A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete"

Átírás

1 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint a jogk vetkezm nyek alkalmaz s val kapcsolatos szab lyokr l A me zд gaz da s gi, ag r r-vi d k fej lesz t si, va la mint ha - l sza ti t mo ga t sok hoz s egy b in t z ke d sek hez kap cso - l d el j r s egyes k r d se i rдl sz l vi XVII. t r - v ny 81. У (3) be kez d s m) pont j ban ka pott fel ha tal ma z s alap j n a f ld m ve l s gyi s vi d k fej lesz t si mi nisz ter fel adat- s ha t s k r rдl sz l 162/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1. У a) pont j ban meg ha t ro zott fel adat k r m ben el j r va a k vet ke zд ket ren de lem el: A rendelet hat lya 1. У (1) E ren de let ha t lya ki ter jed a k l cs n s meg fe lel te t s k ve tel m nyei s elд r sai be tar t s ra k te le zett gy f l re, a k l cs n s meg fe lel te t si sza b lyok be tar t s t el len Дr zд szer vek rдl sz l 322/2007. (XII. 5.) Korm. ren de let (a tov b biak ban: Korm. ren de let) 1. У d) pont ja sze rin ti ha - t s k r rel ren del ke zд ha t s gok nak a (2) be kez d s ben meg ha t ro zott in t z ke d sek ben r szt vevд gy f l gaz da - s g ban v g zett el len Дr z se i re, s az an nak so r n meg l la - p tott meg nem fe le l sek jog k vet kez m nye i nek meg ha t - ro z s ra. (2) A k l cs n s meg fe lel te t si sza b lyok be tar t s t az Eu r pai Me zд gaz da s gi Vi d k fej lesz t si Alap, s az Eu r - pai Me zд gaz da s gi Ga ran cia Alap al b bi in t z ke d se i ben r szt vevд gy fe lek ese t ben kell vizs g l ni: a) a k z s ag r r po li ti ka ke re t be tar to z, me zд gaz da - s gi ter me lдk r sz re meg ha t ro zott k z vet len t mo ga t si rend sze rek k z s sza b lya i nak meg l la p t s r l s a me - zд gaz da s gi ter me lдk r sz re meg ha t ro zott egyes t mo - ga t si rend sze rek l t re ho z s r l, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK s a 378/2007/EK ren de let m do s t s r l, va la mint az 1782/2003/EK ren de let ha t lyon k v l he lye - z s rдl sz l ja nu r 19-i 73/2009/EK ta n csi ren de - le te sze rin ti k z vet len ki fi ze t sek; b) a bor pi ac k z s szer ve z s rдl, az 1493/1999/EK, az 1782/2003/EK, az 1290/2005/EK s a 3/2008/EK ren de let m do s t s r l, va la mint a 2392/86/EGK s az 1493/1999/EK ren de let ha t lyon k v l he lye z s rдl sz l p ri lis 29-i 479/2008/EK ta n csi ren de let sze rin ti szд lд l tet v ny szer ke zet t ala k t s nak s t l l s nak, z ld sz ret, szд lд l tet v ny ki v g s nak t mo ga t sa; c) az Eu r pai Me zд gaz da s gi Vi d k fej lesz t si Alap b l (EMVA) nyёj tan d vi d k fej lesz t si t mo ga t s r l sz l szep tem ber 20-i 1698/2005/EK ta n csi ren de let sze - rin ti ca) me zд gaz da s gi f ld te r le tek fenn tart ha t hasz n - la t t c l z in t z ke d sek k z l: 1. a hegy vi d ki me zд gaz da s gi ter me lдk nek a ter - m sze ti h t r ny miatt nyёj tott ki fi ze t sek; 2. a hegy vi d ki te r le te ken k v li h t r nyos hely - ze t te r le tek me zд gaz da s gi ter me lд i nek nyёj - tott ki fi ze t sek; 3. Na tu ra 2000 ki fi ze t sek s a 2000/60/EK ir ny - elv hez kap cso l d ki fi ze t sek; 4. ag r r-k r nye zet v del mi ki fi ze t sek; 5. l lat j l ti ki fi ze t sek; cb) az er d sze ti f ld te r le tek fenn tart ha t hasz n la t t c l z in t z ke d sek k z l: 1. a me zд gaz da s gi f ld te r let elsд er dд s t s nek t mo ga t sa; 2. Na tu ra 2000 ki fi ze t sek; 3. er dд-k r nye zet v del mi ki fi ze t sek. (3) A (2) be kez d s c) pont j ban meg ha t ro zott k l cs - n s meg fe lel te t si el len Дr z sek v g re haj t sa so r n a vi - d k fej lesz t si t mo ga t si in t z ke d sek re vo nat ko z el len - Дr z si el j r sok, va la mint a k l cs n s meg fe lel te t s v g - re haj t sa te kin te t ben az 1698/2005/EK ta n csi ren de let v g re haj t s ra vo nat ko z r sz le tes sza b lyok meg l la p - t s r l sz l de cem ber 7-i 1975/2006/EK bi zott s gi ren de let 23. cik k nek 2. be kez d s ben fog lal tak ese t ben is a jog k vet kez m ny m r t k nek meg l la p t s t az e ren - de let ben fog lal tak sze rint kell el v gez ni. Fogalmak 2. У E ren de let al kal ma z s ban: 1. sz n d kos s g: a meg ha t ro zott meg nem fe le l sek r t ke l se vo nat ko z s ban a me zд gaz da s gi, ag r r-vi d k - fej lesz t si, va la mint ha l sza ti t mo ga t sok hoz s egy b in t z ke d sek hez kap cso l d el j r s egyes k r d se i rдl sz l vi XVII. t r v ny (a tov b biak ban: El j r si tv.) 9. У s) pont ja sze rin ti ma ga tar t s; 2. gon dat lan s g: a meg ha t ro zott meg nem fe le l sek r t ke l se vo nat ko z s ban az El j r si tv. 9. У t) pont ja sze - rin ti ma ga tar t s; 3. ha t s k r rel ren del ke zд ha t s g: a Korm. ren de let 1. У- nak d) pont ja sze rin ti ha t s gok. Az ellenдrz sre val kiv laszt s 3. У Az el len Дr zen dд gy fe le ket a Me zд gaz da s gi s Vi d k - fej lesz t si Hi va tal (a tov b biak ban: MVH) v laszt ja ki

2 24408 M A G Y A R K Z L N Y 2009/96. sz m a k z s ag r r po li ti ka ke re t be tar to z k z vet len t moga - t si rend sze rek k z s sza b lya i nak meg l la p t s r l s a me zд gaz da s gi ter me lдk r sz re meg ha t ro zott t mo ga - t si rend sze rek l t re ho z s r l sz l 1782/2003/EK ta n csi ren de let l tal elд rt k l cs n s meg fe lel te t s, mo du l ci, va la mint in teg r lt igaz ga t si s el len Дr z si rend szer v g re - haj t s ra, va la mint a 479/2008/EK ta n csi ren de let l tal elд rt k l cs n s meg fe lel te t s v g re haj t s ra vo nat ko z r sz le tes sza b lyok meg l la p t s r l sz l, p ri lis 21-i 796/2004/EK bi zott s gi ren de let (a tov b biak ban: R.) 45. cik k ben fog lal tak figye lembe v te l vel. A jogk vetkezm ny alkalmaz sa 4. У (1) A ha t s k r rel ren del ke zд ha t s g az el len Дr z se so - r n meg l la p tott meg nem fe le l se ket az ar nyos jog k - vet kez m ny meg l la p t sa r de k ben az R. 41. cik k ben le r tak sze rint r t ke li, a sё lyos s g s tar t s s g te kin te t - ben az 1. sz mё mel l k let ben be mu ta tott el vek, a m r t k vo nat ko z s ban az R. 41. cikk b) pont ja figye lembe v te - l vel. (2) A ha t s k r rel ren del ke zд ha t s g az el len Дr z s so - r n tett meg l la p t sok r l s azok e ren de let sze rin ti r t - ke l s rдl ha t ro za tot hoz. (3) A v g le ge s tett jegy zд k nyv s az (1) be kez d s sze - rint r t kelt meg nem fe le l sek alap j n a ha t s k r rel ren - del ke zд ha t s g el k sz ti az R. 48. cikk (1) be kez d se sze - rin ti el len Дr z si je len t st, s azt meg k l di az MVH r sz re. (4) Az el len Дr z s so r n fel t rt meg nem fe le l s (3) be - kez d s sze rin ti meg l la p t sa az gy f l sz m ra fo ly s tott vagy fo ly s tan d t mo ga t s r sz le ges vagy tel jes ssze - g nek cs k ken t s t, vissza vo n s t vagy az gy f l t mo ga - tot tak k r bдl t r t nд ki z r s t von ja maga ut n. A jogk vetkezm ny m rt k nek meg llap t sa 5. У (1) A jog k vet kez m nyek m r t k t az MVH l la p t ja meg. (2) Az (1) be kez d s ben fog lal tak v g re haj t sa r de k - ben min den meg nem fe le l s jog k vet kez m ny t n l l an a 2. sz mё mel l k let sze rint kell meg ha t roz ni. (3) Az al kal ma zan d jog k vet kez m ny m r t k nek ki - sz m t s hoz meg kell l la p ta ni az egyes meg nem fe le l - sek jog k vet kez m ny t, az R. 2. cikk 32. pont ja sze rin ti jogi ak tu sok jog k vet kez m ny t s az R. 2. cikk 31. pont ja sze rin ti k l cs n s meg fe lel te t si te r le tek jog k vet kez - m ny t. Gon dat lan s g, sz n d kos s g, illetve is m t l s ese - t n az R. 66. s 67. cik k ben fog lal ta kat kell al kal maz ni. (4) A (3) be kez d s ben fog lal tak al kal ma z s val a gon - dat lan nak mi nд s lд meg nem fe le l sek alap j n a jog k vet - kez m ny m r t k nek sz m t s hoz