E rendelet alkalmazásában:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E rendelet alkalmazásában:"

Átírás

1 41/2004. (XII. 20.) Ör. számú rendelet A Képviselõtestület a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény (továbbiakban Hgt.) 23. -ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja. Általános rendelkezések 1. Jelen rendelet célja (1) Létavértes város lakossága egészségének védelme, természeti és épített környezetének megóvása a hulladékgazdálkodás eszközeivel, (2) Létavértes város környezetének hulladék által okozott terhelésének minimalizálása, szennyezettségének elkerülése érdekében a képzõdött hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentése, a keletkezõ minél nagyobb arányú hasznosítása, a hulladék környezetkímélõ ártalmatlanítása 2. (1) Létavértes Város Önkormányzata a települési szilárd hulladék összegyûjtésérõl, elszállításáról, ártalommentes elhelyezésérõl, ártalmatlanításáról és hasznosításáról szervezett közszolgáltatás útján gondoskodik. (2) Létavértes Város közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezõ helyi közszolgáltatás teljesítésére kizárólagosan jogosult, illetõleg kötelezett az AKSD Kft. (Debrecen, István u. 135.) (továbbiakban Közszolgáltató) (3) A települési szilárd hulladék elhelyezése az AKSD Kft. által mûködtetett Debrecen, Vértesi úti ingatlan szolgál. (4) Az (1) bekezdésben meghatározott közszolgáltatást az ingatlan tulajdonosa az e rendeletben meghatározott módon köteles igénybe venni, ha jogszabály eltérõen nem rendelkezik. E rendelet alkalmazásában: Értelmezõ rendelkezések 3. 1

2 1. Települési szilárd hulladék háztartási hulladék: az emberek mindennapi élete során a lakásokban, valamint a pihenés üdülés céljára használt helyiségekben és a lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein, valamint az intézményekben keletkezõ, közterületi hulladék: közforgalmú és zöldterületen keletkezõ, háztartási hulladékhoz hasonló jellegû és összetételû hulladék: gazdasági vállalkozásoknál keletkezõ külön jogszabályban meghatározott veszélyesnek nem minõsülõ szilárd hulladék. 2. Lomtalanítás alá tartozó települési szilárd hulladék: nagy darabos hulladék (lom), mely alkalmilag képzõdik, és mérete miatt a közszolgáltatást végzõ Közszolgáltató által rendszeresített gyûjtõedényzetben nem helyezhetõ el. 3. Ingatlantulajdonos: az a természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet, akinek/amelynek tulajdonában, birtokában vagy használatában lévõ ingatlanon települési szilárd hulladék keletkezik. 4. Települési szilárd hulladék kezelése: a települési szilárd hulladék összegyûjtése, szállítása, elhelyezése, ártalmatlanítása és hasznosítása. 5. Közszolgáltató: Létavértes Városi Önkormányzat mûködési területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás ellátására az e rendelet kizárólagosan feljogosított hulladékkezelõ. A rendelet hatálya 4. (1) A hulladékkezelési közszolgáltatás területi hatálya Létavértes város közigazgatási területére terjed ki. (2) A hulladékkezelési közszolgáltatás hatálya kiterjed a Létavértes város közigazgatási területén belül minden ingatlantulajdonosra, kezelõre vagy használóra (továbbiakban: ingatlantulajdonos) függetlenül attól, hogy a tulajdonos, kezelõ, használó természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ egyéb szervezet. (3) A rendelet hatálya nem terjed ki a veszélyes- illetve a települési folyékony hulladékra, illetve azok összegyûjtésével és ártalmatlanításával kapcsolatos szolgáltatásokra. 2

3 Az önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai 5. (1) Az önkormányzat feladatai a hulladékkezelési közszolgáltatással kapcsolatban különösen: a. a helyi közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd hulladék rendszeres begyûjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése, b. a közszolgáltatás ellátását végzõ szolgáltató kiválasztása, a közszolgáltatás ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerzõdés megkötése, c. a közszolgáltatási díj mértékének és a díjfizetés rendjének megállapítása, d. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos egyes jogszabályban meghatározott hatósági jogkörök gyakorlása e. a közszolgáltatással összefüggõ - egyéb jogszabályban nem rendezett önkormányzati feladat és hatáskör megállapítása. A Közszolgáltató hulladékkezelési közszolgáltatással kapcsolatos jogai és kötelességei 6. (1) A közszolgáltató kötelessége az e rendeletben és a közszolgáltatási szerzõdésben foglaltak szerint a környezetvédelmi, valamint az egyéb jogszabályi elõírások megtartásával a közszolgáltatás igénybevételére köteles, vagy azt igénybe vevõ ingatlantulajdonosktól a. a települési szilárd hulladék rendszeres begyûjtése és elszállítása; b. az ingatlanon összegyûjtött és a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott nagy darabos, lomtalanítás körébe vont települési szilárd hulladék évente kétszeri - a Közszolgáltató által az önkormányzattal egyeztetett, meghatározott idõpontban és helyen történõ begyûjtése és elszállítása. c. a közterületi hulladéknak egyedi megrendelés alapján történõ alkalmi begyûjtése és elszállítása d. a bármilyen okból a jelen rendeletben meghatározott szállítási napon elmaradt hulladékszállítás 24 órán belüli pótlása. 3

4 (2) A Közszolgáltató a magasabb szintû jogszabályokban és e rendeletben foglaltak szerint köteles eleget tenni adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségének. 7. (1) A közszolgáltató köteles a szállítóeszközeihez rendszeresített és keletkezett hulladék mennyiségének megfelelõ méretû és számú gyûjtõedényt az ingatlantulajdonos kérelmére rendelkezésre bocsátani, a kérelem kézhezvételétõl számított 15 napon belül. Az ingatlantulajdonos vagy meghatalmazottja a gyûjtõedény átvételét aláírásával köteles igazolni. (2) A gyûjtõedény a közszolgáltatótól bérelhetõ. A bérleti díj havi összegét az 1. számú melléklet tartalmazza. (3) A bérbe adott gyûjtõedény karbantartását, felújítását és szükség szerinti kicserélését külön írásbeli szerzõdés alapján a közszolgáltató végzi. Ez a szolgáltatás díjmentes, ha a cserét vagy a javítást a szabványosított gyûjtõedény rendeltetésszerû használata során bekövetkezett elhasználódás teszi szükségessé. 8. (1) A közszolgáltató köteles a gyûjtõedény kiürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal végezni. (2) A szabályszerûen kihelyezett gyûjtõedény ürítése során esetleges keletkezett szennyezõdés takarításáról a közszolgáltató köteles gondoskodni. (3) A gyûjtõedényben okozott kárt a közszolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, ha a károkozás neki felróható okból következett be. A közszolgáltató köteles az ebbõl eredõ karbantartási munka, és javítás idõtartamára helyettesítõ gyûjtõedényt biztosítani. Az ingatlantulajdonos települési szilárd hulladékkal kapcsolatos jogai és kötelezettségei 9. (1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkezõ települési szilárd hulladékot a. az elszállításra való átvételig gyûjteni, illetve tárolni; b. az önkormányzat által szervezett közszolgáltatást igénybe venni; c. a begyûjtésre e rendeletben feljogosított közszolgáltatónak átadni; d. a közszolgáltatási díjat megfizetni. 4

5 (2) Ha az ingatlantulajdonos a tulajdonváltozás vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik köteles ezt a tényt a keletkezését követõ 30 napon belül írásban bejelenteni a közszolgáltatónak. (3) Az ingatlantulajdonost nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az olyan beépítetlen ingatlana tekintetében, ahol senki sem tartózkodik, és ott ezért települési szilárd hulladék nem keletkezik. (4) Az ingatlantulajdonos írásban 3 nappal korábban köteles bejelenteni a Közszolgáltatónak, ha az ingatlanán a szokásos mennyiséget jelentõsen meghaladó mennyiségû hulladék kezelése várható. A bejelentés alapján a Közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonos által megjelölt idõpontban, idõtartamra, a hulladék adott mennyiségének megfelelõ gyûjtéséhez, elszállításához alkalmas ûrtartalmú, vagy további gyûjtõedény, illetve más gyûjtõeszközt az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsájtani és a többletszolgáltatást díjfizetés ellenében teljesíteni. (5) Az az ingatlantulajdonos, akinek ingatlanán települési szilárd hulladék jelentkezik, de az ingatlana egyidejûleg gazdálkodó szervezet cégnyílvántartásban bejegyezett székhelyéül, telephelyéül is szolgál, köteles a települési szilárd hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett települési szilárd hulladékától elkülönítetten gyûjteni és arra a közszolgáltatást igénybe venni, feltéve, hogy a települési szilárd hulladék kezelésérõl a Hgt (2) bekezdésében foglaltak szerint nem gondoskodott. (6) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlantulajdonos a közszolgáltatásból nem vonhatja ki magát arra való hivatkozással, hogy a szolgáltatást a hulladéktermelés hiányában nem, illetve csak részben veszi igénybe. 10. (1) Az ingatlantulajdonos a Közszolgáltatótól átvett gyûjtõedényeket az ingatlana területén belül köteles elhelyezni. Gyûjtõedényt közterületen tartósan elhelyezni kizárólag az önkormányzat külön rendeltében meghatározott közterület-használati engedély (közterülethasználati szerzõdés) alapján lehet. (2) Az ingatlantulajdonos köteles az átvett gyûjtõedényeket a hulladék elszállítása céljából a közszolgáltató által megjelöl idõpontban, a közterületen a begyûjtést végzõ gépjármûvel megközelíthetõ és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A gyûjtõedényt legkorábban a szállítás 5

6 napján lehet kihelyezni a közterületre, kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést. (3) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyûjtõedény fedelének a közterület szennyezésének elkerülése érdekében lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a gyûjtõedényben úgy kell elhelyezni, hogy azaz edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint gépi ürítést nem akadályozza. (4) A kihelyezett gyûjtõedénybõl még használható dolgokat kiválogatni (guberálni) tilos. (5) A kihelyezett gyûjtõedény nem akadályozhatja a jármû- és gyalogosforgalmat, és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének elõidézésével. (6) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a gyûjtõedény tisztántartásáról, fertõtlenítésérõl, rendeltetésszerû használatáról és környezetének tisztántartásáról. (7) Az ingatlantulajdonos által bérelt edényzetben az ingatlantulajdonosnak felróhatóan kár keletkezik, vagy az használhatatlanná válik, akkor javítása, pótlása az ingatlantulajdonos kötelessége. (8) Ha a gyûjtõedényben olyan nedves hulladékot helyeznek el, amely az edénybe összetömörödött és befagyott, illetve az edényben lévõ hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt nem lehet kiüríteni, az ingatlantulajdonos a közszolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetõvé, illetve használhatóvá tenni. (9) Tilos a gyûjtõedénybe veszélyes hulladékot, folyékony, mérgezõ, tûz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet, vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyezteti a begyûjtést, ürítést végzõ személyek, vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét. A közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei 11. (1) Az ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt vagy a közszolgáltatás igénybevételének ténye hozza létre, vagy a tény, hogy a Közszolgáltató a közszolgáltatást az ingatlantulajdonos részére felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll. (2) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeirõl a közszolgáltató az ingatlan tulajdonosát írásban köteles 6

7 értesíteni, vagy a felhívás közzététele útján tájékoztatni. (3) A hulladékkezelés helyi közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a közszolgáltató az ingatlantulajdonosokat a változás bekövetkezése elõtt legalább 8 nappal köteles értesíteni. 12. a. A jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet ingatlantulajdonos a közszolgáltatás igénybevételérõl egyedi szerzõdést köt a Közszolgáltatóval. b. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatás igénybevételérõl szóló szerzõdésben meg kell határozni a szerzõdést kötõ feleket: a Szolgáltató és Megrendelõ ingatlantulajdonost. c. A szerzõdésben meg kell jelölni: i. a közszolgáltatás igénybevételének kezdõ napját ii. a teljesítés helyét iii. a megrendelõ által rendelkezésre bocsátott gyûjtõedények ûrtartalmát és darabszámát iv. az ürítési gyakoriságot és az ürítés idejét napok szerint. d. A szerzõdésben rendelkezni kell továbbá: i. a gyûjtõedények használatának jogcímérétõl és módjáról ii. iii. a közszolgáltatási díj megfizetésének módjáról a közszolgáltatás mértékét meghaladó, a megrendelõ igényei szerint esetleges többletszolgáltatásról és annak díjáról iv. a közszolgáltatási díj megfizetésének módjáról v. a szerzõdés módosításának, felmondásának feltételeirõl, vi. az irányadó jogszabályok meghatározásáról. A hulladékszállítás rendje 13. a. A hulladék begyûjtésének és elszállításának rendjét és gyakoriságát e rendelet határozza meg. A közszolgáltató jogosult az útvonal és a rendeletben meghatározott kötelezõ gyakoriság mellett a napi vagy heti idõpontok meghatározására. Ha az útvonal és az idõpont változik, arról a közszolgáltatónak kell a szolgáltatást igénybe vevõket értesítenie. b. A hulladékszállítás gyakorisága a városban a következõ: i. konténeres szállítás esetén igény szerint; ii. 120 literes gyûjtõedényzet esetén ürítése hetente egy alkalommal ingatlanonként. 7

8 c. E rendeletben meghatározott gyakoriságú hulladékszállítás mellett, ha az ingatlantulajdonosknál többlet települési szilárd hulladék keletkezik azt a közszolgáltatónál megvásárolt és erre a célra rendszeresített, jelöl hulladékgyûjtõ zsákban helyezheti el. A zsák vásárlási árában a hulladékkezelés és szállítás költsége is benne van. A zsák a gyûjtõedénnyel együtt helyezhetõ ki elszállítás céljából. d. A szabványméretû (120 l-es) hulladékgyûjtõ edényben 30 kg össztömeget meg nem haladó hulladék helyezhetõ el az ingatlan elõtt. e. A Közszolgáltató az önkormányzat és közszolgáltató között létrejött közszolgáltatási szerzõdésben meghatározott utcajegyzék szerint hetente egy alkalommal házhoz menõ begyûjtõjárattal köteles a közszolgáltatás teljesítésére, az utcajegyzékben nem szereplõ területekrõl egyedi megállapodás alapján szállít a közszolgáltató. Nem rendszeres közszolgáltatás, lomtalanítás szabályai 14. a. A nagy darabos hulladék (lom) elszállításának megszervezésérõl és lebonyolításáról a Közszolgáltató évente két alkalommal külön díj felszámítása nélkül köteles gondoskodni. b. A lomtalanítás szabályai alá esõ hulladékot az ingatlantulajdonos a Közszolgáltató által elõzetesen bejelentett idõpontban helyezheti ki elszállítás céljából arra a helyre, melyet a Közszolgáltató elõzetesen megjelölt. c. Az elszállítandó lomtalanítás szabályai alá esõ hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy az a jármû és a gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületet és növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon baleset vagy károkozás elõidézésével. Építési, bontási hulladék elhelyezésére vonatkozó elõírások 15. a. Az építési, bontási hulladék elszállítására az ingatlan tulajdonosa, illetõleg az köteles aki az építési, bontási munkákat megrendelte. b. A veszélyes hulladéknak nem minõsülõ építési és bontási hulladék a Hulladéklerakó Telepen (Létavértes, Szilerdõ u.), illetve a bontási, építési engedélyhez kötött tevékenységbõl származó hulladék 8

9 a bontási, illetve építési engedélyben meghatározott helyre, illetve módon helyezhetõ el. c. A hulladéklerakó telepen az önkormányzat és költségvetési szervei beruházásai, felújításai és karbantartásai során keletkezõ, veszélyes hulladéknak nem minõsülõ, nem hasznosítható anyagainak, építési törmelékeinek elhelyezése díjtalan. A közszolgáltatási díj megállapítása és a díjfizetés rendje 16. a. A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére köteles, illetve közszolgáltatás igénybevevõ ingatlantulajdonosnak települési hulladékkezelési közszolgáltatási díjat továbbiakban közszolgáltatási díjat kell fizetnie. b. Az ingatlantulajdonos változása esetén a közszolgáltatás díját a közszolgáltatónak történt bejelentése hónapjának utolsó napjáig a korábbi, azt követõen pedig az új tulajdonos köteles megfizetni. c. Az egységnyi díjtétel a Közszolgáltató által biztosított gyûjtõedényben az elszállításra átvett hulladék gyûjtõedényhez igazodó térfogata szerint meghatározott egyszeri ürítés díja. A legkisebb gyûjtõedény egység a 120 liter. A települési hulladékkezelési közszolgáltatás fizetendõ díjait a jelen rendelet 1. számú melléklete állapítja meg. d. A hulladék szállításra igénybe vehetõ jelölt zsákos hulladékszállítás esetén a zsák és a hulladékkezelés díját is magába foglaló fizetendõ díjakat e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. e. A közszolgáltatás igénybevételének éves díját az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátott gyûjtõedények számának, azok egyszeri ürítési díjának és az évi ürítések számának szorzataként kell megállapítani. 17. a. A közszolgáltatási díjat annak az ingatlantulajdonosnak kell megfizetnie, aki a jelen rendeletben foglaltak szerint a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére köteles. b. Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a közszolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja, 9

