I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1 A rendelet célja, hatálya. 2 Fogalmi meghatározások

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1 A rendelet célja, hatálya. 2 Fogalmi meghatározások"

Átírás

1 Ötvöskónyi Község Önkormányzt Képviselő-testületének /2013. (XI..) önkormányzti rendelete települési szilárd hulldékkl kpcsoltos hulldékkezelési helyi közszolgálttásról Ötvöskónyi Község Önkormányztánk Képviselő-testülete hulldékról szóló évi CLXXXV. törvény 88. (4) ekezdéséen kpott felhtlmzás lpján, Mgyrország helyi önkormányztiról szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) ekezdéséen meghtározott feldtköréen eljárv következőket rendeli el: I. Fejezet Áltlános rendelkezések 1 A rendelet célj, htály 1. E rendelet célj zoknk helyi szályoknk megállpítás, melyek iztosítják Ötvöskónyi község közigzgtási területén helyi hulldékkezelési közszolgálttás trtlmát, rendjét és módját. 2. (1) A rendelet htály kiterjed vlmennyi ingtln tuljdonosár, irtokosár, hsználójár, függetlenül ttól, hogy tuljdonos természetes vgy jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet. (2) Nem lklmzhtó rendelet veszélyes hulldékr, települési folyékony hulldékr és z zokkl összefüggő tevékenységre. (3) Nem terjed ki rendelet htály külön rendeleten szályozott közterület hsználtr, közterületek tisztántrtásár. 2 Foglmi meghtározások (1) E rendelet lklmzásán: 3. 1 lpszolgálttás: 1 d gyűjtőedény jelen rendeleten meghtározott gykorisággl történő ürítése, melyet vlmennyi ingtlntuljdonos köteles igénye venni; 2 üresen álló, illetve időlegesen hsznált ingtln: z olyn ingtln, hol sem lkóhelyet, sem trtózkodási helyet nem létesítettek, szálláshely üzemeltetési tevékenységet nem folyttnk és z ingtlnn életvitelszerűen nem trtózkodik senki; (2) Az egyé lpfoglmk tekintetéen hulldékról szóló évi CLXXXV. törvény ( továikn: Ht.) 2. - z iránydó.

2 2 II. Fejezet 3 A hulldékgzdálkodási közszolgálttás trtlm 4. (1) Ötvöskónyi Község Önkormányzt ( továikn: önkormányzt) hulldékgzdálkodási közszolgálttás ellátását kötelezően ellátndó közszolgálttásként közszolgálttóvl kötött hulldékgzdálkodási közszolgálttási szerződés útján iztosítj. (2) A közszolgálttás igényevétele z önkormányzt közigzgtási területén lévő lkóingtln tuljdonosi részére egész éven, z időlegesen hsznált ingtlnok esetéen z ingtlntuljdonosok részére hsznált idejére kötelező. (3) Üresen álló, illetve időlegesen hsznált ingtln esetéen z ingtlnon keletkezett hulldék közszolgálttás keretéen történő elszállítás végett kizárólg tölet hulldék elszállításár meghtározott műnyg zsákn helyezhető ki közterületre. (4) Az ingtlntuljdonos köteles keletkezett települési hulldék elhelyezéséről hulldékgzdálkodási közszolgálttás kötelező igényevételével gondoskodni, közszolgálttás ellátásáért hulldékgzdálkodási közszolgálttási díjt fizetni. (5) A gzdálkodó szervezet ingtlntuljdonos z ingtlnán keletkező, jellegéen és összetételéen háztrtási hulldékhoz hsonló hulldék kezeléséről Ht. 31. (2) ekezdéséen foglltk szerint gondoskodik. (6) Tilos hulldékot elhgyni, felhlmozni, gyűjtés, egyűjtés, szállítás és lerkás szályitól eltérő módon kezelni. (7) Lomtlnításkor közterületen csk veszélyes hulldéknk nem minősülő, ngydros hulldék helyezhető el, dhtó át közszolgálttónk. 4 A hulldékgzdálkodási közszolgálttás ellátásánk rendje 5. (1) Ötvöskónyi község közigzgtási területén 4. (1) ekezdéséen meghtározott hulldékgzdálkodási közszolgálttást Nett-Pnnóni Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társság 8800 Ngyknizs, Vár utc 5. ( továikn: közszolgálttó) végzi z önkormányzttl történő megállpodás lpján. (2) A települési hulldék ingtln-tuljdonosoktól történő rendszeres elszállításáról közszolgálttó e rendelet 2. mellékletéen meghtározott gykorisággl köteles gondoskodni. A települési hulldék elszállítási npjánk esetleges változásáról z önkormányzt helyen szokásos módon tájékozttj z ingtln-tuljdonosokt. (3) A települési szilárd hulldékot z ingtln ejárt előtti közterületre csk 9. (6) ekezdéséen meghtározott szványos gyűjtőedényen lehet kihelyezni oly módon, hogy z közszolgálttó járművére könnyen felhelyezhető legyen.

3 3 6. (1) A települési hulldékot z ingtlntuljdonos gyűjtőedényen köteles gyűjteni. (2) Az ingtlntuljdonos gyűjtőedényt z ingtlnon elül tárolj, zt közterületre legkorán szállítási npokt megelőző npon 18 ór után, legkéső szállítás npján 7 óráig lehet kihelyezni. (3) Az ingtlntuljdonos hulldékgzdálkodási közszolgálttásért díjt köteles fizetni. (4) A közszolgálttás igényevételére kötelezett ingtlntuljdonos nem tgdhtj meg közszolgálttási díj megfizetését rr hivtkozv, hogy közszolgálttást nem veszi igénye, feltéve, hogy közszolgálttó z ingtlntuljdonos számár közszolgálttást feljánlj, illetve közszolgálttás teljesítésére vontkozó rendelkezésre állását igzolj. (5) A közszolgálttó települési szilárd hulldékkl kpcsoltos közszolgálttási díjt z ingtlntuljdonosoktól közszolgálttóvl kötött szerződésen meghtározott időpontn - száml ellenéen jogosult eszedni. A fizetésre kötelezett szolgálttó áltl megküldött száml lpján megállpított htáridően köteles zt kiegyenlíteni. Késedelmes fizetés esetén szolgálttó késedelmi kmtot jogosult felszámítni. (6) Az ingtlntuljdonos személyéen ekövetkezett változás esetén z új tuljdonos nevének és elérhetőségi címének közszolgálttóhoz történő ejelentése npjáig háztrtási szilárd hulldék elszállítás után esedékes közszolgálttási díjt régi tuljdonos köteles megfizetni. Öröklés esetéen közszolgálttási díj megfizetésére z örökösök egyetemlegesen kötelezettek. (7) A hulldékkezelési közszolgálttás igényevételéért z ingtlntuljdonost terhelő díjhátrlék, késedelmi kmt, továá ehjtás egyé költségei dók módjár ehjtndó köztrtozásnk minősülnek. (8) A gyűjtőedény űrtrtlmát meghldó tölet települési szilárd hulldék elszállításár közszolgálttás igényevételére kötelezett ingtlntuljdonos szolgálttó áltl rendszeresített műnyg zsák felhsználásávl is jogosult. (9) Az ingtlntuljdonos télen szükség esetén z ingtln ejárt előtti közterület és z úttest között leglá 1 méter széles ejárót köteles létesíteni, zt hótól megtisztítni, síkosságtól mentesíteni nnk érdekéen, hogy gyűjtőedény ürítése, illetve műnyg zsák elszállítás kdálytlnul, lesetmentesen történhessen. 7. (1) A közszolgálttó hulldékgzdálkodási közszolgálttási szerződésen meghtározottk szerint gondoskodik közszolgálttás folymtos ellátásáról. (2) A hulldékgzdálkodási közszolgálttás körée települési hulldék trtozik. (3) A közszolgálttó gyűjtőedény kiürítését tőle elvárhtó gondossággl köteles végezni. Az okozott kárt nnk jvításávl vgy új gyűjtőedény iztosításávl köteles megtéríteni. Amennyien meghiásodás közszolgálttónk nem róhtó fel, hsználhttln gyűjtőedény jvítás, pótlás, z ingtlntuljdonos kötelezettsége. (4) A közszolgálttó munkválllói gyűjtőedényt kiürítése után kötelesek z átvétel helyére

4 4 visszhelyezni és z ürítés során kihullott települési szilárd hulldékot összetkrítni. (5) A közszolgálttó z lpszolgálttáson felüli mennyiségű háztrtási hulldékot nem köteles elszállítni, h z nem közszolgálttó áltl rendszeresített műnyg zsákn lett kihelyezve, vgy nnk elszállításár vontkozó igényejelentést z ingtlntuljdonos nem tette meg. (6) A közszolgálttó kötelező közszolgálttás köréen megtgdhtj települési szilárd hulldék elszállítását, h: c d nem z e rendeleten meghtározott gyűjtőedényen kerül kihelyezésre, érzékszervi észleléssel megállpíthtó, hogy z olyn nygot trtlmz, mely települési szilárd hulldékkl együtt nem gyűjthető, szállíthtó vgy ártlmtlníthtó, gyűjtőedény közterületen úgy került elhelyezésre, hogy zt közszolgálttó munkválllói csk jelentős nehézségek árán tudják járművel megközelíteni, gyűjtőedény tömörített hulldékot trtlmz. (7) A közszolgálttás megtgdásánk okáról közszolgálttó z ügyfélszolgáltán keresztül tájékozttást d. (8) A közszolgálttó megrendelés elfogdásától számított 3 npon elül köteles elszállítni zt települési hulldékot, mely nem e rendelet szerinti mennyiségen vgy módon kerül kihelyezésre. E htáridő mennyien munkszüneti np is közeesik továi egy nppl meghosszodik. (9) A hulldék szállítój, kereskedője, közvetítője, kezelője Ht. 65. (2) ekezdéséen fogllt személyes dtok kezelésére Ht.-en meghtározottk szerint jogosult. 8. (1) Az önkormányzt háztrtásokn keletkező lom elszállításáról közszolgálttóvl kötött külön megállpodás lpján évente egy lklomml gondoskodik, melyről z érintetteket helyen szokásos módon tájékozttj. (2) A gzdálkodó szervezetek z (1) ekezdés szerinti lomtlnítási kciót nem jogosultk igénye venni. (3) A közszolgálttó háztrtásokn keletkező iohulldék elszállításáról évente két lklomml gondoskodik, melyről z érintetteket helyen szokásos módon tájékozttj. (4) Az önkormányzt közigzgtási területén keletkezett települési szilárd hulldék, lom és zöldhulldék elhelyezésére szükséges htósági engedélyekkel rendelkező lerkóhely szolgál. Az ingtlntuljdonos áltli eszállítás esetén, lerkássl egyidejűleg lerkóhely üzemeltetőjének köteles z ártlmtlnítás díját is megfizetni. 5 A hulldékgyűjtő edényzettel kpcsoltos előírások 9. (1) A gyűjtés idejére gyűjtőedény közterületre történő kihelyezése, gyűjtést követő sját ingtlnr történő visszhelyezése z ingtlntuljdonos kötelezettsége. (2) Közterületen ármilyen méretű gyűjtőedény elhelyezése, tárolás 6. (2) ekezdésen

5 5 fogllt kivétellel - kizárólg z önkormányzt közterület hsználtáról szóló rendeletéen foglltk szerint történhet. (3) Ahol z útviszonyok vgy egyé kdályok nem teszik lehetővé, hogy közszolgálttó gépjárműve z ingtln ejárt elé álljon, ott települési szilárd hulldék átvétele z önkormányzt áltl kijelölt legközelei, rr lklms helyen történik. (4) Az ingtlntuljdonos köteles gyűjtőedény folymtos tisztántrtásáról, szükség szerinti fertőtlenítéséről, elhsználódás esetén pótlásáról gondoskodni. (5) A gyűjtőedényen tilos veszélyes hulldékot illetve olyn nygot elhelyezni (pl. mró lúg, forró hmu, zsirdék, gyúlékony vgy ronó nyg, st.), mely veszélyezteti közszolgálttó munkválllóink egészségét, testi épségét, vgy megrongálhtj közszolgálttó szállító járművét. E rendelkezés megsértői kötelesek z okozott kárt megtéríteni. (6) Az ingtlntuljdonos z ingtlnán keletkező hulldék mennyiségét figyeleme véve sját mg válsztj meg, hogy hány liter űrtrtlmú hulldékgyűjtő edényt kíván hulldék gyűjtésére és átdásár hsználni. (7) Az lpszolgálttás keretéen, hulldék gyűjtésére z önkormányzt 120 literes edényzetet iztosít. (8) Amennyien z ingtlntuljdonos rendszeresített edényzettől el kíván térni, közszolgálttótól térítés ellenéen z lái gyűjtőeszközöket igényelheti: c d e f g 50 literes kuk, 60 literes kuk, 90 literes kuk, 110 literes kuk, 240 literes kuk, literes fém/műnyg konténer, zsák. (9) A közszolgálttó z ingtlntuljdonos áltl válsztott szállítási térfogtnk megfelelő zonosító mtricát iztosít szolgálttást igényevevőnek, melyet z ingtlntuljdonos hulldékgyűjtő edényre jól láthtó módon felrgszt. (10) Amennyien mtric elveszik vgy olvshttlnná válik, zt közszolgálttó ügyfélszolgált díjfizető személyes kérelmére térítési díj nélkül pótolj. A közszolgálttó csk z érvényes mtricávl ellátott hulldékgyűjtő edényen vgy közszolgálttó áltl meghtározott műnyg zsákn kihelyezett hulldékot köteles elszállítni. 6 A közszolgálttás díj, díjfizetés szályi 10. (1) A hulldékgzdálkodási közszolgálttási díj mértékét Ht és szerint Mgyr Energetiki és Közmű-szályozási Hivtl jvsltánk figyelemevételével miniszter állpítj meg. (2) Az üresen álló, illetve z időlegesen hsznált ingtln tuljdonos közszolgálttó felé tett ejelentése lpján, ejelentést követő hónp első npjától, hsznált szünetelésének idejére mentesül közszolgálttási díj megfizetése lól.

6 6 (3) Az üresen álló ingtln, illetve z időleges hsznált ejelentése esetén, közszolgálttó felhívásár z ingtlntuljdonosnk - hsznált szünetelésének utólgos vizsgáltához - z ármszolgálttó vgy víz-és cstornszolgálttó dott időszkr vontkozó igzolását e kell szereznie, zt közszolgálttó felé e kell nyújtni. Utólgos ejelentés mximum 60 nppl korái időponttól fogdhtó el. (4) Amennyien z ingtlnn vízfogysztás hvi átlg 0.1 m 3 -t, vgy ármfogysztás hvi átlg z 1 kwh-t meghldj, z ingtln nem minősül üresen álló, illetve időlegesen hsznált ingtlnnk, kivéve, h vízfogysztás vízmű üzemeltetője áltl kidott igzolás szerint is műszki hi (pl. csőtörés) következménye. (5) Amennyien z ellenőrzés eredményeképpen megállpíthtó, hogy z ingtln nem minősül üresen álló, illetve időlegesen hsznált ingtlnnk, közszolgálttási díjt közszolgálttó áltl kiállított száml lpján utólg meg kell fizetni. (6) Mentesül továá z ingtlntuljdonos közszolgálttási díj megfizetése lól: mindddig, míg ingtlnán emeri trtózkodás céljár lklms felépítmény nincs elhelyezve, h közszolgálttó nem tesz eleget z e rendeleten meghtározottk szerinti közszolgálttási kötelezettségének. (7) H z ingtlntuljdonos (2) ekezdés szerinti ejelentéséen nem jelöli meg z újóli rendszeres közszolgálttásr vontkozó igényének időpontját, közszolgálttó mindddig ejelentés szerint teljesít és számláz, míg z ingtlntuljdonos más trtlmú ejelentést nem tesz. 11. A képviselő-testület z üresen álló illetve z időlegesen hsznált ingtlnok esetéen nyújtndó mentességen felüli kedvezményt nem állpít meg. 7 A helyi hulldékkezelési közszolgálttás lá nem trtozó hulldékkl kpcsoltos tevékenység ellátásánk rendjére vontkozó előírások 12. (1) A hulldékgzdálkodás költségeit z eredeti hulldéktermelő, illetve hulldék dott vgy korái irtokos fizeti meg. Ennek teljesítésére jogszály (részen vgy egészen) hulldékot eredményező termék gyártóját, forglmzóját is kötelezheti. Ezen hulldékfjták esetéen z ingtlntuljdonosnk hulldékról szóló törvényen megjelölt, hulldék termelőjére és irtokosár vontkozó szályok szerint kell eljárni. (2) Akinek tevékenysége során hulldék képződik, hulldék kezeléséről hulldékirtokosr vontkozó előírásoknk megfelelően gondoskodik. (3) Hulldékot csk nnk kezelésére vontkozó hulldékgzdálkodási engedéllyel rendelkező gzdálkodó szervezet tárolht. (4) Az ártlmtlnításr vgy hsznosításr vontkozó kötelezettségét hulldék termelője, irtokos jogszályokn meghtározott feltételeknek megfelelő ártlmtlnító vgy hsznosító eljárás, erendezés, létesítmény lklmzásávl sját mg teljesíti, vgy z erre feljogosított és engedéllyel rendelkező hulldékkezelőnek történő átdássl,

7 7 kezelés költségeinek megfizetésével teljesíti. (5) Az (1) ekezdésen megjelölt hulldékot z önkormányzt áltl kijelölt, továá egyé, környezetvédelmi htósági engedéllyel rendelkező ártlmtlnító helyre hulldék termelője, irtokos, külön engedély nélkül mg is elszállíthtj. (6) Az (1) ekezdésen meghtározott hulldék közszolgálttáson kívüli elszállításához hulldékszállítási tevékenységre feljogosított gzdálkodó szervezetet is igénye lehet venni. (7) A feljogosított hulldékkezelő igényevétele mellett történő szállítás esetén gzdálkodó szervezet, sját szállítás esetén pedig hulldék termelője, irtokos, illetőleg z ingtlntuljdonos z átvett, illetve átdott hulldék mennyiségét és összetételét külön jogszályokn meghtározott módon és trtlomml köteles fjtánként nyilvántrtni és erről htóságoknk ejelentést tenni. (8) A (6) ekezdésen előírt kötelezettség külön jogszályokn meghtározottk szerint mind kijelölt ártlmtlnító hely, mind pedig z egyé ártlmtlnító hely tuljdonosát (üzemeltetőjét, hsználóját) is terheli. (9) H hulldék termelője, irtokos, hulldékot mg szállítj kijelölt ártlmtlnító helyre, hulldék átdásávl egyidejűleg, száml ellenéen ártlmtlnítási díjt köteles fizetni lerkóhely üzemeltetője részére. 13. (1) H z ingtlntuljdonos vgy gzdálkodó szervezet közszolgálttás lá nem trtozó hulldék elszállításávl közszolgálttót ízz meg, megrendelés, szolgálttás és díjfizetés feltételeien történő megállpodásuk lpján közszolgálttó megjelölt időpontr vgy időtrtmr megjelölt mennyiségű és összetételű hulldéknk megfelelő gyűjtőedényt rendelkezésre ocsátj, hulldék elszállítását elvégzi és gondoskodik kijelölt ártlmtlnító helyen történő elhelyezéséről. (2) Az ingtlntuljdonos és gzdálkodó szervezet 24 órán elül köteles gondoskodni iológiilg leomló, erős űzt ársztó hulldék, illetve megtelt gyűjtőedény elszállítttásáról. 14. (1) A közszolgálttás lá nem trtozó hulldék elszállítás esetén hulldék termelője, irtokos, illetőleg z áltl szállításr igényevett gzdálkodó szervezet, köteles közterület tisztántrtásár vontkozó szályok szerint eljárni. (2) Az e fejezeten szályozott egyé települési szilárd hulldék elszállítás esetéen szállítás időpontjár, gyűjtőedény közterületen történő elhelyezésére és kihelyezésére, gyűjtőedényen elhelyezhető nygokr e rendelet előírásit értelemszerűen kell lklmzni. III. Fejezet 8 Záró rendelkezések 15.

8 8 (1) E rendelet jnuár 1-jén lép htály. Htályát veszti 16. c d e f g h i j tisztántrtásáról szóló 13/2004. (IX.13.) rendelete, tisztántrtásáról szóló 13/2004. (IX.13.) rendelete módosításáról szóló 14/2005. (XII.31.) rendelete, tisztántrtásáról szóló 13/2004. (IX.13.) rendelete módosításáról szóló 10/2006. (VII.14.) rendelete, tisztántrtásáról szóló 13/2004. (IX.13.) rendelete módosításáról szóló 18/2006. (XII.18.) rendelete, tisztántrtásáról szóló 13/2004. (IX.13.) rendelete módosításáról szóló 18/2007. (XII.22.) rendelete, tisztántrtásáról szóló 13/2004. (IX.13.) rendelete módosításáról szóló 13/2009. (IX.15.) rendelete, tisztántrtásáról szóló 13/2004. (IX.13.) rendelete módosításáról szóló 28/2009. (XII.22.) rendelete, tisztántrtásáról szóló 13/2004. (IX.13.) rendelete módosításáról szóló 7/2010. (IV.29.) önkormányzti rendelete, tisztántrtásáról szóló 13/2004. (IX.13.) rendelete módosításáról szóló 5/2011. (III.1.) önkormányzti rendelete, tisztántrtásáról szóló 13/2004. (IX.13.) rendelete módosításáról szóló 7/2012. (V.1.) önkormányzti rendelete. 17.

9 9 E rendelet első pici szolgálttásokról szóló, z Európi Prlment és Tnács 2006/123/EK irányelvének figyelemevételével készült és zzl összeegyeztethető szályozást trtlmz. Puszti László polgármester Veszner József címzetes főjegyző Kihirdetve: novemer. Veszner József címzetes főjegyző

Jágónak Község Önkormányzat 7 /2013. (XII.18.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Jágónak Község Önkormányzat 7 /2013. (XII.18.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Jágónak Község Önkormányzat 7 /2013. (XII.18.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Jágónak Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.28.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.28.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(II.28.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzat 14/2010. (XII.23.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról (Egységes szerkezet )

Döbrököz Község Önkormányzat 14/2010. (XII.23.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról (Egységes szerkezet ) Döbrököz Község Önkormányzat 14/2010. (XII.23.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról (Egységes szerkezet ) Döbrököz Község Önkormányzati Képviselő-testülete a

Részletesebben

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2013.(XII.17.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2013.(XII.17.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013.(XII.17.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő- T E S T Ü L E T É N E K. 14/2013.(XII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e

ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő- T E S T Ü L E T É N E K. 14/2013.(XII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő- T E S T Ü L E T É N E K 14/2013.(XII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014. (VI. 27.) önkormányzati

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.16.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.16.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.16.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2004. (XII. 10.) rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtésével és kezelésével összefüggő tevékenységről A 1/2005. (I. 27.), 20/2005. (IX. 30.),

Részletesebben

Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011.(X.5.) sz. önkormányzati rendelettel, valamint a 6/2010. (XII. 15.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 14/2005.(XII.21.) sz. önkormányzati

Részletesebben

5/2002. (IV.3.) sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. (1) fejezet

5/2002. (IV.3.) sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. (1) fejezet Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének a 11/2003. (VI. 13.) a 4/2005.(II.16.) a 22/2008.)XII. 12.) a 15/2009.(IX.04.) a 16/2009.(IX.29.) és a 19/2009.(XII. 11.) a 17/2010. (XII. 16.)

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 37/2013. (X.31.)

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 37/2013. (X.31.) KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 37/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodási és a nem közművel összegyűjtött szennyvíz közszolgáltatásokról Keszthely Város

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 20/2002. (XII. 18.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal és szelektív hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 1 Törökszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a helyi

Részletesebben

5/2012. (II.28) KT. rendelet. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

5/2012. (II.28) KT. rendelet. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról 5/2012. (II.28) KT. rendelet A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Báránd Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. (1) és

Részletesebben

Arnót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1./2014.(I. 30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Arnót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1./2014.(I. 30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Arnót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1./2014.(I. 30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Arnót Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012.

Részletesebben

Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (V.19.) önkormányzati rendelete

Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (V.19.) önkormányzati rendelete Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (V.19.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Márkó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1 Módosítva a 33/2008./XI.28.sz. ÖK. rendelet 1. -a alapján 2

1 Módosítva a 33/2008./XI.28.sz. ÖK. rendelet 1. -a alapján 2 Ócsa Város 1 Önkormányzatának 10/1999./III.31./számu Önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről 2 1

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése Döbrönte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(IV.01.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Döbrönte Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelete

LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelete LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelete A köztisztasággal összefüggő tevékenység és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás rendjéről

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Erdőkertes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2011. (XII.30.) sz., 8/2011. (IV.01.) sz., 1/2011. (I.28.) sz. és 17/2010.(XII.16.) sz. önkormányzati rendeletekkel módosított 12/2008.(12.04.)

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

A rendelet hatálya II. FEJEZET A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

A rendelet hatálya II. FEJEZET A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 38/2013.(XII.02.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodásról és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésének kötelező

Részletesebben

I. Általános rendelkezések 1..

I. Általános rendelkezések 1.. Kökény község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete Hatályos:2014-11-17 -tól Kökény község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (XI.17.) önkormányzati

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének 9/2014. (VII. 4.)

Hortobágy Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének 9/2014. (VII. 4.) Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (VII. 4.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról Hortobágy

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 58/2013 (XII.21.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 58/2013 (XII.21.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 58/2013 (XII.21.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a hulladékról szóló 2012.

Részletesebben

Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testületének 6/2014. (VI. 20.) önkormányzati rendelete a településéi hulladékról és közszolgáltatás szervezéséről

Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testületének 6/2014. (VI. 20.) önkormányzati rendelete a településéi hulladékról és közszolgáltatás szervezéséről Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testületének 6/2014. (VI. 20.) önkormányzati rendelete a településéi hulladékról és közszolgáltatás szervezéséről Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete a település tisztaságáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás szabályairól Halásztelek

Részletesebben

Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete a település hulladékgazdálkodásáról

Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete a település hulladékgazdálkodásáról MHK JogszabJly szolgjltatjs 1. oldal, összesen: 6 oldal Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete a település hulladékgazdálkodásáról Úrhida Község Önkormányzat

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 7/2014.(VI.2) r e n d e l e t e. a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről

A Mohácsi Önkormányzat 7/2014.(VI.2) r e n d e l e t e. a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről A Mohácsi Önkormányzat 7/2014.(VI.2) r e n d e l e t e a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről Mohács Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Magyarország

Részletesebben