1/2009.(I.26.) számú rendelet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1/2009.(I.26.) számú rendelet"

Átírás

1 1/2009.(I.26.) számú rendelet a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2009. (IX.10.) számú rendelettel, a 34/2011. (XII.23.) önkormányzati rendelettel, a 13/2012. (IV.24.) önkormányzati rendelettel és a 34/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelettel 1 2 Orosháza Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény 23. -ában foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet célja: a település környezetének megóvása és a vízbázis védelme a közigazgatási bel- és külterületen keletkező települési folyékony hulladékok káros hatásaitól, azok célszerű és gondos gyűjtése és kezelése által. 2. (1) A rendelet területi hatálya Orosháza város teljes közigazgatási területére terjed ki. (2) A rendelet személyi hatálya kiterjed valamennyi ingatlantulajdonosra vagy használóra (a továbbiakban: tulajdonos) függetlenül attól, hogy a tulajdonos természetes vagy jogi személy, ill. jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, valamint a települési folyékony hulladék összegyűjtését, elszállítását és ártalommentes elhelyezését biztosító helyi közszolgáltatást végző szolgáltatóra, továbbá az e tevékenységet jogosulatlanul végző természetes és jogi személyre, ill. jogi személyiség nélküli gazdasági társaságra. (3) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed az Orosháza város területén keletkező települési folyékony hulladékokra. 3. (1) A rendelet alkalmazása szempontjából települési folyékony hulladék (a továbbiakban: folyékony hulladék): a szennyvízelvezető hálózaton, illetve a szennyvíztisztító telepen keresztül el nem vezetett szennyvíz, amely a) emberi tartózkodásra szolgáló épületek szennyvíztároló létesítményeinek és egyéb helyi közműpótló berendezéseinek ürítéséből, b) a nem közüzemi csatorna- és árokrendszerből, valamint c) gazdasági de nem termelési, technológiai eredetű tevékenységből származik. 1 A rendelet hiteles szövegének a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét képező papíralapú kihirdetett rendelet minősül. 2 A január 01-től, október 01-től, január 01-től és a április 25-től hatályos módosításokkal egybeszerkesztett szöveg.

2 (2) A folyékony hulladék elszállítására irányuló közszolgáltatás a folyékony hulladék ideiglenes tárolására szolgáló létesítmény kiürítése és a folyékony hulladék elhelyezése céljából történő elszállítása. (3) A folyékony hulladék elhelyezésére irányuló közszolgáltatás a folyékony hulladék ellenőrzött és rendezett befogadását, illetőleg ártalmatlanítását szolgáló létesítmény üzemeltetése. 4. A rendelet alkalmazása szempontjából a kijelölt szennyvíztisztító telep az Orosháza Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, Orosháza külterületén Községporta hrsz alatti szennyvíztisztító telep. 5. A szennyvíztisztító telep üzemeltetését a Békés Megyei Vízművek Zrt. (5600 Békéscsaba, Dobozi út 5. ; a továbbiakban: üzemeltető) látja el. 6. (1) Orosháza város közigazgatási területén a települési folyékony hulladék öszszegyűjtése és az ártalommentes elhelyezését biztosító helyi szennyvíztisztító telepre történő szállítása kötelező közszolgáltatást közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a nyertesnek nyilvánított Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. (5900 Orosháza, Fürdő u. 5.; a továbbiakban: szolgáltató) végzi. (2) Orosháza Város Önkormányzata és a vele szerződéses jogviszonyban álló szolgáltató között a központi állami támogatás elszámolása külön megállapodás alapján történik. 7. (1) A szennyvíztisztító telep üzemeltetője nyilvántartást köteles vezetni a beszállított folyékony hulladékról. A nyilvántartást öt évig kell őrizni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell különösen a folyékony hulladék mennyiségére és a származási helyre vonatkozó adatokat. (2) A folyékony hulladék biztonságos szennyvíztisztító telepre érkezése céljából a szolgáltató köteles a menetlevelet pontosan vezetni, és a szennyvíztisztító telep alkalmazottjának adatot szolgáltatni a szállított szennyvíz eredetéről (származási helyéről). A szennyvíztisztító telep gazdaságos működtetése érdekében Orosháza város közigazgatási területéről kizárólag csak az orosházi szennyvíztisztító telepre lehet szállítani 8. (1) Az ingatlan tulajdonosa a közszolgáltatást köteles igénybe venni, ha ingatlanán folyékony hulladék keletkezik és gyűlik össze. Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett települési hulladékának kezeléséről a Hgt ában foglaltaknak megfelelően nem gondoskodik. (2) A tulajdonos köteles a folyékony hulladék elszállítására irányuló igényét bejelenteni a jelen rendelet szerint folyékony hulladék szállítási feladat ellátására jogosult szolgáltatónak. (3) A szolgáltató köteles a tulajdonos bejelentésétől számított 72 órán belül a szolgáltatást elvégezni. (4) A szolgáltató köteles jól olvasható módon feltüntetni a folyékony hulladék szállítására használt eszközökön a cégjelzését, illetve a nevét és címét.

3 (5) A folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlan tulajdonosa díjat köteles fizetni. A közszolgáltatási díj megfizetése a szolgáltató számlája ellenében történik a helyszínen; vállalatok, vállalkozások esetén a vállalkozással megkötött szerződésben ettől eltérő időpont is meghatározható. (6) A szolgáltatási díj számításának alapja az elszállított folyékony hulladék egy m 3 - ére eső költség, mértéke az elszállított folyékony hulladék m 3 -ekben kifejezett menynyiségének függvénye. (7) A települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás díját e rendelet 1. számú melléklete határozza meg. (8) A közszolgáltató a személyes adatokat a tulajdonos azonosítása, a közszolgáltatás teljesítésével, jogszabályban előírt ellenőrzések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása, számlázás, postázás, közszolgáltatási díj behajtása céljából, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelheti. A személyes adatok kezelése tekintetében egyebekben a közszolgáltató a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény rendelkezései szerint köteles eljárni. A KÖZSZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁNAK RENDJE 9. (1) A folyékony hulladékot a keletkezés helyén, az épülethez tartozó szennyvíztároló aknában szabad tárolni. (2) A folyékony hulladék gyűjtése és szállítása erre a célra készített, különleges rendeltetésű, a jogszabályi előírásoknak megfelelő zártrendszerű, gépi üzemeltetésű, csepegés, bűz- és szaghatást kizáró eszközzel végezhető. (3) Amennyiben a hulladék gyűjtése és szállítása közben szennyezés keletkezne, a szennyezett területet annak kell megtisztítani és fertőtleníteni, aki a szennyezést okozta. (4) A folyékony hulladék szállítását végző gépjármű vezetőjének a folyékony hulladék szállítására jogosító engedéllyel kell rendelkeznie. (5) A folyékony hulladék gyűjtésére és szállítására szolgáló eszközök közterületen nem tisztíthatók. (6) A folyékony hulladék szállítója mindenkor köteles betartani a szennyvíztisztító telep üzemeltetőjének a szennyvíztisztító és iszapelhelyező működtetésére vonatkozó rendelkezéseit. (7) A szolgáltató a szállítási közszolgáltatással összefüggő tevékenységét mindenkor a vonatkozó jogszabályi előírásokban foglalt műszaki, közegészségügyi és egyéb feltételeknek megfelelően köteles ellátni. 10. (1) A szennyvízcsatorna-hálózatba és a szennyvíztisztító műbe (kiszállítva) csak olyan szennyvíz juttatható, amely az ott dolgozók életét, testi épségét, egészségét nem veszélyezteti, vagy a csatorna állagára a műszaki berendezések működésére nem káros.

4 (2) A szennyvízelvezető és a szennyvíztisztító műbe (kiszállítva) és a házi bekötővezetéken keresztül csak a hatályos jogszabályokban meghatározott határérték alatti, vagy szennyező anyagokat nem tartalmazó szennyvíz vezethető be ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK (1) Ez a rendelet február 1. napján lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésének napján A települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 16/2003.(VI.12.) Orosházi Önkormányzati rendelet és az azt módosító 25/2003. (XII.12.) Orosházi Önkormányzati rendelet, a 20/2006. (XII.15.) Orosházi Önkormányzati rendelet, a 19/2008.(IX.29.) Orosházi Önkormányzati rendelet és 24/2008. (XII.09.) Orosházi Önkormányzati rendelet hatályukat vesztik. (3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja. 3 Az Ör a előtti címet módosította a 13/2012. (IV.24.) önkormányzati rendelet 7. (1) bekezdése, hatályos április 25-től. 4 A 11. -t módosította a 13/2012. (IV.24.) önkormányzati rendelet 7. (2) bekezdése, hatályos április 25-től. 5 Az Ör t megelőző Tiltott, közösségellenes magatartás címet, valamint az azt követő 11. -t hatályon kívül helyezte a 34/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelet 2. -ának (2) bekezdése, hatályát veszti január 01-től. 6 Kihirdetve: január 26-án. 7 A 12. -t (3) bekezdéssel kiegészítette és a szövegét megállapította a 18/2009. (IX.10.) Orosházi Önkormányzati rendelet 13. -a, hatályos október 01. napjától.

5 8 9 10, számú melléklet az 1/2009.(I.26.) számú rendelethez: A települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás díja A közszolgáltatást igénybevevő által fizetendő közszolgáltatási díj mértéke: 1.721,42 Ft/m 3 + ÁFA. Közműves csatornahálózattal el nem látott településrészen díjkedvezmény alkalmazható a mindenkor hatályos költségvetési törvényben meghatározottak szerint. A fizetendő közszolgáltatási díj az egy m 3 -re eső fenti díj és az elszállított települési folyékony hulladék mennyiségének szorzata. A közszolgáltatási díj tartalmazza: a) a folyékony hulladék ideiglenes tárolására szolgáló létesítmény (szennyvízakna, űrgödör, stb.) kiürítésének és elhelyezés céljából történő elszállításának díját, ami 1.224,- Ft/m 3 +ÁFA és b) a szennyvíztisztító telep leürítő helyen történő elhelyezés és ártalmatlanítás díját (ártalmatlanítási díj), ami 497,42 Ft/m 3 + ÁFA. A közszolgáltatási díjat a környezetterhelési díjról szóló évi LXXXIX. törvény 10. -a alapján az üzemeltető által áthárított vízterhelési díj terheli. A szolgáltató 8 m 3 -es (tartalék 5 m 3 -es) űrtartalmú gépjárművel végzi a közszolgáltatást. 8 A mellékletet módosította a 26/2009. (XII.14.) Orosházi Önkormányzati rendelet 1. -a, hatályos január 01-től. 9 A mellékletet módosította a 19/2010. (XII.20.) Orosházi Önkormányzati rendelet 1. -a, hatályos január 01-től. 10 A mellékletet módosította a 34/2011. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. -a, hatályos december 28-tól től. A mellékletet módosította a 34/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelet 1. -a, hatályos január

Hatályos: 2013. október 31-től

Hatályos: 2013. október 31-től Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2010. (XII. 16) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról 13/2011.(XII.14.). 3/2012. (II.29.)

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2004. (II. 16.) ÖR.

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2004. (II. 16.) ÖR. C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2004. (II. 16.) ÖR. a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Záradék: Kihirdetés ideje:

Részletesebben

FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK

FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK Pethőhenye Község Önkormányzatának 9/2012(V.7.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról (egységes szerkezetben a 2/2013(III.7.), a 15/2013(IX.23.)

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Drégelypalánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013.(XII. 17. önkormányzati r e n d e l e t e a helyi hulladékgazdálkodásról és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésének

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya Pátka Község Önkormányzata 2/2014 (II.5.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2002. /II.21./ rendelete a köztisztaság fenntartásának rendjéről és a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 EGYSÉGES SZERKEZETBEN Sárvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének 8/2010. (IV.29.) rendelete a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről, mint kötelező közszolgáltatásról 1 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2014. (III. 26.) önkormányzati rendelete

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2014. (III. 26.) önkormányzati rendelete TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2014. (III. 26.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Told Község

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2014. (IV. 02.) önkormányzati rendelete

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2014. (IV. 02.) önkormányzati rendelete NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (IV. 02.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Nagykereki

Részletesebben

2. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 2..

2. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 2.. Igal Város Önkormányzata Képsviselő-testületének 4/2014. (IV.1.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Igal Város Önkormányzatának

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 20/2002. (XII. 18.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal és szelektív hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 1 Törökszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a helyi

Részletesebben

(Egységes szerkezetben) DRÁVAPISKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 9/2002. (XII. 21.) rendelete. a hulladékgazdálkodási feladatokról.

(Egységes szerkezetben) DRÁVAPISKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 9/2002. (XII. 21.) rendelete. a hulladékgazdálkodási feladatokról. (Egységes szerkezetben) DRÁVAPISKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2002. (XII. 21.) rendelete a hulladékgazdálkodási feladatokról. Drávapiski Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. szeptember 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. szeptember 18-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Inárcs Nagyközség

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2004. (XII. 10.) rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtésével és kezelésével összefüggő tevékenységről A 1/2005. (I. 27.), 20/2005. (IX. 30.),

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Erdőkertes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2011. (XII.30.) sz., 8/2011. (IV.01.) sz., 1/2011. (I.28.) sz. és 17/2010.(XII.16.) sz. önkormányzati rendeletekkel módosított 12/2008.(12.04.)

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések

I. FEJEZET. Általános rendelkezések Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5 / 2009. (V.28.) rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról, valamint a szervezett köztisztasági

Részletesebben

A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai. Közszolgáltató és működési területének határai

A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai. Közszolgáltató és működési területének határai Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(III...) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 22/2001. (XII.22.) Ök. számú RENDELETE. a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 22/2001. (XII.22.) Ök. számú RENDELETE. a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 22/2001. (XII.22.) Ök. számú RENDELETE a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról (A 28/2001(XII.29.) Ök. számú, a 2/2002. (II.18.) Ök. számú,

Részletesebben

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2009. (II.17.) rendelete. a helyi hulladékgazdálkodásról

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2009. (II.17.) rendelete. a helyi hulladékgazdálkodásról Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009. (II.17.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodásról Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Készült a 2012. március 7. napján tartandó képviselő-testületi ülésre.

Készült a 2012. március 7. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI A L P O L G Á R M E S T E R E ÖNKORMÁNYZATÁNAK Készült a 2012. március 7. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Tárgy: Javaslat a talajterhelési díjról szóló rendelet

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2008.(XII.19.), 12/2009.(VIII.14.), 24/2009.(XII.18.) rendeletekkel módosított 19/2002.(XII.12.) rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 20/2003. (XII. 30.) számú

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 20/2003. (XII. 30.) számú Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2003. (XII. 30.) számú Rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról ( egységes szerkezetben a

Részletesebben

A rendelet hatálya. A települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos rendelkezések

A rendelet hatálya. A települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos rendelkezések Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (IV. 17.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Lovászpatona Község Önkormányzata

Részletesebben

Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011.(X.5.) sz. önkormányzati rendelettel, valamint a 6/2010. (XII. 15.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 14/2005.(XII.21.) sz. önkormányzati

Részletesebben

1 Módosítva a 33/2008./XI.28.sz. ÖK. rendelet 1. -a alapján 2

1 Módosítva a 33/2008./XI.28.sz. ÖK. rendelet 1. -a alapján 2 Ócsa Város 1 Önkormányzatának 10/1999./III.31./számu Önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről 2 1

Részletesebben

NAGYBÁNHEGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (IX. 26.) ÖR.

NAGYBÁNHEGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (IX. 26.) ÖR. NAGYBÁNHEGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (IX. 26.) ÖR. számú rendelete A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról. Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

5/2014.(I.31.) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatásról

5/2014.(I.31.) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatásról 5/2014.(I.31.) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatásról Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 37/2013. (X.31.)

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 37/2013. (X.31.) KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 37/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodási és a nem közművel összegyűjtött szennyvíz közszolgáltatásokról Keszthely Város

Részletesebben