A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie."

Átírás

1

2 Ne ve zés: Ne vez het min den olyan, már mû kö dõ Ma gyar ze ne kar, aki je len leg még hi va ta lo san ki adott han ga nyag gal nem ren del ke zik. (Nem hi va ta los nak szá mít: ga rázs fel vé tel, de mó, vá lo ga tás le mez egy-egy szám mal.) Ne ve zé si díj: nincs Ne ve zé si le tét: ze ne ka ron ként Ft. (A letétet a verseny napján a helyszínre érkezéskor a zenekar visszakapja.) A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie. A ze ne szá mok nak a ha za sze re tet és a ha za fi as ság té ma kö rét kell kö rü lö lel nie. A két dal elõ adá sá ra, a fel sze re lés re, han go lás ra ze ne ka ron ként 30 perc áll ren del ke zés re. Azt a ze ne kart, amely nek fel cuc co lás ra be ál lás ra elõ adás ra nem elég a 30 perc, a szer ve zõk ki zár ják a ver seny bõl. Az el hang zó szö veg, ki zá ró lag Ma gyar nyel vû le het, be tart va a je len leg ér vé nyes tör vé nyi ke re te ket. Aki a lea dot tal el té rõ ze ne szá mot mu tat be elõ ze tes egyez te tés nél kül, azt a szer ve zõk azon nal ki zár ják. A lát ha tó an it ta san fel lép ni ké szü lõ ze ne kart a szer ve zõk ki zár ják. Pon to zás: A két ze ne szám el hang zá sa után a három ta gú zsû ri ér té kel, 1 10-ig pon toz, eh hez jön nek még a kö zön ségsza va za tok. (A ket tõ összes sé ge te szi ki a ze ne kar ka pott pont ja it.) A leg ma ga sabb pont szá mot elért zenekar nye ri a ver senyt. Dí ja zott még a zsû ri nél leg ma ga sabb pont szá mot elé rõ, va la mint a kö zön ség sza va za tai ból a leg töb bet össze gyûjtõ ze ne kar. Egy ze ne kar két dí jat nem kap hat, azo nos ság ese tén a sor ban utá na kö vet ke zõ ze ne kar kap ja a dí jat. A zsû ri: Jab ba (Ar chí vum), Ki ma Nor bert (Tit kolt El le nál lás, Pal met ta), Za la vá ri Lász ló (Oi-kor). Kö zön ség sza va za tok: A kö zön ség sza va za to kat a hely szí nen fe lál lí tott, a ze ne ka rok kép vi se lõi elõtt le zárt ur ná ban le het el he lyez ni. A sza va za tok hoz szük sé ges la po kat 100 Ft el len ében le het igé nyel ni a hely szí nen. Min den hely szí nen be lé põt vál tó sza vaz hat. (A ze ne kar ta gok nak, va la mint a kép vi se lõ nek a be lé pés in gye nes, viszont a sza va zás nem meg en ge dett!) A be lé pés kor szá mo zott kar sza la got kap min den részt ve võ, egy sor szám mal ki zá ró lag egy szer le het sza vaz ni. A ze ne ka rok kép vi se lõ je: Ze ne ka ron ként egy em bert ké rünk kép vi se lõ nek ki je löl ni, le het ze ne ka ron kí vü li is. A szer ve zõk raj ta ke resz tül tart ják a ze ne kar ral a kap cso la tot, va la mint fe lü gye li a ver seny tisz ta sá gát. Sza va zat szám lá lás: A szer ve zõk ál tal ki je lölt szám lá ló biz to sok, va la mint a ze ne ka rok kép vi se lõi együtt nyit ják fel az ur nát, és kö zö sen el le nõr zik, össze sí tik a kö zön ségsza va za to kat. Ered mény hir de tés: A ver seny vé ge után kb. egy órá val, kor vár ha tó. Az ered mény hir de tés után a gyõz tes nek új ból le he tõ sé ge van a szín pa dra lép ni. Itt, a már elõ adot ta kon kí vül, sa ját vagy fel dol go zás ze ne szá mok elõ adá sá ra van le he tõ sé ge záró rá ig. Dí ja zás: Az el sõ he lye zett: Ft (Valamint, au to ma ti ku san le he tõ sé get kap a Be csü let na pi em lék kon cer ten fel lé pés re.) A zsû ri ked ven ce: Ft Kö zön ség ked ven ce: meg le pe tés Amennyiben érkeznek felajánlások, a szervezõk a díjazottak körét bõvíthetik, valamint a díjakat növelhetik.

3 Tisz telt Ver seny zõ / Részt ve võ / Ol va só! So kak ban fel ve tõ dött a kér dés: volt, aki kon kré tan, volt, aki há tul ról, volt, aki ki csit el ken ve, de ér dek lõ dött afe lõl, hogy mi nek is ez, meg, hogy mi ért ép pen az NFP, mi ért egy párt? Pár tunk ren dez vé nyei nem kon cert-cen tri ku sak, ha gyo má nyo san még csak nem is es ti pro gra mok, még is nagy ál ta lá nos ság ban min dig meg je le nik ná lunk va la hogy a ze ne. (A tag ság és a szim pa ti zán sok át lag élet ko rá ból adó dó an a 99,9% ak tív kon cert lá to ga tó, és a szár ma zás ból ki fo lyó lag a nem ze ti ol dal kü lön bö zõ stí lu sai ból sze ret ge tünk, ki ilyet, ki olyat Így a ze nész kö zeg nem áll messze a párt tól.) A kö zös sé gek össze tar tó ere je fog ja meg men te ni nem ze tün ket! Az alap és le ge rõ sebb kö zös ség a csa lád, ezt min den ki nek ma gá nak kell ko vá csol ni a min den na pok har cai ban, eh hez csak a nagy si ker rel meg ren de zett csa lá di nap ja ink kal tud tunk hoz zá já rul ni. Az e fö lött lé võ egyéb kö zös sé gek la kó he lyi, mun ka he lyi stb. elé ré se, se gí té se a párt ré szé rõl ne héz kes, a spor tot ön vé del mi ok ta tás és rög bi klub for má já ban pró bál tuk, és ugye nem le zár va a sort, ott van még a ze ne. Ha tal mas össze ko vá cso ló ere je van, fõ leg a ha za fi as ér zel me ket köz ve tí tõ ré szé nek. A ze nei kö zös sé gek bõl vá lasz tot tuk az úgy mond ama tõr ze ne ka rok meg se gí té sét. Mi vel ma gam is át él tem egy-két rö gös in du lást, en nek a kör nek a tá mo ga tá sát tûz tük elõ ször a zász lón kra, a ze nei rész rõl. Ter mé sze te sen elõt te tar tot tunk egy kis köz vé le mény ku ta tást. Kon cer tre já rók, ré gi ze né szek meg kér de zé se után ér té kel tük az öt le tet. Vagy jól ta lál tuk ki, hogy kit kér dez zünk, vagy tény leg jó az öt let (a ver se nyen ez is el dõl), de csu pa po zi tív vissza jel zést kap tunk. A párt mun ka mo rál já hoz 100%-ig ha son ló an, azon nal be le húz tunk a meg va ló sí tás ba. A sza bály rend szer ki ala kí tá sa volt az el sõ fe la dat... Büsz kén ír ha tom, hogy sa ját mun ka az egész, sen ki nem tud ben ne ctrl C, ctrl V ré sze ket mu tat ni. Ezek után a dá tum ki tû zé se, és a hely ki je lö lé se kö vet ke zett... Bu da pes tet el sze ret tük vol na ke rül ni, gon do lom, most so kan fel húz zák a sze möl dö kü ket, hogy mi ért, hisz ott biz tos el jön jó pár ér dek lõ dõ. Pon to san ezért! Ne az jöj jön, aki rá ér, ha nem akit ér de kel. Ezen az alap mon dat men tén szer vez zük összes ren dez vé nyün ket, így nem le he tett a ver seny sem ki vé tel. Tag sá gunk egy ré sze a Du nak anyar ré gió ban érin tett, tõ lük jött az öt let, hogy egy ilyen jel le gû ver seny nek ki tû nõ he lyet biz to sí ta na Kosd, a Mû vé sze tek Fal va! Kell en nél jobb? Mi u tán ez is meg volt, jött a zsû ri Ter mé sze te sen olyan ze né szek kel let tek, akik nek tevékenysége ha za fi as kö rök ben elis mert, így ér té ke lé sü ket a ze ne ka rok ko mo lyan ve szik. Ami még lény eges volt, hogy a há rom ze nész mun kás sá ga le gyen mi nél ki ter jed tebb, mi nél na gyobb részt ölel jen fel a ha za fi asnem ze ti jel zõ vel il le tett na gyon sok szí nû ze nei vi lág ból. Ez már biz to san si ke rült! Na gyon ko moly ered mény nek vet tük, hogy a meg kér de zet tek, pár mon dat után igent mond tak, és nem csak a ré gi is me ret ség re va ló te kin tet tel, ha nem a ren dez vény gon do la tát is nagy sze rû nek ítél ték. Jól is esett egy kis po zi tív lö ket, hisz a mun ka ele jén vol tunk, és mi vel ilyet még nem csi nál tunk, ben nünk volt a drukk. Az tán jött a hir de tés, és a ze ne ka rok je lent ke zé se Min den új je lent ke zõ le ve lét ki tö rõ öröm mel fo gad tuk, vég ig néz ve a je len le gi lis tát, fo gal maz ha tunk úgy, mint egy párt fe la da tok tól men tes ci vil szom bat es te után szok tunk: A fog lal ko zás elér te cél ját! A ze ne ka rok gyûj té sét te kint ve biz to san. Na gyon jól jöt tek a tá mo ga tói fe la ján lá sok, és hoz zá a pár szó, ami ben el mond ták, leír ták, hogy nagy sze rû öt let nek tart ják a ver senyt. Ezt is, és min den se gít sé get na gyon kö szö nünk, ezek az apró dol gok azok, amik a har choz a hit mel lé erõt ad nak. A köz be ni bel sõ mun kát fe les le ges len ne ecset el ni, ha be le gon dol tok, egy sze rû nem le he tett, sok em ber rõl, rö vid ha tár idõ krõl szólt a no vem berde cem ber, de már nincs más, csak a VER SENY! Ked ves ol va só, re mél jük, ezt a pél dányt Kos don for ga tod a ver seny nap ján, és már ben ne vagy a küz de lem for ga ta gá ban. Ha igen, kér jük me séld el min den ki nek, ho gyan küz döt tek az er re a na pra ze nész-gla diá tor rá vál to zott éne ke sek, gi tár osok, do bo sok. Min den ki nem jut hat el ide, de re mél jük, hoz zá juk majd el jut ez a kü lön szám, és a ver seny ben meg edzõ dött ze ne ka rok va la me lyi ke. Kü lön kö szö net a Ma gyar Hang fõ szer kesz tõ jé nek, mert az õ ál do za tos mun ká ja nél kül nem tart hat nád a ke zed ben a kü lön szá mot! Kí vá nok min den ze ne kar nak ki tû nõ ver senyt, sok erõt a to váb bi mun ká hoz, a kö zön ség nek jó szó ra ko zást! Kí vá nok min den Ma gyar nak Kö zös Si ke rek ben Gaz dag Bol dog ÚJ Évet! Il lés Mik lós Alel nök / NFP 3

4 Dió héj ban ed di gi tör té ne te tek fon to sabb fe je ze tei A ze ne kar ben ala kult egy ba rá ti tár sa ság ból. Az ala pí tó ta gok, Cson ti (ex- Mag na Hun gá ria), Je nõ (ex-nim ród, ex-hu nor), Ju ci (Egész sé ges Fej bõr), és Nor bi (ex-ra di cal Hun gary). Volt pár tag cse re a csa pat éle té ben, de az alap mag meg ma radt. Mit tar to tok az ed di gi leg na gyobb si ke re tek nek, mi re vagy tok a leg büsz kéb bek? Idá ig a leg na gyobb si ker ünk az volt, mi kor fel lép het tünk a mél tán hí res Oi-kor elõtt. amely nek cí me Vedd már vég re ész re. Ezek a szá mok ele ve meg vol tak, a ze nei fe le lõ sök, Je nõ és And rás, a szö ve get pe dig Nor bi ír ta. A je lent ke zé se te ken kí vül ami egy ál lás fog la lás ré sze te krõl a ver seny lét jo go sult sá ga mel lett mi a ma gán vé le mé nye tek er rõl a kez de mé nye zés rõl? Mi na gyon jó öt let nek tart juk! Több ilyen kel le ne, ahova az em be rek el jár hat nak, és nem a té vék ben bá mul nák a mé dia ál tal fel fújt te het ség ku ta tó kat, ami vel bu tít ják a né pet. Mi az ars poe ti ca-ja a ze ne kar nak? Nem ze tünk szol gá la tá ban meg hal ni le het, de el fá rad ni so ha! Mi ért az ún. nem ze ti rock-ot vá lasz tot tá tok ki fe je zé si for má tok nak? Min dan nyi an ko moly éve ket le húz tunk már a ha zai skin he ad moz ga lom ban, mi eb ben szo cia li zá lód tunk. Szá mun kra fon tos a ha za sze re tet, és né pünk sor sa. A mos ta ni po li ti kai hely zet ben ta lán már csak a ze ne ma radt, ahol el mond hat ja az em ber a vé le mé nyét. Igaz, las san már ezt is cen zú ráz zák. Mi ért je lent kez te tek er re a meg mé ret te tés re? Sze ret nénk ma gun kat meg mé ret ni. Mu tas sá tok be egy pár mon dat ban a pro gra mo to kat. A sa ját da lunk a Nem ér te nek, a fel dol go zás pe dig egy Cel tic War rior szám, Ala ku lás ide je: Szék hely: Bu da pest A ver se nyen fel lé põ tag ság: Je nõ szó ló gi tár, And rás rit mus gi tár, Kris tóf basszus gi tár, Cson ti dob, Nor bi ének Ját szott stí lus: skins rock Elér he tõ ség: ar pad ve 14men ge Ob jek tí ven fel mér ve, a re ali tá sok ta la ján ma rad va, de min den fé le sze rény te len sé get fél re té ve a töb bi in du ló ne vét is mer ve mi lyen ered ményt vár tok a pro duk ció tok tól? Sze ret nénk nyer ni és na gyon bí zunk ben ne, hogy ez si ke rül ni is fog De ha nem, ak kor sem le szünk el ke se red ve. A ver seny tõl füg get le nül ed dig már mit ter vez te tek er re az esz ten dõ re? 2012-ben sze ret nénk mi nél töb bet kon cer tez ni, és ta lán egy han ga nya got is meg je len tet ni, igaz, ez a mai gaz da sá gi hely zet ben na gyon ne héz lesz. 4

5 Dió héj ban ed di gi tör té ne te tek fon to sabb fe je ze tei A Bal sors ze ne kar fe bru ár já ban ala kult, vi szont az el sõ pró bá ra csak már ci us ele jén ke rült sor! A fe lál lás ere de ti leg négy fõs nek in dult (Sza la Ist ván ének, Ten gely Gá bor szó ló gi tár, Sá fi Erik dob, és Bar tus ka La jos bassz, vo kál), és egé szen szep tem ber vé gé ig jól is mû kö dött, de egy szá mun kra na gyon fon tos kon cert elõtt két órá val Ist ván úgy dön tött, hogy nem tart ve lünk, s mi vel meg gyõz ni nem tud tuk, ezért úgy dön töt tünk hár mas ban is el me gyünk, és La jos fog éne kel ni ezen a kon cer ten! A fel lé pés annyi ra jól si ke rült min da zok mel let, hogy meg ma radt a be csü le tünk, hogy azó ta is ma rad tunk a trió for má ció ban! Ápri li si el sõ kon cer tünk óta túl va gyunk a ti ze nö tö di ken, és sze ren csénk volt, nem ki sebb ze ne ka rok kal együtt ját sza ni, mint a Ro man ti kus Erõ szak, Tit kolt El le nál lás, Vér szer zõ dés, Nem ze ti Front, Ró zsa szín Pit bull, Ra di cal Hun gary. Mi vel idá ig min den na gyon gyor san jött a csapat éle té ben, nem meg le põ, hogy sa ját gon do zás ban ké szül az el sõ le me zünk is, ame lyen ki lenc dal lesz hal lha tó Mit tar to tok az ed di gi leg na gyobb si ke re tek nek, mi re vagy tok a leg büsz kéb bek? és olyan hét köz na pi pro blé má kat bon col gat tak, ami vel egy át lag ma gyar hon fi tár sunk nap, mint nap szem be sül, ha tá ro kon in nen és túl. Na gyon ne he zen vi sel jük el a ki szol gál ta tott sá got, a szem fény- vesz tõ po li ti kát, és en nek a száma ink ál tal han got is adunk! Sze ret nénk meg gyõz ni min den kit, hogy ne higgyen el min dent, amit a mé d i á k b a n Ala ku lás ide je: fe bru ár Szék hely: Ózd Ki ráld A ver se nyen fel lé põ tag ság: Bar tus ka La jos bassz, ének, Ten gely Gá bor szó ló gi tár, Sá fi Erik dob, Hor váth Csa ba gi tár (ven dég ze nész) Ját szott stí lus: Ma gyar nem ze ti rock Elér he tõ ség: sors.uv.hu bal sor sze ne .hu hall, és er re egyet len esz kö zünk van, a ze nénk! Mi ért je lent kez te tek er re a meg mé ret te tés re? A leg na gyobb si ker ünk nek azt tart juk, hogy ké szül a le me zünk, és na gyon po zi tí vak a vissza jel zé sek irá nyunk ban! Az iga zi si ke rek re mél jük 2012-ben vár nak ránk! Mi az ars poe ti ca-ja a ze ne kar nak? Ze né vel har co lunk a Ha zán kat és a Ma gyar sá got ért igaz ság tan sá gok, a ha za áru ló, el nyo mó és a kis em be re ket ki zsák má nyo ló, nyo mor ba dön tõ, ön gyil kos po li ti ka el len! Mi ért az ún. nem ze ti rock-ot vá lasz tot tá tok ki fe je zé si for má tok nak? En nek több oka is van! Ami kor még nem vol tunk együtt, kü lön-kü lön is ezt a mû fajt fa vo ri zál tuk, és La jos már ele ve olyan em be re ket ke re sett a ze ne- ka rá hoz, akik hez ugyan csak na gyon kö zel áll ez a mû faj! La jos nak már vol tak meg írt szö ve gei, ame lyek a ha za sze re te tet Sze ret nénk egy tü kröt kap ni, hogy je len pil la nat ban a zsû ri, és a kö zön ség hová so rol min ket a töb bi ze ne kar ral szem ben, és nem utol só szem pont volt, a to váb bi is me ret ség és jó kap cso la tok eset le ges ki épí té se! Mu tas sá tok be egy pár mon dat ban a pro gra mo to kat. A ver seny re sa ját szer ze mény ként a Mi énk ez a föld, fel dol go zás nak pe dig a Bal la gó Idõ-tõl a Min den nap fé le lem cí mû dalt vá lasz tot tuk! A sa ját szám ki vá lasz tá sá nál két nó tá ban gon dol kod tunk, és vé gül egy kö zös sé gi ol da lon fel tet tük sza va zás ra a ra jon gó ink kö ré ben, dönt sék el õk, hogy me lyik kel in dul junk! A Mi énk ez a föld egy vér be li Ma gyar har cos ér zel me it ele ve ní ti fel, aki ar ra buz dít min den Ma gyar em bert, hogy áll jon ki ma gá ért, a ha zá já ért, és so ha ne hagy ja vesz ni, amit Õse ink vé res ve rej ték kel meg te rem tet tek és éle tük árán meg véd tek, ha kel let! A Ma gyar ha zát és be csü le tet! 5

