A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA"

Átírás

1 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló évi IV. tör vény mó do sí tá sá ról : LXXI. tv. Az al kal mi mun ka vál la lói könyv vel tör té nõ fog lal koz ta tás ról és az ahhoz kapcsolódó közterhek egyszerûsített befizetésérõl szóló évi LXXIV. tör vény mó do sí tá sá ról : LXXII. tv. A pré mi um évek prog ram ról és a kü lön le ges fog lal koz ta tá si ál lo - mány ról szóló évi CXXII. tör vény, va la mint a tár sa da - lom biz to sí tá s pénz ügyi alap ja i nak és a tár sa da lom biz to sí tá s szer ve i nek ál lam i fel ügye le té rõl szóló évi XXXIX. törvény módosításáról Oldal 2005: LXXIII. tv. A pá lya kez dõ fi a ta lok, az öt ven év fe let ti mun ka nél kü li ek, va la - mint a gyer mek gon do zá sát, illetve a csa lád tag ápo lá sát köve - tõen mun kát ke re sõk fog lal koz ta tá sá nak elõ se gí té sé rõl, to - váb bá az ösz tön dí jas fog lal koz ta tás ról szóló évi CXXIII. tör vény mó do sí tá sá ról Ára: 506, Ft 2005: LXXIV. tv. A fel nõtt kép zés rõl szóló évi CI. tör vény mó do sí tá sá ról : LXXV. tv. A vas út ról szóló évi XCV. tör vény mó do sí tá sá ról : LXXVI. tv. Az épí tõ ipa ri ki vi te le zé si te vé keny ség gel kap cso la tos adat szol - gál ta tá sok kal össze füg gõ egyes tör vények mó do sí tá sá ról : LXXVII. tv. A gaz da sá gi rek lám te vé keny ség rõl szóló évi LVIII. tör - vény mó do sí tá sá ról : LXXVIII. tv. A Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetérõl, feladat- és hatás - körérõl, va la mint el já rá sá ról

2 4872 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2005/92. szám II. rész JOGSZABÁLYOK Törvények évi LXX. tör vény a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. tör vény módosításáról* 1. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló évi IV. tör vény (a továb biak ban: Flt.) 14. -ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del - ke zés lép: (6) A ke re set pót ló jut ta tás össze ge a meg ál la pí tá sa kor ha tá lyos kö te le zõ leg ki sebb mun ka bér 60 szá za lé ka. Az ál lás ke re sé si tá mo ga tás ban ré sze sü lõ sze mély ré szé re az ál lás ke re sé si tá mo ga tás fo lyó sí tá sa alatt meg kez dett, a mun ka ügyi köz pont ál tal tá mo ga tott kép zés idõ tar ta má ra az ál lás ke re sé si tá mo ga tás fo lyó sí tá sá nak szü ne tel te té se mel lett ke re set pót ló jut ta tást kell meg ál la pí ta ni. 2. Az Flt ának fel ve ze tõ szö veg e, va la mint a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: 15. Az, aki mun ka nél kü li já ra dék ban, ál lás ke re sé si já ra dék ban, va la mint vál lal ko zói já ra dék ban ré sze sül, és a mun ka ügyi köz pont to vább ra sem tud ré szé re a 25. (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott meg fe le lõ mun ka he lyet fel aján la ni, vál lal ko zó vá vá lá sa ese tén a kö vet ke zõ tá mo - ga tá so kat kér he ti: a) a vál lal ko zói te vé keny ség re vo nat ko zó ha tó sá gi iga - zo lás be mu ta tá sá val a mun ka nél kü li já ra dék össze gé nek, ille tõ leg ál lás ke re sé si já ra dék ban vagy vál lal ko zói já ra - dék ban ré sze sü lõ sze mély ese té ben az ál lás ke re sé si já ra - dék, ille tõ leg a vál lal ko zói já ra dék alsó ha tá ra össze gé nek meg fe le lõ tá mo ga tás fo lyó sí tá sát leg fel jebb to váb bi hat hó na pig; 3. Az Flt. 16/A. -ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet - ke zõ ren del ke zés lép: (2) A tá mo ga tás egy mun ka vál laló fog lal koz ta tá sá hoz fo lya ma to san leg fel jebb egy évi idõ tar tam ra ál la pít ha tó meg. A mun ka vál laló ezen mun ka vi szo nya meg szû né sét, illetve meg szün te té sét kö ve tõ két éven be lü li is mé telt, bár - mely mun ka adó nál tör té nõ fog lal koz ta tá sá hoz az (1) be - kez dés alap ján tá mo ga tás ab ban az eset ben nyújt ha tó, ha a köz hasz nú mun ká ra tör té nõ köz ve tí tés idõ pont já ban nem * A tör vényt az Or szág gyû lés a jú ni us 27-i ülés nap ján fo gad ta el. jo go sult ál lás ke re sé si já ra dék ra (mun ka nél kü li já ra dék ra), vál lal ko zói já ra dék ra. Az (1) be kez dés c) pont já ban em lí - tett meg elõ zõ havi át la gos sta tisz ti kai ál lo má nyi lét szám ba nem szá mít be az a mun ka vál laló, aki nek fog lal koz ta tá sa az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott tá mo ga tás sal tör tént. 4. Az Flt át meg elõ zõ MUNKANÉLKÜLIEK ELLÁTÁSA cím he lyé be ÁLLÁSKERESÕK TÁMO - GATÁSA cím, az Flt a he lyé be a kö vet ke zõ ren - del ke zés lép:,,24. Az ál lás ke re sõ ré szé re az e tör vény ben meg ha - tá ro zott fel té te lek sze rint ál lás ke re sé si tá mo ga tás ként ál - lás ke re sé si já ra dék, ál lás ke re sé si se gély, va la mint költ ség - té rí tés jár. 5. Az Flt át meg elõ zõ en a Mun ka nél kü li já ra - dék al cím he lyé be az Ál lás ke re sé si já ra dék al cím, az Flt a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:,,25. (1) Ál lás ke re sé si já ra dék il le ti meg azt, aki a) ál lás ke re sõ, b) az ál lás ke re sõ vé vá lá sát meg elõ zõ négy éven be lül leg alább há rom száz hat van öt nap mun ka vi szonnyal ren - del ke zik, c) rok kant sá gi, bal ese ti rok kant sá gi nyug díj ra nem jo - go sult, to váb bá táp pénz ben nem ré sze sül, d) mun kát akar vál lal ni, de ön ál ló ál lás ke re sé se nem ve ze tett ered mény re, és szá má ra az ille té kes mun ka ügyi köz pont sem tud meg fe le lõ mun ka he lyet fel aján la ni. (2) Az (1) be kez dés d) pont já ban elõ írt fel té te lek al kal - ma zá sá ban a mun ka hely ak kor meg fe le lõ, ha a) az ál lás ke re sõ kép zett sé gi szint jé nek, vagy a mun ka - ügyi köz pont ál tal fel aján lott és a kép zett sé gi szint nek meg fe le lõ kép zé si le he tõ ség figyelembe véte lével meg sze - rez he tõ kép zett sé gé nek, ille tõ leg az ál ta la utol já ra leg - alább hat hó na pig be töl tött mun ka kör kép zett sé gi szint jé - nek meg fe lel, b) egész sé gi ál la po ta sze rint az ál lás ke re sõ a mun ka el - vég zé sé re al kal mas, c) a vár ha tó ke re set az ál lás ke re sé si já ra dék össze gét, ille tõ leg amennyi ben az ál lás ke re sé si já ra dék össze ge a kö te le zõ leg ki sebb mun ka bér nél ala cso nyabb a kö te le zõ leg ki sebb mun ka bér össze gét el éri, d) a mun ka hely és a la kó hely kö zöt ti na pon ta tö meg - köz le ke dé si esz köz zel tör té nõ oda- és vissza uta zás ide je a há rom órát, illetve tíz éven alu li gyer me ket ne ve lõ nõ és tíz éven alu li gyer me ket egye dül ne ve lõ fér fi ál lás ke re sõ ese té ben a két órát nem ha lad ja meg, e) az ál lás ke re sõ fog lal koz ta tá sa mun ka vi szony ban tör té nik. (3) A meg vál to zott mun ka ké pes sé gû ál lás ke re sõ ese té - ben az (1) be kez dés d) pont já ban elõ írt fel té tel al kal ma zá - sá ban a mun ka hely ak kor meg fe le lõ, ha meg fe lel a (2) be - kez dés a) c) és e) pont já ban fog lalt fel té te lek nek, és a mun ka hely és a la kó hely kö zöt ti na pon ta a meg vál to zott mun ka ké pes sé gû ál lás ke re sõ ál tal igény be ve he tõ köz le -

3 2005/92. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 4873 ke dé si esz köz zel tör té nõ oda- és vissza uta zás ide je a két órát nem ha lad ja meg. (4) Az (1) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott mun ka - vi szony idõ tar ta má ba nem szá mít ha tó be a fi ze tés nél kü li sza bad ság har minc na pot meg ha la dó idõ tar ta ma, ki vé ve, ha annak igény be vé te lé re a) há rom éves nél ha a mun ka vál laló a gyer mek gon - do zá sa cél já ból gyer mek gon do zá si se gély ben ré sze sül, tizennégy éves nél fi a ta labb gyer mek gon do zá sa, vagy tizenkét éves nél fi a ta labb be teg gyer mek ott ho ni ápo lá sa [a Mun ka Tör vény köny vé rõl szóló évi XXII. tör - vény (a továb biak ban: Mt.) 138. (5) bek.], va la mint b) kö ze li hoz zá tar to zó ápo lá sa [Mt (1) bek.], to - váb bá c) sa ját ré szé re ma gán erõ bõl la kás épí té se [Mt (1) bek.] miatt ke rül sor. (5) Az ál lás ke re sõ ré szé re a (2) be kez dés ben fog lalt fel - té te lek nek meg fe le lõ, rö vid idõ tar ta mú mun ka le he tõ ség (ide ért ve a köz hasz nú fog lal koz ta tást is) is fel ajánl ha tó. 6. Az Flt át meg elõ zõ en a Mun ka nél kü li já ra - dék mér té ke al cím he lyé be az Ál lás ke re sé si já ra dék mér té ke al cím, az Flt a he lyé be a kö vet ke zõ ren del - ke zés lép:,,26. (1) Az ál lás ke re sé si já ra dék össze gét az ál lás ke - re sõ nek az ál lás ke re sõ vé vá lá sát meg elõ zõ négy nap tá ri ne gyed év ben el ért át lag ke re se te ala pul vé te lé vel kell ki - szá mí ta ni. Az át lag ke re set szá mí tá sá ra a mun ka jo gi sza bá - lyo kat kell al kal maz ni, az zal az el té rés sel, hogy a sze mé lyi alap bért a ki fi ze té sé nek idõ pont já ban ér vé nyes összeg gel kell figye lembe ven ni. (2) Ha az ál lás ke re sõ az ál lás ke re sõ vé vá lá sát meg elõ zõ négy nap tá ri ne gyed év ben több mun ka adó val állt mun ka - vi szony ban, az ál lás ke re sé si já ra dék össze gét va la mennyi mun ka adó nál el ért át lag ke re set alap ján kell az (1) be kez - dés sze rint ki szá mí ta ni. (3) Ha az ál lás ke re sõ át lag ke re se te az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott idõ szak ban nem ál la pít ha tó meg, az ál lás - ke re sé si já ra dék össze gét az ál ta la az ál lás ke re sõ vé vá lá sát meg elõ zõ en be töl tött utol só mun ka kör ben, ille tõ leg az ahhoz ha son ló mun ka kör ben el ért ke re set or szá gos át la ga alap ján kell meg ál la pí ta ni. (4) Az egy nap ra járó ál lás ke re sé si já ra dék alap ja az ál - lás ke re sõ havi át lag ke re se té nek har min cad rész e. (5) Az ál lás ke re sé si já ra dék össze ge a fo lyó sí tás elsõ sza ka szá ban amely a fo lyó sí tá si idõ tar tam fe lé ig, de leg - fel jebb 91 na pig ter jed az (1) (4) be kez dés alap ján meg - ha tá ro zott já ra dék alap 60 szá za lé ka. (6) Az ál lás ke re sé si já ra dék össze ge a fo lyó sí tá si idõ tar - tam má so dik sza ka szá ban az ál lás ke re sé si já ra dék ra való jo go sult ság kez dõ nap ján ha tá lyos kö te le zõ leg ki sebb mun ka bér 60 szá za lé ka. (7) Ha az (1) (3) be kez dés sze rin ti át lag ke re set az ál lás - ke re sé si já ra dék alsó ha tá rá nál ala cso nyabb, az ál lás ke re - sé si já ra dék a fo lyó sí tá si idõ mind két sza ka szá ban az át - lag ke re set tel meg egye zõ összeg. (8) Az (5) be kez dés sze rin ti elsõ sza kasz ban az ál lás ke - re sé si já ra dék össze gé nek alsó ha tá ra meg egye zik a kö te - le zõ leg ki sebb mun ka bér az ál lás ke re sé si já ra dék ra való jo go sult ság kez dõ nap ján ha tá lyos össze gé nek 60 szá za - lé ká val, fel sõ ha tá ra pe dig az így meg ál la pí tott összeg két - sze re sé vel. Az ál lás ke re sé si já ra dék nak a meg szün te té sét kö ve tõ 90 na pon be lül tör té nõ is mé telt meg ál la pí tá sa ese - tén alsó ha tár ként a kö te le zõ leg ki sebb mun ka bér nek a ko - ráb bi jo go sult ság kez dõ nap ján ha tá lyos leg ki sebb össze ge 60 szá za lé kát kell figye lembe ven ni. (9) Az ál lás ke re sé si já ra dék nak a szü ne te lést köve tõen tör té nõ fo lyó sí tá sa ese tén ha a szü ne te lés 540 nap nál hosszabb ide ig tar tott az ál lás ke re sé si já ra dék alsó ha tá - rá nak szá mí tá sá nál a kö te le zõ leg ki sebb mun ka bér nek az is mé telt fo lyó sí tás kez dõ nap ján ha tá lyos össze gét kell figye lembe ven ni. (10) Amennyi ben az ál lás ke re sé si já ra dék ra jo go sult ko ráb bi mun ka he lyén re ha bi li tá ci ós ke re set-ki egé szí tés - ben ré sze sült, úgy annak össze gét az ál lás ke re sé si já ra dék alap ját ké pe zõ ke re set be be kell szá mí ta ni. Az így meg ál - la pí tott ál lás ke re sé si já ra dék össze ge a ke re set-ki egé szí tés (5) be kez dés ben meg ha tá ro zott szá za lé ká val ará nyo san az ál lás ke re sé si já ra dék fel sõ ha tár át meg ha lad hat ja. 7. Az Flt át meg elõ zõ en a Mun ka nél kü li já ra - dék fo lyó sí tá sá nak idõ tar ta ma al cím he lyé be az Ál lás ke - re sé si já ra dék fo lyó sí tá sá nak idõ tar ta ma al cím, az Flt a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:,,27. (1) Az ál lás ke re sé si já ra dék fo lyó sí tá sá nak idõ - tar ta mát (a továb biak ban: fo lyó sí tá si idõ) a 25. (4) be - kez dé sé ben fog lal tak figye lembe véte lével annak az idõ - tar tam nak az ala pul vé te lé vel kell meg ál la pí ta ni, amennyit az ál lás ke re sõ az ál lás ke re sõ vé vá lást meg elõ zõ négy év alatt mun ka vi szony ban töl tött. A mun ka vi szony idõ tar ta - má ba nem szá mít ha tó be a mun ka vi szony nak az az idõ tar - ta ma, amely alatt az ál lás ke re sõ ál lás ke re sé si já ra dék ban ré sze sült. Az elõb bi ek ben meg ha tá ro zott négy éves idõ tar - tam meg hosszab bo dik a kö vet ke zõ idõ tar ta mok kal, vagy azok egy ré szé vel, ha ezen idõ tar ta mok alatt munka - viszony nem állt fenn: a) a sor-, va la mint tar ta lé kos ka to nai szol gá lat, to váb bá a pol gá ri szol gá lat, b) a ke re sõ kép te len ség gel járó be teg ség, c) a be teg gyer mek ápo lá sá ra igény be vett táp pén zes ál - lo mány, d) a ter hes sé gi-gyer mek ágyi se gély, a gyer mek gon do - zá si díj, a gyer mek gon do zá si se gély fo lyó sí tá sa, e) a rok kant sá gi és a bal ese ti rok kant sá gi nyug díj, a rend sze res szo ciá lis já ra dék, az át me ne ti já ra dék, to váb bá a bá nyá szok egész ség ká ro so dá si já ra dé ka fo lyó sí tá sá nak,

4 4874 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2005/92. szám f) az elõ ze tes le tar tóz ta tás, va la mint a sza bad ság vesz - tés, és az el zá rás bün te tés, g) az ápo lá si díj és a gyer mek ne ve lé si tá mo ga tás fo lyó - sí tá sa idõ tar ta má val. (2) Az ál lás ke re sé si já ra dék fo lyó sí tá si ide jét az (1) be - kez dés sze rin ti mun ka vi szony idõ tar ta má nak ala pul vé te - lé vel kell ki szá mí ta ni oly mó don, hogy öt nap munka - viszony egy nap já ra dék fo lyó sí tá si idõ nek fe le l meg. Ha a ki szá mí tás so rán tö re dék nap ke let ke zik, a ke re kí tés sza bá - lya it kell al kal maz ni. (3) Az ál lás ke re sé si já ra dék fo lyó sí tá sá nak leg hosszabb idõ tar ta ma 270 nap. (4) Az ál lás ke re sé si já ra dék fo lyó sí tá sá nak kez dõ nap ja az ál lás ke re sõ nek a mun ka ügyi köz pont nál (ille tõ leg annak ki ren delt sé gé nél) tör té nõ je lent ke zé sé nek nap ja. (5) Ha a mun ka vi szonyt az ál lás ke re sõ vé vá lást meg elõ - zõ 90 na pon be lül a mun ka vál laló ren des fel mon dás sal, to - váb bá a mun ka adó rend kí vü li fel mon dás sal szün tet te meg, az ál lás ke re sõ ré szé re ál lás ke re sé si já ra dék az elõb bi ek ben meg ha tá ro zott mó don meg szün te tett mun ka vi szony meg - szû né sét kö ve tõ 90 nap el tel té vel fo lyó sít ha tó, te kin tet nél - kül arra, hogy az ál lás ke re sé si já ra dék fo lyó sí tá sá hoz szük sé ges fel té te lek kel ren del ke zik. (6) A fo lyó sí tá si idõ szá mí tá sa szem pont já ból a mun ka - vi szony ban töl tött bár mely idõ tar tam csak egy szer ve he tõ figye lembe. Ha az ál lás ke re sõ az ál lás ke re sé si já ra dék fo - lyó sí tá sá nak szá má ra meg ha tá ro zott idõ tar ta mát tel jes mér ték ben nem vet te igény be, az is mé telt fo lyó sí tás nál a já ra dék fo lyó sí tás idõ tar ta má nak alap ját ké pe zõ munka - viszonyban töl tött idõt a tény le ges já ra dék fo lyó sí tá si idõ - tar tam nak meg fele lõen csök ken te ni kell. (7) Az ál lás ke re sõ nek a mun ka ügyi köz pont nál (ille tõ - leg annak ki ren delt sé gé nél) tör té nõ je lent ke zé se és az ál - lás ke re sé si já ra dék fo lyó sí tá sá nak az (5) be kez dés ben fog - lal tak sze rint meg ál la pí tott kez dõ nap ja kö zöt ti idõ tar tam az ál lás ke re sé si já ra dék fo lyó sí tá sá nak ide jé be nem szá - mít be. (8) Ha az ál lás ke re sé si já ra dék ban ré sze sü lõ sze mély a já ra dék fo lyó sí tá si ide jé nek ki me rí té sét meg elõ zõ en ha tá - ro zat lan idõ tar ta mú, tel jes vagy leg alább napi négy óra mun ka ide jû, rész mun ka idõs mun ka vi szonyt lé te sít, ké rel - mé re, a fo lyó sí tá si idõ bõl még fenn ma ra dó idõ tar tam ra járó jut ta tás össze gé nek fe lét egy összeg ben ki kell fi zet ni. A ki fi ze tés to váb bi fel té te le, hogy az ál lás ke re sé si já ra dék - ban ré sze sült sze mély a já ra dék meg szün te té sé tõl a ki fi ze - tés elõ zõek ben meg ha tá ro zott nap já ig fo lya ma to san mun - ka vi szony ban áll jon. A mun ka vi szony fenn ál lá sát a mun - ka adó iga zol ja. A ké rel met az ál lás ke re sé si já ra dék fo lyó - sí tá si ide jé nek le jár tát kö ve tõ 30 na pon be lül kell be nyúj - ta ni, és a jut ta tást a ké re lem be nyúj tá sá tól szá mí tott 60 na - pon be lül kell ki fi zet ni. (9) Ha az ál lás ke re sõ ré szé re a mun ka ügyi köz pont (ille - tõ leg annak ki ren delt sé ge) a (8) be kez dés ben meg ha tá ro - zott össze get ki fi zet te, úgy kell te kin te ni, hogy az ál lás ke - re sõ az ál lás ke re sé si já ra dék fo lyó sí tá si ide jét ki me rí tet te. 8. Az Flt át meg elõ zõ en a Mun ka nél kü li já ra - dék fo lyó sí tá sá nak meg szün te té se és szü ne tel te té se al cím he lyé be az Ál lás ke re sé si já ra dék fo lyó sí tá sá nak meg - szün te té se és szü ne tel te té se al cím, az Flt ai he - lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:,,28. (1) Meg kell szün tet ni az ál lás ke re sé si já ra dék fo - lyó sí tá sát, ha az ál lás ke re sõ: a) kéri, b) az ál lás ke re sé si meg ál la po dás ban fog lal ta kat neki fel ró ha tó ok ból nem tel je sí ti, c) öreg sé gi, rok kant sá gi, bal ese ti rok kant sá gi nyug díj - ra vá lik jo go sult tá, d) ke re sõ te vé keny sé get foly tat, ki vé ve a 29. (1) be - kez dé sé nek e) pont já ban fog lal ta kat, e) olyan kép zé si le he tõ sé get fo gad el, amely nek so rán a min den ko ri kö te le zõ leg ki sebb mun ka bér össze gét el érõ rend sze res tá mo ga tás ban ré sze sül, f) ok ta tá si in téz mény nap pa li ta go za tán foly tat ta nul - má nyo kat, g) meg halt, h) az ál lás ke re sé si já ra dék fo lyó sí tá si ide jét kimerí - tette. (2) Ha az ál lás ke re sé si já ra dék fo lyó sí tá sá nak meg szün - te té se az (1) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott ok miatt, va la mint a ke re sõ te vé keny ség foly ta tá sa miatt úgy tör té nik, hogy az ál lás ke re sõ 36. (1) be kez dé se sze rin ti be je len tést el mu lasz tot ta, az ál lás ke re sõ ré szé re ál lás ke re - sé si já ra dék csak a fo lyó sí tás meg szün te té sé nek kez dõ nap já tól szá mí tott 90 nap el tel té vel fo lyó sít ha tó még ak kor is, ha a jo go sult ság hoz szük sé ges fel té te lek kel egyéb ként ren del ke zik. 29. (1) Szü ne tel tet ni kell az ál lás ke re sé si já ra dék fo - lyó sí tá sát, ha az ál lás ke re sõ a) ter hes sé gi-gyer mek ágyi se gély ben, gyer mek gon do - zá si díj ban, ille tõ leg gyer mek gon do zá si se gély ben ré sze - sül, az el lá tás fo lyó sí tá sá nak idõ tar ta má ra, b) elõ ze tes le tar tóz ta tás ban van, sza bad ság vesz tés, el - zá rás bün te té sét töl ti, ki vé ve ha a sza bad ság vesz tés-bün te - tést pénz bün te tés át vál toz ta tá sa miatt ál la pí tot ták meg, c) a 25. (5) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott köz hasz nú mun ka vég zés alatt, d) rö vid idõ tar ta mú, leg fel jebb ki lenc ven na pig tar tó ke re sõ te vé keny sé get foly tat, fel té ve, hogy be je len té si kö - te le zett sé gé nek [36. (1) bek.] ele get tett, e) a 14. (6) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ke re set pót ló jut ta tás ban ré sze sül. (2) Ha az ál lás ke re sé si já ra dék fo lyó sí tá sa szü ne te lé sé - nek oka meg szû nik, és fenn áll nak a 25. (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel té te lek, az ál lás ke re sé si já ra dé kot a meg - ál la pí tó ha tá ro zat ban meg ha tá ro zott fel té te lek kel fi gye - lem mel a 26. (9) be kez dé sé ben fog lal tak ra to vább kell fo lyó sí ta ni. 9. Az Flt át meg elõ zõ en a Nyug díj elõt ti mun - ka nél kü li se gély al cím he lyé be az Ál lás ke re sé si se gély al cím, az Flt a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:,,30. (1) Az ál lás ke re sõ ké rel mé re ál lás ke re sé si se - gélyt kell meg ál la pí ta ni, ha ren del ke zik a 25. (1) be kez -

5 2005/92. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 4875 dé sé nek c) d) pont já ban, to váb bá (2) (5) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel té te lek kel, és a) az ál lás ke re sé si já ra dé kot ré szé re leg alább 180 nap idõ tar tam ra ál la pí tot ták meg, és annak fo lyó sí tá sát a 28. (1) be kez dé sé nek h) pont já ban meg ha tá ro zott ok miatt szün tet ték meg, és a ké rel mét az ál lás ke re sé si já ra dék folyósításának meg szün te té sé tõl szá mí tott 30 na pon be lül be nyúj tot ta, vagy b) ál lás ke re sõ vé vá lá sát meg elõ zõ négy éven be lül leg - alább 200 nap mun ka vi szonnyal ren del ke zik, és ál lás ke re - sé si já ra dék ra nem jo go sult, vagy c) a ké re lem be nyúj tá sá nak idõ pont já ban a reá irány - adó öreg sé gi nyug díj kor ha tár be töl té sé hez leg fel jebb öt év hi ány zik, és leg alább 140 na pon át ál lás ke re sé si já ra dék - ban ré sze sült, és az ál lás ke re sé si já ra dék fo lyó sí tá sa idõ - tar ta mát ki me rí tet te. (2) Az (1) be kez dés c) pont já ban meg ha tá ro zott eset ben az ál lás ke re sé si se gély re való jo go sult ság to váb bi fel té te - le, hogy az ál lás ke re sõ a) az ál lás ke re sé si já ra dék fo lyó sí tá sá nak ki me rí té sét köve tõen há rom éven be lül be töl töt te az (1) be kez dés c) pont já ban meg ha tá ro zott élet kort, és b) ren del ke zik az öreg sé gi nyug díj hoz szük sé ges szol - gá la ti idõ vel. (3) Az ál lás ke re sé si se gély össze ge a ké re lem be nyúj tá - sá nak idõ pont já ban ha tá lyos kö te le zõ leg ki sebb mun ka bér 40 szá za lé ka. Ha a 26. (1) (3) be kez dé se sze rin ti át lag - ke re set az elõb bi összeg nél ala cso nyabb volt, az ál lás ke re - sé si se gély össze ge az át lag ke re set tel meg egye zõ összeg. (4) Az ál lás ke re sé si se gély a) az (1) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott eset ben 90 nap, amennyi ben az ál lás ke re sõ a ké re lem be nyúj tá sá - nak idõ pont já ban az 50. élet évét be töl töt te, 180 nap, b) az (1) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott eset ben 90 nap, c) az (1) be kez dés c) pont já ban meg ha tá ro zott eset ben az ál lás ke re sõ öreg sé gi, rok kant sá gi, bal ese ti rok kant sá gi nyug díj jo go sult sá gá nak meg szer zé sé ig ter je dõ idõ tar tam ra fo lyó sít ha tó. (5) Az ál lás ke re sé si se gély fo lyó sí tá sá nak kez dõ nap ja az ál lás ke re sé si se gély irán ti ké re lem be nyúj tá sát kö ve tõ nap. Tö re dék hó nap ese tén az egy nap ra járó ál lás ke re sé si se gély össze ge a (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott összeg har min cad rész e. (6) Meg kell szün tet ni az ál lás ke re sé si se gély folyósí - tását a) a 28. (1) be kez dé sé nek a) c) pont já ban, va la mint e) g) pont já ban meg ha tá ro zott fel té te lek fenn ál lá sa ese - tén, to váb bá b) ha az ál lás ke re sõ az ál lás ke re sé si se gély fo lyó sí tá si idõ tar ta mát ki me rí tet te. (7) A (6) be kez dés ben fog lal ta kon kí vül az (1) be kez dés a) b) pont já ban meg ha tá ro zott eset ben meg kell szün tet ni az ál lás ke re sé si se gély fo lyó sí tá sát, ha az ál lás ke re sõ ke re - sõ te vé keny sé get foly tat, ki vé ve az al kal mi mun ka vál la lói könyv vel foly ta tott ke re sõ te vé keny sé get. (8) Szü ne tel tet ni kell az ál lás ke re sé si se gély fo lyó sí tá sát a 29. (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott eset ben. (9) Az (1) be kez dés c) pont ja alap ján meg ál la pí tott ál - lás ke re sé si se gély fo lyó sí tá sát a (8) be kez dés ben fog lal ta - kon kí vül szü ne tel tet ni kell a) a ke re sõ te vé keny ség idõ tar ta má ra, füg get le nül az idõ tar tam mér té ké tõl, b) 90 nap ra, ha az ál lás ke re sõ a 36. (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott be je len té si kö te le zett sé get el mu lasz tot ta, to váb bá c) ha az ál lás ke re sõ az ál lás ke re sé si se gély fo lyó sí tá sá - nak szü ne te lé se alatt foly ta tott ke re sõ te vé keny ség ered - mé nye ként ál lás ke re sé si já ra dék ra szer zett jo go sult sá got. Ez utób bi eset ben az ál lás ke re sé si já ra dék fo lyó sí tá si ide - jé nek ki me rí té sét köve tõen az ál lás ke re sé si se gélyt kell to - vább fo lyó sí ta ni. 10. Az Flt a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:,,31. Az ál lás ke re sõ ré szé re az ál lás ke re sõk tá mo ga tá - sa (mun ka nél kü li el lá tás), va la mint a vál lal ko zói já ra dék meg ál la pí tá sá val, va la mint a mun ka hely ke re sés sel kap - cso la tos (ide ért ve a la kó he lyé tõl a mun ka ügyi köz pont hoz tör té nõ oda- és vissza uta zást, va la mint a mun ka ügyi köz - pont ál tal kez de mé nye zett fog lal ko zás-egész ség ügyi szak - vé le mény be szer zé sé hez szük sé ges uta zást is), a tö meg - köz le ke dé si esz köz igény be vé te lé vel fel me rült in do kolt hely kö zi uta zá si költ sé get meg kell té rí te ni. Jog sza bály az ál lás ke re sõ ré szé re az e -ban fel so rolt okok ból fel me rült, in do kolt he lyi uta zá si költ sé gek meg té rí té sé rõl is ren del - kez het. 11. (1) Az Flt a (3) be kez dé sé nek a) pont ja he - lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: [(3) A Mun ka erõ pi a ci Ala pon be lül a pénz esz kö zök fel hasz ná lá sá nak cél ja sze rint a kö vet ke zõ alap ré sze ket kell el kü lö ní te ni:] a) szo li da ri tá si alap részt az ál lás ke re sé si já ra dék, az ál - lás ke re sé si se gély, a mun ka nél kü li já ra dék, a pá lya kez dõk mun ka nél kü li se gély e, az elõ nyug díj, a nyug díj elõt ti mun - ka nél kü li se gély, az ál lás ke re sést ösz tön zõ jut ta tás, a költ - ség té rí tés (31. ), va la mint ezek jut ta tá sá val kap cso la tos pos ta költ ség, to váb bá a ki fi ze tett el lá tá so kat ter he lõ, a tár - sa da lom biz to sí tá si sza bá lyok ban meg ha tá ro zott já ru lék, és a kü lön tör vény ben meg ha tá ro zott egész ség ügyi hoz zá - já ru lás fi nan szí ro zá sá ra. Ezt az alap részt ter he li to váb bá a nyug díj biz to sí tá si igaz ga tá si szer vek ál tal meg ál la pí tott és fo lyó sí tott kor en ged mé nyes nyug dí jak fe de ze té re be fi ze - tett össze gek és fo lyó évi ki adá sok kü lön bö ze té nek fi nan - szí ro zá sa; (2) Az Flt a (3) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: [(3) A Mun ka erõ pi a ci Ala pon be lül a pénz esz kö zök fel hasz ná lá sá nak cél ja sze rint a kö vet ke zõ alap ré sze ket kell el kü lö ní te ni:] c) fog lal koz ta tá si alap részt a fog lal koz ta tást elõ se gí tõ tá mo ga tá sok, is ko la rend sze ren kí vü li fel nõtt kép zé si tá mo - ga tá sok, a nem az Ál la mi Fog lal koz ta tá si Szol gá lat ál tal nyúj tott mun ka erõ-pi a ci szol gál ta tá sok nyúj tá sá ra, a re -

6 4876 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2005/92. szám gio nális kép zõ köz pon tok mun ka erõ-pi a ci kép zés sel kap - cso la tos fel ada ta i nak fi nan szí ro zá sá ra, a MAT mû köd te té - sé re, a tár sa dal mi pár be széd in téz mé nye i nek mû kö dé sé - hez és fej lesz té sé hez való hoz zá já ru lás ra, a me gyei (fõ vá - ro si) mun ka ügyi ta ná csok mû kö dé sé hez való hoz zá já ru - lás ra, va la mint a ke re set pót ló jut ta tás sal kap cso la tos pos - ta költ ség fi nan szí ro zá sá ra; 12. (1) Az Flt. 39/A. -a (2) be kez dé sé nek d) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: [(2) A MAT a Mun ka erõ pi a ci Alap te kin te té ben] d) vé le mé nye zi az ál lás ke re sõk tá mo ga tá sa i ra, a fog - lal koz ta tást elõ se gí tõ tá mo ga tá sok ra, a Mun ka erõ pi a ci Alap pal való gaz dál ko dás ra vo nat ko zó jog sza bály ter ve ze - te ket, va la mint a mun ka hely te rem tõ tá mo ga tá sok ki vé te - lé vel a fog lal koz ta tás po li ti kai és mun ka ügyi mi nisz ter egye di dön té se i nek ter ve ze tét. A fog lal koz ta tás po li ti kai és mun ka ügyi mi nisz ter az ál lás ke re sõk tá mo ga tá sa i ra, a fog - lal koz ta tást elõ se gí tõ tá mo ga tá sok ra, a mun ka hely te rem - tést, fog lal koz ta tá si szer ke zet át ala kí tást elõ se gí tõ prog ra - mok és tá mo ga tá sok sza bá lya i ra vo nat ko zó, a Mun ka erõ - pi a ci Alap re ha bi li tá ci ós alap ré szé bõl nyújt ha tó tá mo ga - tás ra vo nat ko zó, va la mint a 19. (2) be kez dé sé ben meg - ha tá ro zott tá mo ga tás ra vo nat ko zó ren de le tet a MAT vé le - mé nyé nek meg hall ga tá sa nél kül adja ki, ha a MAT ál lás - pont ja az er rõl szóló elõ ter jesz tés be nyúj tá sát kö ve tõ 30 na pon be lül nem szü le tett meg; (2) Az Flt. 39/A. -a a kö vet ke zõ (8) be kez dés sel egé - szül ki, ezzel egy ide jû leg a je len le gi (8) (10) be kez dés szá mo zá sa (9) (11) be kez dés re vál to zik: (8) A fog lal koz ta tás po li ti kai és mun ka ügyi mi nisz ter a Mun ka erõ pi a ci Alap év vé gi egyen le gé nek meg óvá sa ér - de ké ben a MAT vé le mé nyé nek, to váb bá a kép zé si alap - rész te kin te té ben az ok ta tá si mi nisz ter vé le mé nyé nek meg - hall ga tá sá val dönt het a) a ke let ke zett több let be vé te lek is ko la rend sze rû és fel nõtt kép zé si célú ará nya i nak meg tar tá sá val tör té nõ fel - hasz ná lá sá nak mér té ké rõl, b) a ki adá sok év kö zi üte me zé sé nek mó do sí tá sá ról, c) a Mun ka erõ pi a ci Alap 39. (3) be kez dé sé nek c), va - la mint e) g) pont ja i ban meg ha tá ro zott alap ré szek te kin te - té ben a ki adá sok csök ken té sé rõl. 13. (1) Az Flt ának (1) be kez dé se he lyé be a kö - vet ke zõ ren del ke zés lép: (1) A fog lal koz ta tá si alap rész is ko la rend sze ren kí vü li fel nõtt kép zé si cél ra szol gá ló ke ret re (a továb biak ban: fel - nõtt kép zé si célú ke ret), köz pon ti ke ret re és a me gyei (fõ - vá ro si) mun ka ügyi köz pon tok ál tal fel hasz nál ha tó (de - cent ra li zált) ke ret re, to váb bá a re gi o ná lis kép zõ köz pon tok mun ka erõ-pi a ci kép zé si és kép zés sel kap cso la tos felada - tainak el lá tá sát szol gá ló kép zé si ke ret re ( a továb biak ban: kép zé si ke ret) oszt ha tó fel. A re ha bi li tá ci ós alap rész köz - pon ti ke ret re és de cent ra li zált ke ret re oszt ha tó fel. (2) Az Flt ának (5) be kez dé se he lyé be a követ - kezõ ren del ke zés lép: (5) A fog lal koz ta tá si alap rész kép zé si ke re tét, va la mint a fel nõtt kép zé si célú ke re tét az alap ré szen be lül el kü lö ní - tet ten kell ke zel ni. (3) Az Flt ának (6) be kez dé se a kö vet ke zõ f) pont - tal egé szül ki: [A fel nõtt kép zé si ke ret fel hasz nál ha tó] f) az Fktv ának (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott cél ra. (4) Az Flt a a kö vet ke zõ (7) (8) be kez dés sel egé - szül ki, ezzel egy ide jû leg a je len le gi (7) (8) be kez dés szá - mo zá sa (9) (10) be kez dés re vál to zik: (7) A (6) be kez dés ben meg ha tá ro zott cé lo kon kí vül a fel nõtt kép zé si ke ret leg fel jebb 2 szá za lé ka a) a mun ka ügyi köz pon tok nak a szak kép zé si hoz zá já - ru lá si kö te le zett ség sa ját mun ka vál lalók kép zé sé re for dít - ha tó kö te le zett ség há nya da fel hasz ná lá sá val, el len õr zé sé - vel össze füg gõ, to váb bá a nyil ván tar tás ba vett fel nõtt kép - zé si in téz mé nyek jog sze rû te vé keny sé gé nek el len õr zé sé - vel kap cso lat ban kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel - ada tai el lá tá sá ra, va la mint b) a Fel nõtt kép zé si Akk re di tá ló Tes tü let nek a fel nõtt - kép zé si in téz mé nyek in téz mé nyi- és program-akkreditá - ciót köve tõen fenn ál ló kö te le zett sé gei tel je sí té sé nek, illetve az akk re di tá ci ós fel té te lek fenn ál lá sá nak el len õr zé - sé vel össze füg gõ, kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel - ada tai el lá tá sá ra hasz nál ha tó fe l. (8) A kép zé si ke re tet a fog lal koz ta tás po li ti kai és mun - ka ügyi mi nisz ter a fog lal koz ta tá si alap rész (ide ért ve a fel - nõtt kép zé si ke re tet is) pénz esz kö ze i nek fel hasz ná lá si cé - lok sze rin ti fel osz tá sa elõtt hoz za lét re a fog lal koz ta tá si alap ré szen be lül. A kép zé si ke ret a re gi o ná lis kép zõ köz - pon tok a fog lal koz ta tás po li ti kai és mun ka ügyi mi nisz ter ál tal meg ha tá ro zott kép zé si és kép zés sel kap cso la tos fel - ada ta i nak fi nan szí ro zá sá ra hasz nál ha tó fel. 14. (1) Az Flt. 46/A. -ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: (2) Ha az ál lás ke re sõ ál lás ke re sé si já ra dék ra és vál lal - ko zói já ra dék ra egy aránt jo go sult, mind két el lá tást meg kell ál la pí ta ni, és az ál lás ke re sé si já ra dék fo lyó sí tá sá nak kez dõ idõ pont ja nem le het ko ráb bi, mint a vál lal ko zói já - ra dék fo lyó sí tá si ide jé nek ki me rí té sét kö ve tõ nap. (2) Az Flt. 46/A. -ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet - ke zõ ren del ke zés lép: (3) Az ál lás ke re sé si já ra dék ra való jo go sult ság, ille tõ - leg a vál lal ko zói já ra dék ra való jo go sult ság idõ tar ta mát ak kor kell össze szá mí ta ni, ha az ál lás ke re sõ leg alább az egyik el lá tás meg ál la pí tá sá hoz szük sé ges jo go sult sá gi idõ - tar tam nak több mint a fe lét meg sze rez te, és a két idõ tar tam össze ge el éri leg alább az egyik el lá tás meg ál la pí tá sá hoz szük sé ges jo go sult sá gi idõ tar tam mér té két. Eb ben az eset - ben azt az el lá tást kell meg ál la pí ta ni, amely jo go sult sá gi idõ tar ta má nak több mint a fe lé vel az ál lás ke re sõ ren del ke - zik. Ha az ál lás ke re sõ mind két el lá tás jo go sult sá gi idõ tar -

7 2005/92. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 4877 ta má nak több mint a fe lét meg sze rez te, azt az el lá tást kell meg ál la pí ta ni, amely nek jo go sult sá gi idõ tar ta ma az ál lás - ke re sõ vé vá lást meg elõz te. 15. Az Flt át köve tõen Mun ka erõ fej lesz tõ és kép zõ köz pont al cím he lyé be a Re gi o ná lis kép zõ köz - pont al cím lép, és az Flt. a kö vet ke zõ új 53. -sal egé - szül ki:,,53. (1) Az em ber i erõ for rás fej lesz té se or szá gos és re gi o ná lis fel ada ta i nak el lá tá sa ér de ké ben a fog lal koz ta - tás po li ti kai és mun ka ügyi mi nisz ter re gi o ná lis kép zõ köz - pon to kat (a továb biak ban: kép zõ köz pont) lé te sít és mû - köd tet. A kép zõ köz pont szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály - za tát a mi nisz ter hagy ja jóvá. (2) A kép zõ köz pont köz pon ti költ ség ve té si szerv. (3) Fel ha tal ma zást kap a fog lal koz ta tás po li ti kai és mun - ka ügyi mi nisz ter, hogy ren de let ben meg ha tá roz za a kép zõ köz pont fel ada ta it, a kép zõ köz pont irá nyí tá sát el lá tó szer - vet, a kép zõ köz pont ve ze tõ jé nek jog ál lá sát, ki ne ve zé sé - nek rend jét, a kép zõ köz pont irá nyí tá sá nak rend jét és sza - bá lya it, a kép zõ köz pont és a mun ka ügyi köz pont a Mun - ka erõ pi a ci Alap ból tá mo ga tott mun ka erõ-pi a ci kép zé sek le bo nyo lí tá sá val kap cso la tos együtt mû kö dé sét, a kép zõ köz pont fel ada tai el lá tá sá nak fi nan szí ro zá sát, a kép zé si ke ret fel hasz ná lá sá nak sza bá lya it. 16. Az Flt. 57/A. -ának (3) be kez dé se az aláb bi új c) pont tal egé szül ki, és ezzel egy ide jû leg a je len le gi c) pont meg je lö lé se d) pont ra vál to zik: [57/A. (3) A (2) be kez dés alap ján nyil ván tar tás ba vett ada tok ból] c) a köz pon ti és te rü le ti ide gen ren dé sze ti ha tó ság a kül föl di ek be uta zá sá hoz és tar tóz ko dá sá hoz kap cso ló dó, tör vény ben meg ha tá ro zott fel ada ta ik el lá tá sa cél já ból az a) d) és f) h) pont jai, [sze rin ti ada tok igény lé sé re jo go sul tak] 17. Az Flt a (5) be kez dé sé nek d) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: [(5) E tör vény al kal ma zá sá ban:] d) ál lás ke re sõ: az a sze mély, aki 1. a mun ka vi szony lé te sí té sé hez szük sé ges fel té te lek - kel ren del ke zik, és 2. ok ta tá si in téz mény nap pa li ta go za tán nem foly tat ta nul má nyo kat, és 3. öreg sé gi nyug díj ra nem jo go sult, és 4. az al kal mi fog lal koz ta tás nak mi nõ sü lõ jog vi szony ki vé te lé vel mun ka vi szony ban nem áll és egyéb ke - re sõ te vé keny sé get sem foly tat, és 5. az 1 4. al pon tok ban meg ha tá ro zott kö rül mé nye i - ben be kö vet ke zett vál to zást annak be kö vet kez té tõl szá mí tott 8 na pon be lül be je len ti a mun ka ügyi köz - pont ki ren delt sé gé nek, 6. maga is ak tí van ke res mun ka he lyet, és 7. el he lyez ke dé se ér de ké ben a mun ka ügyi köz pont ki - ren delt sé gé vel ál lás ke re sé si meg ál la po dást köt, és 8. a meg fe le lõ mun ka hely re szóló ál lás aján la tot el - fogadja, és 9. akit a mun ka ügyi köz pont ki ren delt sé ge ál lás ke re - sõ ként nyil ván tart. Az 1. pont ban fog lalt ren del ke zés al kal ma zá sa so rán az EGT ál lam pol gár ál lás ke re sõ ként ak kor is nyil ván tar tás ba ve he tõ, ha Ma gyar or szá gon en ge dély alap ján vé gez het mun kát. A 7. pont ban meg ha tá ro zott ál lás ke re sé si meg - álla po dás az ál lás ke re sõ a mun ka ügyi köz pont ki ren delt sé - gé nél tör té nõ je lent ke zé sei gya ko ri sá gát, az ál lás ke re sõ - nek az ál lás ke re sé se ér de ké ben foly ta tott te vé keny sé gé - nek, a mun ká ba lé pés vál lalt idõ pont já nak, az ál lás ke re sõ ál tal ke re sett mun ka hely fõbb jel lem zõ i nek meg ha tá ro zá - sát tar tal maz za. 18. Az Flt a (8) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: [(8) Fel ha tal ma zást kap a fog lal koz ta tás po li ti kai és mun ka ügyi mi nisz ter, hogy ren de let ben ha tá roz za meg] b) az ál lás ke re sõ ként való nyil ván tar tás ba vé tel, va la - mint a nyil ván tar tás ból való tör lés rész le tes fel té te le i nek, to váb bá az ál lás ke re sé si meg álla po dás, [sza bá lya it]. 19. (1) A tör vény a 13. és ki vé te lé vel no vem ber 1-jén lép ha tály ba. A tör vény 13. -ának (3) be kez dé se, va la mint 16. -a a ki hir de tést kö ve tõ 8. na - pon, a tör vény 13. -ának (1) (2) be kez dé se, va la mint (4) be kez dé se és 15. -a ja nu ár 1-jén lép ha tály ba. (2) A tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti az Flt ának (9) be kez dé sé bõl a mun ka nél kü li já ra dék, illetve ki fe je zés, az Flt ának (10) be kez dé - sé bõl a mun ka nél kü li já ra dék, illetve ki fe je zés, az Flt át meg elõ zõ en az Ál lás ke re sést ösz tön zõ jut ta tás al cím, az Flt a, 46. -a (1) be kez dé sé nek f) pont - já ból a a ja ví tó-ne ve lõ mun ka, a szi go rí tott ja ví tó-ne ve lõ mun ka ki fe je zés, to váb bá 58. -a (6) be kez dé sé nek d) pont ja, va la mint a fel nõtt kép zés rõl szóló évi CI. tör vény 11. -a és a 10. -át köve tõen A re gi o ná lis kép zõ köz pont al cím. (3) Az Flt a (5) be kez dé sé ben a mun ka nél kü li já ra dék ki fe je zés he lyé be vál lal ko zói já ra dék ki fe je zés, 51/A. -a (4) be kez dé sé ben a 28. (3) be kez dé sé ben szö veg rész he lyé be a 28. (2) be kez dé sé ben szö veg - rész, az 54. -a (3) be kez dé sé ben az 58. (6) be kez dé se d) pont já nak 2., va la mint 6. al pont já ban szö veg rész helyébe az 58. (5) be kez dés d) pont já nak 5. al pont já - ban szö veg rész, az 58. -a (6) be kez dé sé nek b) pont já ban az és 59. -ának c) pont já ban szö veg rész he lyé be az és 59. -a (2) be kez dé sé nek c) pont já ban szö veg rész lép. (4) Az Flt. 8. -ának (1) be kez dé sé ben, 8. -a (4) be kez - dé sé nek a) pont já ban, 14. -a (1) be kez dé sé nek a) pont já - ban, 14. -ának (8) be kez dé sé ben, 14/A. -ában, 16. -a (1) be kez dé sé ben, 16/A. -a (1) be kez dé sé nek b) pont já - ban, 16/A. -ának (4) be kez dé sé ben, a 16/B. -át meg elõ -

8 4878 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2005/92. szám zõ al cím ben, 16/B. -ának b) és d) pont já ban, 17. -ának c) pont já ban, 18/A. -ának (2) be kez dé sé ben, a 19/A. -át meg elõ zõ al cím ben, 19/A. -ában, 19/B. -ának (2) be kez - dé sé ben, 21. -ának (4) be kez dé sé ben, 39. -a (2) be kez - dé sé nek b) pont já ban, 39. -a (3) be kez dé sé nek b) és h) pont já ban, 39. -ának (6) be kez dé sé ben, 39/A. -a (3) be kez dé se a) pont já nak 2. al pont já ban, 50/A. -ának a) pont já ban, 51/A. -ának (1) (2) és (9) be kez dé sé ben, 54. -ának (3) be kez dé sé ben, 55. -a (1) be kez dé sé nek a) pont já ban, 58. -a (5) be kez dé sé nek k) és l) pont já ban a mun ka nél kü li(ek) ki fe je zés he lyé be ál lás ke re sõ(k) ki - fe je zés lép. (5) Az Flt át meg elõ zõ cím ben, 39/A. -a (2) be - kez dé se e) pont já nak 3. al pont já ban, 39/A. -a (4) be kez - dé se b) pont já nak 2. al pont já ban, 48. -a (1) be kez dé sé nek f) g) pont já ban, 50. -a (1) be kez dé sé nek i) pont já ban, 50. -a (3) be kez dé sé nek a) pont já ban, 50/A. -ának c) pont já ban, 54/A. -ának (1) be kez dé sé ben, 55. -a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban, 56. -a (2) be kez dé sé nek a) b) pont já ban, 57/A. -ának (1) be kez dé sé ben, 57/A. -a (2) be kez dé sé nek e) pont já ban, 57/C. -a (1) be kez dé sé - nek c) d) pont já ban a mun ka nél kü li el lá tás(ok) ki fe je - zés alatt az ál lás ke re sõk tá mo ga tá sa ki fe je zést is ér te ni kell. (6) Az Flt. Pre am bu lu má ban, a 2. -ának (1) be kez dé sé - ben, 8. -a (5) be kez dé sé nek c) pont já ban, 8. -a (6) be kez - dé sé nek c) pont já ban, 39. -a (2) be kez dé sé nek a) pont já - ban a mun ka nél kü li ek el lá tá sa szö veg rész ál lás ke re sõk tá mo ga tá sa szö veg rész re vál to zik. (7) Az Flt a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban, 51/A. -ának (1) és (4) be kez dé sé ben, 58. -a (5) be kez dé - sé nek k) pont já ban, 58. -a (8) be kez dé sé nek a) pont já ban, 59. -ának (2) be kez dé sé ben a a mun ka nél kü li já ra dék ki fe je zé sen ál lás ke re sé si já ra dék, ál lás ke re sé si se gély ki fe je zést is ér te ni kell. (8) Ahol más jog sza bály mun ka nél kü lit em lít, azon ál - lás ke re sõt kell ér te ni. (9) Ahol más jog sza bály a) mun ka nél kü li el lá tást em lít, azon az ál lás ke re sõk tá - mo ga tá sát is, b) mun ka nél kü li já ra dé kot em lít, azon az ál lás ke re sé si já ra dé kot és az ál lás ke re sé si se gélyt is ér te ni kell. (10) A no vem ber 1-jét meg elõ zõ en mun ka nél kü - li ként nyil ván tar tás ba vett, és ez idõ pon tot meg elõ zõ en mun ka nél kü li el lá tás ban, azt köve tõen pe dig ál lás ke re sé si tá mo ga tás ban nem ré sze sü lõ sze mélyt a mun ka ügyi köz - pont ki ren delt sé gé nél tör té nõ leg kö ze leb bi je lent ke zé se - kor ál lás ke re sõ ként kell nyil ván tar tás ba ven ni, ha meg fe - lel az Flt a (5) be kez dé sé nek d) pont já ban meg ha tá - ro zott fel té te lek nek. A fel té te lek fenn ál lá sá nak hi á nya ese - tén tö röl ni kell a nyil ván tar tás ból. (11) A no vem ber 1-jét meg elõ zõ en meg ál la pí tott, és eb ben az idõ pont ban fo lyó sí tott mun ka nél kü li el lá tást a ok tó ber 31-én ha tá lyos sza bá lyok sze rint to vább kell fo lyó sí ta ni az zal, hogy az el lá tás fo lyó sí tá sa so rán a no vem ber 1-jé tõl a mun ka ügyi köz pont ki ren delt sé gé vel való együtt mû kö dés re az ál lás ke re sõ vel kö tött ál lás ke re - sé si meg ál la po dás ra vo nat ko zó sza bá lyo kat kell meg fele - lõen al kal maz ni. (12) Annak ré szé re, aki nek mun ka nél kü li já ra dék ra, nyug díj elõt ti mun ka nél kü li se gély re, ál lás ke re sést ösz tön - zõ jut ta tás ra való jo go sult sá ga no vem ber 1-jét meg - elõ zõ en ke let ke zik, és ezen el lá tá sok ra való ké rel mét leg - ké sõbb ok tó ber 31-én be nyújt ja, ezen el lá tá so kat a ok tó ber 31-én ha tá lyos sza bá lyok sze rint kell meg - ál la pí ta ni. (13) Annak ré szé re, aki nek a mun ka nél kü li já ra dék, nyug díj elõt ti mun ka nél kü li se gély, ál lás ke re sé sét ösz tön - zõ jut ta tás fo lyó sí tá sa no vem ber 1-jén vagy ezt köve tõen szü ne tel, a szü ne te lés re okot adó kö rül mény meg szû né sét köve tõen az el lá tá sát a ok tó ber 31-én ha tá lyos sza bá lyok sze rint kell to vább fo lyó sí ta ni. (14) Az az ál lás ke re sõ, aki a) e tör vény ki hir de té se nap ján az Flt a (5) be - kez dé sé nek a) pont já ban meg ha tá ro zott mun ka vi szony - ban (a továb biak ban: mun ka vi szony) áll, és b) e tör vény ki hir de té sét meg elõ zõ négy éven be lül leg - alább 200 nap mun ka vi szonnyal ren del ke zik, és c) e tör vény ha tály ba lé pé se nap ján vagy azt köve tõen az a) pont sze rin ti mun ka vi szo nya úgy szû nik meg, hogy ál lás ke re sé si já ra dék ra nem sze rez jo go sult sá got, ál lás ke re sõ vé vá lá sa ese tén mun ka nél kü li já ra dék ra jo go - sult, fel té ve, ha az er re irá nyuló ké rel met a mun ka vi szony meg szû né sé tõl szá mí tott 15 na pon be lül be nyúj tot ta. Mádl Fe renc s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k., a Köztársaság elnöke az Országgyûlés elnöke évi LXXI. tör vény az alkalmi munkavállalói könyvvel történõ foglalkoztatásról és az ahhoz kapcsolódó közterhek egyszerûsített befizetésérõl szóló évi LXXIV. tör vény módosításáról* 1. Az al kal mi mun ka vál la lói könyv vel tör té nõ fog lal - koz ta tás ról és az ah hoz kap cso ló dó köz ter hek egy sze rû sí - tett be fi ze té sé rõl szóló évi LXXIV. tör vény * A tör vényt az Or szág gyû lés a jú ni us 27-i ülés nap ján fo gad ta el.

9 2005/92. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 4879 (a továb biak ban: Amk. tv.) 1. -ának (2) be kez dé se a kö - vet ke zõ c) e) pon tok kal egé szül ki: [Al kal mi mun ka vál la lói könyv vel fog lal koz tat ha tó] c) az a kül föl di sze mély, aki a fog lal koz ta tás elõ se gí té - sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló évi IV. tör vény (a továb biak ban: Flt.) 7. -ának (2) be kez dé se sze rint en ge dély nél kül fog lal koz tat ha tó, d) az a kül föl di sze mély, aki ma gyar ál lam pol gár ral Ma gyar or szá gon együtt élõ há zas társ, to váb bá a ma gyar ál lam pol gár olyan öz vegy e, aki az el hunyt há zas társ sal annak ha lá la elõtt leg alább egy évig Ma gyar or szá gon együtt élt, e) a c) d) pon tok ha tá lya alá nem tar to zó kül föl di sze - mély a 2/B. (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott mun ka vég - zés ke re té ben. 2. Az Amk. tv. 2. -ának (4) be kez dé se he lyé be a kö - vet ke zõ ren del ke zés lép: (4) Az 1. (1) be kez dé se a) pont já ban meg ha tá ro zott mun kál ta tó nál al kal mi fog lal koz ta tás nak nem mi nõ sü lõ mun ka vi szony ke re té ben fog lal koz ta tott mun ka vál laló az ugyan azon mun kál ta tó nál fenn ál ló mun ka vi szo nya sze rin - ti mun ka kö ré be tar to zó fel ada tok el lá tá sá ra al kal mi mun - ka vál la lói könyv vel nem fog lal koz tat ha tó. 3. (1) Az Amk. tv. a kö vet ke zõ új 2/A. -sal egé szül ki: 2/A. (1) A 2. (3) be kez dé sé ben fog lal tak tól el té rõ en az 1. (1) be kez dé sé nek a) pont ja ha tá lya alá tar to zó több, de leg alább há rom a) ter mé sze tes sze mély mun kál ta tó nál, vagy b) ki e mel ten köz hasz nú szer ve zet ként nyil ván tar tás ba vett mun kál ta tó ese té ben a mun kál ta tó te vé keny sé gi kö ré - hez köz vet le nül kap cso ló dó al kal mi fog lal koz ta tás ese té ben a mun ka vál laló össze sen ket tõ száz na pot tölt het al kal mi mun ka vál la lás nak mi nõ sü - lõ mun ka vi szony ban. (2) Ha a mun ka vál la lót az (1) be kez dés a) és b) pont já - ban meg ha tá ro zott mun kál ta tók mel lett más mun kál ta tó is fog lal koz tat ja al kal mi fog lal koz ta tás nak mi nõ sü lõ mun ka - vi szony ke re té ben, az al kal mi mun ka vég zés idõ tar ta ma egy éven be lül nem ha lad hat ja meg együt te sen a ket tõ száz na pot, ezen be lül az (1) be kez dés a) és b) pont já ban meg - ha tá ro zott kör be nem tar to zó mun kál ta tók nál munkálta - tónként a ki lenc ven, együt te sen a száz húsz na pot. (3) Az (1) (2) be kez dés ben fog lal tak al kal ma zá sa szem pont já ból a ter mé sze tes sze mély mun kál ta tó, illetve a vele egy ház tar tás ban élõ, a Ptk ának b) pont ja sze - rin ti hoz zá tar to zó ja egy mun kál ta tó nak mi nõ sül. (4) Az (1) (2) be kez dés al kal ma zá sá ban nem te kint he tõ ter mé sze tes sze mély mun kál ta tó nak az egyé ni vál lal ko zó a vál lal ko zá sa te vé keny sé gi kö ré hez kap cso ló dó fog lal koz - ta tás sal össze füg gés ben. 4. Az Amk. tv. a kö vet ke zõ új 2/B. -sal egé szül ki: 2/B. (1) A me zõ gaz da sá gi (kü lö nö sen nö vény ter - mesz tés, ál lat te nyész tés, ha lá szat) te vé keny sé get vég zõ mun ka vál la ló nak az Mt a (1) be kez dé sé nek j) pont - ja sze rin ti idény mun ka ke re té ben tör té nõ fog lal koz ta tá sa so rán a 2. (1) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ren del - ke zés nem al kal maz ha tó. (2) Az 1. (2) be kez dé sé nek e) pont já ban meg ha tá ro - zott kül föl di sze mély az (1) be kez dés ben meg je lölt idény - mun ka ke re té ben egy év ben leg fel jebb hat van na pot tölt - het al kal mi fog lal koz ta tás nak mi nõ sü lõ mun ka vi szony - ban, és mun ka vál la lá sa so rán a 2. (1) be kez dé sé nek b) c) pont ja i ban, a 2. (3) be kez dé sé ben, va la mint a 2/A. (2) be kez dé sé ben fog lalt ren del ke zé sek nem al kal - maz ha tók. 5. (1) Az Amk. tv. 5. -ának (1) (2) be kez dé se he - lyébe a kö vet ke zõ (1) (3) be kez dés lép, ezzel egy ide jû leg a (3) (9) be kez dés szá mo zá sa (4) (10) be kez dés re vál - tozik: (1) Az AM köny vet el len szol gál ta tás nél kül a mun ka - vál laló la kó he lye, il le tõ leg tar tóz ko dá si he lye sze rint ille - té kes me gyei (fõ vá ro si) mun ka ügyi köz pont ki ren delt sé ge ál lít ja ki a mun ka vál laló ké rel mé re. (2) Az (1) be kez dés ben fog lal tak tól el té rõ en a Ma gyar - or szá gon la kó hellyel, illetve tar tóz ko dá si hellyel nem ren - del ke zõ mun ka vál laló ré szé re az AM könyv ki ál lí tá sa, le - iga zo lá sa, illetve az éves iga zo lá sok ki adá sa a) a fog lal koz ta tás he lye sze rin ti mun ka ügyi köz pont szék he lye sze rin ti ki ren delt ség, b) a Pest Me gyei Mun ka ügyi Köz pont ille té kességi te - rü le tén a váci ki ren delt ség, c) a fõ vá ros ban a Fõ vá ro si Mun ka ügyi Köz pont VIII. ke rü le ti ki ren delt sé ge ille té kességébe tar to zik. (3) Az AM könyv ki ál lí tá sá ra Ma gyar or szá gon la kó - hellyel, il le tõ leg tar tóz ko dá si hellyel nem ren del ke zõ kül - föl di mun ka vál laló al kal mi fog lal koz ta tá sa ki vé te lé vel a me gyei (fõ vá ro si) mun ka ügyi köz pont ki ren delt sé ge és a te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ je (a továb biak ban: ki ál lí - tó) meg ál la po dást köt het. Eb ben az eset ben a me gyei (fõ - vá ro si) mun ka ügyi köz pont ki ren delt sé ge ren del ke zés re bo csát ja az AM könyv nyom tat vá nyo kat. (2) Az Amk. tv. 5. -a ko ráb bi (7) be kez dé sé nek elsõ mon da ta he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: (7) Az AM könyv ki ál lí tá sá ra ille té kes mun ka ügyi köz pont ki ren delt sé ge, illetve a Fõ vá ro si Mun ka ügyi Köz - pont a tárgy évet kö ve tõ feb ru ár 15-éig ada tot szol gál tat a szék he lye sze rint ille té kes me gyei nyug díj biz to sí tá si igaz - ga tó ság nak (ki ren delt ség nek) és a me gyei egész ség biz to - sí tá si pénz tár nak (ki ren delt ség nek). 6. Az Amk. tv. 6. -ának (1) (2) és (7) be kez dé se he - lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM Ára: 3320 Ft má jus 2. TARTALOM

III. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM Ára: 3320 Ft má jus 2. TARTALOM III. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM Ára: 3320 Ft 2011. má jus 2. TARTALOM JOGSZABÁLY ol dal 19/2011. (III. 21.) Korm. ren de let a 2011. évi igaz ga tá si szü net rõl... 666 6/2011. (III. 8.) NEFMI rendelet egyes oktatási-kulturális

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 11., hétfõ 96. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXXXIII. tv. A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá - lya

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

146. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, no vem ber 29., szer da TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2541, Ft. Oldal

146. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, no vem ber 29., szer da TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2541, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. no vem ber 29., szer da 146. szám Ára: 2541, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: XCVII. tv. Az egész ség ügy ben mû kö dõ szak mai ka ma rák ról... 11162 2006:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ja nu ár 5., péntek 1. szám TARTALOMJEGYZÉK 2007: I. tv. A sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mé lyek be uta zá sá ról és

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft. Oldal

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd 26. szám Ára: 1325, Ft TARTALOMJEGYZÉK 29/2008. (II. 19.) Korm. r. A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter feladat- és hatáskörérõl.

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 14., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 14., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. au gusz tus 14., hétfõ 102. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 175/2006. (VIII. 14.) Korm. r. A fel sõ ok ta tá si hall ga tók jut ta tá sa i ról...

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA udapest, 2008. no vem ber 20., csütörtök 164. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXXII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság, va la mint Mon te neg ró Köz tár sa ság között a tár sa

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

2008. évi LXIX. tör vény M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/161. szám

2008. évi LXIX. tör vény M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/161. szám 19424 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/161. szám zott ter mék ese té ben az elsõ bel föl di for ga lom ba hozó elsõ ve võ je vagy sa ját célú fel hasz ná ló ja, 2008. évi LXIX. tör vény a környezetvédelmi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft

Részletesebben

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 15., szerda 109. szám Ára: 777, Ft TARTALOMJEGYZÉK 216/2007. (VIII. 15.) Korm. r. A hosszú távú kötelezettségek vállalásának egyes szabályairól

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 63. szám Ára: 1395, Ft 2009. évi XXVIII. tör vény Egyes agrártárgyú törvények módosításáról.... 15832 2009.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2004. no vem ber 3., szerda 161. szám TARTALOMJEGYZÉK 304/2004. (XI. 3.) Korm. r. A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladatairól és hatás körérõl

Részletesebben

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 63. szám Ára: 1395, Ft 2009. évi XXVIII. tör vény Egyes ag rár tár gyú tör vények mó do sí tá sá ról.... 15832

Részletesebben

165. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 680, Ft. Oldal

165. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 680, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek 165. szám Ára: 680, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXXIV. tv. A Ma gyar Fej lesz té si Bank Rész vény tár sa ság ról szó ló 2001. évi

Részletesebben

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 6., csütörtök 39. szám Ára: 759, Ft TARTALOMJEGYZÉK 80/2006. (IV. 6.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét Az Alkotmánybíróság Határozatai utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tóra és

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LIX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 577-768. OLDAL 2009. március 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1775 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 136 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Né meth Lász ló 1 A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 Cselekvési változatok Ki in du lás ként fon tos meg fo gal maz ni azt, hogy

Részletesebben

157. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, decem ber 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 861, Ft. Oldal

157. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, decem ber 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 861, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. decem ber 19., kedd 157. szám Ára: 861, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: CXIX. tv. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról...

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások CXXXIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2006. áp ri lis 26. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 71/2006. (IV. 3.) Korm. ren de let 80/2006. (IV. 6.) Korm.

Részletesebben

2009. évi XXXVII. törvény

2009. évi XXXVII. törvény 2009/71. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 16273 2009. évi XXXVII. törvény az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról* Az er dei élet kö zös sé gek nél kü löz he tet len fennmara - dása, vé dõ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 5. szám 1334 Ft 2006. má jus 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Oldal Törvények 1978. évi IV. tör vény A Bün te

Részletesebben

131. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. ok tó ber 27., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

131. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. ok tó ber 27., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. ok tó ber 27., péntek 131. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 212/2006. (X. 27.) Korm. r. A Pá lya mó do sí tó hi tel prog ram ke re té ben nyúj tott

Részletesebben

24. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 27., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1935, Ft

24. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 27., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1935, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 27., péntek 24. szám Ára: 1935, Ft TARTALOMJEGYZÉK 38/2009. (II. 27.) Korm. ren de let A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 9., péntek 158. szám I. kö tet Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 260/2005. (XII. 9.) Korm. r. A Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás

Részletesebben

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 30., kedd 64. szám TARTALOMJEGYZÉK 127/2006. (V. 30.) Korm. r. A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Hor vát Köz tár sa ság Kor - mánya között

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 96. szám Ára: 3825 Ft 2009. évi LXXX. tör vény A Bün te tõ Tör vény könyv rõl szóló 1978. évi IV. tör vény

Részletesebben

127. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, október 17., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 357, Ft. Oldal

127. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, október 17., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 357, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. október 17., kedd 127. szám Ára: 357, Ft TARTALOMJEGYZÉK 209/2006. (X. 17.) Korm. r. A pol gár mes ter öreg sé gi nyug dí ja, va la mint köz szol gá

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. már ci us 30., péntek 38. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XVI. tv. Egyes ag rár tár gyú tör vények mó do sí tá sá ról... 2474 2007: XVII. tv.

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 3. szám 2008. már ci us 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

191. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

191. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2004. de cem ber 15., szerda 191. szám Ára: 966, Ft TARTALOMJEGYZÉK 334/2004. (II. 15.) Korm. r. Az európai ügyekért felelõs tárca nélküli miniszter feladat-

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 1113-1368. OLDAL 2007. március 22. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 10., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 10., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 10., szerda 135. szám Ára: 966, Ft TARTALOMJEGYZÉK 264/2007. (X. 10.) Korm. r. Az egyes ter mé kek ki egé szí tõ ol tal má ra vo nat ko zó

Részletesebben

21. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1935, Ft. Oldal

21. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1935, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek 21. szám Ára: 1935, Ft TARTALOMJEGYZÉK 33/2009. (II. 20.) Korm. ren de let A he lyi ön kor mány za tok vis ma i or tá mo ga tá

Részletesebben