SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK"

Átírás

1 SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/1999. (III. 02.) számú rendelete egységes szerkezetben a 6/2001.(III.27.) számú a 4/2002.(III.26.) számú a 4/2003.(IV.01.) számú a 5/2004.(III.30.) számú a 8/2005.(III.31.) számú a 6/2006.(III.28.) számú a 6/2007.(III.27.) számú a 9/2008.(IV.1.) számú a 17/2008.(XII.20.) számú a 8/2009.(VI.29.) a 13/2009.(X.27.) a 11/2010.(VI.29.).számú a 15/2010.(X.30.) számú és a 1/2011.(II:01.) számú önkormányzati rendeletekkel a települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására irányuló közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (2011. február 1.-től hatályos szöveg) Szeghalom Város Képviselő-testülete az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló évi XLII. tv. és a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A rendelet előírásai a város belterületén minden természetes és jogi személyre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező társaságra vonatkoznak. (2) A rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek biztosítják a város köztisztaságának eredményes végrehajtása érdekében a köztisztasági szolgáltatás (továbbiakban: közszolgáltatás) ellátásának és igénybevételének rendjét. (3) A rendeletben foglaltak betartásáról az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal és a szolgáltató útján gondoskodik. 2. A rendelet nem vonatkozik a különleges kezelést igénylő, veszélyes hulladékokra, a radioaktív hulladékokra. II. Fejezet A köztisztasági közszolgáltatás 3. (1) Szeghalom Város Önkormányzata a település belterületén keletkezett szilárd (kommunális) hulladék összegyűjtését, elszállítását és ártalommentes elhelyezését szervezett, helyi közszolgáltatás útján biztosítja.

2 (2) A közszolgáltatást a település teljes belterületén lévő lakott ingatlanok tulajdonosai (kezelői, használói, bérlői, a továbbiakban: tulajdonosok) kötelesek igénybe venni. (3) Szeghalom Város Önkormányzata a közszolgáltatás ellátásával a többségi önkormányzati tulajdonban lévő Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft. Kunágota, Rákóczi u. 9. (továbbiakban: közszolgáltató) bízza meg, és kötelezi a feladat ellátásával kapcsolatos jelen rendeletben foglalt feladatok végrehajtására, valamint felruházza a rendeletben meghatározott jogosítványokkal. 4. (1) Szeghalom Város Önkormányzat tulajdonában lévő hulladéklerakó telep július 16-al lezárásra kerül. (2) Települési szilárd hulladékot csak erre a célra kijelölt hulladéklerakó telepen, a vonatkozó üzemeltetési szabályok és előírások betartásával szabad elhelyezni. (3) A Képviselő-testület Szeghalom városában összegyűjtött települési szilárd hulladék elhelyezésére Békéscsaba hulladéklerakót jelöli ki. 5. (1) A települési szilárd hulladékot a közszolgáltató által rendszeresített gyűjtőedényzetbe, illetve a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett által vásárolt (a közszolgáltató által rendszeresített) gyűjtőedényzetbe rakva lehet szállításra előkészíteni. (2) A közszolgáltató csak az adott területen rendszeresített, szabványos edényben elhelyezett hulladékot köteles elszállítani. (3) Nem minősül települési szilárd hulladéknak a különleges kezelést igénylő (veszélyes) hulladék, építési törmelék, az állati hulla, trágya, jég, hó, sár, fertőző vagy robbanásveszélyes anyag, a tűzveszélyes hulladék, a nagyméretű, eredeti alakjában a szabványos gyűjtőedénybe nem helyezhető göngyöleg. (4) A hulladékgyűjtő edényben nem szabad olyan anyagot elhelyezni, amely a szállítással foglalkozó dolgozók testi épségét veszélyezteti vagy a gépjármű műszaki berendezésében rongálódást, idézhet elő. (5) Ha a szolgáltató alkalmazottjai megállapítják, hogy az edényzetben a (3) vagy (4) bekezdésben megjelölt anyagot helyeztek el, vagy az edény súlya nem teszi lehetővé az ürítést, továbbá ha a kiürítés az edényzet sérülésével járna, akkor a kiürítést jogosultak megtagadni. 6. (1) A szolgáltató köteles a tulajdonos által igényelt szolgáltatástipus (települési szilárd hulladékgyűjtés) szabályozott rendje szerint a hulladék folyamatos elszállításáról, kezeléséről gondoskodni.

3 (2) Hatályon kivül. (3) A gyűjtőedényt a szolgáltatással érintett ingatlanon belül kell elhelyezni, közterületen tartósan csak a közterület használatára vonatkozó hatósági engedély alapján szabad. (4) A hulladékot elszállítás céljából a szolgáltató által meghatározott begyűjtési napon kell kihelyezni az ingatlan előtti közterületre. (5) A hulladékszállítás gyakorisága legalább heti egy alkalom. (6) A nem települési szilárd hulladék és folyékony hulladék elszállításáról a tulajdonos köteles gondoskodni. (7) A karácsonyi ünnepek után a fenyőfák közterületről történő elszállításáról a szolgáltatónak kell gondoskodnia. A lakosság a fenyőfákat a hulladékgyűjtő edények mellett helyezheti el. (8) A háztartásokban összegyűlő nagyobb méretű berendezési tárgy (lom), továbbá a naponta keletkező hulladék szokásos mennyiségét meghaladó falomb és kerti hulladék szervezett összegyűjtéséről és elszállításáról (lomtalanítás) a szolgáltató évente legalább két alkalommal külön díjazás nélkül köteles gondoskodni. Szolgáltató köteles továbbá a szeméttárolók mellé kihelyezett karácsonyfák elszállítására is. (9) A gyűjtőedényzet tisztántartásáról, fertőtlenítéséről, javításáról, szükség szerinti cseréjéről a tulajdonosnak kötelessége gondoskodni. A szolgáltató által biztosított 120 literes edényzet tisztántartásáról a használó köteles gondoskodni. (10) A szállítási, kezelési és fizetési szabályok megváltoztatásáról a lakosságot a szolgáltató tájékoztatja. III. Fejezet Díjfizetési kötelezettség 7. (1) Hatályon kívül (15/2013.(X.I.) ör. Hatálytalan: október 1. (2) Abban az esetben, ha a szolgáltatást igénybe vevő nem fizeti meg a díjat, úgy a szolgáltató jogosult a szolgáltatás szüneteltetésére - mindaddig, amíg a hátralékos díj és annak járulékai ki nem egyenlítődnek. (3) Szolgáltató által biztosított kedvezmények (50%-os kedvezmény) odaítéléséről az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság dönt a keret erejéig. A bizottság figyelembe véve az önkormányzat 5/1997. (III.28.) sz. rendelet 12. (7) bekezdése a,- d, pontjában foglaltakat kedvezményt állapít meg annak a személynek akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét, egyedül élő esetén annak kétszeresét.

4 (4) A (3) és (5) bekezdésben szabályozott kedvezményekre vonatkozó kérelmeket minden év november 1. és december 31. között lehet benyújtani. (5) Azok a 75. életévüket betöltött házaspárok vagy egyedül élő személyek, akiknek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének a két és félszeresét, a hulladékszállítási szolgáltatást díjmentesen vehetik igénybe. (6) Támogatásban a kertes családi házban élők és azon lakótelepi lakásban élők részesülhetnek, akiknek közös költsége nem tartalmazza a hulladékszállítási díjat (7) Abban az esetben, ha a 75 év feletti egyedül élő személy valamely okból a részére megítélt kedvezményt nem tudja igénybe venni teljes egészében, az év hátralévő részére a Bizottság a kedvezményt indokolt esetben más 75 évet betöltött személy részére megállapíthatja (8) Abban az esetben, ha a Szolgáltató által nyújtott keret nem fedezi a kedvezményezettek támogatási összegét, akkor a Képviselő-testület az önkormányzat tartalékalapjából a különbözetet biztosítja. (9) Hulladékszállítási díjkedvezményre kizárólag akkor jogosult a kérelmező, ha igazolni tudja, hogy díjhátralékkal nem rendelkezik. IV. Fejezet Szabálysértési rendelkezések 8. Hatályon kívül 15/2013.(X.1.) ör. hatálytalan: október 1. V. Fejezet ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 9. (1) E rendelet április 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a város környezetvédelméről és köztisztaságáról szóló 8/1991. (VI. 26.) sz. önkormányzati rendelet VI. fejezete hatályát veszti. (3) E rendelet az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvével a belső piaci szolgáltatásokról összeegyeztethető szabályozást tartalmaz. Macsári József polgármester Dr.Oláh Ernő Címzetes főjegyző

5 1. számú melléklet A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák Megnevezés hó/lakás Lakossági hulladékgyűjtés és szállítás (Céglogós zsák) 234,34 Ft. ürítés 1015,47 Ft. hó/lakás 234,34.- Ft./db Közületi hulladékgyűjtés és szállítás Díj Díj a megrendelő saját tulajdonú edényzetével: 120 lit.-es: 470,97 Ft.( Díj a szolgáltató edényzetével: 120 lit.-es: 506,11 Ft. 240 lit.-es: 827,74 Ft.

6 1,1 m3-es: 2369,43 Ft. Konténer szállítási díja: - alkalom Hulladéklerakási díj: - tonna Konténer bérleti díja 181,53 Ft. nap * A díjak arányosan 20.- Ft./ürítés rekultivációs, rekonstrukciós költséget tartalmaznak. (2011. január 1.-től érvényes díjak)) A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák. Megnevezés hó/lakás Lakossági hulladékgyűjtés és szállítás (Céglogós zsák) 257,77.-Ft.lakás/ürítés 1117,00 Ft./hó/lakás

7 257,77.- Ft./db Közületi hulladékgyűjtés és szállítás Díj Díj a megrendelő saját tulajdonú edényzetével: 120 lit.-es: 518,06 Ft.. Díj a szolgáltató edényzetével: 120 lit.-es: 556,72 Ft. 240 lit.-es: 910,51 Ft. 1,1 m3-es: 2606,37 Ft. Konténer szállítási díja: - alkalom Hulladéklerakási díj:

8 - tonna Konténer bérleti díja 199,68 Ft. nap * A díjak arányosan 20.- Ft./ürítés rekultivációs, rekonstrukciós költséget tartalmaznak a szeghalomi felhagyott lerakók rekultivációjához.

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 20/2003. (XII. 30.) számú

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 20/2003. (XII. 30.) számú Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2003. (XII. 30.) számú Rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról ( egységes szerkezetben a

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2004. (XII. 10.) rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtésével és kezelésével összefüggő tevékenységről A 1/2005. (I. 27.), 20/2005. (IX. 30.),

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 20/2002. (XII. 18.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal és szelektív hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 1 Törökszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a helyi

Részletesebben

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2010. (VIII. 26.) rendelete a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos közszolgáltatásról 1

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2010. (VIII. 26.) rendelete a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos közszolgáltatásról 1 FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2010. (VIII. 26.) rendelete a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos közszolgáltatásról 1 Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS HATÁLYA

A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS HATÁLYA Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2010. (XII.20. ) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról Bocskaikert Község Önkormányzatának

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 22/2001. (XII.22.) Ök. számú RENDELETE. a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 22/2001. (XII.22.) Ök. számú RENDELETE. a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 22/2001. (XII.22.) Ök. számú RENDELETE a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról (A 28/2001(XII.29.) Ök. számú, a 2/2002. (II.18.) Ök. számú,

Részletesebben

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2004. (IV. 28.) számú rendelete

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2004. (IV. 28.) számú rendelete Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2004. (IV. 28.) számú rendelete 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 14, 15, 16, 17, 18,19,20,

Részletesebben

Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (V.19.) önkormányzati rendelete

Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (V.19.) önkormányzati rendelete Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (V.19.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Márkó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Balatonfűzfő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 37/1996. (VII. 29.) számú rendelete

Balatonfűzfő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 37/1996. (VII. 29.) számú rendelete Balatonfűzfő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 37/1996. (VII. 29.) számú rendelete a kommunális szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó szervezett közszolgáltatás kötelező

Részletesebben

12.. Az ingatlantulajdonos a szolgáltató felhívására az edényben összetömörödött vagy befagyott hulladékot ürítésre alkalmas állapotba hozza.

