EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGYSÉGES SZERKEZETBEN"

Átírás

1 1 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2002. /II.21./ rendelete a köztisztaság fenntartásának rendjéről és a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 EGYSÉGES SZERKEZETBEN Sárvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ( a továbbiakban: képviselő-testület) a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. Törvény 8. (1) bekezdésében előírt köztisztasági és településtisztasági feladatkörével összefüggésben, a 16. (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. Törvény (a továbbiakban: Hgt.) 23. -ában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel, a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről szóló többször módosított 1/1986. (II.21.) ÉVM-EüM együttes rendelet, (továbbiakban: Er.) valamint a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szabályairól szóló 242/2000. (XII.23.) Korm. Rendelet (továbbiakban: Hdr.) előírásaira, a települési köztisztaság fenntartásának rendjéről, a hulladékkezelésről (települési szilárd és folyékony hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról) az alábbi rendeletet alkotja. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja 1. A rendelet célja Sárvár város (továbbiakban: város) köztisztaságának fenntartására vonatkozó szabályok megállapítása, a természetes és épített környezet megóvása a közigazgatási területén belül keletkező települési szilárd és folyékony hulladék káros hatásaitól, azok célszerű és gondos kezelése által. A rendelet hatálya 2. (1) A rendelet területi hatálya a város közigazgatási területére, a hulladékkezelési közszolgáltatás tekintetében a város közszolgáltatásba bevont területeire terjed ki. (2) A rendelet személyi hatálya a közigazgatási határon belül élő, működő vagy tartózkodó valamennyi természetes és jogi személyre, illetve nem jogi személyiségű egyéb szervezetre. (3) Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes (különleges kezelést igénylő) hulladékokra és a velük összefüggő tevékenységekre. 1 Módosítások: 16/2003./III.31./, 29/2003./VI.19./, 46/2003./XII.18./, 4/2004./I.22./, 34/2004./IX.23./, 42/2004./XII.16./, 34/2005./X.20./, 39/2005./XII.15./, 39/2006./XII.14./, 23/2007./V.24./, 36/2007./XII.13./, 39/2008./XII.19./, 34/2009. /XII.18./, 29/2010. /XII.16./, 18/2011./V.29./, 33/2011. /XII.16./, 2/2012.(I.27.) és 15/2012. /V.29./ 8/2013. /III.28./, 16/2013. /V.27./, 22/2013./VIII.5./, 24/2013./IX.30./ ö.r. rendeletek

2 2 II. INGATLANOK ÉS KÖZTERÜLETEK TISZTÁNTARTÁSA A köztisztasággal összefüggő rendelkezések Közutak, közterületek tisztántartása speciális szabályai 8. III. A KÖZTISZTASÁGGAL ÖSSZEFÜGGŐ EGYÉB SZABÁLYOK IV. TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁS 11. A közszolgáltatás kötelező igénybevétele 12. A közszolgáltatás szüneteltetése A t hatályon kívül helyezte a 24/2013.(IX. 30. ) önkormányzati rendelet 25. (2) bekezdése. Hatálytalan október 1.-től.

3 3 A közszolgáltatás ellátásának rendje A hulladékkezelési közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemei 18. Az önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai 19. A szolgáltató feladatai 20. Az ingatlan-tulajdonos közszolgáltatással kapcsolatos kötelezettségei A hulladék gyűjtésére és elszállítására való átadására szolgáló gyűjtőedények rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek Lomtalanítás 25. A települési szilárd hulladékot érintő közszolgáltatásra vonatkozó külön szabályok 26.. A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás alá nem tartozó települési szilárd hulladékkal kapcsolatos tevékenység ellátásának rendjére vonatkozó előírások V. TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉK A folyékony hulladék gyűjtése, tárolása, szállítása

4 (1) Az önkormányzat a települési folyékony hulladék kezelését (gyűjtését, szállítását, ártalmatlanítását) az egész város területén kötelező helyi közszolgáltatás útján biztosítja. (2) Az önkormányzat a települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatás ellátását e rendelet 40. -ában foglaltak szerint kiválasztott szervezet (továbbiakban: Szolgáltató) megbízásával biztosítja. (3) A települési folyékony hulladék szállító járműbe való áthelyezése és szállítása kizárólag oly módon történhet, hogy ne idézzen elő szennyezést sem a gyűjtő területen, sem azon kívül, sem közterületen. (4) 3 Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet csak hatóság által engedélyezett ártalmatlanító helyen, Szabó Norbert vállalkozó, mint közszolgáltató által elszállítva szabad elhelyezni. A tulajdonos kötelességei 31.. (1) Azokon az ingatlanokon, ahol közvetlenül kapcsolódó közterületen a szennyvízcsatorna hálózat kiépült, szennyvizet elvezetni csak azon keresztül szabad. (2) Közcsatorna hiányában a közszolgáltatás bevezetéséig az ingatlan-tulajdonos köteles gondoskodni: a./ Az ingatlanon keletkező folyékony hulladék ingatlanon belüli és az építési hatóság által engedélyezett vízzáró, közműpótló berendezésben való gyűjtésről oly módon, hogy az ne idézzen elő talaj- vagy talajvízszennyezést, b./ A helyi közszolgáltatás igénybevételéről, ha ingatlanán folyékony hulladék keletkezik és gyűlik össze. (3) Az ingatlan-tulajdonos köteles a települési folyékony hulladék elszállítására és ártalommentes elhelyezésére irányuló igényét bejelenteni a Szolgáltatónak. (4) A tulajdonos köteles a képviselő-testület által megállapított mindenkori települési folyékony hulladék közszolgáltatási díjat a díjfizetésre vonatkozó számla kézhezvételétől számított 15 napon belül a Szolgáltatónak megfizetni. (5) A folyékony hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevétele alól mentesülnek azok a gazdálkodó szervezetek, amelyek a 22. -ban szabályozott feltételekkel rendelkeznek. A Szolgáltató kötelezettségei Módosította a 16/2013. /V.27./ ö.r. 2. -a, hatályos VI.1.-től

5 5 (1) 4 A Szolgáltató mindenkor köteles a tulajdonos bejelentésétől számított 2 munkanapon belül a szolgáltatást elvégezni. (2) A Szolgáltató a települési folyékony hulladék elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve, ha a szippantandó anyagról érzékszervi megállapítás (szag, szín, összetétel stb.) alapján feltételezhető, hogy közcsatornába a vonatkozó jogszabályi rendelkezés alapján nem engedhető. Ez esetben a Szolgáltató laboratóriumi vizsgálat készíttetésére köteles. Amennyiben a laboratóriumi vizsgálat eredményeként a folyékony hulladék nem tekinthető a Hgt. 3. c-d/ pontjában meghatározott települési folyékony hulladéknak, úgy a Szolgáltató a laboratóriumi vizsgálat igazolt költségének a megrendelőre történő áthárításával a mindenkori jogszabályi előírások figyelembevételével megfelelő intézkedések kezdeményezése mellett megtagadja az elszállítást. (3) A Szolgáltató köteles a települési folyékony hulladék eredetét igazolni és az erre vonatkozó iratokat öt évig megőrizni. (4) A Szolgáltató közszolgáltatási tevékenységére és a közszolgáltatási díj felülvizsgálatára vonatkozó rendelkezések a folyékony hulladékkal összefüggésben is irányadók. VI. A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS DÍJA 33.. (1) Az ingatlan tulajdonosa köteles díjat fizetni: 5 a./ b./ a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételéért. (2) (4) (5) (6) (7) 33/A Módosította a 16/2013. /V.27./ ö.r. 3. -a, hatályos VI.1.-től 5 A 33. (1) bekezdés a) pontot, valamint a (2)-(7) bekezdéseket hatályon kívül helyezte a 24/2013.(IX. 30. ) önkormányzati rendelet 25. (2) bekezdése. Hatálytalan október 1.-től. 6 Hatályon kívül helyezte a 39/2008. /XII.19./ sz. önkormányzati rendelet 4. (2) bekezdése, hatálytalan január 1.-től

6 6 (1) 7 (2) 8 A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételéért fizetendő egységnyi díjakat a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. (3) A díjfizetés megtagadása 38.. (1) Az ingatlan-tulajdonos megtagadhatja a díj fizetését, ha a Szolgáltató kötelezettségének nem tesz eleget. (2) Nem tagadható meg a díj fizetése az (1) bekezdés szerint, ha a szolgáltatás nyújtásában a Szolgáltatót az időjárás vagy más elháríthatatlan ok akadályozta és az akadály elhárulását követően a lehető legrövidebb időn belül pótolta mulasztását. A szolgáltatás szüneteltetése VII. A KÖZSZOLGÁLTATÓ KIVÁLASZTÁSA, KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 40. VIII. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK Fogalmi meghatározások 7 A 34. (1) bekezdést hatályon kívül helyezte a 24/2013.(IX. 30. ) önkormányzati rendelet 25. (2) bekezdése. Hatálytalan október 1.-től. 8 Módosította a 39/2006. (XII.14.) sz. önkormányzati rendelet 3. -a 9 Hatályon kívül helyezte a 39/2008. /XII.19./ sz. önkormányzati rendelet 4. (2) bekezdése, hatálytalan január 1.-től 10 A okat hatályon kívül helyezte a 24/2013.(IX. 30. ) önkormányzati rendelet 25. (2) bekezdése. Hatálytalan október 1.-től. 11 A okat hatályon kívül helyezte a 24/2013.(IX. 30. ) önkormányzati rendelet 25. (2) bekezdése. Hatálytalan október 1.-től.

7 7 41. IX. SZABÁLYSÉRTÉSI RENDELKEZÉSEK X. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 43.. (1) Ez a rendelet a 30. (1) bekezdésében, 31. -ában, 32. -ában, 33. (1) bekezdés b) pontjában foglaltak kivételével április hó 1. napján lép hatályba. (2) A rendelet 30. (1) bekezdésében 31. -ában, 32. -ában, 33. (1) bekezdés b) pontjában foglalt rendelkezések január hó 1. napján lépnek hatályba. (3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát vesztik Sárvár város Önkormányzatának a közterületek tisztántartásáról, a háziszemét gyűjtéséről és elhelyezéséről, a közterületek használatáról, a fásított és parkosított zöldterületek védelméről, rendjéről szóló 14/1991. (X.6.) számú rendeletével módosított 11/1991. (VII.2.) számú rendelete, a települési folyékony hulladék szállításáról és ártalmatlanításáról szóló, 25/1999. (XI.4.) számú rendeletével módosított 10/1999. (V.6.) számú rendelete, valamint az önkormányzat által szervezett települési szilárd hulladék kezelésére irányuló közszolgáltatás díjainak megállapításairól szóló 7/2001. (III.20.) számú rendelete. (4) A rendelet kihirdetéséről a jegyző az SZMSZ-ben szabályozott módon gondoskodik. (5) A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására irányuló szerződés január 1. napján megszűnik, kivéve ha azt a szerződő felek a Hgt.-ben és a külön jogszabályokban meghatározott feltételeknek és tartalomnak megfelelően módosították. Az így módosított szerződés az eredeti szerződésben meghatározott időtartamig, de legfeljebb a módosítástól számított 10 évig marad érvényben. (6) E rendelet közszolgáltató kiválasztására és a közszolgáltatási szerződésre vonatkozó 40. -ának szabályait az (1) bekezdés szerinti hatálybalépését követően indult pályázati eljárásokra kell alkalmazni. (7) A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Hgt., Hkr., Hdr., Er., illetve a vonatkozó hatályos önkormányzati rendeletek rendelkezései az irányadók. Sárvár, február hatályon kívül helyezte a 18/2012. /V.29./ ö.r. 1. g) pontja, hatályos június 1.-től

8 8 /: Dr. Dénes Tibor :/ sk. /:Dr.Szijártó Valéria:/ sk. polgármester jegyző Kihirdetve: Sárvár, február 21. /: Dr. Szijártó Valéria :/ sk. jegyző

9 9 1.melléklet a 5/2002. (II.21.) önkormányzati rendelethez Hatályon kívül helyezte a 16/2013. /V.27./ ö.r. 6. -a, hatályos V. 28.-tól

10 10 2. melléklet a 5/2002. (II.21.) önkormányzati rendelethez 14 Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtési és szállítási költsége július 1. napjától: 1328,- Ft+ÁFA/m3, mely összeg tartalmazza az ártalmatlanítás díját is. 14 Módosította a 22/2013. /VIII. 5./ ö.r. 1. -a, hatályos VII. 1.-től

11 11 3. melléklet a 5/2002. (II.21.) önkormányzati rendelethez 15 Inert hulladék lerakó telep lerakói díja 15 Hatályon kívül helyezte a 39/2008. /XII.19./ sz. önkormányzati rendelet 4. (2) bekezdése, hatálytalan január 1.-től

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya Pátka Község Önkormányzata 2/2014 (II.5.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2014. (III. 26.) önkormányzati rendelete

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2014. (III. 26.) önkormányzati rendelete TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2014. (III. 26.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Told Község

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2014. (IV. 02.) önkormányzati rendelete

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2014. (IV. 02.) önkormányzati rendelete NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (IV. 02.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Nagykereki

Részletesebben

Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011.(X.5.) sz. önkormányzati rendelettel, valamint a 6/2010. (XII. 15.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 14/2005.(XII.21.) sz. önkormányzati

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzat 14/2010. (XII.23.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról (Egységes szerkezet )

Döbrököz Község Önkormányzat 14/2010. (XII.23.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról (Egységes szerkezet ) Döbrököz Község Önkormányzat 14/2010. (XII.23.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról (Egységes szerkezet ) Döbrököz Község Önkormányzati Képviselő-testülete a

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 20/2002. (XII. 18.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal és szelektív hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 1 Törökszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a helyi

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Zagyvaszántó község közigazgatási területére terjed ki.

