Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE"

Átírás

1 Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE az Önkormányzat által szervezett települési szilárd hulladék szervezett gyűjtéséről és elszállításáról, valamint az avar és a kerti hulladék nyílt téri égetéséről Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény (továbbiakban: Törvény) 23. -ában kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat által szervezett települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről, valamint az avar és a kerti hulladék nyílt téri égetéséről az alábbi rendeletet alkotja: A közszolgáltatás tartalma 1. Nádasd község Képviselő-testülete a község közigazgatási területén biztosítja a települési szilárd hulladék szervezett összegyűjtését, elszállítását (továbbiakban: közszolgáltatás). A közszolgáltatással ellátott terület határa A rendelet hatálya 2. (1) E rendelt hatálya Nádasd község közigazgatási területére terjed ki. (2) Az 1. (1) bekezdésében meghatározott közszolgáltatást a község közigazgatási területén lévő lakások és beépített ingatlanok tulajdonosai, tulajdonosi közösségei, használói, kezelői (a továbbiakban: ingatlantulajdonos) függetlenül attól, hogy természetes vagy jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok kötelesek igénybe venni. Az igénybevételi kötelezettség megállapítása szempontjából az azonos épületben lévő lakásokat külön egységként kell számításba venni, ha a lakások az ingatlannyilvántartásban külön lakásként vannak feltüntetve. (3) Az 1. (1) bekezdésében meghatározott közszolgáltatást a gazdasági tevékenységükkel összefüggésben keletkezett települési szilárd hulladék tekintetében a gazdálkodó szervezetek is kötelesek igénybe venni, ha a törvény 21. (2) bekezdésének hatálya alá tartoznak. (4) Nem terjed ki a rendelet hatálya: - a nem lakosságnál keletkező egyéb települési szilárd hulladékra (termelési hulladék), - a folyékony, veszélyes és radioaktív hulladékokra, valamint az ilyen hulladék gyűjtésére és elszállítására. Módosítva a 2/2005. (IV.20.) rendelettel

2 A közszolgáltató megnevezése, működési területének határa 3. (1) A község közigazgatási területén az 1. -ban meghatározott közszolgáltatást a Müllex Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. (9900 Körmend, Rákóczi u. 5. I/1.) továbbiakban közszolgáltató látja el. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott közszolgáltató az 1. -ban meghatározott közszolgáltatást a 2. -ban meghatározott ingatlantulajdonosok és gazdálkodó szervezetek tekintetében e rendeletben foglaltak szerint rendszeresen köteles ellátni. (3) A közszolgáltatóval a közszolgáltatás ellátására vonatkozó szerződést a képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester köti meg. A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja 4. (1) A települési szilárd hulladék gyűjtése tároló edényekben (kukákban) történik. A tárolóedényekben a háztartásokban szokásosan keletkező hulladékot tömörítés nélkül, úgy kell elhelyezni, hogy az a hulladék elszállítása során alkalmazott gépi ürítést ne akadályozza. A tárolóedényekbe tilos mérgező, robbanékony, folyékony vagy veszélyes hulladékot, vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyezteti a szállítást végzők testi épségét, egészségét, vagy begyűjtése során a szállító jármű műszaki berendezésében rongálódást idézhet elő, illetve ártalmatlanítása veszélyezteti a környezetet. (2) A települési szilárd hulladék összegyűjtését és elszállítását a közszolgáltató közvetlenül a lakóházaktól végzi, hetente egy alkalommal, hétfői napokon. (3) A tárolóedényekben el nem helyezhető települési szilárd hulladék összegyűjtésére a közszolgáltató évente egy alkalommal, előre meghirdetett időpontban általános lomtalanítást végez. (4) A (2)-(3) bekezdés szerint összegyűjtött települési szilárd hulladék elhelyezéséről a közszolgáltató gondoskodik. (5) A háztartási hulladék gyűjtése, tárolása és szállítása kizárólag olyan módon történhet, hogy az épületen belül vagy kívül, illetve a közterületen szennyezést ne idézzen elő. A közszolgáltató jogai és kötelességei 5. (1) A közszolgáltató köteles a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett területen a települési szilárd hulladékot e rendelet előírásai szerint rendszeresen elszállítani és elhelyezni. (2) A közszolgáltató a közszolgáltatás ellátásáért díjazásra jogosult.

