Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás"

Átírás

1 Épít ke zõk Jú li us ele jén Ágon te tõ fel újí tás ba fo gott Or sós Flóra és Fá bi - án. A Hab itat Pont és a Köz-Tér-Há ló Ala pít vány köz re mû kö dé - sé vel meg va ló su ló mun kát már áp ri lis óta ter vez tük. A csa lád nak ennyi idejébe telt amíg a munkálatokhoz szükséges feltételeket elõ te rem tet ték. A többi már megy, mint a karikacsapás! Amint ar ról ko ráb ban már ír tunk, a Hab itat for Hu ma nity, Hab itat Pont nevû prog ram ja ol csó épí tõ anyag hoz és az épít ke zé - sek kivitelezéséhez szükséges szaktudás megszerzéséhez igyek - szik hozzásegíteni a kaláka rendszerû közösséghez csatlakozó - kat. A prog ram ban való rész vé tel ön kén tes, a fel té tel az, hogy a résztvevõk vegyenek részt egymás házának, lakókörnyezetének rendbetételében, és az építõanyagok költségéhez kis részben já - rul ja nak hoz zá. Az el vég zett mun ka órái után mindenki pontokat kap, amit a vásárláskor kedvezményként érvényesíthet. Fló rá ék te tõ fel újí tá sá hoz egy kül sõ szak em bert is be von tunk, aki mun ka vé del mi ok ta tást tar tott és a ma gas ban vég zett mun ka kap csán hasz nos tu dás hoz se gí tet te a ki tar tó, ügyes kezû részt ve - võ ket. Az együtt mun kál ko dók és a csa lád nem saj nál ta a ve rej té - ket ezen a for ró hét vé gén. A két na pos mun ka ered mé nye ként, most a hosszú pa raszt ház te te jé nek fele ké szült el, a befejezést a következõ tétel cserépléc megvétele határozza meg. Nem csak az egy más nál vég zett mun ka, ha nem a te le pü lés kö - zös sé gé nek ér de ké ben való te vé keny ke dés is be szá mít ha tó, így épült már Ágon egy fa vá zas szá rí tó, amely ben a ter vek sze rint az itt gyár tott bri ket tek fog nak he lyet kap ni, me lyet jó részt az épít - ke zõs prog ram részt ve või sze ret né nek készíteni, majd a tél során eltüzelni. A má ju si hõ ség ben zaj ló jó han gu la tú épít ke zést még in kább fel dob ta a fi nom ebéd, amit szin tén hely ben, he lyi asszo nyok készítettek. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás

2 Köz-Tér-Háló a családokért projekt 2 TÁMOP / Kö zös sé gi kre a ti vi tás 80 alkalommal 2013 szep tem be re óta 80 klub fog lal ko zás zajlott le 9 te le pü lé sen, össze sen 10 kü lön bö zõ klub ban. Indulás kor még csak 6 te le pü lés kap cso ló dott be, késõbb egy más tól ked vet kap tak, ahogy ter jedt a híre a hasz - no san, kel le me sen együtt töl tött idõ nek. Az elõre elhatározott tematika mentén a két kisvaszari klubot ki vé ve nem tud tak ha lad ni a klu bok. Bár a részt ve võk köre kö zel azo nos volt (új csat la ko zók, ki ma ra dók is vol tak) a té mát min dig az elõ zõ klub fog lal ko zá son el hang zott öt le tek ve zé rel ték. Nem ra gasz kod tunk ah hoz, hogy a klu bok a le he tõ ség ként be mu ta tott tematikát betartva szervezzék meg a témát. Fontosabbnak találtuk azt, hogy együtt legyenek, együtt tevékenykedjenek a hasonló érdeklõdésû emberek. Ez a sza bad ság na gyon sok kre a ti vi tást elõ ho zott és na gyon sok bel sõ erõ for rást moz gó sí tott. Fel szín re ke rül tek a tu dá sok, fõ ként a kéz mû ves te vé keny sé gek ben. Min den hol el kez dett ki - ala kul ni egy ba rá ti kör, ami na gyon fon tos ah hoz, hogy a pro jekt befejezõdése után is tudjanak egymásnak segíteni, egymástól tanulni. Szá gyon annyi ra meg erõ sö dött a kö zös ség, hogy sa ját ren dez - vényeket szerveztek, ami hiányt pótolt a településen. A falukarácsony az egyik leg si ke re sebb rendezvény volt. 10 hó nap alatt a 80 klub fog lal ko zá son 727 -en vet tek részt, ami kü lön bö zõ em bert és ál ta la a csa lád ját je len ti. Mekényes után Gerényesen is a helyi újság szerkesztéséhez kezdtek hozzá. Ehhez Péterfi Ferenc közösségfejlesztõ (a helyi kö zös sé gi új sá gok szak ér tõ je) köz re mû kö dé sét kér tük, hi szen az új ság szer kesz tés túl mu tat a min den na pi tu dá son, szük ség volt arra, hogy a he lyi em be rek ta nul ja nak mi köz ben az új sá got ké szí - tik. Mind két klub si ke re sen el ké szí tet te a he lyi új sá got, de na - gyon nehéz feladatot vállaltak, amihez remélhetõleg a jövõben hely ben meg ta lál nak, meg nyer nek se gí tõ ket. Al só mo cso lá don az ér dek lõ dõk elõ ször a ház tar tá si gaz dál ko dás té ma kör ben a kö - zös sé gi pénz tár ról gon dol kod tak kö zö sen. Mi vel azonban ez is nagyon nehéz és hosszú folyamatot jelent, a résztvevõk a tájékozódás szintjénél tovább nem jutottak. A biobrikett készítés több he lyen fel me rült, elõ re lé pés Ágon tör - tént, ahol kö zö sen meg - épí tet ték a szárítót. Április elején minden klub rész vé te lé vel egész napos találkozót szer vez tünk Nagy haj - má son, ami re min den ki na gyon ké szült. A he - lyiek sütöttek, fõztek. A bi ka li ak el hoz ták a remek kézmûves da - rabjaikat, amelyek kö - zül néhány elkészítési technikáját meg is tanították.

