Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás"

Átírás

1 Épít ke zõk Jú li us ele jén Ágon te tõ fel újí tás ba fo gott Or sós Flóra és Fá bi - án. A Hab itat Pont és a Köz-Tér-Há ló Ala pít vány köz re mû kö dé - sé vel meg va ló su ló mun kát már áp ri lis óta ter vez tük. A csa lád nak ennyi idejébe telt amíg a munkálatokhoz szükséges feltételeket elõ te rem tet ték. A többi már megy, mint a karikacsapás! Amint ar ról ko ráb ban már ír tunk, a Hab itat for Hu ma nity, Hab itat Pont nevû prog ram ja ol csó épí tõ anyag hoz és az épít ke zé - sek kivitelezéséhez szükséges szaktudás megszerzéséhez igyek - szik hozzásegíteni a kaláka rendszerû közösséghez csatlakozó - kat. A prog ram ban való rész vé tel ön kén tes, a fel té tel az, hogy a résztvevõk vegyenek részt egymás házának, lakókörnyezetének rendbetételében, és az építõanyagok költségéhez kis részben já - rul ja nak hoz zá. Az el vég zett mun ka órái után mindenki pontokat kap, amit a vásárláskor kedvezményként érvényesíthet. Fló rá ék te tõ fel újí tá sá hoz egy kül sõ szak em bert is be von tunk, aki mun ka vé del mi ok ta tást tar tott és a ma gas ban vég zett mun ka kap csán hasz nos tu dás hoz se gí tet te a ki tar tó, ügyes kezû részt ve - võ ket. Az együtt mun kál ko dók és a csa lád nem saj nál ta a ve rej té - ket ezen a for ró hét vé gén. A két na pos mun ka ered mé nye ként, most a hosszú pa raszt ház te te jé nek fele ké szült el, a befejezést a következõ tétel cserépléc megvétele határozza meg. Nem csak az egy más nál vég zett mun ka, ha nem a te le pü lés kö - zös sé gé nek ér de ké ben való te vé keny ke dés is be szá mít ha tó, így épült már Ágon egy fa vá zas szá rí tó, amely ben a ter vek sze rint az itt gyár tott bri ket tek fog nak he lyet kap ni, me lyet jó részt az épít - ke zõs prog ram részt ve või sze ret né nek készíteni, majd a tél során eltüzelni. A má ju si hõ ség ben zaj ló jó han gu la tú épít ke zést még in kább fel dob ta a fi nom ebéd, amit szin tén hely ben, he lyi asszo nyok készítettek. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás

2 Köz-Tér-Háló a családokért projekt 2 TÁMOP / Kö zös sé gi kre a ti vi tás 80 alkalommal 2013 szep tem be re óta 80 klub fog lal ko zás zajlott le 9 te le pü lé sen, össze sen 10 kü lön bö zõ klub ban. Indulás kor még csak 6 te le pü lés kap cso ló dott be, késõbb egy más tól ked vet kap tak, ahogy ter jedt a híre a hasz - no san, kel le me sen együtt töl tött idõ nek. Az elõre elhatározott tematika mentén a két kisvaszari klubot ki vé ve nem tud tak ha lad ni a klu bok. Bár a részt ve võk köre kö zel azo nos volt (új csat la ko zók, ki ma ra dók is vol tak) a té mát min dig az elõ zõ klub fog lal ko zá son el hang zott öt le tek ve zé rel ték. Nem ra gasz kod tunk ah hoz, hogy a klu bok a le he tõ ség ként be mu ta tott tematikát betartva szervezzék meg a témát. Fontosabbnak találtuk azt, hogy együtt legyenek, együtt tevékenykedjenek a hasonló érdeklõdésû emberek. Ez a sza bad ság na gyon sok kre a ti vi tást elõ ho zott és na gyon sok bel sõ erõ for rást moz gó sí tott. Fel szín re ke rül tek a tu dá sok, fõ ként a kéz mû ves te vé keny sé gek ben. Min den hol el kez dett ki - ala kul ni egy ba rá ti kör, ami na gyon fon tos ah hoz, hogy a pro jekt befejezõdése után is tudjanak egymásnak segíteni, egymástól tanulni. Szá gyon annyi ra meg erõ sö dött a kö zös ség, hogy sa ját ren dez - vényeket szerveztek, ami hiányt pótolt a településen. A falukarácsony az egyik leg si ke re sebb rendezvény volt. 10 hó nap alatt a 80 klub fog lal ko zá son 727 -en vet tek részt, ami kü lön bö zõ em bert és ál ta la a csa lád ját je len ti. Mekényes után Gerényesen is a helyi újság szerkesztéséhez kezdtek hozzá. Ehhez Péterfi Ferenc közösségfejlesztõ (a helyi kö zös sé gi új sá gok szak ér tõ je) köz re mû kö dé sét kér tük, hi szen az új ság szer kesz tés túl mu tat a min den na pi tu dá son, szük ség volt arra, hogy a he lyi em be rek ta nul ja nak mi köz ben az új sá got ké szí - tik. Mind két klub si ke re sen el ké szí tet te a he lyi új sá got, de na - gyon nehéz feladatot vállaltak, amihez remélhetõleg a jövõben hely ben meg ta lál nak, meg nyer nek se gí tõ ket. Al só mo cso lá don az ér dek lõ dõk elõ ször a ház tar tá si gaz dál ko dás té ma kör ben a kö - zös sé gi pénz tár ról gon dol kod tak kö zö sen. Mi vel azonban ez is nagyon nehéz és hosszú folyamatot jelent, a résztvevõk a tájékozódás szintjénél tovább nem jutottak. A biobrikett készítés több he lyen fel me rült, elõ re lé pés Ágon tör - tént, ahol kö zö sen meg - épí tet ték a szárítót. Április elején minden klub rész vé te lé vel egész napos találkozót szer vez tünk Nagy haj - má son, ami re min den ki na gyon ké szült. A he - lyiek sütöttek, fõztek. A bi ka li ak el hoz ták a remek kézmûves da - rabjaikat, amelyek kö - zül néhány elkészítési technikáját meg is tanították.

