A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS HATÁLYA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS HATÁLYA"

Átírás

1 Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2010. (XII.20. ) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról Bocskaikert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Tv (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény 23. -ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. 1) Bocskaikert Község Önkormányzata a települési szilárd hulladék összegyűjtéséről, elszállításáról, ártalommentes elhelyezéséről, ártalmatlanításáról és hasznosításáról szervezett közszolgáltatás útján gondoskodik. 2) Bocskaikert község közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett közszolgáltató, a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Kft. /4220 Hajdúböszörmény, Radnóti M. u. 1. sz./ (a továbbiakban: Közszolgáltató). 3) Az (1) bekezdésben meghatározott közszolgáltatást az ingatlan tulajdonosa az e rendeletben meghatározott módon köteles igénybe venni, ha jogszabály vagy hatósági határozat eltérően nem rendelkezik. A RENDELET CÉLJA 2. 1) Bocskaikert község lakossága egészségének védelme, természeti és épített környezetének megóvása a hulladékgazdálkodás eszközeivel. 2) Bocskaikert község környezete hulladék által okozott terhelésének minimalizálása, szennyezettségének elkerülése érdekében a képződött hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentése, a keletkező hulladék minél nagyobb arányú hasznosítása, a hulladék környezetkímélő ártalmatlanítása. 3) A biológiailag lebomló szerves anyagok mennyiségének csökkentése. A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS HATÁLYA 3..

2 1) Az ingatlantulajdonosokat közvetlenül érintő hulladékkezelési közszolgáltatás Bocskaikert község közigazgatási területére terjed ki. 2) A hulladékkezelési közszolgáltatás kiterjed Bocskaikert község közigazgatási belterületén minden ingatlantulajdonosra, kezelőre vagy használóra (a továbbiakban: ingatlantulajdonos), függetlenül attól, hogy a tulajdonos természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet vagy egyéni vállalkozás. Külterületen az önkormányzat a hulladékelszállítást konténerek formájában biztosítja a Szolgáltatón keresztül. 3) Az ingatlantulajdonos a jelen rendeletben meghatározottak szerint jogosult és köteles igénybe venni a hulladékkezelési közszolgáltatást. 4) Bocskaikert község közigazgatási területén a hulladékkezelési és közszolgáltatás teljesítésére kizárólagosan jogosult hulladékkezelő a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. (továbbiakban: Közszolgáltató). A Közszolgáltató végzi Bocskaikert települési szilárd hulladékainak gyűjtését és szállítását, és gondoskodik a szilárd hulladék elhelyezéséről, a hulladéklerakó üzemeltetéséről. 5) Az együttműködés tartalmát és feltételeit külön szerződés rögzíti (közszolgáltatási szerződés). 6) Nem terjed ki a veszélyes és a külön kezelést igénylő hulladékokra. E rendelet alkalmazásában: FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK 4. a.) települési szilárd hulladék: a háztartásokból származó szilárd hulladék, illetőleg a háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, azzal együtt kezelhető más hulladék; b.) háztartási szilárd hulladék: a települési szilárd hulladék része, a lakásokban, valamint a lakás és üdülés céljára használt egyéb helyiségekben, továbbá a lakók közös használatára szolgáló helyiségekben és területeken keletkezett szilárd hulladék. Így például a salak, rongy, söpredék, korom, hamu, háztartási eszköz, ablaküveg, papír, konyhai hulladék, kisebb méretű bútordarab, kisebb mennyiségű falvakolat, kerti és gazdasági hulladék, falomb, nyesedék; c.) egyéb települési szilárd hulladék: a lakásokban és ingatlanokon keletkezett települési szilárd hulladék, valamint az emberi tartózkodásra szolgáló más helyiségekben, az azokhoz tartozó területeken, valamint a közterületeken keletkezett, illetve felhalmozott települési szilárd hulladék; d.) lomtalanítás alá tartozó települési szilárd hulladék: az az alkalmilag képződött vagy felhalmozódott települési szilárd hulladék, amely a közszolgáltatást végző Közszolgáltató által rendszeresített gyűjtőedényzetben mérete vagy mennyisége miatt nem helyezhető el; e.) köztisztasági szolgáltatás: a települési szilárd hulladék összegyűjtése, kezelése, a kijelölt lerakóhelyre való elszállítása és ártalmatlanítása; f.) közszolgáltató: a Bocskaikert község működési területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás ellátására az e rendelet szerint kizárólagosan feljogosított hulladékkezelő. g.) közszolgáltatási díj: az ingatlantulajdonos által a közszolgáltatás igénybevételéért a közszolgáltatónak fizetendő, az e rendeletben meghatározott időszakra vonatkozóan megállapított díj.

