Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május"

Átírás

1 Hit, remény, szeretet a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hús vé ti üze net Mert úgy sze ret te Is ten e vi lá got, hogy egy szü lött FI át ad ta, hogy aki hisz Ben ne el ne vesszen, ha nem örök éle te le gyen. (Jn 3,16) Ko moly ki hí vás lel ki - pász tor ok nak év ről év re a nagy ün ne pe ken az üze net újabb és újabb for - má ba ön té se. Bár na gyon gaz dag és szin te ki me rít he - tet len a mon da ni va ló, még sincs ez más ként ilyen kor Hús vét ün ne pén sem. ez azon ban nem hogy meg un - ha tó vá, ki üre se det té te szi az ün ne pet, ha nem pont ez az ál lan dó ság ad ja a va ló di ér - té két. A hús vé ti öröm hír im má ron kö zel két ezer éve hang zik vál to zat la nul, és vál to zó tör té nel mi ko rok - ban, újabb és újabb ge ne rá - ci ók hall hat ják év ről év re: Jézus él!. Meg halt a ke - resz ten a mi bű ne in kért, he - lyet tünk hor doz ta el a bün - te tést, de fel tá madt, és Lel - ke ál tal ma is ve lünk van. ez a vál to zat lan, élő üze - net az, ami ké pes volt az el - ső ke resz tyé ne ket olyan erő - vel, bá tor ság gal, hit tel meg - töl te ni, hogy akár éle tük árán is hir det ték, kép vi sel - ték Krisz tust. ez adott ki tar - tást a leg sö té tebb ko rok ban a hit val ló ke resz tyé nek nek. ez az üze net emelt fel mil li - ó kat a lel ki nyo mor ból, re - ményt adott a re mény te len - ség ben, ez lá gyí tott meg meg ke mé nye dett szí ve ket, for mált át éle te ket. és ez a meg má sít ha tat lan üze net hang zik ma is. Jé zus él és té ged is hív, hogy meg is - merd, hogy el fo gadd az Ő sze - re te tét, ke gyel mét. Mert úgy sze ret te Is ten e vi lá got, hogy egy szü lött Fi át ad ta, hogy aki hisz Ben ne el ne vesszen, ha - nem örök éle te le gyen. (Jn 3,16)

2 2 Hit, remény, szeretet Gon do la tok az evangélizációs hét ről Az idei feb ru - ár hi deg volt, kö dös, un dok és ko - rán sö té te dett. Be - teg sé gek so ro za ta gyö tör te már jóideje a csa lá dun kat, mind tes ti leg, mind lel ki - leg ne héz, ki me rí tő idő sza kot él tünk. ek kor jött a hír, hogy feb ru ár vé gén evangélizációs hé - ten ve he tünk részt a hé víz györki gyü le - ke zet tel kö zö sen, ady end re: az úr ér ke zé se ame lyet Vá mos Bé la nagy tisz te le tű úr tart, aki egy Po zsony hoz kö ze li köz ség ből, Felső patonyból ér ke zik hoz zánk. tud tam, hogy jó len ne el men ni, de nem érez tem ma gam ban erőt eh hez, így az el ső al ka lom ra, hét főn csak a test vé - rem ment el. Ra gyo gó arc cal jött ha za, lel ke sen me sél ve. ezen fel buz dul va más - nap nagy ne he zen, be te gen és el csi gáz - va, rá vet tem ma gam, hogy el men jek és nagy örö möm re a fér jem is ve lünk jött. Hi he tet len él mény volt. zákeus tör - té ne te volt a köz pon ti té ma. vá mos Bé - la olyan tisz tán, egy sze rű en és őszin tén be szélt, hogy az em ber min den ről meg tu dott fe led kez ni testi, lel ki fáj dal mak Mi kor el hagy tak, Mi kor a lel kem ros ka doz va vit tem, Csön de sen és vá rat la nul át ölelt az Is ten. nem har so ná val, ha nem jött né ma, igaz öle lés sel, nem jött szép, tü zes nap pa lon de háborus éj jel. és meg va kul tak hiú sze me im. Meg halt ifjuságom, de őt, a fé nyest, nagy sze rűt, Mind örök re lá tom. szűntek és tel jes szív vel oda tu dott fi gyel ni az is ten üze ne té re. érez tem, hogy ezek az üze ne - tek sze mé lye sen ne - kem szól nak, hogy az Is ten utá nam nyúlt, ahogy a nagy tisz te le tű úr meg fo gal maz ta. érez vén az úr ke re sé sét a töb bi nap már nem is volt kér - dés, hogy me gyünke. es té ről es té re, pok ró cok kal fel sze - rel kez ve, öröm mel és vá ra ko zás sal ér kez tünk a temp lom ba és min den al ka lom mal fel töl te kez ve, hit ben erő söd ve, há la adás sal és imád ság gal a szí - vünk ben tér het tünk ha za. vá mos Bé lá nak kö szön he tő en na - gyon meg hitt, ben ső sé ges han gu lat ban tel tek az evangélizációs al kal mak. nem vol tak ta buk és nem szé pí tett sem mit. nyílt sá ga, vi lá gos és tisz ta lá tás mód ja fel - rá zó, le fegy ver ző volt és a né ha fáj dal mas őszin te ség ugyan így, fáj dal ma san őszin - tén szem be sí tet te az em bert ön ma gá val. va ló ban ma gam ba kel let néz nem és fel ten ni a leg fon to sabb kér dést: hol tar - tok én az is ten hez ve ze tő úton? Meg tu -

3 Hit, remény, szeretet 3 dom-e ten ni a dön tő lé pést, le tu dom-e ten ni a bű ne i met a lá ba elé és át tu dome ad ni ne ki egész éle te met, hogy in nen - től új em ber ré vál jak és Ő ve zes sen? A vá lasz, ame lyet az evangélizáción kap tunk, kap tam, egy sze rű és cso dá la - tos: Igen, mert az Úr Jé zus na gyon sze ret té ged és meg vál tott. Ha őszin tén, tisz ta szí ved ből meg bá nod a bű ne i det és min - den nyo mo rú sá go dat oda vi szed elé, Ő el fo gad té ged, úgy, ahogy vagy és meg ka - pod tő le a ke gyel met. Az Úré le szel és ál - dot tá vá lik az egész éle ted. nem han go san és lát vá nyo san, nem csin nad rat tá val, nem szín pa di as, drá mai nagy je le net ben, ha nem csön de sen és vá rat la nul, egy sze rű en: egy mé lyen őszin te ké rés sel és imád ság gal. zsolt. 50,15 Hívj se gít sé gül en gem a nyo mo rú ság ide jén! Én meg sza ba dít lak, és te di cső í tesz en gem. Há lás va gyok, ami ért is ten ilyen le - he tő sé get adott szá munk ra, hogy ré sze - sei le het tünk en nek az evangélizációs hét nek. itt sze ret ném meg kö szön ni a hévízgyörki test vé rek sze re te tét és ked - ves sé gét, amellyel es té ről es té re kö rül - vet tek min ket aszó di a kat. Kö szön jük! Aszód, 2011.április 20. Lestyán Ka ta lin MÁt RA HÁ zi CsenDesHét Nagy öröm volt számomra, hogy ott lehettem a mátraházi presbiteri csendeshéten.igaz,énnemvagyokpresbiter, de nagyon sok mindent átéltem, megtapasztaltam. Meg nyílt a szí vem, hall gat tam az igét, a pré di ká ci ót, amit a tisz te - le tes Urak, az es pe res úr és Püs pök úr hir de tett. Oda tud tam fi gyel ni, ami az - előtt nem ment. Most iszom is ten sza vát. na gyon sok test vé rem nek kö szön he tem ezt. Rá kel lett jön nöm, mennyi min dent ve szí tet tem az zal, hogy nem ke res tem Jé - zust, él tem a ma gam éle tét. Akik is mer - nek, azok tud ják. Fur csán érez tem ma - gam, hogy akik kel össze gyűl tünk min den reg gel ige ol va sás ra, imád ko zás ra, éne kel - ni mi lyen szé pen tud nak imád koz ni. én még er re nem va gyok ké pes, nem nyí lik imá ra aj kam han go san. De a test vé rek eb ben is se gí tet tek. volt, aki kész imád sá - got ho zott, hogy ezt mond jam el, volt aki től ver set kap tam, hogy fel ol vas has - sam. Jól esett az is, ami kor meg kér tek, ol vas sam fel én az az na pi igét. vagy ami - kor éne kel het tük sze re tett éne ke met. vé gig fog ták a ke zem. so sem érez - tet ték ve lem azt, hogy én más va gyok, mert csak most ke rül tem kö zé jük. tu - dom, ha bár ki től se gít sé get ké rek, ez - után is se gít. na gyon so kat kö szön he tek lel ki - pász to runk nak is. ve le na gyon so kat be - szél get tem az út előtt, Ő erő sí tett, be - szélt ne kem. Há la ér te is ten nek! 8

4 4 Hit, remény, szeretet Gondjaimat,fájdalmamat, terheimetletettemjézuselőtt.szívem feltöltődve,lelkemmegnyugodva térthaza.ezérthálásvagyok azúrnak. 8 es pe res úr ral va ló be szél ge té sem is na gyon so kat je len tett, meg erő sí tett, el - in dí tott az úton. Gond ja i mat, fáj dal ma mat, ter he i met le tet tem Jé zus előtt. szí vem fel töl tőd ve, lel kem meg nyu god va tért ha za. ezért há lás va gyok az úr nak. Utol só nap az es pe res úr imád sá ga na gyon meg érin tet te a szí vem. vé gig sír tam, de is ten ott volt ve lem, Ba lázs Ica pe dig szo rí tot ta a ke zem, ez zel is erő sít ve en gem. úgy ér zem, tisz ta szív ből, is ten sze - re te té vel be fo gad tak ma guk kö zé is. Kö - szö nöm ne kik, hogy fog ták a ke zem, ve - zet tek. Ké rem a Jó is tent, tart sa meg Őket ilyen hit ben, sze re tet ben. imád ko - zom ér tük, hogy még na gyon so ká ig él - je nek egész ség ben, és ve zes se nek a jó úton, ta nít sa nak, mert még Jé zus út já - nak na gyon az ele jén já rok. Még na gyon sok ilyen cso dá la tos na pot sze ret nék ve lük meg él ni Mát ra - há zán és itt hon a hévízgyörki gyü le ke - ze tünk ben is. egy na gyon fon tos gon do lat: Amíg nem nyí lik meg a szí vünk, hor doz zuk a ter het. A ter hek től ne héz meg sza ba dul - ni, mer jük bű ne in ket be val la ni! Ha meg vall juk bű ne in ket, hű és igaz ő: meg - bo csát ja bű ne in ket, és meg tisz tít min ket min den go nosz ság tól. (1Jn1,9) Faragóné Ica

5 Hit, remény, szeretet 5 Csa lá di hét vé ge 2011 Istenkegyelmébőlidénismegtarthattukszokásoscsaládihétvégénketáprilis én.Gazdagonhulltránkazáldás,deIstennekhálanemesőformájában. Gyermekeknekfiataloknakfelnőtteknekegyarántlehetőségüknyíltaszombati délutánonalelkitestifeltöltekezésre.akicsiknekabábelőadás,ajátékok,sport hozottsokörömetafelnőtteknekakötetlenbeszélgetés,együttlétéspersze a14kghúsbólkészültízletespörköltmelybőlmindenkinekjutottbőséggel. A hét vé ge kö zép pont já ban a gyer me kek áll tak. nem csak azért mert a va sár na pi is ten tisz te le ten rö vid mű sor ral ör ven dez tet tek meg min ket, ha nem a be szél ge té sek ben is ar - ra a szo kat lan kér dés re ke res tük a vá - laszt, va jon mi fel nőt tek, mit ta nul ha - tunk a gyer me kek től. A Bib lia alap ján mond hat juk, na gyon so kat. Jé zus mon - d ja: ha meg nem tér tek, és olya nok nem lesz tek, mint a kis gyer me kek, nem men tek be a mennyek or szá gá ba. Fél re ne ért sük! Jé zus nem gye re kes ség re, fe - le lőt len ség re, na i vi tás ra buz dít! nem azt vár ja, le gyünk új ra gye re kek! De azt igen hogy ta nul junk tő lük. Mit? 8

6 6 Hit, remény, szeretet 8 elő ször is azt aho gyan min den vo na - ko dás nél kül ér zik tud ják, hogy rá szo - rul nak szü le ik gyá mo lí tó sze re te té re. Ők nem szé gyel lik vál lal ni rá szo rult sá - gu kat és sa ját gyen ge sé gü ket sem a szü - le ik kel, sem is ten nel szem ben. egy kis - gyer mek nél ter mé sze tes, hogy ha baj van egy ből édes any já hoz, édes ap já hoz sza lad. Bár csak mi is meg lát nánk a sa ját Is ten re szo rult sá gun kat. Hogy nél kü le a mi erőnk sem mit sem ér, nem tud juk meg vív ni az élet har cát. Me ne kül jünk Hoz zá! ne csak ak kor, ha baj van, ha - nem örö münk kel is. Má sod szor a fel tét len bi zal mat ta - nul hat juk meg tő lük. Ők nem ké tel ked - nek az őket kö rül ve vő vi lág ban, em be - rek ben. és nyil ván ez ve szé lyes is le het, de sok szor, mi fel nőt tek azért uta sít juk el még az igaz sá got is, mert már nem tu - dunk bíz ni sen ki ben és sem mi ben. en - ged jük, hogy is ten meg győz zön ben - nün ket az Ő vég te len sze re te té vel, és ha még van nak is ben nünk kér dé sek, ad - junk he lyet is ten vá la sza i nak is. vé gül a lel ke se dés ben is van mit ta - nul nunk. egy gyer mek őszin tén me ri vál - lal ni, ha va la mi jó. tel jes öröm mel, lel ke - se dés sel ját szik, és nem szé gyel li ki mu tat - ni. Ha már fel is mer tük, át él tük is ten irán tunk va ló sze re te tét, ha meg ér tet tük és el fo gad tunk az igaz sá got, ne szé gyell - jük ezt ki mu tat ni, vál lal ni má sok előtt. BG

7 Hit, remény, szeretet 7 Pres bi ter vá lasz tás 2011 nem ti vá lasz tot ta tok ki en gem, ha nem én vá lasz tot ta lak ki ti te ket (Jn 15,16) Az idei év leg ki emel ke dőbb ese mé nye gyü le ke ze tünk ben a pres bi ter vá lasz tás. nem csu pán azért kü lön le ges, mert egy ház köz sé - günk ve ze tő tes tü le té nek össze té te - lé ről dönt he tünk az el kö vet ke zen dő hat év re néz ve, ha nem mert le he tő - ség nyí lik ar ra, hogy tisz táz zunk szá mos lel ki szem pon tot a gyü le ke - ze tünk jö vő jé vel kap cso lat ban. el - ső sor ban a pres bi te ri szol gá lat fe le - lős sé gét, de nem mel les leg a gyü le - ke zet hez va ló tar to zás fe le lős sé gét is. ezért szük sé ges, hogy az aláb bi - ak ban né hány gon do la tot meg fo - gal maz zunk. A pres bi te ri szol gá lat ra is ten vá - laszt ki és hív el, amit az is ten re fi - gye lő gyü le ke zet fel is mer és el fo - gad. te hát a pres bi ter ség nem egy po zí ció, ami ért ver sen günk, nem egy meg tisz tel te tés, amit az ar ra ér - de me sek kap nak, ha nem szol gá lat, amit is ten bíz azok ra, aki ket er re ki - vá lasz tott. egy le en dő pres bi ter szá - má ra te hát az el ső, hogy az is ten nel va ló sze mé lyes kap cso la tá ban meg - hall ja ezt a hí vást, el fo gad ja és vár - ja a gyü le ke zet meg erő sí té sét. ép pen ezért a gyü le ke zet vá lasz - tó jog gal ren del ke ző tag ja i nak sem le het szem pont ja, hogy ki az, aki vel jó ban va gyok, szim pa ti kus, ro kon, meg ér dem li, stb. A fe le lős ség sú lya ott ne he ze dik a vál lun kon, hogy va - jon is ten től ren delt, élő hi tű, szol - gál ni kész pres bi te re ket vá lasszunke. Így tu laj don kép pen a vá lasz tás leg na gyobb kér dé se nem is az, hogy ki re ad juk a vok sun kat, ha nem hogy mi ve zé rel a dön tés ben. Hit - be li szem pont ok, az is ten aka ra tá - nak va ló en ge del mes ség, vagy a sa - ját gon do la ta ink ér zel me ink. imád koz zunk, hogy Urunk aka - ra ta ér vé nye sül jön, mind a pres bi - ter ség re va ló el hí vá sok meg hal lá sá - ban, mind a vá lasz tás le bo nyo lí tá sá - ban, ered mé nyé ben. BG