3 TÁMOP / Köz-Tér-Háló a családokért projekt Réti Éva ter ve zõ hasz nált far me rok ból ké szült di va tos ru há it fel ölt ve a részt ve võk kis di vat be mu ta tót rög tö nöz tek. Thi esz An - géla és munkatársai a retextil hurkolásba vezették be az érdeklõdõket. A klu bok te vé keny sé gei a tel jes ség igé nye nél kül: ko szo rú ké - szítés, ökoháztartás, húsvéti díszek, réteskészítés, házi kozmetiku mok, ve ge ta ké szí tés, tar tó sít ás, új ság ké szí tés, öko já té kok, közös fõzés, foltvarrás, kisze bábu készítése, tánctanulás, gyer - tya ön tés és még sok-sok ér de kes ség. Úgy lát juk, hogy kis bá to rí tás sal a klub na gyon jó for ma kez - dés ként ah hoz, hogy a ha son ló ér dek lõ dé sû em be rek egy más ra találjanak és együtt tervezzék, szervezzék meg a közös tevékeny - séget. Mé szá ros Zsu zsa kö zös ség fej lesz tõ Ál lás ke re sõk Tea há za Az Ál lás ke re sõk Tea há za név re ke resz telt ön se gí tõ klu bok lé nye ge, hogy mind a szo ci á lis, mind a mun - ka ügyi al rend sze rek re jel lem zõ hi va ta los utak és igény be vé te li le he tõ sé gek mel lett al kal mat te remt sen in for má lis, kö tet len, együtt lét re ha son ló prob lé mák - kal küz dõ ál lás ke re sõk szá má ra. A Teaház szervezésében fontos szerepet játszottak a követke - zõ tényezõk: 1. Mun ka idõ és a hi va ta los ügy fél fo ga dá si idõ utá ni idõpont. 2. Nyitottság, sem területi, életkori, nemi, etnikai, foglalkozta - tási státushoz nem kötõdik a belépés, a részvétel lehetõsége. A klub szabályzata megengedi a rendszertelen részvételt, az elhe - lyezkedõk, nyaralók vagy egyéb családi kötelezettségeik miatt kimaradók visszatérését. 3.?Papírmentes környezet,? azaz a tagoknak semmiféle külön regisztrációs (a ránk nézve is kötelezõ jelenléti íven kívül) procedú rán nem kell ke resz tül men ni ük, mi e lõtt az õket érintõ kérdéseiket feltehetik. 4. Ol dott lég kör: va ló ban ke rek asz tal jel leg gel foly ta tott kö - tetlen vélemény- és információcsere. 5. Facilitáló csoportvezetés, amely a munka- és pályatanács - adás sajátossága, mely háttér lehetõséget teremt a különbözõ kul - turális, iskolázottsági háttérrel és eltérõ problémákkal jelentkezõ ügy fe lek, cso port ta gok közös munkájához. Teaház alkalmak megvalósítása a célcsoport számára: A pro - jekt idõ szak ban össze sen 40 db Ál lás ke re sõk tea há zát va ló sí tunk Tea ház Tormás Teaház Gerényes meg, Tor más, Döb rö köz, Nagy haj más, Ge ré nyes, Me ké nyes, Al - só mo cso lád te le pü lé se ken, ame lye ken al kal man ként 4-12 fõ vett részt. Az Álláskeresõk Teaháza változó tematikái az alábbiak voltak: INTERNETES álláskeresés folyamatosan a tagok részére, Álláskeresés, konkrét állásajánlatok a klubtársak számára, Az ön fog lal koz ta tás for mái, tá mo ga tá sa, pl.: õs ter me lõ vé, Önéletrajzok, kísérõ levelek, készítése irányítással, minták alapján, Képzési lehetõségek, Gyakorlatok: aktív figyelés, a másik meghallgatása, reflexió, be mu tat ko zás gya kor lat, ál lás in ter jú szi tu á ci ós gya kor lat, Szociális és egyéb szolgáltatások, juttatások ismertetése, átbe - szélése, A mun ka nél kü li ség gel össze füg gõ prob lé mák és meg ol dá si ja - vas la tok. A teaházakban a nõk általában nagyobb létszámmal vettek részt. A részvételi hajlandóság településenként eltérõ volt annak függ vé nyé ben, hogy mi lyen egyéb prog ra mok voltak biz to sí tot - tak. A résztvevõk az álláskereséssel kapcsolatos információkon, gya kor la to kon kí vül igé nyel ték az egyéb prob lé má ik kal (adós - ság ke ze lés, pénz ügyi in for má ci ók, csa lá di gaz dál ko dás) kap cso - latos témák megvitatását is. Összességében a résztvevõk megta - pasz tal hat ták mennyi vel töb bet ad a csoportos fejlesztés az egyéni álláskeresésnél. Dél-Du nán tú li Re gi o ná lis Forrásközpont

