GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL"

Átírás

1 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint: az alap sza bály ban meg - ha tá ro zott össze gű rész jegy tő ké vel ala pí tott, a nyi tott tag ság és a vál to zó tőke el vei sze rint mű kö dő, jogi sze mé lyi ség gel ren del ke ző szer ve zet, amely - nek cél ja a tag jai gaz da sá gi, va la mint más tár sa dal mi (kul tu rá lis, ok ta tá si, szo ci á lis, egész ség ügyi) szük ség le tei ki elé gí té sé nek elő se gí té se. Már a régi szö vet ke ze tek re vo nat ko zó évi. I. tv. is is mer te a szö vet ke ze te - ken be lül az ok ta tá si in téz mény ben mű kö dő spe ci á lis szö vet ke ze te ket, az ún. is ko lai szö vet ke ze te ket, amely re vo nat ko zó sza bá lyo zás jú li us 1-jé vel a évi X. tv. (Sztv.) ha tály ba lé pé sé vel je len tő sen meg vál to - zott. 3 A már mű kö dő, be jegy zett is ko lai szö vet ke ze tek jú ni us 30. nap já ig vol tak kö te le sek alap sza bá lyu kat az új is ko la szö vet ke zet re vo nat - ko zó jog sza bá lyi elő írá sok nak meg fe le lő en mó do sí ta ni. Je len ta nul mány cél ja az is ko la szö vet ke ze tek re vo nat ko zó sza bá lyo zás ban rej lő sa já tos sá - gok és eset le ges ano má li ák fel tá rá sa. 1. A szociális szövetkezet ver sus 4 iskolaszövetkezet A szö vet ke ze te ken be lül az Sztv. egy új szö vet ke ze ti el ne ve zést is be ve zet, amely nek ko ráb ban nem volt előz mé nye, a szo ci á lis szö vet ke zet fo gal mát. 1 tan szék ve ze tő egye te mi do cens, Deb re ce ni Egye tem 2 Idő köz ben meg je lent a évi XXXVII. tv. a évi X. tv., az il le ték ről szó ló évi XCIII. tv. és a köz fog lal koz ta tás ról, a köz fog lal koz ta tás hoz kap cso ló dó, va la mint egyéb tör - vé nyek mó do sí tá sá ról in téz ke dő évi CVI. tv. mó do sí tá sá ról. Le he tő vé vált, hogy a szo ci á lis szö vet ke ze te ken be lül (az is ko la szö vet ke ze tek mel lett) fog lal koz ta tá si szö vet ke zet lé te sül jön. (szerk.) 3 Az Sztv., il let ve a tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján a szo ci á lis szö vet ke ze tek kel kap cso la tos 141/2006. (VI. 29.) sz. Kor mány ren de let, a Kö zös sé gi Alap ról in téz ke dő 124/2006. (V. 19.) sz. Kor mány ren de let, va la mint a köz ok ta tá si in téz mény tag rész vé te lé vel mű kö dő is ko la - szö vet ke ze te ket sza bá lyo zó 123/2006. (V. 19.) sz. Kor mány ren de let mai kö ve tel mé nyek sze rin ti meg íté lé se, kor rek ci ó ja vagy vissza vo ná sa idő sze rű fel adat tá vált (szerk.). 4 Szo ro sabb ér tel me zés ben kont ra, szem ben, el len, eb ben a gon do la ti össze füg gés ben egy más - sal fe le se lő, egy mást ki egé szí tő, sa já to san össze adó dó vi szony rend szert fe jez ki a fo ga lom.

2 Cselekvési változatok 183 A tel jes ség igé nye vé gett meg kell em lí te ni a szö vet ke ze te ken és a szo ci á lis szö vet ke ze te ken túl az egyéb spe ci á lis szö vet ke ze ti for má kat is, ame lyek sza bá lyo zá sa azon ban már túl nyú lik az Sztv. ke re te in. Így a biz to sí tó szö - vet ke ze tek re 5 és a szö vet ke ze ti for má ban mű kö dő pénz ügyi in téz mé nyek re az Sztv. ren del ke zé se it csak a rá juk vo nat ko zó kü lön tör vé nyek ben 6 meg - ha tá ro zott el té ré sek kel le het al kal maz ni, míg a la kás szö vet ke ze te ket kü lön tör vény 7 sza bá lyoz za. A szo ci á lis szö vet ke zet az új sza bá lyo zás sze rint két to váb bi al tí pus ba so rol ha tó. Az egyik tí pu sa az a szo ci á lis szö vet ke zet, amely nek cél ja mun - ka nél kü li, il le tő leg szo ci á li san hát rá nyos hely zet ben lévő tag jai szá má ra mun ka fel té te lek te rem té se, va la mint szo ci á lis hely ze tük ja ví tá sá nak egyéb mó don tör té nő elő se gí té se (szű kebb ér te lem ben vett szo ci á lis szö vet ke zet), má sik tí pu sa az is ko la szö vet ke zet. 8 A jog al ko tó szán dé ka egy ér tel mű, a je len le gi jog sza bá lyi ér tel me zés sze rint min den is ko la szö vet ke zet egy ben a tá gabb ér te lem ben vett szo ci á lis szö vet ke zet is, de a szű kebb ér te lem ben vett szo ci á lis szö vet ke zet nem is - ko la szö vet ke zet. Eb ből az as pek tus ból néz ve a szo ci á lis szö vet ke ze tek ről szó ló 141/2006. (VI. 29.) Kor mány ren de let ren del ke zé se it az is ko la szö vet - ke ze tek re is al kal maz ni kell. A Kor mány ren de let fo ga lom-meg ha tá ro zá sa sze rint a szo ci á lis szö vet ke zet egy részt a mun ka nél kü li, ta nu ló vagy hall - ga tó tag ja i nak biz to sít, il let ve szer vez mun ka le he tő sé get, más részt tag ja i - nak biz to sít (kül ső fog lal koz ta tó ként) in téz mé nyi fog lal koz ta tást, har mad - részt mun ka nél kü li, il le tő leg szo ci á li san hát rá nyos hely zet ben lévő tag jai szá má ra mun ka fel té te lek te rem té sét, szo ci á lis hely ze tük ja ví tá sát elő se gí tő szol gál ta tást nyújt. 9 A szo ci á lis szö vet ke ze te ken be lül meg ta lál ha tó szű kebb ér te lem ben vett szo ci á lis szö vet ke zet és is ko la szö vet ke zet fel osz tás za va ros. Kü lö nö - 5 A biz to sí tá si szer ve ze tek egyik alap in téz mé nye a szö vet ke zet. A biz to sí tó szö vet ke ze tek ese tén az Sztv elő írá sa it a biz to sí tás ról és a biz to sí tá si te vé keny ség ről in téz ke dő évi LX. tör vény ben fog lalt el té ré sek kel kell al kal maz ni (10. ). A tv sai fel so rol ják eze ket a ren del ke zé se ket. 6 A évi LI. tv.-vel, il let ve a évi 159. tv.-vel mó do sí tott (a hitelintézetekről és pénzügyi vál lal ko zá sok ról in téz ke dő) évi CXII. tör vénnyel (Hpt.-vel) szem ben mó do - sí tá si kí vá nal mak me rül nek fel. 7 A évi LXXVI. tör vénnyel mó do sí tott évi la kás szö vet ke ze ti tör vény a mai kö ve tel mé nyek nek ál ta lá ban meg fe lel. 8 sza bá lyo zá sát ld. a 3. sz. láb jegy ze tet. 9 A szo ci á lis szö vet ke ze tek mű kö dé sét sza bá lyo zó kor mány ren de let 2. -a 1. bek. a), b), c) pont ja (szerk.).

3 184 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám sen an nak fé nyé ben, hogy a szo ci á lis szö vet ke zet nek a ne vé ben vi sel nie kell a szo ci á lis szö vet ke zet meg ne ve zést, míg az is ko la szö vet ke zet nek, amely (mint fen tebb be mu ta tás ra ke rült, je len leg szin tén szo ci á lis szö vet - ke zet) az is ko la szö vet ke zet meg ne ve zést. Nem vé let le nül ez a za var még a nyil ván tar tást vég ző cég bí ró ság gya kor la tá ban is tet ten ér he tő, ami kor egy konk rét ügy ben a szo ci á lis szö vet ke ze tek re vo nat ko zó ren del ke zé sek re hi - vat ko zás hely te len sé gét ál la pí tot ta meg, azon in dok alap ján, hogy az is ko - la szö vet ke zet nem szo ci á lis szö vet ke zet. In do kolt ezért, hogy spe ci á lis jog ál lá sú szö vet ke zet ként ke rül je nek meg ha tá ro zás ra, egy más tól el kü lö nít ve, a szo ci á lis szö vet ke ze tek és az is ko la szö vet ke ze tek. A szo ci á lis szö vet ke ze tek cél ja ma rad jon a mun ka - nél kü li, il le tő leg szo ci á li san hát rá nyos hely zet ben lévő tag jai szá má ra a munkafeltételek te rem té se, va la mint szo ci á lis hely ze tük ja ví tá sá nak egyéb mó don tör té nő elő se gí té se, míg az is ko la szö vet ke ze tek cél ja pe dig a ta nu ló vagy hall ga tó tag ja i nak mun ka le he tő sé gek biz to sí tá sa. Ez az el kü lö ní tés na gyon egy sze rű en el ér he tő az Sztv. 8. -nak fen ti ek sze rin ti tar tal mú mó - do sí tá sá val, 10 míg a sza kasz cí me ként A szo ci á lis-, és is ko la szö vet ke zet fo gal ma meg je lö lést cél sze rű de lege feranda 11 al kal maz ni. 2. Az iskolaszövetkezetek alapítása, szervezete, vagyona A szö vet ke zet ala pí tá sát a leg alább hét ala pí tó tag rész vé te lé vel tar tott ala - ku ló köz gyű lés ha tá roz za el. Az ala pí tó ta gok bel föl di és kül föl di ter mé sze - tes sze mé lyek, jogi sze mé lyek, va la mint jogi sze mé lyi ség nél kü li gaz da sá - gi tár sa sá gok le het nek. Ter mé sze tes sze mély ként szö vet ke ze ti tag az le het, aki a 18. élet év ét be töl töt te vagy aki a 14. élet év ét be töl töt te és a nyi lat ko - za ta ér vé nyes sé gé hez ren del ke zés re áll a tör vé nyes kép vi se lő jé nek hoz zá - já ru ló nyi lat ko za ta. A szö vet ke zet ben a jogi sze mé lyek és jogi sze mé lyi ség nél kü li gaz da sá gi tár sa ság ta gok együt tes szá ma nem ha lad hat ja meg a tag - lét szám fe lét. Ez alól csak az ún. má sod la gos szö vet ke zet je lent ki vé telt, 10 A szer ző ja vas la ta, mint ere de ti gon do lat és fel ve tés meg egye zik a 2. sz. láb jegy zet ben jel - zett tör vé nyi mó do sí tá si szán dék kal, amely a jog al ko tói aka rat sze rint a mun ka szö vet ke ze - tek re, il let ve a szo ci á lis szö vet ke ze tek re vo nat ko zó an már meg is va ló sult (nem ép pen sze - ren csés mó don). A rész le tek a meg je lent tör vény mó do sí tá sok ból, köz vet le nül e fo lyó irat - szám ban Né meth Lász ló, a Szo ci á lis Szö vet ke ze tek Or szá gos Szö vet sé ge (SZOSZÖV) el - nö ké nek irásából meg is mer he tők. (szerk.) 11 a jö vő be ni sza bá lyo zás ra néz ve (az ez után al ko tan dó jog ra fi gye lem mel meg fo gal ma zott ál - lí tás).

4 Cselekvési változatok 185 amely ki zá ró lag már lét re jött szö vet ke ze tek rész vé te lé vel ala pít ha tó és mű - köd tet he tő. A ta go kat ti los nyil vá nos fel hí vás út ján gyűj te ni. Szo ci á lis szö vet ke zet nek, így az is ko la szö vet ke zet nek azon ban a fen ti - ek től el té rő en csak ter mé sze tes sze mély tag jai le het nek. Amennyi ben azon - ban a szo ci á lis szö vet ke zet egy ben is ko la szö vet ke zet, úgy et től el té rő en az is ko la szö vet ke zet ala pí tá sá hoz az in téz mé nyi tag ala pí tó tag sá ga is szük sé ges. A jog al ko tó a köz ok ta tá si in téz mény tag rész vé te lé vel mű kö dő is ko la - szö vet ke ze tek ről kü lön jog sza bályt, a 123/2006. (V. 19.) Kor mány ren de - le tet is al ko tott, amely ezen is ko la szö vet ke ze tek ala pí tá sá ra, mű kö dé sé re további rész le tes és szi go rú elő írá sok be tar tá sát írja elő. Elvi szin ten meg - fo gal maz za, hogy a köz ok ta tá si in téz mény tag rész vé te lé vel mű kö dő is ko - la szö vet ke zet te vé keny sé gé nek és dön té se i nek össz hang ban kell áll nia az ok ta tá si in téz mény pe da gó gi ai cél ki tű zé se i vel, nem ve szé lyez tet he ti an nak mű kö dé sét, az ok ta tá si in téz mény ben foly ta tott ta nul má nyo kat, de hoz zá - já rul hat a köz ok ta tá si in téz mény ne ve lő és ok ta tó mun ká já hoz szük sé ges fel té te lek ja ví tá sá hoz, tag jai ta nul má nya i nak foly ta tá sá hoz szük sé ges fel té - te lek meg te rem té sé hez. Ha az ilyen is ko la szö vet ke zet szak is ko lá ban vagy szak kö zép is ko lá - ban jön lét re, a gya kor la ti kép zés fel ada ta it rész ben vagy egész ben az is - ko la szö vet ke zet is el lát hat ja, fel té ve, hogy ren del ke zik a gya kor la ti kép - zés meg szer ve zé sé hez szük sé ges fel té te lek kel. Szi go rú ren del ke zés nek mi nő sít he tő az, hogy a köz ok ta tá si in téz mény tag rész vé te lé vel mű kö dő is ko la szö vet ke ze tek ese tén szék hely ként a köz ok ta tá si in téz ményt kell meg je löl ni. Az Sztv. ga ran ci á lis fel té tel ként rög zí ti, hogy az is ko la szö vet ke ze tek - ben a ta nu ló kon kí vül fel vett ta gok szá ma nem ha lad hat ja meg a tag lét szám ti zen öt szá za lé kát. Meg je gye zen dő, hogy az Sztv. nem tar tal maz za a ta nu ló fo gal mát, en nél fog va ag gá lyos, hogy a jog al ko tó e vo nat ko zás ban va la - mennyi is ko la szö vet ke zet re al kal maz ni ren del te-e ezt a sza bályt, vagy csak a köz ok ta tá si in téz mény tag rész vé te lé vel mű kö dő is ko la szö vet ke zet re. A szo ci á lis szö vet ke ze tek ről szó ló kor mány ren de let a ta nu ló fo gal má ra ér tel me ző ren del ke zést ad, eb ből pe dig az kö vet ke zik, hogy a ta nu ló kon kí - vül fel vett ta gok szá má nak elő írt szá za lé kos ará nya csak és ki fe je zet ten a köz ok ta tá si in téz mény tag rész vé te lé vel mű kö dő is ko la szö vet ke ze tek re al - kal ma zan dó. Eb ből kö vet ke ző en ál lít ha tó, hogy egy fel ső ok ta tá si in téz - mény tag rész vé te lé vel mű kö dő is ko la szö vet ke zet ben erre az arány ra nem

5 186 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám kell fi gye lem mel len ni. Az egy ér tel mű ség ér vé nye sí té se vé gett in do kolt - nak tű nik az, hogy az Sztv má so dik mon da ta ak kép pen mó do sul jon, hogy: A köz ok ta tá si in téz mény tag rész vé te lé vel mű kö dő is ko la szö vet ke - ze tek ben a ta nu ló kon kí vül fel vett ta gok szá ma nem ha lad hat ja meg a tag - lét szám 15%-át. Az ala ku ló köz gyű lés meg vá laszt ja a szö vet ke zet ve ze tő tiszt ség vi se lő - it az igaz ga tó ság el nö két és tag ja it, il let ve öt ven fő nél ki sebb tag lét szá mú szö vet ke zet ben az alap sza bály igaz ga tó ság he lyett ügy ve ze tő el nö ki tiszt - sé get is rend sze re sít het, aki az igaz ga tó ság ha tás kör ében jár el. Az igaz ga - tó ság el nö két (aki egy ben a szö vet ke zet el nö ke) és tag ja it a köz gyű lés az alap sza bály ren del ke zé se sze rint ha tá ro zott idő re de leg fel jebb öt évre vá laszt ja. A ve ze tő tiszt ség vi se lők mel lett kö te le ző jel leg gel az alap sza - bály ban meg ha tá ro zott lét szá mú, de leg alább há rom ta gú fel ügye lő bi zott - sá got, il let ve húsz fő nél ki sebb tag lét szá mú szö vet ke zet nél az alap sza bály le he tő vé te he ti, hogy fel ügye lő bi zott ság he lyett a szö vet ke zet egyik tag ja lás sa el a fel ügye lő bi zott ság fel ada ta it. Fi gye lem mel arra a tény re, hogy is ko la szö vet ke zet ese tén a fel ügye lő bi zott ság nak tag ja kell, hogy le gyen egy részt maga az in téz mé nyi ala pí tó tag, mint ok ta tá si in téz mény, más részt az ok ta tá si in téz mény fenn tar tó já - nak egy-egy kép vi se lő je, har mad részt köz ok ta tá si in téz mény tag rész vé te - lé vel mű kö dő is ko la szö vet ke ze tek ese tén a fel ügye lő bi zott ság egyik tag ját a köz ok ta tá si in téz mény ben az is ko lai, kol lé gi u mi szü lői szer ve zet (kö zös - ség) je lö lé se alap ján kell meg bíz ni. Az elő a dot tak ból kö vet ke ző leg 20 fő - nél ki sebb tag lét szá mú is ko la szö vet ke zet ese tén is fel ügye lő bi zott sá got kell lét re hoz ni. A fel ügye lő bi zott ság össze té te le kap csán az is ko la szö vet ke ze tek ese - tén be tar tan dó elő írá sok össze tett sé ge nem in do kolt. Az in téz mé nyi tag kép vi se lő jé nek fel ügye lő bi zott ság ban való meg je len te té se he lyes, de sem - mi nem in do kol ja az ok ta tá si in téz mény fenn tar tó já nak a tag sá gát (Pél dá ul egy ál la mi fel ső ok ta tá si in téz mény tag rész vé te lé vel mű kö dő is ko la szö vet - ke zet ese tén mi szük ség a mi nisz té ri um, mint fenn tar tó tag sá gá ra). A köz - ok ta tá si in téz mény tag rész vé te lé vel mű kö dő is ko la szö vet ke ze tek ese tén meg kö ve telt is ko lai, kol lé gi u mi szü lői szer ve zet (kö zös ség) je lö lé se is szük ség te len for ma li tás. A gya kor lat ban leg több ször az is ko lai, kol lé gi u mi szü lői szer ve zet az ok ta tá si in téz mény ál tal de le gált fel ügye lő bi zott sá gi ta - got je löl te tag nak. A gya kor lat ban a cég bí ró ság a fel ügye lő bi zott ság össze - té tel ének meg fe le lő sé ge (ki az ok ta tá si in téz mény, ki a fenn tar tó, ki a szü lői szer ve zet) vo nat ko zá sá ban az igaz ga tó ság nyi lat ko za tát kö ve te li meg.

6 Cselekvési változatok 187 Tel je sen fe les le ges elő írás az, hogy az alap sza bály nak is ko la szö vet ke - zet ese té ben ren del kez nie kell az ok ta tá si in téz mény tag és a szö vet ke zet kap cso la tá ról (Sztv. 14. (2) d pont). Az is ko la szö vet ke zet ala pí tá sá hoz (aho gyan ar ról ko ráb ban már szó esett) az in téz mé nyi tag ala pí tó tag sá ga is szük sé ges. Az in téz mé nyi tag nyíl ván ak kor adja ne vét az is ko la szö vet ke - zet lét re jöt té hez, ha an nak cél ja i val egyet ért. Ezért nem ala pos a tör vény fen ti ren del ke zé se, ami nek kö vet kez té ben az alap sza bály nak (csak azért, hogy ezen jog sza bá lyi elő írás nak meg fe lel jen) olyan sem mit mon dó, ál ta lá - nos ki je len té se ket kell tar tal maz nia hogy: az is ko la szö vet ke zet hoz zá já rul az ok ta tá si in téz mény ne ve lő, ok ta tó mun ká já hoz, míg az ok ta tá si in téz - mény tá mo gat ja az is ko la szö vet ke zet cél ki tű zé se it, stb. A szö vet ke zet rész jegy tő ké je (jegy zett tőke) a ta gok va gyo ni hoz zá já - ru lá sa i nak össze ge, ame lyek tel je sí té sét rész je gyek iga zol ják. A rész jegy a szö vet ke zet adó zott ered mé nyé ből ré sze se dés re jo go sít. Is ko la szö vet ke ze - tek ese tén is a ta gok ál tal be fi ze tett rész je gyek össze ge je le ní ti meg a szö - vet ke zet jegy zett tő ké jét. Azon ban azon is ko la szö vet ke ze tek rész je gyei után, ame lyek köz hasz nú szer ve ze ti jog ál lás sal is ren del kez nek, nincs he - lye ré sze se dés fi ze té sé nek. Is ko la szö vet ke zet ese tén az ok ta tá si in téz mény azt a va gyo nát vi he ti be az is ko la szö vet ke zet be, il let ve azt a va gyo nát bo - csát hat ja az is ko la szö vet ke zet ren del ke zé sé re, amellyel az ala pí tó ok ira tá - nak meg fe le lő en vál lal koz hat, fel té ve, hogy ez nem ve szé lyez te ti az ala pí tó ok ira tá ban meg ha tá ro zott alap te vé keny sé gét és eb ből fa ka dó kö te le zett sé - ge i nek tel je sí té sét. Az ok ta tá si in téz mény és az is ko la szö vet ke zet kap cso la tá nak sza bá lyo - zá sa ke re té ben meg kell ha tá roz ni az ok ta tá si in téz mény ré szé re vég zett mun ka és az e te vé keny ség ből szár ma zó adó zott ered mény fel osz tá sa el len - őr zé sé nek rend jét. E sza bá lyo zás nál köz ok ta tá si in téz mény ben az is ko lai, kol lé gi u mi di ák ön kor mány za tot és az is ko lai, kol lé gi u mi szü lői szer ve ze - tet egyet ér té si jog il le ti meg. Az Sztv. 14. (2) g) pont ja alap ján az alap sza - bály nak tar tal maz nia kell a kö zös sé gi alap ra vo nat ko zó sza bá lyo kat. A kö - zös sé gi alap 12 fel nem oszt ha tó szö vet ke ze ti va gyon nak mi nő sül, amely a le kö tött tar ta lék ban van el kü lö nít ve, s amely ből a szö vet ke zet tag jai vagy hoz zá tar to zói szá má ra jut ta tá sok (szo ci á lis) és tá mo ga tá sok (ok ta tá si, kul - tu rá lis, sport te vé keny ség) fo lyó sít ha tó ak. 12 A kö zös sé gi alap lé te sí té sé ről és fel hasz ná lá sá ról a évi X. tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján ki adott 124/2006. (V. 19.) sz. Kor mány ren de let in téz ke dik. (Ld. 3. sz. láb jegy ze tet).

7 188 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám A kö zös sé gi alap ból nyúj tott tá mo ga tá sok ra vo nat ko zó rész le tes sza - bá lyok in téz ked nek ar ról, hogy az alap ban ren del ke zés re álló for rás hány szá za lé ka ere jé ig le het a tárgy évet kö ve tő év ben ki fi ze té se ket tel je sí te ni. Er ről a szám vi te li tör vény sze rin ti tárgy évi be szá mo lót el fo ga dó köz gyű - lés dönt. Az is mer te tett jog sza bá lyi ren del ke zé sek cél ja vi lá gos és egy ér tel - mű. Ugyan ak kor tel je sen ért he tet len: mi in do kol ja azt, hogy az alap ból tör - té nő fel hasz ná lás ra vo nat ko zó ja vas lat hoz be kell sze rez ni a szö vet ke zet köz gyű lé se ál tal fel ha tal ma zott or szá gos szö vet ke ze ti szö vet ség nyi lat ko - za tát? 3. Munkavállalás az iskolaszövetkezetben Az is ko la szö vet ke ze tek tag jai el sőd le ge sen az ok ta tá si in téz mé nyek ta nu - lói, hall ga tói le het nek, de az is ko la szö vet ke zet alap sza bá lya meg en ged he ti a tag sá gi jog vi szony lé te sí té sét azok nak is, akik nem az adott in téz ménnyel áll nak ta nu lói vagy hall ga tói jog vi szony ban. Köz ok ta tá si in téz mény tag rész vé te lé vel mű kö dő is ko la szö vet ke ze tek ese tén azon ban az elő ző e ken túl a nem az adott in téz ménnyel ta nu lói tag sá gi jog vi szony sza bá lyo zá sá hoz be kell sze rez ni a köz ok ta tá si in téz mény fenn tar tó já nak egyet ér tés ét is, ami megint csak in do ko lat lan, hi szen, ha a fenn tar tó nem ér te ne egyet az alap - sza bállyal, ak kor nem je löl ne a fel ügye lő bi zott ság ba ta got, mi ál tal az is ko - la szö vet ke zet ala pí tá sa meg hi ú sít ha tó. A ta gok a szö vet ke zet te vé keny sé gé ben az igaz ga tó ság gal kö tött tag - sá gi meg ál la po dás sze rint sze mé lye sen köz re mű köd nek. A sze mé lyes köz re mű kö dés mó do za ta it az alap sza bály a szö vet ke zet sa já tos sá ga i nak megfele lő en ha tá roz za meg. A sze mé lyes köz re mű kö dés mód ja ként akár sze mé lyes mun ka vég zé si kö te le zett sé get is elő ír hat. En nek alap ján a tag és a szö vet ke zet mun ka szer ző dést vagy vál lal ko zá si, meg bí zá si szer ző dést köt. A mun ka vi szony ra a Mun ka Tör vény köny ve, a vál lal ko zá si és meg bí - zá si jog vi szony ra a Ptk. sza bá lya it kell al kal maz ni. A nap pa li ta go za tos ta nu ló hall ga tó ta nu lói, hall ga tó jog vi szo nya alap ján tár sa da lom biz to sí tás szem pont já ból mi nő sül biz to sí tott nak, ezért az is ko la szö vet ke zet nap pa li ta go za tos ta nu ló já nak, hall ga tó já nak a sze - mé lyes köz re mű kö dé sé nek el len ér té ke után nincs tár sa da lom biz to sí tá si járulék-fi ze té si kö te le zett sé ge. Ha a sze mé lyes köz re mű kö dés mun ka vi - szony ke re té ben tör té nik, ak kor a sze mé lyi jö ve de lem adó tör vény sze rint

8 Cselekvési változatok 189 nem önál ló te vé keny ség ből szár ma zó, bér jel le gű jö ve de lem nek, míg meg - bí zá si szer ző dés ese tén önál ló te vé keny ség ből szár ma zó jö ve de lem nek mi nő sül. Is ko la szö vet ke zet ese tén sa já to san ala kul a fog lal koz ta tás, ha arra mun ka vi szony ke re té ben ke rül sor. Az is ko la szö vet ke zet és ti zen ha to dik élet év ét be töl tött nap pa li ta go za tos ta nu ló, hall ga tó tag ja egy más sal mun - ka vi szonyt lé te sít het ab ból a cél ból is, hogy az is ko la szö vet ke zet ál tal har ma dik sze mély ré szé re nyúj tott szol gál ta tás tel je sí té se ér de ké ben a tag a har ma dik sze mély nél mun kát vé gez zen. Ez a mun ka vég zés a szö vet ke - ze ti tör vény sze rin ti sze mé lyes köz re mű kö dés nek mi nő sül fo gal maz za meg a je len leg ha tá lyos évi XXII. tv. (Mt.). Az Mt au gusz tus 1-től kü lön sza bá lyo kat tar tal maz az is ko la szö vet ke zet és tag ja kö zött fenn ál ló mun ka vi szony ra (Mt. XII/A. Fe je zet). Az ilyen jog vi szony ha tá - ro zott idő re jön lét re. Ga ran ci á lis sza bály, hogy a mun ka szer ző dés nek a fe lek meg ne ve zé sén és a mun ka vi szony szem pont já ból lé nye ges ada ta in túl tar tal maz nia kell a tag ál tal vál lalt fel ada tok kö rét és a tag har ma dik sze mély nél tör té nő mun - ka vég zé si kö te le zett sé ge tel je sí té sé nek idő tar tam ára járó sze mé lyi alap bé - rek leg ki sebb mér té két, a fe lek kap cso lat tar tá sá nak mód ját ab ban az idő - szak ban, ami kor a tag mun ka vég zé si kö te les sé ge szü ne tel. A mun ka vég zés so rán a tag nak oko zott ká rért a mun kál ta tó és a har ma dik sze mély a mun - kál ta tói kár oko zás ra vo nat ko zó sza bá lyai alap ján, egye tem le ge sen fe lel. A köz ok ta tási in téz mény tag rész vé te lé vel mű kö dő is ko la szö vet ke ze tek vo nat ko zás ban a 18 élet év ét be nem töl tött tag kap csán a ren de let to váb bi fel té te le ket is meg ál la pít. Pél dá ul, ha az is ko la szö vet ke zet ke re té ben szer - ve zik meg a gya kor la ti kép zést az is ko la szö vet ke zet tag ja i val (a szak kép - zés ről szó ló tör vény ren del ke zé sei sze rint) ta nu ló szer ző dés is köt he tő. A én ha tály ba lé pett új mun ka tör vény köny ve (2012. évi I. tv.) XVII. fe je ze te lé nye gé ben fenn tart ja a ko ráb bi sza bá lyo zást az is ko la - szö vet ke zet és tag ja kö zöt ti mun ka vi szony kü lö nös sza bá lyai te kin te té ben. Az ilyen mun ka vi szonyt az új Mt. a har ma dik sze mély (a szol gál ta tás fo ga - dó ja) ré szé re nyúj tott szol gál ta tás tel je sí té se ér de ké ben kö tött mun ka vi - szony nak te kin ti. Az is ko la szö vet ke ze tek ben a ta gok sze mé lyes köz re mű - kö dé sé nek sza bá lyo zá sa (kö szön he tő en a au gusz tu sá tól ha tá lyos mó do sí tás nak) meg fe lel a kö ve tel mé nyek nek.

9 190 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Összefoglalás Az Is ko la szö vet ke ze tek Or szá gos Szö vet sé gé nek hon lap ján ta lál ha tó ada - tok sze rint is ko la szö vet ke ze ti for má ban ma Ma gyar or szá gon mint egy 50 vál lal ko zás mű kö dik. 13 Idéz ve a hon lap egyik gon do la tát az is ko la szö vet - ke ze tek egy re fon to sabb sze re pet ját sza nak a nap pa li ta go za tos hall ga tók, di á kok szo ci á lis hely ze té nek ja ví tá sá ban az zal, hogy tör vé nyes ke re tek ben, szer ve zett for má ban, pénz ke re se ti le he tő sé get nyúj ta nak szá muk ra. Az is - ko la szö vet ke zet ben te vé keny ke dő (évi át lag ban 130 ezer fős mun ka vál la - ló) tag ság té nye a bi zo nyí ték arra, hogy az is ko la szö vet ke ze tek nek a vál - lal ko zá sok jogi for mái kö zött he lye van. Re mél he tő leg e ta nul mány ban meg fo gal ma zott ja vas la tok se gít sé get nyújt hat nak az in téz mény eset le - ges új kodifikációjában. 13 Fe ke te Jó zsef (szerk.): Ki hí vá sok és vá la szok a ha zai szö vet ke ze ti rend szer ben: Az is ko la - szö vet ke ze tek és tag sá guk szá ma (a kü lön bö ző for rá sok sze rint) je len tős el té rést mu tat. A fel ső fo kú ok ta tá si in téz mé nyek ben a di ák szö vet ke ze tek je len leg jó mű köd nek, ak tí vak. Ki - seb bik há nya duk a Diák-Ész Szö vet ség ke re té ben, na gyobb ré szük kí vü le te vé keny ke dik. Az al só-, és kö zép fo kú ok ta tá si in téz mé nyek ben el ső sor ban a ta nu ló if jú ság élet re ne ve lés - hez való hoz zá já ru lás in do kol ja az is ko la szö vet ke ze tek rend sze ré nek új bó li ki épí té sét. A szö vet ke ze ti esz me és gya kor lat szé le sebb körű meg is mer te té se és vál la lá sa ér de ké ben az is - ko la szö vet ke ze ti há ló zat vissza ál lí tá sá ban a he lyi szö vet ke ze tek kez de mé nye ző sze re pet, köz re mű kö dést vál lal hat nak. Ál ta la az is ko la szö vet ke ze tek a szö vet ke ze ti ne ve lé sé nek is - mét egyik ke re tei le het nek az alsó és kö zép fo kú ok ta tá si in téz mé nyek ben. Az Or szá gos Szö vet ke ze ti Ta nács, az ága za ti or szá gos szö vet ke ze ti ér dek kép vi se le tek, va - la mint a Szö vet ke ze ti Ku ta tó In té zet idő sze rű in for má ci ók köz lé sé vel, is me ret anyag gal való el lá tás sal kap cso lód hat be az ér de kelt fő is ko lák, egye te mek szö vet ke zet-ori en tált fa kul ta tív kép zé sé be, a di ák szö vet ke ze tek tá mo ga tá sá ba. A fel nőtt korú tag ság bő vü lé sé ben, a pá lya - vá lasz tás ban és a szak em ber után pót lás ban, a köz meg íté lés ben ka ma tos tól meg té rül a szö - vet ke ze tek köz re mű kö dé se. Az új ra kez dés az ok ta tá si kor mány zat párt fo gó rész vé tel ét (sza - bá lyo zá sát), az ok ta tá si in téz mé nyek és a szö vet ke ze tek együt tes cse lek vé sét fel té te le zi. Szö vet ke zés évi kü lön lap szá ma. K.: Szö vet ke ze ti Ku ta tó In té zet Bu da pest, 54. old.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 136 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Né meth Lász ló 1 A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 Cselekvési változatok Ki in du lás ként fon tos meg fo gal maz ni azt, hogy

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét Az Alkotmánybíróság Határozatai utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tóra és

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 63. szám Ára: 1395, Ft 2009. évi XXVIII. tör vény Egyes ag rár tár gyú tör vények mó do sí tá sá ról.... 15832

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 14., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 14., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. au gusz tus 14., hétfõ 102. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 175/2006. (VIII. 14.) Korm. r. A fel sõ ok ta tá si hall ga tók jut ta tá sa i ról...

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 15., szerda 109. szám Ára: 777, Ft TARTALOMJEGYZÉK 216/2007. (VIII. 15.) Korm. r. A hosszú távú kötelezettségek vállalásának egyes szabályairól

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

2009. évi XXXVII. törvény

2009. évi XXXVII. törvény 2009/71. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 16273 2009. évi XXXVII. törvény az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról* Az er dei élet kö zös sé gek nél kü löz he tet len fennmara - dása, vé dõ

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

A nonprofit számvitel alapjai

A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Képzési Füzetek Dr. Baráth Katalin A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Szolgáltató Központ Zalaegerszeg, 2010 NONPROFIT KÉPZÉSI FÜZETEK Dr. Baráth Katalin Nonprofit számvitel alapjai Landorhegy

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft. Oldal

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd 26. szám Ára: 1325, Ft TARTALOMJEGYZÉK 29/2008. (II. 19.) Korm. r. A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter feladat- és hatáskörérõl.

Részletesebben

IV. ÉVFOLYAM 8. szám au gusz tus 28.

IV. ÉVFOLYAM 8. szám au gusz tus 28. IV. ÉVFOLYAM 8. szám 2006. au gusz tus 28. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKABIZTONSÁGI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

II. Az Alkotmánybíróság háromtagú tanácsainak a Magyar Közlönyben közzétett határozatai

II. Az Alkotmánybíróság háromtagú tanácsainak a Magyar Közlönyben közzétett határozatai II. Az Alkotmánybíróság háromtagú tanácsainak a Magyar Közlönyben közzétett határozatai 3/2005. (II. 25.) AB határozat 607 A MA GYAR KÖZ TÁR SA SÁG NE VÉ BEN! 3/2005. (II. 25.) AB határozat Az Al kot

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 96. szám Ára: 3825 Ft 2009. évi LXXX. tör vény A Bün te tõ Tör vény könyv rõl szóló 1978. évi IV. tör vény

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások CXXXIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2006. áp ri lis 26. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 71/2006. (IV. 3.) Korm. ren de let 80/2006. (IV. 6.) Korm.

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 11., hétfõ 96. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXXXIII. tv. A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá - lya

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24 2 0 1 2. F E B R U Á R egyenlítô M E L L É K L E T BÁ RÁN DY GER GELY PhD OR SZÁG GYÛ LÉ SI KÉP VI SE LÔ AZ IGAZ SÁG ÜGYI AL KOT MÁ NYO ZÁS KRONOLÓGIÁJA A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA udapest, 2008. no vem ber 20., csütörtök 164. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXXII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság, va la mint Mon te neg ró Köz tár sa ság között a tár sa

Részletesebben

A Kormány rendeletei. A Kormány 349/2007. (XII. 21.) Korm. rendelete M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/180. szám

A Kormány rendeletei. A Kormány 349/2007. (XII. 21.) Korm. rendelete M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/180. szám 13398 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/180. szám 9. A Bktv. 24. -a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki: (4) Fel ha tal ma zást kap az igaz ság ügyért fe le lõs mi - nisz ter, hogy ren de let ben

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM 2011. május T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 35/2011. (V. 6.) AB ha tá ro zat Al kot má nyos kö ve tel mény meg ál la pí tá sá ról a bí rói kez de mé nye zés alap - ján el ren delt

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 10., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 10., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 10., szerda 135. szám Ára: 966, Ft TARTALOMJEGYZÉK 264/2007. (X. 10.) Korm. r. Az egyes ter mé kek ki egé szí tõ ol tal má ra vo nat ko zó

Részletesebben

157. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, decem ber 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 861, Ft. Oldal

157. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, decem ber 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 861, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. decem ber 19., kedd 157. szám Ára: 861, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: CXIX. tv. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ja nu ár 5., péntek 1. szám TARTALOMJEGYZÉK 2007: I. tv. A sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mé lyek be uta zá sá ról és

Részletesebben

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 6., csütörtök 39. szám Ára: 759, Ft TARTALOMJEGYZÉK 80/2006. (IV. 6.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 26., hétfõ. 79. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 26., hétfõ. 79. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 26., hétfõ 79. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 26., hétfõ 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 148/2008. (V.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LIX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 577-768. OLDAL 2009. március 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1775 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM 2011. nove mber T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 83/2011. (XI. 10.) AB ha tá ro zat Mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló al kot mány el le nes ség vizs gá la tá ról a kö te - le zõ

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

29. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. már ci us 13., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft

29. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. már ci us 13., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. már ci us 13., kedd 29. szám Ára: 4557, Ft TARTALOMJEGYZÉK 39/2007. (III. 13.) Korm. r. A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazga

Részletesebben

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 11., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 855, Ft. Oldal

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 11., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 855, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 11., hétfõ 64. szám Ára: 855, Ft TARTALOMJEGYZÉK Oldal 102/2009. (V. 11.) Korm. rendelet Az áruk és egyes szol gál ta tá sok sza bad áram lá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben