a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról."

Átírás

1 TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2002./XII.13/ SZÁMÚ RENDELETE a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról. Egységes szerkezetben a 16/2004(XII.17, a 14/2005(XII.23) és a 11/2006(XII.22), 10/2008.(XII.29.), 24/2009.(XII.22.), 12/2010.(XII.22.) rendeletekkel Tokorcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ( továbbiakban: Önkormányzat) a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Tv. 8. -ának (19, (2) és 16. -ának (1) bekezdésében, valamint az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 241/2000./XII.23./ Korm. rendelet, a 253/1997./XII.20./ Korm. rendelet 47.. (4) bekezdése, a 38/1995/IV.5/ Korm. rendelet, valamint a települési hulladékkezelései közszolgáltatási díj megállapításának részletes szabályairól szóló 64/2008.(III.28.) Kormány rendelet előírásainak figyelembevételével az alábbi rendeletet alkotja. I. A rendelet célja és hatálya 1. (1) A rendelet célja Tokorcs község közigazgatási területén a termőtalaj és ivóvízkészlet védelme. Ennek érdekében valamennyi ingatlan tulajdonosa, használója köteles gondoskodni az ingatlanán keletkező települési folyékony hulladék szakszerű elhelyezéséről, elszállíttatásáról. (2) E rendelet alkalmazásában a./ T elepülési szenn yvíz : háztartási vagy háztartási, valamint ipari szennyvíz és/ csapadék víz keveréke. b./ Ipari szennyvíz: minden olyan szennyvíz, amelyet valamely ipari vagy kereskedelmi tevékenység folytatására szolgáló helyiségből bocsátanak ki, és ami nem háztartási szennyvíz vagy csapadékvíz és nem veszélyes hulladék. c./ Települési folyékony hulladék /továbbiakban: szennyvíz /: a települések területén, a közcsatornákba be nem kötött, emberi tartózkodásra alkalmas épületek és telek szennyvíztároló létesítményeinek é s egyéb, helyi közműpótló berendezéseinek ürítéséből, a nem közüzemű vízelvezető rendszerek tisztításából, továbbá a gazdasági, de nem termelő tevékenységből származó szennyvíz és szennyvíziszap, mely tartalmazhat károkozó vagy fakultatív kórokozó baktériumokat, de nem minősül veszélyes hulladéknak. 2.. A rendelet hatálya kiterjed a Tokorcs község közigazgatási területén található

2 ingatlanokon keletkezett szennyvíz elhelyezésére, szállítására. 3.. (1) A rendelet hatálya nem terjed ki: a./ az ipari szennyvizek azon részére, melyek összetételük alapján a közcsatorna hálózatba nem vezethetők be, b./ egyéb jogszabályok alapján az emberre és a környezetre veszélyes hulladékok, szennyvizek, szennyvíziszapok kezelésére, szállítására, ártalmatlanítására. II. Szennyvizet elhelyezése 4. Valamennyi ingatlan tulajdonosa, használója köteles gondoskodni az ingatlanán keletkező szennyvíz szakszerű gyűjtéséről az alábbiak szerint: 1./ a szennyvíz megfelelő zárt szennyvízgyűjtő aknában történő, és annak rendszeres, szükségszerű elszállítását köteles biztosítani. (1) A szennyvíz szállítását és ártalommentes elhelyezését az Önkormányzat a kötelező helyi közszolgáltatás útján látja el / továbbiakban: közszolgáltatás./. (2) A 4.. (1) pontja hatálya alá tartozó ingatlan tulajdonosa, használója az ingatlanán keletkező szennyvíz elszállításáról az e rendeletben meghatározott módon, közszolgáltatás igénybevétele útján köteles gondoskodni. (3) A szállított szennyvíz leürítési helye: Sitke 0222/3 helyrajzi szám alatt működő leürítő telep. 5. III. A kötelező közszolgáltatást ellátó E rendelet alkalmazása során a közszolgáltató alatt a évben nyilvános pályázat győztesének jogutódját a Sárvár Pannon- Víz Kft-t( Sárvár, Csallóköz u. 4. képviselője: Horváth Tibor) kell érteni. 6. IV. A közszolgáltatást ellátóval történő szerződés megkötése 7. (1) A közszolgáltatóval a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás teljesítésére a képviselő-testület szerződést köt.

3 (2) A szerződés 10 évre szól. A szerződés az aláírás napján jön létre - és ha a rendelet eltérően nem rendelkezik az aláírást követő év első napjától számított 10 év utolsó napján szűnik meg. (3) A szerződésnek a 241/2000./XII.23/ Korm. rendeletnek a közszolgáltatási szerződés taralmára vonatkozó előírásain túl tartalmazni kell: a.) b.) c.) d.) e.) f.) pülés folyékony hulladék elszállításának a bejelentéstől számított maximális határidejét, g.) a települési folyékony hulladék gyűjtésének módját. h.) a begyűjtött folyékony hulladék mennyiségéről és a begyűjtés idejéről ingatlanonkénti nyilvántartás vezetési kötelezettséget, i.) a leeresztőhely megnevezését, j.) a közszolgáltatás finanszírozásának módját és feltételeit, k.) a szerződés módosításának lehetséges okait és eljárási rendjét. (4) a.) A közszolgáltatási szerződés megszűnik a benne meghatározott időtartam lejártával, a közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével, elállással, ha a teljesítés még nem kezdődött meg, illetve felmondással. b.) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgáltatási szerződést felmondhatja, ha a közszolgáltató közszolgáltatás ellátása során a tevékenységére vonatkozó jogszabályokat vagy hatósági előírásokat súlyosan megsértette és jogsértés tényét a bíróság vagy hatóság jogerősen megállapította; a közszolgáltató a közszolgáltatási szerződésben megállapított kötelezettségét neki felróhatóan súlyosan megsértette. c.) A közszolgáltató a közszolgáltatási szerződést akkor mondhatja fel, ha az Önkormányzat a közszolgáltatási szerződésben meghatározott kötelezettségét a közszolgáltató felszólítása ellenére súlyosan megsérti, és ezzel a közszolgáltatónak kárt okoz vagy akadályozza a közszolgáltatás teljesítését. (5) A szerződést mindkét fél 6 hónapos felmondási idővel írásban kártérítési kötelezettség nélkül ( rendes felmondás) felmondhatja. A felmondási idő alatt a közszolgáltatást változatlan feltételekkel kell teljesíteni. Súlyos szerződés szegés esetén azonnali hatályú felmondásnak van helye. (6) A szerződés lejártát megelőzően legalább 6 hónappal vagy a felmondás kézhezvételét követő 3 hónapon belül az Önkormányzat újabb pályázatot ír ki a közszolgáltatás ellátására. (7) Az Önkormányzat a kötelező közszolgáltatás ellátásának, valamint a szerződés végrehajtásának tapasztalatait évente értékeli. V.

4 A közszolgáltatás ellátó kötelezettségei 8. (1) A szennyvíz szállítása kizárólag erre a célra készített zárt rendszerű olyan járművel és úgy végezhető, hogy az teljes mértékben megfeleljen a mindenkori érvényes jogszabályoknak. (2) A közszolgáltatást ellátó köteles a közszolgáltatást a bejelentéstől számított 3 munkanapon belül - az igényélővel egyeztetett időpontban elvégezni. (3) közszolgáltatást ellátó a szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg a külön szerződésben foglaltakon kívül. (4) A közszolgáltatást ellátó köteles a szállított szennyvíz eredetét igazolni és az erre vonatkozó iratokat két évig megőrizni. (5) A településről elszállított szennyvizekről a közszolgáltatást ellátónak nyilvántartást kell vezetnie / keletkezés helye, mennyisége, elszállítás időpontja/. A nyilvántartás alapján rendszeres adatokat minden év december 20-ig az önkormányzat részére köteles átadni. (6) Az ingatlan tulajdonosok kötelesek- számlák megőrzésével igazolni a vízfogyasztással arányosan keletkezett szennyvíz elszállítását. VI. A közszolgáltatást igénybevevő kötelezettségei 9. (1) Megfelelő rendszerességgel és időben elvégeztetni a szolgáltatást. (2) A szolgáltatás elvégzéséhez szükséges feltételek biztosítása. (3) A szolgáltatás ellenértékét az e rendeletben szabályozott módon kiegyenlíteni. VII. A szolgáltatás díja (1) A szolgáltatás igénybevételéért az ingatlan tulajdonosa az Önkormányzat

5 által megállapított 1. számú mellékletben szereplő díjat köteles megfizetni. (2) A szolgáltatás díját az igénybevevő a helyszínen köteles kiegyenlíteni számla ellenében, kivéve, ha a felek között érvényes, más fizetési módról szóló megállapodás van. (3) A szolgáltató a szerződést követő minden év október 31 napjáig a következő évre vonatkozó felülvizsgálatát kezdeményezheti az Önkormányzatnál. A díj magába foglalja a szennyvíz szállítási és ártalmatlanítási költségét is. VIII. Szabálysértések. 11. Szabálysértést követ el és Ft pénzbírsággal sújtható, aki nem a szolgáltatás ellátásával megbízott szolgáltatót veszi igénybe. IX. Záró rendelkezések (1) E rendelet 2003: január l-én lép hatályba. E rendelet alkalmazása során közszolgáltató alatt az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 241/2000./XII.31./ Korm: rendelet 3: : Alapján kiírásra kerülő nyilvános pályázat győztesét kell érteni. 12. /:Major Tiborné./ körjegyző Kihirdetve: 2002: december 12. /:Major Tiborné:/ /:Dömölki Lajos:/ polgármester Egységes szerkezetbe foglalva december 13. /:Major Tiborné:/ körjegyző 1 16/2004.(XII.17.) 2 14/2005.(XII.23.) 3 12/2007.(XII.14.) 4 10/2008.(XII.29.) 5 17/2009.(VI.26.) 6 24/2009.(XII.22.) /:Dömölki Lajos:/ polgármester 6 12/2010.(XII.22.)

6 1 6. számú melléklet évben fizetendő közszolgálati díj a szippantott szennyvíz után Szombathely szennyvíztisztító - szennyvízszállítási díj Ft/m3 - szennyvízelhelyezés díja 459 Ft/m3 A díjak a 25 %-os ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK

FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK Pethőhenye Község Önkormányzatának 9/2012(V.7.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról (egységes szerkezetben a 2/2013(III.7.), a 15/2013(IX.23.)

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladék kezelésének kötelező közszolgáltatásáról Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 4/2000. (V. 01.) rendelete

MÁGOCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 4/2000. (V. 01.) rendelete MÁGOCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 4/2000. (V. 01.) rendelete A települési folyékony hulladék szippantott szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásokról Mágocs

Részletesebben

Hatályos: 2013. október 31-től

Hatályos: 2013. október 31-től Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2010. (XII. 16) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról 13/2011.(XII.14.). 3/2012. (II.29.)

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya Pátka Község Önkormányzata 2/2014 (II.5.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2014. (III. 26.) önkormányzati rendelete

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2014. (III. 26.) önkormányzati rendelete TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2014. (III. 26.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Told Község

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2014. (IV. 02.) önkormányzati rendelete

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2014. (IV. 02.) önkormányzati rendelete NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (IV. 02.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Nagykereki

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2002. /II.21./ rendelete a köztisztaság fenntartásának rendjéről és a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 EGYSÉGES SZERKEZETBEN Sárvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG Bécsi út 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : varoshaza@dorog.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG Bécsi út 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : varoshaza@dorog. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG Bécsi út 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : varoshaza@dorog.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Dorog Város Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2004. (II. 16.) ÖR.

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2004. (II. 16.) ÖR. C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2004. (II. 16.) ÖR. a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Záradék: Kihirdetés ideje:

Részletesebben

1/2009.(I.26.) számú rendelet

1/2009.(I.26.) számú rendelet 1/2009.(I.26.) számú rendelet a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2009. (IX.10.) számú rendelettel, a 34/2011. (XII.23.)

Részletesebben

A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai. Közszolgáltató és működési területének határai

A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai. Közszolgáltató és működési területének határai Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(III...) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-ai testületi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-ai testületi ülésére 90/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-ai testületi ülésére Tárgy: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére,

Részletesebben

Rétalap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Rétalap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Rétalap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Rétalap Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.

Részletesebben

NAGYBÁNHEGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (IX. 26.) ÖR.

NAGYBÁNHEGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (IX. 26.) ÖR. NAGYBÁNHEGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (IX. 26.) ÖR. számú rendelete A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról. Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (II. 11.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16- i nyilvános ülésének 2. napirendi pontjához

ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16- i nyilvános ülésének 2. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16- i nyilvános ülésének 2. napirendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! Magyarország önkormányzatairól szóló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. szeptember 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. szeptember 18-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés

ELŐ TERJESZTÉS a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés 1. Napirend a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés 1. Napirend ELŐ TERJESZTÉS a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. december 18. ülésének 6. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. december 18. ülésének 6. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. december 18. ülésének 6. napirendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

2. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 2..

2. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 2.. Igal Város Önkormányzata Képsviselő-testületének 4/2014. (IV.1.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Igal Város Önkormányzatának

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Zagyvaszántó község közigazgatási területére terjed ki.

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Zagyvaszántó község közigazgatási területére terjed ki. EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 14/2004.(IV.30.) Rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 01/2005.(I.31.), a 2/2006.(I.26.) és 15/2006.(XI.30.) és 7/2007.(XI.22.) Rendelettel

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Drégelypalánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013.(XII. 17. önkormányzati r e n d e l e t e a helyi hulladékgazdálkodásról és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésének

Részletesebben

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2009. (II.17.) rendelete. a helyi hulladékgazdálkodásról

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2009. (II.17.) rendelete. a helyi hulladékgazdálkodásról Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009. (II.17.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodásról Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(III.3.) önkormányzati rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatások kötelező igénybevételéről Zákányszék

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Mórahalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/1999. (XII. 03.) önkormányzati rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő tevékenységről Mórahalom város Képviselő-testülete

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Kőszárhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(II. 05.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről

Részletesebben

Szatymaz Község Képviselő-testületének 4/2005. (II.10.) számú rendelete A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Szatymaz Község Képviselő-testületének 4/2005. (II.10.) számú rendelete A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Szatymaz Község Képviselő-testületének 4/2005. (II.10.) számú rendelete A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 36/2005. (XII.15.) számú, a 21/2006.

Részletesebben

224/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet. a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről. Általános rendelkezések

224/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet. a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről. Általános rendelkezések Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából. A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli. 224/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási

Részletesebben