Együttműködési ajánlat A társadalmi kohézió erősítése az egyházak közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével EFOP Pályázati tervezet 2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Együttműködési ajánlat A társadalmi kohézió erősítése az egyházak közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével EFOP Pályázati tervezet 2."

Átírás

1 E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t A t á r s a d a l m i k o h é z i ó e r p s í t é s e a z e g y h á z a k k ö z ö s s é g f e j l e s z t p t e v é k e n y s é g é n e k b p v í t é s é v e l E F O P P á l y á z a t i t e r v e z e t 2. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a t. g o v. h u ) J a v a s o l t c s e l e k v é s : M i h a m a r a b b i s z e m é l y e s t á r g y a l á s t kéen zyde ezmü n k, h o g y m e g t i s z t e l ő b i z a l m a e s e t é n a z e g y ü t t m ű k ö d é s l e h e t ő s é g é r ő l e g y e z t e! s s ü n k A j á n l a t k é s z í t ő : J a g a s i c s G e r g p S t r a t é g i a i e l e m z é s i é s t e r v e z é s i i g a z g a t ó

2 C R E D O A s o r t m a g u n k o n k e l l k e z d e n ü n k. E l p s z ö r i s r á n k k e l l, h o g y i g a z l e g y e n m i n d e n, a m i t t a n í t u n k, é s a m i r e t a n á c s o t a d u n k. M a g u n k n a k s z a b j u k a m é r c é t, é s m é r c e s z e r e t n é n k l e n n i a k e d v e s Ü g y f e l e i n k s z á m á r a. E z a f e l e l p s s é g n a g y s z e r z l e h e t p s é g m i n d e n f o l y a m a t g a z d á n k n a k a r r a, h o g y m é r c é n e k e l s p k é n t m e g f e l e l v e a z á l t a l u n k s z a b o t t j ó t c s e l e k e d j e n e k a z Ü g y f e l e i n k k e l é s j o b b a n v é g e z z é k a m u n k á j u k a t m i n d e n á l d o t t n a p

3 M i é r t i n d u l j o n a p á l y á z a t o n? M e r t c é l j a sa z e m l é l e t f o r m á l á s, t á r s a d a l m i é r z é k e n y í t é s, a t á r s a d a l m i e g y ü t t é l é s j a v í t á s a. M e r t f e j l e s z t é s e i n e k f ő acz é lej la ő í t é l e t e s s é g éá s t r a á n hy o s m e g k ü l ö n b ö z t e t eé ls l e ni t ö b b s z i n t ű f e l l é p é s, e z z e l p á r h u z a m o s a n h á t r á n y k o m p e n z á c i ó m e g v a l ó s í t á s a, e z e k e n k e r e s z t ü l a t á r s a d a l e s é l y e g y e n l ő s é g f o k o z. á s a M e r t a z a l á b b i t e v é k e n y s é g e k r e s z e r e t n e f o r r á s t l e h í v n i : p r e v e n c i ó s p r o g r a m o k, i s m e r e t t e r j e a l k a l m a k, s z a b a d i d ő s r po g r a m o k, t a n á c s a d á s, m e d i á c i ó, t r é n i n g s t b. a h á t r á n y o s h e l y z e t ű c s o p o r t o k, r o m á k, f o g y a t é k k a l é l ő k, s z e n v e d é l y b e t e g s é g b e n ő k s zv ea ng vy e di d ő s s z e m é l y e k s z á m á r a. M i é r t D m z k ö d j ö n e g y ü t t? F T - H u n g á r i á v a l M e r t a p á l y á z a t b a n a f e j l e s z t é s á l l a k ö z p o n t b a n. D F T - H u n g á r i a n e m e g y s z e r ű e n e n g e d ée zl ey t t f e l n ő t t k é p z ő i n t é z m é n y, h a n e m t e l j e s k ö r ű s z o l g á l t a t á s o k a t n y ú j t a k é p z é s, a r e n d e z v é n y e k, a t a n á c s a d á s, a m a r k e t i n g é s a z i n n o t e r ü l e t é n : t ö b b m i n t per Uo j e k t m e g v a l ó s í t á s a é s s i k e r e s z á r á s a f ű z ő d i k a n e v é h e z. M e r t D F T - H u n g á r i a n e m p á l y á z a t í r á s t, h a n e m t e l j e s k ö r z p r o j e k t m e n e d z s m e n t e t v á l l a l. A z Ü g y f é l n e k n e m e g y n y e r é s z k e d ő p a r t n e r r e, h a n e m a s z a k m a i p r o g r a m m i n é l j o b b m e g h a t á r o z á s á r a é s m e g v a l ó s í t á s á r a k e l l f i g y e l n i e. M e r t D F T - H u n g á r i á n a k k é s z, k i p r ó b á l t p r o j e k t t e r v e v a n a m e g v a l ó s í t á s r a, a z Ü g y f é l n e m p r ó b a n y ú l. A p á l y á z ó k k ö z e l 7-0 a % g y ő z e l e m u t á n j ö n r á, h o g y r o s s z a t e r v e z é s, é s a m e g v a l ó s í t á s n á l m i n t a v o n a t u t á n k ö t ö t t é k v o l n a, a m i k o n t r o l l á l h a t a t l a n u l r o b o g a p á l y á z -a Ht u nvgéágr éiia g. D F T g y a k o r l a t b ó l t u d j a, h o g y a n m ű k ö d i k a p áúlgyy á, z aht o g y a z Ü g y f é l a r r a a l é n y e g r e f i g y e l h e t, a m i é r t p á l y á z o t t. M e r t D F T - H u n g á r i a ú g y j á r e l m i n d e n p á l y á z a t t a l, m i n t a s a j á t j á v a l. M i n d e n f o r r á s t, a m e l y a s z e r v e z e t n é l m a r a d h a t, h eb t e t ea r vpeázl y á z a t b a ú g y, h o g y p á l y á z ó a s z a k m a i e l ő n y ö k m e l l e t t a z i s ez gt ze n c i á l i s e l ő n y ö k e t i s m a r a d é k t a l a n u l k i h a s z n á l h a s s a.

4 E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t A j á n l a t t e v p D F T - H u n g á r i a N y i l v á n t a r t á s b a v é t e l i s z-0á m 0 0: 0 7E 3 / K a p c s o l a t L e h e t s é g e s ü g y f e l e k Ü g y f é l o k a i Ü g y f é l c é l j a i P a b l é n y i A t t i l a, v e z é r i g a z g a t ó E l é r h e t ő s é g e k a: t t i l a. p a b l e n y d f, t. 06 h u2 0 / J e l e n efl h í v á s r a k é r e l m e t n y ú j t h a t b e : B e v e t t e g y h á z ( G F O ) E l s ő d l e g e s e n k ö z f e l a d a t o t e l l á t ó b e l s ő e g y h á z i j o g i s z e m é l y ( G F O ) E l s ő d l e g e s e n v a l l á s i t e v é k e n y s é g e t v é g z ő b e l s ő e g y h á z i j o g i s z e m é l y ( G F O ) E g y h á z i sezr v e z e t ( G F O ) 2. A z a l á b b i s z e r v e z e t e k e g y i k e k ö t e l e z ő e n b e v o n a n d ó k o n z o r c i u m i p a r t n e r : E g y é b e g y e s ü l e t ( G F O ) N e m z e t i s é g i e g y e s ü l e t ( G F O ) E g y é b a l a p í t v á n y ( G F O ) E g y é b s z ö v e t s é g ( G F O ) K ö z a l a p í t v á n y ( G F O ) K ö z a l a p í t v á n y ö n á l l ó i n t é z m é( ng yf e O ) E g y é b a l a p í t v á n y ö n á l l ó i n t é z m é n y e ( G F O ) E g y é b, j o g i s z e m é l y i s é g ű n o n p r o f i t s z e r v e z e t ( G F O ) V a l l á s i t e v é k e n y s é g e t v é g z ő s z e r v e z e t ( G F O ) 3. A t á m o g a t á s i k é r e l e m b e n y ú j t á s á r a k i z á r ó l a g k o n z o r c i u m i f o r m á b a n v a n l e h e t ő s é g. 4. A k o n z o r c i u m i t a gk o s z á m a n e m h a l a d j a m e g - a t E g y s z e r v e z e t e g y t á m o g a t á s i k é r e l e m b e n y ú j t á s á r a j o g o s u l t k o n z o r c i u m v e z e t ő k é n t 1. V a l ó d i s z ü k s é g l e t a f e j l e s z t é s r e, a k ü l s ő s z a k m a. i p a r t n e r r e 2. I n d u l n i k í v á n a p á l y á z. a t o n 3. D F T - H u n g á r i a - t h i t e l e s p a r t n e r n e k ta kr it rj e a, s z í v e s e n b í z z a a m e g v a l. ó s í t á s t 1. A f e l h í v á s k e r e t é b e n t á m o g a t o t t f e j l e s z t é s e k f ő c é l j a a z e l ő í t é l e t e s s é m e g k ü l ö n b ö z t e t é s e l l e n e i t ö b b s z i n t ű f e l l é p é s, e z z e l p á r h u z a m o s a n h á t r á n m e g v a l ó s í t á s a, e z e k e n k e r e sa z tüá l r s a d a l m i e s é l y e g y e n l ő s é g f o k o z á s a. 2. S z e m l é l e t f o r m á l á s, t á r s a d a l m i é r z é k e n y í t é s, t á r s a d a l m i e g y ü t t é l é s j a v h á t r á n y k o m p e n z á c i ó s t e v é k e n y s é g é n e k f e j l e s z t é s e, c é l c s-oé prod ret k é röv né n y e s í t ő ö n s z e r v e z ő d é s i k é p e s s é g é n e k k i a l a k í t á s a, é sfe e, j l pe rs ez vt e n c i ó ( á l d o z a t t á, b ű n e l k v á l á s m e g e l ő z é s e, s z e n v e d é l y b e t e g s é g m e g e l ő z é s e ), s z o l g á l t a t á s o k a d e k r e n d s z e r r é s z e r v e z é s e. T a r t a l o m L á s d a S z a k m a i a j á n l a t c í m ű f e j e z e t b e n

5 M e n n y i s é g, h e l y s z í n I d p K ö l t s é g e k J a v a s o l t c s e l e k v é s 1. A f e l h í v á s k e r e t é b e n d b p á l y áa zt o t t á m o g a t n a k. 2. A m e g v a l ó s í t á s h e l y s z í n e a k e v é s b é f e j l e t t r é g i ó k t e r ü l e t e. 1. A p á l y á z a t r a v a l ó f e l k é s z ü l é s m e g k e z d é s e :. a z o n n a l 2. A p á l y á z a t o 2t j a n u á r -2t ő l j a n u á r -2i g l e h e t b e n y ú j t anz i a l á b b i h a t á r n a p o k k a l : j a n u á r m á j u s a u g u s z t u s A p r o j e k t f i z i k a i b e f e j e z é s : hm ói n a. p 2m 4 a x. 4 8 h ó n a p. 4. Z á r ó ki f i z e t é s i i g é n y l é s b e n y: aú z j t uá ts oa l s ó m é r f ö l d k ő e l é r é s é t k ö v e t ő 9 0. n a p. 5. A p á l y á z a t o k ast t a n d a r d, s z a k a s ze ol sj á r á s r e n d b e n b í r. á l j á k 1. A t á m o g a t á s i n t e n áz si a t : % 2. A t á m o g a t á s m é r t é k e 2: M F t. 3. A r e n d e l k e z é s r e á l l ó k e r e t ö 8 s smzred g F t % - o s a z i n t e n z i t á s, a z a z a p á l y á z a t h o z n e m s z ü k s é g e s s a j á t f o r r á s t m i h a m a r a b b i s z e m é l y e s t á r g y a l á s t k e z d e m é n y e z ü n k, h o g y m e g t ib si z ta el lm őa e s e t é n e g y ü t t m ű k ö d é s l e h e t ő s é g é r ő l e g y e z t e s! s ü n k

6 S z a k m a i a j á n l a t S z o l g á l t a t á s i k o n c e p c i ó I. P r o j e k t e l p k é s z í t é s e A. K ö z v e t e t t e n, s z á l l í t ó b e v o n á s á v a l m e g v a l ó s í t a n d ó p r o j e k t e l e m e k P á l y á z a t b a n f o g l a l t t e v é k e n y s é g S : z a k m a i t e r v e l k é s z í t é s e. I I. P r o j e k t s z a k m a i m e g v a l ó s í t á s a A m e g v a l ó s í t a n i k í v á n t p r o j e k t e k k e r e t é b e n a z - e 1s t e v é k e n y s é g i k ö r b ő l a - e2 s f ő t e v é k e n y s é g m e g v a l ó s í t á s a, é s a z 1. t e v é k e n y s é g i bkőöl r t o v á b b i l e g a l á b b 2, -a e s 2 t e v é k e n y s é g i k ö r b ő l l e g a l á b b 1 t e v é k e n y s é g i k ö r m e g v a l ó s í t á s a k ö t e l e z ő! 1. C é l c s o p o r t t a l k a p c s o l a t o s s z a k m a i t e v é k e n y s é g e k 1. 1 S z e m l é l e t f o r m á l á s, t á r s a d a l m i é r z é k e n y í t é s A. K ö z v e t e t t e n, s z á l l í t ó b e v o n á s á v a l m e g v a l ó s í t a n d ó P r o j e k t e l e m e k P á l y á z a t b a n f o g l a l t t e v é k e n y s é g I : n f o r m á c i ó s n a p o k, r e n d e z v é n y e k, k é p z é s e k s z e r v e z é s e l e b o n y o l í t á s a. I n f o r m á c i ó s n a p o k, k é p z é s e k, r e n d e z v é n y e k a z a l á b b i t é öm ná - k b aé n s : t á ri s m e r e t, s z e m é l y i s é g f e j l e s z t é s, p r o b l é m a m e g o l d á s l, i k tk uo sn kf e z e l é s, m e d i á cm io ó t, i v á c i ó, a s s z e r t í v k o m m u n i k á c i ó, e g y ü t t m ű k ö d é s- f e j l e s z t é s, w-ol rikf e baan lc e, v á l t o z á s m e n e d z s m e n t, sz e m l é l e t v á l t o z t a t á s, a t t i t ű d f oérrmzáélkáe s n y í t é s é t e l ő ső e g pí rt o g r a m o k, E Q-f e j l e s z t é s s t b. P á l y á z a t b a n f o g l a l t t e v é k e n y s é Ég : r z é k e n y í t ő c s o p o r t o s f o g l a l k o z á s o k. C s o p o r t o s f o g l a l k o z á s o k a z a l á b b i t é m á ök nb - a n : é s t á ri s m e r e t, s z e m é l y i s é g f e j l e s z t é s, p r o b l é m a m e g o l d á s, k o n f l i k t u s k e z e l é s, m e d im áo ct i vó, á c i ó, k o m m u n i k á c i ó, e g y ü t t m ű k ö d é s- f e j l e s z t é s, w-ol rikf e baan lc e, v á l t o z á s m e n e d z s m e n t, z esm l é l e t v á l t o z t a t á s, a t t i t ű d f o r m á l á s é r z é k e n y í t é s é t e l ő s e g í t ő p r o g r a m o k -, f e Ej Ql e s z t é s s t b. P á l y á z a t b a n f o g l a l t t e v é k e n y s é g K: o m m u n i k á c i ó s, k o n f l i k t u s k e z e l é s i, p r o- mb el gé om la d á s i k é s z s é g e k f e j l e s z t é s e. T r é n i n g e k, w o r k s h o p o k, c s o p o r t o s f o g l a l k o z á s o k a z a l á b b i t é mö án k- b aé n s : t á ri s m e r e t, s z e m é l y i s é g f e j l e s z t é s, p r o b l é m a m e g o l d á s, k o n f l i k t u s k e z e l é s, meo dt iáv cá ic ó i, ó, k o m m u n i k á c i ó, e g y ü t t m ű k ö d é s - f e j l e s z t é s s t b.

