13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal"

Átírás

1 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló évi XL. tör vény ren del ke zé se i nek végrehajtásáról /2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló évi XLII. tör vény egyes rendelke - zéseinek vég re haj tá sá ról szóló 111/2003. (VII. 29.) Korm. ren de - let, va la mint a vil la mos ener gi á ról szóló évi LXXXVI. tör - vény egyes ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá ról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosításáról /2009. (I. 30.) FVM ren de let A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló évi XXXIII. tör vény végrehajtásáról az agrárágazatban /2009. (I. 30.) Korm. ha tá ro zat A Ká bí tó szer ügyi Ko or di ná ci ós Bi zott ság ról szóló 1002/2007. (I. 18.) Korm. ha tá ro zat módosításáról /2009. (I. 30.) Korm. ha tá ro zat A Miniszterelnöki Hivatalban, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegû tevékenységet ellátó központi költségve - tési szer vek nél fog lal koz ta tot tak lét szá má ról szóló 2057/2008. (V. 14.) Korm. határozat módosításáról Oldal Ára: 3555, Ft

2 4146 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/13. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelete a földgázellátásról szóló évi XL. tör vény rendelkezéseinek végrehajtásáról A Kor mány a föld gáz el lá tás ról szóló évi XL. tör - vény , 15., , , va la mint pont já ban, a bá nyá szat ról szóló évi XLVIII. tör vény 50/A. (1) be kez dés f) pont já ban, va la mint a föld - gáz el lá tás ról szóló évi XLII. tör vény 55. s) pont já - ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján az Al kot mány 35. (1) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében el jár va a kö vet ke zõ ket ren de li el: 1. (1) E ren de let al kal ma zá sá ban: 1. El szá mo lá si idõ szak: szer zõ dés ben meg ál la pí tott két mé rõ le ol va sás kö zöt ti idõ szak, 2. El szá mo ló szám la (vég szám la): az el szá mo lá si idõ - szak le tel tét köve tõen ki ál lí tott szám la bi zony lat, amely a le ol va sás alap ján meg ál la pí tott fo gyasz tás el len ér té két, a rész szám lák össze sí tett el len ér té két, az egyen le get, va la - mint a még el nem szá molt dí ja kat tar tal maz za, 3. Esz kö zök kel való ren del ke zés: ki ter jed kü lö nö sen az en ge dé lye sek alap ve tõ esz kö ze i nek más sze mély ré szé re tör té nõ át ru há zá sá ra (el adá sá ra, aján dé ko zá sá ra), hasz ná lat ba adá sá ra (bér be adá sá ra), lí zing be vagy egyéb mó don tar tós hasz ná lat ba adá sá ra, meg ter he lé sé re vagy biz to sí té kul való le kö té sé re (zá log ba, jel zá log ba adá sá ra), va la mint az esz kö zök vagy azok egy ré sze üze mel te té sé nek jogáról való le mon dá sá ra, az üze mel te tés jo gá nak át ru há - zá sá ra, to váb bá az alap ve tõ esz kö zö ket érin tõ bár mely más te her vál la lá sá ra, 4. Fi ze tõ: adott fel hasz ná lá si he lyen lévõ fel hasz ná ló föld gáz fel hasz ná lá sá nak el len ér té két és egyéb dí ja it szám - la el le né ben ki egyen lí tõ ter mé sze tes vagy jogi sze mély, illetve jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ gaz da sá gi tár - saság, 5. Fel hasz ná lói be ad vány: olyan ké re lem, meg ke re sés, amely a fel hasz ná ló en ge dé lyes sel fenn ál ló, föld gáz-ér té - ke sí tés sel vagy föld gáz el osz tás sal össze füg gõ jog vi szo - nyá val, an nak lét re ho zá sá val, meg szün te té sé vel össze füg - gõ egyé ni, a fel hasz ná lót érin tõ igény el in té zé sé re irá nyul, 6. Gáz hó nap: adott nap tá ri hó nap adott nap ján reg gel 06:00-tól a kö vet ke zõ nap tá ri hó nap azon nap ján reg gel 06:00-ig, amely szá má nál fog va a kez dõ nap nak meg fe lel, 7. Hosszú táv ra le kö tött ka pa ci tás: egy gáz év re vagy azt meg ha la dó idõ tar tam ra szer zõ dés sel le kö tött szál lí tó-, el osz tó- és tá ro ló ka pa ci tás, 8. Kap cso ló dó te vé keny ség: az en ge dé lyes min den olyan, a lé te sí tõ ok irat ban fel tün te tett te vé keny sé ge, amely nek vég zé se az en ge dély kö te les te vé keny ség hez elengedhetetlenül szük sé ges, de nem ki zá ró lag az en ge - dély kö te les te vé keny sé get szol gál ja, 9. Kap csolt vál lal ko zás: a szám vi tel rõl szóló évi C. tör vény (a továb biak ban: Szt.) 3. (2) be kez dés 7. pont - ja sze rin ti vál lal ko zás, 10. Ki egyen sú lyo zá si pót díj: a föld gáz szál lí tó rend sze - ren a tény le ges be táp lá lás és vé te le zés alap ján meg ál la pí - tott, a meg en ge dett el té rés túl lé pé se miatt a föld gáz szál lí tó ál tal a rend szer hasz ná lók kal szem ben kü lön jog sza bály alap ján ér vé nye sít he tõ pót díj, 11. Ma gyar gáz ki egyen lí té si pont: (a továb biak ban: MGP) az együtt mû kö dõ föld gáz rend szer azon vir tu á lis betáplálási és ki adá si pont ja, ame lyen a napi föld gáz és kapacitás ke res ke del mi pi a con vagy azon kí vül, de az Üzemi és Ke res ke del mi Sza bály zat nak (a továb biak ban: ÜKSZ) meg fele lõen vég re haj tott ügy le tek ben sze rep lõ gáz mennyi ség tu laj don jo ga az el adó ról át száll a ve võ re. Ez a vir tu á lis be táp lá lá si és ki adá si pont az együtt mû kö dõ gáz rend szer va la mennyi tény le ges be táp lá lá si pont ja mö - gött és tény le ges ki adá si pont ja elõtt, költ ség és rá for dí tás sem le ges mó don he lyez ke dik el, 12. Má sod la gos ka pa ci tás-ke res ke de lem: a rend szer - hasz ná lók ál tal le kö tött, de fel nem hasz nált szál lí tói, tá ro - lói, elosz tói ka pa ci tá sok nak az ÜKSZ-ben meg ha tá ro zot - tak sze rint tör té nõ to vább ér té ke sí té se, 13. Nap fok szám: a fû té si kü szöb ér ték alat ti hõ mér sék - le tek nek, a fû té si idõ szak hi deg mennyi sé gé vel ará nyos, az ÜKSZ sze rint meg ha tá ro zott ér té ke, 14. Napi csúcs ki hasz ná lá si óra szám: a csúcs na pi tel jes fo gyasz tás (MJ/nap) és leg na gyobb órai ka pa ci tás igény (MJ/óra) há nya do sa (óra/nap), 15. Nyil ván tar tott ka pa ci tás: a fel hasz ná ló ál tal, az éves ka pa ci tás le kö té si fo lya mat ban hosszú távú szer zõ - dés sel le köt he tõ, a rend szer üze mel te tõk nél ga ran tál tan ren del ke zés re álló ka pa ci tás, 16. Op ci ós föld gáz mennyi ség: a rend szer hasz ná ló ál tal gáz na pon a szál lí tó ve ze ték adott be táp lá lá si vagy ki adá si pont já ra az ÜKSZ-ben fog lalt sza bá lyok sze rint fel aján - lott, a föld gáz szál lí tó ál tal a rend szer egyen súly meg tar tá sa ér de ké ben igény be ve he tõ for rás vagy fo gyasz tás vál toz ta - tá si le he tõ ség, 17. Pi a ci ár in for má ci ós rend szer: a rend szer hasz ná la ti dí ja kat, va la mint az egye te mes szol gál ta tók ne gyed éves ára it tar tal ma zó adat bá zis, ame lyet a Ma gyar Ener gia Hivatal (a továb biak ban: Hi va tal) a hon lap ján köz zé tesz, 18. Rend szer hez való hoz zá fé rés: a szál lí tó- és az el osz - tó ve ze ték, va la mint a föld gáz tá ro ló ka pa ci tá sá nak ren del - ke zés re bo csá tá sa az azt igény be ven ni kí vá nó rend szer - hasz ná lók szá má ra,

3 2009/13. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y Részleges szigetüzem: olyan elosztóvezeték, amelybe földgáztermelõi vezetékrõl és szállítóvezetékrõl együttesen biztosítható a földgáz fizikai betáplálása, 20. Részszámla: a rend szer hasz ná ló ré szé re az el szá - mo lá si idõ sza kon be lül be nyúj tott szám la, 21. Sza bály za ti Bi zott ság: a rend szer irá nyí tó ál tal mû - köd te tett az ÜKSZ vé le mé nye zé sé re és ki dol go zá sá nak támogatására meg ala kí tott mun ka cso port, 22. Szi get üzem: olyan föld gáz ve ze ték rend szer, amely csak ter me lõi rend szer hez csat la ko zik és a föld gáz fi zi kai be táp lá lá sa az együtt mû kö dõ föld gáz rend szer rõl nem biz - to sít ha tó. (2) Az (1) be kez dés ben nem sze rep lõ fo gal ma kat a föld - gáz el lá tás ról szóló évi XL. tör vény (a továb biak ban: GET) 3. -a sze rint kell ér tel mez ni. (A GET ához) Rendszerirányítás 2. (1) A rend szer irá nyí tói mû kö dé si en ge délyt ké rel me zõ föld gáz szál lí tó nak ren del kez nie kell a rend szer irá nyí tói te vé keny ség vég zé sé hez szük sé ges pénz ügyi és tár gyi eszközökkel, sze mé lyi ál lo mánnyal, mód sze rek kel, el já rá - sok kal, ezen be lül kü lö nö sen a) a GET-ben elõ írt en ge dély esi te vé keny ség el lá tá sá ra al kal mas, a rend szer üze mel te tõk in for ma ti kai rend sze ré - vel is együtt mû kö dõ adat for gal mi és in for ma ti kai rend - szer rel, b) az en ge dé lyes sa ját szer ve ze tén be lül fog lal koz ta tott meg fe le lõ lét szá mú és kép zett sé gû szak em berállomány - nyal, amely al kal mas az irá nyí tá si és ko or di ná ci ós, fej lesz - té si, ter ve zé si, a nem zet kö zi kép vi se le ti te vé keny sé gek vég zé sé re, va la mint az adat for gal mi és in for ma ti kai rend - szer mû köd te té sé re, c) olyan mód sze rek kel, el já rá sok kal, mely al kal mas a GET 85. -ában meg ha tá ro zott men tes ség tár gyá ban a Hivatal dön té sé hez szük sé ges, az együtt mû kö dõ föld gáz - rend szer re és a föld gáz el lá tás for rá sa i nak bõ ví té sé re gya - ko rolt ha tás vizs gá la tá ra, d) el kü lö ní tett szer ve zet tel, amely mû köd te ti a napi föld gáz és ke res ke del mi pi a cot és ren del ke zik a mû köd te - tés hez szük sé ges esz kö zök kel, a piac mû kö dé sét le író sza - bály za tok kal. (2) Az egyen lõ bá nás mód kö ve tel mé nye, a ver seny sem - le ges ség, az át lát ha tó ság, az el lá tás biz ton sá ga, a fel hasz - ná lók vé del me, va la mint a leg ki sebb költ ség el vé nek ér vé - nye sü lé se ér de ké ben az en ge dé lyes rend szer irá nyí tói te vé - keny sé ge kö ré ben kö te les biz to sí ta ni, hogy a) a rend szer üze mel te tõk a rend szer irá nyí tó ré szé rõl azo nos, meg kü lön böz te tés-men tes bá nás mód ban ré sze sül - je nek, b) a rend szer üze mel te tõk hoz zá fér hes se nek a sa ját ada - ta ik hoz, va la mint a köz ér de kû in for má ci ók hoz a föld gáz - szál lí tó-há ló za tok hoz való hoz zá fé rés fel té te le i rõl szóló szep tem ber 28-i 1775/2005/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren de let har ma dik fél re vo nat ko zó ti tok tar tás ra vo nat ko zó elõ írásai be tar tá sa mel lett, c) kap csolt vál lal ko zá sa sem köz vet le nül, sem köz vet - ve ne ré sze sül jön elõny ben. (3) A rend szer irá nyí tás ra vo nat ko zó en ge dély irán ti kérelemhez az e ren de let 5. szá mú mel lék le té nek I. fe je ze - té ben meg ha tá ro zott ira to kat kell be nyúj ta ni. (A GET ához) Földgázszállítás 3. (1) A föld gáz szál lí tá si mû kö dé si en ge délyt ké rel me zõ az ál ta la üze mel tet ni kí vánt szál lí tó ve ze ték egé szé re kö te - les be nyúj ta ni az en ge dély irán ti ké rel met, be le ért ve a sa ját tu laj do nú és az üze mel te té si szer zõ dés alap ján mû köd te - tett szál lí tó ve ze ték-ré sze ket is. (2) A ké rel me zõ jegy zett tõ ké je nem le het ke ve sebb 2 mil li árd fo rint nál. 4. (1) A ké rel me zõ nek ren del kez nie kell a) 3 évre szóló, könyv vizs gá ló ál tal a 7. szá mú mel lék - let ben meg adott szem pon tok sze rint el len õr zött üz le ti terv vel, amely a ké rel me zõ egyéb te vé keny sé ge i tõl el kü lö - nít ve tar tal maz za a föld gáz szál lí tá si te vé keny sé get a hoz zá kap cso ló dó költ sé ge ket, pénz for gal mat, b) 3 évre szóló ka pa ci tás igény fel mé rés sel, és az ez alap ján el ké szí tett ter ve zett fej lesz té si le írá sok kal, c) a GET ában fog lal tak sze rin ti a föld gáz szál - lí tói te vé keny ség vég zé sé hez szük sé ges pénz ügyi és tár gyi esz kö zök kel, sze mé lyi ál lo mánnyal, mód sze rek kel, el já rá - sok kal, tech no ló gi ák kal, ezen be lül kü lö nö sen, ca) a GET 11. -ában meg ha tá ro zott te vé keny sé gek ellátására al kal mas, a rend szer üze mel te tõk in for ma ti kai rend sze ré vel is együtt mû kö dõ, az ÜKSZ vo nat ko zó ren - del ke zé se it ki elé gí tõ adat for gal mi és in for ma ti kai rend - szer rel, cb) olyan sa ját szer ve zet tel, amely al kal mas a GET 8. (2) be kez dé sé ben és a 86. (1) be kez dé sé ben elõ írt te vé - keny sé gek el lá tá sá ra, biz to sí ta ni tud ja az en ge dély kö te les te vé keny ség vég zé sét, vagy ezen te vé keny ség azon ele mé - nek fel ügye le tét, amely nek más sal tör té nõ vé gez te té sé hez a Hi va tal hoz zá já rult, az ön ál ló gaz dál ko dást, a rend szer - hasz ná lók meg kü lön böz te tés-men tes ki szol gá lá sát, va la - mint sa ját mû sza ki rend sze ré nek a Hi va tal erre vo nat ko zó

4 4148 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/13. szám ha tá ro za tá ban elõ írt szol gál ta tá si mi nõ sé gi elõ írásoknak meg fe le lõ üze mel te té sét, cc) sa ját szer ve ze tén be lül fog lal koz ta tott meg fe le lõ lét szá mú és kép zett sé gû szak em ber ál lo mánnyal, amely alkalmas a hid ra u li kai egyen súly tar tá si, a napi egyen sú - lyo zá si, a no mi ná lá si és el szá mo lá si te vé keny sé gek vég zé - sé re, cd) olyan szer ve ze ti egy ség gel és ah hoz tar to zó szak - sze mély zet tel, amely ké pes meg hoz ni a te vé keny ség vég - zé sé hez szük sé ges ön ál ló dön té se ket, ce) a sa ját szer ve ze tén be lül a szál lí tó ve ze ték üzem vi - te lét fo lya ma to san fel ügye lõ, a rend szer egyen sú lyo zás irá - nyí tá sát vég zõ fo lya ma to san mû kö dõ mû sza ki irá nyí tó (disz pé cser) szol gá lat tal és ké szen lé ti szol gá lat tal, cf) sa ját szer ve ze tén be lül a rend szer fej lesz té si igé nyek meg fo gal ma zá sá ra és a tel jes fej lesz té si fo lya mat el len õr - zé sé re al kal mas szak em ber ál lo mánnyal, cg) olyan mód sze rek kel, el já rá sok kal, tech no ló gi ák kal, ame lyek al kal ma sak a ve ze té kek ka pa ci tá sá nak rend sze res fe lül vizs gá la tá ra és fej lesz té sé nek ter ve zé sé re, az üze mel - te tett ve ze ték mû köd te té sé re és meg fe le lõ mû sza ki szín vo - na lon való tar tá sá ra. (2) A föld gáz szál lí tás ra vo nat ko zó en ge dély irán ti ké re - lem hez az e ren de let 5. szá mú mel lék le té nek II. fe je ze té - ben meg ha tá ro zott ira to kat kell be nyúj ta ni. (3) A ver seny sem le ges ség, az át lát ha tó ság, az üzem biz - ton ság, az el lá tás biz ton sá ga, a fel hasz ná lók vé del me, valamint a leg ki sebb költ ség el vé nek ér vé nye sü lé se ér de - ké ben az en ge dé lyes a föld gáz szál lí tá si te vé keny sé ge körében kö te les biz to sí ta ni, hogy a) a rend szer üze mel te tõk és a rend szer hasz ná lók a föld gáz szál lí tó ré szé rõl meg kü lön böz te tés-men tes bá nás - mód ban ré sze sül je nek, b) a rend szer üze mel te tõk és a rend szer hasz ná lók hoz - zá fér hes se nek a sa ját ada ta ik hoz, va la mint a köz ér de kû információkhoz, c) kap csolt vál lal ko zá sa sem köz vet le nül, sem köz vet - ve ne ré sze sül jön elõny ben, d) a föld gáz ipa ri vál lal ko zá sok és a fel hasz ná lók egyen lõ bá nás mód ban ré sze sül je nek te kin tet nél kül arra, hogy azok az in teg rált vál lal ko zás ré szei, az in teg rált vál - lal ko zás vál la la ti kö ré be tar to zó ter me lõi en ge déllyel, föld gáz ke res ke de lem re vo nat ko zó vagy egye te mes szol - gál ta tói en ge déllyel ren del ke zõ gaz da sá gi tár sa ság gal jog - vi szony ban álló fel hasz ná lók, vagy más, ön ál ló vál lal ko - zá sok, il let ve fel hasz ná lók. (4) A föld gáz szál lí tó a (3) be kez dés sze rin ti meg kü lön - böz te tés-men tes bá nás mód ke re té ben kö te les biz to sí ta ni kü lö nö sen az in for má ci ó hoz egyen lõ fel té te lek kel tör té nõ hoz zá fé rést, te kin tet nél kül arra, hogy a fel hasz ná lók és vál lal ko zá sok az in teg rált vál lal ko zás ré szei, az in teg rált vál lal ko zás vál la la ti kö ré be tar to zó ter me lõi en ge déllyel, föld gáz ke res ke de lem re vo nat ko zó vagy egye te mes szol - gál ta tói en ge déllyel ren del ke zõ gaz da sá gi tár sa ság gal jog - vi szony ban álló fel hasz ná lók vagy más, ön ál ló vál lal ko zá - sok, il let ve fel hasz ná lók. 5. A föld gáz szál lí tó adat for gal mi és in for ma ti kai rend sze - ré nek biz to sí ta nia kell a gáz nap ra, va la mint az en nél hosszabb idõ szak ra tör té nõ ka pa ci tás le kö tés adat for gal - má nak rög zí té sét és fel dol go zá sát a ka pa ci tá sok má sod la - gos ke res ke del mé re ter je dõ en is, to váb bá al kal mas nak kell len nie a GET-ben és e ren de let ben meg ha tá ro zott kö ve tel - mé nyek nek meg fe le lõ szer zõ dé sek ke ze lé sé re. (A GET ához) Földgázelosztás 6. (1) A föld gá ze losz tói mû kö dé si en ge délyt ké rel me zõ az ál ta la üze mel tet ni kí vánt el osz tó ve ze ték egé szé re kö te les be nyúj ta ni az en ge dély irán ti ké rel met, be le ért ve a sa ját tulajdonú és az üze mel te té si szer zõ dés alap ján mû köd te - tett el osz tó ve ze ték ré sze ket is. (2) A ké rel me zõ jegy zett tõ ké je nem le het ke ve sebb 300 mil lió fo rint nál. A nél ke ve sebb rá csat la ko - zott fel hasz ná ló el lá tá sát biz to sí tó el osz tó ve ze ték mû köd - te té sé re en ge dély ké rel met be nyúj tó ese té ben a ké rel me zõ jegy zett tõ ké je nem le het ke ve sebb 20 mil lió fo rint nál. 7. (1) A ké rel me zõ nek ren del kez nie kell: a) 3 évre szóló, könyv vizs gá ló ál tal a 7. szá mú mel lék - let ben meg adott szem pon tok sze rint el len õr zött üz le ti terv vel, amely a ké rel me zõ egyéb te vé keny sé ge i tõl el kü lö - nít ve tar tal maz za a föld gáz el osz tá si te vé keny sé get a hoz zá kap cso ló dó költ sé ge ket, pénz for gal mat, b) 3 évre szóló ka pa ci tás igény fel mé rés sel, és az ez alap ján el ké szí tett ter ve zett fej lesz té si le írá sok kal, c) olyan sa ját szer ve zet tel, amely al kal mas a GET 14. (2) be kez dé sé ben és a 86. (1) be kez dé sé ben elõ írt te vé - keny sé gek el lá tá sá ra, biz to sí ta ni tud ja az en ge dély kö te les te vé keny ség vég zé sét, vagy ezen te vé keny ség azon ele mé - nek fel ügye le tét, amely nek más sal tör té nõ elvégezteté - séhez a Hi va tal hoz zá já rult, az ön ál ló gaz dál ko dást, a rend szer hasz ná lók meg kü lön böz te tés-men tes ki szol gá lá - sát, va la mint sa ját mû sza ki rend sze ré nek a Hi va tal erre vonatkozó ha tá ro za tá ban elõ írt szol gál ta tá si mi nõ sé gi elõ - írásoknak meg fe le lõ üze mel te té sét, d) sa ját szer ve ze tén be lül az en ge dé lyes te vé keny sé ge vég zé sé hez szük sé ges szak irá nyú ter ve zõ, irá nyí tó, el len - õr zõ te vé keny ség el lá tá sát biz to sí tó szakemberállomány - nyal, e) a c) és d) pont ban elõ ír tak hoz szük sé ges esz kö zök - kel, mód sze rek kel, el já rá sok kal, tech no ló gi ák kal,

5 2009/13. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 4149 f) az el osz tó rend szer üzem vi te lét fo lya ma to san fel - ügye lõ mû sza ki irá nyí tó (disz pé cser) szol gá lat tal és ké - szen lé ti szol gá lat tal, g) sa ját szer ve ze tén be lül a fej lesz té si igé nyek meg - fogalmazására és a tel jes fej lesz té si fo lya mat el len õr zé sé re al kal mas szak em ber ál lo mánnyal, h) olyan szer ve ze ti egy ség gel és ah hoz tar to zó szak sze - mély zet tel, amely ké pes meg hoz ni a te vé keny ség vég zé sé - hez szük sé ges ön ál ló dön té se ket, i) az en ge dély kö te les te vé keny ség üz let sza bály zat ban meg ha tá ro zott nor mál üzem me ne té tõl el té rõ kö rül mé nyek kö zöt ti foly ta tá sá hoz szük sé ges szer ve ze ti, sza bály za ti, tár gyi és sze mé lyi fel té te lek kel, j) a mû kö dé si te rü le tén lévõ fel hasz ná ló kat el lá tó egye - te mes szol gál ta tók kal vagy ke res ke dõk kel meg kö tött meg ál la po dá sok kal, k) az ÜKSZ vo nat ko zó ren del ke zé se it ki elé gí tõ adat - for gal mi és in for ma ti kai rend szer rel, mérõ és adat át vi te li esz kö zök kel, be le ért ve a ha tá ron ke resz tü li el osz tás hoz szük sé ges mé rõ esz kö zö ket és a Ma gyar Köztársaság államhatárán kí vül esõ fel hasz ná lá si he lyek ese té ben az elosztóvezeték ha tár át lé pé sé nél nem zet kö zi mé rõ ál lo - mást is, l) a mû kö dé si te rü let le írá sá val, azon be lül a te le pü lé - sek, te le pü lés ré szek, te rü le tek meg je lö lé sé vel, ahol az elosztóvezetékrõl vé te le zõ fel hasz ná lá si hely ta lál ha tó, m) a más tu laj do ná ban lévõ, az en ge dé lyes ál tal üze - mel te tett ve ze ték rész le tes le írá sá val. (2) A föld gáz el osz tá sá ra vo nat ko zó en ge dély irán ti kérelemhez az e ren de let 5. szá mú mel lék le té nek III. fe je - ze té ben meg ha tá ro zott ira to kat kell be nyúj ta ni. (3) A ver seny sem le ges ség, az át lát ha tó ság, az üzem biz - ton ság, az el lá tás biz ton sá ga, a fel hasz ná lók vé del me, valamint a leg ki sebb költ ség el vé nek ér vé nye sü lé se ér de - ké ben az en ge dé lyes föld gáz el osz tá si te vé keny sé ge kö ré - ben kö te les biz to sí ta ni, hogy a) a rend szer üze mel te tõk és a rend szer hasz ná lók a föld gáz el osz tó ré szé rõl meg kü lön böz te tés-men tes bá nás - mód ban ré sze sül je nek, b) a rend szer üze mel te tõk és a rend szer hasz ná lók hoz - zá fér hes se nek a sa ját ada ta ik hoz, va la mint a köz ér de kû információkhoz, c) kap csolt vál lal ko zá sa sem köz vet le nül, sem köz vet - ve ne ré sze sül jön elõny ben, d) a föld gáz ipa ri vál lal ko zá sok és a fel hasz ná lók egyen lõ bá nás mód ban ré sze sül je nek te kin tet nél kül arra, hogy azok az in teg rált vál lal ko zás ré szei, az in teg rált vál - lal ko zás vál la la ti kö ré be tar to zó ter me lõi en ge déllyel, föld gáz ke res ke de lem re vo nat ko zó vagy egye te mes szol - gál ta tói en ge déllyel ren del ke zõ gaz da sá gi tár sa ság gal jog - vi szony ban álló fel hasz ná lók, vagy más, ön ál ló vál lal ko - zá sok, il let ve fel hasz ná lók. (4) A föld gáz el osz tó a (3) be kez dés sze rin ti meg kü lön - böz te tés-men tes bá nás mód ke re té ben kö te les biz to sí ta ni kü lö nö sen az in for má ci ó hoz egyen lõ fel té te lek kel tör té nõ hoz zá fé rést, te kin tet nél kül arra, hogy a fel hasz ná lók és vál lal ko zá sok az in teg rált vál lal ko zás ré szei, az in teg rált vál lal ko zás vál la la ti kö ré be tar to zó ter me lõi en ge déllyel, föld gáz ke res ke de lem re vo nat ko zó vagy egye te mes szol - gál ta tói en ge déllyel ren del ke zõ gaz da sá gi tár sa ság gal jog - vi szony ban álló fel hasz ná lók, vagy más, ön ál ló vál lal ko - zá sok, il let ve fel hasz ná lók. 8. (1) A föld gáz el osz tó a 100 m 3 /óra alat ti fo gyasz tá sú fel - hasz ná ló kat di gi tá lis adat rög zí tés sel ren del ke zõ mé rõk kel is el lát hat ja. Ha napi táv le ol va sás nem tör té nik, az igény be vett tel je sít mé nyek és az egyen sú lyi el té ré sek napi el szá - mo lá sa az ÜKSZ-ben meg ha tá ro zott fel hasz ná lói pro fil ra vo nat ko zó sza bá lyok alap ján tör té nik. (2) E ren de let ha tály ba lé pé sét köve tõen fel sze relt mé rõ - ké szü lék, táv adó, va la mint la kos sá gi fo gyasz tók ese té ben a nyo más sza bály zó a föld gáz el osz tó tu laj do nát ké pe zi. (3) A föld gáz el osz tó kö te les nyil ván tar tást ve zet ni a mû kö dé si te rü le tén az ál ta la az ÜKSZ sze rint pro fil ba so rolt fel hasz ná lók ról. 9. (1) A föld gáz el osz tó adat for gal mi és in for ma ti kai rend - sze ré nek a) biz to sí ta nia kell a jog sza bá lyok ban és az ÜKSZ-ben elõ írt adat rög zí tést és a csat la ko zó szál lí tó ve ze ték kel történõ adat for gal mat, a gáz nap ra, va la mint az en nél hosszabb idõ szak ra tör té nõ ka pa ci tás-le kö tés adat for gal - má nak rög zí té sét és fel dol go zá sát a ka pa ci tá sok má sod la - gos ke res ke del mé re ter je dõ en is, b) biz to sí ta nia kell to váb bá az el osz tó rend szer hez kap - cso ló dó fel hasz ná lók vá sá rolt ka pa ci tá sa i nak és az ez alap - ján a rend szer hasz ná ló ál tal le köt he tõ szük sé ges for rás ol - da li ka pa ci tá sok nyil ván tar tá sát és fris sí té sét, c) al kal mas nak kell len nie a táv adós mé rés sel ren del ke - zõ és a pro fil ba so rolt fel hasz ná lók fo gyasz tá sá nak meg ha - tá ro zá sá ra és nyil ván tar tá sá ra, va la mint a GET-ben és e kor mány ren de let ben meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ szer zõ dé sek ke ze lé sé re, d) le he tõ vé kell ten nie a föld gáz szál lí tó felé tör té nõ, a szál lí tó ve ze ték hasz ná ló já ra vo nat ko zó al lo ká ci ót, továbbá e) elõ kell se gí te nie a föld gáz szál lí tó egyen sú lyo zá si és el szá mo lá si fel ada ta i nak vég re haj tá sát. (2) A 8. -ban és az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott kötelezettségeket a föld gáz szál lí tó ra is al kal maz ni kell, ha a GET 18. -a sze rint a föld gáz szál lí tó a gáz át adó ál lo mást kö ve tõ szál lí tó ve ze ték sza ka szon vé gez szál lí tá si te vé - keny sé get a szál lí tó ve ze ték re köz vet le nül csat la ko zó fel - hasz ná ló ré szé re.

6 4150 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/13. szám 10. A föld gáz el osz tó kö te les: a) az egyen sú lyo zás hoz szük sé ges, a rend szer hasz ná - lók tény le ges föld gáz for gal ma zá sá ra vo nat ko zó adat szol - gál ta tá si te vé keny sé gét gáz na pon be lül a csat la ko zó szál lí - tó ve ze té ket üze mel te tõ en ge dé lyes sel össze han gol ni a közöttük lévõ együtt mû kö dé si meg ál la po dás ban és az ÜKSZ-ben fog lal tak sze rint, b) az egyes rend szer hasz ná lók fo gyasz tá si ada ta i nak meg adá sá val tá jé koz tat ni a csat la ko zó föld gáz szál lí tó disz pé cser szol gá la tát min den olyan ese mény rõl, amely a föld gáz fel hasz ná lók hoz tör té nõ el jut ta tá sát, vagy az elosztórendszer egyen sú lyát ve szé lyez te ti, c) az együtt mû kö dõ föld gáz rend szer egyen sú lyá nak meg bom lá sa kor a föld gáz szál lí tó ál tal el ren delt in téz ke dé - se ket vég re haj ta ni, d) az egye te mes szol gál ta tó ré szé re min den év ja nu ár 30-ig meg ad ni az el osz tó ve ze ték rõl vé te le zõ már be kö tött és az év köz ben vár ha tó an be kö tés re ke rü lõ egye te mes szol gál ta tás ra jo go sult fel hasz ná lók szá mát és fogyasz - tását pro fil cso por ton kén ti bon tás ban. 11. (1) A föld gáz el osz tó a fel hasz ná ló irá nyá ba a GET 16. (1) be kez dés a), b), c) és e) pont ja sze rin ti ese tek ben köz - vet le nül jár el. A vég re haj tan dó in téz ke dés rõl az in téz ke - dés nap ján ér te sí ti a fel hasz ná lót el lá tó rend szer hasz ná lót. (2) A föld gáz el osz tó a föld gáz ke res ke dõ nek a GET 29. (3) be kez dé sé ben elõ írt fel té te lek sze rint tör té nõ írás - be li kez de mé nye zé sé re a GET 29. (4) be kez dé sé ben fog lal ta kat figye lembe véve kö te les a fel hasz ná lót a föld - gáz el lá tás ból ki kap csol ni, a ki kap cso lás idõ pont já ban leolvasott mé rõ ál lást jegy zõ könyv ben rög zí te ni, va la mint a jegy zõ könyv egy pél dá nyát a fel hasz ná ló nak át ad ni. A fo gyasz tás mé rõ ál lás ról kö te les a föld gáz ke res ke dõt 3 mun ka na pon be lül tá jé koz tat ni. A ki kap cso lás föld gáz - el osz tó nak fel ró ha tó ok ból tör té nõ el ma ra dá sá ból vagy késedelmébõl ere dõ föld gáz fo gyasz tás kö vet kez té ben keletkezõ kárt a föld gáz el osz tó vi se li. (3) A föld gáz el osz tó a GET 16. (1) be kez dés a), b), ca), cc), ce), e) és f) pont ja sze rin ti ese tek ben a fel hasz ná ló be kap cso lá sát, a fel hasz ná lá si he lyen a föld gáz el osz tá si szol gál ta tás meg kez dé sét vagy foly ta tá sát la kos sá gi fogyasztó ese té ben a GET 29. (4) be kez dé se figye lembe - véte lével azon na li ha tállyal meg ta gad hat ja (a továb biak - ban együtt: szol gál ta tás meg ta ga dá sa). (4) A GET 16. (1) be kez dés cb), cd), d) és f) pont ja sze rint la kos sá gi fo gyasz tó ese té ben a szol gál ta tás meg ta - ga dá sá ra a GET 29. (4) be kez dé sé ben elõ ír ta kat kell alkalmazni. (5) Az el osz tá si szol gál ta tás meg ta ga dá sa ese tén a föld - gáz el osz tó a hely szí nen ha la dék ta la nul jegy zõ köny vet készít, mely nek egy pél dá nyát a fel hasz ná ló nak át ad ja és elekt ro ni kus úton a fel hasz ná lót el lá tó rend szer hasz ná ló - nak meg kül di. A jegy zõ könyv nek tar tal maz nia kell az intézkedõ sze mély azo no sí tó ját, a meg ta ga dás okát, idõ - pont ját, a mérõ ál lá sát és a vissza kap cso lás fel té te le it. (6) A föld gáz el osz tó a GET 16. (1) be kez dés cb) és cd) pont ja sze rin ti ese tek ben az üz let sza bály za ta sze rint sa ját maga vagy a fel hasz ná lót el lá tó föld gáz ke res ke dõ kez de mé nye zé sé re tér ti ve vé nyes le vél ben szó lít ja fel a fel - hasz ná lót az üz let sza bály zat ban rész le te zett kö te le zett sé - gek tel je sí té sé re. A fel szó lí tó le vél nek tar tal maz nia kell a kö te le zett sé gek tel je sí té sé re nyit va álló ha tár idõt és a tel je - sí tés el ma ra dá sá nak jog kö vet kez mé nye it, a ki kap cso lás és a vissza kap cso lás fel té te le it, va la mint azok költ sé gét is. (7) A föld gáz el osz tó az el osz tá si szol gál ta tás új ra in dí tá - sát meg elõ zõ nap 10 órá ig kö te les az érin tett rend szer hasz - ná lót az új ra in dí tás pon tos idõ pont já ról ér te sí te ni, aki az ÜKSZ-ben rög zí tet tek sze rint el jár a gáz for gal ma zás hely - re ál lí tá sa ér de ké ben. (8) A vissza kap cso lás sal járó dí jak meg fi ze té sé re és a dí jak mér té ké re vo nat ko zó sza bá lyo kat kü lön ren de let tar - tal maz za az zal, hogy a föld gáz el osz tó a fi ze ten dõ dí ja kat köz vet le nül a vele szer zõ dé ses kap cso lat ban álló rend szer - hasz ná ló nak szám láz za ki. A föld gáz ke res ke dõ ál tal el lá - tott fel hasz ná ló ese tén a díj fel hasz ná ló felé tör té nõ továbbszámlázására a ke res ke dõ üz let sza bály za tá nak ren - del ke zé se az irány adó. (9) A föld gáz el osz tó ki zá ró lag a neki fel ró ha tó ok ból tör té nõ jog el le nes ki kap cso lás ból ere dõ ká ro kért fe le l, köteles a föld gáz el osz tó üz let sza bály za tá ban meg ha tá ro - zott köt bért és a köt bé ren fe lü li kárt is a rend szer hasz ná ló - nak meg fi zet ni, amely nek jo go sult ja min den eset ben a fel - hasz ná ló. 12. A föld gáz el osz tó nak biz to sí ta nia kell az elõ re fi ze tõ mé rõ ket üze mel te tõ fel töl tõ kár tya, vagy fel töl tõ egy ség fel töl té sé nek mû sza ki le he tõ sé gét. Az elõ re fi ze tõ mé rõk üze mel te té sé nek és fel töl té sé nek rész le tes sza bá lya it az en ge dé lye sek üz let sza bály za ta tar tal maz za. (A GET hoz) Telephelyi szolgáltatás 13. (1) Ha te lep he lyi szol gál ta tást vég zõ gaz dál ko dó szer - ve zet a GET 20. (1) be kez dé se sze rin ti en ge dély ké rel - met nyújt be a Hi va tal hoz, a ké re lem hez e fe je zet ben elõ ír - tak tel je sí té sé nek iga zo lá sai mel lett az e ren de let 5. szá mú mel lék le té nek IV. fe je ze té ben meg ha tá ro zott ira to kat kell be nyúj ta ni.

7 2009/13. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 4151 (2) A te lep he lyi szol gál ta tás ra e fe je zet ren del ke zé se in túl me nõ en a föld gáz el osz tás ra és a földgáz-kereskede - lemre vo nat ko zó ren del ke zé se ket meg fele lõen al kal maz ni kell. (3) A te lep he lyi fel hasz ná ló a GET 20. (1) be kez dé se alap ján ki zá ró lag ak kor kez de mé nyez he ti a te lep he lyi vezeték tu laj do no sá nak te lep he lyi szol gál ta tói en ge dély ké re lem be nyúj tá sá ra tör té nõ kö te le zé sét, ha a) a te lep he lyi ve ze ték hez tör té nõ hoz zá fé rés biztosí - tása, meg ta ga dá sa vagy fel füg gesz té se miatt, b) a ve ze té kes szol gál ta tás és a föld gáz-ér té ke sí tés során a mennyi ség gel, a mi nõ ség gel és dí ja zás sal kap cso - la to san, vagy c) a te lep he lyi szol gál ta tás ból tör té nõ ki lé pés sel össze - füg gés ben vi tá ban áll a te lep he lyi szol gál ta tó val, amely nek tár gya lá - sos úton tör té nõ ren de zé se nem ve ze tett ered mény re és a ki ala kult hely zet a föld gáz el lá tá sát ve szé lyez te ti. (4) A te lep he lyi fel hasz ná ló a GET 20. (1) be kez dé se sze rin ti ké rel mé nek meg ala po zott sá gát a ké re lem be nyúj - tá sá val egy ide jû leg kö te les a Hi va tal felé hi telt ér dem lõ en bi zo nyí ta ni. A Hi va tal a kö rül mé nyek mér le ge lé sét köve - tõen a ké re lem meg ala po zott sá ga ese tén kö te le zi a telephelyi ve ze ték tu laj do no sát a te lep he lyi szol gál ta tói en ge dély be nyúj tá sá ra. Ha a ké re lem nem meg ala po zott, el uta sít ja, szük ség ese tén ren del ke zik a te lep he lyi fel hasz - ná ló föld gáz el lá tá sá nak biz to sí tá sá ról. (5) Ha a te lep he lyi ve ze ték tu laj do no sát a Hi va tal a telephelyi szol gál ta tói en ge dély irán ti ké re lem be nyúj tá sá - ra kö te le zi és en nek a kö te le zett a ha tá ro zat sze rin ti ha tár - idõ ben nem tesz ele get, a Hi va tal a GET 119. (2) be kez - dé sé ben meg ha tá ro zott jog kö vet kez mé nyek mel lett a telephelyi ve ze ték üze mel te té sé re föld gáz el osz tót je löl ki. A ki je lölt föld gáz el osz tó jo go sult a te lep he lyi ve ze ték üze - mel te té si költ sé ge i nek fe de zé sé re a te lep he lyi fel hasz ná - lók tól dí jat szed ni. A díj mér té két a Hi va tal ki je lö lõ ha tá ro - zat ban ál la pít ja meg. A te lep he lyi ve ze ték föld gáz el osz tó ál tal tör té nõ üze mel te té se nem mi nõ sül föld gáz el osz tá si te vé keny ség nek. (6) A föld gáz el osz tó ki je lö lé se ese tén a te lep he lyi ve ze - ték tu laj do no sa kö te les tûr ni a föld gáz el osz tó üze mel te tés - sel kap cso la tos te vé keny sé gét, és eh hez a szük sé ges tá mo - ga tást meg ad ni, to váb bá kö te les a te lep he lyi ve ze ték fenn - tar tá sát, fel újí tá sát nem fe de zõ szol gál ta tá si díj ese té ben a szük sé ges pénz ügyi fe de ze tet biz to sí ta ni. A ki je lölt föld - gáz el osz tó és a te lep he lyi ve ze ték tu laj do no sa az üze mel - te tés re át vett te lep he lyi ve ze ték re vo nat ko zó an kö te les üze mel te té si szer zõ dést köt ni. A Hi va tal az el já rás so rán a te lep he lyi ve ze ték tu laj do no sa i ra a GET ában meg - ha tá ro zott jog kö vet kez mé nye ket al kal maz hat ja. (7) A Hi va tal a GET 20. (1) be kez dé se sze rin ti el já rás - ban jo go sult az érin tet tek tõl be kér ni min den olyan nyi lat - ko za tot, ok ira tot, egyéb bi zo nyí té kot, ame lyet a ha tá ro za - tá nak meg ho za ta lá hoz szük sé ges nek tart. Ab ban az eset - ben, ha az érin tett fél a fel hí vás nak nem tesz ele get, a Hi va - tal a GET ában meg ha tá ro zott jog kö vet kez mé nye - ket al kal maz hat ja. 14. (1) A te lep he lyi szol gál ta tó nak ren del kez nie kell: a) a te lep he lyi ve ze ték üze mel te té si jo gá val, b) csat la ko zó ve ze té kek re és fel hasz ná lói be ren de zé - sek re vo nat ko zó mû sza ki-biz ton sá gi elõ írásokról szóló kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott ha tó ság ál tal ki adott meg fe le lõ sé gi iga zo lás sal, c) te lep he lyi szol gál ta tás vég zé sé re, csat la ko zó ve ze té - kek re és fo gyasz tói ve ze ték üze mel te té sé re, karbantartá - sára, ja ví tá sá ra al kal mas szak sze mély zet tel, d) a te vé keny ség nor mál üzem me ne té tõl el té rõ kö rül - mé nyek kö zöt ti foly ta tá sá hoz szük sé ges szer ve ze ti, sza - bály za ti, tár gyi és sze mé lyi fel té te lek kel, e) ve ze té kes szol gál ta tás nyúj tá sá ra, va la mint a te lep - he lyi fel hasz ná ló igé nye ese tén a föld gáz ér té ke sí tés re vonatkozó szer zõ dés sel, f) a csat la ko zó föld gáz szál lí tó val vagy földgázelosz - tóval meg kö tött, együtt mû kö dé si meg ál la po dás sal. (2) Az (1) be kez dés f) pont já ban meg je lölt, föld gáz szál - lí tó val vagy a föld gáz el osz tó val meg kö tött együttmûkö - dési meg ál la po dás nak ki kell ter jed nie: a) a te lep he lyi ve ze ték és a föld gáz el osz tó és -szál lí tó - há ló zat csat la ko zá si pont já nak hasz ná la tá ra, va la mint az eh hez kap cso ló dó kö te le zett sé gek és fe le lõs sé gek rögzí - tésére, b) mé rés re és el szá mo lás ra, c) egyen sú lyo zás ra vo nat ko zó kö te le zõ adat szol gál ta - tás ra, d) egyen sú lyo zás sal kap cso la tos in téz ke dé sek re, e) rend kí vü li hely ze tek ben tör té nõ együtt mû kö dés re, f) ka pa ci tás fej lesz tés nél tör té nõ el já rá sok ra, g) a föld gáz rend sze rek kö zöt ti át adá sá nál kö ve ten dõ nor mál és rend kí vü li üzem me ne ti el já rá sok ra. 15. (1) A te lep he lyi szol gál ta tó kö te les a te lep he lyi fel hasz - ná ló val, il let ve kép vi se le té ben el já ró föld gáz ke res ke dõ vel a te lep he lyi ve ze ték re csat la ko zá si és ve ze té kes szol gál ta - tá si szer zõ dést köt ni. (2) A te lep he lyi fel hasz ná ló val kö tött csat la ko zá si és ve ze té kes szol gál ta tá si szer zõ dés nek leg alább a kö vet ke - zõ ket tar tal maz nia kell: a) a kap cso ló dá si pont he lyé nek meg ha tá ro zá sát, b) a telephelyi vezeték kapacitását és mûszaki jellemzõit, c) a te lep he lyi fel hasz ná ló ré szé re a kap cso ló dá si pon - ton ren del ke zé sé re álló tel je sít ményt, an nak meg je lö lé sé - vel, hogy a ren del ke zés re álló tel je sít mény idõ le ge sen vagy vég le ge sen ke rül-e a fel hasz ná ló nak át adás ra,

8 4152 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/13. szám d) a fel hasz ná lói be ren de zés mû sza ki jel lem zõ it, e) a te lep he lyi ve ze ték hez tör té nõ csat la ko zás pénz ügyi és mû sza ki fel té te le it, a be kap cso lás sza bá lya it, f) a szol gál ta tott föld gáz mû sza ki jel lem zõ it, g) a te lep he lyi ve ze té ken ke resz tül igény be vett föld - gáz mé ré sé re vo nat ko zó ren del ke zé se ket, kü lö nös te kin - tet tel a mé rés sel kap cso la tos üze mel te tõi és fel hasz ná lói kö te le zett sé gek re, a mé ré si idõ sza kok meg ha tá ro zá sá ra, a mé rõk tu laj don jo gá nak, el he lye zé sé nek, fel sze re lé sé nek, kar ban tar tá sá nak, cse ré jé nek sza bá lya i ra, h) a szám lá zás és a szám la ki fo gás sza bá lya it, i) a díj fi ze tés rész le tes sza bá lya it, j) a köl csö nös tá jé koz ta tá si kö te le zett ség, va la mint a fe lek kö zöt ti adat szol gál ta tás sza bá lya it, k) a fel hasz ná lói pa na szok ke ze lé sé nek rend jét, l) az üzem vi te li nap ló ra vo nat ko zó ren del ke zé se ket, m) az éves ren des kar ban tar tás és az üzem za var vagy egyéb, a nor mál üzem me net tõl el té rõ, de az üzem za var szin tét el nem érõ üze mi ese mény be kö vet ke zé se ese tén alkalmazandó kor lá to zás sza bá lya it, n) a szer zõ dés sze gés ese te it és jog kö vet kez mé nye it, kü lö nö sen a sza bály ta lan vé te le zés re, va la mint a telep - helyi fel hasz ná ló nak a te lep he lyi ve ze té kes szol gál ta tás - ból tör té nõ idõ le ges vagy vég le ges ki zá rá sá nak ese te i re vo nat ko zó ren del ke zé se ket. (3) Ha a te lep he lyi szol gál ta tó vál lal ja a te lep he lyi fel - hasz ná ló föld gáz zal tör té nõ el lá tá sát, úgy a fe lek föld gáz ér té ke sí té si szer zõ dés meg kö té sé re kö te le sek. (4) A te lep he lyi szol gál ta tó a GET 20. (3) be kez dés - ben meg ha tá ro zott te vé keny sé gét a te lep he lyi fel hasz ná - lók ré szé re mél tá nyos, költ ség ala pú té rí tés el le né ben kö te - les vé gez ni. Ha a fe lek a ve ze té kes szol gál ta tás el len ér té - ké ben nem tud nak meg ál la pod ni, a té rí tés alap ját a ve ze té - kes szol gál ta tás iga zolt költ sé gei és az erre szá mí tott, az elosztóvezeték-rendszerre al kal ma zott kü lön jog sza - bály ban meg ha tá ro zott tõ ke költ ség ké pe zi. (5) A te lep he lyi fel hasz ná ló ré szé re a te lep he lyi szol gál - ta tó ál tal ér té ke sí tett föld gáz át la gá ra nem ha lad hat ja meg az ugyan azon üz le ti év ben be szer zett föld gáz mennyi ség át lag árát. A te lep he lyi szol gál ta tó a föld gá zért fi ze ten dõ díj ban ér vé nye sít he ti a te lep he lyi fel hasz ná ló val szem ben a föld gáz ér té ke sí tés hez kap cso ló dó in do kolt költ sé ge ket. (6) Ha a te lep he lyi ve ze té kes szol gál ta tás nyúj tá sá ra kötött szer zõ dést bár me lyik fél fel mond ja, a te lep he lyi szol gál ta tó kö te les az ere de ti szer zõ dés ben meg ha tá ro - zott dí jak te lep he lyi fel hasz ná ló ál ta li meg fi ze té se mel - lett ve ze té kes szol gál ta tást nyúj ta ni mind ad dig, amíg a telephelyi fel hasz ná ló el lá tá sa más mó don nem vá lik biz - to sí tot tá. (7) Ha a fe lek bár me lyi ke a föld gáz ér té ke sí té si szer zõ - dést fel mond ja, a te lep he lyi szol gál ta tó füg get le nül a föld gáz ér té ke sí té si szer zõ dés meg szû né sé nek idõ pont já - tól mind ad dig kö te les a ve ze té kes szol gál ta tást biztosí - tani, amíg a te lep he lyi fel hasz ná ló az el lá tá sát más mó don nem biz to sít ja. 16. (1) A te lep he lyi szol gál ta tó kö te les: a) a te lep he lyi ve ze té ket a GET, e ren de let, va la mint a kü lön jog sza bá lyok ren del ke zé sei sze rint fo lya ma to san üze mel tet ni, to váb bá azt olyan mó don fenn tar ta ni, kar ban - tar ta ni és fej lesz te ni, hogy az meg bíz ha tó an és üzem biz to - san mû köd jön, b) üzem vi te li nap lót ve zet ni a te lep he lyi fel hasz ná lót érin tõ üzem szü ne tek rõl, üzem za va rok ról, kor lá to zá sok ról, ame lyet a te lep he lyi fel hasz ná ló ké ré sé re be te kin tés re ren - del ke zé sé re bo csá ta ni, a te lep he lyi fel hasz ná lót érin tõ ese - mé nyek rõl má so la tot vagy ki vo na tot ké szí te ni, c) elõ re ter vez he tõ éves ren des kar ban tar tá si, fel újí tá si mun ká la tok ról, az ez zel kap cso la tos szü ne tel te tés kez dõ idõ pont já ról és vár ha tó idõ tar ta má ról az érin tett fel hasz ná - ló kat a szü ne te lés meg kez dé sét meg elõ zõ en leg alább 90 nap pal ér te sí te ni, d) a nor mál üzem me net tõl el té rõ, de az üzem za var szint jét el nem érõ üze mi ese mé nyek ese tén 3 órán be lül az ál ta la el lá tott fel hasz ná lót ér te sí te ni a be kö vet ke zett ese - mény rõl és an nak vár ha tó ha tá sa i ról, ki vé ve, ha ezen idõ - tar ta mon be lül a hi bát el há rí tot ta. Az en ge dé lyes ez utób bi eset ben is kö te les a hi bá nak, és az el há rí tá sá ra al kal ma zott in téz ke dés nek az üzem vi te li nap ló ban tör té nõ rög zí té sé re, e) a fel hasz ná ló nak nyúj tott ve ze té kes szol gál ta tás után ki ál lí tott szám lá ban vagy bi zony lat ban tá jé koz ta tó adat - ként meg bont va az ál ta la, a kü lön jog sza bály alap ján meg - fi ze tett vagy meg fi ze ten dõ rend szer hasz ná la ti dí ja kat és az ál ta la nyúj tott te lep he lyi ve ze té kes szol gál ta tás dí ját is fel - tün tet ni. (2) A te lep he lyi szol gál ta tás biz to sí tá sa so rán a te lep he - lyi fel hasz ná ló kat egyen lõ bá nás mód ban kell ré sze sí te ni, kö zöt tük in do ko lat lan meg kü lön böz te tés nem te he tõ. (A GET ához) Földgáztárolás 17. (1) A föld gáz tá ro lá si mû kö dé si en ge délyt ké rel me zõ az ál ta la üze mel tet ni kí vánt föld gáz tá ro lók összes sé gé re köteles be nyúj ta ni az en ge dély ké rel met, be le ért ve a sa ját tu laj do nú és az üze mel te té si szer zõ dés alap ján mû köd te - tett föld gáz tá ro ló ré sze ket is. (2) A ké rel me zõ jegy zett tõ ké je nem le het ke ve sebb 500 mil lió fo rint nál. (3) A ké rel me zõ nek ren del kez nie kell: a) 3 évre szóló, könyv vizs gá ló ál tal a 7. szá mú mel lék - let ben meg adott szem pon tok sze rint el len õr zött üz le ti terv vel, amely a ké rel me zõ egyéb te vé keny sé ge i tõl el kü lö - nít ve tar tal maz za a föld gáz tá ro lá si te vé keny sé get, a hoz zá kap cso ló dó költ sé ge ket, a pénz for gal mat,

9 2009/13. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 4153 b) 3 évre szóló ka pa ci tás igény fel mé rés sel, és az ez alap ján el ké szí tett ter ve zett fej lesz té si le írá sok kal, c) olyan sa ját szer ve zet tel, amely al kal mas a GET 26. (2) be kez dé sé ben és a 86. (1) be kez dé sé ben elõ írt te vé - keny sé gek el lá tá sá ra, biz to sí ta ni tud ja az en ge dély kö te les te vé keny ség vég zé sét, vagy ezen te vé keny ség azon ele mé - nek fel ügye le tét, amely nek más sal tör té nõ el vé gez te té sé - hez a Hi va tal hoz zá já rult, az ön ál ló gaz dál ko dást, a rend - szer hasz ná lók meg kü lön böz te tés-men tes ki szol gá lá sát, va la mint sa ját mû sza ki rend sze ré nek a Hi va tal erre vo nat - ko zó ha tá ro za tá ban elõ írt szol gál ta tá si mi nõ sé gi elõ - írásoknak meg fe le lõ üze mel te té sét, d) sa ját szer ve ze tén be lül az en ge dé lyes te vé keny sé ge vég zé sé hez szük sé ges szak irá nyú ter ve zõ, irá nyí tó, el len - õr zõ te vé keny ség el lá tá sát biz to sí tó szak em ber ál lo - mánnyal, e) olyan szer ve ze ti egy ség gel és ah hoz tar to zó szak sze - mély zet tel, amely ké pes meg hoz ni a te vé keny ség vég zé sé - hez szük sé ges, va la mint a mû kö dé si en ge dé lyek alap ján, a Hi va tal jó vá ha gyá sá val ki szer ve zett te vé keny sé gek re vo nat ko zó ön ál ló dön té se ket, f) a sa ját szer ve ze tén be lül a föld gáz tá ro ló üzem vi te lét fo lya ma to san fel ügye lõ, a rend szer egyen sú lyo zás ban való köz re mû kö dés és a rend szer irá nyí tó val való ope ra tív együtt mû kö dés irá nyí tá sát vég zõ, fo lya ma to san mû kö dõ mû sza ki irá nyí tó (disz pé cser) szol gá lat tal, g) a sa ját szer ve ze tén be lül fej lesz té si igé nyek meg - fogalmazására és a tel jes fej lesz té si fo lya mat el len õr zé sé re al kal mas szak em ber ál lo mánnyal, h) az en ge dély kö te les te vé keny ség nor mál üzem me ne - té tõl el té rõ kö rül mé nyek kö zöt ti foly ta tá sá hoz szük sé ges szer ve ze ti, sza bály za ti, tár gyi és sze mé lyi fel té te lek kel, i) a c) g) pontokban elõírtakhoz szükséges eszközökkel, módszerekkel, eljárásokkal, technológiákkal, valamint j) az ÜKSZ vo nat ko zó ren del ke zé se it ki elé gí tõ adat for - gal mi és in for ma ti kai rend szer rel, mérõ és adat át vi te li esz - kö zök kel. (4) A föld gáz tá ro lás ra vo nat ko zó en ge dély irán ti ké re - lem hez az e ren de let 5. szá mú mel lék le té nek V. fe je ze té - ben meg ha tá ro zott ira to kat kell be nyúj ta ni. (5) A ver seny sem le ges ség, az át lát ha tó ság, az üzem biz - ton ság, az el lá tás biz ton sá ga, a fel hasz ná lók vé del me, valamint a leg ki sebb költ ség el vé nek ér vé nye sü lé se ér de - ké ben az en ge dé lyes a föld gáz tá ro lá si te vé keny sé ge kö ré - ben kö te les biz to sí ta ni, hogy a) a rend szer üze mel te tõk és a rend szer hasz ná lók a föld gáz tá ro ló ré szé rõl azo nos bá nás mód ban ré sze sül je - nek, b) a rend szer üze mel te tõk és a rend szer hasz ná lók hoz - zá fér hes se nek a sa ját ada ta ik hoz, va la mint a köz ér de kû in - for má ci ók hoz, c) kap csolt vál lal ko zá sa sem köz vet le nül, sem köz vet - ve ne ré sze sül jön elõny ben, d) a föld gáz ipa ri vál lal ko zá sok és a fel hasz ná lók egyen lõ bá nás mód ban ré sze sül je nek te kin tet nél kül arra, hogy azok az in teg rált vál lal ko zás ré szei, az in teg rált vál - lal ko zás vál la la ti kö ré be tar to zó ter me lõi en ge déllyel, föld gáz ke res ke de lem re vo nat ko zó vagy egye te mes szol - gál ta tói en ge déllyel ren del ke zõ gaz da sá gi tár sa ság gal jog - vi szony ban álló fel hasz ná lók, vagy más, ön ál ló vál lal ko - zá sok, il let ve fel hasz ná lók. (6) A föld gáz tá ro ló az (5) be kez dés sze rin ti meg kü lön - böz te tés-men tes bá nás mód ke re té ben kö te les biz to sí ta ni kü lö nö sen az in for má ci ó hoz egyen lõ fel té te lek kel tör té nõ hoz zá fé rést, te kin tet nél kül arra, hogy a fel hasz ná lók és vál lal ko zá sok az in teg rált vál lal ko zás ré szei, az in teg rált vál lal ko zás vál la la ti kö ré be tar to zó ter me lõi en ge déllyel, föld gáz ke res ke de lem re vo nat ko zó vagy egye te mes szol - gál ta tói en ge déllyel ren del ke zõ gaz da sá gi tár sa ság gal jog - vi szony ban álló fel hasz ná lók, vagy más, ön ál ló vál lal ko - zá sok, il let ve fel hasz ná lók. 18. (1) A föld gáz tá ro ló kö te les két éven te fe lül vizs gál ni az ál ta la üze mel te tett föld gáz tá ro lók mû sza ki ál la po tát és meg ha tá roz ni a vár ha tó élet tar ta mu kat. Az er rõl szóló jelentést a fe lül vizs gá la tot kö ve tõ év már ci us 31-ig kell meg kül de ni a Hi va tal nak. (2) A föld gáz tá ro ló és a csat la ko zó föld gáz szál lí tó az ÜKSZ sza bá lyai és a kö zöt tük lévõ együtt mû kö dé si meg - ál la po dás ren del ke zé sei sze rint kö te les egyez tet ni a fel - ajánl ha tó sza bad tá ro lói ka pa ci tá sok te kin te té ben. 19. (1) A biztonsági földgáztárolást végzõ engedélyes köteles: a) a biz ton sá gi föld gáz kész le tet az egyéb kész le te i tõl nyil ván tar tá sa i ban és szám vi te li rend sze ré ben el kü lö ní tet - ten ke zel ni, b) a föld gáz el lá tá si üzem za var, vál ság hely zet ese té re az üze mel te tés fo ko zott fel ügye le tét biz to sí tó, rend kí vü li el já rás és uta sí tá si ren det ki dol goz ni, és c) az üz let sza bály za ta ré sze ként a biz ton sá gi föld gáz - kész let tá ro lá sá ra, ki adá sá ra vo nat ko zó sza bá lyo kat ki dol - goz ni, amely tar tal maz za a ki tá ro lás ra és az el szá mo lás ra vo nat ko zó ren del ke zé se ket, va la mint a pa nasz ke ze lé si el - já rást is. (2) A biz ton sá gi föld gáz kész let tá ro ló ka pa ci tá sá hoz az erre vo nat ko zó szer zõ dés idõ be li ha tá lya alatt nem meg sza kít ha tó mó don ki zá ró lag a Ma gyar Szén hid ro gén Kész le te zõ Szö vet ség (a továb biak ban: MSZKSZ) jo go - sult hoz zá fér ni. (3) A biz ton sá gi föld gáz kész let ki tá ro lá sá hoz a föld gáz - tá ro ló kö te les olyan el szá mo lá si ren det ki ala kí ta ni, amely biz to sít ja, hogy a ki tá rolt kész let bõl csak a kü lön jog sza - bály alap ján igény be vé tel re jo go sul tak, az ott meg ha tá ro - zott mér ték ben jus sa nak a föld gáz hoz.

10 4154 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/13. szám (4) A biz ton sá gi föld gáz kész let re a hoz zá fé rés ál ta lá nos sza bá lyai nem al kal maz ha tók, nem esik az ár sza bá lyo zás alá, és ezen tá ro ló ka pa ci tás ke res ke del mi cél ra sza bad, nem meg sza kít ha tó ka pa ci tás ként nem ajánl ha tó fel. el lá tá sát biz to sí tó ka pa ci tás le kö té si szer zõ dé se ket nem kö - töt te meg és eb bõl a fel hasz ná ló nak kára ke let ke zik, ezen ká rok és több let költ sé gek meg té rí té sé re a föld gáz ke res ke - dõ kö te les. (A GET ához) Kereskedelem 20. (1) A föld gáz-ke res ke del mi mû kö dé si en ge délyt ké rel - me zõ nek ren del kez nie kell: a) 1 évre szóló, könyv vizs gá ló ál tal a 7. szá mú mel lék - let ben meg adott szem pon tok sze rint el len õr zött üz le ti terv vel, amely a ké rel me zõ egyéb te vé keny sé ge i tõl el kü lö - nít ve tar tal maz za a föld gáz-ke res ke del mi te vé keny sé get, a hoz zá kap cso ló dó költ sé ge ket, a pénz for gal mat, b) olyan sa ját szer ve zet tel, azon be lül a meg fe le lõ kép - zett sé gû szak em ber ál lo mánnyal, amely biz to sí ta ni tud ja az en ge dély kö te les te vé keny ség vég zé sét, a napi gáz for - gal ma zás szer ve zé sét és irá nyí tá sát, c) az en ge dély kö te les te vé keny ség foly ta tá sá hoz szük - sé ges, föld gáz el lá tá si üzem za var, vál ság hely zet, kor lá to - zás ese tén al kal ma zan dó el já rás rend del és sze mé lyi fel té - te lek kel, d) az ÜKSZ vo nat ko zó ren del ke zé se it ki elé gí tõ adat - for gal mi és in for ma ti kai rend szer rel, e) az en ge dé lyes te vé keny ség vég zé sé hez a rend szer - irá nyí tó val és a föld gáz szál lí tó val való fo lya ma tos kap cso - lat tar tás ra al kal mas sze mé lyi és tár gyi fel té te lek kel, f) e ren de let ában meg ha tá ro zott pénz ügyi biz to - sí ték kal. (2) A föld gáz ke res ke de lem re vo nat ko zó en ge dély iránti ké re lem hez az e ren de let 5. szá mú mel lék le té nek VI. fe je ze té ben meg ha tá ro zott ira to kat kell be nyúj ta ni. (3) Az át lát ha tó ság, az el lá tás biz ton sá ga, a fel hasz ná - lók vé del me ér de ké ben az en ge dé lyes a föld gáz-ke res ke - del mi te vé keny sé ge kö ré ben kö te les biz to sí ta ni azt, hogy a) a fel hasz ná lók hoz zá fér hes se nek a sa ját ada ta ik hoz, va la mint a köz ér de kû in for má ci ók hoz, b) kap csolt vál lal ko zá sa sem köz vet le nül, sem köz vet - ve ne ré sze sül jön elõny ben. 21. A föld gáz ke res ke dõ a mû kö dé si en ge dé lye alap ján jo - go sult a föld gáz nak a Ma gyar Köz tár sa ság ál lam ha tá rán ke resz tül tör té nõ be-, és ki szál lí tá sá ra. 22. Ha a föld gáz ke res ke dõ a fel hasz ná ló meg bí zá sa alap ján má jus 31-ig a kö vet ke zõ gáz év re vo nat ko zó, a fel hasz ná ló 23. A föld gáz ke res ke dõ elõ re fi ze tõ mé rõn ke resz tül tör - ténõ vé te le zés ese tén biz to sít ja a föld gáz-ér té ke sí tést le he - tõ vé tevõ elõ re fi ze tés és fel töl tés le he tõ sé gét. Lakossági fogyasztók földgázellátásból történõ ki- és visszakapcsolás rendje 24. (1) A GET 29. (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel té - te lek fenn ál lá sát vita ese tén a föld gáz ke res ke dõ kö te les bi - zo nyí ta ni. (2) Amennyi ben a vé den dõ fo gyasz tók nyil ván tar tá sá - ban szo ci á li san rá szo ru ló fo gyasz tó ként nem sze rep lõ la - kos sá gi fo gyasz tó a tar to zá sát nem fi zet te meg, a föld gáz - ke res ke dõ a ki kap cso lást meg elõ zõ, a GET 29. (3) be - kez dés c) pont ja sze rin ti elsõ írás be li ér te sí tés meg kül dé - sé vel egy ide jû leg írás ban, kö zért he tõ mó don és át te kint he - tõ for má ban tá jé koz tat ja a fo gyasz tót a vé den dõ fo gyasz - tó kat meg il le tõ ked vez mé nyek rõl, a vé den dõ fo gyasz tók nyil ván tar tá sá ba tör té nõ fel vé tel ké rel me zé sé nek mód já - ról, va la mint meg kül di ré szé re a 9. szá mú mel lék let sze - rinti, ké re lem ként hasz nál ha tó adat la pot. (3) Amennyi ben a vé den dõ fo gyasz tók nyil ván tar tá sá - ban szo ci á li san rá szo ru ló fo gyasz tó ként nem sze rep lõ ter - mé sze tes sze mély fo gyasz tó a tar to zá sát a (2) be kez dés sze rin ti fel hí vás és tá jé koz ta tás el le né re nem fi zet te meg, és nem ké rel mez te ered mé nye sen a vé den dõ fo gyasz tók nyil ván tar tá sá ba tör té nõ fel vé te lét sem, a föld gáz ke res ke - dõ a tar to zás fenn ál lá sá ról a ki kap cso lást meg elõ zõ, a GET 29. (3) be kez dés c) pont ja sze rin ti má so dik írás be li ér te - sí tés fo gyasz tó ré szé re tör té nõ meg kül dé sé vel egy ide jû leg a tar to zás fenn ál lá sá ról írás ban vagy a köz igaz ga tá si ha tó - sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról szóló tör - vény ren del ke zé se i nek meg fele lõen elekt ro ni ku san érte - síti a fel hasz ná lá si hely sze rint ille té kes te le pü lé si ön kor - mány zat jegy zõ jét (a továb biak ban: jegy zõ) és a fel hasz - ná lá si hely sze rint ille té kes gyám hi va talt (a továb biak ban: gyám hi va tal). (4) Amennyi ben az érin tett fo gyasz tó vagy a ház tar tá sá - ban élõ sze mély az 56. (1) be kez dés a) e) pont ja sze - rin ti fo gyasz tó ese té ben a jegy zõ nyil ván tar tá sa sze rint, az 56. (1) be kez dés f) g) pont ja sze rin ti fo gyasz tó ese té ben a gyám hi va tal tu do má sa sze rint az 56. (1) be kez dé se sze rin ti el lá tá sok a) va la me lyi ké ben ré sze sül, arra jo go sult, il let ve az 56. (1) be kez dés g) pont ja ha tá lya alá tar to zik (a továb -

11 2009/13. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 4155 biak ban e és a 62. al kal ma zá sá ban együtt: el lá tás ban ré sze sül), a jegy zõ vagy a gyám hi va tal a ha tás kö ré be tar - to zó el lá tá sok vo nat ko zá sá ban a (3) be kez dés sze rin ti értesítés kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 8 na pon be lül fel hív ja az érin tett fo gyasz tó fi gyel mét arra, hogy a fi ze té si ké se de - lem a GET 29. (3) be kez dé sé ben fog lalt fel té te lek fenn - ál lá sa ese tén a föld gáz el lá tás ból tör té nõ ki kap cso lást ered - mé nyez he ti, tá jé koz ta tást nyújt a vé den dõ fo gyasz tó kat meg il le tõ ked vez mé nyek rõl és a vé den dõ fo gyasz tók nyil - ván tar tá sá ba tör té nõ fel vé tel ké rel me zé sé nek mód já ról, továbbá a fo gyasz tó ré szé re meg kül di a 9. szá mú mel lék let sze rin ti adat la pot, me lyen az adott fel hasz ná lá si hely te - kin te té ben egy ide jû leg iga zol ja, hogy a fo gyasz tó a GET te kin te té ben szo ci á li san rá szo ru ló sze mély nek mi nõ sül, b) va la me lyi ke irán ti ké rel met nyúj tott be, és an nak el - bí rá lá sa fo lya mat ban van, a jegy zõ vagy a gyám hi va tal a ha tás kö ré be tar to zó el lá tá sok vo nat ko zá sá ban a (3) be - kez dés sze rin ti ér te sí tés kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 8 na pon be lül fel hív ja az érin tett fo gyasz tó fi gyel mét arra, hogy a fi ze té si ké se de lem a GET 29. (3) be kez dé sé ben fog lalt fel té te lek fenn ál lá sa ese tén a föld gáz el lá tás ból tör té nõ kikapcsolást ered mé nyez he ti, tá jé koz ta tást nyújt a vé den - dõ fo gyasz tó kat meg il le tõ ked vez mé nyek rõl és a vé den dõ fo gyasz tók nyil ván tar tá sá ba tör té nõ fel vé tel ké rel me zé sé - nek mód já ról, to váb bá a fo gyasz tó ré szé re meg kül di a 9. szá mú mel lék let sze rin ti adat la pot, és a fen ti in téz ke dé sek rõl a (3) be kez dés sze rin ti ér te sí tés kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 14 na pon be lül tá jé koz tat ja a föld gáz ke res ke dõt. (5) Amennyi ben a föld gáz ke res ke dõ höz a (4) be kez dés sze rin ti in téz ke dés rõl jel zés a (3) be kez dés sze rin ti ér te sí - tés meg kül dé sé tõl szá mí tott 20 na pon be lül nem ér ke zett, és a fo gyasz tó nem ké rel mez te ered mé nye sen a vé den dõ fo gyasz tók nyil ván tar tá sá ba tör té nõ fel vé te lét, to váb bá a le járt tar to zá sát to vább ra sem fi zet te meg, a föld gáz el osz tó a föld gáz ke res ke dõ kez de mé nye zé se alap ján az érin tett fogyasztó ré szé re nyúj tott szol gál ta tást az eh hez szük sé - ges egyéb fel té te lek fenn ál lá sa ese tén to váb bi 10 nap el - tel té vel kap csol hat ja ki. (6) Amennyi ben a föld gáz ke res ke dõ höz a (4) be kez dés sze rin ti in téz ke dés rõl a (3) be kez dés sze rin ti ér te sí tés meg - kül dé sé tõl szá mí tott 20 na pon be lül jel zés ér ke zett, ak kor a föld gáz el osz tó az érin tett fo gyasz tó ré szé re nyúj tott szol - gál ta tást az eh hez szük sé ges egyéb fel té te lek fenn ál lá sa ese tén ab ban az eset ben kap csol hat ja ki, ha a fo gyasz tó a (2) be kez dés sze rin ti ér te sí tés meg kül dé sé tõl szá mí tott 45 na pon be lül a föld gáz el osz tó nál a vé den dõ fo gyasz tó - ként tör té nõ nyil ván tar tás ba vé te lét ered mé nye sen nem kez de mé nyez te és a le járt tar to zá sát to vább ra sem fi zet te meg. (7) Amennyi ben a föld gáz ke res ke dõ (3) be kez dés sze - rin ti ér te sí té se olyan sze mély re vo nat ko zik, aki az 56. (1) be kez dé se sze rin ti, a jegy zõ vagy a gyám hi va tal ha tás - kö ré be tar to zó el lá tás ban nem ré sze sül, a jegy zõ, il let ve a gyám hi va tal e kö rül mény meg ál la pí tá sát köve tõen ha la - dék ta la nul in téz ke dik az e sze mély re vo nat ko zó an ka pott ada tok tör lé se iránt. (8) A ki kap cso lást és az az zal járó szol gál ta tás-szü ne tel - te tést tér ti ve vé nyes le vél ben kell a la kos sá gi fo gyasz tó val kö zöl ni. (9) Ha a (8) be kez dés sze rin ti ér te sí tés az érin tett en ge - dé lyes hez nem ke res te jel zés sel ér ke zik vissza, az ira tot az el len ke zõ bi zo nyí tá sig a pos tai kéz be sí tés má so dik meg kí sér lé sé nek nap ját kö ve tõ 5. mun ka na pon kéz be sí - tett nek kell te kin te ni. (10) A föld gáz-ke res ke del mi szer zõ dés sze rin ti szol gál - ta tá sok szü ne tel te té sé nek idõ tar ta ma leg fel jebb 30 nap. Ha a la kos sá gi fo gyasz tó szám la tar to zá sát ezen idõ szak alatt nem egyen lí ti ki, a föld gáz ke res ke dõ a 30. na pon a szer zõ - dést azon na li ha tállyal fel mond ja. A szü ne tel te tés rõl szóló ér te sí tés ben az azon na li ha tá lyú fel mon dás ra és an nak ha - tár ide jé re a la kos sá gi fo gyasz tó fi gyel mét fel kell hív ni. (11) A (3) (7) be kez dés ben fog lal ta kat ak kor kell al kal - maz ni, ha a díj hát ra lék ra te kin tet tel a föld gáz el osz tó az október 15. és áp ri lis 15. kö zöt ti idõ szak ban kí ván ja az érin tett fo gyasz tó ré szé re nyúj tott szol gál ta tást ki kap - csol ni. 25. (1) A la kos sá gi fo gyasz tó nak a föld gáz ke res ke dõ ál tal kez de mé nye zett ki kap cso lá sá ra csak olyan idõ pont ban kerülhet sor, amely rõl a föld gáz el osz tó a la kos sá gi fogyasztót elõ re ér te sí tet te. Az ér te sí tés ben a föld gáz el osz - tó kö te les meg ha tá roz ni azt az 5 mun ka na pot, amely idõ - sza kon be lül a ki kap cso lást vég re kí ván ja haj ta ni. Az ér te - sí tés nek a föld gáz ke res ke dõ ál tal szol gál ta tott ada tok alap ján té te le sen tar tal maz nia kell a la kos sá gi fogyasz - tóval szem ben fenn ál ló tel jes kö ve te lést jog cí men ként összeg sze rû en, azok ere de ti fi ze té si ha tár ide jé vel együtt. (2) Ha a föld gáz el osz tó a ki kap cso lást a föld gáz ke res - ke dõ ér te sí té sé nek kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 30 na pon be - lül nem tud ja vég re haj ta ni, kö te les er rõl a föld gáz ke res ke - dõt ér te sí te ni. A föld gáz ke res ke dõ a ki kap cso lás meg hi ú - su lá sá ról szóló ér te sí tést köve tõen a föld gáz el osz tó egy - ide jû tá jé koz ta tá sa mel lett a föld gáz ke res ke del mi szer zõ - dést fel mond hat ja. (3) A föld gáz ke res ke del mi szer zõ dés fel mon dá sát köve tõen az érin tett la kos sá gi fo gyasz tó ki kap cso lá sá ig a fo gyasz tó ál tal vé te le zett föld gáz te kin te té ben a szer zõ - dés nél kü li vé te le zés sza bá lyai sze rint kell el jár ni. (4) A la kos sá gi fo gyasz tó ha a föld gáz el lá tás ra igényt tart tar to zá sá nak ren de zé sét a föld gáz ke res ke dõ felé iga - zol ni kö te les. (5) A föld gáz el osz tó a föld gáz ke res ke dõ nek a GET 29. (6) be kez dé se sze rin ti kez de mé nye zé se alap ján a lakossági fo gyasz tót a föld gáz el lá tás ba 24 órán be lül vissza kap csol ja.

12 4156 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/13. szám 26. A ren del ke zé se it nem kell al kal maz ni, ha a lakossági fo gyasz tó ma ga tar tá sa az együtt mû kö dõ föld - gáz rend szer biz ton sá gos üze me lé sét ve szé lyez te ti. (A GET és a 40. -ához) Egyetemes szolgáltatás 27. (1) Az egye te mes szol gál ta tá si mû kö dé si en ge délyt kérelmezõnek ren del kez nie kell: a) 3 évre szóló, könyv vizs gá ló ál tal a 7. szá mú mel lék - let ben meg adott szem pon tok sze rint el len õr zött üz le ti terv vel, amely a ké rel me zõ egyéb te vé keny sé ge i tõl el kü lö - nít ve tar tal maz za az egye te mes szol gál ta tói tevékeny - séget, a hoz zá kap cso ló dó költ sé ge ket, a pénz for gal mat, b) olyan sa ját szer ve zet tel, azon be lül a meg fe le lõ kép - zett sé gû szak em ber-ál lo mánnyal, amely biz to sí ta ni tud ja az en ge dély kö te les te vé keny ség vég zé sét, a napi gáz for - gal ma zás szer ve zé sét és irá nyí tá sát, az egye te mes szol gál - ta tás ra jo go sult fel hasz ná lók meg kü lön böz te tés-men tes ki szol gá lá sát, c) az en ge dély kö te les te vé keny ség föld gáz el lá tá si üzem za var, vál ság hely zet kor lá to zás ese tén al kal ma zan dó el já rás rend del és sze mé lyi fel té te lek kel, d) az ÜKSZ vo nat ko zó ren del ke zé se it ki elé gí tõ adat - for gal mi és in for ma ti kai rend szer rel, e) a föld gáz szál lí tó val és a rend szer irá nyí tó val való folyamatos kap cso lat tar tás ra al kal mas sze mé lyi és tár gyi fel té te lek kel, f) e ren de let ában meg ha tá ro zott pénz ügyi biz to - sí ték kal, g) a GET 39. -ában és e ren de let 30. -ában meg ha tá - ro zott mér té kû föld gáz for rás sal, h) az el lá tá sá ban lévõ egye te mes szol gál ta tás ra jo go - sult fel hasz ná lók el lá tá sá ra köz vet le nül vagy köz vet ve meg kö tött for rás és ka pa ci tás le kö té si meg ál la po dá sok kal, vagy egy föld gáz ke res ke dõ ál tal az adott egye te mes szol - gál ta tó ré szé re le kö tött, az egye te mes szol gál ta tás ra jo go - sult fel hasz ná lók el lá tá sá hoz meg fe le lõ mér té kû szál lí tá si és tá ro lá si ka pa ci tá sok kal. (2) Az egye te mes szol gál ta tás ra vo nat ko zó en ge dély irán ti ké re lem hez az e ren de let 5. szá mú mel lék le té nek VII. fe je ze té ben meg ha tá ro zott ira to kat kell be nyúj ta ni. (3) A ver seny sem le ges ség, az át lát ha tó ság, az el lá tás biz ton sá ga, a fel hasz ná lók vé del me, va la mint a leg ki sebb költ ség el vé nek ér vé nye sü lé se ér de ké ben az en ge dé lyes egye te mes szol gál ta tá si te vé keny sé ge kö ré ben kö te les biz - to sí ta ni azt, hogy a) az egye te mes szol gál ta tás ra jo go sult fel hasz ná lók az egye te mes szol gál ta tó ré szé rõl meg kü lön böz te tés-men tes bá nás mód ban ré sze sül je nek, b) az egye te mes szol gál ta tás ra jo go sult fel hasz ná lók hoz zá fér hes se nek a sa ját ada ta ik hoz, va la mint a köz ér de - kû in for má ci ók hoz, c) kap csolt vál lal ko zá sa sem köz vet le nül, sem köz vet - ve ne ré sze sül jön elõny ben. 28. Az egye te mes szol gál ta tó az ál ta la el lá tott fel hasz ná lók - ról fo lya ma tos nyil ván tar tást ve zet, amely tar tal maz za a fel hasz ná lók azo no sí tá sá hoz szük sé ges a GET 125. (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott, va la mint a fo gyasz tás sal be le ért ve az ak tu á lis napi és vár ha tó havi fo gyasz tást is, to váb bá az egye te mes szol gál ta tá si szer zõ dés sel össze füg gõ ada to kat is. Az egye te mes szol gál ta tá si szer zõ - dés sel össze füg gõ ada tok köre ki ter jed kü lö nö sen a fogyasztási hely re, a pro fil ba so ro lás ra, a fi ze tés mód já ra, a szer zõ dés írás be li meg kö té sé nek té nyé re, és vé den dõ fogyasztók ese tén a spe ci á lis szer zõ dé ses fel té te lek re. 29. A GET 33. (2) be kez dé se sze rin ti leg ki sebb egye te - mes szol gál ta tá si te rü le ti egy ség a 129. és a GET 139. (1) be kez dé se sze rin ti eset ki vé te lé vel a me gye (fõ vá - ros). (A GET 39. -ához) 30. (1) Egye te mes szol gál ta tó nak biz to sí ta nia kell a szol - gál ta tá si te rü le tén vele szer zõ dést kötõ egye te mes szol gál - ta tás ra jo go sult fel hasz ná lók fo lya ma tos gáz el lá tá sát a) a szol gál ta tá si te rü let re jel lem zõ, de leg alább egy gáz év re össze sen 2600 nap fok szá mig, és b) leg alább 12 C kö zép-hõ mér sék le té hez tar to zó fogyasztási ér té kig. (2) Az egye te mes szol gál ta tó nak ren del kez nie kell min - den év ok tó ber 1-jén az ál ta la el lá tott egye te mes szol gál ta - tás ra jo go sult fel hasz ná lók szá má ra az el lá tá suk hoz szük - sé ges, ha zai föld gáz tá ro ló ban el he lye zett föld gáz mennyi - ség gel, vagy a Hi va tal ál tal jó vá ha gyott egyen ér té kû föld - gáz kész let tel. (3) Ha az egye te mes szol gál ta tó nem biz to sít ja az (1) (2) be kez dé sek ben meg ha tá ro zott föld gáz-kész let mér té ket, az ab ból ere dõ ká ro kért a fel hasz ná lók felé kár - té rí té si fe le lõs ség gel tar to zik. (4) Az egye te mes szol gál ta tó szük sé ges fel ké szü lé se ér - de ké ben a föld gáz el osz tó kö te les min den év ja nu ár 1-jé ig

13 2009/13. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 4157 hon lap ján köz zé ten ni a szol gál ta tá si te rü le tén lévõ egye te - mes szol gál ta tás ra jo go sult fel hasz ná lók nak az (1) be kez - dés alap ján meg ha tá ro zott gáz igé nyét me gyén kén ti bon - tás ban ában meg ha tá ro zott gaz da sá gi-pénz ügyi el le he tet le - nü lés re meg ál la pí tott sza bá lyo kat al kal maz hat ja, ha az az egye te mes szol gál ta tás ra jo go sult fel hasz ná lók el lá tá sát ve szé lyez te ti. 31. (1) Az egye te mes szol gál ta tó kö te les min den év már ci us 31-ig a Hi va tal nak be nyúj ta ni az egye te mes szol gál ta tást igény be vevõ fel hasz ná lói kör biz ton sá gos téli el lá tá sát ga ran tá ló téli fel ké szü lé si ter vet, amely ben meg ad ja a mû - kö dé si en ge dé lyé ben meg ha tá ro zott szol gál ta tá si te rü le tén lévõ egye te mes szol gál ta tás ra jo go sult fel hasz ná lók adott gáz év re vo nat ko zó vár ha tó fel hasz ná lá si igé nyét és kö te - les iga zol ni, hogy ren del ke zik a fel hasz ná lók téli el lá tá sá - hoz szük sé ges gáz for rá sok kal és ka pa ci tá sok kal. A fel ké - szü lé si ter vet és an nak vég re haj tá sát a Hi va tal fo lya ma to - san el len õr zi. A fel ké szü lés elég te len sé ge ese tén a Hi va tal ha tá ro zat ban kö te le zi az egye te mes szol gál ta tót a fel ké - szü lé si in téz ke dé sek mó do sí tá sá ra. (2) Az egye te mes szol gál ta tó az egye te mes szol gál ta tás - ban ré sze sü lõ fel hasz ná lók kal kö tött egye te mes szol gál ta - tá si szer zõ dé se alap ján el té rõ meg ál la po dás hi á nyá ban jo go sult az ál ta la egye te mes szol gál ta tás ban el lá tott fel - hasz ná lók elosz tói, szál lí tói, tá ro lói ka pa ci tá sát ke zel ni, és ezen ka pa ci tá so kat a rend szer üze mel te tõk nél leg fel jebb az egye te mes szol gál ta tás hoz szük sé ges mér ték ben köz - vet le nül le köt ni. (3) Az egye te mes szol gál ta tás vég zé sé hez szük sé ges föld gáz for rá sok meg ha tá ro zá sá hoz a rend szer üze mel te tõk az e ren de let sze rint meg ha tá ro zott, el lát ni kí vánt te rü le ten egye te mes szol gál ta tás ra jo go sult fel hasz ná lók szá mát és éves gáz mennyi sé gét kö te le sek meg ad ni azon gaz da sá gi tár sa ság ré szé re, amely egye te mes szol gál ta tá si mû kö dé si en ge dély be nyúj tá sát ter ve zi. 32. Az egye te mes szol gál ta tó kö te les a föld gáz szál lí tói elszámolás alap ján a Hi va tal nak az okok rész le tes meg - je lö lé sé vel ha la dék ta la nul be je len te ni, ha a szol gál ta tá si te rü le tén az egye te mes szol gál ta tás ra jo go sult felhasz - nálók gáz na pi fo gyasz tá sa leg alább 15%-ának meg fe le lõ föld gáz el lá tás hoz a for rá so kat két egy mást kö ve tõ gáz na - pon, vagy 10 gáz na pon be lül össze sen 4 al ka lom mal az együtt mû kö dõ föld gáz rend szer be nem táp lál ta be. A for - rás hi ány meg ál la pí tá sá nak alap ja a föld gáz szál lí tó ál tal elkészített gáz na pot kö ve tõ napi el szá mo ló mér leg. 33. A 32. sze rin ti for rás hi ány be kö vet ke zé se és a fel hasz - ná lók el lá tá sá nak el le he tet le nü lé se ese tén a Hi va tal a GET 34. Ha az egye te mes szol gál ta tó föld gáz-ke res ke del mi en - ge déllyel is ren del ke zik, az üz let sza bály za tá ban el kü lö ní - tett fe je zet ben kell rész le tez ni az egye te mes szol gál ta tás ra vo nat ko zó fel té tel rend szert. 35. Az egye te mes szol gál ta tás ra vo nat ko zó rész le tes sza bá - lyo kat e ren de let 2. szá mú mel lék le te sze rin ti Egye te mes Szol gál ta tá si Sza bály zat (a továb biak ban: ESZSZ) tar tal - maz za. (A GET ához) Szervezett földgázpiac 36. (1) A szer ve zett föld gáz pi ac mû köd te té sé re vo nat ko zó en ge délyt ké rel me zõ nek ren del kez nie kell: a) a te vé keny ség foly ta tá sá hoz szük sé ges sze mé lyi, tár gyi és biz ton sá gi fel té te lek kel, a biz ton sá gos mû kö dés - hez szük sé ges fel té te lek kel, b) fe le lõs ség biz to sí tá si rend szer rel, c) a fel adat el lá tá sá hoz szük sé ges adat for gal mi és in - for má ci ós rend szer rel, d) a föld gáz szál lí tó val egyez te tett, an nak in for ma ti kai plat form já hoz tör té nõ kap cso ló dás hoz szük sé ges in for ma - ti kai esz kö zök kel. (2) A szer ve zett föld gáz pi ac mû köd te té sé re vo nat ko zó en ge dély irán ti ké re lem hez az e ren de let 5. szá mú mel lék - le té nek X. fe je ze té ben meg ha tá ro zott ira to kat kell be nyúj - ta ni. (3) A szer ve zett föld gáz pi a ci te vé keny ség fi ók te lep for - má já ban tör té nõ vég zé se ese tén a mû kö dé si en ge dély kiadását a Hi va tal a GET 114. (7) be kez dé sé ben meg ha - tá ro zot ta kon túl me nõ en ak kor is meg ta gad hat ja, ha a) nincs ér vé nyes és ha tá lyos, a fel ügye le ti ha tó sá gok köl csö nös el is me ré sén ala pu ló, to váb bá a fi ók te le pek fel - ügye le té re is ki ter je dõ nem zet kö zi együtt mû kö dé si meg ál - la po dás a Hi va tal és a ké rel me zõ szék he lye sze rin ti fel - ügye le ti ha tó ság kö zött, b) a ké rel me zõ nem nyi lat ko zik ar ról, hogy kor lát la nul helyt áll a fi ók te lep cég ne ve alatt ke let ke zett kö te le zett sé - ge kért,

14 4158 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/13. szám c) a ké rel me zõ nem nyújt ja be a szék he lye sze rin ti fel - ügye le ti ha tó ság fi ók te lep lé te sí tés re vo nat ko zó en ge dé - lyét, hoz zá já ru ló nyi lat ko za tát vagy tu do má sul vé te lét, d) a ké rel me zõ nem tel je sí ti a szét vá lasz tás ra vonat - kozó GET-ben elõ írt sza bá lyo kat, e) a ké rel me zõ köz pon ti ügy in té zé sé nek he lye nem a szék he lye sze rin ti or szág ban van. 37. (1) A szer ve zett föld gáz pi a con föld gáz ra, ka pa ci tá sok - ra, ki egyen sú lyo zó föld gáz ra szóló op ci ós, ha tár idõs, cse - re-, va la mint bár mely más szár maz ta tott ügy let, esz köz kereskedelme vé gez he tõ, füg get le nül at tól, hogy azo kat pénz ben kell ki egyen lí te ni vagy az ügy let ben részt vevõ fe lek va la me lyi ké nek vá lasz tá sa sze rint fi zi kai le szál lí tás - sal tel je sít he tõk. (2) A szer ve zett föld gáz pi a con a ter me lõ, a föld gáz ke - res ke dõ, a fel hasz ná ló, va la mint a hid ra u li kai egyen súly biz to sí tá sá hoz és a há ló za ti vesz te ség pót lá sá hoz szük sé - ges mér té kig a rend szer üze mel te tõk köt het nek ügy le te ket, ha meg fe lel nek a szer ve zett föld gáz pi a ci sza bály zat ban elõ írt fel té te lek nek (a továb biak ban: ke res ke dés re jo go sul - tak). (3) A ke res ke dés re jo go sul tak a ke res ke dés re a szer ve - zett föld gáz pi a ci en ge dé lyes sel, az ügy le tek el szá mo lá sá ra az el szá mo lást vég zõ szer ve zet tel kö te le sek szer zõ dést köt ni. A szer ve zett föld gáz pi a ci en ge dé lyes a jog sza bály - ban, az ÜKSZ-ben és a szer ve zett föld gáz pi a ci sza bály zat - ban elõ írt fel té te lek tel je sü lé se ese tén a ke res ke dés re jo go - sult tal a szer zõ dés kö tést in do ko lat la nul nem ta gad hat ja meg. (4) A szer ve zett föld gáz pi a con ke res ke dõk szá ma nem kor lá toz ha tó. (5) A szer ve zett föld gáz pi a con for gal ma zott ter mék, ügy let tí pus vagy ke res ke dé si mód szer be ve ze té sé re, meg - vál toz ta tá sá ra, ki ve ze té sé re a szer ve zett föld gáz pi a ci sza - bály zat ren del ke zé sei irány adók. (6) A szer ve zett föld gáz pi a con vé gez he tõ szár maz ta tott ügy le tek re, to váb bá az ener gia el lá tás hoz kap cso ló dó egyéb ter mék tí pus nak vagy va gyo ni ér té kû jog nak a szer - ve zett föld gáz pi ac ra tör té nõ be ve ze té sé re, va la mint az azok kal való ke res ke de lem re vo nat ko zó ren del ke zé se ket az e ren de let ben meg ha tá ro zot tak kal össz hang ban külön jog sza bály tar tal maz za. (7) Kü lön jog sza bály meg ha tá ro zott mér té kû és fel té te - lek sze rin ti ér té ke sí té si kö te le zett sé get ír hat elõ a szer ve - zett föld gáz pi a con. 38. (1) A szer ve zett föld gáz pi a ci en ge dé lyes az ÜKSZ ha tá - lya alá tar to zik, kö te les an nak ren del ke zé se it be tar ta ni, az ügy le tek tel je sí té se és el szá mo lá sa so rán kö te les az en ge - dé lye sek kel együtt mû köd ni. Az együtt mû kö dés rész le tes fel té te le it az ÜKSZ ha tá roz za meg. (2) A szer ve zett föld gáz pi a ci en ge dé lyes az ÜKSZ ren - del ke zé se i vel össz hang ban kö te les el ké szí te ni a szer ve zett föld gáz pi a con fo lyó ke res ke dés sza bá lya it tar tal ma zó szer ve zett föld gáz pi a ci sza bály za tot. A szer ve zett föld gáz - pi a ci sza bály za tot és an nak mó do sí tá sa it a Hi va tal hagy ja jóvá, el ké szí té sé nek, köz zé té te lé nek sza bá lya it kü lön tör - vény tar tal maz za. (3) A szer ve zett föld gáz pi a ci sza bály zat ren del ke zé sei a szer ve zett föld gáz pi a con tör té nõ rész vé tel te kin te té ben és a ke res ke dés so rán kö te le zõ en al kal ma zan dók. A szer ve - zett föld gáz pi a ci sza bály za tot úgy kell ki ala kí ta ni, hogy biz to sít sa a biz ton sá gos és át lát ha tó ke res ke dést, va la mint se gít se elõ a re gi o ná lis föld gáz pi a cok ki ala kí tá sát és össze kap cso lá sát. Ha a biz ton sá gos és át lát ha tó ke res ke - dés a pi a ci fo lya ma tok ked ve zõt len ala ku lá sa miatt nem biz to sít ha tó, a szer ve zett föld gáz pi a ci en ge dé lyes jo go sult a ke res ke dés idõ le ges fel füg gesz té sé re. A fel füg gesz tés rész le tes sza bá lya it a föld gáz el lá tá si za var és vál ság hely - zet ese tén al kal ma zan dó tör vényi ren del ke zé sek kel össz - hang ban a szer ve zett föld gáz pi a ci sza bály zat tartal - mazza. (A GET ához) Vezetékes PB-gáz szolgáltatás 39. (1) A ve ze té kes PB-gáz szol gál ta tást biz to sí tó el osz tó - ve ze ték an nak tar to zé ka i val együtt a GET pont ja sze rin ti el osz tó ve ze ték nek mi nõ sül, amely nek kez dõ pont - ja a tar tály ki lé pé si pont ja, vég pont ja a fel hasz ná lá si hely te lek ha tá ra. (2) A ve ze té kes PB-gáz el osz tó ve ze ték lé te sí té sé re, üze mel te té sé re az el osz tó ve ze ték re vo nat ko zó ren del ke zé - se ket kell meg fele lõen al kal maz ni, és a lé te sí tés so rán úgy kell el jár ni, hogy szük ség ese tén a ve ze ték al kal mas le - gyen a föld gáz el osz tás ra is. (3) A ve ze té kes PB-gáz szol gál ta tá sa vo nat ko zó en ge - dély irán ti ké re lem hez az e ren de let 5. szá mú mellékle - tének VIII. fe je ze té ben meg ha tá ro zott ira to kat kell be nyúj - ta ni. (A GET ához) Egyablakos kapacitásértékesítés 40. (1) Az egy ab la kos ka pa ci tás ér té ke sí tés re vo nat ko zó mû kö dé si en ge délyt ké rel me zõ nek ren del kez nie kell:

15 2009/13. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 4159 a) 3 évre szóló, könyv vizs gá ló ál tal a 7. szá mú mel lék - let ben meg adott szem pon tok sze rint el len õr zött üz le ti terv vel, amely a ké rel me zõ egyéb te vé keny sé ge i tõl el kü lö - nít ve tar tal maz za a föld gáz ka pa ci tás ér té ke sí tõ te vé keny - sé get a hoz zá kap cso ló dó költ sé ge ket, pénz for gal mat, b) olyan sa ját szer ve zet tel, azon be lül a meg fe le lõ kép - zett sé gû szak em ber-ál lo mánnyal, amely biz to sí ta ni tud ja az en ge dély kö te les te vé keny ség vég zé sét, a rend szer hasz - ná lók meg kü lön böz te tés-men tes ki szol gá lá sát, c) a rend szer le írá sá val, amely tar tal maz za az egy ab la - kos ka pa ci tás ér té ke sí tés so rán ér té ke sí te ni kí vánt kapa - citások meg ha tá ro zá sát, d) az egy ab la kos ka pa ci tás ér té ke sí tés be be vont rend - szer üze mel te tõk kel kö tött ka pa ci tás ér té ke sí té si meg ál la - po dá sok kal, e) ha Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén át me nõ ve ze ték és a ma gyar együtt mû kö dõ rend szer for rás pont ját ké pe zõ csat la ko zá si pont tal ren del ke zik: ea) a Hi va tal ál tal jó vá ha gyott ta ri fa kép zé si elv vel és kép let tel, eb) a ka pa ci tás ér té ke sí tés re vo nat ko zó fel men té sek kel, ec) a ka pa ci tá sok át lát ha tó ér té ke sí té sé re vo nat ko zó sza bály zat tal, ed) az érin tett szál lí tó val kö tött együtt mû kö dé si meg ál - la po dás sal, f) ha az egy ab la kos ka pa ci tás ér té ke sí tõ ka pa ci tá sai a ma gyar együtt mû kö dõ föld gáz rend szer ka pa ci tás ré sze - ként ke rül nek ér té ke sí tés re: fa) a ka pa ci tá sok át lát ha tó ér té ke sí té sét rész le te sen be - mu ta tó üz let sza bály zat tal, fb) rend kí vü li el lá tá si hely zet ben, kor lá to zás kor, krí zis hely zet ben al kal ma zan dó el já rás rend del. (2) Az egy ab la kos ka pa ci tás ér té ke sí tés re vo nat ko zó en - ge dély irán ti ké re lem hez az e ren de let 5. szá mú mellék - letének IX. fe je ze té ben meg ha tá ro zott ira to kat kell be - nyúj ta ni. (3) A ver seny sem le ges ség, az át lát ha tó ság, az el lá tás biz ton sá ga, a fel hasz ná lók vé del me, va la mint a leg ki sebb költ ség el vé nek ér vé nye sü lé se ér de ké ben az egy ab la kos ka pa ci tás ér té ke sí tõ a ka pa ci tás ér té ke sí té si te vé keny sé ge kö ré ben kö te les biz to sí ta ni azt, hogy a) a rend szer hasz ná lók az egy ab la kos kapacitásérté - kesítõ ré szé rõl meg kü lön böz te tés-men tes bá nás mód ban ré sze sül je nek, b) a rend szer hasz ná lók hoz zá fér hes se nek a sa ját ada - taikhoz, va la mint a köz ér de kû in for má ci ók hoz, c) kap csolt vál lal ko zá sa sem köz vet le nül, sem köz vet - ve ne ré sze sül jön elõny ben. 41. (1) A ké rel me zõ nek a) vállalnia kell, hogy a beruházás során kiépítésre kerül az együttmûködõ földgázrendszer csatlakozási lehetõsége, b) rész le tes gaz da sá gi elem zés sel be kell mu tat nia, hogy a be ru há zás fi nan szí ro zá sa csak egy ab la kos ér té ke sí - tés ese tén biz to sít ha tó, c) rész le te sen be kell mu tat nia a nyúj tan dó szol gál ta tá - so kat és a ta ri fa sza bá lyo zás aló li fel men tés ké rel me ese tén a ta ri fa kép zés mód sze rét, az in du ló árat, az ár fe lül vizs gá - lat fel té te le it. (2) Az egy ab la kos ka pa ci tás ér té ke sí tés sel érin tett ka pa - ci tá sok át lát ha tó mó don, nyil vá no san meg hir de tett mó don ér té ke sít he tõ ek. (3) A ké re lem nek to váb bá tar tal maz nia kell a) a ka pa ci tá sok ren del ke zés re ál lá sá nak idõ pont ját, b) a ka pa ci tás ér té ke sí tés idõ pont ját, c) a men tes ség tár gyát és a men tes ség ha tár ide jét, d) a ka pa ci tás ér té ke sí té si sza bály za tát, amely rész le tes el já rás ren det tar tal maz a ka pa ci tá sok ese ti, auk ci ós vagy pá lyá za ti úton tör té nõ ér té ke sí té sé re, e) a Hi va tal fel ha tal ma zá sát, hogy az érin tett nem ma - gyar in téz mé nyek hez be nyúj tott en ge dé lye zé si ké rel mek - be be te kint hes sen, má so la tot ké szít sen, az érin tett ha tó ság - tól in for má ci ót kér jen. 42. Ha a Hi va tal men tes sé get meg adó ha tá ro za ta nem tar tal - maz fel men tést a díj meg ál la pí tá si sza bá lyok al kal ma zá sa alól, ak kor az al kal ma zan dó dí jak ra a rend szer hasz ná la ti dí jak ra vo nat ko zó jog sza bályt és a ha tá ro zat ta ri fa-meg ál - la pí tás ra vo nat ko zó egyéb fel té te le it kell al kal maz ni. (A GET ához) Jelentõs piaci erõvel rendelkezõ engedélyes 43. (1) A GET 55. (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott pi a co - kon a Hi va tal a ke res le ti és kí ná la ti he lyet te sít he tõ ség alap ján azo no sít ja az érin tett pi a co kat. A Hi va tal az érin - tett pi a cok azo no sí tá sát, a pi a ci ver seny ha té kony sá gá nak elem zé sét, a je len tõs pi a ci erõ vel ren del ke zõ en ge dé lye sek azo no sí tá sát, va la mint a rá juk vo nat ko zó kö te le zett sé gek elõ írását a ver seny jog vo nat ko zó sza bá lya i val össz hang - ban, a ma gyar föld gáz-pi ac sa já tos sá ga i nak, va la mint a Gaz da sá gi Ver seny hi va tal és az Eu ró pai Unió Bi zott sá gá - nak ko ráb bi vizs gá la ti ered mé nye i nek figye lembe véte - lével vég zi el. (2) E cím al kal ma zá sá ban érin tett piac a Hi va tal ál tal a ver seny jog sza bá lya i val össz hang ban meg ha tá ro zott, keresleti és kí ná la ti he lyet te sít he tõ ség gel jel le mez he tõ, területileg el ha tá rol ha tó, sza bad ár kép zé sen ala pu ló ter - mék- és szol gál ta tá si piac, ame lyen a ver seny ha té kony sá -

16 4160 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/13. szám gá nak elem zé se és az en ge dé lye sek pi a ci ere jé nek vizs gá - la ta tör té nik. (3) Az érin tett pi a cok te rü le ti meg ha tá ro zá sa so rán a Hivatal figye lembe ve szi a) a vizs gált ter mék- és szol gál ta tá si pi a con ér té ke sí tett föld gáz árá ban meg fi gyel he tõ te rü le ti el té ré se ket, b) a föld gáz be szer zé sé nek, il let ve ér té ke sí té sé nek lehetõségeit, kor lá ta it, fi gye lem mel a tisz tes ség te len pi a ci ma ga tar tás és a ver seny kor lá to zás ti lal má ról szóló évi LVII. tör vény (a továb biak ban: Tpvt.) 14. (3) be kez - dé sé ben fog lalt szem pon tok ra, c) a há ló za ti szûk ke reszt met sze te ket, az egyes föld raj - zi te rü le te ken ér vé nye sü lõ sza bá lyo zá si gya kor lat ban meg nyil vá nu ló kü lönb sé ge ket, d) egyéb, a pi a ci ver seny fel té te lek ho mo ge ni tá sát be fo - lyá so ló té nye zõ ket. 44. A pi a ci ver seny ha té kony sá gá nak elem zé se kor a Hi va - tal figye lembe ve szi: a) az érin tett pi a con mû kö dõ há rom leg na gyobb pi a ci ré sze se dés sel ren del ke zõ en ge dé lyes együt tes pi a ci ré sze - se dé sét, al kal maz va a 45. a) pont já ban az en ge dé lyes piaci ere jé nek meg íté lé sé re vo nat ko zó sza bá lyo kat, b) az érin tett piac lik vi di tá sát, azaz az áruk és szol gál ta - tá sok gyors és ala csony költ sé gek mel let ti ér té ke sít he tõ sé - gét, il let ve be sze rez he tõ sé gét, c) az érin tett pi a con ér té ke sí tett áruk és szol gál ta tá sok árá nak ala ku lá sát és a pi a con te vé keny ke dõ vál lal ko zá sok ár kép zé si gya kor la tát, d) a fel hasz ná lók szol gál ta tó vál tá sá nak mér té két, azaz a vizs gált idõ szak ban be kö vet ke zett összes szol gál ta tó vál tás nak a fel hasz ná lók kal kö tött összes föld gáz vá sár lá si szer zõ dé sen be lü li ará nyát, e) az érin tett pi a con meg fi gyel he tõ ver seny töb bi pi ac - ra gya ko rolt ha tá sát. 45. A je len tõs pi a ci erõ vel ren del ke zõ en ge dé lyes azo no sí - tá sa so rán a Hi va tal a kö vet ke zõk sze rint jár el: a) az en ge dé lyes, az ál ta la a Tpvt. sze rint irá nyí tott vál - la la tok, va la mint az õt irá nyí tó vál la lat, va la mint az en ge - dé lyest irá nyí tó vál la lat ál tal irá nyí tott vál la la tok pi a ci részesedését az en ge dé lyes pi a ci ere jé nek meg íté lé se kor az azo nos ter mék pi a cok te kin te té ben együtt ke ze li, a kap - cso ló dó pi a cok te kin te té ben pe dig fo ko zot tan figye lembe ve szi, b) a pi a ci ré sze se dé sek szá mí tá sa kor az ér té ke sí tett föld gáz mennyi sé gét, az ár be vé telt és egyéb gaz da sá gi mu ta tó kat vagy a vo nat ko zó piac mi nõ sé gét alap ve tõ en be fo lyá so ló szám sze rû sít he tõ jel lem zõ ket ve szi figye - lembe, ha az érin tett ter mék pi ac sa já tos sá gai ezt in do kolt tá te szik, c) ha két vagy több en ge dé lyes az érin tett piac sa já tos - sá ga i ból ki fo lyó lag ké pes pi a ci ma ga tar tá sá nak össze han - go lá sá ra, a Hi va tal a két vagy több en ge dé lyest különkülön je len tõs pi a ci erõ vel ren del ke zõ nek azo no sít hat ja. 46. (1) A pi a ci ver seny elõ moz dí tá sá hoz szük sé ges át lát ha - tó ság biz to sí tá sa ér de ké ben a Hi va tal kü lö nö sen az aláb bi in for má ci ók nak leg alább az en ge dé lyes hon lap ján tör té nõ nyil vá nos ság ra ho za ta lá ra kö te lez he ti a je len tõs pi a ci erõ - vel ren del ke zõ en ge dé lyest: a) az en ge dé lyes ál tal meg vá sá rolt, át vé te li kö te le zett - sé get tar tal ma zó szer zõ dé sek kel le kö tött, il let ve ilyen szer zõ dé sek ke re té ben át vett föld gáz mennyi sé ge, szer zõ - dõ fe len ként, b) az en ge dé lyes adott pi a ci szeg mens ben al kal ma zott ér té ke sí té si szer zõ dé se i nek min ta pél dá nya vagy ér té ke sí - té si szer zõ dé se i nek kon dí ci ós lis tá ja, kü lö nös te kin tet tel a szer zõ dés idõ tar ta má ra, a szer zõ dõ fe lek jo ga i ra és kö te le - zett sé ge i re, a szer zõ dés tár gyát ké pe zõ ter mé kek és szol - gál ta tás tar tal má nak és árá nak meg ha tá ro zá sá ra. (2) A Hi va tal hon lap ján köz zé te szi a nyil vá nos ság ra hozatalra kö te le zett en ge dé lye sek lis tá ját, az en ge dé lye - sek re vo nat ko zó an elõ írt kö te le zett sé get, va la mint az engedélyes hon lap já nak el ér he tõ sé gét. (3) Ha a Hi va tal az (1) be kez dés sze rin ti nyil vá nos ság ra ho za tal ra kö te le zi a je len tõs pi a ci erõ vel ren del ke zõ en ge - dé lyest, úgy az en ge dé lyes a köz zé tett in for má ci ók ban bekövetkezett vál to zást is a vál to zás be kö vet kez tét köve tõen ha la dék ta la nul kö te les nyil vá nos ság ra hoz ni. 47. A Hi va tal az egyen lõ bá nás mód biz to sí tá sa ér de ké ben elõ ír hat ja a je len tõs pi a ci erõ vel ren del ke zõ en ge dé lyes szá má ra, hogy az e kö te le zett ség gel érin tett föld gáz-be - szer zé si vagy ér té ke sí té si szer zõ dé se it azok meg kö té sét kö ve tõ 8 na pon be lül nyújt sa be a Hi va tal ré szé re. A Hi va - tal meg vizs gál ja, hogy a be nyúj tott szer zõ dé sek meg fe lel - nek-e az egyen lõ bá nás mód el vé nek. Ha az érin tett tel je - se dés be még nem ment szer zõ dé se ket a Hi va tal az egyes szer zõ dõ fe le ket in do ko lat la nul meg kü lön böz te tõ nek íté li, az en ge dé lyest ha tá ro zat ban kö te le zi a szó ban for gó szer - zõ dé sek olyan irá nyú mó do sí tá sá ra, hogy azok meg fe lel je - nek az egyen lõ bá nás mód el vé nek. A Hi va tal az en ge dé - lyes ré szé re elõ ír hat to váb bá olyan, egyen lõ bá nás mód ra vo nat ko zó kö te le zett sé ge ket, ame lye ket az en ge dé lyes föld gáz-be szer zé si vagy ér té ke sí té si szer zõ dé se i nek meg - kö té se kor kö te les al kal maz ni.

17 2009/13. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y Az ár kor lát, vagy a költ ség ala pú ár kép zés re vo nat ko zó kö te le zett ség ki sza bá sa ese tén az en ge dély esi te vé keny ség vég zé sé vel össze füg gés ben fel me rült költ sé gek in do kolt - sá gát a Hi va tal vizs gál ja meg, és az en ge dé lyes tõl be kért gaz da sá gi és mû sza ki ada tok, össze ha son lí tó (bench mark) ada tok, va la mint pi a ci mo del le zés alap ján meg ál la pít ja, hogy a fel me rült költ sé gek mennyi ben is mer he tõk el in do - kolt költ ség nek. A mél tá nyos meg té rü lés az en ge dély esi te vé keny ség vég zé sé vel fel me rült in do kolt költ sé gek és be fek te té sek alap ján ha tá roz ha tó meg. Ár kor lát az in do - kolt költ sé gek, va la mint az in do kolt költ sé gek és be fek te - té sek mél tá nyos meg té rü lé se, va la mint az érin tett pi a con vár ha tó pi a ci árak figye lembe véte lével al kal maz ha tó. egyéb ke res ke del mi szer zõ dé se i nek tel je sí té sét ne ve szé - lyez tes se. 50. A Hi va tal elõ ír hat ja, hogy a kis ke res ke del mi pi a co kon je len tõs pi a ci erõ vel ren del ke zõ en ge dé lyes egye te mes szol gál ta tás ra jo go sult fel hasz ná lók ré szé re ér té ke sí tett szol gál ta tá si cso mag ja i ra vo nat ko zó szer zõ dé ses kondí - ciókat a Hi va tal ha tá ro za ta sze rin ti bon tás ban és rész le te - zett ség ben, üz let sza bály za tá ban és hon lap ján te gye köz zé. A köz zé tett szer zõ dé ses kon dí ci ók az en ge dé lyest min den egye te mes szol gál ta tás ra jo go sult fel hasz ná ló irá nyá ban kö tik, azok tól egyet len szol gál ta tá si cso mag ese tén sem tér het el. 49. (1) A GET 55. (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti pi a con je len tõs pi a ci erõ vel ren del ke zõ en ge dé lyes szá má ra a Hivatal át lát ha tó ér té ke sí té si kö te le zett ség ke re té ben nyil - vá nos föld gáz-auk ció meg tar tá sát ír hat ja elõ. (2) A Hi va tal föld gáz-auk ci ót elõ író ha tá ro za tá ban ren - del ke zik az ér té ke sí ten dõ föld gáz mennyi sé gé rõl, az auk - ci ón fel aján lás ra ke rü lõ ter mé kek kö ré rõl, az auk ció gya - ko ri sá gá ról és meg tar tá sá nak ha tár ide jé rõl, va la mint kö te - le zi az en ge dé lyest, hogy jó vá ha gyás cél já ból a Hi va tal szá má ra nyújt sa be az auk ció le bo nyo lí tá sá ra vo nat ko zó sza bály za tát. (3) Az auk ci ós sza bály zat ren del ke zé se it úgy kell meg - ál la pí ta ni, hogy az auk ció fel té te lei, le bo nyo lí tá sa min den sze rep lõ szá má ra át lát ha tó le gyen, a nyer tes aján lat meg - állapítása egy ér tel mû fel té te lek alap ján tör tén jen és min - den ki nek biz to sí ta ni kell, hogy egyen lõ esé lyek kel in dul - has son. Az auk ci ón ér té ke sí tett ter mé kek mennyi sé gét és az auk ci ón ki ala kult át lag árat az en ge dé lyes az auk ció le - zá rá sát kö ve tõ 3 na pon be lül kö te les nyil vá nos ság ra hoz ni. (4) Az auk ci ón ér té ke sí tett for rá sok mennyi sé gét és össze té te lét, az auk ci ós sza bály za tot a Hi va tal jó vá hagy ja, a jó vá ha gyást fel té te lek hez köti, vagy meg ta gad ja. (5) A Hi va tal a ha tá ro za tá ban az en ge dé lyes szá má ra elõ írt kö te le zett sé gek tel je sí té sé re vo nat ko zó ha tár idõt úgy ál la pít ja meg, hogy éssze rû idõ áll jon az en ge dé lyes ren del ke zé sé re a jó vá ha gyás ra be nyúj tan dó do ku men tá ció el ké szí té sé hez, a Hi va tal jó vá ha gyá sát fel té te lek hez kötõ, il let ve meg ta ga dó ha tá ro za ta ese tén a do ku men tá ció szük - sé ges mó do sí tá sá hoz és az auk ció is meg tart ha tó le gyen leg ké sõbb a ha tá ro zat ban meg ha tá ro zott idõ pon tig. A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott kö te le zett sé gek tel je sí té - sé re a Hi va tal ál tal elõ írt ha tár idõ 30 nap nál nem le het rövidebb. (6) A föld gáz-auk ci ón fel aján lan dó mennyi sé get a Hi - va tal úgy ha tá roz za meg, hogy az a kö te le zett en ge dé lyes (A GET 62. -ához) Kereskedõváltás 51. (1) A föld gáz ke res ke dõ kö te les a fel hasz ná ló fel mon dá - sát a kéz hez vé tel tõl szá mí tott 15 na pon be lül le vél ben vissza iga zol ni, egy ide jû leg a fel hasz ná ló ré szé re a GET 71. (3) be kez dé se sze rin ti iga zo lá so kat ki ad ni, így kü lö - nö sen a szer zõ dés meg szû né sé nek nap ján meg szû nõ, a szer zõ dés ben át ru há zott le kö té si jog gal érin tett ka pa ci tá - sok mér té ké rõl és az el szá mo lás fel té te le i rõl. A felhasz - náló fel mon dá si jo gá nak ki zá rá sa sem mis, azon ban meg - fe le lõ el len té te le zés fe jé ben a fel mon dás jo gá nak kor lá to - zá sá ban meg ál la pod hat nak. (2) A fel hasz ná lót el lá tó föld gáz ke res ke dõ a fel mon dás kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 15 na pon be lül kö te les a rend - szer üze mel te tõk nél a föld gáz el osz tá si szer zõ dés mó do sí - tá sát kez de mé nyez ni. Az új föld gáz ke res ke dõ a felhasz - náló meg bí zá sá ból a ko ráb bi ke res ke del mi szer zõ dés meg - szû né sé nek nap ja elõtt leg alább 15 nap pal kö te les a 87. (1) be kez dés sze rin ti át adan dó ka pa ci tás te kin te té ben a föld gáz el osz tá si szer zõ dést meg köt ni vagy mó do sí ta ni a fel hasz ná lá si hely egye di azo no sí tó szá má nak al kal ma zá - sá val. (3) A fel mon dást ha tály ba lép te tõ GET 37. (1) be kez - dés sze rin ti el szá mo lá si fel té te lek szer zõ dés vagy üz let - sza bály zat sze rin ti tel je sü lé se ese tén a ko ráb bi föld gáz ke - res ke dõ kö te les a ka pa ci tás szer zõ dé se it az el lá tás meg szû - né sé nek nap já ra az érin tett, ál ta la ko ráb ban az adott fel - hasz ná ló szá má ra le kö tött ka pa ci tá sok kal csök ken te ni. (4) A GET 71. (3) be kez dé se, va la mint a (3) be kez dés sze rin ti ka pa ci tás csök ken tés re vo nat ko zó iga zo lá sok ki - adá sa díj men tes. (5) A ke res ke dõ vál tás ese té re vo nat ko zó, a ka pa ci tás le - kö tés sel, a ka pa ci tás szer zõ dé sek mó do sí tá sá val kap cso la - tos rész le tes ren del ke zé se ket az ÜKSZ tar tal maz za.

18 4162 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/13. szám (6) A föld gáz ke res ke dõ a ke res ke dõ vál tás miatti ka pa - ci tás át adá si egyez te té sek meg hi ú su lá sa ese tén írás ban el - já rást in dít hat a Hi va tal nál. A ké re lem hez mel lé kel ni kell az érin tett rend szer üze mel te tõ vel és a föld gáz ke res ke dõ - vel foly ta tott az egyez te tés lé nye ges do ku men tu ma it tar - tal ma zó le ve le zést, va la mint a kér dé ses ka pa ci tás ra vo - nat ko zó igény meg ala po zott sá gá nak iga zo lá sát. A Hi va tal tá jé koz tat ja az ér de kelt en ge dé lye se ket az el já rás meg in dí - tá sá ról, akik kö te le sek a tá jé koz ta tás ban meg je lölt ha tár - idõ ben a Hi va tal ál tal kért tá jé koz ta tást meg ad ni, a kapa - citás át adá sá nak el uta sí tá sát meg in do kol ni. A Hi va tal 15 na pon be lül ha tá ro za tot hoz a ké re lem tár gyá ban. (7) A rend szer üze mel te tõ kö te les az üz let sza bály za ta ré sze ként a ka pa ci tás le kö té si szer zõ dé sek mó do sí tá sá ra egy sze rû sí tett el já rás ren det és egy sé ges ok ira ti rend szert ki dol goz ni és al kal maz ni. A ke res ke dõ vál tás sal kap cso la - tos, vagy más ok ból tör té nõ ka pa ci tás le kö té si szer zõ dés mó do sí tá so kért el len ér ték, il let ve költ ség té rí tés nem kér - he tõ. (8) Gáz év köz be ni ke res ke dõ vál tás ese tén a gáz év vé gé - ig a fel hasz ná ló vagy a vele szer zõ dést kötõ új föld gáz - ke res ke dõ kö te les a ko ráb bi föld gáz ke res ke dõ ál tal az ellátása ér de ké ben a rend szer üze mel te tõk nél le kö tött és a szer zõ dés meg szû né sét köve tõen is mé tel ten rendelkezé - sére bo csá tott ka pa ci tást le köt ni, va la mint szál lí tói és elosz tói ka pa ci tás ese té ben a gáz év vé gé ig, tá ro lá si ka pa - ci tás ese té ben a tá ro lá si év vé gé ig a ka pa ci tás dí jat idõ ará - nyo san a kü lön jog sza bály ren del ke zé sei sze rint megfi - zetni. 52. (1) Ke res ke dõ vál tás ese tén a fel hasz ná ló és a ko ráb bi föld gáz ke res ke dõ kö te le sek egy más sal el szá mol ni. A tar - to zás meg ha tá ro zá sá nak és meg fi ze té sé nek mód já ra a föld gáz ke res ke dõ üz let sza bály za tá ban elõ ír tak irány adók az zal, hogy az üz let sza bály zat ban a fi ze tés mód ja te kin te - té ben leg alább két vál to za tot kell ki ala kí ta ni. A fi ze té si mó dok kö zül tör té nõ vá lasz tás ra a fel hasz ná ló jo go sult. Ha a fel hasz ná ló a fel aján lott fi ze té si mó dok kö zül nem vá lasz tott, vagy a vá lasz tá sá ról a ke res ke dõ vál tás idõ pont - já ig írás ban nem ér te sí ti a föld gáz ke res ke dõt, az el szá mo - lás a föld gáz ke res ke dõ ál tal vá lasz tott mód szer sze rint tör - té nik. (2) Az al kal ma zott mód szer sze rint el ké szí tett pénz ügyi el szá mo lást a fel hasz ná ló és a föld gáz ke res ke dõ az el ké - szí tést kö ve tõ 8 mun ka na pon be lül kö te les meg ál la po dás - ban rög zí te ni. Az el szá mo lás sal a fel hasz ná lá si hely hez kap cso ló dó és a föld gáz ke res ke dõ re át ru há zott kapacitáslekötési jog az el lá tás meg szû né sé nek nap já val vissza száll a fel hasz ná ló ra. (3) A ke res ke del mi vagy egye te mes szol gál ta tá si szer - zõ dés nek az en ge dé lyes ré szé rõl tör té nõ rend kí vü li fel - mon dá sa ese tén, a pénz ügyi tar to zá sok ren de zé sét a szer - zõ dés ben rög zí tett fel mon dás ra vo nat ko zó fel té te lek sze - rint kell tel je sí te ni. Az át adott ka pa ci tás-le kö té si jog az el - lá tás meg szû né sé nek nap já val vissza száll a fel hasz ná ló ra. (4) Ha a fel té te lek tel je sí té sé nek hi á nyá ban a felhasz - nálót el lá tó föld gáz ke res ke dõ vel fenn ál ló szer zõ dés nem szû nik meg, a föld gáz ke res ke dõ kö te les er rõl a föld gáz el - osz tót és az el lá tás ra szer zõ dést kötõ új föld gáz ke res ke dõt ér te sí te ni. (A GET 63. -ához) Ügyfélszolgálat 53. (1) Az egye te mes szol gál ta tó az ál ta la el lá tott la kos sá gi fo gyasz tók ki szol gá lá sa ér de ké ben ügy fél szol gá la ti iro dát kö te les mû köd tet ni, amely a) ál lan dó ügy fél szol gá la ti iro da, b) ügy fél szol gá la ti fi ók iro da (a továb biak ban együtt: ügy fél szol gá la ti iro da) le het. (2) Az ál lan dó ügy fél szol gá la ti iro da a hét min den mun - ka nap ján leg alább napi 6 órás, és 5 mun ka na pos he tet ala pul véve leg alább heti 36 órás nyit va tar tás sal üze mel. Az ál lan dó ügy fél szol gá la ti iro dán kö te le zõ az elekt ro ni - kus ügy fél hí vó rend szer al kal ma zá sa, va la mint kész pénz - át uta lá si meg bí zás ren del ke zés re tar tá sa és a bank kár tyás fi ze té si le he tõ ség biz to sí tá sa. (3) Az ügy fél szol gá la ti fi ók iro da leg alább heti két mun - ka na pon, össze sen leg alább heti 8 órás nyit va tar tás sal üze - mel. A hét leg alább egy mun ka nap ján leg alább 20 órá ig tart nyit va. Az ügy fél szol gá la ti fi ók iro da kö te les a la kos - sá gi fo gyasz tók be ad vá nya it iga zol tan át ven ni, a hely ben ren del ke zés re álló in for má ci ók alap ján az üz let sza bály zat - ban meg ha tá ro zott ügy tí pu sok ba tar to zó ügye ket hely ben el in téz ni, bank kár tyás fi ze té si le he tõ sé get biz to sí ta ni, kész pénz át uta lá si meg bí zást ren del ke zés re tar ta ni, va la - mint ha az egye te mes szol gál ta tó te le fo non tör té nõ ügy in - té zés le he tõ sé gét biz to sít ja, az eh hez való díj men tes hoz - zá fé rést biz to sí ta ni. Az ügy fél szol gá la ti fi ók iro da elekt ro - ni kus ügy fél hí vó rend szer al kal ma zá sá ra nem kö te les. (4) Ál lan dó ügy fél szol gá la ti iro dát kell fenn tar ta ni a) Bu da pes ten, b) a me gyei jogú vá ro sok ban. (5) Egy ál lan dó ügy fél szol gá la ti iro dá ra leg fel jebb , Bu da pes ten leg fel jebb la kos sá gi fo - gyasz tó jut hat. (6) A te le pü lé si ön kor mány za tok több cé lú kis tér sé gi tár su lá sa i ról szóló évi CVII. tör vény sze rin ti kis tér - sé gek ben (a továb biak ban: kis tér ség) a GET 63. (3) be - kez dé se sze rin ti össze vont ügy fél szol gá la ti iro da lé te sí té - sé re vo nat ko zó le he tõ ség ki vé te lé vel ügy fél szol gá la ti fiókirodát kell fenn tar ta ni, de az egye te mes szol gál ta tó dönt het ál lan dó ügy fél szol gá la ti iro da fenn tar tá sá ról.

19 2009/13. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 4163 (7) Az ügy fél szol gá la ti fi ók iro da mû kö dé si te rü le tén lévõ fel hasz ná lá si hellyel ren del ke zõ la kos sá gi fo gyasz tó jo go sult az ál lan dó ügy fél szol gá la ti iro dá ban tör té nõ ügy - in té zés re is. (8) Az ügy fél szol gá la to kon kö te le zõ en vég zen dõ te vé - keny sé gek kö rét, a nyit va tar tá si idõ re és a te vé keny sé gek vég zé sé re vo nat ko zó rész le tes mi nõ sé gi kö ve tel mé nye ket, a szol gál ta tás elv árt szín vo na lát a Hi va tal az üz let sza - bály za tok ke re tei kö zött ha tá ro zat ban ál la pít ja meg. (9) Az egye te mes szol gál ta tó a jog sza bá lyi elõ - írásokkal, va la mint a Hi va tal (8) be kez dés sze rin ti ha tá ro - za tá val össz hang ban kér he ti, hogy a Hi va tal az ál lan dó ügy fél szol gá la ti iro da mû kö dé si kö ve tel mé nye i nek meg - fe le lõ ügy fél szol gá la ti fi ók iro dát mi nõ sít se ál lan dó ügy - fél szol gá la ti iro dá nak. Ha az en ge dé lyes az át mi nõ sí tett iro dát a jö võ ben is mét a fi ók iro dá ra vo nat ko zó sza bá lyok sze rint kí ván ja mû köd tet ni, az üz let sza bály za tá nak mó do - sí tá sa irán ti ké re lem mel együtt kér he ti a Hi va tal tól a fi ók - iro dá vá mi nõ sí tést. (10) Az ügy fél for gal mi ada to kat az egye te mes szol gál - ta tó kö te les rög zí te ni. (11) Az egye te mes szol gál ta tó te le fo nos el érés sel és az ügy fe lek ré szé re nyit va álló he lyi ség ben biz to sít ja a föld - gáz el osz tás sal össze füg gõ jog vi szonnyal kap cso la tos ügy - in té zés le he tõ sé gét, mely re vo nat ko zó an az egye te mes szol gál ta tó és a föld gáz el osz tó együtt mû kö dé si meg ál la - po dást köt. (12) Az en ge dé lye sek jo go sul tak kö zös ügy fél szol gá la ti iro dát mû köd tet ni, ha az egyes jog vi szo nyok kal kap cso la - tos ügy in té zés el kü lö ní tett. A felhasználói beadványok engedélyes általi kezelésére és a felhasználók, illetve a lakossági fogyasztók általi benyújtására vonatkozó eljárási szabályok 54. (1) Az en ge dé lyes a fel hasz ná lói be ad vá nyok ke ze lé se so rán a fo gyasz tó vé de lem rõl szóló tör vény és e -ban fog - lal tak sze rint jár el. (2) Az en ge dé lyes az ügy fél szol gá la ti iro dá ban írás ban be nyúj tott be ad vá nyo kat iga zo lás el le né ben ve szi át. Az érin tett en ge dé lyes a fel hasz ná ló va la mennyi be ad vá nyát kö te les az el évü lé si ha tár idõ vé gé ig, vissza ke res he tõ en meg õriz ni. (3) Szük ség ese tén a be ad vány be ér ke zé sé tõl szá mí tott 8 na pon be lül az en ge dé lye sek kö te le sek egy más kö zött ren dez ni, hogy me lyi kük joga, il let ve kö te les sé ge az adott ügy ben el jár ni, és az el já ró en ge dé lyes nek a be ad ványt át - ad ni. En nek meg tör tén té rõl a fel hasz ná lót ha la dék ta la nul, írás ban tá jé koz tat ni kell. (4) Ha a be ad vány a föld gáz-ér té ke sí tés sel és a föld gázelosz tói te vé keny ség gel egy aránt össze függ, és en nek kö - vet kez té ben több en ge dé lyest érint, az érin tett en ge dé lye - sek kö te le sek egy más kö zött a be ad vány be ér ke zé sé tõl szá mí tott 15 na pon be lül az in téz ke dé si ha tás kö rök ren de - zé sé hez és a meg fe le lõ in téz ke dés meg té te lé hez szük sé ges egyez te té se ket le foly tat ni. A ha tás kö ri vi tá ban érin tett engedélyesek a le foly ta tott egyez te tés ered mé nyé rõl a Hivatalt ha la dék ta la nul tá jé koz tat ják. (5) Az en ge dé lyes az ügy ren de zé sét a fel hasz ná ló val tör té nõ köz vet len kap cso lat fel vé tel út ján kí sé re li meg. Ennek so rán 15 na pon be lül ér dem ben írás ban vá laszt ad a fel hasz ná ló ré szé re a (3) (4) be kez dés ben fog lalt ha tár - idõk figye lembe véte lével. (6) Az en ge dé lyes az el szá mo lás sal, szám lá zás sal, díj fi - ze tés sel, vagy mé rés sel kap cso la tos ügy ben a be ad vány nél kü li, te le fo non tör té nõ ügy in té zés ese tén is biz to sít ja az ügy in té zés do ku men tál ha tó sá gát. A ko ráb bi, ér dem ben meg vá la szolt be ad vány tar tal má val azo nos tar tal mú, ugyan azon fel hasz ná ló ál tal tett, is mé telt, új in for má ci ót nem tar tal ma zó be ad vány, va la mint a név te len fel hasz ná - lói be ad vány ki vizs gá lá sát az en ge dé lyes mel lõz he ti. (7) Az üz let sza bály zat a vé den dõ fo gyasz tók ra ked ve - zõbb sza bá lyo kat ál la pít hat meg. (8) Az en ge dé lyes nek a fel hasz ná ló ál tal nem el fo gad - ha tó mi nõ ség ben adott vá la sza, il let ve ér de mi vá lasz hi á - nya miatt a fel hasz ná ló ál tal a la kos sá gi fo gyasz tó ese tén a Nem ze ti Fo gyasz tó vé del mi Ha tó ság, egyéb fel hasz ná ló ese tén a Hi va tal ré szé re be nyúj tott ké re lem nek (a továb - biak ban: pa nasz) a kö vet ke zõ ket kell tar tal maz nia: a) a ké rel me zõ neve, el ér he tõ sé ge, az érin tett fel hasz - ná lá si hely, b) a be ad vány tár gyá nak rö vid le írá sa, a ren del ke zés re álló do ku men tu mok kal alá tá maszt va, ide ért ve kü lö nö sen az en ge dé lyes nek a fel hasz ná lói meg ke re sé sé re adott válaszlevelét, c) a kért in téz ke dés meg je lö lé se. 55. (1) Az en ge dé lyes üz let sza bály za tá ban kö te les a fel - hasz ná lói be ad vá nyok ke ze lé sé re, va la mint a fel hasz ná lók pa na szai be nyúj tá sá ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat fel tün tet ni. (2) Az 54. (3) (4) be kez dé se i ben fog lal tak csak ak kor al kal maz ha tók, ha a föld gáz el osz tó és a föld gáz ke res ke dõ egy más tól füg get len ügy fél szol gá la ti szer ve ze ti egy sé get mû köd tet, vagy füg get len szer ve ze tet bíz meg az ügy fél - szol gá la ti te vé keny ség vég zé sé re.

20 4164 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/13. szám (A GET ához) Védendõ fogyasztókra vonatkozó részletes szabályok 56. (1) A GET és e ren de let al kal ma zá sá ban szo ci á li san rászoruló fo gyasz tó nak azt a ter mé sze tes sze mélyt kell te - kin te ni, aki, vagy aki nek ház tar tá sá ban élõ sze mély: a) a szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tá sok ról szóló évi III. tör vény (a továb biak ban: Szoctv.) 32/B. -a sze rin ti idõs ko rú ak já ra dé ká ban ré sze sül, b) a Szoctv a sze rin ti ak tív ko rú ak el lá tá sá ra jo - go sult, c) a Szoctv a sze rin ti la kás fenn tar tá si tá mo ga tás - ban ré sze sül, d) a Szoctv a sze rin ti ápo lá si díj ban ré sze sül, e) a gyer me kek vé del mé rõl és a gyám ügyi igaz ga tás ról szóló évi XXXI. tör vény (a továb biak ban: Gyvt.) 19. -a sze rin ti rend sze res gyer mek vé del mi ked vez mény - ben ré sze sül, f) a Gyvt a sze rin ti ott hon te rem té si tá mo ga tás ban ré sze sült, a tá mo ga tás meg ál la pí tá sá tól szá mí tott 3 éven ke resz tül, vagy g) Gyvt a sze rin ti ne ve lõ szü lõ, hi va tá sos ne ve lõ - szü lõ, aki sa ját ház tar tá sá ban ne ve li a gon do zá sá ba he lye - zett át me ne ti vagy tar tós ne ve lés be vett gyer me ket. (2) E cím al kal ma zá sá ban a ház tar tás fo gal mát a Szoctv. 4. (1) be kez dés f) pont ja sze rint kell ér tel mez ni. (3) A szo ci á li san rá szo ru ló fo gyasz tó a vé dett ség gel járó jo ga it csak egy fel hasz ná lá si he lyen gya ko rol hat ja. Ha a szo ci á li san rá szo ru ló fo gyasz tó a vele egy ház tar tás ban élõ sze mély re te kin tet tel kéri fel vé te lét a GET 66. (1) be - kez dé se sze rin ti nyil ván tar tás ba, e sze mély sem jo go sult egy má sik fel hasz ná lá si hely te kin te té ben nyil ván tar tás ba vé te lét kér ni. (4) A szo ci á li san rá szo ru ló fo gyasz tó az (1) be kez dés - nek való meg fe le lé sét a föld gáz el osz tó felé a) a 9. szá mú mel lék let sze rin ti, 30 nap nál nem ré geb bi, ki töl tött és alá írt nyom tat vány, vagy b) a szo ci á li san rá szo ru ló fo gyasz tói stá tusz ra jo go sí tó el lá tást, tényt meg ál la pí tó szerv ál tal ki adott, a jo go sult ság fenn ál lá sát iga zo ló, 30 nap nál nem ré geb bi iga zo lás, il let - ve ha tá ro zat ere de ti pél dá nyá nak be mu ta tá sá val iga zol hat ja. A föld gáz - el osz tó az iga zo lás cél já ra be mu ta tott ira tok má so la tát a jogosultság meg szû né sét kö ve tõ 5 évig meg õr zi. (5) A föld gáz el osz tó kö te les a szo ci á li san rá szo ru ló fo - gyasz tót a rá szo rult ság iga zo lá sát kö ve tõ 8 na pon be lül nyil ván tar tás ba ven ni, és a nyil ván tar tás ba vé tel rõl a fogyasztóval jog vi szony ban álló föld gáz ke res ke dõt a fo - gyasz tó val egy ide jû leg ér te sí te ni. (6) A nyil ván tar tás ba tör té nõ fel vé tel re vo nat ko zó ké re - lem be nyúj tá sa kor fo lya mat ban lévõ ki kap cso lá si el já rást a ké re lem el bí rá lá sá ig a föld gáz el osz tó fel füg gesz ti. (7) Ha a nyil ván tar tás ba vé tel alap já ul szol gá ló kö rül - mény ha tá ro zott ide ig áll fenn, és an nak meg hosszab bí tá - sát a vé den dõ fo gyasz tó a vég ha tár idõ le jár tát 30 nap pal meg elõ zõ en a föld gáz el osz tó ál tal a ré szé re meg kül dött írás be li fi gye lem fel hí vás el le né re nem iga zol ja, az iga zo - ló irat ban meg ha tá ro zott vég ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 8 na - pon be lül a föld gáz el osz tó az érin tett vé den dõ fo gyasz tót tör li a nyil ván tar tás ból. A nyil ván tar tás ból való tör lés rõl az érin tett vé den dõ fo gyasz tót a föld gáz el osz tó ér te sí ti. A fo gyasz tó ada ta i nak meg õr zé se te kin te té ben a GET 66. (6) be kez dé sé ben fog lal tak eb ben az eset ben is irány adók. (8) A föld gáz el osz tó a vé den dõ fo gyasz tók ról ve ze tett nyil ván tar tá sá ban tárgy év feb ru ár 15-én szo ci á li san rá szo - ru ló sze mély ként sze rep lõ, a GET 66. (6) be kez dé se sze - rint jo go sult sá gá nak is mé telt iga zo lá sá ra kö te les fo gyasz - tót tárgy év már ci us 1-jé ig e kö te le zett sé gé rõl közérthe - tõen, írás ban tá jé koz tat ja, és egy út tal meg kül di ré szé re a 9. szá mú mel lék let sze rin ti adat la pot. A föld gáz el osz tó a vé den dõ fo gyasz tók nyil ván tar tá sá ból tör li azt a jo go sult - sá gá nak is mé telt iga zo lá sá ra kö te les fo gyasz tót, aki e kötelezettségének tárgy év már ci us 31-ig nem tesz ele get. A fo gyasz tó ada ta i nak meg õr zé se te kin te té ben a GET 66. (6) be kez dé sé ben fog lal tak eb ben az eset ben is irány - adók. (9) Jo go sult sá gá nak a GET 66. (6) be kez dé se sze rin ti is mé telt iga zo lá sá ra a szo ci á li san rá szo ru ló fo gyasz tó elsõ íz ben a nyil ván tar tás ba tör té nõ fel vé te lét kö ve tõ nap tá ri év ben kö te les. 57. (1) A szo ci á li san rá szo ru ló fo gyasz tó azon utol só szám - la fi ze té si ha tár ide jé nek le jár tá ig kér he ti rész let fi ze té si ked vez mény, il let ve fi ze té si ha la dék al kal ma zá sát, amely szám la a GET 65. (5) be kez dé se sze rin ti ti la lom hi á nyá - ban a föld gáz el lá tás ból tör té nõ ki kap cso lást meg ala poz ná. A szám lá ban erre a szo ci á li san rá szo ru ló fo gyasz tó fi gyel - mét fel kell hív ni. A föld gáz ke res ke dõ a fo gyasz tó fi ze té si ked vez mény re vo nat ko zó ké rel mét 15 na pon be lül ér dem - ben kö te les meg vá la szol ni. A vá lasz adást meg elõ zõ en az elõ re fi ze tõ mérõ fel sze re lé sé re vo nat ko zó ér te sí tés nem küld he tõ ki. (2) Rész let fi ze té si ked vez mény és fi ze té si ha la dék csak olyan szo ci á li san rá szo ru ló fo gyasz tót il le t meg, aki vál lal - ja, hogy a rész let fi ze tés, fi ze té si ha la dék igény be vé te lé nek idõ tar ta ma alatt el fo gyasz tott föld gáz el len ér té két, a tar to - zás rész össze ge it, il let ve a tar to zás ha lasz tott össze gét ha - tár idõ ben ki egyen lí ti. Rész let fi ze té si ked vez mény, il let ve fi ze té si ha la dék 12 nap tá ri hó na pon be lül egy al ka lom mal il le ti meg a szo ci á li san rá szo ru ló fo gyasz tót. (3) Ha a szo ci á li san rá szo ru ló fo gyasz tó a részletfize - tési, il let ve fi ze té si ha la dék ra vo nat ko zó meg ál la po dás fel - té te le it meg sze gi, a föld gáz ke res ke dõ jo go sult a rész let fi - ze tés re, il let ve fi ze té si ha la dék ra vo nat ko zó meg ál la po dás azon na li ha tá lyú fel mon dá sá ra. A rész let fi ze tés, fi ze té si

21 2009/13. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 4165 ha la dék idõ tar ta ma alatt a ked vez ménnyel érin tett díj fi ze - té si kö te le zett ség vo nat ko zá sá ban a fo gyasz tót ka mat fi ze - té si kö te le zett ség nem ter hel he ti. (4) A rész let fi ze tés idõ tar ta ma nem le het ke ve sebb, mint az igény lést meg elõ zõ 12 hó nap fo gyasz tá sa kü lön jog sza - bály ban és az üz let sza bály zat ban elõ írt jel leg gör be sze rin ti fel osz tá sá ból szár ma zó fo gyasz tás alap ján meg ha tá ro zott, a) az elõ zõ év azo nos idõ szak ra vo nat koz ta tott 1 havi fo gyasz tá sá nak el len ér té két meg nem ha la dó tar to zás ese - tén 2 hó nap, b) az elõ zõ év azo nos idõ sza ká nak 1 havi fo gyasz tá sát meg ha la dó, de 3 havi fo gyasz tá sá nak el len ér té két meg nem ha la dó tar to zás ese tén 5 hó nap, c) az elõ zõ év azo nos idõ sza ká nak 3 havi fo gyasz tá sá - nak el len ér té két meg ha la dó tar to zás ese tén 6 hó nap. (5) A fi ze té si ha la dék idõ tar ta ma leg fel jebb 30 nap. (6) A részletfizetés, fizetési haladék tekintetében e rendelkezésektõl csak a védendõ fogyasztó javára lehet eltérni. (7) A rész let fi ze tés, il let ve a fi ze té si ha la dék biz to sí tá sa mel lett a föld gáz ke res ke dõ nek a föld gáz el osz tó val tör té - nõ egyez te tés mel lett fel kell aján la nia az elõ re fi ze tõ mérõ fel sze re lé sé nek le he tõ sé gét. Ha a szo ci á li san rá szo - ru ló fo gyasz tó rész let fi ze té si ked vez mény ben vagy fi ze té - si ha la dék ban ré sze sült és an nak fel té te le it nem tel je sí ti, a föld gáz ke res ke dõ a to váb bi fo gyasz tást elõ re fi ze tõ mérõ fel sze re lé sé hez köt he ti, amely re a szo ci á li san rá szo ru ló fo - gyasz tó fi gyel mét a rész let fi ze té si ked vez mény vagy fi ze - té si ha la dék meg adá sá ról szóló ér te sí tés ben fel kell hív ni. (8) Ha a szo ci á li san rá szo ru ló fo gyasz tó ek ként tör tént nyil ván tar tás ba vé te lét köve tõen föld gáz ke res ke dõt vált, a ko ráb bi föld gáz-ke res ke del mi, il let ve egye te mes szol gál - ta tá si szer zõ dés meg szû né se kor a ko ráb bi ke res ke dõ, il let - ve egye te mes szol gál ta tó kö te les iga zo lást adni ar ról, hogy a fo gyasz tó a meg elõ zõ 12 nap tá ri hó nap alatt ré sze sült-e fi ze té si ha la dék ban vagy rész let fi ze té si ked vez mény ben, és meg ál la po dá sa it tel je sí tet te-e. (9) Ha a szo ci á li san rá szo ru ló fo gyasz tó rész let fi ze té si ked vez mény re vagy fi ze té si ha la dék ra vo nat ko zó ké rel - mét a föld gáz ke res ke dõ el uta sít ja, vagy a szo ci á li san rá - szo ru ló fo gyasz tó a rész let fi ze té si ked vez mény vagy fi ze - té si ha la dék fel té te le it nem tel je sí ti, a föld gáz ke res ke dõ kez de mé nye zé sé re a föld gáz el osz tó az elõ re fi ze tõ mérõ fel sze re lé sé rõl a szo ci á li san rá szo ru ló fo gyasz tót ér te sí ti. 58. (1) Ha a szo ci á li san rá szo ru ló fo gyasz tó há rom havi (90 na pos) szám la tar to zást hal mo zott fel és a GET 65. (5) be kez dé se sze rin ti ti la lom hi á nyá ban a föld gáz el lá tás - ból ki kap csol ha tó len ne, a föld gáz el osz tó a szo ci á li san rászoruló fo gyasz tó nak kül dött, az elõ re fi ze tõ mérõ fel - sze re lé sé re vo nat ko zó ér te sí tés sel egy ide jû leg kö te les ér - te sí te ni azt a jegy zõt, il let ve gyám hi va talt, amely nek iga - zo lá sa alap ján a fo gyasz tó a szo ci á li san rá szo ru lók nyil - ván tar tás ba fel vé tel re ke rült. Az érin tett jegy zõ, il let ve gyám hi va tal kö te les a szo ci á li san rá szo ru ló fo gyasz tót tájékoztatni az igény be ve he tõ el lá tá sok ról és szol gál ta tá - sok ról, azok jo go sult sá gi fel té te le i rõl, va la mint meg ten ni azo kat az in téz ke dé se ket, ame lyek az érin tett vé den dõ fogyasztó, il let ve vele egy ház tar tás ban gáz el lá tás ban ré - sze sü lõk éle té nek, egész sé gé nek vé del me ér de ké ben szük - sé ge sek. (2) Elõ re fi ze tõ mé rõt kell biz to sí ta ni min den olyan szo - ci á li san rá szo ru ló fo gyasz tó szá má ra, aki ezt az (1) be - kez dés, il let ve az 57. (9) be kez dé se sze rin ti ér te sí tés vagy az 57. (7) be kez dé se sze rin ti aján lat alap ján igény li. (3) A föld gáz el osz tó kö te les az elõ re fi ze tõ mérõ fel sze - re lé sé vel egy ide jû leg a szo ci á li san rá szo ru ló fo gyasz tót írás ban tá jé koz tat ni az elõ re fi ze tõ mérõ hasz ná la tá val kap cso la tos tud ni va lók ról, és az erre vo nat ko zó szer zõ dé si fel té te lek rõl. (4) A föld gáz ke res ke dõ biz to sít ja az elõ re fi ze tõ mé rõk - nek elekt ro ni kus úton, il le tõ leg az ügy fél szol gá la to kon tör té nõ fel töl té sé nek le he tõ sé gét. (5) Ha a rész let fi ze té si vagy ha lasz tott fi ze té si meg ál la - po dás ban fog lal ta kat a szo ci á li san rá szo ru ló fo gyasz tó nem tart ja be, és nem egye zik bele a föld gáz ke res ke dõ kez de mé nye zé sé re a föld gáz el osz tó ál tal fel aján lott elõ re fi ze tõ mérõ fel sze re lé sé be sem, vagy an nak fel sze re lé sét, üzem be he lye zé sét aka dá lyoz za vagy meg hi ú sít ja, to váb - bá leg alább négy havi (120 na pos) szám la tar to zást fel hal - mo zott, ak kor a szo ci á li san rá szo ru ló fo gyasz tó föld gáz el - lá tá sát az en ge dé lyes meg szün tet he ti, a föld gáz-ke res ke - del mi vagy egye te mes szol gál ta tás ra vo nat ko zó szer zõ - dést fel mond hat ja. (6) Az elõ re fi ze tõ mérõ fel sze re lé sé vel egy ide jû leg a mérõ fel sze re lé sé ig fel hal mo zó dott és fenn ál ló tar to zá sok ki egyen lí té sé rõl a föld gáz ke res ke dõ és a szo ci á li san rá szo - ru ló fo gyasz tó kö te les meg ál la pod ni. A rész let fi ze tés idõ - tar ta ma nem le het ke ve sebb, mint a meg ál la po dást meg - elõ zõ 12 hó nap fo gyasz tá sa kü lön jog sza bály ban és az üz - let sza bály zat ban elõ írt jel leg gör be sze rin ti fel osz tá sá ból szár ma zó fo gyasz tás alap ján meg ha tá ro zott, a) az elõ zõ év azo nos idõ szak ra vo nat koz ta tott 1 havi fo gyasz tá sá nak el len ér té két meg nem ha la dó tar to zás ese - tén 4 hó nap, b) az elõ zõ év azo nos idõ sza ká nak 1 havi fo gyasz tá sá - nak el len ér té két meg ha la dó, de 3 havi fo gyasz tá sá nak ellenértékét meg nem ha la dó tar to zás ese tén 10 hó nap, c) az elõ zõ év azo nos idõ sza ká nak 3 havi fo gyasz tá sá - nak el len ér té két meg ha la dó tar to zás ese tén 12 hó nap. (7) Amennyi ben a la kos sá gi fo gyasz tó a díj tar to zás miatti ki kap cso lás idõ tar ta ma alatt vagy a díj tar to zás miatti ki kap cso lást köve tõen kez de mé nye zi a szo ci á li san rá szo ru ló fo gyasz tók nyil ván tar tá sá ba tör té nõ fel vé te lét, ak kor ez zel egy ide jû leg a nyil ván tar tás ba tör té nõ fel vé - te lé nek ese té re kér he ti az elõ re fi ze tõ mérõ fel sze re lé sét.

22 4166 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/13. szám (8) Az elõ re fi ze tõ mérõ fel sze re lé se so rán min den eset - ben a leg ki sebb költ ség el vé nek figye lembe véte lével kell el jár ni. 59. (1) A fo gyasz tó a fo gya ték kal élõ fo gyasz tók nyil ván - tar tá sá ba tör té nõ fel vé te lé re való, sa ját vagy a ház tar tá sá - ban lakó a GET pont ja sze rin ti jut ta tá sok va la me - lyi ké ben ré sze sü lõ más sze mély fo gya té kos sá gá ra te kin - tet tel fenn ál ló jo go sult sá gát a) a 10. szá mú mel lék let A) B) ré sze sze rin ti, 30 nap nál nem ré geb bi, ki töl tött és alá írt nyom tat vány, vagy b) a GET pont ja sze rin ti jut ta tá so kat meg ál la pí - tó vagy e jut ta tá so kat fo lyó sí tó szerv ál tal ki adott, a jo go - sult ság fenn ál lá sát iga zo ló, 30 nap nál nem ré geb bi ha tá ro - zat, il let ve iga zo lás ere de ti pél dá nyá nak be mu ta tá sá val iga zol hat ja. Az iga zo - lást az en ge dé lyes a jo go sult ság meg szû né sét kö ve tõ 5 évig kö te les meg õriz ni. (2) A fo gya té kos ság jel le gét a ke ze lõ or vos, en nek hi á - nyá ban a há zi or vos ál la pít ja meg amennyi ben az Or szá - gos Re ha bi li tá ci ós és Szo ci á lis Szak ér tõi In té zet szak vé le - mé nye zé si ha tás kö re az érin tett re ki ter jed, e szerv szak vé - le mé nyé vel össz hang ban, és a 10. szá mú mel lék let C) ré - sze sze rin ti for ma nyom tat vány ki töl té sé vel iga zol ja ab ból a cél ból, hogy az érin tett en ge dé lyes azo no sí ta ni tud ja a jog sza bá lyok és az üz let sza bály za ta sze rin ti kü lön le ges bá nás mód jel le gét, tar tal mát. A fo gya té kos ság jel le gét az aláb bi cso por tok egyi ké be (vagy egy ide jû leg több cso port - ba) so ro lás ré vén kell meg ál la pí ta ni: a) olyan jel le gû fo gya té kos ság, amely a fo gya ték kal élõ fo gyasz tót al kal mat lan ná te szi a mérõ le ol va sá sá ra, mé rõ ál lás köz lé sé re, a szám la ol va sás ra, vagy a szám la fel - hasz ná lá si he lyen kí vü li, kész pén zes fi ze tés tõl el té rõ kiegyenlítésére, b) olyan jel le gû fo gya té kos ság, amely a fo gya ték kal élõ sze mély egész sé gét, éle tét ve szé lyez te ti a fo gyasz tó szer zõ dés sze gé se alap ján kez de mé nye zett ki kap cso lá sa ese tén, c) olyan jel le gû fo gya té kos ság, amely a fo gya ték kal élõ sze mély éle tét ve szé lyez te ti a föld gáz el lá tás ter ve zett szü ne tel te té se vagy üzem za var jel le gû szü ne te lé se ese tén. (3) A va kok sze mé lyi já ra dé ká ban ré sze sü lõ sze mély ese tén e jo go sult ság iga zo lá sa alap ján a (2) be kez dés a) pont ja sze rin ti cso port ba tar to zást vé lel mez ni kell, és nem kell a 10. szá mú mel lék let sze rin ti for ma nyom tat vány C) ré szét ki töl te ni, ha a va kok sze mé lyi já ra dé ká ban ré sze - sü lõ sze mély egyéb fo gya té kos ság alap ján to váb bi cso - port ba tör té nõ fel vé te lét nem kí ván ja kez de mé nyez ni. 60. (1) Az 59. (2) be kez dés a) pont ja sze rin ti kör be tar to zó fo gya ték kal élõ fo gyasz tót nem kell sze mé lyes kö rül mé - nye i nek meg fe le lõ, kü lön le ges bá nás mód ban ré sze sí te ni, ha ház tar tá sá ban van olyan nagy ko rú sze mély, aki nem minõsül fo gya ték kal élõ nek. (2) A fo gya ték kal élõ fo gyasz tó a vé dett ség gel járó jogait csak egy fel hasz ná lá si he lyen gya ko rol hat ja. (3) Ha az 59. (2) be kez dés b) c) pont ja sze rin ti kör be tar to zó, a fo gyasz tó val egy ház tar tás ban lakó fo gya ték kal élõ sze mély re te kin tet tel a fo gya ték kal élõ sze mé lyek nyil - ván tar tá sá ba tör té nõ fel vé te lét fo gya ték kal élõ nek nem mi nõ sü lõ fo gyasz tó is kér he ti, de ugyan azon fo gya ték kal élõ sze mély re te kin tet tel csak egy fo gyasz tó egy fo gyasz - tá si he lye sze re pel het a nyil ván tar tás ban vé de lem re jo go - sult ként. (4) Az 59. (2) be kez dés a) pont ja sze rin ti kör be tar to zó fo gya ték kal élõ fo gyasz tót meg il le tõ kü lön le ges bá nás - mód le het: a) havi (idõ kö zi) mé rõ le ol va sás a fel hasz ná lá si he lyen, b) rend kí vü li, in gye nes mé rõ-pon tos sá gi fe lül vizs gá lat 12 nap tá ri hó nap ban egy szer, c) kész pénz ben tör té nõ szám la ki egyen lí tés le he tõ sé gé - nek biz to sí tá sa a fel hasz ná lá si he lyen, d) az ál ta lá nos tól el té rõ, de a mû sza ki-biz ton sá gi elõ - írásoknak meg fe le lõ mé rõ hely-ki ala kí tás, e) a szám la ér tel me zé sé hez az érin tett en ge dé lyes üzletszabályzata sze rint nyúj tott egye di se gít ség (hely szí ni szám la ma gya rá zat, szám la for dít ta tás stb.), f) az érin tett en ge dé lyes üz let sza bály za tá ban meg ha tá - ro zott, a fo gya ték kal élõk föld gáz el lá tás ban való rész vé te - lét meg könnyí tõ egyéb szol gál ta tás. (5) Az 59. (2) be kez dés a) pont ja sze rin ti kör be tar to zó fo gyasz tó a fo gya ték kal élõ fo gyasz tók nyil ván tar tá sá ba tör té nõ fel vé tel irán ti igény be je len té se kor nyi lat ko zik arról, hogy a (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott, il let ve az érin tett en ge dé lye sek ál tal nyúj tott egyéb szol gál ta tá sok kö zül me lyek re tart igényt. Az igé nyelt szol gál ta tást a fogyasztó ré szé re a nyil ván tar tás ba vé telt kö ve tõ leg ké - sõbb 30. nap tól kell biz to sí ta ni. (6) A fo gya ték kal élõ fo gyasz tók nyil ván tar tá sá ban sze - rep lõ fo gyasz tó olyan igé nyét, ame lyet a be nyúj tott ira tok nem tá masz ta nak alá, az érin tett en ge dé lyes nem kö te les tel je sí te ni. (7) Az (5) be kez dés sze rin ti nyi lat ko za tot a fo gya ték kal élõ fo gyasz tók nyil ván tar tá sá ban sze rep lõ fo gyasz tó éven - te leg fel jebb két al ka lom mal mó do sít hat ja. Ha a fo gyasz tó a ko ráb bi nyi lat ko za tát mó do sít ja, az igény be ven ni kí vánt szol gál ta tást a mó do sí tá si igény be ér ke zé sét kö ve tõ leg ké - sõbb 30. nap tól biz to sí ta ni kell szá má ra. A mó do sí tást a nyil ván tar tás ban fel kell tün tet ni. (8) A 10. szá mú mel lék let C) ré sze sze rint ki ál lí tott iga - zo lás tar tal maz za azon ér te sí ten dõ sze mély el ér he tõ sé gét, akit a 34/E. (2) be kez dés b) c) pont ja sze rin ti kör be tar - to zó fo gya ték kal élõ sze mély vo nat ko zá sá ban a föld gáz el - lá tás ki kap cso lá sá nak, szü ne tel te té sé nek vagy szü ne te lé - sé nek ese tén ér te sí te ni kell. A szol gál ta tás szü ne te lé se vagy a ter ve zett szü ne tel te tés ese tén az ér te sí tés idõ pont já - ra a la kos sá gi fo gyasz tók ra vo nat ko zó ter ve zett szü ne tel - te tés miatti ki ér te sí té si sza bá lyok az irány adók.

23 2009/13. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 4167 (9) A föld gáz el osz tó a vé den dõ fo gyasz tók ról ve ze tett nyil ván tar tá sá ban tárgy év feb ru ár 15-én fo gya ték kal élõ fo gyasz tó ként sze rep lõ, a GET 66. (6) be kez dé se sze rint jo go sult sá gá nak is mé telt iga zo lá sá ra kö te les fo gyasz tót tárgy év már ci us 1-jé ig e kö te le zett sé gé rõl kö zért he tõ en, írás ban tá jé koz tat ja, és egy út tal meg kül di ré szé re a 10. szá mú mel lék let sze rin ti adat la pot. A föld gáz el osz tó a vé den dõ fo gyasz tók nyil ván tar tá sá ból tör li azt a jo go sult - sá gá nak is mé telt iga zo lá sá ra kö te les fo gyasz tót, aki e kö - te le zett sé gé nek tárgy év már ci us 31-ig nem tesz ele get. A fo gyasz tó ada ta i nak meg õr zé se te kin te té ben a GET 66. (6) be kez dé sé ben fog lal tak eb ben az eset ben is irány adók. (10) Jo go sult sá gá nak a GET 66. (6) be kez dé se sze rin ti is mé telt iga zo lá sá ra a fo gya ték kal élõ fo gyasz tó elsõ íz ben a nyil ván tar tás ba tör té nõ fel vé te lét kö ve tõ nap tá ri év ben kö te les. Sza bály zat (a továb biak ban: GESZ) és a csat la ko zá si dí ja - kat meg ál la pí tó kü lön jog sza bály tar tal maz za. 64. Az ÜKSZ-ben el já rás ren det kell ki ala kí ta ni a föld gáz - szál lí tók és a föld gáz el osz tók kö zött a) a vá sá rolt ka pa ci tá sok kal kap cso la tos egyez te té sek gya ko ri sá gá ra és tar tal má ra, b) vég fel hasz ná lói és for rás ol da li ka pa ci tá sok össze - han go lá sá ra, c) a fej lesz té sek kel kap cso la tos, a fel hasz ná ló ra vo nat - ko zó költ sé gek meg ha tá ro zá sá ra, a csat la ko zá si díj meg - osz tá sá ra. 61. (1) Az en ge dé lyes ál tal nyúj tott ked vez mé nyért és kü - lön le ges bá nás mó dért el len ér ték ki kö té se sem mis. (2) A vé den dõ fo gyasz tó kö te les a vé de lem re jo go sult - sá got adó kö rül mény meg vál to zá sát vagy meg szû né sét 15 na pon be lül írás ban be je len te ni az érin tett en ge dé lyes - nél. A föld gáz el osz tó kö te les a jo go sult sá got adó kö rül - mény meg vál to zá sá nak be je len té sét kö ve tõ 8 na pon be lül a vál to zást a nyil ván tar tá son át ve zet ni, vagy a jo go sult sá - got meg ala po zó kö rül mény meg szû né se ese tén a vé den dõ fo gyasz tót a nyil ván tar tás ból a fo gyasz tó ada ta i nak meg - õr zé sé re vo nat ko zó an a GET 66. (6) be kez dé sé ben elõ írt kö te le zett ség sé rel me nél kül tö röl ni. 62. (1) Ha a vé den dõ fo gyasz tó, vagy a vé de lem re jo go sí tó el lá tás ban ré sze sü lõ, a fo gyasz tó ház tar tá sá ban élõ sze - mély má sik fel hasz ná lá si hely re köl tö zik, a vál to zást a fo - gyasz tó sze mé lyé ben be állt vál to zás ra vo nat ko zó sza bá - lyok sze rint kell be je len te ni, és az új fel hasz ná lá si he lyen meg kö tött szer zõ dés alap ján új igény lés nyújt ha tó be. (2) Ha az új fel hasz ná lá si hely a ko ráb bi fel hasz ná lá si hellyel azo nos föld gáz el osz tó mû kö dé si te rü le tén van, a vál to zás-be je len tés alap ján a vé den dõ fo gyasz tót a nyil - ván tar tás ból nem kell tö röl ni, ha nem az érin tett en ge dé - lyes a nyil ván tar tás ban a be je len tés sze rin ti vál to zá so kat át ve ze ti. (A GET ához) A szállító- és az elosztóvezetékhez való csatlakozás 63. Az el osz tó ve ze ték hez való csat la ko zás rész le tes sza bá - lya it e ren de let 1. szá mú mel lék le te sze rin ti Gáz el osz tá si 65. A föld gáz szál lí tó és a föld gáz el osz tó kö te les a rend sze - rén a föld gáz tá ro ló, vagy a föld gáz ter me lõ ál tal be nyúj tott ka pa ci tás nö ve lé si igényt el fo gad ni, ha a fej lesz té si ter - vét figye lembe véve az nem te szi szük sé ges sé hid ra u li - kai okok miatt a rend szer fej lesz té sét. Ha a fej lesz té si ter - vét figye lembe véve a rend szer fej lesz té se szük sé ges, a rend szer üze mel te tõ kö te les 60 na pon be lül rész le tes aján - la tot ten ni az igény be je len tõ nek és an nak el fo ga dá sa ese - tén a Hi va tal nál kez de mé nyez ni a mû kö dé si en ge dély módosítását. 66. E ren de let al kal ma zá sá ban föld gáz nak mi nõ sül a GET pont já ban le írt föld gáz mi nõ sé gû bio gáz és bio - masszá ból szár ma zó gá zok, va la mint egyéb, nem ter mé - sze tes úton elõ ál lí tott, ég he tõ gá zok és ele gye ik. 67. (1) A föld gáz szál lí tó, il let ve föld gáz el osz tó kö te les a föld gáz ter me lõ meg ke re sé sé re 60 na pon be lül a rend sze - rén való csat la ko zá si pont ki épí té sé nek mûszaki-gazda - sági fel té te le i rõl rész le tes aján la tot adni. (2) A föld gáz ter me lõ aján lat ké ré sé nek tar tal maz nia kell: a) a föld gáz ter me lõ üzem pon tos he lyét, b) a ki ter mel ni és a rend szer be be táp lál ni ter ve zett órai és napi föld gáz mennyi sé ge ket a ter me lé si cik lus vé gé ig, de leg fel jebb 15 évig, éves bon tás ban, az elsõ év ben havi bon tás ban is rész le tez ve, c) a rend szer be be táp lál ni kí vánt föld gáz fi zi kai, ké - miai jel lem zõ it.

24 4168 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/13. szám (3) A föld gáz szál lí tó, il let ve föld gáz el osz tó aján la tá nak tar tal maz nia kell: a) a szál lí tó- vagy el osz tó ve ze ték nek az együtt mû kö dõ föld gáz rend szer szem pont já ból leg ked ve zõbb és a leg ki - sebb költ ség el vé nek figye lembe véte lével meg ha tá ro zott csat la ko zá si pont ját, ahol a föld gáz ter me lõ csat la koz ni tud, b) a föld gáz ter me lõ tõl in du ló ve ze ték nek az együtt mû - kö dõ föld gáz rend szer hez való csat la ko zá sá hoz szük sé ges mû sza ki és pénz ügyi fel té te le ket, c) az el osz tó ve ze ték hez csat la ko zó föld gáz szál lí tó nyi - lat ko za tát a rész le ges szi get üze mi mû kö dés meg va ló sí tá - sá nak fel té te le i rõl, d) el osz tó ve ze té ken a rész le ges szi get üzem mû kö dé sé - nek fel té te le it, e) a be táp lá lá si, il let ve csat la ko zá si pont ra vo nat ko zó mé ré si-el szá mo lá si elõ írásokat. (4) A föld gáz ter me lõi ve ze ték nek a szál lí tó- vagy el osz - tó ve ze ték re tör té nõ csat la ko zá sá ért fi ze ten dõ hoz zá já ru lás nem ha lad hat ja meg a be ru há zás szük sé ges és iga zolt költ - sé gét. A föld gáz ter me lõ a csat la ko zó rend szer üze mel te tõ - vel meg ál la pod hat a szük sé ges be ren de zé sek meg va ló sí tá - sá ról, amely eset ben csat la ko zá si díj nem kér he tõ, azon ban a be ren de zés a rend szer üze mel te tõ tu laj do ná ba ke rül. (5) A szál lí tó-, il let ve el osz tó ve ze ték hez tör té nõ csat la - ko zás sal lét re jö võ rész le ges szi get üzem mû kö dé si, el szá - mo lá si fel té te le it a rend szer üze mel te tõ hon lap ján nyil vá - nos sá kell ten ni, ame lyet a rend szer hasz ná lók kö te le sek be tar ta ni. (6) Ha az en ge dé lyes a (1) be kez dés sze rin ti aján lat ké - rés re nem vá la szol, vagy az aján lat nem tar tal maz za a (3) be kez dés ben fog lal ta kat, a Hi va tal az en ge dé lyes sel szem ben a GET 119. (1) (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott jog kö vet kez mé nye ket al kal maz za. (7) A föld gáz szál lí tó, il let ve a föld gáz el osz tó a ter me lõi csat la ko zá si pont ra vo nat ko zó an kö te les az en ge dély mó - do sí tá si ké rel met a Hi va tal hoz be nyúj ta ni, és a ké rel mé hez mel lé kel ni a föld gáz ter me lõ vel kö tött meg ál la po dá so kat. A Hi va tal csak rész le ges szi get üzem ki ala kí tá sá hoz já rul - hat hoz zá. 68. (1) A szál lí tó- vagy el osz tó ve ze ték hez csat la ko zó föld - gáz ter me lõ kö te les: a) a csat la ko zó rend szer üze mel te tõ vel együtt mû kö dé si meg ál la po dást köt ni, amely tar tal maz za a föld gáz for ga - lom mal kap cso la tos, az ÜKSZ ren del ke zé se i nek meg fele - lõen ki ala kí tott el já rá so kat, b) a csat la ko zó rend szer üze mel te tõk nek fo lya ma tos üzem vi tel re vo nat ko zó ada to kat szol gál tat ni, c) a csat la ko zó rend szer üze mel te tõ vel kö tött együtt - mû kö dé si meg ál la po dá sá ban a ká rok fe de ze té re kü lö nö - sen a ter me lés ki esés bõl ere dõ ká rok meg té rí té sé re ga ran - ci á kat vál lal ni, arra az eset re, ha az át adás a föld gáz ter me - lõ nek fel ró ha tó ok ból hi ú sult meg és eb bõl ere dõ en a rend - szer üze mel te tõ nek, vagy a rend szer irá nyí tó nak felhasz - nálói kor lá to zást kel lett ér vé nye sí te ni, d) az el osz tó ve ze ték hez csat la ko zó föld gáz szál lí tó disz pé cser szol gá la tá nak a föld gáz el osz tó rend szer be jut - ta tott föld gáz mennyi sé gé rõl fo lya ma tos ada tot szolgál - tatni, e) a föld gáz szál lí tó val a ter me lés csök ke né se, vagy ki - esé se ese tén kö ve ten dõ el já rá sok ról meg ál la po dást köt ni, f) a meg elõ zõ gáz év ben for gal ma zott föld gáz tól el té rõ föld gáz mi nõ ség ha tó sá gi en ge dé lye zé sé ben köz re mû köd - ni, a vo nat ko zó ha tó sá gi elõ írásokat be tar ta ni, g) a csat la ko zá si nyo más biz to sí tá sá ról gon dos kod ni. (2) A föld gáz ter me lõ és a csat la ko zó rend szer üze mel te - tõ kö te les meg ál la pod ni a föld gáz mennyi sé gi és mi nõ sé gi mé ré sé rõl, az al kal ma zan dó esz kö zök kö ré rõl és tu laj don - jo gá ról, va la mint a bi zony la to lás ról. (3) A föld gáz ter me lõ az el osz tó ve ze ték át adás-át vé te li pont ján a föld gáz tisz tí tá sá nak, sza go sí tá sá nak, mennyi - ségének, nyo má sá nak, hõ mér sék le té nek, össze té te lé nek és fû tõ ér té ké nek mé ré sé re al kal mas mennyi ség mé rõ és minõségellenõrzõ esz kö zö ket kö te les üze mel tet ni. A mennyi ség mé rõ és mi nõ ség el len õr zõ be ren de zé sek min - den kor meg kell, hogy fe lel je nek a mé ré sek re vo nat ko zó elõ írásoknak. (4) A vizs gá lan dó mi nõ sé gi pa ra mé te re ket a csat la ko zó rend szer üze mel te tõk és a föld gáz ter me lõk kö zöt ti együtt - mû kö dé si meg ál la po dás tar tal maz za. (5) A föld gáz ter me lõ nek ren del kez nie kell olyan in for - ma ti kai rend szer rel, amely a csat la ko zó rend szer üze mel te - tõk in for ma ti kai rend sze ré nek irá nyá ba al kal mas a va lós ide jû adat át vi tel re. (6) A föld gáz ter me lõ kö te les a napi föld gáz for gal ma - zás sal kap cso la tos te vé keny sé gét az ÜKSZ-ben rög zí tett fel té te lek sze rint vé gez ni. (7) A föld gáz ter me lõ kö te les a ter me lés ben bekövet - kezõ az elõ re jel zé se i tõl el té rõ mennyi sé gi és mi nõ sé gi vál - to zást ha la dék ta la nul be je len te ni a csat la ko zó rend szer - üze mel te tõ nek. Ha az el té rést a rend szer üze mel te tõ nem fo gad ja el, vagy a föld gáz ter me lõ a be je len tést el mu laszt ja kö te les a rend szer üze mel te tõ ez zel össze füg gés ben ke let - ke zõ, iga zolt költ sé ge it, ká rát meg té rí te ni. 69. (1) A rend szer üze mel te tõ kö te les az öt éves vár ha tó ter - me lé si ada tok alap ján a föld gáz ter me lõ ál tal az ÜKSZ-ben meg adott idõ pont ra szol gál ta tott és ál ta la ga ran tált mennyi sé gi és mi nõ sé gi ada tok sze rint meg ha tá roz ni azt az idõ pon tot, amely nél a mi nõ ség vál to zás ból ere dõ en szük sé ges sé vá lik a ké szü lé kek át ál lí tá sa, vagy az át ál lí tást szük ség te len né tevõ tech no ló gia lé te sí té se.

25 2009/13. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 4169 (2) Ha szük sé ges a ké szü lé kek át ál lí tá sa, a rend szer üze - mel te tõ an nak ter ve zett idõ pont ját meg elõ zõ két gáz év vel ko ráb ban kö te les az érin tett rend szer üze mel te tõt értesí - teni. A rend szer üze mel te tõ kö te les tá jé koz tat ni a fel hasz - ná ló kat a ké szü lé kek át ál lí tá sá nak szük sé ges sé gé rõl és folyamatáról. (3) Az (1) be kez dés sze rin ti adat szol gál ta tás nem meg - fe le lõ sé ge vagy el ma ra dá sa foly tán ke let ke zõ ká ro kért a föld gáz ter me lõ tar to zik fe le lõs ség gel. 70. (1) A szi get üzem re csat la ko zó fel hasz ná lót tá jé koz tat ni kell a szi get üzem sa já tos sá ga i ról, kü lö nös te kin tet tel a fel - hasz ná lói ké szü lé kek be szer zé sé re és be ál lí tá sa i ra, to váb - bá az eset le ges föld gáz-mi nõ ség vál to zás ból ere dõ ké szü - lék-át ál lí tá si költ sé gek re. (2) A föld gáz szál lí tó tel jes szi get üzem ese tén az öt éves vár ha tó ter me lé si és fo gyasz tá si ada tok alap ján kö te les a ter me lés nek a fo gyasz tás szint je alá tör té nõ csök ke né sét meg elõ zõ en leg alább két gáz év vel a Hi va tal jó vá ha gyá - sá val a tel jes szi get üzem rész le ges szi get üzem mé tör té nõ át ala kí tá sát meg kez de ni. (3) Az ÜKSZ-ben ki kell ala kí ta ni a szi get üzem ben lévõ fel hasz ná lók ke res ke dõ vál tá sá nak, a napi gáz for gal ma zás irá nyí tá sá nak és el szá mo lá sá nak rend jét, va la mint a föld - gáz ter me lõ kö te le zett sé ge it. (4) A szi get üzem ben mû kö dõ föld gáz el osz tó kö te les üz let sza bály za tá ban nyil vá nos sá ten ni az adott szi get - üzem ben al kal ma zott mi nõ ség-el szá mo lá si ren det. 71. (1) Rész le ges vagy tel jes szi get üzem ese tén a Hi va tal en ge dé lyez he ti a meg elõ zõ gáz év ben for gal ma zott föld - gáz tól el té rõ mi nõ sé gû föld gáz for gal ma zá sát, ha az nem igény li a meg lé võ fû tõ ké szü lé kek át ál lí tá sát. Ha a ké szü lé - kek át ál lí tá sa, vagy az át ál lí tást szük ség te len né tevõ tech - no ló gia lé te sí té se szük sé ges és an nak költ sé ge it meg fe le lõ pénz ügyi ga ran ci ák mel lett a föld gáz ter me lõ vál lal ja, az en ge dély ki ad ha tó. (2) A föld gáz el osz tó kö te les az el osz tó ve ze ték be be táp - lált el té rõ mi nõ sé gû föld gáz fel hasz ná lói el szá mo lá sá ra mód szert ki ala kí ta ni és az üz let sza bály za tá ban nyil vá nos - sá ten ni. (3) Az ÜKSZ-ben rög zí te ni kell az el té rõ föld gáz mi nõ - ség nek a föld gáz ke res ke dõk kö zöt ti el szá mo lá si mód szer - ta nát és ügy rend jét. (4) A Hi va tal (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott en ge dé lye ese tén a föld gáz ter me lõ és a csat la ko zó rend szer üze mel te - tõ meg ál la po dást köt, amely tar tal maz za a fe lek ál tal az en ge dély ben meg ha tá ro zott fel té te lek meg va ló sí tá sa so - rán vál lalt kö te le zett sé ge ket is. 72. A bio gáz ter me lõ re is a föld gáz ter mel õre vo nat ko zó sza bá lyo kat kell meg fele lõen al kal maz ni. (A GET ához) Kapacitáslekötés és az együttmûködõ földgázrendszerhez való hozzáférés 73. (1) A vá sá rolt ka pa ci tás az adott fel hasz ná lá si he lyen lévõ csat la ko zá si pont hoz kap cso ló dó, a fel hasz ná lá si hely, il let ve csat la ko zá si pont min den ko ri tu laj do no sát meg il le tõ va gyo ni ér ték kel bíró jog. Ha a tu laj do nos sze - mé lye az adott fel hasz ná lá si he lyen meg vál to zik, il let ve a fel hasz ná lá si hely vagy a csat la ko zá si pont át ru há zás ra kerül, a ren del ke zés re álló tel je sít mény át száll az új tu laj - do nos ra. (2) Ha a fel hasz ná ló vá sá rolt ka pa ci tá sát, vagy an nak egy ré szét két egy mást kö ve tõ gáz év ben nem kö töt te le, an nak igény be vé te lé re leg ko ráb ban az igény be je len tés tõl szá mí tott má so dik gáz év elsõ nap já tól ke rül het sor, ki vé - ve, ha a csat la ko zó rend szer üze mel te tõ vel et tõl el té rõ idõ - pont ról ál la po dott meg. (3) A föld gáz szál lí tó, il let ve a föld gáz el osz tó kö te les a csat la ko zá si szer zõ dés lét re jöt té vel a fel hasz ná lá si hely nyil ván tar tá sá ban a vá sá rolt és a nyil ván tar tott ka pa ci tást rög zí te ni. A nyil ván tar tás ban a for rás ol da li ka pa ci tás meg - ha tá ro zá sa kor a ha tá lyon kí vül he lye zett gáz szol gál ta tás - ról szóló évi XLI. tör vény sze rin ti gáz ér té ke sí tõ ál tal de cem ber 31-ig ki adott for rás nyi lat ko za to kat, ja nu ár 1-jé tõl a föld gáz szál lí tó ál tal ki adott ka pa ci tás nyi - lat ko za to kat kell irány adó nak te kin te ni. (4) A föld gáz és bio gáz ter me lõ a sa ját ter me lé sû gáz Ma gyar Köz tár sa ság ál lam ha tá rán tör té nõ át szál lí tá sa érdekében tör té nõ szál lí tói és tá ro lói ka pa ci tás le kö tés tekintetében fel hasz ná ló nak mi nõ sül. A föld gáz ter me lõ nyil ván tar tott ka pa ci tá sá nak az adott gáz év re vo nat ko zó an az ál ta la a csat la ko zó rend szer üze mel te tõ nek be je len tett leg na gyobb ter me lé si-ka pa ci tá si ér té ket kell te kin te ni. 74. (1) Az MSZKSZ jo go sult a biz ton sá gi kész let fel töl té - sé hez szük sé ges for rás ol da li ka pa ci tás hosszú távú le kö té - sé re leg fel jebb 10 Mm 3 /nap mér té kig, azon ban a for rás ol - da li ka pa ci tás le kö té si szer zõ dés idõ tar ta ma nem ha lad hat - ja meg a biz ton sá gi kész le tet tá ro ló en ge dé lyes sel meg - kötött tá ro lá si szer zõ dés ben meg ha tá ro zott idõ tar ta mot. A le kö tött és fel nem hasz nált szál lí tói ka pa ci tá so kat az MSZKSZ át lát ha tó mó don meg sza kít ha tó ka pa ci tás ként ér té ke sít he ti.

26 4170 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/13. szám (2) A föld gáz szál lí tó kö te les az MSZKSZ le kö tött szál - lí tá si ka pa ci tá sa it nyil ván tar ta ni. 75. (1) Ha a fel hasz ná ló a sa ját el lá tá sá hoz kap cso ló dó ka - pa ci tá sa it sa ját maga köti le, ak kor a ka pa ci tás le kö tés tekintetében a föld gáz ke res ke dõ re vo nat ko zó ren del ke zé - sek az irány adók. (2) Ha a fel hasz ná ló el lá tá sa föld gáz ke res ke dõn vagy egye te mes szol gál ta tón ke resz tül tör té nik, kö te les a nyil - ván tar tott be táp lá lá si és ki adá si pon ti ka pa ci tá sa i nak le kö - té si jo gát az el lá tá si szer zõ dés alá írá sá val, az ab ban fog lalt mér té kig az õt el lá tó ke res ke dõ nek vagy egye te mes szol - gál ta tó nak ide ig le ne sen át ad ni. A föld gáz ke res ke dõ vagy egye te mes szol gál ta tó a ka pa ci tás le kö tés jo gát har ma dik fél ré szé re át ad hat ja. Ha a föld gáz ke res ke del mi szer zõ dés bár mely mó don meg szû nik, a meg szû nés nap já val a ka pa - ci tás le kö té si jog vissza száll a fel hasz ná ló ra. E be kez dés - ben meg ha tá ro zott le kö té si jog át adá sá ért és vissza szál lá - sá ért el len ér ték vagy költ ség té rí tés nem kér he tõ. (3) A fel hasz ná ló má sod la gos ka pa ci tás-ke res ke de lem - ben csak azo kat a ka pa ci tá sa it ér té ke sít he ti, ame lyek tekintetében ka pa ci tás-le kö té si szer zõ dést kö tött. A fel - hasz ná lá si hely re vo nat ko zó nyil ván tar tott ki lé pé si ka pa - ci tás más fel hasz ná lá si hely re nem vi he tõ át, az csak a fel - hasz ná lá si he lyen ér té ke sít he tõ. 76. (1) A föld gáz szál lí tó és a föld gáz el osz tó kö te les a hon - lap ján fo lya ma to san fel tün tet ni a sza bad ka pa ci tá sa it. A sza bad ka pa ci tás meg ha tá ro zá sá nál a hid ra u li ka i lag leg na - gyobb szál lít ha tó mennyi sé get csök ken te ni kell a tech no - ló gi ai és vesz te ség-ke ze lé si cél ra fel hasz nált ka pa ci tá sok - kal. (2) A rend szer irá nyí tó az igény be je len té sek alap ján köteles min den év ben, az ÜKSZ fe lül vizs gá la ta kor ha a rend sze ren fi zi kai szû kü le tet ál la pít meg ja vas la tot ten - ni a for rás ol da li ka pa ci tá sok ÜKSZ sze rint tör té nõ fel osz - tá si sza bá lya i ra. A szer zõ dé ses szû kü let ke ze lé sé re auk - ciós el já rás ren det kell ki ala kí ta ni és az auk ci ós ta pasz ta la - tok alap ján a fel osz tá si sza bá lyo kat meg fele lõen módo - sítani. (3) A rend szer hasz ná ló a Ma gyar Köz tár sa ság ál lam ha - tá rát át lé põ szál lí tó ve ze té ken, el osz tó ve ze té ken a sa ját fel - hasz ná lá sa mér té ké ig a föld gáz szál lí tó a ki egyen sú lyo zó föld gáz biz to sí tá sá val kap cso la tos kö te le zett sé ge, és a rend szer üze mel te tõk tech no ló gi ai és vesz te ség ke ze lé si cél ra hasz nált föld gáz mér té ké ig, a ter me lõ az ál ta la ter - melt föld gáz mér té ké ig jo go sult a föld gáz ha tá ron keresztül tör té nõ be-, il let ve ki szál lí tá sá ra is. 77. A rend szer üze mel te tõ kö te les be tar ta ni az üz let sza bály - zat ban és az ÜKSZ-ben meg ha tá ro zott ka pa ci tás le kö tés - nél al kal ma zott el já rás ren det, va la mint a szer zõ dés pénz - ügyi ga ran ci á i ra, és a szer zõ dés sze gés sel össze füg gés ben, a szer zõ dés tel je sí té sé nek fel füg gesz té sé re vo nat ko zó elõ - írásokat, ame lyek nem sért he tik az egyen lõ bá nás mód követelményét. 78. (1) A rend szer üze mel te tõ kö te les az alap szol gál ta tá sok - ra a GET-ben és e ren de let ben meg ha tá ro zott kö ve tel mé - nyek nek meg fe le lõ szer zõ dés min tá kat ki ala kí ta ni és az üzletszabályzatukban rög zí te ni. (2) A rend szer üze mel te tõ ál tal nyúj tott vá laszt ha tó szol - gál ta tá so kat, az al kal ma zan dó szer zõ dé ses fel té te le ket és dí ja kat az üz let sza bály zat ban kell rög zí te ni. (3) Az üz let sza bály zat ban nem sze rep lõ, egye di leg igé - nyelt nem alap szol gál ta tás nak mi nõ sü lõ szol gál ta tá sok fel té te le i ben és dí já ban a rend szer üze mel te tõ és az igény lõ egye di leg, az azo nos bá nás mód elve sze rint ál la po dik meg. 79. Kor lá to zás ese té re a föld gáz el osz tá si szer zõ dés nek ren - del kez nie kell a kor lá to zás so rán al kal ma zan dó el já rás - rend rõl. 80. A rend szer üze mel te tõ és a ter me lõ kö te les a rend sze rek kap cso ló dá si pont ja in az aláb bi, a ka pa ci tás le kö tés hez szük sé ges, azo nos szer zõ dé ses fel té te le ket meg ha tá roz ni: a) a le köt he tõ meg sza kít ha tó és nem meg sza kít ha tó kapacitást, b) az üzem sze rû nyo mást, c) az üzem sze rû mi nõ sé get. 81. A föld gáz szál lí tó, a föld gáz el osz tó és a föld gáz tá ro ló tech no ló gi ai cél ra és a vesz te sé ge ik pót lá sá ra, pá lyáz ta tás út ján, át lát ha tó mó don kö te les föld gázt be sze rez ni. 82. (1) A rend szer hasz ná ló, vagy a fel hasz ná ló kapacitáslekötési jo gát gya kor ló föld gáz ke res ke dõ vagy egye te mes

27 2009/13. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 4171 szol gál ta tó a nyil ván tar tott ka pa ci tá sok alap ján min den év feb ru ár 28-ig kö te les kö te le zõ szán dék nyi lat ko zat ban be - je len te ni a kö vet ke zõ gáz év re szer zõ dés sel le köt ni szán dé - ko zott nyil ván tar tott ka pa ci tá so kat mint elõ ze tes le kö té si igényt an nak a rend szer üze mel te tõ nek, amely nek rend sze - rén ka pa ci tást kí ván le köt ni. Az év fo lya mán csat la ko zó és nyil ván tar tás ba ke rü lõ, de a ke res ke dõi igény be je len tés - ben nem sze rep lõ fel hasz ná lók ka pa ci tás igé nyé vel ki egé - szí tett, a rend szer hasz ná lók ál tal be je len tett ka pa ci tás - igényt a föld gáz el osz tó kö te les to váb bí ta ni a földgázszál - lító felé. (2) A rend szer üze mel te tõ az elõ ze tes le kö té si igé nyek alap ján az ÜKSZ-ben meg ha tá ro zott mód sze rek sze - rint kö te les el vé gez ni sa ját rend sze rü kön a ka pa ci tás - vizs gá la tot és meg ha tá roz ni a sza bad ka pa ci tá sok mér - tékét. (3) A ka pa ci tás vizs gá la tot köve tõen a rend szer üze mel - te tõ az elõ ze tes le kö té si igé nyek figye lembe véte lével meg ha tá ro zott sza bad ka pa ci tá so kat az ÜKSZ-ben meg ha - tá ro zott mó don és ha tár idõk kel kö te les nyil vá nos sá ten ni. (4) Ha a fel hasz ná ló a vá sá rolt ka pa ci tá sok ter hé re további ka pa ci tás nyil ván tar tás ba vé te lét kez de mé nye zi, a nyil ván tar tást ve ze tõ rend szer üze mel te tõ kö te les a ki elé - gít he tõ sé get meg vizs gál ni. Ha a ka pa ci tás igény teljesít - hetõ, kö te les nyil ván tar tás ba ven ni, vagy rög zí te ni a nyil - ván tar tás ba vé tel idõ pont ját. 83. (1) Az alap szol gál ta tá sok a GET-ben és az e ren de let - ben meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ föld gáz - el osz tá si szer zõ dés sel ve he tõk igény be. A szer zõ dés mel - lék le te ként a rend szer hasz ná ló kö te les el fo gad ni az ÜKSZ elõ írásait és a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott pót - díjak, egyen sú lyo zá si költ sé gek ér vé nye sít he tõ sé gét. (2) A nyil ván tar tás ba vett ka pa ci tást a rend szer hasz ná ló má jus 31-ig kö te les szer zõ dés sel le köt ni és a ha tály ba lép - te tõ szer zõ dé ses biz to sí té ko kat biz to sí ta ni. A for rás ol da li ka pa ci tá sok le kö té sé nél, szû kü let ese tén az ÜKSZ-ben rög zí tett ka pa ci tás meg osz tá si ügy rend sze rint kell el jár ni. Ha a rend szer hasz ná ló nem vál lal ja a rend szer üze mel te tõ GET-ben és e ren de let ben meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek - nek meg fe le lõ szer zõ dé sé ben fog lalt fel té te le ket, az alap - szol gál ta tá sok ra vo nat ko zó ka pa ci tás igény el uta sít ha tó. (3) A rend szer üze mel te tõ a GET-ben és e ren de let ben meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ szer zõ dé sek - ben fog lalt ügy le tek biz to sí tá sa ér de ké ben jo go sult a rend - szer hasz ná lók tól szer zõ dé ses biz to sí té kot kér ni. A szer zõ - dé ses biz to sí ték ra vo nat ko zó rész le tes ren del ke zé se ket kü lö nö sen a kü lön bö zõ biz to sí té kok kö zöt ti vá lasz tás sza bá lya it, a biz to sí ték igény be vé te le i nek ese te it, fel té te - le it, el szá mo lá sát az en ge dé lyes az üz let sza bály za tá ban kö te les ki dol goz ni. Szer zõ dé ses biz to sí ték ként a föld gáz - tá ro ló a GET 27. -a sze rin ti be tá rolt mo bil föld gáz kész le - tet is el fo gad hat ja. 84. A rend szer hasz ná ló kö te les a szer zõ dé ses biz to sí ték (bank i le tét, bank ga ran cia, vagy egyéb biz to sí ték) ha tá - lyos sá gát a rend szer üze mel te tõ GET-ben és e ren de let ben meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ szer zõ dé sé - ben fog lalt ha tár idõ ig fenn tar ta ni. A szer zõ dé ses biz to sí - ték meg lé té nek el len õr zé sé re a rend szer hasz ná ló kö te les. 85. (1) A szer zõ dés sze rin ti szol gál ta tás meg ta gad ha tó, ha a) a szer zõ dé ses biz to sí ték a szer zõ dé ses szol gál ta tás meg kez dé sét 10 mun ka nap pal meg elõ zõ en nem áll ren del - ke zés re, b) a rend szer üze mel te tõ a szer zõ dés sze rint írás ban ér - te sí tet te a rend szer hasz ná lót szám la ki egyen lí tés el ma ra dá - sá ról, to váb bá a szer zõ dé ses biz to sí ték vár ha tó fel hasz ná - lá sá ról és a szer zõ dé ses biz to sí ték fel hasz ná lást kö ve tõ fel - töl té se a szer zõ dé ses fel té te lek sze rint nem tör tént meg, c) a tá rolt kész let nem nyújt fe de ze tet a tá ro lói szol gál - ta tás ra és a szer zõ dé ses biz to sí té kot a rend szer hasz ná ló nem biz to sí tot ta. (2) A rend szer üze mel te tõ szer zõ dé ses biz to sí ték ként ki - zá ró lag bel föl di szék hellyel ren del ke zõ pénz in té zet ál tal nyúj tott biz to sí té kot ír hat elõ. Ha a rend szer üze mel te tõ a szer zõ dé ses biz to sí té kot nyúj tó ban kot a rend szer hasz ná ló felé ne ve sí te ni kí ván ja, úgy kö te les leg alább öt ban kot meg ne vez ni, va la mint a szer zõ dé ses biz to sí ték tar tal má ra vo nat ko zó el vá rá sa it rög zí te ni és nyil vá nos sá ten ni. (3) Ha a rend szer üze mel te tõ nem írja elõ a (2) be kez dés sze rin ti szer zõ dé ses biz to sí té kot, kö te les el fo gad ni az Európai Gaz da sá gi Tér ség rõl szóló meg ál la po dás ban részes ál lam ban szék hellyel ren del ke zõ pénz in té zet ál tal nyúj tott biz to sí té kot. (4) A szer zõ dé ses biz to sí ték össze gé nek fe de ze tet kell nyúj ta nia leg alább a leg ma ga sabb téli havi ter ve zett szál lí - tás nak, il let ve el osz tás nak meg fe le lõ for gal mi díj ra és az éves ka pa ci tás díj 1/12 ré szé re. A rend szer üze mel te tõ kö te - les a szer zõ dé ses biz to sí ték össze gé nek mó do sí tá sát el fo - gad ni, ha a szer zõ dés mó do sí tá sá ra ke res ke dõ vál tás miatt ke rül sor. (5) A föld gáz tá ro ló kö te les a tá rolt kész let le té ti el szá - mo lá sá hoz ár kép le tet ki ala kí ta ni, vagy az elég te len kész let ese tén igény be ve en dõ szer zõ dé ses biz to sí ték meg ha tá ro - zá sát rög zí te ni. (6) A szer zõ dé ses biz to sí ték idõ tar ta má nak meg ha tá ro - zá sá nál figye lembe kell ven ni, hogy a) az egy sze ri ren del ke zés re ál lás nem ha lad hat ja meg a gáz hó na pot kö ve tõ rög zí tett pénz ügyi el szá mo lá si idõ - pon tot kö ve tõ öt mun ka na pot, b) a szer zõ dé ses biz to sí ték fel töl tés idõ pont ja a fel - hasz ná lást kö ve tõ ötö dik mun ka nap, de leg alább a kapa - citásdíj meg fi ze té sét meg elõ zõ ötö dik mun ka nap.

28 4172 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/13. szám (7) A rend szer hasz ná la ti dí jak meg fi ze té sé nek el ma ra - dá sa ese tén a szer zõ dés tel je sí té se csak e jog sza bály ban elõ írt mó don füg geszt he tõ fel, ha a rend szer üze mel te tõ a szer zõ dé ses biz to sí té kot az ÜKSZ-ben fog lal tak sze rint igény be vet te és a rend szer hasz ná ló an nak fel töl té sé rõl határidõre nem gon dos ko dott. A rend szer üze mel te tõ a ha - tár idõ el ma ra dá sát kö ve tõ 2 mun ka na pon be lül elekt ro ni - kus és pos tai úton ér te sí te ni kö te les a rend szer hasz ná lót a vár ha tó fel füg gesz tés rõl. (8) A szer zõ dé ses biz to sí ték ren del ke zés re ál lá sát köve - tõen a fel füg gesz tést azon nal meg kell szün tet ni, azon ban a szol gál ta tást at tól a gáz nap tól kell biz to sí ta ni, amely re az ÜKSZ sze rint ér vé nyes no mi ná lás ad ha tó le. 86. (1) A föld gáz szál lí tó jo go sult és kö te les a szál lí tó rend - szer ha tá lyos szer zõ dés sel le nem kö tött sza bad ka pa ci tá - sa it má jus 31-ét köve tõen az ÜKSZ-ben fog lalt mó don értékesítésre meg hir det ni. A sza bad ka pa ci tá sok csak egy gáz év re, vagy an nál rö vi debb idõ re köt he tõk le. Ka pa ci tás túl jegy zés ese tén az ÜKSZ-ben rög zí tett ügy rend sze rint kell el jár ni. (2) Ka pa ci tás le kö té si szer zõ dés meg kö té sé re jo go sult min den nyil ván tar tott szer zõ dé ses ka pa ci tás sal ren del ke zõ fel hasz ná ló és a fel hasz ná ló ál tal át ru há zott le kö té si jog gal érin tett ka pa ci tá sok mér té ké ig a ke res ke dõ, va la mint az a bel föl di fel hasz ná ló vagy kül föl di sze mély vagy tár sa - ság, aki vagy amely a sza bad ka pa ci tá sok ra vo nat ko zó igé - nyét az ÜKSZ-ben meg ha tá ro zot tak sze rint a rend szer üze - mel te tõ nek be je len tet te. (3) Ka pa ci tás le kö té si szer zõ dés meg kö té sé re jo go sult az a ter me lõ is, aki ka pa ci tás igé nyét az ÜKSZ-ben meg ha - tá ro zot tak sze rint nyil ván tar tás ba ve tet te. (4) A fel hasz ná ló az át ru há zott le kö té si jog tár gyát ké - pe zõ ka pa ci tá sok fe lett a ke res ke dõ vel kö tött szer zõ dé sé - ben fog lalt szol gál ta tá sok meg szû né sé ig a ka pa ci tá sok kal nem ren del kez het és azo kat má sod la gos ke res ke de lem ben nem ér té ke sít he ti. rend szer hasz ná ló adott gáz na pon a szer zõ dött ka pa ci tást meg ha la dó mér ték ben vett igény be ka pa ci tást, a rend szer - üze mel te tõ jo go sult a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott pót dí jat fel szá mí ta ni. (3) A vál ság hely zet ese tén a biz ton sá gi föld gáz tá ro ló - ból tör té nõ vé te le zés kor a szál lí tó rend szer be lé pé si pont já - ra for rás ol da li ka pa ci tást nem kell le köt ni. A rend szer hasz - ná ló ál tal té rí tés men te sen igény be ve he tõ ka pa ci tás meg - egye zik a biz ton sá gi kész le tet fel sza ba dí tó jog sza bály ban ne ve sí tett ér ték kel. A föld gáz szál lí tó kö te les a biz ton sá gi kész let vissza pót lá sá ra kö te le zet tel kü lön szer zõ dést köt - ni, mely ben meg kell ha tá roz ni a biz ton sá gi kész let vissza - pót lá sá hoz szük sé ges ka pa ci tást. A kész let vissza pót lás egyéb kér dé se i ben az ÜKSZ és a föld gáz szál lí tó üz let sza - bály za ta az irány adó. (4) Ha a Hi va tal a rend szer irá nyí tó ja vas la tá ra or szá gos fi zi kai szû kü le tet ál la pí tott meg, a fel hasz ná ló össze sí tet - ten meg ha tá ro zott for rás ol da li ka pa ci tá sá nak le kö té sé nél az ÜKSZ-ben meg ha tá ro zott al lo ká ci ós tech ni ká val kell azt meg osz ta ni a be táp lá lá si pon tok kö zött. (5) A föld gáz el osz tó min den év már ci us 21-ig kö te les meg ad ni a föld gáz szál lí tó nak a nyil ván tar tott for rás ol da li ka pa ci tá sok mér té két és al lo ká ci ó ját. (6) A rend szer üze mel te tõ a GET 71. (3) be kez dé sé ben fog lal ta kon kí vül kö te les nyil ván tar ta ni, a fel hasz ná lá si hely azo no sí tó ját és a fel hasz ná ló elõ zõ gáz évi nyil ván tar - tott ka pa ci tá sa alap ján a leg na gyobb ki adá si és for rás ol da li ka pa ci tás igé nyét, va la mint a fo gyasz tá si hely kor lá to zá si be so ro lá sát. 88. A gáz év köz ben be lé põ új ka pa ci tá sok ra a gáz év hát ra - lé võ idõ sza ká ra csak idõ ará nyos díj szá mol ha tó el. Az új ka pa ci tá so kat nyil vá no san meg kell hir det ni. Az ilyen ka - pa ci tást le kö tõ rend szer hasz ná ló a ko ráb ban le kö tött ka pa - ci tá sa it a gáz év vé gé ig nem mó do sít hat ja. 87. (1) A fel hasz ná ló nak járó napi for rás ol da li ka pa ci tást a fel hasz ná ló napi csúcs ki hasz ná lá si óra szá ma (óra/nap) és a leg na gyobb órai ka pa ci tás igé nye (MJ/óra) szor za ta ként kell meg ha tá roz ni és a napi for rás ol da li ka pa ci tás igény - ként kell nyil ván tar ta ni (MJ/nap). Az egyes fel hasz ná lók - nak járó szál lí tó rend sze ri ki adá si pon ti, be táp lá lá si pon ti és tá ro lói ka pa ci tá so kat a köz vet len ki szol gá ló rend szer - üze mel te tõ nek kell az ÜKSZ-ben meg ha tá ro zott mód szer - tan alap ján meg ha tá roz nia és nyil ván tar ta nia. (2) A szer zõ dött ka pa ci tást meg ha la dó an ka pa ci tás biz - to sí tá sá ra a rend szer üze mel te tõ nem kö te lez he tõ. Ha a 89. (1) A ka pa ci tás le kö tés hez a föld gáz szál lí tó min den év feb ru ár 15-ig el ké szí ti és hon lap ján nyil vá nos sá te szi a ki - adá si pon to kon a kö vet ke zõ gáz év ben biz to sít ha tó föld gáz mi nõ sé gi jel lem zõ ket. (2) A rend szer hasz ná lók, il let ve a ter me lõk kö te le sek min den év de cem ber 31-ig az ÜKSZ-ben rög zí tett mó don meg ad ni a föld gáz szál lí tó nak a kö vet ke zõ gáz év ben a for - rás ol da li be táp lá lás so rán ál ta luk ga ran tált föld gáz mi nõ - sé gi jel lem zõ ket. A ka pott ada tok alap ján a föld gáz szál lí tó meg ha tá roz za a föld gáz mi nõ sé gi jel lem zõk ki adá si pon - ton biz to sít ha tó ér té ke it.

29 2009/13. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 4173 (3) Ha a be táp lált föld gáz föld gáz szál lí tó ál tal meg ha tá - ro zott ga ran tált mi nõ sé ge fo lya ma to san 90 na pon ke resz - tül nem tel je sül, a rend szer üze mel te tõk, rend szer hasz ná - lók jo go sul tak an nak mó do sí tá sát kez de mé nyez ni. (4) A mi nõ sé gi el té ré sek ke ze lé sé nek rész le tes sza bá - lya it az ÜKSZ tar tal maz za. (5) Az ÜKSZ-ben rög zí te ni kell: a) a nyil ván tar tott ka pa ci tá sok fe let ti igény be je len tés és nyil ván tar tás ba vé tel el já rás rend jét, b) az igénybejelentés és nyilvántartásba vétel határidejét, c) a nyil ván tar tott, de nem igé nyelt ka pa ci tá sok át lát ha - tó ér té ke sí té sé nek rész le tes fel té te le it. 90. (1) A fel hasz ná ló az ÜKSZ-ben rög zí tett éves kapa - citáslekötési fo lya mat so rán jo go sult a nyil ván tar tott ka pa - ci tá sa it le köt ni. A nyil ván tar tott ka pa ci tást a leg utol só szer zõ dé ses ér ték re kell csök ken te ni, ha két egy mást kö ve - tõ gáz év ben a nyil ván tar tott ér ték nem ke rült le kö tés re. Ha a fel hasz ná ló a vá sá rolt ka pa ci tás ter hé re nö vel ni kívánja a nyil ván tar tott ér té ket, kér nie kell a nyil ván tar tást ve ze tõ nél a több let igény nyil ván tar tás ba vé te lét. A rend - szer üze mel te tõ nek az üz let sza bály za tá ban rész le tes el já - rás ren det kell ki ala kí ta nia a sza bad ka pa ci tá sok fel hasz ná - lói nyil ván tar tás ba vé te lé re. (2) A fel hasz ná ló vagy az át ru há zott le kö té si joga alap - ján el já ró föld gáz ke res ke dõ, egye te mes szol gál ta tó az igény be je len té sét kö te le zõ szán dék nyi lat ko zat ban te szi meg, et tõl a rend szer üze mel te tõ csak ab ban az eset ben tér - het el a szer zõ dés kö tés kor, ha szer zõ dé ses szû kü let nem ala kult ki és nem ke rült al kal ma zás ra sem mi ne mû szû kü - let ke ze lé si el já rás. (3) Az ÜKSZ-ben rög zí tett éves igény be je len té si ha tár - idõ el mu lasz tá sa, il let ve a föld gáz el osz tá si szer zõ dés ha - tály ba lép te té sé nek el ma ra dá sa ese tén a rend szer üze mel te - tõk jo go sul tak a fel hasz ná ló nyil ván tar tott ka pa ci tá sa it átlátható mó don vé tel re fel aján la ni. A fel hasz ná ló eb ben az eset ben pi a ci fel té te lek sze rint jut hat ka pa ci tá sok hoz. A szál lí tó rend sze ren a nyil ván tar tott, de igény ként be nem je len tett ka pa ci tá sok sza bad ka pa ci tás nak mi nõ sül nek. (4) A nyil ván tar tott ka pa ci tá sok fe let ti igény ki elé gí té - sé re az ÜKSZ-ben meg ha tá ro zott el já rás rend sze rint van le he tõ ség. (5) A nyil ván tar tott ka pa ci tás igényt meg ha la dó for rás - ol da li ka pa ci tás igény re leg fel jebb egy gáz év re köt he tõ szer zõ dés, ha a rend sze ren van sza bad ka pa ci tás. 91. (1) A rend szer hasz ná ló a föld gáz szál lí tó val fenn ál ló szer zõ dés sze rin ti szol gál ta tá si idõ pon tig a má sod la gos piacon ér té ke sít he ti a gáz át adó ál lo má son, il let ve a be táp - lá lá si pon ton le szer zõ dött ka pa ci tá so kat. (2) A ka pa ci tá sok má sod la gos ér té ke sí té se a föld gáz - szál lí tó üz let sza bály za tá ban rög zí tett mó don, szab vá nyo - sí tott el já rás rend alap ján tör té nik. (3) A ka pa ci tás má sod la gos ér té ke sí té sét a rend szer - hasz ná ló a gáz na pot meg elõ zõ na pon, az ÜKSZ-ben meg - ha tá ro zott idõ pon tig vé gez he ti. (4) A föld gáz szál lí tó az ÜKSZ sze rin ti idõ pon tig ér té - ke sí tett ka pa ci tá so kat az új vá sár ló nak az ÜKSZ-ben rög - zí tett no mi ná lá si ügy rend sze rint biz to sít ja. (5) A má sod la gos pi a con ér té ke sí tett ka pa ci tás ra a föld - gáz szál lí tó az ér té ke sí tõ tõl ér vé nyes no mi ná lást nem fo - gad be. A ka pa ci tás túl lé pés vizs gá la tá nál a föld gáz szál lí tó a má sod la gos pi a con ér té ke sí tett ka pa ci tás sal csök ken tett ér té ket kö te les figye lembe ven ni. (6) A gáz na pot meg elõ zõ na pon az ÜKSZ sze rin ti idõ - pon tig a rend szer hasz ná ló ál tal nem ér té ke sí tett és nem ki - hasz nált ka pa ci tá so kat a föld gáz szál lí tó kö te les meg sza - kít ha tó ka pa ci tás ként fel aján la ni gáz na pi ér té ke sí tés re. Az így ér té ke sí tett ka pa ci tás díja a szál lí tót il le ti. Meg sza kít - ha tó ka pa ci tást a gáz nap ra az a rend szer hasz ná ló köt het le, aki ren del ke zik ha tá lyos szer zõ dés sel a rend szer üze mel te - tõ vel és biz to sí tot ta a szer zõ dé ses ga ran ci á kat. (7) Ha a föld gáz szál lí tó ál tal a (6) be kez dés sze rint ér té - ke sí tett meg sza kít ha tó ka pa ci tást a gáz na pon a föld gáz - szál lí tó meg sza kít ja, a vá sár ló nak díj fi ze té si kö te le zett sé - ge nem ke let ke zik. A meg sza kít ha tó ka pa ci tás ki szol gá lá - sá nak meg szün te té se ese tén a rend szer üze mel te tõk kö te le - sek az ÜKSZ-ben meg ha tá ro zott mó don új ra no mi ná lást biz to sí ta ni a rend szer hasz ná ló nak. (8) A meg sza kít ha tó ka pa ci tá sok ér té ke sí té sé re és fel - hasz ná lá sá ra a rend szer üze mel te tõk kö zött har mo ni zált eljárásrendet kell ki ala kí ta ni az ÜKSZ-ben, kü lö nös te kin - tet tel a) a rend sze rek csat la ko zá si pont ján le köt he tõ meg sza - kít ha tó ka pa ci tá sok meg ha tá ro zá sá ra, b) a meg sza kít ha tó ka pa ci tás ki szol gá lá sá nak meg - szün te té se ese tén al kal ma zott el já rás rend re és új ra no mi ná - lá si sza bá lyok ra. 92. (1) Az a kül föl di vagy bel föl di rend szer hasz ná ló, aki szál lí tó rend szer sza bad ka pa ci tá sát a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén tör té nõ át szál lí tás ra ve szi igény be, a ka pa ci tás lekötésekor az ÜKSZ-ben meg ha tá ro zott mó don iga zol nia kell az át szál lí tás ra vo nat ko zó jo go sult sá gát és az át szál lí - tan dó mennyi ség re ka pa ci tás le kö té si szer zõ dést kell köt - nie. (2) Az át szál lí tás ra le kö tött, de fel nem hasz nált kapa - citásra a GET 72. -a ren del ke zé se it kell al kal maz ni.

30 4174 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/13. szám (3) Az egy év nél hosszabb idõ tar tam ra le kö tött nem meg sza kít ha tó ka pa ci tás ra szer zõ dõ rend szer hasz ná lót nyil ván tar tás ba kell ven ni. (4) Ha a ka pa ci tás igény sza bad ka pa ci tás ból csak rész - ben vagy nem biz to sít ha tó, a föld gáz szál lí tó aján la tot te het a ka pa ci tá sok fej lesz tés sel tör té nõ biz to sí tá sá ra, mely nek tar tal maz nia kell a) a be- és ki lé pé si pon ton biz to sí tott ka pa ci tást, b) a szer zõ dés fu tam ide jét, amely nem le het ke ve sebb, mint a be ru há zás meg té rü lé se, c) a Hivatallal egyeztetett tarifaképzési elvet és képletet, d) a jog sza bá lyok ból és az ÜKSZ-bõl ere dõ kö te le zett - sé ge ket. (A GET 77. és 80. -ához) Hozzáférés felfüggesztése 93. (1) A Hi va tal kö te les meg vizs gál ni a GET 80. (1) be - kez dé sé ben fog lalt gaz da sá gi el le he tet le nü lés sel kap cso la - tos kez de mé nye zést. A kez de mé nye zés csak adott gáz év re vo nat koz hat. (2) A kez de mé nye zõ kö te les tel jes mér ték ben együtt - mû köd ni a Hi va tal lal, a szük sé ges do ku men tu mo kat, elem zé se ket a Hi va tal ál tal meg ha tá ro zott ha tár idõ re és tar ta lom mal át ad ni. Az együtt mû kö dés el ma ra dá sa az el já - rás meg szün te té sét ered mé nye zi. (3) Az en ge dé lyes kö te les rész le tes elem zés ben be mu - tat ni az érin tett szer zõ dé ses mennyi sé gek át vé te lé re, el he - lye zé sé re ki ala kí tott üz le ti fo lya ma tát, a le foly ta tott tár - gya lá sok ered mé nye it, do ku men tu ma it, a gaz da sá gi fo lya - mat rész le tes pénz ügyi szá mí tá sa it. (4) A Hi va tal dön té sé ben kö te les a ha tár ke resz te zõ vezetékhez tör té nõ hoz zá fé rés sel ren del ke zõ pi a ci sze rep - lõk re néz ve ha tár ka pa ci tás ará nyo san, meg kü lön böz te - tés-men te sen át vé te li kö te le zett sé get meg ha tá roz ni, il let ve a föld gáz mennyi ség ér té ke sí té sé re és a hoz zá tar to zó for - rás ol da li ka pa ci tás té rí tés men tes át adá sá ra kö te lez ni a kérelmezõt. A ka pa ci tás át adá sa kor a ka pa ci tá sok má sod - la gos ke res ke del mé re vo nat ko zó elõ írások az irány adók. Az át adott ka pa ci tás mér té ke nem le het ki sebb, mint amennyi a kö te le zõ meg vá sár lás ra elõ írt mennyi ség át vé - te lé hez szük sé ges. (5) A ha tá ro zat ban meg kell ha tá roz ni a for rás át adá si árát, ami csak a szer zõ dés sel kap cso la tos in do kolt költ - ségeket tar tal maz hat ja, és a föld gáz kö te le zõ át vé te lé nek idõ tar ta mát. Az idõ tar ta mot úgy kell meg ha tá roz ni, hogy az el le he tet le nü lés sel érin tett mennyi ség át vé te lét bizto - sítsa. (6) A Hi va tal a fel füg gesz tõ fel té tel lel ki adott ha tá ro za - tát kö te les a Bi zott ság nak meg kül de ni, mel lé kel ve a GET 80. (2) be kez dé sé nek szem pont jai alap ján le foly ta tott vizs gá lat do ku men tu ma it és ered mé nyét, kü lön ki emel ve az e), h) és j) pon tok ban fog lalt szem pon to kat. (7) A GET 80. -ában fog lalt el já rás ban át vé te li kö te le - zett ség gel érin tett egye te mes szol gál ta tó ese té ben a Hi va - tal kö te les vizs gál ni az át vé te li ár ha tá sát az egye te mes szol gál ta tás árá ra, és ja vas la tot ten ni a mi nisz ter nek az egye te mes szol gál ta tás ár kép zé sé nek mó do sí tá sá ra, ha a ki ala ku ló egye te mes szol gál ta tá si ár ban figye lembe vett im port ár meg ha lad ja a hosszú távú szer zõ dés ben rög zí tett im port árat. (A GET 78. -ához) Szolgáltatás szüneteltetése 94. (1) A föld gáz szál lí tó a rend szer üze mel te té se ér de ké ben fo lya ma to san gon dos ko dik a szál lí tó ve ze ték üzem biz ton - sá gá ról és kar ban tar tá sá ról. En nek ér de ké ben jo go sult objektumonként éven te egy al ka lom mal leg fel jebb 48 óra idõ tar ta mú, gáz szü net tel járó kar ban tar tást vé gez ni a gáz - át adó ál lo má so kon és be táp lá lá si pon to kon, ha a le ál lá so - kat elõ re be je len tet te. (2) A rend szer üze mel te tõ az (5) be kez dés ki vé te lé - vel a gáz szü net tel járó kar ban tar tá sok idõ pont ját és a köz vet len táv ve ze té ki fel hasz ná ló vagy az õt el lá tó föld - gáz ke res ke dõ a ter ve zett le ál lá sok idõ pont ját a kö vet ke zõ évre vo nat ko zó an a GET 78. (2) be kez dé se sze rin ti ha - tár idõ figye lembe véte lével min den év de cem ber 15-ig be je len ti a föld gáz szál lí tó ré szé re. A föld gáz szál lí tó az általa üze mel te tett szál lí tó ve ze ték kar ban tar tá si ütem ter - vé nek el ké szí té se kor a ter ve zett le ál lá sok idõ pont ját figye - lembe ve szi. (3) A föld gáz szál lí tó éven te kö te les az ál ta la üze mel te - tett szál lí tó ve ze ték re a föld gáz el osz tó val és a kap cso ló dó rend szer üze mel te tõ vel elõ ze tesen egyez te tett le ál lá si terv figye lembe véte lével kar ban tar tá si ter vet ké szí te ni, amely a gáz szál lí tá si szü net tel járó kar ban tar tá si mun ká kat tar tal - maz za. (4) A föld gáz szál lí tó a gáz szü net tel járó kar ban tar tá so - kat az ak tu á lis évre vo nat ko zó an min den év ja nu ár 15-ig be je len ti a rend szer irá nyí tó ré szé re. A föld gáz szál lí tó ál tal ké szí tett és a rend szer irá nyí tó nak le adott kar ban tar tá si ter - ven a (7) be kez dés ki vé te lé vel csak rend kí vül in do kolt eset ben a rend szer irá nyí tó jó vá ha gyá sá val le het változ - tatni. (5) A föld gáz szál lí tó jo go sult a köz zé tett le ál lá si idõ - pon tok meg vál toz ta tá sá ra, de a vál to zást és az új idõ pon tot az érin tett rend szer üze mel te tõk kel és a köz vet len távve - zetéki fel hasz ná lók kal vagy az õket el lá tó föld gáz ke res ke - dõk kel egyez tet nie kell leg alább 3 hó nap pal a le ál lás ter - ve zett új idõ pont ja elõtt, hogy azok in téz ked ni tud ja nak a gáz szü net meg hir de té sé rõl.

31 2009/13. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 4175 (6) A föld gáz szál lí tó a rend szer irá nyí tó jó vá ha gyá sát köve tõen jo go sult a köz zé tett le ál lá si idõ pon to kat 15 nap - pal a le ál lás ter ve zett idõ pont ja elõtt a) csök ken te ni, ha a kap cso ló dó rend szer üze mel te tõ nem ter ve zett a szál lí tó ve ze té ki le ál lás csök ken tett idõ tar - ta má nál hosszabb ide jû kar ban tar tá si mun kát, b) tö röl ni, ha a kap cso ló dó rend szer üze mel te tõ nem ter ve zett a szál lí tó ve ze té ki le ál lá si idõ tar ta má ra kar ban tar - tá si mun kát. (7) A rend szer irá nyí tó össze han gol ja a föld gáz szál lí tók ál tal le adott kar ban tar tá si ütem ter ve ket, és feb ru ár 15-ig el ké szí ti az együtt mû kö dõ föld gáz rend szer éves kar ban - tar tá si ter vét, ame lyet köz zé tesz az in ter ne tes hon lap ján. (8) Ha egy rend szer hasz ná ló jo go sult egye di mû sza ki meg ol dás al kal ma zá sát igé nyel ve le he tõ vé kí ván ja ten ni a kar ban tar tás gáz szü ne tel te tés nél kü li el vég zé sét, a meg ol - dás ki épí té sé nek több let költ sé ge a hoz zá fé rés re jo go sul tat ter he li. (A GET és 85. -ához) Infrastruktúra-fejlesztés 95. A Hi va tal a GET 81. (2) (3) be kez dé se sze rin ti adat - bá zis fel épí té sé re vo nat ko zó an ki dol go zott irány el vet 5 éven te fe lül vizs gál ja. A rend szer irá nyí tó kö te les a Hi va - tal lal együtt mû köd ni az irány elv 5 éves fe lül vizs gá la ta során. 96. (1) A rend szer üze mel te tõ éven te az igény be je len té sek alap ján kö te les el vé gez ni a rend szer tech ni kai ál la po tá nak szá mí tá sos el len õr zé sét. Az el len õr zés so rán figye lembe kell ven ni, hogy a nyil ván tar tott szer zõ dé ses és nyil ván tar - tás ba vé telt kez de mé nye zõ fel hasz ná lók el lá tá sa leg alább 12 C-ig fenn tart ha tó le gyen. (2) A rend szer hasz ná ló ki zá ró lag tá jé koz ta tó jel leg gel ké sõb bi kö te le zett ség nél kül min den igény be je len té si idõ szak ban meg ad ja az adott pil la nat ban el lá tá si kö ré be tar to zó fel hasz ná lók vár ha tó 10 éves ka pa ci tás igé nyét az elsõ 5 évre éves, azt köve tõen 5 éves meg osz tás ban. (3) A rend szer üze mel te tõ kö te les min den má so dik év au gusz tus 31-ig a rend szer ka pa ci tá sa i nak el len õr zé sét a rend szer irá nyí tó ko or di ná ci ó já ban el vé gez ni. A rend szer - irá nyí tó a le foly ta tott el len õr zés rõl 30 na pon be lül kö te les je len tést adni a Hi va tal nak. (4) A (3) be kez dés sze rin ti je len tés nek tar tal maz nia kell a szál lí tó- és el osz tó ve ze té kek igény fel mé ré sét, an nak indokolását és az el vég zett ér zé keny sé gi vizs gá la to kat, a ja va solt fej lesz té se ket és azok érin tett je it, a be csült fej lesz - té si költ sé ge ket, ki emelt fi gye lem mel a szi get üzem ben mû kö dõ rend sze rek re. (5) A Hi va tal el já rá sa so rán meg vizs gál ja kü lö nö sen a fej lesz té si költ sé ge ket, a ta ri fa rend szer be il leszt he tõ sé get és elõ ze tes hoz zá já ru lást ad ki a fej lesz té sek hez. Az elõ ze - tes hoz zá já ru lás nem men te sí ti az en ge dé lyest a mû kö dé si en ge dé lyé nek a fej lesz té sek át ve ze té sé vel tör té nõ mó do sí - tá sá tól. 97. (1) A GET 83. (1) be kez dé se sze rin ti 10 éves fejlesz - tési terv alap ján a Hi va tal nyi lat ko zat té tel re szó lít ja fel a rend szer üze mel te tõ ket az elsõ 5 év fej lesz té se i nek vál la lá - sá ra. A nyi lat ko zat nak tar tal maz ni kell a mun ká la tok meg - in dí tá sá nak idõ pont ját és a vég ha tár idõ kö te le zõ vál la lá - sát. (2) A Hi va tal in do kolt eset ben jo go sult a nyi lat ko zat ban vál lalt ha tár idõk mó do sí tá sá ra, amely hez kö te les ki kér ni a rend szer irá nyí tó ja vas la tát. (3) Ha az en ge dé lyes nem nyi lat ko zott, nyi lat ko za tá ban nem vál lal ja a fej lesz tést, vagy a mun ká la to kat nem kez di meg a vál lalt ha tár idõ ben, a Hi va tal pá lyá za tot ír hat ki a fej lesz tés el vég zé sé re. A pá lyá zat fel té te lei nem tér het nek el a fej lesz té si terv tõl, ki vé ve a kez dés és be fe je zés ha tár - ide jét, ha azok vál toz ta tá sát a pá lyáz ta tás idõ igé nye in do - kol ja. A pá lyá za ti ki írás ban meg kell ha tá roz ni a ta ri fa - meg osz tás sza bá lya it. (4) Ha a fej lesz té si terv ben meg ha tá ro zott ha tár idõ nem tart ha tó, a Hi va tal kö te le zé sé re a rend szer irá nyí tó kö te les vizs gál ni szû kü let ke ze lé si tech ni ka be ve ze té sét, és szük - ség ese tén azt az ÜKSZ-ben rög zí te ni. Az ÜKSZ mó do sí - tá sát a Hi va tal sa ját ha tás kör ben hi va tal ból el vég zi. (5) Ha a Hi va tal fej lesz té si pá lyá za tot ír ki és a be ru há zó a rend szer üze mel te tõ vel a rend szer hasz ná la ti díj meg osz - tá sá ban nem ál la po dik meg, a Hi va tal jo go sult a meg osz - tást meg ha tá roz ni. Füg get le nül a rend szer hasz ná la ti díj meg osz tá sá tól a Hi va tal az érin tett rend szer költ ség fe lül - vizs gá la ta kor úgy jár el, mint ha a rend szer egy rend szer - üze mel te tõ tu laj do na len ne. 98. (1) A GET 85. -a sze rin ti új inf ra struk tú ra és egy ab la - kos ki szol gá lá sú nem zet kö zi föld gáz szál lí tó-ve ze ték mû - köd te té sé nek en ge dé lye zé se so rán a Hi va tal az adott te vé - keny ség re vo nat ko zó ren del ke zé se ket a men tes ség re és az egy ab la kos ka pa ci tás ér té ke sí tés re vo nat ko zó ren del ke - zé sek figye lembe véte lével meg fe le lõ el té ré sek kel al kal - maz za. (2) A men tes sé gi ké re lem el já rá si ha tár ide je a ha tá lyos jog sza bá lyok alap ján szá mí tan dó az zal, hogy az ügy in té - zé si ha tár idõ be nem szá mít bele a kül föl di sza bály zók kal

32 4176 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/13. szám és az Eu ró pai Bi zott ság gal tör té nõ kon zul tá ci ók idõ tar ta - ma, azon ban a Hi va tal nak tö re ked nie kell ezen idõ tar ta - mok mi ni ma li zá lá sá ra. (A GET 84. -ához) Célvezeték 99. (1) A fel hasz ná ló vagy a pol gá ri jog ál ta lá nos sza bá lyai sze rint meg ha tal ma zott kép vi se lõ je írás be li meg ke re sé sé - re a föld gáz szál lí tó, il let ve a föld gáz el osz tó nyi lat ko zik arra vo nat ko zó an, hogy a fel hasz ná ló a) föld gáz zal el lá tott-e, b) ko ráb ban ki épült-e az el lá tá sát le he tõ vé tevõ szál lí - tó- vagy el osz tó ve ze ték, és c) an nak lét re ho zá sá ra vo nat ko zó csat la ko zá si meg ál - la po dás sal, vagy a fel hasz ná ló hoz már ki épí tett fel hasz ná - lá si hely re a fel hasz ná lói igé nyek nek meg fe le lõ sza bad vásárolható ka pa ci tás sal az érin tett en ge dé lyes ren del ke - zik-e. (2) Ha az érin tett en ge dé lyes ak ként nyi lat ko zik, hogy a fel hasz ná ló nem el lá tott, nem épült ki az (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti ve ze ték és az (1) be kez dés c) pont ja sze - rin ti meg ál la po dás sal vagy sza bad vá sá rol ha tó ka pa ci tás - sal nem ren del ke zik, kö te les a csat la ko zá si pont meg je lö - lé se mel lett ka pa ci tás nyi lat ko za tot ki ad ni, amely ben ki je - len ti, hogy a cél ve ze ték kez dõ pont já ig az igé nyelt kapa - citás az együtt mû kö dõ rend sze ren ren del ke zés re áll. (3) Ha a föld gáz szál lí tó vagy a föld gáz el osz tó az (1) be - kez dés ben fog lalt meg ke re sés re úgy nyi lat ko zik, hogy a meg fe le lõ szál lí tói, il let ve elosz tói ka pa ci tás már ren del - ke zé sé re áll, a nyi lat ko zat ki adá sá val egy ide jû leg a fel - hasz ná ló nak vagy meg bí zott já nak kö te les azt iga zol ni, egy ide jû leg be mu tat ni a ka pa ci tás igény be vé te lé vel kap - cso la tos, a fel hasz ná ló ál tal fi ze ten dõ dí ja kat, költ sé ge - ket is. (4) A cél ve ze ték nek szál lí tó- vagy el osz tó ve ze ték re tör - té nõ rá csat la ko zá sá ért fi ze ten dõ hoz zá já ru lás nem ha lad - hat ja meg a be ru há zás szük sé ges és iga zolt költ sé gét. (5) Az érin tett en ge dé lyes kö te les az (1) (3) be kez dés - ben meg ha tá ro zott nyi lat ko za to kat és iga zo lá so kat a fel - hasz ná ló nak vagy a meg bí zá sá ból el já ró be ru há zó nak az (1) be kez dés sze rin ti meg ke re sé sé re a kéz hez vé tel tõl szá - mí tott 30 na pon be lül ki ad ni. Ha a föld gáz igény-be je len tés nem tar tal maz ele gen dõ in for má ci ót az (1) és (3) be kez - dés ben meg ha tá ro zott nyi lat ko zat, il let ve iga zo lás meg - adá sá hoz, úgy az en ge dé lyes a hi ány zó ada to kat be ké ri a fel hasz ná ló tól. A hi ány pót lás idõ tar ta má val az en ge dé - lyes nyi lat ko zat, il let ve iga zo lás ki adá si ha tár ide je meg - hosszab bo dik. (6) Ha az en ge dé lyes az (5) be kez dés sze rin ti meg ke re - sés re nem vá la szol vagy az (1) (3) be kez dés ben meg ha tá - ro zott nyi lat ko za to kat és iga zo lá so kat az elõ írt tar ta lom - mal ha tár idõ ben nem adja ki, a Hi va tal az en ge dé lyes sel szem ben a GET ában meg ha tá ro zott jog kö vet kez - mé nye ket al kal maz za. Az en ge dé lyes nyi lat ko za ta hi á nyá - ban a Hi va tal úgy te kin ti, hogy az en ge dé lyes nem ren del - ke zik sza bad ka pa ci tás sal. Az így en ge dé lye zett cél ve ze - ték ese tén, az eb bõl szár ma zó, az en ge dé lyes nél ke let ke zõ pénz ügyi és jog kö vet kez mé nyek az en ge dé lyest ter he lik. (7) A fel hasz ná ló vagy a pol gá ri jog ál ta lá nos sza bá lyai sze rint meg ha tal ma zott kép vi se lõ je az (1) (3) be kez dés - ben meg ha tá ro zott nyi lat ko za to kat és iga zo lá so kat, va la - mint a cél ve ze ték rész le tes mû sza ki le írá sát a lé te sí tés hez szük sé ges elõ ze tes hoz zá já ru lás irán ti ké re lem mel lék le te - ként kö te les a Hi va tal hoz be nyúj ta ni. (8) A Hi va tal a ké re lem el bí rá lá sa kor kö te les a cél ve ze - ték lé te sí té sé nek a rend szer szin tû költ sé gek re ki fej tett ha - tá sát a rend szer üze mel te tõk ko ráb bi fej lesz té se i nek alap - já ul szol gá ló igény fel mé ré sek, to váb bá fej lesz té si ter vek figye lembe véte lével meg ál la pí ta ni. (9) A cél ve ze ték mû sza ki üze mel te té si jo gá ról a bá nya - fel ügye let az en ge dé lye zé si el já rá sa so rán dönt. (10) Meg lé võ ve ze ték cél ve ze ték ké tör té nõ mi nõ sí té sé - hez a Hi va tal elõ ze tes hoz zá já ru lást ad hat ki, azon ban ezen ha tá ro za ta nem men te sí ti a ké rel me zõt a mû sza ki-biz ton - sá gi en ge dé lyez te tés le foly ta tá sa alól. (A GET ához) A szállító- és az elosztóvezetékek, valamint a tárolók üzemeltetése 100. A rend szer irá nyí tó, a föld gáz szál lí tó, a föld gáz el osz tó, a föld gáz tá ro ló és az egye te mes szol gál ta tó az en ge dé lye sze rin ti en ge dély kö te les te vé keny sé ge vo nat ko zás ban kö - te les sa ját al kal ma zás ban lévõ mun ka vál la lók kal az en ge - dély ben meg ha tá ro zott mû kö dé si, il let ve szol gál ta tá si területén fo lya ma to san gya ko rol ni a jo ga it és ele get ten ni kö te le zett sé ge i nek, kü lö nös te kin tet tel: a) rend szer irá nyí tó ese tén: aa) a GET ál tal meg ha tá ro zott, az együtt mû kö dõ föld - gáz rend szer re ki ter je dõ irá nyí tá si és ko or di ná ci ós fel ada - tok el lá tá sá ra, ab) az együtt mû kö dõ föld gáz rend szer kép vi se le té re nem zet kö zi szer ve ze tek ben, ac) a föld gáz el lá tá si üzem za var és vál ság hely zet ese - tére elõ írt te vé keny ség re, ad) a napi föld gáz és ka pa ci tás ke res ke del mi piac mû - köd te té sé re, b) földgázszállító, földgázelosztó és földgáztároló esetén: ba) a mérõ és adat át vi te li esz kö zök üze mel te té sé re, fel - ügye le té re, bb) a kar ban tar tás és üzem za var el há rí tás irá nyí tá sá ra,

33 2009/13. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 4177 bc) mû sza ki irá nyí tó szol gá lat mû köd te té sé re, bd) az en ge dé lyes te vé keny ség hez kap cso ló dó rend - szer szin tû szol gál ta tá sok ter ve zé sé re és vég zé sé re, va la - mint az igény be vé te lé hez kap cso ló dó el szá mo lás ra, be) az üzem vi tel, az üzem irá nyí tás és az ügyfélszol - gálat te rü le tén az en ge dé lyes mû kö dé si te vé keny sé gé hez kap cso ló dó dön té si és irá nyí tá si jo gok ra, kötelezettsé - gekre, bf) a napi föld gáz és ka pa ci tás ke res ke del mi pi a con, illetve a szer ve zett föld gáz pi a con meg kö tött ügy le tek vég - re haj tá sá ban tör té nõ köz re mû kö dés re, c) egye te mes szol gál ta tó ese tén az egye te mes szol gál - ta tá si te vé keny sé gé hez kap cso ló dó dön té si és irá nyí tá si jogokra, kö te le zett sé gek re. Rendszerüzemeltetõk együttmûködése 101. Az együtt mû kö dõ föld gáz rend szer min den, a te vé keny - sé gük kel érin tett csat la ko zó pont já ra vo nat ko zó an a) a föld gáz szál lí tó nak a föld gáz el osz tó val, b) a föld gáz szál lí tó nak vagy a föld gáz el osz tó nak a tárolóval, c) a föld gáz szál lí tó nak vagy a föld gáz el osz tó nak a határon túli rend szer üze mel te tõk kel, d) a föld gáz szál lí tó nak, a föld gáz tá ro ló nak, a föld gáz - el osz tó nak a föld gáz ter me lõ vel, e) a föld gáz el osz tó nak más el osz tó val, f) a föld gáz szál lí tó nak más szál lí tó val, g) a te lep he lyi en ge dé lyes nek a föld gáz szál lí tó val vagy a föld gáz el osz tó val meg kö tött együtt mû kö dé si meg ál la po dás sal kell ren del - kez nie az érin tett pont kö zös hasz ná la tá ra, a kö te le zett sé - gek és fe le lõs sé gek rög zí té sé re, az el szá mo lá sok és a vi tás kér dé sek ren de zé sé re (1) Ha a fel hasz ná lók el lá tá sa több egy más hoz kap cso - ló dó el osz tó ve ze té ken ke resz tül tör té nik, az el osz tá si szer - zõ dés meg kö té sé re a fel hasz ná ló val köz vet len mû sza ki kap cso lat ban álló föld gáz el osz tó kö te les. (2) A kap cso ló dó el osz tó ve ze té ke ket üze mel te tõ föld - gáz el osz tók kö te le sek együtt mû kö dé si meg ál la po dás ban rög zí te ni: a) a fej lesz té si, fel újí tá si és kar ban tar tá si te vé keny ség - gel kap cso lat ban az egyes fe lek kö te le zett sé ge it és a szük - sé ges egyez te té sek mód ját, b) a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott el osz tá si díj fel osz tá sá nak sza bá lya it, c) a csat la ko zás sal kap cso la tos el já rá so kat és kö te le - zett sé ge ket, d) üzem za var el há rí tás sza bá lya it, e) a há ló za ti vesz te ség meg osz tá sát, f) az üzem za var, kor lá to zás, vál ság hely zet so rán kö ve - ten dõ el já rá so kat, g) a napi gáz for gal ma zás irá nyí tá sá hoz, az el szá mo lás - hoz szük sé ges el já rá so kat, adat szol gál ta tá so kat. (3) A rend szer üze mel te tõi en ge dé lye sek a kap cso ló dó ve ze té kek üze mel te tõ i vel együtt mû kö dé si meg ál la po dást kö te le sek köt ni, mely ben rög zí te ni ük kell: a) a mé rés re és el szá mo lás ra, b) az egyen sú lyo zás sal kap cso la tos in téz ke dé sek re és adat szol gál ta tás ra, c) a rend kí vü li hely ze tek ben tör té nõ együtt mû kö dés re, d) a ka pa ci tás fej lesz tés nél tör té nõ el já rá sok ra, e) a föld gáz rend sze rek kap cso ló dá si pont ja i nál a nor - mál és rend kí vü li üzem me net nél kö ve ten dõ el já rá sok ra vo nat ko zó ren del ke zé se ket. (4) A (2) és (3) be kez dés alap ján érin tett en ge dé lye sek az együtt mû kö dé si meg ál la po dá sok meg kö té sé ért egye - tem le ge sen fe le lõ sek. A földgáz szagosítása 103. (1) A szál lí tó- vagy el osz tó ve ze ték be csak sza go sí tott föld gáz táp lál ha tó be. (2) A föld gáz sza go sí tá sá ról a (3) be kez dés ben fog lalt eset ki vé te lé vel a föld gáz szál lí tó gon dos ko dik. (3) Ha az el osz tó ve ze ték re csat la ko zó föld gáz ter me lõ az el osz tó ve ze ték be föld gázt táp lál be, a be táp lált föld gáz sza go sí tá sá ról a föld gáz szál lí tó val meg ál la po dást köt, vagy a sza go sí tás ról maga kö te les gon dos kod ni. (4) Ha a föld gáz ter me lõ sza go sí tott föld gázt táp lál be a rend szer be, az ál ta la vég zett sza go sí tá sért jo go sult ér vé - nye sí te ni a kü lön ren de let ben meg ha tá ro zott díj té te le ket. Informatikai rendszer fejlesztése, üzemeltetése 104. (1) A rend szer üze mel te tõ adat és in for ma ti kai rend sze - ré nek al kal mas nak kell len nie, hogy va lós ide jû üzem mód - ban (on li ne) a) biz to sít sa a fel hasz ná lók ka pa ci tá sa i nak nyil ván tar - tá sát, b) le he tõ vé te gye a GET-ben és e ren de let ben meg ha tá - ro zott kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ szer zõ dé sek elekt ro - ni kus úton tör té nõ meg kö té sét, kü lö nös te kin tet tel a napi ka pa ci tás le kö té sek re, c) biz to sít sa a ka pa ci tá sok má sod la gos ke res ke del mé - nek nyil ván tar tá sát és az egyes rend szer hasz ná lók igény be ve he tõ ka pa ci tá sa it, d) fo gad ja az ÜKSZ sze rint tel je sí tett no mi ná lá so kat,

34 4178 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/13. szám e) biz to sít sa, hogy a rend szer hasz ná lók a gáz na pon a föld gáz szál lí tó tól az ÜKSZ-ben meg ha tá ro zott ese tek ben és idõ pon tok ban va lós tar tal mú in for má ci ót kap ja nak a föld gáz for gal muk ról, f) biz to sít sa, hogy a rend szer hasz ná lók el szá mo lá sa a napi föld gáz és ka pa ci tás ke res ke del mi pi a con az ÜKSZ-ben le fek te tett idõ pon tok ban meg tör tén jen, g) lehetõvé tegye a kapacitás túllépések dokumentálását. (2) A rend szer üze mel te tõ in for ma ti kai rend sze ré nek al - kal mas nak kell len nie to váb bá a gáz na pi for ga lom rend - szer hasz ná lók sze rin ti tény le ges fel osz tá sá hoz kap cso ló dó in for ma ti kai fel ada tok le bo nyo lí tá sá ra. A rend szer kiala - kításánál fi gye lem mel kell len ni a fel hasz ná lói pro fi lok ÜKSZ sze rin ti vál to zá sá nak fo lya ma tos ke ze lé sé re. (3) A rend szer irá nyí tó a rend szer üze mel te tõk kel együtt mû köd ve az ÜKSZ-ben meg ha tá ro zott mó don köteles meg ha tá roz ni, fe lül vizs gál ni és nyil vá nos sá ten ni az együtt mû kö dõ in for ma ti kai rend szer rel szem ben elv árt a) mû sza ki pa ra mé te re ket, b) szoft ver igényt, c) az adat for ga lom biz ton sá gi kö ve tel mé nye it. (4) Az in for ma ti kai el vá rá so kat a rend szer üze mel te tõk és a rend szer hasz ná lók kö te le sek az ÜKSZ-ben elõ írt mó - don biz to sí ta ni (1) A rend szer üze mel te tõ kö te les min den a biz ton sá gi rend sze rét ért olyan tá ma dást a csat la ko zó rend szer üze - mel te tõ nek és a rend szer irá nyí tó nak je len te ni, amely ki ha - tás sal le het a csat la ko zó in for ma ti kai rend sze rek együtt - mû kö dé sé re. Amíg ez iga zol tan fenn áll és a csat la ko zó rend sze rek mû kö dé sét ve szé lyez te ti, a rend szer üze mel te tõ jo go sult kor lá toz ni az in for ma ti kai rend szer hoz zá fé ré si jo go sult sá gát. A rend szer irá nyí tó jo go sult az adat for ga lom biz ton sá gi kö ve tel mé nye i nek ÜKSZ-ben tör té nõ vál toz ta - tá sá ra, amely hez kö te les a rend szer üze mel te tõk ész re vé te - le it figye lembe ven ni. (2) Az együtt mû kö dõ in for ma ti kai rend szer mû kö dé sét be fo lyá so ló tá ma dás ese tén a rend szer irá nyí tó jo go sult fel - szó lí ta ni a tá ma dás ki in du ló pont ja ként va ló szí nû sí tett rend szer üze mel te tõ jét a biz ton sá gi rend sze ré nek fe lül - vizs gá la tá ra és a tá ma dás le he tõ sé gé nek ki kü szö bö lé sé re. (3) Ha a rend szer üze mel te tõ in téz ke dé se el ma rad vagy nem elég sé ges a rend szer irá nyí tó kö te les a Hi va tal nál el já - rást kez de mé nyez ni az együtt mû kö dõ in for ma ti kai rend - szer biz ton sá gá nak fenn tar tá sa ér de ké ben, meg je löl ve az érin tett rend szer üze mel te tõt, il let ve rend szer hasz ná lót és a ve szély mér té két. (4) A Hi va tal kö te les azon nal el já rást in dí ta ni az in for - ma ti kai biz ton ság fo lya ma tos sá ga ér de ké ben. A Hi va tal jo go sult az in for ma ti kai rend szert ért tá ma dá sok ki vizs gá - lá sá ba más ha tó sá go kat be von ni. Üzemeltetési szerzõdéssel mûködtetett földgázrendszerek szerzõdéses feltételei 106. (1) A rend szer üze mel te tõ a tu laj do ná ban nem lévõ esz köz há nyad te kin te té ben a tu laj do nos sal tör té nõ üze - mel te té si szer zõ dés meg kö té sét köve tõen gya ko rol hat ja en ge dély esi te vé keny sé gét. (2) A szál lí tó- és az el osz tó ve ze ték tu laj do no sa kö te les a tu laj do ná ban lévõ esz kö zök mû köd te té sé rõl, fenntartá - sáról és kar ban tar tá sá ról gon dos kod ni, és ha nem ren del - ke zik a mû köd te tés hez szük sé ges en ge déllyel, kö te les a rend szer üze mel te tõ vel üze mel te té si szer zõ dést köt ni. Az en ge dé lyes és a tu laj do nos az üze mel te té si szer zõ dés meg - kö té se, tel je sí té se és mó do sí tá sa so rán kö te les együtt mû - köd ni. Az en ge dé lyes és a tu laj do nos egye tem le ge sen fe le - lõs az üze mel te té si szer zõ dés meg kö té sé ért. (3) Az üze mel te té si szer zõ dés nek a kö vet ke zõ ket kell tar tal maz nia: a) az üze mel te tett ve ze té kek és a mû kö dé si te rü let le - írá sát, b) az üze mel te tés re, kar ban tar tás ra, fel újí tás ra vo nat - ko zó ren del ke zé se ket, c) az üzem za var, a kor lá to zás és a vál ság hely zet ese tén kö ve ten dõ elõ írásokat, d) az üze mel te tés hez szük sé ges jo gok ra (szol ga lom, ve ze ték-, bér le ti, hasz ná la ti jog) vo nat ko zó ren del ke zé se - ket, amely tar tal maz za ezen jo gok meg szer zé sé nek, in gat - lan-nyil ván tar tá si be jegy zé sé nek és el len té te le zé sé nek sza bá lya it, e) az üze mel te tett föld gáz rend szer va gyon- és fe le lõs - ség biz to sí tá sá ra vo nat ko zó ren del ke zé se ket, f) új fel hasz ná lói igé nyek ese tén a csat la ko zás, az üze - mel te tett rend szer fej lesz té sé re vo nat ko zó rész le tes sza bá - lyo kat, kü lö nö sen a fej lesz tés, bõ ví tés, be kap cso lás rész le - tes mû sza ki és pénz ügyi fel té te le it, a tu laj don jog és költ - ség meg osz tás ra vo nat ko zó sza bá lyo kat, az ez zel kap cso - la tos tu laj do no si, il let ve az üze mel te tõi jo go kat és kö te le - zett sé ge ket, g) a mérõ és nyo más sza bá lyo zó tu laj don jo gá nak ren - de zé sét, h) rend szer hasz ná la ti és csat la ko zá si díj meg osz tá sá ra, va la mint fi ze té si fel té te lek re, el szá mo lás ra és az eh hez szük sé ges adat szol gál ta tá si kö te le zett sé gek re vo nat ko zó sza bá lyo kat. (4) Ha az üze mel te té si szer zõ dés ben a fe lek más ként nem ál la pod tak meg a rend szer fej lesz té se min den eset ben a tu laj do nos kö te les sé ge. En nek el ma ra dá sa ese tén a Hi va - tal a GET ban fog lalt jog kö vet kez mé nye ket al kal - maz hat ja.

35 2009/13. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 4179 (A GET ához) Egyensúlytartás 107. A föld gáz szál lí tó a hid ra u li kai egyen súly fenn tar tá sa érdekében jo go sult a 108. (1) be kez dé se sze rin ti egyen - sú lyo zó esz kö zö ket igény be ven ni az ÜKSZ-ben meg ha tá - ro zott mó don (1) A föld gáz szál lí tó a sa ját ren del ke zé sû egyen sú lyo zó esz kö ze it: a) ke res ke dõ tõl nyil vá nos pá lyá zat út ján, b) a szer ve zett pi ac ról, c) a napi föld gáz és ka pa ci tás ke res ke del mi pi ac ról, d) fel hasz ná ló val vagy ke res ke dõ vel kö tött fo gyasz tás vál toz ta tá si szer zõ dés alap ján sze rez he ti be. (2) A föld gáz szál lí tó a sa ját ren del ke zé sû egyen sú lyo zó esz kö zö ket be szer zé si áron kö te les el szá mol ni a rend szer - hasz ná lók kal szem ben. En nek biz to sí tá sá hoz kap cso ló dó iga zolt költ sé gek el szá mo lá sá nak sza bá lya it az ÜKSZ tar - tal maz za. (3) A föld gáz szál lí tó a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro - zott ki egyen sú lyo zá si pót dí jat jo go sult fel szá mí ta ni a rend szer hasz ná ló nak az ÜKSZ-ben meg ha tá ro zott to le - ran cia sá vot meg ha la dó egyen sú lyi el té rés tel jes mennyi sé - gé re. (4) A föld gáz szál lí tó a ki egyen sú lyo zá si pót dí jat át lát - ha tó an, az egyen sú lyi el té ré sek hez hoz zá ren del ve kö te les nyil ván tar ta ni (1) A föld gáz szál lí tó, a föld gáz el osz tó és a föld gáz tá ro - ló és in for ma ti kai és adat for gal mi rend sze rei kö zöt ti, a napi gáz for gal ma zás irá nyí tá sá hoz szük sé ges adat for ga - lom té rí tés men tes. (2) A rend szer hasz ná ló ÜKSZ-ben meg ha tá ro zott no - mi ná lá sá hoz szük sé ges adat for ga lom té rí tés men tes. Az ezt meg ha la dó adat szol gál ta tá sért a föld gáz szál lí tó, a föld gáz - el osz tó és a föld gáz tá ro ló üz let sza bály za tá ban meg ha tá ro - zott dí jat szá mít hat fel. (3) A fel hasz ná ló sa ját maga vagy ke res ke dõ jén ke resz - tül a napi föld gáz és ka pa ci tás ke res ke del mi pi a con fogyasztás-megszakítási jo got ér té ke sít het. A fo gyasz tás meg sza kí tás sal érin tett ré sze és az ér té ke sí tõ fel hasz ná ló ál tal tény le ge sen át vett föld gáz tel je sít mény össze ge nem ha lad hat ja meg az adott nap ra ál ta la no mi nált for rás - mennyi sé get. Ha a fo gyasz tás-meg sza kí tás és a felhasz - náló ál tal át vett mennyi sé gek össze ge a no mi nált tól el tér az egyen sú lyo zás sal kap cso la tos költ sé gek a fo gyasz - tás-meg sza kí tá si jog ér té ke sí tõ jét ter he lik. (A GET ához) Földgázellátási üzemzavar, válsághelyzet, korlátozás 110. (1) A föld gáz el osz tó min den év jú ni us 30-ig a rend szer - hasz ná lók adat szol gál ta tá sa alap ján kö te les a mû kö dé si területükön lévõ fel hasz ná lók kor lá to zá si be so ro lá sát rend szer hasz ná ló kén ti bon tás ban az ÜKSZ-ben meg ha - tá ro zott for má tum ban a csat la ko zó föld gáz szál lí tó nak meg kül de ni. (2) A köz vet len szál lí tó ve ze ték rõl el lá tott fel hasz ná lók, vagy az õket el lá tó föld gáz ke res ke dõk kö te le sek az (1) be - kez dés sze rin ti ada to kat a föld gáz szál lí tó ré szé re min den év jú ni us 30-ig meg ad ni. (3) A föld gáz szál lí tó a föld gáz el osz tók ál tal meg kül dött ada tok alap ján össze sí tett kor lá to zá si be so ro lást min den év jú li us 31-ig kö te les a rend szer irá nyí tó nak és a Hi va tal - nak meg kül de ni. (4) A rend szer irá nyí tó össze ál lít ja az össze sí tett kor lá to - zá si be so ro lást és vé le mé nyé vel együtt min den év au gusz - tus 31-ig a Hi va tal nak jó vá ha gyás ra meg kül di. (5) A Hi va tal in do kolt eset ben a rend szer irá nyí tó ál tal be nyúj tott, va la mint a jó vá ha gyott kor lá to zá si be so ro lást sa ját ha tás kör ben hi va tal ból mó do sít hat ja (1) Kor lá to zás el ren de lé se kor a rend szer hasz ná ló kö te - les a nem kor lá to zott fel hasz ná lók ra a no mi ná lá so kat tel je - sí te ni és a for rá so kat biz to sí ta ni. (2) A GET 98. (3) be kez dé se alap ján a rend szer irá nyí - tó nak fel aján lott föld gáz el adá si ára a be szer zé si áron kívül leg fel jebb az át vé tel lel kap cso lat ban ke let ke zett indokolt költ sé ge ket tar tal maz hat ja. A Hi va tal jo go sult az el adá si árat, va la mint a fel aján lott for rá so kat és azok igény be vé te lét a kor lá to zás tel jes idõ tar ta ma alatt el len - õriz ni. (3) A kor lá to zás so rán a föld gáz szál lí tó ál tal igény be vett föld gáz nak az érin tett rend szer hasz ná ló val tör té nõ elszámolása a föld gáz szál lí tó fel ada ta. (4) Ha a kor lá to zá si ren del ke zést a fel hasz ná ló nem hajt ja vég re, kö te les a föld gáz szál lí tó nak meg fi zet ni az igény be vett ka pa ci tás ra vo nat ko zó an a kü lön jog sza bály - ban meg ha tá ro zott ka pa ci tás túl lé pé si pót dí jat, va la mint a kor lá to zás alatt jog sze rût le nül el fo gyasz tott föld gáz -

36 4180 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/13. szám mennyi ség árát, ame lyet a kor lá to zás el ren de lé sé nek gáz - nap ján a napi föld gáz és ka pa ci tás ke res ke del mi pi a con alkalmazott leg ma ga sabb el adá si ár tíz sze res össze gé ben kell meg ha tá roz ni. Ha el adá si ár az adott gáz na pon nem állapítható meg, az azt meg elõ zõ leg utol só gáz na pon ér té - kel he tõ el adá si árat kell ala pul ven ni (1) A kor lá to zá si be so ro lás nak tar tal maz nia kell az elvonható név le ges föld gáz-tel je sít mé nye ket (m 3 /óra) át - adá si pon ton ként, fel hasz nál ón ként és kor lá to zá si ka te gó - ri án ként. (2) A föld gáz tel je sít mé nye ket a kö vet ke zõ kor lá to zá si ka te gó ri ák ba kell be so rol ni: I. A kü lön jog sza bály alap ján vil la mos ener gia ter me lõi mû kö dé si en ge déllyel ren del ke zõ, a vil la mos ener gi á ról szóló tör vény sze rint ener gia for rás-kész let fenn tar tá sá ra kö te le zett fel hasz ná lók. A kor lá to zás vég re haj tá sá ra ren - del ke zés re álló idõ tar tam leg fel jebb 4 óra. II. Az olyan I. ka te gó ri á ba nem tar to zó ipar i, ke res ke - del mi szol gál ta tó és me zõ gaz da sá gi célú, 2500 m 3 /óra-t meg ha la dó le kö tött tel je sít mé nyek, ame lyek tech no ló gi ai kár oko zás nél kül el von ha tók. A kor lá to zás vég re haj tá sá ra ren del ke zés re álló idõ tar tam leg fel jebb 4 óra. III. Az olyan ipar i, il let ve ke res ke del mi szol gál ta tó és me zõ gaz da sá gi célú, 2500 m 3 /óra és 500 m 3 /óra közé esõ le kö tött tel je sít mé nyek, ame lyek tech no ló gi ai kár oko zás nél kül el von ha tók. A kor lá to zás vég re haj tá sá ra ren del ke - zés re álló idõ tar tam leg fel jebb 4 óra. IV. Az olyan ipar i, il let ve ke res ke del mi szol gál ta tó és me zõ gaz da sá gi célú, 500 m 3 /órá-t meg ha la dó le kö tött tel - je sít mé nyek, ame lyek az I III. ka te gó ri ák ba nem so rol ha - tók. A kor lá to zás vég re haj tá sá ra ren del ke zés re álló idõ tar - tam leg fel jebb 8 óra. V. Az ipar i, il let ve ke res ke del mi szol gál ta tó és me zõ - gaz da sá gi célú, 500 m 3 /óra és 100 m 3 /óra közé esõ le kö tött tel je sít mé nyek. A kor lá to zás vég re haj tá sá ra ren del ke zés re álló idõ tar tam leg fel jebb 8 óra. VI. Az I V. ka te gó ri á ba nem so rol ha tó tel je sít mé nyek és a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott egyéb fel hasz ná - lók tel je sít mé nyei, ame lye ket gáz át adó ál lo má son ként, átadási pon ton ként össze sít ve kell fel tün tet ni a kor lá to zá si be so ro lás ban. (3) A jó vá ha gyott rész le tes kor lá to zá si be so ro lás össze - fog la ló táb lá za ta it a rend szer irá nyí tó és a Hi va tal a hon lap - ján köz zé te szi. (4) Az I V. ka te gó ri ák ba so rolt fel hasz ná ló nak, va la - mint az en ge dé lyes nek ki kell dol goz nia a kor lá to zás vég - re haj tá sá ra vo nat ko zó in téz ke dé si ter vét és sza bály za tát, va la mint an nak ak tu a li zá lá sát leg alább éven ként el kell vé gez nie. (5) Nem kor lá toz ha tó ka te gó ri á ba kell be so rol ni a GET 98. -ának (2) be kez dé se alap ján a la kos sá gi fo - gyasz tók mel lett a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott a) kör nye ze tet, il let ve egész sé get és éle tet ve szé lyez te - tõ anya go kat elõ ál lí tó ipar i fel hasz ná lók tel je sít mé nyét az üzem biz ton sá gu kat még biz to sí tó föld gáz mennyi sé gek mér té ké ig, ame lyek el vo ná sa ese tén ezen anya gok kör nye - zet be ju tá sá val kell szá mol ni, b) la kos sá gi célú szol gál ta tá so kat biz to sí tó vál lal ko zá - sok tel je sít mé nye it, a la kos sá gi célú te vé keny ség fenn tar - tá sát biz to sí tó mennyi sé gig, c) a fo lyé kony tü ze lõ anyag tar ta lé ko lá sá ra nem kö te le - zett erõ mû vek, fû tõ mû vek kap csolt vil la mos ener gia ter - me lõk la kos sá gi táv fû té si cél ra fel hasz nált tel je sít mé nye it, va la mint d) kom mu ná lis célú szol gál ta tá so kat biz to sí tó fel hasz - ná lók tel je sít mé nye it, a kom mu ná lis célú te vé keny ség fenn tar tá sát biz to sí tó mennyi sé gig. (6) Azon fel hasz ná ló, amely nél a föld gáz kor lá to zás a tech no ló gi ai be ren de zé sek olyan meg hi bá so dá sát ered mé - nye zi, amely kö vet kez té ben élet ve szély vagy sú lyos kör - nye ze ti kár kö vet kez het be, kö te les a Hi va tal nál kez de mé - nyez ni a nem kor lá toz ha tó ka te gó ri á ba so ro lást. Ha a Hivatal a ké re lem nek helyt ad, sa ját ha tás kör ben mó do sít ja a kor lá to zá si be so ro lást. (7) A föld gáz szál lí tó és föld gáz el osz tó kö te les a kor lá - to zá si sor rend hez szol gál ta tott ada to kat fo lya ma to san nap - ra ké szen tar ta ni, és azo kat kor lá to zás ese tén a kor lá to zás - sal kap cso la tos el já rás rend alap ján fel hasz nál ni. (8) A fel hasz ná ló val kö tött szer zõ dé sek nek tar tal maz - nia kell a kor lá to zás ese tén al kal ma zan dó fel hasz ná lói ön - kor lá to zás kö te le zett sé gét, a csat la ko zó rend szer üze mel te - tõ en ge dély esi be avat ko zá sá nak le he tõ sé gét és a vég re haj - tás mód ját, be le ért ve a cél ve ze té ki fel hasz ná lói tel je sít mé - nyek kor lá to zá sát is. (9) A IV VI. ka te gó ri ák sze rin ti fel hasz ná ló kat a kor lá - to zás el ren de lé sé rõl a nem ze ti hír ügy nök ség út ján is ér te - sí te ni kell. A kor lá to zást a nem ze ti hír ügy nök ség út ján tör - té nõ elsõ ér te sí tés tõl szá mí tott, e ren de let ben meg ha tá ro - zott idõ tar ta mon be lül vég re kell haj ta ni (1) A fel hasz ná lói kor lá to zást a GET 6. d) pont ja alap - ján a rend szer irá nyí tó ren de li el és irá nyít ja a Hi va tal egy - ide jû tá jé koz ta tá sa mel lett, egy ben ja vas la tot tesz a szük - sé ges to váb bi in téz ke dé sek meg té te lé re. (2) A kor lá to zás so rán a 112. (2) be kez dés ben meg - határozott va la mely ka te gó ri á ra vagy an nak szá za lék ban meg ha tá ro zott föld gáz mennyi ség-há nya dá ra a kategó - riák nö vek võ sor rend jé ben ren del he tõ el kor lá to zás.

37 2009/13. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 4181 (3) Föld gáz szál lí tá si, il let ve föld gáz el osz tá si üzem za - var ese tén a föld gáz szál lí tó, il let ve a föld gáz el osz tó re gi o - ná lis kor lá to zást is el ren del het. (4) Ha a fel hasz ná lót a szük sé ges sé vált kor lá to zás so - rán rész le ge sen vagy tel jes mér ték ben ki zár ták, ré szé re a be táp lá lá si pon to kon szer zõ dés sze rint ren del ke zés re álló és a kor lá to zás élet be lép te té se kor no mi nált föld gáz - mennyi sé get a rend szer irá nyí tó a szük sé ges mér ték ben a kor lá to zás idõ tar ta ma alatt ki egyen sú lyo zó föld gáz ként az ÜKSZ-ben kor lá to zás ese té re meg ha tá ro zott el szá mo lá si rend sze rint jo go sult át ven ni (1) A biz ton sá gi föld gáz tá ro ló ban el he lye zett bizton - sági föld gáz kész let jo go sult nak tör té nõ át adá sá ra az MSZKSZ és a jo go sult kö zött lét re jött szer zõ dés fel té te lei az irány adók. (2) A jo go sult a biz ton sá gi kész let át vé te lé re az azt tá ro - ló en ge dé lyes üz let sza bály za tá ban a biz ton sá gi kész let re vo nat ko zó elõ írások sze rint jo go sult. (3) A fel hasz nált biz ton sá gi kész le tet csak jo go sult nál le het el szá mol ni, a jo go sult a fel hasz nál ha tó kész le tet a szer ve zett pi a con vagy napi föld gáz és ka pa ci tás ke res ke - del mi pi a con nem ér té ke sít he ti. A rend szer üze mel te tõk a no mi nált nál vagy a tény le ge sen fel hasz nált mennyi ség nél több biz ton sá gi kész le tet nem szá mol hat nak el a jo go sult - nak. (A GET ához) Mérés, elszámolás 115. (1) A gáz na pi vesz te sé gek meg ha tá ro zá sá nak el já rás - rend jét az ÜKSZ tar tal maz za. (2) A pro fil ba so rolt fel hasz ná lók fo gyasz tá sát az ÜKSZ-ben rög zí tett mó don kell meg ha tá roz ni. (3) A GET a sze rin ti mé rés ügyi fe lül vizs gá la tot a rend szer hasz ná ló, il let ve a fel hasz ná ló a ke res ke dõ jé nél jo go sult kez de mé nyez ni. A fe lül vizs gá lat ide jé re el té rõ meg ál la po dás hi á nyá ban a fo gyasz tás mé rõ be ren de zés tu laj do no sa kö te les a föld gáz fo gyasz tás elõ írás sze rin ti mé ré sé rõl gon dos kod ni. (4) Ha a mé rõ esz köz fe lül vizs gá la ta in do ko lat lan volt, ak kor az ez zel kap cso la tos in do kolt költ sé get a fe lül vizs - gá la tot kez de mé nye zõ kö te les meg té rí te ni. (5) Ha a mé rõ esz köz fe lül vizs gá la ta in do kolt volt, az érin tett fe lek kö te le sek a GESZ sze rint el szá mol ni. (6) Ha a föld gáz el osz tó a mérõ le ol va sá sát nem tud ja el - vé gez ni, vagy a fel hasz ná ló a mé rõ ál lá sát erre vo nat ko zó meg ál la po dás tól el té rõ en nem köz li, a fo gyasz tás mennyi - sé get a föld gáz el osz tó jo go sult becs lés sel meg ál la pí ta ni. Ha a becs lést köve tõen va lós mé rõ ál lás áll ren del ke zés re, a tény le ges fo gyasz tás mennyi sé get a két is mert mé rõ ál lás kö zöt ti idõ szak ra kü lön jog sza bály ban vagy üz let sza bály - zat ban meg ha tá ro zott mó don kell fel osz ta ni, és a becs lés alap ján ki bo csá tott szám lát el szá mol ni. (7) A becs lés és a becs lés el szá mo lá sa rész le tes sza bá - lya it a föld gáz el osz tó, a föld gáz ke res ke dõ és az egye te mes szol gál ta tó üz let sza bály za ta tar tal maz za. (8) A föld gáz szál lí tó ve ze té ken a föld gáz mennyi sé gé - nek, mi nõ sé gé nek mé ré sét, meg ha tá ro zá sát és ta nú sí tá sát a föld gáz szál lí tó vég zi. (A GET ához) Szabályzati Bizottság létrehozása mûködtetése 116. (1) A Sza bály za ti Bi zott ság ban (a továb biak ban: SZB) az azo nos tí pu sú en ge déllyel ren del ke zõk az en ge dély esi kö rök ál tal vá lasz tott kép vi se lõ ik út ján vesz nek részt. (2) Az SZB-ben a kö vet ke zõ en ge dély esi kö rök vesz nek részt vé le mé nye zé si jog gal, vá lasz tott kép vi se lõ jük út ján: a) föld gáz szál lí tá si, b) föld gáz tá ro lá si, c) föld gáz el osz tá si, d) föld gáz-ke res ke del mi, e) egye te mes szol gál ta tá si, f) szer ve zett föld gáz pi ac-mû köd te té si en ge dé lye sek. (3) Az SZB-ben kü lön-kü lön fel hasz ná lói kört al kot nak az egye te mes szol gál ta tás ban és a ke res ke del mi el lá tás ban ré sze sü lõ fel hasz ná lók. (4) Az SZB-ben vé le mé nye zé si jog gal részt vesz a Hivatal ál tal ki je lölt, a fel hasz ná ló kat kép vi se lõ egy ér dek - vé del mi szerv ál tal de le gált fel hasz ná lói kép vi se lõ, és a föld gáz ter me lõk egy vá lasz tott kép vi se lõ je. (5) Az en ge dély esi és a fel hasz ná lói kö rök sa ját ügy - rend jük sze rint mû köd nek, amely alap ján meg vá laszt ják fe le lõs kép vi se lõ jü ket. (6) Az SZB mun ká já ba szak ér tõ ket von hat be. (7) Az en ge dély esi kö rök, va la mint a föld gáz ter me lõk és a fel hasz ná lók ki dol goz zák a sa ját te vé keny sé gük re vonatkozó ren del ke zé sek re, sza bá lyok ra, va la mint azok mó do sí tá sa i ra vo nat ko zó ja vas la tu kat és azo kat a rend - szer irá nyí tó ré szé re az ÜKSZ ki dol go zá sa és fe lül vizs gá - la ta so rán át ad ják. (8) A rend szer irá nyí tó az SZB be vo ná sá val kö te les olyan elõ ké szí tõ mun kát vé gez ni, amely le he tõ vé te szi, hogy a jog sza bá lyi vál to zá sok ki hir de té sét kö ve tõ 90 na - pon be lül az azok ban fog lal tak az ÜKSZ-ben át ve ze tés re

38 4182 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/13. szám ke rül je nek, és a mó do sí tott ÜKSZ a Hi va tal hoz jó vá ha - gyás ra be nyúj tás ra ke rül jön (1) Az SZB-t a rend szer irá nyí tó hív ja össze. Az SZB min den év ben szep tem ber 30-ig leg alább egy szer össze kell, hogy ül jön. Az SZB kö te les meg ala ku lá sa kor ügy - rend jét el fo gad ni. (2) Az SZB ügy rend je az ÜKSZ ré sze. (3) Az SZB ügy rend sze rin ti te vé keny sé gé ért a rend - szer irá nyí tó fe le lõs. Az SZB ülé sek jegy zõ köny vét, az ülé - se ken el hang zott el len vé le mé nyek kel és in do ko lá sok kal együtt kö te les a rend szer irá nyí tó a Hi va tal ré szé re az ülést kö ve tõ 15 na pon be lül meg kül de ni. (4) Az SZB-ben, va la mint az en ge dély esi és a fel hasz - ná lói kö rök ben vég zett te vé keny ség költ sé ge it az en ge dé - lye sek, il let ve a fel hasz ná lók vi se lik az ügy rend ben meg - ha tá ro zott el vek sze rint. (5) Az SZB össze hí vá sát bár mely kép vi se lõ kez de mé - nyez he ti a rend szer irá nyí tó nál. Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat 118. Az ÜKSZ tar tal mi kö ve tel mé nye it e ren de let 3. szá mú mel lék le te tar tal maz za. (A GET ához) Üzletszabályzatok 119. Az en ge dé lyes üz let sza bály za tá nak kö te le zõ tar tal mi ele me it e ren de let 4. szá mú mel lék le te tar tal maz za (1) A rend szer irá nyí tó ese té ben az ál ta la nyúj tott szol - gál ta tá sok ra vo nat ko zó ren del ke zé se ket a föld gáz szál lí tó üz let sza bály za ta tar tal maz za. (2) A ve ze té kes PB-gáz szol gál ta tá sá ra vo nat ko zó mûködési en ge dé lyes üz let sza bály za tá nak el ké szí té sé nél e ren de let 4. szá mú mel lék le té ben a föld gá ze losz tói és egye te mes szol gál ta tói üz let sza bály zat tar tal mi ele me i re elõ ír ta kat kell meg fele lõen al kal maz ni. (3) A 20 m 3 /óra alat ti fel hasz ná ló kat el lá tó ke res ke dõ kö te les az üz let sza bály za tá ban el kü lö ní tett fe je zet ben fel - tün tet ni ezen fel hasz ná lók ra vo nat ko zó fel té tel rend szert kü lö nös te kin tet tel: a) az aján lott ter mé kek rész le tes is mer te té sé re, b) a rend szer üze mel te tõk jo ga i ra és kö te le zett sé ge i re, c) a szer zõ dés sze gés ese te i re és szank ci ó i ra, d) a ke res ke dõ ka pa ci tás le kö tés sel kap cso la tos kö te le - zett sé ge i re és jo ga i ra, e) az ár kép zés, el szá mo lás fel té te le i re, pénz ügyi ga ran - cia fel té te lek re, f) a ke res ke dõ vál tás, egye te mes szol gál ta tás ba tör té nõ át té rés rész le tes sza bá lya i ra, g) az in ter ne tes, vagy pa pír ala pú szer zõ dés kö tés sa já - tos sá ga i ra, h) szab vá nyo sí tott szer zõ dé si fel té te lek re, i) az in ter ne tes, vagy pa pír ala pú szer zõ dés ese té ben a ve võ szol gá la ti szol gál ta tá sa i ra, j) a vé den dõ fo gyasz tók ra vo nat ko zó spe ci á lis ren del - ke zé sek re. (4) A föld gáz ke res ke dõ üz let sza bály za tá nak tar tal maz - nia kell a ke res ke dõ kö te le zett ség vál la lá sát az át ru há zott ka pa ci tás vissza adá sá ra, va la mint a fel hasz ná ló val kö tött szer zõ dés idõ elõt ti meg szû né se ese tén al kal ma zott rész le - tes el já rás rend re vo nat ko zó, azon be lül a le kö tött for rás ol - da li ka pa ci tá sok rész le tes meg ha tá ro zá sát (1) Az en ge dé lyes az üz let sza bály za tát éven te kö te les fe lül vizs gál ni. Az üz let sza bály zat fe lül vizs gá la tá nak ki kell ter jed nie a jog sza bá lyok és a kap cso ló dó sza bály za tok vál to zá sá ra és az en ge dé lyes ál tal al kal ma zott mû kö dé si gya kor lat ból ere dõ vál to zá sok ra és szer zõ dé ses rend sze - rek re. Ha a fe lül vizs gá lat so rán az en ge dé lyes meg ál la pít - ja, hogy a vál to zás a jó vá ha gyott üz let sza bály zat tar tal mát lé nye ge sen érin ti, kö te les a mó do sí tást át ve zet ni, és a vál - to zá sok kal egy sé ges szer ke zet be fog lalt al kal maz ni kí vánt üz let sza bály za tát leg ké sõbb a fo lya mat ban lévõ év ja nu ár 31-ig be nyúj ta ni a Hi va tal hoz jó vá ha gyás ra. (2) A fe lül vizs gá lat so rán a tár sa dal mi egyez te tés re vonatkozó elõ írásokat nem kell al kal maz ni, de a Hi va tal ki kér he ti a fel hasz ná lók rep re zen ta tív ér dek kép vi se le tei és a fo gyasz tó vé del mi ha tó ság elõ ze tes vé le mé nyét A Hi va tal ha tár idõ ki tû zé sé vel, va la mint a ha tár idõ el - mu lasz tá sá nak jog kö vet kez mé nye i re való fi gyel mez te tés - sel az üz let sza bály za tok mó do sí tá sát írja elõ, ha azok a ver seny pi a ci mû kö dés nek a za va rát okoz zák, vagy aka dá - lyoz zák az ár sza bá lyo zás ban fog lalt el vek és sza bá lyok érvényesülését, il let ve ha egyes fel hasz ná lók kal szem ben in do ko lat lan meg kü lön böz te té sek al kal ma zá sát te szik le - he tõ vé.

