Pál fel tá ma dás hi té rõl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pál fel tá ma dás hi té rõl"

Átírás

1 Pál fel tá ma dás hi té rõl Hogyan alakult ki Pál hite Jézus feltámadásában, és miért vált szá má ra min den mást el söp rõ vé? A kor rekt vá lasz hoz (rész- ben te o ló gi ai, rész ben pszi cho ló gi ai) köny ve(ke)t kel le ne írni. De még ha valakinek birtokában volna is min den el ér he tõ in for má - ció, ak kor is csak hi á nyos és bi zony ta lan vá laszt ad hat na, mert a két dön tõ pont nem tisz táz ha tó tel jes bi zo nyos ság gal, ne ve ze te sen hogy mi is tör tént Da masz kusz nál, il let ve há rom éves ará bi ai tar - tóz ko dá sa ide jén (Gal 1,17-18), ho lott e ket tõ a kul csa az egész ké sõb bi Pál nak. Az aláb bi ak te hát csak ta po ga tó zó, fel te vés sze rû meg kö ze lí té sek ként ér té ke len dõk. Pál Jé zus fel tá ma dá sá val kap cso la tos hi té nek jó össze fog la - lá sát nyújt ja az 1. Korintusi le vél 15. fe je ze te, amely nek 1. ver sé - ben azt mond ja: Azt(az evan gé li u mot) hagy tam rá tok, amit ma - gam is kap tam. Erre néz ve két fon tos kér dés ve tõ dik föl: Mi - ben áll ez az evangélium? Kitõl és hogyan kapta ezt az evangéliumot? Az elsõ kér dés re itt csak uta lás sze rû en annyit jegy zünk meg: ez az evan gé li um az ál ta la hir de tett evan gé li um (Gal 1,11), ért - he tõb ben: az õ evangéliuma, 1 amelynek a lényege az, hogy Krisztus kereszthalálában és feltámadásában történt a meg vál - tás/megigazulás/üdvözülés. 2 A má so dik kér dés re ak kor tu dunk vá la szol ni, ha tisz táz zuk, mit jelentett Pál számára a kap ni (paralambanein) fogalma. Nos, jel lem zõ a kö vet ke zõ ki je len té se: Az evan gé li um, ame lyet hir det - tem, nem emberektõl származik, hiszen nem em ber tõl kaptam vagy ta nul tam, ha nem Jé zus Krisz tus ki nyi lat koz ta tá sa ré vén (Gal 1,11-12). Már ez is mu tat ja, hogy evan gé li u má nak fõ pont ja it 3 (val- lo má sa sze rint) nem az egy há zi ha gyo mány ból ta nul ta, ha nem ki- 1 Róm 2,16; 16,25; ez zel egyen ér té kû ki fe je zés a mi evan gé li u munk is: 2Kor 4,3; 1Tessz 1,5; vö. még 2Kor 11,4; te hát nem azt mond ja: Jé - zus evan gé li u ma, vagy: a Pé ter és a töb bi ek ál tal hir de tett evan gé li - um, bár sok szor ne ve zi Krisz tus evan gé li u má nak, és oly kor Is ten evan gé li u má nak, de alig ha két sé ges, hogy az utób bi ki fe je zé sek azo nos je len té sû ek szá má ra az én evan gé li u mom -mal. 2 Ta lán mon da ni sem kel le ne: en nek sem mi köze a Jé zus ál tal hir de tett evan gé li um tar tal má hoz. 3 en prótoisz: 1Kor 15,3. 263