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Zagyvaszántó község közigazgatási területére terjed ki. EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 14/2004.(IV.30.) Rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 01/2005.(I.31.), a 2/2006.(I.26.) és 15/2006.(XI.30.) és 7/2007.(XI.22.) Rendelettel

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2004. (XII. 10.) rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtésével és kezelésével összefüggő tevékenységről A 1/2005. (I. 27.), 20/2005. (IX. 30.),

Részletesebben

5/2002. (IV.3.) sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. (1) fejezet

5/2002. (IV.3.) sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. (1) fejezet Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének a 11/2003. (VI. 13.) a 4/2005.(II.16.) a 22/2008.)XII. 12.) a 15/2009.(IX.04.) a 16/2009.(IX.29.) és a 19/2009.(XII. 11.) a 17/2010. (XII. 16.)

Részletesebben

1 Módosítva a 33/2008./XI.28.sz. ÖK. rendelet 1. -a alapján 2

1 Módosítva a 33/2008./XI.28.sz. ÖK. rendelet 1. -a alapján 2 Ócsa Város 1 Önkormányzatának 10/1999./III.31./számu Önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről 2 1

Részletesebben

2. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 2..

2. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 2.. Igal Város Önkormányzata Képsviselő-testületének 4/2014. (IV.1.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Igal Város Önkormányzatának

Részletesebben

Csonkamindszent Községi Önkormányzat. a hulladékkezelési közszolgáltatásról. KT. Rendeletekkel egységes szerkezetben)

Csonkamindszent Községi Önkormányzat. a hulladékkezelési közszolgáltatásról. KT. Rendeletekkel egységes szerkezetben) Csonkamindszent Községi Önkormányzat 8/2002. (XIl.11.) KT. Re nd e 1 e t e a hulladékkezelési közszolgáltatásról D L-KOM KFT. k.: 2011 IJ EC 2 3.?-l 1 g?._ g e 6 (A 912011. (Xll 16.), a 812010. (Xll03.),

Részletesebben

A rendelet hatálya II. FEJEZET A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

A rendelet hatálya II. FEJEZET A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 38/2013.(XII.02.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodásról és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésének kötelező

Részletesebben

A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS HATÁLYA

A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS HATÁLYA Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2010. (XII.20. ) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról Bocskaikert Község Önkormányzatának

Részletesebben

A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai. Közszolgáltató és működési területének határai

A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai. Közszolgáltató és működési területének határai Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(III...) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2004. (II. 16.) ÖR.

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2004. (II. 16.) ÖR. C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2004. (II. 16.) ÖR. a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Záradék: Kihirdetés ideje:

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Erdőkertes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2011. (XII.30.) sz., 8/2011. (IV.01.) sz., 1/2011. (I.28.) sz. és 17/2010.(XII.16.) sz. önkormányzati rendeletekkel módosított 12/2008.(12.04.)

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Inárcs Nagyközség

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. szeptember 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. szeptember 18-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 37/2013. (X.31.)

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 37/2013. (X.31.) KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 37/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodási és a nem közművel összegyűjtött szennyvíz közszolgáltatásokról Keszthely Város

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (IV.1. ) önkormányzati rendelete (egységes szerkezet)

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (IV.1. ) önkormányzati rendelete (egységes szerkezet) Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (IV.1. ) önkormányzati rendelete (egységes szerkezet) a települési szilárd és folyékony hulladék elszállításáról, közszolgáltatás biztosításáról

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

I. A RENDELET CÉLJA, HATÁLYA 1..

I. A RENDELET CÉLJA, HATÁLYA 1.. Andocs Község Önkormányzatának 15/2003 (XI. 27.) sz. rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a településtisztaság egyes kérdéseiről. Andocs Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Jágónak Község Önkormányzat 7 /2013. (XII.18.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Jágónak Község Önkormányzat 7 /2013. (XII.18.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Jágónak Község Önkormányzat 7 /2013. (XII.18.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Jágónak Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2011. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2011. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2011. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 71. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 71. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 71. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2014. május 29-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata

Részletesebben

Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 935-3 /2014. E l ő t e r j e s z t é s

Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 935-3 /2014. E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 935-3 /2014. E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-én tartandó ülésére

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 14/2002. (XII. 30.) RENDELETE A KÖZTISZTASÁGRÓL ÉS A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK GYŰJTÉSÉRE ÉS ELSZÁLLÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL

Részletesebben

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2013.(XII.17.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2013.(XII.17.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013.(XII.17.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya Bucsa Község Önkormányzat Képviselő- testületének 6/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelete a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos közszolgáltatásról, a település közigazgatási területén Bucsa Község

Részletesebben