3 TÁMOP / Köz-Tér-Háló a családokért projekt Réti Éva ter ve zõ hasz nált far me rok ból ké szült di va tos ru há it fel ölt ve a részt ve võk kis di vat be mu ta tót rög tö nöz tek. Thi esz An - géla és munkatársai a retextil hurkolásba vezették be az érdeklõdõket. A klu bok te vé keny sé gei a tel jes ség igé nye nél kül: ko szo rú ké - szítés, ökoháztartás, húsvéti díszek, réteskészítés, házi kozmetiku mok, ve ge ta ké szí tés, tar tó sít ás, új ság ké szí tés, öko já té kok, közös fõzés, foltvarrás, kisze bábu készítése, tánctanulás, gyer - tya ön tés és még sok-sok ér de kes ség. Úgy lát juk, hogy kis bá to rí tás sal a klub na gyon jó for ma kez - dés ként ah hoz, hogy a ha son ló ér dek lõ dé sû em be rek egy más ra találjanak és együtt tervezzék, szervezzék meg a közös tevékeny - séget. Mé szá ros Zsu zsa kö zös ség fej lesz tõ Ál lás ke re sõk Tea há za Az Ál lás ke re sõk Tea há za név re ke resz telt ön se gí tõ klu bok lé nye ge, hogy mind a szo ci á lis, mind a mun - ka ügyi al rend sze rek re jel lem zõ hi va ta los utak és igény be vé te li le he tõ sé gek mel lett al kal mat te remt sen in for má lis, kö tet len, együtt lét re ha son ló prob lé mák - kal küz dõ ál lás ke re sõk szá má ra. A Teaház szervezésében fontos szerepet játszottak a követke - zõ tényezõk: 1. Mun ka idõ és a hi va ta los ügy fél fo ga dá si idõ utá ni idõpont. 2. Nyitottság, sem területi, életkori, nemi, etnikai, foglalkozta - tási státushoz nem kötõdik a belépés, a részvétel lehetõsége. A klub szabályzata megengedi a rendszertelen részvételt, az elhe - lyezkedõk, nyaralók vagy egyéb családi kötelezettségeik miatt kimaradók visszatérését. 3.?Papírmentes környezet,? azaz a tagoknak semmiféle külön regisztrációs (a ránk nézve is kötelezõ jelenléti íven kívül) procedú rán nem kell ke resz tül men ni ük, mi e lõtt az õket érintõ kérdéseiket feltehetik. 4. Ol dott lég kör: va ló ban ke rek asz tal jel leg gel foly ta tott kö - tetlen vélemény- és információcsere. 5. Facilitáló csoportvezetés, amely a munka- és pályatanács - adás sajátossága, mely háttér lehetõséget teremt a különbözõ kul - turális, iskolázottsági háttérrel és eltérõ problémákkal jelentkezõ ügy fe lek, cso port ta gok közös munkájához. Teaház alkalmak megvalósítása a célcsoport számára: A pro - jekt idõ szak ban össze sen 40 db Ál lás ke re sõk tea há zát va ló sí tunk Tea ház Tormás Teaház Gerényes meg, Tor más, Döb rö köz, Nagy haj más, Ge ré nyes, Me ké nyes, Al - só mo cso lád te le pü lé se ken, ame lye ken al kal man ként 4-12 fõ vett részt. Az Álláskeresõk Teaháza változó tematikái az alábbiak voltak: INTERNETES álláskeresés folyamatosan a tagok részére, Álláskeresés, konkrét állásajánlatok a klubtársak számára, Az ön fog lal koz ta tás for mái, tá mo ga tá sa, pl.: õs ter me lõ vé, Önéletrajzok, kísérõ levelek, készítése irányítással, minták alapján, Képzési lehetõségek, Gyakorlatok: aktív figyelés, a másik meghallgatása, reflexió, be mu tat ko zás gya kor lat, ál lás in ter jú szi tu á ci ós gya kor lat, Szociális és egyéb szolgáltatások, juttatások ismertetése, átbe - szélése, A mun ka nél kü li ség gel össze füg gõ prob lé mák és meg ol dá si ja - vas la tok. A teaházakban a nõk általában nagyobb létszámmal vettek részt. A részvételi hajlandóság településenként eltérõ volt annak függ vé nyé ben, hogy mi lyen egyéb prog ra mok voltak biz to sí tot - tak. A résztvevõk az álláskereséssel kapcsolatos információkon, gya kor la to kon kí vül igé nyel ték az egyéb prob lé má ik kal (adós - ság ke ze lés, pénz ügyi in for má ci ók, csa lá di gaz dál ko dás) kap cso - latos témák megvitatását is. Összességében a résztvevõk megta - pasz tal hat ták mennyi vel töb bet ad a csoportos fejlesztés az egyéni álláskeresésnél. Dél-Du nán tú li Re gi o ná lis Forrásközpont

4 Köz-Tér-Háló a családokért projekt 4 TÁMOP / Képzés mentoroknak Adósságcsapda és a mélyszegénység címmel kép zé sen vet tek részt a Köz-Tér-Há ló men to rai. Ma nap ság egy re gyak rab ban hal la ni, hogy mély sze - gény ség, de hogy va ló já ban mit is je lent so kan nem tud ják pon to san. Mit is je lent és hol van a mély sze gény ség ha tá ra? Tér ben és idõ ben bár hol is va gyunk, ha az alap ve tõ szük ség le te in ket nem tud juk ki elé gí te ni, ak kor sze gé nyek va gyunk. A sze gény ség le fõbb for rá sa az in for má ció hi á - nya. Itt köz re ját sza nak az ala csony jö ve de le mek és a hal - mo zott hát rá nyok pl.: mun ka-, la kás-, egész ség ügyi- és kul túr ál is alap ve tõ hi á nyok. Sokan billegnek a szegénység határán. A szegények anyagi helyzete rosszabb lett, a bevételek, jövedelmek reál - Áb ra hám Edit, Tóth Ge or gi na, Var ga Kata értéke csökkent. A segélyek csökkenése, szûkítése folyamatos. Nõtt az eladósodás, lakhatási és egyéb bizonytalan - sá gok. Nõtt a ki szol gál ta tott ság, szi go rúb bak let tek a fel té - te lek és a szank ci ók. Prog ram ja ink pró bál nak se gít sé get nyúj ta ni az zal, hogy fel ve szik a kap cso la tot a csa lá dok kal. Meg ke res sük a prob - lé mák for rá sa it elõ ször kö zö sen, ké sõbb pe dig meg ta nít va, hogy min den ki sa ját maga tud ja meg ol da ni az ügye it. Rend sze re sen meg je len nek kü lön bö zõ té má jú kép zé sek, ahol akár a csa lád ból min den fel nõtt részt ve het, sok szor szem be sül nek ilyen kor hi á nyos sá ga ik kal, fé lel me ik kel. Több nyi re a kép zé sek vé gé re ma ga biz to sak és tu da to sab - bak lesz nek. Tudatosságra és takarékosságra nevelés például, ha a tü - zelõjét maga állítja elõ pár család kalákában,(papírbrikett) vagy a veteményezés és a termés begyûjtésével és eltevésé - vel is gon dos kod hat az éle lem egy ré szé rõl. Ka lá ka mód - szerrel egymás házát is fel lehet újítani minimális szakmai be vo nás sal. Ahol meg je lent már az uzso ra és a kam tos pénz, hogy le - het meg szün tet ni és ki lép ni be lõ le? Ki lé pé si le he tõ sé gek: pénz ügyi prog ra mok, mik ro hi te - lek, adósságkezelések. A Dél-dunántúlon a Máltai Szeretet Szol gá lat je len van több te le pü lé sen pénz ügyi prog ram mal. Mediációval és személyes mentorálással jutnak jó eredmények re. Jó kap cso lat van köz tük és a nagy szol gál ta tók kö - zött, segítenek hitelek átütemezésében, részletfizetések - ben... stb. Ahol adósságkezelés van ott kötelezõ a Háztartá - si napló vezetésre való megtanítás és folyamatos ellenörzé - se, hi szen aki va lót lant ír bele az ön ma gát csap ja be. Au to nó mia Ala pít vány mun ka tár sai is azon fá ra doz nak, hogy a kis pén zû em be rek is tud ja nak ta ka ré kos kod ni. Több le he tõ sé get kí nál nak azok nak az em be rek nek ahol a település részt vesz a programjaikon. Néhány a teljesség igénye nélkül: SIMS prog ram, IDA mód szer, Esélykassza módszer, CAF mód szer Mind egyik prog ram leg fon to sabb ele me a bi za lom. Sok - szor bank ként mû kö dõ pénz ügyi kö zös sé ge ket al kot nak fõs lé szám mal, né me lyik kül sõ for rást sem vesz igény be. Fon tos a fo lya ma tos men to rá lás, mo ti vá lás, lé nye ges, hogy a csa lád együtt ke zel je a hely ze tet. Van ahol már a vég re haj tó is meg je lent, mire az érin tet - tek fel is me rik a prob lé ma sú lyos sá gát, és pró bál ják meg ta - lál ni a még jár ha tó utat. Lehetõség van a végrehajtokkal való tárgyalásra is, eset - leg al ku do zás ra is, de min den eset ben fon tos egy hoz zá ér tõ szakember segítségét kérni. Or szág szer te több prog ram van még je len, ala pít vá nyok fog lal koz nak az ela dó so dot tak prob lé má i val. Men hely Ala pít vány, Kulcs tar tó prog ram, NET prog ram, KIÚT prog ram, Szo ci á lis épí tõ tá bor (a Fa ce bo o kon is meg te kint he tõ a mun kás sá guk) A kép zés szá munk ra is hasz nos volt, sok eset ben ta lál ko - zunk nap mint nap a te le pü lé se in ken is ha son ló prob lé mák - kal küz dõ csa lá dok kal. So kuk nak tu dunk se gí te ni, so ka kat megfelelõ szakemberhez irányítani. Jó is mer ni a pénz ügyi prog ra mok je le nõ sé gét és mû kö - dését. Szám un ka jó ér zés az, hogy se gí te ni tu dunk azok nak akik meg bíz nak ben nünk és ké rik. Döb rö köz, Áb ra hám Edit csa lád men tor

