A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2"

Átírás

1 136 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Né meth Lász ló 1 A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 Cselekvési változatok Ki in du lás ként fon tos meg fo gal maz ni azt, hogy mi ért ke rült élet re hí vás ra a szo ci á lis szö vet ke zet egy vi szony lag új szö vet ke ze ti for ma ként 2006-ban. A rend szer vál tást kö ve tő idő ben tel je sen át ala kult a mun ka erő pi ac szer ke - ze te és en nek kö vet kez mé nye ként a tar tós mun ka nél kü li ek ará nya el ér te a 40%-ot, ezen be lül, a mun ka nél kü li ek na gyob bik ré sze hosszú évek óta, il let ve már a csa lá don be lül az egy mást kö ve tő ge ne rá ci ók a mun ka nél kü li - ség té nyé vel együtt él nek. Nem ho zott ered ményt a mun ka nél kü li ség ke ze - lé sé ben a mun ka erő-át cso por to sí tás, az át kép zé sek rend sze re. Szem be sül - nie kel lett a tár sa da lom nak az zal, hogy az in for má ci ós tár sa da lom nak sok kal ke ve sebb mun ka erő igé nye van, ami ből kö vet ke zik a tar tós mun ka - nél kü li ség je len lé te a tár sa da lom ban. A mun ka erő-pi a con kí vül re kedt, egy re szé le seb bé és dif fe ren ci ál tab bá váló cél cso port vissza il lesz té se a mun ka erő-pi ac ra a hosszú mun ka nél kü li - ség után egy fe lől el en ged he tet len szük ség le te a gaz da ság nak, mi vel az nem mond hat le a bel ső piac szé les fo gyasz tói kö ré ről, más fe lől fel té te le a pol gá ri de mok rá ci ák fenn ma ra dá sá nak, hi szen a gaz da sá gi lag füg get len, de mok ra ti - kus jo ga it gya ko rol ni ké pes ál lam pol gár ok nél kül nem mű köd het a XXI. szá - zad ban ter mé sze tes nek te kin tett pol gá ri de mok ra ti kus ál lam for ma. S vé gül a tár sa dal mi lét hez szük sé ges fel té te lek biz to sí tá sa, a ki eső mun ka jö ve del mek pót lá sa csak a szo ci á li san ér zé keny ál lam költ ség ve tés ének ter hé re old ha tó meg, ami a min den ko ri költ ség ve tés szá má ra je lent egy re nö vek vő, már-már el vi sel he tet len ter he ket (nö vek vő ál lam ház tar tá si hi á nyok), fo lya ma to san pró bá ra téve az egy re gyen gü lő tár sa dal mi szo li da ri tást. 3 Meg kell ál la pí ta ni, hogy a pi ac gaz da ság cél ja a pro fit fo lya ma tos bő ví - té se, mi nél ki sebb rá for dí tás sal, mi nél na gyobb ha szon el éré se, ami hez 1 Szo ci á lis Szö vet ke ze tek Or szá gos Szö vet sé ge (SZOSZÖV) el nö ke. 2 Kap cso ló dás a Ki hí vá sok és vá la szok a szö vet ke ze ti rend szer ben c. ta nul mány hoz. (szerk. Fe ke te Jó zsef) Szö vet ke zés évi kü lön lap szám, 88. old. 3 Csor ba Ju dit: A szo ci á lis gaz da sá got élet re hívó fo lya ma tok. In: Frey Má ria (szerk.): Szo ci á - lis gaz da sá gi ké zi könyv. K.: OFA-ROP Bu da pest 2007, 9. old.

2 Cselekvési változatok 137 kap cso ló dik a globalizáció je len sé ge, így a ter me lés át he lye zé se az ol csóbb mun ka erőt biz to sí tó tér sé gek be. A mun ka nél kü li ség szé les kö rű je len sé gé - nek oka eb ben a gaz da sá gi mű kö dés ben ma gya ráz ha tó. Nem rö vid távú mű kö dé si za var, ha nem egy hosszú távú mű kö dé si for ma egye nes kö vet - kez mé nye. A ki tö ré si kí sér le tek a mun ka vo lu men ará nyo sabb tér be li meg osz lá sá - ra, a mun ka idő egyen le te sebb el osz tá sá ra a mun ka vál la lók kö zött (csök - ken tett mun ka idő, rész mun ka idő), a tár sa dal mi ki egyen lí tő me cha niz mus mű köd te té se a redisztributív struk tú rák 4 fel erő sí té sé vel (jö ve de lem pót lá - sok, passzív el lá tá sok), il let ve a spe ci á lis kép zé si, át kép zé si prog ra mok ered mé nyei rend re a vá ra ko zás alatt ma rad tak. 5 Erre a tár sa dal mi hely zet re adott vá lasz a szo ci á lis szö vet ke zet, 6 amely mű kö dé sé ben biz to sít hat ja a tar tós mun ka nél kü li ek tár sa dal mi in teg rá ci ó - ját. En nek ré sze ként: 1. a szö vet ke ze ti ér té kek men tén egy olyan szer ve ze ti ke re tet hoz lét re, amely al kal mas a tar tós mun ka nél kü li ek mun ka erő-pi a ci kész sé ge i nek új - ra é pí té sé re; 2. a he lyi be fo ga dó kö zös ség re épít ve a tár sa dal mi in teg rá ci ó hoz szük - sé ges kap cso lat rend szer be von ja be a mun ka nél kü li e ket; 3. a szö vet ke zet te vé keny sé gén ke resz tül jö ve de lem hez jut tat ja tag ja it, ez zel je len tő sen csök ken ti a sze gény ség koc ká za tát, va la mint az ál lam ház - tar tás szo ci á lis ki adá sa it; 4. a szö vet ke zet a de mok ra ti kus el já rá sa i val hoz zá já rul, a de mok ra ti kus tár sa dal mi mű kö dés napi gya kor la tá hoz; 5. a szö vet ke zet gaz da sá gi te vé keny sé gé nek cél ja el ső sor ban a tag ja i - nak (és a kör nye zet) szük ség le te i nek a ki elé gí té se, így hoz zá já rul a fenn - tart ha tó tár sa dal mi fej lő dés hez. 4 ál la mi új ra el osz tó szer ve ze tek rend sze re. 5 Csor ba Ju dit: A szo ci á lis gaz da sá got élet re hívó fo lya ma tok. In: Frey Má ria (szerk.): Szo ci á - lis gaz da sá gi ké zi könyv K.: OFA-ROP Bu da pest old. 6 Ezek a szö vet ke ze tek a tár sa dal mi, gaz da sá gi mun ka meg osz tás ban új sze rű en ki ala kult igé - nyek ki elé gí té sé re vál lal ko zó au to nóm tár su lá sok. A má so kért, a kö zös sé gért való tö rő dés, a fe le lős ség és a szo li da ri tás elve alap ján szer ve ződ nek. Je len leg a szö vet ke ze tek ről szó ló évi X. tör vény (Sztv) és a fel ha tal ma zá sá val ki adott 141/2006. (VI. 29.) sz. Kor mány - ren de let sze rint mű köd nek. Ld.: a 135/2012 (VI. 28.) sz. Kor mány ren de le tet (11. pont). (szerk.)

3 138 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Azért is szük ség van a szo ci á lis szö vet ke ze tek kis kö zös sé gi meg tar tó ere jé re, mert a po li ti ka té ve sen arra ala poz, hogy aki dol goz ni sze ret ne, az tud is, il let ve egy re erő tel je sebb irány zat az, hogy a szo ci á lis el lá tá so kat a mun ka jö ve de lem mel, ke re ső te vé keny ség gel akar ja a po li ti ka össze köt ni, mi köz ben mun kát nem tud biz to sí ta ni vagy csak meg alá zó köz mun kát, ali - bi mun kák for má já ban, rö vid idő re. Erre adott vá lasz egyi ke ként is ér tel - mez he tő az alul ról szer ve ző dő al ter na tív, szo ci á lis gaz da ság, szö vet ke ze ti mű kö dés, amely a ha szon ma xi ma li zá lás, a ha tár nél kül nö vek vő tel je sít - mény el vá rás he lyett, az em bert ér ték nek te kin tő, hu má nus mun ka kö rül mé - nye ket biz to sí tó, ki szá mít ha tó jö ve del met je len tő fog lal koz ta tást, az egyé ni hasz nok kal szem ben a kö zös sé gi hasz nok tel je sü lé sé nek el éré sét kép vi se li. A szo ci á lis szö vet ke zet mű kö dé se egy szer re tar tal maz gaz da sá gi és tár sa - dal mi jel lem ző ket. Az erős kö zös sé gi nor mák, szö vet ke ze ti ér té kek nél kül nem el kép zel he tő hosszú távú gaz da sá gi fenn tart ha tó ság. A szo ci á lis szö - vet ke ze ten be lü li te vé keny ség egy ben tar tal mas mun kát, iden ti tást, kö zös - ség hez való tar to zást és a tár sa da lom hoz való kö tő dést, in teg rá ci ót jelent. A szo ci á lis szö vet ke ze ten be lül vál lalt fel ada tok egyik ré sze jö ve de - lem ter me lő, de a to váb bi fon tos ré sze olyan mun kák tel je sü lé se, ame lyek a ta gok tár sa dal mi in teg rá ci ó ját, tu dá sa ik, kész sé ge ik tár sa dal mi kap cso - la taik bő vü lé sét ered mé nye zik. 7 Az egyé ni ér de kek össze kap cso lód nak a kö zös sé gi ér de kek kel, a szö vet ke ze ten be lül vég zett mun ka ér té ke a tár sa - dal mi funk ci ó já val mé rő dik. A szo ci á lis szö vet ke zet he lyi tár sa da lom szer - ve ző, vé del mi, jó lé ti és kö zös sé gi funk ci ót is el lát. Mű kö dé se min tát mu tat (a most do mi náns gaz da ság töb bi sze rep lő jé nek, azok nak, akik a ha szon, a nö ve ke dés, a költ ség ha té kony ság és ter me lé keny ség bű vö le té ben él nek) arra, ho gyan le het: az in di vi du á lis ér ték rend he lyé be a kö zös sé gi ér ték ren det he lyez ni; a rö vid távú ér de kek he lyé be a hosszú távú ér de ke ket ten ni; a pro fit ma xi ma li zá lá sa he lyett a kö zös ség fenn ma ra dá sát, jól lét ét szol gál ni; a nem pi ac ké pes, de em be ri szük ség le te ket ki elé gí tő szol gál ta tá so kat meg szer vez ni; az el ide ge ne dett mun ka vég zést újra a sze mé lyi ség ki tel je se dé sé nek te re pé vé ten ni? 7 Ld. Szokolainé, Mol nár Esz ter: Szo ci á lis szö vet ke ze tek le he tő sé gei Ma gyar or szá gon Szö - vet ke zés 2007/1 2. sz. K.: Szö vet ke ze ti Ku ta tó In té zet Bu da pest, old.

4 Cselekvési változatok 139 A fen ti cé lok gya kor la ti meg va ló sí tá sát szol gá ló szo ci á lis szö vet ke ze ti mű kö dés nek az ered mé nye ként vá lik köz vet le nül meg él he tő vé a tár sa dal - mi szo li da ri tás, ami az eu ró pai kul tú ra, s egy ben a jö vő be ni gaz da sá gi és fog lal koz ta tá si mo dell alap ja. Ezek csak együtt ve zet het nek a fenn tart ha tó, be ágya zott tár sa dal mi mű kö dés hez és a mind ezt meg ala po zó tár sa dal mi-, szer ve ze ti együtt mű kö dé sek hez. A szo ci á lis szö vet ke zet egy olyan he lyi kö zös ség de mok ra ti ku san lét re ho zott és mű köd te tett gaz da sá gi szer ve ze te - ként ér tel mez he tő, amely ben a tár sa dal mi lag el kö te le zett jó mó dú ak, jól kép zet tek, kap cso la tok kal ren del ke zők fog nak össze a hát rány ban élők kel, ki re kesz tet tek kel azért, hogy kö zö sen egy él he tő, he lyi kö zös sé get, mun kát adó szer ve ze tet hoz za nak lét re. A év jú ni us hó nap ban mű kö dő szo ci - á lis szö vet ke zet tény sze rű ada ta i ból 8 le von ha tó né hány kö vet kez te tés: Az áb rá ból lát ha tó, hogy az egész or szá got be há lóz zák a szo ci á lis szövet ke ze tek és na gyobb szám ban for dul nak elő azok ban a me gyék ben 1. ábra Szo ci á lis szö vet ke ze tek szá ma és me gyén kén ti megoszlása 8 CompLex Ki adó kft. Céginfó 2011 cég jegy zék ben sze rep lő ada tok alap ján.

5 140 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám 2. ábra Har minc há rom leg hát rá nyo sabb hely zet ben lévő kis tér ség ben a szo ci á lis szö vet ke ze tek szá ma Össze sen 46 (Bor sod- Abaúj; Szabolcs-Szatmár-Bereg; Csong rád), 9 ahol na gyobb a mun - kanélküliség. a ha tá lyos szö vet ke ze ti tör vény évi meg je le né se óta éven te kb. 20. szo ci á lis szö vet ke zet ala kul. 9 Ld. Hor váth Zoltánné Sza bó Zol tán (szerk.): Szö vet ke zet ala pú ter me lői tár su lá sok hely - ze te a ma gyar me ző gaz da ság ban K.: Or szág gyű lés Me ző gaz da sá gi Bi zott sá ga Bu da pest 2008; Papócsi Lász ló Ta kács Jó zsef: A meg ti port falu K.: Bel vá ro si Könyv ki adó Bu da pest 2001; Var ga Gyu la Guba Má ria Né me ti Lászlóné Szűcs Zoltánné: A me ző gaz da sá gi kis ter me lés sze re pe a ter me lés, a fog lal koz ta tás, az élet szín vo nal és az élet mód ala ku lá sá - ban. Szö vet ke zés 1980/2. sz. K.: Szö vet ke ze ti Ku ta tó In té zet Bu da pest.

6 Cselekvési változatok 141 Ki ug ró adat, hogy 2010 no vem be ré ben 71 szö vet ke zet ala kult meg. En - nek oka, hogy ek kor ke rült ki írás ra a TÁMOP pá lyá zat a szö vet ke - ze tek szá má ra. A ko rábbi al ka lom mal, ami kor az Or szá gos Fog lal koz ta tá si Köz ala pít vány 10 írt ki pá lyá za tot a szö vet kez tek meg ala ku lá sá nak tá mo ga - tá sá ra, ak kor is kö zel 350 meg ala kul ni szán dé ko zó szo ci á lis szö vet ke zet pá lyá zott. A tár sa da lom ban meg van a kész ség, hogy szö vet ke ze tet hoz za - nak lét re, de ezek a szá mok azt jel zik, hogy van egy el csú szás a szö vet ke zet ér tel me zé sé ben, ami kor a pá lyá za ti for rás ge ne rál ja a szo ci á lis szö vet ke zet lét re jöt tét. Szö vet ke ze tet nem pá lyá zat ra kell lét re hoz ni, ha nem a jövő együtt mű - kö dő gaz da sá gi és fog lal koz ta tá si for má ja ként, a szö vet ke ze ti ér té kek re épít ve. A meg ala ku ló szo ci á lis szö vet ke ze tek ese té ben a rész jegy nagy sá ga meg ha tá roz za, hogy gaz da sá gi vál lal ko zás ként mi lyen tő ké vel tud nak el in - dul ni. Jel lem ző en Ft rész jeggyel in dul nak ta gon ként a szo ci á lis 3. ábra Részjegytőke nagy sá ga ezer forint 10 Ld. 7. láb jegy zet.

7 142 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám szö vet kez tek, ami a be jegy zés költ sé gét fe de zi, de az in du ló te vé keny ség - hez szük sé ges be ru há zá so kat, be szer zé se ket nem ala poz za meg. Így a szo - ci á lis szö vet ke ze tek in du lá suk kor a pá lyá za to kon nyert for rás tól függ nek, mi u tán koc ká za tos len ne hi tel fel vé tel lel (tagi hi tel re az első év ben tör vé nyi le he tő ség sincs) el in dí ta ni uk a gaz da sá gi te vé keny sé get. A szo ci á lis szö vet ke ze tek te vé keny sé ge dön tő en a szol gál ta tá si és ipa ri szek tor ban tör té nik, ki sebb rész ben a me ző gaz da ság ban és a ke res ke de - lem ben. A szol gál ta tá so kon be lül el ső sor ban szo ci á lis, ezen kí vül kis ipa ri, üz le ti és ok ta tá si szol gál ta tá so kat nyúj ta nak. Te vé keny sé gük le he tő sé ge azon ban ezek nél szé le sebb. 11 A szo ci á lis szö vet ke ze tek kö zül je len leg mind össze 19 szö vet ke zet van köz hasz nú ként be je gyez ve. Fon tos cél len ne, hogy az ál lam el is mer je a szo ci á lis szö vet ke ze tek gaz da sá gi és fog lal koz ta tá si te vé keny égé nek köz - hasz nát és a be jegy zés jel le gé től füg get le nül meg il les sék a szo ci á lis szö vet - ke ze te ket a köz hasz nú szer vez tek szá má ra nyúj tott ked vez mé nyek, ki egé - szít ve adó és já ru lék ked vez mé nyek kel. 4. ábra Szo ci á lis szö vet ke ze tek fő te vé keny sé gi te rü le tei sze rin ti szá ma 11 Ld. Far kas Ta más: A szö vet ke ze tek a szo ci á lis gaz da ság ré szei. Szö vet ke zés 2007/1 2. sz. K.: Szö vet ke ze ti Ku ta tó In té zet Bu da pest, old.

8 Cselekvési változatok ábra Szol gál ta tá son be lü li te vé keny sé gek Je len leg ha zánk ban 259 szo ci á lis szö vet ke zet mű kö dik, meg kö ze lí tő - leg 2000 ta got és mint egy 1000 főt fog lal koz tat vál to za tos (köz tük több ati - pi kus) fog lal koz ta tá si for má ban. Amennyi ben az ál lam, a töb bi eu ró pai or - szág hoz ha son ló, adó-, és já ru lék ked vez mé nyek ben ré sze sí te né a szo ci á lis szö vet ke ze te ket, ak kor el ér he tő len ne, hogy há rom szo ro sá ra nö ve ked jék a szo ci á lis szö vet ke ze tek ben fog lal koz ta tot tak szá ma meg kö ze lít ve a em ber fog lal koz ta tá sát. A szo ci á lis szö vet ke ze tek lét re ho zá sát és mű kö dé sét sza bá lyo zó jog for - rás ok je len leg csak a mi ni má lis fel té telt, csak a kez dő lé pé sek meg té tel ét ala poz zák meg. A Kor mány ren de let vi ta tott ele me ket is tar tal maz. Ilyen a be fek te tő tag és a jogi sze mély rész vé tel ének ti lal ma a szo ci á lis szö vet ke - ze tek ben. 12 Ezen túl is szük sé ges nek lát szik olyan ál la mi ren del ke zés, amely a szó ban for gó mű kö dé si for ma el ter jesz té sé vel, ösz tön zé sé vel, áp ri lis 27-én el fo ga dott évi X. tör vény 10. (5 a) mó do sí tá sa sze rint a szo ci á lis szö vet ke ze tek nek (az is ko la szö vet ke ze tet ide nem ért ve) a ter mé sze tes sze mély tag ja in kí - vül he lyi ön kor mány zat vagy nem ze ti sé gi ön kor mány zat, il let ve ezek jogi sze mé lyi sé gű tár - su lá sa (a to váb bi ak ban együtt) is le het a tag ja.

9 144 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám kap cso lat rend sze ré vel össze füg gő kér dé se ket sza bá lyoz za, mun ka meg - osz tás ra, kö zös ér de kelt ség te rem té sé re ad le he tő sé get az érin tett szer ve - ze tek kö zött. Gya kor la ti igény az, hogy tisz tá zód ja nak azok a jogi sza bá lyo zá si prob - lé mák, ame lyek ma gá tol ják a szo ci á lis szö vet ke ze tek mű kö dé sét. Így vizs - gá lat tár gyá vá kell ten ni a be fek te tő tag és a jogi sze mély tag sá gá nak kér dé - sét is a to váb bi til tás fenn tar tá sa vagy a kor lá to zott, a szo ci á lis, nonprofit jel le gű mű kö dés sel még össze egyez tet he tő, a szo ci á lis szö vet ke ze tek nek előnnyel járó meg ol dás ke re tei kö zött. A ha tá lyos Sztv.-ben, és a 24/2006. (V. 19.) sz. Kor mány ren de let ben sza bá lyo zott (a szö vet ke zet ál tal lét re ho - zott) Kö zös sé gi Alap, az adó ked vez mé nyek, a pá lyá za ti le he tő sé gek e vo - nat ko zás ban is fe lül vizs gá lat ra szo rul nak. Ki kell sza ba dí ta ni e nagy sze rű szer ve ző dést a for má lis me cha niz mus ke re tei kö zül. Bát rab ban kell a szö vet ke ze ti rend szer felé for dul ni az il le té - kes szer ve ze tek nek. Köz ér dek az, hogy az erre a cél ra elő irány zott anya gi esz kö zök ma xi má lis ha té kony ság gal ke rül je nek fel hasz ná lás ra. A szo ci á - lis prob le ma ti ka, (a szo ci á lis szö vet ke ze te ken túl) szé le sebb kör re is ke - rül jön ki ter jesz tés re a szö vet ke ze ti rend sze ren be lül. Mód szer szem pont ból ez ke ret bő ví tést, tar tal mi lag pe dig po ten ci ál nö ve ke dést je lent. Ma a leg sze - gé nyebb vi dé ki em be rek a leg drá gáb ban vá sá rol nak (hely ben). 13 A szo ci á lis szö vet ke ze tek sza bá lyo zá sát a évi XXXVII. tör vény mó do sí tot ta. Ez a tv. meg vál toz tat ta a szö vet ke ze tek ről szó ló évi X. tör vény, az il le té kek ről szó ló évi XCIII. tör vény, a köz fog lal koz ta tás - ról és a köz fog lal koz ta tás hoz kap cso ló dó, va la mint egyéb tör vé nyek mó - do sí tá sá ról szó ló évi CVI. tör vény mó do sí tá sát. A szö vet ke ze tek ről szó ló évi X. sz. tv. mó do sí tá sá nak ered mé - nye ként le he tő vé vált, hogy a szo ci á lis szö vet ke ze te ken be lül (az is ko la - szö vet ke ze tek mel lett) fog lal koz ta tá si szö vet ke zet lé te sül jön. En nek fel té - te le, hogy 500 ter mé sze tes sze mély és leg alább egy or szá gos nem ze ti sé gi ön kor mány zat tag ja le gyen. Szo ci á lis szö vet ke zet nek az ön kor mány zat tag ki vé te lé vel nem le het be fek te tő tag ja. A fog lal koz ta tá si szö vet ke ze tek hát rá nyos hely ze tű tag ja ik szá má ra a mun ka fel té te lek meg te rem té sét, el ső - sor ban mun ka erő köl csön zés, va la mint mun ka erő köz ve tí tést vé gez nek. Köz fog lal koz ta tot tak is ala kít hat nak szo ci á lis szö vet ke ze tet. A köz fog lal - 13 Ld. Fe ke te Jó zsef: Szo ci á lis szö vet ke ze tek ké pes sé gé nek nö ve lé se. In: Fe ke te Jó zsef (szerk.): Ki hí vá sok és vá la szok a ha zai szö vet ke ze ti rend szer ben. Ku ta tá si hát tér anyag a szö vet ke ze ti tör vény ke zés hez. Szö vet ke zés évi kü lön lap szám, Bu da pest, 88. old.

10 Cselekvési változatok 145 koz ta tás fő te re pe a me ző gaz da ság, ezért el ső sor ban itt ter ve zi a kor mány - zat fo koz ni a szo ci á lis szö vet ke ze tek gya ra po dá sát. A szo ci á lis Szö vet ke ze tek Or szá gos Szö vet sé ge (SZOSZÖV) tá mo - gat ta azt, hogy a szo ci á lis szö vet ke zet be jegy zé se il le ték men tes le gyen. A szó ban for gó tör vény elő ké szí té se kor szá mos el len vé le ményt is meg fo - gal maz tunk: 1. az 500 ter mé sze tes sze mély és leg alább egy or szá gos nem ze ti sé gi ön kor mány zat tag sze rint meg adott fog lal koz ta tá si szö vet ke - ze ti meg ha tá ro zást mű kö dés kép te len nek tart juk; 2. ja va sol tuk, hogy ne le - gyen a szo ci á lis szö vet ke ze tek től el té rő lét szám meg ha tá roz va a fog lal koz - ta tá si szö vet ke zet szá má ra; 3. az egy or szá gos nem ze ti sé gi ön kor mány za ti tag szű kí té se he lyett ja va sol tuk le hes sen bár mely ön kor mány zat (he lyi, nem ze ti sé gi, or szá gos is) tag ja a fog lal koz ta tási szö vet ke zet nek (ha a jog - al ko tó min den kép pen sze ret né, hogy ön kor mány za ti tag ja is le gyen a szo ci á lis szö vet ke zet nek); 4. szo ci á lis szö vet ke zet ese té ben a jog al ko tó tart sa fenn azt, hogy csak ter mé sze tes sze mély le hes sen tag ja. Ész re vé - te le in ket, ja vas la ta in kat a jog al ko tó fi gyel men kí vül hagy ta jog sza bá lyi elő írás el le né re. 14 Az el fo ga dott tör vény mó do sí tás ról ki ala kult vé le mé nyünk lé nye ge: a tár sa dal mi szo li da ri tást, az esély egyen lő sé get, a de mok ra ti kus mű kö dést és a köz po li ti kát tá mo ga tó tör vény he lyett, a jog al ko tó (egyé ni am bí ci ó kat pre fe rá ló sza bá lyo zás sal) min den szö vet ke ze ti ér ték nek el lent mon dó rend - szer be kény sze rí ti a tár sa dal mi lag ki szol gál ta tott, ki re kesz tett, hát rá nyos hely ze tű tér sé gek ben élő (fő ként roma) kö zös sé ge ket. Úgy vél jük, hogy a ren del ke zés re álló jogi és gaz da sá gi esz kö zök se gít - sé gé vel, fo ko zott fi gyel met kell for dí ta ni a jog al ko tó nak arra, hogy az eu ró - pai szö vet ke ze ti el vek nek meg fe le lő en a szo ci á lis szö vet ke ze tek a jö vő ben is meg tart has sák szö vet ke ze ti jel le gü ket, a szö vet ke ze ti ér té kek és el vek sze rint mű köd hes se nek. Fon tos, hogy a jog al ko tók fel is mer jék és el is mer - jék a szo ci á lis szö vet ke ze tek fog la koz ta tás ban be töl tött tár sa dal mi in teg rá - ci ót biz to sí tó köz hasz nú sze re pét és en nek meg fe le lő tár sa da lom biz to sí tá si és adó ked vez mé nyek kel tá mo gas sák a szo ci á lis szö vet ke ze tek lét re jöt tét, mű kö dé sét évi X. tör vény 97. (1) A szö vet ke ze te ket vagy azok tag sá gát érin tő ja vas la tok nak a Kor mány vagy az Or szág gyű lés elé ter jesz té se előtt ki kell kér ni az érin tett szö vet ke ze ti szö - vet ség és a szö vet ke ze ti szö vet sé gek ál tal ala pí tott or szá gos szö vet ség (a to váb bi ak ban együtt: szö vet ség) vé le mé nyét. Ha a szö vet ség nem ért egyet a ja vas lat tal, a vé le mény el té - rést a Kor mány nak, il let ve az Or szág gyű lés nek be kell mu tat ni.

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24 2 0 1 2. F E B R U Á R egyenlítô M E L L É K L E T BÁ RÁN DY GER GELY PhD OR SZÁG GYÛ LÉ SI KÉP VI SE LÔ AZ IGAZ SÁG ÜGYI AL KOT MÁ NYO ZÁS KRONOLÓGIÁJA A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások CXXXIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2006. áp ri lis 26. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 71/2006. (IV. 3.) Korm. ren de let 80/2006. (IV. 6.) Korm.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 10., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 10., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 10., szerda 135. szám Ára: 966, Ft TARTALOMJEGYZÉK 264/2007. (X. 10.) Korm. r. Az egyes ter mé kek ki egé szí tõ ol tal má ra vo nat ko zó

Részletesebben

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 63. szám Ára: 1395, Ft 2009. évi XXVIII. tör vény Egyes ag rár tár gyú tör vények mó do sí tá sá ról.... 15832

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft. Oldal

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd 26. szám Ára: 1325, Ft TARTALOMJEGYZÉK 29/2008. (II. 19.) Korm. r. A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter feladat- és hatáskörérõl.

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 146 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Mu rá nyi Lász ló 1 A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 Cselekvési változatok Az ál ta lá nos fo gyasz tá si

Részletesebben

Far kas Ta más 1 A JOGALKOTÁS ÉS A LAKÁSSZÖVETKEZETEK, LAKÁSSZÖVETKEZETI BÉRLAKÁS-ÉPÍTÉSI FORMA, ANNAK FINANSZIROZÁSI JAVASLATA

Far kas Ta más 1 A JOGALKOTÁS ÉS A LAKÁSSZÖVETKEZETEK, LAKÁSSZÖVETKEZETI BÉRLAKÁS-ÉPÍTÉSI FORMA, ANNAK FINANSZIROZÁSI JAVASLATA 112 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Far kas Ta más 1 A JOGALKOTÁS ÉS A LAKÁSSZÖVETKEZETEK, LAKÁSSZÖVETKEZETI BÉRLAKÁS-ÉPÍTÉSI FORMA, ANNAK FINANSZIROZÁSI JAVASLATA Cselekvési változatok 2011.

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM 2011. nove mber T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 83/2011. (XI. 10.) AB ha tá ro zat Mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló al kot mány el le nes ség vizs gá la tá ról a kö te - le zõ

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 15., szerda 109. szám Ára: 777, Ft TARTALOMJEGYZÉK 216/2007. (VIII. 15.) Korm. r. A hosszú távú kötelezettségek vállalásának egyes szabályairól

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 63. szám Ára: 1395, Ft 2009. évi XXVIII. tör vény Egyes agrártárgyú törvények módosításáról.... 15832 2009.

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét Az Alkotmánybíróság Határozatai utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tóra és

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

157. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, decem ber 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 861, Ft. Oldal

157. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, decem ber 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 861, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. decem ber 19., kedd 157. szám Ára: 861, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: CXIX. tv. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 11., hétfõ 96. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXXXIII. tv. A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá - lya

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LIX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 577-768. OLDAL 2009. március 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1775 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

IV. ÉVFOLYAM 8. szám au gusz tus 28.

IV. ÉVFOLYAM 8. szám au gusz tus 28. IV. ÉVFOLYAM 8. szám 2006. au gusz tus 28. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKABIZTONSÁGI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

A nonprofit számvitel alapjai

A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Képzési Füzetek Dr. Baráth Katalin A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Szolgáltató Központ Zalaegerszeg, 2010 NONPROFIT KÉPZÉSI FÜZETEK Dr. Baráth Katalin Nonprofit számvitel alapjai Landorhegy

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM 2011. május T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 35/2011. (V. 6.) AB ha tá ro zat Al kot má nyos kö ve tel mény meg ál la pí tá sá ról a bí rói kez de mé nye zés alap - ján el ren delt

Részletesebben

2009. évi XXXVII. törvény

2009. évi XXXVII. törvény 2009/71. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 16273 2009. évi XXXVII. törvény az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról* Az er dei élet kö zös sé gek nél kü löz he tet len fennmara - dása, vé dõ

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ja nu ár 5., péntek 1. szám TARTALOMJEGYZÉK 2007: I. tv. A sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mé lyek be uta zá sá ról és

Részletesebben

21. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1935, Ft. Oldal

21. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1935, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek 21. szám Ára: 1935, Ft TARTALOMJEGYZÉK 33/2009. (II. 20.) Korm. ren de let A he lyi ön kor mány za tok vis ma i or tá mo ga tá

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. már ci us 30., péntek 38. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XVI. tv. Egyes ag rár tár gyú tör vények mó do sí tá sá ról... 2474 2007: XVII. tv.

Részletesebben

136. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 12., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal

136. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 12., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 12., péntek 136. szám Ára: 777, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXIV. tv. Az ag rár gaz da ság fej lesz té sé rõl szóló 1997. évi CXIV. tör vé ny

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft

Részletesebben

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 6., csütörtök 39. szám Ára: 759, Ft TARTALOMJEGYZÉK 80/2006. (IV. 6.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje

Részletesebben

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 11., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 855, Ft. Oldal

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 11., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 855, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 11., hétfõ 64. szám Ára: 855, Ft TARTALOMJEGYZÉK Oldal 102/2009. (V. 11.) Korm. rendelet Az áruk és egyes szol gál ta tá sok sza bad áram lá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

146. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 29., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

146. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 29., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 29., hétfõ 146. szám Ára: 966, Ft TARTALOMJEGYZÉK 284/2007. (X. 29.) Korm. r. A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól...

Részletesebben

178. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 19., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1911, Ft. Oldal

178. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 19., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1911, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. de cem ber 19., szerda 178. szám Ára: 1911, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CLIX. tv. A vi szont biz to sí tók ról... 13226 2007: CLX. tv. A szabálysértésekrõl

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben