Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott"

Átírás

1 Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja, sõt még egy kék te le fon ja is. amúgy az egész bi - cik li kék volt, és azt ír ta raj ta nagy be tûk kel, hogy POLiCe. egy iga zi rend - õr bi cik li volt. Barni na gyon vi gyá zott rá. Min den es te meg tö röl get te egy rong gyal, még ak kor is, ha tisz ta volt. Dél ben, mi kor ha za jött az óvo dá ból, min dig elõ vet - te, és amíg anya meg fõz te az ebé det, ad dig fel s alá bi cik li zett az ud va ron. az tán dél után, ami kor apa ha za jött, ki vit te az ut cá ra, ahol sok kal hos szab - ban le he tett bi cik liz ni. Ha apa mo gor va volt, ak kor csak az el sõ vil lany - pózná ig, de ha apá nak jó ked ve volt, ak kor a sar ki üz le tig is el le he tett ka - ri káz ni. apa csak egy va la mit til tott meg szi go rú an Barninak: azt, hogy be for dul jon az ut ca sar kon, és el tûn jön a sze me elõl. ezt a sza bályt Barni egyet len egy szer nem tar tot ta be, de azt is na gyon ha - mar meg bán ta. egy hét telt el az óta, hogy az óvo da meg kez dõ dött, és Barni ép pen azt pró bál ta ki, mi lyen gyor san tud men ni a bi cik li vel. De an nyi ra fel - 12

2 gyor sult, hogy már nem tu dott meg áll ni az üz let elõtt, és a nagy len dü let tõl be is for dult a mel lék ut cá ba. Ott Gi zi né ni vel ta lál ta szem be ma gát, aki a nagy Fe ke te ku tyát sé tál tat ta. Barni el mo tyo gott egy kecsokolom -ot, és ugyan az zal a len dü let tel gyor san vis sza is ka nya ro dott. igen ám, de a nagy Fe ke te ku tyá nak meg tet szett a rend õrbi cik li. Fõ leg a két ki csi és a két nagyke rék. Barni után ira mo dott, és han go san uga tott a ke re kek re. va ló já ban ezt mond ta: na gyon szép ez a bi cik li, Barni, csak az nem fér a fe jem be, hogy mi tõl fo rog nak ezek a ke re kek. Min dig ezek a ke re kek, örök ké fo rog nak, és én ezt se hogy sem ér tem! nem ma gya ráz nád meg? De Barni nem tu dott ku tyá ul. an nyit lá tott a sze me sar ká ból, hogy ez a lom pos nagy Fe ke te ku tya ott ro han mö göt te, és han go san ugat. ezért visz - sza fe lé még gyor sab ban bi cik li zett, és úgy ug rott a bi cik li rõl az apa ölé be, hogy egy cir ku szi ar tis ta is meg iri gyel het te vol na. ezt az egy ese tet le szá mít va vi szont na gyon sze re tett apá val az ut cán bi - cik liz ni. a szom széd né nik és bá csik min dig meg cso dál ták a bi cik li jét, meg - di csér ték, hogy mi lyen ügyes, sõt a hat éves Zo li, aki a zöld ka pus, eme le - tes ház ban la kott, egy szer el is akar ta kér ni a bi cik lit. Barni gyor sí tott, és in kább nem né zett Zo li ra, de apa han go san rá szólt, ezért le szállt, és egy ki - csit oda ad ta Zo li nak is, hogy men jen ve le. De azért oda súg ta: ne so kat! egyik dél után az tán na gyon meg le põ dött. ami kor anya ha za hoz ta az óvo dá ból, bi cik li je ott vár ta az elõ szo bá ban, de mi cso da ször nyû ség: hi ány - zott a bi cik li kis ke re ke. rá adá sul mind a ket tõ! Barni szá ja le gör bült, de 13

3 anya nem na gyon kezd te vi gasz tal ni, csak meg bor zol ta ki csit a ha ját, és annyit mon dott: Majd ha za jön apa, és meg ta nít iga zi ból bi cik liz ni! Barni na gyon vár ta ha za apát. És apa, mint min den dél után, most is ki - vit te bi cik liz ni. Ma meg ta nu lunk úgy bi cik liz ni, mint a na gyok mond ta. Ülj fel! De Barni fe lül ni sem tu dott már egye dül, mert ez a cson ka bi cik li foly ton el akart dõl ni. apá nak meg kel lett fog nia a kor mányt, hogy Barni fel tud jon mász ni az ülés re. az iga zi bi cik li zés nem kez dõ dött va la mi jól. apa fog ta Barnit há tul ról, tar tot ta, hogy ne dõl jön el ol dal ra, és így men tek las san az üz le tig, majd vissza a ka pu ig. a szom széd né nik mo so lyog tak. Zo li pe dig elõ vet te a sa ját bi cik li jét, ami sok kal na gyobb és öre gebb volt, és vé gig Barni elõtt ka ri ká - zott cikk cakk ban, mert õ már tu dott úgy men ni, mint a na gyok. Barni na gyon sze re tett vol na úgy bi cik liz ni, mint a na gyok, de a ta nu lás nem tet szett ne ki. a má so dik nap még ros szabb volt. apa né ha el en ged te egy ki csit Barnit, de õ min dig na gyon meg ijedt, a bi cik li meg dõl ni kez dett hol jobb ra, hol bal ra. apa bíz tat ta Barnit, és mond ta ne ki, hogy na gyon ügyes, és ne fél jen, mert már egye dül is tud men ni. De Barni félt. az tán ki csit jobb lett a hely zet, Barni meg ta nult megint gyor san men ni, úgy hogy apá nak fut nia kel lett mel let te, de az el en ge dés tõl még min dig na - gyon félt. va la hány szor azt érez te, hogy apa nem fog ja elég erõ sen, ki a bál - ni kez dett: Fog jad, apa, fog jad! 14

4 ezt meg hal lot ta Zo li is, ilyen kor õ is bi cik li re pat tant, be vá gott Barni elé, és õt utá noz va, sely pít ve ki a bál ni kez dett: Szogjad, apa, szogjad! egy dél után az tán Barni na gyon be le jött a bi cik li zés be, és na gyo kat ka - ca gott azon, hogy apá nak mi lyen gyor san kell fut nia mel let te. apa már kap ko dott le ve gõ után, és azt mond ta, hogy má ra elég volt. De Barni még egy kört akart men ni, pe dig már majd nem tel je sen be sö té te dett. anya még nem volt ott hon, az or vos né ni hez ment, és biz to san so ká ig ült a vá ró te rem - ben. apa, sok kö nyör gés után, be le egye zett még egy utol só kör be. Barni egy re gyor sab ban kez dett pe dá loz ni, apa pe dig lo holt mel let te. És pon to san ak kor, ami kor Barni a Gi zi né ni há za elé ért, ki nyílt a ka pu, meg je lent a nagy Fe ke te ku tya, ma ga után húz ta pó rá zon Gi zi né nit, de meg je lent egy bar na ku tya is, aki egy má sik né nit hú zott pó rá zon, és egy bõl ha tal mas uga - tás ke re ke dett. apa egy na gyot ki ál tott, az tán egy puf fa nás hal lat szott, a né - nik meg si kol tot tak. Barninak pe dig na gyon gyor san kez dett do bog ni a szí - ve, hal lot ta a nagy ku tya uga tást, de nem mert sem ol dal ra, sem hát ra néz ni. eb ben a pil la nat ban lát ta meg anyát, aki ép pen be for dult a sar kon. Barni még gyor sab ban kez dett pe dá loz ni anya fe lé, de an nyi ra gyor san, hogy még a friss vek ni ket szál lí tó ke nye res au tót is meg elõz te. Már nem hal lot ta sem apát, sem a ku tyá kat, csak anyát lát ta, aki mo so lyog va jött fe lé je. Már olyan gyor san ment, hogy szél ke re ke dett, és csak rés re tud ta nyit ni a sze - mét, de azon a kis ré sen ke resz tül is csak anyát lát ta. az tán anyá nak gyor - san fél re kel lett ug ra ni, mert Barni a len dü let tõl nem tu dott rög tön meg áll - ni. ami kor le fé ke zett és meg for dult, ak kor lát ta, hogy apa nincs se hol, 15

5

6 pon to sab ban most tá pász ko dik fel Gi zi né ni há za elõtt, és a pó rá zok kö zül pró bál ki bo go zód ni. a ku tyák ott ugat nak, a né nik meg so pán kod nak, fog - ják a fe jü ket. anya ek kor öl be kap ta, és ös sze vis sza pu szil ta Barnit: Barnikám, hát te ilyen ügye sen tudsz egye dül bi cik liz ni? kér dez te. az tán apá hoz men tek, aki nem ütöt te meg ma gát na gyon, csak egy hor - zso lás lett a lá bán. apa is meg di csér te Barnit: Lá tod, mi lyen ügyes vagy! Hol nap már ku tyák nél kül is men ni fog. az nap es te anya na gyon fi nom va cso rát ké szí tett Barninak és apá nak. Így ta nult meg Barni egye dül bi cik liz ni. 17

7 Tartalom ez még nem me se Barni és a le fek vés Me se Tú ró ru di val és raháttal Me se ku tyá val és bi cik li vel Üz le tes me se Szá mo lós me se Ci cás me se Ten ger par ti me se Me se a lyuk ról Barnibusz Pes ti me se a nagy ra vá gyó kisföldalatti Por szí vós me se Dol go zós me se Szép me se az ÁrO be teg ke re ke Moz do nyos me se Tömb há zas me se ka rá cso nyi me se Szán kós me se Pén zes me se Éb re dõs me se Barni, a ki rály fi ve tí tõ gé pes me se kütyüs me se

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hit, remény, szeretet a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hús vé ti üze net Mert úgy sze ret te Is ten e vi lá got, hogy egy szü lött FI át ad ta, hogy aki hisz Ben ne el ne vesszen,

Részletesebben

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2011/4, 39 62. 39 A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI RÉPÁSI Éva HA LÁSZ Er

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

Pál fel tá ma dás hi té rõl

Pál fel tá ma dás hi té rõl Pál fel tá ma dás hi té rõl Hogyan alakult ki Pál hite Jézus feltámadásában, és miért vált szá má ra min den mást el söp rõ vé? A kor rekt vá lasz hoz (rész- ben te o ló gi ai, rész ben pszi cho ló gi

Részletesebben

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk XXI. évfolyam 2012. január * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja A hónap mûvésze Képviselõ-testületi ülés Dunaharaszti Gazdakör Faragó Tibortól búcsúzunk 2. oldal 8. oldal 12. oldal 18. oldal 6.

Részletesebben

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 77. évfolyam, 39. szám g 2012. szeptember 30. g Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap Ára: 250 Ft Az, hogy ma már nem erő szak kal aka runk/akar nak val lá si

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben

Fûtési tapasztalatok befecskendezõs levegõs hõszivattyúval

Fûtési tapasztalatok befecskendezõs levegõs hõszivattyúval klímatechnika Konkrétumok írta: Mottl Gábor, Kiss Gábor Fûtési tapasztalatok befecskendezõs levegõs hõszivattyúval A 2009. NO VEM BE RI VGF-BEN A PAD LÓ HÛ TÉS LE VE GÕS HÕ SZI VAT TYÚ - VAL CÍ MÛ CIK

Részletesebben

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI

Részletesebben

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie.

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie. Ne ve zés: Ne vez het min den olyan, már mû kö dõ Ma gyar ze ne kar, aki je len leg még hi va ta lo san ki adott han ga nyag gal nem ren del ke zik. (Nem hi va ta los nak szá mít: ga rázs fel vé tel, de

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK.

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök 68. szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 2009. évi XXXV. tör vény Egyes adótör vények és az zal össze füg gõ egyéb tör vények módosításáról...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. NOVEMBER 23. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft F E L

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. december 5. 2012. 11. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3351/2012. (XII. 5.) AB vég zés al kot mány jo gi pa nasz vissza uta sí tá sá ról... 698 3352/2012. (XII. 5.) AB vég zés

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

Legyenbennünkösszetartás,

Legyenbennünkösszetartás, 1394 2011 2011. szeptember l XViii. évfolyam 9. szám l az önkormányzat közérdekű, havonta megjelenõ lapja l ára: 100 ft L a tartalomból színjátszó tábor IdénaugusztusbanismétmegrendezteszínjátszótáborátZamárdiban

Részletesebben

A kép a fo tog rá fia ör vé nyé ben

A kép a fo tog rá fia ör vé nyé ben 00_címnegyed++perenyei+5++_Layout 1 2/26/14 1:52 PM Page 8 PE RE NYEI MO NI KA A kép a fo tog rá fia ör vé nyé ben 00_címnegyed++perenyei+5++_Layout 1 2/26/14 1:52 PM Page 9 és ant ro po ló giá ja, vagyis

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2.

TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2. TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2. Ter mé sze ti jel lem zõk...4 3. A te le pü lés múlt ja...6 4. Fegy

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Ha tá ro za tok 69/2007. (HK 10.) HM ha tá ro zat 70/2007. (HK 10.) HM ha tá

Részletesebben

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 19., péntek 60. szám Ára: 2783, Ft TARTALOMJEGYZÉK 121/2006. (V. 19.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kor -

Részletesebben

A külföldre történô adómentes termékértékesítés szabályai

A külföldre történô adómentes termékértékesítés szabályai Általános forgalmi adó a hazai és nemzetközi gyakorlatban IV. évfolyam 9. szám, 2013. szeptember T A R T A L O M Vira Sándor rovata A külföldre történô 1 adómentes termékértékesítés szabályai Adómentes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök. 90. szám. Ára: 2830, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök. 90. szám. Ára: 2830, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök 90. szám Ára: 2830, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök 90. szám Ára: 2830, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Az uni ós for rá sok. Lambertné Ka to na Mó ni ka. A té ma ak tu á lis és re le váns, te kin tet tel ar ra,

Az uni ós for rá sok. Lambertné Ka to na Mó ni ka. A té ma ak tu á lis és re le váns, te kin tet tel ar ra, Lambertné Ka to na Mó ni ka Az uni ós for rá sok fel hasz ná lá sá nak ér té ke lé se kis tér sé gek ben Ös sze fog la lás: a pub li ká ció Ma gyar or szág uni ós csat la ko zá sát kö ve tõ idõ szak ra

Részletesebben

A tõ ke pi a ci sze rep lõk

A tõ ke pi a ci sze rep lõk Sza bó Zsolt A tõ ke pi a ci sze rep lõk ki vo nu lá sá nak, til ta ko zá sá nak, hû sé gé nek gaz da sá gi nö ve ke dés re gya ko rolt ha tá sa Ös sze fog la ló: a glo bá lis szin tû pénz- és tõ ke pi

Részletesebben

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás Épít ke zõk Jú li us ele jén Ágon te tõ fel újí tás ba fo gott Or sós Flóra és Fá bi - án. A Hab itat Pont és a Köz-Tér-Há ló Ala pít vány köz re mû kö dé - sé vel meg va ló su ló mun kát már áp ri lis

Részletesebben

A KÁRPÁT-MEDENCÉN KÍ VÜL ÉLÕ MAGYAROK KUTATÁSÁNAK FOGALMAIRÓL

A KÁRPÁT-MEDENCÉN KÍ VÜL ÉLÕ MAGYAROK KUTATÁSÁNAK FOGALMAIRÓL A KÁRPÁT-MEDENCÉN KÍ VÜL ÉLÕ MAGYAROK KUTATÁSÁNAK FOGALMAIRÓL Kovács Nóra Egy tengeren túli magyar közösségben végzett antropológiai kutatás tapaszta - latai alapján hozzászólásomban a Kárpát-medencén

Részletesebben

PontyvilágÁRA: 345 HÁTRA. Etetés rakétával. Neil Spooner: Nincs több GUBANC. Pete Castle: Kevin Nash: ÉS ELÕRE PONTYHORGÁSZMAGAZIN NYEREMÉNYJÁTÉKOK

PontyvilágÁRA: 345 HÁTRA. Etetés rakétával. Neil Spooner: Nincs több GUBANC. Pete Castle: Kevin Nash: ÉS ELÕRE PONTYHORGÁSZMAGAZIN NYEREMÉNYJÁTÉKOK PontyvilágÁRA: 345 V. ÉVF., 2. SZÁM, PONTYHORGÁSZMAGAZIN 2011. FEBRUÁR FT NYEREMÉNYJÁTÉKOK Neil Spooner: Nincs több GUBANC Pete Castle: Etetés rakétával A VÍZÁLLÓ HORGÁSZPORTÁL Kevin Nash: HÁTRA ÉS ELÕRE

Részletesebben