3 AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZSZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATAI 5. 1) Az Önkormányzat feladatai a hulladékkezelési közszolgáltatás tekintetében különösen: a.) a helyi közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd hulladék rendszeres begyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése; b.) a közszolgáltatás ellátását végző szolgáltató kiválasztása, a közszolgáltatás ellátására vonatkozó szerződés megkötése; c.) a közszolgáltatási díj mértékének és a díjfizetés rendjének megállapítása; d.) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos egyes - a jogszabályban meghatározott - hatósági jogkörök gyakorlása; e.) a közszolgáltatással összefüggő - egyéb jogszabályban nem rendezett - önkormányzati feladat- és hatáskör megállapítása. 2) Az Önkormányzat a hulladékgazdálkodási feladatainak ellátása érdekében együttműködik a település vonzáskörzetébe tartozó 13 települési önkormányzattal. Az együttműködés tartalmát és feltételeit külön szerződés rögzíti. 3) Az önkormányzat az együttműködés keretében jelöli ki az érintett települések igényeit kielégítő regionális hulladékkezelési létesítmények helyét. A KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 6. 1) A Közszolgáltató tevékenységét a közszolgáltatási szerződés alapján a hatályos jogszabályok szerint, jelen rendelet figyelembevételével látja el. 2) A szervezett köztisztasági szolgáltatás igénybevételével a tulajdonos és a Közszolgáltató között a Ptk. közüzemi szerződésekre vonatkozó szabályai szerint szerződéses jogviszony jön létre (Ptk ). 3) A helyi közszolgáltatás körében a tulajdonos és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt a települési szilárd hulladékra vonatkozó közszolgáltatás esetében az a tény hozza létre, hogy a Közszolgáltató az ingatlantulajdonos számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll. 4) Nem jön létre, illetve szünetel a szerződés, ha: a.) az ingatlan lakatlan, b.) az ingatlantulajdonos huzamos távollétét a szolgáltatónak előzetesen bejelenti. 5) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről és rendjéről a Közszolgáltató az ingatlantulajdonost írásban köteles értesíteni vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni. 6) A Közszolgáltató a háztartási szilárd hulladék elszállítását:

4 a.) a konténeres gyűjtőedények esetében igény szerint, de legalább hetente egy alkalommal-, b.) a 120 literes gyűjtőedényű és zsákos gyűjtésű helyeken heti egy alkalommal végzi. 7. 1) Lakásszövetkezet, társasház és gazdasági társaság a közszolgáltatás igénybevételéről egyedi szerződést köt a Közszolgáltatóval. 2) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatás igénybevételéről szóló szerződésben meg kell határozni a szerződéskötő feleket: a Szolgáltatót és a Megrendelő ingatlantulajdonost. 3) A szerződésben meg kell jelölni: a.) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját, b.) a teljesítés helyét, c.) a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott gyűjtőedények űrtartalmát és darabszámát, d.) az ürítési gyakoriságot és az ürítés idejét napok szerint. 4) A szerződésben rendelkezni kell továbbá: a.) a gyűjtőedények használatának jogcíméről és módjáról, b.) a közszolgáltatási díjról és alkalmazásának feltételeiről, c.) a közszolgáltatás mértékét meghaladó, a Megrendelő igényei szerinti esetleges többletszolgáltatásról és annak díjáról, d.) a közszolgáltatási díj megfizetésének módjáról, e.) a szerződés módosításának, felmondásának feltételeiről, f.) az irányadó jogszabályok meghatározásáról. A HULLADÉKSZÁLLÍTÁS RENDJE 8. 1) Bocskaikertben a hulladék begyűjtése és elszállítása pénteki napokon történik. Ha az útvonal és az időpont változik, arról a közszolgáltatónak kell a szolgáltatást igénybevevőket, a lakosságot értesítenie. 2) A hulladékszállítás hetente egy alkalommal történik a közszolgáltató által biztosított szabványméretű, 120 literes zárt edényzetben, melynek össztömege nem haladhatja meg a 30 kg-ot. 3) A /2/ bekezdésben meghatározott gyakoriságú hulladékszállítás során, ha az ingatlantulajdonosoknak többlet települési szilárd hulladéka keletkezik, bekötözött hullladékgyűjtő zsákban helyezhető el. A HULLADÉK GYŰJTÉSÉRE SZOLGÁLÓ GYŰJTŐEDÉNYEK ELHELYEZÉSÉVEL,

5 HASZNÁLATÁVAL ÉS KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK 9. 1) Az ingatlantulajdonos köteles a gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a közszolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni, kivéve a /2/ bekezdés szerint tartósan engedélyezett elhelyezést. 2) Gyűjtőedényt közterületen elhelyezni vagy tartósan tárolni kizárólag a képviselőtestület külön rendeletében szabályozott közterület-használatra vonatkozó rendelkezések megtartásával, az ott szabályozott engedély, illetve közterülethasználati hozzájárulás alapján lehet ) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a gyűjtőedények rendeltetésszerű használatáról, tisztán tartásáról, és fertőtlenítéséről. 2) Az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátott és rendeltetésszerűen használt gyűjtőedények szükség szerinti javításáról, cseréjéről és esetleges pótlásáról az ingatlantulajdonos bejelentése alapján a közszolgáltató köteles gondoskodni. AZ INGATLANTULAJDONOS FELADATAI ÉS KÖTELESSÉGEI 11. 1) A heti egy alkalommal szervezett közszolgáltatást az ingatlan tulajdonosa - a (2) bekezdésben rögzített kivétellel - köteles igénybe venni. 2) Gazdálkodó szervezet a számára magasabb szintű jogszabályban rögzített feltétel fennállása esetén mentesül a közszolgáltatás kötelező igénybevétele alól. 3) A hulladékgyűjtő edényben tilos elhelyezni veszélyes hulladékot (állati tetem, trágya, jég, hó, sár, fertőző vagy robbanásveszélyes anyag, tűzveszélyes hulladék), olyan hulladékot, amely veszélyezteti a szállítással foglalkozó dolgozók testi épségét, vagy begyűjtése során a gépkocsi műszaki berendezésében rongálódást idézhet elő és ártalmatlanítása során veszélyeztetheti a környezetet. 4) Az ingatlantulajdonos az átvett gyűjtőedényeket az ingatlan területén belül köteles elhelyezni.

6 5) Az ingatlantulajdonos köteles az átvett gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a Közszolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. 6) A gyűjtőedény rendeltetéstől eltérő használata, valamint eltűnése vagy megsemmisülése miatt keletkezett kárt az ingatlantulajdonos köteles megtéríteni. A Közszolgáltató kárát az ingatlantulajdonos a kár bekövetkeztétől számított harminc napon belül köteles megtéríteni. A KÖZSZOLGÁLTATÓ FELADATAI ÉS KÖTELESSÉGEI 12. 1) Amennyiben a szolgáltatási szerződésben meghatározott szállítási napon valamilyen oknál fogva a szállítás kimarad 48 órán belül minden esetben gondoskodni köteles a szemét elszállításáról. 2) A gyűjtőtartály kiürítését a Közszolgáltatónak kíméletesen, az elvárható gondossággal kell végeznie. A gyűjtőtartályban okozott károkat köteles térítésmentesen kijavítani, amennyiben a meghibásodás a Közszolgáltató szabályellenes munkavégzésének következménye. Ebben az esetben a Közszolgáltatónak a karbantartási munkák, valamint a javítás időtartamára gyűjtőedényzetet (illetve zsákot) kell biztosítania térítésmentesen az ingatlantulajdonos részére. 3) A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedények ürítése során esetlegesen keletkezett szennyeződés takarításáról a Közszolgáltató köteles gondoskodni. 4) A Közszolgáltató tulajdonát képező, az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátott vagy általa bérbe vett és rendeltetésszerűen használt gyűjtőedények szükség szerinti javításáról, cseréjéről és esetleges pótlásáról az ingatlantulajdonos bejelentése alapján a Közszolgáltató köteles gondoskodni. A LOMTALANÍTÁS SZABÁLYAI 13. 1) A lomtalanítás megszervezéséről és lebonyolításáról a Közszolgáltató évi két alkalommal - külön díj felszámítása nélkül - gondoskodik. 2) A lomtalanítás körébe tartozó hulladékot az ingatlantulajdonos a Közszolgáltató által előzetesen megjelölt időpontban helyezheti ki elszállítás céljából. 3) Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy az a jármű és a gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

7 A KÖZSZOLGÁLTATÁS DÍJA ÉS A DÍJFIZETÉS RENDJE 14. 1) A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére köteles, illetve a közszolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonosnak az 1. számú mellékletben meghatározott települési hulladékkezelési közszolgáltatási díjat a továbbiakban: közszolgáltatási díjat kell fizetnie. 2) Díjfizetési kedvezményre jogosult valamennyi természetes személy ingatlantulajdonos (magánszemély) 3) A díjfizetési kedvezmény mértéke magánszemélyek esetén 2011 évben az 1. sz. mellékletben szereplő díjak 50%-a. 4) A díjfizetési kedvezmény összegét az önkormányzat téríti meg a közszolgáltató részére. 5) A közszolgáltatásért fizetendő díjat a közszolgáltató kéthavonta számlázza ki és szedi be. 6) Az ingatlantulajdonos változása esetén a közszolgáltatás díját a közszolgáltatónak történt bejelentése hónapjának utolsó napjáig a korábbi, azt követően pedig az új tulajdonos köteles megfizetni. 7) Az egységnyi díjtétel a közszolgáltató által biztosított gyűjtőedényben az elszállításra átvett hulladék gyűjtőedényhez igazodó térfogata szerint meghatározott egyszeri ürítés díja. A legkisebb gyűjtőedény egység 120 liter. (A szolgáltató által alkalmazható díj - ÁFA nélkül - összeget e rendelet 1. melléklete tartalmazza) 15. Mentesül az ingatlantulajdonos a szolgáltatás díjának megfizetése alól: 1) ha az ingatlan beépítetlen és azon települési szilárd hulladék nem keletkezik, 2) a tulajdonos tartós (minimum 30 nap) távolléte esetén, melyet a szolgáltatónak legalább 30 nappal a távollét kezdete előtt a távolléti időtartam pontos megjelölésével bejelent, ha az ingatlant más sem használja. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

8 16. E rendelet február 01-jén lép hatályba. Bocskaikert, december 15. Szőllős Sándor Polgármester Szaniszló Tamás Jegyző Kihirdetési záradék: E rendelet december 20-án kihirdetésre került. Szaniszló Tamás Jegyző

9 1. számú melléklet HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS DÍJA BOCSKAIKERT KÖZSÉGBEN február 01-jétől december 31-ig EGYSÉGNYI DÍJTÉTEL ( 1 db 120 literes hulladékgyűjtő edény egyszeri ürítése) 259 Ft 1 db 120 literes gyűjtő edényzet heti gyakoriságú ürítése havonta: Ft Jelölt 110 literes hulladékgyűjtő zsák díja: Ft 1 db 1100 literes hulladékgyűjtő edény egyszeri ürítése: Ft 1 db 110 literes hulladékgyűjtő edény bérleti díja: 248 Ft Közszolgáltatási díjbeszedés költsége: 135 Ft A feltüntetett díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák!

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014. (VI. 27.) önkormányzati

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 20/2002. (XII. 18.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal és szelektív hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 1 Törökszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a helyi

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének 9/2014. (VII. 4.)

Hortobágy Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének 9/2014. (VII. 4.) Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (VII. 4.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról Hortobágy

Részletesebben

Arnót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1./2014.(I. 30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Arnót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1./2014.(I. 30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Arnót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1./2014.(I. 30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Arnót Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012.

Részletesebben

1 Módosítva a 33/2008./XI.28.sz. ÖK. rendelet 1. -a alapján 2

1 Módosítva a 33/2008./XI.28.sz. ÖK. rendelet 1. -a alapján 2 Ócsa Város 1 Önkormányzatának 10/1999./III.31./számu Önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről 2 1

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya Bucsa Község Önkormányzat Képviselő- testületének 6/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelete a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos közszolgáltatásról, a település közigazgatási területén Bucsa Község

Részletesebben

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2010. (VIII. 26.) rendelete a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos közszolgáltatásról 1

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2010. (VIII. 26.) rendelete a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos közszolgáltatásról 1 FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2010. (VIII. 26.) rendelete a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos közszolgáltatásról 1 Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete. a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete. a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelete

LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelete LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelete A köztisztasággal összefüggő tevékenység és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás rendjéről

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (IV.1. ) önkormányzati rendelete (egységes szerkezet)

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (IV.1. ) önkormányzati rendelete (egységes szerkezet) Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (IV.1. ) önkormányzati rendelete (egységes szerkezet) a települési szilárd és folyékony hulladék elszállításáról, közszolgáltatás biztosításáról

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 58/2013 (XII.21.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 58/2013 (XII.21.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 58/2013 (XII.21.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a hulladékról szóló 2012.

Részletesebben

ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő- T E S T Ü L E T É N E K. 14/2013.(XII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e

ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő- T E S T Ü L E T É N E K. 14/2013.(XII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő- T E S T Ü L E T É N E K 14/2013.(XII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Csonkamindszent Községi Önkormányzat. a hulladékkezelési közszolgáltatásról. KT. Rendeletekkel egységes szerkezetben)

Csonkamindszent Községi Önkormányzat. a hulladékkezelési közszolgáltatásról. KT. Rendeletekkel egységes szerkezetben) Csonkamindszent Községi Önkormányzat 8/2002. (XIl.11.) KT. Re nd e 1 e t e a hulladékkezelési közszolgáltatásról D L-KOM KFT. k.: 2011 IJ EC 2 3.?-l 1 g?._ g e 6 (A 912011. (Xll 16.), a 812010. (Xll03.),

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. Általános rendelkezések

1. A rendelet célja. 2. Általános rendelkezések Bátaapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2013. (VII.26.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Bátaapáti község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. F E J E Z E T ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. F E J E Z E T ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Heresznye Község Önkormányzata 15/2011.(XII.21.) önkormányzati rendelete a helyi környezet- és természet védelméről, a települési szilárd hulladék gyűjtéséről - egységes szerkezetben - Heresznye Község

Részletesebben

Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete a település hulladékgazdálkodásáról

Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete a település hulladékgazdálkodásáról MHK JogszabJly szolgjltatjs 1. oldal, összesen: 6 oldal Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete a település hulladékgazdálkodásáról Úrhida Község Önkormányzat

Részletesebben

Szentkirály község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2004. (III.5.) ökt. r e n d e l e t e

Szentkirály község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2004. (III.5.) ökt. r e n d e l e t e Szentkirály község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2004. (III.5.) ökt. r e n d e l e t e a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék-kezelési közszolgáltatásról. Szentkirály község Önkormányzatának

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2014.(I.29.)Ör a települési hulladékgazdálkodásról és a közterület tisztántartásáról

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2014.(I.29.)Ör a települési hulladékgazdálkodásról és a közterület tisztántartásáról Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2014.(I.29.)Ör a települési hulladékgazdálkodásról és a közterület tisztántartásáról Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 14/2002. (XII. 30.) RENDELETE A KÖZTISZTASÁGRÓL ÉS A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK GYŰJTÉSÉRE ÉS ELSZÁLLÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL

Részletesebben

Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (V.19.) önkormányzati rendelete

Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (V.19.) önkormányzati rendelete Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (V.19.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Márkó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a szelektív hulladékgyűjtésről szóló. 34/2012. (X. 25.) sz.

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a szelektív hulladékgyűjtésről szóló. 34/2012. (X. 25.) sz. MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a szelektív hulladékgyűjtésről szóló 34/2012. (X. 25.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E Egységes szerkezetben: 42/2012. (XII. 03.) sz. önkormányzati

Részletesebben

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2011. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2011. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2011. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

A rendelet hatálya II. FEJEZET A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

A rendelet hatálya II. FEJEZET A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 38/2013.(XII.02.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodásról és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésének kötelező

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 1.

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 1. Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(V.25.) önkormányzati rendelete a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos közszolgáltatásról Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése Döbrönte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(IV.01.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Döbrönte Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya Pátka Község Önkormányzata 2/2014 (II.5.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2015. (IV.8.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK GAZDÁLKODÁSRÓL Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (IV.29.)

Részletesebben

4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet

4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése közszolgáltatás ellátásáról Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben