A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk"

Átírás

1 XXI. évfolyam január * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja A hónap mûvésze Képviselõ-testületi ülés Dunaharaszti Gazdakör Faragó Tibortól búcsúzunk 2. oldal 8. oldal 12. oldal 18. oldal 6. oldal 5. oldal

2 2012. JANUÁR A HÓ NAP MÛ VÉ SZE Borsos Mária Magdolna Bu da pes ten szü let - tem, so ká ig ott is él - tem, majd ka nyar gós élet utam Sze ged re vitt. Kö zel tíz évet töl - töt tem a nap fény vá ro sá ban. A sze ge di em be rek ked ves köz vet len - sé ge na gyon meg ka pott, de egy újabb for du lat el ve zé relt on nan Dabasra, most pe dig is mét Bu da pes ten élek. Már jó né hány éve an nak, hogy ere de ti fog lal ko zá som tól el ka nya - rod va jo gász vol tam va la ha me rõ ben el té rõ te rü le ten mû kö - döm. Elõ ször csak kedv te lés bõl, most már azon ban min den idõm - ben a kéz mû ves ség gel és a fes té szet tel ezen be lül az ikon fes té - szet tel fog lal ko zom. A mû vé sze tek sze re te tét rész ben édes anyám aki na gyon szé pen raj zolt, rész ben apai nagy anyám ol tot ta be lém. Nagy ma mám tól ta nul tam meg szõ ni még gyer mek ko rom ban, s mi vel apai ágon Er - dély bõl szár ma zunk, el sõ sor ban a szé kely mo tí vu mo kat ked ve lem a szö vés ben. Sze ge di éve im alatt a gö rög ka to li kus egy ház köz ség Da masz ku szi Szent Já nos ikon fes tõ kö ré ben cse rél tem ta pasz ta la to kat a töb bi ikon fes tõ vel. Hat évig ve zet tem táj kép-, ikon fes tõ és Tiffany tan fo lya mo kat a pest - er zsé be ti mû ve lõ dé si ház ban, a Csiliben. Ré geb ben fõ leg to jás tem pe rá val dol goz tam ala po zott fa táb lá ra, né - hány éve azon ban in kább az olaj fes té ket hasz ná lom vá szon alap ra. Va ló szí nû leg a szí nek sze re te te okoz za, hogy né hány éve Tiffany- és ólom üveg tech ni ká val is dol go zom. A Da masz ku szi Szent Já nos ikon fes tõ kör ki ál lí tá sán Hodigitria Má - ria iko nom mal vet tem részt, két önál ló ki ál lí tá som volt a sze ge di Ju - hász Gyu la Mû ve lõ dé si Ház ban, ta nít vá nya im mal pe dig kö zös tár - la tom az If jú sá gi Ház ban, va la mint a Száz szor szép Gyer mek ház ban. Ki ál lí tot tam még a dabasi An na Ka ro li na Ren dez vény ház ban, a dabasi Ha lász Mó ricz Kú ri á ban, s ta nít vá nya im mal kö zö sen a Csiliben. Két éve a zsû ri be vá lo gat ta egyik iko no mat a Vajdahunyad Vá rá ban ren de zett ki ál lí tás ra. Nagy öröm mel tölt el, hogy be mu tat ha tom né hány fest mé nye met a dunaharaszti kö zön ség nek is a Vá ro si Könyv tár Mi ni Ga lé ri á já - ban, s bí zom ben ne, hogy si ke rül kel le mes per ce ket sze rez ni a tár - lat lá to ga tók nak. Tóth Ma ri an na A dunaharaszti köz könyv tár tör té ne te Dunaharaszti új várostérképe 450 Ft-ért megvásárolható a Városi Könyvtárban. Ne kem min den könyv és könyv tár fon tos, de nyil ván va ló, hogy a Dunaharaszti Vá ro si Könyv tár a leg fon to sabb, a leg szebb. Itt dol go zom már több mint 25 esz ten de je. Így szá mom ra tény sze rû ta pasz ta lat, hogy a könyv tár mai hely ze te és jö võ je nagy mér ték ben függ a múlt já tól. Ezért a könyv tár múlt ját meg is mer tet ni az itt dol go zók kal és ter mé sze te sen a te le pü lé sen élõk kel, va gyis a fel hasz ná ló val jól fel fo gott ér de künk, s egy ben kö te les sé günk is. An nál is in kább, ha a könyv tár tör té ne te má ig fel dol go zat lan, s a fel lel he tõ igen cse kély for rást az utó kor szá má ra, még nem ad tuk át meg õr zés re és to vább gon do lás ra. Aján lom jó szív vel ezt az írást mind azok nak, akik sze re tik a Dunaharaszti Vá ro si Könyv tá rat, vagy ta lán még nem is me rik. Kí vá nom, hogy õhoz zá juk is kö ze lebb ke rül jön, mint ahogy hoz zám még kö ze lebb ke rült, aho gyan a könyv tár tör té net írá sa köz ben egy re job ban meg is mer tem ezt a nagy sze rû in téz ményt. A vá ro si könyv tár ban meg vá sá rol ha tó. Ára: 1000 Ft 2 u j s a d u n a h a r a s z t i. h u Dunaharaszti Hírek január

3 Kékdunaházi prog ram ja ink AZ EM BER BEN LÉ VÕ IS TE NI BE RA GYOG JA A SÖ TÉT SÉ GET! PROG RAM JA INK: Ha von ta min den má so dik, és ne gye dik pén te ken: GYÓGYÍTÓ DÉL UTÁN órá ig Mas százs, csont ko vá cso lás, lélekgubancoldás, élet mód ta nács adás, ener gia áram lás se gí té se. Sze re tet tel vá runk min den kit bár mi lyen tes ti-lel ki prob lé má val, nyak-, hát-, de rék-, ge rincfáj da lom mal, amen nyi ben csak sok ter het ci pel és la zí tás ra vá gyik eb ben a ro ha nó vi lág ban. Né pi gyógy ászok: Er dõs Ibo lya, Ba ra nyai Ág nes. Ér dek lõ dés, be je lent ke zés: Er dõs Ibo lya , Ba ra nyai Ág nes Ha von ta min den el sõ pén te ken: REIKI KLUB órá ig Sze re tet tel vá rom azo kat, akik már jár ta sak a Reiki vi lá gá ban, és azo - kat is, akik bi zo nyos ok ból nem gya ko rol ják a ta nul ta kat, de sze ret - nék fel ele ve ní te ni, vagy egy sze rû en csak sze ret né nek meg is mer ni és je len lét ük kel meg tisz tel nek min ket. Klubve ze tõ: Hu nya di L. At ti la. Ha von ta min den har ma dik pén te ken: DUNAHÁZI ES TÉK be szél ge té sek éle tünk fon tos kér dé se i rõl órá ig. Meg bo csá tás, el fo ga dás, meg fe le lés, sze re tet, fé le lem, füg gõ sé gek, el en ge dés, nõi-fér fi sze re pek, élet-ha lál, és még sok más, ha von ta min dig más té má ban. Té ma ve ze tõk: Er dõs Ibo lya & Hu nya di L. At ti la REIKI I. és REIKI II. kép zés a Te rem tõ ener gia meg is me ré se Az élet nagy sze rû sé ge an nak egy sze rû sé gé ben rej lik. Reiki ta ní tó: Hu nya di L. At ti la Vá runk min den kit sze re tet tel pén tek dél utá non ként, a Kék Du na üz - let ház ban! Ér dek lõd ni a prog ra mok ról: Er dõs Ibo lya & Hu nya di L. At ti la Dunaharaszti Hírek január u j s a d u n a h a r a s z t i. h u 3

4 A 2011-es év az al ko tók sze mé vel Tisz telt Ol va sók! Megint el telt egy esz ten dõ, ez szám adás ra kész tet min den kit. Öröm mel je lent jük, hogy az Al ko tók Dunaharaszti Egye sü le té nek lel kes csa pa ta a 2011-es évet sok mun ká val töl töt te. En ged jék meg, hogy az el múlt évi te vé keny sé günk kel rö vi den meg is mer tes sük Önö ket, hi szen 9 éves mû kö dé sünk ta lán egyik leg si ke re sebb éve volt. Sze ret nénk, ha vá ro sunk la kói mi nél szé le sebb kör ben is mer nék meg in gye nes ren dez vé nye in ket, ját szó há za in kat, il let ve kéz mû ves fog lal ko zá sa in kat. Egye sü le tünk cél ja, hogy se gít sünk a gye re kek nek, le he tõ sé get ad junk ar ra, hogy ké pes sé ge i ket, kre a ti vi tá su kat ki bon ta koz tat has sák, fej leszt hes sék. Fen ti ek bõl ki de rül, hogy egye sü le tünk gye re kek kel fog lal ko zik, ha gyo má nyos és mo dern kéz mû ves tech ni ká kat ta ní tunk a fi a ta lok nak ben 18 al ka lom mal vet tünk részt vá ro si ren dez vé nye ken. Ha vi rend sze res ség gel kézmûveskedtünk a Baktay Er vin Gim ná zi um ban. Rossz hír, hogy szep tem ber óta anya gi erõ for rá sa ink már nem tet ték le he tõ vé, hogy ha von ta fog lal ko zá so kat tart sunk a gimiben, de ott vol tunk a csa lá di nap ke re té ben ren de zett Mes ter sé gek Ün ne pén, el me gyünk a cse re di ák prog ra mok ra. Igyek szünk még eb ben a tan év ben leg alább egy fog lal ko zást tar ta ni (pó ló fes tés), mert a ti zen éve sek már hi á nyol nak ben nün ket, ne künk meg õk hi á nyoz nak. Fá jón hi ány zik a lel ke se dé sük, az, hogy meg döb ben tõ en so kan vol tak rend sze res lá to ga tó ink. Sze ret nénk, hogy szep tem ber tõl új ból in dul jon ez a prog ram, ke res sük az anya gi le he tõ sé ge ket, tá mo ga tást, mert nagy hi ba len ne ezt a rit ka ság szám ba me nõ kis csa pa tot cser ben hagy ni. Öröm mel vet tük szám ba, hogy si ke rült az ál ta lá nos is ko lák ban 2-3 al ka lom mal kéz mû ves fog lal ko zást tar ta nunk az el múlt esz ten dõ ben. Ké szül tünk a hús vét ra to jás dí szí tés sel, filcfi gu rák ké szí té sé vel, ka rá csony ra aján dékdo boz zal, sza lon cu korvar rás sal, de ké szült még rongy ba ba, csu héba ba, asz ta li dí szek, ba rát ság kar kö tõ és sok-sok ap ró aján dék is. Részt vet tünk más egye sü le tek ren dez vé nye in, jó té kony sá gi es ten. A Táj ház ban is több ször meg for dul tunk, el lá to gat tunk a Ve szély for rá sok cí mû prog ram ra és egyéb vá ro si ren dez vé nye ken is kézmûveskedni in vi tál tunk ki csi ket és na gyo kat egy aránt. Szer vez tünk egy há rom na pos al ko tó tá bort, ahol egye sü le tünk tag jai vet tek részt. Együtt ta nul tunk meg újabb és újabb tech ni ká kat, hogy mi nél vál to za to sabb, ér de ke sebb dol go kat ta nít has sunk a vá ros la kó gye re kek nek. A Jó zsef At ti la Mû ve lõ dé si Ház zal kö zös szer ve zés ben éven te két nagy prog ra munk van, mely hez több ci vil szer ve zet, egye sü let is csat la ko zik. Ez az egész dél utánt fel öle lõ Hús vé ti ját szó ház és a Lu ca-na pi ját szó ház. Õk a ked venc gyer me ke ink, hi szen itt al kal man ként cse me te is meg for dul szü le i vel együtt. En nyi gye rek nek elõ ké szül ni, örö met okoz ni bi zony ko moly szer ve zést igé nyel min den részt ve võ tõl. Leg utób bi ren dez vé nyünk rõl, a Lu ca-na pi ját szó ház ról sze ret nénk bõ veb ben be szá mol ni. Re mél jük, hogy ez ál tal si ke rül job ban meg is mer ni egye sü le tünk, az Al ko tók Dunaharaszti Egye sü le te mun ká ját, amely éven te Dunaharaszti Vá ros kö zel ezer gyer me ké nek pró bál meg hasz nos el fog lalt sá got nyúj ta ni, örö met sze rez ni. Ab ban a re mény ben kí vá nunk bol dog új évet, hogy a leg kö ze leb bi kéz mû ves fog lal ko zá sun kon Önö ket is kö szönt het jük. Lu ca-na pi ját szó ház de cem ber 10-én dél után két óra kor ugyan olyan iz ga lom mal vár tuk a nyi tást a ren de zõk aj tón be lül, mint a gye re kek kí vül. Vég re kezd he tünk! A be já rat nál a gye re ke ket al má val, na ranc csal, sza lon cu kor ral fo gad tuk. Min den ki ka pott egy név re szó ló ta sa kot (ami be te he ti az el ké szí tett kin cse it) és pont gyûj tõ kár tyát. Négy ös sze gyûj tött pon tért ju ta lom arc fes tés járt. Pon to kat le he tett kap ni kéz mû ves fog lal ko zá so kon va ló rész vé tel ért, kvíz kér dé se kért, mé zes ka lács sü té sért ben ren dez tük ki len ce dik alak lom mal a Jó zsef At ti la Mû ve lõ dé si Ház és az Al ko tók Dunaharaszti Egye sü le te kö zö sen a már ha gyo mán nyá vált Lu ca-na pi ját szó há zat szé les kö rû ös sze fo gás sal, tíz ci vil szer ve zet, egye sü let rész vé te lé vel és meg le põ en sok tá mo ga tó se gít sé gé vel. Ez ál tal si ke rült szí nes, szín vo na las fog lal ko zá so kat tar ta ni, tá mo ga tó ink nak kö szön he tõ en sok meg le pe tés sel. Ez a dél után az ad ven ti ké szü lõ dés, han gu lat je gyé ben telt. A gye re kek ké szít het tek ap ró aján dé ko kat, ka rá cso nyi dí sze ket, ké pe ket. Nagy si ke re volt az arc fes tés nek, csil lám te to vá lás nak, a leg ki seb be ket szó ra koz ta tó lu fihaj to ga tó bo hóc nak. Hos szú sor állt az al ko tók hoz újon nan csat la ko zó Laczi Ani kó nál, aki vel a gye re kek mé zes ka lá csot süt het tek, dí szít het tek. Az el fá radt, éhes ven dé ge ket sze re tet tel, fi nom ka ka ó val és ka lác csal vár ta a Ka kaó klub, szend vic csel és üdí tõ vel a Kör nye zet ba rá tok gyer mek bü fé je, de az asz ta lo kon volt sü ti és gyü mölcs is. Mi ren de zõk, részt ve võk már hó na pok óta ké szül tünk er re a nap ra. A meg elõ zõ sok mun ka, elõ ké szü let meg hoz ta ered mé nyét a sok bol dog, csil lo gó sze mû gyer mek sze mé lyé ben. A si kert ven dég köny vünk be jegy zé sei bi zo nyít ják, az elé ge dett vé le mé nyek és mo soly gó na pocs ka raj zok. Öröm mel vet tük, hogy a ki csik mel lett anyu kák és apu kák is le ül tek kézmûveskedni. E nap si ke rét kö szön jük a részt ve võ szer ve ze tek nek: Ne bu ló Ta no da és Ma nó fal va Óvo da, Dunaharaszti Nõ egy let, Dunaharaszti Kör nye zet ba rá tok Egye sü le te, Mû vé szet ba rá tok Egye sü le te, Laczi Ani kó cuk rász ta nu ló, Táj ház, Re for má tu sok a fi a ta lo kért, Dunaharaszti Folt va rázs lók, Gyer mek ba rát ok Moz gal ma, Al ko tók Dunaharaszti Egye sü le te. Kö szö net tá mo ga tó ink nak: Fõ tá mo ga tónk: Ok ta tá si, Mû ve lõ dé si és Sport Bi zott ság. To váb bá: Bu ci Pék ség, Dh., Némedi út 56.; DHRV; EU-R-T Inf. Kft., Dh., Rá kó czi u. 18.; Élel mi szer bolt, Dh., Rá kó czi u. 16.; Kisduna Étterem-Panzió, Dh., Fõ út 103.; Kul csár és Le hel Rek lám mû hely; Mannheim Lé nárd kép vi se lõ; Mar cel la Cuk - rász da, Dh., Er zsé bet u.; MARMOR 5 Kft.; Nõi Di vat (Mar csi), Dh. Némedi út 36.; Se res Já nos kis ter me lõ, Dh. Ró zsa u. 73.; Sü tõ Já nos Rö vid áru, Dh., Némedi út 14.; SXL Di vat Dh., Fõ út 142. Kö szö net a Mû ve lõ dé si Ház nak a tá mo ga tá sért, a te rem biz - to sí tá sért, mun ká ju kért. Va ló ban so kak se gít sé gé vel va ló sult meg ez a prog ram, min den ki nek jár a kö szö net. De leg fõ képp a gye re kek nek kö szön jük, hogy ott vol tak, hogy jól érez ték ma gu kat és ezt el is mond ták, hi szen ró luk és ne kik szólt ez a dél után. Leg kö ze lebb már ci us 31-én dél után két óra kor vá runk sze re tet tel min den kit hús vé ti ját szó há zunk ba az ös szes részt ve võ ne vé ben. Ér dek lõ dé sü ket, kér dé se i ket az cí men vár juk Al ko tók Dunaharaszti Egye sü le te 4 u j s a d u n a h a r a s z t i. h u Dunaharaszti Hírek január

5 L A V E A Lá nyok As szo nyok a Vá ro sért Egye sü let 2011-ben is meg hir de tet te ha gyo má nyos aján dékgyûj té si ak ci ó ját. Nagy örö münk re is mét meg moz dult Dunaharaszti la kos sá ga. A ka rá cso nyi ün ne pek kö ze led té vel egy re több zsák ru ha, köny vek kel te li do bo zok és kü lön bö zõ já té kok gyûl tek egye sü le tünk rak tá rá ban. Nagy öröm szá munk ra, hogy Du na ha rasz tin sok olyan fe le lõs gon dol ko dá sú és jó ér zé sû em ber él, akik meg unt, de még hasz nál ha tó dol ga ikat szí ve sen to váb bít ja a LAVE tag ja i hoz. Egye sü le tünk ez év ben is gon dos ko dott ar ról, hogy a jó ál la pot ban lé võ tár gya kat, meg fe le lõ cso ma go lás ban jut tas sa el a rá szo ru ló csa lá dok hoz. A gyûj tés ered mé nye ként 9 zsá kot és 16 db kü lön bö zõ mé re tû do bozt tölt het tünk meg hasz nos és szó ra koz ta tó tár - gyak kal. Az ün ne pé lyes át adás ra a II. Rá kó czi Fe renc Ál ta lá nos Is ko la szé pen fel dí szí tett ebéd lõ jé ben ke rült sor. Egyik sze münk sírt, mi vel a ta va lyi év ben oly si ke res mé zes ka lács sü tést a kony ha be zá rá sa mi att nem tart hat tuk meg. A má sik sze münk azon ban ne ve tett, mert ta nú ja le het tünk a gye re kek nagy lel ke se dés sel elõ a dott ün ne pi mû so rá nak. Egyik ado má nyo zónk báb szín ház zal lep te meg egye sü le tün ket, amely nek leg mél tóbb he lyé ül a vá ros egyik óvo dá ját, a Nap su gár Óvo dát je löl tük meg. Az óvó né nik és a gye re kek nagy öröm mel fo gad ták a bá bo kat és a pa ra vánt. Kö szö ne tet mon dunk mind azok nak, szom szé dok nak, ba rá tok nak, mun ka - tár sak nak, akik hoz zá já rul tak az aján - dé ko zás si ke ré hez! Az egye sü let te vé keny sé gé rõl bõ veb ben a weboldalon is ol vas hat nak. Dienes Zsu zsan na Ed dig 50 ez ren igé nyel ték Ma gyar or szág Alap tör vény ét No vem ber ele jé ig 50 ez ren igé nyel ték Ma gyar or szág Alap tör - vény ének sze mély re szó ló dísz ki adá sát. Aki még ed dig nem tet - te, de sze ret ne ren del ni, az év vé gé ig meg te he ti a la kó he lye sze - rint il le té kes pol gár mes te ri hi va tal ban, kör jegy zõ sé gen vagy a kor mány ab lak nál. Szep tem ber el se je és no vem ber ele je kö zött, ed dig 50 ez ren igé nyel ték Ma gyar or szág Alap tör vény ét, ame lyet Kö vér Lász ló, az Or szág gyû lés el nö ke sze mé lyes alá írá sá val, a Ma gyar Köz löny kü lön ki adá sa ként le het igé nyel ni, a meg ren delt pél dá nyo kat a Ma gyar Pos ta kéz be sí ti. Az idá ig be ér ke zett igény lé sek 76 szá za lé kát az ön kor mány zat ok nál ad ták be, ezek kö zül is ki emel ke dõ Pest és Bor sod-aba új-zemp lén me gye ön kor mány za tai. A kor mány szep tem ber ben kér te fel ar ra az ön kor mány za to kat, hogy ál lít sa nak fel egy asz talt, ahol az ál lam pol gár ok egy adat lap ki töl té sé vel sze mély re szó ló an kér he tik az új al kot mány név re szó ló kéz be sí té sét. Ily mó don Ma gyar or szág új Alap tör vé nye bár ki szá má ra meg is mer he tõ, el ér he tõ, és egyút tal sze mély re szó ló em lék tárgy is le het. Az Or szág gyû lés idén áp ri lis 18-án fo gad ta el Ma gyar or szág új Alap tör vény ét, ame lyet Schmitt Pál köz tár sa sá gi el nök áp ri lis 25-én, hús vét hét fõn írt alá ün ne pé lyes ke re tek kö zött és ja nu ár 1-jén lépett ha tály ba. A Dunaharaszti Pol gár mes te ri Hi va tal ban is szep tem ber 1-je óta a la kos ság ren del ke zé sé re áll az Alap tör vény asz ta la, ahol az ál lam pol gár ok adat lap ki töl té sé vel, sze mély re szó ló an kér he tik az új alap tör vény név re szó ló kéz be sí té sét. Dunaharaszti Hírek január u j s a d u n a h a r a s z t i. h u 5

6 Egyet len iga zi er dõnk a Ká pol na-er dõ Vá ro sunk, Dunaharaszti ha tá rá ban meg le he tõ sen ke vés az er dõ, és ami van, job bá ra az is csak akác vagy ide gen ho nos nyárhib ri dek ka to nás so ra i ból ál ló fa ül tet vény. A va ló di er dõ mi ként az az er dõ tör vény ben is ol vas ha tó egy részt szol gál ja az élõ és élet te len ter mé szet ér té ke i nek meg óvá sát, vál to za tos sá gá nak meg õr zé sét, más részt hoz zá já rul az em be ri élet mi nõ sé gé nek ja ví tá sá hoz, az egész sé ges kör nye zet hez fû zõ dõ alap jog ér vé nye sí té sé hez, és vé gül nyers anyag- és ener gia for rás is le het. Egy olyan er dõnk van, ame lyik e há rom fel adat ból az el sõ ket tõt is tel je sí te ni tud ja; ez a Du na-ti sza-csa tor na és Tak sony köz ség kö zöt ti Ká pol na-er dõ. Nem cso da hát, ha szá munk ra, ha rasz ti ak szá má ra, fon tos ez az er dõ, sõt, va la men nyi re ma gun ké nak érez zük azt, még ha jo gi lag nem is va gyunk a bir to ko sai. Mi ért ér té kes? Há rom té nye zõ eme li ezt az er dõt a töb bi fö lé: a vi szony lag je len tõs mé ret, az em be ri be avat ko zá sok el le né re is szá mot te võ mér ték ben meg õr zõ dött ter mé sze tes ség, va la mint a sok fé le ség, ami rész ben a vál to za tos, hul lá mos tér szín nek kö szön he tõ. A Ká pol na-er dõ je len le gi te rü le te mint egy 50 hek tár. Nagy já ból ek ko ra te rü let szük sé ges ah hoz, hogy ne csak pár per ces sé tát, de egy ki sebb ki rán du lást is le hes sen va la hol ten ni. Nem kér dé ses, hogy egy ös sze füg gõ öt ven hek tá ros er dõ táj ké pi, kör nye zet- és ter mé szet vé del mi ér té ke na gyobb, mint az ös szes sé gük ben ugyan ak ko ra te rü le tû, de kü lön-kü lön te nyér nyi er dõ fol to ké. A te rü let ere de ti ve ge tá ci ó ja min den bi zon nyal egy li ge tes meg je le né sû nyáras pusz tai töl gyes volt, amely ben a fe hér- és szür ke nyár do mi nál ha tott, je len volt ben ne a ko csá nyos tölgy, a fá val bo rí tott te rü le tek pe dig ki sebb-na gyobb gyep fol tok kal vál ta koz tak. A so vány ho mo ki gye pe ket hos szú idõn ke resz tül bir ka le ge lõ ként hasz no sí tot ták. Eköz ben az er dõ töb béke vés bé fel szab da ló dott, de mind vé gig meg ma radt. A múlt szá zad má so dik fe lé ben a ki vá gott fa ál lo mány he lyén, il let ve a gye pek nagy ré szén aká cot, ne mes nyárt, fe ke te-, il let ve er dei fe nyõt ül tet tek. A fá sí tás a jó részt se kély ter mõ ré te gû, hul lá mos tér szí nen el sõd le ge sen ta laj vé del mi célt szol gált. (Vá ro sunk sza bá lyo zá si ter vé ben ma is, mint vé del mi er dõ sze re pel a szó ban for gó er dõ.) Ha te szünk egy sé tát a Ká pol na-er dõ ben, azt lát juk, hogy az akácál lo mány cse ne vész, a ne mes nyár síny lõ dik és pusz tul. Ugyan ak kor az is rög tön szem be tû nik, hogy van nak az er dõ ben szép for má jú, jól fej lett, fe hér tör zsû fák is, ame lyek lát ha tó an jól ér zik ma gu kat a he lyü kön. Ezek a fe hér nyár éves pél dá nyai, ame lye ket sen ki nem ül te tett, még is itt dísz le nek, mert va ló ban ide va lók. Ezek a fák az itt egy kor volt er dõ fá i nak ter mé sze tes utó dai; ugyan is ez a fa faj a szá raz ho mo kon és a nyir kos ön tés ta la jo kon is jól meg él, és a ki vá gott fa föld ben ma radt gyö ke re i - Csikófark Homoki árvalányhaj Homoki nőszirom Homoki kikerics Gyurgyalag Pusztai_meténg Szártalan csûdfû Fekete harkály 6 u j s a d u n a h a r a s z t i. h u Dunaharaszti Hírek január

7 rõl si ke re sen újul föl. Jó pél dát lát ha tunk a fen ti ek re mind járt a Ká pol na-domb mö gött is, ahol a fe hér nyár csak nem ös sze füg gõ fel sõ ko ro na szin tet ké pez, míg az ide ül te tett akác szó sze rint alá ren delt sze re pet ját szik. Az er dõ ben a fe hér nyá ron kí vül töb bek kö zött, a nem rég meg ta lált, és tör vény ál tal vé dett li ge ti szõ lõ, né hány õs ho nos cser je faj (pél dá ul a sós ka bor bo lya), a gyep szint ben pe dig egye bek mel lett, a sok tér dû sa la mon pe csét kép vi se li az ere de ti nö vény ze tet. A gaz dag cser jeszint tel ren del ke zõ er dõ ál lat vi lá gá ból az itt fész ke lõ ma da rak vál to za tos sá ga ér de mel el sõ sor ban em lí tést. Kö zü lük ez al ka lom mal csak a nagy tes tû, jel leg ze tes meg je le né sû fe ke te har kályt emel ném ki, ame lyik sa já tos nyá vo gó és ri kol to zó hang já ról már mesz szi rõl fel is mer he tõ. (Egy pél dány esz mei ér té ke Ft.) A fá val bo rí tott te rü le tek nél is több ere de ti ele met és ter mé sze ti ér té ket ta lál ha tunk az er dõ ál tal kö rül vett, il let ve az er dõ be éke lõ dött gyep fol tok ban. Kü lö nö sen ér té kes ma ga a Ká pol na-domb, ahol kis te rü le ten együtt for dul elõ a fo ko zot tan vé dett csi kó fark és ho mo ki ki ke rics (esz mei ér té kük pél dá nyon ként Ft), va la mint a rit ka és vé dett szártalan csûdfû, ho mo ki nõ szi rom és pusz tai meténg. A szin tén vé dett nö vény fa jok kö zül a töb bi tisz tá son ál ta lá no san elõ for dul a ho mo ki ár va lány haj és a ho mo ki fá tyol vi rág, több he lyen a bá rány pi ro sí tó, a ho mo ki var jú háj és a ho mo ki csûdfû. A ho mo ki gye pek ezen felül, tér sé günk bár nem vé dett, de jel lem zõ nö vény fa ja i ban va ló gaz dag sá guk mi att is ér té ket kép vi sel nek. So kak szá má ra is me re tes, hogy a Ká pol na-er dõ Tak sony fe lé esõ ré szén a fá kat ki vág ták. Az, hogy az er dõ egy te rü le tén a fá kat a vá gás érett kor el éré se után ki vág ják ter mé sze tes nek te kint he tõ. Et tõl az adott te rü let még to vább ra is er dõ mû ve lé si ág ba fog tar toz ni, ahol a fa ál lo mányt fel kell újí ta ni. Ez min den bi zonnyal meg is fog tör tén ni. Az már vi tat ha tó, hogy a se kély ter mõ ré teg tus kók kal együtt tör té nõ el tá vo lí tá sa a te rü let rõl szak ma i lag he lyes volt-e? Az vi szont min den képp saj ná la tos, hogy a ta laj le gya lu lá sá nak ál do za tul esett az a nagy ki ter je dé sû ter mé szet kö ze li ho mo ki gyep is, ame lyik a fel ha gyott ho mok bá nya mö gött he lyez ke dett el, és ahol két vé dett nö vény faj is tö me ge sen for dult elõ. Ha már a fel ha gyott ho mok bá nya szó ba ke rült, fel tét le nül meg kell em lí te ni, hogy itt év rõl-év re költ négy-öt pár gyur gya lag. Ez a ma dár nem csak azért ér de mel fi gyel met, mert rend kí vül szín pom pás, ha nem azért is, mert rit ka sá ga mi att fo ko zot tan vé dett. Egy pél dány esz mei ér té ke fo rint. Örül nünk kell ne ki, hogy te le pü lé sünk ha tá rá ban lát hat juk! Ez vi szont csak ad dig le het sé ges, amíg a fel ha gyott bá nya már om lás ve szélyt nem je len tõ falma rad vá nyai meg ma rad nak. Mi ben bíz ha tunk? Egy szû kebb pát ri á ját sze re tõ em ber örül min den ren de zett por tá nak, szép kert nek, vagy akár szé pen meg mû velt szán tó föld nek, ami vel te le pü lé sén, il let ve an nak ha tá rá ban ta lál ko zik, hi szen az ré sze min den na pi kör nye ze té nek, és így egy ki csit az õ éle té nek is. Egy er dõ ese té ben még in kább jo gos az ilyen, szin te tu laj do no si ér zés, mi vel az er dõt akár ki is le gyen an nak bir to ko sa üdü lés, ki rán du lás, spor to lás cél já - ból bár ki sza ba don igény be ve he ti. So kan kö zü lünk rend sze re sen él nek is ez zel a le he tõ ség gel: sé tál nak, vagy ép pen ko cog nak a Ká pol na-er dõ ös vé nye in, gyö nyör köd nek vál to za tos nö vény ze té ben, fi gye lik, mi lyen ma dár röp pen ki a bok rok sû rû jé bõl. De aki csak né ha-né ha ruc can el ide, an nak szá má ra is fon tos, hogy ez az er dõ köz ér dek bõl tisz tá sa i val együtt hos szú tá von is meg ma rad jon, és ne le gyen he lyet te ho mok bá nya, ne épül jön he lyé be mond juk rak tár bá zis, ipa ri üzem, vagy pe dig la kó te lep. Sze ren csé re bíz ha tunk ab ban, hogy a Ká pol na-er dõ meg ma rad. Itt csak ak kor nyíl hat na bá nya, vagy ak kor le het ne bel te rü let, ha ezt vá ro sunk ön kor mány za ta így akar ná, és ön kor mány za ti kép vi se lõ ink nem kö te lez ték vol na el ma gu kat már a vá lasz tá si ígé re te ik ben amel lett, hogy te le pü lé sünk ter mé sze ti és kör nye ze ti ér té kei szá munk ra és a jö võ nem ze dé kek szá má ra is meg ma rad ja nak. Re mél het jük, hogy nem té ve dünk ak kor, ami kor azt lát juk, hogy ez az el kö te le zett ség va ló ban meg van, és nem csu pán ígé ret volt. Ezt iga zol ja, hogy a múlt év õszén már szü le tett ön kor mány za ti ha tá ro zat az Alsó né me di fe lé esõ ter mé sze ti te rü le te ink he lyi vé de lem alá va ló he lye zé sé nek elõ ké szí té sé rõl, és er re utal az a ki nyil vá ní tott szán dék is, hogy ez a leg kö ze leb bi jö võ ben na pi rend re ke rül a Ká pol na-domb és kör nyé ke, az az a Ká pol na-er dõ ese té ben is. Még egy gon do lat a Ká pol na-er dõ ter ve zett he lyi vé de lem alá he lye zé sé rõl. Ez a re mény be li lé pés a tu laj don vi szo nyo kon sem mit nem fog vál toz tat ni. Az er dõ gaz da szá má ra a vé de lem alá he lye zés min den bi zon nyal ke ve sebb, az er dõ mû ve lés sel kap cso la tos fel ada tot és több, az er dõ gaz dál ko dás hoz kö tõ dõ tá mo ga tá si le he tõ sé get kí nál, ugyan ak kor fo ko zott mér ték ben biz to sít ja majd azt, hogy ez a mind an nyi unk szá má ra ér té ket je len tõ ter mé sze ti te rü let a jö võ ben sem vesz hes sen el. Mi ku lás ün nep ség a Jó zsef At ti la Mû ve lõ dé si Ház ban De cem ber 3-án iz ga tot tan gyü le kez tek a Ma nó fal va óvo dá sai és szü le ika mû ve lõ dé si ház ban. Vár ták a Mi ku lást. Két kram pusz is ér ke zett a Tél apó val, akik so kat hun cut kod tak, és se gí tet tek éne kel ni a gye re kek nek. Sok dal lal és vers sel ké szül tek a ki csik és a na gyok, ami ket Helena né ni és Ili ke né ni se gít sé gé vel el is mond tak. Az éne ke ket hang szer kí sé ret tel szí ne sí tet ték, Edó né ni gi tá ro zott, a gye re kek szán csen gõz tek, csen get tyûz tek. A kö zös kör tánc ba a Tél apó is örö mest be állt. Tél apó nagy va rázs köny ve mel lé ül ve, kéz zel ké szí tett cso ma gok kal aján dé koz ta meg az óvo dá so kat. Aki nek volt bá tor sá ga, az ölé be is ül he tett. Vir gá csot (a hun cut kram pu szon kí vül) sen ki sem ka pott. Az óvó nõk szép ká non nal aján dé koz ták meg a jó öreg Mi ku lást és a szü lõ ket. A gye re kek vi dám ének lés sel és in te ge tés sel bú csúz tak a Tél apó tól, majd min den ki vi dá man, ar cán mo sol lyal tért ha za. Et tünk, it tunk, jót mu lat tunk, és jö võ re is vár juk a Tél apót. Ma nó fal va óvo da Dunaharaszti Hírek január u j s a d u n a h a r a s z t i. h u 7

8 Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü let ének december 19-én megtartott ülé se Na pi ren di pon tok 1. Dunaharaszti Vá ro si Böl csõ de Szer ve ze ti Mû kö dé si Sza - bály za tá nak és szak mai prog ram já nak el fo ga dá sa Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te, mint in téz mény fenn tar tó el fo gad ta a Dunaharaszti Vá ro si Böl csõ de Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tát, va la mint szak mai prog ram ját. 2. Gyer mek jó lé ti és Csa lád se gí tõ Szol gá lat Szer ve ze ti és Mû - kö dé si Sza bály za tá nak, va la mint szak mai prog ram já nak el - fo ga dá sa Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te, mint in téz mény fenn tar tó el fo gad ja az újon nan lét re ho zott Gyer mek jó lé ti és Csa lád se gí tõ Szol gá lat Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tát, va la mint szak mai prog ram ját. 3. Dunaharaszti Gyer mek jó lé ti és Csa lád se gí tõ Szol gá lat in - téz mény ve ze tõi ál lás pá lyá zat el bí rá lá sa Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te a Dunaharaszti Gyer mek jó lé ti és Csa lád se gí tõ Szol gá lat ve ze té sé vel ja nu ár 1-jétõl 5 v re, de cem ber 31-ig Pa réj Józsefnét bíz ta meg. 4. Dön tés köz be szer zé si el já rás in dí tá sá ról Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te mó do sít ja a 124/2011. (XI. 28.) sz. Kt. ha tá ro za tát, és év re a kö vet ke zõ mó do sí tott köz be szer zé si ütem ter vet ál la pít ja meg: Köz be szer zés Köz be szer zés Köz be szer zé si tár gya be csült ér té ke el já rás tí pu sa Vá ro si élel me zés hez kap cso ló dó Ft+áfa kö zös sé gi re zsim nyers anyag be szer zés sze rin ti el já rás Fel hal mo zá si cé lú kö zös sé gi re zsimhi tel fel vé tel költ sé ge sze rin ti, nyílt el já rás Ft A-3 bel víz csa tor na át eresz hi dak egy sze rû, hir det ménybon tá sa, épí té se és egyéb mun kái nél kü li el já rás Ft+áfa Iro da sze rek, egy sze rû, hir det mény Ft+áfa pa pí rok be szer zé se nél kü li el já rás Tonerek be szer zé se Ft+áfa egy sze rû, hir det ménynél kü li el já rás Út épí té sek Ft+áfa egy sze rû, hir det ménynél kü li el já rás Csa pa dék víz el ve ze té si Ft+áfa egy sze rû, hir det ményrend sze rek épí té se nél kü li el já rás Ét ke zé si utal vány és Ft+áfa egy sze rû, hir det mé nyessulicsekk be szer zé se el já rás Te me tõ ut cai MÁV egy sze rû, gya lo gos át já ró épí té se Ft+áfa hir det mény nél kü liés köz te rü le ti jár da épí tés el já rás Egyéb csa pa dék víz el ve ze té si egy sze rû, hir det ménymun kák nél kü li el já rás Ft+áfa Dunaharaszti in téz mé nyi egy sze rû, kis kar ban tar tá sa, fes té se, Ft+áfa hir det mény nél kü li nyí lás zá ró cse ré je el já rás Dunaharaszti Vá ros Ön kor mány za tá nak le zá rultés le zá ru ló ÚMFT pro jekt je i nek egy sze rû, auditja és do ku men tá lá sa és a Ft+áfa hir det mény nél kü li Dunaharaszti Vá ros fej lesz té si el já rás stra té gi á já nak pro jekt- ésfor rás ori en tált ak tu a li zá lá sa Or go na, Akác fa, Ber csé nyi ut cák Ft+áfa egy sze rû, hir det ményút épí té se nél kü li el já rás Lónyai és Ki ni zsi ut cák út épí té se egy sze rû, hir det ménynél kü li el já rás egy sze rû, hir det mény nél kü li el já rás egy sze rû, hir det mény nél kü li el já rás Nap su gár Óvo da ener ge ti kaifej lesz té si mun kái, I. ütem Mik száth köz út épí té se Ft+áfa Ft+áfa Ft+áfa Arany Já nos ut ca bur ko latszé le sí té si, meg erõ sí té si, egy sze rû, víz el ve ze té si és a Pa ra di csom Ft+áfa hir det mény nél kü li szi ge ti be kö tõ út fe lü let zá rá si el já rás mun kái Ter ve zés Vá ro si Böl csõ de egy sze rû, hir det mény Ft+áfa nél kü li el já rás Ter ve zés II. Rá kó czi Fe renc egy sze rû, hir det mény Ft+áfa Ál ta lá nos Is ko la nél kü li el já rás Vá ro si Uszo da és Sport köz pont Terv pá lyá zat Ft+áfa ter ve zé se Dunaharaszti Vá ros Ön kor mány zat egy sze rû, hir det ményegyes in téz mé nye i nek ta ka rí tá sa Ft+áfa nél kü li el já rás 5. Te le pü lés fej lesz té si dön té sek Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te 59/2011. (V. 30.) sz. Kt. ha tá ro za tá nak 4. pont ját a kö vet ke zõk sze rint mó do sít ja: 4. A 0142/1 hrsz.-ú in gat lan ból ki ala ku ló 0142/155 és 0142/157 ter ve zett hrsz.-ú in gat la nok öve ze ti be so ro lá sa i nak mó do sí tá sa, va la mint a Te le pü lés szer ke ze ti Terv ki ja ví tá sa a 0142/155 ter ve zett hrsz.-ra fel tün te tett Z-KK öve zet a 7287 hrsz.-ra tör té nõ át he lye zé sé vel. 6. Dunaharaszti Hu mán Szol gál ta tó In téz mény több let be vé - tel ének jó vá ha gyá sa Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te az Ön kor mány zat évi költ ség ve té sé rõl szó ló 5/2011. (III. 1.) szá mú ren de let 36. d) be kez dé sé nek ren del ke zé se sze rint a Dunaharaszti Hu mán Szol gál ta tó In téz mény több let be vé tel ét brut tó Ft ös szeg ben el fo gad ja és egy ben a több let be vé tel ter hé re jó vá hagy ja a kö vet ke zõ fej lesz té sek elõ i rány za tát az in téz mény évi költ ség ve tés ében: Há zi or vo si Szol gá lat szer ver gép fej lesz té se brut tó Ft ös szeg ben. Két is ko la vé dõ nõ el lá tá sa notebookal brut tó Ft összeg ben. A Kép vi se lõ-tes tü let el ren de li a meg fe le lõ elõ i rány zat ok át ve ze té sét az Ön kor mány zat évi költ ség ve té sé rõl szó ló 5/2011. (III. 1.) szá mú ren de let érin tett té te le in. 7. Az új he lyi adó ren de let meg al ko tá sa Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te meg al kot ta a he lyi adók ról szó ló ren de le tét. Dunaharaszti Vá ros Ön kor mány za ta Kép vi se lõ-tes tü let ének 23/2011. (XII. 20.) ren de le te a he lyi adók ról Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te a he lyi adók ról szó ló, több ször mó do sí tott évi C. tör vény 1. (1) be kez dé sé ben (to váb bi ak ban: Hatv.) és a he lyi ön kor mány zat ok ról szó ló évi LXV. tör vény (1) be kez dé sé ben biz to sí tott jog kör ében el jár va a kö vet ke zõ ren de le tet al kot ja: I. FE JE ZET Ál ta lá nos ren del ke zé sek 1. (1) E ren de let al kal ma zá sá ban ha a Hatv. vagy e ren de let más ként nem ren del ke zik adó alanya) a ma gán sze mély, b) a jo gi sze mély, a jo gi sze mé lyi ség nél kü li gaz da sá gi tár sa ság, c) a ma gán sze mé lyek jo gi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ sze mé lyi egye sü lé se. 2. (1) Az adó kö te le zett ség az ön kor mány zat il le té kes sé gi te rü le tén a kö vet ke zõk re ter jed ki: 8 u j s a d u n a h a r a s z t i. h u Dunaharaszti Hírek január

9 a) az in gat lan tu laj don ra, az in gat lan hoz kap cso ló dó va gyo ni ér té kû jog ra, b) a nem ál lan dó la kos ként va ló tar tóz ko dás ra és c) a Hatv.-ben és az e ren de let ben meg ha tá ro zott gaz da sá gi te vé keny ség gya kor lá sá ra. (2) Dunaharaszti Vá ros Ön kor mány za ta (to váb bi ak ban: ön kor mány zat) il le té kes sé gi te rü le tén a) épít mény adót, b) te lek adót, c) ma gán sze mé lyek kom mu ná lis adó ját, d) ide gen for gal mi adót és e) he lyi ipar ûzé si adótve zet be. (3) Az ön kor mány zat a he lyi adó kat ha tá ro zat lan idõ re ve ze ti be. VA GYO NI TÍ PU SÚ ADÓK Épít mény adó Az adó alap ja 3. Az adó alap ja az épít mény m 2 -ben szá mí tott hasz nos alap te rü le te. Az adó mér té ke 4. Az adó éves mér té ke: a) nem la kás cél já ra szol gá ló épít mé nyek nél 1006 Ft/m 2, ki vé ve az ipa ri és ke res ke del mi cé lú nyílt, fe dett tá ro lót, mely nek ese té ben 600 Ft/m 2, b) la kás ese té ben 150 Ft/m 2. Az adó men tes ség 5. Men tes az épít mény adó alól a ma gán sze mély tu laj do ná ban ál ló, nem üz le ti célt szol gá ló la kás, mely után a ma gán sze mé lyek kom mu ná lis adó ját kell meg fi zet ni. Te lek adó Az adó men tes ség 6. (1) Men tes a te lek adó alól az a te lek, ami után ma gán sze mé lyek kom mu ná lis adó ját kell fi zet ni. (2) Tény le ges me zõ gaz da sá gi mû ve lés mi att ide nem ért ve az uga rol ta tást men tes a te lek adó fi ze té se alól ké re lem alap ján az a ma gán sze mély, aki már ci us 31-ig jo go sult sá got szer zett, vagy de cem ber 31-ig meg kezd te a fel té te lek tel je sí té sét (a te lek tény le ges me zõ gaz da sá gi mû ve lé sét). A me zõ gaz da sá gi mû ve lés té nyét min den év már ci us 10-ig be kell je len te ni az adó ha tó ság nak. Az adó alap ja 7. A te lek adó alap ja a te lek m2-ben szá mí tott te rü le te. Az adó mér té ke 8. A te lek adó mér té ke 120 Ft/m 2 /év. KOM MU NÁ LIS JEL LE GÛ ADÓK Ma gán sze mé lyek kom mu ná lis adó ja Az adó men tes ség 9. (1) Men tes a ma gán sze mé lyek kom mu ná lis adó ja alól a Hr ában, il let ve 6. (1) be kez dé sé ben meg je lölt in gat lan. (2) Az (1) be kez dés ben fog lal ta kon túl me nõ en men tes a ma gán sze mé lyek kom mu ná lis adó ja alól: a) a Dunaharaszti Ön kor mány za ta Kép vi se lõ-tes tü let ének 2/2004. (I. 27.) sz. ren de le té vel meg ha tá ro zott He lyi Épí té si Sza bály zat (to váb bi ak ban: HÉSZ) 3. (1) c) pont já ban fel so rolt gaz da sá gi te rü le te ken fek võ in gat lan; b) a HÉSZ 3. (1) e) pont ja sze rin ti kü lön le ges te rü le ten fek võ in gat lan. (3) Nem kell a ma gán sze mé lyek kom mu ná lis adó ját meg fi zet nie a 70 év nél idõ sebb sze mély nek, a 70. élet év ének be töl té sét kö ve tõ év el sõ nap já tól az után az in gat lan után, amely ben élet vi tel sze rû en la kik. (4) Nem kell meg fi zet ni a kom mu ná lis adót az után a la kás után, amely után épít mény adót kell fi zet ni. Az adó mér té ke 10. (1) Az adó évi mér té ke a) egy szin tes épü let és 900 m 2 -es, vagy en nél ki sebb, hoz zá tar to zó te lek rész után b) 1200 m 2 -es, vagy en nél ki sebb bel te rü le ti be épí tet len te lek után c) 600 m 2 -es, vagy en nél ki sebb be épí tet len üdü lõ te lek után d) la kás bér let után 3000 Ft. (2) Az (1) be kez dés ben fog lal tak tól el té rõ eset ben az adó évi mér té ke 5000 Ft. (3) Nye les te lek ese té ben a köz le ke dé si cé lú nyél alap te rü le te adó fi ze tés szem pont já ból nem szá mít be le a te lek te rü le té be. (4) E ren de let szem pont já ból a la kás fe let ti te tõ tér nem ered mé nyez má so dik szin tet. (5) A tár sas ház ban és a több la ká sos ház ban lé võ la ká sok a hoz zá juk tar to zó te lek ré szek kel kü lön-kü lön adóz nak. (6) Az egy tel ken épült, de önál ló la kó há zak egy más tól füg get len adó tár gyat ké pez nek. (7) Az (5-6) be kez dés sze rin ti in gat la nok adó zói a hoz zá juk tar to zó te lek nagy sá gá tól füg get le nül az (1) be kez dés sze rin ti ösz - szeg ben adóz nak (3000 Ft). Ide gen for gal mi adó Az adó alap ja 11. Az adó alap ja a meg kez dett ven dég éj sza kák szá ma. Az adó mér té ke 12. Az adó mér té ke sze mé lyen ként és ven dég éj sza kán ként 200 Ft. Az adó be sze dé sé re kö te le zett 13. (1) Az adó be sze dé sé re kö te le zett kö te les ven dég köny vet ve zet ni és azt az adó ha tó ság ké ré sé re be mu tat ni. (2) Amen nyi ben az adó be sze dé sé re kö te le zett a Hatv ában fog lalt kö te le zett sé gek nek nem tesz ele get, úgy az adó zás rend jé rõl szó ló tör vény ben meg ha tá ro zott mu lasz tá si bír ság gal sújt ha tó. Ipar ûzé si adó Az adó mér té ke 14. (1) Ál lan dó jel leg gel vég zett ipar ûzé si te vé keny ség után az adó mér té ke ja nu ár 1-jé tõl az adó alap 1,7%-a, ja nu ár 1- jé tõl az adó alap 2%-a. (2) Az ide ig le nes jel le gû ipar ûzé si te vé keny ség ese té ben az adó mér té kea) ha a vál lal ko zó pi a ci és vá sá ro zó te vé keny sé get foly tat 0 Ft; b) ha a vál lal ko zó épí tõ ipa ri te vé keny sé get foly tat, il let ve ter mé sze ti erõ for rást tár fel vagy ku tat, nap tá ri na pon ként 5000 Ft. VE GYES ÉS ZÁ RÓ REN DEL KE ZÉ SEK 15. (1) E ren de let alap ján min den adó alany kö te les a ter ve zett adó meg ál la pí tá sá hoz szük sé ges va la men nyi ada tot a kért idõ pont ra szol gál tat ni. (2) E ren de let al kal ma zá sa so rán a he lyi adók ról szó ló évi C. tör vény 52. -ában meg ha tá ro zott fo gal ma kat kell al kal maz ni. (3) Az e ren de let ben nem sza bá lyo zott kér dé sek ben az adó zás rend jé rõl szó ló, évi XCII. tv. és a he lyi adók ról szó ló, évi C. tv. ren del ke zé se it kell al kal maz ni. 16. E ren de let ha tály ba lé pé sé vel a 7/2006. (IV. 25.) Dunaharaszti Ön kor mány za ti ren de let ha tá lyát vesz ti. 17. E ren de let ja nu ár 1-jén lép ha tály ba, ren del ke zé se it ezen idõ pont tól kell al kal maz ni. Dr. Szalay Lászó s.k. pol gár mes ter Pethõ Zol tán s.k. jegy zõ Dunaharaszti Hírek január u j s a d u n a h a r a s z t i. h u 9

10 8. A kö zös sé gi busz köz le ke dés dí jai és tá mo ga tá sa Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te meg al kot ta a me net rend sze rin ti he lyi au tó busz köz le ke dés dí já ról szó ló 36/2003. (XII. 23.) szá mú ren de le té nek mó do sí tó ren de le tét. Dunaharaszti Vá ros Ön kor mány za ta Kép vi se lõ-tes tü let ének 24/2011. (XII. 20.) szá mú ren de le te a me net rend sze rin ti he lyi au tó busz köz le ke dés dí já ról szó ló 36/2003. (XII. 23.) szá mú ren de let (to váb bi ak ban: R.) mó do sí tá sá ról Dunaharaszti Ön kor mány zat az árak meg ál la pí tá sá ról szó ló évi LXXXVII. tör vény 7. -ának (1) be kez dé se és 11. -ának (1) be kez dé se alap ján a he lyi au tó busz-köz le ke dés dí já nak meg ál la pí tá sá ra az aláb bi ren de le tet al kot ja. 1. Az R. 1. -a az aláb bi ak sze rint vál to zik: 1. A ren de le tet Dunaharaszti Ön kor mány zat köz igaz ga tá si te rü le tén kö zös sé gi köz le ke dé si szol gál ta tást vég zõ VOLÁN-KAR Köz le ke dé - si Zrt. (1104 Bu da pest, Mádi ut ca ) mint szol gál ta tó ra (a to váb bi ak ban: Szol gál ta tó), va la mint a szol gál ta tást igény be ve võk re kell al kal maz ni. 2. Az R. mel lék le te he lyé be a kö vet ke zõ mel lék let lép: Mel lék let 210 Ft 3190 Ft 1490 Ft 3000 Ft 6000 Ft 2. Je len ren de let ja nu ár 1-tõl ha tá lyos, ez zel egyi de jû leg a 21/2004. (XI. 30.) szá mú, a 21/2005. (XI. 29.) szá mú, a 23/2006. (XII. 19.) szá mú, a 19/2007. (XI. 27.) szá mú, a 31/2008. (XII. 16.) szá mú, a 12/2009. (VII. 17.) és a 2/2011. (I. 25.) szá mú Dunaharaszti Ön kor mány za ti ren de let tel mó do sí tott 36/2003. (XII. 23.) szá mú ren de let mel lék le te ha tá lyát vesz ti. 3. Je len ren de let ja nu ár 1-jétõl lép ha tály ba. Dr. Szalay Lászó s.k. pol gár mes ter Pethõ Zol tán s.k. jegy zõ VOLÁN-KAR Köz le ke dé si Zrt. tá mo ga tás. Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te a Du na ha rasz ti ban vég zett kö zös sé gi köz le ke dés ön kor mány za ti tá mo ga tá sa mér té két év re ös sze sen Ft-ban ha tá roz za meg, mely ös sze get négy egyen lõ rész let ben, a Szol gál ta tá si Szer zõ dés alap ján fi ze ti meg szám la el le né ben, Dunaharaszti Vá ros Pol gár mes te ri Hi va ta la a szol gál ta tó VOLÁN-KAR Köz le ke dé si Zrt. ré szé re. 9. Az Ön kor mány zat il le té kes sé gi te rü le tén vég zett köz szol - gál ta tás ok és a költ ség ve tés elõ i rány za ta it meg ala po zó kü - lön fé le dí jak meg ál la pí tá sá ról szó ló ren de let mó do sí tá sa Dunaharaszti Vá ros Ön kor mány za ta Kép vi se lõ-tes tü let ének 25/2011. (XII. 20.) szá mú ren de le te Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te meg al kot ja az Ön kor mány zat il le té kes sé gi te rü le tén vég zett köz szol gál ta tás ok és a költ ség ve tés elõ i rány za ta it meg ala po zó kü lön fé le dí jak meg ál la pí tá sá ról szó ló 15/2010. (XII. 14.) szá mú ren de let mó do sí tá sá ról szó ló ren de le tét. Dunaharaszti Vá ros Ön kor mány za ta Kép vi se lõ-tes tü let ének 25/2011. (XII. 20.) szá mú ren de le te Az Ön kor mány zat il le té kes sé gi te rü le tén vég zett köz szol gál ta tás ok és a költ ség ve tés elõ i rány za ta it meg ala po zó kü lön fé le dí jak meg ál la pí tá sá ról szó ló 15/2010. (XII. 14.) ren de let mó do sí tá sá ról Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te a gyer me kek vé del mé rõl és a gyám ügyi igaz ga tás ról szó ló, több ször mó do sí tott évi XXXI. tör vény ben, va la mint a he lyi ön kor mány zat ok ról szó ló, több ször mó do sí tott évi LXV. tör vény ben biz to sí tott jog kör ében el jár va a kö vet ke zõ ren de le tet al kot ja: 1. Az Ön kor mány zat il le té kes sé gi te rü le tén vég zett köz szol gál ta tá sok és a költ ség ve tés elõ i rány za ta it meg ala po zó kü lön fé le dí jak meg ál la pí tá sá ról szó ló 15/2010. (XII. 14.) szá mú ren de let (a to váb bi ak ban: R.) 1. szá mú mel lék le te he lyé be a kö vet ke zõ mel lék let lép: DHRV Kft. köz szol gál ta tá si dí jai 2012-ben (A ok tó ber 1-jén lét re jött köz szol gál ta tá si szer zõ dé sek ren del ke zé sei alap ján) Meg ne ve zés Ivóvízdíj 1. A me net rend sze rin ti he lyi au tó busz já ra tok vi tel dí jai: 1. Me net jegy 2. Ha vi bér let jegy (ér vé nyes min den já rat ra) 3. Ta nu ló, nyug dí jas ha vi bér let jegy Pót dí jak 1. Hely szí nen tör té nõ fi ze tés ese tén na pon be lül kész pénz fi ze té si át uta lás sal tör té nõfi ze tés ese tén A dí jak az ÁFÁ-t tar tal maz zák! Lakossági és intézményi vízdíj Ipari és közületi vízdíj Vizbázisfejlesztés közület (növekmény több, mint 0,45 m 3 /nap) Vizbázisfejlesztés közület (növekmény 0/0,45 m 3 /nap) Vizbázisfejlesztés lakosság önálló lakásonként Hálózatfejlesztési hozzájárulás mininimum Hálózatfejlesztési hozzájárulás minimumlakás céljára Lakosság hálózatfejlesztési hozzájárulásaminimum lakás estén Meg ne ve zés Szennyvízdíj Kommunális lakossági ésintézményi csatornadíj Kommunális közületi 10 m 3 /napalatti csatornadíj Szippantott szennyvíz fogadási díj Tisztítótelepfejlesztési hozzájárulás (növekmény több, mint 0,45 m 3 /nap) Tisztítótelepfejlesztési hozzájárulás (növekmény 0/0,45 m 3 /nap) Tisztítótelepfejlesztési hozzájáruláslakás céljára Hálózatfejlesztési hozzájárulás minimum Hálózatfejlesztési hozzájárulásminimum lakás céljára évi nettó té rí té si díj 321 Ft/m 3 + áfa 386 Ft/m 3 + áfa Ft/m 3 /nap + áfa Ft/lakás + áfa Ft/lakás + áfa Ft/m 3 /nap + áfa Ft/lakás + áfa Ft/lakás + áfa évi nettó té rí té si díj 293 Ft/m 3 + áfa 630 Ft/m 3 + áfa Ft/m 3 + áfa Ft/m 3 /nap + áfa Ft/ingatlan + áfa Ft/lakás + áfa Ft/m 3 /nap+ áfa Ft/lakás + áfa Kommunális hulladék elszállítási és ártalmatlanítási díj Meg ne ve zés 60/120 literes hulladékgyüjtõ edény 240 literes hulladékgyüjtõ edény Önkormányzati intézmények Vállalkozások, vállalatok 60 literes DHRV feliratú zsák 120 literes DHRV feliratú zsák évi nettó té rí té si díj Ft/ingatlan/hó + áfa Ft/ingatlan/hó + áfa Ft/alkalom/m 3 + áfa Ft/alkalom/m 3 + áfa 292 Ft/alkalom/db + áfa 540 Ft/alkalom/db + áfa 10 u j s a d u n a h a r a s z t i. h u Dunaharaszti Hírek január

11 2. Az R. 8. szá mú mel lék le te he lyé be a kö vet ke zõ mel lék let lép: In téz mé nyi ét ke zé si té rí té si dí jak év ben A sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó, szo ci á lis el lá tá sok té rí té si dí já ról szó ló több ször mó do sí tott 29/1993. (II. 17.) Korm. ren de let alap ján Igény be ve võk évi nettó té rí té si díj (+ áfa) Reggeli Ebéd Uzsonna Összesen Böl csõ dei el lá tot tak 110 Ft 290 Ft 88 Ft 488 Ft/nap Óvo dai ellátottak 68 Ft 204 Ft 68 Ft 340 Ft/nap Ál ta lá nos is ko lák, Dunaharaszti Alap fo kú Mû vé sze toktatási 68 Ft 221 Ft 68 Ft 357 Ft/nap In téz mény ta nu lói Középiskola ta nu lói 227 Ft Dunaharasztiköz szolgálati dolgozók 515 Ft 3. A ren de let 2-7., va la mint mel lék le te i ben az év szám 2012-re vál to zik. 4. Ez a ren de let de cem ber 31-én lép ha tály ba. Dr. Szalay Lászó s.k. pol gár mes ter Pethõ Zol tán s.k. jegy zõ 10. Az Ön kor mány zat évi költ ség ve té sé rõl szó ló ren - de let-ter ve zet el sõ ol va sa ta Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te az Ön kor mány zat évi költ ség ve té sé rõl szó ló ren de let-ter ve zet el sõ ol va sa tát el fo gad ta. 11. Me zõ gaz da sá gi ta nács nok be szá mo ló ja a 2011-ben vég - zett mun ká já ról A be szá mo lót a Kép vi se lõ-tes tü let el fo gad ta. 12. Bol gár Ki sebb sé gi Ön kor mány zat tá mo ga tá sa Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te a Bol gár Or szá gos Ön kor mány zat ré szé re Ft tá mo ga tást nyújt, a Bol gár Or szá gos Ki sebb sé gi Ön kor mány zat tu laj do ná ban és ke ze lé sé ben lé võ Nem ze ti sé gi Óvo da, Nyelv ok ta tó Ki sebb sé gi Is ko la és a Bol gár Kul tu rá lis Köz pont épü le te i nek te tõ zet ja ví tá si mun ká la ta i hoz. A tá mo ga tás a évi költ ség ve tés ter hé re ja nu ár hó nap ban ki fi zet he tõ. A tá mo ga tás fe de ze tét a Bol gár Ki sebb sé gi Ön kor mány zat évi költ ség ve té si tá mo ga tá sá nál fi gye lem be kell ven ni I. fél évi kép vi se lõ-tes tü le ti ülé sek ter ve zett idõ- és na pi ren di pont jai feb ru ár évi költ ség ve té si ren de let-ter ve zet Ok ta tá si, Mû ve lõ dé si és Sport Bi zott ság be szá mo ló ja a 2011-es év rõl Szo ci á lis és Egész ség ügyi Bi zott ság be szá mo ló ja a 2011-es év rõl Be szá mo ló a ha tá ro za tok vég re haj tá sá ról feb ru ár óra Köz meg hall ga tás feb ru ár évi költ ség ve té si ren de let mó do sí tá sa évi költ ség ve té si ren de let meg al ko tá sa Tel je sít mény kö ve tel mé nyek alap ját ké pe zõ cé lok meg ha tá ro zá sa már ci us 26. Be szá mo ló a fo lya mat ban lé võ pe res ügyek rõl Dunaharaszti Rend õr õrs be szá mo ló ja a év ben vég zett mun ká já ról Kisduna TV be szá mo ló ja a év ben vég zett mun ká já ról DMTK be szá mo ló ja a év ben vég zett mun ká já ról évi köz be szer zé si ütem terv jó vá ha gyá sa A Pénz ügyi Bi zott ság be szá mo ló ja áp ri lis 23. Be szá mo ló az Ön kor mány zat évi gaz dál ko dá sá ról, a évi zár szám adá si ren de let meg al ko tá sa Tár sa dal mi szer ve ze tek évi tá mo ga tá sa Gyám hi va tal, va la mint Gyer mek jó lé ti és Csa lád se gí tõ Szol gá lat be szá mo ló já nak el fo ga dá sa Be szá mo ló a évi bel sõ el len õr zés rõl Be szá mo ló a ha tá ro za tok vég re haj tá sá ról má jus 21. DV Kft évi mér leg be szá mo ló ja DHRV Kft évi mér leg be szá mo ló ja Ki tün te tõ dí jak eset le ges ado má nyo zá sa jú ni us 25. Be szá mo ló a ha tá ro za tok vég re haj tá sá ról II. fél évi kép vi se lõ-tes tü le ti ülé sek ter ve zett idõ- és na pi ren di pont jai évi költ ség ve té si ren de let mó do sí tá sa 14. Kisdunáért Ön kor mány za ti Tár su lá si tag ság fel mon - dá sa Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te január 1-jé vel a Kisdunáért Ön kor mány za ti Tár su lás ban fenn ál ló tag sá gát fel mond ja. 15. Dr. Szalay Lász ló pol gár mes ter évi ju tal ma zá sa Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te a 2011-es költ ség ve té si év ben el ért ered mé nyek el is me ré se ként Dr. Szalay Lász ló pol gár mes tert hat ha vi il let mé nyé nek meg fe le lõ mér té kû ju ta lom ban ré sze sí tet te, amely net tó Ft. A ki fi ze tés a évi költ ség ve tés ter hé re tör té nik. Ér te sí tés kö te le zõ ké mény sep rõipa ri fel ada tok el lá tá sá nak idõ pont já ról Ér te sít jük a Tisz telt La kos sá got, hogy az 51/1999. (XII. 25.) BM ren de let tel mó do sí tott 27/1996. (X. 30.) BM ren de let a ér tel mé ben elõ írt kö te le zõ ké mény sep rõipa ri köz szol gál ta tás kö ré be tar to zó fel ada to kat a te le pü lé si Ön kor mány zat köz igaz ga tá si ha tá ra in be lül ja nu ár 4-tõl jú ni us 30-ig lát ják el a Ma gyar Ké mény Kft. dol go zói. A Tár sa ság al kal ma zá sá ban ál ló dol go zók név re szó ló, arc ké pes ki tû zõk kel ren del kez nek. Dunaharaszti Pol gár mes te ri Hi va tal Dunaharaszti Hírek január u j s a d u n a h a r a s z t i. h u 11

12 A Dunaharaszti Gaz da kör Foly tat va meg kez dett so ro za tun kat, újabb, in téz mé nyünk ben mû kö dõ szer - ve zet mû kö dé sé rõl ké szí tet tünk pil la - nat fel vé telt ol va só ink szá má ra. Velkei Ká rol lyal, a Gaz da kör ve ze tõ jé vel be - szél get tünk. Mi ó ta mû kö dik a mû ve lõ dé si ház ban a Dunaharaszti Gaz da kör? Ala ku lá sa, 1993 óta mû kö dünk a Jó zsef At ti la Mû ve lõ dé si Ház ban. Mi lyen cél lal jött lét re a szer ve zet? Alap ve tõ cé lunk az volt, hogy meg te remt sük a ha rasz ti gaz dák ös sze fo gá sát, lét re hoz zunk egy olyan kö zös sé get, amely se gí ti a ta gok mun ká ját. A Gaz da kör ben mû kö dé sünk so rán elõ se gí tet tük a he lyi gaz dál ko dók köz ti ta pasz ta lat cse rét, elõ adá so kat szer vez tünk, biz to sí tot tuk az ön kép zést; elõ adó kat hív tunk ki, akik be mu tat ták a gaz dál ko dás új sze rû ség ét, il let ve a pi a ci és tá mo ga tá si rend szer vagy a szak mai el vá rá sok te rü le tén hely be hoz ták a leg újabb in for má ci ó kat. Ez el sõ sor ban azok ban az évek ben volt nagy je len tõ sé gû, ami kor még nem volt internet, il let ve a hoz zá fé rés még na gyon rit ka do log volt. Így a meg fe le lõ in for má ció csak e kö zös sé gek szer ve zé sé ben, elõ adók, hi va ta li szak em be rek tol má cso lá sá ban ju tott el a gaz dák hoz, és tu dott ha té ko nyan se gí te ni ne kik. En nek je gyé ben az Alsónémedi gaz da kör rel is ren dez tünk kö zös elõ adás so ro za tot, mely nek anya ga könyv for má ban is meg je lent. Mi lyen té mák sze re pel tek eze ken az elõ adá so kon? Át fo gó an a gaz dál ko dás ak tu a li tá sa i ról, töb bek kö zött a szö vet ke zés le he tõ sé ge i rõl, il let ve az in for má ci ó hoz ju tás fon tos sá gá ról: pél dá ul, hogy a fran cia pa raszt már ak kor min den nap leg alább fél órát az internet mel lett töl tött el, mert on nan nyert ada to kat a me te o ro ló gi ai vál to zá sok ról, a ve tõ mag ok tõzs dei ára i ról és egyéb pi a ci in for má ci ók ról. Má ra men nyi ben vet te át a tá jé koz ta - tás sze re pét az internet? Ma fõ leg a fi a tal gaz dál ko dók tá jé ko zód nak nagy mér ték ben a vi lág há ló se gít sé gé vel. A szá mí tó gép azon ban nem tud min dig tel jes kö rû szol gál ta tást nyúj ta ni. Szük ség és igény is van a sze mé lyes ta lál ko zá sok ra, ta pasz ta lat cse ré re, a si ke rek és a prob lé mák meg be szé lé sé re. Mi lyen na gyobb gon dok kal küz de nek a he lyi gaz dák? Töb bük nek, fõ leg a ker té szek nek van nak ér té ke sí té si prob lé má ik. Ré gen ez szer zõ dé sen ala pult, a ter me lõ a meg ál la po dás sze rint idõ sza kon ként szál lí tot ta le az árut a nagy ke res ke dé sek nek vagy a fo gyasz tá si szö vet ke ze tek nek. Ma ki van szol gál tat va a na pi árak nak és a mul ti na ci o ná lis ke res ke del mi lán cok nak, akik nyo mott áron, 60 na pos ha tár idõ vel fi zet nek csak. Ez zel szem ben ko ráb ban, a fi ze té si ha tár idõ ma xi mum két hét volt. Mi lyen se gít sé get tud nyúj ta ni ilyen ese tek ben a Gaz da kör? Fel hív juk a fi gyel met, a szö vet ke zés fon tos sá gá ra. Ilye nek a TÉSZ-ek (Ter me lõi Ér té ke sí té si Szö vet ke ze tek), amik se gít - het nek eny hí te ni eze ket a prob lé má kat. Alsónémedin már lé te zik ilyen szö vet ke zés. Ezen kí vül fon tos tud ni, hogy a mai gaz dál ko dást nem le het ré gi mó don, nosz tal gi át kö vet ve foly tat ni, mert ez csak ön ki zsák má nyo lást ered mé nyez. A je len le gi vi lág fel té tel rend sze ré ben csak mo dern esz kö zök kel és mód sze rek kel le het sé ges a gaz dál ko dás. Pél dá ul ré gen egy csa lá dot ka taszt rá lis hold szán tó föld tar tott el. A mai fel té te lek mel lett köz gaz da sá gi lag bi zo nyí tot tan egy négy ta gú csa lád meg él he té sét 120 hek tár, az az több mint 200 hold biz to sít ja csak. Eh hez kell fel zár kóz nunk. An nak ide jén a gaz da kö rök nek volt egy el kép ze lé se, hogy a Né met Pa raszt szö vet ség min tá já ra szer vez zük a me zõ gaz da sá got, de a po li ti ka más irányt vett. Vál lalt kul tu rá lis fel ada tot is az egye - sü let? Igen, fõ leg a ha gyo mány ápo lás és a kap cso la tok te rü le tén. Ko ráb ban ki rán du lá so kat szer vez tünk is me rõs gaz da kö rök höz, ahol a szak mai te rü le tek mel lett meg is mer tük kul tú rá ju kat, ha gyo má nya i kat is. A me zõ gaz da ság gal kap cso la tos he lyi ha gyo mány õr zés az utób bi idõ ben a táj ház ban tel je se dett ki. Men nyi en van nak a ha rasz ti gaz dál - ko dók? Van-e jö võ je a Gaz da kör nek? Vá ro sunk és kör nyé ke erõ sen ur ba ni zá ló dott. A ha rasz ti ha tár 1800 hek tár, eb bõl 1000 hek tár szán tó, a töb bi le ge lõ, er dõ, il let ve kis ker tek. Ezen a te rü le ten 8-10 nagy gaz dál ko dót tar tunk szá mon, de so kan van nak, akik hob bi szin ten és nagy hoz zá ér tés sel gaz dál kod nak. Az ál lat te nyész tés nem je - len tõs kör nyé kün kön, bár szar vas mar ha, ser tés és bir ka, sõt kecs ke is meg ta lál ha tó a ha tá runk ban. Ezt a kul tú rát õriz ni, tá mo gat - Velkei Károly és Ambrus György kecskesajtja népszerû a harasztiak között Gazdák egymás közt ni kell. A gaz dál ko dók nak nem könnyû el iga zod ni nap ja ink gyor san vál to zó vi lá gá ban. Sok a jog sza bá lyi és a szak mai vál to zás, mint a kö te le zõ ka ma rai tag ság, és a jö võ el vá rá sa, hogy a gaz dál ko dók szá má ra a töb bi szak má hoz ha son ló an elõ ír nak majd bi zo nyos szin tû, a gaz da ság nagy sá gá val ará nyos szak mai vég zett sé get. Em lít he tem még az úgy ne ve zett nö vény dok to rok meg je le né sét, ami a nö vény- és ter mé szet vé de lem te rü le tén je len tõs: ezek a szak em be rek az ál lat or vos ok hoz ha son ló an ke ze lik és kí sé rik fi gye lem mel a ter mesz tett nö vé nye ket, meg elõz ve a túl sok nö vény vé dõ szer al kal ma zá sát, vagy egyes kór oko zók el sza po ro dá sát. Ki emelt fon tos sá gú a ta laj vé de lem is. Mind ezek hez a gaz dál ko dók nak szük sé ges al kal maz kod ni, az elõ ír ta kat pe dig meg fe le lõ en ad mi niszt rál ni kell. Ezt tud juk se gí te ni a ma gunk esz kö ze i vel. Ilyen az ál lam ál tal is tá mo ga tott Té li Gaz da kö ri Elõ adá sok so ro zat is. Vá ro si a so dott vi lá gunk ban a meg mû velt föl dek is a ter mé szet ré szét ké pe zik, en nek meg õr zé se, meg óvá sa ne mes fel adat. A gaz dál ko dók ér té kes kö zös sé get al kot nak, mely nek meg tar tá sa szin tén fon tos Dunaharaszti éle té ben. Mind ezek alap ján úgy gon do lom, van igény a te vé keny sé günk re, te hát jö võ je is van a Gaz da kör nek. 12 u j s a d u n a h a r a s z t i. h u Dunaharaszti Hírek január

13 A be szél ge tés után Velkei Ká rol lyal kis kör uta zást tet tünk a ha rasz ti ha tár ban, meg lá to gat va né hány gaz dál ko dót. Ficsor Árpád korszerû tehenészete Az új, kísérleti termék 100 liter tej kell egy kemény sajthoz A gazda A hit teremtõ ereje Lovak és kecskék a szigeten Mannheim Lénárd malacai Dunaharaszti Hírek január u j s a d u n a h a r a s z t i. h u 13

14 A Hunyadi János Általános Iskola hírei MI KU LÁS KU PA Há zi sakk ver seny Idén de cem ber 6-án új ra meg ren de zés re ke rült is ko lánk ban a már ha gyo má nyos sá vá ló sakk ver seny a Mû vé sze ti és Hu mán Mun ka kö zös ség szer ve zé sé ben. A le bo nyo lí tást az elõ zõ évek hez ha son ló an a DMTK Sakk szak osz tá lya vál lal ta fel. Schu bert Gyu la szak osz tály ve ze tõ mel lett Bo tos Jó zsef fel ügyelt a já ték sza bá lyos sá gá ra és a ver seny tisz ta sá gá ra. Ti zen hat fel sõ és hat al só ta go za tos di ák vál lal ko zott a meg mé ret te tés re. A fel sõ sök kö zül el sõ he lye zést ért el Ja kab Ar nold (7 b.), má so dik lett Var ga Ben ce (5 c.), a har ma dik he lyet pe dig Ferencz Nor bert (5 b.) sze rez te meg. Az al só ta go za to sok kö zül el sõ he lyen vég zett Már kus Bar na bás (2 b.), má so dik he lye zést ért el Gerstenbrein Csa ba (4 b.), har ma dik pe dig Dorogsághi Le - ven te (4 b.) lett. A he lye zést el ért ta nu lók ju ta lom ban ré sze sül tek, me lyet az is ko la, va la mint a DMTK ré szé rõl Gyu la bá csi biz to sí tott. A di á kok nak kö szön jük a rész vé telt, a dí ja zot tak nak gra tu lá lunk, és to váb bi si ke res sak ko zást kí vá nunk! Kö szön jük a Mi ku lás Ku pa le ve ze té sét és a sakk nép sze rû sí té sét Bo tos Jó zsef nek és Schu bert Gyu la szak osz tály ve ze tõ nek, aki ar ról sem fe led ke zett meg, hogy sen ki se tá voz zon üres kéz zel: min den ver seny zõ a sport sze rû ver seny zé sért ka pott ap róbb aján dék kal tér he tett ha za. Ka rá cso nyi aján dé kok ké szí té se a fel sõ ta go za ton De cem ber 15-én, egy csü tör tök dél után sok gye rek örö mé re el lá to ga tott is ko lánk ba az Al ko tók Dunaharaszti Egye sü le té nek há rom tag ja, akik nek se gít sé gé vel cso da szép aján dék do bozt ké szí tet tek a di á kok. Az al ko tók jól elõ ké szí tett, elõ re ki sza bott ele me ket ál lí tot tak ös sze a nagy ügyes sé get és oda fi gye lést igény lõ mun ká hoz. Kor be li Csil la in for ma ti ka és mé dia sza kos ta nár nõ volt az ese mény fõ szer ve zõ je és le bo nyo lí tó ja. Ez úton is tol má csol juk a di á kok és az is ko la kö szö ne tét az ADE tag ja i nak a szín vo na las és sok örö met nyúj tó al ko tó mun ká ju kért! Nyá ri A. Il di kó mun ka kö zös ség ve ze tõ Ad vent pro jekt a Hu nya di ban A 2011/12. tan év re szó ló mun ka ter vünk ben a fel sõ ta go zat 5 8. év fo lyam ára ter ve zett há rom he tet meg ha la dó pro jek tünk az Ad vent. En nek meg fe le lõ en a no vem ber 21-tõl kez dõ dõ hé ten meg kezd tük a pro jekt he tek ter ve zett prog ram ja i nak meg va ló sí tá sát. Fel ada ta ink kö zött sze re pelt: a té ma fel ve tés, az is me ret anyag fel dol go zá sa, az idõ sza kon kén ti rész el len õr zés, a se gít ség nyúj tás, a pro duk tum ter ve zé se, a do ku men tá lás. Pro jek tünk kap cso ló dott a Laffert-kúria prog ram fe le lõ se, Bu dai Or so lya ál tal meg hir de tett ka rá csony fa dísz-ké szí tõ ver seny hez. A szebb nél szebb pá lya mû ve ket di ák ja ink Nyá ri Il di kó rajz sza kos ta nár és az osz tály fõ nök kol lé gák ve ze té sé vel ké szí tet ték. A dec. 3-án meg ren de zett vá ro si ad ven ti mû sor ban ta nár tár sa im is ki vet ték a ré szü ket az ün ne pi han gu lat meg te rem té sé bõl. Kovácsné Mes ter Ág nes Gyur kovics Ti bor: Üveg go lyó cí mû mû vé bõl adott elõ egy re gény rész le tet. Ficsórné Szán tó Szil via egy nyolc fõs ének kart to bor zott, mely nek tag ja volt: Karlné Purczeld Eri ka, Kalteneckerné Solymos An tó nia, Hajdúné nagy Éva, Batáriné Kolluti Má ria, Szek ré nyes né Tahy Klá ra, Li ge ti Józsefné, Ficsór Gyõ zõ. Ének ka runk Mo zart: Va rázs fu vo lá já nak Csen get tyû kó rus cí mû rész le tét ad ta elõ. A nagy si ker re va ló te kin tet tel a Táj ház ban is fel lép tek, va la mint az is ko lai ün nep sé gen is meg lep ték elõ adá suk kal a fi a tal kö zön sé get. Egy ci põsdo boz nyi gon dos ko dás cím mel aján dék gyûj tést szer vez tünk a rá szo ru ló gyer me kek nek. A gyûj tés fe le lõ se: Kor be li Csil la ta nár nõ volt, aki a sok-sok aján dék cso ma go lá sá ról és azok to váb bí tá sá ról is gon dos ko dott. A tan órá kon va la men nyi tan tár gyon be lül meg je lent az ün nep kör fel dol go zá sa. A nem ze ti sé gi né met nyelv órá kon a né met és a ma gyar szo ká sok ös sze ha son lí tá sa ka pott fõ hang súlyt. Di ák ja ink ha zai és a né met nyelv te rü le tek rõl szár ma zó re cep tek gyûj té sé vel já rul tak hoz zá az is me re tek bõ ví té sé hez. Az ezt kö ve tõ gya kor la ti meg va ló sí tás még job ban lel ke sí tet te õket: a sü te mény- és preckedli sü tés eb ben az év ben is nagy si kert ara tott. 8. osz tá lyos ta nu ló ink, ugyan csak a nem ze ti sé gi né met nyel vi órá kon, elõ adást tar - tot tak Né met or szág na gyobb vá ro sa i nak ün ne pi vá sá ra i ról né met nyel ven. Az ad ven ti prog ram ré szét ké pez te a tan ter mek fel dí szí té se, a ha gyo má nyos Mi ku lás já rás, va la mint az An gyal ke res te tik, to váb bá a Mi ku lás Ku pa sakk ver seny is. Új szín folt volt a pász tor já ték, me lyet Ligetiné Fran cis ka köz re mû kö dé sé vel sa já tí tot tak el és ad tak elõ a gye re kek. De cem ber 15-én dél után sok gye rek örö mé re el lá to ga tott is ko lánk ba az Al ko tók Dunaharaszti Egye sü le té nek há rom tag ja, akik nek se gít sé gé vel cso da szép aján dék do bozt ké szí tet tek a di á kok. Az al ko tók: Sze ge di Il di kó ve ze té sé vel jól elõ ké szí tett, elõ re ki sza bott ele me ket ál lí tot tak ös sze a nagy ügyes sé get és oda fi gye lést igény lõ mun ká hoz. Ta nár tár sa im: Nyá ri Il di kó, Mol nár Zsa nett, Fogarasiné Be á ta, Kor be li Csil la se gí tet ték a gye re ke ket a cso dás aján dé kok el ké szí té sé ben. Az ADE-val meg kö tött együtt mû kö dés alap ján az idei tan év ben még két al ka lom mal vár juk õket egy-egy kéz mû ves mû hely mun ka le bo nyo lí tás ra. Most azon ban tol má csol juk a di á kok és az is ko la kö szö ne tét az ADE tag ja i nak a szín vo na las és sok örö met nyúj tó al ko tó mun ká ju kért. A zá ró nap ese mé nyei kö zé tar to zott a Lu ca-na pi vá sár, me lyen a há rom hét alatt ott hon és az is ko lá ban ké szí tett por té ka cse rélt gaz dát. Láz ban ég tek a kis áru sok, ad tak-vet tek, al kud tak, kí nál ták ter mé ke i ket. Öröm volt néz ni lel ke se dé sü ket. Ugyan csak ezen a na pon ke rült sor az osz tály kö zös sé get, az egy más el fo ga dá sát erõ sí tõ aján dé ko zás ra. Az ün ne pi han gu la tot, a rá han go ló dást se gí tet te a Szent Ist ván Temp lom ban meg ren de zett szent mi se, me lyen fel sõs ta nu ló ink Karlné Purczeld Eri ka kí sé re té ben vet tek részt. A prog ram zá ró ka rá cso nyi mû sor mél tó be fe je zés volt. Har ma di ko sa ink szín vo na las, tar tal mas, han gu la tos mû so rát ez úton is kö szö nöm a hu nya dis di á kok ne vé ben is. Vighné Ba csó Mó ni ka igazgató helyettes Ru ha osz tás és ru ha át vé tel lesz feb ru ár 3-án, 10-én, 11-én, 17-én és már ci us 2-án (pén te ki na po kon) órá ig a Fõ út 73- ban, a karitász-boltban (a Szent Ist ván Fõ plé bá nia mel lett). Az el vitt ru ha ne mû ért sze rény ös sze get el fo ga dunk. Aki lel ki se gít sé get vagy imát kér, le he tõ sé ge van je lez ni ezek ben az idõ pont ok ban a hely szí nen a karitász- önkénteseknek, mert Is ten sze re te tét is sze ret nénk köz ve tí te ni. Az ér dek lõ dõ ket sze re tet tel vár ja a Szent Er zsé bet Karitász. 14 u j s a d u n a h a r a s z t i. h u Dunaharaszti Hírek január

15 Tai Chi Chuan Tö köl Ön ma gunk le gyõ zé se az iga zi gyõ ze lem (Masakatsu agatsu) A Taichi Chuan Tö köl cso port 2012-ben is foly tat ja edzé se it. Balla Ti bor Al ter na tív moz gás- és mas százs te ra pe u ta, fül aku punk tú rás addiktológus, Tai chi és shaolin kung-fu ok ta tó Tel: 20/ Edzé sek min den ked den du óra kö zött a II. Rá kó czi Fe renc Ál ta lá nos Is ko lá ban (Rákóczi u. 28.) van nak. Az edzé sek ha tá sai: Jó té kony ha tá sai a test re A gya kor la to kat min den ki az erõn lét ének meg fe le lõ test hely zet ben vé gez he ti. Az az, amíg kel lõ en meg erõ sö dünk, vagy gond ja ink van nak a bo ka- vagy tér di ízü le tek kel, nem mu száj roggyantott tér dek kel gya ko rol ni, csak an nyit, ameny - nyit bí runk - de egy re to vább fog ja min den ki bír ni. Meg erõ söd nek az ízü le tek is, a pa na szok meg szûn het nek vagy lé nye ge sen eny hül het nek. Az egy ide jû, több irá nyú moz du la to kon ke resz tül ja vít ja az agy fél te kék össze han golt sá gát (ez ál tal szel le mi tel je sí tõ ké pes sé günk is meg nõ). Kor tól füg get le nül vé gez he tõ. Jó té kony ha tá sai a lé lek re Egy idõ után nem csak a kon dí ci ónk lesz jobb, de az egész em be ri mû kö dés át ala kul, egyen sú lyi hely zet fe lé megy el. Ki egyen sú lyo zot tab bak le szünk, ön bi zal munk meg erõ sö dik, job ban fo gunk örül ni az élet ap ró szép sé ge i nek. Old ja a stresszt és meg aka dá lyoz za az ab ból adó dó be teg sé gek ki ala ku lá sát A gya kor la tok ha tá sa a szel lem re Ön el fo ga dá si le he tõ ség He lyes test kép ki ala kí tá sa ön ma gunk ról Cso por tunk fi a tal tól az idõ sebb kor osz tá lyig egy aránt kép vi sel te ti ma gát, össze han golt, be fo ga dó, se gí tõ kész csa pat, je lent kezz bát ran. Vá runk, csat la kozz hoz zánk! Ju bi le u mi év zá ró (Dunaharaszti Goju-Ryu Ka ra te Sport egye sü let hí rei) Egye sü le tünk, a Dunaharaszti Goju-Ryu Ka ra te Sport egye sü let 2011-ben ju bi le u mi évet zárt. 10 év vel ez elõtt kezd te el edzé se it a II. Rá kó czi Fe renc Ál ta lá nos Is ko la kis tor na ter mé ben, ak kor még csak a kez dõ óvo dás cso port tal. Nap ja ink ra lét szá munk 50 fö lött van, és a leg ki seb bek tõl kezd ve min den kor - osz tály kép vi sel te ti ma gát. Fi a tal tag ja ink kö zött van nak olyan ta nít vá nyok, akik kez de tek óta jár nak, és na gyon büsz kék va gyunk ar ra, hogy si ke rült õket kö re ink ben tar ta ni és ma is ak tí van spor tol nak. Je len leg a Rá kó czi is ko la mel lett már a Kõrösi Csoma Sán dor Ál ta lá nos Is ko lá ban is van nak edzé se ink. Az év zá ró a Dunaharaszti Ren dez vény ház ban zaj lott, na gyon sok ked ves szü lõ, is me rõs meg tisz telt min ket je len lé té vel. Sor ke rült egy be mu ta tó ra, ahol min den - ki sze re pelt, kü lön ki emel tük a csa lá do kat, ahon nan több csa lád tag is ka ra té zik. Meg hí vott ven dég ként fel lé pett a Hard Steppers Tánc cso port. Ha gyo má nya ink hoz hí ven ér té kel tük az el múlt évet, ki osz tot tuk a évi sport dí ja kat, majd egy csa lá di as, kel le mes han - gu la tú par ti val zár tuk az évet. Kez dõ cso port ja ink egy re na gyobb lét szám mal mû köd nek, így igyek szünk biz to sí ta ni az után pót lást a fel nö vek võ ge ne rá ci ók szá má ra! Vár juk min den ked ves spor tol ni vá gyó dunaharaszti ér dek lõ dé sét. Edzé se in ken fo lya ma tos a tag fel vé tel! Bakosné Valkai Már ta edzõ, Dunaharaszti Goju-Ryu KSE Dunaharaszti Hírek január u j s a d u n a h a r a s z t i. h u 15

16 A JÓ GA misz ti kum, avagy egy al kal maz ha tó rend szer? Egy re töb bet ta lál ko zik a mai kor em be re a jó ga ki fe je zés sel. De mit is ér tünk ez alatt? Ta pasz ta la tom sze rint na gyon sok fur csa el kép ze lés és tév hit van az em be rek fe jé ben, ha ezt a szót hall ják. Rész ben ezért vál lal koz tam en nek a cikk nek a meg írá sá ra, más részt pe dig nyíl ván azért, hogy nép sze rû sít sem ezt a moz gás for mát, fi lo zó fi át, életformát Mi nem a jó ga? A jó ga nem tor na, nem edzés, ha bár a gya kor lás kö vet kez mé nye le het az erõs, de nyújt ha tó izom zat; nem kunszt, ahol a jó gi ki csa vart test hely zet ben le beg a föld fe lett; nem val lás és nem ver seny. A jó ga a leg õsibb utak egyi ke, a prevédikus kor ból szár ma zó, mint egy 6000 éves tu do mány és élet fi lo zó fia. Az ön is me ret út ja. A jó ga szó a szanszkrít ki fe je zés, ami annyit je lent, mint ös sze köt ni, egye sí te októberi újszülöttek Bagyinszki Dorka Bagyinszki Réka Bányik Jáhel Hanna Bokor Patrik Borosjenõi Nóra Csuha Levente László Erdei Vince Farkas Boglárka Horváth Boglárka Dorina Horváth-Gutai Boglárka Kaczeus Roland Kérdõ Roland Ákos Kovács Ádám Lambert Máté Vince Magyar Fanni Márta Nikol Lilla Sögüt Safiye Szuromi-Herczeg Péter Vass Gábor Miklós ni, meg köt ni, igá ba fog ni, a fi gyel mün ket va la mi re irá nyí ta ni és össz pon to sí ta ni, va la mit hasz nál ni és al kal maz ni. Ezen kí vül a jó ga az ér te lem, az aka rat, az el me, az ér zel mek meg fé ke zé sét je len ti, va gyis a lé lek olyan egyen sú lyi ál la po tát te szi le he tõ vé, hogy az em ber min den szem pont ból pár tat la nul szem lél je az éle tét. Yehudi Menuhin sza va i val: A jó ga tech ni kái ki vá ló an al kal ma sak a tes ti és lel ki be teg sé gek meg elõ zé sé re, ál ta lá ban a test kar ban tar tás ára; se gí te nek ki fej lesz te ni a szük sé ges ha tá ro zott sá got és ön bi zal mat. A jó ga ter mé sze te el vá laszt ha tat la nul kap cso ló dik az egye te mes tör vé nyek hez; az élet, az igaz ság és a tü re lem tisz te le te ugyan is a nyu godt lég vé tel, a hig gadt tu dat és a szi lárd aka rat el en ged he tet len té nye zõi. 1 Ki jó gáz hat? A jó ga min den ki nek ide á lis! Kis ma mák nak: a jó ga se gít a szü lés re va ló fel ké szü lés ben, az ászanák (test hely ze tek) al kal maz ha tók a vá ran dós ság kü lön fé le stá di u ma i ban, a lég zés tech ni kák pe dig se gí te nek a va jú dás so rán. Ba bák nak: tó nus ba hoz za a cse cse mõ iz ma it, erõ sí ti a ge rin cet, ru gal mas sá te szi az izü le te ket, és élén kí ti a szer ve zet mû kö dé sét. Jó ha tás sal van az emész tés re, po zi tív al vás min tá kat ala kít ki. Gye re kek nek: já ték, moz gás és me se ál tal is mer ked het nek meg a hatha jó ga ele me i vel. Tes ti ha tá sa in kí vül a jó ga se gít fé lel me ik le küz dé sé ben, a kap cso lat te rem tés ben, bel sõ ér zel mi vi lá guk meg is me ré sé ben, az ér zel mi in tel li gen cia ki ala kí tá sá ban, a kon cent rá ló ké pes ség fej lesz té sé ben, a fenn ma ra dó ref le xek le épí té sé ben. Túl sú lyo sok nak: a rend sze res, köny - nyû gya kor la tok elõ se gí tik a jó köz ér ze tet, és hoz zá se gí te nek a ki egyen sú lyo zot tabb élet hez és táp lál ko zás hoz. Több po zi tú ra hat a test táp lá lék hasz no sí tá sát sza bá lyo zó pajzs mi rigy mû kö dé sé re és az emész tõ szer vek re. Moz gás sé rül tek nek: sok gya kor lat al kal mas, hogy fenn tart sa a még mû kö dõ iz mok tó nu sát, a lég zõ és re la xá ci ós gya kor la tok ha tás sal van nak a ke dély ál la pot ra. Idõ sek nek: az óva to san és rend sze re sen vég zett gya kor la tok hoz zá já rul nak idõ sebb kor ban is a haj lé kony ság nö ve lé sé hez, a test erõ sí té sé hez. A kis ma ma jó - gá ról Anyá vá vál ni na gyon sze mé lyes él ményt je lent. Bár az or vo sok, a vé dõ nõk gon do san óv ják a kis ma ma egész sé - gét és fi gye lem mel kí sé rik a ba ba nö ve ke dé sét, a jó ga biz to sít ja azt a nyu godt erõt és bel sõ egyen súlyt, ami le he tõ vé te szi, hogy le küzd je az elõt te ál ló ne héz sé ge ket. A kis ma ma jó ga gyen géd jó ga rend szer, a hatha jó ga adap tá ci ó ja. A mód szer ki dol go zó ja dr. Francoise Barbira Freedman, a Camb rid ge-i Egye tem or vos-ant ro po ló gu sa, több év ti ze des gya kor lat tal ren del ke zõ jó ga ok ta tó, és négy gyer me kes édes anya. A mód szer öt vö zi a jó ga tá vol-ke le ti tu do má nyát és a dél-ame ri kai amazóniai né pek tõl ta nult moz du la to kat. Má ra ez a mód szer Birthlight né ven vált is mert té. Ma gyar or szág ra 2001-re ju tott el, mint al ter na tív szü lés fel ké szí tõ mód szer. Ang li ai kli ni ká kon már az or vo sok és a szü lész nõk ta nul ják an nak ér de ké ben, hogy a szü lés mi nél ter mé sze te sebb, mi nél komp li ká ciómen te sebb le gyen. A kis ma ma jó gát bár ki el kezd he ti, akit nem til tot tak el a ter hes ség alatt va la mi lyen ok ból a moz gás tól. A be töl tött 13. hét tõl el kezd he tõ a kis ma ma jó ga, és a szü lé sig sza ba don gya ko rol ha tó. A 32. hét kör nyé kén ér de mes az apu kát is be von ni a fel ké szü lés be. Szü lés re va ló fel ké szí tõ órán olyan va jú dó tech ni ká kat, lég zõgya kor la to kat hasz ná lunk, ame lyek ki fe je zet ten szü lés köz ben vé gez he tõk majd. A kis ma ma jó gát azok nak a kis ma mák nak is ajánl juk, akik ed dig nem jó gáz tak. A ko ráb ban már jó gá zók is egé szen új moz du la tok kal fog nak ta lál koz ni. Ál ta lá nos be vett szo kás, hogy min den kis ma mát meg ké rünk, hogy kér je ki or vo sa vé le mé nyét, a ve szé lyez te tett ter he sek tõl pe dig írá sos or vo si en ge délyt ké rünk. Egy re több szü lész or vos kül di jó gáz ni a kis ma má kat, mert ta pasz tal ják, hogy õk kön nyeb ben szül nek. Olyan tech ni ká kat is mer nek, ami vel a va jú dás alat ti fá já so kat kont rol lál ni tud ják, tu da to sab bak, ez ál tal kön nyeb ben ve szik és ha ma rabb el fo gad ják az eset le ges ne héz sé ge ket. A fog lal ko zá so kon lég zés sel ös sze kap csolt nyúj tó-la zí tó gya kor la tok kal ké szít jük fel a tes tet a szü lés re. Cél zot tan la zít juk a me den cét, nö vel jük a csí põ izü let moz gé kony sá gát, meg erõ sít jük a ba ba ki hordá sá hoz szük sé ges iz mo kat. Olyan lég zõgya kor la to kat ta nu lunk, ame lye ket fáj da lom csil la pí tó ha tá sa mi att tud ja al kal maz ni a kis ma ma. Mély re la xá ci ós tech ni ká val se gít jük el la zí ta ni a tes tet, az el mét, és egy faj ta ben sõ sé ges kap cso la tot te rem tünk a po cak ban nö vek võ ba bá val. Horváthné Mol nár Eri ka mi nõ sí tett jó ga ok ta tó 1 B. K. S. Iyengar: A jó ga új meg vi lá gí - tás ban 10.p 16 u j s a d u n a h a r a s z t i. h u Dunaharaszti Hírek január

17 NAV hírek Egy mil li ót meg ha la dó bír ság szil vesz ter kor Szil vesz ter éj sza ká ján nem szá mí tot tak el len õr zés re sem az al kal mi du da áru sok, sem az ital ki mé ré sek ke - res ke dõi, gon dol ván az adó el len õrök ilyen kor nem dol goz nak. Té ved tek. Az év utol só nap ján fel tárt, mu - lasz tá sok mi att ki sza bott bír ság ös sze ge meg ha lad - ja az egy mil lió fo rin tot, egy eset ben pe dig te lep hely be zá rás ra is sor ke rült. A Nem ze ti Adó- és Vám hi va tal (NAV) Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Adó Fõ igaz ga tó sá gá nak mun ka tár sai a szil vesz te ri éj sza ka for ga ta gá ban es te 8 és haj na li 3 óra kö zött Bu da pest bel vá ro sá ban több sza bad té ri hely szí nen foly tat tak el len õr zé se ket az zal a ta pasz ta lat tal, hogy az ut cai áru sok egy eset ben sem ad tak nyug tát a vá sár lás el len ér té ké rõl. Volt olyan árus, aki egy ál ta lán nem tar tott ma gá nál sem nyug ta-, sem szám la töm böt, így még ha akar ta vol na sem tu dott vol na ele get ten ni bi zony lat-ki ál lí tá si kö te le zett sé gé nek. Az egyik ut ca bá lon egy fur gon ból pe re cet, sört és jö ve dé ki ter mé ke ket kí ná ló ma gán sze mélyt kap tak azon az el len õrök, hogy nyug ta adás el mu lasz tá sá val pró bál ja el tit kol ni szil vesz te ri be vé te le it az adó ha tó ság elöl. A re vi zo rok az el len õr zé sek ide jé re egy bel vá ro si õr zött par ko ló ban hagy ták sze mély gép ko csi ju kat, majd azt haj nal táj ban ki vált va, szin tén hi á ba vár ták a bi zony la tot a par ko lá si díj fe jé be. Te kin tet tel ar ra, hogy ez az adó zó fél éven be lül már má sod szor mu lasz tott el nyug tát ad ni az el len õrök nek, a bír ság ki sza bá sán felül a te lep hely ti zen két nap ra tör té nõ be zá rá sá ról is in téz ke dett az adó ha tó ság. 52 mil lió fo rint ös sze gû bír sá got sza bott ki az adó ha tó ság Be fe je zõ dött az adó ha tó ság té li el len õr zés so ro za - ta. A fõ vá ros ban és Pest me gyé ben le foly ta tott több, mint 1600 vizs gá lat egy har ma dá ban tárt fel va la mi lyen hi bát, hi á nyos sá got a Nem ze ti Adó- és Vám hi va tal (NAV), amely hez kap cso ló dó an 52 mil - lió fo rin tot meg ha la dó ös sze gû mu lasz tá si bír ság ki sza bá sá ról és ti zen öt üz let be zá rá sá ról is in téz - ke dett. A Nem ze ti Adó- és Vám hi va tal Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Adó Fõ igaz ga tó sá gá nak adó el len õrei és vég re haj tói no vem ber kö ze pé tõl pénz ügy õrök kel, jár õrök kel, va la mint a fõ vá ro si és a me gyei kor mány hi va tal ok szak igaz ga tá si szer ve i nek mun ka tár sa i val kö zö sen foly tat tak el len õr zé se ket. En nek so rán jel lem zõ en az adó kö te les be vé te lek bi zony la to lá sát, a sza bály ta lan fog lal koz ta tást, va la mint az áruk ere de tét vizs gál ták, de ki emelt szem pont volt a pénz tár gé pek üze mel te té sé vel kap cso la tos sza bá lyok be tar tá sa is. A több mint 1600 el len õr zés 31%-ában tárt fel va la mi lyen hi bát, hi á nyos sá got az adó ha tó ság, a ki sza bott bír ság ös sze ge meg ha lad ja az 52 mil lió fo rin tot, to váb bá ti zen öt adó zó üz le tét zár ták be. A bi zony lat adá si kö te le zett ség te rén ös szes sé gé ben po zi tív vál to zás kö vet ke zett be, a je len le gi ta pasz ta la tok sze rint töb ben ad tak nyug tát, szám lát, mint 2010-ben. Ugyan ak kor a fog lal koz ta tot tak kal kap cso la tos kö te le zett sé gek te rén la zult az adó zá si fe gye lem, egy re több mun ka vál la lót al kal maz nak fe ke tén. A re vi zo rok több bu da pes ti szín ház ru ha tá rá ban és bü fé jé ben is el len õriz tek, ame lyek nem várt ered mé nyek kel zá rul tak: min den vizs gált szín ház ban ko moly sza bály ta lan sá go kat tár tak fel, a tu cat nyi nyug ta el len õr zés mind egyi ke meg ál la pí tás sal zá rult és né hány eset ben az al kal ma zot ta kat is fe ke tén fog lal koz tat ták. Egy bel vá ro si lu xus ét te rem rõl ki de rült, hogy az al kal ma zot tak mind egyi két a ké zi lány tól kezd ve a pin cé re ken át a sza ká cso kig be je len tés nél kül dol goz tat ták, de elõ for dult olyan eset is, hogy egy elõ ke lõ szál lo da ék szer üz le té ben sem kap tak szám lát az el len õrök az igen bor sos áron kí nált ék szer rõl. Mind eze ken túl a NAV to vább ra is foly tat ja a szol gál ta tá si szek tor ed dig ke vés bé vizs gált te rü le te i nek el len õr zé sét és vizs gál ja az adó kö te le zett sé gek tel je sí té sét, kü lö nös fi gyel met for dít va a fog lal koz ta tás te rén ta pasz talt vis sza élé sek fel szá mo lá sá ra. Nem ze ti Adó- és Vám hi va tal Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Adó Fõ igaz ga tó sá ga To váb bi in for má ci ók: Né meth Gab ri el la szak mai ta nács adó, szó vi võ 30/ Animációsfilm-rajzoló OKJ-s kép zés in dul TA NUL JON SZAK MÁT ani má ci ós stú di ó ban! A Ma gyar Rajz film Kft. 10 hó na pos szak mai kép zé sén meg ta nul hat ja az ani má ci ós szak mát. Ál la mi lag el is mert bi zo nyít vány! Ru gal mas ok ta tá si idõ pont ok! Fel vé te li zõk nek is ajánl juk! To váb bi in for má ció az alábbi oldalon találnak: Tel.: 06-1/ , Hús vé ti rajz fil mes tá bor Óbu dán a ta va szi szü net ben 6 17 éve sek nek A Ma gyar Rajz film Kft. 2 na pos prog ra mot szer vez a rajz film ké szí tés iránt ér dek lõ dõ gye re kek nek. A részt ve võk el ké szít he tik sa ját rajz film jü ket, me lyet CD-én ha za vi het nek. To váb bi in for má ció: a ol da lon! Tel.: 06-1/ , Dunaharaszti Hírek január u j s a d u n a h a r a s z t i. h u 17

18 A he lyi te me tõ ben ja nu ár 13-án he lyez ték vég sõ nyu ga lom ra Fa ra gó Ti bor nyu gal ma zott re for má tus lel ki pász tort. Az es pe res urak, a lel kész tár sak, a test vér egy há zak kép vi se le té ben Láng And rás plé bá nos úr bú csúz ta tá sa után a gyü le ke zet ne vé ben Tóth Kár oly gond no kunk az aláb bi be széd del kö szönt el sze re tett lel ké szünk tõl: Ked ves Gyá szo ló Gyü le ke zet! A Du na ha rasz ti-tak so nyi gyü le ke ze tek ne vé ben bú csú zom. Ne kem ju tott most is a fel adat. Azért mon dom így, mert én kö szön töt tem, ami kor az 50 éves lel ké szi szol gá la tát ün ne pel tük, és két éve is, 80. szü le tés nap ján. Azok öröm ün ne pek vol tak, ezek a sí rás nap jai. Azt mond ja a Pré di ká tor: Meg van az ide je a sí rás nak, és meg van az ide je a ne ve tés nek. Meg van az ide je a gyász nak, és meg van az ide je a tánc nak. Ma a gyász jött el. Há lá val kö szön jük Is ten nek, hogy 1980-ban Fa ra gó Ti bor lel ki pász tor, Ti bor bá tyám élet út ja Dunaharasztira ve ze tett. Óri á si erõ vel, hal lat lan mun ka bí rás sal kez dett hoz zá a gyü le ke zet épí tés fá rad sá gos mun ká já nak. Túl azon, hogy hû ség gel, be csü let tel vé gez te a lel ki pász to ri te en dõ ket, õ volt a gyü le ke zet min de nes szer ve zõ je, és nem utol só sor ban ak tív, két ke zi épí tõ je is in gat lan ja ink nak. El sõ ként a temp lom-épü le tün ket hoz ta rend be, kor sze rû sí tet te, majd az évek so rán to váb bi há rom épít ke zé se emel ke dik ki: ő volt a mi to rony épí tõ, taksonyi temp lom épí tõ és a (meg örö költ) szi get hal mi nya ra lón kat át épí tõ-fel újí tó lel ké szünk. Ezek mun kál ko dá sá nak kéz zel fog ha tó, leg lát vá nyo sabb ered mé nyei, mert a lel ki dol gok így nem mér he tõk. De azt el mond ha tom, hogy Ti bor bá tyám, mint jó gaz da hin tet te a ma got, hir det te az igét al kal mas és al kal mat lan idõ ben egy aránt: Hir det te a szó szék rõl, a bib lia órá kon, a kü lön bö zõ al kal ma kon, ke resz te lõ kön, hit tanórá kon, há zas ság kö tés kor, te me tés kor. Hir det te az igét sza vak kal és sza vak nél kül is az éle té vel. Ná la meg va ló sult az óra et labora, imád koz zál és dol goz zál egy sé ge. Hi te les éle te és fá rad ha tat lan mun kál ko dá sa ré vén meg telt temp lo munk és megnövekedett a hi tét az úr va cso ra vé te lé vel meg val lók szá ma. Há la le gyen ér te Is te nünk nek. Ti bor bá tyám éle té ben el sõ volt az egy ház, a gyü le ke zet. Fo ga dó órá ja nem volt idõ ke ret be szo rít va. A pa ró kia aj ta ja min dig nyit va állt a se gít ség re szo ru lók elõtt. De nem csak ott hon vár ta a be ko pog ta tó kat, ha nem el ju tott min den ki hez, aki rõl tud ta, hogy be teg, hely hez kö tött. Ment min den Is ten fe lé vá gya ko zó hoz, ke rék pár já val rót ta a fa lu majd vá ros ut cá it; és ment a kór ház ba is hév vel, vo nat tal. Ment, vit te a vi gasz ta ló szót, a bá to rí tó üze ne tet, az Öröm hírt. Bár gyü le ke ze tünk és an nak tag jai meg le he tõ sen sze rény kö rül mé nyek kö zött él tek, min dig gon dolt má sok anya gi tá mo ga tá sá ra is; és ahol szük sé gét lá tta, hogy se gít sen, gyûj tést szer ve zett. Kü lö nö sen szív ügy ének te kin tet te a ceg lé di Mol nár Má ria Egész ség ügyi Sze re tet ott hon tá mo ga tá sát, ahol tes ti- és szel le mi fo gya té kos gye re ke ket ápol nak. Szá muk ra ter mé szet be ni és pénz be li tá mo ga tást nyúj tunk már több év ti ze de. Isten velünk, viszontlátásra! Sok idõt, nagy gon dot for dí tott a gye re kek, az if jú ság hit be li ne ve lé sé re is. A ket tõs ne ve lés idõ sza ká ban több ször ta lált vis sza uta sí tás ra, sõt nem egy szer ki gú nyo lást ka pott. De õ so ha, sem mi ért sem pa nasz ko dott. Ked ves mo so lyá val el ta kar ta sa ját ba ját, fáj dal mát. Ami kor, 71 éve sen a nyug dí ja zá sát kér te, a lá to ga tó szol gá lat még in kább ki tel je se dett ná la. Õ nyug díj ba vo nult, de nem nyu ga lom ba. Ment az idõ sek hez, a be te gek hez, az el ha gya tot tak hoz. Há zi bib lia órá kat szer ve zett. Min den ki hez se gí tõ ké szen for dult, min den ki hez volt jó sza va. Kö zöt tünk moz gott. Is mer te gyü le ke ze tét. Is mer te a ro ko ni kap cso la to kat. Is mer te az egyé ni és csa lá di prob lé má kat. És se gí tett: a min dig ke ze ügyé ben le võ bib li á ját fel la poz va, el mond ta az Ige út mu ta tá sát. Böl cses sé gé vel, meg gyõ zõ be szé dé vel sok cso mót ki bo go zott! Éle té nek zsi nór mér té ke a Szent írás volt. Eb ben a szel lem ben ne vel te hûséges fe le sé gé vel Ilon ka né ni vel együtt hat gyer me kü ket, akik már a sa ját csa lád juk nak ad ják át örök ség ként. Sze ret ném azt is el mon da ni, Ti bor bá tyám nem csak a Dunaharasztin és a Tak sony ban élõ re for má tu so kat gyûj töt te ös sze, ha nem õ kez de mé nyez te a Harasztin le võ ke resz tény fe le ke ze tek öku me ni kus ös sze fo gá sát is, amely ben part ne rek re ta lált a pro tes táns egy há za kon kí vül a Láng And rás atya ve zet te ka to li kus ság ban is. De tá gabb kör ben is moz gott. Nem hi ány zott so ha a nem ze ti ün ne pe ink vá ro si ren dez vé nyé rõl sem. Bát ran vál lal ta ma gyar sá gát, ha za fi sá gát, ha za sze re tet ét. Ön zet le nül és áll ha ta to san vég zett szol gá la tá ra fel fi gyelt vá ro sunk is. A rend szer vál tás után õ is több ször szól ha tott a vá ros la kos sá gá hoz. Ek kor min dig a Szent írás alap ján az össze fo gás és a sze re tet ere jét hang sú lyoz ta. Éle té nek je len tõs ál lo má sa volt, ami kor 2009-ben Pro Urbe ki tün te tést ka pott, el is mer ve azt a pél da mu ta tó mun kát, amit a kö zös sé gért vég zett. Mér he tet len sze rény sé gé re jel lem zõ volt az az ige, ame lyet az áta dó ün nep sé gen ol va sott föl. Azt mond ja Jé zus: Ha tel je sí tet té tek mind azt, amit pa ran csol tak nek tek, mond já tok ezt: Ha szon ta lan szol gák va gyunk, azt tet tük, ami kö te les sé günk volt. (Lk. 17,10.) Mert tud ta és val lot ta: Min de nért egye dül Is te né a di csõ ség! Ti bor bá tyám ar cán min dig mo soly ült, ame lyen át ha tott a szív bõl jö võ sze re tet. Ezt érez het te min den ki, aki csak kap cso lat ba ke rült ve le. En nek a sze re tet nek a for rá sa pe dig Is ten sze re te te. Ti bor bá tyám éle te vé gé ig vé gez te hi va tá sát, tet te a dol gát. Új évi is ten tisz te le tün kön még szol gált kö zöt tünk. Bol dog az a szol ga, akit ilyen mun ká ban ta lál ura, ami - kor megjön! mond ja az ige. (Mt. 24,46) Az zal a biz tos tu dat tal bú csú zunk Dunaharaszti Re for má tus Egy ház köz ség 3. meg vá lasz tott lel ki pász to rá tól Fa ra gó Ti bor tisz te le tes úr tól, sze re tett Ti bor bá tyám tól, hogy már BOL DOG õ az Örök Ha zá ban. Em lé ke ze te le gyen ál dott! Kér jük a Min den ha tó Is te nün ket, hogy a gyá szo lók nak ad jon meg nyug vást, vi gasz ta lást, át él ve a zsol tá ros sza va i nak va ló sá gát, mely sze rint: Az igaz nak vi lá gos - sá ga fény lik a sö tét ben. (Zsolt. 112,4) 18 u j s a d u n a h a r a s z t i. h u Dunaharaszti Hírek január

19 2011. november hónapban elhunytak neve és életkora Boczka Zsuzsanna Fehér Mátyás Glász János id. Damásdi Ferenc Koczó József Kovács Lászlóné Kövesdi Józsefné Kúti Lászlóné Leéb Pálné Páli József Piff Imre élt 54 évet élt 60 évet élt 78 évet élt 78 évet élt 64 évet élt 65 évet élt 89 évet élt 64 évet élt 73 évet élt 97 évet élt 84 évet december hónapban elhunytak neve és életkora Nekrolog Fa ra gó Ti bor ha lá lá ra Hol ta se rossz an nak, aki nek éle te em be ri volt. Jé zus mond ja: Nin csen na gyobb sze re te te sen ki nek an nál, aki éle tét ad ja ba rá ta i ért. Te, Ti bor Bá csi, a szû kebb csa lá dod és na gyobb csa lád a re for má tus kö zös sé get szol gál tad egész él ted ben. A Kö zös sé gért vég zett mun ká dat Pro Urbe díj jal is mer te el a vá ros. A pá lyá dat be fu tot tad, a jó har cát har col tad, a nép dal lal ké red Én Is te nem ad jál szál lást, mert meg un tam a jár ká lást az ide gen föl dön la kást. Ad jon Is ten jó éj sza kát! Menj be Urad örö mé be, nyu god jál Bé ké ben (Reqviescas in pace). Bú csú zó ul Velkei Kár oly, egy vá ros la kó Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett férjemtől SIPEKI SÁNDORTÓL január 14-én végső búcsút vettek és fájdalmunkban osztoztak Sipeki Sándorné és családja Agócs Lászlóné Csató Imréné Csóka István Farkas Imre Hepp György Horváth Mihályné Jánosi János Klemann Andrásné Kocsis Sándor Kovács Antalné László Béláné Oberfrank Mátyás Surányi Sándor Weinber Istvánné élt 85 évet élt 84 évet élt 58 évet élt 82 évet élt 85 évet élt 59 évet élt 62 évet élt 82 évet élt 55 évet élt 77 évet élt 82 évet élt 49 évet élt 83 évet élt 81 évet KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Mély fájdalommal, de a feltámadás biztos tudatában köszönöm meg mindazoknak, akik férjem, F A R A G Ó T I B O R nyugalmazott református lelkipásztor temetésén részt vettek, vagy más módon fejezték ki részvétüket. A gyászoló család nevében: Faragó Tiborné, Ilonka néni Szerkesztõk: dr. Szalay László polgármester, Lovászi László ( ) Szerkesztõség: Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal 2330 Dunaharaszti, Fõ út 152., tel.: Hirdetés felvétel: Polgármesteri Hivatal, Fotó: Teszár Ákos, szerzõk, szerkesztõk. A kéziratok leadási határideje: megjelenést meglezõzõ hónap 20-a. Kéziratot 60 napig õrzünk meg és nem adunk vissza. Megjelenik 8500 példányban. A hirdetések valódiságáért és a beküldött anyagok minõségéért felelõsséget nem vállalunk. ISSN É V I H I R D E T É S I D Í J A K : fekete/fehér színesegész oldal: Ft + áfa fél oldal: Ft + áfa negyed oldal: Ft + áfa nyolcad oldal: Ft + áfa, Ft + áfa Dunaharaszti Hírek január u j s a d u n a h a r a s z t i. h u 19

20 ASZTALITENISZ DMTK HÍREK A fel nõtt csa pat ered mé nyei 13. for du ló Kecs ke mé ti TE II Dunaharaszti MTK 2-1 A Kecs ke mét el len nem jár tunk si ker rel, hi szen a vá lo ga tott hét vé ge mi att, ren ge teg vis sza ját szó juk volt a ha za i ak nak. Gyor san ve ze tést is sze rez tek, de ezt még Var ga Csa ba gól já val ki tud tuk egyen lí te ni, ám a le fú jás elõtt nem sok kal He ge dûs is be ta lált, így 2-1-gyel ért vé get az ös sze csa pás. 14. for du ló Dunaharaszti MTK Cse pel 0-0 A Cse pel lel min dig nagy rang adó kat ví vunk és most sem volt ez más képp, mert egy iz gal mas csa tát lát ha tott a ki lá to ga tó szur ko ló se reg. A mér kõ zés 0-0-val ért vé get, azon ban ami szá munk ra en nél fá jóbb, az az, hogy Né meth Jó zsef úgy le kö nyö köl te Dobesch Bá lin tot, hogy fi a tal tá ma dónk nak el tört az or ra. 15. for du ló Ma kó Dunaharaszti MTK 1-3 A sze zon zá rás szép re si ke re dett, mert ugyan az el sõ fél idõ ben még ve zet tek a ha za i ak, de a má so dik já ték rész ben Ughy Márk fej jel ega li zált, majd Mé szá ros Dá ni el és Var ga Csa ba is meg zör get te a há lót, te hát 3-1-re nyer tünk, s így az ötö dik hely rõl vá rat juk a ta va szi foly ta tást. A DMTK II ered mé nyei Pest megyei B CSB õszi-fordulók 1. DMTK I 11 mérkőzés, 11 győzelem: 22 pont 7 9. DMTK II 2 győzelem, 2 döntetlen: 6 pont. Egyéni rangsor 1. Patóné Wirth Veronika 100% 2. Kis Tamás 98% 4. Sós Tibor 93% 8. Kasler László 85% 13. Török Anna 72% 33. Tóth István 50% 42. T. Kiss Tamás 40% 53. Pató Anna 25% 54. Takács László 25% MOATSZ ORSZÁGOS RANGLISTÁN: PATÓ ANNA 20. (22 ponttal) az U 12-ben, 47 fõ rangsorolt között! TÖRÖK ANNA: 5. Országos Diákolimpiai döntõs volt. (3 asztalitenisz, 2 duatlon sportágban.) A RÉGIÓBAN: eddig 37 elsõ,14 második,13 harmadik hely. Az elsõ csapat tagja, 72%- os elsõ éves szerepléssel. KIS TAMÁS: 1 Országos Diákolimpiai döntõs, most 98%-os. LEGJOBB a csapatban! 14 elsõ,12 második, 16 harmadik hely a RÉGIÓBAN! PATÓNÉ WIRT VERONIKA igazolja játékával is klasszisát és kislányával együtt példamutatóan szerepelnek a DMTK-ban. Van esélyünk a feljutásra, remélem a tavaszi jószereplés sikeres lesz. Csík Miklós szakosztályvezetõ edzõ 12. for du ló Dunaharaszti MTK II Inárcs 9-1 (Gól szer zõk: Bajzáth Mar tin 3, Ba logh Ta más 2, He gyes Zol tán, Trikkál Zsolt, Se res Ti bor, Surman Dá vid ön gól) 13. for du ló Tá bor fal va KSE Dunaharaszti MTK II 3-1 (Gól szer zõ: Bajzáth Mar tin) A DMTK U19 ered mé nyei 1. for du ló Dunaharaszti MTK SZTK for du ló Diósdi TC Dunaharaszti MTK 5-1 (Gól szer zõ: Mol nár Mar tin) A DMTK U17 ered mé nyei 1. for du ló Dunaharaszti MTK SZTK 1-6 (Gól szer zõ: Vlasits Mar cell) 13. for du ló Diósdi TC Dunaharaszti MTK 5-1 (Gól szer zõ: Er dé lyi Ru dolf) 9. for du ló Rákosmenti KSK Dunaharaszti MTK 5-2 (Gól szer zõk: Er dé lyi Ru dolf, Ta kács Zsolt) A DMTK U15 ered mé nyei 8. for du ló Dabas-Gyón Dunaharaszti MTK for du ló Ör kény SE Dunaharaszti MTK 2-4 (Gól szer zõk: Pavlisz Pat rik 3, Jenei Áron) 13. for du ló Dunaharaszti MTK Dömsöd USE 3-2 (Gól szer zõk: Jenei Áron, Pavlisz Pat rik, Er dé lyi Bá lint) FEL HÍ VÁS! Fel hív juk min den 1993-ban és azu tán szü le tett Dunaharasztin és a kör nye zõ te le pü lé se ken élõ gyer mek fi gyel mét, hogy a Dunaharaszti MTK lab da rú gó szak osz tá lya sze re tet tel vár ja mind azo kat, akik fut bal loz ni sze ret né nek. A fo lya ma tos fej lõ dést szak kép zett edzõ ink biz to sít ják! Ér dek lõd ni: sze mé lye sen a DMTK fut ball pá lyá ján (2330 Dunaharaszti, Mindszenty u. 16/B) hét köz nap dél utá non ként, telefonon a as számon, vagy ben: Csa pó Lász ló 20 u j s a d u n a h a r a s z t i. h u Dunaharaszti Hírek január

21 Dunaharaszti Da ra zsak: mentünk, játszottunk, gyõztünk, is mét ha za hoz tunk egy ku pát án Mo gyo ród ra lá to ga tott el a Dunaharaszti Da ra zsak 2004-es (U8-as) kis csa pa ta, hogy részt ve gyen a Football Factor ál tal meg ren de zés re ke rü lõ fo ci tor nán. Az in du ló csa pa tok, A-B cso por tos be osz tás ban, egy egésznapos ta lál ko zón csil log tat hat ták meg és mér het ték ös sze ed di gi, já té kos ala pok ra épí tett fo citu dá su kat. A lel kes és fel ké szült szü lõi szur ko ló tá bo runk nak is há la, a mec csek is mét na gyon jó han gu lat ban, az aláb bi pár so ros ös sze sí tés alap ján zaj lód tak: Részt ve võ csa pa tok: A cso port: R.K.S.K.; BVSC-Zugló; Ika rus BSE II.; Du na új vá ro si VSI B cso port: UFC Du na új vá ros; Ika rus BSE I.; Dunaharaszti Da ra zsak SE; Jász be ré nyi SE 1. Dunaharaszti Da ra zsak Jász be rény (3:0) Gól szer zõk: Kiss Ger gõ (2), Kindert Za lán (1). Már az el sõ meccsen ki vá ló csa pat mun ka ered mé nye ként, két ha tal mas bom ba gólt lát hat tunk, majd ki csit ké sõbb Kindert Za lán szép solo já té ka ként, is mét egy gólt csa var tunk be az el len fél há ló já ba. A meccs fe lé nél Bod nár Erik jött fel a pá lyá ra és ma radt is a já ték vé gé ig. 2. Dunaharaszti Da ra zsak Du na új vá ros (4:1) Gól szer zõk: Molusz Zsolt (2), Kiss Ger gõ (2). Csa pa tunk ma ga biz tos já té kot mu ta tott a du na új vá ro si ak kal szem ben. Az egyen lí tõ gól után rög tön je lez tük, hogy ki az úr a pá lyán, mely nek eredényeképpen, fö lé nyes gyõ ze lem mel vo nul tunk az öl tö zõ be. 3. Dunaharaszti Da ra zsak Ika rus BSE I. (0:0) Ki egyen lí tett me zõny já ték jel le mez te a mér kõ zést. Két ma ga biz tos si ker után, ért he tet len mó don kap kod va, sok hi bá val ját szot tunk! Molusz Zsolt egy, Kiss Gerõ két ka pu fá já val mégis mi áll tunk kö ze lebb a gyõ ze lem hez. Kindert Za lán és De zsõ Má té vé del mi tel je sít mé nyét mi nõ sí ti, hogy a há rom meccs alatt szin te nem akadt vé de ni va ló ja a ka pu sunk nak. 4. Elõ dön tõ: Dunaharaszti Da ra zsak Ika rus BSE II. (2:0) Gól szer zõk: Kiss Gergõ(1), Molusz Zsolt(1). Ve té si Oli vér ka pu sunk bra vú ros vé dé se i nek kö szön he tõ en, az el len fél nem tu dott gólt sze rez ni, me lyet tá ma dó pá ro sunk is mét egy-egy gól lal há lált meg, be biz to sít va a csa pat he lyét a dön tõ ben. 5. Dön tõ: Dunaharaszti Da ra zsak RKSK (2:0) Gól szer zõk: Molusz Zsolt (1), Kiss Ger gõ (1) Iz gal mas nak igérkezett a dön tõ meccs já té ka. Az el sõ 2-3 perc ben ne künk es tek a jó erõk bõl ál ló rákosmentiek. Ve té si Oli vér nek kel let tek a vé dé sei, hogy há lón kat ne ér je lab da. A meccs fe lé nél a csa pat ka pi tá nya (Molusz Zs.) hir te len fel in - du lás ból is mét meg mu tat ta ho gyan kell gólt rúg ni, majd azt kö ve tõ en fél perc múl va, Kiss G. bom ba gól já val be is biz to sí tot tuk ma gun kat, me lyek nek kö szön he tõ en már nem for gott ve szély ben ku pa gyõ zel münk. Vég ered mény: 1. Dunaharaszti Da ra zsak SE 2. RKSK 3. Ika rus BSE II. 4. Ika rus BSE I. 5. BVSC-Zugló 6. Du na új vá ro si VSI 7. Jász be ré nyi SE 8. ÚFC Du na új vá ros A tel jes ség igé nye nél kül, íme egy kis ké pes be szá mo ló a 2011-es év mecs - cse i rõl: Bp., XIX. ker. Eöt vös Általános Iskola Részt ve võk: felsõ sor: Né meth Má té, La u rán György, Bod nár Dominik, Kindert Za lán; alsó sor: Bod nár Erik, Molusz Zsolt, De zsõ Má té Dabas, Lon don-ku pa: I. hely. Rész ve võk: balról: Bod nár Erik, Ve té si Oli vér, Né meth Má té, De zsõ Má té, Molusz Zsolt ( leg jobb gól lö võ és a tor na gól ki rá lya ), Bod nár Dominik, La u rán György, Kindert Za lán Mo gyo ród, Football Factor Ku pa: I. hely. Rész ve võk: balról: De zsõ Má té, Ve té si Oli vér, Kindert Za lán, Bod nár Erik. Al só sor, b.-ról: Kiss Ger gõ ( a gól ki rály ), Molusz Zsolt. A csa pat na gyon jól tel je sí tett, mely kö szön he tõ a kiváló edzõi mun kák nak is. SZÉP VOLT FI ÚK, ez úton is kö szön jük a sok iz gal ma sabb nál iz gal ma sabb mec cset, re mél jük a 2012-es évet is ilyen szép ered mén nyel zár já tok majd! Min den ki nek si ke rek ben gaz dag bol dog új évet kí vá nunk! HAJ RÁ DA - RA ZSAK! Dunaharaszti Hírek január u j s a d u n a h a r a s z t i. h u 21

22

23 Varrást vállalok! Vállalok nadrágfelhajtást, cipzárcserét, függönyvarrást, ágynemûvarrást és kisebb átalakítást. Gyermekeknek óvodai jelfelvarrást. Érdeklõdni a os telefonszámon lehet. Cím: Dunaharaszti, Gyárköz u. 2.

24

25 Kristálytiszta, egészséges ivóvíz az ön otthonában háztartási víztisztítók irodai víztisztítók zuhanyszûrõk vízlágyítás berendezései minden más, e témához kapcsolódó megoldások és mûszaki berendezések forgalmazása és szerelése Nincs több szemétbe dobott mûanyag palack. Nincs több filmréteg a kávén. Nincs több vízkõ a kávéfõzõn, vasalón. Jobb ízû levesek. Nem lesz vízkõ a kazánban, boylerben, mosógépben. PLAT INUS AQUA HÁZTART ÁS I VÍZT IS ZT ÍT ÓK Ingyenes helyszíni tanácsadás: Molnár József

26

27

28 Ka rá cso nyi ap ró cso da, avagy az össze fo gás ere je A kö dös, nyir kos na pok las san-, las san ka rá csony nap - ja i hoz kö ze lí tet tek. Ha rasz ti ki ra ka tai és in téz mé nyei, az ut cái ün ne pi dísz be öl töz tek. A la kó há za kon is meg je len - tek a ka rá cso nyi vi lá gí tá sok, ám bár sok kal ke ve sebb fénnyel, mint azt az elõ zõ évek ben tet ték. Úgy gon do lom, ez már a meg szo rí tá sok nak kö szön he tõ! De sebaj, ren - dez vény itt, ren dez vény ott, szin te min den kor osz tály ta - lált ma gá nak meg fe le lõ in gye nes prog ra mot! Dol goz tak is se ré nyen az egyes ci vil szer ve ze tek és so kan má sok is, szer vez ték a mû so ro kat, szál lí tot ták a sze rep lõ ket, az ös sze gyûj tött ado má nyo kat, sü töt tek, fõz tek, má so kért, ma gu kért, az ös sze fo gá sért azért, hogy sen ki ne ma rad - has son ki a ka rá cso nyi meg le pe té sek bõl! Az ál dott, bé kés ün nep kö ze led té vel, egy szer csak han - gos elé ge det len ség ütöt te fel a fe jét. Vol tak, akik nem kí - mél ve ha gyo má nya in kat, az ad ven ti vá ra ko zá sun kat a leg sö té tebb na pun kon és nem mel lé ke sen, Sztá lin szü le - tés nap ján gon dol ták, majd meg mu tat ják az ös sze tar to zá - suk ere jét, mi re ké pe sek! Mi re? Ezt má ig sem tu dom. Va jon, hal lot ták-e ezek az em be - rek, azok sza vát, akik alig hall ha - tó an, ad ták mind an nyi unk tud tá ra, hogy tar ta lé ka ik el fogy tak, mun - ka hely ük meg szûnt, így ke nyér hí - ján, de még az ott ho nuk ban ho - gyan le gyen ka rá cso nyuk? Pe dig ott vol tak köz tük, ami kor ki gon - dol ták és meg tar tot ták a Ke gye le - ti Park ban, a Du na-par ton de cem - ber 21-én az össze tar to zás el sõ - nek vélt ha rasz ti ün ne pét. Nem hin ném, hogy hal lot ták, mert ak kor nem jött vol na, egy se gély - ki ál tás, for má já ban hoz zám! Ki csit gon dol kod tam, mi ért is ép - pen hoz zám, hi szen együtt vol tak, épp azon es tén ün ne pel ték az ösz - sze fo gást. Nem la men tál tam so ká - ig, mert 21-ét ír tunk és 3 nap múl - va ka rá csony! Ezek nek az em be - rek nek és csa lád juk nak ta lán már az nap sem volt mit en ni ük?! A Kör nye zet ba rá tok Egye sü le té - nek el nö ke va gyok, így az egye - sü let tag ja i hoz, ked ves is me rõ se - im hez for dul tam, hogy se gít sünk. Saj nos az ilyes faj ta se gít ség ben van már ta pasz ta la tunk! Le vél ben kér tem, hogy aki tud, az hoz zon, alap ve tõ élel mi szert, szo rít son ki va la mit a ka rá cso nyi va cso rá hoz be vá sá rolt dol gok ból, majd csak ös sze jön az ün ne pi va cso ra a se - gít sé get ké rõk asz ta lá ra is. És láss cso dát! Más nap reg gel re min den ki, aki a le ve le zé si lis tán sze re pelt és azok, akik va la hogy tu do mást sze rez tek a prob lé má - ról, hoz ták a hol ne he zeb ben, hol kön nyeb ben ki szo rí tott élel - mi sze re ket. Így há rom csa lá don tud tunk se gí te ni, ta lán ja nu ár kö ze pé ig si ke rült meg ol da ni élel mi szer prob lé má i kat. Nem volt szó, ki me lyik párt szim - pa ti zán sa, meg jegy zés sem ki ho va tar to zás ára. Büsz kén ál lít ha tom, ak kor és ott pél dát mu tat tunk az össze tar to - zá sunk ról a ha rasz ti em be rek ös sze fo gá sá ról! Mi ért is ír tam mind ezt le? Mert, úgy gon do lom, az ös sze tar to zás szim bó lu ma le - het ez az ap ró cso da! Hall juk meg azok hang ját is, akik nem ki a bál va, mel lü ket ver ve vall ják, hogy ös sze kell fog nunk, ha nem te szik is azt kü lö nö sebb nyil vá nos ün - nep ség nél kül. Kö szö net a Nagy csa lá dos ok Egye sü le té nek, a Kör nye - zet ba rá tok Egye sü le te min den egyes tag já nak és mind azok nak, akik ne vét saj nos nem is is me rem, de se gí tet tek! Drscsákné Ke re kes Gab ri el la Ön kor mány za ti kép vi se lõ

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 146 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Mu rá nyi Lász ló 1 A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 Cselekvési változatok Az ál ta lá nos fo gyasz tá si

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

VICTORIA Lakásbiztosítás

VICTORIA Lakásbiztosítás VICTORIA Lakásbiztosítás Ny.sz.: 1010V01 BIGS1001V01 1 www.victoria-volksbanken.hu Tisz telt Ügy fe lünk! La kás biz to sí tá sá ban kü lö nö sen fon tos a vé den - dô va gyon értéké nek pon tos meg ha

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM 2011. nove mber T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 83/2011. (XI. 10.) AB ha tá ro zat Mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló al kot mány el le nes ség vizs gá la tá ról a kö te - le zõ

Részletesebben

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE T A R T A L O M

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE T A R T A L O M XII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2006. AUGUSZTUS 31. 2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge 1012

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON Ta nul má nyok SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁ GON TA NUL MÁ NYOK Szerkesztette RAINER M.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

159. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 399, Ft. Oldal

159. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 399, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök 159. szám Ára: 399, Ft TARTALOMJEGYZÉK 315/2007. (XI. 22.) Korm. r. A köztisztviselõi teljesítményértékelés és jutalmazás

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! á á á é é ť ť é é ó Ó ď Á é í é ú é é é LVII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 2649-2784. OLDAL 2007. október 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 14., szombat 18. szám TARTALOMJEGYZÉK 4/2009. (II. 14.) MNB ren de let Új biz ton sá gi elem mel el lá tott 500 fo rin tos cím le tû bank

Részletesebben

186. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 5625, Ft. Oldal

186. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 5625, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap 186. TARTALOMJEGYZÉK 2008: CII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2009. évi költ ség ve té sé rõl... 24366 Oldal Ára: 5625, Ft 24366

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2013. január 15. 2013. 1. szám AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 45/2012. (XII. 29.) AB ha tá ro zat Ma gyar or szág Alap tör vé nye át me

Részletesebben

Bu da pest, 2007. március 12. Ára: 1533 Ft 3. szám

Bu da pest, 2007. március 12. Ára: 1533 Ft 3. szám Bu da pest, 2007. március 12. Ára: 1533 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK RENDELETEK 356/2006. (XII. 27.) Korm. r. 6/2007. (I. 24.) Korm. r. 1/2007. (I. 30.) PM-ÖTM e. r. 17/2007. (II. 2.) GKM-KvVM-PM

Részletesebben

15. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 31., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

15. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 31., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 31., csütörtök 15. szám TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 31.) OKM r. A szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeirõl szóló 10/2006.

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

22. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft

22. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 14., csütörtök 22. szám Ára: 1325, Ft TARTALOMJEGYZÉK 25/2008. (II. 14.) Korm. r. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról szóló 260/2006.

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM 2011. június T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 41/2011. (VI. 9.) AB ha tá ro zat Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 385/2009. (IX. 15.) OVB ha tá ro za tá - nak hely ben ha gyá

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275 Multi Casco Plus gépjármû-biztosítási szabályzat ALAP BIZ TO SÍ TÁS 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A fe lek jog vi szo nyá ra a biz to sí tá si szer zô dés, a sza bály zat, va la mint a ha tá lyos ma gyar jog

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete 16620 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/205. szám (2) Az R. 18. -ának (7) be kez dé se a kö vet ke zõ f) pont - tal egé szül ki: (Az OMMI biz to sít ja:) f) vá gó mar hák ra, vá gó ju hok ra és vá gó kecs

Részletesebben

170. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Az egészségügyi miniszter 53/2007. (XII. 7.

170. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Az egészségügyi miniszter 53/2007. (XII. 7. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. de cem ber 7., péntek 170. szám TARTALOMJEGYZÉK 53/2007. (XII. 7.) EüM r. A gyógy szer ren de lés hez hasz ná lan dó szá mí tó gé pes prog ram mi nõ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek. 94. szám. Ára: 1540, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek. 94. szám. Ára: 1540, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek 94. szám Ára: 1540, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek 94. szám Ára: 1540, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. december 5. 2012. 11. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3351/2012. (XII. 5.) AB vég zés al kot mány jo gi pa nasz vissza uta sí tá sá ról... 698 3352/2012. (XII. 5.) AB vég zés

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2008. JANUÁR 15. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét az Értesítõ utol só ol

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA V. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2006. JÚNIUS 30. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1139, Vá ci út 73/A. Telefon: 350-1617 E-mail: akarsai@oep.hu Meg je le nik havonta Ára: 1817

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM I. KÖTET 889-1032. OLDAL 2006. március 24. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok,

Részletesebben

C_barna_Lola könyv tördelt_11_1+6i.qxd:layout 1 6/15/11 5:20 PM Page 1 Nagylánykönyv

C_barna_Lola könyv tördelt_11_1+6i.qxd:layout 1 6/15/11 5:20 PM Page 1 Nagylánykönyv Nagylánykönyv D. Tóth Kriszta, 2011 Sanoma Media, 2011 Szerkesztette: Erdélyi Z. Ágnes Az illusztrációkat készítette: Faltisz Alexandra Borító és könyvterv: Czeizel Balázs Megjelent a Sanoma Media Budapest

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. április 5. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/14. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Kunszentmiklós

Részletesebben

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Egyéb nagyböjti énekek (hajnali istentisztelet) A Magyar Ortodox Egyházmegye tulajdona Tropárion a harmadik imaórán 6. hang U-ram, a - ki a Szent Lel-ke-det a

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 14., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 14., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. no vem ber 14., péntek 160. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 42/2008. (XI. 14.) EüM SZMM e. r. A ká bí tó szer-füg gõ sé get gyó gyí tó ke ze lés,

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 20., péntek 96. szám Ára: 210, Ft TARTALOMJEGYZÉK 38/2007. (VII. 20.) IRM r. A belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének szabályozásáról

Részletesebben

24. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. már ci us 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

24. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. már ci us 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. már ci us 1., csütörtök 24. szám TARTALOMJEGYZÉK 13/2007. (III. 1.) FVM r. A zöldség-gyümölcs termelõi értékesítõ szervezetek támogatásáról 1202 14/2007.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVII. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 1585-1672. OLDAL 2007. május 16. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

IX. Híresvárosi Vigadalom 2011. szeptember 17. R é s z l e t e s p R o g R a m a 9. o l d a l o n. Régi és új csoportfoglalkozások a művelődési házban

IX. Híresvárosi Vigadalom 2011. szeptember 17. R é s z l e t e s p R o g R a m a 9. o l d a l o n. Régi és új csoportfoglalkozások a művelődési házban 1991 2011 20éves a ingyenes közéleti havilap XX. évfolyam 9. szám 2011 szeptember KMOP-5.2.1/A-09-2009-0014 Tura Városközpont rehabilitációja többfunkciós tér kialakításával FelAVATásrA Vár Az új FőTér

Részletesebben

47. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 97/2006. (IV. 20.) Korm.

47. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 97/2006. (IV. 20.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 20., csütörtök 47. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 97/2006. (IV. 20.) Korm. r. A 2006. évi rend kí vü li ár víz vé de ke zés költ ség ve

Részletesebben

IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. Elõ fi ze té si díj: egy évre 14 112 Ft

IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. Elõ fi ze té si díj: egy évre 14 112 Ft IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

Fegyverneki. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVI. évfolyam 3. szám 2005. június 21.

Fegyverneki. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVI. évfolyam 3. szám 2005. június 21. Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVI. évfolyam 3. szám 2005. június 21. II. Országos Diák-Gulyásfesztivál Fegyvernek Ön kor mány zat Kép - vi se lõ tes tü le te, az Or czy An

Részletesebben

172. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 5., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 895, Ft. Oldal

172. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 5., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 895, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. de cem ber 5., péntek 172. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK 157/2008. (XII. 5.) FVM r. A Magyar Élelmiszerkönyv nemzeti termékleírásokat tartalmazó

Részletesebben

183. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft. Oldal

183. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek 183. szám Ára: 1540, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: XCVI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el

Részletesebben

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért XXI. évfolyam 2012. április * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Így se jó, úgy se jó A hónap mûvésze Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés Muzsikával a civil Európáért 2. oldal

Részletesebben

VICTORIA Lakásbiztosítás www.victoria-volksbanken.hu

VICTORIA Lakásbiztosítás www.victoria-volksbanken.hu Ny.sz.: 1020V02 VICTORIA Lakásbiztosítás www.victoria-volksbanken.hu Tisz telt Ügy fe lünk! A VICTORIA Lakásbiztosítás Alap, Bővített és Callisto csomagjai megoldást nyújtanak az előre nem látható, hirtelen

Részletesebben

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hit, remény, szeretet a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hús vé ti üze net Mert úgy sze ret te Is ten e vi lá got, hogy egy szü lött FI át ad ta, hogy aki hisz Ben ne el ne vesszen,

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Ha tá ro za tok 69/2007. (HK 10.) HM ha tá ro zat 70/2007. (HK 10.) HM ha tá

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 3/2007. (I. 30.) HM ren de let 18/2007. (II. 6.) GKM HM IRM

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 10. szám 1218 Ft 2006. ok tó ber 16. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Kormányrendeletek Oldal 182/2006. (VIII. 28.)

Részletesebben

Hírmondó. Fegyverneki. Mû vé sze ti gá la mû so rok az év ele jén. A tartalomból

Hírmondó. Fegyverneki. Mû vé sze ti gá la mû so rok az év ele jén. A tartalomból Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XIX. évfolyam 1. szám 2008. február 21. Mû vé sze ti gá la mû so rok az év ele jén A ma gyar kul tú ra nap ját 1989 óta ün ne pel jük meg ja nu

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

107. szám KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. július 29., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 855 Ft. Oldal

107. szám KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. július 29., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 855 Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. július 29., szerda 107. szám Ára: 855 Ft TARTALOMJEGYZÉK Oldal 156/2009. (VII. 29.) Korm. ren de let A köz úti áru fu va ro zás hoz, sze mély szál lí

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK.

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök 68. szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 2009. évi XXXV. tör vény Egyes adótör vények és az zal össze füg gõ egyéb tör vények módosításáról...

Részletesebben

Ellenõrzési Figyelõ. 2007. 3. szám Ellenõrzési szakfolyó irat

Ellenõrzési Figyelõ. 2007. 3. szám Ellenõrzési szakfolyó irat Ellenõrzési Figyelõ Interjú Wittich Tamással, az NFH fõigazgatójával Kerekasztal: Ellenõrzések a feketegazdaság visszaszorítására Fókusz: Uniós támogatások teljesítmény-ellenõrzése Mûhely: A folyószámla-kezelés

Részletesebben

137. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 23., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3260, Ft. Oldal

137. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 23., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3260, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 23., kedd 137. szám Ára: 3260, Ft TARTALOMJEGYZÉK 233/2008. (I. 23.) Korm. r. Az egyes gazdálkodó szervezetek részére nyújtott 2008. évi

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. NOVEMBER 23. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft F E L

Részletesebben

124. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal

124. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat 124. szám TARTALOMJEGYZÉK 82/2007. (IX. 22.) GKM r. A föld gáz köz üze mi dí ja i nak meg ál la pí tá sá ról szóló 96/2003.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 31., szerda 147. szám I. kö tet Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVIII. tv. A Bol gár Köz tár sa ság nak és Ro má ni á nak az Euró pai

Részletesebben

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség 2010 2012 félidőben 2012. november A különkiadása sport, kultúra, egészség 2 köszöntő Tisztelt Bagi Polgárok! Az Önök bi zal má ból im má ron második pol gár mes teri meg bí za tá so mat tölt he tem, és

Részletesebben

EGY LEHETSÉGES JÖVŐKÉP (ÚJ TIPUSÚ MODELL) A FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZETI KERESKEDELEMBEN

EGY LEHETSÉGES JÖVŐKÉP (ÚJ TIPUSÚ MODELL) A FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZETI KERESKEDELEMBEN Cselekvési változatok 157 Dr. Géró Imre 1 EGY LEHETSÉGES JÖVŐKÉP (ÚJ TIPUSÚ MODELL) A FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZETI KERESKEDELEMBEN Cselekvési változatok A ma gyar szö vet ke ze ti moz ga lom te rü le tén a

Részletesebben

BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZRT. XI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM A ZRT. LAPJA 2006. SZEPTEMBER TARTALOM

BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZRT. XI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM A ZRT. LAPJA 2006. SZEPTEMBER TARTALOM BAKONYI K ARSZT V ÍZ BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZRT. XI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM A ZRT. LAPJA 2006. SZEPTEMBER NYÍLT NAPOK Az õszi Nyílt Napok sorozat keretében szeptember 26-án Zirc, Olaszfalu és Nagyesztergár

Részletesebben

FÓ RUM TÁR SA DA LOM TU DO MÁ NYI SZEM LE. NEGYEDÉVENKÉNT MEGJELENŐ TU DO MÁ NYOS FO LYÓ IRA T VIII. év fo lyam. Fő szer kesz tő FAZEKAS JÓZSEF

FÓ RUM TÁR SA DA LOM TU DO MÁ NYI SZEM LE. NEGYEDÉVENKÉNT MEGJELENŐ TU DO MÁ NYOS FO LYÓ IRA T VIII. év fo lyam. Fő szer kesz tő FAZEKAS JÓZSEF FÓ RUM TÁR SA DA LOM TU DO MÁ NYI SZEM LE NEGYEDÉVENKÉNT MEGJELENŐ TU DO MÁ NYOS FO LYÓ IRA T VIII. év fo lyam Fő szer kesz tő FAZEKAS JÓZSEF A szerkesztőbizottság elnöke ÖLLÖS LÁSZLÓ Fe le lős szer kesz

Részletesebben

20éves a KÉSZÜL A KÖZPONT MEGÚJÍTÁSÁNAK I. ÜTEME. Tura városközpont rehabilitációja többfunkciós tér kialakításával. INGyENES KÖZÉLETI havilap

20éves a KÉSZÜL A KÖZPONT MEGÚJÍTÁSÁNAK I. ÜTEME. Tura városközpont rehabilitációja többfunkciós tér kialakításával. INGyENES KÖZÉLETI havilap 1991 2011 20éves a INGyENES KÖZÉLETI havilap XX. évfolyam 5. szám 2011. május KÉSZÜL A KÖZPONT MEGÚJÍTÁSÁNAK I. ÜTEME Tura városközpont rehabilitációja többfunkciós tér kialakításával Tervező: Az Építész

Részletesebben

EGYETEMES ÉRTÉKEK AZ EGYETEMEN

EGYETEMES ÉRTÉKEK AZ EGYETEMEN EGYETEMES ÉRTÉKEK AZ EGYETEMEN Kutatási jelentés ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány Collegium Pannonicum Író Gergely Alapítvány Kulturális Sokszínűség Alapítvány Budapest, 2011 2 EGyETEMES

Részletesebben

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. - Las san vé get ér az idei tan év. Ho gyan ké szül Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány za ta a kö vet ke zõ

Részletesebben

Újhelyi Imre Élelmiszeripari Közép- és Felsõfokú Szakképzõ Intézmény és Kollégium ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (11904/2004)

Újhelyi Imre Élelmiszeripari Közép- és Felsõfokú Szakképzõ Intézmény és Kollégium ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (11904/2004) 424 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám 17) Az ajánlatkérõ jelen ajánlattételi felhívásban megadott - nál elõbbi befejezést (mûszaki elõteljesítést) elfogad.

Részletesebben

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI

Részletesebben

42. szám. 2006/42. szám HATÁROZATOK TÁRA 447. Budapest, 2006. szep tem ber 4., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 378, Ft. Oldal

42. szám. 2006/42. szám HATÁROZATOK TÁRA 447. Budapest, 2006. szep tem ber 4., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 378, Ft. Oldal 2006/42. HATÁROZATOK TÁRA 447 Budapest, 2006. szep tem ber 4., hétfõ 42. Ára: 378, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2149/2006. (IX. 4.) Korm. h. Az Európai Közösség és tagállamai, valamint a Koreai Köztársaság kö zött

Részletesebben

Bu da pest, 2008. április 15. Ára: 1890 Ft 5. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2008. április 15. Ára: 1890 Ft 5. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2008. április 15. Ára: 1890 Ft 5. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2008. évi III. tv. Az 1 és 2 fo rin tos cím le tû ér mék be vo ná sa kö vet kez té ben szükséges kerekítés szabályairól...

Részletesebben

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2011/4, 39 62. 39 A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI RÉPÁSI Éva HA LÁSZ Er

Részletesebben

Kiszámítható és igazságos kormány kell!

Kiszámítható és igazságos kormány kell! Komplett való, Önnek. II. évfolyam, 1. szám Csepel és Soroksár közéleti lapja 2013. március Uszoda vagy út? Úszó út! (5. ol dal) Veszélyben a Burattino? (9. ol dal) Mélyütés: a röplabdának is vége (13.

Részletesebben

A vilai Te réz bel sõ vár kas té lyá ban, az az Is ten nel va ló kap cso la tunk tu -

A vilai Te réz bel sõ vár kas té lyá ban, az az Is ten nel va ló kap cso la tunk tu - Elhatározottság-biztonság A vilai Te réz bel sõ vár kas té lyá ban, az az Is ten nel va ló kap cso la tunk tu - da tos mé lyí té si fo lya ma tá ban két meg ha tá ro zó hoz zá ál lás meg ta nu - lá sá

Részletesebben

Feltétel. Bónusz Pro III.

Feltétel. Bónusz Pro III. Feltétel Bónusz Pro III. Ügyféltájékoztató Tisztelt Partnerünk! Kér jük, hogy biz to sí tá si aján la tá nak aláírá sa elôtt fi gyel me sen ol vas sa el az igény fel mé rés alap ján Ön nek aján lott ter

Részletesebben

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14.

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. 2. oldal Fegyverneki Hírmondó 2006. augusztus 14. A leg utób bi Hír mon dó meg je le né se óta a Kép

Részletesebben

Fa lu ka rá csony Kul tu rá lis évad zá ró val

Fa lu ka rá csony Kul tu rá lis évad zá ró val XXI. év fo lyam 1. szám 2013. ja nu ár Ára: 120 Ft Fa lu ka rá csony Kul tu rá lis évad zá ró val Nem a meg szo kott mó don zaj lott le a ha gyo má nyos Fa lu ka rá csony az el múlt év de cem ber 21-én

Részletesebben

A képviselõ-testület hírei

A képviselõ-testület hírei Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XX. évfolyam 4. szám 2009. augusztus 14. Virágzó Tisza Napja Jú ni us 23-tól na po kon át jár ták a fa lut a fi a ta lok hin tón, cuk rot és szó

Részletesebben

Mi re szer ve zô dik, az az mi lyen koc ká za to kat fed le a kö te le zô egész ség biz to sí tás? Szem pon tok az új ra gon do lás hoz. I rész.

Mi re szer ve zô dik, az az mi lyen koc ká za to kat fed le a kö te le zô egész ség biz to sí tás? Szem pon tok az új ra gon do lás hoz. I rész. Mi re szer ve zô dik, az az mi lyen koc ká za to kat fed le a kö te le zô egész ség biz to sí tás? Szem pon tok az új ra gon do lás hoz. I rész. Dr. Kin cses Gyu la, egészségügyi szakértô A XXI. szá zad

Részletesebben

19. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 7., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 250, Ft. Oldal

19. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 7., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 250, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 7., csütörtök 19. szám Ára: 250, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2008. (II. 7.) Korm. r. A Kor mány nak a köz igaz ga tá si ha tó sá gi ügyek kel össze

Részletesebben

TALPRA, CSEPEL! Összefogás a csepeliekért. Családi-baráti csatornamutyi. Komplett való, Önnek. (4. oldal) (8. oldal) (5. ol dal)

TALPRA, CSEPEL! Összefogás a csepeliekért. Családi-baráti csatornamutyi. Komplett való, Önnek. (4. oldal) (8. oldal) (5. ol dal) Komplett való, Önnek. III. évfolyam, 10. szám Csepel és Soroksár közéleti lapja 2014. október Összefogás a csepeliekért (4. oldal) Családi-baráti csatornamutyi (8. oldal) TALPRA, CSEPEL! (5. ol dal) A

Részletesebben

Nemzeti ünnep és szoboravatás. Baktay-konferencia a Laffertban. A hónap mûvésze. Lakossági zöldhulladék-gyûjtés. Képviselõ-testületi ülés

Nemzeti ünnep és szoboravatás. Baktay-konferencia a Laffertban. A hónap mûvésze. Lakossági zöldhulladék-gyûjtés. Képviselõ-testületi ülés XXII. évfolyam 2013. március * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Nemzeti ünnep és szoboravatás Baktay-konferencia a Laffertban A hónap mûvésze Lakossági zöldhulladék-gyûjtés Képviselõ-testületi

Részletesebben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22

Részletesebben

Fûtési tapasztalatok befecskendezõs levegõs hõszivattyúval

Fûtési tapasztalatok befecskendezõs levegõs hõszivattyúval klímatechnika Konkrétumok írta: Mottl Gábor, Kiss Gábor Fûtési tapasztalatok befecskendezõs levegõs hõszivattyúval A 2009. NO VEM BE RI VGF-BEN A PAD LÓ HÛ TÉS LE VE GÕS HÕ SZI VAT TYÚ - VAL CÍ MÛ CIK

Részletesebben

Képeslapok Dunaharasztiról 5. oldal. Mutassuk meg szép kertjeinket 8. oldal. Mûfüves pályák Dunaharasztin 9. oldal

Képeslapok Dunaharasztiról 5. oldal. Mutassuk meg szép kertjeinket 8. oldal. Mûfüves pályák Dunaharasztin 9. oldal XXII. évfolyam 2013. augusztus * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Képeslapok Dunaharasztiról 5. oldal Mutassuk meg szép kertjeinket 8. oldal Mûfüves pályák Dunaharasztin 9. oldal Komoly fejlesztések

Részletesebben

Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001

Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001 GYÓGYÍTÓ ÉVTIZED 1 Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001 Kiadja a Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány Felelôs kiadó: Kalmár László Szerkesztette: Kalmár László, Rózsa András,

Részletesebben

Pál fel tá ma dás hi té rõl

Pál fel tá ma dás hi té rõl Pál fel tá ma dás hi té rõl Hogyan alakult ki Pál hite Jézus feltámadásában, és miért vált szá má ra min den mást el söp rõ vé? A kor rekt vá lasz hoz (rész- ben te o ló gi ai, rész ben pszi cho ló gi

Részletesebben

ALGYÕI HÍRMONDÓ. Templomunk harangszava a Kossuth Rádióban. Algyõi Lovasnapok. Ké pes lap a ju har szi rup ról

ALGYÕI HÍRMONDÓ. Templomunk harangszava a Kossuth Rádióban. Algyõi Lovasnapok. Ké pes lap a ju har szi rup ról 2010 augusztus Hírmondó Algyõi tükör 1 ALGYÕI HÍRMONDÓ KÖZÉLETI LAP ÁRA: 100 Ft 2010. augusztus XIX. évf. 8. szám Ké pes lap a ju har szi rup ról Sze ge di pap ri ka a há zi as szony nak. Pi ló - ta keksz

Részletesebben