Ál la mi lag tá mo ga tott és költ ség té rí té ses kép zé sek je lent ke zôi szá mok, je lent ke zé si stra té gi ák

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ál la mi lag tá mo ga tott és költ ség té rí té ses kép zé sek je lent ke zôi szá mok, je lent ke zé si stra té gi ák"

Átírás

1 Ál la mi lag tá mo ga tott és költ ség té rí té ses kép zé sek je lent ke zôi szá mok, je lent ke zé si stra té gi ák FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Garai Or so lya Kiss Lász ló Az el múlt évek el sô he lyes je lent ke zé si ten den ci á it vizs gál va lát ha tó, hogy a 2012-es évi keretszámváltozások erô tel je sen át ala kí tot ták az el sô he lyen alap kép zés be je lent ke zôk fi - nan szí ro zá si for mák köz ti vá lasz tá sa it. Az alap kép zés ben 2011-ig mi ni má lis ál la mi lag tá mo ga tott ke ret szám-nö ve ke dés ér vé nye sült, 2012-ben azon ban a ke ret szám a 2009-es év ha son ló ada tá nak 68,3%-ára esett vis sza; ez el sô sor ban a gaz da ság tu do má nyi, a böl csé - szet tu do má nyi és a tár sa da lom tu do má nyi kép zé se ket érin tet te. No ha a gaz da ság tu do má nyi és a tár sa da lom tu do má nyi te rü le ten nôtt az ön költ sé ges he lyek re je lent ke zôk szá ma, az is lát ha tó, hogy az ál la mi ösz tön dí jas ke ret szám csök ken té se egy adott kép zé si te rü le ten nem nö ve li fel tét le nül a ke res le tet az ön költ sé ges sza kok iránt: a böl csész kép zés ben csök kent az el sô he lyen fi ze tôs he lyek re pá lyá zók szá ma is. Az egy sé ges, osz tat lan kép zé sek kö zül a jo gász kép zést érin tet te a ke ret szám-mó do sí tás, itt lé nye gé ben meg for dult az el sô he lyes je lent ke zôk fi nan szí ro zá si for mák köz ti meg osz lá sa, ez azon ban el sô sor ban nem az ön költ - sé ges he lyek re je lent ke zôk szá má nak nö ve ke dé sé bôl, ha nem az ál la mi ösz tön dí jas he lye ket meg je lö lôk szá má nak vis sza esé sé bôl fa kadt. A költ ség té rí té ses kép zés vá lasz tá sa a ko ráb bi évek ben csak nem tel je sen biz tos be ju tás sal ke cseg te tett; bár a költ ség té rí té ses kép zést el sô he lyen meg je lö lôk pont szá ma mint egy pont tal el ma radt az ál la mi lag tá mo ga tott hely re je lent ke zô ké tôl, kö zel 90%-uk az el sô he lyen meg je lölt kép zés re tu dott fel vé telt nyer ni. A jö vô nagy kér dé se, hogy az át ala kí tott keret szám - struktúra mi lyen ha tás sal lesz a ki ala kult rend re, ho gyan vál toz tat ja majd meg a be ju tá si esé lye ket és eh hez kap cso ló dó an a je lent ke zé si stra té gi á kat. FELSÔOKTATÁSI MÛHELY 101

2 Az el sô he lyes je lent ke zé sek ala ku lá sa fi nan szí ro zá si for mák sze rint az el múlt évek ben Az elmúlt évek első helyes jelentkezési tendenciáit vizsgálva jól látható, hogy 2009 és 2011 között az első helyen államilag támogatott, illetve első helyen költségtérítéses képzést megjelölők aránya érdemben nem változott, nem változtatott rajta a 2010-es év jelentkezői létszámbővülése sem. Az első helyen költségtérítéses képzést választók az összes jelentkező mintegy 12 14%-át tet ték ki, ez az ab szo lút szá mo kat te kint ve évi főt jelentett. 1 A 2012-es év radikális ösztöndíjas keretszám-változtatásai ugyanakkor már az első helyes jelentkezések alakulásában is megfigyelhetőek. A jelentkezők száma összességében mintegy fővel, az első helyen ösztöndíjas (a korábbi államilag támogatott formának megfelelő) képzést megjelölőké fővel csökkent, míg az önköltséges képzést választóké körülbelül 4000 fővel növekedett. Ezzel természetesen a két finanszírozási forma összes jelentkezőn belüli megoszlása is átalakult: minden ötödik jelentkező első helyen önköltséges képzést jelölt meg. Ha megnézzük az államilag támogatott keretszámok képzési szintek és képzési területek szerinti alakulását, látszik, hogy azok 2012-re 2009-hez képest összességében minden képzési szinten lecsökkentek. Az alapképzésben 2011-ig minimális államilag támogatott keretszámnövekedés érvényesült, 2012-ben azonban a keretszám a 2009-es referenciaév hasonló adatának 68,3%-ára esett vissza. Meglehetősen közismert tény, hogy az alapképzésen belül leginkább a gazdaságtudományok területe veszített az ösztöndíjas keretszámból, itt a évi keretszám mindössze 4,2%-a maradt meg, de 2009-hez képest egyharmadára esett vissza a társadalomtudományi és 56%-ára a bölcsészettudományi terület ösztöndíjas keretszáma is. A kis létszámú művészet képzési terület ezzel szemben folyamatosan növeli államilag támogatott/ ösztöndíjas keretszámát, 2012-ben a évi keretszám 164%-ával gazdálkodhat. Noha a tavalyi évihez képest csökkent, a referenciaévhez viszonyítva még mindig 140%-os az orvos- és egészségtudományi terület BSc-szakjainak ösztöndíjas keretszáma, és 2009-hez képest ugyancsak pluszban zárta az évet a művészetközvetítés képzési terület is. Az egységes, osztatlan képzésben a jogászképzés ösztöndíjas keretszámának redukálása is a nagy sajtónyilvánosságot kapott témák közé tartozik. A jogi képzés mellett veszített egységes, 1 Tanulmányunk az el sô he lyen tör té nô je lent ke zé sek fi nan szí ro zá si for mák sze rin ti meg osz lá sát vizs gál ja. Az el sô he lyes je lent ke zé sek vizs gá la ta le he tô sé get ad a je lent ke zôk el sôd le ges pre fe ren ci á i nak, el sôd le - ges vá lasz tá si szem pont ja i nak meg is me ré sé re. A je lent ke zôk ugyan a je len leg ér vény ben lé vô fel vé te li sza bá lyo zás ér tel mé ben tet szô le ges szá mú je lent ke zést nyújt hat nak be, még sem jel lem zô kü lö nö seb ben a vég te len hos szú je lent ke zé si lis ták be nyúj tá sa. Az egy fô re ju tó je lent ke zé sek szá ma az el múlt évek ben há rom kö rül moz gott. A gya kor lat azt mu tat ja, hogy az el sô he lyes je lent ke zé sek fe je zik ki a do mi náns pre fe ren ci á kat, az el sô he lyes je lent ke zé sek sú lya ki emel ke dô en nagy, ez zel pár hu za mo san a fel vet tek mint egy 60%-a az el sô he lyen meg je lölt kép zés re jut be. Ter mé sze te sen az el sô he lyes je lent ke zé sek vizs gá la ta nem azo nos ér té kû az ös szes be nyúj tott je lent ke zés vizs gá la tá val; hogy té mánk nál ma rad junk, az el sô he lyen ál la mi ösz tön dí jas hely re je lent ke zô fi a tal a to váb bi je lent ke zé se i ben ön költ sé ges kép zé se ket is meg je löl het, és ugyan így for dít va is: aki el sô he lyen ön költ sé ges kép zést vá laszt, má so dik, har ma dik vagy ké sôb bi he lyen ál la mi ösz tön dí jas kép zést is vá laszt hat. 102 FELSÔOKTATÁSI MÛHELY