3 (3) A közszolgáltató a kötelező közszolgáltatás keretében megtagadhatja a települési szilárd hulladék elszállítását, ha - az nem a rendszeresített szabályos tárolóedényben kerül átadásra, - érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy olyan anyagot tartalmaz, amely háztartási hulladékkal együtt nem gyűjthető, szállítható, illetve ártalmatlanítható. Az ingatlantulajdonos jogai és kötelességei (1) Az ingatlantulajdonos jogosult e rendelet alapján a közszolgáltatás igénybevételére. 6. (2) Az ingatlantulajdonos (használó, kezelő) köteles - a települési szilárd hulladékot e rendelet előírásai szerint tárolóedényben összegyűjteni, - szállítási napon az összegyűjtött települési szilárd hulladékot a tárolóedényben 7.00 óráig az ingatlana előtti közterületre kihelyezni, - a közszolgáltatás díját a közszolgáltatónak számla ellenében megfizetni, - az ingatlantulajdonos változását az Önkormányzatnál, vagy a közszolgáltatónak bejelenteni. A közszolgáltatás díja 7. (1) Az ingatlantulajdonosok a közszolgáltatás igénybevételéért díjat kötelesek fizetni a közszolgáltatónak. A díj évi mértékét a melléklet tartalmazza.*** (2) A közszolgáltatás díját számla alapján évente négy alkalommal, március 31., június 31., szeptember 30., és december 31. napjáig kell a közszolgáltatónak közvetlenül megfizetni.** (3) A közszolgáltató nyilvántartja a díjfizetésre kötelezetteket és gondoskodik a hulladékszállítási díj beszedéséről. A számlázás a község lakónyilvántartása alapján történik háztartásonként. Az ingatlantulajdonos változás esetén a bejelentés napjáig a közszolgáltatás díját a régi ingatlantulajdonosnak kell viselnie. (3) Az ingatlantulajdonos megtagadhatja a díj fizetését, ha a közszolgáltató közszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget. 8. (1) Avar és kerti hulladékot csak jól kialakított tűzrakó helyen és telken szabad égetni, úgy, hogy az az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés hősugárzása kárt ne okozzon.* *Kiegészítve a 2/2005. (IV.20.) rendelettel **Módosítva a 7/2008. (XII.24.) számú rendelettel ***Módosítva a 13/2010. (XII.22.) számú rendelettel

4 (2) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot (PVC, veszélyes hulladék stb.) (3) A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy lehet, hogy az a környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen. (4) A szabadban a tüzet és az üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, s veszély esetén vagy ha arra szükség nincs a tüzet azonnal el kell oltani. (5) A tüzelés, a tüzelőberendezés használatának színhelyén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozgató, illetőleg a tűz eloltható. (6) A hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést. A tüzelést minden héten szerdai napokon 14 és 19 óra között és szombati napokon 8 óra és 16 óra között. A hét más napján tilos a nyílt téri égetés! E rendelet alkalmazása során Értelmező rendelkezések 9. a.) települési szilárd hulladék: aa.) háztartási hulladék: az emberek mindennapos élete során a lakásokban, valamint a pihenés, üdülés céljára használt helyiségekben és a lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein, valamint intézményekben keletkező, ab.) közterületi hulladék: közforgalmú és zöldterületeken keletkező ac.) háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű hulladék: gazdasági vállalkozásoknál keletkező veszélyesnek nem minősülő szilárd hulladék. b.) veszélyes hulladék: a Törvény 2. számú mellékletében felsorolt tulajdonságok közül eggyel vagy többel rendelkező, illetve ilyen anyagokat vagy összetevőket tartalmazó eredete, összetétele, koncentrációja miatt az egészségre, a környezetre kockázatot jelentő hulladék. c.) elhelyezés: a települési szilárd hulladéknak a kijelölt lerakóhelyen, illetőleg létesítményben történő hasznosítás nélküli elhelyezése, rendezett lerakása vagy elégetése. d.) avar és kerti hulladék: falomb, kaszálék, nyesedék, egyéb növényi maradványok. Kiegészítve a 2/2005. (IV.20.) rendelettel

5 (1) A község területén hulladékot lerakni tilos. Záró rendelkezések 10. (2) Szabálysértést követ el és ,-Ft, azaz Harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki - az e rendeletben szabályozott közszolgáltatást nem veszi igénybe, - megszűnt hulladéklerakóba, vagy a település területére hulladékot rak le. - az avar, kerti hulladék nyílt téri égetését nem az arra kijelölt napokon végzi.* (1) E rendelet május 1-jén lép hatályba. 11. (2) Ezen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Nádasd Községi Önkormányzat Képviselőtestületének a hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról szóló 2/1999. (III.01.) rendelete és annak módosítása hatályon kívül kerülnek. (3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Nádasd, április 28. Dr. Müller Sándor sk. polgármester Papp Krisztina sk. körjegyző P.H. A rendelet módosításokkal egységes szerkezetben kihirdetve: december 22. Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző *Módosítva a 2/2005. (IV.20.) rendelettel

6 NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVSIELŐ-TSTÜLETÉNEK AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL SZERVEZETT TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK SZERVEZETT GYŰJTÉSÉRŐL ÉS ELSZÁLLÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ RENDELETÉNEK MELLÉKLETE A szolgáltatás díja évben: Hulladékgyűjtő edény mérete Térítési díj alkalmanként 60 liter 131,-Ft/ürítés + ÁFA 80 liter 142,-Ft/ürítés + ÁFA 120 liter 310,-Ft/ürítés + ÁFA Módosítva a 13/2010. (XII.22.) számú rendelettel

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 20/2003. (XII. 30.) számú

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 20/2003. (XII. 30.) számú Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2003. (XII. 30.) számú Rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról ( egységes szerkezetben a

Részletesebben

(Egységes szerkezetben) DRÁVAPISKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 9/2002. (XII. 21.) rendelete. a hulladékgazdálkodási feladatokról.

(Egységes szerkezetben) DRÁVAPISKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 9/2002. (XII. 21.) rendelete. a hulladékgazdálkodási feladatokról. (Egységes szerkezetben) DRÁVAPISKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2002. (XII. 21.) rendelete a hulladékgazdálkodási feladatokról. Drávapiski Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Zagyvaszántó község közigazgatási területére terjed ki.

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Zagyvaszántó község közigazgatási területére terjed ki. EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 14/2004.(IV.30.) Rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 01/2005.(I.31.), a 2/2006.(I.26.) és 15/2006.(XI.30.) és 7/2007.(XI.22.) Rendelettel

Részletesebben

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2009. (II.17.) rendelete. a helyi hulladékgazdálkodásról

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2009. (II.17.) rendelete. a helyi hulladékgazdálkodásról Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009. (II.17.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodásról Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS HATÁLYA

A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS HATÁLYA Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2010. (XII.20. ) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról Bocskaikert Község Önkormányzatának

Részletesebben

A RENDELET TÁRGYI HATÁLYA

A RENDELET TÁRGYI HATÁLYA Nagyrada Község Önkormányzatának 8/2007. (XI.27.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodásról (Egységes szerkezetben a 9/204. (XI.28) /203.(IX.3) 8/203.(V.3.) /2009.(XII.7.) önkormányzati rendelettel)

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése Döbrönte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(IV.01.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Döbrönte Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011.(X.5.) sz. önkormányzati rendelettel, valamint a 6/2010. (XII. 15.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 14/2005.(XII.21.) sz. önkormányzati

Részletesebben

Molnári község Önkormányzat képviselő-testületének 6/2012. (V.22.) önkormányzati rendelete

Molnári község Önkormányzat képviselő-testületének 6/2012. (V.22.) önkormányzati rendelete Molnári község Önkormányzat képviselő-testületének 6/2012. (V.22.) önkormányzati rendelete a helyi környezet védelméről, az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról, a helyi hulladékgazdálkodásról,

Részletesebben

12.. Az ingatlantulajdonos a szolgáltató felhívására az edényben összetömörödött vagy befagyott hulladékot ürítésre alkalmas állapotba hozza.

12.. Az ingatlantulajdonos a szolgáltató felhívására az edényben összetömörödött vagy befagyott hulladékot ürítésre alkalmas állapotba hozza. Ete Község Képviselőtestülete 3/2006.(III.28.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról. (a 11/2007.(IV.27.) számú, az 1/2012.(I.25.) számú, és a 8/2012.(VI.7) számú

Részletesebben

NAGYBÁNHEGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (IX. 26.) ÖR.

NAGYBÁNHEGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (IX. 26.) ÖR. NAGYBÁNHEGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (IX. 26.) ÖR. számú rendelete A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról. Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Nemesszalók Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2011.(IV.29.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselő - testületének

Csetény Község Önkormányzat Képviselő - testületének Csetény Község Önkormányzat Képviselő - testületének 9/2004.(VI.24.) számú rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Csetény Község Önkormányzata

Részletesebben

I. A RENDELET CÉLJA, HATÁLYA 1..

I. A RENDELET CÉLJA, HATÁLYA 1.. Andocs Község Önkormányzatának 15/2003 (XI. 27.) sz. rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a településtisztaság egyes kérdéseiről. Andocs Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (V.19.) önkormányzati rendelete

Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (V.19.) önkormányzati rendelete Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (V.19.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Márkó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

5/2002. (IV.3.) sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. (1) fejezet

5/2002. (IV.3.) sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. (1) fejezet Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének a 11/2003. (VI. 13.) a 4/2005.(II.16.) a 22/2008.)XII. 12.) a 15/2009.(IX.04.) a 16/2009.(IX.29.) és a 19/2009.(XII. 11.) a 17/2010. (XII. 16.)

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 22/2001. (XII.22.) Ök. számú RENDELETE. a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 22/2001. (XII.22.) Ök. számú RENDELETE. a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 22/2001. (XII.22.) Ök. számú RENDELETE a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról (A 28/2001(XII.29.) Ök. számú, a 2/2002. (II.18.) Ök. számú,

Részletesebben

A rendelet hatálya. A települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos rendelkezések

A rendelet hatálya. A települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos rendelkezések Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (IV. 17.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Lovászpatona Község Önkormányzata

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Nagytarcsa. Község Önkormányzatának 12/2004. (IX.22.) rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Egységes szerkezetben Nagytarcsa Község

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Erdőkertes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2011. (XII.30.) sz., 8/2011. (IV.01.) sz., 1/2011. (I.28.) sz. és 17/2010.(XII.16.) sz. önkormányzati rendeletekkel módosított 12/2008.(12.04.)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2004. (XII. 10.) rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtésével és kezelésével összefüggő tevékenységről A 1/2005. (I. 27.), 20/2005. (IX. 30.),

Részletesebben

I. F E J E Z E T ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. F E J E Z E T ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Heresznye Község Önkormányzata 15/2011.(XII.21.) önkormányzati rendelete a helyi környezet- és természet védelméről, a települési szilárd hulladék gyűjtéséről - egységes szerkezetben - Heresznye Község

Részletesebben

- 1 - I. FEJEZET. Általános rendelkezések

- 1 - I. FEJEZET. Általános rendelkezések - 1 - MAGYARKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IX. 14.) SZ. RENDELETE A KÖZTISZTASÁGRÓL, VALAMINT A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS ANNAK

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya Bucsa Község Önkormányzat Képviselő- testületének 6/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelete a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos közszolgáltatásról, a település közigazgatási területén Bucsa Község

Részletesebben

LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelete

LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelete LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelete A köztisztasággal összefüggő tevékenység és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás rendjéről

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2002. /II.21./ rendelete a köztisztaság fenntartásának rendjéről és a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 EGYSÉGES SZERKEZETBEN Sárvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2008.(XII.19.), 12/2009.(VIII.14.), 24/2009.(XII.18.) rendeletekkel módosított 19/2002.(XII.12.) rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos

Részletesebben

( módosításokkal egységes szerkezetben )

( módosításokkal egységes szerkezetben ) KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK az 1/2007. (I.24.), 13/2009. (VI.24.), 17/2009.(IX.16.) és a 24/2010.(XII.01.) rendelettel módosított 35/2004. ( VII.16. ) R E N D E L E T E A KÖZTISZTASÁGRÓL,

Részletesebben

Egységes szerkezet. 18/2007. (XII.14.) rendelete

Egységes szerkezet. 18/2007. (XII.14.) rendelete Egységes szerkezet Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010. (XII.10.), 4/2011. (II.16.), 7/2013. (V. 02.), 4/2015. (V.04.) rendeletekkel módosított 18/2007. (XII.14.) rendelete

Részletesebben

5/2012. (II.28) KT. rendelet. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

5/2012. (II.28) KT. rendelet. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról 5/2012. (II.28) KT. rendelet A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Báránd Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. (1) és

Részletesebben