4 Köz-Tér-Háló a családokért projekt 4 TÁMOP / Képzés mentoroknak Adósságcsapda és a mélyszegénység címmel kép zé sen vet tek részt a Köz-Tér-Há ló men to rai. Ma nap ság egy re gyak rab ban hal la ni, hogy mély sze - gény ség, de hogy va ló já ban mit is je lent so kan nem tud ják pon to san. Mit is je lent és hol van a mély sze gény ség ha tá ra? Tér ben és idõ ben bár hol is va gyunk, ha az alap ve tõ szük ség le te in ket nem tud juk ki elé gí te ni, ak kor sze gé nyek va gyunk. A sze gény ség le fõbb for rá sa az in for má ció hi á - nya. Itt köz re ját sza nak az ala csony jö ve de le mek és a hal - mo zott hát rá nyok pl.: mun ka-, la kás-, egész ség ügyi- és kul túr ál is alap ve tõ hi á nyok. Sokan billegnek a szegénység határán. A szegények anyagi helyzete rosszabb lett, a bevételek, jövedelmek reál - Áb ra hám Edit, Tóth Ge or gi na, Var ga Kata értéke csökkent. A segélyek csökkenése, szûkítése folyamatos. Nõtt az eladósodás, lakhatási és egyéb bizonytalan - sá gok. Nõtt a ki szol gál ta tott ság, szi go rúb bak let tek a fel té - te lek és a szank ci ók. Prog ram ja ink pró bál nak se gít sé get nyúj ta ni az zal, hogy fel ve szik a kap cso la tot a csa lá dok kal. Meg ke res sük a prob - lé mák for rá sa it elõ ször kö zö sen, ké sõbb pe dig meg ta nít va, hogy min den ki sa ját maga tud ja meg ol da ni az ügye it. Rend sze re sen meg je len nek kü lön bö zõ té má jú kép zé sek, ahol akár a csa lád ból min den fel nõtt részt ve het, sok szor szem be sül nek ilyen kor hi á nyos sá ga ik kal, fé lel me ik kel. Több nyi re a kép zé sek vé gé re ma ga biz to sak és tu da to sab - bak lesz nek. Tudatosságra és takarékosságra nevelés például, ha a tü - zelõjét maga állítja elõ pár család kalákában,(papírbrikett) vagy a veteményezés és a termés begyûjtésével és eltevésé - vel is gon dos kod hat az éle lem egy ré szé rõl. Ka lá ka mód - szerrel egymás házát is fel lehet újítani minimális szakmai be vo nás sal. Ahol meg je lent már az uzso ra és a kam tos pénz, hogy le - het meg szün tet ni és ki lép ni be lõ le? Ki lé pé si le he tõ sé gek: pénz ügyi prog ra mok, mik ro hi te - lek, adósságkezelések. A Dél-dunántúlon a Máltai Szeretet Szol gá lat je len van több te le pü lé sen pénz ügyi prog ram mal. Mediációval és személyes mentorálással jutnak jó eredmények re. Jó kap cso lat van köz tük és a nagy szol gál ta tók kö - zött, segítenek hitelek átütemezésében, részletfizetések - ben... stb. Ahol adósságkezelés van ott kötelezõ a Háztartá - si napló vezetésre való megtanítás és folyamatos ellenörzé - se, hi szen aki va lót lant ír bele az ön ma gát csap ja be. Au to nó mia Ala pít vány mun ka tár sai is azon fá ra doz nak, hogy a kis pén zû em be rek is tud ja nak ta ka ré kos kod ni. Több le he tõ sé get kí nál nak azok nak az em be rek nek ahol a település részt vesz a programjaikon. Néhány a teljesség igénye nélkül: SIMS prog ram, IDA mód szer, Esélykassza módszer, CAF mód szer Mind egyik prog ram leg fon to sabb ele me a bi za lom. Sok - szor bank ként mû kö dõ pénz ügyi kö zös sé ge ket al kot nak fõs lé szám mal, né me lyik kül sõ for rást sem vesz igény be. Fon tos a fo lya ma tos men to rá lás, mo ti vá lás, lé nye ges, hogy a csa lád együtt ke zel je a hely ze tet. Van ahol már a vég re haj tó is meg je lent, mire az érin tet - tek fel is me rik a prob lé ma sú lyos sá gát, és pró bál ják meg ta - lál ni a még jár ha tó utat. Lehetõség van a végrehajtokkal való tárgyalásra is, eset - leg al ku do zás ra is, de min den eset ben fon tos egy hoz zá ér tõ szakember segítségét kérni. Or szág szer te több prog ram van még je len, ala pít vá nyok fog lal koz nak az ela dó so dot tak prob lé má i val. Men hely Ala pít vány, Kulcs tar tó prog ram, NET prog ram, KIÚT prog ram, Szo ci á lis épí tõ tá bor (a Fa ce bo o kon is meg te kint he tõ a mun kás sá guk) A kép zés szá munk ra is hasz nos volt, sok eset ben ta lál ko - zunk nap mint nap a te le pü lé se in ken is ha son ló prob lé mák - kal küz dõ csa lá dok kal. So kuk nak tu dunk se gí te ni, so ka kat megfelelõ szakemberhez irányítani. Jó is mer ni a pénz ügyi prog ra mok je le nõ sé gét és mû kö - dését. Szám un ka jó ér zés az, hogy se gí te ni tu dunk azok nak akik meg bíz nak ben nünk és ké rik. Döb rö köz, Áb ra hám Edit csa lád men tor