7 P á l y á z a t b a n f o g l a l t t e v é k e n y s é M e n e k ü l t m i s s z i ó v o t t h o n u k b ó l e l ü l d ö z ö t t m e n e k ü l i n t e gr á c i ó j a, é r z é k e n y í t é s, m e d i á c i ó. T r é n i n g e k, w o r k s h o p o k, c s o p o r t o s f o g l a l k o z á s o k a f e n t i t é m á k b a n T á r s a d a l m i e g y ü t t é l é s j a v í t á s a A. K ö z v e t e t t e n, s z á l l í t ó b e v o n á s á v a l m e g v a l ó s í t a n d ó P r o j e k t e l e m e P á l y á z a t b a n f o g l a l t t e v é k e n y s é g K : ö z ö s s é g i r e n d e zé vn y e k s z e r v e z é s e, l e b o n y o l í t á s a. R e n d e z v é n y e k, e s e m é n y e k, p r o g r a m o k rs vz e z é s e a z a l á b b i t é m a k ö r ö k b e n : i. ú j r a h a s z n o s í t á s, s z e l e k t í v h u l l a d é k g y ű j t é s i i. z ö l d pr o g r a m o k b a n v a l ó r é s z v é t e l f, a üpll t. e t é s i i i. s z a b a d i d ő s p r o g r a m o k s z e r v e z é s e : s p o r t, k u l t u r á l i s r, e en ge év se zl ső é, g p r e v e n c i ó s p r o g r a m o k i v. k u l t u r á l i s p r o g r a m o k s z e r v e z é s e : f a l u n a p, g a s z t r o n ó m i a i n a p o k s t b. P á l y á z a t b a n f o g l a l t t e v é k e n y s é g K: ö z ö s s é g e k f o r m á l i s s z e r v e z e t i l é t r e h o z á s á n a k f, e jillels ezts tvé en e k e l ő s e g í t é s e, k o o r d i n á l á s a. H á l ó z a t o s o d á s a z e g y e s g e n e r á c i ó k a t t ö m ö r í t ő s z e r v e z e t e vk a lkaöm ziön tt t, r e n d e z v é n y ea k t á r s a d a l m i s z e r e p v á l l a l á s e r ő s í t é s é r e, ö n k é n t e s s é g i f o r m a n é p s z e r ű s í t é s é r e, k ö z ö s s é g f e j l e s z f o r m á k. B. K ö z v e t l e n ü l, s z á l l í t ó b e v o n á s a n é l k ü l m e g v a l ó s í t a n d ó p r o j e k t e l e m e k P á l y á z a t b a n f o g l a l t t e v é k e n y s é g K: ö z ö s s é g f e j l e s z t é s k, ö z ö s s é g i ( r e ) i n t e g r á c i ó, k ö z ö s s é g b e v o n á s, k ö z ö s s é g b e n t a r t á s, k ü l ö n ö s t e k i n t e t t e l a k i s e b b s é g h es z a t afrotgoyzaó t éék k a l é l ő s z e km ré e l : y e ( m e g l é v ő k ö z ö s s é g f e j l e s z t é s e, ú j k ö z ö s s é g l é t r e h o z á s a., m e d i á c i ó ) P á l y á z a t b a n f o g l a l t t e v é k e n y s é g K : ö z ö s s é g i t é r k i a l a k í t á s a, m ű k ö d t e t é s e. P á l y á z a t b a n f o g l a l t t e v é k e n y s é g H : á t r á n y k o m p e n z á c i ó s t e v é k e n y s é g e k. k 1. 3 C é l c s o p o r t ö n - é r d e k é r v é n y e s í t p é s ö n s z e r v e z p d é s i k é p e s s é g é n e k k i a l a k í t á s a, f e j l e s z t é s e A. K ö z v e t e t t e n, s z á l l í t ó b e v o n á s á v a l m e g v a l ó s í t a n d ó P r o j e k t e l e m e k P á l y á z a t b a n f o g l a l t t e v é k e n y s é g T : r é n i n g t a r t á s. a T r é n i n g e k a z a l á b b i t é m á k böa n -: é s t á ri s m e r e t, s z e m é l y i s é g f e j l e sp zr to éb s l, é m a m e g o l d á s, k o n f l i k t u s k e z e l é s, m e d i á cmi oó t, i v á c i ó, a s s z e r t kí ov m m u n i k á c i ó, ö n - é r d e ké r v é n y e s í t é s, e g y ü t t m ű k ö d é s - f e j l e s z t é s, ö n s z e r v e z ő d é s i k é p e s s é g e k f e j l e s z t é s e s t b. P á l y á z a t b a n f o g l a l t t e v é k e n y s é g A : k k r e d i t á l t k é p z té as r t á s. a A k k r e d i t á l t k é p z é sa e k f e n t i t é m á k b a n.

8 B. K ö z v e t l e n ü l, s z á l l í t ó b e v o n á s a n é l k ü l m e g v a l ó s í t a n d ó p r o j e k t e l e m e k P á l y á z a t b a n f o g l a l t t e v é k e n y s é g T : a n á c s a d á s. P á l y á z a t b a n f o g l a l t t e v é k e n y s é g M : e d i á c i ó. P á l y á z a t b a n f o g l a l t t e v é k e n y s é g E : s e t m e g b e s z é l é s P r e v e n c i ó ( á l d o z a t t á, b z n e l k ö v e t p v é v á l á s m e g e l p z é s e, m e n t á l h i g i é n é s s z o l g á l t a t á s o k, s z e n v e d é l y b e t e g s é g m e g e l p z é s e ) A. K ö z v e t e t t e n, s z á l l í t ó b e v o n á s á v a l m e g v a l ó s í t a n d ó P r o j e k t e l e m e k P á l y á z a t b a n f o g l a l t t e v é k e n y s é g P : r e v e n c i ó s t e v é k e n y s é g r e v a l ó f e l k é s z í t és s, ( tkréépn zién g ). K é p z é s e k, t r é n i n g e k a z a l á b b i t é m á ks bz ae n m : é l y i s é g f e j l e s z t é s, k o m m u n i k áéclieó t, v e z e t é s i k o m p e t e n c i á k, e g é s z s é g m e g ő r z é s s e l k a p c s o l at tr oé s n i n g e k, p r e v e n c i ó s p r o g r a m o k r a v a l ó f e l k é s z í t é s ( d r o g m e g e l ő z é s, a l k o h o l m e g e l hő áz né ys z, á s d o m e g e l ő z é s, A I D S m e g e l ő z é s ) P á l y á z a t b a n f o g l a l t t e v é k e n y s é g C: s o p o r t o s i s m e r e t t e r j e s z t ő a l k a l m a k, f o g l a l k o z á s o k s z e r v e z é s e, l e b o n y o l í t á s a. R e n d e z v é n y e k, e l ő a d á s o k a z a l á b b i t é m á k b a n : e g é s z s é g m e g ő r z é s, e g é s z s é g r e n e v e l é s, t e s t m o z gá s f o n t o s s á g a, h e l y e s t á p l á l k o z á s t é m a k ö r e i, s z e n v e d é l y b e t e g s é g e k é s a z o k r ó l v a l ó l e s z o k á s t á m o g a t á s a s t b. P á l y á z a t b a n f o g l a l t t e v é k e n y s é g : S z a b a d i d ő h a s z n o s e l t ö l t é s é n e k l e h e t ő s é g e i n e k b e m u t a t á s a, e l s a j á t í t á s u k s e g í t é s e. A k t í v é s p a sísv z s z a b a d i d ő s f o r m á k m e g i s m e r t e t é s e : s p o r t p r o g r a m o k, c s a p a t v e r s e n y e k, k i r á n d u l á s, t ú r á z á s, k ü lő ö n hb oö bz b i k b e m u t a t á s a é s f i g y e l e m f e l k e l t é s ( k ö z ö s f ő z é s, o l v a s á s, f i l m k l u b s t b. ) P á l y á z a t b a n f o g l a l t t e v é k e n y s é g K : a l l ó d ó f i a t a l o k t á m o g a t á s a, s e g í t é s e. K ö z ö s s é g é p í t é s, s z a b a d i d ő s f o g l a l k o z á s o k, t e m a t i k u s c s o p o r t f o g l a l k o z á s o k, i s m e r e t t e r j e s z t ő a l k a l m a k a s z e n v e d éeltyebg s é g e k m e g e l ő z é s e é r d e k é b e n. B. K ö z v e t l e n ü l, s z á l l í t ó b e v o n á s a n é l k ü l m e g v a l ó s í t a n d ó p r o j e k t e l e m e k P á l y á z a t b a n f o g l a l t t e v é k e n éy g s : E g y é n i i s m e r e t t e r j e s z t ő a l k a l m a k, fzo ág sloa k l k o s z e r v e z é s e, l e b o n y o l í t á s a. P á l y á z a t b a n f o g l a l t t e v é k e n y s é g B: ü n t e t é s- v é g r e h a j t á s i i n t é z m é n y b e n b ü n t e t é s ü k e t t ö l t ő v a g y o n n a n s z a b a d u l t, m e n e k ü l t s z e m é l y e k k e l k a p c s ho ál ta rt áo ns y k o m p e n z á c i ó s t e v é k e n y s é g. P á l y á z a t b a n f o g l a l t t e v é k e n y s é Kg ó: r h á z i l e l k i á p o l ká ós r h á z l e l k é s z i s z o l g á l. a t

9 2. S z e r v e z e t f e j l e s z t é s s e l k a p c s o l a t o s t e v é k e n y s é g e k 2. 1 E g y h á z a k k ö z ö s s é g i t e v é k e n y s é g é n e k f e j l e s z t é s e A. K ö z v e t e t t e n, s z á l l í t ó b e v o n á s á v a l m e g v a l ó s í t a n d ó P r o j e k t e l e m e k P á l y á za t b a n f o g l a l t t e v é k e n y s é g J: e l e n l e g i m ó d s z e r t a n o k ö s s z e g y ű j t é s e. M ó d s z e r t a n i k é z i k ö n y v e l k é s z í t é s e. P á l y á z a t b a n f o g l a l t t e v é k e n y s é g J : ó g y a k o r l a t o k t e r j e s z t é s e. H á l ó z a t o s o d á s s a l k a p c s o l a t o s r e n d e z v é n y e k a j ó og k y a mk eo gr ol sa zt t á s á r a. P á l y á z a t b a n f o g l a l t t e v é k e n y s é g B : e é p í t h e t ő, á t ü l t e t h e t ő e l e m e k k e l m ó d s z e r t a n f e j l e s z t é s. M ó d s z e r t a n f e j l e s z t é s k u t-ae tl áe sm z é s t k ö v e t ő e n : i n t e r j ú z á s ( k i s c sóo kp uo sr zt c, s o fp o r t s t b., k é r d ő í v e z é s. P á l y á z a t b a n f o g l a l t t ekv eé n y s é g : D i s s z e m i n á c i ó. M é d i a m e g j e l e n é s e k, s a j t ó k ö z l e m é n y e k, n y i l v á n o s s a j t ó e s e m é n y e k S z o l g á l t a t á s f e j l e s z t é s ( S z o l g á l t a t á s o k a d e k v á t, k o m p l e x r e n d s z e r r é s z e r v e z é s e ) A. K ö z v e t e t t e n, s z á l l í t ó b e v o n á s á v a l m e g v a l ó s í t a n d ó P r o j e k t e l e m e k P á l y á z a t b a n f o g l a l t t e v é k e n y s é Ig g: én y f e l m é r é s, s z ü k s é g l e t f e l t á r á s. S z ü k s é g l e t f e l m é r é s e l k é s z í t é s e : f e l m é r é s b e n r é s z t v e v ő k k i v á l a s z t á s a, a d a t g y ű j t é s ( i n t e r k é r d ő í v s t. b), k ö v e t k e z t e t é s e k l e v o n á s a. P á l y á z a t b a n f o g l a l t t e v é k e n y s é g S : z o l g á l t a t á s o k f e l ü l v i z s g á l a t a. T a n á c s a d ó i d o k u m e n t u m e l k é s z í t é s e a m e g l é v ő s az to ál sg áo lk t f e l ü l v i z s g á l a t a k a p c s á n. P á l y á z a t b a n f o g l a l t t e v é k e n y s é g S : z o l g á l t a t á s o k -, k iá t d o l g o z á s a. T a n á c s a d ó i d o k u m e n t u m e l k é s z í t é s e a g l mé ev ő s z o l g á l t a t á stodk o lág o z á s a k a p c s á n.

10 B. K ö z v e t l e n ü l, s z á l l í t ó b e v o n á s a n é l k ü l m e g v a l ó s í t a n d ó p r o j e k t e l e m e k P á l y á z a t b a n f o g l a l t t e v é k e n y s é g S: z o l g á l t a t á s o k é s a s z o l g á l t a t á s i r e n d s z e r m o n i t o r o z á s a ( e s e t l e g k o r r e k c i ó ). P á l y á z a t b a n f o g l a l t t e v é k e n y s é g S : z o l g á l t a t á s i r e n d s z e r k i a l a k í t á s a, m ű k ö d t e t é s e V e z e t é s f e j l e s z t é s ( H a t é k o n y t e v é k e n y s é g - k o o r d i n á c i ó k i a l a k í t á s a ) A. K ö z v e t e t t e n, s z á l l í t ó b e v o n á s á v a l m e g v a l ó s í t a n d ó P r o j e k t e l e m e k P á l y á z a t b a n f o g l a l t t e v é k e n y s é g T : e v é k e n y s é g i f yo al m a t o k f e l t é r k é p e z é, s el e í r á s a. T a n á c s a d ó i f o l y a m a t o k : s z e r v e z e t i á t v i l á g í t á s, d o k u m e n t u m o k á t v i l á g í t á s a, f e l a d a t k ö r ö k, m u n k a k ö r ö k á t v i l á g í t á s a s t b. P á l y á z a t b a n f o g l a l t t e v é k e n y s é g I : r á n y í t á s i, rk do io n á c i ó s s z a b á l y o k k i a l a k í t á s a. T a n á c s a dá s i f o l y a m a t o k : m u n k a f o l y a m a t o k, m u n k a k ö r i, d o k u m e n t á c i ó s s z a b á l y o k, s z t e n d e r d e k a l k o t á s a. P á l y á z a t b a n f o g l a l t t e v é k e n y s é g K : é p z é s. K é p z é s a z a l á b b i t é m á k b a n : f o l y a m a t t e r v e z é s, f o l y a m a t o p t i m a l i z á l á s, s z t e n d e r d i z á l á s s z a b á l y a l k o t á s i y afmoalt o k, m i l y e n f o l y a m a t o k a t u r a l a v e z e t ő?, m ű k ö d é s i f o l y a m a t t é r k é p, i d ő t e r v k é s z í t é s e s t b. B. K ö z v e t l e n ü l, s z á l l í t ó b e v o n á s a n é l k ü l m e g v a l ó s í t a n d ó p r o j e k t e l e m e k P á l y á z a t b a n f o g l a l t t e v é k e n y s é g E : s e t m e g b e s z é l é s, s z u p e r v. í z i ó P á l y á z a t b a n f o g l a l t t e v é k e n y g s : é I r á n y í t á s i, k o o r d i n á c i ó s s z a b á l y o k a l k a l m a z á s a z, á sm a o n ( i st zo ür ko s é g e s e t é n k o r r e k c i ó ).

11 I I I. P r o j e k t m e n e d z s m e n t é s s z a k m a i v e z e t é s A. K ö z v e t e t t e n, s z á l l í t ó b e v o n á s á v a l m e g v a l ó s í t a n d ó p r o j e k t e l e m e k P á l y á z a t b a n f o g l a l t t e v é k e n y s : é gp r o j e k t m e n e d z s m e n t u r a l á, s as z a k m a i v e z e t ő b é r é n e k e l s z á m o l á s a. B. K ö z v e t l e n ü l, s z á l l í t ó b e v o n á s a n é l k ü l m e g v a l ó s í t a n d ó p r o j e k t e l e m e k P á l y á z a t b a n f o g l a l t t e v é k e n y s : é gp r o j e k t m e n e d z s m e n t, s z a k m a i v e z e t ő a l k a l m a z á s a. I V. E s z k ö z ö k é s i m m a t e r i á l i s j a v a k b e s z e r z é s e A. K ö z v e t e t t e n, s z á l l í t ó b e v o n á s á v a l m e g v a l ó s í t a n d ó p r o j e k t e l e m e k P á l y á z a t b a n f o g l a l t t e v é k e n y s : é ge s z k ö z ö k é s i m m a t e r i á l i s j a v a k b e s z e r z é s é n e k u r a l á s a. B. K ö z v e t l e n ü l, s z á l l í t ó b e v o n á s a n é l k ü l m e g v a l ó s í t a n d ó p r o j e k t e l e m e k P á l y á z a t b a n f o g l a l t t e v é k e n y s é g : K i s é r t é k ű, e g y ö s s z e g b e rn h a lt eó í t á r g y i e s z k ö z ö k b e s z e: r z é s e S z á m í t á s t e c h n i k a i, i r o d a t e c h n i k a i e s z k ö z ö k a s z a k m a i m e g v a l ó s í t ó k r é s z é r e, v a l a m i n t e g p r o g r a m e l e m e k h e z, tv eé k e n y s é g e k h e z k a p c s o l ó d ó a n ( npyl o. m t a t ó, p r o j e k t o r, t e l e f o n s t b. ). K i z á r ó l a g a p r o j e k t c é l j a i e l é r é s é h e z é g se zs ü, k sa m e g v a l ó s í t á s h o z k ö z v e t l e n ü l k a p c s o l ó d ó é s n é l k ü l ö z h e t e t l e n e s z k ö z ö k b e s z e r z é s e s z á m o l h a t ó e l. V. K o m m u n i k á c i ó A. K ö z v e t e t t e n, s z á l l í t ó b e v o n á s á v a l m e g v a l ó s í t a n d ó p r o j e k t e l e m e k P á l y á z a t b a n f o g l a l t t e v é k e n y s : é gt á j é k o z t a t á s é s n y i l v á n o s s á g b i z t o skíttk á s2a 0 2a 0 s z e r i n t.

12 P á l y á z a t i p r o j e k t m e n e d z s m e n t N e m p á l y á z a t í r á s, h a n e m t e l j e s k ö r z p á l y á z a t i p r o j e k t m e n e d z s m e n t : p r o j e k t ö t l e t t p l a z á r ó e l s z á m o l á s e l f o g a d á s á i g, k o c k á z a t v á l l a l á s s a l A p r o j e k t m e g v a l ó s í t h a t ó s á g á n a k b i z t o s í t á s a H a t ó s á g á l t a l e l v á r t a k k r e d i t á c i ó s é s e n g e d é l y e z é s i f e l t é t e l e k k ö z v e t e t t b i z t o s í t á s a P r o j e k t t e r v k é s z í t é s e : k é p z é s mi e gt ve ar lv ó, s í t á s i t e r v, k ö l t s é g t e r v S z e r z ő d é s k ö t é s t á m o g a t á s a a H a t ó s á g g a l P á l y á z a t i m e g v a l ó s í t á s k ö z v e t e t t t á m o g a t á s a : k é p z é s i t e r v v é g l e g e s í t é s e, k é p z é s e k m e g s z e r v e z é s e, k é p z é s e k m e g t a r t á s a P á l y á z a t t e l j e s k ö r ű d o k u m e n t á l á s a a z e l v á r á s o k n a k m e g f e l e l ő e n P á l y á za t i j e l e n t é s e k k é s z í t é s e a H a t ó s á g n a k E l ő l e g l e h í v á s t á m o g a t áp sé a n, z ü g y i e l s z á m o l á s b i z t o s í t á s a T e g y e n p r ó b á r a m i n k e t k o c k á z a t n é l k ü l I g é n y e l j e i n g y e n e s, p r ó b a t r é n i n g n a p u n k a t É r t h e t ő, h a s z e r e t n e m e g b i z o n y o s o d n i a r r ó l, h o g y a p á l y á z a t o n v a l ó i n d u l á s r a a l e g j o b b a k a t v á l a s z t o t t a k i. H a ú g y d ö n t, i n d u l e z e n a p á l y á z a t jo e n, i ni g yé en ny e s l, p r ó b a t r é n i n g n a p u n k a t! A z a l á b b i t r é n i n g n a p j a i n k e g y i k é t a j á n l j u k. Ö n d ö n t, h o g y m e l y i k e t t a r t s u k m e g m u n k a s z e r v e z e t é b e n m u n k a t á r s a i n a k ( 4 ó r á b a n ) : A m u n k a v é g z é s 1 2 a l a p t ö r v é n y e / M i l y e n f o l y a m a t o k a t u r a l a v e z e t ő? / Ü g y f é l s z o l g á l a t : m u n k a f i l o z ó f i a, n e m r é s z l e g! / S z e r v e z e t i S W O T e l e m z é s / H i b a o k o k e l e m z é s e a m u n k a s z e r v e z e t b e n / A m e g á l l a p o d á s k ö t é s k o n c e p c i ó i / S z a b á l y o z o t t k r e a t í v g o n d o l k o d á s i t e c h n i k á g y a k o r l a t a T o v á b b i i n f o r m á c i ó k é r t k e r n e s Ms ie n k e t a a b r i g i t t a. b e c s e d f t e. mha ui l c í m e n v a g y a / o s t e l e f o n s z á m o n. A z a k t u á l i s p á l y á z a t i k i í r á s o k r ó l t o v á b b i i n f o r m á c i ó k a t t a l á l a w w w. g i n o p - p a l y a z a. th u é s a w w w. e f o p- p a l y a z a t. houl d a l a k o n.

13 P á l y á z a t i r e f e r e n c i a l i s t a T Á M O P : A v a s i G i m n á z i u m / D é r I s t v á n Á l t a l á n o s I s k o l a N a p s u g á r Ó v o d a é s B ö l c s ő d e T ö b b c é l ú K ö z ö s I g a z g a t á s ú K ö z o k t a t á s i I n t é z m é n y / - K é s p z Iő p a r m ű v é s z e t i S z a k k ö z é p i s k o l a é s K o l l é g i u m A M a g y a r K é p z ő m ű v é s z e t i E g yt e m G y a k o r l ó i s k o l á j a / K l e b e l s b e r g I n t é z m é n y F e n n t a r t ó K ö z p o n t / K o s s u t h L a j o s E v a n g é l i k u s Á l t a l á n o s I s k o l a, G i m n á z i u m é s P e d a g ó g i a i S z a k k ö z é p i s k o l a / M i s k-od licó s g y ő r i R e f o r m á t u s Á l t a l á n o s I s k o l a / Ó b u d a i N a g y L á s z l ó Á l t a l á n o s I s k o l a / P i a r i s t a Á l t ailsáknool s a, G i m n á z i u m é s S z a k k ö z é p i s k o l a / P o- Úr jo ls őz rl ió n c f a l-vs a r u d K ö z o k t a t á s i I n t é z m é n y f e n n t a r t ó T á r s u l á s Á l t a l á n o s I s k o l á j a é s Ó v o d á j a / S z e n t T a m á s G ö r ö g k a t o l i k u s Á l t a l á n o s I s k o l a é s Ó v o d a / S z i- gm ea tk bá ed c skeö z ö s I g a z g a t á s ú K ö z o k t a t á s i I n t é z m é n y F e n nt a r t ó T á r s u l á s / T o m p a M i h á l y R e f o r m á t u s Á l t a l á n o s I s k o l a T Á M O P : A n d r á s s y G y ö r g y K a t o l i k u s K ö z g a z d a s á g i K ö z é p i s k o l a / B o n y h á d i P e t ő f i S á n d o r E v a n g é l i k u s G i m n á z i u m é s K o l l é g i u m / F á y A n d r á s G ö r ö g k a t o l i k u s K ö z g a z d a s á g i S z a k k ö z é p i s k o l a / G a l a m b sjeó f z M e z ő g a z d a s á g i S z a k k é p z ő I s k o l a ( M a k ó i O k t a t á s i K ö z p o n t S z a k k é p z ő I s k o l a é s K o l l é g i u m ) / K o n t a w i g M ű s z a k i é s Ü z l e t t u d o m á n y i S z a k k é p z ő I s k o l a / K o s s u t h L a j o s E v a n g é l i k u s Á l t a l á n o s I s k o l a G i m n á z i u m é s P e d a g ó g i a i S z a k k ö z é p i s k o l a / P r e m i e r M ű v é s z e t i S z a k k ö zé p i s k o l a é s S z a k i s k o l a / S z e n t J á n o s G ö r ö g k a t o l i k u s G i m n á z i u m é s S z a k k é p z ő I s k o l a / W i g n e r J e n ő M ű s z a k i I n f o r m a t i k a i K ö z é p i s k o l a é s K o l l é g i u m T Á M O P / B : " A d d a k e z e d " P ü s p ö k l a d á n y i N a g y c s a l á d o s o k E g y e s ü l e t e / A l b a S a n s z K u l t u r á l i s A l a p í t v á n y / B ob co s k o r Ö k o C s o p o r t A l a p í t v á n y / D e b r e c e n i Z s i d ó H i t k ö z s é g / D r. B a l y H e r m i n a M e n t á l h i g i é n é s A l a p í t v á n y / F i l a d e l f i a E v a n g é l i k u s E g y h á z k ö z s é g / H I T G y ü l e k e z e t e / J u h á s z G y u l a R e f o r m á t u s G i m n á z i u m é s S z a k k é p z ő I s k o l a / K e r e s z t y é n S z e r e t e t s z o l g á l a t A l a p í t/ v á Kn öy r ö s- S á r r é t i C i v i l S z e r v e z e t e k S z ö v e t s é g e / K ü l d e t é s A l a p í t v á n y / M a g y a r C s e r k é s z s z ö v e t s é g / M a g y a r N é p f ő i s k o l a i T á r s a s á g / M a g y a r V ö r ö s k e r e s z t B a r a n y a M e g y e i S z e r v e z e t e / M a g y a r V ö r ö s k e r e s z t B é k é s M e g y e i S z e r v e z e t e / M a g y a r V ö r ö s k e r e s z t K o m á r o m -E s z t e rg o m M e g y e i S z e r v e z e t e / M a g y a r V ö r ö s k e r e s z t N ó g r á d M e g y e i S z e r v e z e t e / M a g y a r V ö r ö s k e r e s z t S z a b o l- cs sz a t m á r- B e r e g M e g y e i S z e r v e z e t e / M a g y a r V ö r ö s k e r e s z t T o l n a M e g y e i S z e r v e z e t / M a g y a r o r s z á g i E v a n g é l i u m i T e s t v é r k ö z ö s s é g / Ú j s z ö v e t s é g G y ü l e k e z e t / M i s k o l c i A u t o n ó m O r t h o d o x Z s i d ó H i t k ö z s é g / N a g y a l f ö l d i K ö r n y e z e t v é d ő é s T é r s é g f e j l e s z t ő E g y e s ü l e t / N a g y c s a l á d o s o k O r s z á g o s E g y e s ü l e t e / P á p a i R e f o r m á t u s E g y h á z k ö z s é g / P o l g á r d i R e f o r m á t u s E g y h á z k ö z s é g / S á t o r a l j a ú j h e l y i I f j ú s á g i E g y e s ü l e t / S e g í t ő tsvzáenry e t e/ t A l a p í S v e t i t s K a t o l i k u s Ó v o d a, Á l t a l á n o s I s k o l a, G i m n á z i u m é s D i á k o t t h o n / S z a b a d T é r E g y e s ü l e t / S z e g e d i S p e c i á l i s S z ü k s é g l e t ű G y e r m e k e k C s a l á d j á t T á m o g a t ó S z i v á r v á n y S z ü l ő A l a p í t v á n y / S z e g e d- K á l v i n T é r i R e f o r m á t u s E g y h á z k ö z s é g / S z é k e s f e-hö érrevg áhre g y i R ó m a i K a t o l i k u s E g y h á z k ö z s é g / T i s z á n i n n e n i R e f o r m á t u s E g y h á z k e r ü l e t / V a n y a r c i E v a n g é l i k u s E g y h á z k ö z s é g / X V I. k e r ü l e t i K ö z m ű v e l ő d é s i T a n á c s E g y e s ü l e t

14 T Á M O P : K e c s k e m é t i I f j ú s á g i O t t h o n / K e c s k e m é t i K u l t u r á l i s é s K o n f e r e n c i a K ö z p o n t N o n p r o f i t K f t. / O r s z á g o s I d e g e n n y e l v ű K ö n y v t á r / P e t ő f i I r o d a l m i M ú z e u m T Á M O P / A : P á l h a l m a i O r s z á g o s B ü n t e-v t é sg r e h a j t á s i I n t é z e t T Á M O P / A : A d d a k e z e d N a g y c s a l á d o s o k P ü s p ö k l a d á n y i E g y e s ü l e t e / A l g y ő i S p o r t K ö r / B o c s A l a p í t v á n y / F é n y F e l é A l a p í / t v áf ni ya t a l C i v i l K u r á z s i E g y e s ü l e t / F i a t a l o k a F i a t a l o k é r t E g y e s ü l e t / G y e r m e k k e r t A l a p í t v á n y Ó v o d a / K E R É K K Ö T Ő S p o r- t K u l t u r á l i- s é s S z o c i á l i s E g y e s ü l e t / M e g y e i N é p f ő i s k o l a i E g y e s ü l e t D e b r e c e n / M e z ő f ö l d N é p f ő i s k o l a i T á r s- a s á g / P é c s E g y h á z m e g y e i K a t o l i ks u C a r i t a s A l a p í t v á n y / R I K A I Z E N A n g y a l k e r t S- p oé rs t K u l t u r á l i s E g y e s ü l e t / S á r s z e n t m i h á l y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t / S c l e r o s i s M u l t i p l e x e s -BNeatg eygkeuk n -J á s z S z o l n o k m e g y e i E g y e s ü l e t e / S z a n d a s z ő l ő s é r t E g y e s ü l e t T Á M O P / B : B I O K O M P é c s i V á r o s ü z e m e l t e t é si é s K ö r n y e z e t g a z d á l k o d á s i K f t. / B ó l e m K f t. / K a p o s v á r i É l m é- n yé s G y ó g y f ü r d ő N o n p r o f i t K f t. / K a p o s v á r i Ö n k o r m á n y z a t i V a g y o n k e z e l ő é s S z o l g á l t a t ó Z r t. / K a p o s v á r i V á r o s g a z d á l k o d á s i Z r t. / K- a péo s v á r i V í z C s a t o r n a m ű K f t. / K a p o s V o l á n Z r t. / K U K A R O B O T IC S H U N G Á R I A I p a r i K f t. / P É T Á V P é c s i T á v f ű t ő K f t. / -RT ar ka n s K f t. / S c h i e d e l K é m é n y g y á r K f t. / T e t t y e F o r r á s h á z Z r t. / T ű z á l l ó t e c h n i k a i S z o l g á l t a t ó G y á r t ó é s K e r e s k e d e l m i K f t. Á R O P - 1. A. 5 / 3. A. 2: G y ö m r ő V á r o s Ö n k o r m á n y z a t a / B u d a p e s t F ő v á r o s V I. k e r ürl ée zt v átreo s Ö n k o r m á n y z a t a / D e b r e c e n M J V Ö n k o r m á n y z a t a / S i k l ó s V á r o s Ö n k o r m á n y z a t a / T a m á s i V á r o s Ö n k o r m á n y z a t a / K o m l ó V á r o s Ö n k o r m á n y z a t a / P é c s M J V Ö n k o r m á n y z a t a / M i s k o l c M J V Ö n k o r m á n y z a t a / P ü s p ö k l a d á n y V á r o s Ö n k o r m á n y z a t a / B u d a p e s t V I I I. k e r ü l ef t v á rjoós z s e Ö n k o r m á n y z a t a / K e c s k e m é t M J V Ö n k o r m á n y z a t a / N y í r e g y h á z a M J V Ö n k o r m á n y z a t a Á R O P - 1. A. 6 : M i s k o l c M J V Ö n k o r m á n y z a t a Á R O P - 1. A. 2 / 3. A. 1 : C e c e N a g y k ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a / B e l v á r o s - L i p ó t v á r o s B u d a p e s t F ő v á r o s V. k e r ü l e t Ö n k o r m á n y z a t a / D u n a s z e g K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a / B u d a p e s t F ő v á r o s V I I. k e r ü l e t E r z s é b e t v á r o s Ö n k o r m á n y z a t a / M o h á c s V á r o s Ö n k o r m á n y z a t a / M ó r V á r o s Ö n k o r m á n y z a t a / R á k ó c z i f a l v a V á r o s Ö n k o r m á n y z a t a / S o m o g y v á r K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a / S z e n t e s V á r o s Ö n k o r m á n y z a t a / S z e n t l ő r i n c V á r o s Ö n k o r m á n y z a t a / T o l n a V á r o s Ö n k o r m á n y z a t a / V e c s é s V á r o s Ö n k o r m á n y z a t a

15 T Á M O P : Á B P Á P I S Z - B u d a P i é r t K e r e s k e d e l m i Z r t. / I n d e x. h u Z r t. / K a p i t á l i s N y o m d a i p a r i, K e r e s k e d e l m i é s S z o l g á l t a t ó K f t. / K o r a l l C s e m p e K f t -. T e c/ h " M Mo éu rl nd ö k i I r o d a K f t. / P a-pá ís rz K e r e s k e d e l m i é s S z o l g á l t a t ó K f t. / S t a r c o p y F é n y m-áj sa ov lí ót gó é, p K e r e s k e d e l m i é s S z o l g á l t a t ó K f t. H E F O P / 0 8 : A u t ó S ó s K e r e s k e d e l m i é s ls gz áo l t a t ó K f t. / A u t o c a r m a Z r t. / B i o m i B i o t e c h n o l ó g i a i S z o l g á l t a t ó K f t. / B u d a p e s t i K ö z l e k e d é s i Z r t. T á/ v h Bő us dz ao pl eg sá tl i t a t ó Z r t. / D u n a n d B r a d s t r e e t H u n g á r i a I n f o r m á c i ó S z o l g á l t a t ó K f t. / D u n a i K a v i c s ü z e m e k K f t -. / E l e k t r o M e t a l l P a k s K f t. / E x c l-ub za íu v É p í t ő i p a r i, K e r e s k e d e l m i é s S z o l g á l t a t ó K f t. / F o o d M i c r o M i n ő s é g e l l e n ő r z ő, t e r m é k f e j l e s z t ő é s -K Muét rantöó k i S z o l g á l t a t ó K f t. / F o r n e t t i F a g y a s z t o t t P é k á r u- t e r m e l ő é s K e r e s k e d e l m i K f t. / F r o n t s o f t I n f o r m á c i ó t e c h n o l ó g i a i K f t. / G a n z T r a n s e l e k t r o V i l l a m o s s á g i Z r t. / G r a b o w s k i K i a d ó K f t. / G y o m a i K n e r N y o m d a Z r t. / K i s M ű a n y a g t e c h n i k a K f t. / K o v a c s B a u. h u É p ía tr ői i V á l l a l k o z ó K f t. / M a-sr pa ei dl o g V a s ú t i S z á l l í t m á n y o z á s i K f t. / M i l t o n F i n a n s z í r o z á s i Z r t. / N e t M é d i a K i a d ó é s I n t e r n e t T a r t a l o m s z o l g á l t a t ó Z r t. / O l y m p u s H u n g a r y K f t. / S k y M a r k e t i n g C o m m u n i c a t i o n s K f t. / S T S G R O U P M é r n ö k i I r o d a Z r t. / T B G H u n g á r i a- B e t o n K f t. / T o t a l c a r. h u I n f o r m a t i k a i K f t. / T r a n z - O r g R e n d e z v é n y t e c h n i k a K f t. / W e s s l i n g H u n g a r y K f t. T Á M O P / A : A n d a K e r e s k e d e l m i K f t. / A d v e r t i c u m Z r t C. a n t/ e r K f t. / C e c e-ik é h l i V e n d é g l á t ó i p a r i é s S z o l g á l t a t ó K f t. / C i r k o n t Z r t. / C l u b DAizgúb r u i Kl fd t. K f / t. D / o l o g i d ő K f t. / D o r o g- H ú s K f t. / É d e-np l u s z K e r e s k e d e l m i é s S z o l g á l t a t ó K f t. / E g-c y oe ot p é r tz ér st. / É H G K f t. / F a c t o r y C r e a t i v e S t u d i o G r a f i k a i T e r v e z ő, K i a d ó é s S z o l g á l t a t ó K f t. / F a l u s i B o l t K e r e s k e d e l m i é s S z o l g á l t a t ó K f t. / F a zkefkt a. s n/ é F o l t- Gi ln o b e K f t. / G e o f o r K f t. / -GC roóo tp Z r t. / G. T. S Z. I n g a t l a n f e j l e s z t ő é s Ü z e m e l t e t ő H o fk f mt a. n n / H o t e l é s R e n d e z v é n y K f t. / H u m a n S e r v i c e A g e n c y K f t. / J á r m ű s z e r e l v é n y t G y á r t ó Z r t. / J ü l l i c h KGalnads ó ZKrát l. m á / n M ű s z a k i F ő i s k o l a M u l tj io b I s k o l a s z ö v e t k e z e t / K a p o s v á r i N y o m d a i p a r i S z o l g á l t a t ó K- f t. / K o p K a K e r e s k e d e l m i é s S z o l g á l t a t ó Z r t. / K o r d a F i l m s t ú d i ó K f t. / K ö z l e k e d é s F ő v á r o s i T e r v e z ő I r o d a K f t. / L a c h ú s K f t. / L i n e a B ú t o r K f t. / " M. B. T r a v e l S e r v i c e " U tm azr ák se i t b Ka fu t -. R e m/ e h a K f t. / M e l-ód i á k A l f ö l d K f t. / M-eDlióá k K e c s k e m é t K f t. / M e -l Dói á k K f t. M/ é r t é k É p í t é s z e t i S t ú d i ó K f t. / M e s e K f t. / M i s k o l c i L i k ő r g y á r N e fk ef lt e. j t/ s! K e r e s k e d e l m i K f t. / N e t r i x K f t. / N o r p a n S ü t ő i p a r i K f t. / Ó b-uú dj al a k B e r u h á z á s s z e r v e z ő é s F őavláklolz ó Z r t. / O H G K f t. / P i a c é s P r o f i t K f t. S a/ j ó- H ú s V á g ó é s F e l d o l g o z ó K f t. / S h o r t c u t C o m m u n i c a t i o n TK fr At C. O N/ - B u d a p e s t I p a r i, K ö z v e t í t ő K é p v i s e l ő K e r e s k e d e l m i é s S z o l g á l t a t ó K f t. / U n i v e r s i t a s I s k o l a s z ö v e t k e z e t -/ M evt á l b a u G y á r t ó é s S z e r e l ő, sk ke er de ő K f t. T Á M O P / B : C O O P S z e g e d K e r e s k e d e l m i R e g i o n á l i s Z r t. /- O P C O S t a r Z r t. / C s a b a M e t á l Ö n t ö d e i Z r t. / I n o t a l A l u m í n i u m f e l d o l g o z ó Z r t. / V é r t e s V o l á n A u t ó b u s z k ö z l e k e d é s i Z r t. / M c D o n a l d s K f t.

16 T Á M O P / A : B ü k i K f t. / É s z a k T o l n a M e g y eai k atr é k s z ö v e t k e z e t / E u r o R a p t o r K f t. / F á b a f é m B t. / F o l-tg il no b e K f t. / G I G A K f t. / G y e g é p K f t. / K ö g á z K a n i z s a R e g i o n á l i s É p í t ő - S z e r e l ő K f t. / M e- Dl ió á k I s k o l a s z ö v e t k e z e t S z o l n o k / M o u l d T e c h K f t. / N e l s o n F l o t t a l í z i n g K f t. / P a n n o n S z o f t v e r K f rt o. k o / T rp a v e l K f t. / S A T R A X E l e k t r o n i c T e l e k o m m u n i k á c i ó s K f t. /- DTe n t a l K f t. / V e- sm zo n t K f t. / W e b s h a r k K f t. T Á M O P / B : A d i t u s Z r t. / B a r a n y i S ü t ő i p a r i K f t. / B ó l e m É p í t ő i p a r i -HK af lt a. s / C o o p Z r t. / E g y e t é r t é s C o o p Z r t. /- K eg ra zl ea n H u n g á r ia K f t. / G r ó t ocp o K e r e s k e d e l m i É s S z o l g á l t a t ó Z r t. / -Kk oa p Z r t. / K u n s z ö v T e x t i l r u h á z a t i K f t. / M A S K f t. / M i s k o l c i L i k ő r g y á r Z r t. / M O M F a k t o r G é p i p a r i K f t. / P e d r ó P é k s é g K f t. / R a k a m a z é s V i d é k e T a k a r é k s z ö v e t k e z e t / S a j ó h ú s K f t. / T a b i C o o p Z r t. / T a u g é p r i G u mg éi pi gp ya á r t ó é s K e r e s k e d e l m i K f t. / T i s z a f ü r e d é s V i d é k e T a k a r é k s z ö v e t k e z e t / U h r i n T r a n s z p o r t K f t. T Á M O P / A : A b a ú j T a k a r é k T a k a r é k s z ö v e t k e z e t / B O S -K HO I D R A U L I K A S z o l g á l t a t ó K f t. / C e l l p l a s t M ű a n y a g i p a r i K f t. / C s a b a T a l k T á v k ö z l é s t e ce hd ne il km ai i éks e r e s k S z o l g á l t a t ó K f t. / D e k a K e r e s k e d e l m i K f t. /- S od ef t n t ak lf t. / F a m i l y F r i s s K f t.- T / e x F lb et x. / G r a n d P h a r m a K f t. / H e r t e l e n d y K a s t é l y s z á l l ó K f t. / H o t e l K o r o n a E g e r / I S D E K A B t. / K E V I K O P r e v e n c i ó V é d ő n ő i S z o l g á l t a t ó K f t. / K o v á c s T ü z é p / K f t M. a s t e r C l e a n K f t. / M E D C E N T E R E g é s z s é g ü g y i é s S z o l g á l t a t ó N o n p r o f i t K ö z h a s z n ú K f t. / M e i-h s to el rz K f t. / M i k o l a s e k K f t. / O r a n g e w a y s -DAé llf ö l d K f t. / P l a- Fs ot ri m c S z e r s z á m g y á r t ó K f t. / R A- K T R A N S S z o l g á l t a t ó é s K e r e s k e d e l m i K f t. / R e g i o n á l i s P s z Ei gc éh si zá st ér gi üa g y i S z o l g á l t a t ó K f t. / R o c h l i t z G y ó g y t o r n á s z é s S z o l g á l t a t ó B t. / S h a r k I p a r i M e g o l d á s o k K f t. / S z i n f l e x P l u s K f t. / V a s s & K o É p í t ő i p a r i K f t. / V o t e c K f t. / - SWzees g t K f t. / W e t w i p e K f t. - M/ e dx i t o r L a p k i a d ó, O k t a t á s- é s R e n d e z v é n y s z e r v e z ő t K. f/ Z s o l d o s K f t.

17 C é g s z t e n d e r d M á r k a D F T - H u n g á r i a S z l o g e n J ó t é s j o b b a n A l a p í t á s é v e C é g f o r m a O k t a t á s i, T a n á c s a d ó é s K o m m u n i k á c i ó s Ü g y n ö k s é g Z r t. V e z é r i g a z g a t ó P a b l é n y i A t t i l a S z é k h e l y B u d a p e s t, S e m m e l w e i s u H o n l a p w w w. d f t. h u M i n p s é g b i z t o s í t á s i r e n d s z e r M z k ö d é s i f i l o z ó f i á n k k u l c s f o g a l m a i T a n ú s í t v á n y a i n k V í z i ó n k M i s s z i ó n k T e v é k e n y s é g e i n k P r o f i l j a i n k P r o j e c t P r o c e s s C o n t r o l l i n g V i z i o n á l i s m ű k ö d é s : j ö v ő k é p é s f e l e l ő s s é g / M i s s z i ó : e l k ö t e l e z e t t s é g é s ö r ö ü g y f é l T/ e l j e s s é g r e t ö r e k v é s : m a x i m a l i z m u s / P o z i t i v i t á s é: s cm se eg lo elkd váés s / T r a n s z p a r e n c i a : l á t h a t ó s á g é s é r t h e t ő s é g / T e l j e s í t m é n y k u l t ú r a : e r e d m é n y é s é r t é k / M i n ő s é g : m e g e l ő z é s é s p r o a k t i v i t á s / S z t e n d e r d i z á l á s : a j o b b í t á á l l a n d ó s í t á s a / K o z m o s z : r e n d é s e g y s z e r ű s é g / E g y ü t t m ű k ö d é s : k ö z ö s s é g i s z i n e r g i a / K o n s z e s n : z u e g y e t é r t é s é s a z o n o s u l á s / E g y s é g : k ö z ö s s é g i f e l e l ő s s é g v á l l a l á s M S Z E N I S O : E n g e d é l y e z e t t f e l n ő t t k é p z ő i n t é z m é -n 0y 0: 0 0E 7 3 / Ö t l e t ü n k é s j ö v ő k é p ü n k e l ő r e m u t a t ó f e j l e s z t é s i s z o l g á l t a t á s o k é s p r o j e k t e k m ű k ö d t e t é se, m e l y e k b e n h i s z ü n k, é s a m e l y e k h e z m e g v a n a s z a k m a i h o z z á é r t é s ü n k ; é s s z e l t e s s z ü k, d e a s z í v ü g y ü n k i s. E r e d e t i ö t l e t e k r e é p ü l ő é r t é k t e r e m t ő f o l y a m a t o k a t v a l ó s í t u n k m e g, p r o a k t í v m u n k a v é g z é s i r e n d s z e r b e n. N e m n a g y h a l a k, h a n e m g y o r s h a l a k v a g y u n k. G o nt da ol l, a ts z ó v a l, c s e l e k e d e t t e l a j e l e n b e n i s a h o s s z ú t á v ú j ö v ő t s z o l g á l j u k. M i n d i g é s m i n d e n k o r a J o b b S z á l l í t ó s z e r e p é n e k f e l v é t e l é r e t ö r e k s z ü n k, a k i s z á n d é k a s z e r i n t j o b b a n t u d j a, h o g y m i r e v a n s z ü k s é g e a k e d v e s Ü g y f é l n e k, m i n t a z Ü g y f é l s a j á t a m. a g H i s z ü n k a b b a n, h o g y Ü g y f e l e i n k c é l j a i n a k m e g v a l ó s í t á s á n k e r e s z t ü l t á r s a d a l m i k ö z ö s s é g ü n k é r d e k e i t i s m i n d i g e l ő r e m u t a t ó a n k e l l s z o l g á l n u n k. J ó t a k a r u n k c s e l e k e d n i, é s j o b b a n v é g e z n i a m u n k á n k a t m i n d e n n a p. T e l j e s k ö r ű f e j l e s z t é s i st za ot lá gs áo lk, p r o j e k t e k é s p á l y á z a t i f o r r á s o k / M ű k ö d é s f e j l e s z t é s, s z e r v e z e t f e j l e s z t é s é s é r t é k t e r e m t é s f e j l e s z t é s e / M u n k a s z e r v e z e t e k, m u n k a t á r s a k é s v e z e t ő k f e j l e s z t é s e / K o m m u n i k á c i ó s, m a r k e t i n g é s d i s s z e m i n á c i ó s p r o j e k t e k / E n g e d é l y e z e t t f e l n ő t t kéénpy z ő i n t é z m F e j l e s z t é s i ö t l e t e k, p á l y á z a t i l e h e t ő s é g e k, t e l j e s k ö r ű p r o j e k t m e g v a l ó s í t á s K o r s z e r ű g y a k o r l a t k é p z é s e k, M e s t e r k u r z u s o k, v e z e t ő i c o a c h i n g / K o m m u n i k á c i ó, m a r k e t i n g, d i s s z e m i n á c i ó / E l e m z é s, t a n á c s a d á s, a u d i t / W o r k s h o p, r e n d e z v é n y, k o n fe nr c i a / K u t a t á s + F e j l e s z t é s + I n n o v á c i ó

E F O P

E F O P E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K ö z ö s é r t é k e i n k s o k s z í n z t á r s a d a l o m E F O P - 1.3.4-1 6 P á l y á z a t i t e r v e z e t 2. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a

Részletesebben

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás:

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás: E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K u l t u r á l i s i n t é z m é n y e k a k ö z n e v e l é s e r e d m é n y e s s é g é é r t E F O P - 3. 3. 2-1 6 V é g l e g e s í t e t t p á l y á z a

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGTUDATOS FOGYASZTÓVÁ VÁLÁS HELYI SZINTŰ ELŐSEGÍTÉSE EFOP

AZ EGÉSZSÉGTUDATOS FOGYASZTÓVÁ VÁLÁS HELYI SZINTŰ ELŐSEGÍTÉSE EFOP E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t A Z E G É S Z S É G T U D A T O S F O G Y A S Z T Ó V Á V Á L Á S H E L Y I S Z I N T r E L h S E G Í T É S E E F O P - 1. 8. 1 1-1 7 P á l y á z a t i t e r v

Részletesebben

Együttműködési ajánlat Szemléletformálási programok KEHOP Véglegesített pályázat 3.1 (Forrás: Javasolt cselekvés

Együttműködési ajánlat Szemléletformálási programok KEHOP Véglegesített pályázat 3.1 (Forrás:  Javasolt cselekvés E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t S z e m l é l e t f o r m á l á s i p r o g r a m o k K E H O P - 5. 4. 1 V é g l e g e s í t e t t p á l y á z a t 3. 1 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a t.

Részletesebben

E F O P

E F O P E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t G y e r m e k v é d e l m i s z a k e l l á t á s b a n, j a v í t ó i n t é z e t e k b e n e l h e l y e z e t t e k ö n á l l ó é l e t k e z d é s i f e l

Részletesebben

á é é é é é é é é á é é é é á ú ó é ő á ő á é ű é á ó é é ő é ú ő á é é őá é é é é é é é á ő ö ő ö é á é ő é éé é é é á ő á é ő é á ó á ú á á é á é őí

á é é é é é é é é á é é é é á ú ó é ő á ő á é ű é á ó é é ő é ú ő á é é őá é é é é é é é á ő ö ő ö é á é ő é éé é é é á ő á é ő é á ó á ú á á é á é őí é é í á é é á é ő é ú ó ő é é í ő á é ő ő é ö á á ó í ú á á á é é á é é í é é é ő á á á é ö é é é á é é í é á á é á é á á í é é á á é á é ö é é é é é ü é á é é ö á á á é é é é ő é é á ú ű é á é ő é é ü

Részletesebben

1 2 A Z E G O V I S S Z A V Á G A s o r s f o r d í t ó m e g b o c s á t á s e s z ü n k b e i d é z i, h o g y e m b e r i m e g t a p a s z t a l á s t á t é l, s p i r i t u á v a g y u n k, s á el

Részletesebben

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november A 2 -e g y b e n, 3-e g y b e n c s o m a g a j á n l a t o k f o g y a s z t ó i m e g í t é l é s e é s h a t áv se a r s a e n y r e a h í r k ö z l é s i p i a c o n Készült a Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon

A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon (különös tekintettel a szélessávra) Pápai Zoltán 2 0 1 0. f e b r u á r T a r t a l o m 1. B e v e z e t é s...............................................................

Részletesebben

É ú ő ú Ö ő ü ü ú í í ö ő ő ő ü ć í Í ú í ű ü ő ő í ő ő ő ö ő í í ú í ű Ĺ ő í ő ő ú ő Ĺ ő Í í ő Ĺ ú ú í ű Í ü ő ő ę ü í í í í í ö Ĺ ő ö ő í ö ű Í ö ú í ű ő ö ú ú Ö ü ö í ö ű Ü ű ö ú Ö ü ę ę ő ú ü ę ő ö

Részletesebben

ę ú Ĺ ý ú ó ý ó ő ő ü Í ő ę ó ę í ó ó ź ő ź ő ź í í ő ö ü ú ő ö ö ü ü ó í í ő ő í Ĺ Ĺ ó ú í ö ö ő ó í ő ő ó ó ę ő í ö ó źú Í ő í ú ö ú ó í ő ő ő ź ő í

ę ú Ĺ ý ú ó ý ó ő ő ü Í ő ę ó ę í ó ó ź ő ź ő ź í í ő ö ü ú ő ö ö ü ü ó í í ő ő í Ĺ Ĺ ó ú í ö ö ő ó í ő ő ó ó ę ő í ö ó źú Í ő í ú ö ú ó í ő ő ő ź ő í ő ő ó ú ő ó í ü í ú ó í ő ö ó ő Ą ö ö ü ź ő ő ö í Ö ó ú ý ú Íř ö ó ý ä ü ú ó ö ő ő í ň ů ú í ú ő ö ö ö Í ö ó ü ó ň ó í í í ć ý í í ý ü ú ü ó ő í ő í ö ä ú í í ü ř ő ő ó Á í ö ő ü í ó Í ó ő ú í í ó ę ú

Részletesebben

ú ľ Ę ú Ü ó Ą Í ő ź ť ö ľ í í ľ ú ý í ő ú ľ í ź ę í ľ ö ó Š źľ ĹÍ ö í ö ő ó ó ö í ú ł Á Á ľ Ü Ü ő í ő ú í ő ő Ó í Ü Ó Ü ú Ü Ö Ó Ö Ö Ö Ó í Ö í Ó Ö í Ü Ö Ó ó Ó ä Ö í Ö í Ü Ó í Ö Ü ö í ő Ö Ó Ü ó Ö Ó í Ó ó

Részletesebben

ľ ú ő ö ü ö ľü ő ľ ő ö ü ú ö ľ í ü ú í ö ľĺ ő ű ľ ö ü ľü ę đí ą ó ő ő ü ú í ľ í í ý đ ę öľ ü í ú í ó í ő ó í ő ő ö ö ú í í ö ö ľü ú í í ľ ľ Ü Ü í í ľ