meg kell l la p ta ni: a) a meg nem fe le l sek jog k vet kez m nye it a 2. sz mё mel l k let sze rint, b) az egyes jogi ak tu sok jog k vet kez m nye it, az adott jogi ak tus hoz tar to z egyes meg nem fe le l sek rang so ro l - s val a leg ma ga sabb jog k vet kez m ny figye lembe v te - l vel, c) az egyes k l cs n s meg fe lel te t s te r le te i hez tar to - z jogi ak tu sok egy t tes jog k vet kez m nye it a b) pont sze rint rang so rolt jog k vet kez m nyek alap j n. (5) Sz n d kos s g meg l la p t sa ese t n a sz n d kos nak mi nд s lд meg nem fe le l sek jog k vet kez m nyei ssze - ad d nak egy m s sal, va la mint a (4) be kez d s c) pont ja sze - rin ti jog k vet kez m ny m r t k vel. Vis maiorra vonatkoz rendelkez sek 6. У (1) A ha t s k r rel ren del ke zд ha t s g az r t ke l se so - r n el h r t ha tat lan k l sд okot (a tov b biak ban: vis ma i or) csak ab ban az eset ben ve szi figye lembe, amennyi ben azt az gy f l a (2) s (3) be kez d sek ben fog lal tak sze rint a k l cs n s meg fe lel te t s k ve tel m nye i nek s elд - r sainak be tar t s val ssze f g g s ben be je len ti. (2) A hely sz ni el len Дr z sen je len l vд gy f l leg k sдbb a k l cs n s meg fe lel te t s k ve tel m nye i nek s elд - r sainak be tar t s val ssze f g gд hely sz ni el len Дr z s so - r n je lent he ti be, ha a gaz da s ga vis mai or ral rin tett, va la - mint k r he ti az el len Дr z s so r n az azt meg elд zд en a gaz - da s g val ssze f g g s ben be je len tett vis ma i or eset figye - lembev tel t. (3) Amennyi ben a hely sz ni el len Дr z sen sem az gy f l, sem a k p vi se lд je nem volt je len, az gy f l leg k sдbb a r - sz re meg k l d tt el len Дr z si jegy zд k nyv sz re v te le z se so r n je lent he ti be, hogy gaz da s ga vis mai or ral rin tett, va la mint k r he ti az el len Дr z st meg elд zд en a gaz da s g - val ssze f g g s ben be je len tett vis ma i or eset figye - lembev tel t. (4) A ha t s k r rel ren del ke zд ha t s g d nt a vis ma i or k re lem ben fog lal tak s a k l cs n s meg fe lel te t s k ve - tel m nye i nek s elд r sainak meg sze g se k z t ti ok oko - za ti ssze f g g s fenn l l s r l, s d n t s t a 4. У (2) be kez - d se sze rin ti ha t ro zat ban k z li az rin tett gy f l lel. (5) E ren de let ben nem sza b lyo zott egy b k r d sek ben az Eu r pai Me zд gaz da s gi Ga ran cia Alap b l, va la mint az Eu r pai Me zд gaz da s gi Vi d k fej lesz t si Alap b l fi nan - sz ro zott egyes t mo ga t sok ig ny be v te l vel kap cso la tos egy s ges el j r si sza b lyok r l sz l 36/2009. (IV. 3.) FVM ren de let, to v b b az el h r t ha tat lan k l sд ok (vis maior) ese t n al kal ma zan d egyes sza b lyok r l, va la mint egyes ag r r t r gyё mi nisz te ri ren de le tek m do s t s r l sz l 44/2007. (VI. 8.) FVM ren de let az ir ny ad.