10 illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állást igazolja c. A közszolgáltatási díjat a Közszolgáltató számlázza ki. d. Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás negyedéves díját számla ellenében köteles utólag megfizetni. e. A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelõ díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás. f. Mentesül a közszolgáltatási díj megfizetése alól valamennyi magánszemély ingatlantulajdonos. g. A (6) bekezdésben meghatározott ingatlantulajdonosok közszolgáltatási díjfizetési kötelezettségének összegét az önkormányzat közvetlenül a Közszolgáltatónak átutalja. A közszolgáltatás igénybevételének szünetelése 18. a. Szüneteltethetõ a közszolgáltatás igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken folyamatosan legalább 90 napig senki sem tartózkodik és emiatt hulladék sem keletkezik. b. A szünetelésre vonatkozó igényt az ingatlantulajdonos írásban köteles bejelenteni a Közszolgáltatónak, a szünetelés kívánt kezdõ idõpontja elõtt, azt legalább két héttel megelõzõen és utólag a közüzemi számlákkal igazolni a szünetelés tényét. c. Ha a szünetelés feltételeiben változás következik be, az ingatlantulajdonos ezt írásban, haladéktalanul köteles a Közszolgáltatónak bejelenteni. Adatszolgáltatás és nyilvántartási kötelezettség 19. a. Az ingatlantulajdonos és a gazdálkodó szervezet köteles eleget tenni a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatói kötelezettségének a 164/2003. (X. 18.) kormányrendelet szabályai szerint. b. A jegyzõ minden év március 15-ig adja át a Közszolgáltató részére a település ingatlantulajdonosainak adatait (közszolgáltatást igénybe vevõk neve, címe, születési helye, ideje, anyja neve), melyet a Közszolgáltató az adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályok betartása mellett kizárólag a közszolgáltatási szerzõdés megkötése, a 1

11 közszolgáltatás díjának beszedése érdekében használhat fel, azt harmadik személynek, vagy más szervezetnek át nem adhatja. A gazdálkodó szervezetekre vonatkozó külön szabályok 20. a. Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett települési hulladékának kezelésérõl a Hgt ában foglaltaknak megfelelõen nem gondoskodik. b. Azok a gazdálkodó szervezetek, melyek a környezetvédelmi felügyelõség által engedélyezett települési hulladék ártalmatlanítására alkalmas hulladékkezelési berendezéssel, létesítménnyel rendelkeznek, a közszolgáltatás kötelezõ igénybevétele alól mentesülnek, ha a tevékenységük során képzõdött települési hulladékuk ártalmatlanításáról ezekben a berendezésekben, létesítményekben gondoskodnak. 21. a. Gazdálkodó szervezet a közszolgáltatóval írásbeli szerzõdést köteles kötni. b. A települési önkormányzat jegyzõje a települési önkormányzat hulladékgazdálkodási feladataival kapcsolatban gondoskodik a települési önkormányzat hulladékkezelési közszolgáltatásának igénybevételére a Hgt (2) bekezdése szerint kötelezett gazdálkodó szervezetek nyilvántartásáról. c. Ha a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett gazdálkodó szervezet a közszolgáltatást az elõírások szerint nem veszi igénybe, az írásbeli szerzõdést a Közszolgáltatóval nem köti meg, a közszolgáltató felhívja a gazdálkodó szervezetet a szerzõdés megkötésére. A felhívás eredménytelensége esetén a Közszolgáltató a jegyzõt értesíti. Általános jogi felelõsség 22. Aki a tevékenységével, vagy mulasztásával a hulladékgazdálkodási jogszabályokban vagy reá vonatkozó hatósági határozatban foglalt kötelezettségét megszegi és ezzel a környezetet veszélyezteti, szennyezi vagy károsítja, vagy tevékenységét környezetvédelmi 1

12 elõírások megszegésével folyatja, a Hgt-ben, illetõleg a külön jogszabályokban foglaltak szerinti (büntetõjogi, polgári jogi, közigazgatási jogi stb.) felelõsséggel tartozik. Záró rendelkezések 23. a. Jelen rendelet február 01. napján lép hatályba. b. Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti Létavértes Város Önkormányzata Képviselõtestületének Az egyes közszolgáltatások kötelezõ igénybevételérõl a települési szilárd hulladék elszállításának, kezelésének rendjérõl szóló 19/2004. (IV. 29.) Ör. számú rendelte. Záradék: A rendelet az Európai Uniós jogszabályokkal összeegyeztethetõ rendelkezéseket tartalmaz. 1

13 1. számú melléklet Hulladékszállítás díja évben 1 db 120 literes hulladékgyûjtõ edény heti egyszeri ürítés esetében 213 Ft 1 db 240 literes hulladékgyûjtõ edény heti egyszeri ürítés 1 db 770 literes hulladékgyûjtõ edény heti egyszeri ürítés esetében 1 db 60 literes hulladékgyûjtõ edény bérleti díja havonta jelölt hulladék gyûjtõ zsák díja bruttó 122 Ft 1

14 1/2006. (I. 30.) Ör. számú rendelet A Képviselõtestület a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény 23. -ban kapott felhatalmazás alapján a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról szóló 41/2004. (XII.20.) Ör. számú rendeletének módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 1.. (1) A rendelet 5.. (1) bekezdésének d.) pontját, hatályon kívül helyezi. (2) A rendelet 12.. (4) bekezdésének d.) pontját hatályon kívül helyezi, egyúttal a szakaszok jelölése e.) pontról d.) pontra, f.) pontról e.) pontra módosul. 2.. A rendelet 6.. (3) bekezdéssel egészül ki: (3) A közszolgáltató köteles díjkalkulációt készíteni, továbbá köteles tevékenységérõl évente részletes költségelszámolást készíteni és azt az önkormányzatnak benyújtani. 2. A rendelet 16., 17. -ai helyébe az alábbi szövegrész lép: A közszolgáltatási díj megállapítása és a díjfizetés rendje 16.. (3) A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére köteles, illetve közszolgáltatás igénybevevõ ingatlantulajdonos települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj továbbiakban közszolgáltatási díj megfizetésére kötelezett. (4) A közszolgáltatási díjat Létavértes Város Önkormányzata az ingatlantulajdonosok rendelkezésére bocsátott gyûjtõedények száma, és ûrtartalma, azok egyszeri ürítési díjának, az évi ürítések számának, valamin a Szolgáltató által település szinten mért hulladékmennyisége alapján az önkormányzat költségvetésébõl fizeti meg a Szolgáltató számára. (5) Az egységnyi díjtételeket az 1. számú melléklet tartalmazza

15 (1) A közszolgáltatási díjat a Közszolgáltató számlázza ki. 1. Az önkormányzat a közszolgáltatás negyedéves díját számla ellenében fizeti meg. 3.. Az 1. szám melléklet helyébe az alábbi szövegrész lép: Hulladékszállítás díja évben: 1 db 60 literes zsák nettó 110,5 Ft/db bruttó 130 Ft/db 1 db 120 literes hulladékgyûjtõ edény heti egyszeri ürítés esetén nettó 182,177,- Ft bruttó 209,504,- Ft 1 db 240 literes hulladékgyûjtõ edény heti egyszeri ürítés esetén nettó 300,- Ft bruttó 345,- Ft 1 db 770 literes edény egyszeri ürítése nettó 1880,- Ft bruttó 2162,- Ft 1 db 1100 literes edény egyszeri ürítése nettó 2685,- Ft bruttó 3087,75-Ft e. A rendelet további részei változatlan formában maradnak. A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetésérõl a jegyzõ a helyben szokásos módon gondoskodik. 1

Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről

Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről /Egységes szerkezetbe/ 6 Bakonysárkány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelete

Tiszacsécse község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelete Tiszacsécse község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelete - a települési szilárdhulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról - Tiszacsécse község Önkormányzat

Részletesebben

Udvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2004. (XI.26.) önkormányzati rendelete

Udvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2004. (XI.26.) önkormányzati rendelete Udvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2004. (XI.26.) önkormányzati rendelete Hatályos:2013-11-05 -tól Udvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2004. (XI.26.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2..

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2.. Szomor Község Önkormányzatának a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 13/2002.(XII.12.) számú rendelete. ( egységes szerkezetben ) Szomor Község Képviselő-testülete

Részletesebben

A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

A Szolgáltató jogai és kötelezettségei RENDELETT TERVEZET Füzérradvány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2012. (...) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékokkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Füzérradvány

Részletesebben

Győrtelek Község Önkormányzatának. 12/2005. (VIII. 10.) rendelete. a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Győrtelek Község Önkormányzatának. 12/2005. (VIII. 10.) rendelete. a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Győrtelek Község Önkormányzatának 12/2005. (VIII. 10.) rendelete a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Győrtelek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2013.(XI.04.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2013.(XI.04.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2013.(XI.04.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS HATÁLYA

A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS HATÁLYA Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2010. (XII.20. ) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról Bocskaikert Község Önkormányzatának

Részletesebben

Jágónak Község Önkormányzat 7 /2013. (XII.18.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Jágónak Község Önkormányzat 7 /2013. (XII.18.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Jágónak Község Önkormányzat 7 /2013. (XII.18.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Jágónak Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 7/2005. (II. 28.) számú r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 7/2005. (II. 28.) számú r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2005. (II. 28.) számú r e n d e l e t e a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a köztisztaság fenntartásáról

Részletesebben

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015 (II.20.) önkormányzati rendelete

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015 (II.20.) önkormányzati rendelete Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015 (II.20.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL (A 24/2007. (XII.21.) és a

Részletesebben

Bevezető rendelkezések

Bevezető rendelkezések Nyíracsád Községi Önkormányzat Hatályos:2014-03-15 -tól Nyíracsád Községi Önkormányzat Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (III.13.) ÖR. sz. rendelete a települési hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 14/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 14/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 14/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Hatályos: 2015. május 1-jétől Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

ZSÁMBÉK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2 /2004/(II.3.) számú* R E N D E L E T E

ZSÁMBÉK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2 /2004/(II.3.) számú* R E N D E L E T E ZSÁMBÉK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2 /2004/(II.3.) számú* R E N D E L E T E a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Zsámbék Nagyközség

Részletesebben

Kálló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete. a települési hulladékgazdálkodásról

Kálló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete. a települési hulladékgazdálkodásról Kálló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Kálló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012.

Részletesebben

3. A rendelet 7. helyébe a következő rendelkezés lép:

3. A rendelet 7. helyébe a következő rendelkezés lép: Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014(I. 31.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 8/2003. (XII.10.)

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 8/2016. (VII.04.) önkormányzati rendelete

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 8/2016. (VII.04.) önkormányzati rendelete Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 8/2016. (VII.04.) önkormányzati rendelete a Települési szilárd hulladék kezeléséről szóló 17/2013. (XII.20.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2002 (XII. 20.) rendelete A települési hulladékokkal és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos közszolgáltatásokról

Részletesebben

Rendelet tervezet. Általános rendelkezések

Rendelet tervezet. Általános rendelkezések Rendelet tervezet Putnok Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2014. (II.07.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására és elhelyezésére vonatkozó szabályokról

Részletesebben

Sajókápolna Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2011. (XII.16.) önkormányzati rendelete a szemétszállításról és a köztisztaságról

Sajókápolna Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2011. (XII.16.) önkormányzati rendelete a szemétszállításról és a köztisztaságról Sajókápolna Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2011. (XII.16.) önkormányzati rendelete a szemétszállításról és a köztisztaságról Sajókápolna Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Sárkeresztes Község Önkormányzata Képviselőtestülete 3/2014.(II.14.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályairól Sárkeresztes

Részletesebben

KIVONAT. Fúrta Község Önkormányzat Képviselő-testületének december 12-én megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Fúrta Község Önkormányzat Képviselő-testületének december 12-én megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéből KIVONAT Fúrta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 12-én megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéből Furta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII.12.) ÖR.

Részletesebben

Egységes szerkezetben

Egységes szerkezetben Dunaalmás Község Önkormányzatának 10/2001. (XII.11.) Ök. számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Egységes szerkezetben Dunaalmás Község Önkormányzata

Részletesebben

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2011. ( XII.29. ) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékszállításról Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzat 14/2010. (XII.23.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról (Egységes szerkezet )

Döbrököz Község Önkormányzat 14/2010. (XII.23.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról (Egységes szerkezet ) Döbrököz Község Önkormányzat 14/2010. (XII.23.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról (Egységes szerkezet ) Döbrököz Község Önkormányzati Képviselő-testülete a

Részletesebben

3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei 8. (1) Az önkormányzat és a közszolgáltató között létrejött hulladékgazdálk

3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei 8. (1) Az önkormányzat és a közszolgáltató között létrejött hulladékgazdálk Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (I.30.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékszállításról Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XII. 16.) Önkormányzati Rendelete a település szilárd hulladékgazdálkodásról

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XII. 16.) Önkormányzati Rendelete a település szilárd hulladékgazdálkodásról Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XII. 16.) Önkormányzati Rendelete a település szilárd hulladékgazdálkodásról Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2002. (IV.24.) ÖR. számú rendelete

Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2002. (IV.24.) ÖR. számú rendelete Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2002. (IV.24.) ÖR. számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Egységes szerkezetben a 9/2010.(XII.22.)Ör.számú

Részletesebben

KABA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KABA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KABA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK Hatályos:2014-06-01 -tól KABA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A települési hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására szervezett

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Újléta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (I.30.) rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtésével és kezelésével összefüggő tevékenységről Újléta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 12/2007.(X. 05.) önkormányzati rendelete 2

Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 12/2007.(X. 05.) önkormányzati rendelete 2 Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 12/2007.(X. 05.) önkormányzati rendelete 2 a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról (egységes szerkezetben)

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2013.(X. 17.) önkormányzati rendelete

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2013.(X. 17.) önkormányzati rendelete Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(X. 17.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Süttő Község Önkormányzatának

Részletesebben

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLET. 13/2013. (XII.02.) önkormányzati rendelete

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLET. 13/2013. (XII.02.) önkormányzati rendelete DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLET 13/2013. (XII.02.) önkormányzati rendelete A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSOKRÓL Dad Község Önkormányzatának

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Módosítva: Kihirdetve:

Részletesebben

KONYÁK KÖZSÉG ÖNKORM ÁNYZAT K ÉPV ISELŐ-TESTÜ LETÉN EK. 3./20I4. (I. 29.) önkormányzati rendelete

KONYÁK KÖZSÉG ÖNKORM ÁNYZAT K ÉPV ISELŐ-TESTÜ LETÉN EK. 3./20I4. (I. 29.) önkormányzati rendelete KONYÁK KÖZSÉG ÖNKORM ÁNYZAT K ÉPV ISELŐ-TESTÜ LETÉN EK 3./20I4. (I. 29.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Konyár Község Önkormányzatának

Részletesebben

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról Gádoros Nagyközség Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 17/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 17/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 17/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete A települési a települési szilárd hulladék kezeléséről - módosításokkal egységes szerkezetben - Tápiószecső

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése !'k.: 012 JMrf6'.' "' ( lg\.( Kovácshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (Xll.05.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Kovácshida

Részletesebben

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL Sajókápolna Község Önkormányzat Képviselőtestülete az egyes helyi közszolgáltatások

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések 1..

I. fejezet. Általános rendelkezések 1.. Kerecseny község Önkormányzatának 13/2003./XII.17./ sz. rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Kerecseny község Önkormányzata a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A település szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Az önkormányzati rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Az önkormányzati rendelet hatálya Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014.(II.5.) önkormányzati rendelete A települési szilárdhulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Felgyő Községi Önkormányzat

Részletesebben

d.)a háztartásban kezdődő zöldhulladék és elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtésére és elszállításra

d.)a háztartásban kezdődő zöldhulladék és elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtésére és elszállításra Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 6/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Zalavár Község Képviselô-testületének. 2/2011. (III.31.) számú rendelete

Zalavár Község Képviselô-testületének. 2/2011. (III.31.) számú rendelete 1 Zalavár Község Képviselô-testületének 2/2011. (III.31.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, és a települési szilárd hulladék szállítási díjáról Zalavár Község

Részletesebben

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról és annak kötelező igénybe vételéről.

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról és annak kötelező igénybe vételéről. Nagykozár Község Önkormányzatának 20/2002.(XII.11.). sz. rendelete A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról és annak kötelező igénybe vételéről. A község önkormányzatának képviselőtestülete

Részletesebben

1. Az ingatlanhasználó kötelezettségei, a hulladékkezelés helyi közszolgáltatás ellátásának rendje, a közszolgáltatás kötelező igénybevétele

1. Az ingatlanhasználó kötelezettségei, a hulladékkezelés helyi közszolgáltatás ellátásának rendje, a közszolgáltatás kötelező igénybevétele Dunaszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (IV.1.) önkormányzati rendelete A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételének szabályairól Dunaszentmiklós Község

Részletesebben

7. A R. 7. p. pontjában az egyéb szilárd szövegrész helyébe a nagydarabos szöveg lép, a szolgáltató szövegrész helyébe a közszolgáltató szöveg lép.

7. A R. 7. p. pontjában az egyéb szilárd szövegrész helyébe a nagydarabos szöveg lép, a szolgáltató szövegrész helyébe a közszolgáltató szöveg lép. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, a települési hulladékok kezeléséről szóló 15/2011. (VI.30) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Nyáregyháza község Képviselő-testületének 15/2009. (XII. 01.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi

Nyáregyháza község Képviselő-testületének 15/2009. (XII. 01.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi Nyáregyháza község Képviselő-testületének 15/2009. (XII. 01.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. Nyáregyháza községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 4/2014. (IV.15.) Önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 4/2014. (IV.15.) Önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 4/2014. (IV.15.) Önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése Lókút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2010.(XII.22.), 6/2012.(VI.4.), 6/2013.(II.28.), 19/2013.(VI.28.) önkormányzati rendeletekkel módosított 7/2010.(VI.10.) önkormányzati rendelete a települési

Részletesebben

2. A rendelet területi hatálya Szentdénes település közigazgatási területére terjed ki.

2. A rendelet területi hatálya Szentdénes település közigazgatási területére terjed ki. Szentdénes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013.(XII.23.) önkormányzati rendelete Hatályos:2014-01-01 -tól Szentdénes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013.(XII.23.) önkormányzati

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról (módosításokkal egységes szerkezetben) Rendelet

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 14/2013. (VI.28.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező szabályainak és díjának meghatározására

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Zagyvaszántó község közigazgatási területére terjed ki.

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Zagyvaszántó község közigazgatási területére terjed ki. EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 14/2004.(IV.30.) Rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 01/2005.(I.31.), a 2/2006.(I.26.) és 15/2006.(XI.30.) és 7/2007.(XI.22.) Rendelettel

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések MHK JogszabHly szolghltaths 1. oldal, összesen: 6 oldal Szabadhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013.(XII.17.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatásról

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 4/2006. (II. 13.) Kt. rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 4/2006. (II. 13.) Kt. rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2006. (II. 13.) Kt. rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a köztisztaság fenntartásáról

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2005. (XI. 30.) rendelete a közterületek tisztán tartásáról, a települési szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról 1 Martonvásár Város önkormányzatának

Részletesebben

1. Fejezet. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

1. Fejezet. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya Kis tamási Község Önkormányzat Képviselií-testiiletének az 2/2015. (TI. 10.) iinkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási kiizszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szahályairéil. Kistamási Község

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2014. (III. 4.) önkormányzati rendelete. a települési hulladékgazdálkodásról

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2014. (III. 4.) önkormányzati rendelete. a települési hulladékgazdálkodásról TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2014. (III. 4.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Tiszadob Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet

Részletesebben

Zalaszántó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(VI. 23) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról

Zalaszántó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(VI. 23) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Zalaszántó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(VI. 23) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Zalaszántó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról (tervezet)

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról (tervezet) Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról (tervezet) Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya. 2. (1) A rendelet területi hatálya Gyál közigazgatási területére terjed ki.

A rendelet célja. A rendelet hatálya. 2. (1) A rendelet területi hatálya Gyál közigazgatási területére terjed ki. Gyál Város Önkormányzatának 26/2002.(XII. 20.) Ök. számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 A módosításra kiadott 14/2012 (VI.01) 23/2012(XII.15.)önkormányzati

Részletesebben

A hulladékkezelési közszolgáltatásról

A hulladékkezelési közszolgáltatásról Diósviszló község Önkormányzatának 6/2002. (XII. 04.) számú rendelete A hulladékkezelési közszolgáltatásról Diósviszló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

4. Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató jogai és kötelezettségei, a közszolgáltatás kötelező igénybevételének módja és feltételei

4. Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató jogai és kötelezettségei, a közszolgáltatás kötelező igénybevételének módja és feltételei Visnye község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014.(I.27.) sz. önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Visnye Község Önkormányzatának

Részletesebben

Kemecse Város Önkormányzata. Képviselő-testületének. 6/2014. (VII.04.) számú rendelete. A települési hulladékgazdálkodásról

Kemecse Város Önkormányzata. Képviselő-testületének. 6/2014. (VII.04.) számú rendelete. A települési hulladékgazdálkodásról KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 03-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

Vácszentlászló Község Önkormányzata. 9/2000. /XII.30./ sz. rendelete A helyi közszolgáltatók kötelező igénybevételéről. Kihirdetve: 2000. XII. 30.

Vácszentlászló Község Önkormányzata. 9/2000. /XII.30./ sz. rendelete A helyi közszolgáltatók kötelező igénybevételéről. Kihirdetve: 2000. XII. 30. Vácszentlászló Község Önkormányzata 9/2000. /XII.30./ sz. rendelete A helyi közszolgáltatók kötelező igénybevételéről Kovács Sándor s.k. polgármester dr. Král László s.k. körjegyző Kihirdetve: 2000. XII.

Részletesebben

Gyermely Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Gyermely Község Önkormányzata Képviselő-testületének Gyermely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatásról. Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013. (XI.27.) önkormányzati rendelete A település hulladékgazdálkodásáról

Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013. (XI.27.) önkormányzati rendelete A település hulladékgazdálkodásáról MHK JogszabGly szolggltatgs 1. oldal, összesen: 6 oldal Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013. (XI.27.) önkormányzati rendelete A település hulladékgazdálkodásáról Szabadbattyán

Részletesebben

Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének. 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete

Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének. 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatás igénybevételéről Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Esze T. út 18. /fax 48/411-435

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Esze T. út 18. /fax 48/411-435 Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Esze T. út 18. /fax 48/411-435 Berente Községi Önkormányzat 1/2015.(II.3.) és 2/2014.(II.10.) önkormányzati rendelettel módosított 27/2013.(XII.16.) önkormányzati

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2004. (XII. 10.) rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtésével és kezelésével összefüggő tevékenységről A 1/2005. (I. 27.), 20/2005. (IX. 30.),

Részletesebben

Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2003.(II.14.) rendelete. a helyi hulladékgazdálkodásról

Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2003.(II.14.) rendelete. a helyi hulladékgazdálkodásról Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2003.(II.14.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodásról (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva.) Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Bajót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2016. (X.27.) rendelete a települési hulladék kezelési közszolgáltatásról

Bajót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2016. (X.27.) rendelete a települési hulladék kezelési közszolgáltatásról Bajót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2016. (X.27.) rendelete a települési hulladék kezelési közszolgáltatásról Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012.

Részletesebben

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete 1 Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatásról Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

TÉPE KÖZSÉG-ÖNKORiVIÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2014. (11.04.) önkorm ányzati rendelete

TÉPE KÖZSÉG-ÖNKORiVIÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2014. (11.04.) önkorm ányzati rendelete TÉPE KÖZSÉG-ÖNKORiVIÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (11.04.) önkorm ányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Tépe Község Önkormányzatának Képviseiö-testülete

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../2014. Hulladékszállítási szerződés (közfeladatokat

Részletesebben

Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2010./XII.21./ önkormányzati rendelete A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK ÁRTALMATLANÍTÁSÁRÓL

Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2010./XII.21./ önkormányzati rendelete A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK ÁRTALMATLANÍTÁSÁRÓL Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2010./XII.21./ önkormányzati rendelete A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK ÁRTALMATLANÍTÁSÁRÓL Tüskevár község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyes

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1..

1. A rendelet hatálya 1.. 1 Jászboldogháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(VII. 02.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Jászboldogháza

Részletesebben

7/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelete. a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgájtatás ról

7/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelete. a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgájtatás ról "AVAR AJKA" KFT. ÉRKEZETI:, 2011 jún 2 1 IKTATÓSZÁM: ~jj-~g,j JloJ1 KAPJA.: ~~ Szőc Község Önkormányzata ~ Képviselő-testü letének ~~ ~ 7/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Vasszécseny Község Képviselő-testületének 10/2002. (XII.20.) számú rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéről Vasszécseny Község Képviselő-testülete a település

Részletesebben

Hárskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IX.2.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Hárskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IX.2.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hárskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IX.2.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hárskút Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések A rendelet célja

I. fejezet. Általános rendelkezések A rendelet célja Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (II. 27.) Önkormányzati rendeleté a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Csökmő Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

I. Általános rendelkezések A rendelet hatálya

I. Általános rendelkezések A rendelet hatálya Bucsa Község Önkormányzata 4/2014.(III.20.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályairól Bucsa Község Önkormányzata

Részletesebben

1. A rendelet célja. (2) A rendelet céljának elérése érdekében a község közigazgatási területén minden tevékenységet úgy kell gyakorolni, hogy

1. A rendelet célja. (2) A rendelet céljának elérése érdekében a község közigazgatási területén minden tevékenységet úgy kell gyakorolni, hogy PÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II. 11.) önkormányzati rendelete A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Pári Község Önkormányzati Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám: /2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2013.( ) önkormányzati rendelete

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2013.( ) önkormányzati rendelete SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.( ) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról (t e r v e z e t) Simontornya

Részletesebben

Tabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete

Tabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete Tabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól Tabdi

Részletesebben

Hangács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(II.13.) önkormányzati rendelete

Hangács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(II.13.) önkormányzati rendelete Hangács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(II.13.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról Hangács Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jobbágyi Község Önkormányzata 23/2013. (XII. 21.) rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelésének kötelező közszolgáltatásáról Jobbágyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2014. (IV.30.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2014. (IV.30.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2014. (IV.30.) Önk. r e n d e l e t e a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Nagykálló

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉK-KEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL SZÓLÓ

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉK-KEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL SZÓLÓ TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉK-KEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL SZÓLÓ 15/2006.(VI. 29.) RENDELETÉNEK a 4/2007.(III. 08) Rendelettel,

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2017.(IV.13.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közfeladat és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Álmosd Község Önkormányzat

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése.

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése. Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testületének 19/2010.(XII.15.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásokról. (Módosításokkal egységes szerkezetben.

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló

Részletesebben

A rendelet hatálya. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma

A rendelet hatálya. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételéről és a közterületek tisztán

Részletesebben

A tulajdonos alapvető kötelességei

A tulajdonos alapvető kötelességei Felsőpakony Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 21/2002. (XII.17. ) sz. rendelete a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló hulladékkezelési közszolgáltatásról (módosításokkal egységes

Részletesebben