2 nyi lat koz ta tás ré vén tud ta meg (bár mi lyen prob le ma ti kus nak tart - suk is az ilyes mit). Ezt meg erõ sí ti az zal, hogy ki je len ti: da masz ku - szi meg vi lá go so dá sa után nem ment el Je ru zsá lem be, és nem hall - ga tott test re és vér re (Gal 1,16-17). De lás suk, mi ket ka pott még!? Az 1Kor 11,23-25 sze rint az eu cha risz tia sze rez te té si igé it: Az Úr Jézus elárultatásának éjszakáján fogta a kenyeret, hálát adott... fog ta a kely het... Az 1Kor 9,14-ben azt mond ja, az Úr úgy pa ran csol ta, hogy az evan gé li um hir de tõi az evan gé li um ból él - je nek, noha az Úr az el len ke zõ jét pa ran csol ta: in gyen kap tá tok, in gyen is ad já tok (Mt 10,8). Az 1Kor 14,37 sze rint az Úr aka ra - ta, hogy az asszo nyok hall gas sa nak a gyü le ke zet ben ; ez ugyan nem igaz, de ha va la ki pró fé ta vagy Lé lek kel telt, az is mer je fel az Úr pa ran csát ab ban, amit írok (uo.), azaz csak pró fé tai meg vi lá - gosodás révén lehet felismerni ezt a jézusi parancsot. Az 1Tessz 4,15-17-ben ki je len ti: Az Úr ta ní tá sa alap ján azt mond juk: Mi élõk, akik az Úr el jö ve te lé ig meg ma ra dunk, nem elõz zük meg az el huny ta kat..., de Jé zus ilyes mit sem hir de tett. Össze fog lal va: Csu pa olyan adat ról van szó, ame lyet Pál a kü - lön bö zõ õs egy há zi gyü le ke ze tek tõl hall ha tott ugyan ak kor ke re ken ta gad ja, hogy bár mit is em be rek tõl ta nult vol na. Azt gon dol hat nánk ezért: úgy érti, hogy emberek közvetítésével ugyan, de az Úrtól kap ta, amit ka pott ez vi szont el lent mon da na a Gal 1,20-ban es - küvel is megerõsített alapelvének, hogy nem emberi közvetítõktõl kap ta, amit ka pott, ha nem egye dül a mennyei Krisz tus tól, köz vet le - nül, kinyilatkoztatásban. Mivel azonban felette problematikus, 4 hogy ilyen ada to kat ka pott vol na a mennyei Krisz tus tól, ezért úgy tû - nik, csak egy ma gya rá zat ma rad: Ami Jé zus-ha gyo mányt Pál szél - té ben-hosszá ban hal lott (egyes em be rek tõl vagy gyü le ke ze tek tõl), az az õ sze mé ben csak ak kor vált ér vé nyes sé, az Úr tól va ló vá, ha a mennyei Krisz tus ka riz ma ti ku san (= lá to más ban) meg erõ - sítette, il let ve he lye sen ér tel mez te szá má ra. 5 4 Rész ben lé lek ta ni szem pont ból, mert ho gyan jut hat va la ki lá to más - ban ennyi re konk rét és szá má ra új ada tok hoz, rész ben tar tal mi szem - pont ból, mert a mennyei Krisz tus ho gyan mond hat mást, mint amit a föl di Jé zus ta ní tott? El fe lej tet te vol na...? Mó do sí tot ta vol na...? 5 Például: ez a ke hely az új szö vet ség Pál nál: az én vé rem ben (1Kor 11,25, vö. páli meg vál tás tan); Krisz tus meg halt Pál nál: bû - ne in kért és az Írá sok sze rint ; fel tá madt Pál nál: szin tén az Írá sok sze rint (1Kor 15,3-4), majd meg je le nés ként ér tel mez ve hoz zá fû zi a ka riz ma ti kus pün kös di ese ményt ( több mint 500 test vér ) és a Ja - kab-le gen dát (1Kor 15,6-7). 264

3 Egy ilyen ka riz ma ti kus (te hát belsõ!) él mény = ki nyi lat - koz ta tás volt az alap ja Pál Jé zus fel tá ma dá sá ba ve tett hi té - nek is, ne ve ze te sen a da masz ku szi ese mény : 6 a da masz ku szi Jézus-követõk letartóztatására indult Saulnak megjelenik a feltámadt Krisz tus, számon kéri, miért ül dö zi õt, közli vele, hogy hiába kapálózik az ösztöke el len, majd meg bíz za az zal, hogy a po gá nyok apos to la le gyen. Hogy mi lehetséges egy ilyen él mény ré vén, alig ha le het el - dön te ni. Hogy va ló szí nû leg mi tör tént, az lé lek ta ni lag a kö vet - ke zõ kép pen re konst ru álható: 1. Pál tudta, hogy Jé zust ke reszt - re fe szí tet ték, és bár hall(hat)ott ar ról, hogy kö ve tõi azt hí resz te - lik, feltámadt, õ maga nyilvánvalóan ar ról volt meggyõzõdve, hogy a ke reszt re fe szí tés kö vet kez té ben meg halt. 2. Pál üldözte Jézus kö ve tõ it 7 ; talán már ekkor világos lehetett számára, hogy ma gát Jé zust ül dö zi an nak kö ve tõ i ben. 3. A Da masz kusz ka pu ja elõt ti meg vi lá go so dás ban ko ráb bi tu dá sa: ül dö zöm az ár tat - lan? Jé zust, gyötrõ lelkiismeretfurdalássá érik ( Saul, Saul, mi ért ül dö zöl en gem? ), és eb ben a lelkiis me ret fur da lás ban egy - úttal azt is bi zo nyos ság ként éli meg, hogy ez a Jé zus lé te zõ va ló - ság, kü lön ben nem okoz hat na neki lelkiismeretfurdalást. 4. Eb - bõl a ket tõs bel sõ ta pasz ta lat ból fo lyik a ké zen fek võ következtetés (aminek persze nem kell logikai természetûnek lennie, lehet az elõ zõ evi den ci ák vagy in tu í ci ók má sik ol da la ), hogy Jé zus él. 5. De mi vel Pál (úgy) tud ja, hogy Jé zus a ke reszt re fe szí tés kö vet - kez té ben meg halt, nem gon dol hat más ra (s a ki in du ló él mény mi - att nem él het meg mást bi zo nyos ság ként), mint hogy Jé zus fel tá - madt. 6. Ezt a kö vet kez te tést, ezt a szub jek tív bi zo nyos sá got csak meg könnyí ti és va ló szí nû sí ti, sõt meg erõ sí ti, hogy tud ja: a ke resz - tények Jé zus feltámadását hirdetik; magyarán: Pál számára ahá-élményként, ami mindig és szükségképpen szubjektív! le es he tett a tan tusz : Még is csak úgy áll a do log, ahogy ezek hí - resz te lik! 7. Te kin tet tel Pál fa na ti kus sze mé lyi sé gé re 8, mi sem kézenfekvõbb, mint hogy ami lyen szenvedélyes bi zo nyos - ság gal ta gad ta és ül döz te ko ráb ban Jé zust, ugyan olyan szen ve - délyességgel ál lít sa és ter jessze most, hogy fel tá madt és él, ez út tal is po kol ba kí ván va azo kat, amik mást hir det nek, mint õ (ld. Gal 1,8). 6 ApCsel 9., 22. és 26. fe je zet. 7 Ist vánt (Csel 7,58; 8,1) és a töb bi e ket Je ru zsá lem ben (Csel 9,1), de szán dé ka sze rint Da masz kusz ban is (Csel 9,1-2). 8 Vö. Gal 1,14; Csel 22,3-4; 26,

4 Ez már ön ma gá ban is elég len ne an nak ma gya rá za tá hoz, mi ért vált Pál szá má ra elsõ szá mú, sõt min den mást el söp rõ evan gé li u - mi tar ta lom má, hogy Jé zus fel tá madt ; de van két má sik té nye - zõ is (bár ezek nem eb be li hi té nek lét re jöt tét, ha nem min den mást el söp rõ vé vá lá sát és ennek meg erõ sí té sét ma gya ráz zák): Az egyik: Pál szá má ra te o ló gi a i lag el en ged he tet len volt Jé - zus fel tá ma dá sa a ha lot tak kö zül, mi vel úgy vél te, hogy csak az en gesz te lõ ál do zat ként meg ölt, de az tán fel tá madt Krisz tus sal történõ misztikus egyesülésünk teszi lehetõvé számunkra a mi feltámadásunkat és teljes megváltásunkat. 9 Mondanunk sem kell, hogy en nek sincs sem mi köze a föl di Jé zus ta ní tá sá - hoz, amely sze rint Is ten min den meg tér ni kész bû nös nek fel té tel nél kül meg bo csát, és há rom nap múl tán, azaz ha mar, au to ma - ti ku san fel tá maszt ja az em ber fi át, va gyis az em bert, ma gya rul mindenkit (Mk 8,31), hi szen Õ nem a hol tak Is te ne, ha nem az élõ ké... (Lk 20,38). A másik: Pál szá má ra pszichológiailag elengedhetetlen volt Jé zus fel tá ma dá sa, va la mint a maga ta lál ko zá sa a fel tá - madt Krisz tus sal, mi vel csak ez zel tud ta (vagy azt hit te, hogy tud ja) iga zol ni, hogy bár Jé zust (és ta ní tá sát) nem is mer te, sõt ül döz te, még is a Ti zen ket tõ vel egyen ran gú apos tol. So sem tu - dott megszabadulni ettõl az önigazolási kény sze ré tõl: Ró má ba azt írja, nem szé gyel lem azt az evan gé li u mot, amely ki nyi lat - koztatja Isten igazságosságát hitbõl hitre (Róm 1,16-17). A galatáknak így tanúskodik önmagáról: Pál, apostol, akit nem emberek 10 és nem em ber 11 hí vott meg, ha nem a ha lot tak kö zül fel - tá masz tott Krisz tus (Gal 1,1). A korintusiaknak pe dig így ér vel: Én nem va gyok apos tol? Én nem láttam Jé zust, a mi Urun kat?... Ha má sok szá má ra nem va gyok is apos tol, a ti szá mo tok ra az va - gyok (1Kor 9,1-2)! Úgy látszik, foly ton at tól ret te gett, hogy nem hall gat ják meg, vagy nem ve szik ko mo lyan, ha nem tud ja bi - zonyítani apostolságát! Ezért az tán még at tól sem riadt vissza, hogy a sa ját ka riz ma ti kus (bel sõ!) (Jé zus-) lá tá sát 12 azo no sít sa Pé ter és a Ti zen ket tõ egé szen más faj ta, ne ve ze te sen nor má lis, fi - zi kai (Jé zus-)lá tá sá val 13, il let ve hogy Pé ter és a Ti zen ket tõ nor - 9 Vö. pl. Róm 3,24-25; 5,17-20; Ef 2,4-7; 1Kor 15, Töb bes szám = nem az õs apos to lok, a Ti zen ket tõ. 11 Egyes szám = nem a föl di Jé zus. 12 heoraka: 1Kor 9,1. 13 Vö. vele együtt et tünk és it tunk : ApCsel 10,

5 má lis lá tá sát azo no sít sa a maga lá to má sá val 14, ho lott nem is mer - te a föl di Jé zust (vö. Gal 1,1). Ho gyan tud ta vol na hát meg ál la pí - ta ni, hogy a két lá tás (vagy a föl di Jé zus ta ní tá sa és a mennyei Krisztus kinyilatkoztatása) megfelel-e egymásnak? A lényeg azon ban az, hogy Pál nak egye dül a maga sze mé lyes, ka riz ma ti - kus ta pasz ta la tá ra 15 kel lett ala poz nia apos to li kül de té sét és te kin - télyét. Pál nak ez a vi sel ke dé se, amely nek to váb bi meg nyil vá nu lá sa vagy kö vet kez mé nye az volt, hogy nem óhaj tott sem mit sem ta - nul ni (Gal 1,16-17) azok tól, akik együtt jár tak-kel tek az Úr Jé - zus sal (ApCsel 1,21), ba rá ti lag szól va nél kü löz te a sze rény sé get. Ez ön ma gá ban véve nem len ne nagy baj; vi szont iga zi tra gé dia, az egész em be ri ség tra gé di á ja, hogy a tör té ne ti Jé zust fél re - söpörve, az õ Jézusról alkotott véleménye, egymástól el vá - laszt ha tat lan meg vál tás- és fel tá ma dás hi te vált köz pon ti dog - má vá és ki zá ró la gos mér ték ké az egész ke resz tény ség szá má - ra. Lás sunk né hány pél dát a tra gi kus kö vet kez mé nyek re. A Krisz tus ba mint meg halt és föl tá madt Meg vál tó ba ve tett hit vált dön tõ vé és egye dül üd vö zí tõ vé, és lé nye gi leg el ve szí tet - te je len tõ sé gét a Jézus tanítása szerinti élet. Ha elv ben nem is, gya kor la ti lag min den kép pen és tel jes mér ték ben. Zse ni á li san fo - gal maz za meg ezt Kér dés fe le let címû ver sé ben Jánosy Ist ván: És va sár nap mi lesz ve led?/ Ki for gat ják hi te met! / Mond ják: nem va gyok csak em ber, / ha nem is ten. Meg je len tem / meg vál ta ni a világot. / Mond ják: nem apá tól let tem, / de ga lamb tól, s tes ti mez ben / fel tá mad tam, s menny be száll va / ülök az Is ten jobb já ra. / Ezzel szõnek álmot rólam, / s éber szómat, mit kiróttam: / a nem-ölést, a nem-ár tást / há tuk mögé ve tik, ál dást / vár ván, hogy ke reszt ha lá lom / meg vál tot ta a vi lá got! / Gyil kos nak, pénz for - ga tó nak, / gyen géb bet sa nyar ga tó nak / ol dást ad nak: Ha lá lom - ban / min den bû nü ket le mos tam. 16 To váb bá a szent sé gek vál tak dön tõ vé és üd vö zí tõ vé, nem pe dig a Jé zus ta ní tá sa sze rin ti élet; hi szen az üd vös ség ke gyel - mét, ame lyet ke reszt ha lá lá val és fel tá ma dá sá val Jé zus meg szer - zett, az Egy ház szent sé gei köz ve tí tik, és aki nem já rul a szent - ségekhez, az (ipso facto!) ki zár ja, hogy ne mond juk: ki kö zö sí ti ma gát az üd vös ség bõl... Per sze ezt ma már nem il lik így ki mon - da ni, de az egy há zi köz fel fo gás gya kor la ti lag ta lán még min dig 14 ófthé: meg je lent Pé ter nek... meg je lent ne kem is (1Kor 15,5.8). 15 Da masz kusz, és fel te he tõ en ké sõb bi él mé nyek is. 16 Ki eme lé sek tõ lünk. 267

6 ez. És még ha nem lenne is: épp elég kárt oko zott már az el telt két - ezer év ben. Min den eset re az ide vo nat ko zó dog má kat nem von - ták vissza, te hát ér vény ben van nak! To váb bá a hierarchia vált dön tõ vé és üd vö zí tõ vé, nem pe - dig a Jézus tanítása sze rin ti élet; hiszen ha igaz, hogy Jézus Krisz tus az egye dü li meg tes te sü lé se és hi te les kép vi se lõ je Is ten - nek, és hogy a Krisz tus ba ve tett hit az üd vös ség fel té te le, ak kor ké zen fek võ, hogy min den ki kö te les alá vet ni ma gát azok nak, aki - ket Jé zus utó da i ul je lölt ki, Pé ter nek, a Ti zen ket tõ nek és az õ utó da ik nak, s aki el le nük lá zad, Is ten el len lá zad, bár mennyi re jé - zu si mó don él jen is egyéb ként Vé gül még egy pél da arra, ho gyan for mál ta tra gi kus mó don az egész em be ri tör té nel met a páli meg vál tás hit egyed ural ko dó vá vá - lá sa. Ha ez nem kö vet ke zik be, ta lán nem vá lik ki a ke resz tény - ség a zsi dó ság ból, hi szen a kez det kez de tén az egyet len kü lönb - ség gya kor la ti lag az, hogy a ke resz té nyek (= Jé zus-kö ve tõ zsi - dók!) vallják, hogy Jézus a Megváltó, azaz a Messiás, a zsidók viszont nem. De ha ki vá lik is a ke resz tény ség, min den bi zonnyal nem jön lét re az is mert gyil kos szem ben ál lás, a ke resz tény an ti - sze mi tiz mus és an nak el len ha tá sai. Így vi szont szük ség kép pen létrejött, hiszen a zsidók istengyilkosságát valahogy csak meg kel lett to rol ni! En nek gyökere és teológiai megalapozása ott van már ma gá ban az Új szö vet ség ben:...ti ki szol gál tat tá tok és meg ta - gadtátok Pilátus elõtt, noha õ sza ba don akar ta bo csá ta ni... az élet szer zõ jét meg öl té tek (Csel 3,13-15);...vére raj tunk és fi a in kon (Mt 27,25);...a zsi dók... az Úr Jé zust és a pró fé tá kat is meg öl ték... Ezért Is ten nek nem ked ve sek, és az em be ri ség el len sé gei... így rá - juk nehezedik Isten haragja teljes erejével (1Tessz 2,15-16). Órigenész az tán azt mond ta: Jé zus vére nem csak kor tár sa i hoz, ha - nem min den jö ven dõ zsi dó nem zet ség hez ta pad ; kö zép ko ri pá pák rendelték el elõször a sár ga csil lag vi se lé sét a zsi dók szá má ra; Luther fel éb resz tet te Pál és Já nos (vö. Jn 8,44) an ti sze mi tiz mu sát, Hitler pe dig Lu ther re hi vat ko zott: Nagy em ber volt õ... Úgy lát ta a zsi dó kat, ahogy mi csak ma kezd jük lát ni õket. Íme, így ve zet a páli fel tá ma dás hit egye ne sen a hit le ri, és ha son ló an a sztá li ni kon cent rá ci ós tá bo ro kig. És a mo dern ate - izmusig Így az tán lét re jön a két osz tá lyú, kle ri ku sok ra és la i ku sok ra ta go zó dó egy ház, amely ben a klé rus szük ség kép pen ural mat gya ko rol, a la i ku sok pe dig szük ség kép pen má sod- vagy so kad ran gú lé nyek, s a misszió csí rá - já ban hal el