3 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y Z r rendelkez sek 7. У Ez a rendelet a kihirdet s t k vetд 15. napon l p hat lyba. Az Eur pai Uni jog nak val megfelel s 8. У Ez a ren de let a k vet ke zд k z s s gi ren de le tek v g re - haj t s hoz sz k s ges ren del ke z se ket l la p t ja meg: a) a k z s ag r r po li ti ka ke re t be tar to z, me zд gaz da - s gi ter me lдk r sz re meg ha t ro zott k z vet len t mo ga t si rend sze rek k z s sza b lya i nak meg l la p t s r l s a me - zд gaz da s gi ter me lдk r sz re meg ha t ro zott egyes t mo - ga t si rend sze rek l t re ho z s r l, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK s a 378/2007/EK ren de let m do s t s r l, va la mint az 1782/2003/EK ren de let ha t lyon k v l he lye - z s rдl sz l ja nu r 19-i 73/2009/EK ta n csi ren - delet; b) a k z s ag r r po li ti ka ke re t be tar to z k z vet len t mogat si rend sze rek k z s sza b lya i nak meg llap t - s r l s a me zд gaz da s gi ter me lдk r sz re meg ha t ro zott t mo ga t si rend sze rek l t re ho z s r l sz l, szep - tem ber 29-i 1782/2003/EK ta n csi ren de let l tal elд rt k l - cs n s meg fe lel te t s, mo du l ci, va la mint in teg r lt igaz - ga t si s el len Дr z si rend szer v g re haj t s ra vo nat ko z r sz le tes sza b lyok meg l la p t s r l sz l p ri lis 21-i 796/2004/EK bi zott s gi ren de let; c) a bor pi ac k z s szer ve z s rдl, az 1493/1999/EK, az 1782/2003/EK, az 1290/2005/EK s a 3/2008/EK ren de let m do s t s r l, va la mint a 2392/86/EGK s az 1493/1999/EK ren de let ha t lyon k v l he lye z s rдl sz l p ri lis 29-i 479/2008/EK ta n csi ren de let; d) az Eu r pai Me zд gaz da s gi Vi d k fej lesz t si Alap b l (EMVA) nyёj tan d vi d k fej lesz t si t mo ga t s r l sz l szep tem ber 20-i 1698/2005/EK ta n csi ren de let; e) a vi d k fej lesz t si t mo ga t si in t z ke d sek re vo nat - ko z el len Дr z si el j r sok, va la mint a k l cs n s meg fe lel - te t s v g re haj t sa te kin te t ben az 1698/2005/EK ta n csi ren de let v g re haj t s ra vo nat ko z r sz le tes sza b lyok meg l la p t s r l sz l de cem ber 7-i 1975/2006/EK bi zott s gi ren de let. Gr f J zsef s. k., f ld m ve l s gyi s vi d k fej lesz t si mi nisz ter 1. sz mё mell klet a 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelethez Az rt kel s szempontjai az egyes jogszab lyban foglalt gazd lkod si k vetelm ny (a tov b biak ban: JFGK) eset ben JFGK 1 s 5 A JFGK c l ja: Na tu ra 2000 te r le te ken a bi o l gi ai sok - f le s g, a ter m sze tes lд he lyek, a va don lд l la tok s n - v nyek ked ve zд ter m szet v del mi hely ze t nek fenn tar t - sa, illetve az e te r le tek ki je l l s nek alap j ul szol g l ter - m sze ti l la pot meg Дr z se, va la mint a fenn tar t gaz d l ko - d s fel t te le i nek biz to s t sa. Eny he: a te v keny s g ered m nye k p pen r dem ben nem k ro so dott az lд hely, nem sz nt meg f sz ke lд hely, t p l l - ko z hely. K ze pes: a te v keny s g ered m nye k p pen r dem ben k ro so dott az lд hely, f sz ke lд hely, t p l l ko z hely, de an - nak nincs je len tдs ki ha t sa a v dett/je l lд fa jok/ lд he lyek t r s g be li elд for du l s ra, illetve l lo m ny nagy s g ra. Sё lyos: a te v keny s g ha t s ra a t r s g ben lд v - dett/je l lд fa jok/ lд he lyek elд for du l sa, l lo m ny nagy s - ga je len tд sen cs k ken. R vid t von hely re hoz ha t : a te v keny s g ha t sai, illetve a k ro s tott lд hely/faj ter m sze ti r t kei r vid idдn be l l hely re l l t ha t k, a meg v l toz ta tott lд hely ez ut n ёjra tel jes m r t k ben k pes be t l te ni ko r b bi funk ci j t. Hosszё t von hely re hoz ha t : a te v keny s g ha t sai, illetve a k ro s tott lд hely/faj ter m sze ti r t kei hely re l - l t ha t k, de eh hez t bb vre van sz k s g. Ma ra dan d : a te v keny s g ha t sai, illetve a k ro s tott lд hely/faj ter m sze ti r t kei nem l l t ha t k vissza az ere - de ti l la po tuk ba. JFGK 2 A JFGK c l ja: a fel sz n alat ti v z k sz let me zд gaz da s gi ere de t szennye z s el le ni v del me, a fel sz n alat ti vi zek j l la po t nak biz to s t sa, s a m r be k vet ke zett szennye z s k vet kez m nye i nek ki k sz b l se, kor l to z sa. A meg - felelд mi nд s g v z biz to s t sa a j vд be ni v z fel hasz n l s r de k ben.