12.. Az ingatlantulajdonos a szolgáltató felhívására az edényben összetömörödött vagy befagyott hulladékot ürítésre alkalmas állapotba hozza. Ete Község Képviselőtestülete 3/2006.(III.28.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról. (a 11/2007.(IV.27.) számú, az 1/2012.(I.25.) számú, és a 8/2012.(VI.7) számú

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 14/2002. (XII. 30.) RENDELETE A KÖZTISZTASÁGRÓL ÉS A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK GYŰJTÉSÉRE ÉS ELSZÁLLÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL

Részletesebben

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014. (VI. 27.) önkormányzati

Részletesebben

(egységes szerkezetben)

(egységes szerkezetben) 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/1999./V. 26./ Ktr. számú rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatás igénybevételéről (egységes szerkezetben)

Részletesebben

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról (egységes szerkezetben a 2/2015. (I. 30.), a 31/2015. (VII. 31.) önkormányzati

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Nemesszalók Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2011.(IV.29.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről

Részletesebben

Egységes szerkezet. 18/2007. (XII.14.) rendelete

Egységes szerkezet. 18/2007. (XII.14.) rendelete Egységes szerkezet Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010. (XII.10.), 4/2011. (II.16.), 7/2013. (V. 02.), 4/2015. (V.04.) rendeletekkel módosított 18/2007. (XII.14.) rendelete

Részletesebben

Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE

Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE az Önkormányzat által szervezett települési szilárd hulladék szervezett gyűjtéséről és elszállításáról, valamint az avar és

Részletesebben

A Balatonalmádi Város Önkormányzatának. 28/1995. (XI.30.) számú rendelete

A Balatonalmádi Város Önkormányzatának. 28/1995. (XI.30.) számú rendelete A Balatonalmádi Város Önkormányzatának 28/1995. (XI.30.) számú rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó szervezett közszolgáltatás kötelező igénybevételéről a módosításáról

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2002. /II.21./ rendelete a köztisztaság fenntartásának rendjéről és a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 EGYSÉGES SZERKEZETBEN Sárvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2005. (XI. 30.) rendelete a közterületek tisztán tartásáról, a települési szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról 1 Martonvásár Város önkormányzatának

Részletesebben

Szentkirály község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2004. (III.5.) ökt. r e n d e l e t e

Szentkirály község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2004. (III.5.) ökt. r e n d e l e t e Szentkirály község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2004. (III.5.) ökt. r e n d e l e t e a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék-kezelési közszolgáltatásról. Szentkirály község Önkormányzatának

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Inárcs Nagyközség

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Erdőkertes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2011. (XII.30.) sz., 8/2011. (IV.01.) sz., 1/2011. (I.28.) sz. és 17/2010.(XII.16.) sz. önkormányzati rendeletekkel módosított 12/2008.(12.04.)

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 13/2014. (VI.27.) számú önkormányzati

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 13/2014. (VI.27.) számú önkormányzati Zsámbék Város Képviselő-testületének 13/2014. (VI.27.) számú önkormányzati R E N D E L E T E a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Zsámbék Város Önkormányzatának

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal összefüggő kötelező közszolgáltatás igénybevételéről Kiskunhalas Város Önkormányzatának

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése Döbrönte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(IV.01.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Döbrönte Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

(Egységes szerkezetben) DRÁVAPISKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 9/2002. (XII. 21.) rendelete. a hulladékgazdálkodási feladatokról.

(Egységes szerkezetben) DRÁVAPISKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 9/2002. (XII. 21.) rendelete. a hulladékgazdálkodási feladatokról. (Egységes szerkezetben) DRÁVAPISKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2002. (XII. 21.) rendelete a hulladékgazdálkodási feladatokról. Drávapiski Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének 8/2010. (IV.29.) rendelete a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről, mint kötelező közszolgáltatásról 1 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

( módosításokkal egységes szerkezetben )

( módosításokkal egységes szerkezetben ) KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK az 1/2007. (I.24.), 13/2009. (VI.24.), 17/2009.(IX.16.) és a 24/2010.(XII.01.) rendelettel módosított 35/2004. ( VII.16. ) R E N D E L E T E A KÖZTISZTASÁGRÓL,

Részletesebben