló a családokért projekt 6 TÁMOP / Ex pe dí ci ók há zunk táján médiatábor Gyak ran elõ for dul, hogy nem fi gye lünk sa ját kör nye ze tünk re, hogy sok kal in kább van sze münk a rossz dol gok meg lá tá sá ra, mint a jóra, a szép re. Pe dig gyak ran köz vet len kör nye ze tünk ben is van nak apró cso dák, és ha meg ta nul juk eze ket ész re ven ni a ter - mé sze ti kör nye zet ben, egy más ban, ha gyo má nya ink ban, akkor már ezzel is gazdagabbak leszünk. A Köz-Tér-Há ló projekt és a most zá ru ló Gye rek esély prog - ram ke re té ben több olyan kö zös sé gi kez de mé nye zés is volt már, amely nek ke retében töb ben fog lal koz tak sa ját éle tük, kör nye ze - tük meg örö kí té sé vel. (he lyi új ság szer kesz tés ön se gí tõ klub ke re - té ben, Okos te le fo nos fotó és vi deó klub, a kis va sza ri gye re kek a saját életükrõl készült kisfilmet készítettek) jú ni us 30-jú li us 3 kö zött 14 fi a tal ka pott le he tõ sé get arra, hogy ezt a tu dást szak em be rek és arra al kal mas esz kö zök se - gítségével tovább fejlesszék. A technika megismerésén és a kü - lön bö zõ elõ re meg adott té mák fel dol go zá sán túl a tá bor arra is le - hetõséget adott az alsómocsoládi, kisvaszari, mekényesi, nagy - hajmási gyerekek és fiatalok számára hogy kicsit jobban megis - merjék egymást, beszélgessenek a mindennapjaikról és más õket fog lal koz ta tó té má ról, in ter jú kat ké szít se nek fel nõt tek kel. Ju tott idõ (per sze fel adat tal pá ro sít va) arra is hogy ki kap cso lód ja nak, csó na káz za nak a ta von, vagy est én ként kö zö sen szó ra koz za nak. Akik itt vol tak, részt vet tek az ex pe dí ci ó ban ami most nem tá vo li vi dé ke ken, ha nem a sa ját há zunk tá ján zaj lott. Töb ben mondták, hogy jó lenne valamiféle folytatás, immár technikai tu dás sal felvértezve akár még többet meg tudjanak mutatni kör nye ze tük - bõl. Van ilyen ter vünk hosszabb tá von: sze ret nénk a zá ró ki ad vá - nyunk kal együtt egy fil mes do ku men tá ci ót is ké szí te ni a Köz-Tér-Há ló pro jekt ben részt ve võ te le pü lé sek rõl, családokról, eseményekrõl. Várunk ehhez ötleteket, javaslatokat: Kik azok az emberek, aki ket ér de mes meg szó lí ta ni, akik a ne héz kö rül mé nyek kö zött is próbálkoznak a család helyzetének javítására, akik példát mutat - tak a töb bi ek részére, akik segítenek másokon. Kö szön jük a szak em be rek nek Li ling Ta más nak és Ka to na Eri - ká nak. Keressék ötleteikkel a családi mentort, vagy írjanak a zshal il.com e-ma il cím re.

7 TÁMOP / Köz-Tér-Háló a családokért projekt Hasz nos ta pasz ta la tok... lá tó utak Prog ra munk ke re té ben eb ben az idõ - szakban is szerveztünk tapasztalatcseréket olyan te le pü lé sek re, ahol ha son ló ak a prob lé mák, és évek óta dol goz nak azon, hogy se gí te ni tud ja nak a mun ka nél kü li ség eny hí té sén. Sok fé le mó don ins pi rál ják az em be re ket arra, hogy a kö zös ség és a ben - ne részt ve võ családok szá má ra is hasznos tevékenységekhez kapcsolódjanak. Ege rá gon és Ud va ri ban jár tunk. Az ön kor mány za ti jó gya kor la tok ver - senyben elsõ helyezést elért Egerágon a helyi termelõi piac, a szociális szövetkezet, va la mint az is ko lai kis kert pro jekt,a jól szer ve zett egy re bõ vü lõ START mun - ka prog ram kí nált hasz nos is me re te ket. Meg néz tük a fó lia ker tet, jár tunk az ön kor - mányzat gazdasági udvarában és az iskola - kert ben is. Sa ját kony há ju kon hasz no sít - ják a he lyi ter mé kek egy ré szét és már a pi - acszervezésben is komoly lépéseket tettek. A gye re kek már az is ko la kert ben ki pró bál - hat ják a kis kert mun ká it és örö me it. Ott jár tunk kor ép pen egy ki adós jég esõ za var - ta meg a nap sü tést, még is meg néz tük az összes fon tos hely színt, és szí ve sen vá la - szol tak kér dé se ink re. Az Ud va ri Ön kor mány zat szin tén hosszú évek óta fog lal ko zik az zal, hogy ne maradjanak gazdátlanul a települési kis - ker tek. A 2005 óta fo lyó ér ték te rem té si prog ram egy re bõ vül. Ele in te a csa lá dok - tól idõs em be rek tõl kap tak te rü le tet a he - lyi gazdaság elindításához, mára pedig már 11 hektáros területen termelnek zöld - ség fél éket, van fel dol go zó üzem és be mu - ta tó hely, el in dult a ba rom fi tar tó prog ram. 24 család számára jelent tanulási és termelé si le he tõ sé get a sok szí nû prog ram, de tu - lajdonképpen az egész település és a térség számára is mintaadó. A Segítünk, ha aka - rod prog ram min den ki szá má ra nyi tott, hogy a sa ját te rü le te ken is vissza ho no sod - ja nak a zöld sé ges- vi rá gos ker tek. Na gyon egyedi a tápkockás palánta elõállításra alkalmas gép, melynek segítségével nemcsak a zöld sé ges kert prog ram lett ered mé - nyesebb, hanem a település virágosításához szük sé ges vi rág pa lán tá kat is könnyeb - ben elõ ál lít ják. Hely ben ké szül nek sa va - nyú sá gok, étel íze sí tõk, kü lön le ges lek vá - rok (a tök lek várt mi is meg kós tol hat tuk). A több let ter mé kek a kör nye zõ kony há kon és két vál lal ko zás bolt ja in ke resz tül jut nak el a rá szo rul tak hoz és a he lyi ízek, egész - séges élelmiszerek kedvelõihez. Létrejött a Nagymama konyhája bemutatóterem. Tartottak már Gyümölcsözõ Terménybör ze pi a ci na pot, ahol az ön kor mány za - tok által elõállított terményeket árusították a nagy kö zön ség nek, és mu tat ták be a part - ne rek nek. Az Udvari trikolor, a paprikából és káposztából készített piros fehér zöld színben pompázó házi jellegû savanyúság igazi helyi különlegesség. Innen is sok hasznos tapasztalattal tértek haza a települési vezetõk és a mi térségünkben a hasonló munkát végzõk. Le je gyez te Hal mai Gá bor né szakmai vezetõ

8 Köz-Tér-Háló a családokért projekt 8 TÁMOP / Zá rul egy prog ram, vagy foly ta tó dik... raj tunk is mú lik A Köz-Tér-Há ló pro jekt hi va ta los idõ tar ta ma ja nu ár au gusz tus 31 tart. Ez az idõ pont már nincs olyan messze. Tapasztalatainkat, a történeteket és a szakmai elemzéseket záró - ki ad vány ban is össze fog lal juk majd. Fon tos nak tart juk azt is, hogy sze mé lye sen is tud junk ta lál koz ni azok kal, akik kel eb ben az idõ szak ban együtt dol goz tunk, azok kal, akik bi zal muk ba fo - gad tak Ben nün ket, akik nek se gí te ni tudtunk, akikkel együtt dolgoztunk a változás érdekében. Hi szen a vál to zá sok, me lyek hoz hat nak egy jobb élet mi nõ sé - get, min dig az érin tet tek ter ve i ben, a meg fo gal ma zott vá gyak ban és cé lok ban in dul nak el és sok-sok ter vez ge tés, mun ka kell ah - hoz, hogy kéz zel fog ha tó ered mé nyek le gye nek. Bár mi lyen ki - Kis va sza ri klub a bu da pes ti ki rán du lá son, ahol ér té kes ta pasz ta la to kat sze rez het tek egy rég óta jól mû kö dõ klub ban A dinnye jó té kony hatásai A gö rög dinnye több mint ki lenc - ven százaléka víz. A dinnye fo gyasz - tásával salaktalanít ha tod bél rend - sze red és ha ne he - zen emészthetõ A dinnye le he tõ sé get ad a kre a ti vi tás ra is étellel tömted meg a po ca kod, a dinnye ezen is se gít het! Víz tar tal má val olyan nagy teret foglal el, hogy hamarosan telítettnek érzed magad. Hamar át is esel a te lí tett ség ér zé sén, mert a víz ke resz tül megy raj tad, és a gyo mor vissza kap ja ere de ti ru gal mas sá gát. Po zi tí van be fo lyá sol - ja az emésztés további szakaszait, így serkenti a belek ürülését is. Ha al kal mad adó dik hu za mo sabb ide ig gö rög dinnyét fo gyasz ta - Kiadja: Köz-Tér-Háló a családokért projekt 7345 Alsómocsolád, Rákóczi u. 21. Tel.: 72/ Fax: 72/ Fe le lõs szer kesz tõ: Hal mai Gá bor né E-ma il: zshal il.com Meg je lent 1500 pél dány ban A lap in gye - nes Tördelés: Lugio-press Bt. Nyomtatás: Kerényi Nyomda Szekszárd P R A K T I K Á K csik is ezek : meg ta nul ni va la mit, ami vel szeb bé tud juk ten ni a környezetünket, vagy olyan ismeretre szert tenni, amivel támo - gat ni tud juk a csa lá dun kat, vagy el ha tá ro zás ra jut ni ar ról hogy ta - nulni érdemes már megtettük az elsõ lépést. Konkrét tevékenysé - gek kel pe dig en nél to vább is jut ha tunk. A kis kert mû ve lé sé vel több és egészségesebb élelmiszer juthat az asztalra, a lakás felújítása pedig nem csak otthonosabbá teszi a mindennapokat, de sok megtakarítást is hozhat. Mindezekhez pedig szükséges a magunk elhatározása, és kell hoz zá az el fo ga dó, tá mo ga tó kö zös ség. En nek ki ala kí tá sa pe dig hosszú idõ. Hosszabb, mint egy projekt idõtartama. Mi még is hi szünk ab ban, hogy va la mi el in dult, van mi rõl be - szélni. Ezért és ezúton is szeretettel invitálunk mindenkit ZÁRÓKONFERENCIÁNKRA, me lyet au gusz tus 29-én pén te ken szer ve zünk Al só mo cso lá don Ter ve ink sze rint dél elõtt rö vid kis elõ a dá sok ban ele ve nít jük fel a legfontosabb eseményeket, folyamatokat. Háttérként a kö - zös sé gi ön se gí tõ klu bok és a kis kert prog ram össze fog la ló i ból, és fotótárunkból készítünk kiállítást. Dél után pe dig kö tet len for má ban já té ko san fog lal juk össze él - mé nye in ket. Õszin tén re mél jük, hogy futó prog ram ja in kat nem ez az ese - mény zár ja le, hogy azok nak lesz foly ta tá sa, amin még dolgozunk. Az igazi folytatás, a megtanultak hasznosítása, a kialakult kö - zös sé gek to vább élé se pe dig nem csak rajtunk múlik. A stáb ne vé ben: Hal mai Gá bor né szak mai ve ze tõ ni, sze ren csés vagy, mert hely re ál lít ja a vér sav-lúg egyen sú lyát! Tele van rost anyag gal is mely se gí ti az emész tést is. Ki e mel ke - dõen jó hatással van a vesére és a májra. Vitamintartalma nem annyi ra je len tõs, el sõ sor ban C-, E- és B-vi ta mint vi he tünk be vele. Vas-, cink-, mag né zi um- és só tar tal má nak kö szön he tõ en a nyá ri me leg ben a leg ki vá lóbb fo lya dék pót lá si le he tõ ség a jól le - hû tött dinnye. Nagy mennyi ség ben fo gyaszt va jót tesz a szív nek, a keringésnek és az immunrendszernek. (for rás: tal-for ce.hu/hi rek/dinnye-jo te kony-ha ta - sai/) Spórolhatsz a villanyszámlán Tudtad, hogy a készenléti állapotban az elektromos berendezések a tel jes mû kö dé si ka pa ci tá suk hoz szük sé ges ener gia 60%-át hasz nál ják? Ez azt je len ti, ha ég a té vén a kis pi ros kap cso ló majd nem annyi ener gi á ra van szük sé ge, mint ha ép pen néz néd Jó - ba rá to kat. Gon dolj bele, hány tv, szá mí tó gép, hifi, mik ró megy fo lya ma to san a la kás ban? A te le fon töl tõk, elem töl tõk is fo gyasz - ta nak ak kor is, ha ép pen nincs ben nük elem, vagy nincs rá dug va te le fon, de a kon nek tor ban ma rad tak. Te hát est én ként húzd ki a kon nek tor ból a szer ken tyû ket vagy sze rezz be olyan hosszab bí - tót, ahol egy kapcsolással tényleg áramtalaníthatsz mindent. Ez - zel az apró lé pés sel iga zán lát ha tó ered ményt ér hetsz el a csa lá di villanyszámla terén.

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk XXI. évfolyam 2012. január * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja A hónap mûvésze Képviselõ-testületi ülés Dunaharaszti Gazdakör Faragó Tibortól búcsúzunk 2. oldal 8. oldal 12. oldal 18. oldal 6.

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2011/4, 39 62. 39 A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI RÉPÁSI Éva HA LÁSZ Er

Részletesebben

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie.

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie. Ne ve zés: Ne vez het min den olyan, már mû kö dõ Ma gyar ze ne kar, aki je len leg még hi va ta lo san ki adott han ga nyag gal nem ren del ke zik. (Nem hi va ta los nak szá mít: ga rázs fel vé tel, de

Részletesebben

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 77. évfolyam, 39. szám g 2012. szeptember 30. g Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap Ára: 250 Ft Az, hogy ma már nem erő szak kal aka runk/akar nak val lá si

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2.

TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2. TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2. Ter mé sze ti jel lem zõk...4 3. A te le pü lés múlt ja...6 4. Fegy

Részletesebben

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hit, remény, szeretet a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hús vé ti üze net Mert úgy sze ret te Is ten e vi lá got, hogy egy szü lött FI át ad ta, hogy aki hisz Ben ne el ne vesszen,

Részletesebben

Legyenbennünkösszetartás,

Legyenbennünkösszetartás, 1394 2011 2011. szeptember l XViii. évfolyam 9. szám l az önkormányzat közérdekű, havonta megjelenõ lapja l ára: 100 ft L a tartalomból színjátszó tábor IdénaugusztusbanismétmegrendezteszínjátszótáborátZamárdiban

Részletesebben

Pál fel tá ma dás hi té rõl

Pál fel tá ma dás hi té rõl Pál fel tá ma dás hi té rõl Hogyan alakult ki Pál hite Jézus feltámadásában, és miért vált szá má ra min den mást el söp rõ vé? A kor rekt vá lasz hoz (rész- ben te o ló gi ai, rész ben pszi cho ló gi

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. NOVEMBER 23. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft F E L

Részletesebben

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 19., péntek 60. szám Ára: 2783, Ft TARTALOMJEGYZÉK 121/2006. (V. 19.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kor -

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök. 90. szám. Ára: 2830, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök. 90. szám. Ára: 2830, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök 90. szám Ára: 2830, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök 90. szám Ára: 2830, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Ha tehetséges a gyerek

Ha tehetséges a gyerek Ha tehetséges a gyerek GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek alkotják. A sorozat célja,

Részletesebben

A tõ ke pi a ci sze rep lõk

A tõ ke pi a ci sze rep lõk Sza bó Zsolt A tõ ke pi a ci sze rep lõk ki vo nu lá sá nak, til ta ko zá sá nak, hû sé gé nek gaz da sá gi nö ve ke dés re gya ko rolt ha tá sa Ös sze fog la ló: a glo bá lis szin tû pénz- és tõ ke pi

Részletesebben

Isten áldásában gazag, boldog új évet!

Isten áldásában gazag, boldog új évet! X. évfolyam 1. szám A keresztény nemzeti gondolat hírnöke * Tár sa dal mi, kul tu rá lis, ha gyo mány õr zõ fo lyó irat * Ára: 100 Ft 2003. ja nu ár Szá munk tar tal má ból: - Im memoriam: Szmola Sán dor

Részletesebben

Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek

Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett

Részletesebben

Tíz jó gyakorlat a hazai tehetséggondozásban

Tíz jó gyakorlat a hazai tehetséggondozásban Tíz jó gyakorlat a hazai tehetséggondozásban GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek

Részletesebben

Az iro dal mi al ko tó te vé keny ség fej lesz té se

Az iro dal mi al ko tó te vé keny ség fej lesz té se Az iro dal mi al ko tó te vé keny ség fej lesz té se GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett

Részletesebben

Al go rit mu sok és táb lá zat ke ze lés Te het ség gon do zás a köz ok ta tás ban az in for ma ti ka te rü le tén

Al go rit mu sok és táb lá zat ke ze lés Te het ség gon do zás a köz ok ta tás ban az in for ma ti ka te rü le tén Al go rit mu sok és táb lá zat ke ze lés Te het ség gon do zás a köz ok ta tás ban az in for ma ti ka te rü le tén GÉNIUSZ KÖNYVTÁR A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által

Részletesebben

A reflektív gondolkodás fejlesztése

A reflektív gondolkodás fejlesztése A reflektív gondolkodás fejlesztése GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek alkotják.

Részletesebben

Dá vid Im re JÓ SZÓVAL OKTASD. Mód szer ta ni ké zi könyv oktatóknak

Dá vid Im re JÓ SZÓVAL OKTASD. Mód szer ta ni ké zi könyv oktatóknak Jó szó val ok tasd GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek alkotják. A sorozat célja,

Részletesebben

MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN

MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN Kiss Zoltán László MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN ZRÍNYI KIADÓ Kiss Zoltán László MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN Kiss Zoltán László MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN Katonaszociológiai adalékok a nemzetközi béketámogató

Részletesebben

ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL

ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL A Ma gyar Tu do mányos Akadémia né hány kutatócso portjá nak köz re mû kö dé sé vel, a Tu dás tár sada l om Ku ta tó központ s zervezésében ta nulm

Részletesebben

BÖRÖCZKYNÉ VEREBÉLYI ZSUZSANNA ROVATA. A megszerzett tudás és a gyakorlat összhangja. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna. dr. Sallai Csilla.

BÖRÖCZKYNÉ VEREBÉLYI ZSUZSANNA ROVATA. A megszerzett tudás és a gyakorlat összhangja. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna. dr. Sallai Csilla. k l Számviteli és adózási szaktájékoztató V. évfolyam 9. szám, 2013. szeptember T A R T A L O M Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Cégautók értékesítése az áfa 1 szempontjából Ha nem emlékszünk már arra, hogy

Részletesebben