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2011/4, 39 62. 39 A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI RÉPÁSI Éva HA LÁSZ Er

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hit, remény, szeretet a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hús vé ti üze net Mert úgy sze ret te Is ten e vi lá got, hogy egy szü lött FI át ad ta, hogy aki hisz Ben ne el ne vesszen,

Részletesebben

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 77. évfolyam, 39. szám g 2012. szeptember 30. g Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap Ára: 250 Ft Az, hogy ma már nem erő szak kal aka runk/akar nak val lá si

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk XXI. évfolyam 2012. január * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja A hónap mûvésze Képviselõ-testületi ülés Dunaharaszti Gazdakör Faragó Tibortól búcsúzunk 2. oldal 8. oldal 12. oldal 18. oldal 6.

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie.

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie. Ne ve zés: Ne vez het min den olyan, már mû kö dõ Ma gyar ze ne kar, aki je len leg még hi va ta lo san ki adott han ga nyag gal nem ren del ke zik. (Nem hi va ta los nak szá mít: ga rázs fel vé tel, de

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 19., péntek 60. szám Ára: 2783, Ft TARTALOMJEGYZÉK 121/2006. (V. 19.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kor -

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. NOVEMBER 23. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft F E L

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2.

TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2. TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2. Ter mé sze ti jel lem zõk...4 3. A te le pü lés múlt ja...6 4. Fegy

Részletesebben

Legyenbennünkösszetartás,

Legyenbennünkösszetartás, 1394 2011 2011. szeptember l XViii. évfolyam 9. szám l az önkormányzat közérdekű, havonta megjelenõ lapja l ára: 100 ft L a tartalomból színjátszó tábor IdénaugusztusbanismétmegrendezteszínjátszótáborátZamárdiban

Részletesebben

A tõ ke pi a ci sze rep lõk

A tõ ke pi a ci sze rep lõk Sza bó Zsolt A tõ ke pi a ci sze rep lõk ki vo nu lá sá nak, til ta ko zá sá nak, hû sé gé nek gaz da sá gi nö ve ke dés re gya ko rolt ha tá sa Ös sze fog la ló: a glo bá lis szin tû pénz- és tõ ke pi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök. 90. szám. Ára: 2830, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök. 90. szám. Ára: 2830, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök 90. szám Ára: 2830, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök 90. szám Ára: 2830, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás Épít ke zõk Jú li us ele jén Ágon te tõ fel újí tás ba fo gott Or sós Flóra és Fá bi - án. A Hab itat Pont és a Köz-Tér-Há ló Ala pít vány köz re mû kö dé - sé vel meg va ló su ló mun kát már áp ri lis

Részletesebben

Isten áldásában gazag, boldog új évet!

Isten áldásában gazag, boldog új évet! X. évfolyam 1. szám A keresztény nemzeti gondolat hírnöke * Tár sa dal mi, kul tu rá lis, ha gyo mány õr zõ fo lyó irat * Ára: 100 Ft 2003. ja nu ár Szá munk tar tal má ból: - Im memoriam: Szmola Sán dor

Részletesebben

ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL

ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL A Ma gyar Tu do mányos Akadémia né hány kutatócso portjá nak köz re mû kö dé sé vel, a Tu dás tár sada l om Ku ta tó központ s zervezésében ta nulm

Részletesebben

Ha tehetséges a gyerek

Ha tehetséges a gyerek Ha tehetséges a gyerek GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek alkotják. A sorozat célja,

Részletesebben

MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN

MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN Kiss Zoltán László MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN ZRÍNYI KIADÓ Kiss Zoltán László MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN Kiss Zoltán László MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN Katonaszociológiai adalékok a nemzetközi béketámogató

Részletesebben

NYELV ÉS BE SZÉD MINT A KARTEZ IÁNUS EM BER DIF FER EN TIA SPECI FI CA- JA

NYELV ÉS BE SZÉD MINT A KARTEZ IÁNUS EM BER DIF FER EN TIA SPECI FI CA- JA Dékány And rás NYELV ÉS BE SZÉD MINT A KARTEZ IÁNUS EM BER DIF FER EN TIA SPECI FI CA- JA (Ap ró meg jegy zé sek egy is mert descartes -i szö veg hely néhány idé ze té hez ) Elsô idézet: azok, akik tud

Részletesebben

Bojlim ix ek. Akülönbözõ kiállításokon, illetve. Mi jó, és mi nem? (1. rész) HUB GENDERS ÍRÁ SA

Bojlim ix ek. Akülönbözõ kiállításokon, illetve. Mi jó, és mi nem? (1. rész) HUB GENDERS ÍRÁ SA Bojlim ix ek Mi jó, és mi nem? (1. rész) HUB GENDERS ÍRÁ SA A bojlim ix az egyik leg fi no mabb té ma kör, ha a pon tyok vi lá gá ról be szé lünk, leg alább is át vitt ér te lem ben. Szó sze rin ti ér

Részletesebben

Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek

Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett

Részletesebben

Ál la mi lag tá mo ga tott és költ ség té rí té ses kép zé sek je lent ke zôi szá mok, je lent ke zé si stra té gi ák

Ál la mi lag tá mo ga tott és költ ség té rí té ses kép zé sek je lent ke zôi szá mok, je lent ke zé si stra té gi ák Ál la mi lag tá mo ga tott és költ ség té rí té ses kép zé sek je lent ke zôi szá mok, je lent ke zé si stra té gi ák FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Garai Or so lya Kiss Lász ló Az el múlt évek el sô he lyes je

Részletesebben

Al go rit mu sok és táb lá zat ke ze lés Te het ség gon do zás a köz ok ta tás ban az in for ma ti ka te rü le tén

Al go rit mu sok és táb lá zat ke ze lés Te het ség gon do zás a köz ok ta tás ban az in for ma ti ka te rü le tén Al go rit mu sok és táb lá zat ke ze lés Te het ség gon do zás a köz ok ta tás ban az in for ma ti ka te rü le tén GÉNIUSZ KÖNYVTÁR A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által

Részletesebben

Az iro dal mi al ko tó te vé keny ség fej lesz té se

Az iro dal mi al ko tó te vé keny ség fej lesz té se Az iro dal mi al ko tó te vé keny ség fej lesz té se GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett

Részletesebben

Az iskolai demokrácia alternatívái A MA GYAR IS KO LA ÉS AZ ÚN. DE MOK RA TI KUS IS KO LÁK TA PASZ TA LA TA I NAK ÖSSZE HA SON LÍ TÁ SA

Az iskolai demokrácia alternatívái A MA GYAR IS KO LA ÉS AZ ÚN. DE MOK RA TI KUS IS KO LÁK TA PASZ TA LA TA I NAK ÖSSZE HA SON LÍ TÁ SA Az iskolai demokrácia alternatívái A MA GYAR IS KO LA ÉS AZ ÚN. DE MOK RA TI KUS IS KO LÁK TA PASZ TA LA TA I NAK ÖSSZE HA SON LÍ TÁ SA A tanár, aki osztályát a büntetésektôl való félelemmel kormányozza,

Részletesebben