4 24410 M A G Y A R K Z L N Y 2009/96. sz m Eny he: a fel sz n alat ti vi zek mi nд s gi mu ta t i ra r tal - mat lan anyag ke r l k z vet le n l vagy k z vet ve a fel sz n alat ti v z be. K ze pes: tr gy b l, szenny v z bдl vagy mo s vi zek bдl sz r ma z szennye zд anyag ke r l k z vet le n l vagy k z vet - ve a fel sz n alat ti v z be. Sё lyos: olaj b l, zem anyag b l, n v ny v dд szer bдl, m tr gy b l vagy egy b ve sz lyes hul la d k b l sz r ma z szennye zд anyag ke r l k z vet le n l vagy k z vet ve a fel - sz n alat ti v z be. R vid t von hely re hoz ha t : a fel sz n alat ti vi zek mi nд - s g ben oko zott szennye z s ssze r idд ha t ron be l l cs k kent he tд, illetve meg sz n tet he tд. Hosszё t von hely re hoz ha t : a fel sz n alat ti vi zek mi nд - s g ben oko zott szennye z s csak hosszё t von cs k kent - he tд, illetve sz n tet he tд meg. Ma ra dan d : a szennye z s sel ma ra dan d k ro so d s ke - let ke zik a fel sz n alat ti vi zek mi nд s g ben. JFGK 3 A JFGK c l ja: a szenny v z iszap nak r t kes me zд gaz da - s gi tu laj don s gai le het nek, ez rt hely n val a me zд gaz - da s g ban t r t nд al kal ma z s t sz t n z ni, de ki z r lag olyan fel t te lek be tar t sa mel lett, amellyel el ke r l he tд az em be rek re, l la tok ra, n v nyek re s a k r nye zet re gya ko - rolt k ros ha t sok be k vet ke z se. : Eny he: olyan m r t k meg nem fe le l s te kint he tд eny - h nek, mely so r n a k r nye zet re gya ko rolt ter he l s nem je - len tдs. K ze pes: a gaz d l ko d nem is ren del ke zik vagy ab ban az eset ben, ha ren del ke zik az ille t kes ta laj v del mi ha t - s g l tal ki adott en ge d llyel, a szenny v z iszap ter mд f l - d n t r t nд fel hasz n l sa so r n nem min den eset ben az enged lyben fog lal tak sze rint j r el. Sё lyos: a hely te len szenny v z iszap ki jut ta t s k vet kez - m nye k nt az em be rek re, l la tok ra, n v nyek re, illetve a k r nye zet re gya ko rolt ked ve zдt len, k ros ha t sok be k - vet kez tek. Tar t s s g: R vid t von hely re hoz ha t : a szenny v z iszap nem meg - fe le lд fel hasz n l sa so r n ke let ke zett k ros ha t so kat r - vid idд sza kon be l l meg le het sz n tet ni. Hosszё t von hely re hoz ha t : a szenny v z iszap ter mд - f l d n t r t nд fel hasz n l sa kor olyan m r t k k ros ha t s k vet ke zett be, mely csak hosszё t von hoz ha t hely re. Ma ra dan d : a szenny v z iszap ki jut ta t s k vet kez m - nye k nt ma ra dan d k r nye ze ti k ro so d s ke let ke zett. JFGK 4 A JFGK c l ja: a nit r t r z keny te r le te ken a me zд gaz - da s gi for r sok b l sz r ma z nit r tok l tal oko zott vagy in - du k lt v z szennye z s cs k ken t se. : Eny he: a me zд gaz da s gi te v keny s g so r n ki jut ta tott nit ro g n ve gy le tek kis m r t k ben szennyez t k a fel sz ni, illetve a fel sz n alat ti vi ze ket. K ze pes: a me zд gaz da s gi te v keny s g so r n nem meg fele lдen ki jut ta tott nit ro g n ve gy le tek kel k z vet len vagy k z ve tett m don ter het r t tak a fel sz ni, illetve a fel - sz n alat ti vi zek re. Sёlyos: a helyes mezдgazdas gi gyakorlat elд r sainak figyelmen k v l hagy s val a felsz ni, illetve a felsz n alatti vizekben jelentдs nitr t szennyezдd s k vetkezett be. Tar t s s g: R vid t von hely re hoz ha t : a ke let ke zett nit r t szennye z s ssze r idд ha t ron be l l cs k kent he tд, illetve meg sz n tet he tд. Hosszё t von hely re hoz ha t : a ke let ke zett nit r t szennye z s csak hosszё t von cs k kent he tд, illetve sz n - tet he tд meg. Ma ra dan d : a nit r t szennye z s sel ma ra dan d k ro so - d s ke let ke zett a fel sz ni, illetve a fel sz n alat ti vi zek ben. JFGK 6 A JFGK c l ja: l lat eg sz s g gyi s lelmiszerbizton - s gi okok b l alap ve tд fon tos s gё a ser t s sz l l t sok nyil - v n tar t sa, azo no s t ha t s ga s nyo mon k vet he tд s ge. Eny he: a ser t s sz l l t sok azo no s t ha t s ga s nyil v n - tar t sa a gaz da s g ban tar tott sszes ser t s sz m hoz vi szo - ny t va cse k ly m r t k hi nyos s go kat mu tat, mely alap - ve tд en nem ve sz lyez te ti a nyo mon k vet he tд s g meg - val sul s t, ez l tal nem n ve li az l lat eg sz s g gyi s lel mi szer biz ton s gi koc k za tot. K ze pes: a ser t s sz l l t sok azo no s t ha t s ga s nyil - v n tar t sa a gaz da s g ban tar tott sszes ser t s sz m hoz vi szo ny t va olyan ar nyё hi nyos s go kat mu tat, mely ve - sz lyez te ti a nyo mon k vet he tд s g meg val sul s t, ez l - tal n ve li az l lat eg sz s g gyi s lel mi szer biz ton s gi koc k za tot. Sё lyos: a ser t s sz l l t sok azo no s t ha t s ga s nyil v n - tar t sa a gaz da s g ban tar tott sszes ser t s sz m hoz vi szo - ny t va olyan ar nyё hi nyos s go kat mu tat, mely meg hi ё - s t ja a nyo mon k vet he tд s g meg val sul s t, ez l tal nagy - m r t k ben n ve li az l lat eg sz s g gyi s lel mi szer biz - ton s gi koc k za tot. R vid t von hely re hoz ha t : az l la tok azo no s t ha t s - g nak s nyil v n tar t s nak a hi nyos s gai olyan idд in ter -

5 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y val lu mon be l l meg sz n tet he tд ek, hogy nem ve sz lyez te - tik a nyo mon k vet he tд s get, azo no s t ha t s got. Hosszё t von hely re hoz ha t : ve sz lyez tet he ti a nyo - mon k vet he tд s get, azo no s t ha t s got. Ma ra dan d : nem te szi le he tд v a nyo mon k vet he tд s - get, azo no s t ha t s got. JFGK 7 A JFGK c l ja: l lat eg sz s g gyi s lelmiszerbizton - s gi okok b l alap ve tд fon tos s gё, hogy va la mennyi szar - vas mar ha f le azo no s t ha t, nyil v n tart ha t s nyo mon k vethetд le gyen. Eny he: az egye dek azo no s t ha t s ga s nyil v n tar t sa a gaz da s g ban tar tott sszes szar vas mar ha f le sz m hoz vi szo ny t va cse k ly m r t k hi nyos s go kat mu tat, mely alap ve tд en nem ve sz lyez te ti a nyo mon k vet he tд s g meg val sul s t, ez l tal nem n ve li az l lat eg sz s g gyi s lel mi szer biz ton s gi koc k za tot. K ze pes: az egye dek azo no s t ha t s ga s nyilv ntar - t sa a gaz da s g ban tar tott sszes szar vas mar ha f le sz m - hoz vi szo ny t va olyan ar nyё hi nyos s go kat mu tat, mely ve sz lyez te ti a nyo mon k vet he tд s g meg val sul s t, ez - l tal n ve li az l lat eg sz s g gyi s lel mi szer biz ton s gi koc k za tot. Sё lyos: az egye dek azo no s t ha t s ga s nyil v n tar t sa a gaz da s g ban tar tott sszes szar vas mar ha f le sz m hoz vi szo ny t va olyan ar nyё hi nyos s go kat mu tat, mely meg hi ё s t ja a nyo mon k vet he tд s g meg val sul s t, ez l - tal nagy m r t k ben n ve li az l lat eg sz s g gyi s lel mi - szer biz ton s gi koc k za tot. R vid t von hely re hoz ha t : az l la tok azo no s t ha t s - g nak s nyil v n tar t s nak a hi nyos s gai olyan idд in ter - val lu mon be l l meg sz n tet he tд ek, hogy nem ve sz lyez te - tik a nyo mon k vet he tд s get, azo no s t ha t s got. Hosszё t von hely re hoz ha t : ve sz lyez tet he ti a nyo - mon k vet he tд s get, azo no s t ha t s got. Ma ra dan d : nem te szi le he tд v a nyo mon k vet he tд s - get, azo no s t ha t s got. JFGK 8 A JFGK c l ja: l lat eg sz s g gyi, l lat te ny sz t si s lel mi szer biz ton s gi okok b l alap ve tд fon tos s gё, hogy va la mennyi juh s kecs ke azo no s t ha t, nyil v n tart ha t s nyo mon k vet he tд le gyen. Eny he: az egye dek azo no s t ha t s ga s nyil v n tar t sa a gaz da s g ban tar tott sszes juh, illetve kecs ke sz m hoz vi szo ny t va cse k ly m r t k hi nyos s go kat mu tat, mely alap ve tд en nem ve sz lyez te ti a nyo mon k vet he tд s g meg val sul s t, ez l tal nem n ve li az l lat eg sz s g gyi s lel mi szer biz ton s gi koc k za tot. K ze pes: az egye dek azo no s t ha t s ga s nyil v n tar t - sa a gaz da s g ban tar tott sszes juh, illetve kecs ke sz m - hoz vi szo ny t va olyan ar nyё hi nyos s go kat mu tat, mely ve sz lyez te ti a nyo mon k vet he tд s g meg val sul s t, ez - l tal n ve li az l lat eg sz s g gyi s lel mi szer biz ton s gi koc k za tot. Sё lyos: az egye dek azo no s t ha t s ga s nyil v n tar t sa a gaz da s g ban tar tott sszes juh, illetve kecs ke sz m hoz vi szo ny t va olyan ar nyё hi nyos s go kat mu tat, mely meg hi ё s t ja a nyo mon k vet he tд s g meg val sul s t, ez l - tal nagy m r t k ben n ve li az l lat eg sz s g gyi s lel mi - szer biz ton s gi koc k za tot. R vid t von hely re hoz ha t : az l la tok azo no s t ha t s - g nak s nyil v n tar t s nak a hi nyos s gai olyan idд in ter - val lu mon be l l meg sz n tet he tд ek, hogy nem ve sz lyez te - tik a nyo mon k vet he tд s get, azo no s t ha t s got. Hosszё t von hely re hoz ha t : ve sz lyez tet he ti a nyo - mon k vet he tд s get, azo no s t ha t s got. Ma ra dan d : nem te szi le he tд v a nyo mon k vet he tд s - get, azo no s t ha t s got.

6 24412 M A G Y A R K Z L N Y 2009/96. sz m 2. sz mё mell klet a 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelethez A jogk vetkezm ny m rt k nek sz m t si alapjai 1. Az egyes meg nem fe le l sek 1. sz mё mel l k let sze rin ti r t ke l se alap j n a k vet ke zд be so ro l st kell el v gez ni: sze rint M rt k szerint szerint Eny he K zepes Sёlyos Gazdas gon be l li Gazdas gon k v li R vid t von hely re hoz ha t Hosszё t von hely re hoz ha t Maradand 2. Az adott gon dat lan nak mi nд s lд meg nem fe le l s jog k vet kez m ny t az 1. pont sze rin ti be so ro l s nak meg fele lдen az al b bi kom bi n ci k al kal ma z s val kell meg ha t roz ni. A kom bi n ci ki ala k t s n l a be so ro l si r t k (1,3,5) b r - mely r t ke l si szem pon tot (sё lyos s g, m r t k, tar t s s g) je lent he ti. Kom bi n ci k Meg nem fe le l s jog k vet kez m nye 1% 3% 5% 3. Az adott sz n d kos nak mi nд s lд meg nem fe le l s jog k vet kez m ny t az 1. pont sze rin ti be so ro l s nak meg fele - lдen az al b bi kom bi n ci k al kal ma z s val kell meg ha t roz ni. A kom bi n ci ki ala k t s n l a be so ro l si r t k (1,3,5) b r mely r t ke l si szem pon tot (sё lyos s g, m r t k, tar t s s g) je lent he ti. Kom bi n ci k Meg nem fe le l s jog k vet kez m nye % % % %

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 31., péntek 35. szám I. kö tet Ára: 943, Ft TARTALOMJEGYZÉK 24/2006. (III. 31.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

102. sz m A MAGYAR K ZT RSAS G HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jё li us 23., cs t rt k TARTALOMJEGYZ K. ra: 315 Ft. Oldal

102. sz m A MAGYAR K ZT RSAS G HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jё li us 23., cs t rt k TARTALOMJEGYZ K. ra: 315 Ft. Oldal A MAGYAR K ZT RSAS G HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jё li us 23., cs t rt k 102. sz m TARTALOMJEGYZ K Oldal 153/2009. (VII. 23.) Korm. ren de let A p nz gyi szek tor ban r v nye s lд fo gyasz t v de lem

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. MÁJUS 10. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szer kesz tõ ség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft I. Jogszabályok

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2089-2192. OLDAL 2008. május 8. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24 2 0 1 2. F E B R U Á R egyenlítô M E L L É K L E T BÁ RÁN DY GER GELY PhD OR SZÁG GYÛ LÉ SI KÉP VI SE LÔ AZ IGAZ SÁG ÜGYI AL KOT MÁ NYO ZÁS KRONOLÓGIÁJA A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete 3048 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/48. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerûsítéséhez

Részletesebben

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK 70/2007. (IV. 14.) Korm. r. Egyes mun ka vé del mi tár gyú kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról... 2948

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 24., szerda 62. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK 40/2006. (V. 24.) FVM r. A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

12. sz m A MAGYAR K ZT RSAS G HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu r 25., p ntek TARTALOMJEGYZ K. ra: 250, Ft. Oldal

12. sz m A MAGYAR K ZT RSAS G HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu r 25., p ntek TARTALOMJEGYZ K. ra: 250, Ft. Oldal A MAGYAR K ZT RSAS G HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu r 25., p ntek 12. sz m ra: 250, Ft TARTALOMJEGYZ K 1001/2008. ( 25.) Korm. h. A Magyar Nemzeti VagyonkezelД Z rtk r en m k dд R szv nyt r sa s

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XX. évfolyam 1. szám www.domsod.hu A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2010. január Ára: 150.- Ft Új esztendõ új jót hozzon, régi jótól meg ne fosszon, S ha már több jót nem is hozhat, vigye el a régi rosszat.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 3. szám 2008. már ci us 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 3113-3264. OLDAL 2008. június 2. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 1365 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

Hírmondó. Fegyverneki. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok. Gránitdiploma. Zbrojnikyben jár tunk

Hírmondó. Fegyverneki. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok. Gránitdiploma. Zbrojnikyben jár tunk Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVIII. évfolyam 5. szám 2007. október 17. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok Szep tem ber 14-én há rom fegyverneki előadóművészeti cso port

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. 861 Ft. Jog sza bá ly

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. 861 Ft. Jog sza bá ly CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 861 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá ly 23/2006. (VI II. 30.) HM ren de let A mun ka ügyi el len

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ 135. szám TARTALOMJEGYZÉK 28/2006. (XI. 6.) PM r. A pré mi um évek prog ram mal, va la mint a kü lön le ges fog lal koz ta tá si

Részletesebben

Bástya 2010. lakossági és kisvállalkozói biztosítások feltételek

Bástya 2010. lakossági és kisvállalkozói biztosítások feltételek Bástya 2010 lakossági és kisvállalkozói biztosítások feltételek BÁSTYA BIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT ÉRTÉKKÖVETÉSES LAKOSSÁGI ÉS KISVÁLLALKOZÓI VAGYON-, FELELŐSSÉG-, BALESET- ÉS KOCKÁZATI ÉLETBIZTOSÍTÁS JELEN MÓDOZAT

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A nonprofit számvitel alapjai

A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Képzési Füzetek Dr. Baráth Katalin A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Szolgáltató Központ Zalaegerszeg, 2010 NONPROFIT KÉPZÉSI FÜZETEK Dr. Baráth Katalin Nonprofit számvitel alapjai Landorhegy

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. jú ni us 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. jú ni us 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú ni us 7., szerda 68. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 33/2006. (VI. 7.) GKM r. Az áruk nak TIR-iga zol vánnyal tör té nõ nem zet kö zi fu va ro

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 7. szám 2008. jú li us 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2008. FEBRUÁR 15. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT TARTALOM Oldal I. RÉSZ SZEMÉLYI HÍREK 5/2008. (I. 31.) ME h. egyes két ol da lú gaz da sá

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből 68 Emlékek között Karinthy Gáborról Kö ze leb bi kap cso lat ba ti zen há rom éves ko rom ba ke - rül tünk egy más sal. Álom vi lág ban élt, ami ta lán nem lett vol na

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

10288 M A G Y A R K Z L N Y 2004/120. sz $)A (" m II. r $)A (& sz JOGSZABLYOK A Korm $)A (" ny tagjainak rendeletei Az igazs $)A (" g (9 gy-miniszter

10288 M A G Y A R K Z L N Y 2004/120. sz $)A ( m II. r $)A (& sz JOGSZABLYOK A Korm $)A ( ny tagjainak rendeletei Az igazs $)A ( g (9 gy-miniszter A MAGYAR KZTRSASG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2004. au gusz tus 26., cs $)A (9 trtk 120. sz $)A (" m TARTALOMJEGYZK 27/2004. (VIII. 26.) IM r. A b $)A (* r (. s (" gi v (& grehajt (" ssal kapcsolatos egyes

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

2009. évi XXXVII. törvény

2009. évi XXXVII. törvény 2009/71. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 16273 2009. évi XXXVII. törvény az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról* Az er dei élet kö zös sé gek nél kü löz he tet len fennmara - dása, vé dõ

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben