CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e"

Átírás

1 CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény 44/A. (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, továbbá a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény 23. -ában kapott felhatalmazás alapján a település környezete és a vízbázis védelme érdekében a Csorvás közigazgatási területén keletkező települési folyékony hulladék összegyűjtéséről, elszállításáról és ártalommenetes elhelyezéséről az alábbi rendeletet alkotja:1 A rendelet célja: a település környezetének megóvása és a vízbázis védelme a közigazgatási belterületen keletkező települési folyékony hulladékok káros hatásaitól, azok célszerű és gondos gyűjtése és kezelése által. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) 2 A rendelet területi hatálya Csorvás Város teljes közigazgatási területére terjed ki. (2) 3 A rendelet személyi hatálya kiterjed valamennyi ingatlantulajdonosra vagy használóra (a továbbiakban: tulajdonos), függetlenül attól, hogy a tulajdonos természetes vagy jogi személy, ill. jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, valamint a települési folyékony hulladék összegyűjtését, elszállítását és ártalommentes elhelyezését biztosító helyi közszolgáltatást végző szolgáltatóra, továbbá az e tevékenységet jogosulatlanul végző természetes és jogi személyre, ill. jogi személyiség nélküli gazdasági társaságra. (3) 4 A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a Csorvás Város területén keletkező települési folyékony hulladékokra. 2. (1) 5 A rendelet alkalmazása szempontjából települési folyékony hulladék (a továbbiakban: folyékony hulladék): a szennyvízelvezető hálózaton, illetve a szennyvíztisztító telepen keresztül el nem vezetett szennyvíz, amely a) emberi tartózkodásra alkalmas épületek szennyvíztároló létesítményeinek és egyéb 1 A rendelet bevezető részét a 13/2010.(IX.3.) önkormányzati rendelet módosította. 2 Az 1.. (1) bekezdését a 13/2010.(IX.3.) önkormányzati rendelet módosította. 3 Az 1.. (2) bekezdését a 21/2001.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosította. 4 Az 1.. (3) bekezdését a 13/2010.(IX.3.) önkormányzati rendelet módosította. 5 Az 2.. (1) bekezdését a 21/2001.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosította.

2 2 helyi közműpótló berendezéseinek ürítéséből, b) a nem közüzemi csatorna- és árokrendszerből, valamint c) a gazdasági de nem termelési technológiai eredetű tevékenységből származik. (2) A folyékony hulladék elszállítására irányuló közszolgáltatás a folyékony hulladék ideiglenes tárolására szolgáló létesítmény kiürítése és a folyékony hulladék elhelyezése céljából történő elszállítása. (3) A folyékony hulladék elhelyezésére irányuló közszolgáltatás a folyékony hulladék ellenőrzött és rendezett befogadását illetőleg ártalmatlanítását szolgáló létesítmény üzemeltetése A rendelet alkalmazása szempontjából a kijelölt szennyvíztisztító telep a Csorvás Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, Csorvás külterületén 0140/55 hrsz. alatti szennyvíztisztító telep Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szennyvíztisztító telep üzemeltetésével - megállapodás alapján a Csorvási Szolgáltató Nonprofit Kft-t (a továbbiakban: Üzemeltető) bízza meg Csorvás város közigazgatási területén a települési folyékony hulladék szippantásos eljárással történő összegyűjtése és az ártalommentes elhelyezést biztosító helyi szennyvíztisztító telepre történő szállítása kötelező közszolgáltatást a TELTISZ Bt. Békéscsaba, Munkácsy u. 35. szám alatti szolgáltató végzi. 6. (1) A szennyvíztisztító telepen a folyékony hulladék az üzemeltetővel kötött szerződésben foglaltaknak megfelelően, valamint az e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott díj megfizetése ellenében helyezhető el. (2) 9 A szennyvíztisztító telep üzemeltetője nyilvántartást köteles vezetni a beszállított folyékony hulladékról. A nyilvántartást öt évig kell őrizni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell különösen a folyékony hulladék mennyiségére és a származási helyre vonatkozó adatokat. (3) 10 A folyékony hulladék biztonságos a szennyvíztisztító telepre érkezése céljából a szolgáltató köteles a menetlevelet pontosan vezetni, és a szennyvíztisztító telep alkalmazottjának adatot szolgáltatni a szállított szennyvíz eredetéről (származási helyéről). A szennyvíztisztító telep gazdaságos működtetése érdekében Csorvás Város közigazgatási területéről kizárólag csak a csorvási szennyvíztisztító telepre lehet szállítani. 7. (1) Az ingatlan tulajdonosa a közszolgáltatást köteles igénybe venni, ha ingatlanán folyékony hulladék keletkezik és gyűlik össze. A tulajdonos köteles a folyékony 6 A 3. -t a 13/2010.(IX.3.) önkormányzati rendelet módosította. 7 A 4. -t a 13/2010.(IX.3.) önkormányzati rendelet módosította. 8 Az 5. -t a 13/2010.(IX.3.) önkormányzati rendelet módosította. 9 Az 6. (2) bekezdését a 21/2001.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosította. 10 A 6. (3) bekezdését a 13/2010.(IX.3.) önkormányzati rendelet módosította.

3 3 hulladék elszállítására irányuló igényét bejelenteni a jelen rendelet szerint folyékony hulladék szállítási feladat ellátására jogosult szolgáltatónak. (2) 11 A szolgáltató köteles a lakossági igénybejelentést követő 48 órán belül a közszolgáltatást elvégezni. (3) A szolgáltató a folyékony hulladék elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve, ha a szállítandó anyagról érzékszervi megállapítás (szag, szín, összetétel, stb.) alapján alaposan feltételezhető, hogy annak a közcsatornába történő elhelyezése a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint nem megengedett. (4) A szolgáltató köteles - jól olvasható módon - feltüntetni a folyékony hulladék szállítására használt eszközön a cégjelzését, illetve a nevét és címét. (5) A folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlan tulajdonosa díjat köteles fizetni. (6) 12 A szolgáltatási díj számításának alapja a folyékony hulladék elszállítását végző 5 m 3 -es űrtartalmú gépjármű egy fordulójára vetített költség + a leürítőhelyen elhelyezett folyékony hulladék m 3 -ben kifejezett mennyisége, és az e rendelet 1. számú melléklete II. pontjában meghatározott szennyvíz elhelyezési díj szorzata. (7) Az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvíztisztítás- és kezelés hatósági díjait a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. A KÖZSZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁNAK RENDJE 8. (1) A folyékony hulladékot a keletkezés helyén, az épülethez tartozó zárt rendszerű szennyvíztároló aknában szabad tárolni. (2) A folyékony hulladék gyűjtése és szállítása erre a célra készített, különleges rendeletetésű, a jogszabályi előírásoknak megfelelő zártrendszerű, gépi üzemeltetésű, csepegés, bűz- és szaghatást kizáró eszközzel végezhető. (3) Amennyiben a hulladék gyűjtése és szállítása közben szennyezés keletkezne a szennyezett területet annak kell megtisztítani és fertőtleníteni, aki a szennyezést okozta. (4) A folyékony hulladék szállítását végző gépjármű vezetőjének a folyékony hulladék szállítására jogosító engedéllyel kell rendelkeznie (ADR vizsga). (5) A folyékony hulladék gyűjtésére és szállítására szolgáló eszközök közterületen nem tisztíthatók. 6) A folyékony hulladék szállítója mindenkor köteles betartani a szennyvíztisztító telep üzemeltetőjének a szennyvíztisztító és iszap elhelyező működtetésére vonatkozó rendelkezéseit. 11 A 7. (2) bekezdését a 13/2010.(IX.3.) önkormányzati rendelet módosította. 12 A 7. (6) bekezdését a 13/2010.(IX.3.) önkormányzati rendelet módosította.

4 4 (7) A szolgáltató a szállítási közszolgáltatással összefüggő tevékenységét mindenkor a vonatkozó jogszabályi előírásokban foglalt műszaki, közegészségügyi és egyéb feltételeknek megfelelően köteles ellátni. 9. (1) A szennyvízcsatorna-hálózatban és a szennyvíztisztító műbe (kiszállítva) csak olyan szennyvíz juttatható, amely az ott dolgozók életét, testi épségét, egészségét nem veszélyezteti, vagy a csatorna állagára a műszaki berendezések működésére nem káros. (2) A szennyvízelvezető és a szennyvíztisztító műbe (kiszállítva) és a házi bekötővezetéken keresztül csak az érvényes rendeletben - 4/1984.(II.7.) OVH - meghatározott határérték alatti, szennyező anyagokat nem tartalmazó szennyvíz vezethető be. Nem vezethető be: csapadékvíz, állattartással kapcsolatos folyékony hulladék, veszélyes hulladék (pl: olaj, festék festékfélék stb.), tűzveszélyes anyagok, zsír, étolaj, előtisztító berendezésekből leválasztott szerves anyagok és az ezekkel kevert szennyvíz SZABÁLYSÉRTÉSI RENDELKEZÉSEK ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 11. (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit október 1. napjától kell alkalmazni. Szilágyi Menyhért polgármester Dr Kerekesné Dr Mracskó Gyöngyi jegyző Kihirdetve: szeptember A 10. -t a 14/2012.(V.31.) önkormányzati rendelet helyezte hatályon kívül.

5 5 1. melléklet 14 a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 9/1999.(IX.29.) önkormányzati rendelet Az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvíztisztítás és -kezelés díjának megállapítása A B 1. Szennyvízcsatorna szolgáltatás díja, 203,- Ft+ÁFA/m 3 gazdasági tevékenységet folytató jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági és egyéb társaságok, továbbá gazdasági tevékenységet folytató természetes személyek esetében 2. Szennyvízcsatorna szolgáltatás díjai, 155,- Ft+ÁFA/m 3 a településnek az e táblázat 1. sorának A oszlopa szerinti meghatározás alá nem tartozó, a szolgáltatást igénybe vevők köre, továbbá az önkormányzat és intézményei esetében 3. Szennyvíz elhelyezési díj 600,- Ft+ÁFA/m 3 4. Szennyvíz-szippantás szolgáltatási díja 1.865,- Ft+ÁFA/m 3 14 Az 1. mellékletet a 19/2011.(XII.30.) önkormányzati rendelet módosította.

1/2009.(I.26.) számú rendelet

1/2009.(I.26.) számú rendelet 1/2009.(I.26.) számú rendelet a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2009. (IX.10.) számú rendelettel, a 34/2011. (XII.23.)

Részletesebben

Hatályos: 2013. október 31-től

Hatályos: 2013. október 31-től Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2010. (XII. 16) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról 13/2011.(XII.14.). 3/2012. (II.29.)

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya Pátka Község Önkormányzata 2/2014 (II.5.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2002. /II.21./ rendelete a köztisztaság fenntartásának rendjéről és a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 EGYSÉGES SZERKEZETBEN Sárvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK

FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK Pethőhenye Község Önkormányzatának 9/2012(V.7.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról (egységes szerkezetben a 2/2013(III.7.), a 15/2013(IX.23.)

Részletesebben

I. fejezet A RENDELET CÉLJA ÉS HATÁLYA

I. fejezet A RENDELET CÉLJA ÉS HATÁLYA Kulcs Község Önkormányzatának 18/2011. (X. 27.) számú önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról Kulcs Község Önkormányzata (továbbiakban:

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Belsősárd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 8/2008.(IV.18.) számú rendelete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról Belsősárd Község Önkormányzata a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2004. (II. 16.) ÖR.

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2004. (II. 16.) ÖR. C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2004. (II. 16.) ÖR. a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Záradék: Kihirdetés ideje:

Részletesebben

A RENDELET CÉLJA ÉS HATÁLYA

A RENDELET CÉLJA ÉS HATÁLYA Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 20/2004. (V.05.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Biatorbágy Város Képviselő-testületének 7/2008. (05.30.) Ör. sz. rendelete A települési folyékony hulladék kezelésének kötelező közszolgáltatásáról és a talajterhelési díjról (Egységes szerkezetben) Biatorbágy

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Kőszárhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(II. 05.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről

Részletesebben

1. Általános rendelkezések 1.

1. Általános rendelkezések 1. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről

Részletesebben

a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról.

a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról. TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2002./XII.13/ SZÁMÚ RENDELETE a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról. Egységes szerkezetben a 16/2004(XII.17,

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Drégelypalánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013.(XII. 17. önkormányzati r e n d e l e t e a helyi hulladékgazdálkodásról és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésének

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(III.3.) önkormányzati rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatások kötelező igénybevételéről Zákányszék

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2014. (III. 26.) önkormányzati rendelete

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2014. (III. 26.) önkormányzati rendelete TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2014. (III. 26.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Told Község

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2014. (IV. 02.) önkormányzati rendelete

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2014. (IV. 02.) önkormányzati rendelete NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (IV. 02.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Nagykereki

Részletesebben

Magyarszerdahely Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2007. (XII.14.) rendelete A TELEPÜLÉSI HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL

Magyarszerdahely Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2007. (XII.14.) rendelete A TELEPÜLÉSI HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL VII. sz. melléklet Magyarszerdahely Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2007. (XII.14.) rendelete A TELEPÜLÉSI HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Magyarszerdahely Községi Önkormányzat

Részletesebben

Rétalap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Rétalap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Rétalap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Rétalap Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 4/2000. (V. 01.) rendelete

MÁGOCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 4/2000. (V. 01.) rendelete MÁGOCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 4/2000. (V. 01.) rendelete A települési folyékony hulladék szippantott szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásokról Mágocs

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (II. 11.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező

Részletesebben

Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE

Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE az Önkormányzat által szervezett települési szilárd hulladék szervezett gyűjtéséről és elszállításáról, valamint az avar és

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. szeptember 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. szeptember 18-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

../2015. (II..) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

../2015. (II..) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Kéthely Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2015. (II..) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E a nem közművel

Részletesebben

Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének. 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete

Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének. 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatás igénybevételéről Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének 8/2010. (IV.29.) rendelete a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről, mint kötelező közszolgáltatásról 1 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladék kezelésének kötelező közszolgáltatásáról Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS HATÁLYA

A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS HATÁLYA Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2010. (XII.20. ) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról Bocskaikert Község Önkormányzatának

Részletesebben

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2009. (II.17.) rendelete. a helyi hulladékgazdálkodásról

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2009. (II.17.) rendelete. a helyi hulladékgazdálkodásról Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009. (II.17.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodásról Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben