191. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "191. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal"

Átírás

1 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, de cem ber 15., szerda 191. szám Ára: 966, Ft TARTALOMJEGYZÉK 334/2004. (II. 15.) Korm. r. Az európai ügyekért felelõs tárca nélküli miniszter feladat- és hatás - kö ré rõl /2004. (II. 15.) Korm. r. A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 171/2002. (VIII. 9.) Korm. ren de let, va la mint ah hoz kapcsoló - dóan egyes más jog sza bá lyok módosításáról /2004. (II. 15.) Korm. r. A kül ügy mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 152/1994. (I. 7.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról /2004. (II. 15.) EüM r. A gyógyászati segédeszköz forgalmazó szakképesítés szakmai és vizs ga kö ve tel mé nye i nek ki adá sá ról szó ló 54/1999. (I. 12.) EüM rendelet módosításáról /2004. (II. 15.) EüM r. A törzs köny ve zett gyógy sze rek és a kü lön le ges táp lál ko zá si igényt kielégítõ tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befo - gadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás meg - vál toz ta tá sá ról szó ló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról /2004. (II. 15.) EüM r. Az emberi felhasználásra kerülõ vizsgálati készítmények klinikai vizsgálatáról és a helyes klinikai gyakorlat alkalmazásáról szóló 24/2002. (V. 9.) EüM rendelet módosításáról /2004. (II. 15.) KE h. Címzetes államtitkár felmentésérõl /2004. (II. 15.) Korm. h. A nép egész ség ügyi prog ram vég re haj tá sá nak ko or di ná lá sá ért fe le - lõs kor mány meg bí zott fel adat- és hatáskörérõl A BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal közleménye Oldal

2 14542 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/191. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 334/2004. (II. 15.) Korm. rendelete az európai ügyekért felelõs tárca nélküli miniszter feladat- és hatáskörérõl A Kor mány az Al kot mány 37. -ának (2) be kez dé sé ben fog lalt fel ha tal ma zás alap ján az eu ró pai ügye kért fe le lõs tár ca nél kü li mi nisz ter fel adat- és ha tás kö rét a kö vet ke zõk sze rint ha tá roz za meg: 1. Az eu ró pai ügye kért fe le lõs tár ca nél kü li mi nisz ter (a továb biak ban: tár ca nél kü li mi nisz ter) ja vas la tot tesz az Eu ró pai Uni ó val kap cso la tos ma gyar kor mány za ti po li ti - ká ra, el lát ja az Eu ró pai Unió kö zös sé gi po li ti ká i ból ere dõ kor mány za ti fel ada tok tár ca kö zi össze han go lá sát, va la - mint az or szá gos szin tû fej lesz tés sel, fej lesz té si ter ve zés - sel és prog ra mo zás sal kap cso la tos kor mány za ti fel ada to - kat, to váb bá ja vas la tot tesz az eu ró pai uni ós po li ti kák ala - kí tá sá hoz és vég re haj tá sá hoz szük sé ges kor mány za ti in - téz mé nyek fej lesz té sé re az aláb bi ak sze rint. 2. A tár ca nél kü li mi nisz ter az érin tett mi nisz te rek kel és or szá gos ha tás kö rû szer vek ve ze tõ i vel együtt mû köd ve, illetve azok be vo ná sá val a fel adat- és ha tás kö ré bõl ere dõ kor mány za ti fel ada tok össze han go lá sa kö ré ben: a) irá nyít ja az eu ró pai uni ós tag ság ból ere dõ kor mány - za ti fel ada tok elõ ké szí té sét, vég re haj tá sát, el len õr zé sét; b) ki ala kít ja a Ma gyar Köz tár sa ság eu ró pai uni ós dön - tés ho za tal ban kép vi se len dõ tár gya lá si ál lás pont ja it. Biz - tosítja ezek tar tal mi össz hang ját és köz re mû kö dik a magyar ér de kek ér vé nye sí té sé ben; c) ha az ál lás pont meg ha tá ro zá sá nak ké se del me a Magyar Köz tár sa ság ér de ke i nek lé nye ges sé rel mé hez vezetne, az Eu ró pai Uni ó ban kép vi se len dõ ál lás pon tot az egyez te tés so rán kép vi selt ál lás pon tok figye lembe - vételével a mi nisz ter el nök kel tör té nõ egyez te tés alap ján a tár ca nél kü li mi nisz ter ala kít ja ki; d) a jog har mo ni zá ci ós te vé keny ség ki vé te lé vel össze - han gol ja a mi nisz té ri u mok, or szá gos ha tás kö rû szer vek kö zös sé gi po li ti kák hoz kap cso ló dó te vé keny sé gét és a kö - zös sé gi po li ti kák vég re haj tá sá hoz szük sé ges ha zai in téz - ke dé se ket, be le ért ve a bel- és igaz ság ügyi te rü le tet; e) az Eu ró pai Ko or di ná ci ós Tár ca kö zi Bi zott ság (a továb biak ban: EKTB) el nö ke ként rend sze res tár ca kö zi egyez te tést foly tat, és szük ség sze rint a töb bi tár cát érin tõ, de az EKTB ke re té ben nem meg old ha tó kér dé sek ben további egyez te té si el já rást foly tat. Vi tás kér dé sek fenn - ma ra dá sa ese tén az In teg rá ci ós Ka bi net vagy szük ség szerint a Kor mány felé elõ ter jesz tést ké szít; f) el lát ja az Eu ró pai Unió Ál ta lá nos Ügyek és Kül - kapcsolatok Ta ná csá nak ál ta lá nos ügye ket érin tõ kérdé - seinek fel adat- és ha tás kö ré be esõ szak mai elõkészí - tését. El lát ja a Ver seny ké pes sé gi Ta nács ülé sei elõkészí - tését; g) el lát ja a Kor mány kép vi se le tét az Eu ró pai Unió Versenyképességi Ta ná csá ban és részt vesz az Eu ró pai Unió eu ró pa ügyi mi nisz te re i nek ta lál ko zó in. Kép vi se li a Kor mányt az Eu ró pai Unió Ál ta lá nos Ügyek és Kül kap - cso la tok Ta ná csá nak ülé se in a fel adat- és ha tás kö rét érin tõ ál ta lá nos ügyek ben; h) el lát ja az Eu ró pai Ta nács ülé se i nek ál ta lá nos ügye - ket érin tõ na pi rend jé nek fel adat- és ha tás kö ré be esõ szak mai elõ ké szí té sét; i) el lát ja az Eu ró pai Unió egy sé ges bel sõ pi a cá nak ha - té kony mû kö dé sé hez szük sé ges bel sõ pi a ci ko or di ná ci ót; j) gon dos ko dik az eu ró pai uni ós tag ság gal össze füg gõ kor mány za ti kom mu ni ká ci ós fel ada tok ról. 3. (1) A tár ca nél kü li mi nisz ter a 2. -ban meg ha tá ro zott fel adat- és ha tás kö ré ben: a) a Ma gyar Köz tár sa ság Eu ró pai Unió mel lett mû kö dõ Ál lan dó Kép vi se le té nek (a továb biak ban: Ál lan dó Kép - viselet) ve ze tõ jét a Kül ügy mi nisz té ri um mal egy ide jû leg tá jé koz tat ja az e ren de let dön tés ho za ta li sza bá lya i nak meg fele lõen ki ala kí tott, az Ál lan dó Kép vi se lõk Bizott - ságában és egyéb ta ná csi for má ci ók ban kép vi se len dõ magyar ál lás pont ról. Az érin tett mi nisz te rek kel és az Állandó Kép vi se let ve ze tõ jé vel együtt mû kö dés ben gon - dos ko dik az Ál lan dó Kép vi se let szak dip lo ma tá i nak szak - mai irá nyí tá sá ról a fel adat- és ha tás kö ré be tar to zó ügyek - ben; b) köz re mû kö dik a Ma gyar Köz tár sa ság nak az Eu ró pai Unió tag ál la ma i val való vi szo nyá ban az eu ró pai uni ós politikákat érin tõ kér dé sek ki ala kí tá sá ban; c) össze han gol ja a Kor mány és az Or szág gyû lés eu ró - pai in teg rá ci ós ügyek kel kap cso la tos együtt mû kö dé sé vel össze füg gõ kor mány za ti fel ada to kat; d) össze han gol ja az Eu ró pai Par la ment tel kap cso la tos kor mány za ti fel ada to kat. (2) Az Ál lan dó Kép vi se let szer ve ze ti és mû kö dé si sza - bály za tát a kül ügy mi nisz ter a tár ca nél kü li mi nisz ter rel egyet ér tés ben ál la pít ja meg. A tár ca nél kü li mi nisz ter az Ál lan dó Kép vi se let re ki he lye zen dõ szak dip lo ma ták ra az érin tett mi nisz te rek egyet ér té sé vel a kül ügy mi nisz ter nek sze mé lyi ja vas la tot ter jeszt het elõ.

3 2004/191. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y (1) A tár ca nél kü li mi nisz ter lát ja el az igazságügyminiszter be vo ná sá val a Ma gyar Köz tár sa ság kép vi se le - tét a kö zös sé gi jog meg sér té se miatt in dult el já rá sok ban az Európai Bí ró ság elõt ti el já rást meg elõ zõ sza kasz ban. Ez - zel kap cso lat ban az igaz ság ügy-mi nisz ter be vo ná sá val ko or di nál ja a be ad vá nyok elõ ké szí té sét, és az egyez te té - sek alap ján el ké szí ti a be ad vá nyo kat. (2) A tár ca nél kü li mi nisz ter kép vi se lõ je mint az Eu ró - pai Bí ró ság elõt ti el já rá sok ban a Ma gyar Köz tár sa ság kép - vi se le tét meg ha tal ma zott ként el lá tó igaz ság ügy-mi nisz ter kép vi se lõ je ál tal az el já rás ba be vont részt vesz az Eu ró - pai Bí ró ság elõt ti el já rá sok ban. 5. A tár ca nél kü li mi nisz ter az érin tett mi nisz te rek kel együtt mû köd ve a nem ze ti fej lesz tés, ter ve zés és prog ra - mo zás kor mány za ti fel ada ta i nak irá nyí tá sá hoz kap cso ló - dó an: a) ki ala kít ja az or szág hosszú távú fej lesz tés po li ti ká ját; b) irá nyít ja az or szág fej lesz té si ter ve i nek, kü lö nö sen a nem ze ti fej lesz té si ter vek nek és az Eu ró pa Terv nek az el - ké szí té sét, részt vesz a nem zet kö zi ter vek ki dol go zá sá ban; c) irá nyít ja az Eu ró pai Unió ko hé zi ós po li ti ká já val kap cso la tos kor mány za ti te vé keny sé get; d) el lát ja az eu ró pai uni ós fej lesz té si tá mo ga tá sok te rén je lent ke zõ kor mány za ti te en dõ ket; e) el lát ja a Nem ze ti Se gély ko or di ná tor fel ada ta it; f) gon dos ko dik a Kö zös sé gi Tá mo ga tá si Ke ret és a Kohéziós Alap irá nyí tó ha tó sá ga i nak fel ada ta i hoz kap cso - ló dó, az Eu ró pai Unió ál tal el fo ga dott cél ki tû zé sek fej lesz - tés po li ti kai ér vé nye sí té sé rõl; g) a hosszú távú át fo gó fej lesz té si ter vek kel való össz - hang biz to sí tá sa ér de ké ben elõ se gí ti az össz hang meg te - rem té sét a mi nisz té ri u mok szak mai stra té gi ái kö zött; h) ki ala kít ja és mû köd te ti a fej lesz té si ter ve zés rend - sze rét; i) el lát ja a Fej lesz tés po li ti kai Ko or di ná ci ós Tár ca kö zi Bi zott ság el nö ki fel ada ta it. 6. A tár ca nél kü li mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré ben: a) elõ ké szí ti az Or szág gyû lés és a Kor mány ha tás kö ré - be tar to zó dön té sek ter ve ze te it; b) vé le mé nye zi a kormány-elõ ter jesz tések és a mi nisz - te ri ren de le tek ter ve ze te it; c) jogi sza bá lyo zást igény lõ kér dé sek ben ren de le tet alkot; d) el lát ja a Kor mány or szág gyû lé si kép vi se le té vel kap - cso la tos fel ada to kat, együtt mû kö dik az Or szág gyû lés ille - té kes bi zott sá ga i val; e) tör vény ben meg ha tá ro zott gaz da sá gi tár sa sá gok vo - nat ko zá sá ban gya ko rol ja a tu laj do nost meg il le tõ jo go kat; f) el lát ja mind azo kat a fel ada to kat, ame lyet jog sza bály, kor mány ha tá ro zat vagy a mi nisz ter el nök a fel adat kö ré be, il le tõ leg ha tás kö ré be utal. 7. (1) A tár ca nél kü li mi nisz ter mun ká ját a po li ti kai ál lam - tit kár, a tár ca nél kü li mi nisz ter hi va ta la, va la mint a Nemzeti Fej lesz té si Hi va tal és az Eu ró pai Ügyek Hi va ta la se gí ti. (2) A po li ti kai ál lam tit kár, a tár ca nél kü li mi nisz ter hi - va ta la, va la mint az Eu ró pai Ügyek Hi va ta la költ ség ve té sét a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal költ ség ve té sé ben kell elõ irá - nyoz ni. (3) A Nem ze ti Fej lesz té si Hi va tal jog ál lá sá ról, va la mint az Eu ró pai Ügyek Hi va ta lá ról kü lön kor mány ren de let ren - del ke zik. (4) A mi nisz ter amennyi ben jog sza bály el té rõ en nem ren del ke zik az ál ta la köz vet le nül irá nyí tott szer ve ze ti egy sé gek te kin te té ben gya ko rol ja a mun kál ta tói jo go kat, meg ha tá roz za a szer ve ze ti egy sé gek ügy rend jét. 8. (1) Ahol e ren de let ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en ki adott kor mány ren de let vagy mi nisz te ri ren de let az e ren de let sze rint meg ál la pí tott fel adat kör te kin te té ben az eu ró pai in teg rá ci ós ügyek ko or di ná ci ó já ért fe le lõs tár ca nél kü li mi nisz tert, il let ve po li ti kai ál lam tit kárt, kormánymeg - bízottat vagy a kül ügy mi nisz tert em lí ti, ott az eu ró pai ügye kért fe le lõs tár ca nél kü li mi nisz tert, il let ve ahol Külügyminisztériumot em lít, ott az Eu ró pai Ügyek Hi va - ta lát kell ér te ni. (2) A tár ca nél kü li mi nisz ter irá nyí tá sa alá e ren de let, illetõleg kü lön jog sza bály vagy kor mány ha tá ro zat alap ján a Kül ügy mi nisz té ri um tól át ke rü lõ fel ada tok te kin te té ben az ál ta lá nos jog utód az Eu ró pai Ügyek Hi va ta la. 9. (1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha - tályba. (2) A ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a) a Nem ze ti Fej lesz té si Hi va tal ról szóló 196/2003. (I. 28.) Korm. ren de let (a továb biak ban: R.) a kö vet ke - zõk sze rint mó do sul: az R. 3. -ának (3) be kez dés he lyé be a kö vet ke zõ ren - del ke zés lép:

4 14544 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/191. szám (3) A Hi va talt a Kor mány irá nyít ja és az eu ró pai ügye - kért fe le lõs tár ca nél kü li mi nisz ter (a továb biak ban: tár ca nél kü li mi nisz ter) fel ügye li. A tár ca nél kü li mi nisz ter éven te be szá mol a Kor mány nak. az R. 5. -a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: 5. A tár ca nél kü li mi nisz ter a Nem ze ti Segélykoordi - nátor. az R. 6. -ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: (2) A tár ca kö zi bi zott ság tag ja it a tár ca nél kü li miniszter fel ké ré sé re az ér de kelt kor mány za ti szer vek vezetõi ne ve zik ki. az R. 7. -ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: (2) A Hi va tal elõ se gí ti a tár ca nél kü li mi nisz ter nek az eu ró pai ügyek kel, va la mint a Nem ze ti Fej lesz té si Terv vel kap cso la tos fel ada tai el lá tá sát. b) az igaz ság ügy-mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl szóló 157/1998. (I. 30.) Korm. ren de let 8/A. -ában a kül ügy mi nisz ter szö veg rész he lyé be a Kor mány eu ró - pai ügye kért fe le lõs tag ja szö veg rész lép. Gyur csány Fe renc s. k., mi nisz ter el nök A Kormány 335/2004. (II. 15.) Korm. rendelete a gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 171/2002. (VIII. 9.) Korm. ren de let, va la mint ah hoz kap cso ló dó an egyes más jog sza bá lyok mó do sí tá sá ról 1. A gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter fel adat- és ha tás - kö ré rõl szóló 171/2002. (VIII. 9.) Korm. ren de let (a továb - biak ban: R.) 1. -a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: 1. (1) A mi nisz ter az ér de kelt mi nisz te rek kel együtt mû köd ve a Kor mány gaz da ság stra té gi ai cél ja i nak meg ha tá ro zá sa és meg va ló sí tá sa ér de ké ben, a fenn tart ha tó fej lõ dés, ezen be lül a kör nye zet- és ter mé szet vé de lem el - ve i vel, va la mint a fej lesz tés po li ti kai pri o ri tá sok kal össz - hang ban, a gaz da ság ver seny ké pes sé gé nek erõ sí té se, az or szág tõ ke von zó ké pes sé gé nek ja ví tá sa és a vál lal ko zá - sok kül pi a ci meg je le né sé nek elõ se gí té se ér de ké ben a) ki dol goz za a ver seny ké pes ség ja ví tá sá val, a mû kö - dõ tõ ke-be fek te té sek ösz tön zé sé vel, a kül pi a ci te vé keny - ség gel, az ipar ral, az ener ge ti ká val, a ke res ke de lem mel, a mik ro-, kis- és kö zép vál lal ko zá sok kal és a köz le ke dés sel kap cso la tos ága za ti stra té gi ai cé lo kat; b) ki dol goz za az a) pont ban meg ha tá ro zott ága za ti stra - té gi ai cé lok el éré sé hez szük sé ges ága za ti po li ti kák kon - cep ci ó ját és a meg va ló sí tás hoz szük sé ges esz köz- és fel té - tel rend szert; c) ja vas la tot tesz (illet ve ki ala kít ja) az ága za ti po li ti kák meg va ló sí tá sá hoz szük sé ges in téz mény rend szer re, és fel - ügye li, mû köd te ti azt. (2) Az (1) be kez dés ben meg je lölt fel ada tok el lá tá sa ér - de ké ben a mi nisz ter az ér de kelt mi nisz te rek kel együtt - mû köd ve a) ki dol goz za a mak ro gaz da sá gi és mik ro szin tû ver - seny ké pes ség erõ sí té sé nek stra té gi á ját, az adó zá si és a sza - bá lyo zá si rend szer vo nat ko zá sá ban a ver seny ké pes ség ja - ví tá sá ra irá nyu ló ja vas la to kat fo gal maz meg; b) az or szág mû kö dõ tõ ke-von zó ké pes sé gé nek ja ví tá - sá ra, a be fek te té sek ösz tön zé sé re irá nyu ló adó zá si és sza - bá lyo zá si ja vas la to kat fo gal maz meg; c) stra té gi át dol go z ki az áruk és szol gál ta tá sok kül ke - res ke del mé nek és a ha zai vál lal ko zá sok mûködõtõke - exportjának elõ se gí té sé re; d) ki dol goz za a Gaz da sá gi Ver seny ké pes ség, va la mint a Kör nye zet vé de lem és Inf ra struk tú ra Ope ra tív Prog ra mo - kat, szer ve zi az Ope ra tív Prog ra mok vég re haj tá sát és azok mo ni tor ing rend sze rét, ko or di nál ja a fel adat kö ré hez kap - cso ló dó uni ós és költ ség ve té si for rá sok fel hasz ná lá sát, va - la mint köz re mû kö dik a Nem ze ti Fej lesz té si Terv gaz da - ság- és inf ra struk tú ra fej lesz té si stra té gi á já nak ki dol go zá - sá ban; e) ki dol goz za a mik ro-, kis- és kö zép vál lal ko zá sok fej - lesz té sé re, tá mo ga tá si és in for má ci ós rend sze ré nek ki ala - kí tá sá ra vo nat ko zó ja vas la to kat, ér té ke li a kis vál lal ko zá - sok ál la mi tá mo ga tá sá nak ha té kony sá gát, el lát ja, il let ve össze han gol ja a kis vál lal ko zá sok kal össze füg gõ, egyéb jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott kor mány za ti fel ada to kat; f) ki dol goz za a Kor mány gaz da ság fej lesz té si, köz le ke - dés po li ti kai, be fek te té sösz tön zé si cél ki tû zé se it, va la mint ezek meg va ló sí tá sá nak fel ada ta it, szer ve zi azok vég re haj - tá sát; g) ki ala kít ja a gaz da ság fej lesz té si és köz le ke dé si ho ri - zon tá lis tá mo ga tá si prog ra mo kat; h) ja vas la to kat dol go z ki az ipar, az ener ge ti ka, a köz le - ke dés, a kül gaz da ság, a be fek te té sösz tön zés, a ke res ke de - lem és a mik ro-, kis- és kö zép vál lal ko zá sok fej lesz té sé re for dít ha tó pénz ügyi for rá sok cél ja i ra és fel hasz ná lá sá ra; ren del ke zik a kü lön jog sza bály alap ján ha tás kö ré be utalt pénz ügyi ala pok kal, cél elõ irány za tok kal, tá mo ga tá si cél - elõ irány za tok kal, sza bá lyoz za és el len õr zi azok mû kö dé - sét és fel hasz ná lá sát, dönt a tá mo ga tá sok oda íté lé sé rõl, köz re mû kö dik a te rü let fej lesz tés és a kör nye zet vé de lem ál la mi pénz ügyi esz kö ze i nek fel hasz ná lá sá ban;

5 2004/191. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y i) köz re mû kö dik a Ko hé zi ós Alap ból és az Eu ró pai Re - gi o ná lis Fej lesz té si Alap ból ere dõ ma gyar or szá gi tá mo ga - tá sok prog ram ja i nak meg va ló sí tá sá ban; j) fel adat kö rét il le tõ en össze ál lít ja a Ko hé zi ós Alap ból társ fi nan szí ro zan dó fej lesz té si pro jek tek lis tá ját, részt vesz az Eu ró pai Uni ó val foly ta tott kap cso ló dó tárgya - lásokon, va la mint a Ko hé zi ós Alap vo nat ko zá sá ban létrehozza és mû köd te ti a köz le ke dé si pro jek tek Le bo nyo - lí tó Tes tü le tét; k) meg ál la pít ja az áruk, szol gál ta tá sok és az anya gi ér - té ket kép vi se lõ jo gok ke res ke del mi for ga lom ban tör té nõ ki vi te le, be ho za ta la, va la mint azok nak a Ma gyar Köz tár - sa ság te rü le tén tör té nõ át szál lí tá sa nem zet kö zi szer zõ dés - sel össz hang ban lévõ kor lá to zá sá val össze füg gõ en ge dé - lye zé si el já rást, és gon dos ko dik az en ge dé lye zé si te vé - keny ség el lá tá sá nak fel té te le i rõl. (3) Az (1) be kez dés ben meg je lölt fel ada tok el lá tá sa ér - de ké ben a mi nisz ter a Nem ze ti Ku ta tá si és Tech no ló gi ai Hi va tal lal együtt mû köd ve részt vesz a Kor mány mû sza ki in no vá ci ós cél ki tû zé se i nek ki dol go zá sá ban, va la mint köz - re mû kö dik azok vég re haj tá sá ban. (4) A Kor mány gaz da ság stra té gi ai prog ram já nak és az (1) be kez dés ben sze rep lõ ága za ti po li ti kák meg ala po zá sa ér de ké ben a mi nisz ter fi gye lem mel kí sé ri a mak ro gaz da sá - gi és ága za ti fo lya ma tok ala ku lá sát, elõ re jel zé se ket ké szít azok vár ha tó ten den ci á i ról. En nek ke re té ben a) fo lya ma to san elem zi a mak ro gaz da sá gi és ága za ti fo lya ma to kat, azok ról elõ re jel zé se ket ké szít, és egy be ve ti azo kat a gaz da ság po li ti kai (fo ko zott fi gye lem mel a kör - nye zet gaz da ság ra) cé lok kal; b) ne gyed éven te meg je le nõ nyil vá nos ki ad ványt ké - szít tet a ma gyar gaz da ság egé szé nek és egyes ága za ta i nak ak tu á lis hely ze té rõl és ki lá tá sa i ról; c) el vég zi a fel adat- és ha tás kö ré be tar to zó kor mány za - ti in téz ke dé sek mak ro- és mik ro gaz da sá gi ha tás vizs gá la - tát; d) fel adat kö rét il le tõ en az ér de kelt mi nisz te rek kel együtt mû köd ve ér té ke li az eu ró pai uni ós tá mo ga tá sok prog ram ja i nak meg va ló su lá sát; e) a szük sé ges in téz ke dé sek re vo nat ko zó ja vas la ta i ról rend sze re sen tá jé koz tat ja a Kor mányt. 2. Az R. 2. -a a kö vet ke zõ (4) (5) be kez dés sel egé szül ki: (4) A mi nisz ter az ér de kelt mi nisz ter rel együtt mû kö dik a sport pi ac ösz tön zé sét szol gá ló a sport cé lú kis- és kö - zép vál lal ko zá sok te vé keny sé gé nek tá mo ga tá sát cél zó prog ra mok vég re haj tá sa so rán. (5) A mi nisz ter és az ide gen for gal mi ága zat irányítá - sáért fe le lõs mi nisz ter együtt mû kö dik a Ma gyar Ke res ke - del mi En ge dé lye zé si Hi va tal ról szóló 36/2004. (III. 12.) Korm. ren de let 3. -ának pont ja i ban fog lalt ide - gen for gal mi fel ada tok te kin te té ben. 3. (1) Az R. 4. -ának g) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren - del ke zés lép: (A mi nisz ter) g) fel adat kör ében kü lön fel ha tal ma zás alap ján kép - vi se li a Kor mányt nem zet kö zi szer ve ze tek ben, to váb bá el - lát ja a két- és sok ol da lú gaz da sá gi, köz le ke dé si, tu do má - nyos, va la mint mû sza ki-fej lesz té si együtt mû kö dés bõl adó dó fel ada to kat, ko or di nál ja más ha zai ál la mi szer vek, ér dek kép vi se le ti szer ve ze tek együtt mû kö dé sét, fel ada ta i - nak el lá tá sa ér de ké ben a kül ügy mi nisz ter rel egyez tet ve kap cso la tot ala kít ki a nem zet kö zi szer ve ze tek tagorszá - gaival, va la mint biz to sít ja a nem zet kö zi szer ve ze tek ben be töl tött tag ság ból adó dó fel ada tok vég re haj tá sát; (2) Az R. 4. -ának t) v) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: (A mi nisz ter) t) szer ve zi és irá nyít ja a gaz da ság dip lo má ci ai te vé - keny sé get; u) irá nyít ja, ér té ke li és el len õr zi a be fek te té sösz tön zé si és a ke res ke de lem fej lesz té si cé lo kat szol gá ló kül pi a ci te - vé keny sé get; v) el lát ja a Be fek te tõi Ta nács, a Vál lal ko zás fej lesz té si Ta nács, a Ver seny ké pes sé gi Ta nács, va la mint a Ke res ke - del mi Ta nács adó Tes tü let mû köd te té sé vel kap cso la tos fel - ada to kat, részt vesz az Élel mi szer Biz ton sá gi Hi va tal fel - ada ta i nak ki dol go zá sá ban és azok ér vé nye sí té sé ben. 4. Az R. 5. -ának i) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke - zés lép: (A mi nisz ter az ér de kelt mi nisz te rek be vo ná sá val) i) elõ se gí ti a kor sze rû mû sza ki meg ol dá sok el ter jesz té - sét, hasz no sí tá sát, az e cé lok el éré sét szol gá ló szer ve ze tek, in téz mé nyek fej lesz té sét, az in no vá ció tár sa dal mi el is me - ré sét, a ha zai for ma ter ve zé si kul tú ra fej lesz té sét; 5. Az R. a kö vet ke zõ 5/A. -sal egé szül ki: 5/A. (1) A mi nisz ter az ér de kelt mi nisz te rek kel együtt mû köd ve ki ala kít ja a Kor mány kül gaz da sá gi po li ti - ká ját, az Eu ró pai Unió vám po li ti ká já val kap cso la tos ál lás - pon tot és azo kat az Eu ró pai Unió ille té kes szer ve i nél kép - vi se li. (2) A mi nisz ter ki ala kít ja a ke res ke de lem fej lesz tés sza - bá lyo zá si és tá mo ga tá si rend sze rét, va la mint ki dol goz za az ál la mi esz kö zök kel tá mo ga tott ke res ke de lem fej lesz té si prog ra mo kat. (3) A mi nisz ter irá nyít ja, ér té ke li és el len õr zi a ke res ke - de lem fej lesz tést és a be fek te té sösz tön zést szol gá ló ha zai in téz mény rend szert.

6 14546 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/191. szám (4) A mi nisz ter a ha tás kör rel ren del ke zõ mi nisz te rek kel és az or szá gos ha tás kö rû szer vek ve ze tõ i vel együtt mû köd - ve ki ala kít ja a ma gyar ál lás pon tot a kö zös sé gi ha tás kör be tar to zó ke res ke del mi vé del mi in téz ke dé sek (an ti-döm - ping, szub ven ció el le nes és pi ac vé del mi in téz ke dé sek) ese - té ben, és gon dos ko dik an nak kép vi se le té rõl az Eu ró pai Bi - zott ság és az Eu ró pai Unió Ta ná csa in téz mé nye i ben. (5) A mi nisz ter irá nyít ja a fel adat- és ha tás kö ré be tar to - zó kül kép vi se le te ket (így kü lö nö sen az OECD mel let ti Állandó Ma gyar Kép vi se le tet és a WTO mel let ti Ál lan dó Ma gyar Kép vi se le tet), va la mint a szak dip lo ma tá kat. (6) A mi nisz ter a kül ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben tesz ja vas la tot az OECD mel let ti Ma gyar Ál lan dó Kép vi - se le tet és a WTO mel let ti Ál lan dó Ma gyar Kép vi se le tet ve ze tõ nagy kö vet sze mé lyé re. 6. Az R. 6. -a (2) be kez dé sé nek s) pont ja he lyé be a kö vet - ke zõ ren del ke zés lép: (A mi nisz ter) s) fel adat kör ében részt vesz a re gi o ná lis és te rü let fej - lesz tés sel össze füg gõ kor mány za ti fel ada tok el lá tá sá ban; 7. Az R. 8. -ának d) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke - zés lép: (A mi nisz ter az irá nyí tá sa alá tar to zó ága za tok te kin te - té ben) d) vég zi az ipar i, az ener ge ti kai, a köz le ke dé si és a ke - res ke del mi ága zat mû kö dé se fo lya ma tos sá gá nak rend kí - vü li hely zet ben tör té nõ biz to sí tá sá val össze füg gõ ál la mi fel ada to kat; 8. (1) A pénz ügy mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl szóló 140/2002. (VI. 28.) Korm. ren de let (a továb biak ban: PR.) 5. -a (1) be kez dé sé nek a) pont já nak fel ve ze tõ szö ve ge he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: (A pénz ügy mi nisz ter) a) a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter egyet ér té sé - vel (2) A PR a (1) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve ge he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: A nem zet kö zi pénz ügyi-gaz da sá gi kap cso la tok te rü le - tén a pénz ügy mi nisz ter a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz - ter rel, il let ve a kül po li ti kai ér de kek ér vé nye sí té se te kin te - té ben a kül ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben, az ér de kelt mi - nisz te rek kel egyez tet ve 9. (1) A nem zet gaz da ság vé del mi fel ké szí té se és moz gó sí - tá sa fel ada tai vég re haj tá sá nak sza bá lyo zá sá ról szóló 131/2003. (VIII. 22.) Korm. ren de let (a továb biak ban: NVR.) 1. szá mú mel lék le te (A vé de lem gaz da sá gi alap terv el ké szí té sé nek mód szer ta ni sza bá lyai) I. (ÁLTALÁNOS TERVEZÉSI ALAPELVEK) 2. Fe le lõs tel je sí tõ szer - vek pont já nak ötö dik fran cia be kez dé se (GKM) a kö vet - ke zõk kel egé szül ki: a nyers anyag ból, ener gia hor do zó ból, ipar i me zõ gaz - da sá gi, er dé sze ti és egyéb ter mé kek bõl való be ho za ta lért, (2) Az NVR. 1. szá mú mel lék le té nek (A védelemgaz - dasági alap terv el ké szí té sé nek mód szer ta ni sza bá lyai) II. (A TERVEZÕ SZERVEK TERVEZÉSI FEL - ADATAI) 5. pont ja (A gaz da sá gi és köz le ke dé si miniszter fel ada tai) a kö vet ke zõ be kez dé sek kel egé szül ki: A kö ve tel mény tá masz tó szer vek im port igé nyei tel je - sít he tõ sé gé nek vizs gá la ta, a köz igaz ga tá si rend szer, a nem zet gaz da ság és a tár sa da lom mi nõ sí tett idõ sza ki (rend - kí vü li ál la po ti) mû kö dõ ké pes sé ge fenn tar tá sát szol gá ló ex port-im port igé nyek fe lül vizs gá la ta, a nem zet gaz da sá gi szin tû sa rok szá mok ki ala kí tá sa, és az igé nyek vissza iga zo - lá sa az igényt be nyúj tó mi nisz ter nek. Az igé nyek fe lül vizs gá la ta so rán ki kell ala kí ta ni az egyes stra té gi ai jel le gû ter mé kek ex port já ra vo nat ko zó eset le ges kor lá to zó, il let ve im port já ra vo nat ko zó eset le ges könnyí tõ kül ke res ke del mi el já rá si sza bá lyo kat. (3) Az NVR. 1. szá mú mel lék le té nek (A vé de lem gaz da - sá gi alap terv el ké szí té sé nek mód szer ta ni sza bá lyai) V. (A TERVEZÉS FOLYAMATA) pont ja ötö dik be kez - dé sé nek he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: A mi nõ sí tett idõ sza ki kül ke res ke del mi igé nyek ki elé - gí té sét szol gá ló im port ter ve zés mód sze rét a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter a re lá ci ók spe ci á lis jel le ge alap ján ala kít ja ki. A re lá ci ón ként (or szá gon ként) el ké szí tett terv - la po kat a GKM tá rol ja, el vég zi raj tuk fo lya ma to san a szük sé ges pon to sí tá so kat, a cím zett or szá gok nak azon ban csak a Kor mány kü lön in téz ke dé sé re kül di meg. (4) Az NVR. 1. szá mú mel lék le té nek (A vé de lem gaz da - sá gi alap terv el ké szí té sé nek mód szer ta ni sza bá lyai) VII. (A TERVEZÉSI SEGÉDLETEK KITÖLTÉSE) 2. pont ja (Az ága za ti mi nisz té ri u mok) ne gye dik fran cia be kez dé sé nek má so dik szö veg be kez dé se he lyé be a kö vet - ke zõ ren del ke zés lép: Az im port igé nyek össze ál lí tá sa kor figye lembe ve szik a terv évet meg elõ zõ kül ke res ke del mi sta tisz ti kai ada to kat. A terv la pot 3 pél dány ban ké szí tik el és meg kül dik a GKM ré szé re. A GKM az elõ ze tesen vissza iga zolt terv lap egy pél dá nyát a kö ve tel mény tá masz tó ré szé re kül di meg. A GKM a terv la po kat ki elé gí tõ or szá gon ként cso por to sít - va to váb bi in téz ke dé sig tá rol ja.

7 2004/191. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y (1) Az Exim bank ál tal fo lyó sít ha tó se gély hi te lek fel té te le i rõl és a se gély hi tel nyúj tás rész le tes sza bá lya i ról szóló 232/2003. (II. 16.) Korm. ren de let (a továb biak - ban: ER.) 3. -ának a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del - ke zés lép: (A se gély hi te le zés ala nyai:) a) Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um (a továb - biak ban: GKM), mint a se gély hi te le zé si prog ram mû köd te tõ je és az ál la mi tá mo ga tás fi nan szí ro zó ja, (2) Az ER. 4. -ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: 4. (1) A gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter a se gély hi te le zés sel össze füg gõ dön té sek elõ ké szí té se cél já - ból a Pénz ügy mi nisz té ri um, a Kül ügy mi nisz té ri um, a Miniszterelnöki Hi va tal, a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um, a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um, az eu ró pai ügye kért fe le lõs tár ca nél kü li mi nisz ter, a Magyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal, az Exim - bank és a Me hib kép vi se lõ i nek be vo ná sá val Kö tött Segélyhitel Koordinációs Szak ér tõi Mun ka cso por tot (a továb biak ban: Szak ér tõi Mun ka cso port) hoz lét re. A Szak ér tõi Mun ka cso port a nem zet kö zi fej lesz té si együtt - mû kö dé si po li ti ká nak és stra té gi á nak meg fe le lõ segély - hitelezési gya kor lat ér vény re jut ta tá sá val, a re lá ci ók és a pro jek tek ki vá lasz tá sá val, a se gély hi tel nyúj tás fel té te le i re vo nat ko zó dön té sek elõ ké szí té sé vel kap cso la tos fel ada to - kat lát el. A Szak ér tõi Mun ka cso port ügy rend jét a gaz da - sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter hagy ja jóvá. A Szak ér tõi Mun ka cso port a ja vas la ta i ról egy han gú lag ha tá roz, és te - vé keny sé gé rõl éven te be szá mol a Nem zet kö zi Fej lesz té si Együtt mû kö dé si Tár ca kö zi Bi zott ság nak. 11. (1) A Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal ról szóló 36/2004. (III. 12.) Korm. ren de let (a továb biak ban: HR.) 3. -a a kö vet ke zõ pont tal egé szül ki: (A Hi va tal fel adat- és ha tás kö ré ben:) 21. köz re mû kö dik a kö zös sé gi ha tás kör be tar to zó ke - res ke del mi véd in téz ke dé sek re vo nat ko zó ha zai ál lás pont ki ala kí tá sá val kap cso la tos fel ada tok el lá tá sá ban; 22. köz re mû kö dik a se gély hi te le zés szer ve zé sé - vel kap cso la tos fel ada tok el lá tá sá ban; 23. köz re mû kö dik a két ol da lú ke res ke del mi, gaz da sá gi együtt mû kö dé si kap cso la tok szer ve zé sé vel össze füg gõ fel ada tok és a két ol da lú gaz da sá gi ve gyes bi zott sá gok mû - köd te té se te en dõ i nek el lá tá sá ban. (2) A HR. 5. -a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: 5. A Hi va tal a fel adat kö ré be tar to zó köz le mé nye ket a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um hi va ta los lap ja i - ban, a Tu risz ti kai Ér te sí tõ ben, va la mint a Gaz da sá gi Tá jé - koz ta tó ban és a Hi va tal hon lap ján te szi köz zé. 12. (1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály - ba, egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti: a) az R. 2. -ának (1) be kez dé se, 4. -ának d), f) és n) pont ja, 5. -a a) pont já nak har ma dik mon da ta és 5. -ának c) és l) pont ja; b) az ide gen for ga lom ága za ti irá nyí tá sá val össze füg - gés ben egyes jog sza bá lyok mó do sí tá sá ról szóló 92/2003. (VII. 1.) Korm. ren de let; c) az NVR. 1. szá mú mel lék le té nek (A vé de lem gaz da - sá gi alap terv el ké szí té sé nek mód szer ta ni sza bá lyai) ca) I. (ÁLTALÁNOS TERVEZÉSI ALAPELVEK) 2. Fe le lõs tel je sí tõ szer vek pont já ban a a KüM a nyers anyag ból, ener gia hor do zó ból, ipar i me zõ gaz da sá gi, er dé sze ti és egyéb ter mé kek bõl való be ho za ta lért, szö - veg rész, cb) II. (A TERVEZÕ SZERVEK TERVEZÉSI FELADATAI) 6. pont ja, cc) II. (A TERVEZÕ SZERVEK TERVEZÉSI FELADATAI) 10/b) pont já ból (A ter ve zõ szer vek kód jai, Mi nisz té ri u mok, or szá gos ha tás kö rû szer vek) az M 07: KüM szö veg rész, cd) V. (A TERVEZÉS FOLYAMATA) pont ja ne gye - dik be kez dé sé ben az illet ve a KüM szö veg rész; d) a kül ügy mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl szóló 152/1994. (I. 17.) Korm. ren de let, va la mint a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl szóló 171/2002. (VIII. 9.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról in téz ke - dõ 97/2004. (IV. 27.) Korm. ren de let 2. -ának (2) be kez - dé se; e) az ex port fej lesz tés és be fek te té sösz tön zés ha zai és kül pi a ci in téz mény rend sze re to vább fej lesz té sé rõl és a Ma - gyar Köz tár sa ság Moszk vai Ke res ke del mi Kép vi se le te hely ze té nek ren de zé sé rõl szóló 2322/2000. (II. 21.) Korm. ha tá ro zat 1 3. pont ja. (2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az ER. 5. -ának (1) be kez dé sé ben, 6. -ának (2) be kez dé sé ben, ai ban, 24. -ában sze rep lõ KüM ki fe je zés he - lyé be GKM ki fe je zés lép. (3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az ER. 5. -ának (2) be kez dé sé ben és 6. -ának (1) be kez dé sé ben sze rep lõ kül ügy mi nisz ter ki fe je zés he lyé be gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter ki fe je zés lép. (4) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az NVR. 1. szá mú mel lék le té nek (A vé de lem gaz da sá gi alap terv el - ké szí té sé nek mód szer ta ni sza bá lyai) VIII. (AZ IGÉNYEK VISSZAIGAZOLÁSA) pont já ban a KüM ki fe je zés he - lyé be GKM ki fe je zés lép. A mi nisz ter el nök he lyett: Kis s Pé ter s. k., a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

8 14548 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/191. szám A Kormány 336/2004. (II. 15.) Korm. rendelete a külügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló 152/1994. (I. 7.) Korm. rendelet módosításáról A Kor mány a kül ügy mi nisz ter (a továb biak ban: mi nisz - ter) fel adat- és ha tás kö ré rõl szóló 152/1994. (I. 17.) Korm. ren de le tet (a továb biak ban: R.) a kö vet ke zõk sze - rint mó do sít ja: 1. Az R. 2. -a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: 2. A mi nisz ter össze han gol ja a Ma gyar Köz tár sa ság kül po li ti kai ér de ke i nek ér vé nye sí té sét, ko or di nál ja a Kor - mány tag ja i nak az or szág kül po li ti kai ér de ke it érin tõ te vé - keny sé gét. 2. Az R. 4. -a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: 4. A mi nisz ter kép vi se li a Ma gyar Köz tár sa sá got, il - let ve a Kor mányt más ál la mok kal, az ENSZ-szel, az Eu ró - pa Ta náccsal, va la mint más nem zet kö zi po li ti kai, biz ton - sá gi kor mány kö zi szer ve ze tek kel fenn tar tott kap cso la tok - ban. Ko or di nál ja és irá nyít ja az Észak-at lan ti Szer zõ dés Szer ve ze té vel, va la mint a Nyu gat-eu ró pai Uni ó val kap - cso la tos te vé keny sé get. Együtt mû kö dik más mi nisz te rek - kel a szak mai jel le gû nem zet kö zi szer ve ze tek kel való kap - cso lat tar tás ban. A nem zet kö zi gaz da sá gi szer ve ze tek kel fenn tar tott kap cso la tok ban a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi - nisz ter rel egyet ér tés ben jár el. 3. Az R. 4/A. -a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: 4/A. A mi nisz ter köz re mû kö dik az Al kot mány 6. (3) be kez dé sé ben fog lalt, a ha tá ron túli ma gya rok ra vo nat - ko zó ren del ke zés ér vé nye sü lé sét cél zó kor mány za ti tevékenység vég re haj tá sá ban. Fel ügye li a Ha tá ron Túli Magyarok Hi va ta lát. 4. Az R. 5. -a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: 5. A mi nisz ter irá nyít ja a Ma gyar Köz tár sa ság kül - kép vi se le te it. 5. Az R. 6. -ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren - del ke zés lép: (3) Az eu ró pai ügye kért fe le lõs tár ca nél kü li minisz - terrel együtt mû köd ve el lát ja az Eu ró pai Ta nács, va la mint az Ál ta lá nos és Kül kap cso la ti Ügyek Ta ná csá nak ál ta lá - nos ügye ket érin tõ na pi ren di pont ja i nak elõ ké szí tését. 6. Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba, egy ide jû leg az R. 5/A. -a, 6/A. -a, va la mint a 6. (2) be - kez dé sé bõl a a kül gaz da sá gi kap cso la to kat szö veg rész a ha tá lyát vesz ti. A mi nisz ter el nök he lyett: Kis s Pé ter s. k., a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter A Kor mány tag ja i nak rendeletei Az egészségügyi miniszter 9/2004. (II. 15.) EüM rendelete a gyógyászati segédeszköz forgalmazó szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 54/1999. (I. 12.) EüM rendelet módosításáról A szak kép zés rõl szóló évi LVI. tör vény 5. (1) be kez dé sé nek a) és b) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján az 5. (1) be kez dé sé nek a) pont ja te kin te té ben az ok ta tá si mi nisz ter egyet ér té sé vel a kö vet ke zõ ket ren - de lem el: 1. A gyó gyá sza ti se géd esz köz for gal ma zó szak ké pe sí tés szak mai és vizs ga kö ve tel mé nye i nek ki adá sá ról szóló 54/1999. (I. 12.) EüM ren de let (a továb biak ban: R.) 2. -ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, egy ide jû leg az R. 2. -a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki: (2) Szak ké pe sí tés nél kül a (3) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé vel a gyó gyá sza ti se géd esz köz for gal ma zó te vé - keny ség de cem ber 31-ig foly tat ha tó. (3) A szak ké pe sí tés meg szer zé se alól men te sül az a for - gal ma zó, a) aki mun ka kö ré ben egye di mé ret vé tel alap ján gyó - gyá sza ti se géd esz köz gyár tói te vé keny sé get vé gez és ki zá -

9 2004/191. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y ró lag az ál ta la gyár tott ter mé ket és ezen ter mék cso port hoz tar to zó so ro zat gyár tá sú gyó gyá sza ti se géd esz kö zö ket for - gal maz za, va la mint b) aki a kü lön jog sza bály ban fog lalt szak ké pe sí tés sel gyó gyá sza ti se géd esz kö zök a gyógy szer tár ban for gal - maz ha tó ter mé kek rõl szóló 43/1996. (I. 29.) NM ren de - let ben meg ha tá ro zott ter mék kö rét for gal maz za Szak kép zés for má ja: is ko la rend sze ren kí vü li 4. A kép zés meg kez dé sé hez szük sé ges is ko lai vég zett - ség: érett sé gi vizs ga 5. Elõ írt szak mai gya kor lat: V pont a), b) be kez - dés ben meg ha tá ro zot tak sze rint 6. A szak ké pe sí tés meg szer zé sé hez szük sé ges kép zé si idõ: 1200 óra 7. El mé le ti kép zé si idõ ará nya: 30% 8. Gya kor la ti kép zé si idõ ará nya: 70% Az R. mel lék le te he lyé be e ren de let mel lék le te lép. 3. (1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 5. na pon lép hatályba. (2) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg a gyógy - szer tár ban for gal maz ha tó ter mé kek rõl szóló 43/1996. (I. 29.) NM ren de let a) 2. szá mú mel lék le te 1. pont já nak a) al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: (1. Az ille té kes egész ség ügyi ha tó sá gok ál tal enge - délyezett) a) kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott szak ké pe sí tés hi á nyá ban a so ro zat gyár tá sú gyó gyá sza ti se géd esz kö zök b) 2. szá mú mel lék le te 1. pont ja a kö vet ke zõ új b) al - pont tal egé szül ki, ez zel egy ide jû leg az 1. pont b) i) al - pont ja i nak je lö lé se c) j) al pont ra vál to zik: (1. Az ille té kes egész ség ügyi ha tó sá gok ál tal enge - délyezett) b) az a) pont ban nem sze rep lõ gyó gyá sza ti se géd esz - kö zök a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott szak ké pe sí tés bir to ká ban, Dr. Rácz Jenõ s. k., egészségügyi miniszter Melléklet a 9/2004. (II. 15.) EüM rendelethez [Melléklet az 54/1999. (I. 12.) EüM rendelethez] A Jegyzék 69. sorszáma szerint kiadott gyógyászati segédeszköz forgalmazó szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplõ adatai 1. Szak ké pe sí tés azo no sí tó szá ma: Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Gyó gyá sza ti se géd esz - köz for gal ma zó II. A szakképesítés munkaterülete 1. A szak ké pe sí tés sel leg jel lem zõb ben be tölt he tõ mun - ka kör, fog lal ko zás FEOR szá ma A mun ka kör, fog lal ko zás megnevezése 5112 Gyó gyá sza ti se géd esz köz for gal - ma zó 2. A szak ké pe sí tés sel ro kon szak ké pe sí té sek FEOR szá ma A mun ka kör, fog lal ko zás megnevezése 3. A mun ka te rü let rö vid, jel lem zõ le írá sa A gyó gyá sza ti se géd esz köz for gal ma zó te vé keny sé gi kö ré ben vég zi a for gal maz ha tó gyó gyá sza ti se géd esz kö - zök ki szol gá lá sát or vo si vény alap ján tár sa da lom biz to sí tá - si tá mo ga tás sal, vagy a vá sár ló egyé ni meg ren de lé se alap - ján tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás nél kül. Mun ká ja so rán ön ál ló an vég zi, il let ve al kal maz za a he lyes vény ke ze lé si tech ni ká kat, az or vo si in di ká ció ér tel me zé sét, a vá sár lók test kö ze li és test tá vo li se géd esz kö zök kel való ki szol gá lá sát, ese ten ként mé ret vé te li el já rá so kat, az esz kö zök pró - bá ját, ki sebb iga zí tást, be ál lí tást, a gyó gyá sza ti se géd esz - köz bol tok ban, a ha tá lyos jog sza bály sze rint for gal maz ha - tó esz kö zök ese té ben, az esz kö zök hasz ná la tá val kap cso la tos ta nács adást, fel vi lá go sí tást, amely ma gá ba fog lal ja a se géd esz kö zök ke ze lé sé re, tisz tán tar tá sá ra, ja ví tá sá ra, is mé telt ren del he - tõ sé gé re vo nat ko zó fon tos tud ni va ló kat, a kü lön bö zõ kom mu ni ká ci ós tech ni ká kat, a ke res ke del mi te vé keny ség gel össze füg gõ felada - tokat. A mun ká ja so rán, szük ség ese tén kap cso la tot tart az egész ség ügyi, va la mint a gyár tó (tech ni kai) szakem - berekkel.

10 14550 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/191. szám III. A szakképesítés szakmai követelményei 1. A fog lal ko zás gya kor lá sa so rán elõ for du ló leg fon to - sabb fel ada tok és az azok hoz köz vet le nül kap cso ló dó kö - ve tel mé nyek a) Ana tó mi ai, funk ci o ná lis ana tó mia és kór élet ta ni is - me re tek al kal ma zá sa: ana tó mi ai alap is me re tek al kal ma zá sa, funk ci o ná lis ana tó mi ai alap is me re tek és össze füg gé - sek al kal ma zá sa, kór élet ta ni is me re tek al kal ma zá sa. b) For gal maz ha tó gyó gyá sza ti se géd esz kö zök re vo nat - ko zó szak mai és tár sa da lom biz to sí tá si is me re tek al kal ma - zá sa: a gyó gyá sza ti se géd esz kö zök tí pu sa i nak, faj tá i nak fel so ro lá sa; a gyó gyá sza ti se géd esz kö zök in di ká ci ó já nak meg fo - gal ma zá sa; a gyó gyá sza ti se géd esz kö zök mi nõ sé gi kö ve tel mé - nye i nek össze fog la lá sa; a gyó gyá sza ti se géd esz kö zök he lyes hasz ná la ta; a gyó gyá sza ti se géd esz kö zök hasz ná la tá val össze - füg gõ hi gi é nés sza bá lyok be tar tá sa; a tár sa da lom biz to sí tá si is me re tek al kal ma zá sa (gyó - gyá sza ti se géd esz kö zök fel írá sa, ja ví tá sa, köl csön zé se és tá mo ga tá sa); a tár sa da lom biz to sí tás fel ada ta i nak rend sze re zé se (a biz to sí tot tak gyó gyá sza ti se géd esz köz el lá tá sá val össze füg gés ben); az egészségbiztosítási rendszer lényegének kiemelése; a gyó gyá sza ti se géd esz kö zök for gal ma zá sá ra szóló szer zõ dé sek meg kö té se; a tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tá si rend szer meg fo - gal ma zá sa; a tár sa da lom biz to sí tá si fo gal mak al kal ma zá sa: = ren del he tõ ség, = a fel írá si jo go sult ság, = a ki hor dá si idõ, = a köz gyógy el lá tás, = az el szá mo lá si kö te le zett ség; a ter mék for ga lom ba ho za ta lá hoz szük sé ges en ge dé - lyek be szer zé se, en ge dé lyez te té si el já rá sok, ter mé ken való fel tün te tés; az or vos tech ni kai esz kö zök rõl szóló 47/1999. (. 6.) EüM ren de let is me re te; a gyó gyá sza ti se géd esz kö zök for gal ma zá sá nak, ja ví - tá sá nak, köl csön zé sé nek szak mai kö ve tel mé nye i rõl szóló 7/2004. (I. 23.) EüM ren de let is me re te. c) Mun ka vé del mi, tûz vé del mi és kör nye zet vé del mi is - me re tek al kal ma zá sa: a mun ka hely re, ki szol gá ló hely re vo nat ko zó ál ta lá - nos és spe ci á lis elõ írások be tar tá sa, a mun ka hely meg fe le - lõ ki ala kí tá sa, he lyes anyag tá ro lás, a köz le ke dé si utak biz - to sí tá sa, a mun ka he lyi bal eset ki vizs gá lá sá ban és a jegy zõ - könyv ké szí té sé ben való köz re mû kö dés, a mun ka hely re vo nat ko zó ál ta lá nos tûz vé del mi elõ - írások be tar tá sa, a tûz- és rob ba nás ve szély meg elõ zé sé re vo nat ko zó elõ írások be tar tá sa, a tûz ol tó ké szü lé kek hasz ná la tá ra vo nat ko zó elõ - írások al kal ma zá sa, egyé ni és cso por tos vé dõ esz kö zök hasz ná la ta, áram üté ses bal eset nél a to váb bi sé rü lé sek el ke rü lé se ér de ké ben áram ta la ní tás, a sé rült nek az áram kör bõl való ki sza ba dí tá sa, a kör nye zet vé del mi elõ írások be tar tá sa, a be teg for ga lom mal össze füg gõ hi gi é nés sza bá lyok be tar tá sa. d) Ke res ke del mi, vál lal ko zá si és mun ka jo gi is me re tek al kal ma zá sa: a ke res ke del mi és áru for gal mi te vé keny ség vég zé se, a kul tu rált, fe le lõs ség tel jes ke res ke dõi ma ga tar tás és esz té ti kai ér zék ta nú sí tá sa, a ke res ke del mi mun ka fe le lõs ség tel jes, igé nyes vég - zé se, a fo gyasz tó cent ri kus, a vevõ, a be teg ér de ke it min dig mér le ge lõ szem lé let kö ve té se (amely a tisz tes sé gen és a jó em ber is me re ten alap szik), a gaz da sá gi össze füg gé sek fel tá rá sa ér de ké ben a sta - tisz ti kai mód sze rek al kal ma zá sa, a gaz da sá gi tár sa sá gok mû kö dé sé vel kap cso la tos is - me re tek al kal ma zá sa, a mun ka vi szony, a ta nu ló vi szony lé te sí té sé vel, meg - szün te té sé vel kap cso la tos alap fo gal mak hasz ná la ta, jog - sza bá lyi elõ írások al kal ma zá sa (kü lö nös te kin tet tel a szer - zõ dõ fe lek jo ga i ra és kö te les sé ge i re), a kol lek tív szer zõ dés sel kap cso la tos alap fo gal mak de fi ni á lá sa, a sze mé lyi jö ve de lem adó-elõ leg szá mí tá sa, az adó zá si mu lasz tá sok jog kö vet kez mé nye i nek, az adó zá si mo rál lé nye gé nek meg ér té se, a tár sa da lom biz to sí tá si já ru lék ra vo nat ko zó elõ írások be tar tá sa, a költ ség és ki adás ka te gó ri ák meg kü lön böz te té se, költ ség szá mí tás egy sze rû pél dák alap ján, az ál lás ke re sés el mé le ti és gya kor la ti tud ni va ló i nak al kal ma zá sa, ön élet rajz-, pá lyá zat ké szí tés, a mun ka szer zõ dés fo gal má nak meg ha tá ro zá sa, a kom mu ni ká ció meg fe le lõ for má i nak al kal ma zá sa mun ka tár sak kal és be te gek kel szem ben (be mu tat ko zás, meg szó lí tás stb.), az adott idõ szak ban hasz ná la tos kom mu ni ká ci ós tech ni kai esz kö zök hasz ná la ta, gya kor la ti al kal ma zá sa, a vál lal ko zói tu laj don sá gok meg is me ré se, vál lal ko - zói szem lé let meg ala po zá sa, a ter mé kek for ga lom ba ho za ta lá hoz szük sé ges en ge - dé lyez te tés, nyil ván tar tás. e) Szá mí tás tech ni ka, pénz tár el szá mo lás al kal ma zá sa: a la kos sá gi ér té ke sí té si rend szer fo lya ma tát fel dol go - zó rend szer ér tel me zé se, je len tõ sé gé nek fel is me ré se, alkalmazása,

11 2004/191. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y a te le pí tés sel kap cso la tos is me re tek rend sze re zé se, a rend szer fel hasz ná lói be gya kor lá sa, az adat ke ze lés sel kap cso la tos fel ada tok el lá tá sa, a ke res ke de lem ben hasz nált prog ram cso ma gok al - kal ma zá sa, az adat ál lo mány és prog ram cso mag tar tal má nak is - me re té vel kap cso la tos jogi és eti kai elõ írások be tar tá sa. 2. Kö ve tel mé nyek a) Alap ve tõ el mé le ti is me re tek: Egész ség ügyi mo dul: az alap ve tõ ana tó mi ai, funk ci o ná lis ana tó mi ai és kór - élet ta ni is me re tek (a moz gás szerv rend sze re, a ke rin gés szerv rend sze re, a lég zés szerv rend sze re, az emész tés szerv rend sze re, a ki vá lasz tás szerv rend sze re, a sza po ro dás szerv rend sze re, a sza bá lyo zás szerv rend sze re, va la mint az ér zék szer vek mû kö dé sé nek is me re te, a szer vek és szerv - rend sze rek funk ci o ná lis ana tó mi ai is me re te i nek el sa já tí tá - sa és al kal ma zá sa), a moz gás szer vek kór ta na, a vér ke rin gés kór ta na, a nyi rok ke rin gés kór ta na, a lég zés kór ta na, az anyag cse re és táp lál ko zás kór ta na, a ki vá lasz tás kór ta na, a sza bá lyo zás szerv rend sze ré nek kór ta na, az ér zék szer vek kór ta na, is - me re te i nek el sa já tí tá sa és al kal ma zá sa. Gyó gyá sza ti se géd esz kö zök re vo nat ko zó is me re tek mo dul: gyó gyá sza ti se géd esz kö zök tí pu sai, faj tái, gyó gyá - sza ti se géd esz kö zök in di ká ci ó ja, gyó gyá sza ti se géd esz kö - zök mi nõ sé gi kö ve tel mé nyei, gyó gyá sza ti se géd esz kö zök he lyes hasz ná la ta, gyó gyá sza ti se géd esz kö zök használa - tával össze füg gõ hi gi é nés is me re tek el sa já tí tá sa és al kal - ma zá sa, az egész ség biz to sí tás rend szer e, a tár sa da lom biz to sí - tás fel ada tai, a szer zõ dés kö tés, a tár sa da lom biz to sí tá si tá - mo ga tá si rend szer, a tár sa da lom biz to sí tá si fo gal mak: a ren del he tõ ség, a fel írá si jo go sult ság, a ki hor dá si idõ, a köz gyógy el lá tás, az el szá mo lá si kö te le zett ség, az alap ve tõ mun ka vé del mi, tûz vé del mi és kör nye zet - vé del mi is me re tek (a mun ka hely re vo nat ko zó ál ta lá nos elõ írások be tar tá sa, a mun ka hely meg fe le lõ ki ala kí tá sa, he lyes anyag tá ro lás, a köz le ke dé si utak biz to sí tá sa, a bal - eset ki vizs gá lá sá ban és a jegy zõ könyv ké szí té sé ben való köz re mû kö dés, a mun ka hely re vo nat ko zó ál ta lá nos tûz - védelmi elõ írások be tar tá sa, a tûz ol tó ké szü lé kek hasz ná - la tá ra vo nat ko zó elõ írások al kal ma zá sa, az egyé ni és cso - por tos vé dõ esz kö zök hasz ná la ta, áram üté ses bal eset nél a to váb bi sé rü lé sek el ke rü lé se ér de ké ben áram ta la ní tás, a kör nye zet vé del mi elõ írások és a be teg for ga lom mal össze - füg gõ hi gi é nés sza bá lyok be tar tá sa) el sa já tí tá sa és al kal - ma zá sa, a ke res ke del mi, vál lal ko zá si és mun ka jo gi is me re tek, a ke res ke del mi és áru for gal mi te vé keny ség, a kul tu rált, fe - le lõs ség tel jes ke res ke dõi ma ga tar tás és esz té ti kai ér zék, a ke res ke del mi mun ka fe le lõs ség tel jes, igé nyes, tu da tos vég zé se, a fo gyasz tó cent ri kus, a vevõ, a be teg ér de ke it min dig mér le ge lõ szem lé let, amely a tisz tes sé gen és a jó em ber is me re ten alap szik, a sta tisz ti kai mód sze rek al kal - ma zá sa a gaz da sá gi össze füg gé sek fel tá rá sa ér de ké ben, a gaz da sá gi tár sa sá gok mû kö dé sé vel kap cso la tos is me re tek, a mun ka vi szony, a ta nu ló szer zõ dés lé te sí té sé vel, meg - szün te té sé vel kap cso la tos alap fo gal mak, jog sza bá lyok (kü lö nös te kin tet tel a szer zõ dõ fél jo ga i ra és kö te les sé ge i - re), a kol lek tív szer zõ dés sel kap cso la tos alap fo gal mak, a sze mé lyi jö ve de lem adó-elõ leg szá mí tá sa, az adó zá si mu - lasz tá sok jog kö vet kez mé nye i nek, az adó zá si mo rál lé nye - gé nek meg ér té se, a tár sa da lom biz to sí tá si já ru lék ra vo nat - ko zó leg fon to sabb elõ írások, a költ ség és ki adás kategó - riák meg kü lön böz te té se, költ ség szá mí tás egy sze rû pél dák alap ján, az ál lás ke re sés el mé le ti és gya kor la ti tud ni va ló i - nak al kal ma zá sa, ön élet rajz ké szí té se, a kom mu ni ká ció meg fe le lõ for má i nak al kal ma zá sa a mun ka tár sak kal és be - te gek kel szem ben (be mu tat ko zás, meg szó lí tás), az adott idõ szak ban hasz ná la tos kom mu ni ká ci ós tech ni kai esz kö - zök hasz ná la ta, gya kor la ti al kal ma zá sa, a vál lal ko zói tu - laj don sá gok meg is me ré se, vál lal ko zói szem lé let meg ala - po zá sa, a ter mé kek for ga lom ba ho za ta lá hoz szük sé ges en - ge dé lyez te tés, nyil ván tar tás el sa já tí tá sa és al kal ma zá sa, az alap ve tõ szá mí tás tech ni kai (pénz tár el szá mo lás szá mí tó gé pen) is me re tek (a la kos sá gi ér té ke sí té si rend szer fo lya ma tát fel dol go zó rend szer ér tel me zé se, je len tõ sé gé - nek fel is me ré se, al kal ma zá sa, a ki szol gá lás sal kap cso la tos is me re tek, az adat ke ze lés sel kap cso la tos fel ada tok el lá tá - sa, a ke res ke de lem ben hasz nált prog ram cso ma gok hasz - ná la tá val kap cso la tos is me re tek fel hasz ná lá sa, az adat ál lo - mány és prog ram cso mag tar tal má nak is me re té vel kap cso - la tos jogi és eti kai elõ írások be tar tá sa) el sa já tí tá sa és al kal - ma zá sa. A be te gek jo gai: az egész ség ügyi el lá tás hoz való jog, az em ber i mél tó ság hoz való jog, a kap cso lat tar tás joga, az in téz mény el ha gyá sá nak joga, a tá jé koz ta tás hoz való jog, az ön ren del ke zés hez való jog, az el lá tás vissza uta sí tá sá nak joga, az egész ség ügyi do ku men tá ció meg is me ré sé nek joga, az or vo si ti tok tar tás hoz való jog, az egész ség ügyi köz szol gál ta tá sok kal kap cso la tos ismeretek. b) Alap ve tõ gya kor la ti is me re tek: in di ká ció alap ján az al kal maz ha tó ren delt, il let ve a be teg ál tal igé nyelt esz köz ki vá lasz tá sa; vé nyen ren delt esz köz meg fe le lõ sé ge; a meg fe le lõ mé re tû esz köz ki vá lasz tá sa, mé ret vé tel ese tén a he lyes mé ret vé te li pon tok is me re te és a meg fe le lõ mé ret vé tel vég re haj tá sa; a kü lön fé le gyó gyá sza ti se géd esz kö zök tí pu sai (a moz gás szer vi be teg sé gek se géd esz kö zei, se gí tõ esz kö zei, te rá pi ás esz kö zei, or té zi sek, pro té zi sek, fû zõk, a kül ta ka ró be teg sé ge i nek se géd esz kö zei, az égé si sé rü lé sek te rá pi ás se géd esz kö zei, a fel fek vés meg aka dá lyo zá sát szol gá ló se -

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft. Oldal

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd 26. szám Ára: 1325, Ft TARTALOMJEGYZÉK 29/2008. (II. 19.) Korm. r. A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter feladat- és hatáskörérõl.

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 10., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 10., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 10., szerda 135. szám Ára: 966, Ft TARTALOMJEGYZÉK 264/2007. (X. 10.) Korm. r. Az egyes ter mé kek ki egé szí tõ ol tal má ra vo nat ko zó

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások CXXXIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2006. áp ri lis 26. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 71/2006. (IV. 3.) Korm. ren de let 80/2006. (IV. 6.) Korm.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 6., csütörtök 39. szám Ára: 759, Ft TARTALOMJEGYZÉK 80/2006. (IV. 6.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét Az Alkotmánybíróság Határozatai utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tóra és

Részletesebben

107. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 30., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 357, Ft. Oldal

107. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 30., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 357, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. au gusz tus 30., szerda 107. szám TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (VIII. 30.) GKM r. Az elektromágneses összeférhetõségrõl... 8296 63/2006. (VIII. 30.) GKM

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 15., szerda 109. szám Ára: 777, Ft TARTALOMJEGYZÉK 216/2007. (VIII. 15.) Korm. r. A hosszú távú kötelezettségek vállalásának egyes szabályairól

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 26., hétfõ. 79. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 26., hétfõ. 79. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 26., hétfõ 79. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 26., hétfõ 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 148/2008. (V.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LIX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 577-768. OLDAL 2009. március 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1775 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

157. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, decem ber 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 861, Ft. Oldal

157. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, decem ber 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 861, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. decem ber 19., kedd 157. szám Ára: 861, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: CXIX. tv. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról...

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 11., hétfõ 96. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXXXIII. tv. A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá - lya

Részletesebben

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 11., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 855, Ft. Oldal

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 11., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 855, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 11., hétfõ 64. szám Ára: 855, Ft TARTALOMJEGYZÉK Oldal 102/2009. (V. 11.) Korm. rendelet Az áruk és egyes szol gál ta tá sok sza bad áram lá

Részletesebben

21. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1935, Ft. Oldal

21. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1935, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek 21. szám Ára: 1935, Ft TARTALOMJEGYZÉK 33/2009. (II. 20.) Korm. ren de let A he lyi ön kor mány za tok vis ma i or tá mo ga tá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 63. szám Ára: 1395, Ft 2009. évi XXVIII. tör vény Egyes ag rár tár gyú tör vények mó do sí tá sá ról.... 15832

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

2009. évi XXXVII. törvény

2009. évi XXXVII. törvény 2009/71. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 16273 2009. évi XXXVII. törvény az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról* Az er dei élet kö zös sé gek nél kü löz he tet len fennmara - dása, vé dõ

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

164. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 27., szerda TARTALOMJEGYZÉK kö tet ára: 8421, Ft

164. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 27., szerda TARTALOMJEGYZÉK kö tet ára: 8421, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 27., szerda 164. szám 1. kö tet* TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXXIII. tv. A fõ vá ro si ön kor mány zat és a ke rü le ti ön kor mány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 30., kedd 64. szám TARTALOMJEGYZÉK 127/2006. (V. 30.) Korm. r. A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Hor vát Köz tár sa ság Kor - mánya között

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ja nu ár 5., péntek 1. szám TARTALOMJEGYZÉK 2007: I. tv. A sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mé lyek be uta zá sá ról és

Részletesebben

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 136 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Né meth Lász ló 1 A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 Cselekvési változatok Ki in du lás ként fon tos meg fo gal maz ni azt, hogy

Részletesebben

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 63. szám Ára: 1395, Ft 2009. évi XXVIII. tör vény Egyes agrártárgyú törvények módosításáról.... 15832 2009.

Részletesebben

A Kormány rendeletei. A Kormány 349/2007. (XII. 21.) Korm. rendelete M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/180. szám

A Kormány rendeletei. A Kormány 349/2007. (XII. 21.) Korm. rendelete M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/180. szám 13398 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/180. szám 9. A Bktv. 24. -a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki: (4) Fel ha tal ma zást kap az igaz ság ügyért fe le lõs mi - nisz ter, hogy ren de let ben

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA udapest, 2008. no vem ber 20., csütörtök 164. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXXII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság, va la mint Mon te neg ró Köz tár sa ság között a tár sa

Részletesebben

136. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 12., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal

136. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 12., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 12., péntek 136. szám Ára: 777, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXIV. tv. Az ag rár gaz da ság fej lesz té sé rõl szóló 1997. évi CXIV. tör vé ny

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 1113-1368. OLDAL 2007. március 22. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

131. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. ok tó ber 27., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

131. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. ok tó ber 27., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. ok tó ber 27., péntek 131. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 212/2006. (X. 27.) Korm. r. A Pá lya mó do sí tó hi tel prog ram ke re té ben nyúj tott

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 14., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 14., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. au gusz tus 14., hétfõ 102. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 175/2006. (VIII. 14.) Korm. r. A fel sõ ok ta tá si hall ga tók jut ta tá sa i ról...

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. már ci us 30., péntek 38. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XVI. tv. Egyes ag rár tár gyú tör vények mó do sí tá sá ról... 2474 2007: XVII. tv.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 24., szombat. 78. szám. Ára: 680, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 24., szombat. 78. szám. Ára: 680, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 24., szombat 78. szám Ára: 680, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 24., szombat 78. szám TARTALOMJEGYZÉK 147/2008.

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft

Részletesebben

42. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 4., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1533, Ft. Oldal

42. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 4., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1533, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. áp ri lis 4., szerda 42. szám Ára: 1533, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXIII. tv. A fo gya té kos sze mé lyek jo ga i ról és esély egyen lõ sé gük biz to

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 5. szám 1334 Ft 2006. má jus 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Oldal Törvények 1978. évi IV. tör vény A Bün te

Részletesebben