92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal"

Átírás

1 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá ról : CII. tv. A szak- és felnõttképzést érintõ reformprogram végrehajtásá - hoz szük sé ges tör vények mó do sí tá sá ról /2007. (VII. 10.) Korm. r. A köz pon ti elekt ro ni kus szol gál ta tó rend szer rõl /2007. (VII. 10.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a termelõi cso por tok lét re ho zá sá hoz és mû kö dé sé hez nyúj tan dó támoga - tások részletes feltételeirõl /2007. (VII. 10.) GKM EüM FVM SZMM e. r. A vendéglátó termékek elõállításának feltételeirõl /2007. (VII. 10.) PM HM e. r. Egyes ka to nai vo nat ko zá sú PM HM együt tes ren de le tek módosí - tásáról /2007. (VII. 10.) AB h. Az Alkotmánybíróság határozata /2007. (VII. 10.) KüM h. A nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerzõdés III. cikk (1) és (4) bekezdésének végrehajtásáról szóló biz to sí té ki meg ál la po dás és jegy zõ könyv, va la mint a meg ál la po - dás hoz csa tolt ki egé szí tõ jegy zõ könyv ki hir de té sé rõl szóló évi LXXXII. tör vény ai és 8. -a hatálybalépésérõl A pénz ügy mi nisz ter köz le mé nye az ön hi bá ju kon kí vül hát rá nyos hely zet ben levõ te le pü lé si ön kor mány za tok évi I. ütemû támogatásáról Helyesbítés Oldal

2 6932 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/92. szám II. rész JOGSZABÁLYOK Törvények évi CI. tör vény a döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biztosításáról* Kö te les sé ge az ál lam nak és az ál lam igaz ga tá si szer - vek nek, hogy a gaz da ság ra és a tár sa dal mi fo lya ma tok ra ki ha tó dön té se i ket elõ ze tesen mér le gel jék, ered mé nyü ket utó la go san vizs gál ják. Ra ci o ná lis és igaz sá gos dön té se ket az ál la mi szer vek is csak a té nyek és a kö vet kez mé nyek ala pos is me re té ben hoz hat nak. Em pi ri kus ku ta tá sok kal alá tá masz tott ha tás vizs gá la - tok nyújt hat nak se gít sé get a dön té si al ter na tí vák kö zöt ti vá lasz tás ban, a ha té kony ság és a cél sze rû ség ér vé nye sí té - sé ben. Igaz sá gos sá gi szem pon tú elem zé se ket kell vé gez ni a tár sa da lom po li ti kai je len tõ sé gû sza bá lyo zá sok elõ ké szí - té se so rán. Fel is mer ve e fel ada tok tel je sí té sé re irá nyu ló törek - vések elõ se gí té sé nek szük sé ges sé gét, az Or szág gyû lés a kö vet ke zõ tör vényt al kot ja: 1. A költ ség ve té si szerv és a több sé gi ál la mi tu laj don - ban lévõ gaz dál ko dó szer ve zet (a továb biak ban: adatke - zelõ) a ke ze lé sé ben lévõ köz ér de kû ada tot 15 na pon be lül, költ ség té rí tés meg ál la pí tá sa nél kül to váb bít ja az ezt igény - lõ köz pon ti ál lam igaz ga tá si szerv nek. 2. (1) Az ál la mi ve ze tõ és a kor mány hi va tal ve ze tõ je je len tõs tár sa dal mi, vagy gaz da sá gi ha tá sú, és kü lö nö sen az eu ró pai uni ós kö te le zett sé gek tel je sí té sét érin tõ dön - tések elõ ké szí té se ér de ké ben kér he ti, hogy az adat ke ze lõ a ke ze lé sé ben lévõ sze mé lyes adat ról, adó ti tok ról, vagy egye di sta tisz ti kai adat ról ké szí tett má so la tot vissza for dít - ha tat lan mó don úgy mó do sít sa, hogy az az érin tet tel ne le - gyen kap cso lat ba hoz ha tó, és kér he ti a sze mé lyes vagy bizalmas jel le gé tõl így meg fosz tott adat 1. sze rin ti át adá - sát. (2) Az adat ké rõ erre irá nyu ló ké ré se ese tén az adat ke ze - lõ kö te les a mó do sí tást olyan mó don el vé gez ni, ami a ku ta - tá si cél meg va ló sí tá sát a le he tõ leg ke vés bé kor lá toz za. (3) Az adat ke ze lõ kö te les meg ta gad ni a kért ada tok át - adá sát, ha az ada to kat nem le het sé ges meg fosz ta ni sze mé - lyes adat jel le gük tõl. A ké re lem rész le ges vagy tel jes meg - * A tör vényt az Or szág gyû lés a jú ni us 25-i ülés nap ján fo gad ta el. ta ga dá sát az adat ke ze lõ kö te les írás ban meg in do kol ni és egy ide jû leg ér te sí te ni az adat bá zis lét re ho zá sá ért fe le lõs szer vet. (4) Az adat ke ze lõ az ada tok át adá sá val egy ide jû leg tá jé - koz tat ja az adat bá zis lét re ho zá sá ért fe le lõs szer vet az adat - ké rõ meg ne ve zé sé rõl, az adat ké rés és tel je sí tés dá tu má ról és költ sé gé rõl, és az át adott adat kör rõl. 3. (1) Az adat ké rõ kö te les az ada tok mó do sí tá sá val, cso por to sí tá sá val, va la mint az adat át adás nak a ke ze lés for - má tu má tól el té rõ for má tu mú tel je sí té sé vel össze füg gés - ben fel me rü lõ, az adat ke ze lõ ál tal rész le tes költ ség ki mu - ta tás alap ján meg ál la pí tott költ sé ge ket elõ ze tesen meg - téríteni. (2) Az adat ke ze lõ és az adat ké rõ meg ál la po dá suk ban a költ sé gek vi se lé sét, az adat át adás ha tár ide jét az e tör vény - ben fog lal tak tól el té rõ en is ren dez he tik. 4. (1) A mi nisz ter és a kor mány hi va tal ve ze tõ je kér - heti, hogy egyes, sze mé lyes ada tot vagy egye di sta tisz ti kai ada tot adó azo no sí tó jel lel, tár sa da lom biz to sí tá si azo no sí tó jel lel, sze mély azo no sí tó jel lel, vagy név vel és lak cím mel együtt ke ze lõ költ ség ve té si szer vek adat bá zis ké szí té sé re al kal mas mó don ad ják át az ala nyá val kap cso lat ba nem hoz ha tó, a 2. sze rint mó do sí tott ada tot. (2) Az (1) be kez dés sze rin ti adat át adást az adat bá zis lét - re ho zá sá ért fe le lõs szerv ré szé re, az ál ta la meg ál la pí tott kód kép zé si mód szer alap ján meg ha tá ro zott ano nim kap - cso la ti kód dal és min ta vé te li el já rás sal kell tel je sí te ni. (3) Az ada tok össze kap cso lá sát az adat bá zis lét re ho zá - sá ért fe le lõs szerv vég zi oly mó don, hogy a kü lön bö zõ adat ke ze lõk tõl azo nos mód szer rel kép zett kap cso la ti kód - dal ve szi át az ada to kat. (4) Ada tok össze kap cso lá sá val lét re ho zott adat bá zis ese tén az ano nim kap cso la ti kód kép zé sé nek mód sze rét úgy kell meg ha tá roz ni, hogy az alap ját ké pe zõ sze mély - azo no sí tó ada tok ke ze lé sé re va la mennyi, az adat át adás cél já ból meg ke re sett adat ke ze lõ jo go sult le gyen. (5) Az adat bá zis lét re ho zá sá ért fe le lõs szerv ké ré sé re az egyik adat ke ze lõ szerv min tát vesz az ál ta la ke zelt adat - bázisból, és an nak kap cso la ti kód ja it át ad ja az adat bá zis lét re ho zá sá ért fe le lõs szerv nek. (6) Az adat bá zis lét re ho zá sá ért fe le lõs szerv az (5) be - kez dés sze rin ti min ta ano nim kap cso la ti kód ja it, az eh hez tar to zó ada tok nél kül át ad ja az (1) be kez dés sze rin ti adat - ké rés ben meg je lölt töb bi adat ke ze lõ nek. 5. (1) Az ano nim kap cso la ti kód kép zé sé nek mód sze - rét és a kód kép zés alap ját az adat bá zis lét re ho zá sá ért fe le - lõs szerv úgy ha tá roz za meg, hogy a) a kód kép zés alap ját nem ké pez he tik olyan sze mély - azo no sí tó ada tok, ame lyek ke ze lé sé re az adat ké rõ jo go - sult,

3 2007/92. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 6933 b) a kód kép zés alap ját nem ké pez he tik olyan sze mély - azo no sí tó ada tok, ame lyek ke ze lé sé re az adat bá zis lét re ho - zá sá ért fe le lõs szerv jo go sult, c) a kód kép zés konk rét mód sze re tar tal maz zon egye di, vé let len sze rû en meg ál la pí tott ele met. (2) Az adat bá zis lét re ho zá sá ért fe le lõs szerv a kód kép - zés mód sze rét csak az adat ke ze lõ szer vek nek to váb bít hat - ja. A to váb bí tás után a kód kép zés mód sze rét ha la dék ta la - nul tö röl ni kell. (3) Az adat ke ze lõ szerv a kód kép zés mód sze rét nem to - váb bít hat ja, és azt a kap cso la ti kó dok kép zé se után ha la - dék ta la nul tö röl nie kell. (4) Az adat ke ze lõ szerv a kap cso la ti kó do kat az ada tok át adá sa után ha la dék ta la nul tör li. (5) Az adat bá zis lét re ho zá sá ért fe le lõs szerv az adat át - adás ra 5 na pos idõ in ter val lu mot ha tá roz meg. Az ezen idõ - in ter val lu mon kí vül ér ke zett ada to kat a töb bi adat tal össze nem kap csol hat ja, azok kap cso la ti kód ját ha la dék ta la nul tör li. (6) Az adat bá zis lét re ho zá sá ért fe le lõs szerv nek az össze kap cso lást köve tõen az ano nim kap cso la ti kód és az át vett ada tok kö zöt ti kap cso la tot hely re ál lít ha tat la nul meg kell szün tet nie és az ano nim kap cso la ti kó dot ha la dék ta la - nul tö röl nie kell. 6. Az adat bá zis lét re ho zá sá ért fe le lõs szerv te vé keny - sé gét, az adat igény lés, adat át adás és adat-össze kap cso lás jog sze rû sé gét és az ano nim kap cso la ti kód kép zé sé nek mód sze rét az adat vé del mi biz to s a sze mé lyes ada tok vé - del mé rõl és a köz ér de kû ada tok nyil vá nos sá gá ról szóló tör vény ben meg ha tá ro zott el já rás ban elõ ze tesen is el len - õriz he ti. 7. (1) A 2. sze rin ti adat ké rés ese tén az adat ke ze lõ, a 4. sze rin ti kap cso lás ese tén az adat bá zis lét re ho zá sá ért fe le lõs szerv az ada tok át adá sa elõtt a ter mé sze tes sze mély lak cí mé re vo nat ko zó ada tot úgy mó do sít ja, hogy ab ból az érin tett la kó he lye a kis tér ség nél pon to sab ban ne le gyen meg ál la pít ha tó. (2) A 2. és a 4. sze rin ti adat át adás ese té ben adat ke ze - lõn ként leg alább száz fõt ered mé nye zõ min tát kell ven ni. A tel jes né pes ség re vo nat ko zó adat bá zi sok ese té ben a min ta nem ha lad hat ja meg a tel jes so ka ság 50%-át. (3) Az adat bá zis lét re ho zá sá ért fe le lõs szerv az (1) be - kez dés sze rin ti mû ve let el vég zé se után az adat bá zist meg - kül di a 4. (1) be kez dé se sze rin ti adat ké rõ nek. (4) Az adat bá zis lét re ho zá sá ért fe le lõs szerv hon lap ján ke res he tõ for má ban köz zé te szi az adat ké ré se ket: az adat - kör le írá sát, ke ze lõ it, a 2. (1) és a 4. (1) be kez dé se sze - rin ti adat ké rõ meg ne ve zé sét, va la mint az adat ké rés és a meg ta ga dás vagy a tel je sí tés dá tu mát. (5) A 2. (1) be kez dé se és a 4. (1) be kez dé se sze rin ti adat át adás az adat ké rõ ál tal irá nyí tott vagy fel ügyelt költ - ség ve té si szerv ré szé re is tör tén het. 8. (1) E tör vény al kal ma zá sá ban a) ano nim kap cso la ti kód: az ugyan azon sze mély re vonatkozó sze mély azo no sí tó ada tok ból olyan, vé let len - sze rû ele met is tar tal ma zó mód szer rel kép zett ka rak ter sor, amellyel ugyan azok ból az ada tok ból min dig ugyan az a ka - rak ter sor jön lét re, de amely ered mé nye kép pen lét re jött ka rak ter sor ból a sze mély azo no sí tó ada tok nem ál lít ha tók hely re; b) kistérség: a te le pü lé si ön kor mány za tok több cé lú kis - tér sé gi tár su lá sá ról szóló tör vény sze rin ti kis tér ség, Bu da - pest ese té ben a ke rü let. (2) Az e tör vény ben fog lal tak nem al kal maz ha tó ak a külön tör vény sze rin ti mi nõ sí tett ada tok ra, il let ve azok ra a köz ér de kû ada tok ra, ame lyek nek meg is mer he tõ sé gét nem zet biz ton sá gi ér dek bõl kü lön tör vény kor lá toz za. 9. Az adó zás rend jé rõl szóló évi XCII. tör vény 53. -a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki: (4) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott adat kö rön be lül nem mi nõ sül adó ti tok nak a nyil vá nos cé ga dat, a cég in for - má ci ós és az elekt ro ni kus cég el já rás ban köz re mû kö dõ szol gá lat tól kér he tõ adat, va la mint az az adat, amely ala - nyá val (adó alannyal vagy adó zó val) nem hoz ha tó kap cso - lat ba. 10. (1) Az egész ség ügyi és a hoz zá juk kap cso ló dó sze - mé lyes ada tok ke ze lé sé rõl és vé del mé rõl szóló évi XLVII. tör vény (a továb biak ban: Eüak.) 4. (2) be kez dés d) pont ja he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép: d) ha tás vizs gá la ti célú ano ni mi zá lás és tu do má nyos ku ta tás, (2) Az Eüak. 22. (6) be kez dé se he lyé be az aláb bi ren - del ke zés lép: (6) Az (5) be kez dés sze rin ti ada to kat azok fel vé te lé tõl szá mí tott tíz évig, amennyi ben az adat ke ze lés sel érin tett ügy ben bí ró sá gi el já rás in dult, ak kor az ügy le zá rá sá nak idõ pont já ig le het ke zel ni. Ezt köve tõen az ada to kat meg kell fosz ta ni a sze mé lyes azo no sí tás le he tõ sé gé tõl. 11. Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy a) az adat bá zis lét re ho zá sá ért fe le lõs szer vet ren de let - ben je löl je ki, b) az adat bá zis lét re ho zá sá ért fe le lõs szerv köz re mû kö - dé sé vel kap cso la tos rész le tes sza bá lyo kat ren de let ben határozza meg, c) ren de let ben to váb bi a 2. (1) be kez dé se és a 4. (1) be kez dé se sze rin ti adat ké rés re jo go sul tat ha tá roz zon meg. 12. (1) E tör vény a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel - lel a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép ha tály ba. (2) E tör vény a, 7. (3) be kez dé se és a 8. (1) be kez dés a) pont ja a ki hir de té sét kö ve tõ ötö dik hó nap elsõ nap ján lép ha tály ba. Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k., köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

4 6934 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/92. szám évi CII. tör vény a szak- és felnõttképzést érintõ reformprogram végrehajtásához szükséges tör vények módosításáról* A szakképzésrõl szóló évi LXXVI. tör vény módosítása 1. A szak kép zés rõl szóló évi LXXVI. tör vény (a továb biak ban: Szt.) 1. -a ki egé szül a kö vet ke zõ (2) (3) be kez dé sek kel, ez zel egy ide jû leg a (2) (3) be kez - dé sek szá mo zá sa (4) (5) be kez dé sek re mó do sul: (2) E tör vény ha tá lya ki ter jed az (1) be kez dés ben sza - bá lyo zott te vé keny sé get foly ta tó va la mennyi szer ve zet re és ma gán sze mély re. (3) E tör vény ha tá lya ki ter jed az or szá gos gaz da sá gi ka - ma rák ra és az or szá gos gaz da sá gi ér dek-kép vi se le ti szer - ve ze tek re az e tör vény ben sza bá lyo zott fel ada ta ik el lá tá sa te kin te té ben. 2. (1) Az Szt. 2. -ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet - ke zõ ren del ke zés lép: (2) A szak kép zést foly ta tó in téz mény lé te sí té sé re, fenn tar tá sá ra és mû kö dé sé re e tör vény ren del ke zé se i nek figye lembe véte lével a köz ok ta tá si tör vény, a fel sõ fo kú szak kép zést foly ta tó fel sõ ok ta tá si in téz mény lé te sí té sé re, fenn tar tá sá ra és mû kö dé sé re e tör vény ren del ke zé se i nek figye lembe véte lével a fel sõ ok ta tá si tör vény, az ál la mi fel nõtt kép zé si in téz mény lé te sí té sé re, fenn tar tá sá ra és mû - kö dé sé re a fel nõtt kép zé si tör vény, a köz pon ti kép zõ hely lé te sí té sé re, fenn tar tá sá ra és mû kö dé sé re e tör vény ren del - ke zé se it kell al kal maz ni. (2) Az Szt. 2. -ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, ez zel egy ide jû leg ki egé szül a kö vet ke zõ (6) (7) be kez dé sek kel: (5) A köz ok ta tá si in téz mé nyek fenn tar tói, a gya kor la ti kép zés szer ve zé sé ben részt vevõ gaz dál ko dó szer ve ze tek, a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek a köz ok ta tá si tör vény ben meg ha tá ro zott szak kép zés sel össze füg gõ fel ada tok vég re - haj tá sá ra tér sé gi in teg rált szak kép zõ köz pon tot hoz hat nak lét re. A tér sé gi in teg rált szak kép zõ köz pont le het: a) a köz ok ta tá si tör vény 89/B. -ának (2) vagy (11) (13) be kez dé se alap ján lét re ho zott tár su lás, il let ve non pro fit gaz da sá gi tár sa ság, b) a köz ok ta tá si tör vény 67. -ának (5) be kez dé se sze - rint mû kö dõ szak kép zõ is ko la, c) a szak kép zés ben részt vevõ in téz mé nyek egy in téz - mény szék hely vagy te lep hely ke re té ben tör té nõ fenn - tar tá sa, d) a (6) be kez dés ben meg ha tá ro zott tár sa ság. (6) A köz ok ta tá si tör vény 89/B. -a (4) be kez dé sé nek a) b) pont já ban és (5) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel - * A tör vényt az Or szág gyû lés a jú ni us 25-i ülés nap ján fo gad ta el. ada tok el lá tá sá ra a szak kép zést foly ta tó in téz mény fenn - tar tó ja, a fel sõ ok ta tá si in téz mény, va la mint a gya kor la ti kép zés ben részt vevõ gaz dál ko dó szer ve zet kiemelke - dõen köz hasz nú non pro fit gaz da sá gi tár sa ság ként szak - kép zés-szer ve zé si tár sa sá got hoz hat lét re. A szak kép - zés-szer ve zé si tár sa ság te kin te té ben a köz ok ta tá si tör vény 89/B. -ában fog lal ta kat a (6) (9) be kez dé sé ben fog lal - tak ki vé te lé vel al kal maz ni kell. (7) A (6) be kez dés ben meg ha tá ro zott szak kép zés-szer - ve zé si tár sa ság meg szû né se ese tén a he lyi ön kor mány zat, il let ve an nak tár su lá sa ál tal be vitt va gyo nát a he lyi ön kor - mány zat nak, il let ve tár su lá sá nak a va gyon nö vek ménnyel együtt kell vissza ad ni. 3. (1) Az Szt. 4. -ának (2) be kez dé se b) pont ja he lyé - be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: [Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter a szak ké pe sí té sért fe le - lõs mi nisz ter egyet ér té sé vel, hogy ren de let ben ha tá roz za meg] b) a szak mai vizs gáz ta tás ál ta lá nos sza bá lya it és eljá - rási rend jét (a továb biak ban: szak mai vizs ga sza bály zat), a szak mai vizs gák szak mai el len õr zé sé nek ál ta lá nos sza bá - lya it, va la mint a szak mai vizs gák ada ta it tar tal ma zó köz - pon ti nyil ván tar tás ve ze té sé nek sza bá lya it, (2) Az Szt. 4. -ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ j) pont - tal egé szül ki: [Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter a szak ké pe sí té sért fe le - lõs mi nisz ter egyet ér té sé vel, hogy ren de let ben ha tá roz za meg] j) a köz pon ti kép zõ hely mû kö dé sé re vo nat ko zó sza bá - lyo kat. (3) Az Szt. 4. -ának (3) be kez dé se a kö vet ke zõ d) pont - tal egé szül ki: [A mi nisz ter] d) lét re hoz za a re gi o ná lis fej lesz té si ta ná csok kal együtt mû kö dõ re gi o ná lis szak kép zé si fel adat el lát ást ko or - di ná ló, a szak kép zés mi nõ sé gi fej lesz té sét se gí tõ a kü lön tör vény ben sza bá lyo zott bi zott sá go kat, és az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter rel együtt gon dos ko dik mû kö dé si fel té te - le ik nek biz to sí tá sá ról. (4) Az Szt. 4. -a a kö vet ke zõ (8) be kez dés sel egé szül ki: (8) A mi nisz ter az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ha - tás kö rét a szak ké pe sí té sért fe le lõs mi nisz te rek kel, a szak - kép zés ko or di ná ci ó já ban és fej lesz té sé ben ha tás kör rel ren - del ke zõ re gi o ná lis tes tü le tek kel együtt mû köd ve lát ja el. 4. (1) Az Szt. 5. -a (1) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve - ge és b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: A szak ké pe sí té sért fe le lõs mi nisz ter az ága za tá ba tar - to zó szak ké pe sí té sek te kin te té ben ren de let ben ha tá roz za meg: b) a szak mai vizs gáz ta tás és a szak mai vizs ga szak mai el len õr zé sé nek rész le tes sza bá lya it, va la mint a szak mai vizs ga szer ve zé sé re fel jo go sí tott in téz ményt (a továb biak - ban: szak mai vizs gát szer ve zõ in téz mény).

5 2007/92. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 6935 (2) Az Szt. 5. -a (2) be kez dé sé nek b), e) és i) pont jai helyébe a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek: [A szak ké pe sí té sért fe le lõs mi nisz ter az ága za tá ba tar - to zó szak ké pe sí té sek te kin te té ben] b) meg ha tá roz za a kép zés idõ tar ta mát, a szak ké pe sí tés szak mai tan tár gya it, il let ve tan anyag egy sé ge it, szak mai kö ve tel mény mo dul ja it, az eh hez tar to zó mo dul tér ké pet, to váb bá ki dol goz tat ja azok köz pon ti prog ram ja it (tan ter - ve it), fel sõ fo kú szak kép zés ese té ben az aján lott szak kép - zé si prog ra mot (a továb biak ban: aján lott szak kép zé si prog ram) és gon dos ko dik nyil vá nos ság ra ho za ta luk ról, e) köz vet le nül vagy az ál ta la, il let ve más szakképe - sítésért fe le lõs mi nisz ter ál tal mû köd te tett költ ség ve té si szerv ve ze tõ je út ján meg bíz za a szak mai vizs ga bi zott ság (a továb biak ban: vizs ga bi zott ság) el nö két, va la mint ja vas - la tot tesz a szak mai vizs ga sza bály zat ra, i) ki dol goz tat ja a vizs ga szer ve zé si és le bo nyo lí tá si sza - bály zat ál ta lá nos ren del ke zé se it, köz vet le nül vagy a vizs - ga bi zott sá gok út ján gon dos ko dik a szak mai vizs ga ré szek vizs ga fel ada ta i nak tel je sí té sé re al kal mas vizs ga te vé keny - sé gek (írás be li, szó be li, gya kor la ti, in ter ak tív) vizs ga té te - le i rõl, ér té ke lé si út mu ta tó i ról és egyéb do ku men tu ma i ról, (3) Az Szt. 5. -ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ j) pont - tal egé szül ki: [A szak ké pe sí té sért fe le lõs mi nisz ter az ága za tá ba tar - to zó szak ké pe sí té sek te kin te té ben] j) köz re mû kö dik a szak mai vizs gá nak a köz ok ta tá si fel adat kör ében el já ró ok ta tá si hi va tal ál tal foly ta tott ha tó - sá gi el len õr zé sé ben. 5. Az Szt. a kö vet ke zõ 6/B. -sal egé szül ki: 6/B. (1) A szak mai vizs ga ha tó sá gi el len õr zé sé ért fe - le lõs szerv el lát ja a szak ké pe sí té sért fe le lõs mi nisz ter ál tal a vizs ga szer ve zé si jog gal fel jo go sí tott in téz mény ben szer - ve zett szak mai vizs gák kal kap cso la tos ha tó sá gi ellenõr - zési fel ada to kat. (2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ha tó sá gi el len õr - zés re a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta - lá nos sza bá lya i ról szóló tör vény ren del ke zé se it kell al kal - maz ni. 6. Az Szt a (1) (2) be kez dé sei he lyé be a kö vet - ke zõ ren del ke zés lép: (1) Az OKJ-ben meg ha tá ro zott szak ké pe sí tés hez az el len õr zé si, mé ré si és ér té ke lé si rend szer ki ala ku lá sát és mû kö dé sét biz to sí tó szak mai és vizs ga kö ve tel ményt kell elõ ír ni. A szak mai és vizs ga kö ve tel mény kö te le zõ tar tal mi ele mei a kö vet ke zõk: a) a szak ké pe sí tés OKJ-ben sze rep lõ azo no sí tó szá ma, meg ne ve zé se és a hoz zá ren delt FE OR-szám, b) a kép zés meg kez dé sé hez szük sé ges el mé le ti és gya - kor la ti tu dás ele mek (a továb biak ban: be me ne ti kom pe ten - cia), il let ve az is ko lai és szak mai elõ kép zett ség, a pálya - alkalmassági, egész ség ügyi, il let ve szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek, va la mint az elõ írt gya kor lat, c) a szak ké pe sí tés sel el lát ha tó leg jel lem zõbb fog lal ko - zás, te vé keny ség, va la mint a mun ka te rü let rö vid le írá sa (fel adat cso port, fel adat pro fil), a ro kon szak ké pe sí té sek fel so ro lá sa, d) a szak ké pe sí tés meg szer zé sé hez szük sé ges kép zés ma xi má lis idõ tar ta ma (a szak kép zé si év fo lya mok szá ma, az óra szám), az el mé le ti és gya kor la ti kép zé si idõ ará nya, szak kép zõ is ko lá ban a szak kép zé si év fo lya mok szá ma, a gya kor la ti kép zés ered mé nyes sé gét mérõ szint vizs ga (a továb biak ban: szint vizs ga) szer ve zé sé nek le he tõ sé ge, e) a szak ké pe sí tés, szak ké pe sí tés-el ága zás, rész szak ké - pe sí tés, szak ké pe sí tés-rá épü lés szak mai kö ve tel mé nyei, az el ér he tõ kre di tek mennyi sé ge, to váb bá a kép zé si fel ada tok tel je sí té sé hez szük sé ges esz kö zök mi ni mu mát meghatá - rozó esz köz- és fel sze re lé si jegy zék, f) a szakmai vizsgáztatással kapcsolatos követelmények: fa) a szak mai vizs gá ra bo csá tás fel té te lei, be le ért ve a nyelv vizs ga, mo dul zá ró vizs ga le té te lé re vo nat ko zó fel té - te le ket, fb) a szak mai vizs ga ré szei és tan tár gyai, fc) a vizs ga ré szek aló li fel men tés ese tei, mód ja és fel - tételei, fd) a vizs ga ré szek és vizs ga te vé keny sé gek szer ve zé sé - re, azok vizs ga idõ pont ja i ra, a vizs ga idõ sza kok ra, a vizs ga - ré szek vizs ga fel ada ta i nak tel je sí té sé re al kal mas vizsga - tevékenységek vizs ga té te le i re, ér té ke lé si út mu ta tó i ra és egyéb do ku men tu ma i ra, a vizs gán hasz nál ha tó se géd esz - kö zök re vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok, fe) a vizs ga te vé keny sé gek és a szak mai vizs ga ér té ke - lé sé nek a szak mai vizs ga sza bály zat tól el té rõ szem pont jai, g) a szak mai bi zo nyít vány ki egé szí tõ lap, h) az is ko lai rend sze rû szak kép zés ese té ben az össze - füg gõ szak mai gya kor lat idõ tar ta ma, i) az is ko lai rend sze rû ok ta tás ban, a szak mai ala po zó és szak ma cso por tos ala po zó ok ta tás ban, a szak kép zés ben, a fel sõ ok ta tás ban, a non for má lis és in for má lis ta nu lás sal, továbbá a mun ka vég zés so rán szer zett kom pe ten ci ák nak és a szak mai elõ ké szí tõ érett sé gi tan tár gyi vizs ga le té te lé - nek a szak mai kö ve tel mé nyek és a vizs ga kö ve tel mé nyek tel je sí té sé be tör té nõ be szá mít ha tó sá ga, j) a mo dul zá ró vizs ga tar tal má nak és ered mé nyé nek a szak mai vizs ga tel je sí té sé be való be szá mít ha tó sá ga, k) amennyi ben a szak ké pe sí tés nem tar to zik egyik gaz - da sá gi ka ma ra ha tás kö ré be sem, a szak mai vizs ga bi zott - ság ban való rész vé tel re ki je lölt szak mai szer ve zet, il let ve az ága zat egé szé ben ér de kelt szak mai ka ma ra. (2) A szak mai és vizs ga kö ve tel mény alap ján a szak kép - zõ is ko lá ban a pe da gó gi ai prog ram ré sze ként a szak ké - pe sí tés köz pon ti prog ram ja (tan ter ve) elõ írásai figye - lembe véte lével szak mai prog ra mot, az is ko la rend sze ren kí vü li szak kép zést foly ta tó in téz mény ben a fel nõtt kép zé si tör vény 16. -ának (2) be kez dé se sze rin ti kép zé si prog ra - mot kell ki dol goz ni.

6 6936 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/92. szám 7. Az Szt a ki egé szül a kö vet ke zõ (3) be kez dés - sel, ez zel egy ide jû leg a (3) (5) be kez dé sek szá mo zá sa (4) (6) be kez dé sek re vál to zik: (3) A szak mai és vizs ga kö ve tel mény ben meg ha tá ro - zott vizs ga, mun ka he lyi gya kor lat, il let ve kül föl di szak mai gya kor lat tel je sí té se ese tén a szak mai vizs ga ré szei tel je sí - té se alól fel men tést kell adni. A fel men tés irán ti ké re lem be nyúj tá sá ra és el bí rá lá sá ra a (2) be kez dés ben fog lalt ren - del ke zé se ket kell al kal maz ni. 8. Az Szt a (2) be kez dé sé nek har ma dik mon da ta he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: A spe ci á lis szak is ko lá ban és a kész ség fej lesz tõ spe ci á - lis szak is ko lá ban, va la mint a köz ok ta tá si tör vény 27. -ának (8) be kez dé se sze rint szer ve zett ok ta tás ban részt ve võk szá má ra rész szak ké pe sí tés meg szer zé sé re irá - nyu ló fel ké szí tés is foly hat. 9. Az Szt a a kö vet ke zõ (1) be kez dés sel egé szül ki, az ere de ti (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ (2) be kez - dés lép, ez zel egy ide jû leg az ere de ti (2) (6) be kez dé sek szá mo zá sa (3) (7) be kez dé sek re vál to zik: (1) Az is ko lai rend sze rû szak kép zés a szak kép zé si év - fo lyam ra tör té nõ to vább ha la dás sal, fel vé tel lel, il let ve átvétellel kez dõ dik. (2) Az is ko lai rend sze rû szak kép zés az OKJ-ben meg - ha tá ro zott szak ké pe sí tés te kin te té ben a szak ké pe sí té sért fe le lõs mi nisz ter ál tal meg ha tá ro zott szak mai és vizs ga kö - ve tel mény, va la mint a szak ké pe sí tés köz pon ti prog ram ja (tan ter ve) alap ján szak mai el mé le ti és gya kor la ti kép zés ke re té ben tör té nik, il let ve aján lott szak kép zé si prog ram ja alap ján szak mai el mé le ti és gya kor la ti kép zés ke re té ben tör tén het. A köz pon ti prog ram (tan terv), il let ve aján lott szak kép zé si prog ram tar tal maz za a tan anyag el sa já tí tá sá ra ren del ke zés re álló idõ ke re tet, a szak kép zé si év fo lya mo - kon, va la mint az azok kö zöt ti, a szor gal mi idõ be fe je zé sét kö ve tõ össze füg gõ (nyá ri) szak mai gya kor lat (a továb - biak ban: össze füg gõ szak mai gya kor lat) idõ tar ta mát. 10. Az Szt ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet - ke zõ ren del ke zés lép: (1) Szak kép zé si év fo lya mon a ta nu ló gya kor la ti kép - zése gaz dál ko dó szer ve zet nél a 19. -ban fog lal tak ki vé - te lé vel a ta nu ló és a gaz dál ko dó szer ve zet kö zött gya kor - la ti kép zés cél já ból meg kö tött írás be li ta nu ló szer zõ dés alap ján fo lyik. A fel sõ fo kú szak kép zés ben a szak mai és vizs ga kö ve tel mény ben és a szak kép zé si prog ram ban meg - ha tá ro zott gya kor la ti kép zé si kö ve tel mé nyek sze rint a hall ga tó gya kor la ti kép zé se gaz dál ko dó szer ve zet nél a 19. -ban fog lal tak ki vé te lé vel a hall ga tó és a gazdál - kodó szer ve zet kö zött gya kor la ti kép zés cél já ból meg kö - tött írás be li hall ga tói szer zõ dés alap ján is foly hat. A ta nu - ló szer zõ dés re vo nat ko zó sza bá lyo kat a fel sõ fo kú szak kép - zés ben részt vevõ hall ga tó ra ér te lem sze rû en al kal maz ni kell. Ahol e tör vény ta nu lói szer zõ dés sel össze füg gés ben ta nu lót em lít, azon hall ga tót is ér te ni kell. 11. Az Szt a a kö vet ke zõ új (6) be kez dés sel egé - szül ki: (6) Az ille té kes te rü le ti gaz da sá gi ka ma ra az is ko la - rend sze ren kí vü li szak kép zés te kin te té ben a fel nõtt kép zé si tör vény ben fog lal tak sze rint köz re mû kö dik a gya kor la ti fog lal ko zás el len õr zé sé ben. 12. Az Szt. 54/B. -a a kö vet ke zõ pon tok kal egé szül ki: 27. egész ség ügyi al kal mas ság: or vo si vizs gá lat alap - ján annak meg ál la pí tá sa, hogy a szak kép zés be be kap cso - lód ni szán dé ko zó sze mély tes ti adott sá gai, egész sé gi ál la - po ta alap ján ké pes a vá lasz tott te vé keny ség, fog lal ko zás el lá tá sá ra, fel ké szü lé se so rán nem ke rül ve szély be; 28. esz köz- és fel sze re lé si jegy zék: a szak mai és vizs ga - kö ve tel mény ben szak ké pe sí té sen ként meg ha tá ro zott, a kép zé si fel ada tok tel je sí té sé hez szük sé ges esz kö zök és fel - sze re lé sek mi ni mu ma; 29. fel adat cso port: a szak ké pe sí tés fel adat pro fil já nak leg na gyobb egy sé ge, a mun ka te vé keny ség so rán vég zen - dõ fel ada tok cél sze rû en cso por to sí tott hal ma za; 30. fel adat pro fil: a szak ké pe sí tés meg szer zé se bir to ká - ban be tölt he tõ mun ka kör ben el vég zen dõ fel ada tok cél sze - rû en cso por to sí tott lis tá ja; 31. mo dul zá ró vizs ga: a szak mai és vizs ga kö ve tel - mény ben a szak mai vizs gá ra bo csá tás fel té te le ként elõ írt, a szak kép zést foly ta tó in téz mény ál tal meg szer ve zett vizs - ga, olyan kom pe ten cia mé rés, amellyel az in téz mény meg - gyõ zõ dik ar ról, hogy a kép zés ben részt vevõ ren del ke zik a szak mai vizs ga tel je sí té sé hez szük sé ges kom pe ten ci ák kal. Is ko la rend sze ren kí vü li szak kép zés ese tén mo dul zá ró vizs gá ra je lent kez het az is, aki kép zés ben nem vett részt. Is ko lai rend sze rû szak kép zés ese té ben az utol só szak kép - zõ év fo lyam ered mé nyes el vég zé se egyen ér té kû a mo dul - zá ró vizs ga ered mé nyes le té te lé vel; 32. mun ka he lyi gya kor lat: a szak ké pe sí tés megszer - zése ke re té ben fo lyó gya kor la ti kép zés nek a mun ka he lyen (a mun ka vég zés hez ha son ló fel té te lek kö zött, élet sze rû szi tu á ci ó ban) meg va ló su ló rész e, amely nek fel té te le it a gya kor la ti kép zés szer ve zõ je biz to sít ja, és amely nek so rán a szak kép zés ben részt ve võ el sa já tít ja a mun ka erõ pi ac ál - tal is igé nyelt gya kor la ti tu dás ele me ket, kom pe ten ci á kat; 33. pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mény: a köz ok ta tá si tör - vény 67. -ának (3) be kez dé se sze rint; 34. szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mény: a köz ok ta tá si tör vény 67. -ának (3) be kez dé se sze rint; 35. szak mai kö ve tel mény: a szak mai kö ve tel mény a gaz da ság nak az adott szak em ber rel szem ben tá masz tott el - vá rá sa it, a szak ma gya kor lá sa köz ben vég zen dõ fel ada tok meg ol dá sá val kap cso lat ban tá maszt ha tó kö ve tel mé nye ket tük rö zi. Ma gá ba fog lal ja a mun ká bal épés hez, illetve a mun ka vég zés so rán szük sé ges kom pe ten ci ák (mun ka kö ri kö ve tel mé nyek) szint jét, tar tal mát, mi nõ sé gét; 36. szak mai kö ve tel mény mo dul: a szak ké pe sí tés szak - mai kö ve tel mé nye i nek meg ha tá ro zott rész e, egye di szak - ké pe sí té sek ese tén annak egé sze. A szak ké pe sí tés kö ve tel -

7 2007/92. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 6937 mény mo dul ja i nak összes sé ge tar tal maz za a szak ké pe sí tés va la mennyi, a szak mai és vizs ga kö ve tel mény ben rög zí tett szak mai kom pe ten ci á ját; 37. vizs ga fel adat: tar tal maz za a [írás be li, in ter ak tív (szá mí tó gé pes), gya kor la ti, szó be li] vizs ga te vé keny - ség(ek) cél ját és a tel je sí tés meg ha tá ro zó kö rül mé nye it, amely hez leg alább egy vizs ga te vé keny sé get kell hoz zá - ren del ni; 38. vizsgarész: a szak mai kö ve tel mény mo dul ban meg - ha tá ro zot tak el sa já tí tá sá nak mé ré si és ér té ke lé si egy sé ge, amely vizs ga fel adat(ok)ból és eh hez ren delt vizs ga te vé - keny ség(ek)bõl áll, egy kö ve tel mény mo dul hoz egy vizs - ga rész ren del he tõ. 13. Az Szt a a kö vet ke zõ új (2) be kez dés sel egé - szül ki, ez zel egy ide jû leg az 57. -ban fog lalt je len le gi ren - del ke zés je lö lé se (1) be kez dés re vál to zik: (2) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy a 6/B. -ban meg ha tá ro zott, szak mai vizs ga ha tó sá gi el len õr zé sé ért felelõs szer vet vagy szer ve ket ren de let ben je löl je ki. A felnõttképzésrõl szóló évi CI. tör vény módosítása 14. (1) A fel nõtt kép zés rõl szóló évi CI. tör vény (a továb biak ban: Fktv.) 3. -a (2) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: [E törvény alkalmazásában felnõttképzési tevékenység:] a) az (1) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott jog ala - nyok e tör vénynek meg fe le lõ, sa ját kép zé si prog ram ja alap ján meg va ló su ló is ko la rend sze ren kí vü li olyan kép zé - se, amely cél ja sze rint meg ha tá ro zott kép zett ség meg szer - zé sé re, kom pe ten cia el sa já tí tá sá ra irá nyu ló ál ta lá nos, nyel vi vagy szak mai kép zés, to váb bá (2) Az Fktv. 3. -a a kö vet ke zõ új (5) be kez dés sel egé - szül ki: (5) E tör vény ha tá lya nem ter jed ki: a) az egész ség ügy rõl szóló évi CLIV. tör vény - ben sza bá lyo zott szak or vo sok, szak fog or vo sok, szak - gyógy sze ré szek, kli ni kai szak pszi cho ló gu sok kép zé sé re (fel sõ fo kú szak irá nyú szak kép zés), to vább kép zé sé re be - le ért ve más fel sõ fo kú vég zett ség gel ren del ke zõk egész - ség ügyi szak irá nyú szak kép zé sét és to vább kép zé sét is, va la mint b) az alap- és kö zép fo kú egész ség ügyi szak ké pe sí tés sel ren del ke zõk kü lön jog sza bály alap ján kö te le zõ to vább - kép zé sé re. 15. Az Fktv. a kö vet ke zõ 3/B. -sal egé szül ki: 3/B. A köz ok ta tá si in téz mény fel nõtt kép zé si te vé - keny sé gé bõl szár ma zó nye re sé gé nek fel hasz ná lá sá ra a Ktv ának (2) be kez dé sé ben fog lalt ren del ke zést kell al kal maz ni az zal az el té rés sel, hogy a nye re ség a közok - tatási in téz mény ben ta nu lók dí ja zá sá ra nem hasz nál ha tó fel. 16. (1) Az Fktv a (1) be kez dé sé nek b) pont ja a kö vet ke zõ új bg) és bh) al pon tok kal egé szül ki: [Az ál la mi fog lal koz ta tá si szerv el len õr zi, hogy a fel - nõtt kép zé si te vé keny sé get foly ta tó in téz mény b) fel nõtt kép zé si te vé keny sé ge meg fe lel-e a jog sza bá lyi fel té te lek nek, így kü lö nö sen, hogy] bg) az ál ta la meg hir de tett, szer ve zett, il let ve foly ta tott kép zés a 9. (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot tak sze rint sze re pel-e a nyil ván tar tás ban, bh) OKJ-s kép zé sek ese tén a gya kor la ti fog lal ko zást a szak mai és vizs ga kö ve tel mé nyek ben, va la mint a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel té te lek sze rint foly tat - ja-e. (2) Az Fktv ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet - ke zõ ren del ke zés lép: (2) Amennyi ben az ál la mi fog lal koz ta tá si szerv az el - len õr zé se so rán azt ál la pít ja meg, hogy a fel nõtt kép zést foly ta tó in téz mény az el len õr zés idõ pont já ban sze re pel a nyil ván tar tás ban, de ko ráb ban a fel nõtt kép zé si te vé keny - sé gét nyil ván tar tás ba vé tel nél kül foly tat ta, az in téz - ménnyel szem ben a kö te le zõ leg ki sebb mun ka bér (mi ni - mál bér) és a ga ran tált bér mi ni mum meg ál la pí tá sá ról szóló 316/2005. (XII. 25.) Korm. ren de let 2. -ának (1) be kez dé - sé ben meg ha tá ro zott mi ni mál bér nyolc szo ro sá nak meg fe - le lõ össze gû bír sá got szab ki. Amennyi ben az ál la mi fog - lal koz ta tá si szerv az el len õr zé se so rán azt ál la pít ja meg, hogy a fel nõtt kép zést foly ta tó in téz mény az el len õr zés idõ pont já ban nem sze re pel a nyil ván tar tás ban és így tevékenységét jog el le ne sen vég zi, az in téz ményt el tilt ja a fel nõtt kép zé si te vé keny ség tõl. (3) Az Fktv ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet - ke zõ ren del ke zés lép: (5) Ha a fel nõtt kép zést foly ta tó in téz mé nyek nyil ván - tar tá sá ban sze rep lõ in téz mény a te vé keny sé gét nem a jog - sza bály nak meg fele lõen lát ja el, vele szem ben az ál la mi fog lal koz ta tá si szerv a Ket a (1) be kez dé sé nek a) pont já ban meg ha tá ro zott eset ben a mi nisz té ri um ál tal ve ze tett or szá gos fel nõtt kép zé si szak ér tõi nyil ván tar tás - ban sze rep lõ szak ér tõ vé le mé nyé nek a be szer zé sét köve - tõen a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott Korm. ren de let sze rin ti havi mi ni mál bér más fél sze re sé tõl hét és fél sze re - sé ig ter je dõ össze gû bír sá got szab hat ki. Amennyi ben a fel nõtt kép zé si in téz mény a fel tárt jog sza bály sér tést az állami fog lal koz ta tá si szerv ha tá ro za ta alap ján nem szün - te ti meg, il let ve is mé tel ten jog sza bály sér tést kö vet el, az ál la mi fog lal koz ta tá si szerv egy évre el tilt ja a fel nõtt kép - zé si te vé keny ség tõl és az erre vo nat ko zó ha tá ro za tát a (4) be kez dés sze rint köz zé te szi. (4) Az Fktv a a kö vet ke zõ új (6) be kez dés sel egé - szül ki, és egy út tal a je len le gi (6) (8) be kez dé sek szá mo - zá sa (7) (9) be kez dé sek re vál to zik: (6) Az ál la mi fog lal koz ta tá si szerv a 10. (1) be kez dé - sé nek bh) al pont já ban meg ha tá ro zott el len õr zé si te vé - keny sé gét a gya kor la ti fog lal ko zás he lye sze rint ille té kes te rü le ti gaz da sá gi ka ma ra kü lön jog sza bály ban meg ha tá - ro zot tak sze rint tör té nõ be vo ná sá val lát ja el.

8 6938 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/92. szám 17. Az Fktv ának (6) be kez dé se he lyé be a kö - vet ke zõ ren del ke zés lép: (6) A fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek nyil ván tar tá sát ve ze tõ szerv a szak irá nyú to vább kép zést, il let ve az Ftv ának (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott költ ség té rí té - ses kép zést foly ta tó fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott tar tal mú jegy zé két meg - kül di a FAT ré szé re. A FAT a jegy zék sze rin ti felsõokta - tási in téz mé nyek szá má ra akk re di tá ci ós el já rás le foly ta - tá sa nél kül in téz mé nyakk re di tá ci ós ta nú sít ványt ad ki. 18. Az Fktv a a kö vet ke zõ új (6) be kez dés sel egé szül ki: (6) A fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek nyil ván tar tá sát ve ze tõ szerv a szak irá nyú to vább kép zé si prog ra mok, il let ve az Ftv ának (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott költ ség té - rí té ses kép zé si prog ra mok kü lön jog sza bály ban meg - határozott tar tal mú jegy zé két meg kül di a FAT ré szé re. A FAT a jegy zék ben fel tün te tett kép zé si prog ra mok ra vonatkozóan akk re di tá ci ós el já rás le foly ta tá sa nél kül prog ra makk re di tá ci ós ta nú sít ványt ad ki. 19. (1) Az Fktv a (2) be kez dé sé nek a) pont ja helyébe a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: [A fel nõtt kép zé si szer zõ dés nek tar tal maz nia kell:] a) a kép zés re vo nat ko zó an a 9. (1) be kez dé sé nek f) j) pont ja i ban meg ha tá ro zott tar tal mú ada to kat, to váb bá OKJ-s kép zés ese tén en nek azo no sí tó szá mát, ál ta lá nos, va la mint nem OKJ-ban sze rep lõ ké pe sí tés meg szer zé sé re irá nyu ló szak mai célú kép zés ese tén az el sa já tít ha tó is me - re te ket, kom pe ten ci á kat, (2) Az Fktv ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ új e) pont tal egé szül ki és egy út tal a je len le gi e) i) pon tok szá mo zá sa f) j) pon tok ra vál to zik: [A fel nõtt kép zé si szer zõ dés nek tar tal maz nia kell:] e) a gya kor la ti fog lal ko zás he lyét, idõ tar ta mát, üte me - zé sét, va la mint a fel nõtt szá má ra a gya kor la ti fog lal ko zás - sal össze füg gés ben eset le ge sen biz to sí tott jut ta tá so kat, (3) Az Fktv a (2) be kez dé sé nek e (2) be kez dé sé - vel át szá mo zott h) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: [A fel nõtt kép zé si szer zõ dés nek tar tal maz nia kell:] h) ál la mi, il let ve eu ró pai uni ós for rá sok ter hé re tá mo - ga tás ban ré sze sü lõ kép zés ese tén ha) a tá mo ga tás té nyét, meg ne ve zé sét, a tá mo ga tás össze gét, hb) a tá mo ga tás ban ré sze sü lõ fel nõtt kép zé si in téz mény kö te le zett ség vál la lá sát a 21. (3) be kez dé sé nek a) pont já - ban meg ha tá ro zott fel té tel biz to sí tá sá ra, va la mint 20. Az Fktv a (3) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé - be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: [Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott, va la mint az eu ró - pai uni ós for rá sok ter hé re a (4) és (5) be kez dés ben meg - ha tá ro zott ki vé tel lel ki zá ró lag olyan fel nõtt kép zé si in téz - mény tá mo gat ha tó, amely] a) a tá mo ga tás tel jes idõ tar ta ma alatt biz to sít ja, hogy a FAT ál tal ki ál lí tott, ér vé nyes in téz mé nyakk re di tá ci ós tanúsítvánnyal ren del kez zen, és 21. Az Fktv a a kö vet ke zõ új (2) be kez dés sel egé szül ki és egy út tal a 26. -ban fog lalt je len le gi ren del - ke zés je lö lé se (1) be kez dés re vál to zik: (2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott cé lok tá mo ga tá - sá ra kö tött szer zõ dés nek a kö vet ke zõ ket kell tar tal maz nia: a) a szer zõ dést kötõ fe lek aa) ne vét (cég ne vét), ön kor mány zat vagy ön kor mány - za tok tár su lá sa ese tén az ön kor mány zat vagy tár su lás nevét, ab) szék he lyét, lak cí mét, ac) sta tisz ti kai szám je lét, ad) adó szá mát, adó azo no sí tó je lét, ae) kép vi se le té re jo go sult, il let ve a szer zõ dés tel je sí té - sé vel össze füg gés ben el já ró sze mély ne vét, b) a tá mo ga tott cég jegy zék szá mát vagy egyé ni vál lal - ko zói iga zol vány szá mát vagy bí ró sá gi nyil ván tar tá si szá - mát, ön kor mány zat vagy ön kor mány za ti tár su lás törzs - köny vi nyil ván tar tá si szá mát, va la mint fel nõtt kép zé si intézmény ese tén akk re di tá ci ós szá mát, c) a tá mo ga tás ban ré sze sü lõ nek az ál la mi adó ha tó ság - nál be je len tett azt a bank szám la szá mát és a szám la ve ze tõ pénz in té ze té nek meg ne ve zé sét, ön kor mány zat vagy több cé lú kis tér sé gi tár su lás ál tal fenn tar tott tá mo ga tott ese té ben a költ ség ve té si el szá mo lá si szám la szá mát aho - va a tá mo ga tás össze ge át utal ha tó, d) a tá mo ga tás cél ját, a fel hasz ná lás rész le tes le írá sát, e) a tá mo ga tás össze gét, fo lyó sí tá sá nak mód ját és üte - me zé sét, f) a tá mo ga tott prog ram meg kez dé sé nek és be fe je zé sé - nek ter ve zett idõ pont ját, va la mint a tá mo ga tás fel hasz ná lá - sá ról tör té nõ szak mai és pénz ügyi el szá mo lás mód ját és idõ pont ját, g) a tá mo ga tott nak a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá ra és elszámolására vo nat ko zó kö te le zett sé ge it, fel ada ta it, h) a tá mo ga tó szer zõ dés tõl való el ál lá sá nak, il let ve fel - mon dá sá nak ese te it, i) a szer zõ dés sze gés, il let ve a tá mo ga tás nem ren del te - tés sze rû fel hasz ná lá sá nak jog kö vet kez mé nye it, j) a tá mo ga tott nyi lat ko za tát ar ról, hogy nincs le járt határidejû, az ál lam ház tar tás sal össze füg gõ jog sza bá lyok sze rin ti köz tar to zá sa. 22. (1) Az Fktv ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: (1) A fel nõtt kép zést foly ta tó in téz mé nyek e tör vény mel lék le té ben meg ha tá ro zott ada to kat tart ják nyil ván, illetve ke ze lik azo kat. Az ada tok sta tisz ti kai cél ra, il let ve a fel nõtt kép zé si in téz mény e tör vény ben meg ha tá ro zott adat szol gál ta tá si kö te le zett sé gé nek tel je sí té se ér de ké ben fel hasz nál ha tók és sze mély azo no sí tás ra al kal mat lan mó - don át ad ha tók.

9 2007/92. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 6939 (2) Az Fktv a a kö vet ke zõ új (3) (5) be kez dé sek - kel egé szül ki: (3) A fel nõtt kép zé si in téz mé nyek a 21. (3) be kez dé - sé ben meg ha tá ro zott for rá sok ter hé re tá mo ga tott képzé - seik te kin te té ben, e tör vény mel lék le te 1. pont já nak bd) és ca) al pont ja i ban meg ha tá ro zott ada tok ról kü lön kor - mány ren de let ben meg ha tá ro zot tak sze rint je len tést szol - gál tat nak a pá lya kö ve té si rend szer mû köd te té sé ért fe le lõs szerv ré szé re. (4) A 21. (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott for rá sok ter hé re tá mo ga tott kép zés ben részt vevõ fel nõtt fel té ve, hogy fog lal koz ta tá si jog vi szonyt nem lé te sí tett vagy ön - fog lal koz ta tó vá vált kö te les a kép zés be fe je zé sét kö ve tõ há rom éven át kü lön kor mány ren de let ben meg ha tá ro zot - tak sze rint a pá lya kö ve té si rend szer mû köd te té sé ért fe le - lõs szerv ré szé re a kép zés sel meg szer zett szak ké pe sí tés vagy egyéb kom pe ten cia hasz no su lá sá ra vo nat ko zó an ada tot szol gál tat ni, il let ve kö zöl ni, hogy mi lyen vál lal ko - zást vé gez. (5) A (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott adat szol gál ta tá si kö te le zett ség a fog lal koz ta tót ter he li, amennyi ben a fel nõtt a kép zés be fe je zé sét köve tõen fog lal koz ta tá si jog vi szonyt lé te sít. A fog lal koz ta tó nak kü lön kor mány ren de let ben meg ha tá ro zot tak sze rint az adat szol gál ta tás ke re té ben kö zöl ni kell, hogy a fel nõtt hol állt mun ká ba, mi lyen mun - ka kör ben fog lal koz tat ják, il let ve mi lyen te vé keny sé get lát el. 23. Az Fktv. mel lék le té nek ren del ke zé sei he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek: 1. E tör vény alap ján ke zelt ada tok: a) a kép zés ben részt ve võ neve, szü le té si he lye és ide je, ál lam pol gár sá ga, la kó- és tar tóz ko dá si he lyé nek címe és te le fon szá ma, nem ma gyar ál lam pol gár ese tén a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén való tar tóz ko dás jog cí me és a tar tóz - ko dás ra jo go sí tó ok irat, il le tõ leg ok mány vagy a tar tóz ko - dá si jo got iga zo ló ok mány meg ne ve zé se, szá ma; b) a kép zé si jog vi szonnyal össze füg gõ ada tok, így kü - lö nö sen a kép zés ben részt ve võ ba) is ko lai és szak mai vég zett ség ével, nyel vi ismere - teivel, bb) kép zés be tör té nõ fel vé te lé vel, bc) ta nul má nya i nak ér té ke lé sé vel és mi nõ sí té sé vel, bd) vizs ga le té te lé vel (a kép zés sel meg szer zett szak ké - pe sí tés vagy egyéb kom pe ten cia meg ne ve zé se, a vizs ga he lye, idõ pont ja, ered mé nye), be) fe gyel mi és kár té rí té si ügye i vel kap cso la tos ada tok; c) ál la mi és eu ró pai uni ós for rá sok ter hé re tá mo ga tott kép zé sek ese tén az a) b) pont ban fog lal ta kon kí vül: ca) a kép zés ben részt ve võ Ktv. sze rin ti ta nu lói azo no - sí tó szá ma, cb) a tá mo ga tá sok, jut ta tá sok kü lön jog sza bály ban elõ - írt fel té te le i nek meg ál la pí tá sá hoz szük sé ges, a jö ve del mi, szo ci á lis hely ze tet iga zo ló, va la mint fo gya té kos ság ra vonatkozó ada tok. 2. A töb bi adat az érin tett hoz zá já ru lá sá val tart ha tó nyil ván. 3. Az ál la mi tá mo ga tás jog sze rû igény be vé te lé nek és fel hasz ná lá sá nak el len õr zé se cél já ból a kép zés ben részt - ve võ 1. a) c) pont ban ke zelt ada ta it ké re lem re a minisz - térium, il let ve a kü lön jog sza bály alap ján el len õr zés re fel - jo go sí tott más szerv ré szé re ren del ke zés re kell bo csá ta ni. A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi LXXXVI. tör vény módosítása 24. A szak kép zé si hoz zá já ru lás ról és a kép zés fej lesz - té sé nek tá mo ga tá sá ról szóló évi LXXXVI. tör vény (a továb biak ban: Szht.) 1. -a (1) be kez dé sé nek c) és d) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép és a be kez - dés ki egé szül az aláb bi f) pont tal: [A szak kép zés költ sé ge i hez való hoz zá já ru lás (a továb - biak ban: szak kép zé si hoz zá já ru lás) cél ja] c) a fel sõ ok ta tás ról szóló évi CXXXIX. tör vény - ben (a továb biak ban: Ftv.) sza bá lyo zott fel sõ fo kú szak - kép zés és a fel sõ ok ta tá si alap- és mes ter kép zés rõl, va la - mint a szak in dí tás el já rá si rend jé rõl szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. ren de let ben meg ha tá ro zott gya kor lat igé - nyes alap kép zé si szak (a továb biak ban: gya kor lat igé nyes alap kép zé si szak) ke re té ben foly ta tott gya kor la ti kép zés (a ket tõ együtt a továb biak ban: Ftv. ha tá lya alá tar to zó gya kor la ti kép zés), d) a köz ok ta tás ról szóló évi LXXIX. tör vény (a továb biak ban: Kt.) ál tal sza bá lyo zott és a szak kép zé si ta nul má nyok ba az Szt a alap ján tör té nõ be szá mí tás te kin te té ben a szak is ko lai gya kor la ti ok ta tás, pá lya ori en - tá ció, szak mai ala po zó el mé le ti és gya kor la ti ok ta tás, a szak kö zép is ko lai szak mai el mé le ti és gya kor la ti szak ma - cso por tos ala po zó ok ta tás, to váb bá f) a kol lé gi u mok ban az a) e) pon tok ban meg ha tá ro zott cé lo kat szol gá ló fej lesz té sek [tá mo ga tá sa, va la mint a gya kor la ti kép zés fej lesz té sé nek tá mo ga tá sa.] 25. (1) Az Szht. 2. -a (1) be kez dé sé nek e) pont ja helyébe a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: [Szak kép zé si hoz zá já ru lás ra kö te le zett a (3) (4) be - kez dés ben fog lal tak figye lembe véte lével a bel föl di szék - he lyû] e) a sze mé lyi jö ve de lem adó ról szóló tör vény ben meg - ha tá ro zott egyé ni vál lal ko zó [a továb biak ban az a) e) pont alat ti ak együtt: hoz zá já ru lás ra kö te le zett]. (2) Az Szht. 2. -a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé szül ki: (6) Az egész ség biz to sí tá si szerv vel szer zõ dést kö tött, nem költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ egész ség ügyi szol - gál ta tó bér költ sé gét a köz fel adat ra és nem köz fel adat ra for dí tott mun ka órák ará nyá ban kell meg osz ta ni a szak kép - zé si hoz zá já ru lá si kö te le zett ség ki szá mí tá sá hoz.

10 6940 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/92. szám 26. Az Szht. 3. -ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet - ke zõ ren del ke zés lép: (4) A szám vi tel rõl szóló tör vény ha tá lya alá tar to zó hoz zá já ru lás ra kö te le zett a szak kép zé si hoz zá já ru lást az üz le ti évre, az egyéb hoz zá já ru lás ra kö te le zett a nap tá ri évre (üz le ti év és nap tá ri év együtt a továb biak ban: tárgy - év) ál la pít ja meg. A nap tá ri év tõl el té rõ üz le ti évet vá lasz tó hoz zá já ru lás ra kö te le zett az üz le ti év elsõ nap ján ha tá lyos jog sza bá lyok sze rint ál la pít ja meg, vall ja be, fi ze ti meg hoz zá já ru lá si kö te le zett sé gét és fi zet elõ le get. 27. (1) Az Szht. 4. -a (2) be kez dé sé nek c) pont ja helyébe a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: [A szakképzési hozzájárulást az (1) bekezdés szerinti gya kor la ti kép zés meg szer ve zé sé vel tel je sí tõ hoz zá já ru lás - ra kö te le zett a brut tó kö te le zett sé gét leg fel jebb an nak mér - té ké ig] c) a szak mai alap kép zés cél ja it is szol gá ló, az Szt. 54/B. -ának 24. pont ja sze rin ti tan mû hely (a továb biak - ban: tan mû hely) bér le ti, mun ka vé del mi, tûz biz ton sá gi és köz üze mi szol gál ta tá sai díj ára a tárgy év ben a tan mû hely gya kor la ti kép zés sel hasz no sí tott idõ tar ta má ra vonatko - zóan for dí tott el len õriz he tõ és a gya kor la ti ok ta tás ban, illetve gya kor la ti kép zés ben részt vevõ ta nu lók, il let ve hall ga tók lét szá má nak a tan mû hely adott sá ga i hoz vi szo - nyí tott ará nyos költ sé gek össze gé vel, to váb bá [csök kent he ti.] (2) Az Szht. 4. -ának (5) (7) be kez dé sei he lyé be a kö - vet ke zõ ren del ke zés lép: (5) Az a hoz zá já ru lás ra kö te le zett, aki a szak kép zé si hoz zá já ru lá si kö te le zett sé gé nek a (2) (4) be kez dé sek alap ján nem tel jes egé szé ben tett ele get, a még fenn ma ra dó kö te le zett sé gét az Szt. 2. -a (5) be kez dé sé ben meg ha tá ro - zott tér sé gi in teg rált szak kép zõ köz pont (a továb biak ban: tér sé gi in teg rált szak kép zõ köz pont) ré szét ké pe zõ is ko lai rend sze rû szak kép zést foly ta tó in téz mény ben, va la mint a spe ci á lis szak is ko lá ban és kész ség fej lesz tõ spe ci á lis szak - is ko lá ban foly ta tott gya kor la ti ok ta tás és gya kor la ti kép - zés, to váb bá a fel sõ ok ta tá si in téz mény ben az 1. (1) be - kez dés c) pont ja sze rint foly ta tott gya kor la ti kép zés tár gyi fel té te le i nek fej lesz té sét tár gyi esz köz-be szer zést köz - vet le nül szol gá ló fel hal mo zá si tá mo ga tás (a továb biak ban: fej lesz té si tá mo ga tás) nyúj tá sá val is tel je sít he ti. A hoz zá - já ru lás ra kö te le zett a fej lesz té si tá mo ga tást az Szt. 2. -a (5) be kez dé sé nek b) c) pont já ban meg ha tá ro zott in téz - mény fenn tar tó já nak, az Szt. 2. -a (5) be kez dé sé nek a) pont já ban meg ha tá ro zott tár su lás nak, non pro fit gaz da - sá gi tár sa ság nak és az Szt. 2. -a (5) be kez dé sé nek d) pont - já ban meg ha tá ro zott szak kép zés-szer ve zé si tár sa ság nak ad hat ja át, ha a tér sé gi in teg rált szak kép zõ köz pont ke re tei kö zött mû kö dõ szak kép zé si fel ada tot el lá tó in téz mény vagy in téz mé nyek nap pa li rend sze rû is ko lai ok ta tás ban részt vevõ szak kép zõ is ko lai ta nu ló i nak lét szá ma az iskola hi va ta los sta tisz ti kai je len té se sze rint há rom ta ní tá si év át la gá ban leg alább 1500 fõ. A hoz zá já ru lás ra kö te le - zett a fej lesz té si tá mo ga tást a spe ci á lis szak is ko lá nak és kész ség fej lesz tõ spe ci á lis szak is ko lá nak, va la mint a fel sõ - ok ta tá si in téz mény nek az 1. (1) be kez dé sé nek c) pont ja sze rin ti gya kor la ti kép zés tá mo ga tá sá ra is át ad hat ja. A fej - lesz té si tá mo ga tást szak kép zé si hoz zá já ru lás ként a bér já - ru lé kok kö zött kell el szá mol ni. A fej lesz té si tá mo ga tás össze ge csak a hoz zá já ru lás ra kö te le zett nél kép zõ dött brut tó kö te le zett ség 70 szá za lé ká nak meg fe le lõ mér té kig ve he tõ figye lembe kö te le zett ség csök ken tõ té tel ként. A fel sõ ok ta tá si in téz mény szá má ra nyúj tott fej lesz té si tá mo - ga tás a brut tó kö te le zett ség leg fel jebb 35 szá za lé ka le het. (6) Az (5) be kez dés alap ján nyúj tott fej lesz té si tá mo ga - tás ból meg va ló sí tott, a szak kép zõ is ko lá ban szer ve zett gya kor la ti ok ta tást és gya kor la ti kép zést, a köz pon ti kép - zõ he lyen a szak kép zõ is ko lai ta nu lók gya kor la ti ok ta tá sát és gya kor la ti kép zé sét, va la mint az Ftv. ha tá lya alá tar to zó gya kor la ti kép zést szol gá ló tár gyi esz köz mû köd te té si költ sé ge i nek fi nan szí ro zá sá ra a fej lesz té si tá mo ga tás nak leg fel jebb 15 szá za lé ka, to váb bá a szak kép zõ is ko lák és a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ese té ben a szak kép zés kor sze - rû sí té sé hez szük sé ges tan anyag- és tan esz köz fej lesz tés - hez, va la mint a szak mai el mé le ti és gya kor la ti tan tár gya - kat ok ta tó ta ná rok, szak ok ta tók és gya kor la ti ok ta tók akk - re di tált to vább kép zé sé hez a fej lesz té si tá mo ga tás 5 szá za - lé ka hasz nál ha tó fel. (7) A gya kor la ti kép zés nek több hoz zá já ru lás ra kö te le - zett ál tal kö zö sen mû köd te tett, kö zös tu laj do nuk ban lévõ vagy ál ta luk kö zö sen bé relt gya kor la ti kép zé si célú lé te sít - mény ben (üzem kö zi tan mû hely ben) tör té nõ meg szer ve zé - se ese tén a hoz zá já ru lás ra kö te le zett a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott té te lek kel szám la alap ján a sa ját ta nu ló ja ará nyá ban csök kent he ti a brut tó kö te le zett sé gét. (3) Az Szht. 4. -a (8) be kez dé sé nek utol só mon da ta helyébe a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: A költ ség-hoz zá já ru lás ban ré sze sí tett kö te les az át vett költ ség-hoz zá já ru lást el kü lö ní tet ten nyil ván tar ta ni, a szak kép zé si hoz zá já ru lá si kö te le zett ség rõl ké szí tett be val - lá sá ban an nak fel hasz ná lá sá val el szá mol ni, és a (2) be kez - dés a) c) pont ja i ra fel nem hasz nált össze get az Alap kincs tár nál ve ze tett szám lá já ra be fi zet ni. (4) Az Szht. 4. -ának (14) be kez dé se he lyé be a kö vet - ke zõ ren del ke zés lép: (14) A vissza té rí té si igény ne gyed éven ként, il let ve havonta is be nyújt ha tó, ha a (13) be kez dés ben meg fo gal - ma zott fel té tel vár ha tó an éves szint en tel je sül, és e tör vény vég re haj tá si ren de le té ben elõ írt mér té ket el éri. (5) Az Szht. 4. -a a kö vet ke zõ (17) be kez dés sel egé szül ki: (17) Az Szt a (1) be kez dé sé nek c) pont ja sze rint kö tött együtt mû kö dé si meg ál la po dás alap ján gya kor la ti kép zés meg szer ve zé sé vel tel je sí tõ hoz zá já ru lás ra kö te le - zett nem csök kent he ti a brut tó kö te le zett sé gét az e meg - állapodás alap ján ki fi ze tett ki adá sok össze gé vel, ha a gya - kor la ti kép zé si idõ meg ha lad ja az Szt a (1) be kez dé - sé nek c) pont já ban meg ha tá ro zott mér té ket és nem köt tanulószerzõdést.

11 2007/92. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 6941 (6) Az Szht. 4. -a a kö vet ke zõ (18) be kez dés sel egé szül ki: (18) Ha a hoz zá já ru lás ra kö te le zett az ál ta la meg kö tött ta nu ló szer zõ dést, il let ve a fel sõ fo kú szak kép zés ben hall - ga tói szer zõ dést az ab ban fog lalt ha tár idõ le jár ta elõtt jog - el le ne sen fel bont ja, a ta nu ló szer zõ dés, il let ve hall ga tói szer zõ dés alap ján e tör vény sze rint a szak kép zé si hoz zá já - ru lá si kö te le zett sé ge ter hé re a ta nu ló szer zõ dés, il let ve a hall ga tói szer zõ dés fel bon tá sá ig el szá molt költ sé gek tel - jes, az igény be vé te li ka mat tal nö velt össze gét a szer zõ dés fel bon tá sát kö ve tõ 15 na pon be lül kö te les az Alap kincs - tár nál ve ze tett szám lá já ra be fi zet ni. E ren del ke zést nem kell al kal maz ni, ha a ta nu ló szer zõ dés fel bon tá sá ra az Szt ának (3) be kez dé se alap ján ke rül sor. 28. Az Szht. a 4. -át köve tõen a kö vet ke zõ 4/A. -sal egé szül ki: 4/A. (1) Az Szt a alap ján kö tött együttmûkö - dési meg ál la po dás nak a kö vet ke zõ ket kell tar tal maz nia: a) az együtt mû kö dé si meg ál la po dást kötõ fe lek aa) ne vét (cég ne vét), ab) szék he lyét, ac) adó szá mát, ad) sta tisz ti kai szám je lét, ae) cég jegy zék szá mát, egyé ni vál lal ko zói iga zol vány szá mát, nyil ván tar tá si szá mát, af) szak kép zõ is ko la ese té ben a köz ok ta tás ról szóló évi LXXIX. tör vény vég re haj tá sá ról szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. ren de let 12/B. -ának (3) be kez dé se sze - rinti azo no sí tó ját, il let ve ag) fel sõ ok ta tá si in téz mény ese té ben a évi CXXXIX. tör vény 35. -ának (2) be kez dé se sze rin ti in téz - mé nyi azo no sí tó ját (a továb biak ban: OM-azo no sí tó), b) a hoz zá já ru lás ra kö te le zett nél gya kor la ti kép zés ben ré sze sü lõ ta nu lók, il let ve hall ga tók szak ké pe sí té sen kén ti, sza kon kén ti, év fo lya mon kén ti, ta go za ton kén ti lét szá mát, c) a szak kép zõ is ko la szak mai prog ram já ban, il let ve a fel sõ ok ta tá si in téz mény szak kép zé si prog ram já ban és a fel sõ ok ta tá si in téz mény tan ter vé ben sze rep lõ gya kor la ti kép zés idõ tar ta mát, va la mint a ki egé szí tõ gya kor la ti kép - zés ará nyát a hoz zá já ru lás ra kö te le zett nél tan éven ként, d) a gya kor la ti kép zés tár gyi fel té tel rend sze ré nek le írá - sát, e) a szak kép zõ is ko la, il let ve a fel sõ ok ta tá si in téz mény fel ada ta it a gya kor la ti kép zés meg szer ve zé sé vel kap cso - lat ban, f) a hoz zá já ru lás ra kö te le zett fel ada ta it és kö te le zett sé - ge it a szak mai gya kor lat meg szer ve zé sé vel kap cso lat ban, g) a ta nu ló kat, il let ve a hall ga tó kat az Szt. és e tör vény sze rint meg il le tõ jut ta tá so kat (a továb biak ban: jut ta tás), a fe le lõs ség biz to sí tás költ sé ge it, h) a gya kor la ti kép zés sel össze füg gõ, a gya kor lat idõ - tar ta má val ará nyo san fel me rü lõ és a jog sza bá lyok ke re tei kö zött el szá mol ha tó egyéb költ sé ge ket, to váb bá a 4. (2) be kez dé se b) c) pont jai alap ján el szá mol ha tó ter ve zett költ sé ge ket, i) a gya kor la ti kép zé si idõ egyes sza ka sza i ban hol és mi lyen for má ban (tan mû hely, cso por tos gya kor la ti kép - zési hely, egye di mun ka hely) va ló sul meg a gya kor la ti kép zés, ki gon dos ko dik a ta nu lók, il let ve a hall ga tók fel - ügye le té rõl. (2) A 4. (5) be kez dés ben és az 5. (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott fej lesz té si tá mo ga tás nyúj tá sá ról fej lesz té si meg ál la po dást kell köt ni. A fej lesz té si meg ál la po dás nak a kö vet ke zõ ket kell tar tal maz nia: a) a meg ál la po dást kötõ fe lek aa) ne vét (cég ne vét), ön kor mány zat vagy ön kor mány - za tok tár su lá sa ese tén az ön kor mány zat vagy tár su lás nevét, ab) szék he lyét, ac) adó szá mát, ad) sta tisz ti kai szám je lét, ae) cég jegy zék szá mát, egyé ni vál lal ko zói iga zol vány szá mát, nyil ván tar tá si szá mát, ön kor mány zat vagy ön kor - mány za ti tár su lás törzs köny vi nyil ván tar tá si szá mát, af) bank szám la szá mát, ag) tér sé gi in teg rált szak kép zõ köz pont ke re tei kö zött mû kö dõ szak kép zõ is ko lák, to váb bá a spe ci á lis szak is ko - lák és a kész ség fej lesz tõ spe ci á lis szak is ko lák ese té ben a köz ok ta tás ról szóló évi LXXIX. tör vény végrehaj - tásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. ren de let 12/B. (3) be kez dé se sze rin ti azo no sí tó kat, ah) fel sõ ok ta tá si in téz mény ese té ben az OM-azono - sítóját, b) a fej lesz té si tá mo ga tás át vé te lé re jo go sult szak kép zõ is ko la ta nu ló i nak gya kor la ti ok ta tá sa és gya kor la ti kép - zése, a spe ci á lis szak is ko la és kész ség fej lesz tõ spe ci á lis szak is ko la ta nu ló i nak kép zé se, va la mint az Ftv. ha tá lya alá tar to zó gya kor la ti kép zés ese té ben a tá mo ga tan dó szak ma - cso port, szak, szak ké pe sí tés meg ne ve zé sét és a gya kor la ti ok ta tás és gya kor la ti kép zés hely szí nét és idõ tar ta mát, c) a tárgy év ben gya kor la ti ok ta tás ban és gya kor la ti kép zés ben ré sze sü lõ ta nu lók szak ma cso por ton kén ti, szak - ké pe sí té sen kén ti lét szá mát, il let ve az érin tett hall ga tók sza kon kén ti, év fo lya mon kén ti lét szá mát, d) a hoz zá já ru lás ra kö te le zett ál tal nyúj tan dó fej lesz té si tá mo ga tás össze gét, az át adás mód ját, e) a tár gyi fel té te lek ja ví tá sát szol gá ló ter ve zett fej lesz - té sek fel so ro lá sát, il let ve tár gyi esz köz át adá sa ese tén az át adás ra ke rü lõ tár gyi esz köz meg ne ve zé sét, könyv sze - rinti ér té két, egye di azo no sí tó ada ta it, f) a fej lesz té si tá mo ga tás fel hasz ná lá sá nak és a fej lesz - té si tá mo ga tás ban ré sze sí tett nek az er rõl szóló, a tá mo ga tó ré szé re meg kül den dõ be szá mo lás nak a ha tár ide jét, g) a szak kép zés kor sze rû sí té sé hez szük sé ges tan anyagés tan esz köz fej lesz tést, va la mint a szak mai el mé le ti és gya kor la ti tan tár gya kat ok ta tó ta ná rok, szak ok ta tók és gya kor la ti ok ta tók akk re di tált to vább kép zé sét szol gá ló prog ra mok fel so ro lá sát.

12 6942 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/92. szám 29. Az Szht. 5. -a (2) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: [Az (1) be kez dés sze rin ti hoz zá já ru lás ra kö te le zett a brut tó kö te le zett sé gét an nak leg fel jebb 70 szá za lé kos mér - té ké ig az aláb bi ak kal csök kent he ti:] a) a tér sé gi in teg rált szak kép zõ köz pont ré szét ké pe zõ is ko lai rend sze rû szak kép zést foly ta tó in téz mény ben, ha a tér sé gi in teg rált szak kép zõ köz pont ke re tei kö zött mû kö dõ szak kép zé si fel ada tot el lá tó in téz mény vagy in téz mé nyek nap pa li rend sze rû is ko lai ok ta tás ban részt vevõ szak kép zõ is ko lai ta nu ló i nak lét szá ma az is ko la hi va ta los sta tisz ti - kai je len té se sze rint há rom ta ní tá si év át la gá ban leg alább 1500 fõ, va la mint a spe ci á lis szak is ko lá ban és kész ség fej - lesz tõ spe ci á lis szak is ko lá ban foly ta tott gya kor la ti ok ta tás és gya kor la ti kép zés, to váb bá a fel sõ ok ta tá si in téz mény - ben az 1. (1) be kez dé sé nek c) pont ja sze rint foly ta tott gya kor la ti kép zés tár gyi fel té te le i nek fej lesz té sét köz vet - le nül szol gá ló fej lesz té si tá mo ga tás össze gé vel. A fel sõ ok - ta tá si in téz mény szá má ra nyúj tott fej lesz té si tá mo ga tás a brut tó kö te le zett ség leg fel jebb 35 szá za lé ka le het. A hoz - zá já ru lás ra kö te le zett a fej lesz té si tá mo ga tást az Szt. 2. -a (5) be kez dé sé nek b) c) pont já ban meg ha tá ro zott in téz - mény fenn tar tó já nak, az Szt. 2. -a (5) be kez dé sé nek a) pont já ban meg ha tá ro zott tár su lás nak, non pro fit gaz da - sá gi tár sa ság nak és az Szt. 2. -a (5) be kez dé sé nek d) pont - já ban meg ha tá ro zott szak kép zés-szer ve zé si tár sa ság nak, spe ci á lis szak is ko lá nak és kész ség fej lesz tõ spe ci á lis szak - is ko lá nak, fel sõ ok ta tá si in téz mény nek az 1. (1) be kez dés c) pont ja sze rin ti gya kor la ti kép zés tá mo ga tá sá ra ad hat ja át; 30. (1) Az Szht. 7. -ának (4) be kez dé se he lyé be a kö - vet ke zõ ren del ke zés lép: (4) A 4. (5) be kez dé sé ben, va la mint az 5. (2) be kez - dé sé nek a) pont já ban meg ha tá ro zott cél ra a fel sõ ok ta tá si in téz mény az ál ta la szer ve zett, ál la mi lag fi nan szí ro zott fel sõ fo kú szak kép zés ben és gya kor lat igé nyes alap kép zé si sza kon gya kor la ti kép zés ben részt vevõ hall gat ón ként a (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott tár gyi esz köz át adá sa kivételével leg fel jebb a költ ség ve té si tör vény ben meg - ha tá ro zott, a szak kép zé si év fo lya mon tör té nõ szak mai gya kor la ti kép zés re meg ál la pí tott köz ok ta tá si ki egé szí tõ hoz zá já ru lás faj la gos össze gé nek há rom szo ro sá val azo nos mér té kû fej lesz té si tá mo ga tás fo ga dá sá ra jo go sult. (2) Az Szht. 7. -ának (9) (10) be kez dé sei he lyé be a kö - vet ke zõ ren del ke zés lép: (9) Gya kor la ti kép zés szer ve zé sé nek tel jes meg szû né - se vagy egy ok ta tá si év nél hosszabb szü ne te lé se ese tén a szak kép zé si hoz zá já ru lá si kö te le zett ség ter hé re és az e tör - vény sze rint nyúj tott tá mo ga tás sal ko ráb ban be szer zett, a meg szû nés (szü ne te lés) ál tal érin tett tár gyi esz köz és be ru - há zás a meg szû nés, szü ne tel te tés idõ pont já ban fenn - álló a még hát ra lé võ hasz ná la ti kö te le zett ség ide jé vel ará nyos be ke rü lé si ér té ke a szak kép zé si hoz zá já ru lá si kötelezettség mér té két nö ve li, és leg ké sõbb a meg szû nés - sel egy ide jû leg szü ne tel te tés ese tén a ta ní tá si év le tel te elõtt be kell fi zet ni az Alap kincs tár nál ve ze tett számlá - jára. A 4. sze rin ti gya kor la ti kép zést szer ve zõ hoz zá já ru - lás ra kö te le zett meg szû né se min den eset ben a gya kor la ti kép zés szer ve zé sé nek meg szû né sét je len ti. (10) Men te sül a (9) be kez dés sze rin ti be fi ze té si kö te le - zett ség alól az a jog utód dal meg szû nõ gya kor la ti kép zést szer ve zõ hoz zá já ru lás ra kö te le zett, amely nek jog utód ja hoz zá já ru lás ra kö te le zett és a gya kor la ti kép zést azo nos fel té te lek kel jog sze rû en foly tat ja, to váb bá az a jog utód nél kül meg szû nõ vagy a gya kor la ti kép zést jog utód nél kül meg szün te tõ gya kor la ti kép zést szer ve zõ hoz zá já ru lás ra kö te le zett, amely a cso por tos gya kor la ti kép zést szol gá ló tár gyi esz kö zö ket a meg szû nés idõ pont já ban fenn ál ló könyv sze rin ti ér té ken a gya kor la ti kép zést azo nos fel té te - lek kel jog sze rû en foly ta tó hoz zá já ru lás ra kö te le zett nek térítésmentesen át ad ja. Az esz köz át adást más adó kö te le - zett ség nem ter he li. 31. (1) Az Szht ának (3) be kez dé se a), b), c) és d) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek: [Az alaprésznek az oktatásért felelõs miniszter rendel - kezési jogkörébe tartozó része] a) a Kt. ál tal sza bá lyo zott szak is ko lai gya kor la ti ok ta - tás, pá lya ori en tá ció, szak mai ala po zó el mé le ti és gya kor - la ti ok ta tás, va la mint szak kö zép is ko lai el mé le ti és gya kor - la ti szak ma cso por tos ala po zó ok ta tás be le ért ve a pár hu - za mos ok ta tás el mé le ti és gya kor la ti kép zé sét fej lesz té - sé re, va la mint ezen fel ada tok el lá tá sá hoz kap cso ló dó ku ta - tá si, mo ni tor ing te vé keny ség re, ta nul má nyi ver se nyek re, b) leg fel jebb négy szá za lé ka a gim ná zi um ban fo lyó in - for ma ti kai, szá mí tás tech ni kai ok ta tás tár gyi fel té te le i nek fej lesz té sé re, az érett sé gi vizs ga vizs ga sza bály za tá nak kiadásáról szóló 100/1997. (IV. 13.) Korm. ren de let ben sza bá lyo zott két szin tû érett sé gi vizs gát le bo nyo lí tó vizs - ga köz pon tok in for ma ti kai fej lesz té sé re, c) leg fel jebb két szá za lé ka a Kt ának (2) be kez - dé se sze rin ti or szá gos köz ala pít vány, va la mint leg fel jebb há rom szá za lé ka az Ok ta tá sért Köz ala pít vány támogatá - sára, d) leg fel jebb öt szá za lé ka a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek fel sõ fo kú szak kép zé se és a gya kor lat igé nyes alap kép zé si sza kon foly ta tott gya kor la ti kép zé sé nek tá mo ga tá sá ra, [hasz nál ha tó fel.] (2) Az Szht ának (3) be kez dé se ki egé szül a kö vet - ke zõ f) k) pon tok kal: [Az alaprésznek az oktatásért felelõs miniszter rendel - kezési jogkörébe tartozó része] f) a kö zép fo kú be is ko lá zás köz pon ti írás be li fel vé te li vizs gá já nak elõ ké szí té sé hez, szer ve zé sé hez, va la mint a szak kép zõ is ko lá kat érin tõ ha tó sá gi el len õr zé si fel ada tok fi nan szí ro zá sá ra, g) a szak kép zõ is ko lai ta nu lói lét szám arány alap ján az alap kész sé gek tel jes körû mé ré sé nek fi nan szí ro zá sá ra, h) az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter fe le lõs sé gé be tar to zó szak ké pe sí té sek kel kap cso la tos szak mai vizs gák szer ve - zé sé re és el len õr zé sé re,

13 2007/92. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 6943 i) a szak kép zõ is ko lák ra vo nat ko zó adat fel dol go zás tekintetében a köz ok ta tá si in for má ci ós rend szer fejlesz - tésére, j) az Szt ának (2) be kez dé sé ben sza bá lyo zott kép zés fej lesz té sé re, k) leg fel jebb négy szá za lé ka a kol lé gi u mok szakkép - zési cé lo kat szol gá ló fej lesz té se i nek tá mo ga tá sá ra [hasz nál ha tó fel.] 32. (1) Az Szht ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: (2) A Ta nács a szak kép zé sért és fel nõtt kép zé sért fe le - lõs mi nisz ter fel nõtt kép zés sel és szak kép zés sel kap cso la - tos fel ada ta i nak el lá tá sát se gí tõ, szak mai dön tés-elõ ké szí - tõ, vé le mé nye zõ és ja vas lat te võ, a (3) be kez dés e) pont ja te kin te té ben dön tés ho zó or szá gos tes tü le te ként mû kö - dik. (2) Az Szht a (3) be kez dé sé nek ba) al pont ja helyébe a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: [A Ta nács... ja vas la tot tesz] ba) az alap rész köz pon ti, va la mint de cent ra li zált pénz - ügyi ke re te i nek el kü lö ní té sé re, a de cent ra li zált rész nek a ré gi ók kö zöt ti fel osz tá sá ra, (3) Az Szht ának (3) be kez dé se a kö vet ke zõ e) pont tal egé szül ki: [A Ta nács] e) dönt a szak ké pe sí té sért fe le lõs mi nisz ter ja vas la ta alap ján az or szá gos be is ko lá zás sal in dít ha tó szak ké pe sí té - sek kö ré rõl és a szak ké pe sí tés meg szer zé sé re fel ké szí tõ intézményekrõl. 33. Az Szht a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: 13. (1) A re gi o ná lis fej lesz té si és kép zé si bi zott ság (a továb biak ban: bi zott ság) a szak kép zés fej lesz té se szem - pont já ból ré gi ós szint en dön tés ho zó, vé le mé nye zõ és javaslattevõ re gi o ná lis tes tü let ként mû kö dik. (2) A bi zott ság a) dönt a re gi o ná lis szak kép zés fej lesz tés cél ja i ról, a kép zé si alap rész de cent ra li zált pénz ügyi ke re té bõl nyúj - tan dó fej lesz té si tá mo ga tá sok ról, a for rás fel hasz ná lás hatékonyságának vizs gá la tá ról, b) dönt a gaz da ság igé nye it és a mun ka erõ-pi a ci ke res - let ada ta it, va la mint az or szá gos be is ko lá zás ra vo nat ko zó dön té se ket figye lembe véve a szak kép zés re gi o ná lis szük - ség le te i rõl, meg ha tá roz za a tér sé gi in teg rált szak kép zõ köz pont és a szak kép zés-szer ve zé si tár sa ság ál tal foly ta - tan dó szak kép zés irá nya it és be is ko lá zá si ará nya it, c) ja vas la tot tesz a fenn tar tók szá má ra a fej lesz té si tá - mo ga tás is ko lák/in téz mé nyek/szak ké pe sí té sek fej lesz té se kö zöt ti el osz tá sá ra, d) együtt mû kö dik a re gi o ná lis fej lesz té si ta náccsal a szak kép zé si fel ada tok és a szak kép zés fej lesz tés ter ve zé sé - ben, e) ja vas la tot tesz a ré gió szak kép zés-fej lesz té si cél ja i ra biz to sí tás ra ke rü lõ for rás nagy sá gá ra, f) fenn tar tói meg ke re sés ese tén ál lást fog lal a szak kép - zést érin tõ fenn tar tói dön té sek re gi o ná lis mun ka erõ-pi a ci ke res let tel össze füg gõ meg ala po zott sá gá ról, g) ja vas la tot tesz a kép zé si alap rész köz pon ti ke re te regionális fel hasz ná lá sá nak cél ja i ra, a fej lesz té sek ben részesülõ in téz mé nyek re, h) el lát ja az alap rész de cent ra li zált ke re té vel kap cso la - tos pá lyá za tok ki írá sá val és ér té ke lé sé vel kap cso la tos fel - ada to kat, i) fi gye lem mel kí sé ri a szak kép zé si hoz zá já ru lás ré gi ó - ban tör tént fel hasz ná lá sát és ér té ke li a fel hasz ná lás ha té - kony sá gát, j) ja vas la tot tesz az adott ré gi ó ban a szak ké pe sí té sek - nek a hi ány-szak ké pe sí té sek kö ré be tör té nõ so ro lá sá ra, k) el lát ja a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel ada - to kat. (3) A bi zott ság az OÉT-ben kép vi se let tel ren del ke zõ országos mun ka adói, mun ka vál la lói szö vet sé gek, il let ve azok szer ve ze tei, a te rü le ti gaz da sá gi ka ma rák, az ok ta tá - sért fe le lõs mi nisz ter, a szak kép zé sért és fel nõtt kép zé sért fe le lõs mi nisz ter, az ál la mi fog lal koz ta tá si szerv, a re gi o - ná lis fej lesz té si ta nács, a re gi o ná lis mun ka ügyi ta nács, a köz ok ta tá si fel adat kör ében el já ró ok ta tá si hi va tal (ré gi ón - ként egy-egy), va la mint a szak kép zést foly ta tó in téz mé - nyek fenn tar tói (há rom) kép vi se lõ i bõl áll. (4) A bi zott ság el nö két és a gaz da sá gi ka ma rák kö zös ja vas la ta alap ján társ el nö két a ta gok kö zül, va la mint tag - ja it a szak kép zé sért és fel nõtt kép zé sért fe le lõs mi nisz ter kéri fel há rom éves idõ tar tam ra. (5) A szak ké pe sí té sért fe le lõs mi nisz ter kép vi se lõ je a bi zott ság mun ká já ban ta nács ko zá si jog gal ve het részt. (6) A me gyék és a fõ vá ros re gi o ná lis be so ro lá sa a te rü - let fej lesz tés rõl és a te rü let ren de zés rõl szóló évi XXI. tör vény alap ján meg ha tá ro zott ré gi ók sze rint tör té - nik. (7) A bi zott ság mû kö dé sé hez szük sé ges fel té te lek biz to - sí tá sá ról a szak kép zé sért és fel nõtt kép zé sért fe le lõs mi - nisz ter a köz ok ta tá si fel adat kör ében el já ró ok ta tá si hi va tal út ján gon dos ko dik. 34. (1) Az Szht a (1) be kez dé se he lyé be a kö vet - ke zõ ren del ke zés lép: (1) Az alap rész pénz esz kö ze i bõl tá mo gat ha tó a) a hoz zá já ru lás ra kö te le zett nél azon ta nu lók ese té - ben, akik nek a b) pont ban fel so rolt in téz mé nyek ben fo lyik az el mé le ti kép zé se, b) a tér sé gi in teg rált szak kép zõ köz pont is ko lai rend - sze rû szak kép zést foly ta tó in téz mé nye i ben, c) a spe ci á lis szak is ko lák ban és kész ség fej lesz tõ spe - ciális szak is ko lák ban, d) az Szt ának (2) be kez dé se alap ján az ál la mi fel nõtt kép zé si in téz mény nél, e) a fel sõ ok ta tá si in téz mény ben fel sõ fo kú szak kép zés és gya kor lat igé nyes alap kép zé si szak ke re té ben foly ta tott szak ké pe sí tést, il let ve szak kép zett sé get és vég - zett sé get nyúj tó kép zés, va la mint a szak mai ta nul má nyok -

14 6944 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/92. szám ba az Szt a alap ján be szá mít ha tó gya kor la ti oktatás és gya kor la ti kép zés el lá tá sá hoz szük sé ges tár gyi fel té te - lek nek a fej lesz té sé re irá nyu ló be ru há zás (a továb biak ban: be ru há zá si célú tá mo ga tás). (2) Az Szht ának (7) be kez dé se he lyé be a kö vet - ke zõ ren del ke zés lép: (7) Az alap rész pénz esz kö ze i bõl tá mo ga tás nyújt ha tó a gaz da sá gi ka ma rák nak a gaz da sá gi ka ma rák nak nyúj tott tá mo ga tá si ke re ten be lül, a gaz da sá gi ka ma rák szak kép zé - si fel adat el lát ásá ban meg ál la po dás alap ján együtt mû kö dõ or szá gos gaz da sá gi ér dek-kép vi se le ti szer ve ze tek nek a szak kép zõ is ko lai ta nu ló gya kor la ti kép zé sé vel össze füg - gõ és az Szt.-ben meg ha tá ro zott fel ada ta ik el lá tá sá hoz, ha azo kat az Szt. 7. -ának (1) be kez dé se, 14. -ának (2) be - kez dé se, 15. -ának (5) be kez dé se, 19/A. -ának (1) és (2) be kez dé se és 30. -ának (2) (4) be kez dé se sze rint lát - ják el, va la mint az or szá gos szak mai ta nul má nyi ver se - nyek szer ve zé sé hez. (3) Az Szht a (10) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve - ge he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: Az alap rész köz pon ti ke re té nek leg fel jebb há rom szá - za lé ka fel hasz nál ha tó: (4) Az Szht a a kö vet ke zõ (12) (13) be kez dé sek - kel egé szül ki: (12) Az alap rész pénz esz kö ze i bõl ké re lem re tá mo - ga tás nyújt ha tó az or szá gos gaz da sá gi ér dek kép vi se le tek, a szak kép zés fej lesz té sé ben köz re mû kö dõ köz ala pít vá - nyok és szak mai szer ve ze tek ré szé re a szak kép zés fej lesz - tés sel össze füg gõ fel ada ta ik el lá tá sá hoz. (13) Az alap rész pénz esz kö ze i bõl tá mo gat ha tó az (1) be kez dés sze rint be ru há zá si célú tá mo ga tás ra jo go sult - nál a szak kép zés kor sze rû sí té sé hez szük sé ges tan anyag- és tan esz köz fej lesz tés, to váb bá az el mé le ti, gya kor la ti tan tár - gya kat ok ta tó ta ná rok, szak ok ta tók, gya kor la ti ok ta tók akk re di tált to vább kép zé se. 35. Az Szht a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé - szül ki, egy ide jû leg a ere de ti (3) (4) be kez dé sé nek a szá - mo zá sa (4) (5) be kez dés re vál to zik: (3) Az alap rész bõl nyúj tott tá mo ga tás ról kö tött tá mo - ga tá si szer zõ dés nek a kö vet ke zõ ket kell tar tal maz nia: a) a tá mo ga tás ban ré sze sü lõ ada ta it (név, cím, adó szám és sta tisz ti kai szám jel), szak kép zõ is ko lá nak az OMazonosítóját is, b) a tá mo ga tás ban ré sze sü lõ ál la mi adó ha tó ság nál be - je len tett bank szám la szá mát (a fenn tar tó el szá mo lá si szám - lá já hoz kap cso ló dó al szám la szá mot) és a szám la ve ze tõ pénz in té zet meg ne ve zé sét, aho va a tá mo ga tás össze ge átutalható, c) a tá mo ga tás cél ját, a fel hasz ná lás rész le tes le írá sát, d) a tá mo ga tás össze gét, fo lyó sí tá sá nak mód ját és üte - me zé sét, e) a tá mo ga tás ban ré sze sü lõ nek a tá mo ga tott prog ram - hoz ren del ke zés re álló, el kü lö ní tett sa ját és egyéb pénz esz - köz össze gét, f) a be ru há zás, il let ve a prog ram meg kez dé sé nek és befejezésének ter ve zett idõ pont ját, va la mint a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá ról tör té nõ szak mai és pénz ügyi el szá mo lás mód ját és idõ pont ját, g) a fej lesz tés sel köz vet le nül érin tett ta nu lói, il let ve hall ga tói lét szá mot, h) a szer zõ dés sze gés, il let ve a tá mo ga tás nem ren del te - tés sze rû fel hasz ná lá sá nak jog kö vet kez mé nye it, i) a jel zá log jog meg szû né sé nek fel té te le it, j) azon kö rül mé nye ket, ame lyek fenn ál lá sa ese tén a tá - mo ga tást nyúj tó a szer zõ dés tõl tör té nõ el ál lás jo gát gya ko - rol ja. 36. Az Szht ának 1. és 2. pont ja he lyé be az aláb - bi ren del ke zés lép: [E tör vény al kal ma zá sá ban:] 1. gya kor la ti kép zés: a) az Szt. ha tá lya alá tar to zó, a gya kor la ti is me re tek nyúj tá sa és al kal ma zá sa, kész sé gek ki ala kí tá sa és fej lesz - té se ér de ké ben vég zett, pe da gó gi a i lag ter ve zett kép zé si tevékenység, amely nek tar tal mát, idõ ke re tét a köz pon ti prog ram (tan terv), a szük sé ges esz kö zök mi ni mu mát a szak mai és vizs ga kö ve tel mény tar tal maz za, b) az Ftv. ha tá lya alá tar to zó kép zés ré sze ként szer ve - zett min den olyan ok ta tá si for ma, amely a hall ga tó kat mun ka kör el lá tá sá hoz szük sé ges kész sé gek, ké pes sé gek és is me re tek meg szer zé sé re ké szí ti fel, és ame lye ket a hall ga - tók az in téz mény ben vagy azon kí vül a mun ka vég zés hez ha son ló fel té te lek kö zött a szük sé ges esz kö zö kön sa já tí ta - nak el. A szük sé ges esz kö zök mi ni mu mát a szak mai és vizs ga kö ve tel mé nyek, a kép zé si és ki me ne ti kö ve tel mé - nyek, va la mint a tan ter vek tar tal maz zák. A kép zés az ehhez szük sé ges szak kép zé si prog ra mok alap ján fo lyik; 2. ré gió: a te rü let fej lesz tés rõl és a te rü let ren de zés rõl szóló évi XXI. tör vény 5. -ának e) pont já ban meg - ha tá ro zott te rü le ti egy ség; 37. Az Szht. a kö vet ke zõ 29. -sal egé szül ki: 29. A szak kép zé si hoz zá já ru lás el szá mo lá sa te kin te - té ben mik ro- és kis vál lal ko zá sok a) tárgy évi költ sé gei el szá mo lá sa ese té ben a tárgy évet meg elõ zõ má so dik év mér leg fõ össze gét kell figye lembe ven ni, b) fog lal koz ta tot ti lét szá má nak szá mí tá sa kor a évi XXXIV. tör vény sze rin ti part ner- és kap cso ló dó vál lal - ko zá sok mun ka vál la ló i nak lét szá mát fi gyel men kí vül kell hagy ni. 38. Az Szht. a kö vet ke zõ 30. -sal egé szül ki: 30. (1) A fej lesz té si tá mo ga tás és a be ru há zá si célú tá mo ga tás nyúj tá sa és át vé te le te kin te té ben fenn tar tó nak kell te kin te ni a szak kép zést foly ta tó in téz mé nyek fenn tar - tói és szak kép zést foly ta tó fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek meg - ál la po dá sa alap ján mû kö dõ, a szep tem ber 1-jét meg - elõ zõ en lét re jött tér sé gi in teg rált szak kép zõ köz pon tot lét -

15 2007/92. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 6945 re ho zó fenn tar tót, több fenn tar tó ese tén a ko or di ná ci ós sze re pet be töl tõ fenn tar tót. (2) Fej lesz té si tá mo ga tás és be ru há zá si célú tá mo ga tás nyújt ha tó az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott fenn tar tó ál tal mû köd te tett köz pon ti kép zõ hely gya kor la ti ok ta tá sa és gya kor la ti kép zé se tár gyi fel té te le i nek fej lesz té sé re is. 39. Az Szht. a kö vet ke zõ 31. -sal egé szül ki: 31. A 4. (5) be kez dés ben és az 5. (2) be kez dé se a) pont já ban meg ha tá ro zott fej lesz té si tá mo ga tás nyújt - ható va gyo ni ér té kû jo gok közé so rol ha tó szoft ver fel hasz - ná lá si jog meg szer zé sé re, il let ve szel lem i ter mé kek közé so rol ha tó szel lem i jog vé de lem ben ré sze sü lõ szoft ver ter - mék be szer zé sé re is. 40. Az Szht. a kö vet ke zõ 32. -sal egé szül ki: 32. A szak kép zé sért és fel nõtt kép zé sért fe le lõs mi - nisz ter a Ta nács ja vas la ta alap ján egye di dön té sé vel en ge dé lyez he ti fej lesz té si tá mo ga tás fo ga dá sát, ha a tér - ségi in teg rált szak kép zõ köz pont ke re tei kö zött mû kö dõ szak kép zé si fel ada tot el lá tó in téz mény vagy in téz mé nyek nap pa li rend sze rû is ko lai ok ta tás ban részt vevõ szak kép zõ is ko lai ta nu ló i nak lét szá ma az is ko la hi va ta los statisz - tikai je len té se sze rint há rom ta ní tá si év át la gá ban az 1500 fõt nem éri el, de el éri an nak leg alább 85%-át. 41. Az Szht. mel lék le té nek 4. pont ja he lyé be a kö vet - ke zõ ren del ke zés lép, ez zel egy ide jû leg ki egé szül a kö vet - ke zõ 5. pont tal és az 5. pont szá mo zá sa 6. pont ra vál to zik: [El szá mol ha tó] 4. a) A gya kor la ti kép zés ben gya kor la ti ok ta tó ként, szak ok ta tó ként, ok ta tó ként fog lal koz ta tott dol go zó, va la - mint a ta nu ló, il let ve a hall ga tó gya kor la ti kép zé sé vel meg bí zott egyéb szak em ber dí ja zá sa, társadalombiztosí - tási és egyéb já ru lé ka, a mun ká ba já rás úti költ ség-té rí té se, amennyi ben a ta nu ló, il let ve hall ga tó gya kor la ti kép zé sét és fel ügye le tét el lá tó dol go zó a hoz zá já ru lás ra kö te le zet tel mun ka vi szony ban áll. b) Ha a fõ ál lás ban gya kor la ti ok ta tó ként, szak ok ta tó - ként fog lal koz ta tott dol go zó hoz be osz tott ta nu lók, il let ve az 1. (1) be kez dé sé nek c) pont já ban meg ha tá ro zott gya - kor la ti kép zés ben részt vevõ hall ga tók szá ma el éri a köz - ok ta tás ról szóló évi LXXIX. tör vény ben a szak kö - zép is ko lai és szak is ko lai gya kor la ti kép zés re meg ha tá ro - zott át la gos cso port lét szá mot (a továb biak ban: át lag lét - szám), a dol go zó dí ja zá sá ból el szá mol ha tó há nyad fel sõ ha tá ra kö zép fo kú is ko lai vég zett sé gû dol go zó ese tén a kö - te le zõ leg ki sebb mun ka bér há rom szo ro sa, kö zép is ko lai vég zett ség gel vagy mes ter vizs gá val ren del ke zõ dol go zó ese té ben a kö te le zõ leg ki sebb mun ka bér négy sze re se, fel - sõ fo kú is ko lai vég zett sé gû dol go zó ese tén a kö te le zõ leg - ki sebb mun ka bér négy és fél sze re se. Ha a ta nu lók, il let ve hall ga tók szá ma nem éri el az át lag lét szá mot, az el szá mol - ha tó há nyad fel sõ ha tá rát olyan arány ban kell csök ken te ni, ami lyen arány ban a ta nu lók szá ma ke ve sebb az át lag lét - szám nál. c) Nem fõ ál lá sú ok ta tó ese té ben mun ka bé ré nek az a része szá mol ha tó el leg fel jebb a b) pont ban meg ha tá ro - zott mér té kig ok ta tói dí ja zás ként, ami lyen arány ban áll a gya kor la ti ok ta tás ide je a tel jes mun ka ide jé vel. Amennyi - ben az ál ta la ok ta tott ta nu lók, il let ve hall ga tók lét szá ma nem éri el az át lag lét szá mot, ak kor az e be kez dés ben meg - ha tá ro zott ok ta tói dí ja zást olyan arány ban kell to vább csök ken te ni, ami lyen arány ban ke ve sebb a tény le ges lét - szám az át lag lét szám nál. 5. Amennyi ben az ok ta tott ta nu lói, il let ve hall ga tói átlaglétszám le he tõ vé te szi a fõ ál lá sú ok ta tó, szak ok ta tó 4. b) pont sze rin ti bér költ sé gé nek el szá mo lá sát, ak kor el szá mol ha tó az ok ta tó, szak ok ta tó ré szé re biz to sí tott, akk re di tált szak mai, pe da gó gi ai kép zés költ sé ge a sa ját dol go zó kép zé si költ sé ge i nek el szá mo lá sá ra vo nat ko zó sza bá lyok nak meg fele lõen. Záró rendelkezések 42. (1) Ez a tör vény a (2) (3) be kez dé sek ben fog lal - tak ki vé te lé vel szep tem ber 1-jén lép ha tály ba. (2) E tör vény ai, 27. -ának (1) be kez dé se és (3) (6) be kez dé sei, 28. -a, 30. -ának (2) be kez dé se, ai, 34. -ának (2) (4) be kez dé sei, ai és 41. -a ja nu ár 1-jén, 27. -ának (2) be kez dé se, 29. -a, 30. -ának (1) be kez dé se, 34. -ának (1) be kez dé - se és 40. -a szep tem ber 1-jén, 22. -ának (2) be kez - dé se, va la mint 23. -ával meg ál la pí tott Fktv. mel lék le té - nek ca) al pont ja ja nu ár 1-jén lép nek ha tály ba. (3) E tör vény 26. -a ja nu ár 1-jén lép ha tály ba az - zal, hogy az el té rõ üz le ti évet vá lasz tó szak kép zé si hoz zá - já ru lás ra kö te le zett ál tal a sa ját mun ka vál la ló ja szá má ra ja nu ár 1-jét köve tõen szer ve zett kép zés költ sé ge i - nek a szak kép zé si hoz zá já ru lá si kö te le zett sé ge ter hé re tör - té nõ el szá mo lá sá ra a ja nu ár 1-jén ha tá lyos jog sza bá - lyok sze rint ke rül het sor. (4) Az e tör vény ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en lét re ho - zott tér sé gi in teg rált szak kép zõ köz pon to kat ja nu ár 1-jé ig át kell ala kí ta ni az e tör vény 2. -ának (2) be kez dé - sé ben meg ha tá ro zot tak nak meg fele lõen. Az át ala ku lá si kö te le zett sé gük nek ele get nem tevõ tér sé gi in teg rált szak - kép zõ köz pon tok fenn tar tói ja nu ár 1-je után nem jogosultak fej lesz té si tá mo ga tás át vé te lé re. (5) Az e tör vény 27. -a (2) be kez dé sé nek az Szht. 4. -ának (5) be kez dé sét mó do sí tó ré szé ben, a 29. -ában és a 40. -ában meg ha tá ro zott ta nu lói át lag lét szám szá mí - tá sa kor a 2008/2009. tan év ben az e tan év re, a 2009/2010. tan év ben a 2008/2009. tan év re és a 2009/2010. tan év re lejelentett ta nu lók lét szá mát kell ala pul ven ni. (6) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti az Szt. a) 2. -ának (4) be kez dé se, b) 4. -a (2) be kez dé sé nek h) pont ja,

16 6946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/92. szám c) 8. -ának (3) (9) be kez dé sei, d) 11. -ának (2) be kez dé sé ben az, il let ve tan anyag - egy sé gek (mo du lok) szö veg rész, e) 54/B. -ának 21. pont ja. (7) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti az Fktv. a) 27. -a és a elõt ti cím, b) 19. -ának (3) be kez dé sé ben az az akk re di tált fel - sõ ok ta tá si prog ram ki vé te lé vel szö veg rész. (8) szep tem ber 1-jén ha tá lyát vesz ti az Szht. a) 9. -a (2) be kez dé sé nek c) pont ja, b) 14. -ának (6) be kez dé se az zal, hogy az alap rész bõl ké re lem re tá mo ga tás nyújt ha tó a fõ te vé keny ség ként gya kor la ti kép zést vég zõ hoz zá já ru lás ra kö te le zett tan mû - he lyé ben e tör vény ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en meg kö tött és az Szt ának (1) be kez dé se sze rint ki zá ró lag a be - je len tést kö ve tõ tan év ben kez dõ dõ gya kor la ti kép zés foly - ta tá sá ra be je len tett ta nu ló szer zõ dés sel ren del ke zõ szak - kép zõ is ko lai ta nu ló gya kor la ti kép zé sé hez, a meg kö tött ta nu ló szer zõ dé sek ese tén a meg kö tés kor ha tá lyos, a be je - len tett, meg köt ni szán dé ko zott ta nu ló szer zõ dé sek ese tén a be je len tés idõ pont já ban ha tá lyos sza bá lyok sze rin ti mér - ték ben. (9) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Szt. a) 2. -ának (3) be kez dé sé ben a 15. -ának (2) be kez - dé sé ben szö veg rész he lyé be 15. -ának (3) be kez dé sé - ben szö veg rész, b) 4. -ának (5) be kez dé sé ben a (2) be kez dés a), b), d), e), g) és h) pont já ban szö veg rész he lyé be a (2) be kez dés a), b), d), e), g), h) és i) pont já ban szö veg rész, c) 5. -a (2) be kez dé sé nek g) pont já ban az éven te egy al ka lom mal szö veg rész he lyé be éven te há rom al ka lom - mal szö veg rész, d) 8. -ának (2) be kez dé sé ben a me gyei (fõ vá ro si) mun ka ügyi ta nács szö veg rész he lyé be a re gi o ná lis mun - ka ügyi ta nács szö veg rész, e) 11. -ának (5) be kez dé sé ben a (3) be kez dés b) pont - ja sze rin ti tan tár gyak ból szö veg rész he lyé be a (4) be kez - dés b) pont ja sze rin ti tan tár gyak ból szö veg rész, f) 12. -ának (1) be kez dé sé ben a rész-szak ké pe sí tés szö veg rész he lyé be a rész szak ké pe sí tés szö veg rész, a rész-szak ké pe sí tés re szö veg rész he lyé be a rész szak ké - pe sí tés re szö veg rész, g) 37. -ának (3) be kez dé sé ben a 15. (4) és (5) be - kez dé se szö veg rész he lyé be a 15. (5) és (6) be kez dé se szö veg rész, h) 54. -ának (2) be kez dé sé ben a köz ok ta tá si tör vény szö veg rész he lyé be a köz ok ta tá si tör vény és a költ ség ve - té si tör vény szö veg rész, i) 54. -ának (3) be kez dé sé ben a évi LI. tör - vény szö veg rész he lyé be a évi LXXXVI. tör vény szö veg rész lép. (10) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Fktv. a) 13. -ának (7) be kez dé sé ben a Ma gyar Akk re di tá - ci ós Bi zott ság (a továb biak ban: MAB) szö veg rész he lyé - be a Ma gyar Fel sõ ok ta tá si Akk re di tá ci ós Bi zott ság (a továb biak ban: MFAB) szö veg rész, az a MAB szö - veg rész he lyé be az az MFAB szö veg rész, b) 12. -ának (4) be kez dé sé ben az in téz mény akk re di - tá ci ó ja szö veg rész he lyé be az in téz mé nyakk re di tá ci ó ja szö veg rész, a (9) be kez dé sé ben az in téz mény-akk re di tá - ci ós szö veg rész he lyé be az in téz mé nyakk re di tá ci ós szö veg rész, c) 13. -ának (2) be kez dé sé ben az in téz mény-akk re di - tá ció szö veg rész he lyé be az in téz mé nyakk re di tá ció szö veg rész, a prog ram-akk re di tá ció szö veg rész he lyé be a prog ra makk re di tá ció szö veg rész, d) 19. -ának (1) be kez dé sé ben a prog ram-akk re di tá - ció szö veg rész he lyé be a prog ra makk re di tá ció szö veg - rész, e) 21. -ának (3) be kez dé sé ben az (1) be kez dés ben szö veg rész he lyé be a (2) be kez dés ben szö veg rész, f) 22. -ának (5) be kez dé sé ben a hal mo zot tan fo gya té - kos szö veg rész he lyé be a sú lyo san-hal mo zot tan fo gya - té kos szö veg rész lép. (11) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Szht ának (9) be kez dé sé ben, 18. -ának (2) be kez dé sé ben és 28. -a (4) be kez dé sé nek c) pont já ban a Bi zott ság szö veg rész he lyé be a bi zott ság szö veg rész lép. Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k., köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

17 2007/92. szám MAGYAR KÖZLÖNY 6947 A Kormány rendeletei A Kormány 182/2007. (VII. 10.) Korm. rendelete a központi elektronikus szolgáltató rendszerrõl A Kormány a nem közigazgatási hatósági elektronikus ügyintézés és ahhoz szükséges azonosítás vonatkozásában az Alkotmány 35. (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alkotmány 35. (1) bekezdés a) b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, illetve a közigazgatási hatósági elektronikus ügyintézés tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 174. (1) bekezdés b) és e) pontjában, továbbá az elektronikus kormányzati gerinchálózat vonatkozásában pedig az elektronikus hírközlésrõl szóló évi C. törvény 182. (2) bekezdés k) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következõket rendeli el: I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya 1. (1) E rendelet célja az elektronikus ügyintézés elterjesztéséhez, valamint az elektronikus közigazgatási szolgáltatásokhoz szükséges központi elektronikus szolgáltató rendszer jogszerû és biztonságos mûködése jogi feltételeinek meghatározása. (2) E rendelet hatálya kiterjed a) a közvetített elektronikus szolgáltatást nyújtó szervezetre (a továbbiakban: csatlakozott szervezet), valamint a közvetített elektronikus szolgáltatás nyújtására kötelezett vagy ezt kívánó szervezetre (a továbbiakban: csatlakozó szervezet), továbbá az elektronikus kormányzati gerinchálózat egyes szolgáltatásait nyújtó, de csatlakozott szervezetnek nem minõsülõ szolgáltató szervezetre; b) a központi elektronikus szolgáltató rendszert mûködtetõ szervezetre (a továbbiakban: mûködtetõ szervezet), az elektronikus kormányzati gerinchálózat hálózatgazdájára, továbbá a központi elektronikus szolgáltató rendszert, illetve az elektronikus kormányzati gerinchálózatot üzemeltetõ szervezetekre; c) az ügyfelekre és az ügyfelek elektronikus ügyintézését segítõ ügysegédekre. (3) A (2) bekezdésben foglaltakon túl, a rendelet elektronikus kormányzati gerinchálózatról szóló ainak hatálya kiterjed az elektronikus kormányzati gerinchálózat csatlakozott szervezetnek nem minõsülõ felhasználójára is. Értelmezõ rendelkezések 2. E rendelet alkalmazásában a) általános nyomtatványkitöltõ: olyan program, amellyel kitölthetõ a csatlakozott szervezet számára a központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül is beküldhetõ, az általános nyomtatványtervezõvel készített nyomtatvány; b) általános nyomtatványtervezõ: olyan program, amellyel elkészíthetõ a csatlakozott szervezet számára az általános nyomtatványkitöltõvel kitölthetõ és a központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül is beküldhetõ nyomtatvány; c) átmeneti tár: az ügyfél számára a biztonságos elektronikus dokumentumtovábbító szolgáltatás keretében biztosított olyan elektronikus tárolóhely, amely a benne elhelyezett dokumentumokat átmeneti ideig, legfeljebb 30 napig megõrzi, beleértve a Ket (3) bekezdés d) pontja szerinti ideiglenes tárolóhelyet is; d) biztonságos elektronikus dokumentumtovábbító szolgáltatás (a továbbiakban: BEDSZ): a központi elektronikus szolgáltató rendszer azon szolgáltatása, amely lehetõvé teszi a csatlakozott szervezet és az ügyfél egymás közötti kétirányú hiteles és az átvétel tényét tanúsító, dokumentumalapú, biztonságos kommunikációját; e) elektronikus kormányzati gerinchálózat (a továbbiakban: EKG): a központi elektronikus szolgáltató rendszer támogató elemének, egyben szolgáltatásának minõsülõ olyan, rendeltetésében elkülönült zártcélú hálózat (IP alapú informatikai infrastruktúra), amely fizikai, illetve logikai hálózatok útján biztosítja a kormányzati, közigazgatási adatbázisok és informatikai rendszerek kapcsolatának lehetõségét, az általuk nyújtott szolgáltatások elérhetõségét; f) elektronikus szolgáltatás: elektronikus úton igénybe vehetõ azon ügyintézési, tájékoztatási és kommunikációs szolgáltatások és ehhez kapcsolódó fizetési folyamatok összessége, beleértve a Ket. szerinti hatósági ügyintézést és szolgáltatásokat is, melyek fa) a központi elektronikus szolgáltató rendszer elemeként megjelenõ szolgáltatásnak, vagy fb) azokon keresztül elérhetõ, a központi elektronikus szolgáltató rendszer által közvetlenül biztosított további szolgáltatásnak, vagy fc) a csatlakozott szervezetek által nyújtott közvetített elektronikus szolgáltatásnak, vagy

18 6948 MAGYAR KÖZLÖNY 2007/92. szám fd) az EKG közvetlenül a szolgáltató szervezet által nyújtott elektronikus szolgáltatásának minõsülnek; g) értesítési tárhely: az ügyfél számára a BEDSZ keretében rendelkezésre álló olyan elektronikus tárolóhely, amely magában foglalja az ügyfél átmeneti tárát, tartós tárát és az ügyfél által küldött és kapott dokumentumokra vonatkozó információkat; h) felhasználó: az EKG-hoz csatlakozott, annak szolgáltatásait igénybe vevõ szervezet; i) hivatali kapu: a központi elektronikus szolgáltató rendszernek az a logikai pontja, amelyen keresztül a csatlakozott szervezet hozzáfér a központi rendszer által részére nyújtott szolgáltatásokhoz és információkhoz; j) kormányzati címtár: a kormányzati döntés-elõkészítõ és döntéshozatali rendszerben részt vevõ, illetve azt kiszolgáló szervek és személyek elektronikus és hagyományos elérhetõségi adatainak, illetve amennyiben ilyennel rendelkeznek nyilvános elektronikus aláíró, azonosító vagy rejtjelezõ kulcsainak rendezett tárhelye; k) kormányzati levelezõ rendszer: a kormányzati döntés-elõkészítõ és döntéshozatali tevékenységet, valamint a belsõ kormányzati kommunikációt szolgáló üzenetalapú és védett kommunikációs rendszer; l) kormányzati portál: olyan hozzáférési hely, amely biztosítja a központi rendszer internetes megjelenését, egységes hozzáférési felületet ad az elektronikus ügyintézéshez, az ügyfelek tájékoztatásához, a bejelentési, panasz- és javaslattételi, vélemény-nyilvánítási jog gyakorlásához; m) kormányzati ügyfél-tájékoztató központ: az ügyintézéssel kapcsolatos nem konkrét ügyre vonatkozó kérdésekben tájékoztatást nyújtó, továbbá az ügyfél kellõ biztonsággal történõ azonosításának lehetõsége esetén a konkrét ügyek intézésében is segítséget nyújtó szolgáltatást végzõ szervezet; n) központi elektronikus szolgáltató rendszer: elektronikus szolgáltatásokat nyújtó és azok igénybevételét támogató rendszer beleértve a Ket j) pontja szerinti központi elektronikus szolgáltató rendszert is (a továbbiakban: központi rendszer), amely magában foglalja annak elemeként az EKG-t, a kormányzati portált, az ügyfélkaput, a kormányzati ügyfél-tájékoztató központot, a hivatali kaput, valamint az f) pont szerinti elektronikus szolgáltatásokat; o) közvetített elektronikus szolgáltatás: csatlakozott szervezet által a központi rendszer útján nyújtott (nem a központi rendszer által közvetlenül nyújtott, illetve az EKG szolgáltatásának sem minõsülõ) elektronikus szolgáltatás; p) kulcstár: az ügyfél számára a BEDSZ keretében biztosított olyan elektronikus tárolóhely, ahol az ügyfél rejtjelezõ kulcspárjának nyilvános része elhelyezhetõ, illetve elérhetõ; q) mûködtetõ szervezet: a közigazgatási informatikáért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) munkaszerve; r) szervezeti postafiók: a központi rendszerhez csatlakozott, hivatali kapuval rendelkezõ szervezet számára a BEDSZ keretében biztosított átmeneti tárolóhely, ahol a részére megküldött dokumentumok a szervezet általi átvételig tárolásra kerülnek; s) szolgáltató szervezet: az EKG nem közvetlenül az üzemeltetõ által biztosított szolgáltatásait nyújtó szervezet; t) tartós tár: az ügyfél számára a BEDSZ keretében biztosított olyan korlátozott nagyságú elektronikus tárolóhely, amely a BEDSZ igénybevételével folytatott kommunikációból az ügyfél által tárolásra kijelölt dokumentumokat az általa történõ törlésig, illetve az ügyfélkapu megszüntetéséig megõrzi; u) ügyfél: e rendelet hatálya alá tartozó szolgáltatásokat igénybe vevõ természetes személy, beleértve a Ket. szerinti ügyfélnek minõsülõ természetes személyt; v) ügyfélkapu: a kormányzati portál egyik szolgáltatása; a központi rendszernek az a logikai pontja, amelyen keresztül a személyazonosítást (viszontazonosítást) igénylõ elektronikus szolgáltatás az azonosított ügyfél által elérhetõ, beleértve a Ket o) pontja szerinti ügyfélkaput is; w) ügysegéd: wa) ügyintézést végzõ és a képviselet ellátására (az érintett hatóságnak bejelentett) meghatalmazással vagy megbízással rendelkezõ (a továbbiakban: képviseleti joggal rendelkezõ ügysegéd), vagy wb) az ügyfél képviselete nélkül, de annak megbízása alapján ügyintézést végzõ vagy internetes kapcsolati lehetõséget biztosító, illetve szakmai és informatikai segítséget nyújtó természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet, beleértve a Ket ában foglaltak ellátására jogszabályban feljogosított hatóságot is; x) viszontazonosítás: ellenõrzési folyamat, melynek során a viszontazonosítást kérõ megküldi az általa jogszerûen kezelt természetes személyazonosító adatokat a központi rendszernek, illetve a hitelesítés-szolgáltatónak, amely tájékoztatja azoknak a regisztráció során felvett adatokkal való egyezõségérõl, illetve az egyezés hiányáról. A szolgáltatás nyújtásának általános szabályai 3. (1) A központi rendszer mûködtetéséért és informatikai biztonságáért, a központi rendszer által közvetlenül nyújtott szolgáltatások rendelkezésre állásáért, a csatlakozott szervezetek által nyújtott közvetített elektronikus szolgál-

19 2007/92. szám MAGYAR KÖZLÖNY 6949 tatás központi rendszer útján történõ elérhetõségéért a miniszter felelõs. (2) A közvetített elektronikus szolgáltatások koordinálását a mûködtetõ szervezet végzi, amely elõkészíti az üzemeltetési szerzõdéseket, a 4. (3) bekezdésében foglaltak alapján megköti a csatlakozási megállapodást a csatlakozó szervezettel, és felügyeli a szerzõdések, megállapodások végrehajtását. (3) A jogszabályokban foglalt feltételek és a csatlakozási megállapodásban foglaltak súlyos a közvetített szolgáltatás biztonságát, hitelességét vagy a központi rendszer mûködését közvetlenül veszélyeztetõ megsértése esetén a mûködtetõ szervezet a feltételek újrateljesítéséig terjedõ idõszakra felfüggesztheti a csatlakozott szervezet által nyújtott közvetített szolgáltatás, illetve a központi rendszer által a csatlakozott szervezetnek nyújtott szolgáltatás(ok) vagy azok egy részének elérését. (4) A csatlakozott szervezet felelõs az általa nyújtott közvetített elektronikus szolgáltatás rendelkezésre állásáért, és azért, hogy az ne veszélyeztesse a központi rendszer által közvetlenül nyújtott és a többi közvetített elektronikus szolgáltatás igénybevételét. (5) A csatlakozott szervezet az általa nyújtott közvetített elektronikus szolgáltatás, a mûködtetõ szervezet a központi rendszer által közvetlenül nyújtott szolgáltatás tekintetében felelõsséggel tartozik annak ügyfélbarát, könnyen használható, akadálymentes igénybevételének és az ahhoz szükséges információ rendelkezésre állásának biztosításáért, különös tekintettel a szolgáltatás igénybevétele szempontjából fogyatékkal élõ ügyfelekre. (6) A központi rendszer egyes elemeinek, a központi rendszer által közvetlenül nyújtott szolgáltatásainak üzemeltetését gazdálkodó szervezet is elláthatja az erre vonatkozó üzemeltetési szerzõdés alapján. Az üzemeltetõ az általa végzett tevékenységért az e rendeletben, valamint az üzemeltetési szerzõdésében foglaltak szerint tartozik felelõsséggel. (7) A központi rendszer által közvetlenül nyújtott elektronikus szolgáltatás tartalmáért a központi rendszert mûködtetõ szervezet, a közvetített elektronikus szolgáltatás tartalmáért a csatlakozott szervezet tartozik felelõsséggel. (8) A csatlakozott szervezet a központi rendszer útján elektronikus ûrlapot vagy ingyenesen letölthetõ, megfelelõ biztonságú segédprogramot bocsáthat az ügyfél rendelkezésére oly módon, hogy a kormányzati portálon erre a célra fenntartott elektronikus mutatógyûjteménybe elhelyezésre kerül a csatlakozott szervezet saját honlapján az ûrlapokat, segédprogramokat tartalmazó oldalra vezetõ elektronikus mutató. Az elektronikus ûrlap, valamint a program tartalmára és használatára e rendelet, a központi rendszer biztonsági követelményeirõl szóló kormányrendelet és az ügyre vonatkozó eljárásra irányadó jogszabály rendelkezéseit kell alkalmazni. (9) Az elektronikus ûrlap, valamint a program szakmai és informatikai megvalósításáért a csatlakozott szervezet tartozik felelõsséggel. (10) E rendelkezéseit az EKG tekintetében a rendelet aiban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni azzal, hogy a mûködtetõ szervezet, illetve ügyfél helyett az EKG hálózatgazdája, illetve a felhasználó, a közvetített elektronikus szolgáltatás és a csatlakozott szervezet helyett az EKG nem közvetlenül az üzemeltetõ által biztosított elektronikus szolgáltatása és az azt nyújtó szolgáltató szervezet értendõ. A központi rendszer 4. (1) A központi rendszer alapszolgáltatásai: a) az EKG, amely biztosítja a központi rendszer közös hálózati alapinfrastruktúráját; b) a kormányzati portál; c) az ügyfélkapu; d) a BEDSZ; e) a hivatali kapu; f) a kormányzati ügyfél-tájékoztató központ. (2) A központi rendszer a közvetített elektronikus szolgáltatások támogatásához az (1) bekezdés szerinti alapszolgáltatásokon túl, a következõ szolgáltatásokat nyújtja: a) elektronikus úton elérhetõ tájékoztató és hirdetményi felület biztosítása az általános szintû jogi tájékoztatás nyújtásával és a hatályos jogszabályok naprakész megjelenítésével; b) az ügyintézéshez, valamint a közvetített elektronikus szolgáltatásokhoz kapcsolódóan külön jogszabály szerint lehetõség biztosítása a fizetési kötelezettségek teljesítésére; c) a csatlakozott szervezetek számára a jogszabályban elõírt közlések továbbításának biztosítása; d) az Európai Unió intézményeivel való elektronikus kapcsolattartás biztosítása; e) jogszabály vagy szerzõdés alapján közremûködés egyéb közérdekû elektronikus szolgáltatások nyújtásában. (3) A csatlakozó szervezet e rendelet 1. mellékletében foglalt keretszerzõdésnek megfelelõ tartalmú megállapodással csatlakozik a központi rendszerhez. A csatlakozási megállapodást a csatlakozó szervezet a miniszterrel köti meg, aki e feladatát a mûködtetõ szervezet útján látja el. A csatlakozott szervezet a (7) (9) bekezdésben foglaltak figyelembevételével jogosult a központi rendszer által nyújtott, az (1) és (2) bekezdésben felsorolt szolgáltatások igénybevételére az (1) bekezdés a) pontjában foglaltak kivételével, melyhez történõ csatlakozásra és annak keretében biztosított szolgáltatások igénybevételének további feltételeire e -ban foglaltak helyett a ok rendelkezései alkalmazandók.

20 6950 MAGYAR KÖZLÖNY 2007/92. szám (4) A közigazgatási hatósági elektronikus ügyintézést végzõ szerv az elektronikus aláírással nem rendelkezõ ügyfél számára az elektronikus ügyintézés lehetõségét a központi rendszeren keresztül biztosítja. (5) A központi rendszerhez csatlakozik a Ket. hatálya alá nem tartozó elektronikus szolgáltatást jogszabályi elõírás alapján nyújtó, a Kormány irányítása alatt álló valamennyi állami költségvetési szerv. (6) A központi rendszerhez a (4) (5) bekezdésben foglaltakon túl bármely szervezet önként csatlakozhat. (7) A csatlakozó szervezet köteles az ügyfélkapu biztosította azonosítással elérhetõvé tenni az azonosítást igénylõ elektronikus szolgáltatását. (8) A csatlakozásra kötelezett szervezet és a helyi önkormányzat központi rendszerhez történõ csatlakozása, illetve részükre a központi rendszer által közvetlenül nyújtott elektronikus szolgáltatások igénybevétele e rendeletben foglaltak kivételével térítésmentes. (9) A (6) bekezdés szerinti szervezetek (ide nem értve a helyi önkormányzatokat) és a központi rendszert mûködtetõ szervezet a csatlakozási megállapodás részeként állapodik meg a csatlakozó szerv által a központi rendszerhez történõ csatlakozásért, valamint a részükre a központi rendszer által közvetlenül nyújtott elektronikus szolgáltatások igénybevételéért fizetendõ, a felmerülõ költségeken alapuló, e szolgáltatások nyújtásához szükséges fejlesztések, beruházások költségeit is tartalmazó térítés összegérõl. 5. (1) A központi rendszer szolgáltatásai interneten keresztül vehetõk igénybe. (2) Az ügyfelek térítésmentesen vehetik igénybe e rendeletben foglaltak kivételével a központi rendszer által közvetlenül nyújtott elektronikus szolgáltatásokat; a közvetített elektronikus szolgáltatások központi rendszeren keresztül történõ igénybevétele miatt tõlük további külön térítés nem kérhetõ. (3) A csatlakozott szervezet által rendelkezésre bocsátott, a 3. (8) bekezdése szerinti elektronikus ûrlap, valamint a program szakszerû felhasználásáért és megfelelõ kitöltéséért ha a képviseleti jog tartalmát az ügyben érintett jogszabályi rendelkezés eltérõen nem állapítja meg a képviseleti joggal rendelkezõ ügysegéd, annak hiányában az ügyfél tartozik felelõsséggel. 6. (1) A mûködtetõ szervezet a csatlakozott szervezetek bevonásával a központi rendszer ügyfelei számára a kormányzati portálon az elektronikus ügyintézéssel, a központi rendszer mûködésével kapcsolatos oktatási anyagot bocsát rendelkezésre. (2) A csatlakozó szervezetek számára a csatlakozáshoz szükséges tájékoztató információkat, csatlakozási nyomtatványokat és a csatlakozáshoz szükséges technikai információkat, dokumentációkat a mûködtetõ szervezet állítja össze és tartja karban, és a honlapján hozzáférhetõvé teszi ( II. Fejezet A KÖZPONTI RENDSZER ALAPSZOLGÁLTATÁSAI 1. Cím Az elektronikus kormányzati gerinchálózat (EKG) 7. (1) Az EKG hálózatgazdája a miniszter. (2) A központi és területi államigazgatási, illetve jogszabály eltérõ rendelkezése hiányában rendvédelmi szervek, valamint az okmányirodák kötelesek csatlakozni; más állami költségvetési szervek, köztestületek, valamint a helyi önkormányzatok önként csatlakozhatnak az EKG-hoz. (3) Gazdálkodó szervezet csak a következõ esetekben csatlakozhat az EKG-hoz, és annak szolgáltatásait csak a következõ célokból használhatja: a) jogszabályban számára elõírt közfeladatot ellátó gazdálkodó szervezet a közfeladatával összefüggésben közvetített elektronikus szolgáltatása nyújtásával kapcsolatban, b) a központi rendszer egyes elemeit üzemeltetõ vagy a központi rendszerhez csatlakozásra kötelezett szervezet által nyújtott közvetített elektronikus szolgáltatást üzemeltetõ gazdálkodó szervezet az üzemeltetési feladatainak ellátásával kapcsolatban. (4) A (2) (3) bekezdésben foglaltak kivételével, az EKG-hoz más jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet, illetve természetes személy nem csatlakozhat. (5) Nem részei az EKG-nak a következõ zártcélú hálózatok: a) a nemzetbiztonsági szolgálatok speciális mûveleti hálózatai; b) a Honvédelmi Minisztérium által mûködtetett katonai mûveleti hálózatok; c) az Egységes Digitális Rádiótávközlõ Rendszer; d) a Külügyminisztérium által Magyarországon és külképviseleti viszonylatban mûködtetett diplomáciai információs rendszerek; e) a Magyar Köztársaság nemzetközi kötelezettségeibõl adódóan mûködtetett nemzetközi zártcélú hálózatok. (6) Az (5) bekezdés c) pontjában meghatározott zártcélú hálózat és az EKG együttmûködését összekapcsolással kell biztosítani.

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

191. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

191. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2004. de cem ber 15., szerda 191. szám Ára: 966, Ft TARTALOMJEGYZÉK 334/2004. (II. 15.) Korm. r. Az európai ügyekért felelõs tárca nélküli miniszter feladat-

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 11., hétfõ 96. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXXXIII. tv. A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá - lya

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét Az Alkotmánybíróság Határozatai utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tóra és

Részletesebben

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft. Oldal

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd 26. szám Ára: 1325, Ft TARTALOMJEGYZÉK 29/2008. (II. 19.) Korm. r. A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter feladat- és hatáskörérõl.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 14., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 14., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. au gusz tus 14., hétfõ 102. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 175/2006. (VIII. 14.) Korm. r. A fel sõ ok ta tá si hall ga tók jut ta tá sa i ról...

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások CXXXIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2006. áp ri lis 26. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 71/2006. (IV. 3.) Korm. ren de let 80/2006. (IV. 6.) Korm.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 10., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 10., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 10., szerda 135. szám Ára: 966, Ft TARTALOMJEGYZÉK 264/2007. (X. 10.) Korm. r. Az egyes ter mé kek ki egé szí tõ ol tal má ra vo nat ko zó

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LIX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 577-768. OLDAL 2009. március 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1775 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 6., csütörtök 39. szám Ára: 759, Ft TARTALOMJEGYZÉK 80/2006. (IV. 6.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 15., szerda 109. szám Ára: 777, Ft TARTALOMJEGYZÉK 216/2007. (VIII. 15.) Korm. r. A hosszú távú kötelezettségek vállalásának egyes szabályairól

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

A Kormány rendeletei. A Kormány 349/2007. (XII. 21.) Korm. rendelete M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/180. szám

A Kormány rendeletei. A Kormány 349/2007. (XII. 21.) Korm. rendelete M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/180. szám 13398 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/180. szám 9. A Bktv. 24. -a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki: (4) Fel ha tal ma zást kap az igaz ság ügyért fe le lõs mi - nisz ter, hogy ren de let ben

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 11., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 855, Ft. Oldal

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 11., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 855, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 11., hétfõ 64. szám Ára: 855, Ft TARTALOMJEGYZÉK Oldal 102/2009. (V. 11.) Korm. rendelet Az áruk és egyes szol gál ta tá sok sza bad áram lá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA udapest, 2008. no vem ber 20., csütörtök 164. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXXII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság, va la mint Mon te neg ró Köz tár sa ság között a tár sa

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 63. szám Ára: 1395, Ft 2009. évi XXVIII. tör vény Egyes agrártárgyú törvények módosításáról.... 15832 2009.

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 30., kedd 64. szám TARTALOMJEGYZÉK 127/2006. (V. 30.) Korm. r. A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Hor vát Köz tár sa ság Kor - mánya között

Részletesebben

42. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 4., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1533, Ft. Oldal

42. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 4., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1533, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. áp ri lis 4., szerda 42. szám Ára: 1533, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXIII. tv. A fo gya té kos sze mé lyek jo ga i ról és esély egyen lõ sé gük biz to

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 96. szám Ára: 3825 Ft 2009. évi LXXX. tör vény A Bün te tõ Tör vény könyv rõl szóló 1978. évi IV. tör vény

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ja nu ár 5., péntek 1. szám TARTALOMJEGYZÉK 2007: I. tv. A sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mé lyek be uta zá sá ról és

Részletesebben

21. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1935, Ft. Oldal

21. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1935, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek 21. szám Ára: 1935, Ft TARTALOMJEGYZÉK 33/2009. (II. 20.) Korm. ren de let A he lyi ön kor mány za tok vis ma i or tá mo ga tá

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 26., hétfõ. 79. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 26., hétfõ. 79. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 26., hétfõ 79. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 26., hétfõ 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 148/2008. (V.

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

107. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 30., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 357, Ft. Oldal

107. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 30., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 357, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. au gusz tus 30., szerda 107. szám TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (VIII. 30.) GKM r. Az elektromágneses összeférhetõségrõl... 8296 63/2006. (VIII. 30.) GKM

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 1113-1368. OLDAL 2007. március 22. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

157. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, decem ber 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 861, Ft. Oldal

157. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, decem ber 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 861, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. decem ber 19., kedd 157. szám Ára: 861, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: CXIX. tv. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról...

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. március 6., péntek 27. szám Ára: 6525, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2009. évi II. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság és Bosz nia és Her ceg ovi na kö zött a tár

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

165. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 680, Ft. Oldal

165. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 680, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek 165. szám Ára: 680, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXXIV. tv. A Ma gyar Fej lesz té si Bank Rész vény tár sa ság ról szó ló 2001. évi

Részletesebben

136. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 12., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal

136. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 12., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 12., péntek 136. szám Ára: 777, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXIV. tv. Az ag rár gaz da ság fej lesz té sé rõl szóló 1997. évi CXIV. tör vé ny

Részletesebben