5 TÁMOP / Köz-Tér-Háló a családokért projekt Nyitott szakmai mûhely Az utób bi két év ben na gyon sok vál to zás tör tént prog ra munk cél te rü le - tén a szociális ellátásban, támogatás - ban. Véget ért a Máltai Szeretetszolgá - lat Hitel-S programja, befejezte mun - ká ját a tér sé gi ön kén tes pont, mun ká - ba áll tak, majd fél év után le járt a szer - zõ dé sük kul tu rá lis köz mun ká sok nak, befejezõdött a térségi ifjúsági és Gyerekesély Program. Átszervezésre ke - rül tek a kis tér sé gi szo ci á lis el lá tá sok, el in dult a nap pa li pszi chi át ri ai el lá tás pályázati formában. Azok kö zül a szak em be rek és se gí - tõk kö zül, akik kel le he tett ta lál koz ni a településeken sokakkal ma már nem le het, és van nak új se gí tõk is. Egy má sik fon tos ta pasz ta lat, hogy a se gí tõk nek a min den na pi fel ada ta ik mel lett na gyon rit kán ma rad ide je a szociális krízishelyzeteket okozó prob lé mák ra való komp lex rá te kin tés - re, a csa lá do kat kö rül ve võ he lyi és tér - ségi változások követésére. Azzal is több ször ta lál ko zunk, hogy ami kor sa - ját kom pe ten ci á in kon, szak te rü le tün - kön kí vül esõ prob lé ma adó dik, vagy éppen egy ilyen feladatra keresnek a tér ség ben szak em be re ket, na gyon ne - he zen ta lá lunk hely ben meg ol dást a feladatokra. Úgy gon dol tuk ér de mes ezek rõl be - szél ni, és egy olyan nyi tott együtt mû - kö dé si há ló za tot ki ala kí ta ni, amely se - gít a se gí tõk nek, in for má ci ó kat nyújt a dön tés ho zók nak, és fo lya ma to san szolgálja azokat, akiknek érdekében mind annyi an te vé keny ke dünk. En nek ér de ké ben jú li us ele jén meg - be szé lés re hív tunk a tér ség ben dol go - zó szakembereket, önkéntes és hivatá - sos se gí tõ ket. Sok fé le te rü let rõl ér kez tünk: szo ci - ális munkás, családi mentor, lelkész, polgármester, családsegítõ és gyer - mekjólétis, közösségfejlesztõ és terü - letfejlesztõ, a gyermekek esélyegyen - lõségével és az idõsek ellátásával foglalkozó szakember, civil szervezeti ve - zetõ. A nyár ízei té li re au gusz tus 29-én a Köz-tér-há ló pro jekt záró kon fe ren ci - ájára szeretettel várjuk mindazokat, akik a "Mi csa lá dunk zöld sé ges kert - je" prog ram ban részt vesz nek és szí ve - sen be mu tat nánk kü lön le ges ter mé - nye i ket, vagy a té li re el tett kis kert bõl be ta ka rí tott ter mést. Eb ben az év ben 9 te le pü lés rõl 84 csa lád vesz részt a prog ram ban. Re - mél jünk min den ki nek si ke rült szor - galmas munkával megtermelni a család zöld ség szük ség le tét. Nyá ron még sor ke rül egy al ka lom mal fény ké pe - zésre és szeptemberben újra találkoz - ha tunk, ami kor a leg szebb kis kert tu - laj do no sa it meg lep het jük a kert ben hasz no sít ha tó aján dék kal. Aki au gusz tus 29-én szí ve sen ki ál - lítana a záró konferenciára, kérjük, hogy jelentkezzen a családi mentor - nál. A hasznos beszélgetés, szakmai ter - vezgetés eredményeképpen abban marad tunk, hogy össze ál lí tunk az egész térségre kiterjedõ adatbázisokat a szol - gáltatásokról, az elérhetõ szakembe - rek rõl és ar ról, hogy kit mi lyen te vé - keny ség be, fel adat ba le het be von ni. A mû hely mun ká hoz való csat la ko zás ön - kén tes és nyi tott, és azt is re mél jük, hogy az így felfrissített adatbázis hasz - nos lesz azok szá má ra is, akik se gít sé - get, támogatást várnak. Kö vet ke zõ Hír le ve lünk ben en nek az adatgyûjtésnek az eredményeként már tu dunk ak tu á lis szol gál ta tá si lis tát is meg je len tet ni ar ról, hogy a rá szo ru - lók hová és ki hez for dul hat nak. Re mél jük ezen az úton is se gít he - tünk. Új já szer ve zõ dött mikrotérségi ellátások: A Sásdi Szociális és Gyermekjóléti Szol gá lat ( 7370 Sásd Arad út.1.) el - lá tá si te rü le te 14 te le pü lés re ter jed ki: Bakóca, Baranyajenõ, Baranyaszent györgy, Fel sõ e ger szeg, Göd re, Kisbeszterce, Kishajmás, Palé, Sásd,Me zõd, Mind szent go di sa, Tormás,Varga, Vázsnok. Alap szol gál ta tá so kat lát el, gyer - mekjóléti szolgálat, családsegítés és házi se gít ség nyúj tás. A Sásdi Vagyonkezelõ és Intéz - mény fenn tar tó /SVI/ Non pro fit Kft (7370 Sásd Arad út.1.) Támogató Szolgálatot üzemeltet - nek. Jelzõrendszeres házi segítségnyújtást és szeptember végéig a MOPS pályázat keretében a közös - sé gi pszi chi át ri át vi szik mind a 27 településen. Vá sá ros dom bó In téz mény fenn tar tó Tár su lást ho zott lét re gyer mek jól éti szolgálat ellátására Vásárosdombó, Tarrós, Tékes, Kisvaszar, Gerényes és Ág.

6 Köz-Tér-Háló a családokért projekt 6 TÁMOP / Ex pe dí ci ók há zunk táján médiatábor Gyak ran elõ for dul, hogy nem fi gye lünk sa ját kör nye ze tünk re, hogy sok kal in kább van sze münk a rossz dol gok meg lá tá sá ra, mint a jóra, a szép re. Pe dig gyak ran köz vet len kör nye ze tünk ben is van nak apró cso dák, és ha meg ta nul juk eze ket ész re ven ni a ter - mé sze ti kör nye zet ben, egy más ban, ha gyo má nya ink ban, akkor már ezzel is gazdagabbak leszünk. A Köz-Tér-Há ló projekt és a most zá ru ló Gye rek esély prog - ram ke re té ben több olyan kö zös sé gi kez de mé nye zés is volt már, amely nek ke retében töb ben fog lal koz tak sa ját éle tük, kör nye ze - tük meg örö kí té sé vel. (he lyi új ság szer kesz tés ön se gí tõ klub ke re - té ben, Okos te le fo nos fotó és vi deó klub, a kis va sza ri gye re kek a saját életükrõl készült kisfilmet készítettek) jú ni us 30-jú li us 3 kö zött 14 fi a tal ka pott le he tõ sé get arra, hogy ezt a tu dást szak em be rek és arra al kal mas esz kö zök se - gítségével tovább fejlesszék. A technika megismerésén és a kü - lön bö zõ elõ re meg adott té mák fel dol go zá sán túl a tá bor arra is le - hetõséget adott az alsómocsoládi, kisvaszari, mekényesi, nagy - hajmási gyerekek és fiatalok számára hogy kicsit jobban megis - merjék egymást, beszélgessenek a mindennapjaikról és más õket fog lal koz ta tó té má ról, in ter jú kat ké szít se nek fel nõt tek kel. Ju tott idõ (per sze fel adat tal pá ro sít va) arra is hogy ki kap cso lód ja nak, csó na káz za nak a ta von, vagy est én ként kö zö sen szó ra koz za nak. Akik itt vol tak, részt vet tek az ex pe dí ci ó ban ami most nem tá vo li vi dé ke ken, ha nem a sa ját há zunk tá ján zaj lott. Töb ben mondták, hogy jó lenne valamiféle folytatás, immár technikai tu dás sal felvértezve akár még többet meg tudjanak mutatni kör nye ze tük - bõl. Van ilyen ter vünk hosszabb tá von: sze ret nénk a zá ró ki ad vá - nyunk kal együtt egy fil mes do ku men tá ci ót is ké szí te ni a Köz-Tér-Há ló pro jekt ben részt ve võ te le pü lé sek rõl, családokról, eseményekrõl. Várunk ehhez ötleteket, javaslatokat: Kik azok az emberek, aki ket ér de mes meg szó lí ta ni, akik a ne héz kö rül mé nyek kö zött is próbálkoznak a család helyzetének javítására, akik példát mutat - tak a töb bi ek részére, akik segítenek másokon. Kö szön jük a szak em be rek nek Li ling Ta más nak és Ka to na Eri - ká nak. Keressék ötleteikkel a családi mentort, vagy írjanak a zshal il.com e-ma il cím re.

7 TÁMOP / Köz-Tér-Háló a családokért projekt Hasz nos ta pasz ta la tok... lá tó utak Prog ra munk ke re té ben eb ben az idõ - szakban is szerveztünk tapasztalatcseréket olyan te le pü lé sek re, ahol ha son ló ak a prob lé mák, és évek óta dol goz nak azon, hogy se gí te ni tud ja nak a mun ka nél kü li ség eny hí té sén. Sok fé le mó don ins pi rál ják az em be re ket arra, hogy a kö zös ség és a ben - ne részt ve võ családok szá má ra is hasznos tevékenységekhez kapcsolódjanak. Ege rá gon és Ud va ri ban jár tunk. Az ön kor mány za ti jó gya kor la tok ver - senyben elsõ helyezést elért Egerágon a helyi termelõi piac, a szociális szövetkezet, va la mint az is ko lai kis kert pro jekt,a jól szer ve zett egy re bõ vü lõ START mun - ka prog ram kí nált hasz nos is me re te ket. Meg néz tük a fó lia ker tet, jár tunk az ön kor - mányzat gazdasági udvarában és az iskola - kert ben is. Sa ját kony há ju kon hasz no sít - ják a he lyi ter mé kek egy ré szét és már a pi - acszervezésben is komoly lépéseket tettek. A gye re kek már az is ko la kert ben ki pró bál - hat ják a kis kert mun ká it és örö me it. Ott jár tunk kor ép pen egy ki adós jég esõ za var - ta meg a nap sü tést, még is meg néz tük az összes fon tos hely színt, és szí ve sen vá la - szol tak kér dé se ink re. Az Ud va ri Ön kor mány zat szin tén hosszú évek óta fog lal ko zik az zal, hogy ne maradjanak gazdátlanul a települési kis - ker tek. A 2005 óta fo lyó ér ték te rem té si prog ram egy re bõ vül. Ele in te a csa lá dok - tól idõs em be rek tõl kap tak te rü le tet a he - lyi gazdaság elindításához, mára pedig már 11 hektáros területen termelnek zöld - ség fél éket, van fel dol go zó üzem és be mu - ta tó hely, el in dult a ba rom fi tar tó prog ram. 24 család számára jelent tanulási és termelé si le he tõ sé get a sok szí nû prog ram, de tu - lajdonképpen az egész település és a térség számára is mintaadó. A Segítünk, ha aka - rod prog ram min den ki szá má ra nyi tott, hogy a sa ját te rü le te ken is vissza ho no sod - ja nak a zöld sé ges- vi rá gos ker tek. Na gyon egyedi a tápkockás palánta elõállításra alkalmas gép, melynek segítségével nemcsak a zöld sé ges kert prog ram lett ered mé - nyesebb, hanem a település virágosításához szük sé ges vi rág pa lán tá kat is könnyeb - ben elõ ál lít ják. Hely ben ké szül nek sa va - nyú sá gok, étel íze sí tõk, kü lön le ges lek vá - rok (a tök lek várt mi is meg kós tol hat tuk). A több let ter mé kek a kör nye zõ kony há kon és két vál lal ko zás bolt ja in ke resz tül jut nak el a rá szo rul tak hoz és a he lyi ízek, egész - séges élelmiszerek kedvelõihez. Létrejött a Nagymama konyhája bemutatóterem. Tartottak már Gyümölcsözõ Terménybör ze pi a ci na pot, ahol az ön kor mány za - tok által elõállított terményeket árusították a nagy kö zön ség nek, és mu tat ták be a part - ne rek nek. Az Udvari trikolor, a paprikából és káposztából készített piros fehér zöld színben pompázó házi jellegû savanyúság igazi helyi különlegesség. Innen is sok hasznos tapasztalattal tértek haza a települési vezetõk és a mi térségünkben a hasonló munkát végzõk. Le je gyez te Hal mai Gá bor né szakmai vezetõ

8 Köz-Tér-Háló a családokért projekt 8 TÁMOP / Zá rul egy prog ram, vagy foly ta tó dik... raj tunk is mú lik A Köz-Tér-Há ló pro jekt hi va ta los idõ tar ta ma ja nu ár au gusz tus 31 tart. Ez az idõ pont már nincs olyan messze. Tapasztalatainkat, a történeteket és a szakmai elemzéseket záró - ki ad vány ban is össze fog lal juk majd. Fon tos nak tart juk azt is, hogy sze mé lye sen is tud junk ta lál koz ni azok kal, akik kel eb ben az idõ szak ban együtt dol goz tunk, azok kal, akik bi zal muk ba fo - gad tak Ben nün ket, akik nek se gí te ni tudtunk, akikkel együtt dolgoztunk a változás érdekében. Hi szen a vál to zá sok, me lyek hoz hat nak egy jobb élet mi nõ sé - get, min dig az érin tet tek ter ve i ben, a meg fo gal ma zott vá gyak ban és cé lok ban in dul nak el és sok-sok ter vez ge tés, mun ka kell ah - hoz, hogy kéz zel fog ha tó ered mé nyek le gye nek. Bár mi lyen ki - Kis va sza ri klub a bu da pes ti ki rán du lá son, ahol ér té kes ta pasz ta la to kat sze rez het tek egy rég óta jól mû kö dõ klub ban A dinnye jó té kony hatásai A gö rög dinnye több mint ki lenc - ven százaléka víz. A dinnye fo gyasz - tásával salaktalanít ha tod bél rend - sze red és ha ne he - zen emészthetõ A dinnye le he tõ sé get ad a kre a ti vi tás ra is étellel tömted meg a po ca kod, a dinnye ezen is se gít het! Víz tar tal má val olyan nagy teret foglal el, hogy hamarosan telítettnek érzed magad. Hamar át is esel a te lí tett ség ér zé sén, mert a víz ke resz tül megy raj tad, és a gyo mor vissza kap ja ere de ti ru gal mas sá gát. Po zi tí van be fo lyá sol - ja az emésztés további szakaszait, így serkenti a belek ürülését is. Ha al kal mad adó dik hu za mo sabb ide ig gö rög dinnyét fo gyasz ta - Kiadja: Köz-Tér-Háló a családokért projekt 7345 Alsómocsolád, Rákóczi u. 21. Tel.: 72/ Fax: 72/ Fe le lõs szer kesz tõ: Hal mai Gá bor né E-ma il: zshal il.com Meg je lent 1500 pél dány ban A lap in gye - nes Tördelés: Lugio-press Bt. Nyomtatás: Kerényi Nyomda Szekszárd P R A K T I K Á K csik is ezek : meg ta nul ni va la mit, ami vel szeb bé tud juk ten ni a környezetünket, vagy olyan ismeretre szert tenni, amivel támo - gat ni tud juk a csa lá dun kat, vagy el ha tá ro zás ra jut ni ar ról hogy ta - nulni érdemes már megtettük az elsõ lépést. Konkrét tevékenysé - gek kel pe dig en nél to vább is jut ha tunk. A kis kert mû ve lé sé vel több és egészségesebb élelmiszer juthat az asztalra, a lakás felújítása pedig nem csak otthonosabbá teszi a mindennapokat, de sok megtakarítást is hozhat. Mindezekhez pedig szükséges a magunk elhatározása, és kell hoz zá az el fo ga dó, tá mo ga tó kö zös ség. En nek ki ala kí tá sa pe dig hosszú idõ. Hosszabb, mint egy projekt idõtartama. Mi még is hi szünk ab ban, hogy va la mi el in dult, van mi rõl be - szélni. Ezért és ezúton is szeretettel invitálunk mindenkit ZÁRÓKONFERENCIÁNKRA, me lyet au gusz tus 29-én pén te ken szer ve zünk Al só mo cso lá don Ter ve ink sze rint dél elõtt rö vid kis elõ a dá sok ban ele ve nít jük fel a legfontosabb eseményeket, folyamatokat. Háttérként a kö - zös sé gi ön se gí tõ klu bok és a kis kert prog ram össze fog la ló i ból, és fotótárunkból készítünk kiállítást. Dél után pe dig kö tet len for má ban já té ko san fog lal juk össze él - mé nye in ket. Õszin tén re mél jük, hogy futó prog ram ja in kat nem ez az ese - mény zár ja le, hogy azok nak lesz foly ta tá sa, amin még dolgozunk. Az igazi folytatás, a megtanultak hasznosítása, a kialakult kö - zös sé gek to vább élé se pe dig nem csak rajtunk múlik. A stáb ne vé ben: Hal mai Gá bor né szak mai ve ze tõ ni, sze ren csés vagy, mert hely re ál lít ja a vér sav-lúg egyen sú lyát! Tele van rost anyag gal is mely se gí ti az emész tést is. Ki e mel ke - dõen jó hatással van a vesére és a májra. Vitamintartalma nem annyi ra je len tõs, el sõ sor ban C-, E- és B-vi ta mint vi he tünk be vele. Vas-, cink-, mag né zi um- és só tar tal má nak kö szön he tõ en a nyá ri me leg ben a leg ki vá lóbb fo lya dék pót lá si le he tõ ség a jól le - hû tött dinnye. Nagy mennyi ség ben fo gyaszt va jót tesz a szív nek, a keringésnek és az immunrendszernek. (for rás: tal-for ce.hu/hi rek/dinnye-jo te kony-ha ta - sai/) Spórolhatsz a villanyszámlán Tudtad, hogy a készenléti állapotban az elektromos berendezések a tel jes mû kö dé si ka pa ci tá suk hoz szük sé ges ener gia 60%-át hasz nál ják? Ez azt je len ti, ha ég a té vén a kis pi ros kap cso ló majd nem annyi ener gi á ra van szük sé ge, mint ha ép pen néz néd Jó - ba rá to kat. Gon dolj bele, hány tv, szá mí tó gép, hifi, mik ró megy fo lya ma to san a la kás ban? A te le fon töl tõk, elem töl tõk is fo gyasz - ta nak ak kor is, ha ép pen nincs ben nük elem, vagy nincs rá dug va te le fon, de a kon nek tor ban ma rad tak. Te hát est én ként húzd ki a kon nek tor ból a szer ken tyû ket vagy sze rezz be olyan hosszab bí - tót, ahol egy kapcsolással tényleg áramtalaníthatsz mindent. Ez - zel az apró lé pés sel iga zán lát ha tó ered ményt ér hetsz el a csa lá di villanyszámla terén.

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 15., szerda 109. szám Ára: 777, Ft TARTALOMJEGYZÉK 216/2007. (VIII. 15.) Korm. r. A hosszú távú kötelezettségek vállalásának egyes szabályairól

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 6., csütörtök 39. szám Ára: 759, Ft TARTALOMJEGYZÉK 80/2006. (IV. 6.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ja nu ár 5., péntek 1. szám TARTALOMJEGYZÉK 2007: I. tv. A sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mé lyek be uta zá sá ról és

Részletesebben

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 136 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Né meth Lász ló 1 A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 Cselekvési változatok Ki in du lás ként fon tos meg fo gal maz ni azt, hogy

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások CXXXIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2006. áp ri lis 26. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 71/2006. (IV. 3.) Korm. ren de let 80/2006. (IV. 6.) Korm.

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

A nonprofit számvitel alapjai

A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Képzési Füzetek Dr. Baráth Katalin A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Szolgáltató Központ Zalaegerszeg, 2010 NONPROFIT KÉPZÉSI FÜZETEK Dr. Baráth Katalin Nonprofit számvitel alapjai Landorhegy

Részletesebben

2009. évi XXXVII. törvény

2009. évi XXXVII. törvény 2009/71. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 16273 2009. évi XXXVII. törvény az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról* Az er dei élet kö zös sé gek nél kü löz he tet len fennmara - dása, vé dõ

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft

Részletesebben

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft. Oldal

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd 26. szám Ára: 1325, Ft TARTALOMJEGYZÉK 29/2008. (II. 19.) Korm. r. A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter feladat- és hatáskörérõl.

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

84 AZ ÖRDÖG TEMPLOMA. Ma ria

84 AZ ÖRDÖG TEMPLOMA. Ma ria 84 AZ ÖRDÖG TEMPLOMA Ma ria A nô az egyik kö nyö ké re tá masz kod va néz te Ur qu hart sû rû szôr rel be - nôtt mell ka sát. Mu ta tó uj já val vé gig ván do rolt a szôr ze ten, és min dun - ta lan ki

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 96. szám Ára: 3825 Ft 2009. évi LXXX. tör vény A Bün te tõ Tör vény könyv rõl szóló 1978. évi IV. tör vény

Részletesebben

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből 68 Emlékek között Karinthy Gáborról Kö ze leb bi kap cso lat ba ti zen há rom éves ko rom ba ke - rül tünk egy más sal. Álom vi lág ban élt, ami ta lán nem lett vol na

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

Hírmondó. Fegyverneki. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok. Gránitdiploma. Zbrojnikyben jár tunk

Hírmondó. Fegyverneki. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok. Gránitdiploma. Zbrojnikyben jár tunk Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVIII. évfolyam 5. szám 2007. október 17. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok Szep tem ber 14-én há rom fegyverneki előadóművészeti cso port

Részletesebben

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 14., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 14., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. au gusz tus 14., hétfõ 102. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 175/2006. (VIII. 14.) Korm. r. A fel sõ ok ta tá si hall ga tók jut ta tá sa i ról...

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét Az Alkotmánybíróság Határozatai utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tóra és

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 10., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 10., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 10., szerda 135. szám Ára: 966, Ft TARTALOMJEGYZÉK 264/2007. (X. 10.) Korm. r. Az egyes ter mé kek ki egé szí tõ ol tal má ra vo nat ko zó

Részletesebben