8 8 Hit, remény, szeretet Nyári programok 2011 w Május 29. Tanévzáró istentisztelet (aszód, hévízgyörk) w Július Napközis tábor hévízgyörkön w Július Csillagpont ifjúsági találkozó (tata) w augusztus Családos és gyülekezeti tábor Fülöpházán anyakönyvi hírek Megkereszteltük: Nagy Levente Gábor (Hévízgyörk) Kálmán Levente (Domony) Tóth András (Hévízgyörk) Válé Luca (Csömör) Nyerloc Ádám (tura) elhunytjaink: ifj. Tőkési Sándor (Galgahévíz) Klajkó Lászlóné Bakó Erzsébet (tura) Kiss Károly (Aszód) Demcsák Mihály (Hévízgyörk) Rajkó Lajos (Hévízgyörk) MegújulT az aszódi gyülekezet honlapja! hí vo ga tó SzereTeTTel hívjuk gyülekezeti alkalmainkra: hévízgyörk: Istentisztelet minden vasárnap Felnőtt konfirmáció elők. hétfőnként Bibliaóra minden csütörtökön Baba-mama kör péntekenként Ifjúsági Bibliaóra péntekenként női kör kéthetente szombaton Családos kör havonta szombaton aszód: Istentisztelet minden vasárnap Bibliaóra minden szerdán Tura: Istentisztelet minden hónap 2. vasárnapján kiadja: a hévízgyörki református egyházközség lelkészi hivatala hévízgyörk, kossuth lajos u. 25. Felelős kiadó: Barthos gergely lelkipásztor telefon: 06-30/

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 77. évfolyam, 39. szám g 2012. szeptember 30. g Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap Ára: 250 Ft Az, hogy ma már nem erő szak kal aka runk/akar nak val lá si

Részletesebben

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2011/4, 39 62. 39 A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI RÉPÁSI Éva HA LÁSZ Er

Részletesebben

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie.

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie. Ne ve zés: Ne vez het min den olyan, már mû kö dõ Ma gyar ze ne kar, aki je len leg még hi va ta lo san ki adott han ga nyag gal nem ren del ke zik. (Nem hi va ta los nak szá mít: ga rázs fel vé tel, de

Részletesebben

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk XXI. évfolyam 2012. január * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja A hónap mûvésze Képviselõ-testületi ülés Dunaharaszti Gazdakör Faragó Tibortól búcsúzunk 2. oldal 8. oldal 12. oldal 18. oldal 6.

Részletesebben

Pál fel tá ma dás hi té rõl

Pál fel tá ma dás hi té rõl Pál fel tá ma dás hi té rõl Hogyan alakult ki Pál hite Jézus feltámadásában, és miért vált szá má ra min den mást el söp rõ vé? A kor rekt vá lasz hoz (rész- ben te o ló gi ai, rész ben pszi cho ló gi

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

Legyenbennünkösszetartás,

Legyenbennünkösszetartás, 1394 2011 2011. szeptember l XViii. évfolyam 9. szám l az önkormányzat közérdekű, havonta megjelenõ lapja l ára: 100 ft L a tartalomból színjátszó tábor IdénaugusztusbanismétmegrendezteszínjátszótáborátZamárdiban

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. NOVEMBER 23. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft F E L

Részletesebben

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 19., péntek 60. szám Ára: 2783, Ft TARTALOMJEGYZÉK 121/2006. (V. 19.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kor -

Részletesebben

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás Épít ke zõk Jú li us ele jén Ágon te tõ fel újí tás ba fo gott Or sós Flóra és Fá bi - án. A Hab itat Pont és a Köz-Tér-Há ló Ala pít vány köz re mû kö dé - sé vel meg va ló su ló mun kát már áp ri lis

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2.

TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2. TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2. Ter mé sze ti jel lem zõk...4 3. A te le pü lés múlt ja...6 4. Fegy

Részletesebben

A tõ ke pi a ci sze rep lõk

A tõ ke pi a ci sze rep lõk Sza bó Zsolt A tõ ke pi a ci sze rep lõk ki vo nu lá sá nak, til ta ko zá sá nak, hû sé gé nek gaz da sá gi nö ve ke dés re gya ko rolt ha tá sa Ös sze fog la ló: a glo bá lis szin tû pénz- és tõ ke pi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök. 90. szám. Ára: 2830, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök. 90. szám. Ára: 2830, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök 90. szám Ára: 2830, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök 90. szám Ára: 2830, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Isten áldásában gazag, boldog új évet!

Isten áldásában gazag, boldog új évet! X. évfolyam 1. szám A keresztény nemzeti gondolat hírnöke * Tár sa dal mi, kul tu rá lis, ha gyo mány õr zõ fo lyó irat * Ára: 100 Ft 2003. ja nu ár Szá munk tar tal má ból: - Im memoriam: Szmola Sán dor

Részletesebben

ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL

ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL A Ma gyar Tu do mányos Akadémia né hány kutatócso portjá nak köz re mû kö dé sé vel, a Tu dás tár sada l om Ku ta tó központ s zervezésében ta nulm

Részletesebben

Bojlim ix ek. Akülönbözõ kiállításokon, illetve. Mi jó, és mi nem? (1. rész) HUB GENDERS ÍRÁ SA

Bojlim ix ek. Akülönbözõ kiállításokon, illetve. Mi jó, és mi nem? (1. rész) HUB GENDERS ÍRÁ SA Bojlim ix ek Mi jó, és mi nem? (1. rész) HUB GENDERS ÍRÁ SA A bojlim ix az egyik leg fi no mabb té ma kör, ha a pon tyok vi lá gá ról be szé lünk, leg alább is át vitt ér te lem ben. Szó sze rin ti ér

Részletesebben

Ha tehetséges a gyerek

Ha tehetséges a gyerek Ha tehetséges a gyerek GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek alkotják. A sorozat célja,

Részletesebben

MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN

MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN Kiss Zoltán László MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN ZRÍNYI KIADÓ Kiss Zoltán László MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN Kiss Zoltán László MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN Katonaszociológiai adalékok a nemzetközi béketámogató

Részletesebben

Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek

Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett

Részletesebben

Az iskolai demokrácia alternatívái A MA GYAR IS KO LA ÉS AZ ÚN. DE MOK RA TI KUS IS KO LÁK TA PASZ TA LA TA I NAK ÖSSZE HA SON LÍ TÁ SA

Az iskolai demokrácia alternatívái A MA GYAR IS KO LA ÉS AZ ÚN. DE MOK RA TI KUS IS KO LÁK TA PASZ TA LA TA I NAK ÖSSZE HA SON LÍ TÁ SA Az iskolai demokrácia alternatívái A MA GYAR IS KO LA ÉS AZ ÚN. DE MOK RA TI KUS IS KO LÁK TA PASZ TA LA TA I NAK ÖSSZE HA SON LÍ TÁ SA A tanár, aki osztályát a büntetésektôl való félelemmel kormányozza,

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

NYELV ÉS BE SZÉD MINT A KARTEZ IÁNUS EM BER DIF FER EN TIA SPECI FI CA- JA

NYELV ÉS BE SZÉD MINT A KARTEZ IÁNUS EM BER DIF FER EN TIA SPECI FI CA- JA Dékány And rás NYELV ÉS BE SZÉD MINT A KARTEZ IÁNUS EM BER DIF FER EN TIA SPECI FI CA- JA (Ap ró meg jegy zé sek egy is mert descartes -i szö veg hely néhány idé ze té hez ) Elsô idézet: azok, akik tud

Részletesebben

Dá vid Im re JÓ SZÓVAL OKTASD. Mód szer ta ni ké zi könyv oktatóknak

Dá vid Im re JÓ SZÓVAL OKTASD. Mód szer ta ni ké zi könyv oktatóknak Jó szó val ok tasd GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek alkotják. A sorozat célja,

Részletesebben

Tíz jó gyakorlat a hazai tehetséggondozásban

Tíz jó gyakorlat a hazai tehetséggondozásban Tíz jó gyakorlat a hazai tehetséggondozásban GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek

Részletesebben