5 TÁMOP / Köz-Tér-Háló a családokért projekt Nyitott szakmai mûhely Az utób bi két év ben na gyon sok vál to zás tör tént prog ra munk cél te rü le - tén a szociális ellátásban, támogatás - ban. Véget ért a Máltai Szeretetszolgá - lat Hitel-S programja, befejezte mun - ká ját a tér sé gi ön kén tes pont, mun ká - ba áll tak, majd fél év után le járt a szer - zõ dé sük kul tu rá lis köz mun ká sok nak, befejezõdött a térségi ifjúsági és Gyerekesély Program. Átszervezésre ke - rül tek a kis tér sé gi szo ci á lis el lá tá sok, el in dult a nap pa li pszi chi át ri ai el lá tás pályázati formában. Azok kö zül a szak em be rek és se gí - tõk kö zül, akik kel le he tett ta lál koz ni a településeken sokakkal ma már nem le het, és van nak új se gí tõk is. Egy má sik fon tos ta pasz ta lat, hogy a se gí tõk nek a min den na pi fel ada ta ik mel lett na gyon rit kán ma rad ide je a szociális krízishelyzeteket okozó prob lé mák ra való komp lex rá te kin tés - re, a csa lá do kat kö rül ve võ he lyi és tér - ségi változások követésére. Azzal is több ször ta lál ko zunk, hogy ami kor sa - ját kom pe ten ci á in kon, szak te rü le tün - kön kí vül esõ prob lé ma adó dik, vagy éppen egy ilyen feladatra keresnek a tér ség ben szak em be re ket, na gyon ne - he zen ta lá lunk hely ben meg ol dást a feladatokra. Úgy gon dol tuk ér de mes ezek rõl be - szél ni, és egy olyan nyi tott együtt mû - kö dé si há ló za tot ki ala kí ta ni, amely se - gít a se gí tõk nek, in for má ci ó kat nyújt a dön tés ho zók nak, és fo lya ma to san szolgálja azokat, akiknek érdekében mind annyi an te vé keny ke dünk. En nek ér de ké ben jú li us ele jén meg - be szé lés re hív tunk a tér ség ben dol go - zó szakembereket, önkéntes és hivatá - sos se gí tõ ket. Sok fé le te rü let rõl ér kez tünk: szo ci - ális munkás, családi mentor, lelkész, polgármester, családsegítõ és gyer - mekjólétis, közösségfejlesztõ és terü - letfejlesztõ, a gyermekek esélyegyen - lõségével és az idõsek ellátásával foglalkozó szakember, civil szervezeti ve - zetõ. A nyár ízei té li re au gusz tus 29-én a Köz-tér-há ló pro jekt záró kon fe ren ci - ájára szeretettel várjuk mindazokat, akik a "Mi csa lá dunk zöld sé ges kert - je" prog ram ban részt vesz nek és szí ve - sen be mu tat nánk kü lön le ges ter mé - nye i ket, vagy a té li re el tett kis kert bõl be ta ka rí tott ter mést. Eb ben az év ben 9 te le pü lés rõl 84 csa lád vesz részt a prog ram ban. Re - mél jünk min den ki nek si ke rült szor - galmas munkával megtermelni a család zöld ség szük ség le tét. Nyá ron még sor ke rül egy al ka lom mal fény ké pe - zésre és szeptemberben újra találkoz - ha tunk, ami kor a leg szebb kis kert tu - laj do no sa it meg lep het jük a kert ben hasz no sít ha tó aján dék kal. Aki au gusz tus 29-én szí ve sen ki ál - lítana a záró konferenciára, kérjük, hogy jelentkezzen a családi mentor - nál. A hasznos beszélgetés, szakmai ter - vezgetés eredményeképpen abban marad tunk, hogy össze ál lí tunk az egész térségre kiterjedõ adatbázisokat a szol - gáltatásokról, az elérhetõ szakembe - rek rõl és ar ról, hogy kit mi lyen te vé - keny ség be, fel adat ba le het be von ni. A mû hely mun ká hoz való csat la ko zás ön - kén tes és nyi tott, és azt is re mél jük, hogy az így felfrissített adatbázis hasz - nos lesz azok szá má ra is, akik se gít sé - get, támogatást várnak. Kö vet ke zõ Hír le ve lünk ben en nek az adatgyûjtésnek az eredményeként már tu dunk ak tu á lis szol gál ta tá si lis tát is meg je len tet ni ar ról, hogy a rá szo ru - lók hová és ki hez for dul hat nak. Re mél jük ezen az úton is se gít he - tünk. Új já szer ve zõ dött mikrotérségi ellátások: A Sásdi Szociális és Gyermekjóléti Szol gá lat ( 7370 Sásd Arad út.1.) el - lá tá si te rü le te 14 te le pü lés re ter jed ki: Bakóca, Baranyajenõ, Baranyaszent györgy, Fel sõ e ger szeg, Göd re, Kisbeszterce, Kishajmás, Palé, Sásd,Me zõd, Mind szent go di sa, Tormás,Varga, Vázsnok. Alap szol gál ta tá so kat lát el, gyer - mekjóléti szolgálat, családsegítés és házi se gít ség nyúj tás. A Sásdi Vagyonkezelõ és Intéz - mény fenn tar tó /SVI/ Non pro fit Kft (7370 Sásd Arad út.1.) Támogató Szolgálatot üzemeltet - nek. Jelzõrendszeres házi segítségnyújtást és szeptember végéig a MOPS pályázat keretében a közös - sé gi pszi chi át ri át vi szik mind a 27 településen. Vá sá ros dom bó In téz mény fenn tar tó Tár su lást ho zott lét re gyer mek jól éti szolgálat ellátására Vásárosdombó, Tarrós, Tékes, Kisvaszar, Gerényes és Ág.

6 Köz-Tér-Háló a családokért projekt 6 TÁMOP / Ex pe dí ci ók há zunk táján médiatábor Gyak ran elõ for dul, hogy nem fi gye lünk sa ját kör nye ze tünk re, hogy sok kal in kább van sze münk a rossz dol gok meg lá tá sá ra, mint a jóra, a szép re. Pe dig gyak ran köz vet len kör nye ze tünk ben is van nak apró cso dák, és ha meg ta nul juk eze ket ész re ven ni a ter - mé sze ti kör nye zet ben, egy más ban, ha gyo má nya ink ban, akkor már ezzel is gazdagabbak leszünk. A Köz-Tér-Há ló projekt és a most zá ru ló Gye rek esély prog - ram ke re té ben több olyan kö zös sé gi kez de mé nye zés is volt már, amely nek ke retében töb ben fog lal koz tak sa ját éle tük, kör nye ze - tük meg örö kí té sé vel. (he lyi új ság szer kesz tés ön se gí tõ klub ke re - té ben, Okos te le fo nos fotó és vi deó klub, a kis va sza ri gye re kek a saját életükrõl készült kisfilmet készítettek) jú ni us 30-jú li us 3 kö zött 14 fi a tal ka pott le he tõ sé get arra, hogy ezt a tu dást szak em be rek és arra al kal mas esz kö zök se - gítségével tovább fejlesszék. A technika megismerésén és a kü - lön bö zõ elõ re meg adott té mák fel dol go zá sán túl a tá bor arra is le - hetõséget adott az alsómocsoládi, kisvaszari, mekényesi, nagy - hajmási gyerekek és fiatalok számára hogy kicsit jobban megis - merjék egymást, beszélgessenek a mindennapjaikról és más õket fog lal koz ta tó té má ról, in ter jú kat ké szít se nek fel nõt tek kel. Ju tott idõ (per sze fel adat tal pá ro sít va) arra is hogy ki kap cso lód ja nak, csó na káz za nak a ta von, vagy est én ként kö zö sen szó ra koz za nak. Akik itt vol tak, részt vet tek az ex pe dí ci ó ban ami most nem tá vo li vi dé ke ken, ha nem a sa ját há zunk tá ján zaj lott. Töb ben mondták, hogy jó lenne valamiféle folytatás, immár technikai tu dás sal felvértezve akár még többet meg tudjanak mutatni kör nye ze tük - bõl. Van ilyen ter vünk hosszabb tá von: sze ret nénk a zá ró ki ad vá - nyunk kal együtt egy fil mes do ku men tá ci ót is ké szí te ni a Köz-Tér-Há ló pro jekt ben részt ve võ te le pü lé sek rõl, családokról, eseményekrõl. Várunk ehhez ötleteket, javaslatokat: Kik azok az emberek, aki ket ér de mes meg szó lí ta ni, akik a ne héz kö rül mé nyek kö zött is próbálkoznak a család helyzetének javítására, akik példát mutat - tak a töb bi ek részére, akik segítenek másokon. Kö szön jük a szak em be rek nek Li ling Ta más nak és Ka to na Eri - ká nak. Keressék ötleteikkel a családi mentort, vagy írjanak a zshal il.com e-ma il cím re.

7 TÁMOP / Köz-Tér-Háló a családokért projekt Hasz nos ta pasz ta la tok... lá tó utak Prog ra munk ke re té ben eb ben az idõ - szakban is szerveztünk tapasztalatcseréket olyan te le pü lé sek re, ahol ha son ló ak a prob lé mák, és évek óta dol goz nak azon, hogy se gí te ni tud ja nak a mun ka nél kü li ség eny hí té sén. Sok fé le mó don ins pi rál ják az em be re ket arra, hogy a kö zös ség és a ben - ne részt ve võ családok szá má ra is hasznos tevékenységekhez kapcsolódjanak. Ege rá gon és Ud va ri ban jár tunk. Az ön kor mány za ti jó gya kor la tok ver - senyben elsõ helyezést elért Egerágon a helyi termelõi piac, a szociális szövetkezet, va la mint az is ko lai kis kert pro jekt,a jól szer ve zett egy re bõ vü lõ START mun - ka prog ram kí nált hasz nos is me re te ket. Meg néz tük a fó lia ker tet, jár tunk az ön kor - mányzat gazdasági udvarában és az iskola - kert ben is. Sa ját kony há ju kon hasz no sít - ják a he lyi ter mé kek egy ré szét és már a pi - acszervezésben is komoly lépéseket tettek. A gye re kek már az is ko la kert ben ki pró bál - hat ják a kis kert mun ká it és örö me it. Ott jár tunk kor ép pen egy ki adós jég esõ za var - ta meg a nap sü tést, még is meg néz tük az összes fon tos hely színt, és szí ve sen vá la - szol tak kér dé se ink re. Az Ud va ri Ön kor mány zat szin tén hosszú évek óta fog lal ko zik az zal, hogy ne maradjanak gazdátlanul a települési kis - ker tek. A 2005 óta fo lyó ér ték te rem té si prog ram egy re bõ vül. Ele in te a csa lá dok - tól idõs em be rek tõl kap tak te rü le tet a he - lyi gazdaság elindításához, mára pedig már 11 hektáros területen termelnek zöld - ség fél éket, van fel dol go zó üzem és be mu - ta tó hely, el in dult a ba rom fi tar tó prog ram. 24 család számára jelent tanulási és termelé si le he tõ sé get a sok szí nû prog ram, de tu - lajdonképpen az egész település és a térség számára is mintaadó. A Segítünk, ha aka - rod prog ram min den ki szá má ra nyi tott, hogy a sa ját te rü le te ken is vissza ho no sod - ja nak a zöld sé ges- vi rá gos ker tek. Na gyon egyedi a tápkockás palánta elõállításra alkalmas gép, melynek segítségével nemcsak a zöld sé ges kert prog ram lett ered mé - nyesebb, hanem a település virágosításához szük sé ges vi rág pa lán tá kat is könnyeb - ben elõ ál lít ják. Hely ben ké szül nek sa va - nyú sá gok, étel íze sí tõk, kü lön le ges lek vá - rok (a tök lek várt mi is meg kós tol hat tuk). A több let ter mé kek a kör nye zõ kony há kon és két vál lal ko zás bolt ja in ke resz tül jut nak el a rá szo rul tak hoz és a he lyi ízek, egész - séges élelmiszerek kedvelõihez. Létrejött a Nagymama konyhája bemutatóterem. Tartottak már Gyümölcsözõ Terménybör ze pi a ci na pot, ahol az ön kor mány za - tok által elõállított terményeket árusították a nagy kö zön ség nek, és mu tat ták be a part - ne rek nek. Az Udvari trikolor, a paprikából és káposztából készített piros fehér zöld színben pompázó házi jellegû savanyúság igazi helyi különlegesség. Innen is sok hasznos tapasztalattal tértek haza a települési vezetõk és a mi térségünkben a hasonló munkát végzõk. Le je gyez te Hal mai Gá bor né szakmai vezetõ

8 Köz-Tér-Háló a családokért projekt 8 TÁMOP / Zá rul egy prog ram, vagy foly ta tó dik... raj tunk is mú lik A Köz-Tér-Há ló pro jekt hi va ta los idõ tar ta ma ja nu ár au gusz tus 31 tart. Ez az idõ pont már nincs olyan messze. Tapasztalatainkat, a történeteket és a szakmai elemzéseket záró - ki ad vány ban is össze fog lal juk majd. Fon tos nak tart juk azt is, hogy sze mé lye sen is tud junk ta lál koz ni azok kal, akik kel eb ben az idõ szak ban együtt dol goz tunk, azok kal, akik bi zal muk ba fo - gad tak Ben nün ket, akik nek se gí te ni tudtunk, akikkel együtt dolgoztunk a változás érdekében. Hi szen a vál to zá sok, me lyek hoz hat nak egy jobb élet mi nõ sé - get, min dig az érin tet tek ter ve i ben, a meg fo gal ma zott vá gyak ban és cé lok ban in dul nak el és sok-sok ter vez ge tés, mun ka kell ah - hoz, hogy kéz zel fog ha tó ered mé nyek le gye nek. Bár mi lyen ki - Kis va sza ri klub a bu da pes ti ki rán du lá son, ahol ér té kes ta pasz ta la to kat sze rez het tek egy rég óta jól mû kö dõ klub ban A dinnye jó té kony hatásai A gö rög dinnye több mint ki lenc - ven százaléka víz. A dinnye fo gyasz - tásával salaktalanít ha tod bél rend - sze red és ha ne he - zen emészthetõ A dinnye le he tõ sé get ad a kre a ti vi tás ra is étellel tömted meg a po ca kod, a dinnye ezen is se gít het! Víz tar tal má val olyan nagy teret foglal el, hogy hamarosan telítettnek érzed magad. Hamar át is esel a te lí tett ség ér zé sén, mert a víz ke resz tül megy raj tad, és a gyo mor vissza kap ja ere de ti ru gal mas sá gát. Po zi tí van be fo lyá sol - ja az emésztés további szakaszait, így serkenti a belek ürülését is. Ha al kal mad adó dik hu za mo sabb ide ig gö rög dinnyét fo gyasz ta - Kiadja: Köz-Tér-Háló a családokért projekt 7345 Alsómocsolád, Rákóczi u. 21. Tel.: 72/ Fax: 72/ Fe le lõs szer kesz tõ: Hal mai Gá bor né E-ma il: zshal il.com Meg je lent 1500 pél dány ban A lap in gye - nes Tördelés: Lugio-press Bt. Nyomtatás: Kerényi Nyomda Szekszárd P R A K T I K Á K csik is ezek : meg ta nul ni va la mit, ami vel szeb bé tud juk ten ni a környezetünket, vagy olyan ismeretre szert tenni, amivel támo - gat ni tud juk a csa lá dun kat, vagy el ha tá ro zás ra jut ni ar ról hogy ta - nulni érdemes már megtettük az elsõ lépést. Konkrét tevékenysé - gek kel pe dig en nél to vább is jut ha tunk. A kis kert mû ve lé sé vel több és egészségesebb élelmiszer juthat az asztalra, a lakás felújítása pedig nem csak otthonosabbá teszi a mindennapokat, de sok megtakarítást is hozhat. Mindezekhez pedig szükséges a magunk elhatározása, és kell hoz zá az el fo ga dó, tá mo ga tó kö zös ség. En nek ki ala kí tá sa pe dig hosszú idõ. Hosszabb, mint egy projekt idõtartama. Mi még is hi szünk ab ban, hogy va la mi el in dult, van mi rõl be - szélni. Ezért és ezúton is szeretettel invitálunk mindenkit ZÁRÓKONFERENCIÁNKRA, me lyet au gusz tus 29-én pén te ken szer ve zünk Al só mo cso lá don Ter ve ink sze rint dél elõtt rö vid kis elõ a dá sok ban ele ve nít jük fel a legfontosabb eseményeket, folyamatokat. Háttérként a kö - zös sé gi ön se gí tõ klu bok és a kis kert prog ram össze fog la ló i ból, és fotótárunkból készítünk kiállítást. Dél után pe dig kö tet len for má ban já té ko san fog lal juk össze él - mé nye in ket. Õszin tén re mél jük, hogy futó prog ram ja in kat nem ez az ese - mény zár ja le, hogy azok nak lesz foly ta tá sa, amin még dolgozunk. Az igazi folytatás, a megtanultak hasznosítása, a kialakult kö - zös sé gek to vább élé se pe dig nem csak rajtunk múlik. A stáb ne vé ben: Hal mai Gá bor né szak mai ve ze tõ ni, sze ren csés vagy, mert hely re ál lít ja a vér sav-lúg egyen sú lyát! Tele van rost anyag gal is mely se gí ti az emész tést is. Ki e mel ke - dõen jó hatással van a vesére és a májra. Vitamintartalma nem annyi ra je len tõs, el sõ sor ban C-, E- és B-vi ta mint vi he tünk be vele. Vas-, cink-, mag né zi um- és só tar tal má nak kö szön he tõ en a nyá ri me leg ben a leg ki vá lóbb fo lya dék pót lá si le he tõ ség a jól le - hû tött dinnye. Nagy mennyi ség ben fo gyaszt va jót tesz a szív nek, a keringésnek és az immunrendszernek. (for rás: tal-for ce.hu/hi rek/dinnye-jo te kony-ha ta - sai/) Spórolhatsz a villanyszámlán Tudtad, hogy a készenléti állapotban az elektromos berendezések a tel jes mû kö dé si ka pa ci tá suk hoz szük sé ges ener gia 60%-át hasz nál ják? Ez azt je len ti, ha ég a té vén a kis pi ros kap cso ló majd nem annyi ener gi á ra van szük sé ge, mint ha ép pen néz néd Jó - ba rá to kat. Gon dolj bele, hány tv, szá mí tó gép, hifi, mik ró megy fo lya ma to san a la kás ban? A te le fon töl tõk, elem töl tõk is fo gyasz - ta nak ak kor is, ha ép pen nincs ben nük elem, vagy nincs rá dug va te le fon, de a kon nek tor ban ma rad tak. Te hát est én ként húzd ki a kon nek tor ból a szer ken tyû ket vagy sze rezz be olyan hosszab bí - tót, ahol egy kapcsolással tényleg áramtalaníthatsz mindent. Ez - zel az apró lé pés sel iga zán lát ha tó ered ményt ér hetsz el a csa lá di villanyszámla terén.

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 146 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Mu rá nyi Lász ló 1 A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 Cselekvési változatok Az ál ta lá nos fo gyasz tá si

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON Ta nul má nyok SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁ GON TA NUL MÁ NYOK Szerkesztette RAINER M.

Részletesebben

VICTORIA Lakásbiztosítás

VICTORIA Lakásbiztosítás VICTORIA Lakásbiztosítás Ny.sz.: 1010V01 BIGS1001V01 1 www.victoria-volksbanken.hu Tisz telt Ügy fe lünk! La kás biz to sí tá sá ban kü lö nö sen fon tos a vé den - dô va gyon értéké nek pon tos meg ha

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM 2011. nove mber T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 83/2011. (XI. 10.) AB ha tá ro zat Mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló al kot mány el le nes ség vizs gá la tá ról a kö te - le zõ

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! á á á é é ť ť é é ó Ó ď Á é í é ú é é é LVII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 2649-2784. OLDAL 2007. október 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink

Részletesebben

186. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 5625, Ft. Oldal

186. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 5625, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap 186. TARTALOMJEGYZÉK 2008: CII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2009. évi költ ség ve té sé rõl... 24366 Oldal Ára: 5625, Ft 24366

Részletesebben

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE T A R T A L O M

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE T A R T A L O M XII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2006. AUGUSZTUS 31. 2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge 1012

Részletesebben

15. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 31., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

15. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 31., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 31., csütörtök 15. szám TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 31.) OKM r. A szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeirõl szóló 10/2006.

Részletesebben

159. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 399, Ft. Oldal

159. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 399, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök 159. szám Ára: 399, Ft TARTALOMJEGYZÉK 315/2007. (XI. 22.) Korm. r. A köztisztviselõi teljesítményértékelés és jutalmazás

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek. 94. szám. Ára: 1540, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek. 94. szám. Ára: 1540, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek 94. szám Ára: 1540, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek 94. szám Ára: 1540, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275 Multi Casco Plus gépjármû-biztosítási szabályzat ALAP BIZ TO SÍ TÁS 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A fe lek jog vi szo nyá ra a biz to sí tá si szer zô dés, a sza bály zat, va la mint a ha tá lyos ma gyar jog

Részletesebben

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Egyéb nagyböjti énekek (hajnali istentisztelet) A Magyar Ortodox Egyházmegye tulajdona Tropárion a harmadik imaórán 6. hang U-ram, a - ki a Szent Lel-ke-det a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 14., szombat 18. szám TARTALOMJEGYZÉK 4/2009. (II. 14.) MNB ren de let Új biz ton sá gi elem mel el lá tott 500 fo rin tos cím le tû bank

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Bu da pest, 2007. március 12. Ára: 1533 Ft 3. szám

Bu da pest, 2007. március 12. Ára: 1533 Ft 3. szám Bu da pest, 2007. március 12. Ára: 1533 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK RENDELETEK 356/2006. (XII. 27.) Korm. r. 6/2007. (I. 24.) Korm. r. 1/2007. (I. 30.) PM-ÖTM e. r. 17/2007. (II. 2.) GKM-KvVM-PM

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2013. január 15. 2013. 1. szám AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 45/2012. (XII. 29.) AB ha tá ro zat Ma gyar or szág Alap tör vé nye át me

Részletesebben

C_barna_Lola könyv tördelt_11_1+6i.qxd:layout 1 6/15/11 5:20 PM Page 1 Nagylánykönyv

C_barna_Lola könyv tördelt_11_1+6i.qxd:layout 1 6/15/11 5:20 PM Page 1 Nagylánykönyv Nagylánykönyv D. Tóth Kriszta, 2011 Sanoma Media, 2011 Szerkesztette: Erdélyi Z. Ágnes Az illusztrációkat készítette: Faltisz Alexandra Borító és könyvterv: Czeizel Balázs Megjelent a Sanoma Media Budapest

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete 16620 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/205. szám (2) Az R. 18. -ának (7) be kez dé se a kö vet ke zõ f) pont - tal egé szül ki: (Az OMMI biz to sít ja:) f) vá gó mar hák ra, vá gó ju hok ra és vá gó kecs

Részletesebben

170. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Az egészségügyi miniszter 53/2007. (XII. 7.

170. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Az egészségügyi miniszter 53/2007. (XII. 7. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. de cem ber 7., péntek 170. szám TARTALOMJEGYZÉK 53/2007. (XII. 7.) EüM r. A gyógy szer ren de lés hez hasz ná lan dó szá mí tó gé pes prog ram mi nõ

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM 2011. június T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 41/2011. (VI. 9.) AB ha tá ro zat Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 385/2009. (IX. 15.) OVB ha tá ro za tá - nak hely ben ha gyá

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. december 5. 2012. 11. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3351/2012. (XII. 5.) AB vég zés al kot mány jo gi pa nasz vissza uta sí tá sá ról... 698 3352/2012. (XII. 5.) AB vég zés

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA V. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2006. JÚNIUS 30. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1139, Vá ci út 73/A. Telefon: 350-1617 E-mail: akarsai@oep.hu Meg je le nik havonta Ára: 1817

Részletesebben

22. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft

22. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 14., csütörtök 22. szám Ára: 1325, Ft TARTALOMJEGYZÉK 25/2008. (II. 14.) Korm. r. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról szóló 260/2006.

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2008. JANUÁR 15. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét az Értesítõ utol só ol

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. április 5. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/14. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Kunszentmiklós

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVII. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 1585-1672. OLDAL 2007. május 16. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

Ellenõrzési Figyelõ. 2007. 3. szám Ellenõrzési szakfolyó irat

Ellenõrzési Figyelõ. 2007. 3. szám Ellenõrzési szakfolyó irat Ellenõrzési Figyelõ Interjú Wittich Tamással, az NFH fõigazgatójával Kerekasztal: Ellenõrzések a feketegazdaság visszaszorítására Fókusz: Uniós támogatások teljesítmény-ellenõrzése Mûhely: A folyószámla-kezelés

Részletesebben

24. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. már ci us 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

24. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. már ci us 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. már ci us 1., csütörtök 24. szám TARTALOMJEGYZÉK 13/2007. (III. 1.) FVM r. A zöldség-gyümölcs termelõi értékesítõ szervezetek támogatásáról 1202 14/2007.

Részletesebben

183. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft. Oldal

183. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek 183. szám Ára: 1540, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: XCVI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el

Részletesebben

IX. Híresvárosi Vigadalom 2011. szeptember 17. R é s z l e t e s p R o g R a m a 9. o l d a l o n. Régi és új csoportfoglalkozások a művelődési házban

IX. Híresvárosi Vigadalom 2011. szeptember 17. R é s z l e t e s p R o g R a m a 9. o l d a l o n. Régi és új csoportfoglalkozások a művelődési házban 1991 2011 20éves a ingyenes közéleti havilap XX. évfolyam 9. szám 2011 szeptember KMOP-5.2.1/A-09-2009-0014 Tura Városközpont rehabilitációja többfunkciós tér kialakításával FelAVATásrA Vár Az új FőTér

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 20., péntek 96. szám Ára: 210, Ft TARTALOMJEGYZÉK 38/2007. (VII. 20.) IRM r. A belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének szabályozásáról

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM I. KÖTET 889-1032. OLDAL 2006. március 24. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok,

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 14., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 14., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. no vem ber 14., péntek 160. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 42/2008. (XI. 14.) EüM SZMM e. r. A ká bí tó szer-füg gõ sé get gyó gyí tó ke ze lés,

Részletesebben

VICTORIA Lakásbiztosítás www.victoria-volksbanken.hu

VICTORIA Lakásbiztosítás www.victoria-volksbanken.hu Ny.sz.: 1020V02 VICTORIA Lakásbiztosítás www.victoria-volksbanken.hu Tisz telt Ügy fe lünk! A VICTORIA Lakásbiztosítás Alap, Bővített és Callisto csomagjai megoldást nyújtanak az előre nem látható, hirtelen

Részletesebben

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

107. szám KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. július 29., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 855 Ft. Oldal

107. szám KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. július 29., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 855 Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. július 29., szerda 107. szám Ára: 855 Ft TARTALOMJEGYZÉK Oldal 156/2009. (VII. 29.) Korm. ren de let A köz úti áru fu va ro zás hoz, sze mély szál lí

Részletesebben

IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. Elõ fi ze té si díj: egy évre 14 112 Ft

IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. Elõ fi ze té si díj: egy évre 14 112 Ft IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

Hírmondó. Fegyverneki. Mû vé sze ti gá la mû so rok az év ele jén. A tartalomból

Hírmondó. Fegyverneki. Mû vé sze ti gá la mû so rok az év ele jén. A tartalomból Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XIX. évfolyam 1. szám 2008. február 21. Mû vé sze ti gá la mû so rok az év ele jén A ma gyar kul tú ra nap ját 1989 óta ün ne pel jük meg ja nu

Részletesebben

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hit, remény, szeretet a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hús vé ti üze net Mert úgy sze ret te Is ten e vi lá got, hogy egy szü lött FI át ad ta, hogy aki hisz Ben ne el ne vesszen,

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Ha tá ro za tok 69/2007. (HK 10.) HM ha tá ro zat 70/2007. (HK 10.) HM ha tá

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 10. szám 1218 Ft 2006. ok tó ber 16. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Kormányrendeletek Oldal 182/2006. (VIII. 28.)

Részletesebben

47. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 97/2006. (IV. 20.) Korm.

47. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 97/2006. (IV. 20.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 20., csütörtök 47. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 97/2006. (IV. 20.) Korm. r. A 2006. évi rend kí vü li ár víz vé de ke zés költ ség ve

Részletesebben

42. szám. 2006/42. szám HATÁROZATOK TÁRA 447. Budapest, 2006. szep tem ber 4., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 378, Ft. Oldal

42. szám. 2006/42. szám HATÁROZATOK TÁRA 447. Budapest, 2006. szep tem ber 4., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 378, Ft. Oldal 2006/42. HATÁROZATOK TÁRA 447 Budapest, 2006. szep tem ber 4., hétfõ 42. Ára: 378, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2149/2006. (IX. 4.) Korm. h. Az Európai Közösség és tagállamai, valamint a Koreai Köztársaság kö zött

Részletesebben

EGY LEHETSÉGES JÖVŐKÉP (ÚJ TIPUSÚ MODELL) A FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZETI KERESKEDELEMBEN

EGY LEHETSÉGES JÖVŐKÉP (ÚJ TIPUSÚ MODELL) A FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZETI KERESKEDELEMBEN Cselekvési változatok 157 Dr. Géró Imre 1 EGY LEHETSÉGES JÖVŐKÉP (ÚJ TIPUSÚ MODELL) A FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZETI KERESKEDELEMBEN Cselekvési változatok A ma gyar szö vet ke ze ti moz ga lom te rü le tén a

Részletesebben

172. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 5., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 895, Ft. Oldal

172. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 5., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 895, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. de cem ber 5., péntek 172. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK 157/2008. (XII. 5.) FVM r. A Magyar Élelmiszerkönyv nemzeti termékleírásokat tartalmazó

Részletesebben

A vilai Te réz bel sõ vár kas té lyá ban, az az Is ten nel va ló kap cso la tunk tu -

A vilai Te réz bel sõ vár kas té lyá ban, az az Is ten nel va ló kap cso la tunk tu - Elhatározottság-biztonság A vilai Te réz bel sõ vár kas té lyá ban, az az Is ten nel va ló kap cso la tunk tu - da tos mé lyí té si fo lya ma tá ban két meg ha tá ro zó hoz zá ál lás meg ta nu - lá sá

Részletesebben

Fegyverneki. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVI. évfolyam 3. szám 2005. június 21.

Fegyverneki. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVI. évfolyam 3. szám 2005. június 21. Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVI. évfolyam 3. szám 2005. június 21. II. Országos Diák-Gulyásfesztivál Fegyvernek Ön kor mány zat Kép - vi se lõ tes tü le te, az Or czy An

Részletesebben

Újhelyi Imre Élelmiszeripari Közép- és Felsõfokú Szakképzõ Intézmény és Kollégium ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (11904/2004)

Újhelyi Imre Élelmiszeripari Közép- és Felsõfokú Szakképzõ Intézmény és Kollégium ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (11904/2004) 424 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám 17) Az ajánlatkérõ jelen ajánlattételi felhívásban megadott - nál elõbbi befejezést (mûszaki elõteljesítést) elfogad.

Részletesebben

Kérdôív. Önértékelés. A vállalat elvárásainak kielégítése Általában Néha Ritkán

Kérdôív. Önértékelés. A vállalat elvárásainak kielégítése Általában Néha Ritkán Önértékelés 15 Kérdôív Válaszoljon az alábbi kérdésekre oly módon, hogy az általában, néha, ritkán oszlopok közül azt jelöli be, ame lyik leginkább igaz az Ön viselkedésére! A vállalat elvárásainak kielégítése

Részletesebben

Mi re szer ve zô dik, az az mi lyen koc ká za to kat fed le a kö te le zô egész ség biz to sí tás? Szem pon tok az új ra gon do lás hoz. I rész.

Mi re szer ve zô dik, az az mi lyen koc ká za to kat fed le a kö te le zô egész ség biz to sí tás? Szem pon tok az új ra gon do lás hoz. I rész. Mi re szer ve zô dik, az az mi lyen koc ká za to kat fed le a kö te le zô egész ség biz to sí tás? Szem pon tok az új ra gon do lás hoz. I rész. Dr. Kin cses Gyu la, egészségügyi szakértô A XXI. szá zad

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK.

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök 68. szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 2009. évi XXXV. tör vény Egyes adótör vények és az zal össze füg gõ egyéb tör vények módosításáról...

Részletesebben

EGYETEMES ÉRTÉKEK AZ EGYETEMEN

EGYETEMES ÉRTÉKEK AZ EGYETEMEN EGYETEMES ÉRTÉKEK AZ EGYETEMEN Kutatási jelentés ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány Collegium Pannonicum Író Gergely Alapítvány Kulturális Sokszínűség Alapítvány Budapest, 2011 2 EGyETEMES

Részletesebben

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség 2010 2012 félidőben 2012. november A különkiadása sport, kultúra, egészség 2 köszöntő Tisztelt Bagi Polgárok! Az Önök bi zal má ból im má ron második pol gár mes teri meg bí za tá so mat tölt he tem, és

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 31., szerda 147. szám I. kö tet Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVIII. tv. A Bol gár Köz tár sa ság nak és Ro má ni á nak az Euró pai

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. NOVEMBER 23. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft F E L

Részletesebben

FÓ RUM TÁR SA DA LOM TU DO MÁ NYI SZEM LE. NEGYEDÉVENKÉNT MEGJELENŐ TU DO MÁ NYOS FO LYÓ IRA T VIII. év fo lyam. Fő szer kesz tő FAZEKAS JÓZSEF

FÓ RUM TÁR SA DA LOM TU DO MÁ NYI SZEM LE. NEGYEDÉVENKÉNT MEGJELENŐ TU DO MÁ NYOS FO LYÓ IRA T VIII. év fo lyam. Fő szer kesz tő FAZEKAS JÓZSEF FÓ RUM TÁR SA DA LOM TU DO MÁ NYI SZEM LE NEGYEDÉVENKÉNT MEGJELENŐ TU DO MÁ NYOS FO LYÓ IRA T VIII. év fo lyam Fő szer kesz tő FAZEKAS JÓZSEF A szerkesztőbizottság elnöke ÖLLÖS LÁSZLÓ Fe le lős szer kesz

Részletesebben

124. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal

124. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat 124. szám TARTALOMJEGYZÉK 82/2007. (IX. 22.) GKM r. A föld gáz köz üze mi dí ja i nak meg ál la pí tá sá ról szóló 96/2003.

Részletesebben

20éves a KÉSZÜL A KÖZPONT MEGÚJÍTÁSÁNAK I. ÜTEME. Tura városközpont rehabilitációja többfunkciós tér kialakításával. INGyENES KÖZÉLETI havilap

20éves a KÉSZÜL A KÖZPONT MEGÚJÍTÁSÁNAK I. ÜTEME. Tura városközpont rehabilitációja többfunkciós tér kialakításával. INGyENES KÖZÉLETI havilap 1991 2011 20éves a INGyENES KÖZÉLETI havilap XX. évfolyam 5. szám 2011. május KÉSZÜL A KÖZPONT MEGÚJÍTÁSÁNAK I. ÜTEME Tura városközpont rehabilitációja többfunkciós tér kialakításával Tervező: Az Építész

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

137. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 23., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3260, Ft. Oldal

137. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 23., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3260, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 23., kedd 137. szám Ára: 3260, Ft TARTALOMJEGYZÉK 233/2008. (I. 23.) Korm. r. Az egyes gazdálkodó szervezetek részére nyújtott 2008. évi

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 3/2007. (I. 30.) HM ren de let 18/2007. (II. 6.) GKM HM IRM

Részletesebben

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért XXI. évfolyam 2012. április * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Így se jó, úgy se jó A hónap mûvésze Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés Muzsikával a civil Európáért 2. oldal

Részletesebben

Feltétel. Bónusz Pro III.

Feltétel. Bónusz Pro III. Feltétel Bónusz Pro III. Ügyféltájékoztató Tisztelt Partnerünk! Kér jük, hogy biz to sí tá si aján la tá nak aláírá sa elôtt fi gyel me sen ol vas sa el az igény fel mé rés alap ján Ön nek aján lott ter

Részletesebben

Kiszámítható és igazságos kormány kell!

Kiszámítható és igazságos kormány kell! Komplett való, Önnek. II. évfolyam, 1. szám Csepel és Soroksár közéleti lapja 2013. március Uszoda vagy út? Úszó út! (5. ol dal) Veszélyben a Burattino? (9. ol dal) Mélyütés: a röplabdának is vége (13.

Részletesebben

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2011/4, 39 62. 39 A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI RÉPÁSI Éva HA LÁSZ Er

Részletesebben

BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZRT. XI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM A ZRT. LAPJA 2006. SZEPTEMBER TARTALOM

BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZRT. XI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM A ZRT. LAPJA 2006. SZEPTEMBER TARTALOM BAKONYI K ARSZT V ÍZ BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZRT. XI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM A ZRT. LAPJA 2006. SZEPTEMBER NYÍLT NAPOK Az õszi Nyílt Napok sorozat keretében szeptember 26-án Zirc, Olaszfalu és Nagyesztergár

Részletesebben

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. - Las san vé get ér az idei tan év. Ho gyan ké szül Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány za ta a kö vet ke zõ

Részletesebben

Pál fel tá ma dás hi té rõl

Pál fel tá ma dás hi té rõl Pál fel tá ma dás hi té rõl Hogyan alakult ki Pál hite Jézus feltámadásában, és miért vált szá má ra min den mást el söp rõ vé? A kor rekt vá lasz hoz (rész- ben te o ló gi ai, rész ben pszi cho ló gi

Részletesebben

Fûtési tapasztalatok befecskendezõs levegõs hõszivattyúval

Fûtési tapasztalatok befecskendezõs levegõs hõszivattyúval klímatechnika Konkrétumok írta: Mottl Gábor, Kiss Gábor Fûtési tapasztalatok befecskendezõs levegõs hõszivattyúval A 2009. NO VEM BE RI VGF-BEN A PAD LÓ HÛ TÉS LE VE GÕS HÕ SZI VAT TYÚ - VAL CÍ MÛ CIK

Részletesebben

A köz be szer zés mint ár ve rés

A köz be szer zés mint ár ve rés n Antal-Pomázi Krisz ti na A köz be szer zés mint ár ve rés A tanulmány A Pénzügyi Szemle elsõ PhD-PályázAtán i. helyezést ért el. El mé le ti mo del lek és gya kor la ti prob lé mák ÖS Sze fog la lás:

Részletesebben

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14.

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. 2. oldal Fegyverneki Hírmondó 2006. augusztus 14. A leg utób bi Hír mon dó meg je le né se óta a Kép

Részletesebben

Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001

Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001 GYÓGYÍTÓ ÉVTIZED 1 Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001 Kiadja a Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány Felelôs kiadó: Kalmár László Szerkesztette: Kalmár László, Rózsa András,

Részletesebben

19. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 7., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 250, Ft. Oldal

19. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 7., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 250, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 7., csütörtök 19. szám Ára: 250, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2008. (II. 7.) Korm. r. A Kor mány nak a köz igaz ga tá si ha tó sá gi ügyek kel össze

Részletesebben

A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban

A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban Dr. Ba lázs Ist ván CsC. tan szék ve ze tõ egye te mi do cens A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban Mint egy más fél év ti ze de mû kö dik eu ró pai szer - ve ze te a kor

Részletesebben

ALGYÕI HÍRMONDÓ. Templomunk harangszava a Kossuth Rádióban. Algyõi Lovasnapok. Ké pes lap a ju har szi rup ról

ALGYÕI HÍRMONDÓ. Templomunk harangszava a Kossuth Rádióban. Algyõi Lovasnapok. Ké pes lap a ju har szi rup ról 2010 augusztus Hírmondó Algyõi tükör 1 ALGYÕI HÍRMONDÓ KÖZÉLETI LAP ÁRA: 100 Ft 2010. augusztus XIX. évf. 8. szám Ké pes lap a ju har szi rup ról Sze ge di pap ri ka a há zi as szony nak. Pi ló - ta keksz

Részletesebben

A képviselõ-testület hírei

A képviselõ-testület hírei Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XX. évfolyam 4. szám 2009. augusztus 14. Virágzó Tisza Napja Jú ni us 23-tól na po kon át jár ták a fa lut a fi a ta lok hin tón, cuk rot és szó

Részletesebben

TALPRA, CSEPEL! Összefogás a csepeliekért. Családi-baráti csatornamutyi. Komplett való, Önnek. (4. oldal) (8. oldal) (5. ol dal)

TALPRA, CSEPEL! Összefogás a csepeliekért. Családi-baráti csatornamutyi. Komplett való, Önnek. (4. oldal) (8. oldal) (5. ol dal) Komplett való, Önnek. III. évfolyam, 10. szám Csepel és Soroksár közéleti lapja 2014. október Összefogás a csepeliekért (4. oldal) Családi-baráti csatornamutyi (8. oldal) TALPRA, CSEPEL! (5. ol dal) A

Részletesebben

Feltétel. Komfort & nyugalom lakóépület-biztosítás. Érvényes: 2014. március 15-tôl

Feltétel. Komfort & nyugalom lakóépület-biztosítás. Érvényes: 2014. március 15-tôl Feltétel Komfort & nyugalom lakóépület-biztosítás Érvényes: 2014. március 15-tôl Ügyféltájékoztató Tisztelt Partnerünk! Köszönjük, hogy biztosítási ajánlatával társaságunkat, az UNIQA Biztosító Zrt.-t

Részletesebben

Bu da pest, 2008. április 15. Ára: 1890 Ft 5. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2008. április 15. Ára: 1890 Ft 5. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2008. április 15. Ára: 1890 Ft 5. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2008. évi III. tv. Az 1 és 2 fo rin tos cím le tû ér mék be vo ná sa kö vet kez té ben szükséges kerekítés szabályairól...

Részletesebben