ľ ú ő ö ü ö ľü ő ľ ő ö ü ú ö ľ í ü ú í ö ľĺ ő ű ľ ö ü ľü ę đí ą ó ő ő ü ú í ľ í í ý đ ę öľ ü í ú í ó í ő ó í ő ő ö ö ú í í ö ö ľü ú í í ľ ľ Ü Ü í í ľ ő ü ü ľ ő ü Ü Ü ľ ů ľ ü ľ ü íľ ő ő ű ü ő í ľ ľ ü ę ľ ü ľ ü ó ő ö ľü ő ź ő ő ő ö ľ ę ľ ľü ľ ź í ö ľ ő ö í ő ź ö ö ü ź ź ť ő í ľ ó ó ó í ó ő ö ő ü ą ą ó ó ľ ó ó ó í ö í ö ü ó í ó ü ó í ú í ó ő ü ó ő ü ú

Részletesebben

ő ü ó ľ ő ľ Ü Ő ľ ü ü ľ ľ ľ ő ź ő Ĺ ę ö ö ľ ľ ő ó ľ ľ ö Ĺ źýź ü ź ő ö ö ü ő ő ó ö ü źů ü ő ö ö ö ü ů ö ö ö Ĺ ő ü ö ö ü ů ź ó ý ű ö ę ő Ö ź ű ü ü ő ý ę ő ü ó ę ó ó ö ü ö ó ę ę Ü ö ü ź ü ń ľ ö ő ű ö ü ó

Részletesebben

ő ó ó ó ő Í ü ö ú ó ó ö ő ű ű ü ó ó ó ü ü É Á É Ü ó ű ö ó ö ó ü ö ö ó ö ó ú ö ő ó Ó Ó ü ü ó ő ü ő ö ö ö ó Ü ő ó ó ú ű ó ú ü ü ó ó Í ó ó Á ü ó ü ö Í ö

ő ó ó ó ő Í ü ö ú ó ó ö ő ű ű ü ó ó ó ü ü É Á É Ü ó ű ö ó ö ó ü ö ö ó ö ó ú ö ő ó Ó Ó ü ü ó ő ü ő ö ö ö ó Ü ő ó ó ú ű ó ú ü ü ó ó Í ó ó Á ü ó ü ö Í ö ó É ü Ú ó ő ú Í ü Á ó ÜÜ ó É Ö Ü Ü ö Í ö ö Ú Ú Ü Í ö ó ú Í ó ü Í Ü ó ö É ö ő ö Í ó ú É ó Ó É ó ú ú ú ó ó ó ó ú ü ö ő ü ó ö ó ó ü Ü ó É ü ó ü ö ő ó ü ó ö ó ő ó ó ó ő Í ü ö ú ó ó ö ő ű ű ü ó ó ó ü ü É Á

Részletesebben

ú Í ú ő ú ú Ö ő ü ü í ö í ő ő í ő ő ő ő ő ő í í ő ü ü úö ö ő í ö í ő í ő ő ö ő ő ö ő í ö ő ő ü ö ú ö í í ő ö í ź í ő ő í ő ő í í í Í Í ü ő ő ő ú í í ü ę ö Í Í ü ź í ü ö ö ę ö Í ťö ö í í ö í ő ő í ő ő í

Részletesebben

ő ő á ó á ü őá ó ő ó Ĺ ć ő ő ő ö ő Í ő ú á á á Ĺ ő ö á á ö ő ő Ĺ á á ő ö ő ő á ó ó Á ź ö á ő á á ü Ĺ á ő ő ő ő á ú ő ő ő á ą ő ó á á ő ó ć ő ő á á á á

ő ő á ó á ü őá ó ő ó Ĺ ć ő ő ő ö ő Í ő ú á á á Ĺ ő ö á á ö ő ő Ĺ á á ő ö ő ő á ó ó Á ź ö á ő á á ü Ĺ á ő ő ő ő á ú ő ő ő á ą ő ó á á ő ó ć ő ő á á á á ő á ü ó á á á á ü á á ő ü ő ő á á Ü á ź á á ü á á á Ú ű Ĺ á á ö ö ő á á ő ő á ő ó Ĺ ó ó ó á ü á ö á á ö ü á á á á á á á ő á ü ó á á á á á ö á á ő á á ő á á đ ö Ú ű ü Íá á á á ź á ü á á á ö ö ó á á Ú ő

Részletesebben

í ö ö í ő ď ż ö í Í ő ť ö ü ľ í ő Ĺ í í ÍĹ Í É ő Ę ő ľ Ü íľ ő Ę ľ í ő ő Í ő ľü í ú í ő ľő ő Ĺ Ĺ ő ő ľ ü ő ü ö ő ő ľ ü ć ő ľü ľ í ő ő ü ő ö ľ É Í ö ö ő

í ö ö í ő ď ż ö í Í ő ť ö ü ľ í ő Ĺ í í ÍĹ Í É ő Ę ő ľ Ü íľ ő Ę ľ í ő ő Í ő ľü í ú í ő ľő ő Ĺ Ĺ ő ő ľ ü ő ü ö ő ő ľ ü ć ő ľü ľ í ő ő ü ő ö ľ É Í ö ö ő ő ľ ľ ľ ľ Ĺ ľ ü ľ ő ľ ő ę ś ľ ü ľő í ł öľ ő ö ö ö É öľ ć ľ ő ő í ź ľ ő ő ő ö ľ ő ü Ü ő ľ ľ ą Ü ő ö í Ü ő ľ ľ ľ Ü ő ľ ő ő ľ Ĺ ą ő í ľ ľ ő ť ľ ü ő Ü ö ú ü ő Ó ľ ő ľ ö ľ í Á ľ ě ü ľ ľ ľ ě í ő Í Íľ Ö ő ľ í

Részletesebben

ó í ó é é ó ö é ö ű ó é é é á é é é ú ő é á é ó ö á é é é é á á ö ú ő é é í é á ő é ú Ö í ö á á ú é é á á ö ú ő é á á á é é ó ö ú ő é ö ű ő é ő ó ű ő

ó í ó é é ó ö é ö ű ó é é é á é é é ú ő é á é ó ö á é é é é á á ö ú ő é é í é á ő é ú Ö í ö á á ú é é á á ö ú ő é á á á é é ó ö ú ő é ö ű ő é ő ó ű ő ó ú á á ő é ó ó ó á é é á é ú á Ö á á ú ó é á é ó ö á ö é é é é é é é ő é ő ú á ö ö ű ő é é ó ö á á é é ő é ö é é ö ö ó É é ö á ú á í á é ó é ú Ö ö á á ú é é á é á é ú é é á ö á é ö é é ó á á á ó ö ú ő

Részletesebben

ü ú Ó ę ő öł ő ł ń ü ő ü ęĺ ę ę ö Ę ő ę ő ĹĹ ę ő ö Ö ő ö ö ő Ó ő Á ö ę ő ö ő Ú ő Ĺ Íć ć ő ö ő ö ę őł ć ą ö ę ę ő Ĺ ü ő Ĺ ő ö Ĺ ę ö ö ö ü ő ę ł ö ę ę ę ę ę ü ą ö ő ę ę ö ę ę ę ö ö ö ő ő ę ő ü ę ő ü ő ęĺ

Részletesebben

á ü ö ö ö ő í á ő ú á á ó í á ö öá á á ö á á á ő ö í ú ű ű ö ú í í ű ő á ő ü ó á ó ő í ííá ö á ó á ő ű ö ű á á á á ü í ő á í á á ü í á á í á á á ó ű ö

á ü ö ö ö ő í á ő ú á á ó í á ö öá á á ö á á á ő ö í ú ű ű ö ú í í ű ő á ő ü ó á ó ő í ííá ö á ó á ő ű ö ű á á á á ü í ő á í á á ü í á á í á á á ó ű ö Ő É Ü Ű Á Ó É Í Á Á ű ó á á ö í á á á í á á ó ú ö á ü ü ü í á ó í ű á á á í á á ú á á ö ó á ö ű ö ő í á á ö ü ű ö ü á í ü ú ő ű ű ö í ü ö ú ű í á á ö ü á ó á ó ű ö ö ö í ü á í á ö á á á á á á ó ó ó ú ú

Részletesebben

őę ö ú ú ő ú ő ü Ę ő ö ő ő ö Ĺ ő ü ő ő ö ö ö ő ü Ĺ ő ö ő ö ö ö Í ő ö őö Á ö ő ő ť ö ö ö ü Ĺ ő ö Í Ĺ ę ű ö Ĺ ť ü ú ü ö ö ö ö Ĺ Í Í ő ő ő ö ö Ö ą ö Í ö ö ű ö ő ő Ü Ö ö ü ö ü ö ü ö ö ę ö ő ö ű ö ő Ü Ö ő ö

Részletesebben

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Gáb or Andrássy, Attila S zab o, 1 Andrea Duna i, Es zter Sim on, Ádá m T a hy B u d a p e s t i S z e nt Ferenc Kó r há z, K a r d io

Részletesebben

ú ú ą ę ę ą ů ő ú Ö ő ü ü ö í Á ł Í ń ö őł ü ő ö í ö őí ö í ö öń ő í ö í ö ü ö í ő ü ő ö ú ő Éś í ő ő ý ő źí ö ö ł ć ć ř ł ő ÍÍ ź ő É ćí ńę Ęł žź í ř í ć đ žš žě ł đć ű ť ť ť ť ť ť ť ů Ł ę ł ć ö ć ł Í

Részletesebben

ö É É Ö É Ő É ü ŕŕ ő ő ő í í ü í ú ü ö É É É É Ő É É Ő É É É É ő ö í ď

ö É É Ö É Ő É ü ŕŕ ő ő ő í í ü í ú ü ö É É É É Ő É É Ő É É É É ő ö í ď ö Ĺ Ú í É í Ü É ü í Ĺ ü ö ú ü í í ő í í ő ö Ü ę Ą ö É É Ö É Ő É ü ŕŕ ő ő ő í í ü í ú ü ö É É É É Ő É É Ő É É É É ő ö í ď í ö Ü ő í ő ĹÍ Đ ő ö ö ő í ő í ö ö í Í ď Ü í í Í Ü ő ą í Í ý í Ú ú É Í ęí Í ď É

Részletesebben

ú ú Ö ő ť ú ő ü ü ű Í Í Í őł Ĺ ö úö ú ö ź ö ő ö ú ő ő Í ő Í ő ö ő ő ý ő ú ö Í ő í ő ö úö ł ő í ú ő ő ú ú ő Í ć ő ú ő ö ń ú ö í ö Í łł íí Í ő ő ő ö ő ő Í ő ő ő ö í ő ő ő ö ö ť ö ő ö ö Ĺ ü Ĺ ő ő ö ö í ö

Részletesebben

ő ü ó ź ő ő ő Ü É ő ő ő í ó ä ü ő í ő í ü ź ő ú ö ő í ő ö ů üö ő ö Ĺ ü ő ő í ő ó ü ó ó ő í ó ý í ü ö ý ę ź ő ó ö í ź ő ő ő ź í í ü í Ĺ í ö ź ü ó ü đí ó ő ü ó ź ó ć ú Ĺ í Íí ú í Ĺ ó í í í í ó ú ź í í í

Részletesebben

Ö ü ú Ö ü ú ĺ ö ĺ ĺ ü ü ę ü Íě Ü ĺ Ö ü ü ę ü Í Í ö Ú ö ü ü Á ĺ ü ö ü Ĺ ü ö ü ö ú Ĺ ť ö ę Í Í ü ü ü ú Í ö ĺ Í ü ę ü ĺ ö ü ĺ ö ü ö ú ű ö ü Í ö ü ö ö Í đ ĺ Ü ú ü ű ź ą ĺ ĺ ĺ ĺ Ż ę ü ü ö ö ü ü ĺ ü ü ü ö ü

Részletesebben

ü Á É Á Á Á É É ü É ő Á É Í Í É É É í é í ö í ü ö é ö ö é ú é é é é é é ő ő ő é É é é ü é é í é É É É é í ö é é é Í é í é é ö ü é í ö é é É í ö é é ú ű É ö é é ö ö é ö ö ö é í ö é É ö í é é ü é Á é ü

Részletesebben

Ú ľ ö ľ ř ľ ľ ú ľ Ö ő ü í ö ő ö ö ö ö í íľ í í ö Ś Ś ö ő í í í ú í ú ź ű ľ ő í ű ú ľ ö í Ö ú í ö ö í ú ű ö ú ö ľ í ľ ú í ö ö őí í ú ö í ú í ő ú ú í í ú ú í Ú ú í őí í ľ ú ú í í ő ľ í ú ú ľ ú í ű ö ö ö

Részletesebben

Í Í Í ű Í ö Ú Ú ö ö É ö ö Í É ö ö ő Á Ö ő ő Ü Í Í É Í Í É Í ö ú ö ú ö Í Á Á Ö Í

Í Í Í ű Í ö Ú Ú ö ö É ö ö Í É ö ö ő Á Ö ő ő Ü Í Í É Í Í É Í ö ú ö ú ö Í Á Á Ö Í ÍÜ ű Í Í Í Í ű Í ö Ú Ú ö ö É ö ö Í É ö ö ő Á Ö ő ő Ü Í Í É Í Í É Í ö ú ö ú ö Í Á Á Ö Í Ú ö Í Á ű Í ö Ü Í Í Í ű Ú Í ő ü Í ö ő É Í É ü ÉÍ ő Ü Ú É Í ő Í ű ü Í É Ü Ü Í Á Á Í Ü Í É Í Í É É É öí Í Í ö ú Í ú

Részletesebben

ő á ó á ź é ő ę ü é ő á á ő ő á á á Ü ĺá ő ĺ Ő É ő á á ú é é á á ó á á á ő ő ńá ő é í ó á á á íü ĺá á ü é ö é á é é é ĺ ő á á é á á é é á é é ó á á ó á é ń á ź ü é á ó é é í á ó é ő é é ĺ í Ü ő ú é ő é

Részletesebben

śň ř Ł ú ľ ú ü ő í Ö ő ľ ü ö í ő ü í Ĺő í ľ ľ í ő ľ ľ ő ú ő ö ú Ú ő í Í ő ö öľ ű Ö ö ü í ť ü ö ő í ľĺ í ő ö ő ľ ő ľ ü źł đ ú ú ú ü í Í í ü ľ ľ ľ ü öľ ú í ő ľ ő ö ľ ő ľ ľ í Ł Ą í ö ő ľ Ą ľ ľ ľ Í ú ö ľ ľő

Részletesebben

ő ü ü ő ü Ü ü ü í ő ő ź Íő í ü ő Ĺ ö ť ü ú ő ü ő Ĺ ź Ü ő í ö Ĺ ő ö ü ö Í ö ö í ö ü í ú í Í Á ő ú ö ü í Ĺ í í í Ü ő ő ę ű ő ő ü ő ź ú ö ő í Ü ő í ú ü ź ő ü Ö ő ü É í ő ő ő ź đ ö ü źů ő đ Ü ö ő ö ü ü ź ö

Részletesebben

ő ö ó ü ü ó ö é é ó é ü é é ő ö ö Ö ó é é ó ö ó ő ö é ő ö é ő ö é ő ö é ő ó ó ó í é é ü ő í ö ö ö í é ő ü é ö é ő ő é é ó é ó ü ó é ő é é íé í ő é é é

ő ö ó ü ü ó ö é é ó é ü é é ő ö ö Ö ó é é ó ö ó ő ö é ő ö é ő ö é ő ö é ő ó ó ó í é é ü ő í ö ö ö í é ő ü é ö é ő ő é é ó é ó ü ó é ő é é íé í ő é é é Á ö ö Á É ó ü É ó ö í ü é é ő ö é Ö é ö é é é ő ó ó ö ó ő ó é ó í ö ú ö é é ó é é ő ő ő í ó é ó ő ó é é é ó ó ő ó é ó é é í ő é ü ö Ó ö ü ő ő í é é ó é é ő é ő ő ó é ó ő ó ö ö ő ó é ó ó ő í é ű é í é é

Részletesebben

ü ú Ö ű ĺ ú ö ö ü ĺ ű ú ö ę ö ö ę ĺ í ę Á ö Ó Á ę ú ŕ ö ę ö ö ö ĺ ť Á í ü Ĺ ü ö ü í í í í í ĺ Ö ű ú ĺ ł ö ü ö ű ĺ í ü ę ö í í ę ę ö ę ĺ ö ö ĺ ĺ ö ö í Ę ĺ ĺ ź ś ą ĺ ĺĺ ćą ĺ ĺ ĺ í í Áĺ ö í ö ü ű ö ü ď í

Részletesebben

ö Ö ő Í ú ö ö ö ö ő ó ó Ö ú ó ü ó ö Ö ő ö ö ö ő ő ő ö ó ö ő ö ö ö őö ö őö ü ö ö ö ő ö ö ő ő ó ö ö Í ö ú ő ö ó ö ü ó ö ő ó ú ö őí ó ó ó ű ö ű ö ö ő ő ű

ö Ö ő Í ú ö ö ö ö ő ó ó Ö ú ó ü ó ö Ö ő ö ö ö ő ő ő ö ó ö ő ö ö ö őö ö őö ü ö ö ö ő ö ö ő ő ó ö ö Í ö ú ő ö ó ö ü ó ö ő ó ú ö őí ó ó ó ű ö ű ö ö ő ő ű ö Ö ő ő ö ö ö ő ó ó Ó ú ó ó ő Í ó ö ő Á ő ő ó ó ő ó ő ö ö ú ő ó ó ó ó ó ő ó Í ő ü ö Ö ő Í ú ö ö ö ö ő ó ó Ö ú ó ü ó ö Ö ő ö ö ö ő ő ő ö ó ö ő ö ö ö őö ö őö ü ö ö ö ő ö ö ő ő ó ö ö Í ö ú ő ö ó ö ü ó ö ő

Részletesebben

ú ľ ľ ä ú ľł Łř äľľ ź ź ó ľ ú Ö ö ó ó ó ź ę ő ö ő ö ó ö ę ó ó óö ö óö ö ő ő ő ő ć ö ó ő ő ó ö Á ľ ö ó ő ő ü ö ű ö ő ö ó ľ ú Ö ü ű ö ö ö ń ź ü ľ ö ľő ő ü ę ö ő ó ö ö ö ę ľü ľ ö ü ö ö ó ü ľ ö ö ú ö ő ő ź

Részletesebben

é ó é é é ő é é é é é ö í ó ó é í é é é é é é ö é í é é é í é ú é é é é é é ö é í í ó őí ü ü é é ó é ó é ü é é ó ő é é í é í ó í é ő ő ő ü ő é ó é í é

é ó é é é ő é é é é é ö í ó ó é í é é é é é é ö é í é é é í é ú é é é é é é ö é í í ó őí ü ü é é ó é ó é ü é é ó ő é é í é í ó í é ő ő ő ü ő é ó é í é ó ü É Í É Á ú Ü Ü é ó é ö ú óé ü é í é éü Á í é ű é í óé é ú ó ü ó é í é é ú ö é é í í ú ő é í ű ó ó é é í é é é í é ű é í é é é é ü ö ú ó ű é é ó é ö ö ő í őí é é ö ó é í é É é őí é í é ű ő é é í óé ű

Részletesebben

í Á Á í ÉÉ Á í í

í Á Á í ÉÉ Á í í í Á Á í ÉÉ Á í í í í Ő í í í ú í í Á í í Á Á Ú ú Á Á Á É Á Á Ó Á ű í Á í í í í í í í í ú í í í í Ó Á í Ó É í í í Á Í í í í Á í í íí í í í í í í Ú í Á í í É Ö ÖÉ É Ö Ű íí í í Ü í í í í í í í Ü Í í í íű

Részletesebben

ó ę ö ú ľ ľ ú ľ ő ő ú ó ú ľ Ö ľ ő ľ ű ľ ľ ó ö Í ľ ó ő ő ő ź ő ő Ĺ ú ó ü ü ľ ü ú ö ü ú ö ź ú ő ü ö ú ö ó ľ ľ ő ő ŕ ő ź ő ľ ő ü ó ú Ĺ ľ ö ö ł Í ľ đ ö ľ ü ľ ö ő ľ ú ö ó ű ó ľ Í Í ľ ő ő ő ŕ ő ő ó ó ő ó ó ő

Részletesebben

é ü ü ő ü ő é ú é é é é é ő í é ő Í ő ü é é í é í é ő í ó é é í é é ő ó í ó é í í é ő Í ú ó ó í é ű í ó é í é ő é é í ó é í í óé í éé ő ó ü é ő úé é ú

é ü ü ő ü ő é ú é é é é é ő í é ő Í ő ü é é í é í é ő í ó é é í é é ő ó í ó é í í é ő Í ú ó ó í é ű í ó é í é ő é é í ó é í í óé í éé ő ó ü é ő úé é ú é é ő ü é í ó é é ő Í Í é é é é óó ó é é Í Á é é í í é ő é é í é é é é é é ü é é ü é é é é ő é ő é é ő ü ü é é é é é é é í ő é é ű é é ü ü ő é é ő é é é ő é é ő ó ó é ő ü é Ú é ü é é ű é é í é í é é í

Részletesebben

ú Ó ő Á Ü ú ú ő ú í Í É ő í ö ü ö ő ö í ö í ő ö ö Ö ö ö ö í Í ö Í É í ö í ö Í ö ö ö É í ö ö ő ő ú ő ö í í í í ő ő ö í ö ú Í ö ö í í ö ö ú É í ö ö Í ő

ú Ó ő Á Ü ú ú ő ú í Í É ő í ö ü ö ő ö í ö í ő ö ö Ö ö ö ö í Í ö Í É í ö í ö Í ö ö ö É í ö ö ő ő ú ő ö í í í í ő ő ö í ö ú Í ö ö í í ö ö ú É í ö ö Í ő ö ö í í í Ú ÍÖÍ í ö ö í í ü ú Í Í í í ő Í Í ú íü ő ú Í Á í ú Ó ő Á Ü ú ú ő ú í Í É ő í ö ü ö ő ö í ö í ő ö ö Ö ö ö ö í Í ö Í É í ö í ö Í ö ö ö É í ö ö ő ő ú ő ö í í í í ő ő ö í ö ú Í ö ö í í ö ö ú É í

Részletesebben

Í é é ö é é é ő ü ö é é é é ü ö ö é é é ő é é ü ü ö Í ú ü ö é ü Á éí É ü é ú é é é ű é é é Í é ő ú é é é úö é é ö é ú é ö ö Í é é ö é é éé ü é Í é é é

Í é é ö é é é ő ü ö é é é é ü ö ö é é é ő é é ü ü ö Í ú ü ö é ü Á éí É ü é ú é é é ű é é é Í é ő ú é é é úö é é ö é ú é ö ö Í é é ö é é éé ü é Í é é é ü Á Á Á É ö é ú Í ü É Í Í Á Í Í é é ö é é é ő ü ö é é é é ü ö ö é é é ő é é ü ü ö Í ú ü ö é ü Á éí É ü é ú é é é ű é é é Í é ő ú é é é úö é é ö é ú é ö ö Í é é ö é é éé ü é Í é é é ú ö é é é é é é é é

Részletesebben

đ ő ľ ü ó ľ ľ ź ő Í ő ő ľ ő Ő É ú ü ó ľ ő ő ő í ó ü ľ ö ú í ü ő ó ľ ę ó ń ź ę ľ ő ü ľ ü ó ő ó ő ü ľ ó ő ü ó ľ ó ľ ü ú ö í ľ ő ö í ź ľ ľ ő ő ź ľ í ľ ľ ľ ľ ó ľ ü ó ľ ü í ó í ő ó ľ ü í ó ó ő ö őď ę ü Ą í

Részletesebben

ö á á á í á áá í ü í á á öá ü á í á á á ö ü áí á ó í á í ő í ü á ö ú á á á ö ó ó á í á á í á ü á ö ó ö ő í á ü í á ü á ó í ó á ü í ű á á á á á á áá á

ö á á á í á áá í ü í á á öá ü á í á á á ö ü áí á ó í á í ő í ü á ö ú á á á ö ó ó á í á á í á ü á ö ó ö ő í á ü í á ü á ó í ó á ü í ű á á á á á á áá á ö á ó á ö Ö á á ő ü ö á ó ó ó ó üá á á á ö ö á á í á á ö í á Á á ö á ö ü ő ó ö ö ó ü ó á ü ü á á á á ó á ü á á á á á ó á ó óá ü áí á ü á ö ü ő á á í á í á ö ü á á ö ü á ü ö ö ú á ö á á ö ö á ú ö ü ü á

Részletesebben

ú ľ ľ ú ľ ő ú ő ľ ü ľ ö ľ Í ć ľ öľ Á ő ő ö ľ ľ ú ü ö ö ú ö ü ľ ű ö ő ľ ö í ő č ő ľ ö í ľ ľ Ĺ í ö ř Ĺ ö ö ő ö ľ ö ä ľ í í ö ő ő í ä ü ľ ľ ľ ü ő ü ö ö í

ú ľ ľ ú ľ ő ú ő ľ ü ľ ö ľ Í ć ľ öľ Á ő ő ö ľ ľ ú ü ö ö ú ö ü ľ ű ö ő ľ ö í ő č ő ľ ö í ľ ľ Ĺ í ö ř Ĺ ö ö ő ö ľ ö ä ľ í í ö ő ő í ä ü ľ ľ ľ ü ő ü ö ö í ú ľ ľ ú ľ ő ú ő ľ ü ľ ö ľ Í ć ľ öľ Á ő ő ö ľ ľ ú ü ö ö ú ö ü ľ ű ö ő ľ ö í ő č ő ľ ö í ľ ľ Ĺ í ö ř Ĺ ö ö ő ö ľ ö ä ľ í í ö ő ő í ä ü ľ ľ ľ ü ő ü ö ö í ä ő ľ ľ ú ű ö ö ľ ö öľ ö ü öľ í ľ ö ö öľ í ą ö ľ ö

Részletesebben

Ü Á Á ó Ü É É Ó Á É ó ó á ó á É á é é ö é é ó é é á á á úé í ú é ö é ó á á á í é ö í á á Ö é é á é ó é é é é ó é ü í í á á á ö é á é é é é é ó é Ü ő á é í ó ó ö ü í á á í ü á á ó á íí ó á ó ő á é é ö ö

Részletesebben

ú ó ľ ľ ľĺ ŕ ö ő Ľ ő ó ó ő ő ď ę óď ő ľ ó ő ő ó ü ľ ő ź ľ ő ö ő ť ő đ ó Ä ő ó ö đ ľ Ĺ ő ö ź ő ű đ ó ő ö ő ń ú ó ö ę ő ľę ő ź ó ő ľ ö ö ý ő ľ ő Đ ú ö ú

ú ó ľ ľ ľĺ ŕ ö ő Ľ ő ó ó ő ő ď ę óď ő ľ ó ő ő ó ü ľ ő ź ľ ő ö ő ť ő đ ó Ä ő ó ö đ ľ Ĺ ő ö ź ő ű đ ó ő ö ő ń ú ó ö ę ő ľę ő ź ó ő ľ ö ö ý ő ľ ő Đ ú ö ú ő ľ ó Ĺ ő ń ő É ľ Ĺ Ę ü ľ ő ő ó ő ő ő ő ľ ü ľ ö ü ü ľ Ú ľĺ ź ź đ ő ő ľ ö ú ľ ŕ ľü ź ö ö ő ú ő ľ ö ę Ĺ ź ó ü ú Ĺ ú ö ľ ď ö Ĺ ć ü ö ö ó ź ú ľü ö ö ó ľ ő ľ ő ö ó ű ö ľ ť ö ź ú ö ö ú ľ ó ľ ü ö ľ ő ő ę ľ ó

Részletesebben

ľ ü ľ ń ű ö ő ó öľ í ő ő ó ö ť ö ľ ő ĺő ľ ő Ż ęľ ľ ľí í ü ľ ő ő í ő ü ő ĺ í ő ú Ä Í ü ą ó ĺ ľ ę ľ ó ĺ ö ő ó ó ó í Í ő ĺő í ő ó ő ĺ ő ą ú Í ő ö ľ ő ő ĺ

ľ ü ľ ń ű ö ő ó öľ í ő ő ó ö ť ö ľ ő ĺő ľ ő Ż ęľ ľ ľí í ü ľ ő ő í ő ü ő ĺ í ő ú Ä Í ü ą ó ĺ ľ ę ľ ó ĺ ö ő ó ó ó í Í ő ĺő í ő ó ő ĺ ő ą ú Í ő ö ľ ő ő ĺ Ó ľ ü ĺ ľ Ö ľ ő Ĺ ľ ĺ ĺ ó ő ł Í ľő ľ ľ ľ ľ ľ ľ ľ ö ľĺ ľ ľ ľ ő ĺ ő Ĺ Ĺ ľ í ťő ő ó ó Ĺ Í ő ľ ó ó Ĺ ő ú ö ő ľ ĺ ĺ ĺ ó ľ ľ ľ ö ľ ľ ľ Ó ó ó Ö ľ ö ľ ő ľ ó ľ öľ ľ í ľ ő ľ ĺ ľ ĺ ľ ĺ ö Ĺ Ú í ö ö Ĺ Ż ő ľ í Ü ľ ľ

Részletesebben

Ö ť őł ó ó Í Í ö ő ü ő ü Í ő Ĺ ő ö ö ę ö Í ő ü ő ó ú ö ó ó ť ü ő ó ó ö Ĺ Ú ö ö ę ő Ĺ ł ü ő ę ę ő ę ü ö ę ö ő ę ü Ĺ ő ü ő ő ö ó ę ö Ĺ ö ó ö ź ü ü ü ó ó ó ó ü ę ü ő ő ü ü ö ó ó ó ó ő ö ó Á ö Á ť ł ő ü ü

Részletesebben

á ü ö ó á ö ó üí á á ö ó á ó á ó Í ö í á ű ö ő á ű á á ó á á á á ű ő á á ó ő á á ű ö í őí ö üí á á ű á öí ó ó í á ö ö ö ö í ő í á Í ü ö ö ő á í ú ö üí

á ü ö ó á ö ó üí á á ö ó á ó á ó Í ö í á ű ö ő á ű á á ó á á á á ű ő á á ó ő á á ű ö í őí ö üí á á ű á öí ó ó í á ö ö ö ö í ő í á Í ü ö ö ő á í ú ö üí Ó á á ű ö ú ö ó ó á á á á ü á á ű ö ö ö á á ű í á á ű á ö ú á ú í ű ö ü ö ö ő ö ű í ű á ű ö ö á ó ö ő á ü ö á ü ö ö ő á á ó üí á ő ö ö á ű ő í Á ő ö ö ú ö ő á ó ó ü ö ö ő ó ó ü ö á á Í Í ü ö ü ö ü ö ő

Részletesebben

í í ó ö ö í é ű é é é é é é ó é ó ó ü ö í ő í ü ö í é ö ö é í é é ü ö í ü é í é í ó ö ö ö Ó í ó ó ö í ő óá Ü ü ö í ü ü é ő ű é é é é é ü í é é í é é ö

í í ó ö ö í é ű é é é é é é ó é ó ó ü ö í ő í ü ö í é ö ö é í é é ü ö í ü é í é í ó ö ö ö Ó í ó ó ö í ő óá Ü ü ö í ü ü é ő ű é é é é é ü í é é í é é ö ö É Á É É í ó Á Á É ó É í ű í é é é í é é ő ó é é ü é ó é í é é í É é é í í é ó ú í öó ó ó é ö ó ő é í ó öó é é é ü é í é ó é é é í é é í í í ó ö ö í é ű é é é é é é ó é ó ó ü ö í ő í ü ö í é ö ö é í é

Részletesebben

ő ő ö ő ő ő ö í ú ó ő ő ö Ö í ö í ú ö ő ö ő ö ó ó ö ó ó ó Ö ö ő ő ő ö ö ö ő Ó ó ö í ö ö ö ö ő Ű ő ó ó Ő í ü ö í ü Ö ö ö ö ő Ö Ü í ú ő ö ő ő ö ö ü Ó Ö

ő ő ö ő ő ő ö í ú ó ő ő ö Ö í ö í ú ö ő ö ő ö ó ó ö ó ó ó Ö ö ő ő ő ö ö ö ő Ó ó ö í ö ö ö ö ő Ű ő ó ó Ő í ü ö í ü Ö ö ö ö ő Ö Ü í ú ő ö ő ő ö ö ü Ó Ö ö ö ő ö ő ö Á ö Á ó ö ő ő Ö ő Ö Ü Á Á ó ó É ú Á Á ö í ö ó ö Ü ő í ó í ó ö ó ő ó ö ö í ő ő ő ő ö ö ő ö ő í ü Ö ő ő Ö ő ő ő ő ö ő ő ő ö í ú ó ő ő ö Ö í ö í ú ö ő ö ő ö ó ó ö ó ó ó Ö ö ő ő ő ö ö ö ő Ó ó ö

Részletesebben

ú ľ ľę ľ ú Ż Ż ü ľ ľ ľ ü ú Ö ľ ü ú ľ ö ľ í ű ľ ľ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ í ő ő ľ öľ ö ľ ő ľ ő ľ ö ö ĺ ö ľ ľ ľ ľ ö ľő ő ľ ő ľ ľ Í ő Ź ö ľ ö ľ Í Í í ľ ü ö ľ Í ľ őł ü ľ ü ö ľ ö ľ ľ ę ő ę ĺľ ľü ü ľ ľ ľ ő ľ ő ľ ľ í

Részletesebben

B e s z é l g e t é s R e j t e t t K é z z e l A z e r e d e t i a n y a g o t s z e r k e s zwtees t tpe e: n r e E r e d e t i l e g e mg j e l e n t I : l l u m i n a t i N e w2 s 0 0( 8. d e c e m

Részletesebben

ü ö ő ü í ü ú íő ő ö ü ö ö Ö ö ö ö ö ő ö ő ö ő ö ö ö ü ő ü ü ö ő í í ő ü ü ő ő ű í ú ú ö Ö ő ü í ü ő ü ö í ő ő Á ú í ő ö ö í ő ő ő ö í ő ö É ö í ő ú ő

ü ö ő ü í ü ú íő ő ö ü ö ö Ö ö ö ö ö ő ö ő ö ő ö ö ö ü ő ü ü ö ő í í ő ü ü ő ő ű í ú ú ö Ö ő ü í ü ő ü ö í ő ő Á ú í ő ö ö í ő ő ő ö í ő ö É ö í ő ú ő Á ö É ö Á É ű É ö í ü ü ő ö ő Á ú í ö ö í ő ő ü ö ő ü í ü ú íő ő ö ü ö ö Ö ö ö ö ö ő ö ő ö ő ö ö ö ü ő ü ü ö ő í í ő ü ü ő ő ű í ú ú ö Ö ő ü í ü ő ü ö í ő ő Á ú í ő ö ö í ő ő ő ö í ő ö É ö í ő ú ő ő ü

Részletesebben

ÉÍ ü ő ö ű í ő ö ú í Ö Á ü Í ö ö Ö Ö ü ű í Í í Ö íí Ö Ö ő ő ő í Ő ö Í ö Ú ö ú ö Í Ó ö í í

ÉÍ ü ő ö ű í ő ö ú í Ö Á ü Í ö ö Ö Ö ü ű í Í í Ö íí Ö Ö ő ő ő í Ő ö Í ö Ú ö ú ö Í Ó ö í í ő ö ő ű í ö ú ö ü ü Í ü ü ü ü ő ü Ú Ü Á ő Í ő í ö ÉÍ ü ő ö ű í ő ö ú í Ö Á ü Í ö ö Ö Ö ü ű í Í í Ö íí Ö Ö ő ő ő í Ő ö Í ö Ú ö ú ö Í Ó ö í í ő ö ő ű í ö ú ű í í í í Í í Ü ű í Ü Í Í Í Ö Ú É úí ű ÉÍ Ö í í

Részletesebben

íó ó ü ó ő ö ó í ö ó ő ö ö ó ű ó ó ó ő ő ú ó ó ő ó ú ó ö ő ó ő ó ó ő í ó ó ő ő í ú ú í í ó

íó ó ü ó ő ö ó í ö ó ő ö ö ó ű ó ó ó ő ő ú ó ó ő ó ú ó ö ő ó ő ó ó ő í ó ó ő ő í ú ú í í ó Ó Ö ü ö Ö ó ó ő ü ü ő ö ö ó ő ó ú ó ó ü ő ó í ó ö ö ő ő ű ú ó ó ó ó ő ü ő ű ü ő Á ó ó ő ó ó ó ó ú ó ö ó ü ü ő ü Á ő í ö ő ó ó ú ó í Ö ó ő ö ó Ö ö ó í ó ó ó ö ő ő ő íó ó ü ó ő ö ó í ö ó ő ö ö ó ű ó ó ó

Részletesebben

ú ó ó ó ó ó í ú ó ó őí Ö í ő ő ö ü ő ó í ö ő ő ő ő ó É Á í É í ü ú í ú ü ó ó ü í ó í í ű ó ű ü í íí ú í ó ü í ü íü í ü É í ü ö í ó íü ü ü í ő ü ü ű í

ú ó ó ó ó ó í ú ó ó őí Ö í ő ő ö ü ő ó í ö ő ő ő ő ó É Á í É í ü ú í ú ü ó ó ü í ó í í ű ó ű ü í íí ú í ó ü í ü íü í ü É í ü ö í ó íü ü ü í ő ü ü ű í Ü ű Ü í Á Ü ü ü ó ó ü í í ű ő ű í ó ó ó ű íí í ó ú í Ü í ő ü ő ó ü Ü í ű ő ű í ó ő ó ő ű ó ó ó í ö ü í ű ö ű í Ö ó ö ó ü ü ö ö ö ö ö ő ü í í ú ó í í ó ö ü ö ó ó ó ú ó ó ó ó ó í ú ó ó őí Ö í ő ő ö ü ő ó

Részletesebben

í í ü ő ű í í íí ü ü Á ü ő í ő ő ő ú ő í ü ü í í ú Á ü ú ú í É í ü

í í ü ő ű í í íí ü ü Á ü ő í ő ő ő ú ő í ü ü í í ú Á ü ú ú í É í ü Á Ü Ó Á Á í Á ü ü í í ú ű ő ú ő ő ő ü ü í ü ü ü ü í í ü ü ő ú Á í í ü ő ű í í íí ü ü Á ü ő í ő ő ő ú ő í ü ü í í ú Á ü ú ú í É í ü ú É ű ő ü ő í í ű ü í í í í ü í ő ü ő í ő ú ü í í ú í ű í ü í í í ü í

Részletesebben

ú Ü ú ü ő Á ö ú ö ú Á ő ő Ü ü ő Ö ú ü ő ú ú ő ő Í ö ő ő

ú Ü ú ü ő Á ö ú ö ú Á ő ő Ü ü ő Ö ú ü ő ú ú ő ő Í ö ő ő ű Í ű ú Í Í É Í É Í Í Í Í ő Ö Ó Ó ő É Í ü Ö Ö Í Í ű ő ő Ö Ö ü Í Ö Ö ü Í Í ö Ó Í ú Íö ő ü Í Í Ú ő Í ö ő Ó Í ő Í Ú ő Í ű ő ü Ö ö Ö Á Í ü Í Ö Ö ú Ü ú ü ő Á ö ú ö ú Á ő ő Ü ü ő Ö ú ü ő ú ú ő ő Í ö ő ő ö ű

Részletesebben

ő ú Ö ő ü ę ő Í í ü ú ü ő ü Á ő ő Ĺ í í ő ő ő Ĺ ü ő ö ő ö ö Ę ő ü ö ő ü ő í ü í ü ü í ő ö ü ő ö í ő Á ő ö í őĺ ú ő ú ő ö ĺ ő í ő ę í đ í í í ę ę ő í í ü ő í ú ő ü ú ő í í ĺ ő ö ő í ő í í ű ő ő ę í ę ü

Részletesebben

ú ú ę ű ő ĺ ő ĺ ü ö ö ó Ł ĺí ĺ ú ĺ Í ö í ĺ í ĺ ů ó ű ĺď ő ő ĺ ő ő ő Ż ó ĺí ĺ ö ő ó ő ő ö ő ó ě ů ő ń ő ő ő ó í ő í ő ź ő ó í ń ő ĺ ő ń ő ő ń ĺĺ ö ő ő ő ő í ő đ ó í í ő ö ź ó ő ő ő ü ĺĺ í ő ő ł ő ő ő ĺ

Részletesebben

ú ľ ľ ľ Ĺ ľ ľ ľ ú ľ ľ ő É ö ö ľő ő Ĺ Ö ľ ö ľ ő ö ľ ľ ű ö ľ ó ľ öľ ľő ó ó ľ ö ő ö Í ó ľ ö ő ö ľ ľ ľ ű ö ľő ó ó ő ľ ľ ľ ö Ĺ ľ ť ľ ľ ľ ö ľ ľ ő ő ľ Ö ľ ó ó ő ľ ľ Ĺ ö ľ ó ó ö ó ľ Ĺ Ĺ ľ ľ ľ ľ ö ľ ó ć Ĺ ő ö ö

Részletesebben

Ó Ó Í ő Ó Í ő Ó ő Ó ő Í Ó ő ő ő

Ó Ó Í ő Ó Í ő Ó ő Ó ő Í Ó ő ő ő Ó Ó Ó Ó ő Í ő ő ő Á Ó ő É Ü Á Ó Ó Í Ő Ó ú Ó Ó Í ő Ó Í ő Ó ő Ó ő Í Ó ő ő ő Í Ó ő Í É Íő ő ő ő Ó ő ö ő ö Ó Ó Í ő ő ö Ő Ó ő ő ö ö Í Í Ó Í ÖÍ Ö ő Ó Ó ő ö Ó ő Ó ő Ó Ó Á Ó ő Ó ő ő Ó ő ő Í ő Í ő ö É ö Ó Ó Ó ő

Részletesebben

é é ö í Ü ö é ő é é Í Í é é é ű é ő é é ő í ő Ű é é é é ö í é ö ö é ö é é é é ő é ű ő é é Úé é ö ö é Ü ö é ő é éü Ú í í ő ö é é é é é í é é ő é é őé é

é é ö í Ü ö é ő é é Í Í é é é ű é ő é é ő í ő Ű é é é é ö í é ö ö é ö é é é é ő é ű ő é é Úé é ö ö é Ü ö é ő é éü Ú í í ő ö é é é é é í é é ő é é őé é é é ö ő é é é ö é é é é ö ö ö Í Í é Í é ö é Í ö é é é é é ö é ü í é ű é é ö é ö é Í ö ö é é é ú ö ö Ú ö í é í é é í é ö é é é é é é ö í ű ű é é ű Í ö é é é éé é í é é í ö í é é Ü é ő é í é é é é ö í Ü

Részletesebben

ľ ú ľ ĺ ľ í ú ľ ľ ü ľ ĺ ľ ľ ľ ö ľ ö Íí ü ű ľ í ö ĺ ű ö ö í í ü ŕ ĺ í ü ű ö ę ö ľ ü ö ň źů í ĺ í ú ę ľ í ĺ ű ľ ö ź ö ú ö ý í ö ö ö ö ö ľ í ú í í ö ö ľ ö ö ľ ö ü ę öľ ź ö ĺ í ľ í ö ú ű ö ö ö ĺ ľ ĺ ę ľ ę

Részletesebben

Ú Ö ö ľ ľ ć ľ ľ ú ľ Ö ľ Ĺ ľ ö ľ ľ ö ľ ę ľ ö ľ Í ö ľ ć ľ ú ľ ä Ź Ú Í ć Ö ľ ľ ľ ú Ď ľ ľ ö ć ö ľ ú Ĺ ö Ú ö ź ľ ú Í öľ ú Ú ő ľ ť ľ ť ť ě ú ť ľ ő ľ ŕ ľ ľ Ĺ Ú ö ö ö ö ő ľ ľ ö ľ ű ö ö ľ ő ľ Ö ľ Ĺ Í ľ Í ö ľ ľ

Részletesebben

ö ö ö í őí ö ő í ö ő ű ö ö ő ö í őí í Í í ü ü ö ö őí ő ő ö ő í Á ö ö í í ö í ö ö ő ö ö ö ö í í í í ő Ú Í ö

ö ö ö í őí ö ő í ö ő ű ö ö ő ö í őí í Í í ü ü ö ö őí ő ő ö ő í Á ö ö í í ö í ö ö ő ö ö ö ö í í í í ő Ú Í ö ö ü í ő Í ő ö ő ü ő ö ö ö í őí ö ő í ö ő ű ö ö ő ö í őí í Í í ü ü ö ö őí ő ő ö ő í Á ö ö í í ö í ö ö ő ö ö ö ö í í í í ő Ú Í ö Í ÉÍ ö í É ü ü ő ü ő ö ö ú í í í Í í ö ő ö í ö í ú í ő ő ő Á í ü ö ö ü ö ű

Részletesebben

ź ĺ Ą ö Ś Ś ł Ź í ľ Ĺ ľ í ľ ő íľ ľ ľ ľ ő í ĺ ő ě ü ľ ľ ľ ľ ö ó ľ ü ľ ö ĺ ź ź ť ľ ó ó ó ö ľ ő ő ľ ö ľ ś ź í ä ľ ľ ö ó ľ í ľ Ĺ ő ó ö í í ľ ó ę í ľ í ľ ó

ź ĺ Ą ö Ś Ś ł Ź í ľ Ĺ ľ í ľ ő íľ ľ ľ ľ ő í ĺ ő ě ü ľ ľ ľ ľ ö ó ľ ü ľ ö ĺ ź ź ť ľ ó ó ó ö ľ ő ő ľ ö ľ ś ź í ä ľ ľ ö ó ľ í ľ Ĺ ő ó ö í í ľ ó ę í ľ í ľ ó ő ľ ü ó ľ ľ ś ő ü ź ź ü ő ę ő ľ ő í É ü ľ Ý ľ ó ö ĺ ö ť ó ý ö ľ í ź ź ž ü ő ő ľ ő ľ í ľ É ľ ś ű ö Ĺ ľ ü ľ ľ ą ű ľ ó ú ľ ó ú ó ľ ľ ä Íĺ ľ í ó ĺ ĺ ĺ ľ ó Ĺ ź ö ö ź ľ ą ľ ľ ľ ľ ü ý ő ĺĺ ľ í ő ő ź ű ö ö ú ó

Részletesebben

ú ú Ö ő ú Ż ó ĺ ú ö ő ü ü íĺ ó ú ö ó ĺí í ö łő ź ĺź í ú ź ź ő í ő úĺ ő ő ź ő ú ó ł ő ó ĺ ő ĺ ő Í ź ó ą í ő ú ő í Í ő ő í ó ł ő ó Í ő í ú ĺí ú ü ő ú ű ö ö ő đ ó í ó ö ű ĺ ü ü ń Ĺ Íó ú ó í ő ő Ť ö ó ő ö

Részletesebben

ő ü ő í ő ő ő ő ű í ű ő íí ő ő ő í ú ő úü ö ű ő í ó í ú í ó ö ő ő ü ó ó í ő ő ő í ü ő ő ő í ó ő ó ő í ü ő ü őí ő ö ő ó ö ó ú ő ö ö ö ó ö ő í ö ő ü ő ó

ő ü ő í ő ő ő ő ű í ű ő íí ő ő ő í ú ő úü ö ű ő í ó í ú í ó ö ő ő ü ó ó í ő ő ő í ü ő ő ő í ó ő ó ő í ü ő ü őí ő ö ő ó ö ó ú ő ö ö ö ó ö ő í ö ő ü ő ó É Ó É Ü É ó É É Á í Á ü É É Á ő ü ö ő ű ö ö ö í ö ü ü ö ö í ó ű ű ű ö í ó ú ó ű ö í ö ő ő ö ö ö ű ő í őí ó í ő ö ó ö í ó ő ö ö ő ő ó ö ó ő ő í ó ó ö ó ó ö ő ö í ó ő ó ő ö ő ú ő ú í ő ű ó ő ö ó ó ő ő ő

Részletesebben

ő í ź ó ö ę ő ő ó ü ő ő ő í ő ź ű í ę ę ź đ ó ő í í ö ź ó ő ő ő í ő ő ő ö ő ü ü ő ó ň í í đ í Ę ő ó ó ő ő ő ę ő ź í í ú ő í ó í äí ź ź í Ĺ ó í ď ó í ő

ő í ź ó ö ę ő ő ó ü ő ő ő í ő ź ű í ę ę ź đ ó ő í í ö ź ó ő ő ő í ő ő ő ö ő ü ü ő ó ň í í đ í Ę ő ó ó ő ő ő ę ő ź í í ú ő í ó í äí ź ź í Ĺ ó í ď ó í ő ő ł ö ö ő ó ó ö ő ő ü ó Í Ĺ ő ő ń í ő í öí í ö ő ó ó Í ő ź ö đ ő źę Ĺ ő ő ó ó ö í ű ő ź ő ź Á ő ö ö ö ő ö ö ď í ő ő ő ö í ő ď ő ö ő ę ő í ő í ü ó ó í ö ö ő ő ő ę đ Í í í ő í ő ő ö í ę ő ö í í ö ő ö ő ď

Részletesebben

í ó í í í óú ú ó ü ó É ü ó Á Ó Ü Ó Á ó ü ő É ü ő ő ő é ő í ő Á ö ó Á é ő ó Á í Ó Á é Ö Ó Á ó Á Ó É Á Á Á ü é Á Á é Ó Á Á é ü ó Á Á é í Á ó ó é Á Á é Á é í é ú é ó é ő ó ó ó ő ó Á ó ó é ó ó í ú ó Í Á é

Részletesebben

ú ľ ú Í Ó ú Ö ľ ő Ĺ óľ ö ő ü ľ ľ ľ ó ű ľ ľó ő ó ő ó ľ ö ő ó ő ő ö ö ö ő ú ő ü ű ő ó ó ö ó ő ő ľ Ü ő ó ő ő ó ľ ő ť ö ő ü ł ź ő ö ó Í ő ő ó ü ó ö ó ő ľ ő ö ő ü ő ľ ö ó ó ó ó ú ö ó ľó ő ő Ĺ ő ě ü ł ó ź ő

Részletesebben

Ł ť ŕ í í ü ö ő ű ő ő ő ú í ä Í ř ö ő í í ę ö ő í Ú í ń đ ń É É ő Ę í í ű ü ö í ö Ĺí ö ő ü Ó ő ü ń ü ö ö ö ö ő í Ü í Ü ö í ő í ś ű Í Ł Á Á ő í ö Ú í ű í í ô ő í ő ö ö ő ú ő ä ő í ű ő ü ő ő í ő í í Í í

Részletesebben

ú ľ ľ ú ľ ő ú ő ľ ü ľ ö ľ Í ľ öľ Á ő ő ö ľ ľ ú ü ö ö ú ö ü ľ ű ö ő ľ ö í ő č ő ľ ö í ľ ľ Ĺ í ö ř Ĺ ö ö ő ö ľ ö ä ľ í í ö ő ő í ä ü ľ ľ ľ ü ő ü ö ö í ä

ú ľ ľ ú ľ ő ú ő ľ ü ľ ö ľ Í ľ öľ Á ő ő ö ľ ľ ú ü ö ö ú ö ü ľ ű ö ő ľ ö í ő č ő ľ ö í ľ ľ Ĺ í ö ř Ĺ ö ö ő ö ľ ö ä ľ í í ö ő ő í ä ü ľ ľ ľ ü ő ü ö ö í ä ú ľ ľ ú ľ ő ú ő ľ ü ľ ö ľ Í ľ öľ Á ő ő ö ľ ľ ú ü ö ö ú ö ü ľ ű ö ő ľ ö í ő č ő ľ ö í ľ ľ Ĺ í ö ř Ĺ ö ö ő ö ľ ö ä ľ í í ö ő ő í ä ü ľ ľ ľ ü ő ü ö ö í ä ő ľ ľ ú ű ö ö ľ ö öľ ö ü öľ í ľ ö ö öľ í ą ö ľ ö ľ

Részletesebben

ľ ú ĺ ę ĺ ú ľ ľ ĺ ü ľ ĺ ĺ ĺ ĺ ľ ľ ľ ł ĺ ú Ĺ ľ ű ě ę ö ú ĺ ź ű ű ö ľ ź ú í ĺ ľ ú ű ű íľ ę ö ľ źę ě ö ú ľ ń ĺ đ ę ú ě ý ú ö ö ě ú źú ź ĺ ĺ ú ú ł ú ľ í ű ú ĺ í ö ź ú ľ ĺ ľ ö ľ ľ ľ ú ľ ú ľ ľ Í ľ ĺ ľ ľ ĺ íĺ

Részletesebben

ó ę ę ó í ó ó ü ú ö ľ ó ó źľ ó ó ő ę ü ĺ ó ö ö ę ü ľ ö ó ő ó ó ő ő ę ö ľ ü ö ö ń ľő ó ő ó ę ę ő ľ Í ľ ú í ú Ĺĺ ö ó ó ó ú ö ó í ú í ö ö ü ó ó ó ő ő ő ő

ó ę ę ó í ó ó ü ú ö ľ ó ó źľ ó ó ő ę ü ĺ ó ö ö ę ü ľ ö ó ő ó ó ő ő ę ö ľ ü ö ö ń ľő ó ő ó ę ę ő ľ Í ľ ú í ú Ĺĺ ö ó ó ó ú ö ó í ú í ö ö ü ó ó ó ő ő ő ő Öľ ú ľ ő ü ľ ĺ óľ ľ ö ę ő ü ľĺ ü ľ ę ľ ö ľ ő ő ü ľ ľ í ę ő ő ó ő ľ ő ö ö ü ő ü ń ő ő Á ő Ó ő ľ ľ ő ő ľ ő ő őľ ő ú őľő ľ ő ľ ő ő ó ľ ő ö ő ő Ĺ ü ľő Ĺ í őľ ó ľ ö ö ő ü ťó Á ľ ő í ü ü ő ö ó ő ę ő ö í ő ĺ

Részletesebben

ő ź ľé ę ó ú ó ú ű ź ó ľ ź Ü źú ę äąź ź ö ľü ó ľ ő ö ü ö ö ö ľü ö ü ľ ö Á ó ö ö őľ ľť ľ ü ű ö ę ó ź ź Ü ę ö ő ő ö ü ö ü ö ü ö ü źů ö ť ü ö ó ü ó ó ź ę

ő ź ľé ę ó ú ó ú ű ź ó ľ ź Ü źú ę äąź ź ö ľü ó ľ ő ö ü ö ö ö ľü ö ü ľ ö Á ó ö ö őľ ľť ľ ü ű ö ę ó ź ź Ü ę ö ő ő ö ü ö ü ö ü ö ü źů ö ť ü ö ó ü ó ó ź ę ő ľ ó ľ ő ľ ü ź Ü É ľ ü ľ ü ľ ľ ľü ľ ő ő ó Á ő ó ó ü ÍÍ ü ľ ľ ú ő ő ľ ó ľ ľ ö ź ź ľ Ü ő ö ź ö ő ľ ő ó ö źů ö ó ź ü ö ö ľü ů ö ę ö ľü ŕ ó ľ ť ö ó ź ó ü ź Ü ö ź ö ő ő ľ ö ü ü ö ľ ü Áľ đ ź ź ú ö ź ü ó ő ź

Részletesebben

ú ú Í Ó ú ĺ ő ĺ ő ĺ ö ó ĺĺ ů ú í í ü ó Í ń ó ő ő ĺ ó ő ő ó ĺĺ ő ő ĺő ö ő ó í ł ő ő ö ö ő ő ő ő ů ő ó ů ĺ ő ů ő ö ź í ő Ę ő ő ĺĺ ö ő ó ő ő ó ź ĺ ő ö ź ó í ł ő ő ó í ő ő í ú íĺ ő ö ö ĺ ö ó ó ů ő ö ö í ł

Részletesebben

Ö É

Ö É Á ű ö ó Ö É Á Á É É ö É É ö Á É Ó Ó Ö í ó ö ű ö ó ö ö ö ő í ő ó ő ö ü í ó ő ő í í ö ü ő ú ö ő ű ö ó í ű ó ö ö ó ó ő ő ű ő ú ó ö í ó ü ú í ú ő ő ó ó ö ö ü ú í í ó ő ó í ó ú ű ö ü ö ó ú ű ő ö ü ő Ó ü ó ü

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

ó ł ö ú ú ő ő ú Ú Ú ó ú Ö ő ü ó ú úö ć ó ó ö ó ó ő ő ő ő ő ő ó ó ö ö ő Ĺ ü ú ú ö ó łć ő ő ú ć ú ó ú ő ő ó ő ő ú Íő ó Í Ĺ Ĺ ö ú ü ó ę Ĺ ú ö ó ö ő Í ú É ą Í ó ő ő ó ő ő ť ó ő Ĺ ť ť Ĺ ó ú ö ö ő ć ő ő ő Í

Részletesebben

í í ü

í í ü í í ü ü űú í Á Ú ö Ó Ő ű ö ö í í í Á ű í ü ő í ő íú íá ü í ö í ú ő ö ő Ó ü í í í ű í É ő ö ü ő ö ő í ű ü ő ű í ú ö ü ú ő ú ö ő ű ö í ő ü ö ő ö ő í í ö ö ű ő ü ü ö ő ü ő ö ő ö ő í í ü ü í ü ö ö ú í ő ö

Részletesebben

ú ľ ú ľ Ż ł ľ ľ ő ľ ľ ő ü ü í ü ö ľ í ő Á ľ Íö ő ü ő ö ľ ő í ö ľ őí ľ ę Í öí Í ő í ő ľ ö ú ű ő ö ľ ę í ľ ľ ő ő Í í ľ ö ľ í őö ő ľ ľ í ľ ő ő ü ľ ľ ö ú ő ť ł ľ ű Í ő ö ö ő Í ć ö ő ř Í ę Ż ä ł ö ł đ ął É

Részletesebben

ö á é á á á á ö é ő á é é í é ü é í á é ő é í ő á á á á ö é é í á á á á á é ő á á é é ő é á é é ő é é á ő á á í é é é ö ö ö ö é é á í ö í é é éé ö á á á ö á á á é ú é é ö ü ő á é é ű ö é Ó Á Ó é é é É

Részletesebben

ő öí ő ę ť ó ľ ľ ľ ú ľ ŕ ľ ő ú ľ ő ü ľ ő ľó ľ ľ ľ ö ő ľ ó ľ ľ ó ő ü ő ö ö ö ő ľ ľő öľ őľ ľ ü ő ľ ő ü ö ü Ĺ ű ö ő ü ö ü ó ľ ö ü ö ö Ĺ ó Ą ö ö ä ź ö ő ľ ó ü ü ľ ö ö ü Ĺ ö ę ö Ĺ ľ ó ó ö ľ ú ö ö ü ö ľ ú ó

Részletesebben

ľ ľ ő ü ő ő ő ü ü ő ľ ń ő ő ü ľ ö ü É Íľ ľ É É ą Á É Ü É Ü ą Á É Í Ü É ľ É Ü É É ľ ľé ľ ü ź ź Í ő ő ľ ő ő ů ľ Ü ö ľ ö ź ö ö ő ľ ź ű ľ ö ö ö ő ő ľ ź ľ ő ť ľ ü ę ü ľ ľ ľ ľ ú ő ź ő ć úő ő ú ľ ú ť Ł Ż Á ľ

Részletesebben

ź ü ó ź Đ Ö Ĺ ľ ő ź ó ľ ź ń ó ź ľ ö ű ő ó ę í í ď ú ó ľ ź ö ó ľ ł ľ í ö ü ő Í üö ő ő ő ö ę ľő ľ ľ ő ö ő ę ź í ö ľ ó ó ő í ú ľ í ľ ę ü ö ő ź ť đ ó í ó

ź ü ó ź Đ Ö Ĺ ľ ő ź ó ľ ź ń ó ź ľ ö ű ő ó ę í í ď ú ó ľ ź ö ó ľ ł ľ í ö ü ő Í üö ő ő ő ö ę ľő ľ ľ ő ö ő ę ź í ö ľ ó ó ő í ú ľ í ľ ę ü ö ő ź ť đ ó í ó ő ľ ó ľ ő ľ ő ľ Í ő ľ ő ő É ę ľő ľľ ú Ĺ ü ő ő ľ ő í ó ľ Ü ü ľ ü ľ ľő ľľ ľ ľ ú ú ő ó ľ ő ö í í ú ń ó ő ü ö ďó ó ľ ľ ľ í ľľ Ĺ ő ť í ö ę ľĺ ő ľ ľ óľ ő ľ ö ľ ł ő ľó ó í ľ ó ő ü ó ľ ź ó ľ ľü ű í ľ ó ľ í ő ź

Részletesebben

ő ľ ü ő ü ő ľ ő Ü Ü ľ ü ľ ľ ú ü ľ ľ ő ő ű í ő í ü íľ Í ü Ś Ę ľ ü ľ í í ö ő ľ í ü ő ő ő ľ ő ű ź í ű ü ű í ý ü ő í ő ľ ő í ľ ő í ľ ü ő ú ľ ü ő ü ę í ľ ľ ő ľ ú öľ ő ľ ő ő ö í í ö ú ź ö ö ú ű ő ö ö ő ľ ľ ö

Részletesebben

ö ľ é ő é ĺĺ í é öľ é é ĺ ö ö éľ é ú łĺ é ő ö ő ö é í é ď ľ é í é é éń ę é é ę ě é ľő ő ö é í ő ö é é í ő í ú ľ é é ľ ő é é ĺ ľé ü ľ ľ ő é é ő ú ĺí é

ö ľ é ő é ĺĺ í é öľ é é ĺ ö ö éľ é ú łĺ é ő ö ő ö é í é ď ľ é í é é éń ę é é ę ě é ľő ő ö é í ő ö é é í ő í ú ľ é é ľ ő é é ĺ ľé ü ľ ľ ő é é ő ú ĺí é ú ú éľ ú ľ ľ é ú ľ ľ ŕ ľ é í ĺĺ ú ĺí Ż é ö é é é í ö é ľ éń ń ú ľ ľ ľ é é é é é ő ő ö í Á ö é é ő Ę ö ö ő ľ ú é é é é é é é ü ľü ű í ú ú éľ ő é ú é é é é ą ú é ú é é í é é ź ő ĺ éą öľ é ý í ö é é öľ é

Részletesebben

đ ź ú ź ď ű í ó đ í ź í ę í ó ú ď ó ę í ú ó ű ö ó ź í ó í í í ó ó ó ę ü ę ó ü ó ö ůó ó ó í íí đ ó ü ü ö ó ö ú đ ó ö ý ö ó ü í ó ř ó ó ó ö í ę ď í đ ü

đ ź ú ź ď ű í ó đ í ź í ę í ó ú ď ó ę í ú ó ű ö ó ź í ó í í í ó ó ó ę ü ę ó ü ó ö ůó ó ó í íí đ ó ü ü ö ó ö ú đ ó ö ý ö ó ü í ó ř ó ó ó ö í ę ď í đ ü ü ó ü ó ö ö É ü Ť ó ó ó ó Ü ü í ü ü ó ö í ó Ü ö ú ű í ź ű ö Ĺ ó ú ö ö ü ü ü ź ű ź ź ú ó ö ě ě ź ź ó ó Ü ö ú ü í ó ó ó ö ö ó Í í ö ó Í ń ó ö ó ó Ü ú í ó ű í ó ű í ó í ü ö ú ü ö ó í ó Ü ö ú ź ű í ó ö ö óö

Részletesebben

ő ő őí ľ ý ą í ľ Á Ó ď ť ź í óą ś ő ď ź ď í ľ đł Ąö Á ń ľ Đ ő

ő ő őí ľ ý ą í ľ Á Ó ď ť ź í óą ś ő ď ź ď í ľ đł Ąö Á ń ľ Đ ő Ä ő ł Ť ő ö ľ Ĺ ďó í ő ď ő ó ö ź ú ú ö ő ő Á ö ü ľ ź ľ ľ ď ö ő ę Áť đ ő ő ő őí ľ ý ą í ľ Á Ó ď ť ź í óą ś ő ď ź ď í ľ đł Ąö Á ń ľ Đ ő í í őľ í ü í ľö í ü í ś ő ő ő ď í đ í óđ ő ľ ä í őđ Í Í ś ń ř ď ů ľ

Részletesebben

ö ú ö Ö ü ü ü ö Ö ú ü ü ü í í ó ó ö ö ü ö ü ó ó ó ö ó í í í ö í ö ö ö ö í ö ü ö ö í í í ö í ö í í í í ó í í í ö ö ö í í ö í í í í í í í í ó ó í í í ö

ö ú ö Ö ü ü ü ö Ö ú ü ü ü í í ó ó ö ö ü ö ü ó ó ó ö ó í í í ö í ö ö ö ö í ö ü ö ö í í í ö í ö í í í í ó í í í ö ö ö í í ö í í í í í í í í ó ó í í í ö ö Ö ü ü í í ü í ü ö ú ö Ö ü ü ü ö Ö ú ü ü ü í í ó ó ö ö ü ö ü ó ó ó ö ó í í í ö í ö ö ö ö í ö ü ö ö í í í ö í ö í í í í ó í í í ö ö ö í í ö í í í í í í í í ó ó í í í ö ú íö ó ö í í ö í í ű í ó ö ü í í

Részletesebben

ü ü ő ő ö ö ő ú ő Í ö ú ő ö ő ö ő ö ű Ż ú ö ý ú ő ü ł ő ú Ĺ ű Í ź Ü ö ö ő ő ő ő ő ú Ö ő ü ő ő ŕ ł ŕ Á Á Í ł Łć ł

ü ü ő ő ö ö ő ú ő Í ö ú ő ö ő ö ő ö ű Ż ú ö ý ú ő ü ł ő ú Ĺ ű Í ź Ü ö ö ő ő ő ő ő ú Ö ő ü ő ő ŕ ł ŕ Á Á Í ł Łć ł Ó ü ť Ö Ĺ ö ő ą ťł ť ő ö ő ł ł ę ő ő ö ö ü ő ö ü ő ö Ü ü Ó ö ö ö Ú ö ö ö ę ő őł ü ö ő ü ö ő ö ü ő ö ę ö ę ü ö ü ü ő ö ö Ó ö ü ö őł ö ö ö ü ő ú ő ö ő ö ł ü Í ü ö ő Ĺ ü ő ö ü ö ö ö Ť ř ł ł Ö ł łł ü ü ő ő

Részletesebben

ü ó í í ö ő ú í ö ő ü ű ö ó ó É ő ó í ö ü ó ő ő í í í í ó ó ó ó ö ú ő üí ő í

ü ó í í ö ő ú í ö ő ü ű ö ó ó É ő ó í ö ü ó ő ő í í í í ó ó ó ó ö ú ő üí ő í Í ó ő ó ő í í ü ó í í ö ő ú í ö ő ü ű ö ó ó É ő ó í ö ü ó ő ő í í í í ó ó ó ó ö ú ő üí ő í ó ó ű ö ő í ó ö ő ó ő ü ő ó í ö ó ó í ö ö í ő Í ü ő ó ú ű ő ü ő ó ö ö í ó í ó ő í í ó í ü ő ő ö ő ó ó ó í ű ö

Részletesebben

ő ú ę ę ó ő ŕ ó ö ő ó ó ę Ĺ ä ö ü ö ť ö ü ź ó ő ó ó ä ő ó ö ö ü ý ď ó ś ä ó ł đ řšř ŕ ä ú Í ó ő ę Ą ő ž ű ą ą ő ő ä ö Ľ ł ł ż ż ő ť ó ö ő ü ő ú ŕ łł ó

ő ú ę ę ó ő ŕ ó ö ő ó ó ę Ĺ ä ö ü ö ť ö ü ź ó ő ó ó ä ő ó ö ö ü ý ď ó ś ä ó ł đ řšř ŕ ä ú Í ó ő ę Ą ő ž ű ą ą ő ő ä ö Ľ ł ł ż ż ő ť ó ö ő ü ő ú ŕ łł ó ő ó Ü ó ó ł ä É Í ő ő ń ü ő ü ý ý Ú ď ó ö ő ö ü ő Ę ű ó ť Ś ť ź ő ę ó öů Í ý ó ú ű ń Í Í ő ú ę ę ó ő ŕ ó ö ő ó ó ę Ĺ ä ö ü ö ť ö ü ź ó ő ó ó ä ő ó ö ö ü ý ď ó ś ä ó ł đ řšř ŕ ä ú Í ó ő ę Ą ő ž ű ą ą ő

Részletesebben

ľ ö ö í í Ĺ ü í ź ľ í ľé Ĺ ö ĺ ľ ť ťĺ ť ľ ľ łł í ĺ ü Ü ú Ü ú ĺ ź ö ď ö í ĺ ć ć ĺ ö đ ľ ĺ ú ü ú Íź ö Ó ĺ ĺ ĺ ź ĺ É ö ö ĺ ö ľ í ĺĺ ľ ź ĺ źĺ ź í ú ĺ ľ ź

ľ ö ö í í Ĺ ü í ź ľ í ľé Ĺ ö ĺ ľ ť ťĺ ť ľ ľ łł í ĺ ü Ü ú Ü ú ĺ ź ö ď ö í ĺ ć ć ĺ ö đ ľ ĺ ú ü ú Íź ö Ó ĺ ĺ ĺ ź ĺ É ö ö ĺ ö ľ í ĺĺ ľ ź ĺ źĺ ź í ú ĺ ľ ź ü ľ ĺ Ĺ ü ĺĺ ĺ ľ ľ Í ü ü ö öľ ĺ ö Á ö öľ ź É ľ í ú ľ Í ą ľ ĺ í ĺ ô ĺ ĺź ľ ľ Ü ľ Ü ü ü ł Ü ľ ľ ľ Ĺ ľ ľ ľ Á ĺ ľ ĺí Ę ĺ ö ľ ą ĺź ö í ö ąđ ĺź ĺź Á ö ü ĺ ö ľ ö í ö ö ľ ö ö í í Ĺ ü í ź ľ í ľé Ĺ ö ĺ ľ ť ťĺ ť

Részletesebben