39 2009/13. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y (1) Az en ge dé lyes az üz let sza bály za tá nak ter ve ze tét kö - te les hon lap ján köz zé ten ni. Az üz let sza bály za tot az Ener - ge ti kai Ér dek egyez te tõ Ta nács nál re giszt rált ener ge ti kai fel hasz ná lói ér dek kép vi se le tek kel egyez tet ve, a hon la pon ke resz tül ér ke zett ész re vé te lek kel együtt nyújt ják be a Hivatal ré szé re jó vá ha gyás ra. Az en ge dé lyes a hon la pon, va la mint a re giszt rált ener ge ti kai fel hasz ná lói ér dek kép vi - se le tek ré szé re az ér de mi ész re vé te lek meg té te lé re leg - alább 20 na pos ha tár idõt kö te les biz to sí ta ni. (2) Az egyez te tés so rán a fe lek vé le mé nyét rög zí te ni kell. Ha az ér dek kép vi se le tek vé le mé nye az üz let sza bály - za tok ba nem ke rül be épí tés re, és a fe lek kö zöt ti ér dek el - len tét fel old ha tat lan, vagy az ész re vé telt tevõ ezt kéri, a tett ész re vé te le ket vé le mény el té rés sel kell a jó vá ha gyás ra be ter jesz tett üz let sza bály zat mel lék le te ként be nyúj ta ni. (3) A Hi va tal a jó vá ha gyá si el já rás ke re té ben az ér dek - kép vi se le tek és az en ge dé lyes kö zött fenn ma radt vi tás kér - dé sek ben dönt, és az üz let sza bály za tot jó vá hagy ja, a jó vá - ha gyást fel té te lek hez köt he ti, vagy a jó vá ha gyást meg ta - gad ja. (A GET ához) Az engedélyezés általános szabályai 124. (1) A Hi va tal a GET ában meg ha tá ro zott en ge - dély esi te vé keny sé gek foly ta tá sá nak fel té te le it az en ge - dély ben ál la pít ja meg, a fel té te lek nem tel je sü lé se ese tén a GET ában fog lalt jog kö vet kez mé nye ket al kal - maz za. (2) Az en ge dé lyes kö te les az en ge dély ki adá sá nak alap - já ul szol gá ló fel té te lek nek fo lya ma to san meg fe lel ni, továbbá kö te les a Hi va tal adott en ge dé lyes re irány adó min den ko ri ha tá ro za ta it be tar ta ni és vég re haj ta ni. (3) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott en ge dély, a Hivatal egyéb ha tá ro za tai és a ha tá ro za tok ban fog lalt egyéb jo go sult sá gok sem egész ben, sem rész ben nem ruházhatók át (1) Az en ge dély, il let ve jó vá ha gyás irán ti ké rel met az e ren de let ben meg ha tá ro zott tar ta lom mal, nyom ta tott és elekt ro ni kus for má ban kell a Hi va tal hoz be nyúj ta ni. (2) A ké re lem hez csa tol ni kell az egyes en ge dély tí pu - sok ra és ké rel mek re e ren de let 5. szá mú mel lék le te sze rin ti do ku men tu mok mel lett a Hi va tal hon lap já ról le tölt he tõ ké re lem-for ma nyom tat vány ki töl tött pél dá nyát, va la mint a ban meg ha tá ro zott do ku men tu mo kat is. (3) Az en ge délyt ké rel me zõ nek ké rel mé ben az e ren de - let nek az adott ké re lem re vo nat ko zó mel lék le te sze rin ti do ku men tu mok kal és ada tok kal alá kell tá masz ta nia az engedélyesi te vé keny ség vég zé sé re való al kal mas sá gát. (4) A Hi va tal az en ge dé lye zé si el já rás és az en ge dély kö - te les te vé keny ség vég zé se so rán az egyes en ge dé lye zé si fel té te lek meg lé tét a hely szí nen is meg vizs gál hat ja (1) A GET ában meg ha tá ro zott va la mennyi engedély irán ti ké re lem hez a kö vet ke zõ do ku men tu mo kat kell csa tol ni: a) az en ge dé lyért fo lya mo dó gaz da sá gi tár sa ság tár - sasági szer zõ dé sét, ala pí tó ok ira tát vagy alap sza bá lyát (a továb biak ban: tár sa sá gi szer zõ dés), b) a GET 114. (1) be kez dés a) h) pont já ban meg ha tá - ro zott en ge dély irán ti ké re lem hez csa tol ni kell a meg fe le lõ kép zett sé gû és szük sé ges lét szá mú szak sze mély zet ren del - ke zés re ál lá sá nak be mu ta tá sát, il let ve az ezt biz to sí tó ter - ve ket, c) nyi lat ko za to kat a GET 114. (7) be kez dés c) d) pont já ban fog lal tak ról, d) az en ge dé lyért fo lya mo dó gaz da sá gi tár sa ság nak és kép vi se lõ jé nek el ér he tõ sé gét, e) a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott igaz ga tá - si-szol gál ta tá si díj Hi va tal ré szé re tör té nõ be fi ze té sé nek pénz in té ze ti iga zo lá sát, f) a ve ze té kes PB-gáz szol gál ta tói en ge dély irán ti ké re - lem ki vé te lé vel nyi lat ko za to kat az ÜKSZ-ben fog lal tak tudomásulvételérõl, az ab ban fog lalt elõ írások be tar tá sá - ról, va la mint g) a rend szer üze mel te tõ mû kö dé si en ge dély ben sze - rep lõ mû köd te tett rend szer tu laj don jo gá ról szóló nyi lat ko - za tot. (2) A Hi va tal en ge dé lye zé si el já rá sát meg elõ zõ en a Magyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni Hi va tal (a továb biak ban: MBFH) a ké rel me zõ szer ve ze tét, szük sé ges kép zett sé gû és lét szá mú szak sze mély zet ren del ke zés re ál lá sát vizs gál ja és a GET ál tal meg kö ve telt mû sza ki-biz ton sá gi kö ve tel mé - nyek ér vé nye sí té se ér de ké ben mi nõ sí ti a földgázszállí - tási-, föld gáz el osz tá si-, föld gáz tá ro lá si-, ve ze té kes PB-gáz szol gál ta tá si mû kö dé si en ge dély ké rel me zõ jét. Az er rõl szóló ta nú sít ványt a ké rel me zõ az en ge dély irán ti ké rel mé - hez csa tol ja. (3) A föld gáz szál lí tá si-, föld gáz el osz tá si-, föld gáz tá ro - lá si-, ve ze té kes PB-gáz szol gál ta tá si en ge dé lyes nek a bá - nyá szat ról szóló évi XLVIII. tör vény 24. (3) be - kez dé se sze rin ti a bá nya fel ügye let ál tal jó vá ha gyott mi nõ - ség biz to sí tá si rend szer rel kell ren del kez nie, amely rõl szóló ok ira tot az en ge dé lye zé si el já rás ban kö te les be nyúj - ta ni. Ha mi nõ ség biz to sí tá si rend szer rel a ké rel me zõ az engedélykérelem be nyúj tá sa kor nem ren del ke zik, a mi nõ - ség biz to sí tá si rend szer ki dol go zá sá ra a MBFH ál tal jó vá - ha gyott, erre vo nat ko zó ter vét kell be nyúj ta ni, és en nek

40 4184 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/13. szám a kö ve tel mény nek az en ge dély ki adá sá tól szá mí tott két éven be lül kell meg fe lel nie. (4) A föld gáz szál lí tó, föld gáz el osz tó, föld gáz tá ro ló köteles a tu laj do ná ban lévõ szál lí tó- és el osz tó ve ze ték re, va la mint tá ro ló ra az éssze rû koc ká zat vál la lás mér té ké ig a biz to sí tá si pi a con el ér he tõ kon dí ci ók tól füg gõ en a kör nye - ze ti ká rok ra is ki ter je dõ va gyon- és fe le lõs ség biz to sí tást köt ni. Ha a biz to sí tás meg kö té sét, fenn tar tá sát az en ge dé - lyes el mu laszt ja, a biz to sí tás hi á nya az en ge dély vissza - vonásának alap já ul szol gá ló ok nak mi nõ sül (1) Az en ge dé lyek mó do sí tá sá ra, ér vé nyes sé gi idõ tar ta - má nak meg hosszab bí tá sá ra irá nyu ló el já rás ra az en ge dé - lye zés sza bá lyai az irány adók. (2) A föld gá ze losz tói és a ve ze té kes PB-gáz szol gál ta tói mû kö dé si en ge dé lyek mel lék le te i ben sze rep lõ új te le pü lé - sek, te le pü lés ré szek és te rü le tek en ge dé lye zé se, be kap cso - lá si idõ pont já nak mó do sí tá sa, te le pü lé sek, te le pü lés ré szek és te rü le tek el lá tá sa ki zá ró la gos sá gi jo gá ról tör té nõ lemondása ese tén az en ge dély mó do sí tás hoz be nyúj tan dó ira to kat e ren de let 6. szá mú mel lék le te tar tal maz za. (3) A föld gá ze losz tói rend szer en ge dé lye zé se szem - pont já ból az mi nõ sül új te le pü lés nek, te le pü lés rész nek, területnek, amely a gáz el lá tás ban még nem ré sze sül, egyik föld gáz el osz tó ré szé re ki adott mû kö dé si en ge dély ben sincs ne ve sít ve, ide ért ve a GET 116. (2) (3) be kez dé sé - ben sza bá lyo zott eset kört is. (4) A föld gáz szál lí tó és a föld gáz tá ro ló mû kö dé si te rü - le té nek fej lesz té se, bõ ví té se, át ala kí tá sa, meg szün te té se, va la mint a föld gáz szál lí tói és tá ro lói rend szer alap ve tõ esz kö ze i nek vál to zá sa ese tén a mû kö dé si en ge dély mó do - sí tá sá hoz a ké rel me zõ e ren de let 6. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott ira to kat kö te les be nyúj ta ni (1) A GET 116. (3) be kez dé se sze rin ti en ge dély ké re - lem hez a ké rel me zõ nek mel lé kel nie kell az érin tett fel - hasz ná lók arra vo nat ko zó nyi lat ko za tát, hogy a ké re lem - mel érin tett te le pü lés, te le pü lés rész, il let ve te rü let más ré - sze in már el osz tá si te vé keny sé get vég zõ en ge dé lyest aján - lat ké rés sel meg ke res te. A Hi va tal a ké re lem be ér ke zé sé tõl szá mí tott 15 na pon be lül írás ban fel hív ja az adott te le pü - lés, te le pü lés rész, il let ve te rü let más ré sze in már el osz tá si te vé keny sé get vég zõ en ge dé lyest: a) nyi lat koz zon ar ról, hogy a ké re lem ben sze rep lõ te le - pü lés, te le pü lés rész, il let ve te rü let el lá tá sá ra a ké re lem be - nyúj tá sát meg elõ zõ en tet t-e szer zõ dés kö té si aján la tot, és ha igen, azt küld je meg a Hi va tal nak, b) mu tas sa be a ké re lem mel érin tett te rü let el lá tá sát biz to sí tó el osz tó ve ze ték lé te sí tés nek, üze mel te té sé nek vár ha tó mû sza ki-gaz da sá gi jel lem zõ it, a fel hasz ná ló kat ter he lõ dí ja kat, költ sé ge ket, va la mint a lé te sí tés vál lalt határidejét, c) mu tas sa be a ter ve zett fej lesz tés sel el lát ha tó te rü le - tek be kap cso lást kö ve tõ 10. év ben vár ha tó fel hasz ná lói igé nye it. (2) Az en ge dé lyes a fel hí vás kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 15 na pon be lül kö te les a fel hí vás ban fog lal tak nak ele get ten ni. (3) Ha az en ge dé lyes a kért nyi lat ko za tot, il let ve a do ku - men tu mo kat nem, vagy nem tel jes kö rû en kül di meg, a Hivatal úgy te kin ti, hogy az en ge dé lyes a te rü let el lá tá sát nem ter ve zi, és az en ge dély ké re lem rõl a ren del ke zés re álló ada tok alap ján dönt. (4) Ha a ké re lem mel érin tett be nem kap csolt te rü let érin ti va la mely el osz tá si te vé keny sé get vég zõ en ge dé lyes mû kö dé si te rü le tét és ezen en ge dé lyes a ké re lem mel érin - tett te rü let el lá tá sát biz to sí tó el osz tó ve ze ték lé te sí té sé re és üze mel te té sé re a ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ en szer zõ - dés kö té si aján la tot tett, amely ben vál lal ja a te rü let azo nos vagy a ké rel me zõ ál tal vál lalt nál ked ve zõbb fel té te lek kel tör té nõ be kap cso lá sát, a Hi va tal az érin tett fel hasz ná lók mél tá nyos ér de két is figye lembe véve a ké rel met eluta - sítja. (5) Dön té sé nél a Hi va tal figye lembe ve szi kü lö nö sen a vál lalt lé te sí té si ha tár idõ ket, a kí nált fi ze té si fel té te le ket, dí jak mér té két és a leg ki sebb költ ség el vét, mely nek al kal - ma zá sá nál te kin tet tel van a lé te sí tés, üze mel te tés és üzem - za var el há rí tás költ sé ge i re is A GET 117. (3) be kez dés ese té ben a föld gáz el osz tó a nél ke ve sebb rá csat la ko zott fel hasz ná lót el lá tó el - osz tó ve ze té kén lévõ fel hasz ná lói kör föld gáz el lá tá sát biz - to sí tó egye te mes szol gál ta tói en ge déllyel is ren del kez het Az en ge dély nek a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról szóló évi CXL. tör vény ben fog lal ta kon túl me nõ en tar tal maz nia kell: a) az en ge dély meg ne ve zé sét; b) az en ge dély idõ tar ta mát és c) az en ge dé lyes te vé keny ség foly ta tá sá nak fel té te le it. Pénzügyi biztosíték 131. (1) A föld gáz ke res ke dõ és az egye te mes szol gál ta tó köteles az elõ zõ nap tá ri évi föld gáz for ga lom be szer zé si

41 2009/13. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 4185 értéke 1/12-ed ré szé nek meg fe le lõ össze get de leg alább 20 mil lió, leg fel jebb 500 mil lió fo rin tot biz to sí ték ként az erre a cél ra el kü lö ní tett sa ját bank i al szám lá já ra be fi zet ni, ott tar ta ni és e szám lát fo lya ma to san fel töl te ni. A rend - szer üze mel te tõk nek adott pénz fi ze té si, il let ve a napi föld - gáz és ka pa ci tás ke res ke del mi piac el szá mo lá sát végzõ vál lal ko zás nak biz to sí tott ügy le ti biz to sí té ko kat az el kü lö - ní ten dõ pénz ügyi biz to sí ték össze gé nek meg ha tá ro zá sa - kor figye lembe le het ven ni. (2) Az (1) be kez dés sze rin ti de ko ráb ban en ge dé lyes - ként nem mû kö dõ tár sa sá gok ese té ben az en ge dé lyes - ként mû kö dé sük elsõ üz le ti évé ben a pénz ügyi biz to sí ték össze gét az el len õr zött üz le ti terv ben föld gáz adás vé te li te vé keny ség bõl szár ma zó be csült éves föld gáz for ga lom ala pul vé te lé vel kell meg ha tá roz ni, a pénz ügyi biz to sí ték össze gé nek azon ban el kell ér nie leg alább a 20 mil lió forintot. Az ezt kö ve tõ üz le ti évek ben az elõ zõ évi vagy a be csült éves for ga lom kö zül a ma ga sabb ér ték alap ján szá - mí tan dó ki a pénz ügyi biz to sí ték kö te le zõ en el kü lö ní tett össze ge. (3) A pénz ügyi biz to sí ték ként el kü lö ní tett össze get az en ge dé lyes ki zá ró lag a föld gáz adás vé te li szer zõ dé se i ben fog lalt, il let ve a rend szer hasz ná lat tal kap cso la tos kö te le - zett sé gei tel je sí té sé hez hasz nál hat ja fel. A pénz ügyi biz to - sí ték ként el kü lö ní tett összeg fel hasz ná lá sa ese tén a fel - hasz ná lás tól szá mí tott 8 bank i na pon be lül az en ge dé lyes kö te les az al szám lát a tel jes biz to sí té ki összeg re fel töl te ni. (4) Az en ge dé lyes kö te les az al szám lá ját ve ze tõ bank által írás ban vissza iga zolt fel ha tal ma zást adni a Hi va tal szá má ra arra vo nat ko zó an, hogy a bank vál lal ja, hogy a Hi va tal meg ke re sé sé re köz vet le nül rész le tes in for má ci ót szol gál tat az al szám la egyen le gé re és for gal má ra vonat - kozóan. Az in for má ció szol gál ta tás eset le ges költ sé gei az en ge dé lyest ter he lik. (5) Az in for má ció hi á nyát vagy an nak meg ta ga dá sát az el len ke zõ bi zo nyí tá sá ig a pénz ügyi biz to sí ték hi á - nyá nak kell te kin te ni. (6) Az en ge dé lyes kö te les a Hi va tal ré szé re a pénz ügyi biz to sí ték ról és an nak vál to zá sá ról rész le te zõ nyil ván tar - tást ve zet ni olyan mó don, hogy az utó lag el len õriz he tõ, és a Hi va tal ré szé re írás ban, il let ve elekt ro ni kus adat hor do - zón be nyújt ha tó le gyen. (7) A Hi va tal az en ge dé lyes ké rel mé re pénz ügyi biz to sí - ték ként el fo gad hat a fen ti ek kel azo nos fel té te lek nek meg - fe le lõ, azo nos ér té kû, azo nos lik vi di tá sú, azo nos biz ton sá - got nyúj tó és ki zá ró lag a (3) be kez dés ben meg je lölt cél ra igény be ve he tõ bank i hi tel ke re tet vagy bel föl di szék he lyû hi tel in té zet ál tal vál lalt, il let ve fe lül ga ran tált, elsõ osz tá - lyú, vissza von ha tat lan bank ga ran ci át. (A GET ához) A bírság kiszabása 132. (1) A bírság kiszabásakor a Hivatal a körülmények mérlegelését köteles elvégezni, különös tekintettel a következõkre: a) a jog sér tés sú lya (a gáz el lá tás ve szé lyez te té sé nek mér té ke, a fel hasz ná lói ér de kek sé rel mé nek köre, ki ter - jedt sé ge), b) a jog sér tõ ál la pot fenn ál lá sá nak idõ tar ta ma, c) a jog sér tés sel oko zott va gyo ni hát rány mér té ke, il let - ve a jog sér tés sel el ért va gyo ni elõny mér té ke, d) a jog sér tõ pi a ci hely ze te, be fo lyá sa, e) a jog sér tés nek a föld gáz pi a ci vi szo nyok ra gya ko rolt ká ros ha tá sa, f) a ma ga tar tás fel ró ha tó sá ga, g) ko ráb bi jog sér tõ ma ga tar tás, h) a jog sér tõ ál la pot meg szün te té sé re ho zott in téz ke dé - se ket se gí tõ ma ga tar tás, i) a jog sér tõ ál la pot meg szün te té sé re tett, a Hi va tal el já - rá sát meg elõ zõ, at tól füg get len te vé keny ség. (2) A bír ság en ge dé lye sek re, en ge déllyel nem rendel - kezõ föld gáz ipa ri te vé keny sé get foly ta tó tár sa sá gok ra és a szál lí tó-, az el osz tó ve ze ték, a tá ro ló és a te lep he lyi ve ze - ték tu laj do no sa i ra szab ha tó ki. (3) A bír ság fel sõ ha tá ra en ge dé lye sek ese té ben a kö vet - ke zõ össze gek kö zül a ma ga sabb: a) az en ge dé lyes tárgy évet meg elõ zõ évi net tó ár be vé - te lé nek 1%-a, vagy b) 100 mil lió fo rint. (4) Az en ge déllyel nem ren del ke zõ vál lal ko zá sok és a szál lí tó-, az el osz tó ve ze ték, a tá ro ló és te lep he lyi ve ze ték tu laj do no sok ese té ben a bír ság fel sõ ha tá ra 100 mil lió forint. (5) A bír ság az ár kép zés nél költ ség nö ve lõ té nye zõ ként nem ve he tõ figye lembe (1) A Hi va tal a GET 119. (7) be kez dé se sze rin ti ha tá - ro zat meg ho za ta la kor elõ ír ja, hogy rend szer tu laj do no sa és a ki je lölt üze mel te tõ en ge dé lyes az üze mel te té si szer zõ - dést hoz za lét re, a 106. (3) be kez dés ben elõ írt tar tal mi ele mek figye lembe véte lével, az elõ írt ha tár idõ re és ezt a Hi va tal felé iga zol ja az üze mel te té si szer zõ dés sel és az an nak vég re haj tá sá ról szóló ütem terv vel. (2) Ha a ki je lö lõ ha tá ro zat ban fog lal tak nak az en ge dé - lyes és a tu laj do nos nem tesz nek ele get, a Hi va tal a

42 4186 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/13. szám GET-ben és a jog sza bá lyok ban elõ írt jog kö vet kez mé nyek al kal ma zá sa mel lett, a jo go sult az üze mel te té si jog vi szony tar tal mát, vagy an nak a kö te le zet tek ál tal meg nem ha tá ro - zott ele me it és egyéb fel té te le it kü lön ha tá ro zat ban meg ha - tá roz ni. (3) A Hi va tal ál tal a (2) be kez dés sze rin ti ha tá ro zat meg ho za ta la kor, a rend szer hasz ná la ti díj meg osz tá sá nál figye lembe ve szi a kö vet ke zõ szem pon to kat: a) a rend szer üze mel te té sé vel, kar ban tar tá sá val, fel újí - tá sá val, üzem za va rá nak el há rí tá sá val, a föld gáz el lá tá si vál ság hely zet ke ze lé sé vel kap cso la tos köz vet len és köz ve - tett költ sé gek (be le ért ve az üze mi és vál la la ti ál ta lá nos költ sé ge ket is), b) az üze mel te tõt meg il le tõ in do kolt mér té kû nye re ség, c) el té rõ meg ál la po dás hi á nyá ban a csat la ko zá sért be - sze dett dí ja kat, fel hasz ná lók ál tal fi ze tett hoz zá já ru lást a tu laj do nos és az üze mel te tõ en ge dé lyes a rend szer üze mel - te té sé vel, il let ve fej lesz té sé vel, bõ ví té sé vel kap cso la to san vál lalt és tel je sí tett kö te le zett sé gei ará nyá ban kö te les meg - osz ta ni. (4) A kö te le zõ ki je lö lés idõ sza ká ban a Hi va tal ál tal meg ha tá ro zott idõ szak ban és a ki je lö lé si idõ szak vé gén az üze mel te tõ en ge dé lyes nek a Hi va tal ál tal meg ha tá ro zott el szá mo lást be kell mu tat nia a Hi va tal nak. tó ként és föld gáz ke res ke dõ ként vá sá rol ni kí vánt föld gáz el kü lö ní tett el szá mo lá sá ra és nyil ván tar tá sá ra ál ta la ki dol - go zott rész le tes sza bá lyo kat elõ ze tes jó vá ha gyás ra be kell nyúj ta nia a Hi va tal hoz. (2) Ha a föld gáz ke res ke dõ- és az egye te mes szol gál ta tói en ge dé lyes egy jogi sze mé lyen be lül vég zi a te vé keny sé - gét az en ge dély kö te les te vé keny sé get vég zõ szer ve ze tek kö zöt ti kap cso la to kat be mu ta tó bel sõ sza bá lyo zás sal kell ren del kez nie, és az al kal ma zott szám vi te li szét vá lasz tá si sza bá lyok be mu ta tá sá val, va la mint az egyes te vé keny sé - gek kö zöt ti tranz ak ci ók ára zá sa biz to sít ják a vál lal ko zás üz let ágai kö zöt ti ke reszt fi nan szí ro zás-men tes sé get. (3) Az en ge dé lyes te vé keny sé gek ön ál ló be mu ta tá sá ra kö te le zett in teg rált vál lal ko zá sok a te vé keny sé gek ön ál ló be mu ta tá sa so rán kö te le sek az ön ál ló mér leg és ered mény - ki mu ta tás ban fel tün te tett ada tok hát te ré re vo nat ko zó írás - be li szö ve ges ma gya rá za tot adni. (4) A Hi va tal fel ada ta i nak el lá tá sá hoz az en ge dé lye sek kö te le sek in for má ci ót be sze rez ni és szol gál tat ni a nem az en ge dé lyes tár sa ság ál tal vég zett tá mo ga tó, il let ve ki szer - ve zett en ge dé lyes te vé keny sé gek rá for dí tá sa i ról és költ sé - ge i rõl. (A GET ához) Számviteli szétválasztás 134. A ho ri zon tá li san in teg rált föld gáz ipa ri vál lal ko zás, ha éves ár be vé te lé nek leg fel jebb 1%-a szár ma zik a nem engedélyköteles te vé keny ség(ek)bõl, nem kö te les ezen tevékenységekre ön ál ló mér le get és ered mény ki mu ta tást ké szí te ni. Et tõl füg get le nül a nem en ge dély kö te les te vé - keny ség bõl szár ma zó be vé te le ket és rá for dí tá so kat, va la - mint a te vé keny ség hez kap cso ló dó esz kö zö ket a szám - viteli éves be szá mo ló ki egé szí tõ mel lék le té ben rész le tez ni kell (1) Az Szt. sze rin ti össze vont (kon szo li dált) szám vi te li éves be szá mo ló ké szí té sé re kö te le zett, ver ti ká li san in teg - rált vál lal ko zás az össze vont (kon szo li dált) szám vi te li éves be szá mo ló ja ki egé szí tõ mel lék le té ben kö te les a vál - lal ko zás ke re té ben vég zett en ge dé lyes te vé keny sé gek elkülönített be mu ta tá sá ra. (2) Az el kü lö ní tett be mu ta tás leg alább ön ál ló mér le get és ered mény ki mu ta tást je len t (1) Ha az egye te mes szol gál ta tó föld gáz-ke res ke del mi en ge déllyel is ren del ke zik, ak kor az egye te mes szol gál ta A szám vi te li szét vá lasz tás ra vo nat ko zó fõ kö ve tel mé - nye ket és alap el ve ket e ren de let 8. szá mú mel lék le te tar tal - maz za. (A GET ához) A megfelelési programra vonatkozó szabályok 138. (1) A rend szer üze mel te tõk ál tal a GET 121. (6) be kez - dé se alap ján ki dol go zott meg fe le lé si prog ra mot a föld gáz - szál lí tá si, el osz tá si és tá ro lá si en ge dé lyes leg alább négy - éven ként ak tu a li zál ja, és jó vá ha gyás ra be nyújt ja a Hi va - tal nak. (2) Az ak tu a li zált meg fe le lé si prog ra mot az adott évi meg fe le lé si je len tés sel együtt kell a Hi va tal hoz benyúj - tani. (3) A jó vá ha gyott meg fe le lé si prog ra mot, va la mint a Hi va tal jó vá ha gyó ha tá ro za tát a föld gáz szál lí tá si, el osz tá si és tá ro lá si en ge dé lyes nyil vá nos ság ra hoz za. (4) A meg fe le lé si prog ram kö te le zõ tar tal mi ele mei: 1. a föld gáz szál lí tá si, el osz tá si és tá ro lá si en ge dé lyes bel sõ és kül sõ üz le ti fo lya ma ta i nak te vé keny ség szin tû be - mu ta tá sa, amely bi zo nyít ja az en ge dé lyes ön ál ló mû kö dé - sét és ön ál ló dön tés ho za ta li le he tõ sé ge it,

43 2009/13. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y a ver ti ká li san in teg rált vál lal ko zás szer ve ze ti fel épí - té sé bõl, il let ve a vál lal ko zás hoz kap cso ló dó jogi sze mé - lyek ala pí tó ok ira ta i ból kö vet ke zõ, kü lön bö zõ ve ze tõi szin tek hez kap cso ló dó ha tás kö rök, in for má ció áram lá si és be szá mo lá si út vo na lak, 3. a ver ti ká li san in teg rált vál lal ko zás fõ dön tés ho zó szer ve i nek össze té te le, 4. az en ge dé lyes te vé keny ség füg get len mû kö dé sé hez szük sé ges erõ for rá sok (sze mé lyi, tár gyi, pénz ügyi) biz to - sí tott sá ga, 5. a föld gáz szál lí tá si, el osz tá si és tá ro lá si te vé keny ség ve ze té sé ért fe le lõs sze mély mun ka vég zés re irá nyu ló jog - vi szo nya fel mon dá sá nak, vagy ve ze tõ tiszt sé gé bõl, il let ve a fel ügye lõ bi zott ság ból tör té nõ vissza hí vá sá nak le het sé - ges in do kai, 6. a ve ze tõk dí ja zá sá nak ele mei (rész vény jut ta tás, tel - je sít mény ará nyos dí ja zás stb.), 7. az ügyfélkapcsolat-kezelés folyamatainak ismertetése, 8. a szak sze mély zet re vo nat ko zó, az egyen lõ bá nás mó - dot biz to sí tó rész le tes ma ga tar tá si sza bá lyok, 9. a szak sze mély zet re vo nat ko zó, a te vé keny sé gek szét vá lasz tá sát be mu ta tó ok ta tá si rend szer és an nak te ma - ti ká ja, 10. adat ke ze lé si el já rá sok és azok meg va ló sí tá sa az informatikai rend sze rek ben, kü lö nös te kin tet tel a kü lön - bö zõ adat tí pu sok ka te go ri zá lá sá ra és a bi zal mas in for má - ci ók ke ze lé sé re, 11. a ki szer ve zett te vé keny sé gek ese tén elõ írt adat - kezelési sza bá lyok és el já rá sok, 12. a te vé keny sé gek szét vá lasz tá sá ra vo nat ko zó sza bá - lyok al kal ma zá sá nak fel ügye le te és el len õr zé se, 13. a tevékenységek szétválasztására vonatkozó szabályok megsértése esetén alkalmazandó szankciók rendszere, 14. a föld gáz szál lí tá si, el osz tá si és tá ro lá si en ge dé lyes te vé keny ség hez tar to zó ki szer ve zett te vé keny sé gek vég - zé sé nek kö rül mé nyei, szer zõ dé ses fel té te lei, kü lö nös te - kin tet tel az ára zás ra és a szol gál ta tás mi nõ sé gi ele me i re, 15. a tá mo ga tó te vé keny sé gek vég zé sé nek kö rül mé - nyei, szer zõ dé si fel té te lei, kü lö nös te kin tet tel az ára zás ra és szol gál ta tás mi nõ sé gi ele me i re, 16. a föld gáz szál lí tá si, el osz tá si és tá ro lá si te vé keny ség fi zi kai el kü lö ní té sé re, va la mint az ön ál ló ar cu lat ki ala kí tá - sá ra vo nat ko zó tö rek vé sek és el kép ze lé sek, 17. a prog ram ban le fek te tett elõ írások meg va ló sí tá sá - nak idõ be li üte me zé se, az el ért ered mé nyek és a je len le gi ál la pot mel lett a jö võ be li el vá rá sok be mu ta tá sa, 18. a meg fe le lé si prog ram és a meg fe le lé si je len tés össze ál lí tá sá ért fe le lõs, a föld gáz szál lí tá si, el osz tá si és tá - ro lá si en ge dé lyes nél ta lál ha tó ve ze tõ (szer ve ze ti egy ség) ki je lö lé se (1) A te vé keny ség-szét vá lasz tá si sza bá lyok be tar tá sá ról és a meg fe le lé si prog ram vég re haj tá sá ról a földgázszállí - tási, el osz tá si és tá ro lá si en ge dé lyes éves meg fe le lé si jelentést ké szít. (2) A meg fe le lé si je len tést min den év már ci us 1-jé ig kell jó vá ha gyás ra be nyúj ta ni a Hi va tal nak. (3) A meg fe le lé si je len tést a meg fe le lé si prog ram ban meg je lölt fe le lõs ve ze tõ (szer ve ze ti egy ség) ké szí ti el. A meg fe le lé si je len tés a ver ti ká li san in teg rált vál la la ton be lül nem ké pez he ti jó vá ha gyás tár gyát. (4) A jó vá ha gyott meg fe le lé si je len tést, va la mint a Hivatal jó vá ha gyó ha tá ro za tát a föld gáz szál lí tá si, el osz tá si és tá ro lá si en ge dé lyes nyil vá nos ság ra hoz za. (5) A meg fe le lé si je len tés kö te le zõ tar tal mi ele mei: a) a te vé keny sé gek szét vá lasz tá sá ra vo nat ko zó meg - felelési prog ram vég re haj tá sá nak éves ta pasz ta la tai és ér - té ke lé se a meg fe le lé si prog ram kö te le zõ tar tal mi ele me it kö vet ve, b) a jó vá ha gyott meg fe le lé si prog ram hoz ké pest be kö - vet ke zett vál to zá sok le írá sa és in do ko lá sa, kü lö nös te kin - tet tel az üz le ti fo lya ma tok ra, a szer ve ze ti fel épí tés re, a hatáskörökre, in for má ció áram lá si és be szá mo lá si út vo na - lak ra, c) a földgázszállítási, elosztási és tárolási engedélyes vezetésében bekövetkezett változások, és azok indokolása, d) a meg fe le lé si prog ram alap ján vég re haj tott okta - tások, e) a meg fe le lé si prog ram alap ján vég re haj tott in for ma - ti kai és ügy vi tel-szer ve zé si vál to zá sok be mu ta tá sa, f) a kö vet ke zõ meg fe le lé si évre ter ve zett, a te vé keny sé - gek szét vá lasz tá sá val kap cso la tos in téz ke dé sek, g) a meg fe le lé si prog ram tól való el té rés és an nak in do - ko lá sa, h) a te vé keny sé gek szét vá lasz tá sá hoz kap cso ló dó vi tás vagy pe res ügyek be mu ta tá sa, kü lö nö sen a ve ze té kek hez és tá ro ló ka pa ci tá sok hoz való hoz zá fé rés, és az in for má ció - ke ze lés vi tás ese tei, i) a tá mo ga tó funk ci ók és a ki szer ve zett te vé keny sé gek vég zé sé nek rész le tes ér té ke lé se, kü lö nös te kin tet tel a pi a ci ala pú ára zás ki ala kí tá sá ra, va la mint a mi nõ sé gi kö ve tel - mé nyek fel ügye le té re, j) az ön ál ló vál la la ti ar cu lat ki ala kí tá sá ra tett intézke - dések. (6) Meg té vesz tõ vagy va lót lan in for má ci ók köz lé se ese - tén a Hi va tal a föld gáz szál lí tá si, el osz tá si, tá ro lá si en ge dé - lyes sel szem ben a GET a sze rin ti jog kö vet kez mé - nye ket al kal maz za Bi zal mas in for má ci ók ese tén a föld gáz szál lí tá si, el osz - tá si és tá ro lá si en ge dé lyes a meg fe le lé si prog ram, il let ve a meg fe le lé si je len tés Hi va tal hoz tör té nõ be nyúj tá sa so rán kér he ti a meg fe le lé si prog ram és a meg fe le lé si je len tés egyes ré sze i nek bi zal mas ke ze lé sét. A Hi va tal egyet ér té se

44 4188 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/13. szám ese tén a bi zal mas nak mi nõ sí tett ré sze ket nem kell nyil vá - nos ság ra hoz ni (1) A rend szer üze mel te tõ gaz da sá gi tár sa ság az éves meg fe le lé si je len tés ben nyi lat ko zik ar ról, hogy nincs tu laj - do no si ré sze se dé se más, a GET sze rint en ge dély kö te les, nem föld gáz szál lí tá si, il let ve nem el osz tá si te vé keny sé get vég zõ gaz da sá gi tár sa ság ban. (2) A föld gáz szál lí tá si, el osz tá si és tá ro lá si en ge dé lyes tár sa ság GET 121. (3) be kez dés b) pont ja sze rin ti mun - ka vál la ló ja az éves meg fe le lé si je len tés ben nyi lat ko zik arról, hogy nem szer zett ré sze se dést a föld gáz szál lí tá si, illetõleg elosz tói és tá ro lá si en ge dély esi te vé keny sé get ellátó gaz da sá gi tár sa sá gon kí vül a GET sze rint en ge dély - kö te les föld gáz ipa ri te vé keny sé get foly ta tó gaz da sá gi tár - sa ság ban, vagy an nak kap csolt vál lal ko zá sá ban, nem ve - ze tõ tiszt ség vi se lõ je ilyen gaz da sá gi tár sa ság nak, to váb bá nem lé te sí tett mun ka vi szonyt vagy mun ka vég zés re irá - nyu ló egyéb jog vi szonyt ilyen gaz da sá gi tár sa ság gal. (A GET ához) Egyes cégjogi eseményekre vonatkozó közös szabályok 142. (1) A GET ában meg ha tá ro zott cég jo gi ese mé - nyek ese tén a ké rel met a cég jo gi ese ménnyel érin tett en ge - dé lyes (több érin tett en ge dé lyes ese tén egyen ként) kö te les be nyúj ta ni a Hi va tal hoz. (2) A GET 123. (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott be fo - lyás szer zés ese tén a ké rel met a köz vet len mó don be fo lyást sze rez ni kí vá nó kö te les a Hi va tal nak be nyúj ta ni. (3) A GET ában meg ha tá ro zott ügy le tek ese tén a ké rel met az érin tett en ge dé lyes kö te les be nyúj ta ni a Hi va - tal hoz. (4) Az (1) (3) be kez dé sek sze rin ti ké re lem hez mel lé - kel ni kell: a) a vál to zás sal, ké re lem mel érin tett en ge dé lyes meg ne ve zé sét (tel jes cég név), szék he lyét, cég jegy zék szá - mát, kép vi se lõ jé nek meg ne ve zé sét, b) an nak iga zo lá sát, hogy a tu laj do nos vál to zás nem vál toz tat ja meg a va gyo ni-mû kö dé si fel té te le ket, c) az en ge dé lyes nyi lat ko za tát arra vo nat ko zó an, hogy GET 114. (7) be kez dés b) d) pont já ban meg ha tá ro zott ki zá ró okok vele szem ben nem áll nak fenn, d) a ha tó sá gi jó vá ha gyás ra irá nyu ló ké re lem meg ne ve - zé sét, a ha tó sá gi jó vá ha gyást igény lõ ügy let rész le tes be - mu ta tá sát, e) az el já rá si díj be fi ze té sét ta nú sí tó do ku men tu mot (kér el me zõn ként), f) ha ké rel me zõ a ké re lem be nyúj tá sa so rán jogi kép vi - se lõ út ján jár el, úgy a kép vi se le ti meg ha tal ma zást, g) mind azon sze mé lyek alá írá si cím pél dá nyát vagy an - nak hi te les má so la tát, akik a ké re lem hez csa tolt ira to kat alá ír ták, h) a vál to zás sal, ké re lem mel érin tett en ge dé lyes leg fõbb dön tés ho zó szer vé nek a ké re lem tár gyát ké pe zõ ügy let rõl szóló dön té sét, i) a ké re lem tár gyát ké pe zõ ügy let re vo nat ko zó szer zõ - dés ter ve ze tet. (5) A (2) be kez dés sze rin ti ké re lem hez a (4) bekez - désben meg ha tá ro zot ta kon túl me nõ en mel lé kel ni kell továbbá: a) a be fo lyást sze rez ni kí vá nó ké rel me zõ meg ne ve zé - sét (tel jes cég név), kép vi se lõ jé nek meg ne ve zé sét, b) a be fo lyást sze rez ni kí vá nó kül föl di vál lal ko zás ese - tén an nak cég ki vo na tát és hi te les ma gyar nyel vû for dí tá - sát, vagy cég be jegy zés rõl szóló iga zo lást és hi te les ma gyar nyel vû for dí tá sát (en nek hi á nya ese tén an nak iga zo lá sát, hogy a kül föl di vál lal ko zást sa ját joga sze rint a vál la la ti, gaz da sá gi, ka ma rai vagy cég nyil ván tar tás ba be je gyez ték), c) a be fo lyást sze rez ni kí vá nó ké rel me zõ és kap csolt vál lal ko zá sai ma gyar or szá gi ener gia ipa ri be fek te té se i nek és ré sze se dé se i nek be mu ta tá sát a GET és a vil la mos ener - gi á ról szóló tör vény ha tá lya alá tar to zó en ge dé lye sek ben, d) a be fo lyást sze rez ni kí vá nó ké rel me zõ tel jes bi zo - nyí tó ere jû ma gán ok irat ba fog lalt nyi lat ko za tát arra vo - natkozóan, hogy hoz zá já rul a ké re lem hez mel lé kelt irat(ok)ban fog lal tak va ló di sá gá nak a Hi va tal ál tal meg ke - re sett szer vek út ján tör té nõ el len õr zé sé hez, e) a be fo lyás szer zés re irá nyu ló ügy le tet meg elõ zõ, valamint az ügy let zá rá sa után ki ala ku ló tár sa sá gi (en ge - dély esi) struk tú rát mu ta tó áb rát, fel tün tet ve a köz vet len és köz ve tett tu laj do ni és irá nyí tá si vi szo nyo kat, to váb bá az en ge dély esi szak sze mély zet lét szá má nak vál to zá sát. Engedélyköteles tevékenységek más személy általi végzésére vonatkozó közös szabályok 143. (1) Az en ge dé lyes nek a ki szer ve zen dõ te vé keny sé get vég zõk ki vá lasz tá sá ra és meg bí zá sá ra vo nat ko zó bel sõ ki - vá lasz tá si sza bály zat tal kell ren del kez nie. (2) Az en ge dé lyes a ki szer ve zés sel össze füg gõ ki vá - lasz tás ra és meg bí zás ra vo nat ko zó an ha az nem tar to zik a köz be szer zé sek rõl szóló tör vény (a továb biak ban: Kbt.) ha tá lya alá a bel sõ ki vá lasz tá si sza bály za tá ban fog lal tak sze rint kö te les el jár ni. (3) A bel sõ ki vá lasz tá si sza bály zat ban az en ge dé lye sek a ki vá lasz tás sal és meg bí zás sal tör té nõ szol gál ta tás be - szer zé se ik re vo nat ko zó an és a Hi va tal hoz zá já ru ló ha tá - ro za ta alap ján ki szer ve zett te vé keny sé gek re ér tel me zet -

45 2009/13. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 4189 ten a ver se nyez te tés kö rül mé nye it sza bá lyoz zák. A ki vá - lasz tá si sza bály zat leg alább az aláb bi a kat tar tal maz za: a) a ver se nyez te té si el já rás rész le tes sza bá lya it, b) a versenyeztetési eljárásban való részvétel feltételeit, c) jog or vos la ti le he tõ sé ge ket. (4) A ki vá lasz tá si sza bály za tot és an nak mó do sí tá sa it a Hi va tal hagy ja jóvá. A sza bály zat mó do sí tá sa i nak jó vá ha - gyá sát az en ge dé lye sek a mó do sí tás be ve ze té sét meg elõ - zõ en a Hi va tal ra meg ha tá ro zott el já rá si ha tár idõ figye - lembe véte lével kö te le sek kér ni. (5) Az en ge dé lyes kö te les a mó do sí tá sok kal egy sé ges szer ke zet be fog lalt bel sõ ki vá lasz tá si sza bály za ta i kat az érin tet tek nek át ad ni (1) Az en ge dé lyes a ban rész le te zett te vé keny sé - ge ket sa ját szer ve ze tén be lül kö te les vé gez ni. (2) Az en ge dé lyes a 100. alá nem tar to zó te vé keny sé - gek te kin te té ben jo go sult a) bár mely sze mélyt fel ha tal maz ni arra, hogy az en ge - dé lyé ben meg ha tá ro zott te vé keny sé ge ket a Hi va tal elõ ze - tes hoz zá já ru ló ha tá ro za ta alap ján, b) bár mely sze mélyt fel ha tal maz ni arra, hogy az en ge - dé lyé ben az a) pont sze rint meg nem ha tá ro zott te vé keny - sé ge ket a Hi va tal elõ ze tes ér te sí té se mel lett szer zõ dés alap ján lás sa el. (3) A (2) be kez dés a) pont ja sze rin ti hoz zá já ru ló ha tá ro - zat irán ti ké rel met az érin tett en ge dé lyes nyújt ja be a Hi va - tal hoz. (4) A ké re lem nek leg alább tar tal maz nia kell: a) a ki szer ve zen dõ te vé keny sé get és an nak sze mé lyi, esz köz ol da li von za ta it, b) a tár sa ság nak a ki szer ve zés miatt mó do su ló szer ve - ze ti és mû kö dé si sza bály za tát, c) a ki szer ve zés gaz da sá gi ha té kony sá gát és ha tá sát, d) a kö ten dõ szer zõ dés ter ve ze tét, kü lö nös te kin tet tel a szer zõ dés fel mon dá sá ra, szer zõ dés sze gés re, ár fe lül vizs gá - lat ra, a Hi va tal irat be te kin té si és in for má ció ké ré si jo go - sult sá gá ra, e) a te vé keny ség en ge dé lye sen be lü li vég zé sé nek a szer zõ dés meg szû né sét kö ve tõ vissza ál lí tá sá nak el já rás - rend jét. (5) A ki szer ve zés sel érin tett te vé keny sé gek in do kolt költ sé ge i nek ta ri fá ban tör té nõ figye lembevételénél a be - mu ta tott költ ség ha té kony sá got figye lembe kell ven ni. ség el vé nek való meg fe le lést is vizs gál ja, ezért a jó vá ha - gyás hoz az en ge dé lyes nek iga zol nia kell, hogy a te vé - keny ség ki szer ve zett for má ban tör té nõ vég zé se a rög zí tett idõ tá von be lül és pénz ügyi fel té te lek mel lett in kább meg - fe lel a leg ki sebb költ ség el vé nek és a fel hasz ná lói ér de - kek nek, mint ha sa ját maga vé gez né azo kat. (2) A Hi va tal a 124. (1) be kez dé sé nek és a 144. (2) be kez dé sé nek meg fele lõen az en ge dély ben megha - tározhatja a kap cso ló dó te vé keny ség nek mi nõ sü lõ jelentõs más ál tal a Hi va tal elõ ze tes hoz zá já ru lá sa alap ján vé gez - he tõ ré szét a sal össz hang ban, va la mint a más személyekkel tör té nõ vég zés fel té te le it, to váb bá a hoz zá - já ru lás nél kül ki szer vez he tõ tá mo ga tó tevékeny ségek körét. (3) A mû kö dé si en ge dé lyek alap ján, a Hi va tal jó vá ha - gyá sá val ki szer ve zett te vé keny sé gek te kin te té ben is biz to - sí ta ni kell az ön ál ló dön té si jo go sít vá nyo kat az en ge dé lye - sek ve ze té se szá má ra (1) Az en ge dé lyes kö te les biz to sí ta ni, hogy a Hi va tal en ge dé lye alap ján az en ge dély kö te les te vé keny ség egyes ele me i nek más sze mély ál tal tör té nõ vég zé se a GET és a vég re haj tá sá ra ki adott jog sza bá lyok, az en ge dély, a föld - gáz ipa ri sza bály za tok, az en ge dé lyes üz let sza bály za ta és a Hi va tal en ge dé lyes re vo nat ko zó ha tá ro za tai ren del ke zé - se i vel össz hang ban tör tén jen. (2) Az en ge dély kö te les te vé keny ség egyes ele me it vég - zõ más sze mély (a továb biak ban: köz re mû kö dõ) kö te les az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott va la mennyi elõ írás meg is - me ré sé re, be tar tá sá ra. (3) Az en ge dé lyes a köz re mû kö dõ ál tal vég zett te vé - keny sé gért úgy fe le l, mint ha azt maga vé gez te vol na. (4) Ha a köz re mû kö dõ az (1) be kez dés ben meg ha tá ro - zott va la mely elõ írást meg sze gi, a Hi va tal a) az en ge dé lyes sel szem ben a GET ában fog lalt jog kö vet kez mé nye ket al kal maz za, va la mint egy ide jû leg b) a jog sér tés sú lyá ra te kin tet tel vissza von hat ja a köz - re mû kö dõ be vo ná sá hoz tör té nõ hoz zá já ru ló ha tá ro za tát, va la mint kö te lez he ti az en ge dé lyest a ha tá ro zat tal érin tett te vé keny sé gek összes sé gé nek, il let ve egy ré szé nek a sa ját sze mély zet tel, esz kö zök kel tör té nõ foly ta tó la gos vég zé sé - re, vagy a te vé keny ség(ek) vég zé sé nek a Kbt., il let ve ha an nak al kal ma zá si fel té te lei nem áll nak fenn a bel sõ kiválasztási sza bály zat sze rin ti is mé telt pá lyáz ta tá sá ra (1) A GET a sze rin ti ki szer ve zés re irá nyu ló ké re - lem alap ján in du ló el já rás so rán a Hi va tal a leg ki sebb költ A ki szer ve zés jó vá ha gyá sá hoz az en ge dé lyes kö te les be nyúj ta ni a szol gál ta tá si szer zõ dést, vagy an nak ter ve ze -

46 4190 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/13. szám tét, mely nek min den egyes ki szer ve zett szol gál ta tás ese té - ben tar tal maz nia kell a kö vet ke zõ ket: a) a szol gál ta tás tar tal ma, be le ért ve an nak nyúj tá sá nak he lye és ide je, b) a szol gál ta tás szín vo na lá nak mé ré sé re szol gá ló pa ra - mé te rek, c) a pa ra mé te rek elv árt ér té kei, d) a szol gál ta tá si szín vo nal be nem tar tá sá nak kö vet - kez mé nyei, e) a költ ség el szá mo lás mód ja, f) az üzem za va rok el há rí tá sa mint ki emelt fon tos sá gú szol gál ta tás vo nat ko zá sá ban az adat áram lást tar tal ma zó elõ írások, az üzem za var el há rí tás idõ tar ta má ra meg ál la pí - tott nor ma tí vák és a tény ada tok ar chi vá lá sá nak rend szer e, g) a szer zõ dés fel mon dá sá nak ese tei, mód ja és jog kö - vet kez mé nyei, h) a szer zõ dés meg szû né se ese té re a ki szer ve zett esz - kö zök nek és sze mély zet nek az en ge dé lyes ré szé re tör té nõ vissza adá sá nak sza bá lya it Az en ge dé lye sek, a nem en ge dély kö te les föld gáz ipa ri te vé keny sé get vég zõk, az in teg rált föld gáz ipa ri vál lal ko - zá sok, va la mint a ki szer ve zett te vé keny sé get vég zõk kö te - le sek a Hi va tal ré szé re meg ad ni e ren de let ben meg ha tá ro - zott és a fel ada tai el lá tá sá hoz szük sé ges in for má ci ó kat. Az adat szol gál ta tás tar tal mát és for má ját a Hi va tal ha tá roz za meg. (A GET ához) 149. (1) A Hi va tal a fel hasz ná lók ér de ké ben ha tá ro zat ban az en ge dé lye sek te vé keny sé gi kö ré nek meg fe le lõ ál ta lá nos, to váb bá egye di fel hasz ná ló kat érin tõ mi nõ sé gi mu ta tó - kat (mi ni má lis mi nõ sé gi kö ve tel mé nyek, va la mint elv árt szín vo nal) ál la pít meg. A Hi va tal jo go sult az en ge dé lyes mû kö dé si te rü le tén a fel hasz ná lói elé ge dett sé gi szint, továbbá az egyes en ge dé lye sek tõl elv árt szín vo nal, va la - mint a föld gáz mi nõ sé gi jel lem zõi fel mé ré sé nek füg get len szak ér tõ ál ta li el vé gez te té sé re. (2) A Hi va tal pi a ci ár in for má ci ós szerv ként mû köd te ti a pi a ci ár in for má ci ós rend szert. a díj meg ha tá ro zást, va la mint az Eu ró pai Unió tag ál la ma i - nak gya kor la tát rész le te sen be mu tat ni. Átmeneti rendelkezések 151. (1) Ha a föld gáz szál lí tá si mû kö dé si en ge délyt ké rel me - zõ e ren de let ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en is ren del ke zett a föld gáz el lá tás ról szóló évi XLII. tör vény sze rin ti föld gáz szál lí tá si mû kö dé si en ge déllyel a 4. (1) be kez - dés ben meg ha tá ro zot ta kon kí vül ren del kez nie kell a szál lí tó ve ze ték rõl el lá tott fel hasz ná lók vá sá rolt és le kö tött ka pa ci tá sa i nak a nyil ván tar tá sá val. (2) Ha a föld gáz el osz tá si mû kö dé si en ge délyt ké rel me - zõ e ren de let ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en is ren del ke zett a föld gáz el lá tás ról szóló évi XLII. tör vény sze rin ti föld gá ze losz tói mû kö dé si en ge déllyel a 7. (1) be kez - dés ben meg ha tá ro zot ta kon kí vül ren del kez nie kell az elosztóvezetékrõl vé te le zõ fel hasz ná lá si he lyek e ren de let sze rint meg ha tá ro zott nyil ván tar tá sá val A rend szer üze mel te tõ kö te les ka pa ci tás le kö té si ren det össze ál lí ta ni és feb ru ár 15-ig jó vá ha gyás ra be - nyúj ta ni a Hi va tal hoz A de cem ber 31. elõtt lét re jött szi get üze mek nél a föld gáz ter me lõ kö te les e jog sza bály ban elõ ír ta kat jú li us 1-jé ig tel je sí te ni, to váb bá min den év már ci us 31-ig le ad ni a föld gáz szál lí tó nak tíz évre elõ re az éven te vár ha tó ter me lé sét és a mi nõ sé get. Ha a föld gáz ter me lõ nem je len ti be ha tár idõ re a ter me lé sét, a föld gáz szál lí tó kö te les meg - kez de ni szi get üzem fel szá mo lá sát Azon kis tér sé gek ben, ahol e ren de let ha tály ba lé pé se kor ügy fél szol gá la ti iro da nem mû kö dik, ügy fél szol gá la ti fiókirodát kell lé te sí te ni leg ké sõbb de cem ber 31-ig A rend szer üze mel te tõk ál tal aján lott vá laszt ha tó szol - gál ta tá sok dí ját a Hi va tal azok in do kolt költ sé gei, az Eu ró - pai Uni ó ban aján lott ha son ló szol gál ta tá sok dí já nak össze - ha son lí tá sa, a tisz tes sé ges ha szon el vé nek figye lembe véte - lével hagy ja jóvá. Az en ge dé lyes kö te les a jó vá ha gyás hoz 155. (1) A GET 81. (2) be kez dé se sze rin ti adat bá zis ada - tok kal tör té nõ elsõ fel töl té sét jú li us 1-jé ig kell el vé - gez ni. (2) A Hi va tal a GET 81. (3) be kez dé se sze rin ti irány el - vet au gusz tus 31-ig dol goz za ki.

47 2009/13. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y A Hi va tal az egye te mes szol gál ta tói en ge dé lye zé si el já - rás ke re té ben, az egye te mes szol gál ta tói en ge dély ja nu ár 31-i ki adá sa elõtt kö te les vizs gál ni, hogy az egye te - mes szol gál ta tó a GET 39. -ában és ában fog lalt kö te le zett sé ge it a föld gáz el lá tás ról szóló évi XLII. tör vény sze rin ti köz üze mi nagy ke res ke dõ for rá sa i val ren - del ke zõ ke res ke dõ vel kö tött szer zõ dés ke re té ben vagy attól füg get le nül, más for rás ból ön ál ló an kí ván ja teljesí - teni. Ha az egye te mes szol gál ta tó a GET 39. -a és a sze rin ti for rá sok ren del ke zés re ál lá sát az en ge dély ki adá - sá nak idõ pont já ig nem tud ja iga zol ni, a Hi va tal az en ge - délyt az zal a fel té tel lel adja meg, hogy az egye te mes szol - gál ta tó a GET 39. -a és a sze rin ti for rá sok ren del - ke zés re ál lá sát má jus 31-ig kö te les iga zol ni (1) A GET 139. (1) be kez dé se alap ján a köz üze mi szol gál ta tó he lyé be lépõ egye te mes szol gál ta tó szer zõ dés - kö té si kö te le zett sé gé nek tel je sí té se ér de ké ben de - cem ber 31-ig kö te les a jú li us 1-jén vagy azt köve - tõen szer zõ dést kö tött fel hasz ná lók ki vé te lé vel min den ál ta la el lá tott fel hasz ná lót írás ban leg alább a kö vet ke zõk - rõl tá jé koz tat ni: a) sa ját el ér he tõ sé ge i rõl (ügy fél szol gá la tok, te le fon, in ter net), b) ar ról, hogy jú li us 1-jé ig a GET és e ren de let ren del ke zé se i nek meg fe le lõ egye te mes szol gál ta tá si szer - zõ dé se ket meg kell köt ni, c) ar ról, hogy mi lyen mó don köt het nek le vél vál tás útján, vagy sze mé lye sen az ügy fél szol gá la ton egye te mes szol gál ta tá si szer zõ dést, d) az egye te mes szol gál ta tá si szer zõ dés meg kö té sé hez szük sé ges ira tok ról, ada tok ról, e) a más föld gáz ke res ke dõ tõl vagy egye te mes szol gál - ta tó tól tör té nõ föld gáz vá sár lás le he tõ sé gé rõl, f) az ál ta lá nos szer zõ dé si fel té te le ket tar tal ma zó üz let - sza bály zat hoz zá fér he tõ sé gé re vo nat ko zó in for má ci ók ról, g) ar ról, hogy ha a fel hasz ná ló jú li us 1-jé ig nem köti meg az egye te mes szol gál ta tá si szer zõ dést, ak kor az írás be li köz üze mi szer zõ dés sel ren del ke zõ fel hasz ná lók ese té ben jú li us 2-tól a köz üze mi szer zõ dés a jog - szabályi vál to zá sok nak meg fe le lõ tar ta lom mal, az egye te - mes szol gál ta tó üz let sza bály za tá nak mel lék le tét ké pe zõ min ta szer zõ dés sel össz hang ban ma rad ha tály ban, az írás - be li köz üze mi szer zõ dés sel nem ren del ke zõ fel hasz ná lók ese té ben az egye te mes szol gál ta tást az egye te mes szol gál - ta tó üz let sza bály za tá nak mel lék le tét ké pe zõ min ta szer zõ - dés fel té te lei sze rint kell biz to sí ta ni és igény be ven ni. (2) Ha a fel hasz ná ló a meg kül dött tá jé koz ta tás alap ján az egye te mes szol gál ta tá si szer zõ dést meg kí ván ja köt ni, az egye te mes szol gál ta tó kö te les 30 na pon be lül a fel hasz - ná ló hoz el jut tat ni, il let ve az ügy fél szol gá la ton tör té nõ sze - mé lyes el já rás ese tén ren del ke zé sé re bo csá ta ni az egye te - mes szol gál ta tás ra vo nat ko zó szer zõ dé si aján la tát. (3) Az egye te mes szol gál ta tó a GET és e ren de let ren - del ke zé se i nek meg fe le lõ egye te mes szol gál ta tá si szer zõ - dé sek rõl nap ra kész nyil ván tar tást ve zet, amely nek alap ján az új szer zõ dés sel ren del ke zõ fel hasz ná lók szá má ról, és azok nak az összes fel hasz ná ló hoz vi szo nyí tott ará nyá ról a Hi va talt már ci us 31-tõl ne gyed éven te tá jé koz tat ja. (4) Az egye te mes szol gál ta tó kö te les az (1) be kez dés g) pont já nak ha tá lya alá tar to zó fel hasz ná lók kal azok nak az egye te mes szol gál ta tó ügy fél szol gá la tán bár mely ügy - ben tör té nõ sze mé lyes ügy in té zé se ese tén a GET és e ren - de let ren del ke zé se i nek meg fe le lõ új szer zõ dés meg kö té sét kez de mé nyez ni. (5) A tá jé koz ta tók szö ve gét a Hi va tal ré szé re elõ ze tesen be kell mu tat ni. A Hi va tal el ren del he ti az e ren del ke zé se - i nek nem meg fe le lõ, hi á nyos vagy meg té vesz tõ tá jé koz ta - tó mó do sí tá sát (1) A GET 140. (1) be kez dé se sze rint be nyúj tan dó engedély ké rel mek ese té ben nem kell be nyúj ta ni a 126. sze rin ti do ku men tu mok kö zül azo kat, ame lye ket az en ge - délyt kérõ a Hi va tal hoz ko ráb ban már be nyúj tott, va la mint az 5. szá mú mel lék let I. Fe je ze té nek 1. és 5. pont já ban, továbbá VII. Fe je ze té nek 1., 8. és 9. pont já ban meg ha tá ro - zott do ku men tu mo kat. (2) A Hi va tal a ren de let ha tály ba lé pé sé tõl szá mí tott 90 na pon be lül a GET 140. (6) be kez dé sé nek meg fele - lõen fel hív ja az en ge dé lye se ket a ha tá lyos jog sza bá lyok - nak meg fe le lõ do ku men tu mok el ké szí té sé re és a Hi va tal - hoz tör té nõ be nyúj tá sá ra, el len ke zõ eset ben a GET ban meg ha tá ro zott jog kö vet kez mé nye ket al kal - maz hat ja. Az en ge dé lye sek a fel hí vás nak kö te le sek ha tár - idõ ben ele get ten ni. A mó do sí tás Hi va tal ból tör té nik (1) A föld gáz el lá tás ról szóló évi XLII. tör vény alap ján ki adott ha tá ron ke resz tü li föld gáz szál lí tó-ve ze ték - hez való hoz zá fé ré si en ge dély feb ru ár 1-jén ha tá lyát vesz ti. (2) A 8. (3) be kez dés sze rin ti nyil ván tar tás elsõ fel töl - té sét áp ri lis 30-ig kell el vé gez ni. (3) A GET 71. (3) be kez dé se sze rin ti fel ada tok el lá tá - sá ra al kal mas in for ma ti kai rend szert a föld gáz el osz tó jú li us 1-jé tõl kö te les üzem sze rû en mû köd tet ni. (4) A 18. (1) be kez dés sze rin ti elsõ vizs gá la ti idõ szak ered mé nyé nek be nyúj tá si ha tár ide je már ci us 31. (5) A rend szer üze mel te tõ a 96. (3) be kez dé se sze rin ti elsõ el len õr zést au gusz tus 31-ig kö te les el vé gez ni.

48 4192 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/13. szám (6) A rend szer irá nyí tó jú ni us 30-ig kö te les a föld - gáz szál lí tók és a föld gáz el osz tók be vo ná sá val az ÜKSZben ki ala kí ta ni az együtt mû kö dõ rend szer mû kö dé sé nek hid ra u li kai el len õr zé sé hez szük sé ges mód szer tant és az egy sé ges szá mí tá si se géd le tet. (7) A föld gáz el lá tás ról szóló évi XLII. tör vény sze rin ti köz üze mi nagy ke res ke dõ ál tal köz üze mi szol gál - ta tás ke re té ben el lá tott fo gyasz tók ese té ben a GET 138. (2) sze rin ti jog utód föld gáz ke res ke dõ már ci us 31-ig kö te les aján la tot ten ni a fel hasz ná lók sza bad pi a ci föld gáz - el lá tá sá ra jú li us 1-jé tõl kez dõ dõ en, és egy ide jû leg ezen fel hasz ná ló kat a meg vál to zott föld gáz el lá tá si sza bá - lyok kal kap cso la tos jo ga ik ról és kö te le zett sé ge ik rõl írás - ban rész le te sen tá jé koz tat ni, be le ért ve a szi get üzem re vonatkozó jel lem zõ ket és el té rõ sza bá lyo zást is. (8) A föld gáz el lá tás ról szóló évi XLII. tör vény sze rin ti köz üze mi nagy ke res ke dõ a (7) be kez dés ben meg - ha tá ro zott azon fel hasz ná lók ada ta it, ame lyek a GET sze - rint egye te mes szol gál ta tás ra jo go sul tak a fel hasz ná ló hoz zá já ru lá sa ese tén kö te les az adott te le pü lé sen szol - gál ta tást nyúj tó érin tett köz üze mi szol gál ta tó nak át ad ni. Az át adás té nyét a köz üze mi nagy ke res ke dõ kö te les a Hivatal felé hi telt ér dem lõ en iga zol ni Az üz let sza bály zat ké szí té sé re, mó do sí tá sá ra vo nat ko zó elõ írásoknak az en ge dé lyes elõ ször már ci us 31-ig kö te les ele get ten ni (1) A napi föld gáz és ka pa ci tás ke res ke del mi pi a cot mû - köd te tõ rend szer irá nyí tó és az el szá mo lást biz to sí tó vál lal - ko zás kö te les a jog sza bá lyok ban, az ÜKSZ-ben, az üz let-, va la mint el szá mo lá si sza bály za tá ban és a mû kö dé si en ge - dély ben elõ írt fel té te lek sze rint vé gez ni te vé keny sé gét. A napi föld gáz és ka pa ci tás ke res ke del mi pi a cot mûköd - tetõ rend szer irá nyí tó szol gál ta tá sa i ért szed he tõ dí ját a rend szer irá nyí tá si díj tar tal maz za. Az el szá mo lást biz to sí - tó vál lal ko zás a napi föld gáz és ka pa ci tás ke res ke del mi piac mû kö dé si sza bály za tá ban rög zí tett és for gal mi dí jat szed het. (2) A napi föld gáz és ka pa ci tás ke res ke del mi pi a con for - gal ma zott ter mé ke ket be le ért ve a má sod la gos kapa - citás-kereskedelmet is a napi föld gáz és ka pa ci tás ke res - ke del mi piac mû kö dé si sza bály za ta tar tal maz za. A sza bá - lyo zást úgy kell ki ala kí ta ni, hogy a gáz for gal ma zás elõ ké - szí té sét, de leg alább a gáz na pi egyen sú lyo zást és an nak gáz na pot kö ve tõ el szá mo lá sá hoz szük sé ges fi zi kai ter mé - kek ke res ke del mét le he tõ vé te gye a föld gáz szál lí tó rend - szer fi zi kai kor lá ta i nak figye lembevétele mel lett. (3) A napi föld gáz és ka pa ci tás ke res ke del mi pi a con a rend szer hasz ná lók és rend szer üze mel te tõk fi zi kai gáz - mennyi sé gek re, napi egyen súly ta lan sá gi po zí ci ók ra és az együtt mû kö dõ gáz rend szer ka pa ci tá sa i ra köt het nek adás - vé te li ügy le te ket. (4) A napi föld gáz és ka pa ci tás ke res ke del mi pi a con min den sze rep lõ csak olyan tranz ak ci ó ra ad hat be aján la - tot, il let ve köt het le, ame lyet a napi föld gáz és ka pa ci tás ke res ke del mi piac mû kö dé si sza bály za ta le he tõ vé tesz. (5) A rend szer irá nyí tó kö te les a Hi va tal hoz jó vá ha gyás - ra be nyúj ta ni a napi föld gáz és ka pa ci tás ke res ke del mi piac üze mel te té si fel té tel rend sze rét és a for gal ma zott ter - mé ke ket tar tal ma zó a napi föld gáz és ka pa ci tás ke res ke - del mi piac mû kö dé si sza bály za tot, amely nek tar tal maz nia kell: a) az elekt ro ni kus ala pon mû kö dõ napi föld gáz és ka - pa ci tás ke res ke del mi piac rész le tes mû kö dé si sza bá lya it, b) a föld gáz szál lí tó adat for gal mi és in for ma ti kai rend - sze ré vel való kap cso lat rend sze rét, c) a napi pi a cot mû köd te tõ rend szer irá nyí tó, az el szá - mo lást biz to sí tó vál lal ko zás és a föld gáz szál lí tó ÜKSZ-re épü lõ együtt mû kö dé sé nek sza bá lya it, d) napi föld gáz és ka pa ci tás ke res ke del mi piac tag sá gi ka te gó ri á it, a tag ság ra vo nat ko zó elõ írásokat, fel té te le ket, fe le lõs sé gi sza bá lyo kat és az ügy le ti biz to sí té kok rend - szerét, e) a pi ac hoz tör té nõ csat la ko zás ra vo nat ko zó mû sza ki, in for ma ti kai elõ írásokat, f) a csat la ko zás pénz ügyi és egyéb fel té te le it tag sá gi ka te gó ri án ként, g) for gal ma zott ter mé kek kö rét, a ter mé kek re vonat - kozó rész le tes sza bá lyo kat és a rá juk vo nat ko zó szab vá - nyo sí tott szer zõ dé se ket, h) az egyes ter mé kek re vo nat ko zó aján la ti és ügy let kö - té si rend jét, i) az ügy le tek el szá mo lá sá nak alap el ve it, j) jog vi ták ren de zé sé nek sza bá lya it, k) a napi föld gáz és ka pa ci tás ke res ke del mi piac mû kö - dé si za va ra ese tén al kal ma zan dó el já rá so kat, l) a piac za var ta lan mû kö dé se biz to sí tá sá nak sze mé lyi és tár gyi fel té te le it, m) eti kai sza bá lyo kat, n) az adat biz ton sá gi elõ írásokat és a ti tok tar tás sal kap - cso la tos sza bá lyo kat o) a meg kö tött ügy le tek ada tai rög zí té sé nek és a ke res - ke dés fo lya ma tos fel ügye le té nek rész le tes sza bá lya it, p) az el szá mo lást biz to sí tó vál lal ko zás ál tal nyúj tott szol gál ta tá sok dí ját és fi ze té si fel té te le it, q) egyéb, a piac mû kö dé sét meg ha tá ro zó sza bá lyo kat. (6) A rend szer hasz ná ló a napi föld gáz és ka pa ci tás ke - res ke del mi pi a con csak ha tá lyos tag sá gi szer zõ dés alap ján köt het ügy le te ket. (7) A napi pi a cot mû köd te tõ rend szer irá nyí tó kö te les a tag sá gi vi szony lét re jöt té vel egy ide jû leg a tag ré szé re a ke res ke dést le he tõ vé tevõ rész le tes tech ni kai-mû kö dé si se géd le tet biz to sí ta ni.

49 2009/13. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 4193 (8) A napi föld gáz és ka pa ci tás ke res ke del mi piac mû - kö dé si sza bály za tát a rend szer irá nyí tó és az el szá mo lást vég zõ vál lal ko zás a Hi va tal jó vá ha gyá sát köve tõen kö te les a hon lap ján köz zé ten ni (1) A no mi ná lást köve tõen ke let ke zett egyen súly ta lan - sá got a rend szer hasz ná ló a gáz na pon a napi föld gáz és kapacitás ke res ke del mi pi a con az MGP-re vég re haj tott tranz ak ci ó i nak meg fele lõen az ÜKSZ-ben és a napi föld - gáz és ka pa ci tás ke res ke del mi pi a ci sza bály zat ban meg ha - tá ro zott mó don csök kent he ti. (2) A rend szer hasz ná ló kö te les a föld gáz szál lí tó ré szé re a napi szál lí tá si fel ada tot a no mi ná lá suk ban, il let ve az új - ra no mi ná lá suk ban az ÜKSZ sze rint meg ad ni. A napi szál - lí tá si fel adat csak egyen súly ba ál lí tott for rás-fel hasz ná lás mér leg gel ad ha tó meg. (3) A rend szer hasz ná ló jo go sult a no mi ná lá suk tól el kü - lö ní tett mó don a föld gáz szál lí tó szá má ra az ÜKSZ-ben, illetve a napi föld gáz és ka pa ci tás ke res ke del mi piac sza - bály za tá ban meg ha tá ro zott mó don a hid ra u li kai egyen sú - lyo zás hoz szük sé ges ru gal mas sá gi esz kö zö ket fel aján la ni a napi föld gáz és ka pa ci tás ke res ke del mi pi a con. (4) Ha a rend szer hasz ná ló nak a napi föld gáz és ka pa ci - tás ke res ke del mi pi a con vég re haj tott tranz ak ci ói után is ma rad egyen súly ta lan sá ga, a rá al lo kált egyen sú lyo zó föld gáz vá sár lás vagy el adás tel jes mennyi sé gét az el szá - mo ló ház zal kö te les pén zü gyi leg ren dez ni a vele kö tött szer zõ dés alap ján. Az el szá mo lás so rán egyen sú lyo zó gáz adott gáz nap ra ér vé nyes el szá mo ló árát kell al kal maz ni Az el szá mo ló ár meg ha tá ro zá sá nak mód sze rét az ÜKSZ-ben kell rög zí te ni. (5) A napi föld gáz és ka pa ci tás ke res ke del mi pi a con tag ság gal nem ren del ke zõ rend szer hasz ná ló az ügy le ti biz - to sí té kot pénz ügyi le tét for má já ban kö te les biz to sí ta ni a szál lí tó nak, mely nek mér té ke nem ha lad hat ja meg a napi pi a con a ta gok tól elv árt ügy le ti biz to sí ték mér té két. (6) A föld gáz szál lí tó a napi föld gáz és ka pa ci tás ke res - ke del mi pi a con tag ság gal ren del ke zõ rend szer hasz ná lók szá má ra csak ak kor szá mol hat el sa ját ren del ke zé sû egyen sú lyo zó esz közt, ha a szer ve zett pi a con vagy a napi föld gáz és ka pa ci tás ke res ke del mi pi a con al lo kált mennyi - sé gek nem biz to sít ják a szük sé ges föld gáz mennyi sé get. (7) A napi föld gáz és ka pa ci tás ke res ke del mi pi a con gáz na pon vá sá rolt és ér té ke sí tett sa ját ren del ke zé sû egyen - sú lyo zó esz köz el szá mo lá si ára nem ha lad hat ja meg a föld - gáz szál lí tó ál tal, a napi föld gáz és ka pa ci tás ke res ke del mi pi a con kí vül for gal ma zott ki egyen sú lyo zó föld gáz gáz na - pon be lü li vá sá rolt és ér té ke sí tett sú lyo zott át lag árát. (8) A föld gáz szál lí tó jo go sult a szál lí tó rend szer ben lévõ kész let bõl ki egyen sú lyo zás cél já ra napi föld gáz és kapa - citás ke res ke del mi pi a con föld gázt ér té ke sí te ni. Ezen ér té - ke sí tés re a (7) be kez dés ren del ke zé se it kell al kal maz ni Kor lá to zás ese tén a rend szer hasz ná ló azon sza bad ren - del ke zé sû for rá sa it, ame lye ket nem kor lá to zott fel hasz ná - ló ik el lá tá sá ra nem hasz nál tak fel, a GET 98. (3) be kez - dé sé vel és a napi föld gáz és ka pa ci tás ke res ke del mi piac mû kö dé si sza bály za tá val össz hang ban kö te les a napi föld - gáz és ka pa ci tás ke res ke del mi pi a con fel aján la ni (1) A föld gáz el lá tás ról szóló évi XLII. tör vény 47/B. (1) be kez dé se sze rin ti nyil ván tar tást az érin tett engedélyes áp ri lis 1-jé tõl kö te les ve zet ni. (2) A föld gáz el lá tás ról szóló évi XLII. tör vény 47/B. (4) be kez dé se sze rin ti nyil ván tar tás ba tör té nõ fel - vé telt a vé den dõ fo gyasz tó áp ri lis 1-jé tõl kér he ti. (3) A föld gáz el lá tás ról szóló évi XLII. tör vény alap ján ki adott vé den dõ fo gyasz tói stá tusz fenn ál lá sá ra, va la mint a fo gya té kos ság jel le gé re vo nat ko zó iga zo lá so - kat e tör vény alap ján ki adott iga zo lá sok kal egyen ér té kû - nek kell te kin te ni ad dig, amíg a vé den dõ fo gyasz tói stá tusz fenn ál lá sá ra, va la mint a fo gya té kos ság jel le gé re vo nat ko - zó an vál to zás nem kö vet ke zik be. Hatálybaléptetõ rendelkezések 165. (1) E ren de let a (2) (3) be kez dés ben fog lalt el té rés - sel a ki hir de té se nap ján lép ha tály ba. (2) E ren de let a, a, 159. (2) és (6) (8) be - kez dé se, a, va la mint a a, a ki hir de tést kö ve tõ 15. na pon lép ha tály ba. (3) E ren de let a, a, a, a, 159. (3) (5) be kez dé se, a, a jú li us 1-jén lép ha tály ba. Módosuló jogszabályok 166. (1) A bá nyá szat ról szóló évi XLVIII. tör vény vég - re haj tá sá ról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. ren de let (a továb biak ban: Bt. Vhr.) 19/A. (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: 19/A. (7) A biz ton sá gi öve ze ten be lül az üze mel te - tés hez, kar ban tar tás hoz és ja ví tás hoz szük sé ges lé te sít mé - nyek, anya gok ide ig le ne sen el he lyez he tõk, te vé keny sé gek foly tat ha tók. Szál lí tó ve ze ték és el osz tó ve ze ték ten gely vo - na lá tól szá mí tott 2 2 mé te res öve zet ben a 0,5 m mély sé get meg nem ha la dó szi lárd út bur ko lat-bon tás ki vé te lé vel gépi föld mun ka (be le ért ve a fú rá si te vé keny sé get is) nem végezhetõ.

50 4194 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/13. szám (2) A Bt. Vhr. 19/A. (8) be kez dé se a kö vet ke zõ d) pont tal egé szül ki: (Kõ olaj- és föld gáz bá nyá sza ti lé te sít mény, szál lí tó ve ze - ték, el osz tó ve ze ték egy mást és más nyom vo na las lé te sít - mény e lé te sít mé nye ket ke resz tez he ti vagy meg kö ze lít he ti ab ban az eset ben, ha a ke resz te zõ, meg kö ze lí tõ lé te sít mény be ru há zó ja, épít te tõ je vagy meg bí zá sá ból a ter ve zõ je gon - dos ko dik:) d) az épí té si te rü le ten a mun ka te rü let át adás-át vé te lét meg elõ zõ en a ke resz te zett, meg kö ze lí tett lé te sít ményt üze mel te tõ szak fel ügye le te és fe le lõs sé ge mel lett a gépi föld mun ka til tott öve ze te nyom vo na lá nak ki je lö lé sé rõl. (a továb biak ban: GET) pont já ban fog lalt fel ha - tal ma zás alap ján a föld gáz el osz tó és az új on nan be kap cso - lan dó (a továb biak ban: gáz igény lõ), a gáz szol gál ta tás ba már be kap csolt fel hasz ná ló (a továb biak ban: fel hasz ná ló), az egye te mes szol gál ta tó és a föld gáz ke res ke dõ kö zöt ti viszony rész le tes sza bá lya it, va la mint az elosz tói csat la ko - zá si szer zõ dés és a föld gáz el osz tá si szer zõ dés mi ni má lis tar tal mi ele me it tar tal maz za. 2. A GESZ al kal ma zá sá ra irány adó fo gal ma kat a GET, e kor mány ren de let és an nak mel lék le tei tar tal maz - zák. Hatályukat vesztõ jogszabályok 167. Ha tá lyát vesz ti a föld gáz el lá tás ról szóló évi XLII. tör vény egyes ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá ról szóló 111/2003. (VII. 29.) Korm. ren de let. Az Európai Unió jogának való megfelelés 168. (1) Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak való meg fe le lést szol gál ja: a) Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2003/55/EK irány el ve (2003. jú ni us 26.) a föld gáz bel sõ pi a cá ra vo nat - ko zó kö zös sza bá lyok ról és a 98/30/EK irány elv ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl; b) Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2004/67/EK irány el ve (2004. áp ri lis 26.) a föld gáz el lá tás biz ton sá gá - nak meg õr zé sét szol gá ló in téz ke dé sek rõl 4. és 8. cikk ( ). (2) Ez a ren de let a föld gáz szál lí tó-há ló za tok hoz való hoz zá fé rés fel té te le i rõl szóló szep tem ber 28-i 1775/2005/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren de let 4 8. cikk [ ; ] vég re haj tá sá hoz szük - sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg. A mi nisz ter el nök he lyett: Kiss Pé ter s. k., a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter 1. számú melléklet a 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelethez Gázelosztási Szabályzat Általános rendelkezések 1. Föld gáz el osz tá si Sza bály zat (a továb biak ban: GESZ) a föld gáz el lá tás ról szóló évi XL. tör vény Elõzetes tájékoztatás, igénybejelentés 3. Fel hasz ná lói igényt je lent het be az elosz tói csat la - ko zás sal nem ren del ke zõ gáz igény lõ, va la mint az elosz tói csat la ko zás sal már ren del ke zõ, több let há ló za ti ka pa ci tást kérõ fel hasz ná ló vagy meg bí zott ja. 4. (1) A gáz igény lõ, il let ve a fel hasz ná ló vagy meg bí - zott ja elõ ze tes tá jé koz ta tást kér het új vagy több let kapa - citásigényének be je len té se elõtt az igény ki elé gí tés fel té te - le i rõl és le he tõ sé ge i rõl. Az elõ ze tes tá jé koz ta tást a föld - gáz el osz tó üzletszabályzatában meg ha tá ro zott mó don kell kér ni. (2) Az írás ban meg adan dó elõ ze tes tá jé koz ta tást a ké re - lem be ér ke zé sé tõl szá mí tott 30 na pon be lül kell ki ad ni. A föld gáz el osz tó elõ ze tes tá jé koz ta tás he lyett aján la tot tehet, ha az a ban fog lalt fel té te lek nek meg fe lel. 5. (1) A gáz igény lõ, il let ve a fel hasz ná ló vagy meg bí - zott ja el osz tó-ve ze té ki ka pa ci tás igé nyét a föld gáz el osz tó üz let sza bály za tá ban meg ha tá ro zott for má ban és mó don, igény be je len tõ ki töl té sé vel és alá írá sá val je lent he ti be. (2) A föld gáz el osz tó a la kos sá gi fo gyasz tók ál tal ki töl - ten dõ igény be je len tõt hon lap ján köz zé te szi. (3) Az igény be je len tés nek leg alább a kö vet ke zõ ket kell tar tal maz nia: a) a gáz igény lõ vagy fel hasz ná ló ada tai, ter mé sze tes sze mély ese tén a ne vé nek, lak cí mé nek, any ja ne vé nek, szü le té si he lyé nek, szü le té si ide jé nek, sze mé lyes ada ta i - nak iga zo lá sá ra al kal mas ha tó sá gi iga zol vá nya szá má nak, gaz dál ko dó szer ve zet ese tén a szék he lyé nek és a cég jegy - zék szá má nak fel tün te té sé vel, b) fel hasz ná lá si hely meg ne ve zé se, c) igé nyelt gáz tel je sít mény és gáz mennyi ség. 6. (1) Ha az igény be je len tés hi á nyos, il let ve az el bí rá - lás hoz to váb bi adat, ok irat szük sé ges, úgy ar ról az igény - be je len tõt 15 na pon be lül ér te sí te ni kell. (2) Az elõ ze tes tá jé koz ta tá sért és a fel hasz ná ló igény be - je len tés ére adott aján la tért a föld gáz el osz tó dí jat nem szá - mít hat fel.

51 2009/13. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 4195 Csatlakozási igény kielégítésére vonatkozó ajánlat 7. (1) A föld gáz el osz tó kö te les a gáz igény lõ új, il let ve a fel hasz ná ló több let gáz igé nye be je len té sé nek kéz hez vé - te lé tõl szá mí tott 30 na pon be lül írás ban aján la tot ten ni a csat la ko zás fel té te le i re, vagy ha a csat la ko zást el uta sít ja, er rõl az el uta sí tás rész le tes in do ko lá sá val a gáz igény - lõt, il let ve a fel hasz ná lót tá jé koz tat ni. Az aján lat té tel re nyit va álló ha tár idõ be nem szá mít bele más en ge dé lyes vagy szak ha tó ság ál lás fog la lá sá nak meg szer zé se. (2) A 6. (1) be kez dés sze rin ti hi ány pót lás ese tén az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ha tár idõ a hi ány pót lás teljesíté sétõl szá mí tan dó. (3) Ha a ka pa ci tás igény ki elé gít he tõ sé gé nek vizs gá la ta elõ re lát ha tó lag az igény be je len tés kéz hez vé te lét kö ve tõ 30 na pot meg ha lad ja, er rõl 15 na pon be lül ér te sí te ni kell az igény be je len tõt, meg je löl ve az aján lat adás vár ha tó idõ - pont ját, amely nem ha lad hat ja meg a 60 na pot, fel té ve, hogy a fel hasz ná ló az igény ki elé gí té sé hez szük sé ges va la - mennyi ada tot, in for má ci ót ren del ke zés re bo csá tott. (4) Ha az adott in gat la non már ki épült a fel hasz ná lá si he lyek igé nyé nek ki elé gí té sé re al kal mas elosz tói csat la ko - zás, de an nak el he lyez ke dé se az igény lõ nek nem fe le l meg, ab ban az eset ben a meg lé võ csat la ko zá si pont át he - lye zé sé nek, vagy to váb bi csat la ko zá si pon tok ki épí té sé - nek költ sé ge a fel hasz ná ló költ sé gé re tör té nik. 8. Az igény be je len tõ szá má ra adott aján lat nak az elosztó üz let sza bály za tá ban meg ha tá ro zot ta kat, kü lö nö - sen a következõket kell tar tal maz nia: a) fel hasz ná lá si hely ada ta it (meg je lö lé sét), b) a biz to sít ha tó há ló za ti ka pa ci tást, il let ve több let ka - pa ci tást, c) a csat la ko zá si pont nak, az el osz tó ve ze ték nek, és annak a gáz át adó ál lo más nak a meg je lö lé sét, ahon nan az új ka pa ci tás vagy több let ka pa ci tás ki elé gít he tõ, d) a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott csat la ko zá si díj mér té két, e) az aján lat sze rin ti há ló za ti ka pa ci tás vagy többlet - kapacitás biz to sí tá sá nak idõ pont ját, f) a föld gáz el osz tó aján la ti kö tött sé gét és an nak idõ tar - ta mát. 9. (1) A meg épült el osz tó ve ze ték el té rõ meg ál la po - dás hi á nyá ban a föld gáz el osz tó tu laj do ná ba ke rül. (2) A fel hasz ná ló gáz el lá tá sát el sõ sor ban köz vet len köz te rü le ti csat la ko zás sal kell meg ol da ni. Az elosztói csatlakozási szerzõdés 10. (1) Ha a gáz igény lõ, il let ve a fel hasz ná ló az aján - lat ban meg adott fel té te le ket el fo gad ta, az elosz tói csat la - ko zá si szer zõ dés ter ve ze tet 8 mun ka na pon be lül el kell részére jut tat ni. (2) Az elosz tói csat la ko zá si szer zõ dés a föld gáz el osz tó és a fel hasz ná ló kö zöt ti kap cso lat ra vo nat ko zik. A szer zõ - dést a fel hasz ná lá si hely csat la ko zá si pont já ra kell meg - köt ni az ott ren del ke zés re álló vá sá rolt ka pa ci tás fo lya ma - tos biztosí tására. (3) Min den mé ré si, el szá mo lá si pont ra el té rõ meg ál la - po dás és a (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott eset ki vé te lé - vel kü lön elosz tói csat la ko zá si szer zõ dést kell köt ni. (4) Egy fo gyasz tás mé rõ be ren de zé sen ke resz tül kö zö - sen vé te le zõ tár sas há zi fel hasz ná lók kal egy csat la ko zá si szer zõ dést kell köt ni. E fel hasz ná ló kat az elosz tói csat la - ko zás te kin te té ben egyen lõ jo gok il le tik meg, és a csat la - ko zá si díj meg fi ze té sé ért egye tem le ge sen fe le lõ sek. (5) A vá sá rolt ka pa ci tás az el lá tott in gat lan ra, il let ve fel - hasz ná lá si hely re vo nat ko zik, más in gat lan ra, il let ve fel - hasz ná lá si hely re nem vi he tõ át. Az in gat lan, il let ve fel - hasz ná lá si hely tu laj don vál to zá sa ese tén nem kell a csat la - ko zá si szer zõ dést újra köt ni, azon ban a vál to zás té nyét a föld gáz el osz tó nak be kell je len te ni. 11. (1) Az elosz tói csat la ko zá si szer zõ dés a fe lek alá - írá sá val jön lét re. A szer zõ dés ha tá lya azon idõ pont ban áll be, ami kor a fel hasz ná ló ál tal alá írt szer zõ dést a föld gáz el - osz tó kéz hez vet te. (2) Ha a fel hasz ná ló a szer zõ dést vé le mény el té rés sel írta alá, a szer zõ dés nem jön lét re, csak a vé le mény el té rés - ben fog lal tak ban tör té nõ ered mé nyes meg ál la po dás, il let - ve az egye zõ ál lás pont ki ala kí tá sát köve tõen. (3) Ha a fel hasz ná ló a szer zõ dé si aján la tot (szer zõ dés - ter ve ze tet) 30 na pon be lül alá ír va nem kül di vissza vagy arra vonatkozóan nem nyi lat ko zik, az aján la ti kö tött ség meg szû nik. 12. (1) Az elosz tói csat la ko zá si szer zõ dés nek leg alább a kö vet ke zõ ket kell tar tal maz nia: a) szer zõ dõ fe lek meg ne ve zé sét, ter mé sze tes sze mély ese tén a ne vé nek, lak cí mé nek, any ja ne vé nek, szü le té si he lyé nek, szü le té si ide jé nek, sze mé lyes ada ta i nak iga zo lá - sá ra al kal mas ha tó sá gi iga zol vá nya szá má nak, gaz dál ko dó szer ve zet ese tén a szék he lyé nek és a cég jegy zék szá má nak fel tün te té sé vel, b) fel hasz ná lá si hely meg je lö lé sét, c) a vá sá rolt há ló za ti ka pa ci tást, d) csat la ko zá si pont he lyé nek meg ha tá ro zá sát, e) a csat la ko zá si díj mér té két, tel je sí té sé nek mód ját és ha tár ide jét, f) a vá sá rolt há ló za ti ka pa ci tás ren del ke zés re ál lá sá nak és a vé te le zés meg kez dé sé nek idõ pont ját, g) a vá sá rolt ka pa ci tás biz to sí tá sá nak pénz ügyi, mû sza - ki és egyéb fel té te lei ide ért ve a lé te sü lõ be ru há zás tu laj - don jo gi kér dé se it, h) a szer zõ dés sze gés ese te it és en nek jog kö vet kez mé - nye it, i) az elosz tói csat la ko zá si szer zõ dés meg szû né sé re, meg szün te té sé re vo nat ko zó ren del ke zé se ket.

52 4196 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/13. szám (2) Az elosz tói csat la ko zá si szer zõ dés meg kö té sé nek és mó do sí tá sá nak a GET-ben és e kor mány ren de let ben nem szabályozott kér dé se i ben a Pol gá ri Tör vény könyv rõl szóló évi IV. tör vény (a továb biak ban: Ptk.) ren del - ke zé sei az irány adó ak. A csat la ko zá si szer zõ dés min tá ját és tar tal mi ele me i nek min den ál ta lá no san jel lem zõ ré szét ál ta lá nos szer zõ dé si fel té tel ként a föld gáz el osz tó üz let sza - bály za ta tar tal maz za. (3) Az elosz tói csat la ko zá si szer zõ dést érin tõ, az üz let - sza bály zat ban fog lalt ál ta lá nos szer zõ dé si fel té te lek meg - vál toz ta tá sa ese té ben, a vál to zás ha tály ba lé pé se elõtt leg - alább 30 nap pal a vál to zás ról az érin tett rendszerhaszná - lókat az en ge dé lyes kö te les írás ban ér te sí te ni, és az ér te sí - tést az ügy fél szol gá la ti he lyi sé gek ben ki füg gesz te ni. hoz zá já ru lá sok be szer zé se, az ab ban elõ ír tak be tar tá sa az in gat lan tu laj do nos kö te les sé ge. A föld gáz el osz tó a terv vé le mé nye zé sé hez a föld gáz el osz tó üz let sza bály za tá ban rész le te zett szak ha tó sá gi en ge dé lye ket jo go sult be kér ni. (2) A terv fe lül vizs gá lat egye te mes szol gál ta tás ra jo go - sult fel hasz ná ló ese tén díj men tes. A terv fe lül vizs gá lat GET 89. (1) be kez dé sé tõl el té rõ ese tek re ér vé nyes díjait a föld gáz el osz tó kü lön jog sza bály alap ján meg ál la - pí tott díj jegy zé ke tar tal maz za. (3) A GET 89. (2) be kez dé se sze rin ti nyi lat ko za tot a föld gáz el osz tó írás ban, in do ko lás sal el lát va te szi meg. 16. A terv fe lül vizs gá la ti el já rás rész le tes sza bá lya it a föld gáz el osz tó üz let sza bály za ta tar tal maz za. Létesítés, tervezés és tervfelülvizsgálat 13. A csat la ko zó ve ze ték és fel hasz ná lói be ren de zés lé te sí té si és bõ ví té si mun ká i nak ter ve zé sé rõl és ki vi te le zé - sé rõl az in gat lan tu laj do nos kö te les gon dos kod ni. A csat la - ko zó ve ze ték és fel hasz ná lói be ren de zés át ala kí tá sá ra, lé te - sí té sé re, meg szün te té sé re kü lön jog sza bály ban elõ ír tak sze rint nyil ván tar tott gáz sze re lõ jo go sult. Az el osz tó kö te - les té rí tés men te sen a fel hasz ná ló vagy a fel hasz ná ló ter ve - zõ je, ki vi te le zõ je ren del ke zé sé re bo csá ta ni az aláb bi ada - to kat: a) a csat la ko zá si pont he lyét a há ló za ton, b) a fel hasz ná lá si he lyen igény be ve he tõ vá sá rolt ka pa - ci tást, c) a nyo más sza bály zó és mérõ be ren de zés mû sza ki elõ - írásaira, el he lye zé sé re vo nat ko zó kö ve tel mé nye ket, va la - mint d) a ter ve zés hez szük sé ges egyéb ada to kat. 14. (1) A GET 89. (1) be kez dé se sze rint kell el jár ni a csat la ko zó ve ze ték és fel hasz ná lói be ren de zés ké szí té sé - nek, át ala kí tá sá nak, meg szün te té sé nek ese tén is, ki vé ve a kü lön jog sza bály sze rin ti Gáz ipa ri Mû sza ki Biz ton sá gi Sza bály zat ban (GMBSZ) meg ha tá ro zott ese te ket. (2) A ki vi te li ter vet arra jo go sult ter ve zõ ké szít he ti. A ter ve zõ jo go sult sá gát a föld gáz el osz tó el len õr zi. A terv ké - szí tõ je a csat la ko zó ve ze ték üzem be he lye zé si mun ká i nak fel té te le it, a gáz mé rõ csat la ko zá sát, tel je sít mé nyét és tí pu - sát, va la mint nem la kos sá gi fo gyasz tó ese tén a nyo más sza - bá lyo zó tí pu sát és an nak az üzem vi tel szem pont já ból szük sé ges sze rel vé nye zé sét, il let ve vé del mét a föld gáz el - osz tó val elõ ze tesen egyez tet ni kö te les. 15. (1) A föld gáz el osz tó a ki vi te li ter ven ki zá ró lag a csat la ko zó ve ze ték és fel hasz ná lói be ren de zés lé te sí té sé - hez szük sé ges mû sza ki-biz ton sá gi kö ve tel mé nye i nek meg lé tét és a GMBSZ elõ írásainak be tar tá sát kö te les ellenõrizni, ame lyet a terv nek rész le te sen tar tal maz nia kell. A csat la ko zó ve ze ték és fel hasz ná lói be ren de zés lé te - sí té sé hez szük sé ges ha tó sá gi en ge dé lyek és pol gá ri jogi Mûszaki-biztonsági ellenõrzés 17. (1) A GET 89. (3) be kez dé se sze rin ti gáz sze re lés el len õr zé sét a sze re lé si nyi lat ko zat be nyúj tá sá val kell kez - de mé nyez ni. A sze re lé si nyi lat ko zat nak tar tal maz nia kell a: a) mun ka vég zés pon tos he lyét, b) fel hasz ná ló ne vét, cí mét, c) ki vi te le zõi nyi lat ko za tot, d) ki vi te le zõi jo go sult ság iga zo lá sát, e) ké mény vizs gá la ti szak vé le ményt amennyi ben szük sé ges va la mint, f) meg va ló su lá si do ku men tá ci ót. (2) Az el len õr zést a be je len tõ vel egyez te tett idõ pont - ban a sze re lé si nyi lat ko zat be nyúj tá sá tól szá mí tott 15 na - pon be lül a föld gáz el osz tó le foly tat ja. A fel hasz ná ló nak gon dos kod nia kell ar ról, hogy a ki vi te le zõ az el len õr zés nél je len le gyen. A ki vi te le zõ nek biz to sí ta nia kell az el len õr - zés el vég zé sé hez szük sé ges esz kö zö ket és fel té te le ket. A föld gáz el osz tó a ki vi te le zé si do ku men tá ci ót és a si ke res nyo más pró ba bi zony la tát meg õr zi, va la mint a si ke res ellenõrzésrõl a be je len tõ nek nyi lat ko za tot ad. (3) Ha a ki vi te le zés nem fe le l meg a mû sza ki-biz ton sá gi elõ írásoknak, a be kap cso lást az el osz tó a hiba ki ja ví tá sá ig kö te les meg ta gad ni. Biz ton sá gi okok ból a föld gáz el osz tó a fõ csa pot (vagy a fo gyasz tói fõ el zá rót) el zár hat ja, és biz - ton sá gi zá ró elem mel lát hat ja el. A biz ton sá gi zá ró ele met el tá vo lí ta ni és a le zárt fõ csa pot (vagy a fo gyasz tói fõ el zá - rót) ki nyit ni csak a föld gáz el osz tó jo go sult. (4) A ki vi te le zés mû sza ki-biz ton sá gi el len õr zé sé nek költ sé ge it a föld gáz el osz tó vi se li. Az el len õr zés kor jegy - zõ köny vet kell fel ven ni, az el len õr zés si ker te len sé gét írás - ban in do kol ni kell. (5) A (4) be kez dés tõl el té rõ mû sza ki-biz ton sá gi el len õr - zés díj té te le it a föld gáz el osz tó a kü lön jog sza bály alap ján meg ál la pí tott díj jegy zé ke tar tal maz za. 18. Ha a mû sza ki-biz ton sá gi el len õr zés so rán az el osz - tó azt ál la pít ja meg, hogy a ki vi te le zõ (gáz sze re lõ) nem a

53 2009/13. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 4197 fe lül vizs gált terv do ku men tá ci ó nak, il let ve az ér vé nyes elõ írásoknak meg fele lõen vé gez te el a mun kát, jo go sult er rõl a gáz sze re lõk nyil ván tar tá sá ra ki je lölt szer ve ze tet tájékoztatni, is mé telt sza bály ta lan mun ka vég zés ese tén pe dig kez de mé nyez ni a gáz sze re lés re jo go sul tak jegy zé - ké bõl tör té nõ tör lé sét. 19. Az új fel hasz ná ló be kap cso lá sá val össze füg gés - ben a meg lé võ csat la ko zó ve ze ték át he lye zé sé vel, cse ré jé - vel, ja ví tá sá val és kar ban tar tá sá val kap cso la tos mun kák el vég zé sét az érin tett in gat lan tu laj do no sa, hasz ná ló ja tûr - ni kö te les. Az eb bõl ere dõ eset le ges ká ro kat az új fel hasz - ná ló a pol gá ri jog sza bá lyai sze rint kö te les meg té rí te ni. A földgázelosztási szerzõdés 20. (1) A föld gáz el osz tá si szer zõ dés a rend szer hasz - ná ló, va la mint a föld gáz el osz tó kö zött jön lét re a tény le ge - sen le kö tött ka pa ci tás biz to sí tá sá ra az el osz tó há ló zat beés ki adá si pont ján, a föld gáz el osz tá sá ra, a gáz mé rõk le ol - va sá sá ra és az egyéb el osz tá si alap szol gál ta tá sok biz to sí tá - sá ra. (2) A föld gáz el osz tá si szer zõ dés az elosz tói csat la ko zá - si szer zõ dés ben meg ha tá ro zott ka pa ci tás mér té ké ig az elosztóhálózat hasz ná la tá ra jo go sít ja a rend szer hasz ná lót köz vet le nül, vagy a fel hasz ná lót egye te mes szol gál ta tó ján, il let ve föld gáz ke res ke dõ jén ke resz tül. (3) A há ló zat hasz ná lat ra jo go sí tó föld gáz el osz tá si szer - zõ dés meg kö té sé nek fel té te le a csat la ko zá si díj meg fi ze té - se és az elosz tói csat la ko zá si szer zõ dés ben elõ írt fel té te lek tel je sí té se. (4) Ha az elosz tói csat la ko zá si szer zõ dés egye di fel té te - le ket tar tal maz a rend szer hasz ná lat idõ tar ta má ra, il let ve mér té ké re vo nat ko zó an, az el osz tá si szer zõ dés ki zá ró lag ilyen fel té te lek kel köt he tõ meg. 21. (1) A föld gáz el osz tá si szer zõ dést az elosz tói csat - la ko zá si szer zõ dés vá sá rolt ka pa ci tás mér té ké re és üte me - zé sé re vo nat ko zó tar tal má nak meg fele lõen kell meg köt ni. (2) Ha nem áll ren del ke zés re írás ba fog lalt szer zõ dés, a vá sá rolt ka pa ci tás mér té két a fel hasz ná lá si he lyen fel sze - relt gáz mé rõ és a kü lön jog sza bály ren del ke zé sei sze rint kell meg ál la pí ta ni. A földgázelosztási szerzõdés létrejötte és tartalma 22. (1) A föld gáz el osz tó a rend szer hasz ná ló ké ré sé re a föld gáz el osz tá si szer zõ dés kö tés irán ti ké re lem kéz hez vé - te lé tõl szá mí tott 15 na pon be lül kö te les a föld gáz el osz tá si szer zõ dés ter ve ze tet el ké szí te ni és a má sik fél nek át ad ni vagy meg kül de ni. A föld gáz el osz tá si szer zõ dés min tát a föld gáz el osz tó üz let sza bály za ta tar tal maz za. (2) Ha a szer zõ dé si aján lat el ké szí té sé hez szük sé ges ada tot, ok ira tot vagy a fel té te lek tel je sí té sé re vo nat ko zó iga zo lást, en ge délyt a szer zõ dé si aján lat el ké szí té sét kez - de mé nye zõ nem bo csá tot ta a föld gáz el osz tó ren del ke zé sé - re, hi ány pót lá si igé nyé rõl a föld gáz el osz tó a kez de mé nye - zés kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 15 na pon be lül kö te les ér te - sí te ni a má sik fe let. Eb ben az eset ben az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott, aján lat té tel re elõ írt ha tár idõ a hi ány pót lás tel je sí té sé vel kez dõ dik. 23. (1) A föld gáz el osz tá si szer zõ dés a fe lek alá írá sá - val jön lét re. A szer zõ dés ha tá lya azon idõ pont ban áll be, ami kor a rend szer hasz ná ló ál tal alá írt szer zõ dést a föld - gáz el osz tó kéz hez vet te. A szer zõ dés meg kö té sé nél a fel - hasz ná ló kép vi se le té ben föld gáz ke res ke dõ vagy az egye - te mes szol gál ta tó is el jár hat. (2) Ha a rend szer hasz ná ló a szer zõ dést vé le mény el té - rés sel írta alá, a szer zõ dés nem jön lét re, csak a vé le mény - el té rés ben fog lal tak ban tör té nõ ered mé nyes meg ál la po - dás, il let ve az egye zõ ál lás pont ki ala kí tá sát köve tõen, amely ér de ké ben a föld gáz el osz tó 15 na pon be lül kö te les a rend szer hasz ná ló val egyez te tést kez de mé nyez ni. (3) Ha a há ló zat hasz ná la ti igénnyel je lent ke zõ rend szer - hasz ná ló a szer zõ dés ter ve ze tet 30 na pon be lül alá ír va nem kül di vissza a föld gáz el osz tó nak, vagy arra vo nat ko zó an nem nyi lat ko zik, a föld gáz el osz tó aján la ti kö tött sé ge meg - szû nik, amely rõl a rend szer hasz ná lót tá jé koz tat ni kell. 24. (1) A föld gáz el osz tá si szer zõ dés nek leg alább a kö - vet ke zõ ket kell tar tal maz nia: a) a föld gáz el osz tó és a rend szer hasz ná ló meg ne ve zé - sét, ter mé sze tes sze mély ese tén a ne vé nek, lak cí mé nek, any ja ne vé nek, szü le té si he lyé nek, szü le té si ide jé nek, sze - mé lyes ada ta i nak iga zo lá sá ra al kal mas ha tó sá gi iga zol vá - nya szá má nak, gaz dál ko dó szer ve zet ese tén a szék he lyé - nek és a cég jegy zék szá má nak fel tün te té sé vel, b) a gáz át adó(k) meg ne ve zé sét, c) a le kö tött há ló za ti ka pa ci tás mér té két, d) az el osz tás ra ke rü lõ gáz mi nõ sé gi kö ve tel mé nye it, e) el osz tás ra ke rü lõ gáz mennyi sé gét idõ tar tam ra vonatkoztatva, f) há ló za ti név le ges nyo más ér té két az át adás-át vé te li pon ton, g) a fel hasz ná lá si he lyen fel sze relt, az el szá mo lás alap - já ul szol gá ló fo gyasz tás mé rõ be ren de zés és tar to zé ka i nak, azo no sí tó i nak fel so ro lá sát, h) el szá mo lá si sza bá lyo kat és az el szá mo lá si idõ sza kot, i) a mé rõ le ol va sás for má ját és rend sze res sé gét, j) a szám la ki egyen lí té sé nek mód ját és fel té te le it, a fizetõ meg ne ve zé sét és ada ta it, ha az nem a rend szer hasz - ná ló, k) a vé te le zés meg kez dé sé nek idõ pont ját, amely tõl a rend szer hasz ná la ti dí jak fi ze ten dõ ek, l) ha tá ro zott ide jû szer zõ dés ese tén a szer zõ dés le já ra ti idõ pont ját, m) a szer zõ dõ fe lek jo ga it és kö te le zett sé ge it,

54 4198 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/13. szám n) a szer zõ dõ fe lek szer zõ dés sze gé sé nek kö vet kez mé - nye it, kü lö nös te kin tet tel a föld gá ze losz tói hoz zá fé rés fel - füg gesz té sé re, o) a szer zõ dõ fe lek együtt mû kö dé sét és el szá mo lá sát üzem za var, vál ság hely zet és kor lá to zás ese tén, p) a rend szer hasz ná lói pa nasz be je len té sé nek és el in té - zé sé nek rend jét. (2) A föld gáz el osz tá si szer zõ dés meg kö té sé nek és mó - do sí tá sá nak a GET-ben és e kor mány ren de let ben nem sza - bá lyo zott kér dé se i ben a Ptk. ren del ke zé sei az irány adó ak. Bekapcsolás, üzembe helyezés 25. (1) El té rõ meg ál la po dás hi á nyá ban a földgázel - osztó kö te les gon dos kod ni ar ról, hogy egye te mes szol gál - ta tás ra jo go sult fel hasz ná ló ese té ben a fel hasz ná lá si he - lyen a si ke res mû sza ki-biz ton sá gi el len õr zést köve tõen a fel hasz ná ló vagy meg bí zott ja írás be li be je len té sé nek be ér - ke zé sé tõl szá mí tott, a Hi va tal föld gáz el osz tás mi ni má lis mi nõ sé gi kö ve tel mé nyé nek és elv árt szín vo na lá nak meg - ha tá ro zá sá ról szóló ha tá ro za tá ban meg ha tá ro zott min den - ko ri nor ma ér ték sze rin ti idõ tar ta mon, de ma xi mum 8 mun - ka na pon be lül a gáz mé rõt és a nyo más sza bá lyo zót fel sze - rel jék, biz ton sá gi záró elem mel lás sák el, a csat la ko zó ve - ze té ket és a fel hasz ná lói be ren de zést az el osz tó ve ze ték kel össze kap csol ják, ha a fel hasz ná ló ré szé rõl a fel hasz ná lá si he lyen a mun ka vég zés le he tõ sé ge biz to sí tott. (2) Egye te mes szol gál ta tás ra nem jo go sult fel hasz ná ló ese té ben a be kap cso lás meg ál la po dás sze rint tör té nik. 26. A gáz mé rõ fel sze re lé sé nek fel té te le a ke res ke dõ nyi lat ko za ta, amely tar tal maz za a föld gáz vé te le zés meg - kez dé sé nek idõ pont ját. A szer zõ dés nél kü li vé te le zés ese - té re az el osz tó a jog sza bá lyok ban és az üz let sza bály za tá - ban fog lal tak sze rint jár el. 27. (1) A gáz ké szü lé kek üzem be he lye zé sé re a föld - gáz el osz tó, a ké szü lék gyár tó ja vagy a kü lön jog sza bály - ban elõ ír tak sze rint nyil ván tar tott gáz sze re lõ jo go sult. (2) Nem a föld gáz el osz tó ál tal üzem be he lye zett gáz ké - szü lé kek ese tén a ké szü lék mû sza ki-biz ton sá gi kö ve tel - mé nye i nek, biz ton sá gos és szak sze rû hasz ná la tá nak ok ta - tá sa az üzem be he lye zõ gáz sze re lõ fel ada ta. 28. Új fel hasz ná ló be kap cso lá sa kor a föld gáz el osz tó a kö vet ke zõ ket vég zi el: a) a gáz mé rõt fel sze re li és üzem be he lye zi, b) a la kos sá gi fo gyasz tók nál a nyo más sza bá lyo zót fel - sze re li és üzem be he lye zi, c) a csat la ko zó ve ze té ket és a fo gyasz tói ve ze té ket gáz alá he lye zi, d) szak sze rû hasz ná lat ról és a fel hasz ná lói kö te le zett - sé gek rõl írás be li tá jé koz ta tást ad. 29. (1) Az üzem be he lye zés al kal má val a föld gáz el - osz tó kö te les a fel hasz ná ló val a csat la ko zó ve ze ték és a fogyasztói ve ze ték szak sze rû és biz ton sá gos hasz ná la tát, a gáz mé rõ ál lag meg óvá si és vé del mi kö te le zett sé gét, va la - mint a fel hasz ná ló egyéb kö te le zett sé ge it is mer tet ni, ezen be lül ki emel ve a csat la ko zó ve ze ték és a fel hasz ná lói be - ren de zés üzem ké pes és biz ton sá gos ál la pot ban tar tá sá nak, a rend sze res kar ban tar tá sok, ja ví tá sok, a szük sé ges cse rék és a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott mû sza ki-biz ton - sá gi fe lül vizs gá la tok el vég zé sé nek kö te le zett sé gét. (2) A tá jé koz ta tás meg tör tén té nek té nyét a föld gáz el - osz tó és a fel hasz ná ló írás ban kö te les rög zí te ni. 30. (1) Gáz alat ti el osz tó ve ze té ken vagy an nak tar to - zé kán a gáz ki lé pé sét le he tõ vé tevõ aláb bi te vé keny sé get ki zá ró lag a föld gáz el osz tó vé gez he ti: a) a föld gáz el osz tó tu laj do ná ban lévõ nyo más sza bá - lyo zó és tar to zé kai sze re lé sét, b) a föld gáz el osz tó tu laj do ná ban lévõ gáz mé rõ és tar to - zé kai sze re lé sét, c) le ága zó el osz tó ve ze ték és csat la ko zó ve ze ték össze - kö té sét, d) az üze me lõ gáz ve ze ték meg bon tá sát, e) a ve ze ték gáz alá he lye zé sét. (2) Az el osz tott gáz mé ré sé re al kal mas, a föld gáz el osz tó üz let sza bály za tá ban meg ha tá ro zott mé rõ tel je sít mé nyû és tí pu sú gáz mé rõ vagy mé ré si rend szer a föld gáz el osz tó tulajdonát ké pe zi, gon dos ko dik an nak fel sze re lé sé rõl, üze - mel te té sé rõl, kar ban tar tá sá ról, idõ sza kos hi te le sí té sé rõl. A fe lek et tõl el té rõ en is meg ál la pod hat nak, ha az el osz tó is mer tet te a fel hasz ná ló val a mé rõ re vo nat ko zó jog sza bá - lyi kö te le zett sé gét. 31. (1) A gáz mé rõ vagy mé ré si rend szer te le pí té sé hez szük sé ges mé ré si hely ki ala kí tá sa és biz to sí tá sa a fel hasz - ná ló kö te le zett sé ge sa ját költ sé gén. (2) Ha a gáz mé rõ cse ré jé re a fel hasz ná ló ál lag meg óvá si kö te le zett sé gé nek el mu lasz tá sa miatt ke rül sor, az ez zel kap cso la tos költ sé ge ket a fel hasz ná ló vi se li. (3) Áta lány dí jas szer zõ dés sel ren del ke zõ fel hasz ná ló - nál gáz mé rõ nem ke rül fel sze re lés re. 32. La kos sá gi fo gyasz tó ese tén a gáz mé rõ vel és a fogyasztói nyo más csök ken tõ vel, min den egyéb fel hasz ná - ló ese té ben a gáz mé rõ vel kap cso la tos, a föld gáz el osz tó fel ada tát ké pe zõ te vé keny sé gek (fel sze re lés, kar ban tar tás és hi te le sí tés stb.), to váb bá a be ren de zé sek költ sé gei a föld gáz el osz tót ter he lik. A fo gyasz tói nyomásszabályo - zóra vo nat ko zó mû sza ki kö ve tel mé nye ket a földgázel - osztó üz let sza bály za ta tar tal maz za. Mérés 33. A le sze relt mérõ ál lá sát és ál la po tát a föld gáz el - osz tó kö te les fo to tech ni kai vagy elekt ro ni kus fel vé tel lel a le sze re lés elõtt rög zí te ni. En nek hi á nyá ban a le sze re lés ko - ri mé rõ ál lást tar tal ma zó el szá mo ló szám la fi ze té si ha tár -

55 2009/13. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 4199 ide jét kö ve tõ 60 na pig kö te les a mé rõt vál to zat lan ál la pot - ban meg õriz ni. Az el szá mo ló szám lá ra vo nat ko zó fel hasz - ná lói rek la má ció ese tén a meg õr zé si idõ a rek la má ció ren - de zé sé ig meg hosszab bo dik. 34. A fel hasz ná ló jo go sult sa ját költ sé gén a föld gáz - el osz tó val egyez te tett mó don el len õr zõ mé rõ esz közt alkalmazni. El té rõ mé ré si ered mény ese tén a fo gyasz tás el szá mo lá sá nál a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott mé - rés ügyi fe lül vizs gá lat be fe je zé sé ig az el osz tó tu laj do nát ké pe zõ mérõ mé ré si ada tai az irány adók. 35. A föld gáz el osz tó sa ját költ sé ge ter hé re kö te les gon dos kod ni a föld gáz mennyi sé ge mel lett egyéb, a szer - zõ dés tel je sí té sé hez szük sé ges jel lem zõk mé ré si ada ta i nak ren del ke zés re ál lá sá ról, a kép zett ada tok üz let sza bály za tá - ban fel tün te tett szab vá nyok, szok vá nyok sze rint tör té nõ kép zé sé rõl és a mé ré si ada tok köz re adá sá ról. Elszámolás hibás, nem hiteles mérés esetén 36. (1) Ha a fel hasz ná ló nál fel sze relt gáz mé rõ a fogyasztást nem, vagy hi bá san méri, vagy a gáz mé rõ hi te - le sí té si ide je le járt, an nak ada tai el szá mo lás alap já ul nem szol gál hat nak. (2) Ha a fel hasz ná ló nál fel sze relt mé rõ be ren de zés nem, vagy nem meg fele lõen mér, a fe lek kö zöt ti el szá mo lást az aláb bi ak sze rint kell el vé gez ni: a) ha meg ál la pít ha tó a meg hi bá so dás tény le ges idõ - pont ja, a hi bás mé rés idõ tar ta mát a meg hi bá so dás tól az új gáz mé rõ fel sze re lé sé nek idõ pont já ig ter je dõ idõ tar tam ban kell meg ál la pí ta ni, b) a fe lek a hi bás mé rés idõ sza ká ról az a) pont ban írott eset ki vé te lé vel kö zös becs lés al kal ma zá sá val meg ál la - pod hat nak, c) ha a meg hi bá so dás idõ pont ja tel jes bi zo nyos ság gal nem ál la pít ha tó meg, a hi bás mé rés idõ tar ta mát leg fel jebb egy év ben kell meg ha tá roz ni. (3) A hi bás mé rés idõ tar ta má nak meg ál la pí tá sát köve - tõen a gáz mé rõ mé rés ügyi ha tó ság ál tal meg ál la pí tott hibaszázalékával he lyes bí te ni kell a hi bás mé rés idõ sza ká - ra ki bo csá tott el szá mo lást (el szá mo lá so kat). (4) Ha a mé rés ügyi ha tó ság a gáz mé rõ hi ba szá za lé kát meg ál la pí ta ni nem tud ja, vagy a gáz mé rõ nem mért, a hi - bás mé rést meg elõ zõ utol só he lyes vagy a fe lek ál tal kö zö - sen he lyes nek el fo ga dott el szá mo lá si idõ szak ada ta it és a hi bás mé rést kö ve tõ el szá mo lá si idõ szak ada ta it át la gol va kell meg ál la pí ta ni a hi bás mé rés sel érin tett idõ szak ban fel - hasz nált föld gáz mennyi sé gét. (5) A hi bás mé rést meg elõ zõ idõ szak ra vo nat ko zó ada - tok hi á nyá ban, vagy ha a fel hasz ná ló fel hasz ná lá sá ban lényeges vál to zás kö vet ke zett be, a hi bás mé rés el szá mo lá - sa a hi bás mé rést kö ve tõ egy év fel hasz ná lá si ada tai alap - ján tör té nik meg. 37. Le járt hi te les sé gû mé rõ be ren de zés ese tén is a 36. -ban fog lalt sza bá lyo kat kell al kal maz ni. Gázömlés (üzemzavar) elhárítása 38. (1) A fel hasz ná lók biz ton sá gos gáz el lá tá sa ér de ké - ben a föld gáz el osz tó: a) a sa ját mû sze res el len õr zés sel meg ál la pí tott, vagy fel hasz ná lói be je len tés alap ján tu do má sá ra ju tott gáz öm - lés bõl adó dó ve szély hely zet el há rí tá sá ra azon na li in téz ke - dé se ket tesz, b) az el osz tó ve ze té ken ke let ke zett gáz öm lést sa ját költ - sé gé re há rít ja el. (2) A te lek ha tá ron (épü le ten) be lü li gáz öm lés ese tén a ve szély hely zet meg szün te té sé re a föld gáz el osz tó a fel - hasz ná ló költ sé gé re in téz ke dé se ket tesz, de a ve szély - hely zet oká nak vég le ges el há rí tá sa az in gat lan tu laj do nos (va gyon ke ze lõ) kö te le zett sé ge és költ sé ge, a földgázel - osztó tu laj do nát ké pe zõ gáz mé rõ és nyo más sza bá lyo zó ki - vé te lé vel. (3) A föld gáz el osz tó nak a szol gál ta tá si te rü le tén be kö - vet ke zett sú lyos üzem za var hely szí né re a tu do má sá ra jutástól szá mí tott 20 vagy a köz le ke dé si vi szo nyok tól füg - gõ en leg fel jebb 60 per cen be lül kell ki ér kez nie és a be - avat ko zást ha la dék ta la nul meg kez de nie. 60 per cen be lü li ki ér ke zés ese tén a köz le ke dé si vi szo nyok iga zo lá sá ra a föld gáz el osz tó kö te les. (4) Ha a föld gáz el osz tó nak az el há rí tás hoz szük sé ges a sé rült ve ze ték sza kasz ki sza ka szo lá sa és an nak le ürí té se, úgy azt a hely szín re ér ke zés tõl szá mí tott 20 per cen be lül meg kell kez de nie. (5) Az üzem za va rok el há rí tá sá ra a föld gáz el osz tó fo lya - ma to san mû kö dõ ügye le ti-ké szen lé ti szol gá la tot mû köd - tet. (6) A gáz öm lés és üzem za var el há rí tá sá val össze füg gõ fel ada to kat a föld gáz el osz tó üz let sza bály za ta és egyéb bel sõ sza bály za tai sza bá lyoz zák. Az elosztási szolgáltatás megtagadása, szüneteltetése 39. (1) A föld gáz el osz tó az élet- és va gyon biz ton ság, va la mint a gáz szol gál ta tás fo lya ma tos sá gá nak ve szé lyez - te tett sé ge ese tén a gáz szol gál ta tást szü ne tel tet ni kö te les. (2) A szol gál ta tást a föld gáz el osz tó a GET 78. (1) be - kez dé sé ben meg ha tá ro zot ta kon túl szü ne tel te ti, ha a csat - la ko zó ve ze ték és a fel hasz ná lói be ren de zé sek kü lön jog - sza bály ban meg ha tá ro zott el len õr zé sé nek el vég zé sét iga - zo ló do ku men tu mot a fel hasz ná ló nem tud ja a föld gáz el - osz tó ké ré sé re fel mu tat ni, és a föld gáz el osz tó bi zo nyít ja, hogy a csat la ko zó ve ze ték és a fel hasz ná lói be ren de zés nem fe le l meg a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott biz - ton sá gos sá gi kö ve tel mé nyek nek. (3) A fel hasz ná ló el osz tá si szol gál ta tás ból tör té nõ ki zá - rá sá ra a vele szer zõ dé ses kap cso lat ban álló egye te mes szol gál ta tó, föld gáz ke res ke dõ kez de mé nye zé sé re is sor ke rül het, mely eset ben a föld gáz el osz tó nem vizs gál ja a

56 4200 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/13. szám kizárás jog sze rû sé gét. A jog sze rût len ki zá rás ból ere dõ ká - ro kért az az en ge dé lyes fe le l, és a ki zá rás költ sé gei is azt az en ge dé lyest ter he lik, aki nek a jog sze rût len ma ga tar tá sa foly tán a ki zá rás ra sor ke rült. Korlátozás 40. (1) A kor lá to zás vég re haj tá sá ról a kor lá to zás idõ - pont já nak és mér té ké nek meg adá sá val a föld gáz el osz tó intézkedik a kor lá toz ha tó fel hasz ná ló felé. (2) A fel hasz ná ló a föld gáz el osz tó ér te sí té sét köve tõen ha la dék ta la nul kö te les meg kez de ni a föld gáz el osz tó ál tal el ren delt kor lá to zást. A fel hasz ná ló ál tal nem a föld gáz el - osz tó el ren de lé se sze rint vég re haj tott kor lá to zás sal más fel hasz ná lók nak, föld gáz ipa ri en ge dé lye sek nek oko zott ká rért a fel hasz ná lót kár té rí té si kö te le zett ség ter he li a pol - gá ri jog ál ta lá nos sza bá lyai sze rint. A kor lá to zás meg szün - te té sé rõl a fel hasz ná lót ér te sí te ni kell. A fel hasz ná lók ér te - sí té sé re vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat a föld gáz el osz tó üz let sza bály za ta tar tal maz za. A felhasználó által kezdeményezett szolgáltatási szünet 41. (1) A fel hasz ná ló a föld gáz el osz tó nál, az egye te - mes szol gál ta tás ke re té ben el lá tott fel hasz ná ló az egye te - mes szol gál ta tó nál írás ban kér he ti a rend szer hasz ná lat szü ne tel te té sét. A ké re lem nek tar tal maz nia kell a szü ne tel - te tés kez de tét és idõ tar ta mát. (2) A szü ne tel te tés fel té te le a föld gáz el osz tó tu laj do ná - ban lévõ gáz mé rõ le sze re lé se, mely nek költ sé gei a fel hasz - ná lót ter he lik. Egyéb ese tek ben a szü ne tel te tés idõ tar ta má - ra a fo gyasz tói fõ el zá ró ke rül el zá rás ra és záró pe csét tel rög zí tés re, mely nek költ sé gei szin tén a fel hasz ná lót ter he - lik. Ez a ren del ke zés irány adó arra az eset re, ha a gáz mé rõ nem a föld gáz el osz tó tu laj do ná ban van, vagy a fel hasz ná - lá si he lyen mérõ nél kü li (áta lány dí jas) fo gyasz tás tör té nik. (3) A gáz szol gál ta tás is mé telt meg in dí tá sá nak fel té te le a gáz mé rõ fel sze re lé se vagy a fo gyasz tói fõ el zá ró nyi tá sa, mely nek költ sé gei a fel hasz ná lót ter he lik. A költ ség vi se lé - si kö te le zett ség ab ban az eset ben is ter he li a min den ko ri fel hasz ná lót, ha a gáz szol gál ta tás is mé telt meg in dí tá sát nem a rend szer hasz ná lat szü ne tel te té sét kérõ, ha nem a fel - hasz ná lá si he lyet hasz ná ló új fel hasz ná ló kéri. (4) A fel hasz ná lót a szü ne tel te tés idõ tar ta má ra díjfize - tési kö te le zett ség, a föld gáz el osz tót el osz tá si szol gál ta tá si kö te le zett ség nem ter he li. A rendszerhasználók alapvetõ kötelezettségei 42. (1) A fel hasz ná ló kö te les min den ál ta la ész lelt, a szol gál ta tás sal kap cso la tos rend el le nes sé get a föld gáz el - osz tó nak ha la dék ta la nul be je len te ni. (2) He lyi sé gen be lü li gáz szi vár gás, gáz öm lés ese tén a fel hasz ná ló kö te les a ve szély el há rí tá sa ér de ké ben a tõle el vár ha tó in téz ke dé se ket (pl. szel lõz te tés, gáz csa pok le zá - rá sa, tûz gyúj tás vagy vil la mos be ren de zés be kap cso lá sá - nak mel lõ zé se, szik ra kép zõ dés meg aka dá lyo zá sa, a ve szé - lyez te tett kör nye zet tá jé koz ta tá sa) meg ten ni. 43. A rend szer hasz ná ló kö te les a fo gyasz tá si és tel je - sít mény ada tok ra vo nat ko zó, a szer zõ dés ben és jog sza - bály ban meg ha tá ro zott idõ sza kos vagy rend sze res adat - szol gál ta tá si kö te le zett sé gé nek ele get ten ni. 44. (1) Ha a fel hasz ná ló a fel hasz ná lás he lyé rõl el köl - tö zik, il le tõ leg a szol gál ta tás igény be vé te lé vel fel hagy, kö - te les azt 15 na pon be lül be je len te ni az õt el lá tó rend szer - hasz ná ló nak. A rend szer hasz ná ló kö te les a be je len tést a föld gáz el osz tó nak ha la dék ta la nul át ad ni. Rend szer hasz - ná ló nak mi nõ sü lõ fel hasz ná ló a be je len tést 15 na pon be lül köz vet le nül a föld gáz el osz tó nak te szi meg. (2) A rend szer hasz ná lat ra jo go sí tó föld gáz el osz tá si szer zõ dés ha tá lyos ma rad a be je len tés el mu lasz tá sa vagy ké se del mes be je len tés ese tén. Az új fel hasz ná ló be je len té - sé ig a ko ráb bi fel hasz ná ló fe le l a csat la ko zó ve ze ték, a fel - hasz ná lói be ren de zés, a nyo más sza bá lyo zó és a gáz mé rõ ál la po tá ért, a rend szer hasz ná la ti dí jak meg fi ze té sé ért, szer zõ dés sze gõ ma ga tar tás ese tén a kö vet kez mé nye kért. (3) Rend szer hasz ná ló nak mi nõ sü lõ új fel hasz ná ló a föld gáz el osz tó nál kö te les 15 na pon be lül be je len te ni a vál - to zást, és a föld gáz el osz tá si szer zõ dés meg kö té sé vel jo go - sult tá vá lik a rend szer hasz ná lat ra. (4) Rend szer hasz ná ló nak nem mi nõ sü lõ új fel hasz ná ló kö te les 15 na pon be lül be je len te ni a vál to zást az egye te - mes szol gál ta tó já nak vagy föld gáz ke res ke dõ jé nek, amely meg kö ti a föld gáz el osz tá si szer zõ dést. 45. Ke res ke dõ vál tás ese tén a rend szer hasz ná ló kö te - les az elosz tói szol gál ta tás meg kez dé sét leg alább 15 nap - pal meg elõ zõ en a föld gáz el osz tó val a föld gáz el osz tá si szer zõ dést meg köt ni. A földgázelosztási szerzõdés megszegésének esetei 46. (1) A föld gáz el osz tó ré szé rõl a föld gáz el osz tá si szer zõ dés meg sze gé sé nek mi nõ sül, ha a) nem ér te sí ti az érin tett rend szer hasz ná lót az üz let - sza bály zat ban, il let ve a szer zõ dés ben meg ha tá ro zott idõ - ben és mó don az el osz tó ve ze té ken el vég zen dõ ter vez he tõ kar ban tar tá si, fel újí tá si, fej lesz té si mun kák miatti szü ne te - lés idõ pont já ról és vár ha tó idõ tar ta má ról, b) jog sze rût len ma ga tar tá sa foly tán a gáz szol gál ta tás meg sza kad, vagy azt a jog sza bá lyok ban fog lal ta kon túl - me nõ en szü ne tel te ti, il le tõ leg kor lá toz za, c) a föld gáz el osz tás mi nõ sé gi és szol gál ta tá si szín vo - na la a föld gáz el osz tá si mû kö dé si en ge dély ben, il let ve az üz let sza bály zat ban elõ ír tak nak nem fe le l meg,

57 2009/13. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 4201 d) olyan fo gyasz tás mé rõt üze mel tet, amely ér vé nyes hi te le sí tés sel nem ren del ke zik, és an nak hi te le sí té sé re jog - sza bály vagy egyéb meg ál la po dás a föld gáz el osz tót kö te - le zi, e) a szer zõ dés ben rög zí tett adat szol gál ta tá si kö te le zett - sé ge i nek nem vagy csak ké se del me sen tesz ele get, f) a föld gáz el osz tá sát nem a föld gáz el osz tá si szer zõ - dés ben meg ha tá ro zott mó don vég zi, g) a fen ti e ken kí vül a föld gáz el osz tá si szer zõ dés ben, az üz let sza bály zat ban és a ha tá lyos jog sza bá lyok ban fog lal - ta kat egyéb mó don meg sér ti, il le tõ leg az azok ban fog lalt lé nye ges kö te le zett sé gé nek nem tesz ele get. (2) A rend szer hasz ná ló ré szé rõl a föld gáz el osz tá si szer - zõ dés meg sze gé sé nek mi nõ sül kü lö nö sen, ha õ, vagy a vele szer zõ dés ben álló fel hasz ná ló: a) a szer zõ dés ben meg ha tá ro zott gáz tel je sít ményt egy adott át adás-át vé te li pont vo nat ko zá sá ban túl lé pi, vagy a tel je sít mény le kö tés be je len té sét el mu laszt ja vagy ké se - del me sen te szi meg, b) a rend szer hasz ná lat dí ját (be le ért ve az eset le ges pót - dí ja kat, il let ve az egyéb dí ja kat is) nem, vagy ké se del me - sen fi ze ti, c) a szer zõ dés ben meg ha tá ro zott fel hasz ná lá si he lyen kí vü li te rü let re ve ze ti át az el osz tó ve ze ték rõl vé te le zett föld gázt, vagy az el osz tó ve ze ték rõl vé te le zett föld gázt a föld gáz el osz tó hoz zá já ru lá sa nél kül más ré szé re bár mi - lyen for má ban to vább ad ja, d) a szer zõ dés ben fog lalt adat vál to zás be je len té si kö te - le zett sé gé nek nem, vagy ké se del me sen tesz ele get, e) a fo gyasz tás kor lá to zá si il let ve meg sza kít ha tó fel - hasz ná ló ese tén a meg sza kí tá si ren del ke zé sek nek nem tett ele get, f) sza bály ta la nul vé te lez, g) a nyo más sza bá lyo zó vagy a gáz mé rõ, mé ré si rend - szer el len õr zé sét, a hi bás nyo más sza bá lyo zó, gáz mé rõ vagy mé ré si rend szer ja ví tá sát, hi te le sí té si vagy egyéb cse - ré jét, il let ve a mérõ vagy mé ré si rend szer le ol va sá sát a szer zõ dés ben elõ ír tak sze rint a föld gáz el osz tó vagy meg - bí zott ja ré szé re nem te szi le he tõ vé, il let ve ha erre meg - állapodás a rend szer hasz ná lót kö te le zi ezek ja ví tá sát vagy a cse ré jét nem vég zi el, h) a fel hasz ná lá si he lyen olyan gáz mé rõ üze mel, amely ér vé nyes hi te le sí tés sel nem ren del ke zik, és meg ál la po dás alap ján an nak hi te le sí té sé re a rend szer hasz ná ló kö te les, i) a nyo más alat ti gáz el lá tó rend szert (szál lí tó- és el osz - tó ve ze té ket vagy a csat la ko zó ve ze té ket) meg bont ja, továbbá ha a fel hasz ná ló vagy a meg bí zá sá ból el já ró, gáz - sze re lõ nek nem mi nõ sü lõ sze mély a fo gyasz tói ve ze té ket meg bont ja, j) a fen ti e ken kí vül a föld gáz el osz tá si szer zõ dés ben, a föld gáz el osz tó üz let sza bály za tá ban és a ha tá lyos jog sza - bá lyok ban fog lal ta kat egyéb mó don meg sér ti, il le tõ leg az azok ban fog lalt lé nye ges kö te le zett sé gé nek nem tesz ele get. (3) A föld gáz el osz tó jo go sult föld gáz el osz tá si szer zõ - dés alap ján az egye te mes szol gál ta tón, il let ve föld gáz ke - res ke dõn ke resz tül hasz ná lat ra jo go sí tott fel hasz ná ló részérõl tör té nõ föld gáz el osz tá si szer zõ dés meg sze gé sé - nek jog kö vet kez mé nye it a fel hasz ná lót el lá tó egye te mes szol gál ta tó val, il let ve föld gáz ke res ke dõ vel szem ben ér vé - nye sí te ni. (4) A szer zõ dés sze gés re egye bek ben a GET és a Ptk. általános sza bá lyai, va la mint a föld gáz el osz tó üz let sza - bály za tá ban fog lalt elõ írások az irány adók. 47. (1) A 46. (2) be kez dés f) pont ja sze rin ti sza bály - ta lan vé te le zés nek mi nõ sül, ha a fel hasz ná ló: a) a gáz mé rõn vagy mé ré si rend sze ren el he lye zett külön jog sza bály sze rin ti nyo mó bé lyeg zõ vel le zárt fém zár (a továb biak ban: plom ba) sé rü lé sét a föld gáz ke res ke dõ - nek, vagy a föld gáz el osz tó nak a sé rü lés ész le lé sét kö ve tõ 2 mun ka na pon be lül nem je len ti be, il let ve a plom ba sé rü - lé sé nek kö rül mé nyei a fel hasz ná ló vét len sé gét nem támasztják alá, b) a gáz mé rõn vagy mé ré si rend sze ren el he lye zett plom ba, vagy a mé rõ be ren de zés meg ron gá lá sá val a gáz - mé rõt mé ret len gáz fel hasz ná lá sá ra al kal mas sá te szi, c) a gáz mé rõ meg ron gá lá sá val mé ret len gázt vé te lez, d) a gáz mé rõ meg ke rü lé sé vel mé ret len gáz vételezé - sére al kal mas ál la po tot idéz elõ, e) a szol gál ta tás szü ne tel te té se ese tén ön ké nyes vissza - kap cso lás sal vé te lez, f) a nyo más alat ti gáz el lá tó rend szert (szál lí tó- és el osz - tó ve ze té ket vagy a csat la ko zó ve ze té ket) meg bont ja, a gáz - mé rõt vagy a mé ré si rend szert, vagy a nyo más sza bá lyo zót jo go su lat la nul el tá vo lít ja, to váb bá amennyi ben a fel hasz - ná ló vagy a meg bí zá sá ból el já ró, gáz sze re lõ nek nem minõsülõ sze mély a fo gyasz tói ve ze té ket meg bont ja, engedély nél kül át ala kít ja, g) a fel hasz ná ló a gáz mé rõ nél kü li fo gyasz tás föld - gáz el osz tó üz let sza bály za tá ban meg ha tá ro zott fel té te le it meg sze gi. (2) A plom ba sé rü lé sé re az en ge dé lyes csak ab ban az eset ben hi vat koz hat, ha azo kat a fel hasz ná ló do ku men tál - tan, azo no sít ha tó mó don, sé rü lés men tes ál la pot ban vet te át a föld gáz el osz tó tól. A plom bák szá má ra, azo no sí tó já ra és sé rü lés men tes kül se jé re vo nat ko zó an a fel hasz ná lót írás - ban tá jé koz tat ni kell. (3) Az elosz tói csat la ko zá si szer zõ dés és a föld gáz el - osz tá si szer zõ dés meg sze gé sé nek jog kö vet kez mé nye it a föld gáz el osz tó üz let sza bály za ta rész le te zi. (4) Ha a fel hasz ná ló a sza bály ta lan vé te le zés té nyét, vagy an nak va la mely ele mét vi tat ja, a mé rõ be ren de zés kötelezõ szak ér tõi vizs gá la tát az elosz tói en ge dé lyes kö te - les igaz ság ügyi szak ér tõi név jegy zék ben sze rep lõ szak ér - tõ vel el vé gez tet ni. A vizs gá lat meg ren de lé sé nek és le bo - nyo lí tá sá nak sza bá lya it a föld gáz el osz tó üz let sza bály za ta tar tal maz za. 48. Sza bály ta lan vé te le zés ese tén a fel hasz nált föld gáz mennyi sé gét becs lés sel a be épí tett gáz ké szü lé kek össz - tel je sít mé nye alap ján kell meg ál la pí ta ni a sza bály ta lan

58 4202 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/13. szám vé te le zés idõ tar ta má ra. Ha a sza bály ta lan vé te le zés pon tos idõ tar ta ma hi telt ér dem lõ en nem ál la pít ha tó meg, havi mérõleolvasásos fel hasz ná ló ese tén leg fel jebb 30 na pos, egyéb ese tek ben 50 na pos vé lel me zett fo gyasz tá si el len ér - ték kö ve tel he tõ. A sza bály ta lan vé te le zés so rán, a fel hasz - nált föld gáz el szá mo lá si árá nak meg ál la pí tá sá ra a ki - egyen sú lyo zó föld gáz az idõ szak ban ki ala kult leg ma - ga sabb ára, rend szer hasz ná lat ra a rend szer hasz ná la ti dí ja - kat tar tal ma zó ren de let pót dí ja zás ra vo nat ko zó sza bá lyai al kal ma zan dók. Szerzõdés nélküli rendszerhasználat 49. (1) Szer zõ dés nél kül hasz nál ja a gáz el osz tó ve ze - té ket az a fel hasz ná ló, aki a há ló zat hoz való csat la ko zás ra nem kö tött elosz tói csat la ko zá si szer zõ dést, il let ve a rend - szer hasz ná lat ra akár egye te mes szol gál ta tó ján vagy föld - gáz ke res ke dõ je út ján nem ren del ke zik föld gáz el osz tá si szer zõ dés sel. (2) A fel hasz ná ló szer zõ dés nél kü li vé te le zé sé nek jog - kö vet kez mé nye it a föld gáz el osz tó üz let sza bály za ta tar tal - maz za. 2. számú melléklet a 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelethez Egyetemes szolgáltatási szabályzat Általános rendelkezések 1. Az Egye te mes Szol gál ta tá si Sza bály zat (a továb - biak ban: ESZSZ) a föld gáz el lá tás ról szóló évi XL. tör vény (a továb biak ban: GET) és 13. pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján, az egye te mes szol gál ta tás ra jo go sult fel hasz ná ló és a ré szé re a GET 35. -ában meg ha - tá ro zott szol gál ta tá so kat nyúj tó egye te mes szol gál ta tó közötti jog vi szony rész le tes sza bá lya it, va la mint az egye - te mes szol gál ta tó és a fel hasz ná ló kö zött lét re jö võ egye te - mes szol gál ta tá si szer zõ dés kö te le zõ tar tal mi ele me it és for mai kö ve tel mé nye it tar tal maz za. 2. Az e sza bály zat al kal ma zá sá ra irány adó fo gal ma kat a GET, il let ve a vég re haj tá sá ra ki adott jog sza bá lyok tar tal - maz zák az zal, hogy fel hasz ná ló alatt ki zá ró lag e sza bály - zat al kal ma zá sa szem pont já ból az egye te mes szol gál ta - tás ra jo go sult, azt igény be ve võ, il let ve azt igény be ven ni kí vá nó fel hasz ná lót kell ér te ni. 3. (1) Az egye te mes szol gál ta tás so rán az egye te mes szol gál ta tó a gáz el lá tás hoz szük sé ges föld gáz be szer zést, föld gáz tá ro lást, föld gáz szál lí tást, föld gáz el osz tást és egye te mes szol gál ta tást biz to sít ja az egye te mes szol gál ta - tás ra jo go sult fel hasz ná ló ré szé re. En nek ér de ké ben szer - zõ dést köt a gáz be szer zé sé rõl, szál lí tá sá ról és tá ro lá sá ról a meg fe le lõ en ge dé lye sek kel, az el osz tás igény be vé te lé rõl a föld gáz el osz tó val. (2) A fel hasz ná lók gáz el lá tá sá nak biz to sí tá sa ér de ké ben az egye te mes szol gál ta tó az aláb bi fel ada to kat kö te les elvégezni: a) egye te mes szol gál ta tá si szer zõ dés meg kö té se, b) szám lá zás, c) fel hasz ná ló vál tás ke ze lé se, d) szer zõ dés sze gés ke ze lé se, e) egyetemes szolgáltatásból való ki- és belépés kezelése, f) ügy fél szol gá la ti fel ada tok el lá tá sa. (3) Az egye te mes szol gál ta tó ügy fél szol gá la tán a fel - hasz ná ló kez de mé nyez he ti az elosz tói csat la ko zá si szer zõ - dés meg kö té sét is. Egyetemes szolgáltatásra vonatkozó szerzõdés megkötése iránti igény bejelentése 4. (1) A fel hasz ná ló, ha egye te mes szol gál ta tást kí ván igény be ven ni, kö te les az egye te mes szol gál ta tó üz let sza - bály za ta sze rin ti for ma nyom tat vá nyon fel hasz ná lói igény - be je len tést ten ni an nál az egye te mes szol gál ta tó nál, amely nek a mû kö dé si en ge dé lyé ben meg ha tá ro zott szol - gál ta tá si te rü le te az el lát ni kí vánt fel hasz ná lá si he lyet tar - tal maz za. (2) Az igény be je len tés nek az egye te mes szol gál ta tó üz - let sza bály za tá ban meg ha tá ro zott for ma nyom tat vá nyát az egye te mes szol gál ta tó az ál lan dó ügy fél szol gá la ti iro dák - ban és az ügy fél szol gá la ti fi ók iro dá ban egy aránt kö te les té rí tés men te sen hoz zá fér he tõ vé ten ni, to váb bá hon lap ján elekt ro ni ku san le tölt he tõ for má tum ban is köz zé ten ni. (3) A fel hasz ná lói igény be je len tés rész le tes sza bá lya it az egye te mes szol gál ta tó üz let sza bály za ta tar tal maz za. (4) Az igény be je len tés kéz hez vé te le után az egye te mes szol gál ta tó a sa ját, il let ve a föld gáz el osz tó üz let sza bály za - tá ban meg ha tá ro zot tak sze rint 8 mun ka na pon be lül kö te les a fel hasz ná lót az egye te mes szol gál ta tás ra vo nat ko zó jog - vi szony min den lé nye ges ele mé rõl tá jé koz tat ni és en nek ré sze ként az egye te mes szol gál ta tás ra aján la tot ten ni. Ab - ban az eset ben, ha az igény be je len tés hi á nyos vagy aján lat el ké szí té sé re nem al kal mas, az egye te mes szol gál ta tó az igény be je len tés kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 8 na pon be lül kö te les a fel hasz ná lót hi ány pót lás ra fel hív ni a hi á nyok pon tos meg je lö lé sé vel. Az aján lat té tel re meg ha tá ro zott fen ti ha tár idõ a hi ány pót lás kéz hez vé te lé tõl szá mí tan dó. (5) A tá jé koz ta tás nak leg alább az aláb bi a kat kell tar tal - maz nia: a) a tá jé koz ta tó hi vat ko zás ra al kal mas azo no sí tó számát, b) azt az idõ pon tot, amely tõl kez dõ dõ en a kö zölt fel té - te lek tel je sí té se ese tén az egye te mes szol gál ta tás meg - kezd he tõ, c) az egye te mes szol gál ta tás ke re té ben nyúj tott szol - gál ta tá sok kü lön jog sza bály ban, il let ve az egye te mes szol - gál ta tó üz let sza bály zat ban meg ha tá ro zott árát,

59 2009/13. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 4203 d) az egye te mes szol gál ta tó nak a tá jé koz ta tó ban fog lalt aján la ti kö tött sé gét és an nak idõ tar ta mát, e) az egye te mes szol gál ta tás ra vo nat ko zó aján la tot. (6) Az igény be je len tés meg té te lé vel a fel hasz ná ló hoz - zá já rul a szer zõ dés tel je sí té sé hez szük sé ges sze mé lyes ada ta i nak a föld gáz el osz tó ré szé re tör té nõ át adá sá hoz. (7) A fel hasz ná lói igény be je len tés in té zé se so rán az egye te mes szol gál ta tó és a fel hasz ná lá si hely re ér vé nyes mû kö dé si en ge déllyel ren del ke zõ el osz tó há ló za ti en ge dé - lyes kö te les együtt mû köd ni. En nek ke re té ben kö te le sek a fel hasz ná ló be kap cso lá sá hoz és a szol gál ta tás meg kez dé - sé hez szük sé ges in for má ci ó kat egy más nak át ad ni. (8) Az egye te mes szol gál ta tá si szer zõ dés alap ján a fel - hasz ná ló ré szé re a rend szer irá nyí tá si, föld gáz szál lí tá si, -tá ro lá si és -el osz tá si szol gál ta tá so kat biz to sí tott nak kell te kin te ni. (9) Nem kö te les az e pa rag ra fus sze rin ti új igény be je len - tést ten ni az az egye te mes szol gál ta tás ra jo go sult fel hasz - ná ló, aki a je len sza bály zat ha tály ba lé pé se kor a föld gáz el - lá tás ról szóló évi XLII. tör vény sze rin ti köz üze mi szer zõ dés alap ján vé te lez. E fel hasz ná ló kat az egye te mes szol gál ta tó az egye te mes szol gál ta tás igény be vé te lé nek fel té te le i rõl a GET-ben és a je len kor mány ren de let ben meg ha tá ro zott tar ta lom mal és ha tár idõ vel, az üz let sza - bály za ta sze rin ti mó don kö te les tá jé koz tat ni. Az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó szerzõdés elõkészítése, létrejötte, tartalma 5. Ha a fel hasz ná ló az egye te mes szol gál ta tó tá jé koz - ta tó já ban fog lalt aján la tot el fo gad ja és az egye te mes szol gál ta tó ál tal vál lalt aján la ti kö tött ség idõ tar ta ma alatt a meg kül dött egye te mes szol gál ta tá si szer zõ dés ter ve ze tet vé le mény el té rés nél kül az egye te mes szol gál ta tó nak a kel - te zés fel tün te té sé vel alá ír va vissza kül di, az egye te mes szol gál ta tá si szer zõ dés az en ge dé lyes ál tal tör té nõ kéz hez - vé te lé nek nap ján jön lét re. 6. (1) Az egye te mes szol gál ta tá si szer zõ dés nek a GET 36. (1) be kez dé sé ben fog lal ta kon túl tar tal maz nia kell: a) an nak a föld gáz el osz tó nak a meg ne ve zé sét, szék he - lyét, amely nek rend sze ré hez a fel hasz ná ló köz vet ve vagy köz vet le nül csat la ko zik, b) arra vo nat ko zó meg bí zás, hogy az egye te mes szol - gál ta tó a rend szer üze mel te tõk kel a szük sé ges szer zõ dé se - ket meg kös se, c) az egye te mes szol gál ta tó és az adott te rü let re mû kö - dé si en ge déllyel ren del ke zõ föld gáz el osz tó ügy fél szol gá - la ti iro dá já nak el ér he tõ sé gét, d) a fel hasz ná lá si hely (he lyek) és a csat la ko zá si pont (pon tok) meg je lö lé sét, e) a szol gál ta tott föld gáz mi nõ sé gi jel lem zõ it, f) a szer zõ dött ka pa ci tás mér té két, g) a szer zõ dött szol gál ta tá sért fi ze ten dõ díj meg ha tá ro - zá sá nak mód ját, h) a le ol va sá si, az el szá mo lá si és a szám lá zá si idõ sza - ko kat, i) a szám lá zás és a szám la ki egyen lí té sé nek mód ját, fel - té te le it. (2) Az egye te mes szol gál ta tó min ta szer zõ dé sét, amely ma gá ba fog lal ja az ál ta lá nos szer zõ dé si fel té te le ket, az egye te mes szol gál ta tó üz let sza bály za ta tar tal maz za. 7. El té rõ meg ál la po dás hi á nyá ban min den fel hasz ná - lá si hely re kü lön egye te mes szol gál ta tá si szer zõ dést kell köt ni. Változás a felek személyében 8. (1) A fel hasz ná ló sze mé lyé ben be kö vet ke zõ vál to - zást a fel hasz ná ló a vál to zás tól szá mí tott 15 na pon be lül kö te les az egye te mes szol gál ta tó nak az üz let sza bály zat ban fog lal tak sze rint be je len te ni. A szol gál ta tás szü ne tel te té sé - nek sza bá lya it az egye te mes szol gál ta tó üz let sza bály za ta tar tal maz za. (2) Ha az egye te mes szol gál ta tást igény be vevõ fel hasz - ná ló a föld gázt a továb biak ban más egye te mes szol gál ta tó - tól vagy föld gáz ke res ke dõ tõl kí ván ja az adott fel hasz ná lá - si he lyen be sze rez ni, kö te les azt az üz let sza bály zat ban meg ha tá ro zott idõ pont ban az egye te mes szol gál ta tó nak be je len te ni és egye te mes szol gál ta tá si szer zõ dé sét a GET 37. (1) be kez dé se sze rin ti fel mon dá si ha tár idõ vel fel - mon da ni. (3) A fel hasz ná ló sze mé lyé ben be kö vet ke zõ vál to zás ese tén az egye te mes szol gál ta tó fel hí vá sá ra a föld gáz el - osz tó az er rõl szóló ér te sí tés kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 5 na pon be lül kö te les a csat la ko zó ve ze ték és mé rõ be ren - de zés ál la po tát a hely szí nen té rí tés men te sen el len õriz ni, és az el len õr zés ered mé nyét jegy zõ könyv ben rög zí te ni. Az el len õr zés sel, an nak kö rül mé nye i vel, il let ve ered mé nyé - vel kap cso la tos ál lás fog la lá sát a fel hasz ná ló jo go sult a jegy zõ könyv ben fel tün tet ni. A jegy zõ könyv fe lek ál tal alá írt egy pél dá nyát az egye te mes szol gál ta tó kö te les a fel - hasz ná ló nak át ad ni, má sik pél dá nyát meg õriz ni és eset le - ges ha tó sá gi el len õr zés vagy fel hasz ná lói pa nasz ügy in té - zé se ese tén az el já ró ha tó ság nak be mu tat ni. E kö te le zett sé - gek meg sze gé se az egye te mes szol gál ta tó sú lyos szer zõ - dés sze gé sé nek mi nõ sül. (4) Az (1) (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel hasz ná lói be je len tés el mu lasz tá sa vagy a hely szí ni el len õr zés meg - aka dá lyo zá sa ese tén az egye te mes szol gál ta tá si szer zõ dés alap ján az (1) be kez dés sze rin ti be je len tést tevõ fel hasz ná - ló fe le l a fo gyasz tás és a rend szer hasz ná lat dí já nak meg - fizetéséért és a sza bály ta lan vagy jog el le nes vé te le zés sel meg va ló sí tott szer zõ dés sze gé sek jog kö vet kez mé nye i ért mind ad dig, amíg a fel hasz ná lá si hely el len õr zé se meg nem tör té nik. A be je len tés meg té te lé nek bi zo nyí tá sa a fel hasz - ná lót, a hely szí ni el len õr zés aka dá lyo zá sá nak bi zo nyí tá sa az egye te mes szol gál ta tót ter he li. Az (1) be kez dés sze rin ti

60 4204 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/13. szám be je len tést tevõ fel hasz ná ló men te sül a fe le lõs ség alól, ha a hely szí ni el len õr zés nem ál la pít meg sza bály ta lan vagy jog el le nes vé te le zést. (5) Az egye te mes szol gál ta tó nem hi vat koz hat sza bály - ta lan vagy jog el le nes vé te le zés re és ez alap ján sem mi ne - mû igényt nem ér vé nye sít het a fel hasz ná ló val szem ben, ha a (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott hely szí ni el len õr zé si kötelezettségnek a föld gáz el osz tó nem tesz nek ele get. (6) Az (1) be kez dés sze rin ti be je len tést tevõ fel hasz ná ló men te sül a fe le lõs ség alól ak kor is, ha a fel hasz ná lá si helyen vé te lez ni kez dõ új fel hasz ná ló ma ga tar tá sa miatt, írás be li fel szó lí tás el le né re a hely szí ni el len õr zés a be je - len tést kö ve tõ 30 na pon be lül nem hajt ha tó vég re. Eb ben az eset ben a be je len tés nap já tól az új fel hasz ná lót ter he li a fe le lõs ség. A be je len tés meg té te lé nek bi zo nyí tá sa a fel - hasz ná lót, a hely szí ni el len õr zés aka dá lyo zá sá nak bi zo - nyí tá sa az egye te mes szol gál ta tót ter he li. (7) Az (1) be kez dés sze rin ti be je len tést tevõ, az egye te - mes szol gál ta tót vál tó, vagy a föld gáz ke res ke dõ ál tal tör - ténõ el lá tást vá lasz tó fel hasz ná ló és a vele szer zõ dé ses viszonyban lévõ egye te mes szol gál ta tó a szer zõ dés meg - szû né sé nek nap já ra kö te le sek egy más sal tel jes kö rû en el - szá mol ni. (8) An nak ér de ké ben, hogy a tar to zás ren de zé se tel je - sül jön, az egye te mes szol gál ta tó jo go sult a szer zõ dés meg - szû né sé nek idõ pont já ig be csült föld gáz fo gyasz tás ra szá - mí tott dí jak ról mint elõ leg rõl szám lát ki ál lí ta ni. Az elõ leg - rõl ki ál lí tott szám lán az elõ leg fi ze té sé re szö ve ge sen utal ni kell, és az elõ leg ér té két a fe lek el té rõ meg ál la po dá sá nak hi á nyá ban az elõ zõ év ha son ló idõ sza ká nak föld gáz fel - hasz ná lá sa alap ján kell meg ál la pí ta ni. A tar to zá so kat egyéb ese dé kes sé vált tar to zás hi á nyá ban az elõ leg fi ze - tés rõl és a ki lé pés kor ké szí tett vég le ges el szá mo lás ról szóló szám la meg fi ze té sé vel kell ren de zett nek te kin te ni. Az elõ leg meg fi ze té se a fe le ket nem men te sí ti az el szá mo - lá si kö te le zett ség alól. Az el szá mo lást a szer zõ dés meg - szû né sé tõl szá mí tott 8 na pon be lül el kell vé gez ni. (9) Ha a fel hasz ná lá si he lyen a há ló za ti csat la ko zás már ki épí tés re ke rült, az új fel hasz ná ló val az egye te mes szol - gál ta tá si szer zõ dést az igény be je len tés tõl szá mí tott 8 na - pon be lül meg kell köt ni. Egyéb ese tek ben a GESZ vo nat - ko zó ren del ke zé sei sze rint kell el jár ni. (10) Az (1) be kez dés sze rin ti be je len tést tevõ, il let ve az egye te mes szol gál ta tást igény be ven ni kí vá nó fel hasz ná ló a fel hasz ná lá si he lyen ren del ke zés re álló vá sá rolt és nyil - ván tar tott ka pa ci tá sát a be je len tést tevõ fel hasz ná ló föld - gáz el osz tá si szer zõ dé sé vel, vagy rend szer üze mel te tõ engedélyes ál tal ve ze tett nyil ván tar tás alap ján ki ál lí tott iga zo lás sal iga zol hat ja. Felek kötelezettségei 9. (1) Az egye te mes szol gál ta tó kö te les gon dos kod ni ar ról, hogy a fel hasz ná ló igé nye sze rin ti föld gáz mennyi - ség ál ta la be szer zés re ke rül jön, az a fel hasz ná ló ren del ke - zé sé re áll jon, an nak el szá mo lá sa az egye te mes szol gál ta tá - si szer zõ dés sze rin ti idõ sza kon ként el szá mo lás ra ke rül jön, kö te les to váb bá a föld gáz igény ki elé gí té sé hez kapcso lódó egyéb szol gál ta tá sok biz to sí tá sá ra. (2) A fel hasz ná ló a föld gáz fo gyasz tá sá nak meg fe le lõ, a fel hasz ná lá si hely re kö tött egye te mes szol gál ta tá si szer - zõ dés sze rin ti dí jat kö te les fi zet ni. (3) A fel hasz ná ló kö te les a fel hasz ná lá si he lyen be lü li gáz szi vár gás, gáz öm lés ese tén a ve szély el há rí tá sa ér de ké - ben a tõle el vár ha tó in téz ke dé se ket (pl. szel lõz te tés, gáz - csa pok le zá rá sa, tûz gyúj tás és vil la mos be ren de zés be kap - cso lá sá nak mel lõ zé se, szik ra kép zõ dés meg aka dá lyo zá sa, a ve szé lyez te tett kör nye zet tá jé koz ta tá sa) meg ten ni. (4) A fel hasz ná ló kö te les el vé gez tet ni a csat la ko zó ve ze - ték és a fel hasz ná lói be ren de zés mû sza ki biz ton sá gi fe lül - vizs gá la tát. A fe lül vizs gá lat ra vo nat ko zó rész le tes elõ - írásokat kü lön jog sza bály tar tal maz za. (5) Üzem za var vagy for rás hi ány miatti fo gyasz tás kor lá - to zás ese tén a fel hasz ná ló kö te les a kor lá to zá si sor rend sze rin ti vé te le zés vég re haj tá sá ra. Elszámolás 10. (1) Az el szá mo lá si idõ szak ra az egye te mes szol - gál ta tó ál tal a fel hasz ná ló nak ér té ke sí tett föld gáz mennyi - sé gét az egye te mes szol gál ta tó a fel hasz ná lá si hely mé ré - sé re szol gá ló gáz mé rõ föld gáz el osz tó ál ta li le ol va sá sá ból (adat rög zí té sé bõl) vagy a fel hasz ná ló sa ját köz lé se alap ján ál la pít ja meg. (2) Éves el szá mo lás sze rint kö tött egye te mes szol gál ta - tá si szer zõ dés ese tén az éves el szá mo ló szám la csak a föld - gáz el osz tó ál tal tény le ge sen le ol va sott és a szám lán fel tün - te tett fo gyasz tás mé rõ-ada tok alap ján ké szül het. (3) Az el szá mo lás alap ja a szol gál ta tott gáz fû tõ ér té ke, va la mint a gáz mé rõn le ol va sott ér ték, ame lyet a föld gáz el - osz tó gáz tech ni kai nor mál m 3 -re szá mít át. A gáz tech ni kai nor mál m 3 -re át szá mí tás sza bá lya it a föld gáz el osz tó üz let - sza bály za tá ban kell meg ha tá roz ni. (4) Az egye te mes szol gál ta tás díj té te le it az egye te mes szol gál ta tó üz let sza bály za ta tar tal maz za a kü lön jog sza bá - lyok ban, ár meg ál la pí tá sok ban, egyéb elõ írásokban fog lal - tak kal össz hang ban. (5) Az egye te mes szol gál ta tás árá nak vál to zá sa ese tén a fel hasz ná ló jo go sult a gáz mé rõ ak tu á lis ál lá sát az egye te - mes szol gál ta tó val kö zöl ni. Eb ben az eset ben az egye te - mes szol gál ta tó kö te les az ár vál to zás idõ pont já val a kö zölt ada tot az ár vál to zás idõ pont ját ma gá ban fog la ló el szá mo - lás ban figye lembe ven ni. Ha a fel hasz ná ló ada tot az egye - te mes szol gál ta tó ál tal meg je lölt ha tár idõn be lül nem közöl, az egye te mes szol gál ta tó a fel hasz ná lást jo go sult a kü lön jog sza bály ban, il let ve az üz let sza bály za tá ban fog -

61 2009/13. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 4205 lalt jel leg gör be sze rint meg osz ta ni és a meg osz tás sze rint el szá mol ni a fel hasz ná ló val. (6) Az el szá mo lá si és szám lá zá si idõ szak idõ tar ta má ban a fe lek az egye te mes szol gál ta tá si szer zõ dés ben ál la pod - nak meg. Erre vo nat ko zó el té rõ meg ál la po dás hi á nyá ban az el szá mo lá si idõ szak meg egye zik a le ol va sá si idõ szak - kal. (7) Ha az el szá mo lá si idõ szak egy hó nap nál hosszabb, az egye te mes szol gál ta tó az el szá mo lá si idõ szak hó nap ja i - nak szá má nál eggyel ke ve sebb szá mú rész szám la ki bo csá - tá sá ra jo go sult. (8) Az egye te mes szol gál ta tó az el szá mo lá si idõ szak utol só nap já ra kö te les el szá mo ló szám lát ki bo csá ta ni és a fel hasz ná ló val az el szá mo lá si idõ szak ra vo nat ko zó an tel - jes kö rû en el szá mol ni, mely ma gá ban fog lal ja a té te les pénz ügyi el szá mo lást is. En nek rész le tes sza bá lya it az egye te mes szol gál ta tó üz let sza bály za ta tar tal maz za. (9) Ha az el szá mo lás ered mé nye ként a fel hasz ná ló folyószámláján túl fi ze tés mu tat ko zik, ak kor az egye te mes szol gál ta tó a) 1000 fo rin tot meg nem ha la dó összeg ese tén a fel - hasz ná lót meg il le tõ össze get a fel hasz ná ló kö vet ke zõ szám lá já ban szá mol ja el, b) 1000 fo rin tot meg ha la dó összeg ese tén a fel hasz ná ló fi ze té si mód ja sze rin ti mó don az el szá mo ló szám la ki bo - csá tá sá tól szá mí tott 8 na pon be lül kö te les azt a fel hasz ná - ló nak, il let ve a szám la fi ze tõ jé nek vissza fi zet ni. (10) A (9) be kez dés ben fog lalt ren del ke zé sek tõl csak a fel hasz ná ló ké ré sé re le het el tér ni. (11) Az egye te mes szol gál ta tá si szer zõ dés meg szû né se - kor ke let ke zõ vissza fi ze ten dõ össze get az egye te mes szol - gál ta tó kö te les az el szá mo lást kö ve tõ 8 na pon be lül vissza - fi zet ni a fel hasz ná ló nak vagy a szám la fi ze tõ jé nek. (12) Ha az egye te mes szol gál ta tó és a fel hasz ná ló az egye te mes szol gál ta tá si szer zõ dés ben fi ze té si ha tár idõ ben nem ál la pod tak meg, ak kor a fel hasz ná ló vagy a szám la kiegyenlítését vál la ló fi ze tõ kö te les a szám lá ban fel tün te - tett dí jat a szám lán fel tün te tett fi ze té si ha tár idõ nap já ig kifizetni. (13) Az egye te mes szol gál ta tó kö te les a szám la fel hasz - ná ló ré szé re tör té nõ el jut ta tá sá ról oly mó don gon dos kod - ni, hogy a szám la ki egyen lí té sé re a fel hasz ná ló nak a kéz - hez vé tel tõl szá mí tott leg alább 8 nap ren del ke zé sé re áll jon. (14) Az el szá mo lás és fi ze tés to váb bi rész le tes sza bá - lya it az egye te mes szol gál ta tó üz let sza bály za ta tartal - mazza. (15) A fi ze tõ és a fel hasz ná ló a fe lek meg ál la po dá sá tól füg gõ en tar tó san vagy idõ le ge sen is el té rõ le het, az egye - te mes szol gál ta tó val szem ben azon ban fe le lõs sé gük egye - tem le ges. A fi ze té si meg ál la po dás ban vál lalt kö te le zett sé - gek el mu lasz tá sa ese tén a meg ál la po dás ban meg ha tá ro zott fel hasz ná lá si he lyen (he lye ken) meg szün tet he tõ a föld gáz - el lá tás. Kifogás 11. (1) A fel hasz ná ló a szám la el len az egye te mes szol gál ta tó nál ki fo gást emel het. A ki fo gás be je len té sé nek a szám la ki fi ze té sé re csak ak kor van ha lasz tó ha tá lya, ha a szám lán el szá molt föld gáz mennyi ség az elõ zõ év azo nos idõ sza ká ra ve tí tett mennyi ség két sze re sét meg ha lad ja. Azo nos idõ szak alatt egy for ma el szá mo lá si idõ szak ér ten - dõ. Ha az el szá mo lá si idõ szak mér té ké ben vál to zás kö vet - ke zik be, az azo nos idõ szak ra ve tí tett mennyi sé get jog sza - bály ban, il let ve az egye te mes szol gál ta tó üz let sza bály za - tá ban meg ha tá ro zott jel leg gör be sze rin ti meg osz tás sal kell ki szá mí ta ni. (2) Az egye te mes szol gál ta tó kö te les a ki fo gást meg - vizs gál ni és en nek ered mé nyé rõl a fel hasz ná lót leg ké sõbb a ki fo gás kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 15 na pon be lül írás ban ér te sí te ni. (3) Ha a fel hasz ná lót a vizs gá lat ered mé nye sze rint vissza té rí tés il le ti meg, an nak el in té zé sé re a 10. (9) be - kez dé sét kell al kal maz ni. (4) Ha a té ves vagy el ma radt el szá mo lás miatt az egye - te mes szol gál ta tót díj vagy díj kü lön bö zet il le ti meg, a fel - hasz ná ló azt a té ves vagy el ma radt szám lá zás idõ tar ta má - val azo nos idõn be lül, egyen lõ rész le tek ben jo go sult ki - egyen lí te ni. Ez eset ben ké se del mi ka mat nem szá mít ha tó fel. E ren del ke zés nem men te sí ti az egye te mes szol gál ta tót a szer zõ dés sze gés egyéb jog kö vet kez mé nyei alól. E be - kez dés sze rin ti rész let fi ze té sek ké se del me ese tén a GET 29. (3) be kez dé se sze rint kell el jár ni. (5) A 10. (9) be kez dés ben és a (4) be kez dés ben elõ ír - ta kon túli tel je sí tés ké se del mes fi ze tés nek mi nõ sül. Ké se - del mes fi ze tés ese tén a ké se de lem be esõ fél kö te les a szer - zõ dés ben és a jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott mér té kû kamatot, va la mint a má sik fél iga zolt költ sé ge it meg - fizetni. A szerzõdésszegés esetei 12. Az egye te mes szol gál ta tó szer zõ dés sze gé sé nek a GET 38. (1) be kez dé sé ben sza bá lyo zot ta kon túl ese tei: 1. az ESZSZ 8. (5) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel - hí vá si kö te le zett sé gé nek 2 na pon be lül nem tesz ele get, 2. az ál ta la ga ran tált szol gál ta tá so kat nem, vagy nem meg fele lõen nyújt ja a Hi va tal ga ran tált szol gál ta tás ra vonatkozó ha tá ro za ta, il let ve az üz let sza bály zat sze rint, 3. a fel hasz ná ló val szem be ni nyil ván tar tá si, szám lá zá si kö te le zett sé ge it el mu laszt ja, kü lö nö sen: a) a fel hasz ná lá si hellyel, a fel hasz ná ló vagy fi ze tõ sze - mé lyé vel kap cso la tos, a szer zõ dés bõl ere dõ jo gok gya kor - lá sá hoz, kö te le zett sé gek tel je sí té sé hez szük sé ges ada tok meg vál to zá sá nak be je len tést köve tõen a nyil ván tar tá si rend szer ben tör té nõ ké se del mes 15 na pon túli át ve zeh - té se vagy az át ve ze tés el mu lasz tá sa,

62 4206 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/13. szám b) szám lá zás nor mál üzem vi tel mel lett nem a szer zõ - dés ben, jog sza bály ban, üz let sza bály zat ban fog lalt gya ko - ri ság gal és idõ pont ban tör té nik, 4. a vé den dõ fo gyasz tók kal kap cso la tos fel ada to kat nem lát ja el, 5. a fen ti e ken kí vül az üz let sza bály zat ban, jog sza bály - ban fog lalt szer zõ dé si fel té te le ket egyéb mó don meg sér ti. 13. (1) A fel hasz ná ló szer zõ dés sze gé sé nek ese tei: 1. az egye te mes szol gál ta tás dí ját be le ért ve az egye te - mes szol gál ta tón ke resz tül meg fi ze tett rend szer hasz ná la ti dí jat is nem, vagy nem a szer zõ dés ben meg ha tá ro zott határidõben fi ze ti meg, 2. mél tá nyos ság ból biz to sí tott rész let fi ze té si, il let ve fizetési ha la dék ra vo nat ko zó meg ál la po dás ese té ben a fi - ze té si ha tár idõ el mu lasz tá sa, 3. a fel hasz ná ló a mû sza ki-biz ton sá gi kö ve tel mé nyek - nek nem meg fe le lõ csat la ko zó ve ze té ket, fel hasz ná lói be - ren de zést hasz nál, vagy azo kat az élet re, a tes ti ép ség re, az egész ség re vagy a va gyon biz ton ság ra ve szé lyes mó don hasz nál ja, 4. a fel hasz ná ló a nyo más alat ti szál lí tó- és el osz tó ve - ze té ket vagy a csat la ko zó ve ze té ket meg bont ja, to váb bá ha a fel hasz ná ló vagy a meg bí zá sá ból el já ró, gáz sze re lõ nek nem mi nõ sü lõ sze mély a fo gyasz tói ve ze té ket meg bont ja, 5. a fel hasz ná ló az egye te mes szol gál ta tá si szer zõ dés - ben meg ál la pí tott lé nye ges kö te le zett sé gé nek az egye te - mes szol gál ta tó írás be li fel szó lí tá sa el le né re nem tett ele - get, kü lö nö sen, ha a) a nyo más sza bá lyo zó vagy a gáz mé rõ el len õr zé sét, il let ve a mérõ le ol va sá sát a föld gáz el osz tó vagy meg - bízottja ré szé re nem te szi le he tõ vé, b) a szer zõ dés ben meg ha tá ro zott fel hasz ná lá si he lyen kí vü li te rü let re ve zet át föld gázt, 6. a szer zõ dés ben meg ha tá ro zott gáz tel je sít ményt egy adott át adás-át vé te li pont vo nat ko zá sá ban túl lé pi, 7. sza bály ta la nul vé te lez, 8. a fen ti e ken kí vül az üz let sza bály zat ban, jog sza bály - ban fog lalt szer zõ dé si fel té te le ket egyéb mó don meg sér ti. (2) A szer zõ dés sze gés re egye bek ben a GET és a Pol gá ri Tör vény könyv rõl szóló évi IV. tör vény ál ta lá nos sza bá lyai, va la mint az egye te mes szol gál ta tó üz let sza bály - za tá ban fog lalt elõ írások az irány adók. 14. (1) Sza bály ta lan vé te le zés nek mi nõ sül kü lö nö sen, ha a fel hasz ná ló: a) a gáz mé rõn el he lye zett nyo mó bé lyeg zõ vel le zárt fém zár (a továb biak ban: plom ba) sé rü lé sét az egye te mes szol gál ta tó nak a sé rü lés ész le lé sét kö ve tõ 2 mun ka na pon be lül nem je len ti be, il let ve a plom ba sé rü lé sé nek kö rül - mé nyei a fel hasz ná ló vét len sé gét nem tá maszt ják alá, b) a gáz mé rõn el he lye zett plom ba, vagy a mé rõ be ren - de zés meg ron gá lá sá val a gáz mé rõt mé ret len gáz fel hasz - ná lá sá ra al kal mas sá te szi, c) a gáz mé rõ meg ron gá lá sá val mé ret len gázt vé te lez, d) a gáz mé rõ meg ke rü lé sé vel mé ret len gáz vé te le zé sé - re al kal mas ál la po tot idéz elõ, e) a szol gál ta tás szü ne tel te té se ese tén ön ké nyes vissza - kap cso lás sal vé te lez, f) a szál lí tó ve ze té ket, el osz tó ve ze té ket vagy a csat la ko - zó ve ze té ket meg bont ja, a gáz mé rõt vagy a mé ré si rend - szert, vagy a nyo más sza bá lyo zót jo go su lat la nul el tá vo lít - ja, to váb bá amennyi ben a fel hasz ná ló vagy a meg bí zá sá - ból el já ró sze mély a fo gyasz tói ve ze té ket meg bont ja, engedély nél kül át ala kít ja, a szer zõ dés ben meg ha tá ro zott fel hasz ná lá si he lyen kí vü li te rü let re ve zet át föld gázt, és azon ke resz tül mé ret le nül vé te lez, g) a gáz mé rõ nél kü li fo gyasz tás föld gáz el osz tó üz let - sza bály za tá ban meg ha tá ro zott fel té te le it meg sze gi. (2) A plom ba sé rü lé sé re az egye te mes szol gál ta tó csak ab ban az eset ben hi vat koz hat, ha azo kat a fel hasz ná ló dokumentáltan, azo no sít ha tó mó don, sé rü lés men tes ál la - pot ban vet te át a há ló za ti en ge dé lyes tõl. A plom bák szá - má ra, azo no sí tó já ra és sé rü lés men tes kül se jé re vo nat ko zó tá jé koz ta tást a fel hasz ná ló val is mer tet ni kell. (3) Ha a szer zõ dés sze gés idõ tar ta ma egy ér tel mû en nem ál la pít ha tó meg, ak kor a szer zõ dés sze gés idõ tar ta ma ként 30 na pot kell figye lembe ven ni. (4) A ban meg ha tá ro zott szer zõ dés sze gé sek jog kö vet kez mé nyei al kal ma zá sá nak rész le tes sza bá lya it az egye te mes szol gál ta tó üz let sza bály za ta tar tal maz za. 3. számú melléklet a 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelethez Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat Az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat tartalmi követelményei 1. Az együtt mû kö dõ föld gáz rend szer sze rep lõi kap cso - lat rend sze ré nek le írá sa: a) az együtt mû kö dõ föld gáz rend szer sze rep lõi, b) együtt mû kö dé si szer zõ dé sek, az en ge dé lye sek és a hoz zá fé rés re jo go sul tak kö zöt ti együtt mû kö dés rend je, c) a rend szer irá nyí tó és a kül föl di rend szer irá nyí tó kap - cso la tai. 2. Az együtt mû kö dõ föld gáz rend szer rész le tes le írá sa: a) a föld gáz rend szer fel épí té se, fõ ré szei (szál lí tó-, tá - ro ló-, el osz tó rend sze rek, egy más hoz csat la ko zá suk nak fel té te lei), b) fel hasz ná lói csat la ko zá si elõ írások: mû sza ki, gaz da - sá gi, jogi fel té te lek, c) te le me cha ni kai kö ve tel mé nyek, el szá mo lá si mé rés, mé ré si adat át vi tel, d) gáz mi nõ sé gi kö ve tel mé nyek, gáz sza go sí tás, e) a szál lí tó-, el osz tó ve ze té kek és a tá ro ló üze mel te té si fel té te lei, f) rend szer kar ban tar tá si sza bá lyai. 3. Az együtt mû kö dõ föld gáz rend szer rend szer fej lesz - té si fo lya ma tá nak le írá sa.

63 2009/13. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y Az adat szol gál ta tás rend je, a vo nat ko zó jog sza bá - lyok al kal ma zá sá nak rész le tei. 5. Üzem za var el há rí tás, vál ság hely zet re vo nat ko zó in - téz ke dé sek, a vál ság hely zet el há rí tá sá ra vo nat ko zó jog - sza bá lyok al kal ma zá sá nak rész le tei. 6. Ver seny sem le ges ség ér vé nye sí té se, a rend szer hez való sza bad hoz zá fé rés rész le tes el já rá si rend je: a) hoz zá fé rés re jo go sult ság, b) fo gyasz tá si igény be je len té si el já rás rend je, felté - telei, c) a ka pa ci tás és a sza bad ka pa ci tás meg ha tá ro zá sa, d) az el bí rá lás, dön tés, a jog or vos la ti el já rás rend je, e) a ki nem hasz nált ka pa ci tá sok ke ze lé se, f) a nyil ván tar tás ba vett fel hasz ná lói kör és az egye te - mes fel hasz ná lói kör kö zöt ti át jár ha tó ság sza bá lyai. 7. El szá mo lá si, fel osz tá si, mé ré si és adat for gal mi elõ - írások. 8. A fel hasz ná lói pro fil ba tör té nõ be so ro lás rész le tes sza bá lyai. 9. A diszk ri mi ná ci ó tól men tes mû kö dés ér de ké ben az Üze mi és Ke res ke del mi Sza bály zat ban (a továb biak ban: ÜKSZ) egy sé ge sí te ni kell: a) az üzem vi te li, ke res ke del mi el szá mo lá si mé ré sek rend jét, b) a föld gáz mi nõ ség meg ha tá ro zá sá nak mód sze rét, és a mi nõ ség el szá mo lá sá nak rend jét, c) mé rõ esz kö zök hi te le sí té sét, a mé rés mód sze rét, d) el szá mo lás mód ját hi te les mé rés hi á nya ese tén, e) a sa ját gáz fel hasz ná lás, mé ré si kü lön bö zet és az elosz tói vesz te ség ter ve zé si, el szá mo lá si rend jét, f) a szám lá zás és a szám la ki egyen lí té sé nek mód ját és fel té te le it, g) rend szer szin tû szol gál ta tá sok kö rét és ezek el szá mo - lá sát, h) a no mi ná lás, no mi ná lá si el já rás, fel osz tás rend jét, el - szá mo lá sok rend jét, a no mi ná lá si el té ré sek ke ze lé sét, az el té ré sek el szá mo lá sá nak rend jét. 10. A rend szer irá nyí tás mû kö dé sé re vo nat ko zó ren del - ke zé sek ke re té ben rész le te sen kell sza bá lyoz ni: a) a más föld gáz szál lí tók kal, föld gá ze losz tói és föld - gáz tá ro lói rend szer üze mel te tõk kel tör té nõ együtt mû kö dés rend jét, b) a rend szer egyen súly hoz szük sé ges tar ta lék-szál lí tó, el osz tó és tá ro ló ka pa ci tá sok meg ha tá ro zá sát, c) a ki egyen lí tõ föld gáz mennyi sé gé nek és ér té ké nek meg ha tá ro zá si mód sze rét, d) a sza bad ka pa ci tás hoz való hoz zá fé ré si el vek al kal - ma zá sát. 11. A ka pa ci tás le kö tés fo lya ma ta, sza bá lyai, ka pa ci tás auk ció sza bá lyai, ezek kö zött: a) a rend szer hasz ná ló val szem be ni fel té te lek, b) a ka pa ci tás le kö tés idõ tar ta ma. 12. A ki egyen sú lyo zás hoz szük sé ges föld gáz for rás meg ter ve zé se, igény be vé te li rend je, op ci ós for rá sok fel - hasz ná lá sa, az el szá mo lá sok sza bá lyai. 13. A rend szer irá nyí tó ál tal a ki egyen lí tõ föld gáz be - szer zé sé nek rend je. 14. Rend szer szin tû szol gál ta tá sok: a) az in for ma ti kai plat form mû köd te té sé nek és hasz ná - la tá nak sza bá lyai, az adat for ga lom rend je, b) no mi ná lá si sza bá lyok, c) a rend szer irá nyí tó in téz ke dé sei a rend szer egyen súly ér de ké ben, d) má sod la gos ka pa ci tás-ke res ke de lem nyil ván tar tá sa, e) a rend szer irá nyí tó ha tás kö ré be tar to zó megszakít - ható fo gyasz tás, kor lá to zás ter ve zé si, ve zény lé si és el szá - mo lá si sza bá lyai, f) kar ban tar tá sok össze han go lá sá nak rend je. 15. A mér leg kö rök mû köd te té sé nek sza bá lyai: a) mû kö dé si me cha niz mus, szer ve ze ti sza bály zat, b) fe le lõs sé gi kér dé sek, c) in for má ció áram lás, d) kül sõ-bel sõ el szá mo lá sok. 16. A szer ve zett föld gáz pi ac mû köd te té sé re vo nat ko zó jog sza bá lyok al kal ma zá sá nak rész le tei. 4. számú melléklet a 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelethez Üzletszabályzatok A benyújtandó üzletszabályzatok formátumára vonatkozó elõ írások Az üz let sza bály za to kat ki nyom tat va, fûz ve vagy köt ve, nyom tat va kell el ké szí te ni. Az ol da la kat fo lya ma tos szá - mo zás sal kell el lát ni. A mel lék le tek és a füg ge lé kek min - den lap ján fel kell tün tet ni, há nyas szá mú mel lék let vagy füg ge lék lap já ról van szó. Az üz let sza bály zat, a mel lék le - tek és a füg ge lé kek min den ol da lán fel kell tün tet ni, melyik en ge dé lyes sza bály za tá ról van szó. Az üz let sza - bály za to kat leg alább 3 pél dány ban kell jó vá ha gyás ra be - nyúj ta ni, mely bõl két pél dány ma rad a Hi va tal ban. Az üz - let sza bály za to kat elekt ro ni kus for má ban is be kell nyúj ta - ni. Azok ban az ese tek ben, ami kor az üz let sza bály za tok mó do sí tá sát ké rel me zik az en ge dé lye sek, egy pél dány ban pa pír ala pon és elekt ro ni ku san a kor rek tú rás vál to za tot is kö te le sek be nyúj ta ni, mely bõl a mó do sí tá sok egy ér tel - mû en meg ál la pít ha tók. A be nyúj tott üz let sza bály zat hoz mel lé kel ni kell a jó vá ha gyás ra vo nat ko zó ké rel met, és az igaz ga tá si szol gál ta tá si díj át uta lá sát iga zo ló do ku men tum egy má so la ti pél dá nyát. Az üzletszabályzatokkal kapcsolatos egyeztetések dokumentálása Az üz let sza bály za tok jó vá ha gyás ra tör té nõ be nyúj tá sa so rán csa tol ni szük sé ges a tár sa dal mi szer ve ze tek kel tör - tént egyez te té sek ered mé nye it ta nú sí tó ira to kat. Ha a tár sa -

64 4208 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/13. szám dal mi ér dek kép vi se le tek kel az egyet ér tés meg van, azt ele - gen dõ rö vi den je lez ni. Ha az egyet ér tés hi ány zik, a ki fo gá - so kat egy összeg zõ táb lá zat ban a ki fo gást tevõ meg je lö lé - sé vel és a Vhr ában fog lal tak nak meg fele lõen jó vá - ha gyás ra be ter jesz tett üz let sza bály zat mel lék le te ként csa - tol ni. A csa tolt do ku men tu mot az ab ban érin tett ér de kelt fe lek alá írá suk kal hi te le sí tik. Az üzletszabályzatok kötelezõ tartalmi követelményei 1.1. A földgázszállító üzletszabályzatának tartalmi elemei 1. Az üz let sza bály zat ha tá lya és ér vé nyes sé gi köre, fogalommeghatározások, az en ge dé lyes re vo nat ko zó ada - tok, az en ge dé lyes ál tal vég zett te vé keny ség be mu ta tá sa. 2. A kül sõ kör nye zet tel való kap cso la ta: a) fe let tes szer vek kel való kap cso lat, b) fel hasz ná lók és rend szer hasz ná lók ré szé re adott információk. 3. Ál ta lá nos biz ton sá gi elõ írások: a) fel hasz ná lók és rend szer hasz ná lók biz ton sá gos el lá - tá sá ra vo nat ko zó ga ran ci ák és az el lá tást biz to sí tó ren del - ke zé sek, b) az adat vé de lem re vo nat ko zó biz to sí té kok (a szer zõ - dõ fél ke zelt ada ta i nak köre, azon sze mé lyek meg je lö lé se, akik szá má ra a ke zelt ada tok vagy azok meg ha tá ro zott részei át ad ha tók, el já rás rend a sze mé lyes ada tok hoz fû zõ - dõ jo gok meg sér té se ese tén), c) a kör nye zet vé del mi elõ írások és az elõ írást biz to sí tó ren del ke zé sek. 4. Szol gál ta tás mi nõ sé gi kö ve tel mé nyek: a) az en ge dé lyes te vé keny ség mi nõ sé gi jel lem zõi, b) a for gal ma zott gáz mi nõ sé gi elõ írása, c) a gáz mi nõ ség el len õr zé sé nek rész le tes el já rás rend je. 5. Mû sza ki kö ve tel mé nyek: a) a fo lya ma tos és biz ton sá gos szol gál ta tás ra vonat - kozó, üz le ti tit kok kö ré be nem tar to zó fõbb mû sza ki pa ra - mé te rek, b) az en ge dé lye sek ál tal mû köd te tett rend szer üzem - viteli irá nyí tá si rend je, be le ért ve az ezek táv fel ügye le tét és adat for gal mát biz to sí tó rend szert. 6. A rend szer hasz ná lói igény ki elé gí té sé nek mód jai és rész le tes sza bá lyai: a) az igény ki elé gí tés fel té te lei, a rend szer hasz ná ló val kö tött föld gáz szál lí tá si szer zõ dés, b) az igény be je len tõ ré szé re tör té nõ tá jé koz ta tás rend je és sza bá lyai, c) az igény lõ tõl kért ada tok, do ku men tu mok felsoro - lása és a be nyúj tás mód ja, d) aján lat té te li kö te le zett ség, és az el mu lasz tá sá nak kon zek ven ci á ja, e) a rend szer hasz ná ló nál tör tént vál to zás ese tén al kal - ma zott el já rás. 7. A szer zõ dé si fel té te lek az elosz tói csat la ko zá si, szál - lí tá si és sza go sí tá si szer zõ dé sek hez: a) szer zõ dés tí pu sok (az árak meg ál la pí tá sá ról szóló évi LXXXVII. tör vény alap ján ki adott földgázel - látáshoz kap cso ló dó ha tó sá gi ára kat meg ál la pí tó jog sza - bály ban meg ha tá ro zott cso por ton ként), b) egye di fel té te lek ke ze lé se, c) az üzem za var, kor lá to zás és szü ne tel te tés ese tén alkalmazandó sza bá lyok, d) az en ge dé lyes rend sze ré nek kar ban tar tá sa és hi ba el - há rí tá sá nak rend je, e) a szer zõ dõ part ner rel szem ben tá masz tott kö ve tel - mé nyek, f) mennyi sé gi el szá mo lá si és fi ze té si elõ írások: fa) a csat la ko zá sért fi ze ten dõ díj, mér té ke és szá mí tá sá - nak sza bá lyai, fb) a szál lí tá sért fi ze ten dõ díj, mér té ke és szá mí tá sá nak sza bá lyai, fc) a sza go sí tá sért fi ze ten dõ díj, mér té ke és szá mí tá sá - nak sza bá lyai, fd) az el szá mo lás alap ja, idõ sza ka és rend je, fe) ha tó sá gi ár hoz ké pest al kal ma zott áren ged mé nye - zés sza bá lyai, ff) a mé rés és az el szá mo lás so rán al kal ma zott szá mí tá - sok rész le te zé se, fg) a szám lá zás és a szám la ki fo gá so lá sok in té zé sé nek rend je, fh) a köt bé rek al kal ma zá sá nak és fi ze té sé nek rend je, fi) a vá laszt ha tó fi ze té si mó dok, fj) a vá laszt ha tó fi ze té si ha tár idõk, fk) a késedelmes fizetés esetére alkalmazható szankciók. 8. Szer zõ dés sze gés re és szer zõ dés nél kü li vé te le zés re vo nat ko zó sza bá lyok: a) a szerzõdésszegés és szerzõdés nélküli vételezés esetei, b) szank ci ók és kö vet kez mé nyek, c) a szer zõ dé ses ál la pot hely re ál lí tá sa, d) a szer zõ dés nél kü li vé te le zés és jog sze rû vé té te lé nek mód ja. 9. A pa na szok ke ze lé sé nek rend je, be le ért ve a gáz - minõséggel kap cso la tos meg ke re sé se ket is. 10. Az alap te vé keny sé gen kí vül vég zett te vé keny sé gek be mu ta tá sa a) az ál ta la vég zett, az alap te vé keny ség hez kap cso ló dó szol gál ta tá sok be mu ta tá sa, b) az en ge dé lyes ál tal a fel hasz ná lók igé nye alap ján külön díj el le né ben vé gez he tõ, alap szol gál ta tá son túli ki - egé szí tõ szol gál ta tá sok köre és díja. Mel lék le tek 1. A mû köd te tett rend szer le írá sa, mû sza ki ada tai. 2. Az ügy fél szol gá lat el ér he tõ sé ge. 3. A csat la ko zás pénz ügyi fel té te le és a meg ál la po dás do ku men tum min tái.

65 2009/13. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y El szá mo lás so rán al kal ma zott szá mí tá si el já rás, paraméterek. 5. Szer zõ dés min ták. 6. A kor lá to zá si me net rend sor rend. 7. Mi nõ ség El szá mo lá si Rend. 8. El já rás rend a szer zõ dés sze gés és sza bály ta lan vé te - le zés ese tén, köt bér táb la. Füg ge lék 1. A tár sa ság szer ve ze ti fel épí té se. 2. Jog sza bá lyok, szab vá nyok, bel sõ uta sí tá sok. 3. Az ér dek-kép vi se le ti szer ve ze tek fel so ro lá sa A földgázelosztó üzletszabályzatának tartalmi elemei 1. Az üz let sza bály zat ha tá lya és ér vé nyes sé gi köre, fogalommeghatározások, az en ge dé lyes re vo nat ko zó ada - tok, az en ge dé lyes ál tal vég zett te vé keny ség be mu ta tá sa. 2. A kül sõ kör nye zet tel való kap cso la ta: a) fe let tes szer vek kel való kap cso lat, b) fel hasz ná lók ré szé re adott in for má ci ók (a mû kö dé si te rü let ki füg gesz té se az ügy fél szol gá la ti iro dá ban, sze re - lõk el ér he tõ sé ge). 3. Ál ta lá nos biz ton sá gi elõ írások: a) fel hasz ná lók biz ton sá gos el lá tá sá ra vo nat ko zó garanciák és az el lá tást biz to sí tó ren del ke zé sek, b) az adat vé de lem re vo nat ko zó biz to sí té kok (a szer zõ - dõ fél ke zelt ada ta i nak köre, azon sze mé lyek meg je lö lé se, akik szá má ra a ke zelt ada tok, vagy azok meg ha tá ro zott részei át ad ha tók, el já rás rend a sze mé lyes ada tok hoz fû zõ - dõ jo gok meg sér té se ese tén), c) a kör nye zet vé del mi elõ írások és az elõ írást biz to sí tó ren del ke zé sek. 4. Szol gál ta tás mi nõ sé gi kö ve tel mé nyek: a) a fel hasz ná lói elé ge dett sé gi vizs gá lat be mu ta tá sa, b) a szol gál ta tás szín vo na lá nak mu ta tói és biz to sí tá sá - nak el já rás rend je, c) az en ge dé lyes te vé keny ség mi nõ sé gi jel lem zõi, d) a for gal ma zott gáz mi nõ sé gi elõ írásai, e) a gáz mi nõ ség el len õr zé sé nek rész le tes el já rás rend je. 5. Mû sza ki kö ve tel mé nyek: a) a fo lya ma tos és biz ton sá gos szol gál ta tás ra vonat - kozó, üz le ti tit kok kö ré be nem tar to zó fõbb mû sza ki pa ra - mé te rek, b) az en ge dé lye sek ál tal mû köd te tett rend szer üzem - viteli irá nyí tá si rend je, be le ért ve az ezek táv fel ügye le tét és adat for gal mát biz to sí tó rend szert. 6. A fel hasz ná lói igény ki elé gí té sé nek mód jai és rész - le tes sza bá lyai: a) az igény ki elé gí tés fel té te lei, a fel hasz ná ló val kö tött csat la ko zá si szer zõ dés, b) az igény be je len tõ ré szé re tör té nõ tá jé koz ta tás rend je és sza bá lyai, c) az igény lõ tõl kért ada tok, do ku men tu mok felsoro - lása és a be nyúj tás mód ja, d) aján lat té te li kö te le zett ség, és az el mu lasz tá sá nak kon zek ven ci á ja, e) a fel hasz ná ló sze mé lyé ben tör tént vál to zás ese tén alkalmazott el já rás. 7. A szer zõ dé si fel té te lek az elosz tói csat la ko zá si és a föld gáz el osz tá si szer zõ dé sek hez a) ál ta lá nos szer zõ dé ses fel té te lek, kü lö nö sen a fe lek jo gai és kö te le zett sé gei, b) szer zõ dés tí pu sok, c) egye di fel té te lek ke ze lé se, d) az üzem za var, kor lá to zás és szü ne tel te tés ese tén alkalmazandó sza bá lyok, e) az en ge dé lyes rend sze ré nek kar ban tar tá sa és hiba - elhárításának rend je, f) a szer zõ dõ part ner rel szem ben tá masz tott követel - mények, g) a csat la ko zá sért fi ze ten dõ díj, mér té ke és szá mí tá sá - nak rész le tes sza bá lyai, h) mennyi sé gi el szá mo lá si és fi ze té si elõ írások: ha) fo gyasz tás mé rõ be ren de zé sek le ol va sá sá nak gya - ko ri sá ga, hb) az el szá mo lás alap ja, idõ sza ka és rend je, hc) ha tó sá gi ár hoz ké pest al kal ma zott áren ged mé nye - zés sza bá lyai, hd) a mé rés és az el szá mo lás so rán al kal ma zott szá mí - tá sok rész le tes sza bá lyai, he) a szám lá zás és a szám la ki fo gá so lá sok in té zé sé nek rend je, hf) a köt bé rek al kal ma zá sá nak és fi ze té sé nek rend je, hg) a vá laszt ha tó fi ze té si mó dok, hh) a vá laszt ha tó fi ze té si ha tár idõk, hi) a késedelmes fizetés esetére alkalmazható szankciók. 8. Szer zõ dés sze gés re és szer zõ dés nél kü li vé te le zés re vo nat ko zó sza bá lyok: a) a szer zõ dés sze gés ese tei, b) szank ci ók és kö vet kez mé nyek, c) a szer zõ dé ses ál la pot hely re ál lí tá sa, d) a szer zõ dés nél kü li vé te le zés. 9. Pa nasz ügy in té zés re vo nat ko zó ren del ke zé sek a) a be ér ke zõ pa na szok rög zí té se, ar chi vá lá sa, b) a szük sé ges egyez te té sek vég re haj tá sá nak do ku - men tá lá sa, c) ér de mi vá lasz adá si ha tár idõ, d) a vá lasz adá si ha tár idõ el mu lasz tá sá nak következ - ménye. 10. Ügy fél szol gá la tok, egyéb el ér he tõ sé gek a) ál lan dó ügy fél szol gá la to kon el lá tott fel ada tok, b) ügy fél szol gá la ti fi ók iro dák ban el lá tott fel ada tok,

66 4210 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/13. szám c) te le fon szá mok, pos ta cí mek, azok meg je lö lé sé vel együtt, hogy mely te le fon szá mon mi lyen ügye ket le het elintézni, és mely pos ta cí men mi lyen be je len tés te he tõ. 11. Vi ta ren de zés, ér te sí té sek a) irány adó jog sza bá lyok meg je lö lé se, b) bí ró sá gi ki kö té sek, c) köl csö nös ér te sí té sek rend je, ha tár ide je, mód ja. 12. A vé den dõ fo gyasz tók ra vo nat ko zó spe ci á lis ren del - ke zé sek. 13. Az alap te vé keny sé gen kí vül vég zett te vé keny sé gek be mu ta tá sa a) az en ge dé lyes ál tal vég zett, az alap te vé keny ség hez kap cso ló dó szol gál ta tá sok fel so ro lá sa, b) az en ge dé lyes ál tal a fel hasz ná lók igé nye alap ján külön díj el le né ben vé gez he tõ, alap szol gál ta tá son túli ki - egé szí tõ szol gál ta tá sok kö rét és dí ját. Mel lék le tek 1. A mû köd te tett rend szer le írá sa, mû sza ki ada tai. 2. Ügy fél szol gá la ti iro dák fel so ro lá sa, azok nyit va tar - tá sa. 3. Te le fon szá mok, pos ta cí mek, egyéb el ér he tõ sé gek. 4. A csat la ko zás pénz ügyi fel té te le és a meg ál la po dás do ku men tum min tái. 5. El szá mo lás so rán al kal ma zott rész le tes szá mí tá si eljárás, pa ra mé te rek. 6. Szer zõ dés min ták. 7. A kor lá to zá si sor rend. 8. Köt bér táb la. Füg ge lék 1. A tár sa ság szer ve ze ti fel épí té se. 2. Jog sza bá lyok, szab vá nyok, bel sõ uta sí tá sok. 3. Az ér dek-kép vi se le ti szer ve ze tek fel so ro lá sa. 4. A tár sa sá gi azo no sí tó be mu ta tá sa A földgáztároló üzletszabályzatának tartalmi elemei 1. Az üz let sza bály zat ha tá lya és ér vé nyes sé gi köre, fogalommeghatározások, az en ge dé lyes re vo nat ko zó ada - tok, az en ge dé lyes ál tal vég zett te vé keny ség be mu ta tá sa, a tá ro ló rend sze rek jel lem zõ ada tai. 2. A kül sõ kör nye zet tel való kap cso lat: a) fe let tes szer vek kel való kap cso lat, b) fel hasz ná lók és rend szer hasz ná lók ré szé re adott információk. 3. Ál ta lá nos biz ton sá gi elõ írások: a) fel hasz ná lók és rend szer hasz ná lók biz ton sá gos el lá - tá sá ra vo nat ko zó ga ran ci ák és az el lá tást biz to sí tó ren del - ke zé sek, b) a tá ro lók hoz való diszk ri mi ná ció men tes és át lát ha tó hoz zá fé rést min den tá ro ló hasz ná ló szá má ra biz to sí tó ren - del ke zé sek, c) az adat vé de lem re vo nat ko zó biz to sí té kok (a szer zõ - dõ fél ke zelt ada ta i nak köre, azon sze mé lyek meg je lö lé se, akik szá má ra a ke zelt ada tok, vagy azok meg ha tá ro zott részei át ad ha tók, el já rás rend a sze mé lyes ada tok hoz fû zõ - dõ jo gok meg sér té se ese tén), d) a kör nye zet vé del mi elõ írások és az elõ írást biz to sí tó ren del ke zé sek, e) a ki tá ro lás kor be kö vet ke zõ kény sze rû bá nyá sza ti tevékenységbõl, il let ve a pár na gáz csök ken té sé bõl, a tá - roló fel szá mo lá sá ból ere dõ föld gáz el szá mo lá sá ra vo nat - ko zó rész le tes sza bá lyok. 4. Szol gál ta tás mi nõ sé gi kö ve tel mé nyek: a) az en ge dé lyes te vé keny ség mi nõ sé gi jel lem zõi, b) a gáz át adá si (mé ré si) pon ton a szol gál ta tás mi nõ sé - gé re, fo lya ma tos sá gá ra vo nat ko zó sta tisz ti kák, meg bíz ha - tó sá gi és egyéb mi nõ sé gi kö ve tel mé nyek és elõ írt tû rés határai, c) a tá rolt gáz mi nõ sé gi elõ írásai, d) a gáz mi nõ ség el len õr zé sé nek rész le tes el já rás rend je. 5. Mû sza ki kö ve tel mé nyek: a) a fo lya ma tos és biz ton sá gos szol gál ta tás ra vonat - kozó, üz le ti tit kok kö ré be nem tar to zó fõbb mû sza ki pa ra - mé te rek, b) az en ge dé lyes ál tal mû köd te tett rend sze rek üzem - viteli irá nyí tá si rend je, be le ért ve az ezek táv fel ügye le tét és adat for gal mát biz to sí tó rend szert, va la mint az in for ma ti - kai plat form hoz való csat la ko zás szük sé ges ele me it, c) a tá ro lók ada ta i nak, ka pa ci tá sá nak meg ha tá ro zá sa, és azok köz zé té te li rend je az aláb bi ak sze rint: ca) a tá ro ló ka pa ci tá sa meg ha tá ro zá sá nak mód sze re, az így meg ha tá ro zott ada tok, cb) a tá ro lók ak tu á lis fel töl tött sé ge, cc) a tá ro lá si cik lu sok idõ be li meg ha tá ro zá sa, cd) a tá ro lók kar ban tar tá sai cik lu sai és az így számít - ható ka pa ci tás vál to zá sok, ce) egye sí tett tá ro lók sza bad és ki tá ro lá si ka pa ci tá sa, ter he lés vál tá si se bes sé ge, cf) egyes tá ro lók be tá ro lá si ka pa ci tá sá nak meg ha tá ro - zá sa, ki ter me lés kor biz to sí tott in dí tó nyo má sok, d) a tá ro lók kar ban tar tá si és hi ba el há rí tá si rend je, a be - je len tett vagy fel tárt üzem za var ke ze lé sé nek mód ja, nyil - ván tar tá sa, az el já rás so rán el vég zen dõ te en dõk, e) üzem za var ese tén a fel hasz ná lók és más en ge dé lye - sek ér te sí té sé nek rend je és mód ja, f) el szá mo lá si mennyi ség mé rõ rend sze rek üze mel te té - sé nek, el len õr zé sé nek és az el len õr zés re vo nat ko zó ered - mé nyek nek a mé rés ben érin tett má sik fél szá má ra tör té nõ hoz zá fé ré si rend je, g) a tá ro lá si te vé keny ség el lá tá sá hoz szük sé ges gáz for - gal mi ada tok biz to sí tá sá nak rend je. 6. Ke res ke del mi elõ írások: a) ügy fél szol gá lat mû köd te té sé nek rend je, b) az ér té ke sí tés fel té te le i re vo nat ko zó sza bá lyok, te - kin tet tel az üze mi és ke res ke del mi sza bály zat elõ írásaira,

67 2009/13. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 4211 kü lö nö sen a fel hasz ná lók és ke res ke dõk re vo nat ko zó pénz ügyi fel té te le ket do ku men tá ló elõ írásokra is, c) a be ér ke zett igé nyek el bí rá lá sá nak rend je, te kin tet tel az eset le ge sen nem elég sé ges tá ro lá si ka pa ci tá sok el osz tá - sa so rán al kal ma zan dó el já rá sok ra, sor ren di ség re, d) a rend szer hasz ná lói igény ki elé gí té sé nek mód jai és rész le tes sza bá lyai: da) az igény ki elé gí tés fel té te lei, a rend szer hasz ná ló val kö tött tá ro lá si szer zõ dés, db) az igény be je len tõ ré szé re tör té nõ tá jé koz ta tás rend - je és sza bá lyai, dc) az igény lõ tõl kért ada tok, do ku men tu mok fel so ro - lá sa és a be nyúj tás mód ja, dd) aján lat té te li kö te le zett ség, és az el mu lasz tá sá nak kon zek ven ci á ja, de) a rend szer hasz ná ló nál tör tént vál to zás ese tén al kal - ma zott el já rás, e) a no mi ná lás hoz kap cso ló dó rész le tes sza bá lyok, f) mér leg ké szí té si, el szá mo lá si sza bá lyok, g) mo bil gáz hoz ke ve re dõ pár na gáz mennyi sé gé nek meg ha tá ro zá sá nál al kal ma zott el já rás, h) a tá rol ta tó fe lek re tör té nõ al lo ká ció össze füg gé sei, i) a meg sza kít ha tó fo gyasz tás sal kap cso la tos tá ro lói eljárások, j) a szer zõ dé si fel té te lek a tá ro lá si szer zõ dé sek hez: ja) egye di fel té te lek ke ze lé se, jb) az üzem za var, kor lá to zás és szü ne tel te tés ese tén alkalmazandó sza bá lyok, jc) az en ge dé lyes rend sze ré nek kar ban tar tá sa és hiba - elhárításának rend je, jd) a szer zõ dõ part ner rel szem ben tá masz tott kö ve tel - mé nyek, je) a rend szer hasz ná ló ál tal szer zõ dé ses biz to sí ték ként fel aján lott mo bil föld gáz kész let ér té ke sí té si mód já nak meg ha tá ro zá sa, k) mennyi sé gi el szá mo lá si és fi ze té si elõ írások: ka) a tá ro lá sért fi ze ten dõ díj, mér té ke és szá mí tá sá nak rész le tes sza bá lyai, kb) ha tó sá gi ár hoz ké pest al kal ma zott áren ged mé nye - zés sza bá lyai, kc) a mé rés és az el szá mo lás so rán al kal ma zott szá mí tá - sok rész le te zé se, kd) a szám lá zás és a szám la ki fo gá so lá sok in té zé sé nek rend je, ke) a pót dí jak és köt bé rek al kal ma zá sá nak és fi ze té sé - nek rend je, kf) a vá laszt ha tó fi ze té si mó dok, kg) a vá laszt ha tó fi ze té si ha tár idõk, kh) a késedelmes fizetés esetére alkalmazható szankciók, l) szer zõ dés sze gés re vo nat ko zó sza bá lyok: la) a szer zõ dés sze gés ese tei, lb) szank ci ók és kö vet kez mé nyek, lc) a szer zõ dé ses ál la pot hely re ál lí tá sa, m) a pa na szok ke ze lé sé nek rend je. Mel lék le tek 1. A mû köd te tett rend szer le írá sa, mû sza ki ada tai. 2. Az ügy fél szol gá lat el ér he tõ sé ge. 3. A tá ro lás pénz ügyi fel té te lei és a meg ál la po dás do - ku men tum min tái. 4. El szá mo lás so rán al kal ma zott szá mí tá si el já rás, paraméterek. 5. Szer zõ dés min ták. 6. Szer zõ dé ses biz to sí ték ra vo nat ko zó sza bá lyo kat: 6.1. a pénz ügyi tí pu sú biz to sí té kok meg ne ve zé sét és azok el fo ga dá sá nak fel té te le it, 6.2. a rend szer hasz ná ló ál tal biz to sí ték ként fel aján lott be tá rolt föld gáz el fo ga dá sá nak fel té te le it, 6.3. a szer zõ dé ses biz to sí ték igény be vé te lé nek ese te it és mód ját, üte me zé sét, ide ért ve a biz to sí ték ként el fo ga dott be tá rolt föld gáz auk ci ós ér té ke sí té sé nek és el szá mo lá sát. 7. El já rás rend a szer zõ dés sze gés ese tén. Füg ge lék 1. A tár sa ság szer ve ze ti fel épí té se. 2. Jog sza bá lyok, szab vá nyok, bel sõ uta sí tá sok. 3. Az ér dek-kép vi se le ti szer ve ze tek fel so ro lá sa Az egyetemes szolgáltató üzletszabályzatának tartalmi elemei 1. Az üz let sza bály zat ha tá lya, fo ga lom meg ha tá ro zá - sok, az en ge dé lyes re vo nat ko zó ada tok, az en ge dé lyes által vég zett te vé keny ség be mu ta tá sa. 2. Az en ge dé lyes kül sõ kör nye zet tel való kap cso la ta: a) fe let tes szer vek kel való kap cso lat, b) a fo gyasz tói kap cso lat tar tás szer ve ze té nek és mû kö - dé sé nek rend je. 3. Az üz let sza bály zat tól mint ál ta lá nos szer zõ dé si fel té tel rend szer tõl tör té nõ el té rés le he tõ sé gei, egye di fel - té te lek ki ala kí tá sá nak le he tõ sé ge. Egye di fel té te lek al kal - ma zá sa ese tén az en ge dé lyes kö te les az egye di fel té te le ket nyil vá nos ság ra hoz ni, és azo kat min den, a fel té te le ket tel - je sí tõ szer zõ dõ fél ré szé re biz to sí ta ni. E ren del ke zést az üz let sza bály zat ban fel kell tün tet ni, a nyil vá nos ság ra hozatal he lyé nek meg je lö lé sé vel együtt. 4. Ál ta lá nos biz ton sá gi elõ írások: a) fo gyasz tók és rend szer hasz ná lók biz ton sá gos el lá tá - sá ra vo nat ko zó ga ran ci ák és az el lá tást biz to sí tó rendel - kezések, b) az adat vé de lem re vo nat ko zó biz to sí té kok (a szer zõ - dõ fél ke zelt ada ta i nak köre, azon sze mé lyek meg je lö lé se, akik szá má ra a ke zelt ada tok, vagy azok meg ha tá ro zott részei át ad ha tók, el já rás rend a sze mé lyes ada tok hoz fû zõ - dõ jo gok meg sér té se ese tén), c) a kör nye zet vé del mi elõ írások és az elõ írást biz to sí tó ren del ke zé sek.

68 4212 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/13. szám 5. Az el lá tás mi nõ sé gi és szol gál ta tá si szín vo na la: a) az en ge dé lyes te vé keny ség mi nõ sé gi jel lem zõi, b) a for gal ma zott gáz mi nõ sé gi elõ írásai, c) a gáz mi nõ ség el len õr zé sé nek rész le tes el já rás rend je, d) a szolgáltatás színvonalának eljárásrendje és mutatói, e) a fo gyasz tói elé ge dett ség vizs gá lat be mu ta tá sa. 6. Az en ge dé lyes ál tal nyúj tott szol gál ta tás rész le tes be mu ta tá sa, eh hez kap cso ló dó an: a) a szol gál ta tást igény be ven ni kí vá nó fel hasz ná ló szer zõ dés kö té si igé nyé nek ke ze lé se (fo lya mat a szer zõ - dés kö té sig, a szer zõ dés kö tést meg elõ zõ en a fe lek ál tal tel - je sí ten dõ fel té te lek) aa) igény be je len tés rend je, ab) tá jé koz ta tás az igény be je len tés re az en ge dé lyes részérõl, an nak meg je lö lé sé vel, hogy más en ge dé lye sek - nél tör té nõ el já rást meg bí zá si szer zõ dés alap ján lát el, mely en ge dé lye sek nél és mi lyen fel té te lek sze rint, ac) a szer zõ dés kö tés hez szük sé ges ada tok, ira tok biz - to sí tá sá nak rend je, ad) a szer zõ dõ part ner rel szem ben tá masz tott kö ve tel - mé nyek, ae) aján lat té tel sza bá lyai, aján la ti kö tött ség, b) a szer zõ dés kö tés re vo nat ko zó sza bá lyok ba) a szer zõ dés lét re jöt té nek mód ja, a lét re jö võ szer zõ - dést an nak tel jes tar tal má val írás ba kell fog lal ni, bb) a szer zõ dés ha tály ba lé pé sé hez szük sé ges eset le ges to váb bi fel té te lek, c) a szer zõ dés mó do sí tá sa ca) a szer zõ dés egy ol da lú mó do sí tá sá nak ese tei, a mó - do sí tás köz zé té te lé nek mód já ra és ha tár ide jé re vo nat ko zó elõ írások, cb) a fel hasz ná ló nál tör tént vál to zás ese tén al kal ma zott el já rás, d) a szer zõ dés tel je sí té sé re vo nat ko zó ren del ke zé sek da) az en ge dé lyes ál tal nyúj tott szol gál ta tás mennyi - ségi és mi nõ sé gi pa ra mé te rei, db) le ol va sás gya ko ri sá ga, rend je, dc) mé rés, el szá mo lás hi bás mé rés ese tén, dd) a mé rés és az el szá mo lás so rán al kal ma zott szá mí - tá sok rész le tes sza bá lyai, de) az el szá mo lás alap ja, el szá mo lá si idõ sza kok, df) a szám lá zás rend je, dg) az al kal ma zott árak (az egye te mes szol gál ta tás ke - re té ben nyúj tott szol gál ta tás dí jai, és az ér té ke sí tett föld - gáz ára), az ár vál to zás be je len té sé nek mód já ra és ha tár ide - jé re vo nat ko zó elõ írások, dh) vá laszt ha tó fi ze té si és el szá mo lá si mó dok és ha tár - idõk, di) fi ze té si és el szá mo lá si mó dok kö zöt ti vál tás le he tõ - sé gé re, mód já ra, fel té te le i re, az igény be ve he tõ ked vez mé - nyek re és az igény be vé tel fel té te le i re vo nat ko zó ak tu á lis tá jé koz ta tás el ér he tõ sé ge, e) szer zõ dõ fe lek jo gai és kö te le zett sé gei, f) a szer zõ dés tel je sí té sé ben részt vevõ har ma dik sze - mé lyek és a ve lük fenn ál ló kap cso la tok be mu ta tá sa, g) az üzem za var, kor lá to zás és szü ne tel te tés ese tén alkalmazandó sza bá lyok ga) köl csö nös tá jé koz ta tá si kö te le zett ség, gb) az ér te sí té si kö te le zett ség ide je, mód ja, ér te sí tés a föld gáz szál lí tó vagy föld gáz el osz tó ál tal vég zett elõ re ter - vez he tõ kar ban tar tá si, fel újí tá si mun kák miatti szü ne te lés idõ pont já ról, vár ha tó idõ tar ta má ról, gc) az ér te sí tés el ma ra dá sá nak kö vet kez mé nyei, gd) a fe lek együtt mû kö dé se a hely re ál lí tás ér de ké ben, ge) a föld gáz el osz tás szü ne tel te té se kez de mé nye zé sé - nek mód ja, h) a szer zõ dés meg szû né sé nek ese tei ha) a szer zõ dés idõ tar ta má nak meg ha tá ro zá sa, hb) ren des fel mon dás sza bá lyai a ren des fel mon dás joga nem kor lá toz ha tó, hc) azon na li ha tá lyú fel mon dás az azon na li fel mon - dás hoz ve ze tõ sú lyos szer zõ dés sze gé sek meg ha tá ro zá sa, hd) a szer zõ dés meg szû né sé nek egyéb ese tei, he) el szá mo lás a szer zõ dés meg szû né se ese tén, i) a szer zõ dés sze gés ke ze lé se ia) a szer zõ dés sze rû tel je sí tés el len õr zé sé nek mód ja, el já rás rend je, ib) a szerzõdésszegés bizonyítására vonatkozó szabályok, ic) az azon na li fel mon dást nem ered mé nye zõ szer zõ - dés sze gé sek kö vet kez mé nyei, id) a gáz mé rõ nél kü li fo gyasz tás fel té te lei, meg sze gé - sé nek szank ci ó ja (a szol gál ta tás foly ta tá sá nak megtaga - dása), j) a szer zõ dés nél kü li vé te le zés re vo nat ko zó sza bá lyok, k) pa nasz ügy in té zés re vo nat ko zó ren del ke zé sek ka) a be ér ke zõ pa na szok rög zí té se, ar chi vá lá sa, kb) a szük sé ges egyez te té sek vég re haj tá sá nak do ku - men tá lá sa, kc) ér de mi vá lasz adá si ha tár idõ, kd) a vá lasz adá si ha tár idõ el mu lasz tá sá nak kö vet kez - mé nye, l) ügy fél szol gá la tok, egyéb el ér he tõ sé gek la) ál lan dó ügy fél szol gá la to kon el lá tott fel ada tok, lb) ügy fél szol gá la ti fi ók iro dák ban el lá tott fel ada tok, lc) te le fon szá mok, pos ta cí mek, azok meg je lö lé sé vel együtt, hogy mely te le fon szá mon mi lyen ügye ket le het el - in téz ni, il let ve mely pos ta cí men mi lyen be je len tés te he tõ, m) vi ta ren de zés, ér te sí té sek ma) irány adó jog sza bá lyok meg je lö lé se, mb) bí ró sá gi ki kö té sek, mc) köl csö nös ér te sí té sek rend je, ha tár ide je, mód ja, n) a vé den dõ fo gyasz tók ra vo nat ko zó spe ci á lis ren del - ke zé sek. 7. Az alap te vé keny sé gen kí vül vég zett te vé keny sé gek be mu ta tá sa a) az en ge dé lyes ál tal vég zett, az alap te vé keny ség hez kap cso ló dó szol gál ta tá sok fel so ro lá sa, b) az en ge dé lyes ál tal a fel hasz ná lók igé nye alap ján kü - lön díj el le né ben vé gez he tõ, alap szol gál ta tá son túli ki egé - szí tõ szol gál ta tá sok kö rét és dí ját.

69 2009/13. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 4213 Mel lék le tek 1. Ügy fél szol gá la ti iro dák fel so ro lá sa, azok nyit va tar - tá sa. 2. Te le fon szá mok, pos ta cí mek, egyéb el ér he tõ sé gek. 3. El szá mo lás so rán al kal ma zott rész le tes szá mí tá si el - já rás, pa ra mé te rek. 4. Szer zõ dés min ták. 5. Köt bér táb la. Füg ge lék 1. A tár sa ság szer ve ze ti fel épí té se. 2. Jog sza bá lyok, szab vá nyok, bel sõ uta sí tá sok. 3. Az ér dek-kép vi se le ti szer ve ze tek fel so ro lá sa A földgázkereskedõ üzletszabályzatának tartalmi elemei 1. Az üz let sza bály zat ha tá lya és ér vé nyes sé gi köre, fogalommeghatározások, az en ge dé lyes re vo nat ko zó ada - tok, az en ge dé lyes ál tal vég zett te vé keny ség be mu ta tá sa. 2. A kül sõ kör nye zet tel való kap cso la ta: a) fe let tes szer vek kel való kap cso lat, b) fel hasz ná lók ré szé re adott in for má ci ók. 3. Ál ta lá nos biz ton sá gi elõ írások: a) fel hasz ná lók biz ton sá gos el lá tá sá ra vo nat ko zó garanciák és az el lá tást biz to sí tó ren del ke zé sek, b) az adat vé de lem re vo nat ko zó biz to sí té kok (a szer zõ - dõ fél ke zelt ada ta i nak köre, azon sze mé lyek meg je lö lé se, akik szá má ra a ke zelt ada tok, vagy azok meg ha tá ro zott részei át ad ha tók, el já rás rend a sze mé lyes ada tok hoz fû zõ - dõ jo gok meg sér té se ese tén), c) a kör nye zet vé del mi elõ írások és az elõ írást biz to sí tó ren del ke zé sek. 4. Szol gál ta tás mi nõ sé gi kö ve tel mé nyek: a) az en ge dé lyes te vé keny ség mi nõ sé gi jel lem zõi, b) a for gal ma zott gáz mi nõ sé gi elõ írásai, c) a gáz mi nõ ség el len õr zé sé nek rész le tes el já rás rend je. 5. A fel hasz ná lói igény ki elé gí té sé nek mód jai és rész - le tes sza bá lyai: a) az igény be je len tõ ré szé re tör té nõ tá jé koz ta tás rend je és sza bá lyai, b) az igény lõ tõl kért ada tok, do ku men tu mok felsoro - lása és a be nyúj tás mód ja, c) a fel hasz ná ló nál tör tént vál to zás ese tén al kal ma zott el já rás. 6. A szer zõ dé si fel té te lek a szer zõ dé sek hez: a) ál ta lá nos szer zõ dé ses fel té te lek, kü lö nö sen a fe lek jo gai és kö te le zett sé gei, b) egye di fel té te lek ke ze lé se, c) az üzem za var, kor lá to zás és szü ne tel te tés ese tén al - kal ma zan dó sza bá lyok, d) a szer zõ dõ part ner rel szem ben tá masz tott kö ve tel - mé nyek, e) mennyi sé gi el szá mo lá si és fi ze té si elõ írások: ea) az el szá mo lás alap ja, idõ sza ka és rend je, eb) a mé rés és az el szá mo lás so rán al kal ma zott szá mí - tá sok rész le te zé se, ec) a szám lá zás és a szám la ki fo gá so lá sok in té zé sé nek rend je. f) pénz ügyi ga ran cia fel té te lei, g) az in ter ne tes vagy pa pír ala pú szer zõ dés kö tés sa já - tosságai, h) az in ter ne tes vagy pa pír ala pú szer zõ dés ese té ben az ügy fél szol gá la tok el he lye zé sé re és mû köd te té sé re vo nat - ko zó rész le tes sza bá lyok. 7. Az egye te mes szol gál ta tás ra jo go sul tak ra vo nat ko zó kü lön ren del ke zé sek: a) az aján lott föld gáz el lá tás és szol gál ta tá sok rész le tes is mer te té se, b) a rend szer üze mel te tõk kö te le zett sé gei és jo gai, c) a ke res ke dõ ka pa ci tás le kö tés sel kap cso la tos kö te le - zett sé gei és jo gai, d) az ár al kal ma zás, el szá mo lás fel té te lei, le ol va sás üte - me zé se, rend je, e) a ke res ke dõ vál tás, egye te mes szol gál ta tás ba tör té nõ át té rés rész le tes sza bá lyai, f) a szer zõ dés ke res ke dõ ál ta li egy ol da lú mó do sí tá sá - nak be le ért ve az ár vál toz ta tást is ese te it, a mó do sí tás idõ be li ha tá lyát és a köz zé té tel sza bá lya it. 8. Szer zõ dés sze gés re vo nat ko zó sza bá lyok: a) a szer zõ dés sze gés ese tei, b) szank ci ók és kö vet kez mé nyek, c) a szer zõ dé ses ál la pot hely re ál lí tá sa, d) a késedelmes fizetés esetére alkalmazható szankciók. 9. Fel hasz ná lói kap cso lat tar tás szer ve ze té nek és mû kö - dé sé nek, va la mint a fel hasz ná lói pa na szok ügy in té zé sé nek rend jét, a pa na szok ke ze lé sé nek rend je. Mel lék le tek 1. Az ügy fél szol gá la tok és az ügy fél szol gá la ti iro da el - ér he tõ sé ge. 2. El szá mo lás so rán al kal ma zott rész le tes szá mí tá si el - já rás, pa ra mé te rek. 3. Szer zõ dé sek ál ta lá nos tar tal mi ele mei. 4. Szer zõ dés min ták egye te mes szol gál ta tás ra jo go sult fel hasz ná lók ese tén. 5. Az el szá mo lá si mód sze rek a ke res ke dõ vál tás kor al - kal ma zott és vá laszt ha tó pénz ügyi ga ran ci ák rész le tes be - mu ta tá sa. 6. El já rás rend a szer zõ dés sze gés és sza bály ta lan vé te - le zés ese tén. Füg ge lék 1. A tár sa ság szer ve ze ti fel épí té se. 2. Az ér dek-kép vi se le ti szer ve ze tek fel so ro lá sa. 3. Jog sza bá lyok, szab vá nyok, bel sõ uta sí tá sok.

70 4214 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/13. szám 1.6. Telephelyei szolgáltató üzletszabályzatának tartalmi elemei 1. Az üz let sza bály zat ha tá lya és ér vé nyes sé gi köre, fo - ga lom meg ha tá ro zá sok, az en ge dé lyes re vo nat ko zó ada - tok, az en ge dé lyes ál tal vég zett te vé keny ség be mu ta tá sa. 2. A kül sõ kör nye zet tel való kap cso la ta. 5. számú melléklet a 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelethez Az engedélyezési kérelemhez tevékenységenként benyújtandó mellékletek I. Fejezet Földgáz rendszerirányítására vonatkozó mûködési engedély A Hi va tal hoz be nyúj tott föld gáz rend szer irá nyí tá sá ra vo nat ko zó en ge dély irán ti ké re lem hez mel lé kel ni kell: 1. a ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ évre el ké szí tett éves be szá mo lót, 2. a ké rel me zõ nek a föld gáz el lá tás ról szóló évi XL. tör vény ben (a továb biak ban: GET), e ren de let ben és más jog sza bály ban, az ÜKSZ-ben elõ írt, il let ve a vál lalt fel ada tai el lá tá sá hoz szük sé ges adat for gal mi és in for ma ti - kai rend szer be mu ta tá sát, 3. a ké rel me zõ tár sa ság tel jes szer ve ze tét be mu ta tó szer ve ze ti áb rát, szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za tot, a dön té si és ha tás kö ri rend szert, sa ját szer ve ze tén be lül az egyes a GET-ben meg ha tá ro zott te vé keny sé gek vég zé sé re ki ala kí tott szer ve ze ti egy sé gek be mu ta tá sát és el he lyez ke - dé sét a dön té si ha tás kö ri rend szer ben, táb lá za tos össze fog - la lást az elõ írt szük sé ges és a ren del ke zés re álló sze mély - zet lét szá má ról szak kép zett ség sze rint, 4. az en ge dé lyes te vé keny ség vég zé sé hez szük sé ges mód sze rek, el já rá sok, tech no ló gi ák be mu ta tá sát, 5. föld gáz el lá tá si üzem za va ri, vál ság hely ze ti, kor lá to - zá si in téz ke dé si ter vet, 6. az en ge dély kö te les te vé keny sé get vég zõ szer ve ze tek kö zöt ti kap cso la to kat sza bá lyo zó bel sõ ren det. II. Fejezet Földgázszállításra vonatkozó mûködési engedély A Hi va tal hoz be nyúj tott föld gáz szál lí tás ra vo nat ko zó en ge dély irán ti ké re lem hez mel lé kel ni kell: 1. a ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ évre el ké szí tett éves be szá mo lót, 2. 3 évre szóló üz le ti ter vet, 3. a 7. szá mú mel lék let ben meg adott szem pon tok sze - rint el len õr zött füg get len könyv vizs gá lói vé le ményt az üzleti terv rõl, 4. a ké rel me zõ nek a GET-ben, e ren de let ben és más jog sza bály ban, az ÜKSZ-ben és az üz let sza bály za tá ban elõ írt, il let ve a vál lalt fel ada tai el lá tá sá hoz szük sé ges adat - for gal mi és in for ma ti kai rend szer be mu ta tá sát, 5. a ké rel me zõ tár sa ság tel jes szer ve ze tét be mu ta tó szer ve ze ti áb rát, szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za tot, a dön té si és ha tás kö ri rend szert, sa ját szer ve ze tén be lül az egyes a GET-ben meg ha tá ro zott te vé keny sé gek vég zé sé re ki ala kí tott szer ve ze ti egy sé gek be mu ta tá sát és el he lyez ke - dé sét a dön té si ha tás kö ri rend szer ben, táb lá za tos össze fog - la lást az elõ írt szük sé ges és a ren del ke zés re álló sze mély - zet lét szá má ról szak kép zett ség sze rint, 6. az en ge dé lyes te vé keny ség vég zé sé hez szük sé ges mód sze rek, el já rá sok, tech no ló gi ák be mu ta tá sát, 7. a jó vá ha gyás ra be ter jesz tett, al kal maz ni kí vánt üzletszabályzatot, 8. föld gáz el lá tá si üzem za va ri, vál ság hely ze ti, kor lá to - zá si in téz ke dé si ter vet, 9. mé ré si, fel osz tá si és el szá mo lá si rend szer le írá sát, 10. jó vá ha gyás ra be ter jesz tett meg fe le lé si prog ra mot, 11. a bá nyá szat ról szóló évi XLVIII. tör vény (a továb biak ban: Bt.) 24. (3) be kez dé se sze rin ti a bá nya - fel ügye let ál tal jó vá ha gyott mi nõ ség biz to sí tá si rend szer le írá sát, vagy ki dol go zá sá nak ütem ter vét, 12. a csat la ko zó rend sze rek üze mel te tõ i vel kö tött együtt mû kö dé si meg ál la po dá so kat a) mé rés re és el szá mo lás ra, b) egyen sú lyo zás ra vo nat ko zó kö te le zõ adatszolgál - tatásra, c) egyen sú lyo zás sal kap cso la tos in téz ke dé sek re, d) rend kí vü li hely ze tek ben tör té nõ együtt mû kö dés re, e) ka pa ci tás fej lesz tés nél tör té nõ el já rá sok ra, f) a föld gáz rend sze rek kö zöt ti át adá sá nál nor mál és rend kí vü li üzem me net nél kö ve ten dõ el já rá sok ra, 13. az en ge dé lyes bá nya fel ügye let ál ta li mûszakibiztonsági szem pon tú mi nõ sí té sét a szer ve zet rõl, a szük sé - ges kép zett sé gû és lét szá mú szak sze mély zet ren del ke zés re ál lá sá ról, 14. kü lön jog sza bály elõ írása ese tén kör nye zet vé del mi en ge délyt, 15. üze mel te té si szer zõ dé se ket, évre szóló ka pa ci tás igény fel mé rést, és az ez alap - ján el ké szí tett ter ve zett fej lesz té sek le írá sát, 17. a szál lí tó ve ze ték-rend szer mû sza ki le írá sát a) a szál lí tó ve ze ték be mu ta tá sa kez dõ és vég pont ja ik, va la mint egyéb jel lem zõ ik meg je lö lé sé vel, b) az in dí tó és át adó ál lo má sok le írá sá val és fõbb pa ra - mé te re ik meg je lö lé sé vel az ÜKSZ sze rint, c) a szál lí tó ve ze té kek üze mel te té sét szol gá ló tech no ló - gi ai lé te sít mé nyek le írá sá val és fõbb pa ra mé te re ik meg - jelölésével,

71 2009/13. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 4215 d) a szál lí tó ve ze té kek üze mel te té sét, irá nyí tá sát, el len - õr zé sét szol gá ló lé te sít mé nyek és be ren de zé sek le írá sá val, va la mint fõbb pa ra mé te re ik meg je lö lé sé vel, e) a nem ha zai fel hasz ná lá sú föld gáz szál lí tá sá ra igény - be vett ve ze ték sza ka szok be mu ta tá sá val, f) a nem föld gáz szál lí tói tu laj do nú rend sze rek be mu ta - tá sá val, g) a szállítóvezeték többségi tulajdonának igazolásával, h) a mérõ és adat át vi te li esz kö zök le írá sá val, 18. a föld gáz szál lí tá sá ra a rend szer hasz ná lók kal, va la - mint a rend szer szin tû szol gál ta tá sok ra a rend szer üze mel - te tõk kel kö tött szer zõ dé se ket vagy elõ szer zõ dé se ket, 19. Mi nõ ség El szá mo lá si Ren det. III. Fejezet Földgáz elosztására vonatkozó mûködési engedély A Hi va tal hoz be nyúj tott föld gáz el osz tá sá ra vo nat ko zó mû kö dé si en ge dély irán ti ké re lem hez mel lé kel ni kell: 1. a ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ évre el ké szí tett éves be szá mo lót, 2. 3 évre szóló üz le ti ter vet, 3. a 7. szá mú mel lék let ben meg adott szem pon tok sze - rint el len õr zött füg get len könyv vizs gá lói vé le ményt az üzleti terv rõl, 4. a ké rel me zõ nek a GET-ben, e ren de let ben és más jog sza bály ban, az ÜKSZ-ben és az üz let sza bály za tá ban elõ írt, il let ve a vál lalt fel ada tai el lá tá sá hoz szük sé ges adat - for gal mi és in for ma ti kai rend szer be mu ta tá sát, 5. a ké rel me zõ tár sa ság tel jes szer ve ze tét be mu ta tó szer ve ze ti áb rát, szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za tot, a dön té si és ha tás kö ri rend szert, sa ját szer ve ze tén be lül az egyes a GET-ben meg ha tá ro zott te vé keny sé gek vég zé sé re ki ala kí tott szer ve ze ti egy sé gek be mu ta tá sát és el he lyez ke - dé sét a dön té si ha tás kö ri rend szer ben, táb lá za tos össze fog - la lást az elõ írt szük sé ges és a ren del ke zés re álló sze mély - zet lét szá má ról szak kép zett ség sze rint, 6. az en ge dé lyes te vé keny ség vég zé sé hez szük sé ges mód sze rek, el já rá sok, tech no ló gi ák be mu ta tá sát, 7. a jó vá ha gyás ra be ter jesz tett, al kal maz ni kí vánt üzletszabályzatot, 8. föld gáz el lá tá si üzem za va ri, vál ság hely ze ti, kor lá to - zá si in téz ke dé si ter vet, 9. mé ré si, fel osz tá si és el szá mo lá si rend szer le írá sát, 10. jó vá ha gyás ra be ter jesz tett meg fe le lé si prog ra mot, 11. a Bt. 24. (3) be kez dé se sze rin ti, a bá nya fel ügye let ál tal jó vá ha gyott mi nõ ség biz to sí tá si rend szer le írá sát, vagy ki dol go zá sá nak ütem ter vét, 12. a csat la ko zó rend sze rek üze mel te tõ i vel kö tött együtt mû kö dé si meg ál la po dá so kat a) mé rés re és el szá mo lás ra, b) egyen sú lyo zás ra vo nat ko zó kö te le zõ adatszolgál - tatásra, c) egyen sú lyo zás sal kap cso la tos in téz ke dé sek re, d) rend kí vü li hely ze tek ben tör té nõ együtt mû kö dés re, e) ka pa ci tás fej lesz tés nél tör té nõ el já rá sok ra, f) a föld gáz rend sze rek kö zöt ti át adá sá nál nor mál és rend kí vü li üzem me net nél kö ve ten dõ el já rá sok ra, 13. az en ge dé lyes bá nya fel ügye let ál ta li mûszakibiztonsági szem pon tú mi nõ sí té sét a szer ve zet rõl, a szük sé - ges kép zett sé gû és lét szá mú szak sze mély zet ren del ke zés re ál lá sá ról, 14. kü lön jog sza bály elõ írása ese tén kör nye zet vé del mi en ge délyt, 15. üze mel te té si szer zõ dé se ket, évre szóló ka pa ci tás igény fel mé rést, és az ez alap - ján el ké szí tett ter ve zett fej lesz té sek le írá sát, 17. az üze mel te tett el osz tó ve ze ték-rend szer be mu ta tá - sát, a mû kö dé si te rü let le írá sát a) az el osz tó ve ze ték-rend szer és a szállítóvezetékrendszer csat la ko zá si pont ja i nak és jel lem zõ i nek le írá sá - val, b) az el osz tó ve ze ték-rend szer fõ ele me i nek és jel lem - zõ i nek le írá sá val, ezen be lül kü lön fel tün tet ve az el osz tó - ve ze ték-rend szer azon ré szét, ame lyet a ké rel me zõ üze - mel te té si szer zõ dés alap ján üze mel tet, c) az elosztóvezeték többségi tulajdonának igazolásával, d) a te rü le ti üzem vi te li irá nyí tás és üzem irá nyí tó szol - gá la tok szék he lyé nek fel so ro lá sá val, e) azon te le pü lé sek, te le pü lés ré szek, te rü le tek meg je lö - lé sé vel, ahol az el osz tó ve ze ték rõl vé te le zõ fel hasz ná lá si hely ta lál ha tó, kü lön fel tün tet ve, hogy az me lyik egye te - mes szol gál ta tói en ge dé lyes hez tar to zik, f) a mérõ és adat át vi te li esz kö zök le írá sá val, 18. az el osz tó ve ze ték rõl vé te le zõ fel hasz ná lá si he lyek nyil ván tar tá sá nak be mu ta tá sát, 19. a föld gáz el osz tás ra a rend szer hasz ná lók kal, va la - mint a rend szer szin tû szol gál ta tá sok ra a rend szer üze mel - te tõk kel kö tött szer zõ dé se ket vagy elõ szer zõ dé se ket, a) ha a föld gáz el osz tó és az egye te mes szol gál ta tó vagy a föld gáz ke res ke dõ egy jogi sze mé lyen be lül vég zik az engedélyköteles te vé keny sé get, a szer ve ze tek kö zöt ti kap - cso la to kat be mu ta tó bel sõ sza bá lyo zást, b) a fel hasz ná lók kal kö tött szer zõ dé sek ese té ben a nyil ván tar tást és a szer zõ dés min tá kat. IV. Fejezet A telephelyi szolgáltatásra vonatkozó mûködési engedély A Hi va tal hoz be nyúj tott te lep he lyi szol gál ta tás ra vo nat - ko zó en ge dély irán ti ké re lem hez mel lé kel ni kell: 1. a ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ évre el ké szí tett éves be szá mo lót, 2. 3 évre szóló üz le ti ter vet, 3. a 7. szá mú mel lék let ben meg adott szem pon tok sze - rint el len õr zött füg get len könyv vizs gá lói vé le ményt az üzleti terv rõl,

72 4216 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/13. szám 4. a ké rel me zõ nek a GET-ben, e ren de let ben és más jog sza bály ban, az ÜKSZ-ben és az üz let sza bály za tá ban elõ írt, il let ve a vál lalt fel ada tai el lá tá sá hoz szük sé ges adat - for gal mi és in for ma ti kai rend szer be mu ta tá sát, 5. a ké rel me zõ tár sa ság tel jes szer ve ze tét be mu ta tó szer ve ze ti áb rát, sa ját szer ve ze tén be lül az egyes a GETben meg ha tá ro zott te vé keny sé gek vég zé sé re ki ala kí tott szer ve ze ti egy sé gek be mu ta tá sát és el he lyez ke dé sét a dön - té si ha tás kö ri rend szer ben, táb lá za tos össze fog la lást az elõ írt szük sé ges és a ren del ke zés re álló sze mély zet lét szá - má ról szak kép zett ség sze rint, 6. az en ge dé lyes te vé keny ség vég zé sé hez szük sé ges mód sze rek, el já rá sok, tech no ló gi ák be mu ta tá sát, 7. a jó vá ha gyás ra be ter jesz tett, al kal maz ni kí vánt üzletszabályzatot, 8. föld gáz el lá tá si üzem za va ri, vál ság hely ze ti, kor lá to - zá si in téz ke dé si ter vet, 9. mé ré si, fel osz tá si és el szá mo lá si rend szer le írá sát, 10. a te lep he lyi ve ze ték-rend szer be mu ta tá sát, a mû kö - dé si te rü let le írá sát a) a te lep he lyi ve ze ték és az el osz tó-, il let ve szál lí tó ve - ze ték-rend szer csat la ko zá si pont já nak és jel lem zõ i nek leírásával, b) a te lep he lyi ve ze ték tu laj don rend sze ré nek be mu ta tá - sá val, kü lön fel tün tet ve a te lep he lyi ve ze ték azon ré szét, ame lyet a ké rel me zõ üze mel te té si szer zõ dés alap ján üze - mel tet, c) azon te lep he lyi fel hasz ná lók fel so ro lá sá val, nyil ván - tar tás be mu ta tá sá val, kü lön fel tün tet ve, hogy me lyik egye - te mes szol gál ta tó hoz, vagy föld gáz ke res ke dõ höz tar to zik, d) a mérõ és adat át vi te li esz kö zök le írá sá val és tulaj - doni vi szo nya i nak be mu ta tá sá val, 11. a csat la ko zó rend sze rek üze mel te tõ i vel kö tött együtt mû kö dé si meg ál la po dá so kat a) mé rés re és el szá mo lás ra, b) egyen sú lyo zás ra vo nat ko zó kö te le zõ adatszolgál - tatásra, c) egyen sú lyo zás sal kap cso la tos in téz ke dé sek re, d) rend kí vü li hely ze tek ben tör té nõ együtt mû kö dés re, e) ka pa ci tás fej lesz tés nél tör té nõ el já rá sok ra, f) a föld gáz rend sze rek kö zöt ti át adá sá nál nor mál és rend kí vü li üzem me net nél kö ve ten dõ el já rá sok ra, 12. a rend szer hasz ná lók kal kö tött szer zõ dé se ket, a) csat la ko zá si és ve ze té kes szol gál ta tá si szer zõ dést, b) föld gáz ér té ke sí té si szer zõ dést, c) föld gáz ke res ke del mi szer zõ dé se ket, 13. üze mel te té si szer zõ dé se ket, évre szóló ka pa ci tás igény fel mé rés, és az ez alap - ján el ké szí tett ter ve zett fej lesz té sek le írá sát, 15. a te lep he lyi ve ze ték mû sza ki-biz ton sá gi meg fe le lõ - sé gé nek a csat la ko zó ve ze té kek re és fel hasz ná lói be ren de - zé sek re vo nat ko zó mû sza ki-biz ton sá gi elõ írásokról szóló kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott ha tó ság ál tal ki adott meg fe le lõ sé gi iga zo lá sát. V. Fejezet Földgáztárolásra vonatkozó mûködési engedély A Hi va tal hoz be nyúj tott föld gáz tá ro lá sá ra vo nat ko zó mû kö dé si en ge dély irán ti ké re lem hez mel lé kel ni kell: 1. a ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ évre el ké szí tett éves be szá mo lót, 2. 3 évre szóló üz le ti ter vet, 3. a 7. szá mú mel lék let ben meg adott szem pon tok sze - rint el len õr zött füg get len könyv vizs gá lói vé le ményt az üzleti terv rõl, 4. a ké rel me zõ nek a GET-ben, e ren de let ben és más jog sza bály ban, az ÜKSZ-ben és az üz let sza bály za tá ban elõ írt, il let ve a vál lalt fel ada tai el lá tá sá hoz szük sé ges adat - for gal mi és in for ma ti kai rend szer be mu ta tá sát, 5. a ké rel me zõ tár sa ság tel jes szer ve ze tét be mu ta tó szer ve ze ti áb rát, szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za tot, a dön té si és ha tás kö ri rend szert, sa ját szer ve ze tén be lül az egyes a GET-ben meg ha tá ro zott te vé keny sé gek vég zé sé re ki ala kí tott szer ve ze ti egy sé gek be mu ta tá sát és el he lyez ke - dé sét a dön té si ha tás kö ri rend szer ben, táb lá za tos össze fog - la lást az elõ írt szük sé ges és a ren del ke zés re álló sze mély - zet lét szá má ról szak kép zett ség sze rint, 6. az en ge dé lyes te vé keny ség vég zé sé hez szük sé ges mód sze rek, el já rá sok, tech no ló gi ák be mu ta tá sát, 7. a jó vá ha gyás ra be ter jesz tett, al kal maz ni kí vánt üzletszabályzatot, 8. föld gáz el lá tá si üzem za va ri, vál ság hely ze ti, kor lá to - zá si in téz ke dé si ter vet, 9. mé ré si, fel osz tá si és el szá mo lá si rend szer le írá sát, 10. jó vá ha gyás ra be ter jesz tett meg fe le lé si prog ra mot, 11. a Bt. 24. (3) be kez dé se sze rin ti a bá nya fel ügye let ál tal jó vá ha gyott mi nõ ség biz to sí tá si rend szer le írá sát, vagy ki dol go zá sá nak ütem ter vét, 12. a csat la ko zó rend sze rek üze mel te tõ i vel kö tött együtt mû kö dé si meg ál la po dá so kat: a) mé rés re és el szá mo lás ra, b) egyen sú lyo zás ra vo nat ko zó kö te le zõ adatszolgál - tatásra, c) egyen sú lyo zás sal kap cso la tos in téz ke dé sek re, d) rend kí vü li hely ze tek ben tör té nõ együtt mû kö dés re, e) ka pa ci tás fej lesz tés nél tör té nõ el já rá sok ra, f) a föld gáz rend sze rek kö zöt ti át adá sá nál nor mál és rend kí vü li üzem me net nél kö ve ten dõ el já rá sok ra, 13. az en ge dé lyes bá nya fel ügye let ál ta li mûszakibiztonsági szem pon tú mi nõ sí té sét a szer ve zet rõl, a szük sé - ges kép zett sé gû és lét szá mú szak sze mély zet ren del ke zés re ál lá sá ról, 14. kü lön jog sza bály elõ írása ese tén kör nye zet vé del mi en ge délyt, 15. üze mel te té si szer zõ dé se ket, évre szóló ka pa ci tás igény fel mé rést, és az ez alap - ján el ké szí tett ter ve zett fej lesz té sek le írá sát,

73 2009/13. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y a föld gáz tá ro ló ge o ló gi ai, mû ve lés tech no ló gi ai paramétereit és mû sza ki ada ta it föld gáz tá ro lón ként: a) ge o ló gi ai kö rül mé nyek le írá sá val és mû ve lés tech no - ló gi ai pa ra mé te rek meg je lö lé sé vel, b) a be saj to ló és ki tá ro ló tech no ló gi ai lé te sít mé nyek leírásával és fõbb pa ra mé te re ik meg je lö lé sé vel, c) a föld gáz tá ro lás hoz szük sé ges egyéb tech no ló gi ai lé te sít mé nyek le írá sá val és fõbb pa ra mé te re ik meg je lö lé - sé vel, d) a szál lí tó ve ze té ki és el osz tó ve ze té ki, va la mint ter - me lé si kap cso ló dá sok le írá sá val és azok fõbb pa ra mé te re i - nek meg je lö lé sé vel, e) a föld gáz tá ro lók üze mel te té sét, irá nyí tá sát, el len õr - zé sét szol gá ló lé te sít mé nyek és be ren de zé sek le írá sá val, va la mint fõbb pa ra mé te re ik meg je lö lé sé vel, 18. a föld gáz tá ro lá sá ra a rend szer hasz ná lók kal kö tött ér vé nyes szer zõ dé sek vagy elõ szer zõ dé sek. VI. Fejezet Földgáz kereskedelemre vonatkozó mûködési engedély A Hivatalhoz benyújtott földgáz kereskedelemre vonatkozó mûködési engedély iránti kérelemhez mellékelni kell: 1. a ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ évre el ké szí tett éves be szá mo lót, 2. 1 évre szóló üz le ti ter vet, 3. a 7. szá mú mel lék let ben meg adott szem pon tok sze - rint el len õr zött füg get len könyv vizs gá lói vé le ményt az üz - le ti terv rõl, 4. a ké rel me zõ nek a GET-ben, e ren de let ben és más jog sza bály ban, az ÜKSZ-ben és az üz let sza bály za tá ban elõ írt, il let ve a vál lalt fel ada tai el lá tá sá hoz szük sé ges adat - for gal mi és in for ma ti kai rend szer be mu ta tá sát, 5. a ké rel me zõ tár sa ság tel jes szer ve ze tét be mu ta tó szer ve ze ti áb rát, szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za tot, a dön té si és ha tás kö ri rend szert, sa ját szer ve ze tén be lül az egyes a GET-ben meg ha tá ro zott te vé keny sé gek vég zé sé re ki ala kí tott szer ve ze ti egy sé gek be mu ta tá sát és el he lyez ke - dé sét a dön té si ha tás kö ri rend szer ben, táb lá za tos össze fog - la lást az elõ írt szük sé ges és a ren del ke zés re álló sze mély - zet lét szá má ról szak kép zett ség sze rint, 6. az en ge dé lyes te vé keny ség vég zé sé hez szük sé ges mód sze rek, el já rá sok be mu ta tá sát, 7. a jó vá ha gyás ra be ter jesz tett, al kal maz ni kí vánt üzletszabályzatot, 8. föld gáz el lá tá si üzem za va ri, vál ság hely ze ti, kor lá to - zá si in téz ke dé si ter vet, 9. el szá mo lá si rend szer le írá sát, 10. a föld gáz szál lí tó val kö tött együtt mû kö dé si meg ál - la po dást, ha az az en ge dély irán ti ké re lem be nyúj tás kor nem áll ren del ke zés re, a meg ál la po dás meg kö té sé re vo nat - ko zó szán dék nyi lat ko za tot az egyen sú lyo zá si te vé keny - ség, az adat for gal mi és in for ma ti kai rend szer hez való hoz - zá fé rés, to váb bá a gáz na pon be lü li ki egyen sú lyo zó ke res - ke de lem biz to sí tá sá ra, 11. pénz ügyi biz to sí ték be mu ta tá sát. VII. Fejezet Egyetemes szolgáltatásra vonatkozó mûködési engedély A Hi va tal hoz be nyúj tott egye te mes szol gál ta tás ra vo - nat ko zó mû kö dé si en ge dély irán ti ké re lem hez mel lé kel ni kell: 1. a ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ évre el ké szí tett éves be szá mo lót, 2. 3 évre szóló üz le ti ter vet, 3. a 7. szá mú mel lék let ben meg adott szem pon tok sze - rint el len õr zött füg get len könyv vizs gá lói vé le ményt az üz - le ti terv rõl, 4. a ké rel me zõ nek a GET-ben, e ren de let ben és más jog sza bály ban, az ÜKSZ-ben és az üz let sza bály za tá ban elõ írt, il let ve a vál lalt fel ada tai el lá tá sá hoz szük sé ges adat - for gal mi és in for ma ti kai rend szer be mu ta tá sát, 5. a ké rel me zõ tár sa ság tel jes szer ve ze tét be mu ta tó szer ve ze ti áb rát, szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za tot, a dön té si és ha tás kö ri rend szert, sa ját szer ve ze tén be lül az egyes a GET-ben meg ha tá ro zott te vé keny sé gek vég zé sé re ki ala kí tott szer ve ze ti egy sé gek be mu ta tá sát és el he lyez ke - dé sét a dön té si ha tás kö ri rend szer ben, táb lá za tos össze fog - la lást az elõ írt szük sé ges és a ren del ke zés re álló sze mély - zet lét szá má ról szak kép zett ség sze rint, 6. az en ge dé lyes te vé keny ség vég zé sé hez szük sé ges mód sze rek, el já rá sok be mu ta tá sát, 7. a jó vá ha gyás ra be ter jesz tett, al kal maz ni kí vánt üzletszabályzatot, 8. föld gáz el lá tá si üzem za va ri, vál ság hely ze ti, kor lá to - zá si in téz ke dé si ter vet, 9. el szá mo lá si rend szer le írá sát, 10. rend szer irá nyí tó val és a rend szer üze mel te tõk kel kö tött együtt mû kö dé si, ka pa ci tás le kö té si és rend szer hasz - ná la ti szer zõ dé se ket, 11. pénz ügyi biz to sí ték be mu ta tá sát, 12. el lá tá si sé mát 3 gáz év re vo nat ko zó an a kü lön bö zõ el lá tá si hely ze tek ben ren del ke zés re álló, fel hasz nál ha tó föld gáz for rá sok, tá ro lói kész le tek biz to sí tá sá nak be mu ta - tá sá val, 13. a fel hasz ná ló val kö ten dõ egye te mes szol gál ta tá si szer zõ dés meg kö té sé nek ütem ter vét a GET 139. (1) be - kez dé se alap ján. VIII. Fejezet Vezetékes PB-gáz szolgáltatásra vonatkozó mûködési engedély A Hi va tal hoz be nyúj tott ve ze té kes PB-gáz szol gál ta tás - ra vo nat ko zó mû kö dé si en ge dély irán ti ké re lem hez mel lé - kel ni kell: 1. a ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ évre el ké szí tett éves be szá mo lót, 2. 3 évre szóló üz le ti ter vet,

74 4218 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/13. szám 3. a 7. szá mú mel lék let ben meg adott szem pon tok sze - rint el len õr zött füg get len könyv vizs gá lói vé le ményt az üzleti terv rõl, 4. a ké rel me zõ nek a GET-ben, e ren de let ben és más jog sza bály ban, az üz let sza bály za tá ban elõ írt, il let ve a vál - lalt fel ada tai el lá tá sá hoz szük sé ges adat for gal mi és in for - ma ti kai rend szer be mu ta tá sát, 5. a ké rel me zõ tár sa ság tel jes szer ve ze tét be mu ta tó szer ve ze ti áb rát, szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za tot, a dön té si és ha tás kö ri rend szert, sa ját szer ve ze tén be lül az egyes a GET-ben meg ha tá ro zott te vé keny sé gek vég zé sé re ki ala kí tott szer ve ze ti egy sé gek be mu ta tá sát és el he lyez ke - dé sét a dön té si ha tás kö ri rend szer ben, táb lá za tos össze fog - la lást az elõ írt szük sé ges és a ren del ke zés re álló sze mély - zet lét szá má ról szak kép zett ség sze rint, 6. az en ge dé lyes te vé keny ség vég zé sé hez szük sé ges mód sze rek, el já rá sok, tech no ló gi ák be mu ta tá sát, 7. a jó vá ha gyás ra be ter jesz tett, al kal maz ni kí vánt üzletszabályzatot, 8. PB-gáz el lá tá si üzem za va ri, vál ság hely ze ti in téz ke - dé si ter vet, 9. mé ré si, fel osz tá si és el szá mo lá si rend szer le írá sát, 10. a Bt. 24. (3) be kez dé se sze rin ti a bá nya fel ügye let ál tal jó vá ha gyott mi nõ ség biz to sí tá si rend szer le írá sát, vagy ki dol go zá sá nak ütem ter vét, 11. az en ge dé lyes bá nya fel ügye let ál ta li mûszakibiztonsági szem pon tú mi nõ sí té sét a szer ve zet rõl, a szük sé - ges kép zett sé gû és lét szá mú szak sze mély zet ren del ke zés re ál lá sá ról, 12. kü lön jog sza bály elõ írása ese tén kör nye zet vé del mi en ge délyt, 13. üze mel te té si szer zõ dé se ket, évre szóló ka pa ci tás igény fel mé rést, és az ez alap - ján el ké szí tett ter ve zett fej lesz té sek le írá sát, 15. az üze mel te tett el osz tó ve ze ték-rend szer be mu ta tá - sát, a mû kö dé si te rü let le írá sát a) az el osz tó ve ze ték-rend szer és a tar tály csat la ko zá si pont ja i nak, jel lem zõ i nek le írá sá val, b) az el osz tó ve ze ték-rend szer fõ ele me i nek és jel lem - zõ i nek le írá sá val, ezen be lül kü lön fel tün tet ve az el osz tó - ve ze ték-rend szer azon ré szét, ame lyet a ké rel me zõ üze - mel te té si szer zõ dés alap ján üze mel tet, c) az el osz tó ve ze ték több sé gi tu laj do ná nak igazolá - sával, d) a te rü le ti üzem vi te li szol gá la tok szék he lyé nek fel so - ro lá sá val, e) azon te le pü lé sek, te le pü lés ré szek, te rü le tek meg je lö - lé sé vel, ahol az el osz tó ve ze ték rõl vé te le zõ fel hasz ná lá si hely ta lál ha tó, f) mérõ esz kö zök le írá sá val, 16. az el osz tó ve ze ték rõl vé te le zõ fel hasz ná lá si he lyek nyil ván tar tá sá nak be mu ta tá sát, 17. a fel hasz ná lók kal kö tött szer zõ dé sek ese té ben a nyil ván tar tást és a szer zõ dés min tá kat, 18. a PB-gáz ér té ke sí tést biz to sí tó for rás ol da li be szer - zé sek és a szál lí tás be mu ta tá sát. IX. Fejezet Egyablakos kapacitásértékesítésre vonatkozó mûködési engedély A Hi va tal hoz be nyúj tott egy ab la kos kapacitásértéke - sítésre vo nat ko zó mû kö dé si en ge dély irán ti ké re lem hez mel lé kel ni kell: 1. a ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ évre el ké szí tett éves be szá mo lót, 2. 3 évre szóló üz le ti ter vet, 3. a 7. szá mú mel lék let ben meg adott szem pon tok sze - rint el len õr zött füg get len könyv vizs gá lói vé le ményt az üzleti terv rõl, 4. a ké rel me zõ nek a GET-ben, e ren de let ben és más jog sza bály ban, az ÜKSZ-ben elõ írt fel ada tai el lá tá sá hoz szük sé ges adat for gal mi és in for ma ti kai rend szer be mu ta - tá sát, 5. a ké rel me zõ tár sa ság tel jes szer ve ze tét be mu ta tó szer ve ze ti áb rát, szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za tot, a dön té si és ha tás kö ri rend szert, sa ját szer ve ze tén be lül az egyes a GET-ben meg ha tá ro zott te vé keny sé gek vég zé sé re ki ala kí tott szer ve ze ti egy sé gek be mu ta tá sát és el he lyez ke - dé sét a dön té si ha tás kö ri rend szer ben, táb lá za tos össze fog - la lást az elõ írt szük sé ges és a ren del ke zés re álló sze mély - zet lét szá má ról, szak kép zett ség sze rint, 6. az en ge dé lyes te vé keny ség vég zé sé hez szük sé ges mód sze rek, el já rá sok be mu ta tá sát, 7. a jó vá ha gyás ra be ter jesz tett, al kal maz ni kí vánt üz - let sza bály za tot, ha az egy ab la kos ka pa ci tás ér té ke sí tõ kapacitásai a ma gyar együtt mû kö dõ rend szer ka pa ci tás részeként ke rül nek ér té ke sí tés re, 8. föld gáz el lá tá si üzem za va ri, vál ság hely ze ti, kor lá to - zá si el já rás ren det, 9. el szá mo lá si rend szer le írá sát. X. Fejezet Szervezett földgázpiac mûködtetésére vonatkozó mûködési engedély A Hi va tal hoz be nyúj tott szer ve zett föld gáz pi ac ra vo nat - ko zó mû kö dé si en ge dély irán ti ké re lem hez mel lé kel ni kell: 1. nyi lat ko za tot ar ról, hogy a ké rel me zõ ren del ke zik a te vé keny ség gya kor lá sá hoz szük sé ges, más jog sza bá lyok - ban meg ha tá ro zott, ne vé re szóló ha tó sá gi en ge dé lyek kel, 2. 4 évre szóló füg get len könyv vizs gá ló ál tal el len õr - zött üz le ti ter vet, 3. a ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ 3 üz le ti év be szá - mo ló ját, 4. ha a gaz da sá gi tár sa ság cég be jegy zé sé nek idõ pont ja nem te szi le he tõ vé 3 üz le ti év be szá mo ló já nak be nyúj tá - sát, ak kor az elõ tár sa sá gi idõ szak ról össze ál lí tott beszá - molót,

75 2009/13. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y az al kal maz ni kí vánt üz let sza bály zat ter ve ze té nek szö ve gét, 6. az al kal maz ni kí vánt szer ve ze ti és mû kö dé si sza - bály za tot, 7. az al kal maz ni kí vánt ke res ke dé si sza bály zat ter ve ze - té nek szö ve gét, amely tar tal maz za kü lö nö sen a ter mé kek fel so ro lá sát, az ügy let tí pu so kat, a ke res ke dé si és el szá mo - lá si tech ni ká kat, mód sze re ket, az adat rög zí té si, adat vé del - mi meg ol dá so kat, 8. az al kal maz ni kí vánt in for ma ti kai rend szer rész le tes be mu ta tá sát, 9. el len õr zött mi nõ ség biz to sí tá si rend szer be ve ze té sé - nek ütem ter vét a be ve ze tés ha tár ide jé vel. 6. számú melléklet a 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelethez Az engedélymódosítási kérelem elbírálásához szükséges bizonylatok, kiegészítések 1. Új te le pü lé sek, te le pü lés ré szek és te rü le tek enge - délyezése 1.1. A föld gáz el osz tó en ge dély ké rel mé hez be nyúj tan dó ira tok: 1. Új te le pü lés, te le pü lés rész en ge dé lye zé se kor az ille - té kes he lyi ön kor mány za tok kép vi se lõ-tes tü le tei nyi lat ko - za ta a ta nul mány terv és an nak ada ta i ra ala pu ló csatlako - zási díj szá mí tás el fo ga dá sá ról. 2. Új te le pü lés, te le pü lés rész en ge dé lye zé se kor az ille - té kes he lyi ön kor mány za tok kal kö tött, az ön kor mány zat kép vi se lõ-tes tü le te ál tal jó vá ha gyott meg ál la po dás a gáz - el osz tó há ló zat lé te sí té sé rõl. 3. Új te rü let en ge dé lye zé se ese tén az érin tett fel hasz ná - ló nyi lat ko za ta a ta nul mány terv és an nak ada ta i ra ala pu ló csat la ko zá si díj szá mí tá si mód já nak és mér té ké nek, va la - mint a be ru há zá si költ ség meg ha tá ro zá sá nak el fo ga dá sá - ról, to váb bá nem köz vet le nül a le en dõ fo gyasz tó val való kap cso lat ese tén meg ál la po dás a gáz el osz tó há ló zat lé te sí - té sé rõl. 4. Csat la ko zá si díj szá mí tás rész le te i ben való be mu ta - tá sa elekt ro ni kus for má ban e-mai len vagy adat hor do zón ke resz tül. 5. Új te le pü lés en ge dé lye zé se kor a be ru há zás meg té rü - lé si szá mí tá sa a be ru há zás költ sé ge i nek en ge dé lyes re esõ ré szé re néz ve. 6. A gáz el osz tó há ló zat lé te sí té sé rõl szóló meg ál la po - dás nak tar tal maz nia kell: a) a be ru há zás össz költ sé gét, b) a be ru há zás fi nan szí ro zá si for rá sa i nak be mu ta tá sát, c) a csat la ko zá si díj össze gét és fo gyasz tói ka te gó ri án - kén ti bon tá sát, d) a lét re jö võ ve ze ték rend szer tu laj do no si szer ke ze té - nek be mu ta tá sát. 7. Va gyon- és a kör nye ze ti ká rok ra is ki ter je dõ fe le lõs - ség biz to sí tá si szer zõ dé sek meg lé té nek iga zo lá sa. 8. En ge dé lyes nyi lat ko zat ar ról, hogy a mó do sí tás ban sze rep lõ gáz el osz tó rend sze rek ter mé szet vé del mi te rü le tet érin te nek-e. Ha va la mely rend szer ter mé szet vé del mi te rü - le tet érint, a ta nul mány terv hez mel lé kel ni kell a te rü le ti leg ille té kes Ter mé szet vé del mi Igaz ga tó ság ál lás fog la lá sát is. 9. Új te le pü lés, te le pü lés rész en ge dé lye zé se kor a rend - szer irá nyí tó nyi lat ko za ta a szük sé ges ka pa ci tás ren del ke - zés re ál lá sá ról. 10. Nem föld gá ze losz tói tu laj don ban meg va ló su ló rend sze rek ese té ben, az el osz tó rend szer tu laj do no sá val lét re jött meg ál la po dás, il let ve üze mel te té si szer zõ dés be - nyúj tá sa. 11. A te le pü lé sek, te le pü lés ré szek és te rü le tek egye te - mes szol gál ta tó já val, il let ve ke res ke dõ jé vel meg kö tött szer zõ dés Az egye te mes szol gál ta tó en ge dély ké rel mé hez be - nyúj tan dó ira tok: 1. Új te le pü lés, te le pü lés rész en ge dé lye zé se kor az ille - té kes he lyi ön kor mány za tok kép vi se lõ-tes tü le tei nyi lat ko - za ta a föld gáz egye te mes szol gál ta tó ki vá lasz tá sá ról. 2. Új te rü let en ge dé lye zé se ese tén az érin tett fel hasz ná - lók meg ál la po dá sa a föld gáz egye te mes szol gál ta tó val. 3. A föld gáz egye te mes szol gál ta tó meg ál la po dá sa a fel hasz ná lók el lá tá sá ra a ter ve zett el osz tó rend szert üze - mel te tõ föld gáz el osz tó val. 4. A te le pü lé sek, te le pü lés ré szek és te rü le tek el osz tó já - val meg kö tött szer zõ dés. 2. Be kap cso lá si idõ pont mó do sí tá sa irán ti ké rel mé hez be nyúj tan dó ira tok 1. A be kap cso lá si idõ pont át he lye zé sé nek in do kai, an - nak be mu ta tá sa, hogy a be ru há zás el hú zó dá sa, il let ve az el lá tás meg kez dé sé nek idõ pont ja nem az en ge dé lyes nek fel ró ha tó ok ból kö vet ke zett be. 2. Az ön kor mány zat tal, fel hasz ná ló val kö tött meg ál la - po dá sok mó do sí tá sa, ha az szük sé ges. 3. Nyi lat ko zat a be ru há zás fi nan szí ro zá si for rá sa i nak vál to zat lan sá gá ról. 3. Te le pü lé sek, te le pü lés ré szek és te rü le tek (fel hasz - ná lók) ki zá ró la gos sá gi jo gá ról tör té nõ le mon dás, il let ve azok át adá sa Az ér de kelt en ge dé lye sek nek kö zös ké rel met kell be - nyúj ta ni uk, mely ben a te le pü lé se ket, te le pü lés ré sze ket, területeket, fel hasz ná lót ko ráb ban el lá tó en ge dé lyes le - mond ki zá ró la gos sá gi jo gá ról, a ké rel me zõ en ge dé lyes pedig kéri en ge dé lye ki ter jesz té sét ugyan ezen el lá tá si vagy mû kö dé si te rü le tek re Az át adás irán ti ké rel mé hez be nyúj tan dó ira tok: 1. Nem föld gá ze losz tói tu laj don ban lévõ rend sze rek ese té ben, az el osz tó rend szer tu laj do no sá val lét re jött üze - mel te té si szer zõ dés be nyúj tá sa. 2. Az ön kor mány zat tal, fel hasz ná ló val kö tött meg ál la - po dás, rend szer tu laj do nos sal kö tött adás vé te li szer zõ dés. 3. Az át adás-át vé tel le bo nyo lí tá sá nak ütem ter ve.

76 4220 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/13. szám 4. Ve ze té kes PB-szol gál ta tás ról való át ál lás ese tén az új on nan épü lõ ve ze ték rend sze rek re vo nat ko zó ta nul mány - terv, ez alap ján a csat la ko zá si díj szá mí tás (a fel hasz ná lók - tól ma xi mum e szá mí tás alap ján ki szá mí tott díj kér he tõ) rész le tes be mu ta tá sa elekt ro ni kus for má ban, az érin tett ön - kor mány zat nyi lat ko za ta a ta nul mány terv és an nak ada ta i - ra ala pu ló csat la ko zá si díj szá mí tás el fo ga dá sá ról, va la - mint a föld gáz el osz tó ké rel mé hez be nyúj tan dó ira tok. 4. A föld gáz szál lí tó és föld gáz tá ro ló en ge dély ké rel mé - hez be nyúj tan dó ira tok 1. A be ru há zás sal meg va ló su ló új föld gáz rend szer meg va ló sí tá sá nak ha tár ide je. 2. A lét re jö võ föld gáz rend szer tu laj do no si szer ke ze té - nek is mer te té se. 3. Va gyon- és a kör nye ze ti ká rok ra is ki ter je dõ fe le lõs - ség biz to sí tá si szer zõ dé sek meg lé té nek iga zo lá sa. 4. A be ru há zás fi nan szí ro zá si for rá sa i nak ren del ke zés - re ál lá sá nak be mu ta tá sa. 5. An nak be mu ta tá sa, hogy a 3 éves üz le ti terv tar tal - maz za-e a be ru há zást. 5. A meg lé võ csat la ko zó, il let ve fo gyasz tói ve ze ték telephelyi ve ze ték ké tör té nõ át mi nõ sí té se és mû köd te té se irán ti ké re lem hez be nyúj tan dó ira tok 1. An nak be mu ta tá sa, hogy sa ját szer ve ze té ben biz to sí - ta ni tud ja az en ge dély kö te les te vé keny sé ge foly ta tá sát. 2. A te lep he lyi ve ze ték fõ ele me i nek és jel lem zõ i nek le írá sa, szük ség ese tén tér ké pek kel. 3. A Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal ál tal ki ál lí tott mû sza ki-biz ton sá gi meg fe le lõ sé gi iga zo lást. 4. A te lep he lyi fel hasz ná lók kal meg kö tött (elõ)szer zõ - dé sek. 6. Az új csat la ko zó, il let ve fo gyasz tói ve ze ték te lep he - lyi ve ze ték ké tör té nõ át mi nõ sí té se és mû köd te té se irán ti ké re lem hez be nyúj tan dó ira tok 1. A föld gáz el osz tó vagy föld gáz szál lí tó rész le tes aján - la tát, amely tar tal maz za a fel hasz ná ló el osz tó- vagy szál lí - tó ve ze ték-rend szer hez tör té nõ csat la ko zás mû sza ki fel té - te le it és költ sé ge it. 2. A te lep he lyi ve ze ték ké át mi nõ sí ten dõ csat la ko zó, illetve fo gyasz tói ve ze ték lé te sí té sé nek rész le tes költ ség - ki mu ta tá sát és ta nul mány ter vét. 3. An nak be mu ta tá sa, hogy sa ját szer ve ze té ben biz to sí - ta ni tud ja az en ge dély kö te les te vé keny sé ge foly ta tá sát. 4. A te lep he lyi ve ze ték fõ ele me i nek és jel lem zõ i nek le írá sa, szük ség ese tén tér ké pek kel. 5. A Ma gyar Ke res ke del mi és En ge dé lye zé si Hiva tal ál tal ki ál lí tott mû sza ki-biz ton sá gi meg fe le lõ sé gi iga zo lást. 6. A te lep he lyi fel hasz ná lók kal meg kö tött (elõ)szer zõ - dé sek. 7. A jog sza bály ban és az ÜKSZ-ben elõ írt fo gyasz tá si igény be je len tés sel, el szá mo lás sal kap cso la tos sza bály zat. 8. Az érin tett el osz tó val kö tött együtt mû kö dé si meg ál - la po dás. 7. számú melléklet a 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelethez Engedélyköteles tevékenységek, földgázipari létesítmény létrehozására, üzemeltetésére vonatkozó üzleti terv könyvvizsgálók által történõ vizsgálata A VIZSGÁLAT KÖTELEZÕ TARTALMI ELEMEI I. Általános rész A könyv vizs gá ló nak a te vé keny ség spe ci á lis kö ve tel - mé nye i nek meg fele lõen rész le te sen és ala po san meg kell vizs gál nia a be nyúj tott üz le ti terv és az ab ból le vont kö vet - kez te té sek meg ala po zott sá gát. Kü lö nö sen az aláb bi szem - pon tok ra kell nagy fi gyel met for dí ta ni: a) az üz le ti terv nél al kal ma zott, il let ve az üz le ti terv hez ké szí tett szá mí tó gé pes mo del lek el len õr zé se, b) pe rem fel té te lek, kü lö nös te kin tet tel az elõ re jel zé sek re a li tá sát il le tõ en, árak, inf lá ció, ka mat lá bak és egyéb jelentõsebb ki ha tá sú té nye zõk és fel hasz nált mu ta tók helyessége, c) kö vet ke ze tes ség, a ter vet el len õriz ni kell ab ból a szem pont ból, hogy az egyes terv fe je ze tek össz hang ja biz - to sí tott-e, d) koc ká zat elem zés, kü lö nös te kin tet tel arra, hogy meg ha tá ro zás ra ke rül tek-e a je len tõs ki ha tá so kat tar tal ma - zó koc ká za tok, il let ve ér tel mez ték-e a terv ben, e) az en ge dé lyes te vé keny ég re el ké szí tett üz le ti terv a tár sa ság tel jes te vé keny sé gé vel együtt vizs gál va meg ala - po zott-e. II. Finanszírozási struktúra és költségek A könyv vizs gá ló nak vizs gál nia és el len õriz nie kell, hogy az elõ irány zott fi nan szí ro zá si struk tú rát meg fele lõen fog lal ták-e bele a mo dell be és az üz le ti terv be. A kamat - fizetésekre és a tõ ke tör lesz té sek re vo nat ko zó szá mí tá so kat ab ból a szem pont ból kell vizs gál ni, hogy he lye sek-e és össz hang ban van nak-e a kö zölt fel té te le zé sek kel. A pro jekt fej lesz té si költ sé ge ket az aláb bi ak szem pont - já ból kell el len õriz ni: a) az összes szük sé ges és le het sé ges költ ség té tel sze re - pel-e, b) az ár szín vo nal-vál to zás költ sé ge ket érin tõ ha tá sa i - nak ke ze lé se, c) a lé te sít mé nyek be tar to zó je len tõ sebb be ren de zé sek fel tün te tés re ke rül tek-e. Az üze mel te tés hez és lé te sí tés hez kap cso ló dó költ sé gek meg fe le lõ szét vá lasz tá sát, és az ezen költ sé gek be so ro lá - sá hoz al kal ma zott mód szert kell vizs gál ni. A sa ját fel hasz ná lá sú ener gia költ sé ge ket rész le te sen kell vizs gál ni ab ból a szem pont ból, hogy az egyes elõ re jel zett évek re fel té te le zett ár szer ke zet és mennyi ség ki mu -

77 2009/13. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 4221 ta tás ra ke rült-e a ké sõb bi pénz for ga lom ban (cash-flow - ban). A fi nan szí ro zá si költ sé ge ket vizs gál ni kell ab ból a szem pont ból, hogy meg ala po zot tak-e, az összes fi nan szí - ro zás sal kap cso la tos té telt meg fele lõen sze re pel tet ték-e. A fel tün te tett adó té te lek nél vizs gál ni kell, hogy a ma - gyar adó zá si jog sza bá lyok és ren del ke zé sek szem pont já - ból azok he lye sek-e. III. Pénzforgalom (Cash-flow) és várható megtérülések A könyv vizs gá ló nak meg kell gyõ zõd nie ar ról, hogy a Hi va tal ál tal el fo ga dott szá mí tá si mód sze rek alap ján készített szá mí tá sok he lye sek-e, és hogy a vo nat ko zó vég - kö vet kez te té sek a pro jekt egé szét te kint ve éssze rû ek-e. A pénz for gal mat (cash-flow) el len õriz ni kell ab ból a szem pont ból, hogy az al kal ma zott mód szer tan he lyes és el fo gad ha tó-e, és az összes vo nat ko zó té telt sze re pel tet - ték-e. IV. A könyvvizsgálói jelentés A könyv vizs gá ló nak a fen ti ek alap ján je len tést kell kibocsátania, amely rész le te sen is mer te ti az üz le ti terv meg ala po zott sá gát és a fen ti ek ben em lí tett összes kér dés - kör re ki ter jed. A je len tés nek rész le te sen is mer tet nie kell a könyv vizs gá ló ál tal vég zett mun kát, a vizs gá lat mély sé - gét és bi zo nyos sá got kell ad nia az üz le ti terv meg ala po - zott sá gá ról vagy nem meg fe le lõ vol tá ról. 8. számú melléklet a 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelethez A tevékenységek számviteli szétválasztásának alapelvei, a szétválasztással szemben támasztott követelmények és a szétválasztási módszer kötelezõ tartalmi elemei I. Általános rendelkezések Az in teg rált föld gáz ipa ri vál lal ko zás te vé keny sé ge i nek szám vi te li szét vá lasz tá sá val meg bíz ha tó és va lós ké pet kell kap ni a vál lal ko zás en ge dély kö te les te vé keny sé ge i - nek (üz let ága i nak) va gyo ni, pénz ügyi és jö ve del mi hely - ze té rõl. A szám vi tel rõl szóló évi C. tör vény (a továb biak ban: Szt.) sze rin ti éves be szá mo ló, il let ve össze vont (kon szo li dált) éves be szá mo ló (a továb biak ban együtt: éves be szá mo ló) ki egé szí tõ mel lék le té nek alá kell tá masz ta nia, hogy a te vé keny sé gek kö zött ke reszt fi nan szí - ro zás nem tör tént, és hogy a vál lal ko zás nem en ge dé lyes te vé keny sé ge nem ve szé lyez te ti az en ge dély kö te les te vé - keny ség vég zé sét. A te vé keny sé gek szám vi te li szét vá lasz tá sa so rán al kal - ma zott mód sze re ket és ve tí té si ala po kat a tár sa ság szám - viteli po li ti ká já nak ke re té ben el ké szí tett szám vi te li szét vá - lasz tá si sza bály zat ban kell rész le te sen meg ha tá roz ni. Az éves be szá mo ló ki egé szí tõ mel lék le té ben a szám vi te li szét vá lasz tá si sza bály zat ezen elõ írásaira is hi vat koz ni kell. A vál lal ko zás szám vi te li szét vá lasz tá si sza bály za tát a Ma gyar Ener gia Hi va tal (a továb biak ban: Hi va tal) bár - mi kor el len õriz he ti. In teg rált föld gáz ipa ri vál lal ko zá sok ese té ben az en ge - dé lyes te vé keny ség be szá mo lá si idõ szak alat ti meg szû né - se ese tén is tar tal maz nia kell a tárgy évi ki egé szí tõ mel lék - let nek az adott te vé keny ség mér le ge it és ered mény ki mu ta - tá sa it. II. A tevékenységek szétválasztásának alapelvei 1. Tel jes kö rû ség elve: a te vé keny sé gek szám vi te li szét - vá lasz tá sa so rán köz vet len hoz zá ren de lés vagy va la mi - lyen fel osz tá si mód szer alap ján min den esz köz, for rás, be vé tel és rá for dí tás fel osz tás ra ke rül a vál lal ko zás te vé - keny sé gei kö zött, ki vé ve ahol a föld gáz el lá tás ról szóló évi XL. tör vény (a továb biak ban: GET), il let ve e ren de let fel men tés ad. 2. Át te kint he tõ ség és egy sze rû ség elve: a te vé keny sé - gek szét vá lasz tá sa a vo nat ko zó tör vényeknek meg fele - lõen, le he tõ leg egy sze rû és át lát ha tó sza bá lyok sze rint, nyo mon kö vet he tõ mó don tör tén jen. 3. Ál lan dó ság elve: a szám vi te li szét vá lasz tás so rán alkalmazott sza bály rend szer meg vál toz ta tá sá ra csak a Hivatal meg fe le lõ ide jû és tar tal mú tá jé koz ta tá sa mel lett van le he tõ ség. A sza bály rend szer meg vál toz ta tá sát a vál - lal ko zás szám vi te li sza bály za tá ban rög zí te ni kell, és az éves be szá mo ló ki egé szí tõ mel lék le té ben is be kell mu - tatni. 4. Foly to nos ság elve: a szét vá lasz tott en ge dé lye sek részére a fo lya ma tos mû kö dés hez szük sé ges esz kö zö ket és pénz for rá so kat biz to sí ta ni kell. III. A tevékenységek szétválasztásával szemben támasztott követelmények 1. Az in teg rált föld gáz ipa ri vál lal ko zás en ge dé lyes tevékenységeire ké szí ten dõ ki mu ta tás alatt az Szt. 1. szá - mú mel lék le té ben ta lál ha tó A vál to za tú mér leg és az Szt. 2. szá mú mel lék le té ben sze rep lõ, össz költ sé gi-el já rás sal ké szü lõ A vál to za tú ered mény ki mu ta tás ér ten dõ. A ki - mu ta tá sok ta go lá sá ra és a té te lek tar tal má ra az Szt. vo nat - ko zó elõ írásait kell al kal maz ni. Az itt meg ha tá ro zot tak tól való el té rés a Hi va tal jó vá ha gyá sá val le het sé ges. 2. Az esz kö zö ket, for rá so kat, be vé te le ket és rá for dí tá - so kat köz vet le nül vagy ha köz vet le nül egyes te vé keny - ség hez nem ren del he tõk a vál lal ko zás szám vi te li szét vá - lasz tá si sza bály za tá ban meg ha tá ro zott mód sze rek és ve tí -

78 4222 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/13. szám té si ala pok alap ján kell fel osz ta ni. Az esz kö zök höz, il let ve for rá sok hoz kap cso ló dó be vé te lek és rá for dí tá sok te vé - keny sé gek kö zöt ti meg osz tá sát egy más sal össz hang ban kell meg ol da ni. 3. A több en ge dé lyest ki szol gá ló tá mo ga tó és en ge - dély kö te les te vé keny sé gek ese tén ki e mel ten fon tos az adott te vé keny sé get igény be ve võk kö zöt ti költ ség fel osz - tás be mu ta tá sa és in do ko lá sa. 4. A könyv vizs gá ló az éves be szá mo ló vizs gá la ta ke re - té ben kö te les fe lül vizs gál ni, hogy a te vé keny sé gek szét vá - lasz tá sá nak sza bá lyai meg fele lõen van nak do ku men tál va, és hogy a szét vá lasz tás a szám vi te li szét vá lasz tá si sza bály - zat nak meg fele lõen tör tént. IV. A szétválasztási módszer kötelezõ tartalmi elemei 1. Köz vet le nül az en ge dé lyes te vé keny ség hez ren del - he tõ esz kö zök, for rá sok, be vé te lek és rá for dí tá sok kö ré nek fo gal mi és tar tal mi meg ha tá ro zá sa. 2. Köz vet le nül az en ge dé lyes te vé keny ség hez nem ren - del he tõ esz kö zök, for rá sok, be vé te lek és rá for dí tá sok meg osz tá sá nak sza bá lyai, leg alább mér leg- és ered mény - ki mu ta tás, il let ve a GET és e ren de let sze rint meg ha tá ro - zott té te len ként. 3. A több en ge dé lyest ki szol gá ló tá mo ga tó és en ge - dély kö te les te vé keny sé gek költ sé ge i nek en ge dé lye sen - kén ti fel osz tá sa, az al kal ma zott árak ki ala kí tá sá nak sza bá - lyai. 9. számú melléklet a 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelethez Kérelem szociálisan rászoruló személyként a védendõ fogyasztók nyil ván tar tá sá ba tör té nõ fel vé tel / nyil ván tar tá sá ba vé tel meg hosszab bí tá sa iránt A) A FOGYASZTÓ TÖLTI KI A föld gáz ke res ke dõ (a la kos sá gi fo gyasz tót el lá tó ke res ke dõ vagy az egye te mes szol gál ta tó) ál tal ki ál lí tott szám lán meg je lölt fel hasz ná lá si hely a) egy ér tel mû meg ha tá ro zá sá ra al kal mas, a föld gáz el osz tó nál nyil ván tar tott azo no sí tó: b) címe (irá nyí tó szám, te le pü lés, utca/út/tér, ház szám, lép csõ ház, eme let, ajtó): A föld gáz ke res ke dõ ál tal ki ál lí tott szám lán fo gyasz tó ként meg je lölt sze mély a) csa lá di és utó ne ve: b) szü le té si neve: c) any ja neve: d) szü le té si he lye és ide je: e) la kó he lye (irá nyí tó szám, te le pü lés, utca/út/tér, ház szám, lép csõ ház, eme let, ajtó): f) tar tóz ko dá si he lye (irá nyí tó szám, te le pü lés, utca/út/tér, ház szám, lép csõ ház, eme let, ajtó): Ha a föld gáz ke res ke dõ ál tal ki ál lí tott szám lán meg je lölt sze mély nem sa ját jo gán, ha nem a vele egy ház tar tás ban élõ sze mély re te kin tet tel kéri vé den dõ fo gyasz tó ként tör té nõ nyil ván tar tás ba vé te lét (nyil ván tar tás ba vé te lé nek meg - hosszab bí tá sát), e sze mély a) csa lá di és utó ne ve: b) szü le té si neve: c) any ja neve: d) szü le té si he lye és ide je: e) la kó he lye (irá nyí tó szám, te le pü lés, utca/út/tér, ház szám, lép csõ ház, eme let, ajtó): f) tar tóz ko dá si he lye (irá nyí tó szám, te le pü lés, utca/út/tér, ház szám, lép csõ ház, eme let, ajtó): Az aláb bi iga zo lás alap ján ké rem a föld gáz el osz tó a) 1 nyil ván tar tá sá ba szo ci á li san rá szo ru ló (vé den dõ) fo gyasz tó ként tör té nõ fel vé te lem, b) 1 nyil ván tar tá sá ban szo ci á li san rá szo ru ló (vé den dõ) fo gyasz tó ként tör té nõ nyil ván tar tá som meg hosszab bí tá sát. Kelt:... fo gyasz tó alá írá sa 1 A megfelelõ rész aláhúzandó!

79 2009/13. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 4223 El já ró igaz ga tá si szerv meg ne ve zé se: Szék he lye: Iga zo lom, hogy (név): (szü le té si név): (any ja neve): (szü le té si he lye és ide je): (la kó he lye): (tar tóz ko dá si he lye): fo gyasz tó a) 1 sa ját jo gán b) 1 vele egy ház tar tás ban élõ (név): (szü le té si név): (any ja neve): (szü le té si he lye és ide je): (la kó he lye): (tar tóz ko dá si he lye): sze mély re te kin tet tel B) AZ IGAZGATÁSI SZERV TÖLTI KI a föld gáz el lá tás ról szóló évi XL. tör vény ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá ról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let 56. (1) be kez dé sé ben fog lal tak alap ján szo ci á li san rá szo ru ló fo gyasz tó nak mi nõ sül. A fo gyasz tó 1 / a vele kö zös ház tar tás ban élõ sze mély 1 a) 1 a szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tá sok ról szóló évi III. tör vény (a továb biak ban: Szoctv.) 32/B. -a sze rin ti idõs ko rú ak já ra dé ká ban ré sze sül, b) 1 a Szoctv a sze rin ti ak tív ko rú ak el lá tá sá ra jo go sult, c) 1 a Szoctv a sze rin ti la kás fenn tar tá si tá mo ga tás ban ré sze sül, d) 1 a Szoctv a sze rin ti ápo lá si díj ban ré sze sül, e) 1 a gyer me kek vé del mé rõl és a gyám ügyi igaz ga tás ról szóló évi XXXI. tör vény (a továb biak ban: Gyvt.) 19. -a sze rin ti rend sze res gyer mek vé del mi ked vez mény re jo go sult, f) 1 a Gyvt a sze rin ti ott hon te rem té si tá mo ga tás ban ré sze sült, a tá mo ga tás meg ál la pí tá sá tól szá mí tott 3 éven ke - resz tül, vagy g) 1 a Gyvt a sze rin ti ne ve lõ szü lõ, hi va tá sos ne ve lõ szü lõ, aki sa ját ház tar tá sá ban ne ve li a gon do zá sá ba he lye zett át me ne ti vagy tar tós ne ve lés be vett gyer me ket. A fo gyasz tó szo ci á lis rá szo rult sá gá nak fenn ál lá sát a(z)... szá mú ha tá ro zat alap ján iga zo lom. A fo gyasz tó szo ci á lis rá szo rult sá gát a fen ti ek sze rint meg ala po zó kö rül mény a) 1 ha tá ro zat lan ide ig, b) 1 ha tá ro zott ide ig:... -ig áll fenn. Ugyan azon fo gyasz tó nak egy ide jû leg csak egy fel hasz ná lá si hely te kin te té ben ad ha tó ki iga zo lás! Kelt: P. H.... el já ró igaz ga tá si szerv 1 A megfelelõ rész aláhúzandó!

80 4224 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/13. szám KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az ûr la pot gép pel vagy tol lal, nyom ta tott be tûk kel kell ki töl te ni. A föld gáz el lá tás ról szóló évi XL. tör vény 65. (1) be kez dé se alap ján a vé den dõ fo gyasz tók nyil ván tar tá sá ba tör té nõ fel vé tel a) szo ci á li san rá szo ru ló fo gyasz tó ként és/vagy b) fo gya ték kal élõ fo gyasz tó ként ké rel mez he tõ. A föld gáz el lá tás ról szóló évi XL. tör vény ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá ról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de - let 56. (1) be kez dé se alap ján szo ci á li san rá szo ru ló fo gyasz tó nak azt a ter mé sze tes sze mélyt kell te kin te ni, aki, vagy aki nek ház tar tá sá ban élõ sze mély: a) a szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tá sok ról szóló évi III. tör vény (a továb biak ban: Szoctv.) 32/B. -a sze rin ti idõs ko rú ak já ra dé ká ban ré sze sül, b) a Szoctv a sze rin ti ak tív ko rú ak el lá tá sá ra jo go sult, c) a Szoctv a sze rin ti la kás fenn tar tá si tá mo ga tás ban ré sze sül, d) a Szoctv a sze rin ti ápo lá si díj ban ré sze sül, e) a gyer me kek vé del mé rõl és a gyám ügyi igaz ga tás ról szóló évi XXXI. tör vény (a továb biak ban: Gyvt.) 19. -a sze rin ti rend sze res gyer mek vé del mi ked vez mény ben ré sze sül, f) a Gyvt a sze rin ti ott hon te rem té si tá mo ga tás ban ré sze sült, a tá mo ga tás meg ál la pí tá sá tól szá mí tott 3 éven ke - resz tül, vagy g) a Gyvt a sze rin ti ne ve lõ szü lõ, hi va tá sos ne ve lõ szü lõ, aki sa ját ház tar tá sá ban ne ve li a gon do zá sá ba he lye zett át me ne ti vagy tar tós ne ve lés be vett gyer me ket. A föld gáz el lá tás ról szóló évi XL. tör vény pont ja sze rint fo gya ték kal élõ fo gyasz tó: a) a fo gya té kos sze mé lyek jo ga i ról és esély egyen lõ sé gük biz to sí tá sá ról szóló tör vény sze rin ti fo gya té kos sá gi tá mo - ga tás ban ré sze sü lõ sze mély, b) a va kok sze mé lyi já ra dé ká ban ré sze sü lõ sze mély, to váb bá c) az a sze mély, aki, vagy aki után szü lõ je vagy el tar tó ja a csa lá dok tá mo ga tá sá ról szóló tör vény sze rint ma ga sabb össze gû csa lá di pót lék ban ré sze sül. Az az igény lõ, aki egy ide jû leg mind szo ci á li san rá szo ru ló fo gyasz tó nak, mind fo gya ték kal élõ fo gyasz tó nak mi nõ sül, mind két jog cí men tör té nõ nyil ván tar tás ba vé te lét kez de mé nyez he ti, és egy aránt jo go sult tá vál hat a szo ci á li san rá szo ru ló fo gyasz tók nak nyúj tott ked vez mé nyek re, va la mint a fo gya ték kal élõ ket meg il le tõ kü lön le ges bá nás mód ra. Eb ben az eset ben kü lön-kü lön iga zol ni kell, hogy a fo gyasz tó szo ci á li san rá szo ru ló fo gyasz tó nak, il let ve fo gya ték kal élõ fo gyasz - tó nak mi nõ sül. A fo gya ték kal élõ fo gyasz tó ként tör té nõ nyil ván tar tás ba vé tel irán ti ké re lem hez a 10. szá mú mel lék let sze rin ti adat la pot kell benyújtani. Az A) rész ben sze rep lõ ada to kat a fo gyasz tó töl ti ki, és az ada tok va ló di sá gát alá írá sá val iga zol ja. A B) rész ben sze rep lõ ada to kat az a szerv töl ti ki, ame lyik a szo ci á lis rá szo rult sá got meg ala po zó jo go sult sá got, el lá - tást, tényt meg ál la pí tot ta. Te kin tet tel arra, hogy a vé den dõ fo gyasz tó a vé dett ség gel járó jo ga it csak egy fel hasz ná lá si he lyen gya ko rol hat ja, ugyan azon igény lõ nek, fo gyasz tó nak egy ide jû leg csak egy fel hasz ná lá si hely te kin te té ben ad ha tó ki iga zo lás. Az iga zo lást a la kos sá gi fo gyasz tó nak kell be nyúj ta nia a föld gáz el osz tó hoz az iga zo lás ki ál lí tá sá tól szá mí tott 30 na - pon be lül, a nyil ván tar tás ba tör té nõ fel vé tel irán ti igény be je len té se kor. A 30 nap el tel tét köve tõen az igény lõ nek új iga - zo lást kell kér nie. A nyil ván tar tás ba tör té nõ fel vé telt kö ve tõ év tõl a szo ci á li san rá szo ru ló fo gyasz tó min den év már ci us 31-ig kö te les iga zol ni, hogy vé dett sé ge to vább ra is fenn áll.

81 2009/13. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y számú melléklet a 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelethez Kérelem fogyatékkal élõ személyként a védendõ fogyasztók nyil ván tar tá sá ba tör té nõ fel vé tel / nyil ván tar tá sá ba vé tel meg hosszab bí tá sa iránt A) A FOGYASZTÓ TÖLTI KI A föld gáz ke res ke dõ (a la kos sá gi fo gyasz tót el lá tó ke res ke dõ vagy az egye te mes szol gál ta tó) ál tal ki ál lí tott szám lán meg je lölt fel hasz ná lá si hely a) egy ér tel mû meg ha tá ro zá sá ra al kal mas, a föld gáz el osz tó nál nyil ván tar tott azo no sí tó: b) címe (irá nyí tó szám, te le pü lés, utca/út/tér, ház szám, lép csõ ház, eme let, ajtó): A föld gáz ke res ke dõ ál tal ki ál lí tott szám lán fo gyasz tó ként meg je lölt sze mély a) csa lá di és utó ne ve: b) szü le té si neve: c) any ja neve: d) szü le té si he lye és ide je: e) la kó he lye (irá nyí tó szám, te le pü lés, utca/út/tér, ház szám, lép csõ ház, eme let, ajtó): f) tar tóz ko dá si he lye (irá nyí tó szám, te le pü lés, utca/út/tér, ház szám, lép csõ ház, eme let, ajtó): Ha a föld gáz ke res ke dõ ál tal ki ál lí tott szám lán meg je lölt sze mély nem sa ját jo gán, ha nem a vele egy ház tar tás ban élõ sze mély re te kin tet tel kéri vé den dõ fo gyasz tó ként tör té nõ nyil ván tar tás ba vé te lét (nyil ván tar tás ba vé te lé nek meg - hosszab bí tá sát), e sze mély a) csa lá di és utó ne ve: b) szü le té si neve: c) any ja neve: d) szü le té si he lye és ide je: e) la kó he lye (irá nyí tó szám, te le pü lés, utca/út/tér, ház szám, lép csõ ház, eme let, ajtó): f) tar tóz ko dá si he lye (irá nyí tó szám, te le pü lés, utca/út/tér, ház szám, lép csõ ház, eme let, ajtó): Az aláb bi iga zo lá sok alap ján ké rem a föld gáz el osz tó a) 1 nyil ván tar tá sá ba fo gya ték kal élõ (vé den dõ) fo gyasz tó ként tör té nõ fel vé te lem, b) 1 nyil ván tar tá sá ban fo gya ték kal élõ (vé den dõ) fo gyasz tó ként tör té nõ nyil ván tar tá som meg hosszab bí tá sát. Nyi lat ko zom, hogy a fo gyasz tó ként meg je lölt sze mély ház tar tá sá ban a) 1 van, b) 1 nincs olyan sze mély, aki nem mi nõ sül fo gya ték kal élõ nek. Kelt:... fo gyasz tó / el tar tó alá írá sa 1 A megfelelõ rész aláhúzandó!

82 4226 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/13. szám El já ró igaz ga tá si szerv meg ne ve zé se: Szék he lye: A(z)... szá mú ha tá ro zat alap ján iga zo lom, hogy a) 1 (név): (szü le té si név): (any ja neve): (szü le té si he lye és ide je): (la kó he lye): (tar tóz ko dá si he lye): fo gyasz tó b) 1 a fen ti fo gyasz tó val egy ház tar tás ban lakó (név): (szü le té si név): (any ja neve): (szü le té si he lye és ide je): (la kó he lye): (tar tóz ko dá si he lye): sze mély B) AZ IGAZGATÁSI SZERV TÖLTI KI (i) 1 a fo gya té kos sze mé lyek jo ga i ról és esély egyen lõ sé gük biz to sí tá sá ról szóló tör vény sze rin ti fo gya té kos sá gi tá mo - ga tás ban ré sze sül, (ii) 1 a va kok sze mé lyi já ra dé ká ban ré sze sül, (iii) 1 olyan sze mély, aki, vagy aki után szü lõ je vagy el tar tó ja a csa lá dok tá mo ga tá sá ról szóló tör vény sze rint ma ga - sabb össze gû csa lá di pót lék ban ré sze sül. Ugyan azon fo gyasz tó nak egy ide jû leg csak egy fel hasz ná lá si hely te kin te té ben ad ha tó ki iga zo lás! Kelt: P. H.... el já ró igaz ga tá si szerv C) A KEZELÕORVOS ENNEK HIÁNYÁBAN A HÁZIORVOS TÖLTI KI Or vos neve (egész ség ügyi szol gál ta tó meg ne ve zé se): Or vos címe (egész ség ügyi szol gál ta tó szék he lye): Or vos pe csét szá ma (egész ség ügyi szol gál ta tó mû kö dé si en ge dé lyé nek szá ma): Iga zo lom, hogy a föld gáz el lá tás ról szóló évi XL. tör vény ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá ról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let (a továb biak ban: Ren de let) 59. (2) be kez dé sé ben fog lal tak alap ján az igény lõ, il let ve a vele együtt lakó fo gya ték kal élõ sze mé lyek ada tai és fo gya té kos sá guk jel le ge a kö vet ke zõ: Név (születési név) Születési hely és idõ La kó hely (tar tóz ko dá si hely) Kor lá to zott ság jel le ge [Ren de let 59. (2) be kez dés a), b) vagy c) pont ja]*

83 2009/13. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 4227 Név (szü le té si név) Szü le té si hely és idõ La kó hely (tar tóz ko dá si hely) Kor lá to zott ság jel le ge [Ren de let 59. (2) be kez dés a), b) vagy c) pont ja]* * Az or vos töl ti ki! A táblázatban fel kell tüntetni az igénylõt, illetve minden olyan személyt, aki a kérelmezõvel közös háztartásban él, és a fogyatékossága okán a Rendelet 59. (2) bekezdése szerinti eseteknek megfelelõen különleges bánásmódban kell részesíteni a földgáz felhasználása során. A fogyatékosság jellegénél a korláto - zottság jellegének megfelelõ betûjelet vagy betûjeleket kell megadni. A Ren de let 59. (2) be kez dés a) pont ja sze rin ti fo gya té kos ság ese tén an nak jel le ge alap ján ál lás pon tom sze rint a fo - gyasz tó te kin te té ben az aláb bi tí pu sú kü lön le ges bá nás mód (bá nás mó dok) al kal ma zá sa le het in do kolt: a) 1 havi (idõ kö zi) mé rõ le ol va sás a fel hasz ná lá si he lyen, b) 1 rend kí vü li, in gye nes mé rõ fe lül vizs gá lat 12 nap tá ri hó nap ban egy szer, c) 1 kész pénz ben tör té nõ szám la ki egyen lí tés a fel hasz ná lá si he lyen, d) 1 az ál ta lá nos tól el té rõ, de a mû sza ki-biz ton sá gi elõ írásoknak meg fe le lõ mé rõ hely-ki ala kí tás, e) 1 a szám la ér tel me zé sé hez az en ge dé lyes üz let sza bály za ta sze rint nyúj tott egye di se gít ség (hely szí ni szám la ma gya - rá zat, szám la for dít ta tás stb.), f) 1 egyéb szol gál ta tás, és pe dig: Az 59. (2) be kez dés b) c) pont ja sze rin ti kör be tar to zó fo gya ték kal élõ sze mély vo nat ko zá sá ban a föld gáz el lá tás ki - kap cso lá sá nak, szü ne tel te té sé nek vagy szü ne te lé sé nek ese tén ér te sí ten dõ sze mély vagy szer ve zet neve, te le fon szá - ma:... Alul írott... mint a fent meg je lölt sze mély(ek) or vo si el lá tá sát vég zõ or vos, a Ren de let 33. (2) be kez - dé sé ben fog lal tak alap ján ki je len tem, hogy a fent meg je lölt fo gya té kos sá gi ál la pot ra vo nat ko zó ada tok a va ló ság nak meg fe lel nek. Kelt: P. H.... or vos alá írá sa 1 A megfelelõ rész aláhúzandó! KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az ûr la pot gép pel vagy tol lal, nyom ta tott be tûk kel kell ki töl te ni. A föld gáz el lá tás ról szóló évi XL. tör vény 65. (1) be kez dé se alap ján a vé den dõ fo gyasz tók nyil ván tar tá sá ba tör té nõ fel vé tel a) fo gya ték kal élõ fo gyasz tó ként és/vagy b) szo ci á li san rá szo ru ló fo gyasz tó ként ké rel mez he tõ. A föld gáz el lá tás ról szóló évi XL. tör vény pont ja sze rint fo gya ték kal élõ fo gyasz tó: a) a fo gya té kos sze mé lyek jo ga i ról és esély egyen lõ sé gük biz to sí tá sá ról szóló tör vény sze rin ti fo gya té kos sá gi tá mo - ga tás ban ré sze sü lõ sze mély, b) a va kok sze mé lyi já ra dé ká ban ré sze sü lõ sze mély, to váb bá c) az a sze mély, aki, vagy aki után szü lõ je vagy el tar tó ja a csa lá dok tá mo ga tá sá ról szóló tör vény sze rint ma ga sabb össze gû csa lá di pót lék ban ré sze sül. A fo gyasz tó val egy ház tar tás ban lakó, fo gya ték kal élõ sze mély ként az ve he tõ figye lembe, aki a fen ti jut ta tá sok va la - me lyi ké ben ré sze sül.

84 4228 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/13. szám A föld gáz el lá tás ról szóló évi XL. tör vény ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá ról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de - let (a továb biak ban: Ren de let) 56. (1) be kez dé se alap ján szo ci á li san rá szo ru ló fo gyasz tó nak azt a ter mé sze tes sze mélyt kell te kin te ni, aki, vagy aki nek ház tar tá sá ban élõ sze mély: a) a szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tá sok ról szóló évi III. tör vény (a továb biak ban: Szoctv.) 32/B. -a sze rin ti idõs ko rú ak já ra dé ká ban ré sze sül, b) a Szoctv a sze rin ti ak tív ko rú ak el lá tá sá ra jo go sult, c) a Szoctv a sze rin ti la kás fenn tar tá si tá mo ga tás ban ré sze sül, d) a Szoctv a sze rin ti ápo lá si díj ban ré sze sül, e) a gyer me kek vé del mé rõl és a gyám ügyi igaz ga tás ról szóló évi XXXI. tör vény (a továb biak ban: Gyvt.) 19. -a sze rin ti rend sze res gyer mek vé del mi ked vez mény ben ré sze sül, f) a Gyvt a sze rin ti ott hon te rem té si tá mo ga tás ban ré sze sült, a tá mo ga tás meg ál la pí tá sá tól szá mí tott 3 éven keresztül, vagy g) a Gyvt a sze rin ti ne ve lõ szü lõ, hi va tá sos ne ve lõ szü lõ, aki sa ját ház tar tá sá ban ne ve li a gon do zá sá ba he lye zett át me ne ti vagy tar tós ne ve lés be vett gyer me ket. Az az igény lõ, aki egy ide jû leg mind fo gya ték kal élõ fo gyasz tó nak, mind szo ci á li san rá szo ru ló fo gyasz tó nak mi nõ sül, mind két jog cí men tör té nõ nyil ván tar tás ba vé te lét kez de mé nyez he ti, és egy aránt jo go sult tá vál hat a fo gya ték kal élõ ket meg il le tõ kü lön le ges bá nás mód ra, va la mint a szo ci á li san rá szo ru ló fo gyasz tók nak nyúj tott ked vez mé nyek re. Eb ben az eset ben kü lön-kü lön iga zol ni kell, hogy a fo gyasz tó fo gya ték kal élõ fo gyasz tó nak, il let ve szo ci á li san rá szo ru ló fo gyasz - tó nak mi nõ sül. A szo ci á li san rá szo ru ló fo gyasz tó ként tör té nõ nyil ván tar tás ba vé tel irán ti ké re lem hez a 9. szá mú mel lék - let sze rin ti adat la pot kell be nyúj ta ni. Te kin tet tel arra, hogy a vé den dõ fo gyasz tó a vé dett ség gel járó jo ga it csak egy fel hasz ná lá si he lyen gya ko rol hat ja, ugyan azon igény lõ nek, fo gyasz tó nak egy ide jû leg csak egy fel hasz ná lá si hely te kin te té ben ad ha tó ki iga zo lás. Az A) rész ben sze rep lõ ada to kat az igény lõ vagy el tar tó ja töl ti ki, és az ada tok va ló di sá gát alá írá sá val iga zol ja. A B) rész ben sze rep lõ ada to kat a fo gya ték kal élõ sze mélyt meg il le tõ fen ti tá mo ga tá so kat meg ál la pí tó vagy fo lyó sí tó szerv töl ti ki. A C) részt a fo gya ték kal élõ sze mélyt ke ze lõ or vos en nek hi á nyá ban a há zi or vos töl ti ki a kö vet ke zõk sze rint: a) a Ren de let 59. (2) be kez dés a) pont ját kell meg je löl ni, ha olyan jel le gû a fo gya té kos ság, amely a fo gya ték kal élõ fo gyasz tót al kal mat lan ná te szi a mérõ le ol va sá sá ra, mé rõ ál lás köz lé sé re, a szám la ol va sás ra, vagy a szám la fel hasz ná lá si he lyen kí vü li, kész pén zes ki egyen lí té sé re, b) a Ren de let 59. (2) be kez dés b) pont ját kell meg je löl ni, ha a fo gya té kos ság jel le ge alap ján a fo gya ték kal élõ sze - mély egész sé ge vagy éle te ve szély be ke rül a föld gáz el lá tás nak a fo gyasz tó szer zõ dés sze gé se miatti ki kap cso lá sa ese tén, c) a Ren de let 59. (2) be kez dé se c) pont ját kell meg je löl ni, ha a fo gya té kos ság jel le ge olyan, amely a fo gya ték kal élõ sze mély éle tét ve szé lyez te ti a föld gáz el lá tás ter ve zett szü ne tel te té se vagy üzem za var jel le gû szü ne te lé se ese tén. Az or vos ál tal a fo gya té kos ság jel le ge alap ján ja va solt kü lön le ges bá nás mó dot az en ge dé lyes az üz let sza bály za tá ban meg ha tá ro zot tak kal össz hang ban biz to sít ja. Az ér te sí ten dõ sze mély vagy szer ve zet neve, te le fon szá ma me zõ be an nak az ér te sí ten dõ nek a ne vét, te le fon szá mát kell be ír ni, aki a szol gál ta tás ki kap cso lá sa, szü ne tel te té se vagy szü ne te lé se ese tén ér dem ben tud egyez tet ni az érin tett engedélyessel a szük sé ges in téz ke dé sek meg té te lé rõl. Az egész sé gi ál la pot ra vo nat ko zó be so ro lás va ló di sá gát az or vos alá írá sá val iga zol ja. A fo gya té kos ság jel le gét iga zo ló or vos ré szé re be kell mu tat ni a fo gya ték kal élõ sze mély fo gya té kos sá ga te kin te té ben az Or szá gos Re ha bi li tá ci ós és Szo ci á lis Szak ér tõi In té zet ál tal ki ál lí tott szak vé le mény(eke)t, amennyi ben ké szült ilyen szak vé le mény. Az iga zo lást az igény lõ nek kell be nyúj ta nia a föld gáz el osz tó hoz az iga zo lás ki ál lí tá sá tól szá mí tott 30 na pon be lül, a nyil ván tar tás ba tör té nõ fel vé tel irán ti igény be je len té se kor. A 30 nap el tel tét köve tõen az igény lõ nek új iga zo lást kell kér nie. A nyil ván tar tás ba tör té nõ fel vé telt kö ve tõ év tõl a vé den dõ fo gyasz tó min den év már ci us 31-ig kö te les iga zol ni, hogy vé dett sé ge to vább ra is fenn áll. Nem kell éven kén ti iga zo lást be nyúj ta nia a fo gya ték kal élõ fo gyasz tók nyil ván tar tá sá ban sze rep lõ sze mély nek, ha az ál la po tá ban, il let ve a ház tar tá sá ban lakó fo gya ték kal élõ sze mély ál la po tá ban or vo si szak - vé le ménnyel iga zol ha tó an nem vár ha tó je len tõs ja vu lás.

85 2009/13. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 4229 A Kormány 20/2009. (I. 30.) Korm. rendelete a földgázellátásról szóló évi XLII. tör vény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 111/2003. (VII. 29.) Korm. rendelet, valamint a villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosításáról A Kor mány a föld gáz el lá tás ról szóló évi XLII. tör vény 55. a) és s) pont já ban, va la mint a vil la mos ener gi á ról szóló évi LXXXVI. tör vény 170. (1) be - kez dés 7. és 34. pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján, az Al kot mány 35. (1) be kez dés b) pont já ban meg ál la pí tott fel adat kör ében el jár va a kö vet ke zõ ket ren de li: 1. A föld gáz el lá tás ról szóló évi XLII. tör vény egyes ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá ról szóló 111/2003. (VII. 29.) Korm. ren de let (a továb biak ban: GET Vhr.) 1. -a a kö vet ke zõ 41. pont tal egé szül ki: [E ren de let al kal ma zá sá ban] 41. fo gya ték kal élõ fo gyasz tó: a fo gya té kos sze mé - lyek jo ga i ról és esély egyen lõ sé gük biz to sí tá sá ról szóló tör vény sze rin ti fo gya té kos sá gi tá mo ga tás ban ré sze sü lõ sze mély, a va kok sze mé lyi já ra dé ká ban ré sze sü lõ sze mély, to váb bá az a sze mély, aki, vagy aki után szü lõ je vagy el tar - tó ja a csa lá dok tá mo ga tá sá ról szóló tör vény sze rint ma ga - sabb össze gû csa lá di pót lék ban ré sze sül. 2. A GET Vhr. a 34. -át köve tõen a kö vet ke zõ al cí mek kel és 34/A 34/H. -sal egé szül ki: (A GET 47. -ához) 34/A. (1) Amennyi ben a vé den dõ fo gyasz tók nyil ván - tar tá sá ban szo ci á li san rá szo ru ló fo gyasz tó ként nem sze - rep lõ ter mé sze tes sze mély fo gyasz tó a tar to zá sát nem fizette meg, a köz üze mi szol gál ta tó an nak ese dé kes sé gé tõl szá mí tott 15 na pon be lül meg kül dött írás be li fel szó lí tá sá - val egy ide jû leg írás ban, kö zért he tõ mó don és át te kint he tõ for má ban tá jé koz tat ja a fo gyasz tót a vé den dõ fo gyasz tó kat meg il le tõ ked vez mé nyek rõl, a vé den dõ fo gyasz tók nyil - ván tar tá sá ba tör té nõ fel vé tel ké rel me zé sé nek mód já ról, va la mint meg kül di ré szé re a 11. szá mú mel lék let sze rin ti, ké re lem ként hasz nál ha tó adat la pot. (2) Amennyi ben a vé den dõ fo gyasz tók nyil ván tar tá sá - ban szo ci á li san rá szo ru ló fo gyasz tó ként nem sze rep lõ ter - mé sze tes sze mély fo gyasz tó a tar to zá sát az (1) be kez dés sze rin ti fel hí vás és tá jé koz ta tás el le né re an nak esedékes - ségétõl szá mí tott 30 na pon be lül nem fi zet te meg, és nem ké rel mez te ered mé nye sen a vé den dõ fo gyasz tók nyil ván - tar tá sá ba tör té nõ fel vé te lét sem, a köz üze mi szol gál ta tó a tar to zás fenn ál lá sá ról írás ban vagy a köz igaz ga tá si ha tó - sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról szóló tör - vény ren del ke zé se i nek meg fele lõen elekt ro ni ku san érte - síti a fo gyasz tá si hely sze rint ille té kes te le pü lé si ön kor - mány zat jegy zõ jét (a továb biak ban: jegy zõ) és a fo gyasz - tá si hely sze rint ille té kes gyám hi va talt (a továb biak ban: gyám hi va tal). (3) Amennyi ben az érin tett fo gyasz tó vagy a ház tar tá sá - ban élõ sze mély a 34/B. (1) be kez dés a) e) pont ja sze - rin ti fo gyasz tó ese té ben a jegy zõ nyil ván tar tá sa sze rint, a 34/B. (1) be kez dés f) g) pont ja sze rin ti fo gyasz tó ese - té ben a gyám hi va tal tu do má sa sze rint a 34/B. (1) be - kez dé se sze rin ti el lá tá sok a) va la me lyi ké ben ré sze sül, arra jo go sult, il let ve a 34/B. (1) be kez dés g) pont ja ha tá lya alá tar to zik (a továb - biak ban e és a 34/H. al kal ma zá sá ban együtt: el lá tás ban ré sze sül), a jegy zõ vagy a gyám hi va tal a ha tás kö ré be tar - to zó el lá tá sok vo nat ko zá sá ban a (2) be kez dés sze rin ti értesítés kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 8 na pon be lül fel hív ja az érin tett fo gyasz tó fi gyel mét a GET 47. (1) be kez dé se sze rin ti jog kö vet kez mény re, a vé den dõ fo gyasz tó kat meg - il le tõ ked vez mé nyek re, tá jé koz ta tást nyújt a vé den dõ fogyasztók nyil ván tar tá sá ba tör té nõ fel vé tel ké rel me zé sé - nek mód já ról, to váb bá a fo gyasz tó ré szé re meg kül di a 11. szá mú mel lék let sze rin ti adat la pot, me lyen az adott fogyasztási hely te kin te té ben egy ide jû leg iga zol ja, hogy a fo gyasz tó a GET te kin te té ben szo ci á li san rá szo ru ló sze - mély nek mi nõ sül, b) va la me lyi ke iránt ké rel met nyúj tott be, és an nak elbírálása fo lya mat ban van, a jegy zõ vagy a gyám hi va tal a ha tás kö ré be tar to zó el lá tá sok vo nat ko zá sá ban a (2) be kez dés sze rin ti ér te sí tés kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 8 na pon be lül fel hív ja az érin tett fo gyasz tó fi gyel mét a GET 47. (1) be kez dé se sze rin ti jog kö vet kez mény re, a vé den dõ fo gyasz tó kat meg il le tõ ked vez mé nyek re, tá jé - koz ta tást nyújt a vé den dõ fo gyasz tók nyil ván tar tá sá ba tör - té nõ fel vé tel ké rel me zé sé nek mód já ról, to váb bá a fo gyasz - tó ré szé re meg kül di a 11. szá mú mel lék let sze rin ti adat - lapot, és a fen ti in téz ke dé sek rõl a (2) be kez dés sze rin ti ér te sí tés kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 14 na pon be lül tá jé koz tat ja a köz üze mi szol gál ta tót. (4) Amennyi ben a köz üze mi szol gál ta tó hoz a (3) be kez - dés sze rin ti in téz ke dés rõl jel zés a (2) be kez dés sze rin ti értesítés meg kül dé sé tõl szá mí tott 20 na pon be lül nem ér - ke zett, és a fo gyasz tó nem ké rel mez te ered mé nye sen a védendõ fo gyasz tók nyil ván tar tá sá ba tör té nõ fel vé te lét sem, to váb bá a le járt tar to zá sát to vább ra sem fi zet te meg, az elosz tói en ge dé lyes a köz üze mi szol gál ta tó val tör tént egyez te tés alap ján az érin tett fo gyasz tó ré szé re nyúj tott szol gál ta tást az eh hez szük sé ges egyéb fel té te lek fenn ál - lá sa ese tén to váb bi 10 nap el tel té vel kap csol hat ja ki. (5) Amennyi ben a köz üze mi szol gál ta tó hoz a (3) be kez - dés sze rin ti in téz ke dés rõl a (2) be kez dés sze rin ti ér te sí tés

86 4230 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/13. szám meg kül dé sé tõl szá mí tott 20 na pon be lül jel zés ér ke zett, ak kor az elosz tói en ge dé lyes az érin tett fo gyasz tó ré szé re nyúj tott szol gál ta tást az eh hez szük sé ges egyéb fel té te - lek fenn ál lá sa ese tén ab ban az eset ben kap csol hat ja ki, ha a fo gyasz tó a (2) be kez dés sze rin ti ér te sí tés meg kül dé - sé tõl szá mí tott 45 na pon be lül az elosz tói en ge dé lyes nél a vé den dõ fo gyasz tó ként tör té nõ nyil ván tar tás ba vé te lét ered mé nye sen nem kez de mé nyez te és a le járt tar to zá sát továbbra sem fi zet te meg. (6) Amennyi ben a köz üze mi szol gál ta tó (2) be kez dés sze rin ti ér te sí té se olyan sze mély re vo nat ko zik, aki a 34/B. (1) be kez dé se sze rin ti, a jegy zõ vagy a gyám hi va - tal ha tás kö ré be tar to zó el lá tás ban nem ré sze sül, a jegy zõ, il let ve a gyám hi va tal e kö rül mény meg ál la pí tá sát köve - tõen ha la dék ta la nul in téz ke dik az e sze mély re vonatko - zóan ka pott ada tok tör lé se iránt. (7) A ki kap cso lást és az az zal járó szol gál ta tás-szü ne tel - te tést tér ti ve vé nyes le vél ben kell a la kos sá gi fo gyasz tó val kö zöl ni. (8) Ha a (7) be kez dés sze rin ti ér te sí tés az érin tett en ge - dé lyes hez nem ke res te jel zés sel ér ke zik vissza, az ira tot az el len ke zõ bi zo nyí tá sig a pos tai kéz be sí tés má so dik meg kí sér lé sé nek nap ját kö ve tõ ötö dik mun ka na pon kéz - be sí tett nek kell te kin te ni. (9) A (2) (6) be kez dés ben fog lal ta kat ak kor kell al kal - maz ni, ha a díj hát ra lék ra te kin tet tel az elosz tói en ge dé lyes az ok tó ber 15. és áp ri lis 15. kö zöt ti idõ szak ban kí ván ja az érin tett fo gyasz tó ré szé re nyúj tott szol gál ta tást kikap - csolni. Védendõ fogyasztókra vonatkozó részletes szabályok (A GET 47/A 47/B. -ához) 34/B. (1) A GET és e ren de let al kal ma zá sá ban szo ci á - li san rá szo ru ló fo gyasz tó nak azt a ter mé sze tes sze mélyt kell te kin te ni, aki, vagy aki nek a ház tar tá sá ban élõ sze - mély: a) a szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tá sok ról szóló évi III. tör vény (a továb biak ban: Szoctv.) 32/B. -a sze rin ti idõs ko rú ak já ra dé ká ban ré sze sül, b) a Szoctv a sze rin ti ak tív ko rú ak el lá tá sá ra jogosult, c) a Szoctv a sze rin ti la kás fenn tar tá si tá mo ga tás - ban ré sze sül, d) a Szoctv a sze rin ti ápo lá si díj ban ré sze sül, e) a gyer me kek vé del mé rõl és a gyám ügyi igaz ga tás ról szóló évi XXXI. tör vény (a továb biak ban: Gyvt.) 19. -a sze rin ti rend sze res gyer mek vé del mi ked vez mény - re jo go sult, f) a Gyvt a sze rin ti ott hon te rem té si tá mo ga tás ban ré sze sült, a tá mo ga tás meg ál la pí tá sá tól szá mí tott 3 éven ke resz tül, vagy g) a Gyvt a sze rin ti ne ve lõ szü lõ, hi va tá sos ne ve - lõ szü lõ, aki sa ját ház tar tá sá ban ne ve li a gon do zá sá ba helyezett át me ne ti vagy tar tós ne ve lés be vett gyer me ket. (2) E cím al kal ma zá sá ban a ház tar tás fo gal mát a Szoctv. 4. (1) be kez dés f) pont ja sze rint kell ér tel mez ni. (3) A szo ci á li san rá szo ru ló fo gyasz tó a vé dett ség gel járó jo ga it csak egy fo gyasz tá si he lyen gya ko rol hat ja. Ha a szo ci á li san rá szo ru ló fo gyasz tó a vele egy ház tar tás ban élõ sze mély re te kin tet tel kéri fel vé te lét a GET 47/B. (1) be - kez dé se sze rin ti nyil ván tar tás ba, e sze mély sem jo go sult egy má sik fo gyasz tá si hely te kin te té ben nyil ván tar tás ba vé te lét kér ni. (4) A szo ci á li san rá szo ru ló fo gyasz tó az (1) be kez dés - nek való meg fe le lé sét az elosz tói en ge dé lyes felé a) a 11. szá mú mel lék let sze rin ti, 30 nap nál nem ré geb - bi, ki töl tött és alá írt nyom tat vány, vagy b) a szo ci á li san rá szo ru ló fo gyasz tói stá tusz ra jo go sí tó el lá tást, tényt meg ál la pí tó szerv ál tal ki adott, a jo go sult ság fenn ál lá sát iga zo ló, 30 nap nál nem ré geb bi iga zo lás, il let - ve ha tá ro zat ere de ti pél dá nyá nak be mu ta tá sá val iga zol hat ja. Az elosz - tói en ge dé lyes az iga zo lás cél já ra be mu ta tott ira tok má so - la tát a jo go sult ság meg szû né sét kö ve tõ 5 évig meg õrzi. (5) Az érin tett en ge dé lyes kö te les a szo ci á li san rá szo ru - ló fo gyasz tót a rá szo rult ság iga zo lá sát kö ve tõ 8 na pon be - lül nyil ván tar tás ba ven ni, és a nyil ván tar tás ba vé tel rõl a fo gyasz tó val jog vi szony ban álló köz üze mi szol gál ta tót a fo gyasz tó val egy ide jû leg ér te sí te ni. (6) A nyil ván tar tás ba tör té nõ fel vé tel re vo nat ko zó ké re - lem be nyúj tá sa kor fo lya mat ban lévõ ki kap cso lá si el já rást a ké re lem el bí rá lá sá ig az el osz tó fel füg gesz ti. (7) Ha a nyil ván tar tás ba vé tel alap já ul szol gá ló kö rül - mény ha tá ro zott ide ig áll fenn, és an nak meg hosszab bí tá - sát a vé den dõ fo gyasz tó a vég ha tár idõ le jár tát 30 nap pal meg elõ zõ en az elosz tói en ge dé lyes ál tal a ré szé re meg kül - dött írás be li fi gye lem fel hí vás el le né re nem iga zol ja, az iga zo ló irat ban meg ha tá ro zott vég ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 8 na pon be lül az elosz tói en ge dé lyes az érin tett vé den dõ fo gyasz tót tör li a nyil ván tar tás ból. A nyil ván tar tás ból való tör lés rõl a vé den dõ fo gyasz tót az elosz tói en ge dé lyes ér te - sí ti. A fo gyasz tó ada ta i nak meg õr zé se te kin te té ben a GET 47/B. (6) be kez dé sé ben fog lal tak eb ben az eset ben is irány adók. (8) Az elosz tói en ge dé lyes a vé den dõ fo gyasz tók ról ve - ze tett nyil ván tar tá sá ban tárgy év feb ru ár 15-én szo ci á li san rá szo ru ló fo gyasz tó ként sze rep lõ, a GET 47/B. (6) be - kez dé se sze rint jo go sult sá gá nak is mé telt iga zo lá sá ra kö te - les fo gyasz tót tárgy év már ci us 1-jé ig e kö te le zett sé gé rõl kö zért he tõ en, írás ban tá jé koz tat ja, és egy út tal meg kül di ré szé re a 11. szá mú mel lék let sze rin ti adat la pot. Az elosz - tói en ge dé lyes a vé den dõ fo gyasz tók nyil ván tar tá sá ból tör li azt a jo go sult sá gá nak is mé telt iga zo lá sá ra kö te les fogyasztót, aki e kö te le zett sé gé nek tárgy év már ci us 31-ig nem tesz ele get. A fo gyasz tó ada ta i nak meg õr zé se te kin te - té ben a GET 47/B. (6) be kez dé sé ben fog lal tak eb ben az eset ben is irány adók. (9) Jo go sult sá gá nak a GET 47/B. (6) be kez dé se sze - rin ti is mé telt iga zo lá sá ra a szo ci á li san rá szo ru ló fo gyasz tó elsõ íz ben a nyil ván tar tás ba tör té nõ fel vé te lét kö ve tõ nap - tá ri év ben kö te les.

87 2009/13. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y /C. (1) A szo ci á li san rá szo ru ló fo gyasz tó a ki kap - cso lás ról szóló ér te sí tést meg ala po zó utol só szám la fize - tési ha tár ide jé nek le jár tá ig kér he ti rész let fi ze té si ked vez - mény, il let ve fi ze té si ha la dék al kal ma zá sát. A szám lá ban erre a szo ci á li san rá szo ru ló fo gyasz tó fi gyel mét fel kell hív ni. A köz üze mi szol gál ta tó a fo gyasz tó fi ze té si ked vez - mény re vo nat ko zó ké rel mét 15 na pon be lül ér dem ben köteles meg vá la szol ni. A vá lasz adást meg elõ zõ en az elõ re fi ze tõ mérõ fel sze re lé sé re vo nat ko zó ér te sí tés nem küld - hetõ ki. (2) Rész let fi ze té si ked vez mény és fi ze té si ha la dék csak olyan szo ci á li san rá szo ru ló fo gyasz tót il le t meg, aki vál lal - ja, hogy a rész let fi ze tés, fi ze té si ha la dék igény be vé te lé nek idõ tar ta ma alatt el fo gyasz tott föld gáz el len ér té két, a tar to - zás rész össze ge it, il let ve a tar to zás ha lasz tott össze gét határidõben ki egyen lí ti. Rész let fi ze té si ked vez mény, il let - ve fi ze té si ha la dék 12 nap tá ri hó na pon be lül egy al ka lom - mal il le ti meg a szo ci á li san rá szo ru ló fo gyasz tót. (3) Ha a szo ci á li san rá szo ru ló fo gyasz tó a rész let fi ze té - si, il let ve fi ze té si ha la dék ra vo nat ko zó meg ál la po dás fel té - te le it meg sze gi, a köz üze mi szol gál ta tó jo go sult a rész let - fi ze tés re, il let ve fi ze té si ha la dék ra vo nat ko zó meg ál la po - dás azon na li ha tá lyú fel mon dá sá ra. A rész let fi ze tés, fi ze - té si ha la dék idõ tar ta ma alatt a ked vez ménnyel érin tett díj - fi ze té si kö te le zett ség vo nat ko zá sá ban a fo gyasz tót ka mat - fi ze té si kö te le zett ség nem ter hel he ti. (4) A rész let fi ze tés idõ tar ta ma nem le het ke ve sebb, mint az igény lést meg elõ zõ 12 hó nap fo gyasz tá sá nak kü lön jog - sza bály ban és az üz let sza bály zat ban elõ írt jel leg gör be sze - rin ti fel osz tá sá ból szár ma zó fo gyasz tás alap ján meg ha tá - ro zott, a) az elõ zõ év azo nos idõ szak ra vo nat koz ta tott 1 havi fo gyasz tá sá nak el len ér té két meg nem ha la dó tar to zás ese - tén 2 hó nap, b) az elõ zõ év azo nos idõ szak ra vo nat koz ta tott 1 havi fo gyasz tá sá nak el len ér té két el érõ, de 3 havi fo gyasz tá sá - nak el len ér té két meg nem ha la dó tar to zás ese tén 5 hó nap, c) az elõ zõ év azo nos idõ szak ra vo nat koz ta tott 3 havi fo gyasz tá sá nak el len ér té két meg ha la dó tar to zás ese tén 6 hó nap. (5) A fi ze té si ha la dék idõ tar ta ma leg fel jebb 30 nap. (6) A rész let fi ze tés, fi ze té si ha la dék te kin te té ben e ren - de let ren del ke zé se i tõl csak a vé den dõ fo gyasz tó ja vá ra lehet el tér ni. (7) A rész let fi ze tés, il let ve a fi ze té si ha la dék biz to sí tá sa mel lett a köz üze mi szol gál ta tó nak az elosz tói en ge dé - lyes sel tör té nõ egyez te tés mel lett fel kell aján la nia az elõ re fi ze tõ mérõ fel sze re lé sé nek le he tõ sé gét. Ha a szo ci á - li san rá szo ru ló fo gyasz tó rész let fi ze té si ked vez mény ben vagy fi ze té si ha la dék ban ré sze sült és an nak fel té te le it nem tel je sí ti, a köz üze mi szol gál ta tó a to váb bi fo gyasz tást elõ re fi ze tõ mérõ fel sze re lé sé hez köt he ti, amely re a szo ci á li san rá szo ru ló fo gyasz tó fi gyel mét a rész let fi ze té si ked vez - mény vagy fi ze té si ha la dék meg adá sá ról szóló ér te sí tés - ben fel kell hív ni. (8) Ha a szo ci á li san rá szo ru ló fo gyasz tó ek ként tör tént nyil ván tar tás ba vé te lét köve tõen ke res ke dõt vált, a ko ráb - bi föld gáz-ke res ke del mi, il let ve köz üze mi szer zõ dés meg - szû né se kor a ko ráb bi ke res ke dõ, il let ve köz üze mi szol gál - ta tó kö te les iga zo lást adni ar ról, hogy a fo gyasz tó a meg - elõ zõ 12 nap tá ri hó nap alatt ré sze sült-e fi ze té si ha la dék - ban vagy rész let fi ze té si ked vez mény ben, és meg ál la po dá - sa it tel je sí tet te-e. (9) Ha a szo ci á li san rá szo ru ló fo gyasz tó rész let fi ze té si ked vez mény re vagy fi ze té si ha la dék ra vo nat ko zó ké rel - mét a köz üze mi szol gál ta tó el uta sít ja, vagy a szo ci á li san rá szo ru ló fo gyasz tó a rész let fi ze té si ked vez mény vagy fizetési ha la dék fel té te le it nem tel je sí ti, a köz üze mi szol - gál ta tó kez de mé nye zé sé re az elosz tói en ge dé lyes az elõ re fi ze tõ mérõ fel sze re lé sé rõl a szo ci á li san rá szo ru ló fo - gyasz tót ér te sí ti. 34/D. (1) Ha a szo ci á li san rá szo ru ló fo gyasz tó két havi (60 na pos) szám la tar to zást hal mo zott fel és a GET 47/A. (5) be kez dé se sze rin ti ti la lom hi á nyá ban a fo gyasz tó a föld gáz el lá tás ból ki kap csol ha tó len ne, az elosz tói en ge dé - lyes a szo ci á li san rá szo ru ló fo gyasz tó nak kül dött, az elõ re fi ze tõ mérõ fel sze re lé sé re vo nat ko zó ér te sí tés sel egy ide jû - leg kö te les ér te sí te ni azt a jegy zõt, il let ve gyám hi va talt, amely nek iga zo lá sa alap ján a fo gyasz tó a szo ci á li san rászorulók nyil ván tar tá sá ba fel vé tel re ke rült. Az érin tett jegy zõ, il let ve gyám hi va tal kö te les a szo ci á li san rá szo ru ló fo gyasz tót tá jé koz tat ni az igény be ve he tõ el lá tá sok ról és szol gál ta tá sok ról, azok jo go sult sá gi fel té te le i rõl, va la mint meg ten ni azo kat az in téz ke dé se ket, ame lyek az érin tett vé - den dõ fo gyasz tó, il let ve a vele egy ház tar tás ban gáz el lá - tás ban ré sze sü lõk éle té nek, egész sé gé nek vé del me ér de ké - ben szük sé ge sek. (2) Elõ re fi ze tõ mé rõt kell biz to sí ta ni min den olyan szo - ci á li san rá szo ru ló fo gyasz tó szá má ra, aki abba az (1) be - kez dés, il let ve a 34/C. (9) be kez dé se sze rin ti ér te sí tés alap ján be le egye zik, vagy a 34/C. (7) be kez dé se sze rin ti aján lat alap ján azt igény li. (3) Az elosz tói en ge dé lyes kö te les az elõ re fi ze tõ mérõ fel sze re lé sé vel egy ide jû leg a szo ci á li san rá szo ru ló fo - gyasz tót írás ban tá jé koz tat ni az elõ re fi ze tõ mérõ hasz ná - la tá val kap cso la tos tud ni va lók ról, és az erre vo nat ko zó szer zõ dé si fel té te lek rõl. (4) A köz üze mi szol gál ta tó biz to sít ja az elõ re fi ze tõ mérõknek elekt ro ni kus úton, il le tõ leg az ügy fél szol gá la to - kon tör té nõ fel töl té sé nek le he tõ sé gét. (5) Ha a rész let fi ze té si vagy ha lasz tott fi ze té si meg ál la - po dás ban fog lal ta kat a szo ci á li san rá szo ru ló fo gyasz tó nem tart ja be, és nem egye zik bele a köz üze mi szol gál ta tó kez de mé nye zé sé re az elosz tói en ge dé lyes ál tal fel aján lott elõ re fi ze tõ mérõ fel sze re lé sé be sem, vagy an nak fel sze re - lé sét, üzem be he lye zé sét aka dá lyoz za vagy meg hi ú sít ja, to váb bá leg alább há rom havi (90 na pos) szám la tar to zást fel hal mo zott, ak kor a szo ci á li san rá szo ru ló fo gyasz tó föld - gáz el lá tá sát az en ge dé lyes meg szün tet he ti, a köz üze mi szer zõ dést fel mond hat ja. (6) Az elõ re fi ze tõ mérõ fel sze re lé sé vel egy ide jû leg a mérõ fel sze re lé sé ig fel hal mo zó dott és fenn ál ló tar to zá sok

88 4232 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/13. szám ki egyen lí té sé rõl a köz üze mi szol gál ta tó és a szo ci á li san rá - szo ru ló fo gyasz tó kö te les meg ál la pod ni. A rész let fi ze tés idõ tar ta ma nem le het ke ve sebb, mint a meg ál la po dást meg elõ zõ 12 hó nap fo gyasz tá sa kü lön jog sza bály ban és az üz let sza bály zat ban elõ írt jel leg gör be sze rin ti fel osz tá sá ból szár ma zó fo gyasz tás alap ján meg ha tá ro zott, a) az elõ zõ év azo nos idõ szak ra vo nat koz ta tott 1 havi fo gyasz tá sá nak el len ér té két meg nem ha la dó tar to zás ese - tén 4 hó nap, b) az elõ zõ év azo nos idõ szak ra vo nat koz ta tott 1 havi fo gyasz tá sá nak el len ér té két meg ha la dó, de 3 havi fo gyasz - tá sá nak el len ér té két meg nem ha la dó tar to zás ese tén 10 hó nap, c) az elõ zõ év azo nos idõ szak ra vo nat koz ta tott 3 havi fo gyasz tá sá nak el len ér té két meg ha la dó tar to zás ese tén 12 hó nap. (7) Amennyi ben a ter mé sze tes sze mély fo gyasz tó a díj - tar to zás miatti ki kap cso lás idõ tar ta ma alatt vagy a díj tar to - zás miatti ki kap cso lást köve tõen kez de mé nye zi a szo ci á li - san rá szo ru ló fo gyasz tók nyil ván tar tá sá ba tör té nõ fel vé te - lét, ez zel egy ide jû leg a nyil ván tar tás ba tör té nõ fel vé te lé - nek ese té re kér he ti az elõ re fi ze tõ mérõ fel sze re lé sét. (8) Az elõ re fi ze tõ mérõ fel sze re lé se so rán min den eset - ben a leg ki sebb költ ség el vé nek figye lembe véte lével kell el jár ni. 34/E. (1) A fo gyasz tó a fo gya ték kal élõ fo gyasz tók nyil ván tar tá sá ba tör té nõ fel vé te lé re való, sa ját vagy a ház - tar tá sá ban lakó az pont ja sze rin ti jut ta tá sok va la - me lyi ké ben ré sze sü lõ más sze mély fo gya té kos sá gá ra tekintettel fenn ál ló jo go sult sá gát a) a 12. szá mú mel lék let A) B) ré sze sze rin ti, 30 nap nál nem ré geb bi, ki töl tött és alá írt nyom tat vány, vagy b) az pont ja sze rin ti jut ta tá so kat meg ál la pí tó vagy e jut ta tá so kat fo lyó sí tó szerv ál tal ki adott, a jo go sult - ság fenn ál lá sát iga zo ló, 30 nap nál nem ré geb bi ha tá ro zat, il let ve iga zo lás ere de ti pél dá nyá nak be mu ta tá sá val iga zol hat ja. Az iga zo - lást az elosz tói en ge dé lyes a jo go sult ság meg szû né sét kö - ve tõ 5 évig kö te les meg õriz ni. (2) A fo gya té kos ság jel le gét a ke ze lõ or vos, en nek hi á - nyá ban a há zi or vos ál la pít ja meg amennyi ben az Or szá - gos Re ha bi li tá ci ós és Szo ci á lis Szak ér tõi In té zet szak vé le - mé nye zé si ha tás kö re az érin tett re ki ter jed, e szerv szak vé - le mé nyé vel össz hang ban, és a 12. szá mú mel lék let C) ré - sze sze rin ti for ma nyom tat vány ki töl té sé vel iga zol ja ab ból a cél ból, hogy az érin tett en ge dé lyes azo no sí ta ni tud ja a jog sza bá lyok és az üz let sza bály za ta sze rin ti kü lön le ges bá nás mód jel le gét, tar tal mát. A fo gya té kos ság jel le gét az aláb bi cso por tok egyi ké be (vagy egy ide jû leg több cso - port ba) so ro lás ré vén kell meg ál la pí ta ni: a) olyan jel le gû fo gya té kos ság, amely a fo gya ték kal élõ fo gyasz tót al kal mat lan ná te szi a mérõ le ol va sá sá ra, a mé rõ ál lás köz lé sé re, a szám la ol va sás ra, vagy a szám la fel - hasz ná lá si he lyen kí vü li, kész pén zes ki egyen lí té sé re, b) olyan jel le gû fo gya té kos ság, amely a fo gya ték kal élõ sze mély egész sé gét, éle tét ve szé lyez te ti a fo gyasz tó szer zõ dés sze gé se alap ján kez de mé nye zett ki kap cso lá sa ese tén, c) olyan jel le gû fo gya té kos ság, amely a fo gya ték kal élõ sze mély éle tét ve szé lyez te ti a föld gáz el lá tás ter ve zett szü ne tel te té se vagy üzem za var jel le gû szü ne te lé se ese tén. (3) A va kok sze mé lyi já ra dé ká ban ré sze sü lõ sze mély ese tén e jo go sult ság iga zo lá sa alap ján a (2) be kez dés a) pont ja sze rin ti cso port ba tar to zást vé lel mez ni kell, és nem kell a 12. szá mú mel lék let sze rin ti for ma nyom tat vány C) ré szét ki töl te ni, ha a va kok sze mé lyi já ra dé ká ban ré sze - sü lõ sze mély egyéb fo gya té kos ság alap ján to váb bi cso - port ba tör té nõ fel vé te lét nem kí ván ja kez de mé nyez ni. 34/F. (1) A 34/E. (2) be kez dés a) pont ja sze rin ti kör - be tar to zó fo gya ték kal élõ fo gyasz tót nem kell sze mé lyes kö rül mé nye i nek meg fe le lõ, kü lön le ges bá nás mód ban részesíteni, ha ház tar tá sá ban van olyan nagy ko rú sze mély, aki nem mi nõ sül fo gya ték kal élõ nek. (2) A fo gya ték kal élõ fo gyasz tó a vé dett ség gel járó jogait csak egy fo gyasz tá si he lyen gya ko rol hat ja. (3) A 34/E. (2) be kez dés b) c) pont jai sze rin ti kör be tar to zó, a fo gyasz tó val egy ház tar tás ban lakó fo gya ték kal élõ sze mély re te kin tet tel a fo gya ték kal élõ sze mé lyek nyil - ván tar tá sá ba tör té nõ fel vé te lét fo gya ték kal élõ nek nem mi nõ sü lõ fo gyasz tó is kér he ti, de ugyan azon fo gya ték kal élõ sze mély re te kin tet tel csak egy fo gyasz tó egy fo gyasz - tá si he lye sze re pel het a nyil ván tar tás ban vé de lem re jo go - sult ként. (4) A 34/E. (2) be kez dés a) pont ja sze rin ti kör be tar - tozó fo gya ték kal élõ fo gyasz tót meg il le tõ kü lön le ges bá - nás mód le het: a) havi (idõ kö zi) mé rõ le ol va sás a fel hasz ná lá si he lyen, b) rend kí vü li, in gye nes mé rõ-pon tos sá gi fe lül vizs gá lat 12 nap tá ri hó nap ban egy szer, c) kész pénz ben tör té nõ szám la ki egyen lí tés a fel hasz - ná lá si he lyen, d) az ál ta lá nos tól el té rõ, de a mû sza ki-biz ton sá gi elõ - írásoknak meg fe le lõ mé rõ hely-ki ala kí tás, e) a szám la ér tel me zé sé hez az érin tett en ge dé lyes üz - let sza bály za ta sze rint nyúj tott egye di se gít ség (hely szí ni szám la ma gya rá zat, szám la for dít ta tás stb.), f) az érin tett en ge dé lyes üz let sza bály za tá ban meg ha tá - ro zott, a fo gya ték kal élõk föld gáz el lá tás ban való rész vé te - lét meg könnyí tõ egyéb szol gál ta tás. (5) A 34/E. (2) be kez dés a) pont ja sze rin ti kör be tar - tozó fo gyasz tó a fo gya ték kal élõ fo gyasz tók nyil ván tar tá - sá ba tör té nõ fel vé tel irán ti igény be je len té se kor nyi lat ko - zik ar ról, hogy a (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott, il let ve az érin tett en ge dé lye sek ál tal nyúj tott egyéb szol gál ta tá sok kö zül me lyek re tart igényt. Az igé nyelt szol gál ta tást a fogyasztó ré szé re a nyil ván tar tás ba vé telt kö ve tõ leg ké - sõbb 30. nap tól kell biz to sí ta ni. (6) A fo gya ték kal élõ fo gyasz tók nyil ván tar tá sá ban sze - rep lõ fo gyasz tó olyan igé nyét, ame lyet a be nyúj tott ira tok nem tá masz ta nak alá, az érin tett en ge dé lyes nem kö te les tel je sí te ni.

89 2009/13. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 4233 (7) Az (5) be kez dés sze rin ti nyi lat ko za tot a fo gya ték kal élõ fo gyasz tók nyil ván tar tá sá ban sze rep lõ fo gyasz tó éven - te leg fel jebb két al ka lom mal mó do sít hat ja. Ha a fo gyasz tó a ko ráb bi nyi lat ko za tát mó do sít ja, az igény be ven ni kí vánt szol gál ta tást a mó do sí tá si igény be ér ke zé sét kö ve tõ leg ké - sõbb 30. nap tól biz to sí ta ni kell szá má ra. A mó do sí tást a nyil ván tar tás ban fel kell tün tet ni. (8) A 12. szá mú mel lék let C) ré sze sze rint ki ál lí tott iga - zo lás tar tal maz za azon ér te sí ten dõ sze mély el ér he tõ sé gét, akit a 34/E. (2) be kez dés b) c) pont ja sze rin ti kör be tar - to zó fo gya ték kal élõ sze mély vo nat ko zá sá ban a föld gáz el - lá tás ki kap cso lá sá nak, szü ne tel te té sé nek vagy szü ne te lé - sé nek ese tén ér te sí te ni kell. A szol gál ta tás szü ne te lé se vagy a ter ve zett szü ne tel te tés ese tén az ér te sí tés idõ pont já - ra a la kos sá gi fo gyasz tók ra vo nat ko zó ter ve zett szü ne tel - te tés miatti ki ér te sí té si sza bá lyok az irány adók. (9) Az elosz tói en ge dé lyes a vé den dõ fo gyasz tók ról ve - ze tett nyil ván tar tá sá ban tárgy év feb ru ár 15-én fo gya ték kal élõ fo gyasz tó ként sze rep lõ, a GET 47/B. (6) be kez dé se sze rint jo go sult sá gá nak is mé telt iga zo lá sá ra kö te les fogyasztót tárgy év már ci us 1-jé ig e kö te le zett sé gé rõl közérthetõen, írás ban tá jé koz tat ja, és egy út tal meg kül di részére a 12. szá mú mel lék let sze rin ti adat la pot. Az elosz - tói en ge dé lyes a vé den dõ fo gyasz tók nyil ván tar tá sá ból tör li azt a jo go sult sá gá nak is mé telt iga zo lá sá ra kö te les fogyasztót, aki e kö te le zett sé gé nek tárgy év már ci us 31-ig nem tesz ele get. A fo gyasz tó ada ta i nak meg õr zé se te kin te - té ben a GET 47/B. (6) be kez dé sé ben fog lal tak eb ben az eset ben is irány adók. (10) Jo go sult sá gá nak a GET 47/B. (6) be kez dé se sze - rin ti is mé telt iga zo lá sá ra a fo gya ték kal élõ fo gyasz tó elsõ íz ben a nyil ván tar tás ba tör té nõ fel vé te lét kö ve tõ nap tá ri év ben kö te les. 34/G. (1) A vé den dõ fo gyasz tók ré szé re az en ge dé lyes ál tal nyúj tott ked vez mé nyért és kü lön le ges bá nás mó dért el len ér ték ki kö té se sem mis. (2) A vé den dõ fo gyasz tó kö te les a vé de lem re jo go sult - sá got adó kö rül mény meg vál to zá sát vagy meg szû né sét 15 na pon be lül írás ban be je len te ni az érin tett en ge dé lyes - nél. Az elosz tói en ge dé lyes kö te les a jo go sult sá got meg - ala po zó kö rül mény meg vál to zá sá nak be je len té sét kö ve tõ 8 na pon be lül a vál to zást a nyil ván tar tá son át ve zet ni, vagy a jo go sult sá got meg ala po zó kö rül mény meg szû né se ese - tén a vé den dõ fo gyasz tót a nyil ván tar tás ból a fo gyasz tó ada ta i nak meg õr zé sé re vo nat ko zó an a GET 47/B. (6) be - kez dé sé ben elõ írt kö te le zett ség sé rel me nél kül tö röl ni. 34/H. (1) Ha a vé den dõ fo gyasz tó vagy a vé de lem re jo go sí tó el lá tás ban ré sze sü lõ, a fo gyasz tó ház tar tá sá ban élõ sze mély má sik fo gyasz tá si hely re köl tö zik, a vál to zást a fo gyasz tó sze mé lyé ben be állt vál to zás ra vo nat ko zó sza - bá lyok sze rint kell be je len te ni, és az új fo gyasz tá si he lyen meg kö tött szer zõ dés alap ján új igény lés nyújt ha tó be. (2) Ha az új fo gyasz tá si hely a ko ráb bi fo gyasz tá si hellyel azo nos elosz tói en ge dé lyes mû kö dé si te rü le tén van, a vál to zás-be je len tés alap ján a vé den dõ fo gyasz tót a nyil ván tar tás ból nem kell tö röl ni, ha nem az érin tett en ge - dé lyes a nyil ván tar tás ban a be je len tés sze rin ti vál to zá so kat át ve ze ti. 3. (1) A vil la mos ener gi á ról szóló évi LXXXVI. tör - vény egyes ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá ról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. ren de let (a továb biak ban: VET Vhr.) 24. -a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: 24. (1) A VET 47. (7) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel té te lek fenn ál lá sát vita ese tén a vil la mos ener gia-ke res - ke dõ kö te les bi zo nyí ta ni. (2) Amennyi ben a vé den dõ fo gyasz tók nyil ván tar tá sá - ban szo ci á li san rá szo ru ló fo gyasz tó ként nem sze rep lõ lakossági fo gyasz tó a tar to zá sát nem fi zet te meg, a vil la - mos ener gia-ke res ke dõ a ki kap cso lást meg elõ zõ, a VET 47. (7) be kez dés c) pont ja sze rin ti elsõ írás be li ér te sí tés meg kül dé sé vel egy ide jû leg írás ban, kö zért he tõ mó don és át te kint he tõ for má ban tá jé koz tat ja a fo gyasz tót a vé den dõ fo gyasz tó kat meg il le tõ ked vez mé nyek rõl, a vé den dõ fogyasztók nyil ván tar tá sá ba tör té nõ fel vé tel ké rel me zé sé - nek mód já ról, va la mint meg kül di ré szé re a 23/a. szá mú mel lék let sze rin ti, ké re lem ként hasz nál ha tó adat la pot. (3) Amennyi ben a vé den dõ fo gyasz tók nyil ván tar tá sá - ban szo ci á li san rá szo ru ló fo gyasz tó ként nem sze rep lõ ter - mé sze tes sze mély fo gyasz tó a tar to zá sát a (2) be kez dés sze rin ti fel hí vás és tá jé koz ta tás el le né re nem fi zet te meg, és nem ké rel mez te ered mé nye sen a vé den dõ fo gyasz tók nyil ván tar tá sá ba tör té nõ fel vé te lét sem, a vil la mos ener - gia-ke res ke dõ a tar to zás fenn ál lá sá ról a ki kap cso lást meg - elõ zõ, a VET 47. (7) be kez dés c) pont ja sze rin ti má so dik írás be li ér te sí tés fo gyasz tó ré szé re tör té nõ meg kül dé sé vel egy ide jû leg a tar to zás fenn ál lá sá ról írás ban vagy a köz - igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá - lya i ról szóló tör vény ren del ke zé se i nek meg fele lõen elekt - ro ni ku san ér te sí ti a fel hasz ná lá si hely sze rint ille té kes te le - pü lé si ön kor mány zat jegy zõ jét (a továb biak ban: jegy zõ) és a fel hasz ná lá si hely sze rint ille té kes gyám hi va talt (a továb biak ban: gyám hi va tal). (4) Amennyi ben az érin tett fo gyasz tó vagy a ház tar tá sá - ban élõ sze mély a 30. (1) be kez dés a) e) pont ja sze rin ti fo gyasz tó ese té ben a jegy zõ nyil ván tar tá sa sze rint, a 30. (1) be kez dés f) g) pont ja sze rin ti fo gyasz tó ese té ben a gyám hi va tal tu do má sa sze rint a 30. (1) be kez dé se sze - rin ti el lá tá sok a) va la me lyi ké ben ré sze sül, arra jo go sult, il let ve a 30. (1) be kez dés g) pont ja ha tá lya alá tar to zik (a továb - biak ban e és a 37. al kal ma zá sá ban együtt: el lá tás ban ré sze sül), a jegy zõ vagy a gyám hi va tal a ha tás kö ré be tar - to zó el lá tá sok vo nat ko zá sá ban a (3) be kez dés sze rin ti értesítés kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 8 na pon be lül fel hív ja az érin tett fo gyasz tó fi gyel mét arra, hogy a fi ze té si ké se de - lem a VET 47. (7) be kez dé sé ben fog lalt fel té te lek fenn - ál lá sa ese tén a vil la mos ener gia-el lá tás ból tör té nõ ki kap -

90 4234 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/13. szám cso lást ered mé nyez he ti, tá jé koz ta tást nyújt a vé den dõ fogyasztókat meg il le tõ ked vez mé nyek rõl és a vé den dõ fogyasztók nyil ván tar tá sá ba tör té nõ fel vé tel ké rel me zé sé - nek mód já ról, to váb bá a fo gyasz tó ré szé re meg kül di a 23/a. szá mú mel lék let sze rin ti adat la pot, me lyen az adott fel hasz ná lá si hely te kin te té ben egy ide jû leg iga zol ja, hogy a fo gyasz tó a VET te kin te té ben szo ci á li san rá szo ru ló sze - mély nek mi nõ sül, b) va la me lyi ke irán ti ké rel met nyúj tott be, és an nak el - bí rá lá sa fo lya mat ban van, a jegy zõ vagy a gyám hi va tal a ha tás kö ré be tar to zó el lá tá sok vo nat ko zá sá ban a (3) be - kez dés sze rin ti ér te sí tés kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 8 na pon be lül fel hív ja az érin tett fo gyasz tó fi gyel mét arra, hogy a fi ze té si ké se de lem a VET 47. (7) be kez dé sé ben fog lalt fel té te lek fenn ál lá sa ese tén a vil la mos ener gia-el lá tás ból tör té nõ ki kap cso lást ered mé nyez he ti, tá jé koz ta tást nyújt a vé den dõ fo gyasz tó kat meg il le tõ ked vez mé nyek rõl és a védendõ fo gyasz tók nyil ván tar tá sá ba tör té nõ fel vé tel kérelmezésének mód já ról, to váb bá a fo gyasz tó ré szé re meg kül di a 23/a. szá mú mel lék let sze rin ti adat la pot, és a fen ti in téz ke dé sek rõl a (3) be kez dés sze rin ti ér te sí tés kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 14 na pon be lül tá jé koz tat ja a villamosenergia-kereskedõt. (5) Amennyi ben a vil la mos ener gia-ke res ke dõ höz a (4) be kez dés sze rin ti in téz ke dés rõl jel zés a (3) be kez dés sze rin ti ér te sí tés meg kül dé sé tõl szá mí tott 20 na pon be lül nem ér ke zett, és a fo gyasz tó nem ké rel mez te ered mé nye - sen a vé den dõ fo gyasz tók nyil ván tar tá sá ba tör té nõ felvé - telét, to váb bá a le járt tar to zá sát to vább ra sem fi zet te meg, az el osz tó a vil la mos ener gia-ke res ke dõ kez de mé nye zé se alap ján az érin tett fo gyasz tó ré szé re nyúj tott szol gál ta tást az eh hez szük sé ges egyéb fel té te lek fenn ál lá sa ese tén to váb bi 10 nap el tel té vel kap csol hat ja ki. (6) Amennyi ben a vil la mos ener gia-ke res ke dõ höz a (4) be kez dés sze rin ti in téz ke dés rõl a (3) be kez dés sze rin ti ér te sí tés meg kül dé sé tõl szá mí tott 20 na pon be lül jel zés érkezett, ak kor az el osz tó az érin tett fo gyasz tó ré szé re nyúj tott szol gál ta tást az eh hez szük sé ges egyéb fel té te - lek fenn ál lá sa ese tén ab ban az eset ben kap csol hat ja ki, ha a fo gyasz tó a (2) be kez dés sze rin ti ér te sí tés meg kül dé - sé tõl szá mí tott 45 na pon be lül az el osz tó nál a vé den dõ fogyasztóként tör té nõ nyil ván tar tás ba vé te lét ered mé nye - sen nem kez de mé nyez te és a le járt tar to zá sát to vább ra sem fi zet te meg. (7) Amennyi ben a vil la mos ener gia-ke res ke dõ (3) be - kez dés sze rin ti ér te sí té se olyan sze mély re vo nat ko zik, aki a 30. (1) be kez dé se sze rin ti, a jegy zõ vagy a gyám hi va tal ha tás kö ré be tar to zó el lá tás ban nem ré sze sül, a jegy zõ, illetve a gyám hi va tal e kö rül mény meg ál la pí tá sát köve - tõen ha la dék ta la nul in téz ke dik az e sze mély re vonatko - zóan ka pott ada tok tör lé se iránt. (8) A ki kap cso lást és az az zal járó szol gál ta tás-szü ne tel - te tést tér ti ve vé nyes le vél ben kell a la kos sá gi fo gyasz tó val kö zöl ni. (9) Ha a (8) be kez dés sze rin ti ér te sí tés az érin tett en ge - dé lyes hez nem ke res te jel zés sel ér ke zik vissza, az ira tot az el len ke zõ bi zo nyí tá sig a pos tai kéz be sí tés má so dik meg kí sér lé sé nek nap ját kö ve tõ ötö dik mun ka na pon kéz - be sí tett nek kell te kin te ni. (10) A vil la mos ener gia-ér té ke sí té si szer zõ dés sze rin ti szol gál ta tá sok szü ne tel te té sé nek idõ tar ta ma leg fel jebb 30 nap. Amennyi ben a la kos sá gi fo gyasz tó szám la tar to zá - sát ezen idõ szak alatt nem egyen lí ti ki, a villamosenergiakereskedõ a 30. na pon a szer zõ dést azon na li ha tállyal fel - mond ja. A szü ne tel te tés rõl szóló ér te sí tés ben az azon na li ha tá lyú fel mon dás ra és an nak ha tár ide jé re a la kos sá gi fogyasztó fi gyel mét fel kell hív ni. (11) A (3) (7) be kez dés ben fog lal ta kat ak kor kell al kal - maz ni, ha a díj hát ra lék ra te kin tet tel az el osz tó az ok tó - ber 15. és áp ri lis 15. kö zöt ti idõ szak ban kí ván ja az érin tett fogyasztó ré szé re nyúj tott szol gál ta tást ki kap csol ni. (2) A VET Vhr a he lyé be a kö vet ke zõ rendel - kezés lép: 30. (1) A VET és e ren de let al kal ma zá sá ban szo ci á li - san rá szo ru ló fo gyasz tó nak azt a ter mé sze tes sze mélyt kell te kin te ni, aki, vagy aki nek a ház tar tá sá ban élõ sze mély: a) a szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tá sok ról szóló évi III. tör vény (a továb biak ban: Szoctv.) 32/B. -a sze rin ti idõs ko rú ak já ra dé ká ban ré sze sül, b) a Szoctv a sze rin ti ak tív ko rú ak el lá tá sá ra jogosult, c) a Szoctv a sze rin ti la kás fenn tar tá si tá mo ga tás - ban ré sze sül, d) a Szoctv a sze rin ti ápo lá si díj ban ré sze sül, e) a gyer me kek vé del mé rõl és a gyám ügyi igaz ga tás ról szóló évi XXXI. tör vény (a továb biak ban: Gyvt.) 19. -a sze rin ti rend sze res gyer mek vé del mi ked vez mény - ben ré sze sül, f) a Gyvt a sze rin ti ott hon te rem té si tá mo ga tás ban ré sze sült, a tá mo ga tás meg ál la pí tá sá tól szá mí tott 3 éven ke resz tül, vagy g) a Gyvt a sze rin ti ne ve lõ szü lõ, hi va tá sos ne ve - lõ szü lõ, aki sa ját ház tar tá sá ban ne ve li a gon do zá sá ba he - lye zett át me ne ti vagy tar tós ne ve lés be vett gyer me ket. (2) E cím al kal ma zá sá ban a ház tar tás fo gal mát a Szoctv. 4. (1) be kez dés f) pont ja sze rint kell ér tel mez ni. (3) A szo ci á li san rá szo ru ló fo gyasz tó a vé dett ség gel járó jo ga it csak egy fel hasz ná lá si he lyen gya ko rol hat ja. Ha a szo ci á li san rá szo ru ló fo gyasz tó a vele egy ház tar tás ban élõ sze mély re te kin tet tel kéri fel vé te lét a VET 65. (1) be - kez dé se sze rin ti nyil ván tar tás ba, e sze mély sem jo go sult egy má sik fel hasz ná lá si hely te kin te té ben nyil ván tar tás ba vé te lét kér ni. (4) A szo ci á li san rá szo ru ló fo gyasz tó az (1) be kez dés - nek való meg fe le lé sét az el osz tó felé a) a 23/a. szá mú mel lék let sze rin ti, 30 nap nál nem régebbi, ki töl tött és alá írt nyom tat vány, vagy b) a szo ci á li san rá szo ru ló fo gyasz tói stá tusz ra jo go sí tó el lá tást, tényt meg ál la pí tó szerv ál tal ki adott, a jo go sult ság fenn ál lá sát iga zo ló, 30 nap nál nem ré geb bi iga zo lás, il let - ve ha tá ro zat

91 2009/13. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 4235 ere de ti pél dá nyá nak be mu ta tá sá val iga zol hat ja. Az el osz tó az iga zo lás cél já ra be mu ta tott ira tok má so la tát a jo go sult - ság meg szû né sét kö ve tõ 5 évig meg õr zi. (5) Az el osz tó kö te les a szo ci á li san rá szo ru ló fo gyasz tót a rá szo rult ság iga zo lá sát kö ve tõ 8 na pon be lül nyil ván tar - tás ba ven ni, és a nyil ván tar tás ba vé tel rõl a fo gyasz tó val jog vi szony ban álló vil la mos ener gia-ke res ke dõt a fo gyasz - tó val egy ide jû leg ér te sí te ni. (6) A nyil ván tar tás ba tör té nõ fel vé tel re vo nat ko zó ké re - lem be nyúj tá sa kor fo lya mat ban lévõ ki kap cso lá si el já rást a ké re lem el bí rá lá sá ig az el osz tó fel füg gesz ti. (7) Ha a nyil ván tar tás ba vé tel alap já ul szol gá ló kö rül - mény ha tá ro zott ide ig áll fenn, és an nak meg hosszab bí tá - sát a vé den dõ fo gyasz tó a vég ha tár idõ le jár tát 30 nap pal meg elõ zõ en az el osz tó ál tal a ré szé re meg kül dött írás be li fi gye lem fel hí vás el le né re nem iga zol ja, az iga zo ló irat - ban meg ha tá ro zott vég ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 8 na pon be - lül az el osz tó az érin tett vé den dõ fo gyasz tót tör li a nyil - ván tar tás ból. A nyil ván tar tás ból való tör lés rõl az érin tett vé den dõ fo gyasz tót az el osz tó ér te sí ti. A fo gyasz tó ada ta i - nak meg ál la pít ha tó sá ga te kin te té ben a VET 65. (4) be - kez dé sé ben fog lal tak eb ben az eset ben is irány adók. (8) Az el osz tó a vé den dõ fo gyasz tók ról ve ze tett nyil - ván tar tá sá ban tárgy év feb ru ár 15-én szo ci á li san rá szo ru ló sze mély ként sze rep lõ, a VET 65. (4) be kez dé se sze rint jo go sult sá gá nak is mé telt iga zo lá sá ra kö te les fo gyasz tót tárgy év már ci us 1-jé ig e kö te le zett sé gé rõl kö zért he tõ en, írás ban tá jé koz tat ja, és egy út tal meg kül di ré szé re a 23/a. szá mú mel lék let sze rin ti adat la pot. Az el osz tó a védendõ fo gyasz tók nyil ván tar tá sá ból tör li azt a jo go sult - sá gá nak is mé telt iga zo lá sá ra kö te les fo gyasz tót, aki e kö - te le zett sé gé nek tárgy év már ci us 31-ig nem tesz ele get. A fo gyasz tó ada ta i nak meg ál la pít ha tó sá ga te kin te té ben a VET 65. (4) be kez dé sé ben fog lal tak eb ben az eset ben is irány adók. (9) Jo go sult sá gá nak a VET 65. (4) be kez dé se sze rin ti is mé telt iga zo lá sá ra a szo ci á li san rá szo ru ló fo gyasz tó elsõ íz ben a nyil ván tar tás ba tör té nõ fel vé te lét kö ve tõ nap tá ri év ben kö te les. (3) A VET Vhr. 31. (1) be kez dé se he lyé be a követ - kezõ ren del ke zés lép: (1) A szo ci á li san rá szo ru ló fo gyasz tó azon utol só szám la fi ze té si ha tár ide jé nek le jár tá ig kér he ti rész let fi ze - té si ked vez mény, il let ve fi ze té si ha la dék al kal ma zá sát, amely szám la a VET 64. (5) be kez dé se sze rin ti ti la lom hi á nyá ban a vil la mos ener gia-el lá tás ból tör té nõ ki kap cso - lást meg ala poz ná. A szám lá ban erre a szo ci á li san rászo - ruló fo gyasz tó fi gyel mét fel kell hív ni. A vil la mos ener - gia-ke res ke dõ a fo gyasz tó fi ze té si ked vez mény re vo nat - ko zó ké rel mét 15 na pon be lül ér dem ben kö te les meg vá la - szol ni. A vá lasz adást meg elõ zõ en az elõ re fi ze tõ mérõ fel - sze re lé sé re vo nat ko zó ér te sí tés nem küld he tõ ki. (4) A VET Vhr. 31. (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke - zõ ren del ke zés lép: (7) A rész let fi ze tés, il let ve a fi ze té si ked vez mény biz - to sí tá sa mel lett a vil la mos ener gia-ke res ke dõ nek az elosztóval tör té nõ egyez te tés mel lett fel kell aján la nia az elõ re fi ze tõ mérõ fel sze re lé sé nek le he tõ sé gét. Amennyi - ben a fo gyasz tó rész let fi ze té si ked vez mény ben vagy fi ze - té si ha la dék ban ré sze sült és an nak fel té te le it nem tel je sí ti, a vil la mos ener gia-ke res ke dõ a to váb bi fo gyasz tást elõ re fi ze tõ mérõ fel sze re lé sé hez köt he ti, amely re a szo ci á li san rá szo ru ló fo gyasz tó fi gyel mét a rész let fi ze té si ked vez - mény vagy fi ze té si ha la dék meg adá sá ról szóló ér te sí tés - ben fel kell hív ni. (5) A VET Vhr a a kö vet ke zõ (9) be kez dés sel egé szül ki: (9) Ha a szo ci á li san rá szo ru ló fo gyasz tó rész let fi ze té si ked vez mény re vagy fi ze té si ha la dék ra vo nat ko zó ké rel - mét a vil la mos ener gia-ke res ke dõ el uta sít ja, vagy a szo ci á - li san rá szo ru ló fo gyasz tó a rész let fi ze té si ked vez mény vagy fi ze té si ha la dék fel té te le it nem tel je sí ti, a vil la mos - ener gia-ke res ke dõ kez de mé nye zé sé re az el osz tó az elõ re fi ze tõ mérõ fel sze re lé sé rõl a szo ci á li san rá szo ru ló fo - gyasz tót ér te sí ti. (6) A VET Vhr. 32. (1) (2) be kez dé se he lyé be a kö - vet ke zõ ren del ke zés lép: (1) Ha a szo ci á li san rá szo ru ló fo gyasz tó há rom havi (90 na pos) szám la tar to zást hal mo zott fel és a VET 64. (5) be kez dé se sze rin ti ti la lom hi á nyá ban a fo gyasz tó a vil - la mos ener gia-el lá tás ból ki kap csol ha tó len ne, az el osz tó a szo ci á li san rá szo ru ló fo gyasz tó nak kül dött, az elõ re fi ze tõ mérõ fel sze re lé sé re vo nat ko zó ér te sí tés sel egy ide jû leg köteles ér te sí te ni azt a jegy zõt, il let ve gyám hi va talt, amely nek iga zo lá sa alap ján a fo gyasz tó a szo ci á li san rászorulók nyil ván tar tá sá ba fel vé tel re ke rült. Az érin tett jegy zõ, il let ve gyám hi va tal kö te les a szo ci á li san rá szo ru ló fo gyasz tót tá jé koz tat ni az igény be ve he tõ el lá tá sok ról és szol gál ta tá sok ról, azok jo go sult sá gi fel té te le i rõl, va la mint meg ten ni azo kat az in téz ke dé se ket, ame lyek az érin tett védendõ fo gyasz tó, il let ve a vele egy ház tar tás ban vil la - mos ener gia el lá tás ban ré sze sü lõk éle té nek, egész sé gé nek vé del me ér de ké ben szük sé ge sek. (2) Elõ re fi ze tõ mé rõt kell biz to sí ta ni min den olyan szo - ci á li san rá szo ru ló fo gyasz tó szá má ra, aki ezt az (1) be - kez dés, il let ve a 31. (9) be kez dé se sze rin ti ér te sí tés vagy a 31. (7) be kez dé se sze rin ti aján lat alap ján igény li. (7) A VET Vhr. 32. (5) (6) be kez dé se he lyé be a kö - vet ke zõ ren del ke zés lép, va la mint a a kö vet ke zõ (7) (8) be kez dés sel egé szül ki: (5) Ha a rész let fi ze té si vagy ha lasz tott fi ze té si meg ál - la po dás ban fog lal ta kat a szo ci á li san rá szo ru ló fo gyasz tó nem tart ja be, és nem egye zik bele a vil la mos ener gia-ke - res ke dõ kez de mé nye zé sé re az elosz tói en ge dé lyes ál tal fel aján lott elõ re fi ze tõ mérõ fel sze re lé sé be sem, vagy annak fel sze re lé sét, üzem be he lye zé sét aka dá lyoz za vagy meg hi ú sít ja, to váb bá leg alább négy havi (120 na pos) szám la tar to zást fel hal mo zott, ak kor a szo ci á li san rá szo ru - ló fo gyasz tó vil la mos ener gia-el lá tá sát az en ge dé lyes meg - szün tet he ti, a vil la mos ener gia-ér té ke sí tés re vo nat ko zó szer zõ dést fel mond hat ja.

92 4236 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/13. szám (6) Az elõ re fi ze tõ mérõ fel sze re lé sé vel egy ide jû leg a mérõ fel sze re lé sé ig fel hal mo zó dott és fenn ál ló tar to zá sok ki egyen lí té sé rõl a vil la mos ener gia-ke res ke dõ és a szo ci á - li san rá szo ru ló fo gyasz tó kö te les meg ál la pod ni. A rész let - fi ze tés idõ tar ta ma nem le het ke ve sebb, mint a meg ál la po - dást meg elõ zõ 12 hó nap ban szám lá zott fo gyasz tás ból szá - mí tott, a) az elõ zõ év azo nos idõ szak ra vo nat koz ta tott 1 havi fo gyasz tá sá nak el len ér té két meg nem ha la dó tar to zás ese - tén 4 hó nap, b) az elõ zõ év azo nos idõ szak ra vo nat koz ta tott 1 havi fo gyasz tá sá nak el len ér té két meg ha la dó, de 3 havi fo gyasz - tá sá nak el len ér té két meg nem ha la dó tar to zás ese tén 10 hó nap, c) az elõ zõ év azo nos idõ szak ra vo nat koz ta tott 3 havi fo gyasz tá sá nak el len ér té két meg ha la dó tar to zás ese tén 12 hó nap. (7) Amennyi ben a la kos sá gi fo gyasz tó a díj tar to zás miatti ki kap cso lás idõ tar ta ma alatt vagy a díj tar to zás miatti ki kap cso lást köve tõen kez de mé nye zi a szo ci á li san rá szo ru ló fo gyasz tók nyil ván tar tá sá ba tör té nõ fel vé te lét, ak kor ez zel egy ide jû leg a nyil ván tar tás ba tör té nõ fel vé - te lé nek ese té re kér he ti az elõ re fi ze tõ mérõ fel sze re lé sét. (8) Az elõ re fi ze tõ mérõ fel sze re lé se so rán min den eset - ben a leg ki sebb költ ség el vé nek figye lembe véte lével kell el jár ni. (8) A VET Vhr a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke - zés lép: 33. (1) A fo gyasz tó a fo gya ték kal élõ fo gyasz tók nyil ván tar tá sá ba tör té nõ fel vé te lé re való, sa ját vagy a ház - tar tá sá ban lakó a VET pont ja sze rin ti jut ta tá sok va la me lyi ké ben ré sze sü lõ más sze mély fo gya té kos sá gá - ra te kin tet tel fenn ál ló jo go sult sá gát a) a 23/b. szá mú mel lék let A) B) ré sze sze rin ti, 30 nap - nál nem ré geb bi, ki töl tött és alá írt nyom tat vány, vagy b) a VET pont ja sze rin ti jut ta tá so kat meg ál la pí - tó vagy e jut ta tá so kat fo lyó sí tó szerv ál tal ki adott, a jo go - sult ság fenn ál lá sát iga zo ló, 30 nap nál nem ré geb bi ha tá ro - zat, il let ve iga zo lás ere de ti pél dá nyá nak be mu ta tá sá val iga zol hat ja. Az iga zo - lást az el osz tó a jo go sult ság meg szû né sét kö ve tõ 5 évig kö te les meg õriz ni. (2) A fo gya té kos ság jel le gét a ke ze lõ or vos, en nek hi á - nyá ban a há zi or vos ál la pít ja meg amennyi ben az Or szá - gos Re ha bi li tá ci ós és Szo ci á lis Szak ér tõi In té zet szak vé le - mé nye zé si ha tás kö re az érin tett re ki ter jed, e szerv szak vé - le mé nyé vel össz hang ban, és a 23/b. szá mú mel lék let C) ré sze sze rin ti for ma nyom tat vány ki töl té sé vel iga zol ja ab ból a cél ból, hogy az érin tett en ge dé lyes azo no sí ta ni tud ja a jog sza bá lyok és az üz let sza bály za ta sze rin ti kü lön - le ges bá nás mód jel le gét, tar tal mát. A fo gya té kos ság jel le - gét az aláb bi cso por tok egyi ké be (vagy egy ide jû leg több cso port ba) so ro lás ré vén kell meg ál la pí ta ni: a) olyan jel le gû fo gya té kos ság, amely a fo gya ték kal élõ fo gyasz tót al kal mat lan ná te szi a mérõ le ol va sá sá ra, a mé rõ ál lás köz lé sé re, a szám la ol va sás ra, vagy a szám la fel hasz ná lá si he lyen kí vü li, kész pén zes fi ze tés tõl el té rõ ki - egyen lí té sé re, b) olyan jel le gû fo gya té kos ság, amely a fo gya ték kal élõ sze mély egész sé gét, éle tét ve szé lyez te ti a fo gyasz tó szer zõ dés sze gé se alap ján kez de mé nye zett ki kap cso lá sa ese tén, c) olyan jel le gû fo gya té kos ság, il let ve olyan gyógy - kezelési mód, amely, il let ve amely nek meg sza ka dá sa a fogyatékkal élõ sze mély éle tét ve szé lyez te ti a vil la mos - ener gia-szol gál ta tás ter ve zett szü ne tel te té se vagy üzem za - var jel le gû szü ne te lé se ese tén. (3) A va kok sze mé lyi já ra dé ká ban ré sze sü lõ sze mély ese tén e jo go sult ság iga zo lá sa alap ján a (2) be kez dés a) pont ja sze rin ti cso port ba tar to zást vé lel mez ni kell, és nem kell a 23/b. szá mú mel lék let sze rin ti for ma nyom tat - vány C) ré szét ki töl te ni, ha a va kok sze mé lyi já ra dé ká ban ré sze sü lõ sze mély egyéb fo gya té kos ság alap ján to váb bi cso port ba tör té nõ fel vé te lét nem kí ván ja kez de mé nyez ni. (9) A VET Vhr. 34. (3) be kez dé se he lyé be a követ - kezõ ren del ke zés lép: (3) A 33. (2) be kez dés b) c) pont jai sze rin ti kör be tar to zó, a fo gyasz tó val egy ház tar tás ban lakó fo gya ték kal élõ sze mély re te kin tet tel a fo gya ték kal élõ sze mé lyek nyil - ván tar tá sá ba tör té nõ fel vé te lét fo gya ték kal élõ nek nem mi nõ sü lõ fo gyasz tó is kér he ti, de ugyan azon fo gya ték kal élõ sze mély re te kin tet tel csak egy fo gyasz tó egy fo gyasz - tá si he lye sze re pel het a nyil ván tar tás ban vé de lem re jo go - sult ként. (10) A VET Vhr a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé szül ki: (6) A fo gya ték kal élõ fo gyasz tók nyil ván tar tá sá ban sze rep lõ sze mély olyan igé nyét, ame lyet a be nyúj tott ira - tok nem tá masz ta nak alá, az érin tett en ge dé lyes nem kö te - les tel je sí te ni. (11) A VET Vhr. 35. (1) (3) be kez dé se he lyé be a kö - vet ke zõ ren del ke zés lép: (1) A 23/b. szá mú mel lék let C) ré sze sze rint ki ál lí tott iga zo lás tar tal maz za azon ér te sí ten dõ sze mély el ér he tõ sé - gét, akit a 33. (2) be kez dés b) c) pont ja sze rin ti kör be tar to zó fo gya ték kal élõ sze mély vo nat ko zá sá ban a vil la - mos ener gia-el lá tás ki kap cso lá sá nak, szü ne tel te té sé nek vagy szü ne te lé sé nek ese tén ér te sí te ni kell. A szol gál ta tás szü ne te lé se vagy a ter ve zett szü ne tel te tés ese tén az ér te sí - tés idõ pont já ra a la kos sá gi fo gyasz tók ra vo nat ko zó ter ve - zett szü ne tel te tés miatti ki ér te sí té si sza bá lyok az irány - adók. (2) A ter ve zett üzem szü net ide jé re a 33. (2) be kez dés b) c) pont ja sze rin ti kör be tar to zó fo gya ték kal élõ fo - gyasz tó, az e kör be tar to zó fo gya ték kal élõ sze mély re tekintettel a fo gya ték kal élõ fo gyasz tók nyil ván tar tá sá ban sze rep lõ fo gyasz tó, vagy az ér te sí ten dõ sze mély ké ré sé re leg ké sõbb a ter ve zett üzem szü net kez de tét meg elõ zõ nap - tól a fo gya ték kal élõ sze mély gyógy ke ze lé sé hez, élet funk - ci ói fenn tar tá sá hoz szük sé ges gép, be ren de zés ener gia el -

93 2009/13. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 4237 lá tá sá hoz szük sé ges tel je sít mé nyû szük ség áram for rást kö - te les biz to sí ta ni az el osz tó. (3) Vá rat lan üzem za var kö vet kez mé nye i nek megelõ - zése cél já ból, a nyil ván tar tás ba vé telt kö ve tõ leg ké sõbb 30. nap tól az el osz tó kö te les a 33. (2) be kez dés b) c) pont ja sze rin ti kör be tar to zó fo gya ték kal élõ fogyasztóval, az e kör be tar to zó fo gya ték kal élõ sze mély re te kin tet tel a fo gya ték kal élõ fo gyasz tók nyil ván tar tá sá ban sze rep lõ fo gyasz tó val, az ér te sí ten dõ sze méllyel, il let ve szük ség ese tén az egész ség ügyi el lá tást biz to sí tó szer ve - zet tel egyez te tett fel té te lek nek meg fe le lõ, a fo gya ték kal élõ sze mély gyógy ke ze lé sé hez, élet funk ci ói fenn tar tá sá - hoz szük sé ges gép, be ren de zés ener gia el lá tá sá hoz szük sé - ges tel je sít mé nyû szü net men tes áram for rást idõ ben ki he - lyez ni az igény lés ben meg adott fel hasz ná lá si he lyen. (12) A VET Vhr a a kö vet ke zõ (6) (7) be kez dés - sel egé szül ki: (6) Az el osz tó a vé den dõ fo gyasz tók ról ve ze tett nyil - ván tar tá sá ban tárgy év feb ru ár 15-én fo gya ték kal élõ fogyasztóként sze rep lõ, a VET 65. (4) be kez dé se sze rint jo go sult sá gá nak is mé telt iga zo lá sá ra kö te les fo gyasz tót tárgy év már ci us 1-jé ig e kö te le zett sé gé rõl kö zért he tõ en, írás ban tá jé koz tat ja, és egy út tal meg kül di ré szé re a 23/b. szá mú mel lék let sze rin ti adat la pot. Az el osz tó a vé - den dõ fo gyasz tók nyil ván tar tá sá ból tör li azt a jo go sult sá - gá nak is mé telt iga zo lá sá ra kö te les fo gyasz tót, aki e kö te le - zett sé gé nek tárgy év már ci us 31-ig nem tesz ele get. A fo - gyasz tó ada ta i nak meg ál la pít ha tó sá ga te kin te té ben a VET 65. (4) be kez dé sé ben fog lal tak eb ben az eset ben is irány - adók. (7) Jo go sult sá gá nak a VET 65. (4) be kez dé se sze rin ti is mé telt iga zo lá sá ra a fo gya ték kal élõ fo gyasz tó elsõ íz ben a nyil ván tar tás ba tör té nõ fel vé te lét kö ve tõ nap tá ri év ben kö te les. (13) A VET Vhr a he lyé be a kö vet ke zõ ren - del ke zés lép: 36. (1) A fo gya ték kal élõ fo gyasz tók nyil ván tar tá sá - ban sze rep lõ fo gyasz tó a 34. (5) be kez dé se sze rin ti nyi - lat ko za tát éven te leg fel jebb két al ka lom mal mó do sít hat ja. Ha a fo gyasz tó ko ráb bi nyi lat ko za tát mó do sít ja, az igény - be ven ni kí vánt szol gál ta tást a mó do sí tá si igény be ér ke zé - sét kö ve tõ leg ké sõbb 30. nap tól biz to sí ta ni kell a fo gyasz tó szá má ra. A mó do sí tást a nyil ván tar tás ban fel kell tün tet ni. (2) Az en ge dé lyes ál tal nyúj tott ked vez mé nyért és különleges bá nás mó dért el len ér ték ki kö té se sem mis. 37. (1) A vé den dõ fo gyasz tó kö te les a vé de lem re jo go - sult sá got adó kö rül mény meg vál to zá sát vagy meg szû né sét 15 na pon be lül írás ban be je len te ni az érin tett en ge dé lyes - nél. Az el osz tó kö te les a jo go sult sá got meg ala po zó kö rül - mény meg vál to zá sá nak be je len té sét kö ve tõ 8 na pon be lül a vál to zást a nyil ván tar tá son át ve zet ni, vagy a jo go sult sá - got meg ala po zó kö rül mény meg szû né se ese tén a vé den dõ fo gyasz tót a nyil ván tar tás ból a fo gyasz tó ada ta i nak meg - ál la pít ha tó sá gá ra vo nat ko zó an a VET 65. (4) be kez dé sé - ben elõ írt kö te le zett ség sé rel me nél kül tö röl ni. (2) Ha a vé den dõ fo gyasz tó vagy a vé de lem re jo go sí tó el lá tás ban ré sze sü lõ, a fo gyasz tó ház tar tá sá ban élõ sze - mély má sik fel hasz ná lá si hely re köl tö zik, a vál to zást a fogyasztó sze mé lyé ben be állt vál to zás ra vo nat ko zó sza bá - lyok sze rint kell be je len te ni, és az új fel hasz ná lá si he lyen meg kö tött szer zõ dés alap ján új igény lés nyújt ha tó be. (3) Ha az új fel hasz ná lá si hely a ko ráb bi fel hasz ná lá si hellyel azo nos el osz tó mû kö dé si te rü le tén van, a vál to - zás-be je len tés alap ján a vé den dõ fo gyasz tót a nyil ván tar - tás ból nem kell tö röl ni, ha nem az érin tett en ge dé lyes a nyil ván tar tás ban a be je len tés sze rin ti vál to zá so kat átve - zeti. 4. (1) A GET Vhr. az e ren de let 1. és 2. mel lék le te sze rin ti 11. és 12. szá mú mel lék let tel egé szül ki. (2) A VET Vhr. 23. szá mú mel lék le te he lyé be az e ren - de let 3. mel lék le te sze rin ti mel lék let lép. 5. (1) Ez a ren de let feb ru ár 15-én lép ha tály ba, ren - del ke zé se it a ha tály ba lé pé se kor fenn ál ló díj hát ra lé kok kal kap cso la tos el já rá sok te kin te té ben is al kal maz ni kell. (2) A GET Vhr pont já ban a Ptk. szö veg rész he lyé be a Pol gá ri Tör vény könyv rõl szóló évi IV. tör vény szö veg lép. (3) A VET Vhr. a) 31. (3) be kez dé sé ben és 32. (3) be kez dé sé ben a vil la mos ener gia-ke res ke dõ, il let ve az egye te mes szol - gál ta tó szö veg rész he lyé be a vil la mos ener gia-ke res ke - dõ szö veg lép, b) 34. (1) be kez dé sé ben a van olyan sze mély szö - veg rész he lyé be a van olyan nagy ko rú sze mély szö veg lép, c) 34. (4) be kez dés b) pont já ban a mé rõ fe lül vizs gá - lat szö veg rész he lyé be a mé rõ-pon tos sá gi fe lül vizs gá - lat szö veg lép, d) 34. (4) be kez dés e) és f) pont já ban az en ge dé lyes szö veg rész he lyé be az érin tett en ge dé lyes szö veg lép, e) 34. (5) be kez dé sé ben a (3) be kez dés ben szö veg - rész he lyé be a (4) be kez dés ben szö veg, az en ge dé lyes szö veg rész he lyé be az érin tett en ge dé lye sek szö veg lép, f) 35. (5) be kez dé sé ben a fo gya ték kal élõ fo gyasz tó - val szö veg rész he lyé be a fo gya ték kal élõ fo gyasz tók nyil ván tar tá sá ban sze rep lõ fo gyasz tó val szö veg lép. (4) E ren de let a, e (2) (3) be kez dé se, va la mint az 1 3. mel lék let feb ru ár 16-án ha tá lyát vesz ti. Gyur csány Fe renc s. k., mi nisz ter el nök

94 4238 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/13. szám 1. melléklet a 20/2009. (I. 30.) Korm. rendelethez 11. szá mú mel lék let a 111/2003. (VII. 29.) Korm. ren de let hez Kérelem szociálisan rászoruló személyként a védendõ fogyasztók nyilvántartásába történõ felvétel / nyilvántartásába vétel meghosszabbítása iránt A) A FOGYASZTÓ TÖLTI KI A köz üze mi szám lán meg je lölt fo gyasz tá si hely a) egy ér tel mû meg ha tá ro zá sá ra al kal mas, az elosz tói en ge dé lyes nél nyil ván tar tott azo no sí tó: b) címe (irá nyí tó szám, te le pü lés, utca/út/tér, ház szám, lép csõ ház, eme let, ajtó): A köz üze mi szám lán fo gyasz tó ként meg je lölt sze mély a) csa lá di és utó ne ve: b) szü le té si neve: c) any ja neve: d) szü le té si he lye és ide je: e) la kó he lye (irá nyí tó szám, te le pü lés, utca/út/tér, ház szám, lép csõ ház, eme let, ajtó): f) tar tóz ko dá si he lye (irá nyí tó szám, te le pü lés, utca/út/tér, ház szám, lép csõ ház, eme let, ajtó): Ha a köz üze mi szám lán meg je lölt sze mély nem sa ját jo gán, ha nem a vele egy ház tar tás ban élõ sze mély re te kin tet tel kéri vé den dõ fo gyasz tó ként tör té nõ nyil ván tar tás ba vé te lét (nyil ván tar tás ba vé te lé nek meg hosszab bí tá sát), e sze mély a) csa lá di és utó ne ve: b) szü le té si neve: c) any ja neve: d) szü le té si he lye és ide je: e) la kó he lye (irá nyí tó szám, te le pü lés, utca/út/tér, ház szám, lép csõ ház, eme let, ajtó): f) tar tóz ko dá si he lye (irá nyí tó szám, te le pü lés, utca/út/tér, ház szám, lép csõ ház, eme let, ajtó): Az aláb bi iga zo lás alap ján ké rem az el osz tó en ge dé lyes a) 1 nyil ván tar tá sá ba szo ci á li san rá szo ru ló (vé den dõ) fo gyasz tó ként tör té nõ fel vé te lem, b) 1 nyil ván tar tá sá ban szo ci á li san rá szo ru ló (vé den dõ) fo gyasz tó ként tör té nõ nyil ván tar tá som meg hosszab bí tá sát. Kelt:... fo gyasz tó alá írá sa 1 A megfelelõ rész aláhúzandó!

95 2009/13. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 4239 El já ró igaz ga tá si szerv meg ne ve zé se: Szék he lye: Iga zo lom, hogy (név): (szü le té si név): (any ja neve): (szü le té si he lye és ide je): (la kó he lye): (tar tóz ko dá si he lye): fo gyasz tó a) 1 sa ját jo gán b) 1 vele egy ház tar tás ban élõ (név): (szü le té si név): (any ja neve): (szü le té si he lye és ide je): (la kó he lye): (tar tóz ko dá si he lye): sze mély re te kin tet tel B) AZ IGAZGATÁSI SZERV TÖLTI KI a föld gáz el lá tás ról szóló évi XLII. tör vény egyes ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá ról szóló 111/2003. (VII. 29.) Korm. ren de let 34/B. (1) be kez dé sé ben fog lal tak alap ján szo ci á li san rá szo ru ló fo gyasz tó nak mi nõ sül. A fo gyasz tó 1 / a vele kö zös ház tar tás ban élõ sze mély 1 a) 1 a szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tá sok ról szóló évi III. tör vény (a továb biak ban: Szoctv.) 32/B. -a sze rin ti idõs ko rú ak já ra dé ká ban ré sze sül, b) 1 a Szoctv a sze rin ti ak tív ko rú ak el lá tá sá ra jo go sult, c) 1 a Szoctv a sze rin ti la kás fenn tar tá si tá mo ga tás ban ré sze sül, d) 1 a Szoctv a sze rin ti ápo lá si díj ban ré sze sül, e) 1 a gyer me kek vé del mé rõl és a gyám ügyi igaz ga tás ról szóló évi XXXI. tör vény (a továb biak ban: Gyvt.) 19. -a sze rin ti rend sze res gyer mek vé del mi ked vez mény re jo go sult, f) 1 a Gyvt a sze rin ti ott hon te rem té si tá mo ga tás ban ré sze sült, a tá mo ga tás meg ál la pí tá sá tól szá mí tott 3 éven ke - resz tül, vagy g) 1 a Gyvt a sze rin ti ne ve lõ szü lõ, hi va tá sos ne ve lõ szü lõ, aki sa ját ház tar tá sá ban ne ve li a gon do zá sá ba he lye zett át me ne ti vagy tar tós ne ve lés be vett gyer me ket. A fo gyasz tó szo ci á lis rá szo rult sá gá nak fenn ál lá sát a(z)... szá mú ha tá ro zat alap ján iga zo lom. A fo gyasz tó szo ci á lis rá szo rult sá gát a fen ti ek sze rint meg ala po zó kö rül mény a) 1 ha tá ro zat lan ide ig, b) 1 ha tá ro zott ide ig:...-ig áll fenn. Ugyan azon fo gyasz tó nak egy ide jû leg csak egy fo gyasz tá si hely te kin te té ben ad ha tó ki iga zo lás! Kelt: P. H.... el já ró igaz ga tá si szerv 1 A megfelelõ rész aláhúzandó!

96 4240 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/13. szám KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az ûr la pot gép pel vagy tol lal, nyom ta tott be tûk kel kell ki töl te ni. A föld gáz el lá tás ról szóló évi XLII. tör vény 47/A. (1) be kez dé se alap ján a vé den dõ fo gyasz tók nyil ván tar tá sá - ba tör té nõ fel vé tel a) szo ci á li san rá szo ru ló fo gyasz tó ként és/vagy b) fo gya ték kal élõ fo gyasz tó ként ké rel mez he tõ. A föld gáz el lá tás ról szóló évi XLII. tör vény egyes ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá ról szóló 111/2003. (VII. 29.) Korm. ren de let 34/B. (1) be kez dé se alap ján szo ci á li san rá szo ru ló fo gyasz tó nak azt a ter mé sze tes sze mélyt kell te kin te - ni, aki, vagy aki nek ház tar tá sá ban élõ sze mély: a) a szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tá sok ról szóló évi III. tör vény (a továb biak ban: Szoctv.) 32/B. -a sze rin ti idõs ko rú ak já ra dé ká ban ré sze sül, b) a Szoctv a sze rin ti ak tív ko rú ak el lá tá sá ra jo go sult, c) a Szoctv a sze rin ti la kás fenn tar tá si tá mo ga tás ban ré sze sül, d) a Szoctv a sze rin ti ápo lá si díj ban ré sze sül, e) a gyer me kek vé del mé rõl és a gyám ügyi igaz ga tás ról szóló évi XXXI. tör vény (a továb biak ban: Gyvt.) 19. -a sze rin ti rend sze res gyer mek vé del mi ked vez mény ben ré sze sül, f) a Gyvt a sze rin ti ott hon te rem té si tá mo ga tás ban ré sze sült, a tá mo ga tás meg ál la pí tá sá tól szá mí tott 3 éven keresztül, vagy g) a Gyvt a sze rin ti ne ve lõ szü lõ, hi va tá sos ne ve lõ szü lõ, aki sa ját ház tar tá sá ban ne ve li a gon do zá sá ba he lye zett át me ne ti vagy tar tós ne ve lés be vett gyer me ket. A föld gáz el lá tás ról szóló évi XLII. tör vény egyes ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá ról szóló 111/2003. (VII. 29.) Korm. ren de let pont ja sze rint fo gya ték kal élõ fo gyasz tó: a) a fo gya té kos sze mé lyek jo ga i ról és esély egyen lõ sé gük biz to sí tá sá ról szóló tör vény sze rin ti fo gya té kos sá gi tá mo - ga tás ban ré sze sü lõ sze mély, b) a va kok sze mé lyi já ra dé ká ban ré sze sü lõ sze mély, to váb bá c) az a sze mély, aki, vagy aki után szü lõ je vagy el tar tó ja a csa lá dok tá mo ga tá sá ról szóló tör vény sze rint ma ga sabb össze gû csa lá di pót lék ban ré sze sül. Az az igény lõ, aki egy ide jû leg mind szo ci á li san rá szo ru ló fo gyasz tó nak, mind fo gya ték kal élõ fo gyasz tó nak mi nõ sül, mind két jog cí men tör té nõ nyil ván tar tás ba vé te lét kez de mé nyez he ti, és egy aránt jo go sult tá vál hat a szo ci á li san rá szo ru ló fo gyasz tók nak nyúj tott ked vez mé nyek re, va la mint a fo gya ték kal élõ ket meg il le tõ kü lön le ges bá nás mód ra. Eb ben az eset ben kü lön-kü lön iga zol ni kell, hogy a fo gyasz tó szo ci á li san rá szo ru ló fo gyasz tó nak, il let ve fo gya ték kal élõ fo gyasz - tó nak mi nõ sül. A fo gya ték kal élõ fo gyasz tó ként tör té nõ nyil ván tar tás ba vé tel irán ti ké re lem hez a 12. szá mú mel lék let sze rin ti adat la pot kell be nyúj ta ni. Az A) rész ben sze rep lõ ada to kat a fo gyasz tó töl ti ki, és az ada tok va ló di sá gát alá írá sá val iga zol ja. A B) rész ben sze rep lõ ada to kat az a szerv töl ti ki, ame lyik a szo ci á lis rá szo rult sá got meg ala po zó jo go sult sá got, el lá - tást, tényt meg ál la pí tot ta. Te kin tet tel arra, hogy a vé den dõ fo gyasz tó a vé dett ség gel járó jo ga it csak egy fo gyasz tá si he lyen gya ko rol hat ja, ugyan azon igény lõ nek, fo gyasz tó nak egy ide jû leg csak egy fo gyasz tá si hely te kin te té ben ad ha tó ki iga zo lás. Az iga zo lást a la kos sá gi fo gyasz tó nak kell be nyúj ta nia az elosz tói en ge dé lyes hez az iga zo lás ki ál lí tá sá tól szá mí tott 30 na pon be lül, a nyil ván tar tás ba tör té nõ fel vé tel irán ti igény be je len té se kor. A 30 nap el tel tét köve tõen az igény lõ nek új iga zo lást kell kér nie. A nyil ván tar tás ba tör té nõ fel vé telt kö ve tõ év tõl a szo ci á li san rá szo ru ló fo gyasz tó min den év már ci us 31-ig kö te les iga zol ni, hogy szo ci á lis rá szo rult sá ga to vább ra is fenn áll.

97 2009/13. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y melléklet a 20/2009. (I. 30.) Korm. rendelethez 12. szá mú mel lék let a 111/2003. (VII. 29.) Korm. ren de let hez Kérelem fogyatékkal élõ személyként a védendõ fogyasztók nyilvántartásába történõ felvétel / nyilvántartásába vétel meghosszabbítása iránt A) A FOGYASZTÓ TÖLTI KI A köz üze mi szám lán meg je lölt fo gyasz tá si hely a) egy ér tel mû meg ha tá ro zá sá ra al kal mas, az elosz tói en ge dé lyes nél nyil ván tar tott azo no sí tó: b) címe (irá nyí tó szám, te le pü lés, utca/út/tér, ház szám, lép csõ ház, eme let, ajtó): A köz üze mi szám lán fo gyasz tó ként meg je lölt sze mély a) csa lá di és utó ne ve: b) szü le té si neve: c) any ja neve: d) szü le té si he lye és ide je: e) la kó he lye (irá nyí tó szám, te le pü lés, utca/út/tér, ház szám, lép csõ ház, eme let, ajtó): f) tar tóz ko dá si he lye (irá nyí tó szám, te le pü lés, utca/út/tér, ház szám, lép csõ ház, eme let, ajtó): Ha a köz üze mi szám lán meg je lölt sze mély nem sa ját jo gán, ha nem a vele egy ház tar tás ban élõ fo gya ték kal élõ sze - mély re te kin tet tel kéri vé den dõ fo gyasz tó ként tör té nõ nyil ván tar tás ba vé te lét (nyil ván tar tás ba vé te lé nek meg hosszab bí - tá sát), e sze mély a) csa lá di és utó ne ve: b) szü le té si neve: c) any ja neve: d) szü le té si he lye és ide je: e) la kó he lye (irá nyí tó szám, te le pü lés, utca/út/tér, ház szám, lép csõ ház, eme let, ajtó): f) tar tóz ko dá si he lye (irá nyí tó szám, te le pü lés, utca/út/tér, ház szám, lép csõ ház, eme let, ajtó): Az aláb bi iga zo lá sok alap ján ké rem a köz üze mi szol gál ta tó a) 1 nyil ván tar tá sá ba fo gya ték kal élõ (vé den dõ) fo gyasz tó ként tör té nõ fel vé te lem, b) 1 nyil ván tar tá sá ban fo gya ték kal élõ (vé den dõ) fo gyasz tó ként tör té nõ nyil ván tar tá som meg hosszab bí tá sát. Nyi lat ko zom, hogy a fo gyasz tó ként meg je lölt sze mély ház tar tá sá ban a) 1 van, b) 1 nincs olyan sze mély, aki nem mi nõ sül fo gya ték kal élõ nek. Kelt:... fo gyasz tó / el tar tó alá írá sa 1 A megfelelõ rész aláhúzandó!

98 4242 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/13. szám El já ró igaz ga tá si szerv meg ne ve zé se: Szék he lye: A(z)... szá mú ha tá ro zat alap ján iga zo lom, hogy a) 1 (név): (szü le té si név): (any ja neve): (szü le té si he lye és ide je): (la kó he lye): (tar tóz ko dá si he lye): fo gyasz tó b) 1 a fen ti fo gyasz tó val egy ház tar tás ban lakó (név): (szü le té si név): (any ja neve): (szü le té si he lye és ide je): (la kó he lye): (tar tóz ko dá si he lye): sze mély B) AZ IGAZGATÁSI SZERV TÖLTI KI (i) 1 a fo gya té kos sze mé lyek jo ga i ról és esély egyen lõ sé gük biz to sí tá sá ról szóló tör vény sze rin ti fo gya té kos sá gi tá mo - ga tás ban ré sze sül, (ii) 1 a va kok sze mé lyi já ra dé ká ban ré sze sül, (iii) 1 olyan sze mély, aki, vagy aki után szü lõ je vagy el tar tó ja a csa lá dok tá mo ga tá sá ról szóló tör vény sze rint ma ga - sabb össze gû csa lá di pót lék ban ré sze sül. Ugyan azon fo gyasz tó nak egy ide jû leg csak egy fo gyasz tá si hely te kin te té ben ad ha tó ki iga zo lás! Kelt: P. H.... el já ró igaz ga tá si szerv 1 A megfelelõ rész aláhúzandó!

99 2009/13. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 4243 C) A KEZELÕORVOS ENNEK HIÁNYÁBAN A HÁZIORVOS TÖLTI KI Or vos neve (egész ség ügyi szol gál ta tó meg ne ve zé se): Or vos címe (egész ség ügyi szol gál ta tó szék he lye): Or vos pe csét szá ma (egész ség ügyi szol gál ta tó mû kö dé si en ge dé lyé nek szá ma): Iga zo lom, hogy a föld gáz el lá tás ról szóló évi XLII. tör vény egyes ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá ról szóló 111/2003. (VII. 29.) Korm. ren de let (a továb biak ban: Ren de let) 34/E. (2) be kez dé sé ben fog lal tak alap ján az igény lõ, il let ve a vele együtt lakó fo gya ték kal élõ sze mé lyek ada tai és fo gya té kos sá guk jel le ge a kö vet ke zõ: Név (születési név) Születési hely és idõ La kó hely (tar tóz ko dá si hely) Kor lá to zott ság jel le ge [Ren de let 34/E. (2) be kez dés a), b) vagy c) pont ja]* * Az or vos töl ti ki! A táblázatban fel kell tüntetni az igénylõt, illetve minden olyan személyt, aki a kérelmezõvel közös háztartásban él, és a fogyatékossága okán a Rendelet 34/E. (2) bekezdése szerinti eseteknek megfelelõen különleges bánásmódban kell részesíteni a földgáz felhasználása során. A fogyatékosság jellegénél a korlátozottság jellegének megfelelõ betûjelet vagy betûjeleket kell megadni. A Ren de let 34/E. (2) be kez dés a) pont ja sze rin ti fo gya té kos ság ese tén an nak jel le ge alap ján ál lás pon tom sze rint a fo gyasz tó te kin te té ben az aláb bi tí pu sú kü lön le ges bá nás mód (bá nás mó dok) al kal ma zá sa le het in do kolt: a) 1 havi (idõ kö zi) mé rõ le ol va sás a fel hasz ná lá si he lyen, b) 1 rend kí vü li, in gye nes mé rõ-pon tos sá gi fe lül vizs gá lat 12 nap tá ri hó nap ban egy szer, c) 1 kész pénz ben tör té nõ szám la ki egyen lí tés a fel hasz ná lá si he lyen, d) 1 az ál ta lá nos tól el té rõ, de a mû sza ki-biz ton sá gi elõ írásoknak meg fe le lõ mé rõ hely-ki ala kí tás, e) 1 a szám la ér tel me zé sé hez az érin tett en ge dé lyes üz let sza bály za ta sze rint nyúj tott egye di se gít ség (hely szí ni szám la ma gya rá zat, szám la for dít ta tás stb.), f) 1 egyéb szol gál ta tás, és pe dig: A 34/E. (2) be kez dés b) c) pont ja sze rin ti kör be tar to zó fo gya ték kal élõ sze mély vo nat ko zá sá ban a föld gáz el lá tás kikapcsolásának, szü ne tel te té sé nek vagy szü ne te lé sé nek ese tén ér te sí ten dõ sze mély vagy szer ve zet neve, telefon - száma:... Alul írott... mint a fent meg je lölt sze mély(ek) or vo si el lá tá sát vég zõ or vos, a Ren de let 34/E. (2) be - kez dé sé ben fog lal tak alap ján ki je len tem, hogy a fent meg je lölt fo gya té kos sá gi ál la pot ra vo nat ko zó ada tok a va ló ság nak meg fe lel nek. Kelt: P. H.... or vos alá írá sa 1 A megfelelõ rész aláhúzandó!

100 4244 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/13. szám KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az ûr la pot gép pel vagy tol lal, nyom ta tott be tûk kel kell ki töl te ni. A föld gáz el lá tás ról szóló évi XLII. tör vény 47/A. (1) be kez dé se alap ján a vé den dõ fo gyasz tók nyil ván tar tá sá - ba tör té nõ fel vé tel a) fo gya ték kal élõ fo gyasz tó ként és/vagy b) szo ci á li san rá szo ru ló fo gyasz tó ként ké rel mez he tõ. A föld gáz el lá tás ról szóló évi XLII. tör vény egyes ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá ról szóló 111/2003. (VII. 29.) Korm. ren de let (a továb biak ban: Ren de let) pont ja sze rint fo gya ték kal élõ fo gyasz tó: a) a fo gya té kos sze mé lyek jo ga i ról és esély egyen lõ sé gük biz to sí tá sá ról szóló tör vény sze rin ti fo gya té kos sá gi tá mo - ga tás ban ré sze sü lõ sze mély, b) a va kok sze mé lyi já ra dé ká ban ré sze sü lõ sze mély, to váb bá c) az a sze mély, aki, vagy aki után szü lõ je vagy el tar tó ja a csa lá dok tá mo ga tá sá ról szóló tör vény sze rint ma ga sabb össze gû csa lá di pót lék ban ré sze sül. A fo gyasz tó val egy ház tar tás ban lakó, fo gya ték kal élõ sze mély ként az ve he tõ figye lembe, aki a fen ti jut ta tá sok va la - me lyi ké ben ré sze sül. A föld gáz el lá tás ról szóló évi XLII. tör vény egyes ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá ról szóló 111/2003. (VII. 29.) Korm. ren de let 34/B. (1) be kez dé se alap ján szo ci á li san rá szo ru ló fo gyasz tó nak azt a ter mé sze tes sze mélyt kell te kin te - ni, aki, vagy aki nek ház tar tá sá ban élõ sze mély: a) a szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tá sok ról szóló évi III. tör vény (a továb biak ban: Szoctv.) 32/B. -a sze rin ti idõs ko rú ak já ra dé ká ban ré sze sül, b) a Szoctv a sze rin ti ak tív ko rú ak el lá tá sá ra jo go sult, c) a Szoctv a sze rin ti la kás fenn tar tá si tá mo ga tás ban ré sze sül, d) a Szoctv a sze rin ti ápo lá si díj ban ré sze sül, e) a gyer me kek vé del mé rõl és a gyám ügyi igaz ga tás ról szóló évi XXXI. tör vény (a továb biak ban: Gyvt.) 19. -a sze rin ti rend sze res gyer mek vé del mi ked vez mény ben ré sze sül, f) a Gyvt a sze rin ti ott hon te rem té si tá mo ga tás ban ré sze sült, a tá mo ga tás meg ál la pí tá sá tól szá mí tott 3 éven keresztül, vagy g) a Gyvt a sze rin ti ne ve lõ szü lõ, hi va tá sos ne ve lõ szü lõ, aki sa ját ház tar tá sá ban ne ve li a gon do zá sá ba he lye zett át me ne ti vagy tar tós ne ve lés be vett gyer me ket. Az az igény lõ, aki egy ide jû leg mind fo gya ték kal élõ fo gyasz tó nak, mind szo ci á li san rá szo ru ló fo gyasz tó nak mi nõ sül, mind két jog cí men tör té nõ nyil ván tar tás ba vé te lét kez de mé nyez he ti, és egy aránt jo go sult tá vál hat a fo gya ték kal élõ ket meg il le tõ kü lön le ges bá nás mód ra, va la mint a szo ci á li san rá szo ru ló fo gyasz tók nak nyúj tott ked vez mé nyek re. Eb ben az eset ben kü lön-kü lön iga zol ni kell, hogy a fo gyasz tó fo gya ték kal élõ fo gyasz tó nak, il let ve szo ci á li san rá szo ru ló fo gyasz - tó nak mi nõ sül. A szo ci á li san rá szo ru ló fo gyasz tó ként tör té nõ nyil ván tar tás ba vé tel irán ti ké re lem hez a 11. szá mú mel - lék let sze rin ti adat la pot kell be nyúj ta ni. Te kin tet tel arra, hogy a vé den dõ fo gyasz tó a vé dett ség gel járó jo ga it csak egy fo gyasz tá si he lyen gya ko rol hat ja, ugyan azon igény lõ nek, fo gyasz tó nak egy ide jû leg csak egy fo gyasz tá si hely te kin te té ben ad ha tó ki iga zo lás. Az A) rész ben sze rep lõ ada to kat az igény lõ vagy el tar tó ja töl ti ki, és az ada tok va ló di sá gát alá írá sá val iga zol ja. A B) rész ben sze rep lõ ada to kat a fo gya ték kal élõ sze mélyt meg il le tõ fen ti jut ta tá so kat meg ál la pí tó vagy fo lyó sí tó szerv töl ti ki. A C) részt a fo gya ték kal élõ sze mélyt ke ze lõ or vos en nek hi á nyá ban a há zi or vos töl ti ki a kö vet ke zõk sze rint: a) a Ren de let 34/E. (2) be kez dés a) pont ját kell meg je löl ni, ha olyan jel le gû a fo gya té kos ság, amely a fo gya ték kal élõ fo gyasz tót al kal mat lan ná te szi a mérõ le ol va sá sá ra, a mé rõ ál lás köz lé sé re, a szám la ol va sás ra, vagy a szám la fel hasz - ná lá si he lyen kí vü li, kész pén zes ki egyen lí té sé re, b) a Ren de let 34/E. (2) be kez dés b) pont ját kell meg je löl ni, ha a fo gya té kos ság jel le ge alap ján a fo gya ték kal élõ személy egész sé ge vagy éle te ve szély be ke rül a föld gáz szol gál ta tás nak a fo gyasz tó szer zõ dés sze gé se miatti kikapcso - lása ese tén, c) a Ren de let 34/E. (2) be kez dés c) pont ját kell meg je löl ni, ha a fo gya té kos ság jel le ge olyan, hogy a föld gáz el lá tás ter ve zett szü ne tel te té se vagy üzem za var jel le gû szü ne te lé se a fo gya ték kal élõ sze mély éle tét ve szé lyez tet he ti. Az or vos ál tal a fo gya té kos ság jel le ge alap ján ja va solt kü lön le ges bá nás mó dot az en ge dé lyes az üz let sza bály za tá ban meg ha tá ro zot tak kal össz hang ban biz to sít ja.

101 2009/13. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 4245 Az ér te sí ten dõ sze mély vagy szer ve zet neve, te le fon szá ma me zõ be an nak az ér te sí ten dõ nek a ne vét, te le fon szá mát kell be ír ni, aki a szol gál ta tás ki kap cso lá sa, szü ne tel te té se vagy szü ne te lé se ese tén ér dem ben tud egyez tet ni az érin tett engedélyessel a szük sé ges in téz ke dé sek meg té te lé rõl. Az egész sé gi ál la pot ra vo nat ko zó be so ro lás va ló di sá gát az or vos alá írá sá val iga zol ja. A fo gya té kos ság jel le gét iga zo ló or vos ré szé re be kell mu tat ni a fo gya ték kal élõ sze mély fo gya té kos sá ga te kin te té ben az Or szá gos Re ha bi li tá ci ós és Szo ci á lis Szak ér tõi In té zet ál tal ki ál lí tott szak vé le mény(eke)t, amennyi ben ké szült ilyen szak vé le mény. Az iga zo lást az igény lõ nek kell be nyúj ta nia az elosz tói en ge dé lyes hez az iga zo lás ki ál lí tá sá tól szá mí tott 30 na pon belül, a nyil ván tar tás ba tör té nõ fel vé tel irán ti igény be je len té se kor. A 30 nap el tel tét köve tõen az igény lõ nek új iga zo lást kell kér nie. A nyil ván tar tás ba tör té nõ fel vé telt kö ve tõ év tõl a vé den dõ fo gyasz tó min den év már ci us 31-ig kö te les iga zol ni, hogy vé dett sé ge to vább ra is fenn áll. Nem kell éven kén ti iga zo lást be nyúj ta nia a fo gya ték kal élõ fo gyasz tók nyil ván tar tá sá ban sze rep lõ sze mély nek, ha az ál la po tá ban, il let ve a ház tar tá sá ban lakó fo gya ték kal élõ sze mély ál la po tá ban or vo si szak - vé le ménnyel iga zol ha tó an nem vár ha tó je len tõs ja vu lás. 3. melléklet 20/2009. (I. 30.) Korm. rendelethez 23/a. szá mú mel lék let a 273/2007. (X. 19.) Korm. ren de let hez Kérelem szociálisan rászoruló személyként a védendõ fogyasztók nyil ván tar tá sá ba tör té nõ fel vé tel / nyil ván tar tá sá ba vé tel meg hosszab bí tá sa iránt A) A FOGYASZTÓ TÖLTI KI A vil la mos ener gia-ke res ke dõ (a la kos sá gi fo gyasz tót el lá tó ke res ke dõ vagy az egye te mes szol gál ta tó) ál tal ki ál lí tott szám lán meg je lölt fel hasz ná lá si hely a) egy ér tel mû meg ha tá ro zá sá ra al kal mas, az el osz tó nál nyil ván tar tott azo no sí tó: b) címe (irá nyí tó szám, te le pü lés, utca/út/tér, ház szám, lép csõ ház, eme let, ajtó): A vil la mos ener gia-ke res ke dõ ál tal ki ál lí tott szám lán fo gyasz tó ként meg je lölt sze mély a) csa lá di és utó ne ve: b) szü le té si neve: c) any ja neve: d) szü le té si he lye és ide je: e) la kó he lye (irá nyí tó szám, te le pü lés, utca/út/tér, ház szám, lép csõ ház, eme let, ajtó): f) tar tóz ko dá si he lye (irá nyí tó szám, te le pü lés, utca/út/tér, ház szám, lép csõ ház, eme let, ajtó): Ha a vil la mos ener gia-ke res ke dõ ál tal ki ál lí tott szám lán meg je lölt sze mély nem sa ját jo gán, ha nem a vele egy ház tar - tás ban élõ sze mély re te kin tet tel kéri vé den dõ fo gyasz tó ként tör té nõ nyil ván tar tás ba vé te lét (nyil ván tar tás ba vé te lé nek meg hosszab bí tá sát), e sze mély a) csa lá di és utó ne ve: b) szü le té si neve: c) any ja neve: d) szü le té si he lye és ide je: e) la kó he lye (irá nyí tó szám, te le pü lés, utca/út/tér, ház szám, lép csõ ház, eme let, ajtó): f) tar tóz ko dá si he lye (irá nyí tó szám, te le pü lés, utca/út/tér, ház szám, lép csõ ház, eme let, ajtó): Az aláb bi iga zo lás alap ján ké rem az el osz tó a) 1 nyil ván tar tá sá ba szo ci á li san rá szo ru ló (vé den dõ) fo gyasz tó ként tör té nõ fel vé te lem, b) 1 nyil ván tar tá sá ban szo ci á li san rá szo ru ló (vé den dõ) fo gyasz tó ként tör té nõ nyil ván tar tá som meg hosszab bí tá sát. Kelt: 1 A megfelelõ rész aláhúzandó!... fo gyasz tó alá írá sa

102 4246 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/13. szám El já ró igaz ga tá si szerv meg ne ve zé se: Szék he lye: Iga zo lom, hogy (név): (szü le té si név): (any ja neve): (szü le té si he lye és ide je): (la kó he lye): (tar tóz ko dá si he lye): fo gyasz tó a) 1 sa ját jo gán b) 1 vele egy ház tar tás ban élõ (név): (szü le té si név): (any ja neve): (szü le té si he lye és ide je): (la kó he lye): (tar tóz ko dá si he lye): sze mély re te kin tet tel B) AZ IGAZGATÁSI SZERV TÖLTI KI a vil la mos ener gi á ról szóló évi LXXXVI. tör vény egyes ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá ról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. ren de let 30. (1) be kez dé sé ben fog lal tak alap ján szo ci á li san rá szo ru ló fo gyasz tó nak mi nõ sül. A fo gyasz tó 1 / a vele kö zös ház tar tás ban élõ sze mély 1 a) 1 a szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tá sok ról szóló évi III. tör vény (a továb biak ban: Szoctv.) 32/B. -a sze rin ti idõs ko rú ak já ra dé ká ban ré sze sül, b) 1 a Szoctv a sze rin ti ak tív ko rú ak el lá tá sá ra jo go sult, c) 1 a Szoctv a sze rin ti la kás fenn tar tá si tá mo ga tás ban ré sze sül, d) 1 a Szoctv a sze rin ti ápo lá si díj ban ré sze sül, e) 1 a gyer me kek vé del mé rõl és a gyám ügyi igaz ga tás ról szóló évi XXXI. tör vény (a továb biak ban: Gyvt.) 19. -a sze rin ti rend sze res gyer mek vé del mi ked vez mény re jo go sult, f) 1 a Gyvt a sze rin ti ott hon te rem té si tá mo ga tás ban ré sze sült, a tá mo ga tás meg ál la pí tá sá tól szá mí tott 3 éven keresztül, vagy g) 1 a Gyvt a sze rin ti ne ve lõ szü lõ, hi va tá sos ne ve lõ szü lõ, aki sa ját ház tar tá sá ban ne ve li a gon do zá sá ba he lye zett át me ne ti vagy tar tós ne ve lés be vett gyer me ket. A fo gyasz tó szo ci á lis rá szo rult sá gá nak fenn ál lá sát a(z)... szá mú ha tá ro zat alap ján iga zo lom. A fo gyasz tó szo ci á lis rá szo rult sá gát a fen ti ek sze rint meg ala po zó kö rül mény a) 1 ha tá ro zat lan ide ig, b) 1 ha tá ro zott ide ig:... -ig áll fenn. Ugyan azon fo gyasz tó nak egy ide jû leg csak egy fel hasz ná lá si hely te kin te té ben ad ha tó ki iga zo lás! Kelt: P. H.... el já ró igaz ga tá si szerv 1 A megfelelõ rész aláhúzandó!

103 2009/13. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 4247 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az ûr la pot gép pel vagy tol lal, nyom ta tott be tûk kel kell ki töl te ni. A vil la mos ener gi á ról szóló évi LXXXVI. tör vény 64. (1) be kez dé se alap ján a vé den dõ fo gyasz tók nyil ván tar - tá sá ba tör té nõ fel vé tel a) szo ci á li san rá szo ru ló fo gyasz tó ként és/vagy b) fo gya ték kal élõ fo gyasz tó ként ké rel mez he tõ. A vil la mos ener gi á ról szóló évi LXXXVI. tör vény egyes ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá ról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. ren de let 30. (1) be kez dé se alap ján szo ci á li san rá szo ru ló fo gyasz tó nak azt a ter mé sze tes sze mélyt kell te kin te ni, aki, vagy aki nek ház tar tá sá ban élõ sze mély: a) a szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tá sok ról szóló évi III. tör vény (a továb biak ban: Szoctv.) 32/B. -a sze rin ti idõs ko rú ak já ra dé ká ban ré sze sül, b) a Szoctv a sze rin ti ak tív ko rú ak el lá tá sá ra jo go sult, c) a Szoctv a sze rin ti la kás fenn tar tá si tá mo ga tás ban ré sze sül, d) a Szoctv a sze rin ti ápo lá si díj ban ré sze sül, e) a gyer me kek vé del mé rõl és a gyám ügyi igaz ga tás ról szóló évi XXXI. tör vény (a továb biak ban: Gyvt.) 19. -a sze rin ti rend sze res gyer mek vé del mi ked vez mény ben ré sze sül, f) a Gyvt a sze rin ti ott hon te rem té si tá mo ga tás ban ré sze sült, a tá mo ga tás meg ál la pí tá sá tól szá mí tott 3 éven keresztül, vagy g) a Gyvt a sze rin ti ne ve lõ szü lõ, hi va tá sos ne ve lõ szü lõ, aki sa ját ház tar tá sá ban ne ve li a gon do zá sá ba he lye zett át me ne ti vagy tar tós ne ve lés be vett gyer me ket. A vil la mos ener gi á ról szóló évi LXXXVI. tör vény pont ja sze rint fo gya ték kal élõ fo gyasz tó: a) a fo gya té kos sze mé lyek jo ga i ról és esély egyen lõ sé gük biz to sí tá sá ról szóló tör vény sze rin ti fo gya té kos sá gi tá mo - ga tás ban ré sze sü lõ sze mély, b) a va kok sze mé lyi já ra dé ká ban ré sze sü lõ sze mély, to váb bá c) az a sze mély, aki, vagy aki után szü lõ je vagy el tar tó ja a csa lá dok tá mo ga tá sá ról szóló tör vény sze rint ma ga sabb össze gû csa lá di pót lék ban ré sze sül. Az az igény lõ, aki egy ide jû leg mind szo ci á li san rá szo ru ló fo gyasz tó nak, mind fo gya ték kal élõ fo gyasz tó nak mi nõ sül, mind két jog cí men tör té nõ nyil ván tar tás ba vé te lét kez de mé nyez he ti, és egy aránt jo go sult tá vál hat a szo ci á li san rá szo ru ló fo gyasz tók nak nyúj tott ked vez mé nyek re, va la mint a fo gya ték kal élõ ket meg il le tõ kü lön le ges bá nás mód ra. Eb ben az eset ben kü lön-kü lön iga zol ni kell, hogy a fo gyasz tó szo ci á li san rá szo ru ló fo gyasz tó nak, il let ve fo gya ték kal élõ fo gyasz - tó nak mi nõ sül. A fo gya ték kal élõ fo gyasz tó ként tör té nõ nyil ván tar tás ba vé tel irán ti ké re lem hez a 23/b. szá mú mel lék let sze rin ti adat la pot kell be nyúj ta ni. Az A) rész ben sze rep lõ ada to kat a fo gyasz tó töl ti ki, és az ada tok va ló di sá gát alá írá sá val iga zol ja. A B) rész ben sze rep lõ ada to kat az a szerv töl ti ki, ame lyik a szo ci á lis rá szo rult sá got meg ala po zó jo go sult sá got, el lá - tást, tényt meg ál la pí tot ta. Te kin tet tel arra, hogy a vé den dõ fo gyasz tó a vé dett ség gel járó jo ga it csak egy fel hasz ná lá si he lyen gya ko rol hat ja, ugyan azon igény lõ nek, fo gyasz tó nak egy ide jû leg csak egy fel hasz ná lá si hely te kin te té ben ad ha tó ki iga zo lás. Az iga zo lást a la kos sá gi fo gyasz tó nak kell be nyúj ta nia az el osz tó hoz az iga zo lás ki ál lí tá sá tól szá mí tott 30 na pon belül, a nyil ván tar tás ba tör té nõ fel vé tel irán ti igény be je len té se kor. A 30 nap el tel tét köve tõen az igény lõ nek új iga zo lást kell kér nie. A nyil ván tar tás ba tör té nõ fel vé telt kö ve tõ év tõl a szo ci á li san rá szo ru ló fo gyasz tó min den év már ci us 31-ig kö te les iga zol ni, hogy vé dett sé ge to vább ra is fenn áll.

104 4248 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/13. szám 23/b. szá mú mel lék let a 273/2007. (X. 19.) Korm. ren de let hez Kérelem fogyatékkal élõ személyként a védendõ fogyasztók nyilvántartásába történõ felvétel / nyilvántartásába vétel meghosszabbítása iránt A) A FOGYASZTÓ TÖLTI KI A vil la mos ener gia-ke res ke dõ (a la kos sá gi fo gyasz tót el lá tó ke res ke dõ vagy az egye te mes szol gál ta tó) ál tal ki ál lí tott szám lán meg je lölt fel hasz ná lá si hely a) egy ér tel mû meg ha tá ro zá sá ra al kal mas, az el osz tó nál nyil ván tar tott azo no sí tó: b) címe (irá nyí tó szám, te le pü lés, utca/út/tér, ház szám, lép csõ ház, eme let, ajtó): A vil la mos ener gia-ke res ke dõ ál tal ki ál lí tott szám lán fo gyasz tó ként meg je lölt sze mély a) csa lá di és utó ne ve: b) szü le té si neve: c) any ja neve: d) szü le té si he lye és ide je: e) la kó he lye (irá nyí tó szám, te le pü lés, utca/út/tér, ház szám, lép csõ ház, eme let, ajtó): f) tar tóz ko dá si he lye (irá nyí tó szám, te le pü lés, utca/út/tér, ház szám, lép csõ ház, eme let, ajtó): Ha a vil la mos ener gia-ke res ke dõ ál tal ki ál lí tott szám lán meg je lölt sze mély nem sa ját jo gán, ha nem a vele egy ház tar - tás ban élõ sze mély re te kin tet tel kéri vé den dõ fo gyasz tó ként tör té nõ nyil ván tar tás ba vé te lét (nyil ván tar tás ba vé te lé nek meg hosszab bí tá sát), e sze mély a) csa lá di és utó ne ve: b) szü le té si neve: c) any ja neve: d) szü le té si he lye és ide je: e) la kó he lye (irá nyí tó szám, te le pü lés, utca/út/tér, ház szám, lép csõ ház, eme let, ajtó): f) tar tóz ko dá si he lye (irá nyí tó szám, te le pü lés, utca/út/tér, ház szám, lép csõ ház, eme let, ajtó): Az aláb bi iga zo lá sok alap ján ké rem az el osz tó a) 1 nyil ván tar tá sá ba fo gya ték kal élõ (vé den dõ) fo gyasz tó ként tör té nõ fel vé te lem, b) 1 nyil ván tar tá sá ban fo gya ték kal élõ (vé den dõ) fo gyasz tó ként tör té nõ nyil ván tar tá som meg hosszab bí tá sát. Nyi lat ko zom, hogy a fo gyasz tó ként meg je lölt sze mély ház tar tá sá ban a) 1 van, b) 1 nincs olyan sze mély, aki nem mi nõ sül fo gya ték kal élõ nek. Kelt:... fo gyasz tó / el tar tó alá írá sa 1 A megfelelõ rész aláhúzandó!

105 2009/13. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 4249 El já ró igaz ga tá si szerv meg ne ve zé se: Szék he lye: A(z)... szá mú ha tá ro zat alap ján iga zo lom, hogy a) 1 (név): (szü le té si név): (any ja neve): (szü le té si he lye és ide je): (la kó he lye): (tar tóz ko dá si he lye): fo gyasz tó b) 1 a fen ti fo gyasz tó val egy ház tar tás ban lakó (név): (szü le té si név): (any ja neve): (szü le té si he lye és ide je): (la kó he lye): (tar tóz ko dá si he lye): sze mély B) AZ IGAZGATÁSI SZERV TÖLTI KI (i) 1 a fo gya té kos sze mé lyek jo ga i ról és esély egyen lõ sé gük biz to sí tá sá ról szóló tör vény sze rin ti fo gya té kos sá gi tá mo - ga tás ban ré sze sül, (ii) 1 a va kok sze mé lyi já ra dé ká ban ré sze sül, (iii) 1 olyan sze mély, aki, vagy aki után szü lõ je vagy el tar tó ja a csa lá dok tá mo ga tá sá ról szóló tör vény sze rint ma ga - sabb össze gû csa lá di pót lék ban ré sze sül. Ugyan azon fo gyasz tó nak egy ide jû leg csak egy fel hasz ná lá si hely te kin te té ben ad ha tó ki iga zo lás! Kelt: P. H.... el já ró igaz ga tá si szerv C) A KEZELÕORVOS ENNEK HIÁNYÁBAN A HÁZIORVOS TÖLTI KI Or vos neve (egész ség ügyi szol gál ta tó meg ne ve zé se): Or vos címe (egész ség ügyi szol gál ta tó szék he lye): Or vos pe csét szá ma (egész ség ügyi szol gál ta tó mû kö dé si en ge dé lyé nek szá ma): Iga zo lom, hogy a vil la mos ener gi á ról szóló évi LXXXVI. tör vény egyes ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá ról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. ren de let (a továb biak ban: Ren de let) 33. (2) be kez dé sé ben fog lal tak alap ján az igény lõ, il let - ve a vele együtt lakó fo gya ték kal élõ sze mé lyek ada tai és fo gya té kos sá guk jel le ge a kö vet ke zõ: Név (születési név) Születési hely és idõ La kó hely (tar tóz ko dá si hely) Kor lá to zott ság jel le ge [Ren de let 33. (2) be kez dés a), b) vagy c) pont ja]*

106 4250 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/13. szám Név (szü le té si név) Szü le té si hely és idõ La kó hely (tar tóz ko dá si hely) Kor lá to zott ság jel le ge [Ren de let 33. (2) be kez dés a), b) vagy c) pont ja]* * Az or vos töl ti ki! A táblázatban fel kell tüntetni az igénylõt, illetve minden olyan személyt, aki a kérelmezõvel közös háztartásban él, és a fogyatékossága okán a Rendelet 33. (2) bekezdése szerinti eseteknek megfelelõen különleges bánásmódban kell részesíteni a villamos energia felhasználása során. A fogyatékosság jellegénél a korlátozottság jellegének megfelelõ betûjelet vagy betûjeleket kell megadni. A Ren de let 33. (2) be kez dés a) pont ja sze rin ti fo gya té kos ság ese tén an nak jel le ge alap ján ál lás pon tom sze rint a fogyasztó te kin te té ben az aláb bi tí pu sú kü lön le ges bá nás mód (bá nás mó dok) al kal ma zá sa le het in do kolt: a) 1 havi (idõ kö zi) mé rõ le ol va sás a fel hasz ná lá si he lyen, b) 1 rend kí vü li, in gye nes mé rõ fe lül vizs gá lat 12 nap tá ri hó nap ban egy szer, c) 1 kész pénz ben tör té nõ szám la ki egyen lí tés a fel hasz ná lá si he lyen, d) 1 az ál ta lá nos tól el té rõ, de a mû sza ki-biz ton sá gi elõ írásoknak meg fe le lõ mé rõ hely-ki ala kí tás, e) 1 a szám la ér tel me zé sé hez az en ge dé lyes üz let sza bály za ta sze rint nyúj tott egye di se gít ség (hely szí ni szám la ma gya - rá zat, szám la for dít ta tás stb.), f) 1 egyéb szol gál ta tás, és pe dig: A 33. (2) be kez dés b) c) pont ja sze rin ti kör be tar to zó fo gya ték kal élõ sze mély vo nat ko zá sá ban a vil la mos ener - gia-el lá tás ki kap cso lá sá nak, szü ne tel te té sé nek vagy szü ne te lé sé nek ese tén ér te sí ten dõ sze mély vagy szer ve zet neve, telefonszáma:... Alul írott... mint a fent meg je lölt sze mély(ek) or vo si el lá tá sát vég zõ or vos, a Ren de let 33. (2) be kez - dé sé ben fog lal tak alap ján ki je len tem, hogy a fent meg je lölt fo gya té kos sá gi ál la pot ra vo nat ko zó ada tok a va ló ság nak meg fe lel nek. Kelt: P. H.... or vos alá írá sa 1 A megfelelõ rész aláhúzandó! KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az ûr la pot gép pel vagy tol lal, nyom ta tott be tûk kel kell ki töl te ni. A vil la mos ener gi á ról szóló évi LXXXVI. tör vény 64. (1) be kez dé se alap ján a vé den dõ fo gyasz tók nyil ván tar - tá sá ba tör té nõ fel vé tel a) fo gya ték kal élõ fo gyasz tó ként és/vagy b) szo ci á li san rá szo ru ló fo gyasz tó ként ké rel mez he tõ. A vil la mos ener gi á ról szóló évi LXXXVI. tör vény pont ja sze rint fo gya ték kal élõ fo gyasz tó: a) a fo gya té kos sze mé lyek jo ga i ról és esély egyen lõ sé gük biz to sí tá sá ról szóló tör vény sze rin ti fo gya té kos sá gi tá mo - ga tás ban ré sze sü lõ sze mély, b) a va kok sze mé lyi já ra dé ká ban ré sze sü lõ sze mély, to váb bá c) az a sze mély, aki, vagy aki után szü lõ je vagy el tar tó ja a csa lá dok tá mo ga tá sá ról szóló tör vény sze rint ma ga sabb össze gû csa lá di pót lék ban ré sze sül.

107 2009/13. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 4251 A fo gyasz tó val egy ház tar tás ban lakó, fo gya ték kal élõ sze mély ként az ve he tõ figye lembe, aki a fen ti jut ta tá sok va la - me lyi ké ben ré sze sül. A vil la mos ener gi á ról szóló évi LXXXVI. tör vény egyes ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá ról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. ren de let (a továb biak ban: Ren de let) 30. (1) be kez dé se alap ján szo ci á li san rá szo ru ló fo gyasz tó nak azt a ter mé sze tes sze mélyt kell te kin te ni, aki, vagy aki nek ház tar tá sá ban élõ sze mély: a) a szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tá sok ról szóló évi III. tör vény (a továb biak ban: Szoctv.) 32/B. -a sze rin ti idõs ko rú ak já ra dé ká ban ré sze sül, b) a Szoctv a sze rin ti ak tív ko rú ak el lá tá sá ra jo go sult, c) a Szoctv a sze rin ti la kás fenn tar tá si tá mo ga tás ban ré sze sül, d) a Szoctv a sze rin ti ápo lá si díj ban ré sze sül, e) a gyer me kek vé del mé rõl és a gyám ügyi igaz ga tás ról szóló évi XXXI. tör vény (a továb biak ban: Gyvt.) 19. -a sze rin ti rend sze res gyer mek vé del mi ked vez mény ben ré sze sül, f) a Gyvt a sze rin ti ott hon te rem té si tá mo ga tás ban ré sze sült, a tá mo ga tás meg ál la pí tá sá tól szá mí tott 3 éven keresztül, vagy g) a Gyvt a sze rin ti ne ve lõ szü lõ, hi va tá sos ne ve lõ szü lõ, aki sa ját ház tar tá sá ban ne ve li a gon do zá sá ba he lye zett át me ne ti vagy tar tós ne ve lés be vett gyer me ket. Az az igény lõ, aki egy ide jû leg mind fo gya ték kal élõ fo gyasz tó nak, mind szo ci á li san rá szo ru ló fo gyasz tó nak mi nõ sül, mind két jog cí men tör té nõ nyil ván tar tás ba vé te lét kez de mé nyez he ti, és egy aránt jo go sult tá vál hat a fo gya ték kal élõ ket meg il le tõ kü lön le ges bá nás mód ra, va la mint a szo ci á li san rá szo ru ló fo gyasz tók nak nyúj tott ked vez mé nyek re. Eb ben az eset ben kü lön-kü lön iga zol ni kell, hogy a fo gyasz tó fo gya ték kal élõ fo gyasz tó nak, il let ve szo ci á li san rá szo ru ló fo gyasz - tó nak mi nõ sül. A szo ci á li san rá szo ru ló fo gyasz tó ként tör té nõ nyil ván tar tás ba vé tel irán ti ké re lem hez a 23/a. szá mú mel - lék let sze rin ti adat la pot kell be nyúj ta ni. Te kin tet tel arra, hogy a vé den dõ fo gyasz tó a vé dett ség gel járó jo ga it csak egy fel hasz ná lá si he lyen gya ko rol hat ja, ugyan azon igény lõ nek, fo gyasz tó nak egy ide jû leg csak egy fel hasz ná lá si hely te kin te té ben ad ha tó ki iga zo lás. Az A) rész ben sze rep lõ ada to kat az igény lõ vagy el tar tó ja töl ti ki, és az ada tok va ló di sá gát alá írá sá val iga zol ja. A B) rész ben sze rep lõ ada to kat a fo gya ték kal élõ sze mélyt meg il le tõ fen ti tá mo ga tá so kat meg ál la pí tó vagy fo lyó sí tó szerv töl ti ki. A C) részt a fo gya ték kal élõ sze mélyt ke ze lõ or vos en nek hi á nyá ban a há zi or vos töl ti ki a kö vet ke zõk sze rint: a) a Ren de let 33. (2) be kez dés a) pont ját kell meg je löl ni, ha olyan jel le gû a fo gya té kos ság, amely a fo gya ték kal élõ fo gyasz tót al kal mat lan ná te szi a mérõ le ol va sá sá ra, mé rõ ál lás köz lé sé re, a szám la ol va sás ra, vagy a szám la fel hasz ná lá si he lyen kí vü li, kész pén zes ki egyen lí té sé re, b) a Ren de let 33. (2) be kez dés b) pont ját kell meg je löl ni, ha a fo gya té kos ság jel le ge alap ján a fo gya ték kal élõ személy egész sé ge vagy éle te ve szély be ke rül a vil la mos ener gia-el lá tás nak a fo gyasz tó szer zõ dés sze gé se miatti ki kap - cso lá sa ese tén, c) a Ren de let 33. (2) be kez dé se c) pont ját kell meg je löl ni, ha a fo gya té kos ság, il let ve a gyógy ke ze lé si mód jel le ge olyan, amely, il let ve amely nek meg sza ka dá sa a fo gya ték kal élõ sze mély éle tét ve szé lyez te ti a vil la mos ener gia-szol gál - ta tás ter ve zett szü ne tel te té se vagy üzem za var jel le gû szü ne te lé se ese tén. Az or vos ál tal a fo gya té kos ság jel le ge alap ján ja va solt kü lön le ges bá nás mó dot az en ge dé lyes az üz let sza bály za tá ban meg ha tá ro zot tak kal össz hang ban biz to sít ja. Az ér te sí ten dõ sze mély vagy szer ve zet neve, te le fon szá ma me zõ be an nak az ér te sí ten dõ nek a ne vét, te le fon szá mát kell be ír ni, aki a szol gál ta tás ki kap cso lá sa, szü ne tel te té se vagy szü ne te lé se ese tén ér dem ben tud egyez tet ni az érin tett engedélyessel a szük sé ges in téz ke dé sek meg té te lé rõl. Az egész sé gi ál la pot ra vo nat ko zó be so ro lás va ló di sá gát az or vos alá írá sá val iga zol ja. A fo gya té kos ság jel le gét iga zo ló or vos ré szé re be kell mu tat ni a fo gya ték kal élõ sze mély fo gya té kos sá ga te kin te té ben az Or szá gos Re ha bi li tá ci ós és Szo ci á lis Szak ér tõi In té zet ál tal ki ál lí tott szak vé le mény(eke)t, amennyi ben ké szült ilyen szak vé le mény. Az iga zo lást az igény lõ nek kell be nyúj ta nia az el osz tó hoz az iga zo lás ki ál lí tá sá tól szá mí tott 30 na pon be lül, a nyil ván - tar tás ba tör té nõ fel vé tel irán ti igény be je len té se kor. A 30 nap el tel tét köve tõen az igény lõ nek új iga zo lást kell kér nie. A nyil ván tar tás ba tör té nõ fel vé telt kö ve tõ év tõl a vé den dõ fo gyasz tó min den év már ci us 31-ig kö te les iga zol ni, hogy vé dett sé ge to vább ra is fenn áll. Nem kell éven kén ti iga zo lást be nyúj ta nia a fo gya ték kal élõ fo gyasz tók nyil ván tar tá sá ban sze rep lõ sze mély nek, ha az ál la po tá ban, il let ve a ház tar tá sá ban lakó fo gya ték kal élõ sze mély ál la po tá ban or vo si szak - vé le ménnyel iga zol ha tó an nem vár ha tó je len tõs ja vu lás.

108 4252 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/13. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 7/2009. (I. 30.) FVM rendelete a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról az agrárágazatban A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló évi XXXIII. tör vény (a továb biak ban: Kjt.) 85. (4) be kez dés a) b) pont já ban és d) f) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1. a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a Kjt. 85. (4) be kez dés d) pont ja alap ján a szo - ciális és mun ka ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1. a) pont já - ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében el já ró szo ci á lis és mun - ka ügyi mi nisz ter rel, va la mint a pénz ügy mi nisz ter fel adatés ha tás kö ré rõl szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1. a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében el já ró pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben a kö vet ke zõ ket ren - de lem: 1. E ren de le tet a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si miniszter (a továb biak ban: mi nisz ter) ága za ti irá nyí tá sa alá tar to zó költ ség ve té si szer vek nél fog lal koz ta tot tak köz - al kal ma zot ti jog vi szo nyá ra kell al kal maz ni. 2. (1) Az ága zat hoz tar to zó szer ve ze tek ben be tölt he tõ mun ka kö rö ket, va la mint az azok hoz tar to zó fi ze té si osz tá - lyo kat a ren de let mel lék le te tar tal maz za. (2) A ma ga sabb ve ze tõ be osz tás el lá tá sá val tör té nõ meg bí zás ha tá ro zott idõ re is szól hat, en nek idõ tar ta ma leg - fel jebb hat év le het. (3) A költ ség ve té si szer vek el sõ szá mú ve ze tõ jé nek és gaz da sá gi ve ze tõ jé nek ki ne ve zés sel és fel men tés sel kap - cso la tos mun kál ta tói jog kö rét a mi nisz ter gya ko rol ja. 3. (1) Ma ga sabb ve ze tõi mun ka kö rök a kö vet ke zõk: a) fõ igaz ga tó, b) fõ igaz ga tó-he lyet tes, c) igaz ga tó, d) igaz ga tó he lyet tes, e) mû sza ki ve ze tõ, f) gaz da sá gi ve ze tõ. (2) Ve ze tõi meg bí zá sok a kö vet ke zõk: a) fõ osz tály ve ze tõ, fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes; b) osz tály ve ze tõ, osz tály ve ze tõ-he lyet tes; c) az a) b) pont ha tá lya alá nem tar to zó, azok nál ki - sebb, egy adott in téz mény szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály - za tá ban meg ha tá ro zott és ön ál ló szer ve ze ti egy ség veze - tõje. (3) A ma ga sabb ve ze tõ be osz tá sú köz al kal ma zot tat a pót lék alap há rom száz szá za lé ka, a ve ze tõ be osz tá sú köz - al kal ma zot tat a pót lék alap két száz szá za lé ka il le ti meg vezetõi pót lék cí mén. 4. Ma ga sabb ve ze tõ és ve ze tõ be osz tást a 3. (2) be kez - dés c) pont ja sze rin ti ve ze tõ be osz tás ki vé te lé vel csak szak irá nyú fel sõ fo kú is ko lai vég zett ség gel ren del ke zõ köz al kal ma zott tölt het be. 5. A nem ve ze tõi mun ka kör, va la mint a 3. (2) be kez dés b) és c) pont ja sze rin ti ve ze tõi mun ka kör, il let ve ve ze tõi meg bí zás pá lyá zat nél kül tölt he tõ be, il let ve ad ha tó. 6. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba. (2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát ve szí ti a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló évi XXXIII. tör vény vég re haj tá sá ról szóló 24/1992. (XII. 18.) FM ren de let. Ez a be kez dés e ren de let ha tály ba lé pé sét követõ na pon ha tá lyát ve szí ti. Gráf Jó zsef s. k., föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter Melléklet a 7/2009. (I. 30.) FVM rendelethez Mun ka kör a) Ága za ti jel le gû mun ka kö rök ag rár mér nök ag rár szak mér nök ana li ti kus H I F, H Fi ze té si osz tály

109 2009/13. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 4253 Mun ka kör Fi ze té si osz tály asszisz tens C, D, E, F ál lat egész ség õr C, D, E ál lat gon do zó A, B, C ál lat or vos H ál lat te nyész tõ B, C, D, E, F, G, H bio ké mi kus F, H bi o ló gus F, H bonc mes ter B, C, D bonc se géd A, B élel mi szer-el len õr C, D, E, F élel mi szer-hi gi é ni kus D, F, H élel mi szer-ipa ri mér nök H élel mi szer-ipa ri ügy in té zõ C, F, H élel mi szer-ipa ri szak mér nök I fer tõt le ní tõ A, B, C gyógy sze rész (ál lat-egész ség ügyi) H gyógy sze rész tech ni kus C, D, E (ál lat-egész ség ügyi) ker tész mér nök H ké mi kus F, H la bo ra tó ri u mi ki se gí tõ A, B, C la bo ráns C, D, E, F la bor mû sze rész C, D, E me zõ gaz da sá gi gép ke ze lõ B, C szakállatorvos I szak ér tõ-ta nács adó F, H, I szak gyógy sze rész (ál lat-egész ség ügyi) I tar tó sí tó ipa ri ügy in té zõ C, D, F, H ud va ros A, B ál lat-egész ség ügyi és ál lat te nyész té si F üzem mér nök b) Nem ága za ti jel le gû mun ka kö rök ad mi niszt rá tor B, C, D anyag be szer zõ B, C belsõ ellenõr F, G, H se géd mun kás A be ta ní tott mun kás A, B szak mun kás B, C, D bér el szá mo ló B, C, D bü fés A, B, C éj je li õr, egyéb õr A, B ügy in té zõ C, D, E, F, G, H fûtõ B, C ga rázs mes ter B, C, D gépkocsivezetõ B, C, D gondnok B, C gyors- és gép író B, C, D humánpolitikai ügyintézõ A, B, C, D igaz ga tá si ügy in té zõ A, B, C, D is ko la tit kár A, B, C, D is ko la nõ vér (ápo ló) A, B, C, D irat ke ze lõ-irat tá ros B, C jogi elõ adó H jog ta ná csos I kar ban tar tó B, C, D kéz be sí tõ A, B köny ve lõ A, B, C, D Mun ka kör mû sze rész nyom dai al kal ma zott tech ni kus pénz tá ros por tás sza kács ren dész/va gyon õr re vi zor szá mí tás tech ni kai mun ka kö rök ta ka rí tó te le fon-, te lex-, te le fax ke ze lõ tit kár nõ IX. Határozatok Tára Fi ze té si osz tály B, C, D A, B, C, D C, D, E, F B, C, D A, B, C A, B, C, D B, C, D, E, F E, F, G, H C, D, E, F, G, H A A, B, C B, C, D, E A Kor mány ha tá ro za tai A Kormány 1010/2009. (I. 30.) Korm. határozata a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottságról szóló 1002/2007. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról 1. A Ká bí tó szer ügyi Ko or di ná ci ós Bi zott ság ról szóló 1002/2007. (I. 18.) Korm. ha tá ro zat (a továb biak ban: H.) 3. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: 3. A Bi zott ság el nö ke a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz - ter, társ el nö ke az egész ség ügyi mi nisz ter és a mi nisz ter el - nök ál tal fel kért sze mély. 2. A H. 11. pont a) al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren - del ke zés lép: (A Bi zott ság ál lan dó tag jai:) a) a Bi zott ság el nö ke és társ el nö kei, 3. A H. 12. pont e) al pont ja ha tá lyát vesz ti. 4. Ez a ha tá ro zat feb ru ár 1-jén lép ha tály ba, és feb ru ár 2-án ha tá lyát vesz ti. Gyur csány Fe renc s. k., mi nisz ter el nök

110 4254 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/13. szám A Kormány 1011/2009. (I. 30.) Korm. határozata a Miniszterelnöki Hivatalban, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegû tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 2057/2008. (V. 14.) Korm. határozat módosításáról A Kor mány az ál lam ház tar tás ról szóló évi XXXVIII. tör vény 91. (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ha tás kö ré ben el jár va, az egyes, a mi nisz te ri fel adat- és hatáskörök el lá tá sát érin tõ kor mány ren de le tek mó do sí tá - sá ról szóló 285/2008. (XI. 28.) Korm. ren de let 1. (1) be - kez dé sé bõl kö vet ke zõ mun kál ta tói jog utód lás ra te kin tet - tel, a kö vet ke zõ ha tá ro za tot hoz za: 1. A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ban, a mi nisz té ri u mok ban, az igaz ga tá si és az igaz ga tás jel le gû te vé keny sé get el lá tó köz pon ti költ ség ve té si szer vek nél fog lal koz ta tot tak lét - szá má ról szóló 2057/2008. (V. 14.) Korm. ha tá ro zat 1. szá mú mel lék let 1. so rá ban a 737 szö veg rész he lyé be a 745 szö veg, a 7. so rá ban a 242 szö veg rész he lyé be a 234 szö veg lép. 2. Ez a ha tá ro zat feb ru ár 1-jén lép ha tály ba, és feb ru ár 2-án ha tá lyát vesz ti. Gyur csány Fe renc s. k., mi nisz ter el nök

111 2009/13. szám MAGYAR KÖZLÖNY 4255 Tisztelt Elõfizetõk! Tá jé koz tat juk Önö ket, hogy ja nu ár 1-jé tõl a hi va ta los la pok meg je len te té se az aláb bi ak sze rint vál to zott A Magyar Közlöny és a mellékletét képezõ Hivatalos Értesítõ tartalma újabb rovatokkal bõvült Ma gyar Köz löny I. Az Al kot mány és annak mó do sí tá sai II. Tör vé nyek III. Kormányrendeletek IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei V. A Kormány tagjainak rendeletei VI. Az Alkotmánybíróság határozatai és végzései VII. Jog egy sé gi ha tá ro za tok VIII. Az Országos Választási Bizottság állásfoglalásai IX. Határozatok Tára Hi va ta los Ér te sí tõ I. Egy sé ges szer ke ze tû jo gi ak tu sok II. Sta tisz ti kai köz le mé nyek III. Uta sí tá sok, jo gi irány mu ta tá sok IV. Ál lás fog la lá sok V. Személyügyi hírek VI. Ala pí tó ok ira tok VII. Pályázati felhívások VIII. Közlemények IX. Hir det mé nyek (a Cég köz löny, az Euró pai Unió Hivatalos Lapja, a Közbeszerzési Értesítõ és a Bírósági Határozatok figyelése, illetve a tartalomjegyzékek közzététele) Havonta a kiadó DVD-formátumban tematizált jogszabálygyûjteményeket biztosít az elõfizetõknek. A jogszabálygyûjtemények árát az elõfizetési díj tartalmazza ja nu ár 1-jé tõl a Bel ügyi Köz löny tartalmazza a Sport Ér te sí tõt, a Tu risz ti kai Ér te sí tõt és az Ön kor mány zatok Köz lönyét, a Szo ciá lis Köz löny és a Mun ka ügyi Köz löny össze vo nást kö ve tõ en Szo ciá lis és Mun ka ügyi Köz löny néven, egy lap ként jelenik meg, az Ok ta tá si Köz löny és a Kul tu rá lis Köz löny ko ráb bi elõ fi ze tõi az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz lönyben találhatják meg a szá muk ra fon tos in for má ci ó kat, az Egész ség biz to sí tá si Köz löny az Egész ség ügyi Köz lönybe in teg rá lódott, az ér dek lõ dõk az Egész ségügyi Köz löny bõl tá jé ko zód hat nak az ez idá ig két lap ban kö zölt in for má ci ók ról. Magyar Köz löny Lap- és Könyvkiadó Kft.

112 4256 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/13. szám Tisz telt Elõ fi ze tõk! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket folyamatosnak tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel). Kérjük, hogy az esetleges módosítást (cím- és példányszámváltozás) szíveskedjenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az elõfizetési díj beérkezését követõen intézkedünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott sz. számlára utalják, illetve a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be. Készpénzes befizetés kizárólag a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) lehetséges. (Levélcím: Magyar Köz löny Lap- és Könyvkiadó, 1394 Bu da pest, 62. Pf Fax: ). Ma gyar Köz löny Ft/év Az Alkotmánybíróság Határozatai Ft/év Bel ügyi Köz löny Ft/év Egész ség ügyi Köz löny Ft/év Föld mû ve lés ügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ Ft/év Közbeszerzési Értesítõ Ft/fél év A évi elõ fi ze té si dí jak (Az árak az áfát tar tal maz zák.) Szo ci á lis és Mun ka ügyi Köz löny Ft/év Oktatási és Kulturális Közlöny Ft/év Pénz ügyi Köz löny Ft/év Ügyészségi Közlöny Ft/év Bûn ügyi Szem le Ft/év L'u do vé no viny Ft/év Neue Zeitung Ft/év Pénzügyi Szemle Ft/év CD-Cégközlöny A Cégközlöny közleményeinek hetente megjelenõ, oldalhû gyûjteménye CD-n, melyen a közlemények gyors megtalálását keresõfunkció segíti. A CD évi éves elõ fi ze té si dí jai (Ára ink a 20%-os áfát tar tal maz zák.) 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat Ft 10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat Ft Ön ál ló vál to zat Ft 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat Ft 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat Ft A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD) hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének évi éves elõfizetési díjai (Ára ink a 20%-os áfát tar tal maz zák.) Önálló változat Ft 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat Ft 10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat Ft 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat Ft 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat Ft 100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat Ft AZ EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD) Az Eu ró pai Unió Jog sza bá lyai gyûj te mé nyé nek évi éves elõ fi ze té si dí ja (Ára ink a 20%-os áfát tar tal maz zák.) Önálló változat Ft 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat Ft 10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat Ft 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat Ft 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat Ft 100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat Ft Fa csi mi le Ma gyar Köz löny. A hi va ta los lap 2008-as év fo lya ma je le nik meg CD-n az ere de ti kül alak meg õr zé sé vel, de könnyen ke zel he tõ en. Ára: Ft + áfa. A Magyar Közlönyt szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Petrétei József. A szerkesztésért felelõs: dr. Tordai Csaba. Budapest V., Kossuth tér 1 3. Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató. Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., Te le fon: A pa pír ala pon ter jesz tett Ma gyar Köz löny a kor mány za ti por tá lon köz zé tett hi te les elekt ro ni kus do ku men tum ol dal hû má so la ta. Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónál Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon Elõfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a Magyar Posta Zrt. közremûködésével. Te le fon: , /240, 241 mel lék. Ter jesz tés: tel.: , /245 mel lék. Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny Centrumban (tel.: , fax: , illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: , , vagy a internetcímen évi éves elõ fi ze té si díj: Ft. Egy pél dány ára: 315 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +270 Ft. HU ISSN Nyom ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert igaz ga tó. Elõ fi ze té si bank szám la szám: MKB Bank

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét Az Alkotmánybíróság Határozatai utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tóra és

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LIX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 577-768. OLDAL 2009. március 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1775 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

157. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, decem ber 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 861, Ft. Oldal

157. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, decem ber 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 861, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. decem ber 19., kedd 157. szám Ára: 861, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: CXIX. tv. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról...

Részletesebben

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 15., szerda 109. szám Ára: 777, Ft TARTALOMJEGYZÉK 216/2007. (VIII. 15.) Korm. r. A hosszú távú kötelezettségek vállalásának egyes szabályairól

Részletesebben