A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA"

Átírás

1 XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM NOVEMBER 23. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a évi elõ fi ze té si árainkra Tartalom I. Személyi rész Megbízásról történõ lemondás Meg bí zás II. Elnöki utasítások A Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni Hi va tal el nö ké nek 1/10/2007. számú utasítása a bányatelek megállapításáról A Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni Hi va tal el nö ké nek 1/15/2007. MBFH szá mú uta sí tá sa a Ma gyar Ál la mi Föld ta ni, Geo fi zi kai és Bá nyá - sza ti Adat tár ke ze lé sé ben lé võ ada tok ba tör té nõ be te kin tés nek és az ada tok ki adá sá nak mód já ról, va la mint az adat köz lés sel kap cso la - tos, fel szá mít ha tó költ ség té rí tés mér té ké rõl A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal elnökének 1/16/2007. MBFH számú utasítása az Építési Geotechnikai Adattár mûködési rendjérõl III. Közlemények Pá lyá zat tá mo ga tás el nye ré sé re A Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni Hi va tal köz le mé nye a bá nyafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági fel ügye le té rõl szóló 23/2006. (II. 3.) Korm. ren de let 4. számú melléklete alapján nyilvántartásba vett ellenõrzõ (vizsgáló) szervezetek rõl, üze mel te tõi ellen õr zõ szer ve ze tek rõl A Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni Hi va tal köz le mé nye a bá nyafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági fel ügye le té rõl szóló 23/2006. (II. 3.) Korm. ren de let 4. (1) bekezdés alapján nyilvántartásba vett vizsgáló szakemberekrõl és felügye le ti sze mé lyek rõl Tá jé koz ta tó a nyo más tar tó be ren de zé sek mû sza ki-biz ton sá gi szabályzatának közzétételérõl Tá jé koz ta tó a mun ka vé del mi jel le gû bír sá gok pá lyá za ti, va la mint in for má ci ós cé lú fel hasz ná lá sá ról szóló 5/2002. (XI. 12.) FMM ren de - let (a továb biak ban: R.) 19. -a (1) be kez dé sé ben ka pott felhatalmazás alapján létrejött együttmûködési megállapodás létrejöttérõl 121 A Szál lí tó ve ze té ki Szak ági Mû sza ki Bi zott ság 3/2007. számú állásfoglalása nagynyomású szállítóvezeték maximális üzemi nyomásának a mó do sí tá sa be ad vány tár gyá ban Rob ban tás ve ze tõi iga zol vány ér vény te le ní té se Rob ban tó mes te ri iga zol vány ér vény te le ní té se Tá jé koz ta tás a Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni Hi va tal új cí mérõl Tá jé koz ta tás a Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni Hi va tal meg változott telefon- és faxszámairól Tá jé koz ta tás a Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni Hi va tal ügy fél fogadási rendjérõl Tá jé koz ta tás a Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni Hi va tal Bu da pesti Bányakapitánysága megváltozott telefon- és faxszámairól Tá jé koz ta tás a Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni Hi va tal Bu da pesti Bányakapitánysága ügyfélfogadási rendjérõl Fel hí vás a Bá nyá szat és Geo ter mia 2007 cím mel meg ren de zés re ke rü lõ kon fe ren ci á ra

2 98 BÁNYÁSZATI KÖZLÖNY 3. szám I. Sze mé lyi rész Megbízásról történõ lemondás Dr. Kó ka Já nos gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter Dr. Esz tó Pé ter nek, a Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni Hi va tal (a továb biak ban: MBFH) irá nyí tá sá ra adott ve ze - tõi meg bí zá sá ról tör tént le mon dá sát ké rel mé re jú ni us 1-jei ha tállyal el fo gad ta. Megbízás Dr. Kó ka Já nos gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter Sza ba dos Gá bor nak, az MBFH el nök he lyet te si po zí - ci ó já ra adott ve ze tõi meg bí zá sát jú ni us 1-jei hatállyal vissza von ta, és a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer - vek rõl, va la mint a Kormány tag jai és az ál lam tit ká rok jog - ál lá sá ról szóló évi LVII. tör vény 74. (5) be kez dé - sé ben, va la mint a Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni Hi va tal - ról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. ren de let 1. (1) be - kez dé sé ben fog lalt fel ha tal ma zás alap ján egy ide jû leg jú ni us 2. nap já tól ki ne vez te az MBFH el nö ké vé. Sza ba dos Gá bor az el nö ki meg bí zást el fo gad ta. Dr. Ka to na Gá bort az MBFH Ala pí tó Ok ira tá ban rög zí tett jog kö ré nél fog va jú li us 1. nap já tól a Hivatal el nök he lyet te si fel ada ta i nak el lá tá sá val bíz ta meg. Dr. Ka to na Gá bor az el nök he lyet te si meg bí zást el fo - gad ta. II. El nö ki uta sí tások A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal elnökének 1/10/2007. számú uta sí tá sa a bányatelek megállapításáról Dõlt betûvel a vonatkozó jogszabályok szövege szerepel A jog al ko tás ról szóló évi XI. tör vény 49. (1) be - kez dé se alap ján a bá nyá szat ról szóló évi XLVIII. tör vény (a továb biak ban: Bt.) 26/B. (3) be kez dé sé ben elõ írt fel ada tok: a bá nya te lek meg ál la pí tá sá val, mó do sí tá - sá val (bõ ví tés, csök ken tés, össze vo nás, meg osz tás) és tör - lé sé vel, va la mint nyil ván tar tá sá val kap cso la tos jog sza bá - lyi elõ írások egy sé ges vég re haj tá sa ér de ké ben a kö vet ke zõ uta sí tást adom ki: I. RÉSZ A BÁNYATELEK MEGÁLLAPÍTÁSA 1. Az eljárás megindítása Bt. 26. (1) Ás vá nyi nyers anya got fel tár ni és kiter - melni, va la mint szén hid ro gén föld alat ti tá ro lá sá ra föld - ta ni szer ke ze tet hasz no sí ta ni a föld fel szí né nek és mé lyé - nek e cél ra el ha tá rolt ré szén (a továb biak ban: bá nya te - lek) sza bad. (2) Nem kell bá nya tel ket meg ál la pí ta ni az ás vá nyi nyers anya gok nak a ku ta tás ke re té ben, to váb bá a med dõ - há nyó nak a hasz no sí tá sa so rán vég zett fel tá rá sá ra és ki - ter me lé sé re. (3) A bá nya tel ket ké re lem re az ál lam i föld ta ni fel - ada to kat el lá tó szerv szak vé le mé nye alap ján, to váb bá kül fej té ses mû ve lés re vo nat ko zó bá nya te lek ese té ben az in gat lan tu laj do no sok nak a bá nya te lek kel le fed ni ter ve - zett in gat la nok vár ha tó igény be vé te li ütem ter vé vel és az in gat la nok hasz ná la ti, hasz no sí tá si, illetve ren del ke zé si jo gá val kap cso la tos ész re vé te lei figye lembe véte lével a bá nya fel ügye let ha tá ro zat ban ál la pít ja meg. Bt. 26/A. (2) Bá nya te lek meg ál la pí tá sát kér he ti a bányafelügyelettõl a) a 22. (1) be kez dés sze rin ti ku ta tá si jog gal ren del - ke zõ bá nya vál lal ko zó, to váb bá b) az a ter mé sze tes vagy jo gi sze mély, illetve jo gi sze - mé lyi ség nél kü li gaz da sá gi tár sa ság, aki, vagy amely nem mi nõ sül bá nya vál lal ko zó nak, azon ban ar chív adat tá ri ada tok, új el mé le ti föld ta ni ér tel me zés ered mé nyei vagy be je len tés alap ján vég zett fel szí ni elõ ku ta tás ada tai alap - ján kész let szá mí tá si je len tést ké szít A kérelmet beérkezését követõen haladéktalanul a bányakapitányságnak meg kell vizsgálnia abból a szempontból, hogy: a) a ké rel me zõ jo go sult-e bá nya te lek meg ál la pí tá sát kér ni; Vhr. 11/A. (1) A bá nya te lek meg ál la pí tá sá ra irá nyuló ké rel met az ille té kes bá nya ka pi tány ság hoz kell benyúj - tani. (2) A ké re lem hez mel lé kel ni kell: a) a meg ál la pí tás ra kért bá nya te lek egé szé re vo nat ko - zó an a kü lön jog sza bály ha tá lya alá tar to zó te vé keny ség ese tén aa) azt a ha tá ro za tot, amely ben a kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi és víz ügyi fel ügye lõ ség meg ál la pí tot ta, hogy a ter ve zett te vé keny ség nem kör nye zet vé del mi en - gedély- és nem egy sé ges kör nye zet hasz ná la ti engedély - köteles, vagy ab) a kör nye zet vé del mi en ge délyt, vagy ac) az egy sé ges kör nye zet hasz ná la ti en ge délyt; b) mély mû ve lés re vagy kül fej té ses mû ve lés re ter ve zett bá nya te lek ese té ben a meg ál la pí tás ra kért bá nya te lek kel érin tett in gat la nok

3 3. szám BÁNYÁSZATI KÖZLÖNY 99 ba) in gat lan-nyil ván tar tás sze rin ti tu laj do no sa i nak (va - gyon ke ze lõ i nek, hasz ná ló i nak) név- és cím jegy zé két, és bb) ren del te té sé nek, hasz ná la ti ál la po tá nak le írá sát; c) kül fej té ses mû ve lés re ter ve zett bá nya te lek ese té ben a bá nya te lek kel le fed ni ter ve zett in gat la nok vár ha tó igény - be vé te li ütem ter vét ca) a ki ter me lés meg kez dé sé nek ter ve zett idõ pont já tól szá mí tott el sõ öt év re vo nat ko zó an éven kén ti, cb) a továb biak ban öt éves bon tás ban; d) mély mû ve lés re vagy kül fej té ses mû ve lés re ter ve zett bá nya te lek ese té ben a Bt. 26/A. (3) be kez dés e) pont já - ban elõ írt tá jé koz ta tás egy pél dá nyát és a tá jé koz ta tá si kötelezettség tel je sí té sét iga zo ló ere de ti bi zony la to kat, vagy azok hi te les má so la tát; b) a ké rel me zõ a tá jé koz ta tá si kö te le zett sé gét tel je sí tet - te-e? E kö te le zett ség ak kor te kint he tõ tel je sí tett nek, ha a ké rel me zõ csa tol ta a tá jé koz ta tó le ve lét és az ere de ti tér ti - ve vényt az in gat lan tu laj do no sok név-, és cím jegy zé ké vel; e) a Bt. 26/A. (2) be kez dés b) pont ja sze rin ti ké re lem ese tén a kész let szá mí tá si je len tést; Bt. Vhr. 8. (2) A ku ta tá si zá ró je len tés nek tar tal maz nia kell: a) a ku ta tás ra jo go sult meg ne ve zé sét, a ku ta tá si jo got ado má nyo zó és a ku ta tás mû sza ki üze mi ter vét jó vá ha gyó ha tá ro zat szá mát, az MGSZ-tõl vagy más föld ta ni adat - szol gál ta tó tól vá sá rolt ada tok ese tén a zá ró je len tés be - nyúj tó já nak az adat fel hasz ná lás ra jo go sí tó iga zo lást; c) a kész let szá mí tá si je len tés alap ján meg ál la pí ta ni kért bá nya te lek ese tén a ké re lem tar tal maz za-e a zá ró je len tés be nyúj tó já nak az adat fel hasz ná lás ra jo go sí tó iga zo lá sát (Az adat fel hasz ná lás ra vo nat ko zó jo go sult sá got a ké rel - me zõ nek szer zõ dés sel, szám lá val, vagy az ada to kat át adó bi zo nyí tó ere jû hoz zá já ru ló nyi lat ko za tá val kell iga zol nia, hogy az ada to kat a te rü le ten a Bt. 22. (1) be kez dés sze rin ti ku ta tá si jog gal ren del ke zõ bá nya vál lal ko zó tól vet te át; ál lam i szerv tõl, ar chív adat tá ri ada tok meg vá sár lá sá - val sze rez te meg; új el mé le ti föld ta ni ér tel me zés ered mé nye i bõl nyer te; be je len tés alap ján vég zett fel szí ni elõ ku ta tás ada ta i - ból sze rez te); Bt. Vhr. 11/A. (2) f) a bá nya te lek mû sza ki le írá sát; g) a kü lön jog sza bály sze rin ti bá nya te lek tér ké pet; h) kül fej té ses mû ve lés re ter ve zett bá nya te lek ese té ben a táj ren de zé si elõ ter vet. (3) A (2) be kez dés a) d) pon tok sze rin ti mel lék le te ket egy-egy, az e) pont sze rin ti mel lék le tet ket tõ, az f) h) pon - tok sze rin ti mel lék le te ket a bá nya te lek meg ál la pí tá si el já - rás ban szak ha tó ság ként köz re mû kö dõ érin tett ha tó sá gok szá má val [35. (10) be kez dés, 1. szá mú mel lék let] meg - egye zõ pél dány szám ban kell be nyúj ta ni. (4) A (2) be kez dés f) pont já ban fog lalt mû sza ki le írás - nak tar tal maz nia kell: a) a bá nya te lek ha tár vo na la tö rés pont ja i nak EOV rend - szer sze rin ti ko or di ná tá it, a ha tár vo nal tö rés pont ja i nál a te rep ma gas sá gát, az alap- és fe dõ lap ma gas sá gát, a ha - szon anyag fe kü- és fe dõ szint je it (mbf); b) a ku ta tá si zá ró je len tés vagy a kész let szá mí tá si je len - tés alap ján a bá nya te lek föld ta ni és ki ter mel he tõ ás vány - va gyo ná nak mennyi sé gét és mi nõ sé gi jel lem zõ it; c) a bá nyá sza ti te vé keny sé gek kö vet kez té ben vár ha tó fel szí ni kõ zet moz gá sok kal szem ben vé del met igény lõ lé te - sít mény, la kó te le pü lés, víz bá zis, fo lyó- vagy ál ló víz meg je - lö lé sét; d) a ki je lö len dõ ha tár-, illetve vé dõ pil lért, annak mé re - te zé sét, va la mint az ab ban le kö tött ás vány va gyont; e) a meg ál la pí tan dó bá nya te lek kel ha tá ros, vagy azt rész ben vagy egész ben ma gá ban fog la ló bá nya tel ke ket és azok ha tár vo na la it, alap- és fe dõ lap ma gas sá gát; f) a föld alat ti gáz tá ro lás ra meg ál la pí ta ni kért bánya - telek ese té ben a tá ro lás cél já ra szol gá ló föld ta ni szer ke - zet be, ter mé sze tes vagy mes ter sé ges üreg be mé lyí tett fú rá - sok mû sza ki ál la po tát, fel hasz ná lá suk le he tõ sé gét, a szük - sé ges kül szí ni be ren de zé se ket, azok mû sza ki jel lem zõ it és a gáz tá ro lás nak a kör nye zet ve szé lyez te té sét, szennye zé sét, ká ro sí tá sát ki zá ró tech no ló gi á ját. (5) A mû sza ki le írás ban is mer tet ni kell: a) a fel tá rás kor, ki ter me lés kor vár ha tó mel lék ter mé kek, hul la dé kok fi zi kai és ké mi ai tu laj don sá ga it; b) az ás vá nyi nyers anyag fel tá rá sá ra, ki ter me lé sé re ki - vá laszt ha tó bá nyá sza ti mód sze re ket (mély mû ve lés, kül fej - tés, fú ró lyu kas ezen be lül irá nyí tott fer de fú rá sú vagy víz - szin tes fú rá sú mód szer) és ezek vár ha tó ha tá sa it a fel szín alat ti vi zek re, va la mint a kör nye zet más ele me i re; c) a fel tá rás hoz, ki ter me lés hez vár ha tó an szük sé ges kül - szí ni és fel szín alat ti lé te sít mény cso por tok meg ne ve zé sét; d) a ki ter me lé si fel té te lek tel je sít he tõ sé gét (be le ért ve a ki ter melt ás vá nyi nyers anyag el szál lí tá sát a leg kö ze leb bi or szá gos köz útig vagy szén hid ro gén szál lí tó ve ze té kig). (6) A (2) be kez dés h) pont já ban fog lalt táj ren de zé si elõ - ter vet a kör nye zet vé del mi en ge dély re, a ha tá lyos te rü let - ren de zé si, illetve sza bá lyo zá si ter vek re, to váb bá az in gat - la nok igény be vé te li ütem ter vé re fi gye lem mel kell el ké szí - te ni. A táj ren de zé si elõ terv nek tar tal maz nia kell a ter ve zett bá nyá sza ti te vé keny ség so rán ki ala ku ló te rep vi szo nyok, va la mint a meg épí ten dõ lé te sít mé nyek szö ve ges le írá sát és tér ké pét. (7) A táj ren de zé si elõ terv szö ve ges ré szé ben is mer tet ni kell az új ra hasz no sí tá si célt és e cél meg va ló sí tá sá hoz szük sé ges fel ada to kat, a táj ren de zés sel ki ala kí tan dó új te - rep vi szo nyo kat és lé te sít mé nye ket, ki ala kí tá suk üte me zé sét és módszerét. (8) A kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott bányamûve - lési tér kép mé ret ará nyá nak meg fe le lõ tér ké pen áb rá zol ni kell a táj ren de zés sel ki ala kí tott új te rep vi szo nyo kat, ezek ma gas sá gi ada ta it és az ért he tõ sé get elõ se gí tõ met sze te - ket; va la mint az in gat lan-nyil ván tar tá si tér kép tar tal mát. (9) Ha a bá nya te lek ha tá ra in be lül a ter ve zett bányá - szati te vé keny ség kö vet kez té ben a fel szín alat ti víz kész let - bõl szár ma zó ál ló víz ki ala ku lá sá val és a bá nyá szat be fe je - zé sét kö ve tõ fenn ma ra dá sá val kell szá mol ni, úgy a kü lön jog sza bály figye lembe véte lével a táj ren de zé si elõ terv ben

4 100 BÁNYÁSZATI KÖZLÖNY 3. szám meg kell ha tá roz ni az ezzel kap cso la tos elõ ze tes víz gaz dál - ko dá si, kör nye zet-, ter mé szet- és táj vé del mi fel té te le ket, ame lye ket a táj ren de zés, illetve a bá nya be zá rás so rán figye lembe kell ven ni. d) a ké re lem tar tal maz za-e a jog sza bály ban elõ írt mel - lék le te ket; Bt. 43. (9) A bá nya fel ügye let mû kö dé sét sa ját be vé te - le i bõl fe de zi. A bá nya fel ügye let ré szé re fel ügye le ti te vé - keny sé gé ért a bá nya te lek jo go sult ja, kü lön jog sza bály sze rint föld gáz tá ro lói, szál lí tói és elosz tói, PB-gáz for - gal ma zói en ge dé lyes fel ügye le ti dí jat kö te les fi zet ni. A fel ügye le ti díj éves mér té ke a bá nya te lek bõl a tárgy évet meg elõ zõ év ben ki ter melt ás vá nyi nyers anyag bá nya já - ra dék-kö te les rész e ér té ké nek 0,3%-a, egye bek ben az engedélyes te vé keny ség tárgy évet meg elõ zõ évi ár be vé te - lé nek 0,3%-a. A bá nya fel ügye let el já rá sa i ért igazga - tási-szolgáltatási dí jat kell fi zet ni. Men te sül az igazga - tási-szolgáltatási díj fi ze té se alól az, aki (amely szer ve zet) a bá nya fel ügye let ré szé re fel ügye le ti dí jat fi zet. e) a fel ügye le ti díj fi ze té sé re nem kö te le zett ügy fél az igaz ga tá si-szol gál ta tá si dí jat be fi zet te-e; Bt. Vhr. 12. (7) Nem ál la pít ha tó meg bá nya te lek annak, aki a bá nya já ra dék be val lá sá ra ás fi ze té sé re elõ írt kö te le zett sé gét [Bt. 20. (2) be kez dés] bár mely, ál ta la mû - velt ki ter me lõ hely vo nat ko zá sá ban nem tel je sí tet te, illetve aki nek bá nyá sza ti bír ság [Bt. 41. (1) és (2) be kez dés], vagy fel ügye le ti díj tar to zá sa [Bt. 43. (9) be kez dés] van. f) a Bt. Vhr. 12. (7) be kez dés nem zár ja-e ki a bá nya - te lek meg ál la pí tá sát. Bt. 26/A. (3) Meg ha tá ro zott ás vá nyi nyers anyag fel - tá rá sá ra és ki ter me lé sé re a bá nya fel ügye let a bá nya tel ket ak kor ál la pít ja meg, ha a ké rel me zõ a) kutatási adatokkal (kutatási zárójelentés vagy készletszámítási jelentés) igazolja, hogy a bányatelekkel lehatárolni kért lelõhely kitermelhetõ ásványvagyonnal rendelkezik, b) a te vé keny ség vég zé sé hez szük sé ges környezetvé - delmi, illetve ha azt kü lön jog sza bály el ren de li egy - séges kör nye zet hasz ná la ti en ge déllyel ren del ke zik, c) meg ha tá roz za az ál ta la al kal maz ni kí vánt bá nya mû - ve lé si tech no ló gi át (mély mû ve lés, kül fej tés, fú ró lyu kas ki ter me lés), és mû sza ki le írás sal iga zol ja a ki ter me lé si fel té te lek tel je sít he tõ sé gét, va la mint meg je lö li a ki ter me - lés ütem terv sze rin ti idõ pont ját, d) tel je sí ti a bá nya te lek-do ku men tá ció tar tal má ra jog - sza bály ban elõ írt kö ve tel mé nye ket, e) mély mû ve lés re vagy kül fej té ses mû ve lés re ter ve zett bá nya te lek ese té ben iga zol ja, hogy a bá nya te lek kel le - fedni ter ve zett fel szí ni in gat la nok tu laj do no sa it (va gyon - ke ze lõ it, hasz ná ló it) a ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ en leg alább 15 nap pal írás ban tá jé koz tat ta a bá nya te lekmeg ál la pí tá si szán dé ká ról, to váb bá kül fej tés ese té ben a bá nya mû ve le tek kel érin te ni ter ve zett egyes in gat la nok bá nyá sza ti cél ra tör té nõ igény be vé te lé nek mód já ról és vár ha tó idõ pont já ról, Bt. 43/B. (1) A bá nya te lek meg ál la pí tá sá ra in dí tott el já rás so rán az ügy in té zés ha tár ide je 90 nap, a ku ta tá si jog ado má nyo zá sá ra vo nat ko zó el já rás ügy in té zé si határideje 20 nap. (2) Ha az ügy fél a ké rel met hi á nyo san nyúj tot ta be, a bá nya fel ügye let a ké re lem be ér ke zé sé tõl szá mí tott 15 na - pon be lül meg fe le lõ ha tár idõ meg je lö lé se és a mu lasz - tás jog kö vet kez mé nye i re tör té nõ fi gyel mez te tés mel lett hi ány pót lás ra hív ja fe l. Ket. 31. (2) A ha tó ság az el já rást vég zés sel meg szün - tet he ti, ha az ügy fél a ké rel mé re in dult el já rás ban a hiánypótlásra va ló fel hí vás nak nem tet t ele get, és az er re meg ál la pí tott ha tár idõ meg hosszab bí tá sát sem kér te, illetve nyi lat ko zat té te lé nek el ma ra dá sa meg aka dá lyoz ta a tény ál lás tisz tá zá sát. (3) Ha a ha tó sá gi el já rá sért il le té ket vagy igazga - tási-szolgáltatási dí jat kell fi zet ni és az ügy fél a fi ze té si kö te le zett sé gé nek a ha tó ság er re irá nyuló fel hí vá sa el le - né re nem tesz ele get és költ ség men tes ség ben sem ré sze - sül, a ha tó ság az el já rást meg szün tet he ti Amennyi ben a ké re lem a kö te le zõ mel lék le te ket (en ge dé lyek, tér ké pek, iga zo lá sok stb.) nem tar tal maz za, a bá nya ka pi tány ság 5 na pos ha tár idõ tû zé se, és a mu lasz tás jog kö vet kez mé nye i re tör té nõ fi gyel mez te tés mel lett hiánypótlásra szó lít ja fe l a ké rel me zõt. Ha a ké rel me zõ a meg adott ha tár idõ ig a hi á nyo kat nem, vagy hi bá san pótolja, a bá nya ka pi tány ság az el já rást meg szün tet he ti (ala ki hi ány). Ket. 33. (3) Az ügy in té zé si ha tár idõ be nem szá mít be: a) a ha tás kö ri vagy ille té kességi vi ta egyez te té sé nek, illetve az el já ró ha tó ság ki je lö lé sé nek idõ tar ta ma, b) a nem zet kö zi jog se gély el já rás idõ tar ta ma, ide ért ve a ma gyar kül kép vi se le ti ha tó ság tól kért jog se gély idõ tar ta - mát is, c) a hi ány pót lás ra, illetve a tény ál lás tisz tá zá sá hoz szük sé ges ada tok köz lé sé re irá nyuló fel hí vás tól az annak tel je sí té sé ig ter je dõ idõ, 1.3. A bá nya ka pi tány ság a ké re lem ér de mi vizs gá la ta so rán ész lelt hi á nyos sá gok ese té ben (pél dá ul, ha a mû sza - ki le írás ban hi ba, el írás vagy nem meg fe le lõ adat sze re - pel), meg fe le lõ ha tár idõ tû zé se és a mu lasz tás jog kö vet - kez mé nye i re tör té nõ fi gyel mez te tés mel lett hi ány pót lás ra szó lít ja fe l a ké rel me zõt. Ha a ké rel me zõ a meg adott ha tár - idõ ig a hi á nyo kat nem vagy hi bá san pó tol ja, a bá nya ka pi - tány ság az el já rást meg szün tet he ti (ér de mi hi ány). A Bá nya tér ké pek mé ret ará nyá ról és tar tal má ról szóló Bá nya biz ton sá gi Sza bály zat ki adá sá ról szóló 69/1995. (XII. 26.) IKM ren de let 1. (3) Amennyi ben a bá nya tér kép nem fe le l meg a tér - kép ké szí té si elõ írásoknak, a te rü le ti leg ille té kes bá nya ka - pi tány ság (a továb biak ban: bá nya ka pi tány ság) kö te lez he - ti a bá nya vál lal ko zót a) a bá nya tér kép fe lül vizs gá la tá ra, szük ség sze rin ti ki - ja ví tá sá ra, b) ellen õr zõ mé ré sek el vég zé sé re, illetve c) új bá nya tér kép ké szí té sé re A bányakapitányság a kérelem érdemi elbírálásakor köteles a bányatérképeket is vizsgálni. Ha az eljárás során azt ál la pít ja meg, hogy a bá nya te lek tér kép nem fe le l meg a

5 3. szám BÁNYÁSZATI KÖZLÖNY /1995. (XII. 26.) IKM rendelettel hatályba léptetett bányabiztonsági szabályzatban elõírtaknak, akkor a szabályzat l. (3) bekezdésében foglaltak szerint kell intézkednie A bá nya ka pi tány ság az pon tok ban elõ írt hi ány pót lást egy fel hí vás ban is elõ ír hat ja A bá nya ka pi tány ság a ké rel met az érin tett szak ha - tó sá gok hoz, csak az ál ta la a hi ány pót lá si fel hí vás ban elõ írt és tel je sí tett ki egé szí té sek kel együtt küld he ti meg. Ket. 30. A ha tó ság a ké rel met ér de mi vizs gá lat nél - kül, nyolc na pon be lül vég zés sel el uta sít ja, ha e) a ha tó ság az ügyet ér dem ben már el bí rál ta, és vál to - zatlan tényállás és jogi szabályozás mellett ugyanazon jog érvényesítésére irányuló újabb kérelmet nyújtottak be, és újrafelvételnek nincs helye feltéve, hogy a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítását jogszabály nem zárja ki. 2. A bányatelek védneve 2.1. A bá nya te lek véd ne vé nek meg ál la pí tá sa a) a bányatelek védnevét a település neve, a sorszám (ró - mai számmal) és az ásványi nyersanyag(ok) jelentõségük 1 sorrendjében történõ megjelölése alkotja. A bányatelek védnevét minden esetben a bányakapitányság állapítja meg, függetlenül attól, hogy a kérelemben, illetve a bányatelek térképen a kérelmezõ ettõl eltérõ elnevezést jelölt-e meg; b) a bá nya tel ket annak a te le pü lés nek a ne vé rõl kell el - ne vez ni, amely nek köz igaz ga tá si te rü le tén a bá nya te lek egé sze vagy na gyobb rész e fek szik. Ki vé te le sen, amennyi - ben az kü lö nö sen in do kolt, a sor szám után zá ró jel ben meg ad ha tó egyéb a te rü let hely ben szo ká sos azo no sí tá - sá ra szol gá ló tö mör el ne ve zés is; c) egy adott te le pü lé sen be lül a bá nya tel kek véd ne vé - ben sze rep lõ sor szá mot fo lya ma to san kell ve zet ni, füg get - le nül az ás vá nyi nyers anyag faj tá já tól, és nem le het azo nos már ko ráb ban meg ál la pí tott (de pl. már tö rölt) bá nya te lek sor szá má val; d) a bá nya te lek véd ne vé ben a ki ter mel ni (tá rol ni) tervezett ás vá nyi nyers anyag meg ne ve zé sé nél jog sza bály - ban vagy a bá nya fel ügye let ha tá lyos köz le mé nyé ben közzétett 2 hi va ta los el ne ve zést kell hasz nál ni; e) a bá nya te lek meg ne ve zé se ala ki lag a kö vet ke zõ: Te le pü lés név ró mai sor szám. (eset leg egyéb el ne ve zés) ás vá nyi nyers anyag név(ne vek) vesszõ vel el vá laszt va (pl. Ne ke resd II. (Fel sõ hegy) an de zit, do lo mit ). A pél - dá ban sze rep lõ an de zit és do lo mit sor rend jét az ha tá roz za meg, hogy me lyik ás vá nyi nyers anyag a mér ték adó. A zá - ró jel ben meg je lölt egyéb el ne ve zés csak ak kor ke rül jön a véd név be, ha az az azo no sí tás hoz in do kol tan szük sé ges, és ak kor is csak a te rü let ne vé re kor lá to zód jon. 1 Egy bányatelek esetében azt tekintjük jelentõsebb ásványi nyersanyag - nak, amely esetében a kitermelhetõ mennyiség és jogszabályban meghatá - rozott fajlagos érték szorzata nagyobb értéket eredményez. 2 A ha tá lyon kí vül he lye zett 1744/95 köz le mény he lyett 2007-ben re fe ra - túra célfeladatként új közleményt kell közzétenni. 3. A bányatelek megállapításáról szóló határozat Bt. 26. (3) A bá nya tel ket ké re lem re az ál lam i föld - ta ni fel ada to kat el lá tó szerv szak vé le mé nye alap ján, to - váb bá kül fej té ses mû ve lés re vo nat ko zó bá nya te lek ese té - ben az in gat lan tu laj do no sok nak a bá nya te lek kel le fed ni ter ve zett in gat la nok vár ha tó igény be vé te li ütem ter vé vel és az in gat la nok hasz ná la ti, hasz no sí tá si, illetve ren del - ke zé si jo gá val kap cso la tos ész re vé te lei figye lembe véte - lével a bá nya fel ügye let ha tá ro zat ban ál la pít ja meg. Vhr. 12. (1) A bá nya ka pi tány ság a bá nya te lek meg - állapítása fe lõ l a szak ha tó sá gok ál lás fog la lá sá nak ér vé - nye sí té sé vel, va la mint az MGSZ szak vé le mé nyé re fi gye - lem mel, ha tá ro zat ban dönt. A dön tés nél a bá nya ka pi tány - ság mély mû ve lés re és kül fej tés re ter ve zett bá nya te lek ese té ben a bá nya te lek kel le fed ni ter ve zett in gat la nok tu - laj do no sa i nak (va gyon ke ze lõ i nek, hasz ná ló i nak) az in gat - la nok ren del ke zé si, hasz ná la ti és hasz no sí tá si jo gá val, kül fej tés ese té ben az in gat la nok igény be vé te li ütemter - vével kap cso la tos ész re vé te le it is kö te les ér dem ben vizs - gál ni. (2) A bá nya tel ket meg ál la pí tó ha tá ro zat ban a bá nya ka - pi tány ság ren del ke zik a bá nyá szat tal já ró ve szé lyez te tés el há rí tá sá hoz vagy csök ken té sé hez szük sé ges mû sza ki in - téz ke dé sek rõl és fel té te lek rõl, szi lárd ás vány-bá nyá szat ese té ben jó vá hagy ja az új ra hasz no sí tá si célt, és kül fej té - ses mû ve lés re ter ve zett bá nya te lek ese tén elõ ír ja a táj ren - de zé si elõ terv alap ján meg ha tá roz ha tó kö ve tel mé nye ket. (3) A bá nya te lek meg ál la pí tás ügyé ben dön tõ ha tá ro za - tot kéz be sí tés út ján kö zöl ni kell a ké rel me zõ vel, az el já rás - ban szak ha tó ság ként el járt ha tó sá gok kal és szi lárd ás vá - nyok ese té ben a bá nya te lek kel le fe dett in gat la nok tu laj - do no sa i val (va gyon ke ze lõ i vel, hasz ná ló i val). A jog erõs ha tá ro za tot és a meg ál la pí tott bá nya te lek tér ké pét a bá - nya ka pi tány ság zá ra dé ká val el lát va meg kell kül de ni a ké - rel me zõ nek és szi lárd ás vány ra meg ál la pí tott bá nya te lek ese tén az ille té kes föld hi va tal nak, a bá nya te lek, mint jo gi jel leg in gat lan-nyil ván tar tás ba tör té nõ fel jegy zé se vé gett, va la mint az MGSZ te rü le ti hi va ta la ré szé re. (7) Nem ál la pít ha tó meg bá nya te lek annak, aki a bá nya - já ra dék be val lá sá ra és fi ze té sé re elõ írt kö te le zett sé gét [Bt. 20. (2) be kez dés] bár mely, ál ta la mû velt ki ter me lõ - hely vo nat ko zá sá ban nem tel je sí tet te, illetve aki nek bá nyá - sza ti bír ság [Bt. 41. (1) és (2) be kez dés], vagy fel ügye le ti díj tar to zá sa [Bt. 43. (9) be kez dés] van A bá nya tel ket meg ál la pí tó vagy el uta sí tó ha tá ro zat ren del ke zõ ré szé nek a Ket.-be n elõ ír ta kon kí vül tar tal - maz nia kell: a) a bá nya te lek véd ne vét; b) a bá nya te lek bõl ki ter me lés re en ge dé lye zett ás vá nyi nyers anya gok meg ne ve zé sét és ezek nek jog sza bály ban vagy az MBFH hi va ta los köz le mé nyé ben meg adott kód - ját; c) az ás vá nyi nyers anyag(ok) ha szon anyag ként vagy med dõ anyag ként va ló be so ro lá sát (A ku ta tá si zá ró je len tés mel lék le tét ké pe zõ la bo ra tó ri u mi vizs gá la ti ered mé nyek

6 102 BÁNYÁSZATI KÖZLÖNY 3. szám alap ján a bá nya ka pi tány ság ha tá roz za meg azt, hogy a meg ku ta tott te rü le ten mi lyen kód sze rint be so rol ha tó ás vá - nyi nyers anyag ter mel he tõ ki, amely után a bá nya vál lal ko - zó meg õr zés re, vagy ön be val lás alap ján bá nya já ra dék el - szá mo lás ra kö te lez he tõ.); d) a bá nya ka pi tány ság kö te les a bá nyá sza ti jo go sult - ság, va la mint a bá nya já ra dék fi ze té si kö te le zett ség rõl ren - del kez ni, ha a ku ta tá si zá ró je len tés ben (kész let szá mí tá si je len tés ben) el fo ga dott ás vá nyi nyers anyag meg ne ve zé se (meg ha tá ro zá sa) és a bá nya te lek nek ad ha tó véd név kö zött el té rés van; e) a bá nya te lek föld raj zi he lyét (me gye és te le pü lés); f) a bá nya te lek jo go sí tott já nak ne vét és szék he lyét (pos tai cí mét); g) a bá nya te lek ha tár vo na lá nak tö rés pont ja it egy sé ges or szá gos ve tü le ti rend szer ben (EOV), a ha tár pon tok nál a te rep, a fe dõ- és alap sík ten ger szint fe let ti ma gas sá gát (Bal ti ma gas sá gi rend szer ben) és a bá nya te lek te rü le tét (m 2 -be n, illetve km 2 -be n); h) szi lárd ás vá nyi nyers anyag ese té ben a bá nya te lek kel érin tett in gat la nok hely raj zi szá ma it; i) a ki ter me lés ter ve zett mód ját (fú ró lyu kas, kül fej tés, mély mû ve lés), tá ro lás ese tén a tá ro lást; Bt. 32. (1) A bá nyá sza ti lé te sít mény, a kõ olaj, kõ olaj - ter mék, föld gáz, egyéb gáz- és gáz ter mék-szál lí tó ve ze ték, va la mint a föld gáz, egyéb gáz- és gáz ter mék-el osz tó ve ze - ték, to váb bá kör nye ze tük vé del me ér de ké ben biz ton sá gi öve ze tet kell ki je löl ni. A biz ton sá gi öve zet ter je del mét és a biz ton sá gi öve zet ben ér vé nye sí ten dõ ti lal ma kat és kor lá - to zá so kat jog sza bály ál la pít ja meg. A biz ton sá gi öve zet tel érin tett in gat la non a jog sza bály ban vagy ha tó sá gi ha tá - ro zat ban elõ írt kor lá to zá sok és ti lal mak ér vé nye sí té sé re szol ga lom, ve ze ték jog, hasz ná la ti jog ala pít ha tó. (2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott lé te sít ménnyel össze füg gés ben foly ta tott te vé keny ség ha tá sá tól a la kó te - le pü lést, a fel szí ni vagy föld alat ti egyéb lé te sít ményt, a víz kész le tet, a fo lyó-, ille tõ leg ál ló vi zet, mû em lé ki in gat - lant, ré gé sze ti, vé dett ter mé sze ti te rü le tet szük ség ese tén vé dõ pil lér (ha tár pil lér, vé dõ idom) ki je lö lé sé vel kell meg - óvni. A vé dõ pil lért a te vé keny ség foly ta tá sa so rán ve szé - lyez tet ni nem le het. A bá nya fel ügye let az ér de kel tek meg - hall ga tá sá val és az érin tett szak ha tó sá gok egyet ér té sé vel a vé dõ pil lér le fej té sét vagy meg gyen gí té sét engedélyez - heti, ha annak ren del te té se meg szûnt, vagy ha a bizton - sági és vé del mi kö ve tel mé nyek más mó don is kielégít - hetõk. Vhr. 11. (1) A bá nya tel ket úgy kell ter vez ni és meg ál - la pí ta ni, hogy a bá nyá sza ti te vé keny ség kö vet kez té ben vár ha tó fel szí ni kõ zet moz gá sok ha tás te rü le te a bá nya te lek ha tá rán be lül le gyen. En nek ér de ké ben a bá nya ka pi tány - ság ha tár pil lér ki je lö lé sé re in téz ke dik. j) a bá nyá sza ti te vé keny ség tõl vé dõ pil lér rel vé den dõ lé te sít mé nye ket, te rü le te ket; k) a vé den dõ lé te sít mé nyen ként, te rü le ten ként a vé dõés ha tár pil lé rek ki je lö lé sét, a vé dõ sáv(ok) mé re tét, a ha tár - szög(ek)et és a ha tár szög(ek) kor rek ci ó ját ré te gen ként, több szin tes vagy több te le pes mû ve lés ese té ben szin ten - kén ti, te le pen kén ti meg ha tá ro zás sal. Bt. 26/B. (3) A bá nya te lek meg ál la pí tá sá ra vagy mó - do sí tá sá ra (bõ ví té sé re, csök ken té sé re, egye sí té sé re vagy meg osz tá sá ra) irá nyuló ké re lem el bí rá lá si el já rá sá ban a bá nya fel ügye let a ku ta tá si (kész let szá mí tá si) ada tok alap ján meg ál la pít ja a bá nya te lek ben ta lál ha tó ás vá nyi nyers anya gok mennyi sé gét, ha szon anyag ként vagy med - dõ anyag ként tör té nõ be so ro lá sát. A ku ta tá si te rü let rõl, a bá nya te lek rõl és a bá nya mû ve lés sel érin tett te rü le tek rõl a bá nya fel ügye let nyil ván tar tást ve zet Amíg a ha tá lyos Bt a a bá nya vál lal ko zó ál tal szol gál ta tott föld ta ni ada to kat üz le ti ti tok ként kö te le zi ke - zel ni, a ha tá ro zat ki zá ró lag a ké rel me zõ ré szé re csa tolt ön ál ló mel lék le té nek kell tar tal maz nia az ás vá nyi nyers - anya gok mennyi sé gét, illetve a föld ta ni, a ki ter mel he tõ és a pil lé rek ben le kö tött ás vány va gyont. E mel lék let ben a bá - nya ka pi tány ság hi vat koz zon a Bt. 25. (3) be kez dés ben meg fo gal ma zot tak ra. Er re a mel lék let re a ha tá ro zat ren - del ke zõ ré szé ben utal ni kell. Ket. 72. (1) A ha tá ro zat nak tar tal maz nia kell a) az el já ró ha tó ság meg ne ve zé sét, az ügy szá mát és ügy in té zõ jé nek ne vét, b) a jo go sult vagy kö te le zett ügy fél ne vét (meg ne ve zé - sét) és la kó he lyét (szék he lyét vagy te lep he lyét) vagy tar - tóz ko dá si he lyét (szál lás he lyét), c) az ügy tár gyá nak meg je lö lé sét, d) a ren del ke zõ rész ben da) a ha tó ság dön té sét, to váb bá a fel leb be zés (ke re set - in dí tás), illetve a fel leb be zés elekt ro ni kus úton va ló be - nyúj tá sá nak le he tõ sé gé rõl va ló tá jé koz ta tást, db) a szak ha tó ság meg ne ve zé sét és ál lás fog la lá sát, dc) az ügy fél nek, va la mint az el já rás egyéb részt ve võ i - nek já ró költ ség té rí tés, illetve mun ka díj össze gé rõl szóló ren del ke zést, ha annak meg ál la pí tá sa nem kü lön vég zés - ben tör tént, dd) az el já rá si költ sé gek vi se lé sé rõl szóló dön tést, de) a kö te le zett ség tel je sí té sé nek ha tár nap ját vagy ha - tár ide jét és az ön kén tes tel je sí tés el ma ra dá sá nak jog kö - vet kez mé nye it, df) a ha tá ro zat ban meg ál la pí tott fi ze té si kö te le zett ség és a fel leb be zé si il le ték elekt ro ni kus úton va ló meg fi zet - he tõ sé gé rõl szóló tá jé koz ta tást, Bt. 26/A. (3) Meg ha tá ro zott ás vá nyi nyers anyag fel - tá rá sá ra és ki ter me lé sé re a bá nya fel ügye let a bá nya tel ket ak kor ál la pít ja meg, ha a f) érin tett te rü let re vo nat ko zó táj ren de zé si elõ terv ben ja va solt új ra hasz no sí tá si cél ját a szak ha tó sá gok, az el já - rás so rán adott hoz zá já ru lá suk ban el fo gad ják At tól füg get le nül, hogy a ké re lem nek a bá nya fel - ügye let helyt adott, vagy azt el uta sí tot ta, a ha tá ro zat ren - del ke zõ ré szé nek a Ket. 72. (1) be kez dés d) pont já ban fog lal ta kon kí vül tar tal maz nia kell a) kül fej té ses bá nyá szat ese tén az el fo ga dott új ra hasz - no sí tá si célt tar tal ma zó táj ren de zé si elõ terv alap ján meg - ha tá roz ha tó kö ve tel mé nye ket;

7 3. szám BÁNYÁSZATI KÖZLÖNY 103 Bt. 34. (5) A bá nya vál lal ko zó kö te les gon dos kod ni ar ról, hogy a bá nyá nak a fõ bá nya ve szé lyek (víz ve szély, gáz ki tö rés-ve szély, súj tó lég ve szély, szén por rob ba nás-ve - szély, tûzveszély, porártalom-veszély és szilikózisveszély) szem pont já ból va ló mi nõ sí té sét el ké szít sék. Vhr. 21. (3) A bá nya mi nõ sí té sét a bá nya ka pi tány ság a bá nya te lek meg ál la pí tá sa kor vagy a mû sza ki üze mi terv el bí rá lá sa kor hagy ja jó vá. b) amennyi ben in do kolt, a ter ve zett bá nya te lek fõ bá - nya ve szé lyek, va la mint a por- és su gár ve szély sze rin ti elõ - ze tes mi nõ sí té sét vagy en nek mel lõ zé sét; Bt. 26. (3) A bá nya tel ket ké re lem re az ál lam i föld - ta ni fel ada to kat el lá tó szerv szak vé le mé nye alap ján, továbbá kül fej té ses mû ve lés re vo nat ko zó bá nya te lek ese - té ben az in gat lan tu laj do no sok nak a bá nya te lek kel le - fedni ter ve zett in gat la nok vár ha tó igény be vé te li ütem ter - vé vel és az in gat la nok hasz ná la ti, hasz no sí tá si, illetve ren del ke zé si jo gá val kap cso la tos ész re vé te lei figye lembe - véte lével a bá nya fel ügye let ha tá ro zat ban ál la pít ja meg. c) az igény be vé te li ütem terv el fo ga dá sát; d) a bá nya ka pi tány ság egyéb ren del ke zé se it A föld alat ti gáz tá ro lás ra jo go sí tó bá nya te lek ha tá - ro zat mel lék le té ben kell meg ha tá roz ni: a) az e cél ra fel hasz nál ha tó ku tak meg je lö lé sét, funk - cióját; b) a be tá ro lás és ki ter me lés mennyi sé gi kor lá ta it; c) a ku tan kén ti ter me lé si-be saj to lá si ha tár ér té ke ket; d) a ré teg nyo más meg en ge dett ér té ke it, a nyo más mé rés rend sze res sé gét; e) a fel szí ni tech no ló gia jel lem zõ pa ra mé te re it; f) a tá ro lás-ter me lés alatt szük sé ges meg fi gye lé se ket. 4. A határozat indokolása Ket. 72. (1) A ha tá ro zat nak tar tal maz nia kell e) az in do ko lás ban ea) a meg ál la pí tott tény ál lást és az annak alap já ul el - fo ga dott bi zo nyí té ko kat, eb) az ügy fél ál tal fel aján lott, de mel lõ zött bi zo nyí tást és a mel lõ zés in do ka it, ec) a mér le ge lé si, mél tá nyos sá gi jog kör ben ho zott ha - tá ro zat ese tén a mér le ge lés ben, a mél tá nyos sá gi jog kör gya kor lá sá ban sze re pet ját szó szem pon to kat és té nye ket, ed) a szak ha tó sá gi ál lás fog la lás in do ko lá sát, ee) az el já rás so rán al kal ma zott le fog la lás in do ka it, ef) azo kat a jog sza bály he lye ket, ame lyek alap ján a ha - tó ság a ha tá ro za tot hoz ta, eg) a ha tó ság ha tás kö rét és ille té kességét meg ál la pí tó jog sza bály ra tör té nõ uta lást, f) a dön tés ho za tal he lyét és ide jét, a dön tés ki ad má nyo - zó já nak a ne vét, hi va ta li be osz tá sát, g) a dön tés ki ad má nyo zó já nak alá írá sát és a ha tó ság bé lyeg zõ le nyo ma tát, elekt ro ni kus do ku men tum for má já - ban ki adott dön tés ese tén a mi nõ sí tett elekt ro ni kus alá - írást A Ket. 72. (1) be kez dés e) pont já ban elõ ír ta kon kí vül a ha tá ro zat in do ko lá sá ban rög zí te ni kell: a) az el já rás meg in dí tá sá nak idõ pont ját; b) hogy a föld ta ni is me re tek iga zo lá sa me lyik ku ta tá si zá ró je len tés vagy kész let szá mí tá si je len tés alap ján volt el - fo gad ha tó; c) az ás vá nyi nyers anyag be so ro lás la bo ra tó ri u mi vizs - gá la tok ra uta ló in do ka it (ki, mi kor és mi lyen mód szer rel vé gez te a vizs gá la tot); d) föld alat ti gáz tá ro lás ese tén a föld ta ni szer ke zet zárt - sá ga mi lyen szak ér tõi vé le mé nyek alap ján meg ala po zott; e) a bá nya vál lal ko zó mi lyen kör nye zet vé del mi vagy egy sé ges kör nye zet hasz ná la ti en ge déllyel, illetve ezek mel lõ zé sét ki mon dó ha tá ro zat tal ren del ke zik; f) a bá nya ve szé lyek sze rin ti mi nõ sí tés in do ka it; g) az igaz ga tá si-szol gál ta tá si, illetve fel ügye le ti díj meg fi ze té sé nek té nyét, vagy a meg fi ze tés aló li men te sí tés in do kát Az in do ko lás nak a bá nya te lek jel le gé tõl, sa já tos sá - ga i tól és a köz re mû kö dõ ha tó sá gok szak ha tó sá gi nyi lat ko - za ta i tól füg gõ en, ér te lem sze rû en tar tal maz nia kell a kö vet - ke zõ fi gye lem fel hí vá so kat: a) a ha tá ro zat nem men te sít egyéb en ge dé lyek be szer - zé se alól; b) a bá nya te lek meg ál la pí tá sá tól szá mí tott 5 éven be lül a ki ter me lést meg kell kez de ni [Bt. 26/A. (5) be kez dés]; c) a bá nya te lek meg ál la pí tá sa nem mi nõ sül a te rü letigény be vé tel meg kez dé sé nek [Bt. 26/A. (1) be kez dés]; d) a bá nya te lek meg ál la pí tá sa nem vál toz tat ja meg a bá nya te lek kel le fe dett fel szí ni in gat la nok tu laj don jo gát, ren del te té sét és hasz ná la tát [Bt. 26/A. (4) be kez dés]. Amennyi ben a ké rel me zõ bá nyá sza ti célt szol gá ló épít - ményt vagy egyéb mû tár gyat kí ván lé te sí te ni a bá nya te lek ha tá rán be lül, annak meg kez dé se elõtt kö te les be sze rez ni a te rü le ti leg ille té kes épí té si ha tó ság en ge dé lyét; e) a ter ve zett bá nyá sza ti te vé keny ség so rán a me zõ gaz - da sá gi ren del te té sû föl dek vé del me ér de ké ben a föld te - rü le tek bá nyá sza ti cé lú ide ig le nes vagy ál lan dó jel le gû igény be vé te le, a mû ve lé si ág meg vál to zá sa ese tén a bá - nya vál lal ko zó kö te les be sze rez ni az ille té kes föld hi va tal elõ ze tes en ge dé lyét, illetve in do kolt eset ben ren dez ni kell az igény be vett te rü let hasz ná la ti jo gát. A bá nyá sza ti lé te - sít mé nyek el he lye zé se so rán be kell tar ta ni az or szá gos te - le pü lés ren de zé si és épí té si kö ve tel mé nyek rõl szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. ren de let (OTÉK) elõ írásait, kü lö nös te kin tet tel a vé dõ tá vol sá gok ra; f) a bá nyá sza ti te vé keny ség gel oko zott ká ro kat a bá - nya vál lal ko zó kö te les meg té rí te ni (Bt. 37. ); g) a bá nya te lek jo go sí tott ja az épí tés ügyi ha tó ság tól kér he ti a bá nya te lek ha tá rai kö zött fek võ ház he lyek re az épí té si ti la lom vagy kor lá to zás el ren de lé sét, amennyi ben a bá nya tel ket az in gat lan nyil ván tar tás ba be je gyez ték (Bt. 39. (1) be kez dés); h) kül fej té ses bá nya mû ve lés re szol gá ló bá nya te lek meg ál la pí tá sát köve tõen, de leg ké sõbb a Bt. 26/A. (3) be kez dé sé nek c) és e) pont ja i ban em lí tett ütem terv ben

8 104 BÁNYÁSZATI KÖZLÖNY 3. szám meg je lölt idõ pont elõtt öt év vel, a bá nya vál lal ko zó jo go - sult a bá nya te lek kel fe dett in gat la nok ra a vo nat ko zó épí - tés ügyi jog sza bá lyok ren del ke zé sei sze rint épí té si és te lek - ala kí tá si ti la lom el ren de lé sé nek kez de mé nye zé sét kér ni a bá nya fel ügye let tõl. A ha tár idõ el mu lasz tá sa ese tén a bá - nya vál lal ko zó nak az épí té si és te lek ala kí tá si ti la lom kez - de mé nye zé sé re vo nat ko zó jo gai meg szûn nek. [Bt. 26/B. (1) be kez dés]; i) mély mû ve lés re szol gá ló bá nya te lek ese té ben a bá - nya vál lal ko zó ak kor jo go sult az épí té si és te lek ala kí tá si ti - la lom el ren de lé sét kez de mé nyez ni, ha a bá nyá sza ti te vé - keny ség elõ re lát ha tó an ki hat a fel szí ni in gat lan ra. [Bt. 26/B. (2) be kez dés]; j) a bá nya te lek jo go sí tott ja nem jo go sult a bá nya te lek ha tá ra in be lül elõ for du ló egyéb ás vá nyi nyers anyag ki ter - me lé sé re [Bt. 22. (7), 26/A. (3) be kez dés]. Ha a bá nya - te lek jo go sí tott ja olyan ás vá nyi nyers anya gok ra buk kan, amely re jo go sult sá ga nem ter jed ki, az elõ for du lást kö te les be je len te ni a bá nya fel ügye let nek és kez de mé nyez he ti a bá nya te lek nek e nyers anyag ra tör té nõ ki ter jesz té sét, mely re el sõbb ség il le ti meg. [Meg jegy zés: Amennyi ben a jo go sult ság gya kor lá sa a Bt 36/B. (3) be kez dé se sze rin ti med dõ anyag be so ro lá sú nyers anyag ki ter me lé se nél kül nem va ló sít ha tó meg, úgy en nek a med dõ anyag nak a ki ter - me lé si és tá ro lá si fel té te le i rõl a bá nya ka pi tány ság nak a mû sza ki üze mi terv jó vá ha gyó ha tá ro za tá ban kell ren del - kez nie.]; k) bá nyá sza ti te vé keny sé get csak jó vá ha gyott MÜT sze rint le het meg kez de ni és foly tat ni; l) a bá nya vál lal ko zó kö te les az ada ta i ban be kö vet ke - zett vál to zá so kat 30 na pon be lül a bá nya ka pi tány ság hoz be je len te ni [Vhr. 12. (5) be kez dés]; m) a te vé keny ség hez szük sé ges egyes lé te sít mé nyek en ge dé lye zé se kü lön el já rás alá tar to zik [96/2005. (XI. 4.) GKM ren de let 1. sz. mel lék let] A ha tá ro zat zá ra dé ká ban utal ni kell ar ra, hogy a bá nya fel ügye let ha tás kö rét és ille té kességét a konk rét ügy ben mely jog sza bá lyok mely sza ka szai ál la pít ják meg. 5. Bányatelek térkép, záradékolás, kézbesítés 5.1. A bá nya te lek ha tá ro zat kö te le zõ mel lék le te a bá - nya te lek tér kép A bá nya te lek tér kép re rá kell ve zet ni a bá nya te lek meg ál la pí tá sa ügyé ben ho zott ha tá ro zat szá mát és a tér ké - pet a bá nya ka pi tány ság alá írás sal, dá tum mal és bé lyeg zõ - vel zá ra dé kol ja. Bt. 26/A. (1) A bá nya te lek meg ál la pí tá sá ról szóló ha - tá ro za tot a bá nya fel ügye let kéz be sí tés út ján köz li a ké rel - me zõ vel, a szak ha tó ság ként el járt ha tó sá gok kal, to váb bá kül fej té ses és mély mû ve lé ses bá nya mû ve lés re meg ál la pí - tott bá nya te lek ese té ben a bá nya te lek kel le fe dett in gat la - nok tu laj do no sa i val és a jog erõs ha tá ro za tot meg kül di az ille té kes föld hi va tal nak, a bá nya te lek in gat lan-nyil ván - tar tás ba tör té nõ be jegy zé se vé gett. Nem kell az in gat - lan-nyil ván tar tás ba be je gyez tet ni a kõ olaj, föld gáz (be le - ért ve a szén-di oxid gázt is) ki ter me lé sé re meg ál la pí tott bá nya tel ket. A bá nya te lek meg ál la pí tá sa nem mi nõ sül a te rü let-igény be vé tel meg kez dé sé nek A bá nya te lek meg ál la pí tá sá ról, vagy el uta sí tá sá ról ho zott ha tá ro za tot kéz be sí tés út ján kö zöl ni kell: a) a ké rel me zõ vel; b) az el já rás ba szak ha tó ság ként be vont ha tó sá gok kal; c) szi lárd ás vá nyok ese té ben a bá nya te lek kel le fe dett in gat la nok tu laj do no sa i val (va gyon ke ze lõ i vel, hasz ná ló i - val); va la mint d) mind azok kal, akik ügy fé li mi nõ sé gü ket hi telt ér - dem lõ en iga zol ták A bá nya tel ket meg ál la pí tó jog erõs ha tá ro za tot zá - ra dé kolt tér kép mel lék let tel kéz be sí te ni kell: a) a ké rel me zõ nek; b) szi lárd ás vá nyi nyers anyag ki ter me lé sé re meg ál la pí - tott bá nya te lek ese té ben a föld hi va tal nak A bányatelket elsõ fokon megállapító, módosító vagy elutasító jogerõs határozatot a bányakapitányság ügyintézõje köteles a záradékolt térképpel együtt postai vagy elektronikus úton a jogerõre emelkedést követõ 5 napon belül elküldeni az MBFH Bányászati, Gázipari és Építésügyi Fõosztálya részére, továbbá csak elektronikus úton az MBFH Földtani és Adattári Fõosztálya részére is A bá nya tel ket má sod fo kon meg ál la pí tó, mó do sí tó vagy el uta sí tó jog erõs ha tá ro za tot az MBFH Bá nyá sza ti, Gáz ipa ri és Épí tés ügyi Fõ osz tá lya (ügy in té zõ je) kö te les elekt ro ni kus úton el kül de ni az MBFH Föld ta ni és Adat tá ri Fõ osz tá lya ré szé re is Az MBFH Bá nyá sza ti, Gáz ipa ri és Épí tés ügyi Fõ - osz tá lyá nak ügy in té zõ je kö te les gon dos kod ni ar ról, hogy a bá nya te lek meg ál la pí tá sá ról, mó do sí tá sá ról vagy tör lé sé - rõl ho zott jog erõs má sod fo kú ha tá ro za to kat nyil ván tar tás - ba vé tel cél já ból elekt ro ni kus úton meg kap ja az MBFH Informatikai és Adat vé del mi Osz tá lya is. II. RÉSZ 6. A bányatelek módosítása Bt. 26/B. (4) Ha az ás vá nyi nyers anya gok el he lyez ke - dé se in do kol ja, a bá nya fel ügye let a bá nya tel ket ké re lem - re, mó do sít hat ja. Ha a mó do sí tás az in gat lan-nyil ván tar - tás ba be jegy zett bá nya tel ket érint, a mó do sí tás ról ren del - ke zõ jog erõs ha tá ro zat meg kül dé sé vel az ille té kes föld hi - va talt is ér te sí te ni kell. Bt. 26/C. (1) Ha a bá nyá sza ti mun kák vég zé se so rán a mû ve lés re en ge dé lye zett bá nya te lek te rü le tén a ki ter - me lés be fe je zé se vagy a kon cesszió meg szû né se elõtt olyan ter mé sze ti, kör nye ze ti, mû em lé ki vagy ré gé sze ti ér - ték vá lik is mert té, mely más mó don nem véd he tõ meg, az érin tett ha tó ság ha tá ro za ta alap ján mely ben rendel -

9 3. szám BÁNYÁSZATI KÖZLÖNY 105 kezni kell a bá nya vál lal ko zó kár ta la ní tá sá ról is a bá - nya fel ügye let a bá nya tel ket hi va tal ból csök kent he ti. (2) A mû ve lés alatt ál ló bá nya te lek te rü le té nek az (1) be kez dés alap ján hi va tal ból tör tént csök ken té se miatt a bá nya vál lal ko zót meg il le tõ kár ta la ní tás ra a Pol gá ri Tör vény könyv ren del ke zé se it kell al kal maz ni. Vhr. 12. (4) A bá nya te lek mó do sí tá sá ra irá nyuló el já - rás ban a bá nya te lek meg ál la pí tá sá ra vo nat ko zó sza bá lyo - kat kell al kal maz ni. Ha a mó do sí tás a bá nya te lek ben ta lál - ha tó ás vá nyi nyers anyag(ok) be so ro lá sá nak változtatá - sára irá nyul, a mó do sí tás ról az annak alap já ul szol gá ló föld ta ni szak ér tõ ál tal el len jegy zett kész let szá mí tá si je len - tés alap ján és az MGSZ szak vé le mé nyé nek figye lembe - véte lével a bá nya ka pi tány ság dönt A bá nya te lek mó do sí tá sá nak kell te kin te ni a bá - nya te lek te rü le té nek bõ ví té sét, csök ken té sét (be le ért ve a mély sé gi vál to zá so kat is), egye sí té sét, meg osz tá sát, va la - mint a szén hid ro gén ki ter me lé sé re meg ál la pí tott bá nya te - lek föld alat ti gáz tá ro lás ra tör té nõ meg vál toz ta tá sát. Nem te kint he tõ a bá nya te lek mó do sí tá sá nak a jo go sí tott sze mé - lyé ben, el ne ve zé sé ben, szék he lyé ben be kö vet ke zett vál to - zás. A bá nya te lek mó do sí tá sa nem a bá nya tel ket meg ál la - pí tó ha tá ro zat mó do sí tá sát je len ti A bá nya te lek mó do sí tá sá ra hi va tal ból vagy ké re - lem re ke rül het sor. A bá nya te lek mó do sí tá sá ról ho zott ha - tá ro zat nak ön ma gá ban is ér te lem sze rû en meg kell fe lel nie a bá nya te lek meg ál la pí tá sá ra vo nat ko zó pon tok - ban fog lal tak nak: a) a bá nya te lek mó do sí tá sá ról ho zott ha tá ro zat ren del - ke zõ ré szé nek tar tal maz nia kell a mó do sí tan dó bá nya te - lek hez ké pest be kö vet ke zett ne ve sí tett vál to zá so kat, va la mint ezek re és a ko ráb bi mó do sí tá sok ra is fi gye lem - mel a bá nya te lek ak tu a li zált ada ta it, a vo nat ko zó ren del ke - zé se ket a ko ráb bi ha tá ro za tok kal egy sé ges szer ke zet ben; b) a mó do sí tás so rán a bá nya fel ügye let nek vizs gál nia kell, hogy a ko ráb bi ha tá ro za tok mely elõ írásait nem le het az idõ mú lá sá val be kö vet ke zett jog sza bá lyi vagy egyéb okok miatt meg is mé tel ni; c) az egy sé ges szer ke zet be fog lalt mó do sí tó ha tá ro zat in do ko lá sá ban egy ér tel mû en meg kell je löl ni, hogy a ha tá - ro zat nak me lyek azok az új ren del ke zé sei (és azok in dok - lá sa), ame lyek ellen fel leb be zést le het be ter jesz te ni; d) amennyi ben a mó do sí tás egy bá nya te lek ket tõ vagy több rész re va ló meg osz tá sát je len ti, a mó do sí tás sal lét re - jött új bá nya tel ke ket ön ál ló ha tá ro za tok kal kell meg ál la pí - ta ni; e) amennyi ben a mó do sí tás ket tõ vagy több bá nya te lek egye sí té sét vagy egy bá nya te lek ket tõ vagy több bá nya te - lek re va ló meg osz tá sát je len ti, egyik új bá nya te lek sem kap hat ja a ko ráb bi bá nya te lek vagy bá nya tel kek sor szá - mát; f) a bá nya tel kek össze vo ná sa, vagy bá nya te lek meg - osz tá sa ese tén az érin tett ere de ti bá nya tel ket (bá nya tel ke - ket) a ha tá ro zat ban tet t ren del ke zés sel tö röl ni kell, és az új bá nya tel ket (bá nya tel ke ket) fo lya ma tos sor szá mo zás sal kell ne ve sí te ni. III. RÉSZ 7. A bányatelek törlése Bt. 26/B. (5) A bá nya vál lal ko zó ké rel mé re vagy hi va - tal ból a bá nya tel ket a bá nya fel ügye let a nyil ván tar tás ból tör li, és er rõl az ér de kel te ket ér te sí ti, va la mint meg ke re si az ille té kes föld hi va talt, a bá nya te lek nek az in gat - lan-nyil ván tar tás ból tör té nõ tör lé se vé gett. A bá nya te lek volt jo go sult já nak kö te le zett sé gei a bá nya ká rok meg té rí - té se, a táj ren de zés és a biz ton ság, va la mint a kör nye zetés ter mé szet vé de lem te kin te té ben a bá nya te lek tör lé sét köve tõen is fenn áll nak. Bt. Vhr. 12. (6) A bá nya te lek ak kor tö röl he tõ [Bt. 26/B. (5) be kez dés], ha a te rü le ten a bá nyá szat tal össze füg gõ kör nye zet ká ro so dást fel szá mol ták, és a fel színt ve szé lyez te tõ ta laj moz gás már nem vár ha tó. Bt. Vhr. 22. (6) Amennyi ben a bá nya fel ügye let a Bt. 26/A. (6) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ese tek ben a bá nya vál lal ko zó bá nyá sza ti jo gát tör li, a bá nya te lek ben fenn ál ló bá nyá sza ti jo got a bá nya kár ral kap cso la tos, a táj ren de zé si, a kör nye zet- és ter mé szet vé del mi fenn ál ló kö te le zett sé gek kel együtt az MBH át ru há zás cél já ból meg - hir de ti a Bá nyá sza ti Köz löny ben, az MBH hon lap ján, szén hid ro gé nek ese té ben az Euró pai Unió Hi va ta los Lap - já ban is. A bá nyá sza ti jog át ru há zá sa ese tén az 1/C. -ban fog lalt ren del ke zé se ket kell al kal maz ni az zal, hogy az át - adó a Ma gyar Ál lam. A hir det mény re je lent ke zé se ket ké re - lem nek kell te kin te ni, és azo kat a be ér ke zé sük sor rend jé - ben kell el bí rál ni. Ha a meg hir de tés tõl szá mí tott egy év el - tel té vel a bá nyá sza ti jog más sze mély ré szé re nem ke rült át ru há zás ra, a bá nya tel ket a bá nya fel ügye let hi va tal ból tör li, és in téz ke dik a fenn ma ra dó kö te le zett sé gek nek a Bt. 41. (7) be kez dé se sze rint ren del ke zés re ál ló biz to sí ték ter hé re tör té nõ tel je sí té sé rõl A bá nya fel ügye let a bá nya tel ket ké re lem re tö röl - he ti, vagy hi va tal ból tör li. Hi va tal ból tör li a bá nya fel ügye - let a bá nya tel ket a Bt. Vhr. 22. (6) be kez dé sé ben fog lalt eset ben (meg hir de tés ered mény te len sé ge) A bá nya ka pi tány ság a bá nya tel ket a táj ren de zé si kö te le zett ség vég re haj tá sát köve tõen a Bt.Vhr. 12. (6) bek.-r e is fi gye lem mel ha tá ro zat tal tör li. Bt.Vhr. 27. (2) A bá nya fel ügye let nek a bá nyá sza ti te - vé keny ség re meg ál la pí tott ha tó sá gi fel ügye le te a Bt. 1. (1) be kez dé sé nek d) és g) pont ja i ban meg ha tá ro zott ese tek ki vé te lé vel a ki ter me lés be fe je zé sét és a táj ren de zé si fel - ada tok el vég zé sét köve tõen meg szû nik A bá nyá sza ti te vé keny ség re szóló ha tó sá gi fel - ügye let meg szû né se nem je len ti azt, hogy a bá nya be zá rá - sát, vagy a bá nya te lek tör lé sét köve tõen be kö vet ke zett a bá nyá sza ti te vé keny ség bõl ere dõ ká ros ha tá sok vagy ve - szély hely ze tek meg szün te té sé re a bá nya fel ügye let in téz - ke dé si kö te le zett sé ge ne áll na fönn. Bt. 26/A. (5) A bányavállalkozó a bányatelek megállapításától számított 5 éven belül köteles a kitermelést,

10 106 BÁNYÁSZATI KÖZLÖNY 3. szám üzemszerû föld alatti szénhidrogén tárolást megkezdeni. A bányavállalkozó egy bányatelekre vonatkozóan legfeljebb egy alkalommal kérheti a bányafelügyelettõl a kitermelés, illetve az üzemszerû tárolás megkezdésére megállapított határidõ legfeljebb 5 évvel történõ meghosszabbítását. Meghosszabbítás esetén a bányavállalkozó térítést köteles fizetni. A térítés alapjául szolgáló ásványi nyersanyag mennyiségét és az érték után fizetendõ százalékos bányajáradék-mértéket a kérelem idõpontjában alkalmazott százalékos mértéknél magasabb, de legfeljebb az ere de ti ér ték 1,2-sze res mér ték ben a mi nisz ter és a bá - nyavállalkozó között megkötött szerzõdésben kell megállapítani. A határidõ meghosszabbításáról a bányafelügyelet határozatban dönt. A határozatban a térítésfizetési kötelezettség szerzõdésben megállapított értékét is rögzíteni kell. A bányavállalkozó egyidejûleg kettõnél több bányatelekre akkor kaphat határidõ-hosszabbítást, ha a határidõ meghosszabbításával érintett bányatelkekre meghatározott megnövelt bányajáradék alkalmazását legalább 5 éves idõtartamra szóló szerzõdésben kiterjesztik a bányavállalkozó valamennyi bányatelkére. Ötnél több bányatelekre kért határidõ-hosszabbítás esetén a miniszter és a bányavállalkozó között megkötött szerzõdésben a megnövelt bányajáradékon felül legfeljebb a megnövelt bányajáradék alapján fizetendõ összeg 20%-ának megfelelõ további egyszeri térítés is megállapítható. Bt. 22. (5) [ha tá lyos II. 11-éig] A bá nya te lek meg ál la pí tá sá nak kez de mé nye zé sé re, va la mint a ki ter - me lés meg kez dé sé re a kon cesszi ó nál elõ írt ha tár idõ ket ( ), az en ge dély ha tá ro zat alap ján vég zett ku ta tás ese té ben is al kal maz ni kell. E ha tár idõk el mu lasz tá sa ese tén az en ge dély hez fû zõ dõ jo gok meg szûn nek A bá nya fel ügye let el já rá sa a ki ter me lés meg kez dé - sé re a bányatör vény ben adott 5 éves ha tár idõ el mu lasz tá sa ese tén: A Bt ának feb ru ár 11-éig és feb ru ár 11-e után is ha tá lyos szö veg e sze rint a bá nya vál lal ko zó nak a ki ter me lést a bá nya te lek meg ál la pí tá sá tól kez dõ dõ 5 éven be lül meg kell kez de nie. Az el té rés a ha tár idõ el mu - lasz tá sa ese tén fel lé põ kö vet kez mé nyek ben van. A ki ter me lés meg kez dé sé re a Bt.-be n adott 5 éves ha tár - idõ el mu lasz tá sa ese tén a jog sza bály vál to zá sa miatt el kell vá lasz ta ni a feb ru ár 11-éig ( A eset) és a feb - ru ár 11-e után ( B eset) le járt 5 éves ha tár ide jû bá nya tel - kek ese tét. Az A eset ben ke rül het sor a bá nya te lek hi va - tal ból tör té nõ tör lé sé re A eset: Bár a ko ráb ban ha tá lyos Bt. 22. (5) be kez dé se sze rint a ha tár idõ el mu lasz tá sa ese tén az en ge dély hez fû zõ dõ jo gok ha tó sá gi cse lek mény nél kül, a tör vény ere jé nél fog va meg szûn nek, ez azon ban nem je len ti a bá nya te lek ex le ge tör té nõ meg szû né sét is. En nek tör lé sé rõl a bá nya ka pi tány - ság in téz ked ni kö te les. A bá nya vál lal ko zót a bá nyá sza ti jo gá nak ex le ge meg szû né sé rõl a bá nya te lek tör lé sé rõl szóló bá nya ka pi tány sá gi ha tá ro zat kéz be sí té sé vel kell ér - te sí te ni. A február 11-ét megelõzõen a kitermelés megkezdése jogvesztõ határidejének lejárta miatt ex lege megszûnt bányászati jogokat a bányakapitányságoknak már törölniük kellett. Ezekre a bányatelkekre nem alkalmazható a törvényben emelt járadék-fizetéssel kiváltható hosszabbítás lehetõsége. Ab ban az eset ben, ha a jog vesz tõ ha tár idõ ugyan feb ru ár 11. után járt le, de meg hosszab bí tá si ké re lem a mi - nisz ter hez a le já ra tig nem ér ke zett be, az elõ zõ ek hez ha - son ló mó don a bá nya vál lal ko zó bá nyá sza ti jo ga meg szû - nik, amely rõl ha tá ro za tot kell hoz ni, a bá nya te lek to váb bi sor sa azon ban a B eset sze rint ala kul. Az elõ zõ ese tek ben kö zös, hogy a jog vesz tõ ha tár idõ lejártával a bá nya vál lal ko zó a bá nyá sza ti en ge dély hez fûzõdõ va la mennyi jo gát el vesz ti. A bá nya te lek nyil ván tar tás ból va ló tör lé sé rõl ho zott ha - tá ro za tot a bá nya fel ügye let meg kül di a bá nya vál lal ko zó - nak, a bá nya te lek meg ál la pí tá si el já rás ban köz re mû kö dõ va la mennyi érin tett ha tó ság nak, va la mint jog erõ re emel - ke dé se után a Föld hi va tal nak és az MBFH-nak. A bá nya - vál lal ko zót eset leg még ter he lõ kö te le zett sé gek tel je sí té sé - rõl kü lön ha tá ro zat ban kell ren del kez ni B eset: A Bt feb ru ár 11-e után ha tá lyos 26/A. (5) be - kez dé se sze rint az 5 éves ha tár idõ ké re lem re meg hosszab - bít ha tó, a be kez dés ren del ke zé se i nek be tar tá sá val. Ké re - lem hi á nyá ban vagy a meg hosszab bí tott ha tár idõ el - mulasztása ese tén a Bt. 26/A. (6) be kez dé se alap ján a bányafelügyelet nem a bá nya tel ket, ha nem a bá nya vál lal - ko zó bá nyá sza ti jo gát tör li, és a bá nya te lek ben fenn ál ló bá nyá sza ti jo got át ru há zás ra a Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld - ta ni Hi va tal hon lap ján, a Bá nyá sza ti Köz löny ben szén - hid ro gé nek ese té ben az Euró pai Unió Hi va ta los Lap já ban is meg hir de ti. Bá nya te lek hi va tal ból tör té nõ tör lé sé re ez eset ben csak ak kor ke rül het sor, ha a bá nya te lek ben fenn - ál ló bá nyá sza ti jog át ru há zá sa si ker te len volt A bá nya te lek tör lé sé rõl ho zott ha tá ro zat ban a 3 6. pon tok ban elõ ír ta kat ér te lem sze rû en al kal maz ni kell az zal, hogy: utalni kell a jelen határozattal megszüntetendõ bánya - telket megállapító, és az azt módosító határozatok számára; a jog erõs ha tá ro zat meg kül dé sé vel a te rü le ti leg ille té - kes föld hi va tal nál kez de mé nyez ni kell a bá nya te lek in gat - lan-nyil ván tar tás ból va ló tör lé sét; utal ni kell ar ra, hogy a bá nya te lek jo go sult já nak kö - te le zett sé gei a bá nya ká rok meg té rí té se, a táj ren de zés és a biz ton ság, va la mint a kör nye zet- és ter mé szet vé de lem tekintetében a bá nya te lek tör lé sét köve tõen is fenn áll nak Az aka dá lyoz ta tás sal já ró in gat lan hasz ná lat meg - szû né se után a bá nya vál lal ko zó kö te les a szol gal mi jo got az in gat lan-nyil ván tar tás ból tö röl tet ni. A bá nyá sza ti te vé - keny ség be fe je zé se és a bá nya te lek tör lé se után ké re lem re, a bá nya ka pi tány ság in téz ke dik az épí tés ügyi ha tó ság fe lé a bá nya te lek ha tá rai köz t fek võ tel kek re el ren delt épí té si tilalom és kor lá to zás meg szün te té sé rõl, mó do sí tá sá ról vagy fenn tar tá sá ról.

11 3. szám BÁNYÁSZATI KÖZLÖNY 107 Bt. Vhr. 23/A. (4) A szol gal mi jog nak az in gat lan-nyil - ván tar tás ba tör té nõ be jegy zé se irán ti ké rel met a bá nya - vál lal ko zó nak kell be nyúj ta nia az ille té kes föld hi va tal hoz. Az aka dá lyoz ta tás sal já ró in gat lan hasz ná lat meg szû né se után a bá nya vál lal ko zó kö te les a szol gal mi jo got az in gat - lan-nyil ván tar tás ból tö röl tet ni. IV. RÉSZ 8. Nyilvántartás, okmánytár Bt. 26/B. (3) A ku ta tá si te rü let rõl, a bá nya te lek rõl és a bá nya mû ve lés sel érin tett te rü le tek rõl a bá nya fel ügye let nyil ván tar tást ve zet A bá nya te lek nyil ván tar tá sa a bá nya ka pi tány sá - gok nál az er re rend sze re sí tett bá nya te lek-nyil ván tar tá si könyv ben és szá mí tó gé pen tör té nik. Az ok mány tár ami tar tal maz za a bá nya te lek kel kap cso la tos va la mennyi do - ku men tá ci ót és a tér ké pe ket az irat tár rész e, mely nek ke - ze lé sé re az MBFH Irat ke ze lé si Sza bály za tá nak elõ írásait ér te lem sze rû en al kal maz ni kell A bá nya te lek-nyil ván tar tá si könyv az ás vá nyi nyers anyag cso por tok hoz iga zo dó an a kö vet ke zõ kö te tek - bõl ál l: I. kö tet Szénre és lignitre megállapított bányatelkek; II. kö tet Ér cek re meg ál la pí tott bá nya tel kek; III. kö tet Kõ re, ka vics ra, ho mok ra és agyag ra meg - ál la pí tott bá nya tel kek; IV. kö tet Ba u xit ra meg ál la pí tott bá nya tel kek; V. kö tet Kõ olaj ra és föld gáz ra (be le ért ve a C0 2 gázt is), föld alat ti gáz tá ro lás ra meg ál la - pí tott bá nya tel kek; VI. kö tet Egyéb ás vá nyi nyers anyag ra meg ál la pí - tott bá nya tel kek A bá nya te lek nyil ván tar tá si könyv ben a véd - névben sze rep lõ egyet len vagy el sõ nek fel so rolt ás vá nyi nyers anyag nak meg fe le lõ kö te té ben a kö vet ke zõ ada to - kat kell fel je gyez ni: a) a bá nya te lek véd ne ve; b) a bá nya te lek jo go sí tott já nak ne ve és cí me (szék he - lye), a név- és szék hely vál to zás ve ze té sé vel; c) a bányatelek megállapítása, átruházása, módosítása vagy törlése ügyében hozott jogerõs határozatok száma és kelte; d) eset le ges szö ve ges meg jegy zés (szá mí tó gé pes nyil - ván tar tás nál a meg jegy zés kód ja) A bányatelek számítógépen történõ nyilvántartásá - nak is a 8.2. pont sze rin ti be osz tást, fel épí tést kell kö vet nie, és tar tal maz nia kell a pont sze rin ti ada to kat is A bá nya ka pi tány sá gi ok mány tár ban bá nya tel ken - ként a bá nya te lek-nyil ván tar tá si könyv sor szá má val azo - nos sor szá mú gyûj tõ ben kell el he lyez ni: a) a bá nya te lek meg ál la pí tá sá ra, át ru há zá sá ra, mó do sí - tá sá ra, ki ter jesz té sé re, tör lé sé re vo nat ko zó ké rel mek do - ku men tá ci ó it és a jog erõs ha tá ro za to kat, me lyek re rá kell ve zet ni a bá nya te lek nyil ván tar tá si kö tet szá mát és a bá - nya te lek azon be lü li sor szá mát is; b) a ki je lölt vé dõ-, és ha tár pil lé rek tör lé sét vagy mó do - sí tá sát, illetve azok tel jes vagy rész le ges le fej té sét en ge dé - lye zõ vég re hajt ha tó ha tá ro za to kat; c) a kap cso la tos tér ké pe ket; d) a te rü le ti leg ille té kes föld hi va tal bá nya te lek be jegy - zé sé re, át ru há zá sá ra, mó do sí tá sá ra vagy tör lé sé re vo nat - ko zó ha tá ro za ta it A bá nya ka pi tány sá gi gyûj tõ ben el he lye zett ira tok - ról és tér ké pek rõl irat jegy zé ket kell ve zet ni és azt a gyûj tõ - ben kell tar ta ni Az MBFH-nál a bá nya te lek nyil ván tar tást a pon tok figye lembe véte lével elekt ro ni kus adat - hor do zón kell ve zet ni, ame lyet az e cél ra lét re ho zott Re fe - ra tú rák ke zel nek A IV. rész ada ta it a Bá nyá sza ti te rü le tek szá mí tó - gé pes nyil ván tar tá sá ban (BATER) is azo nos tar ta lom mal kell át ve zet ni, illetve fo lya ma to san ve zet ni. V. RÉSZ 9. Átmeneti és záró rendelkezések 9.1. Je len uta sí tás jú ni us 1-jén lép ha tály ba. Ren - del ke zé se it a fo lya mat ban lé võ ügyek ben is al kal maz ni kell. Az uta sí tás ha tá lya a bá nya fel ügye let re ter jed ki, har - ma dik sze mély re jo got, kö te le zett sé get nem ál la pít meg, ezért ar ra az el já rás ban, illetve a ha tá ro zat ban hi vat koz ni nem le het. Az uta sí tást tá jé koz ta tá sul a Bá nyá sza ti Köz löny ben köz zé kell ten ni Je len uta sí tás ha tály ba lé pé sét kö ve tõ egy éven be - lül a bá nya ka pi tány sá gok vizs gál ják fe lül a bá nya te lek nyil ván tar tá sa i kat és azok ban az ese tek ben, ahol a bá nya - te lek véd ne vé bõl hi ány zik az ás vá nyi nyers anyag meg ne - ve zé se [2.1.d) pont], gon dos kod ni kell a hi á nyos véd ne vû bá nya te lek ás vá nyi nyers anyag gal tör té nõ ki egé szí té sé rõl A jog erõs bá nya fel ügye le ti ha tá ro za tot ki ad má - nyo zó szer ve ze ti egy sé gek je len uta sí tás ha tály ba lé pé sét kö ve tõ egy éven be lül kö te le sek fe lül vizs gál ni a bá nya te - lek nyil ván tar tá sa i kat és a II. rész 6. pont ja kö ve tel mé nye i - nek meg nem fe le lõ, egy szer vagy több ször mó do sí tott bá - nya te lek ha tá ro za ta i kat egy sé ges szer ke zet ben az egyes mó do sí tá so kat in do ko lás ban rész le te zõ mó don új ha tá ro - zat tal kö te le sek össze von ni Je len uta sí tás ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 3 hó na pon be lül a bá nya ka pi tány ság kö te les fe lül vizs gál ni, va la mint fo lya ma to san nyo mon kö vet ni mind azon bá nya tel ke ket, ame lyek nél a bá nya te lek meg ál la pí tá sát kö ve tõ 5 éven belül a bá nya vál lal ko zó a ki ter me lést nem kezd te el. Amennyi ben azt ál la pít ja meg, hogy a jog vesz tõ ha tár idõ feb ru ár 11-e elõtt már le járt, és még nem tö röl te

12 108 BÁNYÁSZATI KÖZLÖNY 3. szám hivatalból a bá nya tel ket, azt kö te les ha la dék ta la nul pó - tolni. Ab ban az eset ben, ha a jog vesz tõ ha tár idõ, bár az elõ zõ ha tár idõ után járt le, de meg hosszab bí tá si ké re lem a mi nisz ter hez a le já ra tig nem ér ke zett be, az elõ zõ ek hez ha - son ló mó don a bá nya vál lal ko zó bá nyá sza ti jo ga a tör vény ere jé nél fog va meg szûnt. Ek kor a bá nya tel ket tö röl ni nem sza bad, de a bá nya vál lal ko zót bá nyá sza ti jo gá nak ex lege tör té nõ meg szû né sé rõl, va la mint az MBFH-t a bá - nya ka pi tány ság nak utó lag ér te sí te nie kell A bá nya ka pi tány sá gok kö te le sek gon dos kod ni ar - ról, hogy az ille té kességi te rü le tü kön ta lál ha tó bá nya tel - kek rõl a bá nya te lek nyil ván tar tá si köny vek és a szá mí tó - gé pes nyil ván tar tá sok nap ra ké szek le gye nek. Ha tár idõ: szep tem ber A KIR2 elekt ro ni kus irat ke ze lé si sza bály zat meg - je le né sé ig is kö te le sek a bá nya fel ügye let ügy in té zõi az ál - ta luk ke let kez te tett ira to kat (ha tá ro za to kat) a KIR-ben az ügy irat mel lék le te ként csa tol má nyoz ni. Ha tár idõ: fo lya - matos de cem ber 31-éig az MBFH kö te les cél el len - õr zés ke re té ben fe lül vizs gál ni a je len uta sí tás sze rint ki ala - kí tott nyil ván tar tást a bá nya ka pi tány sá go kon. In do kolt eset ben kez de mé nyez ni kell je len uta sí tás mó do sí tá sát A ha tály ba lé pés nap ján a bá nya te lek kel kap cso la - tos egyes el já rá si kér dé sek rõl szóló 9/1999. MBH el nö ki uta sí tás ha tá lyát vesz ti. Bu da pest, má jus 22. Dr. Esz tó Pé ter s. k., évi XLVIII. tör vény (a továb biak ban: Bt.) és a sze - mé lyes ada tok vé del mé rõl és a köz ér de kû ada tok nyil vá - nos sá gá ról szóló évi LXIII. tör vény vo nat ko zó ré - sze i re is a je len uta sí tás mel lék le té ben meg adot tak sze - rint sza bá lyo zom. II. Az utasítás hatálya Az uta sí tás vo nat ko zik az MBFH bár mely te lep he lyén ke zelt, tá rolt és az FGBA nyil ván tar tá sá ban sze rep lõ vagy ar ra ki je lölt adat ra, adat tá ri do ku men tum ra, il letve ezek hasz ná la tá ra. Vo nat ko zik to váb bá a Bt. 50. (2) ha tá lya alá tar to zó azon ada tok ra is, ame lye ket az FGBA rész ál - lo má nya ként az MBFH-val (vagy jog elõd jé vel) kö tött egye di meg álla po dás alap ján ide ig le ne sen más szer ve ze - tek ke zel nek. III. Hatályba léptetõ és átmeneti rendelkezések 1. Je len uta sí tás ok tó ber 10-én lép ha tály ba. 2. Je len uta sí tás ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a Ma gyar Ge o ló gi ai Szol gá lat fõ igaz ga tó já nak 9/1994. (IX. 1.) és 9/2006. (VI. 15.) szá mú uta sí tá sa. Bu da pest, ok tó ber 2. Sza ba dos Gá bor s. k., el nök A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal elnökének 1/15/2007. MBFH számú uta sí tá sa a Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattár kezelésében lévõ adatokba történõ betekintésnek és az adatok kiadásának módjáról, valamint az adatközléssel kapcsolatos, felszámítható költségtérítés mértékérõl I. Utasítás A bá nyá szat ról szóló évi XLVIII. tör vény vég re - haj tá sá ról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. ren de let 10/B. (5) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján a Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni Hi va tal ról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. ren de let 3. (5) be kez dés j) pont ja sze rint a Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni Hi va tal (a továb biak ban: MBFH) ál tal mû köd te tett Ma gyar Ál la mi Föld ta ni, Geo - fizikai és Bá nyá sza ti Adat tár (a továb biak ban: FGBA) mûködési rend jét fi gye lem mel a bá nyá szat ról szóló Melléklet az 1/15/2007. MBFH számú utasításhoz A Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattár mûködésének szabályai Az ada tok ba tör té nõ be te kin tés és az ada tok ki adá sá - nak mód ja 1. A Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni Hi va tal (a továb - biak ban: MBFH) ál tal ke zelt föld ta ni, geo fi zi kai és bá nyá - sza ti ada tok hoz zá fér he tõ ség szem pont já ból köz ér de kû ek és nyil vá no sak. Ki vé telt ké pez nek az ál lam ti tok ká vagy szol gá la ti ti tok ká, illetve bel sõ hasz ná lat ra ké szült adat tá vagy dön tés-elõ ké szí tõ adat tá mi nõ sí tett, va la mint az üz - leti ti tok kör be tar to zó ada tok. Ezek az ada tok kor lá to zott hoz zá fé ré sû ada tok. 2. Az ada tok ba tör té nõ be te kin tés és az ada tok ki adá sa az MBFH Adat tá ri Osz tá lyá tól igé nyel he tõ. A köz ér de kû ada tok meg is me ré sé re irá nyuló ké rel met írás ban kell be - nyúj ta ni. A ké re lem pos tai úton, ille tõ leg sze mé lye sen egy aránt át ad ha tó. Adat iga zo lá si ké re lem a bá nya ka pi -

13 3. szám BÁNYÁSZATI KÖZLÖNY 109 tány sá go kon is be nyújt ha tó. Ide ig le nes adat ke ze lõk tõl amennyi ben er rõl kü lön meg álla po dás nem ren del ke - zik adat ki adás köz vet le nül nem igé nyel he tõ. 3. A kor lá to zott hoz zá fé ré sû ada tok ta nul má nyo zá sá - hoz, fel hasz ná lá sá hoz, il letve má so lat ké szít te té sé hez a ké rel me zõ nek jo go sult sá gi fel ha tal ma zás sal vagy az ar ra jo go sult en ge dé lye zõ (mi nõ sí tõ, üz le ti ti tok bir to ko sa) ál - tal alá írt, név re szóló írás be li en ge déllyel kell ren del kez - nie, amely tar tal maz za az ada tok en ge dé lye zett fel hasz ná - lá si te rü le tét. Az en ge délyt a ké rel me zõ nek kell be sze rez - nie. Az MBFH mun ka tár sa i nak en ge délyt az el nök, az el - nök he lyet tes és fõ osz tály ve ze tõ jük ad hat. 4. A min ták ból (fú rá si mag min ták ból) azok tu do má nyos ér té ke, ál la po ta és mennyi sé ge alap ján meg ál la pí tott kor lá - to zás mel lett rész min ta ki adá sa le het sé ges. 5. A köz ér de kû adat meg is me ré sé re irá nyuló ké re lem - nek az MBFH meg ke re sett adat ki adó egy sé ge a ké re lem tu do má sá ra ju tá sát, kor lá to zott hoz zá fé ré sû adat ese tén a fel ha tal ma zás át adá sát, díj kö te les szol gál ta tás ese tén az elõ ze tes díj kal ku lá ció ké rel me zõ ál tal írás ban tör tént el fo - ga dá sát köve tõen a le he tõ leg rö vi debb idõ alatt, leg fel jebb 15 na pon be lül tesz ele get. Ha az ada to kat vagy azok egy ré szét az MBFH egy má sik egy sé ge ke ze li, ak kor az adat - ki adás ha tár ide je 8 nap pal meg hosszab bít ha tó. Amennyi ben a ké rel me zõ ál tal kért ada to kat vagy azok egy ré szét nem az MBFH ke ze li, az Adat tá ri Osz tály a ké - rel met az ada to kat ide ig le ne sen ke ze lõ szer ve zet hez to - váb bít ja. Ha az ada to kat ke ze lõ szer ve zet csak ké se del me - sen tud ja az ada to kat szol gál tat ni, ak kor az adat szol gál ta - tás ide je meg hosszab bod hat, mely rõl az MBFH a ké rel me - zõt tá jé koz tat ja. A ké re lem el uta sí tá sá ról az MBFH ha tá ro zat ban dönt. Tel je sít he tõ ség ese tén kü lön le ges kö rül mény fel me rü lé sé - rõl annak in do ka i val együtt az MBFH meg ke re sett adat ki adó egy sé ge 8 na pon be lül írás ban ér te sí ti a kérel - mezõt. 6. A be te kin tés re kért anya go kat az FGBA va la me lyik nyil vá nos ol va só ter mé ben, illetve a bá nya ka pi tány sá gok ar ra ki je lölt hi va ta li he lyi sé ge i ben bo csát ják a ké rel me zõ ren del ke zé sé re. Et tõl el té rõ eset ben a ké rel me zõt elõ ze - tesen tá jé koz tat ják. Ki vé telt ké pez nek a min ták (fú rá si mag min ták), ame - lyek a min ták rak tá ro zá si he lyén te kint he tõk meg. 7. A be te kin tés re ki adott anyag a be te kin té si hely rõl nem vi he tõ el. A be te kin tõ a ki adott anyag ba jegy ze te ket nem te het, annak ál la po tát sem mi lyen mó don nem vál toz - tat hat ja meg, nem ká ro sít hat ja. Az adat tá ri do ku men tá ci ók ról má so la tot ki zá ró lag az MBFH mun ka tár sai ké szít het nek, a ké rel me zõ az ol va só - te rem ben má so ló be ren de zést (pl. szken nert, fény ké pe zõ - gé pet) nem hasz nál hat. 8. Az MBFH mun ka tár sai az adat tá ri do ku men tá ci ó kat leg fel jebb két he tes idõ tar tam ra ki köl csö nöz he tik, egy ide - jû leg azon ban leg fel jebb 3 db do ku men tá ci ót tart hat nak ma guk nál. So ro zat do ku men tá ció (pl. fú rá si nap lók) köl - csön zé sét az Adat tá ri Osz tály ve ze tõ je et tõl el té rõ en is meg ha tá roz hat ja. A köl csön zött anya gért a köl csön zõ sze - mé lye sen fe le l, azt más nak nem ad hat ja át. A köl csön zött anyag a köl csön zõ la pon fel tün te tett kü lön en ge dély nél kül az MBFH adott te lep he lyé rõl nem vi he tõ ki, és azt az FGBA mun ka tár sa i nak, il letve a bá nya ka pi tány sá gok adat tá ri fe le lõ se i nek fel szó lí tá sá ra bár mi kor be kell mu tat - ni, vagy vissza kell szol gál tat ni. Kül sõ fel hasz ná lók az adat tá ri do ku men tu mo kat nem köl csö nöz he tik. 9. Az adat tá ri szol gál ta tá sok igény lé sét, illetve igény be - vé te lét a ka ta ló gus rend sze rek hasz ná la ta ki vé te lé vel a meg fe le lõ ûr la pok ki töl té sé vel do ku men tál ni kell. 10. A ké rel me zõ a ké re lem át adá sá val kö te le zett sé get vál lal az adat vé de lem re, a szer zõi jog ra, a fel hasz ná lói jog - ra és az üz le ti ti tok ra vo nat ko zó jog sza bá lyi elõ írások és fel té te lek tel jes kö rû be tar tá sá ra. 11. Kü lön ké re lem re az MBFH a má so la tok át adá sá - val egy ide jû leg az át adott ada tok ról iga zo lást (2. és 3. sz. füg ge lék) ál lít ki, amely a 203/1998. (XII. 19.) Korm. ren - de let 8. (2) be kez dés a) pont ja, illetve (6) be kez dé se alatt em lí tett iga zo lás ként hasz nál ha tó fe l. 12. Az FGBA nyit va tar tá si ide je: hét fõ pén tek 9 14 óra; ezen be lül ked den és csü tör tö kön csak ko ráb ban ki kért anyag ta nul má nyo zá sa és ka ta ló gus hasz ná lat le het - sé ges. Ün ne pek, ren dez vé nyek, kü lön le ges ese mé nyek ide jén a nyit va tar tá si idõ el tér het. Az adat köz lés sel kap cso la tos, fel szá mít ha tó költség - térítés mér té ke 1. A nyil vá nos ol va só ter mek ha gyo má nyos és szá mí tó - gé pes ol va só ter mi ka ta ló gus rend sze re i nek hasz ná la ta, valamint a (ké rel me zõ ál tal egye di azo no sí tó val meg adott) do ku men tu mok, ada tok ki vé ve az elekt ro ni kus adat hor - do zón lé võk ol va só ter mi ta nul má nyo zá sa díj men tes. 2. Meg ha tá ro zott, az 1. sz. füg ge lé ké ben meg adott té rí - té si dí jat kell fi zet ni az ada tok nak az MBFH mun ka tár sai ál tal az adat ki - adás ér de ké ben tör té nõ ku ta tá sá ért a má so la tok ké szí té sé ért az elekt ro ni kus adat hor do zón lé võ ada tok be te kin tés - re tör té nõ elõ ké szí té sé ért és ki adá sá ért az ada tok nak az MBFH más te lep he lyen lé võ szer ve - ze ti egy sé ge i tõl, kül sõ, vagy vi dé ki rak tá rak ból tör té nõ szál lí tá sá ért a min ták be te kin tés re tör té nõ elõ ké szí té sé ért, a rész - min ták ki adá sá ért. 3. Kü lö nö sen nagy vo lu me nû kül sõ köz re mû kö dés igény be vé te lé nek szük sé ges sé ge ese tén az MBFH a térí - tési dí jat rész ben vagy egész ben elõ re is kér he ti.

14 110 BÁNYÁSZATI KÖZLÖNY 3. szám 1. Má so la tok ké szí té se 1. számú függelék Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattár 1145 Budapest, Columbus u Az adatközléssel kapcsolatos térítési díjak Érvényes október 10-tõl Fe ke te-fe hér fény má so lás: A/4 A/3 mé ret ben Ft Fo lyó mé ter ben: pa pír szé les ség A/3 A/ Ft/fm pa usz: A/3 A/0 szé les ség gel Ft/fm Szí nes má so lás: a díj meg ha tá ro zá sa az al kal ma zott tech ni ká tól és az adat hor do zó faj tá já tól füg gõ en egye di díj kal ku - lá ció alap ján tör té nik. 2. Elektronikus adathordozón tárolt adatok kiadása Alap díj (adat bá zi son ként és a ké rel me zõ ál tal meg ha tá ro zott, tet szõ le ges (meg va ló sít ha tó) szem pont rend szer sze rint ki ala kí tott ke re sõ pro fi lon ként): Ft. A té te les díj sza bást adat cso por ton ként és ada ton ként meg ad va az 1. táb lá zat tün te ti fe l. Az adat hor do zón még nem rög zí tett ada tok be vi te lé nek költ sé gét (mun ka idõ-rá for dí tás) a táb lá zat nem tar tal maz za. A nyil ván tar tá si adat bá zi sok - hoz kap cso ló dó tér kép, rajz, di ag ram, egyéb gra fi kus, szá mí tó gé pes pre zen tá ció dí já nak meg ha tá ro zá sa egye di díj kal ku - lá ció alap ján tör té nik. 3. A dokumentum szállítása másolás vagy betekintés céljából Amennyi ben be te kin tés vagy má so lás cél já ból a do ku men tu mot a ki adó egy ség és az MBFH más te lep he lyen lé võ szer ve ze ti egy sé gei, vagy kül sõ, vi dé ki rak tá rak kö zött szál lí ta ni kell, az MBFH a szük sé ges mun ka idõ-rá for dí tá son túl me nõ en az aláb bi dí ja kat szá mít ja fe l: MBFH köz pont bu da pes ti te lep he lyek kö zött: MBFH köz pont szép víz éri rak tár kö zött: Ft Ft 4. Minták betekintésre történõ elõkészítése, a részminták kiadása 4.1. A mag szem le fel té te le i nek vizs gá la ta: Ft/ké re lem 4.2. Az MBFH/MÁFI mag min ta-rak tá ra i ban Alap díj: füg get len az al kal man ként meg te kin ten dõ min ta mennyi sé gé tõl, igény lé sen ként, te lep hely tõl füg gõ mér ték ben fi ze ten dõ. Szol nok I: Pécs Va sas: Rá kó czi-te lep: Szép víz ér: Ft Ft Ft Ft A min ták szem lé re tör té nõ elõ ké szí té se Az igé nyelt min ták szem lé jé hez kap cso ló dó elõ- és utó mun ká la tok so rán fel me rü lõ tény le ges költ sé gek: a ki- és vissza ra ko dást vég zõ és irá nyí tó leg szük sé ge sebb sze mé lyek uta zá si, szál lás-, és na pi díj-költ sé gei, a ra ko dás hoz hasz - nált be ren de zé sek üzem költ sé gei, az elõ ké szí tés nél fel me rü lõ anyag költ sé gek (pl. új mag lá da, fó lia, mun ka vé del mi ki - adá sok) Rész min ta ki adá sa: Ft/min ta (max. 100 g)

15 3. szám BÁNYÁSZATI KÖZLÖNY Szol nok II. (szén hid ro gén-ku ta tó fú rá sok min ta anya ga): Alap díj A min ták szem lé re tör té nõ elõ ké szí té se Rész min ta vá gás/cso ma go lás/ki adás (max. 100 g) Ft/al ka lom Ft/meg kez dett óra Ft/min ta 5. Az adatkiadás érdekében végzett adatkezelés Az MBFH mun ka tár sa ál tal vég zett adat ke ze lés: Ft/be fe je zett óra Meg jegy zé sek: A je len le gi sza bá lyo zás sze rint az itt tár gyalt szol gál ta tá sok tár gyi adó men tes sé get (áfa-men tes sé get) él vez nek. A jegy zék ben nem sze rep lõ szol gál ta tá sok nem tar toz nak az MBFH ál ta lá nos adat ki adá si rend jé be, tel je sí té sük a szol gál ta tást igény lõ vel kö tött egye di meg álla po dás alap ján tör té nik. A min den kor ér vé nyes dí jak az adat ki adó egy sé gek nél meg te kint he tõk, vagy azok ról te le fo non/írás ban, illetve az MBFH hon lap ján tá jé koz ta tás kap ha tó. 1. táb lá zat: Elekt ro ni kus adat hor do zón tá rolt föld ta ni, geo fi zi kai és bá nyá sza ti ada tok ki adá si dí jai Adat cso port Megnevezés Adat tar ta lom [mértékegység] Egy ség Forma Díj (Ft) JELENTÉSEK Bib li og rá fi ai adat bá zi sok Bib li og rá fi ai ada tok je len tés A/D 25/50 FÚRÁSOK BÁNYÁSZATI TERÜLETEK GRAVIMETRIA MAGNETOMETRIA GEOELEKTROMOS ADATOK (1) Egyen ára mú és Elekt ro mág - ne ses Szon dá zá sok GEOELEKTROMOS ADATOK (2) Egyen ára mú és Elekt ro mág - ne ses Szel vé nye zés és tér ké - pe zés Fú rá si adat bá zi sok Bá nya tel kek, ku ta tá si te rü le tek adat bá zi sai Azo no sí tók fú rás A/D 25/50 Ko or di ná ták fú rás A/D 75/150 Egyéb (föld ta ni) ada tok fú rás A/D 130/260 Azo no sí tók, sa rok pont-ko or di ná ták sa rok pont D 150 / pont, de max Gra vi met ri ai alap pont (0-ren dû bá zis) Ne héz sé gi gyor su lá si ér ték (g) [m/s 2 ] pont+hely rajz D+P Gra vi met ri ai alap pont (I II. ren dû bá zis) Ne héz sé gi gyor su lá si ér ték (g) [m/s 2 ] pont D Bo u gu er ano má lia adat sza bá lyos rács ba in ter - po lál va Rács pon ti gra vi tá ci ós ano má lia ( g) [mgal] pont D 68 Bo u gu er ano má lia adat a mé ré si pon ton Gra vi tá ci ós ano má lia ( g) [mgal] pont D 68 Ala cso nyabb ren dû gra vi met ri ai adat pont gra vi - tá ci ós adat so ra (g) pont D 167 Eöt vös-in ga mé ré si adat Gra vi tá ci ós gra di ens (grad g) [mgal/m] pont+ hely rajz D+P 280 Gra vi tá ci ós-mág ne ses tér ké pek (má sod la gos fel dol go zás tér ké pi áb rá zo lá sa is) A/4 for má tum ol dal 796 P Na gyobb for má tum ban m Mág ne ses alap pont To tá lis mág ne ses tér (T, D, I, Z) [nt] pont+hely rajz D+P Ala cso nyabb ren dû mag ne to met ri ai adat pont a to tá lis mág ne ses tér ada ta i val (T) pont D 265 Mag ne to met ri ai adat a mé ré si pon ton Mág ne ses tér kom po nen se ( T, Z, H) [nt] pont D 68 Mág ne ses adat sza bá lyos rács ba in ter po lál va Rács pon ti mág ne ses tér kom po nen se [nt] pont D 68 Mag ne to tel lu ri kus szon dá zás (MTS) Frek ven cia (f) [Hz], Kom plex im pe dan cia (Z) szon dá zá si gör be D 177 Ver ti ká lis elekt ro mos szon dá zás (VESZ) ABMN-táv [m], látszólagos ellenállás ( ) [ m] P/D 700/700 Elekt ro mág ne ses.frek ven cia szon dá zás (FDEM) Frekvencia (f) [Hz], Hz/Hr, fázistolás (d ) [grad] A/D 700/700 Elekt ro mág ne ses frek ven cia szon dá zás (TDEM) Idõ (t) [ s], Hz kom po nens [A/m/s] A/D D 177 Mes ter sé ges te rû elekt ro mág ne ses frek ven ciaszon dá zás (EM FRSZ) D 177 Ger jesz tett po la ri zá ci ós szon dá zás (IPS) ABMN-táv [m], látszólagos polarizálhatóság [%] D 700 Ger jesz tett po la ri zá ci ós le csen gé si gör be Idõ (t) [ s], lát szó la gos po la ri zál ha tó ság [%] D 700 El len ál lás-po la ri zál ha tó ság szon dá zás El len ál lás Po la ri zá ció ABMN-táv [m], lát szó la gos el len ál lás ( ) [ m], lát szó la gos po la ri zál ha tó ság [%] Mé ré si el ren de zés, lát szó la gos el len ál lás ( ) [ m] Mé ré si el ren de zés, lát szó la gos po la ri zál ha tó ság [%] pont A* D 700 EM ve ze tõ ké pes ség Ve ze tõ ké pes ség ( ) [S/m] 168 VLF Lát szó la gos el len ál lás ( ) [ m], fá zis to lás (d ) [grad] 140 Po ten ci ál Ve ze tõ ké pes ség ( ) [S/m] pont A* 140 Ter mé sze tes po ten ci ál Fe szült ség (U) [S/m] 140 Tel lu ri ka Geo elekt ro mos mé ré sek el ren de zé si tér ké pe i nek szer kesz té se és pa pír má so la tai: Izo a rea ér ték [A 1/2 ] A/4 for má tum ol dal 796 P Na gyobb for má tum ban m pont A/D A

16 112 BÁNYÁSZATI KÖZLÖNY 3. szám Adat cso port Megnevezés Adat tar ta lom [mértékegység] Egy ség Forma Díj (Ft) KOMPLEX LÉGI-GEOFIZIKA MÉRNÖK-GEOFIZIKA SZEIZMIKA KAROTÁZS TEREPI HELYAZONOSÍTÓ ADATOK Elekt ro mág ne ses szel vény/in terp. Rács pont In-phase (Re), Out-phase (Im) komponensek [ppm] Mág ne ses szel vény/in terp. Rács pont Mág ne ses tér (dt) [T] km/pont D 98 Ra dio met ri kus szel vény/in terp. Rács pont Tel jes (TC) [c/s, mr/h], urán (eu) [ppm],tó ri um (et) [ppm], ká li um (K) [%] 98 Mér nök geo fi zi kai szon dá zás Hid ro szta ti kus nyo más [Mpa] Csúcs nyo más (cpt) [Mpa] 280 Ter mé sze tes gam ma su gár zás [cpm] mé ré si gör be D 280 Sû rû ség [kg/m 3 ] 280 Ned ves ség [%] 280 Geo ra dar szel vény EM idõ szel vény szel vény D Sze iz mi kus 2D vo nal Te re pi 2D sze iz mi kus fel vé te lek sza lag jai Fel dol go zott 2D sze iz mi kus vo nal: 3D szeizmikus terepi/archív felvételek másolása: Fel dol go zott 2D vo nal és 3D te rü let ki raj zo lá sa: Te re pi ada tai és pa ra mé te rei re am bu lál va, di gi - tá lis for má ban: Tel jes adat be vi te le ar chív pa pír do ku men tá ci ó - ból, di gi tá lis ki me net tel szel vény D szel vény D sá vos sza lag SEGY for má tum sza lag D A meg lé võ egyéb for má tum ból ka zet tá ra: sza lag D Ka zet tá ról tör té nõ má so lás: (3480, 3490, 3590) ka zet ta D Ka zet tá ról tör té nõ má so lás: (egyéb ka zet ta tí pus) SEGY for má tu mú di gi tá lis ki írá sa Exa/Cartr/CD adat-hor do zó ra, szû ret - len/szûrt/mig rált vál to zat ban ka zet ta szel vény/ vál - to zat D D Ka zet tá ról tör té nõ má so lás: (3480, 3490, 3590) ka zet ta D Ka zet tá ról tör té nõ má so lás: (egyéb ka zet ta tí pus) ka zet ta D sá vos sza lag SEGY for má tum, ka zet tá ra sza lag D Ka zet tá ról tör té nõ má so lás: (3480, 3490, 3590) ka zet ta D Ka zet tá ról tör té nõ má so lás: (egyéb ka zet ta tí pus) ka zet ta D Fe ke te-fe hér ben (OYO film/xe rox 8030 pa pír) m P szé les szí nes m P Kép er nyõ meg je le ní tés kép er nyõ Vo nal ke resz te zõ dé sek ASCII fájl ban 100 ker. D Vo na lak lis tá ja adott tég la lap ban ASCII fájl ban 100 vo nal D CDP nyom vo nal ko or di ná tái UKOOA fájl ban 10 vo nal D Sze iz mi kus alap tér ké pek, CDP tér ké pek Több pa ra mé te res ka ro tázs szel vény (4 6 mért pa ra mé ter rel) Bár mely tí pu sú ka ro tázs szel vény di gi tá lis másolata adat hor do zó val: Fel szí ni geo fi zi kai szel vény alap pon tok kal meg ad va, vagy légi geo fi zi kai szel vény min ta - vé te li he lyen ként meg ad va A/0 mé ret ben P A/1 mé ret ben P Szel vény ASCII for má tum ban 100 fm D Szel vény 1:200 mély ség-lép ték ben ki nyom tat va 100 fm P Adat tá ri pél dány fény má so la ta (A3-A0 szé les - sé gû te kercs) fm P , MB flop py flop py DAT mag nó (4mm) 4 GB DAT D CD (1 ír ha tó) 650/700 MB CD D CD (új ra ír ha tó) 650/700 MB CD D Föld raj zi ko or di ná ták pont azo no sí tók szel vény D Egye di mé ré si he lyek Föld raj zi ko or di ná ták, pont azo no sí tó pont D 150 Az adathordozók költsége: 3490E kart ridzs Ft/db 3590 kart ridzs 10 Gby te Ft/db 3590 kart ridzs 20 Gby te Ft/db 8 mm-es ka zet ta Ft/db CD-DVD Ft/db 3, MB flop py 500 Ft/db Ma gya rá zat: * = di gi tá lis adat je len leg nem ál l ren del ke zés re A táb lá zat For ma osz lo pá ban meg adott adat hor do zó kó dok je len té se: A = adat ál lo mány ból nyom ta tott al fa nu me ri kus, D = di gi tá lis, P = pa pír (fény má so lat).

17 3. szám BÁNYÁSZATI KÖZLÖNY számú függelék A bányászatról szóló évi XLVIII. tör vény (Bt.) végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 8. (2) bekezdés a) pontja szerinti földtani adatfelhasználásra jogosító IGAZOLÁS Iga zol juk, hogy bá nya vál lal ko zó n az aláb bi ada tok ba be te kint he tett. üz le ti tit kot ké pe zõ adat ese tén a jo go sult be le gye zé se csa tol va [Bt. 25. (3)] ol va só ter mi ka ta ló gu sok, nyil ván tar tá sok (má so lat igény lé se nél kül) egye di do ku men tu mok: a do ku men tum ról vagy annak ré szé rõl má so la tot ka pott azo no sí tó szám/je l cím, szer zõ Az iga zo lás a bá nya vál lal ko zót nem men te sí ti a Bt ában fog lalt fe le lõs sé gei alól, és a Vhr. 8. (1) és (4) be kez - dé se i ben elõ írt föld ta ni szak ér tõi el len jegy zés kö tel me alól. Az ada tok és a je len iga zo lás ki adá sa kor a Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni Hi va tal (MBFH) nem vizs gál ta a kért ada tok te rü let re vagy ku ta tá si cél ra vo nat ko zó tel jes kö rû sé gét, va ló di sá gát, illetve egye zé sét. Az MBFH fenn tart ja ma gá nak a jo got, hogy a Bt. ha tá lya alat ti ál lam igaz ga tá si el já rá sai so rán eze ket, más szak mai kö ve tel mé nyek kel együtt, vizs gál ja. Kelt: Az iga zo lást ki ál lít ja: Föld ta ni, Geo fi zi kai és Bá nyá sza ti Adat tár Épí té si Geo tech ni kai Adat tár Bu da pes ti Bá nya ka pi tány ság adat tá ri egy sé ge Mis kol ci Bá nya ka pi tány ság adat tá ri egy sé ge Pé csi Bá nya ka pi tány ság adat tá ri egy sé ge Szol no ki Bá nya ka pi tány ság adat tá ri egy sé ge Veszp ré mi Bá nya ka pi tány ság adat tá ri egy sé ge

18 114 BÁNYÁSZATI KÖZLÖNY 3. szám 3. számú füg ge lék A bányászatról szóló évi XLVIII. tör vény (Bt.) 26/A. (2) bekezdése szerinti és a Bt. végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 8. (6) bekezdése szerinti földtani adatfelhasználásra jogosító IGAZOLÁS Iga zol juk, hogy ter mé sze tes sze mély / jo gi sze mély / jo gi sze mé lyi ség nél kü li gaz da sá gi tár sa ság (alá hú zan dó) n az aláb bi ada tok ba be te kint he tett. üz le ti tit kot ké pe zõ adat ese tén a jo go sult be le gye zé se csa tol va [Bt. 25. (3)] ol va só ter mi ka ta ló gu sok, nyil ván tar tá sok (má so lat igény lé se nél kül) egye di do ku men tu mok: a do ku men tum ról vagy annak ré szé rõl má so la tot ka pott azo no sí tó szám/je l cím, szer zõ Az iga zo lás a bá nya vál lal ko zót nem men te sí ti a Bt ában fog lalt fe le lõs sé gei alól, és a Vhr. 8. (1) és (4) be kez - dé se i ben elõ írt föld ta ni szak ér tõi el len jegy zés kö tel me alól. Az ada tok és a je len iga zo lás ki adá sa kor a Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni Hi va tal (MBFH) nem vizs gál ta a kért ada tok te rü let re vagy ku ta tá si cél ra vo nat ko zó tel jes kö rû sé gét, va ló di sá gát, illetve egye zé sét. Az MBFH fenn tart ja ma gá nak a jo got, hogy a Bt. ha tá lya alat ti ál lam igaz ga tá si el já rá sai so rán eze ket, más szak mai kö ve tel mé nyek kel együtt, vizs gál ja. Kelt: Az iga zo lást ki ál lít ja: Föld ta ni, Geo fi zi kai és Bá nyá sza ti Adat tár Épí té si Geo tech ni kai Adat tár Bu da pes ti Bá nya ka pi tány ság adat tá ri egy sé ge Mis kol ci Bá nya ka pi tány ság adat tá ri egy sé ge Pé csi Bá nya ka pi tány ság adat tá ri egy sé ge Szol no ki Bá nya ka pi tány ság adat tá ri egy sé ge Veszp ré mi Bá nya ka pi tány ság adat tá ri egy sé ge

19 3. szám BÁNYÁSZATI KÖZLÖNY 115 A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal elnökének 1/16/2007. MBFH számú uta sí tá sa az Építési Geotechnikai Adattár mûködési rendjérõl I. Utasítás A bá nyá szat ról szóló évi XLVIII. tör vény vég re - haj tá sá ról szóló 203/1998 (XII. 19.) Korm. ren de let 10/B. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. ren de let 3. (5) be kez dés j) pont ja sze rint a Ma gyar Bányászati és Földtani Hivatal (a továbbiakban: MBFH) által mûködtetett Építési Geotechnikai Adattár (a továbbiak - ban: ÉGA) mûködési rendjét figyelemmel a 9/1978. (IX. 14.) ÉVM ren de let vo nat ko zó ré sze i re is a je len uta sí - tás mellékletében megadottak szerint szabályozom. II. Az utasítás hatálya Az uta sí tás vo nat ko zik az MBFH bár mely te lep he lyén ke zelt, tá rolt és az ÉGA nyil ván tar tá sá ban sze rep lõ vagy ar ra ki je lölt adat ra, adat tá ri do ku men tum ra, illetve ezek hasz ná la tá ra. III. Hatályba léptetõ és átmeneti rendelkezések 1. Je len uta sí tás ok tó ber 10-én lép ha tály ba. 2. Je len uta sí tás ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a Ma gyar Ge o ló gi ai Szol gá lat fõ igaz ga tó já nak 7/1995. (V. 2.) szá mú uta sí tá sa. Bu da pest, ok tó ber 2. Sza ba dos Gá bor s. k., el nök Melléklet az 1/16/2007. MBFH számú utasításhoz Az Építési Geotechnikai Adattár mûködésének szabályai 1. Az Épí té si Geo tech ni kai Adat tár ban (a továb biak - ban: ÉGA) ke zelt geo tech ni kai ada tok hoz zá fér he tõ ség szem pont já ból köz ér de kû ek és nyil vá no sak. 2. Az ÉGÁ-ban a kö vet ke zõ szol gál ta tá sok ve he tõk igény be: ka ta ló gus rend sze rek hasz ná la tá nak biz to sí tá sa az ÉGA ál lo má nyá ba tar to zó do ku men tu mok ki adá sa ol va só ter mi ta nul má nyo zás ra má so la tok ké szí té se egyedi megállapodás alapján adatgyûjtés, adat-össze - állítás. 3. A szol gál ta tá sok igény be vé te lé vel kap cso la tos té rí - té si dí ja kat az 1. sz. füg ge lék ál la pít ja meg. 4. Az ÉGA szol gál ta tá sa i nak igény lé sét, illetve igény - be vé te lét a meg fe le lõ ûr lap ki töl té sé vel do ku men tál ni kell. Az ûr lap alá írá sá val az igény lõ tu do má sul ve szi, és ma gá ra néz ve kö te le zõ nek is me ri el a je len uta sí tás ban fog lal ta kat. 5. Egy be te kin tõ egy al ka lom mal ma xi mum 10 do ku - men tu mot kér het ki. 6. Az adat tá ri szol gál ta tá sok igény be vé te le so rán ka - pott ada to kat az igény lõ har ma dik sze mély nek nem ad hat - ja to vább. 7. Az ÉGA nyit va tar tá si ide je: hét fõ pén tek 9 14 óra; ezen be lül ked den és csü tör tö kön csak ko ráb ban ki kért anyag ta nul má nyo zá sa és ka ta ló gus hasz ná lat le het sé ges. Ün ne pek, ren dez vé nyek, kü lön le ges ese mé nyek ide jén a nyit va tar tá si idõ el tér het. 1. számú függelék Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Építési Geotechnikai Adattár 1145 Budapest, Columbus u Díjszabás Érvényes október 10-tõl 1. Té rí tés men tes szol gál ta tá sok Ka ta ló gus hasz ná lat biz to sí tá sa Do ku men tu mok ki adá sa ol va só ter mi ta nul má nyo zás ra 2. Ada tok má so lá sa Fe ke te-fe hér má so lás: A/4 mé ret ben 100 Ft A/3 mé ret ben 180 Ft Szí nes vagy nagy mé re tû má so lás: a díj meg ha tá ro zá sa az al kal ma zott tech ni ká tól és az adat hor do zó faj tá já tól füg gõ en egye di díj kal ku lá ció alap ján tör té nik. 3. Adatgyûjtés, adat-összeállítás Mun ka díj/be fe je zett óra Ft 4. Adat szol gál ta tás pos tai után vét tel, vagy fa xon El szá mo lás a 2 3. díj té te lek alap ján. 5. Különleges esetekben: egyedi díjkalkuláció. A kö zölt dí jak fo rint ban ér ten dõk, és a je len le gi sza bá - lyo zás sze rint e te vé keny sé gek tár gyi adó men tes sé get (áfa-men tes sé get) él vez nek.

20 116 BÁNYÁSZATI KÖZLÖNY 3. szám III. Köz le mé nyek PÁLYÁZAT TÁMOGATÁS ELNYERÉSÉRE A Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni Hi va tal (továb biak - ban: MBFH) a bá nyá szat ról szóló évi XLVIII. tör - vény vég re haj tá sá ra ki adott 203/1998. (XII. 19.) Korm. ren de let 25. (4) be kez dés ben fog lalt fel ha tal ma zás alap - ján pályázatot hirdet a ig be fi ze tett bá nyá sza ti bír ság ból igény be ve he tõ tá mo ga tás ra. A pá lyá za to kat az MBFH-hoz (1145 Bu da pest, Co lum - bus u ; le ve le zé si cí me: 1590 Bu da pest, Pf. 95) kettõ pél dány ban kell be nyúj ta ni. A bo rí té kon fe l kell tün tet ni az aláb bi szö ve get: PÁLYÁZAT 2007/ I. A be nyúj tás ha tár ide je: a Bá nyá sza ti Köz löny XV. év - fo lyam 3. szám meg je le né sét kö ve tõ 15. nap tá ri nap. A meg je lölt ha tár idõ után ér ke zett, ille tõ leg támogat - ható cé lok köz é nem so rol ha tó pá lyá zat nem ve he tõ figye - lembe. A tá mo ga tás ról az MBFH Bá nyá sza ti, Gáz ipa ri és Épí tés ügyi Fõ osz tály ja vas la ta alap ján az MBFH el nö ke a Bá nyá sza ti Köz löny XV. év fo lyam 3. szám meg je le né sét kö ve tõ 30. nap tá ri na pig dönt. A dön tés rõl, ezt kö ve tõ 10 na pon be lül a pá lyá zók le vél ben ér te sí tést kap nak, a pá - lyá zat ered mé nyé nek a Bá nyá sza ti Köz löny ben tör té nõ köz zé té tel érõl az MBFH gon dos ko dik. A támogatást a biztonsági, munkavédelmi kutatásokra és ezek meg va ló sí tá sá ra, a bá nyász szak ma ha gyo má nya i nak ápo lá sá ra, a bá nyá sza ti szak iro da lom tá mo ga tá sá ra, az ipartör - téneti jelentõségû bányászati emlékek felkutatására és meg õr zé sé re, a bá nyá sza ti szak iro da lom támogatá - sára, az e te vé keny sé gek hez szük sé ges fel té te lek biz to - sí tá sá ra, a bá nyá sza ti or szá gos gyûj tõ kör rel ren del ke zõ ipar ági mú ze u mok mû kö dé si tá mo ga tá sá ra kell for dí - tani. A pá lyá zat ra for dít ha tó összeg 9,0 mil lió Ft. A támogatás mértéke: forint, a pályá - zatban megfogalmazott feladat nagyságától, költségigényétõl függõen. Tá mo ga tást jo gi sze mély, jo gi sze mé lyi ség gel nem ren - del ke zõ tár sa ság és egyé ni vál lal ko zó kap hat. A tá mo ga tás csak egye di le het, nem nyújt ha tó fo lya ma to san és nem szol gál hat ja a pá lyá zó alap ve tõ gaz da sá gi mû kö dé sét. A sa ját és egyéb for rá sok, va la mint az igé nyelt tá mo ga tás együt te sen kell, hogy fe de ze tet te remt se nek a pá lyá za ti cél meg va ló sí tá sá ra. A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell a jo gi sze mély, a jo gi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ tár sa ság vagy egyé ni vál - lal ko zó rö vid be mu ta tá sát, a meg va ló sí tan dó cél le írá sát és költ ség ve té sét, a meg pá lyá zott pénz összeg meg je lö lé sét, a mun ka prog ram ter ve ze tét. A ked vez mé nye zet tel az MBFH meg ál la po dást kö t, amely a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá nak mód ját, ha tár ide jét, fel té te le it és ellen õr zés sza bá lya it tar tal maz za. A meg ál la po dás ban fog lal tak be nem tar tá sa a ked - vez mé nye zet tet ki zár ja a to váb bi pá lyá za tok ból. A pá lyá zat tal kap cso la tos fel vi lá go sí tás kér he tõ az MBFH El nö ki Tit kár ság te le fon szá mán [06 (1) ]. A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal köz le mé nye a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletérõl szóló 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet 4. számú melléklete alapján nyilvántartásba vett ellenõrzõ (vizsgáló) szervezetekrõl, üzemeltetõi ellenõrzõ szervezetekrõl (2007. szeptember 19-i állapot) Nyomástartó berendezéseket ellenõrzõ (vizsgáló) szervezetek Sor szám és jel Szervezet megnevezése Szervezet címe 001 ESZ PÉBÉ-COOP Kft Hajdúszoboszló, Ady E. u ESZ ÁEF Anyag vizs gá ló La bo ra tó ri um Kft Budapest, Budaörsi út ESZ OLVEX Kft Százhalombatta, Erkel F. krt ESZ EGERFÉM Kft Eger, Pf ESZ AETA Mér nök iro da Kft Budapest, Háromszék u Nyo más tar tó be ren de zé se ket ellen õr zõ üze mel te tõi vizs gá ló szer ve ze tek Sor szám és jel Szervezet megnevezése Szervezet címe 001 ÜESZ TOTAL HUNGARIA Kft. 002 ÜESZ MOL Nyrt. KTD KEKT 2040 Budaörs, Edison u Szolnok, Ady Endre u. 26.

21 3. szám BÁNYÁSZATI KÖZLÖNY 117 A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal köz le mé nye a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletérõl szóló 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet 4. (1) bekezdés alapján nyilvántartásba vett vizsgáló szakemberekrõl és felügyeleti személyekrõl (2007. szeptember 19-i állapot) Sor szám és jel Név Lak cím Tevékenység kódja 055 SZ Ábel Jó zsef 7396 Magyarszék, Zöldfa u. 11. SZ 131 SZ Ács Jó zsef 8060 Mór, Érmellék út 11. SZ 114 SZ Agócs Ber ta lan 2094 Budakeszi, Szél utca 55. SZ+F 049 SZ Agócs Ró bert 6726 Szeged, Erdélyi tér 9. SZ 132 SZ Ba bér Zol tán 2840 Oroszlány, Takács I. u. 43. I/4. SZ 142 SZ Ba ka ity Ist ván 6400 Kiskunhalas, Kiffer u. 2. SZ+F 056 SZ Ba lá zsy Lász ló 7624 Pécs, Székely B. u. 31. SZ 110 SZ Bál int György 6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 34. II/4. SZ 057 SZ Ba nyu ta Lász ló 2483 Gárdony, Bercsényi u. 2. SZ 109 SZ Be ne dek Pé ter 5081 Szajol, Dankó P. u. 8. A. SZ 059 SZ Béni Sán dor 2085 Pilisvörösvár, Deák F. u. 1922/3. SZ 111 SZ Ben kõ Já nos 8800 Nagykanizsa, Kisberki u. 21. SZ 060 SZ Be recz Ju dit 4090 Polgár, Rákóczi út 104. SZ 026 SZ Bert li Já nos 4200 Hajdúszoboszló, Liszt F. u. 12. SZ 008 SZ Bert li Zol tán 4200 Hajdúszoboszló, Madách u.6. SZ 125 SZ Bi csár György 4400 Nyíregyháza, Déri Miksa u. 57. SZ+F 047 SZ Bíró Zsolt 8360 Keszthely, Rákóczi u. 33. SZ 145 SZ Bob vos Já nos 6721 Szeged, Dugonics u. 11. SZ+F 061 SZ Bo gát hy De zsõ 7624 Pécs, Pacsirta u. 8. SZ 062 SZ Bog lá ri Pál 9024 Gyõr, Pátzay P. u. 38. SZ 063 SZ Bor bás Fe renc 3060 Pásztó, Mátraszõlõsi u. 44. SZ 143 SZ Bo zsó Jó zsef 6721 Szeged, Bánka u. 3. SZ+F 064 SZ Bo zso ki Lász ló 8000 Székesfehérvár, Selyem u. 1. II/19. SZ 065 SZ Bö röcz Zol tán 9707 Szombathely, Csók István u.10/b. SZ 030 SZ Bu kor Jó zsef 6728 Szeged, Hídverõ út 96. SZ 151 SZ Bu zás Lász ló 8330 Sümeg, Vincellér út 22. SZ 155 SZ Czent nár Mi hály Csa ba 4565 Pusztadobos, Petõfi u. 53. SZ 007 SZ Cseh Sán dor 4200 Hajdúszoboszló, Egressy Béni u. 11. SZ 159 SZ Csepregi István 1139 Budapest, Bálint Gy. u. 18. VI/18. SZ+F 121 SZ Cser nák Jó zsef Pé ter 6727 Szeged, Dárda u. 15/A. SZ+F 066 SZ Cser pák Já nos 4032 Debrecen, Hatvani I. u. 13/a. SZ 036 SZ Csuzdi István 1055 Budapest, Markó u. 7. SZ+F 067 SZ Csül lög Bál int 5600 Békéscsaba, Vidovszky u. 3. SZ 037 SZ Dé nes Gyu la 5671 Békéscsaba, Rajk László u. 37. SZ+F 058 SZ Dr. Ba ra bás Lász ló 1111 Budapest, Budafoki u SZ 001 SZ Dr. Vízváry Dezsõ 2800 Tatabánya, Sárberki ltp SZ 011 SZ Egy há zi Ti bor 9653 Répcelak, Kõris u. 3. F 068 SZ Er dei Fe renc 8096 Sukoró, Géczi hegyi u. 15. SZ 106 SZ Ézsi ás Gá bor 6060 Tiszakécske, Pollack Mihály u. 12. SZ 035 SZ Fá bi án Béla 4200 Hajdúszoboszló, Wesselényi u. 21. SZ 152 SZ Fá bi án La jos Ta más 2040 Budaörs, Nádasdûlõ sétány 19. II/6. SZ 118 SZ Far kas Ist ván 9028 Gyõr, Erfurti u /4. SZ+F

22 118 BÁNYÁSZATI KÖZLÖNY 3. szám Sor szám és jel Név Lak cím Tevékenység kódja 127 SZ Far kas Jó zsef 3000 Hatvan, Bercsényi út 52. SZ 006 SZ Fe recs kó Ist ván 8900 Zalaegerszeg, Batthyány u. 11. SZ 027 SZ For gács Lász ló 2089 Telki, Muskátli u. 6/a. SZ 054 SZ Gali Sán dor 4171 Sárrétudvari, Kossuth u. 76. SZ 012 SZ Gáng li Pé ter 9654 Nick, József A. u. 7. F 069 SZ Ga rai Já nos 3529 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 65. SZ 070 SZ Gom bos Ká roly 3525 Miskolc, Mátyás király u /3. SZ 149 SZ Gon da Ben já min 6727 Szeged, Gerle u. 67. SZ 018 SZ Gu lyás Vik tor 3588 Hejõkürt, Kossuth Lajos u. 12. SZ 038 SZ Gyu rics La jos 1182 Budapest, Esze Tamás u. 7/b. SZ+F 017 SZ Gyu ris Mi hály 8056 Bakonycsernye, Akác u. 40. SZ 009 SZ Haj dú Ist ván 4200 Hajdúszoboszló, Madách u.4. SZ 071 SZ Há mo ry Lász ló 7624 Pécs, Rókus u. 3/b. SZ 050 SZ Híd vé gi Pé ter 5000 Szolnok, Sziget u. 3. SZ 072 SZ Hó dor Ti bor 5600 Békéscsaba, Franklin u SZ 051 SZ Holtz Gá bor Jó zsef 7100 Szekszárd, Zrínyi u. 71/b. SZ 107 SZ Hor pá csi Bál int 6060 Tiszakécske, Batthyány u. 18. SZ 123 SZ Hor váth Gá bor 9021 Gyõr, Szent István u. 8. SZ+F 014 SZ Hor váth Ist ván 8300 Tapolca, Berzsenyi u. 21 B/3. F 039 SZ Hor váth Jó zsef 8800 Nagykanizsa, Hunyadi u. 9. SZ+F 105 SZ Hor váth La jos 6400 Kiskunhalas, Kossuth u /5. SZ 074 SZ Jó nás Kor nél 1126 Budapest, Hertelendy u. 1/a. SZ 010 SZ Ju rek Já nos 2000 Szentendre, Deák F. u ajtó SZ 075 SZ Karsai Csaba 1161 Budapest, Ungvári u. 26. SZ 112 SZ Ka zin czi Jó zsef 6400 Kiskunhalas, Nyírfa u. 26. SZ 126 SZ Ki rilly Ta más 1196 Budapest, Batthyány u SZ 077 SZ Kis Er vin Jenõ 5600 Békéscsaba, Teleki u. 8. SZ 076 SZ Kis Ta más 7634 Pécs, Csillag u. 32. SZ 115 SZ Kiss Lász ló 8778 Újudvar, Fõ u. 7/a. SZ+F 141 SZ Kocz fán Ist ván 8956 Páka, Ifjúság u. 16/b. SZ+F 078 SZ Ko csis Pé ter 9023 Gyõr, Szabolcska u. 20. SZ 156 SZ Ko kas Ti bor 1146 Budapest, Lakkozó u. 17. II/3. SZ 154 SZ Kókay András 2083 Solymár, Tersztyánszky Ödön u SZ 079 SZ Koncz And rás 4027 Debrecen, Sinai M. u. 25. SZ 080 SZ Kondor Dezsõ 2440 Százhalombatta, Erkel F. u. 74. SZ 045 SZ Kosz to lán czi Zsolt 8300 Tapolca, Kiss János u. 14. SZ 040 SZ Ko vács Pé ter 9022 Gyõr, Bástya u. 49. SZ+F 081 SZ Koza Lász ló 1126 Budapest, Németvölgyi u. 22. SZ 135 SZ Kön tös Csa ba 2840 Oroszlány, Móricz Zs. u. 49. SZ 082 SZ Kö ve cses Sán dor 2600 Vác, Aranka u. 6. SZ 083 SZ Kre it li Mi hály 9028 Gyõr, Traktoros u. 21. SZ 052 SZ Kujbus Vilmos 4200 Hajdúszoboszló, Kossuth u. 52. SZ 053 SZ Lak lia Ti bor 1121 Budapest, Rácz Aladár u. 19. SZ 113 SZ Len gyel Lász ló 8878 Lovászi, Ifjúság út 13. SZ 084 SZ Ludvig Gyula 3700 Kazincbarcika, Vadrózsa u.16. SZ 085 SZ Lukács András 9012 Gyõr, Mandula u. 1. SZ 086 SZ Maj té nyi Zsolt 3529 Miskolc, Testvérvárosok útja 20. SZ 087 SZ Ma lek Jenõ 2093 Budajenõ, Pátyi u. 1309/2. SZ 130 SZ Ma tol csi Géza 2840 Oroszlány, Takács I. u. 59. II/ 2. SZ