3 Államilag támogatott és költségtérítéses képzések 1. áb ra. El sô he lyen ál la mi lag tá mo ga tott és el sô he lyen költ ség té rí té ses (ál la mi ösz tön dí jas és ön költ sé ges) kép zés re je lent ke zôk ará nya, évi ál ta lá nos fel vé te li el já rás (fô) For rás: Je lent ke zé si sta tisz ti kák, 2009., 2010., 2011., évi ál ta lá nos fel vé te li el já rás. Educatio Nonprofit Kft. osztatlan szakjainak ösztöndíjas keretszámából a művészet terület is, míg az orvos- és egészségtudomány egységes, osztatlan képzésein (általános orvos, fogorvos, gyógyszerész) mind 2009-hez, mind a tavalyi évhez képest növekedett a keretszám. Az agrár, valamint a műszaki területhez tartozó, összességében kisebb létszámú egységes, osztatlan szakok (állatorvos, erdőmérnök, építész) ösztöndíjas keretszámában az elmúlt évhez képest nem történt változás. A keretszámok változása értelemszerűen hatással van az egyes képzési területek első helyes jelentkezői létszámának finanszírozási formák szerinti megoszlására. Ez a várakozás jól látszik az első helyen gazdaságtudományi vagy társadalomtudományi önköltséges képzést megjelölők számának növekedésében, de ideszámíthatjuk a sporttudományi terület jelentkezőit is. Nőtt azonban az önköltséges képzésre jelentkezők száma a művészet és a művészetközvetítés területeken is, amelyek, mint azt korábban láthattuk, nem nevezhetők egyértelműen a keretszám-változtatás veszteseinek. A művészet képzési területen ráadásul az ösztöndíjas keretszám növekedése mellett csökkent az első helyen ösztöndíjas képzést megjelölők száma. Az is megállapítható az adatokból, hogy a keretszámcsökkentés ugyanakkor nem indukál feltétlenül növekvő keresletet az önköltséges képzési forma iránt. A bölcsészettudományi szakok ösztöndíjas keretszáma a tavalyi évhez képest 1400 fővel csökkent, az első helyen önköltséges bölcsészképzésre jelentkezők száma ezzel együtt is elmaradt a tavalyi költségtérítéses bölcsészképzésre jelentkezőkétől. Hasonló a helyzet az agrár, a műszaki, az orvos- és egészségtudományi, a pedagógusképzés, valamint a természettudományi területeken is. FELSÔOKTATÁSI MÛHELY 103

4 1. táb lá zat. Ál la mi lag tá mo ga tott (ál la mi ösz tön dí jas) ke ret szá mok vál to zá sa kép zé si szin ten ként és kép zé si te rü le ten ként, *A táb lá zat nem tar tal maz za a ko ráb bi nem zet vé del mi és ka to nai kép zé si te rü let ada ta it. ** 2012-tôl már csak jo gi kép zé si te rü let, az igaz ga tás csat la ko zott az újon nan lét re ho zott köz igaz ga tá si, ren dé sze ti és ka to nai kép zé si te rü let hez. *** 2012-tôl már csak jo gi kép zé si te rü let, de az osz tat lan kép zé sen je len leg és ko ráb ban is csak jo gász - kép zés folyt. For rás: Fel sô ok ta tá si fel vé te li tá jé koz ta tó, Educatio Nonprofit Kft. 104 FELSÔOKTATÁSI MÛHELY

5 Államilag támogatott és költségtérítéses képzések 2. áb ra. El sô he lyen ál la mi lag tá mo ga tott és el sô he lyen költ ség té rí té ses kép zés re je lent ke zôk meg osz lá sa alap kép zés ben kép zé si te rü le ten ként, és évi ál ta lá nos fel vé te li el já rás *A jo gi és igaz ga tá si kép zé si te rü let 2012-tôl jo gi és köz igaz ga tá si, ren dé sze ti és ka to nai kép zé si te rü let re vált szét, utób bi hoz csat la ko zott a ko ráb bi nem zet vé del mi és ka to nai kép zé si te rü let. A meg vál to zott kép - zé si te rü le tek az áb rán nem sze re pel nek. For rás: Je lent ke zé si sta tisz ti kák, 2009., évi ál ta lá nos fel vé te li el já rás. Educatio Nonprofit Kft. A 2009-es évet ismét referenciaévnek tekintve is látható, hogy a gazdaságtudományok, valamint a társadalomtudomány képzési területek vesztették a legtöbb első helyen államilag támogatott/ösztöndíjas helyre jelentkezőt. A művészet és a művészetközvetítés területek a 2009-hez viszonyított ösztöndíjas keretszám-növekedés ellenére is kevesebb első helyen ösztöndíjas képzésre pályázót vonzottak, és a referenciaévhez képest csökkent ezen jelentkezők száma az agrár, a bölcsészettudomány, az informatika, a műszaki és a sporttudomány területeken is. Nagy fellendülés után visszaesett, de 2009-nél még mindig több első helyen ösztöndíjas képzésre FELSÔOKTATÁSI MÛHELY 105

6 jelentkezőt vonz a pedagógusképzés és kisebb arányban az orvos- és egészségtudomány, valamint a természettudomány is. Az első helyen önköltséges képzést megjelölők aránya mindeközben legjobban a kis létszámú művészet és művészetközvetítés területen nőtt a leginkább. A gazdaságtudományok képzési területen a évihez képest mintegy megduplázódott az első helyen önköltséges képzésre jelentkezők száma, és nagyjából hasonló a helyzet a sporttudományi képzések esetében is. Kisebb mértékű pozitív eltérés, a évinél 10 20%-kal magasabb önköltséges jelentkezői létszám jellemzi az agrár, az informatika, a pedagógusképzés, a társadalom- és a természettudomány képzési területeket. Visszaesett ugyanakkor az önköltséges képzések iránt az első helyes jelentkezésekben megnyilvánuló érdeklődés a műszaki, az orvos- és egészségtudományi, valamint sajátos módon a bölcsészettudományi képzésben is. Az egységes, osztatlan képzések közül érdemi keretszámváltozásról csak a jogászképzés esetében lehet beszélni, a jelentkezési statisztikák is azt mutatják, hogy számottevően csak ezt a területet érintették az idei átalakítások. A szint többi szakjának jelentkezési tendenciáit viszonylagos állandóság jellemzi, ez talán annak is betudható, hogy az ötéves képzést nyújtó szakok között nem találhatunk kifejezett slágerszakot. A képzési szint második legtöbb jelentkezőt vonzó szakja, az általános orvos (a jogászhoz hasonlóan) a nagy hagyományokkal rendelkező, klasszikus tudományegyetemi szakok közé tartozik, a fogorvos, a gyógyszerész, az állatorvos, az építész, az erdőmérnök, valamint a különböző művészeti mesterszakok pedig elsősorban a speciális érdeklődésű fiatalokat vonzzák. 2. táb lá zat. El sô he lyen ál la mi lag tá mo ga tott és el sô he lyen költ ség té rí té ses kép zés re je lent ke zôk szá ma egy sé ges, osz tat lan kép zés ben, kép zé si te rü le ten ként, évi ál ta lá nos fel vé te li el já rás For rás: Je lent ke zé si sta tisz ti kák, 2009., 2010., 2011., évi ál ta lá nos fel vé te li el já rás. Educatio Nonprofit Kft. A jo gász szak el ső he lyes je lent ke zői lét szá ma 2011-hez ké pest 2012-ben mint egy 1500 fő vel csök kent. A csök ke nés az ösz tön dí jas (a volt ál la mi lag tá mo ga tott) hely re je lent ke ző - ket érin tet te, a ta va lyi csak nem 3000 fő he lyett idén va la mi vel több mint ez ren je löl tek meg el ső he lyen ösz tön dí jas jo gász kép zést. Az egy har mad ra tör tént vis sza esés az ösz tön dí jas he lyek egynyolcadára csök ken té se mel lett ment vég be, még így is igen je len tős túl je lent ke - zést elő idéz ve. Az el ső he lyen ön költ sé ges jo gász kép zés re je lent ke zők szá ma nem nőtt 106 FELSÔOKTATÁSI MÛHELY

7 Államilag támogatott és költségtérítéses képzések hason ló mér ték ben, a je lent ke zői szám mind ös sze 1,7-sze re se a ta va lyi nak. A bel ső meg - osz lás ban ez a két vál to zás ugyan ak kor már igen ko moly át ala ku lást ered mé nye zett, lé nye - gé ben meg for dult a két fi nan szí ro zá si for ma ös szes el ső he lyen jo gász kép zés re je lent ke zőn be lü li ará nya. 3. áb ra. El sô he lyen ál la mi lag tá mo ga tott (ál la mi ösz tön dí jas) és el sô he lyen költ ség té rí té ses (ön költ sé ges) kép zés re je lent ke zôk ará nya a jo gász egy sé ges, osz tat lan sza kon, évi ál ta lá nos fel vé te li el já rás (szá za lék) For rás: Je lent ke zé si sta tisz ti kák, 2009., 2010., 2011., évi ál ta lá nos fel vé te li el já rás. Educatio Nonprofit Kft. A mesterképzésre jelentkezők összesített létszáma a korábbi évek fokozatos növekedése után idén visszaesett. Az abszolút számokban is megmutatkozó komolyabb csökkenés a pedagógusképzés, a bölcsészet- és a társadalomtudomány, valamint a gazdaságtudományok képzési terület mesterszakjainál látható, de arányait tekintve az agrárképzés, valamint a sporttudományi képzés is sok első helyes mesterjelentkezőt veszített. Első helyes jelentkezői létszámnövekedésről a művészeti, valamint az orvos- és egészségtudományi mesterszakok esetében beszélhetünk. A 2009-es évet a mesterképzések esetében is referenciaévként használva csaknem valamennyi képzési területnél hasonló tendenciákat vehetünk észre. Az államilag támogatott képzésekre jelentkezők száma 2010-től növekedésnek indul, majd 2012-ben visszaesik. Kivételt képeznek a művészeti, valamint az orvos- és egészségtudományi mesterképzések, ezeken az idei évben is folytatódott az állami ösztöndíjas helyekre pályázók számának növekedése. A referenciaévhez képest az egyes területeken ezzel együtt is a jelentkezői létszám növekedését állapíthatjuk meg. FELSÔOKTATÁSI MÛHELY 107

8 4. áb ra. El sô he lyen ál la mi lag tá mo ga tott (ál la mi ösz tön dí jas) és el sô he lyen költ ség té rí té ses (ön költ sé ges) kép - zés re je lent ke zôk a jo gász egy sé ges, osz tat lan sza kon, a évi ál ta lá nos fel vé te li el já rás szá za lé ká ban (%) For rás: Je lent ke zé si sta tisz ti kák, 2009., 2010., 2011., évi ál ta lá nos fel vé te li el já rás. Educatio Nonprofit Kft. 3. táb lá zat. El sô he lyen ál la mi lag tá mo ga tott és el sô he lyen költ ség té rí té ses kép zés re je lent ke zôk szá ma mes ter kép zés ben, kép zé si te rü le ten ként, évi ál ta lá nos fel vé te li el já rás * 2012-tôl már csak jogi képzési terület, az igazgatás csatlakozott az újonnan létrehozott közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területhez. ** 2012-tôl közigazgatási, rendészeti és katonai, kiegészülve a korábbi jogi és igazgatási terület igazgatási szakjaival. For rás: Je lent ke zé si sta tisz ti kák, 2009., 2010., 2011., évi ál ta lá nos fel vé te li el já rás. Educatio Nonprofit Kft. 108 FELSÔOKTATÁSI MÛHELY

9 Államilag támogatott és költségtérítéses képzések A költségtérítéses/önköltséges képzéseknél kicsit más a helyzet: lényeges növekedés a művészeti terület kivételével sehol sem érzékelhető, sőt, az abszolút számok az informatika és a természettudomány képzési terület kivételével elmaradnak a referenciaév adataitól. A legnagyobb visszaesés a műszaki területen látható az első helyen önköltséges műszaki mesterképzést meg cél zók szá ma a 2009-es ha son ló szám csak nem fe lé re esett vis sza, de je len tős a ta ná - ri mesterszakot (a pedagógusképzés terület mesterszakját) önköltséges formában választók számának csökkenése is. A fi nan szí ro zá si for ma vá lasz tá sá ban meg je le nô stra té gi ák A felvételi jelentkezés helyével kapcsolatos döntés határozottsága kimutatható a jelentkezési helyek számából. A vizsgált négy évben egyértelmű tendenciát látunk arra, hogy míg az első helyen államilag támogatott képzést megjelölőknek csupán 8 10%-a tesz fel mindent egy lapra, addig azok, akik a költségtérítést már első helyen vállalják, a vélelmezhető könnyebb bejutás következtében sokkal magabiztosabban, nagyobb arányban választanak csupán egy helyet. Ez a ma ga sabb arány kö zött 30% kö rül moz gott, bár már ek kor is csök ke nő ten den - ciát mutatott, az idei, 2012-es évben viszont már a költségtérítést első helyen választók körében is csök kent ez a faj ta ön bi za lom, már csak 19%-uk elég szik meg egyet len hely meg je lö lé - sével, ennek egyik feltételezhető oka az államilag támogatott helyek csökkenése, amely a költségtérítéses helyeken is növeli a versenyt. Három helynél többet az első helyen államilag támogatott képzést választók kb. egyharmada jelölt meg a években, ezzel szemben az első jelentkezéseként költségtérítést vállaló fiataloknak csupán egytizede nevezhető biztonsági játékosnak ebben a három évben. A 2012-es évben az elsősorban állami helyekért versenyzőknek már 38%-a jelölt meg háromnál több helyet, és a lényegesen magabiztosabb, költségtérí té ses he lyet priorizáló je löl tek 23%-a is csu pán úgy ér zi ma gát biz ton ság ban, ha több mint három helyet választ. Ha az alapképzésekre, valamint az egységes, osztatlan képzésekre szűkítjük vizsgálatunkat, láthatjuk, hogy a költségtérítéses képzést első helyen megjelölők az elmúlt három év adatai alapján lényegesen alacsonyabb pontszámmal rendelkeznek, mint az első helyen államilag támogatott helyet megcélzó társaik. Az első helyen elért pontszámok átlaga a három év távlatában összességében is romlott, a romlás a költségtérítéses képzést választóknál nagyobb mértékű, közel 25 pont, szemben az első helyen államilag támogatott képzésre jelentkezők első helyes pontszámának 16 pontos visszaesésével. Az első helyen költségtérítéses képzésre jelentkezők körében a 350 pont alatti pontszámot elértek aránya jelentősen meghaladja az első helyen államilag támogatott képzésre jelentkezők körében mérhető hasonló arányokat. 400 pont felett az első helyen költségtérítéses képzésre jelentkezők mindössze mintegy 10 15%-a teljesített a vizsgált három évben, míg ugyanez az arány az első helyen államilag támogatott képzést jelölők körében mindhárom évben 20% körül ala kult. FELSÔOKTATÁSI MÛHELY 109

10 4. táb lá zat. El sô he lyen ál la mi lag tá mo ga tott (ál la mi ösz tön dí jas) és el sô he lyen költ ség té rí té ses (ön költ sé ges) kép zés re je lent ke zôk a je lent ke zé sek szá ma sze rint, évi ál ta lá nos fel vé te li el já rás For rás: Je lent ke zé si sta tisz ti kák, 2009., 2010., 2011., évi ál ta lá nos fel vé te li el já rás. Educatio Nonprofit Kft. 5. táb lá zat. El sô he lyen el ért pont szám ok át la ga alap kép zé sen, va la mint egy sé ges, osz tat lan kép zés ben, évi ál ta lá nos fel vé te li el já rás For rás: Je lent ke zé si és fel vett sta tisz ti kák, 2009., 2010., évi ál ta lá nos fel vé te li el já rás. Educatio Nonprofit Kft. 6. táb lá zat. El sô he lyes je lent ke zés re vo nat ko zó el ért pont szám ok ka te gó ri án ként alap kép zé sen, va la mint egy sé ges, osz tat lan kép zés ben, évi ál ta lá nos fel vé te li el já rás For rás: Je lent ke zé si és fel vett sta tisz ti kák, 2009., 2010., évi ál ta lá nos fel vé te li el já rás. Educatio Nonprofit Kft. 110 FELSÔOKTATÁSI MÛHELY

11 Államilag támogatott és költségtérítéses képzések A hátrányos helyzet, valamint fogyatékosság miatt többletpontokat igénylő első helyen költségtérítéses képzést megjelölők száma összességében évi 300 fő körül mozog, ők tehát körülbelül az összes jelentkező két ezrelékét teszik ki. Az első helyen költségtérítéses képzést megjelölők körében lényegesen alacsonyabb a hátrányos helyzetűek, valamint a fogyatékkal élők aránya, mint az első helyen államilag támogatott helyre jelentkezőknél. A gyes vagy gyed miatt többletpontokat kérők aránya az első helyen költségtérítéses képzést megjelölők körében magasabb ez elsősorban a levelező képzésre történő jelentkezéssel magyarázható, ezen a munkarenden ugyanis lényegesen nagyobb volumenű a költségtérítéses formában meghirdetett képzés, mint a nappali képzésben. 7. táb lá zat. Elôny ben ré sze sí té sért több let pon to kat kér vé nye zôk szá ma és ará nya fi nan szí ro zá si for mák sze rint, évi ál ta lá nos fel vé te li el já rás For rás: Je lent ke zé si és fel vett sta tisz ti kák, 2009., 2010., évi ál ta lá nos fel vé te li el já rás. Educatio Nonprofit Kft. Az egyéb jogcímen járó többletpontok iránt benyújtott kérelmeket tekintve mind a tanulmányiverseny-helyezések, mind a sporteredmények esetében azt látjuk, hogy a költségtérítéses képzések első helyes jelentkezői arányaikat tekintve elmaradnak az első helyen államilag támogatott képzést választóktól. A költségtérítéses képzést választók ugyanakkor nagyobb arányban kérvényeznek OKJ-képesítésért járó többletpontokat, mint az első helyen államilag támogatott képzést megjelölők, ennek speciális okai korábbi végzettség, életkor, tanulmányok melletti munkavégzés, nem nappali munkarend választása vannak. Az a kérdés, hogy a jelölt hányadik választott helyére nyert felvételt, az elért pontoktól függetlenül igazolja a megjelölt helyek számánál ábrázolt várakozásokat. Az első helyen államilag támogatott képzést megjelölők közel 55 56%-a jutott be között az első megjelölt helyre, ez alátámasztja döntésük helyességét, amennyiben túlnyomó többségük egynél több jelentkezési helyet jelölt meg. Az első helyen költségtérítést vállalók magabiztosabb jelentkezői magatartását is igazolták a szá mok, mi vel mind há rom év ben kö zel 90%-uk már az el ső he lyen be ju tott. Az elem zés készültekor a 2012-es felvételi eljárás még nem zárult le, így a 2012-ben felvettek adatairól nem tudunk beszámolni, de megelőlegezhetjük, hogy a jelentkezési helyek számának alakulá- FELSÔOKTATÁSI MÛHELY 111

12 sához hasonlóan, többek között a fent már említett okból, itt is elmozdulást fogunk tapasztalni a korábbi három évhez képest. 8. táb lá zat. Ta nul má nyi ver seny-he lye zé sért, sport ered mé nyért, OKJ-képesítésért több let pon to kat kér vé - nye zôk szá ma és ará nya fi nan szí ro zá si for mák sze rint, évi ál ta lá nos fel vé te li el já rás For rás: Je lent ke zé si és fel vett sta tisz ti kák, 2009., 2010., évi ál ta lá nos fel vé te li el já rás. Educatio Nonprofit Kft. 9. táb lá zat. El sô he lyen ál la mi lag tá mo ga tott (ál la mi ösz tön dí jas) és el sô he lyen költ ség té rí té ses (ön költ sé ges) kép zést meg je lö lô fel vet tek asze rint, há nya dik he lyen meg je lölt kép zés re nyer tek fel vé telt, évi álta lá nos fel vé te li el já rás For rás: Je lent ke zé si és fel vett sta tisz ti kák, 2009., 2010., évi ál ta lá nos fel vé te li el já rás. Educatio Nonprofit Kft. 112 FELSÔOKTATÁSI MÛHELY

A nôk fel vé te li je lent ke zé se i nek sa já tos sá gai

A nôk fel vé te li je lent ke zé se i nek sa já tos sá gai A nôk fel vé te li je lent ke zé se i nek sa já tos sá gai MÛHELY FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Esély la tol ga tás a fel vé te li el já rás 2012-es vál to zá sa i nyo mán Garai Or so lya Szinte már axióma, hogy

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2011/4, 39 62. 39 A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI RÉPÁSI Éva HA LÁSZ Er

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. NOVEMBER 23. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft F E L

Részletesebben

Pál fel tá ma dás hi té rõl

Pál fel tá ma dás hi té rõl Pál fel tá ma dás hi té rõl Hogyan alakult ki Pál hite Jézus feltámadásában, és miért vált szá má ra min den mást el söp rõ vé? A kor rekt vá lasz hoz (rész- ben te o ló gi ai, rész ben pszi cho ló gi

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk XXI. évfolyam 2012. január * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja A hónap mûvésze Képviselõ-testületi ülés Dunaharaszti Gazdakör Faragó Tibortól búcsúzunk 2. oldal 8. oldal 12. oldal 18. oldal 6.

Részletesebben

Sze lek tív el ván dor lás Haj dú-bi har me gye fel vé te li zôi kö ré ben

Sze lek tív el ván dor lás Haj dú-bi har me gye fel vé te li zôi kö ré ben A jók men nek el? VENDÉGOLDAL FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Sze lek tív el ván dor lás Haj dú-bi har me gye fel vé te li zôi kö ré ben Ceg lé di Tí mea Nyüs ti Szil via Haj dú-bi har me gye nagy múl tú fel sô ok

Részletesebben

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie.

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie. Ne ve zés: Ne vez het min den olyan, már mû kö dõ Ma gyar ze ne kar, aki je len leg még hi va ta lo san ki adott han ga nyag gal nem ren del ke zik. (Nem hi va ta los nak szá mít: ga rázs fel vé tel, de

Részletesebben

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hit, remény, szeretet a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hús vé ti üze net Mert úgy sze ret te Is ten e vi lá got, hogy egy szü lött FI át ad ta, hogy aki hisz Ben ne el ne vesszen,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök. 90. szám. Ára: 2830, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök. 90. szám. Ára: 2830, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök 90. szám Ára: 2830, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök 90. szám Ára: 2830, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 77. évfolyam, 39. szám g 2012. szeptember 30. g Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap Ára: 250 Ft Az, hogy ma már nem erő szak kal aka runk/akar nak val lá si

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2.

TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2. TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2. Ter mé sze ti jel lem zõk...4 3. A te le pü lés múlt ja...6 4. Fegy

Részletesebben

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 19., péntek 60. szám Ára: 2783, Ft TARTALOMJEGYZÉK 121/2006. (V. 19.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kor -

Részletesebben

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás Épít ke zõk Jú li us ele jén Ágon te tõ fel újí tás ba fo gott Or sós Flóra és Fá bi - án. A Hab itat Pont és a Köz-Tér-Há ló Ala pít vány köz re mû kö dé - sé vel meg va ló su ló mun kát már áp ri lis

Részletesebben

Fér fi ak és nôk a fel sô ok ta tás rész idôs kép zé se i ben

Fér fi ak és nôk a fel sô ok ta tás rész idôs kép zé se i ben Fér fi ak és nôk a fel sô ok ta tás rész idôs kép zé se i ben VENDÉGOLDAL FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Engler Ág nes A ta nul mány tár sa dal mi ne mi meg kö ze lí tés ben tár gyal ja a fel sô fo kú in téz mé

Részletesebben

A tõ ke pi a ci sze rep lõk

A tõ ke pi a ci sze rep lõk Sza bó Zsolt A tõ ke pi a ci sze rep lõk ki vo nu lá sá nak, til ta ko zá sá nak, hû sé gé nek gaz da sá gi nö ve ke dés re gya ko rolt ha tá sa Ös sze fog la ló: a glo bá lis szin tû pénz- és tõ ke pi

Részletesebben

MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN

MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN Kiss Zoltán László MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN ZRÍNYI KIADÓ Kiss Zoltán László MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN Kiss Zoltán László MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN Katonaszociológiai adalékok a nemzetközi béketámogató

Részletesebben

Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek

Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett

Részletesebben

ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL

ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL A Ma gyar Tu do mányos Akadémia né hány kutatócso portjá nak köz re mû kö dé sé vel, a Tu dás tár sada l om Ku ta tó központ s zervezésében ta nulm

Részletesebben

17. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2015. április 23.] 2743

17. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2015. április 23.] 2743 17. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2015. április 23.] 2743 Ügy szám: 6547 * * * A Pénz ügyi Sta bi li tá si és Fel szá mo ló Non pro fit Kft. (Cg.: [01 14 000098]; szék hely: 1071 Bu da pest,

Részletesebben

Az iro dal mi al ko tó te vé keny ség fej lesz té se

Az iro dal mi al ko tó te vé keny ség fej lesz té se Az iro dal mi al ko tó te vé keny ség fej lesz té se GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett

Részletesebben

Al go rit mu sok és táb lá zat ke ze lés Te het ség gon do zás a köz ok ta tás ban az in for ma ti ka te rü le tén

Al go rit mu sok és táb lá zat ke ze lés Te het ség gon do zás a köz ok ta tás ban az in for ma ti ka te rü le tén Al go rit mu sok és táb lá zat ke ze lés Te het ség gon do zás a köz ok ta tás ban az in for ma ti ka te rü le tén GÉNIUSZ KÖNYVTÁR A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

Az iskolai demokrácia alternatívái A MA GYAR IS KO LA ÉS AZ ÚN. DE MOK RA TI KUS IS KO LÁK TA PASZ TA LA TA I NAK ÖSSZE HA SON LÍ TÁ SA

Az iskolai demokrácia alternatívái A MA GYAR IS KO LA ÉS AZ ÚN. DE MOK RA TI KUS IS KO LÁK TA PASZ TA LA TA I NAK ÖSSZE HA SON LÍ TÁ SA Az iskolai demokrácia alternatívái A MA GYAR IS KO LA ÉS AZ ÚN. DE MOK RA TI KUS IS KO LÁK TA PASZ TA LA TA I NAK ÖSSZE HA SON LÍ TÁ SA A tanár, aki osztályát a büntetésektôl való félelemmel kormányozza,

Részletesebben

Legyenbennünkösszetartás,

Legyenbennünkösszetartás, 1394 2011 2011. szeptember l XViii. évfolyam 9. szám l az önkormányzat közérdekű, havonta megjelenõ lapja l ára: 100 ft L a tartalomból színjátszó tábor IdénaugusztusbanismétmegrendezteszínjátszótáborátZamárdiban

Részletesebben