A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA"

Átírás

1 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, jú li us 11., hétfõ 96. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXXXIII. tv. A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá - lya i ról szóló évi CXL. tör vény ha tály ba lé pé sé vel össze - füg gõ egyes tör vények módosításáról : LXXXIV. tv. A szerencsejáték szervezésérõl szóló évi XXXIV. törvény mó do sí tá sá ról /2005. (VII. 11.) HM BM IM MeHVM e. r. Oldal A szoros felügyelet alá helyezés végrehajtásának, valamint a kato - nával szemben elrendelt lakhelyelhagyási tilalom ellenõrzésének sza bá lya i ról szóló 46/2002. (X. 10.) HM BM IM MeHVM együttes rendelet módosításáról /2005. (VII. 11.) PM r. A Vám tarifa Ma gya rá zat ról szóló 23/1990. (XII. 3.) PM ren de let mó do sí tá sá ról /2005. (VII. 11.) ME h. Kormányzati fõtisztviselõi kinevezésrõl A Pénzügyminisztérium pályázati kiírása oktatók, szakértõk képzé - sére és adatbázisban való regisztrációjára Ára: 3082, Ft

2 5200 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2005/96. szám II. rész JOGSZABÁLYOK Törvények évi LXXXIII. tör vény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. tör vény hatálybalépésével összefüggõ egyes tör vények módosításáról* ELSÕ FEJEZET Belügyi ágazati feladatokkal összefüggõ tör vények 1. Az anya köny vek rõl, a há zas ság kö té si el já rás ról, a név vál toz ta tás ról és a név vi se lés rõl szóló évi 17. tör vényerejû ren de let (a továb biak ban: Anyt.) 27/A. -a a kö vet ke zõ (4) (7) be kez dés sel egé szül ki: (4) Az anya köny vi ki vo na ton két utó ne vet le het fel tün - tet ni. Annak a sze mély nek, aki nek szü le té si anya köny vi be jegy zé se ket tõ nél több utó ne vet tar tal maz, a szü le té si anya köny vi ki vo nat ki ál lí tá sá nál írás ban nyi lat koz nia kell, hogy me lyik két utó ne vét kí ván ja vi sel ni. A nyi lat ko zat alap ján a szü le té si anya könyv ben az utó ne vét ki kell ja ví - ta ni. Ha az érin tett sze mély a nyi lat ko za tot nem te szi meg, az anya köny vi ki vo nat ra az anya könyv ben sze rep lõ utó ne - vei kö zül az elsõ ket tõt kell fel tün tet ni. (5) El halt sze mély ese tén, amennyi ben szü le té si anya - köny vi be jegy zé se ket tõ nél több utó ne vet tar tal maz, az el - halt há zas sá gi anya köny vi be jegy zé sét, en nek hi á nyá ban még éle té ben tett sze mé lyes nyi lat ko za tát kell ala pul ven ni a vi selt utó ne vek te kin te té ben, és a ha lot ti anya könyv be a (6) be kez dés ben fog lal tak sze rint kell utó ne vét (utóne - veit) be je gyez ni. (6) Ha az el halt sze mély ja nu ár 1-je után kö tött há zas sá got, a ha lot ti anya könyv be a há zas sá gi be jegy zés - ben sze rep lõ utó ne vet (utó ne ve ket) kell fel tün tet ni ja nu ár 1-je után kö tött há zas sá gi be jegy zés hi á nyá ban az el halt utol só sze mély azo no sí tó iga zol vá nyá ban, en nek hiányában egyéb, sze mély azo no sí tás ra al kal mas ok má - nyá ban sze rep lõ utó ne vet (utó ne ve ket) kell fel tün tet ni. (7) A (6) be kez dés ben meg ha tá ro zott ese tek ben a szü le - té si és ja nu ár 1-je elõt ti há zas sá gi be jegy zés ese té - ben a há zas sá gi anya könyv ben az el halt utó ne vé nek ja ví - tá sát a ha lá les etet nyil ván tar tó anya könyv ve ze tõ ér te sí té se alap ján kell el vé gez ni. * A tör vényt az Or szág gyû lés a jú li us 4-i ülés nap ján fo gad ta el. 2. Az Anyt. 28/A. -a a kö vet ke zõ (8) és (9) be kez dés - sel egé szül ki: (8) A szü le té si név meg vál toz ta tá sá ra irá nyuló el já rás ügy in té zé si ha tár ide je ha tör vény el té rõ en nem ren del ke - zik 60 nap. (9) Amennyi ben a ké re lem hi á nyo san ér ke zik, a hi ány - pót lá si fel hí vást a ké re lem be ér ke zé sé tõl szá mí tott 15 na - pon be lül kell ki bo csá ta ni. 3. Az Anyt ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet - ke zõ ren del ke zés lép: (2) Az ada tok vál to zá sa ese tén anya köny vez ni kell: a) a gyer mek, ille tõ leg a szü lõ szü le té si csa lá di és utó - ne vé nek meg vál to zá sát, b) a gyer mek, ille tõ leg a szü lõ ket tõ nél több utó ne vé - nek a 27/A. (4) és (7) be kez dé sé ben sza bá lyo zott ki ja ví - tá sát, c) a gyer mek, ille tõ leg a szü lõ sze mé lyi azo no sí tó já nak meg vál to zá sát, d) a gyer mek ne mé nek meg vál to zá sát, e) a gyer mek csa lá di jog ál lá sá nak meg vál to zá sát, f) a szü lõk, illetve a gyer mek ma gyar ál lam pol gár sá gá - nak meg szû né sét, a ma gyar ál lam pol gár ság meg szer zé sét; va la mint az is mert té vált ál lam pol gár sá gát, a té ve sen be - jegy zett kül föl di ál lam pol gár ság tör lé sét, g) a be jegy zett sze mély ha lá lát. 4. Az Anyt ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet - ke zõ ren del ke zés lép: (3) Ha az ügy fél olyan adat iga zo lá sát kéri, amely nem adat tar tal ma az anya köny vi ki vo nat nak, ha tó sá gi bi zo nyít - vány ki adá sá nak van he lye. 5. Az Anyt. a kö vet ke zõ al cím mel és 41/A 41/D. -ok - kal egé szül ki: Elektronikus ügyintézés az anyakönyvi, házasságkötési és névváltoztatási eljárásban 41/A. (1) Az anya köny vi, a há zas ság kö té si és a név - vál toz ta tá si el já rá sok ban a (2) be kez dés ben fog lalt ese te - ket ki vé ve nincs he lye elekt ro ni kus ügy in té zés nek. (2) Az ügy fél anya köny vi ki vo na tá nak, ha tó sá gi bi zo - nyít vá nyá nak és név vál toz ta tá si ok irat-má so la tá nak ki ál lí - tá sát elekt ro ni kus úton is ké rel mez he ti. 41/B. (1) Az anya köny vi be jegy zé sek cél já ra, va la - mint az anya köny vi ki vo nat ki ál lí tá sá ra szol gá ló biz ton sá - gi ok má nyok ról a köz hi te les sé get szol gá ló ellen õr zés, va - la mint a vissza élé sek meg aka dá lyo zá sa cél já ból köz pon ti nyil ván tar tást (a továb biak ban: nyil ván tar tás) kell ve zet ni. (2) A nyil ván tar tás tar tal maz za: a) az ok mány aa) fel hasz ná lá sá ra jo go sult te le pü lés meg ne ve zé sét és azo no sí tó ját, ab) egye di azo no sí tó ját, ac) be vé te le zé sé nek he lyét és ide jét, ad) tény le ges tá ro lá si he lyét,

3 2005/96. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5201 ae) ki ál lí tá sá ra, fel hasz ná lá sá ra, ér vé nyes sé gé re és se - lej te zé sé re vo nat ko zó ada to kat (ál la pot-ada tok), b) a ki ál lí tott anya köny vi ki vo nat ban sze rep lõ sze mé - lyes és ok mány azo no sí tó ada to kat, c) az anya köny vi ki vo nat ki ál lí tá sát kérõ ügy fél sze - mély azo no sí tó ada ta it, d) az anya köny vi ki vo na tot ki ál lí tó anya könyv ve ze tõ azo no sí tá sá hoz szük sé ges ada to kat. (3) A nyil ván tar tás ban tá rolt ada tok meg is me ré sé re, ille tõ leg igény lé sé re köz vet len (on li ne) hoz zá fé rés sel jo - go sult: a) a te le pü lés meg bí zott anya könyv ve ze tõ je, b) a he lyet te sí tõ anya könyv ve ze tõ a ki ren de lés idõ tar - ta ma alatt, to váb bá c) a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott kör zet köz pon - ti fel ada to kat el lá tó te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ je, ille tõ leg az út le vél ha tó ság sze mély azo no sí tás ra al kal mas ha tó sá gi iga zol vány ki adá si el já rás ban, va la mint d) tör vény ben meg ha tá ro zott fel ügye le ti fel ada tai el lá - tá sá hoz a me gyei (fõ vá ro si) köz igaz ga tá si hi va tal és a Bel - ügy mi nisz té ri um anya köny vi fel ada tok el lá tá sá ra ki je lölt szer ve (a továb biak ban: köz pon ti anya köny vi szerv). (4) A (3) be kez dés sze rin ti be te kin té se ket, ille tõ leg adat igény lé se ket nap lóz ni kell, a nap ló ál lo má nyo kat az ok ira tok ki ál lí tá sá tól szá mí tott 5 évig kell meg õriz ni. (5) A nyil ván tar tás ból és a (4) be kez dés sze rin ti nap ló - ál lo má nyok ból adat szol gál ta tás a bí ró ság és a nem zet biz - ton sá gi szol gá la tok ré szé re, fel ada ta ik el lá tá sa ér de ké ben a rá juk vo nat ko zó tör vényekben meg ha tá ro zott cé lok és fel té te lek tel je sü lé se ese tén, va la mint a nyo mo zó ha tó sá - gok bûn ül dö zé si te vé keny sé gé nek el lá tá sá hoz tel je sít he tõ. (6) A (2) be kez dés c) d) pont já ban meg ha tá ro zott ada - to kat az anya köny vi ki vo nat ki ál lí tá sát kö ve tõ öt év el tel - té vel tö röl ni kell. 41/C. (1) A 41/B. (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott nyil ván tar tást a bel ügy mi nisz ter ál tal ki je lölt szerv ve ze ti, amely a 41/B. (5) be kez dés sze rin ti adat to váb bí tás te kin - te té ben adat ke ze lõ ként, a nyil ván tar tás ban sze rep lõ egyéb sze mé lyes ada tok te kin te té ben adat fel dol go zó ként tar to - zik fe le lõs ség gel. (2) A nyil ván tar tás ve ze té sé hez a nyil ván tar tott ada - tok és azok vál to zá sai te kin te té ben a bel ügy mi nisz ter ren de le té ben meg ha tá ro zott rend sze rint adat ke ze lõ ként adat szol gál ta tás ra kö te le zett: a) a te le pü lé si ön kor mány zat pol gár mes te ri hi va ta lá - nak anya könyv ve ze tõ je, b) a te le pü lé si ön kor mány zat pol gár mes te ri hi va ta lá - nak jegy zõ je, va la mint c) a me gyei (fõ vá ro si) köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ je. 41/D. (1) A 41/B. (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott, köz vet len hoz zá fé ré si jo go sult ság gal ren del ke zõk rõl a 41/C. (1) be kez dé se sze rin ti szerv nyil ván tar tást ve zet, amely tar tal maz za: a) a te le pü lé si ön kor mány zat pol gár mes te ri hi va ta lá - nak anya könyv ve ze tõi fel ada tok kal meg bí zott köztiszt - viselõje, a me gyei (fõ vá ro si) köz igaz ga tá si hi va tal és a köz pon ti anya köny vi szerv hoz zá fé rés re jo go sult köz tiszt - vi se lõ je sze mély azo no sí tó ada ta it (csa lá di és utó ne vét, szü le té si he lyét és ide jét, any ja ne vét), b) az anya könyv ve ze tõ meg bí zá sa sze rin ti te le pü lé sek ne vét, a kör jegy zõ sé gi szék hely ön kor mány zat meg ne ve - zé sét, he lyet te sí tés ese tén a meg bí zás idõ tar ta mát, c) a jo go sult sá got biz to sí tó köz igaz ga tá si hi va tal, to - váb bá a köz pon ti anya köny vi szerv meg ne ve zé sét, a jo go - sult ság idõ tar ta mát, d) az a) pont ban meg ha tá ro zott sze mé lyek hoz zá fé ré si jo go sult sá got biz to sí tó fel hasz ná lói kár tya-azo no sí tó ját, fel hasz ná lói ne vét, a hoz zá fé ré si jo go kat, e) az a) c) pon tok ban meg ha tá ro zott ada tok ban be kö - vet ke zett vál to zá so kat. (2) Az (1) be kez dés sze rin ti nyil ván tar tás ve ze té sé hez a nyil ván tar tott ada tok és azok vál to zá sai te kin te té ben a bel ügy mi nisz ter ren de le té ben meg ha tá ro zott rend sze rint adat ke ze lõ ként adat szol gál ta tás ra kö te le zett: a) a te le pü lé si ön kor mány zat pol gár mes te ri hi va ta lá - nak jegy zõ je, b) a me gyei (fõ vá ro si) köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ je, va la mint c) a köz pon ti anya köny vi szerv ve ze tõ je. (3) Az (1) be kez dés a) e) pont já ban meg ha tá ro zott ada - to kat a nyil ván tar tás a jo go sult ság meg szû né sé tõl szá mí - tott öt évig tar tal maz za. 6. Az egyé ni vál lal ko zás ról szóló évi V. tör vény (a továb biak ban: Evtv.) 8. -a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki: (3) Ha va la mely ha tó sá gi en ge dély meg adá sá hoz kü - lön jog sza bály az egyé ni vál lal ko zói jog vi szony iga zo lá sát írja elõ, a kör zet köz pon ti jegy zõ a vál lal ko zói iga zol ványt ki ál lít ja, egy ide jû leg meg fe le lõ ha tár idõ ki tû zé se mel lett fel hív ja a ké rel me zõt az érin tett ha tó sá gi en ge dély utó la - gos be mu ta tá sá ra. 7. Az Evtv ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ e) pont tal egé szül ki: (Az egyé ni vál lal ko zó tól vissza kell von ni az iga zol - ványt, ha) e) a vál lal ko zó a 8. (3) be kez dé sé ben fog lalt fel hí vás el le né re az érin tett ha tó sá gi en ge délyt a meg adott ha tár - idõn be lül nem mu tat ja be. 8. A pol gá rok sze mé lyi ada ta i nak és lak cí mé nek nyil - ván tar tá sá ról szóló évi LXVI. tör vény (a továb biak - ban: Nytv.) 11. -a (1) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: (A nyil ván tar tás tar tal maz za a pol gár) b) ma gyar vagy kül föl di ál lam pol gár sá gát, ille tõ leg hon ta lan sá gát (a továb biak ban: ál lam pol gár ság), va la mint me ne kült, be ván do rolt, le te le pe dett, ille tõ leg EGT tar tóz - ko dá si en ge dé lyes jog ál lá sát;

4 5202 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2005/96. szám 9. Az Nytv ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet - ke zõ ren del ke zés lép: (4) A Hi va tal a sze mély azo no sí tó iga zol vány ok mány - azo no sí tó ját meg je lö lõ ké rel me zõ ré szé re a fel hasz ná lás cél já nak és jog alap já nak iga zo lá sa nél kül is adat szol gál ta - tást tel je sít a sze mély azo no sí tó iga zol vány ki adá sá ról, ér - vé nyes sé gé nek, el vesz té sé nek, el lo pá sá nak, meg sem mi sü - lé sé nek, ta lá lá sá nak, meg ke rü lé sé nek té nyé rõl. Az adat - szol gál ta tá si el já rás elekt ro ni kus ügy in té zés út ján is foly - hat. 10. (1) Az Nytv át meg elõ zõ Sze mély azo no sí - tó iga zol vány al cím he lyé be a kö vet ke zõ al cím lép: Személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványok (2) Az Nytv ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet - ke zõ ren del ke zés lép: (2) A pol gár elekt ro ni kus úton is be je lent he ti a sze - mély azo nos sá ga iga zo lá sá ra al kal mas ha tó sá gi iga zol vá - nya el vesz té sét, el lo pá sát, meg sem mi sü lé sét és kér he ti annak pót lá sát, amennyi ben ada ta i ban nem kö vet ke zett be vál to zás. Ilyen eset ben a ha tó sá gi iga zol ványt az ok - mány azo no sí tó adat ki vé te lé vel a pót lás ra ke rü lõ ko ráb bi ha tó sá gi iga zol vánnyal meg egye zõ adat tar ta lom mal kell ki ad ni. A fel so rolt és a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott ese te ket ki vé ve a sze mély azo nos ság iga zo lá sá ra al kal mas ha tó sá gi iga zol vá nyok ki adá sá val össze füg gõ el já rá so kat elekt ro ni kus úton nem le het in téz ni. A sze mély azo nos ság iga zo lá sá ra al kal mas ha tó sá gi iga zol vá nyok ki adá sá ra irá - nyuló ké re lem csak sze mé lye sen terjeszthetõ elõ. (3) Az Nytv ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet - ke zõ ren del ke zés lép: (4) A pol gár sze mély azo nos sá gát a sze mély azo no sí - tó iga zol vá nyon túl min den olyan ha tó sá gi iga zol vány iga zol ja, amely tar tal maz za a (3) be kez dés a) d)) és g) i) pont ja i ban meg ha tá ro zott ada to kat. Ilyen adat tar tal mú ha - tó sá gi iga zol vány nak te kin ten dõ kü lö nö sen az ér vé nyes út le vél és az új tí pu sú kár tya for má tu mú ve ze tõi en ge dély. A fel so rolt, illetve az elõ zõ ek nek meg fe le lõ adat tar tal mú ér vé nyes ha tó sá gi iga zol vá nyok be mu ta tá sa ese té ben sze - mély azo no sí tás cél já ból jog sza bály ban meg ha tá ro zott ki vé te lek kel a pol gár nem kö te lez he tõ más ok mány be - mu ta tá sá ra. 11. A bûn ügyi nyil ván tar tás ról és a ha tó sá gi er köl csi bi zo nyít vány ról szóló évi LXXXV. tör vény (a továb biak ban: Bnyt.) 49. -a a kö vet ke zõ (4) és (5) be - kez dés sel egé szül ki: (4) A bûn ügyi nyil ván tar tó az érin tett nek a róla nyil - ván tar tott bûn ügyi sze mé lyes ada tá ról a sze mé lyes ada tok vé del mé rõl és a köz ér de kû ada tok nyil vá nos sá gá ról szóló évi LXIII. tör vény ában fog lal tak sze rint ad tá jé koz ta tást. (5) A (4) be kez dés ben sza bá lyo zott el já rás so rán az érin tett a tá jé koz ta tás irán ti ké rel mét elekt ro ni kus úton is elõ ter jeszt he ti. 12. (1) A Bnyt ának (1) be kez dé se he lyé be a kö - vet ke zõ ren del ke zés lép: (1) A ha tó sá gi er köl csi bi zo nyít vány ki ál lí tá sát kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze rint ki zá ró lag az érin tett sze mély kér he ti. (2) A Bnyt a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki: (4) Az er köl csi bi zo nyít vány ki adá sa irán ti ké re lem elekt ro ni kus úton is elõ ter jeszt he tõ. 13. (1) A köz úti köz le ke dé si elõ éle ti pont rend szer rõl szóló évi CXXVIII. tör vény (a továb biak ban: Kpt.) 11. -ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: (1) A pont rend szer re a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról szóló évi CXL. tör vény sza bá lya it a (2) (5) be kez dés ben fog lalt el té ré sek - kel kell al kal maz ni (2) A Kpt a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki és az ere de ti (4) be kez dés szá mo zá sa (5) be kez dés re vál - to zik: (4) Nincs he lye a ve ze tõi en ge dély vissza vo ná sát el - ren de lõ ha tá ro zat mél tá nyos sá gi el já rás ban tör té nõ mó do - sí tá sá nak vagy vissza vo ná sá nak. 14. (1) A köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szóló évi XXIII. tör vény (a továb biak ban: Ktv.) 22/A. -a (8) be kez - dé sé nek e) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: [Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott kö te le zett sé get] e) a köz igaz ga tá si ha tó sá gi ügy ben dön tés re jo go sult köz tiszt vi se lõ két éven te, (2) A Ktv. 22/B. -ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet - ke zõ ren del ke zés lép: (1) A 22/A. (11) be kez dé sé ben em lí tett el len õr zé si el já rást a Bel ügy mi nisz té ri um foly tat ja le. A va gyon nyi - lat ko zat té te lé re, az el len õr zé si el já rás le foly ta tá sá ra vo - nat ko zó rész let sza bá lyo kat a kormány ál la pít ja meg. 15. A Ktv ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet - ke zõ ren del ke zés lép: (5) E tör vény al kal ma zá sá ban hoz zá tar to zó: a) az egye nes ág be li ro kon és annak há zas tár sa, b) az örök be fo ga dó és a ne ve lõ szü lõ, c) az örök be fo ga dott és a ne velt gyer mek, d) a test vér, a há zas társ, az élet társ, e) a há zas társ nak, az élet társ nak egye nes ág be li ro ko na, test vé re és a test vér há zas tár sa.

5 2005/96. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5203 MÁSODIK FEJEZET Egészségügyi ágazati feladatokkal összefüggõ tör vények 16. Az Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol - gá lat ról szóló évi XI. tör vény 14. -a (2) be kez dé sé - nek c) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: (A má sod fo kú el já rás) c) amennyi ben elsõ fo kon a Tisz ti fõ or vo si Hi va tal, az or szá gos tisz ti fõ or vos vagy az or szá gos tisz ti fõ gyógy sze - rész járt el, a kü lön jog sza bály sze rin ti jog or vos la ti ha tó - ság ha tás kö ré be tar to zik. 17. A sze mély azo no sí tó jel he lyé be lépõ azo no sí tá si mó dok ról és az azo no sí tó kó dok hasz ná la tá ról szóló évi XX. tör vény 21. -ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet - ke zõ ren del ke zés lép: (3) A TAJ szám ról szóló ha tó sá gi iga zol ványt az érin - tett la kó he lye sze rint ille té kes me gyei, fõ vá ro si egész ség - biz to sí tá si pénz tár ál lít ja ki és jut tat ja el az érin tett ré - szére. 18. A kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról szóló évi LXXXIII. tör vény (a továb biak ban: Ebtv.) a kö - vet ke zõ 5/A. -sal egé szül ki: 5/A. Az e tör vény sze rin ti cse lek mé nyek az iga zo - lá si ké re lem elõ ter jesz tése és az adat vé del mi kö ve tel mé - nyek biz to sí tá sa ese tén az egész ség biz to sí tás igaz ga tá si szer ve i nek ha tás kö ré be tar to zó jog or vos la tok irán ti ké re - lem elõ ter jesz tése ki vé te lé vel elekt ro ni kus ügy in té zés ke re té ben nem gya ko rol ha tók. 19. Az Ebtv ának (4) be kez dé se he lyé be a kö - vet ke zõ ren del ke zés lép: (4) Az igényt ha tá ro zat ban kell el bí rál ni. Az e tör vény - ben meg ha tá ro zott ese tek ben nem kell ha tá ro za tot hoz ni, ha az igényt tel jes mér ték ben tel je sí tik. 20. Az Ebtv a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: 69. Ha az ille té kes egész ség biz to sí tá si szerv a pénz - be li el lá tá si igény ér vé nye sí té sé rõl az elõ írt ha tár idõn be lül nem gon dos ko dik, az Art.-ben meg ha tá ro zott ké se del mi pót lék kal azo nos mér té kû ka ma tot kö te les fi zet ni a jo go - sult ré szé re. Nem kell meg fi zet ni a ka ma tot, ha a ka mat össze ge nem ha lad ja meg az 1000 fo rin tot. 21. Az Ebtv ának (1) be kez dé se he lyé be a kö - vet ke zõ ren del ke zés lép: (1) A ki fi ze tõ hely nek, to váb bá az igaz ga tó ság nak a be - teg sé gi és anya sá gi el lá tás sal, va la mint a bal ese ti táp pénz - zel kap cso lat ban tett in téz ke dé se, ille tõ leg ho zott ha tá ro - za ta ellen a mun kál ta tó szék he lye (te lep he lye) sze rint ille - té kes MEP-hez le het fel leb bez ni. HARMADIK FEJEZET Fog lal koz ta tás po li ti kai és mun ka ügyi ága za ti fel ada tok kal össze füg gõ tör vények 22. A fel nõtt kép zés rõl szóló évi CI. tör vény (a továb biak ban: Fktv.) 8. -ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: (6) A nyil ván tar tás sal kap cso la tos el já rás ban a köz - igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá - lya i ról szóló évi CXL. tör vény (a továb biak ban: Ket.) ren del ke zé se it kell al kal maz ni. A mun ka ügyi köz - pont dön té se ellen be nyúj tott fel leb be zést a Foglalkozta - tási Hi va tal bí rál ja el. 23. Az Fktv ának (8) be kez dé se he lyé be a kö - vet ke zõ ren del ke zés lép: (8) A mun ka ügyi köz pont el len õr zé si te vé keny sé gé re a Ket. ha tó sá gi el len õr zés re vo nat ko zó ren del ke zé se it kell al kal maz ni. A mun ka ügyi köz pont ál tal ho zott dön tés ellen be nyúj tott fel leb be zést a Fog lal koz ta tá si Hi va tal bí - rál ja el. 24. Az Fktv ának (1) be kez dé se he lyé be a kö - vet ke zõ ren del ke zés lép: (1) A FAT a fel nõtt kép zést foly ta tó in téz mé nyek és a fel nõtt kép zé si prog ra mok akk re di tá ci ó ja irán ti ké re lem rõl annak az NFI-hez tör té nõ meg ér ke zé se nap já tól szá mí tott 60 na pon be lül dönt. A FAT dön té se ellen a fog lal koz ta tás - po li ti kai és mun ka ügyi mi nisz ter hez le het fel leb be zést be - nyúj ta ni. Az akk re di tá ci ós el já rás ra egyéb ként a Ket. sza - bá lya it kell al kal maz ni. 25. A mun ka vé de lem rõl szóló évi XCIII. tör - vény (a továb biak ban: Mvt.) 16. -ának he lyé be a kö vet - ke zõ ren del ke zés lép: 16. Az ál lam ha tó sá gi te vé keny ség ke re té ben, a köz - igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá - lya i ról szóló évi CXL. tör vény (a továb biak ban: Ket.) sze rin ti el já rá si rend ben a VII. Fe je zet ben meg ha - tá ro zot tak sze rint a) elõ se gí ti és ellen õr zi a mun ka vé de lem re vo nat ko zó sza bá lyok vég re haj tá sát, b) el lát ja az e tör vény, a fog lal koz ta tás po li ti kai és mun - ka ügyi, az egész ség ügyi mi nisz ter ren de le te és kü lön jog - sza bály sze rin ti en ge dé lye zést és nyil ván tar tást. 26. Az Mvt a helyébe a következõ rendelkezés lép: 68. (1) Ha a sé rült a mun kál ta tó nak a mun ka bal eset be je len té sé vel, ki vizs gá lá sá val kap cso la tos in téz ke dé sét vagy mu lasz tá sát sé rel me zi, úgy a te rü le ti leg ille té kes mun ka biz ton sá gi és mun ka ügyi fel ügye lõ ség hez, bá nyá - sza ti mun ka bal eset ese tén az ille té kes bá nya ka pi tány ság - hoz ké re lem mel for dul hat. (2) Ha a sé rült meg halt vagy egész sé gi ál la po ta miatt jo - ga i nak ér vé nye sí té sé re nem ké pes, az (1) be kez dés ben

6 5204 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2005/96. szám meg ha tá ro zott jo go kat a sé rült hoz zá tar to zó ja gya ko rol - hat ja. A ké re lem ben a hoz zá tar to zói mi nõ sé get va ló szí nû - sí te ni kell. 27. Az Mvt. a kö vet ke zõ al cím mel és 82/B. -sal egé - szül ki: Az OMMF, illetve a területi munkabiztonsági és munkaügyi felügyelõségei jogkörére vonatkozó külön szabályok 82/B. Az OMMF és te rü le ti mun ka biz ton sá gi és mun - ka ügyi fel ügye lõ sé gei mun ka biz ton sá gi ha tó sá gi te vé - keny sé gé re a Ket. sza bá lya it e tör vény el té rõ ren del ke zé - se i vel együtt kell al kal maz ni. 28. Az Mvt. a kö vet ke zõ 82/C. -sal egé szül ki: 82/C. (1) A mun ka biz ton sá gi ha tó sá gi el já rá sok so - rán az új ra fel vé te li el já rás ra vo nat ko zó sza bá lyok nem al - kal maz ha tók. (2) Mél tá nyos sá gi el já rást pénz fi ze tés re kö te le zett ter - mé sze tes sze mély a jog erõs dön tést hozó szerv nél kez de - mé nyez het. Az el já rást a kö te le zett azon hoz zá tar to zó ja is kez de mé nyez he ti, aki a pénz össze get a pol gá ri jog sza bá - lyai sze rint meg fi zet ni kö te les. (3) Fel ügye le ti el já rás ke re té ben a ha tó sá gi el já rás so rán ho zott dön tés nem vál toz tat ha tó meg és nem sem mi sít he tõ meg, ha a kö te le zett sé get meg ál la pí tó dön tés jog erõ re emel ke dé sé tõl vagy ha a tel je sí té si ha tár idõ ezt meg ha lad - ja, ak kor a tel je sí té si ha tár idõ utol só nap já tól szá mí tott egy év el telt. (4) A ha tó sá gi el já rás so rán ho zott dön tés vég re haj tá sát az OMMF elsõ fo kon el já ró szer ve fo ga na to sít ja. E szer vet a vég re haj tás fo ga na to sí tá sa so rán a vég re haj tó szol gá lat - tal azo nos jo gok il le tik meg és kö te le zett sé gek ter he lik. (5) A ha tó sá gi el já rás so rán ho zott ön ál ló fel leb be zés - sel meg tá mad ha tó vég zé sek bí ró sá gi fe lül vizs gá la ta nem pe res el já rás ban tör té nik. 29. Az Mvt. a kö vet ke zõ 83/A. -sal egé szül ki: 83/A. (1) Az OMMF a mun ka biz ton sá gi ha tó sá gi ellen õr zés so rán hi va tal ból vagy a sé rült, ille tõ leg hoz zá - tar to zó ja ál tal a 68. alap ján kez de mé nye zett el já rás ban jár el. (2) Az OMMF fel ügye lõ je ille té kességi te rü le tén kí vül, va la mint az OMMF köz tiszt vi se lõ je Ma gyar or szág egész te rü le tén az OMMF el nö ke ál tal ki ál lí tott meg bí zó le vél bir to ká ban vé gez het el len õr zést. Az ellen õr zés alap ján in - dult el já rás le foly ta tá sá ra az a fel ügye lõ ség jo go sult, amely nek ille té kességi te rü le tén az ellen õr zés tör tént, ki - vé ve, ha a ki zá rá si ok miatt má sik fel ügye lõ ség ke rült ki je - lö lés re. 30. (1) Az Mvt ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: (1) A te rü le ti mun ka biz ton sá gi és mun ka ügyi fel ügye - lõ ség fel ügye lõ je el sõ fo kú ha tó ság ként jo go sult a) a mun ka he lyek te kin te té ben a mun kál ta tót ha tá ro - zat ban kö te lez ni, hogy írás ban nyújt son tá jé koz ta tást a meg je lölt mun ka biz ton sá gi kö ve tel mé nyek tel je sí té sé rõl; b) ille té kességi te rü le tén va la mennyi mun ka he lyen kü lön en ge dély nél kül, el len õr zé si jo go sult sá gát az erre jo go sí tó iga zol vá nyá val iga zol va el len õr zést tar ta ni. Az iga zol vány a sor szá mot, az el já ró fel ügye lõ ne vét és az ille té kes fel ügye lõ ség meg ne ve zé sét tar tal maz za. Az ille - té kességi te rü le ten kí vü li ellen õr zés fel té te le i re a 83/A. (2) be kez dé sé ben fog lal ta kat kell al kal maz ni; c) a mun ka bal ese te ket, ki vé ve a köz úti és légi köz le ke - dés sel kap cso la to sa kat a mun kál ta tó ez irá nyú fe le lõs sé - gét nem érint ve ki vizs gál ni; d) a mun kál ta tót fel hív ni az egész sé get nem ve szé lyez - te tõ és biz ton sá gos mun ka vég zés kö ve tel mé nye i nek tel je - sí té sé re; e) a mun kál ta tót a fel tárt hi á nyos sá gok meg ha tá ro zott ha tár idõn be lül tör té nõ meg szün te té sé re kö te lez ni; f) az egész sé get nem ve szé lyez te tõ és biz ton sá gos mun ka vég zés re vo nat ko zó elõ írások sú lyos meg sze gé sé - vel fog lal koz ta tott mun ka vál la lót a ki fo gás olt mun ka vég - zés tõl el til ta ni; g) a mun ka vál laló egész sé gét, tes ti ép sé gét köz vet le nül fe nye ge tõ ve szély ese tén annak el há rí tá sá ig a ve szé - lyes te vé keny ség, ille tõ leg üzem, üzem rész, mun ka esz köz mû kö dé sé nek, hasz ná la tá nak fel füg gesz té sét el ren del ni; h) el ren del ni a 23. (2) be kez dé se sze rin ti el len õr zést; i) a bal ese tet mun ka bal eset nek mi nõ sí te ni, to váb bá a mun ka bal eset be je len té sét vagy ki vizs gá lá sát el ren del ni, ha a be je len tést vagy a ki vizs gá lást el mu lasz tot ták vagy nem a jog sza bály ban fog lal tak nak meg fele lõen vé gez ték, ille tõ leg ha a mun kál ta tó a bal ese tet jog sza bály ba üt kö zõ mó don nem te kin ti mun ka bal eset nek; j) a mun ka esz köz és egyé ni vé dõ esz köz mû kö dé sét, hasz ná la tát fel füg gesz te ni, ha az nem ren del ke zik a 18. (3) (4) be kez dé se i ben meg ha tá ro zott ok irat tal; k) a mun kál ta tót arra kö te lez ni, hogy az éj sza kai mun - ka vég zés ke re té ben fog lal koz ta tott mun ka vál la lói át la gos sta tisz ti kai lét szá mát, mun ka rend jét, az éj sza kai mun ka - vég zés kö rül mé nye i re vo nat ko zó a ha tá ro zat ban meg je - lölt egyéb in for má ci ó kat, va la mint a kö zölt ada tok ban, té nyek ben be kö vet ke zõ vál to zást idõ sza kon ként beje - lentse; l) a sza bály sér tés re vo nat ko zó kü lön jog sza bá lyok sze - rint el jár ni. (2) Az Mvt ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet - ke zõ ren del ke zés lép: (3) A fel ügye lõ az (1) be kez dés f), g) és j) pont ja i ban fog lalt ha tá ro za tá nak fel leb be zés re te kin tet nél kü li vég re - haj tá sát ren del he ti el. 31. Az Mvt a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: 85. Ha tó sá gi ügy ben a fel leb be zés el bí rá lá sá ra jo go - sult szerv nek mi nõ sül

7 2005/96. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5205 a) a mun ka biz ton sá gi és mun ka ügyi fel ügye lõ el já rá sa te kin te té ben az OMMF; b) a te rü le ti fel ügye lõ ség ve ze tõ je vo nat ko zá sá ban az OMMF el nö ke; c) az OMMF és el nö ke te kin te té ben a fog lal koz ta tás - po li ti kai és mun ka ügyi mi nisz ter. 32. Az Mvt. 86/A. -ának (7) be kez dé se he lyé be a kö - vet ke zõ ren del ke zés lép: (7) A 81. (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ha tó sá gi el len õr zést a fel ügye let ki zá ró lag mun ka na pon, 8 és 20 óra kö zött vé gez he ti. A fel ügye let a mun kál ta tót és a mun ka - vál la lót az ellen õr zés meg kez dé se elõtt leg alább 3 mun ka - nap pal er rõl tá jé koz tat ja. A mun kál ta tó az ilyen cél lal a mun ka vég zé si hely ként szol gá ló in gat lan te rü le té re tör té - nõ be lé pés hez szük sé ges hoz zá já ru lást a mun ka vál la ló tól leg ké sõbb az ellen õr zés meg kez dé sé ig beszerzi. 33. A mun ka ügyi el len õr zés rõl szóló évi LXXV. tör vény (a továb biak ban: Metv.) 1. -ának (6) be - kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: (6) Az ága za ti mi nisz ter el té rõ sza bá lyo kat ál la pít hat meg a Ma gyar Hon véd ség nél, a rend vé del mi szer vek nél, illetve a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok nál e tör vény 3. -ának al kal ma zá sá ra, és a fel ada tok el lá tá sá ra ön ál ló szer ve ze tet hoz hat lét re. 34. A Metv. 2. -ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet - ke zõ ren del ke zés lép: (1) A mun ka ügyi el len õr zést az e tör vény ben fog lalt ki vé te lek kel elsõ fo kon az Or szá gos Mun ka biz ton sá gi és Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ ség te rü le ti fel ügye lõ sé ge i nek mun ka biz ton sá gi és mun ka ügyi fel ügye lõi, illetve mun ka - ügyi fel ügye lõi (a továb biak ban együtt: fel ügye lõ) lát ják el. 35. A Metv. 3. -ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet - ke zõ ren del ke zés lép: (2) A mun ka ügyi el len õr zést a fel ügye lõ hi va tal ból, az (1) be kez dés d), l) n) és p) pont ja i ban fog lalt ese tek ben, va la mint a g) pont ban a mun ka bér nek a kol lek tív szer zõ - dés ben rög zí tett mér té ke te kin te té ben annak a fél nek a ké - rel mé re foly tat ja le, aki nek (amely nek) a jo gát, jo gos ér de - két vagy jogi hely ze tét az ügy érin ti. 36. A Metv. 4. -a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: 4. (1) A fel ügye lõ a fog lal koz ta tó va la mennyi mun - ka he lyén kü lön en ge dély és elõ ze tes be je len té si kö te les ség nél kül el len õr zést tart hat. (2) A mun ka ügyi fel ügye lõ a te rü le ti fel ügye lõ ség ille - té kességi te rü le tén kí vül, va la mint az Or szá gos Mun ka biz - ton sá gi és Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ ség (a továb biak ban: OMMF) fel ügye lõ je a Ma gyar Köz tár sa ság egész te rü le - tén az OMMF el nö ke ál tal ki ál lí tott meg bí zó le vél bir to ká - ban vé gez het el len õr zést. Az ellen õr zés alap ján in dult el já - rás le foly ta tá sá ra az a fel ügye lõ ség jo go sult, amely nek ille té kességi te rü le tén az ellen õr zés tör tént, ki vé ve, ha ki - zá rá si ok miatt má sik fel ügye lõ ség ke rül ki je lö lés re. (3) Az ellen õr zés so rán a fel ügye lõ jo go sult a) be lép ni az el len õr zé se alá tar to zó va la mennyi mun - ka hely re, aka dá lyoz ta tá sa ese tén a rend õrség igény be vé te - lé re, b) az el len õr zés hez szük sé ges nyil ván tar tá sok meg te - kin té sé re, azok ról má so la tok ké szí té sé re, c) az ellen õr zés so rán az el len õr zés sel össze füg gés ben hang- és kép fel vé tel ké szí té sé re, d) a mun ka he lyen tar tóz ko dó sze mé lyek tõl az el len õr - zés hez szük sé ges fel vi lá go sí tás ké ré sé re, va la mint sze mé - lyi azo nos sá guk iga zol ta tás sal tör té nõ meg ál la pí tá sá ra, e) a Tár sa da lom biz to sí tá si Azo no sí tó Jel (TAJ) hasz ná - la tá ra. 37. A Metv. a kö vet ke zõ 4/A. -sal egé szül ki: 4/A. A mun ka ügyi fel ügye lõ ha tó sá gi el len õr zést erre jo go sí tó iga zol vány bir to ká ban vé gez het. Az iga zol - vány tar tal maz za a fel ügye lõ ne vét, az iga zol vány sor szá - mát, és annak a te rü le ti fel ügye lõ ség nek a meg ne ve zé sét, amely nek ille té kességi te rü le tén jo go sult el jár ni. 38. (1) A Metv. 8. -ának (1) be kez dé se he lyé be a kö - vet ke zõ ren del ke zés lép: (1) A 2. (1) és (2) be kez dé sé ben fog lalt szer vek ha tó - sá gi te vé keny sé gük so rán az e tör vény ben sza bá lyo zott el - té ré sek kel a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról szóló évi CXL. tör vény (a továb biak ban: Ket.) sza bá lyai sze rint jár nak el. (2) A Metv. 8. -ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke - zõ ren del ke zés lép: (3) Mun ka ügyi bír ság ki sza bá sá ra, illetve a 7. (2) be - kez dé se sze rin ti ha tá ro zat meg ho za ta lá ra elsõ fo kon annak a te rü le ti fel ügye lõ ség nek a ve ze tõ je jo go sult, amely nek te rü le tén az el len õr zött mun ka hely ta lál ha tó. 39. A Metv. a kö vet ke zõ 8/A. -sal egé szül ki: 8/A. (1) Az e tör vény alap ján le foly ta tott el já rás sal kap cso la tos ké re lem elekt ro ni kus úton is elõ ter jeszt he tõ. (2) Az e tör vény alap ján le foly ta tott el já rá sok ban a Ket. jog or vos la ti el já rá sa it a kö vet ke zõ el té ré sek kel kell al kal - maz ni: a) új ra fel vé te li el já rás nak nincs he lye, b) a bí ró ság a mun ka ügyi ha tó ság bír sá got meg ál la pí tó ha tá ro za tát meg vál toz tat hat ja, ha a ha tá ro zat jog sza bály - sér tõ, és a köz igaz ga tá si ha tá ro za tot meg vál toz ta tó dön tés - hez szük sé ges ada tok ren del ke zés re áll nak, c) fel ügye le ti el já rás ke re té ben a kö te le zett sé get meg - ál la pí tó dön tés jog erõ re emel ke dé sé tõl vagy ha a tel je sí té si ha tár idõ hosszabb, annak utol só nap já tól szá mí tott egy év el tel té vel mun ka ügyi ha tá ro zat meg vál toz ta tá sá nak, ille tõ - leg meg sem mi sí té sé nek nincs he lye. (3) A mun ka ügyi ha tó sá gi el já rás ke re té ben ho zott dön - té sek vég re haj tá sát az elsõ fo kon el já ró ha tó ság fo ga na to -

8 5206 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2005/96. szám sít ja. A ha tó sá got a vég re haj tás fo ga na to sí tá sa so rán a vég - re haj tó szol gá lat tal azo nos jo gok il le tik meg és kö te le zett - sé gek ter he lik. (4) A vég re haj tást fo ga na to sí tó el sõ fo kú ha tó ság a pénz fi ze tés re kö te le zett ter mé sze tes sze mély vagy a pol gá - ri jog sze rint he lyé be lépõ örö kö se ké rel mé re a Ket ának (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fi ze té si ked - vez mény mel lett vagy he lyett a tar to zást mér sé kel he ti, ille - tõ leg el en ged he ti, fel té ve, hogy a kö te le zett, illetve örö kö - se vagy a vele kö zös ház tar tás ban élõ kö ze li hoz zá tar to zó - ja egész sé gi ál la po tá ban, illetve a kö te le zett, illetve örö kö - se va gyo ni hely ze té ben a ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé se után olyan vál to zás kö vet ke zett be, amely je len tõ sen meg - ne he zí ti a kö te le zett ség teljesítését. 40. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a munkanélkü - liek el lá tá sá ról szóló évi IV. tör vény (a továb biak - ban: Flt.) 21. -a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: 21. (1) Az e tör vény ben, va la mint a fel ha tal ma zá sa alap ján ki adott jog sza bály ban meg ha tá ro zott, fog lal koz ta - tást elõ se gí tõ tá mo ga tá sok nyúj tá sa ese tén a tá mo ga tás ban ré sze sü lõ vel ha tó sá gi szer zõ dést kell köt ni. (2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ha tó sá gi szer zõ - dés tar tal maz za: a) a szer zõ dést kötõ köz igaz ga tá si szerv ne vét, szék he - lyét, az ügy szá mát, b) a tá mo ga tás ban ré sze sü lõ ter mé sze tes sze mély ese - té ben a ne vét, la kó-, tar tóz ko dá si- vagy szál lás he lyét, any - ja ne vét, TAJ szá mát, adó szá mát, adó azo no sí tó je lét, nem ma gyar ál lam pol gár ese té ben ál lam pol gár sá gát, az ér vé - nyes úti ok mány szá mát is, c) a tá mo ga tás ban ré sze sü lõ szer ve zet ese té ben a meg - ne ve zé sét (szék he lyét, te lep he lyét), adó szá mát a kép vi se - let re jo go sult sze mély meg ne ve zé sét, va la mint a szer ve zet szám la szá mát és a szám lá ját ve ze tõ pénz in té zet meg ne ve - zé sét, d) a köz igaz ga tá si szerv ál tal nyúj tott tá mo ga tás for má - ját, mér té két, fo lyó sí tá sá nak idõ tar ta mát, mód ját, a fo lyó - sí tás egyéb fel té te le it, e) az EK-szer zõ dés a sze rint ál lam i tá mo ga - tás nak mi nõ sü lõ tá mo ga tás nyúj tá sa ese tén ea) a tá mo ga tás ka te gó ri á já nak meg ne ve zé sét, a tá mo - ga tás tar tal mát, eb) a tá mo ga tás ban ré sze sü lõ tá jé koz ta tá sát ar ról, hogy a csekély össze gû, de mi ni má lis tá mo ga tás ként nyúj tott tá - mo ga tá sok kal kap cso la tos ira to kat 10 évig meg kell õriz ni, és a tá mo ga tást nyúj tó ilyen irá nyú fel hí vá sa ese tén kö te les azo kat be mu tat ni, f) a tá mo ga tás nyúj tá sá nak alap já ul szol gá ló jog sza bá - lyi ren del ke zé sek meg je lö lé sét, g) a szer zõ dés sze gés jog kö vet kez mé nye it, h) a jog sza bály ál tal meg ha tá ro zott, va la mint a fe lek ál - tal szük sé ges nek tar tott jog nyi lat ko za to kat, i) a szer zõ dés sel kap cso lat ban fel me rü lõ vi tás kér dé - sek ben köz igaz ga tá si per ben el já ró bí ró ság meg ne ve zé sét. (3) Ha a tá mo ga tás ban ré sze sü lõ a ha tó sá gi szer zõ dés - ben fog lal ta kat meg sze gi, a tá mo ga tás to váb bi fo lyó sí tá sát meg kell szün tet ni, és a tá mo ga tás ban ré sze sü lõ kö te les a tá mo ga tást a (4) be kez dés ben fog lal tak sze rint vissza - fizetni. (4) Ha a Mun ka erõ pi a ci Alap ból nyúj tott tá mo ga tást a (3) be kez dés ben fog lal tak alap ján vissza kell kö ve tel ni, a tá mo ga tást a kö te le zett ség sze gés nap já tól a vissza kö ve te - lés rõl ren del ke zõ ha tá ro zat meg ho za ta lá nak nap já ig a köz - igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá - lya i ról szóló évi CXL. tör vény (a továb biak ban: Ket.) a (3) be kez dé se sze rint ki szá mí tott ké se del mi pót lék kal nö velt összeg ben kell vissza fi zet ni. Amennyi - ben a kö te le zett vissza fi ze té si kö te le zett sé gé nek a vissza - kö ve te lés rõl ren del ke zõ ha tá ro zat ban meg je lölt ha tár idõ ig nem tesz ele get, e ha tár idõ el mu lasz tá sá nak nap já tól a be - fi ze tés nap já ig a tá mo ga tás össze gé nek ala pul vé te lé vel ki - szá mí tott ké se del mi pót lé kot is köteles fizetni. (5) A tá mo ga tást nyúj tó szerv ve ze tõ je erre irá nyuló ké re lem ese tén kü lö nös mél tány lást ér dem lõ eset ben el - te kint het a ké se del mi pót lék fel szá mí tá sá tól, illetve dönt - het a már fel szá mí tott ké se del mi pót lék rész ben vagy egész ben tör té nõ el en ge dé sé rõl, to váb bá a mun ka adó nak nem mi nõ sü lõ ter mé sze tes sze mély ré szé re nyúj tott tá mo - ga tás ese tén a vissza kö ve telt tá mo ga tás vissza fi ze té sé - nek rész ben vagy egész ben tör té nõ el en ge dé sé rõl. (6) Az (5) be kez dés ben meg ha tá ro zott mél tá nyos ság szem pont já ból, ter mé sze tes sze mély ese té ben figye lembe ve he tõ kü lö nö sen ked ve zõt len szo ciá lis hely ze te, va la mint az, hogy a tá mo ga tás vissza fi ze té se a kö te le zett és a ház - tar tá sá ban élõk meg él he té sét sú lyo san ve szé lyez tet né. (7) Aki fog lal koz ta tást elõ se gí tõ tá mo ga tás ban ré sze sül, kö te les a tá mo ga tást meg ál la pí tó szerv nek ha la dék ta la nul be je len te ni, ha a tá mo ga tást meg ala po zó kö rül mé nye i ben vál to zás kö vet ke zik be. 41. Az Flt ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ h) pont tal egé szül ki: (Meg kell szün tet ni a mun ka nél kü li já ra dék fo lyó sí tá sát, ha a mun ka nél kü li:) h) meg halt. 42. Az Flt ának (10) be kez dé se a kö vet ke zõ c) pont tal egé szül ki: (Meg kell szün tet ni a nyug díj elõt ti mun ka nél kü li se gély fo lyó sí tá sát, ha a mun ka nél kü li) c) meg halt. 43. Az Flt a (1) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: (Az ál lás ke re sést ösz tön zõ jut ta tás fo lyó sí tá sát meg kell szün tet ni) a) a 28. (1) be kez dé sé nek a) f) pont já ban, va la mint h) pont já ban meg ha tá ro zott ese tek ben,