23 3. szám BÁNYÁSZATI KÖZLÖNY 119 Sor szám és jel Név Lak cím Tevékenység kódja 116 SZ Me ren csics Ist ván 8778 Újudvar, Ország u. 1. SZ+F 088 SZ Mé szá ros Ló ránd 1152 Budapest, Régifóti u. 35. SZ 119 SZ Met ky Ist ván 9027 Gyõr, Tatár u. 12. SZ+F 160 SZ Mo no ki Jó zsef 1151 Budapest, Csobogós u. 8. SZ+F 161 SZ Muzs lai Fe renc 1095 Budapest, Soroksári út 36. II/1. SZ+F 089 SZ Nagy Ernõ 4272 Sáránd, Kossuth u. 39. SZ 090 SZ Nagy Éva 1025 Budapest, Törökvész u. 51. SZ 046 SZ Nagy Ist ván Já nos 4320 Nagykálló, Nagykert I, Szõlõ u. 4. SZ 032 SZ Nagy Jó zsef Csa ba 8981 Gellénháza, Napsugár u. 38. SZ 033 SZ Nagy La jos 3441 Mezõkeresztes, Hunyadi u. 27. SZ+F 004 SZ Németh Csaba 1185 Budapest, Üllõi u SZ 002 SZ Né meth Lász ló 1185 Budapest, Rimaszombat út 16. SZ 003 SZ Né meth Lász ló 1185 Budapest, Rimaszombat út 16. SZ 021 SZ Né meth Lász ló 9653 Répcelak, Ady Endre u. 10. SZ 091 SZ Né meth Lász ló 9700 Szombathely, Kaposi János u. 1. SZ 092 SZ Né meth Lász ló 8000 Székesfehérvár, Dobsinai u. 28. SZ 129 SZ No vák Jó zsef 2030 Érd, Gyula u. 4. SZ+F 048 SZ Nyír fal vi Gyu la 3214 Nagyréde, Kertalja út 24. SZ 153 SZ Ono di Ist ván Csa ba 1045 Budapest, Ankara u. 4. SZ 013 SZ Ör dögh Gá bor 6728 Szeged, Pázsit u. 9. SZ 134 SZ Pa gács Lász ló 2840 Oroszlány, Takács I. u. 93. SZ+F 093 SZ Pál Csa ba 2030 Érd, Rákóczi u SZ 094 SZ Pál fy At ti la 7634 Pécs, Újfasor 44. SZ 128 SZ Pa lo tás Sán dor 6762 Sándorfalva, Rigó u. 17. SZ 095 SZ Pan ko tay Jó zsef 9700 Szombathely, Tamási Áron u. 48. SZ 162 SZ Pap Sán dor 1111 Budapest, Karinthy F. u. 8. SZ+F 044 SZ Pa rá di Er vin 8330 Sümeg, Kinizsi P. u. 7. SZ 031 SZ Péntek Gyula 8874 Dobri, Fõ u. 20. SZ 140 SZ Pon tyik Csa ba 6771 Szõreg, Légió u. 4. SZ+F 144 SZ Sági Ist ván 2638 Kemence, Dózsa György út 22. F 019 SZ Sán dor Jó zsef 2461 Tárnok, Testvériség u. 25. SZ 024 SZ Sándor Miklós 5008 Szolnok, Kassák L. u. 23. SZ 096 SZ Sá recz Lász ló 8000 Székesfehérvár, Újbányai u. 8. SZ 122 SZ Ser fõ zõ Kál mán 4200 Hajdúszoboszló, Wesselényi u. 8/C. SZ+F 025 SZ Subkégel Jenõ 1025 Budapest, Apostol u. 27. SZ 136 SZ Szabadi Gábor 8060 Mór, Kert u. 24. F 029 SZ Szabó András 5000 Szolnok, Nyár út 17. SZ 097 SZ Szabó Gyula 9024 Gyõr, Kovács Margit u. 21. SZ 041 SZ Sza bó Ist ván 5000 Szolnok, Szántó krt. 87. SZ+F 005 SZ Szabó Sándor 1097 Budapest, Vaskapu u. 1. SZ 098 SZ Sza bó Zsolt La jos 4031 Debrecen, Császár Péter u. 71. SZ 099 SZ Sze be dy Vajk Ist ván 1025 Budapest, Nagybányai u. 86/b. SZ 137 SZ Sze les Mi hály 2840 Oroszlány, Szeptember 6. út 98. F 100 SZ Széll Kál mán 1112 Budapest, Menyecske u. 3. SZ 020 SZ Szer zõ Gyu la 3200 Gyöngyös, Warga László u. 6. 3/13. SZ+F 022 SZ Szi jár tó Ár pád 8600 Siófok, Bajcsy-Zs. u. 43. SZ 101 SZ Szi lá gyi Ist ván 8002 Székesfehérvár, Mancz J. u. 8. SZ 117 SZ Szi lá gyi La jos Jó zsef 8800 Nagykanizsa, Garay u. 12/c. SZ+F 120 SZ Szõke András 8300 Nagykanizsa, Teleki u em. 54. SZ+F

24 120 BÁNYÁSZATI KÖZLÖNY 3. szám Sor szám és jel Név Lak cím Tevékenység kódja 034 SZ Szu tor Ist ván 9653 Répcelak, Úttörõ u. 4/A. F 108 SZ Takács Sándor 5400 Mezõtúr, Bolyai J. u. 13/A. SZ 028 SZ Tar já ni Lász ló 2740 Abony József A. u. 16. SZ 102 SZ Tim kó Er vin 1047 Budapest, Perényi Zs. u. 11/A. SZ 016 SZ Tir pák Gá bor La jos 8300 Tapolca, Berzsenyi u. 13/B. SZ 133 SZ To locz kó Fe renc 8060 Mór, Kis u. 1. SZ+F 139 SZ Tom pos Jó zsef 8900 Zalaegerszeg, Bíró Márton út 18. SZ 138 SZ Tóth Gyu la 6400 Kiskunhalas, Juhar u. 27. SZ 042 SZ Var ga Ottó 8778 Újudvar, Ország u. 77. SZ+F 015 SZ Végh Jó zsef An tal 8300 Tapolca, Batthyány J. u. 10. SZ 103 SZ Virágh Sándor 1181 Budapest, Havanna u. 17. SZ 043 SZ Za bos Pé ter 4200 Hajdúszoboszló, Liszt F. u. 46. SZ 104 SZ Zsi go vits At ti la 1237 Budapest, Dinnyehegyi köz 4/b. SZ 023 SZ Zsit nyánsz ki Zol tán 5008 Szolnok, Gátõr u. 59. SZ A tevékenység kódja: SZ = vizs gá ló szak em ber F = fel ügye le ti sze mély Tá jé koz ta tó a nyomástartó berendezések mûszaki-biztonsági szabályzatának közzétételérõl A Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal fõ igaz - ga tó ja elõ ké szí tet te, majd ezt köve tõen a nyo más tar tó és töl tõ lé te sít mé nyek mû sza ki-biz ton sá gi ha tó sá gi fel ügye le - té rõl szóló 63/2004. (IV. 27.) GKM ren de let (a továb biak - ban: R.) 18. -ának (2) be kez dé sé ben fog lal tak alap ján lét - re ho zott Nyo más tar tó Mû sza ki Szak bi zott sá gon (a továb - biak ban: Szak bi zott ság) egyez tet te a nyo más tar tó be ren - de zé sek mû sza ki-biz ton sá gi sza bály za tát (a továb biak ban: NyMbSz). A Szak bi zott ság, to váb bá az Ener ge ti kai Be ren de zést Gyár tók Szö vet sé ge, a Gép ipa ri Tu do má nyos Egye sü let, a Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni Hi va tal, a Ma gyar Mér - nö ki Ka ma ra Gáz- és Olaj ipa ri Ta go zat, a Ma gyar Ke res - ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal, a Ma gyar PB Gáz ipa ri Egye sü let, a Ma gyar Tar tály tech ni kai és Nyo más tar tó Berendezés Szö vet ség, a Ma gyar Vegy ipa ri Szö vet ség bevont szak ér tõi ál tal vég zett mun ká nak kö szön he tõ en a NyMbSz a tu do mány, tech ni ka mai ál lá sá nak meg fe le lõ kor sze rû és rész le tes irány adó elõ írásokat, mû sza ki meg ol - dá so kat tar tal maz. A nyo más tar tó be ren de zés lé te sí té sé nek, át he lye zé sé - nek, hasz ná lat ba vé te lé nek, üze mel te té sé nek, át ala kí tá sá - nak, ja ví tá sá nak, meg szün te té sé nek (fel ha gyá sá nak) mû - sza ki-biz ton sá gi fel té te le i re, az idõ sza kos és rend kí vü li el - len õr zé sek mû sza ki-biz ton sá gi elõ fel té te le i re és mód já ra vo nat ko zó an a NyMbSz elõ írásai az irány adó ak. A NyMbSz nem kö te le zõ Sza bály zat. A Sza bály zat elõ - írásai a 63/2004. (IV. 27.) GKM ren de let ben elõ írt kö te le - zett sé gek nek va ló meg fe le lõs ség vé lel mét je len tik (ha son - ló an, mint az új meg kö ze lí té sû irány el vek ben a nem kö te - le zõ ér vé nyû szab vány al kal ma zá sa), el tér ni le het tõ le, ha az üze mel te tõ bi zo nyít ja, hogy az el ér he tõ biz ton sá gi szin - tet más mó don biz to sí ta ni tud ja. En nek alap ján a Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal fõ igaz ga tó ja ja va sol ta a NyMbSz-nek a R ának (1) be kez dé sé ben fog lalt ren del ke zés sze rin ti köz zé té te lét, ame lyet tel je sí tet tünk. A NyMbSz el ér he tõ a Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé - lye zé si Hi va tal hon lap ján, a mkeh.gov.hu/mu sza ki/nem - ze ti/nyo mas tar to cí men, illetve a Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni Hi va tal hon lap ján a cí men Do ku - men tum tár/egyéb me nü pont alatt. A NyMbSz elõ írásaival kap cso la tos szak mai ész re vé te - le ket a Szak bi zott ság tit kár sá gá nak cí mé re (MKEH Nyo - más tar tó Mû sza ki Szak bi zott ság Tit kár sá ga 1124 Bu da - pest, Né met völ gyi út ) le het meg kül de ni. A ok tó ber 1-jé ig be ér ke zõ ja vas la to kat a Szak bi zott ság ki ér - té ke li, az in do kolt mó do sí tá so kat el fo gad ja és ja vas la tot tesz annak köz zé té te lé re.

25 3. szám BÁNYÁSZATI KÖZLÖNY 121 Tá jé koz ta tó a munkavédelmi jellegû bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásáról szóló 5/2002. (XI. 12.) FMM rendelet (a továb biak ban: R.) 19. -a (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján létrejött együttmûködési megállapodás létrejöttérõl Együttmûködési megállapodás amely a mun ka vé del mi jel le gû bír sá gok pá lyá za ti, va la - mint in for má ci ós cé lú fel hasz ná lá sá ról szóló 5/2002. (XI. 12.) FMM ren de let (a továb biak ban: R.) 19. -a (1) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján lét re jött egy rész rõl az Or szá gos Mun ka vé del mi és Mun ka ügyi Fõ fel - ügye lõ ség (1024 Bu da pest, Mar git krt. 85.; kép vi se li: Papp Ist ván el nök), más rész rõl a Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni Hi va tal (1051 Bu da pest, Arany J. u. 25.; kép vi se li: Sza ba dos Gá bor el nök) (a továb biak ban együtt: Fe lek) kö zött a mai na pon az aláb bi tar ta lom mal: 1. A meg álla po dás cél ja az R a (2) be kez dé se sze rin ti, a köz cé lú ál lam i mun ka vé del mi in for má ci ós rend szert (a továb biak ban: MIR) mû köd te tõ szol gá la tok te vé keny sé gé nek össze han go lá sa, a MIR szak sze rû mû - köd te té se, a MIR ke re té ben vég zett in for má ció nyúj tá si te - vé keny ség fej lesz té se, illetve a fen ti cé lok meg va ló sí tá sa ér de ké ben a köl csön ös tá jé koz ta tás elõ se gí té se. 2. Az 1. pont ban meg ha tá ro zott cé lok meg va ló sí tá sa ér de ké ben a) a Fe lek mun ka vé del mi in for má ci ós szol gá la to kat (a továb biak ban: szol gá lat) mû köd tet nek. A szol gá la tok fel ada ta mun ka vé de lem mel kap cso la tos tá jé koz ta tó, ta nács adó, fel vi lá go sí tó te vé keny ség el lá tá sa. A szol gá la tok a vo nat ko zó jog sza bá lyi elõ írások, szak - mai sza bá lyok al kal ma zá sá ból, va la mint mû kö dé sük so rán nyert ta pasz ta la tok alap ján vég zik. A szol gá la tok ál tal nyúj tott in for má ció nem mi nõ sül jogi irány mu ta tás nak vagy el vi ál lás fog la lás nak, a tá jé koz - ta tás konk rét mû sza ki meg ol dást, ter vet, vég re haj tá si javaslatot nem fog lal hat ma gá ban, ki zá ró lag a mun ka vé - de lem re vo nat ko zó sza bá lyok ban meg fo gal ma zott nor ma - tív kö ve tel mé nyek is mer te té sét tar tal maz hat ja. A szol gá la tok mun ka na pon, hi va ta li idõ ben te le fo non nyúj ta nak in for má ci ót. Az in for má ció szol gál ta tás so rán ér vé nye sí te ni kell, hogy az igény be ve võ sze mé lyek és szer ve ze tek té rí tés men te sen (zöld szám), ano ni mi tá su kat meg õriz ve, le he tõ ség sze rint azon nal vagy rö vid ha tár idõ - vel, kö zért he tõ for má ban, a jog sza bá lyi ren del ke zé sek pon tos meg je lö lé se mel lett jus sa nak hoz zá a kért tá jé koz - ta tás hoz. Az in for má ció nyúj tás so rán a szol gál ta tást igény be vevõ sze mé lyé nek vagy szer ve ze té nek egye di azo no sí tá - sá ra al kal mas adat nem kér he tõ; b) a szol gá la tok a má sik szol gá lat szak mai kompeten - ciájába tar to zó meg ke re sés (tá jé koz ta tás ké rés) ese tén tá jé - koz tat ják az in for má ció ké rõt az ille té kes szol gá lat ról, és annak el ér he tõ sé gé rõl (zöld szám meg adá sá val); c) a Fe lek a szol gá la tok bel sõ el já rá si rend jét, to váb bá a szer ve ze ti ön ál ló ság ga ran ci á lis fel té te le it a ve ze tõ ál tal jó vá ha gyott ügy rend ben ál la pít ják meg; d) a Fe lek kö te le sek a szol gál ta tá sok nyúj tá sá hoz és a nyil ván tar tá sok ve ze té sé hez szük sé ges szá mí tó gé pes rend szert ki ala kí ta ni, üzem be he lyez ni, kar ban tar ta ni és to vább fej lesz te ni; e) a Fe lek fo lya ma to san gon dos kod nak a szol gá la tok - nál dol go zó szak em be rek in for má lá sá ról, és szük ség ese - tén kül sõ szak em be rek vagy in téz mé nyek be vo ná sá val biz to sít ják szak mai to vább kép zé sü ket. 3. A fel adat el lá tá sa so rán az ada tok ke ze lé se, nyil ván - tar tá sa és fel dol go zá sa ki zá ró lag az adat vé de lem re vo nat - ko zó jog sza bá lyok ren del ke zé sei sze rint tör tén het. A szol gá la tok nyil ván tar tá sa az aláb bi ada to kat tar tal - maz za: a) a meg ke re sés dá tu mát; b) a meg ke re sés min den év ben 1-es sor szám mal kezdõdõ ügy szá mát; c) a meg ke re sés tár gyát; d) a meg ke re sés re adott tá jé koz ta tás lé nye gi ele me it és a szak mai ál lás pont ki ala kí tá sa so rán figye lembe vett jog - sza bály he lyek meg je lö lé sét. 4. A szol gá la to kat fenn tar tó szer ve ze tek az egész sé - get nem ve szé lyez te tõ és biz ton sá gos mun ka vég zés sze - mé lyi, tár gyi és szer ve ze ti fel té te lei fo lya ma tos fej lesz té se ér de ké ben a tárgy évet kö ve tõ év ja nu ár 31. nap já ig írás - ban ér té ke lik a MIR mû köd te té sé nek ta pasz ta la ta it, és ar - ról feb ru ár 28. nap já ig tá jé koz tat ják egy mást, va la mint az OÉT Mun ka vé del mi Bi zott sá gát. 5. A 4. pont sze rin ti ér té ke lés ben fog lal tak meg vi ta tá - sa, a be ér ke zett szak mai in for má ci ók fel dol go zá sa, va la - mint a mû köd te tés hez szük sé ges dön té sek össze han go lá sa ér de ké ben szak mai fó ru mot (a továb biak ban: Fó rum) hoz - nak lét re. A Fó rum éven te egy szer, leg ké sõbb a tárgy évet kö ve tõ már ci us hó nap vé gé ig ülé se zik, de szük ség sze rint az Országos Mun ka vé del mi és Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ ség (a továb biak ban: OMMF) el nö ke éven te több ször is össze - hív hat ja. A Fó rum ülé se in a Fe lek ve ze tõi, az in for má ci ós szol - gál ta tás ki je lölt fe le lõ sei, va la mint a szol gá la tok 1-1 mun - ka tár sa, to váb bá meg hí vott ként az OÉT Mun ka vé del mi Bi zott sá ga mun ka adói és mun ka vál la lói ol da lá nak ügy vi - või vesz nek részt.

26 122 BÁNYÁSZATI KÖZLÖNY 3. szám A Fó rum fel ada ta kü lö nö sen: a) a szol gá la tok éves ta pasz ta la ta i ról ké szí tett ér té ke lés meg vi ta tá sa, b) a meg ke re sé sek kel kap cso la tos szak mai informá - ciók át adá sa, c) a MIR mû köd te té sé vel össze füg gõ sze mé lyi, szer ve - ze ti és szer ve zé si kér dé sek meg tár gya lá sa, a szük sé ges dön té sek meg ho za ta la, d) ja vas lat a MIR mû köd te té sé vel kap cso la tos kom mu - ni ká ci ós stra té gia ki ala kí tá sá ra és vég re haj tá sá ra. A Fó rum ülé se in a Fe lek 1-1 sza va zat tal ren del kez nek. A Fe lek nyi lat ko za ta ik tar tal mát egyet ér tés ben ala kít ják ki, és a nyi lat ko za to kat nyil vá nos ság ra hoz zák. A Fó rum tit kár sá gi te vé keny sé gét, illetve a kom mu ni - ká ci ós stra té gi á val össze füg gõ fel ada to kat, illetve azok ko or di ná lá sát az OMMF az R a (3) be kez dé sé nek má so dik mon da tá ban meg ha tá ro zott ke ret ter hé re lát ja el. 6. A MIR mû köd te té sét biz to sí tó pénz ügyi for rás fel - hasz ná lá sá nak mód já ról és nyil ván tar tá sá nak rend jé rõl a Fe lek sa ját ha tás kör ben gon dos kod nak. Az R. 1. -ának (1) be kez dé se ér tel mé ben a ki sza bott és be folyt mun ka vé del mi jel le gû bír sá gok fe le a MIR fo lya - ma tos mû köd te té sé re hasz nál ha tó fe l. Az R ának (3) be kez dé se ér tel mé ben a ki sza bott és be folyt, a MIR mû köd te té sé nek pénz ügyi for rá sát je len tõ bír ság össze gé - bõl az OMMF 80%-ot, a Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni Hi va tal (a továb biak ban: MBFH) 10%-ot mint szol gá lat ke zel. A bír ság be vé tel fenn ma ra dó 10%-á t az OMMF a MIR mû kö dé sé vel kap cso la tos kom mu ni ká ci ós stra té gia költ sé ge i nek fe de ze té re for dít ja. A ki sza bott és be folyt bír ság be vé te lek köz cé lú ál lam i mun ka vé del mi in for má ci ós rend szer mû köd te té sé re fel - hasz nál ha tó ré szé nek el szá mo lá sát az OMMF Gaz da sá gi Fõ osz tá lya ne gyed éven te, a ne gye dé vet kõ ve tõ má so dik hó nap utol só nap já ig el vég zi, és ezzel egy ide jû leg gon dos - ko dik az összeg át uta lá sá ról az MBFH ré szé re. Az MBFH ál tal fenn tar tott szol gá lat mû köd te té sé nek pénz ügyi for rá - sa mû kö dé si cé lú pénz esz köz for má já ban ke rül át adás ra. A ki sza bott és be folyt bír ság be vé te lek köz cé lú ál lam i mun ka vé del mi in for má ci ós rend szer mû köd te té sé re fel - hasz nál ha tó összeg IV. ne gyed év re ju tó ré szé nek meg ál la - pí tá sát és pénz ügyi ren de zé sét az OMMF Gaz da sá gi Fõ - osz tá lya a tárgy évi mér leg zá rást kö ve tõ év már ci us 31. nap já ig ké szí ti el. Az OMMF Gaz da sá gi Fõ osz tá lya a ne gyed éves el szá - mo lá sok ról a ne gye dé vet kö ve tõ má so dik hó nap utol só nap já ig ér te sí tést kül d a Fe lek ré szé re. 7. A Fe lek je len együtt mû kö dé si meg ál la po dás ról te rü - le ti szer ve i ket hi va tal ból ér te sí tik. 8. A Fe lek je len meg ál la po dást el ol vas ták, és azt, mint aka ra tuk kal min den ben meg egye zõt, cég sze rû en alá ír ták. 9. Ez a meg álla po dás alá írá sa nap ján lép ha tály ba, ezzel egy ide jû leg a Fe lek és az Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat kö zött ko ráb ban meg kö tött együtt mû kö dé si meg álla po dás ha tá lyát vesz ti. Bu da pest, jú li us 31. Papp Ist ván s. k., Sza ba dos Gá bor s. k., Or szá gos Mun ka vé del mi Magyar Bányászati és Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ ség és Föld ta ni Hi va tal A Szállítóvezetéki Szakági Mûszaki Bizottság 3/2007. számú ál lás fog la lá sa nagynyomású szállítóvezeték maximális üzemi nyomásának a módosítása beadvány tárgyában A MOL Föld gáz szál lí tó Zrt. az UG0B2100 K 708/2007. sz. le ve lé ben kér te hogy mi lyen mó don le het a 120, illetve 150 bar-os ter ve zé si nyo má sú ve ze té ket en ge - dé lyez tet ni, illetve a 79/2005. (X. 11.) GKM ren de let vo - nat ko zó elõ írását mó do sí ta ni. A szén hid ro gén szál lí tó ve ze té kek biz ton sá gi kö ve tel - mé nye i rõl és a Szén hid ro gén Szál lí tó ve ze té kek Biz ton sá gi Sza bály za ta köz zé té te lé rõl szóló 79/2005. (X. 11.) GKM ren de let nem kor lá toz za szál lí tó ve ze té kek ter ve zé si nyo - má sát. A ren de let tel ha tály ba lép te tett SzSzBSz I. Fe je zet 6. pont ja a föld gázt szál lí tó ve ze té kek biz ton sá gi öve ze tét csak 100 bár nál ki sebb MOP ér té kek re ha tá roz za meg. A szak ági mû sza ki bi zott ság ál lás pont ja sze rint, a hi vat - ko zott sza bály zat nem sza b kor lá tot a ma xi má lis üzem nyo - más te kin tet ben, de 100 bár nál na gyobb ma xi má lis üzem - nyo má sú föld gázt szál lí tó ve ze té kek biz ton sá gi öve ze té - nek kér dé sé ben a 79/2005. (X. 11.) GKM ren de let 2. (4) be kez dés sze rint kell el jár ni, ne ve ze te sen: A Sza bály zat elõ írásai alól egyen ér té kû biz ton sá gi szin tet ered mé nye zõ mû sza ki meg ol dás ese tén ál ta lá nos ér vé nyû el té rést, fel men tést a Ma gyar Bá nyá sza ti Hi va tal (a továb biak ban: MBH), egye di ese tek ben az egyes elõ - írások aló li el té rést, fel men tést a te rü le ti leg ille té kes bányakapitányság en ge dé lyez het. Indoklás A be ter jesz tõk nek az a vé lel me zé se, hogy A 79/2005. (X. 11.) GKM ren de let ben elõ írt ma xi má lis üze mi nyo más (MOP) ér té ke ha zánk ban 100 ba r, ami nem te szi le he tõ vé a ter ve zett ve ze ték lé te sí té sét, illetve üze mel te té sét en nél ma ga sabb nyo má son. té ves. Sem a ren de let, sem a ren de let tel har mo ni zált, MSZ EN 1594 szab vány nem ma xi mál ja a föld gáz szál lí tó ve ze té kek üzem nyo má sát! A hi vat ko zott jog sza bály csak 100 ba r MOP ér té kig ren - del ke zik a föld gáz szál lí tó ve ze té kek biz ton sá gi öve ze té -

27 3. szám BÁNYÁSZATI KÖZLÖNY 123 nek ter je del mé rõl, ab ból a hely zet bõl ki in dul va, hogy a sza bály zat meg je le né sé ig lé te sí tett szál lí tó ve ze té kek ma - xi má lis üzem nyo má sa ed dig so ha sem ha lad ta meg a 75 bárt (pl. HAG ve ze ték). A jogszabályalkotó éppen ilyen helyzetek kezelésére, felmentések megadására jogosította fel a Magyar Bányászati Hivatalt (ma: Magyar Bányászati és Földtani Hivatal). A Szál lí tó ve ze té ki Szak ági Mû sza ki Bi zott ság ál lás - pont ja sze rint egy ilyen eset ben fel tét le nül koc ká zat elem - zést kell vé gez ni. A koc ká zat elem zés ered mé nye alap ján kell ja vas la tot ten ni az MBFH fe lé a 100 bár nál na gyobb nyo má sú föld gáz szál lí tó ve ze té kek biz ton sá gi öve ze té nek mé re té re. A ja vas la tot egy ide jû leg cél sze rû a Szál lí tó ve ze té ki SzMB ré szé re is el kül de ni, vé le mé nye zés re. Je len ál lás fog la lást a Szál lí tó ve ze té ki SZMB a MOL Föld gáz szál lí tó Zrt. ké ré sé re ad ta ki. Bu da pest, má jus 12. A Szál lí tó ve ze té ki SzMB ne vé ben Tö rök At ti la s. k., el nök And rá si Gyu la (szü le té si hely, idõ: Gö döl lõ, július 27.; any ja ne ve: Hor váth Éva; la kó he lye: 7628 Pécs, Kom lói út 223.) rob ban tó mes te ri iga zol vá nya el ve szett. Az iga zol vány szá ma: P Az iga zol vány ér vé nyes sé gi kö re: F Az iga zol vány ér vény te len. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Tá jé koz ta tás a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal új címérõl A Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni Hi va tal ér te sí ti va la - mennyi ügy fe lét és part ne rét, hogy 2007 no vem be ré ben új szék hely re köl tö zött. Az új cím: 1145 Budapest, Columbus u no vem ber 5. nap já tól a Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni Hi va tal új le vél cí me: 1590 Budapest, Pf. 95 Robbantásvezetõi igazolvány érvénytelenítése Kuris Károly (szü le té si hely, idõ: Ba las sa gyar mat, szeptember 7.; any ja ne ve: Tre só Te réz) rob ban tás - ve ze tõi iga zol vá nya el ve szett. Az iga zol vány szá ma: M Az iga zol vány ér vé nyes sé gi kö re: A, C, E, F, G Az iga zol vány ér vény te len. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Robbantómesteri igazolvány érvénytelenítése Ifj. Pif ka Zol tán (szü le té si hely, idõ: Ba las sa gyar mat, szeptember 19.; any ja ne ve: Fá bi án Ág nes) rob ban - tó mes te ri iga zol vá nya el ve szett. Az iga zol vány szá ma: M Az iga zol vány ér vé nyes sé gi kö re: A Az iga zol vány ér vény te len. Sasi Gábor (szü le té si hely, idõ: Szol nok, de cem - ber 13.; anyja neve: Keskeny Julianna) robbantómesteri igazolványa elveszett. Az iga zol vány szá ma: SZ Az iga zol vány ér vény te len. Tá jé koz ta tás a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal megváltozott telefon- és faxszámairól Személy/szervezet neve Helyiség Hí vó szám Tí pus MBFH, Elnöki Titkárság MBFH, Elnöki Titkárság fax MBFH, elnök MBFH, elnökhelyettes Wurczer Kálmánné Felkai György Lukucza György Lesták Ferenc Bihari György Jogi és Igazgatási Fõosztály Jogi és Igazgatási Fõosztály fax Dr. Hámor Tamás

28 124 BÁNYÁSZATI KÖZLÖNY 3. szám Sze mély/szer ve zet neve He lyi ség Hí vó szám Tí pus Pestiné Dr. Katona Ilona Szente Erika Dr. Nagyné Dr. Kiss Erika Dr. Bányácski Szilvia Mizák Éva Erdélyi Józsefné Papp Mária Vályi Andrea Keppel Pál Hegyi Józsefné Zsitnyányi Péter Humánpolitikai Osztály fax Taba Sándor Varga Margit Mikola András Kun András Thierry Tibor Keller Attila Szalai István Földtani és Adattári Fõosztály Földtani és Adattári Fõosztály fax Dr. Farkas István Unicza Zsuzsa Szõts András Klima Krisztián Oszvald Tamás Petró Éva Gombárné Forgács Gizella Partényi Zoltán Dr. Tóth Csaba Pamucsi Sándorné Dr. Ó. Kovács Lajos Budainé Uitz Judit F Csörgei Péterné F Lengyel Ilona F Valusné Orosz Judit Veres István F Zsadányi Éva F Varga Anett F Dr. Kovács Gábor Sze mély/szer ve zet neve He lyi ség Hí vó szám Tí pus Bányászati, Gázipari és Építésügyi Fõosztály Bányászati, Gázipari és Építésügyi Fõosztály fax Dr. Káldi Zoltán Jávor Géza Erdõdi Karolina Bérces Tamás Kapitány Ferenc Szõts Tibor Horeczky Veronika Savanyú Katalin Dr. Barátosi Kálmán Tóth Péter Vakán Vilmosné Salzinger György Lelkes Péter Török Iván Gazdasági Fõosztály Gazdasági Fõosztály fax Pappné Hajdu Katalin Sztrunga Istvánné Szakmári Attiláné Csenki Márta Grancsai Attiláné Bocsi Roland Dobi Éva Göcz István Lovászné Csige Julianna Lukácsné Zsukán Judit Máté Sándorné Riba Miklósné Sárkány Lászlóné Hegedûs Zsigmondné Fekete Lászlóné Balogh Józsefné Török Istvánné Járadékbevételi Osztály 122/a fax Sándor Zsuzsanna Bányai Ildikó 122/b Vargha Anna 122/a Koós Marian 122/b Gál Gergely 122/a

29 3. szám BÁNYÁSZATI KÖZLÖNY 125 Tá jé koz ta tás a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal ügyfélfogadási rendjérõl A Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni Hi va tal ér te sí ti va la - mennyi ügy fe lét, hogy no vem ber 6. nap já tól az 1145 Bu da pest, Co lum bus u szám alat ti szék he lyén az Ügy fél szol gá lat a föld szint 1. szá mú he lyi ség ben ke rült ki - ala kí tás ra. Az ügy fél fo ga dá si idõ: kedd 9 12 órá ig, szer da 9 12 órá ig, csü tör tök 9 12 órá ig, köz be szer zé si el já rá sok hoz ha tó sá gi iga zo lás ki adá sa: mun ka na po kon 9 12 órá ig. Tá jé koz ta tás a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Budapesti Bányakapitánysága ügyfélfogadási rendjérõl A Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni Hi va tal Bu da pes ti Bányakapitánysága ér te sí ti va la mennyi ügy fe lét, hogy no vem ber 6. nap já tól az 1145 Bu da pest, Co lum bus u szám alat ti szék he lyén az Ügy fél szol gá lat a föld - szint 1. szá mú he lyi ség ben ke rült ki ala kí tás ra. Az ügy fél fo ga dá si idõ: kedd 8 12 órá ig, csü tör tök órá ig. Tá jé koz ta tás a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Budapesti Bányakapitánysága megváltozott telefon- és faxszámairól Személy/szervezet neve Helyiség Hí vó szám Tí pus Budapesti Bányakapitányság Budapesti Bányakapitányság fax Solymos Péter Pályi György Jurek János Veréb László Veres Imre Szalai Ferenc Kovács Lajos Kókay Ágoston Németh Károly Kovácsné Szatmári Tünde Kiripolszki Jánosné Pap Béláné Fel hí vás a Bányászat és Geotermia 2007 címmel megrendezésre kerülõ konferenciára A Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni Hi va tal és a Ma gyar Bá nyá sza ti Szö vet ség Bányászat és Geotermia 2007 címmel no vem ber án Vi seg rá don, a Ho tel Sil va - nus Kon fe ren cia és Sport Ho tel ben tart ja so ron kö vet ke zõ kon fe ren ci á ját. A konferencia tematikája: kor mány za ti szán dé kok, irány za tok a GKM és KvVM szak te rü le tén a ha zai szi lárd ás vány-bá nyá szat és szén hid ro gén ipar ki hí vá sai a jog sza bá lyi vál to zá sok ra a geo ter mi kus ener gia hasz no sí tá sá nak le he tõ sé gei bá nya já ra dék és biz to sí ték adás: vál to zá sok rö vi de sen fó rum a kon fe ren cia mind két nap ján. A rész le tes prog ram és az ál ta lá nos tud ni va lók meg te - kint he tõk a Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni Hi va tal ( a Ma gyar Bá nyá sza ti Szö vet ség ( és a Mon tan-press Rendezvényszer - vezõ, Ta nács adó és Ki adó Kft. ( tanp ress.hu) hon lap ján. A kon fe ren cia a 103/2006. (IV. 28.) Korm. ren de let alapján továbbképzésnek minõsül (kreditpont 2+2).

30 126 BÁNYÁSZATI KÖZLÖNY 3. szám

31 3. szám BÁNYÁSZATI KÖZLÖNY 127 A Ma gyar Hivatalos Közlönykiadó megjelentette Dr. Ki rály Tibor akadémikus fordításában Vuchetich Mátyás ( ) A ma gyar bün te tõ jog rend szer e II. könyv Gya kor la ti bün te tõ jog cí mû köny vét 1819-ben írta, még latin nyelven, a horvát származású pesti egyetemi tanár, Vuchetich Mátyás a ma gyar bün te tõ jog rend sze rét be mu ta tó mû vét. A De ák Fe renc-fé le évi euró pai szin tû tör vény ter ve ze tet meg elõ zõ el sõ tu do má nyos ér té kû mû volt az, amely ben a szer zõ a ma is val lott em ber i jo gi el vek mel lett kö te lez te el ma gát. A Ki adó ál tal közreadott kötet Vuchetich Mátyás mûvének második, nagyobb jelentõségû részét tartalmazza, amely a 18. századi, még a rendi jelleget viselõ magyar büntetõeljárási jogot tárgyalja, ebben azonban már a tortúra elutasítását, az ártatlan - ság vélelmét, az emberi méltóság tiszteletben tartásának igényét fogalmazza meg a szerzõ. E mûvet a jogtörténetet, a ma gyar jo gi kul túr a tör té ne tét ku ta tó, ta nu ló, értékelõ ol va sók fi gyel mé be ajánl ja a Ki adó. A könyv Dr. Mát hé Gá bor és Dr. Me zey Bar na szer kesz té sé ben je len t meg. A kö tet 272 ol dal ter je del mû, ár a 5124 fo rint áfá val. Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Köz löny ki adó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6., te l./fax: ), va la mint a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. szám ( bejárat a Dohány u. és Nyár u. sar kán) alat ti Köz löny Centrumban (te l.: , fax: , e-ma il: kozlony illetve meg ren del he tõ a ki adó ügyfélszolgálatán (fax: , , vagy a internetcímen Megrendelem MEGRENDELÉS Vuchetich Mátyás ( ) A ma gyar büntetõjog rendszere II. könyv Gya kor la ti bün te tõ jog cí mû, 272 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 5124 fo rint áfá val)... pél dány ban, és ké rem, jut tas sák el az aláb bi címemre: A meg ren de lõ (cég) ne ve:... Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): Ut ca, ház szám:... Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma:... A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül átutaljuk a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai úton a fen ti cím re. Kel te zés: cégszerû aláírás

32 128 BÁNYÁSZATI KÖZLÖNY 3. szám Tisztelt Elõfizetõk! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket folyamatosnak tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel). Az esetleges módosítást szíveskedjenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az elõfizetési díj beérkezését követõen intézkedünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott sz. számlára utalják, illetve a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be. Készpénzes befizetés kizárólag a Magyar Hivatalos Közlönykiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.) lehetséges. (Levél - cím: Ma gyar Hivatalos Közlönykiadó, 1394 Bu da pest, 62. Pf Fax: ). Ma gyar Köz löny Ha tá ro za tok Tá ra Ön kor mány za tok Köz lö nye Az Alkot mány bíró ság Ha tá ro za tai Bá nyá sza ti Köz löny Bel ügyi Köz löny Egész ség biz to sí tá si Köz löny Egész ség ügyi Köz löny El len õr zé si Fi gye lõ Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Ér te sí tõ Gaz da sá gi Köz löny Hír köz lé si Ér te sí tõ Hon vé del mi Köz löny Igaz ság ügyi Köz löny Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Ér te sí tõ Köz igaz ga tá si Szem le A évi elõfizetési díjak (Az árak az áfát tar tal maz zák.) Ft/év Köz le ke dé si Ér te sí tõ Ft/év Kul tu rá lis Köz löny Ft/év Kül gaz da sá gi Ér te sí tõ Ft/év Mun ka ügyi Köz löny Ft/év Nem zet kö zi Köz löny Ft/év Ok ta tá si Köz löny Ft/év Pénz ügyi Köz löny Ft/év Sport ér te sí tõ Ft/év Sta tisz ti kai Köz löny Ft/év Szo ciá lis Köz löny Ft/év Tu risz ti kai Ér te sí tõ Ft/év Ügyész sé gi Köz löny Ft/év Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Hír le ve le Ft/év Pénz ügyi Szem le Ft/év L'u do vé no viny Ft/év Ne ue Ze i tung Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD) hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének évi éves elõfizetési díjai: (Ára ink a 20%-os áfát tar tal maz zák.) Ön ál ló vál to zat Ft 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat Ft 10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat Ft 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat Ft 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat Ft 100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat Ft Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD) Az Euró pai Unió Jog sza bá lyai gyûj te mé nyé nek évi éves elõ fi ze té si dí ja (Ára ink a 20%-os áfát tar tal maz zák.) Ön ál ló vál to zat Ft 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat Ft 10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat Ft 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat Ft 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat Ft 100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat Ft Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2007-es évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen. Ára: Ft + áfa. Szerkeszti a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, Budapest V., Arany János u. 25. Szerkesztésért felelõs: Szabados Gábor Ki ad ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó, Bu da pest VIII., So mo gyi Béla u Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató. Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó a Fá ma Rt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon/fax: Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó ügyfélszolgálatán (fax: , , vagy a lony bolt internet címen, 1085 Bu da pest, So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf In for má ció: te l./fax: , /245, 357 mel lék. Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. ( bejárat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny Cent rum ban (te l.: , fax: , e-ma il: koz lony cent A évi éves elõ fi ze té si díj: Ft áfá val, fél éves elõ fi ze té si díj: 2394 Ft áfá val évi éves elõ fi ze té si díj: Ft áfá val, fél éves elõ fi ze té si díj: Ft áfá val. A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni eme lé sé nek jo gát fenn tart ja. ISSN Nyomja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 19., péntek 60. szám Ára: 2783, Ft TARTALOMJEGYZÉK 121/2006. (V. 19.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kor -

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök. 90. szám. Ára: 2830, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök. 90. szám. Ára: 2830, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök 90. szám Ára: 2830, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök 90. szám Ára: 2830, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2011/4, 39 62. 39 A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI RÉPÁSI Éva HA LÁSZ Er

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie.

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie. Ne ve zés: Ne vez het min den olyan, már mû kö dõ Ma gyar ze ne kar, aki je len leg még hi va ta lo san ki adott han ga nyag gal nem ren del ke zik. (Nem hi va ta los nak szá mít: ga rázs fel vé tel, de

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2.

TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2. TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2. Ter mé sze ti jel lem zõk...4 3. A te le pü lés múlt ja...6 4. Fegy

Részletesebben

Pál fel tá ma dás hi té rõl

Pál fel tá ma dás hi té rõl Pál fel tá ma dás hi té rõl Hogyan alakult ki Pál hite Jézus feltámadásában, és miért vált szá má ra min den mást el söp rõ vé? A kor rekt vá lasz hoz (rész- ben te o ló gi ai, rész ben pszi cho ló gi

Részletesebben

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hit, remény, szeretet a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hús vé ti üze net Mert úgy sze ret te Is ten e vi lá got, hogy egy szü lött FI át ad ta, hogy aki hisz Ben ne el ne vesszen,

Részletesebben

9. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ja nu ár 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal

9. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ja nu ár 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ja nu ár 26., péntek 9. szám Ára: 210, Ft TARTALOMJEGYZÉK 9/2007. (I. 26.) GKM r. Az átvételi kötelezettség alá esõ villamos energia átvételének szabá

Részletesebben

A tõ ke pi a ci sze rep lõk

A tõ ke pi a ci sze rep lõk Sza bó Zsolt A tõ ke pi a ci sze rep lõk ki vo nu lá sá nak, til ta ko zá sá nak, hû sé gé nek gaz da sá gi nö ve ke dés re gya ko rolt ha tá sa Ös sze fog la ló: a glo bá lis szin tû pénz- és tõ ke pi

Részletesebben

Legyenbennünkösszetartás,

Legyenbennünkösszetartás, 1394 2011 2011. szeptember l XViii. évfolyam 9. szám l az önkormányzat közérdekű, havonta megjelenõ lapja l ára: 100 ft L a tartalomból színjátszó tábor IdénaugusztusbanismétmegrendezteszínjátszótáborátZamárdiban

Részletesebben

17. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2015. április 23.] 2743

17. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2015. április 23.] 2743 17. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2015. április 23.] 2743 Ügy szám: 6547 * * * A Pénz ügyi Sta bi li tá si és Fel szá mo ló Non pro fit Kft. (Cg.: [01 14 000098]; szék hely: 1071 Bu da pest,

Részletesebben

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás Épít ke zõk Jú li us ele jén Ágon te tõ fel újí tás ba fo gott Or sós Flóra és Fá bi - án. A Hab itat Pont és a Köz-Tér-Há ló Ala pít vány köz re mû kö dé - sé vel meg va ló su ló mun kát már áp ri lis

Részletesebben

MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN

MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN Kiss Zoltán László MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN ZRÍNYI KIADÓ Kiss Zoltán László MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN Kiss Zoltán László MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN Katonaszociológiai adalékok a nemzetközi béketámogató

Részletesebben

Isten áldásában gazag, boldog új évet!

Isten áldásában gazag, boldog új évet! X. évfolyam 1. szám A keresztény nemzeti gondolat hírnöke * Tár sa dal mi, kul tu rá lis, ha gyo mány õr zõ fo lyó irat * Ára: 100 Ft 2003. ja nu ár Szá munk tar tal má ból: - Im memoriam: Szmola Sán dor

Részletesebben

Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek

Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett

Részletesebben

BÖRÖCZKYNÉ VEREBÉLYI ZSUZSANNA ROVATA. A megszerzett tudás és a gyakorlat összhangja. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna. dr. Sallai Csilla.

BÖRÖCZKYNÉ VEREBÉLYI ZSUZSANNA ROVATA. A megszerzett tudás és a gyakorlat összhangja. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna. dr. Sallai Csilla. k l Számviteli és adózási szaktájékoztató V. évfolyam 9. szám, 2013. szeptember T A R T A L O M Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Cégautók értékesítése az áfa 1 szempontjából Ha nem emlékszünk már arra, hogy

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

Ha tehetséges a gyerek

Ha tehetséges a gyerek Ha tehetséges a gyerek GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek alkotják. A sorozat célja,

Részletesebben

ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL

ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL A Ma gyar Tu do mányos Akadémia né hány kutatócso portjá nak köz re mû kö dé sé vel, a Tu dás tár sada l om Ku ta tó központ s zervezésében ta nulm

Részletesebben

Ál la mi lag tá mo ga tott és költ ség té rí té ses kép zé sek je lent ke zôi szá mok, je lent ke zé si stra té gi ák

Ál la mi lag tá mo ga tott és költ ség té rí té ses kép zé sek je lent ke zôi szá mok, je lent ke zé si stra té gi ák Ál la mi lag tá mo ga tott és költ ség té rí té ses kép zé sek je lent ke zôi szá mok, je lent ke zé si stra té gi ák FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Garai Or so lya Kiss Lász ló Az el múlt évek el sô he lyes je

Részletesebben

Az iro dal mi al ko tó te vé keny ség fej lesz té se

Az iro dal mi al ko tó te vé keny ség fej lesz té se Az iro dal mi al ko tó te vé keny ség fej lesz té se GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett

Részletesebben

Al go rit mu sok és táb lá zat ke ze lés Te het ség gon do zás a köz ok ta tás ban az in for ma ti ka te rü le tén

Al go rit mu sok és táb lá zat ke ze lés Te het ség gon do zás a köz ok ta tás ban az in for ma ti ka te rü le tén Al go rit mu sok és táb lá zat ke ze lés Te het ség gon do zás a köz ok ta tás ban az in for ma ti ka te rü le tén GÉNIUSZ KÖNYVTÁR A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által

Részletesebben

Az iskolai demokrácia alternatívái A MA GYAR IS KO LA ÉS AZ ÚN. DE MOK RA TI KUS IS KO LÁK TA PASZ TA LA TA I NAK ÖSSZE HA SON LÍ TÁ SA

Az iskolai demokrácia alternatívái A MA GYAR IS KO LA ÉS AZ ÚN. DE MOK RA TI KUS IS KO LÁK TA PASZ TA LA TA I NAK ÖSSZE HA SON LÍ TÁ SA Az iskolai demokrácia alternatívái A MA GYAR IS KO LA ÉS AZ ÚN. DE MOK RA TI KUS IS KO LÁK TA PASZ TA LA TA I NAK ÖSSZE HA SON LÍ TÁ SA A tanár, aki osztályát a büntetésektôl való félelemmel kormányozza,

Részletesebben

Dá vid Im re JÓ SZÓVAL OKTASD. Mód szer ta ni ké zi könyv oktatóknak

Dá vid Im re JÓ SZÓVAL OKTASD. Mód szer ta ni ké zi könyv oktatóknak Jó szó val ok tasd GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek alkotják. A sorozat célja,

Részletesebben