6 A fel dol go zás nál is volt több le he tõ ség, de úgy gon dol tuk, hogy nem sze ret nénk egy eset le ge sen el csé pelt nek tû nõ szám mal elõ ruk kol ni, sok kal in kább egy ti tok za to sabb és több fé le kép pen is ér tel mez he tõ ré gi-ré gi slág ert elõ ad ni! A je lent ke zé se te ken kí vül ami egy ál lás fog la lás ré sze te krõl a ver seny lét jo go sult sá ga mel lett mi a ma gán vé le mé nye tek er rõl a kez de mé nye zés rõl? Mi kor elõ ször hal lot tunk a ver seny rõl, azon nal üd vö zöl tük a kez de mé nye zést, hi szen a ma gunk faj ta ze ne ka rok nak na gyon rit ka a ha son ló meg mé ret te tés! A tá ma- dá so król nem iga zán hal lot tunk kon kré tu mo kat, de na gyon saj nál juk, hogy egy ilyen re mek gon do lat va la ki nek szúr ja a sze mét! Va ló szí nû leg azért, mert nem õ ta lál ta ki Ob jek tí ven fel mér ve, a re ali tá sok ta la ján ma rad va, de min den fé le sze rény te len sé get fél re té ve a töb bi in du ló ne vét is mer ve mi lyen ered ményt vár tok a pro duk ció tok tól? Az esé lye in ket te kint ve csak az biz tos, hogy nem szí ve sen len nénk a zsû ri he lyé ben, hi szen na gyon ne héz dön té se ket kell majd meg hoz ni uk! Na gyon ko moly ze ne ka rok van nak a me zõny ben és a ze nei ala pok ban is elég szí nes a fel ho za tal. Ne héz elõ re meg jó sol ni, hogy a ke mé nyebb dal la mo kra, vagy a né pie sebb, vagy in kább a lá gyabb hang zás ra te szi le a vok sát a zsû ri! A Bal sors ze ne kar a dal la mo sabb hang zást he lye zi elõ tér be, és úgy érez zük, meg van min den esé lyünk a gyõ ze lem re! Va ló szí nû leg so kan fog nak min ket el kí sér ni a ra jon gó ink kö zül, és ez a tu dat is so kat se gít het ne künk. Az egyé ni ka te gó ri ák ban nem is sze ret nénk ta lál ga tá sok ba bo csát koz ni, hi szen, hogy ennyi ze nész kö zül kik lesz nek a leg job bak, csak az ég tud ja! A ver seny tõl füg get le nül ed dig már mit ter vez te tek er re az esz ten dõ re? Sze ret nénk egy or szá gos le mez be mu ta tó tur né ra in dul ni, mi nél több hely re el jut ni, és ezál tal re klá moz ni a le me zün ket, és, ami a leg fon to sabb, meg is mer tet ni ma gun kat a na gyér de mû vel! Sze ret nénk el jut ni Er dély be, és nagy ál munk a Ma gyar Szi get! Az év vé gé re pe dig egy új al bu mot is sze ret nénk! Ha ezek tel je sül nek, na gyon si ke res évünk lesz! 6

7 Dió héj ban ed di gi tör té ne te tek fon to sabb fe je ze tei Az igaz ság az, hogy ápri li sá ban ala kult meg az In du lat név re ke resz telt ze ne kar Gyõr ben. Azó ta sa ját nó ták lét re ho zá sá val fog lal koz tunk, mi vel nem sze ret tünk vol na fel dol go zá so kat ját sza ni. No vem ber ben el is kezdtük a stú dió mun ká la to kat egy de mó al bum ké szí té sé hez, ame lyen nyolc sa ját szer ze mény lesz rög zít ve. Az el sõ kon cer- tün kön de cem be ré ben es tünk túl, a gyõ ri Fe hér ka rá csony ren dez vé nyen. Mit tar to tok az ed di gi leg na gyobb si ke re tek nek, mi re vagy tok a leg büsz kéb bek? Az el sõ si ke res fel lé pé sün ket. Job ban ala kul tak a dol gok, mint vár tuk, és az utó la gos vissza jel zé sek alap ján a kö zön ség jól fo gad ta a szer ze mé nye in ket:) Mi az ars poe ti ca-ja a ze ne kar nak? Ez itt AR RA BO NA! Mi ért az ún. nem ze ti rock-ot vá lasz tot tá tok ki fe je zé si for má tok nak? Min dan nyi an sze ret jük ezt a faj ta ze nét, és a nem ze ti gon do la tok nem csak 2006 óta fog lal koz tat nak ben nün ket, ha nem már jó pár év vel ko ráb ban meg ta lál ha tó ak vol tunk a nem ze ti ren dez vé nye ken, de mon strá ció kon, meg em lé ke zé se ken. Így elég nyil ván va ló volt szá mun kra, hogy nem a nem ze ti hip-hop és a mo dern elek tro ni kus ze nei ber kek ben akar juk ma gun kat lát ni. A sa ját dal az Éle tút cí met vi se li, a fel dol go zás nó ta pe dig a Bal la gó Idõ ze ne kar tól, az Ó Ma gyar or szág. Az Éle tút szö ve gét az éne ke sünk ve tet te pa pír ra, a ze né je pe dig a do bo sunk és a gi tár osunk mun ká ja. Ez egyi ke az el sõ száma ink nak, és már jó val a je lent ke zé sünk elõtt meg volt. A fel dol go zás szám egyér tel mû vá lasz tás volt szá mun kra, mi vel mi is gyõ ri ek va gyunk, akár csak a Bal la gó Idõ. A dal ba nem na gyon pisz kál tunk be le, ez zel is sze ret nénk tisz te leg ni a mun kás sá guk elõtt. A je lent ke zé se te ken kí vül ami egy ál lás fog la lás ré sze te krõl a ver seny lét jo go sult sá ga mel lett mi a ma gán vé le mé nye tek er rõl a kez de mé nye zés rõl? Örült ünk ne ki, és üd vö zöl jük ezt a kez de mé nye zést. Ele günk van már a min den fé le Fe kasz tá rok ból és a Zs-fak to ros ce le becs kék bõl. Ha son ló kez de mé nye zés re még nem volt pél da ha zánk ban, itt volt az ide je már, hogy va la ki elõ áll jon az öt let tel. Aki nek meg nem tet szik? Fog lal koz zon in kább más sal Ob jek tí ven fel mér ve, a re ali tá sok ta la ján ma rad va, de min den fé le sze rény te len sé get fél re té ve a töb bi in du ló ne vét is mer ve mi lyen ered ményt vár tok a pro duk ció tok tól? Nem áll szán dé kunk ban min den fé le jós la tok ba bo csát koz ni, azt meg hagy juk az ezo tévés bo szor ká nyok nak. Mi ért je lent kez te tek er re a meg mé ret te tés re? Egy hoz zánk ha son ló fia tal és is me ret len ze ne kar nak, kell-e en nél jobb be mu tat ko zá si le he tõ ség? Amint tu do mást sze rez tünk ró la, nem volt ne héz el dön te nünk, hogy in dul ni sze ret nénk raj ta mi is. Így hát él tünk a le he tõ ség gel, és je lez tük is egy bõl ne ve zé si szán dé kun kat. Ala ku lás ide je: ápri lis Szék hely: Gyõr A ver se nyen fel lé põ tag ság: Si eg fri ed gi tár, Ger gõ gi tár, Öcsi dob, Ten ger ének Ját szott stí lus: R.A.C. Elér he tõ ség: in du lat ze ne Mu tas sá tok be egy pár mon dat ban a pro gra mo to kat. 7

8 Meg pró bál juk ki hoz ni a leg job bat ma gunk ból, és re mél jük, el nyer jük majd so kak tet szé sét. A ver seny tõl füg get le nül ed dig már mit ter vez te tek er re az esz ten dõ re? Az év el sõ ne gye dé ben je le nik meg a de mó al bu munk nyolc nó tá val. Foly tat juk a sa ját szer- ze mé nyek írá sát, il let ve már van pár kon cert meg hí vá sunk. Dió héj ban ed di gi tör té ne te tek fon to sabb fe je ze tei Ze ne ka runk 2008-ban állt össze Ki tö rés né ven. Még ab ban az év ben ké szí tet tünk egy gyen ge mi nõ sé gû ga rázs fel vé telt, amit Erõl te tett me net cím mel ter jesz tet tünk. Jó né hány tag cse rét kö ve tõ en jött lét re a je len le gi fe lál lás, mia latt két split le mez re is si ke rült da la ink kal fel ke rül ni. Az el múlt né hány év ben szá mos em lé ke ze tes kon cer tet tu dunk ma gunk mö gött, va la mint né hány al ka lom mal kül föl dön is volt sze ren csénk fel lép ni. Mit tar to tok az ed di gi leg na gyobb si ke re tek nek, mi re vagy tok a leg büsz kéb bek? Leg na gyob bat nem iga zán tu dunk meg ne vez ni Né hány ba lul el sült kon cer tet le szá mít va min den fel lé pést, rög zí tett nó tát, új ság cik ket, dí csé re tet, meg hí vást, stb. si ker ként élünk meg. Ezek kö zül azon ban még is ta lán leg fel eme lõbb ér zés az, mi kor kon cer ten egy-egy nó tán kat ké zer dõ üd vöz li, már ha ér tik a tisz telt ol va sók, mit ér tünk ez alatt. Mi az ars poe ti ca-ja a ze ne kar nak? Egy Pe tõ fi idé zet tel vá la szol nánk: Vén épü let már a vi lág, / Le, ala csony ra sû lye dett. / Ha egye nest jársz: beütöd / A ge ren dá ban fe je det. / Ha jolj meg, ha a fej tö rõ / Ge ren da el le ned re van... / Én in kább be tö röm fe jem, / Sem hogy meg hajt sam de re kam! Mi ért az ún. nem ze ti rock-ot vá lasz tot tá tok ki fe je zé si for má tok nak? Ez na gyon egy sze rû. Ez az egyet len le he tõ sé ge a ma gunk faj ta em ber nek az ön ki fe je zés re. Az em ber csa kis tet te in, sza va in és a mû vé sze ti ága kon le gyen az fes té szet, iro da lom, ze ne,stb. ke resz tül ké pes vé le mé nyé nek, 8

9 ideo ló giá já nak tes tet for mál ni és má sok hoz azt el jut tat ni. Mi vel je len nap ja ink ban ezen ön ki fe je zé si le he tõ sé gek 99%-ban el van nak zár va elõ lünk, ezért a ma ra dék ba ka pasz ko dunk. Ez a ma ra dék a nem ze ti rock, ami egyen lõ re még ha je len leg un der gro und ként is, de mû kö dik. Mi ért je lent kez te tek er re a meg mé ret te tés re? El sõ sor ban azért, hogy a kö zön ség sza va za tok ré vén egy el fo gu lat lan, õszin te ké pet kap junk ar ról, hogy mennyi re tet sze nek da la ink a hall ga tó ság nak, ezen kí vül ter mé sze te sen a nyer emény(ek)nek is na gyon örül nénk, ha tal mas se gít sé get je len te ne a ter ve zett stú dió zás hoz. To váb bá nagy örö met je lent szá mun kra ele ve ma ga a rész vé tel egy ilyen jel le gû ren dez vé nyen. Mu tas sá tok be egy pár mon dat ban a pro gra mo to kat. Ab szo lút tet szik ne künk en nek a ren dez vény nek az öt le te. Re mél jük jól fog el sül ni, és nem ez lesz az utol só. Jah, és hát kü lön öröm, hogy vég re egy olyan te het ség mu ta tó val ál lunk szem ben, ahol vég re nem... a zsû ri ta gok. Ob jek tí ven fel mér ve, a re ali tá sok ta la ján ma rad va, de min den fé le sze rény te len sé get fél re té ve a töb bi in du ló ne vét Ala ku lás ide je: Szék hely: Veszprém-Várpalota A ver se nyen fel lé põ tag ság: Tri gyi dob, Mar cell gi tár, Ja ni basszus, Fe ri ének, gi tár Ját szott stí lus: R.A.C., Oi!... (va la mi ilyes mi) Elér he tõ ség: ki to re sze ne A két nó tánk cí me, me lyek ki fe je zet ten er re az al ka lom ra ké szül tek: Jo gos le het a re mény és Ná lunk a Kár pá tok közt. Ez utób bi egy fel dol go zás nó ta. Az ere de ti dal cí me Bei uns im Nor den, me lyet a Gi gi und die bra u nen Stadt mu si kan ten ne vû né met for má ció tól lí zin gel tünk, majd tel jes mé re té ben ma gyar szö veg gel ru ház tuk fel hang sú lyoz - nánk, nem egy sze rû en le for dí tot tuk, ha nem tel jes sa ját szö ve get ka pott, a hang sze re lést azon ban nem pisz kál tuk meg je len tõ sen. A je lent ke zé se te ken kí vül ami egy ál lás fog la lás ré sze te krõl a ver seny lét jo go sult sá ga mel lett mi a ma gán vé le mé nye tek er rõl a kez de mé nye zés rõl? is mer ve mi lyen ered ményt vár tok a pro duk ció tok tól? Bí zunk ben ne, hogy so kak tet szé sét el nye ri majd, de hogy mi lyen he lye zést fo gunk elér ni, ar ra vo nat ko zó an még ta lál- gat ni sem me rünk, hi szen a je lent ke zõk kö zül van, aki nek még sem mi lyen anya gát sem hal lot tuk. Ami pe dig a kü lön dí ja zá so kat il le ti, hát egyi künk sem ta nult, pro fi ze nész... majd meg lát juk. A ver seny tõl füg get le nül ed dig már mit ter vez te tek er re az esz ten dõ re? Leg fon to sabb ter vünk egy jó mi nõ sé gû stú dió- fel vé tel el ké szí té se és kö vet ke zés képp egy sa ját al bum meg je len te té se. A nó ták már nagy erõ vel ké szül nek. 9

10 Dió héj ban ed di gi tör té ne te tek fon to sabb fe je ze tei 2009-ben jött az öt let, hogy ze ne kart ala pít sunk. Már ele jé tõl fog va hard co re ze nét sze ret tünk vol na ját sza ni. Eh hez az tán ké sõbb jött az NS esz me i ség, ami ket olyan ban dák tól is mer tünk meg, mint a Fe hér Tör vény, Vér szer zõ dés, stb. Mit tar to tok az ed di gi leg na gyobb si ke re tek nek, mi re vagy tok a leg büsz kéb bek? A leg na gyobb si ker sze rin tünk a 2011-es Blue Hell-ben meg tar tott Pót szil vesz ter volt, mert Mi ért je lent kez te tek er re a meg mé ret te tés re? Azért ne vez tünk be a ver seny re, hogy mi nél töb ben meg is mer je nek min ket, mi nél több ba rá tot és jó ze ne kart is mer jünk meg, és, hogy per sze meg mu tas suk mi lyen a jó zú zós er délyi NSHC mu zsi ka. Mi, mint el sza kí tott te rü le ten élõ ma gya rok na gyon fon tos nak tar tot tuk azt, hogy egy ilyen be ál lí tott sá gú ze ne kar itt az el sza kí tott Er délyor szág ban is meg ala kul jon. Mint is me re tes, mi vol tunk az el sõ ha tá ron tú li ma gyar NS csa pat. Mu tas sá tok be egy pár mon dat ban a pro gra mo to kat. A fel dol go zás dal az egy Fe hér Tör vény szám lesz, mely nek cí me 200. Ezt azért vá lasz tot tuk, mert passzol ah hoz a stí lus hoz, amit mi is kép vi - töb bek kö zött, a ránk leg na gyobb ha tás sal lé võ ze ne kar ral ze nél het tünk együtt, a Fe hér Tör vénynyel. Mi az ars poe ti ca-ja a ze ne kar nak? Tisz ta test ben, tisz ta a lé lek. Mi ért az ún. nem ze ti rock-ot vá lasz tot tá tok ki fe je zé si for má tok nak? se lünk, va la mint az ed di gi szer ze mé nye ik kö zül ezt tart juk a leg jobb nak. A sa ját da lunk cí me Aka rat és kép zet. En nek szö ve gét az éne ke sünk, Öcsi ír ta, és ezt a szá mot ked ve li az it te ni kö zön sé günk a leg job ban ta lán azért, mert egy iga zi pör gõs HC ala pok ra író dott gyors nó ta. A je lent ke zé se te ken kí vül ami egy ál lás fog la lás ré sze te krõl a ver seny lét jo go sult sá ga mel lett mi a ma gán vé le mé nye tek er rõl a kez de mé nye zés rõl? Ez egy na gyon jó kez de mé nye zés, mi vel ilyen rõl még nem hal lot tunk ed dig. Ta lán egy kül föl di fór umon ol vas tam egy ha son ló ren dez vény rõl. Iga zán jó öt let, hogy most már a nem ze ti 10

11 ze ne ka rok is meg- mé ret kez het nek egy más közt. Ob jek tí ven fel mér ve, a re ali tá sok ta la ján ma rad va, de min den fé le sze rény te len sé get fél re té ve a töb bi in du ló ne vét is mer ve mi lyen ered ményt vár tok a pro duk ció tok tól? Re mél jük, hogy az elõ adott da lok kal meg nyer jük a zsû ri és a kö zön ség tet szé sét egy aránt. Na gyon re mél jük, hogy tet sze ni fog a kö zön ség nagy több sé gé nek a mûsorunk, mi vel nem egy sa blo nos RAC/Oi! ze ne kar va gyunk. Szin te min den szá munk ban tech ni kás ré sze ket ját szunk, palmmu ting-os gi tár té mák tól kezdve a dup la-pe dá los bre ak dow no kig. A gi tár osunk Zo li pe dig, bár mi lyen Ala ku lás ide je: no vem ber 10. Szék hely: Szat már né me ti A ver se nyen fel lé põ tag ság: Nagy Ist ván vo kál, Dan ku Zol tán gi tár, Szé kely Ká roly-ró bert dob, Tóth Ta más basszus gi tár Ját szott stí lus: NSHC/New Wa ve Hard co re Elér he tõ ség: sze kely ka hoo.com ce.com/le ve dia ha te co re ze nei stí lus ban meg áll ná a he lyét. Na gyon tech ni kás/ pro gresszív dol go kat tud el ját sza ni, úgy hogy szá mí tunk ar ra, hogy ha nem is vissz ük el a fõ dí jat, le ga lább õt vá lasszák leg jobb gi tár os nak. A ver seny tõl füg get le nül ed dig már mit ter vez te tek er re az esz ten dõ re? 2012-ben sze ret nénk vég re ki ad ni a de món kat, amit már elég ré gó ta ígé rünk. Már 2011-ben sze ret tük vol na meg je len tet ni, ám min dig akad tak gon dok. Sze ret nénk mi nél töb bet kon cer tez ni Cson ka hon ban, és, hogy mi is ki emel ke dõ tag ja le gyünk a ma gyar NSHC szín tér nek. Dió héj ban ed di gi tör té ne te tek fon to sabb fe je ze tei Nem olyan ré gen, au gusz tu sá ban ala kul tunk, ezért nin cse nek ko mo lyabb fe je ze tek az N3 ze ne kar éle té ben. A Hun nia együt tes ben ta lál ko zott ja nu ár já ban Ne mes Já cint (dob), és Nagy Zol tán (gi tár). A Hun nia har ma dik le mez fel vé te le után úgy dön tött ez a két tag, mi vel meg egye zik a ze nei íz lé sük, hogy sze ret nék ma gu kat ki pró bál ni és meg mé ret tet ni eb ben az ál ta luk sze re tett mû faj ban. Nagy- Ká ló zi Ta más éne kes, basszus gi tá ros ér ke zé sé vel be in dul tak a pró bák, és azó ta, négy hó nap ja eb ben a fe lál lás ban gya ko rol nak. Mit tar to tok az ed di gi leg na gyobb si ke re tek nek, mi re vagy tok a leg büsz kéb bek? Nincs sem mi lyen ko mo lyabb Mi az ars poe ti ca-ja a ze ne kar nak? Egye nes be széd, ha za sze re tet, rockze ne. Mi ért az ún. nem ze ti rock-ot vá lasz tot tá tok ki fe je zé si for má tok nak? si ker ünk ed dig, hi szen szin te csak a pró bák kal, a da lok meg írá sá val és a hang sze re lé sek kel vol tunk/va gyunk el fog lal va. Az el sõ négy szá mos de món kat ja nu ár 18-a után sze ret nénk rög zí te ni a kis kun ha la si Ben de gúz Hang stú dió ban. A leg na gyobb meg moz du lás az ed di gi tör té ne tünk ben, hogy fel lép het tünk de cem ber 3-án egy jó té kony sá gi kon cer ten. Ter mé sze te sen si ker, és egy ben öröm te li vá ra ko zás a szá mun kra, hogy elin dul ha tunk ezen a meg mé ret te té sen. Sze ret jük a ha zán kat, büsz kék va gyunk ar ra, 11

12 hogy ma gyar nak szü let tünk, mi vel ze né szek is va gyunk, szá mun kra egyér tel mû, hogy így fe jez zük ki az ér zel me in ket. Mi ért je lent kez te tek er re a meg mé ret te tés re? Sze ret nénk meg mu tat ni ma gun kat. Elin dul ni egy ön ál ló an el ter ve zett úton, hogy ezál tal mi nél több hon fi tár sunk nak fel nyit has suk a sze mét, erõ sít sük az igaz sá gér ze tét. Mu tas sá tok be egy pár mon dat ban a pro gra mo to kat. A Test vér cí mû dal lesz a sa ját, fel dol go zás ként pe dig az Es kü szünk, az Egész sé ges Fej bõr ze ne kar tól. A sa ját szám ze né jét, szö ve gét Nagy-Ká ló zi Ta más ír ta, a hang sze re lést a ze ne kar kö zö sen ol dot ta meg. Ez a dal nem a ver seny re ké szült, mi vel ke let ke zé se kor még csak ép pen 'össze ve rõ dött' a csa pat. A fel dol go zás ra ki vá lasz tott nó tá ban vi szont az tet szett, hogy a Fej bõr klasszi kus dal la mo kra ül tet te a tör té nel mi mon da ni va ló ját. Ala ku lás ide je: augusztus közepe Szék hely: Kiskunhalas A ver se nyen fel lé põ tag ság: Nemes Jácint (Kéjgyilkos Mester) dob, ének, Nagy-Kálózi Tamás (Parizer) basszusgitár, ének, Nagy Zoltán (Ragyás) gitár, ének Ját szott stí lus: nemzeti rock Elér he tõ ség: A je lent ke zé se te ken kí vül ami egy ál lás fog la lás ré sze te krõl a ver seny lét jo go sult sá ga mel lett mi a ma gán vé le mé nye tek er rõl a kez de mé nye zés rõl? Csak örül ni le het egy ilyen kez de mé nye zés nek, hi szen alig van le he tõ ség a be mu tat ko zás ra egy kez dõ, in du ló ze ne kar nak, fõ leg, ha az a csa pat nem ze ti ér zel mû. Akik 'köp köd nek', azok nak azt üzen jük, hogy tegye nek le az asz tal ra õk is va la mit, ér dek nél kül. Ob jek tí ven fel mér ve, a re ali tá sok ta la ján ma rad va, de min den fé le sze rény te len sé get fél re té ve a töb bi in du ló ne vét is mer ve mi lyen ered ményt vár tok a pro duk ció tok tól? Ne künk fo gal munk sincs a je len le gi hely ze tün krõl, hi szen egy tel je sen új ze ne kar ról van szó a mi ese tünk ben. Je len leg sem mi lyen kö zön ség- bá zi sunk nincs. Nincs ki rí vó tu dá sú sze mély a csa pat ban. Re mé nyünk az ed dig elvég zett kö zös mun kánk ban van, a töb bit a jö võ dön ti el. A ver seny tõl füg get le nül ed dig már mit ter vez te tek er re az esz ten dõ re? 2012-re az elin du lást, a be mu tat ko zást ter vez tük. Re mél he tõ leg el ké szít jük a már fen tebb em lí tett négy szá mos de món kat ja nu ár vé gé re. Na gyon sze ret nénk mi nél több hely re el jut ni a ze nénk kel. 12

13 Dió héj ban ed di gi tör té ne te tek fon to sabb fe je ze tei Mu tas sá tok be egy pár mon dat ban a pro gra mo to kat. Ze ne ka runk, az Ono gur, au gusz tu sá ban ala kult Nagy ka ni zsán. Ek kor a fe lál lás Mi ki dob, Jo ci basszus gi tár, To mi szó ló gi tár, Szi lárd ének, gi tár volt jú niu sá ban rög zí tet tük az el sõ de món kat, me lyet Ad Ab sur dum név re ke resz tel tünk. Az anyag öt dalt tar tal maz de cem be ré ben le he tõ sé get kap tunk a BHS Ser vi ce-tõl az Egy ség ben az Erõ Vol. 2 le me zen va ló sze re plé sre. Ter mé sze te sen igent mond tunk, és ja nu ár já ban rög zí tet tünk hat számot eh hez ok tó ber vé gén Jo ci val és To mi val kü lön- vál tak út ja ink, de nem sok kal ké sõbb már meg ta lál tuk a két új ta got, ré gi is me rõ se ink sze mé lyé ben, így a basszus gi tá ro si posz tot Krisz, a szó ló gi tá ro si posz tot pe dig Szisz ka töl ti be. Amíg a tag cse rék kö rü li dol gok zaj lód tak, meg je lent a Bun ker Re cords gon do zá sá ban az Ad Ab sur dum de mó. Fo lya ma to san ír juk az új da lo kat, és gõ ze rõ vel ké szü lünk az el sõ Ono gur le mez fel vé te lei re! Mit tar to tok az ed di gi leg na gyobb si ke re tek nek, mi re vagy tok a leg büsz kéb bek? Azt tart juk a leg na gyobb si ker nek, hogy na gyon sok jó em ber rel is mer ked tünk meg a kon cer tek fo lya mán, és, hogy egy re töb ben kez dik is mer ni a da la in kat. Mi az ars poe ti ca-ja a ze ne kar nak? Nem ze tünk szol gá la tá ban meg hal ni le het, de el fá rad ni so ha! Mi ért az ún. nem ze ti rock-ot vá lasz tot tá tok ki fe je zé si for má tok nak? Nem hi szem, hogy lett vol na vá lasz tá si le he tõ sé günk, már mint a ha za és az õsök tisz te le te min de gyi künk éle té ben ki emelt he lyen van, így vár ha tó volt, hogy nem a jazzben sze ret nénk ma gun kat ki fe jez ni:) Mi ért je lent kez te tek er re a meg mé ret te tés re? A sa ját szer ze mé nye ink kö zül a de mó el sõ da lát a Va kok let tünk? cí mût vá lasz tot tuk, fel dol go zás ként pe dig a Ti ze des meg a Töb bi ek-tõl a Zu hanj te bom bá zó -t fog juk elõ ad ni. A Va kok let tünk? hû en tü krö zi a mai po li ti kai és b i z o n y o s Ala ku lás ide je: Szék hely: Nagykanizsa A ver se nyen fel lé põ tag ság: Miki - dob, Sziszka gitár, Krisz basszusgitár, Szilárd ének, gitár Ját szott stí lus: nemzeti metál Elér he tõ ség: é r d e k - kö rök ránk gya ko rolt ha tá sát, és ta lán az egyik leg ki fe je zõbb a szö ve ge, ezért gon dol tunk er re. Fel dol go zás ként pe dig azért a Zu hanj te bom bá zó -t vá lasz tot tuk, mert egy ál ta lunk na gyon ked velt szám ról van szó. En nél a dal nál va ló ban fel dol go zás ról be szél he tünk, mert igye kez tünk elég jól be le nyúl ni, és át szab ni a mi stí lu sun kra, így te hát nem ar ról lesz szó, hogy el játs szuk egy is mert ze ne kar va la me lyik da lát. A je lent ke zé se te ken kí vül ami egy ál lás fog la lás ré sze te krõl a ver seny lét jo go sult sá ga mel lett mi a ma gán vé le mé nye tek er rõl a kez de mé nye zés rõl? Na gyon jó öt let nek tar tot tuk/tart juk, pon to san azért amit már fen tebb is em lí tet tem, hogy sok ze ne kar vég re el kezdhet kom mu ni kál ni egy más sal az or szág kü lön bö zõ ré sze irõl, és ez egy na gyon jó do log. Elin dul hat nak kö zös kon cer tek, ba rát sá gok, stb. Min ket egye dül az ve zé relt, hogy olyan ze ne ka rok kal ta lál koz zunk, is mer ked jünk meg, akik kel föl draj zi, vagy egyéb okok miatt nem volt ed dig le he tõ sé günk. Ob jek tí ven fel mér ve, a re ali tá sok ta la ján ma rad va, de min den fé le sze rény te len sé get fél re té ve a töb bi in du ló ne vét is mer ve mi lyen ered ményt vár tok a pro duk ció tok tól? 13

14 A ver seny tõl füg get le nül ed dig már mit ter vez te tek er re az esz ten dõ re? Nem tud juk, de ne künk nem is ez a fon tos de per sze bí zunk ben ne, hogy so kan meg hall gat nak min ket. Még több kon cer tet, mint ben, és õsszel ne ki sze ret nénk áll ni a nagy le mez nek, va la mint sze ret nénk el jut ni egy-két na gyobb fesz ti vál ra. De majd ki de rül. Kö szön jük a le he tõ sé get a szer ve zõ ség nek, a Ma gyar Hang nak pe dig az in ter jút! Dió héj ban ed di gi tör té ne te tek fon to sabb fe je ze tei Elõ ször a Tu rul ze ne kar ral jött lét re a Re vi zo rok, majd fo ko za tos tag cse rék kel vált ön ál ló együt tes sé. Saj nos, még a mai na pig is aka do zik a vég le ges nek tû nõ fe lál lás, ami elég gé aka dá lyoz za a fej lõ dést, de azért igyek szünk min dent meg ten ni en nek ér de ké ben. Ami kor fel ké rést ka punk, fel lé pünk, és meg pró bá lunk va la mi új színt vin ni a nem ze ti rock vi lá gá ba. Mit tar to tok az ed di gi leg na gyobb si ke re tek nek, mi re vagy tok a leg büsz kéb bek? Er re a kér dés re elég ne he zen tu dok vá la szol ni, ne künk az a si ke rél mény, ha a kö zön ség jól ér zi ma gát a kon cert je in ken, és fõ ként, ha lát juk, hogy va la mi meg ma rad ben nük a mon da ni va lónk ból. Mi az ars poe ti ca-ja a ze ne kar nak? Le gyen ott a sze münk min dig az el len sé gen! Mi ért az ún. nem ze ti rock-ot vá lasz tot tá tok ki fe je zé si for má tok nak? A Re vi zo rok ban ed dig meg for dult és a je len le gi ta gok min de gyi kének ra di ká lis be ál lí tott sá ga van, és a leg fon to sabb ten ni va lónk nak azt tart juk, hogy egy szebb, di csõbb ma gyar élet lét re jöt tét se gít sük a ma gunk mód ján és le he tõ sé ge i vel, je len eset ben a ze nénk kel. A ma gam ré szé rõl elég sze gé nyes nek ta lá lom az ál ta lá nos mé di ák ban elõ tér ben sze re plõ elõ adók számai nak szö veg vi lá gát, nyá las sze rel mi bá jol gás, meg meg fejt he tet len mon da ni va lók, stb. Úgy ér zem, eze ket azért ír ják, mert nincs tar tal mas gon do lat a fe jük ben, és hát né mán tá tog ni elég ci ki. Mi ért je lent kez te tek er re a meg mé ret te tés re? Ugya na zért, ami ért a kon cer te ken is fel lé pünk: a ma gunk meg is mer te té se és meg ér te té se, és plusz ként a ver seny szel lem is be le ját szik na, per sze, a dí ja zás az hab a tor tán! Mu tas sá tok be egy pár mon dat ban a pro gra mo to kat. Az elõ ad ni kí vánt fel dol go zá sunk ere de ti cí me a Fel ke lõ Nap Há za, ami a köz tu dat ban az Ani mals együt tes száma, ho lott õk is csak fel dol goz ták. Hát, ez a mi ese tünk ben úgy néz ki, hogy nem csak ze nei leg dol goz tuk át, ha nem ír tunk hoz zá egy ma gyar szö ve get, ami csa kis a ma gyar ság ról szól. A cí me az lett, hogy A Fel ke lõ Nép Ha zá ja. Sze rin tem ezt nem MI vá lasz tot tuk, ha nem az ere de ti szer zõ je hoz ta 14

15 lét re azért, hogy né hány év ti zed múl va a Re vi zo rok elõ ad has sák a ma guk as pek tu sá ban. A sa ját szá munk cí me: Mi ért men nék én in nen el. Mint a cí me is sug all ja, ez ar ról szól, hogy van nak so kan eb ben a gyö nyö rû or szág ban, akik nem ide va lók, és ha va la kik nek, hát ne kik kell men ni ük, nem ne künk. Re mél jük, a lí ri kus kez dés utá ni jó kis ad tam az órá mat a za ci ba, hogy majd a nyer emény bõl ki vál tom. Min de ne set re tény leg igyek szünk a tu dá sunk hoz mér ten a leg job bat nyúj ta ni, a töb bi a hall ga tó ság és a zsû ri dol ga. Sze mé lyek re bont va, az if jú ti tán bassze ro sunk nak, Le vi nek sze rin tem ko moly esé lyei van nak, és azért a Cson gi sem egy ku tyaü tõ ott a bõ rök mö gött! Úgy rock'n'roll meg nye ri a hall ga tó ság és a zsû ri tet szé sét. Egyéb ként elég ré gó ta sze re pel mind két szám a re per to árunk ban, sõt, a fel dol go zás a le gel sõ Re vi zo rok-szá mok kö zött is ott volt. gon do lom, a ré geb ben ala kult és töb bet kon cer te zõ ze ne ka rok nak na gyobb az esé lye, hogy je len tõ sebb lét szá mú kö zön sé get so ra koz tas son fel a pad so rok ban. A je lent ke zé se te ken kí vül ami egy ál lás fog la lás ré sze te krõl a ver seny lét jo go sult sá ga mel lett mi a ma gán vé le mé nye tek er rõl a kez de mé nye zés rõl? Én en nek a ver seny nek a lét re jöt tét tel je sen ter mé sze tes nek tar tom, min da mel lett, hogy elis me rés sel és kö szö net tel adó zunk ér te a szer ve zõ ség nek és az öt let gaz dá nak, de kö nyör göm, ha lé tez het egy X-fak tor, egy Me gasz tár, meg ezek hez ha son ló ba rom sá gok, még szép, hogy le gyen egy iga zi ér té ket kép vi se lõ ze nei ver seny! Ob jek tí ven fel mér ve, a re ali tá sok ta la ján ma rad va, de min den fé le sze rény te len sé get fél re té ve a töb bi in du ló ne vét is mer ve mi lyen ered ményt vár tok a pro duk ció tok tól? Az igaz ság, hogy szá mos jól össze szo kott, csi szolt tu dá sú el len fél lel ál lunk szem ben, te hát le ga láb bis én nem A ver seny tõl füg get le nül ed dig már mit ter vez te tek er re az esz ten dõ re? Ha a kö rül mé nyek meg en ge dik, ne ki fu tunk egy CD-nek, és vég re meg pá lyáz zuk a Ma gyar Szi ge tet. Eze ken kí vül meg a mun ka, meg a mun ka a fej lõ dé sért! Ala ku lás ide je: 2009-ben valamikor Szék hely: Verõce A ver se nyen fel lé põ tag ság: Bordi Csongor dobok, Lénárt Levente basszer, Kiss Janó herfli, vokál, Horváth László Aurél gitár, ének, zene, szöveg Ját szott stí lus: NS blues Elér he tõ ség: 15

16 Dió héj ban ed di gi tör té ne te tek fon to sabb fe je ze tei Egy tag cse rén va gyunk túl, ami jót tett a ze ne kar nak, ki csit 'fia ta lod tunk' rit mu si lag. Mit tar to tok az ed di gi leg na gyobb si ke re tek nek, mi re vagy tok a leg büsz kéb bek? ját sza ni, a szö ve ge ön ma gá ért be szél. Sa ját szer ze mé nyünk kel pe dig Wass Al bert elõtt tisz tel günk, az em lé ké re író dott a da lunk, amely nek cí me Ad já tok vissza a he gye i met. A je lent ke zé se te ken kí vül ami egy ál lás fog la lás ré sze te krõl a ver seny lét jo go sult sá ga mel lett mi a ma gán vé le mé nye tek er rõl a kez de mé nye zés rõl? Mi az ars poe ti ca-ja a ze ne kar nak? Csak azt játszd, amit ko mo lyan gon dolsz. Mi ért az ún. nem ze ti rock-ot vá lasz tot tá tok ki fe je zé si for má tok nak? Ze nénk ben a hét köz na pi ese mé nyek tõl el kezdve a Hon fog la lás ko rá ig vissza nyú ló té ma meg ta lál ha tó. Ez az a mû faj, ami vel ki tud juk ma gun kat fe jez ni, hogy meg ér tõ fü lek re ta lál jon a mon da ni va ló. Mi ért je lent kez te tek er re a meg mé ret te tés re? Ter mé sze te sen jó vol na elér ni va la mit Mu tas sá tok be egy pár mon dat ban a pro gra mo to kat. Min den egyes fel lé pés re ugya núgy ké szü lünk, egy él mény min de nik, de ta lán ki emel ni a du na- k anya ri kon cer te ket tud nám. Fel dol go zás nak az Ar chí vum Ma gyar- or szág min de nek fe lett cí mû számát fog juk Na gyon jó öt let nek tar tom, bár csak ez zel a te het ség ku ta tó val len ne te le a mé dia! Ob jek tí ven fel mér ve, a re ali tá sok ta la ján ma rad va, de min den fé le sze rény te len sé get fél re té ve a töb bi in du ló ne vét is mer ve mi lyen ered ményt vár tok a pro duk ció tok tól? Nem tu dom mi sze rint fog nak pon toz ni, mert a fel lé põ ket, aki ket is me rek, mi vel más-más stí lus ban ját sza nak, ne héz lesz össze ha son lí ta ni. De ez ma rad jon a zsû ri pro blé má ja. Ala ku lás ide je: no vem ber 10. Szék hely: Budapest A ver se nyen fel lé põ tag ság: Bakos Réka basszusgitár, vokál, Séra István gitár, ének, Németh Ferenc ritmusgitár, Németh Zsolt dob Ját szott stí lus: nemzeti rock, Oi! Elér he tõ ség: A ver seny tõl füg get le nül ed dig már mit ter vez te tek er re az esz ten dõ re? Sok kon cer tet és sze ret nénk egy le mezt meg je le ní te ni. 16

17 Dió héj ban ed di gi tör té ne te tek fon to sabb fe je ze tei áprilisában az akkori felállással felvettünk négy dalt, majd rögtön a bemutatkozó koncerten már beugrós tagokkal léptünk fel, így találtuk meg a jelenlegi dobosunkat. Kisebb-nagyobb rendezvényeken már résztvettünk, és tagcseréken is sajnos átestünk. Mindig megyünk elõre, ha akadályba ütközünk, megoldjuk, nem adjuk fel Mit tar to tok az ed di gi leg na gyobb si ke re tek nek, mi re vagy tok a leg büsz kéb bek? Legnagyobb siker? Sokan ismernek már minket, vannak már olyan 'rajongóink', akik egy-egy koncertre miattunk jönnek el. Siker az is, hogy akár utolsónak fellépõ zenekarként is megtáncoltatjuk a még ott lévõket. Siker a pozitív visszajelzés, az építõ jellegû kritika. állok A versenyre készül el az elsõ saját dalunk, az elsõ szövegemmel (segítségeim vannak:) Mi ért je lent kez te tek er re a meg mé ret te tés re? Kíváncsiak vagyunk A többiekre is, és persze magunkra is, és mindezt hozzáértõ zsûri fogja elbírálni. Mu tas sá tok be egy pár mon dat ban a pro gra mo to kat. Mi az ars poe ti ca-ja a ze ne kar nak? Kitartani és harcolni azért, amit elterveztünk! Mi ért az ún. nem ze ti rock-ot vá lasz tot tá tok ki fe je zé si for má tok nak? Én (Adri) ebben élek több, mint tíz éve. Amióta az eszemet tudom zenélek is, a mostani gitárosunkkal már gyerekkorunk óta. A szövegírással hadilábon A feldolgozásunk az Ignite zenekartól az A csitári hegyek alatt címû szám. Mi kimondottan szeretjük ezt a dalt, koncerten is szoktuk már játszani, és úgy vettük észre, hogy a közönség is szereti. A saját dal jelen pillanatban meg még készül:) Mint már említettem ez lesz az elsõ saját szerzeményünk, mert eddig csak feldolgozásokat játszottunk, úgyhogy a verseny megadta a kezdõrúgást! A je lent ke zé se te ken kí vül ami egy ál lás fog la lás ré sze te krõl a ver seny lét jo go sult sá ga mel lett mi a ma gán vé le mé nye tek er rõl a kez de mé nye zés rõl? Ha nem szimpatizálnánk vele, nem indulnánk. Nekem nem csak verseny, hanem egy jó lehetõség arra is, hogy megismerhessem, megismerhessük 17

18 egy mást a töb bi ze ne kar ral. Ver seny is, ter mé sze te sen, meg mé ret te tés, tu dá sunk be mu- ta tá sa, és sze rin tem ta nul ha tunk is egy más tól. Ala ku lás ide je: április Szék hely: Komló A ver se nyen fel lé põ tag ság: Virágh Gábor gitár, Simon András basszusgitár, Léhretter Szabolcs dob, Varjasi Adrienn ének Ját szott stí lus: RAC Elér he tõ ség: Ka pott a ren dez vény hi de get-me le get Er re csak azt tu dom mon da ni, akit nem ér de kel, az nem lesz ott! Ennyi Ob jek tí ven fel mér ve, a re ali tá sok ta la ján ma rad va, de min den fé le sze rény te len sé get fél re té ve a töb bi in du ló ne vét is mer ve mi lyen ered ményt vár tok a pro duk ció tok tól? Egy-két ki vé tel lel is mer jük csak a töb bi in du lót, össze ha son lí ta ni nem tu dunk, meg ez le gyen a zsû ri dol ga. Mi a leg jobb for mán kat ad juk majd, és ha ez elég lesz, ak kor ho zunk dí jat. A ver seny tõl füg get le nül ed dig már mit ter vez te tek er re az esz ten dõ re? Fel lé pé sek min den mennyi ség ben. Va la mint ter ve zünk vég re egy be mu tat ko zó anya got, és ha az el sõ sa ját dal si ke rül, ak kor si ke rül ni fog a töb bi is! Sziasz tok! Mi vel Mi ki tel jes mér ték ben elo roz ta elõ lem igaz, az én fel ké ré sem re a ha gyo má nyos be ve ze tõn ek fenn tar tott he lyet, ezért most for ma bon tó mó don az utó szó lett az ala pí tó-fõ szer kesz tõé. Ezért csak egy pár szó, gon do lat A Ma gyar Hang a sor rend ben kö vet ke zõ, fe bru ár ele jé re ter ve zett nyol ca dik száma elõtt egy kü lön kia dás sal je lent ke zik a Nem ze ti Hang Te het ség Mu ta tó ver seny al kal má ból. En nek a lap nak min dössze az összes részt ve võ rész le tes be mu ta tá sa a cél ja, de per sze egy kéz zel fog ha tó em lék ként is funk cio nál hat a ké sõb bi ek ben. Mi kor az el sõ hí rek ki szi vá rog tak a ren dez vénnyel kap cso lat ban, a fa ce bo ok-on azon nal meg je lent né hány nem ép pen ba rát sá gos kom ment ez ügy ben Er re nem tu dom mi szük ség van, hi szen még azt sem tud hat juk, hogy ho gyan is sül el ez a mu tat vány. Va la mint, mi ért kell a zsû ri sé get elvál la ló ko moly, több évtizedes szak mai múlt tal, és az ún. nem ze ti ol dal száz szá za lé kos elis me ré sét, tá mo ga tott sá gát, bí ró ze né sze ket már egy bõl ki ki ál ta ni en nek vagy an nak? (Az én ál lás fog la lá som azt hi szem teljesen egyér tel mû eb ben a történet ben, hi szen nem is len ne ez a kü lön szám, ha nem tel jes mell szé les ség gel áll nék az öt let és a megmérettetés mel lé ) Hû sé ges ol va só ink nak már biz tos is me rõs lesz a részt ve võk többsége, hi szen a nevezését leadott tíz zenekarból hat már sze re pelt ed di gi va la me lyik szá munk ha sáb ja in, egy rövidebb-hosszabb be mu tat ko zás ke re tén be lül. (Ígé rem, a he lye zé sek tõl füg get le nül a töb bi ek is sor ra ke rül nek majd.) Most, az esé lye gyen lõ ség je gyé ben, min de gyik fel lé põ ugya nazt a kér dõ í vet kap ta meg, és hogy ne vádolhassanak semminemû részlehajlással, szigorúan névsor szerint jelennek meg a magazin oldalain. Min den érdeklõdõnek jó ol va sást, szó ra ko zást, a ban dák nak pe dig ne mes ver sen gést kí vá nok! K.T.A Nyom da: Bu dai Nyom dai pa ri Kft., Mis kolc ISSN

19

20 2010. május július augusztus október november január február április május július augusztus október november január január 14.

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2011/4, 39 62. 39 A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI RÉPÁSI Éva HA LÁSZ Er

Részletesebben

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hit, remény, szeretet a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hús vé ti üze net Mert úgy sze ret te Is ten e vi lá got, hogy egy szü lött FI át ad ta, hogy aki hisz Ben ne el ne vesszen,

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

Legyenbennünkösszetartás,

Legyenbennünkösszetartás, 1394 2011 2011. szeptember l XViii. évfolyam 9. szám l az önkormányzat közérdekű, havonta megjelenõ lapja l ára: 100 ft L a tartalomból színjátszó tábor IdénaugusztusbanismétmegrendezteszínjátszótáborátZamárdiban

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2.

TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2. TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2. Ter mé sze ti jel lem zõk...4 3. A te le pü lés múlt ja...6 4. Fegy

Részletesebben

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 19., péntek 60. szám Ára: 2783, Ft TARTALOMJEGYZÉK 121/2006. (V. 19.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kor -

Részletesebben

Pál fel tá ma dás hi té rõl

Pál fel tá ma dás hi té rõl Pál fel tá ma dás hi té rõl Hogyan alakult ki Pál hite Jézus feltámadásában, és miért vált szá má ra min den mást el söp rõ vé? A kor rekt vá lasz hoz (rész- ben te o ló gi ai, rész ben pszi cho ló gi

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. NOVEMBER 23. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft F E L

Részletesebben

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás Épít ke zõk Jú li us ele jén Ágon te tõ fel újí tás ba fo gott Or sós Flóra és Fá bi - án. A Hab itat Pont és a Köz-Tér-Há ló Ala pít vány köz re mû kö dé - sé vel meg va ló su ló mun kát már áp ri lis

Részletesebben

A tõ ke pi a ci sze rep lõk

A tõ ke pi a ci sze rep lõk Sza bó Zsolt A tõ ke pi a ci sze rep lõk ki vo nu lá sá nak, til ta ko zá sá nak, hû sé gé nek gaz da sá gi nö ve ke dés re gya ko rolt ha tá sa Ös sze fog la ló: a glo bá lis szin tû pénz- és tõ ke pi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök. 90. szám. Ára: 2830, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök. 90. szám. Ára: 2830, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök 90. szám Ára: 2830, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök 90. szám Ára: 2830, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Isten áldásában gazag, boldog új évet!

Isten áldásában gazag, boldog új évet! X. évfolyam 1. szám A keresztény nemzeti gondolat hírnöke * Tár sa dal mi, kul tu rá lis, ha gyo mány õr zõ fo lyó irat * Ára: 100 Ft 2003. ja nu ár Szá munk tar tal má ból: - Im memoriam: Szmola Sán dor

Részletesebben

MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN

MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN Kiss Zoltán László MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN ZRÍNYI KIADÓ Kiss Zoltán László MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN Kiss Zoltán László MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN Katonaszociológiai adalékok a nemzetközi béketámogató

Részletesebben

Ha tehetséges a gyerek

Ha tehetséges a gyerek Ha tehetséges a gyerek GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek alkotják. A sorozat célja,

Részletesebben

Dá vid Im re JÓ SZÓVAL OKTASD. Mód szer ta ni ké zi könyv oktatóknak

Dá vid Im re JÓ SZÓVAL OKTASD. Mód szer ta ni ké zi könyv oktatóknak Jó szó val ok tasd GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek alkotják. A sorozat célja,

Részletesebben

Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek

Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett

Részletesebben

Tíz jó gyakorlat a hazai tehetséggondozásban

Tíz jó gyakorlat a hazai tehetséggondozásban Tíz jó gyakorlat a hazai tehetséggondozásban GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek

Részletesebben

ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL

ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL A Ma gyar Tu do mányos Akadémia né hány kutatócso portjá nak köz re mû kö dé sé vel, a Tu dás tár sada l om Ku ta tó központ s zervezésében ta nulm

Részletesebben

Az iro dal mi al ko tó te vé keny ség fej lesz té se

Az iro dal mi al ko tó te vé keny ség fej lesz té se Az iro dal mi al ko tó te vé keny ség fej lesz té se GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett

Részletesebben

Al go rit mu sok és táb lá zat ke ze lés Te het ség gon do zás a köz ok ta tás ban az in for ma ti ka te rü le tén

Al go rit mu sok és táb lá zat ke ze lés Te het ség gon do zás a köz ok ta tás ban az in for ma ti ka te rü le tén Al go rit mu sok és táb lá zat ke ze lés Te het ség gon do zás a köz ok ta tás ban az in for ma ti ka te rü le tén GÉNIUSZ KÖNYVTÁR A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által

Részletesebben

A zenei tehetség felismerése és fejlesztése

A zenei tehetség felismerése és fejlesztése A zenei tehetség felismerése és fejlesztése GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek

Részletesebben

Bojlim ix ek. Akülönbözõ kiállításokon, illetve. Mi jó, és mi nem? (1. rész) HUB GENDERS ÍRÁ SA

Bojlim ix ek. Akülönbözõ kiállításokon, illetve. Mi jó, és mi nem? (1. rész) HUB GENDERS ÍRÁ SA Bojlim ix ek Mi jó, és mi nem? (1. rész) HUB GENDERS ÍRÁ SA A bojlim ix az egyik leg fi no mabb té ma kör, ha a pon tyok vi lá gá ról be szé lünk, leg alább is át vitt ér te lem ben. Szó sze rin ti ér

Részletesebben

A reflektív gondolkodás fejlesztése

A reflektív gondolkodás fejlesztése A reflektív gondolkodás fejlesztése GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek alkotják.

Részletesebben

NYELV ÉS BE SZÉD MINT A KARTEZ IÁNUS EM BER DIF FER EN TIA SPECI FI CA- JA

NYELV ÉS BE SZÉD MINT A KARTEZ IÁNUS EM BER DIF FER EN TIA SPECI FI CA- JA Dékány And rás NYELV ÉS BE SZÉD MINT A KARTEZ IÁNUS EM BER DIF FER EN TIA SPECI FI CA- JA (Ap ró meg jegy zé sek egy is mert descartes -i szö veg hely néhány idé ze té hez ) Elsô idézet: azok, akik tud

Részletesebben

BÖRÖCZKYNÉ VEREBÉLYI ZSUZSANNA ROVATA. A megszerzett tudás és a gyakorlat összhangja. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna. dr. Sallai Csilla.

BÖRÖCZKYNÉ VEREBÉLYI ZSUZSANNA ROVATA. A megszerzett tudás és a gyakorlat összhangja. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna. dr. Sallai Csilla. k l Számviteli és adózási szaktájékoztató V. évfolyam 9. szám, 2013. szeptember T A R T A L O M Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Cégautók értékesítése az áfa 1 szempontjából Ha nem emlékszünk már arra, hogy

Részletesebben