9 2005/96. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y (1) Az Flt a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki, ezzel egy ide jû leg a je len le gi (4) és (5) be kez dés szá mo zá sa (5) és (6) be kez dés re vál to zik: (4) Az, aki a mun ka nél kü li ha lá lát köve tõen a mun ka - nél kü li el lá tást jog alap nél kül vet te fel, kö te les azt vissza - fi zet ni. (2) Az Flt a a kö vet ke zõ (7) és (8) be kez dés sel egé szül ki: (7) Az (5) be kez dés ben meg ha tá ro zott mél tá nyos ság szem pont já ból a 21. (6) be kez dé sé ben fog lal ta kat kell figye lembe ven ni. (8) A mun ka nél kü li el lá tás, va la mint a vál lal ko zói já ra - dék vissza kö ve te lé se ese tén ké se del mi pót lék nem szá mít - ha tó fel. 45. Az Flt. 39/C. -a (1) be kez dé sé nek h) pont ja he - lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: (A Mun ka erõ pi a ci Alap be vé te le:) h) egyéb be vé te lek: a Mun ka erõ pi a ci Alap ja vá ra tel je - sí tett vissza fi ze tés, a ha tó sá gi el já rás alap ján be folyt be vé - tel, bír ság, ké se del mi pót lék, ka mat be vé tel, a Munkaerõ - piaci Alap ja vá ra tel je sí tett ön kén tes be fi ze tés, tá mo ga tás, va la mint a mû kö dé sé vel össze füg gõ be vé tel. 46. Az Flt ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet - ke zõ ren del ke zés lép: (2) A mun ka ügyi köz pont nak az (1) be kez dés i) j) pont - jában meghatározott, hatósági ellenõrzési tevékenységére a Ket ában foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy a munkaügyi központ a személyazonosság megállapítására alkalmas okmány felmutatására szólíthatja fel azt az ügyfelet, akinek személyazonosságát meg kell állapítania. 47. (1) Az Flt ának (1) és (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: (1) Az e tör vény ben, va la mint a fel ha tal ma zá sa alap ján ki adott jog sza bály ban meg ha tá ro zott a) fog lal koz ta tást elõ se gí tõ tá mo ga tá sok kal kap cso la - tos ügyek ben a Ket. ren del ke zé se it ak kor kell al kal maz ni, ha e tör vény el té rõ en nem ren del ke zik, b) az a) pont ban nem em lí tett köz igaz ga tá si ügyek ben a Ket. ren del ke zé se it kell al kal maz ni az zal, hogy at tól e tör - vény, va la mint a fel ha tal ma zá sa alap ján ki adott jog sza bály csak annyi ban tér het el, amennyi ben a Ket. meg en ge di. (2) A 43. (2) be kez dé sé nek a) pont ja, to váb bá a pá lyá - zat alap ján nyújt ha tó fog lal koz ta tást elõ se gí tõ tá mo ga tá - sok ese té ben a pá lyá za ti fel hí vás ban az el bí rá lás ra nyit va álló ha tár idõ leg fel jebb ki lenc ven nap ban ál la pít ha tó meg. Ha e tör vény, va la mint a fel ha tal ma zá sa alap ján ki adott jog sza bály ban meg ha tá ro zott tá mo ga tás ban ter mé sze tes sze mély ré sze sül, a ha tó sá gi szer zõ dést csak sze mé lye sen köt he ti meg. (2) Az Flt a a kö vet ke zõ (3) (8) be kez dés sel egé - szül ki, és az ere de ti (3) és (4) be kez dés szá mo zá sa (9) és (10) be kez dés re vál to zik: (3) Ha a mun ka ügyi köz pont nem e tör vény vagy a fel - ha tal ma zá sa alap ján ki adott jog sza bály, ha nem más jog - sza bály alap ján nyújt a fog lal koz ta tás elõ se gí té se ér de ké - ben tá mo ga tást, a tá mo ga tás sal kap cso la tos ügy ben az el - já rá sá ra e tör vény ren del ke zé se it kell meg fele lõen al kal - maz ni, ki vé ve, ha a tá mo ga tás ról szóló jog sza bály et tõl el - té rõ en ren del ke zik. (4) A kö zös sé gi jog sza bá lyok sze rin ti mig ráns mun ka - vál laló mun ka nél kü li el lá tá sá val, vál lal ko zói já ra dé ká val kap cso la tos ügy ben az ér de mi ha tá ro za tot 60 na pon be lül kell meg hoz ni. (5) Az e tör vény, va la mint a fel ha tal ma zá sa alap ján ki - adott jog sza bály ál tal sza bá lyo zott a) ké re lem re in dult köz igaz ga tá si el já rás ban a Ket a (3) be kez dé sé nek b) pont ja nem al kal maz ha tó, b) hi va tal ból foly ta tott köz igaz ga tá si el já rás ban az ügy fél nek az el já ró szerv fel hí vá sá ra kö zöl nie kell az ér de - mi dön tés hez szük sé ges ada to kat, va la mint az 57/A. (2) be kez dé sé nek a) pont já ban meg ha tá ro zott sze mé lyi ada ta it. (6) Az e tör vény, va la mint a fel ha tal ma zá sa alap ján ki - adott jog sza bály ban meg ha tá ro zott köz igaz ga tá si ügy ben a) a Ket a (3) be kez dé sé ben, va la mint a (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ha tár idõ ként ti zen öt na - pot kell figye lembe ven ni, to váb bá b) a 135. (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fi ze té si ked vez mény az en ge dé lye zé sé tõl szá mí tott leg fel jebb két évig tart hat. (7) Az e tör vény ben meg ha tá ro zott nyil ván tar tá so kat ma gyar nyel ven kell ve zet ni. Az e tör vény ben meg ha tá ro - zott szerv a ha tó sá gi bi zo nyít ványt ma gyar nyel ven ál lít ja ki. (8) A kül föl di ek ma gyar or szá gi fog lal koz ta tá sá ra vo - nat ko zó sza bá lyok meg tar tá sá nak el len õr zé sé re és az en - nek alap ján in dult el já rás ra a mun ka ügyi el len õr zés rõl szóló tör vény el já rá si sza bá lya it kell al kal maz ni. 48. Az Flt. 54/A. -a (1) be kez dé sé nek he lyé be a kö - vet ke zõ ren del ke zés lép: (1) A mun ka nél kü li el lá tást, vál lal ko zói já ra dé kot, va - la mint fog lal koz ta tást elõ se gí tõ tá mo ga tást meg ál la pí tó, illetve fo lyó sí tó szerv az e tör vényen, va la mint a fel ha tal - ma zá sa alap ján ki adott jog sza bá lyon ala pu ló igé nyét öt év alatt ér vé nye sít he ti. Ha a kö ve te lés re ala pot adó ma ga tar - tás bûn cse lek mény, a kö ve te lés öt éven túl sem évül el mind ad dig, amíg a bün tet he tõ ség el nem évül. 49. Az Flt a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: 55. (1) A mun ka ügyi köz pont ki ren delt sé ge a sa ját ne vé ben dönt a) a mun ka nél kü li ek nyil ván tar tás ba vé te lé vel és a nyil ván tar tás ból való tör lés sel,

10 5208 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2005/96. szám b) a mun ka nél kü li el lá tás, vál lal ko zói já ra dék meg ál la - pí tá sá val, szü ne tel te té sé vel, meg szün te té sé vel és vissza - kö ve te lé sé vel, c) az (5) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé vel, egyes fog - lal koz ta tást elõ se gí tõ tá mo ga tá sok kal kap cso la tos ügyek ben. (2) A mun ka ügyi köz pont köz pon ti szer ve ze ti egy sé ge a mun ka ügyi köz pont ne vé ben dönt a kül föl di ek ma gyar or - szá gi fog lal koz ta tá sá nak en ge dé lye zé sé vel, a rend bír ság - gal kap cso la tos, va la mint ha tás kö ré be utalt egyéb ügyek - ben. (3) Ha a tá mo ga tás pénz ügyi fe de ze té ül a Munkaerõ - piaci Alap fog lal koz ta tá si, va la mint re ha bi li tá ci ós alapré - szének a) köz pon ti ke re te szol gál, a Fog lal koz ta tás po li ti kai és Mun ka ügyi Mi nisz té rium, a Fog lal koz ta tá si Hi va tal vagy a me gyei (fõ vá ro si) mun ka ügyi köz pont, b) a me gyei (fõ vá ro si) mun ka ügyi köz pon tok ál tal fel - hasz nál ha tó pénz ügyi ke re te szol gál, a me gyei (fõ vá ro si) mun ka ügyi köz pont köt a tá mo ga tás ban ré sze sü lõ vel ha tó sá gi szer zõ dést. (4) Ha elsõ fo kon a) a mun ka ügyi köz pont ki ren delt sé ge ho zott dön tést, a fel leb be zést a mun ka ügyi köz pont igaz ga tó ja, b) a mun ka ügyi köz pont köz pon ti szer ve ze ti egy sé ge ho zott dön tést, a fel leb be zést a Fog lal koz ta tá si Hi va tal bí rál ja el. (5) Ha jog sza bály alap ján a fog lal koz ta tást elõ se gí tõ tá - mo ga tás sal kap cso la tos fel ada to kat a mun ka ügyi köz pont köz pon ti szer ve ze ti egy sé ge vagy ki ren delt sé ge lát ja el, a köz pon ti szer ve ze ti egy ség, ille tõ leg a ki ren delt ség a tá - mo ga tás ban ré sze sü lõ vel a ha tó sá gi szer zõ dést a mun ka - ügyi köz pont ne vé ben köti meg, mó do sít ja, ille tõ leg szün - te ti meg. 50. Az Flt. 56/A. -a (1) be kez dé sé nek a) pont ja he - lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: (Rend bír sá got kö te les fi zet ni:) a) az a mun ka adó, mun ka vál laló, egyéb szerv, ille tõ leg sze mély, aki e tör vény ben, va la mint a fel ha tal ma zá sa alap - ján ho zott jog sza bály ban, a Mun ka Tör vény köny vé rõl szóló évi XXII. tör vény 94/D. -ában és 193/D. -ának (1) be kez dé sé ben, to váb bá köz igaz ga tá si ha tá ro zat ban, ha tó sá gi szer zõ dés ben meg ha tá ro zott be je - len té si [ki vé ve a 8. (5) be kez dés b) pont já ban, va la mint a 36. (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott kö te le zett sé get], nyil ván tar tá si, adat szol gál ta tá si kö te le zett sé gé nek nem vagy nem az elõ írt mó don tesz ele get, vagy va lót lan ada tot szol gál tat; 51. Az Flt ának (8) be kez dé se a kö vet ke zõ g) pont tal egé szül ki: (Fel ha tal ma zást kap a fog lal koz ta tás po li ti kai és mun - ka ügyi mi nisz ter, hogy ren de let ben ha tá roz za meg) g) a pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben az e tör vény, va la mint a fel ha tal ma zá sa alap ján ki adott jog sza bály alap - ján foly ta tott egyes köz igaz ga tá si el já rá sért (szol gál ta tá - sért) fi ze ten dõ díj (sza bá lya it.) NEGYEDIK FEJEZET Földmûvelésügyi ágazati feladatokkal összefüggõ tör vények 52. A föld ren de zõ és föld ki adó bi zott sá gok ról szóló évi II. tör vény (a továb biak ban: Fkbt.) 11. -a (1) be - kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: (1) A föld ki adó bi zott ság nak a) a rész arány-föld tu laj don nak meg fe le lõ föld, a ta nya kö rü li föld ki je lö lé sé re és a tu laj do nos bir tok ba helyezé - sére; b) a rész arány-föld tu laj don he lyé nek meg ha tá ro zá sá ra; c) a föld te rü let tu laj don ba adá sá ra és az ér ték nö ve ke - dést ered mé nye zõ be ru há zá si költ ség meg ál la pí tá sá ra; d) a rész arány-föld tu laj do no sok AK ér té ké nek ará nyos mó do sí tá sá ra vo nat ko zó ha tá ro za ta a köz igaz ga tá si ha tó - sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról szóló évi CXL. tör vény 71. -ának (1) be kez dé se sze rin ti ha tá ro zat nak mi nõ sül. 53. Az Fkbt ának (6) be kez dé se he lyé be a kö - vet ke zõ ren del ke zés lép: (6) Hir det mé nyi úton tör té nõ kéz be sí tés ese tén a ha tá - ro za tot a föld mû ve lés ügyi hi va tal hir de tõ táb lá ján kí vül a föld ki adás he lye, a szö vet ke zet szék he lye, a rész - arány-föld tu laj do nos utol só is mert bel föl di la kó he lye sze - rin ti te le pü lé si ön kor mány za tok hir de tõ táb lá já ra is ki kell füg gesz te ni. 54. Az Fkbt. 11/A. -a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke - zés lép: 11/A. A me gyei föld mû ve lés ügyi hi va tal nak az e tör - vény ren del ke zé sei sze rint elsõ fo kon ho zott ha tá ro za ta ellen be nyúj tott fel leb be zést a fõ vá ro si föld mû ve lés ügyi hi va tal bí rál ja el. Ha a fõ vá ro si FM hi va tal jár el elsõ fo - kon, ak kor a fel leb be zést a Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej - lesz té si Mi nisz té rium bí rál ja el. 55. (1) Az Fkbt. 11/B. -ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: (1) A föld ki adó bi zott ság nak a 11. (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ha tá ro za tát elõ ké szí tõ el já rás ban ki ren delt szak ér tõ mû kö dik köz re. (2) Az Fkbt. 11/B. -a (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke - zõ ren del ke zés lép: (3) A szak ér tõ fel ada ta, hogy szak mai és tech ni kai se - gít sé get nyújt son a föld ki adó bi zott ság nak az in gat - lan-nyil ván tar tá si be jegy zés re al kal mas ha tá ro za tok meg - ho za ta lá ban és a ke let ke zett ada tok fel dol go zá sá ban.

11 2005/96. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y (1) A ter mõ föld rõl szóló évi LV. tör vény (a továb biak ban: Tft.) 50. -ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: (1) A más cél ra en ge dély nél kül hasz no sí tott ter mõ föl - det ere de ti ál la po tá ba hely re kell ál lí ta ni, ki vé ve, ha a föld - hi va tal in do kolt eset ben a más célú hasz no sí tás foly ta - tá sá hoz hoz zá já rul. A más célú hasz no sí tás foly ta tá sá hoz szük sé ges a tu laj do nos hoz zá já ru ló nyi lat ko za ta. (2) A Tft ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: (3) Ha a ter mõ föld más célú hasz no sí tá sá val kap cso lat - ban az ere de ti ál la pot hely re ál lí tá sát el ren del ték vagy a föld hi va tal a más célú hasz no sí tás foly ta tá sá hoz hoz zá já - rult, a föld vé del mi bír sá got és a ter mõ föld idõ le ges vagy vég le ges más célú hasz no sí tá sá ért a föld vé del mi já ru lé kot meg kell fi zet ni. 57. A Tft ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke - zõ ren del ke zés lép: (3) Ha a föld hi va tal a más célú hasz no sí tás foly ta tá sá - hoz hoz zá já rult, ezzel egy ide jû leg ren del ke zik a fi ze ten dõ föld vé del mi já ru lék ról és bír ság ról. 58. (1) A Tft ának (2) be kez dé se he lyé be a kö - vet ke zõ ren del ke zés lép: (2) En ge dély nél kü li hasz no sí tás ese tén a föld vé del mi já ru lék meg ál la pí tá sá ról az ere de ti ál la pot hely re ál lí tá sát el fo ga dó, ille tõ leg a más célú hasz no sí tás foly ta tá sá hoz hoz zá já ru ló ha tá ro zat ban kell ren del kez ni. (2) A Tft a (4) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: (A já ru lék tel jes össze gé nek meg fi ze té se) b) a vég le ge sen más cél ra en ge dé lye zett, ille tõ leg en - ge dély nél kü li hasz no sí tás ese tén az en ge dé lye zõ vagy az ere de ti ál la pot hely re ál lí tá sát el fo ga dó, ille tõ leg a más célú hasz no sí tás foly ta tá sá hoz hoz zá já ru ló ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sét kö ve tõ har minc na pon be lül, (ese dé kes.) 59. A Tft ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke - zõ ren del ke zés lép: (2) A föld vé del mi bír ság a ter mõ föld in gat lan-nyil - ván tar tás sze rin ti mû ve lé si ága ere de ti ál la po tá nak hely re - ál lí tá si kö te le zett sé ge aló li fel men tés és az en ge dély nél kül más cél ra hasz no sí tott ter mõ föld to vább hasz no sí tá sá hoz tör té nõ hoz zá já ru lás ese tét ki vé ve is mé tel ten is ki szab - ha tó. 60. A Tft ának (6) és (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek: (6) A ta laj vé de lem mel össze füg gõ ha tó sá gi fel ada tok el lá tá sá ra az ál lam ta laj vé del mi ha tó sá got mû köd tet. (7) A ta laj vé de lem mel kap cso la tos ál lam i fel ada to kat a mi nisz té rium a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Minisz - térium köz re mû kö dé sé vel a nö vény- és ta laj vé del mi szol gá lat (a továb biak ban: ta laj vé del mi ha tó ság) út ján látja el. 61. A Tft a (2) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: (Ta laj ta ni szak vé le ményt kell ké szí te ni és az ab ban fog - lal tak sze rint el jár ni) a) a szenny víz, szenny víz iszap és egyéb nem ve szé lyes hul la dé kok me zõ gaz da sá gi fel hasz ná lá sá hoz, va la mint 62. A Tft ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke - zõ ren del ke zés lép: (2) A ta laj vé del mi ha tó ság a 66. (2) be kez dé sé nek a) pont já ban meg ha tá ro zott te vé keny ség en ge dé lye zé sé - hez meg ké ri a te rü le ti leg ille té kes köz egész ség ügyi, ál lat - egész ség ügyi, kör nye zet vé del mi és víz ügyi szak ha tó ság, va la mint a te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ jé nek hoz zá já - ru lá sát. 63. A Tft a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: 71. (1) E tör vény ben meg ha tá ro zott ta laj vé del mi ha - tó sá gi fel ada to kat elsõ fo kon a nö vény- és ta laj vé del mi szol gá lat lát ja el. (2) Az (1) be kez dés sze rin ti ta laj vé del mi ha tó sá gi ügyek ben má sod fo kon a Nö vény- és Ta laj vé del mi Köz - pon ti Szol gá lat jár el. Kü lön jog sza bály alap ján a Nö vényés Ta laj vé del mi Köz pon ti Szol gá lat ta laj vé del mi szak ha - tó sá gi jog kö ré be tar to zó ügy ben fel ügye le ti szerv ként a mi nisz té rium jár el. 64. A Tft a (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: (1) A ta laj vé del mi ha tó ság a föld hasz ná ló, illetve be ru - há zó ké rel mé re az ál ta luk csa tolt ta laj ta ni szak vé le mény, illetve ki vi te li terv alap ján a 69. -ban meg ha tá ro zott ese - tek ben en ge délyt, to váb bá a 63. (1) be kez dé sé ben és a 70. -ban meg ha tá ro zott ese tek ben szak ha tó sá gi hoz zá já - ru lást ad ki. A ta laj ta ni szak vé le mé nyek és ki vi te li ter vek tar tal mi és for mai kö ve tel mé nye it kü lön jog sza bály tar tal - maz za. 65. A Tft a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki: (6) Nem mi nõ sül a ter mõ föld más célú hasz no sí tá sá - nak a föld ren de zõ és föld ki adó bi zott sá gok ról szóló évi II. tör vény ha tá lya alá tar to zó, a rész arány föld ki adá si el já rás so rán, to váb bá a rész arány föld ki adá si el já rás ban ke let ke zett osz tat lan kö zös tu laj do nok meg szün te té se so - rán ke let ke zõ új föld rész le tek meg kö ze lí té sét szol gá ló utak ki ala kí tá sa. 66. A Tft ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ c) pont tal egé szül ki: (Fel ha tal ma zást kap a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz - té si mi nisz ter, hogy)

12 5210 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2005/96. szám c) a ta laj ta ni szak vé le mény ké szí tés rész le tes szabá - lyait (ren de let tel meg ál la pít sa.) 67. A Tft. 2. szá mú mel lék le té nek 3. b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: [Az 55. (1) be kez dé sé nek d) pont já ban fog lalt eset ben a bír ság össze ge] b) ha az en ge dély nél kül vagy annak elõ írásaitól elté - rõen más cél ra hasz no sí tott ter mõ föld más célú hasz no sí tá - sa foly ta tá sá hoz a föld hi va tal hoz zá já rult, a föld vég le ges más célú hasz ná la tá ért fi ze ten dõ föld vé del mi já ru lék há - rom szo ro sa. 68. Az ál lat egész ség ügy rõl szóló évi XCI. tör - vény (a továb biak ban: Áeü.) 24. -ának (6) be kez dé se he - lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: (6) Az ál lat gyó gyá sza ti ké szít mény üze mi mé re tû elõ - ál lí tá sá nak en ge dé lye zé sé rõl, illetve for gal ma zá sá ról szóló ha tá ro za tot 90 na pon be lül, törzs köny ve zé sé rõl, for - ga lom ba ho za ta lá ról szóló ha tá ro za tot 210 na pon be lül kell meg hoz ni. 69. Az Áeü ának (1) és (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek: (1) A ha tó sá gi ál lat or vos, va la mint a ke rü le ti fõ ál lat or - vos ál tal ho zott ha tá ro zat vagy vég zés ellen be nyúj tott fel - leb be zést az ál lo más ve ze tõ je bí rál ja el. (2) Az ál lo más ve ze tõ je ál tal ho zott el sõ fo kú ha tá ro zat vagy vég zés ellen be nyúj tott fel leb be zést a mi nisz té rium bí rál ja el. 70. Az er dõ rõl és az erdõ vé del mé rõl szóló évi LIV. tör vény 93. -ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke - zõ ren del ke zés lép: (3) Az ál lam i er dé sze ti szol gá lat ha tás kö ré be tar to zó ügy ben fel ügye le ti szerv ként az or szá gos er dé sze ti ha tó - ság jár el. 71. A vad vé del mé rõl, a vad gaz dál ko dás ról, va la mint a va dá szat ról szóló évi LV. tör vény 87. -a (2) be - kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: (2) A va dá sza ti fel ügye lõ ség ha tás kö ré be tar to zó ügyek ben a vad gaz dál ko dá si és a vad vé del mi bír ság ki - sza bá sa, to váb bá a va dász jegy és a va dá sza ti en ge dély vissza vo ná sa ki vé te lé vel má sod fo kon a mi nisz té rium jár el. A vad gaz dál ko dá si és vad vé del mi bír ság ki sza bá sa, to - váb bá a va dász jegy és a va dá sza ti en ge dély vissza vo ná sa ese té ben má sod fo kon a me gyei (fõ vá ro si) föld mû ve lés - ügyi hi va tal ve ze tõ je jár el. 72. A ha lá szat ról és a hor gá szat ról szóló évi XLI. tör vény 44. -ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke - zõ ren del ke zés lép: (1) Ha lá sza ti ha tó sá gi ügy ben ha e tör vény más képp nem ren del ke zik elsõ fo kon a ha lá sza ti fel ügye lõ jár el. A ha lá sza ti fel ügye lõ ha tás kö ré be tar to zó ügy ben a hal gaz - dál ko dá si és a hal vé del mi bír sá gok ki sza bá sa, va la mint az ál lam i ha lász jegy vagy hor gász jegy vissza vo ná sa iránt foly ta tott el já rá sok ki vé te lé vel má sod fo kon a mi nisz té - rium jár el. A hal gaz dál ko dá si és hal vé del mi bír ság ki sza - bá sa, va la mint az ál lam i ha lász jegy vagy hor gász jegy vissza vo ná sa iránt foly ta tott el já rá sok ese té ben má sod fo - kon a me gyei (fõ vá ro si) föld mû ve lés ügyi hi va tal ve ze tõ je jár el. Az elsõ fokú ha lá sza ti ha tó ság ille té kességi te rü le tét a mi nisz ter ren de let ben ha tá roz za meg. A ha lá sza ti fel - ügye lõ a víz mi nõ ség, ille tõ leg a vízi élõ vi lág vé del me ér - de ké ben hi va tal ból vagy a kör nye zet vé del mi, ter mé szet - vé del mi és víz ügyi fel ügye lõ ség kez de mé nye zé sé re a ha - lá sza ti víz te rü le ten a ha lak ete té sét kor lá toz hat ja vagy idõ - le ge sen meg tilt hat ja. ÖTÖDIK FEJEZET Gazdasági és közlekedési ágazati feladatokkal összefüggõ tör vények 73. (1) A köz rak tá ro zás ról szóló évi XLVIII. tör vény (a továb biak ban: Krt.) 5. -ának (1) be kez dé se he - lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: (1) A köz rak tár a köz rak tá ri te vé keny sé get ak kor kezd - he ti, ille tõ leg szün tet he ti meg, ha azt a gaz da sá gi és köz le - ke dé si mi nisz ter fel ügye le te alatt álló Ma gyar Ke res ke del - mi En ge dé lye zé si Hi va tal (a továb biak ban: fel ügye let) a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te egyet ér té sé vel elõ ze tesen en ge dé lyez te. A köz rak tár vám sza bad te rü le ten való mû kö dé sé hez erre vo nat ko zó kü lön en ge dély is szük - sé ges. (2) A Krt. 5. -a (2) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: (A rész vény tár sa sá gi for má ban mû kö dõ köz rak tá ri te - vé keny ség gya kor lá sá hoz szük sé ges en ge dély irán ti ké re - lem hez mel lé kel ni kell) c) a köz rak tá ri tá ro lá si, rak tá ro zá si te vé keny ség hez hasz nált rak tá rak mû kö dé sé hez szük sé ges te lep en ge - délyt; 74. A Krt. 6. -a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki, és az ere de ti (3) és (4) be kez dés szá mo zá sa (4) és (5) be kez dés re vál to zik: (3) Ha az ügy fél a ké rel mét hi á nyo san nyúj tot ta be, a fel ügye let a ké re lem be ér ke zé sé tõl szá mí tott har minc na - pon be lül meg fe le lõ ha tár idõ meg je lö lé sé vel és a mu - lasz tás jog kö vet kez mé nye i re tör té nõ fi gyel mez te tés mel - lett hi ány pót lás ra hív ja fel. 75. (1) A Krt. 9. -ának (1) (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: (1) A köz rak tá ri piac fel ügye le tét az 5. (1) be kez dé - sé ben meg ha tá ro zott szerv lát ja el. A fel ada ta e kör ben a piac sza bá lyo zá sa és a köz bi za lom ér de ké ben a köz rak tá ri

13 2005/96. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5211 te vé keny ség en ge dé lye zé se, s a köz rak tár e tör vény ben és a rá vo nat ko zó egyéb jog sza bá lyok ban elõ írt kö te le - zett sé gei be tar tá sá nak fo lya ma tos el len õr zé se. (2) A fel ügye let ha tás kö ré be tar to zó ügyek ben az e tör vény ben fog lalt el té ré sek kel a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról szóló évi CXL. tör vény (a továb biak ban: Ket.) ren del ke zé se it kell al kal maz ni. (3) A fel ügye let éven te ellen õr zi a köz rak tá ri te vé keny - ség tör vény ben elõ írt fel té te le i nek meg lé tét, a köz rak tá ro - zás és a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le té vel együtt mû köd ve a köl csön nyúj tás gya kor la tát (ál ta lá nos ellen õr zés). A fel ügye let az ál ta lá nos el len õr zé se ken kí vül egy-egy rész te rü let re ki ter je dõ en egyéb cél vizs gá la tot is el ren del het. (2) A Krt. 9. -ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: (5) Az ál ta lá nos el len õr zé sek és cél vizs gá la tok meg ál - la pí tá sa i ról a fel ügye let vizs gá la ti je len tést ké szít. A vizs - gá la ti je len tés tar tal maz za a zá log köl csön nyúj tás gya kor - la tá ra vo nat ko zó meg ál la pí tá so kat is, amennyi ben arra a vizs gá lat ki ter jedt. A vizs gá la ti je len tés jog sza bály sér tés re vo nat ko zó meg ál la pí tá sa it jegy zõ könyv vel vagy egyéb bi - zo nyí ték kal kell alá tá masz ta ni. A vizs gá la ti je len tést a köz rak tár ré szé re át kell adni, amely re az ti zen öt na pon be - lül ész re vé telt te het. A fel ügye let szük ség ese tén, illetve az ügy fél ké ré sé re a ha tá ro zat ho za tal elõtt zá ró tár gya lást tarthat. 76. A Krt. a kö vet ke zõ 9/A. -sal egé szül ki: 9/A. (1) Az e tör vény sze rin ti el já rá si cse lek mé nyek a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé te lek kel a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról szóló évi CXL. tör vény a sze rin ti elekt ro ni kus ügy in té zés ke re té ben nem gya ko rol ha tók. (2) A ha tó ság biz to sít ja az ügy fél ré szé re az elekt ro ni - kus úton tör té nõ idõ pont fog la lást, illetve idõ pont-egyez te - tést, to váb bá a Ket ának (1) és (2) be kez dé se sze - rin ti ál ta lá nos tá jé koz ta tó szol gál ta tást nyújt. (3) A fel ügye let az el já rá sát szak ér tõ ki ren de lé se ese tén, illetve szak vé le mény ké ré se kor a szak vé le mény meg ér ke - zé sé ig fel füg geszt he ti. (4) A fel ügye let hi va tal ból in dí tott el já rá sa az ügy fél ké - rel mé re nem füg geszt he tõ fel. (5) A fel ügye let el len õr zé si te vé keny sé ge te kin te té ben az ügy in té zé si ha tár idõ ki lenc ven nap. (6) A tör vény ha tá lya alá tar to zó ügyek ben ter mé sze tes sze mély ügy fél ké rel met ki zá ró lag a fel ügye let hez ter - jeszt het be. (7) A fel ügye let elõtt hi va tal ból foly ta tott el já rás ban a fel ügye let erre irá nyuló fel hí vá sá ra az ügy fél kö te les kö - zöl ni az ér de mi dön tés hez szük sé ges ada to kat. Az adat - szol gál ta tá si kö te le zett ség el mu lasz tá sa vagy va lót lan ada - tok köz lé se ese tén a fel ügye let a ren del ke zé sé re álló ada - tok alap ján dönt, illetve az el já rást meg szün tet he ti. (8) A fel ügye let dön té sét a fel ügye le ti szerv nem vál toz - tat hat ja meg. 77. A gaz da sá gi rek lá mok és az üz le ti fel ira tok, to váb - bá egyes köz ér de kû köz le mé nyek ma gyar nyel vû köz zé té - te lé rõl szóló évi XCVI. tör vény 5. -ának (1) be kez - dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: (1) E tör vény al kal ma zá sá ban a meg ho no so dott ide gen nyel vû ki fe je zé sek nem mi nõ sül nek ide gen nyel vû szö - veg nek. Ha va la mely ide gen nyel vû ki fe je zés meg ho no so - dott sá ga te kin te té ben vagy a ma gyar nyel vû szö veg for dí - tás nyelv he lyes sé gét il le tõ en két ség me rül fel, az el já ró ha - tó ság be szer zi a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia el nö ke ál tal ki je lölt ta nács adó tes tü let szak vé le mé nyét, mely hez köt ve van. 78. (1) A bá nyá szat ról szóló évi XLVIII. tör - vény (a továb biak ban: Bt.) 43. -ának (7) be kez dé se he lyé - be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: (7) A Ma gyar Bá nyá sza ti Hi va tal ké szí ti elõ a mi nisz - ter ás vány va gyon-gaz dál ko dás sal, va la mint a kon cesszi ós szer zõ dé sek kel kap cso la tos dön té se it, to váb bá elõ ké szí ti a 34. (2) be kez dé sé ben fog lalt bá nyá sza ti, va la mint gáz - ipa ri biz ton sá gi sza bály za to kat, és ellen õr zi azok vég re - haj tá sát, ille tõ leg el lát ja a 20/A. -ban meg ha tá ro zott ál - lam i fel ada to kat. (2) A Bt. a 43. -t köve tõen a kö vet ke zõ 43/A 43/C. -sal egé szül ki: 43/A. (1) A szi lárd ás vá nyi nyers anyag ese té ben a bá nya te lek meg ál la pí tás ra in dí tott el já rás ban, va la mint a ku ta tá si, ki ter me lé si, szü ne tel te té si vagy bá nya be zá rá si, ille tõ leg me zõ fel ha gyá si mû sza ki üze mi ter vek jó vá ha - gyá sá ra in dult el já rás ban, to váb bá a bá nya fel ügye let épí - tés ügyi ha tó sá gi ha tás kö ré be tar to zó en ge dé lye zé si el já rá - sok ban a mû sza ki üze mi terv ben ter ve zett bá nyá sza ti te vé - keny ség gel tény le ge sen igény be vett te rü le tek kel, va la - mint a lé te sít mény és biz ton sá gi öve ze te te rü le té vel érin - tett in gat lan tu laj do no sa, to váb bá az in gat lan-nyil ván tar - tás ba be jegy zett jog sze rû hasz ná ló ja ügy fél nek mi nõ sül. (2) A bá nya fel ügye let a hi va tal ból tör tént el já rás meg in - dí tá sá ról az is mert ügy fe let, a ké re lem re in dult el já rás ról az is mert el len ér de kû, illetve érin tett ügy fe let 10 na pon be - lül ér te sí ti. (3) A bá nya ka pi tány ság köz tiszt vi se lõ je ille té kességi te rü le tén kí vül, a Ma gyar Bá nyá sza ti Hi va tal köz tiszt vi se - lõ je az or szág egész te rü le tén az MBH el nö ke ál tal ki ál lí - tott meg bí zó le vél bir to ká ban vé gez het el len õr zést. Az ellen õr zés alap ján in dult el já rás le foly ta tá sá ra az a bá nya - ka pi tány ság jo go sult, amely nek ille té kességi te rü le tén az ellen õr zés tör tént, ki vé ve, ha ki zá rá si ok miatt má sik fel - ügye lõ ség ke rül ki je lö lés re. (4) Ab ban az eset ben, ha a bá nya fel ügye let a 35. (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott, sú lyos bal ese tet és sú - lyos üzem za vart ki vizs gá ló el já rá sá ban szak ér tõt ren del ki, el já rá sát a szak vé le mény be ér ke zé sé ig fel füg geszt he ti.

14 5212 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2005/96. szám 43/B. (1) A bá nya te lek meg ál la pí tá sá ra in dí tott el já rás so rán az ügy in té zés ha tár ide je 90 nap, a ku ta tá si jog ado - má nyo zá sá ra vo nat ko zó el já rás ügy in té zé si ha tár ide je 20 nap. (2) Ha az ügy fél a ké rel met hi á nyo san nyúj tot ta be, a bá - nya fel ügye let a ké re lem be ér ke zé sé tõl szá mí tott 15 na pon be lül meg fe le lõ ha tár idõ meg je lö lé se és a mu lasz tás jog - kö vet kez mé nye i re tör té nõ fi gyel mez te tés mel lett hi ány - pót lás ra hív ja fel. (3) Ab ban az eset ben, ha az el já rás több mint 20 in gat - lan-tu laj do nost és az in gat lan-nyil ván tar tás ba be jegy zett jog sze rû hasz ná lót érint, a bá nya fel ügye let ha tó sá gi köz - ve tí tõt ve het igény be. (4) A mû sza ki üze mi ter vek jó vá ha gyá sá ra in dí tott el já - rás ban e tör vény alap ján irat be te kin tés re jo go sult a mû sza - ki üze mi terv ben kö rül ha tá rolt te rü let 500 mé te res kör nye - ze té ben lévõ in gat lan tu laj do no sa, to váb bá az in gat - lan-nyil ván tar tás ba be jegy zett jog sze rû hasz ná ló ja. (5) Hi va tal ból in dí tott el já rás ban a bá nya fel ügye let fel - hí vá sá ra az ügy fél kö te les kö zöl ni az ér de mi dön tés hez szük sé ges ada to kat. Az adat szol gál ta tá si kö te le zett ség vét kes meg sze gé se (el mu lasz tá sa vagy va lót lan ada tok köz lé se ese tén) a bá nya fel ügye let az ügy fe let el já rá si bír - ság gal sújt hat ja. (6) A bá nya fel ügye let a) a mû sza ki üze mi terv jó vá ha gyá sá ra, b) a 41. (1) (5) és (7) be kez dé se alap ján te vé keny ség el til tá sá ra, c) a bá nyá sza ti lé te sít mény kör nye ze tet ve szé lyez te tõ ál la po tá nak meg szün te té sé re irá nyuló ha tá ro za tát mun ka - biz ton sá gi, kör nye zet- vagy ter mé szet vé del mi ok ból, to - váb bá köz ér de kû köz le ke dé si inf ra struk tú ra ki ala kí tá sa, illetve az ener gia el lá tás fo lya ma tos biz to sí tá sa ér de ké ben, d) ve ze ték jog, hasz ná la ti jog ala pí tá sá ra irá nyuló ha tá - ro za tát köz ér de kû köz le ke dé si inf ra struk tú ra ki ala kí tá sa, to váb bá az ener gia el lá tás fo lya ma tos biz to sí tá sa ér de ké - ben fel leb be zés re te kin tet nél kül vég re hajt ha tó vá nyilvánít - hatja. 43/C. (1) A bá nya te lek meg ál la pí tá si, a ku ta tá si, ki ter - me lé si, szü ne tel te té si, bá nya be zá rá si, me zõ fel ha gyá si, mû sza ki üze mi ter vek en ge dé lye zé si el já rá sa i ban, to váb bá a bá nya fel ügye let ha tás kö ré be tar to zó épí tés ügyi ha tó sá gi en ge dé lye zé si el já rá sok ban ho zott ha tá ro za tok fel leb be - zés sel nem tá ma dott ren del ke zé sei te kin te té ben, szol ga - lom ala pí tá si el já rás ban a jog or vos lat tal nem érin tett in gat - lan ra ezen be lül ön ál ló an a szol ga lom ala pí tás ra és a kár - ta la ní tás ra a ha tá ro zat kéz be sí té sét kö ve tõ 15. nap el tel - té vel be áll a jog erõ, ha a dön tés egyes ren del ke zé sei ellen nyúj tot tak be fel leb be zést, és az ügy jel le gé bõl adó dó an a fel leb be zés el bí rá lá sa nem hat ki a fel leb be zés sel meg nem tá ma dott rendelkezésekre. (2) A bá nya tel ket meg ál la pí tó jog erõs ha tá ro zat tal szem ben az elsõ mû sza ki üze mi ter vet jó vá ha gyó ha tá ro - zat jog erõ re emel ke dé sé ig, de leg fel jebb a bá nya tel ket meg ál la pí tó ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sé tõl szá mí tott hat hó na pon be lül le het új ra fel vé te li el já rást kez de mé - nyez ni. A bá nyá sza ti jog át ru há zá sok tár gyá ban ho zott jog erõs ha tá ro zat tal szem ben új ra fel vé te li el já rás nem kez - de mé nyez he tõ. (3) A bá nya fel ügye let dön té sé nek vég re haj tá sát az e tör vény 4. (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott el sõ fo kú ha - tó ság fo ga na to sít ja. 79. A köz úti köz le ke dés rõl szóló évi I. tör vény (a továb biak ban: Kkt.) 19. -a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki: (4) A köz le ke dé si ha tó ság nál a köz úti köz le ke dé si szol gál ta tá sok ról és a köz úti jár mû vek üzem ben tar tá sá ról szóló kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott en ge dé lyek ki - adá sá val, mó do sí tá sá val és vissza vo ná sá val kap cso la tos ügyek ben a ké re lem elekt ro ni kus úton is elõ ter jeszt he tõ. 80. A Kkt a a kö vet ke zõ (10) be kez dés sel egé - szül ki: (10) A köz le ke dé si ha tó ság az (1) be kez dés ben fog lalt el já rá sá val kap cso lat ban kül föl di ha tó sá gok kal együtt mû - kö dé si meg ál la po dást köt het a ha tó sá gi fel ada tai ered mé - nyes el lá tá sá nak elõ moz dí tá sa ér de ké ben. 81. A Kkt. a kö vet ke zõ 29/B. -sal egé szül ki: 29/B. (1) Az utak épí té sé nek, for ga lom ba he lye zé sé - nek és meg szün te té sé nek en ge dé lye zé sé rõl szóló, va la - mint a köz utak igaz ga tá sá ról szóló kü lön jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott köz le ke dé si ha tó sá gi el já rá sok ké rel mét és annak mel lék le te it pa pír ala pon kell be nyúj ta ni, a ha tó sá gi el já rá sok elekt ro ni kus úton nem in téz he tõk. Az em lí tett ha tó sá gi el já rá sok ban a köz le ke dé si ha tó ság ha tó sá gi köz - ve tí tõt ve het igény be. (2) Az utak épí té sé nek, for ga lom ba he lye zé sé nek és meg szün te té sé nek en ge dé lye zé sé rõl szóló kü lön jog sza - bály ban meg ha tá ro zott a) en ge dé lye zé si el já rá sok ban ügy fél az az ingatlan - tulajdonos, az az in gat lan-nyil ván tar tás ba be jegy zett jog - sze rû hasz ná ló, aki nek in gat la nát a köz le ke dé si lé te sít - mény te rü let-igény be vé tel lel érin ti, in gat la na a köz le ke dé - si lé te sít mény te rü le té vel köz vet le nül ha tá ros, vagy aki nek ka pu be já ró ja az út épí tés sel köz vet le nül érin tett szaka - szához csat la ko zik, b) en ge dé lye zé si el já rá sok ban, az el já rás meg in dí tá sá - ról a köz le ke dé si ha tó ság nyolc na pon be lül vagy hely szí ni szem le ese tén annak meg hí vó já val ér te sí ti a te rü let igény - be vé te lé vel érin tett ügy fe let, a töb bi érin tett ügy fél ér te sí - té se hir det mé nyi úton tör té nik, c) en ge dé lye zé si el já rá sok so rán ho zott dön té sek kel szem be ni fel leb be zé sek ese tén a fel leb be zés sel nem érin - tett ren del ke zés jog erõs, d) en ge dé lye zé si el já rá sok ban új ra fel vé te li el já rás nak nincs he lye. (3) A gyors for gal mi köz út há ló zat köz ér de kû sé gé rõl és fej lesz té sé rõl szóló kü lön tör vény ben meg je lölt utak kal és

15 2005/96. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5213 az ezek kel az utak kal egy be ru há zás ban meg va ló su ló egyéb utak kal kap cso la tos köz le ke dé si ha tó sá gi el já rá sok - ban az el sõ fo kú ha tá ro zat a köz ér de kû köz le ke dé si inf ra - struk tú ra ki ala kí tá sá ra te kin tet tel a fel leb be zés re te kin tet nél kül vég re hajt ha tó vá nyil vá nít ha tó. (4) A (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott utak for ga lom ba he lye zé si el sõ fo kú ha tá ro za ta a köz ér de kû köz le ke dé si inf ra struk tú ra ki ala kí tá sá ra te kin tet tel a fel leb be zés re te - kin tet nél kül vég re hajt ha tó vá nyil vá nít ha tó. 82. (1) A Kkt ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ mon dat tal egé szül ki: Az el len õr zést vég zõ sze mély az el len õr zé si jo go sult - sá gát kö te les iga zol ni. (2) A Kkt a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül ki: (5) A köz le ke dé si ha tó ság ön ál ló köz úti el len õr zé si te - vé keny sé get vé gez het más köz le ke dé si ha tó ság ille té - kességi te rü le tén is. 83. A Kkt. 46/C. -a a kö vet ke zõ (3) és (4) be kez dés - sel egé szül ki: (3) A köz le ke dé si ha tó ság az e tör vény 44. (3) és 45. (1) (3) be kez dé se alap ján hi va tal ból in dí tott el já rá sa so rán annak tár gyá val össze füg gés ben az ügy fe let sze - mé lyes adat szol gál ta tás ra és/vagy nyi lat ko zat té tel re kö te - lez he ti. (4) A köz le ke dé si ha tó ság jo go sult a köz úti és te lep he lyi el len õr zé si el já rá sa so rán a vizs gá lat alá vont me net- és fu - var ok má nyo kon, az üzem ben tar tó ál tal vég zett el len õr zé - sek nyil ván tar tá sá ban, to váb bá a ta cho gráf ké szü lék ben, az adat rög zí tõ la pon és a ta cho gráf kár tyán tá rolt (rög zí tett) sze mé lyes és egyéb ada tok ke ze lé sé re. A köz le ke dé si ha - tó ság a sze mé lyes ada tok ke ze lé sé re az ellen õr zés alap ján in dult el já rás le zá rá sát kö ve tõ öt évig jo go sult. 84. A Kkt ának (3) be kez dé se a kö vet ke zõ h) pont tal egé szül ki: (Fel ha tal ma zást kap) h) a bel ügy mi nisz ter, hogy a dip lo má ci ai men tes sé get él ve zõ kép vi se le tek és sze mé lyek gép jár mû ve i nek kü lön - le ges rend szám mal való el lá tá sá nak, a rend szá mok ki adá - sá nak és vissza vo ná sá nak rend jét és fel té te le it, to váb bá a kül föl dön ki ál lí tott ve ze tõi en ge dé lyek hasz ná la tá nak rend jét a kül ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben ren de let ben ál - la pít sa meg. 85. A vízi köz le ke dés rõl szóló évi XLII. tör vény (a továb biak ban: Vkt.) 18. -a he lyé be a kö vet ke zõ ren del - ke zés lép: 18. A ha jó zá si ha tó ság, to váb bá kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott szerv az üzem ben tar tott úszó lé te sít mény ha jó zás ra al kal mas sá gát el len õriz he ti. A ha jó zá si ha tó ság az úszó lé te sít mény üze mel te té sét annak ha jó zás ra al kal - mat lan sá ga ese tén kor lá toz za vagy meg tilt ja. A ha tá ro zat a fel leb be zés re te kin tet nél kül vég re hajt ha tó vá nyil vá nít - ha tó. 86. A Vkt. a kö vet ke zõ al cím mel és 48/A. -sal egé - szül ki:,,sze mé lyes ada tok ke ze lé se a ha tó sá gi el len õr zés sel össze füg gés ben 48/A. (1) Az úszó lé te sít mény tu laj do no sa, üzem ben tar tó ja és ve ze tõ je a hi va tal ból in dí tott vagy foly ta tott el já - rás ese té ben kö te les az ille té kes ha jó zá si és rend õrhatóság ré szé re ké ré sük re a ha tás kö rük be tar to zó ügy el já rá sá ban, to váb bá el len õr zés kor az adott ügy ben a dön tés hez szük sé - ges sze mé lyes ada to kat át ad ni. (2) Az úszó lé te sít mény nem zet kö zi szer zõ dés és az Euró pai Unió jogi ak tu sai alap ján vég zett biz ton sá gi el len - õr zé se so rán a ha jó zá si ha tó ság az Euró pai Unió jogi ak tu - sa i ban fel so rolt adat bá zi sok ból sze mé lyes ada to kat kér - dez het le és az ellen õr zés ered mé nye i rõl ezek nek az adat - bá zi sok nak ada to kat szol gál tat hat. 87. A Vkt ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet - ke zõ ren del ke zés lép: (2) A ha jó zá si ha tó ság a fel sza ba dí tás ra ha tár idõt ál la - pít hat meg, és meg ha tá roz hat ja annak mód ját. A ha tá ro zat a fel leb be zés re te kin tet nél kül vég re hajt ha tó vá nyil vá nít - ha tó. Szük ség ese tén a ha jó zá si ha tó ság jo go sult a ha jó út fel sza ba dí tá sá nak el vé gez te té sé re, a ká ro kért fe le lõs úszó - lé te sít mény üzem ben tar tó já nak terhére. 88. A Vkt. a kö vet ke zõ 78/A. -sal egé szül ki: 78/A. Épít mény jel le gû köz for gal mú ha jó zá si lé te sít - ménnyel kap cso la tos ügy ben elsõ fo kon ho zott ha tá ro zat a ha jó zás biz ton sá ga ér de ké ben a fel leb be zés re te kin tet nél - kül vég re hajt ha tó vá nyil vá nít ha tó. HATODIK FEJEZET Ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlõségi ágazati feladatokkal összefüggõ tör vények 89. A tár sa da lom biz to sí tá si nyug el lá tás ról szóló évi LXXXI. tör vény (a továb biak ban: Tny.) 1. -ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: (2) A szo ciá lis biz ton sá gi tár gyú nem zet kö zi szer zõ - dés, illetve szo ci ál po li ti kai egyez mény ha tá lya alá tar to zó sze mély re e tör vény ren del ke zé se it az adott nem zet kö zi szer zõ dés (egyez mény) sza bá lyai sze rint kell al kal maz ni. 90. A Tny. 3. -a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki: (4) Az e tör vény sze rin ti ha tó sá gi ügyek ben a köz igaz - ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i - ról szóló évi CXL. tör vény (a továb biak ban: Ket.) a sze rin ti elekt ro ni kus for má ban a kö vet ke zõ el já rá si cse lek mé nyek gya ko rol ha tók:

16 5214 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2005/96. szám a) az ügy fél nyi lat ko za tá nak, be je len té sé nek, a nyug - díj biz to sí tá si igaz ga tá si szer vek hez in té zett egyéb be ad vá - nyá nak (fi ze tés könnyí té si, tar to zás-mér sék lé si-, el en ge dé - si ké rel mek, pa na szok, köz ér de kû be je len té sek) elõ ter - jesz tése; b) az ügy fél tá jé koz ta tá sá ra, ér te sí té sé re és fel hí vá sá ra vo nat ko zó ha tó sá gi köz lé sek nek az ügy fél tu do má sá ra ho - zá sa; c) az el lá tá sok meg ál la pí tá sá val, fo lyó sí tá sá val, a jog - alap nél kü li el lá tá sok vissza fi ze té sé vel, illetve a meg té rí - tés re kö te le zés sel össze füg gõ ké rel mek be nyúj tá sa, ide ért - ve a fel leb be zé si, az új ra fel vé te li és az iga zo lá si ké rel met is; d) az idé zés; e) a 97. (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott adat szol gál - ta tá si kö te le zett ség tel je sí té se. 91. (1) A Tny. 5. -ának c) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: (E tör vény ha tá lya ki ter jed:) c) a tár sa da lom biz to sí tá s pénz ügyi alap ja i nak és a tár - sa da lom biz to sí tá s szer ve i nek ál lam i fel ügye le té rõl szóló évi XXXIX. tör vény 6. -ában fog lalt nyug díj-biz to - sí tá si igaz ga tá si szer vek re, (2) A Tny. 5. -a a kö vet ke zõ d) pont tal egé szül ki: (E tör vény ha tá lya ki ter jed:) d) a MÁV Rt. Nyug díj Igaz ga tó ság ra és a Gyõr Sop - ron Eben fur ti Vas út Rt.-re (a továb biak ban: GYSEV Rt.). 92. A Tny a és az azt meg elõ zõ cím he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés és cím lép: Igényérvényesítés és eljárási szabályok 64. (1) A nyug el lá tást írás ban, ki zá ró lag az e cél ra rend sze re sí tett nyom tat vá nyon (a továb biak ban: igény be - je len tõ lap) kell igé nyel ni. (2) Az igényt vissza me nõ leg leg fel jebb hat hó nap ra le - het ér vé nye sí te ni, az el lá tást a jo go sult sá gi fel té te lek fenn - ál lá sa ese tén leg ko ráb ban az igény be je len tés idõ pont ját meg elõ zõ ha to dik hó nap elsõ nap já tól le het meg ál la pí ta ni. Az igényt az el lá tás meg ál la pí tá sá nak kez dõ idõ pont já ban ha tá lyos jog sza bá lyok alap ján kell el bí rál ni. (3) Az igény be je len tés idõ pont ja az igény be je len tõ lap nyug díj biz to sí tá si igaz ga tá si szerv hez tör té nõ be ér ke zé sé - nek a nap ja. (4) Az igény be je len tõ lap be nyúj tá sá val egy ide jû leg az igény lõ nek az azo no sí tá sá hoz és a Ket ának (2) be - kez dé sé ben meg ha tá ro zott ada tok ki vé te lé vel az igé nye el bí rá lá sá hoz szük sé ges ada to kat, ira to kat is elõ kell ter - jesz te nie. A nyug díj biz to sí tá si igaz ga tá si szerv el te kint het a nem ma gyar nyel ven ki ál lí tott ok irat hi te les for dí tá sá tól, ha az el já rás ba be vont dol go zó ja az adott nyelv bõl ál la mi - lag el is mert, leg alább kö zép fo kú nyelv vizs gá val rendel - kezik. (5) A nyug el lá tás irán ti igényt az igény lõ la kó he lye alap ján a Fõ vá ro si és Pest Me gyei Nyug díj biz to sí tá si Igaz - ga tó ság nál, a me gyei nyug díj biz to sí tá si igaz ga tó sá gok nál és ezek ki ren delt sé ge i nél, illetve ha az el hunyt jog szer zõ ko ráb ban nyug el lá tás ban ré sze sült a Nyug díj fo lyó sí tó Igaz ga tó ság nál (a továb biak ban együtt: nyug díj biz to sí tá si igaz ga tá si szerv) kell ér vé nye sí te ni. (6) A me gyei nyug díj biz to sí tá si igaz ga tá si szer vek ille - té kessége az adott me gye a Fõ vá ro si és Pest Me gyei Nyug díj biz to sí tá si Igaz ga tó ság ille té kessége Bu da pest és Pest me gye köz igaz ga tá si te rü le té re ter jed ki. A Fõ vá ro si és Pest Me gyei Nyug díj biz to sí tá si Igaz ga tó ság a ha tás kö - ré be utalt nem zet kö zi nyug díj ügyek ben, to váb bá a Nyug - díj fo lyó sí tó Igaz ga tó ság az or szág egész te rü le té re ki ter je - dõ ille té kességgel jár el. (7) A vas utas biz to sí tot tak kö ré be tar to zó mun ka vál - lalók a szol gá la ti fõ nök ség nél, a mun ka vi szony meg szû né - se után a leg utób bi szol gá la ti fõ nök ség nél, a vas utak ál tal meg ál la pí tott öreg sé gi, rok kant sá gi, bal ese ti rok kant sá gi nyug díj ban ré sze sü lõ ha lá la ese tén a hoz zá tar to zók a la kó - hely sze rint ille té kes nyil ván tar tá si ál lo má son, ille tõ leg a MÁV Rt. Nyug díj Igaz ga tó ság nál, a GYSEV Rt.-nél ér vé - nye sí tik igé nyü ket. Az igényt a MÁV Rt. Nyug díj Igaz ga - tó ság, ille tõ leg a GYSEV Rt. bí rál ja el. (8) A nyug díj biz to sí tá si igaz ga tá si szerv rok kant sá gon ala pu ló el lá tá si igény el bí rá lá sa ese tén az igény lõt az ada - tok iga zo lá sán kí vül or vo si fe lül vizs gá lat cél já ból sze mé - lyes meg je le nés re kö te lez he ti. Ha az igény lõ a jog kö vet - kez mé nyek rõl való tá jé koz ta tást tar tal ma zó fel hí vás ra az elõ írt or vo si fe lül vizs gá la ton nem je le nik meg, a nyug díj - biz to sí tá si igaz ga tá si szerv az el já rást vég zé sé vel meg - szün tet he ti. (9) Amennyi ben a nyug el lá tás ban ré sze sü lõ az ese dé kes or vo si fe lül vizs gá la ton a jog kö vet kez mé nyek rõl való tá jé - koz ta tást tar tal ma zó fel hí vás ra nem je len t meg, az el lá tás ra való jo go sult sá gát meg kell szün tet ni az er rõl szóló ha tá ro - zat kel tét kö ve tõ hó nap elsõ nap já val. 93. A Tny a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: 65. (1) A nyug díj biz to sí tá si igaz ga tá si szerv egy sze - rû sí tett ha tá ro za tot hoz a rok kant sá gon, mun ka ké pes - ség-csök ke né sen ala pu ló el lá tás fo lyó sí tá sa alatt vég zett or vo si fe lül vizs gá lat ered mé nyé rõl, ha a rok kant ság foka, illetve a mun ka ké pes ség-csök ke nés mér té ke a fe lül vizs gá - lat ered mé nye ként nem vál to zott. (2) A nyug díj biz to sí tá si igaz ga tá si szerv nek nem kell ha tá ro za tot hoz nia a nyug el lá tá sok éven kén ti rend sze res eme lé sé rõl ide ért ve a 62. (5) be kez dé se sze rin ti ki egé - szí tõ nyug díj eme lést és az egy össze gû ki fi ze tést is, to - váb bá a ti zen har ma dik havi nyug díj ról. 94. A Tny a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: 68. (1) A biz to sí tott (volt biz to sí tott) az igé nyel bí rá ló szerv tõl kér he ti

17 2005/96. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5215 a) az öreg sé gi nyug díj ra jo go sí tó élet kort meg elõ zõ tíz éven be lül a figye lembe ve he tõ szol gá la ti ide jé nek, va la - mint b) élet kor tól füg get le nül a kor ked vez mény re jo go sí tó ide jé nek meg ál la pí tá sát. (2) A ké re lem hez csa tol ni kell a biz to sí tott ál tal fel tün - te tett, az igé nyel bí rá ló szerv nyil ván tar tá sá ban nem vagy el té rõ tar ta lom mal sze rep lõ szol gá la ti idõ re, illetve a kor - ked vez mény re jo go sí tó idõ meg ál la pí tá sá nál a kor ked vez - mény re vo nat ko zó, az igény lõ ren del ke zé sé re álló iga zo lá - so kat, ok ira to kat. (3) Az igaz ga tá si szerv az (1) be kez dés sze rin ti ese tek - ben ha tá ro zat ban ál la pít ja meg az el is mert szol gá la ti idõt, illetve a kor ked vez mény re jo go sí tó idõt, va la mint meg - fe le lõ in do ko lás sal a szol gá la ti idõ ként, illetve kor ked - vez mény re jo go sí tó idõ ként el nem is mer he tõ idõ tar ta - mot. 95. A Tny ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet - ke zõ ren del ke zés lép: (2) Ha az igény lõ ré szé re a fog lal koz ta tás elõ se gí té sé - rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló évi IV. tör - vény (Flt.) alap ján mun ka nél kü li-el lá tás ként mun ka nél kü - li já ra dé kot, vál lal ko zói já ra dé kot, nyug díj elõt ti mun ka - nél kü li-se gélyt, ál lás ke re sést ösz tön zõ jut ta tást vagy kép - zé si tá mo ga tás ként ke re set pót ló jut ta tást fo lyó sí ta nak, a nyug el lá tást leg ko ráb ban a fel so rolt el lá tá sok fo lyó sí tá sá - nak meg szû né sét kö ve tõ nap tól le het meg ál la pí ta ni. 96. A Tny a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: 72. A nyug el lá tás irán ti igény el bí rá lá sá hoz a rok - kant ság ról, ille tõ leg mun ka ké pes ség-csök ke nés mér té ké - rõl az Or szá gos Or vos szak ér tõi In té zet or vo si bi zott sá gai szak vé le ményt ad nak. A nyug díj biz to sí tá si igaz ga tá si szerv el já rá sa so rán ki zá ró lag ezen or vo si bi zott sá gok szak vé le mé nyét ve he ti figye lembe. 97. A Tny a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: 74. Ha az igény lõ a nyug el lá tás irán ti ké rel mét a Ket ának (4) be kez dé se sze rint vissza von ja, a fel vett nyug el lá tást 30 na pon be lül kö te les vissza fi zet ni. 98. A Tny a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: 75. Ha a rok kant sá gon ala pu ló nyug el lá tás ra irá nyuló igényt a 72. -ban meg ha tá ro zott or vo si bi zott ság szak vé - le mé nyé re te kin tet tel uta sí tot ták el, az el uta sí tó ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sét kö ve tõ egy éven be lül elõ ter jesz tett újabb igény be je len tést csak ak kor kell el bí rál ni, ha a há zi - or vos (szak or vos) iga zol ja, hogy az igény lõ egész sé gi ál la - po ta az igény el uta sí tá sát köve tõen rosszab bo dott. 99. (1) A Tny a (2) be kez dé sé nek elsõ mon da ta a kö vet ke zõk sze rint mó do sul: (2) A nyug díj fo lyó sí tó szerv a meg ál la pí tott nyug el lá - tás fo lyó sí tá sát a ha tá ro zat be ér ke zé sét kö ve tõ ti zen öt na - pon be lül a) pos tai úton vagy a jo go sult ál tal meg je lölt bel föl di hi tel in té zet át uta lá si be tét szám lá já ra (bank szám lá já ra), b) az Euró pai Gaz da sá gi Tér ség tag ál la ma i nak te rü le - tén élõk ré szé re tör té nõ fo lyó sí tás ese tén a jo go sult ál tal meg je lölt, va la mely tag ál lam ban ve ze tett át uta lá si be tét - szám lá ra (bank szám lá ra), c) a gyer me kek vé del mé rõl és a gyám ügyi igaz ga tás ról szóló évi XXXI. tör vény sze rin ti ide ig le nes ha - tállyal el he lye zett, át me ne ti vagy tar tós ne ve lés be vett gyer mek ár va el lá tá sát a gyám (hi va ta los gyám), ese ti gond nok ál tal meg je lölt gyám ha tó sá gi fenn tar tá sos be tét re vagy fo lyó szám lá ra tör té nõ uta lás sal tel je sí ti. (2) A Tny ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke - zõ ren del ke zés lép: (3) A nyug díj fo lyó sí tó szerv a Ket ának (1) be - kez dé sé ben elõ írt ér te sí té si és in téz ke dé si kö te le zett sé gét a le til tás át vé te lét kö ve tõ 15 na pon be lül tel je sí ti A Tny ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet - ke zõ ren del ke zés lép: (5) A ké se del mi ka mat nap tá ri na pok ra szá mí tott mér - té ke a fel szá mí tás idõ pont já ban ér vé nyes jegy ban ki alap - ka mat két sze re sé nek 365-öd rész e A Tny a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé - szül ki: (5) Az e tör vényen ala pu ló kö ve te lés adók mód já ra be - haj tan dó köz tar to zás nak mi nõ sül A Tny a és az azt meg elõ zõ cím he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: Tartozás mérséklése, elengedése, fizetési kedvezmény engedélyezése 94. (1) A nyug díj biz to sí tá si igaz ga tá si szerv ve ze tõ je a fog lal koz ta tó, egyéb szerv és a ma gán sze mély (a továb - biak ban együtt: fi ze tés re kö te le zett) ké rel me alap ján a nyug el lá tás vissza fi ze té se, a meg té rí tés és annak ké se del - mi pót lé ka cí mén meg ál la pí tott kö ve te lést, va la mint a mu - lasz tá si bír ság tar to zást mél tá nyos ság ból mér sé kel he ti vagy el en ged he ti, illetve rész let fi ze tést vagy fi ze té si ha - lasz tást en ge dé lyez het, ha a) a kö rül mé nyek bõl meg ál la pít ha tó, hogy a fi ze tés re kö te le zett fog lal koz ta tó (egyéb szerv), illetve annak in téz - ke dés re jo go sult kép vi se lõ je, al kal ma zott ja, tag ja vagy meg bí zott ja, az adott hely zet ben a tõle el vár ha tó kö rül te - kin tés sel járt el, vagy b) azok meg fi ze té se a fi ze tés re kö te le zett ma gán sze - mély és a vele együtt élõ kö ze li hoz zá tar to zók meg él he té - sét sú lyo san ve szé lyez tet né.

18 5216 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2005/96. szám (2) Az (1) be kez dés sze rin ti rész let fi ze tés, fi ze té si ha - lasz tás (a továb biak ban együtt: fi ze té si ked vez mény) ab - ban az eset ben en ge dé lyez he tõ, ha a kö ve te lés ké sõb bi tel - je sí té se a kö rül mé nyek bõl va ló szí nû sít he tõ. A ké re lem el - bí rá lá sa és a fel té te lek meg ha tá ro zá sa so rán figye lembe kell ven ni a fi ze té si ne héz ség ki ala ku lá sá nak oka it és kö - rül mé nye it. (3) A nyug díj biz to sí tá si igaz ga tá si szerv ve ze tõ je a fi ze - té si ked vez ményt fel té tel hez is köt he ti. A fi ze té si ked vez - mény ér vé nyét ve szí ti és a tar to zás annak já ru lé ka i val együtt egy összeg ben ese dé kes sé vá lik, ha a fi ze tés re kö - te le zett a fi ze té si ked vez mény en ge dé lye zé se so rán meg - ha tá ro zott fel té te le ket nem tel je sí ti. (4) A mu lasz tá si bír ság mér sék lé sé nél vagy el en ge dé sé - nél az eset összes kö rül mé nyét mér le gel ni kell, kü lö nö sen a mu lasz tás ke let ke zé sé nek kö rül mé nye it, annak sú lyát, gya ko ri sá gát. Nincs he lye a mu lasz tá si bír ság mér sék lé sé - nek vagy el en ge dé sé nek, ha a mu lasz tás a kö te le zett szán - dé kos ma ga tar tá sá nak a kö vet kez mé nye. (5) Az (1) (4) be kez dé sek ben fog lalt el já rá sok ban a MÁV Rt. Nyug díj Igaz ga tó ság ve ze tõ je jár el, ha a ha tá ro - za tot a MÁV Rt. Nyug díj Igaz ga tó ság vagy a GYSEV Rt. Igaz ga tó sá ga hoz ta (1) A Tny a (2) (5) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek: (2) A nyug el lá tá sok kal kap cso la tos ügyek ben az ügy - fél a Ket a sze rin ti új ra fel vé te li ké rel met a ha tá ro - zat jog erõ re emel ke dé sét kö ve tõ há rom éven be lül nyújt - hat ja be. (3) A nyug el lá tá sok kal kap cso la tos ügyek ben a Ket a sze rin ti mél tá nyos sá gi el já rás nem gya ko rol ha tó. (4) A mél tá nyos sá gi jog kör ben a ki vé te les nyug el lá tás meg ál la pí tá sa, a ki vé te les nyug el lá tás-eme lés en ge dé lye - zé se, va la mint a 94. ren del ke zé sei alap ján a tar to zás mér - sék lé se, el en ge dé se, ille tõ leg a fi ze té si könnyí tés en ge dé - lye zé se tár gyá ban ho zott dön tés sel szem ben jog or vos lat - nak he lye nincs. (5) Ha a nyug díj biz to sí tá si igaz ga tá si szerv meg ál la pít - ja, hogy a fel leb be zés sel vagy a bí ró ság ál tal el nem bí rált dön té se jog sza bályt sért, dön té sét a) az ügy fél ja vá ra kor lá to zás nél kül, b) az ügy fél ter hé re egy íz ben, a ha tá ro zat köz lé sé tõl szá mí tott öt éven be lül ba) ha a nyug el lá tás jog alap nél kü li meg ál la pí tá sá ért a nyug el lá tás ban ré sze sü lõt fe le lõs ség nem ter he li, a Ket ának (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot tak ra is fi gye - lem mel a mó do sí tást vagy vissza vo nást el ren de lõ ha tá ro - zat kel tét kö ve tõ hó nap elsõ nap já tól, bb) ha a nyug el lá tás jog alap nél kü li meg ál la pí tá sá ért a nyug el lá tás ban ré sze sü lõt fe le lõs ség ter he li, az el lá tás meg ál la pí tá sá nak kez dõ idõ pont já ig vissza me nõ le ge sen mó do sít ja vagy vissza von ja. (2) A Tny a a kö vet ke zõ (6) és (7) be kez dé sek kel egé szül ki: (6) A ha tá ro zat mó do sí tá sá nak vagy vissza vo ná sá nak az (5) be kez dés ba) pont ja sze rin ti kez dõ idõ pont ja nem érin ti a nyug díj biz to sí tá si igaz ga tá si szerv ban fog lalt ren del ke zé se ken ala pu ló, kü lön el já rás ban ér vé - nye sí tés re ke rü lõ kö ve te lé sé nek jog alap ját, va la mint annak a fe le lõs sé gét és vissza fi ze té si, illetve meg té rí té si kö te le zett sé gét, aki nek a nyug el lá tás jog alap nél kü li meg - ál la pí tá sa, fo lyó sí tá sa fel ró ha tó. (7) A nyug díj biz to sí tá si igaz ga tá si szer vek el já rá sát, illetve dön té se it érin tõ en a Ket sze rin ti fel ügye le ti el já rás ban az Or szá gos Nyug díj biz to sí tá si Fõ igaz ga tó ság gya ko rol ja a fel ügye le ti jog kört A Tny ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet - ke zõ ren del ke zés lép: (3) A bí ró ság, az ügyész ség, a bûn ül dö zés és a bün te - tés-vég re haj tás szer vei, a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok a Tbj ának (4) be kez dé se, egyéb szer vek pe dig a Tbj ának (1) be kez dé se sze rint jo go sul tak a nyil ván tar - tás ba fel vett ada tok igény lé sé re A csa lá dok tá mo ga tá sá ról szóló évi LXXXIV. tör vény 34. -a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki: (3) A csa lád tá mo ga tá si ki fi ze tõ hely vo nat ko zá sá ban a csa lád tá mo ga tá si el lá tá sok kal kap cso la tos el já rá si cse lek - mé nyek elekt ro ni kus ügy in té zés ke re té ben nem gya ko rol - ha tók (1) A gyer me kek vé del mé rõl és a gyám ügyi igaz - ga tás ról szóló évi XXXI. tör vény (a továb biak ban: Gyvt.) 23. -ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren - del ke zés lép: (3) A gyám hi va tal a gyer mek tar tás díj meg elõ le ge zé sét el ren de lõ ha tá ro za tát a fel leb be zés re te kin tet nél kül vég re - hajt ha tó vá nyil vá nít hat ja. (2) A Gyvt a (4) be kez dé sé nek má so dik mon da ta he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: A be uta ló szerv dön té se ellen fel leb be zés nek he lye nincs. (3) A Gyvt a (4) be kez dé sé nek má so dik mon da ta he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: A ha tá ro zat fel leb be zés re te kin tet nél kül azon nal vég - re hajt ha tó vá nyil vá nít ha tó. (4) A Gyvt a (5) be kez dé sé nek má so dik mon da ta he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: A ha tá ro zat fel leb be zés re te kin tet nél kül azon nal vég - re hajt ha tó vá nyil vá nít ha tó. (5) A Gyvt a (3) be kez dé sé nek har ma dik mon da ta he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: A ha tá ro zat fel leb be zés re te kin tet nél kül azon nal vég - re hajt ha tó vá nyil vá nít ha tó.

19 2005/96. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y A Gyvt. a kö vet ke zõ 133/A. -sal egé szül ki: 133/A. (1) A gyám ha tó sá gi el já rás költ sé ge it a (2) (5) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé vel az el já ró szerv vi se li. A gyer mek vé del mi gon dos ko dás sal kap cso la tos ha - tó sá gi ügyek ben az el já rás költ sé ge it min den eset ben az el - já ró szerv vi se li. (2) Ha az el já rást azért kel lett meg in dí ta ni, mert jog sér - tés tör tént, az el já rás költ sé ge it az vi se li, aki nek a jog sér tés fel ró ha tó. (3) Az el já rás költ sé ge it az ügy fél vi se li a) az örök be fo ga dá si ügyek ben, b) az öreg sé gi nyug díj min den ko ri leg ki sebb össze gé - nek száz szo ro sát meg ha la dó ér ték ha tá rú, ké re lem re in du ló va gyo ni ügyek ben, c) a kap cso lat tar tá si ügyek ben. (4) A (3) be kez dés sze rin ti ügyek ben szak ér tõ ki ren de - lé se ese tén a gyám ha tó ság az ügy fe let a szak ér tõi díj meg - elõ le ge zé sé re kö te lez he ti. (5) Ha az el já rás ban köz re mû kö dõk hi bá já ból me rül tek fel költ sé gek, azo kat az vi se li, aki nek a költ sé gek fel me rü - lé se fel ró ha tó A Gyvt ának (5) be kez dé se he lyé be a kö - vet ke zõ ren del ke zés lép: (5) A ha tá ro zat fel leb be zés re te kin tet nél kül azon nal vég re hajt ha tó vá nyil vá nít ha tó A fo gya té kos sze mé lyek jo ga i ról és esély egyen - lõ sé gük biz to sí tá sá ról szóló évi XXVI. tör vény 23/D. -ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke - zés lép: (2) Az OOSZI a szak vé le mé nyét a meg ke re sés tõl szá - mí tott negy ven na pon be lül kö te les elõ ter jesz te ni. Az el já - ró ha tó ság az OOSZI szak vé le mé nyé nek meg ér ke zé sé ig az el já rást fel füg gesz ti (1) A fo gyasz tó vé de lem rõl szóló évi CLV. tör vény (a továb biak ban: Fgytv.) 46. -ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: (1) A Fo gyasz tó vé del mi Fõ fel ügye lõ ség és a te rü le ti fel ügye lõ sé gek (a továb biak ban: el já ró ha tó ság) el já rá sá - ban a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá - nos sza bá lya i ról szóló évi CXL. tör vény (a továb - biak ban: Ket.) ren del ke zé se it a pi ac fel ügye le ti el já rá sok vo nat ko zá sá ban az e fe je zet ben fog lalt el té ré sek kel kell al kal maz ni. (2) Az Fgytv a a kö vet ke zõ (3) és (4) be kez dés sel egé szül ki: (3) A ha tó ság el já rá sá ban a Ket a sze rin ti elekt ro ni kus ügy in té zés a (4) be kez dés ben fog lalt ki vé - tel lel jú li us 1-jétõl gya ko rol ha tó. (4) Az elekt ro ni kus ke res ke del mi szol gál ta tá sok, va la - mint az in for má ci ós tár sa da lom mal össze füg gõ szol gál ta - tá sok egyes kér dé se i rõl szóló évi CVIII. tör vény ában, va la mint 15. -ában fog lalt kö te le zett sé gek meg sér té se miatt in du ló el já rá sok ban a ké re lem, a fel leb - be zé si ké re lem, az új ra fel vé te li ké re lem, a mél tá nyos sá gi ké re lem és a jog sza bály ban elõ írt mel lék le te ik elekt ro ni - kus úton is be nyújt ha tók. HETEDIK FEJEZET Az informatikai és hírközlési ágazati feladatokkal összefüggõ tör vények 111. (1) Az elekt ro ni kus alá írás ról szóló évi XXXV. tör vény (a továb biak ban: Eat.) 3. -ának (6) be - kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: (6) A kormány a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rá sok ban és szol gál ta tá sok ban fel hasz nál ha tó elekt ro ni kus alá írá - sok ra, az elekt ro ni kus alá írás hoz tar to zó ta nú sít vá nyok ra, illetve az azok kal össze füg gés ben nyúj tott elekt ro ni kus alá írás sal kap cso la tos szol gál ta tá sok ra ren de let ben a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról szóló évi CXL. tör vény ben fog lalt ren - del ke zé sek ér vé nye sí té se ér de ké ben sa já tos kö ve tel mé - nye ket ír hat elõ. (2) Az Eat ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke - zõ ren del ke zés lép: (2) A Ha tó ság el já rá sa i ra a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já - rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról szóló tör vényt kell al kal maz ni. (3) Az Eat ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke - zõ ren del ke zés lép: (5) A Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság Hi va ta lá nak el sõ fo - kú ha tá ro za ta ellen a Ha tó ság Ta ná csá nak el nö ké hez le het fel leb bez ni Az Eat a (1) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé - be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: (Fel ha tal ma zást kap a kormány, hogy ren de let ben sza - bá lyoz za:) b) a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rá sok ban és szol gál ta - tá sok ban fel hasz nál ha tó elekt ro ni kus alá írá sok ra, az elekt - ro ni kus alá írás hoz tar to zó ta nú sít vá nyok ra, illetve az azok kal össze füg gés ben nyúj tott elekt ro ni kus alá írás sal kap cso la tos szol gál ta tá sok ra a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el - já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról szóló évi CXL. tör vény ben fog lalt ren del ke zé sek ér vé nye sí té sét biz to sí tó sa já tos kö ve tel mé nye ket. NYOLCADIK FEJEZET Igazságügyi ágazati feladatokkal összefüggõ tör vények 113. A bí ró sá gi vég re haj tás ról szóló évi LIII. tör vény (a továb biak ban: Vht.) 16. -ának f) pont ja he lyé - be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

20 5218 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2005/96. szám (Vég re haj tá si la pot ál lít ki) f) a Bel sõ Pi a ci Har mo ni zá ci ós Hi va tal (véd je gyek és for ma ter ve zé si min ták) ál tal a kö zös sé gi véd jegy rõl szóló, de cem ber 20-i 40/94/EK ta ná csi ren de let és a kö zös - sé gi for ma ter ve zé si min tá ról szóló, de cem ber 12-i 6/2002/EK ta ná csi ren de let, a Kö zös sé gi Növényfajtahivatal ál tal a kö zös sé gi nö vény faj ta-ol ta lom ról szóló, jú li us 27-i 2100/94/EK ta ná csi ren de let, va la mint az Euró pai Sza ba dal mi Hi va tal ál tal az Euró pai Sza ba dal mi Egyez mény sze rint a költ sé gek vi se lé se tár gyá ban ho zott ha tá ro zat alap ján az adós la kó he lye, szék he lye ezek hi á - nyá ban az adós vég re haj tás alá von ha tó va gyon tár gyá nak he lye, kül föl di vál lal ko zá sok ma gyar or szá gi fi ók te le pe, illetve köz vet len ke res ke del mi kép vi se le te ese tén pe dig a fi ók te lep, ille tõ leg a kép vi se let he lye sze rin ti me gyei bí - ró ság szék he lyén mû kö dõ he lyi bí ró ság, Bu da pes ten a Bu - dai Köz pon ti Ke rü le ti Bí ró ság A Vht a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: 235. (1) A vég re haj tó más szék hely re tör té nõ át he - lye zé sé re csak a) vég re haj tói ál lás be töl té se, vagy b) vég re haj tók köl csön ös át he lye zé se ese tén van le he tõ ség. (2) Ha a vég re haj tói ál lás he lyet az igaz ság ügy -m inis zter a 234. sze rin ti el já rá sa so rán más szék hely re ki ne ve zett vég re haj tó sze mé lyé vel töl ti be, a vég re haj tót e szék hely re és he lyi bí ró ság mel lé he lye zi át. (3) Az igaz ság ügy -m inis zter a vég re haj tó kat kö zös ké rel mük re és a ka ma ra egyet ér té sé vel egy más szék he - lyé re pá lyá zat nél kül köl csö nö sen át he lyez he ti. (4) Az át he lye zés sel a vég re haj tó szol gá la ta fo lya ma tos ma rad, de meg vál to zik az ál lás he lye, szék he lye és ille té - kességi te rü le te, to váb bá a köl csön ös át he lye zés ese tét ki vé ve ere de ti ál lás he lye meg üre se dik. A vég re haj tó át - he lye zé se nem érin ti a ko ráb bi szék he lyén le foly ta tott el já - rá sok kal kap cso la tos fe le lõs sé gét. Az át he lye zés re meg - fele lõen al kal maz ni kell a ki ne ve zés re vo nat ko zó sza bá - lyo kat A Vht. a 240/B. -t köve tõen a kö vet ke zõ al cím - mel és új 240/C. -sal egé szül ki, egy út tal az ere de ti 240/C 240/E. -ok szá mo zá sa 240/D 240/F. -ra vál to - zik:,,a vég re haj tói szol gá lat tal kap cso la tos el já rás 240/C. (1) Az igaz ság ügy -m inis zter a vég re haj tó köl - csön ös át he lye zé se, fel men té se, to váb bá szol gá la ta meg - szû né se és szü ne te lé sé nek meg ál la pí tá sa ügyé ben a köz - igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá - lya i ról szóló évi CXL. tör vény (a továb biak ban: Ket.) ren del ke zé sei sze rint jár el. (2) A ha tá ro zat ellen fel leb be zés nek nincs he lye, a ha tá - ro zat bí ró sá gi fe lül vizs gá la ta kér he tõ. (3) A ha tá ro za tot a ka ma rá val is kö zöl ni kell A Vht. ere de ti 240/E. -a a kö vet ke zõ (5) be kez - dés sel egé szül ki: (5) A ka ma ra tör li a vég re haj tó-he lyet test a végre - hajtó-helyettesek név jegy zé ké bõl, ha a) a vég re haj tó-he lyet te si mun ka kör be töl té sé re irá - nyuló mun ka vi szo nya meg szûnt, b) a név jegy zék be vé tel fel té te lei a nyil ván tar tás ba vé - tel idõ pont já ban nem áll tak fenn, c) a 233. (2) be kez dé sé nek a) és b) pont já ban fog lalt ki zá ró ok kö vet ke zett be, d) el ha lá lo zott, e) a vég re haj tói fe gyel mi bí ró ság jog erõs ha tá ro za tá val a vég re haj tó-he lyet te sek nyil ván tar tá sá ból tör té nõ tör lés fe gyel mi bün te tés sel súj tot ta vagy al kal mat lan sá gát, ér - dem te len sé gét ál la pí tot ta meg A Vht a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé - szül ki: (6) A ka ma ra tör li a vég re haj tó je löl tet a végrehajtó - jelöltek név jegy zé ké bõl, ha a) a vég re haj tó je löl ti mun ka kör be töl té sé re irá nyuló mun ka vi szo nya meg szûnt, b) a név jegy zék be vé tel fel té te lei a nyil ván tar tás ba vé - tel idõ pont já ban nem áll tak fenn, c) a 233. (2) be kez dé sé nek a) és b) pont já ban fog lalt ki zá ró ok kö vet ke zett be, d) el ha lá lo zott, e) a vég re haj tói fe gyel mi bí ró ság jog erõs ha tá ro za tá val a vég re haj tó je löl tek nyil ván tar tá sá ból tör té nõ tör lés fe - gyel mi bün te tés sel súj tot ta vagy al kal mat lan sá gát, ér dem - te len sé gét ál la pí tot ta meg A Vht. a kö vet ke zõ 250/A. -sal egé szül ki: 250/A. (1) A ka ma ra a tag ja i ról az e -ban fog lal tak sze rint ve zet nyil ván tar tást. (2) A vég re haj tók név jegy zé ke a kö vet ke zõ ada to kat tar tal maz za: a) csa lá di és utó név, szü le té si név, b) szü le té si hely és idõ, any ja neve, c) szék hely, ille té kességi te rü let, d) az is ko lai vég zett sé get ta nú sí tó ok irat ki ál lí tó ja, kel - te, mi nõ sí té se, e) a jogi szak vizs ga le té te lé rõl szóló ok le vél szá ma, kel te és a jogi szak vizs ga ered mé nye, f) a vég re haj tói szak vizs ga-bi zo nyít vány kel te, g) az ön ál ló bí ró sá gi vég re haj tói ki ne ve zést meg elõ zõ szak mai gya kor lat ada tai, h) a ki ne ve zés nap ja, i) az es kü té tel nap ja, j) a hi va tal ba lé pés nap ja, k) a vég re haj tó kör bé lyeg zõ i nek le nyo ma ta, l) a vég re haj tó ál lan dó he lyet te se, m) a vég re haj tó ré szé re ki ren delt tar tós he lyet tes, n) a vég re haj tó ál tal al kal ma zott vég re haj tó-he lyet tes, vég re haj tó je lölt, o) az át he lye zés nap ja, p) az ön ál ló bí ró sá gi vég re haj tói szol gá lat meg szû né sé - nek nap ja, mód ja,

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 63. szám Ára: 1395, Ft 2009. évi XXVIII. tör vény Egyes agrártárgyú törvények módosításáról.... 15832 2009.

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások CXXXIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2006. áp ri lis 26. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 71/2006. (IV. 3.) Korm. ren de let 80/2006. (IV. 6.) Korm.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét Az Alkotmánybíróság Határozatai utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tóra és

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ja nu ár 5., péntek 1. szám TARTALOMJEGYZÉK 2007: I. tv. A sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mé lyek be uta zá sá ról és

Részletesebben

2008. évi LXIX. tör vény M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/161. szám

2008. évi LXIX. tör vény M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/161. szám 19424 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/161. szám zott ter mék ese té ben az elsõ bel föl di for ga lom ba hozó elsõ ve võ je vagy sa ját célú fel hasz ná ló ja, 2008. évi LXIX. tör vény a környezetvédelmi

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 6., csütörtök 39. szám Ára: 759, Ft TARTALOMJEGYZÉK 80/2006. (IV. 6.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 15., szerda 109. szám Ára: 777, Ft TARTALOMJEGYZÉK 216/2007. (VIII. 15.) Korm. r. A hosszú távú kötelezettségek vállalásának egyes szabályairól

Részletesebben

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 63. szám Ára: 1395, Ft 2009. évi XXVIII. tör vény Egyes ag rár tár gyú tör vények mó do sí tá sá ról.... 15832

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

A Kormány rendeletei. A Kormány 349/2007. (XII. 21.) Korm. rendelete M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/180. szám

A Kormány rendeletei. A Kormány 349/2007. (XII. 21.) Korm. rendelete M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/180. szám 13398 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/180. szám 9. A Bktv. 24. -a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki: (4) Fel ha tal ma zást kap az igaz ság ügyért fe le lõs mi - nisz ter, hogy ren de let ben

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LIX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 577-768. OLDAL 2009. március 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1775 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

21. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1935, Ft. Oldal

21. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1935, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek 21. szám Ára: 1935, Ft TARTALOMJEGYZÉK 33/2009. (II. 20.) Korm. ren de let A he lyi ön kor mány za tok vis ma i or tá mo ga tá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM 2011. nove mber T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 83/2011. (XI. 10.) AB ha tá ro zat Mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló al kot mány el le nes ség vizs gá la tá ról a kö te - le zõ

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

A BELÜGYMINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A BELÜGYMINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA XVII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2006. ÁPRILIS 18. ÁRA: 1127 Ft A BELÜGYMINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM JOGSZABÁLYOK Oldal 50/2006. (III. 14.) Korm. r. A he lyi ön kor mány za tok ál tal 2004. év ben jog ta

Részletesebben

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft. Oldal

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd 26. szám Ára: 1325, Ft TARTALOMJEGYZÉK 29/2008. (II. 19.) Korm. r. A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter feladat- és hatáskörérõl.

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2004. no vem ber 3., szerda 161. szám TARTALOMJEGYZÉK 304/2004. (XI. 3.) Korm. r. A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladatairól és hatás körérõl

Részletesebben

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 30., kedd 64. szám TARTALOMJEGYZÉK 127/2006. (V. 30.) Korm. r. A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Hor vát Köz tár sa ság Kor - mánya között

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

107. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 30., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 357, Ft. Oldal

107. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 30., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 357, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. au gusz tus 30., szerda 107. szám TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (VIII. 30.) GKM r. Az elektromágneses összeférhetõségrõl... 8296 63/2006. (VIII. 30.) GKM

Részletesebben

2009. évi XXXVII. törvény

2009. évi XXXVII. törvény 2009/71. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 16273 2009. évi XXXVII. törvény az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról* Az er dei élet kö zös sé gek nél kü löz he tet len fennmara - dása, vé dõ

Részletesebben

165. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 680, Ft. Oldal

165. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 680, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek 165. szám Ára: 680, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXXIV. tv. A Ma gyar Fej lesz té si Bank Rész vény tár sa ság ról szó ló 2001. évi

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

131. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. ok tó ber 27., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

131. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. ok tó ber 27., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. ok tó ber 27., péntek 131. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 212/2006. (X. 27.) Korm. r. A Pá lya mó do sí tó hi tel prog ram ke re té ben nyúj tott

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2013. január 15. 2013. 1. szám AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 45/2012. (XII. 29.) AB ha tá ro zat Ma gyar or szág Alap tör vé nye át me

Részletesebben

157. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, decem ber 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 861, Ft. Oldal

157. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, decem ber 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 861, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. decem ber 19., kedd 157. szám Ára: 861, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: CXIX. tv. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról...

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM 2011. május T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 35/2011. (V. 6.) AB ha tá ro zat Al kot má nyos kö ve tel mény meg ál la pí tá sá ról a bí rói kez de mé nye zés alap - ján el ren delt

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 14., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 14., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. au gusz tus 14., hétfõ 102. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 175/2006. (VIII. 14.) Korm. r. A fel sõ ok ta tá si hall ga tók jut ta tá sa i ról...

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 1873-2088. OLDAL 2006. augusztus 21. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 1008 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Tör vé nyek, or szág gyû lé si ha tá ro za

Részletesebben

42. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 4., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1533, Ft. Oldal

42. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 4., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1533, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. áp ri lis 4., szerda 42. szám Ára: 1533, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXIII. tv. A fo gya té kos sze mé lyek jo ga i ról és esély egyen lõ sé gük biz to

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24 2 0 1 2. F E B R U Á R egyenlítô M E L L É K L E T BÁ RÁN DY GER GELY PhD OR SZÁG GYÛ LÉ SI KÉP VI SE LÔ AZ IGAZ SÁG ÜGYI AL KOT MÁ NYO ZÁS KRONOLÓGIÁJA A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM

Részletesebben

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 11., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 855, Ft. Oldal

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 11., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 855, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 11., hétfõ 64. szám Ára: 855, Ft TARTALOMJEGYZÉK Oldal 102/2009. (V. 11.) Korm. rendelet Az áruk és egyes szol gál ta tá sok sza bad áram lá

Részletesebben

IV. ÉVFOLYAM 8. szám au gusz tus 28.

IV. ÉVFOLYAM 8. szám au gusz tus 28. IV. ÉVFOLYAM 8. szám 2006. au gusz tus 28. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKABIZTONSÁGI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 1113-1368. OLDAL 2007. március 22. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben